Digital Himalaya Journals

Nepal's Maoists: Their Aims, Structure and Strategy International Crisis Group 2005-10-27

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0365103.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0365103.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0365103-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0365103-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0365103-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0365103-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0365103-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0365103-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0365103-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0365103.ris

Full Text

 c^Lllcicbl 3TT3TTcn^t : f^^f^PT oTCf2T, SR^TT T <U|cf|£|
Tjl^RIT ftrftt ST. ?oV - ?l3 31c|-<il«K ?oo^
Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
 UJ-illdlcPlil ftcqufr
3fl ^d«(criii^HH sbi^Ri^H _u.d,Ki ^frrf?T?T ULilcicp) ^nrr^fr s^nz ^ri 2Rwl 3nf?HifVn ^pf^rtrr ai^ojljii g^sif^r m
i^I^RT  _qcfTT c^qM-H<Mc-«fr *?t ftul^  cfsRiTfC  (www.crisisgroup.org)  5TIZ 5I3^ft5 3T# ^TfaHSI  JTOT ftrft_5nT
^piRi?t q1?r mn ^ fi^ iJiinwi «h<mj& wg^ldi :
^crd«(cril|^HH  Sbl^Rl^H   _TJ
g?n1^T chlHlcD, ^tt^tit, <Hf?id_<
nepal@crisisgroup. org
 fcpsRrcjrfr
<HK<H3ifrr i
?. TJB3J^ : WjfleTRf T ^4M ?
2 .    3TT3flc|l<Jl <ldcflfa 3
HP)    >llcHcufd<n dn\$slnM   3
?. ^flcff dHdld,   3
?. dr^nlofld <HI<l|£* V
3. >llcHd<HU.ld<n'l £Mu| 4
IS)    Srffitt cbl^9b<H 4
3.    -H*JI6HloHeb -tK*MI 19
hp)   m_t \s
is)   cHH_Rt) #tt <-:
3T)   ^p ?M ?o
4 .    ^cJrcT, flcH^Hebl 3TTOR T *fld£* ?3
HfT)    ^Tr7?, chdHlcri ^ PW<HU| ?3
13)    <H4<HJdl T ?W2fepf 3lTyR  ?4
?.    Hf^r  ?4
?. cHHcHlid T 3ITl?T ?£,
3. <Hfi?.dl^ ?£,
V. *roucj<Hi**  ?ls
3T)    -Hid** K
?.    3nf2j^n" sj-thpfsjt^ ?<-:
?. *ld*lcWU** ?<^
5 .   3TT3flcn^r ^kflfd ??
HP)   £r&pRfcr dd_^ ?3
?.    <uicTli?ich ql^TCT ?v
?.     ^TT HPT^^IT LMU_uar ?4
3.     <U|cTli?|ch ^cr^dd   ?£,
V.     ?oo3 Hpr ^HU^Hs! 31Hpt 3H5b<HU|-H<Wl   ?l3
TsT)    <u|d1p|ch 31l5b<HU|cbl HT^ ^
6.    cjj 3><|6||<i icfl^cb) 3lcld<ul jpT SIcFoTT cT?    3o
lj.    ftfepj 33
HP) HMMcbl ^FHT   34
TsT) 3TT3fftT^r a7!^ S7^ ttfS^ra^HpJ ^THRTT T u.«Mlftd ar*? ^TOT 3TT^T 7fHTFTH ^\^¥   3E,
3T) 3TT3ft^r ^Tr?   3 Is
H) 3TT3ft^r JllcrcildHchl -H<i-<l,d«H «H>Wdl V?
5) "cHdJ-fj^bl ^TT" HPT JTTfSTF^fr -H<i-<l,6<H ^H^tlJHI V3
W) Tjltfl^H f£ 3TRT^ VV
t5) ^ ?oo3 HPT ^J-^itdl cJIcHlcHI ?tHpcrr (3TT3ft^r) HPT HPT^fr VE,
3T) ^d^Wdd sPl^RT _T4Hffr qi^RT   4°
?T) ^d^Wdd sPl^RT _tj£ ^r ?°°V %fe d^IR TTT^Hpr uRli||^,Mc-«fr Lifted T dMchlfl** 4?
3T) ^d^Wdd sPl^RT  _T4HPT HPT^HpitT sft^PT <H4<HJ** 43
 Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
jrf^TOT fctfft ST. ?oV
319 3TeF^f6R ^004
c^Llloicbl 3TT3TTcTT^t : fadcbl oTCfSr, *R*RT T <U|cf|£|?
3TT3fftT^r   ft<il*d   OT  HPfcFS-T  HPJT   ^HJHAJ<HI   dUM^I
^Liicrd«(ui jfcpr si dTOT cp<j-_idfd m_t (3TT3fftT^r) £
OTsrft- *rw htfh; fydHH duid^l <idd1id^ cjmickumiI
iedlid  d-H^bd  3ltT ST^TT «HMl<HI  Sfifcpl DM  dT idl^cbl
^icHdlid^ 3t:Qii^*vHifSr 3T^r ar^r g^rRif tq5t wj% s t
iHl^^cbl }TTEIdT T <UIHlid«ll^ cmtH dldcblft Ml^Ucbl SdM
3TT3ft^[Hpr fd^d^ T iHl^cbl Hprf^HpT ^t
^crdclW^cbl cillUcp ?£Udl<HI 3lTyTft?T TOTfrT^lHpl
rxsaj^HPl y)cHddl«H 31^ iff Uld<kdd tflW"^ sft fTFbt
dldchld  JTr^rssj  JRiid  ylJlcbl  SI  iff  yloflcbl  3^T
duid^i t aic-d^Tlii ^pranpr dT1?t-fd<Hf,di*>Mi£ snfi^T
gRpjTRqif 3ran2TTRHp ssjt^ ari^r ddiidcbi arfsr ^rdT t
31c-dif^ 3TT?rs?J JKIi_ ?tl
3TT3f^n^F W: T^TT TJ35T >UcHd1fd<b OT gJTI idl^d
^Hp aTJTTTFPf ftchW 3T^Hpr Sd; dT c^Tl >UcHd1fd<b
P|i|c-^u|cbl 37nfTd3TT #PJ SI idl^ -Jlld^cHcril cbl^dlid
j HprHprcTHpr gjfm 3nfer dT Tri^ idl^ 31IH%=b=bl^l 3TT?
3Td- £l$ddj idl^d 3TT3T?r|tTIHpr 3TFJI ch<J-_Plfd
sblPd<blfl ^^WmI ^OTPJJ HpprjT ^TR^bl Sd; dT 3d^
d- d' TQ^R ?31HPT dXTT^t 3U7TTT gJT ST d' idl^cbl arfaH^TFT
_id" trf^T 3i<HU^A| -31ld^c)|d,chj 3T53T £ £fl
3TT3ft^r <u|cTlid  <lcHd1id^ T #1?THp ^ ft^cT OTJHpr^td-
dd_^ ^ri 2fr ^ Hpjraif -^dJ-niid ^tIhpoti id1^<ni
(5ji5chld1d  «KILd£fi*  T M  _t SI  >llcHd1fd<b ittcT 3d^
■iir-ucr-d ^ctt |jt mM (7-5rthpt itii^ui ^)Ld<w>( ?oo^ Hffr
TJHPdrpt _^ra<l<Hcbl tfmun ?1) dT 3uTfdT c^cbidld
?Ta-Al^^cbl ?JP3TT 3Td- idl^d 3^^ 3TFPcTd- 31^ q1?T
mM (^^\ itil^ui ?oo^ HPT :p3TT Hdjrcl<HI :<^PT
JTTTfUcrddl^^'l 3ra?T Uft^ldd ^T)|
3n3lkl^F  31c-d<cbH^.cbl  HPRUTSTIZ  IRT^Rfr  fd-  ^l^STradT
Set I £t:;h^ ^rzffer dciHi^r? Hsi^iididl s j hpjtf? d'^n
Rijcr^ui^.Hcrlfr ^dldl^ QET dT 3fl _)<l^ 3TT3ft^[Hpr
■31lr<Hyid1   HP3T3fttr  STd-  ^l^ddj   t'ildl^d   WW^d
3ifisd-uk 3r^Hpr ^SDmrFT Hprf^fTd- 3n3iki^[Hpr t^iiddi^
%& g^ sldlid  HPRT 31^HpJ SI
3TT3ft^r R^^^ cild^K^ T Hpr^frt^Hp ^tM di^dl
Sd;i 3W$3 5131 ^Hp t?T5RT WH 31^ dTT^T fj^RTT idl^
^5m  SET,  r-U^d  idl^^d  dr^hld  «H<HlcHc|IOTI  <H4-5b.HUI
3i^ aiTT^sra s 3TFd- i^a <h^._^ 3^hpt sjti id><s
•^J^rlldl 31d" TJHP ?OT^3T drUT QET, r-U^d idl^ -ST7^ T
3T^dTlt|^ ^IcHdlid^ ?lRh^-H«H r^TR: 31^ -3^ ?^HP
SET I
mafftT^^r ?<«£, m ww aiiS^RiFT aiid^ra £ <idd1id^
3t?Ai^^cbl  rnlrt^PT ?nl3T ?it?tj gjfm ji^ 3nrjHpr qsti
id><Sd 3ndfJb" T Hp^HPTTJ dJII-Ud 3H?ldT, ?^n T tOT^bT
3T?JT TET»»rJ^ qi^ rjjft3T nf£ 3TlTJHpr SET I dT id><S 31FJT
3idHpF t?r$^r ^j^fstfsj srSr ^ ^'■ufiid crtd- sjti r-u^d
idl^^chl ^.Iddld .tfinfld <HNI<HI dFlftHP ^dl^dl STCHpl S T
idl^ ^ll<Hlcrild: RT#rar1^ 31lsb<HU|£<Mld cHlRllicbl QSTI
idl^^d  3T^dc-^Hl4  ^PJT^ftT  sldlUcbl  STTT  dTOl^  i|^Hl|
HpmHpnsfr 3rar2n3n t& t^nnpr set t idl^d Hpf^^ qi?r
t?r^?fr dT3iftHpp^nf 3ii5b<HUicbl 1?rirt srdTTjHPT sdd;i
3TBiJciic^ tr7^ t 3icrd«(fil|-!i dd<Hdyid ?i^d-?frH SET I
dT,   dd^cbl   s:?Td-   3TJMdcbl   STO   ^1^   idl^d
cHd^<H2taHpr arrt^T 3rd- 3^hpt Setsti  _id" q1?r ^iri^H
Ufs>>A||<HI idl^^cbl ^'dJddl^l 3ra=37ftTdT cH)ra<H T
3raTR?^H^SPJfr idl^^cbl irrrDTTp^TT 1^3^ 31^SI 2ff
«JKU||^Hl| fidf^ 3TFPR t^T cbl^Jll 3T^dTl1|^ -HJJtilAld
<H^rclLTUf| ST^THPT TS^tf ^THfdSI
HTftH 3n3lkl^r ddl^ +ll<Hlf5lcb 7 3nf2THp ^q|c-d<UMl|
7fflHPR 7W tOT -HR^-aislld qiTfT 3TC^bT |JT ^cKJdl  tr7_
 <dUM<bl MJtktJ^f : f?<Hcbl cTSW, -HizMI T <ui<flk4
(bl$Ql-H fTT" i>f$±ll f$eft£: if. ?oyr  ?u> 3t<tt.h< ?oof
:OTTFdTTJT?nf 3UTT ddlid  Hprf f?PUsblPd>H<M<^ft idl^cbl
ntft?r qidd^diST^r grsrnHHp Hprf ^n fzr-'UsbiPdqld sr^r
dTinraftHpr t?fHPRT q-um^.Hii^r P-Uchui hprrt 3itr
Tsrid^ dddi^l ot^t j|cid<Hii2jHpr rjHpg^nf OTdt qrdm
idl^cpj OT^ TfUS SI
dqid^bl 37j-d1URHbT 'lIcHdlPM^d 3TBl)c|l£l£<Ml£ ^ajTSftprHb
S53rd- ^l^q^ 3T?d- _TT _#bt P% ?WJT ST^ftI idl^
ft<il£H>Mil  'ST^RTI dJRT  -31l5b<HU|^chJ  dTTt SFd^ TSJTdOT
#pt gdT^r arralciic^d ^iddlPcp jTdflHcrddidi^ 3trt
3rsd; 3??d- frrmT id1^<Hi fid- aw &d-| dT Trrar^TT^
aTTtfdT  HptdTPT  ciJ|L|cb  ?T3T2^TWT  <HUI£>Ml£  TTTsffEJ^T 3l3
m^n HprtHpjrql^ ^rf^rf^r mn 3i3 ^d- m3f^n^Fdrf
<icHd1Pcp ^rrd- ati^Rid w&rt 31^ ^RirsdHpr ^ffi
"qTUT" j «__f» ^t ij%fT 31^ ^rfHpd- ^m^n qPr jfi^r
^HPT sd;i
fT??; 3Tf?lHPd7T qfsb-UI<HI TOffrT^l^d- cilcl^Kdlt^ dftchld
Hprt 3T{HbT Sd;i  idl^d  STT^fr fd-^anxrdT j .HdRldm^l
?nf3r stHpr 7i|dT <Kgq^ HjrrjHpr £hfpt ^t *w q^fterdHpr
?nl3T a7!^!^^ ?iRH>nTji n)^r d- ^fr wnz qld- ^bra^r
wstft sd;i idl^d 3icrd>(fil|-!i RtHbRi u-ui^^^yld qPT
^'■ufild  d^  3iLidiiH  ?nPH  qfsb-ui.ni  3i^d<rif|A)
?T^5ftHbTTJFbT ?Tll3T P% q^d^na £ 3TW 31THPT SdJ
ST^t   TSTlftrT   aTC^rfT   ?T^P   7TOH5EfTJT   JTFTOlftrHbJT
P4lJiqP 3TT3ft^r 3iftd- ciid^Ksiid j7^^ ggjli^
T SRTTTl^Wr ^rdq/l  qtrsm gdSI  3*P <^ld£K	
3TT3ft^rd- 31T5  ?llPd<bl  dTl3T dW T^Pt T -HJ-^lldMId
qiH fd- ^wnrRHbi iqwdi^ hprtt?hr^t 31^ ^raw #p!
HT-RT q<Hlfuld 3rd" ^THpHpJ yud„JH| <|cHd1Pcp ajjTOTT
idl^dl^ «H$llc*H dW fdSI ^Ld<W< ?oo^ 3n TJHbTT#
d1d<H^.d   _^ra<l<Hcbl  nmrrn  JlUliqB  EJITOHp  dddld
>ii£d<bl 7ffln ^ftWi d'2-'7q^bT aiTyRsn sjpnfHpd- 3i^r dqid^i
3FTdT 31T5dTf SlTpH q^T 31^ <^A||4lRld «H<Hritdldl^
:H3T2fcT 31^T d^IR #bl ^fe=SI
 Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
tf^TOT fctfl£ ST. ?otf
?la 3icHi1«s|< 3°°<5
c^MIHcbl 3TT3ftcTI^r : f?lHcbl eTC1^, *UtJ«HI T ^T^M^T
?. tJB3jf3T : 3TT3ltcrRr T ^MIH
OT  dqid^bl  3TT3f^n^F  3T2fcr  dTITH  ch<J-_Pfd  qT^t
(3TT3ft^r) tt ?w hpt ib_3rtr <Hftdi.ni dd_^ d&, djfr
^tt 3fl 7ffld!l ^ft?t ch<j-_Pfd ^jj^d ajsSrsrr _3i3T si^ott
3i5srfr JT^rrs^sn^Hb 3T»» &£r 31^ wd&d ^ ^P^
ddifdi  Jiirifri  idl^^Ji  ?Pw  ?j^t  srrt  f§nr,
id><Vbl TJ3dT f^FTT -HaJIddloHch 3TnnT f^RT T id>>MHJ|
P[pT 3jf^TjHffl 7 3TJTaTT^ITHp ^Td" <u|d1P f§rtt| dT
id><Vbl Jllcrcildd dJfl fdcn^HJ-<H fd-MlUd 91$«hWI S
^ <lcrild dqid^l 3li?^bdT 37T37iT3WTf?lHbr 1ha|«HU|
3pTT^H%HpJ  SI'  id><S  S^^PcTR^l^r  <lcHd1Pcp  OT?T^Tlf
<icHd1Pcp ^t^r P^dcH qp? t qUR^P^ sw&ft ar^Hp^r
STCHpr trdTOT *P-hk _^Pdd ?n^r dr-mft ^dwif^r
^ibddiq^cb 31l5f><HU| Jp- ^TSW ^TlR^T WJHPT SdJ
id><Sdl£ q>llPld 3p 3lftrjHpr ticRidjd q^IRT?T^bT ^
id><Vbl f?T?fc" 31OT7? Trrftrd" arr^PT SI
TJHb ?TRbHbT ^FTJJTT OT3ft^t?Wr 3OT WT dinP T dqid^l
TSTlftrT <lcHd1Pcb  EJraT2n3TTf?r  Pd><Sdld  tfct gJT 31TJHP1
yd«(iqP aic-d^Tlii PPdT srfer^PT mr droPr id><sdi)
-J7^ sfft didcbi^ §_ aiTq^Hpr Hjrrr $\ ^rrft gdinpr aiif^P
HPTTOT id><Vbl if[zzf 3raT2TT ^Tl SipUld 31l<rt0el<H<HI 7_tnbT
' 5TT#f ^Ulei! 7teT o^MMcbl 3Tf?}cf5dT 37gll<l|<Hl1?T Q^«-=|U| J_cHI^.-H^><+>1
7frraif 314-cIlcbK jt^i 5^ $&& - "^ijTIpii^ 7trfefr sf & fcr-trRT ts
3T?T 3TTET ?^ <^f% atlcH-iTJ-cHcHI ^RTT TT^T^I^Tlchl f^lSJfa HI<l|ftcb^,*<Hl1?T
mailciicSM arrasf jtW arRTgcfxprri ftMiicbeim£-Mi£ £>W=iui n\£
?ra-8T anjcCT t^fi wfrtT gmti ^stt l^arn^t ?cf>3rf & cjrt 7fl?JT ?t
3T5T ^QtartW ^ JTTSJTt ^w sTScrit STt^arf^nf t^rtr jtst frafr
?ra-8T anjcCT tferTi jitit gnicbl ^psr ctjkut 73t5TQrtfrKrit arancr ?t, fir
JJIrrflui £tt3|cRt _Tft1M«-^ t^arr^TT 3T5T ^Z[\% S7^ qftcRT^T 3TCcfit t5
3T^T  ^  7fl?JT  ^T|  ^5TcT5T  tcKTJTTST  37iTcrQi|cbdl^*'bl  JPRUT  5TT#f
srm^rr -PlHicbl g^rsra" 77^^5 3tttcu% uiHdipii^ ^w y^rsr jtstcct
cTrf^T yirtT£Hlr=Hcb ?fM 7^rfct?7aT7fl- ^ ^TSft 7ff7fl-8T |?t |gj rJRT
^TT ?I3fl 7fT&7flrar «ft JJIdTlui £r^T5|^3TT «l€r ^STT L'cbl^* 3^^^^
JKIirA cf5T4 7JT7{t •(K^Tl ...3TT3l)c|lc51^cbl 5T H f^T ^Tsr^TTfSr
Q^«-=|U| t5 5T H irril^^cbl ^rfl £rt3|^ ^ 13E5TI" Qirft ^Mlofl •tlHIcbl
^■UMil, u!HiHJ-4cri 1^QIHMi|cbl t^QRfi Rulfti^ c^TqcTT _<>3_UI
?o atcR^R" ?oo4 3TT ifJIft^RT qym 3TtJT£U ^nftai" ^atl<^~HcHl4
olRsHJcbl TT5TI 3^f7 TT3T ?4 •tH^J-cK ?oo4 cfit 5r5If%ff _tT rjt^RU
fttttRg ST. W, Nepal: Beyond Royal Rule ^\ gr_r1<+<l*M c^Raycbl ?ll
|dr^  3TT3f^n^F  317^  ^srrart- ?t?t% sd; t ?rrt
dcbKloHcb ^<HNK^<Hli^T ^ dJIILK 3m^\ ^l<5dPcb St?T
yl^iT |jt dlOT qP/ 4ifdd^ sd;i dr 3u^bi?r
q^rsFb^Wr 3TT3ft^r 3ii<rtOH<Hcbl <idd1Pcb ^ qfed
31l<HlcblHl 31^ qP ^-RT^bl TJ3dT hprut ^|-
^ftSRfr ch<J-_Pfd^^ dqid^l 3TT3f^ri^F ST|-3^T cRS^P
d'^TT Rl^lcrdcbK^ Jllichid  idl^-^d  _q" dU£* t^HPT Sd;
73th^' idl^cbi cTa^ri^ t 'tuidlp.jHiisT qnpr?r qnferi RfTn^
q^iKsiid crp attichid idl^-^d 317^ qnpr?ra^ ^>-didd
3iW sd;,  w.TjTT. ^jfl Tdrid- ^idiii^i sd; i sm^\
ST^'bluiHll    3UTT    sldlid    ETT_    rT^    3T^dTl1|^
^>tiK<Hiwi<H^cbi iuiflJi qPr 3i^Hpr sd;i «ft3Rfr q^w
.HlPldl^cbl ?Hp?n 3n3t)c)l(5jd ^ 3RST 3TdHPT |JT d7^ 31^Hpr
Sd;i idl^cbl ■ulcHdl^sll) f^ R^^dl^ ^T ift*\K
f^ 3TT? 3Tp <H^rdL|Uf| ^Sm idl^dl^ cilcJ^KJJ^cb
di-Jld  •dolled,  T  -H^ldlcbl  3TK-!l<H6|ld  ^WT^nd-  P^bled
^T^arTt^iFr siidi^cbi ^yiichd 3i_ nP ?li diwd.ni
maildic^-M,) #FZf rrar 3u^dTW3T ^icriicp) ^fjt q-arsr^r
^raw ^nttrFr stchpt si
' arftra" ?oo3 ^% ^uMcbl s^i^r7!- uiiHcbi^ JiuiSl amjctit ifJift^tr
7flTT7^- rRTR 4li«+>l •HIcHJU^-cV www.crisisgroup.org 3TT i4d^ 35TI
OTaTfclT^ 3ll<r-dil<HHcbl 7JT3775I?'iWT sTScjt' <HI=II<HI ^tH^ JT^CT +H<H<!Tl^*
qt^  3^^^^  ts^Ti  ^arri  ^oov  ar^rartEr  ycprtoTH  ^^.rdijul
•HloHdJl**  ^51  tRT^ftgRT  •H^cbQd  ^MIHcbl  3TT3TfclT^T  3ll<r-dil<HH
7B^e_3T ^j^ar (cfJtsmsf : strfcr Tjldiu, ^oov) m 7ct7jtt#qt JiUycbi
QSTi maTfcn^t T5al^ rjH3fJ?i,H<w»-«fr 3i*j)oTl atmichi ^i^jJi^^i
cjiltfi ZllMlfiKI •dd-miS,d Understanding the Maoist Movement of Nepal
(cfJTSJTtsf : mfct Tjtdlfl, :?003), cRIcBt T 7tteT5RT •HJ-4lR,d The
People's War in Nepal: Left Perspective, (iclc-pTl : tiSUsjC, ?003), c^iltfi
armT 7 Sli^dT Rluimid, A Kingdom under Siege: Nepal's Maoist
Insurgency, 1996to2003 (cblioHlsT : cf Til»-i^liiH, ?oo3), ^l^cbd ^CgRT
•HJ-Hlfcd  Himalayan People's War (v\<m<4:  ^t JJ55  cbJ-iJcfl, ?ooV)|
^r, <r77Tli?m=i^, ter craK^r^7 t aicridldH* puiwd  _ft maTfcn^t
c^FcTT^H^ $»-<i^<icHI, TaTfT rftJ www.cpnm.org. 3TT i4d^ 13C5TI
3TT3lklcJ,£*pl u4W'bl'bl'l<HI i^3TfeT iM^ljfl ■H*cb«HH^* qf^T ycRlf$TH
'Itlil W.<H I eft g?T : Some Important Documents of Communist Party of
Nepal (Maoist) (uIhRqTT ycCTQTST, ^ootf) 7 Problems and Prospects of
Revolution in Nepal (ulHR,QTT ycCTQRT, ^ooy)!
 jLilctchl M3Ttm^t : l?cjchl WSrV, M*M/ T <tu/<J)f2
qjsajPre^F'Jfr 4r Uq)d<Hi 3TT3ftoi£r fd4cbi 3t dy^ t
drbcil^cbl ^TTaiTTTt 31^T  _$ -HI.H4J1** ^RTt^T 3ltT dTd3lteT
amiRa^ g-37?^Hpt -m jiRucKi s :
n
□
□
dqid^bl <HT3l1dl<Jl^ JbT gd; T id><S Hp ?7f^r 3p
^i?iH5d;? ^t 3d^ :flfefr 3 3TT3ft^r gd;? fd<iV<bl
Hb^OTT   <lcHd1P   #Pl   gRS,   riJ^chKU|   ^ppT
-H^y^icbi ailQc-ii _?7dHbT dtP 3TT3ffrT3r Ha--7^ d'sn
<lcHd1Pcb ^IfdjPdl) f^J 31T2ITg?31Hp SI 3"RiT
31d!Td- m3fftT^FHpr HprfHpJTHPT d^-H^ld drd£<Sdl£
^^rwlird- 3ltT id><Sdl£ «H«H^lA| <lcHd1Pcbl ^nfST?
<-Ulid q^IRT^T^TT ^yii^l<Hd q/si
■illcrcildddl^ ^JRTCT -Hi-Jlfid JlRrjcbl s T ^Rinpr
dTJrET  HpetT  3lftTJHpr  S?  cbUlcH<HI  d"  «H>Wdl  ?TOT
s,  7ar7cTT t?b qr€t,  tt^tt t ?t^p afWri  dr
3TT3f^n^F OP^lRldi dPK^dld fd^fdd STC^bT
gdT^ id><Vbl Rl^kd T cild^Kcbl sfTETJTT ^Td-
qHPrl  WjnpT  qi^c-til  -tild**,  ?W2TdHpr  31TmT  T
pij^ui^.Hcr'jfr   g^rp^r   nP   TOffrT^i^Hpr
«H«Mdl** T c^Mdl** ^OTPlTJiT }JT[HP ftc-iidl
m3ft^t?^Hpr  «[U|d1P   ^  HPT^tP^  cfi  |5T?   Hp
PdOT ^HJ^rlldl ?llPd<bl dld)<HI 31dd«(U| 3p
-Hsi-chd** Sd;? dl<H<HI d" t^tjchldld dd^cbl WW
<u|d1P _qURld d- S dT AI-HHll TT^OT :Ul&T f^
73R?tr SI  ?I3fr ^uidlpcb 31l5b<HU|cbl  3TP?T3T ^TUTTTT
qir?r 3tthpt sF apt maildi^Wl 3tthp1 w^raPnp
3OTtguWT ^Pnb fcT5nr qiH 3p ^loHfd'iJRT
31crdPftd SI dT dlfdd<HI 3TT3ft^[HbT 3TFdJTSb
<ldd1Pd 3P qirlldl^ «HJ-^rftcHI 3p ^ f^rpTTT
<lft£lRUch1 d«3r<5nf $f&Hd 3p 3pHpf d-aTTJl^ £m
crfel
3TT3iJdi£ft<s Td^d- qTTqTRrrfJfr ^fer 3773d- hrph^Wt
^tt5 w\m sw&n ?r^rr 3i"?^<sdi£ 3i^tld^bT <_ft>il<Hi
q^Hpr sd;i 3d^ 3H45H14 3i^r q1?r Jidcbl ^ ^i<Slcbl
^ihphpt jq^HTHpitr ^rir^P^b sbiPd^l id<d,idcbl s^fr 3p7n
3fkg 3nfer dr ^ttstttt^ idl^ an^fr ^n^wt ?Jb?n 311^
^fgchlui ^TdTTHrai^r d^T frrmT rrp dj^^i^-dj^^i^chd
3fl5 ftc-adl dqid<HI qft^T "iJJldl(5j dddlt^ sblPd" qjT
3p  3lP  dJITTTI%  ?T^rr  dgtidl-U  dddlti  TSTTTTdT  3p
^Kund  ?trg- "^<5^ki HT3iHpr ari^diiicbrd" tstttrt 3p
idl^^cbl 3H<^l<Hcbl T^TTd- PTOHPT SI'
3n-3i)di(5j^d  ^ig-H^tJlAi  md^raii^^bR 3id,Ji<Hd  P^nnpr
^ailDdlcbl  fdUld  31^  3rp^T  31^d<rlf|A|  MM<$)H  Hpi^dHPT
' VfW^, d^T clrticij, ?o Jf ?oo4 |
TTT^TdT 3p STT^TT 3fcbT Jttf STlfttr t?T^RT3TaT qT^rT 3rftrjHpr
sfr 3PhpF ai^rrp^Tt-jr 3TT3ft^tHpr ^r^rr 3t_?r ^ ^r?
3TT3ft^tHpr <±fUd>l£<S ^ J|P<HI qUdc^id 3T^HPT Sd;
dJWcT idl^chl  3lP?T3T aif^qm^dl)  ddlid  fTT HP ^T?
