Open Collections

BC Historical Books

BC Historical Books

BC Historical Books

Reis naar de noord-west kust van Amerika. Gedaan in de jaren 1785, 1786, 1787 em 1788. Door de kapteins… Portlock, Nathaniel, 1748?-1817; Dixon, George, 1755?-1800 1795

Item Metadata

Download

Media
bcbooks-1.0305639.pdf
Metadata
JSON: bcbooks-1.0305639.json
JSON-LD: bcbooks-1.0305639-ld.json
RDF/XML (Pretty): bcbooks-1.0305639-rdf.xml
RDF/JSON: bcbooks-1.0305639-rdf.json
Turtle: bcbooks-1.0305639-turtle.txt
N-Triples: bcbooks-1.0305639-rdf-ntriples.txt
Original Record: bcbooks-1.0305639-source.json
Full Text
bcbooks-1.0305639-fulltext.txt
Citation
bcbooks-1.0305639.ris

Full Text

  RE I S
N A A R   D E
NOORD-WEST  KUST
VAN
A
L*
I K A
GKDAAN IN DE JAREN I785, I786, 1787 EN 1/88.
DOOR
DE  KAPTEINS
NATHANIEL PORTLOCK
« »,
GEORGE DIXON.
Uit derzelyer oorfprcnklijke Reisverhalen zamengefleld en vertaald.
MET   PLATEN.
<{x<*«««<««<<«<»>»>>>>>>»>»»>-»>fr
Te  AMSTERDAM,  by
MATTHIJS  S C H A L E K A M P,
* 7 9 5- /* j®
THE LIBRARY
THE UNIVERSITY OF
BRITISH COSUMBIA
«*._ JL/chalvcn
INLEID I N G.
menigvuldige andcre voordeclen voor de
ten fchapp en in de zcevaaxt, hccft de laaolc rcis van
Kaptetn cook roar de Zuidzce ccnc onuirpmbarc bron
van rijkdom geopcnd voor tockomftjge Zcclicdcn, die
CCr vcrkrijgiog van dr knswHjkifc pelmrijcn op <k Naord-
fVett Kust van Amcrika wildcn gam handclen. Hoe
icct echter dexo otudekking ovcrgrootc fchattcn bdoof-
dc en reeds in den jare 17 So. tan een menigtc menfehen
bekend geworden was, werd er echter ccrftood geen acht
op geflagen; en bee leed tot bet voorjaar 17 S 5. eer
ecnigc Heeren de vcrgunning van de Zuidaee Maatfchap-
pij verkregen ora dezen handcl In do groodle uitgc*
ftrckthcid bij uicOuUing tc raogen drijven •• wanncer er
tcrflond mee fchepen tot eenen tocht mar gcmclde Kust
uitgerust wierden, weiks verflag bet ondcrwerp der vol-
gende bladcn  uitmaakx.
• . De
i IV
I N L E I D I N G.
De Reders ftelden alles in het werk  om  de onder-
neming wel  te doen  flagen,  latende niets onbeproefd,,
I welk men  maar denken konde  iecs  toe  den  goeden
uitflag te kuhnen toebrengen.  De pelterij'en, welke men
aan  de  Amerikaanfche  Kust  zoude  opdoen ,  moesten
in  China verkocht worden,  onder het  onmiddelijk  op-
zicht van de Supercarga der Oost- Indifche Maatfchappij,
voor welker rekening  de  fchepen op de te huisreis fton-
den  bevracht  te  worden.   Maar  de  oplettendheid ~ der
Reders  bepaalde  zich  in dit geval  niet  enkel tot geld-
winst.   Behalven  de  mondbehoeften,  welke  gemeenEjK
op  de koopvaardijfehepen medegegeven worden en waar^
van  men  thans  zorgde  het allerbeste in ieder  zoort te
bckqmen,  werd  er  een  ruime  voorraad  van alle beden^
kelijke  middelen tegen het fcheurbuik aangefchaft;  welke
benevens  eene  onafgebroken  inachtneming  van  Kapteiri
cooks  handelwrjze ,  van  zoo veel invloed  op  de ge-
zondheid des  Scheepsvolks geweest zijn,  dat er op  de-
zen tocht van  ruim drie jaren,  onder allerhande  Iucht-
ftreeken,  van  de beide fchepen niet meer dan vier per-
foonen geftorven  zijn.
Hoe zeer  deze  omftandigheid  voor  alle Zeevarenden
ran  het grpotfte  belang is en daarom niramer te veel
kan t'N-L'E I D IN O
-im
kan belfend gemaakt Worden , was zij echter op zieh
zelve geene genoegzame reden orar het verflag van dezen
'leheepstocht in her licht te gevcn \ doch het nut, welk
de Geographie en de Koophandel uit hetzelve kunnen
trekken, zal genoeg zijn om de gemeenmaking van dit
Werk te billijken. Om er echter den Lezer een be-
ter denkbbeld van te seven T zal hec niet onvoegzaam
zijn vooraf even aanteftippen wat vorige Zeelie.den ten
aanzien van de Amerikaanfche Kust verricht, en inzon-
derheid wat wij bij de ontdekkingen van wijlen Kapt.
cook bijgevoegd hebben; en voorts kort optegeven
wat 'er reeds ten aanzien van dien pelterij - hande 1 ge-
daan is.
De Rusfifche Zeeman beering, fchijnt, deze on-
herbergzame Kust ten Noorden van Koning Georges -
Sound het eerfte \ ontdekt. te hebben. Hij wordt ver-
fcaald op 58 gr. 28 min. N. B. land gezien en op
59 gr. 18 min. geankerd te hebben. Tscherikow
ankerde,  in het jaar  17 41., op de N. B. van 56. gr,
Dat deze beide Zeelieden de Amerikaanfche Kust
aandeden , is buiten twijffel ; maar op welke plaats is
op verre na niet even zeker. De beste berichten, welke wij van  deze. reistochten  hebben, zijn zeer onnaauw- f
m
I N %r E I D I N <%
I
keurij; en de zeevaartkunde was toentertijd in geeneri
dcele tot dien trap .van vclkomenheid gebracht, welken
zij zederc beSreikte. Her is dus zeer mogelijk dat er
zes of ache graden in d? lengte gemist is, te meer
dewijl de Kust op die breedte genoegzaam vlak Oost-
West loopt.
In het Dasverhaal van eena& lateren foheepstocht naar de-
ze Kust, van don jfrancisco antonio maurelle,
door Mr. daines barrinqton in het licht gege-
ven, vindt men het volgende. „ Th.ands poogden wij
„ de Straat des Adrmraals fonte uitcevinden,jj offchoon.
aj wij den Archipel van St. Lafarus noch niet ontdekt-
„ hadden, welke hij gezeid wordt doorgezeild te heb-
„ ben. Met dit oogmerk doorfnuffelden wij elke baai
„ en dke bocht langs de Kust, zeilden elk voorge-*
.,, berate  oni.  en maakten des ,n££hts een bijlegger, om
t>
&&i
95
deze opening toch niet ,?te misfen. Na %lle deze
„ moeite, onder begunfiiging eens Noord-Westen winds,
„ gedaan ,te hebben durven wij wel zeggen dat er gee-
„ ne zoodanige Straat gevonden wordt." Wat maurelle .bewogen heeft om eene tastbare onwaarheid zoo
ftellig -te verzekeren is niet gemaklijk te beg£$pen: daar
de onmogelijkheid ^sjner verzjefagfteg, ;bij de rnjpfte op-
3 mer* |Tn L E I D I N Gi
fnerking, van 2&lf in het oog loofft. ' Immers, indien
hij waarfijk elke baai en elke boekt tangs de -Jiust
doorfn%jfeld', elke Kaap omgezeUd en ahijd des nackts-
ten  bijlegger gemaakt  had,  wierd  daartoe,  ook met
den gunftigften wind, fifeer dan het dubbeld van den:
83d vereischt, welken hij op dez* Kust doorbracht.
Maar de ontdekking der Koniwpn Ckarlotta's-Eilanden
gedurende deze onze reis, toont buiten tegenfpraak, dat
maurelle nimmer bij die ptaats geweest is, welke
hij voorgeeft te vergeefsch gezocht te hebben De lig-
ging van deze EiMnden toont baa5:blijkelijk dat zij den
Archipel van St. L&farm \ uSimaken en gevolglijk dicht
bij de Straat van de font& zijn: offchoon er verder
onderzoek behoort te gefchieden eer men aan deszelfs
opgefmukt verrj$#>-net minfle geloof zal kunnen hech-
ten.
Dan, bijaldien de Span]aarden, in dit geval, geene
Eilanden konden vinden ter plaatze, daar zij werkeiijk
gelegen zijn, hebben ztj wederom op andere tij.den land
gevonden, 't weHk wij nu loufer denkbeeldig bevonden
hebben. De Eilanden Los Majos, la Mafo en Sp. Maria la Gorta, hebben wij v^rgeefecb gezocht; en om
maurelles woorden te  gebruiken, durven wel  zeg-
£en
fiaffir VII!
INLEIDIN G;
gen dat er zulke Eilanden niet* geVonden worden. Zo
dat derzelver oogmerk eerder geweest is om toekomfti-j
ge Zeevarenden te mftleiden, dan dezelten van eenigen
dienst te zijn.
De beroemde Zeeman Kapte'in cook deed de Anfig^
rikaanfche Kust aan op 44 gr. N. Bv, .doch had gee-
ne gelegenheid om er te ankeren voor hij Nootka be-
reikte , welke hij Koning Georges - Sound noemde. Het
flechte weder belette hem vervolgejnds in het gezicht
van het land te b'Mjven tot op 55 gr. 20 mm. N. B.
Van toen af zeilde hij meestal langs de Kust, bepaal-
de de ligging van Kaap Edgecumbe, en ontdekte Kaijes ■
Eiland, Prim Williams - Sound en  Cooks - Rfarier.
Hij vond geene pelterrjen dan op deze beide laatst-
genoemde pfeatzen en in Komng Georges - Sound 3" eq
dus viel de aandacht der genen die dezen handel in
het oog hadden, voornamelijk op deze plaatzen. Wie
de eerften waren, die denzelven ondernamen, is niet al»
gemeen bekend •; doch het is zeker dat zij niet koen
genoeg geweest zijn om regelrecbt uit Engeland fchepen derwaards te zenden. Althans het eerfte .fchip,
■welk op deze nieuwe vaart gebrpkt werd was in China
witgerust: te weten een brik van zestig  ton en twintig
man t N L E I D I N G.
rx
tarn onder Kapt. hanna. Hij zeilde in Grasmaand 17-85.
■uit Tijpa door -van Diemensflraat, tusfchen het Ja-
panfche Eiland Ki.ufiu en Tanaxima, en kwam in
Oogstmaand te Nootka-Sound aan. Kort na zijne aan-
komst, ^onderftonden de inboorlingen het fchip aanteklam-
pen, doch werden met groot verlies afgeflagen. Dit
gevecht maakte op een maa-1 aan alle vijandelijkheden
een einde, en de Indianen handelden zedert rustig en
vriendelijk. Het fchip vertrok in het laatst van Herfst-
maand uit Nootka-Sound en kwam -nog voor - het einde
des jaars te Macao terug.
De zelfde Kaptein zeilde in Bloeimatad 1786. wederom uit met het - fhaauwfchip-de Zee-Otter, van 120
ton en 30 man; kwam in Oogstmaand te Nootka-Sound
en in  Sprokkelmaand  1787. te Macao terug.
Het fnaauwfchip de Leeuwerik van a 20 ton en 40
man vertrok in Hooijmaand 1786. -van Macao onder
bevel van Kaptein peters. -Hij moest, ingevolge zij-
nen last, de koers langs Kamfehatka nemen en de
Eilanden -'ten Noorden van Japan bezoeken: doch men
heeft vernomen , dat hij, den so van Oogstmaand.
te Kamfehatka -aangeland en den 18 der volgende maand
van daar vertrokken zijnde, aan de Koper - Eilanden het
fchip verloor; en dat er flechts twee man zijn afgekomen.
**
In-
1 ' a
JNSf LsE. I D I N G,
i
Intusfchen waren in het. begin des jaars  17$ 6". twee
fchepen te Bombaij uitgerust, onder het.bevel van  Jacob  strange,  eene-n  der  voornaamfte rederen.   Zij
zeilde»i van Bombaij .naar  Batavia en gingen  door de
Str.aat. vm.Mpka^er,  v»rvolgens. voeren  zij  beoosten ,
de  Pelew - Eilanden.,  de  Zwavel- E&landen  voorbij en
kwamen  in  het  teaist van  Zomermaand  te Nootka  of
Koning  G'efrges-Sound,.waa£ zij  den Ch&ngijtts maat
mackeij  aehterlieten  en  naar  Pr'k^s,- ?Fffli4w$;rSound'
ftevende.n^,v hebbende  tusfchgn bejden op  5 1  gr... N. . B.
eene,-. uitgeftrekte  Sound, ontdek-t, was* • aan. ziij den naara .
y$n  Koningin  Charlottes - Sound gaven,.
Insgeljjks werden er in het. voorjaar van  17-86".  twee •
fchepen uitgerust  in  Bengalen ,* te - weten  de  Nootka:
Kapt,. me ares  en  ,de  Zee-Otter  Kapt.  tippin-gj..
De. eerfte overwinterde. in  Pr\ns WillA'ttmsc Sound\ waar..-
Kapt. Dixon hem  aantrof  en r^ftand' Vertejende;  ge-
lijk. zulks  in  het verhaal der Reize breeder, voorkomt..
De tweede vertrok, weinige dagen later, vm.Kalcurta^
Ifegr door de Straat rm Malakka, over de Chinefchs -
Zee,  tusfchen  Korea en Japan; bezocht de -Kuriltfche
Eilanden en landde in  Herfst$iaan,d  in PritfoJ.Willams-
Soundaim, doch aldaar de twee fchepeit;. van^ den Sleer
Strange tenUttket vindende, Yertrok-bij waarfchljolpt:
naar
■Bssr- I N L E I D I N G.
'-Mar Cooks-Rivier; en is voorts verongelukt, wijl men
• Eede¥tMe8"vfe dit fchip v&momen heeft.
De Imperial Eagle, onekfr bevel van Kapt. b eric leij, zeilde in Sfechtmaand 1786. uit Oflende, deed
de Allef&eitigen Baaij*: in Br a flie aan, en ging van
daar rech'tftreeks naar de Sandwich -Eildnden. Hier eeni-
£e ververfchingen opgedaan hebbende, kwam hetzelve in
Zomerrnaand te Nootka aan, en zeilde vervolgens Zuid**-
/waards tot op 47 gr. 30 mm., ildaar etteHjke goede Ha*
^ens ontdekkende. Meerder bijzonderheaen, benevens het
handelgelnk van dit en de overige vermelde fchepen zal
de Lezer in den loop van dit werk -aantreffen,
De  Portugeefen te Macao zo veel fchepen met pel terpen van de Amerikaarlfehe Kust"® hunne Haven ziende
aankomen en der&lver aanzidtttijke winften verttemende, was
er een ondernemend Koopmah, die in Louwmaand 1788.
sftvee  fchepen derwaards uitrustte , en het eene adtf-OKaptv
ift'E'AREs toevertrouwde, welke tijana een Opperhoofd
Mran de Sanihfich-EUancCen op een vorigfcn tocht herwaardg'
gekomen, bij-deze gelegenheid wederom naar Atotti flrach6»-
De beroemde Franfche fchepen la Bousfol en FAftrolab?
-zijn insgelijks aan de Amerikaanfche Kust'geweest xeh heb^
ben er eehige peltdSjetf bekotafen, maar 00k ongelukkig twee'
5floepen met verfcheiden jonge lieden van aanzien verloren.
** a Bij r
&L I:N L.E I D- I N Ga
Bij dit kbit verflag van de verfchillende tochten naar;
de Noord-West. Kust van Amerika, dient nog gemeld
te worden, dat de Heer william bolts reeds in 1781.
een gewapend fchip. van 700 ton uitrustte, om nevens
een voorraadfcheepjen- van 45 ton, uit Trieste, ,qnder Kei\
zerlijke vlag-, tot dezenhandeS enj het doen van ontdek-
kifigen , uitteloopen. VoortrefUjke -mannenOn verfchillende,
wetenfcfaappen zouden aan deze Reis hebben deel genomen,
en op de verzoeken-* aan alle de Zeemachten- -gedaan - om,
deze fqhepen in derzelver Havens wel te ontvangen, wa-,
xm gunfUge antwoorden ingekomen-. Maar -deze • veel belo-
vende onderneming raakte in het riet door ettelgke- eigenbacK
ge lieden, welke toqntertijd te Weenen veeLgezags- hadden. -
Waarmeder wij de ontdekkingen van wijlen Kapt. coos,
vermeerderd hebben, is uit de algemeene kaart van onze,
Reis genoeg- te zien. ■., Wij voegen er alleen-ifj, .dat de-.
zelve uit de kaarten -van .Kapt. dixq-n en Kapt- port-,
lock is zamengefleld; terwijl  de  eerfte,..bij het ver-.
vaardigen van de- zijiie, zich tevens bediend heeft van eene.
kaart van-de BJfe^der .Nootka, hem door-den HeerROSS.
medegedeeld, als mede, ten aanzien van de Kust rasfehen 1
Kaap Cox en Wood%j Point, van twee.,kaarten der Kapc.
guise en hanna, en.met betrekking tot- het Zuidelij-
kergedeeke van een kaart van Kapt. berkleij.
IN-:- I N H  O U D.
*^^#^*«i% ^^*^*W
EERSTE  HOOFDSTU K.
ffyrkhting van de Maatfchappij van Koning Georges-Sound. Aan-
hoop van twee fchepen. Bemanning vAn dezelven en namen der
Offickren. Tocht-van 'sGravefend naar Portsmouth. Verrkhtin-
gen aldaar.  Vertrek van Portsmouth.  Komst te Guerhfeij.,. bl
TWEEDE  HOOFDSTUKS.
Vefrichtingen te Guernfeij. Voortzetting .der reiz'e naur Madera. Aan-
komst aldaar in de Baal Funchal.  Komst te St. Jago en ontmoe-
tingen aldaar. Pool
weder onder de Link
komst in Egmonds- Haven.
rzorgen  tegen den regen en het z
Reize. naar de Falluands-EIland
\oele vochtige
den en aan-
D:E-.ieDE  H.OOFDSTUK.
Plrrichtitigen in EgmondsVHaven.. Overblijfzelen van eenige huizen.
Ontmoeting van twee fchepen. Wijze van de traan uit het fpek der '
2.ee-0\\)phants*te: trefcfren. Zij verlaten Egmonds-Haven en zeilen
naar de Staten Baai. Qnderfcheid tusfchen de Zee-Leeuw en Zee-
Oliiphanr. . V?rfreh van de Falklands- Eilanden. Stormig weder hij
het omzeikn van Kaap-Hoorn. Vruchteloos zoeken n*ar Los-Ma*
jos.  Zij komen in het.gezicht vat Owhijhee. . ♦ •   . -    16
\TI E R~D E  H O OF D S T UK.
Aft'komst in Karakakooa-Bani.  Onrustig- gedrag der inbeorlingen. -
Vertrek van daar.  Komst te Woahoo.  De  inboorttngen brengen
hun water en vcrverfchingen.  Perflag van de tegenwoordige revering op de Sandwich • Eilanden.  Komst te Oneehow en verrich-
tingan aldaar, , • I  N  H  0  U  D,
V IJ F D E  H.OOFDSTUK.
Veryolg der verrichtingen te Oneehow. Wijze van het Varkenvleesch
intezouten onder deze luchtftreek. Vfrtrek vatt Olteehew. Bier
van de zoete wortel gelrouwen. Z'j komen in het gezicht der kust
van Amerika. Ontmoeten eenige R.usfen, die zich daar ophielden.
Aankomst in Cooks-Rivier. Bezoek van den 'Bevelhebber der Rus-
fen. Aikeren in KOol-haven. Verfcheiden verrtckjijngen aldaar.
Overvloed van Zalm. Zij bezoeken het rerblijf der Rusfen. Der-
zeher kvenstmz&t .Zijzeilen de Rivier verder op. . .   bl.
:ZE S D E  II 0 0 F D S T UK.
jDe inboofKngen komen-mer-peltefijen-aan de fchepert^ hunne geaart-
heid. Korte befebfijving van het lard, de luchtsgefleldhe'td en voort-
hrengzelen. Vertrek uit de Handel- Baai. De inboorlingen verzoeken
om hulp tegen <&. Rusfen. Zij verlatsn Cooks • Rivier. Vergeeffche
pooging om zVPrins Williams-Sound te komen. 7Jj worden te
kur gefteld in hunne hoop om Kruis* Sound of de Baai der Eilanden
aantedoen. Vruchtelooze poogingen om Koning Georges-Sound in-
teloopen. Tocht naar de Sandwich-Eilanden. Aankomst te Owhij-
hee.  Vertichtingen aldaar. .Tocht naar Woahoo.
ZEVENDE  HOOFDSTU K.
"^Verrichtingen te Woahoo.  Bezoek van den Koning taheeterre.
Oprichting eener Eatooa en offerhande aan hunne Goden.  Voorgeno-
men, aanval op het fchip.,  Zij krijgen twee Indianen aan boord om
mede te gaan naar Atoui.  Affcheid van taheeterue en ver- '
trek van Woahoo.  Aankomst in Wijmoa-Baai op het Eiland Atoui.
,-Verrichtingen aldaar. Bezoeken van aebenooe en den Koning
taao. Tocht naar Oneehow. Terugkomst"in Wamoa - Baai. Ver-
Jlag van den Landbouw dezer Eilanders.  Derzeher gedienftigheid.
■ Voorval met noHomitehitee, en vertrek van daar. ,
ACHTSTE  HOOFDSTU K.
Tocht van de Sandwich-Eilanden naar de kust van Amerika.  Aan-
komst te Montague-Eiland.  De fchepen worden gekielhaald.  Ver-
■flag van eenen tocht vancKapt.'Vixois met de floepen.  Ontmoeting
van een fchip uit Bengalen. -Ver/lag van deszelfs wedervann.  Een
3t
39
$*
tack* I  N  H  O  U  O.
machtige flam dlefachtlge Indianen bezoekt hen, m plunder t 8e floe-
pen.  De fchepen fchtlaen van elkandsr.  Bezoek vat andere inboor-
li.tgen.  De Nootka komt bij hun.  De groote boot diet twee toch-
ten naar Cooks-Rivier.  Qvervloed van Zalm.  Vertrek der Koning
George uit Etches- Haven. . . . . •  bl.
NEGENDE  HOOFDSTU K.
"Rertrek uit Etches-Haven. Ver/lag van de Inboorlingen van Prim
Williams-Sound en bedsnitngen. over het aanleggen van eene Votk-
planting aldaar, Vaart langs de Kust. Aankomst in • Portlocks-
Havenr Ontmoeting met een kleine parti} Inboorlingen. . Vertrek
van de groote boot. Aankomst van eene g> ootere partij Indianen,
als mede van eene tiyeede en derde. Kapt. V&U.T sJ,ocx.:bezoekt de
wooning der Indianen. Terugkomst der groote boot en ver flag van
haar wedervaren. Indiaansch grafteeken. Bezoek- en zonderllnge
handehvljze van een part-lj Indianen. Verflag van de levenswijze
der Inboorlingen. Zeldzaam jteraad der Vrouwen. Proeve van hunne
Taal,  Zeldzaamheden.  B,uienk'wgcn over de vaart op deze Kust.
T. I E.JN D E  H.OOFDSTUK. .
Techt van de Amerikaanfche Kust naar de Sandwich- Eilanden. Ver-
blijf aan Owhijhee en verrichtingen aldaar. Zij kr'ijgen te Atoui
bericht van Kapt*. dixon. . Zeilen naar Oneehow. . Bezoek van
den Koning en abbenooe. Verflag van het omkoomen_ van:
Kapt,.cook. . Baldadige Handelwljze der Grooten. . Pooarea-
rje geftraft. . Bericht voor Zeevaarenden omtrent de Sandwich-
Edlanden. Tocht naar China; de Eilanden Tinian en Saijpan.
Aankomst te Wampoa.. .    . . . . . .
IQ9
i/t:
ELFDE  HOOF.DSTUE
Kapt. dixon  vertrekt uit Prins Williams-Sound.  Ohtdekklng van
Port M'llgrave.  Verflag van deze Baal en van hunne verrichtingen
aldaar. ... Zonderllnge wijze van Begraven. Aankomst in NorrolK-
Sound. Handel, geaartheld en zeden der Inboorlingen. Ontdek-
king van Port Bwnks; en vervolgens van de Koningin Ch'arl«>tta-
Eihniden, Voorfpoedlge Handel In Cloak-Baai. Hippah- Eiland.
Verfchillende ontmoetingen met de Inboorlingen. Kaap St. James.
Viftrjsk van de. Koningio. ChariottaSEilanden.  Befckrijvjng van.de*
m
J I  N  H  O  U  D.
zelve. Trefend voorbetld van gevoellgheid in eene >' Indiaanfche
vrouw. Taal en woestheld dezer Eilanderen. Rijke handel met
dezelven. ... . . . 156
TWAALFDE  HOOFDSTU K.
Ontmoeting van twee Engelfche fchepen. Algemeen verflag van de
Noord - West Kust van Amerika en van derzelver Bewooneren.
Vertrek naar de Sandwich-Eilanden. Verrichtingen en ontmdetin-
gen aldaar. Algemeen Bericht van dezelvej. Voortbrengzelen,
Taal, Kleeding, Sieraden, Werktulgen en Geaartheld- der Eilanderen. Reis naar China. Aankomst en verrichtingen te Macao.
Vertrek naar Wanipo. Gelukkige aankomst van de Koning
George aldaar . i -. ~ . 199
DEJR.TIENDE  HOOFDSTUK.
Verdere verrichtingen te Canton. JVarlchten omtrent Tijana en des-
zelfs verblijf te Canton. Eenige bijzonderheden rakende Canton,
benevens de Taal, Godsdienst en zeden der Chinezen. Verflag van
.het beloop des Pelterljhandels -te Canton. Terug reis naar Engelaod. cg^S
R E h I mfmmmmmmmm
■''■  '  '•-■^iyysp^asy
srarra—*■» E  I
Z  E
naar  d e
NOORD-WEST KUST van AMERIKA.
EERSTE  HOOFDSTUK.
Qprichting van de Maatfchappij van Koning George*-
Sound. Aankoop van twee fchepen. Bemanning van
dezelven en namen der Officieren. Tocht van 's Gravefend
naar Portsmouth. Verrichtingen 'aldaar. Vertrek van
Portsmouth.  Komst te Guernfei.
,/\_lhoewel de beroemde Zeeman, Kaptein cook, niet
tegenftaande alle zijne kunde en aanhoudendheid, het groote voorwerp zijns tochts naar de Westelijke kusten van
Amerika, te weten de ontdekking van eenen bevaarbaren
doortocht van het Noordelijke gedeelte der Stille Zee naar
den Noorder Oceaan, niet konde bereiken; verrijkte hij
nogthans de natuurkunde met verfcheiden nieuwe ont-
dekkingen en opende verfchillende nieuwe en uitge-
breide uitzichten voor den Koophandel. Daar toch de
Rehen,' welke onder de tegenwoordige regeering gedaan
werden, met de belangloofte inzichten ondernomen en
daarom ook, zonder de minfte terua;houding, aan de We-
reld medegedeeld wierden; kreeg ieder volk en ieder bij-
zonder mensch gelegenheid om nieuwe ontwerpen te fme-
den, het zij rer bevordering der w&tenfchappen, het zij
ten nutte des KoophandeJs.
A On- REIZE   naar  de
1785. Onder anderen had het denkbeeld, door Kaptein cook
Bloeimaand. aan <je jjand gegeven', dat men eenen voordeeligen han-
del in pelterijen tusfchen Amerika en China zoude kun-
nen drijven,  tot  de verfcheiden tochten  uit  Afia naar
Amerika, waar van in de Inleiding verflag gedaan is, aan-
leiding gegeven;  en fchoon deze ondernemingen naar rria-
te der gevaren en der aangeleide boofdzom geene benij-
denswaardige  winften  aanbrachten,  waren  zij  nogthans
van veel nut voor het algemeen.  De grenzen der ont-
dekking werden er verder door uitgebreid, en de fcheep-
vaart in het Noordelijke gedeelte des Stillen Oceaans vei-
liger gemaakt.  De Zuidzee-Eilanders  werden, door de-
zelven, meer en meer gewoon met de perfoonen, de ze-
den en den handel der Europeanen.  Zij leerden aan de
Wilden van Amerika dat fterkte altijd behoort ondergey
fbhikt te zijn aan een biljijk beflier: en door de  ont-
dtekkmg der Ahooa Indiaanen op de kusten van Nootka
Sound1,  (welke uic den flaat der wildheid reeds zoo ver
gevorderd waren ,  dat zij de pelterijen, welken zij reeds-
aan Kaptein hanne hadden toegezeid, aan Kaptein strange voor geenen prijs wildfn verkoopen) bevestigden zij
deze voor het menschdom trooftelijke w^arheid,  dat be-
fchaving  en goede  zeden akoos hand a#p, hand moeten
gaan. *
In het verloop der eeuwen, komen er dikwijls tijdpcr-
ken, dat het menschdom,  door eenen overeenftemmendcn
geest,  tot  ondernemingen van  den  zelfden  aart  wordt
aangedreven.  Columbus  en  gam a  waren  gelijktijdig
werkzaam,  de een in het  ontdekjjren  der westelijke lan-
den,  en de ander in het doorfnuffelen der gewesten van
bet  Ooften.   In dezen  tegenwoordigen tijd hebben  de
Engelfchen,  de Franfchen en de  Spanjaarden zich,  in
het zelfde tijdftip,  bezig gehouden in het onderzoek van
elke kust en elke kreek, met het lofwaardige oogmerk
om het menfchelpe geflacht te bevoordeelen en des?elfs
geluk te vermeerderen.  Terwijl deze gevaarjijke onderne-
min-
\
K NOORD-WEST KUST van AIV&RIKA.    3
mingen dus van de, Ooftelijke grenzen van Afia tot aan . 1785.
de Westelijke flranden van Amerika wierden doorgezet, Bloe>maand.
ondernamen eenige particulieren eenen zoortgetijken, mair
veel hachlijker, tocht uit Engeland. In Bl&$rhaand des
jaars 1785 richtte richard cadman etches, met
eenige andere Koopiieden, een Maatlcha'ppij vim Koophan-
del op, onder den naam van de Maatfchappij van Koning Georges - Sound, om handel te drijven in pelterijen,
van de Noord-West kust van Amerika op Ching. Tot
dit einde verkregen zij eene vergunning van de Zuid-
zee Compagnie, welke zonder zelve e&iigen handel te
drijven, dien echter aan ondernemender KoqBlieden moeie-
lijk maakt. Zij voorzagen zich insgelfjks van de toeftem-
ming der Oost - Indifche Compagnie, welke ten zelfden
tijde aannam hen eene lading thee uit Canton te laten
overvoeren. Deze onderneming der Ma'arfchappij van Ko-
0fig Georges- Sound is alleen genoegzaam om aantetoohen,
wat Engelfche Handel - Maatfchappijen eh Engelfche capi-
talen zouden ondernemen en uitvoeren. indien zij tegens
geene vooroordeelen te worftelen hadderi, of door geene
monbpolien  belemmerd wierden.
Ter volvoeifrng van deze onderneming kocht de Maatfchappij  een  fchip  van driehonderd  en  eene  fnau van
tweehonderd  ton;  en dus  fchepen van dat maakzel  en
die zwaarte,  als Kaptein cook,  na voldoende  proeven,
aanprijst als de gefchiktlte voor zeer verre reizen;  hoe-
danige er 00k, door  de ondervinding der Koopiieden,
in grooten getale in  Engeland gevonden worden.  Deze
fchepen werden tcrftond op  de  werf gebracht,  om tot
zulk eene  langdurige reize volkomen gereed gemaakt te
worden.  Doch  met  al  de bekwaamheid  en den fpoed
der fcheepstimmerlieden van de Theems,  liep het  echter
aan tot aen achtiten van HoOimaand eer de fchepen te Hooiemnd,
Deptford voor anker kwamen,  om aldaar van  want en
touwerk  voorzien te worden,  volk  aantenemen en  zo
veel voorraad en andere noodwendighe'aeri aan boord  te
At krij,.
1
J /4 R E I Z E    NAAR    D E
1785. krijgen als op eene reize van die langdurigheid eri ver-
Hooimaand. fcheidenheid vereischt wierden. Men kocht niet dan de
beste levensmiddelen, als zijnde. bij flot van rekening het
beste koop, en men gebruikte de uiterfte voorzorg om
alles aantefchaffen,.,jjjvat de gezondheid van het fcheeps-
volk bewaren en tot deszelfs verkwikking dienftig zijn
konde.
Intusfchen hadden de eigenaars aangefleld tot Kaptein
van het grootfte fchip en tot Gezachhebber van de. onder,-
nemin'g Nathaniel portlock, en tot Kaptein van.
het kleinfte George dixon, die beide den laatften
tocht naar-fde Zuid&ee met Kaptein cook gedaan hadr
den, en daar door gefchikt gerekend wierden voor eene.
onderneming, welke meer dan gewoone kennis en onder-
vinding vereischte.. De nieuwigheid van den aanflag trok
de aandacht van verfcheiden aanzienelijke perfoonen, beide door hunne bekwaamheden en hunnen rang, die de-
W&f. zen tocht door  hunne onderfleuning  bevorderden  en de
Maatfchappij door hunne goedkeuring onderfteunden. Wan-
neer Sir Joseph banks en lord  mulgrave  met
andere voorname Iieden aan boord kwamen,  gaf de Se-
cretaris  der Thelaurie. .het grootfte fchip den naam  vans
Koning  George,  terwijl. de  Voorzitter  der  Koninglijke*
Maatfchapph het  kkjnfte de Koning^ Chttylotte noemde..
Behalven de vcordeelen. van den handel en de nuttigheid.
van  ontdekkingen had  deze  reize nog andere Nationals
oogmerken.  Verfcheidene fetzoenelijke Iieden ,  wier. ];in-
<jferen genegenheid  tot het beroep der Zeevaart getoond
hadden,  vertrouwden dezelven aan -de zorg  van. Kaptein
portlock., om hun dus vroegtijdig een beroep te doen.
Jecren' *rP; w?^ meer ecne : %gdurige ondervinding dan
een uitftekend'vernuft vordert: en Kaptein portlock
nam toen 00k william philpot evans. en Joseph
woodcock, twee aankweekelingen van Mr- wales,
Leeraar in het fchool der W-iskunde van christus
h os pit a a l,  in zijnen dienst aan,  zo wel  om  deze
jon- NOORD-WEST KUST van AMERIKA.
jbngelingen in het leeren van de beginzelen der Zeevaart-   17$$.
kunde  behulpzaam  te zijn,  als  om  zich van hun te Oogstmaand1,
bedienen tot het afteekenen van merkwaardige- gezichten;
en het maken van kaarten van goede havens.
Wanneer de fchepen de meefte noodwendigheden aan
boord hadden,  zakten zij de rivier af en- kwamen den
negen en  cwinrigften. van  oogstmaand voor  *$ Gravefend
ten anker.  Hier werden de feheepsarrikelen aan het> volk
voorgelezen,  welke zommigen in  het eerst weigerden te
onderteekenen,  ten zij  hun meerder maandgeld gegevea
wierd;  doch na eenige opheidering deden zij het alien
met  genoegen,  uitgezonderd twee  man- van de Koning
Georger welken Kaptein  portlock  aanftonds uit den:
dienst ontfloeg.  Den volgenden morgen betaalde men het
volk de  verdiende gagie met  eene  maand in voorraadv
welke- ras befteed werd in het koopen van eenige noodwendigheden,  van de  zoetelaarsbooten-,  welke  ons  op
zijde lagen en  bij zulke gelegenheden altijd  bij de hand
zijn;  daar het  bekend is dat  een  recht Zeernan  met
geen gerust gemoed op reis gaat^  zoo lang hij< een penJ
ning in da ?5k heeft.  Vervolgens onder zeil' gaande kwa-'
men zij des avonds voor Margate ten anker, welke pla&ttf
in  het  aangenaafsfgfaifoeir fterk- "bezocx  wordt  door de
vrouwen  en  dochters  van  de  fatzoenelijfee Londenfche
burgers, om daar  het zee water  te  gebruiken,  den rook
en het ftof der ftad aftewasfchen,  de manieren  der Iieden*
van  rang  nateapen,  den goeden naam van hare buren*.
te  fchendejQj-  en.  hare- eigene  gebreken  zorgvuldig  te>
bedekken.
Den volgenden dag zeiiden wij tot Deal, eene niet
onvermakelijke plaats , zeer gelegen tot den fluikhandel
waartoe 00k de ingezetenen, wegens hunnen onderae-
menden en onverfchrokken aart,  bijzonder gefchikt zijn.
Hier werden wij den eerften van - Herfstmaand door te- Herfstmaand.
genwind opgehouden ;  waardoor wij geJegenheid hadden    1
eeniaen voorraaii van verse.1 rundvleesch en andere veo--
A
ver 6 REIZE    NAAR    DE
1785.   verfchingen optedoen.  De beide daar aan volgende dagen
Herfstmaand)- zetteden  wij  onzen  tocht naar  het kanaal voort,  doch
3 werden des avonds geaoodzaakt onder DungMes voor anker te komen, alwaar ons een aanmefkslijk voorval be-
jegende. Een der jongelingen, die bij fSaptein portlock
aan boord waren, met name charles gilmore bij de
top van de groote fleng zijnde en langs het groote ftenge*
flag naar beneden wilknde komen, verloor zijne vastig-
heid, toen hij nog bijna op het hoogfte Was* en viel re-
gelrecht in het groote want, zondef zich door Gods
goedheid eenigermate te bezeeren of in het nH&fte door
den val  ontfteld te zijn.
7 Gedurende ons verblijf  te  Spithead, alwaar wij  den
zevenden aankwamen, werd voor het volk versch vleesch
en overvloed van groenten gefchaft; terwijl men voor-
namelijk bezig was met zeilen en touwerk aanteflaan en
de geledigde watervaten- wedertevullerini Ook werden hier
verfcheidene overtollige ankers en zulk eenen voorraad
van andere fcheepsbehoeften gekocht, als men oordeelde
op zulk eene lange reize van nooden te zullen hebben,
en waarvan wij op de Theems niet waren voorzien ge-
worden.
Op den vijftienden waren alle handen bezig om de
fchepen zeilree te maken, en wij gingen den volgenden
morgen met lichte veranderlijke winden onder zeil en
vervolgden onze reis met mistig en regenachtig weder
tot den twintigften; wanneer wij zonder eenig toeval op
de reede van Guernfeij het anker lieten vallen.
15
20
TWEE- NOORD-WEST KUST van AMERIKA. 7
T*W EEDE  HOOFDSTU K.
Verrichtingen te Guernfeij. Voortzetting der reize naar
Madera. Aankomst aldaar in de Baai Funchal. Komst
te St. Jago -en ontmoetingen aldaar. Voorzorgen tegen
den regen en het zoele vochtige weder onder de Linie.
Reize naar de Falklands - Eilanden en aankomst in
Egmonds - Haven*
D.
ligc
op  den kant  van eenen
ftad  Guernfeij
heuveL  Zij heeft verfcheidene ftraten, doch dui-. Herfs'tmaand
nauw  en  ongemakkelijk;  echter zindeljjk  wegens
'e
fteilen
fter,
den
drek en
gefpoeld. Het eiland fcheen mij niet zeer ^olkrijjk De
ingezetenen worden meestal tot de Zeevaart opgevoed en
drijven aanmerkelijken handel. In tijd van oorlog rusten
zij vele kapers  uit, welke in he: algemeen  goede reke
rotsachtigen grond en hare fchuinte,  waardoor alle
vuiligheid met  de minfte regenvlaag wordt weg-
Het
lgemeen
bun de
voernaamfte
Eranhtw-k
de Straat.
wat in Engeland aan
nabusige
en
njng makem  De fluikhandel  is- bij
en  bepaalt  zich  geenszjns  tot  bet
maar ftrekt zich uit tot Spanje, Portugal
wijnen,  brandewijn en verder alles _
zware acqijns onderhevig is, trekken het meefte hunne aan*
dacht;  en voor de laatlte vermindering  van den  impost
©p de thee door pi.tt, was dit het hoofdartikel.  Onze
fchepen deden  hier een goeden  voorraad  van  gebrande
wateren,  Portwijn  en  Cijder op;  vermits de reders ge*
wild hadden dat die, even als op  konings fchepen,  onder de fchepelingen,  dagelijks zouden uitgedeeld worden.
Ook werden hier  levensmiddelen- uit  de  Koning George
m het andere  fchip overgebracht; door welke verrichtinb
g£n wij hier tot den 24 bezigheid vonden. \
Den REIZE    NAAR    D E
30
Wijnmaand.
1785* Den  volgenden   dag  kregen  wij  den  loots  aan
Herfstmaand. boord;  doch  konden door tegenwind niet voor den 2.6
25    van  daar  onder  zeil  gaan.   Daags  daar  aan  werd  er
voor  de  eerllemaal  gezouten  vleesch  uitgedeeld;   de
man een pond daags, benevens een half pond aardappe-
len.
In den rnorgenftond van den 30 Iiet Kapt. portlock
aan Kapt. dixon kenriis geven dat hij voornemens was
West .Zuid West te ftieren, zo lang de wind gunftig
bleef. Op dezen dag en vervolgens driemaal 's weeks,
fchafte men het volk vrij goede foep met eene halve
tnaat erwten voor ieder.
In den  aChtermiddag  van den a van Wijnmaand  zag
een van -het volk van de Charlotte op eenen afftand iets
drijven,  het geen terflond de nieuwsgierigheid  opwekte;
doch  het  was  ftil,  zoo dat het fchip naar geen  roer
wilde luifteren; en de takels om de boot uittezetten waren niet bij  de  hand:  00k  wilde de Kapt.  dixon uit
vrees  voor haaijen  in het eerst niet dulden dat -men er
na toe zoude zwemmen.  Eindelijk kregen twee man daar
toe verlof,  die  terftond in zee  fprongen en  bevonden
dat het een groot vat was,  geheel met eene zoort van
fchulpvis bedekt.  Zij brachten het zelve weldra op zijde
van  het  fchip  en  heiften  het  aan  boord.   Het  was
©ngetwijffeld  langen  tijd  in  zee  geweest ,  dewijl  de
fchulpvisfchen  er  moeielijk  waren  aftekrijgen  en  bijna
gaten  door  het  hout  gevreten  hadden:  bij  onderzoek
bleek het  een oxhoofd Claret te zijn,  en dus een goede
feuit;  fchoon  het een  treurig denkbeeld  was, dat geen
fchip  zich  daarvan  zoude ontdaan  hebben,  ten  zij  in
hoogen nood.
Vermits het den 7 zeer fchoon weder was, wierden de
bedden van het volk naar boven gebracht en benedendeks
overal ter deeg fchoon gemaakt.
Vervolgens viel er niets bijzonders voor , voor den
111 wanneer wij des morgens het Eiland Porto Santo
op
» III.  W.JU.TJK
nm^in
N?
NOORD-WEST KUST van AMERIKA.
9
oor-
V*Sf
op den afftand van twititig mijlen (tf)  West ten
den in  het gezicht kregen.  in den  achtermiddag Lacden Wijnmaand.
wij de Noordelijke punt van  het Eiland Noord  West op
veertien mijlen. Nu veranderde Cape, portlock van koers
en ftuurde naar het Oost einde van Madera,  welk Eiland eene der eerfte Westelijke ontdekkingen geweest zi n-
de,  de volgende reistochten gemakkelijker gemaakt heeft.
De  Ooftelijke  punt  van dit Eiland heeft,  met  eene
ftrekking van West ten Noorden een zeer zonderling voor-
" komen:  het land  fchijnt door vele  buitengewoone ope-
. ningen verdeeld en aan het uiterfte einde is eene groote
rots van eene klootfche gedaante en zoodanig' uitgehold,
dat zij eene ongemeene boog uitniaakt.  Ook is er eene
rots,  welke eene fpitfe naald gelijkt eu geheel  van het
Eiland  fchijnt  afgefcheiden ,  zoo dat men zoude denken
dat zij  niet beftand konde zijn tegen de  fterke golven,
welke er onophoudelijk tegenklotzen.
Des anderen daags  naderden wij het  Eiland  en hiel -
den  het op de baai Funchal,  waar wij twee Konings*
fchepen ten anker vonden welke naar Afrika beftemd wa-
.ren.  Op  dit gezicht draaiden wij bij,  en zonden  onze
brieven aan boord van  den Commodore met  verzoek vai
dezelve aan den Engelfchen Conful  te overhandigen  on -
bij  de  eerfte  gelegenheid  naar  Engehnd verzonden  t
worden. Ook ontfloeg Capt. portlock een van zijn vol
en zond hem op zijn verzoek aan boord van den  Com
modore
Des  avonds  gingeri  wij  met  een  frisfche  Ooftelijke
koelte en fchoon weder onder zeil,  ko»rs houdende naar
i*
£&.
{a) De gemeene Engelfche zee-miile, welke'hier en vervolge ■
altijd onder het enkelde woord mijle bedoeld wordt, ftaat gel-
met een vierde van eene Dultfche of Geographifche mijle;  en ge-
volgiiik gaan er zestig in  een graad.  Eene Leagne of groote. zee-
aiijle bevat drie gemeene zee-mijlen.  De Engelfche land-mijl  is
zoo veel kleiner, dat er 6p\ eenen graad uitmaaken,
b wm ——r~
1-k
10
LEIZE  naar  d b
1785.   her Zuid-Westen.  Den 22 zagen. wij het Eiland Sal en
Ivajftiflaimd. (jen volgenden dag het Eiland Bonavista.  Den 24 kre-
a3    gen wij vroeg in den morgen het Eiland Mojo en tegen
zeven uuren het Eiland St. Jago in het gezicht.
Het Eiland Mojo is zeer hoog land en fchijnt gefchikt
voor alle de voortbrengzelen, welke tot deze luchtftreek
behoren; doch de inwoonders geven zich niet veel moeite
om het te bebouwen : voor heen kochten de Britfche
fchepen hier veel zout en. voerden dat naar Amerika;
doch, zedert. men op de Bahama Eilanden zoo Veel'
zouts vindt,  is deze handel grootelijks vervallen.
Met eene ftevige koelte hidden wij het op St. J#go
aan en kwamen met den middag in de basfi van Port
Praijo ten anker, waar kort na ons tWee Engelfche
fchepen van de Walvischvangst in de Zuidzee aankwa-
men: het eene had veertien maanden reis en honderd ton
traan aan boord.
Ons te voorzien van Water en zulke verfche mond-
behoeften, als- het Eiland opleverde, was ons groote
doel; en de beide Kapteins gingen naar land om te
zien, hoe zij het. zelve op de beste wijze zouden kun-
nen bereiken..
Zij maakten hunne opwachtihg bij den Bevelhebber
van het Fort en betaalden vier dollers havengeld voor
elk fchip. Zij bezichtigden vervolgens de beide water-
plaatzen, waar van de eene niet boven de vijftig roeden
van ftrand is, met. eene goede weg om. de vaten te
rollen.
?j- Vermits het den volgenden dag markrzrjn zoude, werd er
met den dageraad eene partij aan land gezonden om water-
te halen, en deze terflond door de Kapteins gevolgd,
die op nieuw hunne opwachting bij den Bevelhebber
maakten; doch nu zeer trots ontvangen wierden, zoo
zelfs dat hij hun het koopen van alle ververfchingen fcheen
te willen beletten, ja hun een dronk water weigerde,
fchoon het een zeer heere dag was: maar toen zy hun
voor- NOORD - WEST KUST van AMERIKA.
voomemen te kennen gaven om een bezoek afteleggcn 1785.
bij den Gouverneur, die zich niet ver van Praijo ont- Wijnmaand,
hield, en hem van deze ongefchikte handel wijze omtrent
onderdanen van eene met Portugal verbondene Mogend-
heid kennis te geven, bond hij een weinig in en liet
ons zonder verder verhindering met de ingezetenen han-
delen. Het volk fcheen in het gemeen wel gezind en
genegen om ons dienst te doen. Wij hielden ons het
overige van dien dag bezig met Varkens, Geiten, Scha-
pen en Orange Appelen te koopen, die er redelijk over-
vloedig te markt gebracht wierden.
Des anderen daags kregen wij den vereischten voorraad
van water aan boord, en vermits wij vernamen dat er
ook Osfen op het Eiland waren, deden wij ons best
om er eenigen te koopen. Doch daar zij niet veel groo-
ter waren dan een jarig kalf in Engeland en men ons
tien dollers voor het ftuk vrieg, kochten wij er niet
meer dan e'en.
Schoon wij ons van het noodige voorzien hadden
vond Capt. portlock echter goed hier twee dagen te
folijven Hggen om het volk gelegenheid te geven zich
aan de wal te verfrisfen, uit overtuiging dat hun deze
uitfpanning zeer veel goeds doen zoude, te meer op
eene plaats waar zij geenen overvloed van fterken drank
konden bekomen. -Gevolglijk kreeg het fcheepsvolk den
£7 en a8 vrijheid om beurtelings aan de wal te gaan,
de eene helft den eenen en de andere helft den anderen
dag, terwijl de genen die aan boord bleven, de fchepen zeilree maakten. Van elk fchip werd een Officier
met de maats naar land gezonden, met bijzonderen last
om alle verfchillen met de inlanders zo veel mogelijk
voortekotnen; het geen ook van dat gevolg was dat er
geen onaangenaamheden voorvielen en het volk zich zeer
regelmatig gedroeg.
Dewijl  nu alle  onze  bezigheden ten einde gebracht
waren en het volk in den besten  flaat van gezondheid
B a was, 14
REIZE   naar   de
_lt-
1785.   was,  lichteden wij  den  29 met het aanbreken  van den
Wijnmaand. ^ag kei:  anker en zeilden te  tien  uur  met eene matige:
koelte uit het Ooften uit de baai.
St. Jago is over het algemeen bergachtig en fchijnt
een zeer fchoon Eiland; doch ons kort verblijf en ge-
durige bezi heden vcrhinderdcn ons eenige uitffappen naar
doen.  De  valleien  fchijnen
zeer veel lands gefchikt tot
het binnenfte gedeelte te
vruchtbaar te zin ; er is ^^ vww *««»*.> &
het teelen van zuikeoiet, en wanneer dit met de ver-
eischte zorgvuldigheid ^efchiedde, is er geen .twijfel of
het zoude daar zoo kl.oon, als ergens in de waereld,
vbortkomen. Zij teelen er Katoen en eenige der inboorlingen fcheenen nijVLrig te zijn; doch zij worden verre-
gaande onderdrukt door de Poitugcejche Zoldaten, die
de ongelukkige. landliedcn eene buitenfpoorige fchatting af-
persfen, uannetr zij hunne Schapen, Varkens, Geiten,
Kalkoenen, en ander gevogeke, (. range Appelen, Limoe-
nen, Bananas, Plantanen enz. te markt brachten, welk
alles er redclijk overvloedig is .en voor een man* en
prijs zoude kunnen gekocht worden, indien er deze on-
dcrdruki.ingen geen plaats hadden; warr voor uit hoofde
van de achteloosheid der regeering geen middel fchi'nt
te zijn. Over het geheel echter maakt deze' verfcheiden-
hed
van ververfchingen St.
'agn
tot eene zeer gefchikte
aantedoen  voor  die  fchepen,  welke  tot de
in de Zuidzee of tot het omzeilen van Kaap
plaats  om
walvisvangst
Hoorn beftemd  zijn.
De  inboorlingen rV) zijn zwarten en meestal in dienst
woonen;
doch.
der  Portugeezen,
die
hier in grooten  getale
(F) Het is niet bc-kend, of men bij de ontde-kking van dit eiland-
in 1449. er eenige ii;\\oi:eren gevonden heeft. De Kaptein g urge Roberts ,.die er vrn 17^1. u t 1724 woonde, houdt de te-
genwoornige taldaar woonende zwarten voor afffammelingen van*
"Negerflaven, welke vrn de eerfte Portugeefche planters aldaar ge-
biacht en bij zekeregelegejaheden in vrijueid g^fteld zijn.  Het ie-
al- NOORD - WEST KUST van AMERIKA.
doch fchoon de eerften een gezond voorkomen hebben,   .. I785-
er ziekelijk bleek mager  en  geelachtig j uitzien.  Zij be- Wijnmaand
lijden den  Koomfchen Godsdienst waar aan zij zeer ge-
hecht zijn.  De tovtugeezen zijn beleefd omtrent de vreem-
dehngen,  fchoon misfchien uit inzichten van eigenbelang,
daar wij bij hun kwamen om vruchten of iets anders te
ko pen.   Van  wegen  de  warme lucbtftreek  zoude  men
vermoeden  dat  er de  vrouwen  manziek  waren;  doch
beide de inboorlingen en de  t ortugeezen floegen alle aan-
zock van  dien aart ftandvastig af,  hoewel  ons  volk bij
hunne welfprekendheid ?eer aanlokkelijke gefchenken voeg-
de.  O-f deze  aan'.oudende  weigering  evenwel blootelijk
aan  liefde  >oor de kuischheid was toctefchrijven, is moeii
jelO< te  bepaOen.
/ edert ons vertrek van St. Jago hadden wij zelden Slachtmaand
een doorftaanden IN< ord Oofielijken wind, zijnde dezelve ll
zeer veranderlijk en het weder zoel en dompig met he-
vige regenv-lagen; waar dnor dikwijls ^iekten onder het
zeevolk . ontftaan, en tegen welks nadeelige gevolgen men
niet te veel kan bezorgd zijn; gevolglijk gebruikten wij
alle bedenkelijke voor/org om ons volk ge.ond te hou-
den; hunne kieederen en bedd.n werden op het dek
gebracht, om te verluchtcn zoo dikwijls het weder dit
toelict; men droeg zorg om de fchepen tusfchen deks
zindeli.k en lu'chtig te houden, en fchafte hec fcheeps-
voik beurtelings, Socp van Zuurkool, Juikoekjes en andere groenten. Deze handel wijze flaagde door de Godde-
lijke Voorxienigheid \olkomen naar wensch, gedurende
de>.en ganfehen overtochr werd er- niemand ziek, niet-
tegenftaahce wij met de onaangenaame omftandigheid
te  worftelen hadden,  dat onze dekken  en  bovenwerken
zoo
1
althans niet waarfchijnliik dat de Portugeezen in zwarten zonden
ontaait ziiti , gelijk de pauw wilder vermits de hitte hier minder
groot is dan op de vaste kust, door djen de zeevvinden het land
Terkoelen.- -
B 3 '•
14 REIZE    NAAR    D E
1785.   zoo lek waren dat vele matroozen nauwlijks  droog kon-
Stechtmaand den liggen;  terwijl  de aanhoudende regen de braauwers
verhmderde  te  werken;  dit  ongemak werd  veroorzaakc
door dien  onze fchepen nieuw  en nog  rummer  in  de
heete Iuchtftreefe geweest waren.
JS Den  15 viel david gilmore  een knaap van tien
jaren  aan de windzijde bij de hoofdtouwen over boord,
en niet kunnende zwemmen, was hij terflond achter ons.
Wij deden alle moeite om hem  te redden,  doch alles
ware vruchteloos geweest,  indien de Voorzienigheid hem
niet in ftaat gefteld had om  zich zoo  lang  boven water te houden tot de boot hem konde  innemen,  wan*
neer hij wel  vijftig roeden van het fchip  en wel achr
of tien minuten in zee geweest was,  en half dood van
fchrik en vermoeidheid.  Des anderen daags vingen  wij
vroeg in den morgen eene haai, die eene groote bruin-
vis in  had:  welk  voorval  ons nieuwe ftofFe van dank-
baarheid opleverde wegens de bewaring van  gilmore,
en nieuwe overdenkingen deed maken  over  de toevallea
waar aan het zeevarende leven is blootgefteld.
l$ Dien zelfden dag  pasfeerden wij de linie op den 25
graad westelijke lengte,  met een matigen pasfaat winS
uit het Zuid-0 often en aangenaam weder.
Den 24 kwam Kaptein dixon aan boord van Koning George en er werd befloten Pon-Egmond eene haven der Falhlands - Eilanden aantedoen om de fchepen
te herftellen en van water te voorzien, ten einde wij
Kaap - Hoorn zouden krymen omzeilen zonder op die hoog-
te in eenige haven te behoeven inteloopen.
zj Den 27 tegen den avond  zagen  wij twee  Sandpipers
van de geflreepte zoort bij het fchip welke ons haasc
een uur bijbleven en toen naar het O. N O. wegvlo-
gen. Gedurende den nacht -maakten wij een bijlegger
om het eiland Ascencas op de kaart van de Atlantifche
zee van john. Hamilton moore op 190, 45' Z. B,
en  35 °>  *$  W.  L. geplaatst  niet voorbij te zeilen,
M NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    15
alzo wij ons op die hoogte reekenden; doch het zelve 17^
den volgenden dag niet vernemende veranderden wij on- w«KenB,
zen koers weder Z. W. t. Z. om zo fpoedig mogelijk
Port-Egmond te bereiken. Wij zagen dien dag verfchei-
dene groote vluchten van Schollevaars en andere zeevo-
gelen Noordwaards van ons en daags daar aan een vogel
van grootte en gedaante als een wilde Eend; zoo dat
het niet onmogelijk. is ^dat hier omftreeks eenig land ge-
vonden wordt.
De: pasfaat wind verliet ons den 3 van Wintermaand    3
omftreeks 240 Z. B. en werd opgevolgd door eene fris-
fche  koelte uit.  het. Z.  W.  welke  echter  aHengskens
Zuidelijker werd.
Den 12 zeilden wij door eene verbazende hoeveelheid
kuit, welke bij onderzoek kuit van Garnalen bevonden
werd en naar alle gedachten uit de Rivier Plata voort-
kwam; alzo wij ons ten naaften bij tegen haren mond
bevonden op 340 35' Z. B. en 450 87' W. L. De
Wahisfchen,- welke op deze hoogte gewoonlijk in eene
groote menigte gevonden worden, hbuden zich hier on-
getwijfFeld op  uit oorzaak  van dit overvloedige voedzel.
Van den 21 tot den 2 van Loumaand hadden wij in 1786.
Ket gemeen ftormig weder, met hevige rukwinden ; wij Louiflaa«d.
zagen dagelijks onderfcheidene vogels in een groot aantal
en eene groote hoeveelheid- roosgroeme op het water
drijven; en daar dit fterk gefcheurd was, lieten wij dikwijls het: dieploot vallen, doch kregen geen grond met
eene lijn van 120 vademen: eindelij-k op den 2 peilden
wij vroeg in den morgen grond op 70 vademen en lure-
gen onmiddelijk daar op de Fctlklands - Eilanden in 't -gezicht op den afftand van omtrent zeven mijlen. Wij hadden dien gctnfchen dag licht veranderlijke windtn en zeer
diinzig weder, waar door wij telkens moeften wenden
en belet wierden het land te bereiken: dit gelijk ook
dat- -wij op geen der beide fchepen eene afzonderlijke
kaart- der Falklands.-Eilanden hadden, deed ens den. ffcunr-
man 16
REIZE    NAARDE
1786.
Loujnaand.
man met de floep vooruit. zenden en Verder alle voor-
zorgen gebruiken om zonder ftoten eene haven te vin-
den ; zoo; dat het tot den 5 aanliep eer dat wij in
Esmonds - Baven het anker lieten vallen. :
DERDE  HOOFDSTU K.
Verrichtingen in Egmonds-Haven. Overblijfzehn van
eenige- huizen. Ontmoet'wg van twee fchepen. Wijze
van de .traan uit het fpek der Zee - Olijphants te trek-
ken. Zij verlaten Egmonds - Haven en zeilen naar de
Staten - Baai. Onderfcheid tusfchen de Zee - Leeuw en Zee-
Olijphant.  Vertrek
van
de  Falklands - Eilanden.  Stor-
tnig weder bij het omzeilen van Kaap-Hoorn.  Vruch-
teloos zoeken naar Los-Magos.  Zij komen in het ge-
J. erftond na dat de  fchepen vertuid waren liet  Kapt.
portlock de floep uitzetten en ging met Kapt. dixon
aan de wal om de waterplaats te bezicntigen, welke door
den ftuurman was aangewezen en aan het Noorder ftrand
lag.  Hier was uitmuntend water, - welk over een verba-
zend bed van groote fteenen Hep; doch vermits de weg
derwaards  ook  zeer fteenachti^ was,  en onze vaten daar
- door te veel konden lijden, befloten wij naar  eene  andere
plaats  omtezien.  Wij  wandelden  Oostwaards  langs  het
ftrand  en  vonden  verfcheiden beeken met  goed  water,
doch  het  was  overal  even  vol  fteenen  die,  naar onze
gedachten,  door geweldige ftortre;;ens van de bergen ge-
• fpoeld waren;  fchoon  dit reeds voorlang  moet  gefchied
zijn,  vermits zij alle met eene zoort van witte mos be-
kleed waren.
-Al  voortgaande  vonden wij  een  aantal  Zee Leeuwer-
pp den oever,  waar van wij 'er verfcheidene doodHoe- NOORLV WEST KUST van AMERIKA.
»r
gen,  om van hun vel of fpek traan- te maken, voor   1785.
onze  lampen en andere einden. Lonmaand.
Des anderen daags gingen de beide Kapteins wederora    6
in  de  floepen  om  eene  gefchikte  waterplaats  aan  de
westzijde van de haven te vinden, doch vonden er geene
beter dan de eerfte;  waar zich de fchepen dan ook den
volgenden dag van water voorzagen.
