Open Collections

BC Historical Books

BC Historical Books

BC Historical Books

En kunstners vandringer blandt Indianerne i Nordamerika fra Canada til Vancouvers ö og Oregon gjennem… Kane, Paul, 1810-1871 1863

Item Metadata

Download

Media
bcbooks-1.0305646.pdf
Metadata
JSON: bcbooks-1.0305646.json
JSON-LD: bcbooks-1.0305646-ld.json
RDF/XML (Pretty): bcbooks-1.0305646-rdf.xml
RDF/JSON: bcbooks-1.0305646-rdf.json
Turtle: bcbooks-1.0305646-turtle.txt
N-Triples: bcbooks-1.0305646-rdf-ntriples.txt
Original Record: bcbooks-1.0305646-source.json
Full Text
bcbooks-1.0305646-fulltext.txt
Citation
bcbooks-1.0305646.ris

Full Text

    gørfie tatftel.
Sfceife fra Soronto. — (Sn tnbianff tlanbåbr;. — portrait
af ben »/Store ©jebbe." — #ø»bingerne i Saugeen. — @n
0»Sab»rtntb. — Cetren. — (Sn tnbianff ^jebel gtjf. — gruen*
timmemeg ^ituålige flager. — SWanetouanmmg. — Slnefbote
om #ø»bmgen Sigennof. -— Den ægnptijfe Spbinr paa inbianffe
$iber. — <$n Serenabe. — Maneren. — ÆjærligbebS Sftagt. —
flugten. — 33aaben=De»ifer. — Slfreife til Sault St.. 2Jcatte.
•£et »ar ben 17be 3wu 1845, at jeg, forfnnet meb 2Rappe
og SKalerfaéfe, S3øéfe og $ro»iant, ganjfe alene forlob
Toronto og bega» mig ab ben nærmejte 23ei til Simcoe*
3øen. £er gif jeg omborb paa Damperen til Orilla og
lob mig fætte o»er til Sturgeon*S5ugten »eb Søen #uron,
b»or jeg maatte leie en Snbianer meb en $ano, ba tyahu
baaben »ar afgaaet til $enetanguiftyene fort før min Slnfomft
til „(Solb*Såter«." (gfter at »i tjabbe roet t>ele batten,
inbfyentebe »i ben ben næjte borgen »eb $enetanguiføene
eller ben „$ullenbe Sanbbanfe," fom ligger i en btyb 33ugtf
ber banner en jtffer £a»n for Sfibe af enfy»er Større#e.
&Ubet er af 3nbianerne falbet faalebe«, paa ©runb af en
øhtllefanb« 23anfe »eb 3nbløbet til 93ugten. ^f)er finbe« et
lille Oplagéfieb for Sfibsfornøben^eber, og man fyolber en
Dampbaab til at foretage fmaa 3nfpection«reifer langs
meb Søen« Srebber.  goruben bttU Depot ftnber man Ijer en Sanbébtt, ber er beboet af #»ibe og af 3Manbinger
(half-breeds).
$>en 20be forlobe »i ^enetanguiffyene og anfom famme
Siften til Dmen^Sunb. #er traf jeg tre 27icenb, fom »ilbe
til Saugeen, 35 eller 40 97Ule 23ejten for bette Steb, ^»oret ftaali af £ø»btnger "jf ulbe forfamleé, for at raabjlaae
om Salget af et Stnffe 3orb til $ro»inbjtal=9ftegjertngen.
féfter at jeg fyabbe antaget en Snbianer til at bcere
mit $etfegobé og tillige tjene mig fom gører, bega» jeg
mig i bereé Seljfab tilfobé paa SSeien. 33i fya»be en ube*
^ageltg 9leife gjemtem Sfobe og 9^ofer; degnen jftiUebe
uafbrubt neb i Strømme. 35i maatte opjlaae »ort 9fcatte*
a»arteer i »ore »aabe $lceber, uben Slftenémab og uben
nogetfomljeljt 2t), ta »i, i $>aab om at naae Saugeen
enbnu famme Siften, fya»be forfømt at tage Scepper og
2e»netétmbler meb oé.
Sibligt ben ncejte borgen brøbe »i op og anfom
benimob SKtbbag til Saugeen, fybor »i traf et jtort Slntal
Snbianere, fom tyer, anførte af fej eller f»» 2ftet§cfcijt-$rcejter,
fyolbt ©ubétjenejte paa fceb»anltg SSiié, meb jtøienbe Sang
og Søn.
$>en inbianjfe ftmbébn. Saugeen fyar omtrent 200
3nbb»ggere (Ojibbet»a»er). #er tjar tibligere »ceret en
$alplabé, paa fybtlfen Djibbematyer og 2Ko£amffer fcempebe
meb ^»eranbre; be o»er be galbne opførte £øie meb be
gjennem Dberflaben fremragenbe Stnofler afgibe rigelige
95e»ifer tjerpaa.
fianbet runbt omfring er fortræffeligt, bog er fun en
ringe £>eet beraf bnrfet, t>a 3nbb»ggerne fornemmelig! le»e
af gijf, fom fangeé i jtor OJccengbe »eb globen« Snbløb. fpL.
£e bræbe ogfaa 93ilbtet i £unbrebtal, ibet be i en Ubfircef*
tttttg af mange 2RiIe obreife et ©jærbe, bag ^rtitfet 3«tøa*
neme ffjule fig; naar fca 9StIt>tet paa pne aarlige 93anbrin*
ger føger en Støbning i bette £egn, falder bet [om et Offer
for 9ftøb(?uberne, ber albrig forfeile bereS SRaal. 3eg
tegnebe ben fornemjte fobbing, »eb Dfabn Sftattetøaub eller
„23uen." # '
$>en ©tamme, l>»ié ø»erjie $ø»bing fyan er, nbgjor
en SDeel af Ojibben>anerneé jtore kation, fom enbnu be^
boer SSrebberne af £nron*, SRi^igan* og 6n»erior*€>øen.
$>e$fornben beftnber jig en anben jtor Stamme »eb ben
øure $)eel af Sfltøjtéjtyi, 90 eller 100 SØiile obenfor ben
tillige $tøtonin$'$ $alb; be tale 1>et famme Sprog; beseé
mebicinjte £>anbfe, fom be lalbe datamate, og bere$ gejter
ere i enfyber #enfeenbe be famine og étybe paa, at be,
jfjønbt faa langt fra fy»eranbre, bog maa bære eet golf.
(Sn anben ©reen af bem, fom falbeé ^itlenrer, fritter man
to til tre tyunbrebe 2Jiile norbligeref' $)ette 9^ai>n er gibet
bem »aa ©runb af bereé tbbagtige (ggenffaber, og be Ijabe
rigeligt fortjent M, fom jeg beébcerre erfarebe, ba jeg
nogle 5lar fenere beføgte bereS Zarti.
3eg tegnebe ogfaa en fobbing »eb 9?a»n 97iaéfufjnoonjee
eller ben „jtore ©jebbe." £enne 97tanb »ar meget fioCt af,
at $an ble» tagen af, og fjan tog jtn #øbbingémebaille
»aa, fy»ilfen Sftegjertngen ffjenfer bem, fom ben anerfjenber
for #ø»binger. 3eg fyar albrig bragt i (Srfaring, at en
&ø»bing fyar folgt eet af bisfe $(£reétegn, fom be fi$bent
bære uben beb bigtige Seifigfyeber. $)et fojtebe mig megen
$iøie at formaae en intereéfant $ige, batter af en
#ø»bing fra St. (5(air*@ø, til at jibbe for mig, jfjønbt
&■ $atbeé gaber opforbrebe (>enbe bertil; tjenbeé littlbøieftgtyeb
bibrørte fra ben D»ertro, at §nn ber»eb »tlbe fomme tii
at jtaae i bene SRagt, ber »ar i 33ejtbbelfe af bet, few
lianerne betragte fom et anbet 3eg. Dgfaa 2Ba|*$m#>
„kaninen," tillob mig at tegne Ijané portrait. $an boer
»eb Otøen$*Stinb og »ar tibligere ligefaa befjenbt for jtn
ubet»ingelige SSilbbeb og ttmaabeligfjeb, fom nu for jtn
URaabefyolbentjeb og 93*f8bom. $>enne goranbring i fyané
tarafteer tiljfribe« 3nbfl»belfen af be metyobijiijfe 2Riéjto
uairer, til b»ié åixh £an tjar fluttet jlg. £an »ar ben
førjte Snbianer blanbt bM, fom jeg bar feet, §»ié $aax
»ar ubreuet paa en lide $)ujf ncer; benne Sfif er ubbrebt
blanbt mange inbianjfe Stammer, uben bog at »cere ganjfe
alminbelig §oé nøgen.
3eg ble» omtrent ti $)age i Saugeen og bottt fyøé
en Snbianer, ber »ar Bleben ubbctnnet til SBeélenanf!
3JHéjtonatr. $>er»aa »enbte jeg tilbage til Ot»ené=Sunb,
lebfaget af en ung 2Kanb, »eb 9?a»n Litton, ber faa
inberltgt Ijabbe «nffet at følge mig paa min Ubflugt.
$eb min 9lnfomfi til Sunbet fjøbte jeg en $ano og et
gorraab af 2e»netémibler, og inbjfibebe mig tifligemeb
min fiebfager til ^enetangmføene »aa »or 93et til WlanU
toulin*Øerne. $en fjerbc SDag fom »i forbi ©ijrijtiané*
øen, »aa føåften enbnu jtobe Ruinerne af et gceftningé*
»cerf, ber jfal »cere bngget af to 3efuiterprcejter, fom meb
en flor $anbe af |mroner rebbebe ng paa Øen, efter at
be »are jlagne af Srofeferne. $)e forf»arebe gortet, inbtfl
be ncejten 9lfle »are omforøne af St)gbom og Sult, IjnoTr
paa SRiéjiønaireme førte bc D»erfe»enbe til Duebec.
$>agen berpaa naaebe »i $enetanguifljcne, f>»or »i »aattto forfnnebe ø« meb Sebnit«mibler. Derefter fnøebe bi o«
igjennem en SabbrhrtJ af Øer af enjber Størrelfe og
gorm, JbføiSlntal, efter Jbab man jtger, beløber jtg til
mere enb 30,000; og ba bi Segge bare nfbnbige i
Sfyrmanb«funjten, fora bi jtabigt paa malerijfe Slfbeie,
ibet bi i ben lette &ano glebe Jen ober Sanbet« Oberflabe,
ganjfe Jenrtyfte ober« bet jtebfe afbeylenbe Sanbjfab. Si
ftjfebc og jagebe i fjorten Dage, og nraærfeligt fbanbt
ben faa bejageligt tilbragte Sib. Si faae fun to eder
tre 3nbianere, ba beglejte bare Mkbt forub for at mobtage
bere« goræringer.
Sil bere« SBigmamer bruge 3nbianerne Sirfebarf,
fom i lange Stbffer bliber jfrællet af Sræerne og fttet
fammen meb jtærfe SRobtrebier; naar Sirfen iffe let fan
opbribe«, faa flette be WlaatUx af Stfc, fom be falbe
Slpucfmab, og fom be ubfpænbe paa famme SWaabe fom
Sarfen paa otte eder ti obentil fammenbunbne Stænger,
ber gjøre« fajt i forben i ben tit Setter fornøbnc Dm*
freb«, meben« ber foroben er en Støbning, gjennem Jbilfen
$øgen fan gaae ub. Siben bliber antænbt raibt i #btten,
og Seboerne fobe runbt omfring ben, meb gøbberne nær*
mejt mob 3lben. £bab Sarmen angaaer, ere bi«fe ^btte«
langt bejageligere, enb raan jfulbe forraobe beb at bømrae
efter bere« lette Ubfeenbe. gor en #bib blibe be næjten
utaalelige beb bere« Snab«, Stanf og Utøi; men 3nbi*
anerne ere uben gorffjel fnabfebe, og betjfal bære noget
ganjfe gorfærbeligt, ber jfal bebæge bem til at gjøre jtg
en Jal» Sime« Uleiligjeb for at jlbtte bere« £btte. £bab
bd angaaer at jfaffe Snabfet bort, ba jfeer bit albrig.
Dgfaa bere« hanøer forfærbige« af Sirfebarf, fom ub* 8
fpænbe«-ober meget lette Spanter af tønbe féeberlngter;
Sbmmetri og gorm bbe be ben jtørjte Opmærffomjeb.
De reife meget og ere ojte ubfatte for bd raa 23eirlig i
bi«fe Saabe, fom paa ©ruttb af bere« oberorbentltge
Setjeb nemt funne bære« ober Særejteberne (fortage«).
Det funbe Jer maajfec bære pa«fenbe at anføre, at 93e~
næbnelfen „fortage«" tillægge« faabanne Steber, føm gjøre
Ut nøbbenbigt at løfte kanoerne op af 93anbet og bære
bem ober potterne, og „Dtécjarge«," faabanne flabe Steber
eder Strømfalb, Jbor kanoerne iffe funne fomme igjennem,
uben at man gjør bem betbbeligt lettere eder tømmer bem
ganfle, og »eb #jælp af 9Keb træffer bem tøen ober #tn*
bringerne.;
Sif 93irfebarf forfærbige be ogfaa bere« SKoJcocf«
etter ^jebler, i Jbilfe be foge gijf og SSilbt. Dette jfeer
»eb at fajte gloenbe Stene i Sanbet, og Ut er forbaufenbe,
Jbor Jurtigt en 3nbianerinbe paa benne Tlaabt fan foge
en gijf. De 3nbianere, fom boe omfring £nron*Søen,
bbrfe temmelig meget $orn>§fom bliber tørret og berpaa
jtampet i et Stag« SJiorter, ber banne« af en Juul $lob«.
'iba 3nbianeme i bette 9?abolab jtaae i umibbelbar
gorbtobelfe meb be Qbibt, betjene be jtg af Sø«fer og
anbre SSaaben; Sner og $iie-4eer man fjelbent unbtagen
Jo« Sørn. @øm Jo« elle be anbre Stammer af be norb*
amerifanjfe Sttbianere^ubføre gruentimmerne alle $uné«
Jøt&mng«arbeiber, bære Srænbe, br>gge #r)tter og foge 2Rab.
3eg lagbe Jer Skærfe til en Sfif iblanbt gruentimmerne,
ber Jar en mærfelig Sigjeb meb døberne« gamle Sfiffe.
Sil bi«fe bejtemte Siber tiljtebe« bem iffe minbjte Samqbem
meb ben øbrtge Stamme, men be maa bbgge en lille $tytte ^_______-~=•£.
9
iffe langtfra Seinen, i Jbilfen be le»e fntbfomment af*
fønbrebe, inbtil be fomme jtg igjen.
gørenb bt roebe inb i Sugten beb Sftanetøuamifing,
ftege bi i 2anb paa een af Spibcr*3«lanb« ojfébberfoppe*
Øerne), for at nnbgaae en Sfblregn, og fanbt ber en
enefie £btte. 3 benne bar en $one meb jtne to Søm;
2Rænbene berimob bare i nogen Slfftanb berfra paa gijfe*
fangjt, ber om Sommeren ubgjør en ^obebbejfjæftigelfe
før be ber omfring boenbe 3nbianere, ba ber gibe« meget
libt Silbt, fun nu og ba en Sjørn eder #jort, og Sfénber
paa bejtemte Siber af Slaret. ^>a bit bar en flår (Sfter*
mibbag, Jabbe jeg en fmuf Ubftgt til $Ioffebjergene (La
Cloche mountains) og tilbragte ben øbrige Deel af Siftenen
meb at fftøfere.
aJcanetouamning ligger beb ben bberjte (£nbe af en
fer 2Jiile lang Sugt paa ben jtore 2ftanetoulin*0 og er,
ab bitt Sei, bi Jabe taget, 200 2Rile fra ^enetanguifjene.
Orbet SRanetouamning betbber „flanben« #nle."
Sanb«bben bejtaaer af fbrretbbe eller Jal»trebjmb«tb»e
Sjælfejnfe, fom $robinbjtal*9tegjert*gen Jar labet bbgge
til 3nbianerne. Der er en 5Ki«jton meb en $irfe og en
$ræjt, en inbianff Slgent, en Sæge og en ©roøfmeb, font
Wi blibe bitalti af Øtegjeringen. 3eg traf Jer næjten
tø tnjinbe Snbianere, fom bentebe paa Slnfomjten af bet
Sfib, ber bar labet meb bere« aarlige goræringer, blanbr
fybilfe ftnbe« Sø«fer, Munition, Ører, Jtjebler og anbre
for Snbianeren nnttige Sing.
Den øberjte #øbbmg Jer er Sigennof; bit er en
meb gorjtanb og Sfarpftnbigjeb begabet 3nbianer; man
Jar balgt Jam til at ubbele blanbt jtn Stamme bin Gm*
A3 1*0
b»er tilfommcnbe Slnbeel af be aariigt tilfenbte gørætftnger.
Som Xolf faaer (jan Sønntng af ben brit^fe Sftegjtring,
ber betaler ^am ben af Statéflogjfab; tf$\ ffjønbt Ijan iffe
gjør Wxjttt fom £olf, t>a Ijan iffe taler (Engetjf, faa bu
jtbber §an bog en faa naturlig SBeltalenfyeb, at tyan fyar
en betnbelig Snbflnbelfe paa jtn Stamme; netop berøt*
utrættelige Xttpigefærbigljeb jfnlber l)an jtt 9?a»n, fom be*
tnber „the Blackbird", Droéfete- gølgenbe Slnefbote,
fora er et 93ebiié paa Srarafteer, ble» mig fortalt af
^apitain Slnberfen, ber Ijar D»erøpf»net meb bc inbknjfe
Slnttggenber: Sigennof fyafåt i jtne »ngre Slår bejianbtgfc
btw SSane at briffe for meget og »ar, faalænge ben be*
rufenbe $)rif »irfebe paa §am, en fnlbftænbig 93anfcittig,
font fun »eb SRagt funbe tjolbeé i Sømme; men t>a bet
gorføg at unbcrfajte tjam ben nøbøenbige $»ang, paa
©runb af fyané ^erfulijfe $traft »ar forbunbet meb iffe
ringe perfonlig gare, faa pleiebe tyané Omgi»eIfer at for*
fime fyam meb ben berufenbe Drif faalænge, inbtil §an
blc» betotbfttøs, og be iffe beljø»ebe at \ib\atk jtg for ben
gare, ber »ar en gølge af fjané ubet»ingelige ^eftigfyek
@n Dag, ha tjan befanbt jtg i benne Druf fenff ab ené be*
»tbjttøfe Sifjtanb, faae ^apttain Slnberfen fyam ligge foran
jtn $t)ttt i et faabant Sltifalb af 33ebø»elfe, baribt #ænber
og gøbber paa Ijam meb jtærfe $eb, og fatte en fttgelig,
»anfør Dreng til at bebogtc $am, ibet ban paalagbe
Drengen, at fyan, faafnart ben So»cnbe »aagnebe, øiebliffeligt
ffulbe jfnnbe jtg ben til f>am (^a^itatn Slnberfen), og før
Silting iffe labe Sigennof faae at »ibe, l)»em ber fyatibt
bunbet fyam. féfter nogle Jimeré gorløb fom fyan tit jtg
felt) og fpurgte ærgerligt Drengen, b»em ber fyabbe bu 11
Janbiet Jam faa jfamraeligt. Sftebetfor at befbar#€>pørg«*
maalet, Jaltebe ben lide Dreng Jen til ^apitainen; benne
jfttnbte jtg jtrar Jen til jtn gange, fom Jenbenbte bet
famme Spørg«maal til Jam fom tibligere til Drengen, og
rafenbe forlangte at bli»e lø«tabt. ^apitainen f»arebe, at
Drengen Ja»be bunbet Jam paa Jan« eget gorfangenbe,
og at Jan i flere Sinter Jabbe ligget ber, ubfat for Jele
Seiren« gorjaanelfe. $an benbttebe Seiligjeben til fraftigt
at ubtale jtg om ben Sfam, en faa flor eriger Jabbe
ubfat jtg for, fun for at følge en lab og afjfbelig Sil*
bøieligjeb, ber aabenbart jtidebe Jam paa et labere Srin
enb bit ufornuftige Dbr, fom albrig opgiber jtn 9ftagt
til at bærge jtg tmob ben Sfabe eder be gornærmelfcr,
bet« Sige funne tilføie bet.
$bmbgtt i jtn Stoltjeb og bt)bt frænfet beb ben
gornebrelfe, Jan felb Jabbe paabraget jtg, — ba bm
meejt #jælpeløfe af Jele Jan« Stamme paa en 5Kaabe
Jabbe Jabt Jam i jtn 5Wagt —, fattebe Sigennof ben
rajfe Sejlutning for bejtanbigt at opgibe jtn ?)nbling«*
tilbøteligjeb, og lobebc ^apitain Slnberfen albrig mere at
fmage paa berufenbe Driffe, faafremt Jan bilbe løfe Jam
af Jan« Sænfer. ^apitainen tog Jam paa Drbet og fatte
Jam i griJeb. Sre og trebibe Slår bare forløbne efter
benne Segibenjeb, og albrig Jar Sigennof brubt jtt Søfte.
Slm*bon*tt>aifcJ*fum, en #øbbing af megen gorjtanb
og Dømmefraft, bejibber i Jøi ©rab be mærfeligjte ^jenbe*
tegn paa en Snbianer: fmaa, gjennemtrængenbe Øine, frem*
jiaaenbe $jæbebeen, en ftor 99tab, ubjtaaenbe og Jængenbe
Sæber.
#an bijte mig en $tbe, font Jan Jabbe fnittet af en
iV
■UH 12
mørffarbet Steen. Silt btt Særftøi, Jan Jabbe ferugt
bestil, bar en gammel Jfttib og en itubræffet gtil. 3eg
øberlojoer bit til OJbgranffeme at forflare, Jboraf bet fommer,
at bette $ibeJob«b Jabbe faa jtor Sigjeb mtb £obebet af
en ægr)ptijf Spjtnr. 3eg fpurgte Slmbønmaifcjfum, om
Jan Jabbe ^jenbjfab til nøgetfømjeljt Sagn, ber fnbttebe
jtg tit benne gigur; raen ben enejte gorflåring, Jan for*
maaebe at gibe, bar ben, at Jan« gorfæbre Jabbe jfaaret
lignenbe *piber meb et lignenbe #obeb paa, og at Jan
berfor forubfatte, at benne SWobel bejtanbigt Jabbe bæret
tit iblanbt 3nbianerne.
dn Siften, ba jeg »anfebe øm i iRærJeben af fieiren,
Jørte jeg Sbben af et mupfaljf 3njtrument, og ba jeg
nærmebe mig ben SpiQenbe, font laa unber et Sræ, faae
jeg, at Jan fpillebe paa et 3njtruraent, fom i jtn Sammen*
fætning Jabbe nogen Sigjeb meb en glageolet, men føm
Jabbe langt bløbere Soner. Sif bi«fe 3njtrumenter betjene
jtg ifær ©Ijfenbe, fom i Jele Simer pleie at fpitte i *Wær*
Jeben af bere« ©Ijfebe« f>btte. Ofte Jar jeg meb gør*
nøielfe tttttet til benne 2Rujtf, meben« ben« jtmple og
flagenbe Søner trængte igjennem Sfoben« Stiljeb. Den
félffenbe gjorbe ingen #emmeligjeb af ftn £enftgt, men
unberjolbt jtg uforbejolbent meb mig om ©jenjtanben for
jtn ^jærligjeb.
3 Sftanetouamning fomrae 3nbianeme Jbert Slår
fammen fra ade ^bjtegnene af &urøn*, 9ftp*$fing og
Superior*Søen, faabelfom fra alle nærliggenbe Øer. Seb
goræringeme« Slnfomji fættc 3nbianeme fig, SKænb og
Dbinber, lebfagebe af bere« Søm, rabbi i« i ©ræ«fet, Jber
#øbbing i Spibfen for røt lide Sfare og angtbenbe ben« 13
sDkblemraer« Slntal og 9?a»ne for Sigennof, fom Jer ret
»ifer jtg i ftt element og ubbeler ©aberne meb megen
ttpartijfjeb. -£an er birfeligt en meget nbttig Wlanb.
Den atminbelige <8tøi oberbøbe« i aHe Øtetninger af Jan«
Stemme, Jan« mebføbte Seltalenjeb er uubtømmelig og
ftme« at Jabe ben Sirfning at nebbb«fe enjber mi«unbelig
eder ubejagelig gølelfe, og Jolbe Sllle beb gobtSune og i
tilbørlig Orben.
Sblanbt be mange Jer forfanflebe Snbianere bar ber
@n, fom beb jtt ærbærbige og frørame 2)bre ifær tiltraf
ftg min Dpmærffomjeb. %aa mit Spørg«røaal, Jbem Jan
»ar, erfarebe jeg, at Jan Jeb SJan>mano«fon>ab eller „(£n
meb Slrtftgtet imob Sejten," og at Jan gjalbt for en jtor
SRebicmmanb, ber bibjie gob Sejfeb meb gortiben, 9httiben
og gremtiben. ^>a ber tilfælbigbii« for et $ar Dage
jtben »ar bortfommet nogle ©jenjtanbe fra mit %dt, be*
jluttebe jeg at Jenbenbe mig til Seeren, for at jtifte Se*
fjenbtjfab meb Jam og tilfreb«jtitle mm 9ib«gjerrtgjeb.
Da jeg mebbelte Jam btt gorefalbne, fagbe Jan mig, at
Jan« SWagt »ar uben Sirfning, J»or be Jbibe Slnjtgter »are
meb i Spillet, og uagtet jeg bøb Jam en rigelig Selønning,
funbe jeg iffe o»ertale Jam til at ubøbe jtne Srbllelnnjter.
3 jtn Sarnbom Jabbe Jan, efter Jbab man fagbe mig,
bæret en berømt eriger, men jfuibe fom en gøfge af en
romantijf Segibenjeb Jabe ombyttet Somajamfen og Sfal=
peerfniben meb en Sftebkinmanb«, eller, efter bere« alminbe*
lige 2Kaabe at ubtrbffe jtg paa, en Srolbmanb« og 9ftaner«
frebelige £alb, og i bdtt Jar Jan opnaaet (tor Serømmelfe
tblanbt jtt golf.   - ff %:■■
gor mange Slår jtben boebe en Sanbe af Djibbemaber »eb Srebben af een af be jtore Søer.  3 benne Sanbe fee*
*fanbt jtg en gamilie, fom bejtob af gaber og 2Kober, en
»oren Søn og en »oyen Datter; benne Jeb-3lmJ*mib*tt)ab
eder „Der er Sftujtf i Jenbe« gobtrtn"; Jnn obergif i
Sfjønjeb ade be anbre $iger af jtn Stamme, og ade be
m%i Mg ere af Jenbe« kation beilebe til Jenbe.  Snart
Ibffebe« bit 2Rucf*e=ticf*nøn) eder „ben forte Ørn," fom
jiob Jøit i $b for ftt SWob paa Salplabfeu og paa 3agten,
beb jtn £blbejt at binbe Jenbe« ubeelte Sifbøieligjeb; Jun
jfjulte Jeder iffe jtne gølelfer« gunfige Siljtanb for Jam,
men Jabbe obereen«jtemmenbe meb fit golf« Sfiffe ufor*
tøbet jluffet ben brænbenbe Saab, font Jan lob bribe neb
ab ben forbi Jenbe« £btte flbbenbe Strøm, og Jabbe ber*
meb bebfjenbt jtg Jam fom jtn erflærebe (Sljfer.  3bet Jan
faalebe« jtolebe paa at bejtbbe Jenbe« fjerte, gif nu Jan«
Jele Stræben ub paa at binbe gorælbrene, og Jan gjorbe
jig alttmage for at bt)bi bem en (Erjiatning, ber funbe
Jotbc bem jfabe«løfe for bit Sab, fom be Ubi beb at
mtjte en faa inberligt etjfct Datter.  Sil bm @nbe begab
Jan % paa en tang 3agtreife, og raeben« Jan opbøb alle
Slanb«* og 2egem«fræfter for at famle Sropjæer og gør*
æringer, beb Jbilfe Jan funbe binbe bere« ©unjt og bife
©jenjtanben for jtn Silbebelfe jtn Jele ^engibenjeb, bragte
gjenbe«  onbe  Stjerne  SJaroroanno«fomab,  en  bengang
mægtig fobbing i jtn aftanbbom« fulbe £raft, i bere« Setr;
Jan bar benbt tilbage fra en frigerjf Ubflugt, paa Jbilfen
Jan Jabbe ubmærfet jtg meget, og bibt og brebt faaet
$abn af at bære jtne gjenber« Sfræf og jtne Senner«
Stoltjeb. ||  ipp;:
Da Jan Jabbe Jørt om Sln>J*inib*wab« obematurlige 15
$nbe, traabte Jan frem for Jenbe, omgjørbet meb jtne
gjenber« ^obebjuber og belæ«fet meb Seier«trøpjæer.
>Jieppe Jabbe Jan feet Jenbe, før Jan, oberbælbet af Jenbe«
tynbt, JeHigebe jtg Jenbe« Sjenejte og føgte at erjtøerbe
fønbe« Slgtelfe beb Sllt, Jbab ben meeji Ubenjfabel%e $jær*
ligjeb fun formaaer at inbgipe. |>an fortalte om be tal«
rige Slag, Jan Jabbe bunbet, otn be gjenber, Jan Jabbe
bræbt; Jan frem»ijte be bampenbe #o»ebJuber, fom Jan
Ja»be frataget ben o»er»unbne gjenbe, — erigere, fom
Ja»be »æret en Sfræf for Jan« golf; Jan næbnebe bc
mange ^øbbinger, fom Jabbe btbt Jam om greb, og bu
tjente jtg tillige af enjber Sijt for at binbe gorælbrene,
ber, flølte af ben erobring — fom be pleiebe at jtge, —
fom bere« Datter Jabbe gjort, Jørte paa Jam meb $m*
rbffelfe og, ibet be forbbbebe jig i Setragtninger ober ben
S&re, en faaban gorbinbelfe bilbe bringe bere« gamitie,
dw^enbte al bere« Dbertalelfe for at formaae Jenbe til at
tage en faa ubmærfet fobbing til Sdgtefæde. 2Ken jin
førfie (£ljfer tro, bar Jun bob for alle Jan« ffltebbeilere
gorjtffringer, og Jbab Jan fortalte om Seire og %xo<
pjæer, fremfalbte fun Slfjfb Jo« Jenbe.
5Wen ubøielig i jtt gorfæt og fajt bejluttet paa at
binbe Jenbe, enten beb loblige eder uloblige SWibler, ble»
SJatt>tt>anno«fott>ab beb at beile til Jenbe, tbet Jan jtolebe
paa Siben og Silfælbet, og Jaabebe beb bem at naae jtt
<Øcaal. Den jtaffel«, ulbffelige $ige, ber bejtanbigt for*
fulgte« af Jam og bleb truet af gorælbrene, fom fulbt og
fajt Jabbe befluttet at oberbinbe bit, fom be anfaae for
Jaarbnaffet Stribigjeb Jo« bere« Sam, ^atUbt enbeligt
ben Sejlutning at paafalbe jtn gorfølger« SSbelmobigJeb
!'y 16
eg S&re«følelfe og tiljtob, jtolenbe paa Jans Dberbærelfe,
i en ufalig %\mt jtn længe nærebe ftjærligbeb til $tucf*
*4fctotom. ASttppt Jabbe ban opbaget, af Jbilfen ©runb
ban« SMten »ar ble»en biift tilbage, før Øiaferi og Sffn*
ft)ge ganffe beraægtigebe jtg ban« fjerte, og bm ene $lan
tit #æbn fulgte Jurtigt efter ben anben, inbttl Jan be-
jluttebe at mnrbe jtn SWebbeiler. T>a Jan af jtn trojfblbige
$ttbebte Jabbe erfaret, Jbilfen 9Sei Jenbe« dljfer Jabbe
taget, fulgte ^an efter Jam, naaebe Jan« Seir, frøb, t&et
ban bogtebe jtg for at blibe bemærfet, Jen imob Siben,
Jbor Jan« Offer fab alene og ttiberebte ft Slfl^t«maalrtb%
og jføb JanuSiiillffcrat Jabe jfjult btt bebt Segeme imellem
nogle 3htjfe, tog Jan jtn bræbte SKebbeiler« SSilbt, for
bermeb at funne forflare fin grabærélfe, og ilebe tilbage
til 2anb«bnen, Jbor Jan enbnu ibrigere fornbebe jtne 23e=
jtræbelfer til jtørjte gortbiblelfe for 3lm^mib*n>ar)^føm
enbnu bejtanbigt meb SSrebe afbijte Jan« ^jærltgjeb«*
crflæringer, inbtil Jun omjtber, tbnngen af jtne gorælbre«
bejtemte befalinger og Srubjler, og i bit £aab, beb een
eller anben Sijt at ubfætte benne UI»ffe«bag, famtbffebe i
at beftemme en Zib, til Jbilfen Jun bilbe tage Jam til
SfégtefæHe. £un jtolebe fulbt og fajt paa, at Jenbe« Stjfer
imiblertib »itbe benbe tilbage og rebbe Jenbe fra ben Jenbe
truenbe Selbopoffrelfe, og jfjulte, faa gobt Jun funbe, jtn
jtebfe bojenbe Slfjfn for jtn gorfølger.
(Snbeligt fom ben frbgtebe Dag, men (Sljferen fom
nattttligbti« iffe. Det falbt Jenbe iffe mb, at Jan« fønber*
fmtjle Semmer bare blebne et S3»tte for Sfoben« 9tøbbt)r;
tji enbnu bejtanbigt jtbrebe £aabet. Jenbe« 23ltf i ben
SftettiÉig, Jbor Jun Jabbe feet Jam banbre bort, bengang x>—■
17
Silt enbnu laa for Jenbe i Styffen« Solffin. 2fieb for*
græbte Øine og fønberfnuujt fjerte faae Jun ben Siften nærme
jtg, ber utgjenfalbeligt ffulbe forene Jenbe meb en ^Jianb,
fom Jun afjfnebe.
Srbflup«fanoen, fom efter inbiff Sfif bar bleben
forfbnet meb Sllt, Jbab ber bar nøbbenbigt for bit nygifte
$ar paa en Sftaaneb« Øteife, Jbilfct i ©runben er bere«
cnejte Srr)tlup«*(£eremoni, laa aderebe beb Stranbbrebben.
Det bar Siften; ber bar gjort Silberebelfer til gejten —
ben jtbfte gejl, i Jbilfen Jun ffulbe tage Deel i gorælbrene«
£uu« — ba plubfeligt Sruben bleb fabnet, og Sejtbrtelfe
bemægtigebe jtg ben før faa glabe Srimmel. 3brigt
Jabbe man meb gafter føgt efter fyenbe i be nærliggenbe
Sfobc, fotgjæ»e« Ja»be man raabt og falbt pingen Sbb
uaaebe bere« Øren til Sbar, enbffjønbt bc utrætteligt
fortfatte bere« Søgen inbtil Daggry. Da førft mærfebe
man, at Srb,dup«fanoen »ar forfbunben, og ibet man beraf
jluttebe,, at Sruben Ja»be bixiytttt ben til jtn glugt, begab
SJaroroannoéforoato, jtg tilligemeb Jenbe« Srober tilfob«
lang« meb Stranbbrebben for at følge efter Jenbe.
(Sfter nogle Simer« ©ang fif be i bit gjerne Øie
paa kanoen og ben« fmuffe gører. De forbobblebe bere«
©fribt og naaebe en $tmt, J»or Saaben nøb»enbig»ii«
maatte fomme forbi. £er f»ømmebe (Sljferen ub i globen
for at afjfjære ben Seien. gorgjæøe« føgte Jan »eb alle
optænfelige bibler at be»æge Jenbe til at jtanbfe Saaben
og tage' Jam meb omborb. Oberbunben »eb Jenbe« bejtemte
Sægring og »eb bin $raft og Sejcenbigjeb, J»ormeb Jun
førte Staren, »ar Jan nøbt til at opgibe at følge efter
Jenbe, og »enbe tilbage til Stranbbrebben.  9ceppe bar
<5n Sunjhxeréi SSanfcrtnger. „
I 18
Jan fommen tlanb, før en Jeftig Storm reifle jtg, lebfaget
af Sorben, fibnilb og Ølegnjfbl, og nøbte bem til at opjlaac
bere« 9?atteqbarteer. Uben at agte paa Stormen, roebe
Jun bibere, inbtil batten« Sfbgger jfjulte Jenbe for Jenbe«
gorfølgere« Øine. Seb Daggrb jfilte« Sftterne ab, og nu
fortfatte be bere« gorfølgelfer, inbtil be omjiber fif Øie
paa kanoen, font laa paa Stranbbrebben. 3 ben "Sro,
nu at Jabe naaet bere« 2Haal, forbobblebe be bere« Sfribt;
bog ba be fora nærmere, opbagebe be en glof Ulbe, og
man fan tænfe jtg ben Sftæbfel, ber greb bem, ba be af bet
faa Jøit eljfebe Sæfen fun fanbt be næjten Jeelt fortærebe
Sebninger, fom fun enbnu bare fjenbelige paa be fønber*
rebne og abfplittebe $læbning«jir)ffer. >Mib forgfulbt fjerte
famlebe be omjbggeligt be bbrebare Rebninger, lagbe bem
t kanoen og benbte tilbage til Seiren, Jbor ben Døbe i
mange Uger bleb begræbt af fine trøjte«løfe $aarørenbe og
Senner, og begrabet meb alle blanbt bere« Stamme bruge*
lige #øitibeligjeber.
Det bar aabenbart, at ben jtærfe Storm Jabbe brebet
kanoen paa Sanb, og fanbfnnligt, at Materialet til at
tænbe 3lb meb bar blebet gjennembtøbt af Sanbet, og at
Jun faalebe« Jabbe bæret berøbet bit encjte SJttbbel til at
Jolbe bi«fe JRobbbr borte.
SJarott)anno«fon>ab førgebe faa bbbt ober ben Ulbffe,
Jbori Jan« utæmmelige Sibenjfab Jabbe jtbrtet ©jenjtanben
for Jan« inberligjte $jærligjeb, at Jan ^attibi ben Sejlut*
ning at forlabe jin frigerjfe Søbebane. #an fajtebeSoma*
Jarofen op til ben jtoreSlanb, for at ben fun jfulbe blibe
brugt fora et ffletfærbigjeben« $ebffab, og tog i ben« Steb
3Rebicinmanben« Sfralbe; og Jan Jar albrig jiben begaaet 19
nøgen #anbting, ber Jar bæret uobereen«jtemmenbe meb Jan£
foranbrebe Sæfen og Stanb.
Sej Mile fra Manetouawning er ber atter en 2anb«btj,
SBequimecong falbet, fom bejtaaer af Jalbtrebjtnb«tbbe
til trejtnb«tb»e #ufe og Jar en fatjoljf Mi«jion famt
en ftirfe. 3eg tegnebe ben øøerjte fobbing, »eb 9m»n
„Asbonish the Racoon," og Jan« Datter. #an Jørcr
til SlJtaroroaJ*3nbianerne« Starame. Denne Stararae er
nu neppe mere abjfidelig fra Ojibbemaberne, meb J»em
be »eb ©iftermaal Ja»e nøie forenet jtg, og J»i« Sprog
be tale. 3nbianeme i benne Sanb«bb ernære jtg fornemme?
ligt af 2ay og £»iblinger, fora be fange i faa jtor Mængbe,
at be iffe alene Ja»e dfot til bere« eget gorbrug, men
enbogfaa Ja»e et D»erjfub, J»ormeb be funne bri»e Sujf*
Janbel og tilfreb«jtille anbre nøbøenbige gomøbenjeber.
3nbbpggerne berebe ogfaa en jtor Mængbe SJJomfuffer,
fora be fælge til^jøbmænbene; Jeller iffe mangle be ganjfe
Slnlæg til Stgerbtyrming og 3nbujtri, ibet be unber Mt«=
nonaireme« Seilebning Ja»e btjrfet mangt et lille Stbffe
3orb meb #»ebe, Sbg og kartofler, og Jabe opført en
mt, lide fttrfe.
3meben« jeg bar i Manetouamning, anfom Mr.
Slnberfen« efterfølger, ^apitain 3ronjibe«, bertil, og ba
b,an bar en Slanbing og #ø»bing for SKbanboteme, faa
Jar jeg optaget Jam iblanbt mine inbianjfe Sfitfer. #an«
#a»n bettyber „©aa i Sanbet", Jan nebjtamraer fra SefumfeJ
og Jar famme So*tem fora benne, en Sfilbpabbe; enjber
inbianff garailie Jar nemlig et Slag« Saaben*Debife, Jboraf
be beb bigtige Slnlebninger betjene jig fom Unberjfrift.
Unbertiben jfjærer en gjennem Sfoben banbrenbe gamilie
.2*
■ I
m 20
en Spaan af et Sræ og tegner jtt So*tera paa ben frijfe
Øberftøbe, for at ben næjte fan »ibe, J»em ber er braget
forbi; eder ønjfer raaajfee en £øbbing at fenbe Sub paa
$ojten, for at labe Jente een eller anben ©jenjtanb, faa
tegner Jan benne paa et Stt)ffe Sirfebarf og fætter fit
So*tem, en Øtæb, Sjørn, #nnb etter J»ab bit eller« fan
»ære, berunber; bi«fe Segn bli»e ganjfe gobt forjiaaebe og
træbe i Stebet for en jfriftlig Orbre.
3eg ble» fjorten Dage paa ManetouIin*Øen, efterat
jeg Ja»be taget Slfjfeb meb Mr. Didon, fora »enbte til*
bage meb Sfonnerten, ber Jabbe bragt goræringeme.
Derpaa inbjfibebe jeg mig omborb paa Damperen „(Srperi*
ment", eet af Sftegjeringen« Sfibe, tit Sault St. Marie,
ba ^apttain £arper, fom Jabbe ^omraanboen, bentigt
Jabbe ttlbubt mig Øberfarten og Jabbe taget min ftanø
omborb. 3 Sault St. Marie gjorbe bt Sefjenbtjfab meb
Mr. SaHantbne, fom bejtyrebe £ubfon«Sai4tompagnieté
^ojtbæfen, og Jan bar oberorbentligt forefommenbe imob
o«, #an fraraabte mig alborligt at gjøre gorføg paa at
trænge inb i bit 3nbre af Sanbet, meb minbre bit jfete
unber kompagniet« Sejfbttelfe, ibet Jan jfilbrebe bit fora
næjten umuligt og meget farligt; men Jan anbefalebe mig
færbele« at Jenbenbe mig til Sir ©eorge Simpfon,
kompagniet« ©ouberneur i Sacjine, ber, fora Jan for*
raobebe, bilbe beforbre mig næjte Slår meb goraar«*
kanoerne. Da jeg, beb at følge bctte Vlaab, Jaabebe at fee
mig ijtanb til at reife bibere og at fee Mere af be bilbe
Stammer, faa bejluttebe jeg for Øiebliffet at inbjfrænfe
mig alene tit en Sommercarapagne. mém .„.niijil **
^**n^?flCSw—
21
%nbtt tajjitci.
Macfenam, //Sfttbpabbe*£5en". — gorfultne |>unbe. —
^an«Djæbelen. — @reen*Sai, en «£>anbel§b«bm ~ Srøjt i
dummer. — <£n inbianjf, raabjtaaenbe gorfamling. — Sit=
bøtetigjeb til Spil. — Uloblig #anbel meb jførfe Driffe. — (Sn
ung Morber. — afregningen. — Druffenffab.
Da bet er rain $enjigt at tale om Sault St. Marie
»eb Sfilbringen af min næjte Ubflugt, faa forbigaaer jeg
bit Jer ganjfe. (Sfter nogle Dage« Opbolb inbjfibebe jeg
mig omborb paa en Damper til bit Jalbfemftnb«tt)be Mile
bortliggenbe Macfenaro. Der traf jeg en jtor Sfare af
3nbianere, 2600 i Sadet, fom bare fomne fammen fra
alle kanter for at mobtage bere« 25,000 Dodar« for
3orb, font be Jabbe afjtaaet til be gorenebe Stater; ogfaa
bi«fe 3nbianere »are Ojibbemaber og Dttoroaer. Saafnart
jeg »ar anfommen Jer, opjlog jeg mit Selt mibt iblanbt
bem og begtjnbte at jfitfere be mærfeligfte $erfoner. 3eg
maatte fnart ftbtte mit Selt et anbet Steb Jen, forbi
bere« forfultne £unbe, fom be bruge tit 3agt og om
Sinteren til at træffe bere« Slæber, flæbte alt mit gor*
raab bort og truebe meb at gjøre ligefaa meb min $erfon.
Dette »il ingenlunbe forefomrae utroligt, naar jeg fortæder,
at fora jeg fab en Siften alene paa ©ulbet t mit Selt og
fulbenbte en Segning, mit 2b« jtuffet neb i 3orben »eb
Siben af mig; jtbrtebe eet af bi«fe for»o»ne Db,r uben
Omjtænbigjeber inb til mig, fnappebe bit brænbenbe 2»é
meb jin Snube, fprang bort bertneb og lob mig tilbage
i bit fulbfomnejte Mørfe.  Da jeg ben næjte Dag nærmebe
l~ T—
—  —i  s  ^aasES^g ,
MHM 22
mig rait Selt, faae jeg en £uub løbe bort berfra og, ba
jeg forraobebe, at bit bar døberen fra Dagen iforbeien,
fora Jabbe jtjaalet mit 2b«, faa bilbe jeg øbe Sftetfærbigjeb
mob Marobeuren og affbrebe 3nbJolbet af rain $ijiol i
ben« Sib. Mob gorbentning, tjt jeg Jabbe fun bidet
faare ben, faae jeg, at jeg Jabbe bræbt ben; firår fom
#unben« (Sier og Jan« $one til mig og forlangte, at jeg
ffulbe erftatte bem bere« Sab, Jbilfet jeg lobebe at gjøre,
faafnart be Jabbe erjtattet mig bet Sab af Sfinfer og
anbet gorraab, fom £unben Jabbe frajijaalet mig. ©fter
anjttttebe Sfabe«beregninger fanbt be, at bit omtrent gif
lige op, og inbbøbe mig til at gjøre bem Seljfab beb
Slften«maaltibet og fptfe meb af bit bræbte Dnr, og
jeg faae bem ret fømøiebe Jengibe jig til benne Stnbelfe.
<S)it inbianjfe 9tøbn paa Øen er: Mitcjt*mac*inum,
eller „ben jtore Sfilbpabbe", raeb Jbilfet Dpr bin, feet
fra et bejterat $unft, Jar megen Sigjeb. Den ligger i
Stræbet imellem #uron* og MicJigan*Søen; ben Jar nogle
malerijfe $unfter, t Særbele«Jeb en naturlig Sro, fom
bliber beføgt af ade gremmebe. tyaa Øen befinber ftg en
©arnifon, fora bejtaaer af et ftompagnt Solbater. 3nb*
bbggeme lebe fornemmetigt af gijfefangjt, ibit ber fange«
en jtor Mængbe Sar. og #biblinger. Sil Setaling«tiberne
forfamle mange #anbel«folf jtg i Macfenaro og mebbringe
jtærfe Driffe i jtor Mængbe, font be, ba bit er forbubt
af Øtegjcringen, Jemmeligt fælge til be jtaffel« Sfåbninger;
mangen 3nbianer, fom fomraer tilreifenbe langt borte fra,
benber fattigere, enb Jan er fommen, tilbag tit fin 2Big*
roam, og Jar fun ben gblbejtgjørelfe, at Jan øg Jan«
gamitie Jabe bruffet ftg en prægtig 5mué. 23
3eg tegnebe en £øbbing, beb 9tøbn Mani*ton>*roa(j'bab
eder „£an*Djæbelen." £an fpurgte ængjteligt, Jbørtil
jeg brugte ^ortraiterne. gor at bebæge Jam til at fibbe
for mig, fortalte jeg, at be ffulbe fenbe« Jjera til Dron*
ntngen, Jan« jtore Mober. £an fagbe, at Jan allerebe ofte
Jabbe Jørt tale om Jenbe, og ønjfebe meget at fee Jenbe,
og at Jan bilbe beføge Jenbe, berfom Jan Jabbe Slaab og
Sib bertil. Det bejagebe Jam færbele«, at Jan« anbet
3eg ffulbe faae Seiligjeb til at fee Jenbe. £an fortalte
meb megen Stoltjeb, at Jan Jabbe bæret en af Sbffen
begunjtiget Ærtger og tilfæmpet ftg ni 4?obebJuber. Srænbe*
bitn eljfebe Jan Jøit, og paabirfet af benne Drif bar Jan
een af be #eftigjte og Ubøieligjte.
(Sfter at jeg Jabbe opjolbt mig tre Uger i Macfenanv
reijte jeg til ©reen*Sai, ber fom £anbel«Jabn Jar en
gunjtig Seliggenjeb, og fora, beb bet tiljtobenbe, rige, til
Slgerbbrfning jtg egnenbe Sanb, meb Siben raaa blibe et
bigtigt Steb. Seb ben i enjber Retning oberbrebne
Speculation i Starene 1836 og 1837, er bet blebet jtanbfet
i jin Ubbifling, og man funbe nu fomrae i Sefibbelfe af
eienbomme, blot tmob at Jolbe bem beblige. -f)er morebe
jeg mig meb at jfbbe Snepper, fom finbe« i Dberfløbigjeb.
efter omtrent en Uge« gorløb afretjte jeg i Seljfab meb
tre ^errer, fom bilbe til Sftæbefirømmen, goj Øtiber, før
at fee Mano*raanee*3nbianerne, fora nu forfamlebe jtg
ber for at raobtage Setaling for et i 9?ærjeben af
Sinebagoføen beliggenbe og til be gorenebe Stater folgt
Strofe 3orb. Si inbjfibebe o« i min lide $ano og
feilebe op ab Strømmen. Den anben 9lat Jenimøb
Stloffen ellebe anfora bi til et beb Srebben af ©inebago,
KmÉ! 24
eder „Slamføen" beliggenbe Sjælfejuu«. So inbianjfe
Søjtre boe Jer alene. Den følgenbe Dag bleb jeg Jo«
bent og tegnebe bem; ben S(Elbjte Jeb 3ma=tofe eder
„Slangen," ben ©ngjte $en>aj*ten eder „SRorbenbinben/
Derpaa fortfatte bi bor Sfteife op ab Søen mob 9tæt>e*
jtrømraen; beb 3nbløbet til benne glob laa ber et 5tjøbs
raanb«Juu«, orafring Jbilfet en Mængbe Scbiggængcre op*
Jolbt jtg, fom omfatte Silt, J»ab be iiibi, for Srænbebiin,
og, berufebe af benne Drif, laa Jobe»ii« orafring i en
Stljianb af bbjijf Druffenjfab. ijjgj
en Snbianer »eb 9?a»n 2BaJ*bannim eller ben „Jbibe
£unb," fab for mig. #an Ja»be Sorg for jin $one, føra
»ar bøb for omtrent tre Maaneber jiben; Jan« Sørgebragt
bejtob i en fort gartoe, Jtoormeb Jan Ja»be o»erfmurt jit
Smjigi. £an gjorbe Unbjfblbning for, at Jan iffe raøbte
i fulb Sorg for at labe jtg ntale, tbet en Deel af garben
»ar gneben af, til Jan« jtore Sebrøbelfe; Jan tragtebe
i»rigt efter 2BJi«fb, fom jfulbe trøjte Jam for Jan« Sab.
Si »are glabe »eb at fortabe Sfueplabfen for benne mob*
bbbelige Druffenjfab, og fortfatte »or gart paa ben mono*
tone Strøm, efter at Ja»c roet i to Dage, naaebe »i
Møttomanee*3nbianerne« ISetr.
Slftenen før »or Sinfomjt faae »i nogle 3nbtanere, fom
fangebe Sar meb Spbb; bitti feer om batten altib meget
malerijf ub, ba bit jtærfe, røbe Sfjær fra be fnubrebe
gbrregrene og 9føbber, fom i lb« Sue brænbe i be foran
paa kanoen anbragte 3emgrbber eder Sbgter, laber 3nbi*
anerne« nøgne gigurer i jfarpe Omrib« træbe frem imob
btt raørfe Sanb og be bunfle Sfobe. ^a Sbfet er faa
flart og er anbragt lige ober gijferen« £obeb, faa fætter 25
bit Jam ijtanb til tbbcligt at iagttage gijfen t en betbbe*
lig Dbbbe, og fbne« tidige at blenbe benne eller at loffe
ben nærmere. 3 mine Drengeaar Jar jeg feet inbtil
Junbrebe faabanne 3lbgrbber glibe Jen ober Soronto*Sugten,
og Jar ofte taget Deel i benne 3agtfomøielfe.
Denne Omftænbigjeb forbøiebc biftnof min 3ntere«fe
for bitti Sfuefpil, Jborfor jeg, jfjonbt jeg bar meget træt
af at roe Jele Dagen, fatte mig neb beb Siben og optog
en Sfitfe, imeben« min kammerat paa inbianjf Sii« fogte
gijf i en MoJ*cocf (tji bi Jabbe mijtet bor Æjebel).
#er fanbt bi tre tujtnbe 3nbianere forfamlebe, fom
»entebe paa Slgenten« Slnfomjt meb pengene; ogfaa et
ftort Slntal ^jøbmænb bare fomne fammen og Jabbe Side
meget trablt meb at opjlaae Sober, i Jbilfe be bilbe ub*
pille bere« Sarer og bere« Stab«. ØOtte Dage berpaa bar
globbrebben præget af en lide Sb. Sobeme bare Sfue*
plabfen for Srabljeb og liblig Dmfætning; Sllt, Jbab ber
Jørte til $»nt og Stab«, »ar naturlig»ii« anbragt faa
forbeelagtigt fom muligt paa ben ub»enbige Sibe af
Sobeme. Saafnart ben inbianjfe Slgent »ar anfommen,
ble» ber firår, paa en berttl bejiemt, opjøiet $lab« fammen-
falbt et 9taab, fom bejtob af trebibe £øbbmger. 3eg »ar
ttlfiebe ifølge en 3nbbnbelfe, fom jeg Ja»be mobtaget af
ben øberfte- £øbbing, O«cofj eder „ben Sapprejie iblanbt
be Sappre."
Denne aabnebe 3taab«forfamlingen berraeb, at Jan
tænbte en tyibi og rafte ben til ade be Siljtebe»ærenbe; en*
J»er tog et Drag og ga» ben til jtn Sibemanb. De troe,
at bi af J»er enfelt frembragte JRøgjfber, ibet be blanbe
jig meb J»eranbre, ftige op til ben jtorc Slanb fom Segn
i
!
i
aé m
26
paa bin Øbereen«jiemraelfe, ber Jerjfer i gorfamlmgen,
og fora Sibnc om bere« £enjigter« Sfteenjeb. efter benne
eereraoni gif man ober til gorfamlmgen« #obebforretnmg;
ben bejtob næjten ubeluffenbe t flager, ber ffulbe frem*
føre« for Øtegjeringen. efter at flere af be minbre bitxfit*
lige £øbbtnger Jabbe ubtalt bere« Meninger og Slnjfuelfer,
reijte jig 0«cofJ felb og talte omtrent en Jeel Stine, og
albrig Jar jeg Jørt en fmuffere Sale enb ben, ber meb
en Jam mebføbt og meb funb gorjianb forenet Seltalenjeb
ubjtrømmebc fra benne ujtnbeerte Silbe« Sæber. Sfjønbt
Jan bar en lide Manb, traabte Jan bog op meb Særbig*
Jeb, meben« Jan talte; Jan« Stilling bar inbtagenbe og
fri for fære gagter. £an flagebe ober talrige Uretfærbtg*
Jeber, fom bere« ftore gaber, $ræjibenten, efter Jan« Mening
umuligt funbe bibe Sejfeb meb, og fom Jan ønjfebe, at Slgen*
ten ffulbe fremjtide for Jara, og farattbigt berraeb oberræffe
Jam et rigt ubftbret greoépiberør. een af be Uretfærbig*
Jeber, fom Jan omtalte, bejtob bert, at bere« $enge gif
igjennem altfor mange £ænber, inben be naaebe tit bem,
og at ber paa benne Maabe gif en jtor Deel beraf tabt
for bera. ' §an jluttebe jin lange Sale meb en Ublabelfe
om be fnebre ©rænbfer, inbenfor Jbilfe be bare inbejluttebe.
og fom iffe tiljtebebe bem tiljiræffeligt Spillerum tit bere«
3agt, naar be iffe bilbe frænfe anbre Stammer« JRettig*
Jeber. £an fagbe, ber bilbe iffe bære Slnbet for bera at
gjøre, vnb at gaae i Sanbet, ligefom bet af #unbe jagebe
Silbt.
