The Open Collections website will be unavailable July 27 from 2100-2200 PST ahead of planned usability and performance enhancements on July 28. More information here.

Digital Himalaya Journals

Nepal's Political Rights of Passage International Crisis Group 2010-09-29

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0365108.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0365108.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0365108-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0365108-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0365108-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0365108-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0365108-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0365108-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0365108-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0365108.ris

Full Text

 }mm*1 <n^R* ^ptc
ttRrt f\$t£ ^ ^%Y — R\ ^Hi Ro<\ o
Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
 «HI«<£ta fe^t
"jfl ^-d<-MI*Hd A>\i^ mi\<\ 3^TT?R1 RHid"*i %T# SH^R^I ^r^t 3rrR)*lR* <H*=KuI 3j^4kl Tra^RT^I  *l*Rl<H m^
^HH^H-gft^ RhI^^ ^M<Hl^d (www.crisisgroup.org) WZ 4\sj^4 Tpf <H&-a I ^tf RHid~*l 3I^f^ 3#OT^ f^^lHWI
3-di^l'H'W *I^Rl<H m
wf% *I<hI-t1, "*n%rr, df$idH<
^T: K^Yc^c, 4-i||^: ^Yc^c
nepal @ crisisgroup.org
 fara^ft
ia<m^n. i
1.  TftRRT 1
W.  ^\AWAHxh -H^-*^u| R
"?§".  4l4)*d «fs*>l R
1.   <Ht*fd T W?T Y
~R.  ffif&Tgg H
^. ^nf%3rf^rr *
<\.   ^dt>\i\ TpfcFT w&m *
^.  srg^r gJFR- ^
"?§".  <H<-=HHId ^Hl-d<ul IS
1.  "%^wr -H^iPldi is
^.  wra; snf^T z
\.  HT¥f 1°
y. okRi<h^*i w si^ra^ Tff^t? <n
tt.  ir^r minlrl"^^: <n
3.  ajsr^^isit IV
W.  iNdlfd* ^5T ^
1.  T^ff ^gr t^zr HMg<* ^
^.  wsiki^t %*t lis
3.  *ftT, *ilf^w t nRuim <\%
IS.  3jci|c|^Tr|$p^ -siRFTT ^
1.   Hldli?^, WR*t "3tl# T IB-HI*! 3J%T ^
R.   M\$bU\ WZK ^3
3.   <N-i)fd* W^T*! oTTpT oTglf ^
Y.   R<ly*l <H**R RZ
*,.   RilP^ld J^di) R%
IT.   3RN*dl t% <HR*fd* WT# ? 3°
v. ^nftvT ^ra% Tjwq- 3^
W.  Wv^M, W§ nR^IMd T <Ndlfd*<ul 3^
1.   HsIlRdl*! ^ra" 3Y
^.  xw^ f^T '*TfT 3lS
3.  Wfr HR^IMd*! iN-flfd 3^
Y.  3iH<mRid*l ?r§Tf t 3i.|i£pH*i ^if 3^
*,.   dtm^i X ^H-=IK Yo
"?§".  ^^^ Y1
1.   <Hf*<*l Tf&Ft: |ft^T Y^
R.  "?TT^tW W 3T#TFT ? Y^
3.   <Ni|*| %^jr YY
Y.   iNdlfd* Hldli?^: f^T ^#T ^, "^T^T TT% ^ V«.
*,.   ^ddl*l, *Hdiakl T ^ddl*! ?#T? Y^
"T.   ^IsTlHd Tyfd=IK Y^
1.   ^Hl-d<ul*l "^RTT^TT T W??T qTtPT ^PT Y^
r.  ^k^m^f w&t yis
3.  w^ a\^ <hR<hi t%
*. farfi ^>if%, to^r: *o
 W) dHI<H*l ^T^^TT W
"?§") ^-di-MI-Hdd *I3^<H TR*t tR^T i^
IT) ^-di-MI-Hdd -*l$Rl<H ¥# "^ ^ools %f% ^TR xn^pr uJ^Aii^H-tft yfd^d T ^ld*l%^ ^
^) ^-di-MI-Hdd -*l$Rl<H THT*! *l4*l(l =M*I <H<J**I^ *,*,
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
T#fffcM^. <KY
^% 3£*«K Wo
•M^ld "3llPdd<r>*l dHM*l -H^-*^u| st^t J|^M||^| ^Pj-bI | SR.
fdLHufl*Ks^ 3RN*dl 3TT^T "nT?bT *TdT 3dl<=Hl ftrgJT aft,
^ctt WTmrarf ^nff <hwiP)* "*r£rt ^mpr ftw t tt?
"§t%tTw ^ttT ^-^ i cR wt ^r ^fM bj- i %rra" c^rfrT "?§TR
ST^FTmT^t*t ^T I dHM*l -H^-*^u| gjRT ^T^ntoTT 3|w}|<HHuf
3T^T s{, 3RN*dlHuf *FT b^TI cH^RaH^hI^ "Jfl" ST^FTT
ii^iM T <=II*<HH<J| Wt ^Tf% dHM*l iNdlfd* HR^d'd^ ^R
RlilU,*! s^l dHM*l iNdlfd* ypMWI ^PT "?§^T "^FT ¥RTdT
3j-difdfi?d ^^RFT 3TTW ^HI-d<uMI^ ^t"^FbTI
^RT yfd^d+ll dHM*l iNdlfd* yRb-MI T <H<-*fd<rll£ *p% 3JW
jiRu,*I m mzft ~%3 #T WT 3T51?Wf T^fI" "Wf%
yf*iii*l ^rff#rw "tt^1 wm tRi wht jiRu,*! ^ i
% dHM^ ^T3ilo||^f^d*l ttf^^ttI" Tajifl" wf^ra#? ^id
"3llPdd<r>*l TT?W U,*<^ ^d" *P"{ TRf "Jfl" 3T?T ^t ^pT "^r^ftr
"t^ri cr^"wf% yf*iii ^Piu^i Rft^t^i ^^oo^
^t ^PkWhRjJ TTTsffapft STT^TRfflT Rft" ^r=|Huf <Hif=HHId
HR<=ld~di?^ W^l Wi\ ^KI^H^f, PH^d*! MT^FT*T wRT
TjT3Tl<=ll<fl^^  RP"{*T  'TFT^T "?TIT  hR-H|U|"  g?t  -fifdcrll^  f^FT
-Hf*-Bji ^rwr ^Tsrr^t sTT^T^rrt 4Hif*<Hl <r =Hnfr, <rc
^ftr *iPd*i(l ^,<I<hi£ tRi Rd^iiil i crarft ^Tsrr^t^ srir
^ STFIRtT <Htfod tt7? SRJ^TtRrT T^T bR, T dHI<H*l "^F?T
WR^TRTT iNdlfd* ^lfrb*l WTT ^T I
iNdlfd*  <=lldMiul  Hfe^^l  ^€t  ST^t*cT m^ m  ^rr
NO G ' C-s
Hldlf*H*l ^TdW T "n^ Hldli?^ "wRd" yRt=i||-HI WTSRT JlRdH^
*FR 15W WTT *iMd  STRT*T s^T I  ^t W <Hp)^Rld %R
NO '   -N N3
^TT W% -b\^T cR ddl^^HI^ ^R H-ilHd iM*l TT% "#TT
■gfl 3jf^H*l ST^FTRTT ^TTsikT^t^ ^g?T ~^\ *F?T "fW
iNdlfd ^TTfeT "eRr ^l" 'd?tR "SpTI c^RTt f?T#t" ^ STf^flRT
FRRRTT ^%?^TTt ^FSIT?" W dd1i?^*l wRt ^41*l4 |%
#T I ^T ^T: "p7 Jlildd ^IdMI^ ^^T ^i% d^llPli^*! bJ" I "dT
tewl)*l WTfdf^TT %^TRT c^rat Trpf ^T ^t ^ THT3T|o||<f|^^
ST^rf^ WTT iNil^lf^-gj^Tirr H4J\^J-J-| R^H -fir#TrT^ ^^
f^T "^RTT^vT Tt% #T I
% STf^T^W^W ST^T y*li*| ^feT T ^tTW iNdlfd* ftw
"d^TT 3jf%Frat^T Tfrqf "g^" ^FfTr3% W?T ^? ^TRTk "d^TT ¥T#T
M\t\^ ^r%T ST^^Td^T -H^^<? dRlU,*l bJ^I -Htfod ST^RTST
T iN-Tlfd* R<HI*I yddl^^l ^fe *rt^t ^| sft*t-?%Tmft
TTTSTfaFft P|^l^*l 3TfJT¥T HRuim fT T ^%¥ 31iN*dl 3TRW
ft" W ^ df*U,HI ft *FR ^ilU,*l "b^I
cR iTSTTs7? ?*lfxT "nRvT "b^T I 3jf^^*| g^ ^ ■g-crr^r ^j^^^
iNi|*l WZ ^TTII^T ttR^jt ^r^ ^rV TTT3TT^T??^r ttR*T
f%l  fddl^i^ iNdlfd* oAW*ll*l 3jPdc=l ^R <^dil*l ~%mt
^PiU,*l "B^T, 3Tl^lT^'5IRFTl1^f%m«ftWT^ ^M*l "B^l
f^T*T *l4*df^^ ^R" ^t%R" ^T dc*M 4il^<il*l 'o7#T fit
-HJ^^I H|J1*I "B^T^Tsiloii^^i ^gj^ ^|^i|u| ¥TRg?r ^j%*e41|
Wl dR*l^ IB-H 1*1 dHAlHl *T?^*t "bT cJRFTTt iNdlfd* "d^TT
3Tlf^ "^£RRT ^ f^RtxT T f^Rd' J|Ri^*l «f I W STR*T
Hldl^i^, W& "vT^TT 3RTRFT "^ f^TRTT "^rnR: r^'H^ld ^rTT?^"
Pl3i5>BH ^ IB-HHI^ ^"RT M ^Rdt Sftfik WTRTd" "^ STRH
"ntaj" I ^ iNdlfd* "nR*R ^ft?RT*t cT ^T, cR R<HI*I "fW
dHillJiyfd "n#^" *T% =pl :TTT^r ^r | eyelid ^FT yfd^M ^lft#
|l Trrrr^ ^r ^^^1^ ^ d^H W^t ^f I
STwRd" ^T |% T^ gjRrrr ^|f|i|dl T ^TdT "d^TT <m$m ^RdT
iNdlfd* W%3fl*iul*l ftR ^R =raf ttr# 3RFd% fd"
"?T5b1 I "^Tf^^TFTT ^^£T ^nf U,*k-H* TT^T yuilcrildl^ *lc*Md
T¥RTT "b^ T il^JIld, %T "d^TT iNdlfd* t?Ti%HT *n^t STFrit
^rf^RTTf ydldd <3RT "d" ^%^ #5d" TT% <HTTHdJ R^d"
%\fo<mm irft^^^STRBl^rd'cqt -H^ildld^*! <H^*+luNld
NO NO ' ^ -n
srra^f t i^r ^P^id w?r ^rf% r^^id ^c^ra" i^ I
^RSTT ^T, iNdlfd* "nRSTT7^ "d^TT P^l+ldl %^^\ ~%mt ^
«PiU,*l iNil*l Td^lt ^fJfgjT ^ tt^- g^ft y*K*l ^jr "d"?
iNA|*l oi|o|^|< gj^ft ^jr Ci|^| j*r HdiMcP*l "^RTr^dT ,ETd^
W Td^rd5 IrRT *R ^f I dc*M*l 'qTtRT iNilH W& HR-^IHd T
<Hl4^R* ^R^iraT ^ ftR 3T1%R HRP<MfdRld  +l*lRcHI Trpf
NO ' NO
<9ll^l*l <[&-■$ I "dT # 3TJTRT^ i^ldlfd* ^Hgdl*l Wm, W§
 ^M=hl iMJlfd* d^hli
HR^IMd*! iNdlfd*iul T ^¥ eW-4Hl*l £H*1IH*I ^RH
Jt>M^\< ^RftT W{\ % ^? Tt%, "P^-liyfd*! ^dldldl^ %^T
^RSf ¥RRT <H£|IH ^vTI 3Tl%Rdftt W ^Rt iNdlfd*
"*R*TW Jllf^U,*! "Bl ^RRTTf Tmt wfr HR=ll<rH ^tRr fti%
fwTT^T <Hft^d I RRTW: i^dlRld AR^R %ft TfR7? ^t ¥RTdT ^
"btTI ^3" <jlglRd ^diHI^ <M*l?iH WTT RftdMI?! ^TR? T^7*
^Tpsr ^TRT i^dlc-H* "pTR TRJ ^ ft I
Rr*RTf5RW*t % TTFZRTT ■% ¥f% iNA|*l ^RT %W ^TnPST
JliMd ft T c^RTt ttr? dift+ll TT^FT %llP)*dl*l "fffd
%fRfcr^f|  *j^"R  cT2TT  SRFrToT "fl TrrcrgJT  iiK^*|  -^pfRTr
NO ' no ' /\ C-s
dHI<H*l Wd" PRR ^rrrRr «f I cR TT^T *J^liH^| TRt hRhI
"Bi I # fdft^T "vT^Bi I Wl, "g^^T W*T TRRT "§RlTRf ^Rf
c^RMd"  31^14-HcHM^l  trY ^tRRTtl  Wt '7fdftt ^RH TT5ir%
NO
dHiR*^<Hi£ %wftt srrq^t g^fsir trt jR*h ^rfiTO-ium^
Wtmf Vim R^U,*H T TTfftt "f-f^t fW TT%?: ^SMIiHI^
^T f^U,*M ftl  SRRTflT <\*HA\£ ^IdNId %# eHll^B} I
iNAM  STTWrf fTK  Jld"d<r>  ^Rr  «i9JIU,*l  "btT I  ft^Rt
TrsTTRSTfd" ^RRT ilpRKpl^l ^^ ^f*t T^Tsf fdffd" "Bi T <\*HA\£
"vTstr TfRiftr 'qttRt ^rt^m ^Pr RifdRifd ^ftr I
NO
dHM*l ^rRd" HiJ-Hil^Pi ^ 3TRT*t iNdlfd* *4*|o^
^RTtftfT ^ 3rf^ slfdi^l m Hldli?^*! "S^RfR TTP>T ff^T
*lPd*l{ls^*l ^R^R3RRT 3jRlPjd T ^T?% f^RTf^^nd" ^
^*Qu,*l "Bi I ^rsfmr^F^ %TRR§cT 3RS %ft ^iflRTTT^ %%r
TRt ddli?^*l iNdlfd* TTFJT WrfaRtd" ST^RTd" 3RJT
Hldli^Rld  RW<JM<»<JI ^RTI  "dT iNdlfd* WW ^Rf: 3J%?T
no '  -n NO
TT3% ^%?ftt 3RTRT ddli?^*l ^Tpd" ^Tpft" 3TSRT l|*t "Bi I
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
T$fcrftqt£ ■* nv
^% ^*4< W°
}HM*I iN'flR* ^TC
V  TfcW
srftr ^oo^ ^d^i^HdH "wRd", <Hl*d~=i t strtrt nR<=id~d*l
fTf§ij#f^t fsRfr ?w*t ^r 3#i^r IB-h 1*1 ^Rff ^r^r
fttr^t "bt i ^rsfmr^t^ w*Rsrrd eiiteRu,*i ^rt t "PuiRi*
ftsfTF' ttr? £|J-cfl^|ST <H^*+1I 3Tlf^iJ*| "bRT I <H<K*1 URt^fTd"
TRR^Rftt <Hi*li TTT3ilc||<{l^ic,*'l 3)|-<j|<rH fi^T Hi*M srftr
^o^o TTT STTWrf >dRlMd TTdT eflcrlMd TRTR ^Pt ft# I
"Wpd" tRfhTT 'QTSTTfvTf "Bi T WPT ITdT$-li*dfi?^ d" W*t
dHiilRldl T <Hk«f*ftdl ^TTT^T ddlSiBaMJ WM Hldl* I
W ^f?# ftrfwt Rf^d" "f^T ^fT^Bi I TjT3Tl<=ll<fl^^ 3TFHT
RRttft T STRTtET*??7^ ^TRT RRT b}Is!*I "btRTI dTT#
*l^i)<H*l *l4*d^^'?l Trgr ^FTT yfda^<rll£ ^TR^T "bRT T
*IA^1*1 TRdJ T^TTf cri||J-HtH*l Rrarsfi" ddl*^  3T*f T^7*
TRTftt irt*t sffaw *ifdteu,*i "brt I w^ftt w #w
*|if*d^^ Wft ^t%T f?<Bid, srrq^T ddli?^*l "§T¥fR-f tfou\<
TRTRTttTbKt 3TRPTT s\AA\£ Wgm W\FF^W{\
dil^*l TT?TT<T <H^3^ 3RWT, fc^T T HdHld-HI W^T ^RTJ
^TRTRt 3TT^RT*T%¥ T^HtRrT TR^T TTF TR? fRRTR dildd
ftdRdT te$<e?8HJ SPT ftv^TdT, -H^ildl T fluld-r>l RlTf^r ^^T
^ff tttRtsR7?- ^ijlsHJ % ft^RTT ^[Hl^i* *li+ll^l
3Hdiul Ipt "*TRT iN^I-ikl ¥TJT T te<Klil*l <=lldl<=Kul ~&W
*RrgJt ^?ft I iHls^*! TTt? *Tf *RT*t "Bi I ilNfllil*! 3H-H01-4I
iN^lli "#ft*t -H^ill ^€t "Bi, r# sri: ^RTT Rft^T ^TRt WTT
^brtj t^tT ^hm*I t^t ^iu,i 3joi|o|^qr t i\4<s{4\ w% ft%
iNdlfd?li?Wlil sfRiT HILJ^Id ^RTdT Pl<-it>ld Ipf ST^FTRTT T?t*T
af^i *fdHii*i titRt ^Tsfmr^t7^ tR^rt*t -h=i^* ^ tr
3TT#£T*??ftt *RvT?TT ddli?** sftf -?§TR T^f h& WT "bT I
TW*T Tfl^ ddl^i^ ^rrrstW^^^rrt "3^" TW ^1^*1 TTW ^
*Rfi 3TT#£RvT ttTbKi
TT^T yP^IU,*! "Bi, ^RTnT ^RTdRTTf ^ "d" "p^TT ftd" "vftftt "bT ^ "d"
"f^^d"!  >dd^ll^dHI^ TTT ^pf iNil^ Tdl" -H**l "btTI ^ft
3iyfdRRj%H* "Bi, srhrot "bt t srvTrftftr "bt i ^ft sRPR^rdT t
*^vj||{|<41-=| ^P^i^*l m T^-^tRrSTRTsldldd ^C%^o^og?t
TiTK Hldl^^ J]>dli*l bHJ T?TRRR# dTRTvT ^o ^r Ro<\o
^TT TRTRTRTT ttR, ?r STTst Td7* W?TT -Hd^M |?r TRt ^ff
TT£IM^^*I P^d ^T d-H**!^ dTRT d" *m^Hld "5raM-H-^l
"n^T'bRI;! "nT^T ^o% '5o7d' ST^FTRTT Trftt "bT I
^HH*I iNd1P?l^^*l stRtRT HMHM\ TfRR ^|^^P Trr^^pfr^i
-HI=f^R* WTT d-iW T^3j*IcHI^ "TfRTRTRT TfTT# Trr^^R f^fr
"dWRT TRfTT TTFIT TmT# "d^TT 3TTT# "WfTRT*t Tflftfr W^3i-
W?*Rr ddl^i^ >dlf^U,*l "bRTI dd1^i^*l *l4*df T^3j*IcHI^
■^T T?R f|Ri^*l "p "nT?bRT cR ^TRlTT -d?g?T %W 3T1T#
^d-yicL-HI T^ST^RTTt ■^RTTfRTT, wf Rrtrr ^TRTt ^lPli^*l
"|^BRi;i ^ ddl^i^ IJ*^*I*| iN^lPcHI^ 7RT Mil J^ddN'dT ^d"
t*t" Rrtt3% t ^^*l ¥iRr# Rrd^rR ft^rr -^tt*rt t
WiN*l fll^^l ^R JH -—=| li 11 ttt^tj ^%^c "J:"N9tt-TfTRsr
^RfdRTTt %ft Jl4ddJ ^RfdT TT% STTTdT ^ll-H*^^*l Wdt
sUdl^il ^T ^%?^rrt Tc^rRJ^RTI ^RTdT T "^TRT*%
T^3j*IcHI^ Tr^-^rrjfr-^rrjfr-gl^T^| ^j%^<4Hl "S^ 3TTT#
srRraRT "bT I RV<rll*l Trgr ^TdT TTO W% 3TRJ*d*l *RTT?TT,
'Nddl*l  il^yfd  RpSlRT "btT T TT^T Tfd" ^RTdRTTf ftsiRT
Tfitd' I "^ :drRt >dd<Hmiiui ^r ^m %% srf^ftt st^ftt tt#
RTtftt Tift STfT-spRTT ^ ftSTRRTT "BRf I ?
dTRT *RTRTf *R^t ^r |  3jf^H*l -H^-*^u| dt>MM\ %ft JK^MIInH
srsrsrq" ^tw *RT*t «{■, ?r cw^rrt 3RN*di *r?r Rr7!^ t w^r:
ciRdt 3KN*dl*l f?«rfxt *^4 Tfrsn^n- T}ft | -^TfTsTTd %^f
yddl*+l ^RTTRnit *13ii?*l ^fe-Bid, W ?W*t FpcR %ft
TR^RtT Tl*t Hl^-Bi I  fdft ^rfdTT iNdlfd*  ii^liH  Hldl*l
^ %^r ^ T4TSR ^TM tt fm. Hiy\<rl STplM TnfT (jTRreS+I "7lR7^: T
^41(?<?41^+i #^ o^ftrra" t^r^t^ ^g)^: ^R?" ^n^T, "t^%%
3tRN",t^%% 3rTTT#", */Pr/v<, 1^ -^i^{| ^ono i sttstr^t mil+i ^^f
1^*11 T&ft #r ^lgd(?<?+l ^T^tjTTr: gR.=(g|^<. 2TRT, AtW^ Wm T
Trfrrr Rr.#. -? t^tj ^ A^i", */Pr/v<, io stj^t^oto i
^•*I^Rl<J Wl 31-d^r, <r|tJ^, srftoT ?,oo% I
V^01° TTf %ttm W&H\v\ rR^t Tgf^nTriTr ^^.^ ^"^"ra" ^irlWMI^
tj,^**! 3T^«rr ^ff TTfTT^r t ^o.^ ^rfit^Twr sr^tt ft% wiyti m.
WWW. %$ W^ #1 e|<1IH+l ftr I i, 'i.'i "Srfit^TTRt llH+i T^nftr t
T^^ITfrTIT Tgtrrfr wiyti =ldlH+l  ft^l  "^RTIT ifWd  ^Ig-aJt'.  ^^
 ^M=hl iMJlfd* d^hli
<*>/*/$# WT tffiw /?W W.  1%Y, ?<? dL3^< ?o<}o
°AM3R<rll£ ftgfRTf T^bTI RlsJljCls^ TTlP*lfd<rll^ TTTRT TR?
TT?d" "n5TRT %%t TRt TTT iNdlfd* iR*li<?l Rsil£*l
TM^§RTT# WT TfTfllftr T^bT | W i?H*l %ft RUM**?. ^
Tft RtWTTTf TTRTRT T^R? T ^rft ^ ^rr| ftrrf TTW ttr?
NO '
^Rr Tit tttrt Trft i  *iPdiiiid T#rsrfRrT RrRrRraideiid
3TTlft T^t T^BT I
%TRT 3RRR H*li*| ^IHH^lcHilTb il^+l'JNId J|Q<??*1 ^1 V
NO NO -N NO '
s^hRjj*! fkiiicH* hRP^iP*i tttt t^t tt: i% TRr dT*t
' NO NO NO NO
ar I TR T^ftt 3Hx-*lNld •RTTFTT <*M-HI 3TT3% J|fd*+1 H,Jt><it\ TT
N3 no
itftt T^ T Tt sM "Bi I TTTtTftt Rl^tF >d-Hldd Trr *RU|<Hl£
^Ru,*l "Bid", RTTTTT fkdl*l gi*IHI ftt TW TRt TTRT" WT
TTT*t ^ cTTTT T^cft <jlglRd dted*l TTTRT TlPldHd" Tm?T Tfd"
d!TTd% ftR(4J*| m W T^ T5" *M*1 TRRRTT T^ TTTfTt T
T3T Tft% liRftt Rrft, TR TW*t "SRJTT srftf RfT*Ti" TRf
NO T NO
TRf ST" ^TT *Ttftt "Bi WRIT TTT-TTf TTT T TT? TTT7^ "TTTtT
^iTTftT'BRTI ""fflRd' yf*i|l" TRdT Hc*1|R<h1 TTTRTT ^ ^r
WTT T^rTTTTTTRT Hp*A|l*l %ft TSrT^wf TFT "Wcftt "Bi I
WTT ^TTd T*llRk<=ld<r>*l T^TTTTf Rrftr dR*H ^d"^IU,*l
■^Tl Cilil*l TTfT WW^rT TTf i-iA\£ >d-HIU,*l T^"T iNdlfd*
f^^||*l ^-c|*cH^ ^ ^# TR? g?RT TfRftt "Bi I
srftr ^oo^ Tf ^Ff3jk<{|cHdHfBi ft "T^ T¥RT "pftTTTTTf
TffTT: TRRTT TfR*T sJTJ tRtR Rill*) 3RTT *Rt *RT*t T^RTI
TRTlTT fTTTTT Tft TdTT TTT*T T^RT, iMfclHl T SRT^W <Hi?i+ll
TTdTTdlT^f iNdlfd* fTTT TTT*T T^T, iNdlfd* Hldl*l TTT
TTTITWftT fWRTRR ?T^W TRTTR TTT*T T^ T TRTT& TTTT
ftsft STTTT T^RTiTTT??TT TTlRT ^%?#T TTTRTR T^ftt T^" I *
V llM+i  iN-flfd*  <Hd'MlM  TRFtTTT  TT^TT  WiT  R+l^+i
~N ND
Ruli(?<?*ll TtRtTT R"M A.  1^?, J<tM*l ildiljfi ?77pf ?>%t^ \%
Tfvmft ^00^;TTj%irrR,TT7fd". 1^?, ^JM^tnfww: *h*1 ~mw>, 1?
STfTf^: \00\; T TTJ%lTf fttftf T. IOC, ^WW:' ?77/% Tf ^7^ IV W^l
^ono tt^;|  t^ ^ools ttj^t T^rpjtif ^rt R.M|t£^*c,cjn ^TT# WyWZ
www.crisisgroup.org/11epali TTf fJTQTStrf ^^|
* IB<JlctJ+ tliHMR+l T«TTf r7^" TTWT ^dd; T WT: TT^R RRtsft |^t
Trr4d;i t#t m "Tiwf% tr^ttt ^r -^r^r ft^rr m$$ ^mk.
5j,<rldlctJ+ T^TTf T^t f^5[trf tt^ if^f ^ |  3nlmif\+ ^T %^T %^r
(?T%^)  T^T  ^f^C  SfftoT  ^00^  TTf  TpPpTTT  ST(T>%  ITffl"  *HR.H+I
*nR^(7<?+i xt^i ictc;^ t 1="^? T^t ^rrrr T^r -% 1 s^++i ^t;
^OOf,  ^% T^OO^  ^4-H + l TTff^Srj^T?; ^f ^+<3(fT.^^OlO T^t
Tr^r ft^iuwi srfwr ^00^ ^ ^57^1^% ?rT ?,o<\o ^ ^r
♦jBdKJJ-tJtJI (% tjl^Hi^ B<)Hi ^00^ ^rprr ^^ Wv, W{?,oo{3 TTf
«.Vi< ^RT.t^T ?,ocm rrf «,vi ^TdT, ^Td; ^,00% rrf y^? ^RT t t^
?,0<\0 T^T ^Hc({|^ ^H-H4-4-14-11 13^ T5RT) ^4-4-|M4-4fl I^E^ ^Hl+l TJfJ
^ITTT^r  ^ISH+i  T3JI   T^  ^onO  TTf  T#fTJ^T^^ft  T^ppr^T  uj^p^|
Mfd^d <J*ld<i1l^ ^ffe^" Ft «Rt ?TTO ^f ^ff^TTf <|,c;^3 T^t ^^|
TTSTtTT^t Tr^?Tftt TTfTRTTTT T TT:T?TRRT T^ TTT" 3T?t *RT*t
tri
3RT" Hldl^^H TTSTtTT^t7??^ 3TS?|lP* TTTTT T^TTT T^7
*J-i|Px-d PlfMI^ TTT^" il^*l STRtT <rHlldB}d I TTTfttTTTTR
NO '   -V NO
TT?T TTTTTTT SRS %ft TTdl% tR" 3Tt4 TTgT^ TTTfT TTRTTT
■gRT I TR TRTT? f?!<HI*l -H^^l T^t Rr*R ("f^ HldlRld TTFTFT
TTTTT dMlR*^^l^*) TTSTtTT^t *l4*dfs^ ¥TTTT "bRTI
TJTTRTT Tf^ \3% TTTTTT^t *|i?*d?^^ TNRRRT TTTTTT TtRtT*T
"bRTI 5 ftz£ TR*RTT "imRTT Tf^TTTTT TTTT T^ TTTT ttRtT
"bRTI TR TTTd Roo\ TT TTTTfTTTTT TTT "RRTT "TT¥IT dlRt'
TTT?TTTfBl Tf% 'FTTTTT "wt TdTW *RTTT "bRT I te
srf^ftt tRttttttR ttRw?tt tt*t^ trt^-tr^ trtt
TT^bRTI  TT3llc||<{l^ic, t^ Trqf <N^fd* 3jk<{|cHd^^ W TTTftt
V NO
STdTTd" i|Rh+1 Tgp (?TTOTTf ^d=t(l^ ttT ^o<\o ^4-4^+1 "^"TilTplT c;^
^ldl+1 T^7^ Tf^f ^^ I  ^rd;^ools t t^pt ^00% t^)- ^riTf cci,
Wv  (TT ^OOlS TTf 1^^ ^^T ?,OCm TfT ^H.lJ T5R1J T ^ ^00^.
rrf ^ ^o T5TTT) T#tw^ IB^icH* TrfsirgTrr Twfti wi^\ ftr I T^fjRi: tt;
^ocm ^% ?,o<\o ^4-44+1 ^TTM rrpr^rf^R Tf fW,^;^
^ono T^r t^t^tM% -4^4-44+1 TfTrf%T^ tr^r trlrw ?r%^;
*nR.H+NR+i ald^d, -^n^d-Trr ^ono ^=%t^i tt; ^00£:" ^r TTiTr
3rft^% TT ^.00% t^)- ttst 3|R|^l41d+i SRftrf [3^ g^dM T
loll TTgijf TT?7^ T^?" ilRn+l ftr I T#7,TTT3T ct,l^<M|, "2065 B.S.: A
Year of Strikes", myrepublica.com, IV STftoT ^OO^ | ?3TT^% t>JTT, T
^00% ^% ^ono  ^1^4-44+1  SRftrf nyo fer T^i^ hi+ 1=1-41
TTt I "Protests, Rallies, Bandhs and Blockades Maps May 2009-July 2010",
OCHA, www.un.org.np/maps/mapsubcatlist.php?category =2& subsubcategory
=43.
5 TTfff ?,0<\0 TTf TTf^r TTsffTTft lRl+1^1 "^"uRT ^4-^idl TT TTT ^^ ^TTT
TTsi1^i41(7<? TTrRTT+T srjjTTT Tft^r ^ 1 "^iftr TftrTr% ^ TrrsfrTT4t
+l4+df+l fTfJTT" ifj^-?i^ TTfEf ^ono I rTTTW +4-Hl4f| TTT -^HIT^I
aft TTrfUT%T+T ^Tl "Report on the killings", J^p, TTff ^OnO-T
^Ol O TTf www.inseconline.org/index.php?type=reports &id=2&lang=en;
"YCL cadre 'murdered'", Republica, 10 vsj^ ^ 01 O; "PLA man found dead",
Republica, ^ ^ ^T ^0^0; "YCL leader shot dead in Bara", The Kathmandu
Post, 30 ^fff ~iO<\0 I
^TTfTTsflTFT sraTlTTT STfTTF 119 TTTfK ~iOO% Tf Tp- tj-=IM^SKI
frftr Tgr^rr fTrsprr (tffft) ^ish+1 ff^% Trf ~io<\o ^f ^mm
"frffyr Rr|" TT \IC Wv TTRlT+T fTT I "Special security plan to be
bolstered", The Rising Nepal, V Trf ^O n O | 3^ ++i Mld^d^l^K Tf
?rf TTffnT WX TTT (TT ~iOO% s^\ ^dM<4f^ fi<lH«JJ-tJtJI 1^
^ITT T TT ~iO<\o T^f TTTCtf% ^TTftTTTTT V? TTf) TTrfrfT7
*1|Rh+I ffT I "fTM TlTTTTff+R Tf ^fT? ~iO<\ O", ^%W, ^TTft
~iO<\o, T. ^^<|; TrrfTf ttRt ff#TT, TTTCt-f^TTft ^0^0,^%+ |
TRft°Tft «. TT ^jP^y TTTSTTTR ^=f+r 3fT%% 4yiH+i TfTT TTTT? Tf
tttt% frftr t^^it ffr^rr wt; Trff% ttt tt" ~io<\o ttttt
TTftTTT T^TT ^«.V TT ^^V |T TTf ^-aj I
 ^M=hl iMJlfd* d^hli
<*>/*/$# WT tffiwtTW W.  1%Y, ?<? dL3^< ?o<}o
-HI4JIN* TTTRTTT ft FF TTT "WTTRT ft ftt TRTTT TRiTT^RT I
TT TTf ftftr PMR4J| 1J*|1J* T TffftftF fFTTFf ft" tRtTRT
FRrTFT "TTTTT ^T FFbT I Tfft-Tfft Tf TRfti ft TTft^FTT T^t
TTRRT FRftt AkBjdJ  TTTTT FRFf FF TTT" FT1TRT TRf
tR<1*1 HRnidlH <hiRi**1 Rtt <wiPi* PufHivfti! t1£h+ii
TlRftftfBTI TTf ftftf TTTWT TTTTt tRTTTT TRT WTTT
FT?F, "WTTT T TTTTTT TTT FTT TTFTTT STRT FFTFT TTTT ft I
^    T NO NO
FTTRFT TRTTTdTT TSTTT Tft ftdF?' TftTTTTTFTf TTfWTTTf
hitiR* tRt trtt^rti  ft fft ff tfft# tfftft,
FTFlftF FfFF T TT%T TT*FT Tftr: "WTF ff FT "bT I  TTTT
S\ ' C-n NO
TTTT TTdft^ TTTT TTFTTT FTTTTT TfTTffffFFFftr FftRT I
sftrf Rtttttt TTTTTTft RrftFrf tRtttttff tRtttt fttf
Fftt fti ffftFTT tt? iNii*l fftrr Fdrftr ttf Fftt t
FTTTFTf iNdlfd* tRtTTTTTT FTFTT TFTT FTTfT Tf 'FTFTTTft
"5TTFR' Tf TTTTT Tf Rl*lf) I c FTftRrF TTTTTTT ftrf
TT^j RrTTTTT FF FTT iWlPl* TTf*TftTT Tft, 'FRftf TFt
TWt TTpftt TTFTTT Fftf* I  FRbT FRR FFfttRTTT TRf FFT
& no ' -n
Tft^Bi Tf F Tff FRSi FRc£ I"% TW RftFTTT M ftTTTT
tR)*In!*1 tttwt, "tt%tt "^rft i-i*\ tRttf ftftRFBf I %
fRft TTTT% TRT ^l^i^^Tl "<,°
T^F-TTTTf T%FT Fftftft FTTTtT T £tftT FTfttTRft Ffftr
Rre^rrf wr ^iiftl "bt i frttt tftt ff ftt Tftrftf
TTTTf fRift Tf,  "FTTTtT FFFtFTTf FtFTTTf Fftft ft*TTTf
Tffrrr TTftftt "gr i ft Frsftrftft ftftt Rrr ft i -<n Fffftr
FFftfTTT? FRFtFTTT TTTF FTF FTRtFTT FW W fffftftt FT
TTftf Ft?T, TR TTRTTTF 3TTTTTT T FTTT TFdftf FTTlftF
FRTTT FFTfttTT Tff FlffFFFFTf fftFT F[l TTF FTT TFF
Tffrftf RTTTTT fI Tf,  "fl; iWlPl* ftrF-TTTT TTTTTf
C T C-n NO NO  '
TWWtl FTFT TTTF?TT TtTf TTF FFRT I TIM^H^I Acrliyfd
ftftF FfFRT "bRt I "^
FTTTtT T sfftT TRl*li*l TTTRTTTFf i^^ ^ FTTlFl41i?^*l
TTTRT Tf iWlPl* T iNdlfd* <HiTdWI FTF FRftt HR<=ld~d ft
FFTTftt FF ftl FffFRFT TFTTFT "fTTT T FFRFTftf FRT
TRl*li*l FTTFTf trttt Ff FFbT I  FTF FFdft FFTfft Fftt
C TFTT Wf <ft(?<? TlftT T^T" %" T?f |T TT^ Tf TrfrTTft
TfttoTTT?^^^ aft TTftRTTTT ldl(?<? T%W TTfrTT4t TTffff ftr,
^41(?<?*1ST ^((lTlf?^rfr mm*\ "^TTTTlTrTM^Rld. #+rtfTI TT
Jil+i T?^RT ^l(7<i| TTt TT^T TTJT+T ldl(?<? TTTpT t!?t T
Tfnw ffr, Tfft frr ^ft7? titt t tr7 fn qtsftt ttt7 fTI
% TT^TT TrTTTT SRTTfTf.Tf/fT!-, «. Tftr ^,00% |
N2
^TT^RrT TrTTTT SRTTfTf.TfTfr!-, «. Tftr ^,00% 1
ND
^tt^Rtt tttt ttttM.qttif7?, ^3 Tftr ^,00% \
^ TTTRTT TTfT 3RTTM, TTftNt, ^ 1 tRqT ^,00% |
ND
Ff?F, ftdTTTf FfFtTF FFd?TT F^f ft I FF RtTTTTTFR FfTRT
FFTFTTF TTTTFTft FlffF FfW I  FT F?T T  iNdlP*  FF
•n no ' cn
TTTF?TT 3TF F^t TRrf^lftt STTSFTFTRFt STTWRTFTf ft *Rt
ft FFFFF ^rft T1FR FfW I  FT*RTf fTTTTT TFT Tff FF
•N NO NO ' C "^
Roo\ Tf TFRRF ffTF*f FTRfFTT FTSTTTTft TTdfTT TTT ftr
Tfftftt Tft F>STT fftTTT FFTT V^ FTT FTSTtTTft frft F#
TfTTfft(:
TTtT^RTTf FTFt FRF? TRTTTT "bT I TTFTftt "FfTFFF FTF
"BT T FTft FFFR!" TTtTFRF FRftdtl FTTtF^ fftFFF T
Ff?FFF?TT FT FTRT FFF ^ FTft TRt FTTT FTF-FRFTTF^
FFTFTt ffw FTTFT^I %f> FTffFF?FT TTTRT T^H*)
crll*d-'l d"FFTTT^il*Ml I fn^FTf Tf Tff F TT?F "bT I TR
FTFt RlFRTT Flftf 3T?T Sift Tft FTF "bT I FTTTTT F5?-
TffFR 3T?f FTftF TFFfrFT "bRRT I FRftt ftfT FTF FF
ftFF "gf, FTTTf TTd FFTT TF TT? FfFf FTTftt Ff
'  T NO CN CN
TRl*li*l TTlRt FTft 3T^" Fff FRftTT "gf, TR "FTFFrf
TfRFrftl^
iNdlP* TRrftftt ftrfftf TTTF T FFftftt FRTFT ffftr*T
T^Td^i^ FTTT HRuiwRljCId hRPmP*I TTTTRfFFFT =i|IH*dl
TRftt "bTI FTFTTRF TFft T FFTFTTTd FTftF TFTT "bRT;
FTFTTTftF^ FFRFTFTf TftTTTTft FfdT ftr FTTFT TFTTFT
TT^ TTdfF^ FdlFTFFF f%F "bF[; FTTTT TTftFRlff *iliiyid
TTTfFT T TRFTTTT FRFF?7- fft FTF TFfFTFT FlFtrfttFT^ F5"
"BRt; "fT^rr fttf^ iNdlP* frTTTrf ffftf ftrttttt TffT
TF*T"bTFI illf>dP* "FTfftTiT¥lfttftrff ^,*i^ ilfdHu?"TFFTT
TRTrftftt "bTF, TR ^|lP*dl T RtFTTTT FFFl^ FftftTT "BTfl
"FTftTTT  fl"  TF*T  FTFTTFTf  TF  Ff  Tfftt  "bTFI  TFft
■STTTTTFTt TTTF Ff FTFdF^ ^Rl FFTTd T|# "bRtF T FTTTT
TRrrRftt stft TrftF^ tRI Fpft frfft "btfi
"g^F ff :TTftF TrTFTTTTf ffft, TR "pffWHRiftt Fftrirf
TTTTTTfRRFT TTt TTTTT FF ftftftT TFF ffft I FTft F>FF
TTTfF^ SR "BTfl tttt ^TT TFft TRl*d*l TTT?TT, ""g^F TTTTTT
FfF "FTfft WFT ffft I ^ FTTTTT 3TTFt TTTTT Fftt FfRTF
tft(l FTFtTTftFlFFT FFt FffFFTTTf FT ffft I Tftt Fft 3ft
ftft I "^ TFF T FTTTT fftt Tff^TF?ftt RtTRFT FTFTTTft TT
F?T FF^t ftf ftf TTgrl TTFdT fftrftft ftftt TF TTFt ftf
ftfti ^ Fftftftf FRTftdtFl^ TRT FFFT Ffftf ftrftt TTFfTTT
^TTftfT TTTT TRTTft, oTTF?, W Tftf ^,00% |
n -mRF t ^cw wi ft T^rft -t+ttt t ottftt' ft tttt tttt
Tf tR=^|
nTrftfr TTTT TTTTft.oTTlFF, ^? Tftf ^,00% |
^ 5 TTfrTT4ftT^" ftftT TTW Wf Tftfftt Tf: "ft^ffrft T "g^^rfi
t^F1?" v-Hld+l TTTT tlf I  T+r#fTf ^TftTTt TftRftftt TTt WT ffft I
 ^M=hl iMJlfd* d^hli
<*>/*/$# WT tffiw ftM W.  1%Y, ?<? dL3^< ?o<}o
Y
FfFFTFBRTI FF fTTT FfttFFTTTf 3TTTFT "FF ft FF ftt TTd
ffft T FfttFFFt FF FTF STTFFT iNdlfd*-<HwR* TF ftF
fftfti ^ FTT-d*mi ffTTF TTftftt FFFTft TTTTTTFTT
"FftFftft TTF Ff TT? fftnf Tftft TTFT TTTftf I ^
"FTfft TtftrrrR f3tt ftf ftrtff ttfRf frt i ft ftf f^"
FFTft Ff Fftft ftft? ft FTsftrfttFF Tftft) FFTRFT 3TTFT
FFbRT? TFRTFT Ffft ft F ft "fft TTF FF Rrrft FT FTftt?
FFF^TTTTf ft RrTFTFF (FT Fft FTFF FFTF FT Fft FTTT
^ CN NONO "N    ^ NO NO
FtRTtF) 3ft ffft? ft FfRTTlTTR FTTT¥R Ff FT# ffft? FTff
FTff I
TR FRFTTT TftfFtdT WT FTTFFF FRTJ ftftt, ft
FTSTtTfttFFTTft TT?TRT iNdlfd* "STTTTTFFrRt FRRF
FFITTTftTT TFTFF FftF?? ftft, TTfFFTF iNdlfd T TFT
■STTFFTfrftt F=F "fft FdtftFFFT TTTF ftF ftftTFf "^Rbi^
Fftft FT FFFTF? TTFt, TFTTf TRTTT TFFt -gdHdft?
ft FFTT FTRFF TTlRT WRTRTTT FTTTTFFv iNdlfd* fFFFT
T FTTTFT TTTT iNdlfd* FTFTT (Ft FF TRtfwft ftftft TfT
ft) TTTf RtTRF FTFTFF "bT I FF ftftfTTTf ftft li^FFT
J|£FS*1 FTTFRT FT 5?«iUF ^T <H**1 "Bi rUWk FT? JlRlft)
m FFFt tftt IfUFFr T^ftfTTFTf IfTFTTTFT FW FTt
IfTTrFFFf  RftTF  ftftt  "bTI  FTTTFT,  ftdTT  FfF^T  T
yf^iiiiiH-ftT^i^^RTtFt ^4M\ ^a^a j|Rii*l"Bii TFrrf
TRTTT TFF fFlfft ftf FFTR FTFJFF FFFt TftfTF TT F=FF
ftf ftTTT FT? ft! FfBT I TTFft FTTt "F^FF iNA|*l Tfft,
TTTFt TTR? T "STTFTTTRftt FTTFRTTTdW TiFd<rH<rll! £dldd
TTTF Fftt FT. I TTF li^FFT F=F FTTTTT TTTT FFTpTftt 15FF
TWTT ft TRTFFFf TFFt TTTF Fftf TTFTTTf fft ft^ Tffqft
Ffl
FF TftftftT FftTTF ft§F FTTT FFT FTfRTF FTFT FfTRT
ftTTFTT TTTRTTFnFFTTTf FTFdf ffTF FTRftt "bRt I ftT
FflTTTTRTT FRffTTTftft ftftTTT TftfWFWT FT? TRdFfl
?rff ftrr T?nft wt ffft, tt tk tttt ^f w fft t Fftf w ftf^
ftr TTF ffft I  TR ft TRft Witt TTft TT, TT TTt ff ffft I  T
ftftr fftr Tft t fttft w, ftft Tftt TftRtrf Rrffrr^i tt%
fftt Tff WS: TffTT ftftpftt I " TTftfT TTTT SRTTiff, TTf, Ttftf
^ TTftfT TTTT 3RTTif%F, TTftTT4t +lf+dR<p, T^TTT T Tft,
ND
ftfTf, ^ono |
^TlftRTTTT yiRH+l TTTMl41+l TT? TTT 3<r1l+l ^TTff ft "Fift
F?T5trT "SftT TTlff TTJT Tftf I  Flftf TFTT ffft TTT il^jftft
~% I Tftft TftTft ftfftff ffft Tfftr ~% i" Trftfr tttt t^ttM
TTTfTTTf +lf+df(?<?,Tft,ftfTf, ^ono |
TTFTTft ffftF iNdlfd*! Fift TWT FF TftfTTTT ftrftftgT,
TR ft TfrftFT FTTF: ftTFT ftTFTTT tRf*T TFTT?TT?FFFr
STTFtRf m Tft RrTW £rTTT Is*. sftdT ftTTTTFsf fift
FTTTFff ftTFT TTFFT FFFT "bRTJ n FFTT "Frfft ftftTT TTTT
FTTFT ftTFtt iNdlfd*! Hdil<=Ml*d Fft TTTF FRlftt Ff,
FFTTF FdFTTJTft "STreTTFf FFftT fftftBT I TRFft FT? fft
FfTTF FT ftrftiF Tft Tftftft aft I TTFf FFTft TTFdT
STTTRFTTf TfTT ftr FTTTF Fft? I
^TTftftT TTf Tftftft TffffftT |T ^ftft sfttr fftTTFFTT
TFt TTT" Tftft ft?T I TT ffRTT cTM£|f\+ +|<ii|^^ tit? ftf TTf
RMig^+l ttt ft ^iff hh | ttttT ^iiRmi^M £rrft yRiRlfrr ^jt
|T Trrft ^|  %TT ftrft Rwll+i T|f iTST? TTTRTTT TTT |T
TTTt I  TTftfr TT TTFf^jf TT Tftr^ttT RFTTFTTT TJW T^PRTT
T^ Trft ^ ^r T+tfrr Rftttt Ttftrri- fo-n\$ TTift ^ | tttt^itt
T+Tf %TTf ?,oo% ff% Tnjf ?,o<\o ttt fttft tfft I  TT wA ^ft
3RTTfTffF TTT TTftRTT TTTff T l^lte+l ftt ftw ^Fl
 ^M=hl iMJlfd* d^hli
<*>/*/$# WT tffiw /ftft/ W.  1%Y, ?<? dL3^< ?o<}o
r. f^r^sr
"FlRrr ftftTT FT? Fft WftR Ff FTTfFT ft ft Fftft Ff I
TIM^fH ^fd^* FTft TF ftt Hldls?^ FFT*?Rld <H£*lf
FTft "pt "BfT I Tftt FTSTTFT "FlRd" TfftTTFft Fft: FFFTft
FTTTF FtTRftt Ff, IWFF FFft TRtftr? TTTTTFT I TTFTT
FTft FF "FTfftr ftftTT' ftT FTFFFTTT iNdlfd* TfftftTFFTTTf
FTF FTFTFT ftftr Fftftt "bRt I % Fft RTTTTT FFTft TF ft
Tft "FTtft TTTF 5*dTp|*l ffTTFT^ ^F ftftRT: FTsfftftfFFfFT
TTTFT FRT?*r "FfFRFf FFf TTTF Ff FTTTF "ffgf FFTT TFFT
ftftTT Roo^ TT FTF ^ FtftTT FfFF F/T FFTt I ^°
ft Roo^ ft TFRTFftt Flftf7* fFTTFTft fdTTF <HJ-^1dl*l
FTTTT TTTTtl TR cA^hR? Ffft ftft iU-^ldl FTF? TTT ftrrT FF
Roo^ TT FTTTTTF fFFFTTTf FT: FTF ffft FT "STTCTT Fft
Tift? ftft TTF ftFFI TTFTft FFF TTt, fftf FFTRFFT
TTRft FFt T FflTTFnft FtTFT TTt I TR ft RTTTTT TTd T
TRF# ftftfftt TTftFlf? TTTTI FF FTTF TTftt Ff, TR
fFSTTFFF? ft TFT Ftftt FfF I
1.  *itj+i4 *\$fi «IIW<dl
"FTfftr TftTTTT FfTTft FF FTSTTW fftr, ft FTTTF Fftftr
NONONO " CNCNC
fftr | ftr" ftrftTT TTTT ftF Ftftftr ftr FftF FIFtTftfFFTTft
TTTTft FTTTRFT 3TTFTTT TTlfft FftFFTTTf TT^TFFftt ftft ftft I
FTT TTdfFF*T TTTRT TFRRFTf WTTRRT fffft
FTTtTfttFFfftftt TfFFRFF ft TTTT TTF FTTT ftft I TFTTFTft
F^FRfW F=FTf TWFFT ftft tRtTRT FTTt; FTFTTft T
TFTftTftT sftftTT fff FTWT ft§r TftT T FF Roo% ft %
no "^
FftdTTT  FT3TtTfttFFfT  TRFTTTTd  TRttdTTT  ftrrft  t  TTt
srfftrr fift Frf ff FrftT Ff i FFft ft? Tfftftftrftr TTTTTrft
NO NO ' '
fff FTTftftft Ff T FTft Tfftft^ Fftftftt TTTTTTT ftft TF
Ru|?i|cfc jt T#qF ftT TTd HlRRlft) Ffl
^T FFTTT FTSTTT FTT TT? TTTF Tfft FTTTT FfF I F^dT F ft
"FTfft ftftTFT TTRftt FTWTTTFFFf TTTF I "FTfft
TftTTFFTftr TF-FFFT ft FftffffFFFT FRF FFftT FTTFT
TTftt Ff, FFft RttftiTT ftTT FFTRF FTTFTf TTTT "STTFftfft
Rrr f=f fttftrFFTrrf fftRf fff ffft tfttt fttft
FFfTTTTTf ftT FftFiTT^  TRTTFR TRftFF T FdTFFTTd"
^° (ftftF FTftfr TT TtfTT tfttf f.  ^O^, Nepal's New Alliance, 'i^
ftTTTT ~iOO<i, |
^ fftr ftftft TTTTTTftr tiRt TFfrr TftftTTrf ftrr TT+Rxft" «.
fttr ftrRft ttt Rf tttt ftft m 1 fttr m trt «. ftr
FTftF FFftT FTFTFRT TFT "?§TftT TTdfF^ TTTTTTT FRT
"IFTfftBfT T ftft TT¥T FF Tft fRRFbTT Tft" "FTfft ftftTT TT
FFdftft FfffFF tftftt "fftT TTfF^T ftrf FFft I
FTTt iNdlfd* FFfttTTf TTTF FTFrT fftrgf T ft? Ftftf
ftfFTTf FF? FT FIT FRFR WOTTTRR FFTFTTTf TTTF
TRpRTT TTTRT Fft TTdftFTTTf FTFFFT? Fftf I 'Fffttft ft^T?
FFft FTBf ?" FF FTT ftTFT RftF FffTFF FF FftfT T Fift
FTTTT ftFTF I Fft TFTF, "FtTTT ftF Fft ffrrffFF FTFTTft
TTF FFfftF tfRtFTFTTTf TTR ftFTF, fffftTF TFiT ftTTT
FffTTfRFt FFfft FRFRT, Ffft ftftF FTTTT FTTTTTTf Ffftftft
ftFT? FtFTFBfT I ftTT, WFT T FTsttrfttFF ffFTfftt FftFTf
fft 'FTFT Tftft TTdfftT TtRT-TTRT FTTFTf TTF FFW TFTF T ft
TfRft ^R RlfftTT TFTT TirrrlriTf "TTTfFTWl" fTTTT ft TTT "ggftft t ftrrr TftrRSTTi TFftr ft ftr ^ fttr ^ trt 3 ftr
TfRft TTT Tg^TTFftt tfft I ff fft*l| TFTT TirftTTft +lf+<ft<p<rft
*IFftl Rsjiift T^T^I^iil TTft ^RlHlfei rft ttt^tpt t^WT TnffttY I srftft
ff 3 ftftT ft T^TTfi" "g^?- TTftfTFTTT ftf T^f ft frfTTT TTFft
s?71 "Restructuring Paper on a Proposed Project Restructuring of Nepal
Emergency Peace Support Project", ff ST ftft, "R "R Tfftf "R 01 O | ftrT
"Tlfft ftTTT Tiff TTTTFftt ftft «. ftfe" YK. TRT TfRft TTT Rf
t?5t Tftr ^fi ft ftftt yr ftftft «.vav ftf^ir t^t Rrtfr
^TTTTTTT (TTRTTT fffft ^TTTTTTT ftftTrftr TTrft TTTTfTTt
TTTftTT TTTT fftf ftft T. 19 ^-11 oft TTT T^T Tfr) T fffftft
Tftft TftTTTT Tiff ^^TTFTft ^ I "fRlfftp TTff fttftr: fTTTT
T. VftffTTT !|dff*lfii| 4f^|H^(r|jftTT'H<+K,F^Ti ^°10 I ^ftft
ftrft TT^ft tttt 3 ftrr ^o ttt lo ftr ftrRft Trrft ftft
TTft fTTTTT Tiff TTJTT7 TEfttT "Tift ftr TTTT TTTlTft ^ | ?TT
Tftft ftftfTS: TTftTft TTfTf TTftftTTT^T Tiff 1 fttT ^o FTR
TfRft TTT, Rifft Wftt TlTfrrft TTTTfTTft ^T:TTTTTT T TTTTTTTT^T
Tiff 1 TRTT" VO TTT Tfftft ^R T "S"^ TTftfTT Tiff TTT
TTT?TTTTTftT ^TTTTTTftt TTTTFTFT Tiff T 1 fttr 1o TRT
TfRft TTT frfrftTT TTTlTft ^ |  ft T^T TFT7 TTEfttT fTTTTFF,
fff
TT: TTTR TrFTfTT TTTTT +14**1,T^TT TFTflT TTT ^m T TrgTT
TETfTT TTTTTtftR T^JTftt T+TTtTTTTfftf Tf ftf^FI "UN Peace
Fund for Nepal Fact Sheet", ^"TTftft, 1YF?^0<10I ^ft fttftftt
ftfTFTvft" fftf TTTftT TFT T ^llftfjift TTFTTTT TT?TT Rlf TTT
ftftrj  ^tskfii+i ftf, fnft TnTfftT TTTrrftt frTTTTi "g^r-
t^tttt TirrrfiTT+T 1,?^^ Trft Tft tfft TT+rrf TTftrwi s:TFft
ftTTT TTF T fttFT+T TftTTTf tffttf Rfft ftt TTT Tffft tfft I
TTT=pT Tft^rtt, "T^irfTTJTT 1 3^c; TFftft TTT TTTTT', ?ft vffiw,
n Tfftf ^ono | -g^T" ftfftt TTTfTT TFTTTTT T^ TTT" Ttfrt
TTT^F Tf TTT+TT5TT "^TFft ftTTT ftr/Tr ortftft TtTTTTf F 1 °
TTT" TTTf oTTTTT TTTlTft ^ | TTftt ft TlTrrftftlFftT TTTTTT TTTTT
TTTftFTvft TTTltft fftftft orfftFTft" fftTT TlftftF ftt TTTT
Rf TTfti ^IFiil+l TTff,Tft^<4f| TTrTft^F*?1! TTTTft "Tfftf Tffff
Ttft+R ft TTTTT TTTT ffTTT TTTTftFTWi TI-dR+ R^lRd oftft
fftt T/TTT ftft ftftt ffft I TT^ffr TTTT TTfrRlf,
TTTTTft^TT+ff, TTTtt ?,o<\o |
 ^M=hl iMJlfd* d^hli
<*>/*/$# WT tffiw ftM W.  1%Y, ?<? dL3^< ?o<}o
TTF |FTF' I ^ "^rfft 3TFFTTFFRRT Tfftr ftftt FTTW
fftwftTF ftTT TTTF Fft ft I fftflFFr FF iNdlfd* ftftrftt
fftTTFfftT%TT"BfTI FFTFTTTT WFT TTTftft "FlRTT FfftdTTTf
ftF FftF? I  Fft Fft  did*I  "FTfft FffftF^ FF Fftfft
' NO NO NO
Fffftft FSFSTdT Fft TT FFtRf FFF TWT FFF tftdTF Fft
ftr Rttttt fttf Rtttttt tttt fffftr ftrr FfT Tft ftft
FF ft 1^ TR ftwt FTTTTTT FTFT TRTTT FFftft |ft ftfft
TTFTTTf Ff T FFF TWftt TFTftt ftft ffFFftFf (TTTTt TTfTftt
fffftft ft TTFTTTJf Tft FFffT "bRt) I Ffft TTRtft "FlRd" FffftF^
TTTfttT RlHAMI^ P^M+lD <H=f<J<rlft P*|i|*l WFT <H%llRld
ftrr ttf Iw
TF ftfftftt TTFdlftTRFTT TTTF TTF Fft Fftftt FF? Tft fftt
NO '
Fftfrftft^F?l TftT ftTFftt F3dT ftTFTTT FRRF Trgr trt
FW FTFRf FfffTft Tft, "TTFt FFfFTTRFt FTTTT ftft FtfT
ft, TR FTTFT 3ft Ff I TTdTFT FFF*?yfd FFFFRR FF FTJRT
ftftft FfttFT^ RTfft TTF FTJRT I TTFfft "FTfftr Fffftft FFTTFT
TTF FRrftf Ff, TTt Ffft FtftF TTt Ffft ft FFt ft — FfttFFTT
FTTTT FTTTTT FTJRTI"^ FdlHTlR* ffdiul*l FF TFFttft
iNdlfd* PNdldl*l TTTRT tt^j TFftf ^ft" TTTF Fft? FFTT
TTTF fftftt RTTF FTT FFft FF FdRjftF I
^ TT^ffr TTTT TTfTfrf, Tfftf ?,oo% |
ND
^ TTTFTTTT Tiff, TRTTRTTTftTITlFftTTTTTft "Tlfff Tfftfft TTft*"
Tftr ftrft ttttttt ftrf ttttt TrrftFTwi ttttIt ttRt Tfftfft
TTfrrft fftrr ftft ttttt ttttt Tfftfft ftftfrr ft ^ ft|
TTTTff ftt TTTf fTTTTT ftft TTt TTTTTf TTrTftftt fTTTft
TTTTTTT TTTTTT fffft TTTTT TTTTft "Tlfff Tfffftr ftftFTTft TTT
fft" tfTT Tlf fftftt Tftt tfft I TTTTT ftfl, "TTTTT Tftftft ftft
"Tlfff <HRfd*ll TTf TTTT", sftft/^ Tfftf ~iO<\o | "JTrTftTT TTFftt
TTTTft STTfRF Tffff T^T ft AWi\ T7. ^\toooo ft ftfT TT^T" tftft
TOTTTftft TTTT T|ff TTTT TTft ffft I "TRtff T^RT" TT?T tftft",
ft7W HHM/<>M, 1^ Tfftf ^ono|
W TTTFTTTT Tiff, TpTfTTRT Tfftf ?,oo% T^TTf ^1 TTTTTft TTTTft
STTfRF Tffff TT5T TTT Tfftt TTT Tftftft ffft I ~W ^^ FTTTTT
TTTTtt TtftrtftT TTTR TTFt Tift TTFTft TFffTTT TRtfff TTTTTft
Wdfft ftf tffttf fftlTTT Tftft ^ I TTftfT TTft TTTTft.TTIFn",
^o Tfftf ?,oo% | SHJdWI g-g +M*I| 4-||1\h=+=I lo^ .jHI+1 dlHMvfl
"TTFTTTT !|dff*rfu| 4f^|H^(r|44| ^llsjlift ffffT -^HcRl ?,o<\o TTTTT
=+= 4-dl-Hl yo TTTf TFT TT^T" llsj'ft+l fftl TTftftT TTTT TTfTRlf,
TR"TTft TfftTft, TTTfTf, TTTtt ?,o<\o | dH-td^+l TJW TTTTTf
TTirsTfTFR TTFt TIT: Tift TFT TT?T fTTTT T?T%ft ^ ftt TrrftT,
ttttt t TiTftrrft Tiff tt^-tt^ ttt frftfrft ttt ftt ftfrFTft
FTRT R<HIH+I Wi.\ TTftftT TTTT 3RTTfrf,ft|ftt ?,o<\o |  TTfttr
TFT TTTTTR TfftfT TTTTTfftTT+fttf TTT?" TTff W- "TTft ftfftT
TFT TTTT TTTTT Wi% <F Tift TWft ftftfFTf ft" TTTTT TjT;l "
TTftftT TTTT TTfTiff, ftpftt ?,o<\o |
^TT^ftfTT TTTT TTfTiff Tftt, ^1 Tfftf ?,oo% |
R.  di!3<l *W
F^ffFTTfBl FFFT "g^F FTTF TTt, FlFtrftfFFft TfFT iNdlfd+11
T%F FfT FftFT Root TTFTTF FfFF TTt I TR FF ft FTF
Tft "FT Ftftt ft Ff I WFT ftftT Tff FTF FRfff FFftTTftFftf
ftr? ftftr FfT i ^ FfttFwr ttft ffrrrfft ftRfft ft Tftr
sft FFFTF*T FfT I ^ ftft FFTTF TTTTT FTFTFWf FfF
FRrftt "BfT I FTTFTFT tt^j ftft F^T FFTFF*T "bRt, F F FTT
fftTFF TTTT ftrRTFTT FTTtT F fTTTT FTffFTR FRTtT ft FF
Ffftt Ff I ^ "FF FTT FT*Rf FfffTTf TTTW 'FTft*Ft "FTfft
FfftRFF 3TFft "fr I F=FTf FRFTd" ftlRllJ*l "gf, TR FRTlfftF
"FTfft Tft TRTTT "tft I FlfftF F?f TfiftF FFP" FRftTT "bRtF I
fft ftft FFT fftt Tfft ^T FFBf Tft FT Ff I "^% TTFt TT Tfft
fftf FFftF Tft RTFTF Ffl FFFTTTT "TTTRt, TFTf TTTFT FRFT
fftT fftt FTFFWT Fffft Fftft TTTTftt TFftft TTFF? I ?°
^"g^T- +M4f| TTTTft|41^^ TTST T TfllT TTff TTT TFlft fr^Tf t^5TT
Tftr TffftT TTTTTRfTFF fftrf Tfftt ffft^ | TT Tar T Tf|Tftft"
TTTfTT ft" Rftf Tft TRT? Tp TTFt T%F t+tstt *\\ly*\ afftft
TTTTTffr fftrf Rf TTTT ft^TTFI "Land commitments in Nepal's peace
process only partially fulfilled", The Carter Center, FT ^ ° 1 ° I
^ TTTTfft TTTT fftftft" oTtftFTTR ftft "TTTTTT ftTTTRT TF
^oo% TT TftTft TlfTTTT ^ Tff^TT TTTTTlf TTTTT TTTft fr
TTTTt TTTTTfTT Tftr TRT TTTFTT TTITTT fft | "Distant from durable
solutions: Conflict induced internal displacement in Nepal", Norwegian
Refugee Council and theIDP Working Group, FT ^00^ I TaTTRfTTTT T
F^rftftiTTT fftrr ftiFTTT ttttRtt" tfrnfft ^Rb^^H-aft
fftftr tt; ?,ocm tt ttr TRft TffftTTr Tftrr ttttttir
fftnfftFF TTTTt TT-TtT Tftrfft fttFTTft T^TTTTTTITf fftfTTTT
TTTTFTvTTf TFffT Tftft ftt TiTTtrrflFftt Tftft T IFIpT^ ft
ftrftt fftnfft oTfftFF tt Tftr trt TTfftt Tfer t^rt Ft I "Wttt
^TTT TST T ^ilRm+l TTTfft*" fftftfT,Tftft,fftTTT ?,o<my t|.