Den 8 werd aan al het volk, dat men eenigzins aan 1
boord misfen konde, verlof gegeven om zich aan land
•te gaan ververfchen; waar van er zommigen de over-
blijfzelen van eenige huizen vonden, met eenige tuingron-
•den bij dezelve, waar in nog eenige bloemen waren;
als ook eenige zoorten van moeskruiden, als mierikwor-
-tel, chalotten, eenige kleine aardappelen en wat fellerij.
Zij zagen insgelijks een Varken, doch het was zoo
wild dat zij het niet konden vangen. Het overige aan
hoord gebleven volk des anderen daags op die zelfde
^plaats aan de wal komende, zagen er een Os, eene
Koe en verfcheidene Varkens, die bij het verlaten der
plaats waarfchijnelijk achtergebleven waren.
Gedurende de volgende week hielden wij ons met verfchillende noodwendige verrichtingen onledig. Er werden
verfcheidene tonnen ballast aan boord van de beide fchepen gebracht; eene menigte Robben en Zee-Leeuwen dood-
geflagen om de vellen en de traan; en de timmerlieden
waren druk bezig met breeuwen waar zulks noodig
was.
Den  15 kwam er des avonds ten negen uuren eene *•■-
floep in de baai, welker Kaptein den volgenden mor-
gen reeds vroeg aan boord der Koning George kwam en
ons berichtte dat de floep de Speedwel genaamd was|efi
bij het fchip de United States, door Kaptein husseij
gevoerd behoorde, het welk thans in eene goede haven
aan het Zwanen-Eiland lag in gezelfchap van de Cinton,
Kaptein whippij: en dat deze beide fchepen om traan
te  maken  uit  waren en  bijna  hunne  lading  hadden;
C heb- R E|I Z E    NAAR.   T5 E
hebben de de Baited-^Smte/ r reeds  drie honderd ton aan-
boord en de Canton, .omtreint1Halfzo veel.
t?|5^ygrijgcn rl&e'ze t?^kn voOTrihamel^k uit dieren,  welke
zij Zee-ufflwflaWen .nocmen; gewisfefi*k een twecflacHSg
lifer,  vermits  zij  \m mcefte gcvonden worden  in zahifli-
ge b^en,  of-aan  derzclver uithoeken,  indien  deze uit
zachte en vlakke fteenen bcftaat). Eene goede Zee-Oltj-
phant geeft'bijM eene "harvt "ton traan, welke men zon-
der lBSken vcrkftfet, veimitsiUrjet fpek in zulken hoogen
'graad .Vlocibakr is." ^vVatmccr'1*^ t ^Jek in vaten gedaan
wSra^'ibopt het ras tot traan, zo dat men die c!aarna
in andere vaten kan aftappen: doch daar deze wijze van
doen te lang aafihoudt, wanneer men eene groote hoe-
TeeTheid fpek riieeft, onderrichtte ons Kaptein coffin
dat zij ccn beter en fcMielijfter manier hadden uitge-
yonden.
Zij lrfaken op lifet' ftrand eene zoo groote bak, als
zij denken dat af.de traan welke zij maken zxflfen, kan
bevatten. Over deze bak maken zij een tralie'werk vast
in den trant van ccne zeef; waai; op zij het fpek werpen,
en er aaff^W^rtS op leggen,' waar 'door de ''traan er
JTchieliJk."Wordt';^^e|iersc.   Bij  deze  groote: bak  hebben
voor de
'traan
%3if
door  zrj -voiKonien-
in  de  vaten rkilri
gezus-
gedaan
zij  dan Jnog  een  kleiner,  waarin  zij  de
tweedemaal dobratge'n;  waar
verd  wordt  en  gereedelijk
worden.
Uit de befchrijving, door Kaptein cook van een dier
gegeven, welk hijTBp' NB&w-Georgia z&gVHjdt het geen
twtjrTel, of het Was een Zee-Ohjphdf&i en cr is alle
rede bm te vermbeden, dat ztf'op da^BE§S£rId in riierfi£$e
zullen gevonden worderi': geKfk ook op Ke'rgulen-land
welk wij op de laatfte reize van Kaptein cook aande-
denr, en waar wij  ve]e van deze  dieren  vonden ,  welke
'ML toen voor  Zee-£¥ibiwen hidden;  doch  waarin  wij
onsSgewisfelijk bedrogen;  vermits  zij  zeer  mak  waren,
^Tzren lichfetijko:Jr}eiSn'dooden'^ terwlfl de Zee-Lceuw4n
wel- NOOR?DcrWE$T/KfcISTMi MUERIKA.
m
:e\ wQedendjg3-fea8-
aangetad,'
i<ap?
I
Welke wij ter dezer plaatze vonden; g
ren  en niet dan  met  oma.eht!igheid
worden:  gelijk wij ;dit beide eenigevdagen lateft,
wandeling,  nog ondervondeaij: . I |■  t
Wij waren nu gecebd ora. >*ffiederQm xzes te kiez^aOdQc-h
vernemende dat Kapfein h os^sjfy rzesoaof zeHEtt; i dofoettJ
robbenvellen aan boord had,1 welke; hij voor een nj|tiS
gen prijs wilde afftaan, befloten de Kapteins deze gele-r
genheid niet. te verzuimen, maar grider gelqide van de
SpeedWil bihne'n dofjffnaaar de ?$^en\zhaak$sx$ heijlZfoytj
ft'&n ^BHaW'^^ zdlen,-; waaiiizi| deb 23KD|arikwrameiks5r.:doch.
Kaptein husseij ongenegen vondeii o^^zjjtte arobbe^Kefe
Ten atteffetaMci welk'jpnrhij, zo "het feheen,Ozel£.ia China
wilde te»nkfkt breagen. > -3$i  itiU irdsl
Nu niets2ffflqieejfte--op de FalksfaEmtnden te verriflhfelk
hebbe&9e, kifeeg fefct ^eheepBVolk ;nogjrieera£iM3^icfaijb$tdj
om zich aan land te ververfchen, waarna wij.fjfe'n 23nte
£®b *-ft&keft ,^i«fk>'fidasgk "Jdafejottin-^sdeiz^flfiiland^nsiuip 'het
gezicht VeMoBeabfc    {\"i'J^ld  i'i[iix^'/f bmyt  ab ;Offft9v!
De Falks-EilandenbwerdenikEt eerfte ontdekt door, sir;
rtchard HAW:KiNs.in i§94.' Heti-.fchijnt dat de Engel-i
(then voorne;®¥ns gewseest "gxfsriiQch op dbzeke te vestigen.i
d^ftJrS^tien Kap«effl. flrtftvoli btr<i D£E>Sti' heS jaar 1766 er iover-
Wft'terde e;n~ifefrig"e. sateen bouwfle, welke echterndQe?:de
SpbnjWrirds veeni^djgw^enT(tmvaimeer..^non3.iu 1770 ui?
het bezit van deze plaats- vbejoegen .; Y geen toen ter tijd
veel opfpraak in Londen veroorzaakte. De grond dezgg
Eilanden fcliijnt van eenen; lietaen en losfen aart, Wel :ge-
fchikt voor hooi of weidelanden ; doch boon$!h \worderj
el*8>in' 't  gehge'l  bpisdezs fBSa.wfen niet.  gewonden,-.  uit
fWifiifenao wWr .aan dezelve blofoft
op 51  gr, :-fd m. Zuicbrbreejtfeg
-)|eh§)$P
Van de
nevige
Scho'on1 ■ dezgfersn
is het weder er
oorzaak
liggen is het weder er echter'veel kouder, dan in Engeland; zoo dat, hoe wel bijna nu mid.len in den corner, de The¥momeifer niethJbbvfcn de'.ys$$3graden klotas
De- wtild was doorgaands Wes's&tijk jnetdhe&ioe bwien en
C a fter-
178&
Louiaaand.
if
ax
*S
■fib. toumxand.
Sprokkelm.
6
aa
: '
*5
20
REIZE    NAAR   £>&
flerken regen. Infeden worden er weinig of geen ge-
vonden; daarentegen veel gevogelte als Hoenderen vat*
Egmonds• Haven {Larus catarra&es linn.) A'.batrosftn,
Pinguinen, Ganzen, Eenden en ZeeEocfiers (Hoemato*
pus Os ralogus linn.) uelke laatfle alleen eetbaar is>
terwijl de andere eenen flerken visachttgen fmaak hebben.
Den 26 regen den avond zagen wij Statenland Zuid-
waards van ons op den afftand van vijf of zes mijlen
en den volgenden dag zeilden wij Kaap St. Jan, de
Ooftelijke Kaap van Statenland om; doeh hielden van
het land af wegens den flerken flreomr welke uit de
Straat van Le Mair komt.
Wij zagen hier eene verbazende menigte robben en het
is waarfchijnelijk dat zich hier ook wel Zee-Olijphanten
zullen ophouden; zoo dat men ge^isfelijk met voordeel,
tlntee fchepen in het jaar derwaards om traan zoude mo-.
gen zenden.
Wij hadden . thans aanhotidend ftormachtlg weder en
vermits de wind Westeiijk bleef, bepaalden wij ons a!
Zuidwaards aantehouden tot den 6 van Sprokkelmaand
wanneer wij, ons op 6o°, 9' Z. B. en 709 13' W,
L. bevonden en dus ver genoeg naar het Zuklen zijnde,
den kours W. t. Z. ftelden om Kaap-Hoorn omtezeilen.
Den 22 badden wij fchoon weder, waarop de Ma-
troozen bevel kregen om hunne hangman en op het dek
te brengen en hun beddegoed wel te verluchtigen; daar
het verzuim dien aangaande dikwijls noodlottige gevolgen
naar zich fleept. Wij waren nu op 54° 4' Z- B. en
81 °  19' W. L.
Den 25 kregen wij m den achtermiddag een hevigens
ftoker uit het N. W. en waren echter Verplicht meer
zeil te voeren als het fchip haast dragen konde, om voor-
tekomen dat wij  niet naar het Ooften afdreven.
Het is een algemeen begrip onder de Zeelieden dat de
wind in dit gedeelte der Stille zee ftandyastig uit het Z.
W. waairv  doch wij hebben ondervonden dat men zich
daar- NOORD - WEST KUST van AMERIKA.    si
daarin vergist;  daar wij gedurende eenen aanmerkelijken   *78&
tijd Noordeiijke en Westelijke winden hadden, gemeenlijk Lentemaand.
met fterke vlagen en ruk winden verzeld.
Op den 10 van Ltntemaand bevonden wij de Mkwq- t0
zing van het Compas iq° 41' ten Ooften en op den
12 150 7' Oost. Daar dezelve geduurende eenigen tijd
trapswij/e minder geworden was, is van zulk een zakelijk
verlchil geene rede te geven, dan alleen dat wij op den
10 meer naar her Oosten en dus nader bij het land
waren, welk eenigen invloed op het Compas kan gehad
hebben. De wind bleef gedurig in het Westen en bracht
zulk een dtkken mist met zich dat wij elkander zelden
zien konden; fchoon wij gelukkig genoeg waren om
niet  van elkander afteraken.
Den 21 waren wij op 26° 17' Z. B. en volgends de ti
midJelbaare reekening van verfchillende waarnemingen op
88° 7' L. Des naraiddags kwam Kaptein dixon aan
boord van de Koning George en de beide Kapteins be?
floten regelrecht aantehouden op Los Majos, een Liland
door de Spanjaarden ontdekt, en op omtrent 20 IN. B.
en 1350 L. gelegen; vermits het zelve weinig buiten den
kours lag en men er waarfchijneli.k eene goede haven
en goed water zoude vinden, om er onze fchepen te
herftellen en het volk te ververfchen, zonder dat uij de
Sandwich - Eilanden behoefden aantedoen, welke aanmer-
kelijk verder uit onzen kours lagen. hchter beftemden
zq Owhijhee tot eene verzamelplaats, ingevalle zij voor
de aankomst te Los Majos van elkander mochten ra en,
met afTpfraak om elkander daar tien dagen te wachten
ea  vervolgeas naar Koning Georges - Sound te ftevenem
Uitgezonjderd het zien van een zeil, welke wj voor
eene brik of fhauw aanzagen, weike naar Baldivia of
Conception op de kust van Chili befttmd was; viel er
niets bijzonders voor tot op den 10 van Grasmaand,
•\vanneer wij een Schildpad voorbij zeilden; waarop Kapt.
portlock, om zijn volk eene verfcne maaltijd te be-
C 3 zor-
y
m
M 17^6*.
Grasmaand.'
so
Bloeimaand.
i
REIZE
NAAR
D E
zorgen, bi'draaide en de floep liet uitzetten - om hero op-
tcvangen; doch aan boord gebracht zijdde bleek bij reddii
eenigen tijd geftorven en genoeggaam aain het rotten te
zjnf zoo dat. ^ij dien oVerboord moeften werpen. Doch
deze teleurftelling werd rijkelijk vergoed op den 15 wanneer wij eene levend^ge kregen, we;ke vijfenzfestig pon-
den woeg en juist van pas gevangen wierd om 'er Paa-
fchen inede te houden.
?JWij: zagen cfi&n dag op 70 4' £. B. en 1118 59 L.
eene groote vlucht wittd. yogelen, WeAre denkelijk van
dS2e^tae zoort waren, ate'^wlj;' op de laatfte reiae van
Kapt. cook in 'gfoote mehigte op het Kerms Eiland',
vonden. Wij zeilden ook verfcheiden S&hildpadden voor-.
bii en er vlogen eene, groote menigte donkerkleurige vo-
Men om heen. Uit alle welke verfchijazelen men oor-
aeelde -dat wij bij eenig land zijn'moeften; doch dfchoon
het weder : hfelder was, konden wij echter van dh~ mast
niets ontdekken.
Den 20 pasfeerden wij de Linie op 1150 10' L. met
eene Miswijzing van 30 28' Oost.
Op den  1  van  Bloeimaand kregen wij een doorftaan-
den N. O. Pasfaatwind op 8° 53  N. B.  Tot dus verre
hadden wij beurtlirig^ licht veranderlifke winden enrfftlte?
met dompig zoel  weder en dikwijls 'ZWaren  regen.  Nietl .
tegenftaande  alle  voorzorg  begon  zieh  thans  ook  hat
fcheurbuik onder ons te openbaren;  en de Bootsman wai
eenige dagen zoo erg dat wij voor zijne opkomst vrees-
den:  maar het was gelukkig dat eenige kleine Salade ate
Mofterd, en Tuinkers,  welk Kapt. portlock in eenige
vaten met fijne'aarde vati de Falks ±Ef$ariden gezaaid had
nu volgroeid was.   Hij  had! Tnsgblif-ks  voor ons vertfek
uit  Engeland,  eeni ,e  Mierikwortelen  in  een  Oxhoofd
geh-gd,  welke thans^in een groeienden  ftaat waren,  en
eenige  Aar4appelen,  welke  m\ zederd  ons vertrek  van
de Falks ■ Eilanden '.^epbot hadden,  begonnen  ook  frafei
uicteloopen. ;r,Bit- alles  werd  den Bootsman gegeven  en
deed NOORD - WEST KUST van AMERIKA.
deed eene gewenschte uitwerking;  de ziekte werd in ha-    i;8<j.
ren voortgang  geftuit en  hij werd  dagelijks  beter.  Dit-'B.loeimaand.
ongezohde  weder  had ook aari  boord van  de Koningin
'■^fmirlbWa ■ ' verfcheiden zieken  gemaakt,  inzonderheid was
^apt.  dixon  zeer erg;  zo  dat Kapt. portlock  hem '
bezocht  en  hem  van  het fcheurbuik  aangetast  vindende
zond  hij  hem  een Oxhoofdmet aarde, waarin Salade te
groeien ftond,  met eenige tuinzaden en eenige vlesfen na-
gemaakt Seltzera&ter door Dr. melville toebereid.  Wij
vongen  ook vele  Schildpadden,  welke aan  het fcheeps-
volk' gelchaEt .wierden en waarvan wij ^rii>ok aan boord
van  het andere fchip zonden.  Die,  alsmede Zuurkool,
Soep  van  Jeukoekjes  en  versch  bier diende  groorghjks
ter bewaring van de gezondheid van het fcheepsvolk.
. Den 7 waren wij  op de hoqgte van^het Liland Par-    7
•tida naar de algemeene  kaart van  cook;  doch wij ver-
.namen geen land.  Ook heeft cook dit Eiland niet zelf
gezien,  niaar  op  het  gezach  der  Spanjaarden  op zijne
kaart overgebracht.
Op den 12 Waren wij op  200  1' 3NT. B.
en
11
L. zoo (fet wij nu  verwachtten  om ieder oogenblik Los
-Majos  te  zien;  doch  te  vergeefsch,  fchoon  wij  des
'snachts een bijlegger maakten -en ons over dag ver^reid-
den^ zoo dat wij  het-zelve indien het beftond niet kon
den  miszeilen.
Wij hielden Westelijk aan tusfchen de 190' 46 en 200
N.--B. tot op'den $5, wanneer wij ver bewesten Los Majos waren, zonder het zelve "gezien te hebben. Weshal«
ven er befloten- wierdaregelrecht. naar Sandwich-Eilanden-
te ftevenen, waar wij de noodige ververfchingen gewis-
felijk konden belfomen ; ten\ijl Let- fcheurbuik eeh.'.aan-
tal der fchepeKngen begon aantetasten.
Den 24 kregen wij  &#hijhee  in  het gezicht op  den
afftand van  zes mijlen en  wanneer wij  het des  narnid-
dags,  op den aflfe'hd van een uur,  lattgs  kec ftrand lie-
ten loopen,  kwamen verfcheidene.iflboOTliagen, met hunne
12
15
24 Bloeimaand.
«
ttf
REIZE    NAAR    DE
ne kanoes aan het fchip en brachten eenige kleine Var*
kens en eenige j weinige wilde Pifangs met zich, welke
wij voor kralen en kleine ftukjes ijzer kochten; gelijk.
ook eene menigte van hunne vislijnen, welke van drie
tot vier honderd vademen lang en volmaakt goed gemaakt
waren; zommige waren twee, anderen driedraads en
veel fterker dan de onze die tweemaal zo dik waren,
VIERDE  HOOFDSTU K.
Aankomst in Karakakooa-Baai. Onrustig gedrag der inboorlingen. Vertrek van daar. Komst te Woahoo. De
inboorlingen brengen hun water en ververfchingen. Verflag van de tegenwoordige regeering op de Sandwichs-
Eilanden.  Komst te Oneehow en verrichtingen aldaar.
D
 'aar Karakakooa-Baai de eenige  haven was,  'welke
zo ver wij wisten te Owhijhee gevonden wierd, befloten
wij derwaards te zeilen, doch konden dezelve door ftilte
en tegenwind dien dag niet bereiken. Zo dra het don-
ker geworden was, zagen wij eene menigte vuuren langs
de kust; welke wij gisten dat aangeftoken waren om het
land in alarm te brengen; zijnde het indedaad de ge-
woonte bij deze Eilanders om vuuren te ontfteken wanneer zij hunne Goden om voorfpoed in den oorlog of-
feren; het geen dus misfchien nu ook het geval zijn
konde; doch wij hadden bemerkt dat het volk fchuwer
wierd naarmate wij dichter bij Karakakooa kwamen. Zij
vriegen ook dikwijls naar Kaptein king; en het fcheen
uit hun gedrag, dat zij dachten, dat wij den dood van
Kaptein cook kwamen wreken.
Den 26 met het aanbreken van den dag, hadden [wij
Karakakooa N. O. ten O. op den aflland van  zes mijlen, ■p
NOORD - WEST KUST van AMERIKA.    25
len, en hidden met eene lichte koelte uit het N. W'
op de baai aan. In den voormiddag kwam 'er een min'
der Opperhoofd aan boord, waar uit wij verftonden dat
tereeoboo, die toen wij hier de laatfte reis waren
Koning van Owhijhee was, overleden was, en dat de te-
genwoordige Koning maiha maiha genaamd wierd. Hij
yiel Kapt. portlock zeer lastig om aan land te komen , doch toen die zulks weigerde en hem eene ver-
eering gaf, zeide hij dat wij des anderen daags een bezoek van maiha maiha zouden hebben; wij telden
echter weinig op dit bericht; daar het niet te denken
was, dat maiha maiha het wagen zoude om aan boord
te komen, dewijl hij zoo veel aandeel gehad had in
dat ongelukkige krakeel, welk met den zoo zeer betreur-
den dood van Kapt.  cook eindigde.
Wij kregen nu ook veel kanoes op zijde en het volk
was zeer lastig om aan boord te komen, en gedroeg
zich op eene ftoute en onbefchaamde wijze; zoo dat wij -
genoeg te doen hadden om hen uit het fchip te houden.
Wij leden dit echter geduldig, niet gaarn eenig geweld
gebruikende, indien het mogelijk was dit te vermijden;
fchoon het ons deed duchten dat wij hier met gemak
en veiligheid noch water zouden kunnen bekomen, noch
onze  zieken aan de wal zenden.
Naar mate wij de haven naderden, werd het getal der
kanoes grooter, en daar er zich velen aan het fchip vast-
maakten, vertraagde dit onze vaart zoo zeer, dat wij
niet voor vier uur des achtermiddags het anker konden la-
ten vallen: en op dat eigen oogenblik wierden wij door
een verbazend aantal inboorlingen omringd, beide in kanoes en al zwemmende in het water, Zij werden zeer
lastig en klouterden geftaag langs de kabel en aan de
zijden tegen het fchip op; zoo dat onze meefte matroozen,
de handen vol hadden om hen aftehouden en wij het
fchip niet zonder groote moeite konden vcrtuien. Met
kregen wij dezen nadenmiddag nog een aantal
D -mm
1786.
Bloeimaand.
hip
dit alles
,1 -3*
REIZE    NAAR    DE
J /
37
1786. Varkens, eene goede hoeveclheid zout, als ook . wildel
BJp.eimaand, pjfan-g Potatoes en Faro, welke de fchoonfte was, die'
ik immer zag en voor geene Yams (Jlioscora alata^
linn.) behoefde te wijken. Broodvrueht-was fchaars en
de weinige die wij nog kregen in een onvolkomen flaat;,
waarfchijnlijk wijl het thans niet in den tijd  was.
Des hachts brandden er vuuren rondom de baai en de
inboorlingen waren aan het ftrand aanhoudend. in bewe-
ghLr; verfcheidene kanoes blev.en bij het fchip en omtrent,
middennacht kwam een der. inboorlingen met eene bran-,
dende fakkel en het fchijnbare oogmerk om het fchip aante-
fleeken: wanneer wij hem wegjoejgen roeide hij naar de Ko-
ningin Charlotte, doch de fcheepelingen ook daarop hunne-j
hoede vindende, keerde hij weder naar de wal te rug..
Den volgenden morgen werden wij weder door eene grootej
menigte volks bezocht,* doch zagen geen Opperhoofd, en
de Indianen werden zoo baldadig, dat wij fchildwachten.
met  fabels moeften uitzetten  om hen van boord te hou-
den.  Dit onthaal deed de Kapteins befluiten om het niet _
te wagen de  zieken aan de wal te zenden;  maar hoe eer
hoe beter te verrrekken; te meer daar het volk aan groote hoo-
pen op het ftrand ftond, gedeelteiijk aan den oever en gedeel-
telijk boven op eene hoogte, welke de waterplaats beftreek.'.
Er -wierd dus bevel gegeven om de ankers te ligten;
doch er was zulk een gedrang van volk rondom het fchip,
dat de booten bezwaarlijk bij de boei .konden komen.  Het:
vyas dus noodzakelijk hen te verjagen, zonder hen te wil-
len befchadigen; weshalven wij zes vierponders en zes draai-
baslen losten, na er het fcherp te hebben afgetrokken; en-
te gelfjk de vlag opheiften en het fchip tabooeerden (V) door
het
CO Tabooeeren, beteekent, in de taal der Zuidzee-Eilanderen,
afzonderen, ongenaakbaar verklaren; en zij doen dit door rondsom i
het huis of de plek gronds eene menigte dunne flok|es te fteken,
W??r: aan vlokken wit hair gebonden zijn. ^anneer de priefters
dit verricht hebben, mag niemand, zo ik meen. op doodsflraffe
aulk eene plaats naderen.
iSa-
aK,Aif NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    a>
het opheifchen van eene witte vlag boven aan de groote   1786.
bramfteng.  Dit deed de verlangde uitwerking:  het volk Bloeimaand.-
begaf zich ijlings  naar de wal;  in  welke verwarring  er
vele  kanoes  omfloegen,  welker  eigenaars terftond  naar
land zwommen  zonder zich  met het  oprichten van de-
zelve optehouden.
Wij konden nu onverhinderd onder zeil gaan, doch 28
hamen voor om gedurende een paar etmalen af en aan-
tezeilen, als zijnde dit de beste wijze om te Owhijhee
ververfchingen te bekomen; gelijk wij dan ook den volgenden dag een menigte fchoone Varkens en onderfchei-
den vruchten kochten. Terwijl hield zich een gedeelte
van ons volk bezig met het flachten en inzouten van
Varkens; het geen wegens de frisfche lucht hier beter
was, dan in Karakakooa-Baai, waar de lucht zoo dom-
pig en zoel was, dat het vleesch fchoon gezouten, er
ligtelijk  konde  bederven.
Gedurende  de  drie  volgende  dagen  poogden  wij  te Zomermaand
vergeefsch eene baai aan de Westzijde van Morotoi te be-    l
reiken,  daar  wij  door  ftilte  en tegenwinden  afdreven;
zoo dat wij daarvan afzagen en het op Woahoo aanhiel-  ,
den;  waar wij den  1 van Zomermaand op twaalf vademen het anker uitwierpen in eene fraaie baai, welke wij
den naam van Koning-Georges baai gaven.
Terftond bij onze aankomst kregen wij verfcheiden
kanoes bij ons, welke ons eenige weinige Kokosnooten,
en wilde Pifang, als mede Zuikerriet en zoete Wortelen
brachten, gelijk ook des anderen daags eenige kleine Var^
kens. Daar echter niets zoo noodzakelijk was, als de
fchepen van water te voorzien, gingen de beide Kapteins aan land om naar eene bekwame waterpiaats om-
tezien zonder die echter te kunnen vinden; daarentegen
zagen zij dat de Eilanders groote Kalabasfen, met water
gevuld, in hunne kanoes hadden; en zij overreedden hen
om het zelve daarmede aan de fchepen te brengen; mec '
zulk een goed gevolg dat zij den volgenden dag alle onzSf
D2 H
v*
fi-W f?r.
28
REIZE   NAAR   d- tf
m
mi
i785.   ledige watervaten gevuld kregen,  voor  de kleine  kosten
Zomermaand van eene partij fpijkers,  zonder veel  arbeids en  zonder
onze vaten in het minfte te belchadigen.
3 .Dien zelfden dag ging ook  de Chirurgijn met de Zie
hen aan de wal, doch zij kwamen des avonds, eerder ver-
moeid dan verkwikt weder aan boord, wegens de menigte
voiks die hen uit nieuwsgierigheid fteeds omringd. hadden.
« Ons  dus  van  water  en  die  ververfchingen,.  welke
Woahoo oplevert*,  voorzien hebbende  gingen wij  den  5
des morgens onder zeil naar Oneehow,  om daar  eenen
- voorraad van Yams optedoen, welke dat Eiland in. over-
vloed en zeer goed voortbrengt..
Toen wij even uit de baai waren, fewam een oude
Priefter, die ons dikwijls bezocht had, in een groote
dubbelde kanoe aan boord en bracht Kapt. portlock-
eer.e fraaie vedermuts tot een gefchenk van taheeter-
re, wien wij twee groote bijlen en eenige.kleinigheden
van weihig waarde terugzonden , en den ouden Priefter als
mede een jong Opperhoofd, die bijna altijd bij ons aan'
boord geweest was, met een Dragondermuts befchonkenv
waarmede zij  wonder in hun fchik wareni.
Woahoo is gewisfelijk het fraaifte Eiland van deze groep.
en voor eene Europeefche volkplanting beter gefchikt dan
een der anderen, daar er naulijks een hoekjen onvrucht-,
baren gronds te vinden is. Wij zagen • er eene • menigte
kfijgslieden en oorlogstuig en vele der krijgslieden waren;,
op eene geheel verfchillende wijze getattooed, dan wij er»>
gens op de Sandwich- Eilanden gezien. hadden ,• zoo dat;
hunne aangezichten geheel zwart geleeken, behalven dat
een groot gedeelte van het ligchaam op onderfcheidenet
. Wij2en getattooed was.
Wij vonden hier thans ook voor het-grootfte deel de
dolken, welke wij op de voorige reize aan deze Eilanden
gelaten hadden; zijnde er bijna geene groote kanoe waarin-.
een van het volk er geene had: terwijl wij er op Ow->
hijhee niet meer dan twee of drie zagen.
Ver< NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    M
Vermits het zeer gevaarlijke en vernielende wapens zijn,
wilde Kapt. portlock niet dulden,  dat er eenige op
de. fchepen.-gemaakt wierden;. hoe wel de  inboorlingen er
zeer fterk om  aanhielden.  Hij had het de vorige reize
/reeds onvoorzichtig geoordeeld  en  de  uitkomst had  zijn
vermoeden bevescigd;  daar. Kaptein cook zelf vermoord
wierd met een der dolken,  welken wij  zelven  aan  de:
inboorlingen van  Owhijhee gegeven hadden;  waarvan hij
zelf 't voorbeeld. gegeven.had, door er eenigen-- te  doen.
maken naar  het  model van de Pahooas  der  Indianen i:
terwijl men er zoo mild mede was,  dat den eigen mor-
gen waarop wij in de. Karakakooa baai liepen,  toen de
van  de Refolution j gefcheurd  was,  Kaptein
178-6.
Zomeruiaand
MAIHA.  MAIHA-  gaft
fokkemast
clarke  er- acht  of negen aan
voor een vederen kleed..
Zedert. het jaar  1778 ,  toen  de  Sandwich-Eilanden'
eerst ontdekt wierden,  fchijnt er  eene  geheele verande-
ring in derzelver regeeriug  te hebben plaats gehad:  zoo
ver wij nu konden ontwaren was taheeterre, de tegen-
woordige Koning van Woahoo,- de eenige Vorst in leven
van die, welke wij er toen vonden.  Hij was toen flechts
Koning van Morotoi,  en in oorlog met pereeoanne,
den toenmaligen beheerfcher  van  Woahoo,  die  een aantal  oorlogs-kanoes  had  afgezonden. om. deszelfs- Staten
aantetasten.  Maar zijne macht fchijnt toen verflagen ge-^
weest  te  zijn;  want  korr daarop  nam taheeterre
hezit van Woahoo die door zijnen voorfpoed aangevuurd,,
vervolgens ook het Eiland Mowee aantastte en bemachtigr
de.  Tereeoboo,  toen Koning van Owhijhee en Mo-twee fneuvelde in het gevecht. ter verdeediging zijner Sta-.
ten. Dit wordt waarfchijnelijk,  door, dien maiha maiha
de tegenwoordige Koning van Owhijhee, flechts een mh>
der Opperhoofd  was,  terwijl  wij  de laatfte  maal; hier.-
waren,  en nu eenigermaate onderworpen is aan tahee-•
terre.  Het  is  ook  een  overtuigend bevvijs van  de
overwinning van  die  van  Woahoo,  dat. hunne  Oppei>-
D 3 hoof-
m I
30
REIZE   naar   de
1786.
. Zomermaand
lolken bezaten,  welke
het .zeker  is
wapenen nimmer dan met
dden;  daar
wij op Ow-
dat deze  Ei-
het levea
hoofden de meefte
hijhee gelaten  hac
landers zich hunne
laten afnemen.
Den 6 kregen wij Atoui in het gezicht, en deden den
volgenden dag ons best om in Wijmoa-baai te komen,
waar Kapt. cook ook voor anker gelegen had en wij
wisten dat overvloed van fchoone Varkens te bekomen
was; doch vermits wij* een Zuidewind hadden, waarvoor
de baai open lag, durfde Kapt. portlock de fchepen
er : niet wagen, maar liet het met alle zeilen naar Onee-
how loopen, waar wij na eenig zukkelen den 8 in. eene
goede baai ten -anker kwamen.
Ons voornaamlre  werk hier was een
van Yams optedoen,  welken ons de in
9
goe
ten voo:
rraad
overvloed  aanbrachten.  Den
krej
en wij
;zetenen 00
in
hr
van een Opperhoofd,  abbenooe  genoemd,
net bezoek
die Kapt..
portlock  terftond herkende en met hem aan de wal
,ging  om  de  waterplaats  te bezichtigen,  welke zij  wel
goed doch te ver van ftrand vonden.  Bij deze gelegen-
wij alle fchepen aanraden zich van een ge-
heid kunnen
noegzaam
retal
vaten met houten in de plaats van ijzeren
hoepels te voorzien, en daarmede het water te halen
om in de andere overteftorten, vermits die de Indianen
in geene verzoeking brengen om te ftelen.
Bij eene wandelihg landwaards vonden wij" dit Eiland
wel bebouwd. Bebalven Yams, het voornaamfte voort-
brengzel, heeft men er ook zoete Potatoes * Zuikerriet,
en zoete Wortelen. (JDracana terminalis linn.) door
de inboorlingen Tee genoemd.
VIJF- JNOORD - WEST KUST van AMERIKA.
VIJ F DE  HOOFDSTUK..
Vervolg der verrichtingen te Oneehow.  Wijze van  het
Varkenvleesch j intezouten  onder deze luchtflreek..  Ver- -
trek, van, Oneehow.  Bier van de zoete wortel gebrou-
wen.-. Zij komen in het gezicht der kust van Amerika.:  Ontmoeten eenige Rusfen,  die zich daar ophielden. -
Aankomst in Cooks-Rivier.  Bezoek van den Bevelhebber der Rusfen.  Ankeren in Kool-Haven..  Verfcheiden-
verrichtingen aldaar.. Overvloed van Zalm.  Zij bezoeken  het  verblijf der  Rusfen.  Derzelver  levenswijze. ■
Zij zeilen de Rivier ver der op..
et Eiland Oneehow ftond onder het gebied van ta'aao z  x78<j;
Koning. van Atoui,  die zich thans op deze Jaatfte plaats    *rm"an
bphield;  terwijl abenooe Oneehow in deszelfs afwezen
beftierde..  Kaptein portlock vereerde dezen ouden mani
eenige roode baai en twee groote bijlen,  welke hij terftond  naar Atoui aan  ta'aao zond,  ons  verzfikerende
dat wij  ingevolge  van dit gefchenk overvloed van Varkens en vruchten van daar te wachten hadden.  Wij tel-
den.weinig op  dit  bericht,  doch wierden  des anderen-
daags.:na den middag aangenaam verrascht,  door  de terugkomst van !abenooes afgevaardigden, die door verfcheidene dubbelde kanoes verzeld wierd,  met een aantal : fchoone Varkens om te verkoopen,  gelijk ook  met
Faro en Zuikerriet.
De bode gaf ons te kennen, dat ta'aao zelf ons
had willen bezoeken, doch dat hij nog zes of zeven
dagen te Atoui moest vertoeven tot het verrichten van
eenige Godsdienftige plechtigheden voor eene zijner vrou-
wen, die onlangs geftorven was. Wij hadden echter
niet veel.rede om ons over de afwezigheid  zijner Ma--
n
I* 3*
REIZE   NAAR    ©ft
rjrflrt.   jeftelt te bedroeven » vermits aoenooe de inboorllugerr
'Eomoranand jn goojje 0rJB  hield en aanmoedlgde om  oris  alios te
brengen wac het Eiland opleverde: en wanneer die van
.Atoui hunne waren verkocht hadden zond hij hen  weg
om ntouwcn toevocr te halen.
Om  onze  orkertteriis te  becoonen voor het bezorgen
\van vcrverfchlngen op zulkcn verren atltand T zond Kapt.
i'oktlock nog een Dragonder• miics aan ta'aao ten
gefbhenke.  Adbnoois reekende dit echter niet voldoen-
. de,  maar  hleld nan  om hem  ook eon armftoel in de
Hnjult  Ihumdo te zenden,  welke hij zeide  den Koning
wonder te ftadc to lullen komen voor eene zijner vrou-
wen, die onlangs bevallcn was,  De Kaptein -voldeed aan.
die verzoek  en hoc good  word nan lion ds met bijzondcre
boden verzonden.  Ons  work ging nu ook geregeld  en
fpoedig voort; een deel van ons rullde Yams en andere
vervovfehingen,  terwijl  anderen  bezig  waren  met  het
flachten en hnwuren van Varkens.  Die van ons volk nog
ftiet \ olkomon  herfteld waren ,  gingen . dagelijks aan  de
wal en vonden  \-<vl  baat bij de landiucht en  eenige
llgchaamsoeffening.  De inwoondcrs van die Eiland waren
niet zeer talrljk  en werden bovendieo door ah kmooe
xoo good m orde gehouden dat ons volk kon wandelen
waar net hun lusctc,  zonder do minfte hindornis.
Behalven Varkens en vruchtcn, kochten wij ook gezou*
ten vischvan ve-rlehi Hondo zooiton. De inboorlingen bvaOi-
ten ons ook water- in kalabasfen, niet alleen voor dase*
lijks gobmik, maar ook ter vervulliug >van het geen wij
ndert .ons vertrek yan Woahoo gebruikt hadden. Zeldzaaun
heden werden ook te koop gebracht en de Kaptein kocnt
een kouvi o \iiogenhrtip \;in ir.iaio bonte vedoreu gemaakt,
mot ecu h:\ndvac vun menlehenheeu zeer notjes mot fchild-
p;ul ingelcivk
•ipen is haddtn wij eon -dertig Varkens gokocht welke
door elkanderen zes tig ponden woogen, en ingezouten wier*
don j holnflven veriohoiden kleiuan, daar wij dagelijks van aten.
De NOORD - WEST KUST van AMERIKA.    33
De wijze van het inleggen van Varkenyleesch onder de i?*6.
luchtftreek der Keerkringen is door cook tot volkomenheid Zomermaand
gebracht en verdient wegens hare nuttigheid algemeen gemaakt te worden. Drie verfchillende partijen komen aan
dit werk te pas, en de beste tijd van flachten is des na-
demiddags te drie uuren en in het koele van den avond;
terwijl men eene tent ipant, om het vleesch nier door de
zon te doen befchadigen. Na dat de eene partij de Yar^
kens geflacht en wel fchoon gemaakt heeft, geeft zij ze
aan eene andere over, die er alle de beenen uitneemt, de
blocdvaten met alles dat gekneusd is wegfnijdt, het vleesch
in ftukken van vier tot zes ponden hakt, en te gelijk de
huid allerwegen kerft om het zout overal den vrijen toe-
gang- te geven. Vervolgens worden deze ftukken overgege-
ven aan de zouters, die dezelye door en door met goed
wit zout wrijven en op eenige luiken leggen, welke voor
dien tijd als een bank een paar voet boven het dek geleid
waren. Wanneer daar nu een genoegzame hoeveelheid vleesch
oplag, werd het zelve met zeildoek en planken bedekt en
zwaar  gewicht er opgezet.  In dien ftaat blijft  het tot !
's morgens, wanneer er al het bloed is uitgeperst en het
vleesch hard en vast geworden. Dan word ieder ftuk nau-
keurig nagezien en zo het hier of daar was aangeftoken
dat er afgefneden en met nieuw zout gewreven; vervolgens in vaten met fterke pekel gepakt en weder gewicht
er opgezet. Na verloop van vierentwintig uuren wordt het
Weder overgepakt, met verfche pekel voorzien en ten ge-
bruike weggezet. Men dient vooral aantemerken dat de
Varkens geflacht zijnde niet te fchielijk kunnen fchoon gemaakt en gezouten worden, vermits het goed blijven van
het vleesch daar van voornamelijk afhangt; fchoon men in
de meeste landen, daar veel Varkenvleesch ingezouten wordt,
gewoon is het zelve eerst te laten koud worden voor dat
het gezouten wordt. Deze manier deugt nogthans zeker
niet; want ik heb in Virginie een huis gekend, welk daar
door op eens zeshonderd Varkens fchade had, daar ik my
E ver- WWWUP
34
REIZE    NAAR    DE
1786.   verzekerd houde, dat misfchien alles zoude goed gebleven
Zomermaand zjjn} indien men had begonnen te zouten toen het vleesch
warm en het bloed nog loopend was.
13 Wij hadden nu ook bijna achttien tonnen Tarns voor bei
de fehepeh opgedaafl, het volk was volkomen herfteld en
alle werk verricht-; zoo dat wij den 13 's morgens vroeg
onder zefl gingen , en de Baai, door ons de Tarns-Baai
genoemd, met eene frisfche koelte uit het N. O. uitliepen.
Onder de ververfchingen, welke de Sandwich • Eilanden
opleveren, verdient inzonderheid gemeld te worden de zoete wortel, tee genoemd, welke hierin overvloed gevonden
Wordt en waarvan w# tfeer goed bier brouwden.
De wortel werd fchoon gefchrapt, aan kleine ftukjes
gefneden en in een fchoone ketel gedaan, zijnde zes der
grootfte wortels genoeg voor twaalf gallons water. Dit
werd fmiddags te drie uur over het vuur gehangefo, ander-
lialfiuur gekookt, en dan te koelen gezet: wanneer het laauw
geworden was, deden wij er een vierde pint toebefeidde gest
kiengoten het in een vat. Omtrent middernacht begon het
gemeenlijk te werken en den volgenden morgen te negen
uur was het een uitmuntende drank. Wij- behoefden maar de
eerfte maal gest te gebruiken; vefltnits het grondfep vervolgens het vocht deed gesten: en zo men geene gest had,
zbu men zich misfchien met vrucht van een weinig zuur-
deeg in de plaafe- kunnen bediehen. Wij gaven dtr. bier
aMjd te drinken aan .die van ons volk, die door het fcheurbuik aangetast- wierden, en er veel baat bij vonden. Wif1
beproefden de zelfde bewerking aan het zuikerriet en kregen daarvan een goeden gezonden drank, fchoon minder
dan de andere.
23 Wij vervorderden onze reize zonder eettfg; mef-kwaardlg:'
voorval  tot den 28 ,  watfbeer  in  den- a<sh*epmidd&g het
water van kleur veranderde, zonder dat wij met iao va-.
demen grond vonden.  Den volgenden morgen zagen wij
eene menigte Robben om- het fchip fpeelen; doch wij waren op eenen te verren aff&kd van de kust van Amerika^
ons . mmmm
NOORD % WEST KUST van AMERIKA.    §g
om te rkunnen denkeri dat zif van daar of van egnlgO be-    1786.
kende Eilanden nabij  dezelve-Vkonden komen.  Daarehtegen" 26-fflermiMtajJ.
is er veel rede om te vermeeden ,  dat wij niet ver van
eenig onbekend land waren; vermits wij op offze laa'ifti
reize in 1778 op 41^.50' N. B. en 142° 30' L. een ftuk
hout voorbijzeilden, welk  niet lang in het water fcheen
gelegeu  te hebben en van  het Westen  kwam afdrijven;
en in dat zeilde jaar op 400 15' N. B. en 1570 55' L. een
zoort van Pellikaun zagen vliegen , welke men weet dat
zich nimmer ver van het land verwijdert.  Vermits wij ons
nu ten naasten bij op het midden dier gemelde- hoogten
bevonden, dachten wij vastelijk het zelve te zullel dahtref-
-fen; doch wij hadden zedert verfcheiden dagen een dikke-
deinzige lucht met ftofregen,  zoo dat wij geen anderhalf
uur ver land zouden hebben kunnen zlen, en daar het ge^
vorderde faifoen ons niet toeliet er naar te Zoeken hielden
Wij onzen kours naar het Noorden.
Den  15 van de volgende maand vonden wij roes mor- Hooimaand
gens het water van kleur veranderd op 570  <£' N. B. en
148°  32 L. en daar wij gaarn het begin van de gronden
wiiden  leeren kennen,  wierpen wij  dikwijls het dieploot
uit;- doch vonden geen  grond op  190 vademen.  De afO
wijking van het Compas was hier 2a0 ai' Oost.
Dert vblgenden dag peilden wij grond op 70 vademen
en toen des avonds de mist opkjtearde, zagen wij de kust
van Amerika, welke z;ch van het N. t. O. tot W. t. N. uit-
ftrekte , op eenen afftand van twaalf mijlen. Den 19 zagen
wij Kaap-Bede en wanneer wij dezelve Zuid 340 Oost op
den afftand van een g-root uur van ons hadden, deed zich
eene haven op met een klein Eiland voor het inkom'en van
dezelve, waarop wij voorts aanhelden. W5j; wierden op
dat tifdftip niet weinig verbaasd een kanon fchoot van de
wal te horen; wij beantwoorddrn daar aan en heisten de
vtag op. Terftond daarop hoorden wij een tweede fchoot
en niet lang daarna zagen w-ij eene boot naar ons toekO-
men, welke wij bevonden met Rusfen bemand te zijn.  Zij
E 2 be- 3*
REIZE    NAAR    DE
w I
it-
if
I
SI
i78tf- berichtten ons dat de haven zeer goed was en namen onzen
Hooimaand. ftUurman met zich om dezelve te onderzoeken en den in-
gang te peilen; waar wij met de fchepen den volgenden
dag ten anker kwamen, met oogmerk om ons gebrek aan
brandhout te vervullen en het volk eens te ververfchen,
en tevens eenige omftandigheden omtrent het verblijf en
de verrichtingen der Rusfen te vernemen.
Daags daaraan ging Kapt. portlock vroeg in den morgen aan de wal om naar eene gefchikte plaats omtezien,
waar men hout en water voor de fchepen zoude kunnen
bekomen. Hij landde aan eenen zacht oploopenden oever
aan de punt van de Baai, waar eene beek van zoet water gevonden wierd, en hout in overvloed van onderfchei-
den zoorten, als pijnboomen, zwarte berk, hazelaar en po-
pulieren: en vele der pijnboomen waren zwaar genoeg tot
masten van een fchip van vierhonderd ton; doch het zelve
was hier niet zoo gemakkelijk in de boot te brengen, al$
dieper in de haven, werwaards terftond. de tiramerlieden
en e enig ander v@lk gezonden wierden, benevens eene
kist met geweeren; het geen raadzaam geoordeeld wierd,
om dat de Rusfen altijd op hunne hoede waren tegens de
inboorlingen; offchoon wij er nog geene vernomen hadden.
Na den middag deden wij eenige trekken met de zegen,
maar konden niets vangen.. Inmiddels kregen wij een be-?
zoek van het Opperhoofd der Rusfen, die ons twee da-
gen te voren een gefchenk van zoo veel Zalm gebracht
had, als wij met al het volk voor eenen dag genoeg hadden, en waar voor wij hem toen met Tarns, Varkenvleesch
en eenige vlesfen brandewijn befchonken. ■ Hij wees ons
eene beter plaats om te visfehen, waar wij in eenige trekken dertig fchoone Zalmen vingen; en bood ons aan om
ons den volgenden dag overvloed van Visch te leveren,
inden wij hem de zegen met een van ons volk dien. nacht
wilden laten; .waar van wij ook gebruik ■ maakten.
Wij NOORD - WEST KUST van AMERIKA.
Wij vernamen nu, dat de Rusfen vijfentwingtig in getal 1785.
waren, behalven eene partij Indiaanen van Kodiak en Oona- Hooimaaad.
laska, welken zij met zich gebracht hadden en waar onder drie vrouwen waren; zij hadden twee booten van vellen gemaakt ieder van tvvaalf riemen; welke zij op het ftrand
getrokken en omgekeerd hadden en waar onder het meeste
volk fliep ; hebbende het Opperhoofd eene kleine tent van
zeildoek. Zij hadden geen brood; en fcheenen hoofdza-
kelijk van Visch te leven, als mede van eene kost, van
den wortel der Serena gemaakt, doch door de toebereiding
met" traan zeer onfmakelijk.
Zo veel wij konden' ontwaar worden, ruilden zij geene pelterijen van de inboorlingen en hadden geene Zee-
Otter vellen noch eenige anderen, dan welke de Kodiac-
Indianen op de jacht kregen. Gedurende ons verblijf bi>
hun waren zij druk aan het werk, zommigen aan het fchoon
maken van verfche Zee-Otter vellen en anderen aan het
herftellen der booten en het fchoon maken der geweerenv
De meeste Indianen waren op de jacht, de weinige ove-
rigen maakten fcherpe punten aan hunne fpietzen en fnuif
van tabak, waarop zij zeer gefteld fcheenen., hunne vrouwen kookten, en herftelden de kanoes-.,
Zij waren zeer beducht voor de Amerikanen, die naar
het verhaal des Opperhoofds reeds meermalen getraeht hadden hen te overrompelen, zoo dat zij gediirig op hunne
hoede zijn moesten en nimmer zond.T een geladen geweer,
houdegen en mes bij zich fliepen.
Den volgenden morgen zonden wij de floep om den
uitflag der . vischvangst te vernemen en kregen dezelve
zwaar geladen met Zahn te rug, zoo dat wij nu overvloed van Visch voor de beide fchepen hebbende het volk
niet langer zoute kost fchaften, maar aan het zelve verfche
Visch en Tarns te eeten gayen. Op den middag gingen
de beide Kapteins met de floep de haven opnemen, weike
zij bevonden van het klein Eiland, in den mond gele-}
een en door hun het Pasfage-Eiland genaamd,. zich ora-
E 3 /  ?■
3«
REIZE    NAAR    DE
>i
1785. trent negen mijlen O. Z. O. uitteftrekken en in een Rivier
Hooimaand. van zoet water te eindigen, welke uit verfchillende takkert
voortkomt. Zij zagen hier verfcheidene hutten, welke nog
onlangs fcheenen bewoond geweest te zijn en waaruit de
menfchen, denkelijk uit vrees voor de Rusfen, vertrokken
Waren. Bij het oproeien van .een der armen van de Ri-.
vier zagen zij een grooten bruinen Beer op hun aanko-
men, die echter ongemeen ras in het hout vlood,, zoo
dra hij hen in het oog kreeg; gelijk zij er daarna nog
wel twintig zagen, zonder er eenen onder fcheut te kun-
nen krijgen.
a$ Den 25 hadden wij het noodige hout en water aan boord
en de fchepen gereed om zee te kiezen en Cooks-Rivier
op te zeilen; daar wij ongeduldig naar haakten, wegens
de waarfcbijnelijkheid van er inwoonders en pelterijen te
zullen vinden. ,Doch het misrige weder en de flappe veran*
derlijke winden lieten ons zulks niet toe. Na den middag
roeiden de Kapteins naar eene Baai ten Oos'ten van den
Noorder hoek der haven, waar zij aan land gaande twee
aderen van fteenkool ontdekten, waarvan zij eenige ftukken
medenamen, welke helder en goed brandden, Uit dezen
hoofde kreeg de Baai den naam van Coal-Harbour of Ko-
len-Haven, waarvan de nevensgaande plaat een aftekening
oplevert.
Wanneer den volgenden dag het weder een wemig op-
klaarde, lichteden wij terftond het anker, doch hadden
moeite om tegen den vloed optewerken, zoo dat wij eerst
daags daarna uit de haven raakten, en de Rivier opzeil-
den, waar wij telkens wanneer de eb begon voor anker
moesten liggen; daar het tij vier en vijf mijlen in een uur
8g liep. Den 28 waren wij op 6o° 9' N. B. en vonden eene
miswijzing van 230 15' Oost. Het land aan de Westlust \
had kort aan ftrand een aangenaam voorkomen en was denkelijk bewoond; weshalven wij het naar dien kant hidden, en naar eene goede ankerplaats omzagen, welke
wij in den avond na het omzeilen van  een  uitftekendeg
hoek Ho NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    39
hoek vonden,  waar achter wij het anker op 13 vademen   1785.
lieten vallen. Hooimaaad.
/cy—,,0... n —o.
^? W'  \j—o-
ZESDE  HOOFDSTU K.
De inboorlingen komen met pelterijen aan de fchepen; hun-
m geaartheid. Korte befchrijving van het land, de
luchtsgefleldheid en voortbrengzelen. Vertrek uit de Handel - Baai. De inboorlingen verzoeken om hulp tegen de
Rusfen. Zij verlaten Cooks - Rivier. Vergeeffche poo-
ging om in Prins Williams - Sound te komen. Zij worden te leur gefteld in hunne hoop om Kruis - Sound of de
Baai der Eilanden aantedoen. Pruchtlooze poogingen om
Koning Georges-Sound inteloopen.  Tocht naar de Sand-
J wich - Eilanden. Aankomst te Owhijhee.. Verrichtingen
aldaar.  Tocht naar Woahoo.
JLS^ort na dat wij ten anker  gekomen waren,  kwam er
een kanoe van  land,  met  een enkeld man, aan boord
van de Komngin Charlotte, niets medebrengende dan war
gedroogde Zaim, welke zij van hem kocbtcn voor eenige kralenr waar  mede  hij wel in zijn fchik was.  Waaiti
fchijnelijk kwam  hij  enkel om te  zien,  wat wij  in dert
zift hadden ;  en toen hij begreep  dat wij gekomen waren  om  in  vrede  te  handelen, en gezien had wat wij
te ruilen hadden ,  toonde Mj zich weltevreden en beloof-
de  ons dat er,  bij het opgaaa der zon, vQlk met pelterijen bij ons zoude komen;.  Ook zageff-wij/ den volgenden morgen trwee groote kanoes ert vede kleifiert van de' wal
fteken.  De eeeftee hadden elk omtrent twintig man in, de
anderen een of ten hoogften twee.  Wanneer zij  tot op
zekerea aflfahd geQaderd vflaren ,  Werd er* een algetfiteen
gezang aaagehexen, waar  made zij eShen g-^Jmen  tijdP
aan- Ml
40
REIZE   naar   de
W0i aanhielden; en dit geeindigd hebbende, kwamen zij ons
Hooimaand. 0p ^j^e, met uitgeftrckte armen, ten teeken van hunne
vredelievende oogmerken; terwijl 'er velcn groene planten
om hoog hielden, waarichijnelijk met dezelfde bedoeling.
Zij hadden hunne aangezicbten met rooden oker en pot-
loot zoodanig befmeerd, dat zij er walglijk uitzagen en
hunne natuurlijke kleur geheel onkenbaar was. Hunne neus
en ooren waren met kleine blaauwe kralen of tanden ver-
fierd en in de onderlip hadden zij eene fnede, gelijkwij-
dig met den mond, welke op geiijke wijze verfierd was.
Zij verkochten ons een twintig goede Zee-Otters vellen en
eenige mantels van Marmotten huiden, welke vrij net aan
een gehecht waren. Hunne handelwijze fcheen oprecht en
openhartig. Ook vielen zij ons zeer lastig om met hun
aan de wal te gaan. Kaptein portlock verzocht er
eenen, zo het fcheen een' Opperhoofd, om aan boord te
komen, her welk hij in den eerften aanvang weigerde,
ten zij er een van ons in hunne kanoe ging; doch intus-
fchen waagde het een ander om op het fchip te komen,
en hij werd daarin terftond van het Opperhoofd en van ve-
le anderen gevolgd. Evenwel deed Kaptein portlock.
een van het volk in de kanoe gaan, om hen te overtui-
gen dat zij niets te vrezen hadden. Zij bleven eene poos-
aan boord en bezichtigden het fchip; waarna zij ons ver-
lieten en ftrandwaards roeiden, wel voldaan, zo het fcheen,
over onze behandeling.
Wegens dit goede begin werd er befloten hier eenige
weinige dagen te vertoeven. Reeds den volgenden dag.
kregen wij wederom een bezoek van verfcheiden kanoes,
en kochten eenige goede Zee-Otter vellen, mantels van
Marmotten vellen, als mede eenige Vosfen en Rakoons
QUrfus Lotor linn.) Ook brachten zij ons overvloed
van verfchen Zalm, welken wij voor kralen en knoopen
inruilden. Op dezen voet bleven wij nog eenige dagen
handelen -en de inboorlingen gedroegen zich rustig en vreed-
zaam, hoewel zij naar de wijze van deze volkeren, geen
been
39 "7*;.
h
NOORD - WEST KUST van AMERIKA.    4r
been in. het ftelen vonden. Onder anderen gaven zomhii- 1786.
gen aan boord van de George een proef van hunne be- Hooimaand
hendigheid in dat werk, met de haken van een blokftrop
en het handvatzel van een flijpfteen wegteneme'n welke van
ijzer gemaakt zijnde, gewisfelijk voor hun een goede buit
waren. Men oordeelde het echter niet raadzaam eenig ge-
weld over deze geringe diefftallen te maken, maar wij ver-
genoegden ons met in het vervolg het oog wat beter in
het zeil te houden.
Een Opperhoofd van wat meer jaren kwam aan boord
van de Char kite en gaf aan Kaptein dixon eenig naricht
omtrent de Rusfen. Althans deze meende, zo uit het wij-
zen van den ouden man op de ftukken en zijn uitduiden
van het affchieten derzelven, als uit zommige andere om-
ftandigheden, duidelijk te hebben kunnen opmaken, dat
er onlangs tusfchen de Rusfen en de inboorlingen een
gevecht had plaats gehad, waarin de eerstgemelden de ne-
derlaag gekregen hadden. Het Opperhoofd gaf te gelijk
te kennen, dat men deswegens met ons geen gefchil zoude maken, vermits hij zich, uit hoofde van de verfchillende kleeding, verzekerd hield, dat wij tot een ander volk
behborden. Hoe het krakeel ontftaan was konden wij niet
ontwaren, doch waarfchijnelijk was het door dieverij-
veroorzaakt.
Wanneer de Indianen het fchip verlieten, gaven zij te
kennen, dat er in dien omtrek geen vellen meer te be-
komen waren, maar dat zij er uit het omliggende land
nog wat zouden gaan halen. Op den volgenden dag hadden wij vrij hevigen wind en zagen ook geerie inboorlingen. Maar op den vijfden van Oogstmaand kwamen er
des morgens wederom eene groote en verfcheidene kleine
kanoes aan boord, welke vier goede Zee-Otter huiden
eenige weinigen Zabel, Rakoons en Vosfen vellen, bene-
vens een goed deel fchoone Zalm aanbrachten De groote kanoe had twee dagen uitgeweest om aan verfchillende
corden langs de Rivier vellen optekoopen;  en het volk
F gaf T8*
«^=
wmm
42 REIZE    NAAR    DE
i 1785.   gaf ons nu duidelijk te  kennen,  dat het  land  fchoon:
Oogstmaand uitverkocbt was  en  zij  ons niets  meer konden leveren.
Wij werden hier in bevestigd, door  dien wij. opgemerkt
hadden dat de kanoes, welke van verfchillende ftreeken in
de laatfte dagen bij ons kwamen j , flechts weinige vellen-.
hadden,  waaraan boven dien niet veel gelegen was.. Ge-
volgiijk befloten wij  uit  Cooks-Rivier te  vertrekken  en
naar Prim  Williams Sound  te ftevenen,  waar,- wij  een.
goeden voorraad van kostelijke vellen hoopten, optedoem
De fterke  wind en het mistige weder. beletteden  ons
echter voor den 10 het anker te ligten..  Op den 7 kregen wij twee kleine kanoes  bij  ons,  waar. van wij  zo
veel  Zalm  kochten,.  dat er al  het volk  een- dag van;
konde. gefchaft worden,  doch.zr) hadden wederom  gee.
nerhande vellen..  Den volgenden. dag kwamen, err weder-■
om  twee met wat  Zalm% en Kaptein portlock ver--
eerde aan  twee inbosJrliagen ,. die  bij. hem. aan> boord
kwamen, een msshFret- boor  en. wat Kralen..  Van de
boor wisten zij volftrekt niets te maken;  maar toen de
Kaptein hun  het  gebruik  daar  van  aanwees en hen in
een ftuk. houts  een  gat leerde boren,  ontdekten zij ras;
de waardij van  dit gefchenk en ftelden het verre boven
^de andere  vereerfagen.  Toen  zij  zich  gereed I maakten
o.m weder na de wal  te gaan begon het zeer hard te
waaijen,  waar op de Kaptein hun te kennen gaf dat, in--
dien zij wilden vertoeven tot de wind bedaarde,  hij de:
kanoe op  het dek zoude laten heisfchen:  welken voor-
flag zij  alien  ook gereedelijk  aannamen,  behalven  een
eud en ftuursch man,  die er veel. tegen had  en er op .
ftond om het fchip. te verhtten;  het welk  zij  dan ook
dcden en gelukkig het ftrarid bereikten, hoewel niet dan-,
met vele moeite.
Het land aan de Cooks-Rivier, ter plaatfe daar wij
ten op 6o° 48' N. B. en 1520, n'W. L. en waar--
*fe wij den flaarft Van Hahdel-Baai gaveft, is langs de
Zeekust  niet  ona-angenaam ondetftjheiden in valleien  en
zachtv NOORD - WEST KUST van AMERIKA.
43
zachikens  rijzende gronden en  over het  algemeen met   17&6.
Pijnboomen,  Kreupelhout  en een lang gras  bedekt.  In °°Ssim*Wi
vele der valcien waren kleine beeken,  welke zioh in de
Zee ondasten, en  in eene derzelver ftonden verfcheidene
huizen en een hopg ftaketzel tot het droogen van Zalm.
Deze  voorgrond  fteekt geweldig sS bij de hemelhooge
bergen achter denzelven,  welker; woefte en met eeuwige
fneenw bedekte kroinen ver boven de' wolken reiken en
door hunne  ongemeten  hoogte  en  verfchriklijke fteilten
voor menfchen en beeften ongenaakbaar 'fcbijinen: zo dat
het geheel een fraaij en fchilderachrigdandfchap opleveri:.
Behalven de verfchflfende zoorcea van vellen, weike
wij bier vonden en waar onder de Marmotten en Vosfen
de menigvuldigfte fchenen, brengt het land ook nog,
Zwavel, Gin%g, Slangenwqrtel, Potloot en Steenkolen
yaort, beneveas een grooten overv&ped van fchoone ZM-
men, welke in dit jaargetij in talloiaze fchoolen in de
Rivier komen en van • de inboorlingen, met weinig .raoej^
acbter gemaakte kribben, of dammen gevangen worden.
