Digital Himalaya Journals

Nepal's Troubled Tarai Region International Crisis Group 2007-07-09

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0365104.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0365104.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0365104-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0365104-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0365104-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0365104-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0365104-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0365104-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0365104-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0365104.ris

Full Text

 R*U+I "flTW^rf
TTfftt Rqtrf ^ 13^ — % "^ratf ^°°is
Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
 "jft ^-di-iii^nH -*i^Ri^ mi\<\ ^j^if^RT Rn)d"*l %rr# 3H^R-fti ^rrr^t 3ttRi*iR* <h>*<ui 3T37Mw 3ra?rf^r-gr i
*I^Rl<H TJWT ^HI<H<HH-tft Tit RHld"i?^  3*l<HI$d  (www.crisisgroup.org) ^ITd" ^MHHk frf -hI^-bJ I  ^ff RHld~*l
TJ^Tf^T "5n% "RTTT ^pf f^T ^JIHI-HI TTR^ <|(g£l<HI :
S-di-MI'H'W -Jhl^Rl-H TTT
TPOtfcr *l<Hl-fl, Tn%rr, qT^rttt
^T: K^Yc^C, 4-ill^-H: ^Yc^c
nepal @ cri si s group, org
 f^ro^ft
fllWI^rT T "PTFT i
i.   ^ft^T i
^.   f$m <rar itM : -$m wm$^ ^
3.   <M«i)Rl T ^M-fiEl+Ji'fe* ^
W)    d<l£*l <Milfd ^
"?§-)    Hldli?^ IS
it)    TRTW TTFTT TTTJ7^7, 1o
V.   T*M <HKl<rH 13
W)    TJSlwftw 13
-?§-)   yfclRMi <R
*.   ^TR Hk\W. Ifc
W)    TTSTRf t^5T. IIS
"?§-)    TTPTFFT: ^Ph41 TfT ^-H-H-IMUJH <\Z
1.    ^?T TTSTT TTTTRT ^
R.    %TM <H<WI<=HI ^TTdT (STFT^tM) <\%
3.    -TTTSTT^t Ro
it)    -^-^f^rtF ^
1.    TT&# ^3T1%PR ^TTt?Tt T 3T^T mT# ^Tc7? ^
R.    ^HdlP^I* TfTTf T#5" tM ^
5.    3PtTCJJ_*T 3TPTR ^V
W)    ^nMlRniR*) Tfrspsr ^Y
"?§-)    ^TRxf^tT^tsf R\3
<\.    Vs(k ^|<*|< R<3
R.    yi-cflil <H<*Rg^ ^C
3.   ^r «fs*>i r\
Y.    f^STFTRt 3°
it)    3FQ SFcT^T^T 31
is.   flWHmi 33
gr)    -HWKlRl* WTt ... TfT <=lldl*l wfrt ^lt. 33
"?§-)   TT^gT 3Y
it)    * 16^1^*1 TTfaT?" hR^cTh 3^
^.    1^Ff 3^
^)    HHM*I 77T?W 3^
"?§-)    TT^I^lfd din^ 3^
7T)    TT&TT^t Wt yddli?^ Yo
^)    ^d<-i|l*H<rl ^T?t%Tr TTWt ^tR^T Y3
^)    S-di-MI'H'W *I^Rl<H TTT^tTFT ^ooY %f%  TfUTT TfW i>RlA|l<HH-tft yfd^d T *1H*l{l^ YY
^T)    S-di-MI'H'W *I^Rl<H TR^t *l*[*l{l =M*I <H<J*A|^ Y^
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
T^Rmrftq^^. i^s
% ^nt Roo\a
R*1l=h) WRTTTClf
d<l^*l -^^M-HI mr*T SRIlPdH dHM*l "'HTpd' yf*A|l*l
*rHl%^<rllsi ^TTft TTT*t m ^TFrf STFTnft TtftTTW Ft
*lRtJ*l <HPmH*tHI*l fd^dHI^ Tt^FT TTfrTyT T TiTtf
TWFtl^t TTfTTSFT i\M\m  d^lR^I ^TFrf Wit W^ F^" T^t
"p7 JKMd Trawl ^t&# *rPrf d<i^*i siiRkm %«t*t
*H<H^a||*I ^Rst ti*fd^l^ %TW sttiTd^^TI <HI=mR*
^<=Hs|ld  ^JR  "tft  sttwrf  SToTfT  HR*lm  ^%^t
f^kn* f^Ri-HH f^rrrsr *h 114*1 wti  i?hW+i*I f^Ttsr
3TT#T T F?TTTFT mT*T iNdlfd* te<l^*?4N*l ?TH^rt
TfRJt ^Ht mRtJ*l WT I ^K^kh ^HI<=WI TtfdPlfsF7? eldldd,
#RFdTfct Tmp^^Tlt 3tf% eldMd STTTOT ^TTdt *|Apt>n
c-illdd T TT#TdFTTf TT*~F? yfd^dl ^dlti*l W TfT
<=lldl*l  PfE7*-%wf  oTRT  T\^Wt  <H<*K*I  ^m  ^W*T
^npr^tw sit nfiM^Pi ftpt ^f*\?;*l fsratttt <Ndlfd*
^^£Rrf T SFdrffeg ^f^-l*^^H <H1<H*I ^tW J|R<^*I
f^TTI pRTSPTTFT nkll*l y^Hdl %f%# r^^=lld 31k<{|crH*l
ddli^ild TdffeT<T *PI I Tlfe^T iNdlfd* ypMMIsi ^Wt,
W%# TfSTT drl<Wl4)Huf FTtcrT TTPT <Hn^l*l WSFT ^
<Hf*-^l cZTTdT yf*i|l*l "p^TRT ^rt ^f*T 3kci|fd< Hd~=l
T Pl^T <HRyid*tHI*l FIR "HTT FT TFTW I
d<l^*l ik^T dHM*l ^ ^fMt RlrtMI<HJ|<HJl dP*LJ*l ^ T
T^f ?kwfr$t (3TTf^T# ^d^lfd THTFT^ T H^l^^ld. £M<Hl5
wf TTT*W) TlfFT ^T*T "fTT *H<H^I*I STtSTT *UTT*T
^RJkRf TF*t W d/rldk-H* WTT TWt ^T^TSTR, ^fR
3iklRl* R*I<H TTSTTfW RlnidlHlR »!Rd<H«l*l ^rf^t TRf
_H**I ST^fd^RTT d<l£*l ^TFWT T^TFT Tl*t W ^t
FTt^T iNdlfd* ■_%% Tpt ^pT% ^TF^if W d<l^*l
3<rll*l %riy|<*| Hldl^^*l H<J-H<Mld 3TTSTR Til 3TTTr*T ^
T ^f^T, Ffrr TTFit T H^dlil R^l^^-41^l*l ti*rihl W1&
^TRf TfTrf ^ FI
TTST# 31l-<{lcHd*l ddl^^*l TTTUTt ^f^T ^TdTdT ^pt I fd^t
^FRrTTsfdoTtl- HR-clMd ^ffW ^T TfT ^# ^fTTT ^ffF^t
-^Tf^TT^Tl f^rHF^TTf Rd^lMd ^t*T ^1 ^ffF^t 3R
<HJ-^1dl W TTRtdt % TT^ F (Hl-H*! fd^T ^FJT^ ^TCT*T ^1
TT&# ^FT3Tfsf*TT TTTtW tr_^r "?#7?Tr5Tl WW <H^id*l
WTT ^§T ^TT*T -gfl TfT A|<HRld ^^idk-H* 3TTSTK T T^Tg"
^TT*t gnft m ^TTt?Tt R^d+ll f*tFfaMI m T^llf^T
Hldl^^HI^ Ffi# f^t F ^ ^TT% TT^F^T TTFTT "3F ^Trd
^t^T 3TJJRt tt^ yfd^-^l ^T&# <Nd1fd?I^^Jl t^^dHd"
FSf I ^tdT 3TTTTT TT&# TPHW TWF5^ ^ ^%^T WT T
ddl^^*) Tr^TTcTT*- -^Tf%7TT TTd' ^fe *TTT*T ^1 cJTTdT
TTR^F?^ ^Idlfd T -s^RFT^t TTd' iNdlfd* yRt=i||-HI wm
^tTTT^dWI
-dTtf^ffF^   $H^'t,  ft^d*i   -HHf^MiVl-HI   ^^bJ^I
<H<*i<yfd srWt ?m4\^*\ f^sm dd^t -gri  srr^t ^
3T^ f^TTt slddBl *Fft ild*l WTI "^rtraFT FT d<H**l
m\W\ T ^TTsikt^t f^tF*t tTftrlt (f^^TTTft IldRlcHIH*)
gnft TfSTT fFTt fFd' TT?^ TlfF^dT) ^*t TT3dT Rwld*
fipsFt c7^ spt^t ^ I ^TTt ST^IlPd^lId ^T TNM^tF7? Wtt
fF^ stfd^tF^ (RirtiHlR*l %F. 3)fd<=ll<fl^^'Hi)d) wf
3Tt?Tr*t Titdt f*T^t Rih*) -gri  "3%^#r ^TFTt|- -fflPd'
3Tl%gr f7^)^ 41*1*1 "^TfTT f?TTr*T WT I
%Hyi<*i Hidl^^ srmt ##ftt nR^cid ^ilj*i wii
tfrtd' ^l€t TWT%# -s^RT^tt Ftra^FrT fd^T*T ftt^ST ^FT^
■§11 d<l^| ¥rrr*T ^dH^^*l ^tT^t *liril^l' STTlf^ttTTr
ST^^iT TTT*T W ?TT *liril^l'cHI^ Ti_rf4 STTTdt ^tRt _TJ
JKIdd FSJT TTFT itft FFT I %Hyi<*| Hldl^^, "?§Rrfttt
%Tt# *I^-H, d<l^*l STTTdt P^d STTgTTStfd' 311^ W
-dT STTF^t fT-SlfMTT ^TTft ^ cTTPTTT W wti
^ffF^t ^TSRTt TWF5¥*t ^TRTWI 3tfdFraf ?rf d<H**l
 F?T FFT dHlR*dl<HJ-ekSTr *lddm ci||^LJ*l fTK FF
STTFdt <H*Kk-H* FFFFFTlf TTd' TITFT <H%llRd Ff
<Hf*<£*l WTTI :T5FFT <H<*kf*H*l dldldldl^lld FJdTTT
^RTt -=IIH^I FTT hR1<£*I m F3i)<=ll<fl^*l PfPd'
FffF ^f*u,*l fFTt FffFFTTf Rd^Md F^t Fl TFf
fB<HI*l 'dRr WT FTF FffF?Fr *l4*df FT*T fFT T
?UW\<L F3fHl<0*l FT FTF FTF? «{■ F?t ilPti*! fFTt r7^
^dt FtFT Ftf i f#t FftF? _yf TTfferr, <N-flP* ftf
WTg" T FFTTlf F^TF. FTTFT ^S" TTfpFT WT I
FRFC  FFF  FTF  TFT  T^dT  -#FdFFf  FFF  Fl
f^FFf Fd" Tpf FdT FFdf F^FT JWIdd F5FFTI  WT
^i*^ ft? WTT oiiioi^iR* -H^di*l 'sr 3rir#£t w
□ <H"^Rd FFFFF: Fl^F?crll^ -HPmH'H'HWl 'H-HRld
-5R fFT ^M*l PlFFT yu|l<rl)<Hl£ TlPfflFJ TlW
TT£T FFFT M$v4dp\ m
□ <H^kdl T HI*Wdl : <H^kdiyfd*l <H<*l{l <=Mdsl4dl
^FTFFF FTFF FT 3T?f FFT «f I <HPmid*tHI*l
*W<rll£ FFTlt sftfFT dHl(l*d FFFT FTFF
*HMd ^FTF^ ^llPldHF4 FF FJdT fMf*
FdFFT FFFFt FFT Ff Tjf^W ^Frt FFFF
Ff  FFTFFFT  fFTF  WdFt  FFT  Pl*Rld  Ff
Trawl
□ fFSTTFFt FTfdTtW : FFT FFT, TFFTT TTTfFFFt
FFTpfF STTSnRd' FTTTTW T TT^TTTfsraT <H<4I^I TTFT
*-^|i) t tfff <H<*i<yfd PraRT ^M<ej I
□ FTFFFTTf *dl<dlH4* FTd' JlVllHd*! ^fFTjf :
5-lPnfd", FT 3)k<j|<rH*|{|*| FPfTFT, ^TSTft FFFT
F^Ft *W*I 31d_ Wd*l FF FT JlRdH^ I
□ FTOT FF FF FTTFFt FFFTT : TtdT FTT
<M*"k PFFTFFFTT ^T&# FFFFF FFFf %F
dk*lPl* gJFTF^f STFtfFTMTf FdMd <M*l^d
FTTFFT PfFcT Fdt FFFTFT FFWTI
FIFTtt 'STFfTr ci|ldd*l spsf, *ld^l^t*l FTFTFF^Ttl'
TtFTt ^TTFTTTT c-illdd F T ^TTF^ TTRr FFT SF^t "S^Rt
FRF^*t "FtPTRTtf _^Md Fl FflFF^ FTt fd^T*T
FttSTFT TFT ^TFdT PfTT %ITp^ ~^\ P4Rd "#nTFTFTT
TTTtfFT "#?3 d" TT*TTFr <f|vj*|^d FTRT Fl FT*T PPd'
<f&*>mi HR<=ld"d ■FJTTFT T iNdlfd* FFFT ^FFT Ff
STTF^FFTt -gf : FFtFt ml^^^*l pTSIRt f^FTTf %F
"fTTF7? dc*l5 FJqef, F <HPmH<H'*ll*l P^d^Jllf^ WT
M%\^ f*dl<l dJIHd ^5FT ^TTTTT <S4tH<Mld <H^lP* yRtpiimi
FOT Ff FTW I STpFF 3TFF W F ^TFt FTFT ^T FTW
T fdFcif I  F3F4FT FFFT T R*l*1^*l FFTflW FCT Tl^
dHlcflcHI^ TfE% 3ff -^ F?t FWfd't^TtF> FFf FJF ^TFTl
FfFT -7FTd' fawHlA F FFf <HPiyid<Hm T FTFTTW^T ~^\
Fd^ FTFTt f^TFW I
%M *K+k^i5 :
1. ^3F^FT FT FTF (31k<il<rH FCT ^Idl*^! Jld"^^? F^T
FFT) % Tl#*t TTFfffdF FoFptdTFt FTRFFT
FFTTf F^tFT ^ I FT*T -FTTf :
(F) F^FTdFlft FJTFfFT F?T Ftt F^lPFT
FFJF^, TFFF TTFFT T FFTF FTTFFr
FFdPrfWt TTFT WFkT FCt ^TFT
FllFFFTtf F^TTF^ I
("?§-) FFT TTF5FFFf ^llPdHuf <=lld?^l FTTFT FF*T
Fpt FFt fF^lfF^t FT T FflFFrf TtFTtfdF
FFFF STTFTFf F?t FFtt TTd" Fg" fFT I
(it) FTF. FTFTTdFt FFFFTFFT "?§F FT*T FftF
FTFF7? T FF TTfFTFFTtf PfFFI Ff,
FftFFTtt TTT^FF FTTFT T FIF*T FqTFFTlt
TFrSTFFFFt FTFd TtFT FFT5ST FT FTRTF€
FTFF^I
^. f! dHlR**l PPd' FflFT 3Tf?)*K*l FFTF ^dF7?
fFT FFF FFFT I FTFT TFTt :
(F) F^TTt T F^T f^tFT*T TTF^FfFt FFFFF
TrfdflFt Ff fdFFT FUFFt Hd<MHl*d ifd" T
PlfFT FFT FTFff FTFTFT FFI "?FFtT fdFFT
¥tF*t Rl-HMI FT:!^^ FT I
("?§-) FFFFt  <|fs*>MI^  TFT  FTF  FTFFT  T
dHiR**i Ptft ^d" ~^m fdF*r tttftfcstft
FFlFf SFT fFJW *^t FTT FFFT TTFT
TTTFFRT TTFT FTTFT I
(it) FFdtFFF TTFT Ff T TJpTFdFTFTr|- FTTnf
FTlFffr FFF FTTFT FFfFf % F^ft T F"
FF3f FdT FFFT FTT11FT4 FTf F^ Hldl*l
FT8" dFFFTlt F*F?T FTFTt F51FTI
(-ET) FFttf %FF ^TSFTt FTft^rfdTF|- FTFTFT Ff
FFFT FF> TTFFFF FTFF7? Ff I
(~W) F#FTFFT PTFTTF?, FFTFT FTTFF? T FTFTrf
FF FT FTFtFFTtT WFkT TTT? FT I
(F)  FTFFTdF  FTTFRT  Fltfl^^*!  FFT  Fd^,
tiiRlj*i t yi^dF?*i ^tRffttI- ?lf^# fFT,
STFFTTdFTT FFFFt -s^FTFt ^FFTff Ff
FdFt FFFFf TTFFd' T FFTFt F<Ft
Rl<hlR<HF?*l ^IWI F^T FdT JillVdl FTI
 Mm&rwTwmrf
3. TFfFdTFTFFt FTTFFT F|t FFTFdT FTFT Ff I FFFT
TFTT :
(F) FFF FTF F?T Fl^F?*l FFfFTTf FdTFT FCt
FFTt TTFT-FFtF^T PfffFT ¥FT FTFTF 3)1*^1^
TTFTFT FFf FT FT FFTTf TFdflFT iff F*~
TFFFf PfffFT FTTFFTT FFF TTFFT FT I
(Tf) FTTFFt -5FFFTF TTWFFFFT FFF FT I
(it) FT TtFfftdF £FT T TTFFTFFFt FTFTFFT
FTTFFT FFfpFT TTT^TT FFdtFt fFTFT FT, T
(Fi Ff7. ^IFFTTf FFftFT Ff FTTRf TJffFdF FT
FOTFT JlRd^d T PtFFt FTnFT FT "ksfifa F£T
FFFFFF d" Ft *Ft FTTF FF TFT I
Y. "Fpf TTTSFTTf FTFT FJ T TFFTT FTTFT FTT TTT¥IT
fdFTFFT PpSTFT FTTFT I FFFT TFF :
(F) FFf fFFTT 3tP|*In)f? T FFff iNdlfd*
*l4*df FT _f^4)-4R F5^F? "fRJ TFFFFF*
TFFFFFTT TTFT TFFt, FTFdTFFTT SFTT fFT
T fFTFf TTFfTTFT F53FF Ff FTT TFFF
<H<*lfl FTFTTFFFTT FTg" FFFFF? TRf,
FffFFTTt FTT5FF3" FdTFT T FdFFt FffTFf
TFf I
(Tf) dHiR* T TFTfPfF FFT $4M\£ Fit Fg" TFT
FCt FTF yF^HI^ FTTpFT TFTTFt TfdTFT I
(it) FC¥It FfFF FT*T F-FT T £FFT FFdFTFf
FdT, FFFT FTT FF^FTTFF FFFFFF FFTFd"
FdTFT FFT F^ Ff, T
(Fl FHd*l PPf PF*TFT TFFTT FTTFF T W%
FFfF?Ft TFdFFF FT FTT TTfFTFTT fFFTTF
FltFTF. FF*TTTF?TF|- TFTF Ff I
TJ§# <M«flGl+ %T T "5HFT FMdlt^ll :
*,. FRFdTTFFt "FFTrfFf FT Ftf fdFST FFF
FFFFF FTT TTFFFFTFFT PtPf TTFFT ^W
fFFCFTI Fr*TTrTpT :
(F) fFFFf FFR FT, FTF*T FdFFt fM7* T
FFTF* FFTF FTTfTT FF FFf TfFFFT ffFT
FFTFFF? FTTFT FTT TTFF TTFFFFTTf
TTFfffF* FFFF TFFT I
(Tf) FFFFFTFFT FTFTF FF PTT I
(F) TFFTFf PFFTdT FFFf Ft ^HTF FT? PfffFT
FTTFFF TFTFFT FFFf, T
(F) F>TfF FTTtFTrf FFTF FT FTT FFTF, FTFTFTT
J|dl<HIF?*l FFFFT Ff FTRT FT I
$. £FFT TFCF FFTTfF. TTttoT FFfR7T FFT T
FFFFF* FTTf FdTFT FFT fJ I FT*T TFF :
(F)  FTFTFT F?f T FFFT TFTT FFFSTFFT FTTFF
rif^cHIF?*! FfTFTTf ZT3 TFT I
(Tf) ^FTFT, FTF*T >dd>dlfd TTFFT T FTTFTFFT
FrfFFF-T <T _F*I FdfdfFF TjJdflFT Ff I
(F)  FFf FFFTFFTTf TFFFf FTTTF F*FFF FRTT
FFTFT5TFT F3" FFT I
Tlf^T xJM-flld+ m-£fe<Hli :
IS. FdTfFf T FTFFT FFFT TTFFTFFFT TTTFT11F ^
T TTffFTT FTT -H*Kk^* ^FTZ FF fFTFF dFT-
P4unR d-flF?*l PTFT sTFfl
C FFFf FF*T -STFTT FF FdTFT FFTpT FTTFT FTT
FTFFt FTTFTF TF*T F FFFF FTFr FTF*T
FdTFFTTf F^ FFTF TTFFfT FT I
%. F^ffFf FF^FFTT TTTTFFF?Ft FFTTTTTF FTFt FFT
FPd' TTT^Tt T FFTFTFTTl- TFT FT, FdT FdTFTTf
Flt FFdfFFFF* FTTFf FTTFF?Ft "#3?r TT^ FffT
FFff Ftt FdTfFf*T FF FtF*FTF?Ft TFT*TFT1T
Fif SFT fFT I
^MH+I f^t%"^R"T_^T#T 3T#T (3Hf^H) :
lo.-piRlJcfcl FTTf FTTFFt fF*TTT FFFFTT FFFdT
WFTFTJT TFTT FTffF* FFTtTT FdTFT I
3Fx^fl|^'xTg^PMt :
11. "Fpf FFFF?T FTFT FFFf TFf , "Ff% TF^FFFTT
FFFFT fF^FdFt FTFTFTTF FF fFT, FFT "Fpf
TF^F T FTTRF TJffFdTF|- FTFTF TFT Ff 3KW
fTi
<H.FFFFFF <Nd1P* ^^ T -sfFFtRf FFTTTT Ff*T
FSFTFd FTTFTT PPf ^nfFFTTF FTTFT%, FTTF*T
S3 ^ ' NO
oi||o|^|R* -^TFRT-dlPl*l*l FFTFTTf TfTFT ^ T FFT
FFFFT PtfFT FT^ft FTFTFT FTTFT% I
13."Fpf TF^FFt -stFTFf TFT FFTFT Rl^kdF?FTFT
FT# T F^T FFTFFF?Ft FF FT FT FTFTTf FTFT
NO CN N3 ^
Ffl
1Y.ff*TTT Ftt "Fpf FFF PTPf FTFF TFT ^IdlF?^
FTTTf FFTF FTTFTT ¥IFTt ffe Ff T TTf TTTFTFFTT
TTTTFFFFTTt FTTf F^ ffTFF?F FFT FTT TFFf
FTF* FdTFFFTTf FTTFT FT TTFT FTF^T FTFT I
 Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
T^ftq^. i3$
%^lt ROO\3
R^lcb) WTWrRft
i. "qf^ra"
PTFT TFTt TTFTFTf FFFT TFT FF*T F^TF, FF£Ff*T
Fit srfFT TFTft TTFfffdF F5F*T F^FTFTF FTfrrfT
W ^ TTFfffdF FFFFFFT TTTpf FTF*T FTFF ddl 14* I
FFFFTTd "Fpf FFTF T TTFTTpF* FFFTTTf FTTTt FFF
FT*T -gT FT fFTFd TTFT FdT T FFFF, ^FSFFT
TTT*FTTT# F^t FFST FFdT fFF*T ^ I ^ FFTFFF
F5F^F?*T ^Tm FTF*T TFFfTF? FF* FF*T WTI
FdF F"3T WI T TFFFT dTlF?*l  PPFfFT FFF*T Ff I
fttftT ttfffftT ffTft <nTiP ftt ffff fT*T
m nHIF? $Td^HF*f ^TFFT Wll FFl^ffFFT FT7FF?Ft
FT^TftTFT FT FtP <f dk-H* TTFF FT FtF?t d" ^ I
pTF, *l<uiF?*l FF*TF*T FTTfF T F^FFTT FdFFF*T
FTF ff*TFT Fff FfFF FTpFF*T TTF FFff Ff FF
NO C^
FT*T «f I FFft FF*T FTFF7? T ^TfI" FT*T
FT%FTF?#f*f fFFFT FFfdf FT F^t FFTF FFTTFFt
TTFffff FT#-FFi" PlFFFf F<fFF*T FF FC" FdTT Ff I
^ FTfFF^ STSFFFTT TFF FF>f FFftfT7 FTWF ^T -
Frederick H.Gaige, Regionalism and National Unity in Nepal (Berkley
and Los Angeles, 1975); gR^T F, The Tarai Community and National
Integration in Nepal (FTOTTgf, 1^3); FfTT FTT FTT %T TdT#
(F), W$W : WTMT T WWW^JT (+I6*H^1, Roo^); T{^ WFTT,
Towards a Democratic Nepal (Fff IFF, ^ O O i( ); Bhuwan Joshi and
Leo Rose, Democratic Innovations in Nepal: A Case Study of Political
Acculturation (Berkley and Los Angeles, 1966). ^PuK f»l?<?*tl
R^M< Roof, +16*^1*11 FFT ^TFTSFT FTtpTT FifFFTT
FTTTFT FTTFFT WFT 'TTSTF : TTFJ fiajten+l fllHlR* FTF' T
%^3rCt roo^ in +16*^1*11 "Ttftf ft fTRTFrr 7rT# ftfftT
NO ^ NO
fllHlR* FTfT<*fl + W f%TFF FTFTTF TPPT jtf^ft "ij^
fTRTFTT 7nTTt FTTFFrT FUTpT^ FTfT<*fl + W dFTT7 TT T^FJ I
madhesi.wordpress.com T 'kFs FFTTT demrepubnepal. blogspot.com
^rr ®m ws^¥ 7nT# fftt ffM ft fr ffsft t
-^FFqT^T FfT Ff TTT FTd" FT3FT I
^ FT T#T 7fT75FSFFTr FTlfTF FfftT TWTF TTT# ^T^TFT
(Ttt), Ttft +J-_PKrd ttS H=fl+d tn+^i^ #TdFft FufT);
Ttft f^tfftt TTtft (f^ffft)); Ttt# ^t^tft (y^MiP^i*);
ffM Tft; Ttft 7fT7TTT t%ft f€1 (TttTf) t Ftf FTTFif
NO NO
T^SFf I
^FTF^ TTfTFFj-FFFF F^ T 4fFTTF*T FF*T TfTFT FTT
FFFT*" ¥FT, Ff, FFFdT T iNdlfd*l FFCfTFFt
F?jfFTTt FT^Fflt FRTFTFj? I ^FFf T"F^TTF FRTT ~&W
WFFTF*T 3^ FfFFF?TT ^tP FfFTdT FTFRTFFt FJ"I
F FTTFF?*T FTFTFT FT^ ffPtFdt FFFT WI T ^FTFTf
FTFTTdfT fT^FT d" FFT TTfFTF? ^3TF*T ^ I #
TTfFTF?5Tfd- SFT FTW ^iFT T FTTTt SFF FFf FFT FFf
Fpf FFF W^ TT%f TTFfffdTF|- FT? TfFT fTT FTTF
FFTFTTf FF3TI
FT FdFFTF FJF*T FFFF FFTtt FF fRf*T W
FFf TTFfffF* TfFF, T fTdFT TFFTlT FFFf J|RtJ*l W
^FTFTf FTFTFfT fFT*T fFFFT M?U\i*\ J|RtJ*l -gr T
FFFfFT FTf^"^T*T ^hT^I TfT *)RtJ*l W FTF*T
FFFFT FF"F* FdFRf FFT Ff ^ft FFTt FTFt Ft I
HW\{ FTFTFT FT TTFFT FF fJfRfFFT TrfF^f d"
3TTf^"F* SFT fTFFf fFT> I ? FTdFTfT' T FTdFT F=FF
TFFF?pFt Rl-HMI FJFT*T fT-FF T FFF^fFT FTFTT
J|RtJ*l TFTFT "FFFTT FFRf Ft FTTfFTF FCf
TTFfffdF FFFFTTf FTt Ftf FTFF TfTFFj- ^tP
ffTTTFFT fRnF*T ^ T FFTF TfT ffFTFCt "fF fFFdTFt
?W^f T FTFTFT JltRltJ*) TTFTTTF*, FTF* ~^\ TTFfffdF
FFFTT ^nteTFFTTt ^tP FFTFT FTFT J|RtJ*l W FT
FFfFdfT Fff FTF*T TFFfTF?F ffFT FFf *P?!d FTT*T
TTFfffdF ^ffdfffFFl- PFF*T ^ I (FTTTt dtFf*T _rft
fFFTfT PnW FFT, PFF T <Hpl*d fFFTTF?*T
FFTtFff TFTFF*T -5FTFF?fTd FF*T ^) I V FTF%t FFf
? %^t ftFffr^rfF^t t%% T wT ■HSd+i enTuT %rrrTt tTt^t
fTir| ^j4l^<u|+l FfT, #.%. oTFT, "The Tarai cauldron", Nepali
Times, "RE, TTFFt "ROO^i, T "We Nepalis. How to make Nepalipan
more inclusive", Nepali Times, IV FT 'iOO^,; TFTT TFT, "Tarai
tinderbox", Nepali Times, 11 FTW ROO^ | 3PT#RT FTFT
TfTTFTFTF TTJTTTT ftrttf A. 11i<, Nepal: From People Power to
Peace?, 1© fT ROO^; A. 1^^, Nepal's Peace Agreement: Making it
Work, 1i< S^lM< ROO^; A. 1^, -?V/e/*/ W^Wrfw yf^w, R^
tfT9f3rtT Roo[3; X A.  1?^,  -?V/e/*/  wfhrff :  fw^WWWffi f&
NO O
czm^mrft?, ic; tt \00\3 \
V ^^I'MI'fl TnTITF 7RT# ^farfT^F lbi<tl+l Tm ^T^?- ftt,
^ftB" FsftTTft Tw 7fTTTTT FTT, FFnpFfT -rKTt 7fTTxF TFlf (Tt^TT
 Rw*l wtw <mf
FTF*T FFTF€F* FF T TTTTTFT TTFFRFT *|if*dfF?FI
TFT FTTffdf fFT*T fFTt I FftFFFT TRfFFFT ffff (F
FRTT ddlF?*l FF FF* Wl) F^ pRFT FTfTFlfT FFTF
FTTfFTFFFTr ^rRTw I
\. t^w^jM : ^iq"^MW¥
FTt FT*T dFTT-FTTT Rl-HMlRld FfFT*T FF FfTF*T
FFFT FTFT Ft I * FJF*T FTTFT FF*T FTT _FF*T Fpf
FTvfhFC RFTFTT sftFdFt W F^fFTT FFFTF. d<fftf^
FTF Fff FffFF FTFt TRF? cci(. fFFT. ^ FT FF?
Y FTf ^R fefF. W FT#FTTFf FFf FTF FFfF¥
(fFflpFF -«TfF) T FFFF FFf FT (PfF. FRt) fFWTJ
3T5TTT' "FdRFFt FRTFTT F*T*TT FFFT FF*T FF T
TTFTW Fl d^1Y F fMdTT ^ "?f^F FFTFTFT F^T
-FTFFTT FFFFFFTT FFFT*T F'F ffTTTFFt FFFTT FTC
¥FT FFFFt FTTFFT TRFFT FF*T TFft I *
FFf FTT FFF FfTTFT ^Tm Fd" TTFT FFTt FFF
TF*T FTTF Ff FF*T FF FTTTFsfTFt FFTFT TF*T
m13 FTF*T FPFFTTTt rfldirfldl FRT rfff FtfdF FFT
TF*F? — FfFfTTTf FTF, RwidlHlR FTFpFF, Fff*" FTT
FRFTF FFFST FT*T FTF, FTft 'FdRFFt FFFC
ff*TF*T -7F*T ^iPltJHf^ FFFTTd FF TTFsFF FTFT
FTFI^ ^fSTF, FFdFd (FFFFt FTTFTTd") ^^ TfT
FPFF? FTTf TRT FFf FC*T FT, T #F" "FdRFF TRFf
f1;ttf€ff ft fT fctff FRqf|F^ ffIttfc ff*T w
Ft Roo<\ Ft FdFFTtFTFT FTFTT FTtFTT FTFFFTT FFFf
FF*T FfdFFFTT TJF€F TTFFT F*~TFFC ^ I %
"FTF' Ff T FT? Ff F^fFi" Ft F F FRT T "FRff"
"FFT FT PRFT TTFfffdF FT FFFT W^° I^TTTT FFT
T  «TFTT fTF -ETt3F)  tT 7Tc3TT ^TcTTFT7 T TTT TFTT W^TT#
NO NO V NO
^TcTTFTF FRF TTFT F^FTdT 4lc£T+l FF7? 7TFTf T 3TpFT F,
TtT# + 1^ + 1 7TFTT -75T7fT T <FWM FTT FTT TtT# ^TFfTFT
(y^MlP^I*) TT fTwF* fM T^T I
* -TFsFFifcT TFT% tRFT+T etk RwIIF*? — FTT, TFF FFTfr,
FFT,  FRF,  TdTT,  TTFTTtft,  FTTFt,  FTF7^,  FTT,  TT?,  fTcTTT,
dTFFTF, TFTFT, ^fToTTT^, TT57, stf7*", ^ffTT, %oTT# T +%M_<
T^fl
5  Mw*\  FTtFlFFTTT  FFTW  f^RTdT  Wtt$  JfZ  #^TT
+4-141^1+1 fctt Ttft t<iRld «ttt% ft 1^1^ f ^tlt+T f^T
TlPSFt fTsrffer 7T\+) Ftl FT ^TTTFUT FTT+T W^ TftrTT Ft^t
FT ^^^ ftl «TRrTk ft^tF TF3T TTFFt 7T\7+t F^ftT^t
+4<W<?1 FTF srfTFFT TTFT+T T^PT TflnT+T %Ft ^ (^TTt
TTF+) fTurf 7T7TJ% «FTFt fTTt I
15 FT  1^i<V  F  TtFT+T  H+fd(?IS  FFT^FTT  d<l^l  FTtTFT
7n^ft|  FT Roo^ ^rrJT FTT FTF^IT+T FTtTFT FFTF fTTt I
Ram Prakash Yadav, "Madhesi: A Disadvantaged Social Group", TffFT
F77^^, ftMt <N41fd+  +l4~+df(?<? FFTFTT+T FFfT^T JW^
TJFFtT Fs^T T FTIFTFt PldKtll TFTfTFt 7fTTft e|<SI3d<SI3 ^
7flfT^I  TF^F^Ft 7fTFTT FTtF FH# FFt -75T7JHT,  1(?l^+l FT
SToTtTfT T  +16*11^1  F WT,  r^ TfT |T ^ F  dMlR+dl+1
TFTTT T FFTTt T^lf d|T ^WtfTFt Ft 7fTFTT 7TftTT I
C Gaige, Regionalism, 7HTfT F77^^, T. ^ I
% Yadav, "Madhesi", 7TTfT F77^^ I
^ TFfTT+T "mTT^SiT'^TtT "7l#g" F^ STTTT+T Fl lb<lfT=<rfi sr^fnT
7T&FT fFTTFT^t ^4)5f^ mFIKd+l tV&F TFWFfT+T «FTFTFf
 Rw*l WTW wuf
TTFFFdT Fff T FFTFfff ^FFFFTTf FF3fW FTF,
FFTT # FFFtFlFTTt FdFJFiX FTFt FF T FFTFt
FF?TT% FT fPt FFT FFdFt FFTTT? FFdT FFTTFFt
FTF FTTTT F?W ^ FTTTt "FFT tFF^ FTd" T ^TTRT
FpT FfTTTf T %t> FfFF FTf*T FTFTTF, FTFpf
TTFFFFFf fPf TTFdW I ^ FTrfT FFf FRTlPt <H_^F? —
F^ FFTpFT FTF*T F7^ T TTFTFF7? FFTt "gf FFTFT
FF*T Fff iff FFFFTTf FTFFT FT FFFF FTFJWTJ
FffF?*T FTFT fTFF? SR FW Ff 3Hy<=H*Tl*l FTF
FF*T FT I ^ F Fff FT¥ ¥TF*T STTFTt FFFFF
FFTTTf FRTt FdT fFdTFT F^Tt FTFfd;i
TTffFT FTF FTTFRT?" FT*T FTFTTf TfFFF FC FFT
FFFFFf FfFRF F?T FTFTTF FTTFF? FTFfFT FT*T
dk^l T FFFFTTf TTFT FFf ¥FTF FTtFTT iff FF*T
FfdF*T FTF FffF? Mwiln TFTFTTd FTTF
FTFTFFFf ftf FRff d" FfFf FdT FFf FfdTT F*" Fff,
F FFdFFFF*T f%F FFTFFFT Fd" d" TFF. TTFT
FTTTF TFdTF*T FT FfPf dTlF? FTF, FF FFFTF I ^fTFTf
"FFFf tFTRT FRFFf FTFt FTTR FFT fPf *Rt FTFT
T  FFdf  "FFT  "TRF  TFTff'   ddlPd  FFdFFTFl"
FTFJfW ^ PFFFFT FFTFTT Ff FT "FFFf FTFTTF
Ff TFT*T WTJ ^TSFfT FTFTTdFt FJdT FTT (F
FTdFFF*T TFFFFFTT T FFf FFTt FFF ftf FF FC*T
fFT) FTTf fFTt — "FTFT F^T Fft, Ffff FTF, Ft I "
FTFT Fff*" FTT TRFFTF*" ffffSTF TTFdFt W ^TFFF7?
TffFTt, F^TFCt, 3TfF T fF^f sfM-t ("# fFTFTRTp fPf
FfFWl) Ff FfTTFFdFTFTFTFF? FfT FF FTWTJ ^
f^FFFFTT F^TF T FFF? (FRT: "STFT T TTFTFF?)
FdFFFft dH<*Hl FFTT WI Ft FfFT F FTTFF? FTTFf
dlR-sHJ ^
FFf FFf FFfdT ^M TTFFFt ftf FFFffff FTpFTf
FFW ^FFt TFF FpfFT TRFTTF PF*" FT W F
FTRFFF SF FfT FJ" I FFTF*" TRFSTFt fTsifTf FpfFT
PtFFFFd FW, TTFfffdF ff*TFF?*T wffdF WrfFT
_Pr*T TfFFST T FTTR FTF*" TTR fPf FT FFSf I FT
FdFT FtFTF?*T FRfR*" T TJFTTFT*" TRFTT fT FTFTT
fTFFTFF*" W rrf^cHIF? Fd" PfFT pFT FTFdF Pt*TF*T
TTF*~F?F FffF? sri: Fpl" WI T #TFfF FFFFF
TFft TTFTFF FFT Ff FSf Wll n dFTRFt FTT
FTTTf^TTFt Fpf Tfff FFFT TFFT  sftFdT FFTFFF?
FTT-JT^I  FFT TTtfTUT T^7*) "7l#T" W^\ ^_Rd  3T«f FTf?T+"
%ffT ^rfrfr Ftl
Gaige, Regionalism, op.cit., p. 15.