sfr g^THpr Pt^rd' id<^ tod;i diwd<Hi dHprn (3n3ft^r)
far? ^rPnr^Hpr d^^d  % fTFbf «H^d  t^sd; sp-
3TBl)dl£ft<S THT^d- 3li^T3T id<^.^cbl P..qrrr 3p SfFPT 3
SI dT 3fT Rq)d<HI tfl «H^d^ qT^rT 3p gJTRT JlRrjcbl S
cH^ldld npfd^n qP 3TBfldlc£cbl 3#ig|i|^ T aH<Hdldl)
3lPr Wfi\ _«Hpld 3TCT 3TFbcTd- 3p ^41^1
3ft Rqldcbl aV? ^Tlfild SI 3n-3l)dl(5j^dl^ 317^ 3T51d- HP
$ jFd" hj^t icfi^^cb ?isott zzm&n 3p sif t^: spi^rt
3^ PTTJHPT 31crddfldft^  dJII-Ud  S^dT qHPlfSTd' rT^n PT5fr
^fp^T^pr arrirrrjTT dw qrirtjHpr 4r ftrftt Pttrt t^p
qdjpcbl d-STTR t?r^quiir<jHch qdjPcpj si' 3-rtT 3i^r 41
Uq)d<HI fP q1?T itt^bTUTdTf 31dJ<H'ltid 3p^pT ^^rdZT jrr^ir
q<Hiui^cpj fj^T3n OT3ft^t?^Hpr Hpaw*<ybl qtrarrrT 3p m^r
yiraticpj s, ^raftr 4r ^Rfr ^fp^r^pr ^hpjtt Ridl^
mwzmft 7^crd- 3ig4tH * auoHftd-y^fl sd;i
d^rrfq', 3TT3ft^tHpr qHp[t?Td' «HI<HJjl^ tiiwij^cb crsd- $
3p fUddld 3n^PdHpr 7u^PtPnp ^F^P d'SJT TuptPnp
3t?Al^«ll^ d^i'JId 3TT3k?P SqcTSir |JT 3TT3S, ^raft
^Pnb  ?T3TT  T  >(lcHd1Pcb  iqdRH?^  31TdT  Idq-U^Rld
^j-dPy?r drboii^ sPr gyiwioilcbi ^nPr qralPw JiRy«+,i
|dT^ Pddl^ &£r ^t^HPT ^ar ^ 73R?tr SI 3TBl)dl£ft<Sd
317^ icriiid) sRthpI feruT 3p7TT -3^ d" ?1% Tyft ?fcfi
HfiTT d' 3T^ ff^FS, dJlT^brrtJT id><Vbl 317^ qltfb?^
<Hl^ch1 ai^^TRld- d7 37^<?TTTtT|^T HbI_d?T^Hpr JFdfq^e^F'Mt
fdMil^ RtTcT 3TR snftT eAll^c-tidl ds.dcbl OTHpnpT MftfiS
3TT3ft^tHpr «[uidip PhH d- ^4<iiP_* Tft3nTiHpr ?r, dr
idl^d 377^^ cbl^dlid^Hll dd.ra'cil qft^TP-37^»»g
SRp 3lW |d7^ rrftaTHb?^ 37^^ 31^1d<HI M^tidl
Jlld^<HI  ftrfolTH  _U?T^  ^l^SFirm  srfr  ldWI«(L|ufl  ftrftt
d^TR qP 3tTmr sr^d- ^ihprt 37^ 3iiS7gRT^ 4r ftrftt
31crdPftd  <lcHd1P  T  ^y<HUId  cbKcb^sll^  qjgSiplcHcril
3TT3k?P sgersir jki3h<hi d- HbPOT :^Hbr si
' "oih^*,", "otH'tKcbK", "uih=h,T^  7t7f5rr' anft:  7^PFdT  OTarmT7^
 fbi$f$-H §w fjffiw fttf tf. ?°v, lis jtwdw ?°°<i
3. 3TT3i1cJ|<J| <Mcflfc^
ep)  -tldeflfd* *l4sbcH
?.    Stteff oMclkl
dnprn (3TT3fftT^r) hpT mm ^uqcrij 377inT37Id' ztw
^lo-il-Hdl Hps3fT 3RT "dM dddld," hpT ^znrtfi 3p; ?rr
"dM cHddlcV' TT^SF'Sfr ITRUTT 37T3TT 3$3 fiTdTTilKldld
3?RTfdcbK<HI P^TJHpT ?t| 47 ITRun dPd-, dld*<R, T
fdlfddcbl RlyK^cbl 73T3mT P7TTUT 37TJHPT £fl "dM
dddlt^ sblPd" tf f"_d7 gSJddHbT STRfrd' .Hld-tldlc^ ^Wf?¥
("qTPl dddlO STIZ «Hd£Kldl£l gSJdEr (dM dddlti) 3TT
^TgHpJTUT 3p qlsh-Uldl^ 73Td73Sl' ?<^3<> Hpt S"3THPHpt 3p3TT T
dqiddi) (fT^THPt 3TT3T7d7£r t?T^qTJW7 $ ^ «H<HlcH<HI foTldlc^
dddlt^ sblPdd rjupT qTH 3TTHPT Sd^ d4l ^WT^THbT dTP
dM dddl(5j sblPd<HI foildl£l (f"_dT) g_dHT T «Hd£KI
gajddHPT y«(U|^ ^<Hlftd 37TJHPT gFSdJ 2RRTT "PT^dT
sPTPH"   ^bT   dPddl£l   Rl^kd   2-rfrfeT   Al-Hdld   377^
^4-yq^.WcrirT dgT^fr 3TBildi£lcbl aifti^KfUcbl P<Hfiui ^
q/S :
47 4lddl ^ll<Hcrddlti T ^ll<HlcrildlOTI^ ^RrT qTTT
dM dddl(5j sblPddl^ qjT 3p j|;?3rjTT 3TTCnlTd'
(JdSI dJRTgfe ?RT3 41 qRb-UI ^.HIcHdltid^ d^dP S
T «Hd£KI d37HpT 37f^dl-!lchrd-31crdJfld PT^dT sblPd<bl
Ri^icrd<Hi  aTrmtTfT  #f^Php  sbiPd^l  m^m^riz
^l<Hfd <HlddcHIPcbl _d1d) 37t?nsJT 3T4P «H7<Hldlcid,k
37P d^d- SI'
' Jtt ftqfett o!Hc|ld,<Hl£ "ulHdl'bl ulHclld," cfit T^qJTT Sl^cTR- JTTl
Martin Hoftun, William Raeper 7 John Whelpton TaTTT MKsld People, Politics
and Ideology (crTTSJTTSf, ?VW), q_.  ?oo,  ?3ci pTtf 3ld,iH'(U|  JlUL'cbl SI
jrtT ^cft sfqiprr anwrr q^ 7JTft^r oiHciid,  7 q^tRTF^fracrit
fST^^TT JRTJTT iolMK §5SI ^ c£ct QT^^TTf 3T*<IJoTlJtl "IJTT&TfT"
3T5T7  STR  3T^ctre:  JT7^  •H^b<r-t>, dT  ^MIc-TldHI  3p  ^  S^  QTSg^rTl
Q^>di8T wf^A tR^rT si Jtt dfenrsrf arq 7^rfc>r «inii2l aT^rmT^r
•(lulrrflid-fl^^l Wufld^'bl VZZ\ «H,|cbd«-=l'bl q^T JT7^ *Tjli^ 5WT
slft^crfT SI q7^ ("•Hrr-dWctt "tcft") QTSg^TT ft|dj*ldl<-.H<r. 75rf?T?r 3T8T
Qr^d S 3T5T dlcbcbl 3T8T^Tt? "7iRdT" ?ll cH^ ?fr=rT QTSc^TT
^l^illirA WMcbl 3T85cfit 3TR JfOT SI
' Stuart Schramctit The Thought of Mao Tse-tung (cMlR^d, ?^«), ^. b£,
b1^ 3TT sffat u)Hc|ld,^W<r-tft 3TT3Trcr7r «JKU||cbT 7fTl^8rTfT dT 3Trf$|cr.lKcb
ciiiiiiii  ^tt qi^ 7flicB5si  marr ±<iii<b\  jrt Rnsractit quiHcb
t^tSpfraTff Sttat 75RcTTc^nT (?^V°) ?ll 3^f7 fepfl JacobsTBaerwald
6KI •dd-micid Chinese Communism: Selected Documents (?^TKrT, ?^£3),
tj. Z&-\3\3 3TT qJT: qcrTttOTd' ^ftljcfit SI
Some Important Documents of Communist Party of Nepal (Maoist) 3TT
7fT7flTcrQr   dlfttjcb)   "o!H_d'bl   ^id^lKTcb   q^RTfSpfJt   •j1«ilPd'b
ywwHi^,*" (7iRi^Qrr qcTTTQisr, ?oov)i  m<ricbl  io<r$\n ^Riid^Ki
^^STT ?W OT qitTd "o!H_d'bl ^id^lKTcb V%&" STmcTT
d,4-dl^uldld Q^ycbl 3«[TDT?757I
osd^cbl STT^Pt 31^T 3n-3l)dl^d dUlftcb^cbl dl<H<HI 73nTT
31^ 31Jqd<HI ".HldddlPdl^ d3ltJT ?l1fc|U|cbl _dldld 7flifnpr
dT73T 37/P 3p <Hld-^dlti-dPddlti-3n-3l'ldltichJ ^iRtkHW
RmRlllTT" 37dTnT "47 qPRb-Uldlt^ <lcril^dldl^ STdTJ^Hp
fcETRT qT^T dM dddl(5j «(lcril^dlcbl TSJTTTdT 3p" 377^
^P«£RT STTTHpr HPJTHpT tTTgrrn 3^HPT f§T«3" I *
4T qUbJTTHPT PJKIdl 3pHPT Pfild Hpfd7 "3TfddWcbcdJ' HpT
377d-?31HPdT q^fr STHp g-§lHpr 33T3TT L|<j-L|<|Jld <Hld-^idl(5j
"^<5^KI hP^pI 3r1?l<HIA|cbrdJ' hpT ^and- "dddl^l dddl£l
3Tf?ldTJTHPdd-'' dRTHP d3ltJT ^JT^PJT^P mafftT^r ^KU||d
PP  Hf^rj  37f?r  7fflftrjHpT  si  "dM  dddlt^  dT  dddl<bl
dddi(5j  j|uidc-^cKi aTrmrajTr ^rf^r np^fr gds 3p 4T
^Id^KI Hr3THpr dTTdET-ilcrd/ld JT^l^-t^RTIdHpr ^Hpr^JTT
aTryiTTfT rufi^T _JlqP d'^TT irOlftd 3Tl1^-cHdcHlP^ :fl^l?T
^ q3TP?ltd' dJf|^<+,) ^TTfJuRldl 3TTJHbT dddldi) dddl(5j
aTf^dl-Uchrd (JdSI""
dM dddiOT-Wcrifr inrun 3n3ffgi^[(?^Hpr ^nPr 3rgft?r4
fRT ^Tl ?<^<^o hpT OTHpnpT qftfi dqidd^l ^dcH^I chJ-^Pfd
-HJijft-tKhl dT73T 41 :ffl?T7 d-a-"7? f§Mff| dgtidl-U qdld^ 4l
d-a-"JW7  q/d- rr5_r  ^RUT  |dTrHFd7  ST^P  3d7p^"4  'd^Pl
t?r^jRT t^ra7 - "4t did)<Hi Hp^rtr ^tt?t 3p ^ t dM
dddltichl ^IcHdlPcp ^an^F ^bP dgddlc^ |_rp ?1 ST^P
fR73n 3p JTd-ST^ f§J^ltl"" 3W dqiddi) dT3T chJ-^Pfd gi€t
(UcRldjd .Hld^dlt^-dPddl^) 374^ U<Hldd d^dl-U
cHddld,   JlddJ-dd   317^4T,    m^'ldl^d   3p-   dgtidl-U
quiidlqpdi'l 3T7qpf tHRr'^crif ?P ^bsR d^TT4l, 7_d-
fend1^ dgTH 37f?r dfer^br f2r47T 3TT377d7s^br g_^
ra^K^pgr spHbT 5TRRRT Medium ^Ld<w< ?^o ?n
31crddfldfl I^ST 3d^ ^RT^TJT qdld^ T ^lU^cbl
quildl.H.Wcr'dT 4lcHdl^cpj 377d7^d7 31_HPT hprut 3TTT q^bR
ddTTJHbT f§TTT :
-H'-H^il  qdld^<HI  ^irqpnpr fdldd«(U|  JlR^d,  d^RT
wdH  qPrgyTHpr hthpt^Pt jtr 3i7TR5;i  3i^<Hid
'  "oMdl<bl  STUfOT  STJTTqT  (3TT3TmT£^)  ^\  3TfqpT  :  qidRri-UlcllcJl
•(Icril^dMI^  tcrFH  qiTT  STtat  cHHcllc^l  ^lo-H-Hdlcbl  ^anqSTT  ^
ulH^'r.l  4\<L\H\  3TTET  «l3f", rj.fj. |  zff  ^;3Tt7  ?^^£  3TT  fcl^cRt
arra^TT JT7^ iWWT ?|cr7qT  (maitclT7^) girr ?lqra-3Tft tcTdTDT  JIKVcbl
rrat ?tl
" 77fT_rrT  sblKHcbl^  SRqftqs;, H4lp|cbl  TTT^TT  <r-ii<Hd^  str^  HaTT
cbl'iisb.H, «IRT ?l
" Martin Hoftun T STT^T7, STTfST ic^ftsld, ^. 53c; I
" V^~3  3fJ3lJld  T^  Tra^trfd^TT  dp|^*cbl  TTS^'f-Rcrit  Hd_r<J^II
•H^icHH anjcRt 5r5T3n<r-d,l<HH^ d^r cTQicb^Racbl Pk^_>qt Ti^rd^tJT
3ii-H<HcHi4  31^  Jii>f3,4l i  arfq^r  ?^o  m  ttht  41)^^
q^QlHcbl^^-^cbl Mo-dWd'bl ST^H ^S cHUI-<HI<i_ ^T c^5, 3Tt?T 5TT3^3=SR:
?^^o 3TT STflf 3|c^rTJT 7TTtcr'm5T 7ifTTT JTTTJitl I^TTT irJIftrTTT IgFti
rrfTRTT Kile ^.%%, Towards a Lasting Peace in Nepal: The Constitutional
Issues, ?4 ^ ?oo4 |
 fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. ?°W,  lis 3ichih< ?°°t
JTlP^TKHpr sfTETJTT (P WdH qld-t-qifr TdTSTdd': dff
?T7^?T7d7 3TlPTT(?T^bT ga73TT (JHSI 47 dM dddlt^
Hprf^r -H<W«nH arrjgfe ?R7T d3p -H-Hlfachl fdfdd^i
3PW| (fRTT ^ ST^qP 73irpd- 3ltT 3*P -HJ-qfa
317Td7?OT7?T fdfdd^l 3psFl TI^PtPHP ^RaTTT^ 3p-
3d- ^ 7fld7sd;i TT^PrPHb fdd^di<Hi ?rafr Rt^jrt
SI ?R7T PdfMd JRIidoT, dT 3lftd.HJ-.Hcbl
PdfMd^<HI 3p qm^bT gSJdg ^3777^ SI"
3n3ffd7^[HpJ tfTdT? 4T 37T'dR37Id' cblA^TTHPt dff sblPd^bltT T
JTcjgr sblPd<blfl 7flT7dRUFpr sfrETJTT 3TdT T 3d7 ?p5p 3RHPT
SI" dT idl^d qftl^Tpd- 3TRT 3RHPT yud„JH| HP5T
<HUI^dl^   d^TRR   dRldlqdl   q^P   3p   3RHPT   SdJ
itii^uicpi ^nPr, ?oo3 an 7flTHPR#rr arcHpr sft^ft sirn^r
didfi<Hi 3d7?r^ tdt?fr ijoiidi^ «H<Hiftd 3p 7ar7dT arrmrajd'
377f27dT  dlPMId  iqii|^<HI  -H^ldl  3p  drqT  WT,  73jd'
f3ipnf idl^ 37FJTan ,m<HicrAidi£l t "otth" f3fr wP
^W tOT 3T2f|"
TOftdT^I^TT JJgdIOT ft-HloHcb ^ErqHpr ^nfJT TJHPdTd^
<_c-<Mlid WddloHcb drdcbl HPRT 3R§: Wp ftpEJRT S -
'Pgnft 73Td^T <lgdld,crij gmrfcT ^f\% ^Rf J tfctfltfif Sd;
T ...idl^ td^?ft(?FHpr tidld^^lcH, I^HFjSTFST 5R? d%T
crilldcbl 377(|P tOT 3ftrd SFSdT'" 3TT3ftdT^ft^d-
cHd.H<H2p giH 3pHPT Pfiip ^fTcT T cHddlP^cbl
q1<<Hcbf|^dl^ qP- ciliqcp TjXftf g4P 3p jftnpr SdJ
3d7pP  37tiJ<HdJf|chJ   7fl3T2p  giH  3pHPT  PHfld   tPl^fT
Rranrd(?FHpr ^thpt sr^Pdrf tt^PtPhp fsb-nicbdiq^cbl
PrndTHbi 7^cmT tP7^ 3ftHpr sd;i td^?fr tt^tY^fpT ^rtPt
3TTJHPT tdHbRT 31l4lcHdl£>WJldcbl 37^371^7 -_,dlL|HI T
<H^.rdL|Uf| 3TTt^Hp ^dld^qPdi) l^rRp Jllddl^d gP
3dT?T^Hpr dfT cild^K^ it^PtUTdTf $f|j|d 3TSd;|
3.   dr4>l«4lH <HI<H$*
3n3l'ldl(5j^d  ddf^  gR3=3T  31_37FST  SlHP3TfEI  dr^bldld
giiid<Hcr^ ?Rd^r fedTTwar ^id1«H ?gtm jtrt g?T 3iWt
fSiTTi 3tt3ihpt q^w |s7(?f qd^rar iixftf wgR^T ^<j-dPu?r
f§nri" ^nraiteT jtrt ?<^4° hpt ?ti1^t t #31 ^ePdm Pftd'
"3RT3T7d- ^TPy-^^ldl^' ?d7?_rP (^Hf ?Tpy THRTHPt
yi^oilchj 3P 3T13T JlRLJcbl l^jrjd-)", ?^E, HPT
cHd«yld>HJ-dcr,d1r .H^lcbldl ^PUHpr 7ai^5TT," dgTH-STTTd'
Rl<Hldlcbl P-Ucr^ui j 3TRdOT SpT STTJHpr HPTT^ dqid<HI
^Idlid qPdcrlf dJ|l4d,qc7 73RdT <HUI^ td^PRTTST
JlKd<Hli^T di^ITT <HUI^ f^TTTI 37P 3TP?T3T <HUWlft
"^ll<Hlcrildl(5j   d'^TT   ttR^TRdT^T^bT   7fflT^P^b   q^W'
Tt^b4Rr 37^ dPnbdrai^r 3T73T 1?r4r 73rthpJ q^w 3727
"STRdTJT 37^PT f^be<H^, f3Tlt4T d-UI^)d^ T
q^qf^chi^chj  STTdlTT  T  t?TdTURT7f§r  ^TJHb  d3TT?4Rr'  ST^P
4t77t"4 fP gP <HNIdl4 :SR7 T^lP 3TT3TTdT£r 3T73T 3Td7
SRTTd- 3p ?Tf?bOT t?bd-3p 4T37t"4  1ilR3Ri7  <HUI^  t?rfiPd-
Ti^PtPnp cpjuidid yftyU 37f?r ^HTftgnpr 3tt3T(?f3tt qtsd;i
aT7^7^ TT^n^t <HUI^<HI Z^: 377t%P <HUI^ 1?TTT, 73R7d7
t?b t?I^?fr  (ddl-Udl  T JlKdl-U)  «Hdl<HI  JlK-UH<?Tl^^dl4  3PT
jp hpP Tli?b4R7 t st^tT (P(?Fd7f "37r4krg°7 TPr3ntr" npr
cjrdTSTT 317t4rt, tg&fr gilgf^THpp^nf dqidl^di^ st^sj
dfr grafiHHbdT dft^fRT, "t?r^?fr fsfTHpr gHPTtljHpnr'
Tt1?b4Ri;,  sf^fn: <H^._d^did "^igrl 3777^ RrHbRTdTf
g47H JllJ-tildJ" 3gd^J ?137RT, d'SJT "3RR7 T 37%TT^bT
dl<H<HI   ^l<Hlcrildlt^   d'^TT   IdfdKdlt^^    ^dl^d
_7fli7Jltr g?n TtTHf^fRrj"
qftd1! CTCHpHpr STTTrpd- 37gsbT «HJ^d1dl d7d73TT qTd/7 3rftrjHpr
J|)d<H^ ^l<J-<Hdd, 31crdR<H 7flTHPR T 7fl1?rd7d- ^STTHpT
PdkdcHfdl 3TT377d7^[Hpr g3JW <HUI^ TTdTT: 37^?! :<(Wt
Sd;i dT rpf37tT ?oo^ 3TT ?f\§ IdLddqB dldfl<HI ^IcHMI^
7fl7T7d-?r 3p 3d7(?FHpr drgrdT ^tHPT S T 3d7(?F SJjTORHPT
Tl^PtPnp OT(?Fd7f 31crdft<H 7flTHPR37fT ?TgHb3TU7 3p
t?miOTlf TdTHbR 3p S^TR t^ 377gHPT Sd; (^ 7flTHPR37fT
377^ q^W STJ^HPT :^p 3d7?T^Hpr 377?TT S)l 3dTpP
ajd-'dFTdTd:  ^IlldTTSTTd^  'dKUnqp  P%  d"  OT7  ;H?72p
qi^HHpHbr sd; ^-ralg 7^itg,ir[dTTaii>H<WcridT idl^chj ^rr d^-
" Martin Hoftun T STT^T7, mf^T i^RSd, ^. ?3^ I
" <sigcHcji<51 Tra^trfd^TT ^an^-^iHWrr-tft "jrst" t "srrrfl-" cbi^RQir^r7
HaTT QTlf^cbl isi\J(\H\ idHcbl ST^rfcTSTTT d^T S?HT7?r JlUycbl SI
"   7JTT37TYcT5T  fcT^tquWT  q^jfJT   TTftrjcrTt   T  Hqipfl   mailcllc^-M,!
■5Tdldul^*^l  aT^HTDT  JlUycbl   "WW"  Qr7^  fct^QTl   _3fT  cTT
•H^cbK^cbl  fqSjprTT T^TOT tI^TTT ^T^ srtJTfaj^T7 cTT 3TRlilK^pll^
75MT3S  7iRp  Tlf|3T  3T85d<"Ml£  •HlJJIo-ilcllcJl  H2TT  fcl^QTl  ^oTlcbl
arf^JsTTar d,c"UiiH cttot jnfeTi
" m^T ?^^4 OT ?|cr7qT (3TT3Tfcrrc^) ^\ ^ qot 3bcb^KI qiTTd
cW-dldol ".HMIcHcHI WQR^" iH*yqcbl TDTstrfd- T crTT^ttd^T7" I ^
ailcJHIcbl  3Tf?|cbd^  3TQT 3TRlP <HL|McHI  qTJT:7iRTT li^cbl  3fJ3lcbNld
ir4"H TTqqfd- ^rt^rrd SI
" ^IpHiH 7fJ7^T cHUI^^«+>1 -tlfgilcHlcJ-n OTSt TTHOTfdcrT, 3nf?5cr7 T
•HIcHlRlcb ftbrll^Wl q_arqj 7ifMcrTlfto cTrf^T ^« Overview of Recent
Armed Conflict in Nepal cblbcHliT S^TTcT, tj.  ^b 3TT ?cfi 7^Tg, 3HH<^d,
anftr-u, 75T7==c7 7Mt, 'pra^Tcjr jste t 75'fftT QraTcw ^a?^ qrs^kri
mailciicjl^cbi 3tHt^ terwwt 3p "TTgcrrertrTH ^j-ciP^ stpt^t7",
"ulHcbcilluiRld  iHWpyH  <HI<l|£*"  T  "ufHoTlTSlcblRld  iHwPtrH
strict7 fSnr'i
i* •dPti'fil 1I<5 http://www.nepaldemocracy.org/documents/ treaties_
agreements/indo-nepal_treaty_peace.htm. 3TT ilcH^'tT SI
i* •dPti'fil 3JcT 1I<5 http://www.nepaldemocracy.org/ documents/
1reaties_agreements/indo-nepal_treaty_rnahakali.htm 3TT ilcH^'tT SI
 fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. ?oyr  ?ts Jtwdw ?°°<1
dRpr $ sr^P fRTPf ciiniiii aPr JiRrjcbi sd\ .hi<h<w<iui
3RWT  _& fe5^F |JT :fldP ^STTgdT SI"
3.   JJdd-HMfd*1! gfl*>l
Jiuid^ 3TT3ftdT^br gnp 37Pdw d-a-"7? ^ri dr ^t^rt ^Rt
<HUiq^l<HI    4T    g^Tdlf    W?f    d33PR    "ddPd'lQd
qldPfg^  3R4kr 3rftd" dgf ^ind- i #tt,
q?tr t g?iudddi4 "cHddi<bl P-u^u^i ^r' c^rdT^ng^
3TFT JlUrjcbl S| JJcHd«H<H<W«r*rr TT3£ 3TTg g?g37 3Tdl?Hpr
7^g7flT 'WT T 3dHPT qUdKcpi ^ f^rqifdHppr j fcT#r
7_t?Tdl(?T^bT 31^^ 317T4Rr 37?P fRT q^pT SI
dHPTTT  (3TT3ftdT^r)  HpT 377^37^ SldT auilftcpj  rjfe d^prn
(gnpdT hpfs) tf 'Hididit^ ^riotj d^dl-u quiidl" g^t fgrfy
3lt ?<«<> HpT 731d-377^PdHpr dTTdTgnp j^ "JJcHd<Hlc<Hcb
SJTgrSTTd^  37^7  31_"  (fl  37d7  37Ffc=fT  f?TdR  gnbS  3RdTl
t^r4Ti" ^ gg mwt tg^ft ^MiuqB dg^rr (msftgifr) tf
s^gTTR w=4t, 'Pgnft jj.hicH.hi thht t JjcHd<Hd 3iftrl
73rt 3nlJbT sd; sthP gldftbAiidi^^cpj fg^grg w4T ^ti
...gat tgaiicHdcbl tgHPT^Hpl :srt gr^gm d^if^r ,Hi<HG-d1
J.lcrilchl 3OT 3Tgq% 3TTC fTPbR T 3^5 g2T[HpT 373-"gRT d'^TT
£gt  Rl^lcrdcbl  37rgiT3TT 3Rg73777gHb mtf TKHT T JJcHd<H
4tgd' ggRT 3iftgHpr ?lr"
d-arrfg ?o<>3 an ?nt^7 didfi<bl hpjtjtt 3p 3n377d7^P (fRTT
WdH :OTcr Pdkd 3rfTd- :JJfg1d7dTT377dTf ^WSp 3ist T
?R7T STd^bT  <H£Kld  STFT^Tt dTP  4tg3 t&ff 3p-|  "fcrfifeT
jjcHdlidcb ?rRp(?F J,icHd^ t 37Fg grrt^^frH <h^i£>mij, 3tt-
377^7^7 t?mR fdTR cHddl<HI 73nd' :flg7Sd; T cHddl<bl 37t^R7
fcH^rr jjj-dPgd' mtef drfar «t-dlcbi4 (Psi"" ^ ?»«? i
?oo3  HPT  ^  ?Tl1^7  dld1<HI  3TT3l1dlt!j^   J,lcHd^
fg?j^ :^gd- ^^IP-ud  STTTdrl yu^i  ^jjcpj sj^hpthpt
Pj,crdJ,dldl4 377q^r TdTHbR 3p ^JUddlcbl JJi^d t^TTHpJ
f^ratl  dT  rp|37tT  ?oo^  HpT  ?TT7?r  npa^r  T  STSTR  d'^n
sT^rgRHpr OTTfT^dTgm dftr^l rprctHpr Hprrcr Hp?r?r: $\<4$\<4
g^sR 377gig^ g4t3T gsr 2ttf4ti" dT tg?n4t J,icHd1P<Hi t
dgTcfr chi!i-jj<n d'^TT dHbgr (gm^r) dd_rdcbi g^r 314-ji^.hi
|JT 3TTTg^ S^ft J|U|d^dl(5j JUddlcbl 3OTcT 3TT3l1dl(5j^dl4
377^ W\H<b\ Hpr4d7P(?Fd7f 37ftr ddlid 7flTTI3 f-Ul4l I
" ifJIftTTTT 7flirat ^qra" ^aTRit QTli^cbl f^QTRTTfe 3T^ fTqtt |7_^tT7?
3TTf§T i^i^ldl
"FlcrTqT (tJcRdT JriFEf) cRt Tra^Trfd^TT cTTRif^QTTI
" ?rqra" cbJ-^JH^-d qi€t (OT3Tfcrrc^) cCT tpf\ ST^crqiri c^Fdl^H^STT
"oiH_d'bi  ar^ara^r7 t tpf\ sT^crqjri q^77?', mfSr ic^Radi
OT^Td-  W%c  3TT MIcTtcbl  7fe^T •HRlid'r.l  ^afr tctTdTTTd 3bcb^KI
qitTd JHukdld Rl^L'cbl id,l^u||)
" |7_^tT7 QTlt^T cTRTTcTTr ^rrf^T ?|cr7qT  (3TT3Tfcrrc^) 5RT 3Tf?T ■HlUL'cbl
gwidcbl cr7r4cT7rti 7mTTQri
" "TTHT ^53: fe ^f slldlidJ," ff^THV UcHLjR<S>/, 3o Jf ?oo4 |
Jiuidc-^ dnpgr (3n377d7^r) g^l gi(?dT arrj dTgP 3dP 4T
3TT3T Uchdfl T^TcT 377^ 373Trft ,irHP57dJ377?ST 3Jdgg[?Hpr
JJcHdlid^'N A|-Hdl| 37f?r ddlid  qV>Hlftd 31^ 'dT
d- gsTTgg^itr (P fRT <h^_jj 3RhpJ si"
gift 37^737 d'^TT wff^f d^TT gg<J5 3Hr<Hra^fRTHPT ^27 S^
3Rfe7,  "gft 7JJf?Td7dTT37T  J|Uldc-^loHcb  Tg»»gdlf
Tjfarnnd-  3p  gr^s  J  WdH  d'^TT  Pwa7  Pdkddld
drn^r cdddidil  73id7^?r Jiuid^cpj  q-arm 3773d- fRm
tg^R^ SI"" ^SRTTt 3JJTORJPT dfts J,lcHd1P>H^dl4
3TT3l1dl^d fg?tg?7: «Hdl<Hli2T fP gP qHb5 d-STTTHpT
^J,<H1P-Ud J,lcHd^dl4 fdldiK 3Rq7 37Fcg fRTJTT 3T^T gP
fg-SJRT SI"
13)  31lf§5cb cbl^i$b<H
mSTtdT^bT ittW JJcHdlldcb ^2177?^ -HI<HlR|cb d'^TT 3T7t%b
JJJ,^ldl<HI 4J.JIIJTI ^qicrdJ,U| e-Ulid 7flTdd^ 3TTg |JT|
Jiuidc-^ T d4f ^TfgiTTd- 73Rd7 5^27 <HUI^<Hli2T gfe
HbPOT 37TTHPP 3TdTR 3TT3l1dl^^cb1 WTR- 3d7?T^bT 3T7t^7Hb
T 7ffl3T7l5rHb  cTS-il^slld  qPSd- f3THpl  SI  dT77^"4  '!R5RiT
?t8-ai^«i^ g<g g^7?r rawKdii ^27 srtjt 3rfrgg^ si 4r
tggggPg^ msftgi^r itt^bTurd- 3d7?r^bT 3n^1ddcb1
qgjP^nf ?tfhp[3s 7 npgritid; :^ht gin 3RhpJ w^sw
3dT?T^bT 3T7t^7Hb T JdWlf-olcb cb|J5sb<H d^-HfRdT (ft^lld; 37^
fTFbT 7JJTIHb t^SI
3d7?T^bT 3T7t^7Hb 4lcHdl^ S^fT TTt|g 7aFblfW7 ijcfldl^
drd^dl^ >H<Hlftd 3p fgg^d" dNIcbl (Psi g?W7
fdlfdddl(5j P-uP^d 372pF5TW=ST gP STRd', ^fld^l T
15r«r 73R7dT ^?Ti5^3iT d73j; JlUllcbl  3HT-3T7gPgRlHb "ftf^ld'
372pFg" g^f ?ragr tti^fsi grr ^t^stw sn'gRSjd' tggR cp
?1  3p  372pFgHPT  "PgFgtJFPltr  drd^"  THFg	
" "Q<*_?T 4MdH tclT«r 3irtTT Qldl^ar7^! «ft 7fl3TJTc\f^ di?K^cbl
H4Ip11 otHdl*"! MolldlP'I'b 3ll<r-dil<HH Jli^T ir^^d1^ 3Tf?T
«lftj,^cbl SI 5THJ|U|d<r-=|cbl QRld ?|cr7qT (3TT3Tfcrrc^) cRt 3TT5 cfq
?TT3fr ulH^^ fcT5TT?T JJIJflui ftl=|^«||<i J.Md^'bl -Hl-H^ch
•HIJllRlcb, 3Tlf?5cr7  HaTT  •Hi^id'b  oKI^HI^  7flt^tt  ^  QRldi|l<r-H
miARycbl  s  3p jrfd^fcRrrar ^■mPicf)  •(Ud^wid  wid^i«i
^amjcTTT VRJT3 -H-dcJl-M c^TWTT 3TR«r tcRnafT^T7 ST7? JTU|d<Hcbl
HKId1^ ST^RTT 3?f ^TT £r=T5|^3TT 3ll<r-dil<HHpll^ ullidli'bl ^ar 3tRT
«l<il$J,^cbl S5TI J,Md«-=l'bl i^HH T 3TU|d«-=|cbl ^aTPTd^TDTcTTr
^ffaf golldlP'I'b 3ll<r-dil<HHcbl c^ «JTT 3Tafld; sblPd'bl^ T -H-HcTl-il
«TRcfjT rVfd^rtrTcrT ^H^JIcHslld. c\QRTit 4MdH fcRttft gdldlP'I'b
3ll<r-dil<HHpll^ q-tfRTT '&£ QTR^R ^T3=ai|c|H l<+>7 5R _p|cbl SI"
"Relevance of Monarchy in Nepal", ^qipfl 7iRT3Tf?TcrTR ^W iHPlP,
3TTTd, STJlt t^ftSJTT ?? ^_3TTf ?ooV 3TT qTd/T ^KUim=ll ^ tT5T
http://cpnm.org/new/English/ articlesnews/relevance _monarch.htm. 3TT
3^^^^ SI
" q^rg, "^crrqT (3TT3Tfcrrc^) JT7T ^P^-^cbl Sfel fdHlfl", The Worker,
3TgJT7 <4, ^3TT1 ?ooV|
"irJIftrTTT ^flTp" RHicbl aic-ddldl, <+>l(beHI^T, 7^rrf-3T7JlTd' ^oo^l
 PgPgrj  (j_crs  j  gtHbT  fRi  Pr^fr  fcflcbi  (gdm
srfH^_rxsi
dldcHc-il, cHdcHlcfM, d1f3THp J ITTfWP 31«H<Hlddl r72n
37OT7g7?F  i«r%ld  3p  ^R^  <H^rdlcbl*a7T  «HI<Hlf5lch  J
jji^pcp ggRHpr 4icHdi^ 3n3ffgi^r dTPdg g^rg drd^
T _g fodlfldjd >H<H,til-!l^<HI^ gjjW fgnpr, JlcH^ ^d §ST|
W37td7^7?Rp STTgPl PgFgtrrjg #PT aH^<Hi ^bPgg
d7P(?Fd7f  c^TdTflW  3dP  ggRT  3RHbT  Sd;  T  JdlHfld
qUddd FgTgg^r gP sd;i dT idl^ 377^ gtfgd' d1P<Hi
g^P «h^ii!?«hi2t fg-Wd" 3isd; t idl^ Trffg irnxf 375137731
gigdg yu^i 33? d1P<Hi gg?ig^ ggfer^ TTfFSd; 37^
g$t7?F sP 3i_dUd sd;i"
dgnr "3T^r-<ni<H«rd1" 1 "37g-3T7gPgf?TgT" ot ?r 1 4r
Jdl<Hlcrildlti  T SIKcfM  fdfdKdlcicbl  HpqTJTT gpdHpJ S 37^
fRig^l tgwd" msftgi^r fg^gnrdg gr^Td- Rtf^ ?ri" drn^r
73T?7dT 3Pgf tfetf 3T7t^7gT ?ft^roT T STOTTgHbT l^bR STTTHbT
SdJ  dl_J,l<H  JlddJJ^cbl  ?1^OT7  cHd_^  JdWIcrgdld,,  37^-
Jdl<Hcrddld, T aic-d^flil  fcfldld, tfcl JlRrjcbl  3Tg-
fgHbRrHbT 3T7f27Hb -H<H<KH£* OT 3p 3TT£gJ7 $\" 3RT
lt^birg37dJ7R tf$Wf U.R1-11I.HI ddl-Udl 3T7qPgf?TgT g3Jdg
dggJ7 (JdTg^ ^SRTTg d"qidd 3T7qPl 3T7t%b 31lr<HP3Rd7 T
7fdT'dT7gdT Jj<HHJcbl $\ dgtdgg 7flTd7 W7?lfd-vHlfg W^f
q|gHPT ^t SHT-TgTdTd- Wd>HJI<bl ciliqiRcp SRd^dd^,
372pF5Tdg OT7 3*131317 WcfM dJ|l<H°lcbdl^^bl Pg^gcg "d^T
dgragg ^-7fflgd?Wr sftgtg 73RdT g^irg^^giz 3T7t%b
fdWddWI |JT 3TTTdg 4l sJRT ?P fgdROT d^ f37Hpl SI
gjtgjTT  dgrag^l  grP3Rd7  37^7:  WcTM  37gd^r  t
ciliqKchi tgnpPHpitr STTTTp^bT dldcHI (fl ST^P
3T73ildl£ft>iyb1  OTit  SI  3T?T  e^«H<Hli^T,   cHqidcbl  "37^-
Jdi<Hcrd1 jj<hicHj' d- dgragg drtgngdg STTt^gr tgnbRT j g^7
aMg  sud^ddJii  dH  ^njcKl  si  dgragg  fcfldid,
555T3R  J^A^cbi  ?5Td37T  d^P^d  WTdTl 3HA|ld<HI^T 3T7f?P
gP4f f3TT, _d,y1(lcHcrii t!pTg fsfr t ^iTggdFbr :OT3n qm
(P d1gR?n7?r f3TT3TT 3Trgi7Tf7 si grid- 3dq7OT^t TTlfg
fcflchl  tgHbRTdTf  ft&OT  cJeAIHJcbl  S:  "3R#,   (tg^?fT
3OTg sttthpJ) dtgRsnrFr fofidi^ ^Rr7 qi^r grPwcdigg
7fflOT7  f5I3^  31lr<HP3R  tgnpRrdg  dTSl  3giTT  Tli|g
377?7g3rHp  foTlchJ  fgHbRT  77J7dHbT  Pfild  JJ<HlcHcbl  sblPddild
•^gic-d<ui t cHdf^cpj gtlpgr 3iqR^i4 gdnpr sd;i""
3RT 37273n cHdf^ J,lcHd1Pch HprgHP37 3TTg d^STgT 3T7t%b
dg4Hb37 gP (ftl JlddJ,l^d 3T7t^b tgHbRRTSg^gt dlfdcbl
d773T PwRirad olligcb iqiij^ qfdlRd 3RHPT SET :
n
□
□
□
□
idJItid 7flTgFir?TK3n qftddd: JJI<Hcrd^dld 73lt^[d- T
OTTH" d1gR?Tl(5 cjJJ^slld f3tT 73frpd' 3RT,
t^ld' fdlRlrd: cHRld<HI tgR71d(?Wt P3t fdlfilrd
T(P, g3JW 3T7?7Tt3TgT T t?Ptg d^Pt?^ J.lcrilchl
fdlfilrd<HI T&f, Wgfi HiM^ TFFg T 3dqTOT3TtH
P^tT  f3Mgdg  fdlfilrd<HI  T(P,  7fl7dT  T  37?ftd7
sgrgR t dTt^g Pr^fr ^gtw^gp^Pt fdifiird<Hi
T&f,
^RfaTd' T PiJ<Hddjd 372pF5T: Wdd T 31lr<HP3R
tdHbRTdlf :_Pt^Id- 3p^bT dT73T,
4lcHdld^  tdHbRT: 7fl7f37gd' dNIcbl  P-uP^ld  372pFg
srarf "HpF^inpd- drjdg t 3T73k?P rrgr tdd^igjd-
3RRRd7 t sggrgrgd-3icr-dJfid «H>-difdd (P :fl^gr
cHd_jJl T ^3737 372pFg, ^ 372pFg 3TT3l1dild1d
gp73TT ^ <HNI<HI 373-"gRT JIRlicpj fg4T", T
JJcrd^fdd fg^bRT: 3TT3 T ?T(?T, g?T5 T 37g?T, djlg T
3?7t3T 3T7febT dTgm 3T7t%b d'^T JflJllfdch JJcr^dd ,