.Weshalven men hier eenen voordeeligen handel zoude
ikunnen vestigen, indien iemand van ondecnemiog \ zioh
daarop wilde toeleggen: te meer vermits de inboorlingen
zMi weedzaam gedragen en met groote eerlijkheid hunrae
«saren verruilen.
De inbooTlitegen • zirn van middelbare groorte en wel-
•geroaakt; doch door het mislijk verwen hunner aange-
zichten, lieten zich hunne trekken en kleur niet genoeg-
zaam onderfcheiden. Wij zagen maar eene Vrouw, welke zij met vele achting en oplettendheid behandelden.
Haar gelaat was tameiijk refo" en hare kleur en uitzieht
niet onaangenaam; zoo dat men er in Engeland wel
vele leliiker vindt. Zij fchijnen op geene bijzondere plek
hun verbliif te houden, maar hier en daar verfpreid te
woonen naar hunne omftandigheden of neigingen. Even-
wel is het. waarfchijnlijk dat zij in ftammen, of horden
verdeeld ^n,  vermits wij in elke groote kanoe ten.rnm-
F 2
ften 44
REIZE
NAAR
D E
1786". ftcn iemand van grooter aanzien opmerkcen, die nfet aB-
OogKiiJfland Jeen het opzicht had over den handel der overigeri', maar"
hen ook in eene mate van onderwerpelijkheid hield.
Ilunne wapenen waten bogen pijlen en fpiesfen, welke
zij beide op de jacht en in den ftrijd gebruibten. Het
vleesch  der verfchillende dieren ftrekte  hun tot fpijze,
I'd
eeliik de  vellen  tot  kIced in
i6.  Zij gaven  echter niet,
voorkeuze aan de vellen
gmgen
wij den tienden on*
zelfden dag genoodzaakt het
gelijk men denken zoude, de
van grooter dieren als Beeren en Wolven;. maar droegen
meestal mantels 1 van Marmotten vellen die wel' uit
honderd ftuks zeer net zamengenaaid waren. Hunne kleine kanoes konden niet meer dan een of ten hoogften
twee'> menfchen voeren en waren, gelijk ook de grooten
met vellen bekIced.
De  wind  bedaard zijnde,
der zeil,  doch Werden den
: anker weder te laten vallen ' om niet door"'den ftroom op
eene droogte tewraken. TerWijl wij daar lagen, kwamen
■er weder eenige kanoes bij ons van een gehucht bij den
Zuiderhoek van de Handel-Baai, met eenige Zahnen,
In eene van. dezelve bevond zich ee» man, die ons van
veel dienst geweest was in het bezorgen van vellen en
'•daarom onder ons de Faktoor gejiaamd. was. Thans ver*
ftonden wij van hem dat de Rusfen zich a&n. de West*
zijde van een Eiland welk Zuidwaards van ons lag, op-
hiclden;  en dat de voornaame reden van zijn tegenwoor*
'dig
bezoek
•verzoeken.
•intewilliffen-i
was
en
om  onzen: biiftand
Rusfei
groote menigte
hub, hunne vijanden gemakkelijk
tegen de nusjen te
vieL ons zeer lastig om deze zijne bede
gaf ons te- kennen • dat zij thans eene
canoes; konden bijeehbrengen, en met onze
jk zouden kunnen meefrer
Worden. Toeh wij hem zijn verzoek af
hij zeer verdrietig, doch om hem te vrede
werd hem een Dragondermuts vereerd, „^^ w. BCCT
trotsch.was en van zijne landsgen00ten met, zoo vefe ve«
wondering  en afgunst  bekeken wierd,  dac het zeer de
vxaag-
loegen:
icheen
te  ftellen,
waarop ha zeer NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    as
|
vraag was of hij dezelve wel lang zoude behouden.  Er    i?^
werden onder de overigen eenige kleinigheden uitgedeeld Oogstmaand -
en zij keerden alle wel voldaan naar de wal,  offchoon
wij hun verzoek hadden afgeflagen.
Den volgenden dag, gingen wij met den vroegen mor- ||
gen wederom onder zeil en raakten den 13 uit de Rivier, hebbende toen de uiterfte punten der Onvruchtbare
Eilanden Zuidwest en Zuiden, Kaap-Elizabeth Noord
8o° West op den afftand van vijftien mijlen, en wij waren omtrent negen van het naastgelegen ftrand. Kaap-
Elizabeth ligt op een Eiland, en in de Straat tusfchen
het zelve en het land daar achter is eene goede anker-
grond en veilige legplaats. Hieromftreeks was het vrij
goed voor de Walvisvangst, welke Visfen hier in grooten getale op de kust en kort onder de wal gevonden
worden; terwijl er goede havens bij de hand zijn. om
er het overige werk te verrichten.
Wij deden vervolgens alle moeite om in Prins Williams*
Sound te komen,  doch werden daarin door  het mistige-
weder en  tegenwinden verhinderd.  Weshalven de beide
.Kapteins,  op  den  27  met  elkander overeenkwamen om
in Konins.  Qeors.es Sound te overwinteren; - en zo de wind
.ongunftig. bleef,  na verloop  van  twee  dagen,  dit  ge-
Sdeelte  der kust  te verlaten  en Zuidwaards  te ftevenen.,
met oogmerk om Crosf- Sound of de  Baai der Eilanden
aarrtedoen;  twee  havens  welke  zij  op  de  laatfte  reis
met Kaptem ccos gezren hadden.
Den volgenden dag deed er zich hoop op van dooe
de Ooftelijke opening in Prins Williams - Souud te komen; doch met den avond begon het wederom hard te
waaijen met. eene dijnzige lucht.en alle teekens van eenen
naderenden ftorm; zo .dat men het voorzichtig keurde
van het land  aftehouden en Zuidwaards te fturen.
Op- den 5 der volgende iriaand,  zagen wij des  mor- Herfstmaand
gens-land, zijnde  twee  hooge bergen,  welke wij  voor    5
Mount-EUas en Mount-Fairweather  hidden,, ingevolge
F 3. der li#
46
REIZE    NAAR    D B
Wjfc*   derzelver Jigging op de kaart van Kaptein cook.  Vuj wa-
i'Herfstmsand ren op  den middag op 580  16' N.  B.  Des  achtermid-
rdags liet Kapt. portlock aan-Kapt. dixon verzoeken
om  voortezeilen,  alzo  hij  zoo  ziek  was,  dat hij niet
op het dek konde komen.
Op den 8  'smiddaags bevonden wij  ons  op 58 Gr.
N. B., op welke hoogte ongeveer naar de aanwijzing
ivirai Kapt. cook, Cmsf-Sound moest gelegen zijn. Wij
-ftuur&en der&alven N. O. ten O. en zagen  des anderen
daags  iHorgens  het land  vlak *voor <ons;  zeer verblijd
(over  het voorufezicht  van  met ter haast  ten anker  te
fcwnen «en onzen handel voortcezetten.   Maar onze ver-
'wachxingen verdweenen fpoedig in rook, vermits wij tot
vier -uur  langs de  kust zeilende,  op  eenen  afftand van
, mog geene drie mijien,  geenerfeande bli|k van eene Baai
of Haven zagen.  Alleen vormde de ;kust indedaad eene
zoort  van  Baai ,  doch  had  geen  plaats  waar  een
fchip met eenige vefligbeid zoude knnneri ankeren.  Wij
vonden met eene fijn van honderd en tien vademen geen
igibud  en zagen  ook  geenerhande  verandering  aan  de
ikfeur van het water;  waaruit men zoude mogen beflui-
iten  dat er tot  kort  onder het land eene groote  diepte
is.  Dus te leurgefteld zijnde,  oordeelde men het nutte-
loos meer tijds aan het zoeken van Crosf-Sound op deze
hoogte  te  verfpillen;  inzonderheid vomits  Kapt. cook
er zelf niet geankerd,  maar de plaats flechts  op  eenett
aanmerkelijken afftand gezien had,  en  wij bij  ondervin-
ding  wisten,  hoe  bedriegelijk het land  zich  op  deze
kust voordoet,  ter oorzake  van  de  aanhoudende  mist,
welke het onmogeiijk maakt om het land op eenen mer-
kelijken afftand met  eenige  zekerheid te verkennen. ("/)
De
(d) Kapt. portlock vond echter in bet volgende jaar, hier
eene fchoone Haven , welke hij Porflocks-Haven noemde, tien
mijlen Zuidelijker dan Oo^f-Sound volgens de opgave van Kapt.
cook liggen moest, waarfchijnlijk zal deze dezelfde zijn, welke
COOK NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    47
De. Baai der Eilanden was nu de verkieslijkfte plaats   1786.
voor ons om aantedoen,  liggende. ongeveer dertig mijIeff-.H*8&tB*an^:
Zuid-Oost van  Crosf-Sound.  Tusfchen den. ia en  11
overviel ons een ftorm met flerken regen, welke tot den
13 aanhield en ons wel dertig. mijlen bezijden Kaap-Ed-
gecombe gedreven had.  Toen het weder opklaarde;  fte-
venden. wij wederom O. N. O.  en kregen den  14 het
land in het. gezicht op  den- afftand van veertien mijlen
en op 570 6' N. B.  Hier op ftuurden wij Wesjtwaards
in hoop van de - Baai  der Eilanden aantetreffen,  doch
konden. dezelve  ten  Westen van. Kaap - Edgecombe  niet
vinden.-  Het  gedeelte  der  kust  welk  wij  onderzochten.
maakte. wel. eene ondiepe Baai,. doch gaf geene de min^
fte bedekking voor de fchepen om te ankeren.  Wij hadden. wel  vernomen  dat  de  Spanjdards hieromftEeeks  in..
l775 geankerd hadden,  doch vreesden ons op dat berichr
niet genoegzaam te kunnen verlaten.  Vervolgens ,zetteden
.wij onzen koers wederom tcn.ZuidenO met oogmerk.onfe
de Zuid - Oostzijde van de Kaap te  onderzoeken;  doch
met. middernacht. begon het zoo hoog uit het. Z. O. te
waaijen  dat  wij  blijde  waren ons zo veel  wij konden i
van de wal te verwijderen en nu  maar. regelrecht naar
Nootka of Koning^ George-Sound te ftevenen.
Op  den  21  op  de  hoogte van 500  40'. zagen  wiji
eene groote Haai op zijde van  het  fchip,  welke  Vis.
maar  zelden  op zulke  Noordelijke  breedtten  gevonden^
wordt.
Van  den- 23  tot  den  28  deden wij alle mogelijfc^?.
moeite  om in  Nootka-Sound te  komen,  doch werden-
door  de  hooge zee en het .Happen van den wind zo dikk-
wijls .
cook zag, efl-Wtet reizigers mogen befl&fen, wie in zijne waar--
nemlng het meelte gedwaald heeft.  Kapt. dobclas, die ndvenss
Kapt* meares  in 1788,  deze  kust bezocht,- kwam den 6* van
Oogstmaand in Crosf■ Sound op  580  io'  N.  B.,  terwijl cock;
de Ztiid-OdSt  punt  op  579 57' Aelc>  welk verfchil. dus  nog,-
21 ■V
iti
48
REIZE    NAAR    DE
a
0 V
1786.
Herfstmaand
Slachtmaand
1
U
wijls wij onder de wal kwamen daarin verhinderd. Wes*
halven Kapt. portlock het befluit nam om de kust
te verlaten en aan de Sandwich - Eilanden te overwinteren.
Onze tocht fchoon zedert het verlaten van' Cooks-Rivier zeer onvoorfpoedig, was echter niet geheel vruchte-
loos geweest. Kapt. dixon had aldaar zestig Zee-Otter vellen van de eerfte zoort en ongeveer zo veel van
minder hoedanigbeid opgedaan; als mede een twintig
fchoone mantels van Marmotten vellen en zo veel vellen
van Rakoons, Vosfen enz. dat men er drie tweeaams
vaten mede icon vullen, en Kapt. portlock zal niet
veel minder gekregen hebben.
Op onzeh tocht naar de Sandwich--Eilanden hadden wij
geene zonderlinge ontmoetingen.  Wij vmgen den 14 van
37
aangenaam
2' N. B. drie groote Haaijen, wel-
waren wegens de traan,  zo om
Wijnmaand op
ke  ons zeer
te branden  in  het  nachthuis  als  tot  het beftrijken van
masten  en touwen;  vermits de  olie  fchaars begon om-
tekomen.  Op den zelfden dag begon men het volk een
pint Portwijn  daags te geven,  in de  plaats van fterken
drank ,  vermits  de fcheurbuik zich begon te openbaren.
In de algemeene kaart van cook vindt men op 28
Gr. N. B. en 1490 20' W. L. een Eiland geteekend
onder den naam van Saint Maria La Gorta. Wij bevonden ons op den 1 van Slachtmaand op 28° 14' N.
B. en 1480 35' W. L. met fchoon helder weder,- doch
konden van de Mast geen land ontdekken, en daar wij"
des anderendaags morgens juist over de plek liepen, waar
dit Eiland moest liggen, zonder iets te zien, mag men
met reden aan deszelfs beftaan twijffelen.
Den 14 kregen wij het Eiland Owhijhee in het gezicht en den tweeden dag daarna kwamen wij onder de
wal; doch wetende dat de Karakakooa-Baai, in veler-
hande opzichten, eene ongefchakte ankerplaats was, werd
er befloten naar de Westzijde van het Eiland te zeilen
en te beproeven of eene Baai,  welke aldaar gedurende
de
gJgjSSSggJS*^- NOORD-WEST KUST van AMERIKA.
49
de laatfte reize van cook gezien was,  een. veilige leg-   1786.
plaats opleverde.  Dewijl echter de inboorlingen van beide Slachtmaand
fexe zich in grooten getale op den oever verzamelden en    l?
ten  teeken  van vriendichap ■ met lappen  van  wit  doeK
wuijfden,  zond Kapt. portlock de floep vooruit om
gemelde  Baai  optenemen  en" te  peijlen; en  wij bleven
met klein zeil af en aanhouden om aan de inboorlingen
gelegenheid te geven om ons de voortbrengzelen van hun
Eiland  aantevoeren;  het welk zich . aan de^e 'izijde zeer
vermakelijk opdeed,  door  het  gezicht van verfcheidene
dorpen  in  fraaije  bosfchen  van  Kokosboomen  gelegen.
Midlerwijl brachten de inboorlingen ons Varkens, Pifangs,
Broodvruchten, Potatoes, Taro, Ce') Kokosnooten, Ge-
vogelte, onder anderen eene zoort van wilde Ganzen, en
eene groote menigte voortreflijk zout; welk alles' wij te-
gen ipijkers en andere kleinigheden inruilden;  gaande de
handel zoo driftig,  dat er aan boord van de Koning George alleen,  in vier uuren tijds zo vele groote Varkens
gekocht wierden ,  dat men  er zeven  half aams  vaten
mede vullen konde, behalven een  groot  aantal kleinere
voor het  dagelijkfche gebruik.  Zij  kregen ingelijks wel
een last groente en vruchten, en waren zelfs genoodzaakt
veel aftewijzen, zo uit gebrek aan plaats als om dat zij
na verloop .van een dag zes of zeven reeds beginnen te
bederven.  Zo dra wij genoegzaam zout gekocht hadden,
werden er een twintig man aan het flachten en inzouten
der Varkens te werk gefteld.
De Indianen dreven den ganfchen dag den handel met de
beste trouw;  doch zommige toekijkers gaven blijken van  W$jk
hunne diefachtige neiging.  Onder anderen was er een  be-
hendig genoeg om een bootshaak uit de boot, welke op
zijde van het fchip lag, te ftelen, niettegenftaande er een op-
pas-
O) Taro noemen de Zuidzee • Eilanders de wortelen van het
Arum Esculentum linn. De Potatoes zijn de wortelen van de
Convolvulus Chryforrhifus, 5°
REIZE    NAAR    DE
Slachtmaand
15
pasfer in was, terwijl een ander tegen de roertouwenop kroop
en het Azimuth Compact een van de vengfters der kajuit
wegnato'«flt«K3»ede,doorging, fchoon er een fchildwacht ach-
ter bp geplaatst was om het oog over hun te houden. Zij
ontftalen ons dezefti dag meer andere dingett vjan geen belang;
en dit was niet te verwonderen, daar er gewisfehjk wel
tweehonderd en vijftig kanoes om het fchip lagen, waarin
zich ongeiaMjffdd. meer dan duizend menfchen bevonden.
it<Watmeer shet koopen gedaan was verzochten de inboorlingen •ons/.om dicht onder de wal te blijven, wanneer
zij ons den volgenden morgen overvloed van Varkens
wilden brengen; en toen wij hun dit beloofd hadden,
roBden zij wel te vrede naar land.
Tegen den avond kwam de boot te rug, met bericht
dat zij in de Baai geweest waren en daar van twintig t0*
vijfeninEhMig: rvademefi rWfater gevOnden hadden op eenen
gr'dnd van', zand enbfeBSial, m^r geene goede askerplaats
of bedekbing voor dc fchepen: zo dat wij ons voorne-
men om derwaards te gaan lieten varen en befloten om
nog een paar dagen af en aarjtezeilen ten einde een goe-
den voorraad ya^: VarkSns optedoen; het welk;xms ook
vfq: wel gelukte.
Onder de zeldzaamheden welke de inboorlingen te koop
brachteh, . was ook  een . zoort  yj^ft mandj.es, welke
wij
voorheen op deze Eilanden niet gezien hadd&i. Zij waren achttien duimen hoog en vijf of zes duim raiddel-
lijns, en uitftekend net gema&kt; van teenw.erk, met vele
rode twijgjes aafdig doorvlochten.
Op den 19 kwam. Kapt. portlock bij Kapt. Dixotif-
aan boord om te raadplegen over het gene hun verder
te doen ftond,'alzo het fcheen dat zij rvan Owhijhee ge-
kregem hadden zo veel als er thans te halen was. Voorts
waren de fchepen zeer ligt, hebbende het meefte water
opgebruikt, en de takelagie moest noodwendig herfteld
wdrden. WesbaJwn- m^tfl • het raadaaam keurde naar
Woahbo  te  zeilen Waar  w^if voor de  thans  heerfchende
<n win- NOORD - WEST KUST. vaniAMERIKA.    51
-winden veilig konden liggen en .idles verrichten wat er 1786.
aan de romp en takelagie der fchepen te doen viel. Ge- Slachtmaand
volgelijk ftuurdcn wij. Noordvvaards, met oogmerk om
beooften Mowee omteloopen en zo naar Woahoo aftezak-
ken. Na den middag begon bet hard te waaijen uit het
Z. W. waarom Kapt."portlock-jiaar zijn eigen,,fchip
terug keerde en in verwachting van zeer kwaad weder,
met gereefde bovenzeilen N. O. oploefde om voor den
nacht in het ruirne zop te komen, zijnde wij toen op
den afftand van.- zes mijfen, van Mowee. Even vqor den
donker -zagen wij eene kanoe in het Z. W. naar 611s
toekomen imet een klein zeil van masten en fterk roeijende.
Wij draaiden daarop bij en namen dezelve op. Er waren vier menfchen in, benevens een goed deel levens-
middelen, als Potatoes, Pifangs en andere vruchten. Zij
hoorden, zo het fcheen, op het Eiland Mowee te huis en
waren met hunne kleine lading in zee geftoken, toen zij
ons op den Oosthoek zagen aanhouden, in hope van dezelve
voordeefig te mark* te brengen: maar toen wij wederom
van het Eiland afhidden, vonden zij het weder zoo
flecht en de wind vlak in hun nadeel, dat zij niet weder aan wal konden komen: weshalven zij op ons aan-
loefden, hun klein zeil bijzjtteden en alles deden wat
zij konden om ons intehalen. Ondertusfchen waren wij
blijde dat wij gelukkig genoeg geweest Waren om hen
in het oog te krijgen; dewijl zij anders gewisfelijk hadden moeten omkomen, daar hunne kanoe bijna vol water was en zij zo afgemat waren, dat zij zonder hulp
niet tegen het fchip konden opklimmen. Wij borgen al
hun goed binnen bootd, heischten de kanoe op het dek -
. en deden ons best om hen te doen bekomen ;• het welk
ook het gewenschte gevolg had, en nimmer zagen wij
dankbarer menfchen, dan deze Indianen voor den gerin-
gen dienst, welken wy hun hadden mogen bewijzen. Zij
verlieten ons den 23 met ftil weder, fchoon wel Vijf
uur  van de  wal zijnde,  doch  keerden met geene  le-
G a dige, 5*
REIZE    NAAR   DE
17W.   dige  handen  terug, daar ieder hun iets fchonk ter ge-
Slachynaand dacntenis.
Vermits de wind geftadig Zuidwest bleef, welke vlak
in de Koning Georges-Baai op Woahoo waait, oordeel-
den wij het beter in 2M4 te blijven, tot dezelve zo
- veel omliep dat wij er veilig liggen konden, en dus liep
het tot den 30 aan eer wij in dezelve ten anker kwamen. Ih'tusfchen hadden wij van tijd tot tijd kanoes aan
boord, die ons ververfchingen brachten, fchoon niet genoeg tot dagelijks gerijf. Deze kwamen van de Eilanden
Mowee en -Morotoij en fchenen onze fchepen meer te be-
wonderen, dan de overigen die wij tot hier toe ontmoet
hadden; waaruit men zoude moeten opmaken dat vele
van hun niinmer te voren een fchip gezien hadden.
\£Fz
W
Z E V E IN D E  HOOFDSTUK.
Verrichtingen te Woahoo. Bezoek van den Koning ta-
heete«.(Re. Opriehting eener Eatooa en offer hands
aan hunne Goden. Voorgeno.men aanval op het fchip.
Zij krijgen twee.■ Indianen aan boord om mede te gaan
naar Atoui. Affcheid van taheeterre en vertrek
van Woahoo.  Aankomst in  Wiimoa-Baai op het Ei-
Bezoeken van  ab-
Tocht naar Oneehow*
Verflag van  den Land-
bouw dc%er Eilanders.  Derzelver gedienfiigheid.  Voer-
val met nohomitehitee en vertrek van daar.
tji
land Atoui.  Verrichtingen aldaar.
benooe en den Koning 1 a a o.
T^etugkomst in. Wamoa-Baai.
3«>
^o dra wij ten anker gekomen waren, kregen wij eenige weinige kanoes op zijde welke echter niets van eenig
belang te koop  brachten.  Wij gaven hun te kennen dat
wij regen wij eemge wintera.
en wat groenten    i
NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    53
wij gebrek aan Water hadden, met verzoek om ons daar-
van, gelijk de vorige reize, te voorzien. Maar zij bedridden ons dat zij dit gaarn doen zouden, bij aldien
niet zo wel het water als alle andere voortbrengzelen
van het Eiland, op bevel des Konings, getabooeerd waren. Hierop gaf Kapt. portlock aan een der aan-
zienelijkften een gefchenk voor den Koning, als ook voor
onze kennis, den ouden Priefter, met verzoek om zijne
Majefteit kennis te geven, dat wij gebrek aan water hadden en dus gaarn zien zouden, dat de Taboe hoe eer
hoe liever wierd opgeheven.
Des anderen daags 'smorgens vroeg
kanoes aan boord, welke ons water
brachten, niettegenftaande de Taboe. Vervolgens "kwamen
er een menigte groote en kleine kanoes in de Baai en
terftond daarop kregen wij een bezoek van onzen ouden
^vriend, den Priefter, komende volgens zijne gewoonte
in eene groote dubbelde kanoe met takken van kokosboo-
men verfierd. Na het fchip zeer ftatelijk omgeroeid en
alle kleine kanoes, die hem in den weg kwamen, over
ftaag geworpen te hebben, kwam hij ons op zijde; doch
eer bij zich aan boord begaf, liet hij Kapt. portlock
roepen en toen deze kwam om hem te ontvangen, hief
hij een klein Varken omhoog het welk hij hem vervolgens tot een tecken van vrede en vriendfchap aanbood;
maar het gebruik van deze Eilanden.
De oude man verhaalde ons, dat de Koning zo even,
:met de groote vloot, in de Baai gekomen was; en ons
ftond te bezoeken.: Wij gaven hem eene vereering voor
nrich en een andere voor den Koning, welke wij yerzoch-
ten dat hij in eigen perfoon mocht overhandigen- Hier?
op giag hij te tien uur naar de wal en keerde een uur
daarna te rug, in gezelfchap van vele groote en kleiner
17S5.
Slachtmaand
tkanoes.  In eenejzegrj
peri geroeid wierd,
andere Opperhoofden
groote, welke door zesjien frisfekaa-
was de Koning zelf,  nevens  vele
Toen dezelve ons fchip naderde,
G 5 wee*
' t .1
1786.
Wisterm.
54
REIZE   naar   de
weeken alle anderen op eenen afftand, om voor zijne
Majefteit plaats te maken, die, na het fchip driemaal
rondgeroeid te hebben, zonder de minfte bevreesdheid,
aan boord kwam; zonder te willen hebben dat hem ie-
mand volgde, voor dat hij zulks aan Kapt. portlock
gevraagd had, die daarop acht of tien Opperhoofden
toelief. De Koning bracht ons een. Varken of wat, ne-
vens eenige groenten, waar voor wij hem zeer naar zijn
genoegen befchonken. Zijne medegezellen brachten alle
insgelijks iets mede, en wij vereerden hun met alle zul-
ke kleinigheden, als zij fchenen gaarn te willen hebben: vermits wij gaarn goede vrienden zijn witden om
onze zaken hier wel en fpoedig te kunnen verrichten.
Taheeterre is een bij uitftek kloek en welge-
maakt man omftreeks vijftig jaar oud, en zo het fchijnt
een verftandig welgezind mensch, zeer geacht van zijne
onderdanen. Hij vrieg of wij te Owhijhee geweest hadden en wilde gaarn eenige omftandigheden vernemen,
aangaande dat Eiland en den Koning, met wien hij ver-
fchil fcheen te hebben, doch waar omtrent wij hem
niets konden berichten dan dat wij den Koning welva-
rende en het Eiland in eenen bloeijenden ftaat gevonden
hadden. Hij bleef den ganfchen dag aan boord en be-
lastte het volk om ons water en alle andere ververfchin-
gen te brengen. Met den avond keerde hij wel vol-
daan naar de wal; en met zonnen ondergang verlieten
alle de kanoes  het fchip.
Des anderen daags begonnen wij de goede uitwerking
van taheeterres bezoek te gevoelen; alzo de inboorlingen, nu van de Taboe ontheven, ons water, vruchten,
en Varkens in overvloed aanbrachten, zo dat wij een
gedeelte van ons volk aan het flacbten en inzouten te
werk ftelden, terwijl anderen zich bezig hielden met het
wand te herftellen, en de timmerlieden met onze floep te
overdekken.
Op waar door
de
NOORD-WEST KUST van AMERIKA.
Op den 3 kregen wij wederom een bezoek van
den Koning. Onze vriend de oude Priester was bijna
altijd aan boord van een der fchepen, en dronk vol-
gens zijne ftandvastige gewoonte, aanmerkelijk veel Yava,
hij in een misfelijken toeftand was, fchijnen-
geheel verzwakt, en zijn ligchaam gansch en al
met eene zoort van melaatsheid bedekt. Gemeenhjk had hij
twee bedienden bij zich om de Yava wortelen te kaau-
wen en dezen gaf hij dikwijls zo veel werks, dat hunne kakebeenen niet meer konden en hij verplicht was
iemand uit den hoop te huren om voor hem te kaauwen,
deNmondvol voor eene kraal. De Yava (/) is eene wortel,
welke in gedaante en kleur ons zoethout zeer nabij
komt, doch in fmaak recht het tegengeftelde is. Nie-
de Arees of voornaamften mogen dezelve
dezen houden er een bedienden op, die,
te doen heeft dan dezen
Heer toetedfenen.
1785.
Winterm.
mand  dan
gebruiken en
als een andere Ganymedes, niets:
kostelijken drank te bereiden en
Hij begii
kaauwen,
toe bijzonder
op gegoten en
zijnen
met eene
v rongen.  Deze
doch fchijnt de
wekken en vrolijk
nadeelie, gelijk
genoegzame hoeveelheid wel kort te
wordt dit in eene zindekijke, hier-
, kom  gedaan, dan er water
omgeroerd, en cindclijk door een doek ge-
vervolgens
vervaardigde
dranl
geesten
dronkenmakende kracht,
bedwelmen, dan opte-
zijn zeer
5» b^11!"- wy
Towanoo ha,
ouden  priester,
verftonden wel
heeft eene
eerder t<
te maken, en de uitwerkzelen
in den Priefter en anderen
een  der  Yavakaauwers  van  onzen
een  verftandig  en  zo  wij  naderband
bemiddeld  man,  berichtte ons,  dat  ef
tea
zagen
(f) De T/iva of Ava is de wortel eener zoort van Peper,
^elke op de SocltteHs, de Pritndelijki en de Sandwich-Eilanden
met vele zorgvuldigheid gekweejkt^rdt en door de Kruidknndi*
gen, die cook verzelden, Piper Methisticum genaand wierd. Het
fend waarop deze Peper geplant wierd, werd door de inboorlingea
met Mosfelfchelpen en Koraalkalk gemest. 5*
REIZE    NAAR
D E
Hi
i;86".
Wlntorm.
ten Westen van Punt-Rofe in Koningin Charlottes-Baai
eene bij uitftek veilige haven was; en daar er in de
Baai, waar wij thans lagen, eene hooge zee liep, befloot
Kapt. portlock om de floep, die overdekt en als
een fchooner toegetakeld wierd, derwaards te zenden;
en zo de plaats goed bevonden wierd, de fchepen te
verleggen.
Den volgenden dag werden wij wederom door een bezoek van den Koning vereerd, die ons thans behalven zijne
gewoone gefchenken, ook nog eene goede zode van uit-
muntende Barbeel medebracht, welke hij zeide in een
zout. meir gevangen te zijn. Hij at dikwijls met ons,
doch wij konden hem nimmer overreden om wijn of flerken drank te proeven; gelijk hij ook geene Yava gebruik-
te; maar enkeld water dronk. Ondertusfchen fcheen hij
zeer vergenoegd met onze oplettendheid voor hem, en
wij waren wel in onzen fchik met zijne bezoeken; vermits
hij de inboorlingen aanmoedigde om ons water en levens-
middelen te brengen, en tevens goede orde onder hun be-
waarde: welk een en ander ons voor onze gefchenken
rijkelijk vergoedde.
Wij hadden dezen achtermiddag onzen voorraad van Water aan boord gekregen, en alle ledige vaten gevuld; thans
ontbrak ons brandhout, doch zo dra wij zulks te kennen
gaven, brachten zij het ons in overvloed te koop voor
fpijkers en knoopen. Tot eer van het manvolk moet ik
echter aantekenen, dat zij de knoopen als nuttelooze din-
gen befchouwden ,• maar de vrouwen bekeken dezelve uit
andere oogen, en waren er zeer op gefteld om dezelve
tot fieraad om de armen en enkels te dragen. Wanneer
dus de mannen, tegen hun beter oordeel, zomtijds liever
knoopen dan fpijkers voor hunne waren wilden ontvangen,
was zulks een blijk, dat de galanterie, hier zo wel als
onder befchaafder natien, haren zetel gevestigd had, en het
vermogen der fchoonheid, in geenen deele, binnen den
kring der befchaafde Europeefche wareld bepaald is.
Des NOORD - WEST KUST van AMERIKA.
57
Des anderen daags vingen wij vier of vijf Haaijen,
welke in menigte om ons fchip zwommen, en na er de
levers uitgenomcu te hebben, vercerden wij de visch am
de inboorlingen. De oude Priester kreeg er twee, welke
hij beval in zijne kanoe te fjorren, en naar de wal te
brengen, doch toen dezelve vlak achter het fchip was, viel
er een in het water en zonk naar den grond op elf vademen waters. Een Indiaan dook terftond met een lijn naar
beneden, flingerde dezelve om de doode Haaij, en trok
die wederom in de kanoe zonder de minfte vrees voor
de hongerige levenden, welke in getale om ons zworven.
De inboorlingen maken er veel werks van, om dat zij
hun tot vele einden dienftig zijn. Zij zouten de vis, welke hun een zeer fmaakelijk gerecht oplevert; van het vel
maken zij trommen; en de tanden, in een ftuk houts ge-
yat, dienen hun voor mesfen.
De inboorlingen brachten ons bij aanhoudendheid hout,
Varkens en vruchten, en kwamen ook in menigte bij ons
uit nieuwsgierigheid om de fchepen te zien. Die geen
kanoes hadden kwamen van ftrand of zwommen, fchoon
wij er bijna twee mijlen af lagen; brachten den ganfehen
dag in het water door, en zwommen met het zelfde ge-
mak naar het ftrand als of zij maar eene roede of wat
hadden. afteleggen.
Van den 7 tot 11 hadden wij een ftijve koelte uit het
N. O. met buijig weder, waar door eene hooge zee in de
Baaij liep, en de fchepen geweldig ftampten. Ook was
de branding op de kust zoo fterk, dat weinige kanoes het
in al dien tijd durfden wagen om in zee te fteken en
zommigen, welke het onderftonden, werden zo dikwerf
omgefmeten, dat zij hun opzet lieten varen. Eens kregen
wij er echter nog een paar bij ons met wat hout en eenige broodvruchten, welke wij kochten, en hun nog eene
vereering toegaven, om dat zij zich aan zoo veel gevaars
hadden blootgefteld. Ondertusfchen konden zf niet weder
aan de wal komen, maar waren zeer blijde dat zij ander-
H werf
17Z6.
Wiuternu 58
REIZE   NAAR
D e
M\
US %
1786\
Wintjrm.
12
werf het fchip konden bereiken en den nacht aan boord
mochten doorbrenjen.
Des nachts tusfchen den n en 12, bij donkere maan,
onderftonden eenige kanoes om zich van de floep der
Koningin Charlotte meester te maken; doch Kapt. dixon
zulks vernemende fchoot een paar fnaphanen over hunne
hoofden af, waarop zij zich fpoedig wegmaakten.
Den volgenden morgen zond Kapt. portlock de nu
gereed zijnde floep naar Me Charlotte-Baai om te onder-
zoeken of de fchepen daar beter liggen konden; en to-
wan o o h a ging voor loots mede.
Dien zelfden dag kwam taheeterre ons wederom
bezoeken in eene kleine kanoe, welke in de felle branding
veiliger is dan eene dubbelde. Hij roeide zelf en toen hij
bij het fchip komende zag dat hetzelve fterk ftampte, wil"
de hij de kanoe er niet dicht bij wagen; maar iprong in
zee en liet zich een touw toewerpen om aan boord te
komen: dewijl echter de beweging van het fchip hem hin-
derde, fprong hij fchielijk weder in zee, zvvom naar zijne
kanoe en roeijde metterhaast naar de wal.
De oude Priester, die meestal bij ons aan boord was,
en alleen nu en dan 's morgens naar de wal ging om, zo
hij zeide, een bezoek bij den Koning afteleggen, doch ,
indedaad, om nieuwen voorraad van Tava te halen, werd
thans zeer ongedurig en ongemaklijk. Toen Wij hem hier
over onderhielden, gaf hij te kennen, dat de Koning en
de voornaamfte oorlogslieden iets kwaads tegen ons in den
zin hadden, en hij wees ons op een groot huis, op den
top. eens heuvels boven de Oostelijke punt der Baai, met
verzekering dat dit huts gebouwd wierd tot een Eatooa
of Godshuis, waarin zij aan hunne verfchilleade Eatooas-
of Goden (want bijna ieder Opperhoofd heeft 'er eenen
voor zich in het bijzonder) groote offerhanden ftonden te
doen en dezerven te raadplbgen omtrent de uitkomst van
eenen aanflag, welken hij verzekerde dat zij tegen ons in den
zin hadden, indien htmne godfpraken voordeelig uitvielen.
Het NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    59
Het gedrag des Konings fcheen hem geheel niet te geval-
len en hij bad ons om geftadig wel op onze hoede te zijn.
Daar wij den Koning en zijn gevolg altijd vriendelijk
en met oplettendheid ontvangen hadden, konden wij aan
dit bericht kwalijk geloof flaan en befloten dus den Koning als voren aan boord te laten komen. Vermits zij
echter door de hoop om al het ijzer, welk zij bij ons
konden onderftellen machtig te worden, konden uitgelokt
zijn om ons aantevallen; werd het raadzaam geacht ons
tegens eenen fchielijken aanval in ftaat te ftellen en eene
geftadige wacht bij dc kabels te houden, ten einde dezelve niet door de ingezetenen mochten gekapt worden.
Ondertusfchen hadden wij, reeds zedert twee dagen, ge-
zien dat de ingezetenen dat huis bouwden en vele goede-
ren derwaards droegen en nu zagen wij , met behulp
eens verkijkers, dat hetzelve genoegzaam voltooijd was en
met rood doek gedekt wierd.
Den 14 'smorgens kwam er eene groote menigte kanoes
aan boord, meestal met brandhout geladen, en wij kregen
niet meer Varkens en groente, dan wij in eenen dag op-
konden. Tegen den middag kwam ook de Koning in
eene groote dubbelde kanoe en met een aanzienelijk gevolg aan de Koning George, welke Kapt. portlock
alien aan boord nam en met de gewoonelijke vrijheid be-
handelde; of fchoon hij zich tegens eenen aanval in ftaat
gefteld had, zijnde er overal fchildwachten uitgezet en de
ftukken en draaijbasfen op de kanoes gericht met branden-
de Ion ten 1 daarbij. Taheeterre merkte onzen toeftand
zeer wel op en fprak er van met zijn gevolg; doch ge-
droeg zich als naar gewoonte. Na eenigen tijd bij ons geweest te hebben, wilde hij gaarn de uitwerking onzer
vuurwapenen zien, welke Kapt. portlock hem toonde,
door een Varken op eenigen afftand met een pistool op
de plaats dood te fchieten. De Koning en zijn gevolg
ontftelden door de knal van het pistool; doch ftonden ten
uiterften verbaasd en verfchrikt, wanneer zij het Varken.
H a za>
1786.
Winterm
14 r m
>i.
*5
60
REIZE   naar   de
1786".
wirjerm.
zagen dood liggen en het bloed uit de wonde loopen: terwijl wij geen oogenblik twijffelden of ditvoorbeeldvan de doo-
delijke uitwerkzelen onzer vuurwapenen maakte op hun een' die-
pen indruk en hield hen te rug van ons vijandig aantetasten.
De Koning bleef nog een paar uuren aan boord en
nam affcheid na eene kleine vereering ontvangen te hebben ; hij gaf ons kennis van zijn voornemen om uit de
Baai te vertrekken en des avonds naar zijn gewoon ver-
blijf te Whijtietce terug te keeren. Het baarde opmer-
king, dat terftond na zijn vertrek alle' de kanoes ons ver-
lieten en naar ftrand roeijden, meestal naar het oostelijke
gedeelte van de Baai, waar de Koning voor dien tijd ins-
gelijks zijn verblijf hield.
Kort daarop kwam-de oude priester aan boord, niet
als naar gewoonte in eene groote dubbelde kanoe maar
in een klein oud afgefloten nest, 't welk naauwlijks boven water te hquden was; en het fcheen als of hij
ons ter fluip bezocht. Zodra hij op het dek kwam,
begon hij den Koning voor eenen deugeniet uittemaken,
bleef bij zijn voorig verhaal en bad den zelven toch
wel in het oog te houden. Vervolgens ging hij naar
de Koningin Charlotta en bleef daar het ovcriee van dien dac*.
Des  anderen  daags 'smorgens  kwam
floep terug,
met bericht, dat zij wel eene kleine bad]' met diep wa
ter dicht bij eene zandbank gevonden hadden, doch geene veilige ankerplaats voor de fchepen. Kort aan • het
flrand in eene fchoone valleij, omringd met fraaije bos*
fchen van Kokosboomen en verruklijk land, lag een
groot vlek, waar de Koning zijn gewoon verblijf hield;
en deze ftreek werd Whijteetee  genaamd.
Op dezen dag en den volgenden kwam  er geen  en-
keld menfch  omtrent  onze fchepen, zelfs waren de ka'.
maar  wij befbeurc
noes buiten ons gezicht  gebracht;
een groot deel  volks  bij het huis op  den heijvel
Met het aanbreken van  den  dag,  op  den 17,  kwam
de oude Priester,  met  towanooha,  wederom  aan
boord NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    1
Tffl
boord\ en fcheen geheel buiten zich zelven en razende te
zijn, Wegens het gedrag des Konings. Hij vertelde ons
dat de Koning en de voornaamfte Opperhoofden aan
hunne Goden geofFerd en raad gevraagd hadden; maar dat
de Goden niets waardig waren en de Koning met zijn
gevolg niet beter dan fielten, welke ons kwaad zochten
te doen, na dat zij zoo vele gefchenken van ons ontvan-
gen hadden. Tegen den avond zagen wij dat de inboorlingen. bezig waren met het nieuwgebouwde huis van het dak
te berooven en aftebreken, en wat later ftonden verfchei-
den huizen langs het ftrand bij de Baai in lichterlaaije vlam.;
en toen wij des anderen daags naar de reden vriegen, gaf
de Priester on9 te verftaan dat het Eatooas geweest waren van eenige Goden , die den Opperhoofden mishaagd
hadden, en dat deze daarom dezelve met alles wat er in
was, hunne wraak ten zoen, verbrand hadden. Wij vriegen er insgelijks den Koning na, .die toen ook aan boord
kwam en eenigzins fchuwer fcheen; doch hij was op de
vraag merkelijk verlegen en wendde het gefprek over eenen
anderen boeg, zonder er op te antwoorden.
Ondertusfchen had men op de Koningin Chariotta geheel ander naricht van deze ganfche zank gekregen. Men
had het volk den omgang met de vrouwen toegelaten,
welke ook niet genmklijk te beletten was; gevolglij's waren er 's nachts altijd een aantal aan boord geweest; doch
zedert den 15 raocht er geene meer op de fchepen komen,
fchoon de taboe ten aanzien der mannen den 17 werd op-
geheven. Toen zij na de reden vriegen, vernamen zij dat
:eene vrouwe op eene der fchepen Varkens vleesch had ge-
geten,
eene kost welke voor haar altijd getabooeerd was,
en dat het overtreden der taboe eene hoofdmisdaad zijnde,
het arme fchepzel dezelve met haar leven geboet had, en
aan de Goden was opgeofferd ten zoen van zulk eene
verfchriklijke overtreding. Voorts was het met de zaak
dus gelegen. Taheeterre had het huis op den top
des heuvels latcn bouwen tot een magazijn of bewaarpiaats
H
voor
1? 86.
Winterm.
>7 0
» fr
-Si1
1786*.
Winterm;
6*2
REIZE
naar   n e
voor de dingen welke de ingezetenen door den handel met
onze fchepen zouden bekomen: en toen betzelve voltooid
was, had
nj de taboe op de Baai geleid en een algemeene
vergSdering des volks op den berg te zamengeroepen,
met last om alle goederen medetebrengen, welke zij van
de fchepen gekregen hadden. Vervolgens had hij middel
gevonden, om zich onder het eene of andere voorwend-
zel, van de eene halffchefd dezes kostelijken fehats mee-
fter te maken. Weshalven het geen wonder was dat de
oude-Priester, die vele gefchenken van ons gekregen had,
zo vree^tljk op den Koning aanging en den Kaptein tegen
denzelven zocht optezetten.
Reeds eenige dagen geleden had towanooha Kapt.
portlock lastig gevallen om hem nevens paapaaa,
een fchoon jong mensch en neef des Konaigs, mede te
nemen naar Atoui en nu drongen zij hun verzoek zoo
ernftig aan dat de Kaptein hetzelve inwilligde en zij ftrand-
waards keerden om zich tot de reis gereed te maken, na
ons om eenige kleinigheden verzocht te hebben om voor
hun vertrek onder hunne vrienden uittedeelen. De Koning nam thans ook affcheid van ons en van deze zijne
beide landslieden; terwijl hij inzonderheid zijnen neef
ernftig aan de zorge des Kapteins beval, met verzoek
om hem aan het opzicht van taaao den Koning van
Atoui overtelaten, die ons toefcheen de broeder te zijn
van taheeterre en een bloedverwant van paapaaa.
De beide volgende dagen werden befteed om twee
ankers welke door het breken der kabels verloren waren, optevisfchen en voorrs uit de Baai te zeilen. Eerst
meenden wij dat de inboorlingen de kabels aan ftukken
gefneden hadden; doch bij nader onderzoek bleek het dat
zij op den koraalachtigen grond gefleten waren. De beste
plaats om in Koning Georges-Baai te ankeren is omtrent
in het midden, ongeveer eene mijl van het rif, op zes
zeven vademen water, waar de grond zandi
koraal gevonden wordt.
ig is en
en
geen
Na ■PWMMH
22
23
NOORD - WEST KUST van AMERIKA.    63
Na twee dagen zukkelens, kwamen wij den 22 in }7%f.
Wijmoa-Baai aan het Eiland Atoui ten anker, zijnde de- Winterm,
ze de eerfte ankerplaats van cook bij het ontdekken dezer
Eilanden. Kort na onze aankomst, brachten verfcheiden
kanoes ons overvloed van fchoone Taro. Wij vroegen
naar den Koning en onzen ouden vriend abbenooe, en
verftonden dat zij met de voornaamfte Opperhoofden te
Apoonoo waren, een vlek aan de Noord-Oostzijde van
het Eiland, waar de Koning zijn gewoon verblijf hield ;
maar dat zij binnen kort herwaards ftonden te  komen.
Met het aanbreken van den volgenden morgen brachten de ingezetenen ons, gelijk wij hun yerzocht hadden,
een groot aantal zeer fchoone Varkens, nevens overvloed
van Taro, Potatoes, Kokosnooten en Zuikerriet: en toen
wij hun om water vriegen en onderricht gaven hoe ons
dit te bezorgen, werden wij er fpoedig en treflijk van
voorzien.
Den 24 ging Kapt. portlock met zijne beide pas-
fagiers en een matroos naar de wall met oogmerk om de
Westelijke punt van het Eiland omtewandelen in hoop van
aldaar eene beter gedekte Baai voor de fchepen te vinden.
Bij zijne aankomst werd hij van eene groote menigte
ingezetenen, op de vriendelijkfte wijze , ontvangen; en
eenige Iieden van aanzien voegden zich terftond bij hun,
met aanbod om hun op hunne wandeling te verzellen;
't welk zij gereedelijk aannamen en zeer dienftig vonden
om de menigte op eenen afftand te houden: fchoon er
niemand eenig kwaad oogmerk had, maar elk vaardig
was om hun alle kleine dienften te bewijzen. Na een
mijl of drie. gewandeld te hebben, gingen zij zitten onfe
eenige vearrerJehing te netneni, in welken tU8fcneritf|d &%<
een bezoek kregen van her Opperhoofd tijaana, een
broeder des Koniogs, die hen.fierk drong om naar Wif-
moa terugtegaan en mee hem te eeten. Doch verancs
de Kaptein gaarn een goede Baai voor de fchepen wilde
vinden, bedankte-haf deflZelrenvrtendaKjk en belooM? bets
24 ■■m
R E I Z
NAAR
D  E
E H
1
1.
178O
Winterm.
bij zijne terugkomst te zullen bezoeken; waarop hij weltevre-
den vertrok en zij hunne wandelinglangs het ftrand vervolgden.
Des middags te drie uur bereikten zij de INoord-Westelijke punt des Eilauds en vonden dat ganfche gedeelte
der kust open en blootgefteld, met eene zeer fterke
branding tegen den oever. Dus te leurgefteld dachten zij
•naar het fchip terugtekeeren; maar, na een mijl of vier
gegaan te hebben, zagen zij de onmogelijkheid om er
voor den nacht te komen en vernemende dat zij niet
ver af waren van een goed huis, welk aan abbenooe
toekwam, befloten zij daar hun intrek te nemen, waar?
mede hunne vermoeide medgezellen ook zeer wel op hun
fchik waren. Zij kwamen er met zonnen ondergang en
een van abbenooes Iieden, die in den achtermiddag in
hun gezelfchap gekomen was, gaf terftond bevel-om een
Varken en een Hond te flachten, en nevens een goed
deel Taro, voor hun onthaal gereed te maken. Het
huis was vrij goed verlicht met toortzen van drooge
biezen; en te acht uur werd het eeten in zeer goede
orde voorgediend en zij deden eenen recht fmakelijken
maaltijd. De bediende van abbenooe gedroeg zich als
Hofmeefter en diende ieder van het gefchafte voor. Toen
de maaltijd geeindigd was, Het hij het overgefchotene
wegzetten, tot een ontbijt voor zijne gasten; die den
volgenden morgen met den dag opftonden en na het ontbijt genomen te bebben vertrokken. Eer zij echter het
huis verlieten, warea er wel honderd vrouwen zamenver-
gaderd, meestal met een kind op den arm, die zeer
begeerig waren om deri naam des Kapteins te weten, wel*
ken zij Popote uitfpraken; terwijl de moeders de kinde-
ren die reeds praten konden terftond Popote deden roe-
pen. De Kaptein deelde eenige fnuifterijen onder haar uit
en wandelde naar Wijmoa, waar hij te negen uur aan-
kwam en met genoegen mg, dat men, in zijn afwe-
zen, reeds vele levensmiddelen gekocht had en het ver-
dek vol fchoone Varkens ftond om intezouten.
<P» Dien
m
-~ NOORD - WEST KUST van AMERIKA.
65
Dien zelfden morgen kwam het ftraks gemelde  Opper-   1785.
hoofd  t ij a a n a  met  een  groote  dubbelde -kanoe  aan Winterm,
boord en bracht ons een gefchenk van Varkens en vruch-
:ten, het welk van den Kaptein met eene aangenaame we-
r dervereering beantwoord wierd.  Hij verhaalde ons dat de
Koning met a-bbenooe en meer andere Opperhoofden,
na verloop van een dag twee drie,  bij ons zouden komen en dat men ons midlerwijl overvloedig van het noo-
dige voorzien zoude.  Vervolgens nam  hij vriendelijk af-
fcheid en keerde naar de wal; werwaards de Kaptein ins-
gelijks de boot zond om den matroos en de beide pas-
fagiers van Woahoo aftehalen; dan de beide laatften ver-
' kozen nog een paar dagen aan land te blijven. onder hunne nieuwe vrienden, van welke zij met vele genegenheid
behandeld wierden.
Behalven Varkens en vruchten, brachten de ingezetenen
ook touw te koop van duinhelm of biezen en gras gemaakt, welk wij kochten om dat het ons van nut was:
waarop de ingezetenen aan het werk togen om meer te
maken het welk vaardig toeging zo dat zij ons ganfche
• rollen brachten, welke van groene biezen en gras gemaakt
waren, en ons dienden om de kabels te bekleeden.
Op den 28, zagen zij eene menigte kanoes om de
' Oostpunt van het Eiland komen en kort daarop kregen wij
een bezoek van onzen goeden vriend abbenooe, die
'er echter wegens het onmatige gebruik der Yava zoo
flecht uitzag, dat wij hem haast niet kenden. Hij bracht
-twee kanoes vol allerhande ververfchingen met zich, tot
een gefchenk voor de beide fchepen, en na een korten
tijd bij ons vertoefd te hebben, ging hij naar Kaptein
dixon. Tegen den avond, kwam hij echter wederom
bij ons aan boord en bleef er den volgenden nacht, en
wegens het flechte weder,  ook den anderen dag.
Heden de wind bedaard zijnde, ging hij 'smorgens
vroeg naar de wal, en keerde tegen negen uur terug,
in gezelfchap van taaao en de meefte Opperhoofden van
■-' ■ 1 het
30 ni-
111211
1786.
Winterm.
66
REIZE    NAAR    DE
het Eiland De Ko'ning braeh'f ons een vrij goed gefchenk vflfi Varkens, 'laro, Kokosnooten en Pifangs afe
ook doek, matten en eenige faaaije vederenmantels,.
welk alles hij ons drong aanteneemen en waar voor hij
ook rijkeBjk weder befchonken wierd.
Paapaaa en towanooha thans ook aan boord
'i0r, Jnn-Avolge taheeterres verzoek, den
Zij vereerden hem eenige fnuisterijen,,
zijnde, werden
lngev
ten \ dien einde van
ons gekregen  hadden,  en
aangeno-
Koning aanbevoien
welke zij
werden  met  vele  fpraakzaatoheid  en  goe«
men,  onder  verzekering  dat hij  hen onmiddeJIjk onder
zijne befcherming nemen zonde
Wij vonden dat abbenooe hooglijk bij  den  Koning
m achting ftond,  en bij alle gelegenheden,  geraadpleegd.
wierd.  Taaao fcheen een man van vijf en vcertig jaar,
flout en Wel^emaakt eh het gefehtktfte mensch,  dat wij
op deze Eilanden  ontmoet hadden-.  Hij bood  ons zijne;
vriendfchap op eene eaiftage wijze aan,  met verzekering,
dat wij in overvloed zouden verzorgd worden van alles.
wat dit en  de naastgelegene  Eilfeden  opleverden;  terwijl hij abbenooe verzocht om aan boord te blijven,
tot voorkoming van alle  gefchillen,  welke v tusfchen ons.
volk en zijne ondeirdaanen  over den handel moohten ont-
ftaan.  -De Koning  vertoefde met zijn gevolg >  een paar
uur,  bij  ons aan boord en zij voldeden hunne  nieuws-
gierigheid met  het fchip aan alle hoeken te beziehtigen,,
het  w7elk  zij grootelijks fcheenen te bewonderen.   Vervolgens namen zij affc'heid en begaven zich naar de Ko-
ningin - Charlotta,  waar  zij  zich  eene korte  poos  op-
hielden en toen ftrandwaards keerden.  Abbenooe bleef
bij den Koni'ng tot hij hem behouden aan land zag en
kwam, nog voor den nacht,  bij Kapt. portlock  te--
rug,  die hem wegens zijn aanhoudend verblijf bij  ons,
eene  kooij  in de kajuit liet hangen,  waarmede- hij zoo
wel  op  zijn fchik was,  dat  hij  nergens anders. wilde.
flapen.
DfiS: NOORD-WEST KUST van AMERIKA.
Tmemgte
Des anderen daags, kwamen er weder eene groote
kanoes, met Varkens en vruchten als naar gewoon te. Wij kregen ook wederom een bezoek van den
Koning, in gezelfchap van een bejaard man, neeheow-
hooa genaamd, zijnde een oom des Konings en een
mensch van het eerfte aanzien. Dit oude Opperhoofd
Ccheen, in zijnen tijd een der grootfte krijgshelden geweest te zijn, op welken Atoui of eenige der Eilanden
-konden roemen, en zeer veel toegebracht te hebben om
dezelven onder de gehoorzaamheid der tegenwoordige Ko-
m'ngen taheeterre en taaao te brengen. In de
.daad, zijn uitterlijk aanzien toonde genoeg den ouden
moedigen krijgsman; zijn ligchaam was bedekt met lid-
teekens en hij was geheel verminkt. Tot oyermaat van
rampen, had hij het eene oog geheel verloren en het
andere was in een zwakken ftaat, wegens eenige won-
den, welke hij onlangs in den ftrijd bekomen had, en
rtot welker geneezing hunne heelkunde te kort fchoot.
Taaao fcheen zeer begaan met zijn Ooms toeftand en
verzocht ons hem te helpen, misfchien denkende dat wij
wonderen konden verrichten. De Kaptein gaf hem over
aan de zorge van den Heelmeefter, die, zijne wonden
zuiverde en verbond, en hem tevens verfche verbanden
-gaf, om er dagelijks een ander te kunnen opleggen, met
het noodige onderricht, welk hij zeer wel fcheen te
begrijpen.
. Op den eerften dag van het jaar, zagen wij bijna geene
enkelde kanoe, offchoon het weder zeer fchoon was.
Op onze navraag, berichtte ons abbenooe dat zij op-
gehouden wierden, door dien de Koning eene tabooara
had uitgefchreven, zijnde eene fchatting op de eigenaren
der naastgelegene plantaadjen, om een gedeelte der voort-
Tatengzeien optebrengen. Op abbenooes verzoek, ging
Kant, portlock met hem naar de wal om te zien
ho 3 dit werk zich toedroeg; waarbij hij de geregeldhad
en goede orde niet genoeg konde roemen, welke de in-
178&
Winterm.
3i
Loumaand.
I
I  2
ge-
1 m-i,
1787.
Loumaand.
68
REIZE    NAAR    DE
gezefenen hierbij hidden. Mannen, vrouwen en zelfs
kinderen betaalden de fchattirig met blijdfchap en goed-
willigheid: zommigen brachten Varkens, anderen Taro,
Broodvruchten en in een woord alles wat het Eiland op-
leverde,  het welk aan afzonderlijke hoopen gelegd wierd.
Taaao en meest alle de voornaamfte hoofden waren
er bij om toetezien dat ieder behoorlijk aan de Ta-
booara voldeed, en toen dit gefchied was werd alles in
twee deeien gefchift, welke de Koning hem zeide dat
ten gefchenke voor de beide fchepen beftemd waren,
met verzoek dat de Kaptein de booten wilde zenden om
het alles aftehalen. Deze was ten uiterften getroffen over
de edelmoedige behandeling des Konings en befloot herji
deftig te befchenken offchoon het hem fpeet, dat hij
werkelijk niets van genoegzame waarde" had om den-
zelven aantebieden. De Koning had vervolgens een zeer
vriendelijk affcheid van den Kaptein genomen en was toen
naar een huis gegaan welk een wcinig beooften de rivier
lag, en waar hij zijn verblijf hield, wanneer hij dit
gedeelte van het Eiland bezocht.
Gedurende de twee_ volgende dagen, woei het zoo
fterk dat er geene kanoes aan boord konden komen;
doch den 4 ging de Kaptein, nevens abbenooe, met
de floep en de boot naar de wal, om verfchen voor-
raad van vruchten te halen, welke de laatstgenoemde be-
fteld had; en terwijl deze ingeladen wierden, deden zij
eene wandeling door eene valleij, welke zich van Wijmoa
tot aan het gebergte uitftrekte. Zij vonden in deze valleij
eene menigte Taro geplant in groeven, welke omtrent
zes duimen water hidden. Deze Taro-gronden waren
voorts op gefchikte tusfchenwijdten afgefcheiden door ver-
heven voetpaden die zo wel als de groeven, op eene
zeer regelmatige wijze van fteenen gemaakt waren en den
inboorlingen eenen oneindigen tijd en ongelooflijke moeitc
moeten gekost hebben.  Abbenooe geleidde'hen vervol
gens  naar een  groot  nieuw  huis van  hem.
welk een
eind NOORD - WEST KUST van AMERIKA.   ||
eind wegs in de valleij ftond en naar hunne wijze zeer   ^7*7-
goed gebouwd was.  Hier rusteden zij eene  korte  poos Loumaand.
en namen eenige ververfcbingen, waarna zij naar Wijmoa
terug keerden en zich van daar met de ingeladen levens-
middelen wederom naar boord begaven.
In den achtermiddag vingen wij eene zoo groote Haaij,
dat hij met een takel uit het water moest gehaald worden , zijnde dertien en een half voet lang en acht en een
half voet in den omtrek. Wij vonden er achtenveertig
jongen in en twee Schildpadden, welke ieder zestig pond
woegen. Wij hielden er de lever, welke zes voeten lang
was| uit en gaven den Visch aan de inboorlingen, die
denzdven als een onwaardeerbaren fchat befchouwden.
Behalven levensmiddelen, hout en water brachten de
inboorlingen ook verfcheidene andere dingen te koop, als
kleederen, mutzen, matten, vischlijnen en haken, hals-
fhoeren en onder anderen vele opgezette vogels, welke
uitmuntend bewaard. waren. Op onze begeerte brachten
zij die vervolgens ook levende en weldra even goed koop
als de opgezette. Zij hadden de grootte van een rood-
borstje, zijnde de hals en borst van een zeer levendig
rood, en de rug en vleugelen donker bruin, met een lan-
gen bek. (_g~). Zij brachten er ons zo vele dat Kapt.
dixon-, een liefhebber van fchieten zijnde aangemoedigd
wierd om daarom een en andermaal naar de wal te gaan;
waar hij echter geen overvloed van wild vond, fchoon
hij. toch altijd eenige eenden en ander watergevogelte
medebracht. Hij had gedacht, dat de ingezetenen hem
in menigte zouden verzellen en dus in de jacht hinde-
ren; doch vond zich daarin aangenaam bedrogen. Het volk
was hier veel minder nieuwsgierig dan op Woahoo, en hield
zich
M\\
Cg-) Het bedoeld vogeltje, welk ook op het Eiland Nieuw-Ka-
ledonien gevonden wordt, behoort tot het geflacht der Boomloo-
pertjes (Certbias") en is van den Heer G. rouster in het Got-
tingfche Magazijn befchreven.
I 3 REIZE   naar   db
zfch vrij algemeen aan zijne bezigheden, als het weven
van ftoffen tot kleederen, het maken van vischlijnen, het
draaijen van touw en andere, zo dat hij bier even on-
geftoord door het land konde .gaan,  als in Engeland.
Den 5 kregen wij wederom- een beZoek van taaao
en zijn oudften zoon taaevee, een.fraaijen jongeling
van twaalf jaar. Hij zeide ons dat hij affcheid kwam
neemen, vermits hij weder naar Apoonoo ftond te ver-
trekken,  maar  dat  abbenooe  bij  ons zoude   ijven
Ken,
naar Oneehow
medegaan,
welk Eiland hij ons gaarn
ten gefehenke wUde geven; terwijl by abbenooe be-
lastte zorg te .dragen dat de inwoonders ons ruim van
Yams voorzagen, zonder iets daar voor aantenemen: en
het was niet dan met moeite dat hij bewilligde, .dat
wij hun voor het opddven en brengen van deze worte-i
len  iets  zouden  mogen  geven.  Wij  gaven  vervolgens
Koning en  ieder van  zijn gevolg een  gefchenk  en
ons en keerden
thans ook zi'n
zij  namen  een vriendelijk affcheid van
weder naar de wal.