^^ fTTTT fTTTTTT Tiff f^FfFTT^ffr W ftfff, ^fM: ?77/ft T ^m
TTffTTfftTI ^ft tfftTT? Tfftf ?,o<\o TT ^i^|444| ftr 4|ftift tfff I
TT#TT TTTTTFT7 ftt ftf T?TlftfT ^FT TT fffTTTJTTT TjTTTT |T
Ttft ^ l TTftftT Tftt fftftrrr ftrft TTrrRrt, "Tiffr tftttttt
TtftRf,+16*11^!', Ff ^°f°l  TT TTTTTT TTft TTff ft" TTTf ^T I
<Hd+*lii|+|<rft ^Hyfd+1 TffT^TT fftrrrft ttttt TTftf TTT? fTTTf
"ftftT WTf  "<H4+*lii|+|<riH  ^Tjt sriTftt fffr", */PrfV< ^<3  Tft
^''TTftftT TTTT TTfrRft, TTftNt, ^1 Tfftf ?,oo% |
ND
?° TTTTT fft ft TTT TJt TaTTTTT+T TTt FftTFF ^T=tT Wi. T
TTTT-TTTT TTFF Tftr Wi) ^^d" ffrRTTT sfTT^TTTTIT Tjtft Tiff
R|p<r1IF<?*H dldfidl TTtRl^d +KyMIF<? ^^f+l Wi.\ TTftftT TTTT
TTTTft,TTTTT,TTT,ftfTtt ?,o<\o | fft'TTTT tt^ TTT fFT TlftftT
TTTff FFTT ffTTRTT Tiff ^F TTTtt fft" TTT TTTT ftr Tlft+T fft,
TT "ftft TRStRit TFTft ttttt Tftt fFT ft I fftftt "g^T" +H4f|
TTTTft ftTTTT TTTTt TT ffff I TTftftT fftl TTfTiff, fRfFT, TTTtt
 ^M=hl iMJlfd* d^hli
<*>/*/$# WT tffiw /ftft/ W.  1%Y, ?<? dL3^< ?o<}o
is
ft RtTTW FTT STRT FFTFT TFTFFT FTTTf TFTft dP*lftl
dP*lf*"Bf I FTFTftT^FffFTFTFTFftftftFFF*tFfITWTTTf
TTTfT ftFT T TTTTFlfttft ?rft F3TFft TTF ftftf Ff I TftFtTTT
TTTTftft FTTTTT ftrFFdTW TTTTT FfT I ftftrsftrf TT^j
FTftFTFTf FfFTF FTRTFTT FT Roo% TT TTftt Ttft FTT
TTstftftt FRftrftrftt FTTT ftl ?<1 FftFRftt FTTTTTT TTd
FFTF Fft FftF? I FfttFWTTf FTFT fftft ffFTTft ft FTfffftt
FRBfT FTftFTWTfFTFT FTFftl41i?^ I ^ ftTFTTT FTFftl41i?^
ftft FfttFWTTf ftdTTT Fft FTTFRR FlRrftt FTFfT F#T I ^
FTdf RTfft FF W fftft T FRTtRTTT ^fTTFT ftft ftfT Tffft
FTTTFRTTTFft FTTTFTTd"FWRTW TftfTTF TFF?T I ?v "FFFTT
ftFF Tfrrfftffrf TTTFFT, "fTTFTTf TTTF ft TF ftT TTFft
iNdlfd* W fftFFFBf I "W
FFt FF ft FFT? Tft ft FTF ffTTFWf "Flfft TtftTTTT TFFt
FTT Tft FTftgf T ftdFsft ft "fTFT FTTTf FFFtRt Fd" FFBf ?
ft tfTTFFTTTf FfttTF FTRft ftft TFFT "bRT, ftdTf Ttf
ffHilfild TRfRW <HJ^t?^ cTfft fRtTT "bRtF I F^ftftTFFFTf
Fft TTdftftf ftTFTFrfFftrT TTrfft TTft ftf, TR ftfttFWf FTTft
fft FftTTF Tft "bRt I FfttFWT FTF T ffTTTTTft TT#Tft WFftt
TTF FTF Fft? T TTTftft WFT ftrftt FTTT Fft FFTT?, TR
FfftT FFfttfftFT TTt Trft ffFRR FTF? I FTTTTT FTTT*r fft ftft
^ono| ITT T Tfty ^ "STftT TTTTft TIT Tftftft ^ I TTTRfT"
TTTT TTTftrfFF,TTTtf-ft|Ttf ?,o<\o |
^ Wg: TCTTTT TRTftjTTT TTTTCT TfftfT tjttt TrrrfFTTT
TTTTiRTTTFF fftl TfttfttFTTT FTTTIT TT? TTT WT ftft
TlRlTTft t?TTT TTTft tffT T F3^T T?$-ll+i6liftr Wtfft ftftTTT TT?
TTT fft ftfT TRTT? TTlftrft tfff I ftl TTT RfteR ?,oo<\ TT 4f|ftj + |
fftl  Tftt Wt TTT fFTITft TT? FT ftfl  TTF ^oon t ^oof, ft
ftrrr diL<!-^>Ti ^.00 ttiwtt ft TrtftrFF Trftri  C\?,% ttt
TRTir+rftFTTTT T «.o TTT TlTTTTTTlFTTTT Tlftr | ) TrrRflTsf \3\t
fttTT TTtftr Trrftftft fTTTJf TtTTT tft | TfTftftlFTf ^ TTTTTf
TTFTT Ttt TRRT fftTT fft | %^t TTTft TTftRTTFF fttFTft TRf
ftfTT fftl TTTFTTTT Tiff, ftftTT ?,oo<\ y TTTtt ^,00^ ft
TftfTT T^TTWlftTTIT TlfffT? TTrtftrft TTTTT TTIW TR TTT Rw
TTffFF TlftTTT fft I fdd<rft ftlfTTT fff fttt "rrft 4ftlift tfff Tf
ffTfTTltlTft TTrftrft ftft I ft tR TTT Tftr tft T TTfHl4R<pRld
TTftrft wft TRWT fftr I "TT ft WgW TRft[T", TTTTTTT ft^TT
TTT fTTTT WTRftlT, W^ ^°°^, \~- 1 % I
^ wftftf tttt wrriff, hI+ii (TirffTrft) Rftt Tfft, ttt/tt, w
TTTtt ?,o<\o I
^ twRtt tttt wrrRrf, ftwr (TTftrft") Rftt wrrf, TrftfF,
ftfftt ^ono1
?VTTftfT TTTT TTTTfrfFF.pFlF, V ftgrtf ?,o<\o |
^TWftfT TTTT TRTTft, "WfTT.^ftf ^°f ° I
ND O ND
F^T FTFT "bRRT FFTT Flff HI dli?^ ftftf FF Fft TTTR Fftrf FT
FFTT TTTF "dftt iNdlfd* FdftF 1|T FTftTJ ?5
TIFtTTffFFft ftF Ftft FFrftt TTTF Flfld*l ft^T FtftdTFf
FfT Tft FftTFTftt TFT T iNdlfd* "5TTTTTTT FTF FftTFFTf
Fftft TTFF TTTT ftrrr |  TTTTt fttftrftt TFTfttTF T FFTF
NO NO ' C^, C-n
Tfttft FT^Fft STTftFRft ftT Ffftt fftrrr I F F TFt ftftf FF
NO NO ' NO
FwftffftF?l F<F TT3fF¥ TTF ft WRfRt TTTTT "bRtT T
"WRTTTTFft"N§TFTTTft"BftFI Fftftt HIdli?^ ftft FFTT FTTTF
FtFdF I FfttFFft fftt T FFF ftFgr Fft FFTT T%" FT, TR
^ftFWt Fftftftt F=F TTTftr TTdfFWW RTF "bRt I "STtftTF
TTTTTT FFdlftFF^ FT? fTFR FTFF TTTR TT Tfft FTRr*TT
'FTTTRFF' TTTifFF Ffftftt FTRFft F^TF"BfFd;T'TW'fffft TTTR
Tfft"BfdFI ddl^^H FTlftMP^K*! rfdf^lflfcW*\<$■$-{ (iNdlfd*
TTFR T TTftwftt F*FT) T ft FftTT FfttFF Fift FTlf?ftft
"|TI FftT Fft FT hRPmP^F FRT ddl^^H FT TRTTT Rftft
ftftT "BfT TTt ftftt TRTTF FFF ft T TTt ffTR TTTF FTft
'  "N NON3 NO
ftl
FFFt TTRTft "WRTRFTT TTTtft" FTstftftfFFft FdTTTFF FTF
ftrrfftr? ft fttt FfttFftf fftftt t FrftftfF tttttt Tftr ftf^
<:HHA\£ V,*<A F#T ddlff*l FfF WT i^lPlf*! ft?FI FftfF¥
FTTF: WRTRTTT "«ftdT ^F ^ FfttFWW F^t "dfrTFTftt
*li**l TTTTTT TTTF WRFRf TTTTT "«ftdT |F FTTT ftftr
ftrft "fF ft fFFFFFFTf ftftft FFft I FF*t FTR Fffft
TTd TFTftftt "bRt I TR ft "STreTTFFft TTTTTT Fftftr TF ftf
FTTdTTF tRtTTT TFTF*T tftft? FT^TF^ *Rt FTFft FRTFT
FfFI^
TTFtTTftFFft TTTTRFft TTFdlftTT ftfF TTFTTTT Flftt FTFTT
TTRttffTTT FTft FTTRRT FTTdFTTf Fftr ftTTTFftt ftr | TTFft
TTdfFT fFT Fftft T Tftftt TffTfF Tftft FTFftftftf FFTTRFT
TRFTT T FTTftT) FTTTT ftftffrft "fftTdF' fftftt I ^Tf ft? FFt
55 TTt ■H4^F<?glil ff <NdRi+ fFTTT "g^T" iRtI*1 Ft ftrftt TRT 3 ft
t^F. TT ftftTR TjTWT TTftrft ^ |
^^'blsRl'H TTTT 4<Tlft<r14||ij<1 TRlft |41f^K %FlTTTT TTT TI SiF+l
N2
TTfTTTTTFTf fTTTfTTT? TTTTf WT" ftt TTlRT? T fffftfT T^TFTTltf
ftt TfT Rf ft+T Wi.\ ^TTFTT+T Tiff FfFft W?ffT W ftfTT
ftft f. 1 3 ~R, Jl/ri*/ W3/fa/f)0&: f¥?J£rt/4/f) /ft °q<1$l<<1l<{l?, 1C f
^oo\3, tftffft TTTT TTTT ftddl T -llfdF<?*ll TT^ftw TftftTFTTft
fftft RRH ++I "fTFF, TTTTTFTgRl fftftw ffftrTFF (^TTFTTW
Tiff TifftT Tft+Ttt+T "fTFF) T TTfHl4R<P Tlftf TTWTTTTT
WWW "fTFF TT TTTFFT ff+RtW fftfTTFFI
 ^M=hl iMJlfd* d^hli
<*>/*/$# WT tffiw ftM W.  1%Y, ?<? dL3^< ?o<}o
ftft FTFtTftfFFft ffft? TRT T?T%TT ftftF?! FfttFWf FF
FFFTf fftt fttFTIF FlftHdl ftft TTt, FTTT TRTftT
FTFftfttFFft FFTTlf FFWFftF Tftl?c TR FF FFFFt
"STTTFtRt? TTTT Tft FFFTT FM ftftt I ftdTft "FTFFFR'
Tft TRT TTFTT FTF FfRRT fftftt T RTRRFT ftft FTTftF FF
NO NO
FFFf TTTTTftf W FTW TT^dT FFTT FTdf fftfti  TR FF*T
NO NO C NO "n
FFftftT? TTTF Tft tftft? Fftft fftfti ft ftf *<J4J*1 Fft
FFTTRFT ftl|lP*dl*l  TRTTTT fftftt T TTTdf TFT FTTftT
NO
ftnfftTFTFTTf "5TTFFFT FRTTT ffF fftftt I
FTTT*t FFtttTTTT TTRTtR? FTFtTTftFftT FFFT Tft ftfftTTT Hp=ld~d
^AUddH-ftl T FTTTT FTTRW *lfdlPdf ftft HdH~RHlRd JldV*fl I
NO C~n NO NO
Tfftt *f^*^ld PAWId ftfRtF T *lf*d?+ll FFTtRf FftlFWf
TTdf "Wr*k«l HR-HIF'TTHfBf HMd Hldl *m1 I ^ ddli?<p*l H^H*!
*lftdlfd "ifTnftFT- TTF TTTT' FFTft ftft, TT FF FfttFftf
NO NO T
WTT? TWF TFRTTF ft FW TTRft FWdFTTTT? TTW TfFT
Tftft? Tftl
NO
TF ftRrftt WTT? FTTRFRTdft FT? FlfftF FTF ftft FfttFWT
TftTTTl JTH*tR*1 3TTTFT dHP^lfdcrlf ddlt?^ iNdlfd* "dTF
FTTFF T TTRTTT Fftd TTTT F=F TRFTft FRftt fftFT TRT Fft
FTTTT ftf I ft "dTFTT FfttW W TftftRFT F7^ FffdF tftr,
TTFft FTftffF Tftrfft, TF FTftffF FFF, W^ 3T2,W 3TFFTTF
FTTT TTRtTT fftTTTFFFT ftft FTWt "dTF FTRT | v° ^rftt ftr
ddlt?^ FTTF FTTT FWt dH*+l TTTT Rli-dlRd TTdf iRTdMf
TTFTT TTlfft Iff FTF FdRTTF WRtRT TFRTT FTFRf TTTT
FftRTTF TTFWT 3TTFT T?hftTT?FFTTTf ffTTF FTTFF ftft
FfttW FTFT TRI
^flFWT ftF? TTftwfft FF Tftftt TTt fftTT ftTFTft TTt I
FTFTFT Fft Ffftft ftft FTFftftt ftTTTFFTTTf FTF FTTTf FWT
fftftt T 1 FffTTTT FFTRF TRFTTTT FFTFFFfF FftfFFFsft
FFFTf Tfft FFFR FTTTFft FWT fftTTT I FftfFFTT TTTTT
TfftgWFWf FTTTT Tftftt Ft TTF FTTTTT Tfftt fftrr T
T?ftTTfRFF FTT Ffftftt TT?F TT§ft I  FTFftfttFFft ftf W-
^ fftfti, TwRfT TT ftfff,  fwwft s/Zft/f'  ^?ft WrlW, Tltf
TTfftT t. 1 ^ I Trftfr wftrftr ftf ftffrrft) w Rrw tttt
TTTTftt TTTft WTTTTRft ftftrifft wftf fftTT fft I ftf^f, IY
Tfftf "ROlO | Tft WTTKtf www.thehindu.com/ multimedia/archive/
00103/Edited_text_of_12_2_103996a.pdf TT TWRT T[ I
^ twRrt tttt wrriff, fwft wtttw Rftt frr,Tffrft, ^
ftrftt ^onoi
V° WTT TTftfff+T Rfft TTRTT fTTTTTT TFTTWTftt TjTWTW Tiff
tttt 3.TTF. ftftT; i
"WTT TTTTT FFRT FTTFft TTF ftflv<1 FfttFftf WTtRf?
FFTRTTft ftft ftftftt FRT F^TT t^ ^fftFTTTf FTFTF TR?
ftfti ^
TfFT TTFdlftTT WFTT FRFT FffftfTF^ fftrr | TT FfttFWf ft
wrtrf Trfffftr ftRffif fftw ftttt fRttf ftTFFrrd
FFfttfftFTT "WFTrfft TF WT WF FTF? I "ftftF FFfft FWF
TF TTTTfft FTFftftfFFftt TTdf FTF FFftftT? TTdf ft ftft
ftfttl TF TTFTT FftF FTTFWt diidR*l T FfdTTTTT?
FTTTTft FF TRTTTlf TftffftTF ftfft fftftt I
NO
^.  flfl^ <flll*HM
FWTftftt FTFftftfFFftt FJftftr W Tftftwf TW FTTfft
T?l iNdlfd* fft^kd*l R-HNnH dftli?*ft1 Tftf sft *lPd*lvl
TF*f T?l FffFWf FTFTT "FTTT' FTTTT F*TFdTTTf FfF tftftt
Tsrrft fRft t|f ^ ^? I FRftt Fft fttt ftRR ^f? t
TFTTf FftTTT FFTTT? ^F? Tft ft I TTFft FT? TtffTRT vlif H-HI
FT^ TftfFlftftF FfttFWf FfF^T FdfFTf T?, TfTFTft
-i||i|HlPl*NR ddl^i^*! <|fs*>l T"|T¥IT ftTTf 3TTTTT HdftiTdl
FTTTf Tft TRFTTTT TTTF I v? ft FTFTTTftF^ FFTFt ftdTTT
Tft "TWTT? FWfft FTfW T ftfTT FFFT FfftFftT ftTTfftr? FRFF
WFFBf TftFTftFTFFgftl FTFtTTft ffFRTRftt ft ffft Fft
FfttFl^ "FTfft Tff?TTFTFTftTTTF Tft FTTTF ftft T? I FFTTd
■TFTTTF: TFTTftftt FfttFWf "5TTFF TFTffT Trftt T? I  Fft
V<1 ffft tR+T TFTTTft T^TTTTFTTT WfTTf ffttT TT TTTT ft
T^T TFW Wftfrt? ftf TftFTTlR" TTT-TTT Tlf TTT Trft| TftfTT
^ocm TT TTfT,TTTfn4t fwrft TTWTf 15 TTT ftTTFWff" TTTT
ftft ffft I TTTFTWT Tiff, TTftftr TRTRT WTTT WTTTTW fftftT
^TTTTTf TF Ttft TTT. I ft WTf Tfftftft" TFW TfT ftwrtTTf
"ftrfft TTTT Tttff T TTftTTT Tfl fftlRT TTT ftrff WTTTTTT ft" I
"TTTTRft TTTT, WTTTtf WfffT", nijamati.com, ^Y ffftrTT ?,o<m |
^fFT TTTTftt ^TWi" WW TTlfft^TT TF Ttftft WTTf ffl? TFTTTf
ftftW fftlRT TTT ftrff J-l-^iM^fti ik^ ft WT flF^+i 6lR-^ I
twRrt wfr fftftr wrrRrf, wiwt, ttts: ?,o<\o \
V^ FfjftX TWffr W ftft, fwWW W3/]c//f)(!<c,: fwf/^d/^/f) /ft
omW^T^k, Tiff TftftT, T 1 i, I
V? TTTFTWT Tiff, TrffTlftFTf W TTTW ftfTTT TTTrTRT
ffftuRld WTFF^ft TTTTTT RfTTTf Tfft TTTW TTTTTft
TTTTTTTTi fff WWT Tftrft ^ | "TTTTft Tfft WRRT fTTTft
fffTTT \o^'\ TRTWT (TTffTfft), ~i%, f ~iO<\o, TRT t«.Y(Y)|
TTTft "TTTTT ft aff+R TfTT fTTWTTTft ffft ^TTTT? Trfftftn"
TFf WTTTT Tftrft ^| tift, TRT 1^^(^(T?))| TRf TTftTTf
"fTRTTTTTW TRTT fTTltf Tfft fftrffw T wfwft+TTTf "Wf
TftffT TffTW "|f W^l f.f., TRT ^Y^(^) I TTTTfftft Tlffw
ftllfftl TTTT ftfTlRd 4|ft+| W^ldftllfd ftoiyftlfti Rl'blR'H*!!
iinR^id fftr? ft t ww" ^4tiR|4i ffP^mRii^ici ^af-\ ttttrt ^ I
f.f., TRT W^ I
 ^M=hl iMJlfd* d^hli
FFFT FFTTFTftF^ FFTTFTft FRTTTTT RTFTF FWT FT FftftfT?
NO NO "^
T FTTRRT TFTfttFFTftft FTF FFFFF Tft Tftftft? FT FF
TftfFWT TF*t T? I
TTfft TTRTfft FTFtTTftF^ FFFWTFft TF ftl" ftFFF I Ffft
ftft FFF FFFft Ffft Fftftftt TFTFlf FTTftTT TW FFfft
NO NO '   W-
ddfti* TFTft TdfftftF Fft FRFgfF I vv FfttW TlftTTTT FTT
RpSflF TrergfT T FfttW FTFFTT TFF Tfft ft TRT RRftft
fftftt I  TW F^fF FfttW FTTTT TTFT T FFFTFFTft FtF tftft
NO NO
Fft I YK FTTFF TW*ottt) ft FFF FFTFTf FRT ft Tft ftRRftt
TlTFFTnf FFFTT F#T I v5 FTTFF Ftrftft FTTFT Fft FTFT-
TdftR STRFFTTFFTTTf FFTFFTFFI W FTTFTf "dft Fftft ffft
FfFTF ft FRFRTFFFFT FTTT ftdTTTf Ff? FTFtTfttFF FTFT
ftft FTT?Flvls ft Fft FTFtTfttFF TFT FTT RRRFF TRT
FRFgfF, FftfFF TFT FTfftfftt FT TfW TTftt fft FFFFF I
FftfFWf FFTFFT FFdT "dftt tRfTRT Tft FRftt T? I TFTTTlf
STTF TTft FTTTt F3Td FfttFftf "Flfft FTR/FT TTTF Bfl^*l
"BfFI frft FTWTftt FTRR TF FRt FTFtTTTfFFft FTtFT?*T
TFTTT  ft T?FW "ftftR ftftT T?FI W  FFftTTFTgffftTf
VV "ffffF TTT T TTTTftt TFTRT TTTTTW Tiff fft WT ftTT
WH) 3ft TFt Wgft Rftf Tg7" | <|-ji|^^| -gft Tftt ftr T ff <F+K
TTlfT WT fftftft TTWT ft" I ft %WT TTTFft ft" Tfftftt WfTft
+1JTW4I Tltf 6ll+l<! ■HTI^d fd^-ft' ^bl^Rl-H WTT Wtftdf, lRt + 11
(Trffrft) Rftt ftft,twit, w tRt ^,00% \
V!< TTTFTTW Tiff, "TF TTFF tRWTT TIF^dJ TftFT FTff TRTTT
ftft ftf TTFFTT; T FTfff TT wftf ftr *?Tft4ddJ " wfftT TTTT
wrrRrf,"twit ^v tRt ^,00% \
V5 "TfFRl Tftt TWWf RRJ TTff W ffftft ftftfT WW fftnft
WW "ffT+wft fftfTTft "TW ft ^ TRTTTl4t TWTTTTT TfJfT ft
WTTT TTT TTTTTRT, ftrfT, fftr Tfftftt ft, Tf-TfFfTfFTTTft fTTT
WTT ftft Tiff TTfftt I "ffft, W&T T wft" T. 1Y (TtT ftftftf
ft) I www.cym.ie/documents/State_Rev. pdf TT Tftrft TF l^^ft
ftT?TTTTr T"fT f TI Trf "FTftFTf WTTTTT Tfftr TTftrft ftftf
wffTFW^ T TTTTftTft TWff tRRtTT^ T TTTTTf TTTft TTFTTTT
TTTTT TfttFF WTTTT TTfF ftr Flftf wft il^TMIs, frtfTT
WT^TW TffffffFTW FTTTT FTTRTTT Tfft TTff TTTTT TftTFWW I "
"ffft, "ftfrr wRTTr TftRr ftff RRfntt' (Twnf "Tfftr fftT"
ftt ftr TTft^) . Ttftf ni^ TT SWTfTTT TWtfTI www.marxists.
org/archive/lenin/works/1917/apr/04.htm TT TWRT T7 I " "Wft Tft
ftRfTTFTTft!" ft" TRTft TfRr ftt ft I Wrft ftft ftRrf TTFTT
Tfftr 'iooi, ft ^i4H^41<rHlft dk"IF<p*l| ftfT WW ftft I TTftft
TTTT WRlff, ~i^ Tfftf ~iO<\o  \
w twRrt tttt TTrrRrfFF, TTffrrft fftrr ftTFT, TTTtr-ftprtt
N_ N_
VCftl Tfftf ^,00% TT ^TWRT WfWltFTW" TTlft TTTW WTlftT
"FTft TWTT WTF fftftt*' ftftf fT WW I FWT ftf+ftr, "Tt+WtTT
"TTTTft TIFW, ftTRIW mm&l<*l, ~<o Trf \oo\ | TTftftfT T/T ^
FTfftTT TFT TRFffttr TTftt T? T TFTfftrftt FTFtFTft FWWT
ftft TRTftT FRftt T?l FTFftfttFFft FTTTRTR RfFFTFF
FdFdft FFFTft FWR FTftF FTTTTTFFFT ftff WT Fft?rf T? T
TFft ftfttFF WTTTTFT TTTTT "BfT I FF FFT FFTTT? Tftrft
TTTFFT, "FTFftfttFF TFTT? TFTFfftT? fftftFFFTTTf "Ffftt Fftft
fft Fft, W Fffft FffFFTT FTFt FftTTT F^TT "BfF T FTftfTTTf
FTTFBfFI FT ft "dftt TRFTFT ft I "v,>
F?TTT FTft FTFRFT FFFTft Fft FTTTTTT fttTTd
TTFtTTffFWf "5TTFF FTftF FFftt T?l FFTFFTTT TTTtft,
FTFtTTftFF TftTT^TTT TF*T FtfTFT TW FWRFT TfTT FFT
FfttFFFTd" F^t Fffr FFd? TFftT ftftF? I *° TWTT Frft TF
wrfftrd tftrft Tft sttw ftf Tftf ftfrft tItt ftrr tfw
NO
3TFRF ftfTTt|!<'1 FTTTFT FfttFFTTTf TRT TrftT TdftftF
FFTTTTft  FFTTTTFf  iNdlPdf>  STTF  tfft  TTt  FTFTW
NO
FTFtTTftFTf FTTFF TFTT W TWTT TTTF ftft F^TTFFWf
Tfft FTTRTTF Tfti
ftft FTtftrft FT«F ftf FTFT FTFftfttFWf FTFTF T Tft
WRTRF FFRF TW: 'ft, F=F FTFTT TW Fffft TRftftft ft
FFt TTftT T?, W FTftft FF FTFT iliftl ftftt ftt Flff TF
TTTTI FTFtTTft TTRTTftt TFTft FfttFWf "^TTFFTT
ftftTTfRFT FTFFT ftt FTftft FROT ftf*T fftftt I WFTFftfttFF
sft TTT?Flftt ffft tt TTfftt TTF ft JlRi^BfdJ "^ TTfft |n|ft
Tfft iFi|yP*| FTFftftfFFFft TTTtTTTT FfFTF: ftftf FTftTF
FTW TRFTFT FRftt T? I TFTTTTf ft FWTF Fftdft FfttFF
ftftf TTRft FTTTTFT Wlft T?T T? I FWFT TTTfftF FTFFTFTwft
TFT FTFTfttFTF Fft TTF Fftftft T?, FFTlfftT? F^TFftt Tfft FT^
TTdfFFRRftt 3TFTRFF FTftF TR T?FI ^?
ft" TirftRfttFF TRTT+lft TF WTFTffT^" "ftw T Wt, W TF ^°°5
fft TTT "WWHf TftR TTTTf WT ft" fft Tff ft+T iftTJ
^% TT?ffT TftT TTTTiff, Tyfttfl, ^ 1  Tfftf  ?,o<\o |  tt^ TTT
n_
TWWTT Wtt Tft+ftT Tfl ftt Wlft fftnRT ftftT TTFt TRTTT
TTfttTT+TtfFftt TfWT ft+T TTTtft T TfttWTT T^TTf WTTTTT+"
Tftt Rf? WT TRTTTTT wft T TTTfrft wf+rfFT7 TJ^Tffr Tfw
Wpt TW+f TTFI
^ wft ftrrf TrrftfTftFTf ftr fTTTftft TTTTTr tttt fftrf ft+T
ttRt ftft w fff ftft TRftft w "wrft, tf; ?,ocm tt
TftrTfTTW+f ffrftr frwr ">ft+ Tnft t TTftftt ttt+tt+T fwr
TRftft TTT I "fTRT+t "Tift TRftrRT TTTT ffrf ft TReRTTT
Tftrft fttT^TT Ttft+" TTTT TTT TF', Tltf TTfftT T- 1 ° I
^ <n41R+ ttttw RRt "gff Trfft R^+i^ TTfT wft fr wwi
TTFTwr ff fffti+1 TftrrR w^ ?.T". tt ftftfl
^^twRrt tttt wrftrf, "wftw;^? ftft ^°°% I
^ <l^+l TTTF <?4kd<u|e|R TTTTft|41^^ ftfttTRT fttTTT+f fftr
TTfft TTTTftfTft+T Wt, 7T1iT Y.T.1 Tf ftftfTTI  TfttriftFTft" TTlft+"
 ^M=hl iMJlfd* d^hli
lo
3.  mT^T
TfFT FFftft FFTFFT TR? FTWT FfdFFTf Tfft FTFtTfttFFft
TTTRRTd ftfl Fftftftf FTt FFTTFF RftT TTTT TRT
FfdTFFTTTf tfTTR ftft FTTFT FTftftftTTTf FFTT | *v FFt FT?
FfttFFft FTFT "srftfrFWTTf Tfft ftr FFFTf W FFT TT
FffFFTT 'FRRFTTft' FT "FFTFTftr? TTTF" WT FTFftTT Fft
fftrr | ^ "?fTTTff FTFtrftt ^F "ftftTFFftf FTTTT TTTT ftFTTTf
tftft?FFRT*TT?FI TWTT Fift FfttFftf WdW FW Fft Fft,
+H«i*l *Hl^Pmii^<Hl£ Rilffd d<^MdTFlwwftsftF<eT|
TTW FRfftf "5TFTTT TTTF FFFft Fift TTF TTTT "BfT I *5
Fffftrf FFTTTTT FTFtFfttFWt FfdFFTT? FTftftft T
FfftTTfftt TTRTTTf W fft Tftfft fgldftddj
FftRFF FfdF fFTTTR frftR Tfft FTFtFTffFFTft TTTF TTFT
Tftft FFFTFFTTTf FTT? FTFTTf I FFTT Tgflft "dftt FWTTTT
TfdTFTT? TTftrr TTRTTT wtft?FTRT TTft*F?FF T?F FFFTf
FTFftfttFFft Tftftf Fffft Tfft FFTft F#TT TWJ FTFT
wfeftftF TTft*TT?FWf FWTT ftTFT fft TRT?-TRT? T?l
ffTTTTT TReRTTr ftjftF wfftr W ftfff, fWe/W WSiMlfltH?:
fw^mwrff /ft 'sm^RTpfn, Tiff wfftr |
Vi TRT TWTFTft TTft+T Tiff iftFft FT?ffT W TftTT ftfff f.
1 oy, fwe/w wsfhrfftw: farrr &W, www t <«/f)B, ^ wftw
■^oov,,^. 11 |
^^IFiT+l Tlff,4ld+lfi<IFl TRft *H4ImRh TT+TTTRTT *|Rkk
(ftftr WWRT ftfRF Tfft? ftr+T) T+f ftfft TfftTTTT" Rftr TTFt
TRft ftft tt+ TTT TJfFft wfftft TT W+TTf t+RTTT TFffT TTW
Tft TftftTTTT Tff+T fftl fTTT 3Y ftfft" T^T Tftftft ftfTft
TTTTTT TTT ftftft Wtft+f TT ftfft ffff I TWftfT TTTT WTftrf,
ftf Tff+RTlft ffTTFl, 1^> ftpftf ?,o<\o | "gT=gft 4UldHI T^tt
£MF<p*1I T4TTftl4lF<?+l TT?T +*lfR Tftft f^fj- T ^.fl,^ TTtf W ftt
ftlWT ftt ftfTFTTTft TTf ftr TTTft "ftft WTTT TTFft I W? TTT
TTft WT ftft WTRT+t y<r1fl+l TTFTT RftTirftfTlftf T^" +M4f|
TTFt f?TT F+ TTT oftftrft TTf ft T+ft WWW tfti wffr
TTTT TTTTfrfFT7, WTTT, ?,o<\o ftfftt fTTft TTTTTW fn, Trjfr,
ftfftt ^ono |
^ TTTftfttF^rf Tftr ftrr ft ftftT ttt (ftfftft) tit wft
ftffff+ WrfFlw WTT TRTTT: TTTT: ^oof, TT ttj^tT T?TRTT ftg"
fT Trrft fftft I fftRtTTft TTTft TTTTTftf TRT TT Tff TT7
TJTTTFTft ftt TT^F+T FftTT, W TTTft|4R<?+1 TTTTTTT ftf TTT
TT fT T+ft ffftw I Robert Kyloh, From Conflict to Cooperation:
Labour Market Reforms that can Work in Nepal (Geneva, "ROOC;).  TaTTT
«. I tf ft ftfrrw Trf Tfttftt ft fttrftt wftnTRif ftnr
TTTtt ^oo\3 ^ft ftTT T ftftwFTW lo ftftrr TTTW+" TTTTf
TTT Tlftft I "Hoteliers agree to 10% TSC", ekantipur.com, 1 TTTtt
^ools| Tfttrft TRT^" TftT "TTRT FtTT TTW ijfftd<! +I64TI^!+I
ftTT TT5TFTW TTT TF ^°°% ft WTfftft TTTTT TTTt I "Hotel
workers get raise", The Kathmandu Post, 1^ ftfrTT ROO\\
ftrftt ftWTFFFT fftfttw FTTTf FFWTTT TWJ ^ ft
TTftwfw TTT:FFt FFftft FTTTTTT TTF FftfT, TTFTTd
FfttW Ffft FTtftft "BfF TTT ftF FtftF? I ^
TWTT FTft FTstftfttFFft tfft TTTTT FTF ft$F ft FfdTTT
FtNFTftrf FTFFF T FfdTFTT? FFWFT Tfft TTTF FftTT
"BfT I Tftf T FTftFTdtfFTT TFFWT FFFft ft ffTTTR TrftT
T?l yPs|^ *lft*d?^^Nl RilRld ^dd*l WFT ftRfddl T*FTRT
Tfft TTFft FftfFTW ftft ft Tft T1TTT FTFF FFft? I TTFTff
Tftfft FTTTFTT Tft fftrftTF TRt¥IF T T?RtftFFWf Ttft sftfft
FFTF T? I fwRft? FTFtrftt TTft*TT?FFft FTTTt TTdf fttftftf
fftTFR "BfTTTFT T FW Fft TTFBfF I K% FlftFTTftTWF ftrT
TtftT TFTFWf "dftt FWTFTTf STTTTFft ftflFFFTf Fl*fftd
Fft FTWT Tftfft ftft Tft d<H^*l^| *?*+l*| rrgr trt *l^itft1
FTTFT FTTt fdWtf Tfczft tftr: "FTFRTT Ftft FFTFF FTTTT F
ftSFF, W FfttFFTTTf FTftft fft TTF tW FT?TT "Bfdtl TTTfT
FTTFT ftft iNdlfd* ftftFTTF T? I "5°
ftFT TTTT Fft FW FTFftfttFWf FTTFTTT ftft T?ft FTTftt T?
T TTFFT tRfTTF Tfft TrftT T?, W TTt FFTF ft TFFTftrf "bRt I
FWfttT FTFTTf RttFTTT WTTTFft TTFft TWTf Fdft
FFWftTT TT?d Fft?l W TWTf WW FTFtFftfFWT FF
T?fFfftTd fftT TTRTTT Fft TTft W ftf I FftftTT "FF ftrfftRtTT
FFTTTf fftTR FFft fftrft TF Ffft FFW T FTTdftt FWT ft
*^TTTW tt+ TTT WT+TT+t TTTRRT TTTTT ?,oo TTT ftf TlifftTW
TTTf+RTT T+ft+TtFT7 ftw WTI FTfftr TTTT WTTRrf, ffTTFl, 1 %
ftfftt ^ono | ^|^M+| tt+ TTT TTTRt TiJTT frft H*l|^+| TTS TTT
TTTf+RTT T+ft+Tt+t "WTTRT TfttwftTW" ^oo tft ^«.o TTT
ift+lfld T+Tf+rt ftft TTF I TT?RfT TTTT WTTRrf, WTTT, ^o
ftfTtf^ono| ^i^ii^^+i ftiF^+l Trrft 3RT 1ldTF<?+l T^+<r|i| ^<JK
TTFt l^o fti" ni<o TTT TfftfftTW ^f+lfld TTf+rfFT7 WTI
T?ftfT TTTT WTTiftFT7,TftTT,TTTtt ?,o<\o | TT Tift RFTTTT ftt
ft O^mi ^ft<f|ii.Nd +|f+<fF<? ft^l TJTW RFTRT TTTT 1«. fft
^o TTT ift+lfld TTTfTft TTf+rfFT7 WTI FTfftr TTTT WTTiff,
ftr+TT (TTTfTft) RFTT WTft, fftftf, ? %TTtf ^ono |
^TTTFTTW Tiff, Ttftr ffftTW 1 ^ TTT TTffftTT +lf+dR<? TJTO"
TftTT TITRT RfFftf TTTTTT T|ftft TTTT TTTW tft I  T%F TTTTT
TrfFW T+TRTT+f TRTFTTT ft+T fftfti  TTTRfT wft TTft+T,
TftTT,^TTtf ?,o<\o |
U TTTRfT TTRft  TTfftrf,  TTTtf-Tft  ^ono|  "TrffTlftFTTTft
N_
F^FitT, fft+T ift+lfld wf+rfFT7 sft ftTRTTIT WWTRT ^twt;i
T%TTT F?TfT TTTTT sft ^ I TftFT7 fftfTTTT TTS: WTI TTTft TFT
T Tftttf ft ft ftl jfT T%Tf ^ft+T TT/WTI F?ftfT WTT
WTTft.TlTTTTft+TTTTft.fTRTWT, ^ftt ?,o<\o |
5° TTTRRT TTTTft TTTTiff, ftrft TTTfTT+T ftlT, T^r, ftpft"
^o<\o I tt^ TTT TiTrftftt fw+T TTFR F*ITr Tiffff+T TTTTFTW
m TTRTftTT RFTTFTW loo TTTTFT7 ft+T Wi.\ "'Maoist can't
publicise details of donation'", ekantipur.com, "R% TtWT ^0<]0|
 ^M=hl iMJlfdctb d^hli
11
FTt FfdF Fff if M*l fftftt I "W-"pFT FFft fftfFT TfF FftfTF
FWttF "TTTTT T?TRFT TTTT TTFTfFFFTd: "ffttft TRT ftftf
fftftt,^ W Tft-Tft? FTFTTtI? FFftftT? Ffft TTTFT "TTTFFTTTf
Tfft FFTT TfF ftF TTftftt I FWfttT FdftT "ft* FFft TjftFT
W¥IT FTTftTF TTFF fftFF, FF WTfftTd fftfftt FFW ftdPw
NO -NNO '    ' NO ^
FFfttfftFT FTFtrftFTWT TTTtft FTFTF FdTFF frftl  FF*t
NO NO NO
FfdF T FFRTF "dft Fft ftFTftft ftRft*! T^ft Tftft T? I
ftft "dTFFWT W WTRtTd fftTTT TTft*TT?FF TTFTTT FT FT
T?W FRFTft FTTT FTFgfF T TFfftt FTTTRTR Tf TTft
FFT?F I " W TF wftfrF ftTTTTTf Fft fttftr? FfdF TTT Fftt
T?l FfttWFftFTFTWT7T?^"BfTT ft ftTTTTFFFT FFTT
TTft*TTfFF TTftRFT FftdF TF*T "bRtFI "
3TTFFT T?Tfft?dtFFTTTf ffRft TTRtft fftTTTFFFT RfTftft
ffTTTFTTT FTFtrfttFFft TRTFT TFTFTTTTTTd Fft "ifTFTT FTTTTFF
Ttft TFTFFT "BfF I TTTTFTftt TF TRF ftf*T T?RtT?TT?FFTTTf ftff
^ ^ + 4f+| tt+t TTT fTRf t+ITTTW ftlf TTTl ftTTTR RFTT
TTftftWTW Tfft WTTFT7 ftftw TTTJft TTT fTI FwRrt WTT
WTTRrf, ftprtf ^ono| TfT^ TTTTTft+TT+ff+1 TTFTr Tff?
T^ftTTTWft Trftt+ft+T TTTTft WTTFT7 Tff Tift TftftWRT tRtRtt
Wl twRrt wtt wrriff, ftr ftt ?,o<\o \ fRrwf+T Trffftrw
TFTW? WTTfff WWRTRTT RlTTT+T loo TTTWT ftt tRTWTT
WTTFT ftftft  TTTJft  ftnTTT  TTTT+T  TTF I  TWftRT  WTT
wrrRrf, Trrtt ?,o<\o i ftrTT wrftft t tttt+ft+I tttw+tt
ftftr w frftf TRftft ftfftnr ftftw TwrfFTft ttt?-wt? ftf
ftr tttt <^ih+1 w W1, l w^ftrr tttt wrrRrf, Trrtt ^ono i
5^TTTFTTW"Tft,Ti%ftTTlftTftTTTTl^-1V TTT ftf wf+rt TT?
"Tsftrr tttwit Tftrft wttt Tt+TFTWi: Tfnrr TftFT7 Trrtt Tfft
TTft Tftrj TfftfT TTTft WTTiff, ftf+TT (TTTftft) TftTT Wrft,
^ ftptt ?,o<\o | TTTT TTftfftftt T+TfftTifwft TRT TTTT fftr
ftft titrt fftftf ^ I twRrt WTT WTftrf, Wf+R, TTT, ft| Ttf,
^ono| TTTTTTRT ^4R<r1+l ftf TTTT Wl ftftt WT+-TR+ TTF
TfWW frfft + 1^ TTTT^" Tftw ftwW WH//9* TT Tfftr ^,00%
TT fffttft FWT "fTTT TF WTRTTft FTTTT Rft T+TCrftt TWTTTTT
ftft TW TTTTT" TlftftWTW RffTTFTW F=f F000 TTTTTFT7 wf
ftft ttt! TTftrft T71 "tft wrftftr ftrrR TFft ftr fttftr",
f?TF TTfft, ^ Tfftr ^,00% I */PrfV<ft ftftftT TITTTTTT ft?
T+TWWTTftft ftfttWTW ^ ftTT (T+T"5TlffTT ^o Tftf, "tRrTTTTT
FWTT TTTJTTT TTTTTT") RrffTFT7 WTT ft RrfftFTW ftft ^.000
T+Rf+rfFT7 wtfi "^tt wftifrr Rrr Tfrtff+ trttrt" ^ Trrtt
" ^IFi11!*! Tlrff,Tft^<4T| ^4111^1 Tfr^TT «HW^I ft ^f+lfld
T+Rf+rfFT7 fTTfft ftt Qfjfft'wR'wfl ^) lifter TrfftrFTw ttt
f?ft +ftr?rfFT7 t+titt fttw wi.\ ttt?trt TTftftTrrft ftfttf
ftftTTT W W TTFt TftFT+t Rftft ftft wA TTfT TFTT I TTTTTTT
TrffTfft fTTFTft TTFTr TrftfftTW tt+t FTRWTT ft WTTFT7 W
ftt ift+lfld wf+rfFT7 Tf 1«. TTT TTT WTI FwRlT WTT
WTTRrfFT.TTTtr-T^fTtt ?,o<\o |
FFFT Wftw Fftt FF? I W FfdTFTT? tFFTTft FFTT FTW
TTFFT ftft "BfTI FTFT fftrJtrTFFft FTfftFTTTf Hldlffd Fftr?
TTTFBfl ifliHIi] +lld*l AIK<=I*1 FTRT *JFPi-d Tftf (FTFtFTft)
ft Tft T FST TRTfTT RpFTT TTTTT FRrftf FFTTTTT FTFT
ffrftftt FTftrftTrr ftft? t? i 5v
wfTTTTTF TTft*TT?FF TRFTTTf FlFtFTffFWTft TTfft TR Fftr
Ffft FTTRT Tft TffF? I FTFT Hft*lftld *lft*d?^^ld
FFftftT? fftrftftRFT FfftT TFTTf "Wftft TTRTFFFT T?5FT W
NO NO
FW fftftr, F F FfttFF F=F fft STFRlfftT? fftTTT?TTTTTT
"TTRF W FW ft fftF? I  TftftTfttF FTFtrftt T?Tftft?dtFFft
NO ' <=N
TTTTTFW Wlft fttft TWT TTFBfFI TfRT, FTF T TTTFft FRTTT
FftfFTftt Tfft WRTF T?, ftdTft ft TTftftft FRFRRftft FF*T
FTFWfF I " FTFtFTFfFFtFF W* *H*1 ftFT T FFFFFT ftftt
'  "^ NO
ftTT sft Tftf FFTFF? I " TTFTIW? FfttFfttTF FRFTftftT F=F
TTRT Ffft "BfTI 5F TTTTTT T?W FRTTT FTFfFTTTd" ftft
FfttFFTTTf TTRtft TTFTTT FU-^ldl TFTftf T?,^ Ffft WTdlF
FftdFT ftft FftfFWf FFF ftftt T? I ^ TfTF-TfTF FRRFFFWtT
5V TTTFTTW Tiff, TTT+T+l f+TT (TTTftft) W TW WTTf+t
wftTTFF TftfTlft+T FTTT+T RlTTT WTTftlTTTT ft TrTftlft
T+Rf+rtFTf TTffnT TTTTTT Ttft T^TTT TTTT "CRTr Trfft TRT+Rt
TftFT7 TITTW TTffTT TTTTT+T f^l wftTT TTTT WTTft, TT+TT:
15 TTTfW ^,00% I ttt+t TITT ft+TT (TTTftft) TTT ftpftf
^,00% TT TRft Ttt+t fFT T3T% TTTTt H^fRr TTftrft TWrt f+TT
(TlTftfTTft) Wftf TfT Rft TTT+T WTI FWffr WTT fftftr WTTRrf,
f+TT (TTTTftft) ftftr frr,tf ^00^ 1 tt ftftftr fwr (TiwffTTft)
wrft tt+tt ft? (ttttt) Rrt Rftr ftf+TT (Trftrft) Tfrffft fwiT
(TftfTlft)  TTf  (ftjffF TTftftftt  ^1)  TRT+T  TTTTTT  TTftrft
TTRftl
5!<TWRRT TTTT WWftfFT7,ftTTT T Ttft,TTTtt-^?fftt ?,o<\o |
N_ O N_
^ tt^Rrt tttt wrrRrf, Fiftr ftrrr TarT, trtfit, y :ftfTtt
^010 1
^ TTTFTTW Tiff, TMH/Tl TfttriftFT7 Wgrftt W? TTW T?WT
ft+t TTTT+f WTTFT Rff TF+RT TTTT Rurf ft TTTf TT? fftWTI
tt^Rrttttt wrriff,tRtwtt Rftitfrr,TftF1T,TTTtr^ono i tt
TRTTTT TTTtt ?,o<\o TRTTT ftt TTT TTTT Rurf ft Ttft ffft I
TWftTTWTT WTTft,Tfftr,TTTtt ^ono I frRrf +ldift+| ftiF<ftl
fftrf TTTT+T %ft TTTT TTT ftTTT Tift I wftTT TTTT WTTiff,
TTTtt ^ono| TTTTTTTTfTlftFTft" W5TT ft+T TTTT TftTW TTFT+T
WTI ftfRrt tttt wrriff, wt+r, tit, 'ftfTtf ?,o<\o \
5CTWffT TTTT TTTTiffFT.TRWtRFTfT WT, TTf, Tfftf ^,00% |
TTTft T3TTST5T , ftTTT, TTTtt  ?,o<\o |  ftr Ttft, WTTT, ftptf
^olo I
 ^M=hl iMJlfdctb d^hli
??
TTTtft Tj| FW FFTFft fRf?I^ FlFftlftFFTT fftrftRT
FTTTFTTT TTTft "FTFW Ttft ftFT TRTT "BfF I w
FTFTFTft TftfTT ftWT (FTFFft^-tTfftFFTft-FTFtFTft), FF?FT TW
(FFRT) T ftT?TT (FfttfF) T?t tfTTTft FfttFWf ffftftt "Fftft T
fdFTFTTTTTf ft Fd ftftt T? I ^ FTFftftt TftfTT FTffFF Fft
TffTFtdT FTFT FTFFff FftftTWT TTrfft ft FFft TTFt TRT ft,
NO NO
ftdTF FfttFWF F%FT FTFtrftt Fftfft FfftftF FRRRff ftd
TRT Fft FWBfl FTFtFTffFWF TTlfft FFt Fft FFtRtTT?
ftHdMf =A|M£lR* Ffft iFd*Tldd FW ddli?*ft1 WFTTFftF
Tft FW ft T F?[RfTT Tf?Tf| TFFT TTF fftrr Tfft TWTW FTfft
F3T FTTft TFFft I
•NNO
v.  *kRk&+) ^r *i<*RR Tftasl?
TTFftftfFFFft WFFTT W TftftTWr TTTtft TTFf Fftftt fftTT
ft I FfttW lfd*HI (FTFftlft) 'FTFFF' TftfTT WRFRf TF*T
fft FRFgfFI ^ FFftTTT FF*t Fft ft FTFftfttFFTft RFTTRT
iNdlfd* 3FTTFTT FTRTFTf "ftftftftf, *lPd*lit TTW
"BfTFTTTf T fFFRTTf FFTTT TTrfft fRtTTT Fftftf I
W FTFtrfttFFTf TffftTT TFTTf WRFTFTf TF Tfft WT
FFTFTf "BfTI W FFftftT? TftftT ftFTFlftt FfT TFRT Tfft
TFTTfFWT ft? ft Tft "FTRF TRFTFT FTFftfttFFFft FTF ffW
^wftfr WW" TTTTfft,TTW+Ttt TFTRFT fffW?,TRTTTT,'ftfftt
N. ' ' N.    ' N.
Rc"\o\
130 TTft+T TTW TTTr^TTft+RWrft+T 3RITF TTTTRT WTTf TTftftt fT
Tftt ^IH+1 +4TIH+1 ^4-mRI+I TTfT d^lRl TWf ^ yftuiift 4iRl^ld.
TTT ^6IH< TTTTft|41^^ -grg- +M4T| TTTT ftt+T AhM\$ ftr TTTF T
Tfftt TftFT7 Tftt ftTT "TTTft TttftwT I fTRTWTft FWl TTTTRTTft
ftftft Tftt ft": "TftFTW ejTWT, TTTft" TFftft? TTWRTFT7 WTI
TiTTftftFTftT fTT Tf T TftFT7 W, TTTT T TT7 ft+ fftfftWTI "
wftfT WTT WTTiff, TTRTWT, ftf Ttf Ro<\o I
^ f+TT (TT) T f+TT (WTTT) Roo\3 TT RrffrR Trrft TT | "CPN-M,
CPN-MLM to unite today", ekantipur.com, ^Y fftTTT ROO[3 | T+TT ft)
ft TRT TTTWT f+TT ft) ftfT TTTtt Roo% TT Tr^TT ftTTT
Rftft ft ftr+TT (Trffnft) ftfl  wftfr w ftfft, ftwft
fftftft mfcryfcw, Tiff TTfftT, TTT fftftt ^ I f+TT (Tft+T) ftf
TftT ^ O n O TT TfttTTftTT tfTT Tft I "CPN (Unified) in Maoist fold", The
KathmanduPost,^ ftftf ~iO<\0 |
^ TTftff+ TTW TTTT TRHftl41<rft TTT TTTT Tft+lftrft ftt FffftF
TTftftT TT ftfft, fftft ftft/f' *H*1 W^W>, Tfff wfftr, T. 3ls I
fFTTT frfftftT TTF ^°f° FT ftft ftTTTTFF 19*.3 ftf+TT
TTTTTTTFTft" TftfTTft T TftftWT+f wftfFfTT ftfrrft TTF, W.1
ftftrftt ftftft FT7 TTftft TlPd'ft TTft WW, ^3.^ ftftTftt
TiTTfTlftFTTTft ftt ftf FffTTTft fftlRT ftfT ft Tift WW | ^X
fttSTTftf T/ft T T/ft TTTT TTTfTlftFTft" FfftF T fFFT TTlRfTlft+T
ff HIT WW ft+T Wi.\  "FTTT Tftftf TIWWF ftf FTfftr I
TFT  T  iNdlfd*  <ft*li*l  ftft  WFFTF  if!ft*!  ftfttl
TTFtTTffffTT FWdW FFif fftFF, fRtTTWTT Fft fftW, FflTFT
Tft fftw T ftTFtt FFfttftFT FTTTTTF TRFFFT?t fft FTFT Fft
tftTFI  W ft? FTFtTTffFFfT  FTTjFTftT TftftTT WFFTFTT
Fftwrrrf fftrftr ^f ^^
"Flfft FwtftTFT FTFT¥R TTftt FR Fft dlfftift*! T? T FFFft
FFftftT? FRRFTF FfftRFF fftfF fftFF Fft Fftft TTftt T? I
"dTF TftffftTTT TdFWF Frft FTTTT FTFW "Flfft TfftTTTT
FW-FW FFTFFFT FFTW FFTft FTF TftR FfftTFBfF I W
NO NO NO NONO NO '   -N
T¥TRFft f^m TSFTfT ftrftft FFTTT Fft FT?f T FTFTTTft
TFFFTT WFT ffftftt "BfF T Fdft fft Tfft H*li*l ftr
FTTftTFTTf tftftT Tft STRftT "BfT TTTT FFFT FTt TF? FFT
TTtfttTT TWTft TfftTTTT Tft FRftt FfF I ^ FTFTFTft FFT FRFT
FFTff Hldl*! <=ldftld iU|d!P*l HdiMftl*d FFTft TRTFT FTF
^ ft ftf TT TTTTf Tift TFW Trffn4t T+Rf+ftFTTTft ftftftft" Tj |
ftf  fft TRTTTT  T  WTWT  TTTT  Wiftft+T  Tftftftlft  TTFTTTTf
^<7tRtw tttt ftw wtt % ftw Tfti;ft TiTTftift ftt tftrt
TTTTF TTRTTTft TTTT Tftr ^ I TTftftrW tt+ TTT WTftft ft":
"FTftft wRWfft TRTTRT ft+T ftft I FTftFT7 F^" TTTRTF fttftf+T
"Tiff TTfTTT ^1 FTftft TftfrRRTTT T WTWT WT tRtTW+T ^1"
TTftfr TTfT TWTft, TTftfRT ft" ftf? ftrftt ^ono|  TTTftf
ND ND
fftw sft ^ I TTTFTTW Tiff, TTTRRT TRf? TTT TirftfTTft tftftt ftrftt
^TT +lf+dfF<? TftftT TFW ftlF<?^) Wpd+lCl T^T .HmfftF+l WT^1"
WH. ftt Trrft wtft; Trtr ^ I twRrt wftr wrriff, ftrftt
^010 1
WTft ^o<\o TT Plci-^+1 TTRft +Id4j^| TW?" TTWT ■HIHlR* lRl+1^1
TTTffTlft T WT TTftFWWf wft TfffT TTfTTT TTRTT WTI^ FF
^%%o ft TlffWRTft fft/TFT TTftftf+ RTffTT TTTRT TRJftJ ftr TpTTT
Rft TW TTTTF Wfft ffff "^°YlS ft ftfTTT ft RlWT ft"
V-tjfi/<t>i, ?o Tft ^0^0 I fft TTRTTT ftft?" 57^7" TTTFTft TT^T?