dT gTTW 3?7t3T cHd_rdtil4l 37? (Ps T djfg <r*W<>n\
73T3T   dFdS,    73RTdg   :JJ5Rr   3t?g   "?T(R(?T^bT
jji<HluHcpj,ui d-37f 4Ji«*nui arwr Tj^tidRuf ^rsi
" uUcfl-U •KlWddl T ^aTTsfRT ■tKcb|J.JJ<W<r<ft 3TT3Tmi^t STYtd" irJIffrTTT
^q^- 3i.iRiwi.hi tctTdirqcicf) frqtfc ^ Rtcrt |?is5ti
" ?tcr7qT  (IJcRdT  7fe^)  cfit  Tra^rYtdcrT  cbl^QTT  ^T^  3TT3ll clinch I
rrflPjid  ciwi^oi^Jii  jtT  Rr^tquT  Pt7^^-  ^rrrfT^ss  t
snail clinch! <b\£frH^ jrI" fcr^quraic; t7^^^ ^t^dt Jir^t si
" SiT^-TrJT STCSTI^, Politico-Economic Rationale ofthe People's War in
Nepal (cblbcHliT, ?^^ci), http://insof.org/collected/bb_pe-rational.htm.  3TT
3q^T5y SI
"3? rj.fj.i
" |7_^r7fT qTc^tcCTDtt ?4 I
 fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foy,  ?ts Jtwdw ?°°<1
Is
3.  ^*JI6<Hlr«Hcb *UtJ<HI
dgrdgg W3i1di^^d "dTg cHi^jijj ?tpgR" 374td; gift,
Ttd7 t wgfi 377gr STgg^r ?nr4tg QP4T g^fPrri :JJrgd7gg
3T_gRTg 3p ggirr 3Rgg sd;i dnpgr (msftgi^r) dg ^fsj
Sigr 377lrgg g^ng d^pgr (gdKTT d^) tf j_h«w t^t 4t
dTd- d(?gg sbiPddiid Jj*ji6dcbl S7gr aRgdgg fg4ti
3cP^g fRT hp ?t 3rd- r-iRdd ggw ggRT gift t TTdrm
d<W$«H T ^TfW 3?Tgfalf 3ftrg <HNI<HI tgid^ f^P fRT TgTJ
TnTHpf fg4ti graiRlchdiJdJ-dcr'gt 4T girf^THp jj-^bddid
3n377d7^r ancrdjddd gfs y?Pf 3itgg ^..ggg sgn&gr 3p
g^7?r d- Hp(?r rflTii3 g/s:
g^ife  3TT377gg  1%a7T37dT7R  "ggPdggfr  g^fPrri
gift, ggPdggfr wgfi stM t dd^dt' 73RdT dTg
31^^cbl tdHbRT 3T_ dM cHddl£l sblPd<bl JJibddl<bl
dT73T 3lPdl4 fRT ?t| TdTT: 7fgTJ fRT Hp ^ 37^ g?T
gchUcbl 5biPd<Hi cpj-fPfd Trrtft t cHdf^cpj sjfiggg
ggid-  (Ps  t  cHd-HJj^.,  g3ftg  -na<n6d**  d'gr
73ld--3llcr({lddcb1 SJ^HHPT 3fraT gdSI 4T 373g?Wt tdHbRT
3pnpr d7f3T sRr HprgHpjTHpr ;grg 37fg gs_ grgfWP
<H£rdcbl fRT ?tl"
W377d7£t(?F 377gPl npfflFSHpt JJJ^dldl!? q^lK<HI eA|li9,dds T
idl^ c7d_rdtil4l gOTT tfaf gT 3TTPT7?T^bT qft*|A|£* 3JH
TTESd-J  3d7(?F  ^  iq|A|£<Mld  d^TF?  T  PgFilUFbT
qundldi^ gggw ju^vi; d4t fRT cHididid fegi^ggg g^s,
37P idl^cpi 37lggg?r ddi** 3ipuid J^dj dT 3d7pP
P<gg d- gpgg dTdgtb guild!  argrdgg sg 73Rrt37g
JJI<Hlcrild:  #n37FSJ  qirTUbl  tdcbUd<Hlfg T 7JJ7A"JTP JtMstfsj
gift t #7igg tdcbiJd<Hifg g£r sfe t^sd;i
"cHd_^" T dTP-P.H'luiRld  JJ<wPg<?7 ^ tdrUldidiq^dil
:Jj373j raj-.Hdi^ gftgg ggg?n #Pt gHsi gftgg gj/r
Pg^gcrm ^ ^ (^h^ #tt) gg gggm "?ifga7" gg
tg7^ 377HbT3THb cbiwi^i^ t gPraiir<Hcb qgpg?^,  ^a
ra<J-<Hdl(t  :<(WT  glRMI  gftgg  37tga7  T  cHd_tdi  Jddlcbl
wff^f cbJiic-i<cbi ^Ri-udd qgris^r 4t ^g ^i^gsdgg
jjdl^ ga: 7J7(5rg 3itgg sd;i t^ ggt^rggtr ddqUqti,
dgrd\ "tqjft wgr" gg hpfot7 Pggg (ft 73RTd7f
W377d7^t?Rp 37tRlHb IJ^ftf sblPddild 3773nrgg ^..gm T
" && Jf(irc/%ut f+H/Jotfl*; STTfSr ic-^fiadJll -HcHlTclia ?|cr7qT (tJcTTdT
Jtw^f) Jfit Tra^frpcTT crTR^QTll JTT dr^lcTlH ?|cr7qT (tJcfidT Jtw^f) 5RT
tM^rr ?w an arratPid ijq5dT sr^rf^QRm qnrd Tra^frpcrT
gPdd,Hdld tpl^L'cbl  id,l^u| ^f|  &<r$\H  ^PlPcbl  ^STTT ?^^4  3TT
arratPrd drit TSi^-diUd tscTTqfs gicTfcbl srm £mn (maTrcrrc^) sn
quci^H JiUycbl farziTi
37tt%b :^gd- sggr g^rg 73idTRdgrHpr ^..gjg st^thpt
SdJ
dHpgr  (3g377gift)  37dgf tfetf  tm^f  j  drrrdgrftRgg
3Jd-gRHpr  J,|cHd1Pcp  s^f^  cHTd'  SI  gOT  diJ-fPfd
Rr^icrd 37dTRtg 3Rgg s dT <^id*K<Hi 7OT^THpr ^i^gsdgg
sfgr 3rd- dg7d7 msfru gr 37^g dT37 g^fPrri -HJj^.^'bl
ST7^!  gRdT SSTI  gft T TTdRT77%pr :H3T3I PgFgcrr  "gT?!t
^TEgrdg" gg s^r qHbsw 7<7fdg s, 73rthpt 3rg sgd^Rd':
qgriSHPt qnbSW T?^ iJTI iddl^ ^ drdgdTd- PufW^ 3p
37t^dgR s, ggtg gfe 3ttr ^uwi Pufw^di) qft
jjRiP^.hi sdg^r 3p ^rtg^s, ^ jjfiiP^di^ d7
Pufw^ 37_3ttot 3p, witgd- 3p gr gsjg^r gsr 3p
3TfdHpnr. si
<l«H«flfd* ^cjrcTI 37tga7gg <Hld*d<HI JJ*JI6dlr<Hcb d^.^<HI
HpjT?r: Tgrgr jjRiP, rfrt^rdsgrr, g^frg jjRiP, fH^raa:
<+><Hicri, 8rigYg sgrr, 3g-a7glg sgrl, t^Fd7, aTg t TTd-
cbfilrlt^ TTfHPT Sd;i" q1fdds.fJ,1<HI d^PtW ?b 73Td7 ^TSRg
7<7fc=sd; 73Rwt4 ?o 73idT dHpf^THp ?iOTg |J71" ggos
q1fdds.fj,1cri1 w^f ?iOT4tg t^rtt :Jjtmpgg 37tga7 |?ti
T^rgr JdRiPdii 37Fg -n<i<Ki** sfftd- gg (tgRtg), dTgrm
JlddJ,!^,   J.I.Hd^.l^J,   gigT   (giOTT),   qlfdd^l^J,   gf3Tc!t
(t^gidR),  Hprorg^- 3TOT  t ot 3j?5  |jti  g^tg
JdfilP.HI %fZ% ?oo 3TdT ?TOTg Sd; T 377^OT7dHPr
tdT7d7TT7W3t ?TOTg -H^WJI STSgg SI ^bf37tr ?oo? 3TT
311 All Rid  OTTt  :gt|g  JJ.J-dHdd.HI  44  31dT  37ig  d^ffg
JdtifAi^ f§tgi dT JdtVKi^cbi Jd^AiuHi arggg dj^t
iddcKl 37fgggr 37d- gagg sgi d^Jj^Aicp JicHdlPch j
:JjtdHp ggdgg juidjpcp Ailddi^cKl dT_m 37^ gP
qlfdds.fj.1 t Tgr4t Jjtmp JitWi gfts, sr^STgr
JlcHdlPcp cHdl^ T ^giTg?^ #bt rr5_r Hf^Tg Jdedl^K
jjtmp gP si 7i|d7f-373Rd' ?°°4 m aMg t Redi
cb<Hlc-i^-NHI ^dl (f^R 3T4TI
tlf^ddd ef53TI55if^| dicr^il JlcHdlPdi Pcp|A|^37FSJ giftr
dTd-aiter tltwgrgd- d^Fs^dTf sgrggr 37t?rggr t^ggg si
^  ?oo?  3TT  3UA|1t-cHd  g^flg  tdWlftd  tSHb	
jj^gsdHpt JJrgdT 7Jj37gpg3g 3iftggg sgiggr g^Rrgdtagg
hpjtw gt^rm, tg?tg HpF^rg i rjnJt 3itr d7d-3to tltwgdgg
dragRtg 3itrgri 373Rd' ?°°v w gggg tdfdiUd tsd^r
tg?rg HpF^rg d^TFs (ggsag^f 3g?ggg, ^g^brlgg g?ift
" Zb<r$\H ^PP^dl) ^RlfdK 3TT^5T d^T 31^41 JT |r_^Rri
"  rjcfT  5MT  OT3TfclTcg  Hdl+fdl  irJIffrHTT  3_P  3TRr?T  ^004  3TT
^.cHcHcHH^cT  g=IMIA  ^  75TRcT7KT  pRltl  qlPd^l  •H^il^JHI  q^T
nc^RT T clcbpgcb  TH^T^T Jiff  c^  2TTT S5TI  q^T 7JTc^RI?75r?nf  3TT3T
3TdTf5rcT7R TTTJT SI
 fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foy,  ?ts Jtwdw ?°°<1
d
a7g7?F \ dnf atggg dm, ggt, tpTfe t 37Fgd7f «h<hdd
cb<Hi<ri) dTf tdydd 3itr ggf gt-g-d^frg d^TF? gsg
gft4ti tg?tg cp<Hic^,3icrdJfid gg ggggg atgpKgf g^ft
cb<Hic^,<Hi T^iidicrdjui 3itT4t dT 37fggg?r atg?^ 3p gt-g-
dicr^il  tltlHcHdJjJl  ;r£|"  gd4Hb  cbJllc-icbl  gdT  cHJddl^
3g377d7OTT^ 3753M wz, g4f3T grr "^=gng" ST^g ^nfer y
Tgr4T gfigfggg gOT gOTg §^51 373Rg ?°°v w gggg
tdT7d7tTf7 tsgigg :srt fMgdT cp (ft 3p dggrg
g^TFOT^Fgl Ri<Hidi^cbi 37rgR3jr7 ggAyi-^bd 3i_gg
grt ggsg^f 3g?gggd7f q^ft ch<Hi«nj<Hi gRft, rAUdd
3g37td7^igg sOTgrgg ^rpgr x *fi<Hdi£ gg gtfr aTgdif
gP HpF^rg cp<hi^<hi g 7JjRfti" 3rg d7g37ter g^g^sTf^dg
3q73ftt?THp aTgfSTg qfgJ7 d^tg HPJTR5 374P <H£|cbld1,
Tpt, d^ufldl T Sttr 37>gd-, 37WT HpFOTJ HPJTF5 374td;
3TTJ5HPJ, dj^ddl, gtfT T gtdT73T7T 37>gd- g^T tjcft HPFOT7
cb<HI<ri 374P cHdcbfJ, JdJK<Higr, dUI<Hd1, HKIAjufl \
^Tdf 37>gg CRHPT sgj"
3ie-d<1f|4i fUaqpTi gsbgr (g737tg[£T) dg dgi^rgrftrgg gt
ggg^F 3ic-d4if|Aj fd^gggr g&g 73Rigg gdjg gftP :JjWr
j 1 c_}d (3fRg) d- 3itgg t^m x 37ftP gigrm aiddJi^d 3itgg
sgj" di_Ji<Hd 377^g gfts Hdi^^^i w^f g ?oo^ m gg?
fOTdTjg  ggng  x  37Rd7g  JjcHdlpcb  qPPfgpRrg
" %PoIHpi cb^i^^^cbl PotWt JT^ars7^ qf^ q^ft, <Wjii, qfWT
T qcTRT Jiff <Wji| ^PlPcbl q^TSJ cHlcH^HcHI qra"3TfeT Srt^JT
s_J,l£* fSlTTI ^TpT Stt^JT s_J,l**<H %f^fT3T5T cr^TR^TK^Waj gPdd,H
qrr JTSgi ^ Srt^JT s_J,l£-ybl iMsjeA\ Sfikfit S T P.Hcbl
Rl<HI<HI£*cbl qcT: J.«l*cbH JIRycbl SI ^T W%<f> Srt^JT
57gTT3T7^T3td' ^aTTCT 3T5^ra" •H^fiycbT S5T : sM-crfafr (fS^Tp -
jfrqra" T33_), HKIiluJl-dU^cfl ($<rTj|j - 3Tf3^T •Hiqcbldl), olHcbUjA-
•HdiA<HiajT  (^s^rr7^  -  srfBr  anqT), Jiu^cb  araftw  Jiu^cKi-^cicfl
($«llJ - ?lRh«l^.lc^J. 5RpH), TRtr-^lpllPH fcTQrq 5^ ($»-dlJ -
SH^rrcTSWT 7ET7^), (TTjfr-'fjIpllPfT q?jTJ 3TT3Trai^t 3TT,mT ^HIcMcHI^ M^TT
3T# gSTI^- JRTSTf "RlQrq" £rt3T 3T5TT 5RT15T dlUo-t>), aW-cbufipf)
($«-dlJ  -  Asl!_cbol^l_<  tcr-t|cr73Tr) T ^-JH^Icblpfl  (?5^Tp  -^IsKlul
ares) 1
" cblbJHIiT TT73T«TT57tY gHlcbl waRTT^- cTPFdcTJTT c\QRrit qcifdT q7^
ailJchlcH JRT gcbl4cbl JJl<HI*cbH d^JJ^dld 3TT3T 5T3lf JJTp
gcfl'blrJH'b 7fl^QT qP 6,1<W1 SI •(Icrilcbl cblbJHI^T ^bPcid |?T
r?lCl«ll<i qf%T3T, srtJT qi^OT T T_£r qf^TTfl" tctcpRT ftl=l^*cbl PlJHI
|5T  _rffcT5T  itj^r  uliHcbl  airr-dPr^d  T7^  3T8TcT7r  T^TSTT  JTT  £rt3T
Tr^'iTPtaTc; qr ?c^rit 7gs7r •tfl.Wrr-d ^r ar^H- _^T5=a^rti mailciicJl^Ki
JTtrr^rit jtT q7^!?^ 7ettt| trf|;^- f^niSl<_d JiUy^i &^£ ara "fcs"
cTTT 315^ 5T^T 7HcFS5T STSp ^•(Icbl qc^Qp Jf^jtl
" qu^T jffd^T "fcT-tnTT", "fcRtfl^T7^ fMt iHo-ullpl", ?rqT?T, ?3 7iRcHT
?oo4| nT^ITT HIJH£-mTj| ^ dlcHJld |5T 5iqT3TRT 3pT qP
3TT3llc|lc51^  cbPqil  rj|o-pll^*cbl  RlcHIHIcbl  q^T:  ).«l*cbH  7JTT^r7T
_)-ticj->i IcFcpr Tif^qsi Pjhihmi^ Pujt TPt aflfevcbi OTarrcTTcg
WWd •HAcbl4^,*cbl #ET3TT tcldlci^* qP T^TTT S5TI
Jftor   cTKTT   Qlrf^T   cTTrTf   aifJT   |5T   pTPfait  ^IpllcHI   3HKcT|AJ
_rOHIcb.HJ^*eilAI  ?^  aT^TH  7?o°3  3TT  ^<r-HI^JHI  qsfJTS  qT^TTT  f§JTI
uii<rHJHi aTnrai^mT s^fr snailciicjlcbl gPPf?l?cr JTct ^•dqjii jrt
r-u^Tcbi •H'icbK^ Tmaj an^iT jj^pjt7 qrd/T ^ g-ui-HeHi Ptti
EHdyid^ 37tl" 3dT 37Fg 31crdJ,flt|A| chl<HcblcH^chl dT73T
q^W JJJ-qcb RTF^ qP TpFf Sgj gift JJ^gSdHpt tdfdK
31_ 374P gdRTT cHqidl^dl^ qi£t<HI  37d7 3J_,  31^d4lf|Aj
jjj-qcp^ 7 7j37gF,d(5^dg TgrgdT 3i_, Tdw 3si3_,
jfldidiw, t t?Rgtob gsrg?^ :otfe 3i_ t dit^rngg qgpg
Rldiid^ 377fc 37^dT7t|g tgsgggg Pi^TdTtlTvF ggj 4t
tgagg :_?3g aiKd<Hi TgRfr ggtgRr 3p 7 3Rgr4t ggng
augdiJdi^ ^dgg sggjg rgrftgg 37rgR PttW 3p gginw
gg^OT Mti g?r gggrnbt ggg 37ftP grig t 3?r 37^tTggjg
tdwiRd wrgg si
3T?T  tcTSTRTpxi  Ryd^<HI  dTP  T  Pt?R,   gJJKUl,
qgg?R, tdgnw, andgarfgggr, TgR2--g, dddiP,
dgd/7 t jJrgjP dJiiAiddii 37Fg 37dgf d^tg tgsTRi^
sgj 4r jJrgdT(?F 37tt%b iixftf JicrAichl tdgmg cHRdrddi^
srgm gitr w377d7OTT^ rrrfRdRgg dgg^gnp jgrggigg
P<Hfiui 3feg ST^rg sig gi_ ?ti dr aTPg^rg :^g7g m
gt?r qnpr?R ggg gftrrP ggg^ig tgagggi^ 4t gm mggg
Jd'j^idi^ ^-^ ggferggg Pfind PttW gtrggg gg
PdP d4t ggg gj/r ^did 3rtgg t|Pt gmrgg^g gP sgi
dRdd<HI d^fjg cHdl^cbl tJlJiWIJJ (3RT37^"4 q^g 731dT
7iTP  dgTH  T  3TRdgg  cbKUIKJll  JlfisHJcbl  Sg)  T  37Fg
dgrp^Pt ?dgr Jiftdid waTTdTOTT^gg HpF$rg cp<hi^<hi ggg
3p cgRpp^Hpr Hpgg gg gf tgtWR gOT^ TS7?tt ^^gg
sgj"
IS)  dHJjf^) #1T
cHd_tdi ;ggr, dgnr ig graildi^^cpj :JjFg gdgg gg^j
37rgR (fti dr gggg Jj^sgrgg 377dgqg gg gnjt si ggggg
tg^gg^F   gftggg   Jjgfg^rg   377Hbdg37dTHR
m37itd7fi^RH3r :ottgg d^rgg^ &7?r (f^nr mg sgj gnp
7gg7 J^criitdti t ?ri(?r gqng Tggigg ardggggiH drfedFfr
cHdJddil  37gT?37dTHR  m377d7^RH3T  mm  STTTRTR  gR
(53TR; sigrcTR difd<H grggg RhRRIaii qfg ?3tr t mm
RlfdRlAii ?o ^HTT Sgj" gT377d7OTrF T^itf 3P STTgRT dl
tlpgsgT" ?o ^^irstfsj g£r mm stttrttt^ 37ggg ottt
3ftgg sgj 4t g3_r rAi-wl 377HP5T (ft cHJddi^ dR^did
m377d7^t(5?5dg  37d?ffHpg  3p  'dTd'  J^ftHPR  3RHPT  SdJ
dRdd<Hi ?ri(?r ggng Ttgrd- gP gg gnpRgg 377Hbdg g?7^
gWt si 3ggg 3gHbdg37gjHR g73i1di(5j^jjj| g^trg gt
(53TR qfg gg sigRTTT^ t ?4 (?3tr RlfdRlAii sgj" 37Fg
" irJifPrr ^TTTPTcpr aic-doM**, sraf icWr, n 50041
" 3TT3ffclTcfT  HdltfJI  irJIffrHTT  7flTp  RUjcbl  iP*P  aiorldtdt, 3TT^-
" jjR;g«i^i^j. ?rrf, aiRlwjflH Rt^, tmv.'s* fe^wr ^oovi
" OTaTfciTcg  7fTJ7qcR  cjtt^rtjt  irJifPrr fr^ Pnjcpt  aio-ddtdt,
cblbcHI^T, dTT^ ?oo4 I
" ?r Pcrt ^fr cb^4iun, Qrr|t <HmpH iHHicbl qrr •hj-jIpih, rae
Kathmandu Post, ?? W ^oo^l
 td^gpP 37d- dfr gggRRgg gBildicSlcbi igftgg d^id^
dgrg gTg ^^trot^ 3tts (^gRTH^g gg ggp ggnrgg sgj
gr37tg[ft t ?n7?r ggng ggr zgftf 3^g 377Hbdg g^gg P<gg
g HPRUT^  _sr|  m377d7OT^P 377gRH3T ttfm J ied^A|
g^ggr gsig?; Tfgr s ST^g sig gp gi^gg fRi ;prg:
Tjgrj si 3gr ?n7?r gqgg ggrgg 373gft ggrgr hp s srg
gftp JicrAid gicrftdTfr smrgR dgggpr?^ 4lt sg 37gr
gWr aiicbdd^ idft<s  gftg gggrg t^gtpgg
ttrgcrgg ?rg yftddj ?n7?r ggrgt ggr &t&m\ (fran^g
3773 ^^trw^t g£r gT377d7fi(?F grtrggg 73RTgt-4 377^737^
g£r gg i°°z gr ?nPg gpr g»»» stttot^ ggr grg
grtrggg 7ggi3si" 4r ^g sj^f t gftpgg 3#b5i(?F g7?r
|sr gg g 3iftdJdJ-<H<Hi girr gT377grfr ggr grtTOTRbggg
|?ati gnp 3rgr fg&gdP ftgj-dJ. i°°z gr ?n7?r gqgg
ggr qrdH grg 377Hpgrgft gg qggr ttngjfr gW
sg :
g^sgr 73rP wt gP gT377d73t(?Wt *di*dl<n<Wc-stT
tddJUId  37ftP  gT377d7OTrF  3773d-  HpjrgT  Sg  T
Tjfgrgg gargg gPnp^ g^r cbM-n<wi td^^ftj^l
tggFgcggr cRgg ^jHpgg glgi^g a^rggrtg 3ggPt
tPg^grggrf _i^ ggrf^sg 37^g hjri 3iteg[3djgg ?ti
dr yddi^cbi 37fg g?g tg^grg g^r 3p g^g n
gggg Pggg^ srst ggrgggfc qgg arf ajd/b
STOTfggg f^ngfc df^dH^t T?g icHuu, §g 3g3si"
cHd_tdi ggrgg ddJd ^d-didJ ggfcg g^gFsr ggn^gg
<Hid^.d<Hi si gggg "cHdJd Tcgcp" m grrftdg T^Rfr
gt^rPgg <nd.<w** ^hpt sgj ddJ,d ^d-dicUaicrd/id
g^gsggg g?gg guild! gg qggr w. tlfwgg, Rnte,
ddifdAid, cbj-gdl, Ldi^d, TdgT? t dgggfs RnfdRlAii^
374tg cp<Hch1j, ?PgiTgitr gsrg^ ^rtcT srgrgR difd<H
qrr qTggg p-ggj ggsg^" 73R7dT yujyiJd al^i^<Hi 'Tggg
CTPpcpr^" dg Tgrggr gtrggg si grgt CTPbgW Tgrfgg
pAifind iicbi^<s gsgjHpr al^^<Hi 37ggr ddid^d dfr
tg^tg^Tdifgi diKdi^^ g_gg 5I3W ggg gggg d773T
siPggg o.iqi<HK^<Ht-ggr?r ggr^sgj"
4t tdTdjg grggr 377gaggjg :mtf (fi^gg tdggg (ftl 3ggPt
;gf?tHb 37f37grggg gr^STW gT3i1di(5j^ g^sgrgr -3^
" RlJlftiK ulH'ipl c^lqcf) JJTg, QTT|t Hqipfl iHHIcbl 4=|cbK •HJ-JlcHH,
cblbJHI^T, £ W ?oo4 ("aTJird- 7?o°3 JIdT 'ETR ^77inT37l^r ^
Tclcil^l^T^ cHIRy", nepalnews.com, T sniTT 7JRT7?T RriTDTQrdTQR anqT,
QTrfl cHMIpTI iHHIcbl fet 75TRcT7ITl, cblbJHI^T, ?o Jf ^004 ("sft crqJTT
?,?oo nrSrTRWtr^T7 rflTRTT", JrTlPdqT 3THpII$H, ?o Jf 5004)1
Ajai Sahni, "How Not to Fight an Insurgency", South Asia Intelligence
Review 2(21), c feiHJ-cR ?oo3 |
" ulHJj,^  iHHIcbl  JWnstT d^TTI cbcHI<^»<-HJ|  irJIffrHTT ^q^" Pycbl
airr-dd'id'i, <HqipiJi<r-ui, M^arti ^OOtfl
glfind t^nj j idl^di^ ^m^Paik^ j dOTT^bt 373gg
fg4ti ^Ajggg iqcpj,ui^d J^JdRdd wrgg ggg
rrgg^OTTf cisi^ s^r, ^rrag ot t Td4ggHb OTgg ^grw
gsg gtrggg fg4ti W377d7fi(5?5dg hpfotj aTggg g<=g
g^gFST gPagnbt 37g7?37djHR grggr  if ?<«<-:-
37tgg ?^<^ gr fdrgr gg 5 3iqj,Jdd g-? grg% gTg
diwtddi :OTgT "cHdJ^di" gg tdggg sgjHpt (ftl"
373Rg wz,c m d^rgg W377d7fi(5?5dg d^ii gt^rPdg
tdrgitrg gsdP grggg OTggTf fdpr t^ggg d773T
"3ggR OTi^biW t :JJ^g grg^ tdggg gg grggif giftg
g^fti g7377difr o.iqi<HK*<s gafr jiP<hi _jj*j|ftd t
:JjgRitaTg p: gg t ?°°? gg qR^SRHrggT idl^d g?tr
gggif gsgdHprtr s^gg ggRrg gti dT idft<Mi£ ?ri(?r
drgdT J^diJdJi d?g 3gg^ gaM gsgjgg frr grrg t?r4t,
dggnpRrg 7^d7f ?°°? gr 3d7?Rp grggr gtrggg
g^tdTiggg qTgTggg q^gargr f^tdrragg glgw gtr
dgggif 3gggt g<=g arggr ddlid 1 37dHpT Taid^<Hi
37^=7gg Tdrgg gt%agg t?ltdJ,^ g>gigg gggr iggfg
g^-|" TfcdTdT ?o°? gi g?qT PFgigg fRd7 griw
"cHd^ ggr, ggrg" gsg arggg glgw gfrgri 37g
3gggr srqTgR?^ dfr ggrgg g^gfer 1 gRrtarg arggg
(jgrg idl^d gtEH<wj.<Hi st5 Prddigg uUi^lRgg 7gPgr
sgi^pgg^r 377Hbgrg grr ?n7?r ggrgt ggrgrf fsw tgsgrgi
srgrgR ggrgg 377ggrgr gj^ sgjxrfe ^jg ?oo? m gggg
HpTifrg gt^rPgg tdrgitrg tadP tlnte g?gg 7gPgr
g^jTj^F gsg gg P^gg g^fti 373Rg ?oov gr 4t
g^jj^FdTf d7g-d7g3gd7 tggs sgrnpr glgaiter ttfwgggr
g<Hiftd gtr4t 73r7ggt-4 rjcft tlfwgg Higgrg gg Org^g)
gg <Hid*d<Hi, gwr ttfitrgg gr^tHp^fR fg (gRH75) gg
<Hid^.d<Hi t gt^RTt tMiTrgg ddi^d ?Rg (gsgdR) dg
<Hid*d<Hi ^1 cpj-qdl^ra ttfUcHdg.wi q^gnp gsi^ ggg^nrg
cHd_rd<HI  gnp  cTdT  gPdT  d^gFST  T  TJHP  73igT  JJcHdlfddi
Hpt^rgiTdg gr^TOTr (_?s, 73rhP ga^r gT377d7fi(?Fdg
s^gaTdjHR gdi<Hit^r grgggd^ Pg^gcg gjpf^ig §^5:1"
"  cbJ-qcfl  dWI  75R3ffe  iHHIcbl  dr^lcTlH  JROT^ST  •Hpd,q+l'j|
Pf^JcpI airr-dcl'ldl ^77??- VAMHUJ, ?b fe^TT ^oool
"4liHI*cbl  cf53TM3TT  'iJlfc'i-cr.l  3^TT  STRmT  iH>^MH  JIRycbl  JRT
gcbKcbl rr__r qf§T£rTDT RlfclT^t fSrfeJTT Qlrft <HqipH 7teP M5?n qiTT
q% srqra" c^PPuiH^iid qriTTDT jf^tTi srrailciicjl^ ?<m3 qP
qfOTSfTDT  .H^-Mil  Pfeit  ciliqcb  75ar<^  fiMr  75R3ffe  iHHIcbl
Rbiiicbdm^ 7fT7ntbjcT7r ycbycb w^u wzn <+>j-rTl<Hi qP c^arfer
fti^ST d^TR qTTI 3^f7 PbcJHcbl ■SJT aTQI^TSTT ^RKlJlcbl 3TcTf?Iq5t
PP 3lrJcbd SI ^ ffbcJH^^cbl fcTdTUT ciliqcb 75ar<^ JIRycbl tfer,
7JRTfq fdH<+il 3TQI?T; 3p http://cpnm.org/video/Web Librery/Final.htm. 3TT
t77^ 7flicB5SI
" feTQI, "dHJfkb iHHIcbl RtcPRT T Tl^PlPcf) cpr4", Jfcflg?r, ?o
SRRcT ^ooVI
 ?o
gg^rgRdg ott d^g^s^gg stfsj i^g gns t 3^ q?4HP
gPgr ggg^fJHg gsg gftg grcft dg^rrggg $g-*iij psi
Tggg CTPbggg ggrgg gggng dTfW^r grfggg gt
ggg^R^ rgrftgg ggdTjRr gftsgfgg d^gg 4Prg[flHg ggg
3p Pot^r psgj" dr ?°°4 gg 3jcg grggg jgrrgOT^
37g gggi qtgg gT377d7OT^P aTTggr _$ chjA^chi
gftgrggg gtg iJtPrtOT M&m 3gg^g argggd- dgggrri
cHlRidcbi ggaT g?gt g?gg gPgr i g^Prtgnp
HPTgHPd7(?OTTf cHidicHid 3idJAiiicH gg4 374t sh^P fggggr
tg^Rptg g^rgr gig sgrgg si"
gggg 37PtT^, 373Rg ?ooy gr ggosg Ptott ggr aMg
g^Agggp^Pt cbJUc-^aic-dJJd g^Pt dOT^ggg g^b gra
cHdfinfdRlAii uTsg gg ii^ggg gfgtgr g*i" gaicj,*u<hi sP
cHdfinfdRlAii^d gftgg T^ggYg gfinP^Hsi Pttr
T^Ptg cHdgj,cbK 73R7gr tSH^gtWR PcpiAi^did 3ttot
PrFsgj" 37r^rgRgg gsinp^Rp STgrgRdrg^sft ^r 73Rgr
ggg-cbd^Ai^ qjr Ji_qd 3rg-ag gfes ^rgggrgg
gtifAi^did dgg gnpngg 37gag gf^OT dT PggTf
3r373^thpi ^srrRngg ^^ggr g4tg gg gtd^si Pdl^
(5id(?PgR   Prsg  7^gg  J_gRcHd  psg  t
trPt^Rp g^t ggiiOTdj
g737td7flg7  ig^F  <HlPg*>Ml£  cHdcHfcfl  37d7  g&g;  T
didRlqi^^cpj g4fg gfe 37^ tg^Rptg amlq** gnggg
sgj" gBildi£ft<sd gf^gi g cHdJifdl 37d7 gfe sr^g
fRrgr fP g^ sgi idTp^pr isru grr "g^b gr, gnp
SigTgTT' T "3J_7W" 37Fg ^37727 3771 A||d^ ci||qcp ^qg
qgR gftrrgg sgj 377^ diddifdd^<Mi!? g^g difd<H tot
t 3ggPt PgFgtggr tfaf atgp^g fggrdggg qrsgHpggTf
7gPdggRUT up gz-ggrf gP grail di£ft<sd gftg g^gg
&ggj g73i1dit^cpi :gPnb qt%ag4t fggr^ftJMiWcr-'ift
yddi^ ciiiqcp ^cTd- fdtqd^ srggg sg dT
didRlqi£ft<Mi!?  gsrfgT  g4fg  gftggg  ggrtg^  3p
"rr.rr.l
"^q^" PrjcTTT ai.r-dcl'ld^*, 3utt, &Q.WT-31 cK.1 «l•( ?oo4|
"qrr ci*cai, ? #^3^tt ^oovi
" fEpQI, "75RT3jRr7 iHHIcbl RtcPRT T TTSptPcp cprf", /JTSW7^7?^ ?o
SRRcT ^ootfl
" STTpRnPcpr T TTQR^" il«-il«ll). Watchlist cffT "Caught in the Middle:
Mounting Violations Against Children in Nepal's Armed Conflict", uRHTT
?oo4 |  jjt -HUH Jjl  http://www.watchlist org/reports/nepal.php.  3TT  i4pl^
si srra" Pqrfl?7*7 SR^Rtfl^ snTrm qP ■mudKcbl tcpsrt spcpr
S?T, uRrdT RfT John Lancaster JPt "Concern Grows over Nepal's Child
Fighters", The Washington Post, ?V ^ ^oo^l
" jtT trrs??fr arPiiwcbl arsr ^ ?t 3p snailciicjl^ grcpr <ilcbi«iiR.T
L'cbolR ^ST TRSSg ^ST _rlT ^ y^ld qiftJTT, nRTR^RT: -JHHIcHI,
"HulcblpTlH T^RTT" rjcfT 5RTT n^RT 7HT7n?T |5T STqW JTTTJT _J,|cbl
Pi? ?1l RfiQIR <AgMcbl "The Maoist Service Provision in Parts of Mid and
Far West Nepal", cZTRRnPcp M=l<+>lUdl 3TtJRRT 7fe^, cbldoHlsT, JTrf-
?oo4 |j_^Rr|
3i^g<j-<H 3^ FAjg sgj dgggg ^ag ansi^i^J^Hi gftg
djR J^rgg 37fgHpt?r 3iisb<HUi£JMifD>. grgftHppngf
.Hidddidd^i ••ggi qgfg gt^s sr^P g^gaggi aiulg^
grgpg it^rgnpr sgj dr OTfr 1 qPOTfrgg gtggr g?g
fRinrg gt?pg gg ap- gitfeg si
gT377dg Ricrdd<Hi gpw d^fPrci fdrgggg gg^r gfgr
jffgTdg gRw gs_r d^frg g?g f§t4Ti 4t tggR grrw grg
s dT Hpr4Pggggr 3p ciiiqcp j gfagEgdigg tfetf ggfeT
si gggg 3rg "srjgg tdr^ Tg?g g^gg ggrsg * ggPg 1
P<Hfiui<Hi tg3ig gig gggg grP- uchdid^ gg gfgP 3i7p
gt ^itgiTfwg gdRTg^ gg/' ?ri" gfSr fg np ^r ap
Ucbdid^ gg gfgP 1 gdRig^ gggg sit^Wr qggr
gRR*^7P37gTHR UdiOT qjgnp q^Pgg gg gHFSI g737td-
^ggig fgggt gggggg 37gfg5gFg "gHpgr-gfgg-fd 1 ai d d 1"
dg gttpgg g^gr gtr dgggrfg Pr^dT J^qdid 3te toti
"qgtg^frg srfibdg tdggg gr, glggg ?iKt>^di| cHI^Pr
gig t ?fr ^rtgRjg ^gi"" gg qggrgg ?it?b(?Wt t^bgr
td3g3ig gg fg 3t?g(?F t ftd^<Hit^r Pwc g£4ti
t?rtg4f cpj-fPfd gft d^dTgr gP qfgaiter u^ot tipg
gggrgg ggg^ jil^^^cbi qtiagrigT^ 3jt^gii"
m\ ?<«° gg _?^t% gqng g73i1 di£ft<sd isru Iggrnggg
gg^P jggigg tggng gg gfergr gti r4t gM gig
ggPdggg "^.Paik^" art-4 gtsr^sj hpjt .h^cKi gggrdT
t?r4t t d4t 37dgR t?rP4f afgi^gg gt^gfag 7w gggng
f§t4Ti "sbiPddiiJj gA-jiP gM", "g^gggg gi_r iggRrg 1
ggf ggrgg wg" ggsi" 3rgg ?i^ot7 37^ ?t 37g 4t gM
sbiPd<biJj g^gggr g^4lj| f^gsg g^gsgp^Pt Egrqgr
gsg^gg gTg gsrf gg^ grggrgg wggg :OTgT qlP ggg
ggsi dnpgr (gr377grfr) dg tg3rr_P gsg gftrrgg sjg gig;
g*ji6d^ 3iR;drd<Hi gsjp: t ajg-gRdg OTTfTRfg ^rtttg
jggp^bt P<Htui gg siK<j-sKcbi qgRT(?F gsjgS: gP ggrdT
Kwok-Sing Li (tr. Mary Lok), A Glossary of Political Terms of the
People's Republic of China fcgJfig, ?<W*), q_. V4?l
"r>.r>.,q_. V4?l
" irJlPd^TTTTl Tlf|2T n^fl M\^\M\ chIR^IS'+NI 3TRRn n^^TRI Jp
TTf^ff  q^TRT  3R^RT:  7E7qT5  cTTTf  Qlq^  cbJ-^Pfd^^^lP-  TgpTOT
PhpH^ tcRH qP Tat^rqfs sru^tt q^tr otw 3rtTi srtjt jjidTlui
£r=T5RTT qfS ?tq% T ^TRTT 3TfSRlRT iHJ-q<r-H JITqfS 3TRT
cbJ-^Pfd^* uimiH fcRftft JTRjt (?^3b-?^V4) ^b^T 3p n3T8T 3W,
oRT 3Tf€JT PRTT^I^TKcrTr q<r-ulNld JlHcHI^ 3_r7 JTS cpRpT ■HHnHdUJI^T
^TfJJtl ^fS\ Rj-tl^'bl 3R^Tc\f% ?W^ cj^t cbJ-^Pfc; RRjRRHraT
n^fl  rflMcTTI  PRTRTT?^  3RRt'fRr7ITT  SullTl  ?lRb^.*  n^fl  TRj^T
aPUcbi t ntfiRRT nfg Ptti ■HduJln an/qfscrit ^q^t ^oTiciicJl
cR'icrit T^qR^RDT fSrzfr, nRfrPcf) sbiPd'bl saRTgara" nana" 3TCq%
qi€f ?RfrcP "SRit g^crit ^Qiarfsbqyr n^n afRfr' cffr srrpi gwluiH
JRJTll
" "FlcrTqT (JJcRdT Jtw^f) cffT TRRfrpcp cbl^RQIT", 3nP ic^lRadl
 ??