Onder "sKonines gevolg bevond zich
Oom neeheowhooa, wiens wonden ved beter fton-
den, en die geheel verlegen fcheen, hoe hij best zijne
dankbaarheid zoude betuigen; Hij verzocht daagdijks aan
boord te mogen komen om zijne wonden te laten ver-
binden en fcheen te denken dat dezelve weldra zouden
genezen zijn. Na den Koning weder aan de
bracht te hebben, keerde hij wederom met eene
"beide kanoe vol Varkens, tot een gefchenk voor den
Heelmeefter en den Kaptein, die moeite had om den
ouden krijgsman eene wedervereering te doen aannemen.
Den 7 zagen wij den Koning met een aantal kanoes
uit de Baai vertrekken; en daar het ons toefcheen dat
e Ingezetenen verkocht hadden het geen zij misfen wil-
den,  maakten  wij  ons ook  zeilvaardig  en ligteden  den
wal  ge-
dub-
het
ibomng
ander
George
ora  naar Oneehow te ftevenen,  waar de
den 16 in de Tarns 1 Baai aankwain, doch
Kapt.
^g^y^^gl^jjljggggj NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    71
17S7-
Louraaand..
Kapt. dixon niet eer dan tien dagen later, alzo zijn
fchip trager zeilende intusfchen van een tterken wind
beloopen was, die hem noodzaakte om zee te houden:
gelijk dezelfde wind Kapt. portlock den 20 verplicht-
te om het anker, te happen en insgelijks de ruimte te
kiezen ; fchoon hij verfcheidene Indiaanen aan boord
had. en drie zieke Matroozen aan de wal achterliet.
Deze waren niet alleen bij uicftek wel behandeld; maar
het volk, meeenende dat de fchepen naar Wijmoa terug-
gekeerd waren, had reeds toeftel gemaakt om dezeiven
met hunne kanoes derwaards te brengen, toen onze
groote floep weder in de Baai kwam om het anker op-
tezoeken. Wij konden echter hierin, door de aanhou-
dende verkeerde winden niet flagen, en waren zelfs ge^
noodzaakt wederom naar Atoui te ftuuren, waar wij de*
laatften dezer. maand in Wijmoa Baai het anker lietetfc
vallen, vlak over het dorp van dien naam, welks ingezetenen ons terftond van allerhande levensmiddelen:
voorzagen.
De eerfte dagen van- Sprokkelmaand werden befteed sprokk'eRm
deels aan verfchillenden fcheepsarbeid en deels om het volk
bij gedeelten zich aan land te laten ververfchen, waat
•zij van de ingezetenen alle hulp en vriendfehap ontvin-
^gen^ Een van ons bij die gelegenheid eene verre wan-
deling doende, ontmoette eenen inboorling nevens zijne
vrouw, die twee jonge honden had aan elke borst een.,
Om. de zeldzaamheid van het werk, wilde hij er. gaarn:
een koopen, doch -de.vrouw wilde er geen mLsfen, tot
dat de man, op het zien van eenige fpijkers, haar nood-
■zaakte er eenen afteftaan, het welk zij echter niet deed'
dan met weerzin en na het hondje hartelijk gekuscht:
te hebben. Schoon zij een goed ei-nd wegs/-. van her:
fchip waren, verliet.de vrouw hem. niet, voor-dat hy
in de boot ftond te treden en verzocht toen het zelve.1
noo- eens te mogen- hebben:, wanneer zij het: aan: de.-
borst: leide en vervolgens terug gaf.
Op .1787.
Sprokkc3m.
7*
REIZE
NAAR
D B
Op verzoek van Kapt. portlock, toonden twee Opperhoofden die aan boord waren ons hunne vaardigheid
in het behandelen der fpiesfen, welke ons alien verbaasdc.
Een van hun, met name na-maa-te-e-rae, dat is,
met het eene oog blind, was een welgemaakt man van
vijf voet en zes duim, wiens vel echter zeer aangedaan
was door het onmatige gebruik der Yava. Hij fcheen
een mensch van geringe bezittingen, doch zeer in ach-
ting en wiens gezelfchap van de voornaamfte Iieden fterk
gezocht  wierd,  uit  hoofde,  zo  wij
onderftelden,  van
zijne groote verdienften als krijgsman;  die 1
zijn eene
oog in den ftrijd verloren had, door een' met den flin-
ger geworpen fleen: het welk hem echter niet belette
nog een zeer bedreven vechter te zijn, gelijk hij ons
overvloedig toonde. Hij plaatfte zich tien of twaalf voe-
ten van de deur der kajuit, zonder wapenen; de ander
ftond vijf en twintig of dertig voeten van hem af en
was voorzien van vijf werpfpiefen. Deze fmeet, op een
gegeven teeken, er eene met al zijn macht naar na-
maa-te-e-rae, die dezelve niet alleen door een kleine
beweging des ligchaams ontweek, maar tevens in het
midden wist te grijpen, terwijl zij hem voorbij vloog:
waarna hij er de overigen, zonder veel moeite, mede
afkeerde. Vervolgens gaf hij de fpiesfen aan zijnen te-
genftander terug en wapende zich met eene Pa-ho-a, met
welke hij dezelven anderwerf afkeerde zonder de minfte
befchroomdheid te laten blijken. Een der werpfchichten
flak vrij diep in het befchot van de kajuit, zo dat het
getandde gedeelte er afbrak toen men dezelve er poog-
de uittetrekken. De opmerkelijke koelheid, welke hij
onder het werpen naar hen betoonde, was een blijk van
zijnen moed en bedrevenheid; daar alle de aanfchouwers
ijsden van het gevaar, waar aan hij zich fcheen blootte-
ftellen, en verbaasd ftonden, over de lichtvaardighdd
waar mede  hij alles afkeerde.
Wan- NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    73
Wanneer Kapt. portlock een dezer dagen met ab-   1787.
benooe aan  de wal was, merkte hij in het dorp Wij- ffil|lfF
tnoa vier of vijf goede huizen naast elkander,  welke le-
dig ftonden, en ^tabbenooe hem verhaalde, ten dieriroe
des Konings geb§t(wd waren, wanneer het hem behaagde
Wijmoa met zijn bezoek te vereeren; terwijl het, in des-
zelfs afwezen,  niemand vrij ftond  gebruik  van dezelyeh
te maken.  Abbenooe gaf hem toen insgelijks te kennen
dat de Koning hem belast had een huis voor den Kaptein te dcen bouwen, op een ledig erf, bewestenjjdeze huizen;  en dat hij denzelven herwaards gebracht  had,  om
zijn gevoelen over de plaatzing van het zelve te verne-
men.  De Kaptein weigerde een  tijd lang deze gunst,
doch zag zich zoo fterk gedrongen, dat hij eindelijk dezelve moest aannemen,  waarop oogenbliklijk de werklie-
den den arbeid begonnen.  Eenige gingen landwaards in
hout halen en anderen een zoort van lang gras om tot
dekkir.g te  gebruiken;  terwijl zij  alien  vlijtig en  met
vermaak aan  het werk  toogen,  op het ftreelend  denk-
beeld  van  hutmen  vriend  popote  bij  hun  te  zullen
hebben.  Niet  ver  van de bepaalde plaats lag een groote platte fteen ,  op  welk  de Kaptein  de eerfte  letters
van zijnen naam,  het land welk hij diende en het jaar-
tal kraste,  waarmede zij zeer op  hun fchik waren, toen
zij de meening van dit alles begrepen hadden en den fteen
vervolgens  midden-  in  het  huis  lieten  plaatfen.  Hunne
huizen hebben een groot gebrek, te weten geene venders,
het welk  dezelve,  bij het veelvuldige warme weder, be-
dompt en .onaangenaam maakt;  doch  zij fchijnen alleen
maar voor den regen en de koude te zorgen, en als zij
het warm vinden,  gaan zij  terftond in het water,  het
zij bij  nacht of bij dage.  De Kaptein verzocht echter
dat men  in zijn huis,  op elke zijde en van achteren,
een .vender mocht maken,  als mede een aan  weerskan-
ten van  de  deur licht- en  luchtshalven; het welk ook
terftond aldus befteld werd.  Vervolgens wandelde hij ver-
K der tmmmmmim
5P
P
u
REIZE    NuA A R    D 15
1787.   der op in de valleij, in gezelfcbap van eene groote me-
SprokkelHKg nigte inboorlingen,  zo jongen als ouden, JrJJg zich zeef
vriendelijk en herbergzaam gedroegen, hem dringende om
elkTiuis,  daar hij aankwamOjntetreden en van het beste
dat zijlnem geven konden te ge|ruiken; terwijl een aantal vrouwen hem hunne kinderen brachten  om dezelven
te Ho-ne,  dat is,  te groeten met het aanraken der neu-
zen; waarmede zij wonder te vrede waren.  Het gaf hem
intusfchen een groot  genoegen zoo veel weltevredenheid
op het  gelaat van  honderden van Indianen te, aanfchou-
wen,  welken zij te voren met zoo veel reden voor een
verraderlijk volk gehouden hadden.  Bij dezen uitftap had
hij ook op nieuw gelegenheid zich over het verbazende
• ^ernuft en de nijverheid dezer Iieden,  in het aanleggen
van  hunne  Taro-  en  Zuiker-gronden,  te verwonderen.
Deze liggen meeftendeels langs de Rivier, met zeer fchoone dijken van opgeworpcn aarde,  met fteenen geplaveid,
door de ganfche valleij en naar elke Plantaadje.  De Taro -bedden  zijn in  't gemeen een vierde mijl lang  tus-
fchen dammen met doorfnijdingen er in, welk voor fluizen
dienen.  Wanneer het regenfaifoen of de winter aanvangt
en de Rivier door de beken,  welke van de bergen komen, hoog wordt, laten zij dezeSakkers overilroomen; en
als de regen ophoudt en de Rivier weder zakt, ftoppen
zij de dammen en houden  het  water er binnen om  de
Taro en het Zuikerriet te voeden.  In het drooge faifoen
ftaat het water gemeenlijk ander half of twee voeten op
deze beddai over eenen modderigen grond.  Het Zuikerriet groeit in minder water zeer fterk  en fchoon, en is
een voornaam voedzel der ingezetenen, inzonderheid van
den laagften ftand.  De  Taro groeit cr ook veeltijds tot
de grootte van een mans hoofd en levert het best brood,
welk zij hebben.  Veel al maken zij er een poddin"- van,
welke zij Poe noemen en bewarcn, tot dezelve een wei-,
nig zuur  wordt,  wanneer  zij er veel wcrks van maken
en ze boven alle andere kost verkiezen.  De jgdianen, die:
eeni- NOORD - WEST KUST van AMERIKA.    75
eenige dagen met ons op zee waren, toen wij het an- j9$fs«5
ker moesten kappen, kniesden zich bijna dood, toen hun Sprokkelra.
voorraad van Poe ten einde was, die echter wegens hun
onmatig eeten niet lang geduurd had. Onder het wan-
delen tusfchen deze Taro-bedden, zagen zij een aantal
inboorlingen bezig met Taro en Zuikerriet intezamelen,
om het aan de fchepen te verkopen, waartoe zij tot aan
hun midden in het water ftonden.
Toen de Kaptein zijne nieuwsgierigheid op deze plan-
taadjen voldaan had, bracht zijn vriend hem naar een groot
huis, aan de Westzijde van de valleij onder eenige heu-
velen, omtrent een uur gaans van het ftrand gelegem,
Hij vond dit huis ffith, gemaklijk en rein ,Sfh'et eene
nieuwe mat op de vloer: aan de linkerhand van de deur
z'at een houten beeld, van eene reddijke geftalte in een
ftoel , welke vrij goed naar onze armftoelen geleek;
rondom het beeld was eene woeling van gras en een,
klein houten hekjen ; voorts verfcheiden to-e'sOV) en
andere kleinigheden. Volgens bericht van abbenooe,
was dit huis gebouwd met de Toe welke de Kaptein
h£m gegeven^ had, toen wij Oneehow voor de eerfte maal
aandeden, en het overige waren gefchenken, welke hij
op verfchillende tijden onfvangen had; terwijl het beeld
dienen zoude om de gedachtenis van den Kaptein onder
hun te bewaren. Weinige Iieden werden in dit huis toe-
gelaten, en onder andere dingen zag hij er nog een trommel van de huid dier groote Haaij welke wij gevangeri
had-
(Ji) Ti-e^s, of gelijk wij het zouden uitfpreken, Tohies, noem-
den deze cilanders hunne bijlen, welke van een harden, zwart<*gg
bafaltachtigen fteen gemaakc en niet gelijk onze bijlen, maar met
den fcherpen kant naar boven, aan de'fteel gehecht zijn. Om dus
het ijzer voor deze cilanders noch aangenamer te maken, lieten.
zij er ftaafjes van maken als een fmalle fchaafbiitel. In Niemfi
Zeeland en op de liFHendelijke Eilanden fprak men het woord wat
harder, als Toghi, uit.
K~2
^^^ 76
REIZE  naar  be
1787.   hadden, welke nevens meer andere  trommels aan hunne
Sprokkelm. Goden was toegewijd.  Na eenige ververfchingen genomen
te  hebben, gingen zij  naar  het  ftrand en  zeilden vervolgens  met de groote floep  in  gezelfchap  van  abbenooe en andere Opperhoofden naar het fchip, het welk
hen  zeer  vermaakte.  Het fturen  met het .roer  trok in-
zonderheid hunne aandacht en abbenooe zette zich een
poos aan den helmftok en zeide ons,  dat hij beproeven
wilde om zijne kanoe op de zelfde wijze te fturen.  Aan
boord komende was alles in de beste orde, indedaad wij
kunnen dit volk, van den Koning af tot den geringften
toe,  niet  genoeg  prijzen; hunne oplettendheid en afge-
broken vlijt om ons alles te bezorgen, wat in hun ver-
mogen was, ging alle voorbeeld te boven ;  hunne  her-
bergzaamheid en edelmoedigheid  kenden  geene palen en.
hunne drift  om ons  vriendfchap te bewijzen was  boven
alle  befchrijving.  Ons volk  ging altijd  ongewapend aan
land en misfchien bracht dit veel toe tot het onderlinge
vertrouwen, daar het althans den inboorlingen alle vrees
moest benemen.  De verkleefdheid van abbenooe aan
het gezelfchap van beide  fchepen  was  zonderling.  Ge-
meenlijk fliep hij op de Koning George in de voor hem
opgehangen  hangmat;  en  fchoon  de oude  man  in  het
eerfte er dikwijls  aan de. eene zijde  uitviel wanneer hij
cr aan de andere inftapte, bracht hem zulks nimmer uit
zijn humeur en hij leerde weldra die zwarigheid te over'
winnen.
g Den 8  kwam de Koning met verfcheiden  kanoes we
derom in de Baai en gaf een bezoek aan beide fchepen,
welke des anderen daags het anker ligteden en naar Oneehow zeilden om de ankers optezoeken, welke wij ook
het geluk hadden om den 17 wederom binnen boord te
krijgen; terwijl wij tevens voor drie of vier dagen Yams
ppdeden.
Den 19 gingen wij wederom onder zeil en hidden het
langs de Noordzijde van Atouit in hoop dat wij aan de*
zen
llIi' •fftfSBEr?^* T*"ljfr3f^*^3P'tfitW! ipy *' NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    7?
zen kant der Eilanden nog wat Varkens en vruchten zou- 1787.
den opdoen, wijl er, aan de' Zuidzijde niet veel meer Sprokkelm.
voor ons te bikken viel. Op Oneehow waren misfchien
geen dozijn Varkens te vinden en wij vreesden er ook
geenen genoegzamen voorraad van Yams te zullen vinden ;
vermits abbenooe ons gezegd had dat zederc wij ons
hier de eerfte reis voorzien hadden, het land verwaarloosd
was: welk bericht met onze eigen opmerkingen ftrookte;
daar wij een deel gronds onbeteeld vonden en het ons
toefcheen, dat een deel der ingezetenen het Eiland verlaten hadden en metter woon naar Atoui verhuisd waren;
zijnde misfchien door het ijzer, welk zij van ons gekregen hadden in ftaat gefteld om daar land te koopen.
Want Oneehow is een arm land , welk niet veel anders
voortbrengt dan Yams, Potatoes, Zuikerriet en eene zoort
van zoete wortelen, met maar weinig hout; daar Atoui
in tegendeel alle levensmiddelen overvloedig oplevert en
inzonderheid Taro , waafaan de inboorlingen verre de
voorkeur geven boven Yams of Potatoes: zo dat wij ons
verzeekerd hidden dat niemand op Oneehow wilde blij-
ven, die rijk genoeg was om te Atoui te leven. Wij
konden echter aan de Noord- of Westzijde van Atoui
geen blijk van eenige haven ontdekken.
Van den 20 tot den 28 hadden wij af en aangehoudeh,    al
om met een goeden wind in Wijmoa- Baai het anker te
laten vallen, het welk ons thans gelukte, doch wij deden
vergeeffche moeite om het anker van de Koningin Charlotte optevisfchen.
Op den  1 van Lentemaand des avonds, verzocht no- Lentemaand,
ho-mi-te-hi-tee, een man van weinig aanzien, doch *
die veel bij ons aan boord geweest was en ons veel
dienst gedaan had in het bezorgen van levensmiddelen,
om hem in het fchip en met ons te nemen: en zijne
aanzoeken waren zoo ernftig-, dat Kaptein portlock
eindelijk zijne begeerte inwilligde, met voornemen om
hem een tocht naar de Noord Westkust te laten doen
K 3 en
11. 7§
REIZE    NAAR    DE
fjPif   en hem vervolgens wederom aan deze Eilanden aftezetten
Lentemaand. Qr naar  £ngeland  medetenemen.  Hij verhaalde ons dat
hij vele dingen van ons  had opgezameld en aan zijnen
Vader  een  oud  en  bijna afgeleefd man  ten  gefchenk
gegeven.  Maar poo-a-re-a-ree, een van 'sKonings
boden,  die  wanneer dezelve met de voornaamfte Opperhoofden afwezig is, een onbepaald gebied voert, verno-
men hebbende dat de oude man veele zulke dingen be-
zat,  ging' tot hem en eischte  den ganfchen fchat, welke  uit  eenige  to - e,s,  kralen , ringen en  dergelijke be-
ftond.  De oude  man ontkende iets  te bezitten en had
zorg  gedragen  niets in huis te houden, maar alles niet
ver van het zelve in den grond te  graven.   De  bode
hield echter aan en wilde weren waar het goed lag, en
toen  de  oude man  bij  zijn ftuk  bleef, greep hij hem
bij  de keel met bedreiging van hem te zullen vermoor-
den  indien hij  het niet  zeide;  ook had hij hem bijna
gewurgd eer de oude man zijrf  fchat ontdekte, welken
de  bode  terftond  wegnam.   No-ho-mi-te-hi-tee
kwam' juist op dit pasemet zijn kanoe aan land en zag
zijn Vader in dien toeftand; doch bemoeide er zich niet
mede ; denkelijk niet bij  gebrek  aan nioed,  maar  om
dat hij fchroomde de hand te flaan aan eenen van 'sKonings  boden ,  welke  zij  in  hoogachting houden.  Hij
had  zijn Vader laten zitten  en was bij ons aan boord
gekomen; doch alzo  het avond was en hij wel wist dat
wij als dan niemand opnamen ,  had hij aanhoudend met
eene klagende ftem om Popote geroepen en was dus ein-
delijk bij  ons gekomen.  Na zijn verhaal gedaan te heb-~
ben bad hij,  wij mochten den  bode  voor  zijn  wanbe-
drijf ftraffen,  doch al  hadden wij  het willen  doen zo
ontbrak het ons aan de gelegenheid, want hij kwam ze-
dert niet weder onder ons bereik , en no-ho mi-te-
hi-tee verliet  ons ook binnen weinig  dagen,  vermits
hem de gezouten fpijze verveelde.  Wat er van deze zaak
geworden is konden wij niet ontwaren, vermits wij voor
ons
rngSK-. NOORD.WEST KUST tam AMERIKA.
ons vertrek op den 3 geene gelegenheid hadden om ab-   *?*?.
benooe of den Koning te fprekeh, die twee dagen te Mw,inaao*»
voren naar Apoonoo vertrokken waren.
H<K<<<<<<<<<<<«<<<<<^.>>>>V>>>>>*>»>»>>»>>
ACHTSTE  HOOFDSTUK.
Tocht van de Sandwich Eilanden naar de kust van Ame*
rika. Aankomst te Montague Eiland. De fchepen worden gekielhaald. Verflag van eenen techt van Kapt.
dixon met de floepen. Ontmteting van een fchip nut
Bengalen. Verflag van deszelfs wedervaven, Een mach-
tige flam diefachtige Indianen bezoekt hen, en plundert
de floepen. De fchepen fcheiden van elkander. Bezoek
van andere inboorlingen. De Nootka komt bij hun. De
groote boot doet twee tochten naar Cooks-Riyier. Overvloed van Zalm. Vertrek der Koning George uit Etches Haven.
W.
ij ftevenden nu voor de tweede maal naar de kust
van Amerika , zonder vele  ontmoetingen  van aanbelang.
Op den laatften dezer maand bevonden wij ons op 390 23'
N. B. en 15+0 23' W. L. en zagen des avonds verfcheidene Meerkoeten als mede eene jonge Robbe bij ons fchip,
't welk duidelijk aankondigde dat wij niet ver van eenig land
verwijderd waren; gelijk wij bij onzen voorigen tocht naar
het Noorden, op bijna dezelfde hoogte, door zoortgelij-
ke  teekenen, eenig nabij gelegen land vermoed  hadden.
Maar tot ons  ongeluk hadden  wij, toen zo wel als nu,
zulk dik nev'elig weder,  dat wij het hoogfte land geen
tien  mijlen  ver  zouden hebben  kunnen  ontdekken fT).
In-
0') Meerkoeten  en andere Vogels van het geflacht der Procella-
ria zijn zoo min als Robben zekere kentekens van nabij zijnde
land. So
REIZE    NAAR    D B
1
1786*.   Intusfchen bleef het volk op de beide fchepen zeer ge-
■Lentemaand. Zohd  zelfs was een der Kwartiermeesters van de Koning
George, die gedurende ons verblijf aan de Eilanden zeer
flecht  geweest  was,  merkelijk  gebeterd en zelfs buiten
gevaar.  Wij  mengden onder vierentwintig mengelen van
ons Wortel-bier (T) drie  mengelen fijroop en  een pint
geest van mout en deden  het vervolgens op vlesfchen,
wanneer het in korten tijd de beste  appeldrank evenaar-
de.  Hier vangebruikte de Kwartiermeester daags een vlesch,
welke hem  veel dienst deed en waarvan wij terftond de
goede  uitwerking  befpeurden;  offchoon  de man  door
het gedurige^ bloedfpuwen zo  was  afgenomen, dat  de
Heelmeester dacht dat hij  maar weinige dagen meer le-
ven konde.
Grasroaand.    Den 23 der volgende maand,  peilden  wij  grond op
*3    76 vademen  en na den middag zagen wij even het land
door  den mist, welke echter tegen den avond opklaar-
de , wanneer, wij het land duidelijk onderfcheidden , hebbende de Zuid Westpunt van het Eiland Montague N. N. O.
voor ons en dus eene goede richting om Prins Williams-
Sound inteloopen, welk ons het voorledene najaar mislukte.
Den volgenden dag ftuurden wij met eenen matigen wind
op  de opening  aan  en bevonden ons des middags vlak
midden in dezelve,  wanneer wij, door goede waarnemin-
gen,  de breedte van de Zuid-West punt van Montague
Eiland op 590 47' bevonden en dus  11 mijlen noorde-'
lijker  dan op de algemeene kaart van cook; doch vol-
gens goede waarnemingen op de beide fchepen gemaakt kwamen wij ten aanzien van de lengte genoegzaam met de
kaart van Kapt cook overeen.  Vervolgens ontdekten wij
eene goede  Baai aan het zelve vlak  tegen ovei het Eiland ,
0^7?8j \
land.  Fo*ster zag dezelve op zijne reis met cook, meermalea
midden in de Zuidzee verre van eenig land.
C*) Zie de wijze van brouwen hier voor bladz. 34.
.^~, -: npgg- —rjSiBr ■ FOORD-WEST KUST van AMERIKA.    81
land, welk de West kant  van  het kanaal uitmaakt, en    178*.
wij kwamen er om vier  uur ten anker  op twintig vade- G;asmaand.
men in eenen  modderigen erond.
legen den avond. kregen wij een bezoek van vijf kanoes met een en twee man in ieder; doch zij brachten
geene pekerijen of iets anders te koop. Zij kwamen bij
ons" met nitgeftrekte armen en riepen herhaaldelijk lau-
leigh, welk wij voor eene vriendeljjke groet hielden en
met dezelfde gebaarden en uitroepingen beantwoordden.
Op ons vragen naar Notdone-Sclmck, of,Otter vellen, we-
zen zij ons terftond naar Prins Williams - Sound en her-
haalden de woorden Nootka Notoone-Schuck duideiijk en
dikwijls met grooten ernst. Eenige honden, welke wij
aan boord hadden, vreemd volk vernemende, kwamen
boven loopen en begonnen te blaften; waarop de Indianen terftond begonnen te fluiten en te roepen towzer,
towzer, (7) here, here, even gelijk wij gewoon zijn onze honden te roepen, iets het welk ons zeer verwon-
derde, hoewel het ons aanftonds deed denken, dat er
een Engelsch fchip in de Sound moest liggen of onlangs
geweest hebben. Ook gaven' zij ons te verftaan dat zij
hunne Zee-Otter vellen verkocht hadden aan eenen Thomas molloij; het welk een flecht vooruitzicht voor
onzen handel hier opleverde. Zij verlieten ons des avonds
nog en roeiden de Baai uit. Hunne kanoes waren met
huiden overkleed, gelijk die welke wij in Cooks - Rivier
zagen, en de Indianen hadden de ooren rijkelijk opgefchikt
met kleine blaauwe kralen, welke wij reden hadden om
te onderftellen dat zij van de Rusfen gekregen hadden;
aangezien zij ons eenige mesfen en ijzeren wapens toon^-;
den,  welke ontwijffelbaar van Rusfsch maakzel waren.
De twee volgende dagen werden doorgebracht met water te halen en met  de zegen te visfchen, doch zonder
'fla* vrucht.
Ql) Towzer is in Engeland eene zeer gemeene naam voor groote
honden. *7%7' i
Grasmaand.
REIZE    NAAR    DE
vrucht Het fcheepsvolk werd insgelijks aan de wal ge-
landen om fchelpvisfchen te zoeken, de eenige verver-
Sng welk wij hier konden vinden. Hier viel ook met
re wlndelen, dan kort langs den oever, zijnde het ove-
rise land nog geheel met ineeuw bedekt. Er waren wil-
df Ganzen en Eenden in overvloed, doch zoo fchuw dat
| deXe maar zelden onder fcheut konden kri gen. Wij
vZden er ook nog de overblijfzelen van twee Indtaanfche
Cten nevens eenig hout, welk met fcherpe werktuigen
eevdd was, en w§ befpeurden dat de houwen zoo breed
In glad waren, dat ze met geene werktuigen der inboorlingen konden gemaakt zijn. .
Aangeziener geene inboorlingen opdaagden, werd befloten
de Sound dieper intezeilen, het welk den a7 en ap wegens het flappe' tij en tegenwind vergeefsch beproefd
werd, zo dat wij genoegzaam op onze oude plaats wederom ten anker kwamen. De beide Kapteins gmgen
toen met de floep de kust van het Eiland Montague naar
den kant van de Sound onderzoeken en zien of er geene
inboorlingen te vinden waren. Op den afftand van vijf
groote mijlen kwamen zij in eene diepe en ruime Baai,
waar zij eene goede ankerplaats vonden, doch om de
Noordpunt was geen fchijn van Haven of Baai en ner-
gens eenig fpoor van ingezetenen.
Den i van Bloeimaand deden de Kapteins wederom een
tocht met de floep naar een Eiland, welk de Westzijde
van het kanaal  uitmaakte - en door ons. Mulgrave-Eiland
gedoopt  wierd.   Zij 'liepen  benoorden  hetzelve  om  en
vonden  aldaar  eene  ftraat  welke  zij een mijl  of negen
inroeiden; fchijnende het land West en Zuidwaards Eilanden  te zijn welke tusfchen ons en  de zee  lagen,  terwijl het hooge land  ten Noord -Westen ongetwijffdd het
i:s|elfde was met de hooge bergen, welke uit Cooks-Rivier
O. NSO. gezien worden.  Op dezen tocht vernamen zij
we4^^(§^fi-e- "wooners, noch hutten, noch eeni^ fpoor
van dezelven;^ ofTchoon de" ligging zeer verkieslijk fcheen,-
zijn- NOORD - WEST KUST van AMERIKA.    83
zijnde dicht bij de zee. en wel gedekt tegen het ongure 1787.
weder. Toen zij des avonds terugkeerden, vonden zii Bloeimaand.
dc fchepen reeds in de Baai liggen, welke zij den 29 on-
derzocht hadden, hebbende gebruik gemaakt van den voor-
deeligen wind om de Sound zo veel dieper inteloopen.
Zij gaven aan deze Baai den naam van Hannings - Baai
naar het waardige geflacht, welke deze reize zoo fterk
onderfteund had.
Den volgenden dag, vervolgden wij wederom onzen 2
tocht tot tegen over de Groene - Eilanden, waar wij met
moeite een Baai inliepen, in welke wij vervolgens eene
goede Haven vonden om er de fchepen te kunnen kalfa-
teren, doch wederom geene inwooneren, nog eenig blijk
dat zij er kortlings geweest hadden. Er werd befloten
om hier de fchepen te kielhalen en intusfchen de beide
floepen nevens de groote boot onder het beftier van
Kapt. dixon verder op in de Sound te zenden om te
zien of zij daar eenige vellen konden opdoen; welke dan
ook den 5 'smorgens vroeg vertrokken. Terwijl de ove-
rige handen druk bezig waren om alles tot het kielhalen
en fchoonmaken der fchepen in gereedheid te brengen en
de Kuiper aan land gezonden wierd om Dennen-bier te
brouwen, waartoe wij gist van een zekere juffrouw
stains bij uit Londen medegenomen hadden, weike nog
uitmuntend het bier deed werken(wz}.
Den 6 werden twee man, met eene  dubbelde kanoe,    <J
welke  wij op  de Sandwich - Eilanden gekocht  hadden,
naar eene kreek niet ver van ons gezonden om Krabben
te vangen en Mosfelen te lezen, welke behalven het Den-
nen- bier  de eenige  ververfching  waren ,  die wij  hier
kon-
Qn) Dennenbier of Sprucebetr, wordt gebrouwen van de fpruit-
jes der witte en zwarte Amerikaanfche Dennen, QPtnns Canadenfls
£1 Mariana linn.) met bijvoeging van Siiroop en is een zeer
goed middel voor de Zeevarendcn tegen het fcheurbuik. De Ama-
rikanen van Hofchelaga, het hedendaagfche Montreal, leerden reed*
ia J535 dit heilzamc middel aan jaqub s  carrier. Kennen.
L a
J mm
Bloeimaand.
io
84
REIZE    NAAR    D E
konden vinden, gevende de visfcherij met de zegen ook
niets. Teo-en den middag hadden wij het genoegen om
eenen inboorling in een. kleine • kanoe bij ons te krijgen,
;hter niets te koop bracht dan wat Bruinvisfchen
voor eene lekkernij  fcheen te  houden.
die .eer
fpek,  I
geen hij
deden hem bet
klaar en de Koningin
helling,
Wij vonden
wormen,  doch
Wij gaven hem een geichenk en deden nem Degnjpen
om welke waar het ons te doen was, waarop hij wel
te vreden vertrok en ons in de hoop Het op eenen aan-
ftaanden  handeli;^
Den 8 kregen wij het eene fchip
Charlotta verving deszelfs plaats op de
de huid een weinig befchadigd door de
voor het overige alles in goeden ftaat; fchoon Kaptein
dixon zich verbeeld had dat een gedeelte der looze kiel
was afgeknapt, door een' ftoot welken zij op Zee ge-
hadden,  denkelijk  met  op een Walvhch te zei-
  Dien :morgen hadden wij wederom een bezoek van
drie inboorlingen. in^cwee :kanoes, die niets dan twee
Rivier-Otters en twee Robben vellen te koop brachten.
Zij herhaalden telkens het woord Nootka, en wezen daarbij
fteeds Soundwv&vds in: daar bij fchenen zij wel bekend-
en wij hielden hen te behoren tot de<-
wij op on^e eerfte ankerplaats alhier
kregen
met. fchietgeweer
zdfde partij,  welke
gezien  hadden.
zijnen
eenige andere pelterijen van weinig bclang,
zijn
s morgens
inboorlingen
10 des morgens vroeg, van
■ en dertig Zee-Otter vellen
en gaf ons
wedervaren.
met de boot en floe-
optezoeken, en zo liio-
zijnde mijn voornemen om
eerst Hinchinbrooke-kreek aantedoen en van daar r.aar
Snug - Corner -kreek te gaan, afs op welke plaatzen ik
wist dat wij deapkelijk Indianen zouden vinden. Het op-
komende flechte weder deed ons te acht uur in eene
kreek van het Eiland Montague loopen,  doch het zelve
fchie-
Kapt. dixon kwam den
tocht terug,  met zes
en
het volo-ende verflag van
., Wij gingen den 5
pen op reis om  de
gelijk  bontwerk te koopen; NOORD-WEST KUST van AMERIKA.
8*
fehielijk opklarende, liepen wij den Noord-Ooftdijken 1787.
hoek van het Liland om en kwamen in eene ruime Baai, Bloeimaand
alwaar wij eenige Indianen op eene jacht -party vonden,
die zo zij ons te kennen gaven aan Kaap - Hinchinbrooke
te huis hoorden. Dewijl het reeds laat was, deed ik
de boot ten anker leggen en de beide floepen er ter
weerzijden aan vast maken.
„ Vermits de Indianen ons met het aankomen van den
nacht niet verlieten, deed ik zes man de wacht houden
en het overige volk met het geweer in den arm flapen,
zo dat zij oogenbliklijk gereed zijn konden. De Indianen
hengdden tot twee uur toe om ons heen, loerehde on-
getwijffeld op eene gelegenheid om de floepen aftefhij-
den, maar ons fteeds op onze. hoede vindende verlieten
zij ons eindelijk.
„ Des anderen daags 'smorgens te vier uur gingen wij
weder op reis en ftaken over naar Kaap-Hinchinbrooke,
waar wij te half elf ten anker kwamen. Hier ter plaatze
vonden wij verfcheiden Indianen en kochten eenige vellen. Zij wezep ons meermalen naar Snug - Corner - Kreek
en poogden ons te doen verftaan dat aldaar een fchip
ten anker lag. Hoewel deze omftandigheid mijne nieuws-
gierigheid niet weinig opwekte en ik zeer begeerig was
om de waarheid te onderzoeken, was de dag echter te
ver verloopen en het weder van te flechten vooruitzicht
om verder te .gaan; zo dat ik befloot den nacht hier
door te brengen.
. „ Wij hadden dezen nacht, zo het mogelijk was, nog
ftipter wacht en grooter waakzaamheid noodig, dan in
den vorigen. De Indianen van welken wij de vellen gekocht hadden behoorden tot eenen anderen ftam, dan welken wij in de Baai aan de Noord-Ooftelijke zijde van
het Eiland Montague aantroffen. Hun gedrag was zeer
baldadig en vermetel; everiwel durfden zij ons niet opeu^
k'jk aantasten, doch verlieten ons niet eerder dan met
het- aanbreken van den dag.  Ongetwijffeld' had het gezicht-
L 3 der REIZE   naar   de
der menigerhande waren, welke wij tot inruiling van vellen' bij ons hadden, hen den ganfchen nacht op ons
doen loeren in hoop van eenigen buit te bekomen; en
toen zij zich daar in bedrogen zagen roeiden zij weg met
eene zichtbare ontevredenheid.
j „ Den 7 zeilde ik met ^den dag naar Snug - Corner-
Kreek, doch de wind den ganfchen dag zeer flap zijnde
fnoeften wij de boot door de floepen laten boegzeeren,
waar door wij niet voor 's avonds te elf uur de plaats
onzer beftemming bereikten. Tegen onze verwachting vonden wij er geen fchip en befpeurden ook geene inboorlingen. Evenwel deed ik goede wacht houden; dewijl
ik mij herinnerde dat op Kapt. cooks laatfte reis, de
Discoverij', op helderen dag, in deze Kreek, van de Indianen was aangevallen.
„ Gedurende de nacht kwamen er geene Indianen bij
ons, maar met het aanbreken van den dag kregen wij
er twee in eene kanoe op zijde, die ons te kennen gaven dat er niet ver van ons een fchip lag, met aan-
bieding om ons voor een fnoer kralen derwaards te brengen, het welk ik gretig aannam en terftond met de floepen op weg ging, latende de groote boot liggen om
niet opgehouden te worden. Wij hadden echter niet
lang gevaren, toen het weder zeer flecht wierd en onze
leidslieden ons begaven.. Des niettegenftaande vervolgde
ik mijne nafporing langs de kust tot denmiddag, wanneer wij ons bij eene ruime Baai bevonden. Het weder
echter zeer ftormachtig wordende, met fheeuw en regen,
oordeelde ik het raadzaam naar de boot terug te keeren.
Onderrusfchen kwamen er een uur of twee na onze terugkomst wederom zes kanoes in de Baai, welke ons
insgelijks aanboden om ons bij een fchip te, brengen,
welke niet ver van ons lag en werwaards zij gaan wil-
den. Het weder was nog wel vrij flecht, maar daar zij
niet Zeewaards in, maar de Kreek oproeiden, volgde ik
hen met de eene floep en kwam des avdnds te tien uur
in
Vrtiifciffi' NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    87
in de kreek,  waar het  fchip,  welk Wij zo gaarn zien   fjjj
wilden, wezenlijk ten anker lag. ° Bloeimaand,
„ Het was eene fnauw, de Nootka genaamd, welke
van Bengalen kwam en door Kapt. meares , -onder
Engelfche vlag, gevoerd werd. Ik vernam van me ares,
dat hij in Lentemaand 1786 van Bengalen vertrokken en
in Oogstmaand te Oonalaska gekomen was. Van daar
was hij gezeild naar Cooks-Rivier en had voorgehad om
langs de Onyruchtbare Eilanden (Barren Islands') in dezelve te komen; doch door het donkere en mistige weder was hij in de Pingfter - Baai QVhitfuntidc of Whit-
fundai - Baai) aangeland, en had van daar eenen door-
tocht naar Cooks-Rivier gevonden. In deze Straat had hij
eenige Rusfifche volkplantelingen aangetroffen, die hem
bericht gaven dat het land aan de Oostzijde van de Straat
Codfac genaamd wierd en dat zij aldaar;eene volkplanting
hadden, als mede dat er twee Europefche fchepen te
Codiac lagen en dat zij onlangs twee anderen in Cooks-
Rivier gezien hadden; op welk naricht hij het naar Prins
Williams - Sound gewend had, alwaar hij in het laatst van
Herfstmaand was. aangekomen. j^O
„ Kapt. meares had in de kreek waar ik hem thans
vond, overwinterd en het fchip zat nog in het Ys vast.
De fcheurbuik had eene groote verwoefting op het zelve
aangericht en vele der Offici.eren en beste Zeelieden. weg-
genomen; terwijl het overige volk. eens zoo zwak geweest was, dat Kapt. meares de eenigfte was, die op
het dek konde wandelen. Wfsiik
„ Het gaf hem een groot vermaak twee fchepen zoo
dicht bij zich te vinden., de welke hem eenigermare in
zijnen nood konden onderfteunen; en het ftrekte mij tot
geen minder genoegen hem te verzekeren, dat wij hem
voorzien zouden, van alles wat wdjvmaar eenigz'ins konden
ontbeeren. Vermits echter het volk aan de beter hand
was, verzocht Kapt.; meares mij geen moeite te doen
om • hem  eenige  ververfghingen  te  brengen,  aange-
zien =5SC=
REIZE   naar   de
17*7- ,
Bloeimaand.
siofi-
I   *  ■  O   f- .
io
ten
eerften
met. zijn eigen boot bij  ons  wilde
zien hij
komen..
Deri 9 's morgens tc drie uur verliet ik de Nootka
en kwam te acht uur bij de boot en floep te rug: te
tien uur deed ik het anker ligten en 'zeilde weder naar
de fchepen;  als  zijnde wel overtuigd dat er geen voor-
van
middag werd
wederom in
uitzicht was om eenige pelterijen van aanbelang in dezen
oord te bekomen. Tegen den middag werd het bijna
ftil, zoo dat de floepen de boot wederom in het touw
moeften nemen.
Terwijl wij op deze wijze de Sound overftaken,
:gden zich
zommiE
eenige
weinige
vo
dianen had
ons wel wilde verkoopen.
koekpan,  welke  ons  volk
hun eten klaar te maken,
ruiling  te  mogen  hebben.
ver-
ons,  en een der In-
men hem
om de
kanoes  bij
Zee - Otter vellen,
Juist viel zijn
in de groote boot had om
en hij verzocht dezelve in
Dit toegeftaan  zijnde  wilde
oog
welke hij
op  eene
dezelve overgeven,  maar hij
weigerde
volftrekt
pan in haar geheel aantenemen en begeerde dat
wij er de fteel zouden afbreken, welke hij voor een
ftuk van onwaardeerbaaren prijs fcheen te houden, terwijl
.hij  de pan zelve als geheel onnut weg wierp."
Weinige uuren na de terugkomst van Kapt. dixon
•kwam Kapt. meares nevens zijn eerften ftuurman, in
hun eigen floep, bij Kapt. portlock aan boord, met
-zich brengende eenige zakken rijst om dezelve voor andere ververfchingen, welke zij hoog noodig hadden, te
verwisfelen.
Wij verftonden van Kapt, meares, dat hij bij zijne
komst in Prim Williams - Sound in eenen geruimen did,
geen enkeld. vel had kunnen bekomen, vermits alles ver-
kocht was aan de Zee ■ Otter, een fchip van dezelfde
•reders, 't welk even voor zijne aankomst, uit deze Sound
was weg gezeild. Oe beide fchepen hadden zulke hooge
prijzen befteed, dat de waarde van onze goederen daar
door.merkelijk gedaald was, zo dat de inboorlingen bijna
niets
■--"*»»
■KHii NOORD - WEST KUST van AMERIKA.    89
nfets aanziens waardig keurden dan groene en roode kra-   '787..
len en ongewerkt ijzer. aan ftukken van twee voeten lang. Bloeimaand'
Bijlen,  houweelen,  zagen,  disfels ,  koperen  pannen ,
fpiauteren  kommen,  tinnen  ketels  wilden zij  niet  eens
tegen Visch in ruiling aannemen;  en wij waren genood-
zaakt om  eene. tent voor de fmeden te laten opilaan om
een  deel  toes  te  laten  maken  van  achtienduimen  lang
en punten  voor  fpiesfen  van  twee  voeten,  waarop zij
zeer gefteld  fcheenen.   Vervolgens  berichtte  ons  Kapt.
meares dat reeds vele andere fchepen uit China en Indie
op verfchillende tijden aan deze kust hadden wezen -ban-.
delen,  van  welke omftandigheid. wij bij  ons vertrek  uit
Engeland geen  denkbeeld  hadden;  fchoon  onze  handel
daar door wel zoo veel nadeel zal lijden,  dat wij misfchien. met beide fchepen geen duizend Otter vellen zul-
len bekomen,  in plaats van vier duizend waarop wij een-
maal voor beide fchepen meenden te mogen ftaat maken.
Bovendien vernamen wij nog dat . er' met het begin van
Zomermaand weder een fchip in Koning Georges • Sound ftond
te  komen;  en  dit maakte  de fcheiding  onzer  fchepen
volftrekt noodzakelijk.   Weshalven  men  overeen  kwam,-
dat Kapt. dixon zonder uitftel naar de Koning George-
Sound zoude ftevenen om,  zo mogelijk,  dat fchip voor-
tekomen;  terwijl Kapt. portlock in en omftreeks Prins
Williams - Sound zoude blijven.
. Kapt. meares  vertrok na  den middag wederom naar
zijn fchip,  met zoo  vele  ververfchingen  van  allerleije
zoort,  als de floep bergen  konde.  Wij voorzagen hem
van eenig Meel,  Broodzuiker ,  Sijroop ,  Varken vleesch-
van de Sandwich - Eilanden, Genever, Brandewijn en Kaas,
en gaven hem insgelijks twee goede Matroozen over om
het fchip naar China te helpen voeren.  Voorts gaf Kapt.
portlock  hem. nog  honderd  en  vijftig  Kokosnoo-
ten,  welke  wij hoopten dat zijn volk ras zouden doen
herftellen.
m
Zij 00
REIZE   NAAR   DE
M
1787. Zij  deden  ons verfchillende vertellingen,  met betrek-
Bloeimaand. kjng tot den uitflag van hunnen handel; doch wij konden er niet veel ftaat op maken, vermits de Kaptein en
de Stuurman zelden in hunne verhalen overeen kwamen.
Dan eens hadden zij twee duizend Zee-Otter vellen gekocht en op een' ander tijd waren het er flechts zeven
honderd. Het is echter vrij zeker dat zij eene aanmer-
kelijke menigte kostbare vellen bekomen hadden en wei
voomamelijk in Prim Williams-Sound.
Kapt. meares was van voornemen geweest om. de-
reis in twaalf maanden aftedoen; maar vermits de Vorst
hem onverhoeds overviel, was hij genoodzaakt geworden
hier te overwinteren. Wij hebben reeds verhaald hoe veel
volks zij door de ziekte verloren hadden, en voegen er
. thans nog bij, dat toen het overfchot fo den uiterften
graad zwak en krachteloos was, zij Ongelukkig gebrek
aan brandhout hadden, en dat het een geruimen tijd veel
moeite in %ad om, voOr dagelilkseh gebrulk, iets aan
boord te krijgen.
Op  ons  onderzoek,  of de  fcheurbuik alleen zonder
m&t andere  ziekten  verzeld  te  zijn,'  aatk  eene bittere
ftachting  onder  het fcheep^volk van dc  Nootka gemaakt
had, werden wij ondeftficht, dat zij gedurende de ftrengfte
l&rade  zoo veel fterken drank hadden mogen drinken als-
hun lustte,  en dat zij omftf&fcs Kersmis zich daarin zoo-
danig te buiten gegsfaSi -Madden dat er zorffmigen in geene
veertien dagen uit de hangmat gekomen waren: voeg hier
bij  dat hunne  drank -vftn  nad£e1ig£n aart  was,  zo  dat
men met  reden mag onderftfcllen  dat  zij  overfiatSg ge-
bruikt,  geen minder  nadedige  gevolgen  moest he&ben,
diSfi1 9e Ycheurbuik zdve.  Dit zoO zijnde was het gewis-
ffilijk eene verkeerde handel wijze om dergelijke uitfpattin-
gen te dulden;  fchoon ik tevens gelove,  dat de fobere
voorraad van middelen  tegen het fcheurbuik,  welke op
deze reizen echter onontbeerlijk zijn, het buiten hun ver-
om  den  voort^ang  dezer  vreeslijke  en
voor
mogen  ftelde
m
sss
jHUjb NOORD-WEST KUST van AME&IKA.
zoo  dikwijls doodelijke
voor de zeevarendcn
ftuiten. (n) ,
De fchepen gekielhaald en het noodige werk verricht
^zijnde, werdpn de fruits en kuipers gereedfchappen, den
it aan boord gebrapht en alles tot de reis gereed ge
~maakt. Op den zelfden dag vertrok de groote boot, met
zes goede en wel vertrouwde Matroozen bemand en voor
zes weken  geprovianieerd onder het bevel van deja Der-
Bloeimaand.
dewaak hanw a ij
en
den
Rivier om
te handeten.
houder hill, naar Cooks-
Kapt. portlock bcfteui-
met last om
de Hinchinbrooke-Cove  tot verzamelplaais.,
zich tegen den  20 van Zomermaand aldaar te vervoegen.
Indien zij als dan nieo" terug kwamen zoude hij hen uiter-
-lijjik tot den ao  van  Hboipaaand wachten,  maar  langer
niet.   Dan  moest hanwaij zien dat hij met het eene
of andere fchip naar China kwam;  of zo hij er  geen
-aantrof,  moest  hij  zich  met  zija  volk  terftond  n^;
Mbdiac begeven en over Afie naar Eunopa terug keeren.
Des anderen  daags kregen wij  een  bezoek van twee
groote Indiaanfche booten,  waarin zich een veertig man-
men, vrouwen en kinderen bevonden.  Zij brachten flechts
een paar gemeene vellen en een weinig Visch met zich,
-welke wij kochten en hun Opperhoofd sheenawaa genaamd een gefchenk toe gaven.  Hij was  het hoofd van
■den machtigften flam in deze Sound en zijn volk ftoute
dieven;  zijnde het opmerkelijk dat zelfs de  kleine jofy-
•gens ftokskens met  haken hadden om daarmede de zak-
ken  te luizen.  Zij  bleven tot zes uur des avonds bij
ons en roeiden de haven  uit,  regelrecht naar  de floep
van de Kontngin Charlotta,  welke een paar mijlen buiten
(»*) Dit gezegde van Kapt. dixon, heeft aanleiding gegeven
tot verfcheidene fcherpe aanmerkingen van Kapt. meares in het
verhaal zijner Reizen; waar tegen de eerfte zich in een afzonder-
lijk ftukje verdeedigd en getoond heeft, dat het eigen volk va^a
Kapt. miak.es  deze dingen verteld had.
M 2 92
REIZE    NAAR    DE
1787.
Bloeimaand.
H
ten dezelve lag te visfchen. Kapt. portlock begon
voort te vrezen, dat zij de floep mochten plunderen en
hield er dus met de kijker het oog op; wanneer bij
weldra -eenig verfchil tusfchen dezelven befpeurde. Hij
fprong daarop terftond in de reeds gewapend gereed lig-
gende floep en roeide met alien fpoed derwaards, na den
Stuurman gelast te hebben om hem met de jol
te volgen
maar zodra de Indianen hem den hoek zagen omkomcn,
grepen zij de riemen en roeiden in allerijl weg. Onder^
tusfchen hadden zij reeds al de vischlijnen weggenomen
en waren werkelijk bezig geweest om het anker met ger
weld uit de floep te halen, toen zij den Kaptein in het
gezicht kregen. Ongelukkig had het volk van Kaptein
dixon geen fchietgeweer bij zich gehad; want het gezicht van een enkelden fnaphaah is genoeg om dit volk
van alle geweld te wederhouden; zoo zeer hebben hen
Rusfen  de  noodlottige  gevolgen van
dit
apentuig
Onder  anderen  verhaalde  ons Kapt.
de Rusfen  van  Codiac hem  verteld,
hun na dat wij met het fchip de Refer
de Sound overwinterd  had
gevecht
geraakt
was, Waar
de  Rusfen  de  nc
doen  ondervindew.
meares,  hadden
dat eene partij van
lution hier geweest waren,  in
en met de inboorlingen in een
bij  deze  afgeflagen  waren maar
leven verloren hadden.
Alles nu gereed zijnde om wedei
werden den 14 de ankers geligt, en de fchepen liepen
met een frisfche koelte uit de Baai. Des nademiddags
kwam Kapt. dixon aan boord van de Koning George
nemen; waarna hij zeewaards aan koers
Hinchinbrook - Cove de
>reren in eene
vallen. Wij kregen dien dag
kanoes bij ons, van welke wij een dozijn
Zee-Otter vellen kochten; doch fchoon de gelegenheid zeer goed fcheen, konden wij geen Visch
de zegen  vangen.  Het  land rondom
om affcheid  te
zette  en Kapt.
ook zeven  Rusfen het
in zee  te  fteken
portlock  naar
,  waar hij den
Haven het anker liet
verfcheidene
goede
fteven wendde:
goede
volgenden
ons
;n
■had
met
een zeer
woest NOORD - WEST KUST van AMERIKA.    93
woest aanzien en was wel vijf of zes voeten diep met   1-787.
fneeuw bezet,  zo  dat  wij niet dan bij laag water aan Bloeimaand.
den  oever  konden  wandelen.   Er  kwamen  nu  en dan
eenige kanoes met goede vellen en wat Visch aan boord
welke wij ongemeen duur moeften betalen; te meer alzo
vele  dingen,  welke  wij  in  ruiling aanboden,  hier  in
geene achting waren.  Weshalven Kapt. portlock den
20  de floep  en de -jol naar de Nootka zond om eenige
dingen van Kapt. meares te verzoeken,  waar aan wij
gebrek  hadden en welke wij wisten  dat hij wel misfen
konde.
Gedurende hun afzijn, kregen wij nu en dan eenige •
inboorlingen bij ons met- weinige, doch- zeer goede vel- '
len, raeestal nog yersch afgeftroopt, zo dat wij genood-
zaakt waren dezelve uittefpannen en te bereiden. Indien
wij hen wel verllonden noemden zij het omliggende land
Tacklaccimuka, 't welk voornamelijk bewoond werd van
eenen ftam, welks Opperhoofd n 00tuck heette. Daar
wij thans geen ander vaartuig bij ons hadden om aan wal
te kunnen komen, behalven de kanoe van de Sandwich-
Eilanden, welke voor onkundige handen te gevaarlijk
-was, vervaardigde onze Timtnerman eene pont van twaalf
voet lang, zes voet breed en drie voet diep, welke ons
ook van veel dienst was om hout- en water te halen.
Den 25 kwam de floep terug, zonder iets van het as '
verzochte mede te brengen, behalven een Compas. Even*
wel bdoofde Kapt. meares ons de andere dingen te
zullen geven wanneer hij met zijn fchip bij ons zoude
komen, gelijk hij binnen kort hoopte. Zij bad de jol
even buiten den Noordelijken hoek gelaten, en daar dezelve des anderen daags morgens niet opdaagde, maakte
ons zulks zeer ongerust, vermits het hard uit het Ooften
begon te waaijen en het volk niet alleen bloot ftond voor
het flechte weder, maar ook gevaar liep 0111 uit de Sound
in zee gedreven te worden en te vergaan. Wij konden
haar ook de floep niet ter hulp zenden,  zonder dezelve
M 3 aan
trl ■HW"
94
REIZE   naaR   de
.  1787. j
Bloeimaand.
27
Zomermaand
4
aan een gelijk gevaar blootteftellen, vermits de. teind zoe
he'vio- wierd, dat de bramftengen moeften afgenoraen wor-
den.& Den 27 tegen den avond begon het weder wat te
bedaren; zo dat wij de floep met ververfchingen afzon-
den om de jol op te zoeken: en wij hadden het genoe-
gen om beide te negen uur bij ons te krijgen., zijnde het
volk uit de jol in beter ftaat dan wij gedacht hadden,
fchoon het niet gemaklijk met hun gegaan was en zij
den bijftand hoognoodig1 hadden; vooral daar zij pas aan
boord waren, toen het even hard als voren begon te
regenen en te waaijen.
Het weder, den 4 van Zomesmaand beftendig fchij-
nende werden de floep en de jol onder opzicht van den
Onderftuurman cressleman op een handeltochtjen uit-
gezonden, naar eenen inham tusfchen de plaats daar vtuj
lagen in Snug-Corner-Cove; en de kanoe otn krabben
te vangen, welke laatfte binnen weinige uuren met eene
goede lading terug kwam.
Met het fchoone weder van den volgenden dag werd
de Bootsman met vier Matroozen naar een klein Eiland
in den mond des inhams gelegen gezonden, om aldaar
een ftuk gronds omtefpitten, "waar in wij velerhande zoor-
ten van tuinzaden, Erwten, en Boonen zaaiden, in hoop
dat het een of ander tot rijpheid zoude komen.
Den 7 kregen  wij eene kldne opene  kanoe met vijf
Indianen op zijde,  die ons twee beste Zee ■ Otter vellen
en een goed deel fchoone Kabbeljaauw verkochten.  Des
avonds laat keerden de boot en de jol van hunnen tocht
terug,  met eene kleine partij zeer goede vellen,  welke
zij gekocht hadden van een Opperhoofd,  die zich sheets aw a a  noemde,  en  naar  onze  gisfing  dezelfde  was,
van wien wij aan het Eiland Montague een bezoek ont-
▼ingen.  Ons voornemen was geweest dat zij grooter toer
zouden  gedaan  hebben,  maar zij  waren  ongelukkig in
eene ondiepe Baai gekomen, waar de fchuiten vast raak-
ten en met de eb geheel op het drooge bleven zitten;
in
^rtiiir
^*3le—m^r NOORD -WEST KUST van AMERIKA.    95
in  welk en toeftand zij van sheenawaa en zijnen ftam,   1787.
wel tweenonderd man fterk en grootendeels gewapend, ge- Zomennaand
zien werden en een  bezoek ontvingen.  In het eerfte was
het volk zeer verlegen geweest, doch de vrees was fchie-
lijk verminderd, toen zij zagtn dat het de Indianen alleen
om plunderen te doen was.  Zij deden echter hun best
om dit zo veel- mogelijk te beletten en tevens de plunde-
raars in een goeden luim te houden; waarin zij zich zeer
voorzichtig gedroegen,  want  hadden zij anders te werk
gegSan en hen het Helen met geweld willen beletten, was
er gewisfelijk geen men aan de wraak hunnef talrijke be-
fpringeren ontkomen.  Ondertusfchen maakte deze plunder-
bende, naar hunne gedachten, eenen aanzienlijken buit. Zij
roofden bijna alk s wat er om te  handelen was medege-
nomen, voorts twee geweeren, twee piftolen, eenige klee-
deren van het volk,  en  wat  sheenawaa voor  eenen
Onwaardeerbaren fchat fcheen  te  houden,  des  Stuurmans
Quadrant.  Met dit alles hadden zij ten zelfden tijde, de
bovengemeide vellen gekocht,  onaangezien hat volk van
sheenawaa hunne rooverijen  onder den fchijn  van te
handelen begonnen.  Op dit tochtjen had ons volk gelegenheid gehad  om te ontdekken dat het land van Kaap Hinchinbrooke Elian d was.
In  den achtermiddag van  den 9  zagen  wij de Nootka
naar onze haven komen en zonden haar de floep en de jol
tot bijftand, waarna .zij te zeven uur niet ver van ons ten
anker kwam.  Den volgenden morgen  kwamen er  twee
kanoes bij  ons  met een enkeld Zee ■ Otter vel, doch de
Indianen fcheenen wat verlegen op het zien van de Nootka; Wfcarfchijnelijk vermits  er van dezelve even voor het
tfitiOopen uit Sutherkmds - Cove op de inboorlingen gefcho-
ten  en  een  derzelven  gewond  was.   Kapt. meares
fewam  bij  ons aan boord en verzocht om  door  onzen
Timmerman zi$»e massen, pomlpea enz. te doen (nazien, het
welk de iCsSpf^h toeftond, offchoon hij op ons eigen fchip
de handen vol had.  Des avonds bracht de Timmerman
be- ft II
95
R E
NAAR
D'S
1787.
Zomermaand
poetk
rt
bericht, dat de masten en rain van de Nootka in
orde waren, maar de boorden gevaarlijke openingen hadden en de pompen in zeer flechten ftaat waren; gelijk Kapt.
meares dan ook des anderen daags liet vragen of onze.
Timmerman een dag of wat op de Nootka mocht komen
•werken -en het fchip in ftaat brengen om zee -te kunnen
bouwen. Kapt. portlock willigde niet alleen dit' verzoek in, maar gaf ook een paar honderd pond van ons
elgen werk om te bouwen, deed het fmitswerk aan de
pompen bij ons aan boord herftellen, en zond eenig volk
aan de wal om hout voor de Nootka te kappen, als mede
den kuiper, om Dennenbier voor dezelve te maken, zo
dikwijls het weder zulks toeliet.
Den 11 kwam de groote boot uit Cooks-Rivier terug.,
"hebbende eenen tamelijk voordeeligen tocht gehad; terwijl
Stuurman hanwaij berichtte, dat er bij een tweede reize nog wel meerder zoude zijn optedoen. Weshalven de
boot gelost zijnde, er bevel gegeven wierd om dezelve op
nieuws met levensmiddelen en handelgoederen te voorzien;
waarna zij den volgenden dag wederom naar Cooks Rivier
op reis ging, met bevel om uiterlijk voor den twinugften
der volgende raaand te rug te komen. Al het volk,
welk de vorige keer den tocht gedaan had, ging uit eigen
verkiezing wederom mede. Bij hunne eerfte aankomst in
Cooks - Rivier, na het omzeilen van Kaap Bede, hadden zij
een partij Indianen van Kodiac ontmqet,-welke zij onder-
ftelden voor Rusfifche rekening op de jacht te zijn; hoe-
wel zij geen Rusfen vernamen. De inboorlingen langs
Cooks-Rivier hadden zich vriendelijk en wel gedragen.
Het Hep tot den 19 aan, eer de Nootka gereed was
om in zee te fteken, doch toen zonden wij haar onze
floep tot bijftand en zij zeilde des achtermiddags de Baaij
uit. Wij hadden eenigen tijd veel nat weder gehad, en
velen van het volk waren deswegens met koorts en zware
verkouwdheid behebt geraakt; doch ons Dennenbier thans
uitgewerkt hebbende, werd dagelijks daarvan aan het volk
i\m
I
■ "NOORD - WEST KUST van AMERIKA.    97
; gefchonken,  en Obradit veel toe  tot herftelling  van de   1787.
isieken. Zomermaani
Het omliggende land had nu ook een geheel ander aanzien gekregen dan bij onze aankomst. Door de zware re-
gens was de fneeuw grootendeels gefmolten en alles be-
loofde de fpoedige -aannadering van den zomer. De Heel-
meester ging, den 20, met het pas herftelde volk . een
wandeling doen aan de wal en plukte er een goed deel
waterkers, welke langs de beekjes van zoet water groeide.