Tf Trft wftrrrR ftw w^titft7 wt Tifft wft ftTTft ^ ftft
^1 TTTTft^ITW ^ Tft^W TTRTTW^Tft TfTftTTTTFTftT WiA(°°l
TT TF eft TTFTTT ft TTT tfft TWT fft I " i, ~i ftfTT TTTRt ft"
Rrfftrftt TiTrrlriftfT ftft Tnftft wft tfft", fft. I ttf IF TRftrr
f^rff TTT TW WWT Tftftw ftfT TRjW WTft+T ffft TTFftft
TFW ffSlftr TTftft TRftn+T ffftftFTft TTTfTTT wf ftt TRSTTT
TRTftTT TTTftffT? ftfFTFfT Tftrft WTT TWTTT TTTlfft" TJ (t Tftt
TTftt TTTWTTT TTTT+f TTWT ftft TTTT ftf Tttt) | "TT|" ^ft+T
ffttft", -t/i/R*, 3 TTTtt ?,o<\o I
^ TTTFTTW TfRf, T^ffWTl TWTttft "WT TTrffTT+T TltTT TTTTWTl
"WRTTft Tlftrfft? TTTT ft Tjftft fft | "Defence Minister defies PM-led
Special Committee", The Kathmandu Post, "R O TTTtt ^ ° 1 ° I On army
recruitment: "Defense Minister wants CPA reviewed", Republica, c~ TTftTT
^00^|
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT tffiwf^M W.  1<$Y, ?<? $£w< ?o<}o
13
ffFTF*T FfFI ^ "fFT TTFfttfftftftf FTFtrfttFWf TfftTWT
FTT ftft "FfT Ff I m Tftft-Tftft F fFFTTTT? FWft TFFFfft"
Fft  fftfR  TT?d  Fft  TTFTTT  FfFI  FRrftftftft FFlftTF T
no '  "^
*ld+H^t*l FST T FW FftTTfT FTF FF HRTHd*l TRT Fft
NO
iNdlfd* ddl^i^ Fffft "fft TTTFT TRT J|Rf^*l FfFI ^ fFFT
"ftRTfT FtftF' T 'FTFFftftT FtftF' ftf FF? W FTftft Ff I 3%
•N NO '
TTTTFftt FTRT T TftfTT FftftFTft FTFtrftt  FRFFTFFTf
FFTFF ftrr fRfrtt Fffft snftt FftT? FWTFWT tFF frt*t
FfFJco
FTFtrftt T TFT FftrT TfftTTd TFTF*t ftfftirftwwft ft? FRftt
NO ^ NO
fftFTTFfft TTTF FFft? Tft Ffftft TTFTFTT ff%TT ftt Ff FF WF
ftftf "W Fft FfFTTTT ffti FRRFTf TFTTR ilpR^BfdJ
fftfFTFWT TfTT FWftTT FFTTftT? Ffftft FF T?TTfftTd ftlT
FRft FF^ Ffftft FFTF FTTTFFFT FtfFF FFFWBfF I FWT
FTTTt "WFT FTftT WFTTT Ffft J|Ri£*l Ff, TfTFTft fftftftt
ftdTTT Tft ftFTTT I FT R o I o ft Fff T FFTd FftdftT ftfTFT
FFTF TFft FTFT FTFFt FWTT FFRR R^ooo TTF 31,°°°
FFTTt I ^ FFft TRTTTTd" FTTFtftTR T ftftftTFJW Tfft 3TTTRT
^ TTTFTTW Tfff, TfTTftr Tfr+WTTRftr TTWRTTft TTf Wrftw
^oo\t  ft ftftr ftrftft ftrfrft ftt TrftTT? ft+r WTI
"TTTft141+1 WTR+" W?: TTWRT "TlfftTfft +l4flR", HyWg-t, TTTT:
Ro<\o | T+ftw Roo\t ft TFW? ft^1^ T TF ^°°1 ft TTf eft
TFWT TRTTTTT TTTTft TTFTTTR Ffftft wftfr TT ftfft, fwTTW
wsfhrfftw fwf/^rt/c/if) /ft cyc/tn<c//f)/, Titf wfftr, t. 11
33 TTTFTTW Tiff, "jftFrT WWT, "Wrf "ftftffT TT+TT: ffftFTTfT WIT
T ftwiff R^'IT ft yTU^ft ffftRT, T/Twft c, Tft ~iO<\o | ft+T
TRTTT? TTTO" TTTTftF+" Tft+ft TirftTTftFTft f ^°1° TT + l6*llft'4T
ft "TRfft RRfT +ftftTT TftFTf "TRTTT TT" ft TTft ft TTTtt
ftft fnftt fftftf ffft I "TTTT TTft TffT Tftr", S7^77 T fwWTT, 'i^
Tfftr ~iO<\o\ y^u^^ yMyft+1 t^ttt TTTTT ft ftft llM<! <!^+l
fft,"WWft "Wfrftt+T ffTTfTFT'', T?ff vffiw, 3 ft ^ono |
^ft fffw: TTTft|41f<?+1 f Ro<\o ft fftft +l4ft*l fTTff ftftt
W tftft: "FTT TRTRTT fT WW', FfT ftfttTTTTfft TTTftff, ?ft ^
Tfftr  ^ono|  ftRT  TTTT, "TTT TRTRTT WrTlff+? Tffftrff+?",
<Mt//f), ?,3 tRt ^ono 1
3% FffFft FTftfr W ftfft, fWcTft wftw: WTft Wim>, Tltf
TTfftT, T. 1 i, I "TITTftT ftfT" TTWTT? TJ ftt" W^ftv %
TTTBTr ftftft tfff: "Tffftf Tr+TRW? ttff+ FTTft", 1S f RO<\o |
ftrr+l FTTftft trt spotlight ft Tfrft twwtttt t ftftrwft ftr
fftfTT+f TffffffTT ft fwtW /ft-TTT ftfW TTTf wft I W TTTft TRT
WfTfWT T TTftFTftT TRW TrTTTR+T TT7 WWTTFWIT fftt
ftwrft ffwiT+f TTWtft ftftw I
TTTFTTW Tiff, "Govt tells army to brace itself, The Kathmandu Post,
~m Tfftr ~iO<\o I
C ^ "MoF okays APF recruitment", Republica, 10 Trft ^ O <| O | TwRlT
TTTT WTftrf, WTTT" TFft TTW Ttf+Ttt,ftftrTT ~iO<\o \
FFtft^ FFFt FRftt FRfftt FFWFTT? "dtft TTTF TRF
HR**1 TF? ftfftt T?ft? FFTSTF TFFft FFFfft "ftTFtt
FFFTTf FFF FFTFF WF TTT?t FTTTTFT "Flfft" W¥IT TTTF
NO  C ' NO
FFTT TTTftt TTTTft ft' ftftt FFF FRFTft Ff I cv FTFT FTTFt
FF Fft FTfttfftT? ftTFFTTT TTlfft 11C Fft Tftftrfrft TT TWT FTF
ftftf Ff, TTFTT FFFftT ftftftRdT ftft Fft FTTTT ftft FFlftF
Ffft^ ftrftft FTFT TTTTt fft TFf FTFTFTT? TtfFFftTTTf
Tftftrft "BfF FFTT TTTF 3TTFT TFTTTTFTTT T?dTft FF? WT
FFFTf TTFFT? I
TTTTfft F FTFtrftt F F FF ft ftftf FF FRF FTFT fPkBfdJ
FTFtFTftft  FF  TTTTTft  F?ft  FTTF  tJrt I  FfttW  TTTFTF
NO NO NO '
FFfttftFT FfftfttfTF TTltftF TTTT "BfT T TfftFFT ^ft
fFFtftFFFFT Ffft FfttFWT Ft TTTF FFTFF FW FfFTFFT T? I
ftrftft FTTFTf FTFT Fftftr ftft FFTFWf T FTWTFTTT F^F
Ffftf tftft? "dftt fFTFTTf FFftft TRT TFFft FfTF, W fftftftt
FFRT ftfR ftrftft FTT FF FF Fft *RF1I dPitld I Ffft Ffft
FTT Tftftftft FFTf fftfttft Tfft Wdt FTFTFft "bRt I ftrftft
FTFtTTftFFTTTf FTTFT TRTTTT TTrfft TfFTlft? WFT FRrfrf T? I
ftrfft ffftftft FfftT? FTTTFftt FFftft "TTftrift Fft Ffft? Fftfti
FTTTTTTfFT TF*T FTFtrfttW TTTT TFTftft Fft F?F FF*T
FFftftT? fTFFT ^F? T TTFFT FTFtrfttW tftFftt ^ft Ffftft
FfFTTTTTFF?l TTTTTFT TTFTTFTFf FTTTT FFft F?TTT TF Tfft
Ci|il*| TTTF dHH*l FTFtrftt dHi*l Rcftl*! dlP+ll F^Hi)^
TRFfft FTTTf "BfF, W FTFTTFTTfFlftFFTft FTTFfftT? FT
FTTFfftT? FfF^TTTTf FTTF FFRR ^ftF? FTFftr FF FT Tfft
ttfIti
FTFl^l^^^Hf FF ftftf FTFFft TTFFT T? T ddlt?^ ildMf
FFftftF FTFTFRT 3ftT fTTTT FFTFft "gftd ftft ^fifW I W
FfttW FFFTTF TfFTFFfF T WTF: FfftFRtftFlF FTWF
Rilk-H* yPP*i|| dRj-cill^ *P-ftd ddl^i^Hf FRfT Hfll^iRpI
Ffft?F? TTt ftft fftFTTftT T? I FfFTTFFTRF FTFW "dftt TTdf
TTT*FT FTFFTTd: <Hi*li*l ftTFF Fft FdftlW TRftt FTft
FftfFWf T? T "FlRFW? fFT?^?^ Ftftt FTftft? FfttFWt FRftt
FFdlft FFT wfftFF FftgfFI  TTRTT FFFT Trftt FfttFWf
"Arms import not against CPA: Rawal", Republica, "R1 frfTtt ^O^O |
?ft ?fft57"W TWTTTfWT 'iooc, ft% TTT TTRT TFtf T WITT wft
WT+T RRTFRIFffTF T TTTTT TRTftFT7 TftfTTft fwwft TT+TT+T ftr
T+rftrr ftr wt? ttt tR+t tttt 1 ? ttt? ttttt Tftrft ^ 1 -^f
TTTT 1? WT? FffTF ftft", W?ff ?/ft^ 1 ? ft RO<\o |
^ ^  TTTT: Ro<\o TT TTRft ftnft 3,Y^Y TTT TTTTW Tiff TTf
ftfTTT «.o FFTTWTT ftt TrftTTFFTft TTftr fftv+T fftl  "57,513
apply for 3,464 NA vacancies", Republica, % ftftrTT ^ 010 |
"NA recruitment must continue: CoAS", Republica, H3 frfTtt RO^O |
"Army seeks Rs. 118b for strategic plan", Republica, 11 TTfT ^ 010 |
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT tffiw/Fft77/ W.  1%Y, ?<? $£w< ?o<}o
IY
FF?FF? T TTFtFT TtfftTR FTFft FftfFWf FfdTTTTf TTTT Tft
FTfftftFFFlff Fftftt FTFft F<=liF mi ddftieft Rilk-H* hPRmI
FFTFF FfFF T? I
3. 3r«r^"^rf
"FTRF FftfT TTrrfgf TTFTf FTFW Fift F^t dFTTF Fft FTFft
FTFFF "BfFI FRfft FfdTFT TWF? TTftft?F?FF T iNdlfd*
Hldl*l FFT «-dlt?^ ^cHf+1^11^ ftft ^dl<H Jld^Pi ftRR ^idl
FW FTFF, FFFTF, FTFT T "d*IH£l*l TTlfft fft ffFFTFT FTRF
"BfFI FRtft iNdlfd ftftTT FTTTT FFTF FTFW TTT: TFTFF
"Wft ftFTRfft "BfF W TWTRftFT FfftTFF fFFTFF FdFTFFFT
FTFTRFT iNdlfd* FftfFWf FT F FTTTF FFTft ftftt TTFF?
FT FfW Fft FftfFWf TTFF FFftft ftft FF? I
TTFTTT Fft WT FFT "bRtF FT Fft FFFT WT FFtF# FTFFF I
FTFft T iNdlfd*! FtdFtd" FFfFFRT FTFF TFftt fftt FdFT
FfW I fftftRT: TRTfFT ftnft ftFTW T FftRFRFftf WRTF
TFRrtftFT FTTTt TT?F FfftiRF TfFTFftft FTFft FFFFWTTf
FTfttTFft FTFFF FfFI^ FFWft TTTTTT FFftftT? TftfFWFT
FTTTT TftFfttTTTf FF?W, FTTF FTWT FWT TR? T FTFTft
33TTFT FRT TR? Rill*! "ftftRT TftfF FF 1^° Ff FFT?*t
"Tfftfft ft |ft ftftf ft I FST Tfftfftt FFdT fftTTTTTT TW FTT
*IFi)ftl ftrftt TFTF FTFt fftftt: 'FTft Fftft Rill*! FFFT PlfJ*l
"gfl FTFTft Tfft fftTTft gf I FF l^lS ft TFRFT R^Fd+ll F
Witt FTFTFftfFWW Ttft TfFT fftfti FfttFFTT FFlf ftft
fftftfT ftFFft fft Tfft FTFFT FTF ffFFFI ^ ^ ftTTTTTT
WTtTTT TFT FFRft FF FRTTTTf FF?ft Tft: "FFTFTT FTF Fftft
TFTftt FFFT FFgfFI "^ TTFft TFif TF ft? ft WFF ^°°^
Ttftf iNdlfd* FTF WTTFT? T tRfFTFTT? fFTFtft ft? F?fft
TRF? gf FFft FT? FFt FFTF wftt FfFTFFT FW Ftftt gf I
TTfFFTF FW Fftft Rftkdlfd FTFW FTFTT FF?rRl*li*l
TTfft FFTTF T FTFFT fftftnfftTTT ifi**l ftfti FF Ttft?FFTTf
FFTFTTT? WFT fft ftFTt FRT FTWI FFTTTTFT FTFlfftT?
TRFfft T F?TfttT |ft FTTft FlfFfftr? TRTTTTTf FfttFFfft Ftftr
fft ftft TFTTTtftT? ftl FFft FFFW ft Ffft FWF FTTft
FlW, W fFFTFF FTFFT TfTFT FdFTW FFFffTT FW Ffffftftt
FfftTT TTTTT *iMf fftftft FW I
Frederick Gaige, Regionalism and National Integration in Nepal (^^vl,
U^^),T. 1YK-1YS7, I
^3 wftfr TTTT WTTRrf, fwft t+TTTT RlTTT Ttft, TTTTT, ftrftt
ND -N 'O
^ Trftfr tttt wrrRrf, wrrTrftw? Trfftr t^t ttt ftr,ttttt, ro
ftfftt Ro<\o |
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT tffiw/Fft77/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
n
fftTTTF FdTW tftft? ft WW FfF, W Fft WFftf TFTFT FdFT
ftft FTTft ftWJFT TWJ ^ ftif**l FTFR FF R°°\ FT
YlS^ FTT TTRFTF fftT, FFFsft FfftftF TRTfFT FiRfTF tftr |
FfFTT FTTFTTT FTFfttFWf FTTT TpftF, W ftrftt FTTTTT
FdTTTT FFftftT? FTFW fftftTR fftrr | TTTlfFT FFTF FTFW
^ FtdT FTFTFT fftftFR fftrr Tft FTFftfttW FTFFtdTFT T
WTtftt TF fttft TTFT WW TFTFTT TFF TRFF FWFFFfdT
FTFTTTI ft FRF? FRTTT F?F ft Tfftrft TTRTTT fftftt, Y1 FTFTTT
ttw fftftFR fftftft0  FFTF FF FTFFFfftFTT FWFTrftt
NO y\ NO
FTFRTFft FTTfT Root fRft W Ro<\o TFTTT FfFF ftftf
FWfFWR TFFFTF FRFTft ftrwfftF? FTFTTft FFWT *,ls
fftftftf
T^Ffft T ftfft TTRFT FTWRff FTFTTft TfFT. TRft-W gfl
NO '
FFTFTFTT TTTtft, FFTF FTFW T FlftFT "ftftftt ftTT Tft T
FST TRTfTT "WF gf I F^ftTTTTftfTf FTTTT F=F TRT ftft FF
ftF fFTTTTd F^t FTFFFT Fftft gf TTFT FTFT, FTftTTt FW
FTftft T fftfttttTT TTTtft Fffft FTFTTTT FdTTW gFRgFRftf
TTTT gfF I ^ Tft FTTTTTT TFRit ftF T TReRT FTTFTf TTFf
FTTTFTFTT? FRtft FRFFTFTTd" FTFF FFTtftftt RtTTT FftFT
gfF I fftarftf WTFTF FTTF FftftRT FTFTFWf TTTF fFTft ft
ftftf ftftt, fftftW: FTT TTFT RtW FTFTFF FftTTT ftTFT
FFTTF?TTFFFTFFftTTRF^tTFJtl FF T FWWft FTFT Fft
FFFTTRF T FFFTft gFJgfTF FFTFTF FftFWTTf FTTFT FW
TRf ft? FF T FWFFTf FFfft fRWTT Flff FTF FIHJdftl
F?ft FT Ff FdiftfeAII*! fftft? "dftt RiiWlld TTTRTF ^F? I
C,,WT F^fXttw Y.t+I
^°'ftw TTTTTff+R ft tjTTT? Ro 10'f T-ft^ ftpftf Ro<\o |
"Investigating  allegations  of extra-judicial  killings  in the Tarai",
ffTWftTFR fTRT, wft RO<\o |
^W^00^ ^ITTTT+T K.YK. TRf+T TTTTFTWf R%3 (WX ftftTT)
T l.ools TTFTTW "WTTFTWf i<F1 (\t<\.3 ftftrr) wft+T
tftrftft" WTRRTW 1 ^ RFTTFTW TWT fft I WlRooi^ TT TWrT
K.Y1 FfTW FTTFWaf RSR (IRA ftftTT) T 3R% TTFTTW
TTTTFTWf 3^ ft TTFTW WW fftrr | tt; Roo% tt ttt+t Y^?
FTf+T WTTFWaf ^13 (YK. ftftTT) T ^1 TTFTTW "WTTFTWf
1«.c; (\t^.R ftftTT) TW TTf RFTTFTW W+T fftl "fTRT
TRTWfft+F  ft  TTTTT?  Ro°S", Wft+, ftfftt  Roo^\  "TTT
wwrft+F ft ttttt? R°°V', wft+, ftrftt roo% y "ftwr
WWrff+F ft WRf? ^o1oj^TftftrTTtf Ro<\o |
^ "WT" TRT Tftf ftr T ftftRT ftt "WT" W ftftTT ft WTI
"WTTRT" fTT TTTT-TTTT "CRTr WTTTRff+T TRRT TTTTT TTTtft I TTTTft
TT ftftT "WT" fT TRTTTRTW TRRT TTTTT WTftftft" WWTRW ftf
"FTftF TRFTTTT FF tftrftt FTFt TTTF TTT? Tftt TTTTfF Tft Fftt
gfl FFdT FTTt TTTFTFft FFFTTd FTFtTTftFWf FF Ffftt
FdftftF FTFTF TFt TTFTTTf FfF FFt ft Tft Ffftft ftfT ftf*T
<\oo TW F^t FFTF FTFFsft fft Tfft FTF FfFTfftF wftt
FTTF FFFFT? I ft FFT FFTTlf FTTR FFRR fftftw TTgfF I
W FTsfftfttw ftt FTFFWf  FTTFT W FT%FI  ftt FFt
CN NO NO
FFFFWF F^F T TFdlftw FTFRTF WFT TRF?gfFI TTFFft
ftTTT TTftft?F?WF?t 3TTW Tfft TRF? gfF, Ffftft*! fFTFTTf
FfttW F?Fft FRTFgfF TFt Ffft?F TTTFftFI
<M«flRl+ Hic£T«*>i |pr <«wit3*p i ff^°°^ Tft fftft? Tftftftf
3TTWT FFT FTFTFWf fFTFF ftf FFT FdtFFTTTf F?W TTW
ffft TFTF ftf I u fftdTsft TF WFtftTd ftfT T FF ftfTF
NO NO
TTFfftT? FtftF FFT FfdF FfRFgfFI FF R°°^ ft
"TTtftTTFFTRjf FFFT FF ^00^. Ff FTTTTTTT ftt Fft FfdF
FFFTF? Ftftr t^ STTTft FTFTTT ftTTTT Tftr FT I ^ iNdlfd ffft
"T5TT f/WTI  "fFF WT" fT TT Wj+r f ^tt ff rft |  "TW ftf W
Wtwtw Tiff,fftftr;TTW 3/T.Y I
%* "TTTTftft ^T ftf T Tfft TTTft+F TWJT+f Tftft <T4ft + F<?
(TtftT TTT Tfft TT) TftftTTrft TftTT TTTT wf Tdil+1 TTIWTT
TTT Tftr+r fTI f+TTT "TTF WW TRT+1 TTT+ TTT TWT
WTTTTft TUTf TTftft" WT Tftftft W W TTftt TlftfTT Tfff
fWW ^ I 'Tarun Dasta against NC principle: Koirala", ekantipur.com, 11
FF ^ ° 1 °; "Cong at variance over new squad", The Kathmandu Post, 1 3
TT^ono| TTRrt +1^+1 TRff TTT RFTT fnft ft": "FTft TTT WTT
ftft Wrft fffr Tft51 TTTT WT W+RT+T Tiff WWTTTT? W ftf
ff fftwT+Ttf fft41 fttT ftf ftt RrrwT I" wftfr wfr wwiff,
TT+TT, TTTtt RO<\o \  Tfft+RT TTT TTTTTT TWFTft TTlftlff+ WSTT
ND ND CN ND
fftftf Wft Tftr T TftFTft ft TftT TT ft+RT ftr Rf TTT+T
TTTTFFT7 ftf TTTW WTI FTTFTTRf: "Nepal at a crossroads: the
nexus between human security and renewed conflict in rural Nepal",
International Alert, TTTtW ROO\S; "YCL to help authorities nab crooks",
The Himalayan Times, % Tft R0<\0 | ftftr+TFT TTRftT TlRRTTFTft
■H*lMRd< if^ldTftf <y^|{|ctr +|4T<rl|^ Tftf TTft TftTJ W ftf TTTTT
TTTfFTFRT Tftf fftrrTT+TTTTT Tft+tT fftTT+TTITFT7 FTTTT TTft+T
dk+lRl+ ft"^T ftftjf ftf TTTW f/WTI
^^fftTTlft+ TRT ftfTTIT TRTIWT fTRT (fft) W TWW TF ^°°^
TT Wft ftf!TrTTTTT+f Rftdd+1 ftTTRRTRT W+T ^Y ftfs:W fFFT+T
"WTRJTW Tiff TTTftff+ TTTFT7 WTTT: ftrftTF fftl TTTRT
TftfTlft T TftftTTT 1% ftfsiW TTTT+T RFtRtr fftl Ic; ftfTT
TTTT+T Tiff TTTTfft RFWTT ffft I ^ ftf^W TTTT+T ff+R TTTTTT
WrffffT? TlftFT7 ft W I TTTTTT TTTWTT ft f+T (31 tfftTT), TTTTft
TTTfft+T Wf+Tf (3o ftftTT) TTTTTft f+TT (TlWrftfft) TTftftr/TW
T+Rf+ft (Ro ftf+TT) fFTT+t ff+R W+T fft | F^ftF "ffftld'HTI+l
R^Nd TffTT: W yR^i"ftr, lo TffT Rooi^ I Tfftr Roo% TT
T|t RFTRT TftTTRlT fTfJWT TTlft TTFt TTtffTTT T ^T ftftftr
FFTFT W+T TT^T? TFTflT ff+TT TRTftT TrfftfT ftt7wrwwft"
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
WT?i%W WT tffiw/Fft77/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
1$
fFFFTT? FTFTFF WFTFT ftFT FTF FFFF, FWjf FTF FFRT
FTfttT Fft fFTFTT ftft FTFT FTTFT ftf FTf I FFTFTFTT TTTtft
no '
33TTFTFT Fft FTFftTFTf fftr Fff?F? I ^ fft fft FTftTFTTT
Tftftt TFTft ft? ft TTd ftftT I FFT FTFTFFFIfTT FftTTT FTWFT
NO NO
■sfRtFTF fftFTFTT FTTF FTFF TTTT FF?^ FFft Ttftf TTR
TiFHId "WftFgfl %3
d<l$*| TOR* «JJ£*4f> I TRTfFT FfftftF fFFFTT? FdFTFTT
fffftF FFTF FTFFWT TTFFT TTTTT gfFI W ft fft ftft
FFFFWT FFT FFftftT? Fftw ftftTT "bRtFI FF Roo\3 TT
TTftt FtftTTt Fftftt 3TFFFTFFT FTFT Ff-FR FTFW FTF Ffft?T
ffttri fftdFT FTtRfftft FTfW fttFFFf FTFTRFT? TTFf Ffft"
FtF? (FFTTt) T TTFTTd" FdT Fftft WTFTTFF*f FdT? fftrr | ^
Ftftft FRR Fftftt FTFW FFTT gfF I ft Fftftft FTTFFT fftrgfF
Tfftft TfTdTW, FFft FT? FftfFTWf tFFTF TRF FFfFF TTT:
gfl^
^ TS13"I  Tft FTTTTTT TFTft FTTTTTFFFT ftftF, TfTTTRT,
ftFTTRT TFRFT Ffft TFTFWf TTT TTfti FtTTT FRfft
STRFTTrTFWT FftF FftT? FfT FRFFFF fRRT FFTTT gfFI
fftdFT  FTFW  FtftF  FTFTT  Ffft ftFTFTF  TFT  ftfTF
t+RtRtT (ffTf) ft TTTW+f T[ I "OCHA Nepal Situation Overview", UN
OCHA, 1^ ftftf ROO% |
^ TTT TTJWFTW Rft ftt+TTTftffTTT T TT ftf TT+Ttt ^WTTF
"T?5TTTf' t+RTTT TTTW WTI ^>*l1gl WT TRTTR FTTT ff rft, TT
TTT: fftftr TTft T ^ftTTFTft +R<Hd+l TRTWTT "^"irfftrftf? fftw/WTI
frfFfTTTTTT 3/TF T 3.TT.3 I
ffftft t^ 3.^.3 1
^ WRW WTTT" TTTfTft TTTRT+" TBTJftftt ftfftFFWRrr TT ftfTT
fttftf. 13^, /?#/*/ 7777777 rTTft^ WR" ^°°^ I
^fftwHTTT+T ft fTT T T+TrftTifrft TTft Wft TTTftTTTTTTFW
WT FT Wrftfft? TTTTTfftT ft TTT Tftft+T WTI 'FTf+ Rwfft"
'TTTT TTf' T 'TTftr TTTf' TTTT TTf-TTf TRTfFT7 fw ft TftTJ TFTTT TTT fftft, TTTTT fftffTT fftR wft Trftf ftt TRTRlft 'FTf' Tft
ffrfftl" wftfTWTT WTTiff,Tftft, «. ftft" Roo% | rftr TTTT
TRW ftft fTT T fft FWRT WTTT fft" TTTT ftl+1 ftftt ftf
WTTTft TTTT W W "ft "ftr T fftw +lf+ftF<p41d+l TWTRT+"
TRWT ftf fftwff ^ I fftfTWft T4TRTTTgRT TTWft fT ftff TTTWrft
TTTf TTTTFFT7 WT: fftftlTRrwf ff wftl ffftt fftwff WWTT,
iiflTdftl TTTTT dft^+1 TTW ftddl<rft yRRR^Id 4|4^TI fRF+t
fWTTT 1? TfTT TTTTfFWft Trft? "STTTT TWR TftFT wft fift ftrf
(TfTRff) TTTTf TTftr TWT W+l Tftrft ^ I TfTTTTT WTTT ftfF ftt
ftf TTW ft T+Rf+rfFT7 ft+T TTTW37" I  WTTT" TTf+T Trft+ffr
wsRw wft Tfftft, +I6*n^!',ftrftt ro<\o | ftfttTRT Trrrffft
fft ftf TTTftff+ fftTT+TTT ft+t TFTft WT T TTTT+T TT+FT+t
TWTRTT? T+TT+TTftRfft ftf WTFTTTT TTTTt F+TT ff Tff TTT:
WTI
(FftRTF) TT FftT? TdW FftfTJ <,°° Ffft FFtTftT? TTFTf
STRFFTFFTf? fttfft FFFlff FTF? Fftf Ffftftt gf, W ftt ftft
FdlFT "ftT FdFFFT Ftftftt gf I <,°<1
')00 ftftf ftwrftr Tfft Rrttrt wt tRwft7 WT Fwr tttfif
TTTTFTTft fWT ftft TtRriT (ft), T+f WR Rfftftt fWT ftft
tRrtt (w> t fftf Rft+ Firft fwr ftft TfRRrr (wfft+Ttr) i
ffftFT TTT: FTTT, WITT, TfTW T "WftwrT fftwftT WT, Fft
TftFTft T+f FFTRT ft ft+T WTT TRTTTT ftr TTT TTT Tft+T
Tftft cTTTFTT (ftTT+ ftft i, o FTR TRft) TR T^TTWTI FTfttTT
tttt wrrRrf, ftrw, wttt: roo% t ftrftt ro<\o \ ftrftft
ND ND
TTTJW ftFTTRT "^ff^^T7 TTT fffff ^F" TWTFT7 WTI ffftFWft
WTT T"5TTT T fffw: FTTRT TTRffT TTftftTTTT TRfTT WTT ft
TTffTTft^l TTftftf TTFT wwtft, ftftrTT Roo% | tRrtt (ft)
t fftnT (wRTr+Ttf) frftr TTRftTrfFT wtiRrr wrft fRrtt (w>
ft Tfft TTfT+Tlft+" TlfftT TT  (Tftrmt)  WW? WTT WWTWTTT
TftfWTTTTT+f FTIT Tftft ffft I TTTT+T Trft fftTTT (ft) W T+Rf+rfFT7
TTT?rft RfTFTRT TTftfTTft WTRRT TTft ftffftf W+f wft ftftTI
TTftftf TTTT TTTTfft, fftTT  (ft)  W T+rf+rfFT7, FTTT, ftrftt
ND ND
Ro^o \ ftrftft ■hRiWF*?'! F+f TTTf TKMI^ ftF+ TTTT WFf
WW WIT TRftT ftrfftTTTTT TtT fft TTft+T WTI ff™" FTTTFT7
TTTTT RRFTTT ftTTT Tift TRtfT TTfFTFft TITTT ftf+R WRT fttf
W FTITWTI FTftftf TTTT TWTRrfFT.FfTT, TtTW, TRftfF, "ftftw
^oo^-ftTTtt RO<\o | ftft ftftRWW ftf RRTFTT TTftfTTTT TTftf
ww WTI  fRrrfT (ft) ftftr TiRrff+T ftft tw ttt ttt
WTIFWRrr WTT TTTTiff, fftTT (ft) W T+Rf+rfFT7, fttt, ftrftt
Ro<\o \ TT TTft# ftffw WTTFlft+WTTFT7 WTI FTW+T tjt? FTT
TiTTTrffT+R+fft ft": "RRTFTT +lf+dfF<?+l TWT TftFTft ftftft
WW+f fftfT wftRfRft" ft ftftffl fftr^fTTT+f TTTTft TRrftsitt
TTlftf I ftrftt WT TTTTTft TFffT ftf Tlfft^ ft" W FftFTft
fftl ^4lF<?ffl fliRlJ-m^li?*? ftf TftT W+T Wl" tFSR^ WTT
WwRrfFT7, fftTTT  Roo% |  FTFTTTft f^T? ftWTTT TT  (fftrf)
wrrft Tift Rrftr t+rt ft ttRrt w+1 w tttrt Tift yidl+i Rw
TWTFTft FTTTTT TRTT ftw WTI  (?lRX fftrw TTTT WWTW
Tift RFTfT T+RTfTTFTTTft Tltf Tftrft ttt,  TTRT TTRRT RRWTT
TTW+t TRT TTft fftft Tftftrr ft fftTT tftrft W  "TTWft
wfWTFT7 TTftTTT ft TRWTW fftf", R^ TTTtt, RO<\o |
']0'] ftftT TTTfft Tftft Tfft TF Ro°S TT TRF? TT+ fTTT WfftTT
fffft ffff T TTTlftTT ftft WTJ+FT7 ftf WTI  FT TTTT+T TTT TTT
cTHlQ T Trffr ^R^F^Ici WTT TTTf TTT TTTRTT TR T"5TTf ffff I
fT T TT TTftf WTT+T Tiff ftft+T TTFT7 ftf TFTT T TTfftT ftf
TfWW WT, fftf FTT+f TTT TTTT ft" ftfTIT T TTTTTTT ftftr W
TTftftT WTT  TTfTtftFT7, TTT/TT, ffF^T T TTTTftt, TTTtt-ftrftt
Ro<\o |  TT Tfftft TfTTTTT ftft TTftftf ffft, W TTrfHl4lF*ft)
TftFTFft TTFI  ttw 3 TT FffFftl  W Roo% TT ft TTfft ^rftt T
TTTTT TTfft fWT Tfft ftrfftgRT Tftrft ^ ft" T+f TfTfft TTTT
fftft ft (TTfft TTTRT ff HIT ffftft ft) "gRT I  TjW+f TfTTT TTft
T+frft  ftrftr  wft  fRr^i  Twftrr  wtt  Twftftf,
WTWrffT+R+ff,FTTT,ftftrTT Roo% | ftfft Tft+T TF FWT Wptft
ttttt? FfftF fift ftrf ftftrft ftft ttt+ Tfft ^rftt I wftfr w,
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT tffiw/Fft77/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
lis
W <*H"<InHH I Fftft FFFTFTFT dfffift*! T ftftft "^Tgff
ftTT fftfTF FTT^ FfdFFWT FSF TTFT ftftr TRTfFT WW TRF
TfFT FftFFft FRT TRift FF ^°°^ FT FFTF WFT FFFFTF
ftfft TTTTft TTfti ^ fftFFT Fft FTF ffTR TTFT7* ffftftt Flff
FWF TTWTF ftFTF Fffrftt TTF Wild TFT FRTF fftftt,^
FFtft TTTTt FFW FTFFft FffFFFTd" FWl w W{Roo<\ FT
3TTFFT Ftffftt F^ F?TfftF FTFT TFTt T FfTTTTT Ffftftd*lftH
FFFRT FF ftdFW Wt FTFt I W ft Roo% Tgfrfft fftfTF
TTftWTFF FTTTT gftF I ^ ftftf FFFTTTf FF FFFFTdft FTf
fft TtftfTF FFT TftT Tft fRftgf I TWTF FRftf ftf Fff R o <t, o
FT Fft# FFFfftT?R TftrrfFF Tfft FFTWT FTT Tftft ffTTFft
+ 16*11^!',TTft ^°1° I <HfW4l fftwftr *iH$ +1 TFTT 4RlH+l fftft
TlftT  fWT  ft+t  ftrfT  TWlft Tftft ftf ftftftr  WT?  wft
WT+rrft wrftfr ftft w f ^°1° w ftteiTT+f wft ftftrrfft
Tftrft TTWTTTft TTT+T TTT+TTT TTT+T ftft" fTTFTFfFF fttftT-
WTft TTT T+Rf+ftFT7 TTlffTT+T fft |  ftf TTWTT TRTTT: tt+t TTT
TTT+f ftFFW Tfff TTTT fft Tftrft ffft I "Big KJWP fish in net", The
Kathmandu Post, 7 June 2010; "Cops nab 20 KJWP men", The Kathmandu
Post, % TF RO^O |
^ "TRR TTT: Ft? ftT' ft TRT TTft TTftft" fftwftf fftr ftft
W FT R°o% TT ffTRTft fw+T Tiff TT Tftrft TTTT WIRftTT
TTTFWft Tfft ftfttftr TRTlf T ft ftftftftrft fffftft "gftf fftfT
TWTft I ft fftfTFT7 ff fW: ftjW TTT Fff ftftf (fTTTTT) TRTT?
WFT TWWRT TTffTTT Tftr+T fftrr |
<)0? fTTR TTT Fff TftfTftifrrft TTWTT "gft TT+ TTFF TWTT TTW
fttwftl TWlft ftTTTT Rooi^ TT ^rfMRdi *R+l{l WTdl T WFT
Tfift ftr RtRt ft+t ffrrr wfti wft TrffrT? tttt ftftift+f ^
t|t TftfR WFF TTRRT TTW fttw+T TTTFTW TTF TR+-TRT?
WTI TWtTTT? TTW+t TW ft"TT TTTTTTT ft ft WT TftFTft TTft
W FTftfTTTW TTlftft, W^TTI^TTft.wR ^°^° I WTTTTTT
TFTT +l6*llftVi -Hv-^IHdlRld ftnftlH ttt+t $y\W4\ TTTFTft fRTTRT
ftft TTT T+TTTTT+Ttf TTTT (TT+T) WFT TTRRT TTW fttwftfT fff?
ftft+ ftr WT Tftftft TJ | ftwrrfftr? TTTT TftFTftF fft TRTWT
ftftTT. Trff TTFF TTRRT TTW fttw+T WW ftftr TTT TRTTT ftft
TTT T+Rf+rftr ^ft WWTW WTT ftw WTI Ftft? TTTft Ffft
TfT+nRw? Tlfftr TT (wfmf) ft "ftftTT WT^00^ TT fffTTTTTT+f
FTTT Tft+T fft | TTfttTT TTTT WTTRrf, TTFF TWTT TTW fttw+T
frr, w^nft ro<\o \
<)OV Tf Roo% tt ttt+T ftft TTTRT TTFFW T+Rf+TTFTft Trfftf
TTtRtTFT7 TTTTTt+t fftrr T Wffft+ ftTFT7 TTTT ft TTTT TR+TTft
T"5TTf T+T TftFT7 RlWF fftl
^^TTfttTTWTT WTTftftT, FT, Tft,f?TTTft",ftrftt Ro<\o \ ttttt
ND ND
TWTT f? fftft ft" Trf! TWlff+F TT ("ffr+nRw?) W
T+Rf+rfFTFTT TTTW ftT TTT T+TTftriw fftlTTft TTFF TTRRT TTW
ftftftt ftftT RO<\0 TT WT TTgRT ftft fftftf I "Tharuhat calls
transport strike in Dang, vehicles vandalised", ekantipur.com, ^ 3 TtWT
RO<\0\
ftft ft FFFFTF T?TfttT ffftftt gf, FT F TFt FWWT ft FTT
fdft?FI^
TH^JT <ll<*«l*l ^1 FTFTF FTFFft ftf FfT Roo<{ TT ftWTT
(FTFtrftt) TfFT ftfl ift*HI (FTFftftt) Tftrft? FTF Fftftr
ddl£<eft *lPd*lvl TR-a^hi^ cHcAIILf*) Tftt FlftHdl TftFTft
ft Fftf TfFT FTTT fftrr I ^°3 fftWTTFFT ft FTFtrftt FFTFF
FRTFF T FTTRf FTF ffft TTftT?T?FWt Tftt ffilff*l FRgfF I
FfttFWF fFFFTT Fftfti fFFRF TTTW FFf FF I ^ T?FtFWT
TfftTTftW Fft ftT?TT (FTFftftt) TTTf TftRFTFTF FbRt T
TfftFFT FF FfdFTTd" FFTFT FTFF FW FTFfT WFT I ']0%
"R.  ^l<*fi«H<fl*l ftcpl"
FTFtFTftFWf FfFFTTFT FT? FRTRT FFJ ftftTT FFTF FTFW
FFft TTftft ftTFTW TRTFt ft Tftt "dFIFF ft Ffftl "FFTF
FTFFWft fftrftf Tft FF? FTT TFft FfftfTft Tft: "FfttW
FTFtTTffFFft? FT?F FRTFgfFI FFftFTTTFTftf Tfft FFgf Fft,
Fft, W FfttW Ffftft FFFFTT gfFI"'1'10 FWfttT FF
FTTftTFFftf ftft FTft H*li*l Tft Ftft FTRFTF" TTFF? I FFT
FTTftTFF FRFTT W FTFW Tfft FTTFT FFTF FTFTTTTf
FTTFlFF FTTFF ftftgfF Fft FftfFWf Tft gfl FfFtTTFFFTF
FTFFWTTf Tfft FTFftftt STFFFTdft? fftTFRTTTT WFT fft
f|R-Bf T *fdHA| il^^l H^Nd*l FTFHl^ft^ ft H|f|*l gfFT
Tftftft F FRfft FW "^ "TftT gfFI ft TFft FfftfTft FTRT:
"FTFtTfttFFtT FTfftFFTf FftFR FFTFF ffTTF — ft^ft FFTF
FTFFWr TfFtTTT FTFtrfttW Ffftl "<m
^^ TTfttTT TTfft WTTRrf, wft fWT WWfTtr, +16*11^!', R^ Tft
ND
Ro<\o\
"Matrika Yadav to announce 'restructured CPN-Maoist' Wednesday",
myrepublica.com, 1<3 ftrftt ROO% |  rftf ftrRft f+TT (TrffTlft) ft
TTftfT TirftfTlftFTFIT fftft Tftrft Ttft ^: T?WT ft T TTfftf?
TffftfTTT+f  TRfT  TTTW  TT+Ttt t+ttRtTFTW  TRT  TTTfRtt I
"Matrika locks DDC", Republica,  1  f ROO%\  ft+TT (TlffTTft) W
T+Rf+ftFrft ftf ftR t tfttw Trfrr Tfftw^rfT wt ftf TTrft i
"Matrika's group in extortion drive", 1^ TfT ^0<]0|
^^wfttTTWWf WTTfrfw,Tft+TT (TTTfTTft) RFTT ftfFT7, TTT/TT,
TTT?5T,TTTtt Ro<\o i ft+Tr (TTrffnft) T+Rf+rfFTftr Rrrft fft
WWWTI Tfftr roo% tt ^yPift-=n+l R^R^imi ifticM4K44| ttt+T
FWT FFT TTTR" TTT fftft I "Situation turning to normalcy in Biratnagar
after shootout", myrepublica.com, ^> TtWT ROO% | More recently in
Syangja: "Six injured in YCL attack", The Kathmandu Post, 3 TtWT
RO<\0\
^^TTftfTTTTT WTTRrf, TFtf ftf+T, TTftt, ^«. ftrftt RO<\o |
ND O ND
''^TTftfT WTT TTTTfft, Tftft, «. ftft" Roo% |
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT tffiw/Fft77/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
1^
FTft ftt FFt  FTFW  FTTFTTf FTFtrftt Frft "dFgfF T
TTFtrftft ff?f fttr Trrft fttt, fRfRtf t TfftFwf ttRt
TT#TJ FfttFFFsft ftrft FTWt FFTF FTFT TrftT FTft Fgft T
FTFTT FRTFF TF FFRFTT FftFF fFFFTT? W FW Flftt
cn • no
fftgfFI "^ ftft FTFTT FfdTFTT? FTTTT FTFfft, ftTFT T
ftftft  FFTFft  ftftftt  FTft  Tgftl   T?ft  T?ftft  FTFTTTft
'   "N NO NO
"TTFTTTT' ft? "ftfttTT FFTTRFT FTFRW Tfft FFF FRdlrtTTT
gfFI ^ FfTTTft FTTFTf "FftRTF' TF*t ftft FTTFgfT, FFTft
Tft TFFtFF FftfFWf FTFRTF ffttft gf Tft ft I
FfttFWT FlftftR ffft FTFT TfTTTTT fRtTTTF FftfFWf FTTFfftT?
WTT T TFdlttftt ftfT TTFT Ffft?F I ft, FfttFFFTd" TftFT TTftt
gf T TWTgfTfft FftfFWf Tft Ffft gf I W FfttW FTFtrfttTTF
ftl ftlFFFI FRFFT FTFTTTf gflftr W fft Ffft FTFFFTT
TTFftftftT FT FW Fftft ftfFTTT WRFTFTTft FFWFWf
FRF" FF ftft ftftTT gydFI FFft FTFtTftfFFtft FF l^*.-
<m^ ftT TFFftRT FRf Tfft TTTTt Fft FW ftftFT T FRTFF
fftfttFFFsft FFTT TrftT TFFT TFF TW I ftrftt FFFFftf Fft
FTRR FftFR ffftTF TTftwfFWf FTftftrfftr? FTF ftTTTT FfF,
W FfttFFfttF FW? W FfFF FTFTFT TTFF? I FTFtFRTFFtft
f?TF FFdT TTFTTRft FFTFTTT TTTT TFFt ftftF "FTTF"
FFTTT fftrr, FT FfftftT fRFT T TfWTTT FTWt FTTTR TfFT Tft
Fft FTRR FfdF WTFTTifTT fftrr I FTFftfttFF ftf FFt
FFFFWF fFFFTT? TTft FRRFWf TW FTTTF WFT TRT?
ftftt T ddft*ftt ftFFT <\*HA\£ TTRT d^ldlff*! ^TFT <:HHA\£
FftftftT? FftF "dFgfF I Tftt ftTFTTT FftFT ftftft FTFFWTTf
TTW Tft FF? FTT FTFtTTftft FTRT: ''FfttFFftfF ftft FRFRFTF
gfF W fdd<HI^ ddli?^ iNilRlF?^ v^Hftlfl ftt*T gydFI fftdTTTf
F FfttFFtft FTTTfftw FTfttT FTTT gfFI "<nv
fFFFTT? Tfttftftftt iNdlfd* TjftRT TFTFF TW FTT FRT? Fft
Ffftft "dft TFF? I FFt FftfTTTT ft FTFFWf TTTf FFW
FRfft FTTTTTT FWT TFT TfFT Tft Tftf fftftr | TT ft
FTTFTTT FftftWF RfFWTT FF FFWFFW fftF, Ffft
FTFTT fft?FTT?FTTTTTf ftftrfftwrftt 3TTTTF ftr T TFTFTFTF ftft
^Wft+T WTTT" TTfFTft TTTftft" ft FrfFTTTft tRr "ftft+T TTTT
TTfTftl f+FT v>HcT|41 Tftf TTftft TTTTT ftft ^4fi||{l +lft+ftF<? T
FfTTF Wft TTT ^ ° ° ^ ft FftR ft Tftrft. I "Kirat outfit's press meet
at gunpoint", The Himalayan Times, RC TTTT: ROO% | TtRRTT
(TTRTTTtf) W ftlFF FTTft Tift Ttftt ffwiTT" W+l WHTWT FT
TTRRT RRWTWft TRT TT TW ^4+1 TTlff TTF ff TTft Tftrj
TTftftT TTTT WTTiff, TTTT: Roo% |
^ ^ ? TTrftTftFTft "TTTT+f TT+F' ftt f/fftF FTfttTT TT fttftFT7,
fwww wsfhrff: /9-t*/ (WF ftw7 t <«/f}/9, Tiff wfftr; fwww
wsfhrff: fw?/£rt/4/f) /ft 'sm^rrrrft?, Trfft Trfftr, t. 13 I
mTT?fTF TTFT TTftf, ft+TT (TftfTlft) RFTT ftft", ^TTTT, lo
ND
ftrftt ro<\o 1
FFFW FTRtT FTft FfttFFTT TFTFT FtTFT ftf*T fRftgfFI
FFFFFT TFTTTF ft FdFT ftF^ FTTTlfftT? "ifFTTT gfF I FFFFF
FFTF FTFW T TftFT fttfft FTTftf Fftf FftfFTF FRFTF
FTFT, FFFTF T tftTTTdTT T?FFFWf FT?FF FRTf FFTT TTT
WfttftTFW FTTTTftf FRTTFTT TTFF Fft FFt Ffftftt gf I ^
TRTTT TFFft WTFTRF? FWT TTTT ftTTTFF ftff gfFI FFt
FTFFFFsf FTFtrftt gflftr FRTFFtT TfFT Ft*T FFFTf FFWT
ftR gfl m Tfft FRTTTTf ftT?TT (FTFtTRft) FTft? FF fft Ffft
FTFTT "dftr FFWTTT FlfttTTftFFft ftfF ftftF flfFFI TTdf
HRcAIHI Fft FTFtrftt *lft*dfi?^ W <H^I <H|J1*1 S|HNifd+ll
FTFft FTTFF FFFFFT tftft FTFTTF TFTffT WW FF?T TTTTFT
FTTFFFft TTTW TTTTTT T% Fft ftft FTft gfl'1'115 FR^
3TFFFTTTT Frft T# FTTTTTT TFTft FTTTTFT FfF FlftFT
Fk<iftdRld TftftT i)J^*l ftrftt ddli?^*l iNdlfd* FFTfft
ftft FfttW FTFtrftftW ftft fftftW: ftFF T FFFTTTF FFFF
TTFF?Fl'1'1c;
ftt FFt FTFW FTFtrftt fftFRftt TTftfftTW Tfft FT-FTFTW
F^l H^tl*l Rlsi1£)i^ TTTfttr WT TTFT <=Hpl#f*l FTFFT 3TTFT
fftrrqft TTftft sftfftTT TFrfftF Fft FFft TF, TTFt FTT FftTFFTT
F=F FFFFWTF Ffff FFftftT? fFTFTTf Tfft ftTTRtT? FFTFft
FftT FdTFftri <m FTFtTfttFFtft tftflFFf FTTTT FTTTTTT WT
Ffft?F? Tft FFRF ftft TfFT ftfl FFFt T FTFTFRT ftfTFF
TfTTftTFT FTTTTTFF |^" ftft ftt FFt FTFFWF WTT T
TTftfttft ftfTTTftft ftfFTTT gfF T FftfFWF f|"^FFTT Tfft
TTftft? TRT? ftfFTTT gfFI
^ ^ "ftFFT TftFTft WRTftt T TF+Ttt Tff+TtfFTFft TRf f^ ft [...]
TftFTft FW FftT TTTRTft TRrtfT Tft fftftf, TTRRT ftTTTF fftft I
TTTTft TftFTft TTFTT ft T WTT TTTT TTff I " TwRfT WTT
TWftft,TlTTTTft+TT+ft, TW". 1 * F+ftw Roo% |
"ft ftft" ftftTT TRTfFT7 ftftf+T TTTfTfTftFTft TTTTTT ft+T fftrr |
ffrrr wrtt+w Tftr t wrrifttFft fwr ft+t twiRw? wft ftft
ftft, ftfF -jHcT|41 Tftf TTft, TTT <TIWI TTWfttWT 4TMo+l ilK^fti
f+TT (TftfTTft) ftWTI
"Combatants join Limbuwan", People's Review, X TTTcT ^ ° ° ^> I
^ wftfr wfr wwftf, fffnT (w> w T+Rf+ftFT7 fftftr, ^
ND
ftrftt Ro<\o | 3RTTRrf Rf ftft TTT T+Rf+rfFT7 t+TTTF tt tttrT
TTTTT TtftrrTTT ftW ft+T tftrr | tt+ TTT+T TTTW TTTTf TTTTRT
fTRrt T+TTTTT+t TTRftT TTTT WR WT ft+T TTW fftr ftf Rr^h
TTftfTRRT TTTW fftrr | TTT FFT? Tff TlRrff+T WW ftftr ftftf
ftf ftFFT f+Tft fftrr I TTftftT fftl WTTRrf, TTT FFT? TTff
TlRrff+T TTTTFT7, W^Tlft, TF Ro^o |
^ ^ % TTfT fftft fff? TTTRft -ft ftf Tlft+T WT "Banda, violence and
grocery", The Kathmandu Post, lo Trft RO<\0 \ TTrTftrftFTft WfTTT
WW fFFRfft ftTTT Rf Tft+ftR f^FfFFTfttTT TT fttft, ftW' ?777%
T ^7^Trfft TTfftT, T. 11 I
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
WT?i%W WT iffiw/Fft77/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
n
3. «Fif, ^f^T^ftfnnr
ddft*ft1 FF FTTF-TTFfftTgfTfftTfTT iJ^ddk+l* TTdfiU-ekftt
FTFFftt FTTft TFFft gfl FftfFFFTd" "ftftRT WFT TFFF
FFFFftft TFT Fft T FfdFFTT? 3TTTR RtTTF Fft FFRTTRd
FFTR fnft FW FftF?l^° ft TFt FTFFFFT FTfftr
TTft*TfFWf FFdT FTdf fftftt FF ftftT gf, W ftfttw Fftft
FTFFt FFWFTT? ftf? FFTFFFT TTrfft FFFTFTTTFWf FTdf
WFTTTTf ffwRTFT gfF FFFlf FFFTf FFRFTT TW TWTT
FTfTTTF ff TFFFTFT Fft FTFt gf I tRfTTFTTW "ftrWrft W
TTFFTFTT? TTFFT FTRF FFft Fftftft STTFFT TFF? I FF*t Fft
ft? ftft ft W ftt TFt FFFFWf iNdlfd* FFRFTT TTTtft FTF
FTfFT FTft F^FTTW Tft "ftftRT FF FRgf I FFFF TTF fFFfft
T W TFTTFTfgf FTFtrftt TftfTT TTRftFWf FTTFTFT Ffftft
TftfTT W FTFT FFFT FFTF FFFFWT TftF FftFWf FTfftrrf
FF F?F gf T TFTFT fFFFTT? FdTF FW?t FTTFTTT FftfFWf
TftfftFT FTFt Fft? TFt Ffftft FftdFTF TFFfft?FI ^
FTft FftRf JI Rlf jit FF WTJftTd RTFft FFFTFTFf W-
FMkd*^^df 'H^iH-HI Rl^RJi FTWt iftfeAlk-H* fttFFWf,
■?fTwft FF R00<\ FfftFfF fft FftfFTftt fftftr FTftftft
FTFFF fFTFT "TFTTTTFFFFT TTTFT fftfttl^^ FT TTftftft
FWT ftft FFt FRT TTTF FF?I FTWt FFT FTFTTft 3TTW
FFTFft TFTFTT FFFTft FRRlfftT? frft TTTTT "7ftftTFFTTTf FftF
^°dil^+l WTTT'H^FF^ 4'1+K W4l<r1d T ftft" WTTT" +lft+dfF<p+l
Wft TTTTF+" WT TTftrffT? TftftTFT7 TTT^| ircff TFTTW f+TfT
TTTlft T+ft yidl+l FT+TT ftf Trft fT TTT f/W I FW ftftft
TTfFTft ft" fff? fftRft ft+T WTI FTTFTTW Tiff fftTTT <W> ft
Wrft T TTftTTFTft TTftTTT ftft ^ T "ft T+Rft?TFTW FFTfft
TTTft+FT7 wftw W+t ftfTRfft wft ft+t ^ I "fftftfT, FTTRT
fftrfTTT+T ff TRT TTTTRT", Tfft "ffr+TfRw? Ttfftr TTft 11 ftftTT
Roo% TT TTTtft WTTrft ftfF I fWT RfFftft FTTTTT W+t ft"
fftlfftTf RS TTTtt Ro<\o +T TfRf fftfttT, TTT? TTT T TTfTRT
tt+TITT WTTFT7 fttf ftfTTT Tftrft fftft | ftf fftffft fRfTT (W>, ^ $
TTTtt ^ ° 1 ° I http://groups.google.com/ group/dfnblog/browse_fhread/
thread/bb8ad600cda5135b TT TTTRT W TTFF TWTT TTW fttwft
^F T TTW TftTTTT wRw TTTFTW TlfWT ftTTTT TTTTf wft
ftft ^ I TTftftT WTT TTTTfft, TTFF TWTT TTW fttw+T RFTT
ftlTFT.Ttft, IK. Wft Ro<\o |
^ R41f1f<?+1 <Tf 6dF<?<! TTTTT ft TTT+t dR+l+1 4TFvTe|R FffFft
Jeremy M. Weinstein, Inside Rebellion (-W,1=R  R00I3); ij.  ^0<\-?,0\l
TTRT+T TirftTTftFTFT TftTft" J<J + |41 |
^ Trftfr wtt TwrRrf, wtttiRt+" ftftr frr Tf+T frr, tttrt,
Ro ftTTtf; TiTTWrfft+RWft, TfT. ^1 ftrftt Ro<\o |
FFTT fTFtl ft TFTftRfl^^l Jftdli?^ Tfft FF FTTF wC^
TTTft FFFfft f1hF|R* TTFTTT Fftftt WF ftftTT fftfJFF I
FTftTftt FFT T ft*lddl TR FFTtftt TWTT TFFF ftftft
NO NO
FTFFFFft ftft ft FTFTFTFTFT TTFT frft TfFtTTT TTfftftF
TTTF?T?FF Fl*fftd TTTTT gfT, FFfft fftdFT iNdlfd* FFRTTf
FRtRTTFTF fftftw FTft ftft gfFI ™ Ffft RftWRT TFT
FRFF (t%FW) Ffft ftFTTTF TFF FRTF (FFTFFT) T TfTTTTT
•N ^ C-N "N NO  -N NO
TftftT ftH?*l FWT Tfft ftt TTF TTTT FF?, W F ft FTFTT
S\ NO C^,  NO NO CN
FkdR* TTft*TtFWT iNdlfd* "Wft Tfftw ^fttFW TF*T
gfF T FftTFFtft FFRTFT FFftftT? FTTTF FTF Ff T ftFT
FFFFTF FTft ftdTF FW FftTT FftF TtftsFfftF TrftT
TTFF? I ^ fftdTT dddWI ftftft Fd<=ll41 Fftft Hiding ^^-HI^H
T FTFftFWT FfdF FlRRgf T FftfFWft FWFftft ftft Tfft
ftft "gfFI TFt FTF QWM\ FTFtrftt FTfftft ftftft TTfftT FtF?
(ftilftl) FTF FdR Fftft ft, W TTFFT Fftft "pFT FFTTFF
TTFT Ftftft TftTT "glFF I ^ ftTTTTT ftftF FTFft Fftft TftftT
^ 'Til/TT' "FW FTfffT? WeRT WW TTTTftf+" Wfft+T TTfff fttr
ftftw Ft fFFT+f TTTft fWRT Trfftw I wftt TTTftffTFTFft fftftRrft
ft WT rft T TTT TTTT TTTftff+ TTTT TTT rft TTTRTtt Wfft
TTTirf ft+rrft t Tf-wrft wttw Tiff 1 fiRmidTf Trrf ^s ■%<?+!