g7377d7fiHpr tgg?i(?FgT gfgr gWigg qt%OTt sjfiggg g
g_dg?gdT ;rft3ggdg si
ggrggg gBiidicSftW) d^Pfd 377^OTHgfi7g tdggrg
"dgg/tt g^gggr tgrg g^POT gg, tgtWR qPtlbgigifr i
srfartggFgr g?ftgggrfr g^PtPHb g^RRfggg ggggg
rjHpgrgr grg 3te tot t grPg^b s^gg npgg 3ggPt rgrftdg
HpTA7HPd7(?Fdg 'gfgr gfgt' PgW gg <_,1<_,<-di<HH g^grsg
g'cRiufididi(5j t grPgdr qgjgp^Pt"" npj aiidl^idi gti
g^gr ggPdggtr gg^P gfgtg "gg g^gggg tdggg gg
iggRrggg ^^ggr grg^ggra" j gunicrAidid, tgggr
OTfltgiTjrg, cHddicSl t dTggFafr ?iRh^di|" u^did^
dgrsgrrsi "gg gggrnbt gWigg garsr dgg ^rggigg
ggrgTp^g aggitrg arf g^gggg tdggg g<f gggs 3rg
g^ggg cpsrer: dggg i c^Tgfgidg (gl<Hi^) gtsRrj
qRt^STHp tKui^jii gg gHpRgg jggTgg gSTTdggg Tg»»g
grggg arg?^ ggr T^Ptg gpg glRld ggsr"
cHdf^cpj 8TRTdT 3p dld1<HI 37ggT 37gg% 3p
W377d7fr?Rp gg/P gfgTHPT 3Ildf&bd  drd**dl|  diftdiili
sfgg gftgg 37fdgrg g^r gg gWigg gsnpfgg ajfiggg
qTTsgtgg gti "grftdg ga^g^d/id gig^dgre: tggifr i
giJHicrAidid, tdttgt cHdg<H^dii gt gcgg i fd^grpngf
Uchdid^ djFAggr mm g^gggg g>grgg gtrgsr" gig
ggtgggr mm tg^ft icP^tg ^^gg tdrgTtrg 37gr
cHgdid gfgr aggngf cfflggiftHp ^tr£ "cHd<nuid<H ggrggg
d^tg g^gsg gRiP" gg tg^rrejP gtrggg fg
tdgRnfrg g^g g/gri" gggg ajfiggg aPr 3rf7 qP- "fgfgFg
dl<Hqcr4t,   q3lP?frg,   OTWb  T  cHddl(5j  ?rf?Bi5^"  dTf
qfHidd g_ fg4ti dT 4t gg^g gsHpguiggdTg qg_pgg
gcHdidi fg4t : "gg qggrdg hpfotj g^gsgg d^r gggHpr
grP ggrg :^ggr g^gggg graggg ^^ggr gg4 ggs i 3fgg
^^ggr ggrgg grgggg ^^ggr ggg ggsi" gg 37ggr ggg
37tf§Tgr iFitf ddJiuid^ gpgg girt^Wb dgggg "3igd7gg
dddit^ gWt" dg ^ignp t^=s, ^g gWigg ggg gTFggg
aggRSjg 37fgaiKi^di^ qrr 3p ggri f^grsg; t twg ggr
grfttr ?if?Wt tggg g_ fg4ti" gLd<wj. ?««? gT gftgt
"rr.rr.l
"rr.rr.l
" "rJP^IRRP ulH_«i'bl  ajMrrfliHJ-cRtfT JJ^lPd'b qTdRRTT^T7", 3nP
ic^Radl
""oiH_d'bi ar^aRi^T7 t Jtsfr rn^rq-ot q^7^",snP ic^Radl
" olHJ|U|d<H dlHcbl nfcfiTRRrit qTcRpaRRTT arPrjcpi s -
"ulHJ|U|d<r-=l 'EfRRTTI ^anq^TT Jp 3R5RT nf^qcfit 5WRTT ^RTt c\QRT7r
SRTdP PpJlT cbJ-^Pfd gicTtcbl <Hd_-d.HI nt ulHcllcJl cRT, qi€f T
•HcH^f.* HaTT 7iRT •H*J|bH(.*cbl illJNId otHdl*"! ciligcb ulHcllcJl
n^fl 3TRJT PRHTDT JT^-| otHdl*"! ^ cHHcllcTl STRjP
(•(HcHlulcllcid^cbl) JJ*sb.HU|cbl  gRb-UlcHI T P^T HafT «llR,J,cbl ?T^*cbl
ferny 3in TRj^rTr anyRanT arfSTarRj grr jrt mfn nfgqm •HcHw
7iRRTRHTf  gUdMH  T  jfl^RRT  ^  JPRfflT  3THRTT  ajPcPT  PclRf
Aj^tdng ggggr gT3i1di^^d gssr gWigg :OTgT 3is
gOTAftg gg^P ggPdggg ^rggftg^ gsg gti grgrrg
JlddJ.1^1 cHd_rd<HI t&fi 33? 37tg7dg g^g'4lcHcb dj^ld^l^J,
gijg t gt%g ot 3j?5 fggi"
gT377d7St(5Tp 7_d7 g^Pttpnp RbAiicbHig^ gtr 377gPt
gargr ^rggftgrgg grr 3ggPt dTdgggdTgif gd7d7 tOTdg
ggaT 37dgf aggj g^gsgp^Pt TgTggr gW sgj gg ?oo?
gj-<H<Hi gg gggrnbr ?o 3gd73TFsr g<ft g*Ji6d^ fggi"
giwcdr ?°°? gr grgdgg g^Pcrggggg glgw g^3ri?r d7
g^gsgpp 7_d7 gr aTg-7^ RhAiicpdiq^ gri 4tgt4
disgTg c-Aftgpcbi cHd_rd<Hi #Pt 37t^g ggrg gt|g whh
tggr4t fPgg (Hprf^THpitr) gtST^sj gsgg^ggt g^gsg (?ti
?nPrdRTg cH<HJ.cbddddi1 cHd_rd<Hi :<()^br ggrg fe AjPgg
g75RT5g (dgPdggg), ^rggtr ggM dgjggT #Pt 37t^g
ggrg gftdT g^g (dgPgggg), g^?r 377gggrgg ggjcggr
t&fi 37t^g ggrg dddiP gTfRTfg, jjukw gftg^bt
cHcH_rd<Hi #bt 37t^g ggrg t%a7Hb g^gsg (ggt^rggg),
ggig gt|g ft^3Mr g^gsg, ggg ggggg ggrggr #rg
37t^g ggrg ddgifdjPdi tj^et t RidTFg 3fpgdg ggrggr
ipfi 37t^g ggrg tdRgg g^g (ggt^rggg) 37Fg tlbgi^ftg
g*j|6d^ ggj"
J_d«f-d WP (ft 37d- gT377d7OTT^ "cHddJttAI g^-J|6d"
srPg Afr gggsg?^ gg^P gWigg 37fg gsgR- grc!t
grggrgg 37'd7ggr #bT g^gsg?^ ggj 4t gggsgpp
grcftdg 377^?rdg grggr gfe i t?g?rrj gggsgr^ g?g gg
gr gggggg 3ggR(?F ggrsg 37gpTg 375gHpr ^^ggr ggg
gfej 4t g^ji6d^ hpfotj qirlldid %$ ^ggr tt)t
qftgrPrg gg arg-7^ g<HN^^<Higid ajpuid
RhAiichdiq^dil ggcw cbi^cbdl^ Wft 3p nprggr gP
iqAiljfi sgj tg?rggg grgT g^rjfp^g arrig ggg gtr
7sgrP d^gggg qN<_,<rS<Ht4git gg^gi (gr377grfr) w ggr
gOTg(?F 37gt gg gft^si
37dTRgt?TAj (dgPdggg) *n&> Afr gg g^gsg?^ td^^gg
agrfSTgfe -yirjujcbi gg i tAptTf^gg Aftgajg ?3f$ icP^g
t&fi #gi cHcHJ.Rdtdf (ggPdggg) tf gtarwr ?°°° gr
?5d7gdg 3g75ig gtr OT^trgg 30 ^^rRST7^7^ g£r tdgTgg?^
g^ gggr gftgt crdip g^ftr al^i^<Hi g737td7fiHpr qgggg
qOTg gttt^4ti gg^ gg ?oo? dg gftgt g^tdng ggggr
7OTg gtr ?^° q% ^Aiii^" giPrgHpr ?j<?hp P_qg PT3fr
JIRT^tHSI" Documents ofthe First Session of the First National People's
Congress ofthePeople's Republic of China (qfcRg, ?^44), q_. ?3VI
"ngaT iPiPdcbi^ oingUncicbl qn d*ou., ?e; sitateR ?oo?i
" "OT3TRJT£^ •HcHfillcbl n7JmjRRT3775R'<Jf JESR^RRT P^IH^fH
•fHPPcbl  gPdd,5T ?oo»",* 4 Jfit •tRcbK, tj.  ?? |
www.cpnm.org   cRIRRT  fclf3R^T  ^o-^KcHltilcHcbl   <yldir*dl<i
•fH^cbcHH JINA'cbl I
 r?
tdyidAi^chl ?TtarHp ^gdr^ggr ^r^gg 37OT7dT(?F t
3Uvi<Hiddi^di4 Pgwi ggigr 3gggr Rbiiicbdig^dil gg
tdfdK g=4tl tp3fr tdyidAi^chj ?_?hp udiicH gggg
37737grg gs_r P% ggnrggj/r gg4d7P f§rat ^Rrg agggr
diddifddii£<ybj t%agdg d773T g*yqj,d tPsR gt-gggaftg
grrjfgg ott gftsgrgg gg Prd4ti 37ggrgtgf (dgPdggti)
3ggPt gOTggT g^Ggr gt arggg OTfr g& dr grftr
td^JidAi^ t d-Aii<j-qg<_,<rS<Hi ggnpj Tgrfgg grggr sPr sgi
gagfg, ggg g^Prtgnp ^Rgatgpv 37H1RR tdgigg^ stfs:
JKiicH 3Rgr t?bAiichdiq^ gftg w^\
37i^g drgg ts fPgg g^figgg (sbiPdd^iJj) d^t ggg
ggr tlbgr?ftg gftgrg 377^7 gtgg 37gg g^gsg (ft ^Rrg
gig gra% srg gP d^r OTg AjPggpngf -3nqg.nl 3gg^
gtgg  si"   4t  ggggg  qg-g-  3i;?g  3MPhp
cbiwi^i^  gi377gifr  3i"?ggif  37fg  ddii_  1
3T7ggrtTdT 372rgFggg fdfipg aTgnpr ^rngd^ngf g^gfeg
gtr ggspgg 3ngiTd7f gftgrgg g_ <£ri ^ggggggr
3TnT3TdTHR gggg ddi*<s t gOTgrfrP ggsgi^, fggeggr
T cf| ,J|c-ofcbl iillJiqfd** T ciJiqiJj^dld "g^OT gfd^gg
gg dgggr gP grfTdgj/r ajfiggg ijggg sgj" g/egr
cHdcHfdl g^r, gtsggs t gg t^Rggcggg q%Pdr 4t
g^ggg ?rg tfrfi s STtpF^-gr dr trcd^dr ?°°v q% sP
fg£?fr f3fr t ?i1guicbig gggt|g Pui<h^-h<Mc-«tt
*if37cb_>^cbi spif* t i_Jj^di^ Prgr snpTTcr q^w
cAiiqiRcp gidaid^dil g^: 3p srrtg grTgrgs 37g gggg
gPsr cAiiqcp mtf gar g4ti" ggg gp£r ?tot qftergr
gpt gg 377Hbgrg gtr 3ggPt (fggig d73j; g^fr, 3rg
(fsgrgp ggcg sgggr arP f=gr4t t gTg JjcHqUdK t?R^
gftggg ggtggdgnb 3ii5b<HUMi4 gP cHdi4l, 3rg gftgrrgg
glFfTr ^IddJdJi gfttt g^rpg ^rg si"
dr gr3i1di£ft<sd RiP4T ggPggr Pufrggr #Pt 3Rgt
gfgr jM ddlid 37g 37^r dldg si aii^dil P:?P ggsp
gg g^gsgrf^gg tgggg g_ 7 fjgFgfjgFg j|;?g aiggg
?iKt>^di| Jdifind gT^iT 3t?gi5^ wrgg aTtgagggT gr^rajtr
gg gi^rg ggnpr ggsf g^n^-g^n? g^ gRnp fg ggj ggt
ggrgg gsg gggg grgs: OTartt g 37Fg ot^^i
cHltii^i^di^ Pgidi ggrf g^PtPg^ qtpBrgtgrf P^g
qp waTTdTOTg^gg d7tgHpitr ggd' g ?ti gg^r ga^t 37Fg
g^PrPnp g^j^RRTg g^i4 gggg d773T 3gg?ATHp rp
37_gTg dididJ.uidi4 giftP Mggg gg^rsjtigg ggaT idr
3jtldg RlJidi gg gnpHpt Ssri g rpf37tr ?°°4 gr arggg
?ri(?r gdiqddcbl gggr^g 37r^rgTTHpr OT^rglng g73i1di(5jjjj|
gftg fP gP gsg-pyg :JJTagfgi' t dTsrsjgHb ?fg7 37^
g4tg sgggi g f§r4Ti 33? gcgrg% ajd-grrgg ot*<nT<ii
TTdRTTg  Hpr4  3p  gT3l1dl^dld  ST^T^bT  qgRT(?F  idl^d
g^gr gfgr gfgt PgW gg gggrg hit ggggrg 37^
fRigg gftgt 1 gwrag: 37P g(5?dTjrg qtragg ggsgj
" Jfr  gPRRT^STT  3TRte  5HTTRT  JR^TT  3RiRR  nf^T, 3Tf^T  ?TqRT
JTRTRTRT SRiRR nf^T, 3Tf^T 5HTTRT ?taT HafT ^Fc^c; 3RiRR nf^T,
arfer ?lqRr P^tWt 3RiRR nfg-, arf^r shttrt P^t t^nt sniRR
nftr, arf^r shttrt qn sniRR nf^r, arf^r ^rtrt ms^\ <&&] snirsR
nf^T, 3Tf^T 5HTTRT RRRT7R  nf£T, 5HTTRT ^Fm  SRiT^T  nf^T, SHqRT
q^lPQfRT  n^TRTTTCRT  filibdl  nf^T  T  f^STRRRT  ^S  3RiRR  nfg
q£sgj
" QR|f cHMIpTI -JHHIcbl arf^l^f.-WI iPIffnn 7flTp PrRpt aR^RJTdt,
cblbcHliT, 3n^ ?oo4 I
" 3RJi?r gSTRTlf, "3T8RR^T tcRH SRTRp pRRT", dWfcT, 1%  3RRH
?ooV|
" "fclEJrfl^T7^-  oH4Mcbl  3TR4tPcr7  gPHIHf.*  5Rc;  Jp  cRCT  JRRJ",
sfRMf  •HJHWK,  ?b  SRTT^   ^ooV,  http://newswww.bbc.net.Uk/2/hi/
south asia/3571884.stm OT qP 3tRRy SI
 ?3
V. ^cJrcT,  SOTSfoelft 3TTOK T <fcfld£*
=rT)  o^djrej, cbJ.|c-i J, ft4c-s|U|
giJllcrAid: W377d7OTrF 37_?nf^rg T Ud^dld^ Sd\  dT rARTt
|ot£ gP 377gPt fg?rrg 3gFOT7ggif Pg-?gtggr g^r
gggm 3p idTpP ggrgi(?Wt giggr Ji_qVbl si gg
?w g7 gg*g (gr377grfr) dg gsg m ggr rAig.ni gi_r
gP ^z sgrgg &g, dr dgggg fggtig aj-ggrrgg q^gnp
q^jw OTTfT^gr aqp g^Prgr gP gnp q_sp ip_ jrtTdg si
gga_g rgftfgggg 37t^dATRgr 377gPt gggfdcbKgfd g^aftr
fgptdg giggi g_cp gwnggr gagj^f gnrsi grgrrg
aiddJ,i^ft^ sggg 37t^dgTtrg7t^r wru i<M^f gg cr4ta
igr? srggg 37Fg ddi*<s qftgr tfergj grfrrg 7fggg dgjg
^rAiiid 3ggPt fP 4lcHdi gsgjgg fRT «ik«hu dgrggg sg
7   ?oo^   dg   TJdUgT   377^   W<idjqJ,cb"l   37_?lRTgdg
cbKdi^tdid igg gdgg gP gg_qsi dr gg qggrdg
37_?rrgg gggg g^rgg grP tPfFdrgg qgRT 3rr> gnsi
gits <Hdi^ dIPJid fggrOT^ gfrr^ggr t ggggrFdrpngf
ott arP f-Aiiid 37drgig7 q/g gfOT qgRf 3rggr 377gPt
P% ggg w$ gg msgj ?ri(?r gqgg ggrgg 37d7p7djHR
Aigdid 4Prgr j 7gjptPgg dg4Pggggrci Sf^n tgrg
37ttlg gfcf chKdi^lcHcrAi gaggggftdTW q?ga7 gsgg gg
gtgg si"
qT^ttlTg 37?g RsMididftj.'N gP sg dT (fig d7gt"4 fpg-
qP- rgrftdg gdRr dT dgAT3i<Hdi<Hi g^aftr :adTr tfcr gW
&ggj grft t tgtWR dddidlAi jggr g^gOTTfr^frggg
g^TFg g ^rg gwrrfgg fgsgrgg^Wt gtST^sj we at? (ftl
gg ?oov gr ggtrgi i^d^g rp_^ sig 3175! gT37tgrfr ggr
cHAidjfiUi jfr^r gggr gttg _t?b gtgtgrci 37gf33rg t igr
rjcft qrfrsgT grff tgRig gt|g gtgtgrci 37gdf otstot
ggg(?F ami 4t uddi^d i^d^g 7^gg qrrgg tgrg dPgg
arc dFdP tAtgg aii^cilddJii g^sfR aTP _-aji_h gwrrggr
gsTggt fRiw 3te t^ggg sgj" dT ?nr?r ggrggcrgfegg
jrftgiTf^gT g# qggrgg tddid,^ irq^d sgrgg g^gg
grfggg yddi^did gfefr g g^afR fdPt gaj STggt frr
?Tpd^Sl"
_&  ElftS  ddl^dit  fjRg-dlddld  gBildlc$ft<Ml!,   3T3=37TT
ggrgr gg gggg si sgrggg cpkuikjii ipm hpfotj g?gg
?4 3rd7 dgA^pt(?Fgt"4 jtttr gg (tdRtg) g^p ^rgr gtts
" 3t<rHL(ut y/fdJHI ?? 3^ ?oo4 3TT qcprfQTd' 3RiR 75RR?T ftRTDTQRTQR
anqTcpt 3R^lTfcP5T ^Ijjj
" iPifPn _q^" Pycbl ai^Hcildl Jprsmsf, strj- ^oo^ i
" •fHL.'ij-cR 3004 jtt fr>f_3T3n snailciicjif.^41 tj ai^jiipicbl RParp
ir4^H  anjcrit  (iPiffnn  _qrRT  anjcrit  fjfpr ncrre:)  t sr^rn
cbl^cbd^*^ qi€f ?lfJP3IR5 fcR^S" fcR^ JTT^t fm n^RTT 3TRTT, c[
ftMrt-UH il$<Ht, ^o ^L-iJ-cR ?oo4|
tdgiTdr t g^giPg sgRbdg gg 3RTg t^rgggr ggos j.
37OTg|5gggg ggfigcrddi^di^ gr^r gP ggri q_3nggg
t?rg| JlKdlAi dgg3urg ;r£gg 37dg dtts gdT gWT Jl^d
(3ftrg) gg 3ft dd-cbdl ddiAidl qigqld^bi 37TdRgr g^grfgr
fjRg-dK gcprfg 37Fdtit|g tgsgggr gggrg fSrtTi g^
dgr^TTdg 37Fg g^jft^ gP gTffgxjrg ggg^ gtt^gg
t§rg, dgggggg idft-Mi;, 3jg73djq^r g73i1d\£\<k\ aTggTgT
37gr gtgg si" z£ g7f?dTjrg dgrpngf SHrrggi PRg-dK
gtr dqiddi^ f?g?ggg t?r4t 3Rrgt4 m\<^\ grsggt
drrfgr gT377d7OTnt tdTdR t qttgrgggr d^frg ajt^gg
:^_gt t^TAfT 3p ;gtg 377gg3Rgrtf 3777^tggt3Hggg dddidlAi
3ftOTJ(?^g^4 garw sgRp fSro"i gT3i1di^d 3 trcdrdr ?°°4
gT ggiggg g^tdgggg gfgrgr gt ggr gwrg d(?gg _$
cpJiicr^j,^ tggfdR gggg sg, 3Rrgt4 ggdgg g^gFST?^
377gP diqj,di^chj ggruT PRg-dK gggg fRi Tjgrj si"
gdttgsp aTggigig gr377d7<5t ddi^^i^"4 gt 3rt grttggg
sgj q1fdds._j,1cpi dgg^qgr gOTg ^r gr3g (dfg) c
gLdj-dJ. •>.%%% gr gtr^rgr fPrg grttggg t^rir,
Hf^OTJ ggr OTsqTtor ;?4tqp (JrgF?: ^rat) ?? if ?^<^ gT
ggsgr^rgrci gggr qTttggg t^m 3RTd7f giftrrgg 37_gig
gft^si atgtg g?gg ggr 1 waftdTOT^ ggggr fnng trg
?oo? spt gftgt g^bsggggi g?tr ftrRrggr grttggg t^rir,
OTR37 PFdTgrgr d^fig g#rPgg gOTg Rdd^i^j, iss^f
(ggrg) 3pgf ?oo? m gd^d^ii grttggg t§rg, d^frg
gt^rtggg gOTg(?F glTfgg^ 3fpg (dj^R) 1 ^Rgrg f^gr
(tg?gg) 4 gcardr ?°°v gr Rh*i.hi grttggg t?gn"
Hf^OTJ g#rPdg gOTg g^T ttrfe d^TFsr dgg^i^r dRfr
(qftddd) gg ?3 g ?oov gT ^Efcggr j^ arggg t?r4t,"
37P Hf^OTJ gfinPcpi gOTg g^T gggttgr ott! tlngggg
dvHic^j. Prg grg ?oo<^ m dfenw gPgr ^rsqgT gittggg
tggi"
7arg gtr ?nr?r ggrdt ggr 7ottgrrrs ari^rggrJuTdg yddi^
gP gsgg sg, 3Rgt t?b Wfs d^n^r (5tgggg?r «rs
(ftgrg), sreTprgg cpjhc^j,^ dAid^J, ggt (gang) 1
giggrg^r g^g (g^gg) 1 d^Pt ^m^m ^ng; s^dgig
" 3^1^*JHI  ff^RRTR:  3RTI, f|d^RR  dRTT5,  cHl^b^U  ftT<?, fefrq
3R5^RH,  RRRTRRIW  Jfe  T  3TpRT  QRTT  7iR7dT  m£tcJ->l   nSfRT
cZRTFanqcr^T7 qitsgi
" id,if.<uicbi ?nP, tfW srtPrrt cpPrhr ^qi ^ (3TpRT), Wldl*
f3lcp||cbl  $»-dlJ  ^rfTQI  JPTcSf  (q3TRH)  T  aRHTR^fcTgcpt  7fe^RT
nPPcPI  n^RT  TrJ  ScpRT  #^?5R-3RR^R  ?oo4  3n  cblbJHIiTJHI
nrwicbJilcbr ^rrtr: Ptthr anRpr fSnri n^Ri fSr^ncpr $«iiJ
fQRRRT  JH^cT  C7^^-)  qP  ?  3RRfeT  ^004  3TT  nFTl  QcHlcbl
cp^RR^RTT PTTdR 3nRr7I Pni
" P^5?fT gr anjcpr fcrsjiRr nRj-n^ri set* tMs^tti cpf^mr Pni
" q^rcrs, qn cRttczt, 4 ^ ?oov 1
" fSRH QIRg SHqRft -JHHIi^KI STlftsT sifnt flRte JP3TR5T Pni
 rv
(ggrg) tf 3gdgggg<g gtgg sgj" 3gdgggg<g gg
jjcHdlfddi dgggpi(?FgT aMg sg/ggg thotatt?^ ylqd^J,
d%g, tft dggg t gmsdTKg dggg q£sgj
an^rggrgg j ot^iot^i tiddi^ gt3Rft gftgg g?gt
d(?gr gtgg sg dr 4t qgjg d^frg dTRH^g tdrgritg
37TTgg 3p otIoti dr g^^frg gfigPgg <nd.<w** ^zfp?:
%e, tw ?rat, _gRig :ogig, EpGtgtg^r 7Q5dg t etrtot
&gtgif gftg ?oo? jtt gr^g^cr-d/id ftgggg7 ^fsj
"d^wgttr" g^P gtgg 3gtfg ggrggg fg4ti 3rggt-4 stjtt,
7Q5gg t ydiddi^ ggRgTtgg gttggg &g t ydidd grff
3ngj; gg^gr (gT3ggfr) gT rn^fg gsrggg fRr giddP^p
^rrg- tfrnug g}gg sgj"
ggo_dg 3tt^5t gi37TErfr 3TT^cggg3Ttt g 3ntr g^s t <V£|ai
g?gg PufiAi^ sggtg, Ptott i grt d***<Hi 3ntr gnsgj
cb<Hi<ricbi 4t ?^ydi<Hi grgr ott c^rggrg?^ gsr sgjgg
&ggj dggggrtg gg ?OT?g auc-djdd ggggjg t 3T_?gftHr7
#Pt si ggr ggrgg ggrtg d^fjg dgjeggg otT gg^gi
#bt gjHfgfeg gt|g d^TRggg grggr gg, g (ftl
Aiigfi_j-dicb1" oiiiuK Jitt ggr g^grsg igWr T^Ptg
3tt3i1cji<J1^>h<m<^jt ggdRFbitr Ebgr-tdRRH7(?F 3RdT ggg
d^ftg Eggraggg gj^Fgt 37dgf tddJ.ui<_,<Mid 4t fRT
OT^g 3773S: "&4T ErgaTfg g^p q_Ep ^anptg graildicij^
7fd4g gt-grggT gg ttdrgg :^ggr ggg gtr dt ott
cbKtdK^did ^dnw d^gggg fggi gT3ggft gddgdTf 4t
fRigg 3ggggtr 37gg% idtpp grgt 373-"Agggif ;gdR 33?
c-AiiqK grjgggg P^ft ftdTTfT^dTf g^gg^tOT 37P 37_ttrg
ditdgg 3g^gg gttggg g-gigg 3rgR gtr gT377gft d^ftg
ggggr ot^tt gtr"
dr _g q4garEb(?F T^gglg d^gi^rpp 3^gTdtrg dtp
f?R_j ggg gtgg gr idl^ dT dlP^gp aigfwg ^rjfgg
3R7gr OT^g- yddi^ aiTeAiiiS, epfott PgFgtgdg s-ftgt
q^psgrt g-§r 3p anferi gftg grargiTfr ett Jiedl^ gtggog
cbKdi£l gP gtgg s dr gigRgggr ism otr qtgg
yg^Jii gr? 37_?ngdgwcrifT grgT g^OT7?F ggg?Rg
3gfsgj ?? 3RRg ?oov gr otw^i ggggr Id^rng
grgrgg (fdgrgg gcgmT grg wrgg f§jgri gt|g ggr
37^dtit|g gpg gig 3ggtgg7 3rgq% grg gT377Enftdg
gt^rgt d^ftg EbgFgdg ^grg tcjEngR (fdgidg ggig tot
grtg agjgg fggi 3gg grgr ggggr grg gsrf 3dt 7grrgg
gP fgg 3RTd- sjg giPggg (fdgr ggggg fgg 37gr cggt
gti dr gi3i7Erfigg d^frg ggd'37gjgR sP 4t yddi^ii
gcpt gg gggg fg4ti "art gggrgg gfaftr 37ggggg tf^tf
gi^g fp gP ggggrgrf qggj gg gtgiFS dT gdfOTS
3p t^_ gH=gi"" 3dP gftg sigtgg gg 3i7c5?r tOTdg
gfgtgr gt dT 3d7?Wt dggr^OTT g3_r sift Ergi^g tisf
q_dftcp sigtgggg gttugg?^ qggt?p sgrgg ^ggj
37_?ngdgwcrifT yddi^ gcggg g3_r ggrtg qftgg g?gr
d^^di| t^ggt «t-diAMdi<b1 gRT (ftl gfinP^ j 37Fg
aMg Pgggpngf PdTp^bt (Vt^rgg37dTHR Pr-gg gg
37t^dgR Pt^rg m\i\m\ ghiiaiIold gttggg si isru gtr
gp377cg tltwgg cb<Hic-^^di4 trn^Rdg: rgdtgg ggg
gggt^?rT37_»»g 3gggr dggcbgr?^ t ggg4Pigi(5^ PgRrg
gggg git^r icP^dtg fdd<Hdi t^ggt si dT idtp^Pt
gdjg Tgr4T gtJlPdid ePt 3773d- ggrg idl^	
?frqrg d(?gr g^P gsqggg gggtcJ?iT 3iggi3g g^agggr
H=Ajg si"
^anptg t Pr?d7 gfinP^di^ gPg^ Pgidi i ?dgTgit
tgDW 3p t^ggg si dT 4t 37tgdgrdg OTg4rg 37g
gp?R(P gtigrcbg gggg si" gr377gft 377?ftggdg
gtST7^! gdOT?frg 375g 374Ps 3rg7ggrgr 3p 37ftpg?g
aiic-dftcb 37_?ngd^ddi gr 3RicHcbdi iedydlAi ^crgr
OT^rgg  #gi"  ggt  ggigg  37tt%b  dggg  OTJttt
7gPdT/J.lcHdlPch   cHd_rdcb1   guild!   g  (ftl   d^n^TTfT^d-
dgrgiTfW srg7gR(?Fdg ggrg gfe 37g gg^rgRgg gftgg
OT7  3P  37pT  3^g  gHSI  gTfTErrjrg  Pufw^  dnMi^M  J
gglggirg ggg^ ^did gg Eggrgpr 37dj?iigd£lddi<bl
g^Wddidi^ gtgfsi
gT377d7OTr<?; 37TFgEb dT "37PgPgg 37T5" W qtpg 37g 37^
SJ^fr 37P?|A|1tdiiJuf|  OT^FS T 3dt(?Fdg :gPdT EbgRSg ATT
djdldi!, aifcfichK gtgg si dr graildi^^ omgcb u^ftf
gg^rggg dgt?bEb 37_?iRrgdg ggrgigR: 37g (Vgg 37ggg
sgj ggt ggrgg 3ttt%p gggg idft<yp1 ?frg tdrgR ?ti
aTT^STdg    d^J^HI    idl^chl    cbl^cbdl^'bl    SdTcI
Tg gft^-gri idl^di^ Hftg :wg ^di^-gr j
" Qir|f cHmipTi 7^tr7t ^ nt marRrTcg cb^i^nj7?7?!!! rr__r gn
tfldyidcHi qrgd rtsti f§Riti £«_CliH. 3vm,%° ^srtti ^oovi
" _JI.IJ.IJI. WHIcUjJI tpl^L'cbl aR^RJTdt, ^QTW, c jV ?oo4 |
" iJW'MJJ-cll ^gMcbl f|3TRn anwrr qTf7^ T 3TRd ETaTT JldJII pRTRT
JTfr?! 7i^TR1 JR^RTRT qJ.J-qJ.Nld 3fbsrP ?tl
" J^R: JRfPtcpt fnTtt, Robert Gersony, "Sowing the Wind: History and
Dynamics  of the  Maoist  Revolt  in Nepal's  Rapti  Hills",  JRff  tfik
^S^CT^JTRRRT  nwaj  djftsMI  STTTTRpt  ftqR:, aRRJRR  ?oo3; t_.  ?V,
http://www.mercycorps.org/items/1662/ JTT qP iHcH^'tll
" ftcllcbJ., ?|cr7qr (Jn3TRJTcg) JPT qf^TJtt ^S\H cpJTR^rTT $«-dlJ, qn
cRficZT, ?? SRTT^ ^ooVI
" iPTffnn 3JCR4; pTRPt aio-ddtdt, cbldJllsT, JTRJ" ?oo4 |
" jnarRrTcg cbijjcbdt+fdi iPifPn sjq^" PiRPt aR^Rrtdt, shttrrr^i,
^;3R1 ^ooVI JRT gcbKcbl PoRT^T7 ?5Z\ nPP cIT 7ftPcT7
3TRTRTSJTT Jlftssgi dT JRTJTT qJJS ajPcpT 3p nPcf, cpJTRST T
cbfj'JJKcbl |5S|
" "7iRTJT_Rf7 -JHHIcbl y1nu||"; u)HJ_f^h -JHHIcbl q^&\ Tlf|RT J^J-JlplHjiKI
qTRd ERdT^T, •cHLiJ-^IT ^oo?!
 fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
ff
idtpngf Praftgitr f^djgFcg gftp gidRHgifr t gr37tgft
Rtewcbi t%ag f^=£4ti Ai^did gPt dT g^PtPgr tfetf
epPot t 3T_?nftg grrjfgg fgggg g^-gri
dr tsrt gtr ?n7fr ggrft ggrgrf gftgrgg gftgq% gdtgg
377g?gEpgr siddicbl gggg auc-djdd 3^ gig gftg
tdggtjg siggg ggft (ftt^rgitRTTg sgte gg qUpgr qftdgg?