^ ftMt T TFT ^nfT TTTFt) ^F7 Ff^FFHT '<WVi$sl ^TLTTfT  _T
Wiuft T-r+FlT t?v?-+- ^t;|  TTT TTTFt) FFTTf Ff 1^i<V ^t T%#
ttt_+T TfT si1idiR+ -hi-aiv-ii fTr-r+T fTTti  _T yun^ilT tTsfft:
TtT ^iftFi Ftt3T^T: FT ^f (TTTT FWT7) — ^TiFT, ^T#, T^TT
t jyj wn srtct snrfcT 3r_^r m f^l ^ttfttt Ft t^tT f?t
TF^trsfFifT T^TT T JJf ^Tfl  7rTf FTT Wiuft Ft +16*11^+1
Ttf ftftut ^ fPftt R+Rid ^i
^? ^r^rt mm f^ttM , ftMt ffrwsM ^TixFF^, ft+f "^t
Ttftt^t, tT-ft roo\3 i sttTt^t ftMt FrTtrT^r t ttwt7 7rTftt
FT+T 7^FTT FTt+T FTFfTF^Tft ftMt Wm$% «tT T7*" 7TT7f7^T I
FTT, "TtM\", 7HTfT F77^^ I
^ FTSfTT TTWT F^TtM, 5TR ftF#T ^TTrrFT7, TTFTT^T, 1 ^
no
FT, Roo[s\ zfTT7 fTF-s:1hT ^TTtFF^ STTFFi d<l^+l FT
^rRFTTF^ F§Ff T 7TWtF^ «FTT PtRFr TFTT TF7^ FTT^T I
F%TFt «TTRF FTTF^ FftTFT ^ fVl'MI^ 5RF^ ^RdT^I
*|Q1IS "TlFt, "The Social structure of Madhesi community resembles
more to the Indian states like UP and Bihar than any Nepalese society",
The Telegraph, fT Root, \ STRF?7 FT^tR ^Rrr+T WI) T1TF
TfFTFT+T fT^FT ^ *F*1K< TFT WT, FTfT mFTRFT+T FTFT
NO » NO
(FTT TFT TWT^TFTFTfi F7!7*" WW «TFTT *TlPl^) T Tfl TtFT+T
STRF^#T ^wTFtk mfT7*" T FTffT7*" fTFTTF^ ^Tl Tfl
TTFT+T 5TFF^ FTTTT ftMt FTFTFT WU T TFT^TI FTFTf
Giselle Krauskopff, "An 'Indigenous Minority' in a Border Area: Tharu
ethnic associations, NGOs and the Nepalese state", in Gellner (ed.),
Resistance and the State, 7HTfT ^TPld, T. 1^VRY3 I
n ^r)ft tttT ftMt tTf#t ^tRf t ^Ti+F<?Rid f%F^t
F?TtM +16*11^1, ^RTT^T T FT+TT, tT-FT R0013 I
U  3RT  ^k4F<?  Ft,  TtTt  OTTTt  _TTF^t  FTTFt  «TFrTk
^rTT?T+T T^TT) T WW (^FTFFTr 7itRT FTlFT) Wi. ,  ^FFTft
SRFT7^ W F^T 7TTTT7TT TTtT 4|Rii+1 TR^ I
^ TTFt)T% FTFTT ^t Ttf%T TTTFTr ^fT# wf^ I ^fT; TfT#,
stFrjt) t 3FFft fMt#T Tt T tT^Tt^t ^ t ^TFFr^- FFTii
%^tf T#r t^ «rtT^i  FTsnfT ftf^t7 Tte-^T#, sitct-
TTJFFt) T ^fe TfTTF+T ^TTWT7 TF^fl B_^X Novel Kishore Rai
and Vishnu S. Rai, "Language issues in Nepal", in D.B. Gurung (ed.),
Nepal Tomorrow: Voices and Visions (+I6HISI, ROO^i), T. V^>^;-
Y*AI
^ FTf+T "5W f^f ^TFFiTF^Tr F1F (W F^T FTF^IT+T
l.n TfT^F) T TTFR (o.ls^ ^ItT^TT) T^fl ST^T f^f
FTFTF^TT _?ITT, TtTt, F=T, FcTT, F«TFT, F^, TTIF, WT,
7HT#, ^tT T F^TF T^SFf I <Rld+l FtnT 5FT FTwCt FTT
F1IS+I FfT TTFTf FT?TT fTflrTT %^T, www.jagaranmedia.
org.np; Hari Bansh Jha (ed.), Dalit and Dalit women of Terai (+I6HISI,
^ O O ^); and "The Terai Dalits in Nepal", Action Aid Nepal, 1999.
n Ti^ ST&iJiHild'HK 7RfFF FfFF TT FTt TTF+T FTFTT
TFTFt=Ft T-T+TkR 7fTPT ^ I 7RfF^r T TTF+t FFF TT FTtUT
RC\<\oo ^ stT TF^TT Fit TFT \tRAoo ^| d. Chhetri,
"Educationally Disadvantaged Ethnic Groups of Nepal", study conducted
for the Agricultural Projects Services Centre and International
Development Research Centre, +1611^1', 1^>^ I 7RTTt Tf^TT
7RfF^RTFt FFF TT Fl" Tft ^ — *A*A FTTFTUT T FFF
' NO NO NO
TT 3 .£■ TfTFr F^T "^ I "Analysis of Caste, Ethnicity and Gender Data
from 2001 Population Census in Preparation for Poverty Mapping and
Wider PRSP Monitoring", Tanka Prasad Memorial Foundation, +I6HISI,
Roo^\
 Rw*l WTW wuf
Y
FTFFT  T  ffFTFCt  FdFd,  ^lf*",
pRFFFF wTtr TFFT WT I ^°
FFTT  T  FFRTfRT
FFTFF Fff f" TRff FfTRFFt FFf TFT FT FfP
PTTTfft sfrFfF*" F*FT FTF ffT FT# FTF*" FTTf FTTTf
311^^ TfFTFCt FTF^TFTf FT ffFdFFFFffT FFI
FfTFF*T Fft PfF TTfFTfff fTTFTRTTF ffFf FT Ff
FJFTT FfTRFFt RFdT FFf FFT ffFFRT FTFT SFT
FRFtW FfF, ,yr-K|A| Ffff FTF ffT ffFFTf Wll T?F
RFFF7? sfi: FFffT FRRF FTfFT TRTTT WI Ft FF. F?f
-?ff$T*" FTFdf FTfT FRT FfFRTFf T FFf FfF*" fFFFTT
FFRf Wll FRFffT TfRf T FFf FTFTFT FTFFT*"
FT TTfW I FFFRFFT TFTT, R*" RSfRffff FTTTf "SFfFTftTf
FF*T TTTRf FFTFTfffT ^\ ^FTTFf PFF*T FFTT
FfFf T F R3dT PRFT dFJId Ftf FFT FTWI FTTf
FTFT FTFFt FfFCFRFFFt FSTTTFT FpT f" ftf T
FRFT FTFFT TFTT FFdT TTF*~FF?FF FFf FR ^FTTT
FFT FTWI FT^RTFTTT TRfpT FRFT F FF TjJfF FTFF
J|R<£*I TRTtT RSfFffff RSFFF? Ff RfFff TRf FTFT
TFf FFRT TT*TTFF*" ffefT<F TRFWll
FTft "FdRFFt FWRT FFRT FiRT J|RtJ*l T TRFFT
HlRtJ*) FSjfT*" FRTff TTFfTf WFT: TTFRf, TFF snf T
TfFff FFF FSTTpf ffff I Fft Fffff FfSRRRf FT*"
"FFpf FFFT FTT FFFR TRFF FRFT RSFff TTRFFTT#
FT' FRFft 3TP FFTFTT FFFFFFt f%F fTFF? W T
FTFT Ff Ftl FRff T FFF, TRf FTT FF dHlR*F?*l
FF*T FfFfFFT*" FFTTf FFFfRT FRTffT Fd" ^FTI
FT FF*T FFf FF TjfFft FTF WT, F SRFft Ff TTF T
FFTF, FfFFFfld" FdRTFT FFT?F*T FfJ ^ R5FFdT FTT
"F*" FR, F*" FT, F*" FfF fT TTTF*T FFTf FT-fTf*"
TlkildlF?^^ FTFTff FfFCfT ^\ STRRRTlf fft Fff
fTfFFT ffFfFI FFRF, FTTTt 4)fe*F?<T^d FFF
T)fdF?*l   FRTT  FFTRRfRT  "FTdpF  FTFTTFfTF'
^° ^TFFTT TJFFIFT+T FT ^TlT Tft TTfT7*" TTT ^R+T WV
FTFTT Tf^wTT FT 1 %^3 0 ^ TFFHT STLT+T WI, '■ Marc Gaborieau,
Minorites musulmanes dans le royaume hindou du Nepal (Nanterre, 1977)
and, in English - "Muslims in the Hindu Kingdom of Nepal",
Contributions to Indian Sociology, l(v) (1972), T. c;V-10i<, |
^ TO ^sThI+I PFFFT ^fl+<u| + | oTTfrr TTFTf "Registered
Industries in Department of Industries", Federation of Nepalese Chambers
of Commerce and Industry, +I6HISI, ^ OOIs |
^ FTTFFT WTRT TTTTT^TtfT FTFR FT 1=;V^ Tf% 1W
FIT ^tTFTUT FFT ^ I 4lM+l TTFTt fTTTlFT FFFFt FT
l^o ^ <HM\\\A\ '^'-gTTT W ^TT^t Tt mfT% FTT f^ivi
ToTfTFrT TUFFft ^TTTF+T FSFFT5FT W^m ^Tf^t ^TIFT+T FTTt
7T\+T fTirl STT FT+rCt+T FfT TTFTf - FT?KFT FT TTJTTTT
TmTTT A %%, Towards a Lasting Peace in Nepal: The Constitutional
Isuues, I* FT Roo\t |
F^RTTfT T FFTt FTFTRRrT WT TRF "FTRffTd RTTF"
FTFt FR Fff I ^
FT# TRffFCff fffFFT FfF*" fT T PrtFTFt FF fft
SFT fFRFT Wll ^ Fl 1^° T RooR FF*T FfFTTpf*"
FFFTF FFTf FRTTTf TTFFTf F<fFTT fft FT fP SfFT
FTT TRfff, F RSFff FFFFTTf FT FfFF FTft I
FffsrfsTfFCfTfT "FFFFT fP FTTTfffT FT FRTTffT
FFTTf FdRFll ^K FFT%f fffFf FfRffFFT ffT
FFTF*f FRTTtf FRFTft d" FFF*FJFT Ff FT RT I fT#
TR7TTFF7?lTFf*T FTT FTFF f" FTTTt FTFF*R FRf F^F
FfFTF? "NfF FT FRFFFTsT R3dT TFTt I
F# FFf _^IF? PrfFTFT WI:
dMlR*dl I FT 1^,^Y Ft FFTFF FT T FT l^o Ft
FTTFFT RFfF FSTTpf ^g\ FFFF7? FTRf ^HTFT
fFTI^5 FTdTfff FTF fRT F/TRf RSFFFFTTf FFRlf
FTlFRFTFFdff FfRFF *MNIdF?*l FTTfF FFTTTf
FRTff FF*T FRTfFT Ff FF F"ff T FFTFFfT FRTFRT
FF Ff F^ FRFT F^ fTftl TRfFCt FFfFFFFT
FFTFF fFTFF FFTSTdT Fdf FT% R^ FR RSFRF?
FfTFFF fTl  ffFFT FFTFFfT FRTFFfffdt FffFFT
^ ft?)ft tttft f^ttM, f. ?Rts:t f, stttTf ftt TTfTfT7^
NO
3TS3PTT %^T, <rlRld _<, ^3 T Roo[3 \
^v d<t+i wtjti 3i-d<n^Ai m*\< TtfTr tf*T ^ I ft1^«.o^)
T^T^^T <M-ARl+ ^fTFF+FFT7^ %^t FT f^TTTFT W7^,
^TTF^T+T <ni|f|, Joshi and Rose, Democratic Innovations in Nepal: A
Case Study of Political Acculturation, 7HTfT F77Tf%T; r?T#T <N-flfd+l
FFFTT TT TRT7*" %ToT Trj_x TTpsT jjfrdft -gr, Gaige, Regionalism,
7HTfT ^pTfyd; TFT TTTTTFT^tT %^t fTrfT 3TSFFT ^TLT+T Wi
^TTF^T+T <ni|f|, Arjun Guneratne, Many Tongues, One People: The
Making of Tharu Identity in Nepal (Ithaca, 2002) and Krauskopff, Hllf
F77Tf%r, 5TRFT wtirr T d<l^+l tT+t FFFHT, ^TTFF+T oTlfT,
Richard Burghart, The Conditions of Listening: Essays on Religion,
History and Politics in South Asia (fTwt), 1^>^)l 7RTTt FTPFr
%TT# TTfT7*" FfT ftMt <N41fd*ll Tft FT ^m tt\+T WV FlfT
STTfJfF T fTTTT _$IF<P+I FT TfT# TrTrFFHT Ft 31% ^t ^FT
^F^t TR^I  7T&F+T Wtjtl TTT# PlfT7^ Tft FT TFT fTRFt
wt fTrmr ftFffr+T FfT TTftt #?t TrA, "7i#t7*T dd^+l ft
O NOV -N ' NO NO
T# %tt# WTf', fptt ff t Ttft TtftRft TrpniTr w$w .•
mMT T Wm^fT, 7HTfT ^pTf^d I FT fTTTUT 3RFRR TfT
d^TTT+T Tt5dTI ^TTFF+T FRt, fT Roo\t tt\ Ttfim TIRTT
^F:"T 7l#TenT FffFT+T STfTFTdT 7itT+T fT FTT T TdFTT+T
TrRTTTlTT 7HTfT F77Tf%T TRT+" wA Pl+kTi I +I6*1I^1<FT 7HTf5T
TtrTftt FT7*" RFFFTT T^Ft wA FTt FTTT% ftMt FFRF
#T T ^FFoT+T +lT+*T FTT^T 3TR+T ^ I
1X ^RfFT TTTFT FcTTM, ftMt +lT+df, F5|fTFT, FT+F T
no ' ' ' no
^RTT^T, tT-FT Roo[3 I lj\^ TTPTT^TfT+FTTTt TFFRF 7tT#
FTPIRTFt TT^t ^ FRT TFT 7*TtT%T7 TR+T 7*FTT 3TTW
ft t FFR'rfT ^fT?r sft dRsn+1 ft 7t#%r77+t wmt ^ i
1A 4lH+l TtfTTFT, l^o, STFT Tf («TRTc;-1o) |
 Rw*l WTW wuf
FFTSFff Rff FFT FTFT fTf | F^ffRT FFTFF FFRTTf
FFTT FRf T frRf FFRff I Fl I^Y F RFdT TRfFCt
FFFFt FFfFTFTFT fTTf 3*. TTFf RTFffFRT RTT
FFTRf FFTFFfT FRTFTf FRff TFRFT I ^ RpFffT
TflffRf FTTFTFF*" FTFFF FTRfFFFT "FFTR fPFFT
FTF TRfFf fFT, FF F fffR Ftf Ff, TTFFdT FTTFT,
FTTFRT FiF, FR fffFRfT -sffFF Fff Ff, Ff FF F
NO -V. T NO T *'
TRfFCt "fffSTF? FFT FTFT PRI FFFSfT Roo^ F
RTTFFTTFFFF. RTRT FFFT FTff, FTFdTTR Fl d^°
FF dFTTF FTff T TfTff RTF FFTFT Tf FRff
TTffFF? dMlR*dl FFT FTT ^fRrI 3lfl*d RFFRFF
ffT TRFFRT FTT TfFTF FprT FTF*" FF FRT F fFT
FfT TlPfFTf FFTFF ffT ^FFF FTRfT ^ I
^isTTI TRF*T R*TFft FRRT Tff FR RSTFF? TO flff
WI — ^ RTt FTFff FF FSfT FTfT f?RT -sfFFff
F^FTT Fl 3TfT fTf8FTf F TlPRff TFTT fRfFf fFFFT
FFFF? Ft F TT%f FFTFFT FFTF. FR FTfT
FFFFT FR FH Fl d^° Ft FFFFTf R TTFftff*"
fFTFTTf Fft FfFTFTT ffff Tft" FR*T FJ" I fffFf
FRFFFT F-FFdT FF T pRFTT# FSff FF FTTFTfT
Ff Fsl FRff Wll T?F FTTfTpTfFFRFR TfTfff
FfFTTf TRfftf FFTfFff FF FTTFT FfT Tff RTFT#
TTFRf FFFRf TffffFff I ^
"^R yldidi§r<=l I TTF*T FC*" £fpRT RSFRFRfT FFRfsRf
^FT RFWI ^FFTTpTff, FTFFTTff, ffSTfff, TTFffff*"
HldlF?, RTtf FT FfR*" FRRT FF FTFFTff ¥TF*f
TFFRF FTFFT <H FFFTFF FT "dTR 3l)j|d*l Wll
FRRffef TRTT T TFRFT FTTTFTTFRF fff FTTFTFF
FT FTPffd" FFWI ^ FC^TTFTF T RTFF FR ffTTFCt
^ ftrfT ft+tCt+t fTt TfTr *ft.#. ^M,  "dMiR+di+1
FTTtfit", W$W : mMT T WW^fT, 7HTfT F77Tf%T, T. 1 oc I
^ FTt TfFTT 4|Rh+1 1 FT 1^^ ^t ITdoTlf F5T wA TT#
ftd+T RTF FFnfT T iT*FTT+T W«F +lT+dfF<pT TlPFt
7fT^T I fTw FTTTfr+T FfT F_FR Karl-Heinz Kramer, "Resistance
and the State in Nepal: How representative is the Nepali State?", in David
Gellner (ed.) Resistance and the State: Nepalese experiences (IFF,
ROO^l^.  1<^ |
^ TT 1^1 F TRT FTTFRTT 7t#4tFRfT tRFFT ^1, FT
I^AY F ic; T FT ^%%% F RO tTTt I TlRwll ^TTTUT
7t#4tFRfT TfTftfTrT c; T% 1i< TfTFTTT #THT Tfjlt I FTT,
'TTSTF", 7HTfT F77Tf%TI FT Rooo tt\ 7frrfTwT TF+T 7T^TTTFTT
FF % FTT ftMt T TtTTTfT7*" SRFTF #T FTT TTTPRR fTF I
TF+tT FF Wt i?Fr+T TlfSkTi -cTF+T TTFRTT 7t#%T7% %ToT
F7* T^TFT «TFT TTTT Tiili+I WV TrtT^T "Ulll^l, Itldfi Wtffc
W^T (+l6tH^f, ROOO), "Unequal Citizens: Gender, Caste and Ethnic
Exclusion in Nepal-Summary", DFID/World Bank, +1611^1', ROOf<,J.
^o TTT ^pTf^d I FT n^l FTf+t Tt T^TTF fTFFft TTTFTr
FftFR*t mm %ToT 1.V TfT^FFt W% W$ c;.V tRFFT T^tt I
TRTTF RFF TTFFRFTTfT FTFTF ffFFRf f?FTT TF*T
FFW, FTTfT FpRTt ffff FFfFFRF R*" FdT ffT
RSFff WFll l^T ^T FT FFfFR FRRST -WTf, FffT TT-ft
Ff FW Ft <\\\o FW*f RfFTlPf*" FRRt R pFFTf
Fd" TfRf FR FFT Fff I R*" FdT RFF fd^FTRFlf
sftRTTRWl "Fl *\\\° FT FR FR FRTF FRF*F R*"
FFT F TTFF Fit RFF fr.f.F  (fFRT FFf FFfFCt)
FR fT Ffr, f srfFT ttr-fI' ft tuft ffT tPtrt ^ i
FTTf FTff £lFT -sffFTFFRTFt FFTFC FFR RRt TF FT
fFfRTTTf FRTRTFT TTRT FRT Ptff I "?°
grrfiiBjr^TJ^I ^o FFFTFF Fit *M\*H ffT sftfdT T
FTT TTFcT FFFTF F^" FfPFTFRF Fit FFFT FT
Fft ¥tf Tlfef FfTRffT FRFR TFl" PpFT fffR*"
fffsTTF TTFRf FT% FfT T%r -^TTfP RTFT TFRff
FTdRFf TTT FTTFT FdT Tlf|f TRFTfT ffffFTf Fit
TTFT FTFTfT m RFFTTff TTTTT, TTFfTffT STRT R
RTfTT fT-fpFf FfFFT 7Rf FRf TFRTTfT ^ fPf
FfNTTfRRTTTf TTF Ttftf, TT FSff TRff*" TTFRFRTf
FffRff Wll RSFFF? "dTRTRRF fFTFTTf FRf
FfFFFRFF Tpf WI RR PlPTf WI T TfTFTfT ¥FTF
FR FTP" Wll ^ RST# FTFTTfff FRTRFRff FTTR
R*TffdT fRTf FRf FTRTFFt FfpFf Tff R FRt FFF
FR*T FT I TTFfff FFF FfTFT FT TRFffT fFFT RTt FT
FfP FfFRf fPFT RtfRFFFt TFFF TffFt ^Z
ffffFTFT FT TFSTI
Shah, "Social Inclusion", 7HTfT F77Tf%T I  Tf^OOl  TTT  ^>1  TfeT
sfTRffTR  TPTRR   FT   ^TTTPfk   TFFTtF^TT   F?T#TT
TRTFFTTFTF FftF^7 +lT<d  +4^|{I+1  _?oT l.R  tRFft tTfi
"Directory of the United Nations and its related Specialized Agencies in
Nepal", UNDP, 2001,7HTfT F77Tf%T I
?°FFTRT 7TTFT F^TtM, +I6tn^, Ic; TT Roo\3 |
?<1 TTFTf Shah, "Social Inclusion", 7HTfT F77Tf%T I
^ 7TWtFR4H FfFF VI TfT^F ^ I  mfT, wft T TTF (FT?#
-TF+T TF^t F%R) TT  ^  TfT^TT ^1  FFT+T^T FTT, FRT
Ttft, +i6tn^, ITTtf;, roo^ ttt "7rWt rfr7" dFT+" ttTtt
TTfT I 7TWtF^ 3TT%fT^r TfT 7TTFFTRR WV ^tWt T%T TRTFT
FIFlFt TTFFTT 7*TT F^T+" TT (L3.3 TfT^F) W Chhetri,
"Educationally  Disadvantaged",  7TTfT  F77Tf%T I   FTF^t  Pl+I^l
o7frf7T3nFitT %r?iFrTv ti^tt+t qtsfr7 FdTFr |d" d^T+1 r^tjtt
FTt+T f^FFFR^ W^t W^W\ ^RfFT 7TTFT FWTM,
Education for all Program Expert, +16 Hl^t, 4 ^OOls|  ^-^OOR ^t
Ti+- ar^intii wf+r ftt fTwrr T iiR41^id draFfr ^TrfTr
«TF*t TT?Tt Ft TF^t f^FFFRTr %ToT R% TfT^FFTT FT FTt
f?ffT TfeTtl FTfT TfT ftMt ^T|RT T^*T f^FFFRTr eT^t 7TR74t
^ Ft ^t TF^t 7TTfTFR7 TF+T TT^HT 7*TT 7TR74t ^ I Sharma and
Shah, "Nepal Report: The link between poverty and environment" Shah,
"Social Inclusion", 7HTfT ^pTf^d I TTTT^T 7fR*~FRTrT ftw
■JlN + KI+l <ni|f| FTFTf www.un.org.np/health/district-profiles/index.
htm.
 Rw*l WTW wuf
"IH^WI*1 «wRl<*l ^FTI TR <m° Ft FT*f1
FFTRT FFFRT FTRFFRTTf TFRF TTTf Ff FTTlfFf t!
FR*T F I TRT FFTRff fFTFT, FfT FFff T TRFT
FTFTTFRFd" FTRTT TFF TTTRT FTRt FTTfT FTF5RTF
FFl" FTTTT Fl^'l Ff FTTTF fff RTT T%fT ^ I ^
FF fFRTTFRF T TTTf TT TTR*f FRf FTff FpfFFRR
TTFRf W TTfPTf fFTTT TFT¥FR*T ffRT TBTfT T
TFfTf*" FTTTT Tff TFTfff TTFFTTT ffT TFT FFST FT
FTfTT FFT^FRfT FFf ft RTt TF*T fTffTR TSFRFRfT
W FTTRf TSFRFRFT FTT TT TfFTTTpr pFTT
FRFT F -RTFFTf TTfRt FTTFRT TFlf TT F TTRFTftfT
TRTTRFTt TFT I RTTT fFTRTFd TTtf Ff tRf*T
FTFFT FTFRTT "STfTT TSFRFRTTlt #R "STFRT TFfff
TTTff f iPlti*) FFT ffff I
f^ftrFmr ^r yRlAfocri  PfffRRT tPftft tRttt
TSFTfT FFRfsRT fF TTFTfT FT TSFTFRT FdRTfT WI
Ft, (F) FTTfT TFFT W^TTFTfT TTFT fTdFRT RTt
FTTFsfTfT TF FFRfsRf TFdR^ ("f) TSFff TtdTTf
FRfT FTTFT fFTTT ffffff ¥TT fdFTT TpRfT ^ (ft
Pffff ¥TT FR-fPTT Fdt fTTTRC FTTTIfT W "^ TTFfl"
TdFTTfT TFsF FRFffff TF*T FFW); (T) TFT
TTFfffT*" TTdTFRT PfcT FFFFT FTfT tFdFRF
TTTTTfTtR*" TFsfFT FFTf FFTFfFTFFTtt fdFd" fTT
tRtW (Fl d^VFt PfffFT FRf FfTfTTTFRT FTT*f
TFTFsFF fTdF fTRff pR) I ?!<
3. <M-flft T <M-ftftcb4ff^
Tf d^° Tt% R FTFTFT TTdTFRfT TTTpT RTt TTTRfff*"
TfdfffsrfT WT F^f FT FFT T%TTR*T ^ I WT RTF,
TTdTFR FTFT T FTTfFIT RRT FTFT FFFRF TFT FTff
fFT T Tf TTdTff FFFRT FTFT TFFFf TfTFTF TFT
FT PltJ*l fFT I ?5 fTTRT FTFT TTffT T ffFTfT FfTFTT
(TT d^° 3TFT TTF "TFFTffTTF fTFT RTT fF RFT
Tp TTFTTTFT fT Ff TTT^Tt) TfFFT: TTdTFRfT FTTf
FR FTTF FTTtl RRf TFRTTFRF W^F*T TTTlfTTF.
ffFF TfFfff TFfff T FRTFT FTfT ffff I TTTf
FTdFPfFfT "Ttf Ptff FT <Ndlfd*4f*l FRf TRpRf
TRRFTT pTftl TfTTfrRTTd FffFR TTFTT T^l WT
TfT TTTF FT RTfP TF T TFTFR Ff TTf|T fFT | ^
"git ffFFTF FSTTpf TTFfffT*" TFdF TT d^d F
FFFf "fTTfT TFTF TFT FRFt RTT TTT ffRTRTTT
F*Jffl TT TfRfff FFf FTFRF FTT*T TfFRTF,
TT%f FRff RTF pFTtTTlf TFFT T pTTFdT FTF
TSFRFRfT FFf FFRfsRf PR I ^ Tf d^lS F TTfTRT
RTF. TTFFT HddHIdd*) RRTTT TRTT TTT FTTFT PfTf
TTFW RTt FTRTT T TTFfFFFFfff ffFRF? FTI ^ FT
<\\^\ Ft TTfff fffffRF RTt FTfRFT R*" fTd FR
pFfTFTI RTT FTff TfT FTFFTT TFF FTF TFTFT
-STFT fFT, RTT TfTf TTRT TFFTRT TFT TTfT fFT I
FRT RTtTTt TfTTFT FFT tRftT T TSFTFRTTt 3FFT,
TF, PTTFff TfFT FT TFTT FT FRFTT "FfTFRTfT F*"
1 NO ON
FFT TRftT RRT TFTFR RSTFff pRI TFT F*" fFdff
T#T dl*<H FTRF FR FT^FTFRT*" TfTFR FTR*f
fFTIvo
??FTl^i<.1 ^ FFTFTT+t T+^TTRF FTtF TFT FFRS3TT %.
t)Ts:f t^tT fTTt Ft ft ^°°1 ^t FFTFTr7^7}^ ?? t%s:f
fFTl
?v 7R^# TTsrfTTTT TtFit+T Tw ^T^T FTFt Ft, "TF? T RllTl
FfTFRTT F^a" Mtt ryFnrr ff <\oooo *i<i4mif<? ^t Ft
waim <\ooooo mw wi) Tt TtT ft7 ^tttF, f^ ft+T Rrerrr
ftr^- ^ I", ff)ft ftft strttM, ^hr^r, rs ft roo\3 \
"FTT, "TT^ft", 7HTfT F77Tf%TI  W ^^ fT^TT V^ F TFTF^t
Pft+t Wfi
55 FTFTt TTFTT ^TFTUT T^TT TTFttFR <N-l)Ri+ fTTpmTT
Tt+RR T _?# TT^FTRT TTT# ftF%R TuTTf Wt,\ ^TFT*t
TTFT TlfTT 7*R7tRT T +^l+rll+l TTT# TFTTpT* 7*RTRT 7fTTfTTR
TTFT 7*RTFT (R+T) 7T75T «FTfT fTTtl Joshi and Rose, 7HTfT
F77Tf%T,T. W, ^1, 191 I
^ TtTif; iu° f TttT ^hFFrrfT fftut ifR ^<+i{|
TTTFRR 7*75F illlf^ FTRR R*?4+l 3TfTFTT% ^ f%Tt I
^ Gaige, Regionalism, 7HTfT F77Tfe?r, T. 10% |
?,>  STFTtFT+TCrF^t  "fMt  FITTt"  ^RlRiF*?  ^TST  frfU  FT
iMttt *ftV»rr ftr I fffT Ttt# *TPTRT ft w?r\Aw
*iwm fTT TtRFTii srprFft rftt wr 7t\t, f t% ?7TFFf FnfT
TFR ^l
Jai Krishna Goit, "History of Terai in Nepal", madhesi. wordpress.
com/2007/04/04/history-of-terai-in-nepal. T% 6I + <T 7R^Tt FT^Tpf-
7*TT ToT #%!  FT  l^o ^\ ^T+TTT 7R^Tt 7_WT7Ff ^TTFt
 Rw*l WTW wuf
is
RTF, TTfTTff Tf.ff. FTTFT RRT TFT iNdlfd* FTff
ddlF? TSTrfFRdfT TFTFtPfT ffefTT TRT T fFFTTFT
FFT Ff TfF PR I TdF FT FTFTF TTTTt FRT fTdFTfT
T "fF TRFT f?FFf TtTRF? FTFT: fTRRTffff FTFR
TTFt FTTFTpf TFFT pFRFll F TFT FRFT TTfFTTt
TTFf FpfT RfFTT*" FFTTfT fTTRT tT FTdFTfT RTF
FTl
FTRFTt fff fffTT ¥TT T TTST F5FRF PtTTTT TTff
FTff fFR TTfsFRfTrt FFFT FT FTFT ffff I RRRt
fffTTfTt FFf T TFRfT ¥TFTt R3R RfTTF TTtTfFT I
RTTfTd TFffeFR ffT TpFTI F TRffT FRTff
FfJFTt fft TFF TTTdFfTFFT FRff TFT, ft ffffT
RFT  31ll+jF?HI^  TTTTFT  TTFTT  TFT  TTT v<1  TfP
tttrtPt*" TTTdTfTrf tPtf. ttft TrTRfti TfFff ftrtt
(TfT) TTFF TfTfffFT TTTpT RTdT fFT fT RTFt fFTFT
FT TTFC FRFTRRfT TTFfT FR ffff Iv^ TFfff
TfTTfTFFR (fPTT RFJfFF- TTFTt TTTTfTF FRF) FT
TRf PlsTl^ TfT fT d<l^*l fFRT ^IHHI^ TR d^lso Ft
FTRfT TRF FTTTTfTft I v?
Fft TTFfffRF FT -sfFTTfT TFTFRf fPtff FJ" I TfW
FFT TTfRFTt RRtF Ff TTFFF, FTFTRRfT
TTfRTRTfT TFf FRT TTpFW RTTT Tff TRT FRff
TtPtFRFT FRFffff TFsfFT tRtFFT Ff TFFT
WVV RT dW Ft fffffTF T cil'HHR. TR <\%%o Ft
FF TlRTF WWW RFT, FTTTf FpT Pilled T TffFT FF FFT
fTFI
v<1 7*rPft ftft stRrrM, fT# *iT*<T, tsttTft, r^ Tt
Roo\3 | *DF Trt fT# TFTRFFR FrTt f^TTFFTft 3T%tRt*
STF+T TT# fI Tt 7*TF%TFfk 7TiTFTTFRTTf TtTFTT FT TFfk
-cTFTff srfT+F TFW FTFt TTFFt <i**i FTT3^fl FTTFT
FTFF SHFTTf, PtTt*, *I6*TI^1, FT Roo\3 | <M .flirt* RFtFFt
TFTTF# WWW ftMt ^PFTFFR TFtRtT W FF TF*tT
fT+TRRTT RSfT, PFF FF $vW?t TTFT7*" TTF?7 <r<fl+K Ftl
F%R RfFTTF STF^TFTft FFFFt TFTT fTRTfl FTTfT lodMdl
cFFTFFTRTFF FT 1 %SO fT\ STF*t FFFT FFRF FFTF els^*!
fTt t# ffTt tTtT fTTt i Rfft ff*tt*t fTt fTfr —
Martin Hoftun, William Raeper and John Whelpton, People, Politics and
Ideology (Kathmandu, 1999), T. % 3 I
V^ +hjRl<H FTFT FcTrRrf, 3lRRT %, T*FT FrTFriTt, FFf PFF
NO
TO, %FF RC ^ Roo[3 |
V? TTFTf —  +lsjRl<H TTT+t RTttf, Nepal's Maoists, 7TTfT F77Tf%F,
T. c;-1^ I  TTTTTt 3rFTFTT% ft FT ^TTF^Ft FTTRrT fTTtl
fTd% T% F3TTtT enTt FTfT FT Roo\t fT\ ff7 ttP^m^^itii %T
3TF.%.  TrTTtTf% pTR FT T^tk  7fT75F«FT7*T TFFFFr T"F*T
tttf FrTNFt Tfjr fT ft*" wj w.w. TtfT I  tttfT
STFTFTT^tT  TTFTf  —  TtT*  FF,  A  Kingdom  Under  Siege
(Kathmandu, 2003), T. ^-^19 I
VV ^RpRT TTTFT FrTTfTf, FFF^fF, PT^T*, FTTpT*" FFFSTFT
NO ' ' ' ^3
T^T,  ^Rt^T,  1  FT  Roo[3 |  7fTT7*TTTTt Ff fT^-#FT*t TTtftt
FFRF TTR TSTF, FFTffTTfT WTfd T FT TFR TfPlfT
fTsrpTF FFFf fPtfT TFxTfT pTft I F*F (RTFt) FT
fT TTFfffRFT Ff, "Ff FT RFFT TFR Tf^f^W I
FTFRTff TTTTT, TfT TFTF ffff FFf RfTfTF "^ FT TT
TTdTfT TTFfFR RFTTt FRFT TWll TTfTf fffffRF TTT
-^T dMlR* TfRffT fTffFTF TTR Tt FfPT TTFWI
RTTTT TRTTFfFR 3TfT FffffR Tfff TFT T#l RTfT
RfFTT Tt^T TTTTFffT fFT tPPFT tT FWI "**
"^)  Hldl^^
J^yi<*l Trf|T H^R* H\<S^\ RTtF TfT T RTTTfT
TpTff TfRfRRF FFT T TTTf "^ I TTSTFTT RfTFRFT
fTffTf ¥TT ffT TTFl WI — FTFRTff TTTpT, TRTTF
TSTTFRff FTTFT T TTFFdF RTTT TFTTTf RTTI FT
<\\^\ Ft TtFTt TTTPfffRF T Tf d^,^,0 TPrff
ffffffFRF TSFTFRFt RTt fF^TTTT FFf TTTdTffR TFdTFR
T RTTF ffT RfTTTt FT ffRTT Wll '^ TSFRFRFT TflPt
TFdff*" RTF TTfRt TFiTT FfP TTTfff T RTF
TTdTFRTTfT TFTFdRf FTTT RTpR TF ^*IH£I*I FT
TTTRff RF TT%T TTFfffRF TFT T TFTffT*" TFFT FF
FTTFFR fTTTTFFSr I vls Tlf|T TTdTFRTTTt FT fFFTFC RTFT
TTSTFTT RTTRT TTFTFTTt "fTRFTFFiX T FTTFRfT f%FFR*T
"TfFTTt ffT PfTSR FTTFF3rivc; ft TSFTFR TFFRf
RFfFTf TTFFFRF TTfT WI PT^ffTT TfTF I Y% TfffT
fft TfffT fff tsfff?*T Tfrff ttft tfr tTft
fFTI PfffTfT TTFfffTF TFF ffFTTfT TTTTTFR
FTffTfffT TfTf RdTFR RdT ff|FF TFRTT TRFF T
FTTTF? RSTFdRfT RTTff TTFT Tf FRfTT TRF TF I
"StTTF ^ffTF*T TTFt) FfTFTtF^T FTF «TFrTk FT*5t)F¥T ^
ft t fTRff TFtrfT* tRtfft*t oTlfT F7T7T tTtrr FR TtT
TfF4T% T^Fpdfl
V!<FFpFr FTFT STRFTiTf, <Np|<N, R^ F Roo\3 |
v5 Ttft Fri *7rtRfT ft n^^ f ff Rr tP Pft ti%ti
Tf 1^° 4fe5*l TlTFTt TFlTRT FTTTFRfF TTFT ■H^Ndl TTTPt
? Tf% i, Rf PkTti _i wtttSWt PtT*r w Rrti^tfr
— FT  1^1  ^ FTTFF  R\  FTFt,  ^°  T*T, FT  I^^V  7*t
FTFFF ?i< FTFt,  3% T*T, FT 1^^^> ^ FTTTF 1^ ttjt|% ^
v,\ T*rfTFl
VlSFFpFr FTFT FcTTM, T*T Aw, TSlfTFT, R<3 Tt Roo\3 I
VCFfPft FTFT FcTTM, FTf*"s:fF, ^Rf^T, 1 FT Roo\3 |
^% T?FTT Plt?4*i 3TFTFTTFT fT^FTFFFT fTTt T*T*T "SF Aw
fTF;  FT  ^%%o  ^ ^T*FT T*T TTtff TT T FpFrTFT TTF¥
TTFTFT FFTT TTTF tRJTf FFT |f| TFFTpT* FFFFRT F^it
|T FWtFRT  fTFT*FR  F^TF,  FFTW^FFTTT  FRTT,  TFFT
ftt t fTFFFr fTTt tT^r fTsRtw fffT TfTRtfTFF t strtRt
fTTTRr*T*t FT-FFFF*t TT F^TFF P*" ^Ff *"FTF*T %T I
 Rw*l WTW wuf
TTSTFTT FdTFFT TTfff*" TFT T FT RTfP TFT FfFfT
FTF TTTf TFFFTTt FTtSFT tT FT TTfT WI I *°
TTTf TRFTTfT iNdlfd <T TT TTFT TTFTW # TT^fFFT
TTTf Fff TfF Ff TR TTff Wll RRRffT FFRfPf*"
TFF, TfRf "Sf FT FdFFTf TTpffTT TFT Tfff TfF
TTfT Wn
RW ■y^MHI Tl€f| TR <\%%o ff^Ft TFFFT TTFffF
TTtFf TF*T RRTTT ¥tfff TT^f FTT FFTTT fTdT (TFTT)
Ptff I ^ TTFfffT*" TfRffT RTF Tfff Fff Ff RpffR
FTRt TR 1^3 F TfFt TFTfT TpfffT RTTTTd" RFdT
TRfTf*" TfRfff RTF TTfT TRTTT TffT Ptff I TTfT
FFf TRT TSFRFRFt TTTffff*" T FTTTR*" FF TFJTR Ff
Pfffl^ FFRfTf TTFfffT TRTTFTW f# RTtfT FTT
pRTTFT TTff TTFtPT*" RRT TFFTFTTT fTFFt TFTF
flS TffT <\\\o F Tt TTFfffR*" TTdTfT RTF TFJfR
Tft I TTTF. TFFFT TfTfT "FTF *lT*df TF*f T d^
FTFT TTTRF PffffTT ^ffff fFTFTfT PTF TR d^^ F
TT%T T5FFTF PffffTT FRR PR T FRt TFT FTF?
ROTTfT TFTI^ ffFFT TTSTRfT TTTRTpf*" TTdTTTfT
FTFT, TTRRTft FTT ffTTfF TTTf FFF T TTtFT FF
fTFTTFRF TpTft FFT FRFTTf FRf TTFTTt TTTFTTF
TfFTTRT TTTfff Ff F*" I TFTfT WT TFTFRF RTTFFF
FFFff FTFTF TFT, RRFRTTt Tlfs|*|R* FTFT, TfTf
"TFFT TTFT T PfTfFff RF TTST FTF TSFTFt FRfFf
FFRfsRf TF*f Wll ** TT TTdRT TR d^° Ft FTSTTTfT
*° ffT ffft fffr7 iii^*i ff t y<^Ti *iT**tf<p*ti fMt t
FF TFTF FFTFF FFFT fT^fl  FfFFFTFT TTpF FFTFF FpPt
Fp FTfFT |T ^FFFFF FFTtRFTT FF3F fMt FFTFfT TtFT fTR
F^|
n *lPd*l{l FFTt TFtf (FT.F.Ft.)*T FFRT TfRtF FFFFT F^TT
WU Tf Rfftt FFTt Tft fri wTt ffftff ff# fffPftt
FFTFFF  TFF^-  TF*T  FTTFt  FF.F.FT.fT  TO  |f|T  Fp
FFTFFFfT TFFTFT FFFF fI+T Pf I
^ -TfIf T FFTk FpfF^FF FFFTp* RRFFF fTFfT Fp FFFFt
t%f fffft ffT t ffTRt RttPtrtft 3 fPff F%F ff Pff
T%F 1lt£T*i TFTF FFFF fI+T ^1
^ FWT FFRSFTfFT FFT TTFFtPf Ft FT?TT FFTtFRTTt
ffcPt fr*t FTt ffT*tf FprrFTtr TfftfT ftff|- f^f FrTti
FT?7*) FFFFTFT RfttF FFf FF^TFFFFT RTF RRFFF FF I  ^FTFR:
igTrP7 ftT TfftfT tfff f\ i fft ffT, wwt Tfcm & wtw
- <*fid)< W'ffv V^~ -iHlil"! f$W, (*l6tTl^f, ^ooy)|
^VT.T.
*•*• F_FR Hoftun et al., FTp F77Tf%F, F. ^^O-^^^ | FTtffFR*t
RFtFFF FTFF FFTFFT www.nepaldemocracy.org/institutions/
major_parties.htm#nsp F FTFT FFFF/^ I
pfTsr TTfT Pfff I FTf FF TffFRfT FTTfTT TFC FTT
Tl PFRR RTF FTSTTTFTfT TTT RSTTf FRfT W *5
TFTfT TTTfR R fFRT TFTpfFR WI F tTf TTfT
TRT TpTTt mK[s TR d^,^,0 Ft FTRfT tPfC TTTRT
TT TTdRT FFTTF FFTt TT TTFffff*" FTFFT FRTfo
Fff T TSFTFRfT TffT TFfTTd FRf Ff TffFil TF TfT
iTTt TTfTfT FffFRFt TF ffff I F FTt ffTT Tff ^
FTF RFd" ffT TFTfT TTFT TF*FTT TftF TT TTdFT
ff^TTTRffF FRTftl FT "FTTT FdTFRF Ff:RTt TT
RSTTTRff RpFTFTFR f^l^ TR RooR F fFF*T
fTsTfTTd TT TTdRT FFRT FTFTFT -sffRRT FRTFT FTt
T <:HW\i Hldlril =A|IH* dd^l-41 TF ddc=l*l TtlPt TFTR*"
FTFF IR FTI FfffPrfT TfT TFTFF FJFTT TTTTfT
TSTFRRff "TTTFFT ^<=IM^ F§pT tT Y TfdFF RooR
Ft fRTTTTt TTFT TTFW RdT dfFft I RFT TdfT TFT
FJFfT T^T FT TfT fTF*T ffSFT FTRFFffTTI
FR^FfffT RFffT RFTT FT FdT TRFFffT TFT
Fl^ dPFRfT ft TdfT FT ^ools F FFFFfffT
TFRF FT: R*T*TT FF*T tFff I
TiaTtf^f^l FTTfTFFFT FTfRF TtTdfT RdRfF TR
Rooo F FTTfT fFTtFTF TfTf TTfer TTRT Tfff
(T.T.T.Tt.) Ft TFTF tT I Tt FffFRFt ffFFfFt
iNdlfd slid FTTF PP T TTFFT TTFFFRfT TTFT FdTFT
TTRffT Ptff I FFFT TRTF? FffFRFt TRf TfTTT T
FTTTTTFf TfT TFFt TFJWl F TTfT TFfff*" FTT
¥rT RRF FTTTTFfT ¥TTff Tlrfff RTF HldTvHI^ TTTFT,
TTTfff RTF "TTfTfTF TFT tT TfffFR FTTFT, *lT*df
Fdf FT T TfRf PFRR tT TpTFTfT FJ" I FFTTFFR
TfT T TFTTFTfT WT fFFT TFTffT*" TTfT T FTTFT
FFFSTff TTSTFF FF*T FT T#ll TTTTFF FFTFTFRfT
TT RT TFfl" '^M^ TTfT RfffFR T TSFTFRfT  FTT
^TfffT fr ^%%o ^ fRtftfff fPPiPf¥ fff) t fftftPt*
7*FtT  FFt  FfTFFT*t  FTF  Fktl  FFp  ^F  FTTPt  TFFTT*
fftTRf fT ftf Pri T rti  "Wtfww wtmtw ttw ft w<t,
dfwWT WW& frfr WJW # WW, %FFT (FFFTtTTt) ^W PftPPfT
FFfl
^^TfftT ff n^.1 fT f%# ffTRt RtrfFFFr ^ Rr (trt v.i
fwm wz), ff i^av f ? Rf (w ?.^ fwm TR), ^%%%
it < k (w ?.lc; fPs:f fR) PFFtl ff ftTPf
^rirrjFFF^T TF?, tfft, tfTf, fffffT t rfTf Pffft
Ptfff wi) f fPff, fsffPff ft ftttPffff Pfffrt fT
FTtfPt ff RrfP PtffT ^fi
^ iit£T*i fTtt Tffrf ifTs:t Pitt^T, tfFt ffT, fRft Rftt t
wAw TT Wi) FT FFT FF# FTFFF |F I
n TfftfT Tt fr f%# Pffi fffP tffff Pftt HidT^id.