Da O«cofj tragtebe efter ben øberfte |>øbbmg« SærbKj*
Jeb, bar ber en anben £øbbing i gorfamlmgen, ber mob*
fatte jig Jan« Salg og paajtob at bide gjøre Jara benne
m mm*-A
V—-
27
Sfére«pojl jtribig. O«cofj fbarebe, at Jan, ba fun en
funbe bære ben Øberjte, bar billig til at afgjøre Striben
rnib £jælp af bere« Ænibe, og beb ben ene« eder ben
Slnben« Silintetgjørelfe. ^>itti gorjlag bleb afjlaaet, og
Jan« SRet til Særbigjeben er jtben albrig bleben gjort
Jara jtribig. Denne Stamme Jar en færbele« gorfjærligjeb
for afjtiffenbe $tmt, og fmbffer ftg meb ferler, fom
be anbringe i jtor Mængbe, Sølbjtab« og gjebre; benne
Silbøieligjeb inbjfrænfer jig bog for Størjtebelen til
Manbfolfene.
De ere meget Jengibne til Spil, og jeg Jar feet bem
beb Spidet« Segbnbelfe bejængte meb Sntbffer, fora Jabbe
meget Særb for bem, og fom efterjaanben gif ober i anbre
#ænber, tnbtil beb Spidet« Slutning ben oprinbelige eier
iffe Jabbe faameget tilbage, fom Jan funbe ffjule jin
Dtøgenjeb meb. De, fom meejt ubplbnbre Manoraaneeme,
ere $ottott>attomieme, af Jbilfe mange gjøre jtg en gorret*
ntng af at foretage en regelmæ«jtg eypebition til Manoma*
neerne« Seir paa ben Sib, ba bi«fe mobtage bere« Sonning
fra ftegjeringen, og at røbe fra bera Silt, Jbab be paa
nogen mulig Maabe funne. 3 Sllminbeligjeb benbe be
ogfaa tilbage, rigt belæ«febe meb Sbtte. Dere« jtørjtc
gorbærbelfe er, Jbor og naar be funne faae fat berpaa,
Srænbebinen, fora enbnu mere ubfætter bem for Øtøbeme«
forræberjfe flaner. |||
3eg gjorbe et Ubfajt af eoe*coofj, eder „Ornen,"
een af Jine $ottoroattomier, fom jeg faae fpide faa liben*
jfabeltgt. Srænbebinen« 3nbførelfe iblanbt 3nbianeme er
timber fbær Straf forbubt af be gorenebe Staters Sobe,
og bet meb gob ©runb, ba en 3nbianer, fom er paabirfet
/ IH
1 28
af famme, er eet af be farltgfie Dbr, ber er til; og ba
ber fun bar faa #bibe til at Jabe Øpfbn meb bem beb
Setaling«tiben, faa bilbe bi Jabe befunbet o« i ftor gare,
Jt>i« Srænbebinen Jabbe bæret let at faae fat paa.
3eg felb bleb i benne Slnlebning falbt op mibt øm
batten af be gorenebe Stater« Marfcjal, fom bar affenbt
for at forjinbre Srænbebinen« 3nbførelfe iblanbt 3nbia*
neme; Jan forlangte -^jælp af mig, faabel fom af ade be
jig paa Stebet beftnbenbe #bibe, for at anjtille en Unber*
føgelfe i Seiren og opbage ben $erfon, ber folgte Srænbe*
biin, ba aderebe nogle af 3nbianemé bare berufebe.
*S)a bi Jabbe Mi«tanfe om, at en £alf*breeb (en af blanbet
Ubfpring) breb benne uloblige #anbel, faa begabe bi o«
fine Jen til Jan« Selt. Sfjønbt bi i Jan« Sinbæger tbbe*
ligt funbe lugte Spiritu«, faa bar ber bog, trob« ben
nøiagtigjte Unberføgelfe, ber enbogfaa gif faa bibt, at
3orben bleb opgrabet i Seltet, iffe en enejte Dunf Srænbe*
»itn at ftnbe. Da jeg forlob benne egn, ftf jeg Jam til
at tiljlaae, at Jan mibt i globen Jabbe nebfænfet flere
fmaa Dunfe, font bare fajtgjorte raeb Soier. 3bet »i
jfiftebe« til at Jolbe Sagt om batten, løb Sagen Jelbig*
bii« af uben Ulbffer.
Slanbt be 3nbianere, jeg Jar malet, er ogfaa Sillebet
af 5tttcJie*ogi*maro eller ben „jtore £øbbing," forø jtob i
jtort 9ft» Jo« jin Starame paa ©runb af mange fjeffe
Sebrifter, af Jbilfe een bleb mig fortalt af Jan« #aI»brober ;
Segibenjeben Jabbe funbet Steb for otte eder ti Slår jiben.
£an« Morbrober, fora bengang bar i Macfenaro, be*
fanbt ftg tilfætbigbii« i en Materialjanbet, Jbor ber folgte^
ftærfe Driffe, ba to Solbater traabte inb,  af Jbilfe ben W-
29
ene bejanblebe Jam faa oprørenbe, at Jan greb Jam meb
fin mægtige .paanb og, ba Jan bar jtærfere og bejænbigere,
fajtebe Jam om paa Sftbggen, Jborpaa Jan fatte Jam Ænæet
for Srbjtet og forjtffrebe Jam, at ber iffe ffulbe beber*
fare« Jam noget Dnbt, naar Jan bilbe opføre ftg anjtæn*
bigt. Men benne i Jan« eget Sprog fremførte ftorjtffrtng
bleb be«bærre iffe forjlaaet af nogen af be tiljtcbebærenbe
Solbater; ba ben Slnben faae jtn Æammerat i ben Silbe«
Magt og troebe Jan« Sib i gare, traf Jan firår jtn Sabel
og gjennemborebe ben ultyffelige Silbe. 3ngen Straf af
nogen Setbbenjeb fulgte paa benne gorbrbbelfe; ben Sfbl*
bige bleb blot fenbt bort fra Macfenaro, for at ben
Mbrbebe« Slægtninge iffe ffulbe Jæ»ne jig paa Jam.
eet eller to Slår efter benne ultyffaltge Segi»enjeb
fom to £»ibe, en Mr. eiabtnan og en Mr. Surnett, neb
ab 9ftæ»ejirømmen i en Æano, og fom til bit Steb »eb
globbrebben, J»or ÆttcJie*ogt*maro« gaber, bin mbrbebe
3nbianer« S»oger, tidigemeb jin gamilie Ja»be opjlaaet jin
Seir. Æonen, ben Slfbøbe« Søjier, fif Øie paa bera og
tilraabte jin Segtefælle, at Seiligjeben nu »ar foramen til
at Jæ»ne Jenbe« Srober« Døb, og at bit »ar Jan« $ltgt,
iffe at labc et faabant Øieblif gaae fra jtg; men Manben,
fora iffe Ja»be Sbjt til at ubfætte jtg for gare, »eb
at »o»e jig i en faaban Æamp uben anben #jælp enb
fin Søn ÆitcJie*ogi*maro, bengang en Dreng paa 14 Slår,
tøbibi raeb at opfblbe Jenbe« Søn. gor at tilfjenbegiøe
fin goragt for J»ab Jun betragtebe fom geigjeb af Jam,
tog Jun Jurtigt bet Jo« be inbianjfe gruentimmer bruge*
lige gorflæbe af, og fajtebe Jam bit Jaanligt i Slnjigtet,
ibet Jun xaabh Jam at bære bit, ba Jan ingen Manb »ar.
 — 30
II/
Manben, J»era benne »anærenbe Sejfblbning nagebe, greb jtn
Sø«fe og befalebe jin Søn at følge meb. Drengen bægre*
be jig beb at Jabe nogenfomjeljt Deel t be Jbibe Mænb«
Drab, men famtbffebe i at følge meb til Jan« SejfJttelfe.
3miblertib bare be to Slmerifanere lanbebe og ifærb
meb at inbrette bere« 9tøttelete; Den ene af bem bar
fnælenbe beffjæftiget meb at tænbe 3lb, ben Slnbcn nærmebe
jtg jujt meb en gabn fulb af Srænbe; gaberen Jæbebe jin
Sø«fe, men lob ben firår igjen fbnfe i fbnlig Sebægetfe.
Derpaa benbte Drengen jig til Jara, ibet Jan fagbe:
„gaber, Du jfjælber altfor meget, lab mig gjøre bet/' tog
Sø«fen ub af #aanben paa Jam, nærmebe ftg ben fnælenbe
Manb bagfra og fføb Jam. Den Slnben, fom Jørte
Sfubbet og ftf Øic paa 3nbianeren, fajtebe Srcenbet
fra jig, fom Jan Jabbe famlet, og ftbgtebe for at rebbe
jit Sfa). Drengen, fom faae en toføbet Sø«fe ligge paa
3orben beb Siben af ben af Jam bræbte Manb, greb
benne og fulgte efter ben glbgtenbe, ibet Jan opforbrebe
gaberen til at »ære Jara bejjælpelig »eb gorfølgelfen, ba
be, Jbi« benne Manb unbfora, beb ban« Sibne«b»rb funbe
blibe jiraffebe for at Jabe bræbt ben Slnben.
gaberen funbe iffe Jolbe Sfribt meb Drengen, fom
inbjentebe ben #bibe og, i en Slfjtanb af tbbe til trebtbe
Slien, jigtebe paa Jara og forføgte at jfbbe. Men ba Jan
iffe bar bant til ben bobbelte Siftræffer og fun Jabbe
fpænbt ben ene £ane, trbffcbe Jan ben forfeerte af; fajt
bejluttet paa iffe at feite, naar Jan næjic ©ang jigtebe,
fpænbte Jan bem nu begge og trtyffebe begge Siftræfferne
af; en Deel af Sabntngen trængte inb i Offeret« Sfulber,
men beb Støbet af, at begge Søbene gif af paa eengang,
liU 31
bleb Drengen fajtet baglænb« til 3orben. £an laa imib*
lertib fun et Øieblif bebøbet og bar fnart igjen paa
Senene; nu tog ben unge Morber jin Sfalpeerfnib frem
og bebbleb at forfølge bin allerebe næjien ubmattebe Manb,
font fnublebe og falbt, ibet Jan bilbe fpringe ober en paa
Seien liggenbe Sræftob«.
Den Slobtørjiige troebe nu at bære bi« paa jtt Offer
og bar allerebe fun et $ar Sfribt borte fra Jam, ba
Manben atter fom paa Senene. ^)a ben £bibe faae,
at Drengen bar alene, og at gaberen iffe bar til at fee,
benbte Jan jig mob jin gorfølger, ligefom benne bebæbnet
meb jtn Æntb, og bejluttebe at fæmpe meb Jam. Men
Drengen bibjie bejænbigt at unbgaae Jam og ftf Jam om
paa ben anben Sibe af Sræbloffen, for at gaberen tmtb>
lertib funbe fomme til og Jjælpe Jam at faae Sugt meb
Jara. Den faarebe glbgtning, fora nu igjen bar fommen
til Æræfter, og fom i bit gjerne opbagebe gaberen, greb
atter glugten og fortfatte ben, forfulgt af jtn utrættelige
$Iageaanb, i Jurtigt Søb, inbtil bit begbnbtc at bage«.
Da møbte Jan nogle benligt jtnbebe 3nbianere, fora toge
Jam i Seffbttelfe og forbanbt Jan« Saar, af Jbilfe intet
bar bøbeligt. De førgebe for ade Jan« gomøbenjeber,
inbtil Jan bar femmen jig tiljiræffeligt til at benbe Jjem
igjen. #itcJie*ogi=marø anfaae bit nu for bit Sftaabeligjte
at Jolbe jig borte fra be £bibe« Æolonier, og Jan ia*tt
tager enbnu ben famme gorjtgtigjeb.
3eg traf nogle 3nbianere af SBinebagoemc« Stamme
i Seføg i Seiren. Orbet SBinebago betbber „fnabfet Sanb ;*
be falbe« faalebe«, forbi be boe beb Srebben af Søen af 32
IH
famme 9cabn. Man fan let fjenbe bem fra be øbrige
Stammer, ba be babe ben Sfif at ubribe bere« Øienbrpn.
3eg tegnebe bere« £øbbing, Mauga*pau*fan eder ben
„tappre Solbat." 3eg bleb Jer i tre Uger og nøb megen
©objeb og Opmærffomjeb fra Manomaneerne« Sibe. et
Mennejfe, beb ^abn Mucf*a*ta, beføgte mig, forbi Jan
Jabbe Jørt, at jeg Jabbe malet bc fomemjte 3nbianere i
Seiren. $an bar een af be Jæ«ltgjie af Side bera, jeg
Jabbe malet, og at bømrae efter Sllt, Jbab ber bleb mig
fortalt, fbarebe ban« Æarafteer til Jan« $J»jiognomi.
Dieppe Jabbe 3nbianerne faaet bere« $enge, før ber
fulgte et Optrin, font obergaaer al Seffrtbelfe. gra en
ubefjenbt Æilbe fanbt jtrar jiore gorraab af Srænbebitn
Sei til Seiren, og Sirfningen beraf bar næjten øiebliffelig.
Der bar næjten iffe en, bit bære ftg Manb, Obinbe etter
Sam, naar bit fim bar gammelt nof til at føre Sægeret
til Munben, fom jo bæltebc jtg i bbrijf Druffenjfab, og
meb ©læbe benbttebe bi en lide Damper, fom farer paa
2Binebago*Søen og Øtæbejtrømmen, til at jlippe bort fra
bette mobbbbelige og farlige Optrin af Danb«, Sang og
gægten, fora fanbt Steb runbt orafring o«. Si lanbebe
rnib et Steb, beb 9tamt „gort bu Sac," Jbor bi leiebe
en Sogn for at fjøre øper til SJebobgan beb Micjigan*
Søen, Jbor bi gif omborb i en anben Dampbaab til
Suffalo. Den 30te ^obember reijie jeg igjen Jerfra og
anfom ben følgenbe Dag til Soronto. 33
^rebte $a»riteL
Sir ©eorge Simpfon. — Mtn Slfreife. — SeienS 23ef»«r»
ligjeber. — Sault St. Marie. —Den j/£btbe gift« og »Sorbeu-
punftet". — @n Dag for ftlbe. — Smob Strømmen. — Mangeurs de lard (gfteffefptfere). — De Døbe« Scerefteb. — <gn
kompliment fra Sir ©eorge. — glugt for en Sjorn.
Den følgenbe Mart«maaneb begab jeg mig til Sa*
cjine, for at opnaae en Sammenforaft meb Sir ©eorge
Simpfon. Da jeg Jabbe biijt Jam be Sfitfer, jeg Jabbe
tegnet, og ubbiflet be planer, jeg Jabbe lagt, gif Sir
©eorge meget benligt inb paa bi«fe, og, for at lette mig
bem, lobebe Jan mig en $lab« i goraar«*erpebitionen«v
kanoer.
Som en gølge beraf reifte jeg ben 9be Mai 1846
t ©ouberneur Simpfon« Seljfab fra Soronto til Sault
St. Marie, for at gaae omborb i ben $ano*3lfbetmg, fom
fort iforbeien Jabbe forlabt Sacjine og taget Seien til
Ottaroa* og £uron*Søen.
^>a jeg om Slftenen anfom i Macfenam, erfarcbe jeg
af ^apitainen paa Dampffibet, at Jan iffe Jabbe ijinbe
at afgaae før Sloffen ni ben næjie Morgen. Stolenbe
paa Jan« gorftffring, gif jeg ilanb, for ber at tilbringe
batten. Men ba jeg bin følgenbe Morgen inb fanbt mig
for at gaae omborb, ftf jeg at bibe, at bit Sfib, paa
jbilfet Simpfon befanbt jtg, bar afgaaet for tbbe Minuter
jtben. Det bar en Segibenjeb af iffe libet nebjlaaenbe
Sirfning, tji naar jeg iffe fif Sir ©eorge at fee, førenb
Jan forlob Sault St. Marie, funbe jeg iffe fomrae meb
<£n Æunjineré ©anbringer. 3
m 34
kanoerne. Ogfaa bibjte jeg, at ©ouberncuren iffe bilbe
opjolbe jig længere enb nogle Simer; men Sanjfeligjeben
laa beri, Jborlebe« jeg ffulbe funne tnbjente Jam, ba ber
iffe afgif nogen Saab før om fire Dage.
Da jeg imiblertib bar befiemt paa, at ben erpcbi*
tion, jeg Jabbe forefat mig, iffe ffulbe bltbe til 3ntet,
forføgte jeg paa ade mulige Maaber at faae et gartøi.
Meben« jeg gif lang« meb $bjten, faae jeg en Saab ligge
ber, oajba jeg Jabbe funbet eieren, fpurgte jeg, om jeg
funbe faae ben at leie, og om bit bar muligt at jfaffe
Manbjfab bertil. Manben raabebe mig alborligt, iffe at
prøbe paa en faa farlig Sftetfe, ba Sinben bar temmelig
Jeftig, og bit iffe jtob i Mennejfer« Magt at naae St. Marie
»eb ben ncejie Dag« grembrub. Sefiemt paa bog at bobe
bettegorføg, tt)ffebe« bit mig enbeligt at leie Saaben til*
ligemeb Manbffab, fom bejtob af tre Drenge, af Jbilfe
ben Seibjie enbnu iffe bar nitten Slår gammel. 3eg maa
Jer anføre, at be adeSre bare færbele« fbnbige i at jfytc
en Saab. Drengene gabe mig intet #aab om, at be bilbe
funne ubføre bitti goretagenbe i ben bem forejfrebne Sib,
og fun beb Søftet om en anfeelig Setønning bejluttebe be
fig til at forføge bit. Saalebe« begabe bi o« ba i en
let, lille Saab meb en ^refemting, ber tjente til Seil, og
forfbnebe meb et enefie Srøb, noget Suffer og SJe, føm
ubgjorbe bort Jele Munbforraab, ub paa Søen for at
gjøre en Oberfart paa 45 Mile.
Da Sinben bar gunfiig, fføb Saaben fremab raeb
oberorbentlig £urtigjeb, raen meb betbbelig og uafbrubt
gare fra bit Øieblif af, ba bi forlobe Stranbbrebben,
ii« 35
inbtil bi beb Solnebgang naaebe Mundingen af globen
<?
t. Marie.
£er opjolbt bi o« omtrent tbbe Minuter og for*
tærebe bort Srøb og bor SJe meb en ganjfe fortræffelig
Sippetit. 3miblertib jtidebe ber jtg nu en nb og banjfelig
Opgabe for o«, ibet bi ffulbe tilbagelægge fem og fbrre*
tbbe Mite paa en glob, ber bar o« albele« ubefjenbt, og
bet i ben mørfe $lat, imob Strømmen og gjennem en
#anal, ber bar oberfaaet raeb ufadige Øer. ^>it bar et
goretagenbe, ber maatte ubføre« beb Dagen« Sb«, naar
Smgeji og Møie iffe ffulbe bære frugte«løfe.
3ffe befio mtnbre feilebe bi ufortrøbent bibere, og
efter ben meeft anfirengenbe 9tat, efter at bi bare løbne
inb paa ade be forfeerte Steber, ber funbe tænfe«, og
førjt ba bi en Jalb Snee« ©ange i gortbiblelfe Jabbe
øpgibet dampen og atter fornbet ben, fronebe« bor Møie
meb #elb. Da Morgenen brøb frem, laa ben Darapbaab,
fora bi faa inberligt Jabbe længte« efter, fun to Mile
borte fra o«.
Da Sir ©eorge Simpfon jtob op, bleb Jan forun*
oret beb at fee mig, og Jan« gorunbring bleb iffe minbre,
ba Jan erfarebe, paa Jbilfen Maabe jeg Jabbe ibærffat
min Oberfart Denne $eife bar enbnu iffe beb nogen
tibligere Seiligjeb unber lignenbe Orajtænbigjeber bleben
tilbagelagt i faa fort en Sib, og enbnu ben Dag ibag
bliber ben i Macfenaro og Sault omtalt fom en temmelig
mærfelig Silbragelfe.
Sault St. Marie ligger beb Søen Superior, Jbor
ben falber faramen meb globen St. Marie, førenb benne
3*
m 36
løber ub i #uron*Søen. Da benne Deel af globen paa
en Stræfning af omtrent Jatbanben Mile Jar et betbbeligt
galb, faa forbanbler ben jig fnart til en ribenbe Strøm,
neb ab Jbilfen bog kanoer, ber fibre« af øbebe gørere, i
Sllminbeligjeb funne glibe jiffcrt, om enb meb en ober*
orbentlig $urtigjeb. Unbertiben er Sobejlbffet rigttgnof
Saaben« og be jig beri Seftnbenbe« 9ftuin. $ort før bor
SHnfomji berttt bar en $ano, ibet ben gleb neb ab ben
ribenbe Strøm, løben paa et Sf jær, Jborbeb ber bleb jtøbt
et £ut i Sunben. Den folbte« firår meb Sanb, men ba
Sirfebarfen, Jboraf bi«fe Saabe ere forfærbtgebe, er fær*
bete« gobt ffiffet til at fbømme obenpaa Sanbet, faa Ibf*
febe« bet gørerne beb bejænbig Salanceren og beb at
Jolbe jig unber Sanbet lige til #alfen, Jborbeb bere«
Sbngbe betbbeligt forminbjfebe«, at bringe ben jiffert
gjennera be ffummenbe Sølger, og at bribe ben ilanb i en
£birbefftrøra, ber befanbt jig beb goben af Strømfalbet.
3eg tog en Sfitfe, feet fra ben amerifanjfe Sibe,
af be obenfor omtalte Strømfalb. Seb bi«fe ligger en
tide Sb, beb 9tøbn Sault St. Marie, racb omtrent 700
tit 800 3nbbtyggere og en gobt bbgget, beb Stranbbreb*
ben ret fmuft beliggenbe $afeme. Sige oberfor paa ben
canabijfe Sibe, i en Slfjianb af omtrent en Jalb Mul,
Jar £ubfon«*Sai*$ompagntet et ^anbet«*etabli«feraent, og
Solbbetjenten, Mr. SKilfon, et ret fmuft £uu«. Meb Unb*
tagelfe af bi«fe tbenbe Sbgnmger, frembbber ben britiffc
Sibe 3ntet for ben Øictfenbe« Øie uben en £ob u«lc
Qxjtkx, fora ene og alene ere beboebe af 3nbianerc og
Slanbinger. Meben« jeg jlentrebe omfring raettera bt«fe
#btter, tog jeg en Sfitfe af en fmuf #alfbreeb * $ige, ':<-  «*1mt ■
37
beb Sbnet af Jbera jeg meget oberraffebe« i en faa jammerlig Omgibelfe.
Da $ano * Slfbelingen bar feilet forbi netop to Dage
før min Slnfomji til Sault St. Marie, og Sir ©eorge«
kanoer bare altfor oberfylbte, faae Jan jtg iffe ifianb tit
at tilbbbe mig Oberreife. Der bar intet Slnbet for mig
at gjøre, enb at bente inbtil ben „£bibe gtjf", en lille
Sfonnert, fom tiljørte kompagniet og laa beb ben øberjte
enbe af Særejiebet, Jabbe lo«fet, og at fætte mit #aab
til muligen at funne inbjente kanoerne beb gort SSidiara.
^ttti bar meget tbiblfomt, ba bit ganjfe beroebe paa
Sinben, men jeg Jabbe intet anbet Salg. Sir ©eorge
Jabbe inbjfibet jig i jtn 5tano ben 14bc, og Jabbe labet
mig tilbage for at følge efter paa obenomtatte Maabe.
^)it barebe fire Dage, tnben Sfonnerten Jabbe lo«fet, faa
at ben iffe funbe afgaae før ben 20be Mai. Da bi
feilebe ub, bar Sinben gunjtig og bebbleb faalebe«, inbtil
ben 23be, ba ber reijie jtg en Storm, meben« bi bare paa
#øiben af „Sorbenpunftet". Da batten bar meget mørf,
frbgtebe bi for at blibe fajtebe mob flipperne beb goben
af bette frbgtetige Sjerg; tji „Sorbenpunftet", fom man
pleier at falbe bet, er en lobret flippe af tolb tit femten
Jnnbrebe gob« $øibi. Da jeg faae ben førfie ©ang og
opltyft af Jurtigt paa Jinanben følgenbe Sbngtimt, frembøb
ben eet af be frbgteligfie og meeft fiorartebe Sfuefpil, jeg
nogenjinbe Jar feet. Da bort Manbffab fun bejtob af to
$erfoner, maatte jeg arbeibe meb og maatte berfor opgibe
alt #aab ora en bejagetig Søbn i min barme #ængeføie,
og tilbringe Jele batten paa Dæffet.
Seb Daggrb Ibffebe« bet o« at fomme omfring bitti
UU
■ 38
i
farlige ^Jurtft, og fnart feilebe bi forbi et Øtøbal, Jbilfen
0 Jar Orb for at bære færbete« rig paa Mineralier, og
fajiebe Slnfer iffe langt fra Munbingen af ^ammiftaqueaj*
globen, op ab Jbilfen bi i en lide Saab feilebe to Mile
til gort Sidiam. Saalænge *Rorbbejt * kompagniet er*
ijierebe, bar bitk gort af jtor Sigtigjeb fom bet fiørfte
Optag«jieb for al £anbcl, ber bleb breben meb $el«bcerf
o. f. b.; men bit er iffe mere Silfælbet, ibit be Sarer,
fom tibligere beforbrcbe« ober Superior*Søcn, nu, ba be
to ribatiferenbe kompagnier Jabe opløft jig i eet, gaae
igjennem #ttbfon« * Sugten; ba bit imiblertib er i Sejtb*
belfe af ben bebjie 3orb, ber er at ftnbe t Omegnen af
Superior * Søen, faa funbe bit, fra Slgerbbrfningené
Stanbpunft betragtet, enbnu Jæbe jig til et meget bigi^t
Steb. ■ #  ;«#"
Da jeg oberrafte mit 3lnbefaltng«breb til Mr. Ma*
cfengic, fom Jabbe Opfbn raeb gortet, erfarebe jeg til min
jiore Sfuffelfe, at Srigaben Dagen iforbeien bar feitet op
ab Strømmen. 3 benne gorlegenjeb faae jeg mig nøb*
faget til at tage min Stiflugt til benne #erre« ©objeb meb
Slnmobning ora at jfaffe raig en let $ano og tre Manb,
for om muligt at tnbjente Srigaben, førenb ben naaebe
bit fbrretbbe Mile forub liggenbe Sjergbærejteb. ejlet
en Jalb Sime« gorløb roebe bi, taffet bære Mr. Macfen*
gie« ©objeb, raff bibere, og ti Simer fcnere Jabbe bi ben
Silfrcb«jtidelfe at træffe Srigaben omtrent fem og trebibe
Mile fra bort Ubgang«punft.
Mr. Sane Jabbe bit £berb at anføre benne 5ranø*$f*
beting, fom beftob af tre kanoer, Jber til otti Manb. Si
ø^floge firår bor Seir og bare Sloffen tre om Morgenen igjen 39
unberbei« i børeStanoer. Di«fe ere forfærbigebe af Sirfe*
barf, omtrent otte og tbbe gob lange og ftre til fem gob
brebe, fiærfe og tfianb til at bære fem og tbbe Stbffer
foruben et Manbffab af otte Manb; bertil ere be faa
lette, at to Manb mageligt funne bære bem paa Sfulbrene.
Slfle Sarer, fom jfulle tran«portere« inb i Sanbet, og alt
$el«bærf, fom ffal føre« ub, anbringe« i gaffer paa 90
$unb, for bebre at funne Jaanbtere« beb bc Jppptge
Sære* og So«feplabfer, og bi«fe gaffer falber man Stbf*
fer (pieces).
efter at Jabe roet bore kanoer raff op ab Strøm*
men, naacbe bi Jenimob Moffcn otte Sjergbæreftebet, Jbie
galb i maleriff Sfjønjeb enbogfaa obergaae Niagara«;
tji er enb Sanbmængben langt minbre, faa er £øiben
næfien ben famme, og Sanbffabet er langt bilbere og mere
romantiff. Meben« Manbffabet bar beffjæftiget raeb at
ffaffe kanoerne og bere« Snbjolb ober Særejiebet, bentot*
tebe jeg bitk Opjolb til at ubfajie en Sfitfe.
3ea Jar fibenefter erfaret, at ben fiore, flabe flippe,
fora gjenneraffar Strøraraen, er funfen. $aa en Stræf*
ning af omtrent to Mile afbrbbe« ben temmelig fieilt op*
ab gaaenbe Sei af bi«fe galb, og faa langt raaa Manb*
ffabet bære kanoerne og Øteifegobfet, Jine paa Sfulbrene,
bette paa 3Rbggen, beb £jælp af en Sftem, fora be falbe
Særefiroppe, og Jm« tbenbe enber blibe faftgjorte beb to
Staffer ©ob«, meben« Mibten beraf bliber lagt ober
$anben, ber altfaa Jar ben ftørfie Sægt at bære. De
3nbianere, fora i Sllminbeligjeb fare raeb benne 5tano*Slf*
beling, leie« i Sacjine, og be garale, prøbebe Slrbeibere fra
bit 3nbre tillægge bera Øgenabnet „gleffefpifere" (Man-
■
«■
■MMHBH 40
geurs de lard), forbi be tffe^nne maale fig meb Jine,
naar bit fommer an paa at oberbinbe be Sanffeligjeber,
fom ere forbunbne raeb en JReife fra Sacjine til Ublø.bet
af eoluntbia, Jbor Jen ^ogle af bem blioe fenbte, og Jbor
be, fom en gølge af be Sabn og Sefbærligjeber, be maa
ubjiaae, pleie at anfomme næjten ubtærebe til Sfeletter.
efter at bore kanoer atter bare blebne flotte, til*
bagelagbe bi omtrent en Miil, Jborpaa bi naaebe etanbet
Særcjieb, fom falbe« „be forfbunbne Mænb« Særefteb"
(Lost Mens' Portage), forbi tre Manb beb en Obergang
Jer ere blebne borte i Sfobene. 9?ær Jabbe jeg Jabt
famme Sfjæbne, tji jeg bar gaaet Jen til Strømfalbene
for at optage en Sfitfe, og maatte, ba jeg bar færbig
bermeb, tilbringe to Sinter meb forgjæbe« gorføg paa at
ftnbe Seien. Sil Sbffe falbt bet mig inb at afføre min
3agtbø«fe til Signal, og jirar Jabbe jeg ben ©læbe at
btibe befbaret meb et Sfub, fom atter bragte mig Jen til
Seljfabet, ber utaalmobigt bentebe paa min Silbagefomft
for at funne inbjfibe jig.
Seb at roe nogle Mile opab Strømmen, naaebe bi
„^aalebærejiebet" (Pin Portage), fom Jebber faalebe«,
forbi flipperne, ober Jbilf c kanoerne maatk bære«, bare
faa jfarpe, at be birfeligt itujfare gøbberne paa Saab*
bærerne, fom i Sllminbeligjeb gaae meb bare gøbber eder
lette Moca«jiner. 3 bit £ele fora bi paa een Dag ober
fer Særejieber, nemlig: „ecarté", „$ofe Décjarge", „De
l'3«le" og be tre allerebe anførte, og tilbagetagbe en
Stræfning af tre og fbrretbbe Mile; enbogfaa ber, Jbor
bi funbe bentotte kanoerne, bar Strømmen faa ribenbe, at
golfene Jabbe megen Sefbær meb at jiage jtg frem.
r.» 41
Den 26be Mai reijie bi fer og tpbe Mile og fom
ober følgenbe Sære* og So«feplabfer: „Sftecouji fortage",
„eouteau fortage", „Selanger Décjarge", „Maubai«Dé*
tjarge", „Sremble Décjarge", „$enet Décjarge", „Maitre
fortage", „Sittte Dog fortage", „Dog fortage" og „Sig
Dog fortage"; fra #øiben af bitk jtbjie ntober raan en
Jcrlig Ubjtgt ober ^aminijiaqueaJ*globen, ber, faa langt
fom Øiet naaer, fnoer jtg igjennem een af be »nbtgjie
Dale, fom Gaturen Jar frembragt. 3eg Jabbe meget
gjerne tegnet benne Ubjtgt, men Siben er beb bi«fe 5ra*
noer« gremabffriben en faa fojtbar ©jenfianb, at jeg iffe
troebe at Jabe Øiet til at foraarfage noget Øpjotb.
„Sig Dog fortage" (ben fiore £un£« Særefteb)
jftolber et inbianff Sagn fit 9c*abn, ifølge Jbilfet en flot
£unb engang if al babe fotoet oppe paa bet« Jøiefie Spibfe
og ber efterlabt 3nbtrbffet af fit Segemc, font Jar beb*
ligejolbt fig tit ben Dag ibag. Dette Særefteb er to
Mile langt. Si opfloge bor Seir beb ben øberjie enbe,
og meben« bi opjolbt o« Jer, optog jeg en Sfitfe af
Sanbfalbet i eet af be Jeftigjtc Sftegnjftyl, jeg nogenjinbe
Jar oplebet. Da een af bore glejfefpifere bijie jig Jenne
beb 3lben i et fmuft Jraninffinbé Sæppe, fpurgte Mr. Sane
Jam, Jbor Jan Jabbe faaet bitk. £an fbarebe, at Jan Jabbe
funbet bit i drattet. Mr. Sane, fom bibjle, at 3nbia*
nerne Jabe ben Sfif, paa bere« afbøbe Slægtninge« ©råbe
at neblægge Offergaber af etjbert Slag«, efter at be førft
Jabe gjort bem ubrugelige for ade ilbejtnbebe Seboere af
benne Serben, i ben Sro, at ben fiore Slanb bil ifianb*
fætte bem igjen beb be #ebengangne« Slnfomfi til ben
anben Serben, og font bibfie, at be i Jøiefie ©rab afffne
Pr
mj^mmmi
;
g|_ 42
m
og albrig unblabe at ftraffe enjber, fom banjettigenbe
forftbrrer be Døbe, befalebe Jam firår at benbe tilbage
til bit Steb, Jbor Jan Jabbe taget bit, og nøiagttgt at
Jenlægge bit faalebe«, fora Jan Jabbe funbet bit, Jbi«
Jan iffe bilbe, at bi Sde ffulbe bobi berfor raeb Sttoet.
Saafnart Manben begreb, Jbab Jan Jabbe gjort, lagbe
Jan firår igjen Sæppet paa jtt Steb.
Den 27be fom Sir ©eorge Simpfon, lebfaget af
jin Secretair, Mr. #opfin«, forbi o« meb jine to kanoer.
Sir ©eorge opjolbt jig fun nogle Minuter for at ønffe
mig til Sbffe meb, at- jeg Jabbe oberbunbet ade be San*
jfeligjeber, font jeg Jabbe møbt paa min Ubbei. £an
ftonte« at mene, at ben Ubjolbcnjeb og Seftemtjeb, fom
jeg Jabbe lagt for Dagen, utaatte bære et gobt Sarfel for
mit fremtibige #elb; og ba Jan« kanoer bare meget lettere
og bebre bemanbebe enb bore, bar Jan fnart forub for o«.
Da bi nu iffe ffulbe ober flere Strømfalb, lagbe
Manbffabet bere« Stager fra jtg fora untotttge for benne
Dag, og roebe nu omfap meb bere« Stører omtrent femten
Mile gjennem Superior*Søen og inb i Dog*JRiber (#unbe*
floben. 9?u maatk bi gjennerabanbre et tre Mile langt
Særefteb, ober et Sjcrg inb i en lille Sø. Seb ben
oberjie enbe af bette Særejieb inbjentebe bi enbnu engang
Sir ©eorge og blebe inbbubte til at fpife til Mibbag
meb Jam paa bit ncejie, fire etter fem Mile berfra lig*
genbe Særejieb, men traf be«bærre iffe mere fammen
meb Jara.
Da jeg fpurgte om Slarfagen til et Jøit $laab, jeg
Jørte fra Sfotoen, bleb bit mig fagt, at nogle af børe
golf Jabbe omringet en Sjørn, fom Jabbe ubforbret bem t3
til $amp, men at be, ba be bare ubebæbnebe, Jabbe an*
felt gorjigtigjeb for ben bebjie Sapperjeb og gibet Signal
til at træffe jig tilbage. Si leirebe o« beb Srebben af
en lide glob. £ibtil Jabbe bi arbeibet o« op imob bet
Sanbløb, fora ubraunber i bet atlantiffe £ato; men nu
Jabbe bi naaet Strømme, fom meb en langt mere ribenbe
gart løbe ab #ubfon« * Saien tit. Seb Slutningen af
benne Dag. Jabbe bi tilbagelagt en Sei af tre og trebitoe
Mile og bare fomne ober følgenbe Særefieber: „Sarriére*
fortage," „3oubain*$ørtage" og „$rairie*$ortage."
gicrbe tajjitel
gire Mile Mofe. — Sujtnb*0*Soen. — (in Solofugte«
toft. — <£n gtofelig $ijtorie. — «£>bortebe§ ben (Sne leoer af
ben Slnben. — Den fiore Mebictnmanb. — <£n orngftetig "lille
Slotte." — ^lage af Æaalorme.—Smør i £5rfenen.— <£t Spring
i ©råben. — Sftebfatt paa SQBinnipeg. — @n n» Seimaaler.
28be Mai. — 3bag gjennembanbrebe bi eet af be
fiørjie og banjfeligjie Særefieber, fom Scien frembnber;
Itt Jebber „Satoan fortage" og fører ftre Mile gjennera
Mofe. Sibligere bar ber til Safibragerne« Seqbemmelig*
Jeb nebfænfet Sræbloffe lang« meb Seien; men bi«fe ere
nu næfien ade forraabnebe, faa at bc fiaffel« Menneffer
raaa babe i Sanb og Dtonb til op ooer Sitoet. 3 bet
#ele tilbagelagbe bi ibag trebitoe Mile, Særejiebeme „Mi*
lieu*$ortage" og „Satoan*$ortage" iberegnebe, Jtoorfra toi
i
1
ih 44
E i
B \
il-
Si;
reijle ttotoe Mile længere neb ab Saban* globen og berpaa
opfloge bor Seir iffe langt fra ben« Ubløb i Snfinb*0*
Søen (Mille Lacs).
Den 29be fora bi gjennera bin fey øg trebibe Mile
lange Sujtnb*0*Sø; bette 9fabn fortjener bin fulbforament.
Sanbjfabet runbt orafring er i Sanbjeb fmuft, ba be
ntadige klippeøer, fom ber foreforame i be raangfolbigjte
Størrelfer, fra flere Mile« Sængbe inbtil be minbjie Di*
raenjioner, ere beborebe meb Sræer, fornemmelig! gtorre*
træer. Denne Sø brimler af Sfénber, fom 3nbianerne
loffe til jig paa følgenbe eienbommelige Maabe: en ung
#unb bliber afrettet, ibet man beb et Seilgam fajigjør
et Sttoffe $jøb, fom man træffer flere ©ange frem og
tilbage toeb Srebben af Søen, Jtoorpaa man leber ^unben
paa Sporet, Jtoilfet ben følger raff og raeb logrenbe #ale.
efter at £unben en Stunb Jar fulgt efter bit, faaer ben
$jøbet; bitk gjentage« flere ©ange, inbtil #unben Ibjtrer
^ommanbo; ben« Setoægelfcr loffe be i graftanb ftoøra*
menbe Stønber inb paa ben toeb Stranbbrebben jfjult tig*
genbe 3nbianer« ©ebect. SSnbeme ere ber faa talrige og
ftnbe« i faa tatk Sfarer, at jeg Jar fjenbt en 3nbianer,
fom bræbte fbrretpbe, ibit Jan jføb paa bem i Sanbet og,
ibet Sfaren fløi op, Jurtigt igjen tabebe og jføb nof en
©ang paa bem. Det førjte Særejieb efter benne bnbtge
Sø toar „fortage be Sente." Seb enben af bit næjte
Særejieb, falbet „Sittle Di«cjargc," opjloge toi »or Seir
og Jatobe i bit #ele tilbagelagt en Stræfning af fer og
Jalbtrebjinb«ttotoe Mile.
30te Mai.— Si brøbe tiblia,t op og naaebe „grencj
fortage" Jenimob grofojitib.  Si toge ben jiørjie Deel af
Wf 45
Sfteifegobfet ub af kanoerne og bare bit Jele tre Mile
for at fenbe kanoerne op ab globen, ber toar bletoen meget
grunb, til enben af Særejiebet, Jtoor bi ffulbe træffe
famraen raeb bem. gor benne 9cat opjloge bi bor Seir
beb en lille Sø beb 9tabn „Sturgeon Safe" (Størføen)
og Jabbe tilbagelagt otte og f^rretbbe Mile; bi bare
fomne ober „grencj fortage" og „fortage be« Mort«."
31te Mai. — Si roebe neb ab globen „SRtbiére raa*
ligne," inbtil bi fora til be Særejieber, fom falbe« „bet
førfie, anbct og treble Særejieb/4 og leirebe o«, efter at bi
bare fomne ober Særejiebeme „De l'3«le" og „Du Sac"
og Jabbe tilbagelagt en Stræfning af f»b og tr>toe Mile,
nær beb Søen „Sac la &roir Sraberfe."
Ijie3uni. — Si roebe neb ab Macau*globen, fom Jar
fmuffe Strømfalb og Sanbfalb. &er traf bi paa 3nbt*
anere, be førfie, efter at bi Jabbe forlabt Sujinb*0*Søen.
De Jebbe Saulteauer og ere en ©reen af Øjibfeerøapeme,
Jbi« Sprog be tale raeb ubettjbelige Slfbigelfer. Si af*
fjøbte et inbianjf SUgtepar nogen iørret Stør. $onen
bar en klæbning af $aninffmb; man Jolbt bem, fom jeg
fenere erfarebe, for ^anibater, fom i bit inbianjfe Sprog
falbe« „SBeenbigo," etter „en, fom fpifer Menneffefjøb."
Der Jerjfer blanbt 3nbianeme ben Obertro, at en 2Ben*
bigo iffe fan bræbe« meb Slnbet enb en Sølbfugle. 3eg
erfarebe fra fiffer $ilbe, at Jer bar forefomraet bit Sil*
fælbe, at gaber og ^atkx bogjiabeligt af Mangel r)abbe
bræbt og fpiiji fer Meblemmer af bere« egen gamitie. De
Jabbe berpaa, faalebe« fortæde« ber bibere, opjlaaet bere« Seir
i Dtorjeben af en gammel, inbianjf ftone, fora tilfælbigbii«
befanbt jig alene i jtn Solig, ba Jenbe« Slægtninge bare *f
46
gaaebc paa 3agt. Da Jun faae gaber og ^atkx fomrae
uben at Jabe nogen af be øbrige Meblemmer afgamilien,
fora Jun ade fjenbte, raeb jig, begtonbte Jun at faae Mi«*
tanfe om, at ber bar noget ®ait paafærbe, og at frtogte
for jin egen Sifferjeb. Sif gorjigtigjeb bejluttebe Jun at
gjøre 3nbgangen tit #btten meget glat, og gøb, ba bit
bar Sinter og meget jireng groji, gjcntagne ©ange Sanb
paa 3orben, faa Jurtigt fom bit fun bilbe frnfe, inbtil
ben bar bebæffet meb et tt>ft Sag glat 3i«, og tjiebetfor
at gaae i Seng, bleb Jun jtbbenbe i jtn $t)tk meb en
Øre i #aanben. £cnimob Mibnat Jørte Jun gobtrin,
fora forftgtigt glebe Jen ober ben fnagenbe Snee, og ba
Jun figebe gjennem Spræfferne i ^totten, faae Jun en
$tge i en Itottenbe Sliding, fom om Jun »ilbe otoertbbe
|tg om, at ben, ber bar berinbe, fob; ben gamle ^one lob
Jenbe blibe i benne Sro, ibit Jun gab jtg til at fnorfe
Jøit. 9lippi Jabbe benne belforane Stob naaet ben nltoffe*
lige $ige« Øren, før Jun jlbrtebe frem; men Jun gleb
paa 3fen og falbt beb 3nbgangen til ^totten, og bet paa*
tænfte Offer fprang til og fløtoebe meb jin Øre Marber*
jfen« ^jernejfal; ba Jun iffe ttoitolebe ora, at ben jfantme*
lige gaber toar t 9iærjeben, fltogtebe Jun i jiørjie £ajl
berfra før at unbgaae Jan« £æton. 3mtblertib frøb 2Bcn*
bigo*gaberen, ber meb Utaalmobigjeb toentebe paa bet af*
talte Signal, font ffulbe inbbtobe Jara tit bit jfræffelige
Maaltib, Jen til ^totten og falbte paa jin Datter; ba Jan
iffe fif noget Sbar, gif Jan bibere og faae jin egen
Datter« Siig, tjiebetfor ben gamle $one«; Sulten bleb
#ecrc otoer enjber anben gølelfe, og Jan rebbebe jit Sib,
ibit Jan fortærebe Sebningeme af tjenbe.
Mit . ...    I—!
47
Sltte 3nbianere betragte SBenbigoeme meb obertroijf
grbgt og ©ru, og man ffber enjber, om Jbera man beeb,
at Jan Jar fpiijl Mennejfefjob; tjt man formober, at be,
fom engang Jabe faaet Smag berpaa, bilbe gjøre bet
igjen, naar Seiligjeb bertil gabe«. Di«fe maa berfor
opjlaae bere« #btter i nogen Slfjianb fra ben øtorige
Stamme, og Søm ifær Jolber man borte fra bem; bog
blitoe be ingenlunbe fortræbigebe, men fbne« fnarere at
»æffe Meblibenjcb paa ©runb af bit, be Jabe maattet
libe, inben be bragte« faa bibt. 3eg troer iffe, at nogen*
forajelji 3nbianer bilbe fortære jtt Mebraenneffe, naar iffe
Sulten nøber Jara bertil; Jetter iffe troer jeg, at ber
paa Dtorbamerifa«gajilanb erijterer nogen inbianjf Stamme,
Jbilfen man egentligt meb 9ftette funbe tillægge Senæb*
nelfen „^anibaler."
Si banbrebe ibag en Stræfning af een og ftorretbbe
Mile og fom ober fire Særejieber, førenb bi løbe inb i Meican*
Søen, fom jiræffer jtg ni Mile langt til „fortage Dteuf";
Jerfra naaebe bi „Lac la Pluie" ØRegnføen), Jbor bi opjloge
bor Seir; bit lob tit iffe at bære uben ©runb, at Søen
Jabbe faaet bitk Dtabn, tji Jer blebe bi opjolbte i to
Dage af ben i Jeftige Strømme uafbrubt nebjitortenbe
Øtegn. 3ffe før ben fjerbe om Siftenen funbe toi naae
gort granci«, fom ligger toeb enben af Søen, i en Sif*
jtanb af Jalbtrebjmb«ttobe Mile. #er forefanbt jeg et
Sreto fra Sir ©eorge Simpfon, Jtoori ber toar tnblagt en
eirculaire.
#er, toeb Segbnbelfen af globen, fora løber fra Lac
la Pluie til „Lake of the Woods" (Sfotoføen), er et
fmuft, fra gortet fbnligt Sanbfalb.  Seb goben af Strøm*
i'ii 48
falbet fange« £biblinger 09 Stører, Jbormeb bort Sorb
i gortet rigeligt bar forfinet; tji gijf, bilb 9ftii« og
noget i Omegnen af gortet bbrfet $om ubgjøre Jer be
bigtigjie 9cæring«mtbter. ^>itk bar, efter at jeg Jabbe for*
labt gort 2Btttiam, ben førfie egn, jeg Jabbe feet, ber
bar jfiffet til Slgerbnrfning. Si forblebe i gortet til ben
femte ora Morgenen.
3 ben nærmefte Omegn bar en Seir af Saulteauj*
3nbianere; en jior Mængbe af bem begabe jig Jen til
kolonien for at fee ben fiore „Mebicinraanb, fora labebe
3nbianere." 3nbianerne forbinbe nemlig meb Orbet „Me»
bicin" Segrebet om noget hemmeligJeb«fulbt, og anbenbe
bit paa Silt, Jbab be iffe ret tbbeligt forfiaae, og Mr.
Sane Jabbe bett>bet bem, at jeg reijie gjennem Sanbet for
at male bera af.
3eg Jenbenbte mig til bin øbe#e £øbbing, SBam*
ga«=fon£, „ben lille Øtotte," meb bit Ønjfe at maatte
male Jan« portrait, men Jan afjlog raig bet af grtogt
for, at bit funbe Jabe jlerame gølger for Jara; bog efter
at 3acaroap, „ben Jøit Salenbe," Jabbe jibbet for raig,
ffaramebe 2Ban>*ga«*fon$ fig ober jin geigjeb og tilfjenbe*
gab, ibet Jan fulgte mig neb til kanoen, en Jøi ©rab
af Utaglmobigjeb efter at fee bit ubført. 3eg Jabbe
iråiblertib ingen Sib, men funbe iffe blibe af raeb Jara,
før jeg tobebe Jam at male Jan« portrait, naar jeg
benbte tilbage.
5te 3uni. — Si forløbe gortet Sloffen ti om Morgenen;
Øtegnen bebbarebe ben Jele Dag og nøbte o« til at op*
flaae bor Seir Sloffen fire om eftermibbagen. Seien, »i
Jabbe tilbagelagt, beløb jig til omtrent trebibe Mile. 49
6te 3uni. — Det bar paafalbenbc at fee Sræerne »eb
begge Srebber af globen og »eb en Deel af „Sfobføen"
— en Stræfning af 150 Mile af »or JReifcroute, —
albele« blottebe for Sø», ibet Mbriaber af Sarbcr Jabbe
afæbt bit og fun labet be nøgne ©rene tilbage. Man
fortalte mig, at benne s$lage ubjirafte ftg ober en Stræf*
ning, ber bar bobbelt faa flor fom ben af mig anførte.
#ele Sanbet Jabbe berbeb i Segpnbelfen af Sommeren
faaet Sinteren« bebrøbelige $ræg.
Da bit bar umuligt at htbtage bor grofoji paa
Sanbjorben, meb minbre bi bilbe beqbemmc o« til at fpife
Samerne meb, fom bi nøbbenbigbii« tnaatte faae i Maben,
ibet be uafbrubt falbt neb fra Sræerne og bebæffebe 3or*
ben i Ma«fe, faae bi o« nøbfagebe tit at ntobc ben i bore
kanoer. Si traf nogle 3nbianere, Jbem bi affjobte fbb
prægtige Stører, af Jbilfe bber enfelt maaffee beiebe
ftorretbbe til Jalbtrebjtnb«tb»e $unb. Si bitalk bet Sllt*
fammen meb en Somutb«jfjortc. Derpaa løb bi inb i
„Sfobføen" og opjloge bor Seir, efter at bi paa een Dag
Jabbe tilbagelagt tre og Jalbtrebjinb«tb,be Mile.
7be 3uni.— Si roebe til enben af obennæbnte otte og
trefmb«tb,be Mile lange Sø. Da bi fom forbi en lide
0 omtrent mibt i Søen, gif Sttormanben fra min $ano
i Sanb, løb Jen til en Srægruppe og benbte tilbage meb
et lille Sræ Smør, fom Jan, efter Jbab Jan fortalte
Jabbe jfjult ber Slaret iforbeien. ^d bar en reen ©ebinji
for bortSpifefammer, ffjønbtSmørret juji iffe bar blebet
belfmagenbe. Derpaa banbrebe bi ober 9ftotte*Sære*
fiebet, „Nat fortage," beb goben af Jbilfet gortet ligger,
<£n JhtnfinerS SSanbrtngtr. 4 50
H
et lille etabli«feraent, Jbor be bare faa flet forfrmebe raeb
2ebnet«ratbler, at be fun funbe oberlabe o« to ^biblinger.
Si anfaae bet berfor for raabetigt at fortabe Stebet, jf jønbt
bd allerebe bar ftlbig Slften, og letre o« nogle Mile
længere borte beb 2Binnipeg*globen. Si Jabbe ibag ajøtt
en 9ftetfe paa tø og Jaltofjerbftnb«ttotoe Mile.
8be3uni. — Si fortfatte toor gart neb ab Winnipeg«
globen, fora afbrbbe« af talrige ffjønne Strømfalb og
Sanbfalb, og fora t Sanbjeb er een af be meeft maleri jfe
glober, tot Jatoe truffet paa Jele toor Sfteife.
Saabføreren fangebe en ©jebbe, fora tilfbnelabenbe
Jabbe to £aler, een beb Jber enbe; men beb nærmere
Unberføgetfe bifie bd jtg, at #alen og en Deel af Strop*
pen af en anben gtff, ber bar næjten ligefaa flor føm
ben felb, jiaf frem af ben« ®ab, et Sebii« paa benne
Slægt« oberorbentlige ©raabtgjeb. 3bag fora bi forbi
en fatjolff Mi«jion«jiation, beb 9tøbn „SBaba«femmung*
(bin Jbibe £>unb), fom jeg paa min Silbagereife, Jalb*
trebie Slår fenere, fanbt fortabt, forbi 3nbianerne i
benne egn iffe Jabbe biiji jig meget mobtagelige for Orø*
benbelfe«forføg. Si opjloge bort $aiteqtoarteer nogle Mile
nebenfor benne Station og fanbt enbnu bejianbigt Sar*
berne meget til Seftoær/ ibet be fulbjiænbigt bebaffebe
børe Sæpper og flæber. Si bare fomne forbi følgenbe
Steber: „©ranb Décjarge," „Serre*jaune fortage," „eja*
rette fortage," „Serre*blancje fortage," „(Satoe fortage"
og „2Baba«femmung", og Jabbe tilbagelagt een og Jalb*
fjerbjinb«tptoe Mile.
Den 9be3um pa«ferebe bi „ejute be 3aque«," faa* 51
lebe« lalbd, forbi en Manb af bdk Øfaøn, opforbret af
een af fine kammerater til at labe jin $ano glibe neb ab
et femten til tbbe gob Jøit galb, et Sobejibffe, fom al*
brig for Jen bar blebet forføgt, uben Søben ubførte ben
bri flige Daab, ibet Jan jtobte jtt fbage gartøi fra Sanb,
fprang i bd, breiebe orafring en lille 0 og jføb neb paa
Sanbftaben, meben« Jan« kammerater befbmrebe oppebiebe
Ubfalbet beb Stranbbrebben. Som man bel Jabbe funnet
formobe, bleb Jan fnuuji og fom albrig mere tilftone.
Denne Siften opjloge bi bort D'tatteqbarteer efter at Jabe
tilbagelagt trejinb«tbbe Mile og banbret ober følgenbe
Særefieber: „fortage be l'3«te," „ejuie be 3uque«,"
„$oint be« Soi«" (bd inbianjfe ^abn paa bdk galb er
$a*mafcj*atb*at»*jmg eller „be to Særejieber"), „ftocjer«
Søule«" og „Sta»e gatt«," J»ilfet er bd Jøiefie af alle
galbene t Sinnipeg*globen; Jborfor bd Jar faaet bdk
9tøbn (Slabefalbet), Jar jeg albrig bragt i erfaring.
Seb „Sarriére fortage" »are be forte giner og Moffi*
toerne o« til faa megen Sefbær ben Jele Wat, at be al*
bele« forjinbrebe o« i at fotoe.
lObe 3uni. - 3bag fom »i o»er tre etter fire fmuffc
Strømfalb, og golfene lagbe fior Sejænbigjeb for Dagen
i at fibre kanoerne, jfjønbt ber er faa megen gare for*
bunben bermeb, at flere kanoer ere guaebe til ©runbe »eb
gorføget. 3bag tilbagelagbc »i trepnb«tb»e Mile neb ab
2Binntpeg*globen og fom forbi følgenbe Steber: „®ranb
Øtøpib," bernæft fer Særefieber, fom tilfammen ubgjøre
omtrent fem Mile og Ja»e bd fælle« *Ra»n „be fej Sære*
fteber"  —  berpaa  „tje Sonnet,"  „tje great Sonnet," If:
52
„tydité Øtøcjer«" og „Serre Slancje." Sloffen fem, ttb»
tigere enb fæbøanligt, opfloge »i »or Seir nogle Mile
nebenfor Strørafalbene; tji »ore kanoer Ja»be libt nogen
Sfabe og maatte ubbebre«. Sæbbanligbii« briber man
op Jber Morgen imellem tre og fire og reifer til Sloffen
otte; man fpifer ba grofoji og fortfætter Øteifen uafbrubt,
inbtil en Sime før bet blitoer mørft, faa at golfene
Jabe ben fomøbne Sib til at træffe gorbcrebelfer til
batten. Den enefie £bile, ber bliber bera titjiaaet, be*
jiaaer bcri, at alle $ænbet opjøre at arbeibe tre etter fire
Minuter i Jber Sime for at jioppe piberne. Det er
ganjfe atminbeligt, at raan betegner bet ene Steb« Slfjianb
fra bd anbet beb at jige: bd er faa etter faa mange
$iber borte; og for bem, fom Jabe reiji i bd 3nbre, af*
giber bctte en meget gob Maalejiof for Sffianben. Sif*
tenen bar meget fmuf, og fort efter at bi Jabbe opjlaact
bore Selte og antænbt bor 3lb, fif bi Seføg af Saulteaur*
3nbianerne. Da jeg Jabbe Sib nof, tegnebe jeg Seiren.