gg q/gri g3ptPEp t 7gPgr -_t jfrgrgr gft dgAtgprp^Pt
377gg 3#R gd4ti qftungTg»»g, 37_?iigd^ddi t ggftg
g^dPgg -h<h<hii** t?P gfci gT37tgft sttct^t- ggg "d-^d
fggRdrf PgFgtg gg pjt fggrcg EFc_gggf ftg-pgcg
j|_q«S," wft g^"4ti dr _g dgggptTf^gg iftgr dFcjEp dfr
srfipsrRg wr^f gprsi 4r ggrgr (fcgsggg gift ddid^d
377^ditEb ^KioHcb giOTTf^ giPrggg sgj
gr3i1di(5j^ EpgF5 1 Pai<hu|cp1 g^pcgT fuftid 3Rgt
dT3OTi dr ictftj.'Nd ggrgiTf7^ giggr Ji<_qj.cp1 fg 3p
t<ie si gT3ggfr 3gFOTH"g fg?rrg j: fERgrftg ggrgg ggrtg
gggT Prfc*? 3gqrifdEp drd^ 377dggg gg g m,
cHJddld  3TFdREP  EgdTgTgggWPlfT  fdPtTf7^  377OTT3tgg
sgj  gjdf,  t3RgdTtr t ancrdftcp  tggrs:  dfts
dgiTvF Jj,wid g^t 3dt(fWT arggiw 377gig q/g gggg si
aiicrdtVb ra^iididl^did 3gg ggtgggg grg ggrgiifpFg
gsgERPittdTgr ggg isw T&rtf arft fft gtr 3ttr qtgg si
?oo4 dg agr^wgr qgxj^-dTfgg^rggg grfdgg g»»» argi
TftgT 3ftr dtg 37g_grg gftrrgg 37gfggr 3pgf g7f?Enjrg
:gPgT qrnggTf^ 37t3gjqtgg gz-g ft'gg g ggft (ft^gi
3JT)  -Hcl-Hldl T -H<HS5d*l 3TWR
g737tgfr 377^OT7g 3jg TfOT^g fgEpftg 3t4t, ggsftgg
$gt 3ggRd7f gftgigg ggtr dggr gg gwrg ftggi ggfg
d4t ggrggg 3igg5:sgrdg gPt qft?ig gTg (ftl iOTRuigg
gift, ?ri(?r ggrgt trgrgg agg^dgargrHR g?Rg ggggpiTf^
t ?v (f3nr grgdtPdT cpi4cbdfi^dftcp gT37fTgftgg dgtg ggr
^rrw gggnp gsg ggsgj" gT37itgift(f7J5 Tggg: AgarFcg Epgr
(ft dRT cjgT g^Aiicpj ?ggr ga^r ggj Arggftg? P<gg g 3jh
^gr^- grfi^ajP j,ks)^ t gPg^ gggsbp^bt ?P cjgt
3rgrg si ?n7?r dggg ggrgg 3iggg?rgrg dig^P^ci ddJ.d
gtcjqgTfrcjr ^rgfgt agg^ggargrgT gT3ftgftdg ?v (f3nr
tlbgi^ftg gggg^ j -_| gra grfi^Sitdtiidi^ sgj"
_g gEfaggpP cp fRTgt g-^bd gtgg sg 3p fdd^ t
7fETEs PErrgggr gTaffgiOTTp gig gg arggt qft?ig ^Ajg
gg ggsi dr dAfrw^r P% dfr <Hd<iidi*<s idtpp
3iggrggg  gTggpgft  3Ri(fgg  gs^S.  gP  3dt(f^dg
" cfP^r Pcrt 75TsrY trtt, Qii|f oHqipH •(Picbl g=icbiJ. j^j-jIpih, rae
Kathmandu Post, W jf ^oo^l
" JjRigsl^ lc_J. QIR5, "JTfclQJlfRH fcRU?" WJ^,%° fe^R ^ooVI
3t"?Ai<^gj| ap grfgg sgj ggg :J5ggr gTJildicIt^di^
ggsp 3p grtdTTifj? gtg ggfebi sg - 'qftg^ q^-gggpRb
dgggptTf7^', 3Rrg sjftgg agR Wtt gr g3ptPgi'
ggggr sgg ftggg sgj gggd^F, 3Rrg 7_dT ^tf dgg
gfe t 3Rrg 3tt^ gTaftgft sgjgt gtgtgr ggt graft 3Pep
ditdgg grfAffg 73jdi3sg 1 grfigjajft g^r giftg?^, 3Rrg
EgTEiTfrftEb g(f4rg grtrfrg gP 4lt grg g&gj gg ggftgr
dt grftg?^ gft rft ggsg 3fr gT3ftgfr ftgigP 3RT^djrj
jgR gft idtp^bt g^PtPg? g^sTgrf ggsp gfej"
gT37itgift(f7J5d- mm g^gggt aggdt g_3TFcg gftp 3ggPt
ggspgg grft 3g?iT gg TjtgP qr^b ?it?b(fWr gg tg^grg
gti idtpp ggspgt ai^rag gg TjtgP S3gcr ^iqcp
ET3r<fWt gftgrg gti 3T7ggt4 gd^Ri dg, gftg
fgRgg^, gt-gg tdRgg?^, ggt fdRggpv tg?g
f3ftgft gg j gt|g f3frgft gg ftgi" Afr qfsFdT
dtgagdr gg "_d_d grfgraft^" gr? gg 3Tgag gtt4ti
ggtg gT37fTEriOTTp tgjR f3frgft Erggif aft "grfFdrjrg
grfigspEbt sjftdg'' 7?JcP gwrrggr sgjgt eptrpt 7J5ggr
3gEbgg gti idl^d "giJHicrAidicJj^" 7 "qfttlbgrgifr
?iRh^.v fJ^frdT^^gif grfErgg 3p?n epPot ipfi fRT
qft 3ffdATTg|
gT37itgft(f7J5 qj.j-qj.uid grgRHgTOTr^f ggiggt gd^ig Eft
gPt srg dTgP "4t gEitftEp EprPgggtr gg" (ft 1 "ar^g
g*4ljfi dJfi^J.^1 qftgrg gg j Pgftingf dneg Iot
gP(fiftEp OTApg" Arggg dgggr ipfi s JT^g fRrgr
tg-wg gfej gggg idtpp ep PisEpg Pggg aft grggg
ggr grfttgr wgOTfJ^bt gftg^pg 3t4Ps "fjfg gggOT(fJ5,
gfdT 3rgc_T(fJ5, 3jft(ftg fdRgg^Rv fedl^, gftg
tEpgrggf7^ j: (fraft g^ggr Jii^idid^, ftggg grgg^F,
clagT, dAiicKfi 3gt^gg grgg^F 1 Angrgrg ggi (fTcig
jTgOT?F 3nt^" gg gftg^gg g ^rsg qrdr ?rfg? ggsi
gragpfr fRT ep s 3p ajftgr fdiRVd gsnfci qft
EpftgiOTrg 3frgg grgg gg gdft 1 qrfifr wggr idtp^gt
g^EAg st^at cjg^cbi g^cg srat ggft gtgg tdRggpngf
qft idftjMH giftgt q^jji gftg gti"
gT37itgft(f7J5d- ftdr ggg gg grgftgr eptrpt dgtt?^ 4t ftg
3p 3T9=at cpj-fPfd g^Rp PgW gtr grdRHgiOTT -Jitatg
agrdg cpi4cbdfi^di1 3ggRg idtff^drf ggr? q_3g4ti
3jggRgg epj^Ptci qft^R^pr %$ 3RFd_rj gOTAgfr^gf
OTsiOT ggrjR rpi^r ftg gT3i1di(5j^ ggg sqgi gsp ^rgr
"  Jn3TRJTcg  •fH^JIbHf.J?  T  3R=2T  TRjRTTPjP  E^RrTT  cr7r4^dt^RRT
iPiffnn ^q^" Pycbl aR^Rrtdt, ?oov t ^oo^ i
" "oHqMJII nQR^ nfgqcpt TtJRHlP T cblJJcflPfi.Jr,", JTlP ip^Radl
" rr.rr. |
 fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
fS
gT3ftgifr ggigg ggiprgjHR isw gtr &igg g^ft gggr
ggrggg EprgEPdt^ otsiot gtr gT3ftgfrgT fagggi"
tggRdRi^TEp tfetf yiftucbi Afr dgggptTf^g
w37itdTOTR;7dTf girf^gEp dgggg 3gggr tdrgirgr guiid
g(f?dTjrg ajftgg istf\
w3gdft(f^Epr  g-jjdg  3pEpf  3rfigAiid^d  gft  oiiigcb
cHdg^i^jfft grg 3p mns Tprnri epfott grggr	
graft ggATOT^ jgag gftgEpr i £?idg 3RTgrg tdgggqft
ggg arggg .HiPg^cbi gift gT37itdTOTRp ggf 3g?ngg
stgg ftfttOT 3Rgt gnftri "3R3TOTrg" gre ^grg f2ft
garjT qtraiui^JJl ?l1qu|cpig J_d,JiU J SfftqP^dl^ OTS
tc^fcg rAigd 3iggggg grg 3r4t 3ft gfOT^bt c_w4fg j
gtg; ftgT fgggt aiftgrg^Rp gT3i1di(5j^cb1 ggfftEp i
7JjgRgft sfg Pgtrg gftfOTi dr Afr 37iftgrg(f7J5dg 3gEpg<g
ftf gftftgr g4r, 3ift 4t arfi^grg^Wr g^fjfRg^
gsggdg dggg gT3ggifjEpt ggggigif i^buP Pggt arggT
glRld sFg f34ti
3TFggr gftrcEpg arggg dddiP j: 3rrg g3Tjf(fWT EgrgEp
grfagftgr gT3ftgft ag^OTnggg gi_r i^d^g fgsgggr (ftf
dr 4t g?sgftdT iq^di d(f(fJ5gg Pg^gcggr jMiicrdftd gg
aft ggRi fdd^ tdgR srgdg j 3g<j; ggrggg JjcrAidid
gft(fiftEp EPTdft% g gftcdjg sgjgggr ggtr g^rg jjjk^
tfrQf j JjfJjJJi gg?OT g_ g3dr dgrgt ggrgi fg4t 3rhP
ARgr grfjgftgrdrf gr3gErfr gftgrdggg gsp igg-g? g?g
ddi^RAili dr ai^qg^Aicp g^prggg fErrpngf drjcdg
fiWddigig ggrgr gtggg gitrgFcg gP g^s dJrd/bi jgigT
iggft 3r4t gft diJ>dK 3ggg ggi^ggg si
gT3ggrfjEbt grg gOT4Tg T^ftr gftftgr gggrgcR grgr i
ggftfg? ot ^s gtr ^qg^Aicp dddiP g^djAi^cpi
<_£ 3igT gOTg gr? sgj 31^ Pggg^ aft dfr
qfttgftdErfg? sgj ggg? EprPdggtr 3iggftgOTT 319
gOTAgf^g^-4 ?<> g^g dddiP j: sftg g^pigp^gg sg
aft ?ooo an ftudd gftggt gfg? 3rgjgg]gT dddiP i
sftg g^rajg^gg gOTAgf7^ ?£, 3rgr ftgi gT3ggrfr qftdt
d^ftg gftftw gft dddiP, sftg i dnfgRft dggfWt
igftgft ied^Ai si" gT3ftgft ggrddt ddte 73r3Rpr m
gft  idftJMH  SRdR  T  3Jd-gREpr  OTTfTft  EPTOT4  gg
" 75RTJTfrW .(Plcbl rjcff 1%fSRjRT cpJTRST 3IH^djTj| tpl^L'cbl
SR^RTRHT, Jfcflg?r, ?£ ^J-dT ?oo3 I
" n-^ftr qijr, "jnafRiTcg T3fCi^chl uihuHchI-u 3trtrt", jV ?oo?
(aTqcpifoRH frqR:),tj. ^si
" idJf.J.U|cr,l ?nP, E\cT 3J55, TRRr^RR anqi, JTRRT^RR anqT, *£&]
3TP^RR, JTTdJrTI JTR^cT, SR^RQIR q?T, cTqJTRH q^T, TTJR-RDT 'EJt'iRT,
P=IHKIi|U| ^g; n4t^ ^g; flfTRn JRtt, •H^dlq 7_T5TJRTT, q^RJ^RR
gEff, 7f7JTRl jfRfTRT, fi.dJHH QIRRT, f^ERr^RR dRTT5l
dTTEpEbt" 3i eqg*JtAi cp^cpi 37rtgEprr(fJ5 gj^Fggr toe
mtf 3rg gfafR gPd^di gtgg sg, dgggg 3rg Ep (ft
sP idtpft gs_r dgrft tdEb^q qrd_g gtgg sg, 3rg
tETEPdg gg qggrdg gt g^iAi^, tg?rg gtr EprftTEpitr
ggi^ggg j afftg*** srgdg fdi^cbi gift ftgiEpgEb dggt
si
3.  3ri|^npv
gT37itgift(f7J5d- jjftdi^di^ 3nwg gtr angPt ag^OTHggg
fipgr?frg grfSHufi^cbi 7J5ggr arrtt 3p tg?tg ggrg gtgg
sgj" dtfgEp gjiiddi gOT ig^gt g^PtftEb gggEpggt
gssr t?r?rgdT spgt si gg*g (gT3ggft) tf 3ggPt tdciVcpj
ag^ggg iOTtg gg 3ggggr 3pgt s, "jjftdi^di^ ottT
OTtgg grgftgigg :J5ggr E^dTfR gf 3grrgt 4t Jjcrgd 3Tftd-
ggidggT t ggtdfr gpPtiEpt gTg td^rrggp^pr grt-ggg
jjftdi^J.^1 d«hddRU|cb1 gtlbgngf ggtajg d_c7gTrrgt si""
gfg? EprPgEprtr 3iggftg75; 3ggPt dtftgg ftguTrgggi
gftdT t qftdRgif argft w^ t^gr "Jjftdi^JJift gd-
gtgg fggggrdgEb ?ftguigg gt ^••gpngf ggm giftgs
t jjftdi^di^ f?ggT(f ggig 3TfdEPR t^gsi strft 3Rp
^fiftf gft gftEp grqftgT ggrg aiftEprr igaqft gg grft
sgj Jjftdi^di^ JjcrAjcbi gt ar^Tprag grfagsfr gr^ggg
gift tg?rg 3iftggrEbr E^Rag gftgs"" gftrrgg ftAfti
gT37itgft(f7J5d- ciiiqiftch gftdftgif i^jgg 3p,
gdtdfiTf^Ebt drgft gg^pr tg7^ epst Epa_jT gnP,
qRTqftEb g^gftgg 3ggrTgr gr? ttrrfr gg arcfgft tOT,
ggggg ^ _z f¥f { quqi^gj-dcrgt d^tdftrprag
jjftdi^di^ t?r?rg tgrg—tfe tot gigr gtgg ftgi'"
" 3fT f5*ddNIJ. iPIfPn 3jq^" JRH^RcrTr TRRHTpcP 2^T?T77ffJ775RJift
3THRIT qtScTTI fj.qlif.Jr-JII fcR7dRqc|cr7 75ri% 3RHSI
" jnafRjTcg aiRcgpRRn jrflr^rRR^R^ fcpsRRnf Prr iPrffnn
sjqcpr qfscpr fj.qlif.Jr-Jii naftPg *jj3 oiw^H JTft^si jnafRjTcg
JTfi.^TRJT7 WiiJItn, JRRT: fiiPpll JTJtt (qiclEHT) 3 SH^cp JRT fcTCRRTT
cRJM qP 7McT7I S^RTI id,l(.J.U|cbl ?nP, fi.Pdl JTJfT T 5TRRRT
3TCcRTf PlR3?T JHcTJJclld, T JT^^rT JJ_Rf7 (irClJ.'b q^TTTQRT, ?ooo) ^SJ]
3T^5T cprcSf T Iflte 7feRim •HJ-mRd The People's War in Nepal:
Left Perspectives  5TRRT7  JR^aRTT  qRJETt  Pftsld  "7iRR_«rJR  3Tf|r?rr
n^anPdT" (f^ff, :?oo3) l^rni oHmdcbl sbiPdcbi nsTRn^r; t
7flJ:3TRRTT?T7  5TTJRT7  SR^aRTT  g^Ud,cbl  "Jlf'.pll  Jlft^cbl  n^TRIT  T
3TRjicpt  aTRTQJlcPdT" Qftqcpcfit  i&3  qP  qcplfQRH  3RRpt  SI  Qlt3n
jftERTSRI •fHJ-qif2,d <H4Mcbl Jn3TRjTcg fcRitpTT Jlf^dl STRHcp JR^aRTT
Qlt3n  JftERT,  3RRHT  STRTcrtel  T  TRR  JRRTSSRrTI  ^7TJn3iRRcg
^fgcbluifd.Jr, rrp 3q^Ry Sg, tj.  %i-W< T 2RT n^apT Michael Hutt
5RT •HJ-mfcd Himalayan People's War 5RJRT7 V&Zm JTpRT QUR T
fcpQI  qmf  Pftsld  "7iRR_«rcr7r  ^f^JIcb  3TRRJR5T7" 3R^T  i&3  qP
qcplf^RT 3RRfit S (<H<r<i<H, ?ooV), q_. ?4:?-|
" "FlcrTqT (Jn3TRJTcg) cpt 3Tfq?T', JTlP ic^Radl
'"ngEfl sblPdcbl^ u)HqRqd,cbl mfTT ^HdJI sflP ETSR cpr4sRJTI
'"rr.rr.i
 fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
fls
jjftdi^di^ gft, ggr * gftr g^gsggg gt aH^-wii
gg?r ggrggg si gT3ftgft srgrgR trgrgr gftgr?^ 30
OT^ v° qftsiggg dtggr dp ?ftig apt 3iicbdd gftrrgt
si'" gT3ggrfr gftdT g^gsg 3g^g ggrg gftdT g^g
(EprPdggg) tf gfOT 1 gt_ ftgT fErtftr 37gwdiggg gdjg
gtgg si ?»«? gt f^tdJ.uj 3igfgjg 4r fgigg f?pgT?frg
ftAfti dr drdggft gftdT gg; tw ?ftt 1 st^at gfts
c-Aitdird^cbl Rug-diddid 4t 3TftgiggT g^afR Egggig
gsr jtatti j,VqidiJdi epfott gftft gOTg 3rgftr ggftrf
?oo3 ot gfgsggg gg? 3Tt-gargr ftfg? gft4ti dgggts
4t gftgr g^tid grggg aH^-wii gat dgg gg gftgt si
gd4Ep gtgsp ggg^n gaggjgg gt gftgrpngf ggrg?r
gg gT37itdTfi(fWr ftfgg gift si ig^gg ggrrfWr
ggiprgrHR ?oo° Pt _g gftgr Tggrgs cbju^j. <_,<(* j
jg—cpjjicrij,^ ftgi ggggg arggr g 3g^g gftgr
srgrgR gEpr^-55 gft ftgi'" ftftrgr ggt (grgdt) dg
■ggrpg ?ooy gt 3gr3=JiJHJ-<H<Hi gftgi(fWT g^Ggr 3ig7ffip
ggrgg gEpft^r? fggg ftgr 1 ig—drarFsr g?(fJ5 ggr
ddifdAid d(fgr giftgRgj^g igft^gt qftftftdg siggg
ft4t|'"
gggg gftgirfjft gT3ffgfr 3iicrd,1ddfM gjjiddi gig gggg
Pftg gft gftt grgr ftgr?g didg si d^fTg gftft j:
q1fdds.fj.1jj i gftdTTf7^ 3^ 4ft sg t ?rfg??rrdt Tgftr
gftftw g gnp ddigwi gft tfti gagg sjgrg j ftftrgr
ggt <_£ gTg qlPrss^g gOTg gg 3Rft -^ggggg
ggrdftigt giggi gftftdg si d^fTg gftftgg 3^ gftgr
gOTg(fJ5 gg, 3iggtr ggt, iw _73ft, figftt aftggg j:
t^T ?ftt (3ft :fggg: 37^?IIJddchl cblJ.dl£l<HI qtgg sgji 3g
gdT fg gggaTEbpft ftngjfr gt^f ?<>o3 m gj.cbu.gji
siggt ?nPg didtjii gT3ggrfr dftt aftftT gftgrgt 3T3gEft
377^OT7ggt ?iiRd,cp qftgggT ?jaT wr^t" OT^g 3774tl
W37gdIOTRp  gftdTTfWt  ajftdg  gag  <Hftdl£<Ml!,  (ft
ittggtggr ft'gg g gsp ^gjji qftdgg ggrggg srg grgft
4t gt qftEpg gEpRTdgEp aft tfti EfFErg^r gf jjijUui
3rgdT tdrgggg ggrgg iFdisg gftgi % aftr 3ft f^g^
gif sitr fft 3ift Jiftdi^Jiift ggggt gftggg JTFcg cjgl
dl^r 4fgft4ti gTt 31^7 _gR(fJ5gt ftdgiggrgt gtragg gg
gft dTEbr g si gT3gEnfr gdjg gftgdg g'du.^diJ.
gfdJrdu. ggrg gg rrjer ftgltg ep fRrgr ggg? gggEpr s
aft  "... gT3ggft dgrgftt gr ggrdfttgt g^Epjgt eprut
qftdgg 3gg^f gpsi T^Ptg 3igdT Afr ggggdgEb
3T3-"ATRT(f7JMgf ftrFfR jgft ggg <_eAiii9, gftgdg yu^i
'" jtr^tt Qun t fcpQi qmf, jttP ic^Rad,q_. ?4VI
'" JTJtt T 3TCcRTf, JTlP ic^Rad, ^. 551
Parvati, "Women's Participation in People's Army", The Worker, 3lStfi
^^aRl ?ooV|
grg Afr qftEpgrf7^ forgs gigiftEp gRggr t sjpTTf7^
skftsgp'"'
V.  7flTMTcRTf^
gT37itgift(f7jft grrf^STEp dggjg 3g^gg gtgt giddP^b st?r
t grfrifsjft ftdgj gg gspgi 3rftgg?r q4tajEb?Wr ep
fET^gg s 3p ETinjEpr gt dpft7^ 3r4td; Tngr, gr^ldiclt^
t gcHdlPdi cot?^ ggftgg g^sR grraggT ^m jgft gEpa-
sgjEpr 3TErrggr dd^f^Jii gT3ggrfjEbt sf?r i iggftgt
grfidjajP iFd^fttg 7J5ggr argg^r gg g/rgt si
gT37fTgft(f7Jft qrsd- 3igggapgt f^gft dRpt (ffti apt
gtftgEpr g^Epr idJ.Jii gsp ^rgi 7ottgg d^fPra 3ftOTft
3p, "gR gr qfg ggaift sgftrft 4° qft?rg gg qft qrg
3p ggg (fYdrg, _f d^ift grga: ?o zrr 30 gft?rg gg
qrg gg ggg (frgrg, dT arftP 3ft ggif idtpft ?o
gft?ig gg qft qrg gftg 3Rgt dN<3,dr"" ETinjEpr
gRf^gEp gj^R^g ^ ftEEpggEp 3ga:?TdTOT
gralditSftj.'Ngfd ftftbg gggggif qftgiftg gtdt ftfti
ggggt Epgjg 3gFOTHdP ggft?fft gdtg gg-
ii^c^i37fif..g trgr 3ggft ggtr ftr^dT J^qdid gdTdT
TO?ft gftt sift fRRn gg gEpirgt jj^AggdR 3ggiftg si
jgaggiOTR? grRw w^r giftrg sggjg gggg qftgigg gg
gat  gg^g  arggg  sgj  gg  ?oo?  m  grftg  gftggt
"ggusgg" gt jgPtft 3gr5ig gftggg gift fEiftrf
EpErg ftg?iicHdcb P^cggg fdgg gr? gittig afttr" ggr 1
gTRgg EprftTEpitr fETgrgft^ gft 31^ sj^mREbr OT(fr4wt
dgg gg jjgTfsg, dgggggg gT37itgft(f7Jft 3gg gggg
grg gg ^rrgr fP i^d^g grOTl g^R g^bdg togj
gipftt ?oo^ zrgr ?rftt gj.cbu.d 3RHtt arg-agEbg grf3r
dftggg dg<3gi^rgT graggft d^OTt ?it?PdTf grT^ftr
d_eAiiAi1 c-A^d grggprgr gT3ggiOTFgP qftg^ gggggt
3T3gg sqggt fRrgif ^ffgg g^i
ARTdft gT37gdft(f7J5 gaft jinijii ddJifdl apt 3p
fRigt grfRT ft^TEpt g2,-gg gT3ftgifjEbt gggggt 3ngR
ftgg sgjEpJ fgdi^ g^Epg g^i Arggra gsif 3ntr g^r
idl^cbl  3I.Hdl.HI  3p  7STg  3RR  dtdt  #R  fdRSft  4t
ggtgggg gift idl^d agggr 3j?gd_dg srgrgR dggEbdft^
t J.icHd1Pdi cpi4cbdfi^di4 fagg^TRg gr? 3gg?gEp g?si
dr gg fRft fgiEfr g3ptftgT gg?r gg fRTEpt (fEpgr grg
'" 3RR P EnJR dIJII*, J_P=II  JTRR^T ^S, 'ft T^otcPR T TndT
TRTRRR,  "S^WTET   SH=I^JII   nTJTlPicf)   qftcRRT   :   JR^TTfcpJT
gPdd,H", ngEn 37rf5|J.icriicbl 3R=drtf|RT fcrcpRr fcrarRTcpr ?nP ertr
qiRTRpt fn-RcT, 3RRET ?oo3,q_. ?3 I
'"iPTfPRT 3jq^" PrRPt 3R^RJTdt, SRlt f^ff, arfcRT ?oo4|
'"q^rosqarcpt j^qt^Rnr ^f l^lgi
 fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
K
gr ^iPgj-dcrgl idtp^bt jrrptft t idtp^gg aiicbdd^J^Hi
3ft 3rr gp ggsi
w3gdiOTRp 3ngft agFcggggg fgfaftg gsTpngf gggg
g^aft Pftg ggft gft(fJ5 ^diid qgpg ftgnrgg sgj
g^rg^Rngf (fftgR t gftraRs: igg^g ggrggg s t g4tg
gft dJiiiR J.icHd1Pdi 37fftgiggif fagg^ggg si
w37gdTOTRp 3p ftg qftgiggEbl grr dftdr qrgg 3p
gwrg sg, gggg gggg uu^-mii ftftrft gp gftgrgg
3p afgrgt jmAwi 3ft qrd_g gftggg si
ftpgr (gT3ftgft) ggrggg gtaRcg gft grggtftEp ?ot ?ti
gT3ffgifjEb1 3g37OTfr i iftft 37^ ^^gg 3gEpgg gg umjt
si ggt ggift gsg ggrtg 3gFOT7ggt qgjft 7fdg (ft t
gragft 37gg eprut ep gft (ft aft idtpft gift ijrt gr
dRTEpr ftftg rer^g dRdggEpI gFOTRft 37fgdg?r grfglg
ggOTt :J5ggr ggf PRftgg :J5ggr 3gisi waTTEnOTRFEpt
3gftEp cgzn=gigft 73r3ift 311^1^ iggs-g sg ft sftggg
sg, rAigd ft gg" grgcg gcftgj w37gdrfj(f^Ebt 3iftgg?r
aii-Kift gft g>-didd t :gPEp Rbiiicbdig^J^Hi ggi^s,
3RRg (f3ntf q^TEpifdEp EprgEPdtrfWt srut—glgrg gg
ggggr 3gR-ptgg otI ftrgr ift |^si g?ngtftb
srgdTTfT^bt tdggg gg Eprggr gr tdggg ggg ggjrr 4ft gr?
ggr gfeggt uftgg ot^=si
gT3ftgifr d^id^jft ft^ggg g^gar a^ciM^i 3gggtg
tjep artgA^aTifgR gEp ^rgr mm sigrgirdTf ggrrggel j
3i^g 3ggR3jg 3gg?Aichdi^ iggssj ggsg gife ?is (f3nr
?gATr dRsi'" ggftg gftg, gRT, (fftgR j jfldidiw,
ggi 3gggtggR ^ gcfti gg^ gr PkRfr :3j-g7J_% ?xm
fgR dTflg, ft gtgprag grft ift grft iedy gftggg
iftaREg gt 3jgrr dfr g^si 3Rg -Hid** & fRrcg grfgg
sg aft sgggR(fJMgf dgg g ftpR dr grfg t a/sgfta
3Rgr 3TdgTg?gEp ftg^f^gg gift gsp ;jrg 4° ?g4f grftEp
9THT R^c-til'"
gT3ftgfr 3gFOTHdft EgrgEbdiEbr gggg gggg grgfttftp j
gfftp Rbiiicbdig^dil gRggg gift 3gg?gEP qg gftp^gg
c-Aiiqchdl  3T»»  fP qft OTft JRcg dRT (ft dRT «ft SI
?oo? dt ag^gg gsp 3^rr g^ gr3ggrfT Ptott dii4cbdfid
"W37gdTOTR7dTf 3ggft A_^di4 3ntr TRsT, 3ggft STqigR
?iRhdi| aRtg—glgtg gg j 3r;=g grfttgrft g?g (fRTfftgR
'"373fR 3RTT, "Jnailcllcjcbl ^ W$", ^WW,^n^ ?ooV|
'"  n^S  cn^RT  T  jff?5T  jf5TTE%RT  •HJ-qiRd   «l«T_cr>cbl   sflfT
(cblbJIliT,  ?ooV), tj.  ?o?|
3gftdg gift qftgftgr gEp dfts ?qgT ^eft g_ 3Rtr
g^si'"" 4t 7<7ftgT grggHftp t g?rrgtftp ts$z¥ gtEpr
ftgggj dgggrft gg ftg gggr g 4t 3trotr iFdiftft
jgft fdJrdu. wrft si
fEpgg gcpft, ar-fOTf t ddJifft g^r gT^lditSl^chi gjjw
3gftEp gp(fJ5 ggj'" ft dftgt-4 sI'^j^hi grag qg?g
OTft dgi^gEpft t 3iftgg?r gftrrg PFdTTfJ^gr gft gt
gfeOTT ;fEbg ^arrgg grft :jjPep Egftd^R^g gftft ggft
fsp sdPt gg dfr gnjt wrgt si'" ggrftr sgpt 3p gPP
t&fi si gT37itdTOTRft ^ojcT ?°°4 gi gfcfti PFgrgr g^Pt
sdftftrra gR gra ?<> (f3nr ^gAfr (s (f3nr 3ftftEfg sgr)
dggr jt^atept 7jg?g fj-eAiiijcbl OTfr gtgg sgj'" rpf3Rt
?oo^ z^i ggr w3ffgifjEbt gft g-^bdd gg gg4grft
OTggg? ggr^g dTgft 3tEftrft i3&f fig Epft aft gftrif%
si'" gT37itdTfj?RHgf grcg ^^gg 7JHbg f^iiicH^Jii
EgrgftftR?,'" igftgftTf7^ t ggftf7^ grg garf gftg
jjcHdlpM^ t ftgigft dftftrtiTfTRftg gft qfsgj
gT37itgift(f7J5 3ngft gajdg gggg sgjgg grftrg algprag gga:
3gR-ift gg ciiRh^, 31^ ftajEp<fTKdTa"'gga: "dR?^" 1
fdRTRTf^dTa ftgft gFsjgg :J5ggr grftEpr gsp 3f?r rerft
guftj'" aiiJ-tiidl "dR" dg otr^ 4 ot£ ?4 qft^Rgj^TEpr
sgj gBildicSft-iybi gift g4ag gft ggagt gft wrft si
idl^.j.'N 3iftEpr?r ftgggg grfift jii/i^jii grgr gg
ggag^sga 3TPgft gFsj rerasgj
ftiftrft ggft g-* 3ft Ebgrn w37gdiOTRft agrg t
g^grft 3t4 g^-cbdd gg arggift fd^big gg ging gtgg
sgj 4t gpgTa Ep Epft 35ft g,=s dggft 3gEpgg gg
aRuarg s, fgR3p drftrgra &m ftftp 3iftEpr?r T3&f
pAlfJHd J.fJldA||crgch1 3TdgftEp ftfgi^l" 3TdftEPd- Jiul^dld
3gisi dT gf^RT AjrrqgT gft gTagErfftR^Pt ■ggr?3TgjgR
■" qEcf>.  JlldJI, '%  cRT" (pTRT 3TRTg'r7), Nepali Times, c  ^SRl
?oo?|
'" snailciic^jm} fe s^Sktrtr: ^sri ?^s t jY ^003 c^t sfRrsn
JTRT  ?C  cRTTS  V7?  Ens'  JjtRTT  (Vo  Ens'  £0  ^HTT  g^TT)  dJ.NJ.cbl
5RTE;  T  JR^RTRT  'iTR_?T7  7iTOET  TJTT^t  3R_3TRH  JTRSS  (En^RT  T
JRHRff, 3nP 3^ER^ET, q_. ?o4)
'" iPTfPn  7JjqEY  PrRpt  SR^RltETt,  cblbJII^T  T  3R^T  PlE^R7*7,
75RRRr-jf ?oo4|
'" "Pl^En  •HcRJicblJI^JII  tj%  nJRRTT  3llsbJ|U|", ^OTITRT  S^guf
yJl^rfl, ?o  5RH  ?oo4  (En^RT  T  JRHRfl, JTlP  3E77E7rR3ET, q_.  ?o4
l#TT)l
'" "T9al^l^KI  37IR7JRTJTqDT, uf^lJJrcll  ^^R7^ ibli=H  4  7iRTT qsPT5",
The KathmanduPost,^ arRRT ^oo^l
'"iPTfPRT 3jqET PtRTTI 3R7dcflETR?T7, cTTRjJTft, 75RRR1 ^oo^l
'"  5HTTRT   Tlf|3T  PSRP   J^iJIbHcbl   3RRHR   5HTTRRT7T   J^J.cb|J^
T9<Jlp|i|^JII  fR% 5RP ?TRJ V3  ^775IR PaRT^7?7 cpRRET S5T, 7iRTJn77^
arPcpTQi PaRT^7?7 jjijUui sr^Run jprt srsg t i^Tl^ 3thrtT JTifrRP
ERRRfit 4 E\f% ?4 qPQId'HJ-JI P^ SRtJTSgi
'"iPTfPRT SJCRJRT P^'cbl 3R7ERTRiT, JTTRiJrft, 75RRR1 ^oo^l
 fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
f?
idftj* ciiRhJid ^mf gr ang^drf gggg gg
g^gsgp^ngR gFsj g^bgg gg ^rg4 srggg sgj'"
gT3ftgfr Eprgdftrp^rra rer^g- gFsj dw gp(fJ5gra icgft
jg^TEpT OTHftr 3gr§: fa-r si
d^ftEpg qgrgp^rt 3Tftftg? gTftdft atftg Tdrgg
g^Epi^Rngf 3i# gft rergr 3nftEp ^g -3Hc<hP3r gft
ggRT gg P&r fg^gft si ggft gftgRg»»g g^Rdgg
g^sgcg arag^dg ftft gggg grft gigjftEp ftgpftr
gftgR gggg? gftgft Epft agjEpr si gft—grfiggft grggr
gjjjgg 3Rig3RjHR "(fftt g^ggr. g>-didd gg ^epjt ^ftr
aftm iqgsg qrEpfftp gp^ (3Rft f^b 3rfjgfr i ggsgR)
gr ggrft dR?^, Egigrrgr ggrft grfgg i ftrfipg
ggrgftft^ ggr gggrdRtg 3Rdft ft^sft fOT g^rgra
g^EpdH g7=si"'" :g?qT, aft t Epufrftgr dltdfft>.yb1
iggEcgdT ftpgg dTSTOTTEb fdd^q ?t, 3i(fr 3rtreprept ttep
3rt 37fftEpftft OTft gtargTHR drdgftg "tg?1g Ptott
3RTREbR" tf gftdg %&% 4?  dR? ?o (f3TR ?qgf (gR
(f3iR ftg gg aftftEpj ott) jrsj dfr g^dd 3p ftft
SI'"
sjpTETR ATTgftjfdTgt jflgjfl E-grgrc fg?rg dTSTOTTEp si gsp
3rt gTftgft EprgEPdldg OTftaRjHR ^VqiJii qftftbdftig
isv aftftft OTTEpr ot?t gsp ^nr ftg gg fgfttgig
AiiglJjj-di g^Epdg gftgft ftfti gsp ^rgr 3RdTTt|g
37fftEpftft 3Rig3RRHR ?<>oy ft 3tgjt grgjg OTftr
Pr?digia agrggr Pgft gftgEpl gigtgfdrara s gw
3ftftEpr ott 3ift 3g37OTfr gggg ftfti'" graldicSftJ.'vHift
gift sgrgRgra grg rerggg 3ggg qft gftft si ggg?