Aan boord vingen wij met den angel- overvloed van Bot,
welke met de nu uitmuntende krabben ona de gezouten
kost gaarn deed ter zijde zetten. Onder het visfchen naar
Bot, vingen wij ettelijke Kabbeljaauwen en Heilbotten;
\ welk den Kapt. noopte om de kanoe op derzelver vangst
uittezenden, welk met een goede lading van beiden terug
keerde. ' De gelukkige uitflag van deze proef deed dezelve
meermalen herhalen, en wij vingen meerder visch dan wij
tot dagelijksch gebruik noodig hadden; zo dat de Kaptein
het overfchot liet inzouten om op zee te gebruiken.
Den 22 des nadenmidddags, kwamen er ettelijke Indianen »
bij ons, welke ons eenige goede Zee - Otter vellen ver.
kochten: zij wezen ons naar het Zuidwesten en gaven. te
verftaan, dat er aan dien kant- overvloed van pelterijen te
vinden waren. Op dit naricht zond Kapt. portlock, den
24, de floep en de jol met voor eene maand leeftocht voor-
zien" op" een fpringtogtje naar den Zuid - West kant der
Sound; en al het volk, dat aan boord gemist konde worden , naar de wal om zich te verkwikken: waarvan er een
deel de hoogfte heuvels in dien omtrek beklommen, op
welker zijde zij Slangenwortel in menigte en verfchillende
planten in vollen bloeij vonden.
Tegen den avond zagen  wij twee groote Indiaanfche
booten en verfcheidene kanoes in de Baaij komen, welke
aan eenen zandigen oever, West Zuid West van ons fchip, .
op  den afftand van een groot uur van  ons, aanlandden.
Het volk kwam des anderen daags  'smorgens vroeg in    z$
N eene 9$
REIZE   NAAR    DE
\fy
17B7. eene der groote booten bij ons aan boord, zijnde een vijf-
Zomermaand Gntwintig fterk, zo mans als vrouwen en kinderen. Hun
aanvoerder bleek een. zeer gefchikr mensch te zijn, klein
van geftalte, met een langen baard, en zo het ons toe-
fcheen, wel zestig jaar oud. Hij was aan de eene zijde,
denkelijk door een toeval van beroerte, geheel machte-
loos. De oude man vereerde onzen Kaptein een goed
vel, maar bracht niets te koop dan wat Zalm, welken wij
van hem namen. Voorts gaf Kapt. portlock aan her
oude opperhoofd, taatucktellingnuke genaamd,
een gefchenk , gelijk ook aan alien die van eenig aanzien
fcbenen, en deelde eenige kleinigheden onder de vrouwen
en kinderen uit.
Taatucktellingnuke gaf ons te kennen, dat de
landftreek, daar hij van daan kwam, Cheeneekeck heette
en in het Zuid - Westelijke gedeelte van de Sound gelegen
was. Hij bleef met zijn volk den ganfchen dag ons op
zijde liggen en keerde tegen den avond naar het ftrand
terug. Wij vonden deze ganfche partij vriendelijke en ge-
fchikte menfchen, en zo waren wezenlijk de meeste inboorlingen, die ons bezochten, inzonderheid die te Tack-
Taccimute te huis hoorden en zo wij denken aan de Comptrollers Baaij woonden, en het volk van Shucklamute,
Welke aan den Noorderhoek van het eiland Montague, zijn
verblijf houdt.
Wijders verftonden wij uit deze menfchen dat de land-r
flreek, welke door den flam van sheenawaa bewoond
wordt, Taticklagmute genoemd wierd; dat deze flam de
machtigfte van de geheele Sound was, en van alle naburige
ftammen gehaat wierd, met welke hij eenen gedurigen
oorlog voerde. De oude sheenawaa was, zedert het
plunderen der floepen, niet weder in onze haven verfchenen,
maar eenigen van de zijnen brachten ons nu en dan wat
Zee-Otter vellen, welke zij door roof of ruiling waren
machtig geworden; vermits men ons onderrichtte, dat er
in zijne landftreek wel- overvloed van Rivier-Otters, maar
gee-
SSSgS^ NOORD - WEST KUST van AMERIKA.    p$
geene Zee-Otters, gevonden worden; welke laatften zich   1787.
voornamelijk in de Landftreken van Tacklaccimute, Shuck- Zomermaanl
■lamute en Wallaamute ophouden.  Volgends alle berich-
ten, welke wij hebben kunnen opdoen,  is deze laatfte
^Landftreek aanmerkelijk verder  Oostwaards dan Comptrollers-Baai  gelegen:  ook hebben  wij nimmer eenen in-
boorling van  dezelve vernomen ,  maar de Indianen  die
met  ons handelden  brachten  dikwijls vellen,  welke zij
zeiden, van daar te komen.  Wij merkten daarbij op dat
geene  van deze -vellen getekend waren, zo, als zij an-
•ders gewoon zijn,  ten aanzien van  de  genen,  wdke
ibeftemd  waren  om  verkocht te  worden;  maar dat er
kleederen van  gemaakt en deze  reeds  gedragen  waren
om het volk tegen het ruwe weder te bedekken.
Terwijl de Nootka in Sutherlands Cove overwinterde,
liet sheenawaa meermalen weten , dat hij het volk
wilde komen ombrengen. Deze boodfchappen, of liever
bedreigingen, werden altijd gedaan aan een Indiaansch •
<meisjen, welk een der Officieren, bij hunne aankomst in
de Sound gekocht had. Dit meisje maakte zich in het
laatst van den winter weg, en gaf waarfchijnelijk den inboorlingen bericht van den zwakken en weerloozen toe-
ftand van het fcheepsvolk: want, wegens het groote aantal volks, welke sheenawaa ten tijde van het voorval
•met onze floepen bij zich had , lijdt het haast geenen
twijffel, of hij had toen vijandelijkheden tegen de Nootka
''in den zin, waarvan hij door het opkomende flegte weder zal zijn teruggehouden.
Den volgenden dag, kregen wij wederom een bezoek gg
van taatucktellingnuke, die er zeer op gefteld
was dat een paar van ons volk den nacht met hem aan
de wal doorbrachten, onder aanbieding om eenigen van
de zijnen tot gijzelaars bij ons aan boord te laten. Kapt.
portlock ftond hem zijn zonderling verzoek toe en
deed twee man met hem gaan; waartegen hij er drie
van de zijnen bij ons aan boord liet en zich'jflle moei-
N 2 te iOO
REIZE    N A All    D  E
1-787. te gaf om ons te beduiden, dat hij niets kwaad tegetr
Zomermaand ons in den zin had. Ook bracht hij ons volk dsn volgenden morgen vroegtijdig terug; en na dat wij de gij-
zelaars hadden uitgewisfeld gaven wij den ouden man en
zijne medgezellen eenige kleine. vereeringen,. waarop zij
wel vergeooegd ftrandwaards keerden..
Wij vonden dat deze"" Indianen hun verblijf hidden in
kortftondige hutten van. eenige ftokken en een. weinig
hoombasten zamengefteld. Visch was hun voornaamfte-
voedzel en om de verandering aten zij. het binnenfte van
den gedroogden bast- der Pijnboomen;. maar hunne groot-
fte lekkernij was eene zoort van klipkruid met kuit van
de een of andere. Visch bedekt, welk zij in groote menigte opgaarden en - nuttigden. Ook gebruikten zij den
binnenften bast van de wortelen. der Angelica en Dulle
Kervd, welke, fchoon een vergift voor ons, door het
gedurige gebruik voor hun een nuttig voedzel zijn. De
Hooimaand.. oude taatucktellingnuke nam den 1 van Hooi-
1 maand affcheid • van ons en verliet met. zijn volk de Baai,.
roeiiende naar het Eiland Montague..
Daags te vooren vischten wij met de zegen en • vingen wat Zalm en eene groote menigte Haringen, welke:
kleen doch zeer goed waren; .weshalven er-twee oxhoof-
den vol ingezouten ■ wierden. Het volk welk dagelijks
uitgezonden wierd om op Kabbeljaauw en Heilbot te vis-
fchen verloor vele Hjnen en hoeken door groote Haaijen,
van welke' zij er eenigen doodfloegen, welke ons echter -
onnut waren, vermits de levers geen traan opleverden.
Den 6 keerden  de  floepen  terug. van hunnen  tocht,.
welke geheel vruchteloos. geweest was,  alzo  zij  geene
enkelde  kanoe j gezien  hadden.  Zij waren uit onze Baai:
naar Montague-Eiland gegaan en van daar naar de Zuid;
Westzijde  van de. Sound overgeftoken ;. hebbende  Kapt.
poRTLoc-Ji gelast om,  zo er niet te veel gevaars-mede ■
gemengd  was,  onderzoek te  doen .naar  eene  opening,,
welke. men onderftelt, door de Rivier. Tumagain , met:
:Wfr Cooks-.--
■.^gpfc^.. NOORD - WEST KUST van- AMERIKA.
101
Gooks-Rivier gemeenfchap te hebben.  Bij het overfteken
naar  de  Zuid West wal,  ontmoette  hun eene menigte
..drijfijs,  komende  zo  zij  dachten  uit die  opening;  en
/ten zelfden tijde hoorden zij  een aanhoudend ftommelend
igeraas, -gelijk  aan  het  losgaan van  het.ijs in eene Rivier.   Maar  de  bevelvoerende Officier had  het , wegens
de opkomende mist,  niet raadzaam geoordeeld zich  die-
per daarin  te wagen en de mist des anderen  daags aan-
houdende was hij  wederom Noordwaards geftevend, zon-
■ der eenige Indianen vernomen te hebben.
Dewijl wij. nu overtuigd waren, dat 'er met het uit-
zenden der floepen niets was optedoen en de groote boot,
binnen. weinige dagen, terug verwacht wierd, werden alle
handen aan het werk gefteld om het fchip tot de reize
gereed te maken en van brandhout te voorzien. Midler-
wijl vingen wij dagelijks eene groote menigte Zalm; dan
konden  dezelve
fchip  niet
gl
, wegens het onbeftendige weder, op het
droogen. Weshalven de Bootsman aan land
gezonden wierd om er een huisje te timmeren, waarin
zij konden gerookt worden. Dit was den 9 gereed en
ruim genoeg om er zeshonderd ftuks optehangen, die
met zeven. geftadige vuren behooriijk -gedroogd wierden.
Op dezen dag kwam er eene enkelde kanoe aan boord,
met twee zeer goede mantels van Zee • Otter vellen. Het
volk gaf ons te verftaan dat zij naar Wallaamute geweest
waren en aldaar de mantels gekocht hadden; aan welk
verhaal wij geen reden hadden om te twijffelen, alzo
wij ons herinnerden deze menfohen voor een maand bij
ons gezien en zedert niet weder vernomen te hebben.-
Den 11 deden wij verfcheiden trekken met de zegen en vingen telkens ten minften een paar duizend
Zalmen; dan vermits het weder niet zo gunftig was
voor hetrooken als wij wel wenschten, namen wij er
flechts zo veel uit, als wij konden gebruiken, en lieten
de overigen zwemmen. De Zalm was thans in dus-
menigte. op de kusten, dat men er met wei-
N 3 0
danise
O ■
wSm
Hooimaand.
fu Ida
REIZE    NAAR    D»
1787.   nige  moeite zoo  velen  konde vangen, als men flechts
•Kooimaand. begeerde.
Aanhoudende fterke regen en wind hidden ons eenige
dagen werkeloos; maar den 21, het weder redelijk fchoon
zijnde, ging de Kaptein ] met de floep naar eenen kleinen
inham aan de zuidzijde der Baai waar hij eenige dagen te
voren fchoone waaterkers gevonden had. Hij nam onzen
Timmerman, die er zeer erg was aangeweest, en nog
eenige anderen met zich om dezelven door eene wan-
deling en het eten van Waterkers te verkwikken. Deze"
kleine uitftap had op hun alien eene verwonderlijke goede uitwerking. Zij--zaten op het gras en deden eenen
hartelijken maaltijd met gebraden Varkensvleesch en Zalm,
benevens eene falade van Waterkers, welke wij in genoeg-
zamen overvloed gaarden om er elk eenen aan boord mede te fpijzigen. Zij vonden hier een meir van zoet water, welk zich door eene kleine Rivier in de Baai ont-
lastte en tusfchen hetzelve en den oever, een ftuk wilde
Tarw , wel twee honderd roeden lang en vijf breed ,
welke ten minften twee voeten hoog groeide en die be-
hoorlijk aangekWeekt een nuttig voedzel zoude kunnen
-opleveren. Langs de boorden van het meir zagen zij
den voet Van een dier, welke met dien van het groote
Amerikaanfche Hert (Moofe-deer) veel gelijkenis had.
sa Den 22,  kwam  de groote boot terug, zijnde al het
volk in zeer goeden welftand. Zij hadden op hunnen
tocht zeer veel flecht weder gehad en waren lang niet
zo goed geflaagd, als wij verwacht hadden; hebbende
flechts een veertig Zee - Otter \ vellen van de eerfte zoort
opgedaan, benevens een aantal van minder waarde. De
Kodiac■- Indianen , van welken zij er velen ontmoet hadden en alle de inboorlingen langs de Rivier, hadden zich
altijd ten uiterften vriendelijk gedragen. Op dezen tocht
waren zij eene groote mijl hooger op dan de Handel-
Baai geweest, doch aan den tegenoverliggenden oever;
alwaar zij goede en veilige ankerplaatzen voor de fchepen NOORD.WEST KUST van AMERIKA.
pen gevonden hadden en  een grooter aantal inwooneren    1787.
dan op eenige andere plaats van de Rivier.- Hooimaand*
De twee volgende dagen werd alles tot ons vertrek
gereed gemaakt. Wij bedienden ons van het heldere weder om het buskruid op het Garden - Eiland te verluch-
ten en de vaten te laten nazien en herftellen. Bij deze
gelegenheid kapten. wij van den hoogften boom op dat
Eiland alle takken af; maakten eene vlaggeftok met een
houten vaantjen er boven op vast, en fneden op den
flam den naam van het fchip en de dagteekening. Ein.
delijk gingen wij den 25 onder zeil en raakten met eene *$
fiisfche koelte uit de Baai.
jg^-r-r-inr-n-Tr n 11 u n u n « » *jTS?g
NEGENDE  HOOFDSTU K.
Vertrek uit Etches-Haven. Verflag van de inboorlingen
van Prins Williams-Sound en bedenkingen over het aan-
■ leggen van eene Volkplanting aldaar. Vaart langs de
Kust. Aankomst in Portlocks - Haven. Ontmoeting met
een kleine partij Inboorlingen. Vertrek van de groote
boot. Aankomst van eene grooter partij Indianen, als
mede van eene tweede en derde. Kapt. portlock be-
zoekt de wooning der Indianen. Terugkomst der groote
boot en verflag van haar wedervaren. Indiaansch graf-
teeken. Bezoek en zonderlinge handelwijze van een partij
Indianen. Verflag van de leevenswijze der Inboorlingen.
Zeldzaam fieraad der Vrouwen. Proeve van hunne Taal.
Zeldzaamheden.  Bedenkingen over de vaart op deze Kust.
X>ij het uitzeilen der Baai, welke wij met den naam
van Etches - Hayen beftempelden, was ons eerfte voor-
nemen om langs Kaap Hinchinbrooke de Sound uitte-
loopen g  maar • toen  wij  voor dien doortocht kwamen,
zag •io4
RE I Z E    N A A R    D B
1787. zag de lucht er in het Zuid Oosten zoo bezet en don-'
iHodimaand. ^er u;t fat wjj van befluit veranderden en den koers
bewesten het Eiland Montague ftelden: alwaar wij met
Zuiddijke winden veilig konden ankeren; terwijl wij als
dan aan den Oostkant in gevaarlijke omftandigheden konden geraken. Ook leerde de uitkomst dat wij wel gegist
hadden; daar de Zuide wind ons twee gehele dagen in
Hannings - Baaij ophield, en onze vaart uit de Sound zo-
danig vertraagde, dat wij niet voor den laatften dezer
maand in de ruime zee kwamen; hebbende alleen daags
te voren drie oude kennisfen uit Cheeneecock met twee kanoes bij ons gehad. Zij waren op de jacht en hadden
drie goede Zee-Otter vellen bij zich, welke wij van hun
kochten.
Eer wij van Print Williams Sound fcheidden, zal het de
meeste lezers niet onaangenaam zijn, hier eenige bijzon-
derheden aantetreffen omtrent de zeden en gewoonten der
inboorlingen en de voortbrengzelen des lands; hoewel een
_ omflachtige befchrijving, zedert de .uitgave van cooks1
reizen, overtollig zoude kunnen fchijnen.
.Het volk van dit land is meestendeels kort van geftal-.
te, en vierkant; de aangezichten van mannen en vrouwen
zijn over het algemeen plat en rond, met uitftekende
kakebeenen en platte neuzen; de tanden goed en wit;
de oogen donker en het gezicht levendig; de reuk zeer
fcherp, welke zij door het ruiken aan gedroogde Slan-
genwortel opwekken. Hunne kleur is in het gemeen blanker dan van de zuidelijker Indianen, en wij zagen zom-
mige vrouwen met blozende wangen. Zij hebben zwart
fluik hair en zijn er zeer opgefteld om het lang te hebben, doch bij het affterven eens vriends fnijden zij het
kort af, ten teeken van rouw; en wij hebben niet be-
fpeurd dat zij over hunne nabeftaanden eenigen anderen
rouw dragen. De mannen hebben meestal fcheve beenen
waarfchijnlijk door in hunne kanoes altijd in dezelfde hou-
Wm te zitten.  Zij fchijnen,  niet minder dan de Euro-
pea- <«■■
NOORD-WEST KUST
van AMERI
IO
*-».*»
peancn, op ijdden pron!
hand
rrefteld t£
en en
het aangezkht verwen, ooren en,
n n; daar zu
neu<
veelal  do
doorboo-
ren, en in de ondcrlip eene fnede maken. In het g'at'door
ac
onder
'-Tocr.maand.
neus hangen zij een beenen of ijvooren fieraad van twee of
drie duim lang. In de ooren dragen zij vecltijds kralen tot
op de fchouders; en in de fnede van de lip is een der-
gdijk beencntuig vastgemaakt met gaarjes waarin insge-
lijks kralen hangen. 13-ij.Sal dezen grilligen opfchik zijn
ze uitftekend morsfig over hun lijf, en .daar zij niet dikwijls van klecderen veranderen, altijd vol luizen, welke
zij bij dozijnen opknappen. Hunne klecderen beftaan
geheel uit vellen van viervoetige dieren en vogelen.
Wij moeten hun evenwel het recht laten wedervaren
van te zeggen, dat zij in het algemeen zeer vriendelijk
zijn, en inzonderhcid zeer veel werks maken van hunne
vrouwen en kinderen; zijnde hun niets aangenamer dan
dat wij aan dezelven kleine vereeringen maakten: verder
moeften wij ons echter met de vrouwen niet ophouden;
want niets gaf hun meer ongcnoegen, dan wanneer wij
ons eenige vrijheden met dazelve veroorloofden. Eene andere heerfchende  neiging  onder  hun, .zo wel
V
alle Indianen van deze kust,  is hunne diefachtigheid, niet
alleen ten aanzien van vreemdelingen maar zelfs onder
zich. Althans wij hebben onder het handelen met hun
dikwerf gezien dat zij elkander beftalen, en dat zij ont-
dekt wordende, het geftolene met een lachje terug. gaven en terftond even min aangfedaan fchenen, als of er
niets kwaads bedreven was. Ongetwijffeld wordt behendig
Helen onder hun eerder eene begaafdheid dan eene ondeugd
geacht en de volmaakte dief voor een knappe kaerel ge-
houden; doch de broddelaar in dit werk heeft er wei-
nio- aanziens. Men kan echter den dief van beroep ge-
meenlijk wel onderkennen aan ziin gansch en al.beklad
aangezicht;  en  terwijl  gij de zeldzame figuur  van zijne
verzekerd
wanneer
srelchilderc
g«
wel
tronie befchouwt,  moogt
yiszen  dat zijne handen niet traag zullen zijn,
O
er 106
REIZE    NAAR
D
1-87. "er iets flelenswaardig omtrent heni is. Wanneer men hem
Hooimaand. 00]^ ^en arm uit de mouw van zijn kleed ziet fteken, is
het zeker dat hij voornemens is het eene of andere te
kapen. Het geftolene goed verbergen zij altijd onder
hunnen mantel, tot zij gelegenheid hebben om het in de
kanoe wegteftoppen. Maar niettegenftaande onze oplettend-
heid en fchoon wij den opzettelijken dief kenden, werden
ons echter dikwijls kleinigheden ontfutzeld, doch geerte
ftukken van aanbelang. Zij bonden hunne diefachtige ge-
aartheid echter meer en meer in, gedurende onze ver-
keering met hun; door dien wij er ons nu en dan een
weinig verftoord over toonden en de moeite namen om
hen van de onvoegzaamheid van hun gedrag te overtuigesi.
Over het geheel genomen, fchijnen zij een goed flag
van volk, en bij aldien er eene volkplanting van genoeg-
zame fterkte wierd aangelegd, zouden zij ongetwijfFeld in
korten tijd nijverige menfchen worden om te jagen en zich
allerhande peltwerk te verfchaffen, om het aan de volk-
plantelingen te verkoopen. Het kwam ons voor -dat de
zwakker ftammen dikwerf door de machtiger beroofd, ge-
plunderd en verhinderd wierden om te jagen; dit zoude door
het aanleggen van eene volkplanting insgelijks ophouden, welke op eene gefchikte plaats gevestigd aan alle de inwooners
|i§|1 van de Sound befcherming zoude kunnen verleenen. Naar
alle vermoeden zijn de inboorlingen, van hier af tot Koning Georges - Sound toe, op verre na niet zoo talrijk als men
eerst dacht en dus niet gevaarlijk voor de genen, die
zich hier zouden nederzetten. Deze Sound althans, tot
Comptrollers - Baai toe, gelovcn wij niet, dat meer dan
drie hondcrd ftrijdbare mannen zoude kunnen monftercn;
en voor zo verre onze Boekhouder hill had op^emerkt,
bevatte Cooks-Rivier cr niet veel meer dan dat getal.
Voorts is dit ganfche volk zoo vreeslijk bang voor fchict-
geweer, dat een klein getal wel gewapende menfchen
veilig genoeg zijn zoude.
Naar net oordcel van Kapt. portlock was cr op da
ean- NOORD-WEST KUST van AMERIKA.
107
ganfche kust geen beter plaats om te oveiwinteren of een
katitoor aanteleggen dan de Westelijke Baaij van Etches-Haven, welke onder andere voordcelen ook dit heeft, dat
zij door hare ligging. dicht aan de. zee waarfchijnlijk het
laatst zal toevriezen en ook het eerfte wederom van het
ijs bevrijd warden. Voorts is dezelve door het hooge land
aan de Oost en Noordkanten tegen de gure winden mer-
kelijk gedekt, en het uitzicht ten Zuiden geheel open
over laag land, welk in korten tijd in goeden vruchtdragen-
den grond konde hervormd worden om de volkplantdingen
te voeden; terwijl men van dezen kant den doortocht
naar zee en een groot gedeelte van de Sound kan over-
zien. Wanneer het land in den omtrek, met het midden
van Zomermaand, van de fneeuw ontbloot is, heeft het
geen onvermakelijk aanzien, en het weder is reeds veel
vroeger fchoon en aangenaam, doch bij tusfchenpoozen
geweldig bluisterig met aanhoudenden regen, welke de
fneeuw merkelijk doet verminderen en de laagfte ftreken
fchielijk bloot maakt, wanneer men de groenten van Honden aan ziet uitfpruiten.
Het land heeft overvloed van boomen van het Dennen
geflacht en daaronder zeer zware, veel Elzenhout en eene
zoort van Hazelaar, doch niet zwarer dan tot handlpaken;
voorts een groote menigte vruchtdragende . Heesters, als
Blaauwbesfen, Bramboozen, Aardbezien, Vlierbosfchen, en
rode en zwarte Aalbesfen. Onder de kruiden vonden wij
Waterkers, wilde Sellerij, Patig of Patientie, Taskruid,
Angelica, dulle Kervel en wilde Erwten; als mede wilde
Uijen, welke wij echter in Cooks-Rivier niet aantroffen.
Ongelukkig was niets van al ons gezaaide op het kleine
eiland opgegaan, zijnde het zaad denklijk door ouderdom
bedorven als bij ons vertrek uit Engeland reeds een jaar
oud. Toen wij wegzeilden was er noch geene der Bezien
rijp genoeg om intezamelen, fchoon men er anders eene
goede voorraad voor den winter zoude kunnen opdoen.
Eens maakten wij gebruik van de jonge Elzenknoppen als
O 2 groen-
17S7.
Hooimaimd,
iscM^KiiMliMMP^---*' io8
REIZE    NAAR    DE
1787. groente en zij lieten zich gekookt zijnde met fmaak eten ?
Hooimaand. ^^ z[j hadden eene zondcrlinge uitwerkinge. Er was
niemand aan boord, welke er niet in een hoogen graad
door werd aangedaan, werkende het bij zommi0en zo wel
als een braakmiddel, als op den floelgang. Deze werking.
duurde wel zes en dertig uur, wanneer zij ophicld, doch
niet voor ons alien merkelijk ligter gemaakt te hebben.
Wij gebruikten insgelijks de jonge fpruitjes der zwarte
Aalbesfen nevens de Dennenknopjes als Thee, en vonden
het geen onfmakelijken drank.
Het voedzel der inboorlingen beftaat uit allerlei zoorten
van visch en vleesch, waarvan zij hartelijk eten als zij het
Hebben. Ook gebruiken zij de groenten, welke het
land oplevert en daaibij de binnenfte bast der Pijnboom,
welke hun in de lente van uitftekenden dienst zal zijn
tegen het Scheurbuik, waarvan zij geduurende de winter wel veel zullen te lijden hebben. Althans wij hebben er velen gezien met gezvvollen beenen en zweeren,
wdke ongemakken genoegzaam zeker daaruit voortkvvamen,,
en ook met het aannaderen van den zomer meer en meer
verdwenen. Het rooken van visch of vleesch is bij hun
niet in gebruik, en wegens gebrek aan zout weten zij de-
visch tot wintervoorraad niet andcrs toetebereiden, dan
met dezdve in de zon te droogen. De verfche visch eten
zij in het gemeen gebraden , en fteken er eenige ffokken
door om dezelve optemaken en voor het vuur te zetten.
Hun vleesch bereiden zij mecstal in mandjes of houten
vaten met er gloeiende fteenen opteleggen tot de kost
gaar genoeg is; zijnde het verwonderiijk hoe knap zij
hun eten op deze wijze weten klaar te maken.
Gedurende  het Zomerfaifoen  leiden  zij een zonderling-
zwervend leven: en het dak, waarondcr zij zich  als dan
bij kwaad weder- verfchuilen is of hunne kanoes of kleine
lootzen  van  eenige weinige palen met  wat boombasten
oyerdekt.  Hunne wooningen voor den winter zijn insgelijks flecht gemaakt en zeer ongerijflijk.  Die wij gezfen
heb- NOORD-WEST KUST van AMERIKA.   109
hebben, waren niet meer dan" van vier tot zes voeten 1787.
hoog, ongeveer tien voeten lang, en acht voeten breed , zijn- Hooimaand.
de getimmerd van dikke planken en de reeten met drooge
mosch toegeftopt, en in deze huizen woonen zij dik'op
een gepakt. De wijze waarop zij de planken vervaardi-
gen, beftaat in het fplijten der boomen met houten of
fteenen wiggen, en wij hebben er gezien tot vijfentwintig
voeten lang , welke zij dus vervaardigd hadden. ?
Hun oorlogstuig beftaat uit fpietzen van zestien of acht-
tien voeten lang met een ijzeren punt, bogen en pijlen,
en lange mesfen, welke zij alle met eene verwonderlijke
behendigheid weten te gebruiken. Hun viscbgerfcedfchap
zijn angels van hout, met lijnen van een klein zoort van
klipkruid vervaardigd, 't welk. tot eene aanmerkelijke
lengte groeit en een goeden torn kan uitftaan, wanneer
het uit de war en behoorlijk vochtig gehouden wordt.
Met deze angels en lijnen vangen zij Heilbot en Kabbel-
jaauw ; Zalm -vangen zij achter dammen of met hunne
fpietzen, en de Haringen met kleine netten. ZU - Otters
en andere tweeflachtige dieren dooden zij met Harpoenen
van been gemaakt met twee of meer weerhaken aan een
fiok van zes of acht voeten lang, waar aan een vel of
groote blaas wel opgeblazen is vastgemaakt, om voor een
dobber of boei te dienen. Ook gebruiken zij wel fchich-
ten van drie of vier voeten lang, welke zij met een houten
werktuig ter lengte van een voet zeer wel weten te werpen.
Om eenig denkbeeld van de taal dezer menfchen te geven, voegen .wij hier .eene kleine proef bij, offchoon
het ons zulk een verward en onverflaanbaar gebrabbel
toefcheen, dat wij niet dan met veel moeite deze weinige
woorden hebben kunnen opzamelen.
Shanewten,
Ishkaa,
Kaanaa,.
Taakoo,
flapen.
opftaan uit den flaap.
nemen.
bremren.
0%
tmOff no
REIZE    NAAR    DE
Hooimaand.
g
Nelltoolee,
Taamack,
Congaanack,
Onaakaa,
Caunuck,
Muck,
Naagowacktooke,
Auckluck,
Maaiack,
Seeme,
Gauluck,
Ingite,
Cushuck of Nuskuck,
Caapuckaa,
Naatunafuck,
Naatuna mougta,
Chilha,
Ugaanuck,
Luckluck,
Taagala,
Tauna,
Chetleugh,
Taakenook,
Tautka,
Peeduck,
Peeduck Naatunafuck,
Lawle,
een bijl of ijzer.
kralen.
een Marmotten vel.
fneeuw.
vuur.
water.
hout.
wind.
zon.
regen.
ftrand.
land.
een Opperhoofd.
Rivier-Otter.
Zee-Otter.
jonge Zee-Otter.
een Kind.
een Vrouw.
een Beer.
goed.
gindsch.
neen, neen.
laat mij kijken.
weg gegaan.
alles weg, ik heb niet meer.
ik heb geen Zee*Otter vellen meer.
vriendfchap.
Ik heb boven vefgeten te melden, dat wij ten Zui-
den van de kleine Baai, waar wij de Waterkers vonden,
een opfchrift op een boom zagen, welker letters zom-
migen voor Grieksch aanzagen; doch waar van wij niet
veel wisten te maken om dat ze zeer flecht gefneden
waren. Zij fchenen in het laatfte van het vorige jaar
gemaakt, en zo wij vermoedden door een man, die kort
na de aankomst der Nootka van dezelve was weggeloo-
pen. NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    in
pen.  Hij was geboortig van eene der  Eilanden uit de   111
Middellandfche-Zee  en had zo het fcheen wegens kwade HooimaaU(1'
behandeling  de Nootka moeten verlaten;  houdende zich,
naar onze gedachten,  al nog bij de inboorlingen op.
^ Na  gelijk  verhaald  is ,  Prins  Williams - Sound ruim \
uitgezeild te hebben, ftuurden wij O. Z. O. met eene
ligte koelte uit het Westen en aangenaam weder; doch
de wind vervolgens Zuidelijk loopende ftevenden wij Oost
ten Noorden.
Den 3 van Oogstmaand  hadden  wij bijzonder fchoon  Oogstmaand
weder.  Weshalven de  bangmatten van het volk op het    3
dek gebracht wierden;  en  het fchip van voren tot ach-
teren gefchropt,  met azijn gefprenkt en  met  vuren wel
gelucht wierd..
Volgens het midden getal van verfchillende waarneminr
gen op den afftand van de  Zon en de Maan, bevonden
wij ons den 4,  op  1380  20' L. en  570 ia' N. B. en    4
zagen  des rriiddags te drie uur land in het Noorden ten
Westen,  op  meer  dan  twintig  groote  mijlen  afftands,
het welk wij voor Mount-Fairweather hidden.  De wind
liep  ten zelfden tijde naar het Ooften en belctte ons eenige  vorderingen  naar Kaap - Edgecombe  te  maken;  maar
vermits wij iets  naar het  Zuid-Ooften van Kaap-Fair-
weather konden winnen,  befloot Kapt. portlock naar
eene haven te zoeken op de hoogte,  waar  Kapt. cook
Crosf-Sound plaatfte,  offchoon wij verleden jaar niet ge-
lukkig  genoeg  geweest  ware   van  dezelve  te kunnen
vinden.  Den volgenden  middag hadden wij Mount • Fair-
weather N.  io°  W.  van ons,  op  twintig  groote. mijlen,  zijnde  deze berg,  of liever deze fchakel,'vsp ber-
gen  het hoogfte land op  dit gedeelte van  de kust, veel
hooger dan Edgecombe en weinig verfchillende met Mount-
EUas.  Te zes uur deed zich  eene opening op in het
Noorden  io° Oost,  daar wij  op aanhielden.  Maar het
geene wij voor eene opening hadden aangezien, bleek ons
den volgenden morgen  met  laag  land aan een gehecht
te T -"-
Oogstmaand.
112
'ii 11
te  zijn;  daar
eene einde
van eene  goede
ver van
REIZE
den
NAAR
D  B
wij uit den  mast het lage land van het
tot het andere zien konden, doch geen" biijk
Haven.   Met  dit  alles  waren wij  zoo
het land,  dat wij  dit punt niet  met zekerheid
wind  thans  ze
wij
oogmerk  om
intusfchen  naar  e
konden  bepalen:  en  daar de
wierd naar .Kaap-Edgecombe,
W~: ftuurden O. N. O. met
bij het  land te blijven en
tamelijk
r gunftig
van koers
dicht
; Haven
omtez-ien.
opening
Te tien uur zagen wij ook wederom eene
in het land ten N. O. welke eene goede Haven beloofde; doch derwaards ftevenende, deed zich N.
t. O. eene nieuwe haven op welke ongeveer acht groote
.mijlen ten Zuid-Ooften van Kaap-Crosf fchijnt gelegeri
te zijn.
Het ganfche land langs de zee, beginnende omftreeks
acht groote zeemijlen ten Z. O. van Kaap Crosf en
ftrekkende tot op tien dergdijke mijlen van Kaap-Edgecombe, fchijnt geheel uit lage boschachtige hilanden
te beftaan, tusfchen welke verfcheiden veilige ankerplaat-
zen fchijnen gevonden te worden. Achter dezelve heeft
'het land de gedaante van eene menigte fteile heuvelen,
zommige met hout begroeijd en andere geheel nakend.
Wij hidden op de laatstgemelde opening aan en hadden op twee mijlen van de wal, Noord-West van dezelve, twintig tot vijfentwintig vademen water over eenen
modderigen grond en vonden vlak midden in den mond
der opening eenige kale rotzen. Er kwam toen eene
Indiaanfche boot uit dezelve, met twaalf menfchen,
waaronder drie mannen, en de overige vrouwen en kin-
'deren, denkelijk met oogmerk om ons te hekijken. Wij
liepen vervojgends de opening in , welke tusfchen de
rotfen en het lage  land  ten Noorden ongeveer een mijl
eene ruime en uitmuntende
middag, achter een klein
anker lieten vallen.
Wan-
wijd is; en
Haven waar
boomrijk Eiland het
lage
vonden ons  in
wij  tegen  den •mm
NOORD - WEST KUST van AMERIKA.   i i 3
Wanneer  wij even  vertuid lngen,  kwam de Indiaan-   17K7.
/the boot,  welke ons gevolgd was, onls op zijde en het Oogstmaand
volk vereerde ons met  een  gezaftg!-naar de  wijze  van
deze ftreken. --Wij bevonden: hunne taal geheel verfchillende van die der bewooneren van Prins Williams-Sound,
doch zij ftrekten hunne armen ten teeken van vriendfehap
uit,  genoegzaam even eens als deze.  Hunne boot was
gemaakt  van  den  ftam  eens  grooten pijnbooms, netjes
uitgehold  en  fmal  toeloopende  naar  de  beide  einden,
waar zij in een punt eindigde.  Het • yooreind was iets
hooger dan het achterfte en alles in de daad goed gemaakt en keurig bewerkt.  Wij gaven onze nieuwe vrien-
den eenige kleine vereeringen en ■ vriegen hun naar Zee-
Otter vellen in de fpraak van Prins Williams - Sound, doch
zijsjyerftonden ons niet:  waar op Wij hun een Zee-Otter
vel  toonden,  en  door' teekens verzochten  om  er ons
ettelijken te brengen, 't welk zij fchenen te beloven.  Zij
waren met verfchillende  zoorten  van kralen  verfierd en
hadden  meer andere  dingen,  welke  ons deden denken
dat de  Koningin Charlotta,  op  hare reis naar Koning
Georges - Sound,  hier omftreeks de kust moest aangedaan
hebben, 'inzonderheid een tinhen ketel en eenige toes van
het zelfde maakzel  als  de  onzen.  Zij  gaven  ons  door
teekens te- kennen,  dat zij deze dingen gekregen hadden
van een fchip,  welk in eene Haven beooften Kaap-Ed-'
gecombe gelegen; en, naar hunne befchrijving, twee mas-
ten  had.  Dit  weinige  naricht deed Kapt. portlock
denken,  dat  de  Koningin Charlotte zich  misfchien nog
vel  hier of daar omftreeks die Kaap zoude kunnen op-
houden;  en daar hij toch de groote boot op  een han-
deltochtje  wilde uitzenden;  bepaalde hem  dit  om  haar
met alien fpoed gereed te maken en  van de  vereischte
handelwaren  en  leeftocht  voor  zes  weken te  voorzien.
De fndianen verlieten intusfchen het 'fchip en gingen naar
het ftrand,  doch keerden kort daar^op te rug en brachten ons eenige goede en drooge Zee-Oner vellen.  Wij
P merk-
_^	 figft
REIZE   NAAR   J) E
I787,   merkten op dat deze Indianen minder oplettend waren in,
Oogstmaand. het opmaken en uitipannen der vellen, als de ingezetenen
van  Cooks-Rivier en  Prins Williams-Sound..  Ook was
er geen een  met verw geteekend,  als gefchikt om ter
markt te brengen,  gejijk  op  de  gemelde plaatzen  het
algemeen gebruik is.  Wij toonden aan een der mannen,
die  het hoofd fcheen te zijn, een gemerkt. vel; en hij
wist,  denkelijk daardoor, aanftonds uit war landftreek het?
/zelvc kwam, befchrijvende ons deszelfs bewooneren  met
eene  fnede in  de  lip  en  verfierfelen  in dezelve..  Ook.
hefchreef hij ons hunne kanoes en wijze van roeijen;. en;
toen wij hem een model van de kanoes uit Prins Williams-Sound lieten zien,  gaf hij ons aanftonds  te kennen , dat deze  tot de zoort behoorde welke bij ons be-
fchreven had.  Wij verftonden vervolgens dat zij eenigen.-
omgang met het volk  van  Prins  Williams-Sound, hadden , wglke dikwijls gcfchillen veroorzaakte die menigmaaL
van gevechten ge-volgd. wierden: gelijk ons een; der mannen nog een diepe^ wonde aan de lip toonde,. welke hij
bij  een  dergelijke  gelegenheid  gekregen had..  Dat deze-
volkeren  gemeenfchap  met  elkander  houden, is redelijk
zeker en wij waren  niet  ongenegen  om  te denken dat:
dit gedeelte van  de  kust en  verder  Noord WeStWaards^
op de landftreek ukmaakt, welke men in Prins Williams-
Sound, Wallaamute noemde; te. meer alzo wif twee - men-
fchen van sheenawaa's flam ieder ccn dolk zagen hebben, volkomen op de zelfde wijze gemaakt;, als die welke-
de inboorlingen  hier ter plaagze droegen,  en wdke  zij
ons toen verhaalden in  W^llaanmte gekocht te hebben.
De  dolfeep, waarvan  het volk  in  deze  oocden zich in
den ftrijd bedient, zijn gemaakt om met beide einden tc
"Kunnen treffen ,. lopende drie vier of vijf duim boven de..
hand fpits .toe met eene fcherpe punt,  terwijl ze in de
Rivier en de Sound van boven krom zijn  omgebogen.<
Tegen den avond maakten ome bezoekers aanftalt onr
naar het ftrand te keercn;■ doch om zich van onze vriend-
fchap
 -l-IBII   |T1 NOORD - WEST KUST van AMERIKA.
n;
fchap te verzekeren, wilden zij gaarn eenen van hun des 1787.
■nachts bij ons aan boord laten en eenen der onzen met Oogstmaand
.zich naar de wal nemen. Kapt. po-rte£5-ck had er niets
tegen daar zij geene kwaadaartige of diefachtige geaard-
heid toonden, en die van ons medeging bovendien gelegenheid konde .hebben om te ontwaren of zij veele Zee-
■Otier vellen bezaten, en tevens om iets aangaande hunne
levcnswijze te vernemen. Gevolglijk werd er een van
-ons vrijheid gegeven om naar de wal te gaan, en om ons
-in geene ongerustheid over zijne veiligheid te laten, bleven er in de plaats van eer-.en, twee Indianen bij ons aan
boord en gedroegen I zich bij uitftek wel, zijnde twee
jonge welgemaakte menfchen, van een gdukkig uitzicht,
en zo het ons toefcheen broeders. De derde man, dien
wij voor het opperhoofd van dezen kleinen ftam hidden,
vertrok met de overigen te zeven uur roeijende Noord-
Waard om eenen uitfpringenden hoek van het land, waar
achter naar alien fchijn hunne wooning gelegen was.
Den volgenden morgen omftreeks acht uur, kwamen
de Indianen met onzen fcheepsmakker terug; maar' brachten weipig mede om re handelen. Naar het verhaal van
dezen,. hidden de Indianen hun verblijf aan den voet eens
heuvels bij een beek van zoet water, welke uit eene nabij gelegen valleij voortkwam. Hun huis (want zij hadden 'er maar kin) fcheen flechts eene kortftondige woo-
tiing, en hij had niet befpeurd dat zij veel te koop
hadden.
De groote boot behoorlijk uitgerust zijnde, vertrok nu
ook op een bandeltochtje naar Kaap Edgecombe en de
Eilanden ten Zuid Oosten van dezelve met de zelfde Offi-
cieren en Matroozen, welke met haar naar Cooks-Rivier
■geweest waren. ' Zij kregen last om niet langer dan ze-
ventien 'dagen uitteblijven; en ingevalle zij de Koningin
Charlotte mochten aantreffen, aan Kapt. dixon te ver-
zoeken om met hun op de hoogte van onze tegenwoor- \
•dige haven te zeilen en ons aldaar in zee'Te wacbten;
& Pa heb- n6
REIZE   naar   t> %
1787.   hebbende Kapt. portlock befloten om tegen het.laat^
Oogstmaand fle van ^e maand de kust te verlaten en naar China te
mien: ten zij even wel een voorfpoedige handel een lan?
ger verblijf op deze kust kwam te vorderen.
Vermits ef op het omliggende land eene menigte witte
Ceders' groeiden,  werd de Timmerman,  den 8, naar de
wal' gezonden om er een partij om ver te houwen en tot
planken voor de fcheeps huid te zagen.  Ook  kwam er
dezen  dag  een kanoe bij ons met een enkeld man en
vrouw die niets te koop brachten; doch waarfchijnlijk tot
eene jachtpartij hehoorden, alzo zij alle de noodige  ge-:
reedfchappen  tot de jacht  bij  zich  hadden.  Zij bleven
flechts eene korte poos bij ons en  keerden  toen weder
naar den Oostkant der Sound, werwaards zij ook gekot
men waren, zo  het fcheen om aan hun. volk van onze
aankomst in de Baai kennis te geven.  Tegen. den avond
kwamen onze eerfte bezoekeren weder bij ons en de beu
de  jonge  menfchen  verzochten  anderweijf op het fchip.
te mogen flapen, waarom joseph woodcock een van
Kapt. portlocks aankwekelingen met de anderen naar
de wal  wier,d gezonden..  Deze roeiden thans niet naar.
hunne woohi-ng. om den Noorder uithoek, gelijk 'savonds
te voren,  maar; namen  hun  verblijf in een kleine  Baai
dicht bij ons;" waar- zij  eene elendige hut. bouwden, die
hen noch tegen den regen, noch tegen,.de koude konde.
befchermen.
Daar wij nabij het fchip" te vergeefsch met de zegen ge-
vischt hadden, werd nu..de floep achter,, eenen uithoek ten
N. O. gezonden om het daar te beproeven. Zij roeiden
daar in eenen arm van de Sound, welke N. N. O. opliep,
vier of vijf mijlen lang, en. voor de grootfte fchepen.
vaarbaar was; hebbende. drie. kleine Eilanden bij het in-
komen. Aan het einde van denzelven vonden zij een.
klein riviertje van zoet water en vingen daar eenige.
zeer goede Zalmen, benevens eene groote menigte. zeer
flechte, welke. zij mecstal Keren loopen. Deze. laatftene
- idi^x fche-
11 g~ ■ ^«^ste& ^^ss5 -
■^ NOORD - WEST KUST van AMERIKA.    n 7
fckenen van eene geheel andere zoort en thans naar on- "*7$7-
ze gedachten, buiten tijds te zijn. Zij hadden eene zeer 0o£st!naan(3
■Bgsfelijke kleur, als of zij reeds aan het vergaan waren,
en in de bovenkaak een aantal groote tanden, welke er
genoegzaam recht uit buiten ftonden. Zedert wij hier
lagen , hadden wij er in de kreeken .van zoet water,
welke deze zoort van'Zalm zeer hoog oploopt, velen
in zwijm en eene groote menigte dood zien liggen; en
er fchijnt veel reden te zijn: om. te denken dat er wei-
nigen het begin van den- winter overleven.. De - andere
zoort houdt zich in diep water en aan den mond der
kreeken op. Die ons volk gevangen hadden, waren fchoone groote Visfchen, zonder de tanden , of liever flag-
tanden, in de bovenkaak. welke de andere zoort zoo
treflijk kenmerken.
De kleine kanoe■■, welke ons dezen 'moreen bezochr
had, kwam, omftreeks acht uur, terug, in gezelfchap
.van twee groote boots met een vijfentwintig menfchen,
mannen, vrouwen- en kinderen. Zij onderhielden 0ns1,
wel een uur lang., met een gezang, namen vervolgens-
. affcheid. en- keerden flrandwaards naa» de bovengemelde
kleine Baai;-waar zommigen van, hun hutten opfloegeh
voor hun kortftondig verblijf en anderen zich vergenoegdets
*net de bedekking, welke eenige over den oever bangende
rotzen hun verleenden. Voor hun vertrek van het fchip
gaven zij ons te kennen dat zij eenige uitmuntende vellen te verkoopen haddem. en de zelve den volgenden morgen wilden medebrengen. Ook kwamen zij met het aan^
breken van* den dag wederom bi; ons met vijf zeer goede Zee - Otter vellen , de eenigften welke zij -bezaten,
en eene zoort van fraaije zwarte vellen, hoedanige wij
nog nimmer gezj«n hadden; doch welke wij dachten-
yan eene zoort van Robben of Zee - Honden te zijn.. -
Deze ftam, gelijk ook die ons het  eerfte oezochten,
handdde zeer voor de yujst en fcheen van -geeheni.diefach£:
tigen aart te wezen; waarom wij  er dan  ook een aan-
P 3 tal
.
- u8
REIZE    NAAR    DE
1787- tal aan boord lieten komen. Toen het middageten In
Oogstmaand ^e fa;u[t gebracht wierd, lieten onze nieuwe gasten zich
niet lang noodigen om mede aantezitten, maar begonnen
zeer hartdijk te eten; en onze kost fmaakte hun zoo
wel, dat de tafel metterhaast ledig was. Daar wij in
^jteat waren om, dezelve op nieuw aanteviiUen werd er
weder opgedjscht en zij vielen met de zelfde graagte aan
als de eerfte maal; doch eindelijk recht verzadigd zijnde, waren zij genoodzaakt uittefcheiden, fchoon met eenigen weerzin. Zij bekeken vervolgens het fchip, kregen
eenige kleinigheden ten gefchenke en keerden eindelijk,
wel voldaan over het genoten onthaal, naar de wal terug.
Wij kregen dezen dag verfcheiden fchoone balken van
Cederhout aan boord, welke terftond tot planken gezaagd
wierden. De Kuiper werd ook naar de wal gezonden
om Dennen - bier te brouwen, zo voor tegenwoordig ge-
bruik als tot voorraad voor de refe; ftaande 'er eene
menigte bier toe uitmuntende Pijnboomen niet verre van
het fchip. Een ander gedeelte van het fcheepsvolk was
bezig om hout en water te haalen, en twee jongens
werden met de kanoe in het kanaal gezonden om te vis-
fchen, doch kwamen terug zonder iets gevangen te hebben.
Even na den middag kwam er eene Indiaanfche boot
in de Sound., waarin zich twee mannen, een jongen van
een jaar of twaalf en een klein kind bevonden. Een der
mannen zag er bijzonder fchoon uit en fcheen iemand
van groot aanzien te wezen. Zij kwamen van het Noord-
Westen en het kwam ons niet onwaarfchijnlijk voor, dat
zij hunne woonplaats hadden omftreeks die plaats, waar
wij ilraks gemeld hebben, dat denkelijk eene goede haven zoude te vinden zijn, tusfchen deze Sound en Kaap
Crosf. De opening, door welk zij bij ons kwamen,
leidt naar eenen anderen inhara ten N. W. van ons en
maakte het land Westwaards van ons tot een eiland.
Van NOORD - WEST KUST van AMERIKA.
ire.
Van deze nieuwe gasten kochten wij  een kleen aan-   ,.g.
tal. zeer goede Zee-Otter vdlen en eene menigte  wilde Oogstmaand
Ganzen.  Zij vingen deze laatften met dezelve te achter-
volgen en dood te flaan, zo dra zij de groote  flagpen-
nen hadden laten vallcn en daar door buiten ftaat waren
om wegtevliegen.-
Deze Indianen hadden eene menigte kralen van een
gansch ander flag, dan wij immer te voren gezien hadden; en zij bezaten insgelijks een Timmermans disfel
van een geheel ander maakzel dan de onze, met de letter B. en drie lelien op dezelve. Het Opperhoofd be-
richtte- ons dat- zij deze dingen gekregen hadden van'
twee fchepen, welke in het Noord - Westen bij hun geweest- waren en naar hunne befchrijving drie masten hadden, benevens eene groote menigte gefchut, en naar
hunne beduidenis insgelijks eene trom. Alle Welke om-
ftandigheden ons deden denken, dat het de beide Fran-
j'che oorlogfehepen zouden geweest zijn, wMke tot
het doen van ontdekkingen wierden uitgerust, omftreeks
den  zelfden  tijd wanneer wij uit Engeland vertrokken.
Behalven de gemelde fchepen, kregen wij van. eenige'
Indianen ook  nog n^richt  van!..; een  ander  fchip,  welk
deze  kust  een  weinig. verdcr  naar  het  Noord-Westen
had aangedaan; en daar hetzelve, naar  hunne uitduidrng,
maar twee masten had en deszelft floep nat gelijk onze
floep  was, raeenden  wij te mogen  onderftellen dat het'
de Koningin  Charlotta  zoude  geweest zijn.  Zij  wisten
ons  vrij  duideljfk te beduiden dat aan  een der  floepen-
van dit fchip een groot ongeluk was overkomen, terwijl
zij in den mond van- de Haven voor arilfer lag om te vis-
fehen.  Het was hard uit zee kteginnen te waaijen, waar5-
door er een fterke en hooge vloed naar binnen liep; en;
toen  zij  het anker  wilden  ligten  was de k^bel op het -
boord  afgefehoten  en  de  floepfc daar door  omgeflagen,
met dat gevolg dat er vijf van, net volk verdronken warren  voor  dat  men  hun  van- het fchipj had kunnerti te:
hulpr1
zgsmZjiiski 120
OR E I Z E    NAAR    D E
i787,    hulp  komen.  Door dien  zij  ons  tc kennen  gaven 'dat
Oogstmaand ,de. floep juist van het zelfde maakzel was als de onze,
. vreesden  wij  zeer  dat  dit  ongeluk  de  Koningin Char-
lotta zoude getroffen hebben (p).
Na. hunne vellen verkocht re hebben,- verzocht het Opperhoofd den nacht bij ons aan boord door te brengen,
met, den grootften jongen; waarop woodcock met den
anderen man en het kind naar de wal ging.
Dit kleine gezelfchap nam den volgenden morgen affcheid van ons ©m huiswaards te vertrekken doch gaf
ons te kennen, dat zij binnen tien dagen met nieuwen
voorraad van vellen ftonden -terug -te  komen.
Daags daaraan kwamen er wederom twee groote booten van den Oostkant in de Sound. Deze ftam was
ons geheel vreemd en beftond uit vijfentwintig * mans
vrouwen en kinderen; van welke wij eenige goede Zee-
Otter vellen kochten, als mede een mantel van de bo-
| vengemelde zwarte vellen en eenige losfe vellen van de
zdfde zoort. Deze nieuwe handelaars voegden zich niet
bij de andere Indianen, maar na hunne waren verkocht
en hunne nieuwsgierigheid ten aanzien van het fchip vol-
daan te hebben, gingen zij aan land in eene Baai niet
verre van het fchip , waar de-Ruiper met brouwen bezig was, en namen hun intrek in eene goede gerijflijke
hut, welke hij en zijne makkers hadden opgericht en
met cederbasten wel gedekt, om zich voor den regen te
befchutten. Des nadenmiddags deden wij eenige trekken
met de zegen en vingen eene goede zoode van uitmun-
tende Zalm.
Tegen  den  avond  kwamen  er  wederom  eenige  van
onze kennisfen  bij  ons om aan  boord  te flapen,  en
wij
00 Deze vrees was echter gelijk de ganfche gisling ongegrond.
Kapt. dixon had de kust ten Noord-Westen van Porthcks-Haven maar ednmaal aangedaan in Mulgrave's - Haven op 140* W. L.
ea wij vinden niet dat hem aldaar een dergelijfcvQorval bejegend*. NOORD-WEST TOST, van AMERIKA.    iar
wij  zouden iemand als gijzelaar aan wal,. als gewoonlijk;   O&K'
Wij  waren web: genoodzaakt ©nsi.hicr omtrent naar-hun Oogsteaaahd*
gebruik tefchikken; want meer dan eens, wanneer.wij hun
•wegens het flechte weder geen  gijzelaars wilden geven,
wierden zij  terftond  bevreesd  en  wilden  om geen . lief
ding heen of omtrent het fchip komen.  Maar wanneer
wij dan  toeftonden dat er iemand  met hun zoude gaan,
ontvingen zij  hem  bij  het intreden van de boot met-een
algemeen gejuich : en  fcheenen  volk omen gerust  te zijn
dat  hun geen leed zoude gefchiedcn.  Bij deze. gelegen/
heden boden  er zich zes voor eenen  aan om als gijzelaars aan boord: te .blijven, en dikwerf kregen er drie of
vier verlof om op het fchip • te flapen.  De twee jonge
"menfchen,  die  het eerst bij ons kwamen, waren mees-  '
tentijds van  de.partij en een  van  beiden was bijna al-  ;
tijd aan ,boord.. ff|w.'k
Op den 12, kreeg ecu gedeelte van het fcheepsvolk
vrijheid om zich - aan de wal te gaan vermaken, alzo
het weder aangenaam was en eene wandering hun. van
veel diens,t zijn zoude; zijnde de landftreek hier niet
onvermakelijk en vol zwarte bezieri en wilde braamhoo-
zen, welke nu volkomen ri.jp.' waren. Onder het wan-
delen, kwamen zij. aan eene groote plek laag en moe-
rasfig land, niet verre achter de Brouwers-Baai, en vonden aldaar eene groote menigte Indiaanfche Thee. Eene
recht tijdige ontdekking, alzo onze voorraad van gewoo-
ne Thee genoegzaam. ten einde was en deze maar zeer
goed derzelver plaats konde bekleeden. Zij groeit aan/-
een kleinen, lagen heester, van niet. meer dan een voet.
hoogte, en de bladeren ter leflgt'e van . een halven dute
loopen allengskens fpits toe en zijn van onderen donsachtig.
Kapt.  portlock, met  den  Boekhouder w.i l b ije ,
gingen dezen morgen met de floep tiaar de woon.ing der
Indianen,  in  gezelfchap  van eenen. der jonge Indianen
als  wegwijzer.  Zij ,roeiden een  paar  mijlen  naar. het-
Noord-Westen en kwamen toen aan het gene zij  van
Q het
'VI
I 122
REIZE    MAAR   DJR
if.
ill
»■'#
1787.   het fchip voor eene punt van het land aangezien hadden j.
Oegsoaaand-maar m |,evonden  een  eiland  te wezen,  liggende aan
den mond eener inham van deze Sound, welke zich tusfchen het  Oosten en Noord-Oosten uitfrrekte.  De In-
diaan berichtte ons dat zij aan dezen arm woonden^  en
wij  roeijden  dus  denzelven op, en vonden  dat hij wel
vijf mijlen lang was- en ten* minften vier mijlen bevaar-
feaar  zelfs voor de  grootfte-fchepen;  liggende er ook
verfcheidene  kleine  boomrijke  eilanden  door  denzelven
verfpreid.  Omftreeks  den.  middag  kwamen  zij  aan  de:
verblijfplaats der Indianen en  vonden er niet meer dan
tin  klein  huis en  de overblijfzelen • van  twee grooter,
welke  tot wooningen voor  den. winter  gebruikt  fche—
nen,  als de  fttjlen en. eenige planken, welke voor de
vloer beftemd' waren.   Aan  den oever  lag eene groote
boot, welke wel dertig man kon voeren,  en tien klei-f
ner, welke ieder voor tien menfchen gefchikt  fchenen.-
Uit dezen hoofde daehten zij eenen odrrjken ftam te vin*
den,  doch  ftonden  niet weinig  verwonderd,  toen  z 3
dien  flechts  bevonden  te  beftaan  uit  drie  mans,  drie
vrouwen, even zo vele- meisjens, twee jongens van een
jaar of twaalf en  twee kleine  kinderen.  Eene van de
vrouwen was van hoogen  ouderdom eh fcheen ten minften tachtig jaren te tellen.  De  oudfte der mannen was-
fterk van  de kinderpokken gefchonden,  gelijk  ook een
mdsjen, dat een jaar of veertien oud  fcheen;  De oude
man  deed moeite  om  hun  eene  befchrijvkig  te  geven
^n de verregaande fmerten, welke hij onder de ziekte waar
door zijn aangezicht zoo fterk geteekend was, had moe-
ten  lijden;  en  hij  gaf. hun  te  kennen  dat het  reeds
eenige jaaren geleden was.  Voorts verhaalde hij dat deze
ziekte  een  groot aantal zijner landgenooten had  wegge-
fleept en  hem tien  kfepderen doen  verliezen ;  gelijk hij
ook tien ftreepen op zijn arm gstatooeerd had, als merkteeke--
nen van het getal der geftorvene kinderen. Aan geen der kinderen  benedeja -de den. of twaalf jaren ,  was eenig fpoor
der
dA id/
£ Mi
If
Rt
I
0o,
2ft NOORD -WEST KUST SUM AME&IKA.   <*3
.der pokken te dntdekkea; waar-uit men met redeti' nlag   tfof.
Ijefluiten, dat derive ruim zo vele jaren geledent, hier Oo-gseawawL
raoet  gewoed  hebben :  ew daar  de Spdnjaarden in bee
jaar 1775  dit  gedeelte \ der kust hebben aangedaan ,  is
het zeer waarfchijnHjk  dat  zij  de befiffetring onder deze arnte menfchen- zullen gdwasht hebben.  Het fchijnt
•dus, als of de VoorzienigJieid deze natie tot eene gees*
jelroede  heftemd  heeft  voor  alle  Indiaanfche ftammen*
*elke zij  op de eene of andere wijze komt te geraaken.
De Spanjaarden waren hier midden in den zomer, eft
^denkelijk raakte  dit volk  befmet omftriefes Oogstrrt^ndfi
rtimt; wie  de levenswtjze van dit volk in dat jaargeufde
rezien heeft,  zai  het bijuaa voor een wonderwerk ho***
den, dat er een enkeid menseh in hec leven is geble*
ven.  Kapt portlock vond mannen, vrouwen en -ktfide-*
ten alle zamengepakt in een gefloten huis, bij een groot
ivuur,  midden in  eene  merrigtev fltokiaadet* Visck  Ten
ffliflften honda^ roeden rondmw: hec huis en ovsrsd langs
de oevers- vam eene Ideate kreek, welke langs deze dew*
^ige wwaing- heenen lfep, % rotte visch geftrdoid, en
<jp vete plaaazen van  tien of twaalf voeteffl in den on*-
trek,  kropen  de maden  een voet dik op  elkander.  ja
de plaats had' zulk eengff verfchriklijken oadraaglijken ftank
dat het jonge .mensch,  fchoon van  zijne. vroege jeugd
aan  dit. toansei van efettde gewoon, doch nu eenige d*-
gen bij  ons aan boord vertoefd hebbende,  het Siet lan>
ler konde itfthoudea, maar dew Kapteiff emftig verzocht,
|m van daar te gaan; gelijk hij  deed en nsat'^yja
€n-oiW ov^e volkfiawde boot terug keefds;-  M^g61^^
de kindsrp^ken ailfeen gedurende he^wansegweder woetf-
den em dat de befmetdng door het '^te#ft van  een ge-
ftrengett waiter is weggenOffien; met dit alles, moet her.