Fftrr w+Tft wnrrft ftftw ft+iftl w ftf FftFrft tRt+t
TTftrff+ Trft ftftfl TrpTTFTft "ftl? ftft TftFTft +4TIH+1
fWlff ftl TTftf WTT f TftTT ftft TW fft I TWtft TftT
Tl7lfffftTft FT Til/TT T+ftftWI
^V TTTFTTW Tfff, ftTW, WTTT T FTTRT TTfftFTftT t+T TTTTf
RRTTTT TTftlT+FTFT TirffTftlFTft TTT t+T T"5TTT WT TTTftftT
TiftflTTTTWTTT TTft TTT ft I  TTftftT TTTT WTTiff, WI+R, FTTT,
N2
ftrftt Ro^o I ftTTTTT TTTTFTftF FFT WTFf RldFft^ Tftftft
F+ "Sft TT+" TTT Tlfftftt ft": "fftftr TTTfTTr TwRft WTT T^TTf
WT tiff IT.+1 ftr I RlTW TTT ftrTFTW Tiff FFFT I ft WTTftf
ftl Ttft TTT+T TrfTT RrWTT TTftfTTTT TRfW WTI FftFTFft
TlTTTTl TTT T ffT ft TTT Trfftftt ft I " TTftfr TTTT WTftftf,
ND
TRTTft, Y ftftTTT Roo\ |
^* TWRRT wfT  WTTiff, ftTTT, FTftt  Ro<\o I  ftf TFTTW
RFTTFTW TRftT fftft ftftf TTTT ftd I ftft "TTRftft TTffftr TRftT
fftrr ttt ftt "nfrft ftrffftT Rrfr tttt+1 T+rfftir ft+T fft t
FRTTTTft  TTTT+T fftF TTTTTftFTRTF  Tft fftTT  ftftftft fftftfl
fFFRTT? fftft ff ftftTRrfW ftf o^T^TTTWWft fft-T+TfTTft TTTTftt I
Rex Jones, "Sanskritization in Eastern Nepal", Ethnology, 1 ^> 19 5, Tf 1 K.;
Lionel Caplan, Land and Social Change in East Nepal: A Study of Hindu-
Tribal Relations (TRTT,  1^130) |  ftrTFTTT Tfftr TRftT TTftfTT
WUTT t+TTTT ft FTff, W ffft Tft+T fttT ftTRTFTWF TRftT
TlWlffr TfftR Tftft TlfftW TTTRRTT TTT+t ff+TTT ftt Ttft ^ I
"From Tribe to Peasant? The Limbus and the Nepalese State", Journal of
Peasant Studies, I^I.WlC", f.  ^1
^ Wftfr TTTRRT WTTiff, Tft+TT (TTTftlft) RlTTT Ttft, ^TTTT 3
ND
fftrTT roo% 1 fftrr ftftr fttft+T ftr frrRT TTfft ttt ^°°^ tt
TTTft TTffTft f+TT (TTffnft) ftTT ffTTRTTrft Tftf gftft |  ftf Tft
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT tffiw/Fft77/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
?o
Ff TTTf TTft*F?W TTTTT 3)iNdlfd* T fftFF FTTftfTT WFT
NO NO CN    C-n NO
tftftrgfFI  FfttFWTTf TTfftlFTTft RFFTFT ftftTFT ftdftTTd"
TFTTF FFftT ftftt T HMId FFFT ftftft *lft*dfi?^ ftft fftrr I
ftdTft ftftft FFFTft Tftft Tftfft FFRTftt FW  FFTfTTd"
FftfFWf TTFfttfftT? ftTTT FftF TTTTTT Tft W FfttFlWft tftftt I
FFFFT FFTF FTFFWTTf F=F FTFWTTF gJddFTFf WT
FTTR ft? gfftt FfttW FTftF FW Fffrft FTTFR gfF I "WTT
ftTTFFFT TFFRfT "STfttTW Rft T FTFW TTd iNdlfd*
Fftw ftF I ^3 W Ffftft fftWFTRTT ftTTFFFT ftrftt TFTfttT
FFftftT? ftFTFF TTFT FftRFTFFftRT FTdftd" TTTTT T Tfftftftft
TTFT TFTTT FTRF "StRtTW gfFI FftfFWF FFTT F&Ttt
FRFFTFTfft Fffftft? FFF TTTTT W FFTF, W Fftftftf FTWT
NO
TTTTRT "dFTFFftTTTf FRFTT FWFTTTf TTdFTFTTft FF?, FF
NO NO NO " NO
"dTTTFFftTF FfttFWf TtRttRf? FWF FftF Tftrft fF? T
fftdTTTf FfttW FTFTT FWT? Tft "dft TgrT I ^
FFTTTT ftFTftft Tgft T FTTFTF TRf FRtftdtw FFTTTd"
FFFFT FFTF FFFFWT Fd-FTFdFT dfftft T FfttW FFFftftT?
Tft Fift FTTFT FTFTT TTftt gfl ftTFT TTFT ftftft
ftTTFFftlFTf FfdTFTT? FF FFFft TTFfttT gfl ftrftt
FTTFTFT FfttFWf FWF-FF ftftt TFRtTT TTftwftwf
FWFf FTfFTFTf ftTTFWf TTF fftf T ftTTFFfF FFtftt
FTTFfttftf?FlFFftTTFFTTTf FFTFft WTTT FTF TftftRTgfl ^
TTFT FFFT T?TfftFfF?ft FRRTfftt TTF Fft TFFFT FFTF
FFFTT FFt ftFTFF FftFF fRftgTFJ WFT Tf FTF Fftw
TTFFFt TFFT FTTTT FlRtF fft T ftft WTTF fT FW ftfti ft
FFFFWT TTlRftTTftTT fftrri^0 FftF FTFTTft Ttft
ftl*dlpT>l*iul Ffftt TFTfttT TftftSTFW FTTFgfFI  FfttFWf
TTTftrft+T TftftTTTTT WTT W T TTTfTTft ftftf <H<+K*1| ftfff
TTT TTW tjTWTTT wft ftf ft I fftfF Tlfftr Tftt+T Tftr WWTFT7
ft WT, ffftFTW fTTRT TTfT+r TTfTTT Tfftr Tftf TTWT ftft ft I
TTf TTTf ^° ft WT+ft ^Tift TTTTTT TTftf fftft, W TTf f ^^ FT
TTfft TTTTftfTftTR" TTTftft ftf fftTT TWRRT ftf ffrf TRft ^rft
fftft | TTTTWT ftg", "TftTT TRftT TTTTTTT', t?W7 WTW (+16*11^',
Rooy)|
'fftftr T RfFTT TBTJfftt FffFfTTTTftfr TT fttft, /?W*/ 7777777
rTTftTrftft TTfftT, T. % I
'^TTftftT WTT WwRrfFT7, WTTTtf, frft Rooi^ TTfTtf, % ftrftt
RO<\o\
^^wfttTT TTTT WTTRrf,TFft ftf+Ttf,TT+TT, 1° ftrftt Ro<\o |
nd O ND
^ ? ° TTTFTTW "Tiff, T+Rft+Tft* T+RrTTft TTTTTTT TTFTT wf ftft^ |
TTTffTT TTFTT ft cftfftT fftftft T+rft \to #MnT TW TTTf
rft I  TTfttTT WTT  TTTTftf, WTTT" TTf+T TTTT, fTTftf, fTfft
Rooc |
FTTFFT FfFft-TTftft FTFF FFFfFF TRTFFT FSTF FTTTT ff
ft?l^
TFTF FTFFT ftTTFWf 3TFTFTT FTRFTFT fftft? FTFTT Tftftt
TTFF?I FftW FRRTTTf 3TTTFT FTTTT?TTT "ft^TT? T^FRgfF I ^
w ftrrr FRRrfftr? ft?TTT?FRTft tt? Ffft FFrfftFRrrf Ffft ft
W ftftf  Ffft FfttFWT fft*R FFTFFTft FF? FfttFWftftt
FFFFftft TfftW FTTft gfl ^ fttFF T WTTTftfF TTFT FFTF
FFFT ftft F3TTT ftTTFFTTTf FTF FFftftT? ftTTTTT FtftF? I
fftWTFT  FftT  ft  FFTF  FTFFWf  TFRTT  FTdFtd"  T
FTTFTftTT TTTT Fftftt FRFFTdft Frfft ftftT ftTTT FFftftw
TTTFgfFi ^v ftrwRrr? Frrftt ft? Ftftt fFft fft fftf
FFfFT FTftF fft FT FFt FTf ftrft TRT TFft Fl*f* ff*<-H
TFFI^
TF^00^, TTTTF FTF FRFFTdft fftft? tItTTTTF FFTTt I Tft-FfftF
FFFRfTT FTFF TfFT Fft Ffft Fftt TTF FfW I TTFTTd"
ftwRft? FTTTFTTF T FTFRTF? FFTW TTFFWf FftftTT FW
Tft FFgf I ^ ftftlftTT? FFftrfftrft FFTFft FT? FTF FFFFTF
FT TRTfFT ff fftfft FTftFTTFWft FTT FFFFTTTft FTTft
ftt+TTW ft WFT fF? I TWTT TFFtftT? FWFftft F?ft TFF?
TFTTf? FffftF gf I Fftt FFTFTF FRTRT T F# TTFT FSF FFFFF
F=F 3TFFFTTFT FTRF TTftftdfw ftft FT?7- FFFFTTTT
FFftftFfFFTt FTFtrfttFWf TTFFT FfdTFTT? "dtft T FfttFWF
^TTfttfT TTfT WWftf,TTFTT, % ftrftt Ro<\o |
ND ND
^?:? TTTFTTW Trff.^o frft Roo% W tttttTFTWT ftft+r tRttt
Tftft T ^1 frft Roo% TT TFttft fRffTTT TTftr+T TTWT TTlff,
TftFTW Tft fTfTTft "T^fftTTT Rtt+T TTTT fftwil fttFTW
TTTTfftFTft TTT+^T-TTftw TTTT? yu^4t| TftFTW TtRtT? TTTTT fT
ftw WTI FTfttTT TTTT TWftftFT,F^fftT, lo ftrftt Ro<\o |
^? TTftftT WTT WwRrfFT7, Fftt, RRTFT, TfTT. F+ftw Roo% |
Tfft fift TFTTf+T RT? TTT ftft ft": "FTft TJfTT W+T ftr WTT
T"5TWft, W WTT+f ftTT WftftrfFTft FTTft ffft t+RTTT TTTTft Tf
ft I " wfttTT TTTT WTTiff, fftTTT Roo% | ft^r TTTf+T ftftf+T
Rftt ftrr wttt TTfrrft fT: <NdlR+<T ft Tftftt wrftwT
"TftFTft TTTT TTWlffr+ ft Tftw I ftf ft fftrft ftftft" ft fftft
^ I TftFT7 TftT TfT WWT, W TftFTft ftftft TTT TTT TTT ft I "
WfttTT WTT WTTRrf, fftTTT Roo% |
^V TTfttTWrft TT+f+T ftf TTTTRT "ft TrTfFTFft Trftr ftt+t
TftFT7 WHTWTI FwRrr TTTT WTTiff, WTTT" TRTfftf TTFTfftf
TTTFT7,T+T^rft',ftrftt Ro<\o |
^^TTfttTTTTTT T-dftdfF<?, ttd'H(l,Q7wft5T, ftciMi ^oovftwftf
Ro<\o\
^^ RR Tfftr Roo% TT TTTf ffW Tff TiRrfff TTFTT ftft FTTT
FFTRT ft fftRRT TTfti TTftt TTftR TRTTTfT ".WT TTfft T
T+TSTftrT TTTfTT TTfFTft TfTTT Tftft I
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT tffiw/Fft77/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
??
T¥TTTTftrf oillH* >ddWftd*l dHldffd RftdHd fF? I ^3 W fftgfF<1V'1 W ftTFT FFFT ftTTFWf Fft ffft FRRTFFT fT ftr
TFf FFft TTTFTfRfT ft FTFFWF FTF FTT STRT 3TTT?ffttTFft tjfF, ftdTft ddltj^sft ft FTT fftft? FgW FRT FTJRT I ^
FFft fft fFTft fft  FTF FTfft TWTW  Ftft T%T fft
f^* dR*l*l FFTFW wfftFft #TI " ^T.  dM«l*<mfi<S|+) c^o|^|
TRFFT FTFFTft ftr?TT (FTFtrftt) W FFt TTRFt FFTR T FFTFR
Fft TftFTFft tftft? FTt FTTFTTT gfl FRFrTTTTf Fftft FTFfft
TTTTTTT TF?T, TWTF Frft fFFFFFRft T FFF FFRFTT ftF
ftft FRFgfFI ^ FTRTTTTf FRf TRf FFTft iNdlfd* FdTdft
FfwR (FTFtrftt) ft ftftftt FWRF FTTF FftT ftfti fftFF FftFF
ft TftTF FTFtrftt TTfftTTfFFTTTf Fl*fftd Tft FT?*t gfl
TWTf TRFTTTWF ftT?TT (FTFtTTftt) ft fftfRT TftTT TFF" FTF
FtftTT TF Tfft fftTFR WFT FTTTt FfdTFTT? ftf? FFTFft
TRftT gf I ft Tftf Tftt T FST TRTfFT FTFW Ftftftt gf, ftftr
TFfrr FFFf TFft FTftFfft TFFft gf T Tftf TFTFFT ftft "dTF
FFTFft TFTF FRrftt gf I ^ FTFTF FRFF Tftf ftftft Tftf
TTTTTft FTftt Tgft, W FTTf Fftftt FWftTTT TTTF FTTf Tftfft
TFTftt ftFFT Tftft fTTFR Fft FTTF Tftt Flff "Ffft fftw gf I <1vo
FFfft Tft FRft FFftft FTft FTftF ftFT FF FTT? I FFTfft
FTTf TftftT FFFTTT TTft*T? T ftFTTFT TF*T ftrftt "7fttrTW
TTFF FFFFTT gfF I ftWT (FTFftftt) TF FFFT FFFF ftFTFF
3TTFFT Tftftt FFTF fftftF Fft F?ft FFTft FTF/ft TRTTT FTF
^ TTT TTTTTT+Ttt TTTT Tft 6<r1IT«!IF<P+l TTWT ftft sTTTrft TJ T
TTFF TWTT TTW fttw ftftft Tf"5T TTTTT ftfttTRT TTTWT
Tfftw I FTTft Wf TTTT ff TTTff TT?T TRT TTRTft TJ I TTTFTTW
Tfff, nftfftrft fttWTft TTfffT? ftRTFTft t+T T"5TTTnT ttWT
TTT+T T+TftftrfFTft TWrft RRfT ft TftTfl TTftftT TTTT WTTfft,
T+ftr fwr+T +4di(i, +i6*ii^t', r^ Tft ^oio i
^ TTfttTT WTT WTTiff, ft+TT (TlffTfft) RlTTT fTT, TT+fT,
ftrftt ro<\o 1
'^wfttTT TTfT WTTiff, RRTFT, T+ftw Roo% |  fRrw ftf+TT
ND
(nfttnft) w Rftt ftnft f+TT (Trrftift) fttrft wft wwi
wftftr wftft 3Rwtft, ftrftt ro<\o \ ft+TT (TrffTrft) ft tt+tr
t+TtRrRT T+fTTtf WT ft+T ftftft | TTftftT wft TWffWT, TTTfW
Roo%\  SHJdWI ftft ^-i1f<?+1 ftft frHk*l + TTTT Tft TTTf T71
4W.R| WTTTT +lf+dfF<?+l dlf1*H lR^+1 -T^ft ftl+l <r1«!l$F<P
ftf fftrr I  WsjRl<H WTT Wdftdf, y^l+KF*? *H$cil, -T-lcft Ro<\o |
Rftt+t frr tttRr ttt+t ftftf+T t+trtt ffl twRrt wftft
wwftf, f+TT (Trffnft) Rftt frr t ftftft T+ffft ttttt, ttt/tt,
ftrftt ro<\o 1 t+tt (nftfnft) ft trw ffRft ftrftft wfw t
TftPR+f TTT ftft fftfti  TTftftT WTT WTTfft I  TTfTT ftt
ffTTRTT ftft" wfftFTft TTT TTftf ft" T ftft ftftgf ^ TTFt fft
TfT5TRT+" TRTTT WT Tlftr I  TWtfT WTT WTTiff, ftft Wft
TfffT.FTftt RO<\o I
n° WiRw TTTft WTTiff, ffftw?ffTTTTW,ftfrtt Ro<\o |
tf roo$ Tftrr FFfttftr? ftrr ft ffftf Rtfttf FFftfftr?
ftftftft TFT FRTTT gfFI Fftrfftt FF T FFTRT, FTftftt
FW FTftft Ffft FTFTft 3lF TTFT W "FTTFWF TTTtft WW
ffFFTF^FTFF: *+Hli"FTfftFWTTTTTOTFFfF, FiN*dl*l
FtFFFI FtftF Ffftftt FFWRfft FRTTFTT FFftftT? Tftfw,
FWT FTTFF, FFTF FTFW, FWftfW T FTT FTFTFFftRftt
FdlHFlR* ilH-y*! TTTF "ftftr TRftftfft ft I TWFt F/FFF
TRFFT ft FfTFFTFTTI TFTffT iNdlfd* "^TTFFftfF fftTTTft
fftFF FWF ftft TTTftft FTHTTTtTT fftTTTft fftFT TfFWT
FTTTTTT T?F gfl  W FTTTF T iNdlfd*! FFFTF FTFTTF ftft
' NO
TTTTFT FSTTTfftT? FTftft ftftt TfFF TFTFF Ffft FTT? T FT
ftRft*! d1idR*Hf FRTTT MA*\A JlRftft <:WA\£ Ffftf diftd
ftFTftffgfl
FfftftTT ftftt TfFT FTTT¥TTTT TTTtft iNdlfd* Fftfw TTWTF:
fftrftTFgfFI FFftftT? TTdfw FT fftTTT TRTTfFTFWTF FF
Roo\ TRFT T?rftRT Tft FRFtdT FTW TRF^ tftrr T FftF?ft
FffttRf iliftl TW FftTT TTTTF !3^lS FtdT fdftdTT FdFTFT
FFTFTFt FdTT (lS*,o) FftfW fftrTTF FTF! ^ fftFTTT ftt
FdFTFFFft FF F?T TTFT 3TRRTfftT? "FTTW F?^FT FdTT TTTtftfft
TtftTTT? ftl fftft FTFFWF 3TFTRFT FT¥nW# FWFFF
FFTftRT fft Fgftl TWTf ftftt FFFTf FF fftTTFTft FFftftT?
"dTF FTTFTTT TTTtft FRft TFTF TTT Fff?F? I "SFftrFRT T Tftf
^ftWW FfFT FFFTftftRT gJddFTFF FFftft Fft ftftTFFF
TTFF?FI TTftfftFft FlfftTTRW fftFFft FFTFft T TTTFTfftF Fft
TftgfF ftdTft FTTftT fftfTFW T FFTF FFfFFTTTf TROT
TFTFFgfFI FTTFT FTfWft FTTft FTTft TTF Fft TF Tft TTTT
ftFT TftfftFTTTf FTfTTftt FFFRT ftr?FI
fftFT FWlFftFT FTFtTTfttFF FFt "bRtFI FRTFT tftFTftt
TTftWTFFTft FFFFTWF FF? FTT WTft fftarftftr 3?RF R?dlff*l
Ff ftdftftf T FTFTT FRtft?TtFWft 3TTT?TFTT FTT TftFT ttt?
trt FFTft *lft*d?*l FFF TTfft? fW ftrftft TTFTTft FTFTT
TTFTTd FTFF tftFTTFT Fft Ffft FfW FT*Tift FWTF FTfft
n<] Trftfr wfT wwiff, f+TT (Trffnft) ftftr T+ffft ttttt,
ND
ffTTTR, T+ftw Roo% |
n1' Trftfr tttt wwiff, Tf+TT (TrffTTft) Rftt frr T ftftft
ND
ftfft TTTT, TTfTT, TTTtt RO<\0 \ ftfFtf "Yadav-led faction to launch
'people's war'", myrepublica.com, ^ TTTfW ^°°^> I
<)V? "fTRT TRTTTff+F ft TTW? Ro 1 o-,^TftftrTTtt Ro<\o |
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT tffiw/Fft7/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
??
FTTFtTfttFFtT fftTTTft TRTFTT Fftft Tftrft TRftft fftftt I <1vv
ftrft Tfft tw wrft *ift*df*l ftftR ffftf ftft fRf
ftWTFl'1**
1.  Hi<£fe<?v *ktHui*l *iral"TR!fli*l 3i%r
FFftffftTT fftTTTft TftftT T FFfttftFFWFT FTTfttFWf TROT
Tftft FR? Fft FRT ftr fttFFF I TftffftfttT TFTTF TTTTTT FTTF
NO NO ^ -N
ftftW FWR fTlftfft ft T TfTFTff FF !^° FT FTFF FFTF
TTftft TRFFTft TFRTtRFT? TtftTFTTTf FTTFT FWFWf
FFRRTTf TRTfftRT Fft ftrft fftfti m FF l^o T?T
HR^ftdHR? iNdlfd* Hldl^i^tl Tfft Fftt slRsldM ift-'Rllfft TT
Tft FFTFFFFTFFTFFTft FFft TtfTTftlFftf I TfttTRTfFTFTF
FTTFFft TTTft FTTftft TFTftF FFftftT? ftTTFW?T FTT?TRpFTTf
FW FFTFft STRTTFtftTTT Ffftft FRR FR+T ftdT Tfft FF WTTF
gfF I W Tftftt FFTFTT fft fftFTTT FRFRTW FgfTfft FFTftt
TTftTTT? FTF fttW TTRtft TTTTTT FTTFF FTW "ftRT-
"TTFTFFFlfft WFT FTTFft fftTT ftft fF? I
FFfR^I*! HFIdlpT>l* TfftTFTtFFl^^0 HR?*1 dHIWI FW
FFt TFt FTTTF WFT iNdlfd* FTOTTF TTTT TFTTT "WT
"^ftftr ro<\o n +i6*n^1+i ftrw TiRy^ fti+1 fftrTftTww
TTRT fftirftt Tf (ffff) W T+Rf+rfFTft FTTftft TftfTftf WTF" ft%T
TTRT TftftT fftrftf fftTT (TfTTTftff) W TTRfft Tfftt TFR ftl
ffff+T WT TTT RlWT t+TT+T Tftff+T TTTTTTftftlft ft TTWTT
ftft  TRfTRT  RRTTR  TftTTft  ffff+T  WftftrfFTft  T+TCTlft+T
TTT+Ttf TTRTTFTW WW.  ftl  fftyrw wft:  "Wtt T ffff+T
ffTTftfFTftr fft', srmyfftE; R^ ftftr ro<\o\ ttIftw ttt trt
TTTTft TftFTft ffFT fFFRTT? WTt I ffftff+T WftftrfFTft FT+TT+T
WtTcT TTftFTW TTft TRW TRR Tn TFtf ftft+Wlft TTftt fTTF I
ftftT TF+fn, "ffffgRT TR+Ttf TTft ftTTTT''  */PrfV<,  R3 ftftr
RO<\o\
^ &/6H/«g WFft fftft TTTRT "UML cadre dies", ftf FT+T SffNft
fftR ffrR TRTTR Wft. 1*  ftftf RO<\o |  TTT+t Tffft TTTR,
*/Pdv< ft nRf fftrrftftR w TnrRFTFfFF fttw ftf wft. w tb"
£ n I  "T+TTTTT ^ITTn TFf wR +lf+df+l fTf', */PrfV<, 1\t
Tfftr Ro<\o 1
m TTTT fftfFFft TTT: TTTrft ftftftf T WIRTft iM-flfftl TftFTTtft
TffT Tfftftf I TTTTft fftrftf TfTT <IMl41 TTWT fftrftf TnTT
(TTTftftf) TTT ftf TRT Tftfft ftl Wlfftf TF+TTft Tf 1^^, n
TTTTT fftfft" fftftf wftTFTFft TTTftf? WTTT WrftFTFft ftfT
ftft fftftfl Tf 1^13^ ft TrTftfrTTlfft" ftfWT TRftl TT TTTTT
TRW fTT TTf n TTTTftTT ft TRT Tffftrftf I TTTTT fTTFT7 ftrff
TTRftT ftrfT TTTTFT7 T ffftw: +l64Tlftfl| TTTTft TT+TTWTTTft
ftTfT fttWTT TTTTftrRT nftrTft TTTW TTTTFT7 ff ft I
^^TTfttTT TTTT WTfttrf, TRTtfA ftrftt Ro<\o |
FTFFFWT FTTTFtRf? fftTTFFT FFfTftF fftftt I w Ff !^°
HBflf^*! m\UM\ iHT^I F^t FTT iti*li+ll ftftt ftTTft TFTfttT
TF T TFW Ft%T, 3f?FFFFfFF dP**l FWRF TTFT TTFT
TFftftTF Tftrft FFFt FWTTTTTf TfttT TTT FTFTT "fftftt FTFR
Ffftft FTTTftl FTT FFFTft Flfft ftFF ftTFT FTFFt TT?FTTTf
Ffftftt FTTTt I TFFt FTT ftrFWTff ftTFT fftTTft TTftftT TTTtft
3TFft FTfftft "WW FTFftrTFFT ft FFTFF fftWOT FFTftt I
NO
F^rrrrft Rfftf Fft ftftt frft Rtf Fft t ftfttftt ftrft
FT¥IFTTFTTTf ftFTfftFFtl TTFftfftF? TTdfFFtft FFFTf TTTTTtftr?
TTTTTT ftFgfF I Fft TTdTFT FFTF FFFT ftTTFFFT FFFRF FtT
Fft TTd FWfT fttftr? I w FdlHFlR* FFft FTOTTTF Tfft
FTFTTft FTFTTft fftrf TTFF?!^0 FftRFft FF?^ FTft
TFTFFTft iNdlfd*iul*l TffTWTT FTTT Tfft 3TTWT TTTFF
flildd iNil*l TTf Hldl*! FFFT fttft Fgftr T iNAMId FTT TTF
FdTT TTTtft Tftftnf FT1F FFT TTTRJgfF I ^
^ WfftfftnTft" WT FTWWT TTft T TTRftT t\41*1141 F<?41d+1 TTTf
TRWWrft "TTF-ffttTT TTRT" ft TRT ftrT+T ^f T "ffT+T Tfff
TFffT" n "TTFffTW Tiff ffT" Tft WTWT ftf+T WTI "Nepali
Politics: People-Parties Interface", in David Gellner (ed.), Resistance and the
State: Nepalese Experiences (TTf fftft, ROO^yy. ^ U.V I "iNdlfd +
ftftwf TT+TTRW? %T TWR "WTTT+f ftr TT Tftt | TWrft Tft
TTTTTft TTWn TfTT TTTTfft ft ftf ft TTTf f^ft ftr TTFRft I
fftftT ftft?TT TTTT "TRRT TTTT ft TRTTft TTF FW T?WT ft TTRRT
WTt I " Wf WTF, "Obstacles to Local Leadership and Democracy", in David
Gellner and Krishna Hachhethu (eds.), Local Democracy in South Asia (New
Delhi, 2008),T. RC I
n% "TTWtT TTft TTRR ft? TFW?" FTftrfft? TfTT TlRrfftT WTTTT+T
TFfT TTTTTTT Tf RFlTWft TTWT f<WIFI+l FTTT? I "Relief teacher
quotas for current FY annulled", Republica, "RY ftpTtt RO<\0 | TrTTTT+T
TRfTW TTTT f FTTTFT TRftTRT fft TRT ftft I  TFftf, TTTTWfl T
nfttnft fn wrw tttt TTTT^wff wfftrTFT7- Tftftt ftftf ttft?
WTfTRITft TRftff+ T^rrft TTTTF TTITf TTTTWf fT WT I "TFftf,
TTTTWft T fftftf ftTT ft fftft+T TTftft?'', =7ft vffiw, ift RO<\o |
fftftft RTTT fftrfTT ftm TTTR ftT TTRT TTFT+FTFft i, Tft
T#TfjRTT ft TfTTtft TTTTftn WWT+f fftftfl TTTTftft Tl + ft TTT
Rf TTTTTfFF TTT T?TTftft "WtRrT ftftft" WTTT TTf fftn T
TTTT+T ftm ftf TTFft fftftf TTTTfTR TTTWT TTTTT+f TrftT T
T+Tftt+T TTTTfRTFTW TTftw ff :fT+ TTTT+T TtfTTTT fffrTFT7 fftft
TTFTWt tftft I "Unity's illegal operation rakes in Rs. 6 billion", Republica,
R. 1 Tfftr ^ 010 T "Unity scam: Our collective failure", Republica, R. K. f
RO<\0\
Fftf "Nepali Politics: People-Parties Interface", nfft TTfftT, T.
1^1-1^^I
n<1 "TRWRT "gftf fttftf" Wft W ^° ftf^W TWT nftft TTTW
FfFTf I  TTTRTTTTft fft fTTT ^T Trftft TftFTFft TTfttft WT
nfft7^ I Tift Rttt? t fftrftf Trrfffn WTI FTftfr wrft wwiff,
T+ftft, «. ftftr Roo% I Rrifi + I FT? TTT nTTTft+TT+fff w/n
TTTFTT ftf ft:  'W Rf TTTft TWrft (TRT TTTTT ftD  TTFTT
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT tffiw/Fft7/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
13
■fttWTFTTTTftTft  FTTFTTT  ftftft T ftTFT FFTTTTFTT  Frft
NO
ftRtftt fft Tgf^ fftt FTfTrftt ttf ft FTFgfi  Ffft
FFTFTT "ftTWTWFWT FlfftF T tftfftFTT FftF, FTFFft ftWTfT,
+Hd4ft il^d^llHd fftFft TFTfttT TFRFF d<=l<-H I Ffff Hil^Nd*
ffFftiTF^ TftgfT I n? Ffftftt Ffttft F3fftf% TWT "5TTTFRRT
NO '   -N NO NO
FfftftTT Tffft FftRRRTW TTFFFRTT? ftftttrFFRRT TftgfTI
FTFT "dTFTT P^Rt) RdRJi 3TTTFT ^Kli *lft*df^^Hf FTFFF
TTft TRF FftF?, TWTF Frft FRFf TfFftt TTfFRT FTTT Flftf
FfttFWRf ftftr fftF FftF? T FfttFWTTf TROT ftft TFRT Tft
Tff?F?l ftt Fft FRftt FtFTfF fftftTFtft Tft fT FTT? T
TftfttftTftf TTftt FRTTT FTFRFT FRTFR ftft fT FFgf I nv
TftftT TTTTft fftft TTT Wffft I ftff+T TRWFTft mrft TTTTRf+t
ftftrfft  TTft+T  fftRl  TTTft  "T5TT  ftf  WWr  TTRftT  Trfftftt
nftfnftFTTfft tw ft+ft nfttnftFTft mri ^nrr wrr
T+Rf+rf fttTRTT ft I TTW fftT TTRftT nffnft T+Rf+ft ffl "
TTftftT WTT WTTiff, TftfW Roo% | fftftf tttt Y/T.Y I
n^ TTTW RtTT, TRTTTT T ftRlFW ftftWTTTFT7 ft+T TR+Ttf
ftWRFlft TT TTfff frft TTTTTf+TTTTT £<-£<r1l ftlTTF fftw+T WTI
TTfttTT TTTT, WTTfft, ftTHR, TTTtt Ro 1 o | Trtftr T RfTTTTTT+T
ftWTFTWT ftftTTTT+T ftWTFTW ftt WW fftTTT7 | ftrftt Trfftr T
RlwIRW+l t>*IF<P*H ^TTixbl ftftft TTTT TTRftT WJ*\ fft<|41 TFf
ftft I wftftr TTWf, WTftft,T+rsnff; TTTT: Ro<\o | trr m" ft+T
"TTTTft TTF fftftf, "FTft yilll-fl+l Tiff TTRft TRR TTRT TfTTf+t
Wtm 1 o ftft 1 ^ FFF Tfftt fftftf I" fwRtt WTT, TTinftf,
WIH.ftprtt Ro<\o | TT, 4||fft+l TRT TlciF<P<! ftft TFTT" ilte^fl
"ffT+TTTft TRTTTT ftt T7" | TTT Trfftrn y6l3H+l f/^ ,wf? t+TT+t
Tiff Tft TfTFTTft Tftf I TTT Rwftt TTTT fTT+f TTWT T ftftf fft
TT+ ^r I" twRrt tttt, wwftrf, Tf+n (nfttnft), Rftt ftfr
TTTRRTT, TTTfW Roo% I
n? TTf ^°°^  W TTRftT ff+TTFTft fftWT Tftftrrft fffftf T
ftftr+T ftten Trft ftftftftrft TftwiTft+ tttt TTftrftr tttt
ftft Tf l TTTFTTW Tiff, TTTtTT TlftrfftFT7 TWT TTRftT TTftftT
TfTTTlFTft TTTTTft RlT Trfftr |  ftfftf Tlftftrft 1K.K. I
nV:tWR7TftTwRft TTTftf WW ftf TTftft ftt+mft ftfTWT Rfft
T+TTfTTn ftfrwffFTTfft TTTTTT ftf ft I TTTf TTTTRT fftftr Tfftf
TWT ftftrwff ftftrTFTft TfTRT TTRTW TTfFTftF FTF FTFTFTF ff
TTWI  ftfFWT ftftrfft ftf T Tft ftf TTWft RfTTTTT ftt+
fftRrrn ftwtt Twrrf ftftg7 I wftftr tttt, wwRrf, Trftft,
SftsR Roo%; Pri_h4\iy ftrftt Ro<\o | TTT+T frft ftt+T ftft ftt+
WTI FTTFTTW Tift, fTT TTTTTT TWrf ftftTTFTft TRTftTT
+TtRtTW w4nttFT7Fft fT TSTFT fttFTft WTT TTTftf ftfTWT+T
WTTRT fcjaf TSTTWT T Tft  TF ftftftf Fftft  fFTTT TRTjf |
w^Rrr tttt wwiff, ftftTT, wftft,ftftw roo% \ tttt wm
ftf Wft+T ftft" RFTTFTW WTTT TTfFTft ftft WRTn ftft
TTW37 I  'ftwiTF FTTft FTTn wf WTTT" TTfFTft ftfF fftft WW I
WrftifttFT7 ftft TT t+rt+t Tiff TftFTTtft ft iftajdj  fTFFTft
ftftnft TTT TftTT TTWT FWT TTfFTft ftrrft T+ftr TTWTI
WTTT TTfFTft ftFT ffWT TTlft ft ftidTId WT Tfftf I " TTftfT
TTTT WwRrf, Wf+R,TfIFTT, TTTTW Roo%
ftrftt FTTFTTT d*IH£l T fffttftTT fTTTTT TffttFTTd" TftfW,
TFFRT TTFT 3ft?FTFWTFT FFfTFTft TFTftft fF? I ^K K W FTFT
TRTTT FW T TftftT FTT FTFTFWf TTTFTTFT FftTTT ftftt
NO NO NO CN
fF?l FfttFFtft TftfttftTftf ftlTTT TTT dpRJ*l FlfftTTT
3ft?FTTFWTTf Tfft FTF fftFTftTT fT FTFfF I n5
"R.  H\%M\ «MR
iNdlfd* TFTF T TFTTT "ftTWTFTFWT fftTTT TfFft FW TTf
TftTHftftr WFT FTTtTTfttFF Ttftttrft Fftrrftftt "ftFFT Tft"F
ftfl nis FfttW FTFTFT TRFFFRfft FFTFTFTT ftft FFFTFF
Tftt I nc TFRTT "FTftft FFTFTTTTf TTFFTFF Fft TTft fFTFTT?
NO NO
Fftt T FTftft Ffft TFt fftFFTT? ft Tftftt gf I SRFFt fttWdW
TTF: TftftT TTT FTFTFF FT Hldlffd FWF TTTF fftftFFFftlF
m RRTFT+T F+ Tn nTWrft+TT+ff WWT, "iN-flfd*  TTftftT
RFTTrwn frrftfT ftr Trfftr+T ftfr fftrr rftf i ft+" ftn TTrff
nfftrn TftrrTftf ftf fttr ftrft ftftT TftTj" wftfr wfr
WTTRrf, TTFTT, TTTfW  ROO\\  "YCL, YF bury hatchet for tender
moolah", The Kathmandu Post, 1^ fttTTTT ROOC, |
^^'blsRl'H TTTfT"T-d^Rf,<?yftFl,RftTi, Roo% | TTTFTftTTftr
N2
ftTT %W T TTTTR ffWTT ff WW I WTTRT Trfftt, "TT Tift ftwRT
W1Tft1ff+  fftft7"  */PrfV<,  R<3  Tft  RO<\0;  3RfT  TRTt,  "Tft
ftrftfrftr t ftftw fnrrr" ftw, 1^ tRt ro<\o \ twt ftftff
wt? T-ftFT iiftyft fftrrn wft tw+1 ttttwt W ft ttwt l
TTftftT TTTT WTTiff, TTT, ftf ftt RO<\o | TT, T-ftFT ftftrft TTTTTT
TRTTTT TftRTT ftf TTTTTft ITfft WT TTT ftft Tftft | ftrftt
TTTFTTTT ftWT fftfrft ftf ftwft W+TTTT Tlfft^ | TTftftT
TTTT WTTiff, Tftft TTTft+R TTTT  (RT) RFTT TTTftf ftrT,
ftrftt ro<\o i
nis Rtrt RriftrrtT Tf ro<\o tt ftrrft tttt Trftfrn ^.%
ftf^wft ttwif tRtf+1 ttf ft 31.1 ftftrftt ff Tftftft Rmr
WW ftl TfrfW+ft TTTTftT? RTT ftft WW (^Y.^ ftftTT) I
wft, TTftftT TTTRT ftft Tj ftrn «.YF ftftsiW fftrr ft" T WWT
TTTTFT7  Fftft  fftTTT  ftfTT  m.S  ftfsiW  fftl  "TWT  ftftftr
ttfwt;', ftf Frfftr I TRwtftf wewnwrrft TTTTFWwft"
ftftftf WTTfTfTF fTRT 1 TTE~o TFFWTaft 1Y3 ftTsrrr^rrT^^r
W TTf Rooi^ TT ftTTRT+1 TTTT l^ftf" fftfti fttlT ftfTRT
TTRTWT TTTf TTRRT TFfn TWrftTTTRT nft ^1 TTf?TrffTTTTT+f
TTTT l^^ft W WTTTTWTftf TTf Rooi^ y Roo% ft WTTf
www.transparency.org/policy_research/ surveys_indices/cpi/2009/ TT TTWT
T71 TTT^T ftftf TTTTF T iNdldl+iT+l tRtTTFT7 WT" Fftftf
TTTTTW TTf, "Politics and corruption mar health care in Nepal", The
Lancet, Tf 3W, f. ^31, 1 ^ ff R0<\0 \
nc TTRftrr TT+Ttt twt fft nftfftrTTft ftm fftwrft
nftfnftfTTF Tift ftf F+ W+T fftrr | TTf Rooc, tt nftfnftrnTT
Tift yidlF*? 4-MM41 TTT 'H^ld+l mT Tftf fTRT TFTT W+T fftrr |
W ftf TTT TFTTTft RTTT TTTTTftft" TTft tttttWTT ft WT frm"
TW Tn nfttnft Trrft+Tft twt fftff wfti twtrt ttw,
-nrlnftRTF" Tift w, ^iRity, iv ftrTtf^oTO i
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT tffiw/Fft7/ ft  1%Y, ?<? WftW ?o<}o
?Y
TfF FT FTFTFT T TFT FFFFTTFF FtftFTF F=F fftFTFFfttF
FTTPW fF?fl m FTTTTTT fF FTTTTTfttFFTT TFTFTTTfft
TFTFTT TTTT ftTftf I FTFTTT fftWFTRFF FF FTT ftrftt FTFt
FTRft fftftt: FftTFFtft "TFRFF fftTTFTT TTTtft gJddFTFTftt TWT
Fft FWFTTRd ftft TTFft Fgftr T ftTFTTT ftft FfttFFTT ft
T?W FFTFftt ftRftgf I FTft FTFt FT? Tftt WfFF FTF TTFF
■gtfttl "^° FffF Roo\ TT FTTTTTTd FTfftffTTFfgf Fff TFRTF
FTftFTTTT FfttFftr? FTTF FTWt T Ffftftf TTTftft "FtWFTTFT
FTWt fftiW FTft Fft gflftTT fftFTF I
TTFFTT T?ft ftttftF? FTTTfttf TFft fftTTTT ftft fftrftt ftFft
NO NO
FFJgf, W"W"ft^TFFfftFTrrftFTTfFFFTTfftFfF?l FFTFTFTT
TTTtft, Tftf TTftft?d?FFFftftt FTTTT ^WFTTTlf ftft TffttftTftf
TTWRR FFRFftf FTFFTft FTTFTTT FFTFft FRF? I ^ ftftRW
FTFTft FTFT FTOTTft ftftft fTTT ft T TftftftT 3TTTFT
FFftft?FW?T TTftWT Fft FFgfF Tft FRT WfFFTT 4ifldd
FWFgil FTFTT fft wftftFTfft 3TTT?TF TFFT Fftftftt
TftTTTTT FFFT Fft*T Tgfrfft Fftt TTTF ftft gf, Fift TW
*|ft*df*l Hldlffd*! itH^dl FPit* FTFF FT FTFGFI*! ff?T
TftfTJ^
FTFTTTfttft TTW FTTft wftft FTTTf TftftFTT WRftft TF ftR?
TfFT ftfT FWfttl FFTTTFf T WRT Fftft FTFTFTT TTT
FTFTFFFT FTTftT fftftFTT FFTTFFTTTf ftftt fF FW FftTFT
FtrW ftftFTF gffl ^ Tftt T FST TRTfFT FTTTTfttFWTTf
d^T ftT FF Tfttftftf FFTF FFfFFTTTf FFTFF Fift I ^v
FTFTFTT «Tdli?*ftl FFFt dHiiftltl FF? Hldli?*ftl ddli^P*!
ftTTTT FFF FTTft gf I TTFft FTt "ftrWRrt T?R?TT ftt FTFTFWf
FTRTTRFf dl*BflH Fftft TTdf FTTTf FT1F ftft Tftftt gfl
FTFt Tfftftftfft ft fft FRftt TTT TTFft <=lf ftftcd T FT Tftft TTFT
F=F FFFFFftRftt FTTFft TftTTT?TTTf FFft fftft? Fft ftftT gfl
FST TfftF ftTFTTT TF TftftftF Ff? FTT ftrft Tft: 'FrfftftTTft
ft FWFFTTTf Tftt ftftft gfl fftTTTTf FfttFWT FWT WTFT
WW FfT TFF TFFTT gfFI ftWTFFTd" FfttFFTT TWt Fft
Fft?TT gfF I"*1"
Tftf T FFTF FTFFWf FFRFTWF FTSTTT T TTTFT fftftidl*!
ft, FTft FfftrftT ftft I  FFFTF T Wftftftt FFT FFTft Tftt T
1 NO NO CN
FST TTFf TTFT Fftr ftFTTTTT FTT FFTTTFFFT FFFft Frftft
WTF ft I FFTF FFfW T FTFft RTFFW FTFTftt FFT
FFftftT FTftt fftrftTR gfFI W iNdlP* FF T TFftftRT
TTWtd" TTTF FTTT fftfttW tftnjfttF? FTFFt TTft FFFRT
FgftTi'1" TTFftfftFW TTF: ftFT FRT TRrTT TTTtft FFTF
FTfWTTTf TROT fftftdFI ftt fftfTFFFTft FfttFWTTf FTTTft
FTTTT, ftFT TftftT ftFT T TTFFFTFT FftftRfftt FWT TFFF
FftFWFFTFgfFI TWTf FFTTTFT ftt fftftFft TTTTTft FWTTd
FTfftF TRJgfFI Ff? FTT TTTW Fftft ftftTWjft FTTFFT:
"TftfftFTTTf Tfft FFTF FTf FTRtrftt gf T FFTF FFfTTTf ftft
Tftf FTftF? I  FFTF FFfTft TTF FTTF fftft ft, Tftftt TTF
m WiRw TTTT T^wriffw, fftftr fftTTffFT7, FTTT: ^oovftprtt
N_ N_
ro<\o\ "iiiygi^M-ft R^k*ii eR^++l ftrr ff Rkdi+1 Rtt ftl
"Students go berserk over college tender", The Kathmandu Post,  %. fTF
roo% i  "fftrrTTT+T TTwrftrn fff? tttttf? tritttt w
ftWTWIW TTTT ft+t FTT W+t TJ |  tRR Tift TTTTT WTI "FTftfr
TTTT WwRrf, fTTTTTW, ftftrTT Ro<\o |
H%l^d WTTTWnftf, TTTfT, RY ftftr Roo% |
^ "ftRn <NdlR+ +kt<1 ww fftf i w, tfwni wrftft+TT
TftrWI"WiRl'H WTT Wdftdf,TTTRtRtTTT WW,V ftfTtt^OTO |
W TTTftff+ TTTT WTTTW "Tlfft ftft Rn ftftg71  T+f TiTT ftfftfl
^ TTTFTTW TTrfft, Tf Ro<\o  ftftrn fWTRT nftfTfft T f+T
+ lft+ftfH+l ^|yft+ Rctk^ Tftft yit£f+l +|f+ftF<?41d ft FFT
fT ^TTf I  "Curfew in Simkot after NC, Maoists clash", The Kathmandu Post,
c ftftr ro<\o i Tf ^00^> ft wrr TTTfrn nftfnft t rwt
wft+rfFT7ftFn FFT+f "ffTT ft TTft I TTRftT nftfnftFTft TRR Tn
ftftrmft fttt ftrft fft fr TR+f fftftfl ttt ftftrRnft
nftfnftFT Fnft wft+rf Twft wft n^ft w Rnft wrrrft TTTTt
T+Rf+rf TTRft" i wftfr tttt wwRrf, nffTTft t Rnft Rftt
TfftTFT, ftftr Roo% |
^ TWRRT WTT WTTftftr, FTTS7, TTT, TTTRT, TfT, TTTtf-nft
Ro<\o |  TRT 3.T?.3 W Fftftfl
^V "tRft TfftFT wwR nftfnftfTT ftfnrr Trwft, Trwft
nftfnft+f TTTT TTTTftfT TTTTI  WTTT" WfF^Tlft nfttFTft ft
FTWR+T ffl  W, ftnFTft fttFTnfft+f fTWTT fTTTT | " TTftftT
TTTT WTTiff,nTWrft+R+ff, TfTT. 1* F+ftw Roo% |
^^TTftfT TTTT wwRrf, WTTT, ro ftpftf Ro<\o I
N_ N_
^" ftTTTWTW TTTftT? TWTW W wft+rf+T TTTW TTTTftft TTRftT
WTTT" TTf+T TW Tn fWTT ftlRTft fWT fftftf ^ T TTTft ftTTTT
ftft IgrTTrft ^ |  Tftfttt, f+ft TTRftT WTTT" TRTfft T+f R+ Tn
fnnft wttft Rrttr Ttrft gdin+1 fftft I Trftftr tttt, wwiff,
ftfTtt^OTOI !TRTfT+T TRR Tn nTTTft+R+ff TTRT TTT TTFT7 T
TTTTT FT+f FTT ftft TTTTWT, "ftftr TWT <NdlR+ TTTFTft t^TTT
TTfTft ft^TT RR+T fftrr ftr TTT ^ I  f+T, Tfft TWrfft+R TTTT,
ftwr wttwt ftf t nffrrft ftft r+ n ft tttrt ttttt ftw
WTI  ffftFT7 WTT" TTTT ftftr T RTftnT ftft frfftr fft I  TTTftft
WTTT" TTfTft TfTFT TTTTt TTT TTF FftFTFft ffaTTTf fT WTt I
Tf Rocm  ft  c;  ftft  ^  TTfftTRRT TnTT %TT TTTft TOftf
ftftrft l" w^Rrr wtt Twnftf, wftrw roo% \  ttRw tf
RlTTIFTn ftft wft TTTTT TTFTft ffft I TrftfWT+T R+ TT+TT+f
TTFT "TTfttft T^FR+f FTTT T+T+f tftn TTr%T xrftftft TTT
tTRtt^I WT fftw +lf+dfF<? WTT TTTT TWTI " 'tTlsRi'H WTT
WTTftf, fftTTT Roo% | TTFTTW RT? Tn WT+TT+T TfTR "WTTT"
TTf+T nfftTFT7 WWT 'FTftft wff TTTTft ftft TTT te^lH+1 fflft
Wttft FTftnft TFTfT rft | -' TTftftr TTTT WTTfft, Roo% |
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT tffiw/Fft7/ ft  1%Y, ?<? WftW ?o<}o
?*
TROT tftft Ftl"^15 FWFF^ fftfft T FFTF FTFFF Tfft
FTFTFF TTTF FfF I FfttFFfftFT fft Tfft FFfttftrft TTF FFTFF
FFTTF TTF Tft FF?Fft FFR TTft ft I
TFfftT TTTtft ftt TRT "TRW FTF fttw FfttFWf FTFRFFdT ftft
ftl FFTF FTf T FTTftft fftftFW FTT T?TT?ftt Fft TftftFT
FFftftT? FTTftT Fft Ffft FWTFTF TFft FfftWTW TTT:
NO c
ftTTTTF FgftTI TTTTTTft FftfFFFlfft FTTF TgTJ TFRrtftFW
TTFTT flRffd F^ftt R-BftTFTW flRRd ftft itd-BfdJ FTfttftt
TW FFTtftt TWTT FF Flfftft FFFFT fftWTFF TTWtftr
TTTtft ftft TIFF gfFI TFFft ftt ftWTFWTF FFFT TTFFF
FfftfTFFft FTRT dR*M FT Tfft T?TTFft ftftT TTFgfFI
FfttFFft TTFt FWT TTFF fftft? "dftt SRRlftT TfftTT FF?T I ^
CN NO '   -N
"TFft fTft FWT Fft FTTftft TTF FT4 I FRRft TTTTftt ftftft ftTT
FFTFTTT TTlfft Fftw FTFft fftfTFTTTf TROT FFT FfgfF T
FTTTFTd TTFft fftFT Tfft TTFTTTFFT ft fF? I ^ TFft T FFT
FTTft FTTftlFFFlTTft FWF Ft FFFT fift I Fft TFft
FfftfTFWTTf ff?F Ffft?F I Tftftt W FF FFTF FFfTft fftTTT
FftTTFFFTd ftTT ttWgfFI FT Roo% TT WTTFFWTF ftFT
ftRR TFftft FFTTT FFTF FTFFT fttftt TT?ft?FWrrf TTfftt
fftfttl TTFT TftAllfAl* gc^l*! FTTFf HliffPi ftft FRf Tftftrt
FftTF^I^0
NO '
TFTFfftr? tftrfto, FWT T TFTftt iNdlP*! fFTRTTT FfttFF
FF*T fF?FI FTTFfftT? ft?TTT?TTRrTRd FfttFFTTTf TFT fft
FTTTT FTTTF Tfftftt fF?l Tftftt FfF F WTTF fftTFTTT
FWT fTTTT TTrfft fftfrft SRRlftT FTT Fft TFftft FTFftfFFFTF
^ TTftftT TTTT WwRrf, fftfTTW, fftTTT Roo% |
N_
^ 'wtlffft ftrr ww', ftwTwrw tw ft nrwift+R+ff
wwti  Fft wwt "Rfft wtt ttt fwift t. ^° TiTTft
TM+TMTId fTf/WI FT% TTTT WfTTT RwlRll T?  \to TTTTTTT fT?
ft T+ttTf ftftlfTT" fr^ i wftfr TTTTwrnftf, ftrrtt ro<\o \
TTTf T TFfT WRT ft"T TTTT ftft TRTTft rrftft | TTTTT WTRT TTTFTT,
fftTTT Ro<\o RTftT TTTTW TfTTFTfT T+T+Trft TFtf wftTTTW
Trfft fTTTT T. V TTRT «. FFR fT RlR+t TFRTft TTTIW+1 WTTT
RTTTTT fttff I "'Crooked' Karki loses CA berth", The Kathmandu Post, R R
fftTTT RO^O |
^'"'TTTf TfTT TTFfjRW Tft FTTfft ftTT ffftft I TTT TTTTTT TTTW
t? ftf ftrw ftrftftft nft+ ^tti ftrT tttwti ftt FftFTft
wftrft ftf fftr fTTTfft i - Trftftr tttt wrnftf, wt+r, tttRrtt,
ftftw Roo% I  ^IFiT+l Tflff, TTRftT TTTT? RftT+l Tiff TTTTfTT
Tffff wr ft fftrfftrrn wft Rmm fw Rftt ftn+f ftwm
fTTRTFTW WWTTTTT R+" FTT+T FTn fT Tftf wttft ftft TTtft
TRft Tfft+T TftTTFT7 TTTTTWTI ""FF W5TT ftt TTTf WTTTfFTFft
wftft trstt", wrfvffiw, ro ftftr ro<\oft Trnft, "ftw TTwrrn
R+ft Tr^.Tftw TTT", */PdV<, Ro Tfftr RO<\o |
1:130 TTftftT WTT WTTfft, TFtt ftf+T. FT+fT, ftfTtt Ro<\o |
FF ftTFTft FF?I  FWftfFFRtF FfttFWf FfWT Fftrft?
no no no    ' "-  v "-  v no
FTTTF TF Tfft FWTFTF TFft FftWTFWTTf FFFTft Fft
' C NO
FTFTfftw T?FT T?TT?ftt Fft FTTT ftdTT TTTtft FftfFWft fft
FTFt (FT ftftT? FF) FFFI  TftfttftTftf FFTF FTF T FfftT
NO CN ^
TTRFT TTFfttftFFWft Fftt FTdTtd" ftft FF?I  FFTFTFTT
NO '
TTTtft, ftTTTFTFT FFTF FTFFT Ff FTT FTFF? TFftFFT tttRftR?
TTFRTF TFft WfTTTf FWT FRFfft fftfttl  FTTTF: TFftft
fttrnfftr? dR*n tftTTrrf Ftfrf fftftt t FiRftw ft? ftt
TFTTFftftt fftT?d ftftt FTTFF? I ^
TTTTTTftTT TFTTT TTFT TTTffT? FTTFTT FFTW Tfft FTFft? T
*HKfg*l FftTFTTT FFTF FTfFWf FSTTFT?TTT?t TftTTTTTd
TTTTtRW Fft Fgft I w T?ft T?ft FTTFTTT FF*t ftdftF FT
NO "^ NO NO NO
FWT? oAlltbcdf gfdldd FFF JliFIHd ddl^i^tl ftFT HMBfdJ ^
FfttFWf FF FFftft FTTRT FFFTTf TfftTTTTTf FFRF TRf I
TFf TftFftt Ff? TWf FTTTTT W? FTT TFTF FfftfTft Tft:
'FT?Ff WTTftFF ftft FftftdFI  FTRf F TFTTTFWt Rft
TTgfFI FfF? fftF TTRTF H^l*li^^ Pfttft|A|l*l WFTT <Hi?PiAld
'  "^ NO
ftFTTFftF FT TfTF TTF FRftr ftTTTRF Fft FTFgfF I "w
iNdlP* Tftfw, WFTW T FFTF FTFWftFftt FfdTFTT?
fftTTFF fTfT FFFF fft FTTft TFT FTTFTFft ft FfFFF
TTFF?FI FFTFTFTT TTrfft, ftTTFTT Tfftft "dTF TfttftftftF
FdlHFlR* FWF FTF TTTF FWTF FWFWT Ff R00^ FT
^TTftftT TTTT WTTRrf, WT+R, TTFTT, TTTTW Roo% | rt+ Tn
TWWTT Rrfftw TFfT Tft+Tfft TTFT TTWWffTnTT W FTTWft
TTfTfft TTTTWftt T fFTftfTft wtt TTTTft TFTT Tft TF+F
TRftWTW TrftFT fft I T+FRrTT fTTT WwRrf, fftTTT Roo% |
<]31' wrfw Rfttftw nTTTft+Rwft t nTftT+Tnrw T+TftftrftT
Twitft wtt Tfftt t ttfttw nfftrrn fftfttftnft ttt Trftf 1
Trftftr wtt wwRrf, nftt+ trtt wft+Tif ttrtwt, ftf ftt
ro<\o 1 TTrrtr+T F^ ft nfttnft ftn wwt "fft *JiR<j+l ttftt
WTft TTT: T WTTT" TTfftft fT RfTTTf WT T^ | " TwRlT TTTTT
wwRrf, Trftftrr, wfttw roo% \ f^Tttn wttt TTfw ftnFTFT
Trftftr Tftt wrnftf Rrft wttrt ttttIt wt+r t nrwrffr+R
WftftrfFTft ffFTR+T fft I TTftftT TTTTTTTnftiFT.fftw^ 00^ 1
^^ ftf  TTft+T  TW  Tn  TWWTT  Wtt  Tff+ftt  ft",  "TTTT
Tft+TT+fftT TTFTTW TTTRT Tift fT fftfTTf WT Tftftr+T f/Wfl
wift t TftFTft ftf Rrn TftwT ftr ^tit "trt7 i - twRrt tttt
WTTRrf, Trftftrr, ftrftt ro<\o \ tttt rwt wf t frnrFW
TWFTT ftftft WT+R TiR TTTTT+f ft, TTRTft T+rmftfft WTTTtlfftT
TTT Tfftt T+RTn TTRtft T WTTT TTfftT ftftTftf TR+f TRfm WT
Tft TTTTRT TTTT Tftrft" fftfti  Tft TrrfftTTirTTft ft TFfT fftft
Rrft l ftfftr wftfr tt ftffft, ftw ?777% t ^tft, nfft Trftftr,
Trftftrft <\r 1
"^ wftfr tttt wrnftf, ftrwr, ftftr roo% \
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT tffiw/Fft7/ ft  1%Y, ?<? WftW ?o<}o
?S
fftTFTTFFF FTTF FFFT Tft"F TRTFT Fffi ^ TRTfFT Tftf T
FFTF FFFFWf FWF FdlnFlR* W FTTft FTTFTftFT ftftt
fF? I m ftFFRFTFT FFTF FFfTT FT? FTT T?WF FTFft?
TTTTft Roo\ TT TT? trt TTfftF Ftftrft FTFTTFRT FftfTF
fTFfft FFFTft TTFFFTTT FFTT FTft-3TTFft Fftfl ^ FF
FFTF FTFTFtftf STFRiRtTTTFT TftftftT FFft FTFTT TTT
FTFTFWft tftrft TTTT gfF T FTTFfftT? fftffFFFftRT FFft
FTdftd" FFRTFT gfF TTFTTd FfT FW TFFft iNdlfd* fftFT
FFft TfFF gfl
3.  <M*flRl* ^M*l «Hlft ^raif
TfttftftftF ffFFftT FFdT FW TTTF FTFTWt iNdlfd* TFTF
FTTFTTT TTTtft ff FTTFTTT ft FFTT Tftf FFTT FfttFWF TTftft
FfdTFFFTF FTRF fF?F I Tftf Tfftfftft TfFT WFT FFFRT Fft
FW fftftW: WTTFT ftFT FRFfftft fF?, W iNdlfd* TTTTTft
FFTF FFFFFT ft Fftt gfl TTTdft TTTFTfftr? ftftftt FFTTT
Tftf TfttftRftt fftft? "dftt FFTF gfl FlfftFFWTTf Hldl*!