Sore ©jæjier, ben flare Strøm, fom affpeilebe ben blanfe,
for bd norblige Slmerifa faa eienbommelige #immel, @ra*
nitflippeme raeb Sfobene« frobige Søb i Saggrunben øg
be frem og tilbage banbrenbe 3nbianere og Sfteifenbe, 8tt
bdk afgab et meget tiltalenbe Stof for Maleren.
-   MMfctP ™"»jh
53
gemte tajjUti.
gort Slleranber. — Mr. fiane. - <gt Sebnetgtob i Sejlen. —
SrcfbarfenS Særb for 3nbianeren. ~ Mebictn * $»tten. — @t
Døbbeltffub. — gort ©arrt). — Den nærmejte Matfebgptabg. —
kolonien »eb ben røbe glob. — „De bbibe £efte§ Stette.« -~
33øffeljagt.
Ilte 3uni. —Si feilebe tibligt ub, en gunjiig Sinb
fblbte bort Seil, og bi naaebe gort Sllejanber beb gro*
fojitib, efter at bi Jabbe tilbagelagt fntten til atkn Mile,
be tre Særefieber „First eau qui merit", „Second eau
qui merit" og „Third eau qui merit" iberegnebe. gort
Sllejanber ligger beb 2Binnipeg*globen og Jar i Omegnen
nogen til Slgerbbrfning ffiffet 3orb. £er tog jeg raeb
megen Sebrøbelfe Slfffeb fra Mr. Sane og forlob $ano*
Slfbelingen, meb Jbilfen Jan, paa fin Sei til Macfengie*
Strømmen, feilebe bibere til *ftorroab*#oufe. Mr. Sane
bar fora meget ung traabt i #ubfon«*Sai* kompagniet«
Sjenejie og Jabbe, efter at Jabe tjent i fej og tbbe Star,
af Utilfreb«Jeb meb ben langfomme Seforbring fattet ben
Seflutning at fratræbe fin $lab« og benbe tilbage til
3rlanb, fit gæbrelanb. Dog, ba Jan atter bar i jtt#jem,
følte Jan fig faa freraraeb i bet cibiliferebe Sib og faa
ganffe ube af Stanb til at betoæge ftg i nogenfomjelft
gorretning«toirffombeb; og ba jeg traf fammen raeb Jara, toar
Jan igjen, og bd enbba raeb ringere Søn, enb Jan før Jabbe
faaet, traabt i kompagniet« Sjenefie og reifie, lebfaget af
fin tfone, fom bar af blanbet Ubfpring, til Macfenue*
Strømmen, een af be fjernefie og  meefi øbe tøojier i
3£V -£ *-«jiPi m
Jele benne Region. Det Sibfte, jeg Jørte øra Jam, »ar, at
Jan efter 700 Mile« SReifc i Snecjfo bar anforamen til
jtn $oji næjten otnfomrøen af Sult.
Da jeg erfarebe, at ber i nogle Mile« Slfftanb be*
fanbt jig en Seir af 3nbianere, bab jeg Mr. Seller, forø
førejiob etabli«fementet, at jfaffe mig en gører berjen.
3eg fanbt bd uunbgaacligen nøbbenbigt paa Jele Seien at
gaae raeb Slør for at bejfbtte raig mob Mojfitoeme, fom
jeg albrig tilforn Jabbe feet faa talrige. 3eg forefanbt
Jer en meget flor Seir af Saulteauj*3nbianere. 3 Mibt*
punftet af bere« Seir befanbt jtg en Mebictn * fyxjtk, til
Jbilfen jeg firår jitorebe mine gjeb. Det bar en temmelig
langagtig Sbgning, fom bar famraenfat af i Sneform
bøtebe Stænger, Jbt« enbcr bare rammebe neb i 3orben,
faa at be bannebe et langt, Jbælbet Særclfe, fom beb en
Sebæfning af Sirfebarf bar beffr>ttet mob Seirliget.
Denne Sarf er eet af be meeji bærbifulbe Stoffer, førø
Gaturen pber ben røbe Manb; tji beb ben« belbittigeSi*
$anb er Jan iflanb til paa Sanb at trobfe Sinb og Seir,
og til at fare let og jtffert Jen ooer be fiore 3nbføer,
paa Jbilfe Jan« gæbrelanb er faa rigt; og naar *Roget*
forøjelft forjinbrer Jarø i at benbtte ftg beraf paa Sanbet,
faa er Sægten faa ubeibbelig, at ben fan bære« paa
Sfulbrene. Dernæfi er bin af en faaban gafijeb og Sæt*
Jeb, at 3nbianeren forfærbiger fit ^jøffentøi og anbet
#uu«geraab beraf; tji Sirfebarf en er fulbf omment banb*
tat, og beb #jælp af gtoenbe Stene fan Jan foge fine
giff beri. Den tjener Jam ligelebe« til et Slag« $aptir,
Jborpaa Jan fan føre fin Jterogltopjiffe Srebbejlmg.
Sejt>  røin  førjie  3nbtræbelfe i Mebtcin * ^totten —
mL.-. 55
(Sæferen bceb allerebe, Jbilfen Jemmeligjeb«fulb Setbbniug
3nbianeren tillægger Orbet „Mebicin") — traf jeg fire
Mænb, fom fbnte« at bære £øbbmger, og fom fabe paa
Maatter, ber bare ubbrebte paa Sorben; be gefiifuterebe
meb megen 3brigjeb og Jolbt Saft meb en fior Sromme.
Stoget, fom lob til at bære af Jettig Seffaffenjeb, og fom
jeg iffe maatte fee, laa ffjult mibt i ©ruppen. De Jørte
næfien øiebliffeligt op meb bere« Sura*bum eller bere«
Muftf og ftonte« at bære rai«fomøiebe raeb min 3nb*
trængen, ffjørtbt be nærmebe fig n»«gjerrigt til mig og
befølte mine Somulb«tøi«*Seenflæber, paa ©runb af Jbi«
giinjeb be erflærebe raig for en £øbbing.
Da jeg nu bobebe at fee raig ora, faae jeg, at bd
3nbbenbige af ^totten etter af £ettigbomrøen bar bejængt
raeb Stbmaatter, paa Jbilfe man Jabbe fæfiet mangfolbige
Offergaber, font for Størfiebelen bcfiobe af fmaa Stbffer
røbt og blaat Srlæbe eller Soraulb«tøi, ^crlefnore, fjenbt*
lige ^obebjuber og forffjeflige anbre, mig uforjiaaelige
Sing. Da jeg mærfebe, at be iffe fortfatte bere« Sum*
bum, begbnbte jeg at formobe, at jeg forfltorrebe, og traf
mig tilbage. Dog neppe bar jeg traabt ub af ^ptten,
før jeg bleb omringet af Sfarer af gruentirørøer og Søm,
forø iffe fif 9fto, for be Jabbe røønfiret tnig fra Sop til
Saa og i Jele Sbærnte fulgt mig gjennem Seiren, og bette
tilfbnelabenbe iffe i nogen fjenbtlig £enfigt, nun fun for
at tilfreb«fiide bere« 9?b«gjerrtgjeb. 3eg forø forbi en
©rab, paa Jbilfen ber bar opreifi en Stang, Jborpaa ber
Jang en £obebJub, font ben ber begrabne eriger uben
Sbibl Jabbe aftruffet en gjenbe. efter at jeg førfi Jabbe
forrøaaet fej af 3nbianeme til at lebfage mig til ben røbe
I
SS 56
glob, benbte jeg. ^tilbage til gortet. Sloffen fire ora
eftermibbagen reifie bi, lebfagebe af Mr. Seller, berfra i
en lide Saab og opjloge bor Sfjr \>d> 2Binnipeg*Søen.
12te 3uni. — 3eg jfreb benne Deek*af min Dagbog
beb Sbfet af en flart blu«fenbe 3lb i obennæbnte Seir,
omringet af mine fej malebe erigere, forø fob foran Set*
tet, og Jbi« beberjltoggelige Slnjigter betpjie« af ben flanif
røenbe 3lb. Mobbinb Jabbe Jele Dagen Jinbret o« i at
gjøre fønbcrlige gremjfribt.
13be 3uni. — #enimob Sloffen ti om Morgenen
løb bi inb i Munbingen af ben røbe glob. Srebbernf
af benne glob, forø paa bdk Steb løber ub i Søen, ere
paa en Stræfning af fej til fbb Mile flabe og fumpebe.
efter at Jabe feilet omtrent tbbe Mile opab Strømmen,
anfom bi til Stone*gort, forø tiljører kompagniet. £er
traf jeg Sir ©eorge Simpfon og pere af kompagniet«
Setjente, fom Jbert Slår fomme fammen Jer for at
raabjlaae om gorretningéanliggenber. #er bleb jeg til
ben femtenbe og reijie ba til bd øbre gort, tbbe Mile
længere oppe. Si reijie tiljeji, lebfagebe af Mr. $eter
3acob, en SBe«lepanSf Mi«jionair, og naaebe bort Maal
i omtrent fire Simer, efter atten eder tbbe Mile«
behagelige Siibt gjennerø en betbbelig Deel af 9teb**Jii»et=
kolonien, #er er en Domfiol og en Dommer. Slaret
iforbeien bar en Saulteauj * 3nbianer bleben Jængt Jer,
forbi Jan meb eet Sfub Jabbe bræbt en Siouj*3nbianer
og en af jtn egen Stamme; fuglen bar trængt igjennem
Sjoujen inb i Saulteauj*3nbianeren«Sib; Jan Jabbe fun
Jabt til #enfigt at bræbe Sjoujen, meb Jbi« Stamrøe
Jan« egen Jabbe lebet i Jtrig i uminbelige Siber; SauU 57
teauren« Drab bar attfaa blot titfælbtgt. Sanbet Jer om*
frina; er iffe meget fmuft; bd er en litolø«, flab Slette
røeb fun faa Sræer, øg Sanbffabet bærer mere »Præget af
btorfebe Sønbergaarbe fra ben gamle Serben, ibet neppe en
førtørret Sræfiamme er at øine Jiji og Jer.
Denne koloni er bd bigtigfie Oplag«fieb for £ub*
fon«*Sai*$ompagniet, og Jer bliber opfjøbt en flor Mængbe
$irømi»fon af be faafalbte Half-breeds, en JRace, forø
Jotber ftg affonbret fra 3nbianeme og fra be #bibe, o$
ubgjør en Stamme for jig alene; tji jfjønbt bi«fe Jabe
anta%d nogle Sæber og Sfiffe efter be franjfe SReifenbe,
faa Jænge be bog enbnu meget mere Oib ben røbe Manb«
bilbe og raa Sæber, gort ©arrp, eet af kompagniet«
bigtigjie etabli«fementer, ligger imedem ben røbe glob og
Sl«jiniboine. $aa ben mobfatte Sibe af globen ligger
ben fatjoljfe Rixti, og to eder tre Mile længere mbi er
en protejiantijf ftirfe. kolonien jiræffer jtg omtrent Jalb*
trebjinb«tbbe Mile lang« meb globen« Srebber, og, ifølge
ben af 3nbianerne oprinbeligt tiljiaaebe Sebiding, faa langt
inb i Sanbet, fom man, fra Sanbet af, paa en flår Dag
fan jfjelne en Manb fra en #ejl.
Sorb Selfirf bar ben gørjie, font i Slaret 1811
gjorbe et gorføg paa Jer at anlægge en koloni; men bet
bleb meget fnart igjen opgibet. *ftogle Slår fenere ubban*
brebe flere jfotjfe gamilier, beriblanbt nogle fra Ormen*
Øerne, unber ^ubfon«*Saikompagniet« Sejfpttelfe, og
bi«fe tæde nu 3000 Meblemrøer, ber letoc forø Slgerbbrfere
og i jior Oberfløbigjeb røeb £enfton til gøbe og flæber.
$bab Suju«gjenjianbe angaaer, ba ere bi«fé næjten uop*
naaelige, ba ber iffe er nogen nærmere Marfeb«ptab« enb
;■ 58
St. >$aul« beb Mtéftftppi, fom ligger-i en Slfjtanb af 700
Mile, Jiinftbe« en ubeifom prairie. Slanbingerne (Half-breeds) ere talrigere enb be £bibe, og bere« Slntal be*
løber jig nu tit 6000. De nebjiarørøe fra Jbibe Mænb,
forø bare i $ubfon«*Sai*&ompagntet« Sjenefte, og inbføbte
inbianjfe gruentimmer, og tale Slfle erce* Sproget og
Dialcftet fra 9iebre*eanaba; be regjere« af en #øbbing
beb 9tabn ©rant, omtrent paa be inbianjfe Stammer«
Sii«. £an Jar nu allerebe længe beflæbt bdk embcbe
og bar inbbiftet i be Urolig Jeber, fom Jerjfebe imeQem
£ubfon«*Sai* og 9tørbbeji = kompagniet. Man bragte
Jam til (§Anaba og anflagebe Jam for at bære jfplbig i
bd paa ©oubemeur Semple begaaebe Morb, bog funbe
man iffe jfaffe tiljtræffeligt Sibne«bprb imob Jara.
Slanbingerne ubgjøre en meget frafrig JRacc; be ere
ijtanb til at taale be jiørfte Sabn og Sefbærligjeber, men
bere« inbianjfe Silbøietigjeber ere frerajerjfenbe, og berfor
ere be fun baarlige Sanbraænb og forfømme bere« 3orb
for at Jengibe jig til 3agten« mere oplibenbe gornøielfer.
3 Søffeljagten tager Jele Stammen Deel. Denne ftnber
Steb to ©ange om Slaret, mibt i 3uni og Oftober, tit
Jbilfe Siber alle gamilier runbtorøfring unberrette« orø,
at be paa en bejierøt Dag jfutte forfamle jig paa „be Jbibe
#ejle« Slette", omtrent tbbe Mile fra gort ®arrto.éi#er
bliber Stammen beelt i tre Slfbelinger, fom gaae Jber jin
Sei for at træffe paa Søffeljjorbenc. #ber Sfare er
lebfaget af omtrent 500 frøaa Sogne, forø træffe« enten
af en Oje etter en #ejl. Dere« Sogn er et eienbomme*
ligt ubfeenbe ^jøretøt, forø be felb forfærbige røeb bere«
Øjer, og fom fammenjolbe« beb £jælp af Sræflerøraer og 59
Sæberremrøc, ba Sørø iffe ere til at faae. hjulet er be*
flaaet meb Sæber, fom lægge« maabt paa; naar bd tørrer,
jfrumper bd jig farømen og flutter faa tæt, at bd albrig
falber af, og barer faa længe forø Sognen felb Jolber
farømen.
Sjette SatfteL
DRofenjletten. — giltreerpofe i jørfenen. — Silberebelfe af
^immUfon. — «£unbe, fom følge fieiren. — Det tørre Danbfe*
bjerg. — De Sappre« Sigilier. ~ Døb »eb gejten. — Danb«
omfring ^obeb^uberne. — 3æger=Slppetit. — Den jtore Sagt.-
Sitbtet« Setegnetfe. — Dber #al§ og ^obeb. — hegning meb
gorjinbringer. — <£n fcef»a>rtig Seboer.
3eg anfom i gort ©arrto, omtrent tre Dage efter at
Slanbingerne Jabbe fortabt famme; ba jeg imibledib fær*
bele« gjerne ønjfebe at bære Sibne til Søffeljagten, faa
ffaffebe jeg mig en gører, en lille Sogn til mit Selt og
be«lige, og en Øtibejejt tit mig felb, og begab mig paa
Seien for at inbjente een af Sfareme. Si tilbagelagbe
omtrent trebitoe Mile paa benne Dag og opjloge bor Seir
om Siftenen paa en fmuf, røeb utallige fmaa Sftofer be*
»ojet Slette. Den følgenbe Dag »ar albele« iffe bejage*
lig, ba »or Sci førte o« gjennem en morabjtg egn, J»or
bi toare nøbte til at filtrere alt bd Sanb, toi braf, gjen*
nerø et Sttoffe Søi, paa ©runb af be talrige 3nfefter, af
Jbilfe nogle anfee« for Jøiji farlige og jfutte funne æbe
/! 1
I
60
jig igjcnnem Mabebæggene og eubogfaa Jo« £ejie funne
bebitie Døben.
Dagen bcrpaa naaebe jeg $ambmau?*gløben og fanbt
Sfartn bejfjæftiget meb at jfære $æle, fom be maa meb*
tage for at tørre $jøbet berpaa, ba ber fra ben Sib, paa
Jbilfen be fortabe benne egn, inbtil ben, paa Jbilfen be
tre Sfarer træffe fammen beb Sfilbpabbebjerget, Jbor
bd paa Seien mebtagne og tørrebe ^jøb bliber forår*
biibd til $immi*fon, ingen Sfobegn mere ftnbe«. $im*
røi*fon tilberebe« paa følgenbe Maabe: Man banfer be
tørrebe ^jøbjfiber imedem to Stene, inbtil Sreblerne lø«ne
ftg fra Jberanbre; Jalbtrebjinb«tbbe Sunb Jeraf jioppeé
tifligerøeb fbrretpbe $unb fmeltet gebt, fom blanbe« ber*
meb, meben« bd er barmt, i en Sæf af Søffetjub, og
benne bliber ba fnet til, faa at bd banner en Jaarb og
tæt Ma«fe; beraf forørøer Uåbnet $immi*fon, tji i &ree*
Sproget betbber $imrøi $jøb, og Æon gebt. en Jber Sogn
bringer ti faabanne Sæf fe Jjerø, og Sllt, Jbab Slanbin*
gerne iffe bejøbe til bere« eget gorbrug, bliber opfjøbt
af kompagniet og fenbt til be bortliggenbe $ojier, Jbor
ber er Mangel paa Setonet«mibler. et $unb af benne
Ma«fe anfeeé ligt røeb fire $unb alrøinbettgt Æjøb, og
$intmi*fon fan gjerame« Jele Slår, for Jtoilfet Seirlig bd
enb er ubfat.
Sfaren mobtog mig meb ben jiørjie #jettcltgjcb.
Der toar Jenimøb Junbrebe 3ægere, foruben gruentimmer
og Sørn. $aa bi«fe 3agtubf(ugter lebe bc i ^totter af
tilberebte Søffeljuber. De ere altib lebfagebe af et untaa*
Mtgt Slntal #unbe, forø følge meb fra kolonierne for at
nbbe ©øbt af Slffalbet og Sebningeme af be bræbte Søjler. 61
Di«fe £uitbe ligne meget Ulbe faabel i bd $bre fom i
bere« Silbøieligjcber og nebjtamme formobentiigt fra en
parring imellem Ulb og £unb. Mange ere Jerreløfe og
nnbertiben farlige i fnappe Siber. 3eg bar felb bæret
Sibne til, at be angribe og æbe £efte.
Si brøbe op ben næjte Morgen og fortfatte bor
JRetfe til be aabne Sletter. Sognene, paa Jbilfe gruen*
timraeme og Sørnene befanbt jtg, og fora ade bare prbbebe
raeb et glag eller Jbilfetfomtøeljt anbet iøinefalbenbe, paa
en Stang fajigjort Æjenbetegn,' fjortc afjieb i en uafbrubt
$inte, fom jirafte jtg milcbibt og bar lebfaget af 3ægcme
tiljeji. Ora gorrøibbagen, meben« benne Sinie af ribenbe
3ægere og af Sogne jlog $reb« om en lille Sø, bentot*
tebc jeg Seiligjeben til at ubfajie en Sfitfe af benne
cienbommelige $abalfabe.
Den følgenbe Dag fom bi forbi bd tørre Danbfe*
bjerg (Dry Dance Mountain), Jbor Snbianeme pleie at
fajie og banbfe tre fætter og Dage, førenb be begibe fig
ub paa et frigerjf goretagenbe. Denne Sfif bliber iagt*
taget af unge erigere, førenb be førfie ©ang brage i
dampen, og bdk ffeer, for at be funne bænne fig ttl be
Sabn og Sefbærligjeber, font be maa bente at fomme til
at ubjiaae, og øbe jtg i Ubjolbenjeb. Sfulbe en buffe
unber for ben Ubrøattelfe og gajie, forø er forbunben meb
benne ecremoni, faa bliber Jan ubetinget fenbt tilbage til
Seiren, Jbor gruentimmerne og Sørnene ere.
efter at mi Jabbe fortabt bdk Sferg, fortfatte bi
bor Sfteife uben at møbe en enefie Søffel, ffjønbt ber bar
tilfiræffelige Segn paa, at be fort iforbeien Jabbe bæret
ber i 9tøbola»et.  ^in anben Dag« Siften Jabbe biSeføg
I
V 62
I y
af tolb Siouj*.f>øbbinger, meb Jbem Slanbingerne i flere
Slar Jabbe ligget i tfrig. De fom for at flutte en toårig
greb; men røeben« be i 3ftøab«Jbtten røg greb«piben, bleb
Siget af en Slanbing, forø Jabbe fjernet fig en Smule
fra Seiren, bragt frijf jfalperet inb; Jan« ^øb bleb jirar
ttljfreben Støujeme. Da Slanbingerne iffe førte $rig
meb noget anbet golf, begtonbte bd firår at gjære i be
nnge Mænb, og be bilbe øiebliffeligt Jabe Jæbnet bd før*
meentlige gorræberi paa be tolb £øtobinger, ber befanbt
jtg i bere« Magt, naar iffe be ©antle og røere Stnbige af
Stammen Jabbe lagt jig berimettem. De ubtalte jtg imob
et faa jfarørøeligt Srub paa ©jæjifrijeben« Søbe og gabe
£øbbingeme jiffert Setbe, raen fagbe bem tidige, at ber
iffe funbe jlutte« nogen greb, førenb be Jabbe faaet Op*
rei«ning før bd paa bere« Sen begaaebe Morb.
*paa ©runb af faabanne uberegnelige UJelb, fom bd
bilbe, inbianjfe Sib er ubfat før, bliber ber altib, faa
længe Seiren er i Sebægelfe, fenbt Speibere førub for at
Jolbe Ubfig meb gjenber og Søjler. 9?aar be faae Øie
paa bi«fe, gibe be bd ttlffehbe, ibet be fajie nogle #aanb*
fulb Støto t Seiret, og naar be faae Øie paa Jine, jage
be frem og tilbage meb bere« #ejie,
Sre Dage efter at Siouj*£ø»bmgerne Jabbe fortabt
o«, maatte mi af toøre Speibere« Signal formobe, at ber
»ar gjenber i Sigte. Straj rebe Junbrebe af be bebfte
9tyitere Jen til Stebet, ffjulte fin, bag Sfrænten af en
lille glob og fenbte to Manb af bere« Mibte nb for at bife
jig for Siottjeme og loffe bent i gælben. Sioujeme, fom
troebe, at be bare alene, jinrtebe otoer bem; ba fprang
Slanbingerne frem  og affprebe en Sabntng, fom fajtebe ■ ■ I
63
otte Manb til 3orben. De Stnbre unbjlap, jfjønbt, efter
Slobfporene at bømme, forø man jtben fanbt paa Seien,
»ijinof glere bare blebne faarebe. Orø be enb iffe t
mange $enfeenber abjfifle jig fra be rene 3nbianere, faa
Jatoe be bog iffe ben Sfif at jfalpere, og benne ©ang
oberlobe be, ba bere« #æbnlbji bar tilfreb«jiidet, be bobe
Segemer til en lide Sfare Saulteaujer, fom lebfagebe bera.
Saulteaujeme ere en ©reen af Ojibberoaberne« ftore
golfejlag; begge 9tøbne bdX)bi faameget forø „Springere"
og Jibrøre fra bere« fiore Sejænbigjeb i at labe bere«
tanoer fpringe ober be talrige Stromfalb, font forefontme
i bd bem omgibenbe Sanb« glober.
3eg tegnebe en af bent, beb 9cabn ^eccotji«, b. b. f.
„Manben meb ftnuben paa fablen." 3 Segbnbelfen lob
Jan til at bære meget fornøiet; men be Slnbre lo faa
meget ober Sigjeben og gjorbe faa mange Søler bertneb,
at Jan bleb ganjfe breb og paajiob, at jeg ffulbe tilintet*
gjøre Sidebet, eder ibetntinbjie iffe »ife bd frem, faa
længe jeg »ar blanbt bere« Stamme.
Saulteaujeme ere, jfjønbt talrige, bog iffe nogen
frigerjf Stamme, og Sioujeme, fom anfee« for meget
tappre og mobige, Ja»e længe ført en rafenbe Sirig imob
bem, fom en gølge af J»ilfen Saulteaujeme iffe »o»e at
jage paa Sletterne unbtagen i Seljfab røeb Slanbingerne.
Saafnart be »are fomne i Sejibbelfe af be bøbi Segemer,
begtonbte be en Sfalpbanb«, unber Jbilfen be lemlæjiebe
Sigene paa en græ«fetig Maabe. en gammel &one, forø
mib Sioujeme Jabbe røijiet flere Slægtninge, gjorbe jig.
ifær bemærfet, ibet Jun grabebe Øinene ub paa bem, faa*'
belfom ogfaa paa anben Maabe lemlæjiebe bem.
HM 64
Den følgenbe eftermibbag naaebe tot Srebben af en
lille Sø, Jbor bi for Sanbet« Sfblb opjloge bor Seir
ftbftgere enb fæbbanligt. Den næjie Dag Jabbe jeg et
fmuft Spn, ibd en glof af fnrrettobe i bd gjerne ftonlige
Søffelføer forfulgte« af bore 3ægere i fÆbtSøb; bd bar
be førfie, jeg Jabbe feet, men be bare for langt borte fra
mig, til at jeg funbe tage Deel i 3agtfornøieIfen. Det
tpffebe« at bræbe fem og tpbe, fom blebe ubbeette i Seiren
og bare o« Side meget belfomne, ba bort gorraab faa
temmeligt bcgbnbte at fmelte famrøen, og jeg bar tilbørligt
fjeb af Rimini*fon og tørret $jøb. efter at ber, beb
#jælp af bd Srænbe, bi tjabbe raebbragt paa Sognene,
»ar antænbt Saal, begbnbte Jele Seljfabet at fpife raeb
en Sippetit, ber toar mig albele« ubegribelig, inbtil jeg felb
forføgte bd og lærte af erfaring, Jbormeget benne 3agen
paa Sletterne jfærper Slppettten.
Den øberjie Deel af Søjlen« guffet, fom beier fire
til fem $unb, bliber af 3nbianeme falbet ben lide guffet.
Denne er, omenbjfjønbt meget ftin, bog Jaarbere og faftetfc
enb bd Øbrige, og blttocr fæbbanligbii« lagt tiljtbe til at
gjemme«. Den unberjie og jtørjie Deel er gjennerabøj^
meb gebt og meget faftig og belfmagenbe. Denne tillige*
raeb Sungen anfee« for be læffrejie Dele af Søflen. efter
at Seljfabet Jabbe jioppet faa meget i jtg, fom be for*
maaebe, tilbragte be btn øbrige Deel af Slftencn meb at
rijle Marbfnoflerne og gjøre jtg tilgobe røeb 3nbJolbet
beraf.
De følgenbe Dage traf bi fun Jiji og Jer en enfelt
Søffel etter frøaa gjorbe, men jtbenefter blebe be Jtoppigere.
Omjiber røelbte toore Speibere, at ber to Mile forub be* 65
fanbt jtg en mægtig £jorb af Søffelojer. Man fan i bet
jjjerne jfjetøte bem fra Søffelføeme berbeb, at Jine græ«fe
enfeltbii« og mere fprebte ober Sletten, meben« køerne
forblibe famtebe for at beffr/#e tfalbene, forø altib Jolbe«
i Mibten af ^»jorben. en Slanbing, beb 9cabn £attett,
forø bifie ntig megen Oprøærfforøjeb, bæ«ff ebe mig om
Morgenen, for at jeg i gorening meb Jam funbe ile førenb
for Seljfabet og faae Seiligjeb til at iagttage be græ«fenbe
Softer før Sagten« Segbnbelfe. efter et fej Simer« 9ftibt
Jabbe bi nærmet o« £>jorben« bagejieOjer paa en gjerbingbei.
#jorben ubjirafte< jig ober Sletten, faa langt fom Øiet
naaebe. #elbigbii« Jabbe »i Sinben irøob o«; Jabbe ben
blæji ab ben tatt, Jbor Søjlerne bare, Jabbe be opbaget
o« i milebib Slfjianb. 3eg Jabbe gjerne angrebet bem
firår, men røin Sebfager bilbe iffe .tittabe røig bet, før bd
øbrige Seljfab Jabbe naaet o«, ba bd jireb irøob Stam*
men« Sobe. Si jfjutte o« berfor bag en #øt, Jbor bi
befriebe bore -£>ejle fra bere« Sabler, for at be funbe af*
f jøle jtg. Omtrent efter en Sime« gorlob Jabbe 3ægerne,
130 i Sattet, inbjentet o«, og firår begbnbte gorberebel*
ferne til 3agten. £toer Manb labebe fin Sø«fe, unber*
føgte fit gængfrubt og prøbebe fin Sabelgjorb.
De Seibre abbarebe be ?)ngre om, iffe at ffnbe paa
Jberanbre inbbprbe«, en Slbbarfet, fom ingenlunbe bar
oberfløbig, ba faabanne Silfælbe ere Jtoppige. Derpaa tog
Jber 3æger Munben fulb af kugler, fom uben Somulb
putte« i Sø«fen; paa benne Maabe fan Jan tabe meget
Jurtigere og fan gjøre bd, meben« Jan« £eft er i fulbt
Søb. Sftigtignof fan Sø«fen berbeb langt lettere fprænge«,
men bd fbne« be iffe at brbbe fig om; Jetter iffe naaer
(£n fomftarrg SJanbringcr. 5
i\\ 66
.i  t
Sfubbet faa langt eller træffer faa jiffert, bog betle er
af minbre Sigtigjeb, ba be jiebfe træffe Sø«fen af ganjfe
nær beb Dtoret. ^>a Silting bar i Serebjfab, førte bi
toøre £ejte mob £jorben. 5)a tot bare rbffebe omtrent to
Junbrebe $arb« fremab, bemærfebe £jorben o« og løb jtn
Sei i raobfat ^Retning. Vin fatte bi bore £ejie i firaft
©alop og bare efter tbbe Minuter« gortøb i bere« Mibte.
Der funbe iffe bære minbre enb fire til fem tnfhtbe, alle
i toor nmibbelbare 9?ærjeb, lutter Store, iffe en enejie $o
beriblanbt.
fRn begbnbte et Jøijt intere«fant Sfuefptl; be raæg*
tige Store jibrtebe i bilb gorjitorrelfe Jen ober Sletten,
meben« be uforfærbebe 3ægere, uben at agte paa garcn,
rebe mibt inb imellem bem øg bebligejolbt en uafbrubt
3lb fun faa Sfribt fra bere« Offere. Saafnart ber falbt
en Søffel, fajtebe ben Itoffeltge 3æger eet etter anbet^læb*
ning«jibffe, fom Jan ofte fun i benne £enjigt førte meb
jtg, Jen ober ben, for bermeb at betegne fit Stolte, og
fiprtebe ba lø« paa en anben. Det Jænbe« næjien albrig,
at bi«fe ^jenbetegn afjiebfomme Strib; ffulbe ber imibler*
tib opfiaae Sbibl ora eienboramen, faa bliber Dtoret beelt
i lige Dele imellem bem, fom gjøre gorbring berpaa.
3agten »arebe fun omtrent en Strøe og ubjirafte jig
øøer et gtaberum af fem til fej Dbabratrøile, paa Jbilfet
ber laa Jenimob fera Junbrebe bøbi og bøenbe Søfler.
Pubfeligt fom en Søffel, fom fprang frem bag en 3orb*
Jøt, løbenbe mob min £eji, og ba benne bleb oberrajfet,
fprang ben tiljibe, fif goben i eet af be utallige ©ræto*
lingejutter, meb Jtotlfe Sletten er oberfaaet, og jiprtebe,
meben« jeg bleb fajiet ub ober #obebet paa ben meb en 67
faaban Solbfomjeb, at jeg bar ganjfe bebøbet; bog fom
jeg fnart til mig felb igjen. »Jtogle af Mænbene jianbfebe
min #ejl, og Jurtigt bar jeg igjen i Sablen og inbfaac
fnart, afe^eg Jatobe gob ©runb til at glæbe mig øøer mit
#etb; tji iffe langt fra mig faae jeg en Manb, ber paa
lignenbe Maabe toar bletoen fajiet af, ligge ganjfe betoibjl*
lø«, og faalebe« bleb Jan baaren tilbage til Seiren.
3eg jluttebe mig igjen til 3agtfeljfabet, traf paa en
Søffel og Jatobe ben?*Silfreb«jiittelfe at fælbe ben raeb bet
førfie Sfub. Opmuntret toeb mit £elb, fafiebe jeg min
#roe, galopperebe »ibere og gjennemborebe fnart raeb en
ftugle nof eet mægtigt Dtor. ^>dk falbt tmibtertib iffe,
men fiittebe ftg foran mig, jiampebe i 3orben, brølebe og
Jitrrebe raig meb funflenbe Øine inb i Slnfigtet. Slobet
jirømrøebe ben ub af MtOtben, og jeg tænfte, ben maatte
fnart fegne. Den Slitting, Jbori ben flob, bar faa fmuf,
at jeg iffe funbe mobfiaae ben Sp^, ganffe flbgtigt at
tegne ben af. 3eg fieg berfor af £ejten og Jabbe lige
begbnbt, ba ben plubfeligt gjorbe et Spring Jen irøob
mig. 3eg fif neppe Sib til at fbinge mig paa fejlen og
at fare affieb, ibet jeg lob røin Sø«fe og alt Slnbet blibe
tilbage.
^>a Søflen forø til bd Steb, Jbor jeg Jabbe fiaaet,
robebe ben omfring i be Sing, jeg Jabbe fajiet fra mig,
jiampebe rafenbe, ibet ben fplebe bem om fig, og traf
fig berpaa tilbage til £jorben. 9m Jentebe jeg min*
Sø«fe tilbage, forfulgte Søflen og bibragte ben fnart nof
eet Sfub; benne ©ang Jolbt ben fig længe nof paa Se*
nene, til at jeg funbe gjøre et Ubfafi af ben. ^>a jeg
bar færbig Jerrøeb, benbte jeg tilbage til Seiren, meben« jeg
5*
i
w 68
efter  Sltf og Srug forø Seier«tegn mebbragte Snngeme
af be Dtor, jtg Jatobe bræbt.
3eg Jar ofte toæret Sibne til en Søffcljagt, røen al«
brig til nogen i faa jior en Maalejiof. $aa Silbage*
toften til Seiren traf jeg paa en Sæger, ber ganjfe folb*
blobigt breto en faaret Søffel foran jtg. $aa mit Spørg«*
maal, Jborfor Jan iffe jføb ben ijjel, fbarebe Jan, at Jan
iffe bilbe gjøre bd, før Jan bar ganjfe nær toeb #ptterne,
ba Jan berbeb fparebe ben Uleitigjeb at fjøre ub meb en
Sogn for at Jente $jøbet. #an Jabbe allerebe brebet ben
fpb Mile øg bræbte ben jiben omtrent to Junbrebe $arb«
fra Seltene. Samme Siffen, meben« 3ægerne enbnu bare
fratoærenbe, font en af 3agten ganjfe forjiprret Søffel inb
mederø Seltene øg tiljibjt inb i eet af bent, efter at alle
be forfærbebe gruentimrøer og Søm jfpnbfomfl Jabbe taget
glugten. ^)a Mænbene benbte tilbage, fanbt be ben ber
enbnu, og ba be iffe bare ifianb til at faae ben ub, jføbe
be ben gjennem Støbningen oppe i Seltet.
S^enbe Sctf tei.
fieir paa Salplabfen. — Slagteri i bet Store. — @n fng
gører. — Si fortabe Slanbingerne. — Slinb Slllarm. — UJtog*
geligt 9catteqtoarteer. — Sfrofffelig Stilling. — Den jiinfenbe
glob. — gøreren« Døb. — gaberttg Sejlpretfe. — ^tbbanbet.
Sor Seir bleb nu ftpttet Jen til Salplabfen.  Saa
libet nær jeg enb tog mig mit galb, faa bar jeg bøg fom 69
en gølge af bet og af ben Slnfirengelfe, jeg Jabbe Jabt,
meget libenbe Dagen efter. Den Manb, jeg Jabbe raeb*
bragt fora gører, leb ligetebe«, men af et Slnfalb af
Mæ«tinger. Den følgenbe Dag opbagebe bore 3ægere en
anben fior Søffeljjorb og jagebe bin meb meget $etb.
Om batten foruroligebe utallige #unbe og Ulbe, fom
Jabbe fulgt o« paa 3agten, og fom ttlfnnelabenbe bare
ligefaa gobt nnberrettebe fora bi om ben gefi, ber bentebe
bera, o« beb bere« uafbrubte Slag«maal og #plen. Slet*
ten lignebe nu en fior Slagterbob: gruentimmerne, Jbem
bette Slrbeibe paajbiler, bare alle ibrigt beffjæftigebe meb
at ffære ftjøbet i Strimler og Jænge bd i Soten paa
Stittabfer af famraenbunbne Stænger. Meb #enfpn til
bd ujbre Slntat af Søfter, fora blibe bræbte, »il jeg blot
anføre, at man alene regner, at Slanbingerne aarligt
bræbe trebibe tujinke.^
efter at jeg Jabbe tilfreb«$ittet min 3agtltofl, læng*
te« jeg efter at benbe tilbage til kolonien for at fortfætte
min SReife. Da jeg fom frem raeb mit gorflag om at
retfe bort, fanbt jeg min gører faa flet, at jeg frtogtebe
for, Jan iffé bilbe bære ifianb til at retfe. 3eg føgte
at forntaae een af3ægerne tit at benbe tilbage meb mig i
Jan« Steb; men ingen af bem bilbe beqberørøe fig til
alene at gjennembanbre en faa lang Stræfning, tji be
bare bange for Sioujeme, paa Jbi« enerøærfer bi netop
befanbt o«, og frpgtebe for, at bi«fe, paa ©runb af bet
nyligt gorefalbne, bilbe ligge paa Snur og afjfære Seien
for be eenlige Sanbrere fra bort Seljfab. ^>a jeg iffe for*^
ntaaebe at jfaffe raig nogen anben Sebfager, bar jeg alle*
rebe i Segreb meb at brpbe op alene, ba min gører, fora
MM 70
nu troebe at beftnbe fig bebre, ttlbøb raig fit Seljfab paa
ben SeHngelfe, at Jan maatte fjøre meb i Sognen og
Jberfen tage ftg af fejlene etter af Mablabningen. #er*
paa gif jeg gjerne inb, ba Jan« Sjenefie fem gører bar
af jtørjie Sigtigjeb før mig.
Den næjte Morgen begatoe toi o« paa Seien til &o*
lonien, fom jeg antog at bære tibt ober to Junbrebe Mile
borte, en Sfare af tpbe Sægere fulgte o« otte til ti
SDHle paa Seien for at oberbebife jig om, at ber ingen
Sioujer bare i umibbelbar Stfærjeb. Derpaa ffilte« Di
ab, efter at Jatoe røget ben toeb Sfil«rai«fe fra Senner
brugelige 3lfffeb«pibc. 3eg funbe iffe Smbet enb føle en
letoenbe Sebrøtoelfe beb at fortabe bem, tji jeg Jatobe mob*
taget mangfolbigc Sebifer af bera paa bere« benlige Sin?
belag, fora raan neppe funbe bente fig bera af et faa toilbt
og ufultitoeret golf. $aa toor Silbagereife Jatobe bi fior
Sanbmangel, ba be flejie Mofer, ber Jatobe forfpnet o« paa
Ubreifen, toare ubtørrebe af Slar«tiben« 4>ebe.
Si traf paa mange enfelttoit« omfringftreifenbe $unbe
og Ulbe, ber fpnte«, beb #jælp af bere« Sugtefanb«, at
opfpore be jlagtebe Dpr. efter at jeg Jabbe bunbet £e*
jiene, opjlaaet mit Selt og føgt mit 3lften«raaaltib, begab
jeg mig til #toile, bog iffe ganjfe uben grpgt for et
fjfttbtligt Otoerfalb af Sioujeme, ba toi enbnu befanbt o«
paa bere« enemærfer. Orø batten raabte »or gører, forø
Jabbe ftærf geber, at Sioujeme trængte inb paa o«. 3eg
foer op røeb Sø«fen i $aanben, tji ben laa beb røin
Sibe, røeben« jeg fob, og ibet jeg jtprtebe ub i Mørfet,
Jabbe jeg nær jfubt røin egen #ejt, forø beb at fnuble
ober een af Seltpælene Jabbe tnbjaget min fiebfager Sfræf.
^ssmaauL. ^w~=^^T3!^
z&émn
71
Si reijie ben følgenbe Dag faa Jurtigt forø min
fpge gører« Silfianb toilbe tittabe bd, og opjloge ben 30te
3uni om Siftenen toor Seir toeb Srebben af ^ambinaro.
Den næjte Morgen maatte jeg fpilbe megen Sib meb at
faae fat paa fejlene, ba Sanen gjør, at be, trob« bere«
Jilbebe Seen, ere ijianb til at løbe temmelig raff. Om
eftermibbagen naaebe toi SroamppSafe (Mofeføen); Seien
otoer bin ubgjør omtrent fjorten Mile. 9coget før Sol*
nebgang naaebe »i Mibten; men min gører jamrebe ftg
faa meget, at jeg iffe funbe fomrøe »ibere.
^d Ipffebe« mig at opbage et lille, tørt Steb, J»or
ber omtrent »ar faa megen $lab«, at jeg funbe fibbe ber*
paa, bøg iffe faa megen, at ogfaa mine gøbber funbe
toære ber; be maatte berfor blitoe i Sanbet, batber paa
Sognen iffe toar mere $lab« enb netop tilfiræffelig til
ben Spge. Da be nøbtoenbige Setingelfer for at funne
foge iffe »are ttlfiebe, maatte jeg fortære mit tørrebe Stjøb
raat. 3eg prøøebe paa at fo»e, men bd »ar umu%$
paa ©runb af be Mpriaber af Moffitoer, fora fpnte« fafi
befluttebe paa at ubfuge min ftbfie Slob«braabe. efter
at Ja»e fæmpet meb bem til Sloffen fire om Morgenen,
gif jeg, næfien blfnb af bere« Stif, Jen for at opføge
#efiene, fom, loffebe af nogle Sanbltlier, Ja»be for»ilbet
fig ub i bd bxjbiXi Sanb i nogen grafianb fra o«. 3e$
raaatte »abe i Sanb op til Si»et for at faae fat paa bera,
og iffe før Sloffen ni funbe »i reife »ibere.
efter at »i Jabbe fortabt ben bebrøbelige Mofe, bare
»i fun en Dag« JRjeife borte fra $olømen, og min gører,
fom nu fbnte« at »ære meget bebre, jiob paa, at jeg
ffulbe labe Jam fjøre alene i Sognen, meben« jeg tiljeft
II
if
il
jij
g im
si
ill
! ]£j ji i ■■■■I
72
fttflbe retfe forlab. Det »ilbe jeg iraiblertib iffe, før jeg
»ibfie Jara fiflet o»er „Stinffloben", fom £eflene maa
pa«fere næflen f»ømmenbe. Da jeg i gob Sejolb Jatobe
faaet Jara otoer benne, forlob jen, Jara og reifie toibere ab
gortet til. Dog jeg toar enbnu iffe foramen ret langt,
før jeg fiøbte paa een af be utallige Mofeføer, fom ere
faa Jpppige i benne egn og gjøre ftetfen faa beftoærMp
Uben Sbitot toar jeg foramen paa et galt Spor, tji ba jeg
prøtoebe paa at forame o»er, fanf min £ejl i Dpnb op
til #alfen. ^a jeg faae, at jeg Jtoerfen funbe fomrøe
frem eller tilbage, jieg jeg af, men geraabebe i famme
jlerame Siljianb og fnnbe neppe Jolbe mit #o»eb otoer
Sanbet. 3ffe bejio minbre Ipffebe« bd mig igjen at
forarae paa bd Sørre, og at træffe Dpret op toeb £jælp
af bet lange 9teb, fora enjtoer, ber bereifer bi«fe egne,
bejianbigt Jar fnpttet om fejlen« £al«. 3eg fatte raig
atter paa fejlen 09 reb i en anben Renting, men raeb
lige faa libet #elb. 9?u toar jeg, faa langt fora Øtet
naaebe, oragiøen af lutter Mofe. Min $ejt toægrebe jta;
toeb at bære mig toibere; jeg maatte berfor jiige af og
træffe ben efter mig, faa gobt jeg furifce, meben« jeg mabibi
til op otoer Sitoet i bd af Srrpb tottralenbe Sanb og Dpnb.
Det toar nu jiffert, at jeg Jatobe taget feil af Seien,
og ba bd regnebe jiærft, funbe jeg iffe fee Solen, og
Jtempa« Jatobe jeg iffe. 3miblerttb bejluttebe jeg jiabigt
at Jolbe i famme Øtetning, i bet $aab at naae Stbjtnfe^
boine*globen, tji naar jeg fulgte benne, funbe jeg iffe
gaae feil af kolonien, efter at jeg faalebe« i Utoi«Jeb
Jatobe toanbret ti etter tolto Mile, Jatobe jeg ben Silfreb«*
jttttelfe at naae globen,  og to Simer fenere anfom jeg >»> w. n. ii
73
Itoffeligt i gort ©arrp. Den næjie Morgen fif jeg at
toibe/ at min gører toar bletoen bragt Jjem af to Mænb,
fom opføgte fortoilbebe £efte. ^>d jiaffel« Mennejfeé
Spgborø Jabbe Jurtigt forbærret jig, bengang jeg Jabbe
føtlabt Jarø, og Jan Jabbe maattet jtanbfe, efter at Jan
fun bar fjørt et lille Stpffe frerøab. £an letoebe fun to
Dage efter jtn Smfomjt. gort ©arrp er eet af be bebft
bpggebe gorter i Orøegnen af #ubfon« * Sugten. en
Steenmuur meb Sajiioner, ber ere forfpnebe meb kanoner,
orøjlutter fiore Magajtner og frøuffe Saaning«Jufe for be
til etabli«fementet Jørenbe embeb«røænb. ^>iU Stprfe
er faa jtor, at bet iffe Jar 9?oget at frpgte af Slanbin*
gerne etter Snbianeme. Oberbejiprelfen bar betroet Mr.
ejrijiie, forø jeg jiebfe bil bejolbe i tafnemrøelig erin*
bring for Jan« paa faa mange Maaber mob mig ubbijie
©objeb og Senligjeb.
$ojlen forø ©oubemeur ober kolonien beb ben røbe
glob er forbunben meb fiort Slnfbar og megen Møie, ba
Jele kolonien« Spffe og Selfærb i Jøi ©rab beroer paa
ben Maabe, Jborpaa Jiin ubfører be Jam gibne gorjfrifter
Slanbingerne ere meget tilbøielige tit at fnurre, ogforbrc
jiebfe bd næfien Umulige, ffjønbt Selffabet bejanbler bem
meget liberalt; Jbab kompagniet angaaer, ba fan jeg
birfeligt iffe tænfe mig nogen røere retfærbig og billig
gremgang«maabe, enb ben, fom bd iagttager iSebelfen af
jtn Jele, ujpre #anbcI«btrffomJeb. tyaa Siber, Jbor ber
er Mangel, Jjætper bd Sltte runbtorøfring, i Spgbom«=
tilfælbe forfpner bd bem meb Sægemibler, ja, bd føger
enbogfaa at røægte greb røedem be fjenbtlige, inbianjf e
Stammer.  Omfring bere« hofter ftnbe« Jberfen Druffen«
I
1 74
ffab etter Ubfbæbelfe, og Srænbebiin er faa firengt før*
bubt, at enbogfaa erøbeb«røænbene fun funne ffaffe jtg bd
i et meget ringe Maat, ber titjiaae« bem font en Deel af
bere« aarlige SReifeubjlpr.
Uben at inblabe mig paa bd Spørg«maal i Sllmin*
beligjeb, om bd er politijf rigtigt at gibe eet Selffab
Monopol paa $elt«Janbelen, tnaa jeg bog Jer anføre,
Jbab ber, efter en Sammenligning imellem <$ubfon«*Sai*
kompagniet« øg be forenebe Stater« 3nbianere, er blebet
nujt fafie Oberbebii«ning, at nemlig bd, uben gorffjel at
gibe Side, font bide inblabe jtg paa at Janble røeb 3nbi*
anerne, Sittabelfe bertil, ufeilbarligt røaatte føre til bi«fe«
Ubrpbbelfe. SJi meben« bd ligger i et faabant Seljfab«
3ntere«fe fom £ubfon«*Sat*$tompagniet, at Jjælpe 3nbi=
anerne frem, og i Obereen«jiemmelfe meb bcre«;. egen, meb*
føbte Sitbøieligjeb til Sagten at opmuntre bem til glib
og bere« egen gorbeel, ligger bd aabenbart i minbre Sel*
jfaber« og $ribatebentprere« 3ntere«fe i ben fortefi mn*
lige Sib at brage ben fiørfi mulige sJiX)tk af Sanbet, felb
om berbeb $ilben til bdi Øugbom ffulbe blibe tilintet*
gjort. Den ulpffalige ^jærligjeb til berufenbe Driffe,
fora er et Særfjenbe før ade inbianffe Stammer, og be
jfræffelige Sirfninger, fom ben frembringer Jo« bem, gjør
Srænbebinen til et bøbbringenbe Øtebffab i fnebtge Men*
neffer« #ænber.
Det er en befjenbt Sag, at, jfjønbt be forenebe
Stater« Søbe firengt forbpbe Salg af Srænbebiin,
bd bog er umuligt at tittbinge fig bi«fe Sobe« Ober*
Jolbelfe, og at, meben« £anbel«mænbene Jer Jurtigt
famle jig  gormue,  3nbianerne  gaae jiærft titbage meb «*■
-m \T
75
#enfpn til Jtarafteer, Slntal og Seljianb, Jborimob be,
fom jiaae i Serørelfe meb #nbfon«*Sai*$ompagmet, for*
blibe ufarminbjfebe i Slntal og uforanbrebe i raebføbte
eienbomraeligjeber, og tage nogenlunbe Deel i be gorbele,
fora eioilifationen titfieber bem Slbgang til.
Dttenbe Sajutel
Saaben inbbente«. — Sefpnberlige giff. — Dræbenbe £r>n=
firaate. — Dobbringenbe $ortraiter. — ©ob Sinb. — @n
bebinget &. — Ølorroab,=^oufe. — $tapgreen*Sø. — Umuligt
at fomme bort fra flippen. — @n SltJIet, ber funbe tjene tit
Møbel. — 3eg fføb et @(ébpr. — @n reen Sfjorte fom 8uiu8*
afttfel. — Sib for Sib. — @n Jeftig $at. — Søffelfolb. — en
fulbjtæn^ig (Sentaur. —
Da jeg Jørte, at to fmaa, kompagniet tiljørenbe
Slupper, fom fare imedem ben røbe glob og Stforroap*
#oufe, firår ffulbe afgaae fra 9tebre* etter Stone*gort,
reb jeg berjen ben 5te 3uli tifligemeb Mr. SB. Simpfon,
Sboger til Sir ©eorge, og naaebe bort Seftemrøelfe«fteb
efter omtrent tre Simer. ^dk etabli«fement er fiørre
enb Øbre*gort og enbnu mere befæfiet, men iffe faa
net inbrettet i bet 3nbre. Si Jbitebe o« omtrent en Sime
og inbffibebe o« berpaa i een af Slupperne; to catjolffe
Mi«ftonairer, Mr. Se glecf og Mr. Sacjé, fom ffulbe
til 3«le la eroij, Jabbe optaget ben anben. Si feilebe
et tyax Mile neb ab globen og fafiebe Slnfer ubenfor bd
Mi«ftonairen af ben engelffe j^trfe, Mr. Smitjer, tiljørenbe 76
£uu«; og ba Jan« Spifefamrøer og $jelber »are »el for*
fpnebe, tilbragte bi en meget bejagelig Siften, trob« Mo*
jfitoeme, ber bare o« til megen Sefbær. Sibligt ben næjte
Morgen befaae bi Jan« meget betpbelige eienbom, fom
frmte« at bære færbele«-toel bprfet. Den bribe« for Størjie*
belen af Snbianere, ber faae en Slnbeel af 3orben« grem*
bringelfer, fom jiaaer i gorjolb til bere« Slrbeibe.
efter en forfbarlig grofoji toge bi Slfjfeb meb bor
benlige Sært og lobe o« bribe neb ab Strømmen, ba ber
iffe bar Sinb nøf. til at fplbe bore Seil. Da bd bar
blebet 9tat, Jørte jeg tpbeltgt ben Støt, fom ben røbe
glob« Solftjf frembringer, en gijf, jeg iffe Jar feet anbre
Steber enb i benne glob. gijfen ligner bor canabijfe,
forte Sar« og beier to til tre $unb, og om batten frem*
bringer ben en befpnberlig Spb, næjten font et Mennejfe«
Stønnen; Jborlebe« ben frembringer benne Spb, bar jeg
iffe ijianb til at ubgrunbe. Si tilbagclagbe iffe nogen
jior Stræfning tbag, ba Strømmen gif meget langfomt.
^>a bi Jabbe fajiet Slnfer for batten, blebe Mojfitoeme
faa utaatelige, at Mr. Simpfon og jeg gif ilanb meb bore
Sæpper og begabe o« til en iffe langt fra globen liggenbe,
inbianjf £ptte, ba $øgen, forø opfplber bi«fe Soliger, i
Sllminbetigjeb befrier bem for ben anben $lage. Der »ar
tre etter fire af gruenrtmmer og Søm bejiaacnbe garøiliet
i £ptten; Mærtbene »are alle paa 3agt. De gjorbe $Iab«
for o« i et bjørne, men ber reijie ftg eet af be frpgteligjie
Ubeir, jeg nogenjtnbe Jar oplebet, lebfaget af en Jeftig
ftegn, og gjorbe o« bd umuligt at fobe. Saabanne Ubeir
ere Jer meget Jppptge; Spnene bare faa jiærfe, og Sorbenené
Øtntten og Sragen toar faa nær, at jeg flere ©ange øm 77
Støtten troebe at Jøre »ore Sfibe bli»e fønberjlaaebe.
Mi«jionajreme omborb »are meget forfærbebe, og jeg
irøer, be tilbragte Jele batten røeb Søn« $ort tforbeien
»ar Spnilben jlaaet neb i en ^)pt^ Jbori ber befanbt jig
fpb $erfoner; fire af bem bræbte« firår, be anbre tre forø
fbært til Sfabe, men jlørø ftg bog. Signenbe Silfælbe ere
meget Jpppige i Omegnen af ben røbe glob.