Ifiden der arme Mianen, toen de ziekte op het hoog-
#e was, onbefehTijflijk groot geweest zijn;  daar buiten
«wijffel het land bijna ontvolkt wierd en tot' den huictt-
een dag zseff dun bewoond is.
° Q % \eis WP«
rz4
REIZE    WAAR    D B
*3
1787. Vele van de Indianen,  die  ons uit het Oosten kwa-
Oogsunaaud. men bezoeken, waren ook van de pokken gefchonden,
en een man, die maar een oog had, gaf ons te ken- \
nen dat hij het andere - door die kwaal was kwijt ge-
raakt; maar onder de inboorlingen van den Westkant be-
fpeurden wij geen teekens van dezelve. Voor welke omftan-
heid wij geene andere reden konden uitdenken, dan dat
het fchip, welke de befmetting aanbracht, omftreeks de
hoogte van Kaap Edgecombe moet gelegen hebben, zo
dat geene van de inboorlingen ten Westen van onze
Sound gelegenheid hadden om met hetzelve omtegaan.
In den avond keerde onze vriend uit het Noord-Westen bij ons terug en fliep met zijn ganfche gezelfchap
bij ons aan boord; vermits hij ons zeide dat het weder
te flecht was om met mogelijkheid naar huis te kunnen
komen. Hij vertrok evenwel met het aanbreken van den
dag  om  her op uieuw te  beprQgyen.
Dien zelfden morgen. kreeg wederom een gedeelte van
het fcheepsvolk verlof om aan de wal te gaan en fchoon
het weder regenachtig wierd, waren zij zoo ijverig om
Thee en allerhande bezien te plukken dat er bijna nie«
mand, voor den j avond aan boord kwam. Onze buren in
de Sound brachten ons een weinig Zee ■ Otter en andere
vellen: en eene partij inboorlingen, die op de jacht geweest waren, kwam met drie fchoone vellen van versch
gevangen Zee-Otters terug.
Den 15 kwam de groote boot van haren tocht terug , hebbende even ten Oosten van Kaap Edgecombe
geweest en aldaar. eenige inboorlingen aangetroffen die hun
een twintig vrij goede Zee-Otter vellen verkochten. Zij
waren, tusfchen de Haven, daar wij lagen en gemelde
Kaap, eene Straat ingeloopen, welke aan het begin on-
geveer eene groote mijl breed was, en genoegzaam Oost
of Oost Zuid Oost aanliep met fteile oevers en goeden
ankergrond;_ liggende de JZuid Oost hoek op 57' 30' N. B.
Zij zeilden deze Sound vier groote mijlen op,  op welke
ho os- NOORD - WEST KUST van AMERIKA.
hoogte zij wel drie dergelijke mijlen breed was, met
vele kleine eilanden hier en daar- over dezelve verfpreii
Lr waren van den Zuidelijken hoek vele openingen, die
naar verfchillende kanten fchenen uitteloopen, welke zij
echter met onderzochten, j maar onder den Zuidelijken
wal bleven voortzeilen, als welke de beste weg fcneen
om hen naar Kaap Edgecombe te brengen Een uur of
vier verder was de Straat niet boven een half uur breed,
en na die wijdte nog een paar uur behouden te heb-
ben, werd zij zeer naauw en ondiep, zo zelfs dat zij,
met laag water, wel twee mijlen lang genoegzaam droog
liep. In dit enge gedeelte waren zij tegens eene rots
geraakt en hadden eene plank in de boeg aan ftukken
geftoten, waardoor de boot een goed deel water inkreeg
en zij in groot gevaar hadden kunnen komen: maar zij
haalden de boot aan de wal en fpijkerden een ftuk dek-
lood over de fcheur, waar mede het lek volkomen ge-
ftopt was. Met den vloed raakten zij de ondiepte over,
wanneer de Straat allengskens weder wijder en dieper
werd en het water even zout was als in zee; welke
omftandigheid hun groote hoop gaf, dat deze doortocht
ten Zuid Oosten -gemeenfchap met de zee zoude hebben
en zij \ dus langs eene veilige en gemaklijke vaart aan
de_ Zuid Oostzijde van Kaap Edgecombe zouden komen.
Zij werden ook weldra in deze gedachten verfterkt; toen
zij in eene breede Sound kwamen, waar zij een aantal
Wahisfchen zagen, en ook Kaap Edgecombe als mede
eenige; eilanden ten Zuid Oosten van dezelve in het gezicht kregen. Gedurende hun tocht door de Straat waren zij meermaalen aan de wal geweest in een
vlak en aangenaam land, en hadden wel blijken
den,  dat er niet lang gdeden menfchen geweest waren
fchoon
gevon-
maar  echter,  het  geen  vreemd was,  noch  wooningen,
noch Indianen gezien
Na  de  Noorder punt van  den doortocht,
ken  zij  dus ver  gezeild  hadden,  omgeloopen
■Q3
angs I21>
'REIZE T*B A A R   O E
ben,  zagen zij  eene  opening, welke  een uur  lussg-m
nd. eene Noordelijke  richting fcheen te loopen en zich danv
in verfchillende armen  te verdeelen.  Nog zagen aj geene inboorlingen,  en  bleven dus maar Ztod  Oost aaa-
houden naar eenen  doortocht  van  ongeveer  anderhalve>
mijl breed, welke gevormd wierd  door het Noordelijfeer
gedeelte van  een eiland vlak onder  den berg Edgecom*
be en het  tegen over liggende land, welke zij voor de
vaste kust  hielden.  Door deze  opening hadden ^zij een
gezicht in zee  en van de eilanden welke ten Zuid Oosten van Kaap  Edgecombe' liggen.
Deze operiing doorgezeiid hebbende ftuufden zij ttt&<
fchen eene groep eilanden door, welke kort onder de
wal ten Noorden van Kaap Edgecombe lagen en aaker-
den aan het grootfte; alwaar zij eenigen tijd bleven liggen , zcaader eenige inboorlingen te vernemen, Vervolgens Kep de wmd'OfiSar het Zkrid Oosten en- belesee hea
in die lifting verder te gaan, zo dat zij zich tot den
terugrocht gereed maafe&n. Maar inmi&dtels kwam er eene
kanoe met zes menfchen te voorfchijn, van welke zij
eenige Zee-Otter vellen kochten; en kort daarna kregen
zij nog ettelijke andere kanoes bij hun, maar de inboorM-
gen fchenen veel minder talrijk dan men van de fchoone lands*
gefMdbeid natuurlijk zoude mogen verwacht hebben. Dit
volk gaf hun te kennen dat er onlaflgs een fchip met
twee masten ten anker gelegen had, niet verre van: de plaats
daar zij zich bevonden; en uit de koopwarert welke de
inboorlingen bezaterj, bleef er bijna geen twijffel over
of het was de Kmttogin Charlotte geweest, zijnde de
tffitnen ketels, gespin en ringen- alle van het zelftle flag
als de onzen, en bovendiert zag ons volk er eene kala>
bats van de Sandwich Eilanden en ettefijke toes. De boot
bleef ter dezer plaats twee dagen liggen en het volk
was veel aan de" wal, doch vernam geen blijk dat er
kortlings hout was gehouwen , of eenig ander teeken
.dat hier onlangs fcheepsvolk aan land geweest was.  De
Of- NOORD-WEST KUST van AMERIKA.
127
Officieren hadden onder de inboorlingen er velen gezien,    1787.
die van de kinderziekte gefchonden waren en zij hadden Oogstmaand.
daarbij, even gelijk wij hier ter plaatze opgemerkt, dat de
teekens dezer ziekte aan niemand onder de  tien of twaalf
jaren te zien waren.
Korten tijd voor dat- zjj naar het fchip zouden  terug
zeilen,  en terwijl het volk bezig was om de dingen op
het dek in  orde  te brengen,  kwamen de  Indianen. in
twee booten en namen  hunnen flag waar om  de kabel
te kappen;  en  daar het anker,  zonder boeij in vyfen*
twintig vademen waters lag,., was er geen kans om het
zelve weder te krijgen.  Na dit dievenftuk uitgevoerd te
hebben, maakten de Indianen zich met alien mogelijken
fpoed' weg naar den oever en gingen niet zeer verre van
de boot  aan land.  Ons volk  volgde hen op de hielen
en door dit ftout en moedwiUig beftaan niet weinig ver-
bitterd "zijnde,  landde  het  insgelijks  met  de  boot  en
floeg de  beide booten der Indianen aan fpaanderen.  De
inboorlingen vloden ij lings in de bosfchen,  't welk  ons
volk belette hen te vervolgen en verder eenig nadeel toe-
tebrengen.'  Het  fpeet  Kapt.  portlock  dat het volk
van de boot  tot  deze Happen  was genoodzaakt gewor-
den;  doch  het misdrijf van de  Indianen was van  zulk
eenen boozen aart,  dat het noodzakelijk wierd hen daar
over eenigermate  te ftraffen:  en het is zeer waarfchijn-
lijk dat het vernielen der booten,  welke hun veel  tijds
en arbeids moeten kosten, \ die per indruk op hun zal gemaakt hebben,  dan of zij er eenigen van het kven be-
Boofd hadden.  Na hunne watervaten gevuld en een weinig hout aan boord genomen te hebben, keerde de boot,-
langs denzelfden doortocht als zij gekomen waren, wederom naar. het fchip,  zonder op dezen tocht eene enkelde
kanoe  te zien. (p)-
Des
(p) Deze Straat,  door Kapt. portlock op: zijne kaart met
den  naam  van Salisbury ■ Sound befrempeld,  is meer dan waar-
fchijnt 17*7.
Oogstmaand,
128
REIZE
NAAR
P E
zij aan  het fchip
-voik  over  boord.
terug  kwa-
terwail de
Des nachts voor dat
men , viel een van het
boot er frisch doorging; zodat zij een goed eind met
den wind aldreven eer zij konden bijdraaijen. Hij kon
van belang niet zwemriien, maar werd nog gelukkig
een  snder,  die  met  een'  riem  naar hem
hield,  tot
welk door
5
die  met  een'  riem-
waarop zich  zo lang  boven
de  boot konden opnemen,  het
wind bi'na een uur aanliep. •
was het fckeepvolk bezig- met water en hout
gered  coor
toezwom ,
zij  hem in
den harden
Den 16
te halen en het fcl ip voor de reis klaar te maken.
Nadenmiddag kwamen er twee Indiaanfche booten bij
ons; welke eenige goede vellen medebrachten. .Het volk
welk met de boot was. uitgeweest kreeg verlof om aan
wal te gaan.
Den volgenden dag hadden wij Jos en buijig weder
zo dat er niet veel kon uitgevoerd worden. Er .kwam
evenwel nog eene kanoe aan boord, van welke wij
ettelijke  gemeene Zeer Otter vellen kochten. .
Den 18 ging Kapt. portlock met de floep naar
den mond der Sound om te zien welke wind er in zee
woeij; en vervolgens den Oostkant der Sound' te be-
zichtigen. Onder het Zuidelijke ftrand langs roeijende,
vonden zij een groote twee uur verder een anderen doortocht naar zee omtrent drie vierde mijl wi|d en twee
croote mijlen lang, doch wegens den juist daarop ftaan-
den wind en hooge zee konden zij er niet doorkomen.
Zij vervolgden dus hurinen weg langs den Zuidelijken oever
fchijnelijk, de Baai der Eilanden van Kapt. cook; zullende het
volk in de groote boot zig ten aanzien van de breedte iets ver-
gist hebben. Want dat de Baai der Eilanden er is, en wel op
die hoogte, daar cook dezelve plaatst, lijdt geenen twijfel; vermits beide de befchrijving en de ligging, welke cook opgeeft,
volmaakt overeenkomen met het bericht van de Spanjaarden, die
er ten anker gelegen hebben. NOORD ^WEST KUST v*t£ AMERIKA.   i£$*
ver nog anderhalve  miji,  waar eene kldne  rivier zich   17^
in de Smnd ontlastte  en het land eene N. N. O ftrek- Oogstnfciind;
king kreeg-Jongeveer twee mijlen ver.-  Hier draaide het
genoegzaam rond en er deed zich een- doortocht op van
eene  halve  mijl  breed,  b€vaarbaar. en vlak Oost&aards
aanloopende.   Vermits  het  volk' doornat en  zeer - ver-
moeid  was,  liepen zij  er niet  in,  maar landden aan
eene kleine Baai ten Noorden van denzdven,  om eenige \
ververfching te nemen.
In deze Baai -, : niet meer dan '• tien roe^eh van den
oever was een zoort van gedenkteeken opgericht, waar-
fchijnlijk ter gedachtenis van eenig uitftekend opperhoofd.
Dit gebouw was zamengefteld uit vier ftijlen van twintig voeten lang, die in een vierkant zes voeten van
elkander ftonden. Een. voet. of twaalf van den grond
was er eene ruwe zoldering in gemaakt en aan twee
kanten waren de zSijden vier voeten hoog toegekleed,
doch de beide andere zijden geheel open. Op
het midden van de zoldering ftond een kist, welke
zeer waarfchijnlijk de overblijfzelen van een man van
aanzien bevatte, en op de Westzijde van het gebouw
welke op de Sound uitzag, was de gelijkenis van een
menfehenaangezicht gefchilderd. Dit houten gefticht
fcheen, wegens zijnen wankelbaren toeftand, -reeds lang^
geleden opgericht te zijn; ook hadden de inboorlingen
reeds ftutten bij de palen gezet en het gefchilderde meer-
malen, zo het fcheen, opgeverwd. Begeerig om te
weten wat er in de kist was, en geen ingezeten daar
omtrent zijnde, wilde de Kaptein er eenen van het
volk laten opklauteren, doch toen deza dit onderftond
dreigde het ganfche gevaarte omver te vallen; waarom
de Kaptein beval er van aftezien; vermits hij niet gaarn
een gebouw wilde vernielen, welk de Indianen denke-
lijk voor geheiligd hidden en om het welke in ftand te
houden zij vele moeite fchenen aantewenden. Het was
ook nog  niet lang geleden,  dat de inboorlingen in de-
R ze ISO
REIZE    NAAR    D!
■* II
61
H -
1787.   ze Baai geweest waren;  alzo  wij  eene  plaats  vondets?
Qggstpaand. <jaar vuur  geftookt was,  het welk nog  maar kortlings
fcheen  uitgehJuscht.   Op  deze  pick  teekende  woodcock e?n gez|$ht van het  land,  zo als  het zich in
de-jj^jfi^voegde plaat vertoont.
.-j^k-deze Baaj roeiden zij bijna West naar het fchip r.
doch een eind wegs gevorde'rd zijnde zagen zij dat het
ftrand omtrent anderhalve mijl Noord-west aanliep en
vervolgens op eens Noordelijk ftrekkende eene fchoone.
haven yprmde , n^ej^eenjge kjeine met boomen wel be-
defyffi; eikflijtyl in den m<and, en omtrend drie of vier
rrj^egrfdj^p. Des avonds aan boord terugkoraende ver-
fton^n zij dat er inboorlingen aan het fchip geweest
en ?ttdijke Zee-Otter en Hermelijne vellen van dezelven
gjeH8?bt waren.
s^$#zen$prige vriend uit het Noordwesten daagde den,
2CfyJ5gen df 11 ■< ^idd^g wederom op j ipr eene -gyrate boot;
en zijn gez^fchap beflond uit twia||g mannen en yrouwen*,
tigpfovpf twaajf jongCns' en meisjens en ettelijke kleine
kinderen.
Aangezien dit Opperhoofd, ttfj zijn affcheid ncmen ^
typloofd had met ecne goede lading Zee-Otter vellen te-
gjillen wecj^kjgnen j.r hoopjten wij dat er onver«ijld-een
lus^ige handel zoude ^ova-pgen en brachten alles daartoe;
in gere^feejid. Majar wij ondervonden weldra dat onze
oude • ke^fsr dit maal zijne zaken niet op een ftel en
fproflg- wil^e- < yerrichten; en misfchien dacht hij dat
^jjft bij zijn vorig bezoek, geen genoegzaam denk-
bceld f van fj§j§ja$ groofb^-id gekregen hadden. Althags hij.
lgH§r#.; ons j|fl met gtootc ftaatfie en plechtigheid op.
z^de, terw#J;de ganfejp^ bende zong en ons niet alleen
tnet h^Bjrgezangji maar ook met hunne fpeckuigen, vcr-
maakte. Deze beftonden in eene groote oude doos, waar
op zij, als op een§: trom, met de handen floegen, en
twee 3?^&]stn$5ftdke. ty^eo voeten lang en een paar duim
in dgfj rejt^fid^; wajgn> en gemaakt -van hoIJc ftukjens
os hout
■rai
jMiiiiii  n 1  NOORD-WEST RpST va^MEI&KA
hout zeer net zamengevoegd: vo&ft-s warefr'Jzlj aan de . *ffi*
befide einden toe en met' Httine:rnf&eiK)tiy ge¥uld; Eti ©"geoittliaJ
Opperhoofd had eene -^Hl%ze . ratckOffr de handy yHST*
ke hij dikwijls./met eene fading van' Veef Be'dul&e^Sg
kundigheid, fchudde ; terwipd-'-de overigen zijne '-leiSrfig*
fcheenen te volgen in er zeer fiSafowkeurig iMr0 te" zingenl
Hij was gekleed in een rok van laken, welk: weleer
flharlaken gewee§f!; was, met ettelijke oude gbuden en
zilveren franjes op de fchouders. j Maar dit fieraad van
te geringe waarde fchijnende, was Me rok aan' berrje
zijde tot onderen toe opgefierd met knoopen; en kleine'
looden pijpjes van een duim lengte. Zijn hair wel met
olie gewreven , was voorts bepoeijerd met Meeuwendons,
welk de Opperhoofden dezer Indianen altijd dragen, als
zij opgefchikt zijn willen: • en (ijli$&gfen 'kbd^igeii opfchik
deed hij zich' even grootsch vef&r-, als eeri Spaanf&ke'Dcrii
met mogelijkheid konde gedaan hel-rb'&rf. | Behalven' de
-zeldzame kleeding welke hij zelf droeg', '*%$& tv nog
eene andere in de boot niet min opzicht-elijk en bijna
op de zelfde wijze verfierd, welke gedurende het ge-
zang gedragen wierd vaft eehe^vrouvv, die wij voor de
zijne aanzagen.
Na. het eindigen van deze plechtigheid, vereerde het
Opperhoofd een half Zee-Otter vel aan: den Kaptein^
maar bracht niets te voorfchijn om te verkoopen, geven-
de ons te kennen dat hij vooraf aaii land moest gaan
eer er eenige handel konde gedreven worden. Na- alclaar
eenigen tijd vertoefd te hebben, welke wij begrepen dat
tot het uitzoeken der vellen befteed' wierd, kwam h|j
met de zijnen bij-het fchip terug; en nu dachtefP^S
dat de handel met ernst zoude beginnen. Maar- hierin
bedrogen wij ons andermaal; want het zingen ving wederom aan en terwijl het volk zong, verbeeldie hetjflOp-
perhoofd verfchillende karakters en veranderde altijd van
kleeding, zo dikwijls hij een nieuw karakter 'aannam;
doch als hij hier mede bezig was, hidden zommige van
R a zij- w
•1%I
I3S
REIZE   naar   de
1787. zijne medgezellen eene groote mat, op de wijze van
Oogstma*nd. een fcherm, voor hem, op dat wij niet zien zouden,.
wat er achter het gordijn omging. Onder anderen ver-
toonde hij zich in -het. karakter eens Kcijgsman en fcheen
toen al de woeste wreedheid eens Indiaanjchen wex-
winnaars over zich te hebben.. Vervolgens. nam hij het
karakter--eener vrouwe aan en om hierin des te beter te
flagen, had hij een masker voor, het welk een vrouwen tronie met alle hare verfierzelen vertoonde. Het ge-
leek indedaad zo volmaakt op het-.aangezicht van eene
vrouw dat wij vrij zeker waren, dat het de kunst der
Indianen te boven ging en gewisfelijk door de Span-
jaarden achtergelaten was, toen zij de laatfte. maal deze
kjist aandeden..
; Toenjdeze ver^aklijkheid, waarin wij vooral moes-.
ten toonea. behagen te fcheppen, was afgeloopen, kwapi
bet Opperhoofd .nevens- ettelijken van zijn volk aan boord;
en wij begonnen dndelijk te handelen. Wij kochten.
dien dag vijfentwintig ftukken vrij goede Zee-Otter velr
len, welke te zamen naar gis tien heele vellen uitmaak-.
ten; doch, het fcheen dat het Opperhoofd ons zo wet.
voor het vermaak, welk hij ons gegeven had, als voor
zijne waar wilde. doen betalen; want een goed vel was
niet minder te koop dan voor eerte Dragondermuts, twee
dien gemeen breeddoek, een paar gespen ^ twee handvol..
kleine kralen en twee vischhaken. De. goederen,. welke
wij in ruiling gaven, waren Dragondermutzen,.geftreepte
wollen dekens,. toes van achtien of twintig duim lang,
gespen, knoopen en kralen van -allerhande flag, doch in-
zonderheid kleine, doorfchijnend en- van eene groene blaau-
we of gele kleur. Voor deze laatfte dingen was echter
zelfs geen ftuk van een vel te koop ; doch zij. werden
flechts toegegeven om de koop te fluiten-, even gelijk
tinnen.ketels, koperen pajnen en kommen: maar bijlen,.
(4|sfe!s. :e\\ houwpelen wilde  men  bijna geheel niet aanr •EOT!
NOORD - WEST KUST van AMERIKA.   133
Onze vriend was even langwijlig in zijnen handel, als 1787.
m zijne vermaaklijkheden ; £odat wij alles wat hij te Oogstmaand
koop had dezen dag nog niet eens konden machtig worden: en toen des avonds het. handelen wierd afgebroken.1
zond hij zijne boot naar de wal en bleef met eenen
der zijnen des nachts bij ons; terwijl wij joseph
woodcock, ak gijzdaar naar land ftuurden.
Woodcock ging. dikwijls voor gijzdaar naar de wal,
en. werd ^iaardoor wel bekend bij de inboorlingen, die
op zijn gezelfchap zeer gefteld fchenen.. /Bij eene dergelijke
gelegenheid vertoefde hij eens drie dagen onder de Indianen;
in welken tijd hij goede gelegenheid had om hunne gebruiken en levenswijze optenemen: en zijn verflag daarom-
trent. ftrookte volkomen met de waarnemingen van d-n
Kaptein. Hunne vuiligheid en morsfigheid ging alle. be-
grip te boven.. De fpijs, welke meestal in visch. be-
ftond, werd gemengd met ftinkende olie en andere even
onaangename inmengzelen. Het overfchot. van elken maaltijd werd in eenen hoek der hutte geworpen op eenen
hoop,, welke reeds gedeeltelijk aan-het rotten was: het
welk. met eene groote menigte vet en ftinkende olie een
benaauwden en fchadelijken flank veroorzaakte; des te
erger om dat zij in het zelfde vertrek. aten en fliepen.
Wegens deze onaangename omftandigheid deed woodcock dikwijls een wandeling door, de bosfchen, doch
hij werd altijd zorgvuldig hewaakf door zommigen van
het. gezelfchap, uit. vreze- dat hij zich van hun zoude
zoeken we^temaken. Eens onder anderen wat ver van
het verblijf der- Indianen voortgewandeld-. hebbende begon
hij tot tijdkorting een oud deuntje te fluiten , niet ver-
moedende dat de Indianen hier uit. iets kwaads zouden
opvatten, wanneer zij hem hoorden;. doch hij vond zich.
-daaromtrent in zijne meening- bedrogen, daar er aanftonds
verfcheiden kwamen toefchieten en. begeerden dat hij zoude ophouden. In het eerst begreep hij hunne meening
siet en ging met. zijn deuntje voort;  doch een van hun.
R ^ maak* *34
REIZE    NAAR    DE
1787. maakte er fpoedig een eind am met' de hand op wood-
Oogstmaand. cocks mond te.leggen, vrezende, zo het fcheen, dat
hij, met zijn fluitfin, aan zommigen zijner fcheepsmak-
keren een teeken bedoelde te geven om bij hem te komen. Uitgezonderd deze naauwe bewaring, behandelden
zij hem met de grootfte vriendelijkheid; en als zij fpij-
zigden. gaven zij hem altijd het gene zij voor het leB-
kerfte beetje hidden, en goten over zijn visch overvloed
van ftinkende olie, welke er naar hunne meening eenen
nieuwen en alleraangenaamften fmaak aan gaf: zodat het
gansch niet gemaklijk viel van hun te verkrijgen, dat Zij
hem zijne visch zonder die zaus wilden laten eten.
Door zulk eene morsfige levenswijze zaten deze arme
fchepzelen altijd vol ongedierte, het welk zij echter
hoegenaamd als geen ongemak ' fchenen te befchouwen;
want zodra de luizen hun begonnen lastig te worden,
vingen en aten zij dezelve op met den grootften fmaak en
bedaardheid: alleen echter, wanneer zij er grootlijks door
gekweld wierden, en geen tijd hadden om zich op de
gewoone wijze van deze gasten te ontdoen, keerden zij
hun wambuis om en trokken het verkeerd aan, om de-
zelven zo doende een uur of wat uitftel te geven.
De arme woodcock was metierhaast met dit ongedierte even dik bezet, als zijne tegenwToordige medge-
zellen; doch de gewoonte had hem deze lastige gasten
noch niet leeren verdragen, en hij vond zich dus in eenen
zeer onaangenamen toeftand. De Indianen poogden hem
te beduiden, dat hij 'er zich, op hunne wijze, van moest
""ontdoen; maar dit ftond hem zoo geweldig tegen, dat
zij zijnen afkeer van hunnen voorflag aanftonds begrepen.
Einddijk vrieg hij aan eene der vrouwen om hem van
het ongedierte te verlosfen, en deze willigde zijn verzoek gaarn in, en zuiverde hem in den grond van het
gene zij, naar alien fchijn, voor een groote lekkernij
hield.
Des
-rnfffinrrnntfirrr NOORD-WEST KUST van AMERIKA.   135
Des anderen daags morgens te zeven uur kwamen de i787«
Indianen wederom bij ons aan boord, en onze handel Oogstmaand,
ving op nieuws aan; doch het Qpperhoofd was niet minder langwijlig in het verkoopen dan daags te voren: wij
kochten ongeveer even zo vele vellen als den vorigen dag,
en ook tot den zelfden prijs; en bet was reeds zeven uur
des avonds voor dat de handel was. afgeloopen.
Tegen den middag. ging haijward naar de zuider
punt van den mond der Sound om middags hoogte te
nemen, en hij bevond de N. Breedte van die punt te
zijn 570 44'. n;-Daar vi ij wisten dat er nu in dezen om-
trek geene vellen meer te bekomen waren, befloot de
Kaptein om met de eerfte goede gelegenheid te vertrek-
ken, en nog dezen avond werd het fchip gereed gemaakt om zee te kunnen kiezen.
Betreffende ■ .de inWwonderen van deze Sound, welke
den naam van Portlocks Baai verkreeg, vonden wij de
Indianen, met welke wij het laatfte gehandeld hadden,
en die van den Noord-West kant kwamen, veel meer
geneigd tot Helen, dan een der andere ftammen, welke
ons hier bezochten. Het was in waarheid verbazend om
te zien, met hoe veel gedulds een dief het gelukkige
oogenblik kon ftaan afwachten, wanneer hij eenmaal iets
in het oog gekregen; had, 't welk hij dacht te ftelen;
en hoe geheim en behendig zij zich met den buit wisten
wegtemaken. Onder anderen liet een dezer knapen het
oog 'vallen op des Kapteins fchenkkan, zijnde een zwarte
lederen -kruik, en had dezelve ook reeds Onder zijn
kleed,'.-welk op de zelfde wijze gemaakt was als in
Prins Williams Sound; maar ongelukkig was zij wel
half vol'bier, het welk er gedeeltelijk uitftortende, den
dief in zijne oogmerk en aan den dag bracht. Ja, niette-
genftaande de Kaptein geftadig twee man in de kajuit
bij zich had, om het oog op de omfhulders te houden,
terwijl hij zelf rnet anderen aan het handelen was, nam
er echter een de.  kans waar om eem houwer onder.zijn
kleed 136"
R EIZEIkaa a   d e
m
lls'i:
n
m
&p
IRK'
1787-   kleed te fteken,  zonder ontdekt te worden  voor dat hij
Oogstmaand zo het fchips meende te verlaten.  De Kaptein ontnam hem
dien op het oogenblik en gaf er hem zakelijk mede op
den rug,  waarna hij heln van boord joeg.  Met alle onze
oplettendheid  en waakzaamheid,  vond een  ander echter
gelegenheid om uit een doos in de kajuit vier paar oude
kousfen en eenige andere dingen wegtenernen en er onge-
merkt mede uit het fchip te fluipen.   Onze vrienden 'van
den Oostkant waren veel eerlijker en ook gefchikter om
mede te handelen.  Het  kwam  ons  voor  dat  de  inboorlingen,  die  zich in Portlocks  Baaij en ten  Oosten
van  dezelve ophielden  zeer bang voor de  eerstgeraelden
waren, want zij vielen ons zeer lastig om dezelve weg te
jaagen en waren gansch niet op hun fchik, zo lang dezel-^
ve bij ons aan boord waren.  Het volk uit het Westen
fcheen ons  ook  veel woefler  en flrijdbarer  dan  eenige
van  zijne  naburen.   De*  fpraak  verfchilde een  weinfeS
van de anderen;  maar bet gezang en  de muziek wares
geheel verfchillende; hoewel de booten, wapens en jacht-
gereedfchappen genoegzaam de  zelfde waren.   Zij fchijnen bij uitflek vadzig en morsfig, waardoor zij natuurlij-
ker wijze,, met allerhande ongedierte  gekweld zijn, waar-
mede zij op de flfaksgemelde wijze te werk gaan.  Over-
rokken^van blazen gemaakt zijn  bij hun niet in gebruik,
maar zij  maaken hunne kleederen van de vellen van land-
en Zee - dieren  op den selfden trant als de ingezetenen
van Prins Williams Sound.  Bij de mannen is het doorfnij-
den van de  onderlip  niet  in  gebruik;  maar in  hunne
ooren hebben zij kleine gaatjens geboord, waarin zij kralen, fchelpen  en dergelijke tot fieraad  dragen: door het
kraakbeenige van de neus boren  zij  insgelijks een klein
gat, waarin zij dikwijls een naalde of fpijker ftaken, welke
zij geruild of ten gefchenke gekregen hadden.   Maar de
vrouwen  ontfierden  zich  op  de vreemdfte  wijze,  door
eene infnijding  in de onderlip te maken, waarin zij een
ovaal ftuk houts, aan beide zij den een weinig ukgehold,
dra- TSOORD-WEST'KUST'-vm AMERIKA.    r3;
dragen. 'Dit zeldgame ftuk houts -is ongevcer een halven l7%7.
duim dik in-den rand rondom uitgehold, ten einde het in- 0oSStm*ani-
de fnede in de lip geftoken zijnde, de rande-n van de
<fnede er in zouden fluiteri en het zelve dus kunnen vast-
zitten. Deze ftukken fchijnen grooter en kleiner gedra- ■
■gen te worden, naar mate van den ouderdom der vrouwen, of misfchien naar gelang van het getal der kinderen,
■welke zij ter waereld brachten. De zulke, die wij,voor
-tusfchen de - dertig en veertig jaar aanzagen , droegen het
■zelve ter grootte van een klein theefchoteltjen, en die ouder
waren naar evenredigheid grooter. Onder anderen zagen
.'•wij een oude vrouw die er een droeg als een groot thee-
fchoteltje. De zwaarte van dit fieraad of bordeken drukt -j';S
de lip zoodanig naar beneden, dat dezelve de ganfche
kin bedekt en de onderfte tanden met het tandvleesch
gansch en al bloot en zichtbaar zijn, het welk een zeer
onaangenaam gezicht is. Wanneer zij eten, hebben zij
de gewoonte -om op eenmaal meer in den mond te ne-
men, dan zij kunnen doorflikken, doch dit gekaauwd
hebbende, dieat *het lipftuk hun tot een bord om het
optdegg«n en bij gedeeltens er wederom aftenemen. Het
fchijnt dat de -vpouwen -aigemeen gewoon zijn dit houten
verfierzel in-de-onderlip te dragen. Als de kinderen twee
jaar oud zijn , wordt de lip -'doorboord en -een koperdraad
door het gat gefloken, welk zij tot hun dertiende of
veertiende jaar -blijven dragen; als dan wordt het koperdraad er uit genomen en het houten fieraad ingevoegd,
voor de eerfte maal ter grootte van een knoop. De
vrouwen hebben insgelijks gaten in de ooren, waarin
zij verfierzelen van kralen en andere dingen dragen. Voor
het overige is hare dracht net even eens als die der mannen; en beide zijn zeer gefteld op lang hair, welk zij
voor eene groote fchoonheid houden. Bij het affterye'n
eens vriends fnijden zij het echter vrij kort af, en dit
fchijnt de algemcene rouw te zijn bij alle de Indiaahfche
iknimen.  We vrouwen  dragen  het hair of -achter over
Wm re- *3fr
REIZE    NAAR   DE'
ml
Oo
1787. gevlochten of in een bos op de kruin van het hoofd za*
gstmaand. mengebonden; de mans of geheel los, of op de kruin ge-
bonden. De wijze om het hair met vogeldons te poede-
ren is alleen bij de mannen in gelwjuik: en de vrouwen.
* zijn in het gemeen de hairkappers van hare echtgenoo-
ten, welk. handweask zij zeer zachMtmig en behendig.
wisten te oefeneHO
De veelwijverij  fcheen onder hun geen plaats te hebben; ten minften wij zagen er nimmer eenen, die meer
dan e'en vrouw by -zich had, welke.- hij als de zijne aan-
merkte.  Op deze zijn zij  zeer oplettend  en behandelen
dezelve met zeer veel liefde en tedefheid: ook kan men*
hun niet erger beledigen, dan door zich te diep in hare
gunst te willen wikkele&  Zij maken insgelijks veel werks-
van hunne kinderen., en betoonen dezelven groote teder-
heid.  De vrouwen^ hebben. de kojakaarheden of rijkdom-
men in hare bewaring,  welk zij gemeenlijk in eene doos
of korfje bij zich houden; gelijk zij ook altijd den toon
geven aan de modes-; 't welk bleek uit het plaatzen der
verfierzeleni ©f  door, aan  deze of geen aardigheid dien.
dag de  voorkeur  te geven;   Het is  bij  dit volk ook
niet in gebruik, gelijk bij de Zuidzee Eilanders, dat de
mans en de vrouwen  ieder afzonderlijk eten,  of dat de-
vrouwen tot zekere fpijzen bepaald -zijn:  maar mannen,
vrouwen en kinderen zitten door dkander aan de maaltijd,
welke voornamelijk uit allerhande zoorten van visch beftaat,  als Zalm, welken zij in  den grootften overvloed:
hebben,.  Mosfelen  en  velerbande  andere fchelpvisfchen-,
Zee-Otters, Robben en Bruimisfohen,  van welker fpek
z\) "zeer veel. werks maken, gelijk van  het vleesch vam
allerlci. dieren,  welke hun voorkomen.  Wij konden aiet:
merken, dat zij zich van  gedroogden  Zalm,  tot voor-
raad voor  den  winter,  voorzagen,  en konden  ook nier
uitvinden,  waarvan zij in "dat ftrenge jaargetijd  leefden;
ten zij er in de nabijheid hunner winterwooningen eenige-
landdieren. te vangen zijn, en  zij,  gelijk  wij  genegen:
wa?- >TOORD - WEST KUST van AMERIKA.   |||
waren te geloven, hun voornaamfte voedzel  in  dien tijd   H&fcri
in den binnenften bast der pijnboomen zochten.  De tin- 0ow&w*>&
lien of blikken ketels, welke zij van ons kregen, werden
sgebruikt om uit te drinken; en zij kookten hunnen kost
in houten vaten, met .g^durig heete fteenen in het water
te werpen.
Deze menfchen zijn van grootte en geftalte vrij gelijk
aan de Europeanen. Het rrianvolk heeft een zeer woest
en wreed uitzien, het welk met de kleeding hun een
zeer heldhaftig aanzien geeft. Hunne wapeinen befiaan in
>dolken en! lange puntige fpietzen. Zij W-ordeh ongemeen
I*gt verfioord.^en zouden ei weinig om geven om iemand
dood te flaan, van wien zij zich beledigd achten. Ik ben
meer dan eens, zegt Kaptein poutlock, op het punt
geweest om dit lot te ondergaan, uit hoofde van eenige
•nietsbeduidende gefchillen in den handel; offchoon ik,
hUnn'e geaartheid vrij wel kennende, zo veel mogelijk
-tegen hun. op mijn hoede was en bij alle gelegenheden
'zorge droeg, om wel gereed te zffl, ingevalle zij iets wilden
<ondememen, hebbende altijd twee geladen piftOJen voor xmf.
Indien hunne vrouwen niet altijd zoo afgrijslijk vim
en morsfig- waren, zsouden ze in geehen dede onbevaMag-
zijn ; ziinde hare trekken over het algemeen niet onaan-
genaam^ en hare houding ftemmig. Zij gaven ons echter dikwerf gelegenheid om hare zucht om te behagen
optemerken, inzonderheid wanneer ons volk aan land was
om brtfndhout te hebben. Zij plaatften zich als dan ge-
meenlijk op een rij en begonnen te zingen en figuren te
maken<, zo lang ons volk aan den arbeid was. Indien
hare kluchten onze Matrozen bevielen en aan het lagchen
maakten, borften zij aanftonds alle te gelijk in een luid
gefchater uit, en als de Indianen er niet bij waren, zouden ze ons volk de behulpzame hand leenen om het
hout aantehalen en in de bo#t: te brengen. Inzonderheid
waren zij ons van grooten' dienst om het hout van den
oever  door de branding in de boot te dragen, daar zij
S 2 door
I 140
REIZE    NAAR.    DE
1787. door geen kousfen en fchoenen bdemmerd waren en ons:
Oogsanaaud-yoKj. zjch aj.s dan niet behoefde nat te maken. Matrf'
wanneer de mans op het mat kwamen, terwijl ze zich
dus gedienftig betoonden, joegen dezelve haar terftond
en zonder veel moeite weg. Bij dergelijke gelegenheden
had de Kaptein de gewoonte om het volk kleine blinken*
de knoopjes mede te geven om die aan de vrouwen te
vereeren, waar mede hare hoogmoed en eerzucbt niet.
weinig geftreeld wierden. Eens de gelegenheid niet toe-
Iatende om de boot op den gewoonen tijd naar land' te
zenden en het volk, welk daar met hout te kappen bezig was, eten te brengen, noodigden de vrouwen het zef-
ve naar hare wooningen, welke ruim driehonderd roeden
verder lagen, en onthaalden, of wilden het zelve althans
,onthalen, met alles wat hare aranoedige hutten opleveiv
den onder eene qllftryrfcndftKjkfl-g • .hphyidpliVig.
Hunne hutten zijn van ettelijke planken zamengefteJd-,
welke zij met zich voeren, wanneer zij naar hun win?-
terverblijf vertrekken. Het is onbegrijpelijk hoe zij- met
hunne gebrekkige gereedfchappen deze planken- weeen te
vervaardigen, daar zij er hebben van wel tien voeten
lang, twee en een halyen voer, breed, en echter niet bo*
ven een duim dik.
Het land is zeer bergachrJg en wd bedekr met Pijnboomen, welke er van eene verbazende zwaarce gevonden worden.
Hunne -taal is raw en onaangenaam om te hooren, wij
geven er hier eene kldne proeve van, voor - zoo verre het
raogelijk was- hunne klanken door onze fpelring uittedrukkerv.
Hatfeene,.
Toutes,
Hat at a,
Caw - wout,
Hoetaay..
Qaa congo,
reik mij over.
een Zee-Otter*
breng.
kralen.
ijzer.
een defcen.
Eei NOORD-WEST KUST van AMERIKA.
■m
Sen,
Tmtes Gaatea,
A-gua-goone,
'.'.Caw - a - kana ,-
Onowj&a?
Lala,
Claake,
Sulk>,
Clacke,
Taike.,
Nusk,
Takoon,,
Ka-cheene,.
■Claij-too-fchoe,
Tack-a-too-j'choe,
Nusk-a-too fchae,
Coo fchuck,
Cheene caugt,.
water.
een, jonge Zee-Otter,
flecht.
Ijijzelaar of vriendfchap.'. ]
een doos.
de. tong..
bezien.
Marmotten of Hermelijnen vellen.
een.
twee.
drie. g
vier...
vijf..
zes..
zeven.  pj^Si |||s<
acht. ■ Ifei
negen.
tien.
Cheene-.eaugt ca-ka-chee- vijfcien.
1787.
Oogstmaand.
ne.
Zij hebben- vele fraaijigheden onder him, welke too*-
rren dat het volk gansch niet ontbloot is van vernuft
en vindingskracht. Onder anderen maken ze zeer aardi-
ge manden. van twijg, waarin zij dikwerf hun eten ko-
ken, met er gloeijende fteenen bij te doen. Zij- hebben
tamelijke denkbeelden van beeldhouwen; en op bijna aide werktuigen, welke zij gebruiken, is eenig ruw fnijwerk
te zien, hen welk een. of ander. dier zal verbeelden. Toen
woodcock bij hun was, vereerde eene. van de, vrouwen hem eene kam, wdke zo gernaakt was, dat zij een
Arend moest verbeelden; em waarvan de ■ afteekening hier
nevens te zien is. Maar vermits het eigenlijk geene zeld-
•zaamheden waren, waarom het ons te doen was, ver-
bood Kaptein po.rtlo]|k ten ftrengften deze dingen te
koopen, juit vreeze dat zo deze handel vrijftond, de in-
S I ge^
(
J 242
REIZE f2!N a a s.
D %
I78r. gezetenen geene vellen meer zouden willen te koop bren-
dogstttaa'nd. gen; vermits dezelve hun niet alleen nuttig, maar zelfs
noodzaakelijk zijn om zich te kleeden , en deze andere
dingen flechts de vruchten zjjn van hunne ledige uren,
en voor een groot gedeelte, door hunne vrouwen gemaakt worden.
Hier mede zullen wij nu affcheid Tiemen van onze In-
diaanfche Koopiieden en  voor de  laatfte 4naal van de
Amerikaanfche  Kust.  De  onfchatbare  waarde  van bare
pelterijen  zal  de  vaart op dezelve fteeds aan den gang
houden;  en wanneer deze eia&s op  een vasten voet gebracht en er eene volkplanirag gevestigd word, zal de-
zelven een zeer kostelijken eh voordeeligen tak van Koop-
handel uitmaken.  Ondertusfchen zoude het voor de re-
geering of voor de  Oost - Indijche Maatfehappij eene ge-
makkelijke zaak  zyrJuObier •*att-.£ene  uolkplartdBg aante-
leggen.  Wegens  de weinige  talrijkheid  der inbodrimgen
was  dit in de eerfte plaats zeer mogelijk;  en  daar de
Maatfchappij verplicht is om al de Thee van de Chinee-,
zen voor gereed geld te koopen, zouden de kosten van
deze volkplanting bijna niet in aanmerking komen, maar vol-
doende zijn  om alles te betalen wat uit China gehaald
wordt.  Een ander voordeel, welk hier van waarfchijnfijk
het gevolg zijn zoude, is het voornemen, welk zich een
wdbekend ondernemend  man,  gevormd heeft, om met
behoorlijke  aanmoediging van 's lands wegen ,  over land
naar deze gewesten  te reizen.  Waar door de vraag om-
<8&lt  den  lang  gezochten  Noord-Westelijken  doortocbjt
SrMdelijk  volledig zoude  beflist  worden,  en  wij  eerlij*
b^ericht krijgen  van  de inwendige  gefteldheid des lands^,
waarvan wij tot hier' toe niets weten.  Eene gebeurtenis^
naar  welke  ieder  beminnaar  van  het vaderland behoort
te wenfchen; en  fchoon de onderneming, met alle be-
denkelijke gevaren zoude verzeld gaan, wat is er dat de
Britfvhe ftoutmoedigheid niet durft wagen.
TIEN- WU NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    143
«*mfpfc3lL
TIENDE  H O O F D S T U K.
Tocht van de Amerikaanfche Kust naar de Sandwich-Eilanden. Verblijf aan Owhijhee en verrichtingen aldaar.
Zij krijgen te Atoui bericht van Kapt. dixon. Zei-
len naar Oneehow. Bezoek van den Koning, en ab-
eenooe. Verflag van het omkomen van Kapt. cook.
Baldadige llandelwijze der Grooten. Poo a re a re ge-
flraft. Bericht voor Zeevaarenden omtrent de Sandwich-
Eilanden. Tocht naar China; de Eilanden Tinian en
Saijpan.  Aankomst te Wampoa.
JVJLet het aanbiseken van den dag werd de Stuurman J787«
haijward uitge^nden om te zien of de wind-goed was °Sstniaim •
em in zee te komen terwijl wij intnsfehen ons jaiianker
aan - boord haalden. Na zijne terugkomst ligteden wij
het andere anker en raakten met eene frisfcbfi koelte
ender zdl; doch in den mond van de Sound kregen wij
flappe veranderlijke winden 3»et eene fterke tij, <8<p0-dftt
wij het fchip door de floepen moesten laten boegzeeren;
Tegen den middag echtes Jfep de wind met de eh am.*
wanneer wij met gang naar buiten raakten. De Indianen volgdan. ons anet bonne booten op eenigen afftand;
waar ziende dat wij in zee Jiepen keerden zij weJerotn
nerug.
Van dezen dag tot den 16 van Her&tsnaand, wedejs Herfstmaand
voer ons niets meldings waardig, Toen waren rWJjvOjk
1360 24' W. L. en vermits een kAenweilaud op 1350 W. L.
en <x6° 50' N. B~ door een Spaanfchen Zeenaan zoude ont-
dekt zijn en wij ons des avonds vijf groote mijlen be-
noorden die breedte bevbuden, werd het raadzaam geoor-
deeld een bijlegger te maken , doch met het aanbreken
van den dag was er nergens eenig land te zien.'
Des
11
e
16 -144
R E  I Z ETrN  A  A R    D B
wm
1787.
.Herfstmaand
Des anderen daags zagen wij voor de eerfte maal eerse
groote vlucht vliegende Visfchen en den jvolgenden dag
ettelijke Keerkring Vogelen -en Bruinyisjchem Vervolgens
zetteden wij onze reis ongehinderd voort tot den" 27-,,
wanneer zich des avonds het hooge land van Owhijhee
W. Z. W. aan ons opdeed, en den volgenden morgen
nog een mijl of zes van de wal zijnde, kwamen er reeds
eene menigte kanoes hij ons, met de onderfcheiden voort-
brengzelen van het.eiland., als Varkens,.Gevogelte, Brood-
vrucht, Taro, Potatoes en Kokosnooten; van'.welke zij
ons eenen ruimcn voorraad. aanbrachten : zijnde er zommigen die, niettegenftaande het onbeftendige weder en
de zware branding, drie .en vier maal naar de wal roeiden om eene nieuwe .lading te halen. Wij "bleven dien
dag tusfchen de vier en vijf mijlen van het land en
kochten-van Vmorgens te zeven tot 's avonds te zeven,
omtrent tweehonderd Varkens en Biggen en wel ander-
hafve last vruchten, als mede wel zoo veel biezen-touw
en vischfnoeren dat men er anderhalf honderd vademen
twee duims touw van zoude hebben kunnen maken. Het
volk was zeer gemaklrjk om mede te handelen en wij
kochten alles zeer goed koop. Alleen brachten zij ons
maar zeer wehiig zout, 't welk wij geloven aan dit
eiland in ggenen overvloed gevonden te warden; ten zij
aan de Westzijde.
Den ganfchen dag waren veertien man bezig geweest
met het flachten en inzouten van Varkens en voor den
avond hadden  wij  twee  half aams  vaten  gevuld.  Van
eenige der grootfte Varkens hadden wij het vel laten
amemen, welk wij zeer dienstig gevonden hadden om
den onderkant der zeilen te beleggen. Om deze vellen
te bewaren, leiden wij dezelven vierentwintig uur in de
pekel, waarna zij wierden te droogen gehangen. Na twee
of drie dagen gehangen te hebben, bonden wij dezelve'
aan  bosfim en  op deze  wijze  bleven  ze  een
m
goc
«ncs nu en
eens gcIoeI
v
mr-i
rgeruimen>
?nde.'< NOORD-WEST KUST van. AMERIKA.
Des anderen daags-vingen wij verfcheiden groote Haai- l7%7-
jen, en zagen met verbaasdheid hoe' weinig de inboorlin- IIerfs:m:ian4
gen deze dieren fchijnen te vrezen. Wij hebben onder
anderen vijf of zes groote Haaijen om het fchip zien
zwemmen ; terwijl er zich gewisfelijk wel honderd Indianen, mannen en vrouwen, in het water bevonden, die
er zich geheel niet aan fchenen te kreurien; gelijk de
Haaijen hen ook nimmer zochten aantetasten, offchoon
zij het voorgeworpen lokaas; gretig inflokten. Weshalven
wij vast Itelden dat het volk bij ondervinding wist in
ftaat te zijn om de aanvallen van dit verflindend mon-
fter aftekeeren, en daarop zijne veiligheid bouwde.
Den 30, gelijk ook den voorigen dag, hadden wij wederom eene menigte kanoes bij ons, welke toen de nieuws-
gierigheid voldaan en de ladingen verkocht waren tegen den
avond ftrandwaards keerden; wanneer wij naar Atoui onder
zeil gingen,. alwaar. wij bericht van de Koningin Charlotte hoopten te vinden, ingevalle zij ons voor was; of
zo niet, er een brief voor Kapt. dixon 'te laten, indien
hij deze plaats vervolgens. mocht aandoen.
iViet het aanbreken. van den volgenden morgen ftonden Wijnmaand-.
wij verwonderd ons van-- eenige Indianen te hooren roepen en .eene kanoe naar ons toe te zien komen. Zij'
bleef flechts eenige oogenblikken bij ons en keerde toen
naar Mowee te rug, waar zij te huis hoorde, hebbende
niets te koop gehad dan eenige lappen doek. Ondertus-
fchen is het verbazend, hoe verre in zee dit volk zich
in zijne ranke kanoes durft wagen : deze althans kon
ter naauwernood de beide -mannen houden, die er zateh
te -roeijen.
Den 3 kregen wij de Zuid punt van Atoui in het gezicht en loefden toen op naar Wijmoa Baai. Terwrl
wij langs den wal voeren, kwam er eene menigte groote en kleine kanoes bij ons, die echter bijna geene
eetwaren te koop brachten. Wij verftonden van het
volk dat de Koning met de meeste voorname Iieden van
T het 146
REIZE  Naar  ob
Kt
ft
1787. het eiland thans te Oneehow waren, en dat er voor;.
Herfstmaand jiun vertrek, de taboe op de Varkens gelegd was, dus
wij er geene konden bekomen. Zij gaven ons ook bericht dat de Nootka en. de Koningin Charlotte aan het
eiland geweest. waren. De Nootka had er niet ten anker gelegen, maar was- naar Oneehow vertrokken en daar
eenige dagen blijven liggen*. Maar. de Koningin Charlotte had het anker laten vallen in Wijmoa Baai, en aldaar twee dagen vertoefd ; waarna zij vertrokken en
Zuidwaard opgezeild was: hebbende Kapt. dixon een
brief voor ons aan abbenooe gegeven, welke.in zijn ;
huis te Wijmoa lag.
Vervolgens kwam er een jong mensch aan boord, zijnde een zoon van abbenooe, en tahiree genaamd,
die ons berichtte, dat de brief in het huis onder taboe
lag, en dat wij dien, gevolglijk, niet konden krijgen;.
ten zij abbenooe zelf kwam of last gaf om denzel-
ven overtegeven. Hierop oordeelde Kapt. portlock
dat het maar best zijn zoude naar Oneehow te zeilen
en aldaar voorraad van Tarns optedoen, terwijl de ■ brief-
door een' bode gehaald wierd. Gevolglijk gingen wij
nog voor den middag derwaards onder zeil, in gezelfchap
van tahiree, abbenooes zoon, en nog een paar
andere Iieden, die ons onder weg verhaalden, dat er
tusfchen hun en: de. Nootka eenig verfchil was gerezen,
en dat tijaana, een der voornaamfte Opperhoofden
van Atoui, met de Ncotka was medegegaan. I
^ Des anderendaags  's avonds,  kwamen wij op den af
ftand van vier of vijf mijlen voor Oneehow ten anker,,
op twee en zestig vademen; zijnde het veiliger op zulk
eene diepte hier het anker te werpen, dan dichter onder den wal gevaar te loopen van op een flechten an-,
kergrond te raken. Voor den nacht kwamen er geene
kanoes bij ons; doch den anderen morgen te negen uur -
twee, van welke wij een deel Tarns tot oogenbliklijk
gebruik kochten.  Het volk berichtte. ons dat abbenooe
mer "NOORD-WEST KUST van AMERIKA.   !j|
met den Koning en zijn gevolg weldra bij ons zouden df7-
komen. Ondertusfchen werd het middag, zonder dat wij ^PP^'
eene enkelde kanoe verrtamen. Weshalven Kapt. port-
lock de floepen naar den wal zond om te zien-of zij
hog wat Tarns konden bekomen1; ] van voornemen zijnde
om wegtezeilen, indien abbenooe voor den avond niet
opdaagde. Hij kwam echter na den middag met den
Koning en de voornaamfte Iieden van Atoui en Oneeltow
en zij brachten overvloed van Tarns en Potatoes mede.
Abbenooe verzekerde ons dat hij aanftonds om den
brief van Kapt. dixon zoude zenden, en ftond er fterk
op dat wij zo lang zouden vertoeven, tot de bode terug
kwam, het welk niet boven zesendertig uur kon duren.
Daar het zich nu liet aanzien dat wij hier Tarns genoeg
zouden kunnen op doen, befloot Kapt portlock hem
daarin genoegen te geven, en abbenooe deed toen aanftonds eene kanoe met den boode vertrekken; terwijl
wij reeds druk bezig waren met Tarns en water van de
inboorlingen te koopen
floepen
Onze  floepen  kwamen
hadden  niet  bijster veel
ziende  dat  een  van  het
was,  maar eene fchoen a
regen
terug,  doch
Abbenooe
land  geweest
vrieg wat er
den avond
Tarns opgedaan.
volk, welk aan
an den voet had,
van de andere geworden was, en vernemende dat hij dezelve,'bij -het intreden van de boot, in de branding ver-
loren • had-, --wilde hij dezelve aanftonds gaan opzoeken
en verzocht hem de plaats aantewijzen. Of wij hem
voorhielden dat het hard woeij en ook reeds duister
"begon te worden, het kon alles niets helpen. Hij be-
greep dat eene fchoen van weinig of geen dienst zijn
konde eh roeide .dus met eene kanoe naar den oever;
waar hij binnen het uur , met fchoen en gesp , terug
keerde, zeer verheugd zijnde dat hij in zijne onderneming
had mogen flagen.
Onze oude vriend verhaalde ons dat de Nootka onge-
eild, en dat
de
•veer een maand geleden van hier was weggezeiMy
T a i48-
REIZE    NAAR    O £
1787.   de  Koningin  Charlotte  voor achttien  of
twintig
-dagen
Wijnmaand. jfoui veriaten had. Wij verftonden insgelijks .van hem
dat de Nootka gansch niet in vriendfchap vertrokken
was, maar op hun gefchoten had, zonder echter iemand
te kwetzen: doch met Kapt. dixon waren zij als zeer
goede vrienden gefcheiden. Ook bevestigde hij het bericht van tyaanas vertrek met de Nootka.
Den volgenden dag ontving Kapt. portlock,
handen van een der Opperhoofden, een brief van
Opperftuurman der Nootka., meldende dat zij den 5
vorige maand van dit eiland vertrokken waren en
anker in  Tarns  Baai verloren hadden,  hebbende  de
boorlingen ,
gefneden ;  doch- wij
toe.  Er  wraren nog
Baai verloren hadden,
zij  onderftelden ,  de  kabel  aan
uit
den
der
een
in-
; o ; ; onderltelden , de Kanei aan ftukken
fchreven dit veeleer .aan de rotzen
meer brieven van de Nootka voor
zommigen van ons volk; mede met het bericht van het
verliezen van het auker te Mowee. en van eene zware
dregge ergens elders..
Wij kregen dezen dag onzen voorraad- van Tarns en
water aan boord, en des anderendaags rnorgens kwam de
bode met den brief van Kapt; dix.on van Atoui terugi
Deze was gedagteekend van den. 18.der voorige maandr
en verraeldde dat hij den 9 van Oogstmaand de Ameri-,
kaanfche kust verlaten had, met vi]ftienhonderd vellen
en al het volk in goeden welftand; hebbende nog eenige andere fchepen. op de. kust- ontmoet. Hier op liet
Kapt. portlock terftond het anker ligten., fchreef in-
tusfchen een brief aan • Kapr. colnett of duncan
of eenig ander Bevelhebber tot de Maatfchappij van Koning Georges Sound behoorende, en gaf dien aan abbenooe ter bezorging ;• waatna wij met. den middag van
het  eiland. Oneehow onder zeil gingen.
Wij verlieten nu voor de laatfte maal deze. eilanden;
doch moeten onze vrienden aldaar het recht. laten we-
dervaren van er bijtevoegen, dat wij hen altijd vrien-
• delft/ j en  gedienftis  jrevonden  hebben..  Bij  ons vertrek
gevonden NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    149
een
genaamd van .daar.
man van aanzien,  ta-,  1787.
,met;
ons naar. Oneehow -Wijnmaaud.
Koning en de. voornaamfte
van- Owhijhee  hadden  wij
booaraanee
genomen,  alwaar  hij van: den
Grooten  met groot genoegen  ontvahgen  wierd.  Kapt.
portlock vond hem zeer fterk gelijkende op kanee-
na,  die bij  het  om.komen  van  Kapt. cook  insgelijks
fneuvelde, doch zich altijd zeer vriendelijk gedragen had;
en  vrieg  hem  daarom, of hij  kan een a kende.  Deze
vraag  kwam  hem  onverwacht. voor  en  hij  fcheen . zich
eenjgen tijd te bedenken, wat) hij er op. zoude antwoorden:
eindelijk gaf hij  ons te kennen dat kan een a zijn broe-
der  geweest  was, Ot welk  ook  geen. twijffel leed,  wegens  de  groote  gelijkenis der wezenstrekken.  Tabooa-
raanee  is een  welgemaakt  opgefchoten fraaij ■ menschj,
en  voor  zoo  verre  wij  over,  hem fkonden^bpordeelen,
ook. even  gefchikt  als  zijn  ongelukkige  br.oeder.   Van
d,ezen  fprekende , .kon hij^ozijne  trarfejv  bezwaarlijk be-
dwingen  en  hij  verzekerde- ojis,  dat, dezelve,  tot  het
:laatfte oogenblik des levens,  onze oprechte en -getrouwe
.vriend gebleven was.  Wij vriegen hem of Kaptein cook
met eene pafca was omgcbrachr;  en hij zeide qns van
neen,- maar dat hij:, geyejd  was met een ander  geweer.,
waarmede  hij  tusfchen  defebo'uderen geftoken w,as, zo
dat  de punt  bij  de borst weder was  uitgO
keek vervolgens  ove-ral  in  de  kajuit rond,
een  bajonet vond, verzekerde hij ens dat de Orono met
een  dergglijk  geweer  gekwetst  wierd.  Ook  is  dit geheel niet o^waarfchijnelijk,,-vermits  de, inboorlingen ettc-
.fiyke  ba;onetten ,vgan  de  fgjjgpen -gekjggen ' hadden,  zo
.bij railing als  met  itelen;0en <|aar hij, ons .zeide bij het
ombrcngen  van  Kaptein cook  tegen woorcl-ig  geweest te
zijn, verdiende hij  zekerlijk geloofd te. worden.  Hij ver-
haalde ons dat er door ons fchieten eene groote menigte- volksjketroffen was en -dat. der gekwetsten meestal ge-
ftorven waren, en a!thans jg^pne-anderen herftdjl, dan die
^jflpchts  vleeschwonden  bekonjen hadden. - Hij  voegde er
'T1* bij
komen.   Hij
en  toen hij
■y 150
REIZE    N ASA R
D E
17*7.   bij, dat "de tegenwoordige Koning coma-aamaa-a en
Wijmnaand. andere  hoofden  te  angftig  geweest  waren  om bij ons
.aan boord te komen, uit vreeze dat wij den dood on-
zer landlieden mochten wreken.  Voorts berichtte hij ons
dat pareea  het voornaamfte  Opperhoofd was in  den
omt#k van Karakakooa Baai en thans in groote ach-
ting.  Hij  bevestigde insgelijks bet bericht dat de  oude
Koning terexoboo zijn eigen dood geftorven was, en
door  zijnen  riaastbeftaanden  coma-aamaa-a was op-
Sjgevolgd,  zijnde van zijne onderzaten zeer betreurd.  Ein-
•«elijk cfesed hij ons een vSrhaal van  twee fchepen, wel-
•keOn Karakakooa - Baai geweest en er vijf dagen gelegen
haddeti.  Naar- zijtf-zeggen, waren het Britfche fchepen
geweest ,  welke vfftien vrouwen  en acht kinderen aan
boord  hadden,  en  wel naar  zijne  befchrijvJng EUrope-
fche.  Dit verhaal. bevreerndde ons zeer, en daar wij ;WSl
tefsten dat  dit volk zeer goed in ftaat is om vertellin-
gen te  vefzlhnen , floegen  wij er jfcist niet * veel geloof
tiah, ten minften wat die vrouwen en tiinderen aanging:
het overige kon waar zijn, offchoon  eene onwaarfchijet-
lijke omftandig&eid het ganfche verhaal  twijffelachtig en
verdacht maakte.  Maar hoewel er onder deze menfchen
eene vrij algemeene neiging fchijnt te heerfchen om ver-
tellingen te verfieren en zamenteftellen, met oogmerk om
te behagen en te verplichten; is er echter eene  andere
lioedanigheid ,  welke bij hun boven alle andere uitfteekt
en zich  onfeilbaar  vertoont  bij  dien  die maar eenigfe
maat van maeht of gezag bezitten, of uit eenigerhanden
hoofde tbt  hooger ftaat, dan hunne overige landsgenoo-
ten verheven zijn.  Want  trotsheid, baldadigheid en gul-
zigheid zijn de kenmerkende eigenfcbappen, waardoor de
lager klasfe geleerd wordt hen te vreezen en  met  ont-
zag en onderwerping hunne bevelen te gehoorzamen, hoe
ftrijdig  ook met derzdver  rust, belang of veiligheid: in
zoo verre, dat wij  eens  een  voornaam  Opperhoofd te
Woahoo in zijne kanoe  bij  het fchip zagen zitten, die
zelf
■*»&^ ■3F
NOORD - WEST KUST van AMERIKA.   151
zelf niets te koop bracht, maar het oog hield op een 1787.
asmen drommel, die misfchien van het andere einde des'^WataM**
eilands was komen roeijen, met zijn ganfche gezin en
misfchien met al zijn hebben en houden; als een paar
jonge Varkens, een weinig Pifang, gemaakt doek en ettelijke Broodvruchten. Zo dra deze zijne kleine lading
verkocht en daar voor eenige ftukjes ijzer en andere klei-
nigheden, (doch voor hun , inzonderheid het ijzer, van
onfchatbare waarde) bekomen had, fprong het inhalige
en wreedaartige Opperhoofd uit de kanoe in het water,
zwom naar dezen man toe en eischte hem ftuk voof-r
ftuk alles af wat hij hem had zien ontvangen, 't welk
deze ook terftond overgaf. Kaptein portlock fprak
er over met den Koning, die hem te verftaan gaf dat
zulks volgens hunne vastgeftelde gewoonten gewettigd was.