gr^g 3ftftggd- "gT3ggft o.iqijm.^ 3ngft ftiftTfdg gift
3t4 g^Ebgg gggg Pftg gmj; gcggft gft-Pdgft gg
ggggr ftjg sg i (ggrgft) gmj; gar4 ftgFgtg gg
ggcfg Eprgpggg gg ycpi^d jg3ggiOTRft :srt aft^R^g
sgg irditidJiift v° qft?R dR ggrft gtgg sg aftr
3RFJEP1 S' 3pft SI'" dT dR]; gaft^did gg 3gJOTft
7=Ajg grg gg gjagggr s, gTg ftgg d?5T gmj; gajg^
U6 iPifPn ^qgRi  jnafRiTcg  cprfcr^Tr^RT  er^sjt, stj^ert t
IT^TTfcRftsn  P^'cbl  aR^RRdt,  7iRRRl-^7g3Rr  ?oo41  3R^R1RR
P^'cbl  cijf^^  n^rPtRT  RRJRpt  qftJIIUNIJ.  fecqoft  JRt  ERTR
3RRRTJ
U% c^lsKlul 3TCERRT PflRRt 3R^RRdt, 75RHTE\Qr, ?o affi^r 500VI
?'° dr^blpflH fcTQiq pR^TT 75RRRcT7Rcr7r TRR7^ •HlPcH _HJUKtfj|
P^'cbl SR^RRdt, 75RTTc\!!r, ?? jf ?ooV|
?,? iPifPrn 7JjqEY PRRrit 3r7ertrit, cpreJTft, 7^tJ:7iR ?oov i
'" "aR^ERlfl^ ?TRI qgj8T f^RR^^URR^R'flf T^RHlP fcRRJcp
gPdd,H", ngEH TRfJT 3UlUcb|cbl 3R^Rtf|3T ?TRI qgj8T naTT JTTRjcT
^RlPcRRT JuPpHJ^J-^I?^ ^J_J.lcbl cllfqcb gfddd,<H, JTRJ" ^004,
http://www.state.gov/ g/inl/rls/ nrcrpt/2005/voll/html/42366.htm
idqrOT 3ft ot gagjEpft 4t gT3ftErftft gjjw agggp gg
gwrrggr #ri ftrrgg dAgfag aftftgg ett aigRiPrgR^f
dT3j; gcg4 tdftrfft afgrgrf qsgrigT f?b arft arg PrrdR
si
gTaftEifft^ 3ngft arfaftRgif ajgg: 3ftEprgft j ddJiw
idiAi^  faggsggg  gift  g4rg  gftrf^  3rai3g
ggggT grftr grfgg agjEpr sgj gral di ^1^ gfdR gg
gfgft (fOT^g g^qiftdid agft i^d^g jg^rgrft sr
ggtgg ggft gggra 3ggP ftgftgT idl^ ?P 3tot
OT^Fsg fgR3ft jgftRft g^dRg gg jHpgft Epeftt gg
gftft grg gft tfti dr gggra idtpftt j.uiftPjii ap
3rr qg gEfsi d4t dRitr aft 3ggft aiftdrdEbr gift
dgrgft ggg 3gfgEp gfgcpggg qft^rggrft Paft
j.gcrJidg^H idl^ 3T25d<Hdi£ didcPiAi a^gg 3Rdrft?r
3p gg^ggj ggeg 3Rgr :srt igftrfj? ggt :u^ftf grT?rAfr
ett tgrg wrft w^sw gggra gT3ftErftft 3ggp -3iij<iftjii
g^afR ggggEpftt 3RR qgsi dgggggg fd^j-ddi d? (ft 3ft
gT3ftErftgg dgggT 3T25d^d ggg gftrftg arft fRrgrf
7JjPf^R 3Tftft JT^fFdTjrg gttEbR 7J^bt SI
3Rg  gftftj^ff  _;9r^  jrr  ^t-jr  rj^pf  _H|ydlft  ^iftEbpftt
3g37OTfftift gt|g P^j.diJii gj^ ggift grggTg
gTaftEifft^ -^RldAiicrgchl gsp 3i<_qid<b1 OT?r gg dggjg
epPot arrj^f gpsi ATggtg ftgg gj.cbu.cb1 ftag, TdR^-g
t Jjijflui fdEbigg^Rifr sftagg mf$¥ ftgftg :mtf gft
ftbgr (gT3ftErfr) dg ^rgftr 3rP ggft gggra g^ggr.
ggftr gft W3ggifjdrf fagg gy^J.^1 ggsi 3rP
gBildic^j.'Ncbl 3RdTTt|g grfrARTgftEpt grgRgggT
jftftgTgggtr ggjg 3ntr ^ g^sgggr si 3RdTtt|g
3nftEp g(f4fg gig tdggg aggftgrpft grftrg algp^g
gT3i1dit!1^d gEFg ftgrsg gggp Mggg Eppgg trdgf^
3grjP gg ang garf jgftRft fg?gg 3gdgrEpt gga: g^ra
fddJ.ui gift 3RTdrf 3ngft jjsfrgT gft geildic^ f;?rg
sgj w37gdTOTRft *fcf 3gEPR t aggrftEp ftRdRgftdgt
3gfttggEPt fgggg gtgg sg dARTdrf 3gftift ^g jpr^g
gftT(fg gftrft #g dr fdcfl^di!? Epjrftr qft 3ggft 3T3gg
grg gsp PftgEp eprep ftrg- ?ftT gft fP qft gagg
otIoti
?.  ^idiffd-m<^
3ig gftldicSftJ.'KH g?Rg g^gg gR3=g ft d4t ggr
idl^j^gji fP qft qggrEbt g^gfeg gfftb ?iftp ftggi
iftrfTRft g g ETRftgEp ?id(fPATR(fJ5 g ftgi gT3ggft
gdT ftft7?: ^sft aRi^3RTHR 7J_TgT idtpftg ^3geT
g^g^g grg ftg, 3Rrgft gjar flftgEbt fg4tr"dT 3ngft
'"TcfR7^ $E, "u!HJ_«i'bl 75T^T7I fERH^S •HJ-$Td,l", 3fcfl£?r, 11 jf ?oo?|
 fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
?°
3rftAiiddi^ ftg gfggi ^dii3, dftP EbggT idftj* 3ggP
JllJjft dFOT^F ddlid, Tgftft dTftPOTR^lTa
dl$«cVgdldl dFOT^F T 3Rg (fftgRTf^ (fR qft T g^Adld
303 gigggg g^pgrf7^ d^gr gg gfti ft% q% 3ggr
ftrpft ajgg: grag gg3rgra i^gg 7jrtept (fftgR^F,
ftRggeEP gajg^ t djufldi^ ggrgggg (fftgir?^ d^gr
gtr 3ggft siwuiudi^ fdggtft g^grgEpr sgj ggusft
■ggi^aRTHR, "f£ gft qftbgrm (fift g^cbi (figgra gft
g^gRTf7^ ftrg gw aftfi arftP ftg g^g^grfrft ?nft
tRigg Tdgiftg ^ftAiu^ d^gr gftr^br sgj ggg 3T5r
fg ftrrft dddidi£ <wiid gsr^ggg ^ftgR^ ftSf
g ftnft dddicbi (figw q/gsg 1 ft (fftgi^RRif
giJHicrAidid, ftR^ g1^Aiid,cHo.i'"" w37gdTfj(f7J5gg (fftgRft
gtEpg g^tsAg Epft (fftg wft gftg auEpgdrf7^ i^ot
gREp—gREp sgj'"
w3;gdTOTRft :srt gtr ftftEpr jgrggg ftr^R 1 igr gOT
grFgpftt gggr ddudid gft (fftgR Tafts: gtgg sg, 3i(fT
ftdggft (fidTffdgRTfr^bt E-gggr. girai^rifEPt si ftrrft
erot^f  fEPFdjJRcg  ftafter,  gdrgftftg 1 fdd^
fEpFdOT  EpftOT  ^ept  sg  dT  idtpft  gsp— vis  gg?a
g^gRTf7^ ftfe gtgg Ep£r gggn^ qft tRT qtgg sgj
ggftrg fg^gtrrpft 3g?ifdg ft3R"gR 33? (fftgR 3ht—
rjEft aiudJii ftta: gftgft $\'" 3ggg ?ooy gr
g»»»giOTl gFOTm? ftagfErgr otI jinijii ^Paiu^ 3igR
gftfr ft (fftgR(fJ5dg gfaft 3g^rg ggftEpft ggrggg
?'V  g^Ud,J^J|  U^JJcbl  3R^RRdt, JR3RcTTcg  n^RJR  fER^T-V, SfcpqT
(JR3TRJTEg) cpt nTJTPcp fER^T, ?4 ^^SR ?oo3|
?'4 id,l^,J.U|cbl  EnP,  nfE^qST^RR QRfcpt "Jlfcl^^H  fclcfc," 7H3RT, 3o
feft^R ^oov t^fti Qnff shrrTt •tMicbi aRRprerqw e^cP^e;
uIHJ.pI QRft Jnailcllcjl^tfjl uR^TT 3,w* 3Rc:r ?Pjtr 3RRPt
STRfiERT JRcTTI Sg, 75RTJtt77£l 37?7? 3fRT 7^PERflg TrffiET, ?3? 3ReT
n^T-jfPRH JRT, V7? 3TRJ ERfc; jffTRH JRT, 'EnTSReT 75RRET qJJRT jffTRH
7JRT, £4  3ReT 3TRERTT PP?T ^I4J  nf^ET, 5ft3ReT 5J7T-?£; nfrp^r,
?,3^o 3Rer 303 tt?w, Ejfarfer jtPrt nf^ET, ^4 after r^-vis,
qi%3ReT nte er^r, ?o strj 1 ^s: jfleR, EfPaifcr ?<r yjiyji jtRr,
??4 3Rc:r f^TdfET T ftSR^SR, 33? 3TRT •HdJIH, 11 3ReT Tlf^ET T 3S^
arfer grE_ sr-ejp^t; sgj ^ aT^RSR^Enf Jrcid^=i t^P Tot JiUycbl
SH T JR3fRJTcg STCRTR?7*7 T 75RRpRr7I •H^il^cbl cijiqcb J^qdld
7FcfRr7R JIRtJcbl 3HcbdHcbl ?1M 4\ 3U<b4\$* 73^TR; JRJT Erf^SHI
?'6 iPTfPRT J_q^KI IJcp 5RHT JJfRR 3TPcb|J^jJj| PfTJcfit aR^RRdt,
cblbJIliT, fej^J-cK ?ooV| m^" •rfldKIJI SRRRTit "nRT Ij^-Vb cfit"
5RJRT7 Efe, n^RT, ?3 jf ?ooV qP |^?P| 3Ef7 E^aJTT JRailcllcJl^J?^
3TREfRT cpRit ^RROTT fcRRHTJcrTI tJ%-Vb TTf^ER^ 3TRTRH JRf ftPRH
SR^pRRH^JR RRRDT JR JTPtRpt SI
gTaftEifft^ gg ggp gt q^ajd^Fft argjgg ip£\
ftftri'"
gT37gdTEg(f75RH3T f;?rg dg PgpT^ sg ft agrfsigT ftrfipg
gggrgg gtg; fdrggeEP gcggp? 3t4P gEba srg, gr?g gg,
qrRfdR ETJTdrf qftgftg gg ggrggT ggtgg ftgi idftj.*
fERdft-ftRdft fETTfdt 3T5R gtT dfJldJll 3ftSATrft 'dJ.iq^
ddiid ftrgr^ WTI sgftrft wftft ggrgg ftgs^R^bt gft
ggft gtgg sg, ^ ggft ddKdid gig gftgEpr gg ggs;i
w37gdicg(f7J5Epr (fftgRft q^w gft g37ggg ^ag ^sf^¥ 7fEr4
g gg- gtgg sg gg gftftOTr i ftRggeEP q^gp^bt draftt
3gg?gEPdTgrft 3jgg: wftft ftrwgrgra gft-gsitr gtr qrr
gftg gtgg ggdRTf7^ qr^ggg sgj w^ldi^^cbi 3rthr
idl^ ggrftwr i^fdJ.cbi ^ftAiu.^ irqid,d 3p cpuwidi
y1^diidrftfgt?rgTaiqdiJ.ui^7!3ftc3:gtEwsgj"'
dr 3gg ^ttggtg gg 3Rig?gEP :mtf (fRrfftgR ggarsg; g
:<(fft si'" qrftiTfTRft wg dft^.J.^1 sragw 3jgg: qftt
gtEfgp^ga gfEbr (fftgirp^gft ftwc ggg ift?7^ ^
ftgi ?n7ft ggrft ggrgg aj^ gg arrgOTj idtpft 3ft—
TErgrftg T 7fErgrftg ?fdgR(fJ5Ebt W5R ddlid ftft
EpggT fgtft ^ftAiiJ.^ ftfe gg gggft grfig ftgi
3iftgg?r sgggR^R^Pr 3ggRajg ftft ^fdAiu^jii
gggg3gr, 303 g?gR j: gTgrgg d^cp^ qfsg wh-
gcHdlftcb EpftgRTf7^, gfts 37rRJggtr757J5 t dgirfj^gift
ftftAn fqrftgrf^ gfEFsg 3Rrgft gt3Rft qrftigra gjaggg
ggj'" gj.cbu.cH ?oo3 iy% 3iirjigjiqui uft graildi^^diJ,
qggRp (fftgR j^f^qd^di^ fTPbR fOT qg^ggftdft
dtftggm w^ldi^^gji Ep£f% dRH^ggg (fftgRER? (fftR
wft 3ggft 3T_gREbt ggdR f^gft si'" Epftgg
f^gfgp^g wagdrfr^RRif ?n7?r ftrrft tRrgif w^r
3RgTg gg fRi ek ?r aft igft^gg ^ftgnr^ ftrfWR
dftgT gp(f7J5gra m&f guftj ^ ggrgg
(fidTffggRTfTRHTEF'dT 3gg?gEbgr tjepot 3^g jgft fg^WrEpg
WTEpr ggft 3gg gft 3gftggftEp gftrfjft ftaft J.^_qd
"" "Arms Cache Was on Way to Third Country", The Daily Star, s|IScHlc\9T,
V 3TRRH- ?ooV|
'" ^an T5Rjp ?oov ?n Perrt, %m3\ t j.Vquii ^Psttrtti ^ft
cbKlsllHI^ 75PT7ET ft^Pt f?RTTl
'" q^TOSTRT  PflRpt  3R^RflEit, JnafRRcg n^RRT fER^T-V, SHcRqT
(jnafRRcg) cpt nTJrPcp _«nfiH, ?4 •tn-ij-ciJ. 50031
"' "Small Arms in Nepal: an Overview", EjRRP aTRTT T 7§^ttT QI3RI
"South Asia and Small Arms: Challenges and Responses" RRR-RRp
nRT HRRRiRT crTTbJRgfjR 3TRTTpRH Tlf|3T cblJJJll^lJII qT-E_ET JTTR/RRT,
?o arfqET ^oo?!
'" "j^Jiquicbi erP nRPrn sfYP", ^sft 4 JPt nr^rTR, ?<r fe7^77^
?oo31 jrnEY jrraRai^tftT a ww, vo jjjujji 7 1 ^r jfftT?7^,
oiliflyjioil, yciyjioil, 5rttjet3rt, y^yjioil, r^r-?£; j^c^t, fSRnn
nf^ET, J-ilNIHJI, •HdJIH, JlPcH, 3o3 J.I$*cH, OfdlcH, ftSR^R, R5TT3RT
T ftc_ eic-t^b^, 3RR; JRJcpt E3"RR fts I
 fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
?f
gnsi dggEpRtg 3gg (fftgR 3ggftdg ^epjti 3^
gsfftg ftgTTfftwr 3|ftgg grtg ggjqtft si
3rftet w3i1dTfj?Rft qftaiuigj-dcrft 3ggP q^ft^cbl
fdcbig gftgEpEpi WT grgft gr^g idftj* wftft t^rft^r
g^jjfp^Pt gftOTdft WC dOTI'" fP qft ftufind Jftldld
ftgjgT gtrdT gREbp^bt 3ftag gifts waggfft^ ar^r
d4t d(fw=cg gt dg sgj "ggg gg-ggcg 3gggr 3ggRWj
dggftftTf7^  3ngi(fjft Ep Jift^cpl  (ft wft frr
igftRRif gi(fr wr^f gps' , gsp ^rdT ggrgft :gFgfdcft
fdLqufl uftEbT Sg,  "dT idftj* 31^ qft d^TT JJdllt^cbl
gjar =_F5 gg 3jg ejrt rrjar qfti^d Tftftg cpftft
tftT""
w3i1dTfj?Rft tftft, fAiiddi^d ftdft^ ftgr ?wg i
^crdftd 3RdT qft^djd g>-du gnid^did m$z\ ftggg
sgj ift^ ^iw gtw=Eg gat fAiiddi^d ftg qftgEpft
gg wft 3gEpgg gftgft si'" ftgiOT ftdft fdwiftd
WJT(fEPt JdcrcHlddld qft idl^cH dT3T iSITTdg Sg : rpf3ftt
^ooc, an WTEpt ggrggegfe fgte ftdi^d trgr ftRdT
j^ddid ftdJ-dd gftgift 3itfgdg ftr^ gg aggRgg j^ggr
w3i1dTOTRft fg fgte sWot^ ftrggg^ tsWs. gtft
3HT5l^cbMl4 3lft giftgft ftftl dT gdiqddqf&cbl 3igfgw
waildicJI^j.'Ncbl g>-du gcrdidd grEpftt gF3rRft w^r
j.iJi1gj| ggg gtft ot^4ti ^ ggr Epftgg ftnft
Epfttftgr ftgftrf^ 3ggft t?igg gt gjiwu^did ftrjjjg
argEpr ftg'" d4t ggT fj.1q.Hi j^pt waggfft^ wt
fAiiddi^d gtgwgR ftgftg JMidid gwgR rg^rjfdg
ftgi'" waggrOTR? Errdgeftft 7otw ggg gg uftt 3T_Epdg
gftggg ^tftft tra^F ggr ep^rt aftftg^ gft ggft
giftj
ftaftdr ?oo? ot ?gg i ?7i=aftagfc g^gft idsbJi g^ wfti
f^fggg ar... aggrfs w3gdTfj?Rftt 3PrggrftEp arggg
tftnt?m§ gFS" gftft t dARiw ggg gg ggggr^ arftgg
WTi dgg gsg ^gg^ERft ggg^w^di^ 3jh :otw gggg
J.lfj£|A|1   3tP  W3l1giOTRft  ddldJll   ^crdftdcbl   gaft
qftggrf g>gRdg gigftEp grtgggg :otw -jftftf
fifing t ^igrftr  diaididigj-Ji  srftggg qgggrpRif
'" 7§«ftT Qft,  "rjcff f^JTRRRR 3TQIlPdcbl  3TRTT",  %AM, ?V-?<T  JT
?oo?|
'" 3RRr7TQRRfl- cRTB fltRRT 7RpJT7 3Tf^irfJJ3T iPIfPRT ?gtif pRRPt
ai^dd'ldl %ft5R ^oovi
'" ^SR 37fP^d^J?'lTj|  iPTfPRT ^JjqEY pRRPt aR^Rltdt,  <b\6H\£\,
JR^" ?oo4 |
'" cjodcflPcb  cJrffrT^#rT  5PTfPn 7JjqE7T pRRPt 3R=ERflETtl  ^^^,
5r#ERT t ^ani ^;3Ri, ^oo^ i
'"iPTfPn 7JjqE7T qf^TJT g^fqJTT pRRPt aR^RRdt, ^aft ^oo^i
'" j^o-TjKJutijjijJji  jnafRRcgcpt  th^r^  iPifPn  ^j^\  ancfi
frqlfecpt RRRT gSHSI
g-Aiid-gju^d gg ERPE^gfj? trsrft ggg flrgft—ftRdft
^jftgia gg gnftti w^ldi^^cbi g^PtftEp j
gjiwugwcrifr dggr^a?^ gg ERpEg^ g^Epdg uftt
wagErfftR^PT ggrft i arsftftt qgg?Rgg 3Rdr?g
g'jrcpj.ui^ iggssj Jigid gfti gEp 3^n 3RTH^gREpftEpT
wg?3RTHR "ggrggg W3ftgfft ftr^j% cpj-fPfd
3trothrw qftft gaEp ^rggr qfttftft wrgr iggft gtgg
sgp""
'" sifer P^cht, "5rt g«r prffeRS", 3vm, ?^ nc^sR-? srr^r
?00?|
 fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
??
<*.  3TT3TTcrT^r <U|cflfd
ftgg ?nPdggt ot (ft j grggg grgftEpp? Tgwgg: ftgT
fdttft sg wft wgEp giguggif w3i1dTfj?Rft
iFagi^fcJgdg sgj fttrfrft dgngft ^ft^igwt g g^gggr
dTSRT  3p  J  dggft  3T3-"gRT  3p  fRTft  d^OTT  ftgT
;rft3ggdg s wft fRift dl^u u^ftf gftgrOT gtgg
sgj'" idtpftt g?Rg g^ggg gr>w fEftg^jft OTrfgft
Aiggftcpl iciiftddi t gftjfdrf ggg ftr^ g£ gst graEbft
:mtf ftgift g^Wc-Aidi g^^ft gtgg sgj gftg grft
drftft ftngg grg gft fg? ggft wft fRrgrff 3^
sdgRft fggg j&fi si W3i1dic!1^cpi gift ftgrft
3gfgdg ftr^ gg urnst tfti 3ggft jpw gdRft fdRTR
fdftTfEpt cpudi^lgj-dcrft gspcft qR^ardgftg d^gEpr
g^aftT J^pgREpI 3gfgdg ftr^ gg gr3fft 3^ gftt
E^rnsAg qrdH gftftft ftftt :
... ggPg wtft mftRrpRif d^Eprft afterw fttegr
3^ gr Pgpg tm, gT ftgdRT ddii_ gr g/OT gggftfr
w_ 3Rft ?t?gi eptPh dgft qft^Epg, dgft srFg j
gftg, dgft drg, ottc_, ?nftg, ggftg 1 g^g
^Wdft |oti agftg wtft fgcg? (fl, 4t ftgr^rsp
dgrgftr (fl 3rt?irt gsar gaft arft gatgg ggr
gdar^fOTon  Jjiftui eptPh g5_r dgrft ggftg (ft
3RT?JRT fdRTR g^OTft gRRft dfJftdJJ. Eftft ggr
rrdai^f^si fdRiRpft 3ngft 3iftgRg gg ggft
ggtft yu^i fdgp 3itW7OT?Rrft (f3ntf d^na 3rt
giir drift ggr g^rtg q^diid gg^ggj'"
W3fft 3Tgift Ep aft ggiggg "gr-ftEp grftrg aftw stal
ggggg grft agggEpgg g^r ggrig, 3Rtr ftftti dfidggf
fiEpw gft iftg ftw dgfttdR gftpOTi"'" ggrggg
waildicSftJ.'N 4t 3ggR3R ittggtgEpI 3idjgj.ui gf ftrrgft
?ft(fRft 3ngft E-gnsgrdrf aft tot fRift gg? g&gj
dg?gr (W3ftgfr) ft gft ?w ft gft ftRRiftg d^Epgnr
grftg g?Rg g^ggg^ERifr ftftjii arftgEpt s :
ftnft 3RdT ?nPdfgAi sg 1 idftj* ftgT ?gi3cftg
wft qftftbgigft ggR g^ggt :mtf ?jaT (fli ftrrft
3iggT gft^rftEp dggOTj g 3ggft (fEpftg ftftg
ftgioHcb g^ggw gat 3ggdg sg wft fRT fttggre:
diwfdcbdi (ftl 3iicHgj-<H ggrft 3Rdft 3jg grgFg
'" "HRRRPt nQrW nfgqcpt TURfYP T cblJJcflP^J?", JRP 3E7ETR3?TI
'" anft ^fs, PPrjt jrj^Ptc mdfcbl Zb<r$\n j^PP^Jiar qrd/T
"|HRT ftlRTRH 3llrtilcHHcbl  ulW^cbl  fTqli", ^SRl Kite, crillcbl^
T SIRRcTR^JTT _h4^i(H, 3rP 3E7E7Tr7&ET, tj. ?3 I
"ft.rr.l
7f^rR(fJ5 grg gtgg sg,  ft gggg gsrft 3Rgrft
ftgirJicb t ftEprrfft g^ggd? dR j^pT si'"
ggusijRT gs_r argft diggT gg fOTnf ggtr aft fc5^gft
s— "3Rdft ftgirJicb g^ggp? gggr|gR ^Ajdgg
grwf7^ gft (fiftrg gtgg Sggj 3g3r ggrft ggra ftrawg
gcHdlftcb qr-grdt3Rd3R ggdreft gs_r dgrft fd^jii
3g?g3tgg s ^ gg gunftgrf tdrg qr^gftEb dddicbi
gift 3Rbt fP gft fdEbdg sgi"'"
wagdTEgpftr 37j^gi5dR3RTHR 3RgftgTgg gg aggRTf^
ggg ftg : "?<^4? ot& andgj-Ji qftftbgrgft g3:g ftR^
3jgg: ftrrft fdRTRTf7^ j: 3Rgigg 3Rg drgg^R? 3RTf:sg
ftgirJicb ggr mm ^^^m\ gftg wtept sg, dggggrtg
ggrft dddiJii^i grgrgggar ftfttft wert 3^ OTft si"
ftpgr (W3ggrfi) tf ggf mm g^gggrf "grfR gft^iftEp
gtt(fT" ft gftftftpg gcj OTigftft g^gggif qrr 3p
arggrgg :J5gw gjgg gtft si'"
dgggggg W3ftgifi jgfttft g?Rg g^ggw 3ggiftg s 1
ift^Rftr m^f gg 3jgg: J.idftftcb gwdd? qftuift ^ aw
gftbFsi ift^cbl ftgrdg ftg id 1^ ii^ggg tdggggR
grrriTR^RT ftftftg gg gtgg sgj gftft ii;?g 3ggft
j.idftftcb gsjdd dggg gggg grft grftur sggw 7J^gg
dTgrgrf fg^ft gr_ ftft, 3Rft gcg idl^ gr^gggrgrft,
3jgg: g?tt ^tcRi^ 1 fERlft OTg?r cpiAlcbdt^Jiift
di^dud arggr wti girf^wp ^j.ui^jii tdttft OTg?r
cbi4cbdt^Jiift Pep g epsr g?R gftfti iOTRuigg gift,
g^ft gftft ggw s 3rt qftt wg mftg wt 34 3rt
"3Rgrgg ^ifp?" ft (fdgr gftfti'"
w37ggrfl(f7J5^Rr ftrggr d_Fgr?gdg J.idftftcb E^rfgi^R^w
(ftftftftftTTg sfta gftggg Egfip^ ftgi 73jdTf ?ooo m^f
rAifdi c-Aif^^cpl 3RgftEp ggg^tsAg (?3£,) gr Eprg3ftfr
EprgEPdT?^ qtgg ftg * w3ftErfiEp1 3frtg ftgrgrw ggrggg
« 3rt, ggrggg ?<^ 3rt t ggraft gsp 3^n qtgg
ftgi'" ?n7ft ggrft ggrgrf qftgrgg gft'^R f^g 3ig
gat  qj.j-qj.uid  rgfgEp  ^fd^g  grgg  gftt  dggg%
W3l1dTOTRft  3ggRT   -31l5bJlu|^   7gftEp   ftg Id I ^Jl I ft
'" "SHRTERPt nQR^" nf^qcpt TDRftP T cblJJcflP^", JTlP ic^fiild I
"VeTOS, <Jy/r/<S>) fhlfcd<hl WfF^UT¥ f W3flclHI$F, "i)P^>lPcb
fctcrTRRpr n^JTJTT HRRRpt 5TRR ulHcllcJl 5Plf^Rpt ^cflP" 5RJRP
i&3 (7iRHlE;Qrr qcpTQRT ?ooV)|
'" "HRRRPt  nQrw nfgqcpt turhYP h^tt ^r^jfrp^r7", jrP
3E7ERJ^ETI
'"q^rossRT 75nfr Jiuycbl qn crrcjt, ?? ^sttT vz,%<s\
'"  JR3RcRcg   7RJT7RlRpt   nOTSTHTR^R'Sft   JE'EREftJT   P^PRTn
nPP^Pt gPdd,5T, 3ft 4 Jfit •HJ.cbK, ?ooo, q_. £4 |
 fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
?3
epPot ft, 3Tft duiftcb^cbi (fdATTft 3iRgR gar gftf"
dARiEpt ftmtR J.icrAifiij.i duiftcb^juft gftg 3gg?w-gw
fR (fOT^g ^ aftt'" aft gt<_ ggT 3Rdtrt|g trtw
otr siddicbl EpRUT srftt ggrft ggr gRgarfgggr. ?gg
gftrgg vv 3rt Rlqi^l^juft 3R-?gggg?t ggrgftt gg
dT^g arftr" g^atgw wft (ft aft g^d^ ?ft gar gtrfft
f^ g^a; 3ggdg sgj'"
Jp)  "<5)k5cblpild old^si"
gg?gr (wftgfr) tf ?<w w 3g4tftR gdRi gTfifggsRW
jjiftui atggra grR?RRif M f?rrw 3ggrftg OTtggdft
3RfSEpr jgptft grift gftti 33? gRug ggusg gp^R
gtgg ftg t g^ggdP dgggif 3R"ftOT gtft ftftti dT
c-Aijft 3j?ftg aft ftg dggfs grg ftfti gftft gft ?w
w 3g4tPR fERgiftg gsdft ddf^cpl ftrgRggif
c-Aid^KJii agRgg ft find ftjg ftrf^g Afngggf7^ grfft gft
... "gi3Ept ggggif grgftEpgr ot dT grRft dgggif gft
gste, 3TEhgftg? gggggif grgftEpgr ot dr ggrftg?
g^agggrgrf gft gste, ftfgg g-ftftg? OTig?r?RRif
qTgftEbdT ot dr 3Rg OTig?i(RHgf gft gste, g^ft
ggggif grgftEpgr ot dT 3R3TROTHgft ggg gft gste,
ajftgg ggggif gigftEpgr ot dT igOTT dgg gft gste,
grftxg Eftngggggrf qraftcbdi ot dT a-sr^Agft g^gggrf
qft  gst5,  SigTWT  cbl<HcbUdl£ldl£  qTSTftdRI  OT  dT
j.icHdftcb agjsigtr i ggirgif gft gste, a-siftnggg
ggirgif grgftdRi ot dr fg-srE-grtit ggRft dgggif qft
gste, m^f gfgsgft fggggg?t ggggrf grgftEpgr ot
dT ftft g^gsgpftt ftftuicpl ggggrf gft gste, 3gft
g^gsg i ?rf3?w 3R qg fRrdrf qTgftgRr ot dT ggggg
'" ftETRRT 5RRT PRSd 'jfMcRT EHSIf', ?JJW, 3o fM^R, ?ooy
I
'" 7§cTRT cVlcplcll, "nfJRc^TT •H^cbdcbM", fM^T, ?? 3TfqET 1°°^ I
'" JTQlte:! PPfRHT, "cbKdl^JII qt Pqft", ifriW, ?b 3TfqET 1°°^ I
5PTfPfq  J_u.cfil  Nepal: Dealing with a Human Rights Crisis  5RJRP
rPrjt frqr£ sf. w, ?v jtrj- i°°h |^?tgi •JlPcb PnRR^cpt
q^P t qftanqRPt q$r qP sessi 3ft 7rjrt3tPtr:3t jnaffcRcg
3RTHT PnRTRjTRTJ^R3^ qftJTRRJR P% ^ ^q? pJJtl fcRitft
aTHRTT  EHSI^T7  T  3THRTT  HNIRcb  "JJ_^|jJl" 75RHETRTRTcpt  E^Prf
T^ancRT: ydi$fc\^t>i jretT ParPsn qPfcRit? ^i^icbl Parpjn
ft 7iIRSI 3ft nJRRRR Qlft HRRfT 7teP HUlUcb qrnRP ERTRR
HUlUcb  dl^H^J^JII  q^cl  3R3llc||c51^cbl  5RRRET  Jp  aRERRt  SI
^arFHTii sRRTRnf scHTrssRpr EnP Qii|f hrrTt •(Picbi Tft^7^
jnaffcRcg prsi^r^cpt qrnRP eh^trP i\W\ ^u qP uiiHcbi^Jii
3TRRpt S, ER ?lft HRRfT •(HHI^KI JlUycbl o-i||d,cHl^J?'ril crTTTDT
qrfld^T^rR: qRT: P^Rpt aRrsupR JiHHIc^ JTf 5fYP 3P n^RET
5T3RRPt _>-t|cbl nft^ET ^1 3ft ^d,J^J-JI q^cpt TfSTJR^T T^qR^TRd
3RRPt S ER cIlf^Kill^cbl STRHP QR^f HRRR -PlHIcbl 3n3llc||c51jjj|
JJt aRRTTCJTT 3ft ftr ^ccVhi
ggRT, 3Rdtrt|g 3Rggft grfAffg t ggsft ftp fRigrf
gft gste...r""
3Rf^ JfEARAg Wft 73TOT^RT d^bldd gti 3ftEp d^^Jll
gftdig^ gftgEPt ftftgf cpj-fftj-d qT^tft ftrgRdft gR
ftftl'" "3Rf^" g^EFft ftftd? ftPft g'j-cpJ.U|cPI JJR3R
drd^ gg qggr. ftg : (?) g^rftftg? ggr epe^tt gggg
ft find dddidi^ qftgrgg gtr g?Rg ggrsg; 5biPdcb1 gg^
3t?g t i^ggg :w (ft, (?) 3Rgr d- fs- gRfar 3p srt
3ngR agrgg ggft fgw ftngg grg gg q^w ggrg? apft
dddiJiift ggt jgft w q^ (ft, (3) 3jgg: fdRggpRif
grg Pttr 3Rggig?t T^gggr g_,  <v) q^w ggr T^Pft
?rf3?(f7J7xgf STgigR tRT^R? J: 3RTRl(fTRHig Ucbdld^
3RI3_,    (4)  ?lf  31(fT  EpJTftT  S  T  31(g  affttftEP
3igJEPdgi(f:J5 sg dgrg aft EprPdggg 3ggR(fT^bt Tgiggr
31_,  T  (£,)  Eprf^TEpftt f^Ept  ft find  3Rf£d?T  JgPtftTR?