7be 3uli. — Si inbffibebe o« om Morgenen og fom
fun langfomt toibere. Da toi naaebe globen« Munbing,
bare bi nøbte til at fafie Slnfer, ba bet enbnu bar
bliffiitte. r |,
8be 3uli. — Denne Morgen Jabbe bi en fiærf Mob*
binb, ber for Øiebliffet ganffe forjinbrebe o« i at fomrae
»ibere. Mr. Simpfon og jeg toge en lille Saab og feilebe
tilbage op ab Strømmen til en Seir af Saulteauj*3n*
bianere, fom bi bare fomne forbi Dagen iforbeien. Seb
toor Slnforafi flimlebe Snbianeme omfring toor Saab og
fpttrgte, Jtoab bi bilbe. Sor Solf forflarebe bera, at jeg
bar foraraen for at tegne bem af. een af bem, en fior,
ftpg, ganffe nøgen $arl, fom Jen tit mig og bab mig
tegne Jam af, ba Jan netop bar faaban, fom ben fiore
Slanb Jabbe ffabt Jam. 3eg afflog Jam bd imiblertib,
ba jeg ønjfebe at male eet af gruentimrøeme; men Jun
»ægrebe ftg berbeb, ba Jun iffe funbe iføre fig en for en
faaban Seiligjeb pa«fenbe ftlæbebragt; Jun Jabbe nemlig
Sorg for nogle Senner, Jun Jabbe ntijiet, og bar berfor
fine ælbfie og røeefi fnabfebe flæber.
efter nogen Sanffeliajjeb Ipffebe« bd røig at faae
en ung $ige tit at jtbbe for mig i benne Stamme« fttæbe*
bragt, jfjønbt Jenbe« Mober bar meget bange for, at bet
m 78
jfulbe førforte Jenbe« Sib. Men ba jeg forjiffrebe Jenbe,
at bd bar mere rimeligt, bd bilbe forlænge bd, lob Jun
meget bel tilfreb«. Da jeg bar færbtg meb min Sfitfe,
forø be Sltte betragtebe meb fior gorbaufelfe, forø en
Mebicinrøanb Jen tf!1 o« og fagbe, Jan bilbe gibe o« tre
Dage« gob Sinb for et $unb Sobaf. Da Jan« gorbring
bar faa ubillig for en faa baarlig gorfpning meb Sinb,
nægtebe bi at flutte benne #anbef, Jborpaa Jan efter nogen
Søben fatte fin $rit« neb og tilbøb en fiørre portion
Sinb for en røftlbre portion Sobaf, inbtil bi ti$bjt, ba
Jan Jabbe jlaaet af til en lille gorfpning til fej Dage,
fluttebe #anbel, men afjloge Jan« 3nbbpbelfe til at blibe
og fpife meb af en fior, fiegt #unb, fom bar bleben flagtet
beb bor Slnforaji. Si benbte tilbage til bort Sfib for at
tilbringe enbnu en ujpggelig 9tat, plagebe af Moffitoerne,
fora bi iffe forraaaebe at forjage fra bor barme, lille
$ajpt, Jbormeget bi enb anfirengte o« for at rpge.
9be 3uli. — Si lettebe Slnfer, forløbe globen«
Muribing meb en gunjttg Sinb og feilebe op ab SBinntpeg*
Søen.
lObe 3ult. — 3bag maatte bi ligge for Mobbinb i
Sæ af en lab klippeø, og ffjønbt Sølgeme gif meget Jøtt
op paa Sanb, befftittebe bi at unberføge Øen, for at bringe
Slfberting i bor 9teife« een«forntigJeb. gørføget gab o«
^ioget at bejtitte, efterfom Saaben fplbte« meb Sanb,
førenb bi naaebe Stranbbrebben. 3mtblertib lanbebe bi
i gob Sejolb og gif omtrent en Jalb Mitl tbær« ober
Øen. ^>in bar bogfiabeligt bebæffet meb rugenbe Maager
og ^elifaner, fora, ba mi nærmebe o«, alle jløi op paa
eengang i en faa tat Ma«fe, at bd faae ub, fom om felbe 79
Øen fif Singer, flipperne bare i ben ©rab bebæffebe
meb 3Sg og unge gugle, at bd toar banjfeligt at flptte
goben uben at træbe paa $era. Da bi bare fjebe af
gugtene% ffurrenbe Sfrig ober bore £obeber, og ba Sugten
af bere« ejfreraenter bar meget mobbpbelig, benbte bi
fnart tilbage tit bore Saabe. en urøaabelig Mængbe Sfég
famle« paa benne 0 af be Øtetfenbe og af 3nbianeme, tji
Maageæg anfee« til bi«fe Siber af Slaret for en færbele«
laffer Spife. £er lob iffe til at bære nogen betpbelig
Samling af ©uano, ba Øen rirøeligbii« bliber toaffet
næjten reen af #øibanbet og ben megen 9tegn, ber falber
om goraaret.
Ilte 3uli. — Si feilebe inb i Stræbet imellem
SBmnipeg* og $lapgreen*Søen. Søen Jar jtt 9tøbn af en
grøn Slette, fom Snbianeme Jpppigt beføge for ber at
øbe bere« fiore Solbfpil. #er fafiebe bi Slnfer, og, ba
mi Jabbe et lille $et omborb, fajtebe bi bd nb og fangebe
en Mængbe ©jebber, fom fmagte o« fortræffeligt.
12te 3uli. — Si feilebe igjennem $lapgreen*Søen,
en Sfeæfntng af fem og tpbe Mile; kanalen løber irøettem
talrige, frøaa klippeøer, af Jbilfe nogle bare o« faa nær,
at bi røeb Setjeb Jabbe funnet fpringe ilanb fra Sfibet;
fra $lapgreen*Søen forø bi inb i 3acfft«J*globen, og fnart
førte Strømmen o« til 9tom>ap*£oufe, en Stræfning af
ni Mile, Jbor bi anfom om eftermibbagen. Mr. Øtof«,
forø Jatobe Oberopftynet, røobtog o« raeb megen Senlig Jeb
og ©jæftfrijeb. Uagtet 3orbbunben« Ufrugtbarjeb og ben
Jer Jerffenbe, firenge 5mlbe, fom tilintetgjøre etjbert £aab
ora raeb #elb at bribe Slgerbprfningen, er ber bog faa
Mile fra  gortet  oprettet  en  Mi«pon  af 2Be«lepanffe
mmm 80
Metjobtjier. Den forejiaae« af ben belærbærbtge Mr.
Mafon og bejiaaer af omtrent trebibe fmaa Sjøjlfejufe,
en $irfe og en Solig for Sjælcførgeren. kompagniet
unberjiøtter ben, i #aab om en gunjlig 3nbflpbelfe paa
3nbianemc, men, efter Ubfeenbet at bømme, fun meb lib et
#elb, tji be ere ubetinget be frøubjigjie 3nbtanerc, jeg Jar
truffet paa, øg jø minbre ber jige« om bere« Sæbeligjeb,
jo bebre.
Di«fe 3nbianere Jørc til Ma«*fa*gau Stammen, eller
Mofe*3nbianerne, faalebe« falbte forbi be beboe bd labe
Mofelanb, ber jiræffer jtg lige fra 9tom>ap*£oufe tit
£ubfon«*Sai. Denne Øtace er fun lille i Sammenligning
røeb bent, ber boe paa Sletterne, fanbfpnligbii« forbi be
ofte libe Mangel paa Sebnet«røibler; og ejempler paa, at
Sult Jar nøbt bem tit at fpife Jberanbre, ere iffe fjelbne.
Dcre« Sprog ligner for en Deel eree*Sproget, men er
iffe faa bejageligt at Jøre. 3eg tog en Sfitfe af een
af bent, »eb Øtøbn 3*ac*a*roap, „Manben, fom er gaaet
paa Sagt uben at brpbe fin Seir af."
3eg bte» i 9^om)ap*^oufe til bm 14be Sluauji,
bentenbe paa ben $ano*3tfbelmg, fom om goraaret bar gaaet
meb $elt«bærf til £anbel«plabfen $orf beb £ubfon«*Sai,
og fom nu bentebe« tilbage fragtet røeb Sarer til #anbelen
i bd Snbre. Sor Sib Jenranbt meget een«forrøigt inbtil
ben 13be, ba Mr. Øtoroanb, førfie «£anbel«agent, anfom
meb fej Saabe: een af Saabene, unber Opfpn af Mr.
Sane, bar ubeluffenbe fragtet meb bd $elt«bærf, fom
#ubfon«*Sai*$ompagntet aarligt betater tit ben ru«fiffe
Sftegjering for ben Sittabelfe at bribe #anbel paa benne«
eneraærfer.  ^dk  befiob  af Jalbfjerbfinb«tpbe Stpffer KBJ^SsRWJ^X^Sffw
g"^^ar%Uv.vg.?e». i»i-«iCgc:
81
etter gaffer, af Jbilfe Jber inbet)olbt fem og Jatbfjerbjtnb«*
tpbe af be atterftnejie Obberjfinb. De famle« fornemme«
ligt beb Macfenjie*globen, Jborfra be fenbe« til £anbel«*
plabfen $orf; Jer blibe be forterebe og inbpaffebe meb ben
jiørjie Omjpggeligjeb, Jborpaa be fenbe« op ab Sa«fat*
cjaroan, o»er 9ftocfp Mountain«, neb ab eolumbia*globen
til Sancou»er«*0en, og berfra til Sitfa. 3eg omtaler
bdk $elt«bætf Jer, forbi bd gjorbe o« megen gortræb
paa bor fenere Sfteife. •
Den 14bc om Morgenen fortobe bi 9fiorroap*|)oufe
i Saabene og jiprebe til $lapgreen*Sø. Di«fe Saabe ere
omtrent otte og tpbe gob tange og flærft bpggebe, faa at
be funne taale en fbær $re«fe Seil og Jolbe ub i Jaarbt
Seir, for Jbilfet be ofte ere ubfatte i bi«fe Søer; be bære
omtrent fiirjtnb«tpbe eder Jalbfemtftnb«tpbe gaffer, Jber
paa Jatbfemtftnb«tpbe $unb, og Jabe en Sefætning af fpb
Manb, en Stprmanb og fej (Roerfarle. Mr. Sane bar
lebfaget af jtn $one, en Slanbing, font reijie meb o« Jele
Seien til gort Sancouber beb eolumbia*gtoben. Dieppe
bare bi paa $lapgreen*Søen, før en Storm ffilte Saabene
fra Jberanbre og breb bore« Jen til en i Søen tiggenbe
Øippe.i&£er bare bi nøbfagebe til at blibe to fætter og
en Dag, uben faa meget fom en Sinb Srænbe til at gjøre
Sib meb, og ubfatte for en bebjolbenbe Øtegn, ba bd iffe
bar muligt at jlaae bore Sette op. 3 bd gjerne funbe
bi fee bore mere begunjiigebe kammerater, Jbem bet bar
Ipffebe« at naae gajilanbet, ftbbe i bere« Selte beb en
blu«fenbe 31b; men Stormen bar faa frpgtelig, at bi iffe
bobebe at fortabe flippen, fom gab o« Sp.
Den 16be, ba Stormen nogenlunbe Jabbe lagt jtg,
<5n ftunfincré SSanbrtnger. 6
it i
le faae bi o« iftanb til at fiøbe til bd øpw'ge Selffab, og
beb ben flarørøenbe 3lb og ben bel tittabebe Mab benbte
bore Sib«aanber fnart igjen tilbage. ^)a bi Jabbe famlet
npe kræfter, og Sinben bar gob, inbffibebe bi o« igien*
ffjønbt Søen enbnu bar meget urolig.
Denne Sø er omtrent 300 Mile lang, men faa
grunb, at i fiærf Slæfi Dpnbet paa Sunben bliber røups*
bret op; beraf forømer 9cabnet SBinnipeg, etter Mnbber*
Søen. 9m bare Sølgeme faa Jøie, at nogle af gølfene
blebe føfpge, og bi nøbte« til at føge Sæ beb Stranb*
brebben, ba bi iffe bare iftanb til at ftnbe nogen Sanbing«*
plab«. Da bi nærmebe o« Stranbbrebben, fprang nogle
af golf ene i Sanbet øg Jolbt Saabene fra, meben« be
Slnbre lo«febe bem og bare gafferne paa £obebet gjennein
ben ffummenbe Srænbing. ^>a nu Saabene bare tomme,
funbe be træffe bem op paa Sanb. #er maatte bi btibe
tit ben 18be og forbribe Siben meb at ffpbe Sinber og
Maager, fom fanbte« i oberfløbig Mængbe og fmagte o«
fortræffeligt.
Da Sølgeme Jabbe lagt fig bin 18be orø Morgenen,
brøbe bi ttbligt op og naaebe orø efterrøibbagen Sa«fat*
cJaroan*globen« Munbing. Seiiabfen er Jer afbrubt md>
bd faafalbte fiore Strørøfalb, fom er omtrent tre Mtfø
langt; paa en Stræfning af en Miil brufer Sanbet
ffummenbe frem; nebab fan man imiblertib fomme i
Saabene, røen opab ntaa man ober et Særefteb.
Man fortalte mig, at Stprrøanben paa een af bore
kanoer, beb 9tøbn $aulet $aul, fom fiprebe jin Saab
nebab Strømmen beb £jælp af en Støre, ber bar fiuflen
igjennem en (Ring i Slgterenben af Saaben, falbt oberborb, 83
forbi Staren, paa Jbilfen Jan lænebe ftg meb al fin ftraft,
plubfeligt gif i Stpffer. £an« oberorbentlige Segem«fiprfe
gjorbe Jarø bd muligt at faae gobfæfie og at mobfiaac
Strømfalbet, inbtil ben næjle Saab fom forbi; i benne
fprang Jan op, og beb at opmuntre golfene til at roe af
alle kræfter, Ipffebe« bd Jam birfeligt at fpringe i fin
egen Saab igjen og føre ben i gob Sejolb neb ab
Strømmen, Jborbeb Jan rebbebe en »ærbifulb Sabning,
ber eller« maaffee »ar gaaet tabt. £an »ar en Slanbing
og »i«feligt eet af be meeft »elffabte Mennejfer, jeg nogen*
fmbe Jar feet; naar Jan »ar nøgen, funbe ingen Maler
ønjfe jtg nogen frøuffere Mobel. Si leirebe o« »eb Stranb*
brebben og »are nøbte til at bti»e Jer inbtil ben trebie
Dag for at jfaffe Sårerne o»er; tji ade Saabene« Manb*
ffab ubforbrebe« for efterjaanben at flæbe J»er enfett Saab
o»er. 3 Sllrainbeligjeb træffer man »eb bdk Særejieb
Snbianere, fom Jjælpe golfene mob en ringe ©obtgjørelfe,
men bennegang »are be ujelbig»ii« fra»ærenbe.
2lbe Sluguji. Si inbjfibebe o« om efterrøibbagen,
forø ben 22be igjennem eeber*Søen og atter inb i Sa«fat*
cJaroan*globen, i J»i« Omegn Sanbet er meget flabt og
morabjigt, paa ©runb af be utallige, frøaa Søer, font Jet
oberalt ftnbe«. Si traf iffe paa 9Joget, font er »ærb at
næbne, før ben 25be, ba bi naaebe „$au," en Station for
Mi«jionairer af ben engeljfe $irfe, Jbor ben »elær»ærbige
Mr.-^unter opjolbt jtg. #an beboer et net #uu«, forø inb*
toenbigt er pragtfulbt malet meb Slaat og ftøbt, til fior
Seunbring for Jan« Menigjeb, ber fun befiaaer af en
lille £ob af famrøe 3nbianer*Stantme, fom man træffer i
Omegnen af 9iom>ap*£oufe.  Mr. punter og Jan« elff«
6*
m
Hm 84
»ærbige £ujtru inbbøbe o« til bere« Sorb, Jbor bi fif
Srøb af #»ebe, fom be felb Jabbe bprfet, og malet paa
en £aanbqbæm; °S be fparebe ingen Møie før at gjøre
o« bet faa gobt forø muligt.
Mr. punter lebfagebe mig tit en Mebicinrøanb« Solig,
iffe langt fra Jan« eget #uu«. Da jeg faae en meget
fmuft forarbeibet og tilfpnelabenbc bel fplbt Obberffinb«
$ofe Jænge i £ptten, fpurgte jeg, Jbortil ben bar. 3n*
bianeren unberrettebe mig om, at bd bar Jan« Mebicin*
pofe, men bilbe iffe tabe mig unberføge ben« 3nbJolb,
førenb Jan Jabbe feet nogle af mine Sfitfer og erfaret,
at jeg felb bar en fior Mebicinrøanb, Jborpaa Jan gab
mig ben til ©jennemfpn. Den« Snbjolb befiob af fmaa
Stpffer Seen, Mu«Iingeffatter, Mineraller, røb 3orb og
anbre uligeartebe ©jenfianbe, fom bare albete« uforflarlige
for mine uinbbiebe gorfianb«ebner.
26be Sluguft. Si forlobe Mr. punter« gjæfifri £uu«,
lebfagebe af mange belmeente Ønffer for bor Sifferjeb og
gobe Spffe, og fortfatte bor Øteife lang« meb ben labe,
morabjige globbreb. Den 28be fom bi forbi eumberlanb*
globen« Munbing. £er maatte golfene beb |)jælp af
bere« Særejtropper fpænbe jig for Saabene og træffe bem
op ab globen i flere Dage. Si fom forbi en Mængbe
^nofler af Søjler, fom bare brufnebe ben foregaaenbe
Sinter beb et gorføg paa at gaae ober 3fen. Ulbene
Jabbe gnabet bem atte rene.
Den 29be afforebe jeg begge meb kugler labebe
Sø«feløb paa et £an*et«bpr, forø fbømrøebe ober globen.
^>d naaebe irøiblertib ben anben globbreb og trabebe afjieb.
3 benSro, at jeg Jabbe forfejlet bd, gif jeg toibere; røen
m I
•*#*.
■ *w-
85
ba jeg Staret berpaa forø titbage, fortalte to Snbianere,
fom bare gaaebc efter Sfttbbene, at bd bar jiprtet 200
garb« fra globen.
30te Sluguji. Sbag traf bi paa en lille Sfare af
eree*3nbianere, Jbem bi affjøbte noget Søffelfjøb,'nogle
Sunger og SæberJaler; bi«fe anfee« for en fior Sæfferbibffen.
^)it er en feb, bruffagtig, for mig ingenlunbe belfmagenbe
Subjian«; bd øbrige Seljfab lob irøiblertib tit at fpne«
meget gobt berom. Sungerne ere uimobftgetigt beilige;
be tørre« beb 9ftøgen i #ptteme.
Sltt efterfom bi forø længere op ab globen, frembøb
bin d fmuffere Sfue; Sfrænten bleb mere bitb og bar
for Størjicbelen bebojet meb ©raner og gopler, Jbilfe
fibjie jfpbe frem, Jbor be førjinæbnte ere afbrænbte.
golf ene lebe meget af #eben, fom »ar oberorbentligt
trpf fenbe.
6te September. Si bare enbnu omtrent atten til
tpbe Mile fra earttort, ba bi om Siftenen Jenab Mørf*
ningen Jørte et forfærbeligt ^labjfen i Sanbet, men faa
langt borte, at bi iffe funbe opbage Slarfagen bertil.
Mr. ftoroanb forrøobebe firår, at bd nxaatk »ære en Sfare
Stacffeet (Sortføbber), font føømmebe o»er globen røeb
bere« #efle, Jbilfet be ubføre paa følgenbe Maabe: be
bribe fejlen ub i Sanbet, inbtil ben mijier gobfæjie, ba
laber JRptteren jtg glibe neb, tager fat i fejlen« $ale og
bliber faalebe« bugferet ober til ben røobfatte Sreb. Si
blebe noget urolige og labebe firår bore Sø«fer, tji
Sortføbbcme ere ben fjenbtligjie Stamme paa Jele gaji*
tanbet; men ba bi naaebe Slebet, bijie bd jtg, at bd bar
#ejlebogteren fra gort earlton, forø lob jtne #ejle fbømrøe OD
fifl '
ober til en 0 mibt i globen for at ftffre bem mob
Ultoene, ber, af Mangel paa Søfler, Jabbe bræbt flere af
bem. Da bi fun Jabbe en fort Stræfning at tilbagelægge
ben næjte Dag, opjloge »i »ørt 9?atteq»arteer.
7be September, ^a »i »are fomne earlton paa et
$ar Mile nær, gjorbe »i #olbt for at orbne bor $aa*
flæbning, tnben bi bijie o« i etabti«fementet. en fuib*
jiænbig Sajf bar bd Sæfentligfie, ber bleb foretaget; 9?ogle
toge rigtignof rene Sfjorter paa, men fun gaa funbe
rofe jtg af en faaban Oberbaabigjeb. Denne Opmærffora*
Jeb raob Seboeme bar ingenlunbe unøbbenbig, tji bi bare
i en Jøiji pjaltet og fmubjtg gorfatnhtg.
egnen omfring earlton, fom ligger imellem Sfob*
egnen og Sletterne, er meget forjfjettig fra ben, bi Jabbe
gjennemreiji. Sjiebetfor ta^tk Ma«fer af uafbrubt Sfob,
frembpber ben mere Ubfeenbet af en $arf, ibet be let
bølgenbe Sletter Jiji og Jer ere bebojebe meb ©rupper
af fmaa Sræer. globjfrænten Jæ»er jtg i grønftæbte
Saffer til en $øibi af 150 iil 200 gob. gæftningen,
fom ligger omtrent en gjerbtngbei tilbage fra globen, er
omgi»en af et ^ælebærf, og Sajiionen er befæjiet meb
Sbingba«fer. ^dk gort er ubfat for jiørre gare fra
Sortfobberne« Sibe, enb noget anbet af kompagniet«
etabli«ferøenter, ba bd er fbagt bemanbet og iffe ijianb
til at gjøre nogen Mobjianb i Silfælbe af et Slngreb.
Dere« £efte ere ofte blebne bortjagebe, uben at Sefætningen
Jar bobet at forlabe gæjiningen for at rebbe bem. Søfler
ere Jer i jtor Mængbe, Jbilfet fee« af be umaabelige
Ma«fet af $nofler, Jbornteb Sletterne oberalt ere ober*
faaebe. ■ ■ m« v.
87
Da enbnu iffe atte Saabene bare anfontne, blebe bi
Jer i flere Dage. Stftenen efter bor Smfomjt fomroligebe«
bi beb en jig Jurtigt nærmenbe Sib, ber bar opjiaaet paa
Stepperne langt borte imob Seji. #elbigbii« benbte Sinben
jig, ba Sifren bar omtrent en Jalb Miil fra gæjtntngen,
og nu gif ben Spb paa; bi blebe imiblertib oppe næjten
Jele batten, af grpgt for at ber ffulbe Jænbe nogen
ittpffe. 9?ogle eree*3nbianere befanbt ftg netop i Stærjeben
af gortet, forø er een af bere« #anbel«Jabne; be boe
lang« meb Sa«fatcJaroan inbtil JRocfp Mountain« og ub*
gjøre een af be fiørfie Snbianerfiarømer paa #ubfon«*Sai*
kompagniet« ©ebeet. Denne Stamme Jar fra uminbeltge
Siber bæret i Sfrig røeb Sortføbbeme, fom be engang
Jabbe oberbunbet og gjort fig unberbanige; og enbnu falbe
be bem Støber, ffjønbt be Jabe gjenbunbet bere« Uafjængig*
Jeb og ere et fjeft og frigerff golf. Di«fe $rige fort*
fætte« fra Slår til Slår meb ben famme Ubjolbenjeb, og
bbi« bi, i gorjolb til be ^ærøpenbe« Slntal, bare ligefaa
øbelæggenbe forø be cibiliferebe kationer« 5trige, faa bilbe
fnart Jele ben inbianjfe Øtøce bære ubrpbbet af bd ameri*
fanffe gajilanb; men Jelbigbii« labe Snbianeme jtg nøie
raeb rainbre Seierbinbinger, og nogle faa ^obebjuber og
£ejte, fora be Jabe frataget gjenben, gibe bem tiljiræffelig
Slbfomji til Serøramelfe og £æber, naar be benbe tilbage
til bere« Senner.
Seg tegnebe U«*foo«=foojt«J, „Ungt ®ræ«", een af
eree*Staramen« Sappre. #an bar meget jiolt beb at
frembife jtne mangfolbige Saar og pttrebe jin Mi«fomoielfe
røeb røit portrait, forbi jeg iffe Jabbe angibet alle
Sframmeme, uben £enfpn til Jbor be fanbte«.  ^an Jabbe
!/;'
røfl SB
Jabt en pngre Srobcr, fora i en Strib bar b&ben bræbt
af en af Jan« egen Stamrae; Jan anfaae bd nu for jin
$ligt at Jæbne benne og gif paa Spor efter ©jerning«*
manben i næjten fej Maaneber, før Jan fanbt Sei^gjeb
til at brce.be Jam, Jbilfet bog omjtber Ipffebe«.
Denne Sfif at tage Sib for Sib er alrøinbelig iblanbt
alle Snbianere; og eet Døb«falb fører ofte tit mange,
inbtil geibcn bliber bilagt enten beb mægtige Sennep
Meflemfomji, etter beb at een af farterne tiljiaaer ben
anben en ©obtgjørelfe i #ejte etter anbre inbianjfe ^ojibar*
Jeber. Snbianeren opføger imiblertib iffe altib ben toirfelige
®jeming«manb, naar Jan bil Jæbne en Slægtning« ^øb;
ffulbe Sebfommenbe bære en af Jan« egen Siamme, ba
fan en nof faa fjernt Sejlægtet erjiatte Jarø; ffulbe bd
bære en Jbib Manb, ba bilbe Snbianeren rirøeligbii« bræbc
ben førfie, ben bebjie $mibt, Jan traf paa.
Mr. Stabel!, en i ebmonton fiationeret Mi«jtonair,
bentebe i earlton paa bor Slnfomjt for at benbe tilbage
i bort Scljfab. £an Jabbe en ©nbling«fat Jo« jtg, forø
Jan Jabbe bragt meb jtg i kanoerne fra ebmonton, forbi
Jan Jabbe bæret bange for at tabe ben blibe tilbage, ba
ben løb gare for at blibe fpiiji i Jan« grabæretfe.
Denne $at gab Slnlebning til megen Morjfab iblanbt
Seljfabet, bafte i Jøi ©rab Snbianeme« ^pégjerrigjeb og
»ar jtn gobmobige #crre baabe til Sengjiclfe og $lage.
^a Mr. Øtømanb, Mr. SRunbett og jeg Jabbe bejluttet
at rcife tiljcji til ebmonton, forbi bettc bar ben fortefie og
bejageligjie Sei, faa forjfaffebe bi o« #ejie og en gører,
og jiobe ben 12te September tibligt op for at begibe o«
paa Seien.  Snbianeme Jabbe forfamtet jtg i Sfarer om* 89
%*»g gortet, for at fee o« tage bort og for at trpffe o«
i £aanben, en Sfif, for Jbilfen be fpne« at Jabe faaet
en færbele« gorfjærligjcb. Slibrig faafnart Jabbe bi be*
fleget bore temmeligt urolige £ejlc, før Snbianeme jthn*
lebe omfring o« og i Særbeleéjeb bijie Mr. Stabett, Jbem
be Jolbt grurørøe meget af, bere« $plbejt, fom imiblertrb
lob til at bære Jan« #efi til megen Sefbær. batten
Jabbe Jan bunbet til jtn Sabelfnap beb en fire gob lang
Snor, fom ben Jabbe om #alfen, og troebe at Jabe gjemt
ben gobt unbcr jtn geltfappe. Den fpnte« imiblertib iffe
om fejlen« ^rumfpring og fprang frem til jtor gorbaufelfc
for Snbianeme, font iffe funbe begribe, Jborfra ben fom.
Snoren bar Sfplb i, at ben fom nær beb #ejten« Seen,
fom ben øiebliffeligt angreb. 9Ru bleb #eftcn rafenbe,
flog ub og fajtebe tiljtbji Mr. Sunbelt nb ober £obebet,
Jborbeb Jan bog Jelbigbii« iffe fom fynberligt til Sfabe.
Sltte be Siljiebebærenbc brøbe ub i Satter, Snbianeme ae*
compagnercbe meb #btm og £pl, og bd Jele Optrin bar
nbeffribeligt fomiff. batten« Sib bleb rebbet berbeb, at
Snoren gif i Stpffer; men bi lobe ben blibe tilbage, for
at golfene funbe tage ben meb i Saabene, øienfpnligt til
ben« #erre« fiore Sebrøbelfe, uagtet bi Jabbe leet faa
Jjerteligt paa Jan« Sefofining.
Si reifie i Selffab meb en Sægerffare, ber begab
fig til en Søffclfolb, omtrent fej Mile borte. Di«fe Snb*
Jegninger funne fun anlægge« i D^ærjeben af Sfobe, ba
bi befiaae af fønberjuggebe Sræfiammer, ber til en Qøibt
af fem gob uben Orben ere fafiebe obenpaa Jberanbre fég
inbeflutte en Stræfning af omtrent to Slcre«. Seb ben
ene enbe bejolber røan en Snbgang omtrent ti gob breb,
il il m 90
og paa Jber ®ibe af benne anbrinøer man paa en Stræf*
ning af en Jalb Miil og røeb tpbe gøb« Mellemrum en
3tæffe Jøie $æle, fom man falber bøbi Mænb, og forø
fra Snbgangen og ub irøob Sletten banne en befianbigt
»ojenbe Omfreb«. ^>a toi naaebe Snbjegningen, traf toi
ber et Selffab, ber utaalmobtgt toentebe paa be Søfler,
forø bere« kammerater ffulbe britoe inb i golben. ^dk
ffeer paa følgenbe Maabe: en Manb pm en let £ejl
ttber i Sliuuubeltgjeb foran, tit Jan feer en Søffeljjorb.
Dette fan nu toære baabc fejten og atten Mile fra gol*
ben, men naturligtoii«, jo nærmere, jo bebre. Sægeren
flaaer firår 3lb meb Staal og glintejieen og lægger ben
brænbenbe gprfbamp paa en #aanbfulb tørt ©ræ«; faa*
fnart Søfterne lugte Sftøgen Jeraf, jiprte be afjieb af alle
kræfter. Sægeren riber nu Jen beb Siben af $jorben,
føm af en uforflarlig Drift befianbigt føger at frpbfe
frem og tilbage foran Jan« #ejl. £an er faalebe«, beb
at jipre jtn #eji bejænbigt, i Sejibbelfe af et ufeilbarltgft
Mibbel til at lebe bem Jen til golben, Jborfomjelji bin
ftefinber jig. £er ere nu Snbianere, forfpnebe meb Søffel*
Juber, opfriUebe imellem pælene eder be bøbi Mænb, øg
foafnart #JN>rben er fommen inb i Sldeen, begpnbe be at
bifte meb SøffelJubeme, brøle og bribe bem frem, inbtil
be ere fomne inb i Snbjegningen, Jbortil man i Sllrøin*
beligjeb bælger et Steb røeb et Sræ i Mibten. $aa
bette opjænge« Offergaber for at bebæge ben fiore Slanb
til at føre #jørben berjen. en Mebicinrøanb faaer ogfaa
tylabé i Sræet; i £aanbcn Jar Jan et piberør, fora Jan
uafbrubt bebæger frem og tilbage, meben« Jan fpnger et 91
Slag« Søn til ben fiore Slanb, Jbori Jan beber om, at
Søflerne maa bære talrige og febe.
Saafnart Jele £jorben er fommen inb i golbeii,
bliber Snbgangen firår fpærret raeb Sræbloffe, og Søf*
lerne blibe beb at løbe runbt, ben ene bagefter ben anben,
og forføge fjelbent paa at brpbe ub, Jbilfet bog iffe
bilbe bære banjfeligt, paa ©runb af bd baatligt opførte
£egn. Sfulbe bd Ipffe« een at flippe ub, faa følger
Jele #jorben bagefter. 9caar be førjt ere i golben, gjøre
Snbianeme bd fnart af raeb bem meb bere« $ile og
Sppb.
Sit fee bem bribe Søflerne inb i golben, bar et
libligt og malerijf Sfue; men bd paafølgenbe Mprberi
uar minbre bejageligt. Dette bar ben treble #jorb, fora
i Søbet af ti etter tolb Dage bar btcben brebet inb i
benne gotb, og be forraabnebe droppe forpejiebe Suften
runbt orafring. $aa benne Maabe tilintetgjøre Snbia*
neme utallige Søfler, tilfpnelabenbe fun for bere« gor*
nøielfe. Seg Jar felb feet en golb faa opfplbt af bøbi
Søfler, at jeg neppe funbe begribe, Jborlebe« be alle Jabbe
faaet $lab« beri, meben« be bare lebenbe. Det er iffe
uaiminbeligt, at be bribe faa mange inb i en golb, at
ben famlebe Ma«fe tbinger Regnet neb. Sujtnber bræbe«
Jbert Slår paa benne Maabe, men iffe een af tptoe bliber
benpttet af Snbianeme, faa at Sujtnber blibe liggenbe øg
raabne paa bd Steb, Jbor be ere bræbte. Seg Jørte for*
tælle om en golb, for langt fjernet fra min egentlige Sei,
til at jeg funbe opføge ben, fom ubetuffenbe bar batfget
af 5mofler af be Softer, ber bare blebne bræbte i en
golb, fom tibligere Jabbe bæret paa famme Steb.  Dentie
i 92
Mangel paa gorfpnftgjeb, ber afjølber bem fra at opbe*
bare Æjøbet, ubfætter bem ofte for fiore Sabn i ben
9tør«tib, ba Søjlen banbrer Spb paa.
Som bd meget Jpppigt er Silfælbet beb Søffeljagter^
Jolbt en fior glof Ulbe jig i bor 9torjeb i gorbent*
nhtg af et gejimaaltib, og en ung Snbianer, fom bilbe
toife jtn Sejænbigjeb, galoppercbe i mob bem paa en lille,
inbianjf £eft. ^d Ipffcbe« Jam at jfide een fra gløffen
og, trob« Ultoen« lijtige gorføg paa at unbjlippe, at britoe
ben tott Jen til o«. Da Jan nærmebe ftg o«, jlap Jan
Sømmen ganjfe, og efter be Jurtige Senbinger at børørøe,
førø fejlen gjorbe tilfpnelabcnbe uben at jtpre« af Øtpt*
teren, ffulbe man antage, ai ben bar ligefaa ibrig i gor*
følgelfen fom ben« #erre. ^>a bd bar Ipffebe« Jam at
faaeUlben tott Jen til o«, gjennemborebe Jan bm røeb en
$iil beb førfte Sfub. Si balgte et beqbemt Steb beb
Srebben af globen, og ba Saabene bare forøne tit o«,
opjloge bi bort Øtøtteqøarteer.
13be September. —Om Morgenen fom bi forbi en
lifle 0, Jbor bi faae en 9httte af atten Stpffer Sttbt.
Sor Sæger gif omfring paa ben anben Sibe, ba Sanbet
bar tatot nof til at toabe berigjennerø, jfjulte jtg bag Su*
jfene og jføb to ©ange, førenb Dprene funbe jlippe bort;
Jan fælbebe to; bc øbrige forø ober til bor Sibe, og ba
en jiolt £jort betraabte globbrebben, jføbe bi Side efter
bin. Sffe bejio minbre ffpgtcbe ben inb i Sfoben, og
jeg Jilbebc min #eji og fulgte tilfob« efter ben, tebet paa
Spor af Slobet, ber »ar ftpbt af ben« Saar. Snart faae
jeg ben lægge ftg neb, tilfpnelabenbe faa ubmattet, at jeg
iffe »ilbe jfpbe igjen; men bdk fojiebe mig Dpret; tji 93
ibet jeg fom tit, gjorbe ben et Spring inb i bet tætte
Ærat og unbfom. Seg fulgte ben« Spor enbnu et gobt
Stpffe Sei, men funbe iffe inbjente ben. ^a jeg »enbte
tilbage, »are to Uttoe i Segreb meb at angribe min #e$,
fora jfjælbebc af Sfræf. Dcu ene »ilbe lige til at fpringe
tø« paa ben, og bd max umuligt for ben at fomrae bort,
ba ben« gorbeen »are bunbne famraen. Seg jtgtebe firår
meb mitt bobbdtløbibi So«fe og fføb bera begge, ben ene
efter ben anben.  .
røenbe SatfteL
@n fmuf Da(. — D»erfarten o»er Sanbet. — Den nb«*
gjerrtge dabree. — @n ffrigenbe Slbjutant. — Sefpnberltgt memento mod. — Snbianerinberne« Moberfjærfigfyeb. — Den „lille
Sla»e". — @n {fteifenbeg SiUib. — Si omringe« af Søffetoier.
— ®n mobig $o.
^a jeg fom tilbage til Seljfabet, traf jeg bem ifærb
røeb at ophænge be to Dpr tit Srug for Saab«folfene,
efter at be førfi Ja»be taget, J»ab be fel» »ilbe bejolbe.
Dette ffete, ibet be paa et iøinefalbenbe Steb »eb globen
bannebe en Sriangel »eb $jælp af omtrent tot» gob Jøie
Stænger, for at Utøene iffe funbe naae ^jobet, og paa
ben« Spibfe faftgjorbe et røbt Sørflæbe, for at Jolbe
dragerne borte. £enimob Siften, ba »i nærmebe o« bet
Steb, J»or »i ffulbe o»er globen, faae jeg nogle Softer
mageligt græ«fenbe i en lide Dal, og ba jeg gjeme »ilbe
il /
ri 94
gibe et alrainbeligt Segreb om Sfjønjeben af bd Sanb*
ffab, fom fra bdk $unft og lige tit ebmonton .jiræffer
jig lang« meb Sa«fatcjan>an« Srebber, fatte jeg mig neb
før at optage en Sfitfe, efter at bd øbrige Seljfab Jabbe
lobet at bente paa mig beb Obergang«jiebet. ^>d bar i
Segpnbelfen af en inbianjf Sømmer; Siftenen bar meget
fmuf og ubbrebte ober Sanbjfabet benne eienbommelige;
barme Duft, fom man troer at Jibrøre fra ben brænbenbe
Soljebe paa be umaabelige Stepper. De føbnige Søfler,
forø græ«febc paa be bølgeformige, Jiji og Jer røeb fmaa
Srægrupper bebojebe Saffer, bin uforjiprrebe Stiljeb og
ben jig, nærntenbe Sif ten gabe bd £ele et $ræg af ben
meeji fortrpttenbe 9to.
Da bi inbjentebe Mr. $omanb, belabebe bi o« paa
at fbømrøe ober, for at unbgaae en fbær krumning i
globen. Sort Munbforraab og anbre Sager, forø iffe
funbe taale at blibe baabe, blebe lagte i et Slag« $urb,
ber bar flettet af et $ar ^ileqbtjie, Jborober en Søffeljub
bar truffen beb #jælp af en i kanten anbragt Søbegang.
Denne $mrb fbørøtnebe paa Sanbet og bleb truffen meb
beb en mellem Sænbeme fajijolbt Snor. 9hi bleb #ejten
breben ub i Sanbet, og ben 3teifenbe, fom Joibt fajt beb
Dpret« #ale, bleb faalebe«, tidigemeb fin Sagage, ført
belbejolben ober til bin mobfatte Sreb.
14be September. — Seg faae en ujpre Mængbe
eabreer etter Steppe*3lntiloper.. Di«fe ere be minbjie af
be til gjorte jlægten Jørenbe Dpr, letfobebe til en for*
baufenbe ©rab og meget frpgtfomrøe, røen, befpnberligt nof,
meget np«gjerrige og ligefom befierøte paa nøk at unber*
fø$e Sllt, Jbab ber er bem .fremraeb, for faa bibt be iffe beb «—«■
-MWm
95
Sugten funne forame til $frmbffab berora. Sor Sæger begao
jig neb i Dalen for at bife raig, paa Jbilfen Maabe be blibe
jfubte, meben« jeg optog en Sfitfe. en lide Strøm fnoebe
jtg i ualminbeligt mange krumninger gjennerø benne jfjønne
og Jøiji malerijfe Dal, og bar paa begge Siber tctt inb*
fattet meb fmaa, mørfcgrønne og #urpuørøbe Sujfe, føm
bannebe en fmuf Mobfætning til bd pppige, gule ©ræ«
paa bi jetont jfraanenbe Saffer, ber Jæbebe jtg til en
$øibi af omtrent 200 gob, og til be gplbne garber af
be faa gopler, fom netop Jabbe begpnbt at iføre jtg bere«
efteraar«pragt.
Sægeren lijiebe jtg fremab og jfju'lte fig bag en lide
Sujf, faalebe«, at Jan Jabbe Sinben irøob jtg, og biftebe
fagte meb en $lub, ber bar bunben til Jan« Sabejiof;
faafnart fom Slntilopeme faae bette, nærmebe be jtg libt
efter libt, inbtil be bare fomne paa Sfubbibbe; ba fæl*
bibi Jan een, og bette bar naturligbii« Slit, Jbab Jan
funbe bente, ba be øbrige bare borte i et 9cu.
Orø aftenen faae bi $øg i bd gjerne, føm bi for*
mobebe at fomme fra en Snbianerleir. Da bi Jabbe
bor fæde« Sif fer Jeb for Øie, »entebe bi berfor, til
Saabene anfom, for bd Silfælbe« Sfplb, at bd ffulbe
bære en fjenbtltg Stamme. Saabene anfom fnart, og bi
opjolbt o« Jele batten uforftprrebe i bere« Stærjeb.
15be September. — Omtrent en Sime efter at bi
Jabbe fortabt bort 9catteqbarteer, feilebe bi ober globen i
bor Saab og traf paa en fior Seir af eree*3nbianere.
De fom Jen imob o« i fior Mængbe. Da Mr. Sftoroanb
fjenbte bere« Slnførere, bare be meget benlige imob o«,
og bi fjøbte et fiort gorraab af tørret $jøb af bem.
U\ 96
Omtrent Jalbanbet Stør fenere, ba jeg benbte tilbageø traf
jeg paa ben øberfte #ø»bmg, $ee*a*fee*fa*fa*coø*n>ato, etter
„Manben, fom angiber $trig«raabet", og Jørte en Deel af
Jan« #i$orie, fora jeg ffal raebbele i ben jtbfie Deel af
mi« Dagbøg. 'Sja jeg i 3anuar 1848 bar nogen Sib
fammen raeb Jam i gort tyitt, optxaabk ben anben #øb*
bing, Mucf*e*too, eder „Sirubt", fom et Slag« Slbjutant
Jo« Jam, ibet bin førjie fobbing ubjiebte fine Sefalinger
meb fagte Stemme, meben« ben anben peg tiljeji og før*
fpnbte bem for Jele Seiren i en Jøi og bpbenbe Sone.
tucf*e*too er en fior eriger og ^efietpb, be to bigtigfte
egenjfaber for en £øboing, ba Sejænbifjeben i at ftjæle
#ejie Jolbe« ligefaa Jøit i Sere fom ben $unjt at tage
#obebJuber. Si Jabbe meget banjfeligt beb at jlippe bort
fra bem igjen, ba be gjerne bilbe Jabe en lang $a«jiar,
men ba bor Sib iffe tillob bdk, fortfatte bi bor Sfteife.
Smtblertib bare be fnilbe nof til at opjolbe en Saab,
fora fora libt bagefter, og be, fom førte ben, maatte gibe
bem nogen Sobaf, før be ftf Sob at fefle toibere.
16be September. — Sil Jenirøob Mibbag rebe toi
tajennem en pnbig, raeb frobigt ©rce« bctoojet egn; Slet*
terne prangebe meb Slorajler af mangfolbige Slag« og
lignebe mere en £abe enb ubprfet Sanb. Meben« bi otoer
Siben rijiebe noget $jøb til toor grofoji og lobe toøre
£ejie græ«fe, ftf bi paa ben mobfatte Sibe af globen
Øie paa en Sfare Snbianere, font aabenbart gjorbe Segn
til en anben Sfare, ber maatte bære bagbeb o«, og føm
bi iffe funbe fee. Derpaa fom otte af bere« unge Mænb
Jen til o« for at recogno«cere, og ba be faae, at mi bare m
Senner, førte be o« bentigt Jen til bere« Seir.ÉSi til*
bpttebe o« nogle £efie Jo« bem.
Seg tegnebe en Sfitfe af een af bere« §øbbingcr,
Oti«jfun, etter „£omet", eder rettere fagt jeg tegnebe
Jan« 3ftpg. t>dk gjorbe jeg for at bife Jan« $rig«*
Jue, og for tidige at anbringe ben Sofe, Jan bar
paa jin Sftpg. Di«fe $ofer bære« bejlanbigt og inbejolbe
nogle af bere« afbøbe Slægtninge« Stnofler eder £aar.
Di«fe jorbijfe Sebjtinger betragte be meb ben jiørjie Sfére*
frpgt, og be ere uabjfidelige fra bem, Jbab enten be ribe,
gaae etter fobe. De bære, bem i Sllrøinbeligjeb i tre Slår.
3ffe alene Jo« benne Stamme, men ogfaa Jo« anbre, er
$jærligjeben til bere« Slægtninge Jøift mærfelig, jfjønbt
ben naturligbii« unbertiben forefomrøer o« at pttre ftg
paa en befpnberlig Maabe. Som et ejempel Jerpaa fan
jeg anføre ben blanbt inbianjfe Møbre atminbelige Sfif,
at bi, naar be Jabe mijiet et Sarn, ibrigt føge at faae
et anbet i bet« Steb, felb orø bd bar bere« gjenbe«, og
uben £enfpn til Jbormange Søm be fyabe foruben. Dette
Sam bliber ba altib be Janbiet meb ligefaa megen, om
iffe meb mere, Ørøjeb enb be anbre; men at Moberen«
Ømjeb Jibrører fra og fan Jenføre« % ben $jærligjeb,
Jun bar tit ben Slfbøbe.
en ubentet Uleiligjeb bar bet mig at fange min
#ejl, fom bar fluppen lo«, forbi forfultne inbianffe #unbe
Jabbe æbt ben 9tem af raa Ojejub, Jbornteb jeg Jabbe
bunbet ben.
17be September. — Om batten bæffebe« bi af bor
Sæger, fom unberrettebe o« om, at $efiene bare fijaalne,
<5n ÆunjlnerS ©anbring«. 7
IP og ba Jan iffe bilbe fortabe Saalet, meb minbre bi leb*
fagebe Jam, fatte bi Stile efter Spbene. efter at mi Jabbe
løbet en Miil« Sei, inbjentebe bi fejlene, forø forfulgte«
af en glof Ulbe; be Sræflobfer, forø bare fafigjorte toet
bere« Sa«fo, Jabbe forftnfet bent i bere« glugt. Ulbene
bilbe nøbigt opgibe bere« forbentebe Sptte, men toge bog
glugten efter et Sfub etter to. #efiene &nre aabenbart
meget bange, Jbilfet be bifie beb at opjolbe ftg ben øb*
rige Deel af batten ta\t beb bort Seirbaal.
3 Søbet af Dagen fælbebe bi en Smtilopej*Jbilfet
bar meget Jelbigt, ba Mr. og Mr«. Sane om Slftenen
meget ubmattebe naaebe bor Seir; be Jabbe forlabt Saaben
om Morgenen og gaaet ben Jele Dag uben at npbe
SRoget. Saabene Jabbe naaet ben anben Sibe af globen
og Jabbe, af Mangel paa en Otenbe, iffe bæret iftanb til
at fætte ober og tage bem meb. Det bar ujelbigbii« en
meget folb 9lat, og fun libet Srænbe funbe ffaffc« til=
beie; bertil fom, at bi Jberfen bare forfpnebe røeb Selte
etter meb Sæpper, ba bi Jabbe gibet Slffalb paa bi«fe
Suju«gjenfianbe, ftben bi forlobe earlton, Jbor bi be*
gpnbte bor ffieife tiljefi. Den, ber meefi leb af 9?atte*
fulben, bar rtmeligbii« en ung Striber, ber bar gaaet
meb bem og Jabbe labet graffe og Seft blibe i Saaben.
19be September, — Denne Morgen fanbt Saabene
en Sftenbe og font o»er for at tage bd Selffab omborb,
fom Ja»be fortabt bem Morgenen tilforn. Si naaebe
gort $ttt om Slftenen. Det er et net, lille gort og li*
gefom ade be øbrige gorter, bent beb ben røbe glob unb*
tagne, opført af Sræ. egnen Jer er rig paa Søfler;
$øm og anbre $robufter funbe binbe« Jer i Mængbe,
sil ——
-mm,
99
naar man bilbe bprfe bem. Si blebe Jer til ben 23be,
og jeg tegnebe et portrait af ejimaga, ben „lille Støbe",
en ejippemap * Snbianer. #an bar ben enejie af ben
Stamme, jeg nogenjtnbe faae, ba be lebe langt forben
for gort $itt, beb 3ltJaba«ca*Søen. £an« Sapperjeb og
gærbigjeb t at jage Jabbe erjberbet Jam et Slag« Se*
rømmeife iblanbt be ^anblenbe. Da jeg faae Jam, Jabbe
Jan ober Junbrebe et«bprjfinb,. foruben en betpbelig
Mængbe $el«»ærf, fom Jan Jabbe bragt til gortet for
at Janble bermeb.
23be September. — Sea forlob gortet tiljeji, leb*
faget af Mr. JRoroanb, Mr. Stabell, en inbianjf Dreng
og en np Sæger. Da bi naaebe globen, fatte bi ober i
en Saab og traf bore fbømmenbe £efie beb Søllen. Si
fortobe bdk etabli«fement paa ægte Sanbrerbti«, uben at
bære befbærebe af nogenfomjelfi Sebnet«mibter, og ffjønbt
»i bega»e o« paa en 200 Mile lang 9fteife, fiolebe »i ene
og alene paa »ore Sø«fer og Ja»be iffe faa meget fom
et $om Salt meb. ^a »i Ja»be fortabt Saaben, fablebe
»i »ore £ejle og Ja»be iffe tilbagelagt mere enb ti Mile,
før »i traf paa Ma«fer af Søfler.
S alle be tre Dage, »i brugte for at naae ebmon*
ton*#oufe, faae »i, faa langt ^did funbe naae, Sletterne
bebæffebe røeb bi«fe Dpr, og faa talrige »are be, at be
unbertiben Jinbrebe o« t at forøme frem og opfpibte Suf*
ten meb en næfien q»ælenbe Stø». Si fælbebe een, J»er*
gang »i trængte til gorfiærfning, og »algte bd be febejic
5tøer, af J»ilfe »i fun toge Sungen og $uflen til bit
forejiaaenbe Maaltib og iffe unøbøenbigt beføærebe o« meb 100
Mere. Mr. SRomanb fføb og faarebe en $o, font firaj
løb inb irøetterø nogle Sræer; Jan fulgte efter ben, men
Dpret benbte ftg imob Jam og fiøbte Jam og Jan« £efi
til Sorben, fprang berpaa ober bem og unbflap røeb be
øbrige. ^elbigbii« fom Jan iffe til Sfabe, men Jabbe
fun ben ^rænfelfe, at et Dpr, forø Jan allerebe i Stønben
Jabbe feet tilberebe til bort Slften«maaltib, Jabbe fiøbt
Jam omfulb og bar løbet ober Jam.
Sienbe tajritel
m
fiong*@raf«»Steppen. — @n baarbnaffet Sjørn. — Si for*
labe en aftaget #eft. — Ubtorrebe Søer. — Sagt efter Silbgæ«.
— @n farlig Sbømning. — Saabebpgntng. — Den brambenbe
Steppe. 3lb fluffet beb 3lb. — en folbbtobig Sefjenbelfe. -
Mangel paa «£>øftigbeb blanbt Snbianeme. — ®n inbianff Sue*
ffptte. 	
24be September. — Si fom igjennerø ben faafatbte
„Sang*©ræ«*Steppe." 5htoflerne af en Jeel Seir af 3n*
bianere, font bare bortrebne af be for bere« Slægt faa
øbetæggenbe Srøaafopper, blegebe« Jer paa Sletten; be
bare falbne neb fra be gorjøininger og Sræer, Jborpaa
Snbianeme Jabe for Sfif at Jenlægge bere« Døbe, til*
bæffcbe meb #uber; tji bi«fe faabelforø bd, Jborpaa bc
Jbilebe, Jabbe Siben tilintetgjort.
en umaabeligt fior, graa Sjørn braf af et $ær, og
toor Sæger gif forub for Seljfabet for at bobe et Sfub Jk
101
paa ben. Sjømen bentebe roligt paa Jan« Slngreb, og
ba Snbianeren faae ben faa folbblobig, tøbebe Jan røeb at
nærme jtg ben, ibet Jan iffe anfaae bd for raabetigt at
jtole paa jtn £eji« #urtigjeb, meb minbre Jan Jabbe et
gobt gorfpring for Sjømen. £an jføb berfor i altfor
fior en Slfjianb til at Sfubbct funbe naae. Sjømen rei*
jie jtg meget roligt paa fine Sagbeen, faae et Øieblif paa
Sægeren, benbte jtg berpan om og gif bort. $u bejlut*
kbi jeg at forføge min Spffe. Da jeg bar meget gobt
ribenbe, nærmebe jeg mig ben paa fprretpbe til Jalb*
trebjmb«tpbe $arb«, og ba ben benbte jtg orø for at fee
paa mig, affprebe jeg begge Søbene; bd ene faarebe ben
i Sfulberen, og meb et bilbt #pl benbte ben jtg om og
forfulgte mig. 3 fulb ©alop reb jeg Jen imob Mr. 9fto*
manb, fom bentebe, inbtil ben fom Jam paa Sfubbibbe,
Jborpaa Jan fenbte ben en Shtgle i Sibet, — men ben
»ebble» at nærme ftg.
Smiblertib »ar bd Ipffebe« baabi Snbianeren og mig
at labe igjen, og ba Sjømen fom nærmere, jføb Snbia*
neren og maa formobentligt Ja»e truffet, ba Sjørnen atter
reijie jtg paa Sagbenene; nu jigtebe jeg betænfforøt, $ug*
len trængte inb i fjertet, og UJpret falbt til 3orben.
Snbianeren flaaebe ben og jfar Soterne af, forø »i orø
Slftenen, ba be »are jiegte, gna»ebe røeb meget Selbejag.
Stiøerne, fom jeg gjemte, »are Jal»ferøte Sommer lange.
Der er intet Dpr paa Jele gajilanbet, fom Snbianeme
frpgte faameget fom ben graa Sjørn, og fun fjelbent »il
Jftogen »o»e at angribe ben, naar Jan er alene, meb min*
bre Jan jibber paa en færbele« gob #ejt.
Si  Ja»be benne Siften megen Sanjfeligjeb meb at 102
ftnbe en $lab«, J»orpaa »i funbe opjlaae »or Seir i no*
gen Slfjianb fra be utadige Softer, ber omringebe o«, og
om batten nxaatk »i nu og ba affpre »ore Sø«fer for at
Jolbe bem borte. Si forø forbi et Steb, ber »ar bebæf*
fet røeb en Mængbe affalbne £jottetaffer. Si Jabbe rebet
faa jiærft, at Mr. Øtoroanb« #eji bar albele« affræftet;
røen ba bi Jabbe brebet abjfidige løfe #ejie meb o«, for
at jtffre o« mob faabanne Silfælbe, gjorbe bd o« intet
Slfbræf, og bi lobe bd ftaffel« Dpr blibe tilbage fom et
Sptte for Ulbene, ber bejianbigt lurebe orøfring o«.
Si leirebe o« benne Siften beb Srebben af en meget
fmuf gerjfbanb«fø. Si bare Jber Dag fomne forbi mange,
for Størjiebelen fmaa Søer, Jbi« Sæffener bare bebæffebe
raeb en Sforpe af Soba. Mange af bi«fe Søer ere inb*
fattebe meb tætbojenbe planter, fom i bere« Spgning
ligne ben belbefjenbte Søplante, man falber #ab4trttjme,
men ere af en Jøi purpurrøb garbe. Saa uafbrubt er
benne Sobafforpe, at Stebeme fee nb, fom om be bare
bebæffebe raeb Snee.
26be September. — Mr. 9tabed bleb benne Morgen
i Seiren meb ben inbianjfe Dreng, ba Jan bar ganjfe
affræftet af be foregaaenbe Dage« anjirengenbc Sftibt. Si
forlobe Jam ugjerne, men bi bare nøbte til at reife »ibere
faa Jurtigt fom muligt, ba jeg enbnu Jabbe en lang Øieife
for mig, og 3lar«tiben nærmebe ftg fin enbe. Mr. 9to*
manb og jeg forlobe berfor Seiren Sloffen Jalb fire om
Morgenen og fortfatte bor ftetfe næjien Jele Dagen i
©alop, ibet bi fun eengang jianbfebe en Sime for at fpife
grofoft og tabe bore #cjie pujic.
Omtrent Sloffen fem om eftermibbagen, ba mi bare M~.
>#Ptt<
103
otte til ti Mile fra gort ebmonton, møbte mi et Seljfab
af herrer fra gortet, fom bare ube for at jfpbe Sitbgæ«
og Jabbe bæret meget Jelbige; ba be faae, i Jbilfen pnfe*
lig Siljianb bore #ejie befanbt jig, Jabbe be ben ©objeb
at bptte £efte meb o«, faa at bi tilbagetagbe ben øbrige
Deel af Seien i fort ©alop.