Pt*t ffff Pf fT ifTs:t Pift^TT fP ff: ftTRf f^TfTT #Tt
FFFFF Fp FFFT FFTFFTTt FFFT TqT FTF f\*T Pf I
 Rw*l WTW wuf
TFFF,  FdTF  TR*T  FTTFR Rff ffFRJ 5°
Ttrfff  RfT  FT  TTF  FWl  "TTTfT  T^F  FFRfsRf
T.T.T.Tt.TT TFSTI  FFffFF TFTT TFTT TfTfT FTFR
FiTR*T FT, F FFTT fffFT iNdlfd* RFFF TFsftl
fFT TTfT TTTfT TTFtt T TTF TffTT FF FfTF? TFft I
fTTt TtTFRfT TFf FRTTfR FffFST I "^
FtTtTFFFT FfeT RfffFT fRTTFRfT TTTF tRtFFT
Wll ^TW*I HWrl >ddili*lii?^*l dddHpi TSFRTt ft
TTTF TffFTfT "gf — TpTRRT FRFF T FTF TfT | TFTd"
TfTf RdTFR frpR*f Wll Hldl*l FTfffR*" RffT
TFTRTfT WT, F FsfffTFFR TT RffFFT fRTTTT Ff
FFT TFFt T R*TfT TFTF TTRfT ^f TTFTTTf RffT
TFT FTW Fff TRFJWll " FTTfTfTF? FTTTRTTfT
TTFRFTTt FRTT T#l F TRfTTTt "dTTTFt FT TTtFT
FfT FTTTWll " FffT TTTfTf TTTTFRF TSFRFRfT
FRTFTRf*" FRTTFFTT, dHlR*dl*l TTTFTTfT FT ffdTT,
TFRff FFRfTTf FTTfT RTF FTFff, TfTftf T TfSfffT
FTtT, FT TFRff*" FFFRFt FCSTT, TSFTTFd" FdfT
TFFTfT TTTT FTFT, TfPffftf tPtTFT tP FTTf TF,
RTtfrrfT "FTT, WTTWr ^ TFTFT*" TFTffT FTTRT FF
fflFT TFT TFTfT W 5V TTtF pRFFT FT*" FTTfT
RTF TTTfff FfFif TT TFTfT TTTfT TT TTdRT ffTf
TTTT W TT TTdTfT FTTF FF TTT FTTTT FTff TFfT
T TFTfT TFT TTT Ft I w
TRTT TTTTTTfT T FFFT FW FfrR*" T FFTFT TFR
Wll Ttrfff ^ "TffTT FTF? FFTTfT TFRFRRT
TFT FTff TTRF WI F Tiff* I FTFR TTfRt TfRf
TTTFT T RffRFT fRFTF? pFT FffFRFt TFFFT TF*T
5° FTTFF FFFF FRFTpf, Ff FR, F.TT.F.Tt. FFFFT, FFTFlTf,
^ F Roo[3 I
5<1FT?pTF FFFF FRTFpf, FTTFlTf, ^ T Roo\3 |
* FF?pF FFFF FRFTpf, FFF?, F*FT FTTtFTFT Ft*" PFF FW,
NO ^
TfFTF^F, I* FR ROO[3 I
" ftTff ffff frtfRT, ffTftfT fftfr fftftTt" ^3 ^
NO
Roo[3 I TTTtR FTFFF FIFS, "FF# T^FFf TT 7_P*TtFR\
WW TT$W, FfT Root, I ijcf \ TTpTF FTf*T FFFFFT FfPfT
pFTFTft F1F5 T#*F F^F T F^F TT#T FTRFR FFF T
FTFFT,  FTpf*"  T  FTFTpr*  FFTFT,  fTFT  T  #*Pf  FTFTTFT
fftRf fttT7^ 1 ftTTfftfr7 w P<fttf f^f fT T#t t ftPff
ftfRtff*t fPfft fffft ^Pf ftf TFf fw Tt tPf ffftff
qttP ftPftt "T^F fPf f^ff/f sffftf^tt TFt "^ I FF FFTt
ftTTftfT fft tff ft#t, "fffftT ^1 Ts:t ffft fP fPTfT
P^FoFFFFFF*^  FFFT  ?Tt  T<F  FT%FT  TFFF  |If I   FFT*t
ftf<ft*ft fffT tffftft Tt I" ff?Pf ffff frtfRT, fftft^,
NO
F ROO[3 I
5V TF FR,  iMy4  T V&tfr Hlrhfl ^Fff^W (FF# TTpF fRF
NO ' O O S* no
fM, Roo^), tj. "W-Ro
"T.T., t. ro]
FF TtrffT TFTF? TTTrFFTFR F^Ff fT RRT RFTfT
FTTWI " FfffT F^FT TFTfF ^^ TFT, "fff ¥TTff
FTFT TFTT T fTRT TfrffFR Wll ^ RT Roo\ F
Ttrfff TFFRT fRFR FTTT TTTffTFF TTFfTf TfT TfTTT
FCfTTfT fff TFT TTfT fff I TTP fFRT RFF Ff Tfff
T RRFFTTfT FRfFR FTfFR*" FTRT fT T^l T> ft
FfFTFFTtTfT FFT Tf% Ptff I ^
RTTf T TtrffT TFRRf TFF ffT W illF^IHI^ TtrffT
FffFT TFt TTTFTfTF FFT tfTf TTfT Wll FT
TTdtTTTt FFf T TTTTFTFRTfffT FTFT RTfldlTl*l RTF
ffT PlT tRr*T m FT Roo\3 Ft FTTTSFRT TRlTTfTFR
TTTRfT*" FFTW FTTf FCT TFTFT TTfT FI TT
TdTTfPr FdTT TtrfTTt Ff8FT pFTTF pTff T TRdT ~^
TfrfffT TRf Fff I FRt fffFRFt Fd" fFRT TFFT T
TTfT W FFf TT^f RFf fflFF RTt FpTFT ilfe^t T
FffffT TTFT ffT m FFFf ffT PfpFf TFT ^ T TFT
TTTTTrF "FTTT TdTFRfT FRTT FTFT FT "3TI ^%
FTTfTfTff TT FdTTTff "m FfFTFRFT TtrffT TFT
W Ff TfRfff FFFRFT TT FFTT TT^ffT FTTtFf TFT
TRTfTff TfRf I TTfF fffffT RRT% PfTT TTdTfT RFfTt
TfRfff TFFRFTfT TTFTFt TTFTF RTFTI FTSTTTRT
TFTT TTRRff RfTTtRFRFT FT RRF FTTT tT
FTTfTfTfT WT TTRffT TF*T "^ I "FTTRfrfR*" FFRfsRf R
FT FT ffT TSFffF? FT RFTFsfTfT Yo FRTR FT WI
FT TTFTFT fTTfT TFRRT FTT TTfTT PrffF FR
TfW,  FF FWRI
lso
TT^#^Hdira*KFklI|ls'1 Tt FtTT ffFTt TdF TR d^,^,lS
F TTTfff TR*T ffff, TRF Tt TTFFTT "FTTfT RTF
ffff I   TTfT  TRTT*"  RTF?  FTTfTFTT  TTR  TTfT
" FF?pF FFFF FRTFpf, FF FR, FFTFTTf, FF Roo\3 |  ^F%
FT,  "F.TT.F.Ft.7*^  FF^T  ^F"  FFFFt  F%F  fRF  Tt I  T*FT
' NO NO ^ ^ NO
FTTtFFFFT  ^F"  FFFFTF  TFFFF  Tt I   %TFF*  %FTF%
FFF.FtiT   FTTFFF FFFTF^TlT   FFFF   fTT   FrTtnTt
^FF^TTf FFFF FFT Fp FF371  ^FFFFFT FT %F PfFTF Fp
FFfT ^ T ft F.TT.F.Ft.W FTTRR FTTRf Fp Wi I "
^ PPw,  TtFFT T  FFF FTtFF FpRtF^T T7^ T PFF#T
TR*" TF*t FFF F^F I
5CFF?pF FFFF FRTFpf, fTTFTFT TFT, FTTFTTf, FF Roo\3 |
CO ^ ^
^ ff?Pf ffff FRTFpf, P^'Tf7*, tftTRt ff*r t FrTtnTt
*lT*df, *l6tTI^, FF*FT T FlWF, tT-FF Roo\3 |
130 FF?pF FFFF FRTFpf, FF FR, FTTFlTf, ^ ? Tt Roo\3 |
^ fftT fffPftt fTtffT  Tfffft  7^7tf7ifrFFT PPffT
*lFT*TF' FT*t FFFT FTFFT FFFTF F\T MPRF (Madhesi People's
Right Forum) F^T F^T I
 Rw*l oTTW wuf
yo
TTTFTFTTt TfTFT TTfT FTTTWll ^ RSTF TTfTTFRTp
WTFTT T TfFT tT, "Tt FTT RfT TRTRFRFt TfTFT FRT
FFf TT FTTTfTdT TRF* TTTRTf RTF TT "FTTfT PtfTT
FT I ^ TTfT FT fT^TTfRTTTFRF FTTTTTT FTFt IfT
FTFTF TF RfpTT TTfFTFRFt  TTTtTT FJ T TfRf
Pfrfr rf TFfff Trtfrft fff Pftf f| fTwiiw
TTTf FTFTTRRT TTTT TFTFff "TfRTff RTF FF Fff T
TFT TTFF Roo\3 F fRffFT TTFFRT TTFfffT*" TTdTfT
FFRRf Fdf TpfTFT PffFT ffft I 3K TT TTdTfT FFf ft
NO NO^
RRTF? fTf — RFTfTTfFF FT (TTTFTff TTSTTF
FRFT FftffT TTTf TF Rffff FRTTd" T^ffTTR FTTT
pRI TT^f RFffT FTffff FRf W^TT% Fff TFF,
FTFTFdPR TTTfT FT,) T FFf FFT (TR d.^1 Ft
TTfff fRfffRRT TTTTTfd" RFTTff FFFfF TF*f FFf
fFf FRT TTtTtTF, TTdTTT ffT TTTfT fFT, F TR Roo\
F FRT FTffTF TTdT RTT Tiff Ff) I ^ FTRT FT
Roo\3 F TTTT W^l FtTT RJdT 4Hlf*<Hl TTT TTFTfT
fTTfT Ff FfFFT Tt ffT TTfT TTTF? FT: fTf RFfff
^ ff?Pf ffff frtfRT, fffft t RTTfftf fftfft Tftfr
NO
Pilddili, T Roo[3 |
^ sfffrft fTf Rtf (Tff), tfRtf fftf (fffM) t tftff
*TT*FpR wwi) fffftft f*ft ^t fftf, wiw*i wtft
HH<t/V : t?W fwWWW (pTTc3FFT, 1^,^), 3w<# wwsrnfhwr sfk
wifcfr Hlrh*l  WWW (RFITFFT,  Roo){),  TT$W :  wifcfr WtMT T
wiwft (*i6*ti^1,  roox),  fffffffftf  fr,  fPtf  tt,
3TFFFFTFF TT T ^Pt FTFF, ^W<# W&ffrZT WWMT : WK fwWK
(FFTFlTf, Roo-i), w$W Wff (*I6*TI^1, ^oo^)|
3X "fffT fffPfft fftffT fPRtPfti^t fff ffff', wiw
Hym-i, FFFT Roof, |  ^FT FFTFFT TFTFFT FF TTPfk TRtPt
^Tf Roo\t  TTT fFTt, FTFT T FIF^fT FFF F^Ft I  FTFF FFFF
_d^id*l Fp 1d*1d* FFF FFFF ^fl
^ www ww ffPT PftffT FFFF FTTFT FFTF% ^Rooo
WW ft FRTTFFR R_T*f PTtl  PFpFT FTTFFT FlTf FFpP
PTT Pf ft*T T -^1
TTFTf "Madhes Violence: The Identity Clash in Nepal", Conflict
Study Centre, FFTFlTf, ^O FFFT ROO\3 | FTFFT IO-H FWf
Roo^ fTf ^TPFF FFTt TTpF FFF FTFpT FpTt TpF FTFFTFT
FTF PlFFF PFI FFF.FT.fT FT PfP, 3° ^flf Roo^ |
%FFft  Root  TfT  FFT  FTFF,  FTFFF  FTFF T  fTt  FPtFFT
NO ' O NO
PwtTf Rffff ff*t Pfi ftff fftf t ^t fPTfftf|-
TffT f^ffffT ffft W3H ftrf*T PTt fT ^t fftf %f)
no-O no *
fPftRPt Rf ff*t Pf 1 fTTftffr7 fffT fffIf ftffffff
TPffT FFTT FfT^F T  _<l*~l*i *TF F\*t Fp F^F I  FoTFTtT
^Tt% ftT ftfP7* fff fff t P?Tfft Pffft Pfft i 7*Tff
tFt fftf fff tP ffrf fT ffttT ffjjtt: fsiFT ftTs:t PT
F?*T#T FT*FFT tT*T FT.FF.FFFFFF FpDiFFTt fT^F TFFRFT
FtT 3FF TFTPtF^ T TfPF FfTFF¥FF Fp TFF7^ FlTtFt
FFFfT F^ WV FF?pF FFFF FRTFpf, FFTFFF fT FFT,
Pilddili, RY tT Roo\3 |
WI T F^FT TFTTF ffT FRTt TF TSTT TFF TTFTfT
TrfTTFRFt T RTTF ffT FFTFRfT FTFRf "3TI ^
fTTRTT TFRRf FTffTfTFfT FT TSFTfT ffR^T Ffff
£rfff T FTff TFTffT fFRTFRTTt TTfRt FT FfRfT
m TTTRTf TFTff FFf TTTFRF TfTf -rffTTTpT*"
TTR^fffFTfT TfffTfFT T TfTFT TfT, STTTfRRTF,
FRTFTfR*" fffffT TFTT, Ff TSTFTTt RFTpfTTfT
FFFTT, TRfff TT TfFRF TSFTFRFt FRTFFFTT,
ffTR RF TSFTfT FFT Ff TTFFRFT TTpf ffTf FTTFT,
TFRff RFF TfFF, FTTfTf TF Ffff FTTfT TFT TF
FTFT, FT*" FTTfT RTF p^TtTTTt TFFF, TfTF
fFtFR TFT Ff FTfT TRf, TTtfTd Fif?R*T TTFTfT
FRFffff TTT RTTfFf TTFRf, RTF, TTTTR ffRF*T
TFTffT TRf T TFTffT FTSTfTp*" TFTF TFFT Wll ^
FtTTT TfTf TTFfffTTTt TlPFT fffTTff TFR TfFTFRFT
ffT RtF*T -gr 1 tt TTdTr <mi*I ff?t "rfft t TrrrfrF
TFTfT ffTf TTfT Ptff I FT TfF TFffT FTTifF
RfTFsfTF FSTTpf FRTTfrfR*" PTffFT FfTTfTRRff
TpTSTTfTTTfT TTTT FTfT TFT TTfT Ptff I ^
F)  -HHKpI xHHI xH^n?
^HdlpM* cTOf "gfe" ''Ml R.T.T.Tt. TRdT jrw^ pTFFf
TTF Ftl Tt FR TdF FdfT FJ"I FFT ^°°Y F Tt
TfRf "liPRTTrt T.T.T.Tt.FT fT TF RTf^T TfTf
FTTfTFFd" FfT FTI Fff TFTF TTdTFT RFfFff
TFFRF fFT%FR*T FTFRf T FdTJF; TTTRT TSFFFR
ffR^T FT FRTTTTTd" <aWriE fTf I T.T.T.Tt.fT TFFRT
Ffff TTFfTTt RtFR FCfTF T ddHI^ Tpg" "FTRT
FTTFfTTfT TFRT TTpRfTF ffT fTT TfTfT TFRTI^0
FFT Roo^ F FRT FRFfT fTf FTFF WW^ FTff
F^fFF fFF) TTTt pRfTFT t\| TtTdfT TFTRT
FTTFFTFffFT FRT fTFRTTT FFFFf TpRfT ffff I
TtTdfT "FTFTFTf TfpT T RTFT FfTfTTRp'1 FTTTF tT
fFF TTTRT wi R.T.T.Tt .Ft TFTF tT I  fT TdfT pFTTt
NO*"" NO NO NO ^ ^
TTFTfT WI T FTFRf, HdHId, TFF*" FFTTFf TF FRTTFr
TTfr PFFFT WTI  ^Ff Tf ft TdTTt ft TTfTfsr*" FRF
'  -n no no ^    ON CV
FFFFR PFFTI
3,3 FTRPFT 7FTFF  FRTFpf,  FFTF FFFR7,  FTRFT pFF,  F-FF
ROO\3 I
^ FFTF*) TtTFFFF, n^^l
3% FFTT F^FT fPP7*^  Ff^T FTFTF,  ']%  FFTTFT,  Roo\t,
WTWW, W$W Hyillg-idpi FFFT Roof, ^ sffFT FF: F7*TfFTI
C°FF?pFr 7rFTFF FRTFpf, P^"Tf*", 7*TTFT^, tT Roo\3 |
^ FF?pF FFFF FRTFpf, «TFF ffF, F Roo\3 |
 Rw*l ottw <mf
11
TtTf T fTFFT TTRRfff*" RiFfTF? Wll FTf FTTFFFT
FTT FTSffet FTFTfT iNdlfd* *lT*d? TFT Ft fTFrT
TBtPt TTfflTF TF*T W^ "FT ^°°^ Ft TRftFC
R.T.T.Tt. TTT dTFff T fFTTd fTFrT RFfF TF RF
N3 no c
fFTFFFT TTdT TdTTt FT fFT | ^
^FTT fFF Td TTFT TfRf TTTTfTF, TFTTF FSTTpR TF*T
FTf TWl RTTfTF F^FT "FTTR, F^FT T PtTTT TFFT
RTt FFFFR, RTt Tt% TF T ft: TTTfR fFRT TFTR
TF*T FdTTWll CV TtTdfT ffT F^FT TfTPf, tT T TpFf
-FTTt £rrff ^fT, TF, TF T RffT FTffTF? TF FRTRFF
TfT*" TfRf Wll I^ TdfT TTfT FFFf TFffffTf FRT
*iX Rff TT FRf W TTP ft TdfT TFTFR FT? FFT WI
T FffFRFt PFRR FTTifRff TF*T "^ I
TtTf Tdff TTt*T FFFt FtfRTTfTfTT Rfft TFFTRTfT
TFT TFffT FJ" I FT TTFTTt TffTT RTTR*" TTT fffTFT
TTFFFl T RTtRlPr FFFff tT RfTTTfT fft FTFT FFT
FTR*T FFRT pRTTT T#ll ^ FTdff TTt*f FFfT
TTFTfT*" TFFRF TfTf TTRfffT T TT TRTTd Fdf?R*T
TTFT FT: TFTF RFTTTTt tTRTf TpffT TFT fPf TFTfT
Wll
^TFT fTFff ffT -fTtRlPtfT RfTTTfT fffFfFR FTfFTT
FRT FdTRff Wll ^ FtfT TFT Ff TfFTFRTTt RdFTTf
WI — FTTTFTF, fFTR TRf, TfT T TSFTTTTT TrffffPr*"
"FTT, Ff ffTf T RlfTTR ffffl^ TfTfRFT TFT
FTFTFT TFRT TTiFFt FFf FFT TTfT RdTFRfT FFR
RFiTRffT FT FTF Fff PpSTTT T#l T FWl "FfffT
TTF TffTTd TTfffffT*" TFF FT TpfffRr I FTt WT
^F TTfT TFFFT Ft I Ffff TFT "TTTTTTd TF FFrPr
FT  TFTTF?  TTTFR  Ff  TfRRiXI"^  F  R.T.T.Tt.
£3
Interview with Jwala Singh. INSEC Online, at www.inseconline.org/
interview. pdf?newsid=53. «TFF PfT FrTtFTFT*t FtTP WW FfF
fffM fffffT Rff Pfft fPf fft ff 1^3 w fP! fTf
WtWl PF I  FT FTTtFFF*) FFFp7* fPi*T ^FJttlTW FFFTFFF T
FFFT FFFFT FFFf pFFFT FFTpFFTFTFr Pf I
^ "JTMM(G) also splits", The Kathmandu Post, R^  FF  ROO\s \
FFJFT ofRFFF TFTFFT "FFF fT7fT*T F* pFFf ajl^+1  FTTF
RrfftPfT FTRI
CVFT?pTF 7TTFFF FRTFpf, «TFF RTF T Roo\3 |
^ FT^pTF 7TTFFF FRTFpf, FFFRF TRf FF Roo\3 |  FpF% FT
ff 1^1^ t i^o ^f )TPf fvww t TfftDf fPtttT fPtfP7
FTF FTf TfftfT FTF FFfT Tt I  Tt fT FpfFR FF 1U° *T
fPtfP7 wRt ff*t Pfi  fT 7*FF FT*t Pffft TfftT
FTtFTp F*FTF) FT *"T FFdTt FFF ^F I
^FT?pF FFFF FRFTpf, «TFF RfF Tt Roo\3 |
^3 ^FFTIPFFF FRTFpf, INSEC Online, FlP F77^^ I
CC;FT?pF FFFF FRTFpf, «TFF Pf, Tt Roo\3 |
(^FTT FTF) FTSTTFR # TTTFRTTt fFTFTfT TTfffd" TFT
dk^d,l TTFfT FT TFFTRT FFT RFT FT F^fT WI T
FTTTFt R*TfTT FfT fTT FRF RfT TFT TfTTFT
F^WI^'' RTTTif FRT fRT¥T fFTTf TTFff, TfTF
TSFTFT TfRTfT TTF RFTFT, FTRFF PfFT dTTfF
FTT TSFTFRFt ffTpR, FTTTrFFT Tpf FRfT FF
TfTTTfT TRf, FiPRRT FTpT ffRTf T RTtfld" FdT?R*T
ft TTFT Rfff ¥TTF TfT TpRfT RRT TFTFR 3tRt FTff
WH^°
Wft 41 J_^/WTk "TOSpgRI  FT.T.Tt.TT ft TTdTTTTTR
^p|" R*" Fff TTF FTFF? RTtF TSFTfT FFpfFT
TTTfT FdT "Tf%TF*T FTf TFWll %<]  FffFRFT TFTF fft
FT RTfffT FTTRf ^ T TFRff TtPfFFR FffFRTTt
"TTpRTT¥TTfT ffRTTt PffffT TTTF FdTFT  FfFTTFFT
RTF %WH  FffFRFT TPfffsr TTTf:  FFCFFR FffRff
WI T TTT:RTf fftfT ffT FTRt FFFFTT RTT TTff WTRI
FR FTRTrT TRf FTfT RT FRFF TTT "FTF TTFt
TSFT ^WK FRF FRf TTFTfT TFTF TTfT ff^TTT
TRrW ^ FffFRFT f%FFTTfF FTFRf T FRT TFWll
FffFR ffFTTT TfTT,  FRT T fTTFF tPfT Wll
dTTF TTFFTFRfr T^^TTTTT FFTF fRFR TTfT Wll ^
RTT fFRF TFffff fFF TfsRRf dTTTTfT FRFT TF3TI
TT FfdffT FRTFTT FFT FR TfWI  FT  iJ-H^vHI^
FTRff  FffTfT  fFF  TfdRFRfT  "FTF  FRTT  TF*T
FFTF fflfT I u
ft: FFC R*TT TTTR (T.F.RT.) fTf TSFTff T PtFTTT
WT TTRTTTfT TpfR F TFTTFffT FFRfTfT TTTfTRT
TFTTT TT TFTFFT TRF TfTf tRtFTT ffR^T FTRt
FC¥!Ff TdR TTfT Ftl TT TfdffT F^FT TFTRF
TTTTTfTfTR FFf^T oAlfrbF?*! TTffFf TF*T FTTWl''^
FFfftfT TFTF TT FfdffT TffTT ffT Tpff FFF
tf*T "Sf t Trfrr frtT tPrf? tfr ffT fttwi ^
C,,FF?pFr 7TTFFF FRTFpf, FFFFT- T Roo\3 |
^° -*\i^ 7TTFFF FRTFpf, ^FFF Pf, F Roo\3 |
%<] ff?Pf FFFF FRTFpf, F^fT^fF, TRf^f, 1 Tf R00[s I
%* FT^pTF FFFF FRTFpf, FF# *lT*df, RfTTFFT, TFpTF T
NO
"FFF, F ROO[3 |
%^ ^FFRF*T  "FlP  V  TT  Roo\3  W  TFFtT*t  fFFFFT  F$#
TT?FT*T Ft 7*tT*F%R FTRjJ | "Saptari, Siraha affected by Madhesi
Tiger Terai strike", ekantipur.com, 'i, F ROO^s |
,,V FF?pTF FFFF FRTFpf, T.F.F. *lT*df, TTFF, FF Roo\3 |
FFFFF  fT^T  FRtFFTFR7  TFFT  PT^F  FFlfTFTT  Tw  TTffF
PTffi
%ii- ff Pffft FTF*rCr fT ff FTTiF**T ffff iv fft
FTTFFSF ^T FFT FTFt *lT*df |FI  FF?pTF 7TTFFF FRTFpf,
*l6tTI^, ic; FF Roo\3 |
^ FF?pTF FFFF FRTFpf, PlFT*, *l6tTI^, FF Roo\3 |
 Rw*l ottw <mf
??
TTTRTf TSTTTF? FffFRFT ffTSff (TFFTFT TTdTF?, TRf
TTTFT T FOTTT) FRFT TTTT T FTFTF TT FfRffT
fTrfT FTfT PRFT TFWll ^ FTTFt TT FfdTff
FRfTfFFRTT ft FRf TFRTTp*" TFdf TT TFTt "FfTFFF
TRRT TFR TTfT "3TI ^
tj^T <NNI<0 *Hjj!*H fR "TTFffTf T TfTf TfFfRTTTf
TfffT FFT RfdTT T FpfffTft fTTSTTTTFRf FTfFT I
TfTf TfFTfffFR TfF TFFT TR d^^ F TTTfTFTT FT
TRRfT T5TFTR TTFff t TFTT FTFT T fFTR <HF*fd*
F^fFFR RTRRT TTFTF TTFT: pFTfR TF*T FT
FTTTWll FffFRFT FTFT TFT tRtfT TTTTTpT*" FTTTF
TTR TdFTdF TFlf7<fTTFFFff TFTTTTt TTFRT fTpR
"RfRT TFT TT *Pdd FTff fM\%% TfTf RTrffffT
FtTT T RFTtPT*" TFt TPfr FTf STTTRRRRT T TfTf
FFFTfT TTFT TTFT FFRT TFFT Wll <,°° TTTTTTTfT d
RT Roo\3 F FTfT TTTfff TTpf FTTTT FTF TFTF?
TFff fFffT TTF FiTFfT RTf ffTf TpRfT ffff I RTTF
RTTFFTTRRT F*F RdTTTT fffiff TFTftR*" FT ffT TFT
RTFTFsT FFFTF RfT, RTFt T TRF (FTtfTfT) FRTFR
TTTfT TTFT <rHIIT^*i TTffl'10'1 RdPt |F|t FT RFfff
TfFFTffT FFf TFTTF FF% T%=W; TTFT ?TFRfT FFT
TTTF FT "dfTFRFF FT t FR TdfffT FTTtl
FdTFRFT TfFFR T FRTTTFTT TFFT TRfFCt Roo^ ftt
C no
TTRTTpTff PffffRRT RTtfT TFf TFTFRF RTTRRRF
P<HM<T Fit t <HFHlRldl HIT^*i ffff I FT TTTfff TfTf
T^Tffft FRTFTTfT RFFf TTft TFTfT WtI ^
FT R Tt TfTf iNdlfd* FfdRFR RFfff "FTTfT TFF
FRTFR TRf RRT FTfT TRTRWll  F FFTTfT TfTf
Trfer tRf Tlrf t rfttPt*" Rrt ttf; Tfrfft fT fFF
RTFT TTfT t H^dHd*) TFT FRT FTfT ^F TTfT
W ffTR ffTTTTTFFFff TR TfffTT TfRRffRTfT TTFT
RrfTTR TffTT TR TdTR TFT TTFT FT TR*T T RTRff
TTTRTTfR FTff TTT TRFT TRd TTfT Wtl F*^f ^
fFT^f RTfTTR TTfT FTR FT RTfP FFf TSfRffT ffTFF
fFFTFRt FTfFFR ft*T TRF TTTFT TFT T
TFRTFffff ftf TpTff FFFTfT FfR TFt TFTfT ^ | ^
TfTf FTFTTRRT FF FFFT pRf ?FT*" TTFW — "T
Roo\3 F TTffTT TTfT SI rfPiM FFTTfT TtfTTFRfT
FFf%TTTt PfffffT TTFT RRf^ ^ FfFFT RfF Rffff
Tpffl TfTf RTTfsfFF TTTTfT F^FT FTTRff FF
TFTFRFt fFFfffff FRFFRFT TTFT TTTFT TF*T
Pfffl FtTRff TFTfT RTF fFF TTFfffT fTTFRTTt fFF
TTTTTTTt FFFTFT ffTTFT Tfff fft TTfT ffff I w
TTRT STTTFR FRF T "SFRRTRT TRFRTTd" ffT STFRRRRT
ffFff fTFT FTTTFT TFT fTFt FFRfl'10!< STTTFR
TTFTFTt fFF TFfFF F TTRd^fTT TTf RtFT TFT ffT
Prft,  f  TfTf  rrtfr  t  srFR^TfTff  ftsr
fd^rrffFfFRT TffffT FFFF fFF TRFfffTfT Fit t
TFTFfP TTTTfT ff TfW I ^
FRTF FTFR T tPfT fFFRffTF, FRFFRFT ffT
FFFFRf*" RftgTFR FR TfWll FFT RTT TTfT TTRTTTF
TFf iNdlfd?IF?*I TTlfT TfTf TFFTRT TFTTTTt TpTff
FTTFdTff  FTTFT  TTFFRTTt  Tf TTTpT  TTFf  Fftrf
''^FT^pF 7TTFFF FRTFpf, tTT FTt PFFRR, T-^F Roo\3 I
FtFTf  "Govt.,  Chure  Samaj  start  second  round  of  talks",
nepalnews.com, 1^3 Tf R00[3 I
%% 7*TrTt yRfii*i P*tffP f_fr — Tt..Tt. ^M, "dMiR*di*i
TFFTT", w3w, FtP ^^Tf^d, F. 1oc;-1o^ I
1100 FTfTrTFrfFp FcFft fff)T*f fftffT Tfftfff, '\%%,s;
FF?pTF FFFF FRTFRrf, ^TFF Pf, Tt Roo\3 I FFTFF*) PTfft
NO
FpFT  TTFTf  ^T  FTTFFT  Conspiracy Against Madhesh,  FlP
^pTf^d i  ffF^T f% f?ffft% wffttT PTti  ?ff*t  _i
FRR FFTF: "Royal regression and the future of democracy" T
"Madhesh: a colony of terror under monarchy of Nepal" FT FFF;rF*T
WZ FFFTFFT FRF*t PTt I
^ TrM fffPfft fftffT ft*fT ffT TRtPttT f^t, i ff
ROO\3 |
^ FFFp FF?PFT FFFF FRTFpf, F^fT FFTp* FFTFFF
*Ff*Ff, FTTFtTt", Tt Roo\3 \ RtrfFFFF FT5FFFT TTFF^ "Poor
turnout, hundreds arrested, one shot dead as municipal polls end", The
Kathmandu Post, S TTFFTT Roof, |  4<F|<FJ|*i FTF^TFp FT?pTF
NO
7TTFFF FRTFpf, pFFFFRT wf, FTFF, "FpFTFT- T Roo[s \  i^uf
FTFt Pff TF^t — ftT*t ^^fffff ftttrtfrT S-S+l FR
FF?*T FTTTRTF^T F^FT 7*F TlHI-Ti, f*FFT TTrTtFFTFR7 FF5FT
FtTF^FTf ftFTT ^t^T FFTFFF *1Tft Fp FFFF I
<)0? ft ttM tTFTT*Ff T 7*tT*F%R FTfT* FTeFFRFF FFfFFT
FR P^f, F FFt Fftrrr Ft FTFFFfT*t TFFTT*" FFFF F
FTT T^fjlF FT F%R FST Fp pFTT^fl FF?pTF FFFF
FRTFpf, ^-FF Roo\3 |
',ov ftffJTftT T_FRff?Pft 7ttfff frtfRT, ff# *iT*df, tT
Roo\3 I  FFTFT fRfFTFT FTF FTTT FTfT FpFFFtT Fp PTf
fffT ^l ft*t Pffft ft*fT 7*tf)tit fPftffftfT fftfftf
Tt  T^FFTi  FtTt  TRTTT  PTt I   P^FTFFTTtRTFFT  FTF^FTFp
FFFRTF FFFF FRTFpf, TFTFF FF# P^"FF*", TFTTF FFFFRR,
*l6tTI^, TRf^F T FF*FT, tT-FF Roo\3 |  FllPdd* FFFFp,
ttM T^T3rfT*F FFTT FfPT FF  FpT*T*t FFTR*t  F%wT
FTFTIT FF ROOR  ^ FFTTTIT FF*t F1TTFT Tf FF FFT fT^F
FfF*TT*t FPFT FFr#*t ^RFFTi FFfF "SfT FtT TT#T WFtFfT
PTtl  W$W Hym-i, dd^d Roo^ \
^°X ^TTFTF*T FTP, FpFTFT,  *1hT1 FFTF, TT tT T 3FF
FTFT, TFTFF F^F T FfTF FFT FTfT*" FFRR I  FTTTf 7TFTFF
FRTFpf, P^"FF*", *l6tTI^, Tt Roo\3 |
^^ FF?pF FFFF FRTFpf, P#tW, *l6tTI^, FF Roo\3 |  %F?
no "^
FTRFT FFTFFTFT*" p^FFFTFFFF ^FF FPFT TrFTFFRTTFFTfi
fPfT  FF*t  fft  TPftT^f,  )*ffT  *tftffff  f%r
(FTPF*FR*t FfT) W TT*t TtF FFF^FTi pFt I
 Rw*l ottw <mf
13
TFR TTPtR FTfT FTFifl TfTFRFffFff R*" Pt^fff*"
FWl:
FFFT*" RPRT TTFT FTfT FTFfTTRFT fFT
TTTfT TTRTTTffF?ff TTTRF FFT TTFT T TTF
TFRff TTFfffRF FFRff TTTfT TFT TTT TTRTTTF,
TTTdTfRTFRFT FT TRF? fP WI FT TFT ffT
RRT W FTF TTTF FFF FdTFFT R T#l
TTRlft TFTF TWl FT FTf I PfTTT fP PffRFT
TTT*" FTTt (FRf) FFFTTt FFFT TTFT RRf
RTFfPTffl^
FFf FF RF F4FF TIRTff TTRTTTF TTdTFRFt TFfff
FF -dTTFRF TTRfffft TRT TF*T "^ I ^ TFRff TTTfT F
TTTdTfFTR FFT FTff TfT TFF iNdlfd* FfFTFRFt
FtPrP FTTF TTTf TTfff% T#t TFTfT W RFF
PtfTT RTT, fFF TffTf*" Tf T PfFT fFF FFFTf
TFWll <m ^ FfdRFR ffT FTT ftff WI ^RtP tfTRT
FFFT? FfT FTTTF TTT FTTR TF*T FT FfWRI <n°
V. ^#3TF^PT
TSFTfT FFff? TffT Roo^ ftt RR31k<{lcrld<T TSFTFRff
TRTFTTt fW^ FTtfR RfT RTf FTft% R TFT TTTfT
ffff I TfTfF FFfT TfTf FRFFRFt TFT Ffff RTF
^W Fff I TTTT RcTTFRfT dfdfTfsTRT ffe Tft T
FTTfTfT-TSFT  FTT  T5ft I  FT-FT  TFTFT  T  FRt
N3 ~0
RRTffT fFTFT*" TdRffT Rf ffff fTTtl FTTRT FFT
FFTTF Ff ftff TTdfF? TTTtTrFTTffT FTTF FR TFI
FFFRff TfTf FTFRdft F iNdlfd* FTRfRfP SFT
fFRTTl'n'1 FR FTfT TRFFT T TIFTTFFT RTf*"
TTTFFT RFT TlfRTfT FRpT TffSTTRfT FTTF QiU-eR
Roo^ F TTTFf*" FF RTTfT ffTf Tftl'm TSTF
TTFF? T PrfTT TTdTfT TfTf FTTFFRTFjft FfTfRTTFT
FTSTFT FT TFFTF tP ffffFT TFTT TRFpTT RFTfTF
FFTTRRTTTI ^
ffFTf f?RfT RfTTFFTF fRfff, RFf fTFT TFTTTT TTdTff
FFTRTfT TTFT TTfT ffff I FTTFRT ^<H<H<rll£ Tfrfi FTT
TTfT ffff F RTf t FT FFFf WT FFRT TF*f
TSTFFRFt FFTRT TFTFFT TTFTTTTi TSFTTFRFT ffT
FfTFTT FTff -?fFF? TFTff TFT, F FFTTFRFT FTff
pF T TFRFt fTTTft FTTFT TIRTff RpTiFR f%fFT*f
fFT I TfTf ffffTf FTFT FFFTFT ttTTtf =i|IH* RfF
fTTRT Tpff FRt TTFtFTT TFff T FTFFT Ff
TfFfflw
FRpT TPrSTTffT TtfTTfr RfTif-ftTFCt Roo\s F R<\ Pf
TTTf ffTf Tf FTTTt ffRFTt I d^ RfTTF TfRRTTFTT
FTSTTTfT TTTTRFR RTTTFRlfR TTTRfT TFFR PfTfRR
FT | RTT fTFRTTfT ffT SFT Rff ffffPr fFTFFt TTFFRT
TfFTff FtTTfT ffTTTTFRfTR TTTrTTFfT fRFR Tff I
^FRfTT FFFF FRTFpf, d-9rPTF, TtWF, 1 FF Roo\3 |
<)oc; ^ttftf*t ftP fPf fffRf 1ldT*l \f ftffftT Ptf
f)7*"^7 Ft FFRF*T FFTF ffl  FT FpT T%F FFFFF FTrfpF
PlrTI
<,0,> FF ^%%o ^ RRrfFFTIT fFFFFT FFFFt FTF pFTfT PTt FT
FTTF Tft FF FFT F^Tt T F^ Pr Fp PtFF I  fF^T TFFFF7* Tf
FTRpT FpFTTt fF^T FfTF TtpF TFFFF7* Tf (T.F.F.) W\ TffT
?rrar Tt t t.f.f.*t fT P^f" P^t fRffff ^r*t fT ftf7^
^ I fepf7* PftfT P^f" P^t ffw PstsffT P^f trtf Tt t
ffPf P^f" P^t fPtt ftf^- w f ^FFFFFT fftft fT
7*TTT*FFTTt*T FTP P^F" P^T FFTf, P^F" P^T FpTT T 3FF
FTRtk P^FTFFTTt FFFRTF PTT TF^ I
^° ^TTFTF*T FTP, FF# P^T FFTF, stTf F% %^T, TF^tRF
ff- T fftP "Fpt fPP fT^f, f Rtffrff Fprrr ff^r- fP
FTF FFT*rCt FFR7^ I
^^ ^ FFF FFTF, "Tarai tinderbox", Nepali Times, 11  FFT? ROO% |
^^ FTTtf ff?Pf ft RTP,  ^tmwff whuffs zfew, FttT
^^Tf^d, F. i<-1o, ^-^ |
^? sffRffPftffT fft ^? Rftftt 3 -TfPftfffff yri
FFT  FTTF  TFt  °FFTFT WtW\ ^1  TFFFT RO\t  FFT  FFF  TR
tf-jTT  PfT  RfTff fftfTffff t  roy fft fffftTT*
NO NO
fPPP?f*t fffft ^TT^t fft 1 ^ fft "PPtf ^fRF" frtPf
FpFTpTTTT WPT^F I  FFTt FFFFR*t  FFFFF FFTpT PfPtF
iTFFpFFF^WFTpFFTTIT ^l4iRd if T dgcWIH*! F7rTT*t^ I
<m  FTRPFT  FFFF  FRTFpf,  FTFFfP*K*41  T  FrFrFT^IpR,
NO
FFFTFFF,  1^  FF  Roo[s \  TrrTtFFFFR*t  FFRFT TntTtfTFp
f^ffffT tTftfT ftjftft fT fffrT TRM fffttf PffTfftt
FFTFFF TfTFRT FFTFt ^FFJT*T Fp FT*t fTR f\ I FF *<l*i
T7trTtFFTFR7Fi sft TfTt ^1 FF?PFT FFFF FRTFpf, FTFTFTFT
7*TT*FpR, Tt-FF Roo\3 |
 Rw*l ottw <mf
m?tdw WT TffiwfH^W.  13$, <? ^Mlf ?oo(s
n
TTT FTF FTTfTFfT TFftFd TTTTff TF *lT*df
TTFfTF TFft FRR| Ro RRfRF FTTTT FTFff ffR^T
TTTTFF T dRffRFt TFT TffifR TTtTfFFRT TFRfftt "Tf
TffTT TFT T RTTFT, | fFCTT FTTTfT FRRFfF T FFTTF,
ft pRR ffTf FTTFT TFJT FTff I FTTfTFTT FFFFT
3iR^ihT* t Rrt tt ^trtftf fc i rtt rtt tTtf.
TTfT FTFfTRRfT TFT TTFRTFRTt FFTFFT RTTTTt I
"TfTf RfTFRTFTR Ff FT FTTTTTTfT TfFFFT "dFTTFT
TFRT FT, RfT FT FFf FFf T Ftff FFFTfFFT
FRpT TPrSTFT RTFR RTf FT TTTfT TFT TRRt FTF
TTFTTT FffFRT RFf FRTR Tiff fFRFT T FF*T TlfFT
TT TFTTTT fTdTff RTFR TTfT TTTfT FRTF FTT
FfpFf FT", TdRTTTt TpfRTTd" FTTFT tRtFFT R*"
TTTfff *ddlfd?l*l FRt fdLHufl ffff I m
TTT TFTffT FFT TTTF. FTFTTTfT TRTTR TT TRff I
TTSFT fffFRfFRff RFtF TFT FFTTTTfT TTfTT tT T
RTT*" ffttf TTfFTfT TTTTRF TT I TTfT FFRF
TTffTT Wf$ TTFF. T TFT FT Fff I R^ FdTFT
FTTTT TffsrTT Fff ff TFRFT FRT^TfffTFFT ffTf RTT
TRf FFT Fff I TTTTff fTTTTTFvfT TTTfT FFT?Tf,
3TFT ft#, t*", TT%T TTdTfT TFRT TfFTTTFR RF PffFT
T "FTTFRRT TTFf Roo^ ftf FTFTTFTTff FTTTTffFRFt
TTFFT ffFff TfTTTFFt flfRfT TTFT TT HdHId TRf |LJ |
ddlF?^ fFTf iNdlfd* ddlF<**l <HlPl* FfFTJ  TFdTTTt
rtT tft tttiT ttffr w^: tRf ttf*T ffst ff Fff
— TTTFTTRRT FF FTt, TFTFR TtRTt T TdtTTfT TTTT
Tftl  TTtRT TTR fF%FRFTT  TTFTT TRffT fWdfd
TdF FT,  RTffT TFTFff*RT  FTFTTTfT ffFTF Tff I
TRfftt RTTF FT FF Ptff — TFRFt TtfT FFFTTd 3°
FF Fit "Sffft TTRR T zoo RFTTTTftI m
TRF fTTf TFFTRT TTFR T RffRTT TpfR fftFT Ptff I
F Tsjt FftFT FT Ff TFT FFFRF FTTtl TfTf
FTFFTFT TTTRfT FRf Ptfjf FTTRFRFt TTftFT TTfT
fTff F FT FTTFF? Ft TFTTRR? RfF FTff pR F
TTTTff FfFRT TfRTff PRI ^ TTT Tff RFF TpTlfTR
FT,  TTTdFRFT  TTff  TFFT  FdT  TfTf  T Ft ffTf
^nFF?pR7FTFF3FFTpf, FFTFrif, ^iTRools |
m  FtRf*T ofPF*) TTFTFT ^FTF F^TF*Ft ^FI  FTFFFFf*F
firffrT R^ fft t ff# TftfrT Vo FT YR FFT FFFF WV
FpFTF FFFF?7 TTltTwT FfFTt TTF TTF^T I FFp FR-FTF FFT
dfd*i FF FFF*t TTTtFT? F^FT FF# *TT*FpR FFTTFfT T^FF
FF*tFTFF^I FF?pR7FTFFFRTFpf, FFTFrif, FFFFT, PFfFFTT
cfRii^F-FF Roo[3 |
<nlS FTTTfFFFF FRTFpf, FF#*tT*fPr, TtWFTTfPtF, Tt
ROO[3 |
FTTFTfT FTTRT FT TfTf I ^ TTTfT, TfTFT, TTFT T
fTFdFTTF "dTT fTFRFR FT| PrfFfTft FTFTRRTt fffff
RfF RTTdftt TTFTF FTFfTRRfTFF? FFTRTfFRTTpf
^Plj*| RFf TdF ffT FTI <,n
FRT FTFTTfftt TFTT FFFFt RfF FTT Fff I F ffftf
FTTFTF Tfg" tfFTfftt TTTT ffff I "TTFTdff FFFtT
pTRRT TTfT Ft, TftFf TTFT FTTf, TTR TfT¥IRfT pTRT
FRt ffff I ^° FfTdF FRfF TTFdTft TTTFFT FTfT fTTf
RRTTTRfT Ffff*" FTFT Ff RfF FTfftfT TFRT I
TdwIFdvfil RR fF ^41*li TWl :
TTrFTTfTTTt FTT FJFR FTTfTTTt fTF fTRT I
FT*" TFRTRT FF FTfT% "^ FT TRT T TfFT%
Rfr RF TfTFRf PRI STFTRFT FffFFT FRTft
TFfd*lvlF?FI "SffFF TTfTtl FfFFT TT
FRffTTt FTff TfdTftt TTTFfT TTfT FTFT tT F
FFfFTff FRTFF FRR TfT FTRTTT TFF
FTTT TT T FfdR Ptff T T FRT 11 ^
ffTSTRT TFTtTF fT TTdTfT *lT*d?F?*l t^Tft — FT
TTFFT TfTTTTFRfr% TfT T RTTT TF R.T.T.Tt.TT ft
TTdfT fffTTTFRFTfT RTTF TFf fPrff ffffF "ftl
TSFTFRfT TPrtFr%ftt TRTTt "RTpR ffFfTTTd" FdTFRTTt
FTT TTt%Ffrd" Ft ff*tJ*l fTft I RTTT Tff FFT ffTf
TffFTFRfT TTFF TTTtTFF,  ffFff FFFt ffT fTTRT
C-s NO N3
R*F RIFTTffffT TTfTTTFRTTf TTTT fFT I ^^
^CFF?pR7FTFFFRTFpf, FTTTF, FF5 TFrFFFpP (Tt.FFRF.),
FF*F R% T Roo\3 |  AfR.FF.  FTFT F¥TTFRTt Tp FFFTFTF
FTpRTTF FTF*"  Tt*T Pf I  FTTFFT  FF^-pFF Fp  FFTTF
_dlH*l  PFI  FRTFT 3FTFFTFT FRTTFt  FFF  Ft*T  Pf  T
ftff*tftPf^ftfP ^tfttfPfi
<m ^TTFTF*T FTP FF-Td*l(lF<?T TRf^F F^RF. TTFF T TFFT
FFFFT FFTf*f TFTTF *TFpTFTIT TfeFTR Tp I pFfFFT, TRf^F,
?FTFT, FFF, FFT T FFTTf FF-^ITfT FFTFF TpTFFT F=^*T
FFTFFTcTTF^FfI- FTFFRTtl FF*TTFR*t FFRFT ^%rT FFFFTF
FTF^FTnFTFpRF7FrRTTFFFTpFF\*TpF, F FTTFTFTT FFFFF
FrT*TFPPpFp*T ftttfffT7*1fT*ft"^T*tPfi +isP^ffff
FRTFpf, FFFFT, RRFFFT,^«. Tt Roo\3 | F^fPTTFR "IFJ Outraged
Over Violene Against Journalists During Demonstrations in Nepal", ^O
^TFFT ROO^s X "Journalists Attacked and Work Destroyed in Nepal",
^ £ pFFft ^ o o is, ^C^FFFFT TrTRFT FFT FFtPfsDTfPfPI
^°FT?pR7FTTFFRTFpf, FFTFT^, ^ItT^ooIs |
^^FF^RR7FTFFFRTFpf, FFTF^FTT, FF^ools |
^ FcFft fTTftfT *tT*fPr fft ffTPtftit FFFFT FTF FFRf
%T) ftftft fP^ffftT* ffTPtftit fff fffftP fRftPft fP
Ftl  FF FFFt FT, "FFTFTFFtTf^ FFFFT*" PPf FT*TpFf I
TTrTTFFFFTTFF ffTPfftP fftfttit f Fft sffTTTf TPtf I " —
nO^J no no
FTTTf FFFF FRTFpf, FTFMl4)*l P^FFFTF 7*Ff*FpR, FFf,  ?