FTFftfftF ilpRI^ *|4J4J| Pilffd "WFT <H%IMd FTftft JlPPfftT
T?TTF?TFTftt FFFFfftFTfftFgtl Tftftt "ftFTTTF FFFT "dTF
FTTFTTT FTftt fftWFTRTT ftTTFTfft TT%FTTRFF FFTFWTTf
TTTTTft Tftft TFTfttT FFftftft 3TFTR T ftfttFF F^fTFF
FTFFgil FFTFFff fPRW FTTFT TFFFT FRTfFftFT FlftlFdl
Fftft FTFFTFF TTTFT FWT fT FFFfF W Tftftft-Tftftft TTTFT
ftFT Ftftt TfTWT ftft FTT? I ^ FFftftT? TFTF FtftTFT TTTTft
^^wftTT TTTT WTftfttFT.ffWTW,TTft, ^ooc;; T+ftw Roo%
T ftfTtt Ro<\o | fftTT+T fT fTft fT TTftft Tflff WT rft ftr
TRT+Ttt TTTRTTlTT fft wft I W WT ftTTT TTTTf WWT Tnft[rft+ fft
wrt n TftFTft ftwrrft+ wr fn t fftrrft Tf^TFTftr ttt
ftlffT TFrftt I
1,155 TTT+T TTTTTFT7 ftft WTI fF F WTTT" TTf+T WTTFT7 TTTRTTn:
Wit WI TTftftf W TftFT7 TTftft WTTFT7 ft" f/WTI ftrftt
TTTftfft+ TFffT TRT Tftlft ftt TTWTT? f/W I W Fn ftftT WWT
"R+" TTT T+Rf+Tfift ftftcT fttTT f/WT — TRJTT TTTTRT+ft T wft
Wf TT+t i" wftftr ttttt wwiff, Rftt wtttt+, tttftt, wftfw
Roo%\
1:133 Trftfr TTRft wwiff, Trftt+ Tnwr +ift+ft, frrrwr, iy
ND
ftrftt ro<\o i
^^ TTTFTTW Tiff, TMTi+l R+ nffTlft TTT+T TfTF TTRftT f+T
fnFTFft f+T TTTTlftft fftftr T+fWIFT TTTTT ftft ^o Tn fWTT+T
ttRttft7 ttt ftrr w+m frwr ttt wft fftfti TTftftr tttt
TWnftf.TfTHR.ftTTtt ^OtO I TT TTFn nrftf+n T7 I ft+T fRfR
TTftTTTTftf ^l ftwwR+"ftnftnftftrft Rrrrt TT+fftTrrRnft
fftftf ftfl TTftftT fTTT WTTRrf, ftTTR, TTTtt Ro<\o | TTTtt
Ro<\o TT TTfttfT TTf+T TfWWT+TfFTft TTTT Tfttftf ftft
TftfT+f RTTrtfttwn TRft Tfft 1+1+1 T6 + *ll ftft ftrff RTTT
T+Rft?Tn ffTRTfrn Tft wftf ttttt wfftl Rft fftw tttt Rm-fttm
TFFFf TFFFTFFFT Fft FFF T FTWTf TFF tftft *ilPd Tft
NO NO NO
Ftftftt gfl TTFTtt fftTFTT? FdTF Ftftt FtfTFT FftF
TFTfttT "dtft TFFTTF TTTF FW TTTftRT ftft ftt Ftftftt gf I
TTT *li|f|^^G||i iNdlP* TFRT <HdHd *il*l cilPPH FFW
Tftft gf fftft TTTFFFFTd fftTT fftTT Tfft TF fF? I W ftt Tfft
fft Tftf TdTT fttWI Ff?FTft*t iNdlP* TTTTTTTf FFT
TftdTTTTTfft fftTTTft FTfttT FF l^o ft FFT?ft W FTtftt
"^ NO
ftfttl TFTfttT TFTTT ftTTT ^ +11 tl*l FWF A^M "?fTF fftftt I
iNdlP* TTTF ftTTT TTrfft itldlPdl fftFT ^ddf -HWM i^-HNsd
fftft FftF? I FTTtTTfttFTfft Flftf fftTTTTTT ftTTft ftfrft FFft
FTT fftrftf Tft Ff? FTT TFft FfftfTft TftTT fftrr:
'FFftTTfttFftf Fftw TftF Ftw "gftft I FftftftT ftFTT T FRT
FFt FFTTTF gfF I  W Hldl^i^tl ftft TFFft ft FTTT? Hi*?dd
lftrftl"w
NO
"FTFF" T TTFTFRT FTFF Fffftftftft FFftftT? TTTF ftrft
FTTFRFf ft: FTftftftt gfl FFFT T FFFFFT TFf FFTTT
d*l*l Tftf iiiFdl WF *H+1I fftft? ft *+lftli fT Tftt I TW
ftFT TRTftflfttFTfft Fft TftftT ft TtftfftfftFWnf FTF FTRTTT
fftrri "TFTftt FTFTftt TTTF FFt I FTTTTTT Ff? FTT ftTT ftTFT
Tft: "FTTFTfft FF FTTTT fft FTFF ft R-ftddJ FTFtTTftt FTF
fftFgfFI"^0 Tfftft FTFTTTftt FTFF FFTTT TfftrftTT ftftf
"dTFFWT FTfttTTfttFTftt TTTF Ffft FWT gf ft TTFt Tftt FtF
fftFTFFHft FRFRFFdT ft "gft I ftt fftTFTW Ffftft "FRF gfF W
TFFt iNdlP* MA&A Fft FTF ftf iftlRlJ*! gfl FfFFT FF
ftt ftrr ftrrft fttrtfttttt ftrw ffttttttt Tftf Tffttftfft
TftTT fft FFTft fJfT T Tftf TTftwfw Ffft fftTFTTT FTT
TTFgfF W FTFFWT W Fftf TTFF?TtFFTft 3TWT FFftftT?
fftFF TfFT WFT TRF TTfItFI ^ 'FTFtTTftTFWft ftf FTFTT
gf", Ff? FTT TFft FfftfTft Fft I ^
FTFTWt FFfttfftr? "dTF FTTFTFTf Ff ^°°^ TTftf <=lf ftftcrl T
FT  TftftfttF  TftFFTT?  fftWTW  FFFT  fft1? I  FTFTTTftt  T
fTRT T+TfftrfFTft TTT+t WTFft+T TFftf I Trftftr ffft TWTtWT,
TfTfT, TTTtt Ro<\o |
W WsjRl'H TTTT WTTfft, ftTTR,TTTtt Ro<\o |
^ wftftr TTTfT Twnftf, ftw Rftt ftfr, tttttt, ^i ftrftt
ND ND
Ro<\o\
^ wftfr wftft wwiff, fw Rftt ftn, tt?t. ftrftt ro^o \
ND O ND
TTT+f Ry{id RTFT RTRt TRW ■HIHlR* yRl+l<! TfT. TFTT W1M4TI
WT TTT+T ftftftftFTTTft tt+T nftfnftf %W ftfT ft+f TTtft
TTTTffl ^^IFiT+l Trff TTT yRl+l<! A-\^ Ro<\o Jj[ RTTrft T^r
RlTTT T+ffft TTTTTFTTlfft T+TTT TTWTT TRrrft TTnTR wfft
fftftf I "ffrftT ftft, "TTffTTTT nffnftgRT ftt FWTT', WmK, R1 TWtt
RO<\o\
^^ttfRtt tttt, wrnftf, ftwrtt ro<\o \
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT tffiw/Fft7/ ft  1%Y, ?<? WftW ?o<}o
?0
li^M-fN*! Ffft TTFT: fT+lltl*! FPdc=lPd Jllftft*! gfl fttFf
TftfW FtdTT TTTtft FTF TTf Tftf TTftftTT?FWF TTTtft ftft
TTFgfFI Ff Roo\ TT FTFTTTftftr fftTFFTTflT ftTTFWT FRF
Ffft ftfttftT WFT TTftftdfw ft?!^ FFTFTFTT TTTTft,
FFftFFFT ft Ffft TTfftT?W F=F Fft?*T ftTTTFT TTdf gflftr
FTFtTTftt TTdTFT TTRtTT tftr I w wft ftftt FFTFF FFftftT?
TftrWRFf fiflv?Bfl FF*t TfftftFTFTW FFFTft FRfftf
fftFFTT? TTTTTTT Tfft Fftft ft I
WRT FT1FWF TTTtft "dftt -H^AIWI ftrT FTFtTTftftT Hft*lft)d
TTftWTW FTFFt FifTFTft fftTT ftl ^ TfTTTTT FTFtTTftTFWft
ftfft TFftft "FTflRF? fttfWd "dfttftl; TTTlftft FT ftR? TfFT ftftf
ftl^ FFRR TF*T TTTTft ^dl^i^tl fftTTF TTFTT Fft TfftFTF
fftFftt FTftft Fft ftftT Ffftftt gf I ^3 FFFTft FTtftt FTft FTF
TftftTrr3TtTTftTFWftFF:RTrFftT?rfftFFtl TFTTTTf TfttTTfttFlftft
Flff FIH^Hf fftTT TftftT ddFMd FSI*I WFT FFTTT gfFI ^
ftftt TFlftt fftwiFWT TTTTftft FfFT FFW "ifFT Fft if!ft*!
FTTFFft m^% FFTFTTITT TTTtft, TfF "5TTTFRRT FfftfftTT
d*lPd fftftr TTTTt TFTF flRlftl fftfttl n°
TTT FTTTTFFFtF fft FTFTFTf f?FF FFTft-FTFTTTftt TtftFf%TWT
TftftRTgrTI n<) FTTTT TTft*T?W FTRF TTTTF ftftt FdTTFTf
^ Fftftf Wftftr ff ftftft,  ftwft VBW:  W?ft £777777.?,  Tiff
wftftr, t. 1 ^ I TftFTft fftn r+ Tn Rnft Rftt ftn+f wr
TTFTT ftftftftr TR+f W- "Fft nftTTT TTTn TnTTT ft w|,
TT RWT+fft TftWWrft Tft+ftft I "TTftftT fffft, WTTfft,TTTff,
RY Tfftr Roo% |
^ Trftftr tttt, wrnftf, wftfT, ftr ftt ro<\o \
ND O ND
^ fttTfT+T R+ Tn RTRt ftft 13*. Tn nftffRT Tft*1^
wft+rfFTft fTTRT fTftft+T ftT Tn TT Tff+TTft wft+rf TTTf
TTFI  TTftftT ffftft, TTTftftf, ftTTR, TTTtt Ro<\o |
^r+ft Rnft Rftt <Hfiftr Tft,"FTftft ^ifftH^+l yRt+i< 4ift<rft
fTTfft TTRTT ft+T ftl Trfn TWT nftfnftFTFIT ftt ftfRwTI
TTtftftT Tftn TTWT TftFTFft ^dydl f/W I" wftftr WTT
WTTfft,"TTff, RY ftftr Roo% |
^ wiRwft tit fftftr Tftwft Tfttftf ftft TnriRw? Tlfftr fn
ftfttwft Rftt wttrrt fr ftftft ftftr ftft+ tRt Trftftt
ftftft T+Tft+ftFTFft TftftRTTT+T ftftlft fftTT+TTTT+T TTFTTW TTT
ftq+F ft" WWT ft I "Youth Wing would be managed soon: Pokharel",
The Rising Nepal, Y TTTT: ROO\\
^ ^Trfttrr tttt wrrRrf, Rf+n (nfttnft) Rftt wrft, diftf^.Y
ftrftt ro<\o i
^TTSTTF TTTT WTftftf, f+T RFTT fn, WTTT, ftf ftt RO<\o |
ND ND
n%l^d fTTT TTTftft, TTTW, W^nft, ftfTft Ro<\o |
n<) ftftf TTtftftTT ft fW TTT ft WT fT ffF ^ TfrftT 3RT
TTTFTftFT+f  ffTT+f  TReRWlft  ftft<r1*l|  TlRRr  WWIfTTWlff
fttftfRT TTTTft TW ftft FfdFFTT? T?FFTftTT TTTF WW
Wl TFRTF iiiFdl Ffftft FFfft "dTFTT d*l*l iwft*£<cft tP"
no  "^ '
TF TftT FTTF Fffi ^ FF^°°^ ft FTFTT Ff ^00^. Ff
dHFdl<=WI ftTT *lft*d?i?^ ftfttTFlfttT dilsftl fft^l^^i TF
WTT Fft FTFT TTTT RfF I n? W FWTgflfftft FTTTT ftTTft
3TTWT ftTFT FTTTTFTftt HdP+lRl Fft FT?F T FTF FFFT F
FFTft TftftfftTF FTTTF gfl fftTTF FFFT ftTTFTf FFFWTlf
Fl*fftd Fft d<H**WI f^Tldl FWFgftl nv !*l*l ftFT Tftftft
fttftf "ffftFTWTTTft FFTTT FTTF FFFTf FFT TTTFT tRtTF
TTFWTd   ftlfllftl I ^   FTTTFTTft  TftfffF  ftft  FRff
NO
FFTtftFTF FF TFF I ftftt fdWfttTFTW FF R o o \ TT Ffftftt
FFTTftftttftt fftTTF FFtW T RTRfTTTFTF *ftiMI*l ftsRFTTd
d*l*l <H*dd*l FtTT d<=IHkd*i?^*l TTlfft ^tl*ltl FFt AFIW
TTFft T?TTTT FTFTTTftt gfF I n^
no '  -n
WTf "dTF TftfftTf FRFFFft FTRTff FFftftT? TFTF FTT FFfft
fftft ypMWI gfFI FFTFTft FTTRTRtt FftfR FFdT FFt FFTTTF
TTftftT TTW TTTTft fftft Rrft T f+T T+Rf+rffttTW fFFTTft R+
ftfft Rmn ttstt r+ Tn Rnft Rftt ftnft ft, "ffnftwrff f+Tftft
fft TTTTT TR+f WrR TFRT ^TI  nTfnftftTT ft" TWT fftftfl
ft+RfT+f WTT^ Tft Tftf fftft I " TTftftT TffT WTTRrf, TRTfT, RY
ftftr roo% i
n^ ^i^lFiil+l Flff, 1R<H#+1 ■H^^flifft cti^ii^^^ri TR+f Tl**lii|eft
TfWWT+TTfff TftfT ft TTTT RlTTT TTTTRT +Hftl*l| fftf ii4li>yft
fn+ftn f+T Trrft+FT7 t wftftr ftftr ro<\o tt ^ttt wft fftftf,
TWT TF Fn TTftt TRW fft I "TFtt+l^ftft wft+rf FFT, 1^
Tlftf" */PrfV<, 1^ ftftf Ro<\o ffftlf fFFRT+" T+TftftR Fftftf
Tfftftrft 1YY I
n? TTftftT wftTTTfr+T,TTTfT (fffTTTTTT Rftdd TTF tRrF+1
fTT, ftft" Rooi^) T TTft, TfTf (ftfTRTTTT TftfTftT+f ftr tRt
Roo%)\
nV TTftftT fTftf WwftrfFT7, f+T RtTTIT ftnFT7, FTTTT T TfT,
ftfTft Ro<\o |  ftTHTW FTF WTW R+ Tn +lft+dft TlRlT T
ftft^ftTn fft+r tttt wftn frrftf fti Trftftr frfr wwiff,
ftTTR,TTTtt Ro<\o |
^ "1+1+1 Tft ftf "ftftfftT FTftft f+rfftTT ft Tftft' fffTTTTTT+f
fftftr TnwTn TRffrw R+Tn Rnft ftrft fti Trftftr tttt
WTftftf,ftfTtt Ro<\o I
n5f+T+T R+ Tn TTftft fnfnTrf^°f° ftt fftfTT 119 ftft
ro nftrwr ff Tftft T+TTftrft nft TTFTffft^Tftt ftt Tnf#
TftftT Tlftrfft TTTTf T TTf ftffFTW Wr^Tf" fttftft TTTTft
TTTTFTft ftftftT ft TTTTft ftr TFTT WT? Tft ft": "TTf TfFRFT7
ftTT ft+T WT, W fTTTf WTTT TTTTf "W FTfft TTTTT fTRT
WTTTRTft ftTT TWTf I R-flF^ FTTTf fTTT+T Tltn fi^ll f/W T
TTftffWfftf TTTTf "T5TT fftftr TRfft f/W I TTf wfft+T TTTT TTR
Wft ftfft TTTTft ftRftftr??" TTT WffT I W, fftftFTTlfft Rft? TTTT
ftft ... TftFTTTT ftftftT TTTTTT WT ft TT ftft f/W I" FWftT
TTTT WTTRrf, fftfTT Ro<\o |
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT tffiw/Fft7/ ft  1%Y, ?<? WftW ?o<}o
^
TTTF TFffgf FTFTFftft TftFT TTft FTRT fT FWgf I W FTFt
TfFftt FFFTF fftFF fftrftt FTTtRtF TfTTTTT FFTtRf ftftf I
NO '
TTFft fft ftft FTF Tftfft FRFF TTT FTFTFWTTf TTTFTFF gfTFft
"bRtFFT FTFft PiftPd*! -Hid J ltd Tfft TTRft "gftr I
V.  fa<l*l*| <l*+l<
TFT F=F TfFTTT fftfftFTf FTFTT 3TTTTF T RtTTTTTTTf FFTFft
FTFTW fF, TTfTft FT-ftt iNdlP* itF*^!*! ftTTTFT FPifi
iNdlP* FFfftftt TFt TRFFF FFff gf I TfFTTff, FTftft T
ftftft 3TF7ftTTTT?FfFTfft ffttftrft FTSTTTTlf FftFW FTfttT
FTTT gfF I
ftTFftt FFftftT? FTTTTTT fftfTF TFFFTT Tf? Tftftft fftTFW
TftTT Fffi FFFFTT Tft FRft FTfFTffft ft ftt fftTFFWTTf
FTFTft fF? ft FTFTFft fF? I Ffftftt fft*TT ftftt WFTRFft
FFfttfftFT 3TTWT WTW TT%T Tft"F Fft ft I TFTFT TfF Tfft
FWFTTFgfl TfgfTFt fft*TT ftftt TFlfftF FTfTFTlf FF?TFft
TFFT Fft ft, FFTF TFTF FTFFTdft FftFlP*dl*l TTRgfTT
ftfttftftft TfFF Ffft gf I fftrftTT ftwt FTFTFF FFF: FTT T
fftftftft: TfTFTT Fffi W FTTfTTTT TTTTt TfT ftsft FT FTFTF
FWF Fft (FT FTFTTTF Tftftt Trftft) FTFT T?FFft Fft-ftRFFTftt
TWTFift TfTTTTT fftfftFTWTf Tfft Fftwrftt FfT TFt
FTftlidlHft* fftft FRrgfl TftTftt ftFFTf dd!P*d TTFTTTf
Fftdft TRW FFF FTTTTTT gfl FTFW FT?? fT FFFff W
TftFF FTft FfFFfl "FTftffF? WFT FW FFTFft FTF ftft ftft
FFTFTTT TTTftftTW Ffft FFWFftt FFTFft fRf? I ft ftft
TTFTTTT FRFTlft TftFTft FTTftTTTFFT ftftt FTTTfTftT "dTF
TFF?I TWTT FTft tftWRT ftTTFWf FTTTTft T ftdTft
FFRFFT FTft ftTTft "ftftT ft: TTFFW FTTTTTT Ffft TFF? I
FFt FTJFW Fftf FTTTFTTf TFT FFf ftftr Ffft FTftw
FTftTFfftTTFTTTFFFftFgFTFTFTFWFI FFTTTfttFrfft FTfftiTT
FftFF FFRT, TT TFFt FftTW Ffft FfttW FFTftftTTftt
"FfRdFf? T?TTfftTd FRFFTTFT FTRF TFTT t^ sttttT TT?F ftTT
fftftt FTFFFTW T?TftftF?FWft FRFFRT FTFT TTFTTTffttT| ftft
TTTFT FTftft iNdlP*! FTTTF Tfft FftfFTfft ftfl ft
FFfFTfft 3TWT fftfTFTTTf ftft F*?ff*l gff T Tftftft TTTftTT?
WFT FTftftf 11 PdHff *<J4J^<rll£ R^*5 TTTFT ftf*T gftF I ftt
FFfftftt iNdlP* FTTTTft tRfTF ft FFft FRTTTF TTF fft
TROTTTTf ftP* FF?TT WFT WTftftt TFfFT FTF fftrftt gf I
FTTTTft FFTF Ffft ftft Ft TRTTTT TFft FfFFF gft, ftdTft ftt
Tfftft TFFFf FWTW TRTftftt TR? FTF if!ft*! gf TFWt?
WRFTF if!ft*! "gftl nis W FFft ftft TRfttTTftRrfftF F=F
nte Tftrtt nrrnTft" ftftfr ft+r wwt, "ftwrn wt t fftwt
TWTtRw? TTfTftlft WTTTTT TTf Tftwrftr TTT ftftT Tfrff
TtvWTI " "Illiberal Democracy and the Problem of Law: Street Protest and
iNdlfd* FW Ffttrf t%F TWRTfft gf, ftdTft ftt Fff
3TFFRTTFT TTRTTT FFfFFTft FFTfftt FRRRTFT FftftlTRftft
FTFFRTFgfFI
FFTft FTW" FFTFTFTF "WFT ftTF TTftF? I FF" Fft TTft TFf
FfW, W FFftt iNdlfd* Fftftftftft fftfTFTf FF FFFFTTTf
Tl*f* s|dlff*l gfl nc: *P*I TTTtft FTTFT FFftftT? Fftft TF
FdTT TTTtft FF F/Wft TTTTTTft FTTT ftl *P*I TTTtft FF
Tft ft fT? FFT FTTT ftl  TFTTFf 3TTFTT TRT FTTFF FTFft
NO ' NO NO
ftrr TftftTTTT TTTtft FF FTftft FTTT ftl n^ Tftf TTTTWT
*+lftli TFTT <H^<eft ,Hi*R<Hl£ TTTF FFTTT TTTtft FF HldlnP
FTftF TFF ftftftl FF FftFT ftt FFfFTfft Fftftrf FF?RR
TFTTf FTTfFTft RRRFTT TTrfft Tftf ftwftt FFFT PdHft
ftFfftTTTf Ffttft fftFfF gfF I FFTFTFTft, Tft*T TFTftt FFTTTTT
Ff T RftF FTFW TTFT TTFFFft ffttft STTFFFTTTTf fftr
Ffft?F?l
Tfftft FFTft FfftFF TfttT FFFTfft Fift ftf*T gffl V° FFft
FTftrtftT? ftftTFT TfTRT WTTFgf, FFRTFT FTFF TT^ T ftFlf
FFtftftTF FTTRJgfl W TWTT TTrft FF FfW TTTTTTft
ftftftT gf, Fift TFt FFT? FFWftt F3TFFT ftRTFTf Fftr FT
TRFFTFlf ftfttfT fft FtftFT ftTF TT? FRTI FTftt snftfFTTTT
FtftF ftft WTFT gf, TFftft FTTTT tftrft FTFftr Fftgf I ^0<1
TFft F^tl*! iNdlP* <=lldMiWI ^ifMdHd" iNdlP* "^ifrhcdf
Tfft il^Pd TFftfft Fftgf I TTFTTFT FfFF FFft TFTftt FTfttFT?
FTf TT FTFTft FWFftft ftrf FTTFgfl FFft fft FFfft
FWTFT FW fftFftt TfTRFTTf T?ft FrftlidKW ftrFFfft gf
TTFTTTf Ttft 4iflv?Bf I fftFT FWW FW WTT T FWFftft fft
ftft? iNdlP* FFTFTT Flfft FTFTFRTT? 3TFTF ffl
Democratization in Multiparty Nepal", in Mahendra Lawoti (ed.), Contentious
Politics and Democratization in Nepal (Tft Rrftt,  ^ O 013), f  "^Yl
nc; TW+T  WTffW  TTfff  Ffftf Tfftftrft  X I  fftftr  T+TT+T
WTFTft tRtttt+t Tllff Fftftf Tfftftrft \\ I
<m<^ + <+! Tdli*l| TTft %%° TWRW ft TTTftfft+ fff T t+rRrTFT7
TTfttft T WF TTRRT+f Tf fftrtft TRW fft, W fftw TTTTTTT
RfTT TTfFTft FTTTT TTTTT fTTTT WT |  ft+T, "Illiberal Democracy
and the Problem of Law", nfft Trftftr I
^°° WffTT TTTn WTFT7 fftft ff ft T WT+t ftfT TftftfTW
ftftT TTTW TTTT ff wft I  TTRffft TTT: wff?W TTTn fT WT
nftrff+ wftft Rtttt? wrr fftftfl  FT+Rft f^TF Tftr
fftfWlft WTfft? WTTT ftfftn TTT 'WT' TTWTT? ffftf I Tftf Tft
ftft TW Tlfttm Tftft fftft "gff fttftr TcTTTfft fftfttl Richard
Burghart, "The Conditions of Listening: The Everyday Experience of Politics
in Nepal", in Richard Burghart (Christopher John Fuller and Jonathan Spencer,
eds.), The Conditions ofListening (TTf fftftt,  ROOC, [1^§]).
^0<1 TTRftT TTTTT ft (fTf Roi,Y n ftftfftT) TfTR TTmfn TTTtt
nTTTltft TWt T fTTTf WTftT +Tft ft | "2065 BS: A Year of Strikes",
myrepublica.com, IY Ttft" ROO%\
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
WT?i%W WT iffiw/Fft7/ ft  1%Y, ?<? WftW ?o<}o
?<?
FTFT ifcHcd*lfl fffftft FFTRT FFftftT? "ftrftt ftFTTFTf ftftt
FFTFT FTFTW FTF ftfTf gf I FF TpFfftt ftFTT T FWT T?t
ff Tft ftTTTT FTFTRFT fT FTTF I FFTfT FFft FTFlfftT? T
iNdlfd* "dtft FTTTTTT T?ft TTTFtftT? T FTFTft TTTF gfTFT
TFgf TFt ftft Fftt ft gfl Wftft fdTF WW FfTTFF
ftftFTF gfFI fTFTTTT ft FWF|, FFTft FTFTTT T WT?t
ffTtftTTTft FFTft "dttTTTTf ft FdTFft TTF ftftf gf, Ffft
TfTTFTTft TFf  FdPilFTT  F=F FTTTFWTTf Fift TTTTfttT
NO
TFTRTff gfl
H.  R^lPild *\4<*4\
FFTFitJjf^^ iN dl P ?l £<WTF I it *i?<eftM*l F-diiFskftftft?
FTTFgf W tftftTTft TftFFFTTFTfftT Pdiul*l TTTTft FFftftT?
TftFT FFt Ft TFTFftgf I W fffftrft "FFRftf "ftftftWTF ftft
TFTTFTW FTT fft fttFFFft FTTT FFft "gft I ftdTft FRTTFWf
FTFTFT FFnftT FFdT?t RRRFFT fifl^iftl fFFFTT? FgfTFftt
FFF TWT cilit*! "FfF TTftft TfFF gf T "FfF Pi|^|U|*| TTrfft
FFTFT FftFWt TWt TTftt ftft FRWFI fftFT FfftftftF fft
FTTfT TFTfttT "dFTFTfft Tfft FTWt iNdlP* FFTRftF TTTFF
FW TfFF gf I FFTF FTFFF Tfft TFt ftft FTFWfl fftdTft
ddft*ftl it^ddk+1* HRFMd*! TTdlP* FF ftftt ft ^M*!
iNdlP T FRRlfftT? TTfTTRftT fftFF ftl ftTTTT ftrftt
FFTTFF FtftF T?F TfTF TTTF ft ftftfFWft Fl*fftd WW
ff TFFtftF ftft fttFTTTTf ftfW I ft fftFFTTTFWf Fftgf W
FffttftT Ffft WjwW T (FRRTftT? WFT) Ftftr FFfW FFt T
fftTTTRF fftTTTTT FFFTft Fft FTTTTTT FTTFT WT gfl
fttftnrrft TTTFTfft TFTF-frfr Tftgft t wf ftfwft tttRt
FTF" FTW Fgftl TfTFTft TfttrfttFTfft ft? WT TTd ftt*T gff
W FFftftT? -STTFFTf FfftftF ftTFTft FfttW FfttTTrTFft?
TFRF Tgft T TWTft FTFfT TTftt FTTFTTT Fftw FFf-FFf
Ffftftt FTTFTTT gff TTFt TTT?ftt Tgftl FFTFTFTT TTrfft,
<=lf ftftcdtl Hft^li+ll TTFt ftitd*l *lft*d?^^HI^ Pifu^d*lfl
FTT TRftTTT T TFTTTFT ff?Fft FTTlftt TTR? TftftT
TTft*TtFWTTf FfttFTfft TFRtft WTTftFTf FFTTT TTTTft
FTTTRTFT ftf T TTftftl FTfttT FFfttfftFT Ffft Fftt TFRTFT
TTfftTfftTWTf FftffF Fdftt TTfT FTFtTTftftt FF TTftft Fft
fftTFTTT TTTFF TTTt I W
^ ftTTT+T Tfft ftrfTRT TTW fttw; <W> W R+" Tn +lft+dft
ft", "FTft WTt ftfT+f t+TT fff T wjt1 TftFT7 ftrft W/FT TTTTft
fTTTTT TTFWT I  TTTft nftftRTft TftFTTTfi" RFTRW TftWT ftft
FTftft fftftr ftft I twRrt tttt wwiff, fftrrr roo% \ TTftftT
TTTT WdftdR.*?, TfTfT, ftf ftf Ro<\o | ftrTTTR Tttt 3.T?.3 ftft
fftftfl
ftrFt FRRrftr? fftFT Ffftftrft fftrffr TRfftt w?, fRttf
TfftfTft FFFlf fftTTT FTTFFF?t ftr I TRTfFT FTfttftt FFT
FFTTt T FTFTFTT fftTTTTTTT FTFT WTTF T FTTFTTTF ftFT FTFft
FffTR ftftT fF?fl W TTRTF FTFTTFW fTFFt TFFT FTTTT
TftrfttF fftRTRTW FTT Rftftt TfttT Fft fRf? I ^°V TFFFf
FTTTFT "dTF WTTft FT iNd!P?l FTTTT TTTFFFtt ^fttiTFWrrf
fftFTFT  FdTFft  TTF  FfftFTft  W  FFgfl^0*  Fd*Hi*l
CN NO ' NO
■STTTTftFTfft FT Roo% TT TFftTTTf TTT "fTRR FFT FTftft
TTftTT FTRF FT? FTT TfifR TTFfftt FTFT TTRTfft FTTFF? I ^
H^fl^lil Fftf TftAIlP* $rUM\i TTF: fdf^*l FTFtftFft JlR"E?
T TTTFT FdTFTT ftTTTT TfTF FFTF FFfTT FFTTFTf TTTTT
"SFftft FF?F FFTft FFTTT?t T?ft FFTFTft ftftr T FfttFWftTFF
NO "^ NO NO  C^, NO NO
FFFT FFTTTF FW I "'°3 ftftF T WRT fftF TWTTTTft FTRT
NO
TTftw I ^ FFft FFTF FTfTT ftFTFF Tftf FTFWTTf
TffFFTftFgftTI
TfffT iNdlP* FFW ftftTT FFTF FFfTT ftFTFF ftFTTTF
FFftftT? TFFttfftft TFT FTFTT TfTF FTTFWRf FfftFFTFgfFI
^*d iNdlP* f£<HI*l fttftfT FP*^I Tfftt ^4M\ %riyii*l
FFftfftFT TftF FT TF:Tft"F TTFft ftftr FTT FTT? I  FTTTTftRT
NO NO '
W TTrfftTTTW R+ Tn TTTTTft TTTFTT Rft ft": "ftft ftTTftft
TT+ffTF^T TrfftTT+T ^o ftft" (TTT) RlTRTft TTFTT TRrf I TftFTft
FTTTTrft ftft^wrrr: ftftr+f Trft ftTTTT i o tttt Tfftf fftftftf nft i
Tftt ftt TTFffn Trfftrrn rttt Trfftfr? tfttt? (trt) TTTwrft ttftt
fttftl" TTftftT FfftT WTTiftf, WTWT, TrftftTTT, TTTfW Roo% I
^°V ftft  wft+ftFTFTTTT  TTfftlT  TftftsT+FTft  TTFT "tftt
wrftifttFT7 t tRrtttft nWTRTT TWT Tnfftft+ tRtt TTTT TWftT
TfttTFTft wftft TWT Tift? WRTWWft ftrT WTT TRIW fff
TTfTFTFft fff-fftfRft RfRT TftFTW TTTTT TTTTTf rftf I
TTftftT ffftft wwiff, wrtf, Rrtft, wftfw Roo% Tftptt Ro^o I
^0!< TTftftT TfTT  WTTfft,  TFfT  Tff+T,  TT+fT,  lo  ftrftt
RO<\0\
^°5 TFttnfft TTT+RT TTTftTTft Tft i^tTT TT+fT+T WTTTtt TfTTTTT
ft TRft ftftw | ttttW T TlTTTWlffT+R+ffFT7 WWT FFTTT Ffft"
TTR+T T WT+T TTWTTn ft+T ft WRTTttFTft ^1 fT ^00^. FT
TTRTft nf TTT RR+T fft I TTftftT ffftft WwftfFT7, TT+fT,
T+fttW Roo% t ftrftt Ro<\o |
^°3 T<r1k+l(i T TTFTTT+rtf Tft fftfR+T ft Tn TWlftFTFft wtRt
nft ttttIt Rrftnft ttttR fft tttttr ftftft tttt+t r+ Tn
wr+RTTftwTl fwRtt fffr wwiff, ftrftt ro<\o \ TTntftntft
TfffR+T TTRRftT ftf WTTT" TTf+T fTffFTFft Tift ftfTTTT TTTft I
TTFftgRT fT ^00^. FT ftTTFTn nftr+T ft TWT TTf+T ftnFF
"TftrTT' TFTf T WfTRT TfTTft T.T.ft.  (TTRnRw?) i^t TFTTT+
wrftftft TT^rte ftft fftftr ftr ttf Tg71 Trft Tft wrft (t) ft
TTFt+T ftRrftrft T^TT ft TTTT Rft I  TTftftT fTTT WTTiftf,
wi+r,Rrtft, wftfw roo% \
^OC; TTftftT TTTT WTTfft, WI+R, TT+TT. ftrftt Ro<\o |
ND O ND
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
WT?i%W WT iffiw/Fft7/ ft  1%Y, ?<? WftW ?o<}o
3o
"FfFftftTTRT? FFTFft TTTF Tfft Fftt ft I FT^lftt TTFTTft FT FFt
RFTF FTFT TTFFFnftT? TTTFT TRltFTd FFTF FRfFTfft FRRTTTf
FTFTRFft FFfttfftFT ftSTTtftr? TFTTT WFT TFTfftF Fft ftftr
TRJgfFI TTftft <=lldf*l FTFT hRtW Pt*-bj WT TRT TTfRtt?
FFTTTf fftTT fftr I FT Roo<^ FTFFF"FTpF itJ-^tdl FfFft?
TTT TRFFT T FFTF FFfFTffttF TTTFT Ffdrft FFT FRftt
"bRtI FWRFTRTf FFTFT Tf Fff TT flftf ftft TTFft RitMf
ftFTftrW TFTF Fft TTF FRrftrf FF? I
NO '
FF HBfffFI ftft FTFTTRFf fftTT FTdTTF TTTTTT TfFT?ft
TRFTTTT Wlft T?F gf I W FTFF T FFfttftft FTdTfd" FT-FRRT
TFTTF FSTTTftT? fftTTTft fftFT ftfTTft FTftr Tfft TTF*f ftfW I
fftdTft F^itk-H* iT-rlPi?^ ftTTft fft FldBft TFFTTT it J^i*
iNdlP* fftFTTT ftTTTT Fft gfF Ffft FftlFTfFT FFTft FRFTt
3TTTTF FTTFTTT TTrfft FftFF FdTFT FT? FFT fftWT fT
FWgfl
IT.  d|<N+dl tV *lit<j>El+ H\*\vH\ ?
Tfftft TFTTFsft ft FFTF FFfFF TTTFT H*li*l fftFTTT TTRF
FTFWf FFTTF FftfFWTTf TFFTFF FTrfftTF Fftftft Rftft
FRJgfl FfttFWF FFFF TFfdFFTT? FTTTT ft TTRTF FFftftT?
TftTFFTT TTTtft FftFF gff T FfttFTfftRT fft TTTrftTF FTT Ttft
■gftfti FF FFTFT fftt FFfft? FFTFTF ftftr FftF?, FFf FFTF
FFfFTf FTFTTTfT FFTTF TFTF Fffi
JFTtlli*! iNdlPslldTjt TFTfftF iNdlP* HNrldl TfTT T
TTft ft?ftt FdiWftft ftft Hlff*ltl if didl* fT FW <H^t?^ F?TF
Tftt TFTFFTfFT gffl Ff TTFT pRF FFfFTfft TRf*T Ffft
TFFttFFRfft TfTTTRT T RfTTTRT TFTFWf fftr?TTTTTTTTT
FTTFWF ftftt FTFTF gff T ff?tfftt FW Fftftf Tfft FFTT ftftt
FFftft ftft gf I Ftfttftt FTT-FTTT FFTF RfFfFTft Ffft fttft
FWFftft gf, W FFt Fft FfftFRTft FfttFTfFF FTTFTf FftftF
Tft TTfw ffttftrf FFftft WTT? fT FW FTTTTTT gf I TW
ftFT TFTFTTft TftTT FTFT tff? ftftt ft TRT TT Tftgfl
fftfftTTTf TFft FTRR FftT TT FFft Fft FTTFft fttft TFRRfft
ftfTTT TFFft Ritk-H* PsiftyP*! FdiWftdHf FFf vj*FdBf I
TTFTTft STfftft Tffftftfftft Tfft TfttTT "ftTT FWgf I W F ft
ftFW ftft fftt TFTF FTfftft Ffftft FFT FTTFTFT ftrf gf, W
Tfft TFt FFf FTRftt FTFT ftF ft FFf Fftftftt FTTT FJft
FFftft gf I ™
W FFfFTfTF FFTft FTTTTT FTFTTft Tftf FTTTFFT WFT
ftftF? I TfftTF T FFTTt ftdTT TTFT *lft*df Tfftt ft FTF
TTTFT Tftf ft FTFt FFTFFT Fff FFTF tftftft FFFRT Fft FFgf I
Magnus Hatlebakk, "Inclusive Growth in Nepal", CMI, Bergen, Tf
Room TTf I^AK. ftft Roo^ TRT ftf 1FI^*H fttft Tff +KIII*1I
WT ftftf fTTTTn TTFt WT TTTTTTF ftft eTTTTTT "ft fftWTI
WFFft FRRTTTf Tftft fTTFR Fft FFgf TFt FT?fFF FFft TFFt
FRF FRF FFft fF? TTFFT TT Tft TRT ftl Fftftt FFfttfftFT
TFFFF FfftFR Ffftt FftF gf, FT Fft *lPd*lfl FftwftRT
FFFFWFTftFI FtftFTF TTTF Fft FTTT?Tft Fftwft TftrftftT T
NO CN    NO C~n C ' C~n
FTFT FTTTT Fftftt FFFTft FFftft TTFT FFgf, W FTF T Fftftr
FFTFTT FfttFWTTf TFFTRTTFTF TRnftTF FRFTft FFTFTF
fftfRTTT TTFFF I TTFFFFT ftdT FRTTTTft ftftft T FTftft FWftr
WTT? TffTFFftt FTftrr FFTfT fT FFgf I W Tfft RtFF
FTFTTTfttFWft FT?f FFTft FTFTFTf TTdTFT Tft"F FTTf TfffFFT
TW Tftftt "Fftft FFftgf T fftftW: Fftftr ftitdl FFfW TW
Hldlffd <HH-y*l ftdf TFF HMlPd fF itd-BfdJ ^°
ffterf TTR FftTT FTft FTTFTftt FFFT FTTTFFT T TftftTF
C NO -N -N
FWT FFTTTft TRT ft, W TFftft FFf fftFT FTFF FTRFT I
FFFFFF FTF FTTFTfFTfftt FFFTfftft FlfttTTftt Tftt FF1FTTT
C    NO NO NO
TW FTTf fftfttl TWTfBTTT Tffr-FfftTT Tfft tRttRt FRTfft
flfft'1'1 T iNdlP* ftTTT Tft TFFft gfl
FTFRT TftrfttdTTftt FTTTT ftft? "dftt gfl W TftrfttFFWTTf
HRFlftld Fft Hldli?*ftl TFTF TTFft ftRft*! gfl TFt ftd TTF
Tft TRTTT FTF TftftTF gf T TftFFflftF FTFFTTTTTf F*?dd
FFTFF Fftfti FFTft Fft FFt Fft FTTF "gft Tft ftfW I
TTFtftTftfFTfFTFftftrTT Roo% FT <i$UWl JlRlftl FWWTT
FfftFRTft Tff£H FddHf *lPd*lfl HR<=ld~d*l TTrfft HRFlPd
Fft FftF? Tft ftifRftt gfl^ W TRfttTTfttFTTTF fft ftft
"dTF Tftf "TTftftT? FTTffttTFT Ffft W "^nftftFFtt TFRtTF FW
FftFTf fftFTFF FFFFfl
"n° WTt fftWRT TR+f fftft, Fftftf Tfftftwft 1^1
R ^ ^ TTftftT TTTT ftffft, ft/TTft ftft7/ *h*1 mm?, nfft Trftftr,
ND
f ^ I fttTTTtt+t W ft WT TW Tft Tft-tfmtt RWT "§ftf TTTn
ft I ftdftt ttt fttfmtt w RA ftftTT w W TFtf fttfmtf W 3X
ftftTT W TTFtt fTFTW (1«. T Ro ft Tftw) fttfmtt W TTWTT
WT ^ — 1 ? ftftTT I Tf-fttfmtf (ftftFT YO TWIWTT WT TTT
TTTTft) ftw $.19 ftftTTT7" fTTf l^^-I^^A n Y.I ftftTT
fftfti TftftiM4||{| Ro ftft R% ftTTT <HfF + l ^,Tl41d ^^-41 TW
TTff ftft tr.  ftf TT "^ I  "Report on the Nepal Labour Force Survey
2008", ftftr wni" Rtrt, Tifftr ftm TTftr TfftTTT, ftwr tt+f,
TTTT: ROO% I fftTT ftft ftFTW ftTRT+f TT ftf? TTftrftr TTTT
ftft w+t tt 1 fftsr ft+ft ftftftr wntFfnr %tt ftf? Tf Roo\t
ftft Roof, ft TTtfn ^3X000, Tf Roof, ftft Roo\3 ft TTfftn
^[30 000 T TTf Roo\3 ftft Rooi^ ft TTtfn Y1 $000 ftft TR+f
fftft I "Labor force, total", World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/
SL.TLF.TOTL.IN n TTTRT T[ |
^^ ttt^- Tfr^ Tn WI+TT+t TTFT "TTftHl4lF<P fftftrftt tRtt+I
fftrm «. FTTftft lo FTF nfTTTFTFft fft ftf fft TRTRTT ft
wwTl"FwffT tttt, wrrRrf, ftrftt ro<\o \
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT #277"ftft/ ft  1%Y, ?<? WftW ?o<}o
31
ftftt FFfFTfft ftftTT fftFFFt TFt FRfft TTTTTT TTRtft
FftlTRF FFF FFFT gfl W FRTFTfftr? fftFT TFFFft "WF
FTFFTRFf "gfF I FFfTT ftftt TTRF FFTF FFfFTf FRTRT FTTFT
Fft ftF FftgfF T FFFRfT TFlft wfTTttFTf T FTWT TFlft
ftftt TrrftrrFwrrf Fftr gfrftr ftf snfttft^rfi ^ fftrfftft
TTTTF F FTF*f FTW, TTHff FT?f FRfft FftftTT Fft TFTFTF
NO
FTTFF FFfft  FRFFTf TTTFT  STftftRFTTd FTTTFT Ffftt
NO CN NO
gfl m FF Roo^ TT ftTTFFWft FfFtft? "ftdTft FTTT? TTTTft
fftft" TTft FFfft gft T TTFf TFlft TfftWT FTf FdTFft TFTFFTf
TFT: ftTFT TFTF gfFI m FftftTTT fftt TFTFTT FdTT Tff-
fftTTTT FRFtTRTFgftft" FTfT-gftt ftfTft TTTTftt TTTTTT fftftt I
W FFT FTT FRR FfTF ftitdl FTFFTTFTfTT FRfft FFTFTFT
ftft fftft TftTft TTFTTft gf T ftt FTFFTTFT Wrft? FTftft
WTftTTF "SFfttTFTf ftft FFFTft W FFgfF I ^
&    c-n no "^
FTfttT TfFF F Tp<WI fF FW itf|Aldl*l FFftft T PilftlftlF
W FW FTTTFTftftTd W FFgf I  FTTFT FffTTT T fftftTT:
NO NO '
TTTftft FRFTft FftTTT fftfftt FTFFTTFTfft FtF Ffftftrf gf I
$MA\£ TTTFT <H^i* ifRftd gfFTF*~F*fPd P<-*5 dftlH
TfFTTT gfFI  ftTFT FF FTFTftt TTFTTftfFTfftfft  FTFTTTftt
FFfFTf gfFI  FTFTTTftfFTf TFFFTTf WTTRRF Fft T Fft
fftTft¥RTRFf FTdTFF WFPftft gfF I ^3 W FFTF FFrf FFFTf
"Terror in Nepal's Terai as armed group's ultimatum ends",
thaindian.com, 20 December 2008; "Jwala warning to judges", The Kathmandu
Post, R% fTTft ROO% |
"m TTTFTTW Tift, RfTTTTTm Tf Roo\3 ft ftFFf Tftrl
TTfttTTWft TFlft TTW+T +lft+df T WRWJFTft RFFT wf TTfft
TFTft" TTTTfTTT TTf^T TTTTf Tft"ftt TFlft TT+T TTRRWft
wfftFT+t RTTT TWR TfTTTR+f fftfti ftftr+TT TTTTf fftTR TTTTTTT?
TTftf wft ftftf TFTRffFTft TTftt+R ftrft ftf f?T Tff WT
Tftr I wftfr fffr wwRrf, ffwrw,fTift Rooi^ \
^nRTTT TTTR" fft TTW RWT TRTT ft, W ftfttftt FTTT RR+T
W TTftftT fTTT WTTiff, Tfff. FTTfW Roo% | ftm RTTT TTTTT
ft, TFt TTT TTfft RTTT Tfftr T+ffft ft+t TJ | TTftftT TTTT
WTTfft, TTFTT, T+fttW Roo% | Tfft TlftMd+1 TTTTn "Wftn
TFrfftnFTft fft" ftTSTT ftf Tft"ftt TTT+t TTTTT TR+f fftftf I Fftftf
TTftftT ff ftftft, hlw*l wm mf, nfft Trftftr I
^TTT 3 W fftftfl
^^TIW^F*?*!! TifftT -Tfftft TWTrn <H#|i|dlfti?4 TTTTT Tfftft
TTR+T T7 I "Unite to dispose of imposed federalism: K.C", ekantipur.com, 3
TfT ^0^0; "Masai for alliance against federalism", Republica, IY TTT
Ro<\o\ TRfT (TTRT) fftfWT T TTTWr+t ff:TTRRT WW7 T TWt
TflTTRlft TTTT TTTF Tftfff TTT Tftft TJ I "Royalist party brings
life to halt", The Kathmandu Post,  R^i  ftfTtt  R0<\0 |  TTfttt, fftf
wft ttt ft Tf^rftirT ftrrrn Tfftr ftw tt?tt fttwft Trftr
TTTTTT ff Tflm+f RRfT ftft ^ I "Bandha for Hindu State: Mid, Far-
West hit", The Kathmandu Post, RR Tft R0<\0 |
FFftftfTFftl TlftF FdftHftl Ffft Ro<\o TT TTtftt F-diHIdl
TdFtFFT ftTT T WTftTT "dW FTftlFTf FTftF gffl W FFTTTftt
FftF TFRFF Tftf (ftTFT) ft FlftlFdl Fft ftfTF TF^TFTfTT
FftRfftft FFFTfftTT TFft Fftf gf I :m
FftTTT fftfftt FFFTTTfttFTfftt FRfft ?TWF Fftd gfl ftTFT
ftftFT Tftf ftTFFTTf fftF FfftTFTTT WFT TFTFTtftF Fft
FTFF? T FTFT ft?ftt Fldf*lfl FFTF FFFfft gfl ^° FTTTftt
fFFFTFTT? ftft dRd*l FFdT FTFT FTf ft FFft Ffft TFFft
TFTTTT Fft TFTF TFFT TWTf TTftTTT fftTTFTT? dR*H Fftft
ftTTTftt ftftt gf I ^ "NfF-gfftt fTW FFFTft FFdT Fft-Ffftr?
FfdF TfFT ftfft FTWT J|Rit**l gf I ^ FfftftFTF FftTFTTT
"Anti-federalists form joint front", Republica, 1^ TTT RO^O |
TftWT fftfft RTTF WTR+T T TTftf WW T+RTTFTW TfFT TTTT
TTTft ft+t T7" | TTTFTTW TTTT ftft TTTTW Taw T. fftlTFIfT
ftftft WTTRrfTft RlT Tlfft'TJ7': "We are not a communal body: Chhetri
Samaj",Newsfront, 1«. ftfTtt R0<\0; "TRftT WTTT fFff RrTTftw
T7TWft ic; ftrftt Ro^o | Fftftf V-w/ft"/ ft TPTTTftT, "ftft
TrnftT TTTTTftn WfW+f TTTft "Wft T+T+T TTfff Wfft ft?" 1 $
ftrftt Ro<\o |
ND
^nTTf Roo% TT TTftR+r RTTT TTTTTn R+" ftrFWTT ftt (R^.3
ftftTT) TTTTRTTTT TTfftn+T fftft" ft+T tft Tft ftft TTTT (Y^A
ftftw) ft Tflm+f Trrftr ftw fft t 1 %x ftftwTtr ttt tttIt n
ftfr+ TTTTT+t TftWT Tftft TTTR+T fftl "Public opinion of
federalism", fftW Trf, The Kathmandu Post, C fftftfTT ROO\\
^'° Fftftf wftftr ff ftffft, Rut*! wm mf, nfft Trftftr I f
Rooc TT fftTTTTTT+f R+ tRTTTT TT FTTT ftrft fWT ftftn
TTTff+T +Tft+Tff ft Roo% TT +TOrftft Tftft ftft TT fft ftl dd
4lil^id+l nft TTTft Roo% TT ^a <r+^l+l F^*H<rcii+l FWT ft I "2
dead in Biratnagar mosque bomb blasts", The Kathmandu Post, ^O TfT
^ OOC,-^ "School principal shot dead", The Kathmandu Post, R TTTTs ROOC,-^
"Bomb rocks Dhobighat church; two killed, dozen others injured",
nepalnews.com, ^3 T" ROO% |
^^''RdlF^+l tR^W*1+I ftill + ^liy TMH^Tl ftftr TFft W FFt TTT
Tffft gft "T5TTFTW TT TTTTR+T fft, Wlf ftt+T fft T WRTfttFTTTT
FTTT TfTT ff ftf^- tft | ft TWWT R + lRlH+1 fftflfftn
nftfnftTft fftftftW TTTT TTff Tftr+t ^1 "OCHA situation
overview: covering period 16 April to 04 May, 2009", OCHA Nepal, X f
Roo% | TfRR RTfR WR Tffft ftfft W "WT ft TTff T TTfft
4|i|d^l<l ftf fTTft vrH<T|<rft fjft ftr d<ft+l<! fwft vrH<TM|£ fft?
Rt+T Tiff TTTlft fftT TFWft TTTTT 4|Rlift ^ | " "Donation terror
in Bhojpur", The Kathmandu Post, X ff ^ O O % |
^ ^ ^ TTftftT TTTT WTTRlfFT7, TTT ftft" RWT TnTWfnFT.fTTtfT
FTT,fftTTT Ro<\o |
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
WT?i%W WT iffiw/Fft7/ ft  1%Y, ?<? WftW ?o<}o
3?
FFFT T fftftftfFTfftfF FftftffftF TTffTTTf FdTF FfftT "bRt, FFTft
ft?ftt FTFTFF W FFRT TFfF Fffi ^
Tfrrrftt TTFFTFTTft ftrr ff Frft? tw ftrr Tftf, ffff t
"SFfttTFTf FFf Fft TFFTT FtftTFT T TFFFTf FFfftt FRRF TR?
TTfT TftgfTI FftTTftt fftfTFFT FFFT FFW T HTdlPd
TT5TFTfTF ftftftTftTT? ftTFTTFft FfdTftTT ftFlTTTFTfFTf FftfRT
FFf FFt iNdlP* FF FW T FfT FrfttT FFTpF W FW
"n NO
FTFfT Fft FftF? I TFt iNdlP* FFTT FTF TftftRT TFF? FT
cTFft FTfttT FFTfftftt W ftftgf Tft TRT Trwft TftftTTTT TT
Tgf! TFTTTF FFTTRT T FTTFf ftftrrftt Tfttftw fF FFFT
TFFft Riitk-H* PsiftyP Hiilftfti FFftft F-HMd FFgf I ^v W
FTFF ftRTTTTTft FTrft FTTtW Fft FTW T FFRfftTT TTFT
fftsfTTTFT? FFfFTfFff TTWT TFTFF Ff?TT fTFtftt TTTT FFF
TTFft "gfFI
v. $w ^r if& TF&f
^? f+n nffnft+t trt wwt ftftr ftrwr ftftw kt
T+Rf+rfFTft ttt ftft R+n Trnr fTwfft T+rrftm ttwtt fti
"Khas Chhetri Ekata Samaj office vandalized", myrepublica.com, 1Y fTTff"
Roo% |  TlfftT TTTftRT lo TTTtt RO<\o TT Twnfttn TTftm
ft+t Tfftn fftftft wftrw wm fnr T+Rf+ftFTft Tflm+T
fftf ftFTFft TTWTT ftf TFf TTR I
^V TWflfft ftTFT TTft TRTTTTTftt Tlfr WT "Rft fTTT ftm
(Fftftf ffft p ftm,TTTT Y.WX.) ft fT: R+t+T ff ftt+T fft
WW I  FT TTT TTft TRW FT TTTlTft Rftftft ^fftt ftft I "
TTftftr fffft TTrrRrf, Tftr RnffT wt ftftf Rftt wrft,
fftTTT Roo% I
FFTft TFFTftf ff TfTTRFf FdTFF T TFTFTT? TTfFTTTf Ffft
FWJTFlf TFTft TFft TRFTTTT T "WFT FFTFF Ffft ft FFft
gfl TFF TFdtPrft FTTT, TFft FTftt iNd!P*iul T WFT
ftFTT ftFTTTF FFtRt? FTFTfftftT TTTF ftt "fFFTfft FFTF
TTFT TftTT "gftFI TFft TFTTF ftft, TTTFTTTT FFRFFTf FF
TTTTTf iNdlP* FTTTTTT TtftfttFT FlftrTTT fF?f FFFlf
FfFF TFft TffTFTRfft FFt FftftF Fft FTFF T FTFT
TRttftftftRT FST FF F Ffft FTFft TFF? I
fftftTFFTfftt fftfTTTT FTT FTTFF TFFF FWfft T?FW ft T
"FTT fftT WTW TFTTf ft^lP*dl  FTT TF FFF  FFgfl
FTRFF fT TTRftT FT FTTFT TTFT? FTTFTTT ftTT FFFTfft
FftfTT dHM*l TFRT Rtft? FTfft gf I  W ftFFtt TFT dN*TFI
Ffft TTfftftT gfl  F:Tf TFF FW dHM*l fttfTTTTf FTFTgTJ
'no no '
FFTft TFFt FTTFTf Ftft FFft FFFTTRFt FfT FFTTt TFTTF TFF
FTFT I FFTft FFdT TTTFfffft ft? ft W ftrftft TFT FTTFTlf
FTT FRTFT FTTFF TTTFTFT TFT FTOTTTFTft TrrftrTFTf TFTT
T TFTFTTFTf ftftft fFTTFfft TFTTf "Ffftt TfFT FTft TTFTT
FTfftft gfl Ffft TFF ftWFT gf ftt TFt Flftf FfftT ftl ft
TTfftft FfT ftftft, ftwft FW Fftftft TTTTf FFlffFfft TTTF TTW
ftfFF gf T <\*HA\£ FFRTTF TTrfft FTfftft FT?f vjH^M*! FTTF
Ffl
fftTRTTTftt FfftT TFFTfTft Wtt gf T ft Ffft TFFTf FTTFF gfF
ftdft FW¥lftt FF FTTfft Ffftft TFftftt gf TTFTTTf TftftftFF
NO NO NO  CN ^ ^    ^ ' ^
TFftf I FT? FTT FFRffftf FTS-llPftl Tft, 'FTftftft TFFTfFTf ftft
TFTF F^ftt, W ftt TTTTt gVfFI Tfft FTFFFTfftf TFTFTTT
FFft ft TW T TFft Tfft iNdlP* TTTT Tft FW yddl^df
FfRFF FTTFT FTFF? I ftrft TfftftFFT Fftrf gf, fftftrft gf FT
FTTf gf TFt FW Ffftft T?ft FTFF gft I "^ FTTFT FTFFF
' NO NO ' NO
FFFF Fdftgt Tft TRT TFRTdft Tft TTftft fttW I  'TR¥IT Tft
"~N0 NO ' NO NO ^ NO
TRT FTf ftftTT Frft FTtftTTfftT? TTTTT Tft ft I TFFTfFTd ft
wft FTTFTTT FdTT TfTT gfF Tft ftftF? I WFTFtft FddMf
WSTRfft TTT fftF FTFTgh FT? FTT FTTTft FP*lfltl ftf I ^
NO NO '   T '
TT W¥TT T?FTT TTTtft?^15 FTTf tftftWTTTF FTTT ft — ftTRft
NO '
TFTFTTT Flftf I TFTTf FTTF FWT "5TTTFT dHlR*i?*ftl
^^^TTftfT TTTT WTTfft, W^nft, 1^ ftftr Roo% I
^ Trftftr tttt wwfft,T+ftn,«. Tfftr, roo% \
T<Tts
This is also the title of Charlotte Watson and Rebecca Crozier' s, "Security
for whom? Security sector reform and public security in Nepal", International
Alert,TTTtt Roo% |
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT #277"ftft/ ft  1%Y, ?<? WftW ?o<}o
33
STTF^FWTTTTTf FFR FTTFTTft fWRf I ^ W "FlftF TftRTT FW
Fftftf TTTFT^rftt ftrfftF TfRfTRTFT fftftftt gfl FWT ftfftFTf
fttfFTFft FTFTFTf, TTlTFFtt FFft Fff T FftTTT FWT
"ftFTFTfTTF Fft TTTfTF fft ftt*T Fffi ^ FFf WFT FTTFT
■?f^T Fft fF fFFFFTT Fl*f* ftftftgf, W "5TTFFFT TTTTTF:
TFt FFF FTTFFT I  FFTT FFF TTFift T?ft ftft TFTF FFFfft
NO NO N0N2
fftfttF Tfftt fftfftF TTTftTT FfdTRTFTff FW T FftftF Fdftft
NO    NO NO
FF?I
NO '
ftTFTTT FWWT Tftftft Tfft FTTF TTRTft fftfRf I TFTTTF T?Rftft
FTSF FTRTTTFTfft WTFTFft ftftt "gft, FF FFTFTfft Fffttftt
i*HkdiuMI^ ifdilTFI ftft ft*l*l WFT ftfftt fF FFgf I W
TFFFTd Ftftft Ffftftt FWT FRR FF*TFTf ftf FFTOTrft FFt
FTFF FtfftftftfTTd FTTFTT gfFI TTTTFFT FF FTT
TTTTFff*li*4ftl ftf: "ftft FFftftRT TTF ftftf FTf Fft Tftt I
FTTF Ftftt ftTTTFT ftft Tftftft FFfttft FFFF Fffft I  W
NO NO NO
Ffftft F FFTftF FFW FTf I "^°
"FTFT? Fftft ftt FTftTTF fftfR T FTtftft FW FTFFfFF FlftF
TFTFTF ftftFT Fftftr TfTT fF?f I TTFfttfftf TFft TRFFRT
Tfft TfFf TTTF TR? Ffft fRf? I ftttTFT TfF TfTT FTfftTFTfft
TTTTTf TCTTTT Tfftrft ftft TftftT T TTTFTf fftFF FRFFRT
NO V NO NO
TFftft fftrft Tft ftftf gf I ^ TFFfftr? fttfftt tRffrt Fftfft
FTFTFFd TTf TTFTFT FlfftTTTF fft FTTFTTT TFft FTftt
FTfttT ft?W STTTTtfTW fT FTFftftft fF ftfW I
^ wftftr wtt fftrrn T+ffr fftr RftftFT7 Twftft+ WT
TTftftT ff ftftT ftftft f. 1*.^, Reforming Pakistan's Police, IY fTTft
ROOl^; TTftftT ff ftftT ftftft f. 1 3 F Reforming Afghanistan's Police,
^O TTTT:, ROO\3; TTftftT ff TjfftTT ftftft f. ="«., Policing in
Afghanistan: Still Searching for a Strategy, 1 £ RftfTT ROOU,; TTftftf ff
RfTn ftrfc T. 1K°, Congo: Five Priorities for a Peacebuilding Strategy,
lift, ROO%; TTftftT ff TTfTTT ftffft f. I^O, Handing Back
Responsibility to Timor-Leste's Police, 3 fttFW ROO%; TTftftT ff
TTJTn ftrfc T. 1 ^"F, Bangladesh: Getting Police Reform Back on Track,
11 fftftfTT Roo\ |
^% TWnftt T WT TTTW TiRFTFTW TfTSTRlft TTTTTft T TT+
TTTt Tfftft TTWWTI FTftr WTT+T+T ftftftT TtRfTW Tfff ftftftft
TfTTT+f TTTTT Wg: +M+1 TTT T ildiRd+1 fTTT TTTft fTTRT
Tftf ^ I  T+T-JTTTtft ftf+TT nfftTFT7 Tft TFtt ftm Ttftt T<rft+1
"nfft TfTr+t ftftftift ftftf ftt ft wftf TFftwTl  ftrftt
TFTTTftFTft "Tifft Tlfttn f/fftf ftftftff TTT TfTT ft+T fftRTf I
^°TTftftT TfTT wwiff, IK. T+fttW Roo% |
^ Fftftf "WTftTTT+f ft+ft 'TTftftT ffft ftftTT, ftW' ?777% T
^7Fnff Trftftr, t K.-13 l
3TTF FWT TFft TfFF gft, Ffft fdWrfftRFTf FTTFgfF I ftftt
TRFff FTTTFTFT? gffl ^ Tftrft TftfftTf "FlftF TTT^rftt
ftTTTTTf Ffftft Tfft FWFTTff TFF ft? FfftFRFF WFT TfttT
Fftgffl FTFtTTftt FTTTTft FTfftftTFT FFft TTFgfTT TTFt I ^?