Da bi naaebe Srebben af globen, forø bi maatte
ober for at forørøe til gortet, jiprtebe Mr. Sftoroanb, forø
reb en fmuf, fraftfulb #efi, jtg i Sanbet.J|Sfjønbt min
^>eft fun »ar meget lille, betænfte jeg mig iffe paa at
følge efter. Mr. SRoroanb« £ejl f»ømmebe jiott o»er, men
min »ar iffe jtn Opga»e »ojen og begpnb*te at fpnfe un*
ber mig; iffe bejio minbre Jolbt jeg mig faji, inbtil ben
fom inb i Strømfalbet og, ibet ben føgte at faae gob*
fæjie, jiøbte imob en Stlippe, fom laa unber Sanb, J»or*
»eb jeg nær »ar fommen unber ben; men, ibet ben ble»
re»en meb af Strømmen, fanbt ben Jelbig»ii« gobfæjie
libt længere nebe paa et la»ere Steb, og funbe nu »abe
o»er, meben« Mr. Sftoroanb fra jtt jtffre Stanbpunft paa
globbrebben fpnte« at more jtg meget ober bette Optrin,
gortet« Seboere røobtoge o«, ba bd bar Sønbag, i bere«
bebjie $pnt. ;
ebmonton er et jiort etabli«fement; ba bd røaa for*
fpne mange anbre Difirifter røeb Sebnet«mibler, Jolbe« ber
altib et jiort gorraab i Serebffab, fom ubetuffenbe be*
fiaaer af tørret $jøb, Sunger og Simmi*fon. en gaf*
tor, en Striber og fprretpbe til Jalbtrebfinb«tpbe Mænb
meb bere« $oner og Søm ubgjøre $erfonalet og boe Sltte
tnbenfor gortet« gorjfanb«ninger. De beffjæftige ftg for
Storjiebelen meb  at bpgge Saabe  til £anbelen, fauge 104
Sømmer, fom be tilbeel« fælbe Jalbferøijinb«tpbe Mile Jøi*
ere oppe og jlaabe neb ab globen, og Jugge til Srænbe
be fmaa Sopler, forø boje faa frobigt paa globbrebbett,
og Jboraf ber Jber Sinter forbruge« 800 gabne til at
forfpne etabli«ferøentet« utallige Slbjieber røeb. gruen*
timmeme, fom alle uben Unbtagelfe ere Squamer eder
Stanbinger, bejfjæftige jtg meb at forfærbige Moffajtner
og flæber til Mænbene, og la»e Sirømi^fon af bd tør=
rebe St'iøb.
Om Slftenen, ba »i »are anfomne til ebmonton,
reijie Sinben ftg til en fulbjiænbig Orfan, og »i Ja»be
©runb til at tåffe gorfpnet, forbi »i i Sibe »are jlupne
bort fra bd jfræffetige Optrin, til Jbilfet bi nu fra »ørt
jiff re Silftugt«jieb »are Sibne; tji »are »i fomne een Dag
jtlbigere, »are »i neppe unbgaaebe bdé brænbenbe gabn*
tag. ^)d Sfuefpil, ber nu tiltraf jig »or Opmærffom*
Jeb, »ar ben fun for faa Simer jtben gjennem»anbrebe
Steppe« Sranb. ^d »ar et frpgteligt Spn, og ben
bælmørfe 9tøt forøgebe Suerne« ©lanb«. en Sib lang
frpgtebe »i for, at Sranben ffulbe gaae o»er globen til
ben Sibe, J»or gortet laa, J»ilfet i faa galb »ilbe »ære
ble»et øbelagt. gor »or Sefpmring for Mr. SftunbeU,
Jbem bi Jabbe labet tilbage ttOtgemeb Drengene, befriebeo
bi førji tre Dage efter, ba Jan anfom i gob Sejolb.
Det bifie ftg, at Jan atterebe i lang Sifjianb bar bleben
Siben baer og firår Jabbe begibet ftg til ben nærrøeftc
krumning i globen, fom bd meb fior Slnjirengelfe bar
Ipffebe« Jam at naae og i Sibe at fomnte ober. 9caar
mbianerne beftnbe ftg i urøibbelbar ^ærjeb af en bræn* MM
mmm
105
benbe Steppe, iagttage be følgenbe gremgang«maabe: be
antænbe en lang Stræfning foran jtg og følge ba efter
Siben, Jborbeb Sueme bagbeb bera fomme til at mangle
færing, og be unbgaae Sllt, unbtagen 9tøgen, ber rigtig*
uof er nær beb at qbæle bem.
^a bi ffulbe blibe Jer, til Saaben anfom meb Mr.
Sane og be ru«ftffe gaffer meb Obberffinb, kffiibi jeg
et Ubfafi af gortet, og ba jeg Jabbe Sib nof, gif jeg
meget orafring iblanbt Snbianeme, fom bejianbigt opjolbt
jig i Sfærjeben for at bribe #anbel; bd max for Størjie*
belen ereer og Sl«jtniboiner; Sotifa*poo*ti«, „ben lide,
runbe Manb," en Sl«jtniboiner^øbbing, fab for mig. #an
bar bel befjenbt i Omegnen af gortet og bleb fæbbanlig*
bii« falbet hertugen af SBedington, formobentligt paa
©runb af Jan« lide Sæjt og Jan« frigerjfe Sebrifter.
#an bleb engang angreben af en #ob Sortføbber og bleb,
meben« Jan affprebe jtn Sø«fe, faaret paa en temmelig
mærfbærbig Maabe. fuglen gif inb beb #aanblebbet og
ub igjennem Slrmen, trængte atter inb oppe beb #alfen
og fom ub mib ben øberjie Deel af JHpgraben. #an Jabbe
faaet abjfidige Saar, men intet, ber fnnte« alborligt at
Jabe truet Jan« Sib, tji bengang jeg faae Jam, bar Jan
mib gobt #elbreb. efter at Jabe mebbeelt mig forjfjettige
af jtne Sagt* og 5trig«bebrifter, fortalte Jan mig til min
jiore gorunbring, at Jan Jabbe bræbt ftn egen Mober.
£un Jabbe paa en fReife fagt til Jam, at Jun følte
ftg for gammel og fbag til at ubjolbe Sibet« Møi*
fommeligjeber, og for ubmattet til at reife bibere, og
Jabbe  bibd  Jam  Jabe  Mebtibenjeb  røeb  Jenbe  og BH
106
gjøre en enbe paa Jenbe« eienbigjeb, Jborpaa Jan ufor*
tøbet Jabbe jfubt Jenbe paa Slebet. Seg fpurgte Jarø,
Jborjen Jan Jabbe rettet jtt Sfub. #an fbarebe: „Sroer
Du, jeg bilbe Jabe jfubt Jenbe paa et forfeert Steb?
Seg traf Jenbe Jer;" og Jan pegebe røeb jin ginger paa
fjertet. „£un bøibi øiebliffeligt, og i Segpnbelfen græb
jeg; men ba jeg Jabbe begrabet Jenbe, ubjlettebe« 3nb*
trpffet."
Man maa iffe troe, at Snbianeme betragte bd fba*
gere $jøn meb gølelfer, ber ligne bem, forø man nærer
for bd i bd cibiliferebe Sib; i Sanbjeb, be bejanble
gruentimmerne mere forø Slabinber enb font omgængelige
Sæ«ner. Som man fan bente, er bdk tpbeligji i bere«
Slbfærb mob be garølc gruentimmer, Jbem be betragte forø
neppe jfiffebe til at lebe.
$ogle af kompagniet« Sjenerjfab bare orø Sinteren
fjørte paa Sfen op ab Sa«fatcJaman*globen meb en £un*
beflæbe, ber blanbt Slnbet »ar belæ«fet meb et tide gab
Srænbebiin paa otte ©adoner; ibet be fjørte ober et Steb,
Jbor 3fen bar lø«, fanf £unbene i meb Slæbe og Sllt
og blebe øiebliffeligt re»ne bort af Strømmen. Den næfie
Sommer fanbt nogle »eb Stranbbrebben babenbe Snbia*
nere gabet, fom »ar ganffe ubeffabtget; og ba be »eb
nøiere Unberfogelfe opbagebe, at bd max fplbt røeb $om,
bejluttebe be at briffe ftg en 9ta«. een af bem pttrebe
imibtertib ben'MuligJeb, at be #»ibe funbe Ja»e fommet
©ift beri, for at Jæ»ne jtg paa bem, forbi be Ja»be jfubt
paa ben til bd Snore bejiemte 5?ano*Slfbelmg, ba ben
Slaret forub feilebe op ab globen,  ^jdk afjolbt bent fra 107
at briffe af bommen, førenb be Ja»be prøbet ben« ©gen*
jfaber. De ubbalgte berfor otte af be ælbjie gruentimmer
i Seiren for meb bem at gjøre et gorføg. gruentimrøeme
gif i gætben, og ba be blebe berufebe, begpnbte be at
fpnge meget muntert. Men en gammel #øbbing gjorbe
fnart en enbe paa bere« Driffen, ibet Jan fagbe, at ber
iffe funbe »ære ©ift i, og at bd bar meget for gobt til
at fpilbe paa gamle 5tfærlinger. Derpaa gab Jele Starø*
men jtg ifærb bermeb, og gabet bleb fnart tømt.
en Dag, ba jeg bar gaaet et Stpffe Spb for gør*
kt, faae jeg to 3l«jtboine*3nbianere,* fom jagebe efter
Softer. Den ene bar bebæbnet meb et Sppb, ber bar
bannet af en ti gob lang Slffejtamme, prpbet meb #aar*
buffe og forfpnet meb en Semfpib«, ber bar fjøbt paa
een af £anbel«plabfene; ben Slnben Jabbe en Sue af Sljfe*
træ meb Søffelfener, ber bare fajigjorte paa ben« Sagftbe.
Sif bi«fe Sner betjene be ftg meb megen Sejænbigjeb og
$raft; jeg Jar engang bæret Sibne til, at $ilen trængte
igjennem Dpret« Segerøe og bleb ftbbenbe i Sorben paa
ben tnobfatte Sibe. 108
(Sflctrte ®atfttl
Slfreife fra gort ebmonton. — De ftbjie Søfler. — Sir
©eorge« bøitanbffe Sffffepiber. — Gm inbianjf Sarfferbibffen. —
$ub§ af en onb 9lanb. — ®n befanberlig Sngge. — 3a8per§
$uu§. — Snee og Æulbe. — De førjie ©fribt meb Sneeffo.—
Næjten lebenbe jiegt. — 9?eb ab Saffe. — Si »abe igjennem en
3i«jtrøm. — Si inbbente ben fpitbte Sib. — Si ffnbe neb ab
bet berømte Dalle de mort. —. Si unbjlippe meb 9iob og neppe.
— (Sn »aab JReife.
Si forblebe i ebmonton til ben 6te om Morgenen,
bejfjæftigebe meb Silberebelfer til ben forejiaaenbe, an*
jtrengenbe fteife. Seb Daggrp begabe bi o« paa Seien.
Sort Seljfab bejiob af Mr. Sane og Jan« ^one, en ung
Manb toeb 9tøton ejarle«, en Sfriber, ber ffulbe ttltræbe
en $ofi paa Sefijtben af JRocfp Mountain«, en Serfon beb
$abn M'©idberap, og fejten Manb. Si Jabbe fem og
trejinb«tpbe £ejte mib o« til at bære bort SRetfegob« og
bore Sebnet«mibler. ^)dk fpne« at bære et meget jiort
Slntal $ejie til faa lide et Seljfab, men man maa tage i
Setragtning, at ebmonton bar bd jibjie Steb, Jbor bi
paa benne Sibe af Sjergene funbe blibe forfpnebe meb
Sebnet«mibler, faa at mi nobbenbigbii« maatk mebtage en
fior Mængbe. ^)a bd altib er meget banffetigt at faae
golfene bort fra et bejageligt Opjolb«fieb for at begtbe
fig paa en tang og befbærlig Oteife, og ba fejlene altib i
Segpnbelfen ere meget bilbe, naaebe bi ben førfie Dag
iffe længere enb til Sturgeon ereef, en Stræfning af
fejten Mile.  3eg faae en ©ruppe af Søfler, ber Jabbe M*»
109
leiret jtg beb en lille Sø, og tegnebe bem af. Det bar
be jtbjie, jeg i nogen Sib bilbe faae at fee, og jeg Jabbe
iffe banjfeltgt beb at følge meb Seljfabet, faa langfomt
font be jfrebe fremab.
7be Oftober. — Si Jabbe nu Stepperne langt bag*
beb o«, tji bor Sfteife gif 9torb paa. Seien bleb næjten
ufremfommelig, ba ben bar meget baab og fumpet, og
fejlene blebe ofte jtbbenbe i Morabfet og tabte Jbab man
Jabbe læ«fet paa bem, ibet be føgte at arbeibe jtg ub
beraf. Si bare faa Jelbige at bringe nogen Slfbejling i
bore Sebttet«mibter, ibet bi fføbe en Mængbe ©æ«. Æunbe
bi Jabe opbrebet en Smule Salt, bilbe jeg Jabe funbet
bem mere belfmagenbe.
8be Oftober. — Den ffræffelige, tibligere orøtalte
Orfan Jabbe rpffet umaabelige Sræer op meb 9toben og
opbpnget bem paa Jberanbre i alle Sletninger, faa at bi
unbertiben blebe opjolbte i flere Simer, meben« golfene
Juggebe en Sei ber igjennerø til fejlene. Sor Stcife
gjennem be tatk Sfobe, forø bi nu Jabbe betraabt, bar
naturligbii« meget langfom og befbærlig.
9be Oftober. — Seien bebbleb at bære flet, og bi
faae intet Silbt, faa at bi tilbragte bor Sib meget een«*
fotmigt, ibd bi maatte Jolbe Sfribt raeb be betæ«febe
£ejie. en £øilænber beb 9tø»n eolin grager bar fom*
men til o«. $an bar paa Seien til en lille Soft, Jan
beflæbte, Jeelt oppe beb 3ltJaba«ca*globen i Sftocfp Moun*
tain«, Jbor Jan Jabbe boet i be jtbjie ettebe Slår. $an
»ar fommen ber til Sanbet fom $iber meb Sir ©eorge
Simpfon, bengang benne unberføgte grader*globen og
gjorbe en ubjiraft Sfteife gjennem et Jibtit libet fjenbt Sanb 110
og iblanbt Snbianere, forø Jabbe feet faa etter flet ingen
#bibe. #an Jabbe jtn Sæffepibe meb jtg og »ar iført
fin Jøilanbjfe Dragt; og naar »i gjbrbe £olbt »eb eet
etter anbet gort, etter J»orfomJelji ber fanbte« Snbianere,
ble» Sæffepiben tagen frem til fior gorunbring for be
Snbføbte, ber troebe, at Jan »ar beflægtet meb ben fiore
Stønb; tji be Ja»be natutligbii« albrig feet en Manb af
et faa befpnberligt Ubfeenbe, eller et faabant mujtfaljf
Snjirurøent, ber forbaufebe bent ligefaa meget fom ben
Spb, bet frembragte, een af Snbianeme bab Jam gaae
i gorbøn for Jam Jo« ben fiore Stønb; røen grager lob
jig forjiaae meb, at ben Slnføgenbe nof fun libet »ibjie,
J»or ringe en Snbflpbelfe Jan Ja»be Jo« Jiin.
lObe Oftober. — Denne Morgen fortob jeg Seljfa*
bd og fortfatte min 9teife, og Sloffen to orø efterrøib*
bagen, efter et muntert JRibt, anfom jeg til gort 3l«jtnt*^
boine »eb SltJaba«ca*gtoben. Dette etabli«fement, jfjønbt
bd beære« røeb Uåbnet gort, er fun et Steb, J»or man
førger for fejlene, og en jtmpel Manb eder £ejleoppa«fer
JarOpfpn bermeb. ^>d ø»rige Seljfab anfom jtlbigt om
Slftenen.
Ilte Oftober. — Si fanbt Jer to Saabe, førøpørr
golf firår efterfaae og gabe ftg til at ubbebre^bg bege.
Sloffen to om Morgenen gif bi omborb og feilebe i fem
Dage langfomt fremab imob en temmelig jiærf Strøm.
Sanbet bar meget tabt, Jbilfet gjorbe »or gart enbnu be*
f»ærligere. Si faae J»erfen Silbt eder Snbianere, ber
funbe afbrpbe »ort Slrbeibe« een«formigJeb, og hætterne
og Morgenerne begpnbte at blibe meget folbe.
15be Oftober. — Da bi laa jiide for at fpife gro* "W
A.
Ill
føjt, bar bet meget folbt, og bit fneebe. Si Jolbt nu
Staab, og bit bleb bejtuttet, at, ba bit max falbet i faa
baarligt Seir, ffulbe fem Manb og en Saab meb Sfri*
beren ejarle« benbe tilbage til gort Sl«ftniboine meb be
ru«ftjfe gaffer Obberffinb. Si maatte nu Side paffe o«
fammen i een Saab, ba ben anben bar benbt tilbage, og
ofte maatte bi, paa ©runb af globen« ualminbeligt labe
Sanbjianb, fiaae ub af Saaben for at gjøre ben lettere,
kæften befianbigt maatte gotfene, fom gif i Sanb op tit
Sibet, træffe Saaben frem meb en Sine, een af bem gteb
paa d Stpffe Srænbe og fom i bpbt Sanb, og fun raeb
Møie rebbebe bi Jam fra at brume. £an Jabbe iffe
bæret fem Minuter oppe af globen, før Jan« flæber ade*
rebe bare fiibfro«ne. Seg fpurgte Jam, om Jan iffe bar
folb, og Jan« Sbar bibnebe om Srofefeme« #aarbførjeb
— Størfiebelen af bort Seljfab bejiob af benne Stamme —
„Mine flæber ere folbc, men jeg er bd iffe/'
16be Oftober. — Seiret »ar nu ble»et faa fotbt, at
»i begpnbte at t»i»Ie om Muligjeben af at fomme o»er
Sjergene enbnu i benne Slar«tib. Sinen, J»ormeb Saaben
bleb truffen, gif ibag to ©ange i Stpffer i Strømfal*
bene, og bor Saab bar nærtoeb at fnufe« imellem $Iip=
perne. Sar benne Ulpffe ffeet, »ilbe »i Ja»e mijiet alle
»ore Se»net«mibler, og ber »ar at timelig Jeb for, at »i
»ilbe »ære omfomne af Sult.
17be og 18be Oftober. — Smuft Seir. Dette er
ben meeft een«formige glob, ber er forefommen paa mine
Oteifer. Den ene Spnt fom tilfpne efter ben anben, ade
tæt bebojebe meb ©ran, og om nogen toibere Ubjtgt funbe
ber flet iffe bære Sale.  Srob« ben« krumninger er glo*
I
-m ben« Søb bog Jurtigt;  uben at afbrpbe« af Strømfalb,
løber ben i ©jennemfnit fej til fpb Mile i Simen.
19be Oftober. — Si traf paa en inbianjf Sæger og
Jan« garøilie. £an Jabbe to kanoer af Sræbarf, af
Jbilfe Jan folgte ben ene tit eolin grager; benne inb*
jfibebe jtg beri røeb fire Manb for at lette bor egen Saab,
og feilebe i gorbeien. Si fjøbjloge meb bem om noget
Sæberf jøb og nogle ei«bpr«muler; bi«fe ere ben fojieligjie
Spife, ber nogenftnbe er foreforømen mig, og Snbianeme
fætte ben ober alt Slnbet.
20be og 21 be Oftober. — Seiret bar fmuft, og bi
fom raff afjieb.
22be Oftober. — golfene bare i ufæbbanligt gobt
#umeur. Seg røaalte et Sræ, fom laa paa Sorben, og
fom bar fælbet af Sæbere; bd max fpb gøb i Omfang.
Si fanbt tre Sjøme, forø eolin grager Jabbe labet ligge
en cache, en gammel og to Unger. #an fortalte mig
fencre, at Jan Jabbe bræbt begge Ungerne meb eet Sfub,
meben« ben ene frøb ober SRpggen paa ben anben for at
bejiige en Sfrænt. Sjømeungeme bare en Jerlig Spife,
font fmagte o« ganjfe fortræffeligt, ba bort gorraab af
ferff R'ieb for længe jtben bar jluppet op.
23be Oftober. — Si fom forbi et enbmrbrænbenbe
Saal, fom gra$er Jabbe fortabt ben foregaaenbe 9tøt.
24be Oftober. — Si fom forbi be Døbe« Strøm*
falb. golfene Jabbe megen Møie meb at faae Saaben op,
og bi maatte naturligbii« Slfle gaae. Slfle Damrae øg
jiiflejiaaenbe Sanbe bare faa Jaarbt fro«nc, at be funbe
bære; men globen funbe iffe lægge til paa ©runb af bm
Jurtige Strøm,  en lille Sofe meb $immt*fon, ber, meb -^.
113
Unbtagelfe af en Silfætning af Sajfetone*Sær, bar til*
labet paa ben fæbbanlige Maabe, bleb jijaalen fra o«, og
ba bi anjlittebe Unberføgelfer for at faae ben tilbage,
fanbt bi 9?oget beraf i een af golfene« Sbfer. ^>d ene*
jie, ber funbe Jabe frijiet Jara til bdk Spberi, bar, at
bd bar mere belfmagenbe enb Jan« eget.i| M'©ittberap,
fom bar een af be Stærfejie af Selffabet, bleb anmobet
ora at paatage jtg Slfjiraffelfen, Jbilfet Jan gjorbe beb
gjentagne ©ange at fajie ben Sfplbige til Sorben. ©n
faa fireng Straf bar nøbbenbig, forbi bd paa en ffteife
gjennera bi«fe øbe egne funbe Jabe be førgeligjte gølger,
naar man iffe raeb ben fiøifie Oraju baagebe ober Seb*
net«mibleme.
25be tit 27be Oftober. — egnen bar uforanbret;
ben famrae een«formigJeb omgab o« enbnu.
28be Oftober. — Si fora forbi Munbingen af ben
„©arate Manb«" glob. Snbianeme fortætte, at en onb Stønb
engang fora neb ab benne glob — fora er faa ribenbe,
at ingen $ano fan forame op ab ben — og at Jan, ba
Jan Jabbe naaet Munbingen, Jbor ben løber ub i Sltja*
ba«ca*globen, gjorbe fem Sfribt nebab, og meb Jbert
Sfribt titbagetagbc et Strømfalb. Di«fe Strømfatb ligge
en Miit fra Jberanbre. Derpaa bar Jan benbt tilbage
og gaaet op ab globen igjen, og man Jabbe albrig ftben
Jørt 9?oget om Jam. 9ht bleb globen faa grunb, at bi
to ©ange bare nøbte til at to«fe Saaben.
29be Oftober. — Da globffrænten bar meget Jøi,
bepeg jeg ben og faae for førfie ©ang ffiocfp Mountain«' fiolte
(In ihmjlnerg sBcinbrtngcr. 8 ■r
114
og tilfpnelabenbe uenbelige Sjergfjæbe. Oraribfene bare
neppc fpnlige i bd gjerne, forbi Sltraofpjæren bar op*
fplbt meb 9føg, ber Jibrørte fra ben paa benne Slar«tib
næfien fiabige Sfobbranb. M'©ittberap faarebe et ©l«*
bpr, meben« Jan bar ube meb fin Sø«fe. Dpret jlrjrtebe
jtg i Sanbet og fbømmebe ober til ben raobfatte Sreb.
Seg fprang i Saaben, forfulgte bd og fælbebe bet beb bd
førfie Sfub. Det bar en fior, frauf Suf. ^a bd bar
næfien Siften, opjloge bi bor Seir ber paa Slebet, berebte
o« et fortræffeligt Maaltib af ben, og toge Stejlen meb o«
ben næfie Dag.
30te Oftober. — gor førfie ©ang Jabbe bi fra
Saaben en fmuf Ubjtgt til Sjergcne; golfene Jiljie bem
røeb et Jjerteligt ©læbe«raab.
31te Oftober. — Suften flår, røen meget folb. Seg
optog en Sfitfe af globen og Sjergene i bd gjerne.
Ijie ^obember. — Om Morgenen feilebe bi inb i
Sa«per*Søen. Denne Sø er omtrent tolb Mile lang og
fra tre til fire Mile breb, røen paa benne Slar«tjb meget
grunb, forbi ben« i Sjergene liggenbe $ilber ere fro«ne.
Si maatte fætte tre Manb i Sanb paa ben fpblige tfpjfyi
for at Saaben ffulbe gaae minbre bpbt; røen felb efter
bette fom bi fun frem meb megen Sefbærttgjebrwort
efter at bi Jabbe fat bent i Sanb, retfie ber jtg en fulb*
forømen Orfan, fom breb o« op til ben norblige Stpfi, og
ba en Sneefiorm nærmebe ftg, nøbte« bi tit at opjlaae
bor Seir. ^dk max meget ujelbigt, ba bd bar umuligt
at fætte o« i gorbtnbetfe meb bem, bi Jabbe labet tilbage
paa ben anben Sibe, og fora Jberfen Jabbe Sebnet«mibler M*.
jétt n i n
115
«■< o
i
etter Sæpper, og attfaa maatte libe Meget i ben jirenge
ftulbe, bet bar.
2ben 9tobember. — Si bare nu ganjfe nær beb
Sjergene, og man fan neppe tænfe jtg, raeb Jbilfen frpg*
telig 5rraft Sinben Jplebe gjennera en Støbning, ber ban*
nebe«, paa ben ene Sibe af ben lobrette, 1500 gob Jøie
Miettes$tltppe, og paa bin anben af et meget Jøit Sjerg.
£im Jar jtt Dtabn efter en franff Øteifenbe, fom bejieg
Soppen beraf og fab ber, meben« Jan røg jtn tyibi, meb
Senene Jængenbe ub ober ben frpgtelige Slfgtunb. M'©ttt*
berap og gøreren begabe ftg fjorten etter femten Mile
bibere til eolin grader for at ffaffe.^ejie, ba bd bar
umuligt at fomrae frem i Saaben, faabet paa ©runb af
bd labe Sanb fom af ben Jeftige Sinb.
3bie ^obember. — Orfanen bebbteb enbnu, lebfaget
af meget tat Snee; efter Jbab jeg Jører, jfal bd birfe*
ligt altib jiorme paa bdk Steb. Sfoben bejiaaer ube*
luf fenbe af meget Jøie ©rantræer, fom ere af et ringe
Omfang, og boje meget tod fammen; be faae Jøifi befpn*
berlige ub i Stormen, ibet be bølgebe for Sinben fom en
Stommarf. Gaturen fpne« at Jabe forfpnet bem meb faa
umaabeligt lange Øtøbber, for at be iffe ffulle blæfe om*
fulb; og ba Sorbbunben er meget let og Jbiler paaMp*
pegrunb, bannebe bi«fe Siøbber umibbelbart unber Sorben«
Oberflabe et liftet, fora bar i fiabig Sebægelfe og buggebe o«
i Søbn, meben« bi laa teirebe omfring bort Saal.
Smiblertib benbte bor gører tilbage fra Sa«per« £oufe
meb abffittige £ejle. Stormen Jabbe bretoet bor Saab
op paa Sanb og ført ben femten gob bort fra globbreb* 116
ben, ffjønbt ben bar faa tung, at be ni Manb, bi enbnu
Jabbe tilbage, iffe bare fiærfe nof til at faae ben ub i
Sanbet igjen.
Seg balgte mig en #eji, tog gøreren meb mig og
begab mig forub for ben øbrige Deel af Selffabet°paa
Seien til ©tabli«fententet. efter ftre Sinter« firengt Øtibt
og efter fire ©ange at bære babet ober globen, ber bar
fulb af Dribii«, fora i raff gart gjennemffar ben og un*
bertiben gif op ober Sablen, anfom jeg folb, baab og
forfulten til 3a«per« #oufe. Men fnart oplibebe« jeg
paanp beb en flart blu«fenbe Sib og fem til fej $unb
Æjøb af Sjergfaaret, fora bengang rigtignof forefora ratøi
langt fofieligere enb nogetfomjelfi £uu«bpr ftf fftmme
Slægt. Omtrent Sloffen ti om Slftenen anfom til bor
fiore ©læbe be tre Manb, forø bi Jabbe labet titbage paa
Spbfpfien. De Jabbe ubfiaaet Meget, ibd be i tre Dage
uben gøbe Jabbe gjennerøbanbret Sfobene for at ftnbe bd
#uu«, Jbor Sngen af berø Jabbe bæret før. een af bem
Jabbe iffe engang taget fin graffe røeb ftg, og fun beb
at ligge i en ta^t Stlpnge orø 9tatten, unbgif be at frpfe
ijjel. en anben af berø maatte ubftaae Meget, forbi Jan«
Seen bare faa opjobnebe; bdk Jibrørte berfra, at be
Saanb, Jbormeb bc fæbbanligbit« fajijotbe bere«^Seenbe*
bæfning, Jabbe bæret for firarørae, Jbilfet Jan, paa ©runb
af Senene« føle«løfe Silflanb, iffe Jabbe funnet mærfe.
Si Jabbe Møie meb at ffære bera ober, ba be laa ffjttlte i
bd opjobnebe $jøb.
4be Øtobember. — Mr. Sane og Jan« Selffab til*
ligeraeb be betæ«febe #efle anfora om Slftenen t gob Se*
Jolb.  3a«per« £oufe bejiaaer fun af tre u«le Sræjptter. 117
Saaning«Jufet Jar to Stuer, Jber omtrent fjorten til
femten gob i Dbabrat. Den ene er til fætte« Slfbenpt*
telfe for alle $ommenbe og ©aaenbe: 3nbianere, JHeifenbe,
#anb!enbe, Manbfolf, gruentimraer og Søm paffe« fara*
men Jer uben gorffjel; ben anben Stue bliber ubeluffenbe
benpttet af eolin og Jan« gamilie, fom befiaaer af en
eree*£uu«mober og ni intere«fante Slanbing«*Søm. ©en
af be anbre #ptter bruge« til at oppebåre Sebnet«mibler
i, naar man Jar nogle, og ben trebie bilbe jeg Jabe an*
taget for et #unbejuu«, berfom jeg Jabbe feet noget
Sæfen af ^unbeflægten ber i DRærJeben. Denne Station
Jar fun tit «£enjtgt at forfpne raeb £efie be 9fteifenbe, fom
bitte ober Sjergene.
5te 9fot)ember. — Si begabe o« paa Seien raeb
tretten betæ«febe #efte, men ba bi iffe turbe bente at
funne faae fejlene ober Sjergene, ftf jeg en Snbianer til
at gjøre mig et $ar Sneeffo. Slntattet af Snbianeme Jer
omfring oberfiiger iffe femten til tpbe; be ere af SJoo*
Sct)an>p*Stammen, og bere« £øbbing, fora jeg tegnebe,
falbe« af be Øteifenbe „eapote Slanc" — i bere« eget
Sprog Jebber Jan Sl«fannitcjap, Jbilfet betpber bd Samme.
#an« egentlige Opjolb«jieb er langt berfra imob SRorbojl;
raen Jan bar paa en $eife raeb fpb og trebibe af fine
golf bleben fanget beb gorræberi af en fjenbtlig Stararae,
fora Jan traf paa, og font inbbøb Jam til at jtbbe neb øg
rpge greb«piben. Sangt fra at nære nogen Mi«tanfe,
lagbe be bere« Saaben fra jtg, raen førenb be fif Sib til
at rpge, grebe bere« lurajfe Særter til Saaben og bræbte
bem Sltte paa eflebenær, Jbem bd Ipffebe« at unbjlippe
°0 flugte til Sa«per« ^oufe,  Jbor be forblebe, ba be 118
albrig bobebe jig forbi ben fjenbtlige Stamme, for at benbe
itlbage til bere« eget Sanb. eapote Slanc bar en meget
ligefrem, gobjjertet, gammel Manb, meb Jbera jeg bleb
meget gobe Senner.
Si forlobe bdk utoenlige Steb Jenimob Mibbag> og
feilebe i en lille 5tano otoer globen Jen til bit Steb,
Jbor golfene »entebe paa o« meb fejlene, fom be ora
Morgenen Jatobe labet ftoømrae o»er. Si rebe »ibere til
Sloffen fire og opjloge »or Seir paa en lille Steppe.
6te 9c"o»ember. — 3bag fom »i fun faa Mite frem*
ab, tji »i »are nøbte til at gjøre #olbt paa Sa 9toro«
Steppe for at tabe »ore #ejie græ«fe, ba bin næjie St«*
lion »ar altfor langt borte, til at »i funbe naae ben
benne Slften.
7be 9iO»ember. — St gjorbe en tang Dag«reife;
fnart gif »or Sei o»er næjien utilgængelige Clipper, fnart
gfennera ntørfe, uøeibare Sfo»e; jo Jøiere »i fom op, jo
bpbere »ar Sneen, og »i begpnbte at fpore gølgeme af
ben tittagenbe 5tulbe og Sltmofpjæren« gortpnbelfe.
8be 9?o»ember. — Si faae to Sjerggeber fee neb
paa o« fra en tilfpnelabenbe fun et Sar Sommer breb,
Jøi og jieil ^lipperanb. een af be Snbianere, fom leb*
fagebe o« fra Sa«per« #oufe for at bringe £ejjene^tuf
bage, forføgte at naae et ^lippejipffe o»en oPer bem, ba
man nebe fra albrig fan forarae bi«fe Dpr faa nær, at
man fan jfpbe bem, ibd be altib fee nebefter. De faae
Jam intiblertib ttffælbtg»it« gaae op og flpgtebe øiebliffe*
ligt til en utilgængelig £øtbe.
9be 9to»ember. — Da »i fanbt Sneen faa bpb og
»ibjie, iffe alene at »i allerebe »are ble»ne forjinfebe, men **>.
119
ogfaa, at »or toibere gremgang bilbe blibe tangfom, frpg*
tebe bi for, at be, font Jiinftbe« Sjergene bentebe paa o«
raeb Saabe og Sebnet«mibler fra gort Sancouber, ffulbe
opgibe alt #aab om at træffe o«, og tage bort. ^>dk
bilbe Ja»e ubfat o« for ben ffræffeligjie 9tøb, naar bd
iffe Jabbe raebført bor fulbjiænbige Unbergang, ibet bi
Jabbe maattet reife tilbage ober Sjergene meb fun faa
etter flet ingen Sebnet«mibter. Si fenbte berfor gøreren
og M'©ittberap afjieb for at ile forub til Soat ©ncamp*
ment (Saabeleiet). Si opjloge bor Seir beb „©ranb
Satteur", Jbor bi fanbt nogle Sneejfo, fom bd Seljfab,
ber bar gaaet ub om goraaret, Jabbe jfjult ber.
lObe Dtobember. — Si bare iffe 'fomne langt, før
fejlene blebe jtbbenbe i Sneen, og bi nøbte« til at gjøre
#otbt paa Stebet, for at be, fom iffe bare forfpnebe meb
Sneejfo, funbe faae Sib til at forfærbige jtg nogle, uben
Jtottfe be iffe funbe fomme toibere. Si blebe Jer Jele
Dagen og fenbte fejlene tilbage raeb Sllt, Jbab bi funbe
unbbære, ba bore Sebnet«mibler og Sæpper netop ubgjorbe
faameget, fora bore golf funbe bære, ibd nogle af be
Uøbebe, ber førji i bdk Slår bare fomne til Sanbet, bare
faa ubmattebe af bere« lange og trættenbe Sfteife fra Mont*
real, fom be Jabbe fortabt om goraaret, at be flet iffe
bare tit nogen ^ptte.
Ilte 9Jobember. — Si fenbte to erfarne Mænb for*
ub for at bane Sei for be np Segpnbere, og gjorbe bort
førfie gorføg røeb Sneeffo. gør nogle af bore golf
Ipffebe« gorføget fun baarligt, ba be albrig før Jabbe
gibet ftg af berrøeb; og ba be Sfo, bi Jabbe forfærbtget
Dagen forub, jufi iffe bare af be bebfie, forftnfebe be o« betpbeligt i bor greragang. De Sfo, fora Snbianeme Jabbe
forfærbiget til raig i 3a«per« #oufe, bare færbele« gobe,
og raeb bem funbe jeg gaae uben Sanffeligjeb. Ogfaa
Mr«. Sane Jabbe bæret faa forfpnlig at mebtage et Sftr,
og ba Jun fra jtn Sarnbom af Jatobe bæret bant til at
gaae raeb Sneejfo beb bin røbe glob, Jbor be bruge«
meget, bar Jun een af bore bebjie gobgængere. Si op*
jloge tibligt bor Seir, og for førfie ©ang en formelig
Sinterleir. ^)dk jfeer fun, Jbor Sneen er faa bpb, at
ben iffe fan jfaffe« faatebe« bort, at man fan naae Sor*
ben. Den #øtbe, til Jbilfen Sneen fan naae, fan be*
regne« efter be Sræjiamraer, font tibligere ere blebne af*
Juggebe i lige Sinie meb ben« Oberflabe; nogle af bi«fe
bare for Øiebtiffet tolb til femten gob oben ober o«, og
Sneen laa ni til ti gob bpb unber o«. Dfogle af be
gamle 9fteifenbe morebe jtg raeb at fortætte be Uerfarne
etter gtejfefpifeme, at Snbianeme i bi«fe ©gne bare Jtæm*
per af trebibe til fprretpbe gob« #øibe, Jboraf man funbe
forflare ftg ben Omjiærtbigjeb, at Sræerne bare af Juggebe
i en faa ufæbbanlig $øibi. .
Sftft ben tylabé, man Jar balgt til at opjlaae Seiren
paa, maa man gaae omfring meb Sneejfo faalænge, inbtil
ben er tiljtræffeltgt famraentraabt til at Innnijwmrxn
Manb, uben at Jan fpnfer i. gem etter fer^Sjælfer af
frijf fælbet Sømmer, atkn til tpbe gob tange, lægge« i
lige Sinie tæt beb Siben af Jberanbre, faa at be banne
en gorjøining. 9m antænbe« et Saal af tørt Srænbe
berpaa, og ©rangrene fprebe« omfring til alle Siber;
inbjpttebe i bere« Sæpper, lægger Seljfabet jtg paa bi«fe,
meb gøbbeme imob Siben.  De paralette Sjælfer brænbe mm up i uh
M»
—<■%!,. i  nil
121
fjetbent igjennem paa een *ftat, men #cben bg be nebfal*
benbe Sml banne untibbelbart unber Slben et bpbt £nl, t
Jbilfet bog Sjælfeme paa ©runb af bere« Sængbe iffe
funne falbe. ©n 3rofefer, forø Jabbe lagt jtg for nær
beb Slben, fatbt neb i bdk i bd Minbjie fej til fpb gob
bpbe £ut, ba Sneen bar fmettet unber Jam, meben« Jan
fob. £an« Sfrig bæffebe mig, og efter at Jabe moret o«
ret Jjerteligt ober Jan« barme Segrabelfe, tpffebe« bd o«
at befrie Jam berfra.
12te DRobember. — Sbag naaebe bi bd faafalbte
£øibepunft. $ix er en titte Sø, forø falbe« eontiteen«
Sunfcjebotte, fra Jbilfen ben ene Slrm af eoIurabia*gtoben
paa ben bejilige Sibe af Sjergene, og Sit Jaba«ca * globen
paa ben øjilige Jabe bere« £o»ebubfpring. Den er om*
trent tre gjerbing»ei i Omfreb« og mærfelig ber»eb, at
to faa mægtige glober, af J»ilfe ben ene løber nb i bd
fiitte Ocean og ben anben i bd norbttge 3i«Ja», Ja»e
bere« Ubfpring berfra. Si opjloge »or Seir »eb Srebben
beraf og funbe meb 9løb og neppe bejfptte o« mob ben
jirenge Stulbe.
13be 9to»erøber. — Da Søen »ar gobt lagt til, gif
»i o»er ben, og fort berpaa begpnbte »i at jiige neb ab
©ranb*e6te, efter at »i i fp» Dage uafbrubt »are fiegne
opab. ^ebgangen »ar faa jieit, at »i fun brugte een Dag
orø at fomrøe neb omtrent i lige #øibe meb 3a«per«
#oufe. Sit gaae neb meb Sneejfo »ar et meget »anjfeligt
Slrbeibe, i Særbete«Jeb for bem, ber Ja»be Droget at bære;
gøbbeme glebe ofte fra bem, og Sft^eme tridebe ba neb
ab Sjerget. Øtogle af gotfene fanbt bet berfor Jenjtgt«*
røæ«jtgt at trille faabanne Saffer,  forø iffe  funbe tage
#&a *■m
122
Sfabe, neb foran ftg. Da »i naaebe goben af Sjerget,
traf »i otte Manb »entenbe paa o«, fom M'®itt»erap og
gøreren Ja»be fenbt for at Jjælpe o« tit Soat*©nearøp*
ment, og nu opfloge »i Sltte »or Seir.
14be $obember. — Seg ble» tilbage »eb 3lben for
at fulbenbe een af mine Sfitfer, meben« gotfene meget
tibligt Ja»be begi»et ftg paa Seien for at naae Soat*
encampment, J»or be paanp »ilbe forfpne jig meb Se»net«*
røibter, ba »ore næjlen »are fortærebe. Saafnart min
Sfitfe »ar færbig, fulgte jeg efter bem og naaebe fnart
en temmelig ribenbe Strøm af omtrent Jalbfjerbjinb«tptoe
$arb« Srebe.
efter at jeg Jabbe fulgt bere« Spor i Sneen lige
inbtil globbrebben, begpnbte jeg, ba jeg lagbe Mærfe til
ben ribenbe Strøm, at fee mig om efter anbre Spor, i
ben gorrøobning, at be muligen Jabbe opbaget en Sei,
ab Jbilfen be funbe omgaae globen. Men jeg bleb fnart
reben ub af røin Silbfarelfe, ibet jeg paa ben mobfattc
Sreb opbagebe ben Sti, be Jabbe traabt i Sneen; jeg
Jabbe attfaa intet anbet Salg, enb at tage røine Sneeffo
af og babe ober. Strømmen bar meget Jurttg, Sanbet
gif mig op til Sibet og bar opfplbt meb Dribit«, Jboraf
nogle Stpffer traf mig og nær Jabbe rebet mig meb jtg.
Da jeg fom op af Sanbet, bare mine ©arøacjer og rain
$appe jiibfro«ne. ^)d bar iraiblertib fun en Segpnbelfe
til mine ©jenborbigjeber, tji jeg maatte fnart btxpaa babe
fire ©ange ober, Jborefter mine Seen blebe faa albete«
føle«tøfe, at jeg iffe turbe bobe bd ben femte ©ang, før
jeg, beb at løbe frem og tilbage beb Srebben, Jabbe
bragt Stobet i Omløb igjen.  Seg  maatte enbnu  tolto M
M»
123
©ange, altfaa fptten ©ange ialt, babe igjennera Sanbet,
før jeg inbjentebe bd øbrige Seljfab i bere« Seir. ©run*
ben tit bi«fe Jpppige Obergange er ben, at ben enefie
Sei ober Sjergene er bd Daljirøg, fom banne« af Sltja*
ba«ca*globen paa ben ene og ©olumMa*globen paa ben
anben Sibe af berø; og ober bi«fe globfenge fan man fun
fomme orø goraaret, førenb bd begpnber at tøe, etter orø
©fteraaret, naar tulben er inbtraabt. Orø Sommeren,
naar Snee og 3i« fmelter paa Sjergene, ere be albele«
utilgængelige.
15be 9cobcmber. — Man fan let forejlitte ftg, Jbor
nøbigt bi forlobe ben Jertige Sib og bel inbrettebe Seir
for, paa eet af be bpbejie Obergang«jieber, at jiprte o« i
Sanbet, ber ligefom tibligere bar fulbt af Dribii«. £er,
faabel forø beb mange anbre af Obergang«jtebeme, bar ben
enejie Maabe, Jborpaa man funbe mobjtaae Strømrøen«
Magt, at gaae beb Siben af Jberanbre, Sfulber mob
Sfutber, i en parallel Sinie meb ben, faa at Jber enfelt
bleb unberfiøttet af alle bem, ber bare nebenfor Jam.
Sfjønbt to Manb paa bere« Slrme maatte bære Mr«.
Sane ober globen, ffilte Jun ftg i anbre £enfeenber lige
faa gobt beb jtn Opgabe, fom alle bi Slnbre. een af be
ftørjie Ubejageligjeber beb Srugen af Sneejfo er ben, at
man maa tage bem af, naar man ffat igjennera en glob,
og, naar man foraraer op igjen, tage bera paa ober be
baabe og fro«ne Moffaftner.
gørenb bi gjorbe £olbt for at fpijé grofoji, babebe
toi fem og tpbe ©ange ober globen, og tolb ©ange til,
inben bi opjloge bor Seir; i bd #ele fpb og trebibe ©ange
i Søbet af Dagen.
\m 124
©olurøbia* globen bugter jtg Jer i fiore krumninger
gjennem en Dal, ber paa fine Steber er tre Mile breb,
meb en Saggrunb af mægtige Sjerge, Jbi« fneebæfte Soppe
Jæbe fig Jøit op i Sfperne, og forø Jift og Jer banne
urøaabetige ©letfcjere, ber meb en oberorbenttig ©lanb«
og pri«matiff Sfjønjeb rafte Solen« Straaler tilbage.
^in fibfie Deel af Seien førte igjennerø en morabftg Sø
etter Mofe, forø rigtignof bar fro«fen, men iffe fafi nof
tit at bære o«, faa at mi til op ober knæene maatk babe
igjennerø en tpf Ma«fe af Snee, Si« og Mubber, uben
at ftnbe faarøeget forø en tør $let, Jbor røan et Øieblif
funbe fomrøe tit jtg felb igjen efter bin næjten uubJolbe*
lige, jirenge $ulbe, for Jbilfen jeg nær Jabbe troet at maatte
buffe unber.
Smiblertib naaebe bi ba omftber Soat* encampment
omtrent Sloffen fem ora efterraibbagen, næfien bøbi af
$uitbe og Sult, ibd jeg 3ntet Jabbe fmagt efter ben alle*
rebe omtalte grofojt, fom fun bejiob af en lille Sortion
Suppe, ber bar tabet af Simmt*fon, ben Maabe, paa
Jbilfen røan beb ji funbe faae Meget ub af Sib et. Seb
toor Slnforøjt fanbt toi en flart blu«fenbe Sib, og i ©rpben
fogte en Suppe paa Sbinefjøb og $orn, ber bar forømet
fra gort Sancouber; jeg angreb ben røeb en faaban
©raabigjeb, at een af golfene, forø bar bange for, at jeg
i min ubmattebe Sitjianb ffulbe npbe for Meget beraf,
meget Jøfligt gif jin Set meb Serrinen og ben« Snbjolb.
golfene Jabbe bentet paa o« Jer i ni øg trebibe
Dage, øg bilbe ben næjte Dag bære benbte titbage til
gort Sancouber, naar iffe gøreren og M^ittberap Jel*
bigbii« bare fomne tib«nof til at forebpgge bd; be troebe,
W pp
wn il—.
^^	
125
at bi enten bare blebne afjfaame af Snbianeme, etter at
bi Jabbe funbet bd umuligt at fomrae ober Sjergene.
De bare birfeligt allerebe i Segreb meb at renfe Sneen
ub af Saabene fom gorberebetfe til bere« Slfreife. Såre
bore Ubfenbinge iffe fomne tib«nof, bilbe bd rimeligbii«
Jabe bæret fierat for o« Sltte, ba bi iffe funbe bære forane
tilbage ober Sjergene uben Sebnet«raibler.
Seg optog ingen Sfitfer i Soat*©ncarapment, jfjønbt
Sanbjfabet bar oberorbentligt fiorartet; ben ^urtigjeb,
meb Jbilfen bi reijie og nøbbenbigbii« maatte reife i benne
fremrpffebe 3tar«tib, forjinbrebe mig beri, og ba jeg bar
bejierat paa at benbe famme Sei tilbage, btbjie jeg, at
jeg ba bilbe faae Sib og Seiligjeb nof. Seg bil berfor
fun gibe et flpgtigt Omrib« af rain Jurtige 9ieife til
gort Sancouber, en Stræfntng af 1200 Mile neb ab
eolurabia*globen, fora bi tilbagelagbe i femten Dage,
meben« bd jtben efter fofiebe mig fire Maaneber at fomrae
op ab ben.
16be Stobember. — Segge bore Saabe bare nu fær*
bige, ftinfbpggebe og af gorm fom kanoer. Dfaar man
forlaber Scat*encampment, er Sanbjfabet oberorbentligt
fiorartet; umaabelige Sjerge træbe paa begge Siber tilbage
i en jiebfe bojenbe Slfjlanb. $un gaa af bera, font læfe
benne Dagbog, oragibne af bd cibiliferebe Sib« Seqbera*
metigjeber, bitte bære ijianb til at forejiitte jtg, meb Jbil*
fen Jjertelig Silfreb«Jeb bi ombpttebe be trættenbe Sneejfo
raeb be bel inbrettebe Saabe, og ben piintige gomemmelfe
af en fun Jalbt tilfreb«jiittet Sippetit meb et bel forfpnet
Spifefammer. Sel bar bd forbunbet niteb ualminbelige
garer at fomme ober ©olumbta* globen« (utallige Strøm* MP
126
folb, og bi maatte uafbrubt anbenbe al bor $raft og
Duetigjeb for at unbgaae bi«fe, men nu Jabbe bi #elbreb
og gobt Mob. Si Jabbe nu iffe længere nøbigt at ar*
beibe o« frem i flæber, fom bare jitbfro«ne af at mabt
igjennera Sanbet, Jaltot forjungrebe og raeb ben jiabige
Setoibjijeb, at bd, Jbor trætte og ubraattebe bi enb bare,
bilbe bære bor fanbe gorbærbelfe at føge £toile i bi«fe
jfurale og fotbe Sjergegne.
Omtrent tre Simer efter bor Slfreife jføbe bi neb ab
ben berømte „Dalle be Mort". Den er næjien tre Mile
lang og ben farligjie af ade eolumbia* globen« Strøm*
falb.    § kip& #IPll
17be og 18be Stføtoerøber. — Si fora igjennera be to
^øer og bare nøbte til at arbeibe 9lat og Dag for at
benptte bd jiitte Seir, jfjønbt bet fneebe uafbmbt.
19be ^oberabcr. — Si font igjen inb i Strømmen,
faa at golfene funbe Jbile jtg et Sflr Simer.
2obe dlommbix. — #en imob Mibbag fom bi gjen»
nem „Sittle Dalle", ber bejiaaer af en Jeel Øtæffe af far*
lige Matjirømme, fora man fun meb ben jiørjie gorjtgtig*
Jeb fan fomrae igjennera, og anfom Ipffeligt og bel til
eolbitte Sloffen fej om Slftenen. eolbitte ligger fmuft,
omtrent en Miil oben ober bd faafalbte „$jebelfalb"; bd
obergaaer i #øibe etjbert anbet paa eolnrabta*globen, og
Jar faaet fit 9cabn fra be runbe puller, fora Sanbet Jar
ub Julet i flipperne, og fom ligne Sjebler af forjfjettia;
Størrelfe. £er blebe bi meget gjæjifrit bebærtebe af Mr.
Seroi«, fom Jabbe Opfpnet ber. gor at unbgaae bette
galb, maatte bi bære bore Saabe to Mile ober en to etter
tre Junbrebe gob Jøi Saffe.  Si blebe Jer i tre Dage, M*
*Æ« — !■!
■ 1^  \*|
127
i Jtoilfen Sib golfene iffe gjorbe fpnberligt Slnbet enb
fpife og fotoe. Det toar forbaufenbe, røeb Jtoilfen §urtig*
Jeb bere« Ubfeenbe forbebrebe ftg. 9?ogle af bem foran*
brebe jtg faa meget tit bere« gorbeel, at bet toar meb
Møie, toi funbe fjenbe berø igjen. fljf
23be Iftøtoember. — Om Slftenen opjloge bi bor Seir
nogle faa Mile nebenfor galbet. Om batten frøbe nogle
Snbianere, fom Jabbe jireifet om i ^ærjeben, tnb i bore
Saabe ogjijal nogle $læbning«jtpffer af bor allerebe tern*
røeligt inbjfrænfebe ©arberobe.
24be Dfotoerøber. — Si naaebe bet fiore Strømfalb,
forø Saabene toare nøbte til at pa«fere. Seg foretraf
imiblertib at gaae, i ben £enjtgt at optage nogle Sfitfer.
Seg Jatobe allerebe tilbagelagt omtrent tre Mile lang« røeb
$pjien, og toar noget forunbret otoer iffe at fee Saabene
fomrøe bagefter, ba jeg i Sanbet bemærfebe Dcoget, forø
jeg førji antog for #otoebet af en Snbianer, ber ftoørørøebe
ober globen. Da Snbianeme Jer i ©gnen ere anfete for
nogle af be Særjie omfring ©olurøbta * globen, Jolbt jeg
røin Sø«fe i Serebjfab, i Silfælbe af et Slngreb. Seb
nærmere efterfpn opbagebe jeg imiblertib, at ben omtalte
©jenjianb bar ben $pfe, fom jeg Jabbe feet Mr«. Sane
Jabe paa om Morgenen, og fnart efter faae jeg Størerne
fra ben ene Saab. 9m begpnbte jeg at frpgte for, at ber
ffulbe bære tiljiøbt Dfogle af Seljfabet en Ulpffe, og
benbte firår faa Jurtigt forø muligt tilbage til Strøm*
falbet. $ix faae jeg ben ene af Saabene, i Jbilfen Mr.
og Mr«. Sane befanbt ftg, i en meget farlig Silfianb,
ibet ben mibt i Strømfatbet bar fiøbt paa en flippe, ber
Jabbe taget fat i Siben af ben.  golf ene« Slbfærb tpbebe
i  m
4a 128
paa fior 3tønb«nærtoærelfe. 3 bd Øieblif ben fiøbte imob,
toare be fprungne op paa 9teilingen, ber toenbte mob $lip*
pen, og Jabbe faalcbe«, beb bere« forenebe Spngbe, Jolbt
ben fafi op til benne. Sanbet jfumrøebe og brufie om*
fring berø røeb jfræffelig heftig Jeb. Sar Saaben f ommen
lo«, bare be Sltte blebne fønberjlaaebe imetterø flipperne;
faalebe« forø bd bar, faae be jig tjianb til at bebligejolbe
bere« Stilling, inbtil Manbjfabet fra ben anben Saab,
forø Ipffeligt og bel bar forømen ober Strørøfalbet, Jabbe
lo«fet ben og truffet ben op ab Strørøfalbet igjen, Jbor*
paa bd tpffebe« bem at tilfafte bere« ulpffelige $amme*
rater en Sine. Dog bar ber enbnu ben fiore gare, at be,
beb at træffe ben tomme Saab tit ftg, let funbe ffpbe fig
felb bort fra flippen; imiblertib bare be faa Jelbige, beb
fior gorftgtigjeb at faae Saaben faa nær, at be funbe be*
flige ben i Sifferjeb. et Øieblif ejiter gleb bere«- egen
Saab bort fra ^litotoen og fønberfnufie«. Sllt, Jbab ber
fbømraebe obenpaa Sanbet, faralebe bi fibenefter op, men
bi mijiebe bog mange npttige og nøbbenbige ©jenfianbe.
Som en gøtge af bdk UJetb, maatk mi ober Sanb fenbe
Sub tit ©olbitte efter en anben Saab. Dette opjolbt o«
til ben 26be om Morgenen. 9cu fortfatte bi bor Dteife
Jurtigt og fiffert og anfom til Ofanagan ben 28be 9*o*
beraber om Slftenen. Det bar paa #elbingen meb bore
Sebrtet«mibler, og bi bare nøbte tit at ffpbe een af etab*
li«fcmentet« £efie, fora bi fiegte og fanbt meget belfma*
genbe. gorfultne fom be bare, fpijie golf ene beraf raeb
en faaban ©raabigjeb, at iRogle iffe bare ijianb til at
arbeibe Dagen efter. -*v
29be ^obember. — Si fortfatte bor Øteife og anfora
efter fire Dage« gorløb til gort 2Battø*2Bada. #er blebe
bi inbtil ben 4be December, Jborefter bi betraabte ben
Deel af Sanbet, fom aarligt Jjemføge« af en i ferø Maa*
neber næfien bebjolbenbe Otegn, og unber Jele ben øbrige
Deel af bor 3teife til gort Sancouber, Jbilfet bi naaebe
ben 8be December, bare bi i bore aabne Saabe ubfatte
for beftanbige Ølegnffpl. Mr. Dougla« og Mr. Ogben,
be to #obebfaftorer beb gortet, fom neb til Sanbing«*
fiebet — en Jaib Miil« Sei omtrent — for at bpbe o«
Selfommen beb bor Slnfomfi, fom be næfien ganffe Jabbe
opgibet, og førte o« op til gortet, Jbor bi blebe bcbær*
kbi meb ben meefi gabmitbe ©jæfifrijeb.
Støtte tajritel.
gort Sancouber. — ^latjobeberne. — Støbelige Øcabne. —
eafanob. — geberen« Jøbelceggelfer. — Den onbe Slanb. —
^bortebe« #obebet blioer flabtrijft. — ^jenbetegn paa en Stabe.