NO
FF^ools I
 Rw*l ottw <mf
m?tdw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°&
IK
FTFTFT RTT Rpfftf T RTT TFt "fff "RT fffff RFT
TTfTRTt FFTTT FRff I Ff TTdTfT TfTf FTFFRFT TRT
TTTFRTTt FFFT FTFF TTfT ffff T TFftfff TfRFR
ffHF ffT TfTf FRFFFTRT TTff Ff FFf I FTTfT TTdT
FiFFT TfTf fTTSFFT "TlfRTTTSTfT TFTTfT RfF fffff
T RTT FTF TdTFRTTt RTTTRR Fff, Wf$ TFTTF. T
TFFTRT pTRRF FTF FFTF*TTFRTTt tFff FTff TpTFR
TFTTTTt Pft I FFfFfT TfffTT TTRtffRFF? FTTfTFTTt
FFdT ffT TTFF "Rfft RTtF FFFT FTfT FsF TfTf ffT
fFT I ^ RT FffFR TTfT ffT ffftSTfT FT TT Fff T
fTFF FFC Ft TfT f%TR RT TTT TTT Ff TRFTRfT
ddlF? iNdlfd* TTTFRfT "#Tf Ff TtT| TTTTTTfTFFT
TfTf RTTffffT TTTT TF R.T.T.Tt.TTt TfTSTtfT RfF
Pr t TfTfT 3Tk«l<rid<rii^ ttrtffT ft ftr*t tff
FfTfTFFRT FTFfT TT FffFRFt FTf TcTtl TfTf
FTFTRRfTTFRfTT Fff FR FdTFRTlt tsnfdFF TFR
RFf TITrTrFFFT TFFFTTt TTTF "ftl Ffft ^W TTff
Tff FTFTTffTTFR "ftPF+Hli" FTTT T TSFTFRfT
FFRfsRf tT FffFRTFT tfR*" TffffT RFTfT R*"
FTtfTFFRFt Ptff I ™
R*" FTTFt fffff FTTRTW TSTFRrTT TTTFTTfT 3d
RRTTF dfTfTRTFTT TTtRr FTtSTRRT FTFTTffTT
FTFFRTlt TFTtF TTFT fTRFRRff Ft ffffTRRT TTt*T
fTd FTFT TTfT TT I FRT RTT FTtfRRT TfTf RFTTfPt
FRFFTTfT FFCtTi ^ R TRtTTF FiFFT TpFTTTf
Fff -dftTf TRf FTt I ^ F RfTTFTfT TtRt TTTTff
N3 cn ^
Ff TTTFTtT^I TTTRFTT TFT TRrTfT FTFTRRfTTFRff
TTTFTTfT FTTFFT TTfffFT TTT FffFRff FTRt
FTFfTTRffR fttTFTlfr TTg" FTFffT RFTFTfT FTRT
TFTFT I TTTFTTfT TRFff R*T^jtT TF FTTffT TF*T T
RFRf TSFRFRFT TFTTTTt TffffTfT RTF TFFR dft*l
TT ft TSFTFRfT TFTT TTT Pfff Ff fTfTF dtJHf^
TTTFTTfT ffFTt TdF FTtfR TTfT R*" FFTW ffTf
TRfff  Tf  T  ftfTRTfT  TfftfRTF  TSFTFRFt
^ FTRPFT FFFF FRFTpf, T*T FFFR7, RFITFFT T F51PTF Tt
^oois |
^VFT^RrTTTFFFRTfM, TFFR, FF# TTpF FfrF TFrf, *l6*Tlif
NO ' NO V ' ^ NO '
^ F ^ools |  TTTFtFFTFR7 FFTFFT R FtTt FFFT FRFF TFFT
^6IH*i T PF*" FTP F^TT TFF ^|i|IH*i FTFt Fl<*<?\\£ FFTt dddl*l
tfftfPRtPtf^fi
^X Tt FTFtFF*) FFFTF The Rising Nepal W 1 PffTT ^ools FT
FFrPFrFF*fPTti
^ ffDTtff ^*i*i ff=f 6I*<T tP*tPfi 3FFfftftitfff
O NO »
(fftftPf*) 7*twT^ffft7*t*TtfittT*ttPFtffP-Pfi
FTFFTt F*ft TlfRFFR TlfRTffF FRFT RF TTT ^3
TTT TTTTflfRfRTfT FfTTRT FFd" FRFFRTlt PffffRRT
TTffFt FFRfsFT TTRT TF FdTFRTTt TTRfTf fTfTTRT
TFTT FT TTF Tf I
TTTRff TTTSFTdTffft TT TtfTTfT TfTFT Fff I FiFFT
STFTRt RTF FTfFTFT F? Tfftr TfT FT fffff TTFT
TFFTRT TFTFT Fft I Ft FRfff TTFt tTtRFR ffT Tf^
FTff — TFFTfftt TFRTRT, FRTFT TTFT fFFTFT
RpRFFFF FFTTFf T "FFTTfT FFFFfFF ^IdfTd Ff
rtPt*" FTTTfT TdRI TfTFdT R.T.T.Tt. (^TFF RTF)
"TRFFT TTTf Ff Fff Fff, F Rff#T ftft TpTff TF*T
TtTf FRFT Ft FRfftf FTTT TRfffF Fff I TFFF fPf
TRTdTT Ff FTTtl FTTTT TFFFTTt FT ffft T
TffFdFRTlt ^f?fffT ffFR? RRF fTTTFTFT FTFRTlt "FTR
TFF Tff I FTSTTTfT TTtfRRT pTTT Fff I RlfT*" TTFT
TfFTiT 3fLd^llil JilF?5!^ Hp^d Hi+Hil TF*T "^ I RFRt
TTFTTTR TfFdTTW Fft TdR Tpff I RTF ffT
-FTTFTfT rPrfrT FFR pTff T TFT TTf ffT RTTF
PR, FT TFT TTfT FFTTFf t FdTRSTTTfT FfffT Tiftt
PTF. I ^c R.T.T.Tt. (RFT t%) TT fft TTff FTR I <m
TFFTRRt TFT FTt TFFt RFTR*" TFFfFTR TTtflfFi
FFFT FFTRT FFTF. I TFFff TTRfT FT TfFTi TTT
Fft TT ffT TSFTFT "TFFTffT FTFT FTTTd: fFT
FTTFTTt FT TFR ft Tf T TTFfT FTT TTff I TfTf
"TfRRT TfFT FTT TTfT -dTTT TR TTFTFT FF
FFTRT TTFT F |F|t FT FT:RTt TfTFFFR
FfFFFRfr TfTf FTFTRRff TFTFRfff TTFT FdR T
TfTfF TF TRFFTfR*" FRfTfsRf FffFRFt ffT FW TTT
TFFt Fff FF fFT | RTRFR FFTfT TFTFRft FRRFFR
fFRTTFRfT TTT Tf I TFFTRT FFT: RTTRf TF*T RFT
Tf  Tff  "fSTTtR*"  TTTFRTTt  FT  Ff  TRffTFT  TTTF
^•3 FF FTFlFFFT FfFFT The Rising Nepal W S PffTT ^ools FT
F*TpFrFF*tPTtl
^ tiP^mRi^ R\t tt ^oois ft ftDf ftf wwt I ff*) ymn\
FFpF FFFTF*T ^FTFTF)-F )%FTF Tnf) T FFTFFRfF FFpPF TfIf
ffT to tft ffft ff ftttftftftPfff tfffftf FTT*", tPf
FFFFFT PFTFFF FFfTFT W$W^ TT T RFR PFFT FFFTF*T
NO NO NO
^ftftfTf yf<<\ effwMi Pf I
^% Fyidtl^'il*! FTFfFFT% dddlP'l* FTtFpFTtFf fTFFFPf "T
FfT RFTTT*t Tftft f\t FTfrf TT# fP FTF F\*t PTt, FT TTfPT
FFRFTFT*F%?FFFp ^TFTFt FWR I ^TTFTf%F^F,"FT*FT
FFt FFFT*t FFFF PFT FT ^TtF fTTf fT FFTF) TFFTTftT FTT
TreTtl FF*iT*df Pf?-f5T(4|R(41 ^(^itfl^i *ttfTfffttPf|"
FF^pRTTTFFSTRTFpf, F^ools |
 Rw*l ottw <mf
m?tdw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°&
1$
"ftl ^° TfTf TTfTTfT fffTF frfFTfT SFT ffT RiPfff
T TFFFTPfT TTTTFF? fPf TfffTR FTI FfrfT TTdTFRFT
RTFTRT TFfT TfTfTRT FRftPTR FTfT pRI FFf
TTffTfsTFR TfdRFRT TTFFTTt Fffsr*" -RffR TFT
TTfT TTTf TTTFT ffT RfRT TfTf fd^TTfffTFRT TFT
FFR TF*T TRTrffffT FRFFR T TTFFSTTFR FTTTF
FTfT FT TFTFTl'1^ sftRF TTdFTftFTTT TfTf
FTFTTTfT TfT TfTRT ffTf tT I Tt TFFTRT "FFTF.
RTRFRFF TRTFTfT F RfTTTfT TTTTFTfTf FTRR
FTTFT TFRff TFFT FTfT FffFRFt PpSTTT ffff I ^
ffTf FTFTTTfT TTTRFTT FFTpfR TTTFT fPf Ptffl
TFRff iNdlfd* RF TTFTR*" TTFFRT pTTfTT FTTRf
T TfTTTTF TTTdFRFT TTTfT TTTf T RFRtfTF ^ TFR
Ff frfTiftt RTRT TTT ^ TklHlR*l ftRTt
TTRdfRTFRT TFTt ffTfrt FTTTpT tfff pR fT FFf
fTSTTTRFFT TfTf FFffTfT FTRT TFTFR*" Rft FRR
fFTff fFT I FFT TFRff -TfTTRfT TFFdftt TTFFT
Tfl ^v fTSTTTTFfT RFf TFRFvff fT TFRT TTTFR-
FRTTt TTTT F PfTF ft TTff TfTf fffFTTFRFiT ft
F TTT FffT TRTFWI ^
FTTfTfT T fFCFffffT TRTT fRRTR Tst Tff T R d FFT
FTF FRRt TRTT fFFF RfF TpTT Tff, Rpf#T
TTTTTTFftt TfTf TT%T TffR Ttrfff FTRt RRTF TTTRff
TTTTRF Tift FRT T TTTRRT TTTTRF Fff I TTTRTf
TTfFTTFRfT FTfT TflRfT TR FTRTfT FTRT TTTTfT
fTff T RT TFfff tftf TffTfT FFTRFTt RfTTR*T
fTff I ^ TRF FT ffT ff% TTTRTf TTFFT FRTFFRT
TTTTFRTRT  TFFT  TTTTTTFFRFTT  TTFTT  tT  T  R^
RFTFTT* FTF, FJFT "Citizens' Movement for Democracy and
Peace", FTTfT FFFFFF FFFFTF^Tt Tf PfP, R^ FFFT ^ools,
http://insn.org/?p=4141.
FTTFF FFF, "The Madhesi Movement in Nepal is Lonely",
American Chronicle, 1 ^ FTF ^OOls |
^FF^pRTTTFFFRFFFf, FFTFrif, FFFT-PffTT ^ools |
1* * FTRPFT FFFF FRFTpf, fT# FFFFFpR, PTTFFT T TRTR, Tt
^oois |
^V FTTFF FF FRTFpf, TTFpT T FTFT, FF ^ools | RTTFptFT
PFFT* FpT F# 79tT FTt*T TFTTF FFT.FF. TTFFFRTTi PffT
SFFFpfriT "FTFFTFF Fp FF*t TT?tTt TfT' *T FFFF f\ I FFTtF
ffft ftTPf fRRt RffT ttfttit PTt ftfifT ftTFff f\ fP
FfTPtF*T%TFtTFFFFFTFFTTtft*fPf fttrf^i
^ FF?pTF FFFF FRFTpf, FTFp*" FFTF*T *lT*df, FF*FT, T
no ' ' no  '
^oolsl ?FFT FFFFF FFFFFt FFF F\*t Tf%^ T FFf)- FFFR7
ffftitfPffPfr fPff I
"Findings of OHCHR-Nepal's Investigations into the 21 March
killings in Gaur and Surrounding Villages". FFF TF FIFFFpFFT
\?=FTFF*T *TFpTF, FTF ^OOls, nepal.ohchr.org/en/resources/
Documents/English/reports/IR/Year2007/ Gaur.pdf.
FTTfT FRT "ftl ffT RF TpTRTTt TTFfFTW TfTf
Tfftt T FtTRT TFR FRFTFRTTt FFF-TTFTfT FT FFf
TTfTFF*fT*FfF?fT <rHllti*l fFTl'1?ls TfF TFTffT
FFfFTTFTR TR FRTfdff TTFFF RFTfT Ff FFfff
"RTpR TTFTfT RTRT Ff TfftfT, RIFTTFff FTTTFT FFT
Tfftt T FTTTT RFTFT fFT FRTTRfT FTTTTT Tiff
fFTI RT fFRFRT ftff fFFT "FffTT TTRRfT Pfff I TT
fTFRF Rkfff TTFT ffT TF*T FR FTWI fFRFt TTTRT
TTTFT T TTFfFRfT TFRT -dRT TF*T "Sfi RTTT RFTfT
TTfTTFRTTTt TRTRTR TTfTF TTFlPtR FTTT FffFRt
TTfRt TTTTff FRf FTTT TRf TT FdRFTt TTTTfT RTF
TFT TTT ^ TT TTTFFT TfTf RTrffffT TTTRfT
tsnfdFTTRT Tfd RTTf T FTTfTFTTt TTtF TfT FffdT
TTFF "Rfft fRTTT Ff FTTrpT Fff I
^^FFT*IKTll*i F-d^Pf, ekantipur.com, ^FlT^OOls |
^^FftpRTFTFFFRFTTf, TfFTFFT, FFTTnft.Tt ^ools |
 Rw*l ottw <mf
m?tdw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
lis
X. ^?TH MlVjW
TSfRR^ffftt FTft F#SFFTW ffT FTTRT fftTFFF FFRT
aiHHpi 4ftn<T dil^*l HWrldl TF dil^*l FFT PlwIWI
TSTFTTt t TFT fFRT TfffTif fTfF TTFf RRT FT
N3 no no
TTTF ftp FTFTRTTfTTtl ^ RFRTF TfTFT TF T^fffR
TTSTTf FTTTfT FTfff RTtftt TTTT FTTR RfF T%ftt
F5" I ^v° FFF RF RFfPT*" TFt TpfT TtrffT TTTF
RTdf FT TTfTFT TTTT FRFTlt TTRffff*" TTTfTTRT RTFT
NO C~N ON
-g)FT t FF FTfT t^rftt I TTT RTtftt iNdlfd* TpFR
TTTRTf fffff TF FFTFT, TTtTtTF TF TfTf ffTTT>f*T
ffFR, FTTif TTfTFRF RFTTpT*" Rft Tf?R TfrpTT
FTFff Ft FFTT TF TTRTffR*" FRft TtTdf FTTtl
TT TFFTRRT Rff "Tf?R RF RFRFT TTrP" RTft I Ff
FrlS!li*| Hldli?^ dW*l Rpf FFf RSTF FdFFTTt TfrffTR
FTFR TFFff FR TfRWTf I FfTf TTTFffT TTffT
FffFFT TTFT T%fttT TF FffFTFT t RTf*" TpFff
-RTFTfFSri TfTf TFTTTTt TTFTRTff FT FRFRf I RFTT
TFtT FiFFT Tff Rfffftf FFT Tii TTT FTR, TTRfT
TRTTR TRRRRfT FRFR TF RpR TTTRT ffT TTpTFFR
TfRf I tft FRTFFFTTW TTTT FFC¥!FT*" TTRFT ^ ftf
TfT TF RTTTT Rff TTRffT RFJTTtT TF*T ^ I FTTfTFff
FTRt FFTFT TTTFT TTfT WT FT R.R.T.tf.FT ft FRF
no N3 '   -N N3 no C-n
tPffj wii RsrTf Ptr^t tftI" f rTT rf srrrt fsttRr
iNdlfd*) TRRTF TpFff TTTiFFt "^ T TfRfffRfT FTFR
Fff FTfRTfT -#3ffF Wll
t%srcr^t m\ fttrT ft: TrtF Pt%tt ttft*T ^ i ft
TSFTFRfT fTTFF FFTTT T ffffSFTt FRT TR FTfftt
TTTF PlT, TTdTFRTTTt fftfT F FdTFT T FT FFTt Fft
<m FT FTFFT fT*T Pf%R FTTTf FFfT TF?, FFT, FTFT,
RTnF, FFf, Ff*"T7*TTTnft*TFRTFpfFRWFFTpF^,^-FT^°°^ I
FFTtPtf FFT fPtf FTtFT fT FRTFpf PFTRI FRTFpf pFFRFT
FF TFTPt* FTTf FFT 3FF FfTFFF FPRtpFR, FFT FFFFR
FT*TT FFT WM FfT*T%R, FFFFTFR FTFFFpFFT TfTF FFT
FTFp*" FFTFFF *TT*FpR, FTR FFT FpTT FFFFFpR, °FFFT, T^
FPFFFTTtFFTSFFFTpFFRR tT*T WH
^V°FT?pRTFT*t3FFFpf, F-FF^ools | iflcKI^I H*lr*T* "FFF
NO ' CN CN *
TnFttfT fff ffft fTfT ^ I ff to FftTt tfTIP*" fff?R
FFT TTFFFFT Fpf FFFFFpR FFFp T FFtTt TFFTT* FlpFTT FFT
FTfT*" TtTFRfF tTF^FF T*T F*FTF TFTF Tt F§5R T 3FF *ft Fp
y*K*i  TfTFTT W FFT TFTT T |T^  FTt  TF^FI  FT %F?
Tff*ftT fT ftTPf- T fffT PTt |T C3fffT fttftt t sff
FFFTTT  Fp)  FFTTFF T FtT FTFTpF  fTT*" FF^FRFp Fp
TPftt^fi "fPttf f^ft ttfPfff^PftftffttRfff?ftfT
F7*TT*tF^t*F FFFFFtTtT TFt TR37 FTFt FF^", 4k<M=IKi) FT
FFT TfF*TfT| FF^pRTTTftFftFfcT.TkF^Fft^ools |
TTTT FFfFRTfT RTRFFT TT TTT TTT Fif I FffFRFt F
dk^t *ft FTfFfT TTdTT FTTfTFTFT TTFT TTFT
FTFTRRTt fFT fFT, F Rff TT FTFTTfftt "TRRFT
FFTT TT: FFC RfRT TTTR RRT ffTTf FfdR TfF Ff
ftfl TF# FTfT R*" RF "TpFFTTTTt FiFFT TRTT
"TFff RTfF TRFRft, F RTTif TrRRfT Tftt TSFTFRTTt
Rft ffTTTfT FRF T ^TfdTfT RfFTTT TFifT Rftftt
TFTTFT? Fit "Sf TT FTTRW I RRT TfTfff FTTRFF
TFFTfftt FFT "dTT TT ffT FTTRWI ^ TSFFFRFT f^T
RF RfTTR FRFR RTfRff fFTTFR FTTRT FTFT T
_oAMRT FTTT TTT TTFTfT TRITfT F? TFTRTf ffft
fRRT Wll W
<H\-*W<*> "F#srfitl TFFTRT ftp TTpFT Tft T fFfFT*"
FdF R%T ftp TdTT FT Tft FFFTRTTTTt dFf Fff "^ FtT
TFT fFF TF*T "^ I ftRTt +l|RFTi^ iiPsild^l*) FTTR
FPT TT FFWl ^ IP^" "sf^r t FT FTF fT TfftfT
ff SIFT "3TI FffFRFt ffTTTF "dTT FdTF? t FTTR FR fftf
FFFRtl RP" Fff F^FTT fft TfTf TTRlftt FRTfTf Ff
FfftRT RRt TfTRfT fft F? TFTwT I Tit TTRfffR*"
FTfT TfTfF? R3dT TfT TFFTRT RRT "^ Fff "dRFWll
R*" RF TfTf TTfFT? FWl "tt R FTFTRTfT TRTTR
TRf Fl  FTff TRRt FRFTW ffRffff "^ T Rft Tptff
WRtdT'i FffFFT ^frff ttTttff FFTrrt ttt*T TriffF
FTTFTTt TT TTFFT I "^^
FFFRFfT TFTRT TTFR TtRr*T "^W sTfT TRRfT T
TFFRT fft FffFRFt TFTT TfttT "^ TT TSFTFRTTt
TTFtftt -^ I w ftRTt TfTfFR FT FTFTRTTTt TFTFTf*"
Rf fff TTFFdR, FffT ftF TiFRTf TSFTFRTTR ftTf
*il*ldl+ll RTtF TTTtfTRTfT% TFTFT Tt TFTfT FT ffT
TFiFR FffT RTt W^FrT FT TRFJWll TfiTRff
dMlR* TTTRfT R*" RF TTfTTTfT fT, "TF^FRt TFt
TJTffPTR TfRRTFTTFf TFTFT tfff FH  RTfTRf FTfffT
<1V'1 Tt -ftFRRF FFTF Ptf |R "Govt, declares Bista martyr",
nepalnews.com, ^1 F^OOls | +I=;P<H FFFF F-cTFpf, FF# *lT*df,
PFTFFT, TfPtF, FFF, TRTR, FFFFFF T *l6tlliT, Tt-RF
^ools |
^ ^liP^H mm F-d^Pf, *Kyidl tllP*, 41<ikd, 1 FF^ools |
^^ FTRPFT FFFF FRTFpf, 3FFF FFF FRF), pFTFFT, Rt T
^oois |
W FF?pTF 7rFTFF FRFFFf, TRF FTRt*", TfPtF, ? FF ^ools |
TTFR Tt."*". FFT*t "Playing with matches", Nepali Times, ^ FF
^ools |  FF?pR7FTFF FRTFpf, TFPTFTFF*FT, F-FF ^ools |
TFtTtF¥ FFTt TfttT F^Tt RTFT FFRFTT pFTTF^ TFTT FTFFF
^Fl FF FFFFFFT*F^F,"^4lF<?+i FF^-FF*^FFTF FFTFpPt
ff^ttttfftfft^tffofffffT^i fffTf^Tfiff^ FFf
FFFT FF^FT tt^FRTFtT 7*iTfT*t TFFT ^FFFF tRt T%rTfF
FTTFTFT I FTTFF*tFTTtTrT^I"
 Rw*l ottw <mf
m?tdw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
is
FFf fFT%FRTTt FffFRFT FTTFRT t FdTFT fFTFT Rft
RFdT FFT FflfFf TTTf TTTRT TTTfdRffW Ff TfTfT
PtfTF? TiRtJ*I FTffT dTlF<ftl FlTlHI^ HPHfl' oil^Fli Ff
FTRWTfl"'w TTTRfT FTTiFT FCRTTTT RTdf RTTT
RJdT TFF TTTF. TT TTT FTF R*FdT ^ fT
TSfdTRtftt Fftf FTt FT |F fft TFFTRT RpT T#ftt FT
FffFRFT TTT TT "fR TT FRfftt ffTR "^ I 1"
^w +K<m^*l witi tttt *Rsn$yfd*l ttft ftf
RTF TffTR TF*T "Sfi FT T RTT Pfli*IF?<rTd TTTT
TTTTfFfsrfT Tf% fTRRWl T TFTt Tit FTTT TFRT
FTTW FTdTTTFt TpRT Fffff RTF pFWll FfRTf
TSFTFR R.T.T.Tt.TT ft TdFTTlt iNdlfd* RfF pFWl
Ft TR TTTT FRFTt TTFft TTFFT RfF TfWll W
FdFTFTffTf dMlR* FRTRff R*" FT FTTFR? FWl "R
pTTRT PpSTTT Rfft I F FTFR fftf FRf RFWl FT FTt
TTFW FfTFRFf "dTT TpTff TF*T "^ I FTTFR FTTpR*T
FT FTTRT FTFTRRTt TpR FFTFTRf I 'Aw FTtfTfT
ffR^T FFR TFTfT RTRTRiTTTt TttfTRT TTTT FRFFR5TTR
ft FfRT TfTTTRF fTRT TRWll "RFTT Ft Tf
FTFFRT TFT FR T fTRT FRF FFTF TTTrRTFft?
"FRTF' fT TTdT FFTpTTfT FT ffT FdTRWll W
Tf TTTT FRFFRFT FFSfRTT tfRTR TTfT TTTFT FTTFR
fFTTTR? WTt TfT FTTRWI "^ PfTFfT TSFTFR ft
"dRWl Ft TTTT Fffff tFTFTTt TTT ffFT T FTTfTTt
TTTFTTWI RFT TSTFFT FRRT Ft TfTrWI RTFR
TTffT FRT Ff FTTTfFT FWI Ffft "TF FFf TFTFR F"
TRi FffFRffR TTFdf TTTTR ftf FFTWll n° TfTTt
FTRTTfT "FTR fffftR?FR ffT TTTT FRFFRSfPT
FffFRttt ffT FFTdFTfT fTf%R TTF TF*T TffffWll ^
^V^FF?pR7FTFFFRTFpf, 1 FFROols |
m FTTFF FTFF FRFTpf, FFTt FFFfT*F FFTFFp FTdRjT
T%R, TFpTFTFFF, Tt-RF, ^ools |
n3 ftTff ffff frttRT, tt-ff ^oois i ffftPf* ffT fPf
Tht* I  FFTTfT*" f*TTT*FFT TFT  T FTTT FFTRTFT TFFTf*7
<nRi*i*i *41yRl tfrf ^ l ft7*3FFTtTPf frit TfrFttfrT fT
ffff7ffffT*"ft^PtffTftPffr TTR^F I
^VCFF?pR7FTFFFRTFRrf, ^F^ools |
<m ff?PtfffTf frtfRT, Pttfft, ff*ft, tfPtf t Tfftfr,
NO ' ' NO   ' '
F-FF  ^ools |  F<TFT  FFFTT  TFTFR  FFFFRR  T  FfFFTFFF
FTFF^FFR7 FtTT^FF*TF^TFTTFTFT*T TFTFiFFp TTFT FFF*t
FFTT^F I FT FFT P#TT* F^F, "Fp FTRrPtFRT FpFF*t FTFT
c;? FFT FTFF T FTF FFT F^fT FTT^F FT sft FTt FFrFFT tT<FF*T
FTP 3FF ^*TjT FFT mT*i FTTt TfTFT TFFFT W wTt ^FtTFTF
FFFTTF*t^l"
n° FTTFF FFFF FRFTpf, FFFFFF FTtft*T FFTFT, FTTFrif T
NO *N
ildPiNft^oois I
n^FF?pRTTTFFFRFFFf, FFFFT TFT, FF*FT, FFpRools |
TfTfRFT FffTf TTdTFT TTffft TRRFT WT, F
RTRTRfT-dTT ftf TfrRt FTfT ^ I
>j|M*I <M^(d | TTt*f FTFt FRT ffT T& FFTTRfT
fTff iNdlfT*! RFT 3Tf t TffT FJ" I ftRTt TTRRtfRFFR
T FfT¥I*FR RFfff FFFT FRfT TfRtffTF "dTT TPrfT
TfftiW Fff FTWll TT7FTTR*T TTRdTfRF ffT RTfff
FTFRT RFdT fRTTF TFT Tfftrftftt "Sfi F fFTR FRT
tfR^T TTPt FW TTFTRT FFRTt TIf# Rkfff TRTFFRTlt
FTFTfT "^ I RFFTTfT TTtPt T.T.T.Tt., FRT, R.T.T.Tt.
(TtTf) TlfT FfdRF TTFf RfTFRFf TFF F/Tft trfTFfFR
TRTTT RTRfT TTptTFRF FFRiR "^ I FdTFR TFFTRTfTd
^ fRfffR ff^WH RRT, RFT fFFFt RfTFRT TF*T
R.R.T.Tt.F ffftR T FcFTFRFt TTTT FJ" I TfTf
FTTfsTFF TTTTff R*" RF *lT*df FWl "SRRT FRff
RfrfTR TTfTFFR FRf TFTT Fift I FFRFRfT TFRT T^f
FTfT FRFf tFTF FffFRFt ttTFTT FR RIFpT*" FT
Fl"n^ FRTFTfR*" TftfRffTRfT TFTT TFRT FT FTff
TR RTRfT TTfTFFvfr t FR fft FT FFf Ft ftf TTTfd"
37TTFFR FFfR Ff Rft Fi TT^IFFRFt "Sfi HldTTfd*)
f%RTTt RTRffRfT f%Tft TRT TfW I "n?
fS)  WnFI: ^P«r|i|) "vK^JW^lim
TT TFFTRRT TTRfffR*" rT, dMlR* FRTR TF FTftfftr
TTFTfT SFT TfTf TTTFFRfdT f%Rt I  FTtfTFTRTTTR
NO NO
TTFTfT TfdTFRFT TTTfT FTFTRRfffffT FRf RFTT
TTTRF? FT Tft RFlfftt RFTTTiT Tf*ftf fTT "RTpR
TfTRFTt T€f TFTTf fft tf RFdT 3TFF ffT fTff I
RTfT TTdT TTR FTT % -dft ftf FFf FTTT FT RfRfT
RTF TT TfTfRTW FWfTTFff TpTrft TFTI ftTTiFTT*T
FftT FFffftf r|rT TftfrfRTTt TRT fft T TfTf
RT^fFTt FdFff TT ftff I F, TSrFFFT FTflFftfT*"
TTRT FRTSTFT TRff TTTpT TTR ^W TRFTFT RFTfT FTRT
-RTTFT ftp FTFTRRTt Sift FiTT I nv Hdldli*! FF,
FFffftT FffT TF TfT T TTFf TpfTftf TfTiffFd
FiFFTTt fftRFT Ff TF ^IdfyfT FT TFTTf FT FST
TTTf, FffT fRfffT TfjfdF ftf fft FTTFT m^ I
TfTf TfFTTfT TTRfffR R*" RFRfRfTT FTfT FT Hldl*l
RfTFRfT fft FffT FffFRfr Tfg" TF"T ffTTfT WTR TF
n^FT^RR7FTFFFRTFpf, PTTFFT, ^i<TT^ools |
^ FF?pTF FFFF FRTFpf, FRTF TFRR, *l6*llif T TRTR, tT
NO ^
^ools | FR FFT *Ff*Fpt "FFTFTIT FFTT 1lt£T*l Fp FFF-FFF
Ft fP TR fT f*" ftTM fftT fft*) ftRFtftT PT WT! FFFT I "
FF?pR7FTFF FRTFpf, FF*FT, ^^F^ools |
nVFFftft7FFFF7FRFrPf, TpTFTFF, TRTR, ^c;F^ools |
 Rw*l ottw <mf
m?tdw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
n
FffFR "FFfttfRTfT TT FFFT FRff Ff FFFdRI
TTtFTFFf TFTFRFFffFRfrTFRTTTTf I F FffFRFT
PtTTF FRfRFR ftPTR WI T TTRff Tfff TTTfT IFF
TTR TFTtl  TTdTfT ddl^i^ TTft TTdTfT TfTf TFfftffT
FT  FFFT I*1**  Tff  iNdlfd*  -NfFFFRFf  TRfffT
no no -v, N3
FffFRFf FRTRfT TTSTFTTt FTTTt ffR*T FJ" I F^f FT
PtTTTRTTf TfTf "dRTFRff FdT WJ^FFTFT WF, Ffft
FffFRF TFTfft ftf TfRilftf "Sfi FdTFRTlt % TTF "^
ftf ftF TTdTFRfT TfTf TTRFTt FFffff Tft F ftf
RRFFR fft t FTRR FRWTIn5  TfTf TFFTRTF RfT
no '  -v
TF TTTTTffff RfftfRffr TTR fftTff fftr I TTTFTT*T Fftr
FFTfsFFTW FT TTdTFRfT TFRT TTfftTTFRTTlt FRTFT
FTTTf I w
TTSFT fffftffFRfT TtTRtTfT "Tf?R TfFT ffft TfttT ^ I
Ft FffFRFT FFTR RJF*T fft TTR "FFTF RRfT "Sfi
TfTff  FR RTTFRfft  fT,  "TTdTfT  FTFRt FFT  FT
TTtfT FTF TR FRFRF TTFftitl  FTRTT fFTR RFF Tft
TFTTT  fff  Ff  FTI"^^  FFTTffft  Fdftf  ffFfTdftf
NO ' & ON
iNdlfTdl^ FFSTf TRff TTTfT Tff y*li*l iNdlfd* FTf
FTTTFT TfRf RRT, RTftf TF TlfftFRTTT TfTf RfTfT
Tftrft tT, £tft fffffftfT fTrfr ft? t tttfT frtftT
"TfTRT FR ffT "dTT TTdTfT TSFTfT TTRFTt fftf TRf ff
Tft^FTFT ilJJlfTd yx-d^Tlddl Tp TTFfR TTdTFRfT Tff
TTT T Tff FTTT RTTRTFf F fT TFTfT iNdlfd* "STF ffT
fWf*T TFRff TTRFRF RRt fTw RFf TT%T RTfT
TTdTFRfT TfFfTRRT TTSTtRr FTRFTt TFT TFTTTT RTdTf
-H^^nHI^ "dft wft ftftf -gr I <m
TFTTTT TTdT (FFFTFff) fT FRpT FRSTFT TRTF TRTW
fffff TfTRFRFt TTTTRF Fff F FTTfT TTTT WFT ftf
TfTFiJR fRfft I TT TTdTfT FFf tfTFRFT PTTFF Rff
FffFR Tt TF FiFFTTd" FpRRT T^f TRffffTT TFR
fffF*f FT fttiT TTdT -STrffRff RfF RFFT Tft
fFTRIU° TFTRT TTdTfT ddlF?1?! % TRff fftr Ft
FffFR FTFTTfftt TTFT TFWl ^ ^ fTdTFRTTTt TTT
TffffT FTf fFR TRfTRTf Ttrft fftfTd TpTff "IfTRWll
TR RT FifTTT RTRT RTf TFTTTT TTdTfT RfRFT FF
fFfTfFTdfT R\ RRRFRT TfRfdFRT fFT|
TFTRT TTdT RTT t TftfTftt FR, TSFTfT ffFTRfT
TTRdTfR RF TR FfFFRFt TFRff*" Ffftff TpF
FTTTF -^ I RfTfft ftff FFFR RR FfTf tfTFR FFTft
Ft Fff FTf TWl T FffFRTFT fFRTFif FFWll STFffft
STTRTtftt PTTTTRT TTTT FTFTTTFT TR FRF FTT Tffff
FFF TfTf FTFTfPf SFT fff FST fTW U<) Fit TFT
FTRT TfTf fTdTFRt TFTTTT TTdTfT TFff TTSTFTTt
FRFR fft FTf TRRWrRI ^ fR R FTT TT FTfRF
TfTf tfdftf FTT d *. fPfTR Tft TR FR tfftt ffff, FffT
RFf fTPR ¥TTF TTfT TTfRt TRR TpTft W RFRTF
TfTf RTTFTTfT FFTTT TFTt TTfRt RRTFT FRFf
TTdT TFF fff TfW, "NiTTTit TfT TpTF. TfTf fftf
RFTfT PffRF TTfT TTTfT TTdTTTt TR FT TffdR FTTFT
T TFTTTT TTdTfT ft TTF*T TRTrRFFTT TfTt *il*l
tff TRfFRTTt FTt I ^
n!< Pfftrf*t ff# ftT*fPrT frtPf fPfftft fTTff fTtT
FFTFTtpFFFpFI  FF?PR7FTFFFRTfM, TFpTFR^Tt^ools I
tftFnF*tftP,T*T(FttftPf*) *tPff*ftf^tfTofftftP*t
FFF*) FpTt ft*F T FRTpF fPfFFtP F?tTtFR*f PTffP
fPofPfPf*tPfi
m T*T*T *Ff*FpR*f FFFFFFFTpF*"FF5FRFTtFf T FftTt
FFFP*F FFTFTIT ftFFt FFFT^TtF^ FFT*T Wi (Tft FF Fp
FFTFTIT FFf FTSTTTTf^ Fp FTFFF Wi I) F FFFTFTi FFTFT
ftRFtftT Fff wTt FFTFT FtT *<l*i Prtt ^F I ff?Pft FFFF
FRTFpf, TFpTFTpF5FFT, F^ools |
n^FF?pR7FFFFFRTFpf, FFFFFT, pFTFFT, ^«.F^ools |
nCFF?pRTTTFFFRTFiTf, T*T PFFT fPP FFTF, TFpTF, R<3 Tt
^oois |
^% FTRT*T FtFFt TFT FTTpRTTf Tf, FFT T FTp*T FSTFFT
FpFFFF FTfffFR*T *FF TtTFTT FFfT ^1 TTTPf Kanchan
Chandra, Why Ethnic Parties Succeed: Patronage and ethnic head counts
in India (FFTR-FF, ROO'tf) X Zoya Hasan, Parties and Party Politics
(PwT, ROOY)\
U° TFT*) FFFprrr, FF?pTF FFFF FRTFpf, TFFT %RFF TFT,
*l6*Tlit Tt ^ools | FFFTFF PHRFRFFT TFRR*) FFRFT, T^RFF
idlF<? FFT FFTt TIfTf Rl1l^l41d*i FFFtT 4J1+I+1 FF?FT pFT
fffT fftf Pi ftTff 7ffff frtfRT, Tfft Tft, ff*ft, T
^ools |
U<1 +1 iP FFFFFF Ml <Tdf, FTFRFFFTFF, FFFT TtiS7 PFFT FFFlP,
FRfTFFT, ^«.F^ools | FTFFFRFF#FTrFFpTT^tFT*TFFF^FT
TFT W^ TTR^F T Tt FTTF*T P?FT*FFfT FFf T FF^t Tftit
CN NO '   -N TV V
FFFlF^FTi 3F%T fT ffT Tfftt Rf^t i tfT fTftTftit ^mt
ffft) fttf*t Pt^- ftw ffT fftP Tftf fPffTft tff*)
TFTFFF^FI F FRFTFTp FTW FTTFFR*f TTFFTTFF#FFFTfT
_P*i TFFTF#TI FF^pR 7FFFF FRIFpf, FFFT FTTF, FFTTnft FFT
oTFF, F^ools |
^ FF?pTF FFFF FRFFFf, FFFT FFTFT,  *l6*llif, Tt ^ools |
TfTTFT TFTFT FFgFTT FTF: Tft FTF FFTt TR FTFt Tp*) FFfF
F^FI FpFF^FRFFFTFTfrFFRFTT FTTF FFFFT FR F^fT TFJRR
PtFT FTTFFT I FF^t ffffT F^FT F ?Tt ft tT ttT^. t%r
F^R^TI
U? FM"tl^41*i FFTT FFFT (F Id -4)5 T1) T TiJM 1*1 FF^^ools FF FF
FpFTFT FF:FfF*TF FF) T FTffPT FTF "FFFT (FFFTPTt)" Trf%Tt I
FF7*l-TrfftTT^F-F¥lF-Tt7*FTpF*"TFnTFFp I
 Rw*l ottw <mf
m?tdw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
?o
fftf TRfFFT FTifR TRRf Rfft TfFTRT WU FfftfRR
TFFT RTft Rf fTFFt TRRTRT FFf TrfT Fit Ff RFT
TTRTFT Wll UV F RTfT Ft TFTRT TTdTfT fT fft
fftfTTT -RFTFlt*" <H<WI<=Ml£ i^HpId Rfft TfTf
TRFFTTt Rft FTFt TRRRR TTdTfT Wt FTTT tT TdfiX |
TT TTdTfT R*" FT tfTT ftf, "TFTRT TTdT TfTf
TTRFTTt RdTFf fftf F, F tf TfTF TFTRFRTTt
RtFFT T TSFRTft TFRF FTTFT FFTR ffT Rpfft
F5TTfffTR"gr|"U!<
3.   *i"l4l°ll<{)_'(?>
FTTRTfTfT TTTRP*" Wt TfTf FTFTRRfT TTTRT TTR:
FffFRFt TTft RTRtff FTTT TiTTt TT ffTf RRtl
TSFTFFff RffRTft ftfRTF ffTRfP FTfT dldldlTl<T Tff
FffFRFt Wt Ft TfTf FTfT W FttFRT TfTf
TTTFRFt fffff TT, FTP Tf TTTFRTR *fflHA| FTFRFT
TfT Rfft FTRT fFT T FTFRT FTFTTTfftt FfFFFTfT
Ft TffTfT TffFF FTTFT TIFTR! RFTFt FdRTftW
FTTRTFFR Tfti¥IFT*" PfffF fftr I TfTf TTFFRFt
ftffffRfftt FRTff fft FRFRT TFt RfT Ff
TfRRj'1" TSFffFRff TFT TTTFRTTt RlTFf FTTf t
ftFT Ft T FFT RftgTFRTTt FTFRf TRC TfTff Tff
FfFFFt TfTfT TTfRt TFt TfFTRT Ft FTT TTTTRTfTF?ff
RtFdtFfT TTT FFfft RF RRfff FdTFRTTt Fft
^+1^*^*1 FfTRT TTR FT*T RRTR RRt FTTPtf I
TTTrFFTFT TftfTR R*" FT TTFT FWl "1^ FTftt
7ft*T Rft R*" "tf I "TfRRTpFR TTRtfftF TRf TTFT6WI
TTTffTFFRt TRT RRTfff TRR FR TTFT*" W "UlS
TTTfT, RpTTTTR TR FdRTRT F^ TTFT RF Rtt FTF
RTTFRfFR FpF fft pTRRF fftttf RpFR FtTrTFFRT
FfT FTpfT Wll TSTFTifT TTTtfTF, RfTFRFt FRT ftf
TTFTfT FTfT TTtF TIFRTFFRTTt FTfT Fttffff TTTpt
d*HMd dTT TfRT "^ I
TTt*T FTFR RdTFf FtTrTFF? t Fl FT FT RFTfft
fTftR FT Tfft "dTTt TTRT FTf, TR TTRT ft Ft Ft
FTTRTFFxftf tfFT TTfT FTTFT Fftfti ftfTRFT FR FT
Fftftftt  "TFF  "TfTF  RTFF  TTdpTRF  FT  TFT
^5V Tfft (FTF^TPTf) ft tPft ttfttfT ffrft "tt^fft fff fT
FTT*FFFTPttTftF-^ I " "Ministers Mahato's remarks spark protests",
nepalnews.com, 1 3 Tf ^OOls |
^ ftTff 7ffff frtfRT, fRRt tt, Tfft %rff fPP fftf,
*l6tTlif,F^ools |
^ ftTTf ffff frfTD, fTTftfT Tft, TRfr, f ^oois i
ftfrrT fft ftff t ffftPt* ffT fRf tttftTf fT ftftT
fft Ff%*t tfIff^f FrTRnTt ftT*frr I
^3FTTFF FFFF FRFTpf, FFTFrif, FpFROols |
no no
TTTTRTFFRFt RFTFR "ST | FTFRT Tft fft, F TFft ftf
FftFFT T^TFT FRRtl FttFRfT FTFTTt Rff TFTTTTd
TTTT FRFT, -ft TfFTW tFft FffFRffft TTfRt I "^
FRRT TffSFTRRT FFTF Ffftf TTTRfRT TifttfT
FTSTTTTFff fTPR Tf FTFR ffff TrRfRT Rff TTTTRTF
RfTFR FTf TWll ^ F, TfTf FTFTTffTTFR FT
FTTTTTt FTT RFT WTR — "FTTRTFFR Rft Tptfr TfTf
TTTFRTTt fTtf FFfftf Ff T^f/F fftf FTff Ft? TFRT
FTfTTfT TR FFRT Ft? FffFRFt TFT RR ^ T? TTT
fFT^f RFRFt RFRff*" ftfFTTt FTpJW I 'AW
FR Fd^fe TftfRFTfT TRFFTR FTFF? TF R.T.T.Tt.