Op welk antwoord de Kaptein beducht werd, dat alle
verder poogen om iets ten voordeele van dien man uit-
tewerken misfchien het lot des onderdrukten zoude kunnen verzwaren en voor denzelven van erger en ernstiger
gevolgen worden; alsmede dat men zich gebelgd mocht
vinden, wanneer hij de gefchiktheid hunner regeeringswij*
ze in twijrfel trok of derzelver onbillijkheid zoude willen
aantoonen. Weshalven hij het gefprek elders wendde en
zijn eerfte opzet liet varen; offchoon hij zich daartoe
door het fterkfte gevoel van medelijden en deernis ge-
noopt vond.
Onder de verfchillende ontmoetingen, welke wij bij
ons. vorige. verblijf te AtoUi opteekenden, zal de lezer
zich het geval van des Konings bode, pooareare,
nog wel weten te berirmeren, die een oud Opperhoofd
met geweld tot het aanwijzen zijner fchatten noodzaakte
en zich dezelve vervolgens toeeigende. Door ons kort
daarop gevolgde vertrek van het eiland hadden wij geene gelegenheid om te vernemen hoe die zaak was afge-
loopen: maar zodra abbenooe nu te Oneehow bij ons
aan boord "kwam, verhaalde  hij  dat taaas het geval*
m,
 "^-■W~-~lm ■ ry$7.
■Wijnmaand,
R E I ZE   N A a-R   D 1
vernomen  hebbende zoo' toornig op den bode gewordcn
was, dat hij aanftonds bevolen had om denzelven, fchoon
anderszins eenen zijner-gnnftelingen, wegens de plundering
en; de  wrecde behandding van den ouden man , zonder
uitftel ter dood te brengen; en dat het Opperhoofd Mm
maateerae,  van  wiens  moed  en  behendigheid wij
reeds een ftaakje  gegeven  hebben,' dit bevel had uitge-
voerd.  Hij  hadOden misdadigen  in een vlek niet verre
&i$n Wijr.ioa aangetroffen, alwaar hij denzelven met eene
,pahoa a&nviel en naar eenigen tegenftand om. het leven bracht.
We  bode  had bij  toeval insgelijks eene pahoa  bij zich,
doch "hij was zo  weimg tegen den  krijgsman opgewas-:
fen, dat hem dit geweer van geen  nut geweest was.-'
Uit deze beide voorvallen fchijnt men te mogen op-
maken, dat fchoon het gemeene volk van zijn meerder
naar welgevallen geplunderd wordt, de voomame Iieden
echter niet ongeftraft elkander mogen aanranden en be-
rooven.
Wij onthouden ons' van eene  breeder befebrijving van
de inboorlingen dezer eilanden, ten aanzien van derzelver
perfoonen, huizen,  kanoes, burgerlijke, krijgs en  gods-
dienftige gewoonten, als zijnde daaromtrent een vollediger
Ajerflag door de Kapteins  cook en  king gegeven.  A1--
leen • voegen  wij ten dienste j van hun  die deze  dlanden
om  water  en ververfchingen  zullen  willen  aandoen, er
deze  raadgeving  bij:  dat  zij  wel  zullen  doen  om  op
het  eiland Owhijhee  een .weinig bezuiden-de Oostelijke
punt  aantehouden en den Zuidkant  langs te Ioopen, alwaar ' geenerhande gevaar is,  dan 't welk zich van zelf
opdoet,  en  een  genoegzaame  toevoer  van Varkens  en
groente  voor  dagelijks gebruik te bekomen is.  Vervolgens  de Zuidelijke punt omloopende, is er zout te krif--
gen, en bij het naderen van Karakakooa Baai overvloed
van fchoone  Varkens, Broodvrucht, Patatoes, Taro, Zui-
kerriet en Kokosnooten;  ook willen de inboorlingen water genoeg aanbrengen,  doch men moet toezien  dat zij
geen •*■*«■
NOOMX-WEST KUST van AMERIKA.   »#
geen bedfog  plegen en hunne  kalabasfen met zout wa    &m|
ter vullen gelijk  ons  volk gebeurde.  Op deze hoogte Wijnmaand;
is het ook recht gefchikt om Varkens intezouten, zijnde
de lucht hier frisch en onbelemmerd , en tevens het water vlak en nil, waar door de kanoes goede gelegenheid
hebben om zout en. Varkens aantebrengen.
Van hier is het raadzaam op het Westeinde van Rami te fturen, en van daar rechtftreeks op de West punt
van Moretoi, ten Noorden van welke men bij invallen-
den nacht veiligen ankergrond vindt. Dit eiland verlatende
di:nt unen •regelrecht naar den Zuid-Oost hoek van Woahoo te ftevenen en dien omzeilende, in Koning Georges
Baai ten anker te komen; doch -zo men er eenigen tijd
denkt te blijven , doet men wel om de kabels opte-
boeijen. Ook doet men veel beter om zich hier hout
en water door de inboorlingen te laten aanbrengen, dan
dat men hetzelve met zijn. eigen volk van land doet
halen. Voorts wijzen wij den zeevarenden tot het verflag van ons tweede verblijf aan deze eilanden;..welke
door huane Jigging en voortbrengzelen van uitftekend
nut kunnen zijn voor de nieuwe volkplanting in Botanij-
Bdal, en der regeering in het ftuk van levensmiddelen
veel gdds belparen; als welke hier met weinige kosten
te bekomen zijn.
Wij vervolgden onze  rds naar China  tot den 4 van Slacfetmaaad
Slachtmaand, zonder eenige bijzondere ontmoetingen. Toen
gisfende dat het eiland Tinian, volgens de ligging op
de kaart van Kapt. cook een groote tachtig mijlen
N. W. van ons was, lieten wij het den ganfchen
nacht met eene ftevige koelte uit het N. Q. en helder
weder er op aan Icopen, in hope van hetzelve met
den dag in het gezicht te krijgen, gelijk ons ook gebeurde en wij reeds dien zelfden morgen tusfchen Tinian en Saijpan doorzeilden.
- Dp de vlakten van Tinian zagen wij een aantal witte
Westen weiden, welke wij onderftelden de witte..-runde-
lip V rea
gH£
m 1 ^r-T-^frpr-y-^
■■ l>.'; ,'..'S
m
154
REIZE  naajC  b 1
:»•. I-
llf
1^87. ren te zijn, waarvan Lord an son zegt, zulk eenen
Slachtmaafld overvloed op dit eiland gevonden te hebben. Maar op
Saijp0n keoden wij geefleijfonde vee belpeuren, fchoon
wij er flechts eene hpjve tfajir af Warett. Deze beide
dilariden badden voorts- een onbefchrijjflijk Fchoon aanzien,
wegens de ontzachlijke menigte van Kokos- en andere
boomen, ef* wf konden deze fiabqe eilanden niet voor-
bijzeilen op zulk eenein geringen afftand zonder \ eene
fterke begeefte naar de ververfijhingen,. welken zij on*
in zulk eenen grooten overvloed konden verfchaffen, in-
zonddrheid versch rundvleesch en vrachten van een aan-r-
genaani zuur, welke wij geen .van beide in twee jaren
geproefd haddetn Maar vermits wij alle, door Gods
goedheidj frisch en gezond waren, noch eenige verkwik-
fcing noOdig hadden en de wind zeer goed en voordee-
lig was, oordeelde Kapt. portlock het raadz&mer de
reis naar China voorttezetten Zonder zich optehouden;
en het ftrekt aan het feheepsvolk der Koning' George-
tot eer dat er, bij deze,: aanloklijke gelegenheid, zo
min als bij eenige andere, geen gemor gehoord, noch
een misnoegd gelaat geziea^ wierd-
Den 15 kwamen wij bij de beide eilanden Botel Ta-
bago Xitna, liggende op-ai°5a'N. B. en 238p 35 W. L.
ten naasten bij Noord en Zuid van elkander met een
goeden doortocht tusfchen bdiden ter breedte van twee
of drie mijlen. Aan den Zuid - West kant van het
grootfte eitend fcheen het land zich binnenwaafds te
krommen en eene goede Baai te maken, wel gedekr
tegen de Noord-Oostelijke winden;.. Oak zagen wij er
eenig hout, doeh laag en dun. De Westzijde; had een.
2eer grben en verar lijk aanzien en op vele plaatzen
groote betedde plekken, gelijk er ook langs den oeveir
een aanifil vlekken van ajanmerkelijke grootte gevonden
wierden.
Wij deden geahe moeite .oin'. opteloeven en  ten  an-
ki* te s-tonesu, t 6«afep".va:v|agden  onzen  koers  naar
V For- -
rifc- NOO&D-WEST K*JSTT*van .AMERIKA.
*$$
Formofa, welk ?pj voor, 4s3J^pSBd in het gezicht kre-   X7*T*
gen en  den  volgenden  dag voorbijftevendenO SlacVumaan-4
Den 18 met bet aanbrekeu jyan den dag $agen wij lS
rondom ons eene menigte Chineefche Visfchers ofjonken,
en de kwsr in her. yerfchiet. -Omtoeks negen uur. ,^«-
namen wij een Chinee sch vaartuig, welk op ons fcheen
- saJKehouden, weshalven wij bijdr&aad^a en de floep der-
j»saards zonden,vin; hope van eenen loots jte ^eksg^jen.^
Ook ,hadden wij het g$M»ggen h$ar we^dra met' eenen
te zien terujg-keeren, die aannain op het fchip voor vijf-
tig dpWars naar Macao te brengen; op W^ke reiegjje wij
den <2i ten anker kwamen.
Wij vonden bier twee groote fchepen onder Ff.agfche
$rlag,, zijnde het eene een fregat y$n tweeendggtig flpk-
ken en het andere een gewapend ^voorra^ifchip; w.dke
jsen, algemeen onderftelde n&ar Fo.Mti$fa\ |>eftem.d te zjjn,
waar men meende dat de Franfchen zochten voet te
irijgen.
De floep naar de wal gezonden zijnde kwam terug
3met eetf brief van Kapt. dixon, houdende bericht van
zijne behouden aankomst in China en van zijn verblijf
te Wampoa, alwaar de beide fchepen de lading naar
het Vaderiand zouden innemen. Zij bracht ons insgeli ks
weehonderd en vijftig ponden versch rundvlee.sch en
-groenten Tnede, en vertrok toen weder naar de wal jrjjh;
<eenen loots voor on^en tocht naar Wampoa te halen.
Wij volbrachten denzelven op den 25, en hadden het
;genoegen Kapt dixon bij ons aan boord te zien, -van
wiens wedervaren zedert onze fcheiding de twee volgende Hfeoidft-ukken het verhaal  opleveren.
V A
ELF-
mm Sloeimaand.
14
R E I Z E   naar  d »■
ELFDE  HOOFDSTU K.
Kapt. dixon vertrekt uit Prins Williamsi*Sound. Ont^
dekking van Port Mulgrave. Verflag yah deze Baai
en van hunne verrichtingen ■ aldaar. Zonder linge wijze
van Begraven. Aankomst in Norfolk-Sound. Handel,
geaardheid en zeden der Inboorlingen. OntdekUhg van
Port Banks; en vervolgens van de KonirlgM^Charlotta-
Eilanden. Voorfpoedige Handed in Cloak -Baai. Hippah-
Eiland. Verfchillende ontmoetingen met de inboorlingeni
Kaap St. James. Vertrek van- de Koningin Charlotta-
Eilanden. Befchrijving van dezelve. Treffend voorbeeld
van gevoeligheid in eene Indiaanfche vrouw. Taal en
woestheid dezer- Eilanderen.  Rijke handel met dezelven*
J^[a dat wij van..Kaptein portlock affcheid
hadden, heiften wij de floep aan boord,  lieten de
waaijen en. febeidden met- drie hoezees van elkander,
genomeh
vlag;
ftellende naar den doortocht tusfchen. het Eiland
Montague en Kaap Hinchinbroocke,. welke. wij. den volgenden dag omzeilden., wanneer wijS aan alle kanten,
doch inzonderheid onder het land,, een/ groot aantaj
Walvisfchen vernamen.
Wij hidden  ons geftadig  zo dicht bij
wij,  naar gelang  van wind en  weder,
konden,  in  hope • om hier of daar een
aantetreffen;  en  reeds, den  22. vertoonde
fchijn eener opening; zo dat  'er befloten
het land,  als
zonder gevaaar
haven of Baai
he.j, land alien
wierd dit na-
onderzoeken  en. den fteven derwaards te wenden.
werd  de  Onderftuurman  met de floep naar
eene Baai gezonden,  welke zich N. N. O. opdeed om
eene  goede ankerplaats  te zoeken,  en  kort na deszelfs
vertrek vernamen. wij eene kanoe. met een enkeld menscb,,
welk.
Den  23 NOORD -WEST KUST van AMERIKA.   157
2£-.
welk in den mond van de Baai'fcheen tevisfchem. Na   1787.
yerloop  van een  paar uuren  keerdegjdea .Qndej^gurmaiji ^eiina-an^l
terug  met" bericht  dat  hij eenekuitmuntendg- Haven gevonden en  ook een  aantal menfchen gezienS had:  wes-
i||plven  ook aanftonds: de  jol werd uitgezet ;o|u, wegens
de ftilte heq fchiprin de Baai te boegzeeren.  Wij konden echter wegens den flerken. flroom niet vorderen, maar
vonden  ons  genoodzaakt, het| werpanker..uittebren;g§n en
ons naar binnen te winden,  fSfeswijl; ■ wij-.- hier mede bezig waren, kwamen ons ettd$ke kanoes op zijde, en wij
riepen  hefo.volk  eenige, woprden. toe-*; welke in  Prins
Williams - Sound in gebruik waren ;; doch zij hadden gee^
nerhand denkbeeld van derzelver meening.  Het was ook
reeds op het.. eerfte gezicht blijkbaar £i*djat deze menfchen
van eene  gansch. andere. natie^; waren^^voOjitaamelijk uit
het maakzel; der kanoes welke^g^bjeek van:^hout en vrij net
gewerkt waren, en wel wat \ naaronze-^floeg^^zweemden.
Den volgenden  morgen zagen wij  een. aantal inboor*
lingen aan het .llrand;  welke. ons wenkteu om aan wal
te komen; . en > wij befpeBrden; ook j rook achter eenige
Pijnboomen-;  waarop  Kapt. dixon met.de-floep der-
waards-:ging  om  de plaats  optenem^n,  in verwachting
dat de inboorlingen :daar* hunne  wopningen zouden  hebben,- en j met oogmerk  om.*  zo er eene  goede 1 anker-
plaats was, liever daar te  gaan liggen,- dan achter eenen
lagen  uithoek * aan de: Noprdzijde,  welke-plaats* de On-
derftuurman had uitgekipt.  Hij .vond 'er ook eenige hut-»
ten voor. sep kortftondigo-.verbsjiff beftemd , doc-b.de .plaats
niet gefchiktjoorn.jte ankeren; zo dat wij de Baai Noord-:
waard opliepenj en. aldaar ten anker kwamen,^binnen een
piftooifchoot-van  den wal en ,dieht./bij  twee hutten der,
Indiaanen, . geheel  omringd - van "lage  vlakke  Eilanden
waarop geene fneeuw meer- te zien was, , en voor alien
wind en weder volkomen ^edekt..:  '•^u&WMygM
De  inboorlingen  fchenejn,7blijde  met onze - komst en
er . kwamen Onet ,terrhaast velen; bij ons. op  zijd£s  Zij
mm *§*
rgAI ■•©.■£'T£« a a «
i>&7.   begrepea'-ook -Wetes&a1 wat. t$j :*erla«fgden en eeh x>tM
:Wewftl«l8ifi hian,|'b«£t^Jt On^btieftf^afemiMtende' M&e-<OUer vellfs^ft,  't
welk ons gO^teifWfwachtiHg op efctrenlfJjkefl handel gaf<
te 'mee^^fea^'^ahilSr geeftfij kfcalea; <'4ff^fiefaden of ^eawge
ijkeren w^rkflfigen zagen,  en das moeften beflniten, dat
Ifter voor #b  geene  andere handelareiii geweest waren.
WSBc >ffiiW-i!fkiop Wa's op een zandgrond gebouwd;  want
Bf} f^Ser-'S^isffi&klng Otoet "onaei^abaren , «?trtoonden
J^.olis een^i4neiftigte' kralen &i 'deaelfde zoort van mes-
leW i£h § fp&zfiS, fc$8§ife toft' fe^lPf ^y WWiams - Sound ge-
vorrclen ^ad^: en°Wehfflven ^36 voomoenlde vdien brachten zfp-tHSf te?etf'-*$fel il&jl&ndeis te koop.
Dewijl echter door "de menigte 43eine Eflaiiien, welke
•£9s omrmgden,3iverfc1a9Hende kreeken en Haaijen gevormd
^erde^P^^gmg Kapt.- dixd«''dezelve onderzoeken in de
ttiBerftelSttg dat #deze iS&und wel meerder inweonderen
zoude tfevatten, dan %ij rot hier toe Vernomen hadden^
Wttartoe 'ftSJ^eehen der InSStnen, die 'idikwerf bij ons
aan boord geweest was, en'%en vrij fchrander mensefe
fcheen, als gi#s met zIBh^JS de floep nam. Dan de
uitkoifest beaikwoordde in 'geenen deete aan ajn verwadh-
Shg. H3j■■• vond #el veffcheiden hiftten, haer en daar
verfprdd 1 maar 'meeStal bewoond door menfchen, die
reeds bij ons ^geweest waren en geen enkeld vel van
eenige waarde  meer bezaten
Ons geluk ter dezer plaats Was dus veel geringer, dan
wij uit de goede lagging en de eerfte vertooning der
:^M)^riSft]gen met reden konden verwadften. Onderthsfchen
Heek de armoede van dit vdBc ons niet eer, dan tien
dagen-"'SftWdat wij hier gelecen hadden, uit Hoofde van
fles'zelfs lang<8radige wij&f van handelen. Zomwijlen kwamen er vier of «es menfchen in eene kanoe ons op
Zijde liggen en draalden misfelrien een uur, eer zij te
kennen gaven dat zij iets te verkoopen hadden; vervol- .
-gSns poogden zij ons door veel beduidende gebaarden te
doen begrijpeh dat zij iets van waarde verhandelen wff.
den, NOORD - WES^ KUST van AMERIKA.    *#>
den,  en begeerden te zien wat wij er voor geven zon-   1787.
den,  voor  dat  zij  hunne waar  te voorfchijn brachten. .JBlocifl»*s&
Wander- hun».dit niet gdukte, kwamen zij emddijk:•> J&
teel overlega, met^._hunne goederej^g^prgd^jidaffi^ zijnde
meestal  ftukken en  brokken. :yanlS oude- vellen,  en zelfs
dan hield het nog lang aan,  voor eri ali§£r de, kjpop
getroffen was: - zo. dat  er dikwijls  eaen' ganfehe dag  aan
het koopen van eenige-- kleinigheden befteed wi&d..  On-
dertusfchen onderwierpena wij • ons  met? geduld aan  deze
tand  tergende  handelwijze der j inboorlingen in hoop dat
zij ons wat beters zouden brgngen';  doch toen wg': /fce*
vonden  dat; zij genoegzaam alles  van hun hjf verkocht
hadden,  en er  zich .geene  waarfehljnlijkheid van betejj*
fehap  opdeed,  befloot  Kapt. pixojNr dez# plaats  ten
eerften te verlaten.
Port Muigrave,  want^its- noemde KatpK pixotj deze
Baai,  ligt  op  590  33'. N.- B. en .10 W- h*'-,  maar
hoe wijd de Sound zich ufrftrekt kunnen wij niet bepa-
len.  Zij bevat een aantal kleine en lage Eilanden,  en
als de -mist bij  tusfchenpoozen; opklaarde,  konden  wij
tert.Noorden en ten Westen, op een uur of tien afftand,
hoog bergachtig  land  ontdekken,  't  welk  nog gehjej-i
met fneeuw bedekt was en van-ons voor een gedeejje
der- vaste kust  gehoudeori-^ierd.  De Lilanden, zo wej
als het overige van de kust,  waren gansch en gaar be*
slekt j met". Pijhbeomen  van  twee  of drie  verfchillendg -
zoorten, hier en daar met hazelaar en verfchilfeade ftryp»;
ken gemengd.  Onderfcheidene heefters. begonnen uitteloo-
pen,  maJKssnwaren ;niet ver genoeg gevorderd, : om dezefe-
ven  te onderfcheiden.  Het  weder was  echter  tamelijfe
zacht en. de gemiddelde hoogte van de thermometer 4$.
gradent":'
Wij voislen hier insgelijks wilde  Ganzen ea-Eendvflfr"
gefen,  doch op verre  na in geene zo  groote menigte
als op het  Eiland  Montague,  maar daarejntegen was er
jKjnaklijker bij te.komen.  Weshalven Kapt. dixon er I. [
uYM^Wl £ E ' --u a a r- toe
'-10&7'-  dikwijls eenige¥ gmg fchieten, en ons daar dobr-hietpw-i
iBioeiinaand. .j^n eene fmakelijke fchotel yerfchafte,  maar bovendien
-de inboorlingen zulke hooge denkbeelden van de uitwer-
king van-het fchielfgeweer^hboezemde, dat zij zich altijd
• vreedzaamri0a?oe'gen en ons^uamer -eenig letzel poog-
•XTeh' to&ebrengen.
Het getal der inwooneren "van deze ganfehe Sound
ging naaiOonze rekening niet boven de zeventig, met
inbegrip van vrouwdi en kinderen. Zij waren in het
^leifieeri %nf-'?l^delbare lengte, Moek en welgemaakt
'van BSfleff$°_3in&8r ook ggKjk de overige bewooneren van
^elze-'-pKus^V eWteeSr opigeftefcl 'hunne aangezicfeten met
^ffeliillSftde kleufeltt te fchilderen , '■■ zo dat men hunne
hatuurlijke tferw niet gemaklijk kon onderkennen. Eene
vrouw echter liet zich, door ons ^verzoek met een
klein I:geichenk gepaard?, - overhalen om haar gelaat en
Tian'den -ftheon a'ftewasfchen ;-^waar : doQiP. haar yg»6rkornen
eene verbazende veifthdef'ing -onderging. Zij zag- er thaas
zo frisch uit fcls een? Engelsch melkmeisje en de ge-
zonde bios van haare wangen ftak waarlijk iraai af bij
den blanken hals. Zij had zwarte flonkerende oogen -'en
fraai gebogen- wrenkbraauwen van dezelfde kleur; en het
vel van haar voorhoofd was zoo fun en blank dat- er
e^e'-kleinfte adertakjens doorfchenen. Kortom men zoude
haar in Engeland niet lelijk gekeurd hebben. Maar al
de regelmatigheid harer trekken was vernietigd door - het
mislijke fieraad in de onderlip, welke wij te voren nim-
mer gezien hadden, doch het welk door de Koning George-ook in Port locks - Haven m gebruik gevonden wierd
en hij het verflag van deze plaats befehreven is. Dit
ieldzame houten fieraad, Werd hier ter plaatze ook al-
leen van de vrouwen gedragen en fcheen als een blijk
van aanzien befchouwd te: worden; daar zelfs niet alle
vrouwen het zelve droegen, maar alleen die, welke wat.
meer dan de overige fchenen.
«#f
De NOORD-WEST KUST van AME&IKA.   i50
r-TJe "taal is hier geheel andcrs dan in Prins Williams-
■%jund of Cooks-Rivier en fchijnt woest, hard en moei-
lijk om uittefpreken. Wij hoorden dikwijls het woor'd
'Amcou gebrujken-in dc beteekenis van Vriend Of Opperhoofd, en het volk kende tot tien toe tellen; maar
wij konden geene meerder voorbeelden machtig worden;
wegens de weinige fpraakzaamheid en' den Ongezelligen
aart dezer menfchen.
Hunne wooningen zijn de elendigfte hutten, welke
men zich met mogelijkheid kan voorftellen. Ettelijke
ftaken, zonder de minfte orde of regelmatigheid in den
grond geftoken, en met losfe planken bekleed en gedekt,
maken de ganfche hut uit; welke met zo weinig zorge
wordt opgebouwd dat zij niet toereikend is om hen voor
fneeuw of re^en te befchutten;  offchoon de talrijke ree-
ten en  fcheuren dienftig  zi'n,  om  den
doortocht
voor welken geene bijzondere opening is los-
te geven?
gelaten.
Het binnenfte dezer huizen vertodnt de volledia;fte fchil-
derij van onreinheid en vadzige luiheid. In den eenen
hoek zijn de botten en het overfchot van elken maaltijd
neergefmeten, en in eenen anderen liggen hoopen van
Visch, ftinkend Vleesch, Vet, Traan en dergdijke; ter-
wu
het
geheel  een
blijk
menfchen
oplevert van de verregaande
clende, «waari« menfchen kunnen leven. Met dit alles
fchijnt dit volk wel te vreden met zijnen ftaat en geniet
misfchien een hooger maat van geluk en kalmte van
xiel, dan onder het gouden dak van den onbepaaldften
heerfcher te vinden is.
De voorname reden van de geringe oplettendheid dezer Indianen in het vervaardigen van hunne wooningen
is denkelijk te zoeken in hun kortftondig verblijf op elke plaats. Zodra het hoofd van den ftam befpeurt
dat dc jacht fchraal wordt, en het visfclien niet beant-
woord aan zijne verwachting, breekt hij de hut af,
de ftaken en planken in zijne kanoe en xo^t
X weg
'brengt
1787.
Bloeimaand. REIZE  naar.  d e
1787.   weg om eene beter gelegenheid optezaeken, en deze ge-
^Bloeimaand. vonden  hebbende, richt hy^-daar  ter plaatze zijne hut,
met een weinig omflag, wederom op,
Hunne kleine kanoes waren zeer net gewerkt, doch
•met de grooter zoort was het vlak omgekeerd, zijnde
deze van een enkelden zwaren boom gemaakt, ten ruw-
ften uitgehold, en van geen bepaalde gedaanoe* alleen*
geleken ze aan de beiden einden naar een flacbters bak,,
en waren gemeeniijik ^root genoeg om twaalf of veer-
tien man te voeren.
Zo  lang wij hier lagea,  verzorgde dit volk ons in
overvloed met Heilboty welke wij voor kralen en kleine
tees van hun kochten.  Eens zonden wij* de floep met-
zeven  man  om  er  op  te vfofchen,  doch  zij  vingen
veel minder dan twee Indianen, welke nevens bun la*
gen ,  offctreon  hejt a»schtu%  van  dezen  ved  flechter •
fcheen  dan het  onze.  De angel  beftond in een  groot-
lomp  ftuk  houts,  zijnde de fteel  ten minften een half
duim <&k;  doch de weerhaak  wdke. met denzelven een
^fjherpen hoek maakte is  veel dunner en loopt ((pits toe..
Een plat ftuk houes van zes diihn lang en ter breedte-
van  twee  duitaen. is  vrij  net aan  den  fteel- vastgebon-
den, waarop van achter een menfchen aangezicht ruwe-
Kjk gefiieden  is,  het  zij  tot fieraad of met eenig bij- -
gelovig oogmerk...  Tot aas bedienen zij zich van zeke-
ian Visoh,  welken de iTeevarende [quids noemen, sn de
haak Jaiermede tot op  den bodem der zee feebbende la-
fen  zakken,  maken zij aan  het einde van dc lijn  een-,
blaas vast,  tor een  dobljer, en als deze niet voldoende -
is een  tweede.  Hunne Hjaen zijn : fterk genoeg en van
?e»u5*»en of darmen. vervaar'digdt.  Een man is voldoende-
ora op  vijf ofi" zes* dobbers her oog te. houden, en als-
er een visch bijt,  maken zij  geen  haast  om het fnoer
optehglen maar geven tijd tot hij wel vast zit;  dan ha-r
len. zij  denzelven  op  tot  even beneden  de appervhkte
vasa het wiser-, flaan hem met een ko«en knqbpd op
her NOORD?WEST KSsT-VAii AflU&IKA.
i$f
het  hoofd en  bergen de vangst vervolgens Jbp hun $&  , XT&?.
mak\;  op- wdke wijze  zij geen  nood  hebfjefl  dat  d'e-BW'saa,8a*'
HeflboTfen-,  die  zomtijds zeer  groot  vtfllen,  met  hurl
Ijiartefen' de kanoe zullen befchadi^h, of doen orMlaan.
Zij maken hunne' rjiijze* gereed m eene zoort vSrl
teenen mandjes waarin zij ftukken Visch, Robb'efn W&Ch
en Bruinvisfcften fieven's eenMe Heetj&inttakte fteenen wer-
pen, en alles vervolgens- wd toeoekken. Op dczelfde
wijze bereiden zij vlee'schnat of foep van Visch, liever'
dan dezelve te koken, offchoon wij hun koperen pan-
nen gaven en hun leerden  hoe dezelve te gebruiken.
Deze Indianen houden veel van eene plant te kaau-
wen, welke eene zoort van Tabak fchijnt, en die zij
gemeenlijk met kalk vermengetf, en zomtijds ook me't den
ntrmenften bast der Pijnboomen en met eene harstachtige
zelfftahdigheid uit denzelven getrOkken.
Toen .wij deze Haven inliepen, wekte het gezicht van
eeh aantal witte hekken, op een Vl'ak ftuk gronds bij
eene kreek aan de Zuidzijde, ten fterkften onze oplet-
-tendheid; vermits dezelve op den afftand van anderhalve
mijl zoo regdmatig gemaakt fchenen, dat zij ons voor-
kwameh eerder het Werk te zijn van eene befchaafde
rlatie, dan vail" deze kunftelooze Indianen. Begeerig bm
dit nader te -onderzoeken, begaven wij ons derwaards en
bevonden het, tot onze groote verwondering , eene be-
-graafplaats, ;ihdien men dus eene plek gronds mag noe-
"•men, waar de lijken niet in de aarde befteld worden.
Hunne handelwijze met dezelven is zeer opm'erkelijk. Zij
fcheiden het hoofd van het lighaam af en winden die
beiden in vellen , leggeflde het hoofd in eene vierkante
doos en den romp in eene langwerpige. kist. Aan beide
cinden van deze wordt een paal ter lengte van tien
voeten fchuins in den grond geftoken, in dier voegfcn
dat de boveneinden bij elkander komen en met eene zoort
•van touwwerk wel aan elkander gehecht zijfl. Ongeveer twee
-voeten  beneden' den top van dezen bOOg vind men eene
X 2 ■dwars- REIZE   NAAR.   r E
1787.   dwarsbalk, zeer net aan beide palen vastgemaakt, waarop*
Bloeimaand. <je doos met het hoofd  geplaatst en met een touw weL
vast  gebonden  is.  De  doos  is  veeltijds  verfierd  met
twee  of drie  rijen van fchulpjes, of ook wel van tan-.
welke  zeer aardig in het hout gevat zijn* en tot
meerder  fieraad is dezelve met verfchillende kleuren be-.
fchilderd;  doch de palen, zijn altijd wit geverwd.  Deze.
ftonden enkeld ook recht op en neder, maar het hoofd.
was .altijd op dezelfde wijze geplaatst.  Met welke plech-
,ifi  dit  volk  zijne  dooden  dus  begraaft of liever.
wegzet,  konden wij  niet  ontwaren,  daar er  gedurende.
ons verblijf geen fterfgeval  voorviel.
Behalven de reedsgemelde vellen, kochten wij hier.
enkelde Beeren- en Bever huiden, en.kleederen van Marmotten vellen , maar deze laatften fcheen. dit volk van;
eene naburige natie  gekregen te hebben.
Cnder de . kandelgoederen werden  toes van de hoogfte
waarde gehouden,  en vervolgens  tinnen kommen, zij'nde.
de  donkerblaauwe  en  kleine  groene  kralen  alleen
om  lappen van  minder waarde.te ruilen..
Toen onze handel hier glad ten einde was_,
K^apt. dixon het anker ligten en wij vertrokken den
4 van Zomermaand uit deze Baai, zeilende vervolgens.
wederom langs de kust, daar v>ij echter door .het mis-
tige weder en Oostelijke winden verdcr moestcn afhou-;
den,, dan. wij wel gewenscht hadden.
De wind omloo.pende. ftuur.den wij deri. 10 wederom:
naar de kust en kregen ^des anderendaags het land wederom in 't gezicht op.57.0 13' N. B. en. 1360 26' W. L.
zijnde de . Zuidelijkfte punt naar. onze meening Kaap,
Edgecombe. Wij hidden er vervolgens op am en be-,
vonden„het indedaad zo; te zes uur hadden. wij de Kaap.
H; N.. W. van ons en zagen nu in eene zeer ruime
en uirgeftrekte Baai .met j.et aanzien van eene goede
I.ayen. • Een mijl ten Zuidcn van . de Kaap lag .een.
klein eiland en wij-dachten tusfchen beiden ■doonczeilen,
'• -
$$a doch'
goed,
dee£
Zomermaand
4 NOORD-WEST KUST van AMERIKA. 165
doch  op het zien van eenig Klipkruid vlak voor ons   lp$
oordeelde  Kapt.  dixon  het  raadzaam , - geur ende den Zomermaand
nacht, wederom aftehouden.
Den  volgenden  morgen  liepen  wij - wederom  op  da
Baai aan, hebbende nu het kleine eiland ten Westen van
ons. Intusfchen , zagen =- wij eene groote boot vol volk
een. gansch eind achter ons in zee, welke alle moeite
aanwcndde om. ons intehalen, en tevens eene witte vlag
opheischte. . Wij konden echter .met behulp van onze
kijkers niet. ontwaren, .-tot welke natie zij • behoorde en
wij maakten daaromtrent allerlei gisfingen. Zommigen
meenden dat het Rusfen - zijn zouden, anderen. dachten
dat het wel Spanjaarden zijn konden, die hier. in-het-
jaar 1775 achtergelaten waren , wanneer twee Spaanfche
fchepen op . deze hoogte geweest waren, of dat zij
tot een fchip behoorden , welk thans in deZen omtrek
ten anker lag: maar toen zij nader kwamen, zagen wij
dat. het een Tndiaanfchewas,,, en verftonden vervolgens
tot . onze groote blijdfchap ■>, dat het volk in de Baai
voor ons te huis ,hoorde. Zij hadden, den vorigen avond,
ons fchip • vernomen en. waren ons gevolgd, toen. wij
wederom afhielden, doch • hadden 'ons- des nachts uit
het  gezicht verloren.
Intusfchen- ging de wind liggen en j wij -werden genood-
zaakt het fchip in de Baai te laten boegzeeren; terwijl
wij van onze. nieuwe kennisfen eenige^ weinige vellen
van .geringe waarde kochten; Zij gaven ons echter te
kennen, dat wij ■ in deze Baai een groot aantab inboorlingen en vdlen . in overvloed zouden aantreffen; welk
bericht ons niet weinig- verbeugde , offchoon - wij er.
niet. volftrekt op. konden ftaat maken. 't Geen wij in:
het eerst vocr eene witte vlag hadden aangezien, bleek-
thans eene witte vederbos ■ te zijn, welke zij boven op>
een langcn ftok gezet hadden, tot een. teekeri vanjvre^
de_. en, vriendfchap. ife "0j$
X-3
wij
tmmmi
^m^f&Sammmm I
I
1 ml li
I
166
reize  naar.  dm
m
iT%f. Wij  zonden  vervolgens den Onderftuurmfitt  turner
Zomermaaad met ^e floep uit om de Sound optenemen en naar eentf
goede Haven uittezien, en 4&ten intusfchen tegen den
' ftnddag het anker vallen in eene Baai aan den Noord-
kant, welke redelijk wel gedekt fcheen. Turner
feieam. in den achtermiddag terug met bericht, dat hij
verfehftleride wel gedekte Havens gevonden had, doch
alle met eeHEn rotsachtigen grond: weshalven :Kapt.
dixon befloot te blijven liggen daar wij waren, ver-
arits de plaats wel gedekt fcheen en 00k zeer gefchikt
(sot den handel met de ingezetenen.
i Tfanfeijl turner met de floep uit was, had hij een
groot hoi ontdekt, aan het hangen eens bergs door de
Batiittt. gevormd, en de nieuwsgierigheid had hem aan
land doen gaan om hetzelve te onderzoeken vermits hij
er van verre iets blinkend ingeziBfr had. Er bijkomendte,
vond hij het geen zijne opmterkzaaSnbeid getroffen H$f
eene vieskarrte. doos te zijn, waar in een 'taerlfbhenhooftl
op gelijke wijze geplaatst wfcs, als wij in Port MuU
^have gezien hadden. De doos was zeer fraaij met kleine fchelpen veffierd en fcheen er noch maar' zeer kort
geftaan te hebben. Wij maakten er uit op dat" men hier
op dezelfde wijze met de dooden te werk ging, als
in Port Mulgrave, behalven dat men bergholen in plaats
van  de open lucht tot berging verkoos.
Den volgenden morgen met het aanbreken van den
dag, kregen mij een aantal. kanoes met eene menigte inboorlingen bij ons, die na eenen geruimen tijd met zfn-
gen doorgebracht te hebben lustig begonnen te handelen
en ons een goed deel' voortreHijke Otter vellen verkoch-
ten. Het volk fcheen veel levendiger en vlugger dan de
bewooneren van Port Mulgrave, en wij hadden alle reden
om hier eenen recht goeden handel te verwachten. Ook
liepvdezelve vrij druk tot den 16 toe, maar begon toen
te verminderen, en vele Indianen verlieten ons om nieu-
•wen voorraad van -vellen bij hunne naburen te gaan halen.
Toes NOORD-WEST KUST van AMERIKA.  atf?
Toes waren ter dezer plaats wederom de meestgeachte i?&.
waar; kleine wilde men echter niet ontvangen ma&tl'mi&WW*&:-
wel van acht tot veertien duimen lang. Bovendien han-
•vdelden wij echter ook met. tinnen kommen, bijlen, hou-
weelen, gespen, ringen en dergelijke; waar onder de
kommen hier meest bevielen; want fchoon bijlen en
houweelen voor deze menfchen, buiten twijfel, de nut-
tigfte gereedfchappen waren, konden wij er echter niet
dan de flechtfte vellen voor koopen. Kralen werden altijd met verachting verworpen en ter naauwernood als
een gefchenk aangenomen.
Van den 17 tot den 21, werd de handel van -dag 17—31
tot dag minder, en eindelijk brachten zij ons niets dan
lappen en lorren?* of brokken van verlieten kleederen.
Wij hadden echter geen reden om over hunne -ftugheid,
in het verkoopen van het gene zij nog hadden, te kla-
gen; zijnde hunne handelwijze daaromtrent juist het on-
gekeerde_ van die onzer vorige vrienden in Port Mulgrave.
Onder de gehen die met ons kwamen handelen, be-
vond zich  ook een  oud man,  die oas vrij verftateligg
voorkwam^. Van dezen verftonden wij dat er,  een ge-
ruimen  tijd  geleden,  niet wijd van hier twee  Schepejr*
ter anker  gelegen  hadden,  waarvan  het een  merkdijk
grooter .was  dan  het onze,  dat. zij  een groot  aant^e
ftukken voerden  en dat het volk ons- in kleur en kleeding geleek.  Hij tooriie ons een wirOfeemd,. welk hip .
van bun gekregen had,  en als een groote zeldzaambeicT'
fcheen te  bewaren., en  't welk wij bij  ondeirzoek  be- -
vonden van een Spaansch inaafeel te zijn.  >Wq-.maakten*?
er. terftcfej  uit op, dat het de  Spaanfche fchepen zouss
den geweest. zijn,. wdke in  het  jaar 1775 deze ikust^
aandeden.
In het dagverhaal van dezen Spaanfchm reistocht welfe
door daines bar-ring ton is uitgegeven,  wordt ge-
mdd dat. de. Spamaarden -ejp $f$ 18 NB. -geaiafeerd hadden^
warn *68
REIZE P NAAR    D E
1787.    ^en-  Wij lagen thans op-57° 3', en wanneer de Sud#
sZoatrmaand man ons  de  legplaats. der gematde  fchepen wilde  aan-
duiden,  wees hij altijd -verder Noordwaards de Sound in;
M  welk  ons in  onze  meening hevestigde.  Indien de#e
ogisfmg  de waarheid is,-  is  zij tevens een vrij fterk be-
swijs, dat deze kust. nog meer zeldzaamvan Europeanen
-is bezocht  geworden;  vermits anderzins de  verfcheiden-
heid van fchepen de- vertellingen van onzen ouden  man
-verward en onvolkomen zoude gemaakt hebben, daar nu
■integendeel  zijne -aanmerkingen  altijd  duidelijk  en  recht
ter fnede  waren, en onveranderlijk op het  zelfde  voor-
n werp pasten.
eGedurende het handelen met de inboorlingen,  werden
ook andere noodwendige verrichtingen niet vergeten, maar
dagelijks volk naar land gezonden om brandhout te kap-
pen , en water te halen en eene fteng en fparren tot ver-
Tchillend gebruik  in  voorraad  gereed  te  maken.  Wij
•haalden het  water uit eene  kleine  Rivier  achter eenen
uithoek van het land  omtrent een  mijl  van  het fchip.
In" het  eerst  gedroegen  de  inboorlingen  zich zeer be-
leefd  en lieten  ons -. volk het verfchillende  werk onver-
hinderd  verrichten;  maar het  duarde  niet  lang  of zij
wierden  zeer  lastig -en  poogden  niet alleen  de zakken
te ledigen, maar zelfs de zagen en bijlen vrij  ftout en
openlijk  wegtenemen;  zo  dat het zeer  bezwaarlijk  viel
hen zonder  geweld  van dit handwerk aftehouden.  On-
dertusfchen  ftrookte  het  zo  min  met  ons  belano-  als
met onze neiging om  fterke middelen te gebruiken, zo
lang wij  het  met  mogelijkheid konden vermijden.  Ons
volk werd ook nimmer dan  wel gewapend aan land gezonden en gelukkig hield het gezicht van ettelijke fnap-
hanen hen in  toom, daar zij  Kapt> dixon  dikwijls vo-
gds  zagen  fchieten  en  daardoor  een  denkbeeld van de
doodelijke  uitwerkzelen  van  het  fchietgeweer  gekregen
hadden: en dus volvoerden wij ons werk aan wal, zonder
tet openlijke vijandelijkheden met de inboorlingen tekomen.
Kapto
mHBHHS "liiiiwii
m NOORD - WEST KUST van AMERIK A.    t G*p
Kapt. dixon beftempelde deze Baai met den naam '787«
van Norfolk - Sound ter eere van den Hertog van dezen 2°™™^*
naam. Dezelve, of liever dat'gedeelte waar wij ten anker lagen, ligt op 570, 3' N. B. en 1350 36' W. !..
en ftrekt zich zeer verre Noordwaards uit; zo dat wij
-niet twijfelden, of zij zoude wel gemeenfchap hebben
■met de Baai der Eilanden, waarna wij het vorige jaar
te vergeefsch zochten Cqj. Gedurende ons verblijfalhier
hadden wij tamelijk zacht weder, zijnde de gemiddelde
hoogte van den Thermometer 48 Gr., en de wind in
het gemeen flap en afwisfelende tusfchen het Z. O. en
Z. W.
De oever is hier, gelijk het overige van de kust,
met eene menigte Pijnboomen bedekt, maar wij vonden
"hier meerder Hazelaren, dan wij ergens aangetroffen hadden; als ook verfchillende zoorten van Bloemboomkens
en heestergewasfen , f waar onder wilde Aalbezien , Kruis<-
bezien en Bramboozen. Ook groeit hier overvloed van
wilde Petercelie, waarvan wij een goed deel plukten, en
welke beide als falade of in de foep gekookt, - eene
uitmuntende kost opleverden. De Sarane of wnlde Lelie-
wortel groeit hier mede in overvloed en tot groote vol-
komenheid. (r).
Wilde Ganzen en Eendvbgels zagen wij hier niet veel
en zij waar zeer fchuw en ongemaklijk te genaken.  Kapt.
dixon  ging  echter  veel malen  met  het jachtroer aaii
land en fchoot alles wat hem voorkwam,  meer om de
t*^$&&iw' KfMKffli W$if in&W%t. In-
(q} Indien de lezer zich hier het verflag van den tocbt-der
groote boot van de Koning George uit Portlocks-Haven tot even
beoosten Kaap Edgecombe herinnert, zal hij deze gisfing ten naafteii
bij bevestigd vinden.
Or) Dj SarannaSip-het Llliim ^pomponium ofMart agon linn.
welke ook in het Zuidelijke"Sibeffe; oVervloedig 'waSt, err.welker
Wortelen of Bollen, in> de asch ^ebraden ofOn melk gekookt,
veelvuldig gegeten word.eji. W$$W&  IPP^  ^^Ww
fc Y *n&*
$7$
REIZE    NAAR    DB
fchietgeweer
te leerert
oogmers
1787.   Indianen \de- uitwerking van  het
Zomermaand kennen, dan om wildbraad optedoen; in  welk
hij, gelijk wij reeds geg$n hebben, ook.vrij wel flaagde;
De inboorlingen vingen dikwijls Heilbot en wij zagen-
hen meermalen een goed deel Zalm aan het ftrand te
droogen hangen. Zij waren echter niet zeer genegen
om dien te verkoopen, waaruit men zoude mogen op-
maken dat Visch hier het geliefdfte en voornaamite voedzel is. Wij kochten echter ettejijke Zalmen, doch zij
waren op verre na zo goed niet, als die wij in Cooks-
Rivier vonden. DewiU Visch even wel de eenige verfche
kost was, welken wij hier krijgen konden, werd de floep
veeltijds uitgezonden om voor het fcheepsvolk te vis-
fchen, en zij was doorgaands nog al geliikkig, vangende
veel Stekelbaars en Lehgsn, dock Weinig Heilbot. Of
de inboorlingen op dezelfde wijze als in Port Mulgrave
vischten, konden wij niet ontwaren, vermits wij hun nim»
daar
Hoe .fterk het
is, kurnlen wij met geene genoegzajne zekerheid bepa-
len. Het grootfte getal dat wij op eenmaal bij het fchip
zagen, bedroeg honderd vijfe-nzeventig:,. met inbegrip van
vrouwen en kinderen. Indien wij dit getal voor de helft
der bier levfcnde menfehen houdeji, zullen wij den bal
misfchien niet ver rnisfltan: wil men echter op de ouden,
zieken, en op jacht of visfcherij afwezenden ook nog
egnige rekening makeiLy zo zal echter de ganfche be*.
volking niet meer dan vierhonderd en vijftig levende zie-
len  kunnen uitmaken.
Het volk heeft in gefMpe en gdaatstr^ken'vrij veel
gelijfaenis naar de inwoonearen van Port Mulgrave. Het
Sangezicht wordt hier insgelijks met verfchillende verwen
beklad, en de vrouwen verfieren of mismaken hare lip-
pen op dezelfde wijze, als wij reeds gemeld hebben;
en die het grootfte ftuk houts draagt, is hier ook in
de hoogfte  achting,  Daar echter dit alleefc het geval is
m
daar mede bezig zagenL
getal der
inboorlingen m deze  Sound NOORD -WEST KUST van AMERIKA.   *7i
tij de  oude  vrouwen,  kan het  ook wel zijn, dat de-   1787.
ze  hoogachting meer aan  de  hooge jaren, dan aan  de Zomermaand
grootte van het lipftuk is toetefchrijven.
ki  zeden en  geaardheid komt dit vojk nader bij  de
inwooneren van Cooks - Rivier en Prins Williams-Sound
dan onze vrienden in Port Mulgrave; waarvan de reden
misfchien  in de grooter  volkrijkheid  en beftendiger om-
gang  met elkander moet  gezocht worden.   than handel
ien  wezenlijk alle hunne .verrichtingen, zo ver zij  onder
onze  opmerking  vielen,  fchenen  met  groote  orde  en
geregeldheid  te gefchieden.   Om  te  handelen, kwamen
zij altijd met het aanbreken van den dag bij ons. en mis-
ten nimmer een groot half uur met zingen doortebrengen,
voor het ruilen aanving.  Het hoofd van den ftam was
altijd  de Makelaar van alles, wat zijne onderhoorigen tc
koop brachten ,  en  gaf zich  onB'indige jmodte om der-
zelver vellen,  op de voordeeligfte  wijze, te veirkoopen.
-Kwam er inmiddels eene andere ftam aan het fchip om
ook  te  handelen, zo wachtte  dezelve -met geduld, tot
de eerfte gedaan had; en zo het Opperhoofd van dezen
zijne vellen  naar hunne meening voor een goeden prijs
re  mar.kt  gebracht  had,  lieten  zij  dien  diksrfjlls  ook
hunne  vellen Ssrerkoopeh.   Somtijds  eyenwd  waren  zij
ten  uiterften jaloersch van  elkander, en gebruikten alle
mogelijke voorzorg  om  voor hufeffle naburen te verhee-
len,  welke  goederen zij  voor  hunne waren  in railing
gekregen hadden.
Omftreeks den middag vecKften zij beftendig het fchip
•en begaven zich aan wal, waar zij dsdan een uur ver-
toefden, en gelijk wij dikwijls waarnamen, met fpijzigen
doorbrachten : het welk duideljjk toont, dat zij *en
minsten eenmaal daags <£>p een bepaalden tijd eten en
dat deze tijd naar de zon geregeld wordt. Desgdijks
gingen zij vedal omftreeks vier uur in den ach^rmiddag
yan ons weg, zonder zich eehter zoo bepaald aan den
Mid te binden, als  op den  middag.  Tegen den avond
Y 2 kre- »
*7%
HE IZE  naar  tofi
bij  ons
kwarrjaic
bezigheden.  Enkeld  bracks
hunne  naburen,
Begonnen  zij
1787.   fsregeh wij' in' het gemeeri het talfljkfte bezoek;  hoewel
■ Zomermaand jjet jj00peH . alsdan  niet veel  meer te beduiden had en
de grootfte menigte, alleen  bij  wijze  van  uitfpanning,
na: het verricbten van  hare verfchillende
men  ons  des  avonds  zeer
fchoone ' vellen ,  :-wanneer  er.  koopiieden  naar  andere
Baaien  geweest  waren  om  vellen  van
interuilen.
Wanneer  het  handelen  was  afgedaan ,
te dingen  en  vertrokken  nimmer voor het  vallen  van
{den  nacht,  beginnende en  dndigende  dus  den dag op
dezelfde  wijze.   Wij merkten hier  ook  nog  eene  bij-
zondere gewbonte op, welke wij nergens te voren hadden  waargenomen.  Zodra; het Opperhoofd  eenen  koop
:g(.floten  had,  herhaalde  hij  het  woord  Coocoo  driemaal
-en  fchiefijk  na elkander,  welke  terftond van  alle man
in de kimoe beantwoord werd met het w<od*d Whoah,
doch het welk zij, naar gerade  van  hunne gOedkeuring
met meer of minder rladruk uitriepen.-
De kleederen, welke algemeen langs deze kust ge-
dragen worden, zijn vajn vellen gemaakt, welke zij op
verfchillende wijzen aan elkander naaijen. Een der Opperhoofden kreeg hiery onder -het handelen, een ftuk
doek van de Sandwich - Eilanden in het oog, welk aan
een van ons volk toekwam en in het wand te droogen
hing. Dit geviel liem zoo zeer, dat hij niet rustte voor
dat men het hem gegeven had, wanneer hij van vreug-
de geheel ibuiten zich zelveh. w:as. Hij verkocht daarop
-apt medegebrachte vellen met alien mogelijken haast
en roeide vervolgens naar land, zonder ons , volgens
het beftendige: gebruik, met een affdjeidslied te veree-
ren. IViaar des anderehdaags was het licht naauwlijks aan
den hemel, of wij hadden onzen vriend wederom op
zijde, gekleed in een rok van de ftoffe der Sandwich-
Eilanden, welke hem den vOrigen dag gefchonken was,
eveneens gemaakt  als hunne rokken van vellen en wel
wat
MS&A^ 1787-
NOORD - WEST KUST van AMERIKA.    173
wat  zweemende  naar een  voermans  kid,  de kraag en
opflagen  uitgezonderd.   Ondertusfc.-.en  was  de  Indiaan Zomermaand*
niet minder flout op zijn nieuw  pak, dan een London-
fche faletjonker op zijn beste kleed, en wij hadden veel
vermaak in  dit biijk van  de knaphandigheid en het ver*
nuft dezer menfchen ; aangezien de rok ' zeer goed paste
en  de  zoomen zoo goed  en fterk aan  elkander genaaid
waren, als  de  aart  van  het  goed toeliet,  en  zoo  net
als  of  het  van  eene  Engelfche  Wollennaaifter  gcdaan
was.
Op een anderen dag poogden wij van een der Op-
perho fden de beteekenis van fommige hunner woorden
te leeren en wezen onder anderen naar de zon: - waarop
hij zich dc grootfte moeite gaf om ons te doen begrij.
pen, dat niettegenftaande onze blijkbare meerderheid over
hun in het bezitten van velerhande nuttige dingen, wel-i
ke zij niet hadden, wij echter met hun van een en
denzelfden oorfprong waren, dat zij zo ■ wel als wij van
boven kwamen, en dat de zon bezield en leven gaf aan
alle de fchepzelen van het heeld. Deze denkbeelden van
dit Opperhoofd herinnerden ons aanftonds aan de onder-
ftaande fchoone regelen van pope, welke, buiten twij-
fel de Indianen van Zu'id-America bedoelende, echter
ook in vele' opzichten op de ' bewoonereh van dit ge-
dedte  der nieuwe wareld  toepaslijk zijn (V).  De man,
die
(0 Lo! the poor Indian whofe untutored mind
Sees g o d in clouds,  or hears him in the wind.
His foul, proud fcience never taught to ftray .
Far as the folar walk or milky way
Yet fimple nature to his hope has giv'n
Behind the cloud-topt hill an humble heav'n; .
Some fafer world in depth of woods embrac'd
Some happier ifland in the watry waste
Where (laves once more their native land behold
No fiends torment, no Christians .thirst for gold.
T* be contents his natural defire
He asks no angel's wing, no Seraph's fire
Y3
Bus
*«»•—■-.
~~~ in
REIZE    NAAU   T> t
1787.    die hier  met ons fprak, had gewisfelijk eeniff denkbedd
'Zomermaand yan een  Opperwezen , en wanneer wij het wraarfchijnlijk
keuren, dat  hun  morgen-  en  avondgezang  voor  eene
wijze van aanbidding te houden zij, zullen wij ons eenig
Sbegrip  van  hunnen godsdienst kunnen vormen.
De kanoes waren hier op dezdfde wijze gemaakt
als in Port Mulgrave; alleen waren de grooten beter
en netter gewerkt en konden van zestien tot twintig
man voeren.
Behalven de gewoone kleeding droegen de inboorlingen van deze Sound nog eene bijzondere zoort van mantels opzettelijk gemaakt om hen tegen het ongure weder
te dekken, en vervaardigd van riet of biezen, welke dicht
-aan elkander geregen waren, op dezelfde wijze als men
gedurende de laatfte rdze van Kapt. cook bij de inwoo-
neren van Nieuw Zeeland had aangetroffen.
De taal had, zo het ons voorkwam, veel geKjkheM
met die welke in Port Mulgrave gefproken werd; doch
Wij befparen het gene wij daaromcrent. vernamen tot
ons algemeen verflag van de bewooneren dezer kustv
Zo
But thinks admitted to that equel fky
His faithful dog fhall bear him cpmpany.
dat is:
Aanfchouw den annen Indlaan, wiens verftand, door geen onder-
wijs befchaafd, god echter in de wolken ziet of Hem hoort in
den wind. Wiens ziel door geene fto.ute wttenfchap geleesd Is
over den loopbaan der zonne of boven het ftargewelf te zweven-
maar wien de eenvoudige natuur nogthans op een nederlger Para!
dijs achter den hemelhoogen berg doet hopen, of op een veiliger
vvareld in het midden van onteegafikiijke Bosfchen, of op een ge.
lukkiger Eiland in den ruimen Oceaan; waar de flaven hunnen ge-
boortegrond weder aanfchouwen; waar hen geene vijanden pijnigen;
waar geene CMstenen naar goud dorften. Te zijn, zie daar zijn na-
tuurlijk verlangen. Hij wenscht voor zich geene Engelen vleuge-
len-, noch het vuur van den Seraph;, maar in dien gelijfcen Hemel
toegelaten, *»aast %ij zijnen getronwen bond weder bij zich te
zullen vinden. NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    ||
Zo ons handelgeluk hier ter plaatze al niet tot den 1787-.
hoogften trap onzer verwachting geftegen was , waren Zbmermaand
<wij ec.ter, tot hier toe, nergens beter geflaagd. Twee
honderd Zee - Otter vellen van de eerfte zoort vielen
ons hier ten deel, benevens eene goede menigte van
minder waarde en vele ftukken en brokken; voorts nog,
een honderd goede Robben vellen en een groot aantal
zeer fchoone Beverftaarten; van welke beide laatfte zoor-
ten wij  het ftuk  voor  een  ijzeren ring  kochten..
De  ganfche voorraad  van pelterijen, eindelijk uitgeput
iztjnde, en de inboorlingen  ons dus niets meer kunnende
23  het  anker
en kwa-
aanbrengen,  ligteden  wij  den.
men, met gene fnatige koelte, onder zeil. Bij het op-
Winden van ons tuijanker vonden wij. de. kabel, ter lengr
te van wel twintig vademen door het vijlen tegen de
rotzen zodanig. befchadigd y dat hex moest afgekeurd worden.
Wij bleven- den ganfchen dag de kust langs houden,
ten einde alle plaatzen te kunnen onderzoeken, waar
zich eenige waarfchijnlijkheid opdeed vam inboorlingen te
zullen aantreffen ; en wij zagen dezen zelfden achtermid-
dag nog eene fchoone opening; Zo dat wij zeil min-
derden en. het derwaards lieten loopen. Nader onder
het land komende, kreeg het kanaal voor ons het aanzien van eene Rivier, welke van het Noorden kwam;
JMaar vermits er een fterke eb ging, en de wind naar
het Noorden draaide, liepen wij eene fchoone Baai in-,.
Welke zich nu ten Z. O. voor ons opdeed, en kwamen
er Op twirttig vademen water met eenen flibberigen grond
ten anker, rondom gedekt door het land en op een.
ftaphaanfchoot van den wal, beide ten Noorden. en ten.
Zuiden.
Het fcheen ons in alien opzichte een zeer verkieslijke
plek voor de inboorlingen om er zich optehouden, nog-
tbans zagen wij geeA mensch en deden daarom des avonds
een vierponder affchieten  om de nieuwsgierigheid der in-
boorr-
I
**» if 6
REIZE
N A A R~1^D &
24
1787.   boorlingen  gaande  te maken, wanneer  er  zich in den
;Zomermaand omt:rek  mochten  be'vinden.
• Evenwel en niettegenftaande het zeer fchoone weder,
-daagden er den volgenden morgen geene Indianen op;
wesh.alven Kapt. dixon de floep liet uitzetten om daar-
mede in de nabijgelegen kreeken en Baaien de inboor-
gen optezoeken. Een doortocht in eenen hoek van de
Baai Oostwaards van ons trok het eerfte zijne opmerk-
zaamheid,  doch  hij  keerde  met den.middag, onverrich-
ter zaak,
waards
terug.  De  kreek. Hep een
goed eind  land-
in en ftuitte aan den voet eens bergs-, van waar
zij grooten toevloed van versch water verkreeg, door
het fmelten der fneeuw op den top ; hebbende de zon
thans zo veel kracht, dat het water beftendig van boven
ftroomde. Zij vonden hier ter plaatze het fpoor ecner
Indiaanfche hut, welke kortlings was weggenomen en
denkelijk voor eene jagende partij tot eene kortftondige
wooning gediend had. In de vallei langs den ftroom
-groeiden verfchillende zoorten van bloemen en bloemdra-
igende heesters,  en, fchoon zij er geene inboorlingen za
gen, fcheen de plaats echter
merverblijf,  te  meer
-overvloed .te vangen was
zeer gefchikt voor een zo«
daar  er  waarfchijnlijk  Zalm  in
zo dat zij niet twijfelden of
het volk zoude er zich wat verder hi het jaar veeltijds
ophouden.