— @t ubrugeligt Sprog. — „Clark, how are you?" — £>prø*
renbe Sfiffe. — eb,inoof*Dragt. — Sanbtætte jhtrbe. — #øor*
lebe« be foge Samaer. — ebinoof*Dti»en. — ebjnoof*«£>»tter. —
Spjitge Spillere.
gort Sancou»er, J»i« inbijfe 9?a»n er 5tatcjutequa,
eder „Sletten", er bin jiørjie $oji paa #ubfon«*Sai*
kompagniet« ©nemærfer, og beboe« i Sllminbeligjeb af to
@n tfunfinerd Sanbringer. 9 130
m
gaftorer, otte etter ti Sfribere og to Junbrebe 9fteifenbe.
SortSelffab fif en meget bejagelig Silbæjt i Officiererne
fra £enbe« Majejiæt« $rig«ffib „Mobefte", fom Ja»be
opjolbt ftg Jer i to Slår og laa i globen lige oberfor
etabli«fementet. Spgningeme ere orøgibne af fiærfe, om*
trent fejten gob Jøie *Pcele, og i hjørnerne ere Safiioner
anbragte til kanonerne. Mænbene boe røeb bere« inbi*
anffe $oner i Sjælfejufe beb Srebben af globen, og bannc
en Jeel lide Sanb«bp — et fulbfiænbigt Sabel, ibet Snb*
bpggeme ere en Slanbing af englænbere, granffmænb,
Srofefere, SanbroicJ«*Øboere, ©ree* Snbianere og ©Ji*
noofer.
©olumbia * globen er Jer, Jalbfemtjmb«tpbe Mile fra
fit Ubfpring, ferø gjerbingbei breb; Omegnen er frugtbar
og rig paa Sfo»; ege* og ©rantræerne ere af en ub*
mærfet Sfjønjeb. Omtrent otte Mile længere op ab
globen bribe« en fior ©aarb, Jbor ber bprfe« mere^om,
enb gortet fan forbruge; Oberffubbet fenbe« til Sanb*
roicJ«*Øeme og be ru«ftffe Seftbbelfer. De Jabe umaabe*
lige gjorbe af tamt #omqbæg, fom løber frit omfring i
ufjenbt Mængbe; gaar og #ejie ere ligelebe« utallige.
Dengang be bare blebne inbførte fra ©alifomien, bilbe
Dr. M'SaugJlin, fom bar Opfpnéntanb, iffe tittabe, at ber
til etablt«fementet« Srug bræbte« noget af #ornqbæget,
førenb biU Slntal beløb jtg til 600, og paa benne Maabe
Jar bd formeret ftg i bd Utrolige. S be fem efteraar«*
og Sintermaaneber regner bd næjten bejianbtgt, Jborimob
ber fun er liben grofi etter Snee. 3miblertib bar globen
bog lagt tit en fort Sib af ben Sinter, jeg tilbragte ber;
røen røan betegnebe ben ogfaa fom ben folbefie, man no* -M*
-«w-
131
genfinbe Jabbe oplebet.  3 be anbre Maaneber er Suften
tør og lurørøer.
Slatjobeb* Snbianeme træffer  røan beb  eolurøbia*
globen« Srebber, fra ben« Munbing røob Øjien Jen til
ea«cabeme, en Stræfning af omtrent 150 Mile; be ub*
brebe jtg 30 etter 40 Mile fra StølJamette*globen« Mun*
sing, bg gjennem Dijiriftet røedem Støljamette og gort
Slftoria, fom nu falbe« gort ©eorge.  Mob 9iorb ftnbe«
be lang« røeb ©omli^gtoben og i ben Sanbjiræfning, fom
ligger imellem benne og Suget«*Sunb.  Ogfaa to Srebie*
bele af Sancouber«*Øen beboe« af bem, og be ftnbe« lang«
røeb $pjlen af Suget« *Sunb 0g ©træbet beb Suan be
guca.  Slatjobebeme inbbele« i utadige Stammer, af
Jb.ilfe enjber Jar ftt færegne Opjolb«jieb og mere etter
minbre abjfider jtg fra be anbre beb Sprog, Sæber og
Sfiffe.  De, fom opjolbe jtg i gortet« umibbetbare 9cær*
Jeb,  ere  for Størjiebelen ©Jinoofer og tticfataater, og
bejerjfe«  af en  fobbing, fom falbe« ©afanob.  ^>itk
9tøton fan iffe oberfætte«; Snbianeme paa Sejijiben af
3ftocfp=Mountain« abjfitte jtg fra bem paa Øjiftben berbeb,
at be Jabe arbetige dlamm, til Jbitfe ingen færegen Se*
tpbning  fpne«  at bære fnpttet, og Jbi« Oprinbelfe er
albele« glemt.
eafanob er en Manb af fremrpffet Sliber og opjol*
ber jtg fom ofteji i gort Sancouber. Seg tegnebe Jam
af unber mit Opjølb i gortet. gør 1829 gjatbt ©afa*
nob for en mægtig fobbing og funbe føre 1000 Manb
i gelten, men i bdk Slår inbførte &ubfPn«*Sai*ftompag*
niet og Ubbanbreme fra be forenebe Stater for førjle
©ang Sloben i Oregon, og egnen, fom l)ibtil Jabbe bæret
9* 1
w
——
fs!
Il I
m
132
anfeet for funb, bleto toeb geber og ^olbfeber næjten folfe*
tom. £an« egen gamilie, forø bejtob af ti 5toner, fire
Søm og atten Statoer, fmettebe i eet Star farømen til een
Slotte, eet Sarn og to Slatoer. eafanoto er af en Snbi*
aner at toære en mere enb alminbeligt begabet Manb, og
jin fiore Snbflpbelfe ober jtn Stamme Jar Jan for Stør*
fiebeten bebtigejolbt beb ben obertroiffe grpgt, be nære
for Jam. 3 fit tibligere Sib Jabbe Jan i mange Slår en
Morber i fin Solb, for at faae etjbert faabant Snbibib
ffaffet af Seien, forø Jan perfonligt Jabbe 9c*øget imob.
Denne Sanbit, Jbi« Sejfjæftigetfe iffe bar nogen £emrøe*
lig Jeb, gif unber Stfabn af eafanob« Scoocoom, etter
„ben onbe Stønb". Omjiber bleb Jan forcljfet i een af
eafanob« $oner, forø ftpgtebe bort røeb Jarø. eafa*
nob [bor #æbn, røen glpgtningene unbgif længe Jan«
efterjiræbelfer, inbtil Jan omjiber traf jtn $one i en
$ano beb Munbingen af eorølijj*globen, og jføb Jénbe
paa Stebet; tiljibji tpffebe« bet Jarø ogfaa at bræbe
eijferen.
•Wogle Slår før røin Stnforøji til gort Sancouber,
Jabbe Mr. Dougla«, fom bengang Jabbe Oberopfpnet, fra
jit kontor Jørt Slnalbet af en Sø«fe inbenfor Sortene.
Da bdk bar et Srub paa Difciplinen, jfpnbte Jan jtg
ub for at erfpnbige jig om ©runben til en faa ufæbban*
lig Segibenjeb, og traf een af ©afanob« Støber bøiet
ober Siget af en Snbianer, fom Jan lige Jabbe bræbt, og
i Segreb meb at labe jtn Sø«fe igjen meb tilfpnelabenbe
Sigegplbtgjeb, meben« eafanob felb jiob beb Siben af.
Da Mr. Dougla« fom til, anførte eafanob til ftt gor*
foar,  at  Manben  Jabbe  fortjent  Døben,  ifølge  bere«
■«
.w^afcj. «*
mmmYmr  jn ».—.p n
133
Stamme« Sobe, ber, ligefom bd ogfaa bar Silfælbet Jo«
be £bibe, inbrettebe Straffen obereen«jterøntenbe meb gor*
feelfen« Sejfaffenjeb. 3 bdk Silfælbe bar gorbrpbelfen
een af be fiørfie, en Snbianer funbe gjøre ftg ffplbig i,
nemlig Stynbring af Segrabelfe«* kanoerne, efter en
fireng Srettefættelfe tillob Mr. Dougla« Jarø at bortfjerne
ftg meb ben ^)øbi.
Saa Jettige Snbianeme enb Jolbe bere« Segrabelfe«*
plabfe, faa lob bog ©afanob felb, en fort Sib efter oben*
omtalte Segibenjeb, fin enefie Søn begrabe paa gortet«
^irfegaarb. #an bøbi af Særing — en Spgbom, ber
er meget alminbelig blanbt Snbianeme, og fom uben Sbiol
er en gøtge af, at be jiabigt ere ubfatte for 5Himatet«
plubfelige Omøejlinger. liften ble» gjort tiljiræffeligt
fior til at rumme Sllt, J»ab ber funbe »ære nøbøenbigt
til Jan« Seq»emmeligjeb og Seløære i Slanbeme« $ige.
gortet« 5tapedan læfie ben alminbelige Søn »eb ©ra»en,
og ba eeremonien »ar futbbprbet, »enbte eafano» tilbage
tit ftn Solig, J»or Jan enbnu famme Slften gjorbe et
gorføg paa at bræbe ben bebrøøebe Mober, fom »ar en
Datter af ben fiore #ø»bing, alminbeligt befjenbt forø
$ong ©orøcorølp, J»em ber i Støfjington 3r»ing« „Slfto-
ria" faa fmuft Jentpbe« til. #un Jabbe tibligere bæret
en bi« Mr. M'Dougall« $one; Jan Jabbe fjøbt Jenbe af
Jenbe« gaber, efter Jbab man fortalte, for ben urøaabe*
lige Srii« af ti Stpffer af Sllt, Jbab ber bengang fanb*
te« i gort Slfioria, faaforø Sø«fer, Sæpper, Stnibe, Ojer,
o. f. b. Men ©orøcorølp Janblebe beb benne Seiligjeb
røeb ubentet ©abrøilbjeb, ibet Jan bef|æbte Jenbe« Sei
fra kanoen op til gortet røeb Sø*Obberffinb, font ben* ill III.
134
gang »are talrige og »ærbifulbe, men nu ere fjelbne, og
ga» Jenbe bem fom en Mebgift, ber »irfeltgt i Særbi
langt obergif be ©jenfianbe, til Jbilfe Jun bar bleben
burberet. Da Mr. M'Dougatt forlob Snbianeme« Sanb,
bleb Jun ©afanob« £uftru.
Det er ben Jerffenbe Mening blanbt #øbbmgeme,
at be og bere« Sønner ere altfor bigtige tit at bøe paa
en naturlig Maabe, og naarfomjelfi Døben rammer bem,
tilffribe be bet en anben Serfon« onbe Magt, Jbilfen be
ba, ofte af be meefi uforflarlige ©runbe, erflære for ben
Sfplbige, ibet be iffe fjelbent ubpege bent, fom Jabe bæret
berø felb etter ben Slfbøbe fjæreft. Den faalebe« ubpegebe
Serfon bliber ba ufortobet offret. Seb benne Seiligjeb
ubpegebe ©afanob ben bebrøbebe Mober, ffjønbt Jun unber
Sønnen« Spgborø Jabbe bæret ben ibrigfie og meefi op*
offrenbc Spgetoogterffe, og ffjønbt Jun bar ben af Jan«
5toner, Jan Jolbt røeeji af; tji bet er en alrøinbelig Sro
blanbt Snbianeme paa ben bejilige Sibe af Sjergene, at
jo jiørre Sabn be paalægge ftg, jo jiørre Sebii« gibe be
paa bere« dummer, og jo mere bejage be ben #eben*
farne, ©afanob titføiebe enbnu en anben Sebæggrunb,
ber Jabbe bragt Jam paa ben Sanfe at bræbe jtn $one,
ben nemlig, at Jun Jabbe bæret jtn Søn tit faa megen
Stptte og faa uunbbærlig for Jan« Spffe i benne Serben,
at Jan ønjfebe at mebgibe Jarø Jenbe til Seljfab paa
Jan« lange Øteife. #un rebbebe fig imiblertib inb i Sfo*
bene og naaebe ben næfie Morgen gortet, Jbor Jun bab
om Seffpttelfe. Man Jolbt Jenbe berfor ffjult i flere
Dage, inbtil Jenbe« egne Saarørenbe Jentebe Jenbe Jjem
tit ©Jinoof*Soint.  Srøiblertib bleb ber funbet et røprbet 135
gruentirørøer i Sfobene, og ©jerningen tilffrebe« eenflerø*
migt ©afanob etter een af Jan« Ubfenbinge.
Seg fan Jer, til nærmere Oplp«ning om benne be*
fpnbertige Obertro, fortætte en førgelig Segibenjeb, ber
fanbt Steb i 9c>eaIebonten, beb St)ompfon«*globen.
©n ^øbbing bøbc, og Jan« ©nfe anfaae et Offer
for uunbgaaeligt nøbbenbigt, men ba Jenbe« Salg bar
falbet paa en Serfon af altfor megen Sigtigjeb, bar Jun
i nogen Sib iffe ijianb til at fulbføre ftn $lan; tilftbfi
funbe #ø»bingen« Sroberføn iffe længere ubjolbe, at Jun
befianbigt fpottebe Jarø og bejfplbte Jam for geigjeb, Jan
greb berfor ftn So«fe og begab ftg paa Seien tit $om*
pagniet« gort, fom laa beb globen, omtrent tpbe Mile
berfra. Seb jtn Slnfomji bleb Jan Jøftigt mobtagen af
Mr. Slacf, gortet« Opfpn«manb, fom bebibnebe Jam ftn
fiore Sorg o»er ftn gamle Sen, £o»bingen« Døb. efter
at Ja»e gi»et Snbianeme Droget at fpife og nogen Sobaf,
»enbte Mr. Slacf ftg om for at forlabe Særelfet og ble»,
ibet Jan aabnebe Døren, jfubt bagfra af ftn troløfe ©jæji,
og bøbi paa Stebet. Det Ipffebe« Morberen at unbbige
fra gortet, men Stammen, fom »ar Mr. Slacf inbertigt
Jengi»en, paatog ftg at Jæ»ne Jam og jagebe Jiin tilbøbe.
Dette gjorbe be mere for at betoibne bere« £øiagtelfe for
Mr. Slacf, enb forbi be fanbt noget Urigtigt i ben en*
gang »ebtagne Sfif.
Sblanbt ©Jinoofeme Jar jeg albrig Jørt nogen Sra*
bition meb £enfpn til bere« Oprinbelfe, ffjønbt faabanne
Srabitioner ere alminbelige blanbt bem, ber beboe ben
øfilige Sibe af Ølocfp Mountain«. . De troe iffe paa no*
gen tilfommenbe Straf,  ffjønbt be i benne Serben troe 136
I
fig ubfatte for ben onbe Slanb« onbffab«fulbe #enftgter,
og tilffriøe benne alle bere« Sanjelb og Ulpffer. Den
gobe Slanb falbe« #ia« Soep*a*lt Si*paJ, bit mil ftge ben
fiore Oberjøøbing, fra J»em be faae alt bd (Bobi Jer i
Si»et, og til Jbi« frebelige Silbbane be engang Sltte
ffulte faae Slbgang, for befianbigt at Ie»e ber i Oberffø*
big J eb og Silfreb«Jeb.
©Jinoofeme og ©oroltjj.Snbtaneme britoe ben Sfif at
trpffe #obebeme flabe enbnu »ibere enb nogen anben af
PatJo»eb*Stamtneme. gremgang«ntaaben ber»eb er føl*
genbe: De inbianjfe Møbre bære Sltte bere« Søm fpænbte
paa d røeb Mo« etter løfc Srebler af ©eberbarf bebæffet
Sræt, og for at trpffe ^otoebet flabt, lægge be en Sube
paa Sarnet« Sanbe og berober et Stpffe glat Sarf, forø
firarøtne« fafi røeb en Sæberrent, ber træffe« igjennem nogle
paa begge Siber af Srættet anbragte futter, meben« ber
anbringe« en Sube af ©ræ« eder ©ebertrebler unber Sar*
net« 9foffe for at unberfløtte ben. Denne gremgang«*
maabe begpnber beb Sarnet« gøbfel og fortfætte« i en
Sib af otte til tolb Maaneber, efter Jbi« gortøb #obebet
Jar mifiet ftn naturlige gorrø og antaget kileform. Sit
ben forrefie Deel af #jcmeffaden er flab og bliber Joiere
bagtil, giber #obebet et Jøiji unaturligt Ubfeenbe.
Sit bømme efter ben ©rab, Jbortil bdk bribe«, ffulbe
man formobe, at benne gremgang«maabe bar forbunben
meb megen Smerte for Sarnet, men jeg Jar albrig Jørt
be fmaa Søm ffrige eder flpnfe, ffjønbt bd beb bd fbære
Srpf Jar feet ub, fom om Øinene ffulbe fpringe ub af
bere« $uler. Sbertimob, naar femmen bleb lø«net, Jar
jeg Jørt berø ffrige, til ben bleb firarørøet fafi igjen.  Sif mim,
mVt
137
ben- tilfb.nelabenbe Sløbjeb, Jbori Sørnene beftnbe ftg,
faalænge Srpffet bebbarer, maa jeg næfien antage, at bdk
mebfører et Slag« Sebøbelfe etter gøle«lø«jeb, og at
ben tilbagebenbenbe Scbibfijeb, fom fremfalbe« beb Srpf*
fct« Opjæbetfe, ganffe naturligt maa mebføre Smerte.
Denne unaturlige gremgang«maabe fpne« imiblertib
iffe at ■ ffabe bere« #elbreb, tji Døbeligjeben iblanbt
Patjobeb* Snbianeme« Søm er iffe mærfeligt jiørre enb
blanbt anbre inbianjfe Stammer; Jetter iffe fpne« bere«
Slanb«ebner at libe berbeb. Sbertimob, Støtjobebeme cre
alminbeligen anfete for fulbfomment faa begabebe forø
^abofiammeme, ber labe bere« #obeb bejolbe ben naturlige
gorm; og bet er blanbt Otunbrjobeberne, at Støtjobeberne
bælge bere« Staber, ja felb paa be #bibe fee be neb meb
goragt, forbi be Jabe runbe #obeber, tji bd flabe £obeb
anfee be for et Særfjenbe paa grtjeb.
©Jinoofemc, tigefom ade anbre Snbianere, ubribe
Sfægget, faafnart bd toifer ftg. Støberiet bribe« bibt
blanbt bem, og naar man tager i Setragtning, Jbormeget
bd er gaaet tilbage meb bem felb, er Stntattet af bere«
Støber betpbeligt. Di«fe forffaffe be jtg i Sllminbeligjeb
af ©Jajiap * Stammen, fom boer i 9?ætjeben af Umqua*
globen, ber flpber fønben for ©otuntbia*globen og falber
i bet jiide £ab. Unbertiben røbe« be af $rig«fotf,
men Søm affjøbe be ofte bere« eget golf. Saa bi«fe
trpffe be iffe £obebet flabt, Jeder iffe tiljiaae« noget
Sam af bem (felb om gaberen er en ejinoof) benne
gotrettigjeb. De Jolbee i bd meeji nebpærbigenbe Sla*
beri. ejinoofeme, Mænb og Obinber, betanble bem meb
megen Strengjeb og raabe ober Sib og Døb, fom be felb
i, 138
ftnbe for gobt. Seg tegnebe en ©Jajiap*Slabinbe, Jbi«
Unberanjigt fra Munbbigeme Jen tit Ørene og nebefter
bar tattoberet meb Slaat. Mænbene af benne Stamme
tattobere jtg iffe, men male bere« Slnjtgt fom anbre Sn*
bianere.
3eg bilbe gjerne gibe en Srøbe paa bdk golfeflag«
barbariffe Sprog, Jbi« bd max muligt beb nogenfomjelfi
Samrøenfiiding af bort Sllpjabet at gjengtbe be frpgtettge,
Jaarbe, fpruttenbe Spb, forø be ubjtøbe af bere« Strube,
tilfpnelabenbe uben £fælp Jberfen af Sunge eder Sæber.
^d er faa banffeligt at tilegne ftg bere« Sprog, at fun
be, fom ere føbte iblanbt.bem, Jabe »æret ijianb bertiL
Det er imiblertib, beb bere« Samqbem meb engeljfe og
franjfe £anblenbe, Ipffebe« bem paa bere« Sit« at blanbe
nogle Orb af Jbert af bi«fe Sprog røeb bere« eget, og
at banne et Slag« Slubberbæljf, fom*bi«feligt er barba*
rijf nof, men fom bog fætter bem iftanb til at gjøre jig
forjiaaelige for be #anblenbe. ^dk Sprog tærte jeg i
temmelig fort Sib og funbe meb nogenlunbe Setjeb fam*
tale meb be flejie $øbbinger; bere« fæbbanlige £ilfen er
©Iaf*JøJ*aJ*paJ, og Jar, faabibt jeg beeb, ftn Oprinbetfe
beraf, at be i Sel«Janbelcn« ttblige Dage Jpppigt Jørte
en Manb beb ^abn etarf tiltale« af pne Senner meb:
„Clark, how are you (©larf, Jborlebe« leber De)?"
Denne #tlfen anbenbe« nu paa en Jber $mib, ba be i
bere« eget Sprog iffe Jabe noget tilfbarenbe Ubtrpf.
Dere«. Sprog ubmærfer jtg ogfaa berbeb, at bd Jberfen
Jar eber, eder nogetforajelji Orb, ber ubtrpffer erfjenbt*
ligjeb eder Safjtgelfe.
Dere«  flæber  ere i Jøiejie  ©rab fmubjtge, bere« nM*
■OMBSP
Mfc^,
139
!»
Segeme brimler af Utøi, og een af bere« jiørjie gornøt*
elfer bejiaaer i at pide bi«fe mtfbbpbelige Snfefter af
£obebet paa Jberanbre og fpife berø. Da jeg en Dag
fpurgte en Snbianer, Jborfor Jan fpijle berø, fbarebe Jan,
at be bibi Jarø, og at Jan Jæbnebe jtg beb at bibe berø
igjen. Det bilbe bære Jøifi rimeligt at antage, at be
bare faalebe« Jjemføgte af Mangel paa ^amrøe eder anbre
Mibler til at blibe be paatrængenbe ©jæjier qbit; men
bdk er iffe Silfælbet, tji be ere jiolte af at bære faa*
banne kammerater omfring røeb ftg og gibe bere« Sennet
Seiligjeb til at more ftg meb at gaae paa 3agt efter bem
og fpife bem.
Manbfolfene« Dragt befiaaer af et ©ebanbt af Mo*
ffu« * Stotteffinb, faa fiort fom et atminbetigt Sengetæppe,
fom be fafie ober Sfulberen; be jabe Jberfen Seenflæber,
Moffaftner, etter ©amacjer. Sit male Slnftgtet er iffe
meget i Srug Jo« berø, unbtagen beb oberorbentlige Sei*
ligjeber, faafont bere« Slægtninge« ^>øb, een eder anben
Jøitibelig gefi, etter en frigerff Ubflugt. Den qbinbelige
Dragt befiaaer af et Sælte af ©eberbarf, fra Jbilfet
runbtomfring en tott Ma«fe Snore af farørae Stof fyænge
neb næfien tit knæene. Dette er Jele bere« Sommerbragt.
3 meget Jaarbt Seir tilføie be bog et Sæppe af Moffu«*
ftotteffinb. |©t anbet Slag« Sæpper labe be af Sfinbet
af Silbgæ«, fom Jer fange« i fior Mængbe. Sfinbet
ftaae« af guglene røeb gjebrene paa og ffære« i Strimler,
forø fnoe« faalebe«, at gjebrene forøme paa ben ubbenbige
Sibe. Sfta benne Maabe banne be gjebetfnore, fom ba
fnptte« faalebe« fammen, at be ubgjøre et Sæppe, ibd
ebrene  ubfplbe  Maffeme  og  gjøre  bd til en let og
$j
M ■MB
140
'•.
meget barm Seftæbning. Om Sommeren lægge« be reent
tilftbe, ba bi albrig bære« for Selanflænbigjeben« Sfplb.
Manbfolfene gaae ganffe nøgne, ffjønbt gruentimmerne
altib bære bere« ©eberffjørt.
Da ben egn, font ejinooferne beboe, næfien ganffe
er blottet for Sel«bærf, Jabe be fun Sibet, Jbornteb
be funne bribe #anbel røeb be #bibe. ^)dk, i gorening
raeb bere« Dobenffab, fom rimeligbii« beforbre« beb ben
Setjeb, Jbormeb be funne forffaffe ftg giff, bere« bigtigfie
9tæring«røibbel, Jinbrer bem i at anffaffe Stab« af euro*
pæiff gabrifat, Jborfor noget Saabant fjelbent fee«
iblanbt bem.
3 Sammenligning meb nogle af Stammerne paa ben
øfilige Sibe af JHocfp * Mountain«, lægge ©Jinoofeme fun
liben Smag for Dagen i Srpbelfen baabe af bere« egen
Serfon, bere« Saaben og bere« #uu«geraab. Det ©nefie,
jeg faae, fom nogentunbe gjorbe bere« Smag S©re, bare
ubffaame Driffefar og Sfeer af #om, og $urbe af
JRøbber og ©ræ«, fom bare faa tait ffettebe, at be i en*
Jber ^enfeenbe gjorbe famme 9?ptte fom en Spanb, baabi
til at bære Sanb og til at opbebare bd i. De foge enb*
ogfaa bere« giff i bi«fe. Dette ffeer beb at putte giffen
i en $mrb fptbt meb Sanb, i Jbilfet be fafie gloenbe
Stene, inbtil giffen er fogt; og jeg Jar feet giff foge«
ligefaa Jurtigt paa benne Maabe, forø bore egne golf
bilbe Jabe fogt berø i en $jebet ober Siben. De enefie
©røntfager, font fpife« Jo« bem, ere ©amaerne og 2Bap*
patooeme. ©amaen er en Pante, fom i bd gbre Jar
Meget tilfælle« meb et Søg, men fom, naar ben er fogt,
mere ligner kartoflen og er en fortræffelig Spife.  SBap* If I
M
141
patooen ligner ben for en Deel, røen er fiørre og fjberfen
faa tør eller ftin af Smag. De ftnbe« i umaabelig
Mængbe paa Sletterne i Dtajcben af gort Sancouber,
og frembpbe orø goraaret et fmuft og eienbommeligt Ub*
feenbe, ibet Jele Oberftøben er bebæffet meb bi«fe Stan*
ter« utallige Slomjier, faa at ben ligner et urøaabeltgt
Sæppe af ben jfjønnefie, ultramarinblaa garbe. gor at
foge bem, graber man et #ul i Sorben, lægger et Sag
Jebe Stene berneb og tilbæffer bem meb tørt ©ræ«, paa
Jbilfet grugten lægge«; ogfaa benne tilbæffe« meb et Sag
©ræ«, og bdk atter meb Sorb, Jborpaa man borer et
titte #ul igjennem Sorben og ,©ræ«fet, neb til grugten.
§eri Jelber man ba Sanb, fom, ibet bd naaer be Jebe
Stene, ubbifler tilfiræffelig Damp til i fort Sib at foge
grugten mør. #udet maa titfioppe«, firår efter at man
Jar Jelbt Sanbet beri. $aa famme opftnbfomme Maabe
foge be ofte baabe giff og Silbt.
©t anbet gøberøibbet, fom be betjene ftg af, funbe
jeg, paa ©runb af bdé mobbpbelige Seffaffenjeb, bære
frifiet til at ubelabe, naar bet iffe bar noget faa Se*
tegnenbe for ©Jinoof* Snbianeme, baabe for bet« Ualntin*
beligjeb« Sfplb, og forbi Srugen beraf ubeluffenbe
inbffrænfer ftg tit benne Stamme. De #bibe Jabe gibet
bet sJcabn af Sfyinoof *Oliben, og bet tilberebe« paa føl*
genbe Maabe: Omtrent en Sfjeppe Slgern lægge« i et
#ut, fom til bette Srug er grabet ta^t beb Snbgangen
til #ptten; be tilbæf fe« meb et tpnbt\Sag ©ræ«, oben*
paa Jbilfet anbringe« omtrent en Jalb gob Sorb, ©t*
Jbert Mebtem af gamilien betragter fra nu af bette #ul
fom bet Steb,  ber færligt er bejiemt til at optage Jan« Bil
m
142
Urin, ben Jan unber ingen Omfiænbigjeber tør unbbrage
bdk lobligt anorbnebe ©jcmmefieb. S bdk #uf laber
man Slgemerne tigge fire til fera Maaneber, førenb raan
anfeer bem for brugelige. #bor mobbpbetig en faa buft*
rig Sitberebning enb bilbe forefomrae golf i ben cibili*
ferebe Serben, faa anfee ©Jtnooferne boa, bdk Srobnft
for ben fiørjie af ade Sæf ferier.
tyaa ben Sib af Slaret, at ©Jinooferne ere bejfjæf*
ttgebe meb at famle ©amaer øg at ftjfe, boe be i #ptter,
ber ere bpggebe' af nogle faa meb Sibmaatter bebæffebe
Stænger, fora meb Setjeb funne jtpite« fra bd ene Steb
til bd anbet; men i Sanb«bpeme bpgge be barige £ptter
af eeberbræber. 9taax be Jabe ubfeet ftg et tørt Steb
til £ptten, grabe be et £ut, omtrent tre gob bpbt og
tpbe gob i Obabrat. Sibeme beftæbe« runbt omfring
meb eeberplanfer, fom Jæbe jig fire gob ober Sorben og.
famntenJolbe« meb Souge og famraenfnoebe $øbber; mibt
for Jber enbe nebramrae« en Sæl, obentil forfpnet meb
en ©affel, paa Jbilfen Mønningbjælfen anbringe«, og fra
benne neb paa be opret fiaaenbe Sjælfer lægge« Sræber,
fom fajlgjøre« paa famme Maabe. Sang« meb ben inb*
benbige Stbe ere Søbejieber inbrettebe, bd ene oben ober
bd anbet, omtrent fom $øier i et Sfib, men ftørre. S
Mibten af #ptten bliber 3lben lagt, og $øgen gaaer ub
igjennera et #ul, fom man til ben ©nbe Jar labet blibe
i Softet. ' ||:  iU   É-  %m-
Sib faae be beb £jælp af et flabt Stpffe meget tørt
©ebertræ, Jbori ber er ffaaret en lille £uulning meb en
9ftenbe, neb ab Jbilfen be gløbenbe Sræful funne falbe;
paa bdk Stpffe Sræ fibber Snbianeren, for at bd fan *mimn
,Æ\   i
143
tigge faji, meben« Jan mellem glaben af jtne £ænber
Jurtigt ombreier et runbt Stpffe af famme Slag« Sræ,
Jbi« Spib« er trpffet neb i ben omtalte £uulntng. ©jter
meget fort Sib« gortøb begpnbe ©nifieme at falbe neb
igjennem Øtenben paa nogen unber famme anbragt fitnt*
fplintret eeberbarf, font let antænbe«. Der Jorer et eget
©reb tit at tænbe Sib paa benne Maabe, men be, fom
ere bante bertit, funne gjøre bd meget Jurtigt. Snbia*
neme tage i Sllminbeligjeb bi«fe Stoffe røeb jtg, ba be
Jurtigcre frembringe Sib, naar be Jabe bæret brugte en*
gang før.
Suer og ^\U »are be enefie nationale Saaben, jeg
faae Jo« bem; af bi«fe betjene bc ftg meb megen Sifter*
Jeb. Dere« kanoer ere ©eberjlammer, fom ere ubjulebe
beb #jælp af Sib og bagefter glattebe meb Steenøjer.
iftogle af bem ere meget fiore, ba ©ebertræet naaer en
urøaabelig #øibe i benne ©gn. De ere meget lette og
paa ©runb af bere« Spgning iftanb tit at mobftaae be
fbærejie Søer. !É|
©binoofeme« #obebfomøielfe er Spil, tit Jbilfet be
ere libenjfabeligt Jengibne. Man fan albrig beføge bere«
Seir, uben at Jøre ben ebige Spidefang „Je JaJ Ja,"
fom be tebfage meb Slag af fmaa Smbe paa een eller
anben Juul ©jenjianb. j De Jabe fun faa Spil. ^>d,
fom be Jpppigji fpitte, befiaaer beri, at be i Jber £aanb
Jolbe en lille Sinb, faa tpf fom en Sennepofe og omtrent
| Jatbanben Somme lang; ben ene er uben Mærfe, øm ben
anben er ber bunbet en lille Sraab, og nu maa ben
Mebfpidenbe gjætte, i Jbilfen« £aanb Sinben meb Sraaben
er.  ©n ©Jinoof fan fpide bdk ftmple Sptlyjele Dage
a og fætter, inbtil Jan Jar bortfpidet Sllt, Jbab Jan eier,
unbertiben enbog fin $one. De fpidc imiblertib meb
megen Sinb«ro, og jeg Jar enbnu albrig feet, at ben
Sabenbe Jar baaret minbfie 9tøg til jtn af Spffen begun*
jtigebe Maffer. De fnpbe, naar be funne, og rofe jtg
beraf, naar bd Ipffe« bem; opbage« bd, faa Jar bd
ingen ubejagelige gøtger, ibd man fun ubleer Sebra*
geren og ttflaber Jam at fpide om igjen.^De ftnbe og*
faa megen gomøielfe i et Solbfpil, forø be fpide paa
famme Maabe fom ©ree*, ejippemap* og Siøuj*3nbi^
anerne.t^So lange Stænger opreife« omtrent en Miil fra
Jinanben, og Seljfabet beler fig i to Slfbelinger; be be*
bæbne« meb Stof fe, fom paa ©nben ere forfpnebe meb
en 9fting etter et Sønbebaanb, Jbormeb Solben tage« op
og fajie« langt bort, og begge Sarter gjøre jig Umage
for at fajie Solben forbi bere« eget Maat Unbertiben
fan ber bære Junbrebe paa Jbert Sarti, og Spillet gaaer
for jtg meb megen Støi og Munterjeb. De bæbbe Jøit
»eb bdk Spil, ba bd i Sllminbeligjeb fpitte« af Jele
Stammer eller Sanb«bper. ejinoofeme Jabe taaleligt gobe
£ejte og Jolbe meget af Sæbbeløb, beb Jbilfe be ligelebe«
bæbbe meget Jøit.  De ere øbebe og uforfagte 3ocfeper. *55PB
OHWI^
■ »' ...
145
Srettenbe jhtyttei.
Slfreife fra gort Sancouber. — Sbb ©råber unber 9iut. —
SrpUefugten. — @n, fom fan made ftg meb Snbianeme. — ®n
3efuiter*Mi§fton. — Mujtfalffe Spillere. — Sagt efter bilbe
$albe. — @n $jole meb ©bateffjob. —- Den af Spogetfer Jjem*
fogte Sulfan. — Den trefantebe «£>at. — De Dobeg kanoer. —
9lt ftjflele et gobt 9tabn. — Steppen be Sute.
i »Ri.
Seg bleb omtrent en Maaneb i gort Sancouber og
reijie ben lObe Sanuar 1847 meb Mr. Macfenlie, en
anfeelig £anbel«ntanb, til Spen Oregon, Jbor ^ontpag*
niet Jar et ©tabli«fement. efter at bi bare feilebe onu
trent fem Mile neb ab ©olumbia*globen, løb bi inb i
Munbingen af SBalJamette = globen og feilebe fem og tpbe
Mile op ab ben til Spen Oregon. Si fom forbi to
»orbenbe Sb,er; ben ene b.efiob fun af to £nfe, og ben
anben »ar iffe tommen jiort »ibere. Spen Oregon be*
jiaaer omtrent af ftre og Jal»fenttjtnb«tp»e £ufe °9 i°
eder tre Junbrebe Snbbpggere. Der er en metjobijiijf
og en romerjf*fatjoljf $tirfe, to hoteller, to $tornmøfler,
tre SaugmøUer, fire Magajtner, to UJrmagere, en Saa*
benfmeb, en 3lb»ofat, og Sæger ad libitum. Spen ligger
iffe langt fra SBalJamette*galbet, fom Jer er omtrent to
og trebitoe gob Jøit. |p
Srtbilegierne til Slfbenpttelfe af Sanbet ere meget
betpbelige. Dr. M'SaugJlin, tibligere £o»ebbeflprer for
£ubfon«*Sat*$ompagiet, ftf førfi Stebet\i gorpagtning
og eier nu be »igtigjie Møller. $mab ber tptiblertib gjør
Spen« Opblotnjiren  jiort  Slfbræf  er, at Sfibene, paa
p .
(5n $unjtncrS 93anbringcr.
10 146
©runb af Strømfatbene ,ilffe funne forøme ben nærmere
enb paa femten Mile. Der, Jbor Seilabfen opjører,
banner ber fig efterjaanben en Sp, font meb Siben maa
funne jiaae beb Siben af Oregon, ja røaajfee enbogfaa
forbunfte ben i commerciet #enfeenbe. Orø Morgenen
efter bor Slnforøji jiob SJermorøetret paa fpb ©råber
unber 9M. ©n faa jireng $ulbe Jabbe felb be ælbjie
Snbbpggere Jer i egnen enbnu iffe oplebet. Den Jabbe
tit gøtge, at næfien alt Obæget, font bar btebet acclirøa*
lieret, bøbi, ba bd albrig fommer unber Sag. Ogfaa
©olumbia*globen bar lagt til, — 9coget, ber albrig før
Jabbe bæret Silfælbet — faa at min Øteife for en Sib
bleb afbrubt. Seg Jabbe bd imiblertib baabe Jpggeltgt?
og gobt i Mr. Macfenlie« #uu«, og i be lange Sinter*
aftener, naar Siben blu«febe Ipjiigt, morebe Jan røig for*
træffeligt røeb jtne gortæflinger orø Snbianeme« Sib, meb
Jbilfet Jan bar meget fortrolig. Seg jfal gibe et Sar
af Jan« Slnefboter til Sebjie. ■>10&
Meben« Jan Jabbe Opfpn meb et gort i 9?p*©ale*
bonien, fom laa Spb for ©olumbia*globen, bleb ber
jijaatet en $arat — tre Snnb — Sobaf fra Jam. ^>d
bar Sllt, Jbab Jan bengang Jabbe, og bet bar berfor et
betpbeligt Sab for Jam. Da Jan formobebe, at bet bar
jijaalet af Snbianeme, ber paa ben Sib i fior Mængbe
brebe #anbet omfring gortet, anmobebe Jan #øbbingen
om at fammenfalbe Jele Stammen til en 9ftaab«forfamlmg,
ba Jan Jabbe Droget at ftge bem. De forfamlebe ftg nu
Sllle og fatte jig paa #ug i en Otunbfreb«, ibet be lobe
en aaben ^labo blibe i Mibten. Sftft benne jiittebe Jan
jtg meb jtn Sagtbø«fe, labebe ben i gorfamlingen« -ftær* 447
bærelfe røeb to kugler, og fortalte bem berpaa om bet
Sab, Jan Jabbe libt, ibit Jan pttrebe ben Sro, at een af
be tiljiebebærenbe 3nbianere Jabbe taget Sobaffen. £an
fagbe bem nu, at Jan ønjfebe, at enjber af be Siljiebe*
bærenbe ffulbe lægge Munben til Sø«feaabningeu og blæfe
inb i bin, ibet Jan forjiffrebe bem, at bd iffe bilbe jfabe
Drogen, ber bar ujfplbig i bdk Spberi, Jborimob bd
uunbgaaeligt bilbe mebføre Døben, Jbi« ben Sfplbige
bobebe at gjøre et gorføg berpaa. #an felb gjorbe Se*
gpnbelfen meb at blæfe neb i Sø«fen, ber jiob paa Sorben
røeb Munbingen opab; berpaa forø £øbbingen, og efter
Jam Jele Stammen, meb Unbtagelfe af een Manb, ber
fab og Jang meb £obebet, og fom, ba £øbbingen opfor*
brebe Jam til at følge be Slnbre« ©jempel, bægrebe jtg
og fagbe, at Jan iffe bilbe frijie ben fiore Slanb, tji Jan
Jabbe taget Sobaffen og bilbe gibe ben tilbage igjen,
Jbilfet Jan ogfaa gjorbe.
Meben« Mr. Macfenlie Jabbe Opfpn meb Støtta*
SBatla, gab Jan, unber meget banjfelige Omjiænbigjeber,
et Sebii« paa jtor Slanb«nærbærelfe. #an« Sfriber fom
op at jfjænbe« meb $øbbingen« Søn og jlog Jam. Sn*
bianeren famlebe berpaa en jtor Deel af jtn Stamme,
jiprtebe meb bem inb i gortet« ©aarb og forføgte at
gribe ben, ber Jabbe fornærmet Jam, for at berøbe Jam
Stbet. Mr. Macfenlie Jolbt bem i nogen Sib tilbage,
røen ba Jan røærfebe, aV Jan iffe funbe gjøre bet længere,
bcfalebe Jan een af fine golf s at bringe Jam en lille
Sønbe totbt.- #an jiøbte Sunben inb berpaa, tog Staal
og glintenjieen op af Somrøen og boiebe jtg ober Grublet,
forø orø Jan bar i Segreb meb at antænbe bd, ibet Jan
10* MMm
amwmmm****
148
fagbe tit Snbianeme, at, Jbi« be iffe ufortøbet forføiebe
jig bort, ba bilbe Jan bife bem, Jborlebe« en Jbib #øb*
bing funbe bøe og tilintetgjøre jtne gjenber. Snbianeme
ftf en Sfræf og flpgtebe ub igjennerø Sortene, fom Jan
firaj lob fpærre; Sfriberen fenbte Jan næfie Dag Jerørøe*
ligt tit en anben Soft, Jbor be iffe funbe naae Jam.
©fter at jeg Jabbe tilbragt omtrent tre Uger i Mr.
Macfenlie« #uu«, feilebe jeg trebibe Mile opab SBalJa*
mette* globen i Selffab meb gaber Slcolti, en Sefuitcr*
Mi«ftonair. Derpaa gif bi i Sanb og rebe omtrent otte
Mile til ben romerff *fat^olffe Mi«fton«ftation, Jbor et
Selffab af frorørøe Søfire opjolber fig paa Opbragelfen«
Segne. Der er en gob, grunbmuret $irfe, ber ligger paa
en fmuf, af Sfob omgiben Slette. $er er øgfaa et
Stonneflofier, forø befiaaer af fej barmjjertige Søfire; be
beffjæftige ftg meb at unberbife Søm, baabi Jbibe og
røbe, og Jabe to og fprretpbe ©leber.
gaber Slcolti« Solig ligger tre Mile Jerfra, tji
3efuiter*Mi«ftonen er abjfilt fra ben romerff*fatJolffe;
ibetmtnbfie Jenjøre be unber forffjettige Slutoriteter. gor*
uben benne ene Mi«fton, font lebe« af gaber Slcolti, er
ber enbnu tre Sefuiter * Mi«ftoner i Dtejeben af $ocfp*
Mountain«, og een i 9Jp*ealebonten. ^d er i benne
Deel af Sanbet, at man ftnber ben ftørfie Stræfning af
gob Sorb i Jele Oregon. 3 tre etter fire Dage nøb jeg
©jæfifrijeb i gaber Slcolti« #uu«, Jborpaa jeg atter
benbte tilbage til SBalJarøette; men førenb jeg traabte i
kanoen, befteg jeg et Jøit Sjerg og gjorbe et Ubfafi af
globen« krumninger røeb Umqua*Sjergene, Jbor ben Jar
fit Ubfpring, i Saggrunben. mwum^km
mm
■MBS
149
©fter at jeg Jabbe beføgt Mr. Macfenlie i Oregon
og opjolbt mig ber et Sar Dage, begab jeg røig atter
til gort Sancouber. Omtrent fire Mile nebenfor Oregon
falber $lacfamu«*globen i Saljarøette*globen; beb ben«
Munbing faae jeg en $ob Snbianere af ^tacfarøu«*
Stammen fibbe beb globbrebben, og jeg gif i Sanb for at
tegne bem. De bare ibrigt beffjæftigebe meb eet af bere«
?)nbling«fpit. So af berø fabe beb Siben af Jinanben paa
bere« Dpreffinb, og lige oberfor berø fabe to Slnbre; nogle
Smaating og noget Stab«, font be fpittebe om, laa imel*
lem bem. Spillet befiaaer beri, at ©en af bem ffjuler
fine #ænber unber en lille Maatte, fom ligger paa 3ors
ben; i £ænbeme Jar Jan fire fmaa Sinbe, forø Jan unber
Maatten lægger i forffjettige Øtetninger, Jborpaa Jan op*
forbrer bet mobfatte Sarti til at gjætte, Jbortebe« Jan
Jar lagt bem. Sliber ber gjættet rigtigt, ræffe« Maatten
Jen til ben 9tæfte, og en tyinb bliber fiuffet i Sorben
til gorbeel for ben, forø gjættebe; røen bliber ber gjættet
galt, faaer Mafferen en tyinb. Dette Spil bleb, font
næfien alle inbianffe Spil, lebfaget af Sang; røen benne
©ang bar Sangen færbele« røitb og pnbig, og ber bar
en Samflang beri, forø jeg Jberfen før etter ftben Jar
Jørt iblanbt Snbianeme.
Denne Starørøe bar engang meget talrig; røen paa
©runb af, at be ere Spen Oregon faa nær, og faa let
funne forffaffe ftg Srænbebiin, er ben frøeltet farømen til
fej etter otte #ptter.
Silbigt om Slftenen forø bi til gort Sancouber,
efter at bi Jatobe roet Jele Dagen i fiærf fRegn og $ulbe.
S ©olumbia brpber røan ftg imiblertib fun libt Jerorø i
m
'li.il t! m
Kihl 150
9tegntiben3ltjt Sngen giber fig i benne Seriobe af meb
frugte«løfe gorføg paa at unbgaae at blibe baab. 3eg
bleb Jer til ben 25be Mart«, og ffjønbt Seiret bar meget
fugtigt, morebe jeg mig fortræffeligt i Selffab meb Offi*
creme paa „Mobefte"; be Jabbe bpgget Stalbe og ubbatgt
nogle meget gobe #efie. Meb bi«fe foranflaltebe bi Sæbbe*
løb og gif paa Sagt efter bilbe $albe; Jbab røan mib
benne ftbfie Øbetfe ifær Jar for Øie, er at bife Øtptteren«
Sejænbigjeb, ibet benne bøier fig neb fra Sablen, griber
^albeit beb #alen og fafier ben Jobebfulb« mob Sorben.
Meb Sfpben og giffen bragte bi Slftoejling i bi«fe
Sege, tji S©nber, ©æ« og Sælfyunbe ftnbe« i flor Mængbe
i Orøegnen af gortet. ©n Dag, meben« jeg fab i 5ta*
Jptten Jo« nogle af Officiereme, fom en Jøi, ftoærlerøraet
Snbianer oraborb paa „Mobefie". Snbianermt toar i fulbt
©ofiume, fom be toilbe falbe bd i ©alifomien (Jbor,
efter Jbab man fortætter, en Sfjortefrabe og Sporer an*
fee« for be enefie, uunbgaaeligt nøbbenbige klæbning«*
ftpffer); bd mil ftge, Jan Jabbe ftn Slare i £aanben og
gif omMng paa Dæffet, Jbor Jan meget aiborligt og til
be ørfe«tøfe Matroferé fiore Mørffab unberføgte $ano*
neme og anbre for Jam ligefaa uforflaaelige Sing. Srø*
biantforbalteren tog, uben Sbibl af Setønflænbigjeb«*
følelfe, Snbianeren neb meb ftg i $ajpiien og gab Jarø
en, røeb utallige Me«ftngfnapper prpbet, gammel $jo!e
meb Sbaleffjøb. Den Ipffalige Snbianer arbetbebe fig
meb ben fiørfie Sefbærligjeb inb i kjolen, forø bar faa
meget for fnap til Jam, at bin gabebe en fyalb Slien paa
Srpfiet, og at S©rmeopfIagene fun naaebe libt neb ober
Sllbuerne.  Men  ba  bd  ompber  bar Ipffebe«  Jam  at ■MMMMM.
ka«^ln
151
fomrae i ben, fpabfe#ebe Jan omfmng paa Dæffet raeb
tifolb Særbigjeb, og Jele Manbffabet brafi ub i ffing*
renbe Satter. Den ufæbbanlige Stoi bragte o« Sltte,
blanbt Slnbre ogfaa ^apitainen, op paa Dæffet. Selb
Jan« Særbigjeb funbe iffe ntobfiaae bd Naragtige beb
benne Sfiffelfe, Jbilfet Jan enbog forøgebe, ibet Jan
fenbte een neb efter en gammel, trefantet #at, fom Jan
forærebe Snbianeren. Da Jan Jabbe taget benne paa,
gjorbe Jan en ganffe ubmærfet gigur, og fjelbent Jar
bifinof Dæffet paa eet af £enbc« brittiffe Majefiæt« Sfibe
bæret Sfueplabjen for en faa Jeftig og ubetbingeltg
Satter. Seg gjorbe flere forgiæbe« gorføg paa at tegne
Snbianeren, og jfjønbt bd omjiber Ipffebe« mig, er jeg
bog bange for, at Sittebet fun bilbe gibe et fbagt Segreb
om bet, forø for o« bar Slnlebning til faa uenbeligt
megen Munterjeb.
25be Mart«. — 3 en lille $ano reijie jeg, tillige*
meb et tyax Snbianere, fra gortet til,Sancouber«*Øen,
og opjlog min Seir beb Munbingen af 2BalJarøette.
26be Mart«. — Da bi fej og tpbe Mile fra gort
Sancouber naaebe Munbingen af ^attlepoutal* globen,
jianbfebe jeg for at gjøre et Ubfaji af Sulfanen Mount
St. £elen«, i en Slfjianb af omtrent trebibe eder fpi$#
tpbe Mile. Dette Sjerg er enbnu albrig blebet bcføgt
Jberfen af £bibe eller Snbianere; bi«fe paafiaae, at bd
er beboet af Sæ«ner af en ganjfe anben Slrt, fom ere
Menneffeæbere, og forø be Jabe megen grpgt for; be for*
tætte ogfaa, at ber beb bd^ gob er en Sø meb nogle
ganjfe ualrøinbelige gijf, Jbi« £øbeb mere ligner en
Sjørn« enb nogetfomjelji anbet Dpr«.  Denne Obertro
1 152
Jibrører fra en Manb« Ubfagn, orø Jbem be fortætte, at
Jan gif til Sjerget tittigerøeb en Slnben, men unbgif
jin kammerat« Sfjæbne, at blibe opæbt af „Sfoocoo*
røerne", etter be onbe Slanber. Seg tobebe en betpbe^
Selønning til Jbilfen fom Jelji Snbianer, ber bilbe leb*
fage mig paa en Unberføgelfe«reife tit Sjerget, men fanbt
Sngen, ber bar faa brijiig at bitte bobe bd. $)it er af
en oberorbentlig $øibi, og ba bd bejianbigt er bebæffet
røeb Snee, fan man fee bd langt borte. Dengang jeg
begpnbte paa min Segning, bar ber iffe en Sfp fpnlia,
paa himlen, og iffe en Sinb bebægebe ftg; plubfeligt jieg
en Jbib $øg op af Sjerget« frater og fbæbebe i nogen
Sib berober, ba fænfebe ben jtg forø en $&tk. Saalebe«
faae bd ub omtrent i .Jalbanben Sime, ba forfbanbt
Sftøgen libt efter libt.
gor omtrent tre Slår jtben Jabbe Sjerget Jabt et
Jeftigt Ubbrub, forø barebe tre etter fire Dage; bd fajtebe
gloenbe Stene op i en urøaabelig £oibe, og Saba, fom i
gløbenbe Strømme løb neb ab bd$ fneebæfte Siber.
Omtrent ti Mile længere nebe opjloge bi bort Dfatteqbar*
teer beb ©offm*9ftocf (Sigfijieflippen), meget imob mine
golf« Ønjfe, fom, paa ©runb af bere« Obertro, bilbe
Jatoe unbgaaet et faabant Steb. flippen Jar faaet ftt
9caton beraf, at Snbianeme Jer Jenlæcjge bere« ^>øbi.
Seg tegnebe flippen af, førenb Dtatten falbt paa.
Sængere nebe er ber en anben flippe, paa Jbilfen
to til tre Junbrebe af bere« Segratoelfe«fanoer bare Jen*
fatte; men ba ©orømobor SBilfe« Jabbe tænbt et Saal
ber i 9iærjeben, tog Siben fat i Sigene, og be fortærebc«
næjten alle.  Snbianeme  bare pberji  opbragte ober ben EPP
153
Strænfelfe, ber toar tilføiet bdk Steb, forø af bem Jolbte«
faa Jefligt, og be bilbe uben Sbibi^atoe fogt #æton, Jtoi«
be Jatobe følt jtg jiærfe nof bertil.
27be Mart«. — degnen jiprtebe fom fæbtoanligt neb
i Strømme. Da bi nærmebe o« en fremfpringenbe S*)nt,
bemærfebe bi en nøgen Snbianer, ber Jolbt Øie røeb o«;
ba bi font Jen til Jam, løb Jan inb i jin £ptte og fom,
til min gorunbring, atter tilfpne i ben før orøtalte, tre*
fantebe #at og Srobiantforbatteren« $jole. $an *°9
meget benjfabeligt imob mig, ba Jan, før bi lanbebe,
Jabbe gjenfjenbt mig fom ©n af bem, Jan Jabbe feet
omborb paa „Mobejie". #an tog mig røeb til jtn #ptte
og gab mig nogen fogt Saj. #an fpnte« at bære meget
omjpggetig for jin Uniform; men ujelbigbii« bilbe kjolen
iffe gibe jtg ub, og nu rebnebe ben Jeett op ab Sftpggen,
Jbilfet uben Sbibl bibrog meget til at gjøre ben beqbem*
mere for Jarø. ^>a bi Jabbe forlabt Jam, feilebe bi om*
trent otte Mile op ab ©omli|*globen, Jborpaa bi opjloge
bor Seir beb ben« Srebber. Si faae en ubbanbrenbe
gamilie paa jtn røøifommelige Sanbring for at opføge en
Slet, Jbor be funbe opjlaae bere« Sopæl. Dere« gor*
fatning lob til at bære i Jøi ©rab pnfelig.
28be Mart«. — Da een af mine Snbianere Jer bleb
fpg, forjfaffebe jeg mig en anben og feilebe, paa ©runb
af bm Jeftige Strøm, meget langfomt op ab globen,
©rantræerne Jer ere be jiørjie, jeg nogenjtnbe Jar feet.
Seg maatte eet, font toar bretoet neb ab globen, og fom,
efter al Sanbfpnligjeb, Jatobe miftet en Srebiebeet af jtn
Sængbe. Det toar bog enbnu 180 gob langt og, fem
gob fra Øtoben, 26 gob i Omfang.
ft
Æ 154
29be Mart«. — Si fom til en anben inbianjf Se*
grabelfe«plab«, font fpnte« at bære rigt fmpffet. Seg
bab bore Snbianere at fætte,o« i Sanb, men be bilbe iffe.
Seg maatk berfor fætte berø i Sanb paa ben røobfatte
globbreb øg felb roe kanoen ober. Seg tbibter iffe om,
at bi Jabbe mobfat ftg min Slbfærb, naar bd iffe Jabbe
bæret for bet 9iabn, fom jeg paa ©runb af be Sortraiter,
jeg Jabbe malet, allerebe Jabbe forjfaffet mig forø en jtor
Mebicinrøanb. Min 5mnjt at male Sortraiter tiljfrebe«
ubeluffenbe en obematuriig $raft, og jeg lagbe Mærfe
til, at be, naar be faae paa mine Malerier, ali|b Jolbt
£aanben for Øinene og faae igjennem gingrene, ligeforø
be uben Unbtagelfe gjøre, naar be betragte en ^øb^p^a^
jeg anfom tit Stebet, fanbt jeg bd oberbaabigt fmpffet
meb utallige til Dfptte etter Srpb tjenlige ©jenjianbe, ber
ffulbe jtaae tit ben Slfbøbe« 9ftaabigjeb paa Jan« 9ftei[e
til Slanbeme« Sfttge. Di«fe ©jenjianbe bejiobe i Sæpper,
Sinbægere, S°tter, Sanber, ^jebler, Satterfener, $ur»e,
Sfaaler og Sfeer af 4>°rn, og frøaa Stpffer Øæbe af
forjfjettig garbe. Seg unberføgte i Særbele«Jeb een
3tano, fom bar rigere fmpffet enb be anbre. Side paa
ben opjængte ©jenjianbe bare gjorte ubrugelige for benne
Serben, ibet be enten bare rebne etter bræffebe itu, etter
ber bar boret futter i bem; Snbianeme troe nemlig, at
ben fiore Slanb gjør bem iftanb iajen. Seb at unberføge
bd Snbre af en $ano fanbt jeg beri en Mængbe Mu«*
lingffader, Serier og 9tinge; felb ben ^øbii Munb bar
fplbt meb bi«fe ©jenjianbe. Segemet felb »ar orøjpggeligt
inbftoøbt i mangfotbige Sag af Siømaatter. Saa Sunben
af kanoen laa en Su&og Sjil, en Støre- et Sppb og et
f Am
W 1
155
Slag« #affe af §om til at opgraøe ©ama *$øbbeme
meb; »eb ben øøerfte ©nbe af kanoen, umibbelbart o»er
bw Døbe« Segeme, »ar ber et Dæffe af Sarf, og i
Sunben »ar ber boret fuller, for at Sanbet funbe løb
ub. Di«fe kanoer Jenfætte« altib paa nebrammebe ^3cele,
Jænge« op imellem Sræerne« ©rene, eder Jenfiide« paa
fritjiaaenbe flipper i globen, for at Jolbe fHo»bprene
borte fra bem.