3gf3? gg- ggft i ftggra aj^ d^dft gift argg? W3ta;?tg
gig gg ggft 3R7f£gg j.uiftft^cp1 iqftg g_i'"
aftggdft f^gwcrifr jg3gd?t grgmEpt grst gft gg qggr
s :
ft wgg gg gtgft gggfatg ftnggft 3g?rr ggftgR
gftg- dr gg" d' tRr j: 3Rgrdtgg?t gdRT dggg g^r
f?gw 3ggrftg f£ ^ri gT3fTEpr ftrgrrw ^ 3Rgig?t
dftw ^ gsrf g>-didd gffts ft dddidi^
J.lcHd1ftcbJ.ui g^ tRigg dftsg ^ fdRWH- ftg
3Rdig?t dtggTa d3dg?r grft 3gg?gif giftP
cisTEbjf^, 3ngft(R? t 7J77fggr gig gfftsi ggft m§
ig^r 7gftg? fEnggEPt gTSRng grOTf-^nOTT ftt
ggraft gftg?ftg? t g^rftftg? ftggTgif JMiicrdJ.
gft g«S;i gg4 epit^t ftnggft qftuiuicpi :<gTW gg
garf Ajggg qHpAg j-d4jn^d g^si 'HicHdlftcb ggr
EROTft diddid 3rPgFS' arftr idft 3^ t^e 3t4
grft 3RATFd- :ggftftg gRift artargRT gift g (fti'"
dgggggg a^ garrR? a^3ftar gREp-gRd? g^ dftj.^cpi g^sg
3rtw ftngg i  mun,  gg?ggT  i ^gibddigj-dcrft
'" ^-£77" (mjtklT^t) 357" l>hl$lftf<b &FH/Jot{iF, qf|ft 3TRT, 3i^li|
qcpTQRT fc!3TRT, HcpqT (Jn3RcRcg), tj. cV-c^\
'" "TjiHcbl cbiPnchrn q^rm nnsfrPcpr n^TRTi^T7", ^j-^ij. ?^3£,
mfStmm <zihi$f- r, (sifPrg, ?^£b) , tj. ?4V-7?:7;4, "uimiH fcrrfflf
srrjtr 7g«r3n j.uiHlPcbi nJRRTR7?7", jY ?^3<r, enQuchi <zihi$*- ?
(3fPrg, ?^sb), tj. 3b3-vo£; "cJiychipflH 7g«R-nr", jf ?^3<r, &if?e<*i
•/z/H/^-?, q_.  Vo^-ciV T "^ T TtJRfYPcpr nWRIT?7^", ?? ftJTJ^R
?^3<T, &lf?e<*l <zlHI$*- ?, q_.  4o£-:j? JTT3Rcpr ncrtPcp q3TTcT nPcp
TERHRTJ^JTT qEXSHI
'" Kwok-Sing Li, 3nP 3E7ETR5ET, q_. 3V? I
"' J Keegan T A. Wheatcroft, Who's Who in Military History (^4l3i, ?^b£),
r[. WI
 fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
?V
gRUTiTR? gEP3TEprEpr ftmtR gnsgj qtt^Y ggrft ggr
a^Jsiujjchi g^ dftj.^cp1 s dr w3ftgiOTR? aft fP gdrs-g
g?Td? gftgg gift dftTTfgg sgj
gftw W3fft 3REnfr EprPgdg qftbgrgrf jgiftftg?
gftrag, g-gftftg? g^dd i jgiftftg? 3gg?wg gtr ftg
gggw ftrwgg gtgg ftgi ggrggg gT3gdTOTRft 3ggft
mm arfaftRarft g g?wgEpg ftr^REPt g?w gg
grggrgif 3id)gj.ui jftdg sgj 3T3RR ?°°v w 3g4rftR
gg?gr (wftgft) ft g??fig gftftdg gut tepqfs
"EPit^TEpitr j?gic-dJ.uicbl qftbgngf ggt igi^w raigr
jgiftftg? 3115b<hu|cp1 gg-ggr gg?r gtf" wft gig grftg gtr
w3ggrOTR? ft ftg grr-ggft 3TPgg gg-gw qg?r gtft
ftgug gftftr-- 33? ftgunw ggft qftftrftdg wrft ftft
gr ftgg wftgft gg sggR gfft si ^ (fRr,
w3i1dTat(fTft 3ggft g^ggft dft ftgr ggtft, g g grft
fggwg gtigrf7^ gggR g ggs wft ftrggw gtf g
3te ftp gtgg sg :
epiPh gggg 3ggR ftgg^ 3rjhr grg toiw garf
3itaR t grggrftgft gft aigr fttEpftg ggsi Eprf^ft
3ggft ftiEbRTEbgw gtf g 3RggFg t 3rfag ftgftft
ftftft gs arft dftgg?t 3f3?gg grffggif j-dlcpu. g_
3Rtr si ftngg 1 grngg ggr grg 1 (fiftgg gEpp^dTa
3jjftgg% grg g-gg ftngg grg ggsi (fift
3icrdfdJ.1yEPT ftgjrp? ggr dfiEpgif frd?w jgrRdrw
3p ftATjrpRif gift afgg qttR wg ddf^cpl ggdg
gg ggg ggftT"
idtpft 3ngft 3iftAiidcb1 agr^arw f£ gd?OT g?ftg,
f?ft t gl5(fjft arftgut ggr atgg?ftft qg?ftg?t gg- fRift
gdTdft 31ft gftgg ftgi'" dr 3ft(fTft "g^gggg gt
j^cr^Epr iggft ga)' arrg?^ 3jgg: "Epfg sbiPddi^ ftr
ertttt t grftur Epgg^ggEpr dtggra 1 dggw gAftftR sm
jjiftui atggra grRgif gg jgfttft" w arftg ^ ejrt gft
gtgg ftgi'"
dRggw wftgft g-gftftft 3TfdEPdT 3ft g?dR m^
gTf3pgR gr? (ft gftg 4t jgiftft waggRi :srt 3R;wigg
3ggRW g'ftdid^ gftggg si 3iftg?t?r fdcAi^jii ggg ett
3Rftg :<gft srqTwr f^gwcrft W3ftgfr ?Tftgg
ggAtftftrR? 3rggr?gEpr sgj ggu^ft dg?3RTHR wftgft
Eggggftg Ajggg ftr^Rdg?! d??fig drd^w 3raftf
?RiEfig?t  gwrftr  ggrgft  gdgd^rur  gftpr  Pftg
'"tft tcScRsnr g^ud,chl qn tcr^rffr, ? nct?5R ?oovi
'" "uiH^'bl Rp^rpcp q^ERR^R'ifr •ikipH'b qraimHi^", jttP
3E;ETR3ETI
'" "HcpqT (JTT3RcTTcg) cpt 3TRRT", JTlP 3E;ETR3ETI
"ft.rr.l
?ii(f(lRT g>-didd  gftgg?t 3rftAiidEb ^rgg?
w37gdjat(f7J7^Rr "3rgf^" gR3=g gggg Pftg gftggg
3nEbjgjft fttTRKEpr j.icHftftcb t sbiPdcbig qTgftg?gr?RRif
Tgrj :mtf ?t|3R gtft ftfti ?3 rpfaftt ?^e, w qfgggg
g?qT t ?g?g Pr?dT ggr g^ft ftRfft PrFdrgg qrft
gtEf?ftR?w 3gEpftgg? :<gft 3115b.hui gtr mm g^gg gR^g
gftfti jftqrw gsif _f guarg^g gdft ap ?f?g 1
ftRfftw q^tftrft g^gg d" ggtfdR (fftgR (fTdRdTUT
ftl W37gdTOTRft ftTM ftTddTEbf ^ATT5ft Jiiif^gg g?fg
fdcbig fg? t grgr fg?gR tdggg 3g4r3Riw 3gEbwg gtr
^uuj.Hcrifr Eprg^rgg^ 3igif 3ngft g^rftftg? 37Tt3TqTgg?t
jgftM qrgg ftl
3ft(fjft Ji1j.yicb1 <Hdcbi<Hdi ftfedttw 3TTEbjgg gtr 3ngft
dftEPdTEnfr g^r?5iEpf gftR fagi 3ft(fjft dAft gg
ggsw^bt EpnggT t&fi qLftcpldi cpuwidiJii geft ggrjig
3ng?guT gtr 3ngft iftw gggf|g fggg?^ qtft g2--g *
3ggft g^rgfttft git gaf aftg grggg afg?R?wft qrfR
gg ^est ga?ft gti wagdiatpft ggusft ERpcggptR
gfg f^gg% wg 3i1ggrftEp 7<gft ft 37gEbWJi(f7J7ftt PraftdTtr
arft gtf"
^ridd-cp (fat ft -3ii5bJiui^ argTdTf 7jgft ftgrdgg? ftggg
fEpgaft fgggr ftddcbl arft argEpt ftgg, dT ft
■3ii5bJiui^<Hi w^ldial^cbl faft mm ftralif ggrft
g^Pdqft ^rgg? fOT agatgrg tt^pT ftfti gd? ^rgT
EggiRft fET^gEpEpr ^Ra^g "ft uddid grgftg? ?rt3?
fdFgRTEpr tfetf UcPOT ggf g^agggrft 3Rg fafti
dRggw ggrft gatf^w ft ggf g?rg ftft, ft a;?rg?t
?ft(fRTw gftg g?ftdg gftg wrft ftriRi"— dr gggg
ftr?RTW geg?r ft gfftt d" grgRT 1 srqra gegrpft
cbi6<HiiTcb1 J.idd1ftcb grgrqg gargrf gg grg gft ^ragg
ftgggj
gftft qftrag^gg? ggrft g?ftg gfg gg ftft 1 ft S3gar
Tgrj gEpftgg d?ft gftgrp? sm 3jjftft ^ g?ft ftrggrp?
qftftgftft fdEbRT gggg grft afgiftrggg ftgi'"
'" WfRflW f W3fl'MI$F 5RJRP ^TR^Rn q^roSSRJ PRSd
"rjP^rfTRP RRPRRpt n^JRn HRRRpt sttft ulHcllcJl iPlf^Rpt
7g«PtP", 3nP SEpf^ETI
'"qn crpcjt, %c 35pRi %vkz,\
'" ftfcR77^ <r-i|1m<H,  ^y/rV?  HAM<S>)  Ml<r-d<ui  :  yEZjffr,  oWt?r f
c^zlHI (cblbJI^T, 7^57cR <RT ^aRRTJpE: Jrdftul, ?oof), tj.  ??3 I
'" ^jfT  "JTRjRHR77*7" ERf  "cbl-WlPcb  ft^RHR5T7/7ERrJR7J5" 3RR  qP
3RH/TR; Jp nftfi^s, |:^ft anqT, jttP 3E7erj^et, q_. ^v?o?i
 fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
?f
3.   H^F SfiriftRIT: OU^iqST
gfg dqg<wi mm g^gg g>grgg gft% w3gdrat(fTft
3ggft ggftft gut jr^AgggR ftl ggEftg igftrft g?jRftT
gft ftd?3gar ftrddiw ^gift 3ggR ^dicpi^cbl T^gggr
gtgg ftg,'" i qftft gwg arajgcr^ aft daft ftfti dr
ft gg?ggT(fjft idftj^bi gig; gwp-rrp? gar gtgg ftgi
3ggR ^,dicbig<Wcrifr ftft3Rd3ft EPiPdggtr ftftgf
jTftdft 3rggRDT gftgdg ftTRi EppEpft j 3gaj(fi(f7J5Epr
ftRRR ftg Jift<Hi gg 3naj g^gaRRgg? g^fftftR?
3gOTi3rd?r ftgi dggggruT 3rg jgiftPft gg: gtrag gg
ggr angft ftfti
^sprtt ?o°? w fP gfcg ^agggr 3gftftR w3gdratERftt
alft gt|g g^ftgg mm fgalrfft graft m ggr qftft
gftft aft 3Tjrga ftfti 33? aggftgrft dftgrrg^g ggf
EPTAtta;?n grftg aftt 3Rraif "qgusgg" wft grg ta^fti
3ngft grgftftg? gftgagw gg<j_ j-d4did g-wici gftggg
33? gggft^rTdrf gftft ftrgigw Epft qftdgg gtr 3R"ftOT
gftft  3RTd?t  dftcHIJ-dJ^q  ggu?  qft  3T«T3TW  ftf3?
WTi'" ggf 7gjptft3Rd3ft gRg: grftur aH^cpl Eprggrf
3t^t ggg _dgi3a; 1 grRTR? gggg grft d?ft gf grRwft
ftrat(f gftg gggw dfr d?P5R gg 3g?R gftgft ftfti
gaftft ftra gftf^rpw gdTfig Eprf^rdg fP tjep ? gggg
gttg 3ig 3gf3? gg ggfg wft gg?fjRT 33? jgiftftg?
gftERdft ftftdg ftr^ gftgEpr ftfti'" ftftgf gggftsiT
argr^g g>grag gftg asift" dftt g^gg ggR ggg
gfwggi g^EFft daft ag^wgrggg eprut ggraft ftgftw
"7ftgdgftg 3Rf^" 3gf3? s wft grrftwr? ftr^gg d?wftT
g^r ggft ftfti grftuT aft?R?w ftRdft-ftRdft 3rt grsa;
3rfaj :fgg: ftftgg? Epiftg gns wft fRrgr gftjf gaj
ggrft dftcHiJ-dJ.'Nq W3ggifr 1 dftggfr dgAtftf^R^pt
g^gg gg gft, 3t4rs dJU.^ 1 grR?R?w "3Rtgft(f"
&ir rAigdid Jifi^Jii gfft "3rat^" ft qrg?g?t arftgg
ftgft gg ftgls ftggftfti
g?ftgg 3ftw ft fP gift f?g ftggi ftpgr (gg?gr epfej)
ft ?<w ft ftftjii "?ftr a;?rEpr ftrRTHdr^R? t Epjgg ftra
qftf^gftw grft 3R3gcfttggg?1 grf?g ft'gg g gar ggft
s"" wfr fttEPR gftggg ftfti gg ?<^0 m grggfttw
'" JRafRTR^T^- ^RRlff ?oo! JTT T^JRITC "Plc-cHI  7iRHnRPrTf757cpt"
ylqun jt^ TK> ftl
'" •hj-jIcHh^ki qifrd sjw atwrnft u^ns .■ $f3$w<*>) 3tufl$i4
3m?H!fTtfT 5RJRP TRjRHTPjP gPdd,HJII  q^RJSqaRITSpifr 3R,mT3RH'
PRJR^d^cpt J?qJ.lsll  naPychl g:, HcpqT (JTT3RcTTcg) 3^fJT qcpTQRT
fcT3TRT,   ?oo?|    3^fT   gPdd,HJII    RRSfYPcp   ET2TT   cpRptPcP
JTpETQRH^cpt J?qJ.lsll qP ftcR^TR qTEl/T JlftRpt SI
'" HcpqT (JTT3RcTTcg) cpt qn cRRcJT, ?oo( |
'"HcpqT (tJcRdT 3^) cpt J.M<41Pcb chl^fS,QUI
gftgg?t 3rPgg 3iggftgTgggTa ggR mi^f 3R3gcfttggg?t
31_WrdTf  ^f^Jld  gti W3l1dTfl(fjft dft  ?lt3?d?OTTf sff
gdgar J^qdid ftgidi ggrft gggft grf?g fttEPR g<f fP
3i^j-<Hcb1 ejrt ?r?gi
grfTig areagfg g^iu_qg gigRg gggft^rraRaj wft dT
fggRgRT3Raj gg Tlftt fggR st^ott ft aftr Egpsgr
gti'" dr ggf jgPtftgif :fg4 ggu^gg g^gar :otw
fttR Eft?pdRig gftg g?ftd- qTertaHg 1 3Rg
cbJ-fftj-d^j.'Ncbi dftw 3g fggra; gaj gftti'" gftR gg
(fEp^rg) tf gft gggft^ngit wcg ajEjftR? gf 3ngft gg
ggtr qg?a ft - "gft^ g^iu_qg f?rft^ |g, fg^rE^ntfr
gft qHbgigg? _uiirJicb 7<gft sgi^ gft ^fdrfigft gft
ftsw :Q5T wrft si'"" dr EpcoTd^raT. g?rft aft gft
gggg sg - "ft ?g, ftg j: 3RggEpr 3R;aid^did
ftrfg?gdg f?g ftl ...(fftft wdft, gftg t wftgrf
rAlulcbl Sft" dT (flft fP gft fRRif 3t^ggd?r j^ggr grfur
3p gft ggfrpfi ^ift Hd<bl$gT ?RlEftEpt dddld, ggfFsf
3rtw ggr gg wftgrRft ftgtgggift ftARgcg gggg gg
ggi3R wft (fdft 3Rdft j.icrA|cp1 j^qgdagg ggsgj (frft
grraf^RT 1 gt rgaftR^gg gift ggR 3Tggr grrfFftr""
gftt fgft(fdTf gwftg 3p dft ftftju^d ftng 3Rft
3Td7g7ft ElTFftEfR a;?rw Jjiftui EpRsriftTR^rra gr? grFArwft
gfafR agR ftg grft gs arft ejrt fttEpR gftfti
W3ggfr ggPgdrf ggPft ft?ngg? ft^gft ft aP
g^gggrf grFgggr g?P5R t&fi dgsgr^rw gdgar :mtf
f-Aiiid gft irggp? g^ 3Rtr ftfti gftt tdftrfg^Fft
3ftg? Eprdftft?^ g^difdd wr, 3Rft ft? gt|g g^fttftw
ftr^fR T^qgra (frgalg g_, ag<g_ g^gaRpRif (f5dR 1
gsg? ga?ft gg gggw iqftg g_, ^nft tRifatg fttftrf
aiicpiicj t 3gg?gft grggjajft gft 1 3ngft ftttg gg
g3ptPd? ^iftppftr EfftW fEfTdRrg JRIicJI ft dgAfttftp?
3jgg: 3iftgir<Hcb arTTdg ggft ?oo? dg gftft f^tdrig
gggw ftRdrf qftgjg dgr^fti wft dialed ?? ttftjdr
?o°? ft ftg ggsgrftw g3RFg ftttft fg?rrg ga?ft gg
4Prt ggrgEpr ftg dT gj.cbu.cH dgggif gg ftggi
w3ggfftRft 3ggft fggrft gfttEpt tdgggw gt ggRTEbt
ggftr fti 3Tft 33? gftft ?Tfarg? gugftEpr,  ism gtr
_dd?  3Tgcft  Pft  fdiJIdAl^cPl  3TarggT  T  3ig<Hlddldl^
gft  (frftftftftgg  3ngft  g^ucbl   Pgidi   ggftti
'" 5TRRTJT  3TC2Trf,  "Egft  Tlf^r  J^J-jlcHHcbl  q^TR^RPRl  JRTEcT",
ct>lfcdU<, ? 3TRJ- ?oo?|
'" id,l^,J.U|ch| ?nP, qcgq ^RRER,  Uz/ugusr : fczlHch) ip^PWT fa
%&I<*<UI? (cpRSJRgf, ?oo[) |^?fni
'" http://insof.org/collected/k_conceptof_pp.html. 3R fcrROTgRJ PpRT
"q^rogqaRPt EnQrPcp aRrmroR", fedwr ^0031
"" Isabel Hilton, "The King and Mao", Financial Times, ?V 3T ^004 |
 m$f$HT §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
?S
wftErfrpft 3ngft jjcHftftcb ifggaRif daidT ftggg gift
dJ.i^cpi fagg j: fggaggr 3rrt ftftftEp gag E-grgiftg?
Efta TpH grRTR^w WTEpr g^PtPg? afgicft gP iqftg
gti dARTEft ggg agftft ft?dft -ftaftgr 3_ftg? mmtf
ggragft 3iggR3REp ftrgrft gtft (fcrar gftr% ggswft"
3g?gEprw afgT artfcpfti wftdial^ ft 3T?nPdg?t 3ggftr
fti gft g?ft gf c^ftp gfEgrft 3gg (fggra grrsgw
ft?grefra t£ I
dr grftr aftw cHftgrgr i grgftftg? fgwgg gar gggg
Pftg gg gspREPT ggrgp? gftg grgft gftt fgatrfg^pft
wftdft j.uiftftcH g(R?R?w cpiPdcbl ydJ.idi£ ggft w
ftggg gift qftft gg4g gftgrag gg arggr ga?ft gg
gEpft tfti wft dialed Aiaicpaj grggftrw dg fERoga t
(fdgr gtr 3ggft sgftgft ddiid j w\M 37ragRgg
j.icHftftcb ad?TRfg grfEpft gg g^agggrcft 3ggr gft
gftrft 3RRi qj.j-qj.fdJ.I'ft dggftPrf7^ gP ?tpj; gtdg sgj
ggusgggrf j^gra ddiid 3gg?gg? qg g3iftftg?
g^dRdft ftftft gg Epftg si ft fRr jTggREPT
JjcHftftcb ot T J.icHd^cHWi "gggiftg? srfip^R?" ft
dtgw ggft gaj 3p dgggr 3r gsi wftdial^di^
jjcHd<H fdr^ ggR 3R3TFarag fergg gift g3iftftg?
jTRgRfarggg 3ng?gft grggjajft gft drd^jft g^dpg
^grfgg jt_ 3Rtr s arft f?g grrfr si dARrft gTggft
jgftRft 3rag: jjcHigft dggaR Jlft ?nft ggrft ggrtaft
fgftOTrf gftgiftg gtr ggrwft grgrft qg?5gif d?gftT
cjcAiii^ qft 3gg?gEp si ft gftrft qftEfRqgr aft ftfgi
"(fftft ?nft ggrfatg ggft gft gg?g?t ijusw 3Rftrft(fEpT
jgfttft ggR ggs", gd? 3^n wftgft Efefrg ggr
aRsg, "dr gggg gift g?ft ggg gnftsr"" EPitlftcft
"3Rf^" t gftt ftft(fEpr gftg^EFft jgrftPft 3Rgg gft
qft qtragg agjEpt lft i c-aijjcpkui ft m^tf ftdT arft fP
JAiiVdt sgi wftdTft ggT t Epr4EPdftR? g^ddifjui wg
qgri_gara 3ggft eHrt giftg ggs arft fttdgr g&gj'"
3.    J.U|cfltdcb flc^dd
jgiftftg? g^dRg ?rftra gg Ep?ftg Ha-"g agft gEpftqg?
gj.cbu.cp1 ftftui jf j.icrA|cp1 arggT i gagg gaiisa; 3ng; ftl
gggg gift ftttft rgPd? siftbdg fdr^ 4r ggp gtr
gftg jgrw 3ngft m^f ?it3?g?t fdcbig g^ ^ptft s, gftg
g<=g gift? gggtr g7^ wt 3Rtr sgi wftdft ftr^Rfrw
gaj^f gfft ejrt g?ft(f7J5Eft g^sgr gr ftdl^cbi iqEpgg^
garf ftrawg arggi^Rftt 3rftgRg igftg gggg grft dT3j;
3ft gftft yidcbi cpi4ftft^cb1 dftftr g7^ j 5if?RRTf
ggg gridRw gRgsg, fti w3ggfftRft ftaftdr ?»«? w
'" iPIfPn JJ,qjJj| aR^ERltdt, W^\S^^t, ?4 ^aft ^004 |
'"iPIfPn JJ,qjJj| 3R^dftft, ^RjJRsf, 75RRR1 ^004 |
gftft f^tggg ar^g aigr gift qtftAgg gtr snft ggrft
gdigji gdgar fats^dft gR^g anjqB 3ng? jgiftPd?
g^dRgft gjgiw gftft arft gtdg ftgi'" dARrsgFg
w3ggfftRft "grift ggr" gif 3ugft "gft ggr" ft
ggRRdr ?rf3?gg :otw c^g ggft (fag^g d?wftT
cjdggTft cHdjajg gtgg sgj iftrfjft m^f cHy^i^dJiiAid
3ftg? ftgRTTR^w gdRgg grrfgrj^g? "ang 3gg?gur gtr
3ng?(fTft ft gjgiw gd?r gtft iaftg gtgg ggj
dgg ggr wftdTft jgfttft g^d^ggr ^nft ggrft ggrgg
ar^grgdR gg qggr. ftft - "g^ j dJU.^ gggg grft
giftxg arg?R?w 3ggR(R?Ebr T^gggr g<f i 3gf^rw dgswft
iTRgEpraif g_ i jgftR? ft ggpRgg grft ftpgftg ggg
grcgft m$f 3Rg 3gdfcpEpitr RbgidRig^R? gftr^br sg
... t ggtr 3ngft g^gaRdrf m^ qiftj.^cpi sgj"'"
w3ggfftRft g?tt ftEpftR?wft 3gg?wg gtr qftt gggif
(farsg gr^g gggr, ^grgrftftg? gftj-ggraif ftftg gpgg
gift ajragRgg ad^cbi EprgEPdftRRift 3gg?wg gtr,
^giftg gj.cbu.cbi PEprg^wft 3gg?wg gtr dgftdg
3Tftcpi^^di^ gftpiw gg gr^T gggr, g^gft trgr
3gq[ft gg arggr yaiidcbi gift jJWdi^J.'vHift 3gg?wg
gtr t dfdg tfaf graii^cpi ftaTEpp? 3RgT ftgrgft
7gdEb?RRif sr-grg fisif grfdruT gtr g^gft ggg garft
ggrg gti
j.icrA|cp1 3Tgagft gdfgrgra ggi3 q/giEpf ggruT 33?
Eprgrftftrf7^ gt-ATgt^rggg jg3ggfig?t "ga" ept :otw j^f
g^gr, ?f?g, g^gR, 3iT3Rg?ta, EprftEpla i l-l^w
f73TcRi?R?w ftf? g ggR wti ft aftw gr^gcft igftgft
gfr gft, ^ f?g ?w ft irsar 7_grg aj^g- gdftr
ftfti qftunjij-dJ^q j.icrAifiui qftrAiui gftggg grggg srft
irag: wftdic51^cpi ErEftgw qg gfti ftaftdr ?»«? w
g^EpaEpraft ftgug gtr ^nft ggrft tRraif qftgrag
'" q^rosgm Pt^et "crPrt qftParp t ?rr Rp^nrRp
cpftanj^7^", z cfar, argcp % ^aft ?oovi jf 5003 jn q^rnssm
qrg^r 3if HcpqT (JTiafRRcg) cpt 3^ftjr nPfERne: qiftETl
'"  Qlft  HRRfT  •tlHI^KI   "3UlUcPr  ;?R5RRP  fcRiQrJR^f  M^TT
TlcppRrrf 75TRRprn", ?b fM^R ^003,
http://www.cpnm.org/new/English/articles_ news/rnabriefing.htm. 3R qP
3qE7R'fTI ft ERETRRjI 5Rf|T ^l,H R__r JRaffcTlft cRRRfSJTT
qcPlf^RT 3RRpt Pftl qTRR JRRTlt P3> 'ERlt ggj RP 5lft Hmdl
7teP JRTft 3RPch|fj,dlcHI^ '^ftft fE^RTI JnftcllcJl^^KI 3THRHT
ETa--7^7?7 ^ifnEH" JRHcpT ERP qft^T JTftlRpr chl^cflP^cHI^ QTRt
HRTER  7feP  JRT  qcpR  fcREUcPTDT  JTTft  Pft  :  (cp)  nT^PRl  T
hniUcp j^j-qfd^Jcvchl 3R=HtciQr, (tj) ^arraft?7?7,7n7iRfrPcp cftfR^;
t 3R^r 3^r qERar arPchi^^chl  ^jtt, (jt) nft aRdgcRcne:
(naRcpPET n^tf SRRJTR ^), (^T) uf^lJJrcll RRJT 3RH_ft (g)
cRJRjfR PRTRHR77*7 (afft QlffP 3RRPT q^ft ft7^77*7, ^aR HRPR7*7)
JTlP 3RJRJRJT, C?) fcRjEfRT "iRRRR7 (S^fY^T7 W5 qjcRJR ?4o c\f%
3oo n^JT fcRjEfRT 'fRRR77*7 arrfcR^ft ^U JTlft...) T (S) ETaTRpfSRT
fcr3^ftET cpR^T^T7 Jiff 3^ft7_7ET cbK^ll^l^cHI^ n^ qR|l
 m$f$HT §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
?ls
gftgcft 3Tgfgw gPg? s^ott etT^ gg srfaj g^gg ft
qftbATIW ftERT 3Tlftl
?<>oy d?r ag^gftr w3ggfi(Rft gf3? EPiPdggg
cHdqftqacbl ftftui j sgftg J-dlAid cHdgj.cbU^cp1 ftgugg
"3ngR OTig?r?RRif m^ cjdgrsg t ^rWt 3TRRg
jgiftftg? cHicpjiuicpi gift dgftt ggw ;g3Tfg aral ggi3
gftcft" f?g dgrgf" dr wftgfiTR? 3ggR OTig?r?Rftt
fgggg gg ^rgR srogmft ftggw g?^Ep-qRd?
ciiuiiii^cbi grft wr gft 513 7<fdT gt^gft si srreftg
wftdft qftwqT3TgjHR 3ggR OTig?r apft dft aft ft
3i(ff "qftftbATTEnfr gcrAigdi" ft iqftgftgrf grrgr ft^ft
qriftEpI g?s t dgft "ggf ddgdi" ft 3T3--grg gg g^gr
ggrg gftgEpr g^sf"
gdicbi gift g^gg gtft arafErw wft i ftftgf cpj-fftj-a
qfftRT   fdEpftR   ftrST^RTfT^RTHR   ErggEPlft   3TTgR
OTig?r?R?ft ftftui jpEpr gift qfgftar 3TdgTg?gg? ?ft(R?
grr g^q^i 31^, 3Rgg4dEp1 cAiiqcp j argft 3ggR, gft
ftrsRfTfR? t ftg g^gaRSRi PatsR cpj-fftj-a gft,
?rt3??rrft 3rgggr, gftg? EpRgftiEpr grft 3rgg?g ajggta j
cHddicbl aRxg-glgurgg gift gftg 3gftg? ftd^i'"
difj.i<H areaglft 3ri^3rthr 3ggR OTig?r?R? "srgrgR
OTig?r?R?" srt gftggg sg 3i(ff 3gd1grft gtr wftdTfiEPT
tRr j: J.icrA|cpi tRrft ftgFguT gggg gg g&i ft cftaRaj
drftr gr^g Pgftgg aft s, 3jg aftrw gftgft srgrgR?R?
ftR 3TTd?guT gg Epft ar^r^si ft aftraif 3dft "smrwr
EPRdift aft" aftt gftaggr gtgg sgj'" gjaT aRddtftw
"dgifcft ggrg Epft s?'"" wft- gftaj ggus^r 3ht ftg -
"a^rEPT gt Jjiftui aftrp? ftrragg Aftrg wrgg sgj"'"
dRggw w3gdft?RR 3Rf^ grr^g gf3Tft g ftrggR
qft^ft^cpl EpRuft gft "ftdebt fgg-ggg ?rrgw 31^
ftrraw mm gsgg yigyig ftrftTF aft?R?w j-dd<H j^gg
cHttdrgw ^ dgftfta 3Rgg g?PP gwrrggr cif^gcPT
sg" wft f?g fttEpR ftgg ftgi'" gdRTgg w3gdifr?R?dg
grfEpft ^r^gg gd? 3^rr grggFft fg^gEpft ftgRW ftpgr
'" "T<rRRf 75RHTT7RPTT?T7 ftcSET", The Worker, 3TSJP %, 35pRf ?oo y |
'" 3R3R ^[S, "uimiH RRttfl SRRJTR  ^iTJR J.uicflPchl n^RRTRR7",
3T   ?^3£,   http://www.marxists.org/reference  /archive/mao/selected-works/
volume-2/mswv2_08.htm#p6 3R qP iqcH^I
"ft.rr.l
'" 5TRRRT  3R^TTf,  <M<lf3<*  3ftf?//&<S>)  3tM$-UMcllt, (irCk<r.
q^PTQRT), K%c, tj. ^^ I
'" Enft 37iflR4THftsft pRTft H^TT ^cjlchnrr cpRTJR iRHRT PPft
TO^rPre^T^Pt an'mr ^chicpi t 5piPerpitT jjbjtrrt Pfti
'" 3RJT  Qft  T  JRRRfq  PETRRiRT  q^TOgftT  PflRpt  3R^RRdt,
c_iiU|^H 3RRRf5T, 1 Jf ?oo_ |
'" "ftTRRPt nQrW n^gqft T^RHlP T ^^rMP^T7", 3rP 3E7cTR3ETI
(wftdfDg "Jiiidid 53? atgp?" ftftui jft ft?rrw 3Tft
gft qftbgft Epftft qft fguitgg? gPg? -3ujgj.dicb1
KHcHdi JidS.di dARTEprgg 3ggR ^dicbigj-dcrft 'du.uiicpl
arfftdg d?g gg fRift qftcp^qdi gftggg arftr f?g grfgrn-
gtgg sgj'"
V.   ^003 e^T ^f2KI.H£Rsl 3Terg 3ll5bJ1U|-H«l
37fEfa1gr ?°°? w g^gg ?ftg(ficjr a3gift PEftftg
gj.cbudi£ dftftg gtr gtEb^agrfiar g^OTif ggiggftT
Pf3? gft% f^fggg gtr gift 3p Pftg JT_gg gsrft ft
gg- cpucb^ft EPTg gtgg ftgi fsftRigft ftgug ?<^
3Rdtr ?oo3 an arTTft ftft 1 ?3 ftgtw eft gaft ?? fa;
3ggirgftdigT (fTdTaR gft% dggft tto 3gEPR grfur
gfttl'" dT dRt gR3R Jj^JTRRH^g ^f gftg,  3lft eft
gaft gEP3TEptjgft f^ftRiggg si^Rftr icRfgg gtd?t
ftgfttguT  gti  gift  3RHgR  gggg  qfeftdr  qrftrfgg?
Ept?rdEpt Epft gdj T dARTdTf ftqtTER g^ftcpj.uifjU.1  ^p
7qtr cjcAii^^dJUAid 3PepT EpRurif^ ftm eft gar gaftft
sgg?ggg gift ggR ftrrggj dT gajw 3Tgttg(R? ap 3T(fg
JjcHftftcb g^R? d- ftgi
w3ftgfftR? didtcbl 3RTgRdTEp1 gi<Hdi gg ft«trg d"
dJdAiu. ftg, dggggruT idtpft f^ftRRraif ggg
gcHdlftcb gag gPg? fdEpigdg grft igftg gti dgsgiftft
3ft(RR 3ggRr i^g aftgg didtcpu^cbl ggR jTdggif
wgrgi wftdft ddwigft 3Rfttw gynft agggr gajfa;
gft icdftj.'Ncbi qgEpR gj-jldd^jii ggggrp? j arijUid
dgirR?d?r cfffffR (ft idd?usr agrEbr j.fiHd^d E^Trgg? 7jgft
agg ftgi ggtr ggEpggg?gut j^ggig igftR^ft daRift
cHf? J-dJ^qJll J^qicrdftd aftti
dfttw  iftTRftt  3T5REP1  3TtWgg  aTRgREPT  a?tEb(RRlf
3rftra gf ftfti ift^fiui gj-diftd ftggg g?ftgg,
3Rdftg gj.cbu.cb1 fttgegsRgg gd^rg Epitft 3rftdiAicprd
gr ciggft gftcfftg? EPiPdft gg^ggif dft ftftrgftRgg
TRsi^gft ftfti'" gggft idl^did gEpqts 3TEpt alftg
j-diAid 3RgrEbR(Rftt ftgug gftg gggg ift^cpi
ftgeprftg AfnggiTRftt toifdR gftr aft gPg? arft j
gftagg djR j^rjii fqgiggg 3ntr ^1
gift t f^fggg ar^g aggjfscft 3rgfgw ^5 3RArrft ^
:OTft gar gfti wftdjftTRRif "epsR gEFdg ftg?;" cpjiftj.
cJdATTf didtcbl  EifRW Wlid  it?Aft ?lT(ft ftgft JHdldl^
'" QJRJT $E, "tp JRftdlcJl^ 3RTTRPI |5T?", ftAM lamof^fiT, ?V-
^^ JR^- ^oo?!