T TTRTTTRT FTTRFfTFRffTft? fRFTFTTt FffFRTTt
FTFT FTTFT FTFT Tfftt FTTfd" fft FTtRTFFR
RPdd Wll ^ FTt T FTRF ftfT ft "dRWl ftf
TFFTRT T ttt fftf fTFT TTRTTt Rft t TTTTRrFFRTTTt
fft TTTTFRf I ^^ FfTf T TIFRTFFRTfffT TffTp
FtTTFR FT TFWll FfTfFRff TTfRt TffffT RfTFTF
TTTTfTFFR t PFTRF |R ftft RTF* RfF ftfftTfT
STRTrftf FRRK Rt TTTTRffrFRft: TFRT FTI ^^ TTRTd
TTtF TTtTrTF,  TTdTfT Fftf T TFf fftf ftfftt FT
UCFT?RrF FFFF FRTFpf, TRTR, 1 RF ^ools |
^% FTRPFT FFFF FRRRT, FF7*, T*FT TTTFtFFfT*T Ft*" PFFT
no
^RFrT, FFFTFR, 1«. FT Rool3 I
^  FF?pTF  FFFF  FRFFFf,  FTFFfP*K^|4)  FFT  FpTFF
NO
tffTftfT*t ffT*", Tfftfr, 1^ ft R°oi3 I
']3'] FTF FoT FTFRFpF FT^pTF FFFF FRFFFf, FFF *TT*FpR,
PFTFFT T FTFTF, F ^ools I  FTf *R7TTF7*f TT7! tfT ftf*fT
T*Pt FFTFT Fp^TTFTFTi 7*ttTF FFTTF FTFTFT fT FFR7^ I
F*fpT FTFt FTFF^Tt TtfRTFT Fp TTTF>FTTtFF FpTFFf Tp7^ I
FF5*T TtFTRTfF FFTFTFR*t %D TFFFF fTTFTF%tT F*^
FFFF*Pt FFTFlTPt PTtFR*t FFFF FFTTf FRTFT FF?FT FTTf
Pi  FFTFFF FTP FF?pTF 7FFFF FRFpf, FFTFFF *TT*FpR,
*l6*llif, PFTFFT, FF*FT, FFFTFR, Tf-FF  ^ools |  tTTtFR*t
PFFFT FTFT T P%T*T FTFT FTTTFT TRT FF*t FRTryFTIT
FTFF FTtFTF%TFTi T FTFFf FTFp*" FRt^TT*T RTFT Ts7^ I
FRft Fp?f%FFTfi Ft FfFFF *TFFFpTTtF °fRFFF RTFT TT*t
FFF PdRlPr tT FFT*t ^ I  fPr^, F.F.F.TT.FF TftTt FFTFFR
FpTFF TTrTtFTF%R T fT I  TT^F*T pFFFr TTTFtFFFFF ftFFRFTT
TtFR FFT FFFT ofRFFF ^TFFT*T 7*FF RtTtFTT FrTtFTTt FTfff
#Ti tfft% P%tT fTTftf%tftT sf^Tft fP Tiff #Ti
FTRTTIT FTTTF FFW 7FRFTTpR, FT*TT FfT*TT T P#tF*FR,
NO
FTFT T PTRT, FF ^ools |  TTTF>FTTRTfi Fp*F fT ^llrb*l TFFT
FTTt TFJRR FFF*T fT F?T FFFFT FTF TFTF ^ I
<]31' FTfrrr FF?pTF FFFF FRTTffffFR, FF# *rT*FpR RFTfFFF,
NO
TFPTF T FFFFT, T ^ools I  FFFFT FF?pTF 7FFFF FRTFppR,
FT*Pf FfT*TT T P?FT*FR, FTFT T FFt P#, FF ^ools |
^^ "FFT  -DPf*? TFF Fp FrfPt F%*T #ffl  FFt F^T T
fPf^fftP ff, fTf t f#Tr tTfT ^ l "ff?Pf ffff frfff),
TF FR, FFFpF, FF# TTpF Ftft TffFf, *l6*Tlil, Tt ^ools |
 Rw*l ottw <mf
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
??
FFRTF, RTFR x-41*li RWll 1W FFf TTFRTF, TfRFR
R.T.T.Tt.RT TdFRF T ftfiFRT TR*fff FFRTF,  Midi*)
TTfdft*" "Rfft ffT TfRftfT -gr I ^
FTtRTfT TfdTftT TfTf RTfftftFR FT TfTf TRF ffR^T
FTF FFTTFftt FTRT TtffffF fftf TRST FRRTT
TFRg" Wll ^ RR RF TfTf TIFFF, RTfftfft fT,
"RTT FFTTt FFTF FWI TTfTtf RFF TRf fftfTTfT
TFRfT FFCST TT TFFT "gf I FTT TTFdt TTdTfTt t FR
tfRf, F TfTfT FRT TTft RTT RFTfft TT ffT ftfftt
FF TTTT Ff I "^ FTTTFT TFRR*" RFfftt RftlldlTl
Wi Roo\s F F*TF TRf, RfT FT TTfRt TTT FfdR
cn v no T z. '
T.T.T.Tt.FT fFT TTRTTR TTTTRTF ft^FT TffRFTftT
TTtftt TtdfRffTTt tfff TTfRt PTfRTF PTft I ^
FTrRTFFRFt TRRT FTFT ft" TFTFTTt PfTT tRfRF
%T TTFT*" -gfl RTtF FTF? FT Rff RpTF FpR
pFTFtl ^^ RTftfT TlfdTTFRTTt TRfTpTR ftf FffFRFt
TTftfRT ft "TFRTFft FTTFRTTt FffFRFt ffitft FTTRf I
RfpRfTit ftTTfTTfT FT TTfff TfTTF ftTTFFRTft
RTfTPttl FTFRfT TTfRt FTfT RFFT ftr ffT FFRgT
TfT"dfTl S|J-*L||dd T dilPid TdtfT sftrrt TIRHl<{p*Hld
FTRTTtl TTdTftT TRFFRFT RfF TF^FRFt FTpTfRT
FffFRFT FRFFTTFiT "TfT FTT TTft I Tit, RFR fft
FpR TJ*>dd TTFt fFRT, TftfT ft TFTTft TFTFFT
fftf ffRFT "ft I w Wit fF, FRRTSTpFR iNdlfd*
TTFftRT FffFRFt TRTT TFTfT TFTT FdT RFF TFRT
TtTTffFR T€t ftsfe FTT RF F? Tft FTI
TfTf FTTRTFFR RT TfftR FTTTTF Ffft F/fgfl FftFR
FT TffdR Wll  FffFRFT TptpRf T TTFTFT TTR Tft
<1lSV FTTFF FFFF FRFTpf, FTtFTFT FFRR, *l6*Tlif TRTR T
NO
FFFTFR, TT-FF ^ools |
^ FTTFF 7FFFF FRTFpf, FTtFTFT FF_T FfTFFF FFT, TRTR,
FT ^ools | Tft *lT*Tif*l FFRR FFf pFFT*t TFFT FTTTTr FFTF
T tttTTFTFT FFFF FFTF zoo FTTFFT Wi F TRf FFTFfT fRF
FTTFpFT Fpft*t^l F.F.F.Tt.*T Ft FTFF f,0-^o T^TT FFFRR
NO ' NO NO NO
TfRRTFT ftFFt FpT*T FTFtFlTt *7rT*FpR T ^Rl
m FFTi^T FF# FFF?T*T Pt^ FTF FFT *FFTF*t FFFFF
tt\*t Pfi TTft, "ff Farftf <dTik4)*i ThTt ffPTTf ttTsr
wmt?T,Ro tttT ^oois i
1:133 FTTFF 7FFFF FRTFpf, FTTRnTt FFFT FfTFFF FFT, TRTR,
FF ^ools |
^ "FFF eFT TFfFF", ^H/tfT, ^% FF ^ools | F.FF.TT.FF
ftRFF FPP PFTF fPffT PTt T TFF*t TTTFT FpF FF? TTTT
fPPft fTtftfT ftft tfffft ftff fTFt* Pftf ff^f P?f
"Maoist Madhesi Front central body dissolved over appointment row",
ekantipur.com, ^ FF ^OOls |
w ftTff ffff frftRT f^PTF, RPf*, Trf ff TRft
NO
PfT.TRfR, 1 FF ^ools |
RfTFR WI tt TRTTt FFT FT TTTFT TfWt T
TtTTrTfffT TTFTFRF TTFfftftt FRTT FTTT TRf FfT
Wtl ^° RFTT Ft FffFRFT TRT Tfg" RffRFR Wt
RTFR FftFR TfTf FTFRTTt T^t FTrfftft "SfFfTT TRf
TfWll ^^ RTtFT TFiFRF RTT T TFTTFFR TTT
FftFR RFf TTfT FRTT ftp TTR ftf T TFRT TFRFR
Tfg" Rt FfT TffTFRT Wll FffFRt TFTTFTFR TTftfT
FRTTRff Wll  FfTTfT TTRTRTfT T fFF FfffTFFRFTfT
FFFsrrrt FifTFT, TsrrtfT jt^if? ttff tPf Trtftt
RdFTfT FTf TT, tPtRF TTR TF fTF fffFF T ffTRFR
W^W TR TTFFTT TTfRt ffFRTT ftPff "?§F FT FTTlfFT
TT, TTFR TdRTfT fTPff TTTFf*" RfF ¥TFTTFT FT,
ffFFR TSFTFRTTt Tlf^T TTT ftTrfTTfT FT ddMd T
FT TRFRTTt tftfTRi FFdTft TFfR Tt WW FTTFR
RT TTRtfRFTTFf TFWll ^^ FftFRT FTfT FT TpFRT
RR TpfFFT RTtF RfTRftf "ftftRT ffttf TFFTFT
FTFT tffF TT, F T.T.T.Tt.F Rlt TfT ffRTf R%ffT
Rt RfRFT fftdf pFTI^5 RRt FFTfT TRRFT
TfTFFff TtffstR TRSTTTF TTRgT TTTFT TT FT TfT
Tfg"WTI
^)  W"#Tft9ftF
FFfFRTRT fTfTT TFT Ff FCRTRT FiTRfT tPffT
FRRlftt TTdT "?FRTTTt FT FT?F*T Ff I TfTf TTFFR
FTRF TRRR*" WW^f -ffpFFTf WTI  RRffftf TTTF? T
<M*i<d)d iuiTifT*i FiFffT dTiF?+ii tfftwti
T.  TTMt'FT3rf^*K *b\<M T 3PT M§§\ d^
FTFTRRT TfTf RTRffffT fttTT (fftr) TTlt R3dT
RFRFTf "TfTRT RfF FFTPtf I FTT RFTRTTt
fRfTpTR TRf T TffeT iNdlfd*) RptF FTTFT RTTPtt I
F TFTt iNdlfd* TT1FRT RTTRTT rT Tfttf FdWT I
TTfT TfTFR fTFR F TTFRTffT TTRffRTp TTTFT fRTR
TRWll ^ TSTTRR^ffftf Fftf FFFFfftW FFft TFFTRRT
Tff Rft ffff TfW FT ttSTTFRT TFRT FTFR ftt FTFt
-^sw 7Tfff ^TTI^^ FRft Ft? FTFTRRTt RTT TRf
fpfT fT' RTTTFT TFTwT FTT TfTFfT TTtPt FRT TpffT
Tt.^. FFT, "Playing with matches", Nepali Times, ^ FF ^OOls |
^^FT^RtF 7FTFF FRFTpf, FF FR, 7*TTTnft, ^? Tt ^ools |
^FTftrF 7FTFF FRTFpf, FRff*"S:fF, 1 FF ^ools |
^^ T*ft FrTi^i4)*i i* FFTTt FF*t %fttF fPfftffT ftfrT
TFprrr f^tf FfT fT RtTT F\*t PTt I f f.ff.Tt.-f PFfpF
F^T pRlf PPt I  "FFF eFT TFRFF, ^HI??T, % FF ^ools |
<,C'V FTRPFT  FFFF  FRTFpf, FF#  FFFfT*F  FFTFFT  ftRFF
FpRt*T FTTF, *l6*llif, ^ 3 T ^ools |
^^ FF?pTF FFFF FRTTfTTpR, FTFt FFFfT7*^ FFTFFF FFRR,
NO
PTTFFT TFFFft ^ools |
 Rw*l ottw <mf
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
??
FTfT -dfRff fftri TTTRfT TFRT TFlt TTF FTf
FFTtSFRTTt "TTTSTTRtfTft RFTR FF" T RFTfT TTTfT
tTtRF? fft FRfl^ ffgf FR TTTTff FTF?ff
FFFRFR TTTf FTfT TffffT Tf I ^3 RFTTfT FTRffT
FdTt, Tff RTfftRfFR Fff TF FfdR ftrfT TRRTT Tfft
SFT ffFTRI TFRT RTfffftFRTTt RTT Ff TTftfTF
ftTTT FTTtTR Fffl^^ FTFTTfftt RffttdT RT Pit
yil^H 4ft+HlPi*l *lT*df^^Ndl^ SiRillTPTl I ^%
TTRTRTfTT TFRff pRf FFfTFFxRT TTTRfT TRR TF*T
FTfRf TTtF TTfT RTRfR*" ffffRTFRFfT t "TfT
Fdftf W "n§FTTT RTRTRf RFfftdf T TFTTRFRFfT I n°
TTfRt RTRff TTptFTt TFF fFRTF FFf FfTT t
FTTTTTfT FTF Ffftftt Ff I n<) RTTftt RRFR TfT "dTT
FTRt Fff I ftFf ftdTF? ft PpSTTT T#l ftf RTT FdRFt
TTTTRTfT pFtsffff "RTF FffFRFt ffFTT "RlffR Fff T
TIFRffTFRTTTt R3dT TTR fT*ITJ*l+ll FTF? fFTFT tT
Tg?TJ FTFRT ^TRTTTTRTftf ffFR rRr*T TTfTFTTt fft
Tdi TTT n^ F RT FdRfff Tlftf RF FTftftf FTTT
pRRTft, fffftRfFRfT TfRfRffTTt fFRTTPtf, FTFRT
TRTFRTTlt FTR7* FCSTfT TFTRT RTpfFft T TTTRfT
FTTRtTTt TT ¥TRRRTTt FTFT RRTTPtf I FFf TTFfff
FRRtft TFRffftt fTff, FR FRTlt t?TRRF dfdfTff fffR
^ FTTFF  7FTFF  FRTFpf, FFTt FFFpFTT  FFTFFF  %RFF
FFRR,*TTTnft T TRFF, T ^ools |
^ FTTFF 7FFFF FRTFppR, TTF# FFFP*F FFTFFF %RFF
fft Pfffftf Tft t ffT*fr, *rrrnft, TRfr, ^ffffr t
tfPtf, T-RF ^ools I
^ TFTFFTT Fp, FTFtFFRR W FR^T fT FFTFFT FpFTF
FTpFFT Tf FT FFF^ft FRHFFTT Pc±kl*i F^fRFFTFTi F^FFFT
TFFT  FF  TftsTtl  FFSPFT  FFFF  FRFTpf, FFF  iN-DP*
NO NO NO
*TT*TIpR, 7*TTFrT TRFTfFFFft ^ools |
^ FTTFF FFFF FRFTpf, FFF T T*T (FFFTtPf*") *T TFTFR
NO
Rfttfft t fffrt, T ^oois i  fffft t ftfP7* fftfft
FFTFFR, TkFR T FFFFT, T ^ools |
n° 'ffT TT^rt ftffT ffft f^, tf fff)- fffPftt fTtfft
'T.F.F.' FRF RF_, srPFFttFR FfTFF^FF FTTFfo tT*) *T
7F=FT%  FTfr  7FFTTFTTr  ^ I   FTTFT  FF  pFFFT  FTT  FFT
FTTFRl I "FTTTf FFFF FRTFpf, *Tp4-*K Pp*T, FTFp*" FFrF*T
FFFFFf, FFFTFR, 1 ^ FF ^ools |
n<)  WW  TFpFF  pFFTRTtPT  FFf  TFTFT  T  %RFF  fPP*T
FFTRTFT FFTFFRp TRW P*" FTt ^ I
n^  FFTFT  fTTF  F\*t  FTTT  FTTtFT  TFTTF  FFFFT  T
FTtFlTtFRFTp TTF FFFR FF# FFF)T*F FFTTFtP fT FFFT
PTt I  FRFF TT*T FFTFFF FT FFT FFFt FT,  "T7n^ftFTTtFTFTf
FRT  |T  FTF  PTtl  FR  FFiFTFT  fTTtFRT  FFT  ^FFTTFR
PTFtff Pf t tPtf FTtPni tffri  tff*) fPRrf |f
FF^FTFTFt T FTF^F7* PTt I  FFT P%TFTT FTT FTF Fft FFFF
Pf w*w f?t TqtT7^",ff?Ptf ffff frfiM, f ^oois i
T TTffTTT RRTT RTdf TFF FTfftft FTRTRT TFTft FT
FRTF ffTTfT TffFgf I n?
TTTRTTlt R3dT iNdlfT* FTfT RfF Fdf Tt fRTRTTd"
TTft ^M*l TTRTFR F^RffT Wll FFCffftf TRff
RfF FRTT FTlffttf FRTT TTRT tfftt fTff, F TTFT
TTTRfT FRFT ftf T FTTTffT FTRfft TRfFR fft Tff
fTdTTT TRT rTtT% ffft TTfffTF TTWll nV '^FT RfF
Fdf Rt fttf TFt fttf TT FFRfT Rft -gf I FT TFfR,
"TRFTRRTlt Ptt RTF Tft FTFT, FTTpfFRTlt
itx-^lHId Ff, "FRRTFRFt FRTFR tT T FTFRTTt TRtSTf
Ff RFT iNdlfd* FT TRTRRR "gf I FF TTTfFFR
W^W TfTFT RFT "gf, F TfTf RRTffffT FTR RFdT
TTRRtfR*" TTfT RfF TTFT TfRFpTF TTRRfRT Ftl"n!<
ftrT FTff tTtrfr ft ^ fPfT FTTRT ffFff
FdTfTTRF T RFTW TTfTrR*" RTdf ffT T[PrTft*T
-gfl n^ TTdT FFFR TFRT FTFRFRfT TFR FTTT TF*T,
F Rfffff FFR RF%f*f TTTfT FffFRt RTdf RpTFFt Rft
RgKl nte tfft ftft RTfftRfFR RfTFRTlt FTFi T
SFTfR FTfT ftf -TRTTWll "^
ftRftT TTRfffR*" "Tf?R Rfft TFTfT -gf I  TfTf FF*TT*T
TTf TSTRff RTF FTT RTf*" TFTF FTTFT tfftt -gf I
TTfT RfTRffRFRTT TFFFT fTfRFTR ft FFft ftf RTT
TSTft FRRTFRTTTt FTTfrTtff RfF Fft TTTfT "gf FT FTT
TFTRT TTdTfT ft FT*R% Ff Tftftf t^FT|n^ TTT
n? FT^pTF 7FTFF FRTFpf, P#T*FR, *l6*llif, TtTFR, T-RF
^ools |
nv "FFFt *tT*fPr*T RtPf FFTF FTTT FPTrFFFJTr T FTt
FFiPrT ftnP*" FTTTFFT |T^ F?T FrfPt FF fT*T PTt, F FF
Ft FR TFFTT*" FFFTF T FF*t ^ I " FTTFF 7FFFF FRTFpf,
Tff (fffttPf*") ft fffttT,Rfttfft, ry f ^oois i
n!<FT?RrF 7FTFF FRTFpf, TpT FTFF, TtTFR, RS Tf ^ools |
n5 ^TlPf  FFT  FFpTltF  Tp#  FTFTT  TtTF%  Tt  ^ools  FT
TRFRTrr tPt ftffftT TTi tff TtT ft*f t fTtfTIf rfttt
FFF^FTFT |T FFTFtP*" FFFFT RtPf FTfT 7TFTt I
nlS FFFFFT TTtFTFTFF FTFRFT TpT FTFFT fT, 'FRF TFTT
^ SfFFFFFF FTP FrfPt FFFRF TTTFFF Ttl F FFF FTFTFFTT
W TwT7^ FT FT* FFFT FTP FTTT FFFTFR*t FTFFIF^FT
FFF^it FFTTT TtpRsTFt FFT T FTt FFrFFT ^ I " FT^pTF 7FFFF
FRTFpf, TkFR, RS TT ^ools |
nc; ftTTf ffff frtfPPr, fffft t 7*tT*fPr, TRff,
NO
FF*FT T FTFTF, F ^ools | FFTFFF FF FFFt FPf*F FFR,
'Fftt FrftFTT F FTF*T P FrfPt TTF WW tt\*T WI  FrfPt FT
tfff ffT fPTff ^ i f PT ftPffr FpT ttrT ftPt FrfPt
FFTTt FFT TFFFf FftgfF I Tt FFJFF Tt, 7*ftt FTtPnT TtF FTTF
F*ft I FF fT FT FT*FFT FT F^ I " FT^pTF 7FFFF FRTFpf,
FF*FT, T ^ools |
^%% Wft FTpF W PSITF F^F FT FT7/J%TFF FF*t FpPt FTFR
^, FFT FFFp "TTF# FTFF" FF TFFT TTsfR F Tt FRT FtTt T
FF Fp FFFT FTFFF: FTTftF FfTF FTTTT FfTF*T FFTF ^1
 Rw*l ottw <mf
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
?•?
fTf TTtTTt FF TT T RTdTTRRTt FTT dRITPd
FFTRTFR TRC TTfRt "Rfft FTFT tfftt "gfl TTff
TRTFRFt FTRF RTf*" TRR TF*T "gf T TIFRTfTFFTt
-_FfT PT FRfTR -RfRRf RTF FFTTt FRR RTT FTFR
Tff FTTF ffff TfWll tfft TTfT iNdlfd* fftfft T
RTRRTTlPr FTF? FRf Wll RtTt TfRfffRTFR FTRT TTFT
Ttft tfff WF^ FF? R FTT TTfRt TFR FRTFTftftt -gf
TT -dRFWH ^°° TTT FT TTTFRTTt sTft <HlR<H**l FRFt
3R Rt TR "TtfRFRFT pFFtftf ff fft TFgfl FTFT
dfd*e|ld It FR RF fftf^TR FWl "Fftf RRTpffF
TTTRfT "dTT RfT Fff Fft FR TlfTFFR WI F ftdTFR
FTTTfT FFTF TF*T TFTT Ff TR Midi*) FTTF FTfT fTf
FR fft FTWll"^0'1
TSFTTFTfF? TFRT TTdTFRF T TfTf RfTfFFFT TfffRR
RTF Fftf ffRRT "FTR TFf TFTRT Wll fftttFRFT
fffTT RFT FdTfTTRF FTRFFT ^ TFTTf TdFFdff
fFTTT ftf frsftr TTftTfT yx-dMHI^ TRftfF dRPTl T
pff?Tf ftffT Rff FTTfR*T FT Fffl TTft TTdTfT
fRFTRFRft? TFTT TTT fRftFRt R*" TfFTTFF FT
TFFFT TRRT TTfff "ft fRRTRRTfFR TRR^T
HlRPtJ I w RT FRFTt tff (TRTRtPT*") RT ffRR
FSgfFT T RffffT TFT, TFFTT TTdTfT FFfT PlHIdl T
RTFTfT TFF TTFffT RFR tffR Wll Fftt R3dT TTfF
TfTf ^W FTTFT fRTF fft tfff Wll tftftFR ft "dRWl
ftf FTRFf TTTT TpFff TlfFiFFt TTTRT Tffftf TTdTFRFT
dtfRTrFftf Ffft Tfgf T TfTfT FTT TTRfffR*" pFTTRT
TR "TFRT "dft FTTFT Tftgf I w F RFR T "FftftfTftf
TTRtfRFF TFFT TRfFFTF?ff Rff fdTlF?TN RfRT fr
TTFT FTgfl RFT FfdR TfF Rt T A|fft^l<rl TfTf FTFR
fftf RFdRTfT Ft FdFFT TR T/FTF? fTgftl ^°V
FTTFF FFFF FRTFpf, FTTTDTTF FR, FTFp*" FFTF*T *P*df,
NO
FTTFR, 1 RF ^ools |
^°° "FFTFFF FFTFR*t iN-DP* 7F3?TF?TTF FTTFT FFFFR FTrfrPr
f*T FTTT TFTpF FTfff TFFF T?" FF?pTF FFFF  FRTFpf, T*T
NO
FFFFRIpR, TFpTF, R^S F ^ools I
^FtTTf FFFF FRTFpf, FFTTnft, ^ FF ^ools |
^ TTFTF FTT, "FFF?" FRt", ^WW, R<3 F ^OOls |
^°?  FTTFF  FFFF  FRTFppR,  FTF.  TFFFFFFR  RFTfTFF,
NO
tfRftf t fffft, T ^oois i ffrtftT ftft ft ffT*fPrT
FFTF PriFFT Wi I
^°V FT P#tF*" FFt F^F, "FRT FFFFF FFF FR FFTFtT
FFFTtTRf Tf%F%F% Tt FfFRT FpT FFF FFF FfRfFFT |T
FFTT fRtT*T Wi I FTTFt PTTFR*f FRT FFt TFFTFFtT Fpft
T^F*3[F RFtTTf FFFF FRTFpf, TRTR, 1 FF ^ools |
^.   »HdlP*l+ <1<ji JjGb +NT faR.Tjftr.)
TTfT ft Rdft TfTf FTFTTF TTT fftrff pR T ftfff
RTfftRfFR fFftFT TlffRff pRI^0* FTFTRRFW tPTR
FT TTRTRT TTTT FTFT "Rfft FTFff WI FTFRff
TTfdfdF TTfF T FRTTfRTTTFRF Rfe FTfT -gfl ftft
FtTT FfFF RTF RR WFt Rtfftt TTR Ff fft FTTFR
FRT FTTf Wll FTf T RRTlftF tPtTR WI T fR:
FTTfT PTFFF Ft TWl Ffft FdTFR RR TfTf
TRTFRFT RtfR FFfftfT TF*T Wll FftFR TTTTTTRT
FFffff ffFft T RTtFT pRTTFRF FTT ftf R#H ft
TdfT fFFTTTt FRf RfF FRTRit TFTRT WU FTTFR
TfFFFT TFTRFRFt FTFF T#l ft TSFTFRTTt FTFRf
ftf ^FT ffT FiFt Ffl^ FftFR FTpT TTdT T RRT
W^H RT ("NfTTTT TFtFRFt T RFTw TSFfF?*TPol\
FvRTTTftTFRF TTRRT tT TF TT fTRTd F? T TFit
TTfT TTTTRFRTTTt STRTTfT T#ll ^OC;
RFTftFFt Td -dTFlffF ftfffT Ff I ^°% tt Rd TFRT RF
ffti||*crllH*l ffftt fft TfR TpTff "gfl FFft FTfT ftft
"F? TT FTF tt W^ -^TTffTTT Fff rT RRR "gfl "ft
"TfFRRT TTpRff fftf fffftffFRTTt "Tfff tffF TTft,
TRffTT TT RF TTfT TFTFR ffRF*T FT fftrf PldHd"
TTfT TFWll FFTTt tfrfTR TTRffft*" TTRRT RfF
fTTTFT fft Ttf tRr*T ft I RRTTftFFT fTTFF TfTf
TTRTtftfT Ft FRFTPtF TTdT TlfFTt ifFTftt TdFff
TTRfT W F ttTf FRF TTfT WT FTTff OW^0 RtTdff
TTTRfT*" Rft RFffftf fTfRT RRTRT FTFTfT FR, F
FiFFft t TTF FRfRRT FTFTRI FTf TTFTTpT srRfT
FTfT -dFWl T TTFTTt TTTTt RFlfff TTTRT RTF fft ftft
PPFTFTRf Wtl^'1'1 '^t Fff TTF RTffftt ffRFF
RFTfT FTTTf Rp TTTTRTFfr FTfT W^ ffR^T FFT TRR
1CX FF?pF FFFF FRTFpf, F.F.F.Tt.Fp FFFFp T%R, FF*FT,
^ NO ^3 VNOCN VN) ^)
R% F ^OOls |
w ffTf^ftT *BT*i(fi' ff*t fRtPPft tff fP FFt
FFFFTt ^ (WFFtt PFFT FDFFFFF *TplTTFR*t FFTFT FTF*"
^) I  TT^FtfTFTT FT FFFFFt FFT F _T*I*TI *TTFTTt FpFfT ^ I
F Tt Pftff tfP TTF "^1
^°3 TFTFRFT FTP, FFFFt.7*!" RFTlfFF FtT T*T TfT TFFTF
'no no
ftfffT ffftfT fRft f^ft F^Ft fT Pffft ww PPftf ^ibfT
t^Rft *^FT F^Ftl  "FfTFTFfT FTTTTT FFTF", %WW @<s/<lR/#/,
^o -fr ^oois i
^OC; TFTF<F*T FTP F.F.F.TT.  (^FFfPf) W\ Tf FTFR TTFT.
IV FPF" ^ools I
10% FTRPFT FFFF FRTFpf, RFTlfFF, Tt ^ools |  FF ^ools *)
no ^
FTpFTFTrr TFp*T fT PFFTFT TFtFT*t TTpfP |T PF*t FTFt
^1
wUi
^^ ftTff 7ffff FRTFpf, ffftPf* tfP fPf Thf*i TFtifP
FFFFp FpTFT,*TTrnft,FF ^ools |
 Rw*l ottw <mf
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
?Jr-
TR fftff pFgf T FTTRT TT FCSTfT pTSTTT tFTft RTRfff
TTTfT FFTRFTfRiT fTrfT F? TSTTTFRTTrt TTRFf ftf RTdf
FT TTFT^fFTFft TfTRWll^^
RFTlPFF RTt ftft ttrfftt RFTTpTF Td TfTf TTTT
TFFTTRRt tRTFf fffRTfT RTF RFRfT Ff T fTf
TTtff ftTTTFRF TTTpR TF Ff Tt FTT Ff I TtrffT ft
RfTFRFft RFTfFF RFf T T^t fFFFTT ffT Fftl
FRTlt TFRT RRRfftftf ffT %W FTTfT TRR: FFfTTF
TRF? FTF RRf Tfg" Fftl FFTTt iNdlfd* TRffRF
RFTfT T FTff TTfT FRTFFR RTf FT FTfT Tlfftgf I
RfdTTRtTT FTTR FTfT FRTT TTRFT FTfT TfT ffT
FfTR TFFt T FTfT Rdftt TR FRFFT tt^f*TFT fFTFT
TTfft ffT RFTfT TTpRgf I TfTf RFtRf TFR RF sflfe*
RTRF ffT TT Rdftt TfR F TTTT fft Ff I TTfT fft
FfTRRFT FRRR TFRRfft*" RlpFT FRff FFt ^ fftftFR
FTilfsFR TgTpTTFd" TFTTf Pf SFT TpFf I RFTtPFF RTt
ftft TtT?*f FftftFR TTTT FTFTTTfT TTTfT Ff TfFf
TlfTTfT FFftT FTFT Rft fft TfdTftf RtF. TFRRfft*" RfT
Firt TF*TF RtR fFWll ^
RTTfFT fRRTfRTfFR RRTTpfFFT fTRTRRF FT ffT Tt
Fit TfftR Wll Fft RTFRRTftf fRffF FT FFTdFRR
TRlRRJ Ftff fft TSTRfTTFRTTt ft FTFTfT WI Ff Rt
FTfT TpRT TfRRfft*" TTFT F T Fft TFTt FfTFffFT
"gfRtl F FffdT TTfF RTFRF TTR tT FFT "tf FT
FtfT Tftff FfR, RFTTRTfFTt Rft FTFT Tff RRTFT
TFFt FdfT RFT RFpRF W^i TTTfTfT TfTRFftl ™ FTf
Td TFRR*" RfRTRTRf TF ttTf TTTRT FTRR RFR
PrfRfT FTTT FFTF Ffl TT TdfT -dft FTR ftfftt
Fffff T TftT^r TTRftft*" *lT*df*l RfF RtTdftt "Rift
Ftl TfTf RFTRF TFR TF Ff TfTTff iNdlfd* Wfm
RtTdftt Tftf TRR Ffl FdfT RfTftRpTTt RFTfFFFT
FTTftRTFRTTt FF TTRRfft*" RfF R^t RRFT TffftFfl
fFTfft TT TdfT FTFTfT TTTpTR FTT TTfT "Tfft TffTR
FTfftt RTRTT FT TfFf F fRRRF TRftf RTdTffff TfRfftT
FTTTFRTfWI
5. 3pl1?Jf^T 3TTOR
^^FtTTf 7FFFF FRTFpf, FFFRF Tt?F, FF ^ools |
^ "Tfe*TR FFT FTTFFT FTTFT fftFJ  TTTFRTTT FFFFFT
PT 3F%T FFTT T FFTFF  ilTiPd  F%1F fT FfT TfTT "FfT*
FTpR^T I " FTTFF FFFF FRTFpf, FFFTpF*" TFp FFF TFlPP
FFFFjT T%R,TFpTF T dd*Mi, Tt ^ools |
^^FtTTf FFFF FRTFpf, FF*R" Tt?F, FF ^ools |
w) <^i<=iiRmiR+) -H^-y
fFfTfTFlsfFT "STFt TRR RFTfT Rff pTTff RfdTTRtTT
tiTTR FiFT ff%TF*T did*) FT FTTFT TTFFT I ^
"TTfftRFT T RfTTTfT Fftf TRR TfTFTf t fffftTfT Ff T
FFTtTtTT ffT TRR Tfft Tftf -gfR I RFf^T T RTfT
TTTRRRT TtTfTTTfT FTF TRR RfdTT TR*T Ff I RTFT
TT ftfF TFRff TTFT FdtfRR TFTTF TT TfFW, TTR
RF TFRff fRtlfftT ftfl^ dTFTfT TfRRffRTp RpR
TfTRiT T Tftf Tff fFFftRT TR FTf tfFTTft FFT
FTffT TFFT TFRff TTRTf TfRfFftFRF ffT FTTFTI^15
tfff TFR TFTfT TpTRTfff RPdd Ff T "TTpR ffRRTRT
FfTTiFFt Ff I RfftTfrfRTFRFt f%F FTTfT FTFT TTTf
TTS-IKRFft fTff FT — TffftRTff RTTRT TRTFRfT FiFt
N3 NO -N NO -N
TFR, TTtF TFFFRFt Rp, RTF. TTTtRTfT T TFRff
RRTRTRfffftf TRR, TFT FTTfT RtRttR FiFt TfTf TF
'no -n
FFfRR ffffff FR¥Tf I ^
TTRtt TFRff TfRTtfRTRF FdRffRTFR tfPtR TfRdTfRF
TR¥T FR¥Tf RfT FFRT FR PT TF?R, Ffft fft
FTRffFR RfTTTfT RTtrrt "fTFT' RT RfF FtFTI^n
^n FF FTF ft*T FTRpT  _P*>l*i PltFF FFF: RfFT, TTF
TTF FFT FFt PWiRF FR ^ools FT F-RF FpFTTTT FT^pTF FRt
RTFfT FRFFFfFT FFTpF ^1  FRTFpf pFFTFT Wm FFFFTF*
FTT*T FPRtpFR, FTFFT 7*TfT%R, FFT  FfRfTRR, FF*TRR,
FFTp*  FFTFFF  7*tT*fPr,  TftPfTT FFT  fRr  TfTFT  tT*T
*TFtPwR fT^FI  FRTFpf pFTTT FFTt RFTFF FF FFT FFTfP
Fp fftl
^^FT^pTF FFFF FRTFpf, FFt Pwtt, 19 FF^ools |
^^ FTFTTTT FR FFT Ffft FF(t  fP*|{IT  fT, "FFt*T TtP-
PfPtfrP- Pftftf Tfft*) tfft fP rf ^ I" FTt Pff pFTrrr
Fp FFFRTt, FFp FTFTTTT FTFTFp FpT FTt FTFt ^1 PFF
FT*F*t FF FRFFFFT  _T FFT TR" FP*l{lF<? TfFFFT FF*T
ftftfrP" -TsrrTtw ww fTsft PTff: tfrf ftftft TRf fPt*
FF*t FFTFTFTI TtpF FT TRRFFT FFFFTFT FF FTFRTTT ^TlT
Tft FTFt Tf%R^I FTRT*T ^t Fp FFlrJ FFFFTSFTTFTT tt^F
FFTFFFTp TTffF pFRt ffTf, ffT TtrrrTFFF TFTTF
FTTRFTT TFFT*T FFTFF W'T F^FI FFFt) TFTPfP
FTFTRt* RTFTRT Fp 7*F TR37 T FFTp* FFTFFT Fp FF pFFF
FFTtTflFFI FTTFF 7rTTFF FRFFTlf, FTFT TFTFT, FFROols |
^^ FF?PFT FFFF FRTFpf, FT*Ttt Fp*TTFT, FTFT T FFTT, Tt-
NO
FF ^ools |
^nTt FRT PTFF: fpF FpFTTt FfTFFTFT FTF |^l FFFTTTp
T%R "FFT FFT" Pt PfTT^FI FTt WfJ FR FT*TT
fP*|{IF<?, %Tt FFFF^ TF^TFFR FFTp* FFTFFF
*TT*FfFTTTT Fp TTTF TRgp FTFTW FT FFT FFT fP*|{IT
FT, "FtT fT Ft ^ I TFFTTFT Ft FFFT fT I " TFFFfr FTFp*
FTTIF*T FR FFT *lT*dfT FT, "ft FFTfpFTFT Fp TFFT FTTT
^| ff*" TRfi  TfftftT tftff tfff tfft PPttT fff
 Rw*l ottw <mf
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
?*
FR FFFT TfTTTrRfrRftf TTftft*" FRRTFTJTt RRFT T
RIFfR*" TffftFf I TfTf TTT RTFR FFdTfT FRfT w
Ft fft TrRRffRT RF FifTT FF*fTFR TTfRt "tffR
TTFf' RFFT fFpFTFTFTtl ^° RTt TTRFTt RptfRTd
Tffftt FRFt TRf TTRT FTTTRRf ftfF RtFR RfF
TTFWI "RfFTRT TSFTFRFR ft fTftiFRf Ff Tft FTFff
TftffTR Tftff "gfl fftfftf FTff TTTT TR RTF ffT
FTftTft Fl RTFF TRrW, TfTTTTfT RR RF fTfTRT
FdRI^
TT FFFSTRT FTfT T iNdfd* FTFRTFTFTR TTfTTFR
RF FfTR ft WW TFRff FfffT TTFRfT fftfttTF fft
FRFFT TfdTgfl fFI^" FTff TfFftff Ft fTftFRFR
TfsTTTTT TSFTFRTTt FR: TFRff TFT TFRff FffT
TrffT TRT Tfgftl FRTFT RR RF RRRFT FRft
FTRTftfT TSFTFRTTt TFRF ffFt TTRT ffFTT FTff
RFF Fft TTRfFT, T tf PtfT Tfft TRf WT FF FdfT
FSfT TFfl^ TTRRffRFFFt R TSFTFRTTt "tfFTRT
TtfTFT tfff FTRT FffT' ftf I TSFRFRTp fTpfF Fffftt
TFT TfTTT RTR ftft T FTFRF tTrtPfJ ffFt %F
RTTTfTF FSfT RF TTft^ TSFTFTSrft FFRFT
TFTf_Tftft f%ftfT |F|f fft (FFFff ftfF
TRFRTTFF) TfffTT TTTRffFRTTt Fftft TTTFRfT TTTF
Tft FT RTRfTft Ffl TT FFFTF FTf TRfFR TfTff
FTFR Ff FTF FftFR ftt ft TRfRFftl F FdTFR
TSFTFRfT FTRt FTFTTfftt RRf fTsftT FFTT RftrFf T
RFR ffT TltftT TRTFt TT FFRT RlR fFWU FfT
RRR fFTFf TTF FF RFF T FiTTit fftRTTFRfT TfTf
TTFT "if I ^V
TTTR^I" FfTTf 7FFFF FRTFpf, T*Tft, FTFT T FFTT, RF
^ools |
^° FRpTF FFFF FRTFpf, TTFT, FTFT T FFt Pwtt, FR
^oolsl tp7! TFFFtt F.F.F., FFFT FTT (FFTF) T FFTFFTTt
FTffP%  WW  TF*T  FFFTFlTt 7*tfPtT  FTfff FFF  (TTfFFFFtt-
NO NO
ttPfft) fttt*t TffrT fftT ffTPtfff frfrP ffff
FFRI
^ FRpTF FFFF FRTFpf, pFF Rttt, $ff& WWW, RTFTFT,
NO ' ' ' NO NO '
TTFFT, 1 FF ^ools | RtFR TFt FF# FfTPtFfP FFTFF FTR
FTTTT FFFtt FFFFTT TFtFp FTFFFT Tr^Ft, TF*T FFTTFT
NO '
fttttfT t fff ffTPftfP Prrfffr f\t f^tf fffFffttT
NO
FFFTfT FT FTF, F\*t FFR I
^^FRpTF FFFF FRTFpf, FTFT, l FF ^ools |
^^FRpTF 7FFFF FRTFpf, FTFT, V-i< FF ^ools |
^V FfTTf 7FFFF  FRTFpf, FTFT T pTTtt, FF  ^ools |  TTfTF
ffTPfftP ffffP fT 7ftf1RFifrT fP ffTRt tfTftf*
FTTFRT FFF TFFFF FFTTT FfTPfFtP FFFF FfT TTF Fp I
%Tt FT.F.FT. TFTPfFTT FFTF FFjJFTTTTt FFTFT FTFFT TF
FFTTF  PfRft TFFFfT  fT FF37, TF FFFFFF  FTTFT, RTTT
FFFT fftfTTfT TTlPR TFRff TfRf Tftf RfT FFRT
FCfTft TfffTitFR FTR TRfFffl FfTf Roo\s ftf
FTRT-TRTifftf FTFTTfftt RRt FF TFR "TR FRF
no o,
Ffl TTTTff RFF fT FFTRT T FffT FTTFTf ftfff
TTpFFF fT FTR F*" ft I TR sft FptFF? TTTTRTF
TTTRRp RPdd ff%Fff I TfTf TFFTRT TTR: FTrfTFftf
ffRFF fTff T TTT fpfrff fTFFFRTTt "dft crHIITPTl
TT TTT STTRT TTTWI FRffff PT RRT ffT TTRTd"
TTSTFRT FFFT Ft F*F*T RlRlT TR Tft FT FfRf
C~N NO NO NO
FRFTJ FTRTT TF?, TTTTT ftft F^ITfRfFRff, frffff
FRTTFTft fTRT FTFTI TTtF WiyvT Tgftt TpTff TF
TTRffftt TTFRRTRp TTTf  Tff t RR Ff T "ft RRRt
CN ' NO
TTSFTRTTTfT SfR RTRfT TRTft I ^
TfTf FTFTRFTffRT Tff ffTTf RF RfFTFT tfF RlfFT
TFRff TTRFRTTt ^ RTfffft Ffl^^5 fft TFRff
TfRTtfRTFR tfFTRT TTiFFt TFFTTRTTt FTdftt RRRF
FRTRTT RTF Rfgftl ^ FffFR ft PraTT TfRft ftf
RfFT TTRffftfT Rwft FTTftf TTR TTffTftf RRf PlTFf
RF*T flRRl* PTFRTTFRF FRFT: RTRR, snffftt^TF T
WRtM FSTTpR Tfd tft ftgfl TFTT FRfRffRfT TTFT
fffFT FRFFRFT TpT FTFTTfftt FTRT T "ft FfTTTt
FFdf Tft TTTRFT TFTT FRgfl^ FTT TTTRTf
fTRTRRF Ff T RRT TTfTTF RfFT TTRffft TfT TfftFf
TT ttFTT RTtftt TRTRffT FTT Ff Tft Ft%RFt
TrTRffFR Rft TTft PfpRR RFTfT TfTTRFf I
P*TFFT T FT*Pt 7*TFTTFTTTT F^F TFTFFF FFTTT *TFfP
FFFF TF*t ^Fl
^X FT^pTF 7FFFF FRTFpf, FFFT Ffft FT*Pt FFTpFFtt, FFt
feWit, RF  ^ools |  TFTt FT, "FTftPFr  FTtR*T T FFTF TTTt
Tfftft %Tt fP fT ffTf i ftT tft TtPff ff fP f7^ fT
tTtftT FrftTTfT Tff ffTffi fftf ttT fPtt fT *tttttT
FFRTF*t ^ I fttPttT fff Prit PtffT f/T ftf<ft*rtt ^F I "
TFp FFT TtFFFt pFFF FTRT*t FlTPt FTRFF F^IFFTSFF Pft
TTT FTTTF^FI
W TfFTTTtT FFt PRTFF %Tt P?FT*FT FFT FF*RFT FpftFTT
TT fTsft ft TFFt fftf www\ *t PTff wh) TPff
7ftPr*TRTTfT tftT tffTffP TFf fff #r Rt*" 7*Pf ft
fT7^ i tffT ttft tft Tfff fT-1'I*kf<?*tiP ft fT fT^f i
^•3 FTTFT  FFFF  FRTFpf,  PFF  pFFT*,  FTF  T  FTRpT
NO
*rPtt ftTPt Tf, ftft, ff ^oois i
^'^ FT 1U!( Ft FF FFFTF FTFRPf% FT Rooo mw
FRFTFT FFF FTF Fp PPtT FFFfTF*t FTFFTT FpF*Ft ^1
^ NO NO ' NO '
FT l^* FT FTFRPt FTRFTfT FTp* FFFF pFTFF TFFt FT
^TF Rooo TTT FFF: t^tFF FFFF TTFTFTT, RFFiT T ^pRTFT
FRTT FTF*t RtFTF FTt I TFtT FTRTTt FFF T FFpT FpFTFFF
TTTfT FFTFF ft FFTFTTFT (fFFTFFFTRr) ^ FTTnF*T ^1
TFTFiF*T TTTp FF ^ools FF FRFT FTFpFFTp RfF WW^
FFFT FFF FFt pTTtt*T Fp*TF TFFT FF fT FFFT fft I
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
?$
fW  R)^MI I  tfFft  TF  TFRff  RFTRFF?  Ft  fft
tttrtRf FfrffRfTT d,isi<3 fft.ft. tttrT fR ftrrr
RRTF Tfgft T RtFRR: FdTFR ffRTRRT FRTT TRFF?