Saalænge jeg opjolbt mig Jer, Jolbt Snbianeme
Øie meb mig fra ben mobfatte Sreb, og ba jeg forø til*
bage til bem, unberføgte be mig raeb Øinene faa nøie,
font be »et funbe, for at fee, om jeg iffe Ja»be taget
tftogct meb mig. Qambi jeg »æret faa uflog at gjøre
bette, ffulbe jeg rimeligøii« Ja»e bøbet røeb mit Si» for
benne Sanjedigelfe, tt)i Døben er ben »i«fe Straf for
ben ringefie ^rænfelfe af en Segra»elfe«=*$ianoe« £ettigjeb.
Seg føgte at faae Optp«ning om, J»em ber »ar begratoet
i ben rigt fmpffebe $ano, men ben enefie Unberretning,
jeg funbe faae af berø, »ar, at ben Slfbøbe »ar Datter
af en ©Jinoof * #ø»bing. Snbianeme i benne ©gn Ja»e
en otoertroiff grpgt for at næ»ne ifta»net paa nogenforø*
Jetfi Slfbøb; ligefaa libt »ifle be næbne bere« eget 9tø»n,
Jpilfet man fun fan erfare af en Srebiemanb. ©en af
bem fpurgte mig, om jeg ønffebe at fjenbe Jan« $a»n
for at funne ftjæle bd. $)d er iffe fjelbent, at en £ø»*
bing, naar ban ønffer at »ife en en meget fior S©re,
gitoer en fit eget 9tø»n og næ»ner en ber»eb, meben«
Jan fel» antager et anbet.
30te Mart«. — Si lanbcbe »eb eorolt£ * ©aarben,
forø tiljører #ubfon«*Sai*$ompagniet.  £»ebe bprfe« Jer 156
il
i fior Mængbe. derfra Jatobe jeg en fmttf Ubjtgt til
Mount St. £elen«, font fenbte en lang, røørf Øiøgfiøtte
op mob ben flare, blaa #tmmel. Seg ble» Jer inbtil
ben 5te Slpril og tegnebe Sti«coj, ^øøbing for ©ott)li|*
Snbianeme, en lille Stamme af omtrent 200 Menneffer.
De trpffe bere« #o»eber flabe og tale et Sprog, fom
meget ligner ©Jinoofeme«. De »are meget »enlige imob
mig, og jeg opjotbt mig meget iblanbt bem. Seg tegnebe
ogfaa ©arø*roacJant, et gruentimmer af benne Stamme,
raeb jtt Sam. ^>d max iffe uben Sanjfeligjeb, at jeg
otoertalte Jenbe til at ftbbe for mig, tji Jun fpnte« at
frpgte for, at bd »ilbe ffabe Jenbe.
Den 5te Slpril ffaffebe jeg £efte, fom ffulbe bringe
o« til 9?a«qttata »eb Sngct« Sunb; degnen ffpttebe Jele
Dagen neb i Strømme, faa at Moferne næfien »are
ufremfommelige. Om Slftenen opfloge »i »or Seir t*ftær*
Jeben af en lille Sanb«bp, J»i« Snbbpggere, ©oroIi£*3n*
bianere, bare ufæbbanligt benlige og Jøjlige.
6te Slpril. — Si fom ober bd faafalbte Mub*
Mountain (Mnbberbjerg). Mubberet er Jer faa bpbt, at
bi bare nobfagebe til at flige af £eflene og træffe berø
beb Søilen; be fiaffet« Dpr babebe op til Sugen i Mub*
ber, ber bar faa feigt forø gugleliim. Denne Siften op*
floge bi bor Seir i prairie be Sute, forø er mærfelig beb
fine utallige, runbe £øie, ber Jæbe ftg beb Siben af
Jberanbre forø ligefaa mange #albfugler af ti til totb
2)arb« Omfang og en $øibi af fire tit fem gob. Seg grabebe
een af bent op, røen fanbt Sntet beri uben en Sunfe tøfe
Stene, ffjønbt jeg grabebe fire til fem gob bpfil. £ele
Oberflaben er tctt bebojet meb grobt ©ræ«.  So og tptoe MJ
zz^m
9 til
157
Mile reifie jeg igjennem benne ntærfbærbigt ubfeenbe
Srairie.
7be Slpril. — Det »ar iffe uben Sanffeligjeb, at
»i forø o»er 9^a«quadp*globen, forø »ar f»ulmet op af
Øtegnen, og »i »arc nøbte til at følge ben atminbelige
gremgang«maabe, naar man ingen kanoer fan faae, nem*
lig at Jolbe #ejien i #alen og f»ømme o»er, meben«
ftetfegobfet træffe« bagefter i Jhtrbe af Sfinb. ©fter et
Sar Simer« gorløb naaebe »i 9tø«quattp, fom er anlagt
af et Selffab, ber falbte ftg Suget«*Sunb*SeIffabet, til
©ræ«gangc og Slgerbprfning. Da jeg beføgte bd, Jatobe
bd omtrent 6000 gaar og 2000 Stpffer £omqbæg.
Slebet« Seliggenjeb er ffjøn, paa ben øfilige Sreb af
Suget«*Sttnb. Sorbbunben er ringere Jer enb paa mange
anbre Steber i famme Dtjirift, tji ben er fanbet; imib*
lertib »ojer ©ræ«fet pppigt, og bd mtlbe $!ima gjør
©gnen færbele« ffiffet til ©ræegange, ba Dbæget albrig
bejøber at fomme unber Sag. Ulben, føm er gob, finber
»eb kompagniet« Sfibe Set til be engelffc Marfeber, og
Obæget flagte« og falte« til SanbroicJ«* Øerne og be
ru«ftffe Stater.
Snbianeme i benne ©gn ere meget fiore, ja, be
fiørfie, jeg Jar truffet paa bd amerifanffe gafilanb;
gruentimmerne ere i SærbeIe«Jeb fiore og f»ære. Stam*
men tætter imedent fem til fej Junbrebe Meblemmer. De
Ja»e flabtrpfte £o»eber, men tale et anbet Sprog enb
©Jinoofeme. Seg tegnebe SacJ*oJ*lett, bere« fomemfie
£øbbing, og Jan« Datter, fom bar en #ue af forffjedig*
farbet ©ræ«, Jbilfet er alminbelig Srug blanbt gruen*
timnteme.
i. =av—wr
158
gjortenbe ®a$ittl
gort Sictoria. — Silfæfbig $lø»er-. — Scepper af £unbe»
Jaar. — gorflæber af 33arf. — @n jobbings ^nbfopttelfe. —
Stør af en ufytyre ©tørtelfe. — brager, fom leøe af* giff. ~
#uu§lig i^nbretmng. - Den bøbe Stabtnbe. — 3lt forjfræffe en
Snbfobt. — Den Døbe« Saff. - ©pillet Sejallum. — @n
fcfrbar gejl. — Mebicinffe £uer.
8be Slpril. — Seg forlob Dfagquattp om Morgenen
i en 5tuuo tidigerøeb fej Snbianere. Si roebe Jele Dagen
og ben følgenbe 9iat, ba Strømmen fpnte« at bære gun*
ftig, og gjorbe iffe #olbt, før Sloffen to om ©ftermib*
bagen, ba bi naaebe gort Sictoria paa Sancouber«*Øen,
e$er at mi Jabbe reifi Jalbfemtftnb«tpbe Mile uben at
Jbile o«, gort Sictoria ligger beb en lide, en gjerbing*
toei breb Sugt, ber gaacr omtrent fpb Mile inb i Sanbet
og banner en beqbem og fiffer $abn, ber er bpb nof tit
Sfibe af enjber Størrelfe. ^)d inbianffe dlamn er
,,©«quimelt", eder „Slebet, Jbor man famler ©amaer*-,
forbi benne Slante ftnbe« i fior Mængbe ber i ©gnen.
Seb min Slnfomfi bleb jeg benligt mobtagen af Opfpn«*
manben, Mr. gintapfon. £an oberlob mig et Jpggeligt
Særelfe, fom jeg gjorbe tit mit #obcbqbarteer i be to
Maaneber, i Jbilfe jeg, for at optage Sfitfer, gjorbe
Ubftugter iblanbt Snbianeme ber i Omegnen og tang«
meb ^abofpfieme.
sorbbunben er gob Jer i ©gnen, og #bebe bprfe« i
betpbelig Mængbe.  ^løberen bojer frobigt, og man for*
ben oprinbeligt er bojet op af grøforn, fom vm
tilfælbigbii« ere bragte bertil meb Sarer fra engtanb, ber
ofte ere inbpaffebe i #ø.
Det Snbre af Øen er fun blebet tibet unberføgt,
unbtagen af Snbianeme, ber bejfribe bd fom flet forfpnet
meb Sanb om Sommeren. Sanbet fra en i gortet grabet
Srønb bar altfor faltagtigt, til at man funbe bruge bd.
Det Snbre af Øen er, feet fra $pjten, fulbt af Clipper
og Sjerge og aabenbart bulfanff; Sræerne ere fiore, for
Størfiebeten eg og ©ran. Man bar netop i Segreb røeb
at ubjugge Sømmeret til et temmelig betpbeligt Sfib.
©iabli«fementet er meget fiort og maa meb Siben blibe
kompagniet« bigtigfie Oplag«jieb„ Si #btbe og fprretpbe
Snbianere bare beff jæftigebe meb at bpgge npe Saf Jufe og
Magaftner. Saa ben anben Sibe af #abnen, lige ober*
for gortet, ligger en Sanb«bp, ber er beboet af ©Jal*
lum«*3nbianere. De rofe ftg af at funne fiide 500 for
Størfiebeten meb Stter og Sile bebæbnebe erigere. Dere«
#ptter ere bpggebe af ©ebertræ ligefom ©Jinoofeme«,
røen ere meget fiørre, ibet nogle ere treftnb«tpbe til Jalb*
fjerbftnb«tpbe gob lange.
Mænbene Jabe Sntet paa om Sommeren, og om
Sinteren fun et Sæppe, enten af ^unbejaar alene, etter
af #unbejaar og ©aafebuun tilfammen, af ©eberbarf etter
Sfinb af Silbgæ«, ligefom ©Jinoofeme. De Jabe et eget
Slag« fmaa #unbe røeb lange, fortbrune og ganffe Jbibe
$aax. Di«fe #unbe opelffe« paa Mæbebragten« Segne.
£aarene jfære« af meb en $ntb og blanbe« meb ©aafe*
buun og libt Jbib Sorb, fom jfal conferbere #aarene.
Denne Ma«fe bliber nu banfet fammen meb Stoffe og
tbunbet til Sraabe, beb at gnibe ben meb ben flabe #aanb
II
V i
y i
i
160
neb ab Saaret, paa farøme Maabe forø Sføraageren pleier
at trille Segtraab, Jborefter be unbergaae enbnu en S»in*
bing paa en Spinberof, for at binbe i Stprfe. ©eber*
barfen ri»e« og t»inbe« til Sraabe paa lignenbe Maabe.
Sif bi«fe Sraabe »æ»e be berpaa Sæpper paa en af bem
fel» opfunben, meget fimpel Sæ». ©n enfelt Sraab »ins
be« omfring en fttrfantet Skamme o»er Otutter, font ere
anbragte »eb ben øtoerfie og ben neberjie ©nbe af famme;
gjennem bi«fe Sraabe føre« nu røeb #aanben en anben
Sraab afbejlenbe op og neb og banfe« fajt meb et Slag«
Sræfam^ efter Jaanben font Sætoeren arbeiber, breier Jan
Øiutteme, og naar Jan er forømen runbt, er ber »æ»et en
Sæf, forø er aaben for begge ©nber, og forø, naar ben
bli»er flippet op, banner et fttrfantet Sæppe. gruen*
timrøerne bære fun et gorffæbe, fom er flettet af Strim*
ler af ©eberbarf, og fom binbe« omfring Si»et og foran
naaer neb til knæene. De bruge imiblertib Sæpper mere
enb Manbfolfene, bog neppe af nogen 3lnjlænbigjeb«følelfe.
Denne Stamme flabtrpffer #ø»ebet, røen bere« Sprog
aftoiger meget fra ©Jinoofeme«; imiblertib tale Mange af
bem bd famrøe Slanbing«fprog, fom tale« »eb ©olumbia*
globen, faa at jeg meb Setjeb funbe. gjøre mig forjiaaelig
for bem. Seg tegnebe ©JeaclacJ, bere« fornemjie £ø»*
bing, orø J»i« Snbfættelfe et Øienbibne fortalte ntig føl*
genbe Slnefbote. ^>a Jan« gaber »ar bletoen for gammel
til at opfplbe en øberfte £øbbing« Stigter, bleb Sønnen
af Stammen balgt til at obertage Jan« Slab«.. 3 benne
Slntebning forlob Jan Sjergene i ben prifelige #enftgt at
fafie og brømnte i trebibe fætter og Dage; tji bi«fe
Snbianere fæjie megen Sib tit Drømme og troe, at bd er
il
i- ■MM
«Vi
161
nøbbenbigt at unberfafie jtg en lang gafte, naar Drømmen
ffal Jabe nogenfomjelfi Setpbning. ©fter gorløb af ben
befiemte Sib berebte Stammen en fior gefi. ^a ben Ub*
toalgte Jabbe oberftrøget ftg meb et tpft Sag gebt og ©aa*
febuun, fiprtebe Jan inb i Sanb«bpen, greb en lille #unb
og begbnbte at fortære ben lebenbe, Jbilfet bar en beb faa*
banne Seiligjeber alminbelig Snblebning. Stammen fam*
lebe« orafring Jam meb ben bilbefte Sang og Danb«, Jbor*
paa Jan nærmebe ftg bem, Jan agtebe Jøiefi, og bib bem
i bere« bare Sfulbre etter Slrnte; fom Segn paa ben fiørfie
#øiagtelfe anfaae« bd, naar Jan Ub Stpffet ub og flugte
bd.  Stf gruentimmerne tog Jan jlet ingen 9?otit«.
Saa ^orbbcflfpften af bd jiide Ocean Jar jeg feet
mange Mænb, fom bare frpgtelige Mærfer af Jbab be
anfaae for en Jæberlig Ubmærfelfe, og bdk er iffe ben
enefte Maabe, paa Jbilfen be banftre bere« Segeme. Seg
Jar felb feet en ung S^e, paa.Jbem Slobet firømmebe ub
af gabenbe Saar, fom Jun meb egen #aanb, beb #jælp
af en ffarp Steen, Jabbe bibragt ftg ober Slrme og Srpfi,
forbi Jun Jabbe mijiet en Saflrjorenbe. ©fter at be Jabbe
tilbragt nogen Sib meb Sang og Danb«, traf ©r;ea*clacj
jtg titbage meb fine golf til et i en fior £ptte foranfialtet
Maaltib, fom fornemmelig! befiob af ^balftffefpef, i bere«
Sanfer ben jiørjie af alle Sæfferbibffener, ffjønbt be Jabe
Saj, fabliau, Stør og anben fortræffelig gijf i Ober*
fløbigjeb.
Sltte Stammerne i benne Omegn tebe næfien ubeluf*
fenbe af giff, fom be til enl;ber Sib af Slaret fange meb
faamegen Settyeb, at be ftffert ere be meeft bobne Menneffer
i t)eXe Serben.  Støren fange« Jer i oberorbenttig Mængbe
@n Æunfincré SSonbrinacr.
11 *fe
162
og opnaaer en umaabelig Størrelfe, ibd ben fan beie iraei*
lent fire og fej Junbrebe Snub. Den fange« beb #jælp
af et Jalbfjerb« til ftirjmb«tp»e gob langt Sppbffaft, til
Jbilfet ber fæfie« en meb en Mobjage forfpnet Sppb«ob,
fora atter er fafigjort beb en Sine. Meb Sppbet føler
man jig nu frem lang« raeb Sunben af globen, Jbor Stø*
ren pteier at ligge i Segetiben. gøler man nu en gijf,
ba bliber ^rogfppbet brebet inb i ben, og Sfaftet truffet
tilbage. 9m træffe« gijfcn libt efter libt inb beb Sinen,
ber er meget lang, faa at Støren fan faae Sib til at
mijie en Deel af jtne kræfter, førenb man tager ben op i
kanoen etter jlæber ben paa Sanb. De ftejte af bere«
gijf eliner gjøre« af et Slag« «£aøgræ«, font ofte ftnbe«
af 150 gob« Sængbe, faa tpft fora en Slpant«pen og
een« tpft oberalt; naar bd er baabt, er bd meget jiærft.
Dere« gijfefroge gjøre« af ©rantræet« 9ftøbber og ligne
»ore alminbelige gijfefroge, men fajigjøre« anbertebe« til
Mebefnoren; Mob Jagen gjøre« af Seen.
Mu«linger ere Jer i jtor Oøerfløbigjeb; en Mængbe
af bem fortære« af dragerne, ber gribe bem meb bere«
^løer, flp»e Jøit op i Sttften meb berø, og tabe berø falbe
neb paa flipperne, J»or»eb Sfatten naturlig»ii« gaaer i
Stpffer. Snefe ©ange Jar jeg iagttaget bem »eb benne eten*
bomrøelige gremgang«røaabe. ©n lille, »elfmagenbe Øjier«
ftnbe« i jtor Mængbe i Sugteme. Ogfaa Sæljunbe, Stlb*
ænber og Silbgæ« ere meget Jpppige.
Snbianeme Jolbe færbele« meget af Silberogn, font
be famle paa følgenbe Maabe: ©ebergrene bli»e paa la»e
Steber fænfebe neb paa Sunben af globen, ibet man lægger
nogle faa f»ære Stene paa bem, bog faalebe«, at be grønne .«■£* i
163
©rene iffe forørøe unber Sanb, tji gijf en Jolber røeeji af
at fajie jtn 9ftogn paa noget ©rønt. Den næjte Morgen
ere alle ©renene bebæffebe røeb Øiogn, font be nu afjfptte
v bere« »anbtætte $urbe, i J»ilfe ben fpnfer tilbunb«;
berpaa trpffe« ben meb #aanben til fmaa kugler og tørre«.
Den er meget »elfmagenbe.
De rifiebe 9føbber af Sregner, forø Jer naae en o»er*
orbentlig Størreife, ubgjøre foruben ©arøa'er og SBappa*
too'er Snbianeme« enejie Stønteføbe.
Slanbt Snbianeme paa Jele $pjien, fra ©alifomien
til SeJring«*Stræbet, Jerjfer Støberiet i jtn jfræffeligjie
Sfiffelfe, ibet be jiærfere Stammer gjøre alle bem, be
funne o»er»inbe, til Staber. 3 bd Snbre, Jbor ber iffe
føre« megen 5irig, ftnber Støberiet iffe Steb. Sftft ^Pjien
Jerjfer ber en Sfif, fom — meb minbre Jan« Senner
bitte lø«fjøbe Jam — giber ©n $lit til at gribe og gjøre
til Støbe enjber Snbianer, man træffer i nogen Slfjianb
fra Jan« Stamme, felb om be Saaajæibenbe iffe ere i
$rig meb Jberanbre. #erren raaber ober Sib og Døb
blanbt jtne Støber, bem Jan efter Sejag opoffrer for en*
Jber Obertro, enjber Øiebliffet« Sune.
©n Morgen, meben« jeg fab og tegnebe, faae jeg paa
flipperne Siget af et ungt gruentimrøer, forø jeg for faa
Dage jtben Jabbe feet funb og frijf, fajiet ub til ©lenter
og brager. Mr. ginlapfon, Opfpn«manben i gort Sicto*
ria, lebfagebe mig Jen til bin £ptte, Jbor Jun Jørte til;
Jer traf bi Jenbe« ^erjferinbe, en Snbianerinbe, forø tog
ftg Jenbe« Qab meget let og uben Sbibl felb Jabbe foran*
lebiget ben. £un paajiob, en Støbe funbe iffe gjøre gor*
bring paa at blibe begrabet, og bleb albele« rafenbe, ba
u*
ft H
li, 164
Mr. ginlapfon fagbe.til Jenbe, at Slabinben Jabbe bæret
meget bebre enb Jun felb. „Seg," ubbrøb Jun, „Datter
af en fobbing, iffe bebre enb en bøb Slabinbe!" og ibet
Jun paatog jtg ben jiørji mulige Særbigjeb, gif Jun ub
meb grabitetijfe Sfribt, og ben næjte Morgen bar £ptten
brubt op, og Jun bar borte. Seg Jørte ogfaa fortætte orø
en #øbbing, fom, ba Jan Jabbe opreijt et colo«falt Slf*
gub«bittebe og offret bd fem Slaber, font Jan grufomt Jabbe
mprbet beb bdi gob, pralenbe fpurgte be Siljiebebærenbe,
Jbem af bent ber Jabbe SRaab tit at bræbe faa mange Slaber.
Ogfaa bi«fe Snbianere ere Sfatjobeber; be ere langt
mere obertroijfe enb ade be Stnbre, jeg Jar truffet paa.
De troe for ©jempel, at naar be funite faae fat paa en
gjenbe« £aar og gjemme bet i et £ul tittigerøeb en grø,
ba bil #obebct, Jborfra bit fom, libe ade be Dbaler, fom
grøen liber fom lebenbe begrabet. Man feer bem albrig
fpptte, uben omjpggeligt at tilintetgjore etjbert Spor af
bere« Sppt, og bdk gjøre be i ben Sro, at en gjenbe, Jbi«
Jan fanbt bit, bilbe faae Magt til at jfabe bent. De fpptte
altib paa bere« Sæppe, at jtge, naar be Jabe eet paa.
Den Sifferjeb, røeb Jbilfen jeg bebægebe mig iblanbt
bem, jfplbte jeg ben obertroijfe grpgt, fom be forbanbt
meb mine S°rtraiter. ©en af bem falbt mig meget til
Sefbær beb bejianbigt at forfølge mig og pa«fe paa mig,
Jbor jeg gif og jiob, for at abbare be anbre Snbianere
imob at labe jtg tegne af, ibet Jan fortalte berø, at bit
bilbe ubfætte berø for alle mulige UJelb. Seg bab Jam
gjentagne ©ange labe bd bære, men forgjæbe«. Omjiber
ftf jeg bd Snbfatb at fee jiibt paa Jam, meben« jeg jiob
meb Sapiir og Slpant i #aanben, fom om i Segreb meb
i HH
tmt*. m
■SIT
■ESI
1
165
at tegne Jam af; Jan bleb meget forjfræffet og fpurgte,
Jbab jeg Jabbe ijtnbe. Seg fbarebe: „Seg bil tegne Dig
af." 9Gu bab Jan mig inbjiænbigt, at jeg bilbe labe bd
bære, og lobebe, at Jan iffe bilbe plage mig mere.
Di«fe Snbianere Jabe en Danb«, forø be falbe „Me*
bicin*Majfe*Danbfen"; benne banbfe be baabe før og efter
etjbert bigtigt goretagenbe, faafom at ftjfe, famle ©ama'er,
etter brage i 5trig. Dere« £enftgt Jemteb er enten at
jierønte ben fiore Slanb til gorbeel for bere« goretagenbe,
etter at tilffribe Jam S©ren for bet #elb, be Jabe Jabt meb fig.
Sej etter otte af Stammen« bigtigfie Mænb, fæbbanligbii«
Mebicinmænb, frøpffe ftg meb Maffer, ber ere ubffaame
af btøbt Sræ, matebe og prbbebe meb gjebre, og røeb Øine
og Munb, forø paa en opfmbforø Maabe ere inbrettebe
til at aabne og luffe. S £aanben Jolbe be en ubffaaren
Sfralbe, fom be f/binge i Saft til en een«formig Sang etter
brummenbe Støi (tji ber er ingen Orb bertil), fom Jele Sel*
jfabet ijiemrøer, røeben« be tangforøt banbfe runbt i en 5treb«.
3blanbt ©lat*lum*3nbianeme og be anbre Stammer,
ber beboe bi«fe egne, Jar jeg albrig Jørt nogetfomjelft
Sagn, røeb £enfpn til bere« Oprinbelfe, jfjønbt faabanne
Sagn ere alminbetige iblanbt bem, ber boe paa ben øjtlige
Sibe af 9flocfp*Mountain«. De troe iffe paa nogen til*
fomrøenbe Straf, jfjønbt be i benne Serben troe jtg ub*
fatte for ben onbe Slanb« onbjfab«fulbe 3nbflpbelfe, og
tilffribe benne alle bere« Sanjelb og Ulpffer.
Den gobe Slanb falbe« £ia«*Sod>a*li*Si*paJ, bd bil
ftge ben fiore Oberjøbbing, fra Jberø be faae alt ©obt
Jer i Sibet, og til Jbi« frebelige Silbbane be meb Siben
Sltte (futte faae Slbgang, for bejianbigt at lebe ber i Sil*
i  H I
I
fi **p
166
freb«Jeb og Øberfføbigjeb. Denne Stamme« Mebtcinrøænb
Jabe Orb for at Jabe en Jemrøeligjeb«fulb 3nbflpbelfe paa
bi«fe to Slanber, enten til bet ©obe etter bd Onbe. De
banne et Jemrøetigt Seljfab, og 3nbbielfen i bdk er for*
bunben meb mange ©eremonier og fiore Orøfojininger.
^anbibaten røaa foranjialte en gejl for jine Senner øg
alle bem, fom ønjfe at tage Deel beri, og gjøre be anbre
Mebicinmænb goræringer. ©n $ptte bliber inbrettet til
Jarø, og Jan gaaer berinb og bliber ber alene i tre Dage
og fætter, uben at npbe 9toget, røeben« be allerebe Snb*
biebe blibe beb at fpnge og banbfe omfring #ptten i al
benne Sib. efter benne gajie, beb Jbilfen Jan, fom
røan formober, bliber ubrujiet røeb ganjfe færegne ©otoer,
bliber Jan titfpnelabenbe liblø« baaren ub af #ptten og
bt)ppit i bit nærmejie, folbe Sanb, Jbor be gnibe og bajfe
Jam, inbtil Jan leber op igjen; bdk falbe be „at bajfe
ben Døbe." Saafnart Jan fommer tiflibe igjen, løber
Jan inb i Sfobene og øenber fnart tilbag flæbt forø en
Mebicinrøanb. Denne Dragt bejiaaer i Sttrøinbeligjeb af
©aafebuun, forø røeb et tpft Sag gebt er fmurt ober
$obeb og Segeme, en Rappi af reben ©eberbarf, og Me*
bicittsSfralben i #aanben. 9tu famler Jan alle jine ©ien*
bele, Sæpper, Mu«lingjfatter og Smpffer, og ubbeler bd
£ele iblanbt jine Senner, fiotenbe paa, at Jan« Srofe«fion
for grerøtiben bil inbbringe Jarø bd gomøbne til Jan«
UnberJolb. Meben« Jan ubbeler fine ©aber, fortfætte«
Danbfen og Sangen paa bd Sbrigfie; til Slutning fætter
Jele Selffabet ftg atter til Maaltibet, og be røaa Jabe en
bibunberlig Sippetit, tji bd er en ganffe utrolig Ma«fe
af Sebnet«røibler, ber blibe fortærebe. *SWP"
167
Dere« £ptter ere be jiørjie Spgninger af nogetforø*
Jeljt Slag«, jeg Jar feet Jo« Snbianeme. Det Snbre
bele« i forjfjettige Slfbelinger, faa at otte til ti gamilier
funne bøe beri, og be ere gobt bpggebe, naar man be*
tænfer, at be iffe Jabe Stnbet enb Seenfiler til at fpalte
Stamrøeme røeb; be«uagtet Ipff e« bd berø at faae Sræberne
meget glatte og regelmæ«jtge. . Seg tegnebe en Dag en
Sfitfe, meben« i Mibten af #ptten et Seljfab bar ibrigt
bejfjæftiget meb at fpitte. Spillet falbe« Sejatturø og
fpitte« meb ti fmaa, runbe Stpffer Sræ, af Jbilfe bet
ene er malet fort.   Spilleren jfubber nu Jurtigt bi«fe
i
Stpffer frem og titbage imetterø to Sunfer ©eberbarf>
inbtil Mafferen ptubfeligt jianbfer Jarø og føger at gjætte,
i Jbilfen Sunfe bd forte Stpffe er jfjult. De elffe bette
Spit faa libenffabeligt, at be ofte fpitte bet uafbrubt i to
til tre paa Jinanben følgenbe Dage og -Kætter.
Sam*fe*a, Oberjøbbing for ©oroitcjinerne, fra ©e*
orgta*©olfen, bar beelagtig i Spillet. #an bar fomrøen
tit ©«quimelt i benffabeligt Seføg. Denne #ø»bing bar
i fine pngre Dage en fior eriger og fif i eet af fine Slag
en tyiil tgjennem Sinben. ^an gjorbe mange ganger, foni
Jan i Sllminbeligjeb følgte til be Stammer, ber boebe
længere mob Woxb, forbi Jan berbeb, at be ffulbe igjen*
nem et fjenbttigt Sanb for at forørøe titbage til bere« egen
Stamme, gjorbe bem bere« glugt banffeligere. De norb*
lige Stammer tage altib fun bere« Staber fra berø, ber
boe længere røob Spb. Sam*fe*a befab Meget af bet, fom
Snbianeme anfee for Sftigborø, og ben Sfat, Jan forbrcbe
af fit golf, forøgebe befianbigt Jan« Selfianb. 9tøat en
fobbing« Selfianb naaer et bifi Snnft, er bd Sfif at foranjialte en ftor geft, til J»ilfen Sltte bibrage. 9?abo*
Jøbbingemc, meb J»em Jan jiaaer i »enjfabeligt gorjolb,
bli»e inbbubte, og »eb Slutningen af ©jæjiebubet ubbeler
Jan Sllt, J»ab Jan Jar famlet ftben ben forrige gejl, maa*
jfee i be tre eder fire foregaaenbe Slår, fom goræringcr
blanbt jtne ©jæjier. $mab en #øbbing faalebe« fan famle
farørøen og atter jfjænfe bort, fan unbertiben bdøbi ftg
til noget meget Setpbeligt. Seg Jar Jørt om ©n, forø
eiebe tol» Satter Sæpper, imetterø tp»e og trebibe Sø«fer,
utallige Sotter, $jebter, Sa«ber, ^nibe og anbre Sfjære*
rebjfaber, en fior Mængbe Serier og anbre Smpffer, til*
ligerøeb utallige, fmuffe, cjineftffe S©ffer, forø ftnbe Sei
Jertit fra SanbroicJ«*Øeme. £ø»bingen« £enftgt meb faa*
lebe« at forære fine Sfatte bort, er at binbe Setpbning i
Slnbre« Øine, ibet Jan« eget golf ofte praler meb, Jbor*
meget bere« #ø»bing Jar bortgibet, og meb Stoltjeb frem*
bifer faabanne Sing, fom bc Jabe faaet af Jam.
Seg tegnebe ogfaa Jan« Søn, ©ulcjittum. £an Jatobe
en Mebicinjue paa, forø Jan gjorbe jtg meget til af. Den
toar gjort af Mennejfejaar og prpbet meb gjebre; £aarene
toare tagne af £o»eberne paa be Mennejfer, Jan Jatobe
bræbt i krigen, -fjan fortalte mig, at Jan fun bar ben
»eb Jøitibelige Seiligjeber, faafom »eb bdk Jan« Seføg
Jo« ©laHum*Snbianeme. Da jeg pttrebe bd Ønjfe at
affjøbe Jam ben, fbarebe Jan mig, at Jan burberebe ben
altfor Jøit til at jfitte jtg beb ben; Jetter iffe bilbe Jan
tittabe mig at tage ben røeb til mit Selt for at tegne
efter ben, ttnbtagen at Jan felb bar meb, tji Jan frpgtebe
for, at ben ffulbe røijte nogen af ftn røagiffe ^raft. nm
mm
KSSHR
169
gemtenbe tajritel.
©it llbftugt tange meb $pften. — Snbianeme« 9cb§gjerrig*
t>eb. — hemmelig »olbfomme iQbaffalbere. — et ubebænbigt
SinF. — Æamp for en ^oalftff. — ©n barm Seleiring. — Silb*
anbefangji. — <£n fior llbefjenbt. — //Sonquin«" Sfjæbne. —
$engejtjferi. — SJamjiun ben ^ffSlige. — ealeooniffe Suttier.
Da jeg ønffebe at gjennemfeite De guca*Stræbet og
beføge be beb bdé $pjlet boenbe Stammer, formaaebe jeg
©Jea*clacJ, Oberjøbbingen, og fire af Jan« golf til i jin
$ano at beforbre raig og Solfen fra gortet op ab Stræbet;
og ben 6te Mai omtrent Sloffen 10 om Morgenen begabe
bi o« paa Seien, Øjien for Sancouber«*Øen, ober kanalen
De Slro, til gajttønbet. Da bi nærmebe o« en inbianjf
Sanb«bp, fom, efter Jbab jeg fenere erfarebe, bejtob af fem
til fej Junbrebe Snbianere, font be fiprtenbe neb tilStranb*
brebben i et tilfpnelabenbe fjenbtligt Optog, og ba nogle
Saabe, font Slaret i gorbeien Jabbe bæret paa en Op*
bagelfe«reife, bare blebne oberfalbne paa bd famme Steb,
bare bi naturligbii« noget befpmrebe for bor Sifferjeb.
Si Jabbe albrig faa fnart nærmet o« ^pfien, før en
tat Sfare fom babenbe i Sanb op til Sibet og omringebe
o«; be bemægtigebe fig bor Stano, traf ben tifligemeb o«
Jøit op paa Stranbbrebben og fpurgte, Jbab bi bilbe.
3eg fbarebe, at jeg bilbe forflare ntit 9©rinbe for bere«
fobbing, forø berpaa firår meget benffabeligt traabte
frem. ^)a jeg Jabbe fortalt Jam, at jeg Jabbe forefat mig
at beføge alle Snbianeme og tegne bere« bigtigfte #øb*
binger og fiore erigere af, førte Jan mig inb i ftn £ptte,
)f f
K: U_!	
mmSMmmm
M*
li' ,
W
170
Jbor jeg fatte mig paa en Maatte lige oberfor Jam og
begpnbte at tegne, efter et Snr Minuter« gorløb bar
Støbfen opfplbt, og ba ber iffe funbe rumme« glere, flat*
trebe be op paa Saget af #ptten, rebe Maatterne fra
Sliberne, fom be flpngebe jig til, ben ©ne obenpaa ben
Slnben, fom en Sifbærm, og figebe neb paa o«. #borJen
jeg enb benbte mit Øie, faae jeg iffe Slnbet enb en tæt
Ma«fe afjfpelige, røb* og Jbibmalebe Slnjigter.
Seg ffpnbte mig at gjøre min Sfitfe færbig og ttebe
bort, efter at Jabe gibet £øbbingen en lille Øtutte Sobaf
for Jan« Slrtigjeb. Saa Oberfarten Jabbe Sinben bæret
faa fiærf, at jeg fanbt et Opjolb Jer raabeligt, Jborfor
jeg opflog mit Selt omtrent to Junbrebe $arb« fra bere«
Sanb«bp. Si blebe fnart omrtngcbe af £unbreber af 3n*
bianere, blanbt Jbilfe ogfaa #øbbmgen befanbt ftg. Denne
gab jeg ^øget af røin Slften«mab og alle be Oplp«ninger,
Jan attraaebe, og ba jeg fagbe Jam, at jeg bar træt og
ønffebe at fobc, men iffe funbe gjøre bd, faalænge faa*
mange af Jan« golf bare tilfiebe, reifie Jan ftg øiebliffeligt
og bøb bem at træffe fig tilbage. De abløbe firår, og
Jan gif bort meb bem.
Omtrent Sloffen 10 om Slftenen flentrebe jeg inb til
Sanb«bpen og Jørte ber en Jeftig Støi i een af #ptteme;
jeg gif inb og faae en gammel $one Jolbe beb een af be
frøuffefie, inbianfte Siger, jeg nogenftnbe Jabbe feet. |>un
bar ganffe nøgen. S Mibten af Særelfet fab Mebicin*
røanben, nøgen og meb Senene ober $ør«; en Sræffaal
røeb Sanb fiob foran Jam, og tolb etter femten anbre
Mænb fabe runbt omfring i #ptten. Sit Jelbrebe Siam
for et Onbe i Jenbe« Sibe, bar ^enjigten mebgorfam*
A een
171
lingen. Saafnart man lagbe Mærfe til min Dtærbærelfe,
gjorbe man Slab« for mig til at jtbbe. Mebictnrøanben
bar, beb be oberorbentlige Smfltengelfer, forø Ubøbetfen af
Jan« 5talb mebførte, falben i en fiærf Sbeb, og tog nu
albele« ubmattet tylabå iblanbt be Stnbre; berpaa tog en
pngre Mebicinrøanb Jan« tibligere tylab§ foran Sræjfaalen,
lige beb Siben af Satienten. Da Jan Jabbe taget jtt
Sæppe af, begpnbte Jan at fpnge og gjøre gagter paa bet
Solbforøjie, røeben« be Slnbre, unber fiabig Sang, meb
frøaa Sinbe floge Saft bertil paa Jule Sræffaate og
Srorørøer. ©fter at Jan omtrent en Jalb Sime« Sib Jabbe
anftrenget ftg paa benne Maabe, inbtil Sbeben Jaglebe
neb ab Jam, fiprtebe Jan plubfeligt Jen imob ben unge
Sige, tog meb fine Sænber fat i Jenbe« Sibe og rpftebe
Jenbe et Sar Minuter, meben« ben Spge lob til at ub*
ftaae ffræffelige Sibelfer. Derpaa gab Jan Slip paa Jenbe
og raabte, meben« Jan i bd Samme Jolbt £ænbeme for
Munben, at nu Jabbe Jan ben; Jan puttebe nu £ænbemc
i Sanbet og foregab, meb megen Slnfirengelfe at Jolbe
Spgbommen, fom Jan Jabbe befriet Jenbe fra, bernebe,
for at ben iffe ffulbe fpringe op igjen og benbe tilbage
til Sfttienten.
Omftber, ba Jan Jabbe faaet Sugt meb ben, benbte
Jan ftg triumpjerenbe om til mig og Jolbt, medem Sege*
fingeren og Sommelftngeren paa begge #ænber, 9?oget, fom
lignebe et Stpffe Sruff, Jborpaa een af Snbianeme fleb fin
Ænib og belte bd i to Dele, faa at Jan bejolbt eet Stpffe
i Jber £aanb. Det ene Stpffe fafiebe Jan i Sanbet, bet
anbet i Siben, ibet Jan lebfagebe benne ©jerning meb en
bjæbelff Støi, fom fun en Mebicinrøanb er*iftanb til at 172
frembringe, ©fter SMt bdk reijie Jan jtg, fulbfomracnt
filfreb« meb ftg felb, ffjønbt ben fiaffel« patient foreforø
mig at fole ftg alt Slnbet enb linbret beb ben bolbforørøe
Sejanbling, Jun Jabbe bæret ubfat for.
7be Mai. — Slderebe før Daggrp forlobe bi bor
Seir, uben at opjolbe o« efter at gjøre #øbbingeme bor
Opbartning. Orø eftermibbagen naaebe bi SBJitbp'«*Øen,
fom abffifler Stræbet De guca fra Snget«*Sunb. gor
nogle faa Slår ftben bar en fatjolff Mi«jion bleben op*
rettet Jer paa Øen, men bar atter bleben opjæbet paa
©runb af at Snbianeme, ber bet paa $anbelen« Segne
bife fig benlige mob #ubfon«*Sai*$orøpagniet, meb megen
Mi«tænfeligjeb betragte alle Slnbre, ber føge at nebfætte
jtg Jer, forbi be ere bange for, at be #btbe ffutte forføge
paa at berøbe berø bere« eienbomrøe.
^S)a bi nærmebe o« Sanb«bpen Soanicjurø, fif bi Øie
paa to fiore, afSræbloffe opførte Safiioner, bel inbrettebe
efter Snbianeme« Maabe at føre $rig paa, og bpggebe
røeb megen Dpgtigjeb. Da bor 5tano nærmebe ftg ^pfien,
faae ieg 3nbbpggeme ile Jen til bi«fe Safiioner, og fort
berpaa Jørte bi abffittige Sfub. Si antoge bdk for en
#ilfen og fom enbnu nærmere, men bi forbaufebe« beb at
Jøre enbnu flere Sfub og fee bugterne falbe neb iffe langt
fra bor $ano. Mine Snbianere Jolbt firår op at roe, og
bd max meb ben flørjte Møie, at jeg bebægebe bem til at
gaae bibere. £abbe bi biifi ben minbfie Silbøieligjeb til
at benbe om, tbibler jeg iffe om, at be bare blebne beb at
ffpbe og meb fiørre £elb; røen ba jeg lanbebe og fpurgte,
Jbab benne Sfpben ffulbe betpbe, fbarebe be, at bd fun bar
for at labi mig bibe, at be bare i Sejibbetfe af Sfpbebaab^n •MP), i
nrnmy-mmmmm
»—J
173
Sibenefter bejanblebe be mig meget gjæjifrit. Socfeji*
num, bere« fobbing, titbøb o« Sllt, Jbab ber jiob til Jan«
Ølaabigjeb. Smiblertib bar bd røeb jiørjie Møie, at jeg
funbe formaae Jarø til at labe jtg male; bog Ipffebe« bd
mig omftber beb at bife Jam abjfittige anbre #øbbinger«
Sortraiter og ftge Jam, at be ffulbe bife« til Jan« fiore
Mober, Dronningen, fom uben Sbibl bilbe ftnbe bd meget
befpnberligt, naar Jan« portrait iffe bar beriblanbt. 3eg
bleb ber to tit tre Simer og tog en Sfitfe af Sanb«bpen.
Det Ipffebe« mig ogfaa at faae et meget fmuft gruen*
timmer, ben anben #øbbing« 5tone, til at fibbe for mig.
£un Jabbe bd flabefie £obeb, jeg Jabbe feet i benne Om*
egn. Derpaa roebe bi ober til ben fpblige $pji og op*
floge bort -ftatteqbarteer ber.
8be Mai. Si roebe lang« meb ben fpblige 5?pfi
og opfloge bor Seir paa en lang, fppbformet Sanbtunge,
forø fpringer tre. til fire Mile ub i Stræbet.
9be Mai. — Si bare bor $ano ober Sanbtungen
og naaebe orø Slftenen S-eJ-nu«, en Sanb«bp etter et gort.
^)d befiob af en bobbeit SRceffe tpffe %otli, af Jbilfe be
pberjie bare omtrent tpbe, be inberfie omtrent fem gob Jøie,
og fom inbjegnebe et Sftum af 150 gob i giirfant. Ober
Jele bdk 9ftum er ber Sag, og bd er beett i fmaa Sif*
betinger eller Snbeluffer til be forffjettige garøilier« Srug.
Seb min Slnfomft bar ber omtrent 200 af Stammen« Meb*
lemmer i gortet. Dere« £øbbing, g)ate«*fut*fooi, mobtog
mig meb megen «£)jetteligjeb. Seg bleb Jo« berø i tre
Dage, og Jele Stammen forø røig meget benligt imøbe, meb
en enefie Unbtagetfe, fom maatk tilffribe« ben obertroiffe
grpgt, at en Jbib Manb« ^ærbærelfc i een af bere« £ptter
I
L'
ill
. fl I
i
éi
m SS!"
174
bragte Spgborø i bere« garøilie. ?)ate«*fut*føøt befrpgtebe
et Slngreb af Macaro*3nbianeme, og ba Jan røeente, at
min Magt og Snbjtpbelfe font Mebicinrøanb maatte bære
af megen Sigtigjeb, fpurgte Jan mig meget ibrigt, Jbi«
Sarti jeg bilbe tage i Silfælbe af bere« $orøme. Seg fba*
rebe Jam, at faalænge be bejanblebe mig gobt, bilbe jeg
bære bere« Sen.
9cogle faa Maaneber før min Slnfomfi bar ber leberet
et fiort Slag imellem eiattum*3nbianeme og Macat»*3n*
bianerne, i Jbilfet be gørfie Jabbe libt et betpbetigt Sab.
Smlebningen bertil bar, at ©lattum*3nbianeme Jabbe be*
mægtiget ftg en #balftff, forø be Slnbre Jabbe bræbt, røen
font bar breben meb Strømmen neb til bere« Sanb«bp.
Macam*3nbianeme forlangte at faae Slnbeel i Spttet, faa*
bel fom at faae bere« Sppb tilbage, femten etter tpbe i
Saltet, forø fabe i f>balftjfen« Segerøe; begge gorbringeme
blebe afjlaaebe, og berbeb opjtob et fjenbtligt Sinbelag
røettem bi«fe Starørøer. v
Der fange« nu fun faa #baler ber beb ^pften, røen
Snbianeme ere libenffabelige ^balftjfejægere, og paa Spef*
fet fætte be meget Særb; be jfære bit i omtrent fire Som*
mer brebe og to gob lange Strimler og fpife bd i Sit*
røinbetigjeb til tørret giff.
Dere« Maabe at fange $toalen paa er meget jinbrig.
Saafnart be opbage en #toal ube paa ben aabne Sø, ile
be neb til bere« fiore kanoer og fiiffe i Søen meb ti
etter tolb Manb i Jber. £ber $ano er forfpnet meb en
Deel fiærfe Sæljunbeffinb« Sofer, fom ere fplbte røeb
Snft og forfærbigebe røeb megen 9tøtagtigjeb og $unfi,
og Jboraf enjtoer inbejolber omtrent ti ©attoner.  Sil mmmmm]
nmm>~mmt
175
Jtoer S°fe er, toeb £jælp af et fiærft, otte etter ni gob
langt Seilgam, fafigjort en røeb en Mob Jage forfpnet
Sppb«ob af Seen, etter Sern, naar be funne faae bd, og
til Obben er fafigjort et fpb etter otte gob langt Sfaft.
Saafnart be forøme Jen til #balen, bribe« Mob Jagerne
meb Soferne beb inb i ben, og Sfafteme træffe« tilbage.
Slngrebet gjentage« faalænge, inbtil £balen, paa ©runb
af be meb Suft fplbte Sbfer, iffe mere er iftanb til at
fpnfe, Jborpaa røan gjør bd af røeb ben og træffer ben
paa Sanb. Unbertiben bobe be ftg paa benne Sagt tpbe til
trebibe Mile ub paa £abet, røen faa beunbringébærbigt
ere bere« kanoer bpggebe, og faa bejænbigt bibe be at
fipre berø, at ber fjelbent tilfiøber berø noget UJelb.
iftogle Maaneber efter at Uenigjeben om £balen Jabbe
funbet Steb, font $ettoro*cum« Srober, Macaroeme« Ober*
Jøbbing, til gort Sictoria for at fjøbe Munition og anbre
nøbbenbige Sing, og bleb paa Seien tilbage angreben af
©lallurøerne. #an og een af Jan« Mænb blebe bræbte,
røen tre Slubre unbjlap, og bi«fe Ipffebe« bd at naae ©ap
glatterp, Jbor ®ettom*cum boebe. Saafnart $eflorø*cum
Jørte, at Jan« Srober bar bøb, ubrujiebe Jan tolb af jine
jiørjie kanoer meb tpbe Manb i Jber, og oberfalbt plub*
feligt S*eJ*nu«; men Jan mærfebe fnart, at Jan fun Jabbe
liben Sanbfpnligjeb for at binbe, faalænge eiadumeme for*
blebe inbenfor bere« 3nbjegning, fulbfomrøent bejfpttebe af
bere« S^Iebærf, meben« Jan« golf, uben nogetfomjelji Sp,
bare ubfatte for ben Sib, ber uafbrubt Jolbte« bebligc
gjennerø Slabningeme imederø Salene, $an fenbte berfor
9*ogle af jtne golf tit gortet« bejilige Sibe, Jbor be jiaf
Sib paa ©ræ«fet og i Sræerne; Siben tog fnart fat i wMffmmT
176
li i
1 it
il
11
Wil
li
1
Spgningeme, og Jan og be Øbrige af Jan« golf Jolbt Sagt,
for at 3ngen ffulbe unbjlippe. ©ladumeme blebe fnart nøbte
til at gjøre et Ubfalb og bæffe bere« gruentirømer« og
Søm« Silbagetog tit Sjergene. $ate«*fut*foot °a, 2)ettoro*
curø fæmpebe meb megen Sapperjeb og tun be»æbnebe meb
bere« $ni»e, Manb imob Manb, inbtil be bte»e ffilte ab
i #aanbgemænget. Seg faae een af ©laflumerne, fom »ar
ble»en meget ilbe tilrebt i dampen, ibet Jan Ja»be maattet
løbe forbi en lang Sftæffe Macamer, forø J»er Jafcbe gjort
et Snit i Jarø, ba Jan fom forbi bem. Spgningeme
bletoe fun tilbeel« fortærebe af Suerne. 2)ettoto*curø gjorbe
atten ganger, for Størjtebelen gruentirømer, fom bletoe
tagne meb fom Slatoer, og paa Jan« Silbagetog »are otte
$o»eber fatte paa Stager forube i kanoerne. #o»ebeme
føre« meb til bere« Sanb«bp og opjiitte« fom Seier«tegn
foran be erigere« #ptte, ber Ja»e bræbt bem. Di«fe
Snbianere jfalpere iffe bere« gjenber.
S Stærjeben af Sanb«bpen ere utaOige befpnberlige
@ra»e meb forjfjcttige Stittabfer o»er, paa J»tlfe Snbia*
neme neblægge bere« Offer tit be ^øbi.
12te Mai. — Si feilebe bort i ben #enjtgt at »enbe
tilbage til Sancou»er«*Øen, men Sinben »ar faa Jeftig,
at »i maatte »enbe om igjen til $pjien, lang« meb Jbilfen
bi feilebe tolb etter fjorten Mile, inbtil bi fom tit Mun*
bingen af en glob. Sanbet, fom laa i Spb for o«, Jæbebe
ftg, faa langt fom Z>id funbe naae, i en uafbrubt $\a\bi
af Jøie Sjerge; Soppen af mange af bem er felb paa
benne Slar«tib bebæffet meb Snee. Si feilebe omtrent en
Miil opab globen tit et inbianjf gifferteie falbet Sucf.
Strømmen er i ftn Jete Srebe affpærret meb S«le og rståSs
—j■
177
aabent $htr»carbeibe af tyiil og anbre ©rene, J»ori ber
meb Mellemrum er anbragt futter, fom føre inb i flettebe
Slfbelinger, i J»ilfe giffene fomme inb paa bere« Sei fra
globen til #a»ct. 9taat.be engang ere berinbe, funne be
iffe fomme ub igjen, ba gutterne inbtoenbtgt til ere ban*
nebe omtrent fom en Sragt. S bi«fe Sejolbere bli»e be uben
Møie bræbte meb Sppb, naar man trænger til at faae berø,
og Sanb«bpen er faalebe« beftanbigt forfbnet meb gøbe. De
fangebe netop en fior Mængbe, ba »i fom bcrtit, og for
en lide tyaiti Sobaf forfpncbe be o« rigeligt røeb giff.
Di«fe Snbianere fange ogfaa en Mængbe 3©nber »eb
#jælp af et pint Dfet, forø er ubfpænbt imederø to omtrent
trebioe gob Jøie og Jalbtrebjtnb«tptoe eder trejtnb«tpbe gob
fra Jinanben jiaaenbe Stænger. Dette 9?æt ubfpænbe« i
en fncber Dat, gjcnnem Jbilfen 3©nbeme flpbe om Slftenen.
■^ebenfor tænbe« en Sib, fom foraarfager Sftøg, og benne
forjinbrcr S©nbeme fra at fee lettet; naar be nu flpbe
imob bet, blibe be forbirrebe og falbe neb, Jborpaa 3n*
bianeme fange bem.
Da Sinben enbnu bar altfor jiærf tit at bobe o«
bibere, blebe bi Jer tit ben 14be. ©Jaro*u*roit, <£øbbin*
gen« Datter, tillob mig at tegne Jenbe af. Meben« Jun
fab for mig, blebe bi omringebe af en Mængbe Snbianere,
Jbilfet fortræbigebe Jenbe meget, ba be inbianjfe gruen*
timnter, paa ©runb af bere« mebføbte Unbfeelfe, ere bange
for Sllt, Jbab ber fan paabrage bem ben offentlige Op*
mærffomjeb, etter gjøre bem latterlige, #un bar bifinof
ben fmutfejie S^e, jeg Jabbe feet ber i ©gnen, Jbilfet
imiblertib iffe er nogen fior kompliment for bin øbrige
qbinbelige Sefolfning.
(§n ftunftnerS ©anbringer.
m
12
•vi ■PPA'
178
Da ©Jea*clacf fanbt, at bor $ano bar altfor lille,
Ipffebe« bd Jam aFfaae bin orøbpttet for en fiørre, og
Sloffen tre orø Morgenen inbffibebe bi o« for at tilbage*
lægge to og trebibe Mile i aaben Sø. I^a mi Jabbe
bæret omtrent et Sftr Simer ube, reifie Sinben ftg til
en fulbfomrøen Storrø, og ba ben btæfie irøob ebben, fieg
Sanbet meget Jøit. een Manb maatte befianbigt øfe
Saaben, for at ben iffe ffulbe fplbe« røeb Sanb.
Dm ifterøte Snbianeme orøborb een af bere« Sange,
forø gif ober tit et formeligt £pl, Jbergang en Sølge,
ber bar Jøiere enb be anbre, nærmebe fig; paa famme
Sib blæfte og fppttebe be imob Sinben, font om be bare
i Jeftig $amp røeb Stormen« onbe Stønb. ^)d Jele Op*
trin bar oberorbentligt fpænbenbe: be bjergjøie Sølger«
Srufen omfring bor titte $ano, fom be Jbert Øieblif
truebe meb at opfluge, Sinben« Suben ober bore 4?obeber
og Snbianeme« #pten gjorbe bd i Sanbjeb ræbfel«fulbt.
Seg forbaufebe« ober ben Sejænbigjeb, Jbormeb be fiprebe
kanoen, ibd be Sltte lagbe bere« Stører ub til Subbart,
Jbergang en Sølge brøbe«, Jborbeb be fomtmbjrebe ben«
$raft og førte Stænfene ober bore #obeber til ben mob*
fatte Sibe af Saaben.
Meb ben fiørfie Sféngfielfe betragtebe jeg Jber Sølge,
font torbnenbe forø o« imøbe, og jeg maa titfiaae, at jeg
frpgtebe for Ubfalbet. Smiblertib anforø bi tpffeligt og
bel til gortet Sloffen 2 orø efterrøibbagen, uben anben
Sfabe enb ben, forø mi Jabbe tibt af urøaabelig Srætjeb,
en naturlig gølgc af ettebe Sirøer« firengt Slrbeibe uben
gobe og i en albete« gjennerøbløbt Sitfianb; men bi«fe
bore Sibelfer glemte« fnart beb ben muntre Sib og bd
Mm I1
179
ftprfenbe Maaltib, Jbormeb bi blebe mobtagnc i gort
Sictoria. en af 3nbianerne betroebe ntig, at Jan unber
Stormen iffe Jabbe næret grpgt for Slnbre enb for mig,
ba Jan og Jan« Srober Id bilbe Jabe funnel fbømme
i Sanb, felb om bd Jabbe bæret en Stræfning af ti Mile.