TFftFft FFft FFWft ftft TTTTftt *lft*M ftft Ffftft? FWT
ftftt gfl FTR FTTTTT Ff FTT "dTF FTftlFTfftt FTTRRFFTT
TFTF FFTft ilftldWI*! FTT FTtrft fftfttl ^v "ftftft FTTT
FTTtfFT?FTfft FTRT Trrft FTTf *lft*M*l frft TFft TfFT
gft, TWTT TFFTRTTFTf fftft? gfF I ^
ftTFtt tH-Hl^d-HI fftTT T FT -i||A|*l HTJ-HTI WF Tftft FRftt gfl
ft FFTF FTTF Fp-Hiftl T Ffft FF Ffftt FFFF ftfWI
TRTTft FTTTT FRft WFRTftftt TfFF gfftgf I  FFWTF TTTTTT
fttFft  RftT  TTftr  TftFT  FdTTFTf  TfTT  gfFI   FFTFT
ftdftfttFTfFTf FtfT TTftrft "FfTFT FFdf  FTFFTfFTf fftFft
^ f+n Rnfft Trrft+ weiRr? ftftw fW^rftt ttttrtt? wtif
TTff ft ftfRT TT+R W1" TTTRTW "WTT WT TTTTTTT TR+f
TTTR+f ^ I 'T^Tflft W3[ — Trftft+ TTT nfft fTTT', WHWT, 3 1
Tft RO<\o\ TT ft WTTTft TTT+ft TTTTWft ff FTW T TTTTTtt
TTFTTft FTTTRT ftft TFtfft TTFtf TTTTTT RlT Tlftft I WnR TTTWt
TTf TTTRTW TTTTFTft Fft t+ft Tftrft ftr I TTTTTR Tfttf
TTf+T ft TTFTTFT7 WT— ftftft n nft Wfft T*i*ll Tftft f/W FT
Twrftrrft Tftdfti t^j wttft ftfftwrft ft iRrff t f :tt fftwT n
TftFTftft fT TRWTI
^ TTTFTTW Tfff, nfttn4tFTft WT WTT fft TRTT nfttnft
fftftftt TTWT fRtR+T ftTT fwft ftrr+T R+ ftftT T+TRTTft ft", "TT
ftrft fTTT Rftf TRftft WTT Tftf T7" | Fftftf (Flft+T "WTTFTft")
TTTT I "ft" T+ft WT FTFT7? ft T+ft WT Ffft" T nr? "TTTn TRT ftft
Tm ww ftrf I w ftr TTFftt ftfftn ftft Tftrft ttttt Tftf ^r
TTfft f/W, ftTTft TFt wft fT fT TIFffTW I W TTTTTn TTTTT
TftT Tg7" | "TTft ft, "RrftTTTTf T TTfTTW ftfTft TTTTT+n Tftf Tft wf
Twn T+rftwTFT ftf ttRt Trrftfft nft ft I ftfFF Fft frr wftf
Wft+t fffT Tftgjf I TFtWT ftft fftft 1| Tfft Tftn fTTT TTTn
ftft ftt FTftn ^ T ftftf ftf WIFn ftf ftf TTTTT ftftRft W
ftWT Tfft TTTFTW fTTT Rftf TTftf TTTTRT ^T I f+T T f+n
(Rfftt) W Tfff ftT TTTT Tft ftfT T+TTTfft WW ^ I  W TTTTTn
nfttnft TRrfRW ftf "ff+Rr wftn TftFT7 tt+trt wfl Tfttmr
WT Tm "ff+Rr T+RfftTFTTTT TftFT7 Fft Fft+T Wfl " FTftfT
TfTT WTTiftf, ftTTft ftTTTT TW ftft+T, Tfftr Roo% |
^ ?V "UML asks Rawal to quit", The Kathmandu Post, X Tift RO^O | "FNJ
asks Nepal, Rawal to quit", Republica, $ Tft ^ O <| O | fftrTTTTW TTTR
Wmftt TTT Tft T+RTT? TfttT nF+t 3 ftfftt Ro<\o TT ftrft
TfftTTTTn ft# Ffft FTTT ftfftft I  gft fftftftt WFfrTTTFT7 ft+T
TrfftTTTTTft w^nft+f ftft fftftr ftrwft nfftw I their wrnft
TTT  TW^TT ^ft W T+RTT? TTF fftrrfftTT+f RY ft TWT TFttft
TTftftf TFf m+fT+f TTWT WTT ftf+n 1 nft Ro<\o TT FTn
fttft I
^ ?!< fftftf TTTfftrft ^33 I
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
WT?i%W WT tftlW/Fft7/ ft  1%Y, ?<? WftW ?o<}o
3Y
FTTTFftft^ FFFRfftt gfftFT ftft FFT ftftft fftFlftftTf
FTFtTFTfftt tftdTFTTF Flftf t^ tt^tf TTFT TRTFFT fftfTF FTFTT
fFFFTT? FdTTFTf TfTT gfFI ^3 fftFTTT TftfTT FFTFFT
FTFTfftT? FFFF T FFRFFW ftTT gftf T TFTFT FTTFTTT
FTFlfftT? FRTTT TTFdTFT FTfft TFft Fftgf I
TFT?TF TTTTTT <HI<ftdP* "^m fftft? "dftt R-dl*l ftTT Fftt I
•N NO CN
"FTftF itJ-^ttdmi FT¥lftt TFTTTf FTTftT dJlRlftl fttWI FFft
TtftttTlft: ftftt "ftftftF Ttft FTRTTf fftftt ft ^ W TFTft FWT
"ftFTft FFTFRftt Ttfrfftft Tffft-FftFff FFTFTF Fft Ffftt
"gft — TfTFTft STFfft TF FRFf Tft FTF ftft TTFF "gft I
TFftft 'FlP**l" TTF Fft Fft^TT FRfft fftftt I W FF FTTTTT
TFfftt FRf dilftiffd FFF FFfft T Tftf Tft TTfFftrftt
FTTTTFTT Tftftft ftftftfttrftft TTFT fT FT?FI FFTF TFft
FTftt TFTTTT ffFTFTTTf TTftTTT FdTT TTTtft T ftdftt FTFTT
WTT TfTft ftftt I FFTft FFWFTT? fttfW Tfft ffft FRFTft
gf, W "FTftF TTTTTT FF*t FftTTT FTFT fFfft TFt TTd "gfF I
TF^oolT^oofTftr TTfftFT W? "dtfftt FFFtT ftfrf FTTft
sTRfftt ftrnfftwr ft PftFftrft ftft t ftf!<=n4fti**i FFffftr?
STTTft fftfTFFT Fftft gf I FTFT FRFF FTTFftf? FTFT FFF^F
TTTf Tfft FTTTTT? T fftF TFTTf FFFFFRT fTFFTR FF*t
Ffl
FFftTTFTFTfft "TF;F?TFTT fffftF FdtfttW ftfttft ffft gf I FF
TTTTTT FTFfTTftt ftrftTRtFTFFtt FFTTFF? FFftftT? FftTTT fftTft
Tfrrfftfl ftFFt ftrfftftRTTFTfTTTf FTfTttFTTft TFRRfFF fftFRftt
gf, W "FlftF TftFTRF TfTRT TR? TTTRTRTT p*i||*cHIHs|ld
TTfftlFTTft FTFTTTTf FdTFft TftftTF f I Rifft! gfl  FFFftft FF
"Woman burnt to death in Dhanusha", f"fT TfTT, myrepublica.com, 1 ^
Ttftf ROO% I
^?lSWn TTFTT+t "TfRT TTTfT+T TTRRWT ftft" Tn fTT+Tlft fft
ntl  "Kin receive lynching victims' bodies", Republica, 1^ TTTcT ^°°^> I
Tf Roo% ft fTTT ftftft JclsJTIcnfftr *1|Rii + I ydilF^ft FffFft
"Innocent", Himalayan Times WTTTTT RC Tfftr ROO%\
^ fFf ftRf TrfttntT wtwt ftwr wtf t wwt TFtRrft ftfT
ffTT-TTfTW TTTTTT nfft fcTTTTT TTTT ft ^r TTTTlft+
fftTT+TITFTft" TfWTRT ft fftrftntf fftft ^ I fFf "nfft wftftr,
TRT «.. 1.^1  WT W^itdlF<?*H ftft <T<-*4-|U| +M+1 Tift ^cT^lft
ttttt fttR+t w ftftw roo\3 n nr nftw ftf ftnFTFFi
Fmftft ^3 fft ^rrfftrfTR "ftm" nfft trtt ttt tttttt wtt
Tft wftft" TR+TT+t TTTffT+nFTn ftft | " ^ 3 f4" TFftft ^ 3 ftftrTT
^oois, trr 1^ 1 Tftft ftftrrrft tt wtwt ft ftft w "Fnrn
nRF T WTTTT TTTT Ttt TRTTTft+TT+t WWR T Tfftft ft TrrftrffT?
Rrft wftr ft t twtt nTTft nsrrTgRr tttrtR" wrm
Tfft+Tfft+ nnn tRtRrt fft ttw ffR "ft+wrw TiTFTft"
TTTft ft TTft WTTTT WTT Tft TTW+f TftT fftw FFftT TffftfTT,
TRT ^Y(R)\
FFFFFft FTTftFTFT fftftt T TFFft ft $# Tfft ftfttft ffft
NO -N NO
ftftt 1 ftrfft tf Ftftr ftrr FfttFTfft FTFft ttf ffff Tftftt
ftftt T FFrftt FFTFRft *lPd*lfl gftftTTF FTftffF fftif I
fftftRFTfFT FF TFF TTTTF FftftTf ftTRf TTRTTT gfFI
FfttFTfftt FftRT FfftftF gfl "m
1.  43(|R*1I*| «||k|
TFft tRfFRTTT FTTTT gff Fft Fftft iftl*R*l gff FT WT
5^444*1 il^i|| Tft oillfeill Tft JlRiftl "gft I "TTfftTT^FTT-Fftt
TTTFT FFT WrftTT gf, ttftf FTfRTTSTFft TFF ftf FTFT TfFT
fft FTftt ftftft Tft TFFTfFTfFTF ftftftF I W F F FTTftf
■ftftftT ft TWTT TftffftW TTftt gflW FFT?TFTTT?tF
TftftftftiTT TTTF FTF Tfft FfdTTft iNd!P*iul fT FFTft
gf I TTt fttfftTF Wf fttft FWT, TFFT T Fffwftt ffFTF ftftF
Tft FFTF TTFT FFT ftdf fftft FRFT "fFTT ftftF? I ftt ftft
FtftTFT fftft? FftF fTTF ft (TTF ftftftF* ^ FF FFTFTTf
TTTFFF fttFRT "gft I
FFTF TFftft FWTFRFTftTF FfftT? TFT FTF Fftfft fF?l
ddl^d^ FWT FlR-Bf T dftli?^ Fddl*l TfTftfF fWRf I W
^ -Ti^fft fti<rft ftftr ftrrn <j*ji4Md ftf +1*4441 Trft Tftft tr+T
^Tl fn TnffTTT+f TTRT TRftfft+ ff TTTT WTT Ttt+R TTT fftw
ft TTRTft fttft ftfttft Tftf TTTTTT TRT+T Wfl fF TnftfTWlft ftft
TnTT Tftft WTT: TRftfft+" fTTrffr fttfftR+t TTRT frfft ftft nfft
Wsftftf R+ TRfT Tf Tftft TT fftTT+t TFftftrft TTTT TfTT ft TT"
TfTTp? ftftRW Wfl
^V° TTftftT TTTT WTTfft, TTTTT, «. ftftr Roo% |
vnftftftf Trfftrft ^33 1
^V^ Ttft+TT nffTFTft Wg" t+TTRT WTT TRft TTfTlft ftf fftftr
TFTTf ftw Wfl Fft ^ FFR R°°% W ?ooY Tn TTFTRTT+T
TFTlffn Tftft RTTT TiftTTn 3\t ftftTTT TTTTTTFTft TTTTT WR+RT
Tftrff ftwr ftftT ftf fftftr tt^t ftft ww 1 ttt ft tttT ft
ftft ftTTR+f ^ ft" nffftT TftfWTT TTTRTW TRdlft* "WTT WT WW
WfT TfTRT fttWT TTTT fft Tdil+1 TRTIWT TFITn WTT TTft+T
FFTTFTn fft+ ft TF+t ^ I "Treading water? Security and justice in
Nepal in 2009", Interdisciplinary Analysts and Saferworld, nft "R 010j f
^1-W RY I ft Roo% TT [30 ftftTT TTTTTTFTft ftftf Roof, ft
TTTTftfTT f/TTft+f TTTn WTT ftt fftftT WfT fttft WW I
"Public safety and policing in Nepal: An analysis of public attitudes towards
community safety and policing across Nepal", Saferworld, TTTtt ^ ° °F T
is I wrftft ^swtT iftn+l Tf ro<\o nRnrRiRTi^ Trft+twt^rm
^Y ftftTT TTTTRlft" nfft fTTRT fTR TR+f WW; TfWfTT+
TTTTRITFTft TTfttft WTT Tfftf, <M-f|fd+ Rn T TfRr TTTT
ftw WT ft <F- ? ? * I
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
WT?i%W WT tftlWftft/ ft  1%Y, ?<? WftW ?o<}o
3K
TFFFfTF FfftT? Tft TTF FTTTT STTTft FFTFTFF Fff I FTW
ftTFlTT TFft TTifft TFt ftf, "Ffftft FWFTTTF Tftft ftft ft
FftF TfTT gff I FfttW "dTFTTT FTFTTF FTWt FWR f? fft?
Tftt FW FRJgfFI  Ft TTFT TRT ft T FTft FF FRftt TTTTF
NO '   -V NO NO
Fgftl W TTFTTF FRFTT FTTF FFJgf I FTTT T TTdftw TTWTF
TftFTFTFF?TI FRFFTf FRFf FTTT TTF Fft fftft ftft FftfFWT
■^T I "w FTTftT FftlidNId FTFF FTTTFlf Fftftr FWF Fft
FftF? I w TFftft FFt FFTTfWTTFTF FFJFWTTf Ffft FFTf TRt
wfftr? TftFTTTTd fttftrft FTF TRFT I W
TFft FfftfTW ftftft FTTTt TTFTTfftT FFfft FFgfFI ft
TfftfTF¥FFFF FRFTTd TFfftt TTF fFFgt ftt fftFF TT^gfT
(TFftf ftftt TftFFFF Ffft FftTTF gff W TWTf TTTF T FTTT
Tft "ftftRT fftftTft gfw) I FT T FTF FTFF FFFF FW FRRft
TFfft WFTRWf gf Tft FFFR TFft FfdTfftft ftfR TTFF? I
FFTF TFft FTTTT Ff? FTT Tft% FfftfTft ftf, "FtPfW TFft
ftfti FTRTft I FTFt Wft? ftF Ffftt ftftt Tft Ffd Tftrft I "r<!3
TTFFT Fftt Ffft FT?? TFft FfftfTft ftf, "FTfftF TFffFTf TTTTTT
Fft T TFftfFF FFFFT FfftT Tfft FTRT fftft FTFTT FTftt
TTTRjftT T TrrffTFF FFTTF Fftft I " w
ftTFTft sftrfftftfttT? "ftfftt TFft FfdF FRFTTd fftWRTfft ft I
TFTftt TFft FfdTFTfft fftfdF FTFTTft FTTTWWft TfifF TFft
"^ TTftftT TTTT WwRrf, wft, R<\  Ttft Roo% |  TTT RlTTT+T
ND N^
ftftTft Wft fftTTTft fftft: "TTTWTn TTTTft TTTft TTTTT T"5TTT
TTfft I Tfrff ff Tftf fRT ftl TTTT+t TTTTT Tfftft WTT TTTRt
TTftfTTT+f TftT TRfft I ftft FTft TRTftt Tftt ft" TTTft ftft ftftfl
TTTFTTW TTfft, Wg: Tft?Rqft TFF Tfftf WTn fftf? ftft TWF+t W
W ftft TTTRt TTT TTftft ^ ftf T fft+T Wfl "
WV TTTFTTW TTfft, "TWT ft TTTTTn FTftTTT TTTfft fttTRTT TTftftft TTFtrf I fft "cTrn wt fftftn ftr ft t tfttttR" ttr ttt+t
fftrar ffT trr Ttf ttttt ftm ftF^, ftft ftf fttft Tm
Tftt+TWT? Tftt+lftf I TftFT F W+RT TTTfft Tftrft ftft TTFWf I "
t+fRtt tttt wwiftf, ^3 ftftr roo% \
^ fff Tftftft ftTT ftftftT fft T+TT+T TFftfT TTTTft I TTTTftft
TW TTTTft ftffT Tftt+Tfrft ftft TFTT fft I TTTT WTT WTTTRT
ftftftT TFTTTT TTTft ffft I  yRTK<rlR *Wi,< teTl^il wft? nftft ft"
41yl<rft wr ffttrr nftf oiiftbfti yRTiftl trt yftlft-t, fttFTftnfr
TTTfft TTTTT f/W I TTftftT TTTT WwRrf, TTTfT, ^1 Tfftr
Roo%\
^ WFTRffRFTtt RTlRlTFf T ftTTWftf TTTft TfTTTTT ft WT
TRTR ft" ^OOY TTTTRTRTaft T?WT % ftftTWlft TTTTTfft+ TFtf
fttTTTTTTR TTFT fftft T ?ooY TTRTaft YR TTTft WT TftFTW
WTT+Tn TUfftf^ Wtt fttTRTTft TTTT T+Rfft?T TTT 4|fft+l TIFT
TTR+T fftl "Treading Water?", nfft Trftftr, T ^% I
WlST?FRrT TTTT WTftftf, TTTTI, «. ftftr Roo% |
ND
wTTftftT TTTT WTftftf, TTftft, «. tRt Roo% 1
FfdFFt FtTTTT TfFT ftftf tftftt I TFfftt FTF ftftt FTFTFftTF
fftftr TTF Fft TTf FRTFT FftdTft FTTTTTTT FlfFFTFrfft T?3tT
fftWFF Fft fftft I w TRTftT ftftft FftTT ftftt TFft FfftfTW
TTFRTT TFftft TTTT Tft TTW FFFTFFTft FTRf? Fgftl ^° FTFt
Ftft oil fth ^Id "FftftfT TfT FfttW fftFF FftFF gff Tftt FFft
FWFftF?:
FWT FFTft FFTRfftftT FFf "FFT ftft" FFTFT (ftRJFFTT) FF
NO NO
F fttRtTF fFFJf, TFftf FrftFT FFTF TFfftt ft FdTftTTF
FW FTFff gf Tft TTTTT ftF TfTft ftftt I W FFFTft FRT
TTT? FftftftT FFFRtt TT?F T FftfFWT FF TFt FT Ftftt
TFFI FTft ft Fft FfttFWT FTFt FfT ftdft? FFfft FRR FRF
Tfft ftr "gft, fft?wft Fftftwrrf ftft gf Fftt ftftt Tft
Ftftftl ™
3TF "dTF ftft "FTtftTFF? T WT FtftFT FFfft FW fftTFTTT TFft
TFTfft Tft, "ftF fF ftft Tftftt gff W ftt FFFfffftTT FTRTW
ff TF F?ftft ftftftf I FTftft "dTF TTF TTTT gtt WT FTW
ftTTTgfl"^
TFfftt FTW 3TF?TFTf TTFf T FTRflft FFfft "dFgffl TFft
FftfTW T TFft ftfttFFFlfft 3TTT?TF TfTT gffl w ftftF
w 'frr TFtl TRftr wtf Tftftnft Rrft ftr tttt 4iftfti frr
T?tftrT fftftft ftr I TRftr wtf wfft Tiftnf? ffRrFTft ftfttftftftw
Twm  ttttI  rnft  ftftw  Tifft  ffRft+T  ff  ftr
WT ft" ftftTft TTFT Tg71  TTFft "TTRTlft. wftft TRftr TFttft
fftrm frrfR fffftTFTftr ftftf T+f fttyRlRrw ttttrt fttr
ftr tttRr" wnft+f ftftT fftft 1 ftt fftft ttttttrt ... 1 ffftr?
fTTTrnftfT+t tfRt wtf Tftftft wrr wftr wft TRftT ttttttf
TTT Tftrft TTFtt WRT tifftft I  ftft FTftft TRf 1^«.o tt FTff Tttftr
wtf wr Trftft ftftt t+T fttr wirt 1 ttttt+r TTm Tftfftrw
TTTRTft W TTTTTT TTFTTT Wtt Tftftft T+T fttT TTTT Tftr+t
TTft Tft-ffft+ TFtf TTRTft TTrft nftt+nfft TFTTTft TH+1 WTTf
ftftft TTfW f/W ftrftt T+ftft RTTR fTTTT T+ft ftftftr I " Deepak
Thapa, "Army of cops", The Kathmandu Post, Y ftfTtt RO<\0 |
1X° TTTFTTW TTfft, WFT TFtl TTT+T R+" ftft Tfft+ftt TTTf fTTTf
ft: "fttnTrft FftftfF! TTFt fft ^R?TT ^TI TTFt fft WT fft T RT?
Tn Rfttt wtf ftft+r nfftwrft Tftrr wft w TFttrft Tftft
wwt t wtRfft nfftwT7 wrfwfi wt ft wttft fnr ttrwti "
TTftftT fTTT WTTRrf, TTftft, «. tRt Roo% 1
^ TTftftT TTTT WTTfft,TTTTT, «. ftTT Roo% |
ND
^^^ TTftftT fTTT WTTfft,TTTfT, ^? Tfftr Roo% |
^^^TFttnfft TTWTT ftft fttft fTFf^F I TTTFTTW TTTfft, 'W ftftT
TRft RRTfRT +1 ft+ft T TFttftr TTTTTTftt TR+f fftftfl RrfffTTTW
T+Tft+TfFTftTT^fft+TtRTFttFT7Fft"Tftft+TfftRI TWTmRlTftT
Tffft ftftT TftTTW TW TR+f fftft I TTRftT "nfft <HRRft fft ftft
Tffft FRTR ffTR Rfft WT Tft TRft ft TFftft TTRT+t ffft I ^
ftftT ftftft TTFt WFT TFtl TTTft TTTR Rifft TTTT Tftft |  TTWft
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT #277"ftft/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
3$
FTTTftt TTR? Tftf T Ffft ftftw FTft TFftFTft FFTTT ftt*T
NO
gffl w FFTTTFT wtftr FFTTT? TfftFTT TFft FfWT?rft ftftft
-TFTTFTT TfTf gfl w FTFT, FTFTFT FFFFRFT FTFTTft
TTFT FtTTT ftFF Fff?TT Tfft TTftft Fftt Fift FFTftF Tftft
NO NO
TTRTTT fftflw FTF TTTFTTF FTft TFRTT TTTTTT ftft
FFTtFTT ftF Tfft FFt I "X3 FTFt FW FTFT FFFT FftfTW
T FTTTFWft FFTFfft FFF Ffft? I fT? FTT TFft FfftfTft
Tft, "ftftftF FTftft Tftft FFTFRT TFFTgf! FlftF FRFTTTf
FTRgff FTfttFlftFTFFFgfT... FFFTf FTfWTFFWTTFftft
FTFT TtWRf ? W FTftft ft FRf FFFTF FFT FFTF gtt I "w
FfttFWf FFTTT FRTTFfftTTT FTdftt TTTRT ft: 'FTTTFfftTTTft
Fft FTft FFft Fft FWdt I FTTfffftT FF/F T TTftt gf W ftTTTTf
FTftw Tfft TfttT Fft FTftftft I fftdTft FFt Fft FTTft £l4ftlsi
"gft I "^ W FRTTFftl*li*l fftft ftfT FTWt FOTTFTTf TFftft
' NO
TTTTFft FTTf 3TRTTTRRWW Tfft gff I FRTTFftl*li*4f^^*l
FTTF FTTf FTTt FRR FfTWWf Fft gfTFft FTTf ftft ftft
TFftnfft ftfttft TTTRJgfF I ^°
TFftfttF FFTRTF FTFWtdT?t Tft FTTF gf I FftfFWf FlftF
Tfft FFt "gft T FRFftFFFTF wftw Tfft "gfFfl FTFFfsTT T
ft? Wft ftf TTT WT Tftf I " TTftftT fTTT WTTfft, ftftftT, TTTT:
Roo%\
^!<VftTtT TTTfft Tftft Tfftfft WiRooi^ n ft WT? T ft Ro<\o TT
r+ ttt? ftrnrw wtf nftftFTn ttwtt wft I ftftftf nftftrft
loi i Tftrr Rftr wft TTFTTft wtf fttftn ftrftt roo% tt
fttft TTWfTTn R+ TFtl ftft+T nftr+T fft I  "Police reinforcements
sent to Syaulibang", myrepublica.com, 3 frfTtt ROO%; "Mongol behind
Pyuthan attack", ekantipur.com, 1 "R ftrf ftt Root, |
^ * * "Asst CDO attacked, bodyguard dead", Republica, 1 ^ TTTtt ^ 010 |
^5 "Banke SP threatened", The Kathmandu Post, ftrftt ^ 0<)0 |
ND
1X3TW TTTTTft+F+ftft ft": "ftt WFT TFtftRT ftftRT TTW Wfl
Tftt TTTTf fT ft? TTTTTT T+rftT Trft"T TRW Tfrtf TTTRTTTWT
fTTT+f Tfftft TTTT WWF?" Fr^TT WTT WTftftf, ftWTWT,
ftfTtt Ro<\o |
^Sl^Rld WTT SRWiftf,TTTfT, ^3 Tfftr Roo% |
1X% TTftftT TTftft TTTTfft, TTtft", «.  Tfftr  Roo% |  TRffTW
TTTR+ TRWr+T Wr? +lft+dft ft: "fft fft TTTTRT nTWlft+Rf
ftft TRT fftftt+f  W  FTfft Wf TFftft  FTF Tftftw  T  TTTTft
TTT+^I" TTftftT TTftf WTftftf,ftfTtt Ro<\o |
^° "TFtfft TTf TTftftft TTTR+T Wfl  FftFT TTTRftFTFTT ftr
Rrwtt nTTTft+R+ftf twt 'Trnftw ft wrrft wft tttt Rr
WWfl TWTT Tfft WT Tft TFTft WWfl " FwRrT TTTT WwRrf,
nTWfff+TT+ftf,ftTRTWT,ftfftt RO<\o |
ftTftfttFtftTT? FTTFT ftft FfttFTfftFFWT ftR Tfft gfl ^ ft
fftTFTTT  FFTftf fFfft  HdPftf 1*1  TTft FF  Trft? "bRtI
ftwRFF TTT: "W FTWT Tfft ftftftrftt FFTFTTTT Ffffftt gf,
W tftfttW FTFTTT ftTFTTT TT FTfftRT FTFdFT ftTFFFF FTFFFTF
FFTftftFgfTI ^ Fft "ftlftft Fft ftrftt FfftT?TF^tft FRFftFF T
'   -N NO NO C
"TFfsTFTT? FTFTTFTf TFft FTftt WT FTTTT Tftt FTRTfFI ^"
FftfFWft fTTTTTT FTTFT "dftt FTTTT Tftft iNdlP* T
FTFRTF FFftftl
TFft FFFT TFTFftT? TFRTTft FTW TTF ft I FfttFTfft ft Fft
fF? T fftr Tft FRT FF FWTTTTT FfftTTftFTfFT, TfTFTF
TfftFTT TT Tftgf I  PFcWI Tftrft W¥IT FTTFTTT FfRf TftlTT
' NO NO C-n
Tftgf I FfftFft ft TFftTTTf Fftt fiflv?Bf, ftfTF ftr? T TFfftt
FftTTF TTT Fftgf I ^v WOTfft FFTTTft ftftFFTf Tftrft ft fftft
^ "Ffftnft w Trftft TifFR+t w f fftftr w nft ttt ft
TiF-g w wft ftr ftr; Trn tf ftt TFtfft ftt fttft^f i Tift
nfftnn ttt? fft+f w nftft Tft ftft+ft wtf fttft w frt-ttc"
TWT RTflft "STTFT7 ftft Wfl ftftft FTftft RT? A-\M$ mr TT Tn
Wtt TTTTrfft, TRft ftfft TTTW "Tlfft ft Tn wft ffft | Trttft
FTftn T+RT+t TTTT ftf fttft ^ I " TTftftT tttt wwiftf, wftf, ^ 1
ftftr roo% i
^5 ^ wftftr tttt wwRrfFT, fftftf" Rftt+t wtt Tft+TFT t Rftt
ND O
TnTTW ftfT+TttFT, TTTtf-nft Ro<\o | ftRfT RlTTT+T R+ TFtl
Tft+Tfft ft: ••%*. ftftTT TFft fttftFT7 TITT+T TRT n TT+Ttf TTTn
ft+T Wfl ift fti =£1+1 ftft frfftrft TR+f t|t|" TTftftT WTT
WTftftf, TTTtt Ro<\o\ TTTft TRffTW RT? Tft+T+T TfTR,
"TffftT fttftFT7 TTTT+T TRT Wfl 3° ftft" nft41 aft 1 o ftfTI FTT
FTFt TTTft TRT Wfl Ffft Tift ft T TTTT+T ff ft TFftfTTTTT
TTTWT WFR+T ffl " TTftft" TTTT WwRrf, ftfTtt Ro<\o | TftFT7
TTf TT+t TTTTT TTTR TTftr ff rft: "ft fftTTT TFtf +TtRtT Wg:
wm ft ttt? TTwrrn ftt arrr wftf fftft l ftftftf Frft wft
"T5TTI TTTf TTTTT FTTRT W fF TTTTFTWT T ftTTW ftftFT7 ftt
TRTWTft ftt+Rt ftfftw Wfl Fft FftftnT TR+Rf Tftft | FTft
ftftft TWT t+TF Tft5 T TTWT ftftr Tftftft TTWT fttftwf/ftt.W
TR+Rf FTftFTt Ffft I TTft TTTTTn TftT+TTTTftFTTWf Tft FTftFTt
ftTT ftt+T ffl ftr ffft+ TTTft FTT fT FFF" I ft T TTTRTf fT
ftl ft TTTRTf TTWTT+TF+T TRT ffl" TTftftT TTTT WTftftf,
TTfrfftt, ^1 ftft" Roo% |
^ R+ TFtf ftf+ftt ft", "FTfTTlft TFft T+TTfTTFT TTTfT Wfl  'H
ftfrr ftftt, fttrftfTr wtt+t wtf wtRtt wf t rwt Rrtt wtf
t+ttRit ^ I ft Tiftn T+Tftrtr tRtt+t wfl ft. Frftft? ttRt ^t w
ftf Tftft wf TFm ftrr I wr RFrrn wttt wtf wr wrft wi I"
Trftftr ttw wwiff, Tftrfft, ^ 1 ftftr roo% \ tt ftft "tttftw
TFtf TTWT ftftftt TTFf TR+f TTftwfWtf Tft+TFT71  WFTTW
TTrfft, "TTft Tdil + I WTT TR+RTT FTFt TTftft? TnR+f T7" | TftFTTT
TTW" WT FTR+T TTftftfTT FTftFTt ftft TTFfttT fft+f ^ I " wftftr
WTT WTftftf, TTftft, «. TffT Roo% I
^5Vff Ro<\o TRTn 3\t RFTT+" ftftTFTfTT fftl
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
WT?i%W WT tftlWftft/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
30
FFgf T FFfttF ftfftrftdTft FftTTF Tft Tftftt fF?l wfttTT
fttFFTdT FFTT FTFTTTT FFft fft wfttTTTTf FFT FFTFF T FTTTT
TRF FTT? I ^ TftFTft wftfFRT 3TFRF T "ftrftft "WFT
TTftFTTTT ft TRT? TFf I Frft ftTFT TFft WiffFFTft FFFt
FTTWft Tfft FTtRfftT TfttTT "ftTgf I
R.  slej ij<{.^ 4>W
TTFT ftftRftt Fftft FRTTTTF T fftr^TF Fftft FTTFRFf FRF
ft TFft FfftfTFTfft TgftftFdft T FftFW fft Tft FTftTTTFT
FTft ftffft ftRTfT gfFI^ FTftF TFdTFft FTFT TTftr
FlftlFdl*! fftTT FF TTTTTtftT? ft I FTFT TRlfrft fFdf FFRF
fftTFTTT FT? FTT FTFTfftr? *lft*d?tl FTTf, 'FFTFF 'FTW TTF'
ftfT FfFTF*f gf; FftfFTfTTTf "FTftF TTTefttF fft FTTTF
gyTI"^15 FFFRFTTf ft TFft FftfTFTf FFTT Fft FFFFf I
FT? FTT ftTFT TFft TTTfft FRfftt fftTFTfT TT?F ftr ftf, 'FRF
T TTlftTT FFt ftt I FTftft "FlftF TFTTT-FT TTTF FftftTW I "^
^ Tnftifft+ war tf ro^ ft ftftwnf T+ft ftft wftfftt Tifftr
NO * NO /N
TTTm t nfft tttwtttt wf w Tftn Twrft ffrrrR ftr frn
tttt ftf+F fftft w ftfnr ttt t<t-tmi rt, ro<\% t ftft
TrTftftft+ (TTTT TTT fftWTT) fft, ROR3 ft ftftTTlft ftr+ifft Tm
fttfRtr Trtftift ftr+TTftt fttfRtr Trf+fn t nftftft+ nfftn
TTTRT fTRrftn RiTdK ftf T Wr-TRwR ftf ftf+R fftft TJ I
TTRftT TTTTTT TTTT fft RORc; TfTR TrTftftf+ Tnfft FTTRn TT
TffT ftf T ftrff FTft ftf+R TTFT ftftftt TR+f T71 (WT
ftftftf) I ftTRT+T Tift ftWTfFT7 (Tfft+fT+t Tfftft TfTTTTlfFF) ftTTT
WfT TTTTT+t www. lawcommission.gov.np/ TT TTTRT Wfl
^" TTRftT RTTTT TTTeRTn wfftftfT TTWTTlft fftrft ftf+TTftt
ftftftf TTW TTf.3f. I TRftT TTTTT TfTTRTFT7 TTRTT "gTWTTTfTft
FTTRTTT ftf ftft ftftFRT ^ I TTTFTTW TTrfft, ftf llM+1 TFlft
WTT+RT "ffTTFT" Trft t+T T"5TTft ftrftntf fftrftf ffftf T TTT TTTT
TftFTft WTT-RtTT Rft, FRT TRTTft T Tnftffft fn TTTT ft ftf+R
TR+T fft I Sagant, The Dozing Shaman (Rrft, 1 \\ $), TaTTT X | TTf
1^1 TTT TTft+T ftRRTRFTFft ftft TTrft ftf+R T ftrftntf
fftrftf ffff I ftftftf FftWRT ftft, Landownership in Nepal (Rrftf,
1^1313), TaTTT 3 I
^3 twRrt tttt wrrRrf, wrn,«. tRt roo% \ Rrifi+i r+
NO
FrTWrffT+R+ftf+T TfTR: "TFttFT7 T + ft^T 4fft^fl TT ftftftn 1 ^
Tn Tfft TTFTTn ftt I  fftTTaft TFftft TTFftfT Tt+Rt TTft dMlft*
Trnrft mm <n Tn ft? wi fttt t+ttft TFtfft TTrft fft
ftrftntf TTTftf "T5RWT FTR! fft nftfnftf T+Tft+rf TTFTTn ftt
TftFTft Tftf TftftRT TTRR ftf FT ft ftT W ftf WF^WFWT I "
TTftftT TTTT WTTiff, T+ftw Roo% |
w wftftr wtt wrrRrf, Trfrfft, ^1 ftftr roo% \ T+f r+
NO
ftftTT+t "wm, "TnrftT fftrw+f ftftw ftt %tt ww I ft fF
ffff ft ftt+rn w Tftf 1 FTftft R+wft Rfft ftr ttttt fftTft 1
TTTlft TTTTTft ftl TTft+F TWT I W ftft WTTT? TTFfffT WTTT
TrftT fftftft TrTftft ftt -^ddlvl rT<H+l W*1M 'ifajdj ftft FTftft TTTTTft
TTf FftfTTF FTFTW F FFT F?dR fftfl ftwiTT FT? FTT
TFft TFftft Tft, 'FTTf FfT WTTF, *<?N*1 gfFIT, fFWTTf
FtsftRT ftft STTTFt TTF ftfrf gfft "gft WTI FftfFTfft Tftgff
'ftft TftfF gf I W FTTRRFf FfT FtsftftT FfttFTfft TTFt Tft
gftfl FFTFT FRFFTf ftpSTTF FFFf T FRFft Tftft Tfft
4J|4ddJ"^ FTft FfftfTft ftf, "FFf TTTTf T?FFTf FfT
FtsftftT 'FTTFftt ftFTT fftftftt "FTTRT gf ? ' T?ftft Tfft gf WT WT
gftfl "w° TFft FfftfTFTf TTFF: ftftftr FOTTf iH-stldl Fft
ftftF Fgft, FFft FFt FfttFTfft f1hF|R* di?f**ld FRTFft
FRFTd TW T ftt fF tftt Tfft ftfW I ft FfftfTftt FTTFTT,
"TFftf Tft ft Tft FftF FFFFTlftT? FTf TRTFTf FTft TFft
TFFTFFfttl FTf "Jffft f^li^l FTFt <\$\A\£ ftftftrWTTFFFRT
ftRTFF ftTTTtftF Fgjh FTFRTF? ft Hldl*l ftFTFTfFTf Tfft
TFT#|"^
TFftft "^ft Fft ftftt Ftftf T ftftF WRW ftFTTTF FFFft ft I
TfttfFF FTFTT TFftft FFTRFT TTFt ftFTTTF FFFgf, W FTTFW
wftT FFFT 3TTTFT TFF TF Fft FWl  TTTFT FTTTT FTFF
CN NO
FFFgf T TTTFT ft FTFTT Ffftftt Tfft gfl fftFFdf% T
*ftoi|Hi|i|U| TftTFTFTf FTFT TTfftTd fftftftt "FTFTFT FF ftftt
& NO
TTTFTf I FTrtRWFTfft Fftrfft? fF TTft Tfft TFft FfdTFT
RTTTT T?ftftftB" FfftfTFTfftt T?ft "gfF I FTFT FT? FTT FftfT
TF?f
Fffttft Tft TTF dHdtl FFt ft I FTTt fft FTTTFRf FRft
TTF Fgft, TTFft fftftt FFFTTTTf TTF FTf TW FRFTTTf FTFT
"gft I "FTftF TTTFTTTT TTTTft FTftft TftftT ft Fftfft TTF Fftt
W TTFTTTf FFFTF T FTFT FTff?TFTfft TFTFF FW "gfFf I
fftftTft "FTFF gf TFT FTFt TTTF TR? TTttftt I w
FWfWF ft Tftwftt FTTFT FTF FTTT TTTTfgf fftftftt
"FTFTTft FTTTTTT FTftft FF F/gf I FTFTT FTFTfTT FfFT Fft
FTTTTft ftWTfT TRf TTd gff: FfTFFTFTTFrft ftftt TTTfftt FTft,
TTTn WF TTTT ftfTRft ft" TftFTft ftft TRTRTTf ftf ftrftnT
"T5ftWTI"FTfttTT TTTT WwRrf, TTTfn, Ro ftftr Roo% |
^% TTftftT TTTT WTTfft, TTTfT, ^? ftftr Roo% |
^3° TRTft RftftTTTTm TaTTT ftt+T ft Ttf+ftT tftrft ft: "FTn
T+TfTFT7 TW WT FT ft WTOT ftt ftrfftr wfl nftf Rwrft TTTT
fttft+T ^ft I TTt T ftft tftr fttTTTTFTW FTT nfft T fSTTTTRT
fTF WW Wfl ftf TWft "fftT ft" FT FTftF ftfft fftWfl "
TTftftT TTTT WTTfft,TTFfT, ^? Tfftr Roo% |
:?ls'1 Trftftr tttt wwftf, Trfrfft, ^1 ftftr roo% \
NO
W TTftftT fTTT WTTfft, TTTfT, ^? ftftr Roo% |
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
WT?i%W WT tftlWftft/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
3^
FFF FTFTftt Ttft ftftf TFft, fttftHRft FTFTFTfft ("?fTFFF
ftTFtt FTRft) *ldd*l ftftF FFTf Tfft c*liHld TTTF TFTft I ^
fftT?FTTfgTTft FTTTT "TFTFFTft iNd!P*iul T iNdlfd*!
FTTfttTRF' Tft Ffftftt Ffft ft ft TFfF Tftt I ftftt FTTFTFTf
fftFF Tfft iNdlPPd TtftfTTTF fftf W iNdlP*! Tfft FffdF
FTTTF, TFFTR T FF fli*lddl *lftftld FWF Tftftt fF? I w
W FTft FftRf ("iffJF R.13) Tf^ FTFF T iNdlP*! FFFdf
' NO NO
FfdTT gf T FFT fT "TTTtft fF Tp ftfWI
FFftfftFW TFftFTft FTR fftr FFTFgffl FTFt FTTTft TFft
TffTFRT TTFT T?TTWTTF "5TTFFTT TftfF FW TTftgf TftFT "FfT
■^T | TT? trt FFft TTRfrf ftlTTTF FTFT ftftt, "TFTWTTF
WTFRFft FftTFT FRFFTf iNdlP* FTFTTft FTTTT FTFgfl
FTFTTft Ftftft FTftft FftTT gtt T FTft TTFTTTf 3ft TR? ftft
FFgf, W TfttftTfftfF WfFF ft ftt Fli" FTft gf I "^ FT??
FfftfTft Fift dlftlPd Tft: "FP*P Tfft FFftftT? FTFFt FFfft
fft wfftwf TTTFFfft FTftft fftft? fttWFgi I FffT F?ftt ftf
Ftftftl "^ FRTTftfFT "ftfFlFTft Tfft FFftftT? TF fftF Wgf:
FFfttfftft T?Fft TFft TffTFRTTT FTT TF? ? TRFTT TF*, fft
Fj''5ftt7ftrtft FWFFgftl "FTTFTft FftftftflF FTdf fF?
T FTTFTT FTTFT Tgft I FF Fdftt FWF WFtftRT fF? T
FTftftf d*lffd I FF Fftftrftt FTFFRft 'FFTft-ftFF FTFF'
T?T W ftFgf T fft TfttftTf lJ*F*f*l ftrrftFT FFF
ftTTTgffl FFTT fft ftTTTFT Ff fddlftft FCftt fddl*l
FFFT FTFFT TTjf, FTTdf fddfft FTFTlfft FRT gfTFgf ...
TWTfgf TW FdFTft Ff FFftftT? FFfftftftT FFTft W
ftFgf T FtftF? "TF TfFFFT FTfTftfTTTFrfft 3TTT?TF I "W
twtt Trrft iNftlP* TftRrrf ftrf FFFTft TFttrrrf tP
TTFFFF?I TFftft FfttFTfFTf TTRTF FTfTTFT fTFTFft FTFTft
NO '
fftTTT fftr FTT? I FT? FTT ftTFT Wft Wfft Tft, 'TRTdtfttTRF
^3^ ftftftf TTftftT W ftftft, ftW' ?777% Tf ^JUT, nfft Trftftr I
TTTTft TTTTT (ftftftf TTTfftwft Rs) n fTTT ffmt TTrft Tftft TR+f
^T I TTTFTTW TTTfft, ftTRft fnft ftn fffTT+t FTTT+t FfT+T TRfft
TTT ffRTT TTfTTTt TRlft+ TTTTTn FTTRTTT ft TTTTT T
TTTTFftf fwftT fftft Tftwft ii^aji TTTt fTTft ftnft WTft+
TfWWT Ttf fftTTTft Tift TRfTTTT TTF TTft Rft I "Army acquits
Niranjan Basnet; Claims UN violated norms", Republica, 1Y foils ^ ° 1 ° I
WV TFttn Trftftftft  TTWIR T RTRTft TTT RTftFTnff Tftrft
T+TrfftTR ftftftf ttttt ftrRft, "wffn wriftt' jftf, R\t ft ro<\o \
^^^TTftftT TTTTT TTTTfftf, Trfrfft, ^1 ftftr Roo% I
NO
^^^TTftftT fTTT WTTRrf,TTTfT, ^3 ftft" Roo% |
W«.l
Tfftt gf, W TFt FTF ftftfrftt gf I ftft "dTF Tftf T FdftlF?
FftTFT gff , ftFFT FfttFTfft FTTTFFT fF ftFTRJgfF I TTFTTTf
FFFt TF fftFF I FRFTTTf FTlfftw FfttW "FlftF TTTF Fgft
W TFt Ftt fF ft I "^ Fdft TFTFT TTFTTTT T?FfT ftFgf TFT
FTTf:
FTfttft FF fftwtMId iiPyiditTmi FfTT TTFT FTTFF TRTTT
gfl Fft FTT FFT FTRTT FWT gff I ftTFT TftftT FTTTFTf
ftft FFF gff T FfttFTfft FRFFTf ftrfft fftWTFTT TRF
FFRJgffl TfttftTfftfF Tfft Pxbdl fttf I fftftt WFT Fft
ftTTTFTf Ffftt T FFFtftt TTTTTTT gff ... I FTfttft FFTTTT
TTF Fft Tfft ft, W ft? Tfti FFTFTFTT TTTfft, fftFTftt
^Pi|d*l FWFWFRftHl4ft^tl FTFRT +lFI3il«ftl fftfl
Tfft ftft FTFTTTftftT FTTFFTTTf fft fF ftidl^Rd FTTF
ftfl FTft fftrFTW FWTftFft "?fdTf T fF TTftftft I FTFt
FFFFTWTfJV^
W? FTT Tftrft sftwfTft FTF FftFf Tf Tft TWTT Fwtftftt
ftrft f ftrft ftf ftftr fF? i Frft ftt, "wr fF TfttftrffttF
it^flfl fTfFJf T FTfttft FFFTf FTTftFT FT TTT?ftt ftfTT FTTftf
fFFWI FRFTT FTTF Ts£ W FftlFTffftF fF Fftqgft'^0
TWTlftT? FFffftfTFTf fftdFT "WftftFTfft Fft^ Ft ft FTTftf
TWfl FTfTftfRTftRftt ffFFTTftf FTTftfTT FTWT
TTft*T?FTfFTf gJdTFF *[-qM-ft ftF FTTFTTf FTftF FT? Fdft
TFTftrf FTTTfT FFFTTT fT? FTT fftTFFFFT ftrftt fftftt I ^
ftTTTT FT? FTT fftTTTFFftr ftTTTT FTFR FFTftft TFftTTTf
FTfrflfF FTT ftftft FTTFF FTTF ftftt fftftt, W TTt FTFT
Wfl ^
TFft T ftTFT TFTFTft 3TWT "dtft T WFTTft FTTTf FFF
FftTT gffl TFft TRTFTT Wtft: FFftfftTRF TfTf FTTFTTT
TfttftrffttF FftFW TTFT FfFRT TTTF FTf T TFTfttT fttft
FFfFTTTTf Flftr TW FTW FTF Fft ft Ffftfffftt f^gr,
FfttFTffttF ftft ftw ftfW I TFft T TFRRfft FTFtTTftfFTfftt
TT?F TftTT fftTFTFTfFT FfttFTfft FFFRf fftft ftftf TT fttTT
^^wftftT tttt wwftf, Trfrfft, ^1 ftftr roo% \
^° WiRl<f WTT WTTRrf,TTTWR, Ro Tfftr Roo% |  ftTTT TFW
NO ~~-
ftft+TFTFTf FTT ftw TWTT WW ftft+RfFTFTf TTft TTTftfft+
TTTT TTTft fT FFf wftrftT ^ I ftftftf TT+RTWT fFrfft ftTT
TTW ftTRft, "T+ftnttFTntf TTTftfft+ TFR', */PdV<, RS tRt
Ro<\o\
^ Trftftr fTftft wwiff, Rnft+T fn fn, ttttt, ro ftrftt
RO<\0\
^Rrftft ftf ftftwrf FFTTT TTF+t ffftft W TTftftT ffftft
WTTRrf.WTTT, ^1 ftTTtt RO<\o |
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT #277"ftft/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
3?
ftFT FfttFTfFTf FFf-FRf TFft TRF ft TTF Fft gjd ftftt
FFRFFTfftr T?ft flfF I ^
V.  4M<J*lR)d+l <rtel!T4ll,jjfa-'l+l <rWl|
FT¥IT ftFTT fffftF pTTTFTf FFF*fftT HRHi* fffff ft T
FftfFTffttF FFt FRtTF FTFF TTFT FfttFTfft fftrftTFt Ttft TTd
FFTft ftl ^v
N0N2
4Jp=|4JU^ TFF ^IMAlftM p4Wld TTTTF *iW P^*! t?TI w
FFT FIHjcrlf TRfT crRH^*! FFgf T dityP f|Rff*l FFF oAM£litl
Tft FWFT Tfftt TF?I W "TFlfftft Tp WTTFTFTTf FTTFT T
FTtTlftw Tftft m^3 FFFT TFft wRfF FTTTF TFTftftt
gfl^ FFFT TFft FTftt ftftFTTTTf FFt TfT TTFFTFftt "gft I w
^? -TRl<ft ftr+TTft W ftft TTTT + <l<rlR WTFFn TTFTTT Tftrft
no no* NO NO *
ftftW tttfttw Trfft nfttnfttw ftr ftftr T+Tft+Tiftrft fewr
ftft+ft TTTFRfn ftrftt RO<\o TT Tfftf ftrfft RftT TTTtt TTFTFT
NO
ttt Tftftw tRr+t Rr | Trftftr frft TwffwT i
^V TTTft TTTTTn WFT TFtt+T TWT TTT+T RT? Tfft+wft TT
TprrTTTTt FTT ft fliVaJ: "W+RT ftn WRT ftf ftftt TTT ft TTftr
r+tf Tftr fft fftftr i ftrrr wtt, fwt wtt t ftwr Tnrrw
T+TftrttFTft" ffW ftrff TTTTT Tift TTTft 6lJ+l OTT Ffr ftTTT
Trwftwi"TwRrr tttt wrrRrf, TTftft",«. ftftr roo% \
W TTTFTTW TTTfft, RTRT TFft+ RT? TWrrfft+" Tft+ft fFTftf T
fFTTfftrftT TfTTTTT WT wftf WT ftrft T7" | "fFTftt T TTftrfttT
TfTTTTT WT" J%, 1 %. ftfTtt RO<\o \
^ "WTft+ fTTRT TnTTdtT TTT? TwR Wtf ^ ft TTT ft^, Wttft
TTf" TWft FWT wtt WT ^ ft Tft ftC WTTT" TFtf FT TTTftf
TWft fn TJ fft? Tft ft^l W FTFt TTFf fftft T FTftrnt TWWT
TftFTW TTTftft W WT ff TTlTrfftT+ ft I TT TTTRTTTWT TR+F T
TftT RT+TTTTW FTn TTFT WTT ftgWT TT TftFTW WfT ffrf ft
TRft T TftFTft TTTTT ftf TTTTftf I TTW TTTlRlf TTTTRT ftft
TftFTFTf TTFT W " wftftr TTTT TTTTfftf, ftftft ftn+T TW
Tfft+T, ftftT Roo% |
^3 ftwft ftTT+T WTF TFW Tft+TFTft TfTTTTT fftr TTTTftt
ftftftf ftrr? Rtrt, "frff+ ftf+wr ttf TwffT' ftw wtrrmw, i«.
tRt^OtOI TT73/7rpy7.HIHlR + +l ftftff TWT TTRrf ftl + l ^wll
Wrfn TFTft TTTrfft TFfft TTTT ftft fftwrrft fftw ftwft "Wf+T ft
FTT v>H<<rl41d <<*ft+l fTTT FWT fttft <f*!MK ^|Rh+1 ffft I lo
Tfftr RO<\o n Wf ft+t TWRFTn ftftff ftl+1 Wn<r1T*ll TlfttfftT
ftm TftFTftr Wf TTTTT TTftf ffft T TfTTW ftif T wftFTft
TpFTTR+T W F3TFTT ft ft TTT ffft I  "TfTFT7 fttrftw fTRT
Tftr", wrmymCR^ ftftr ro<\o \
^^^Tj^^^^TTTTftTR+r Tft fT Rooc TT ftTTTWTn WTTT
TFtf WT+t wR+W WT TFW TFtf Tft+TFTft TTWT TFW
Tft+WTTf fftl  WFT TFtf Wm TTrft TH+1  TT?f RRR" Trft
ftrrrfftT ftftn ftft wft fftft I "wft wfrgRT RrftF", ftw wtrrmw,
r^ fr Room
ftTRf TFftft "fFF TRftFtftTT Fft ft FTft TTF Fft Tftftft gf I W
TTT: TTTTFt WFT FfftFlttFTf FftF FFFtft TRfft fttTTFF Fgftf I
3RF iti*lfl P*|il T TFiti?^f W^Tdtl it^ftlfl Fft «ldli?^tl Fp
FftWFTf Tft ftTRTTT ftfft FftRrftt FTTFT gf I ^ % ^
ftfTF FTFT ftr?TTFTffttTTf FTTTF FTFF RitlRit*! gf I FTTft
TFffFTf fttftt Fftft ftft FTjf I ftdTft FFTft TFfRnf FfFft TF
(TftTTT FTT-FTTT Tftt FTT Tft ft) T TFTftfftTT Fftfftt FRgf |
FTT H^flFlfft FF *M+1I FTTft ftftf «=ft<=l£li*l ftft ftft TRW
dM*WI ftftT ftftt FRFf: 'FRft zoo THT FlftF ftFFT gff T
TFTTf FW ftft ftTFTTf FFgf I FTFT FRTTTF Ttft FrfftF FtRfTF
gff wfFFFTTRT TFFTFTTTT TTtfTTft I FTfttft WTfftF TFTTF
gf T TTTF FTTftFTFlf FfTRTfT gfl FFTTT Ffftr?RtFTfft FF
FFTFTT Fft ftFT FTTfft gf I "w TFfftt FFTTT FWT TFft FF
ftFT T did*! ftft FTF ft ft^ FFfFTF FfF FFTT ftr?TT Ffftf
NO   NO /\
TFWTTT ftrTTTTf TF gf TFt FTFT Fffttftft ft FFFfttFTfft
3TTWT TftftT FTTTTTftFTfTTTf FF TdTW "dft Tftft FTfft gf ft ^
w wft wtt wr wf roo<\ n Tn Tftrft ffftf i twift
RTTT TftT TTTTt ftrftt ffeW TTn TTTF+t TTt TR+TT+t
FRTFTn TFft Ttf TRT fftfti TTftftT T ftTRft ftlfld+1 TTTRftr
WWTW fftrm ftftftf T+RT ftTRft T tRRT fm> "Civil-Military
Relations and the Maoist Insurgency in Nepal", Small Wars and Insurgencies,
Roo\t, Tf 15,ft. 1 I ftftt tTTT T fTTT Wft+T ftft+TFTFTt ffWR
TTFTft FT TWrft Tmr-WTFR ftftr W TTftf ftrftt ftftT ft
TTTTfTT FTft Tift I TFtfTTT TTR+TFTFft ff ftt+ft Tftnft TTTfffrR
fftrff ttRif Rwft ffff Tftf RftwT ftrmr TTR+TFTFTt wtf
TrftRnt ttRrt R?rt I Trftftr fTfr wrrRrf, wft wtt wr
TfftfT, ftftw Ro<\o I
^° "ftT fTTT WWrnrt fftft frTftrft TTTT (TTRT TFtfft TTWTT
TTTf Wftftft TRRT TTTW) ft W TTfTft WTft I  TRR ftftr, "ftn T
fRrrn TTTTft Rtt-, tv! vf?m,<w Trrtt ro<\o \
^^ rt? Tn RRrftrT ft, "fftftn TrFfTr TFtf t ftnft nft+ Tiftft
Tftwfl wf Trm ftft ^r I - Trftftr tttt wwRrf, Trfrfft, ^ ?
ftftr roo% i
W TTftftT fTTT WTTRrf, TTTfT, ^? ftftr Roo% |
W TTftftT TTftft WTTRrf, Wftff, ftfTtt RO<\0; TTTfT, Tfftr
Roo% I R+tfftt Tft+ftt fTTTf ft, '"T+Tft fftfTT TTfft? Tft FTflft
TTRft I FTftft fTFT7 TTn Tftt, TTTRTT" WTFR FTftft wrt,
FWRIRTTt fTtftr ft+ft Tft Rft TTRRT TTRft, TTTTft TFftFTFTf
ftnt T TTTf TFTnFTft FTFn Tfttl ftfafftf T^"FT TFtftrt,
TftFTft ft ft? TTTft ftft TirftftTTTf f T TwRft ftTRT Tfftn ftft
ftft I W T+ftft FTftTTTt R+ RTTTTT wft Rft? TTTftfft+ ftf+T ftnFT7
FTf TTT TFTft+T fft, W FTft ft" fftgTTTF I " TTftfr TTTT WTftftf,
TFfT, ^? TffT Roo% I
*%* FTftft R+" TTTFTT, STwW'wrft WfTT TfT TTTT TR+f TTft ft
FTTBn fftft TnTTTTfTF TlfftT TfWTTT fftTTTn Tftftft RftTf
Rfft ftftT TftT TfTTf fFFftt Tft TTTT, fFTTfft ftrfrftT ffT T
TlfftT TfWTTT RriTW TFT W"ft+ ft Tftt ftftsftft? 1 ^ TTTT Tftftrf
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT xftftftft/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
Yo
-i||i|HlP*l*l TRf FRTFt "dTFTT gfftgfl  TFt ftTftft TTFft Fft
NO ' ' NO
HJFf -illillftfFFTf WMIi*l FF d^tti -A||A|HlPl*Mf Pu-JftiiT?-
TTftf iHTT FdTFft FTFT Fgftl ^
FTFT dlddlftl FFTftft Tfft W¥IT ftrft TTF FRTftftt gf, TFt
NO NO NO "
fFTTfft FTftfgt I W f?TTfft TTF gf W f?ftt Fft FFfttftfTFTfTT
FFTFT FTF TTRT Tft FT8FIT ftfTf FFF Ffftftt T Fftt Tft Fft
NO NO NO
#TI
TFft TffTTTTTft TTFT ftftf Fftftt T TTTTTf TffTRTTTTT
ffftftt T?rfftrrFRlft fttftfRT Tffrftft ftftft gfl fT F
FTFTTTftt ddxF*! iti*li TfTFT !dc<=l*l <Hi*li*l Jli?+kftWtl
TftT? TTTTFT "ftftT" ftfftFTf TTTT TTRTfT fftf | ftTTT fffftF
TRFFT FftTTF gffl W ftt fft Tfft ftfftFTf TTTFftt "gfFfI
"ftftF' TF ft ftTTTlf TRT TRF ft ft Tft TRT *P<rlf Tft
NO NO    ^ ^
FFgf I TFTftt TTTTftt FFt fftftr TTWT fttFTTTR TfTTTFT Fft
FT? FTT FFTTt TFft TTTfTTTf FTF FT? Fdft ftt, "TFFTTT
FFTT'fftftTT'ftftt t^F I ft FFTFFT "FlftF TFTTTTT TTTF FFW
T FF TTTTTT fT FFTF FfdFTfFTf FdTFft FTTT FFt ft I "W
fftftfT TfWT fttFFRft ftftt TffFTF FFT TFTFT?t gf, FTFT
TTFTTTT TFFftt Fffftr fttwft Ff R°°^ Ff TfftdT fftftr
TfFftftTF TTftftFFFfffft fftt TRff T TFlft FTTTTTTT TFft
TffTFRT FFTFFT TFTft fftftt I w fftTTFTT? FFftftT? FdTT T
fr RR "rrt Rfft Rr+t fft i -tttt wf Tft 1 ^ ttttwt ftftT",
<\c ft RO<\0 I
^^Fft RO<\o TT fftfift? TRRfft FTTT+T TTTT WRTTtT TTFTTW ftftT
WTTrrRr+Tn fftwrn tr+t ttttttt ftrftrTft tRttf TTTTTTft+ft
TRfft ftt TTTT WTTft ftftTWT WW ft | "New CJ promises justice for
all", Republica, R % Fift ^ O<|0 | TfttWTT ftft+T TFT FTTRRT TTfTTT
"TTfft ftTTTT Roo% tt Rrft TTT RrRTft ftm ff Tfft TTJTFTTfft
R+ TTT FTTTTtftT R+ ftw WpftTT ftwrftr FfT ftrftft ftr wftWT
ftft ftTFT TTTTTft TTT fft+T fft | "Sharma recommended for CJ",
Republica,  1 ftftrTT ROO% |  ftRTT^TfT TTTFlftt ft ^OO^ Tr RTTT
fttttIt Rtf? fn wf Tmrftftn tttt ftr tor ffwrr ft ftftrr
ft+T fft | TTf TTTTTTRrft FTTtRt+T T FTTTTt^TFT7 WT+T %%
ftftTT ff+TTT FTTTft TFTT wft ft+T fft I "Parliament confirms
Rayamajhee as new Chief Justice", myrepublica.com, 3 F ROO% |
^TTftftr tttt wwiff,ftwrtt RO<\o I
NO NO
^%3 "Tftftftf TTTftftw Tlfft TTftft nftftf+ ft',T+TfftR TRfRIR,
1 3 ftftr Roo% I TTTFTTW "TTff, tRt Roo% ft fftft ttst
TTRft RTf fftrr+T WFT TFtt+T R+" Tff+ftt ft, "ftn p ft
TTf TTTTTfTR ftn TTWFT7 TlfTR+T Wfl TTTft wf W+tt+t TrftT
Tffftr+f ^ T TTTTT Tfftf TTT TRft ^ I " TTftftT TTTT WTTRrf,
TTftni Tgrrtt+T rt? wr+R+t fftrft Rftf w "Fin trtt fRf
ftr+t TftFTft wnrft wft ww wfl Fftw tt+tftttt ftn
FTFFTT FTTFRT ft TFfT fFdT fftTFTTT Tftrft ftf, "fftftTT
Ff-ftft FfftTTFT FTfttft TFft TffTFRT FFTFTT gf,  TFfftt
FF/WTTT TTft ftftftW Tfft FftTT gf I ftftF FRT ftft FTTFTTT
ft FFF TfTf gf I  TFFTfFFtft Tfft FF *il*l Tfft Fftgff I
"WFT FTTFT ffft fTTft FTTftfW Fftwgffl "w
Ffft TfT Tfft ftt fft Tfft fttFFRft TFTFfftT? wft T FTTTTft F
fft gf[ft TFft TffTFRTTT WrftFF FFF TTFift FftF FTRrft
ftftf "gftfl F F ftt ftTFTTft TFft TffTFRTTT FWftf ft?
iNdlP*  TftHftftt fft*TF TTFF Fft FTF ft FTTT gfFI
no '  -v
"TFftftTF' T?t Fft tftftW: FFTF TFft FTTFT Wnfto  Fft
NO  C
fFTT Fffft TT4 TFt Ttft Fftftt FFdlrt)*! WFT FTfttT Fft
Tft FTTT T T?ft ftFFT ftTT I FTF FFTF TFft FTftt FFRRTTT
NO
FFfft TTdfttT FfftTTftft FfftftTRFTTlf FFTTT ftttftt gf, W
FFTF FTTFW Fffft TTTF FTT TFTTF Fftftt gf I ^%% fftftr
wsf  ftiPyP*!  ftrftt ff-fwt ftttfft? ft Tft
NO NO NO
TftOTTTWFft TRFTTF FFRftrFT Tftf TTR ftt TTTTRTF? fft
Tfft^
fttftfRT TRWftftt fF F glftgf W ftftFTF TFftW iulftlP*
fftwdft T ftTTF TTFF gfdTdTFTftTF gffl FFTTT FTFtTTftt
ftTTTTf TRFFT ftTT ftFT FT? FTT TFft TTTfft ftf,
"fttfttFFFTfft TTTtFt FdTT Flff" FRFFTf TFftftft TftTWT
Flfftfftt gf T Ff? FTT FTFRT FFFftftt ftftt gf I TTFt TfTT
ft?ftt Fft Tft FFTTF ff "gft I FTft "FlftF T TFTTTTT TTTF
TffgfTFgfl FTTFF TfFfft FFft ffttfTT FTftFTTTT ftft T?TTT
gff FFFfttft Tfft TTft Tft ft W TffftFft ft FT?f fF?l "?0<1
ftFTT gf Tft fTTTT ftfSW TfTT T Fftt TTFT FWTFTF
Fftrrfftt FTT TTfTT FTFT TFFT ftftTTT TFftFTf FIT fftgff T
ftTTFFFF TTTfftt FdFT Tfft Tftf Tft "gftf I  'FRFFTf Ffftftt
TfTWfl FTft TTTTftfT? WT n RfTI+t ftftftT 1 o ftftf fftwfl "
TTftftT TTTT WTTRrf, ftftrTT Roo% |
w Trftftr wtt WTTiftf, wttt, «. ftftr roo% \ Rrifi+i tw
NO
FTTWrffT+R+fRt ft, "TTf TTRft fftftr fTTT ftfmft TTTn fTTT
TTTTRT TfR TTRTft ^ I W TT+t ^?yftl ftft TTTR fft ft+t ^ I
TTTTRTT+ Fftft fift TFTTW ftft Tn +lft+ft FTtt nftr+T Wfl
FTft TTT "WTT+f WFfft fttftw W^l FFTRT T WT WT WW Wfl
ttttIt Tnw Tfftr wft w *iiR<jtji tt Tftft ^ i ftftft ttttt wrft
TTftftft ft TTFf TJ | 1TT7-1«. f^TT TTTR RlR<F<? TTTTT TR+T WT
YO-Y3 TFtf ft^f T ^> WTTW wtt "ftft ftftr+T WT ftn fTTT
WTTft TTftftft WFTft W Fftf Wft Wft+ «. ft?fttfftTn RWT
Wtt ftftt TTTTf/W I " TTftftT TTTT WTTRrf, T+ftw Roo% |
1%% TTftftT fTTT WTTRrf, WT TFtl TfftfT, wftff, ftfTtt
R0<\0\
?°° Fftftf "TrftfwrTT? wf fftftr fTTT +i4ftw srmyf ft io
TTTtt Ro<\o I
?0<,TTftfT WTT WTTRrf,TTTTT, «. ftTT Roo% |
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT xftft/ft?7/ r  ^Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
Y1
iNdlP* FTFT ft, ftF Tft T FRFTTTf FTF ffft FRgf
FTfftffttgfl s|F<rlf dftd*l TTTfft FTfttft FF TfttT Fftfft fF?,
W FRFFTf FFft FW Tft?"w
FFRTFRTT, FTOTTT FTTFTFF FTFT: FF FTftr FF*T FFftftT?