FTFT d4ftd. I ^ ^dlHIdl*! FTT RFTfT TTfF
ffRFffff TTTtft RfTTTTTd FTFtft FRTF. TFT "ftf T
FTTTTd" *+lldd T TFTFTfT TTft RfTTRfft TFTTTT ft
Tfftt Ffl TfRf TFTTTT ^ "gfRFfTFTT TTTFT T TfT
dJFTRft TTfT Ffl^° sft TSFFF? tfFT-TFR FFTft
"FTTFdT FF' ftt TRF ffFffl ^ TFRF RTTf TTTTT
FT RFFT FF FF ffiff fT R*fl^ TRR TTffFRff
TFTFFTfT fRFRT TfFftl PPfFT: FTRff FOTTTff
Tl*TF? WI T FTfTFRFt fdTFTTf RFT TTft "TFRFftl
F  TFTd"  TfTTTrRfrRftf  TptfRffF  Ft  TTT  ffftt
mir°iik+ ^H"y l TkMiRHiR*) hiR^iR* ff trr ttft
RRTTT Ff T RTF snfrft, Ffft* TF FFTR*" Ff TTfT
TRR TRftdTfT Ffl ftdT-FdTfT TRf FFFfF TRTTRT
FTTft T tfrfFR fRTTF RTg" FTf ffftw I fRFdFFRf R*"
^% TfTT-FFF FRf FF ftft Fpf, I^KR (fTTRT $ T 19) P
FFFFf*T FTFpFFT FFFFTFt FJFF FFTF Fp*Pt tDfFFT
7TfT, fTTf fftff fT, rtft fT, fTtff fT, FRpT FF fttT,
FF FTTfFF FT fPfFFT TFTR fT FfT FfFp FFT Ti*t ^ I
FF*T FR FTT www.nepaldemocracy.org/ documents/treaties_
agreements/indo-nepal_treaty_peace.htm W TFTTR TJ I TtFTFF
FfFRFp TFFFT FTrnft FpFT TT (f), TftT-FFF FTF FfFRFR
(FTTTuft, I^A*), FRFF RT (F), Duty-Free Border Trade and
Special Economic Zone between Nepal and India (FFTFTTf, 1 %%X ), X
FYF. TTTTT, "Cultural flows across a blurred boundary", FFFFFT TFFF
T FTtt TFFFF (F.) State of Nepal (*l6*llif, ROOR), r| AOO-
11c; F F?R^I
^° TRF FFTftFT T?fFTtt TtFFTTFF TTTfT TftrnFFt TRFF TTF
fPf frf ff frtf ftr^rfT RrFttFT Tftttf fP ffft,
RtFTF *W*I TTFFT, TF*Pt FF FRTFTTFF FTTRf RTFt) FF FR-
fPtPif fPPfft tfft Tftttf fff fT^f i 7ffft ft rtft,
FFTT  FFTT  FFT  T  RfF-TFF  FFTT  fPf  FRTT  FTRpT
^ ND
rtffPf ftPfttttT FFTTF TFFF FpF5 I FFF TRfft Ttt ff
FTF TFTTTTt fT FFTtt FTFFTFFTTTfT FFFFp TrTF FFTtF
FFFF*t ^i
'^ FFsPFT 7FTFF FRTFpf, FF# FTFFFf, FTFR T dd* _i, F
^ools |  FT RTRTTt PPT FFTFFT fT T PPf-TfTT  _4*M
(FT 1c;1V-1c;1^) W WTW\ TftFRT TTTT*TFT*t TtdFFTt tt FTT
FFF*t ^1
^ TFFFTFT TTTfT fFTFFFT FFFF FTRFFT FF-_T Pf*T
tttP tTft ft fPr^i ft u^ w Tftt-fff ftfr PRtffT
FTF FpFTF TtF-F*TFT FfTPld*M*l TTTp FF FpFFT fft I
TFFFtt FT Roo<\  ^) FFFTFF FTF*FTT% Fp FRt FFFFT
tttP tff ff fRffT PTt I tftft tfft ffRtt fffT Ttf *rt
FFTFT *Tt FFFFF TTTp FF ft fT^R, I
^? fTTftfT Pff fPrf*T ffff ftrffR w..m rftf
fftffT PTt, fftTff fT-TRTf T1*ti _<sf ftttttT fRfttf
fRffTPfi
RF TSTFff ftf, "ftTRRT FTt ftft FTR FFT I Tt
TFFt fRFFfT RFTRffF Ffl FF R*"-ft tftf PtFR
TTFRTT TffTFRt T Trffft, TFTffR*" F R/t fftfTTfT
TFFf TTpTTF RRRT FF RRTF Tfftr^?V TFF RF
TrfftfT ft TTFFRT FFT FiTTFT FffFRFt TTRRR*"
FFFSTfT fTfffT Rfgf, TfftTRffT FTTf I _^fdi*l TTfRT
Rft RTRfT TfTRgft T FffFRFt ffftffFR R% fftRrTfT
Ffl^* RTRfrR tfrfFF TRR ffFRTTt FTTF fft Ffl
FftF? Flftr FTfT TRf TfFft T FdTFRfT RTdT FFFtt
TRf FFT FFFRF fft Fxft Ffl ftfftRT fft RF FFft
dMlR*dl FTfT TftfRWll TTP RTT T FR ft FTfT
FTTfT TTfT TTRF ffR*T WTI^^ RfTTT dHlR*dl FTF
TFRffFRTTt tfFTRT TRT FTpT TRf, PpTf FTRFt TFT
TTFT, ffFTf fRTTFftr TTTfT TTFTf ftfdTTRTR TFRT
FRFFRTFt RTTTrft*" FTRFRF Tff F?, ft FTF FTpT
TRf TF RSTTtRR wm^i iNdlfT* RTTT ffT Tfttf FWl
RfTTftFRFT TTTfT ffT Rt FTTft TRFF? TTR FFft RF
FCffft RfffTTFRF T Fiffft FdFRFT TTTpTR
FTfRTTFRF FTTFRnT "dTT TTFT FTFff I
Sflfsjft -^(refl fR -ffFftf TFRFT FM7* FTftRtRTFR
FfRI tfFRf TRT TF TR FTTFT TRFRfT FTTR
RtF-fl FF TFR FTTft FTTTRT TRFF FTRT Tff
FTFT TTFWI FTTTf FTffRFRff ii^yj, TFTTft F<T
RfFTRT TRf TT TF "gjdftf FTTF pFT TfFftl ^3 RTpTR
RF TTTtfT*" ftRFT RfF TFFR PtfTFT f^Fftl F
RRRff FFFRFR TFRff RRRT FfR, RRt tfFft TRTTF
TTFJt TR TTFT fF TFRff fftTTTFR tfRTfT fTff
RfRFfFft Rf %=t TfFftl ^
<Mdlld | FFftffT TTttRTFRTTt tJ*^l*f*l TTRTtfRTR
TfTt F^f Ff I iNdlfd?IF? FfffTT, dldHlldl T fRRRTRff
TTtRTfT TRF rT FF RRTF TF?TJ ^^ PfRfRRfT TTfF
^?VFRpTF FFFF FRTFpf,RfTTFFT, R.Y tT ^ools |
^?!< PRFTT FR FTTTFTt FFTF TTTpT*T fFfl Fp _T T^TFFFF
FF* TfTRTF FFTTFFTTt fT Pt FlFFtTtFt P*TF f\*T Wi\
5_FR Krauskopff, "An 'Indigenous Minority' in a Border Area", FTTF
TTTTf%FI
^'^ FRpTF  FTFF  FRTFpf, FTTFft, FFFFT  T  FTF, F-FF
^oois |
^?lSTFTt*TF FfFFT Fp*T PdFT T FpTt*t FFFFFF ft FFF
^1  TFF TTTT FFFT FRF FTFpF TfTRf FTFFFTFt TTFTFFT
TtF PTt, F FpTt FTRpT FTFFFT T TFRF FTFF FFTTt) FFFF
PfTfTfrr^fi
^^^FRpTF 7FFFF FRTFpf, FFFT TFttfFF, FTF, V FF ^ools |
^?,> FRpTF FTFF FRTFpf, FFTtt FTTFFFT Tf, pTTFFT, RY Tt
NO ^
^ools | FFTFTFt FFRF fT WW TTTTFTFTT PPf FFTFT
FFFF FF FR FTtFRFt FFFF FTTTF fPtT ft FF*Pt FF
fTpTFFt FpFFT FTt TFFRtt ft fT7^ I
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
?L9
FF FF TpFfl TTT TTRdtdF F-Rff TTTpf TRf
fftfTTfT FFFSTfT TTTT ftfftRTT Pft TfRff FT
FfTTTFfl Sift TTptTFRFt TTT ft Ffff TRFF FTF
TTFW I W° fTRfRRfT TTfF FTFFRTt TTTFT FTRTTd"
TTRTRR FTTSftFR TTTFT Tfftt iNdlfd ?IF? RtfRT
RWll ^ RRT TIRTff TfffffsFTt ^tm FF TRTT fffT
FTFTI RR RF FiTtf TTRttfTTT ftf, "FF FF
fRFTRF FffT RRT TTF*RR FFff I "W
3TTWI fF fFRFTTRT TTRTFR fft Wll PfFF RF FTi
TFT  RRT  RTFT  T  TTTFT  ffRTTt  FTfT  TTRFRFT
TTFifstR ftfffT TfTTrrt trrftt tttrwi t TFtrrd
FTRt FTTSFfft ffT FTTFT TfFftl "^TFTft FF-Ttt RF
FTFRf ^i^i FTTf RRTF TfFftl W %^ FRRRT
TTFTfT STTffRfT FTRTft T tfRTftf FTRR TTTFT*"
FFTTT Tff TRT FTTTStF FRfFRTlt tfFTftf diltfdi,
TfTTTit FTTRF fFFFT ff TtTFFT fttftt ff
FFFf Iw TfTf FRFFRt TRT FTTSTTFRTTt tfFTRT
TRTRf FTTFT Fftf tfftt TTTf ffT TTFT Tfftt Ff I w
TTTit "TTff "TTTTfRTTRT TFRff FTFff RRFRTTd"
fTfRTFR  TTFFt  TdR  TT  FdTFRTlt  FTtRffT  fRR^T
W° FRpTF FFFF FRTFpf, TRfTfFT 7FT7ttfFF FF FTpTFTFT,
ttfPt, ftf t tfftt, rf ^oois i  Rtftf ftfftt ffff
fPfFTF TTTF FTTp7 T FF TPFTTTFTt TRfTfFT fRfFFTTTtT
fPfftf ffT fT ffftP7 ff Tff TptT ff Pf fPf fttT
^1
^ FRTFpf PT rRfftT fftf PtTTftfT fsfffttttT
TFFTFFT TFF FRJF FT F\*T fft I TfRfTFFT FFTTFF FpTTFT
F* FF TTFTFfT FFFRFFF TFFF fTftfPt FFFFT  _TTtfF
rIff PTfffPf ff ff TTft ffffft rfr fr tttfffft
ftfftttT ftfttT t PfPft ^f -ftT ftf fTT, frPft mm
FRTFpf, TFPTF, R^ T ^ools | RFFpRrir pFT*t RrFfFFTF
RRTfFF R* FFFTt FFTRt FF FF TFTTtt FtFTTTft TTFFTT
FTFFT FcFTFT FTFR FFTfF Tfi*t FFR I FRpTF FFFF
FRTFpf, TfRfTF TFTF, l RF ^ools |
W^FRpTF FFFF FRTFpf, FTFFF TFttfFF, FTF, V RF ^ools |
^V? FRpTF FFFF FRTFpf, FpS" FFtt FfPfFT, TTFTT, IV FF
^ools | FTRftF FFPTFT FF TPi TFTTF PrTT^T T TFFTTtT
FFSfR F F TFFTT FTP PftTt TTTF3R) F_FR Deepak Goel,
"Cross border crime in the Indo-Nepal border region", in Hari Bansh Jha
(ed.), Nepal-India Border Relations (FTTFif, 1 \ \ X ), F. $ ^-^ 1 I
WV FRpTF mm FRTFpf, FFFFFT TT, FFFFT, FTF, V FF
^oolsl   FFTF  RtFRFFF  FTpTTTTF  FT  Roo\t  fT\  tTFftFF
PPf*tdt§ft Tff fPffT Pff ft*f TrrTt fffftf Pftf
FFF  FT*T  TTTTjFFF  TTFFFFT  RtF  FTF  Tf%R^  T  FpTt
PFFF FFTF FTfT FTF FTF ^1
^ FRpTF FFFF FRTFpf, FTFtFTt FF, FTFR, RS Tt ^ools |
TPfftf fff t ffTRt FrrTt fff*T fr ff rrT fftt
TTFTFFt ^1  FFTFTt TFt FFTT ?FF tRfT ^1  TF  TRtFTtRfTT
FTRpTFT FFF FFTF RTRTF trrPFFt fT ffT <t41*P*1 ^i
FRpTF FFFF FRTFpt, FFTFFT WWW FF, F ^ools |
TRfrTFT RpRfT TTTf ffT TTFFT TffRfT Ff I ^V5 TTTRr,
TdtpTTT TFt W^W TRTRRR RRFRRT FRF
TtTTTfRfrR ft FRRt RRRf FTTTlt TRdTFT TFTfT
Tfftt Ff I W TFRfT ftR RF TT^i FiFFRR TTTfT TtTRT
dTT fFRT ftfftt fR FFff TlffRFRt FfF^^rrt TRT
Tfttt TTdT ffFf TTFf I
i.   *'il^ 4K*|<
FTRff FRFFT FTfT TfTf TFTFRfft FFTFTft TFFt
ff%Ff, FTP FffFRFt FT FT TTFT RRRFFTRRTTt Ff8PT
RTTT ftf TTTRT ffR*T "tfl fft TfTf RfTFRFt "dTT
TFRff TfRTtffTF? RF FdRffRTFRFT ttft TfT W F
fftftf FRTR ft Ff ftf TFR FffFRTTt Fft <^dl*l RRT
RRt "dRFf T TTfRt iJ-HyT-lvHI^ TFRT TFl" tfTFRFT
TfTRtT RT Fffff RfF FTfTf RfFf RF FffFRTTt
TfPfft Fftf ftf TFT I RR RF FfTf iNdlfd?l<rl ftf,
"TFR FFFRR ft: RF Ffl fftdftf ^JWWf RTF Ff FT
FffFRFt PtRFF fTTfT ffT RTR FdTftl FTRt T TFRff
RFTTffT TFTT TRR Ffl Rp FffFFt Fftr tfftt FT,
FTFTRTF TSFTF? FpT pFRft T fttTFT FRRRf FTRt
TRT FT TT fttf I "^w TFR FRRT TSTFFRFt TTfRTRTfT
FTfT fRiTf RFgf T "Tfft RRRFrTRFT ftPFf TFt FTRTT*"
TTRfT FRT Ffl FfttT W^W fRfTFRF TFR FRF
RfffsfF ftfff TTTFtFRtTR RRFT tT TTFff I
PrsirffR ff Rft ffT f ftf "ttPrfT FfrfFft*" tfr*t
TnRt TfT TTRRR Ff TT RRFTt FiRfT PpR RfftfT RtR
ffT TffRfT Ff I ^ fR ftFT FTff fRFTT TTTRfT TTTfT
RTtF tfTRT FRFFTR Ff I FTfrff RfFRF Rff pTTfffT
fFft  T  RfT  TTftfR*"  FFFSTfT  FfsfffT  TTFT  FTFR
W FRpTF FTFF FRTFpf, FTF, FFTT, RF ^ools | FF
FFFFFT TTF TRfTf*T TFFfFTFT W WWWi. Ft Tftt*T
PpTTTTRt FTFTF FTFF FFFTFT FFTpT FFT«ttFT TfttT FFFTF
FT FTTTFT T^F T TTFRT TFTTTF FFpT FTFF FRF fT FTSfF I
TTrF>FTTTTT FFFF FFTf TFFTFt pFF ^1
1X3 FFFFT TFTTF FFFF FTT7^ I pftTr T P%TT (FFF FTFTT
FdFF P?FFt T^) FT TFTTFT FTTRF FTR^ I Tt FF FFFt
TFt TFF Pi FFFF FFTTTF* FFfT FrTTFpr*TTTTi FFF Ftt
FfdTt TFFT tFF FTFt FpFFF Ff*t itft FRF 7FFF FTTFrTt
ftttT fT^fi frRtf ffff frtfRT, TfRRrt trfttf ffT
fPff, ttf fTf, TFFTT, 1V FF ^ools I
^Vc;FRpTF FTFF FRTFpf,fFFTFFT, Rt Tf ^ools |
Shiva Shakar Menon, "India and International Security", FRFTTcF
FRTFFTFF FTFFF FSFFFFTF FF FFFF, FFF, 3 T ^ools,
www.rediff.com/news/2007/may/04guest.htm. TFTt FT, "FFt fRfP
FRFFT FTFT FFt P*FT T Fp FF FTpT FpFf P FFF FF
TTFF -^i"
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
?2T
FFFFTTt FTftf TT RTg" tfft RR Rfftt Ff I TFRT Rft
ftf T fTFF RF FR FTTTTRfT FFCTfF FFFFFT
FTTTFT tfftt Ff TRf tfFT RTtF TTTFf RTFT TTFWI
Ff Roo% F TrfttfTR TFT TfiFRF FTRT
FFRTfTRFdftt FFTFR "iffRf Ft fRffT RRTTRFRTRfT
FFfFT RRfTft FRRTf ftffR FTfRFFRF TFFFT TTTfT
Ffl^°
TTFT fFftffFRfRt tJ*~)*d Ttft TRTRR rT Rff fFRftff
TTTfT RR?rt TptTt FTR I fft RfTTffT tlTFF fRfitf
TFRfT tfFT dlfd*l TTFRRRTRT RfFT Rlt RTTf RTRRT
TfFfl FCfftTT T RTFF ffff RfRffFRT Rpftt
fftTTFR FfR T FTFRT TTTTft TffFR FfRJ TF TRRTT
TF TTRR PtFTftf ffgF TRrfR RRFR RF TffftRTTf
TTRFFRf RlfT TFR fRR^T fRRTFTTTT rT Tfttf RTf TT
Tft fRFf FCeftf fFFft RfFT ftf^TfT FtftFf I ^
FTtRTFftf TRTT RF TFRff FRF#FT FffFRFt
FFFFFT fft "TfTfT ffgft FftFf I
TR RTfRTFRTTt tffTRp Rfft TTTf Ffl TFftf TTFF
rTTt Yo FRR tR§f pTTTft Fft T TFRff tfTfT tfFft
FdlfTR dP)**l TRR RRRT Ffl FR TFR T RfFTff
"TTft fRfR ("FF T TFT ft) FT TTTRT TTFfTFT tfTfFF
TRR TFFt Ffl Tft TRR TTTTfTit fft Ffl RfFTRT
-JTF RTTR*" TTRFT fRFRftt iNdlfd* TfR ffT Ff I ft
Ff TRR T TTttFRFt FTRFT Rff fFRftftt F RfdTIRfftt
FC*F*T TdTdff TfftfR RFF Tfrt TRR TTFTI TT
TRRff PTFRTTFR T ftfTTt ftsrffr TT FRFR FF Fft
RTTTt R3t FRRRT fRfRR rT Tftf I
R FT ffT FT Roo^ Rpf FTRT TfT Rg" T TTRTft RtfR
Rf Rfftt Ff T TfTfT RpT TFRR*" RRTRT TRRtt FTTTd
FftT RdFTfT -gfl Rff fFRT "RTpR FTRFT TFTFT
FTTFT T FRSTTfTFftf TFR ffT TTF fTr: Tftf^T
fRfFfl RTF R*" FFFT RTTfRfF fft ftpRFfl
TfffRT RfftftfTfRTFR RFfR FT: FT tT T TfT FF
ftp ff RffRt RfFTfT FTTTT FsFWll  FTTfT TTTfT Rt
1X° FF FF FTRpT *TFTFFTt fT,  "FrfPt pFFFF pFFTF
ffTtfR tfP sftf Prft, ft ff tff Tff FFTt fPfP fT
fttf Pff fffr PTT fFFFT ^l" ffPtf ffff frtfRT,
FTTrnft, Ro FF ^ools |  F^FFT PFFFT TtpFp FFRTF «PT
TTFTFt Pftf Fprt fP ftrPt ttff ffT ffft
fPfftfP 7ffftffPf fRfttt ftnTfT ^i frRtf mm
FRTFpf, FFTF fFFFFF, FTTFif, 1^ FF ^ools |
1X<] FT ^%%% W FTTTtriTFTT FFt pTTF FTF TTTFfT #FlF
FFTTTTRFFt FTpFFF FFFFT T FTRpT FWTft FF TFTTFT FFF
FP Tfi*t FFTFFT FT rT fFRF FFFt I FFF FTF FPPpTTfT
TFF FFTFF FF FpTF^ I FTTFF FF^FTRTfT RfFFF FFFTt
TftT FfFFF 7FTftl4iRb_T ^ I
Ftgrftt fTff ffT ft I fftdftf "RTpR FFfftRTfT ftR TTfR
T RTTffff RfF TFRT RfFTfT "RTpR ffRRFTt W^i
FTTFT FfRffff iNdlfd* RRt TFTTft Tfftt Ffl TRRT
tfFTRT t^vT TF FRfftf Fftr T Tfftt Ff F TTfT
F#fRt FRf%R*~RFFT dRdtJ*) ftf ft RTftf I TTT
FTfT TFRF TTFTTgftt FTfT ffT ffftw I  Frf TTRff
> NO /\ C-N '
FFftffT TTRRtfRF TR FffT FRRTTftf TRFRTTt
FftFT FdTFT FTTF TFR Ffl TRF" RRFTFT TfTf
TTRRTTt FT FTffttf FFFT ffftt Ff — TFR
FFRfsRfftt FRFR FRfTTTFRTd" TRfSTf fFTFgf T
RRt FT TT FTRFTTt Pftf F? fTf TT ftf I
NO NO
TRFT FdRffRFF? dil^l^ tRf fft T TfTf
FTFTRRTt TIFRTFTTt FRfR TRTFt FffR rT TTTRfT
Ft RfRT RFTfT FFRT RtR ffFffl ^TTP ftff FF ffT
WI tt TIFFFRT STRf -ftRRfffTF fft TRfFffl W
TTTdfT RTR T R.T.T.Tf.TTlt fFTTfT TTdT RFT FF
FFTF? TdTR*T FT RTfRf FTRt *iHI^ TT TTFT Rpf
RtR -TRTFTfT ft Rt RF? -TRFTfT TMfRI ^^^ Tff ffT
ftft TFRff pR|q*F? ft FFWl ^ FTRTTt _^ TfTf
FftftfT RfF FRfftf, fftlftf RFf fft TFt" TTfT
FfRffff RFTFRT TF*T Ff (fFF FRf T RRfftt FRf) T
TFffT ffT TFR T FRTT FRf TlfTTTfTfT FTR ffft"
TTTiFFf Ffl TR 1^° ftf TRF FRffftRF TFFTT
FTfT ftff T ftft RftTRT FTTR T T5RFTRT FTfT TFFTFT
Ft Rooo F -gjf FTTTT TFJt TRfT TFTF TRffFf
ftrfti Tf ftffT TRFTFT ffffRR TTRRfftftt RRFRF
TFRff TTRTtfRFF? Fft TFit RfffRR ^rFFFTFf
TTRTFT TIFTftt FT frfft fft F? TfFftl ™
RTFRT: FTF RfftTTrfTF TFRff TRFRFt fft FR
ftf, F fft FffFRFt TT TRRF RTTf Ff T RTF TTTT
ffT TF? TfFFfRJ^* RfFTfT ftFT TfTTTdT FTRff
TTRFRFT ftfFT*T Ffl tfFT T FR FFTftdftt TFTt
RTTRT ttft TFRFt Ffl FTTTT, TlTT TfFT T ftf%T
tfTTTftt ftFT Rtfftf TR TT^i fRI TfFTTf ft TFT
TTRftft*" FTFR tfFft RRRTT T t*F (RRtfT) ftt TFTF
fft TRFT  (FFC TFT)  F FTfT Ffl  TTTfRTTRT tfFft
W FRpTF FFFF FRTFpf, FTRpT FTFTTTFT, Tt-FF ^ools |
" ' Tl^Ft FTTFTTTF FTRpT TFTF, TTTT TTTPfl
WV FRpTF FTFF FRTFpf, FTRpT TfTfTTFT T FTFFFFT, FFt
NO
pTTtt T TTFTT, FF ^ools |
^^^ www FT*F*t PTf TtPf ffiPff TF*t ^, F TrT
*TFfTFFT TRfTf*T TRFTTt Tff FT*FFF FTF-F FTFR
Rfff FTrf7^ fT Rtff ttf^fi  frPtf ffff %Pftff
FRTFpf, FTRftF *TFfFF, 1«. FF ^ools |
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
?<?
TFTfRfT WT fRRTRRFf FTFrt ftpFT ftff I
TWfRfRTTRT fft fdRfftT tfTFRTTt fRFftT TTTR ffft I
tfTFRFT TTTF RtfR RRftfR TRR fft TFT FTfT ftff,
-?§TTTit RffffT RRTTTfT FRTRRTF, fftf T tfFft
RRR-ftFftT RF tfFft FRHRd T FTFRff TRRff
"FTfT" FR#f FfTR TRR TTft I ftft FTR RF tfFTfT
TTRRtftfft ft TRFRFt TTTf Tdi FTfT -gf T
TTRdTfRTFRTtffT TRR fRtlw ffFT T FR TFTF
RpRfftt FC FR Ff ftf PrfTT, TTFFT RF "TTpR FCSTfT
ffft fft Rft Tftf "gfR I Tf ft RRFRF RTfff TTfftftftf
-jftt TJTff TFFt W R3P -FTTFft*" ddMHI^ ftf
fRTRTF TT%TfT m^3 Tf ft TTR TFRff Tsf-Tr%R
FTRT FT fft fftftFRFt RFTFRTfT tfFTTTt ttfTTF
TTfftt Ff I W
Ptft t fr tft ft*T TT¥ir PrftF trt ftftr*T
FF T5Tt TFT I w "RtFR WW ft FF TFRFt fTff R
Rrft ft (iiTTTit Ptft t f# fr TFRff tttRt), RFf rf
fffRT Rffftt FT tfTTFTTt ffFWI^° fF FTTfT
TTRTFR (Rt TffftRFfT TFTd", "Ffftt, FTRFfTRFfT
TtTRTTF, FTTSftFRTTTt TTSTT) RfT tfFft T TFRff
FTTRTFFRTtR fR Fft TRR W^W FT TRRTRT PtfT
^ FFFFFF FFFTF #FF FT^ttFt FFFFT TF FFFtF* FF*Pt
Tff t ftrPt fttff ftffT ftfr ttf fr ttffi  fftf
7RFFFFTTF _T FTfff FFFF fifT Tf I
1X3 FTTTTFT FFF*t TpF FFF FFTt FR l^o F% Roo\t
fr Pftf fff f^fT i tff ftTPttT ftft t _P^*t (?<?*! ffft
TFTtl FR Roo\t tit FFF FF (TTFTF) Tt ftFTFF FTpFTFt
FFFT T TRFTp %pTT P^_, TTFTFT F.F.F.fT FFftFFT TFFF
fff) 1 FrT-FfTrr ^oois ft fff ttf fTffT tr PfPfff
TPTTT WAWW FfTT FFTF FTffPt FfFF T ftFTFF FTpFTFF
FTFFT FR FTTFTpTF FfTF FpFT TFFt I PffT FpF Ft FF*
FF TF^-TTpFF FfT FTTTFT TiR I pFRlTt *FF*FpT7Tt FR
^%%R W FTFtt FPFT FTFFF*f FTF FF TTF FFF TTTTTTTFF
TFFT FRT TF*t ^ I TFFT FFFF TTTFt FFTFTTF T FFtt
FpFF FFTFTFt FRt F#T I
W FR Roo<\ fr\ Tj^r tr>siT*t FFTTTRF 1^ FFT ^o qTFT T
pFTFt C FRT ^O qTFT fTTtl  TTfftfwww.censusindia.net.
1X% TTF FFFFF FTTT FfF*T%R*t FFRFT TtFFTR ft TFFTlF
TffffTT ttftttttT ftT fttT ^f i Pft*t ff ttrtttf t wm
FpFTTFTFt  FT TFTTFt TTFFFT ft fFFFTTTFFRp  RFT
FTFT ft F3?|  TFFFp PfFTF TFFT FFT T FRTTFRT FTFTF
FFT  FTRTFFff TF  iN-DP*  FFTP  TFFT  SFF  PTfTI
FRpTF FFFF  FRTFpf, FTFTT fPftTfT, FTF T FFFT, FF
^ools I
^° pRTFFTFt FFT ^ — fFFT T TTF FFFFF TFFfTFFRT
TftttttT ff fftf ftff TRf i frPft ffff FRTFpf, m
fffftt rftfftf fff fff ff tf*tt fP*i(If<p, ftf, ff
^oois I
Tfff Fffl^^ ft RTFt FTTFRffgf If TfTf FR
TFRfTFRftf TTW FTt fR TfFf, RT fft FTRFTRR
"FRTFFR TtrRf Tftf ftf TFt F TR tffffT TTTTff
TTF FfFRTF TfTf FTFTTTfRTFRFt TRR Tfftf
TTF F TfTf TFFTFTTd TTTTft RffT FFFT FF F?
FTFI^ ttFTt tfftff fRffF TTRff RRf T TTFTRFRFt
FR FFt fTT Tfftt F?lFT, TtP FffFR TTftff RrT
FFftTTTt tftftTt TtTTffFT T#l T TTTRR TffT ftfT
RRRffft TRfTfft fRRTt RWTI^"
no '  -n
3.   Hltff <|f&*lul
TTfRt FTFTFTft Fftt RdTFT TfTf ddlF?^ FTRRR
FfR# TTdTftr tRTFRTTTt RFTfFt Wll TFR TgRTfT TFRff
RfF TTdT (F.R.F.) (TT FffPT) TTFF <ir^( FTFRFt
TfTf FTFTTRfft fft FTf TF*T WT I FTTftf RRRTT TTdT
tfFTRT TSTTFff RTT T FFRTF, tFFC tfRTRT fFRT TTF*T
Ff RTFtfl RTF% FTP" FTfT Trt "dtt RTf" TF*T
WTI ilFlMdl TTdTfT TFRff *l^i)ilRlrl ftftf tfft Sf^HJ-dd
tffRT RTtF Tff fftf TFRff RRRTftrftt RITlff*"
FFftTtfT RfF FTT ffftt Ffl F TTTTd" <H^i Ffftfftt
FRTRRRTTt ft Fftf FFRfT -gff I tfFT T FR
TFTF RRRTT FTT WT TT%T RTT TTdTFRfftftt Fftt
Rlt ftft Ffl TFt Tff "ft fTdTFRFt FFT tfFTftt
fTFTRft TffTR W tfft TFfftt PFftRTt FCRRTfT RFR
FlRTRRf tfftf T TFTt Fifff FRpFrd fftf (TTFFTfT)
ftt Fftt TF*ftt TfTf ddlF?Rld FffFRFt FTf fR
TfRTt Ffl
TFRff FRfftd fftf (TTRTTTfT) TTTRfT TfgR TTRRtfRF
ftftf*" TpTfT ftffF Rt Tft fTFF T FR TFTF FTRt
TTFT fRRR Rt RTFW T FFfff fRFTTTFRF tfTTff
TtTFTF, RTRFRFf "Tfft W^di FffFRTTt TFTfT TR TfFf
^ FRpTF FTFF  FRTFTlt, FFT  FpFFFT, TFFTT,  IV  RF
^ools I
1A^' TFt fPftOfT ^FfTPr  FTTF FFT FTFTFFFp PtRTF
Tf%R^RF Ft^t Fp FFtt -TTRFTTTF TfTTTFT FFTTF FFT FTF
FpTF^T, TFFtt T ^TTFTTpR FTFFT FFTFFF Fp TFtFT TrPt
FFTpF ft TFR^FI  FRpTF FFFF FRTFpf, TFFFJ T FTF, IV
FF ^ools I
"'" TRiFFFFFFF TFTFT FFFFFT FdlldlR* FfTf FTTFF71
ttf fTfff ff ff ftfffff, ffT fPff fTtftftT
fFFfFF FFFFT fT TFFFF FTTT FFTTT FFTFT FTRpT FfTf FTF*t
FTF  TFTF F^FI  FFTFTp*  FTFF  T  FFFpF  TTF  tTf
FprrPt ffftffftfttttT FfFFpF fP ftf ftf ffTRt
fPfR Tftf FrrTti "ftf ftftf t tftTRt tftft fftf
Pfrff f^tfttT* fPff t frtTPf Pff-ftff ft fTPt
FTTTFt Ftt  FTFTt fT TTFT TFTFpT TTTR^ |"  FRpTF FTFF
* NO
FRTFTlt, TFFTT, IV FF I
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
30
ftr ftft *lT*dfF?*l FF Tfftt Ffl^V fRFFfT ftft
TTFRT TTTT FRTFT FRT F FR TFTF FTpTft "FT
TFFT RRTTRTFFRFt fft TR ttRF Tfftt ftft, F
tfTTff FFRTFfT TTTFfT TTRftfRF TRT Tt RfTT
TiTTd TfdTd Ff Tff T TFTtTfT ffTRt FFRT fft FdT
RRt 1^* RRFTRRT Rffff TTTF? FfTf TFFTFTTTt TTR
TftfRF RRt TFR FTfT RRdT FdtfT RfF ft TF;t T
Rt TFFTRT fffRTdftt ^lTl+11 TtffTFRT fRTR RFT fff
TTFFffl^"
TfTf TFFtTTdRRTFRt TFRff TRRRTT RfTFRFT Tdi
FTRt FTRT TfRdft*" Fftt RdTFt FTT RfffT FTftl
F RTRT FTT ttft Roddl T TFRff RFF FR FTTR TFFt
Ffl dTlF^f) TfT M£M\£ ^nJ^nJ*! P<Hi|<=Fd -ddMd Tfftf
t Ffl TSFTfT T^Rf TRFRT R fft frfFTfT SRFT TTRRf
Ff Tftftt W R R R^T fRFRTFt Rt FT FdR Tftftt
'' NO -N
Ffl RTrt TTTRfT TfTRTFRFT TRR RRRT Ff TTRT
TR TTdTR FTTTFFFvff ffffT ft: RR TRFRT Ttrf TdT
Ff fft FffFFt TRRf fJfFll^15 fftffFRff TFTFtRttR
ftft FTft "RTffR Tfff Fftl FTFRTff TTTft TR Roo\s
ftt FFC TFTfT TTR ffSlldTHI*) RHPh+11 TR RF fFR
TFRTfT FFTFFrT Tt+UHlR-dld fR Tft TTTTRTF WRR
fft RRTF Pt TfTf tfff PFTI Rft TTTRfT fRRT
tfTFRt FFTTt Fftt TTff TFTI TR RTRTRf
FFTfRRFRfT fft tfTTRfRR TFRT RFFRF, fTTFRFd
FFftTfT FRR TRfff PR | w TRT TFTTf FFTTT TpFff
^V FRpTF FTFF  FRTFpf, F.F.F.  (FTTpTTt)  *lT*df, FTf
NO
t?Ftt,RF ^OOls I
^ TTrTtFtt t fffttffffffT tttfrfP fTfTr frPtf ft
pTtff, Nepal's Maoists, WW TFTTTF, F. £-<n I TFFFTT TTFF ft
FFT FFFFp _T TFFFT TR FFtt FpFTTJFT FFFFTt T
FTFFTpRftF tPtRTF* fPtFFF* FR fTpTFFt TTFTF tTfT
*t FFT FFF TiR FFR) FRpTF 7FTFF FRTFpf, FTF T FFTT,
FR ^ools I
^" FRpTF FFFF  FRTFpf, pFFTFT, TtpF TtTtF*, FFFFFT
NO ^
TTFf, ffT Prrft, $ ff ^oois 1
^3 Tl^Ft FTTFFTT FTtFfTT FFft FTFF*t "FfRf TFTFFFFF
FTP FFF' FRF FFTFpFTTFTt FfTFFTFF FTFR TFTTF
FTFT TJFFTI FTRpT TfTTRfFRFT FFFF TFTF TfTFRT F*TF
FTF FF7*" F FT*T Wi FT TFFTTTT PtRFF pFFT %F T
tfftT Pff FFffF*) ff fP ftft tjffti tffttft Tfft t
TTF FFFFF fFFF*FTFF TTfTF TTITFTFt Fit TFFfTf TTTFR
FF FTFt TPpFI FRpTF FFFF FRTFpf, FFF, FFt pTTF T
FFTT, FF ^ools I FF: fT TFTTF TfTPf FTffpR*t F-FFTF
'FFTTR" FfTFFT FFt fTrrftF Wi T FpFFFT FFTFT ft FFFFp
^5R) FF FFF FTFTFtt tT*T TFTT FFFpFF TTTFT FtTtT
FRTF Pf TFFF PTt I
W FRpTF FFFF FRTFpf, TtTTTFT PffT FF, FFTT, 1* RF
^ools I TFFTTFT F.F.F.FT TFFT FtPtFFfT TfF*T
FTidl-tldld ft ydil*i fft4*TI fPffT F<r1IH*l WV  FTpTFFTF
fft Ptft t fr tftf ttrf ftft rTtft trtr fTrff
fjffl tfTTRfft TffjfTft Rlt frftRi TFTFR FF
FfTFfTFRT TTFF TfTf FT TFftf TTdTFRFT TTTft TTfF
TTfRTfT fTff TT Fdff I
V.  tj^anqR
FRT T TFRff FlTFRF,  TfftT RTTT*" Tf  (T.T.T.)