Na den eten ging Kapt dixon eene andere opening
aan den Noordkant bezichtigen: en midlerwijl werden
onze vellen op het dek gebracht om dezelven met het
fchoone weder eens te luchten. -Offchoon in vaten ge-
pakt, waren zij echter niets befchadigd en alleen de
flechter zoort een weinig befchimmeld, welke er droog
zijnde echter gemakkelijk werd afgevreven. Vermits Kapt.
\ dixon met den avond niet opdaagde, maakten wij ons
eemgszins^ ongerust, hoewel hij zeven man, wel gewa-
pend, bij zich had: maar wij werden te elf uur van
onze vrees ontheven, wanneer de floep terugkeerde, zonder NOORD-WEST KUST van AMERIKA.   177
der wederom inboorlingen gevonden te  hebben, hoewel   1787.
zij wel  zes  uur ver van  het fchip  geweest was. Zomermaand
Des anderen daags morgens werd ons kruid aan land
gebracht om te droogen en de -vaten te heiftellen; terwijl Kapt. dixon den mond dezer Baai ging onderzoe-
ken en de verfchillende openingen' en inhammen door-
ihuffelen, welke wij bij het binnen loopen gezien hadden ; doch wederom zonder vrucht, als hebbende geen
het minfte, blijk van  menfchen  of wrooningen gevonden.
Deze Baai, ter eere van Sir joseph banks, door
ons Port Banks genoemd, ligt op 560 35' N. B. en
I35°W. L. Het uitzicht, fchoon minder ru'im, is er
echter verruklijker en fchilderachtiger, dan wij elders op
deze kust gevonden hadden. Het land, beiden ten Zui-
den en ten Noorden, rijst hoog genoeg, om in alle
opzichten het denkbeeld van den winter te verlevendi-
gen; maar fchoon de zijden der bergen met eeuwigdu-
rende fneeuw bedekt zijn, benemen echter de talrijke
Pijnboomen, welke even ftaag hare ruige kruinen om
hoog fteken, er dat - woeste en fchriklijke aanzien, welk
de onvruchtbare gebergten ten Noord Westen van Cooks-
Rivier vertoonen. Aan den Oostkant is het land merkelijk
lager en de Pijnboomen fchijnen er met meer' regelma-
xigheid te grodjen ; terwijl zij, nevens het kreupelhout
en de heestergewasfen, langs den oever zeer fchoon tegen het hooge land affteken en het geheel een aange-
naam en behaaglijk gezicht oplevert.
Geene inboorlingen vindende, was hier voor ons niets
meer te  doen, en wij  gingen derhalven den 26  weder-    »6
om  onder  zeil ,  deze -Baai. uit  en  vervolgens  weder
om
Oostwaards  aan.   Den  volgenden
middag
zagen
wij het land, welk zich ds twee rotsachtige eilanden
vertoonde en nader bijkomende alien fchijn had van
eene fchoone Baai; doch de floep derwaards gezonden
hebbende, kregen wij bericht, dat de Baai meestal zeer
ondiep was en zij er geen goede ankerplaats gezien hadden.
Z Den 178
REIZE    NAAR.    D*
17«7-
Den a8 ontdekten wij wederom eene opening, welke
Zomermaand ons eene ^iepe jBaai toefcheen en hoop gaf om er eene
Haven te vinden; maar toen wij den wal naderden, vonden wij een recht en fteil ftrand zonder de minfte dek-
king. De Noordefijke uithoek was eene aanmerkelijk hooge en barre rots, met eene ontelbare menigte van al~
lerlei vogelen bedekt.
Wij- bleven geftadig zo dicht bij de kust, als de voor-
zichtigheid ons met het mistige weder en de -verander-
lijke winden toeliet. Den 30 deed zich wederom eene
opening op, doch wij werden door ftilte belet er bij
Hooimaand. te komen. Den 1 van Hooimaand, ontdekten wij een>
1 eiland en na den middag eene diepe Baai, N. O. ten O.
van ons, op den afftand van zeven groote mijlen; terwijl wij ons op 54° 11' N. B. en 133° 50^ W. L.
bevonden. Maar de flappe veranderlijke wind en eene
hooge zee uit het Z. W. gedurende de ganfche nacht,
maakten alle onze poogingen vrucbteloos om dezelve te
bereiken; of fchoon wij echter zo veel mogelijk op het
land aan ftuurden. Tot onze groote blijdfchap evenwel
zagen wij den volgenden morgen ettelijke kanoes vol
volk naar ons toekomen, welke naar zee fchenen geweest te hebben, en bij ons komende bleken uit vis-
fchen geweest te zijn. Het gezicht dezer menfchen, onder welken er velen mantels van fraaije Bever vellen
omhadden, verblijdde ons niet weinig. Zij fchenen echter niet gezind om dezelve afteftaan: offchoon wij ons
best deden om hen , door het vertoonen van allerlei
goederen , daartoe uittelokken. Dan zij hadden hunne
ganfche opmerkzaamheid op het fchip gevestigd, welk
zij met alle blijken van verbaastheid en verwondermg be-
fchouwden; het geen wij voor een goed voorteeken hiel-
den, waaromtrent de uitkomst leerde, dat wij ons deze
keer eens niet bedfogen hadden. Toen hunne- nicuwsgie-
rrgheid eenigermate voldaan was, begonnen zij met ons
m handelen en wij kochten terftond de mantels en vellen I
dSiSi NOORD-WEST KUST van A^RIKA.   179
1
len, welke zij bij zich hadden, voor toes, welke hun
bijzonder fchenen te bevallen. Midlerwijl wezen zij ons
•om dichter onder het land te komen, ons beduidende
dat wij aldaar meerder menfchen- en pelterijen in o\er-
: -yloed  zouden vinden.
Wij liepen gevolglijk tot niet boven een kwartier uurs
van den wal en zagen het vlek, waar deze Indianen
woonden, vlak voor ons, beftaande uit zes wooningen,
welke regdmatiger gebouwd fchenen, dan wij er tot hier
toe gezien hadden ; ook was de gelegenheid niet on-
?veruiaaklijk ? maar het ftrand was rotzig en wij befpeur-
den er geene goede ankerplaats. Daarentegen ontdekten
wij eene Baai ten O. van ons en hidden het fcherp bij
den wind om er binnen te kunnen komen; terwijl intusfchen  vele  inboorlingen,  welke  des morgens met
tgebandeld  hadden aan land gingen, denkelijk
kregen  nieuwigheden
landsgenooten
om
te
rnen;
maar
-roeiden
zagen
wen den,
vele andere
aan hunne
toen  zij  ons na^r  de Baai
zij  ons aanftonds achter  op,  van
kanoes gevolgd.
Toen wij de Baai opzeilden, deed er zich eene voor-
iSpflijke Haven op, rondom door het land ingefloten, on-
;-,geveer een uur voor ons; maar ongelukkig vlak in den
rfwind, en bovendien kregen wij, te een uur, zulk een
.fterk tij tegen, dat wij bij elken gang verloren en het
onmogelijk vonden om de Haven te bezeilen. Weshal-
ven wij de razeilen opbrasten om met de Indianen te
. handelen.
Hierop opende zich een tooneel, welke alle befchrij-
ving te boven ging en ons dermate verblijdde, dat wij
. naauwlijks onze zint$igen konden geloven. Er waren tien
kanoes omtrent het fchip en in dezelve, naar onze beste gisfing, een honderd en twintig menfchen , van wel-
ken er vele de fchoonfte mantels van Bever hidden brachten , en andere uitmuntende enkelde vellen: in 't kort
er kwam mejnand met ledige handen en de fpoed, waar
. MP'
Hooimaand,
ons
de ver-
vertoo-
Z 2
me- mmmm
=3==T*=»===
l!fo
REIZE    NAAR.    DK
T787. mede zij het alles verkochten, was voor ons geen mfn-
Hooimaand. <jer aangename omftandigheid. Zij raakten meermalen on-
derling aan het krakeelen, wie het eerfte zijn kked zoude verkoopen; en zommigen wierpen werkelijk de vellen
in het fchip, wanneer er niemand zoo fchielijk bij de
hand was om dezelve te ontvangen; doch wij gaven
zeer zorgvuldig acht dat er niemand onbetaald van boord
ging. Wij gaven bijna niets dan toes in ruiling _en deze werden ook zoo gretig aangenomen , dat wij bijna
geene gelegenheid hadden om hun andere dingen aante-
bieden. Op deze wijze kochten wij, in minder dan een
half uur, bijna drie honderd Bever vellen van de eerfte
zoort; eene omftandighdd welke ons niet weinig moeds.
gaf, te meer daar de overvloed van fchoone vellen en
de gretigheid der inboorlingen om dezelve te verkoopen,
overtuigende blijken waren, dat hier omftreeks binnen
kort geen handel gedreven was, en wij dus bij voort-
during op eenen rijken oogst konden hopen. Om een
denkbeeld van de mantels te maken, welke wij hier
kochten, moet men zich voorftellen, dat zij meestal
beftonden uit drie Zee-Otter vellen, van welke er 6£n
midden door gefneden was, en die vervolgens vrij net
en in diervoegen aan elkander gehecht waren , dat ze
een vierkant uitmaakten. Voorrs waren er fmalle lederen
riemen aan beide zijden gehechr, waarmede ze om de
fchouderen vastgebonden  wierden.
Het handelen af6eloopen zijnde en de wind nog
al tegen blijvende, maakten wij te drie j uur wederom
zeil en liepen de Baai uit, met oogmerk om des nachts
af en aan te houden en met den morgen eene nieuwe
pooging te doen om in de Haven te komen. Wij lie-
pen toen ook met eene friffche Oostdijke koelte der-
waards, doch onder het land komende werd het wederom ftil en te tien uur werden wij, door een fterk
tij^naar eenen rotzigen uithoek aan den Noordkant der
Baai gedreven; zo dat wij de floep en de jol moesten
uit- NOORD-WEST KUST van AMERIKA.
tm
jaftzetten om ons boven de rotzen te boegzeeren. Intus- 1787.
fchen kwamen er verfcheiden kanoes bij. ons, welke Hooimaand;
wij fpoedig als onze vorige vrienden herkenden, en bevonden, dat zij niet veel buSonders meer. te verkoopen
hadden, maar reeds alles van eenige waarde kwij.t waren ; weshalven wij minder begeerig wierden om in de
gemdde Haven te komen, aangezien het waarfchijnlijker
was dat wij Oostelijker op, nieuwen voorraad van pel-
terijen zouden aantfeffen. Gevolglijk namen wij.de. boots
in en ftuurden Z. W. langs de kust.
Den 4 op den middag, hadden wij de Cloak-Baai *■,
of Mantel-Baai, (want dezen naam hadden wij aan de
ifraks gemelde opening, gegeven,) genoegzaam Oostelijk
van ons, op den afftand van vier groote zeemijlen; terwijl wij ons op 54° 14' N. B* en 1330, 23' W. L.
bevonden. Om drie • uur zagen wij wederom eene Baai
ten Ooften en hielden er op aan; doch zo min eenen
fchijn van een Haven,, als eenig teeken van inwooneren
vememende, lieten wij het wederom Zuidwaarts aanloopen.
Den volgenden dag ftuurden wij wederom naar het 5
land, van tijd tot tijd wendende om niets- onbezocht te
laten, In den achtermiddag kwamen er ettelijke kanoes
bij ons met een aantal goede mantels, welke de Indianen
gretig verkochten, voor koperen pannen, tinnen kommen
en blikken ketels, welke dingen bij hun de hpogfte
waarde fchenen te hebben. De wind N. W. blijvende
- oordeelde Kapt. dixon het voordeeliger onder het land
te blijven kruisfen, dan voor anker te komen; te meer,
vermits wij reden hadden om te denken dat. de. inboorlingen hier: niet zeer gemeenfchaplijk leefden, maar in
afzonderlijke ftammen gefcheiden, welke elkander vijandig
waren.: <jemelde Indianen -verlieten ons niet dan met het
vallen van den avond en gaven ons te kennen dat zij
des morgens met meerder pelterijen wilden te rug komen.
Zij kwamen ook getrouwlijk hunne belofte na en brachten ons ettelijke goede. Z.ee-Otter vellen,  welke zij we-
Z 3 derom 4fs7m
i8»
R E I Z?E   N A A R
d a
i7%7.
Hooim'aaiio.'
derom gereedelijk Vgrkochten; zo dat wij alles, wat zij
-bezaten reeds te twee uur in onze handen hadden. Dit
volk was blijkbaar van eenen anderen ftam dan de In-
lWUhen, die wij in «de Maniel-Baai aanpoften, en minder talrijk; daar Mj eT niet meer dan vijf en zeventig
of tacb'^g: te gelijk bij ons hadden. De vellen in elke
kanoe fchenen de bijzondere eigendom van de daarin
zijnde menfchen; ten minften waren zij zeer zorgvuldig
om hunne naburen niet te laten zien, welke goederen
zij er voor ruilden. Toen zij de vdlen kwijt waren
verlie&n zij ons, en wij zeilden al verder, van tijd tot
tijd wendende,  om de  voorgemelde reden.
Den 7 zagen wij weder gene diepe Baai, doch nader
bij komende befpeurden wij geen Haven of eenigerhande
4*lijk van inwooneren. Maar Icort na den middag, wederom dicht bij land zijnde, zagen wij verfcheiden kanoes
-affteken; weshalven W'ij zeil minder-den om hen in te
wachten vertfiits het vrij fterk woeij. De plek van waar
deze kanoes kwamen, had een zeer zonderling aanzien,
en bij naauwkeuriger befchotfwing, zagen wij duidelijk
dat het volk te zamen in eene groote hut woonde,
welke op een klein Eiland getimmerd en op de wijze
eener Hippah wel verfterkt was, waarom wij ?er den
naam Van Hippah - EilUnd aan gaven.
De ftam, welke deze Hippah bewoonde, fcheen door
de natuur gettoegzaam beveiligd tegen eenen onverhoed-
fchen vijandelijken aanval, door den fteilen en bezwaar-
lijken toegang van den oever derwaards, en door de
pijnboompn en het kreupelhout, welke dezelve aan de
andere zijden bedekten. Des niettegenftaande hebben de
inboorlingen oneindig moeite gedaan om dezelve boven-
dien met heiningen van palen en planken te verfterken,
zo dat zij wel in ftaat waren om elken ftam af te wee-
ren,  welke hunne vesting zoude willen  aantasten.
Zedert het begin van onzen handel in de Mantel-
Baaij waren ons verfchillende omftandigheden voorgeko-
men; NOORD-WEST KUST van AMERIKA.   183
men; welke ons  overtuigden dat  de inboorlingen aan   1787.
deze oorden van veel woester geaardheid waren en min- Hooimaand.
der oragang met elkander hadden dan de andere Indianen,
welke  wij  op deze  kust  aantreffen;  en  wij  begonnen
Eelfe  te  vermoeden  dat  zij  eenigeumaate  menfcheneters
waren:  in welk  vermoeden  wij verfterkt  werden,  toen
Kapt. dixon, de gemelde verfterkte wooning befckouwd
hebbende,  ons zeide  dat  dezelve volkomen  volgens het
beftek  van- de Hippahs  der  wilden  van Nieuw - Zeeland
was opgetimmerd.  De menfchen,  die bij ons op 'zijde
kwamen,  handelden  echter  zeer vreedzaam  en poogden
ons door allerhande teekenen  te  overreden om  bij. hun
aan land  te  komen;  doch gaven ons tevens te kennen,
dat indien wij  meer Oostwaards: op de kust kwamen de
inboorlingen  ons het hoofd zouden afkappen.  Wij hiel-
den  dit voor een zeker bewijs  dat zij  met -.. hunne j na-
buren in-" vijandfchap leefden,  en werden: daarin te-meer
b&vestigd door hun Oorlogzuchtig voorkomen,. als zijnde;
met mesfen en fpietzen zeer wel gewapend.
Schoon geene liefhebbers van zeer gewaagde, gisfingeni
konden wij echter niet nalaten te denken, dat. fchoon ;het.
gedrag dezer menfchen in geenen' deele kwaad of beledi-.
gende was, er echter in hun fterk: aanhoilden om ons ■ aan'
Aval- te doen gaan een nieuw bewijs voor ons vermoeden gelegen was. Zij verlangden gewisfelijk alleen- maar 6m ons in-
hunne fterkte te lokken en ons aldaar oogenbliklijk te flachten.
Wij kochten van deze Indianen een aantal uitmuhtende
mantels en ettelijke ■■ goede vellen, waar voor wijr. hirn
verfchillende dingen iii" railing gaven , daar zommigeni
toes, anderen tinnen koriimeh, Mikken ketds, me'sfen ,"
enz. verkozen. Deze ftam - was de minst:-talrijkfte, wel-
ken wi] -nog gezien hadden, en werd van ons op een
groote dertig- man gefchat. Misfchien; waren deze alieen
ui.gelezen manfchappen; d-fe 'mogdijk! eene-: "'^ij'aiidehjke
oncmoeting vermoed hadden, ten minften-- wore*! Steven
goed toege^iifet ten ft^^fe als om  te handdeni.
Des *8i
REIZE    NAAR    D fe
1787. Des nachts  af en aan gezeild hebbende,  Zagen  wfj
'Hooimaand. des morgens eenige kanoes op ons aankomen; en draai-
dcn bij om met dezelve te kunnen handelen. Nader
komende bevonden wij het onze vrienden van Hippah-
Eiland; doch de vellen welke zij ons thans brachten,
waren van veel flechter zoort. Zodra wij dezelve gekocht hadden, maakten wij wederom zeil, hidden het
dicht onder den wal en wendden van tajd tot tijd, ons
best doende om van mijl tot mijl de kust in het gezicht te hebben.
9 Den 9  kwamen er wederom vijf kanoes bij oris, met
ongeveer  veertig  menfchen,  van  welkcn  wij  wederom
zeer goede  mantels  en  ettelijke  losfe  vellen  kochten.
In eene van  deze  kanoes  was  een  bejaard  man,  die
eenig gezag over de overigen fcheen te hebben,  offchoon
hij niets  te  verkoopen  had.   Hij beduidde  ons  dat  bij
aan  eenen anderen  oort  van  deze  Eilanden,  te weten
meer Oostelijk,  in ftaat  zijn  zoude  om  ons  overvloed
van vellen  te  bezorgen;  waar  op  Kapt.  dixon  hem
eene Dragondermuts vereerde,  welk  gefchenk zijn  aanzien zeer vermeerderde en hem van zijne medgezellen en
de andere kanoes met afgunftige oogen deed befchouwen.
Er waren-^insgelijks  eenige  vrouwen onder  hun,  welke
alle reeds vrij bejaard fchenen.   Zij  hadden de  onderlip
op  dezelfde wijze  misvormd  als  de vrouwen van Port-
Mulgrave en  Norfolk-Sound en de ftukken houts waren
bijzonder groot.  Een dezer  lipftukken  fcheen  op  eene
bijzondere wijze verfierd en Kapt. dixon het gaarn wil-
lende koopen bood er aan het oude wijf een bijl voor,
welke zij met verachting weigerde.  Vervolgens hield hij
haar toes,  kommen  en  andere  dingen  voor,  doch  zij
verwierp alles even zeer,  zo dat de Kaptein aan het bereiken van zijn oogmerk begon  te wanhopen en het  er
bijna aan gaf, wanneer een van ons volk toevallig eenige.
knoopen voor den dag haalde welke bij uitftek blonken.
Dit aanbod bekoorde haar  terftond en zij was nu even
zo ^^^jg^r w
i'!
■ i
^m NOORD - WEST KUST van AMERIKA.   185
zo gereed om haar fieraad afteftaan, als zij er te voren 178?,
opgefteld fcheen om het te bewaren. Dit. zeldzame, mond- Hoouaasnd,
verfierzd was drie en zeven - achtfte duimcn lang eri. nraee
en vijf- achtfte duimen breed en ingeleid niet een paari-
Jemoeren fchelp en een .koperen rand er rondom. Wjj
voegen de afteekemng in de nevenftaande plaat hier bij;
en het ftuk zelf is thans in het bezit van den Heer Joseph banks.
Deze menfchen behoorden kennelijk tot een anderen
itam, dan- de inwooneren van Hippah■ Eiland, doch
fchenen eveatwoest en wreed van aart, en waren 00k
wel voorzien van. befchadigende wapenen; Zij handelden
echter zeer vreedzaam en veroorzaakten ons geen de
minste ontrust; roeijende wederom naar land, zo dra zij
dc mede gebrachte pdterijen aan ons verkocht hadden.
Na den middag kwamen er wederom vier kanoes met
twee en dertig menfchen, welke tot denzelfden ftam behoorden en niet dan flechte mantels brachten, welke
reeds veel gedragen waren.
Gedurende de drie volgende dagen zeilden wij tusfchen   I3
de .52 en 53 gr. N, B. met flecht weder van regen  en
wind, zonder eenige inboorlingen te zien, niettegenftaande
wij nu en  dan  dicht  genoeg  onder  het  land  kwamen.
Maar den 13 de mist' tegen den avond opklarende, zagen wij  verfcheiden kanoes.na ons toeroeijen ,  waar op
wij  bijleiden  om  dezelven in  te  wachten.  Deze partij
behoorde wederom tot eenen anderen ftam en bracht ons
■uitmuntende mantels en vellen, welke wij op denzelfden
voet als  te voren van dezelve  kochten.KJ:Zij waren zes
en dertig man fterk en even als de andere- ftammen wel
toegerust om hunne vijanden onder de oogen te zien.
Voor dat het duifter wierd, hadden wij alles in han-
den, wat deze Indianen te verkoopen hadden; echter
konden wij hen niet van het fchip kwijt raken', offchoon
wij onder zeil gingen en hun te kennen gaven dat wij
des anderen daags wilden weder komen.  Zij bleven dus
A a bij fi
i8f>
REIZE    NAAR    BE
1/87..   bij ons tot tien uuren.,  wanneer er een. dikke mist op-
Hooimaand* twam,  welke hen van ons deed afhouden en naar het
ftrand roeijen:  doch wij waren nu ten minften acht mij'-
len van land,  en dus twijfelden velen van ons of deze
arme meiifchen wel in ftaat zijn zouden. phi den rechten
koers naar den wal te  houden,  daar wij geen twintig
vademen ver kanden voor uit zienO
14-20    Van  den  14  tot den  20  hadden  wij  in  't  gemeen
zeer ntistig. weder, met een ftevige koelte uit het Noord-
Westen",  en gedurige fterke buijen.  Vermits wij  echter
cp deze hoogte nog meerder. hoopten op te doen, oor-
dedde men  het raadzaam geftadig af en aan: te zeilen,
om niet te ver naar het Oosten af te  drijven en altqi.
dicht bij land te zijh,  wanneer de mist mocht opklaren..
Dit gebeurde  ook  nu en dan  en- wij  waren  twee of
drieiflaal zoo dicht bij land, dat de inboorlingen gemak-
,$fijk bij  ons  hadden  kunnen  komen;  doch vermks  er
geene opdaagden,  begonnen wij ernftig te  denken,  dat
de Indianen die den  13 in de mist van  ons afgingen,
op Zee verongelukt waren,  en dat er geen anderen bij;
ons durfden  komen,  in  het veianoeden  dat Wij hunne
landslieden  hadden  omgebracht.  Eindelijk- den  20,  het.
weder bedarehde en  helder wordende, hielden  wij  wederom og de kust aan y en zagen. eenige kanoes tot ons
komen, welke wij ras voor onze vorige vrienden  her-
kenden,  en dus met verniaak befpeurden dat onze vrees
ongegrond geweest was.  Zij brachten dit maal niet veel
bijzonders met  zich,  meest half verlieten mantels, welke
wij voor pannen,  mesfen en gespcn inrwilden.
j... Den 23 zagen wij wederom ettelijke kanoes van land
komen, welke wij voorts te gemoet. zeilden.  Het wares
er acfet met ongeveer honderd menfchen,  van welke er
vele den  13 en 20  ook bij ons  geweest  waren.   Wij
•kregen eenige vrij goede mantels en ettfflijke vfellen v"&fe
hun,  voor toes en gespen,.
HI   Des NQORO-WEST KUST va» AMEftlKA.
t®?
ISDes sndeaien daags  tegen den middag,  de mist we-   178^
=derotn opkfecende, tzagen  vtiij  wederom  eetefijke kanoes IWoiuKubd,
van land fteken, en draaiden daar op bij,  om hfan cge*
tegenheid '*e geven van  bij  ons te komen.  In?'ihin<|atf  ,
dan een iaar haddem wij er reeds elf aan boord, bem&
tende ongeveer honderd en tacbtig menfchen, waar onder vrouwen en -kinderen,  zijnde dus verre de grootfte
hoop volks,  wdke wij op e'en maal bij ons gehad hadden,  zedert wij  deze voor ons  zo  gelukfcige Eilanden
ontdekten.  Ondertuslizhen  vonden  wij ifpoedig  dat wij
dit gsb&e rbezoek,  voomamelijk aan de nieuwsg$e*igheid
der Indianen te danken hadden;  daar zij ons thans niets
te koop  brachten,  dan  de  enkelde  nalezing  van  den
lijken oogst,  welken wij reeds hadden ingezameld.  Ook
hadden Wij- te voren onder de handel drijvende partijen,
toaar zeer zse&dzaaim vrouwen  en  kinderen  aangetroffen;
misfcbfen  vreesden  de mariuen  eenige  vijaaden  te ont-
moeten en dat zij dezelve daatom,  als een nuteeloozen
last achter Keten.
Deze  Indianen,  het  minste"ftuksken  bontwerk,  dat
'«Sj te misfen hadden,  aan ons verkocht hebbende,  veu- -
trokken te drie uur en roeiden wederom naar land; wanneer wij insgelijks zeil maakten,  en Oostwaards op fte-
venden.  Te aob't uur hadden wij den Oostelijkften hoek
■van het land N. O. van ons op eenen afftand van vier
0*nijlen,  en daar wij aan deze zijde der Eilanden, zeker
niet  meer te wacbten hadden, befloot Kaptein  dixon
dien hoek  om  te zeiien,  en te  zien  of wij  aan den
anderen kant nog  iets  konden  opdoen.   Maar  vcrmios
er voor dezen uithoek eene reeks rotzen lag,  wel een
mijl ver in Zee,  wendden  wij des naohts van  tijd tot
tijd om dezelven  liever bij dag om te zeiien; gelijk wij
ook des anderen daags,  zijnde den 25^ deden: en deze    25
uithoek  verkreeg  van  ons  deswegens  den naam  van
Kaap St. J-ames.
Aa 2
Het
J REIZE    NAAR    D |
1787. Het  weder  was  thans  gemeenlijk  des  morgens  err
Hooimaand. 's avonds nat en mistig, doch klaarde tegen den- middag
op, de wind meestal flap en veranderlijk: weshalven
wij niet veel konden vorderen ; offchoon. Kapt. dixoi*
voornemens was om deze Eilanden rond te zdlen, ten
einde niet alleen van de inboorlingen alle hunne pelte-
rijen te koopen, maar ook om derzdver Jigging naauw-
keurig te bepalen, tot naricht voor toekomftjge bezoe-
keren van deze oorden.
Den 27 's morgens kregen wij vier kanoes op zijde,
waar een dertig menfchen en onder dezelven vele van
onze oude kennisfen. Zij brachten ettelijke goede mantels en vellen; waar door ons Week dat de handel,
aan deze zijde der Eilanden, nog niet was uitgeput; en
wij nog meer aangemoedigd werden, om onzen tocht
om dezelven voort te zetten. Drie kanoes welke ons
denzelfden aehtermiddag eenige voortreflijke vellen ver-
kochten,  bevestigden onze -goede gedachtent
Den volgenden morgen, met donker weder, kwamen er
wederom verfcheiden kanoes aan het fchip, en in dezelve
vele menfchen welk wij nog niet gezien hadden. Hunne
pelterijen hadden echter niet veel te beduiden, en wij
kochten dezelve voor mesfen en gespen. Toen het weder opklaarde zagen wij Oostwaards land, op den afftand van tien groote mijlen, en peilden grond op dertig
vademen. Na den middag kregen wij flappe veranderlijke
winden, met aanhoudenden ftofregen. Het tij dretf ons
naar het Oosten, en wij peilden grond van vier en
twintig tot veertien vademen, op een zandigen bodem
met kleine keifteentjes gemengd. Wij hielden het land,
in het gezicht: voor de vaste kust, en de diepte minderde
naar mate wij er dichter bij kwamen. Te zes uur wis-
felde het tij, en nu van het land welk wij voor de-
vaste- kust aanzagen afkomende,, voerde het ganfche drif-
ten wier, lang gras en ftukken hout, langs het fchip,
waar uit wij opmaakten dat  er op deze hoogte van de
i ?. A kust,. NOORD - WEST KUST van AMERIKA.    r89
kust, eene groote Rivier haaren uitlo'op had. De Rivier 1787.
Los Reijs van du fonte ligt hier ergens; ' en fchoon Hooimaand^
het gene hij er van vertelt bijna ongelooflijk is, fchijnt
het echter uit de- gemelde omftandigheid vrij zeker, dat
hier openingen zijn welke diep- landwaard inloopen, en
het is in de daad jammer dat wij geene gelegenheid
hadden, om dat gedeelte van de kust nader te onder-
zoeken.  Wij waren des middags op 520, 57'N. B. (.tj.
Den volgenden dag hadden wij 's morgens zacht weder,, 3p
met een betrokken lucht. Wij wendden gedurig om onder het land te blijven, en geene gelegenheid om handel
te drijven te verliezen. Tegen den. middag klaarde het
op en wij bevonden ons op 520, 59' N. B. en dus
genoegzaam midden tegen de Eilanden aan de N. O.
zijde. -Op deze hoogte zagen wij zeer hoog land in
het Noord - Westen wel dertig groote. mijlen van ons,
en blijkbaar het zelfde, dat wij op den eerften van
deze maand gezien hadden. Weshalven wij nu met ze-
kerheid wisten dat het land-, welk wij nu eene maand
lang langs gezeild. hadden r niet anders was dan eene
groep  Eilanden. i^ffljip
Kort na den middag' zagen wij eenige kanoes van land
fteken ; en te drie uur hadden wij! er niet minder dan
achttien om het. fchip, bevattende omftreeks' twee honderd menfchen, meestal mannen. Zo groot een zamen-
loop van handdend volk, hadden wij noch niet- gehad
en de menigte van voortreflijke vellen, welke zij ons
mede brachten, vermeerderde niet weinig ons genoegen.
De handel ftond nn. gelijk,  zo al niet beter, met dien
in
vl®^*&&$'!w0O15C»^-.V:.'5^^,"^f5«$'*7V'-ie.' Ru  3S9&,-  "    r.*--3i '^'ifig
('/") Zie d£n Brief van' den Adiriirasl nu fonte in dobbs
Account of the Countries adjoining to Hudfons bay, p. 124.. Hij
heeft dien overgenomen uit the Memoirs of the Curious, in 1708
uitgekom.en, zonder. eenig verflag te geven, van Waar men dezen
brief gekregen heeft. Vergeljj.k j. r. f'orstf.'r Gefchkhtc der
Entdeckungen^itnd Schiffarthen Im Not den. p., 520.:
Aa 3 TfOO
1 E I Z E  VJ£ A.*   d I
1787.   m del Mantil-Baai,  zo wel ten aanzien van het gewJ
Hooimaand,  van vejien>  a]s van de geplftkHjkheid- der inboo^ingen in
het verkobpaip.  Wg hadden rbecjalle man de haoden vol
*\Kerk,-eh . ale  oriae  goederen  kwamen  omi ch«ais van
pas, daar de een aan dit,  de ander wederom aan wat
anders de voorkeur i'gaf.
-lender alle deze menfchen was ook het onde Opperhoofd,  welk wfj- aan den anderen kant van de Eiiandea
geiz&ff.v hadden,  en  die  als  een  peffoaa. van  aanzien,
thans  ©rijheid  kreeg  ©m  bij ons aan  boord te komen,
2sfc dra nbij de voeten op heartlfchip had,  begon hij een
lang verhaal te doen,  werk daar op uiOokwam,  dat hij
de  muts  &elke  wij  hem  gegeven  hadden,  in een  ge-
vecht verloi?en had;  terwijl hij om  ons van de waarheid
te  oveiitujgen  verfchelden wonden  toonde,  w^flke  hem
bij  het verdeedigen van zijnen  fchat  toegebracte waren.
Eindelijk verzo^ftit <jbij  eene andere  te mogen  hebben,
welke hij  ons bedwidde  dat  hij  zich nimmer dan j*net
het leven zoude laten ontnemen.  Kapt. dixon de eer-
zncht van dit Opperhoofd willende voldoen, ftond  hem
zijn verzoek toe,  en wij  ondervonden  wel dra dat dit
gefchenk -niet te veVgeefsch befteed was.  Want hij werd
ons van groot nut in den  handel;  en zo dra er eenig
gefchil of misvattihg oncftond, 't welk in zulk een vreeslbk
gemaal onvermijdelijk was, lieteii zij de zaak alajdcaan hem
over, en waren beftendig wel te vreden met zijne beflisftng.
. Wanneer wij naar het Oosten wezen en hem vriegen of
wij daar ook  peltenjen zouden  vinden,  gaf bij-.. ons  te
kennen dat daar een geheel ander volk woonde,  wdks
taal hij  zelf niet terftond  en  met welk  hij  altijd  in
oorlog  was;  dat hij er velen van  gedood had  en dat
derzelver  hoofden  nog  in  zijn  bezit waren.  De  oude
man fcheen goed behagen te hebben in ons deze bijzon-
derheden  te  vertellen  en  hij  gaf zich  ongeraeen  veel
moeite  om ons zijjie meening, te  beduiden ; eindigende
zijn verhaal met ons afteraden om dat gedeelte der -to&t-
niet
*s NOORD - WEST KUST ivAfc AMERIKA.   : ro-r
fliet,aantedoen, want dat de inboorlingen Ons ongefwij- 1787.
feld zouden om hals brengen. Wij ppogden van hem Hooimaand.
te verftaan wat zij uitvoerden, met de hgchamen hunner
vijanden, die in den ftrijd fneuvelden ;. en fchoon wij
het Oppefhoofd niet duidelijk genoeg verftohden , om
ftellig te verzekeren dat de overwinnaars er zich op ver-
gasteden; is er echter reden genoeg om te vrezen dat
dit fchriklijk gebruik op deze kusten plaats vindt; doch
zij  bewaren de hoofden tot duurzame zegeteekens.
Van alle Indianen, die wij nog gezien hadden, had
d|t -Opperhoofd verre weg het wildfte aanzien en zijn
ganfche voorkomen teekende hem als een zeer gefchikt
per foon om eene bende kannibalen aan te voeren. Hij
was van eene meer dan gewoone grootte doch rank en
dun van ligchaam; en fchoon hij er in den eerften op-
flag fchraal en mager uitzag, was zijn tred echter vast
en ftout en zijne leden fterk en welgeipierd. Hij had
groote uitpuilende oogen en/ een diep gerifapeld voor1
hoofd , niet flechesO van ouderdom, maar door een ge-
durig fronfelen. Dit alles gevoegd bij een tang gezicht,
holle kaken, hoog uitftekende kakebeenen, en eene na-
tuurlijke woestheid van aarr, gaf hem eene houding,
welke men niet wel zonder eenige ontroering kon aanzien. Met dit alles was hij ons zeer nuttig in het handelen met- zijne onderhorfgen, en de wijze, op welke
hij ons zijne meening wist te doen verftaan, was Seh
blijk van zij«e fterke natuurlijke vermogens.
Behalven de - groote me'fiigte (ten minften van vierde
half honderd) vellen; welke w|j> van deze partij Indftfr
nen kregen, brachten zij Qfis Ookrffeg vej^dden-';maa''
tels van Rako^fi^elhrn , Jfifc zeveBT^Jluks netjes "Z&mSI^
gefteld. Insgelijks- hadden zij een goed deel traan in
blazen van veufchillende grootte, wdke wij voor ringen
en gespen nrjlcteff-* als zijnde zeer gefc^kt om te bran-
den , volkomen zoet en vGofS het $jttfa&&zge$i$&e n^t:
beesten vet getrokken.  3*$fl|
b  * Na
)
1 T<?2
:R E I Z7ET?itl&A A R    HE
WW
1787. Na van dezen talrijken: hoop  alles gekocht te hebben
llooimaand. wat ||j veji hadden, verlieten zij ons tegen den avond
30 en roeiden.. naar land; en des anderen daags na den middag kwamen er wederom acht kanoes bij ons, die eenige vellen en nog wel van minder waarde aanhqachten,
en ons tevens te kennen gaven dat hun voorgaad ten
einde was. Zij waren een gedeelte van de partij welke
den.voorigen .dag bij ons geweest was, en zommigen onder hun waren uit visfchen geweest en hadden een goed
deel Meilbot gevangen, weflke ons wonder te ftade kwam,
vennits wij onzen voorraad van Visch reeds eejaigen tijd
opgebruikt hadden- iw&
Tot hiei toe had al het volk van deze eilanden,
/fchoon blijkbaar van eene zeer woe§te en wilde geaard-
heid, zich altijd vreedzaam en ordentdijk gedragen, maar
-dezen avond gaven zij ons een overruigend blijk van
hunne booze neiging en dat op eene wijze, welke vrij
wat ovejfleg verried.' Het volk, welk de Heilbot te koop
had, rekte den handel op eene flimme wijze veel langer
uit, dan zij anders gewoon waren en poogde door verfchillende middelen onze aandacht op zich te vestigen.
Midlerwijl roeiden andere kanoes ter fluik achter het
-fchip , vermits zij ettelijke vellen opeerigepakt hftdden
zien liggen voor een der vertfters van de kajuit, en. een
'der Indianen flier er met zijn fpiets door om de vel*
lcn te ftelen. Maar toen zij merkten dat het geraas ons
oplettend maakte roeijden zij in allerijl weg; om hun
evenwel te doen begrijpen dat wij in ftaat waren om
dergelijke bedrij£. zelfs op eenen afftand, te ftraften, fcho-
•ten wij ettelijke fnaphanen op hun af, zonder hun ech-
.ter zo veel wij konden bemerken eenig nadeel toete-
brengen.
Aangezien wij van onze laatfte bezoekeren genoegzame
zekerheid verkregen hadden, dat wij geene pelterijen meer
van eenig aanbelang in deze oorden zouden opdoen; en
de  tijd ook bijna verloopen was, binnen welken wij ons
bij NOORD - WEST KUST van AMERIKA.   i&
Wj de Koning George te  Nootka-Sound moesten vervoe- Hotfftflftnd.
gen,  oordeelde Kapt. -dixon het raadzaam nu regelre.cht
• derwaards te zeiien; te meer vermits de veranderlijke
wind en de gedurige Hike, Welke wij thans hadden,
het waarfchijnlijk. maakten, dat wij dit ons oogmerk niet
'fpoedig zouden berdken.
Gevolglijk ftelden wij, den 31, koers naar het Zuid-
Oosten en kregen den 1 van Oogstmaand de Kaap St. James wederom in het gezicht. Met het vallen" van den
avond, kwam er een kanoe met veertien menfchen bij
ons, die niets te koop brachten; doch ons bericht gaven dat een hunner makkers aan de wonden, door ons
fchieten bekomen, geftorven was: poogende ons tevens
te beduiden, dat zij des wegens met ons geen verfcrtu
wilden maken. . Zij kwamen ons, in de daad, zonder
de minste vrees op zijde en waarfchijnlljk had hun bezoek geen ander oogmerk dan om ons van dit voorvai
te verwittigen.
Wij befteedden de twee volgende dagen om de Kaap
. St. James te boven te zeiien, niet zonder groot ge-
vaar van op de voorliggende rotzen te vervallen, zo
door het mistige weder, als door ftilte, veranderlijke
winden en eenen flerken ftroom; zo dat wij tot drie
maal toe de booten moeften -uitzetten om het fchip op
te boegzeeren.
Eer wij echter van deze Eilanden, welke ons zoo
veel  voordeels aanbrachten, geheel afftappen,  zullen wij
- den lezer nog eenige weinige aanmerkingen omtrent dezelven medededen.
Niet alleen de menigte inhammen en openingen, welke wij in het langs zeiien van deze kust waarnamen,
maar ook bizonder de omftandieheid dat wij de zeifde
inboorlin en aan de beide kanten van de kust -aahtror-
fen, fchenen ons reden genoeg om vastteftellen dat het
niet een enkeld Eiland is, maar veeleer eene groep F.ilan-
den ,  welke  wij ter eere  van  onze Koningin  de Ko-
B b »'«-
*&•
=!*=-' 1P4
REIZE   NAAR   0 16
1787-.   ningin  Charlottes  Eilanden  noemden.  Zij liggen  van
Oogjtmaaad. 510  4a' tot 54°  £4' N- B. en .tusfchen 1300 en 1330
30' W. L.  Het land is op zommige plaatzen vrij hoog,
doch niet besgachtig,  en geheel met Pijnboomen bedekt,
welke op vele plaatzen zeer fchoon afiteken bij de fneeuw
waarmede  de  hooger  gronden  altijd  bedekt  zijn.  Het
weder,  zo lang wij  bier kruisten, was over het geheel zaeht en gematigd en  de gemiddelde  hoogte van
den Thermometer 54 graden.  Tusfchen de Manfel-Baai
en Kaap St.. James hadden wij beftendig Noord-Weste winden, doch zo  dra wij de Kaap omgezeild waren, wer$
de wind veranderlijk en flap met tusichenkomende ftilten.
Het aantal menfchen, wdke wij in het ganfche belooj**
van onzen  handel  rondom  deze Eflanden zagen, beliep--
ongeveer acbthonderd en vijftig; en wanneer wij  onder-
ftdlen dat er een gelijk getal aan wal bleef, zullen wq
in  het geheel zeventienhonderd inwooneren  hebben, in
welk getal wij reden hebben te  denken dat de ganfche
bevolkmg dezer Eilanden beftaat, met inbegrip van vrouwen en kinderen. De groote voorraad van pdterijea, wel*
ken wij hier aantroffen, leverde een voldoend bewijs op dat
dit volk geenerhanden omgang met befchaafde natien gehad
had, en wij ons dus kunnen beroemen de Geographie dezer
kust met deze Eilanden verrijkt te hebben.  Wij vonden
er weinige verfierzelen, en het is waarfehijnlijk dat dit
volk zijne mesfen en pieken veeleer in den oorfoe dan:
door koop zal verkregen hebben; vermits de verfehillenr-
de ftammen  aanhoudend  tegen  elkander  fchijnen  krijg
te voeren: doch hoe dit ook zij,  dit volk komt  veel
nader aan eenen ftaat van volftrekte woestheid dan eenige antiere Indianen, welke wij op deze kust aantroffen.
De vrouwen misvormen de onderlip op dezelfde wijze
als in Norfolk-Sound, alleen met dit onderfcheid dat het
houten fieraad hier van alle vrouwen zonder onderfcheid
gedragen wierd, terwijl het op de laatstgemelde plaats aan
die van hoogen rang bepaald fcheen.
-De
-=»•=—»&■ 1
■J^J^&^p ft
II
WW mm
91
1
nooPvD - West kust van amerika.  195
De Indianen zip. in het algemeen zeer. jaloersch omtrent [.a^tfcJ^oO
Mnne  vrouwen, en.' wilden maar  zeld'eu  lMen daftvze Oogsumum^
bij  ons aan boord  kwamen;  maar dit  was geheel  he*
geval niet  met deze Wilden, die  hunne  vrouwen  met -
alleen  todieten, .maar  zelfs dikwijls aanfpoorden om op
het fchip te  gaan, wanneer zij van  ons  volk geroepen
wierden.  Wij  ondervonden  echter ras dat zij tot deze
bezoeken geenzins genoopt  wierden  door  eene minzieke
g-eftddhdd,  maar blootelijk  uit lust om  te ftelen;  als
zijnde de ergfte dieven welke wij nog ontmoet  hadden,
die  alles zonder onderfcheid weg namen wat haar onder
de handen kwam,-en met eene behendigheid, wdke zich
geerrOrzakkenroller behoefde te fchamen.
- Niettegenftaande  het  over  het algemeen  met het gedrag  dezer  vrouwen  aldus  gefteld  fcheen,  troffen  wij
echter een voorbeeld van gevoel en aandoenlijkheid onder  dezelve  aan,  het  welk ons  verbaasde en  misfchien
onder de vrouwen der befchaafde landen juist niet dtijd
te  vinden is.
Onder de Indianen, die ons op den 24 van Hooimaand grootendeels uit m'euwsgierignpid een bezoek ga?
ven, bevond zich ook een Opperhoofd met zijn vrouwk
ivelke groot verlangen toonden om het fchip te bezich-
tigen. Kapt. dixon hun hierin genoegen wi.lende geven, en denkende dat het bezien van het fchip een
duurzaam onderwerp van hunne gefprekken worden ztmr
de , ftond hun toe om aan boord tej komen. Dan, zij
hadden een klein kind bij zich, waarvan zij veel werks
fchenen te maken en het welk zij aan het overige volk
in de kanoe niet wilden vertrouweri; gevolglijk kwam
de man alleen aan boord en liet het tedere pand in de
bewaring der moeder. Wanneer de arme knaap eerst
op het dek kwam, ftond hij niet weinig bedremmeld
en begon te zingen en een deel :ipptmoedlge gebaarden
te maken, met oogmerk om ons gunftige gedachten van
Jiem te doen opvatten.  Allengskens echter bedaarde hij
B b a en lisau
too"
REIZE    NAAR    D B
1787.   en liet zich overreden  om naar beneden in de  kajuit
Oogstmaand te  gaan  en  daar.  een  tijd lang, te blijven; waarna  hij
weder boven kwam  en na zijne  nieuwsgierigheid in het
befchouwen van verfcheiden dingen  voldaan te  hebben,
wel  te  vrede  in  de  kanoe ftapte.  Vervolgens  gaf de
vrouw het kind  een moederlijken kusch en kwam  zonder te aarzelen bij ons  over.  Toen zij op het halfdek
trad,  gaf zij ons  te kennen dat zij alleen  maar kwam
om  het  fchip  te  bekijken  en poogde,  met een  zedig
mistrouwen  op  het  gelaat,  daartoe  onze  toelating  en
infchiklijkheid  te verwerven.  Zij was, naar hunne. wijze,
netjes gekleed.   Het  onderkleed  van dun gelooijd Ieder
zat  haar  ftrak  om het Jijf en reikte van den  hals tot
over de dijen; en de mantel' of het opperkleed was grover
en  zat ruimer als een vrouwen  rok, zijnde met lederen
riemen vastgebonden.  Wanneer zij alles bekeken. had wat
onder hare opmerking viel, gaf Kapt. dixon haar  een
gefchenk  van  een  fnoer  kralen  ter  verfiering  van  de
ooren  en van eenige knoopen, welke haar wonder wel
behaagden en waar voor  zij  ons zo veel  in haar ver-
mogen-was hare erkentenis betuigde.  Maar zij was naauw*
lijks in de  kanoe teruggekomen of vele andere vrouwen
fchoolden om haar heen en begonnen, op het zien van
de  kralen  in  hare ooren, met. grooten  ernst te praten
en haar waarfchijnlijk van ontucht te. befchuldigen. Althans
zij  drukte terftond  haar  kind  met  eene  onbefcijrijflijke
tederheid" aan haar  boe'zem, en  borst in een vloed van
tranen uit; zodat het  vrij  lang duurde eer zij door de
liefkoozingen van haren man  en  de  verontfchuldigingen
barer vrienden tot hare vorige blfmoedigheid. en bedaard-,
heid terug  keerde;  Toen eindelijk de eensgezindheid m
de kanoe herfteld was,  hief het  Opperhoofd zijn  kind
om hoog en trachtte ons te doen. begrijpen dat het hem.
even  dierbaar was  als zijne  vrouw,  en  dat,  offchoort
wij hem geen gefchenk gegeven hadden,  hij echter hoop-
te. dat wij  het wicht wilden gedenken.  Kapt. djx.oi^
gaf.
ifrj, ----"-^-
<j^~2j|j^jE3 ..jijum.
NOORD - WEST KUST van AMERIKA.   r9?
gaf daar op twee toes aan hetzelve, waarmede hetOpper-   1-787.
hoofd bijzonder op zijn fchik was:, en voorts werden er nog Oogstmaand.
wat kralen onder de andere vrouwen uitgedeeld; waar na ||||
zij ook wel vergenoegd, ons verlieten en naar' land roeijden.
Offchoon elke ftam, welken wij aan deze Eilanden
aantroffen, onder het gebied van een bijzonder- Opperhoofd ftond, waren zij echter. ook nog in verfchillende
geflachten of huishoudingen afgedeeld, welke. onderge*.
fchikte verordeningen en een beftier op zich zelven fchenen te hebben. G.emeenlijk" dreefe ,het: Opperhoofd den
handel voor den ganfchen flam; -maar zomtijds, wanneer
zijne wijze van handelen de goedkeuring niet' wegdroeg,
merkten wij op, dat elk geflacht zijn recht liet gelden<,
om zijne eigene vellen te. vetkoopen, het welk het Opperhoofd ook altijd inwilligde.. Of. het: zelve bij deze
gelegenheden eenige .voordeelen voor zich trok., konden
wij met geene zekerheid bepalen, ' sm$j 3b
I Meermakn deden-wij moeite om-iets van hunrie-'/taal'
te. leeren, maar konden het zelfs zo ver niet brengen '
dat. wij er in leerden tellen. Elke pooging hier omtrent
veroorzaakte bij de Indianen< een. fpottend lagchen, of
werd van hun met een verachtend ftilzwijgen- beantwoord.
Wij. hadden in de. daad, ook niet veel. gelegenheid om
er ons in te oeffenen; want vele der ftammen, welke.
ons bezochten, hidden zich van het oogenblik dat zij
bij ons kwamen bezig. met handelen; en vertrokken, dit
afgedaan hebbende,. zo fchielijk zij maar konden. Anderen , daarentegen, welke ons eenigen tijd bij bleven,
waren van geen gezelligen aart, maar flopen gedurig
langs het fchip, gewisfelijk met geen goed oogmerk;
offchoon zij ons nimmer aan boord klampten, door dien
wij gemeenlijk ons meeste volk op het dek hielden,
wanneer er wat veel kanoes bij het fchip waren. Al
wat wij er dus van kunnen zeggen , is, dat hunne
fpraak wel eenige gelijkheid had met die der ingezetenen'
van Norfolk - Sound.
/7T B b 3 Bij mmm
-106
R E I Z Er^Sii.A-ar   r> g
*7%7' Bij het gene reeds hier en daar gezegd is Qmtrent den
Qojstmaand. wiyen mtt en  ^e oobefeboftheid dezer. Efl&aders,  moe*
ten wij thans nog voegen,  das er zelfs in hnahe wijze
van zingen een. zekere woestheid doorftraalder  Hun  ge-
,-^ng was in  de daad wel geregeld en goed in de maat,
maar mistfe geheel en al  die  aangename toonbiliging en
welluidendbeid,  welke wij aan  de  overige  oorden van
. deze kust beftendig gewoon waren te hooretk
; Het getal ivan Zee-Otter vellen,  welk wij aan deze
Eiilarfden opdeden,  was niet -finder dan aeattien honderd
•een  en twintig en daar onder  vele zeer fchoone;  maar
van andere pelteri^en was hier minder verfcbeidenheid dan
op vele andere plaatzen van de kust.  Ettelijke Racoons,
eenige weinige:hoom-Marters  en wat Robben vellen was
alles wat wij hier te zien. kregen.   Toes  waren  in  den
beginne deOraeesL gezochte? waar,  doch de menigte han-
delaren  vorderde  verfchot  van  goederen en  wij  waren
dikwijls verpiicht  alle zoorten,  welke W^ hadden, voor
den dag te halen cm  de talrijke  koopers te  vergenoe-
gen.  Ondertusfchen  waren .wij  nu  in  eene  gelukkise-
maand  beter  geflaagd,  dan misfchien de beide fchepen
te zamen  in al den overigen tijd van onzen tocht.  Zo
onwis is de pekerij - hamdel op deze onherbergzame kusten.
TWAALF-
tt giijriTTir—ITm
■tit   in I I||:
NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    109
TWAALFDE  HOOFD ST UK.
■%ntmoeting van twee Engelfche fchepen. Algemeen verflag van de Noord-West Kust van Amerika en van
derzelver Bewooneren. Vertrek naar de Sandwich - Eilanden-. Verrichtin'gon en ontmoetingen aldaar. Algemeen Bericht van dezelve. Voortbrengzelen, Taal,
Kleeding, Sieraden, Wbifytuigen en Geaarthei.df der El-
lander en. Reis naar China. Aankomst en verrichtingen
te Macao. Vertrek naar Wampo. Gelukkige aankomst
van de Koning George aldaar. J>vr
\v ij vervolgden nu onze reis naar Koning Georges'- 1787.
Sound van den 3 tot den 8 zonder eemgerhande ont- Oogstmaand.
moeting, zijnde reeds den 6 op de Breedte de!zer plaats
geweest, doch door tegenwind en ftilte nog een goed
eind Westwaards van dezelve. Maar den 8 te tien uur
zagen wij een zeil in het Z. O. en terftond daar op
nog een kleiner bij het zelve. Dit gaf ons eenige hoop",
dat zij mogel^jk de Koning George met de gfloote boot
zip. konden; en vermits wij duidelijk zagefi: da* zij op
ons aanhidden, bleven wij onzen koers O. N. O. ver-
volgen. Nader bij ons komende, bevonden wij dat' he?
onmogelijk Kapt. portlock .zijn konde, vermits het
kleinfte vaa^tpg voor de groote boot veel te groOPHwSs^
en nu maakten wij allerhande gisfaagen, welke fchepHi
en van w-.Ik-en landaar£.;heriz£jn mdefeten. Kapt. dixon
omtrent dit-laatfte begeerendfir; ondecricht te worden, gaf
bevel ■ om te wenden en liet eerie fchoot te li^aard
doen; welk fean het kleinfte fchip terftond beahtftoordde
en de. vfeg <vm onze "MaatfchappiJ opsJs&'sehte. WiFjSraai-
den dezelve te iwaalfctoiff en verflbnden • tot ofrge grafts*
blijdfchap  dat  zij: van  Londen  kwameafd ea'-'^a--  onze-
Maat-
J 200
'R .-EftT-Z F:   h-aai-'DI
1787. Maatfchappij uitgerust waren. Het fchip heette de Prim
Oogstmaand. vm ^^//^ "Kapt. collinett en de floep de Prinzes
Roijal,, Kaptein duncan.
Wij hadden het genoegen om in het algemeen den
welftand van onze vrienden in Engeland te vernemen, doch
maar weinige van ons kregen zulke bijzondere berichten,
als wij wel gewenscht hadden: terwijl men had verwacht
dat wij in het laatfte van dit jaar op de Rivier van
jLonden zouden terug keeren.
Deze fchepen waren in Herfstmaand 1786 uit Engeland
gezeild en hadden op het Statenland eene faftorij opgerigt
om eenen voorraad van Robben vellen en traan optedoen.
Van daar waren zij met den meesten fpoed regel recht
naar Koning Georges -Sound geftevend, zonder eenige plaats
tusfchen beiden aantedoen; op welken langdurigen tocht
de fcheurbuik tot eene groote hoogte onder het fcheeps-
1 volk geklommen was, en offchoon zij gelukkig niemand verloren hadden, waren er toch vele zeer lang-
zaam herfteld.
Op ons onderzoek naar den koers, welken zij na het
omzeilen van Kaap-Hoorn gehouden hadden, verftonden
wij -dat zij op 116 Gr- W. L. de Linie gepasfeerd waren, en op die hoogte veel al met flappe veranderlijke
winden en gedurige ftilten hadden moeten zukkelen, onder zeer deinzig en zoel weder en flerken regen, waar
door zeker de zware ziekte veroorzaakt wierd, welke
zedert bij hun heerschte. Wij pasfeerden de Linie in
Gras^naand 1786' genoegzaam op dezelfde lengte en troffen
igsgelijks flappe veranderlijke winden en dompig zoel we-
•der^xitot dat wij veel verder naar het Westen kwamen';
wanneer
kregen
•wederom -eenen
deze  omftandigbeden  is  het
beftendigen  pasfaat  wind
«-« b—en  is  het  baarblijkdijk,
dezen koers behoort te  vermijden, en Kaptein
/as van  oordeel dat de fchepen naar de' Noord-
West Kust van Amerika. beftemd.
wij
Uit
dat men
dixotn: was
na
,.• »*. vLv&gg. r*v„ ^jmoki*. uciiciuu,  ua het omzeilen van
Kaap-'Hoornt. best zouden  doen  om regelrccht naar de
Mar-
-nrffirr- \
NOORD-WEST KUST van AMERIKA.    ||
Marquefas te zeiien, alwaar  zij  niet alleen  ververfcHn-    v7%7-
gen  zouden  kunnen  opdoen,  maar  wanneer  zij  rev-ens °°Sstmaa!1
ook Westelijk genoeg zouden zijn ■ opgezeild om in !i$H
voortzetten van de reis die luchtftreken te misfen, wdker'
o'ngezondheid de ondervinding nu meermalen gcleerd had.
Voorts verftonden wij, dat zij zich bijna eeh maand
'in Koning Georges Sound hadden opgehouden, zonder er
■evenwel veel uit te rich ten; door dien zij er een fchip von-'
den, genaamd de Imperial Eagle, Kapt. berklei; het
welk in Slachtmaand 1786 uit Osrende vertrokken, en
-dngeveer een maand voor hun in Koning Georges - Sound.
gekomen was. Kapt. berklei maakte grooten ophef
van de menigte voortreflijke vellen, welke hij aldaar
gekocht had, en er is in de daad reden om te geloven,
dat hij  tamelijk  gelukkig geweest was.
In den Zomer van het jaar 1786 waren twee fchepen van Bombaij in Konings Georges - Sounds geweest en
hadden er eenen van hun volk achtergelaten , wien
Kapt. berklei hier aantrof, die er ons het volgende
van verhaalde.
.Deze man, uit Xrland geboortig en john m' keij
genaamd, was in dienst van de Oost-Indifche Maatfchappij
naar Bombaij vertrokken, en had zich aldaar als
Chirurgfn laten aannemen op de Kaptein Cook, welk;
fchip nevens de Experiment in 1785 tot eene reis naar
de Noord-West Kust van Amerika werd uitgerust, en.
in het laatst van Zomermaand 1786 in Koning Georges-
Sound aanlandde. Zeer ziek zijnde aan eene purperkoorts,
werd hij aldaar achtergelaten, tot herftel van zijne ge-;-
zondheid, op aanhouden van den Opperkoopmun 'der1
beide fchepen. Deze verzocht hem dat hij de taal van
het land, wilde leercn en zich van de goede genegenheid der
inboorlingen verzekeren, ten einde hen te overreden,
om in gevalle er andere fchepen mochten komen, geene
vellen aan dezelve te verkoopen, maar die te bewaren
tot de aanftaande lente,  wanneer zij hem wederom zou-
Cc den
rfr /Iff
SOS.
REIZE    N- A A R  ■ . D E
vervolgens.
1786
waj
in Koning;,
1787.   den afhalen.  De beide fchepen hadden toen zes honderd
Oogstmaand. beste Zee-Otter  vellen  opgedaan,  en waren
naar  Cooks-Rivier  gezeild.   In  Oogstmaand
Kapt.  hanna  met de Zee-Otter uit China
Georges - Sound gekomen,  en had john m' k-eij aange-
boden om hem aan boord te nemen; doch hij had zulks
afgeflagen,  zeggende  dat  hem  de  gedroogde Visch  en;
te lusten,  dat hij met zijne levens-
groot genoegen tot  het.
wanneer men hem  on-
Vervolgens  hadden de.
Walvisch traan begon
wijze
te vreden  was,  en  met
volgende jaar zoude overblijven,
getwijfeld  zoude komen afhalen,
inboorlingen hem
zijne kleederen afgenomen.
en gedron-
gen om zich naar hunne dracht en morsfige levenswijze
te fchikken. Daar en tegen was hij thans hunne taal
volkomen meester en met hunnen inborst en geaardheid
door" en door bekend. Hij,,.had ook meermalen tochten
landwaards in gedaan,. omftreeks Ironing Georges-Sound,
en was niet van gedachten dat eenig gedeelte van dezelve
tot de vaste kust van Amerika behoorde, doch dat
het veel eer eene aaneenfchakeling was van .afzondejdijkej
Eilanden.
Ondertusfchen verzekerde ons de Heer etches,
een broeder was van^onzen voornaarnften- reder, en
op de Prins va&yWallis bevond, dat men op het
haal van. dezen m'jbjeij juist niet, veel ftaat kon
ken; dat hij. een zeer onkundig jong mensch was, en
dikwijls zich zelf had tegen gefproken;. dat men er even-
wel volkomen geloof aan geven konde, wat het voegen
naar de levenswijze der inboorlingen betrof, want dat
hij er even haveloos en vuil had uitgezien als
die,
zich.
ver-
ma-
de ergfte.
V|ui  alien-  Zijne' kennis. van de taal. was  merkelijk  ge-
rmger
dan hij zich liet voorftaan, en hij ook met zoc*
bijiler vergenoegd met zijnen toeftand;. vermits hij het
aanbod van Kapt. berkleij, om hem aan boord te
nemen gretig aannam en wel op zijn fchik fcheen met.
de gedachte, dat hij zulk eene ongenoegdijke plaats- eer-
lang: NOOSl©- WEST iKUST -van AMERIKA.   W-
lang ftond te v