T  FTFTTF  FTTTTFT  TTTF  FfWWF  TFFttTF  FdtftfTT
FffwfttTW ffl ^ ftt FTTTTFFfttF TFft TTftft FST FTFF I
FTFT TftftftftFRT fttrfTTFT Tftr FfT TFftft FTF Fft FftTTT Fft
fftftwft ftftr I  "ftFftTTTf Rffw Tft'?ov ftrr tRtttrt
c-n NO
JlRdHBi WTFF Ffft ft R^illfJ Tfft "TTT FF *lft*l TTlfft Tdlt
FTTTF "gft I  ftFTTftt FFTFTTf Ftftr? TTT?fttTTd 3ft TR?
fT5
Ffl
on.
"^r. ^w£ *i^ WW)*
"FlftF TftFTRFFftt ft TFFt ftFtftFTT FW Tftftt gf: TFTTf
TTFtrrr T?Fft fftgf? TFrft fftftf ftt tftf Fft wftw T
TTTfftFWF STTTTftfTTTT FRFFSTFTf FFft TF Fft FTftw f?
fF??ftFTFftl4ft*?ft TFTT?WT JldBft? TFT TfFf F<=liFWI
gf, FFTW fftgf FT FFTW TFFWT? FTffTft FTTt FTftrft
gf FT "gft? TTFFTftfTT FFT?TT FTTT ftTFT FF TTTTFT ftt tft Tft
TFTft FflTTT, FFftftT? fftTT T FRF FTTTFTf T?FfT ftw
FTTR?
w wftftr tttt wwRrf,Trftn,«. ftft roo% \ ttw rt? Tn
TTFT+fft ft: "FTTfftfn WfT TTTT Tftftft FW fTTT fft+TTFF
nrftftT? TTT TWTT ffft T ftftft t+TTT ffft I TTTFTf WT ft
T+TFTft ftftRT TTTTTft T wftTRT ftt+TTft ftftftft RftrR TTT WTft
^ NO ^ CN ND
WTTTT ffft T TTTRTR" t+TTWTT TTTT fttfft | " TTftftT TrftT
WTTfft, TTftft, «. ftft" Roo% | TTTTTn TTTT WW Tftft ftf WT,
W yRT4 ffTF T Trf <Md1R+ <f*lftpHl T^TTT WR ftft Rd<rlR TTTT
TftTTTt+Rft ftl
^Fftftf TTW 3 1
?°V "ftft7^ TT+TTTTFT+ ftfft+ FTTft", TT^tfwW, 1^  ft  RO<\o |
(TTftft fftft WI "TT TTpft TTTf WTT+t', R<3 tRt RO<\o) ftrftt
fn tRtrtt ff wf TfTTfTrmt ftftftf ttw w i frftf fn+t
TTWT+" TnTf TTf TTTTTR W+fTT "TF, "Army: PR & beyond",
Republica, i, TTTtt RO^O \
?0!< TTft Tff Tfft" ffFT ftrft fftT ftfTRTTr TfT fttR+f ft: "ftt+
TWTiTTft TTTTT RTTT TTWT ft ft" Tftft? TTRT W ftft FT+TTTtR
TTft Tfft Tfft FTT ft; TTTFrfft TR+R TTTTT TRn T ftf TTFftr WT
TFW I " Thomas Paine, Isaac Kramnick (ed.), Common Sense (TRWT,
n^ [HSIS§]),T ^ | TftT <F+K T <H*lM<rft TT+ ftT ftt+T WT,
W TFt WTTT Tftrft TRTft TTftft Tlftftft ^ I Tft TTTT RlsJH+l ft
"WTRftt fttrRT "^TFftft R+ ftRraft TWWft ftf ft I TT+t TTTFff+
fftRT ftfTTT Roo% TR TTTft tftftt I TT+t fTTTTT TTRT+f TTRr+"
ftftT RWT ftfft* TTTTT TTTft I ftftftf ftrTRT "TF, "From Evil State
to Civil Society", in Kanak Mani Dixit and Shastri Ramachandaran (eds.), State of
Nepal (<rlRl<ff<, ROOR) |
TRFTTTT FtTTT TlftfWFT TTTtft FFT FRT TTft, FWFTfft RtTWF
Tft T TFTTT FTFTTTF "dtft TfttT Tft 3TW FFFTTft fTTT ft I
NO NO -N
FTTTTTTfftT ftTT TftfftTfFF TTTfft FFT TTftft TFTFt ffTF ftfTF,
W FftfFTfTF FtFTT FW "FRFTTft FRT TTft ft T FTFff FTTlfftT?,
FTfftft T iNdlP* ftFfftTT TTTTft fftrrTTF FTT? fTTTT Tft
ft I  FfF FTFTT T ftTTft TftftT TTTtft 'TFT ftrf?F' T "TFT
C NO
FFftftTF' ftfW FTFT TfTf gf Ffft FFTRF Fftrftrf "FTftF
TftFTft TFf Fdtftt ftFT ftftgf T TFT TFFTTT F-diPPd
T?TfttftFTfFTf Tft FFlft TTRFgf I
TTFtt TFTTf HiTHiPilft H*PhP FftfT STTF fftft TFTF ftRtt
FFfft gf I ?°5 FtftFft? FFTftt Tf Ttft ft FFFTft fftTfft TFTft
■^Tl T?Ffti FTTTFFtt T FhPPPfT* FFFTft TFTW Tfft
FWft FF Tft FTFt FF, FFFTFRRT T FFTWFFFt
FFfFFTTTf FFft Ffftt I TFT FFFftfttT ftRftgf, W fffftF
TTFFTfFT FTTTf f?FtftF FW ft Fftf gfl FFfft ftt
FFfFWTTf FFTftRT FRF gf fftdFT FTTFTfTft TFT Tfftrft Tfft
FTTTFTF? fftw T FTTTF: Tfftrft FTTFTTT? TfttTF Ttft I
iNdlP* T FfT FTTftf T?TFTTTT TFTTf TFR? T FTFftftft
Fftfftt TT?F Tftftt gf I
T?F*Fft Tft FTFT FW gfTTTTft "gfFI TFTTf FpFW T
WTFFTT FRW fttfftw gffl ft, FTTTFlf FTT TFRT Fft fF
ftFFFfF FFft WTFFTRd Ftftf Tft FRgf I FTFT FftOTFd
FFF fffftF FFfFTfftT FTTWTTF FWrf ftrft Ffft gf TFt
FTF FftF? I ftt FFfFTfFT TFTTT FFFFTf, iNdlP* TftfftTf,
^5T FftRf FTW, FRfF ftttTfTf T "TFTFT FgfRFT FTTFT
TRTffT?FTf Tftgffl
?°5 TffftT y ki f <?+1 Frfft ftnft wy i iTTTftr? wft ftf ftft ttr+t
Wt "The Formation of the Concept of Nation-State in Nepal", Journal of
Asian Studies, Tf YY,f 1 (1^Y),T lol-l^ | TRftftftTWftTTf
Tft TWfttTFff TFTTTTFfTT+f The Caste Hierarchy and the State in Nepal:
A Study of the Muluki Ain of 1854 (fWTFT? 1 \3\) fTRT+f Tlfftm T
nftTTint+f ftft FFTTft RWT fm+n % TnRgrrft TTTn ftm
TmftTftTfTftWWfT 11 TTTftFtTTxTft^FFTfft+TWfftTftftftr
fftrgTfFftfTTft ftrTTR+T Wfl FftfTF, "State and Society in Nepal", in
David Gellner, Joanna Pfaff-Czarnecka and John Whelpton (eds.), Nationalism
and Ethnicity in a Hindu Kingdom. The Politics of Culture in Contemporary
iVepTj/(TTFTTftT, 1^lS),T Y%X, Xo^ I ftftrfTTTgRTTTTTtRtTTTT?
Resistance and the State, Ffff TTftftT, TlftR ft TRT TTTTT tRr+T W
ftft WTTft ft" ftt TTTTT T7" | ff+RTTT WrftTT TffftT ftrftFTW
TTRft TTTfTTft TTTTrwrft Tff fRT Trtt TrfFTTTT WTWW TTTRTTFTft
TTTft ff ftft TTWW TTftftT TT+f fftTT+T RftftFTW ftft ft
T+FftttfFTTTWWfl ftTftfTWTWftTpTffWTTT+7WFTftft"WT Lionel
Caplan's ethnography Administration and Politics in a Nepalese town (TRWT,
1 % 13 X ); Mahesh Chandra Regmi's Imperial Gorkha: An Account of Gorkhali
Rule in Kumaon (1791-1815) (fftftt, I^^A); Bengt-Erik Borgstrom, The
Patron and the Pancha: Village Values and Panchayat Democracy in Nepal
(Tftfftftt, Uc;o)|
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT xftftftft/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
Y?
1.  <rll«iH+l 4>l«tH «il$H
fTTTtt TFTFTf FFTT FTFTTT? FfttTTFFF T FftftftfTT ftRffttt
"FRRFFftf Fft FTTFfF gffl ^°3 FTFT FTFTRF "ftrftt gfl
ftTFtt FW T?FT T FTF Fftft FftfFF ftl FFTft ftftTFft
TTTTF FFTft ftttFF TFT TFTWTTFT FFTtRf gf I FTTftW fT
FW, FFTFRT Fft TW, FTFF FW, FTTfftF Fft FW,
ftTTftRTTFFft FW FTFTft FF T FFTFT FRF FW FF ftrftft
^ NO NO
TFTTf gfl  ftt FT? ftft "gfFI  FFTT FftT Fftr?f FTFTTF
FTTTTW FFft RftftF FFWFTTT TTTF TTlft FRTfft gf I ?oc;
ftTFtt TFTft FTTTflftftW T TTP*li*l FFft tftrft TTF ftftf
gfl ^°% TTTTftt STafftr? FftftTFTf ft FTftTT TF*t FfftT
' NO C-n ^
illftfttP*dmi "WF FTFTftt gf T FftftTT FTTFTFT T Ffftft Tfft
TFft Fwtftf Fftftfrf gf I FFft FRFFF? FlftrTTTTT TTFf FWftf
FFFffrft gf T FTF FTFTTft ftTFT TFTFTTft gf (TTF ftftftf) I
FRFRF? WFT ftTFtt TFTft fft ftw ftRtt TTTF Fft Tfftrft gf
FT RitWlfft ff*lP*li Tfft TRF <H**1 "gft I ^°
^°3 fttFTT+F FftTWT ftftft "fft" ft TTTFTTTTft WTftftft
TTTTTtt Tft WTft+RT Fft TfTf TTTT+t TTTTfm wf wftTRTWT
nF+t fftftftTn "fft" "wr ftwr ft wr? ftfr Tftr+r t fft "cnfn
T+TTRTT? TTFT ftfT Tftr+r fT TTTTT ft+T Wfl "State and Society
inNepal",  T XOO \
?OC; TTTFTTW Tiff, TTTTft WTT+t TRW TTT+t TTTTT T TTTTTn
fft TR+f ffff I
^°% frftf Twft nTftft+" wrrft+T ft ttfttft wtt TrfftT
TRRRft W 7TTTTtt TTTftftRr+n T Tfft+R TW fttT Rft ft Tft
4WTdMR I Wft "Tnftt+f TTTftRTRT ftftTft ftftr TTTm T TlfftT
TrTftftRr+TT+f Rftf ttttt ftft w ftft WRftt+T TrnrnTft"
TTTTTT TTTft TTW+f TTTTR+ TtR+KtR wfrFT RfuRmI ftftRT
TTfT TTW Wf "The claim of the modern state to monopolize the use of
force is as essential to it as its character of compulsory jurisdiction and of
continuous operation". Max Weber, Economy and Society: An Outline of
Interpretive Sociology, G. Roth and C. Wittich (eds.), (Tfftft, 1 % ^C ), T
X ^, David Gellner, "Introduction: Transformations of the Nepalese State", in
Gellner (ed.), Resistance and the State: Nepalese Experiences, Flff TTTTTT,
T. R\
^° wrrrr wtttt fr d|4iw*i wft tm+1 R+rff+R Tifft+1 ftft
fftRT: "FF T TTTTFTft TTTTT TRTTft T FTT WTTT ft TRWT TFT
+ lft<P<rlR TTRTT ftkdF<P+l fftw <r14||il.TT fftl ftftftf TTT fftwft
^13 I fTTTTTFT+ fTR ftr TTTft ftf+R RTTTR ftf ff+TTmftf
TTTTT TTW+f t+ft fftft TTTWWft W ftt Tgtf Tiff I TTTFTTW TTrfft
TTf 1^«.o T l^o ft TTTW Tfftft ftftfTR T^pftfTft ftf
fftTTTft TTWft TTRfRrT TTTTRT TTft "gftf fttTftft" TTTTT TTT? ftft
TTTTfT TTWft ftf TTT+t TTTTf TnfftTT T Tftf+R ft" TnTT wftf I
ftftftf fft WT ftft, Landownership in Nepal (Rrft, <\%\3\3) | ^TRT
ftlFTTrft Tift" Ttf TWRT ftftft Rft TTR+t ft TRrTTtf WFT7 ftft
FFTft I  ftftftf TTftftwft R^3\  TWnft TTTTT Tftft W Flftft
TFFFf FTftftft T FTFWTTff TRF Fftt TW ft I  stFTTTT TF
NO ^ NO
Tftf ftftt fFFTfFT FWTft TfF FFW Fftft gf I FF TTTTTT
TTTFtTTfttFTftt FTTF TFft T TFTfttT TfttftfftFTfFTf TftftTF fftf,
FF TTd FTF Tftftft TW fftftt I  (TTW T TTFW ftftt FTTTT
NO NO NO
FTFTFTf FftTT Tf TTft fftdFT FTWF ftfTWF Ffftftt fftftt T
ftftfFTfFTF TR FFTFft fRtwT) I FFfFFfTTfgftt FTfftFT FffftF
FfftTFTf T TFTfttT TFTFTTT FW FfftWFFTf TTTTT FTF
Wftft TFT (RRRRT: TRTfFT) Tft TTFTff TTd FTF
Tffftwtft^
ft Tf Tfft, TFWFRT ftRRFftt FW FftFT ftftt TFF ft ft T
iNdlP* FFTft TTTF TTft TTftt ftl TFTfttT TFTft fftT?TT
TftfTFt TdT? FT l^lS FT TFFF TfTf fftftt T FTfftF TTFT
ftftF FTFT ftTTTFTfFlf FT Roo^ FT FP4Rd *4?Tl(ft*ftl
fftTTT TRTTFTftt fftftt I Ffftft Tft fftft ftTTTFTfft TnWTTTF
TftF TWftt fftFTTT fF? I ft ftTTTFTfft ftftf^fTF TTTtft FT F
TFft WTTFT Fftfftt gf FT Fftftfft TRFF "?fFT FRfftf gfl
TTTT FTft TFTTf FffttT? TftfTT Tftftt TT Fft-TTTTTT FTFTFTf
TRft TTW WTTFRRT Fffftf, FF FFFfFF Fffft, Tfftt T fftTTft
NO ' 'no
FFFfFF Ff FTftrfTftF TTRftT iNdlP* TftTTtftTTlf ftftftr
ilPjlftl gf I fftdTft ftdTT ftrftt TFFTfTT TftftT FrftFTRFTf
TTFftTgftfl
3.  *\\$&*\ TR <H«Hh**I ?
FF Pil*iul T FFTft ^dil*l FFTFT FfFftT SFdFTFFTf gff
ft ftrirftt iiiftfttP*diPd Frrftw gffl ftt ff fftRf?
FFfttfftFT FTfT FftTT T FRfF FTft7* FFFtfFTTF Fft-FFfttftFT
Tft FTft FTTI
WfTTTTT ttRftnTTTTR TTRTT TFTRft FTT TTTTTT ft TTTT
NO NO
T+fftTT TTTTRT Wrft W
^ftr^f/^jR 4IMftlT FrfftTTTltft t+RtRtT (ftftftw) W TfTR TRf
roo^ ft wftft ftftr TfftTFTn ttw 3^ ftft w ftt Tift "crm
TTT t+TF Tftftr+T fft I  Tfftft frftn TWTT+TFn Tft T^TT TTft+t
* NO NO
ffft I Tf Rooi^ ft fftft X1 ftftTT TTfftT TlfftTFT7 TTTTftTT nfTT
T+TTtftm ftftftT Trn TfttTT Tft+r fft, Y1 ftftw TlfftTFT7
TTTTrfftT TFT WF ft T T+Rfwftf nfTT TTtRtT TRf Tf (a ftftTTT
nfftr TTtftft w Tftf ffft i) Tf roo% ft wrrfft T+TTRrm
TfttTT ff TrfftT TlfftTFTft" TTTT YR ftftWRT fttft ffft; RX
ftf^TTfft ftrn WTf+TFTTT WT Tf ft" IY ftftTT TrfftT TlfftTFT7
T+ftftwft* nfftr T+TTRrm ttRtt fft I 1 % ftf wr Tiftr t+ttRttw
TffTFT7 Ft TffftTT TFft n W TTRft Tftft ffft I TTfftT TfTTFTft
wftftT T+RTftm Tffttftf TFf t+TTT ftlfftft RR+-TT+ fft I
ftrrftRTRft TTTTT ftTfTR ftf T WT wft+T RFTTFTW fTTT TFT
WTT fft, TftftT RFTTFTW "Tfft TTRT' Tft WTT nfftrft ffff TT
ftwr, ftrw n t+f tttt TFTftt RfttftfR ft T+ft ^rt ftf
NO    ' ^  ND NO
"nfft+t WT I "VDC secretary presence in Nepal: Note on 2006, 2008 and
2009 surveys", OCHA Nepal, 2010, www.un.org.np/reports/OCHA/2010/
2010-03-22-VDC-Secretary-Notes.pdf W TTTWT T[ |
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
WT?i%W WT xftftftft/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
Y3
ftFRftt 3) FdR* FTftrTTTTT FTfftft fttfftt FTRTTT Ffftrftftfft
Tfft FRTfft gf T ftt FTTFRTF Tfftrft gf I FFt 'Flfftft' FFFT
TFF FFFTgt, WTF-fftTTF FFTft fft Fft "gft I FW fft Ttft
ftF TW FFFT FTRF FTT Ft%F FF FWT TFF FFW gf T fft
ftF TFTTf FTFT FTFW FdTFft FTFFT Tft TreWI fftdTft
TRTftt FTFW FtftFTF, TFRF, FTfft TTFT FftWf FTFlfftr?,
FTfftft T iNdlfd* TfdTFTfTTF fftafftr FfW gff ft TfW
ftTTRTftt TTTFF TftftFTT gff I ?<n
ftFFft FFfttfftFT TTFTTft FTRTTT TFW: FWftTTTft gf, FF
TFFTTTf Fftft TftlT?RTF (T FF TTFTTTF) gffl ft FWftTTTF
WTFF fftftt FftTT Ffft FFfTfr FfT FT l^o TftftT FTfftFT
Tftftrft ffftftt fftfTF I W A)<H<Hl£ FTFT FWftf WT FTF TFTT
FftftF I Tfftftr F FFt Fdtft fftfdFFTfft fftFFF T ftTFTTft
TFTf TTTf fttft ftftTT TTTftF T?ftTFfdWft Fftrfrft FTRT
WTWT W FFgf I ^ FFft, Tlid*l <H<HHdl Fftwft iNdlP*
no '
Tftf T TFTfttftfFFTfft FRft TTFT TfttTTT ftft fT FFfft ft Fft
?^Frftfnftnft+" ft fftft ftt lyn+1 wftnwTT nMRrwrmt
TTftfr fftftTT ft+T Wfl FT ftf FlftiTl4lF<?^ Tftr ft rft+T "Tft-
TTWft "m Tf-ftftfftRr+" ft TWT ft WIT tw ftf fftrftf
f+fftFTT  W  FftFTft  ftfTTT  TTf  1^$  n  TTTTF  TWftT
RrnnRfft wf ftfft ftfTft tttttwt nfftr ttt Tftfft wi I ft ftf
rtt?t (nftrnftf) nft tf nftftr Frft wf fftftt+f anr tttRt
TTfR ft "Trffft+t ^ T TRWT TftFTFft WIRT TTft TTft ftftRR
FTTftnftf ftftTTTft TftFTft Tift nm ft ftrf I Rnft ftftwrn
TFTT TTT: TTTTft fRT Wfft wftf, W Ttftt TRTRT TFTT ftf TTTT+Ttt
ftfTR+f T7 Tftf TTftf ftftrf ftTR+t fftRT I f+ft TTTft TT TRTn
nfftR+t frr TTftrft fftftft Trftr I ftt wft Tf 1 %3o ftft Trrftr
t+TTTT TTfttfTTft TnTFTli fti ft TTRft W  FTfft TFTftft+t
Tnftrtftn f+T mR+T t7 I Rift ttwf wrftrfftr t nftftr fR
TFT fftftft TRT TTRWT ftft ft Ffft ftf Wfl FftFWaft fttft
TTTftfr ftnfft+, Tifftft WT TTTTftr TTTtWT Tftft TJ | TftFT TRTft
Rtf t TRTrn w twti trttt ftftrwft Rrfft Tirrttn nrft
TTFn ttswt i Tftftf Twrtf+R ttttw ftw tttttT tRtT ttr
Tffft ffft Ffftf TTftftT TTTftftT? T TTRft TTFTTW Tift T+rtt
TTTTft "cTft" wftftm TlftT Wf Fft I ff T Ffft nftf+T TTTFT7
fftw TFTft TfFT+fttFTft TFT TT TTTWWfft Tf/TTffft? TTTTT TWTI
TTRT+T WI+R WT TTTFTft TRftT TTTTftt TTftrftrT Wlf ftt
ftft+T Wfl TRftT Tft+TttFTft Rft "TRT+f ftftft" (TW, TTTWT
ftft) fttft ffgTTFT FfT ft Tft; TRTft TfttWT ft TTRftRT I
TWTTW TTn TTftfTTR Rt+ TTTTft T WTT ftRW+T "frftFTTTft
ftT TTtWW, "Mahakali Impasse: A Futile Paradigm's Bequested Travails", in
Dhruba Kumar (ed.), Domestic Conflict and Crisis of Governability in Nepal
(T+Tmrt, rooo) i
^ TftT fTft TFrRrf (ff wwftrfn tttT nftfnftffT nrf ftft
TRT ft TTF^7 Tft TTTTf Fft ft ft" wtf Tltw Wf); "Ffftt
TTlRTR+f TRftftftft TTFT+f fttftm TKdfft+1 TnTF TTFf TTTTft
nftrnftt+r nFn ftr tttt trtt %", TtftT fftft wrrRrf, Republica,
R% ftft Ro<\o |
Fft TRf FFTTF FfftTTTT ft FFgf I  dHM*l itlftfttftl*dl FTT
NO NO '
Fwtftr Ffffftt TFT T TWTT fftftTT FRFFTfFTf Fpft ftrftft
FWTft fftWF Tft TTF F|ft fftgf I m "FTtft" TftTRTTf TTW
TFRT Fft TTFFT TRTftt FftTTT TFt FFTFTft ftftt T TTFTff
P<=l?FdHR?*l FWRf -Tdldd+ll Tfft FF*t Ffttft? M$v4fft FftTTT
ftrft fftftt | TRTftt fttft FTTTftffttfftFftt T Tftftfft WTFrf gf,
W TFTft TTRT FdftTRF "gfF I ^
TFTFTf TFTft TF TFTFTT ftftftt FFFRTft "fttftf fftftlF
TftTTTFTf Tfft FFFfft fF? I ^ FT <\\^o ft FFT?ftf% ft
fftfTF FTFT T FTTTT FTFft ftfft ftftftr? FFFRTftt TWFT
iNA|*l oi|i|Tli*l "dftt fftTTT Fftdft FRftt gfl ^3 FfftftTfTTTT
Fft FTFFFTfft ftftftTT? FFFRTFTTf FFF FTft fttft ft TTTF FTTT
gfF I FTF FTFTT TTft TFFT-FTFT FRfftt ftTFFRTTTTf T?Fft FTfttT
'  -v. c NO
Fft T TTFTTF f? TRFTT FTTFF Fft TftftfTT fftft? FTdT T FTRTT
TfTT gffl W ftftftTT? FFTTTT ftftt FTRT: ftFT ft T FFft
iNdlP* FF FFRW T TTfTFFTTTf FTFTTF FFFTFT TFfftt
TTF FTTf gfl TFTFTTft TTFflfftFTf HpHlRd FFT? T ft
iNdlP* TFFtlFT TfftftftRT Flftftt gfl FkdR* TFFT
FFftftT Fftft FFFT FTFTft T FTTTftftt ftftft TRFRTTTTF fft
FFFT Tftft ft TFt Tfft FTTTTTd" FTFF fft WFF ftftfttT?
FFTTTFT fft Fftgfl TFTFFTft FFdf FW TTF ftftt FRf
FTFTTft FftTTT T FfffffftT? Fft$-llftM*l ftftTTTTTf ftftt ftw-
TFFF FTRR ftFTTFF ftft ftl FTF FFFRfft FF FTTTRFf
ftjftt FFWFF ftTTTFT fRtFJT I Ffftft FRR TFTTRFf FFTTT
TfF FTFTTTT TTTTft "dftt did*! FWF Ffrf gf, ftftft
FTTTftftftT TTTfft Ffft FfF fftTTft ft TFt FTF FRf FTFRTTRd fT
?<1VTT ftffftn TTTftT TTTTTTT TTWT fttTTFFTftt iftf WTTT
Tftr+f t|t|
?<,!<nftiTl41+l TTWWT TTTftT frfft TW W TRTTft ftftft TTTT
WTT Tft fftTT T7 T ftTTTTn nftfn4t+t TTTftfftT+ TWT wft TTTTTft
Tftt+ft ftr I TTTTtf fTTT ftm fft fTF W+ft ftf TFT Tlftlft T
TTRT nftfnft TTTTfFTft TinftTT ftf TTFftft I ftftftf FTftfTTT
ftffft, ftftTft ftft7/ WTft glriHI?, nfft TTTftr, T 1 ^-RY I
?u tt fftrm ftft ftrftt t fftftftt ttt+ft7 fftr WT ftw ttt wft,
Nepal's Failed Development: Reflections on the Mission and the Maladies
(T+TWTftt, ROO\ [1^^]);WRTT ftf?, In the Name of Development: A
Reflection on Nepal (TTTTFTT, fttfTTRT, 1^>^); David Seddon, Piers
Blakie, John Cameron T David Seddon, Nepal in Crisis: Growth and
Stagnation at the Periphery (14 vA\, 1 ^>c~0); David Seddon, Sally WestwoodT
Piers Blakie, Nepal - A State of Poverty: The Political Economy of Population
Growth and Social Deprivation (TTTT, 1 ^> £~3); Charlie Pye Smith, Travels in
Nepal: The Sequestered Kingdom (TRTT, 1^AO); T tFl TRTT, "The
Politics of 'Developing Nepali Women'", in State of Nepal, Frfft TTTtTT I
^3 TTfftT? TrFFTT+t TTTfff T TRTTFT7 (fftftrftt TFT T Tftft+T+t
TRTTFT) fTRT ff TTTRTf TRfFTW TTTTWTn, ftftftf Eugene Mihaly,
Foreign Aid and Politics in Nepal (WWfrft, ^OO^rf^§§])|
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT xftftftft/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
YY
Tftrft "bRt I Fft Tfft TTW T ftRfft fftft FFTTTT FFfft TRF#
grffl
FWTft  fttftT?  TTTfFTTTf  FFFTT?FFtT  Tftftfftw Fftgffl
TFTTTT? T FW wfTTftFTfTT FftTT FftfFTfTTTf FTTF "WTFT T
W¥IT TFTF Fft FWTf FW TTF ft I FF FTftFTTTT TFTft Trft
NO NO NO
fF?ft Fftrf gf, FFfft TFt WdTfftF ftf "gft I TFTFFT dilftlPd
TWTf ftTTTTT FftF TFT T?ftTTftFTfTTTf FTTF WTFF Ff?F I
TFF FFTW "dFRfr FTWT T?ftTRTFTfFTf "TTTW fftft TTFFT T ft
Wftftft FFfFF TTTTTT Frft FFTTF TfTf gfl W
TFTTF TTTTTT FTFTTF FRFff FTTftT? TFTFWftft WTTFtRf?
FTTTTft FTTFW Tftftt — TFt ftftt TFTft FTftF fftft TT fftTR
ffft I WTTRft T TFT FTTT Tfrfft FTftF TTFT T wfft fftf ft
FWft fftT FW FTTFT FFTTTf "TTT fftfttl Ff l^^o ^
<\%\30 ft FFTW FWTft FTFT ftTFF FFftft fftft T TFF
NO
FT? FTF fFTTRFRT fftftt I W FWW FftTFF FTFT fftftt FTTfftF
TfF TTF ftfT FT *ttF-Tld ftftt ftRR FFFt iftfeilWI PR*i£*l
T FTFTlftT? ftFF TTTTTT FFftft TFrfftFTfFTf "WW FW fft
ftrfftTT? ¥RTTT fftfRT I ?n ft FTft Tf Tft TTFW FTFW FTTFF
FFRfft T FFTftdfTF Fsft Ff? FTF FTTT FTpFfft ftft I Ff
<\%%o TTT FftTFTTT ftftTTT FTFTft gf, WTTft FTT FFTTTT
tftft? FFfttft Tfftt gfl ^° ftrfft fFRFT fftft, FFF TftFRT"WTFft
^^ TTf ^°f ° n T+ftft tr Tn ftnrft T+TftrttFT7 fiRr+t wfl
RrftTTtt nfftr ftftTFT7 ftt twwi ftw ftftwf ^ ro<\o ft
ftfttf i, fRtrt ft Tn nfft t T+rftfn rt? Tn TTFTTn ftw fft,
"Bara VDC secy abducted", The Kathmandu Post, R %. TTTtt ^ 010; "VDC
Secy shot dead", The Kathmandu Post, R3 TTTtt ^0<|0; "Colleague's
killing riles VDC secys", The Kathmandu Post,  H3  fT  ^°f°I  Tf
ro<\o ft ff. WR ^ fttt: fRtrt ftftw: wit-Trf WT TR+t
ffW TRftT ffft frft+r TTTT T  Wft+T WTT ftTTft+T Trfftr
TlfftTFTft TmTfft+ TTftTRT Rft ffff ft I TTTFTTW TTff, "Secys
resign en masse", myrepublica.com, 18 June 2010; "Banke VDC secys quit en
masse", Republica, R\  TT,  RO<\0 \  TFtf  tfTW  TTRfr+FT7  ftf
ffriTrn ftw wfl Frrfft tfttt+ ftftrnff ftftwrn tt+ft ftf t
TTW TfTFT? FTftR | "Parsa assistant CDO attacked", The Kathmandu
Post, 1 "R TTTtt "R 010 | A DDC office assistant was shot dead in Janakpur.
"Govt employee shot dead to avenge JTMM-R arrests", The Himalayan Times
online, 11 Ff ^°1° I
?n fftftrftT Tnftf+ ftw ftw twt tttftw TR+rtt ttRr
tfmtfT+f TTWT FFTTfrf ftr ftft fffr I Caplan, Administration and
Politics in a Nepalese Town, Flff TTTfTT; Seddon T WT, Nepal in Crisis:
Growth and Stagnation at the Periphery, Flff TrftfTT I ftftr+RT TR+Ttt
T+rfnttFT7 FT FTTTTTT TTft WFTW WF Tft | ft.ft. f 111-11^1
^°ftn tfftt wi ^w n fr nftrr TTTTT+f n,.% ftwifti
ftrftft fftfti ftt ftr Tf 1^^ n 3^ ftftTT ffft ffft t Tf
FWTft TTRf TTft Ffrf gf I
NO '
FTFftft FTftRFTd fftft TTTT TTffft ftftT i|IHd*l TTTtft Tfftft Tp
FFF TFFI^'1 wftft TTFTR fT FftTR? gfl FTWT TFW
*ftFlfl^ TTTFTRTT? "dTFTT FFTT TTFT FTF" TW FF fftgfF I ^
WTFT TRTRft TTFTF ftft TTFT ft*Idft! FFFTT FTFF TfR FFT
Ffftgfl Pi4tT),FFF, std^l*! ^<rkrl ffddl ilTdl FTcM FHlNdBiFT
FFFFT TTlft Tftft ftftt FTWTTT FFTtRfFF? I iNdlP* Hldl^tl
NO '
TTWTf WdTTlf FTfT FWRjft Fgftf TFT FTTftT gfftgf, TFTTlftT?
WlitP* TTftftft yit^lflcHf FFW fftft ^M*l gfl
FTTTff T?ftTTftFTf FWW fttFFTW FFTT Tftftfftw ffl
ftdft FFTFTft FFft FftTTFF? wftfWF TTTTTT TFTTTF fffftF
FftTTT ftft*l fF?fl fftTFTTT TftFT TFft TFWftF ftft?"dftt
FftTTT fF?IFftlFTfFT Fftftftft FWTTTf ftft fftTT FFT FT
TTTFT Fft ftftRftt TRT? TR? FFgf I ftFW fffftF fftTFTTT FFT
TTF ftfft FWF fTTft FTf ftFRTF FTftF ftft FfttFTfft FFT T
FTFTTT? FWFlf TftRFTTF FfftT ffgffl
TFTTTT? T TFft FFfFF TTTRFd dilftlPd £pcrRJ*l ftftt gf I
Ffftft TfftF FT ftTFT TFft Wfft TFFT fftw ftrftt
wftfTFTfft FTFFft FTTTf FFRft TFFRT TTTTTT ftfW fftf, FT
TW FfffffftT? T iNdlP* FF ftftF ftRft*! fftftt T TW
TTWTf FFRF fftftt I FF T?FTFT FftF "?fTWTft? Tf Tfft FT?
TTFWft WrftW TRRTTF fftftt I FFWFT WTFT ftt FRdFTF
Fdldli^ TTFT FTTf gfl ^
TWT FWTTFT T ftRfWdTft TTTTTft FT FdRTfft gf FFFTf ftfT
FFTF FFTTft ftTTTFT TTft TTF ft I TfFft TRF TTW FFfFF
TTTFT FT?FfftT?F ftftF FftilfJ*l ftfti FT? FTT TFft FfftfTft
TFt ftftT fftf, "ftT Fft FFTft TRFFT ft I Fft FTFT FftRT
fTT?, FW Tfftt FRFFF I WFRRT ft, gfTFRRT I "^v TFTW ftt
ROOi^ TT Y%A ftf^Wfftri  "Nepal at a glance", RST ftft,  ROO%,
http://devdata.worldbank.org/AAG/npl_aag.pdf TT TTTRT T7 I
^ y%IITd + l W+T RdF<?*H <F+l(l +4dl{iF<?^ TTTftwrT i+*l^lR
TftTT Tft Wl fttft fftfftt TR+" TTTTTft+T wn ftf ft I  fftn
tiRtt TTwrnTft Tfrm ff WRF+t, TftT fttrt ttfttf t
TFtr+TT wftft, Rtft t mrsrn Tft tRtftt t TTfrwnr
ffftftft TTTft TRTTFT TTTfTRTT ftt+TTTT Tlftft TTTTTflnT fTTT
TTTTTT TlfftT Win ftt TR+Ttt +ftdl{i WT fftlRT Tftf |
^^^TTTftwfftTTTTFTWTRn TTTTW TTTfft fftn TT Tft+TFTft TT
WT f-TRTT FT=TRTTW + 4ftl{lF<p<rlR 1 X ftft Ro TTTT TftftrfWT
fftf rft+T Wf Tft TjfftR+t T7 | "DFOs queue up for Tarai transfers", The
Himalayan Times, <\X Ffft R0<\0 \
^ Trftftr tttt wrrRrf,ftwr wtt TfffT t Tf tttrttt ftftwr,
wr Rt+tt ftr, ftftr roo% \
^xTrftftr wtt wwRrf, Trfrfft, ^1 ftftr roo% \
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT xftftftft/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
YK
Tftfftfftw FFFTTftTft"BvdFI Ff? FTT FWTFTF Fftwftft
W, 'FF TftTT FTTtTTfttFFtT ftdTT ftwif | FftfFftf FTTFT FTRT
T tftTRFlf TTWFfftf I W Hildl*! "dTFTT TFt fF FTFTTF
FTFft?" ^
FfttW Flftftwfttw itWlPt* i*Hkdiul*l yf*i||crlf F?Fft
Ffft eldMd ritid^iift iNdlP* ddl^^Pd fft TTd ^P*>l gft
Tft Fftrftftt FTF FRFRf Fit fftfti TTTTT FTFF FTRTfft gfl
FffTTTW T?fT fftFRfftlFFTft FftF Ffftf TFTftt FTFT WTRfft
Fftgf TTTTTft TTd WW FfftFR? dit**l FTTFTTT T?ftTFTF?fT
NO '
TFt WTTFTTTF FfttFWf TTF Fft tRtTFT WFT Tftrfft
TTTFgf TWftf FFft FtftT TFWFF T?ft Ff Fftft TW ftfW I
' NO   NO NO ^
V.  <M«i)fa* MI(£IiJ<p: ^r mP) h^«), ,?i^r hR h^
FFftftT? TfttftftftF TFTTf FWW FfttwrfftF T FfFTFTfTT?
fFTFTft Ttftftt gf I "ftRrW FTTTf TfF, ftFTTF T FFTW
TTTfft TftfftFTTTf TFT Flfftfftt gf I TFTFlf Tft TftfftTfft ftftt
gf, ff?TW Tftfw FW T Fffrfftftftftt FWTfftFFTFftwgfFI
Tftftffft STRFTft ftBfTff WTTTFFF T FTTTFT TFF
TFfttFWRfw FWTTTf fftdf FTTFgffl TFTft Tft TfttftWF
TTTtft FRFTft T TTTTTf FFTFt WF FTfttftfT FftfftWTTf FTWt
ffT? FTRTTft gf I
Tftf T TTWTFftt FF FFRFWWft FftFWTfftw gfftftft TTF
fttft gf I TftfftFTTTf FFt FTftF FftlFftf FWTTTf ftFTftft
FFTFFTftgfFI cii^flfl, iFAMf HldlP^ld F<=liFldft> ftftf FWF
FFFFFT FF Fftft gf wftft FfWWF "FRTdfftw FRftt TTF
Fftgf I FTFt FFT FRRFft fftft? T FTTft Tft FFTt, T?TF FFT
FTFrf TTTT Tftftffft "?fFT ftfw FTFTFTF T fTTTTFTf fftFRT
FWFFTTf FFW FT WFFlf Fftft ftr itftftd FF FFTFW
TTTT Tftftffft FWTTTf ftfT Tf%W gffl W TWW FTft
ftTWRTF Fftt TTTF? TTWFWF TFW FTFW FTTTTTTTFF T
FTTftT? TT ftfftfftrfFTFFTt FTftft ftftFT TTrfft ftfTft
FTTTTft "TlfftT FWTFftF? I
TftfFF Fft ftFTT FW FTT T?WT FTTFTT gff I FFl^OTft
FFT?W FftFWTTf TFRTTftfT? FFftw FIFFft T TFRFTTf
ftTdftFTdT FFfft FFFTft Tift FFTW WFT FW FftF? I W
TWW FTft ftt TftWFT Tftftffft FTFTlftT? FWW TrftT?
ftttwrrft FTFFF7. FTT WFT FTT ftdTTTf T?WTFF Ffftt
FFTW WFT Tfft ftft FftF? I FFFlf ftFRftt FTW
TFWftFTRF TF wtftFTW, FT TFRFTTf TFF dHlftftiT Flff
FTTTF: TFFfft?fFTI
^<
TTftftT fTTT WTftftf,TTTfT, ^3 Tfftr Roo% |
Tftfw fT? fftTTTft TFTW gfTTTFft TTF Tgftj FtPfFF
fftfTF FTT TRT Fft Tftftrf TFR? FRgfT FTF, T?ft ftftF FFW
^    NO '   -N T   NO
TTFTFF, fft ftftWFlf Ffft FFTFF, fftTTF T fttTftr wftw TTlfft
FTTF fftF, TTFFF FT FW T?ft WTFfttfftw FW Fft, T?ft ffTF
1 NO NO T   NO
FTTFRT FFFF,  T?FFTf FTFT TRTTFT TT  FTFTTF gJdTFT I
ftwt TTFdlftFW FSTTFTf wft Fgftf, W TfF T "dtft FfW
fTTFF FTWft *ftFlfl, TFft FftfF TT WWftFFFTft Fftfft
TTF  FRW FRTFT ftRR TFTTf  FftTTT TfttT Fft Fgftf I
iNd!P?l TFdlit**! Tff*lftN*l TRT?FTT-FRT fftRf T FTFF
fft FfTf gfl
FWW FFfttfftTRF Fft wft TftffgfftT TT Ffft Fftr FffftF I
fft Wfttft FfF FRftf WTRT*t fTTFT FlftF? iNd!P?l T
TftftftT 3TWT TftfftfftFTf "FfTFft fgfTTFft Tftftf I FWT,
FFFT, Ffttftt FT ftFttft T FftdFT FftfFWft Ffft FRT TFF? Tft
fF ftWFF F FftfFWf FTT? FTf FFgfl fft FTTFR
FFFTWrf FTftF fftF ftf FT fft FFTTftfF TfftFWf FWT Fft
fF FfF, Tftf T ftdW ftFTFF FW FTTTTT fF?fl fftdTft
FftfFFTft FRfft FFW FTTFT TFF ftft ftWFFfft fF? I
FFTTTT TftfftWTF TFTTf iNd!P*iul FFftft Tfft FWFTfft
NO NO
fft Hldl*! ff*lP*li WfT TTfTft gft I FT 1^,^,0 TfgfFftw
TTWTFWT ftWTf TFTT TftftT Tf Tft T?ftTfttdWTT FF*t
TTTTTT FTFTT FW FT?F I FTFT FTF FTW FTTFlf, TTW (FTft)
tt frftrr FWT Ffftf FTWTTT FTfW FW Tftftffft FftF
FTTft TfTfft FTFTFTT TTTT ftf TTTF Fftft? gff I
WTBFftrrr ftft FlfttTTfttFWft ffftt FTTTTT T FFT WFT Fft
TWTtftF fttFTT ftftftt FF FT gf TWW Tgftft ftftr?
FFtftFTW Tfft TTFFftt FRTTT fftTT FTFR ft lf*lP*li ft
FFTFft ft ff ft Tft FTFfT Tftrft gf I 'FTFTTTftt TFftfft ft?
ft? FfttFFft FFT T?WT TFFf Fft ft? Wlftftt? FftfFWf
WTFFft FTft FUTFTFWFTftftl"^5 TWftf fftTFTTTRW
FT? FTT FTFTTTftt ftrftt FTFT TfftfftFT fftftt:
FFT WTFRf T?Fft Tffnftr ft??^15 FW Fftw Fft>F
WRfTFFft FfftftRtftft FFTFT T?WT WTRR FWlft ftftFFWTfft
3ft gf? FFT T?wftt fF Fftfti ft?F FFTFFTft gf? TFt
ft?F TFTft gf Tft Tift Tftftffft Tftft WR? ftftw FWfF T
^Wftfr fTTT WTTRrf, TTTfT, ^ 3 Fffr Roo% |
^'3 "TTTT T+m" "WTTWftft ft Tft TRr71 TWT TlTrftnftft. ft TTW
TTTT TTTft RwTTn ftf ("WftT FTTTfnftt TTFT wfttr TW
TrftFTTT+f TffTTTT?TT TTTF ftTTTT T?WT Tifts7 T TTTTTTT nrftft+"
Trnrnr Rrft ftf nft trw) Twwrft ftft TTRft t fft ftft TTftft
TfTT fftft  TTTTft TTT WTW ftrTFTW FfttRfftf TTTTTf n
TnTTwr t ftfrn Titer n ttttIt wn (ftftw: ttRt wn) t+t
TFTTfFft Tfft TfTRftl
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT xftft/ft?7/ r  ^Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
Y$
FTFt Tftfft Tfftftt TdT? FftFFftt TTRTFTf FTTftTTRTff gf
T W FFFTT gffl FfttW Fftft FFFtft FTTTTT T?WT
FFRF FTfW gffl Ffftft FRR FfttW Ft "FFTTTtt Ffft
fftTFTFRf flRi^Bff FRft ftt fJ*«ft ftftft fTT ftl ^
FFWFTftRT FTftfW ftrfsft Tr^df FFTTFf TF ft? ft W
FTSrtTTftTFFtft FW T HldlftlF*! FTTWTf TFTt FtTFTTf ft
FWft W FT fftFTTF TFF?tFWftft ft TFT "dftt Ftftw fftft W?
NO  "^ <=N =~n NO  "^
FJjfftTTFTfBfW FTWFWTF FfttFWT TftfTFt fft*TFTTlf fFft
gffd ftftF?, FFfft FfttFWF TTTF T TFdlftFF Fft Tfftftt
fftwrrft ft FftF gffl FTTf tRfw FTFT tftrft? Tfft
FFftfftT? Tftftffft fft F fft TTWFT FWFTfft WWT WfTFft
F?FFftRFftgfl
*.  *Hdl*l, MlHdldKI T »Hdl*l <HlR)?
TTWft FTFRT TRTRFWTf FTTT? fftftr, F F FTTRT?FWF Tfrfft
ftrr tftf Fftrnf FTWt TTTftrr? T?ftw wgfi ftrfft ftf
FTTftf 3FFT-FTT?FFT FWTft ft ftftftF TFft Fs£ FFfft ftt
FTWFW TF Fft FW FFTft gf Tft Fftft FFRTT gffl W
FWTft WTFF TtftFftw FTTfftFWf FfWFF Frft ftwfftTW
Fffi
TTF FfwW TTW FW TTFT iNdlP* TftfftF FTT 'ftftt Fft
Tft" FTSTTT FTTT fF? Tft FTTRT ft Wf fftTTT T iNdlP*
fftftWFWf gfl ft TTWTTT fftftr ftWI Ff 1^° Ft
FFTW FFTTTT wftwf W Fffft 'FFFt Fft^lftt F?rfWFTf
FTTtW Fft" fttft ft WFW FFTFfttFT TFTft ftft I ^ W
FFTTlf TTTfTTF FTft Fft TfttWT Fftfftt gfl fftWFW
R-Wkd*lii?i*tl Ftftff P*IiHIdftt Trft fF? Tft "gftl fTTTFft
TFTrfftr? t FRfftr? Tftrftr Trrft?, fw Fftftf wrftrr sttfrt
TWFgf T ftttftt TTffttRF FFFgf I ^°
FWW TR FFftftt FfTR FRft gf FFW TTW Wlft ftft
dHlR*i?i* iNi|yP*l iHTFI "dftt Pu-iftiJlsiii TFfftTWFTR
ftftftft fftrftTfitFTd FtftFTF gffl FFft FftTTTTftrf FTTFTFT
^Sl^Rl Tr-rftfr WTTRrf,TTTfT, RY ftftr Roo% |
6 Hj61 <t, Mihaly, Flff TTTTTT, T. 3: "Economic assistance came into
use as a political device largely because of an idea ... that the underdeveloped
countries arebeing swept by a 'revolution of rising expectations'. According to
this view the peoples of these countries are no longer passive in the face of
poverty and misery but are demanding a better life .... The concept of rising
expectations has been so widely assumed to represent historical fact that it has
escaped rigorous examination. Does the revolution in fact exist?"
??° ftftftf Mihaly, Flff wftftr, T Y: "What was the relationship,
moreover, between expectation of a better life and the willingness to experience
change? ... Is it not possible that men may want to improve their lot but are not
prepared to pay a piece in terms of changes in position, privileges, and
traditional modes of living? How important is this unwillingness to pay the
price of change? How pervasive is it? And to what extent has it actually
reduced the efficacy of aid?"
FW TTfftT gfl ftrRftt TFTTTT Fft FfftWTFWftt FTFFTTTft
' NO
TTfft T FTTfft TR ftffftf FRFTTT "dtft ftft TT Tftftfftw*t
FTF Fft FFFRW ftFTftft wrftt fF? I FTFt FTTTTTf Td ftT
TW FTfftft ftttWTTWTft WRTRF W Ffftt ft gf I FF TTTFT
NO '
FRf ft FTft TTftf FFFt gfl FRFTTT FTfftft FTTFFFFfft F^RT
ft TTftt ft I  FW TTTf Fftt T FFTft FWftf T?ft Tft TTTFT
NO C NO
Ftftft TFTTRFW W FFgfF I TTTfT Tft TRTFFF fftw, WFW T
no '  "^
FW FRFTFF ftn TTF Fft FWTft ftTT TftftdF I
FWW FtftFTF FTFTT FF FFF FTft Wrftt Tf ftft T TFFt
WTT Fft WT Tf Tft ft FTTFWf ft?FTFTWT FW ft Fff
ftfft gfl FTFT FTTFF TfttftWF FTSTTTTd TT FFfttF TFF ft
FW "dtft Tfftt FlftF? ftTTFft ftftt FT FTTF WFT FTTW
fftfT Ffft FFTFF? I ftTTFRfF fft FTF fftfRTFFFTd FTFTTTW
TfftftftT TffttftTftf FW fRFf FFT? Tft ffftftt gf I fFFfftTT
TFRRTTTd FfFT Tftft FTfWFF FftF FTWT FTTTTTf TgfTFftFFT
ftfW FWft FfttFWF FTT FFT "TTTTF FT^ Tft FFRFgftf I ^
FF FFTFTT ftft RTidT FTFftw WFT FW (FTFT WTTTft T
TTRffft FFfft FTFW) T TFTFTW WFT TTTftf T ftWTT
FRTfttT FTTFftft FTFF FTFTFRT TF Fft FffF? I
FWTft ftftftF FfwW T ftdFlf TF Fft TFrft Fft wrftt
ftfTFT Tfftft FWW "gfFI TFFftffF FFT ftwfttF Tfft
TTTffT?W FftTfft? FTFTF Tf Tfft FfttFWf Tftrftft TTTFT
FftWfl FFFRF fft FftT T WTTft ftRRFTTTf ftfW FTTT fftft?
FTTTT FTTTFFFTd FFt FWW STRT Fl*fftd Tft TlfftRgf I
1.  ^MItK1"!*) *I«II«HI T 4*1+1 <rllP) <*«N
wtRfftft FTFTfftT? T FTfftft WTWW FFTFft gf, W ft
WRFW TFTTf PTWFTFT TTfftT TFTftgf T fft FftF
iNdlP* FrrftftdPdl ftT^i^Bf I STTfftftsTTWTWftfrFTTfRTTd
FTFF Ff FRfft fttTW TTFft FFfttftt FFTF FTF FTW FFft
NO
fftTTft W fffftF WFT Fffttftft Tftft FTFfft FFFF FTfftft
TFFftTTTf Tfft ftftgf T FTFlfftr? TftftfTRTTW Wf FTftw Tft
ftftgfl WTTT TW WFT TTFft TTTFTTW ftfftrrw gff cftf
ftfftfF ft I FFFW Ff? FF TTRTTFfftWTWftft TTTFTT'FF-
TTf TftrfFFW WFT T FftfTTT TTTfft FTTFT Fft Fftf I W FF
NO
TFt fftr I  SRFFt ffft FFTW ftftF FFTT gff T FftfFWf
^^^RTnTnTFTWFTWlftftTg^TTftlFTffl TTftr TTTTRT fttw
RTTFTft+T ffTTTftFTft W+TTFRTft ftt+ ftf T TR+Ttt TTTT+FTft
TTTTRft TTR+T Wfl ftff tftdft TTTft fTTTTTRlff aTRT W+fft" ft T
TftFTft ftftf TTTR+T (T TTW ftftrf TTTf TW TTTTW) "fnffftn
trt ft ffftrr Rr+t Rri twRtt ttttt wwiff, fftTTtr-fttrn,
ftrftt, ^i, ftrftt roio i
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT xftft/ft?7/ r  ^Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
YlS
F?TTF TTFT gfl"^ Tfftft-Tfftft it dldHlldl T Tftf FWFTFFf
FPfftF FFfttfftr? FFftftft Ftft FFfttTftft fF FTT? I ^
TTftTTfft ft? WFT FTdftft TftrftTW WTFT FFgf WFTFftt
FT? Ffftft ft Fft FFTFfftT? FFftF FTW, W FFfft Ftw FFft
gf I FFTWTTd FFFWTftftt FFWFTTT (FF*t FfW ftw
TTTTW FFTFT TFT 3TTTF TTTTTT Fftt fftgf) FlftF? FftTTT
FFdT FTFT FTFF TftTftftwfr fTTF ft FFFTf FTFtTTfttft sft
Tfft TF Fft FTftgff FFfft TFT FftlFWft fttftTT? ftFRFFFW
TfTT FWgf I "v FTFfTTTW FW FTTTTTTFF SOT fft TF Tfft
FTTWTf TftrfFFW FTfW TfttftWF TTTfft FffTTT FftFF
FFwrft ftrr ff Fftgf i ttftf FftrrTW ww frff FftF
FW Wft FT TFW FTf T FRFFRRFWTF Tft FftTTTft 3TTT?TF
TfftFFFFftgfl
FflFTTft ft?ftt FTf Tfft TFRTT FTirftfftlf FFTFftgf I FFft
WdTTFfFft FfffFTFTf FdTWgf I "* FTfftft WTW ftft fFW
FFf Ffft ftftft FTTTTft TT FFTTTTW FTWft 3TTF FTT?, W
■?fft Fft FtfTTT TFRFT "FFRTTT FTftgf I TWW Frft iNdlP*
TTFfTTF T ftWTfT T TftftFTTf FIR Tfft ftftftfF fT wftgf I
FW iti*li*l +lldi?d+ll Ffft W$\A\{ ddl^^ ^ftlf*l dl^i^R
Fftt FTTTftftt FTTFF TftftRgf I
TT TFT FTFRW FFFFfT FTW WdFlft fT WFW TTT
Ffftwi FflTFTftftftft?ftftWFTFFtFFI Ftfttftt FTTTTT?