Tfrftt trr Rg" FffT TRrrffR t tfm ttf TffTT
TIRTftt -gfR I Tt ftTtf TdTTd" T FfTFTT TffR? (RfR
FfffT Fftt RdTFT T.T.T.Rf tfTFRTTt Rff ffTTTTF
FdRT ttf) Ffft RFTt FSffff RfF fTFR? ffffFT I
STTftt TTftft*" FFT RRffft FT fft tfTTTff Ff FTFR
Tff fFRffttfT TRR FTFT FfFfftT TFFftl FFt
ftftf TdTTd FJf TfTTTd" Midi*) TFR Fd" fFT I
ff^IFTRf fFF TTfFR "fTFTFT FFT FR (3TRR TFR)
ftf FR FTfT RfF ft Fftl tfFFf STFRiT^TRT
TRlffTTftfT FT fft FffFRFT ffgF tfFT TfT fft
"FfFfT RfRR fFF TR" ffl RTTif tFTRT fFF
TfRTfT RFft TTRF T TTpTT T TFt TTFTTT TTf Wf
RTftfT "ftRR' ffR Pftf (frrtrrT tfrT PffT ft
TTFf) FT ftTft TRffT FftFR "dRWH ^%
TRRff ffR RRRftRpTTt FfTf TFFTTffT tf FTFRTTt
Fftt Ff Fdff Ft RTF Ffl fttR T TR TTfFR FT
ftft TTRfRT FTTFT TfTTTt F FTFRFT ttfff TRT Tfff
TTRR fT, ffR TTFFRfT FT:TFTF FTf I W° ftRfRT
TTfRt srtfftftf FfPr FTTFT ftft fttftf tfftf Ff I TFT
FffTTTFRfft -FRFFTR RRFTfT FFf tfr ffFFff
TJTTTT tFFRFT Fftt FRfT -gfl STTpfft FfRlftf TFR
Tfffftf FT Rt TRT ft PFRTI^15'1 ffRTTFTt Fi¥IT
FfftF fft TTfT ffgF TfT  FTFTFffT TFT FTTF
NO G no ^
ftfftt RTff RTtF FTTfTFftt fRRFfT ffttf Tt ft, Rf
TfFftFT fft ftt TTdTfT Ff Tftftt fTRT I
T. Tl^Ft FFFpFF FFTfTRifT TTTFRFp FTjtR Hyush Srivastava,
"Up's new Naxals", The Indian Express, R% FtFF ^OOls |
1A% FFFF TTFFF FTTFFTFt TFTF FF*Pt fFFTFFt TF fT
TfffT tPf fPfffT f* ff FRt i fttT FFftt*t frfPt
FTP* FFFFt FF FFTTF FFFFTFT  FFT  FFTF FF*TTp
NO O NO NO ^
"FpFT TFFRFF" FFT fRfPf tt\*T fftl Ludwig Stiller,
Prithwinarayan  Shah  in  the  Light  of Dibya  Upadesh  (FFTFIF,
U^)l
^3° FRpTF FTFF FRTFTlt, T.F.F.FT *lT*df, TTTTpT, ^ools |
no
FpTTF FTTFT FFt Tt FT FFft FFFpFF FFTFTt pF TTFTTT
*tr fff Rfft 1 f t.f.f.ft TfftT fTtftt ftttitP*
tfttrfT fT PTt ffT ff tTff WV
^3,] FRpTF 7FFTF FRTFTlt, FpF F# WW, pFFit, pFFFF
no
FTTF, FTF, X FF ^ools | FTF*t FFTFT TF FFft FTFpTFTTfT
TTTTFT F^F T TFT FTpFF RF.FF. TPTt TTFTFTTTp FRFTpf
fPPfft fftl
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
31
T.T.T. T tfFTRT TTfT TRR RfR PtT fFF FFFTffT RFT
TRFT FfdRfR FfR ffTpr Ff FfT Tfff ft ^ "RFRf
FRFT TRR Ff I w FffFRFt RRt FfTTTt TTRRRfT
TTTR TRTFf TFTfT -gfl T.T.T.ftf TFT R-dl*l PffT
FFRTF, FT FTf, RTtF TpTT TFFTfT TFT TFR fft
ftl ^ T.T.T. T fRFT TTfRTfT RR FdF TffT FffT
iNdfd* FfdT TRRff RFF fftf (F.R.F.) TTTt RTt
FTFTFTff FT fttTFTlt TTTR*T TTTf Ffl F FffFRfT
TTTTt "NfTT Tfff Fff I w T.T.T.ftf tfFTRT "TFTT ttftf
*ltJ*M FftFR ftft TFftT T TTFT T fff TfFft F
3)k<jl<rH<rll£ t FFT ftf TRRTRI T.T.T.fT TRTTTt FF
TTR FfFFT T^f FFFTRTRT FT fffF*T Ff (FFffT
FTft FFftfff Ft Tff Pftf)+11 fft Ff T FffFRfTd
FFftT tftfRIFF TR FFffT ftt TTTfT ffFf) I ^m
T.T.T.ftf ffgF RTt TFFTFTTTt Fftt TftfT TRTTR
FRRT TTTftfT TTFFRTTt tfFft TTRTtfRF FT: fT
FffFf FRf ftR TfFf I ^ F T.T.T. T F.R.F.RT FfT
fRTSftFRTFT tfFTRT Tffttf "TFFT RRRT RTFFft T
tfFFTTt   RpfT   FTTFT   FffFRFt   TRf   Tifftt
FTTWTI
^isls
FTtfTTfT FCFT ^tm ftFd" ft FFC TFTfT WT TtfT
TF*T FTiffT fFFFT fRRTRRFTFRftf ftRTTT Tft TFTfT
-gf | RFffT TFRff iNdlfd*) TRR tfRTfT ftfRTftR W
Ttft RTFFTTTRT T fft TFF FRRFFTI tftiffTRT
ttRRTTfT TR Ffl TT fFF ttdftt tfTTTff TTRfffRFFT
Tftg" TRR TF*T Ff I (tTRRTFFT "TTFtRrFFT FTFTF
TTpFFf) I TT TtdRT FRT fFF TFRTfT tftf TTpRFFT
TrfftRFt TRF TF tfFTF TTTTRTF, TTTRfT fRR^
TRTRTR  FfRTf  tRC  TTftf  iNdfd*  Ffft ftrfT  tfff
W FRpTF FTFF FRTFpf, T.T.T. FFFF, TFFTF TfF FFt pTTtt,
NO
FF ^ools |
^3^ FRpTF FTFF FRTFpf, TtpF TFFFFF FfFT FTFFRlt, TTFTTT,
NO ^
FR ^ools |
WV FRpTF  FFFF  FRTFpf, TTFFFFT  Rtt, F.F.F.FT  TtpF
NO ^
FFFF, FFt Prrft, C FF ^ools T T.T.T.FT TRTF FF, FFt pTTtt,
i-  FR ^OOls |
^ FRpTF mm  FRTFpf, FFFFFT TTFTT TfF FFTT, FF
^ools |  FRt fFFFFT FTF*TlfFT FFTt FfTPfTF Tip* FF*T
Tf%R^FI  FRt TFFtP FFFTTFT Tt fFFFFtt *FF*FpTfTt FTfF*
FFTTF Fp FFTTF*T FfT F^F I
m  TTFTFFFFFt  FTFR  TF*t  ^  FT  FFFt  FT  FTF I
TtFTFTFTFT  TTSfTFF  FTFTTFt  TTTFF  R*T  TF  ^  T  TFF*t
FFFFF* FFR Fp ^ I  T.T.T. P*T F* FF Tf FT ^ools
*t 7tttRF tf wTf t fftf ffffT Tr FTrrnft ffft Pf I
FRpTF FFFF FRTFpf, T.T.T.FT TRTF Tf, FTf pRF, i,  FF
^ools |
^33 FRpTF FTFF FRTFpf, FTFpF FFFFT FTFFRlt TTF T.T.T.
NO
FF FFFfFFftFI
Fff I ^ tftf FTFRFTfT TFT TTTTRTF, tfTFRFT Tftf
TRR Ffl TTRTRT FR TFT FTTFTfT RfT pPST fFF
TFFTfff FFf TRTftFC fFF TffF ttRRTT TTiFFftl W
RR RF TFRff TR*F*T "TRF ftt ft ft tR"fR"tt
fFFFT TfgRTT Tff FRTTt "RTdTf tfRf TTRFSTTF
"Tfiffd'' t TTTPrT Ff I ^°
TTfFRRTTfT Tftf tfTFRFT fft Tft TRR Ffl FftTfd"
TFFTFTTTt RTff T Tfe Ff fftftrftt TFTTT fttfT ff
TfFfl FRt fTTRT Roo^ f TTRTRF tfftf 3d*+ll
RFF FFT T TR Tftf *lT*d?<T FT pFTff TFT | ^ F
ttRFRRf RR RF pRTTfftT ftf, "TTpRFT "TFR T
*ddfT* fftftTfT Rfft ftTRtl FT Fdff "RRt TFTfT
tfftf FT Rff TTftf RRT ffRfpTt ffft FTTFT fFT | " w
tfFTftt RTtF STdFTpr FTff tftiffTRT Tit fft
RftfFTFRTTt TTTTRTFftt dFM-dld TF Tfftf Ffl
FttFRt Tftf FffFRTTt Fftt Tt TfFftl TtFRlR*l
RFFRF fftrft FTTfTfT fftft RTTftftt TTTR FTTpF
Tfftf fffFFf T TTTTd TRRff TTFFSTTfT TTTTRTF fftft
fRRF RFFRT TTTR fttftf ff TfFf I ^
R)  =^3FxTC5T|zrR3W
TpfFFT TTtF TR FRRffftT FTfT tTFRF RT Tfftt
Ff I TTRTRFTRff TR "TfftftRFR tt TTFRT TR tfiftT
FR TTFF TRFff, F Tftf ddlF? ft fRFffFRFt SRFT
TTf/g" Rt TF Fffff FTRfT FFffT TTR Tt TTffifFT
Fffl Tftf FfRffff ftfRTfT "dTT TT^tfFRFt Ftfrft
FF?t fft Tftf TFFTRRT RRRRTRttFTTRR TFT FRfFTt
NO    NO ^O
fFRRTPfft? Ffl  Tf d^° Tt% TTRRR*" FRTttffRTfT
^^ FRpTF FFTF FRTFpf, TtTFF RFTTFT FF, FFTT, IV FF
^OOls, FRFR Piyush Srivastava,  "UP's new Naxals",  The Indian
Express, R\ FpF ^OOls |
^3% FRpTF FFFF FRTFpt, FFFFT, TFFTT, IV FF ^ools |  TFT
Roo^  w\ PTtFTF fTtTFRF FFFt PTT fFF, FTTtTFTF frfF
tTsr fF^TTFTTfFt FRTTfpF FRFF FR: PFffFF FR*T fft I  FR
^ools  Ft  FTF-FfTrTF  FFF  FF  PfPfFF  pFTt  %F
fFFF*7FTfTTF*t  FTFT  *P+T|tt|  fTF FSF  FpfT  fftl  TFF
FTFTTFt FTTTFF FTpTFFTFTt TTTFT fftl
^C'0 FRpTF FFFF FRTFpf, TFFTT, IV FF ^ools |
^^ FRpTF FFFF FRTFpf, TTTRF FF TFFTT, FF ^ools |  TFT
Roo^  ^\ tTTTFT ^-^ fT\ TT.F.F.TTF tT*T T"F*T "TtF FTFTF
FF" Tt Fp TFTt FTF ftF TTTFFF FTTtFF tRfT PTt I  FFTF
FTF T FR TTfTTtt TFFTRt FF pTFFF tft T T.T.T. TfFFFT
FTFT  TFF  FFTFF  FfTPfT  FFt TTTFTFFFp  FTTTFT  FFfT
Pfi
^ FRpTF FTFF  FRTFpf, TtTFF FFp* TTTTIFFT FTFFRlt,
NO ' ND '
TFFTT, IV FF ^ools |
^^ FRpTF mm FRTFFf, FFFR FFTT, IV FF, ^ools | TtMt
fftt«tt FTTTf TTFF fT FFFFFtt PTtFFT ^F Ft FFTftF TFfTfF
RFT FTFTFt FpFF fT FTFidl'tlT FFRTt *t FFF FTt*T %F I
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
3?
ftFF * I if id FRTRTFRff fft Tftf FTTTF fft SFT
fFTTT ftf, TFRff RFFT RRRTTFRF TSFTFRFt RT
FtftfsRFt Rff FTTfRT TSFTFRTTt fft T FTRT RFRf
RfffT TRrrftf FTFf fft R fttfFRTTt FT FTFF "ftftf
TTTFfl^^
TTFT tftTffFR FifFR ffdRFTt fTFfTfTTFT TfT Tftf
FTFTRfRTFRftt "dtt FRlPf TTRFf I TFRTTFF Tftf
TtPttTRT Tfft Fftft*" RTtf Pit TfT FT t^vT TTR
TtfffT ftl TtRfRfT R.R.T.tf.RT ft TdFRTTt
TFTfffftftt FftF TffTftf WW F TTR FFftt Tfft
TtfT Ft FfffFT TfTRIpR FdTTdFR tfr FRTTt RR
FFFT tfrftfRT fFTTFf RRT fft tfftt Ffl TRfTF TFFT
-FTttFffFRFt FTTFTF FT ffff RTTFTT TtRfRfT fFT
fft TFR Rfftt I TTRfRfr fttTFRt "RittF FTTfTfT
tPTrT Fttf Rt Tft RR TTTRFTT RTTRfT RfF ffRTfT
W RFFT fttiTTTt FTRT fft Tt TTFFf I ^ tfFTftt
fRTRTff fftrtf FffFTFR TSFTfT TTTpRt TTFT PtRRT
RRRFTFRF TTT TrffffT RPdd FfR T "TiST Pfft
TfffFrri FFSITfTF*T TRTRTTR TffFT Tt TFTFft*"
ffFRfT fffft ft TTFT ft fft Ft F FffFRTTt Ffl ftft
W RRRTft ftfffRF TdffRF Tt T TFFTTTTTTt T^FRT FT
NO NO ^
TTTRF FTTFT TRTFdft TTTpTTfRf FfRJ
WiW) TTgfT fTrRtF FTTrt *ddfd* Rfftt TTftf TftfT
NO ^ On On
pfT? F? TTffftt Ffl TTTRTfsFRF FR TTRFftt RRfttrftT
FTlfRR TFttffRTfT FFFT Fff RTtffT RfF Ttft
TSFTfT Ff I tt Tftf *l4*df*l TTTtt ftfftt FT FTfT W
F: ftft fRRFRFt PTRFF RT fftftrftt RTtf FRTTflft*"
TFTFTI^15 tfFTpTR t^yT, TTR RRFf (Tfftf) ft TF?
ftft Fff Tftf tfTFRFT FT7*" TTFfR tTt did?*) FT
FTFT TTRfT Ff I  FdRTdftt ftflfffRT tfttf Ff I TFFTR
^V TFFTFFT TFp DFID/World Bank exclusion study "Unequal
Citizens", FTP TFFFF, TTFTfpTp fT WW FFRFFpF Fp*t TiR I
Tt fFFTFFF TTTp F_TPf the 2006 country report on terrorism,
released by the U.S. State Department's Office of the Coordinator for
Counterterrorism in April 2007. The overview is at www. state, gov/s/
ct/rls/crt/2006/82734.htm.
^ FRpTF FFFF FRTFpf, PlFTFFRlt, FTTFlft, FF ^ools |
^3 FTFT FpFFT FT, T FTfPf FFFt fTF FFR Ft FTTFt
FSIFFT  FFT  fT  FTFFfPfF  TR"  FTFTF*t  FTFpTFFT  FRft
NO NO
TtTttFTt FFFTFlft, FFFF T FFTTRF FTFFFT FFRFT fFFfFF
FF*" TTTT FTF Ff I  FFTt dldf*l TFp TTfFjf 4<r1(?<?Til Tt FFt I
ftfffPff tr- ftfffT Tf PfP, rs fffT ^oois i ttf
FTFpFFfT FfTPP "FF TFFT TfPfT FFCFTFt FFFF fT FFTF
NO NO
ftfPtfT tr- ffPff PfP tftf ttrf Ptt i ohchr Tf
RfiP, 11 PffTT ^ools i %Fft ttf ftfPtfT fftff fttttT
TtpF TTFF FTFFFP*K*i FTF Fp" fT FFT FTF FsF FTFFp
/N O NO NO ^
TtftTTF Fp PfrT pFTt FT*T ^FI  FFpTF FFFF FRTFpf,
*   ^ NO
ftfffPff ftT*tT ww PfFrFFF? fttftf, tT-ff ^oois i
FR  ftf  TRR  FRT  "RTpR  ffRRTftt   TTRRfRFTTt
NO ^
FRtRTFTFTfT W F ii^yT, RgRT 7FF*ftFR*T TFTF
FC*FfT TfffSTRT FT FftFRfT TTftf FRRTFTTt TFFT
FTFff I ^ ftft Tf%TR RT fftftrftt FTT Tff%TrfttF
ftf fffRWl Ff TR RTftfRRTFRFff t^yT, FRf
FfTfsTF TFTTT FRFf TTFTfT Ft TTFT RRfffTRTTt
RFtfrt Rft FTRt RRRRT FTftR Rtft TT RF
RWTI^
^ FFF TTFTF TTTFt TFTTFF FFR Ft FFF t|f I  FF FF
fPb" ftTTPfT fT, "Fpft frtTfT fftttT ft ffPT ftf fT
Fgfl  FFTF TTT T  FR P*TFFFTt FTFFF TTlP F/T Fpft*
www fP FFft ff Pftf fT fftf ff trs7 i " frRtf mm
FRTFpf, RO FF ^ools |
W FF FF FRRtpF PlFTFFT FFFT FTRTTt FfTf FFTTF
* ^ NO NO
FFt FTTTTfT Fit T FFTFFT FpFfT ^ : "FTpf FpFTFT Fp
FFF FFtFTTFT FFTR FFft TFT TTFT I " FRpTF FFFF FRFTpf,
FTTTIlft, ^ FF ^ools |
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
33
b. ^4^|oH|
Fffft*" TRRT RfdTT Ff T FdRTRRfT ftftT FR fftT Tft
FFRF Ffl RfffTF FF ft TFRT fft WTI TfttF?
TTftf TTFRFff TTTft TRTt TTFT TffrffT WI TTRfftF
tfTFR TTftf TFR T FfttfT TTTft TfffR WI FR^" T
TSFRFRfT RRTR RRfT Ffl RTftfR fRTffT Tff TFR
TTTifftf Ff I tf FffFRFt ftftftf ff^fft <i^W ff TfFf ftf
TR PfffFR ffffftt TpfRff -FtfRfftf PttfF TFT
Tftgftl WT FTFRF FFFt ft FT FFpR*" Rft
FRT FT fft -RFTFlt*" ddlddl^ TfT TFflpFTF Tf
TpTRT FTT ff TfFf T TRRT TfT TfTf ff TfFf I
TRfT TTTTT T tfTTFT*" ffTff FFfF ^<H**I W
"TrPRTTW fftrtt FTfT W FRft FTpTft TTTSt tfttf
FTfT Ffl tt TFRT FCfRRT TfRFTFR FFT TFRff TTfft
TTRt TFRT FTf I
~3p) <hij-vkiPi+ n=m<i*<* ... tr =imT+i <riifi jk»ii
TFt T TSRfffT FFRT TFTFTf*" TFT TFRT Tft TfRT
RTRft*" Fl TfT TTRff fTR^ TTifftT Ff fft FFRfT
fRRFF FR FT Tftf TTRRffRF TR1RTRTR FTfT Ffl
TTF FRFFFt TFl" FRRT FRFR T RTfTTFRTTTt
>dldNld TFT RRTRff -grfi FFRF? FRpRf FTRT Fft
ftff TFT Ff TftfT Fff I ^° Rf FRT RfRT TFR RRf
TFt TTF T TSFtffftftf ftffT TffFFT  TfT STftfRTfT
C~n =>• NO
FfRT TRF FTfT Ffl ^  FTRt TTRRffRTTt RfT FFTF,
^° ft TTRFFT Rtfff fRffT -s:ftFF*t fttf ffTfrT tftftPf
TFF FFtF4 FFR) FRpTF FFFF FRTFpt, FFft *TF*Rlt,
TTfRfTF, FFFFT, TtTFR, Tf-RF ^ools | 'FFF WFT ^Tt' WFT ,
lo F ^ools Fp TTPTTTI TFTT WWW FF FF FpB" P#tF*Tt
TfFF "FTftF FTFF' TTR FTFF*t FFFFT ^Rl David N.
Gellner, "Caste, Ethnicity and Inequality in Nepal", Economic and
Political Weekly, '\% T ^OOlSi at epw.org.in/epw/uploads/
articles/10625.pdf. FF FF FffTt FF PfFTFTt FFF Wi
"%tfTTfTF FTFF FT TR fF*t TFT FtT PfP TFpF FFFFF
FFf TT* FTFFT ^ I TFTTFt FTTF Fp %1Rt*F*t FtT TtTTT fT
F FTF TF FpFF FTFt fT FFt Tft FTFTFF ^RFRpTF FFFF
frfTtT,tTtfftt, Ic; FF ^ools |
^ FRpTF FFFF FRTFpf, FFT RTF/ft, TtTFR, 1 FF ^ools |
NO » CN
%Tt ffTft f^tf ftfPtftttT frf fff fTTs? fT fff wi I
TFFT FFTttFFTt TFFF FpFF TTTrFFFT Ftft FFFFpFf FTFdt
FFRTfPriT t7fff4 ffft t ttft F^tFTrrp fPff Pff
fttPtft*) Tpt ttfT ffP TftfP fTfttttttf ftff fftT
"PP41*<F' Ft FfFF FR ft FFTTFF I  FF FF PftFFfPT
TftfT Pfft wi "ftfRfffT ffT ftfffff fff Tfttf ff
FTF*T F TFTTFT TRF FtpFFT FTRT*T fFFT, TTTT fTf T fPfT
FfFT TTRFRFT FTFFT TTFFFFT RpFFTTTp TFTT FFp*F
FFFFF Pt FTt FTpFRT ^1 FT FFFT TF*F F FFFpF
FFFTF FFTTFf fTFFFF, TFTFFF T TFT FFFFTfT TFSF fT
FTTFTfT TTTft T TTFT FdTFT ft FTfT ftff TpJfTF,
NO NO ^
FffFRFt "FTTFTf*" FfT TRTRFt RTFF fR TRFfl tfft
RTRff Wg FfRTF Tftt FFFRF ftf TfffFT I TFt*T
ftTTTTRT TFTFR TTFTT FTF "RTFt TF TR FFRT
TRT TSFftFRF ft TRFfl Fftt FTFTRTfFfft RRdT Tjf)
STR TfTfRTfR TTTft TffRfT Ffffrt FRTffttf FTFF
TpTT Tt Rft FFRT TRR Ff I ft TTFTFT TF*T RffRt
STTftft, RTFTTtFR T FTlfFR TRRfT FRTT RRRT TRf
fttfT ffR TfFf RF TTSTRRT iNdfd* FT T TFffT
TTRT FFSTTfff Tfft TTftf TTTRfT FTftR TT TfFftl
FFfffFFT RT TFRlftt FRTSTTR RffRR ffftw F TTfT
TTFtt TfFfff FRFTFt FTdt FRRT TTRRR Tgf T TRt
TFSTTdff Ff FTTTt TTftf fRRR FTfT FTf ftf TRRTftt
TRF Ff TfFRf I ft FTTTT RTRFT FRff TTTft FFTFR
Fft— dil^+li 3jk<{|cHd Rift TFF FRT iNdfd* yP*i|| t
TpFRTRT RTfftFf fff FT FRRRTt RTF Ff ftf Tftftr
Tftf TTfRft fffTTT ftfRTt ft T tfF TTR Tt ft Tft
STFRTTt TTRfft*" FTRlftt fFFT FTFt ft ftf fft PFFRT
CN ^ ^ ^ NO NO
ftfi Fff RRtt FWI  PTRFF TTfTFif TTFT TTft ffTf,
f PraFTftt ttttr TRRrff ffT fw i
RfffFC FRRRTt fft FfFt ffffFT ftf TffFTT Tftf
FRfF? RftfT RFTRffr FffFRFT TTTft TTfft^Ff
FRTfTRff FRFRR FTTFR ftRRRfft fFfl  RTTtftt
-frTtr TTfRTTrPr fFFrt tfF RfFTfT tttRt ttrRf RF
F^T FTFR TFRtl Tftf TFTFRfft TTfRTfT TTftf
TRFFFF fft ?ft ftfti RFt RTtftt ffTFTTt RF
TFTTFT FCffifT TTF TFT FTfT Trt Rfff FFT ftfT
Tt FFT TRtl^ TtfT tfFTRT RRFF TTFFPftf R
WT, F iNdfd* TTRTfT FRTFR RftfRfftfR TTF FCST
Ff FTT FTF TftT TfFTt RfT TfTTFf, FfRTtSTRR
FFTfT FdF FTTgf T Tftf TftRTFFRTTt FT TRTRgf,
TTT dMlR*ni TTRRT FFJFf RF RTRffrrt fit Fftf
FTFJgfl fttTTff tfTFRff TFTt RTRpTTd" ffFf Fdt
TTfRftt RfF RTf Tftgft T RTTTd FffFRTTt FfdRfR
TfRff TTTft TFT ftftfFf RRt Rff TTRTRTrd" TTftf "TffR
FTTFT "FftfFf TFT TfT TTftfRR RTTfTTFT ffTf Rff
RdFTR FTTFT Tfftfgf TT TFR TRFfl FTTTd"
R.T.T.tt.FT TdFRTTt TRRTTff TTTft ¥lft TR TRFf, F
RFFT RTdfftf FFFRF FFJFf T TTF FffF?t FFTfRfT
Tim ftvR: Hf^i^*l Ffft TRR Tt FRf Hld^tl
TFTFTF FRaFT I "  Madan Regmi, "Ganapathy forgets Prachanda",
The Kathmandu Post, R\ TT ^OOls |
"AFP, police to deploy against terai violence", The Kathmandu Post,
3 FTTfT ^OOls |
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
3Y
TTffifT FfttiRTFfft TTF FflfFRdT ftR FffFRfT TRfff
RfRT "Tt TT Tt ft ft TfTfT TTRT "TTpRFSTfT
On On NO
TTRT ft Ft STFTFTt FflRT Tff fft FRTfTR fffRTFT
Tfftfgfl TtTrRTR RfF Rpt TfT T TFRFfTtR Tpt
*ddlfd*  FTFRT  Tff  R.T.T.tt.Rf  ft  Td  T_t  pFR
C~N NO NO NO * '
TRRFT TftgfdT T FTFR FRFT  TFRT FST fTFffl
RTdfftf FRF Fftf ff TfFf  —  FFR Fflftt RTdf
FjfTFjt fft fR TfFf TFT FTTFT Fff fft ff TfFf I
RTRf sft FfFF TFTT TTftfR*" TRRFT fttf F3f — TTR
FRTFfft RRTRff TTTft Fflft R%ftf TFRTRT Tftf tfTFR
TTFTTt FTTT TTRTFT Rfff FTTFT FFFff I  F FFRRT
CN ^ NO NO -N NO NO
RRjRtdF RRTT TFt ft T RRRFTFF FTfRF FTF tfiFt
ft ft FTFRTTTt T^t TTTRFR FR FTFFf FRfgf I  TTF
NO '
TTFFRFt ffFffftRFR fft TR FfFf, F FdTFRt FTFi
C~N NO '
FTSTTRTd" RRT TFRffFf T ffffT T TTFTFt tfrRTF
"TfffRT RfF "RlffR TFR FFRT FftFR ftpFT
TFfftgfl TfTfT Rft FffFRfT Pdffd FTRTRT TTFTfT
TR FRFFT Fftt Ttft ff TfFf I
if) J?^r
TRRT T fttTFftf d FT Roo\s F RTFFF FFFFR
Fff FTfT fTff I ^ FtTRft ^ Tf FT TRT Fff I w
» NO NO
TRRFt FTFTRff FT TTRRfTFRTft "Tftf ttfF Tt T
FffFRfT  TRfFTTt  dtfft  fft,  FTtTTlt  TFT  fft,
^^TFFF TPtfT TrfTF FTFt FTFTft TFfpF FTTFFTF FTFTFT
FTF FTFt T TTTTFF FFT fftl  FFffT TFt)*) TtFTT TFF
fffT Ttft fftl fttf TRfff tft, FfFFT fPt PPfT t
PrF Phtf tftttPf tft I
^V FFTFFT FTF FTFFT FF FFF fft  :  FTFpTF*T FTFTF
fRfft Trftrp ffP TPf fT t rRFfff PT, ftffftft fff
Fdt FpFFT FTFT PrT PP T RFTFT FpFFFTp Rf fT, FFf*T
fTT fff TFFt fPPf ffTf PrT, ffrf RjiFFrrp ftft
FFTT, TTFTTpFTF* FFFFFT TFFFF, FTTfPTffT 7Ft*TTTTpF7*t
FfTF RFTF, TFFTT FFFFT FTp FFFfT* RFTFT, FFFFF FTFTft
ftfPtfftf ffT)fttttT PfRf, tffft tttftft t tf*f)
TFpTFF TT*T FFFFrRFFT FFFF FFF TtMtWt PfJTF,
FFFFF FTFFFF TftFFTF tt^TFFT*) FpFF ft RFTF, FpTFFF
fTT ttftttf* Pff t ftf PffT, iprp- t ftftf Rtt?" ff
FFFTFt, 7FRTFFFFTFt WWW TTF FlfT* FpFTTFt FF ^TTTF
FF*t TFFFF, TJFTFFTFT FFFTF FFTp* PffT FFTF,
TTFFFTFFFFT TFp fRTTF FFFTFt pTTTF, TFTFT FFFTF, TFTtt F
NO NO NO ' O '
fFTt T FTFt FFTFt FFF fT Trf*T Fft TTTFTft FTFpTF TFF
Ptff PiftPf TTP ftf fT, tt^tffttttT ftfRftttfT fffftf
Pft ttPttT fftT t fttf ffP*f Rfff ffrft ftttT, fTfftt
tTfT Nsy. fPft tftf ffttT fT fT, FTtFiTPt frt Ff*t
ftfPt pRit fT, ffPf RtfPff ttftfT Pftf tff ftttftttt
■Hi*K*i FTF ft TtPfFFFTfT pFpFF*t RtP FTRT FFFF FT,
fT ftftttPf fPPPtff fftRf PfPft F4fT, PfPft ftTTffT
ffftf, Tft ff ftRRft FFTF FFFF FTPnfFFt fRRtr
NO '
FFFI  FTFF FFFF FFFpFF FFFFtP FFTFt FRRF4TTTTrTTF
ftTt tff i ftftT ftftfTRtP fftffT FF, 1 FF ^ools I
ffFffFTRT FffFRTTt TTR FfRFRF FRTtT ftf,
TTTSTTFR TFRfrft*" Rft ftfTT Tt, TRft TftiTT
Tft TffTTT TF ffftRff TFTFR TRtfR Tt FT RffRT
Fftf I ^  F  FCfRTt  FRFFTFR*"  TftftfsFR,   ftftf
NO '
RTFTF T RFFRfTTt FdTFTft FTFRFT WT TFFTt ftf
RffF tRTIw TTTRfT tfF/ TTTfftt TffffspR TFffTff
TTTft Tfffftt TFFTt fft FRTFT TRFfRT RRt I ft FTT
FffTTt FRFFFR ftf Ffft TT TRffT TFTFR RTFFF
FT fTF FtiTfT tfTFR ^Rhdd RfF FTfT FifRJ
RFfTf TftftfT FR Ff TFTfT TRff Fft "FffFRfT
TFFR tffR FFF? TFR RFrl FT FRF FFTTt "TfT Ff
T FftFR Rfftt FFFt TRtfR Tt TTF FT RRt
tMFTI"^
Fff TfT TRtP" W&m -RTfT WT RRRTFR FT FTRT
"ffWl:
R4-«H ^lt%^TI RfRffRRT RFFFTR TFfftfsFR Tftf
TFFTTfftt TT TF ftl  "FT TTTTfrft*" FRRrffR' ftt
C~N NO^ ^ CN NO
TRT RFRRF ftffT TTfff Tfft fTf%R *ldl*l TRT dRtft)
ft T TTRT Fftt fft TFTfT W F fft fdRPld ftfff
TTfRF TrFRff FtftftRTft fft ftft fRRT TfftT t
FflW FRRFT Roo\s ftf RR TfffTftt TRF ftffRR
RTF tttSTf RRt, F Tft Ttrft TFFTFT Tt FRFFRFT
Tf fftt RRT Tff I RT tttSTft TfffTTR "TTTRF FRTtT
RFTRf il TJF^^I^ FRTRTTft*" TftftftRftt RRFFft
TR¥TT TFR RRRT Ft TFF TR RTFT FtfRF fRRff
NO -N
ft TFTtF fRT FTFRTTt Ff FRFTTd" TftfttfR TTFT
Tftf^r ffft FRFR TTfTftt W^ FfTFR TdFTRfT
FfFF "TffRTFt Ff "RTF, RRfTfT fT FRTTfrft*"
TftfttfR FfFffTTt TRfffF Tffrftftt Ffl ftRftT TT
TRft TTTFtR RfF fttf TprftfT W F RTF FT
Sanjaya Dhakal, "Hard Negotiations", Spotlight, S FF ROO[3\
"MFJ presents 26 point demands", www.nepalnews.com,  1  FF
^OOls |
^%3FRpTF FFFF FRTFpf, FTTFlft, ^^ FF ^ools |
1%Z; FRpTF FFFF FRTFpf,  FFF TFTtfT* FTFFRlt, FTTFlft T
no
WW PFTTTFT, tT-FF ^ools |
"House approves CA bill", www.nepalnews.com, IV FF ^OOls |
ftf v^ Tter Ptff ryo fff Rtt tttttfttPf fPPPtfff
FTP ^FFFTFt ^1 FFFSF 1i<.^ FpFT Pt FFtt FtFF T
FTF*T TTTp, f,X FpFT FFF FpTTT T FTFFF FTp, ^.% FpFT
FFFTp FTF T FpFFT FTp, ^ FpFT P^pFFT Tf*T FTF T
FpFFT FTP T  1«..1  FpFT  'FF' FT FTp ^FFFTFt ^1
fffrT ryo RrfiFr fTT ft ftft PfPftf fP P^Pfft
TTTTFF TTFTFTFT TTTTT FFFt FpF4F RTT FTFT WV ^
ff fPPPft FFfpF ft^F I
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
3*
RfTT fttfT fffff RRTFt fRFT RTRT ftRfRRRT TTFT
RffFRt TfFfl ?°°
tffSTFTTFftt ftffRR tfTRT \\ F tffti TpRfRTFT
TTTRtt "TTFttt TRpfR Ff M$M\£ TRtfT Tt RTF
RtfR Ft TFFtfftR ilTjF^^Ndl^ RffRt ft ftPTR RtRlRR
FFFft RffRT tfftt Ff I TR RRTFTR TSFt RRtfRTFRff
TT ttfTFTlt ftFf RiftRfRfT FT FRT Tft TfT ffffR*T
Ff I Ttf ft Ft Tfftt Tfff ftffFRF Pdffd ftf RfFT
RfF ftsftT Rt ftgf tf Ft Roo\s F TdR TfiRfT
ttftRR ftf ftsftT TFtfftt Tt Tftftt fTRT | -tftfRTFftt
ftd TFRT Y^lS FTTFT T RTtF Rz TTdT ftd FRRT
Tftt FF TTftftT ffR*T TTfTTFFT TSFTFRfT TFt
FFTfRF FTFT tRrT ffT Ttf TRfffF tf I FCfRTt
ftffRR ftf fRfffr TTfTTTTt Fff tfRRTftf TRTF RfF Rt
R<\ fffftr RTR Tfft Ffl?0<1 TFTt Rffft FTTFTfT
TTTft FFft Fftt TFTFFRf TiffRTTTt Ffdt T Tftf
FFTfRF RdTFt fFFTft RTF TT FT "dTT TttRt Ffl RR
RF Tftf PrTTF FFft "FTF fTrfT FRg- TRT, Ft
FttFRt TT FfFftTTt RffRT F?FfRJ FFFFt "TRFF
dv-HId TFTff tfT TfffT ttr fftTRF TTfT FfT" I RftfTfd
TRT FRft TTFf "iffRf ftf TTFT TfRf FW I " W
■*T#rar, HM-ddl T 3|l<^R«?i| I FfffFRT pTfTRT TpRT
FTRT FFSFFFTTrfT Tt FT RTfft FCfRTt Ffff RRRT
TFT Tt TRTTT FiTTFRfT Ffl RfRlftff FRftffTRTRR
fT FRfFRt TftfRfftr TRT tfff Fft F FTFRT
FftfRFTt FTRTRF fftftrt Tffff Fff) TSFTFRfT WW
RfF TFFTRT "FTTfftf" ftt FT TFt TTfFR F TTtfT
RRRTftrrt FT ft TIRTftt -gfR I ^ PFftf TlftTTfT FTFR
RR, TrFRtf TRRftt FTFRT T ftfRT TRdftt TTFTTR
?°° FRpTF FFFF FRTFpf, PrF PsiFT, FFTF FF, FTTFlft, R%
NO
FF ^ools | FFTFt FTFF FFFfft FFFfT FT TTFF*f ^1
TTFTftFTTTp fFFpFTF TTTFFF FFTF FTFF RFF FRFF*
FFF*Pt FFFTFt FFTFFTTTp fRFfTf TTTTT WH) FTFT
FFFFT FFlft FFTFFF FTfT FTftTt I FRt TTFTF TFTTRTFFRT
F TTF FT*T Wi Ft FF FFTTttFRTFF FFFFT F#T t*FFT WW
TFTF TTTrFFt TFTt FFFTFF ffT ^RfF4 T FFFFT FFTRt
PP*T  pTF  TT^TFTTp  FTF  FTFT  FFFFT I   FRpFT  FFFF
-> -N NO
FRTFpf, F*T*t FFRTF FTFFRlt, FFFFT, FTTfT ^ools |
"CA  poll  on 22 November",  The Kathmandu Post,  RX  FF
^OOls |
W FRpTF FFFF FRTFpf, FTTTnft, FF ^ools |
- _ NO ' CS,
* * Tfft ftPftf fffP TTFFfFT ttffP ftft TfPt fff
"TT^F FTFTTFTFT FF TTTttFRT 'FR FFF FF FFF' *t FTF
FpTF*T Wi F Ftt FTTF TTFFT %ffl FFFFT PRfF
FFfPfT*T PRfF FpFF ^ ...(TFTF *lT*df) Ft FFFfFFFFT
RTRT T FFt RTRTF Fp FFF ^ I " TfTpt W FTTF Fp FR
PF  FT  FFFTRTFT  FTTTFT  ft  FFFFT  FTFt  pFTF*  Tt?F
fRtffT ffTPfftP fRRf4 wi\ wrmrm, ro ff ^oois i
FTff Tt F FR FFFTft TffR FRTRFT ft ft PtffF
Rlt ttft TFT FTfT Ffl
TSFTFRfT "gjf "TfT FRRT' FT RlfT TdFTft FFR
FffFRFT FRFF TRT fT T TFT Fftft*" RRTFT RfF
Fftt fftt FTfT W F RRdTTRRT TFTt TftfF Tft
FFFRF fft Ffl RT TFTRT FdFiT ff TfFFf, F TftT
RfRT*T fRTpT Rff TFRftT T^f- T^T TFR ftfit
TTTTRfRTF FTTFTFT ftfRT ftfFRff FR-ff^TTfT
TTTfRTTt Rtft TfTTfftf ft FFRT Ff FTffTff
TSFrfFRF TFFt Tfftt Ff I FRRRTt tt FT TRfffRT Rt
Rlt Fft ft Ffl TSFTFR (TTTRTf iNdlfd* Ff T
TFTTRT TTdTftT TlRTTTtR) ttf ft RRffftTRT FTR TTR
FTTFT FT RTF TJtt Fifl fttR T R.T.T.Tt.