Dfogle Dage efter min Slnfomfi til gortet fab jeg og
tegnebe en Snbianer. Slubfeligt bleb Døren til røit Sæ*
relfe frøæffet øpiløg en Snbianer af et jintpelt og iffe
inbtagenbe $bre txaabk inb. ®a jeg iffe bilbe forfiprrc«,
bijie jeg uben Ontjiænbigjeber ben Saatrængenbe bort og
luffebe Døren efter Jarø, i ben Sanfe, at bd max en
ganjfe alminbelig Snbianer; tji Jabbe jeg inblabt alle be
^otnrøenbe,- bilbe jeg bære bleben forjiprret fra Morgen
til Siften. Omtrent en Jalb Sime fenere fom Mr. gin*
lapfon og fortalte mig, at ben fiore 2)edom*curø, Ma*
caroeme« fornemfie £øbbing fra ©ap glatterp, bar fomrøen
til gortet. 3eg Jabbe Jørt faa Meget om benne #øbbing,
baabi af Jan« gjenber, ©ladumeme i 3-eJ*nu«, og af
Snbianeme i gort Sancouber, at jeg Jabbe befluttet at
reife til ©ap glatterp, en Slffianb af treftnb«tpbe Mile,
for at faae Jam at fee. Seg bleb berfor meget glab ober
Jan« $omme, ba jeg nu funbe fpare mig fteifen; jeg gif
jiraj ub for at opføge Jam, og bleb iffe libet forunbret
og ærgerlig ober at fee, at bd max Jam, jeg faa ujøfltgt
Jabbe biift ub af mit Særelfe. Seg unbfftjlbte mig na*
turligbii« røeb at jtge, at jeg iffe Jabbe bibjt, Jberø Jan
bar, og fortalte Jam, Jbormeget jeg Jabbe ønffet at faae
Jam at fee, og at jeg Jabbe Jabt iftnbe at reife tit (iap
glatterp i ben Slnlebning. #an fbarebc mig, at Jan gjerne
bilbe troe, jeg iffe forfættigt Jabbe fornærmet Jam, men
12* m*&*
180
at bet Jabbe frænfet Jam ganffe oberorbentligt at blibe
faalebe« bejanblet i faa mange Snbianere« Saafpn.
#an lebfagebe mig tit røit Særelfe, Jbor jeg tegnebe
Jam af, meben« Jan fortalte mig Meget af jtt Sib« £t*
jiorie. $ettoro*cum« gaber bar Sob« paa bd ulpffelige
„Sonquin", bd Sfib, forø Sojn Safob Sljior fenbte ub
for at bribe £anbel røeb be 9ioxb for Sancouber«*Øen
boenbe Snbianere, og forø omtale« i SBafJington*3rbing«
oria". #an bar ben ©nejie, ber jlap bort fra Sfibet,
førenb bet fprang i Suften, ibet alle be Øbrige af bet ulpf*
felige Manbjfab blebe raprbebe omborb, etter fprang i Suften
røeb Sfibet. Det bar umuligt at faae nøgen tilfreb«jiit*
lenbe Oplp«ning om benne førgelige Segibenjeb, ba ber
iffe tebebe nogen $bib, forø funbe røebbele ben.
$ettorø*curø er ben meeji beljabenbe Manb af jin
Stamme. #an« SRigbom bejtaaer for Størjiebelen af Sta*
»er og 3oqua'er, en lille Mu«ling, fom i jtor Mængbe
ftnbe« beb eap glatterp, røen ogfaa fun Jer. Di«fe Mu«*
linger bruge« forø Senge, og beb #jælp af bi«fe ftnber
fior Omfætning Steb iblanbt alle Stammerne. De ftnbe«
paa #abct« Sunb i en betpbclig Dpbbe, og man faaer
bem op beb #jælp af en lang Stang, fom gjøre« faji til
et flabt Sræt, omtrent femten Sommer i giirfant. Dette
Sræt er befat meb en Mængbe Secnpiggc, font, naar be
trpffe« neb, trænge inb i Mu«lingerne, ber fpne« at fibbe
faji paa Sunben beb ben fpibfe enbe. yMu«lingeme Jænge
faji beb Sirene, og faalebe« træffer man bera op til Ober*
flaben. De ere fra Jalbanben til to Sommer lange, Jbibe,
tpnbe og Jule; be enbe i en Spib«, ere let bøiebe og af
rSpffelfe omtrent forø en alrømbelig Sibejiilf.  Dere« Særbt MSP
I
181
retter jtg efter bere« Sængbe, og be tage til i Særb efter
en bejierøt Maalejiof. Saalebe« ubgjøre fprrctpbe Mu«*
linger bd til en gabnelængbe fajlfatte Slntal, Jbilfet i faa
galb i Særb er liig røeb et Sæberffinb; men Jbi« ni og
trebitoe ere fiore nof tit at ubgjøre en gabnelængbe, faa
gjælbe be for to Sæberffinb, otte og trebitoe for tre, og
faalebe« frembele«, ibet be gjælbe et Sætoerffinb mere for
Jtoer Mu«Iing ber er minbre enb bd fafifatte Slntal.
2)efloro*cum forærebe mig et Sar Ørefmpffer af bi«fe
Muélinger, forø Jbert ifær befiob af Jalbfjerbjtnb«tpbe til
fiirjinb«tpbe Stpffer. £an« ftigborø bejtob tilbeel« ogfaa
af Obberjfinb. Det er bd bærbifulbejie Sel«bærf, bet
finbe« paa ben norbamerifanffe $pji; tji et Sfinb er t
#anbeten liig tolb Sæpper, og to Sæpper ere liig en Sø«fe;
Sobaf, Munition og anbre Sing i gorjolb bertiL#Sæppet
er ben Maalejiof, efter Jbilfen alle ©jenjianbe« Særbi be*
regne« paa ben norbbejilige $pji. Uben #enfpn til Jan«
Dtigbomme, bejtbber Jan en urøaabclig Snbflpbelfe ober alle
Stammerne, og bet er jtn egen ^jæfJeb og Dpgtigjeb, og
iffe nogen Slrberettigjeb, Jan jfplber fin Særbigjeb fom
Oberjøbbing. Sorø et Sebii« paa benne £øbbing« 9K°b
oa perfonlige Sillib, fan bd anføre«, at jeg i gortet faae
Jam omringet af og i munter Samtale meb abjfittige af
©lattumeme« #øtobinger, mib Jbilfe Jan ofte Jabbe færøpet
paa Sib og Døb. #an« ^logjfab forantebigebe Jam irøib*
lertib bog til iffe at begibe jig ubenfor gortet efter 9cat*
ten« grerøbrub.
Seg beføgte ©u«*a*nicj* Snbianeme« £pttet, meben«
be bare i Seføg Jer. #øbbingcn bar meget rig og Jabbe
otte $oner meb jtg.  Seb at bife Jam nogle Sfitfer, gab
■ ff *t*
182
jeg Jam at forjiaae, at jeg ønjfebe at tegne Jan« Sor=
ttgajt; men Jan« Damer fatte jig faa Jeftigt betimob,
at jeg toar gtab toeb at jlippe bort fra berø, tji be fnab*
brebe Slfle i Munben paa Jtoeranbre, røeben« Jan fab forø
en Storfultan, ø$mfpntigt fmigret toeb ben Deeltagelfe, be
»ifte for Jan« Selfærb. ^ogle Dage berpaa møbk jeg
^øtobjfngen alene, t nogen Slfjianb fra jin Seir; jeg gab'
Jam en $ufle Sobaf, og Jan famtpffebe ba røeb megen
Serebbidigjeb i, at jeg tegnebe Jan« Sortrait.
Saa een af mine baglige Ubflugter lagbe jeg Mærfe
til en Snbianer, ber bar mig paafalbenbe beb jtn #æ«*
U%$ib. Seb nøiere ©fterfpørgfet erfarebe ieg,?&i'jbet bar
SJarøjtun, Sinajomaeme« Oberjøbbing. #an erfpn*
bigebe jig meget alborligt, om bd iffe bilbe Jabe Jan«
Døb til gølge, Jpt« jeg tegnebe Jarø; og ba jeg bar
færbig røeb Segningen og Jabbe gibet Jarø en 9RuUe
Sobaf, faae Jan et Øieblif paa ben og fagbe, at bit
fun bar en ringe Søn for at bobe jtt Sib. Sibenefter
forfulgte Jan mig to eder tre Dage røeb ben Søn, at
jeg ffulbe tilintetgjøre Sortraitet; og tilftbfl, for at blisji
fri for Jam, tog jeg en flpgtig dopi beraf og reb ben
itu t Jan« ^ærbærelfe, ibet jeg foregab, at bd max Ori*
ginalen.
Seg bleb paa Sancouber«*Øen til ben lObe Suni,
og før jeg tager Slfffeb bermeb, bilbe bd røaajfee bære
bebjl at gibe et fort Ubtog af be Oplp«ninger, jeg in&*
bentebe, beel« beb mine egne Sagttagelfer, beel« beb «f>ub*
fon«*Sai*$ompagniei« Setjente, angaaenbe be cjarafteri*
ftiffe ©ienbommeligjeber Jo« be forffjettige Stammer i
benne egn. r
183
Snbianeme Spb for eolumbia* globen tattobere ftg
nebenfor Munben, Jbilfet giber Stnjtgtet et Ipfeblaat Sfjær.
De, forø boe beb Munbingen af ©olumbia*globen og Jen*
beb Junbrebe Mile opab ben, faabel fom be, ber boe beb
Suget«*Sunb og De guca*Stræbet, og paa ben fpblige
Deel af Sancouber« * Øen, trpffe #obebeme flabe i bere«
Sarnbom. De, fom biboi ben norblige Deel af Øen, gibe
#obebeme kegleform. Dette ffeer beb £jælp af et Sinb,
fom lægge« omfring Sinben og efterjaanben firamme«,
inbtil #øbcbet faaer ben forønffebe gomt.
Den Stamme, ber boer 9ioxb for bi«fe paa gafilan*
bd, falbe« af be fteifenbe „Sabine«", eller Sig*tip« (£pf*
læber), forbi gruentimmerne forftørre bere« Unberlæber beb
at anbringe et Stpffe Sræ igjennem berø. et lide, tpnbt
Stpffe Seen bore« igjennem Sarnet« Unberlæbe, nebenfra
op, og gjøre« efterjaanben jiørre, inbtil et ftabt, tre Som*
mer langt og Jalbanben Somme brebt Stpffe Sræ Jar
bragt Sæben tit at opfbulme i en frpgtelig ©rab, forø enbnu
tager til røeb Sliberen. Der lægge« megen Sægt paa Sæ*
ben« Størrelfe, ba benne ubgjør Maalefioffen for qbinbe*
lig Sfjønjeb; ben banner ogfaa gorjfjetten imedem be fri,
tnbføbtc Obinber og bere« Slabinber.
Dfaar Sræpinben beb een eder anben Seiligjeb tage«
bort, falber Sæben neb paa $agen, og bdk er bd mob*
btybeligjle Spn, man fan tænfe jtg.
Mænbene Jabe unbertiben en Ottng igjennem Dtofen;
ben er af Seen etter af Me«ftng, naar be funne faae bdf
men benne Sfif er iffe alminbelig. De bære en af ©e*
berbarf meget ftint flettet #ue og et Sæppe af Sjergfaaret«
Ulb.  Di«fe Sæpper ere meget bærbtfulbe, og ber ubfor* *emwm
184
bre« Slår tit bere« gorfærbigelfe.  gor eet, forø jeg meb
megen Møie jfaffebe mig,  maatte jeg betale fem Sanb
Sobaf, ti Sabninger Munition, et Sæppe, et Sunb Serier,/
to couteurte Sfjorter og en Unfe Sinnober.
De enbnu norbligere boenbe Stammer inblægge Jele
Oberlæben meb Serier af forjfjeflig garbe, faa at ben faaer
Ubfeenbe af et Serlearbeibe.
3 bd Snbre af ^p*©alebonien, font ligger Øji for
Sancouber« * Øen og 9?orb for eoturøbia*globen, Jerffer
blanbt „Saro*roa*tinerne«" Stamme og ligelebe« blanbt anbre
ber i Omegnen boenbe Stammer, ben Sfif at brænbe Si*
gene, og ben er forbunben røeb meget barbarijfe Orøjiæn*
bigjcber røeb #enfpn til be Slfbøbe« enfer. Siget lægge«
nøgent paa en fior Stabel Jarpijjolbigt Seb, #ujirucn
lægge« obenpaa og tilbæffc« meb et Sfinb; nu antænbe«
Sebet, og ben jiaffel« $one er nøbt til at blibe liggenbe,
inbtil Jun er næjten qbalt, ba tiljiebc« bd Jenbe at jiige
neb, fom Jun bebji fan, igjennem 9føg og glarørøer. Men
albrig faa fnart er Jun fommen neb, før man forlanger,
at Jun ffal forebpgge, at Siget farømcnfrprøpe« beb Siben«
Snbbirfning paa Mujfler og Sener; og Jbergang ber er
gare for, at bdk fan jfee, røaa Jun meb fine bare £æn«
ber bringe bet brænbenbe Sig tilbage i ben rette Stilling,
meben« Jun felb Jele Siben er ubfat for Suerne« fortæ*
renbe £ebe. Sfulbe Jun, af Sbagjcb eder paa ©runb af
Jeftige Smerter, iffe formaae at fulbbprbe benne uunb*
gaaeligt nøbbenbige Sfif, ba bliber Jun unberjiøttet af
Slnbre, inbtil Siget er fortæret. Unber eeremonien bliber
ber uopjørligt funget og jlaaet paa Sromrøer, Jborbeb Jen*
be« Sfrig otoerbøtoe«.  Sibenefter røaa Jun famle Sljfen BL..,. JUU
mm
185
og be ufortærebe #noffer i en t'il benne Srug forfærbiget
Sofe, font Jun i tre Slår maa bære paa jin 9Rpg; i al
benne Sib anfee #u«bonben« Saarørenbe Jenbe fom bere«
Slabinbe, og Jun tør Jberfen bajfe eller fæmnte jtg, faa
at Jun fnart bliber et Joiji mobbpbeligt Sæfen. ^aar be
tre Slår ere omme, foranjialte Jenbe« Søbler en gejl, til
Jbilfen be inbbpbe alle Jenbe« og bere« egne Senner og
Slægtninge. Seb gefien« Segpnbelfe lægge be meb megen
^oitibeligjeb Sebningerne af bd brænbte Sig i en 3©ffe,
fom bc anbringe paa Soppen af en Stang, omfring Jbilfen
be banbfe. 9?u afftæbe« enfen og oberfmøre« fra Sop
tit Saa meb giffetran, Jborpaa een af be Omfringfiafaeube
rpfier en Mængbe Sbanebuun ub ober Jenbe, faa at Jun
Jeelt beflæbe« bermeb. 9ln nøbe« Jun til at banbfe meb
be Slubre. 9laax Sllt bdk er forbi, fiaaer bd Jenbe frit
at gifte ftg igjen, Jbi« Jun Jar Spfi bertil og Mob nof
til enbnu engang at ubfætte ftg for at blibe tebenbe brænbt,
og til at ubjolbe be berpaa følgenbe $æb«ler.
^)d Jar ofte Jænbt, at en enfe, fom Jar giftet ftg
anben ©ang, maaffee i bd $aab iffe at oberlcbe ftn Manb,
Jar begaact Selbmorb, naar Manben bøbi før Jenbe, for
iffe enbnu engang at unberfafie ftg 3lbprøben. Det bar
røig umuligt at faae nogenfomjelfi Oplp«ning meb £enfpn
til Slnlebningen til benne grufomme Sfif, og jeg fan fun
forflare mig ben fom ubfprungen af Snbianeme« mebføbte
©genfjærligjeb, Dobenffab og ©rufomjeb, ibd be formo*
bentligt Jaabe paa benne Maabe at gjøre bere« #uflruer
mere omjpggelige for bere« perfonlige Selbære, meben« be
paa famme Sib jtffre« for at blibe mprbebe af en ffinfpg
etter utro S©gtefætte.
I
i I i ilMJJMl  I'. •
186
Sertenbc fajritel.
en bortfommen S©gtefa?tte. — en jtmpet Sift. — @n gtffe*
l)ojt. — Sagnet^ om flippen. — Den lille gifter. — .Stamp imellem
Dbcerge cg ©æg. —. en 3Ribetour paa en£balftjf.— @n inbianjf
Itfiobe. — Sillabelfe tit at briffe ftg fulb. — Seg jijæter en
^jerneffal. — Deferteurerne« Straf. — en Dilettant i Saar*
lægefunfien. — Mangel paa Srænbe. — $tapperftanger i Mængbe.
— ©ræåboppen og Utben — Den magiffe gtfferufe.
i %■
9be Suni. — ^>a kompagniet« Sfib, fom Jbert Slår
bringer Sarer og Depecjer til bd Snbre af Sanbet, bar
anfommet, bar bd Mr. ginlapfon om at gjøre at faae
Srebene beførgebe, og ba Jan bibjie, at jeg fnart bilbe
tiltræbe min Silbagereife, fpurgte Jan mig, om jeg bilbe
tage bem røeb til gort Sancouber«. Seg ønffebe Sntet
betlere, enb at gjøre Jbab ber jiob i min Magt, tit ©jen*
gjælb for ben ©jæfifrijeb og Senlig Jeb, Jborrøeb jeg bar
bleben mobtaget, og jeg begpnbte berfor at gjøre Silbere*
belfer til at funne reife bin følgenbe Dag. ©n gammel
sJca«quadp*£øbbing bar fommen neb tit 5tpjien for at tebe
efter jtn $nbling«fone, font nogle af Jan« røberagtige 9ta*
boer Jabbe bortført og, efter Jbab Jan formobebe, folgt
eet eller anbet Steb paa Sancouoer«*Øen. Men ba Jan«
Søgen iffe Jabbe bæret til nogen ^ptte, bilbe Jan nu
»enbe tilbage igjen, og jeg bejluttebe at følge meb Jam.
#an »ar meget gtab »eb mit gølgejfab, ba ben Omfiæn*
bigjeb, at jeg Ja»be Depecjer meb mig, »ilbe tjene Jele
Seljfabet til Sejfpttclfe mob Jbiltcfomjelfi Snbianere, »i
funbe træffe paa.  Seg fpurgte Jam, J»orlebe« bd max
UIH 187
Ipffebe« Jam at jlippe ujfabt Jettik, og Jan bifte mig et
Stpffe af en gammel Slbi«, fom Jan Jabbe Jolbt i Seiret,
Jbergang Jan Jabbe truffet paa fremmebe 3nbianere, og fom
be Jabbe anfeet for et Sreb til gort Sictoria, Jborfor be
Jabbe tidabt Jam at reife, uben at gjøre Jam nogen
gortræb.
Opfpn«betjentene paa be forffjedige Softer ere ofte t
bd Silfælbe at ffude fenbe Srebe bort paa Siber, Jbor
bet enten er bem ubeleiligt eder umuligt at ubrufie en Saab
meb bere« egne golf for at beførge bem. S bdk Silfælbe
gibe« Srebet til en Snbianer, ber beførgér bd faa langt,
fom Jan« Seqbentmeligjeb og Sifferjeb tidabe bd. Der*
paa fælger Jan Srebet til en Slnben, ber bærer bd toibere,
inbtil Jan feer Seiligjeb til at fælge bd meb gorbeel;
faalebe« gaaer bd, befianbigt jligenbe i Særbi, fra ben ene
£aanb til ben anben, inbtil bit naaer fit Sefiemmelfe«fieb,
Jtoor ba ben jtbjie 3JænbeJa»er mobtager Setaling for bdé
Slflebetmg. Saa benne Maabe beførge« Srebe ofte meb
ben futbfomncfie Sifferjeb og langt Jurtigere, enb bd bilbe
funne ffee paa nogen anben Maabe.
lObe 3uni. — Sibligt om Morgenen tnbffibebe jeg
mig meb £øbbingen, en $one, Jan Jabbe bragt meb ftg,
og to Slaber; bi roebe Jele Dagen og font raff frcmab.
Om Slftenen opfloge mi bor Seir unber en Jøi flippe, Jbor
bi fanbt nogle ©aafeæg, fom bi lobe fmage o« gobt til
bort Slftcn«maaltib.
Ilte Suni. — Si naaebe en klippeø, paa ibtlfen
Sujtnber af Sæler legebe eder babebe jtg i Solen. Si
jføbe abjfidige af bem, ba Snbianeme anfee Speffet for
en fortrinlig Spife; for min Måbe bar bd imiblertib alt*
-ri
-4 !«S*J
188
for olieagtigt.  Seg jføb en Jbib Ørn, jiegte ben til mit
Slften«ntaaltib og fanbt ben oberorbentligt toetfmagenbe.
12te Suni. — Om Slftenen fom toi til en inbianjf
Sanb«bp, Jtoor toi gjorbe $olbt for Stutten; fmaa, føltofar*
bebe gijf, forø banbfebe og glimrebe i ben ncbgaaenbe
Sol« Straater, gatoe Jer Sanbet« Jele Otoerflabe Ubfeenbe
af at toære letoenbe. Denne gijf er omtrent af Størrelfe
forø »ore Sarbiner og fange« t umaabelig Mængbe; ben
falbe« ber Uté—fun og fætte« meget Jøit, forbi ben er
faa ftin og faa oberorbentligt feb. 9<aar bin er tørret fan
ben brænbe forø' et Sp« fra ben ene ©nbe til ben anben
røeb en flår og jiabig glamme.
Om Slftenen bare flere kanoer ube for at fiffe, og be
fangebe gijfene røeb en beunbring«barbig #urtigjeth Detlef
jfeer beb #jælp af et omtrent fpb gob langt Snjtrument;
Sfaftet er omtrent tre gob langt, og beb ©nben af bdk
fibber et fire gob langt, frumt Slab af Sræ, omtrent forø
en Sabel, fun at ©ggcn er paa Stpggen. S benne eg
fajigjøre«, meb en Slfjianb af Jalbanben Somme, ffarpe
Seentænber af omtrent en Somme« Sængbe. Snbianeren
fiaaer i Stanoen, og ibet Jan Jolber Snjirumentet, fom orø
bet bar en Støre, træffer Jan bd meb begge $ænber Jur*
tigt igjennem gijfema«fen, forø er faa tat, at Jber Sanb
fom oftejt træffer en gijf. Meb eet Slag imob Soften
ligge be i Sifferjeb paa Sunben af kanoen, ^dk jfeer
meb en faaban £urtigjeb, at be albrig bruge 9ld til bdk
Slag« gijferi.
13be Suni. — ^>a bi ibag nærmebe o« 5t>jten, fif bi
Øie paa to græ«fenbe gjorte, font Snbianeme Jabbe fior
Spfi til at forfølge; men ba bi allerebe Jabbe fpilbt nogen
i 189
Sib paa Seien, Jigebe jeg mere efter at fomme toibere.
Meben« toi enbnu toare meget langt borte fra berø, affprebe
jeg min Sø«fe, mere i ben Sanfe at jage bem bort, enb
i bet #aab at funne træffe bem; men til røin og Snbia*
neme« fiore gomnbring falbt een af bem bøb til Sorben.
%ømbingen faae ffarpt paa mig og unberføgte berpaa min
Sø«fe; fanbfpnligbii« bar Jan i Sbibl, om fjorten bar
falben beb min eder Sø«fen« Srolbbom«magt. Se9 faSoe
Sntet og lob fom Sngcnting, meben« Snbianeme øienfpn*
ligt anfaae mig for en Manb, ber iffe bar at fpøgc meb.
Si Jolbt om Slftenen et fortræffeligt Maalttb paa bort
Dprefjøb, og jeg tog mig bel i Sigt for oftere at labe berø
fee Srøber paa min Sø«fe« ©genffaber, ffjønbt be tit nof
babe mig berom.
14be Suni. —Da bi fom forbi en enefiaaenbe flippe,
ber Jæbebe ftg fej til fpb gob ober Sanbet og bar libt
mere enb fire gob i Omfreb«, fpurgte ben gamle fobbing
mig, om jeg bibfie, Jbab ben oprinbeligt Jabbe bæret. Da
jeg fbarebe benægtenbe, fortalte Jan mig følgenbe Sagn:
„Mange Maaneber ere forløbne, ftben en 9?a«quattp*gamilie
boebe i Sftærjeben af bdk Steb. Den befiob af en enfe
meb fire Sønner — een meb Jenbe« førfie Manb, be anbre
tre meb ben anben. De tre pngfie Sønner bejanblebe
bere« ælbjie Srober meget ufjærligt og nægtebe Jam Sin*
beel i Jbab Sagt og gifferi inbbragte bem; Jan berimob,
fom gjerne bilbe binbe bem, beetle altib fit Sptte meb bem.
Sit Jan bar en fior Mebicinrøanb, bd bibfie be iffe; og
ba Jan omjtber bleb fjeb af bere« Jaarbe Sejanbling og
iffe beb al ftn Senligjeb bar iftanb til at formilbe bent,
befluttebe Jan at Jæbne ftg. f^en Dag, ba be fabe i bere«
i !<nMii
*H
190
•ffijlue og lebebe gobt, traabte Jan inb til bem og fortalte
bem, at en fior Sæt Jabbe »iifi ftg tæt ber»eb. De grebe
øiebliffeligt bere« Sppb og bega»e jig paa Seien i ben
Renting, Jan »ijie bem, og ba be font Jen til Dpret, gjen*
nemborebe ben 3©lbjie bd meb jtt Sppb. Denne Sæl »ar
„en jtor Mebictn" og jiob i ben ælbre Srober« Sjenejte,
fom felb Ja»be ffabt ben i benne Smlebning. Slibrig faa
fnart Ja»be ben gorrejie af Srøbrene jiøbt jit Sppb i
Sælen, før bd »ar Jam umuligt at faae #aanben fra
Sfaftet, etter at træffe Sppbet ub igjen; begge be 3lnbre
jiøbte bere« Sppb i Dpret, og bd gif bem ligefaa. 9cu
jiprtebe Sælen jtg i Sanbet,| traf bem meb jig og f»øm*
røebe langt ub i Søen. Da be faalebe« Ja»be tilbagelagt
mange Mile, faae ^>e i bd gjerne en 0, mob Jbilfen Sæ*
len fbømmebe. Da be nærmebe jtg $pjien, mærfebe be for
førfie ©ang, at be funbe faae #ænbemc fra Sppbene. De
gif altfaa i Sanb, og ba be troebe at bære i et fjenbtligt
Sanb, ffjulte be fig i et Suffab«. Meben« be laa ffjulte
Jer, faae be i nogen Slffianb en ganffe lille Saab roet af
en ganffe titte Manb; ba Jan font til bd Steb, Jbor be
bare, fortøtebe Jan, uben at blibe bem baer, fin Saab beb
§jælp af en Steen, ber bar fnpttet tit en lang Sine. 9cu
fprang Jan ober Sorb, buffebe unber og bleb længe unber
Sanbet. Omjtber font Jan op igjen og bragte en fior
gtff meb fig, font Jan fajtebe i Saaben; bdk gjentog Jan
flere ©ange og faae Jber ©ang neb i Saaben for at tætte
be giff, Jan Jabbe fanget. Da be tre Srøbre bare meget
fultne, tilbøb ben ©ne at bide fbømme ub, røeben« ben lille
Manb bar unber Sanb, og jijæle een af gijfene. ^d
ipffebe« Jam at ubfore bdk, inben gijferen benbte tilbage; ME3
191
men ben lille Manb bar albrig faa fnart' fomrøen meb nof
en giff, før Jan øpbagebe, at ber manglebe een i Saaben,
og, ibd Jan ubjirafte jtn #aanb, lob Jan ben iangfomt
følge lang« røeb £origønten, inbtil ben bijie lige Jen til
bere« Sfjulejieb. Sm lettebe Jan Slnfer og roebe Jen til
5tpjlen, Jbor Jan firår opbagebe be tre Srøbre, og ba Jan
bar tigefaa bibunberligt fiærf, forø Jan bar lille, banbt
Jan bere« #ænber og gøbber fantmen, fafiebe bem i ftn
Saab, fprang felb i ben og roebe tilbage i ben (Retning,
Jborfra Jan bar fontmen. Da be bare fomne omfring ben
flippe, Jbor be førfi Jabbe opbaget Saaben, fom be til
en Sanb«bp, ber bar beboet af Mennejt er, ber bare ligefaa
frøaa forø Manben, ber Jabbe taget bem tit gange, og
Jbi« £ufe, Saabe og £uu«geraab, Sllt bar t gorjolb tit
bem felb.
„De tre Srøbre blebe nu tagne ub af Saaben og
bunbne fajtebe inb i en £ptte, meben« et $iaab famrøen*
falbte« for at afgjøre bere« Sfjæbne. Meben« Cftaabet bar
forfamlet, jføb en umaabelig glof gugle, fom lignebe ®æ«,
men bare meget jiørre, neb paa Snbbpggeme og bcgpnbte
en Jeftig 5tamp. Di«fe gugle Jabbe ben Magt at fajie
bere« jfarpe Slagfjer ligefom Sinbfbinet jtne Sia,a,e, og jfjønbt
be fmaa erigere fæmpebe meb megen Sapperjeb, bebæffebe«
be bog fnart meb be gjennemborenbe S^e og falbt bebibji*
løfe om paa Sorben. Xa al Mobjianb bar opjørt, fløi
guglene op og forfbanbt.
„Srøbrene Jabbe fra bere« Slrreft bæret Sibne til
dampen, og ba bd efter megen Møie bar Ipffebe« bem at
jn'tte jtg beb bere« Sænfer, begabe be jtg til Salplabfen og
begpnbte at træffe Slagfjerene ub af be tilfpnetabenbe lib* Il
1
m^^^^*+**
■
i  !■
B
ft
J 1:
1   fl
V
i   1
r
W /-'
Æm
WM
4t
«sn
192
løfe Segemer; men albrig faafnart Jabbe be gjort bdk,
før be Side fom til jtg felb igjen. gor nu at bebibne
bere« Safnemmeligjeb imob bem, ber Jabbe frelji berø, til*
bøbi bi at bitte opfplbe Jbabforøbelfi be ønffcbe, Jborpaa
Srøbrene ubbabe ftg at blibe fenbte tilbage til bere« eget
Sanb. Der bleb .ba fammenfalbt et 9taab for at befierøme,
paa Jbilfen Maabe bdk bebfl lob jtg gjøre, og langt orø
længe bleb bd bejluttet at benptte en ^balftjf Jertil. 9tu
blebe Srøbrene fatte paa UJpret« Øtpg og toge Seien ab
9tø«quadp til. Men ba be bare fomne omtrent ben Jatbe
,Sei, falbt bd #balftjfen inb, Jbor taabeligt bd bar at
bære bem, tjiebetfor. at forbanble bem til Sfilbpabber og
labi bem fbømme Jjem. 9m gjælber #balftffen for en
„SocJ--a*li*ti;paJ" etter „Stor Slanb", Jbilfet bog iffe er
bet Samme fom en ,,,#ia«*focJ*a*li*ti*paJ* eder „Stor,
Jøi Slanb," tji ben beftbber Jøiere ©aber enb ade anbre
Dpr tilfamrøen, og albrig faafnart Jabbe ben tænft ober
ben Sag, før ben ogfaa bragte ben i Ubførelfe. Saa benne
Maabe fif be førfie Sfilbpabber bere« Silbærelfe, og bd
er berfor, at be befianbigt føre $rig meb Sælerne, ibet
een af bi«fe« Slægt bar Sfplb i bere« Ulbffe. ©fter at
be tre Srøbre paa en faa befpnberlig Maabe bare for*
fbunbne, fom bere« Mober neb tit Stranbbrebben, Jbor
Jun i flere Dage bentebe paa, at be ffulbe fomme tilbage,
meben« Jun jamrebe ftg og ubgøb Saarer ober bere« gra*
bcerclfe. Da forø ^balfiffen en Dag tilfælbigbii« forbi,
Jabbe Meblibcnjcb meb Jenbe« 9leb og forbanblcbe Jenbe
tit Jiin Steen."
Seg funbe, ba jeg i røin $ano roebe forbi benne
flippe, iffe opbage noget ©ienborømeligt i ben« Dannelfe; mm
mm
193
ibetmtnbfie bar ber betfjsa, Jbor jeg faae ben, intet Spor
af Sigjeb meb ben menneffelige Sfiffelfe, Jbilfet røan bog,
efter Sagnet at bømrøe, ffulbe formobe. Smiblertib, ba
benne flippe fiaaer albele« affonbret, ibd man i flere Mile«
Omfreb« ingen anben øiner, er bd naturligt, at ben er
bteben en ©jenfianb for Snbianeme« Opntærf font Jeb, og
ben er beb fin eenfomme Seliggenjeb iffe uffiffet til at bære
Sfueplabfen for bere« Obertroe« pjantafiiffe Opftnbelfer.
15be Suni. — Si anfom til 9?a«quadp, Jbor jeg
forffaffebe mig #efle, ber ffulbe bringe mig til eorølijj*
globen. Seg fom atter o»er Srairie be Sute og Mub*
Mountain, og naaebe min gamle Sen $t«coj'« #ptte paa
ben trebie Dag« Slften; men til min gorunbring fanbt
jeg baabe Jam og Jan« gamilie faa ttfæbøantigt frerømebe
imob mig, og Sørnene løbe enbogfaa bort og ffjulte ftg
for mig. Omftber'fpurgte Jan mig, om jeg iffe, ba jeg
jtbji »ar Jo« bem, Ja»be tegnet et gruenh'mmer af. Seg
fagbe So og næ»nebe Jenbe« 9?a»n, ©aro*roacjam; en Xøb^
jiiljeb paafulgte, og jeg funbe iffe faae bd mtnbjle S»ar
paa mine Spørg«maal. ^>a jeg forlob #ptten, møbte jeg
en Slanbing, font fortalte mig, at ©am*roacJam »ar bøb,
og at man anfaae mig for at »ære Sfplb i Jenbe« Døb.
Sau«Jeben »ar fremfalbt ber»eb, at jeg Ja»be næbnet
tabuet paa en Slfbøb, Jbilfet anfee« for Mangel paa
Slgtelfe mob benne, og for ftoget, fom bringer Ulpffe.
Seg forffaffebe mig firår en $ano, begab mig paa
Seien til gort Sancouber og roebe Jele batten, ba jeg
bel 'bibfie, Jbilfen gare ber truebe mig, Jbi« jeg møbte
nogen af Jenbe« Slægtninge; ben 20be Suni anfom jeg
meb en Q3affe $pjeber fra ben cibiliferebe Serben i gob
(§n Jhmjtneré »anbringer.
13 *3fe*
ft
194
Sejølb til gort Sancouber. #er røaatte jeg blibe til
ben ljie Suli, ba jeg bentebe paa Saabene, forø bagligt
anforø meb Sel«*>ærf fra ■ftp*©atebonien og Øbre*©oturø*
bien, og atter inbtoge Sabning af Sinterforraab til So*
jieme i bd Snbre. Denne Sib tilbragte jeg røeb at jage
og tegne. Seg tegnebe en ejinoof*Dreng, forø Jabbe en
eienborørøelig £otoebppnt af ferler; ben lob til at bære
af Jan« egen Opfinbetfe, tji jeg Jabbe albrig truffet paa
nogen lignenbe.
ljie Suli. — De ni Saabe, font ubgjorbe Srigaben,
Jabbe nu inbtaget bere« Sabning og bare alle færbige til
at afgaae til bere« forjfjettige Sejiemrøelfe«jieber. Mr.
Semi« ffulbe Jabe 5rømmanboen, inbtil Jan naaebe fin egen
Soft, ©olbitte; men bi Jabbe megen Møie meb at famle
Manbffabet, treftnb«tpbe til Jatbfjerbfinb«tpbe i Sadet,
ibet fRoali forlangte før Slfreifen at faae bere« Dtoantum
9ftom, etter „legale", forø ^orøpaoniet fun tilfiaaer jtne
golf, naar be ubrujte jig til en lang Øtcife, Slubre toge
Slfjfeb røeb bere« inbianjfe Stfærejier, og bare meb 9?øb og
neppe at ftnbe, fort fagt Side frpmpebe jtg beb at ombptte
bd magelige og oberbaabige Sib, be Jabbe ført i be jibjie
to til tre Uger, for ben Møie og be Sabn, forø be bel
bibjie at Jabe i Sente. #enirøob Siften Ipffebe« bd o« imib*
lertib at faae Manb jf ab et famlet, og Mr. Seroi« lobebe
bem bere« 3tøm beb ben førjte, pa«fenbe Seiligjeb. gortet
faluterebe raeb fpb $tanonjfub, font befbarebe« af $ompag*
niet« beb Magajinet tiggenbe Sfib. gortet« Seboere
famtebe jig omfring o«, og omjiber toge bi afjieb unber
&urraraab og bere$ Jjertelige Ønjfer for bort Set. Da bd
toar bletoet faa jilbigt, inben toi fom derfra, naaebe tot
tw igMS
mw
mm
195
benne Siften iffe længere enb til kompagniet« Møller,
otte Mile fra gortet. J§ ..   |f
2ben Suli. — Si brøbe op meget tibtigt om Morgenen, og golf ene roebe raeb en fjelben Stoer, ba be om
Slftenen ffulbe Jatoe bere« legale, etter Sraftement. $lof*
fen to orø efterrøibbagen Jatobe toi tilbagelagt otte og tpbe
Mile og naaet Srairie be SJe'. #er gif toi i Sanb, for at
labe golfene afjolbe bere« toanlige Driffelag. S £ubfon«*
Sai*^ompagniet« Sjenefie ubbete« ber iffe Srænbebiin tit
golf ene, Jberfen røeben« be opjolbe fig i gortet, etter
tneben« be ere paa Øtetfen, Jetter iffe Jabe be Sob tit at
fjøbe noget; men naar be ffufle tiltræbe en tang Øteife,
faae be Jbab be falbe bere« Sraftement, fom befiaaer af
en Jalb S01 ^brø til Manb«. Denne maa be imiblertib
iffe briffe, før be ere fomne i nogen Slffianb fra gortet,
faa at be, ber Jabe Sob til at briffe ftg fulbe, funne
gjøre bet, uben at inbbirfe ffabeligt paa ©tabti«fcmentet«
Sjenerffab.
Saafnart bi bare fomne i Sanb, bleb Seiren opflaaet,
3lben tænbt og Maben fogt; fort fagt, ade Silberebelfer
til fatten maatk gjøre«, før bommen bleb ubbeelt. Saa*
fnart golf ene Jabbe faaet bere« Nation, begpnbte be alle
Slag« atjletiffe Sege, Søben, Springen, Srpben, o. f. b.
Sblanbt Manbffabet befanbt ftg otte Manb fra-SanbrøicJ«*
Øerne, ber morebe o« meget beb et Slag« pantorøirøiff
Danb« lebfaget af Sang. ^d £ele bar oberrøaabe contiff
og fremfalbte ffingrenbe Satter blanbt be Silfiebebærenbe;
efterjaanben forø bommen begpnbte at birfe, begpnbte be
til be forffjettige Softer Jørenbe Srigaber at rofe ftg af
bere« tappre Sebrifter og ubfiaaebe Sibelfer.  ^dk raeb*
13*
il V-3
■aw**
196
førte libt efter libt Ønffet at prøbe, Jbem ber toar ben
Sebfie, og nu paafulgte mangen en Dpfi; af blaa Ørne
og btobige Stæfer toanfebe ber mange, men Silting enbte
meb bd ©obe. Den næfie Dag toare golfene noget fløtoe,
fom en gøtge af bere« Serufelfe, men be »are Ipbige og
i ret gobt Sune; ja, bd fpnte« toirfeligt, fom om ben
foregaaenbe Siften« $amp Jatobe toæret en Slfjlutning af
alle gamle Stribigbeber og tibligere Mettemtoærenbe. Si
font iffe bort for Sloffen tre om ©fterrøibbagen og til*
bagelagbe fun omtrent fjorten Mile. Si opfloge toor Seir
toeb goben af Sanbfalbene, toeb bet førjte Særejieb, naar
man feiter op ab eoIurabia*globen.
4be og 5te 3uli. — Segge bi«fe Dage toare toi be*
jfjæftigebe meb at bære Sårerne otoer Særejiebet og træffe
be tomme Saabe bagefter. #er bribe« gijferiet i bd
Store, og #ubfon«*Sai*$ompagniet og ©a«cabe*3nbi«k
neme, fora forfamle jtg Jer i jtor Mængbe paa gijfetiben,
ber netop fanbt Steb bengang, ba bi fom berigjennera,
fange en uraaabelig Mængbe gijf. De forbolbte o« en
Jeel Deel Srpberi og Uteiligjeb, ibd bi fun beb ben
jirengefte Slarbaagenjeb funbe af Jolbe bera fra at jijæle.
Den 5te ora Slftenen fora bi ober Særejiebet, og jfjønbt
golfene bare trætte, roebe bi bog fpb Mile op ab globen,
førenb bi opjloge bor Seir, for at jlippe Jeett bort fra
3nbianeme.
Da jeg jireifebe omfring, meben« golfene bare ifærb
meb at bære Sårerne ober ©a«cabeme, opbagebe jeg en
jtor Slatjobebeme tiljørenbe Segrabelfe«ptøb«, og bd bar
raig meget røagtpaaliggenbe at faae fat paa en ^jernejfal.
#erbeb maatte jeg imiblertib gaae frem meb ben jiørjie
m •mm*
mmsm
197
gorjtgtj&Jeb, og jeg ubfatte mig for ingen ringe gare,
iffe alene beb at forjfaffe mig ben, men ogfaa fenere beb
at Jabe ben i mit ©ie; felb be fteifenbe bilbe Jabe bægret
jig beb at gjøre gølgejfab meb mig, berfom be Jabbe totbjl,
at jeg Jatobe ben i røin Samling, iffe alene paa ©runb
af ben otoertroijfe grpgt, fom bi«fe Segratoelfe«plabfe inb*
gpbe bem, men ogfaa paa ©runb af ben meb Opbagelfen
beraf forbunbne gare, ber funbe Jatoe fojiet Jele Seljfabet
Sitoet. Seg benpttebe mig imiblertib af ben Omjiænbigjeb,
at golfene Jatobe tratolt meb at pa«fe paa Snbianeme for
at forjinbre bem i at jljæte, og Snbianeme ligefaa tratolt
meb at føge Seitigjeb tit at jljcele, og faalebe« Ipffebe«
bd mig, uben at toæffe minbre Mi«tanfe, at faae en meget
fulbforørøen ^jemeffat frøuglet inb irøetterø mit Søi.
Saa bet Steb, Jtoor toi ben 5te om Slftenen opfloge
toor Seir, fiobe en Mængbe Sræfiubbe ube i globen; man
forrøobebe, at et gjelbjfreb ber Jatobe funbet Steb. Seg
tegnebe Stebet af.
Orø batten beferterebe to af toore SanbroicJ«*Se*
boere, ©n Saab bleto firår lo«fet og fenbt tilbage, i ben
£enjtgt at afjfære berø Seien toeb ©a«cabeme. De Jatobe
til bere« Ubrujining Jtoer faaet ti Snub Sterling i Sarer,
og Jatobe, ba be fom forbi ©a«caberne, jfjult bere« Sæf fe
i Sfotoen, i #aab om at toinbe tilbage til $pjlen meb
bere« Sptte. Dere« gorfølgere font imiblertib paa Spor
efter bem og fanbt bere« Sarer, jfjønbt be iffe fanbt bem
felto; røen ba be toibjie, at be røaatte toære ber i Dtærjeben,
ftf be Somaquin til at lebe efter bem. Den næjie Mor*
gen bragte Somaquin, tittigerøeb tre af Jan« Stamme, berø
tilbage: Jtoer af Snbianeme Jatobe, irøeben« Jan roebe, jin
M %'rsk
i
198
f
\! «
ftrttto i Munben, berebt til at jiøbe til, Jtoi« Øboerne
ffulbe gjøre nogenforøjelji Mobjianb. X)d lob til, at be
Jatobe beføgt Jan« Seir orø -Watten, Jøorfor Jan famrøen*
falbte jtn Stamme og omringebe berø; ba Øboerne troebe,
at bi ffulbe bræbe«, otoergatoe be fig og babi orø Waabi.
Sit Selønning ftf Somaquin fire Sæpper og fire Sfjorter^
Det Stæjle, ber »ar at gjøre, toar at flraffe Deferteureme,
og ber fpilbte« iffe megen Sib, Jtoerfen meb at fælbe
Dommen, etter meb at bringe ben i Ubføretfe. Ser gører,
en fior og fiærf Srofefer, tog ben ©ne af bem, og Mr.
Semi« ben Slnben, ibd be fiege ub af Jranoen; Straffen
beftob flet og ret beri, at man fafiebe bem tit Sorben,
fparfebe og flog bem, inbtil be reifte ftg, og fafiebe berø
orø igjen, til be iffe mere funbe reife fig, Jtoorpaa man
enbnu gato berø et Sftr Sparf.
Mr. Seroi« toar en meget fiærf Manb, jfjønbt Jan
fun Jatobe jin toenjire £aanb; et Sfub toar gaaet af i
Jan« Jøire, og Jatobe lemlæjtet ben faa jfræffeltgt, at Jan
Jatobe toæret nøbt til at labe ben fætte af toeb #aanbleb*
bd. Men Operationen »ar ubført faa jlet, at Jan ofte
Ja»be Smerter i Slrmen, J»orfor Sægerne »ilbe oøertale
Jarø til at gjøre bd orø igjen; bd »ilbe Jan imibler*
tib iffe inblabe jtg paa. Saa Stumpen bar Jan fæb*
toanligtoii« et ftoært Sræjfjolb, men til Spffe for be jiaffel«
Øboere Jabbe Jan bd iffe paa, ba be forø i Sanb, etter«
bilbe Jan, forø Jan felb fagbe, maajfee Jabe jlaaet bem ijjel.
Mennejfer, fom letoe i be cibiliferebe Sanbe, maa naturlig*
bii« ftnbe en faaban Slfjiraffelfe baabe jireng og barbarijf,
men fun beb en faaban Sejanbling funne bdk Slag«
Mennejfer Jolbe« i Sømrøe; og Defertton og Snfuborbina*
SS
-•:_ i,- -mm
mmmwmn
199
tion Jatoe paa Øteifer i bd Snbre af Sanbet ofte be far*
ligjie gølger for Jele Seljfabet.
6te Suli. — 'Sjd regnebe jiærft Jele Dagen, og Sin^
ben bteto faa Jeftig, at bi nøbte« til at gaae i Sanb,
jfjønbt ber bar meget labt og morabftgt, og Mpriaber af
Mojfitoer fbærmebe orøfring o«.
7be Suli. — Si fom forbi en Metjobiji * Mi«fton
og naaebe Særejiebet „le« Dalle«/' Si benpttebe 3nbi*
anerne ber, trebitoe til Jtoer Saab, til at bringe bem otoer
Særejiebet, Jtoorfor Jtoer Manb fif fem bugler og noget $rubt. Snbianeme Jer lemlæjie iffe bere« #otoeb.
Sanbet begpnber at fee ufrugtbart ub og er albele« blottet
for Sræer.  Saj fange« i jtor Mængbe i bi«fe Strømfalb.
8be Suli. — Si anfom til Sanbfalbene og Jatobe
ingen Sanjfeligjeb røeb at faae Saabene tran«porterebe,
ba Snbianeme toare meget talrige og toitlige til at arbeibe.
S forrige Siber Jatobe man mere Seftoær af bi«fe golf
enb af nogenfomjelji anben Stamme toeb ©olumbia*globen;
naar røan bengang ffulbe otoer bdk Særefteb, maatte man
Jatoe treftnb«tptoe betoæbnebe Mænb til at pa«f& paa Sa*
rerne. £er toar bd, at ben i 2Ba«Jington 3rtoing« „Slfioria"
omtalte Manb meb Sinfa«fen bleto ffubt. Si toare nøb*
fagebe til at fjøbe Srænbe af Snbianeme til at foge toor
3lften«mab mib, ba iffe et Sræ, iffe engang en Suff bar
at opbage i nogenfønijelfi Retning. Snbianeme, font faae
Dribtømraer til bere« eget Srug, naar globen er Jøi og
fører bd raeb ftg, burbere bd naturligbii« Jøit, forbi bd
bliber bera faa fparforat til Deel. De Snbianere, font boe
orafring Sanbfalbene, etter forfamle ftg ber for gifferiet«
Sfplb, falbe« Sfeen * Stammen; be flabtrpffe iffe bere«
i 200
#obeber og ere fiærfe, bpgtige golf, fom nu før Siben ere
meget benligt jtnbebe imob ^ubfon«*Sal*kompagniet, og
lebe i greb meb bere« glabjobeb* Naboer. Snbianeme i
benne ©gn fange nogle faa gjorte og noget anbet Silbt,^
af Jbi« Sfinb be forfærbige alle be flæber, tfc bære,
Jbilfet imiblertib iffe ere ret mange. £øbbingen Mance*
mucft bar, bengang jeg tegnebe Jam, iført en Øtætoeffinb«
£ue og en ^jorteffinb« Sfjorte.
9be Suli. — Si forlobe Sanbfalbene meb gunfiig
Sinb og løb unber Seil op ab Strørafalbene, meben« be
frufebe Sølger Jætoebe ftg op otoer kanten af Saaben,
fom toi fun toeb at rainbffe Seil funbe afjolbe fra at
fplbe« raeb Sanb. Si opfloge toor Seir i Dfærjeben af
en for meget tptoagtig gjælbenbe Snbianer*Stamme, øg
maatte bruge een af Segrabelfe«*$anoerne til Srænbfel,
efterat bi Jabbe ubtaget knoglerne og omjpggeligt lagt
bent beb Siben af be anbre. Sor ©rpbe bar enbnu iffe
forømen i 5rog, før $ogle af Stammen fom tilfpne og
lobi ftg forfiaae røeb, at bi Jabbe titintetgjort een af bere«
Slægtninge^ ©rab. ^a bort Selffab bar for talrigt,
til at bi funbe bruge Magt irøob o«, inbtobe be ftg, efter
megen Salen frem og tilbage, omftber paa at mobtage
Sobaf, Munition og anbre fmaa gorærmger til ©rjtat*
ning for toor Sanjefiigetfe. Dette tttftobe toi berø gjerne,
ba bi etter« fanbfpnligbii« bilbe Jabe bræbt ben førfie
$*ibi, bi uftraffet funbe lægge #aanb paa; røen nu, ba
bi Jabbe faaet ©rftatning for goraærrøelfen, Jabbe bi intet
Sibere at frpgte.
lObe Suli. — Si faae ibag en jiør Mængbe flapper*
flanger, af Jbilfe bi bræbte nogle faa.  golfene, fom gif 201
lang« meb globbrebben og traf Saaben paa be Steber,
Jbor Strømmen bar altfor ribenbe til at bi funbe roe, bare
meget bange for bem, ba be ingen Sfo Jabbe, men Jel*
bigbit« bkm ingen af bem bibt. Snbianeme fige, at Salt
Jelbreber Saaret, naar bd antoenbe« ftraj og i rigeligt
Maal, og ligelebe«, at bd afpenber garen, naar man, firår
efter at toære bletoen bibt, briffer en gob Deel Srænbetoiin.
Seg Jar imiblertib albrig feet noget af Mibleme antoenbt,
og ffulbe næfien formobe, at bd ftbfie fun er en Snbi*
anerlifi, raeb Jtoilfen be føge at otoertoinbe ben fiore San*
ffeligjeb, be Jatoe toeb paa nogenforajelfi Setingelfe at faae
Srænbetoiin af kompagniet« Setjente og golf.
Ilte 3uli. — Mange Snbianere fulgte o« til £eft
et langt Stpffe Sei lang« røeb $pflen. Seg ftf een af
bere«. £efle og galopperebe, lebfaget af en Snbianer, fpto
til otte Mile inb i Sanbet, men fanbt bit Jer ligefaa ufrugt*
bart og libet lotoenbe forø toeb globbrebben. globen«
Strurøning, forø Saabene naturligbii« maatk følge, fatte
røig tfianb til at træffe farømen meb bem nogle faa Mile
længere borte; Øtibetouren, ffjønbt iffe mtere«fant meb
4>enfpn til Sanbffabet — tji iffe et Sræ bar at fee, faa
langt fom Øiet funbe naae — bar mig bog en Jerlig
Slfbejling fra Seilabfen« ©en«formigJeb. Da bi nærmebe
o« bd Steb, Jbor SBatta * Støttø ubmunber i ©olumbia*
globen, fif bi Øie paa to mærfelige Clipper, ber ubfprmge
af en Jøi, fieil $egle etter 3orbJøi, omtrent 700 gob
ober globen« Oberflabe. De Øteifenbe falbe bem Sfor*
fieen«flipperne, og ba be funne fee« meget langt borte,
gjøre be gob Sjenefie føm Sømærfer.
2Bafla*2Batta*3nbianeme falbte bem „$t*ufe*Sia,erne«
ir
ii w^^^vtnti
^m"
m
■
|
M9
II
li
>
m%m
m
202
flipper" øg fortælle berorø følgenbe Sagn, forø en 3nbi*
aner fortalte mig, meben« jeg optog en * Sfitfe beraf*
Man maa erinbre fig, at alle inbianffe Stammer toælge
eet etter anbet Dpr, fom be tidægge otoernaturKge etter, i
Sanbet« Sprog, Mebicin * kræfter: £toalen, for ©jerøpel,
paa ben norbtoeftlige $pfi; paa bm øfilige Sibe afftocfp*
Mountain«, kongeørnen, orø Jtoilfen man troer, at ben
frembringer Sorbenen; og Ultoen toeb eolnmbia* globen.
Da nu ben fiore Mebicin*Utto toeb ©olumbia*globen — efter
3Batta*£Batta Sagnet ben meefl liflige og fnu af alle Ma*
nituer — Jatobe Jørt, at en fior Mebicin*®ræ«Joppe øbe*
lagbe Jele Sanbet, fora meb Øiette tiljørte Jiin og fiob
unber ben« færlige Seffpttetfe, bejluttebe bin firår at op*
føge benne og møbe ben i aaben Stamp. 3 benne #enjtgt
gif beniSang« meb globbrebben og traf fnart ©jenfianben
for fin Søgen, ©njtoer af bi«fe frpgtelige Manituer
Jolbt bd for ftogefi at tage fin Siiflugt til Sift for at
oberbinbe jin Mobjianber. Da be gjenjibigt frpgtebe Jin*
anben« Mej&icinfræfter, begpnbte be meb at bære Jøflige
mob Jinanben, og gif, i ben £enjtgt at forffræffe Jinanben,
berpaa ober til at prale meb bere« bibunberlige Sebrifter
og be Mange, be Jabbe bræbt og fortæret. ©ræ«Joppen
fagbe til Ulben, at ben bebfie Maabe at fortoiofe jig om,
Jtoera ber Jatobe fortæret bd jiørfie Slntal Dpr, toilbe toære
at fajie bere« refpeciitoc Matoer« Snbjolb op, og at ben,
fom fafiebe meefi #aar op — tji £aar er uforbøieligt
— ffulbe anfee« for ben jøiefie, forbi ben berraeb bifie
at Jabe flugt be ftefie Dpr. Ulben faratpffebe i bdk
gorjlag, og nu begpnbte be at anjirenge jtg for at gitoe
Silting fra jig,  J»ab  ber  befanbt  jig  i bere« Måber. ■"«
mmf
203
®ræ«Jøppen luffebe naturligtoii« jine Øine unber fine Jef*
tige Slnjirengclfer, og ba Ultoen faae bdk, traf ben be*
Jænbigt, uben at bd bleto opbaget, en Jeel Mængbe af jtn
Mobjianber« Slnbeel ober paa jtn Sibe. Da nu ©ræ«*
Joppen faae, Jbor langt jiørre Ulben« Sunfe bar enb
ben« egen, opgab ben Sæbbejiriben og forejlog Ulben at
bptte Sfjorter til Segn paa Senjfab og Silgibelfe. Ul*
ben faratpffebe Jeri, ram forlangte, at ©ræ«Joppen, forø
ben, ber Jabbe forejlaaet bd, ffulbe tage ftn af førfi;
raen ®ræ«Joppen bægrebe ftg Jerbeb og ønffebe, at Ulben
ffulbe gjøre Segpnbelfen.
Ulben famtpffebe omjiber ogfaa Jeri, jlog jig plubfe*
ligt for Srpjiet, og Sfjorten falbt af ben; ®ræ«Joppen
bar pberji forbaufet, og ba ben iffe bar i Sejibbelfe af
nogen Srpttefraft, Jborbeb ben faa Jurtigt funbe afflæbe
jig, toar ben nøbt til at tage Sfjorten af paa ben al=
minbeltge Maabe, toeb at træffe bin otoer £otoebet. 9h*
pa«febe Ultoen paa, og meben« ©ræ«Joppen Jabbe #obebet
og Slrmen inbe i Sfjorten, bræbte Ulben ben.
^>a nu Ulben bar bleben jin bprbefulbe og farlige
$tbal qbit, benbte ben jig ab hjemmet til. Da ben enbnu
bar nogle faa Mile fra 2Batta*2Batta, faae ben tre frøuffe
$i*ufe Siger, i Jbilfe ben bleb rafenbe foreljfet. De
bare ifærb røeb at bære Steen ub i globen og banne et
funjiigt Sanbfalb etter Strømfalb, for faalebe« at fange
Sajen, naar ben fprang berober. Om Dagen iagttog Ut*
ben bem i al #erømeligjeb, og orø Slftenen begab ben jtg
tit Dæmningen og tilintetgjorbe albele« bere« Slrbeibe;
bette gjentog ben t tre paa Jinanben følgenbe Slftener. Den
fjerbe Morgen faae b