Tfftrft iNdlP* T TFTfPt? FTffftTTTf ft Ttftf "?fFT fft Fft-
^Wftf TTTT WTTfft, IK. TTTTW Roo% |
NO
^ fftftr <lfffftft ftft fTft T TTfrfftt+f TTTftfft+ T trtt
TfT+fft+t TaTTTTt TTftftT? TTftf T fttTTT+f wfRnRrT TTTTTn TFf
ftft ftTTRTft T7 I  Philippe Ramirez, De la disparition des chefs (ftft",
rooo) i tt ftrrr+T Trrfft ftr fr ftf ffft Fftrr, w fftftw ft
WT+n TTftffft+f fftm Tft TTTT fftw WT fft+T ^ I ftftftf FTTFTTW
ttRt,ftftrmmi+l fdiT*n <ntR+ yidlF<?FR fftft w4-w\ T+rrttT
T+m ftftftT TF TTT WTTFT TFTTnTftf T Tlftftft Tftrr
TaTTT, Gellner (ed.),Views from the Field(*\6H\i\,ROOc) \ ^yROOC
ft Tfim ffT FTTT FWRTRTft ftfrft TTfttft" wft TTTTR ftftftf
fftF "Wlf T TRTfW "TTW, "The reason why", The Kathmandu Post,
nftTT7o1o| (ft ftr ^dlF<?<! ftft TftTT+f yRnm ttttRt ftft
T7 I  TfTT fttTTF RRfT WITTnaTFTTft TTTWT TTFTft ffft I )
^v TT^rrrft tt nTTff Tft FFTrrft ftrft tftt+t wn ftftft
W "Fff TfJ TTfT W FTTTTft fftlTT fftTTTfft I  TT FTft TTTTft
fftft Rtt TTTftft i ftft nfttftrft Trft Rft t ft ft ftftFT7 TFftft
"T5FRftwfl" fwRtt TfTT wrnftf, nftfnftf nr fn, ftwrwr,
ftrftt ro<\o i
^^trRtt? FTTtrrn wftft TR+Rnft wtt fttnTT t t+t Tnrft
TTTTTT ft Tfft+R fftrft W "TTTRTTWT T TTTRTT? FTrtrmt
ftftTTT", ffftTTTTm, TTW fTTTm WT TTW "ftft fftTTT ftftrfft, ftTTT
TR+R,TTTtt Ro<\o |
Ttfftf TFTFFtft TTWTFT FW FTTTTTTFTf TTTft Ffftwi
FFftftT? TrTTTFTFTfFFT Ffft ftft T TTTWF FW FFTFft Wrftt
fftgf I FFTFTFW TTlfft, fftWTTF FW FTWTft fftTTF ftfrft T
P^oiH iNiliiTinP drlWlftl TFFft PlTfciH TFft HJFf *l TTrfft
FRFRF? FFftftTTF Fguft TW T ftttwRft TFTfttT Tftfftwft
FTTF FW ftft? Ffft Tftgf I
itflildH fft^Fdflil T^llitd+ll fftft? ^r^ff HR<=ld~d ^IddBf T
TTTFT HRslftd FTTF TFRFT iti*li*l iiiFdWI Tfft FlddBf I ft?
TfftWTT TfftFFF FT ftdW FTTTTftwfTW TTWftfTTTF gftftft
■grf? f? ftftf-FFTTTTfftt FWF ftftft Ffftf TFTFtftT? FfdF
Tf fftgf ? TfftFFF fftFF T TFRfft FFfttftTTFT Flff fFTgiTft
FTFftwf WTF Fftftgf FT fftftfFWTTf TTRftT fftFTWFftftgf?
FFTT FfrTTRTTtft FFfFFft TftFTF FTTFTTT TTTWT FTtftfftt
TFFft ftFTT ft Tft TFlfftF Fftgf T TWWf TFTfttT FffTFT TTTT
Fftgf ft?
FTftft FW TffrftFFWF TTrfft TFTftrf FFTF TffttftT FFWFTTft
ftTFTFT ftft? FtFFF ftrf gfl Fdftddl*! TFT Tft FW
Tfftrft ftw I F F FWft FTFTTTftt FTFt ftttFTFT fTFtftftt
FTFTT ft Fftftft fftftt FT FWft FRfftt iNdlP* Fftft T FW
Ffftt TTTft FTT Ftftftw WW ft ftftftfttrft fftftt I W Ffftft
iNdlP* T TFTFtftT? FTfft FFFftft TffrftTW FFTT? T
TTFTTft FTFft "dftT FFTTTFFTTTf ftW WT? Tft ft I fftfRTTT
fftFTfttFWTTf FRRft FTFFTFW 3TFTTTT FW FTTTTTT FTlfftF
Fftrftt ftfttl FF ftTTftf FW Fftft 3TRTFT FFF ftftw TTTf
Tfft FfttFWf Tft fftTTfF FTFffftt fftw i "ftrftt ftrrffF TFT
Tffft HR^ftd FFF TTTTF gf T TFt itWkildAII iftl*lft Tfft fF? I
W "ftF ft ftftfft fFft FFFTFF TTRJgf T TFW TRWT
TfftttFlft: FFfW Fft FTftftft Wrftt fT FTT? I
"R.  ^1$. <H*<lRlt I^T
FWft TfffFFgt, FRFftf fFHgt FTFTFftt TTFT fftrftrF fTTgt T
TTFFf FTFTFF FTT RdHB^ Tft fF FWdF FTT ffl FW WTt
Fft FFFTF Tfffftl TTT: i-iA\£ T iNdlP* ^Bfl^lRt)*! FTTTFlf
FWlFftTfftgfl FT FFFt WW Ffftft gfl TTWTf FT?ftWTT FTTT
F-diPPd T dlft* FFFfl ft FTFt WTTFTTT FFnftF gf Fft
FFSWFlf FTTfT Tfftgf T FFRW FTTTfFFTf FftW Tfft? I
FWft FTT FTTFF TFFF FFftfTd TTFFT fftftFF ft gff
FFFTTT ftnft FFTT T WTFRfW FFFTf FSTFTT F%T FTftRTW
gffl f?ftt Tft FWft FFTTT? TFTTW FTT T fftw TFRT Tft
FTWt TFF FF ftfrft WFTT Iftooo TFT Fftt fftftt
TfTTFF^5 T TTTTT <Ro fftftf FTFTFTFWft WWT FTRf
^ TTf Roo% ft Tf+WTfTF fTRTn WrrftT ^Rooo
RraRTTFTnaf ftft  l^ooo  TFT ftf fftft fftrTTTT Wfl  Rftt
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT xftftftft/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
YZ
fftgf I ?^FftFFT?FTTTTRTTTTTTFfFFF FTTT T FFTft TTTF
TW Fft FFFRF? ftfW ftftt ffFRT WFfttFWft ftdWd fftftt
TTTrrFdftgfl Ftft FTRrft Fftft FFTTF TTFft FTTFT FFTT TTt
Tft WRTHTTT *J-Hdl*l *Pitd fftwW T fftdW Hldl*l
FTftFFWFFFftgfFI it^i+ll fftFftt T Hldl*! FFF FTFfft TfTT
FFT TWtrffF FTft FftrFTFRF FTFFftt FRFW fftTTTFftgf I
NO NO '
TFftft fftft TRW FFF TfTT FWT FTT FTTFF TFFft fftftt
T?wftlFFftt FFR Ffftfffgf I ^
Tft TRTTft FTT T FftnftftFT T?ft FFFF T W?t Fftft ft:"FW?
NO NO -N NO
TRT Fft FTTFT Tf FTftft Tft FTWfT T?ftTrftFTfFTf FF
"WTFTFFTft fftfRT T WF TTFTTRTTTF FFTF FTTTFTFFTfW
T?TFTfrFWft FftffFT FTTFRT TRW fftftt I FTFTT FTFRftW-
FFFT?FWrTf FTT FTTFF TFFft (Fft FTFTTF TT? FFFft ftft
Fft FFFfdt ftft "ftf FT Fift fft FTWft WF FFFfftft FftT)
TTSTTFT?T?W WFT FFfttftFFWft FRF Fdftgfl ftFTftft
wfttTFWf FFFFT WF Tfft Tfttftwft FW FFftftrf FFTR
ftftt ftfFTTR T FffT FTftFW fftftt Tftftt FFFTT TRT
ftftgfT T FftftTT fF TRTW TTTT Tftftt FFftft FF?FI ftftftt
FFTTTftr FFt FWRT T ftFF ftf Tft FW ftFffftF TTTTTf
FTTFTTT FRfftt fttfftw H+llRld Fft FFW I
FFftfTT  TTTFT?,  ftFFft  FftFWW  "dftt  fftTFT  T  dFM*l
•N NO T =^-
iNdlP* TFFft TTWTf FW?WTTFT Fftft gf T T?ft TTWTf
wftWTTTTT FTdftft TTft Tfrft WFFT TFW FFTFF ^HpP
<r+<r1F<P+l Rmft ■HdteTI TfT Tdf fft fT Rmft ■HdteTI+l \XX ff
TRftT ftTTR RYoooo fftr+FT7 TF+m TTT TTTWr+t R<3 ftftTTT
RFr+ft ffftf TfTTFTW trmtt TRTW Wf I  "Flash 1 Report 2009-10",
ftrfT tr+f, ftn Rtrt i
??lS Tf t^ooc; TT TTTTTn Y^lo fftjjnfr TR+T 1Y^3 ffftf TTTTRT
fft Tft ^YY fftmn TR+T %$ W+l{l TTTTTT fft "Overview of
Public-Private Mix in Health Care Service Delivery in Nepal", Health Sector
Reform Support Program, Government of Nepal, fT "R ° 1 ° I ftwrftn
\3Xoo TFT ftt fftmn TR+T 1«. TRT ftftt RTTT TTWRTFT7 Wfl
ftwm Tft+T TTTTT cooo TITTTFTn 1©Y1 WT TTRT TR+F,
TTFn WT TTTTfWT FWTTTTWTfft fTFT Wfl RfftfF ftTRT Rftf
ftrft ftwWTft TJft+T TTR TWT ftftR+t t7 | TTTFTTW TTrfft ftTTTTn
TfTWtft TR+TFTft WTFW TTrfft RT? TTTftr Rftf ftFFT7 ft+T Wf
ft" TR+TTgRT WnftT ^ fft FTT T?F Wfl TTTTtt, Tf Roo^-\3
n Rftt ftft TTTTT TTn Tfft (YY.Y) TTlft WSTT+TT ftn WTT
ft+t ffft I  ftft I
^^ Tf Roo% TT "TTTTTn 3000 ftft ifft TWrT fTTT WTTT? Rftf
T+rrftFT7 ft+T fft TTRT RX,ooo ftft FlfftwT trmtt nR+T fft I
TfffT T?.fT. "Private Security Companies", The Nepali Security Sector: An
Almanac (ftftTT/TTT, ROO%)y f ^i( | ft TTWr TTTTT WTTT" TFftft
fT TTTWT TTTW ff TTTW I frfftr" Tm, "Nepal Police and the Armed
Police Force",  nfft wftftr, T ^XX I
gfl ^ wftft FTTFT FFT FTTT ftftt TFF Ffft ft: fftftft
FTftftf "dTFTTFT TWfTFft, Fftft fFTTTf FFFFift T FftTTft
T?fttFft?ftvo
FWFTf WRFW Fft t^ TFTft wftftftlwf FFTft "dTdW
ftTFTW TTTTTF ft? FtftF? ftf TTFfttftw M TFTFF Tftrftr
TTTW FFRgfF (W WTFT Tftrfft TWft TTTFft WT fft fftfF
FffFFfTtF "bRt) T TTTFT FFF itlP**l FFTTTTTFT fft ftfTTFF
TTTTfWT Fft FRFgff I ?v<1 W ilftlTFI FTF FTFT T FTftfFF
TTTf Tfft Fffttft FTFTW TTFFF T FT?ftWTFFf SRpFTft
"dttTFFtft ftFTTTf Tft 3TWT ftFdTFT fftTTTFFFgfTI TRT
FWTTTTf FTTTFTF fftftft TTftf FTftt gf I FFTFTFW TTrfft, TFft
"FTTTT TT? T FFTFTTf iNdlP* FWftfTTd FTFT TRF FFdT
TTTW TFft FTT FffttT FdTFft ftft? TWRTTW TTFTT TTTFF
fttFFTT FTTtfftt FTFt FTTTf FTFTFTf FFft TFTF FRfftf
"gfFI ftfTTFftt FTTTTft TTftfftwft FWftf ffTFTTlf FftftTT
TTftrft ft?ftt Tft TTftft TTW ftft Fft TTTftfT gf I
ftTFRTTFT FW T TTftFTftTWFTf T?WTFft ftfWTW ftftFTftTT?
Wft T?Tf1t gff FT FTTF FTTTFRT wftft TTftfW gffl
TTWFF FTfrfttT FFTFTTF FRTRT (FFFFT), Fftr FTTTFftWT
NO  V NO NO f >C
TFRFT (FTTFT) T TTTW -i||i|HlP*l TTTTTTT ftft ftttWRft
FTFTW ffl WTFFFT ftt FTTFT WFftFTTTf TRRT Fft T
FftTTF FfFRtTTFTf ftw FfttFWft WTT FTFft "ftftRT gf I
FftfFWf FTTTTwRfT FFTFW gf W TWWf FTTTWF "WTT
ftftftF I Fftt ft TftFRT ft, FFfft fftdW FffftF tRTTRTW TRT Tft
Tftftft WTTW "BiTF I
FWft FRTTTFT "ftfFfgi I W FT?ftw Tfft FRW FW TFTFF
TTWft WF FTFdTWf TF FftTFftgf I
^ ft TTftfTT fT Ft- FT FW FFn ftft TTRTft TTT ftftfl
TTTFTTW TTrfft, ftft TR+Rt TWm WTTft RFr+ft Wrrf TTSWRT
' ND CN
WTR fTTTftftft TtftlTW TTrfft WTTR TfRRf ft ft" ffftt TTTTTft
TTT? Rft WWTTi TFT f/W T?
?vo twfttw wn, "ftft ftft ftr Trnft ft nftRrft Frn fttr f
Sl^dfll TTT WW. Wftft ftft + <ftR <f*llRd ft ftft ftft TTTT tfftft
Fftd TTR! TTTft F T?tftft ftr TTTT rft? TT TTTTTft TFT+R ft ft
ftft ft I "TTftftT TTTT WTTRrf,TTFTT, ^3 Fffr Roo% | TTTTFTTT
fftft fftftTT TFttftr TTftrffTT W Fatalism and Development (TTTT,
<\%%% [U*>1])l
On weak "elite incentives to create effective public institutions" see: "An
Upside-down View of Governance", Institute of Development Studies,
University of Sussex, April 2010, p. 19. T. 1^> I TTT ftftftrm" TTTTT
tRr+T RFMltl "WTFWaft TFTtfftr TrFftftt Fft TTTTTn FFTTTf
TJf+Tfttrft ^| TTWT Tftft wft WTTTTT+t TTFn TTSWT ^ fT
ftftft TTTT f/WI
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT xftftftft/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
Y%
\.  *H*J+ »jl$H <rlR«H)
FWFT FTdFftF Ttfrftft FTFF FTTTTTT "gft, W ftt FTWFT TfT
Tfft Fftfti Frfft PidliPd FTTftf JlRlftl FWTffttftW
WrftTTT  FWTTTf  'FTFT?'  FT  "FFTW  fft  FRFf'  FFTT
&    On ^ no no ^
"FitHiF' fft crilfl*! Tftftwft P*IH itft-Bf I W
TWrffftf ftwFftFFWF TTTfft ftt "FFFWf ftfTF TTW?
FWWW FFTFTT TftnfftF FRFTT TftfTRFTTTf FTRJgf I W
W FfttW ftFFft FWW fftfTFTTTFFTf FW FTFft gffl
'FTFf' TTTFT ffttdF" TffftTR Fdft FFftT FTTFT FTTFgf, W Tft
FTft FffftF TTftftt FTTFTTTd ftftf fttftr FW FFTW ftfftiftgf I
"TFTW fft FTTTf" FFFT dlftlftl TTW TF Fft FTftft FT
ftFF TTFT Wfftt Tft FfTTFgf I W ftfTTft TTWft FRTFT ftFTT
TftRftr FwftrrF ttf Tftrftrf ftftftgf i
y^ldlP^I* H^P*I jff^crli^Tr "FlftF Pftf|*l ftl<=!crli^tl ftrftft
FFftfftw FftFTTTTTf FTTF FrftFf I ?VV FF 'FFftftT?
Fwftf' ft FFFFFT FTFT? FTfttftt fT FTT? I ftwft FW
FrfftftftT fft Fwtrr "ffftTRT TT "FTftF FT^ftftrw trttffft
TFW  F¥RFWFT TTFWFft fF?fl ^YK  dN*Hd  T FFftT
FFFTftftT ^dilftlF*! FWW FFt FFWR? gf |  W ftTFtt
NO C CN '
FWTft WTTT TFRftftT? WRFFTW T?ft Tft fffftF FTFFWftTF
NO
FdFFTI dFM*l <=ldftlld iNdlP* yf*i|Mf FW ftTTFFft
Tfftftftgfl
TTWft Ffftft Tfft FTFFft T fTFtWlf FW ftftt gfl w ftFfft
ilPPtd PilTWstNF^ ik*1 *itfl fft^l i£d itd-BfT *fft?l*lftf F
T7ftFTHftFTTFWT?FftTW?FftT?FFWFTT^"F^gfl FWW
' NO NO    NO '
FFWfFWFTf FT FWTft sftfftWFft FWlFTTTft? Fftft ftft
RfFlFW ftft FWfF I  TFFFTf Ft TftftF Tftftf FT TTWft ft
no    '  "^
fftftFWTftw ftftW Fftgf I ?vls TTFFFt FTTFTTT TFFft FTTWtf
FddlPd fttTFFgf T FTFTft Tfft FTTWlf FWfFF fftFRJgf, Fift
Rlftf LJ*T*fyP FFFTFT Fikdfg ft ftr dF-HIFftI
w "nfft ftftrmt ffftrr wf twRrt Tftr Trft tm+i wrwft
NO
TffT ft Tftft ^ (TTTF FFTTTrf "fttT+ft TTT tW*/ il*f<ljfi
?777% Ui%ill, TTrfft TTTftT T ft77T7"' ?ftft ?77p7; nfft TTftftT) I
TTTFTTW TTrfft, "TWT  TTTT wftf Wi I  FTlR TTftr  TFn T
ftnR+di+1 TTrwnf? ft w', FTftftT tt ftftft, ^v/e/*/ wfww w?ft
' NO
^777777?, nfft wftftr, T ^ I
?V? TRT TTTT n T+rftfr wftf TTTTRTft tRttRt Tft fttrftf
W^ft T?rftf ftn WTT ftft ^ T W+l(l Rt^IT T+TTf ^ rT<H<rlR ftf
TTftwl TTTFTTW TTrfft, ftftftftft TRTRWTft RlT Tlffts7: "^f
TR+R T TTW TfTTTrftTT TTTft+W TTfff TRTT T WI TnWTTTTT Rf
NO NO
t fttft Rtrt ft tftttt t <ntR+ ww^ift+l fttt 4ft^
TTTTf TTWTTft TTTf Flfftw', ftftftft, Rooi^ |  TTTT TTF+T <H
ftfn ff+TfFT7 Wf ftm nftftft+ fn+t fftft ttttt t wrft
ftrftriR + dl ftf ftftf I Ff Ro<\ o TT TftftT ik^J+1 TTfftTTftTTT R^
TTTTn TF+t s? "The Failed State Index 2010", www.foreignpolicy.com/
articles/2010/06/21/the_failed_ states_index_2010 n TTTWT T71
?VV TTW ftFfTWWft Ffft+T "frftFTW ftTrfft+TT+f TTTT FFJ+ T
Wft fttf TT+-TT+" f/W Fft ftl+lRlfti ^ I ftftftftFTTFTTW TTTfft,
Alan Whaites, "States in Development: Understanding State-building", DFID
working paper, Governance and Social Development Group, Policy and
Research Division, Department for Intemational Development, TRTT, ROO^■^
Alina Rocha Menocal, '"State-building for Peace': navigating an arena of
contradictions", Overseas Development Institute Briefing Paper, TTTF ^ ° ° ^>;
"The State's Legitimacy in Fragile Situations: Unpacking Complexity", OECD,
^ 01 O; "Building Peaceful States and Societies", Department for Intemational
Development, TRTT, ^ 01 O; "An Upside-down View of Governance", IDS,
nfft wftfrri
?V!< ftfT "TTTftftrT? TFFft" n WTtRRf W TftftT WT Tfft"
TRFTTTtt T TFftftRTft ffTffn fttT fftwT ff TTWTTTtt fttwrrft+
"nfft TPfttn T TfftrffT? oTTTTTTFT ftf? TT+ ff WW I  Whaites,
"States in Development: Understanding State-building", Flff TTTTTT I
W Tff TRT+T TFf T TWT WTTft ftftftr Tftf T TRT fttWm
TTTftft" f TTft TTftft W fftftf ftft ftTTT, David Gellner,
"Introduction: Transformations of the Nepalese State", in Gellner (ed.),
Resistance and the State: Nepalese Experiences, FTT TTTtTT I
?VlSftft%T ftftFTFWT TTTTTTT TTfft TWfrfft+T TTTftfft+" TTftfTTWlft
fft FFTT" RR+T ffRTf T ftrftt TTW+T TTTfft TTTWT TTWTT? TJ ft"
TTTft TTF WTT TTlfftT TR+f TJ I ft, Tftt TTft+ ftt+ft TTTTfft
TTftftftt TTW+f ft+ftrn TTTTTTT TTTTT TT+ft fttTTRTW Wfl FT
ftRTWnff TTftftftt fRft ftftRT ft TTftfTW TTTRftTW ff7^ Tft
Tdft TTTT ftfT RRW Wf "Whether they like it or not, only the state such
as we have it today is able to provide all of us with an overarching sense of
national identity. Sequestered ethnic groups, either singly or collectively, have
nothing similar to parallel it. If they try to invent something artificially so late
in the day, they cannot do it without first destroying the idea of the state". Prayag
Raj Sharma, "Nation-Building, Multi-Ethnicity, and the Hindu State", in
Gellner et al (eds.), Ffff Trftftr, T YCR I
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT xftftftft/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
Ko
*. fWf: "^if^T, ^TC
ftTTTFT FTftF, FTFTTW FT FFTftt ft?ftt Tft Fffftrftftt "gfF I ft
F Ffftft FtftF T FTWTFF Tfft?Fftt TTTFTFT gf I
ftTRTTT FTTTT "FFTft Tfft FFTRT gf I ft FFdT TlftF FFFFFf
ft Ft fftF, ftft T FFTTF TTTtftF FftFTff fftftt gfl W
■TTTTTft ftFfftft? TftFT TT wf*FFTFT WTTT? Fft sftFdgf
FFfft FFft ftt Fft fFFlf Tfft Fftdf? I TFft FRfftr? FW-
FTWTTFWf ftft? FFf FTTTTTf FFfRJgf | 'Rrrfttftr? FTWT'ft
FFFRFf TTFTTd FpHlftl ft, TfT fF ftrftft FFfttftFFTf T
FFfffftrft FTTfT Tfft fftft FTftF? ftTFtftt FTftTTFT djfttfftt
ffgfl TTFft TTTTftt TTFfttftT? FTTTT ftfttF ftftrrftt gf T ftt
P*Pd TTFT FftF Tft gfl ftft? FFW iNd!P**ffti* FF
'TTFTTTfftt TfttT FTff T FfttFTfft FTftt FfTR Fftwf Tfft
Fftw fF?fl W TFRTTftFT? 3TFRFFTF fft fftfTRTFTf Tfft
iNdlP* WTFTTW FfftftF W TFTffF ftTFFWftft ft
^TftWfft^
iNdlP* ftTTFTfFTf FfFT TFRFW "WTT ftft FffF? FFW
FTFFT fftft T fftFTFfftft "dtft fF? I W FTTTTTT FftftTf FRFFTf
TFT TftfftrftT TJftWFT TW TWRJgfT I FftlFTf FW-FFTTT T
fftTW FWlTfW TftfFFRFFTf ffl FTTfftF TfFFTfFTf FtftFRR
FftfFTf FFftftT? FTFJTTTTf ftTWTTT fftgfT T FRfft T?ft WTFT
NO '   -V NO NO
FT FF FTfftWTT Tft TT ftfFTTTf TTTF" TftftTF Fftftfl Wftft
FfttFTf FTF: ftTTFTF, FFRTFTF T "dftftft ftfiftgff Ft FTFftftt
fFFfWI
FTFtTTftfFTf TTTT? fftf ^ TTTTF: Fft gffl FTTF iNdlP*
FFFT FftfFTf FfW TTTT? ffl Ffftftt TftFFTTT FfftFFFTf
FftgfT I ARdftl TTFl<=ll4fti*tl FFFTFTF FTTFF HITlP* ft,
fftdTft ddftiftl Tftfft Trrft fftt f|RBfl<d FfTTT ftftftf I if *1
m Ttftt"W FWfWTWFTFF?TI FTTF ftTFTft ftfW ftftf
FTTTTft FTFF FFFT?FWft fffTTFF Ff?*T TTW ft f? ft Tft
TFft f?ftt ftftf "Bftf I FTWT gf Tft TF FFft ftftt gf I W
TFlft ftt FWFT Tfft gf TFTW TTTtft FTT gf I Fft FF*t
FRfftrT? WF ftftt FTf? FFTFT WWTFW FFWFFWf TRF T
ft TFFftFft ffFTFft Fft ftFftt WF FW TftT ft I
CN NO NO
ftrftft FWft FRW FTTTTTTT TTF Fdftft Fft ft F ft Ffftft ft
NO NO NO
FFTW TfT ftffFFW fftfttl W ft FW FfTF iNdlP*
FFWftt FFdf fftTTT ft FF*t FTWTT T fttTWdT FdTFft
FFWfTft FRTT Fft TTft gfl FTFTFTf TTfftT ftw?f *il*l
ftftt ftt Fft fT FFgfl iNdlP* FTFFTFTf ftFFF Fft
FTFTFF (FTft FFF "ftf FT 'TFTW -i||i|HlP*l) "dftwfft T
FTTWFFTTTf (FTft Wt "ftOTTFRrf FTW ftft FT iWlPd*
WFT FftFTftr? Flftf Tfft FFFTrff FT FTftwt Fftft wft ftfTT)
fftTFT Fft TFFftTTd TTF: TTftfR FFW fWff I
TTFlTTfttFWTTf TFTW FF FTfttfftTT FTTTFft W?*FF ft
TFFT Ff R00<< ^ TF TFFftft ftfttl FFFFFFTTft WF
W?*FFWf Tftf TFTF FWt, TTFtTTftRrf FFTFft TWWf
ftFTT fftTW FTft FFF "FRWTf FTTTTTd FdTFT TFt FFft ftft I
FFTft Fft ft TfftTTTTF FF ftftt TF "ftrffttftt ftfW I FFFTTT
TtftttFlft TF FFftft fFFFTT ft Tftf FfW ft FdTWTTTTf TFf
ftft fftfTT fftf, ftftRT: WTTTT FTFtnftftt ftTFTft I W
WFTFFTTTft FTFRTTW T FftW FFFfFFFT FTFTTTfttFTf
ftWTFft fF FWftftt tFTTTft TftftatftF ftftt I
TFltft, FFTftFT FfttTTfttFftt TTTT TRW gffl FftftftT Fft Tfft
FTTTT i*Hkdiul T *lPd*lfl HR<=ld~d*l FTTTTTT ftft*l gffl FF
TFf FTFtFTFftf (Frft FRfft ftftft FT FW fttFFTTT FFTTftF
FIFldd^^) TTTftT iNdlP* iiifPcrlf ftTftft T<fl*lRit**l gff
WFTFtTTfttwft'FfttFTTFWTjTR'FlWFI FftfFffftFTdTfftfw
FftdTTTTftt Fftftt Fft "TTTTFTftftT "gft I FFTft "ftF Fft Fpti£*l
gfl "FlftF itJ-^ttdl dlft* T"FF P<>*fdft> WT "gft I
?VC; TTTftft fr ft, fTRT+t TTftftft TRfft TaftnFTft «TTT TfT
TT++T 4fTTF Borgstrom (The Patron and the Pancha, op. cit.) and Caplan
(Administration and Politics, op. cit.) made detailed studies in the Panchayat
period. Thereis also Dor Bahadur Bista's polemic, Fatalism and Development:
Nepal's Struggle for Modernisation (FTF, 1 W 1 ) I Fftfnft TTftftftt
ftft" TRW Wft T FTTTW%TF?f aTRT TTfR ftft ffff T TTTTft fft
W Tft FftFTFTT FFTTRrf ffWTT Wftf W Gellner (ed.), Views from the
Field, op. cit.; Judith Pettigrew, "Guns, Kinship, and Fear: Maoists among the
Tamu-Mai (Gurung)", in Gellner (ed.), Resistance and the State: Nepalese
Experiences, FTfft TTTtTT; Anne De Sales, "The Kham Magar Country:
Between Ethnic Claims and Maoism", in Gellner (ed.), Resistance and the
State: Nepalese Experiences, op. cit.; Shneiderman and Turin, "The Path to jan
sarkar in Dolakha District: Towards an Ethnography ofthe Maoist Movement",
in Michael Hutt (ed.), Himalayan 'people's war' (TTFT, ROOY). The only
substantial work of political ethnography on party politics, Philippe Ramirez's
fascinating, if not flawless, De la disparition des chefs, FTfft TTTtTT I
 ^M=hl {MJ/dcrb «'<>-&/{
MjtQy WT xftftftft/ ft  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
KI
The boundaries and names shown and the designations
used on this map do not imply official endorsement or
acceptance by the United Nations.
\
.^Baitadi.
/UAHAKAU'
simikot „ *■■*
- \ O^J ^»
%    0Dadeld)uira
FAR WEST
0Chainpi
SET1 ft'
Al   \*
pur "\    0Gamagadhi ***v-,
I Mirt^Hi1" ""'"''  I'iDVUIl'N V*
CHINA
Dipa'yal<s>'Sil9had^
/ °Mahefidranagar^>~\
as
^- p.nDhan9adhi*,
r\
_J4ARNALI
f  -.Jumla \
\
Manma ,^t
MID-WEST (  / p-<
_y^    *v .'
BHERI  ^Jajarkot    ,  f-?-.^-'
ffi  /   .-.J   -^->.dumlikhalanga   ,
ti!/endranagar^  ^ DHAULAGIRI /
Q Dailekh
Jpmosom "\
°Salyan^0 Liwang  V  Beni o Kusma
Chame. V-
GANDAKI
./"
/   ^Pokhara //
r--Baglung0^.
-*   ofamghas'  °Syangja
o    f^WEST PDamauli fftfthadingbesij
'SandhikharkaOTans-Js-"—-,  ■ .. \ °Bidur
Ll'MBIM
NEPAL
0
National capital
®
Regional seat
0
Zonal seat
o
District seat
	
■  International boundary
-  Regional boundary
-  Zonal boundary
Main road
Secondary road
Railroad
+
Airport
0    20
40   60   80  100 km
0   10
20  30  40  50  60 mi
Lambert contoimat cone profecllori iW) a cenital menjian
ot 64 degrees »*$t (outrode ivm sianovd parallels & ?*
oogroos and 32 degrees nontt latitude using me WCS84
I .*/  [ pDhunche"^    i
BAGMATI    •.. i'-. i:""'~v
i
r^Bharatpu'P' Kathmandu<^BhaklapurTrtf5harikot^  ) J>  ■  /./"
[^XFr * ft:""'p^.i^;i^'t'-/f yifti koshi./ /MECHI ■
He,auda0 CENTRALft , 7  °^%naridbarif aplejung-,>
 \ \tliivi\i  ->RamBchhapn  /Okhaldhungai    p.  \   -->~^;
Malangawa
^Sindjulimadi^DiSeL °„v* „ Wif5   (
JANAKPURft J D^3\-EAST?Terha,hum
*■ J   i ^y   i   /  @ Dhankuta   v
.. •'SAGARMATHA^ 0Dharan "am°   \
Janakpur* Gaighato^ •-. f   ", , /
.Siraha ,/'na,™aChandragadhi .>'
/
Map No. 4304  UNITED NATIONS
January 2007 (Colour)
c*
Department ol Peacekeeping Operations
Cartographic Section
 ^M=hl iMJlfc* y+cbH
MjtQy WT tffiw/ft??7/ W.  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
K?
t^SFTTTTTTT  W^ffr tr  (TTfRlF TTT)  TTWT,  fTTTTTWsff
so so  y ' V3
AIA i+ id TTTTT ft | Tftftfft WTftTW TTTTT ?Rt t 3° cbftdldi?^
WTTT Wfl TFTTTTft TTTTTT TTWTRTTT TTTlfft" fftftRT TTT
WTTTTTT ftff ftft W?: Tftf T Tffftfft W^TTTRrRT ft TTTF
Tftrg)!
W^ftr TTTTf WT ftf TfT TRTTT TTTTTT TTWTRT ftt | W^ f^r
|f TTWT, WT TTWT T fttftftr wf ftWF WI WTWTWFT
ftsWWTT TWTftTTTTTWTRfffftT77 fft£ly**l fttTTftF WT Tftwft |
TWTTTTTWyidTldyiH <Hfdl T WTIf d*l TTTRTT *liRlil iW<!
TTTTWrfttftT PftT*d^^J4^"fFTft °TIT^|R* il:?tMilfift*l
ftftTfTRTTTTTfftftTTTTRTRf I TTftftFTTWr <| 3 TFft WrJrWllW
' so c
TTTft TTfTTT? fttftr ftft TTTSiWWf I TFWrfft-ftfTRTfftTWF
so ' so
dftiB*ITWrj|f *i<ft 6ft^J4lft^isM cTilTlftTTTT Fld*l(l
TFTW I
■TTiRlil iRft dTlilli*! yfdftdTfddl iJldfHd iif-TpftTilTftls,
fftTTT Tfftw  T  TTTW  TTTft wftftr TTTTf ftTTTT?T www.
' so
crisisgroup.org W ftft TTTWT Til^ I cTilTIF* *liPil fftT
TTTn ft#tWTFfTTfft" ETTT TTWRT TTTT T TRTTT TTFTTFfTftft
TTTftT TdTTT TTTWT T TTTWTTTft WTTT TTf TTWT wfft, TTfTTTTT
TTT TTTR TTTFT ftTTT TTT Wf |
iNdlfd*, dftftfd* T Wlftft? #T TTT TTTR TTTTT  ftftftr
wfft5Frr ftftr wftftr TTTf ftrftft Trftftrr wrf tftt t
so so ^>
yfdftddll *Pli*tRi ^A d£*l ftftPftdli^il WT-TMd y^TST
TTTTfttT Wf | Tfj^ftr TTfrf TWrST^TfR Tffftf TTfW TTF§"
TlftTTTW fft TTTW fftftTWi WTTT T fft Tftftft TRTff TTF
fftfft|T|ft?l TTf Roo\ ft fdl|lf^*liP^Uy*lT£WTTTT
TTftrTtt TWsTn TTfF TTfti i£df if*! Wl Wt TTfTTftT
TRTWTfft*li*l fft WT TTTW fTWW T Wtf Ttfttftf
TftTTTlffFT T TTRTRFT TTlff WTftfftT TWfTTil fftftr TTTTTTTf
WT TiffttTRT Wf TTT TfTTTTTTfTf W I
*liPil fTTf Wdirf^T fteTMT slftiWIWI TTW frfttTTTWftt
WTTTTTTrf Tft TTTTT TTTW WTfTTWF TrfftfdT fttft (nft ft
ftTT TTt Wfft W), Wftft T TRTTW ftw Wfl TTTWTffTft7
TTTtTTT TTTf T l^P^TI TTrfft TfftfT Wfl WT TTTTRfn
TFTT TF TTTTRFT fttfttdT ftftT wftftWF fft**, ftftftr,
TTTR, t^TTTTTTTTT, TTTTTTT, TTftn, fftft, ftPddlTRHftfPl WF
T TWTTT TTWTRRFT TTrfft <| Y Tfftftw TTRTTT WTfTTWF
(TTT?, ^li-dpdp  ftTT, WTWRT TTTTWT, fftTTT, ftTTTTTT, TTTTT,
so" ^. " N   "   so so   so " "N " so"
WTTlftt, fftTTTFT, Tfft-ftt-fftT, ffftftTT, TTTTTfft T fftftTT) W
Wfl TWftF fftr WgTT TTfTTTn WFT T W5TTF ftrr
TR3ftTTTTTTft"TW5o WTTTftt #WF ^W ETTT fftftftftft Wl
fftft TfWTTTT TTftt, TTTTTT, T£T Tfftftt WRRT, TTT, WF ft
so N ' N   " " "
Trgrr, WTTTrrftw? wrrt ftrft, ftrftn, ftffrffn, ffft, ffftt-fftrrR,
ftm, TTTftrftn, TrTTTTTITWi, TTfttftn, TTRTT, ffTF fTTfft, TfftrfTTTT,
TTTRT, Tf||^ITPf-TllTTTffpT|J4|3l^f|lP<:dld, Tl^dllT, TTt/TfTRTTR,
so '  SO ' ' ^ ' '
T^fttftftTT, Wftft WTRsTFTRT, ftffftTWT, fTTTT, WRTTRTT, TrfftFTRT,
fftftfftT, ftftfT, TT?TRT, dlPfftwid, WJTTRf fftfttT-ftrft,
TftftffTWT T WftfftTWT TTT TTtTW wftffTT, WRTftR, ftrffFTT-
WfttfftFT, TWTF, Tpfft, ftfttftt, TTTTTttftrffTT, ftfrr (TTR wftTTF),
TttftftT T Tft TTT TSTfft T WR TtftTTW wftftTT, ftft^:, TTftftT
TffTTF, ?TRT, ?TTTf, T^rTTRr-WTTTTTTTJT, TTTRRT, ftfrft, TTfftt
TTfftTT, fttiTT T TTT TTT TTrfftT Tffftm TTfttftTT, fttftrffn,
ftrrrftm, trftftrr, fdidfiMi, n?ftT t ftftrwr ftwf i
TW^ftTTfftTRWTfttTWTftftftT^^
TfTTTTWTTdftW I nnfft^ft^TWfftfTTRWftfftwftfTTlTrTftT^
WTRTflil^d^3lt'dftTI*l3l-dirf^TRl*lilifftftl (RffFTlftt),WftfrTTTTf
TTTRTTT TlH^TJ4^IMT,3IPdT 1*1 fd*lil TTTTT, ftftlTTTfTTTI§"WTITTT,
cTTIdlS ftl 3lftT? W1TR TTT fftfTT fllPdifftWT, cTTIdl^ftl 31-dirf^T fftTTT
Rftftt, TTRTlftrrt WTfttfF fftTTT TTT TTWWTftF, 1* <Ril£ fl^lMT,
WTRTftTTRI^n^TlTTf ftTTftTfTTRT^fRTTTTf d-HcW^lyiil^fR'IMf
^l--H*lyiil^fI^IMT,^ftdRftTfftWR,3|ITi^l^*lTlTTftr TTTfttT TTTTT,
TTWT TTRttftT TTTfttT ffttft (TT?W) fttei^dl^d*! TTTI§" WTITTT,
TtTftrrfftfTTT^ WTTTTT, ^fftTTR^" WdftfftT fftWT fftftfT, dftft TTT^"
ff^lMTfftSd*! Miil^ J4^IMTfdl^l ^I^T <Ril£ fftTTT, ddft*l Miil^ U^Mf
TtTW TTT ftftfeTTf TRI^WTITTT, TTTW ftfTFT ftTTITWf WTTttftT
fftWTfftWT ftftRTlfftt, ftTTR TfftwT ftTTTTWft TlftT? TTT ilWlfft*
TTWWT TtftfTTftftft WdftftT tfWT TTTTT (fffWf)WF I
TW?ftF TTTTTft TTTTW ftTTW TTfftT? TWTT TTTWT TFTft TTTTT T
TFFT TTITF fftT WF Carnegie Corporation of New York, The Charitable
Foundation, Clifford Chance Foundation, Connect U.S. Fund, The Elders
Foundation, William & Hora Hewlett Foundation, Humanity United, Hunt
Alternatives Fund, Jewish World Watch, Korea Foundation, John D. &
Catherine T. MacArthur Foundation, Open Society Institute, Victor
Pinchuk Foundation, Ploughshares Fund, Radcliffe Foundation, Sigrid
Rausing Trust, Rockefeller Brothers Fund and VIVA Trust.
 MjtQy WT tftlW/ft??7/ W.  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
K3
Central Asia
Turkmenistan after Niyazov, Asia Briefing
N°60, 12 February 2007.
Central Asia's Energy Risks, Asia Report
NF33, 24 May 2007 (also available in
Russian).
Uzbekistan: Stagnation and Uncertainty,
Asia Briefing N°67, 22 August 2007.
Political Murder in Central Asia: No Time
to End Uzbekistan's Isolation, Asia
Briefing N°76, 13 February 2008.
Kyrgyzstan: The Challenge of Judicial
Reform, Asia Report NF50, 10 April
2008 (also available in Russian).
Kyrgyzstan: A Deceptive Calm, Asia
Briefing N°79, 14 August 2008 (also
available in Russian).
Tajikistan: On the Road to Failure, Asia
Report NF62, 12 February 2009.
Women and Radicalisation in Kyrgyzstan,
Asia Report NF76, 3 September 2009.
Central Asia: Islamists in Prison, Asia
Briefing N°97,15 December 2009.
Central Asia: Migrants and the Economic
Crisis, Asia Report N°I83, 5 January
2010.
Kyrgyzstan: A Hollow Regime Collapses,
Asia Briefing NF02, 27 April 2010.
The Pogroms in Kyrgyzstan, Asia Report
NF93, 23 August 2010.
North East Asia
After the North Korean Nuclear Breakthrough: Compliance or Confrontation ?,
Asia Briefing N°62, 30 April 2007 (also
available in Korean and Russian).
North Korea-Russia Relations: A Strained
Friendship, Asia Briefing N°71, 4
December 2007 (also available in
Russian).
South Korea's Election: What to Expect
from President Lee, Asia Briefing N°73,
21 December 2007.
China's Thirst for Oil, Asia Report N°I53,
9 June 2008 (also available in Chinese).
South Korea's Elections: A Shift to the
Right, Asia Briefing N°77, 30 June 2008.
North Korea's Missile Launch: The Risks
of Overreaction, Asia Briefing N°91,
31 March 2009.
China's Growing Role in UN Peacekeeping, Asia Report N°I66, 17 April
2009 (also available in Chinese).
North Korea's Chemical and Biological
Weapons Programs, Asia Report N°I67,
18 June 2009.
North Korea's Nuclear and Missile Programs, Asia Report N°I68, 18 June
2009.
North Korea: Getting Back to Talks, Asia
Report NF69, 18 June 2009.
China's Myanmar Dilemma, Asia Report
NF77, 14 September 2009 (also available in Chinese).
Shades of Red: China's Debate over North
Korea, Asia Report N°I79, 2 November
2009 (also available in Chinese).
The Iran Nuclear Issue: The View from
Beijing, Asia Briefing NF00, 17 February 2010 (also available in Chinese).
North Korea under Tightening Sanctions,
Asia Briefing NF0I, 15 March 2010.
China's Myanmar Strategy: Elections,
Ethnic Politics and Economics, Asia
BriefingNFI2, 21 September 2010.
South Asia
Afghanistan's Endangered Compact, Asia
Briefing N°59, 29 January 2007.
Nepal's Constitutional Process, Asia Report
NF28, 26 February 2007 (also available
in Nepali).
Pakistan: Karachi's Madrasas and Violent
Extremism, Asia Report N°I30, 29
March 2007.
Discord in Pakistan's Northern Areas, Asia
Report NF3I, 2 April 2007.
Nepal's Maoists: Purists or Pragmatists?,
Asia Report NF32, 18 May 2007 (also
available in Nepali).
Sri Lanka's Muslims: Caught in the Crossfire, Asia Report NF34, 29 May 2007.
Sri Lanka's Human Rights Crisis, Asia
Report NF35, 14 June 2007.
Nepal's Troubled Tarai Region, Asia
Report NF36, 9 July 2007 (also available in Nepali).
Elections, Democracy and Stability in Pakistan, Asia Report NF37, 31 July 2007.
Reforming Afghanistan's Police, Asia
Report NF38, 30 August 2007.
Nepal's Fragile Peace Process, Asia
Briefing N°68, 28 September 2007 (also
available in Nepali).
Pakistan: The Forgotten Conflict in
Balochistan, Asia Briefing N°69, 22
October 2007.
Sri Lanka: Sinhala Nationalism and the
Elusive Southern Consensus, Asia
Report NF4I, 7 November 2007.
Winding Back Martial Law in Pakistan,
Asia Briefing N°70, 12 November 2007.
Nepal: Peace Postponed, Asia Briefing
N°72, 18 December 2007 (also available
in Nepali).
After Bhutto's Murder: A Way Forward for
Pakistan, Asia Briefing N°74, 2 January
2008,
Afghanistan: The Need for International
Resolve, Asia Report N°I45, 6 February
2008.
Sri Lanka's Return to War: Limiting the
Damage, Asia Report N°I46, 20
February 2008.
Nepal's Election and Beyond, Asia Report
NF49, 2 April 2008 (also available in
Nepali).
Restoring Democracy in Bangladesh, Asia
Report NF5I, 28 April 2008.
Nepal's Election: A Peaceful Revolution ?,
Asia Report NF55, 3 July 2008 (also
available in Nepali).
Nepal's New Political Landscape, Asia
Report NF56, 3 July 2008 (also available in Nepali).
Reforming Pakistan's Police, Asia Report
NF57, 14 July 2008.
Taliban Propaganda: Winning the War of
Words?, Asia Report NF58, 24 July
2008.
Sri Lanka's Eastern Province: Land,
Development, Conflict, Asia Report
NF59, 15 October 2008.
Reforming the Judiciary in Pakistan, Asia
Report NF60, 16 October 2008.
Bangladesh: Elections and Beyond, Asia
Briefing N°84, II December 2008.
Policing in Afghanistan: Still Searching for
a Strategy, Asia Briefing N°85, 18
December 2008.
Nepal's Faltering Peace Process, Asia
Report NF63, 19 February 2009 (also
available in Nepali).
 MjtQy WT TftlW/ft??7/ W.  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
KY
Afghanistan: New U.S. Administration,
New Directions, Asia Briefing N°89,
13 March 2009.
Pakistan: The Militant Jihadi Challenge,
Asia Report NF64, 13 March 2009.
Development Assistance and Conflict in Sri
Lanka: Lessons from the Eastern Province, Asia Report NF65, 16 April 2009.
Pakistan's IDP Crisis: Challenges and
Opportunities, Asia Briefing N°93, 3
June 2009.
Afghanistan's Election Challenges, Asia
Report NF71, 24 June 2009.
Sri Lanka's Judiciary: Politicised Courts,
Compromised Rights, Asia Report
NF72, 30 June 2009.
Nepal's Future: In Whose Hands?, Asia
Report NF73, 13 August 2009 (also
available in Nepali).
Afghanistan: What Now for Refugees ?,
Asia Report NF75, 31 August 2009.
Pakistan: Countering Militancy in FATA,
Asia Report NF78, 21 October 2009.
Afghanistan: Elections and the Crisis of
Governance, Asia Briefing N°96, 25
November 2009.
Bangladesh: Getting Police Reform on
Track, Asia Report NF 82, 11 December
2009.
Sri Lanka: A Bitter Peace, Asia Briefing
N°99, 11 January 2010.
Nepal: Peace and Justice, Asia Report
NF84, 14 January 2010.
Reforming Pakistan's Civil Service, Asia
Report NF85, 16 February 2010.
The Sri Lankan Tamil Diaspora after the
LTTE, Asia Report NF86, 23 February
2010.
The Threat from Jamaat-ul Mujahideen
Bangladesh, Asia Report N° 187, 1
March 2010.
A Force in Fragments: Reconstituting the
Afghan National Army, Asia Report
NF90, 12 May 2010.
War Crimes in Sri Lanka, Asia Report
NF91, 17 May 2010.
Steps Towards Peace: Putting Kashmiris
First, Asia Briefing NF06, 3 June 2010.
Pakistan: The Worsening IDP Crisis, Asia
Briefing N°l 11, 16 September 2010.
South East Asia
Jihadism in Indonesia: Poso on the Edge,
Asia Report NF27, 24 January 2007
(also available in Indonesian).
Southern Thailand: The Impact of the
Coup, Asia Report NF29, 15 March
2007 (also available in Thai).
Indonesia: How GAM Won in Aceh, Asia
Briefing N°61, 22 March 2007.
Indonesia: Jemaah Islamiyah's Current
Status, Asia Briefing N°63, 3 May 2007.
Indonesia: Decentralisation and Local
Power Struggles in Maluku, Asia
Briefing N°64, 22 May 2007.
Timor-Leste's Parliamentary Elections,
Asia Briefing N°65, 12 June 2007.
Indonesian Papua: A Local Perspective on
the Conflict, Asia Briefing N°66, 19 July
2007 (also available in Indonesian).
Aceh: Post-Conflict Complications, Asia
Report NF39, 4 October 2007 (also
available in Indonesian).
Southern Thailand: The Problem with
Paramilitaries, Asia Report N°140, 23
October 2007 (also available in Thai).
"Deradicalisation " and Indonesian
Prisons, Asia Report NF42, 19
November 2007 (also available in
Indonesian).
Timor-Leste: Security Sector Reform, Asia
Report NF43, 17 January 2008 (also
available in Tetum).
Indonesia: Tackling Radicalism in Poso,
Asia Briefing N°75, 22 January 2008.
Burma/Myanmar: After the Crackdown,
Asia Report NF44, 31 January 2008.
Indonesia: Jemaah Islamiyah's Publishing
Industry, Asia Report NF47, 28 February 2008 (also available in Indonesian).
Timor-Leste's Displacement Crisis, Asia
Report NF48, 31 March 2008.
The Philippines: Counter-insurgency vs.
Counter-terrorism in Mindanao, Asia
Report NF52, 14 May 2008.
Indonesia: Communal Tensions in Papua,
Asia Report NF54, 16 June 2008 (also
available in Indonesian).
Indonesia: Implications of the Ahmadiyah
Decree, Asia Briefing N°78, 7 July 2008
(also available in Indonesian).
Thailand: Political Turmoil and the Southern Insurgency, Asia Briefing N°80, 28
August 2008 (also available in Thai).
Indonesia: Pre-election Anxieties in Aceh,
Asia Briefing N°81, 9 September 2008
(also available in Indonesian).
Thailand: Calming the Political Turmoil,
Asia Briefing N°82, 22 September 2008
(also available in Thai).
Burma/Myanmar After Nargis: Time to
Normalise Aid Relations, Asia Report
NF61, 20 October 2008 (also available
in Chinese).
The Philippines: The Collapse of Peace in
Mindanao, Asia Briefing N°83, 23
October 2008.
Local Election Disputes in Indonesia: The
Case of North Maluku, Asia Briefing
N°86, 22 January 2009.
Timor-Leste: No Time for Complacency,
Asia Briefing N°87, 09 February 2009.
The Philippines: Running in Place in
Mindanao, Asia Briefing N°88, 16
February 2009.
Indonesia: Deep Distrust in Aceh as Elections Approach, Asia Briefing N°90, 23
March 2009.
Indonesia: Radicalisation ofthe "Palem-
bang Group", Asia Briefing N°92, 20
May 2009.
Recruiting Militants in Southern Thailand,
Asia Report NF70, 22 June 2009 (also
available in Thai).
Indonesia: The Hotel Bombings, Asia
Briefing N°94, 24 July 2009 (also available in Indonesian).
Myanmar: Towards the Elections, Asia
Report NF74, 20 August 2009.
Indonesia: Noordin Top's Support Base,
Asia Briefing N°95, 27 August 2009.
Handing Back Responsibility to Timor-
Leste's Police, Asia Report N°180, 3
December 2009.
Southern Thailand: Moving towards Political Solutions?, Asia Report N°181, 8
December 2009 (also available in Thai).
The Philippines: After the Maguindanao
Massacre, Asia Briefing N°98, 21
December 2009.
Radicalisation and Dialogue in Papua,
Asia Report NF88, 11 March 2010.
Indonesia: Jihadi Surprise in Aceh, Asia
Report NF89, 20 April 2010.
Philippines: Pre-election Tensions in
Central Mindanao, Asia Briefing N°103,
4 May 2010.
Timor-Leste: Oecusse and the Indonesian
Border, Asia Briefing NF04, 20 May
2010.
The Myanmar Elections, Asia Briefing
NF05, 27 May 2010 (also available in
Chinese).
Bridging Thailand's Deep Divide, Asia
Report NF92, 5 July 2010.
Indonesia: The Dark Side of Jama'ah
Ansharut Tauhid (JAT), Asia Briefing
NF07, 6 July 2010.
Indonesia: The Deepening Impasse in Papua,
Asia Briefing NF08, 3 August 2010.
Illicit Arms in Indonesia, Asia Briefing
NF09, 6 September 2010.
Managing Land Conflict in Timor-Leste, Asia
Briefing NF 10, 9 September 2010.
 MjtQy WT TftlW/ft??7/ W.  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
KK
CO-CHAIRS
Lord (Christopher) Patten
Former European Commissioner for External
Relations, Governor of Hong Kong and UK
Cabinet Minister; Chancellor of Oxford University
Thomas R Pickering
Former U.S. Ambassador to the UN, Russia,
India, Israel, Jordan, El Salvador and Nigeria;
Vice Chairman of Hills & Company
PRESIDENT & CEO
Louise Arbour
Former UN High Commissioner for Human
Rights and Chief Prosecutor for the International
Criminal Tribunals for the former Yugoslavia
and Rwanda
EXECUTIVE COMMITTEE
Morton Abramowitz
Former U .S. Assistant Secretary of State and
Ambassador to Turkey
Cheryl Carolus
Former South African High Commissioner to
the UK and Secretary General of the ANC
Maria Livanos Cattaui
Member of the Board, Petroplus Holdings,
Switzerland
Yoichi Funabashi
Editor in Chief, The Asahi Shimbun, Japan
Frank Giustra
President & CEO, Fiore Capital
Ghassan Salame
Dean, Paris School of International Affairs,
Sciences Po
Stephen Solarz
Former U.S. Congressman
George Soros
Chairman, Open Society Institute
Par Stenback
Former Foreign Minister of Finland
OTHER BOARD MEMBERS
Adnan Abu-Odeh
Former Political Adviser to King Abdullah II
and to King Hussein, and Jordan Permanent
Representative to the UN
Kenneth Adelman
Former U.S. Ambassador and Director of the
Arms Control and Disarmament Agency
Kofi Annan
Former Secretary-General of the United Nations;
Nobel Peace Prize (2001)
Nahum Barnea
Chief Columnist for Yedioth Ahronoth, Israel
Samuel Berger
Chair, Albright Stonebridge Group LLC; Former
U.S. National Security Advisor
Emma Bonino
Vice President ofthe Senate; Former Minister
of International Trade and European Affairs
of Italy and European Commissioner for
Humanitarian Aid
Wesley Clark
Former NATO Supreme Allied Commander,
Europe
Sheila Coronel
Toni Stabile, Professor of Practice in Investigative
Journalism; Director, Toni Stabile Center for Investigative Journalism, Columbia University, U.S.
Jan Egeland
Director, Norwegian Institute of International
Affairs; Former UN Under-Secretary-General for
Humanitarian Affairs and Emergency Relief
Coordinator
Mohamed ElBaradei
Director-General Emeritus, International Atomic
Energy Agency (IAEA); Nobel Peace Prize (2005)
Uffe Ellemann-Jensen
Former Foreign Minister of Denmark
Gareth Evans
President Emeritus of Crisis Group; Former
Foreign Affairs Minister of Australia
Mark Eyskens
Former Prime Minister of Belgium
Joschka Fischer
Former Foreign Minister of Germany
Jean-Marie Guehenno
Arnold Saltzman Professor of Professional
Practice in International and Public Affairs,
Columbia University; Former UN Under-
Secretary-General for Peacekeeping Operations
Carla Hills
Former U.S. Secretary of Housing and U.S.
Trade Representative
Lena Hjelm-Wallen
Former Deputy Prime Minister and Foreign
Affairs Minister of Sweden
Swanee Hunt
Former U.S. Ambassador to Austria;
Chair, Institute for Inclusive Security; President,
Hunt Alternatives Fund
Mo Ibrahim
Founder and Chair, Mo Ibrahim Foundation;
Founder, Celtel International
Igor Ivanov
Former Foreign Affairs Minister ofthe Russian
Federation
Asma Jahangir
UN Special Rapporteur on the Freedom of
Religion or Belief; Chairperson, Human Rights
Commission of Pakistan
Wim Kok
Former Prime Minister of the Netherlands
Ricardo Lagos
Former President of Chile
Joanne Leedom-Ackerman
Former International Secretary of International
PEN; Novelist and journalist, U.S.
Lord (Mark) Malloch-Brown
Former Administrator of the United Nations
Development Programme (UNDP) and UN
Deputy Secretary-General
Lalit Mansingh
Former Foreign Secretary of India, Ambassador
to the U.S. and High Commissioner to the UK
Jessica Tuchman Mathews
President, Carnegie Endowment for
International Peace, U.S.
Benjamin Mkapa
Former President of Tanzania
Moises Nairn
Senior Associate, International Economics
Program, Carnegie Endowment for International
Peace; former Editor in Chief, Foreign Policy
Ayo Obe
Legal Practitioner, Lagos, Nigeria
Giiler Sabanci
Chairperson, Sabanci Holding, Turkey
Javier Solana
Former EU High Representative for the Common
Foreign and Security Policy, NATO Secretary-
General and Foreign Affairs Minister of Spain
 MjtQy WT TftlW/ft??7/ W.  1%Y, ?<? 3L2w< ?o<}o
K$
PRESIDENT'S COUNCIL
Crisis Group's President's Council is a distinguished group of major individual and corporate donors providing
essential support, time and expertise to Crisis Group in delivering its core mission.
Canaccord Adams Limited
Neil & Sandy DeFeo
Fares I. Fares
Mala Gaonkar
Alan Griffiths
Frank Holmes
Steve Killelea
George Landegger
Ford Nicholson
Statoil ASA
Harry Pokrant
Ian Telfer
Neil Woodyer
INTERNATIONAL ADVISORY COUNCIL
Crisis Group's International Advisory Council comprises significant individual and corporate donors who contribute
their advice and experience to Crisis Group on a regular basis.
Rita E. Hauser
Co-Chair
Elliott Kulick
Co-Chair
Anglo American PLC
APCO Worldwide Inc.
Ed Bachrach
Stanley Bergman & Edward
Bergman
Harry Bookey & Pamela
Bass-Bookey
lara Lee & George Gund
Foundation
Chevron
John Ehara
Equinox Partners
Neemat Frem
Seth Ginns
Paul Hoag
Joseph Hotung
International Council of
Swedish Industry
H.J. Keilman
George Kellner
Amed Khan
Zelmira Koch
Liquidnet
Jean Manas
McKinsey & Company
Harriet Mouchly-Weiss
Yves OltramareAnna Luisa
Ponti & Geoffrey Hoguet
Michael Riordan
Shell
Belinda Stronach
Talisman Energy
Tilleke & Gibbins
Kevin Torudag
VIVATrust
Yapi Merkezi Construction
and Industry Inc.
SENIOR ADVISERS
Crisis Group's Senior Advisers are former Board Members who maintain an association with Crisis Group, and whose advice
and support are called on from time to time (to the extent consistent with any other office they may be holding at the time).
Martti Ahtisaari
Chairman Emeritus
George Mitchell
Chairman Emeritus
HRH Prince Turki al-
Faisal
Shlomo Ben-Ami
Hushang Ansary
Richard Armitage
Ersin Arioglu
Oscar Arias
Diego Arria
Zainab Bangura
Christoph Bertram
Alan Blinken
Lakhdar Brahimi
Zbigniew Brzezinski
Kim Campbell
Jorge Castaneda
Naresh Chandra
Eugene Chien
Joaquim Alberto
Chissano
Victor Chu
Mong Joon Chung
Pat Cox
Gianfranco Dell'Alba
Jacques Delors
Alain Destexhe
Mou-Shih Ding
Gemot Erler
Marika Fahlen
Stanley Fischer
Malcolm Fraser
I.K. Gujral
Max Jakobson
James V. Kimsey
Aleksander
Kwasniewski
Todung Mulya Lubis
Allan J. MacEachen
Gra9a Machel
Barbara McDougall
Matthew McHugh
Nobuo Matsunaga
Miklos Nemeth
Christine Ockrent
Timothy Ong
Olara Otunnu
Shimon Peres
Victor Pinchuk
Surin Pitsuwan
Cyril Ramaphosa
Fidel V. Ramos
George Robertson
Michel Rocard
Volker Riihe
Mohamed Sahnoun
Salim A. Salim
Douglas Schoen
Christian Schwarz-
Schilling
Michael Sohlman
Thorvald Stoltenberg
William O. Taylor
Leo Tindemans
Ed van Thijn
Simone Veil
Shirley Williams
Grigory Yavlinski
Uta Zapf
Ernesto Zedillo

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0365108/manifest

Comment

Related Items