(RFtRTF) TTFTT fft Tftf FRFt TdTTRT t Roo\s F
tdF tfftt FTTTW, TfT TdFff TfTfT "RTftfTR
TTRRFFf tfT TTRTRTTFF ftFTTt Ff i-dd-ddl*! TTTft
-TfFT FTFTfftt tfR TRfffff TTTft Tftf tfftf fTff I
Rtf ttrrT ff trtt trf*f tfftf ft TfTTFfti?ov
RTTTd" TSTFFFt FfF ttrf FTTFT FTT tfftt T
FTFRRFTTt FfT FTftt TTFT "ITRfT TffFFf I F TT
TFFTft ftftft FT FffFRFt FTfTRR^TFFF TffftfT RfF
ffff Fft F FTRF* RTTRT ft ttTRFlftt FFRfRRFF
Flt Ffff WFI FTRRl^ftT Tfft <aMw Rift RffFRT
FSFTFRt TT TFlftf fttf RRWll tr FT TFRFT fft
RffRt WTI tT TFTFTfR ffrrftT fFR FT TT TfFf I
TTfF T fft fFRTfFR Tftf FRTTftr ftfffT Tt FT
tftsTFTTFTTTt WftPfFf fftiFFT Fft F TSFTFR
TTFFff ffFTTRftF FT ffFffT Ttrft Tftf TRf fPf Tfff
tTfTTTT FSTTTFT fF^FRFRFt RTTTdT fRfgf ftt FT
dRi£*l Fftl ?0!< ifffildl RFdT RfdTT TT ft I TTfT fRRT
RftfRd TFTFt PT t FTR FFf I TfftTTTt TTftf TTFT
Fd" Ft FCfRTt ftRRF FfTFTT Tftf Tftt TTT T
FTTfFRFf TfTf TTFT RFT fT TTftfstF TTRFT RdR
Tt FFRT fRRR tT TfFfl FT ftfTRT TF*ft Tftf Ttrft
TTdTFRfT fft FTTFT TfdRFRF TTRTp*" "FTfRF? "i^i
TtTftgftl
3||-<l^rH*l  mR«IH I  RTRft-ftTTit Roo\s ftf FTFTTTFT
NO
TRpSFT +1M|^^ JTdl^?llR* P<TN<T •H^-r<=IHuT Fft T ftfTTt
FFftfR Tt RRT TTtftlR RfF Tfft tfRTFff "tf I FdF
Tftf FTFdRRffFRTTt "TftF*T FFR Pt, FTfRf fRfR
?OVRFr* FTTF, "FTF FTFFt FRFFFF, ^WTf 1 FTTfT ^ools |
?0!< FRpTF FFFF FRTFpf, TFF FTFT, RS FF ^ools |  TF%
FFFF  FFFTTTFT  TFFTt  TTpFFFFTFt  ^FTFTTTfT  PTPFT  fT
FFTTFF RreTRTFp FTFF FT*t FTFFFT TFFTF Pf I
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
3$
RF TTTdFRTTt dtrft fft T FfTdftf TFRFlftt RdR Tt
FRT RRRRT fft iNdfd* FT TfTFFTFT I  tf FT: Ff
NO CN NO NO
WM\i iH<*KvH iUlPd* Rft itftli dR<H**l FfT TfT
TTTfT RTRf fRTfrt FCfRRf RffRffR tf FFFRTTTt TFR
F? TftfT TfTt FRTrT ftSFfffF FFFfgfl ffft
fftR ftTRff RfF RdfTTft RFFRtftt TFRTTTftt FT
stft FTftfRTTftt TTtTRT WW ftftf FT fft ftfTTTft ftf
WT| FC*FfT Rft FT TfFft t FT fft tft7* PF+Hlf)
ffTRfgf Ft fRRR Tftft RTF Tfftt Ff I TfRFRF. RRTFT
3TFRT FR Ff ftSTTFTTTTt TTTFT Rft FFfR "gfrf T
FTTfTTTF? Ft "RTpR FFfFRTfT RR WT TFT Tfff
ftdTTTFTTt Fftt TRffff Fff I FfTdftf TFRffftT
TIFTRFT*" fttf FRft TpRfRTFTd Fdf fft TRF
ff TfFfl
ftRR T R.T.T.tf.FT ddlF? fTvR: TTTtft TTTTTFR M£M\i
fftRf ffTRfrff Fftf RRT ft, TTTTt FRT T f?F FT TFFt
TRRTRTI FRRTRT TFFT ftft TtRTTFR Rff fft FffFRTTt
TfTftff RfF ft TFrl T RTRfff Tfft FdTFR PtRFRT
T^T fftRf ffff 3lfft^* TFFT Fftl TTrFFT T FJRft tfftt
TTRRtft*" FRRTRT TTFT TTFtFRTTt STTTFR fFT TfFf I
^cbKIr^* ^nf | TRTTt ffttRR RfF TSTttFRTTt TTR
TTRFRF FRTtT Tt TftfFT RIFC tfftf Ff F TR
fffftdf TFft "FFTT TRT RTRTFR ft TdF TPrfRf
FfT I FTTf T RRT FTfT ft RTFFf)' I ^ Tf|T
FfRTfsFRF TTfTR T Tftf RTRF TTfTf WW TRTFRF
RfTtFT Tftf ftTF tfT, TTFFT T RpFTRT FffFRTTt
ftfF/ Tt fttf FRFR RRF FTT, TFTF ftft FRTR
TFRff FRFFFR FffFRFT TTTtft TipRf TRfi, TT%T RTF
FRRTff TRfT TTTft RlpTRftT RRRT tfT RF FRT Tftf
RRRTtFRTTTt TT%T RRRT TF TTtff TFFT FFRRft
TFF ftTF tfT FCfRRTftftt tf TftsiFTft TTRT Ft
FftFfl TRT FFRFR FFT T RpTR RF TTRTFT RRT
P^QtJ*l TTFTFRFT FFRT fft TTftf RRT Ffl TRR
ffRR T fFTTT W^i TRtfR PtfRTff RRTFTFR RT
ftTFTFRf TR fttf ff TfFftl Fftft*" TitfRRR
tRffFRTft FFFFT RTt RFTFTlt Fffft Rlftf fFR fftt
FFT Ffftf, F TRT FTTFR RRFT TTpFTF TfttfT
TfTTft FFFFT Tt Tffttgf I TFTd" fffftfif t TFRFRFt
TFR FdfFf T TfTffTR TFFTFRR FRFFRFT Fff Tt
RFTTRiT FTTFT TfftFf I
RTtftt TTRRTTt RR FRFR TTRFR ft TtftFT I TfT
TTfT TRRRT ftfRTd TTTTfR TFt fft "gjf TtftfTtF ftf
NO ^O ^^
FTf I T T TTfT iNdlfd ftffffft ttRtR F I TSFTFRFT
FRFRFf tft Tfff Tftt FfFF TpRT RRRRTRTftt fFF
T ttftRT TRftt TTFT RRif Ffl TfTfT FTFRft FT
TTRT TfftT fRFRF i^PldH^ I RTtF Rf FRTFRt
Tff STTRtt FfdRTTF7? FTT FTRR WI ttt RRTfT
TFFFT Ft tRfC FTTFT TfFWll FT TT Tt TFRF
FFFFT RIFT tT fft (RfTrTTFF RRTiRTRt ^ RTfRT
Roo\s F RFf ft ttfF FFtR RF FRRFTFTtR)?ols
tfTFR TFTtft ftf FFFT FTfT WI FTT RFFTTFTRffFRt
TRTFT "ifrTRT "RRf Rft FfT F^TTRT WT I
TTFTFT FTF TFFt FT fft ftfTTt FFRT TRf FT
CN NO ' NO
RfdTT Ffl RRRTff FRt tfRT ftfF TT "IftRFRTTt
TFRFT Ffl Tfft ffffR*T fRTRffftfRTftt TFRT fft
FFFT iNdlfd* TpFRfrt FTT TFTfT ftl TFfftt
RRRFT, Tft TSt TfttfTF T F3T FRfffgR Fftft
Tfftftr fffpTftTTTt Ff% FRTFT TfFfl FRT FT
FdFFTt FRRT fttftf Fft FTTTFf T FdTFR dl**l
TFTt "dTRRT TTFdFff I fttTTt TR TTRFRFT TfTT TTTF
R.R.T.tt.RT TdF?t TFRff Ffttff TFTRT TFTF tfftfR
NO NO
TFR T TRRIHdl*) RlftdT*T TFTRT TTftf Fftt ffT
TRRWll FT F*Ft TfftfT RdTRTTt FR fit fRRRpT
Tffef tfTFRF Ff I
Tft Fft RR FTf FTTRF ftftt FfR TFtt tfRT "ftf
TFFtTFTRRfRTt did?*) RFRF RTFT FfFF Tftt FTfT
NO
ff TfFfl F TfTRt Rfrftft FTFt TF7FTRRfTtFRTTt
RFTFT RTFT FFFT FTff fft fFRifl TRF% t fttf
FFftffRT "FRSrrfTFftt PtSTRffF TdRFf, Ff FTfT Fftt
FFT ild-d^d TffffT iNdlfd "^iRWi^l^ TTfT fftRli^yfd
FTT "dFTTFT ttRTTFT TfFf I
?°5 FRpTF FFFF FRTFpf, TFtF F, FTFTT, R% t ^ools |
?ois
"Dissenting groups' demands will be fulfilled before polls, assures
PM", ekantipur.com, RX RF ^OOls |
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
30
s. ft*^
RtRfffff TTTft TRRf FFfFRTt FFft iNdfd* ffFftt
<i^W F3f Ft Rlfftt WT I TTF FffFRFt RS Frffrft,
FTrRTFFRFt TRR TFFTTRRT Fft TF FFfRfT FT: FR
FT FTFt RTFF T TTTRFT TTTTiff Tpt fFTRRF Rft
T TTfT yfd£-£l F?<r) RFFt TftfRRT TTp" Ff "TTpRff
TFRT TfRT ftl Fff FTT ft TdFFdtt fftdft f?FC
TTFR TFT TT? fttf tfT FFRTF, T Tftf *l4*d?*l
"TRfTTt FRRt TRTRR ff Tft *il*l FfT Ffl
FdRt-TRTiTftT RRt ffT TFFTRT ftff TTTFT R/t fft
TTfTTt TTfT Fftl F TFRff RTF TfR FTF Tftt
FTT Tt TfftW T TRFRTFRTTTt RFRT TF TTTRTTf
fttftt FTf fft Tt TfftWI R*ft -FpRft dldldiu|+ll
TTFTTf TTTT ft FFFRF RFT fft RRRRTFff RR Pftf
FR TJSFTft FRfftR T FsRTFft RTFF tffT TfRtt
RpTF TTT Rt TfftW I
FRRffftf RRRft Ft fftff Ff T RTt Tft fftff ftffF
Tt Fffd fft FTFTft Ff I TTTft RRR FTR FTTFTfT TTTft
ft FTFRFft FTTT fFT TfFfl FTRfTFfrt TTftf RRf
TT TTFTfT TTTft RTTT fffff TTTF FF TfRT FRf
TTTfRi (tfTTTTR "FRf fffTiFFf TTF FflfFRTTTf RFRRT
TFRi RF tfFT TRRRTft ftfFdT STTRFTf FfTff FTFR),
FffFRTTt tft7* Fftt Rpt Sfftf fFR, TrrFTTf7*ftt-
FRTTTt ffrttTlf?i ftildT RF FTF* FFffT FdTFTFRTTTt
ftfffT FFTTT RRTFT TfFfl STR Ff TTcFJ FFTtttFRt
"TTpR FfFFTTt FTTRC (Tft "FfR FFfffFft tRtFTT
TFTTTR) RfFT^frq- fTFRFt TTRRtfRF RTTF FTRFFf
TRTT tfT TF Tft Tfttf FTF FFFFT TTTRRTR Rft
TTFT tfT tfFFTTt dF ffT TfFftl FFC^TTfT FFT
TRTR fR Tftf Ft FTfttt TfFT RTfRTFT TfFfl
tfTTff ftTFRt FFTTpTT TfRiRnf RTtt FTTFT FRR fFT,
F "Rtt Tff FRT "RTpR FRRFTf TRRFT TTFRFRFT
"TTdT Rffff TTTfT FRFR fR FTRR Ff I
TTRFTt "Ffft FRTSTTR ftffft TTft FRTfTT ftfRR
""■ NO NO NO
TRT WT I TftftftTfFf Fdftt TFlftt FRTSTTT Ff T Tgftt
TRfttfT F? TTft RRT ftl tt ftff TFFTW fft fft TTTft
TFFFT rPFTFR Fftwil RFTRTft T ftfTR TTFTF
Tfft FTfRfFFT TTRffft*" ffffRftt FTTfFttf PttfF
TFtwil FFRTRRT TTSTtRr TTTFRTTt "TTpRft Rpfft TT
Tt FfR TTFft ttsTTft*" FRF T fft TRfRt FRRTff fR
TfWt Ft FT TRRft FTFRRf FiFTfT -gfl tfFTftt
FRRT TRRft RRt -gfR T tfFTRT fft TRRft RRt
iNdlfd* iiifdl fFTFf ft "gff I F TFRF FRT TfT TTF
Tftnf TRFTf TfT FT TTTRtt FTTFT TTdTF TTFRqw I
tffSTTTTFfT FTTT TTFTtftt TfJRF fft tftsTFTTFt
RRTFf TFT T Tff ft iNdlfd* RRFSRFRfT trFfffftf
FFFRRfftt FfftTlt TFTR? TfFf I
fft TftfFR fT T ft FTF ftp TFFTT TTTFf ft
"FTTT TRFftl FffFRFt Tff "FTTT Ft fR fft TfFf : Tt
q<Cl(o ftf RffRft% Ft <\\\o ftf FTTTrFTTTTRftt
tfFTftt TTRffft*" TjRFFt ft FFRft Ff ftf FTFT
TRfRfftt FT ti-^HId T TfRdTft*" Ffff TFJgft T R%
TdFF fRfRt RTFT *fiM W^f FTfT WTI Tfft
RRRftRfFRFT Rtt ftf ffTTTRdF TFRT fT, F TRRT
TFffRTftt ffftft TTTFffttFF "RRt FRTFFFT TRTR
RfF fftrft ftfRT Tftt Ft (RR?F*fff fFTRRF t FT
fft)  FFFRF t Fit Ffl  fffFftftt TPtRRTTf RRpTR
Trftrrf Rifft ftt, Ptrr t Frffttt fft ttr tT TTfttft*"
tfFFRt fft "dtt fRTT Ttftgf I
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
3z
nr—
The txwrx/aries ar>tf Aanws shown *ik/ too tfasJgnetipos
wotf on (rV* map #. no* «W ofltoa/ en»fl»/nen( o-"
tieoepianai by the United nation*.
\
Si
.Nw'S.
'(
L..
^f    /X-^Sirniko1
£.  ,.->    1
_jBalla\    DChainpurS    D Gamagadlli
/MAIUkHI-lV-   srn  OManSrll l-.ux.is
J.D_j_11_ra    ./"-•''
V.
CHINA
1.
/m.mukai.iV  seti PMaaffli    LUWAU n
•'   FAR WEST A.-.-MIU-WEST ' K       ■•
r 'Maherirlraiiarjafc^.    V      *^V     ~-rx   o y         i
;v      '»     '  \*T^  _Dailokll     „'Dun™ _ / -,-■«.,_
NEPAL
O
9
National capital
FLpfJir-Fial '.-To'
Znnai soai
Dr..irir:i seal
Inlertiailonal boundary
Rational bnunrtury
Zonal boundaty
Main road
Secondary wad
Railroad
Airpon
:■:■  40  eo  so
—r1—.'-,--—i—r
10  »  M  4J  S»  60
iji>Kni
Map No 4304  UNITED NATIONS
January 300? (Cotour)
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is 3%
^IdRld
ti+lH
TR.T.tt.
<fikb ilg RliH
HHM *Rfftd Midi (ti*|*d nidTdlil cdfdddlil)
*lRd*lil mt\\ Tlfl
T.F.RT.
R.T.T.Tt.
NO
tff
tff(T.)
^li+1
Ft FRT tJ*dl iH-HM
>dddlPd* dil^ M\xh Tlf? (<$ dd : ^dMlRf^ i Tl^d
^     NO                                NO         NO                                                            ^
dHltl *l^i)il
dHltl *l^i)il (y>dldlPd*)
JTbltl >dd^lfst*li 4di+l
F.R.F.
T.T.T.tt.
NO
*llidli| >dddl fftf
nsitl iifgii -Hlft. Tlfl (+in)o|i4I Tiff)
+H4l)dl<{)
HHM *U|fftd Midi (ttn")c|I<{1)
NO
T.T.T.
ilFllddl fftf
ilfgil iRAiiH* <T#
dHM ilFllddl Midi (<HldftP41)
 Rw*l WTW wut
mwffiw wt TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is y°
Ttd^d RFFF ftTft RFRRT tfTT RTt RRRTTft TFTF I
<\\^R ffFt dHlR*dl TrfttTTRFTI
d^lS tfrtf FTFTt TdRTdRftt TTSTT TRTTTffFf RTtF fttf I
d^i<A TTT TRTRTpRR ttR?RRRT RTF. RRRTRjftt fRRR I Rift RRRTfT FR ftd fft fttf I
d<UY TTTftf FRSTTRft TTFTF Tt <\\Z<R F FTTFTFT RTfRRRT tFft TSFffFRTTTt TTrRrRT FR tT RTF
TRTftl
d^lS<C TFT RPTFTTd" TTTftt -RRRTRp RRTR TfTTF*T  TTRtRF I  RFtff PRTTFRF RfFftf  cAM^i*")
FTF RTf*" Fftt I
d<!R3 Tftf M$M\£ ddMd d^Fs!dlilAlul ftF*T TRSTRFTTTFT ilFllddl hR<HF*I TdRI
d^o RTFTFTrf?Ff TTTftf RRRlftt FR I  Tff FRfR RTT I  tfTT TFRTT fffff ftffRR TTFT FffT
RTFTRfl Ffft fRfFTT tRrSTFTTFftt TTT RRRT I
d^Y RFtRrRTTtR FFFFT STRfft TTRFt TdR I
d^<U TT3l)dl4lF?*l fTFF FTR I
d^ls Ff FTF TTR tlfFFFRftt TTfF TTfT RfF Tftf RTTfffRT fftr (T.R.ftt.) ftt pRTdFFF
TFTFI
Rooo TTRHl^lil i\H*<m\ J|)^d*l ddcd+ll fTtld/l+ll Tftf TrfeT Tfft ttrf (T.T.T.tt.) ft RdR I
Roo\ FTfT FFf T.T.T.tt.ftt FffRT RftfRRI  ttTdFT TfTTfd"  FfRFR RfRTpR*" Rft Tfft ttrf
(R.T.T.tt.) ft RdR I
NO
^Y TffT d % ffFFT Ttft RTTTRTTRffgf TTRTFT TTf TRRIHdl*) FFT I
d7^ t TTfftt ttfTTFTT TTRTRT  TfsffRT Fdfttl  tfFT  ftftiFT TTR FTfT TtW I  fFF TfdRFRFT
(PttfTif RTtF) fttf Tftf I
dlS RTTt FRff FFTFT R.T.T.tt. fRR^ RFR ttfF I
TTR-TFdFF R.T.T.tt.FT RFT fFF ftRffFTI  RfFFT TTft Fffft FdR I  R.T.T.tt.  (ft Td) FT TTRtRF
TffRff  FF-FRTTfT  RTtftt  TFTFT  RTRtff  TTTpTR I  FTTfTfT  T  R.R.T.tt.  TdFRFT  FTTf
fFRRFRI
R 3 tftRT R.T.T.tt. (TtTf) RRRftftFRFT T.T.F. TFTR RFTTTT §TFrT tttt FTff FFT I
RR TfdTFC R.T.T.tt. (ttTf) FT FCfTTFT Fff Tt TTFT RFI  FCffftt fftftdF TFFt (R$ TFdFF) RfFT,
fft iFfildl fTPR R/t FFf df l<T*l I
R$ tfTRT RFlfffRT RT tttfR Rft TSFRTFf dHlR*dl*l FTTfT FT Tt T "FFFff TfffFC FTFT Tt FFf
TTTTftl
 Rw*l WTW wut
mwffiw wt TffiwfH^w. 13$, <? ^ut ?°°is vi
d \ fTTRT tfTT TFTRT fftf (TTFFTFff) fT TRpT tffSTTRff ftffRR T^ftTRRf TTRSTTRFR RF FftfRTRp
tffSTFTftt ftfRTFt FFFFt Rfftt I  (R.R.T.tt.)  RFT RTF Fdff TSFTTlffRR FTFTTTf  dilsftl
TRfRT FTif RTFFT TR tfTfT RlfT ffR TFFft I
R\ fTTRT t.T.F  (FFFTFft)  ftt tfFRRRft fttf RRTFT f?TFT*" TT RRtl  TFftRfttttRftt tftRFRT
TFTFft*" TRI  FFCtTfft Tftf ftftft FTfT FT TTFF I  FCfRRt "RTft FfRTftfff TTTft TTRtf TdT
TRf (^IS PTTRT) I
30 fTTRT TfTRFFRf RRTiFTTTd dldf^lil RTt*f TTRT TTTfTR ftf TRf FRRI  TTgTffT TFFlPfRff fttf
Ftftft TRRt +llfSd^lil ftf dilsftl Rilk-H* dklfTffF <Til*li TF*T TftRpft F*F I
$ Rffff R.R.T.tt. (RFTTftF) FT  TgTfff fftftftft TRRRFT RTdf tT RRR FTfT ffRF RF I
d R Rffff R.R.T.tt. (ttTf) FRFFT dldPd Rft FFft TTfTT I
d ^ FTRt TfT RRTfsFRF TTTRFT TRpT tftsTTT Rpt TpFFt ftftSTRT RFTF <im FRFTtftt ttfF I  FRSTFT
RTTRF ttrfff tfTFR RfdTTFF RRfRR I
d % FdRff FFRTF, T T.R.ftt.RT *ft*dlTN TTFFTF fTFR I ffTTtf TTTFTF TFRfftt FFT I
Ro Rfftt FTTfTfT *l4*d?£lil TTFdl*) FT W^W Rft TFFT I  HFld+ll Ffft Riff I
R<\ Rffff-lS ftfTft FRRT T TTTTRTff fRR^ Fff TTtF TFFTFT tfR I TFFTTFtRt RFTtTrRT Rfe, Ffft FRTfR,
TTRfTtRffft T TFiftfR fTFR I TTfRt fRffTTFRF TTRRT I TRTTT Yo ci|Rh*l TRI FTTRTFFT
TFRRi W^r T FiRTRFF?t fttf TfTFT T Fff TRftfRT Rt TFTTRft FTTTfT I
R\ Rffff tfTT ilFllddl fftf (31ldftP4)) RT FF FFTT PlHIdl^lil <Ti*li-dld il4)dWI |  <Ti*li£lil tT iNldl41
FRFFTlt fFT TFTRR*T TlffTFRRTRFI
3d RTRt TSflFFF. fttTiFTTFTT tfTT ftftTRRTfd: TRfSTRI  dld?*l RtFR TSTTRFRftftt TTTF I  TfFdRRffgTT
TRffRTI
R ftTTft TFRRTFT TFR dl*i*l tttRfRRF TFFTTRffft FfFRTF RTdf Rt Tttft TdT I
NO ^
IS ftfTft TfFRRRt fttTiRTTFT fftt TdF TRtfR I  FFRT FfffF Tf Tt FRF TFFT I  FRSfTTTFff FF
ftd TSFRTt PT TRf I
C ftTTft Tftf RTTfsFRF TTTRFT TRTRTTRft TSTTRRFft tffTlftt RTTR I  FT fffff TTTft fttf RRTFT
NO C^-
RftR T dld?*l TTTft fftf ftFdFR FRR — RFFFft TRffTRT,  TFFTTRRT TlfiFTTFRTlt "Tfff
tffFT TFFTTRRT FTRR FRTTTTrT RfffF TT TSFfft tRR FRf RRR TFRffft RdR I
d d ftTTit Tftf TFTFFRFT TRpT tftsTTTft TfRTR tttfRft TRT I
NO
13 ftTTit R.T.T.tt.  (RFT fFF) TRTTR fFT ftftf Fff Rt RfF I  R.R.T.tt.  (RffR ttTf) FT Fff TRTR
TRfffF (dY FRff)
d *. ftTTit TFFTt RfttfTTFT TFt TTfpRF FTRf TTftFRFT ftRff TTft I TTFRTRT Rt TRftfRT I
no & '
d % ftfRff <Ti*li FRfftf dldldi^l FTTFT TFRT FTfT TTtf TTTTFT T.R. TTTRFT TFFTFT FT: TTTT R.T.T.tt.
(ttTf) FT tff fff RTt FFft TTFf (R 1 ftfTft)
^ NO
R R ftTFCt "dTFT FfttFRT R.T.T.tt.Fpt FTfT FFft TTitfF? TFRT? pFR did?*) RFTTRRT FTTFT TTTF I
llT Tftf i\m<ilil iHH-Cl-HI dd >ddl*l FTFTT I
Y Ft FRTTRTpt Fff Rt RRTFftt TTfff TFFFf R.T.T.tt. (RFT fFF) FT TTF FfT Tf: TTR I
 Rw*l WTW wut
mwffiw wt TffiwfH^w. 13$, <? ^ut ?°°is y?
% Ft fRSTTftfRFT TRpT tffSTFT ttf ff Rff ftffRR ftfft TfiTfttFT T FfFTfRFTTt Rlfftt Tt ftffRR
ftf ftftftf Tfffftt TRf I
R<\ Ttt Tftf RTTfffRT fftr T TIRHI41TN FTF TdFF I  R Is FTTRFFftt TR T Fftt FTt I  FfftRptl
FTTTFT <R ffffftf RffTfT Rif FRfFT TT Tt Tftft TdT (R^ Tit) I  ffRFd, fTTF, fTFF T FTRF
Tftf RTTfsTRRT fttTRftt TfttTTpr TftfR (^Y Tit)
d d sTftf "RTpR RF TRfttfT FR TTTR trFFFT Tftf fttR T RFTTpR*" Rft ftft tfrfTTt dld?*l ftRff
FFF
IC TffT Tftf TFTfFRFT ftffRR  ftf ftsftr FfttRft TTfTTR TRffffTI  WW RRfTRTfT FT ftf TRpT
TTfftt RRRTftTTpt FR FFFFR Fftf I
RO STTFR TTRRFF*TTTRRt t^vT Tgftt FR  TFRFlftt FRfFRTft FdTRfTRRT TTTftf FCffff ftfRT, Tftf
RRTTFRF fttR T FTTRTfTTTt Fi TTRFRTRT PFFTF Ffft ^F I
^^ TffTT Tftf RTTfffRT 4di+l£ lil fdRPld 3nTld+ll iNdlfd* FTff RfF fff Rif TTFT F^Pd I
tot TTRFF TrFFRT Tftf RRTTFRF fftfTfT TST8Ft TTR TTFftt tfiTRF TdTTd I
d3 t fTRtPR*" Rift TftT ttrf (ttTf) FT R.T.T.tt.  (RFT t%) RT fffFd TFfftft FRtl  TftttfF
R.R.T.tt. (RFT fFF) TdFTT R.T.T.tt. ttTf Fdff ft *lT*df*l FRt I
NO V NO NO ^ NO NO^ V
R^ t TpRfffffFT TfT ffFFF TnTR FRT^ FfTRftT Tt RfRRf TTRtf RdR I
d FT TiFFRftf RTTfffRT ftiTtfr RTfRTTF RTff I TTTRFT R $ FT FTR I
CFT TFTRT TTdTft FTRTR*T FRf tFT (TTTFTFff) F ffTf I
d 3 FT RFFffRT Tftf RTTfffRT ftTTTttftt ffFFRT ft FTrRTFftf FRT I
^ "FT JT|d*l FFf T TtTN*I +ldfT7ldlHf^ Tftf Tftftr TJRT rflff*) *"£ft TftfT Ffl  iW**J.l{l FFR Rff
RFf Tftftft tttRfRT TRtftR I FRFFf ftf RTtftt fRRTt TFT I
^Y FT <R*li£lil +lfiTi <C Ft itPsiHTHI*) fdRPld ft ttfF I  TTft yfddFd Hdildtl*d dftll^ fdRffd ftf
pfSlfiT FfttRft RTf R<\ fff FTI
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT TffiwfH^w. 13$, <? ^rfff ?°°is
Y3
TFTRFRRT RRTRTt Tf (RRTRFT Ff) Hd-d, tiRTTTTift
NO NO 'NO
TRRRft tm ftl Ttrttd TFTFTF TTfT ftft <H°
FTRTifFR RTftR FfR I FT FRRT "RTTT TfTRfTTF
FSTTpR PrTTT TF FRRTRT tiff ftr FF ffft T F3"
FRTSTTT Tt FTT TfFf I
FTTftT Tfftt FFT Tt TR- TTfF "RTTR FFFfTT ftl
^ NO ^O NO
TIfTfT*" Rft fFT TFRT Tft, FF Rfft Tft F
FRft TRFfft FT Fft TfRT FTff tTftt TFT TRT
NO C NO '
tTff dfd**l fwTftt FTRFRF TFi TRTRftr Tfff
TTRffft*" ftllffFRftt FRft FFT TfFfl TTTTT
FdTRSTTRRTd FRFRF T TRTffff TTFTF TRTRftr Tft
Fff FRfffftf fdtffRfFRFT^f TT F? RTTfRf
TTftTFffFdftt fttfFTRF FFfFT RRF FTf I TRTRTt
Tft  <\R Tgftf  WF?ft RTRRTRft TFFR FtfdT fft
NO C ^3
TfRTR RFT, I RT FffdRt FfFFffT FF RpRfff T
FF ff Tft "dTRFRF ft TTifFf TfFft RTF RTfffit
RFJFfl
RRTftr Tft RRF ftfftt FRfFT T FRF TFTTTFT
TRpfR FTTTt PFFT TpFf I Tft TpT RTF TiTR
TRTTffT TfsTfRfjFRRF FRfffftf FfFRTFRTTf FdTFT
Ffftgf I -RTTT?*" tt FTF, TRTRTT Tfft RRTTTd www.
crisisgroup.org F fft FRFT TTTWI FTTftT Tft
TTFT fttfTFRfft SFT TTRfT TTFT T TTFT
FfTTTFRfRr TTFT FdTFT TTfF T TTfRTTlf TTTT TR?
Tft Rfft, TfFRT RF TTR RTFFT ftti RRT Tgf I
TTF RTt iNdlfd, Fdtfft T RTf[R*" ftfff Tkt%R
odfrbi?^ Tfftt *ITRFT Ftftf RTFt *ITRkT Ffftt TfTTR T
NO NO ^^
TftRFRTTt TTFTRft FR TFFT RtftfRFRTFRTFT
TRTFT FFT FFTTT Ff I TRTRTT Tfftt TFRSFTF tt
Tftfttf FffT TiTTg" TfRFTTff ft TTTF P*g)4H RTdR T
no ^ s~ CN NO
ft FfRftT TTTFT dTT ftfffR fffWI Tt Rooo ftf
RTftfRf  RRTftr  Tfft  TST¥T  TF  RRfffft  TFFRT
NO N=
3RdR|A|l*l Tt fRFTFRf RFTT TTFT i* j^*l Ff I
TTTRfT  Tfft  FTTiffgT  TRRFT  FRFF  -gfl   TTFT
^ NO ^ NO '
titFFFff *l+l^^cHI^ Tft FTFT TTff FFFftRFR
RTftFdT Tftf (RFf FTfT Fff Ffft Ff), Rftft, TFFt T
FTTF RlffR TRRf Fftl "RTTTR FfTRSTTffT TTlft RT
FRTRT dY ttdT RRffftRFR TRTR, Pi-**, tftfdT,
Rfft, RTfF, FFR, TTTTTTRTf, >d*?dl, RRFT, RRdFrt,
tttt,  RlRddl,  "FTT  T  fRfffdtt  Tfff  Fff  T  RRttdT
TFfTff K° FF Fit FfdTR tT T ftfF TTff
fttFRFR FFT *ftid Fftl TtfR TfftRTF TfFf,
TRRf, fTd t TTTF, TRFTTpR*" RTRR fttf, tRPf,
TftftftfT, fttf, FTtRF, TRFF, F?T ftf, FRFT PrtTf,
FTTplF,   TRRT,   TTFF  T  fRRTTF,   RF  fttfTRT
' NO ' NO ' '
FRfTfRRTR, TRttftfT, FRFC, FRRFRFT, fttRfPFTTT,
RTRT (Fff), tfFT, FFC RRRf, FtftRTR, tfTfT,
RTptfftRFT, RfttfRRTR T FRfftRFT RF TiffF
TRffftr, TitftfT, 3Mid>dld, tfffRF Ftfttftf, RpRf,
Rftftt, ttTFF, TFRtRT, Tftttf T RTFR RF TfTT
RfTTFf FFC TfftRTffff TFtTRft TFt ftf Tft Rlfdd
TtRfTF fttTpRF ftRFf ftf T FTdTF Tfgft I
TRTRTT Tft TiFF, TifffRff T^t T TfFRT T RfRRT
NO T no
FFTFRTFRTTd: TTftf fttfF TfR RdtTFf | FFT fffTT
tTff fRR FRRt ftfRT Rf FRTFRt TfR FRRT
TFJWt SFtpTfTfT TRiffftr ftfRT RRRf (RfTTFlt),
TRdRTft TiTg" TRTTT, tffRTTft TiTg" TRRTT,
FfTTFtf tTPtF RTfF TF tfFT TTRFF ffTRT, RFRFtf
FTTiffgR ftfRT RRRf, RTTRIFtt TRiffgR ftfRT
FFFSTFT  ftR,  FR  FTg"  TRRTT,  FRFfft  FTR
NO ' ^ ' /\
TRRTT, fftfRFgftt TiTg" TRRTT, FRFR TiTR
TRTTT, Fft tfFT fRFT, TTTiRFfft RfPtR FFRT
fRFT, RTTR FRffftf TFRtT ftftf (RTT*f)
ffTfftRdTTfftf FTg" TRTTT, TFTRRtftt TiTg" FRFR,
RpRfFR  FRtfgR  ftfRT  RRRf,  "TTff  tftf  TiTg"
NO ^ ' ' ^
TRTTT, "TTft Rfft TiTg" TRRTT, "RTRfftt TiTg"
TRRTT, RTT Ffff TiTg" ftFT, "dftTftt FTg" TRRTT,
tfTT TffiTRftt tfFT RF FTRRR fRFT, FTTRf
FRfffftf ftfRT PtFT T FfRftT TFRtT TTF (FTFTR)
Fftl
Fdt T fttf ftfff FRTFRF Carnegie Corporation of New
York, Carso Foundation, Compton Foundation, Ford Foundation,
Fundacion DARA Internacional, Iara Lee and George Gund III
Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, Hunt
Alternatives Fund, Kimsey Foundation, Korea Foundation,
John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Charles Stewart
Mott Foundation, Open Society Institute, Pierre and Pamela
Omidyar Fund, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares Fund,
Provictimis Foundation, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing
Trust, Rockefeller Philanthropy Advisors and Viva Trust Fftl
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT tfdwfoMt 13$, <? ^rfff ?°°is
YY
yR^H T ^H+|{l^
CENTRAL ASIA
The Failure of Reform in Uzbekistan: Ways Forward for
the International Community, Asia Report N°76, 11 March
2004 (also available in Russian)
Tajikistan's Politics: Confrontation or Consolidation?, Asia
Briefing N°33, 19 May 2004
Political Transition in Kyrgyzstan: Problems and Prospects,
Asia Report N°81, 11 August 2004
Repression  and Regression  in  Turkmenistan: A  New
International Strategy, Asia Report N°85, 4 November 2004
(also available in Russian)
The Curse of Cotton: Central Asia's Destructive
Monoculture, Asia Report N°93, 28 February 2005 (also
available in Russian)
Kyrgyzstan: After the Revolution, Asia Report N°97, 4 May
2005 (also available in Russian)
Uzbekistan: The Andijon Uprising, Asia Briefing N°38, 25
May 2005 (also available in Russian)
Kyrgyzstan: A Faltering State, Asia Report NT09, 16
December 2005 (also available in Russian)
Uzbekistan: In for the Long Haul, Asia Briefing N°45, 16
February 2006
Central Asia: What Role for the European Union?, Asia
Report NT 13, 10 April 2006
Kyrgyzstan's Prison System Nightmare, Asia Report N°118,
16 August 2006 (also available in Russian)
Uzbekistan: Europe's Sanctions Matter, Asia Briefing N°54,
6 November 2006
Kyrgyzstan on the Edge, Asia Briefing N°55, 9 November
2006
Turkmenistan after Niyazov, Asia Briefing N°60, 12
February 2007
NORTH EAST ASIA
Taiwan Strait IV: How an Ultimate Political Settlement
Might Look, Asia Report N°75, 26 February 2004
North Korea: Where Next for the Nuclear Talks?, Asia
Report N°87, 15 November 2004 (also available in Korean
and in Russian)
Korea Backgrounder: How the South Views its Brother
from Another Planet, Asia Report N°89, 14 December 2004
(also available in Korean and in Russian)
North Korea: Can the Iron Fist Accept the Invisible Hand?,
Asia Report N°96, 25 April 2005 (also available in Korean
and in Russian)
Japan and North Korea: Bones of Contention, Asia Report
NT00, 27 June 2005 (also available in Korean)
China and Taiwan: Uneasy Detente, Asia Briefing N°42, 21
September 2005
North East Asia's Undercurrents of Conflict, Asia Report
N°108, 15 December 2005 (also available in Korean)
China and North Korea: Comrades Forever?, Asia Report
N°l 12, 1 February 2006 (also available in Korean)
After North Korea's Missile Launch: Are the Nuclear Talks
Dead?, Asia Briefing N°52, 9 August 2006 (also available in
Korean and in Russian)
Perilous Journeys: The Plight of North Koreans in China
and Beyond, Asia Report N°122, 26 October 2006 (also
available in Russian)
North Korea's Nuclear Test: The Fallout, Crisis Group Asia
Briefing N°56, 13 November 2006
SOUTH ASIA
Unfulfilled Promises: Pakistan's Failure to Tackle
Extremism, Asia Report N°73, 16 January 2004
Nepal: Dangerous Plans for Village Militias, Asia Briefing
N°30, 17 February 2004 (also available in Nepali)
Devolution in Pakistan: Reform or Regression?, Asia Report
N°77, 22 March 2004
Elections and Security in Afghanistan, Asia Briefing N°31,
30 March 2004
India/Pakistan Relations and Kashmir: Steps toward Peace,
Asia Report N°79, 24 June 2004
Pakistan: Reforming the Education Sector, Asia Report
N°84, 7 October 2004
Building Judicial Independence in Pakistan, Asia Report
N°86, 10 November 2004
Afghanistan: From Presidential to Parliamentary Elections,
Asia Report N°88, 23 November 2004
Nepal's Royal Coup: Making a Bad Situation Worse, Asia
Report N°91, 9 February 2005
Afghanistan: Getting Disarmament Back on Track, Asia
Briefing N°35, 23 February 2005
Nepal: Responding to the Royal Coup, Asia Briefing N°35,
24 February 2005
Nepal: Dealing with a Human Rights Crisis, Asia Report
N°94, 24 March 2005
The State of Sectarianism in Pakistan, Asia Report N°95, 18
April 2005
Political Parties in Afghanistan, Asia Briefing N°39, 2 June
2005
Towards a Lasting Peace in Nepal: The Constitutional
Issues, Asia Report N°99, 15 June 2005
Afghanistan Elections: Endgame or New Beginning?, Asia
Report N°101, 21 July 2005
Nepal: Beyond Royal Rule, Asia Briefing N°41, 15
September 2005
Authoritarianism and Political Party Reform in Pakistan^
Asia Report N°102, 28 September 2005
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT tfdwfoMt 13$, <? ^rfff ?°°is
YK
Nepal's Maoists: Their Aims, Structure and Strategy, Asia
Report N°104, 27 October 2005
Pakistan's Local Polls: Shoring Up Military Rule, Asia
Briefing N°43, 22 November 2005
Nepal's New Alliance: The Mainstream Parties and the
Maoists, Asia Report 106,28 November 2005
Rebuilding the Afghan State: The European Union's Role,
Asia Report N°107, 30 November 2005
Nepal: Electing Chaos, Asia Report N°l 11, 31 January 2006
Pakistan: Political Impact of the Earthquake, Asia Briefing
N°46, 15 March 2006
Nepal's Crisis: Mobilising International Influence, Asia
Briefing N°49,19 April 2006
Nepal: From People Power to Peace?, Asia Report NT 15,
10 May 2006
Afghanistan's New Legislature: Making Democracy Work,
Asia Report NT 16,15 May 2006
India, Pakistan and Kashmir: Stabilising a Cold Peace, Asia
Briefing N°51, 15 June 2006
Pakistan: the Worsening Conflict in Balochistan, Asia
Report N°119, 14 September 2006
Bangladesh Today, Asia Report N°121, 23 October 2006
Countering Afghanistan's Insurgency: No Quick Fixes,
Asia Report N°123, 2 November 2006
Sri Lanka: The Failure of the Peace Process, Asia Report
N°124, 28 November 2006
Pakistan's Tribal Areas: Appeasing the Militants, Asia
Report NT 25, 11 December 2006
Nepal's Peace Agreement: Making it Work, Asia Report
NT 26, 15 December 2006
Afghanistan's Endangered Compact, Asia Briefing N°59, 29
January 2007
SOUTH EAST ASIA
Indonesia Backgrounder: Jihad in Central Sulawesi, Asia
Report N°74, 3 February 2004
Myanmar: Sanctions, Engagement or Another Way
Forward?, Asia Report N°78, 26 April 2004
Indonesia: Violence Erupts Again in Ambon, Asia Briefing
N°32, 17 May 2004
Southern Philippines Backgrounder: Terrorism and the
Peace Process, Asia Report N°80, 13 July 2004 (also
available in Indonesian)
Myanmar: Aid to the Border Areas, Asia Report N°82, 9
September 2004
Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism
Mostly Don't Mix, Asia Report N°83, 13 September 2004
Burma/Myanmar: Update on HIV/AIDS policy, Asia
Briefing N°34, 16 December 2004
Indonesia: Rethinking Internal Security Strategy, Asia
Report N°90, 20 December 2004
Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam and the
Australian Embassy Bombing, Asia Report N°92, 22
February 2005 (also available in Indonesian)
Decentralisation and Conflict in Indonesia: The Mamasa
Case, Asia Briefing N°37, 3 May 2005
Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad, Asia Report
N°98, 18 May 2005 (also available in Thai)
Aceh: A New Chance for Peace, Asia Briefing N°40, 15
August 2005
Weakening Indonesia's Mujahidin Networks: Lessons from
Maluku andPoso, Asia Report NT03, 13 October 2005 (also
available in Indonesian)
Thailand's Emergency Decree: No Solution, Asia Report
N°105, 18 November 2005 (also available in Thai)
Aceh: So far, So Good, Asia Update Briefing N°44, 13
December 2005 (also available in Indonesian)
Philippines Terrorism: The Role of Militant Islamic
Converts, Asia Report NT 10, 19 December 2005
Papua: The Dangers of Shutting Down Dialogue, Asia
Briefing N°47, 23 March 2006 (also available in Indonesian)
Aceh: Now for the Hard Part, Asia Briefing N°48, 29 March
2006
Managing Tensions on the Timor-Lestellndonesia Border,
Asia Briefing N°50, 4 May 2006
Terrorism in Indonesia: Noordin's Networks, Asia Report
N° 114, 5 May 2006 (also available in Indonesian)
Islamic Law and Criminal Justice in Aceh, Asia Report
NT 17, 31 July 2006 (also available in Indonesian)
Papua: Answers to Frequently Asked Questions, Asia
Briefing N°53, 5 September 2006
Resolving Timor-Leste's Crisis, Asia Report N°120, 10
October 2006
Aceh's Local Elections: The Role of the Free Aceh
Movement (GAM), Asia Briefing N°57, 29 November 2006
Myanmar: New Threats to Humanitarian Aid, Asia Briefing
N°58, 8 December 2006
Jihadism in Indonesia: Poso on the Edge, Asia Report
N° 127, 24 January 2007
OTHER REPORTS AND BRIEFINGS
For Crisis Group reports and briefing papers on:
Asia
Africa
Europe
Latin America and Caribbean
Middle East and North Africa
Thematic Issues
CrisisWatch
please visit our website www.crisisgroup.org
 Rw*l WTW wut
mwffiw WT tfdwfoMt 13$, <? ^rfff ?°°is
Y$
$rrHrmw <*\$\§q ?ffr GMifcMfl ^\i^\ WW$*?
Co-Chairs
Christopher Patten
Former European Commissioner for External Relations,
Governor of Hong Kong and UK Cabinet Minister; Chancellor of
Oxford University
Thomas Pickering
Former U.S. Ambassador to the UN, Russia, India, Israel, Jordan,
El Salvador and Nigeria
President & CEO
Gareth Evans
Former Foreign Minister of Australia
Executive Committee
Cheryl Carolus
Former South African High Commissioner to the UK and
Secretary General ofthe ANC
Maria Livanos Cattaui*
Member ofthe Board of Directors, Petroplus Holding AG,
Switzerland; former Secretary-General, International Chamber of
Commerce
Yoichi Funabashi
Chief Diplomatic Correspondent & Columnist, The Asahi Shimbun,
Japan
Frank Giustra
Chairman, Endeavour Financial, Canada
Stephen Solarz
Former U.S. Congressman
George Soros
Chairman, Open Society Institute
Par Stenback
Former Foreign Minister of Finland
*Vice-Chair
Morton Abramowitz
Former U.S. Assistant Secretary of State and Ambassador to Turkey
Adnan Abu-Odeh
Former Political Adviser to King Abdullah II and to King Hussein
and Jordan Permanent Representative to the UN
Kenneth Adelman
Former U.S. Ambassador and Director ofthe Arms Control and
Disarmament Agency
Ersin Arioglu
Member of Parliament, Turkey; Chairman Emeritus, Yapi
Merkezi Group
Shlomo Ben-Ami
Former Foreign Minister of Israel
Lakhdar Brahimi
Former Special Adviser to the UN Secretary-General and Algerian
Foreign Minister
Zbigniew Brzezinski
Former U.S. National Security Advisor to the President
Kim Campbell
Former Prime Minister of Canada; Secretary General, Club of Madrid
Naresh Chandra
Former Indian Cabinet Secretary and Ambassador of India to the US.
Joaquim Alberto Chissano
Former President of Mozambique
Victor Chu
Chairman, First Eastern Investment Group, Hong Kong
Wesley Clark
Former NATO Supreme Allied Commander, Europe
Pat Cox
Former President of European Parliament
Uffe Ellemann-Jensen
Former Foreign Minister of Denmark
Mark Eyskens
Former Prime Minister of Belgium
Joschka Fischer
Former Foreign Minister of Germany
Leslie H. Gelb
President Emeritus of Council on Foreign Relations, U.S.
Carla Hills
Former Secretary of Housing and U.S. Trade Representative
Lena Hjelm-Wallen
Former Deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister,
Sweden
Swanee Hunt
Chair of Inclusive Security: Women Waging Peace; former U.S.
Ambassador to Austria
Anwar Ibrahim
Former Deputy Prime Minister of Malaysia
Asma Jahangir
UN Special Rapporteur on the Freedom of Religion or Belief;
Chairperson, Human Rights Commission of Pakistan
Nancy Kassebaum Baker
Former U.S. Senator
James V. Kimsey
Founder and Chairman Emeritus of America Online, Inc. (AOL)
Wim Kok
Former Prime Minister of Netherlands
Ricardo Lagos
Former President of Chile
Joanne Leedom-Ackerman
Novelist and journalist, U.S.
 Rw*l WTW wuf
mwffiw WT tfdwfoMt 13$, <? ^rfff ?°°is
Yis
Ayo Obe
Chair of Steering Committee of World Movement for Democracy,
Nigeria
Christine Ockrent
Journalist and author, France
Victor Pinchuk
Founder oflnterpipe Scientific and Industrial Production Group
Samantha Power
Author and Professor, Kennedy School of Government, Harvard
Fidel V. Ramos
Former President of Philippines
Ghassan Salame
Former Minister, Lebanon; Professor of International Relations, Paris
Douglas Schoen
Founding Partner ofPenn, Schoen & Berland Associates, U.S.
Thorvald Stoltenberg
Former Foreign Minister of Norway
Ernesto Zedillo
Former President of Mexico; Director, Yale Center for the Study
of Globalization
INTERNATIONAL ADVISORY COUNCIL
Crisis Group's International Advisory Council comprises major individual and corporate donors who contribute
their advice and experience to Crisis Group on a regular basis.
Rita E. Hauser (Chair)
Elliott F. Kulick (Deputy Chair)
Marc Abramowitz
Anglo American PLC
APCO Worldwide Inc.
Ed Bachrach
Patrick E. Benzie
Stanley M. Bergman and
Edward J. Bergman
BHP Billiton
Harry Bookey and Pamela
Bass-Bookey
Carso Foundation
John Chapman Chester
Chevron
Citigroup
Companhia Vale do Rio Doce
Richard H. Cooper
Credit Suisse
John Ehara
Equinox Partners
Konrad Fischer
Alan Griffiths
Charlotte and Fred Hubbell
Iara Lee & George Gund III
Foundation
Khaled Juffali
George Kellner
Shiv Vikram Khemka
Scott J. Lawlor
George Loening
McKinsey & Company
Najib A. Mikati
Donald Pels
PT Newmont Pacific Nusantara
(Mr. Robert Humberson)
Michael L. Riordan
Tilleke & Gibbins
Baron Guy Ullens de Schooten
VIVATrust
Stanley Weiss
Westfield Group
Woodside Energy Ltd
Don Xia
Yapi Merkezi Construction and
Industry Inc.
Yasuyo Yamazaki
Shinji Yazaki
Sunny Yoon
SENIOR ADVISERS
Crisis Group's Senior Advisers are former Board Members (not presently holding national government
executive office) who maintain an association with Crisis Group, and whose advice and support are called on
from time to time.
Martti Ahtisaari
(Chairman Emeritus)
Diego Arria
Paddy Ashdown
Zainab Bangura
Christoph Bertram
Jorge Castaneda
Alain Destexhe
Marika Fahlen
Stanley Fischer
Malcolm Fraser
Bronislaw Geremek
I.K. Gujral
Max Jakobson
Todung Mulya Lubis
Allan J. MacEachen
Barbara McDougall
Matthew McHugh
George J. Mitchell
(Chairman Emeritus)
Surin Pitsuwan
Cyril Ramaphosa
George Robertson
Michel Rocard
Volker Ruehe
Mohamed Sahnoun
Salim A. Salim
William Taylor
Leo Tindemans
Ed van Thijn
Shirley Williams
Grigory Yavlinski
Uta Zap

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0365104/manifest

Comment

Related Items