'" "QITPd cRdftr ERP ^ fc\ 3IWKiH^>dlJII ?TdTaR nTCR^T", The
KathmanduPost, ?V JR^" 7?oo3|
'" ?icpqr (jR3Rcrift) ft ?oo3 cpt ciidt-HJ-si^-tfT r^jR^rft nrnQi
l#ftl
 m$f$HT §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
?S
ft?gdg 3icrdJ.fif|Ai gTfftgft qggfdrf wft dialed aft
gcpuir<Hcb jgft ftl 3gftR?g?t fftsEpg ft ftft ap ism
gtr wrg t gf3? gr^g 3ftftEpift daft g'dJddi t
gTSRgg dftcHAuidid argdg (fftgRft 3ggft j dgrgft
g^ggf 3ggft ftftg fP gggg grftg gwR diJ-ddw ft
fRft  "3Rf^gif  dft  T  Jgiftftd?  3TTEf?guTEbr  .ft  3E"g
gggw icpij^cpi ?nft 3r-ejr ajft ggR gftftgr"" gft
ftrdg ?<>oy epI agr^aft 33? g^EpguRPt dgfttw ftft 1 3?
:gPg? j; grgftftg? ggftg 3rg?t ^u.uicp1 ftraFgRT gtft
arft gf ftft :
a;?rw ggftftg 3iggifr gftggg dgnsggg ft find
f^fggg t dRtEbraw grrfgrjctg? 7=3jggg ErggEpg
qrgg gtr g^Ptftg? 37gEpgnrg?T aftw i^RRtft
ggRdT grg g^ 3tept fgf?rggr ftfti gfftiTT 3rft
grftrrft g^Ptftg? g^Rgraif grift ggft 3RftEpR
gft% gggia jgiftftg? 3gg?guT t 3gg fdftrfdg?
3Tft dag- 3ggTajft gdR aftti dcdgftg 7gftd?
AilcHdicbi 7jgrw ftg gg-gft 7aid?r f^ftft, 3Rg
gftft gggw ftftftaR cpudift^ gg, atft gjgiw
3ftagEpg Ep^ftcpd- EpRgift 1 gft gjgiw otott
cpcrflchd EPRETITfftR? 3p ftcHdll'"
snft ggrft trgrsRi arft gfft3RjHR 3T3rr ?°°3 %f% grgr
wftgcpr w3gdrat(Rftt g^EAg (fat smrwr tigrp? ftRrcrft
3TPgg gftw gft 3Rft aj^g 3gfti ft qftEPdqgraif
EbiswftEPT EPargtftEp ggr grEpftt EjgpRr E-grgg? j^gg
fttEpR gftgcft gft ftfti dr wftgft(RR gft * cHftra
?oov w q^ftr aftgqr ftrcRT t qfggft dft ftragrgg
gar^rgggrRRr 3^ ftftsig? cHIcpjiui^ fti ?nft ggrft
ggft wftErftTR? ft grRTRRi ggt :OTft (fift gg gftdg,
ft<gg d- ftdjuft Eps-3TT cH<Hiid gft gftgg dT 37gEpgurg?t
gftduiftg? gdgg aft gaftft ^rjfgg s apt gajff
g?ggrgut arft gftti dftwftft 3nEf?guigTa wftdial^jii
(f3ntf wPgiRRif qftgrag 3p ^ft d^s^grftdg
grgrgRTR? 1 grgftftg? arggr gTg garf igftR^ft ^-gftg?
arggr ftfgg i&itf dftr argEpl ejrt qft gftltg aftti
dft 3TTEf?guTEb1 4T3RT  _P4lfcHd  ftft T dARRlf ftfWR
gftfftRRr EpftpErgg gftfti 3ai(RURpr gift, wftgflTRft
grda; gftft gag? gftrggftg 3ng?guigT fgf^R qftrarRgg?
ftgigiwft gggftiTR? gaggggg :OTch" gftg gg :gft
forgi iglTRftt ftRRg dgftt3icrdJfid ftgr?R? t aftftftjft
dJ-dAiu wg j T^ragg ftftpcRg Efe=aTR? tss\ g^ ^ttcTt
"Report  From the  Battlefield:  The  Breakdown  of Ceasefire  and
Resumption of Military Strike by PLA", The Worker, 3Tgcp  %, 35sT3Rl
?oo_|
"ft.rr.l
fRiTR? g<Hifdg ftgi ggragg grftrg aftrw ^nft ggrft
tRicft tRgtggr?rg?t Ep7=ftcTR cftrftft gftarw ft grf?gTjft
7gPd? fETEprg ftfti ftftrgftftgg EpftpErgg gftgcft
3gg?guTW gngftEp^ft (fgirfft 3^ d?g aftti
wftgfftRft 3iftEpt?r TgiftggRftTRRif 3nEf?guTEbt ggftt
gas; wft f?gEp1 cHftg ftdTdft ftgEpr ftgi dfts gf^rw
:gFgfda^RRif gtw=aj get gwftg g^grft f?g g? ftft
gg waggfrp? chI^rt gfrw 3ggft v.i gft EprgdTftgg
gjRg 3p garg wr, 3jg "fP gft tRigg gift grfjgrjpt
qj.icb<H" fti'" g^iu_d dftwftft 3gg?guTg% gf^qy qg
ERpEg 3ntr ft :
Epft gggcHft afPrgrw gftgft d^dR EprrErfttft
c?gg gftgcft ft ftft Jjunrjicp j^gg ^rgR d?RdR(fft
(w3gdrfi(R?dg tRg arggr gtft ftggw) ?rpRT
gftgft ?jat ggRft ^t?rp j^gg is^^f g^ft gig
3R7f£Eb1 ftEPRT T cHftATCRrarf g?13? 7J5Tft gjiiRid
gtft si ^rarft gftggg fdEp^ftgR cpudi^l^ 1 ft
qftScRT cPUdl^t^cbl  ^ydlfilJ.1  cHdJjfti tRft 3JF5T
?ri(f1 trgrwft :gPg? «rsdT Tgggg gtg?t si 7gPd?
cbUdl^t^cbl   SJj^OTT  3TI3TR  qftdcHdcbl^t  cHggrft
gcHdlftcb gwdR (fiftra gagrg^g 3ntr :<(fgsr"
cH^r dARTwft, ft aRT :gPg? 3gd?guT(R?cft ggg PftruT
dgswftw wrft JjcHftftcb JildWddid cHftdRg gg^aj
rorft fttgTa wrg?t ftfti rgftft(fiaT grgrft ggRgftpErw
j.icHifiiJ.1 gdgar J^qdid ftf3? gftgcft ajft gj.cbu g^Ptftg?
ad^cbl gf3? ftttg 3iftAiidcbl gft agraw qtft ftfti
w3gdTaftRRif d(f dJiiidcbi gift ftftrgg? jgiftftft
dc|jii g_ g dRi ft dRi, dgsgift g araRg^- ^rtf
3iJ-dc.AijR argcft ftfti wftErftTR? ft 3TERgrdTa gg^aj
rorf dgssTiftw ggft gft ftEp^g :g3g E^ifR wrgg ftgi
"grift ggr" ft j-du1ftd 7gPg? «iadicbi 3TftftdT 33?
ggift d?gfttr 1 cHPftgcPitr gftagggft w3gdrfi(RRif
?P grrfg gajg gtft ftfti
w3ggfftRft 3T3itr ?°°v w gf^rg ggraw 3ggft gut
d6cbcp1 3ggr3Rr gtft ggRg rgftft(fiaT gTgift gaar
?ftET(fraT a3gT ggiggftt ftf3? wrgg ftgi fedmRr
dKdJ-Ai ftrai^gft gRaftg gsg^ggft qftftftTfEpt
ggrggif gEprdR 3p grgft wtepT E-gigd? gAjg? ftft
ftftui jp j^gRT apt ftrragg 3Rdtit|g gggsppft aft
3g?iT gftgg ftgi gr wftgiaftR^Epr (fg?w wr cHggrgifr
ararR? t aJ.siu.fiui ftf3? gftgEpr Eft?p^dg fttgr fegfr
ftftrgg? ffeRdft 3ift sraggg grft 3ggFguT ftfti
'"iPTfPRT JJ/RRH SR^RltEft, qf^RT 7f(fq, ftjfj^R ?ooV|
"Maoists Temporarily Seize District Capital in Western Nepal", A World to
Win News Service, ^ Sift ^ootfl
 m$f$HT §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
??
13)  <u|«flQeb 3Hsb<HU|*l ejifr
w3ftgfi(Rft 3? 3T3rr ?°°v w jgiftftg? 3gg?guTEb1
graft  3p  ftgon  gti"-  qftft  3g-dJ.uidl^  TufttPg?
grAiicbJiui apt gftwfgg gftfti wftgfftRR 3TRRg
agftft gPg? (RRatqft arft gf gg gifctpRif 3gg?wg
t gftrag eft q^ftft gftg? diftg ftp j farARgift
?Tftg?t ":fT?5 f£" ft 3g?R gti'"
qttcHOTfTl garg ggr qfgft atEPdg ^^gft ftdidRcpl
aRi^cHdTHR wftgftTR? j.icrAijjdi d?s3n gg mm
3rftAiidcb1 3rftgg grrrigg? icrjjy wrgg ftgi "ggfaft Epft
ftcHdid^ g5Tf?R? gsgrfts, 3rft 3gf^TW wg (fift 3gg
ftftrfEpt gjgiw fftftr"" wftdiaj^cbi iftw igfiftg
gdgFpguTEpftt gjgRbt grffdgut fg?rggr g? ft aft 3Tftgg
fEftdRig  agR  iFgggg  E^  ggiftgcft  ^rsqw  ftUldd
3ggq% ft grrg 3TT3gsi gg ^ooc, ,ft agr^arw
EpsDTg(fiaT g?rft gjar 3Rddtdtw aft, ".. .iHftft ft a^
fftg s t cHftft gjar g^ngg j 3rg?t Epift7dg?ftt g^ggft
tRr gtr a^ mm tRift dftw diJRftcp f^ gftrffft
SI'""
wftdrflTRft jgiftftg? grAiicb<HU| qjr gg gggrgftdg
ffteig gtgg tog i ftg ftnggft dTgr gg fRrgr ift^
ggftdT 3iggi3sgj ft jgftRft 3ngft arggigg 3iftg?
3gcpgg gtgg gg? ft jgftR? j-d4di£ 3iftT>3RRgg gRR
gftr(fcpr gg?  ggragg wftdic^cpl  ftgtft,  ftftft
cpJ-fftj-d^   cHftfRT   3TTEf?guTEbt   ft^Rdft   icrJiy   gaj
ift^cbl wgrfgw ftr?gg ftgftg tRr ftfti ftftRft
ft'gg g aj^sEpr ftRrra atgpRift d?7^ cHjwjcpi ftgi
ggragg jgftgft(RR 3ug? ggRdiq/i gftft 3ng?w-gcpt
f^rarw gftcft arft gg Epgjg P'gg g 3ggft
ftgggftPgrEbl EfgtggR ga?ft gtgg sg, dr ftftWt
cHfaftidcH aft 3i^r qft 3pgg" argfdR arattyrf^Ept giggi
gftftft si 3gftR?dg gggEpp^EPT ?rs-aw "wftdrfr
gRugcHdjHR EPiPdgggffTft "jgiftftg? 3gEpguT" dft ftg
3^37 g&g, 3ig 3ft(R? ?ifgg mm tRTTRRif fgufrgg?
j^gg tgrg grtr cOTarft dddicbl ?irrep1 T^gggr gg
EbiAtdrf 3ggft drdgftg it?g ddlid ggg gHsgj""'
dgraft j.icrAiciui ftft(fgft grgftftg? qdfnr ddiid
ggftft d?gfttr t^e s dr wftdic^ siftr ftrrft
tRrarf "Puitgd? 7jgft ^trr' qft gjftftct ggggR
'"q^rcrs, qn crrcjt, 3? 3RRET ^oovi
"ft.rr.i
'" ?icpqT (jnafRRcg) ft ^arRfT nPPcpr trrjt fS,ciichJ.tfj| Pfijcpt
ai.r-dcl'ldl <_WJ|'(P 3RRRf5T, Ic fM^SR ?ooV|
"" Isabel Hilton, "The King and Mao", Financial Times, ?V 3T ^004 |
"Maoists Temporarily Seize District Capital in Western Nepal", A
World to Win News Service, ^ Sift ^ootfl
cXfesgj ?nft ggrft trgft ftrsft ^raft gg: PgFgu7
^grftR jp ^Tdfg 37ft fRTjg Pwar :gPg? ftr^gEPTR?
g<H£d sg, dr ftrp? d? fRTgr gP dgft g 3te ft-?sg
aft j.icrAid angft 7=Ajggg qftraiic-Jicb qg?5 aft gggg
gf^TTR ggsi ggft dggEbt 3r4 fctcRi gar^rgggrR? t
grggrftgiftft qg?5 grg fti
wftdTftTRft 3ggft gPg? ggftgft 3ft ftd?r 3RJ5
iaftguiTR? grEPitr fddJ.ui^gj| #ra fta^gj grEPitr
aift37djHR wftdial^cbl gsig? aiJidi<Hi ?gg 3grrg?t s 1
iftTRft gEpqts 37d?t gtr 3rjftft ggggp? dTflftdtft si
iaiTfgjRbr gift, waggfirf^fiRT ataftg gftrgTft
wftrargj^Rft aijlftcbl g^g grfigEp gftg ftbftagr
jftrggEft EpraRift" 3ggggd?r ggg gftr ^ g ?°°4 ft gft
dTrfgg ftRTfr 1 gg/g ftragigg ^ag gg3Rf?r aT^isTTRRift
iTdRng gftrrft 37Td?guTgif 3ggft idft gEFEpr fagft ^nft
ggrft tRig?t arft m'" gr dgggt gd? ^iqB mftErftgg
c[ft ftfwgg Ep3Trr^r 37dFdft arft ft - "?ftr 377gft
4Prtw ggt :J5gg ggR wtfi ftggTftgg gEprgR
EP3TF5TEPT sgftEPTR? d?s5rr gftgi dPaf^wft g?R gtr
■ftr^rg? :OTch" g?ERT gftfti gftTfdT 1 girrgptttgg 37Fg ^
EgftEpwft Epsr qTfR gftfti'"" 37gFdEf?r wn^aTdTHR :
3TTgTft ftgw jgpPd? 377EbWJig7 gg ftftd^ gsifft
37TdR 7Q5T WTd?t S,  ft (fftft dATTffcft cTSTfdTa gig
gtft gtw=ar aft iggftg fti jgftftg? gdgiEpguTEPt
qftft ftcHdiaTdTHR crft ftft ggR ggft jgpPg?
gdATTEbwg gsg?, g?r j gar^EbRrw Egp_g gds
wft (fift qftft tdftguTdTf ftr> gtft si (fftft
ggrgwg j gfttg^ wg garf ftgr ftgftr^ f^gg
ftagpRftg gig gtgg fti ... 33? fln^gw (fift
?ngaR ggRdig^ ?nft cTcRiarRft 3gg?t ft3R
daiftggggg (fcggft g?ft qftgrftg gtr (fftraif
ggw gftr gwr qft ep^tr gft dr dARrarf
3R74t^i(f7J7ft ft giggg grg sRFRg 3dt?RRg? aft
arft f3TTgft s t ft f7^ giwgftftg g?ERT gftgcft
si'"
ft qj.j-qj.fdJ.I'ft jT^nfEp^RRT gaj^f a^ gargg qgir_ft
it^gp?  ?lftd?FSgj  rpf3ftt  ^ooc,  qfSd?t  dldldJ.U|<HI
yddi^cbl j-dd^ ftqlftsft ggt 3rwg gar gdgft ftwg
gg ?P gift wrft si ?n7ft ggrft trgft ftRTfrdg
^rscRiRRT w3ggfftRft ftg cftg 3ift T^Pft
giftFajTRRif "Tggg: wgg eragg :otw" gftg gtd?t ajft
'" "JRftcRcggRJ PTR5I T  'iJ^qTft aRjRJRJRTT  3?  fcTcjlftft JTr^",
cplf^RR 3RRnf5T, ?o jf ?oo4 |
'"3RH^RRT PfTRpt SR^RlTEit, 3fcfl£?r, ?£ jf ?oo4|
"ft.rr.l
 m$f$HT §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
?o
gftti'" dARTcft ftrntft, ftdiEpft gift "?nft
3gd5EPEpftftR? 3R37rf3? tRift giggi gg gggR T^Pft
cHddi<Hift gRd? (fftgR(fjft 3ng?guT gg gft"— wft
fRiw 3te ftgi
eft mm gargg aftTR? wcgat tog t ggwg gftftgftw
ftggrf ^ gtr ft gP gftbcfti gr wftdTft ftftgg
gFaaftT grffggut gsr "ftngg" apft ft? arft g fti ftpgr
(wftdTft) dg fg ftrftg gggarEPTR? ft fRrgr fg-*R7g sg
aft gftft gftg? ftngg 3RR3Tg grg (ft iggiftsg gft s
wft fRrw wftgfiTR? ftf? 3Tftftf% ggg sgj 3Rft ft?
gg? 3rt wftdrfr gg4g? w=sg :
fttTR? ggT g?s3n gg wg (ft dgggrf gggg gftr
ggraft j.'NqicrdJ.uicpi ?nft gftg gg ggfFsgj
iftTRRif ^RggggRT ggraif krr qft 3?ft Epftg
grg garf 3Rgg: dft ftggi qft gg ggfg arft ejrt
ggfT si ftgifiui Ergswftft ggr rraaiiaj ft^ft g?rft
qftftbAg ddiidi t rAigdid 3ng? ggrw J.ftj.*d g?ft
grft ftgr wft f?g iftTRRif ggtr grrg si'"
wftdrfiTRft gg" g g^Ptftg? i 7gftg? cpudi^l^di^ git
ftid-cbicpi eg qidicbi :*?gw (ft gtgg sgj ift^cbi gg
ftftgg ERp^ARf7^ j: f^gwcrft gjptft(R?Ept Ep?aw ft
3ggR3R qr^gggr ipfi gr^i dggEPRUT ftrgART^ERft
ift^cbl yrcug ftaRaj gRd? ftgr apt 3rgag g^ 3fttft
ggsi
S. fc ^Kldld 4dl$*cbl 31c|d<ui |^T ^FoTT
cT?
wftgfftRR ggift gd? 3ft gig 3p ft aft ift^cbi
i^^zTTR? ft ftdR? idl^cpi Epftgg ftftg qTgTFARiTR?
(fft ft gprs aft ift^cpi  grft wftfjirr gftgjftg?
EPlftft"ftftt  ftd<HI  31dd<Hd  gftgcft  gf3?  ftftgj-dcrft
cAid^uJicHcp EprgrftftTf7^ jTrga^tg? dft gft g^agggr si
gij-djftcp EpiPgwaj qftftft gftg fftqft ggqft
g^EPWJRPftft tfE 3ftftEbt ftft gr gftgjftg? epiPh
cbid<Hi ap ftg Eft?npRRif fgaft gPw epPot arfti'"
dr ftftft cpj-fftj-d^j.'KH 3ng? ggrw 3ggq% rp]; gtft
gcHdlftcb gugft 3T^r gft ftprg (wftdifr) d?r fttgg
dtftTRftr 3ggR3R w^grgr ctf^g 3gisf"
ftdfiui "ftft dddia" grf E-gdTfRw igft 3rggi?TTcft
gftg "cHddicbl 3RErft 3rftdiAicprd" ftft, ^f ftig
cbJ-fftj-d^j.'N d^ftrsw qftg gft% wftfjrg 7ggg£ gftgcft
girug fti'" "cHddicbl gift 3Rgra 1 gftfshAiidial^cbi
grft 3rftdiAicprd""- wfr ft giTugcft gR Tjgrj grftrrdg
ftfti ggragg gTftgfiTRft i3? ftftft gftRft 3R"gruT
gtr 3ggft gigT3rdft *gic-d<iui ftftft aftgg wftgpRif
gcHdlftcb cHftcpu^ fajr 5?g?R gg fRift gftR ftgd?r
sgj'" ftdft ?<^4v ft gftgRd- cpj-fftj-a qftgif ftr?tg
(fftrgg gajg gtd?t ftgg, g g dgrft 3R? dRRi gcbucpi
adlRRTf  cHttdrETW  7J^R  ^Z  ft^g  (ft  Wft  fRI  g
'" "fTRRgft  Pirr-dJII  ^ETRTd  |7=7H?Trft  nfTsSIT  V4  SR^I  Sift",
nepalnews.com, ?o 3T ?oo4|
'" 3RH^7dTRT PflRpt 3R^TcfRn, 3fcflg?r, ?£ jf 1°°^ I
'"iPTfPn JJ,qjJj| 3R^dftcTt, SRlf TE^Eff, ftjfj^R :?ooV|
•" "jjt rtfRRPt n^cpftEnf  Pj.<r-dJ.di  fE^; jrj^Prc qftft
TRRfYP Pft, 3TP 3Rpcp 5frf?R4Tf| QITR^Tqft fcRdR T TRT^RT
tJSRcTR-Eft cPRTpcRRT JT7^ Pftl cRJ^RHTC qiftft ^Q^T Tlf|3T
fsffqP cRftrf irr-JJ^cHH Jiff 3EP ftcpl SRRTfTsSIcp iHciJril^cHI^
5RJTQI: ftTRP^T^JTT T^qR^RDT JR| Pft", Kwok-Sing Li, 3nP 3Eftf^ET,
_. V4?l
'" ?^4V ft PPft ftcT'msTft qicRpaRRTT "7iRRHRpt ulHclld," T
"ftft 75RRRcr'ETrf J^JUHlftcpr T^TJR qft^T JTRTRPt S 3p 3ER 7iRT
J|U|d<r-=l JlHcHI^ 3ft "75RRHRpt 7iRTcTlft 3rPH|i|chrc|" JT^f 5RTRT
JTRTRpt SI 'mn ? Sift nfcp S : "ulHcllcJl J|U|d<H 'EfP JRiRR^7*7
T fcTRTRH^ft n^^pftjR 3TRnfTd ET2R JRjRR ftft <Hd_cclJII "$^f
7iRRHRpt ulHcllcJl TRfZT ?tl" u!HJ|U|d<r-=l 'EfRRpt qaRT Tlf|3T
JRTTRftQRRpt qf^ft n^lcpr ERETRRjR77*7 (qfcpg, ?^44)l
'"Jnft ^[S, "dHdltril 75RRTlft 3R?RHRlcPE<RnT", 3o 5RT ?W4I
'" 3R3R ^[S, "75RTdRTRTcpr 3R^dfcRt'fJ?Trft n^f n^'EnERRITt", Ite
^SRf ?^4b, Kwok-Sing Li ft c^WJII 3^ET 3nqDT; JnP 3E7cTR3?T, _.
33eT|
'" TJlHcril ?^4V ft ftcl'msRpt ■mn ?^ ^m q^PR S : "o!HJ|U|d<H
'EfRp 7iRRRft 75RRnft cJRRanft TaR JTS, nt E\QRft T
gfdsblPd<P|J^ f?P701cpEnq?T7ETTf <53RT JTS T n^IRT fE^SI TRfJp
nTJRft 7irPRR;R?T7 T 5fRpTQrRt-l|oilqP^cHI^  JPRJ5T3RJHR Pft?
n^RjRrPcpr erP n^RfrPjp arf^T^R^T^Rc: ciP^d ^l nRRnS)"
JRTET irrfl^J? cpRRJRT 3RpERf 7§yft T STIR^ ^RRTR 3TTRft
75fTRRptqRjP Jp HNIRcp^ 5R5T n^T 3RR irrfl^cHI^
5fYRRptqRft Jp nRRT qP 3qE7R'fT 3RT3SI"
 m$f$HT §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
?f
gft?ggTg ERigft ftft, dT ggftw gift dft gd?aftg
gr^g ftfti'" gftgrgw gid?, gg i wgr, g^gaR i
ftttg ga?ft 3Rgr wftg? g^ftrftd? ^cpu^cbl
ftr^Rdg: gdgrarft gftgcft ftft,'" gr dft ftftg? giftg
aftti gf3? EPiPdggg 3RgftgaEpt ft Eprftpg gd?aft irg
S :
ftft cHddl£l/cHddlcb1  3RETft  gu||ft<HI  gfft,  cftsT,
ggg?R gg, ^ag j ftftry ga?ft gg, gggaR i
gcHdlftcb ot ftcft, fft t fftg, gat wft gr
gwft, 3g<jRTf gg qtft arfw dftdig gg anft
ggrgg gg dddicbi WfRd? j grgftftg? 3rftcpu^cb1
gdgrajft gfft si jftgrtr, ftag t 7fdR£g dddicbi
wftg? 3gfgEpR- wftgsgj ftft 3Rgra/3Rdig?T
3RErraw cpj-fftj-d qftft iTEpaftg 37rtggTATg?dg g^s
wft gftfshAiidicil^cbl ggirdfttEpt ftgtft ftfWR
&ra7r3?, 3Rgft i EgggFft adiRRif cpj-fftj-a
qfttgg ftrar gift ggggjR quj-qftcp grfAftg i
grdtrgagg gg aggirw gut terf^rtepI qdgrajft
gftgsi'"
"grfAffg i 7fgtrgagg" gwpft ggrdft ydJjcbl gufr
ddlid gftg ganrft yu^jii gftg Eprrdfttgft ept4epjtw
3T3nft we rgftgcft s - "3iggft eptPh d?raw
qftft?ATTgft ajftdg ftdg j eot ggr 3Rdidg ftg ftr^
Epft gg qftftbgrgfr Eprftif ftt^R 3TdfdEPT grft gg
j.icHd1ftcp 3rftcpudid dftgg gftgsi'"" wftgfft
ftdtftg cHdgftftfg gwg?r Eggrgr gg Errgr gtgg sgj
3jg  ggft  "3REnfr  EfefiARTEPT  ftr^R3RT^r  g?ft
ggsi"'" iftTRftt 5R3RJHR 3Rdft ET^ftgdlEbt 3t4 "gg
aftrw gd?ig dndg i i^grRTW 3Rft?rr rf]; 3p ggft"
gg grg "dddia T E^fTgdift dtgw iftg g^ddd dggg
g_" fti'" 3T^r dARTgift "ftft 3Rgfr cpiPd" qrr
'" ?^4V ft nfcT'msRpt ■mn « e^t sj-iffr^Eft  ^hicijii 3cft
3tPcPR fE^jft S ER (^o fttj^R ?^_ m qiRd) ulHJIuidS7^
JPcril Tlft^T SRRnft JRfrn^JTERRpt 3RffdRP cpRRRTT 3p "Tlft^T
75RH^R5RH^3TERRTT %q^l?Tft 75RTdRpt 75RRnft SJRRanqP 5PPR-R
TftqSI ...m^" irrfl^cJ. ftcl'msT, cpRRT T TRfZlft sfYP cPRTR<RRT
3p f^RJUQftEH- *Jj3 n^TRT JRTqSI" ERETRRjR7*7, JrP SEpf^ET, q_.
?bbl
'"■mTT C\3\
'" ngEP iPTR^Rprn 75RRRfrqEft mfn ^mw sfrP ETan jpPspjti
"ft.rr.i
'" r>.f>.; qjfJj ?3_?4| JTT3Rcpr QRc^R, "^Rfr 7iRRHRpr qfgEpfSRr
•(-cld^dlfdHI Pcl% TjcHliH ncR^tf, 5T SRJQIIiHHfdHI ^ Pc]%
iJcHliH nqsTl ...ft guilpfl (75RRnft 3^ftjRR) SR^ERp 75RRRET
ciliqcp olHclld, T TcRR^IEIRpt 3q37TRT JTSg, ER maRR^" 35fY?Tft
nWRRrift 3RJQIRRRPT 7tftJTR3Rr qP TftqSI" 3R3R ^[S,
"75RRHRR€Tcpr 3R^df73Tt'^I?Trft n^f ns^TERRITt", Ite  ^STTT  ?^4b,
enQuchi <zihi$*, jrP seP^et, vM %3\, tj. 3er^ i
■"nq-Ep 5Pif^Rprn 75RHnfrqEft s^rri sfYP h^tt <b\£frH,sm\ %\
gftfept w3ggifiEPt jtr it?g "gd^ui d3tft
37ff?PTARPdg3Rd3tg Pj.crdJ. EbrPdft ftr^Rdgg 3ggirw
gij-djftcp EPiPdft wtgjft cTgg ggradradg? gftcpf j
gwjR wgg 3gftg?1 g^ftft wft^ arftg gRggft
ggragg? 3ift gag/' ft wfr ggR gftgft si"'
wftgiftft gcHdlftcb gdngiEnaft 7QgrraTf 3rjftft 7J5ggr
ft^g/dsi ift^cbl -3iicHgj-<Hcb1 3ggruft gft gft fRift
gftR g&l  idtp? 3TdRR ftg-  dJt^dl^  ftgRi ERTTR
ftgift gftg gfsg, 3rgEpT grft cTftTTfdg ft" apt arft
gtoj "igftR?g?t tiot t gftREEb" g^dpft 7gjptftwft
g-§r?R? iar?f ggrft ggruT gft fti wftgifiEpI ftgFgnrw
7<(fEpr agg?R?cft ?rRRg?t gftg (fEpggft ipfi si iarrRURbr
?gft, End? j-ddcHdi :fftt^R 3p 3gdfEpiftEp gtggsgi(R?
Epggif gft ftrp? ftr7^ gftg ftp d(fgaR ftrgiftg
argEpr togj wftgft aftt-cpufift j-diAid cHdgj.cbu.cpi gajw
y^Jid^i^j. ftr^icpftcpi ?Ra^g "qft-EPiPdg?ftt arftgg ft?g
gt grft? dT araTRRift fgf^R gwggaR qftgpg
ggrftsi"'" "qftEPit^Rpftt" gdftp? g^d^ft 3ggq giar
c-A|J-d1  5^5T  ft  3RRlf  ft3RW  JTRgREPT  gt  J.lcHd1ftcb
aREpr cpi4cbdfMJiiAid ftttgftWr Egrgd? qtt3?gif srar
ERTTig eptjtw gftg gftgg?t ftfti
gr ggragra t gi^ggiaft 3rPgg ga-"g wftdft ftft
;rft3grrg?t m graft ?°°3 ft f^ftrig ggr "dtft 3Rgfr
cpiPd" g^ERft ggtEPt t^r ftrRft-ftRRtt f3ftEnfr
3Rdrfr cpiPdcbl qftftg^ERft gftd^did ftujcpi si ggtj_-
Tdgg j-qgdi grg aftgg sg - "gffdg 3ggR3R
gcHdlftcb jgptft f3ftEnfr 3rggft EbiPdg?t w^-gaft
ftrrft ggragif grjRdgra 7 gigraggiagTa gg? g^
ftl"— 3rg EpaRg it?ggT WTEpf jT(f?ggut qftdcTdRlf
ftlgg g«S;i ft giar c-aijr1 qftdgg ft 3Rft fP gft agft
dTdftRRT wftdft fftgiEpgra j fttgguraif gft 7fERraw
erag ajftgg ftdgsi gT2Rgg wftgifiEpI jgiftftg?
3gg?guT 3ntr ^ frrarf fft gf qg3?r EpcDrgrfrar g?rft
gft dgaftg qRRFwt grw gt snPdq/i g^EPwg gg
g3=Wddi<Hift ggtr 3te ftgd?r sg - "3R? aragg grfEpft
3p ft wt (fftft gftft ggcrsi (fftft e^ EpagEpr
cpiPdcbl qftcbeddi gtdg ft" 3rggft gftft g?ag ggaftg
dldRiPgEp guRFg fti ft g^gr ftdRF? wrft 7an5W
dgggfe (fift grFgft ?nPdgut ^qicrdJ.uicpi ^ift g?rg
ggsTi"'"
'" "75RRj«Rft rVf^IRRP tRTERR^R3^ qraTPRR", JTlP 3Eftf^ETI
'" ^ qift "JnaffcTlft dHIHJII  SR^cpft  QTRRT", ifriW, ?-4  ^SRl
?ooV|
'" q^TDS, "ftcfotTT  (JRaffcTlft)  cPT sfrRT^TRT^R'flf Sfft qfT^RR, The
Worker, 3T5cp %, ^faRl :?ooV|
"" Isabel Hilton, "The King and Mao", Financial Times,, ?V 3T 3004 |
 m$f$HT §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
3?
wftdrfr tdgRgRifatg gg qEPRft g^Epgrg gg . gft
ftr^Rdgg 3gyRw ggft ftftrAi ftr^ gggg gift gftg
art si WERtgifi(R?Epr ggw gtf g epiP^ gcbugrWcrft
rjft(fittHg? idfdidicbi gsft gg" g gr gtgg g^si gt
EftrTjR gftg j-d4<Hi girggraft qtWddi gg
■iiicrftddd^ icrj^y gcprft ^cRft gftft 3RdTfr cpiPddia
fcH^qd fRift ftr-wg ftfti ift ftrafft gtr didJ-cRicpl
'Rgftr cpiPd" ft 4icHdidid 3grgr gftEpg ggftft gd?
3rt ftgi 3R cpiPdd ftEprgft 3rggft gruraif gut wtf
gftr jjd£u.i EprrgRT g>giftR Efttg *qic-dJ.ui<Hi sgre gp
ejri gj-diftd gftti
ft ftggftR g<wftgg gEftftg? grf^drjut wftdft gggw
dTfgg gaagfg i^Jlc-gcpl wn^Eft grfirr ftgr 3ngft
dftgif aft ftirgg sg - "3g3ig?t ggra 3Rgr a;?rw
g^Tfirrgft gfft f3ftErft guRFwt d?rgEpg ym^ 3Rtr
si"'" rr^utcRTfjRT j|ft _cp1 i^gr^ft" ?RiEfig?t ftggg
Egf?PggfT -3u.icHcbdidic51^cb1 3gftggraTf araagfg i^g
gtgg sgj 3rgEpt ftftdi4 ft ft ap ftrragg ftgft we
:mtf gg fRiw gwg s, "ftg ftftfttg? tfEtf gft
fqsftgft a;?r ft ft? dgft wgar g3tg?t dcd?ft ggt ajfibft
g# 35oti ftgft qftft ftEfggdg 3pEpt" grrftard?
gruT?R?dTa ?$£ 3ggft gfttw 7j^pt fg arattgrRRrf
TRSIi^ rftsi"'"
ftij-ddi d? ft aft araarrffTRT "EgfPggft" fftdguraif
srar gg Epftg wftft cpj-fftj-a 3gFaragg?t jTRgRfaftgra
gftTrft gdrracRftft ?nfttg 3gftggig[(fcp 3R? fP fRift
gft T3Fm ggiOTi'" iOTRorgg gift ftftg tRR
ggrragft jgiftftgft aPrgg ftg - "ggw 3RdftftR
cbcrfiAj ftgR ft ftft aft g?Rg g^gggg grft d?tra qft
3Rdrarf qt^gjcfgi ^r ^rgftg cpiPdcbig^did gg
gEpREft g^gg anr^g ggf 3Rdraif g^yqcpl ?nft ggR
qrftr&i ...ft diJ-dd<Hi 3R? d?ft gWR ift E^gT5f?f i
difftdcbl grift 3RiREPdTEnaRTf ftg c^ftEpr tRift gft
gft ggi^gcft mg fti"'" araaTifg i dRggw ggusg gft
fcttdft 3REnfr cpiPdcbl qftgiEbt ang^AicpdigrWcrft Arg
gR^TRT 3HCC<I^, "Royal Regression and the Question of a Democratic
Republic in Nepal", 3R Monarchy vs. Democracy: The Epic Fight in Nepal,
(5RR fitoft, ?oo4);r£. ??|
'" fefT^P 5J5JtERT, c[ clltffHfHH: PET cfa, 3R^TrfgRT "Qlft
qP^RRT" JR 3^cT, JTlP ic-cVRsId, q_. ?? I
'" 3RRRPt ^m d*J|Mf?aRT SRTTTERRn (ftRERpt PJIIHI ft)
5RJRP Jllichl SR'iRTJR HIJ)cpJ.U| JTRTRpt SRTTRRITft 3TRftERT ?^£o
ft E^QIcpcpt 3ERrsftT 3Rjft JR3Rcnft fcft^ Pftl 3RRT: cRbTT
7TtP<P  qE^rfRSJTT  T JT^ryTRPr  cpj^f^R:  qift^Sm  ftlRTRR^T^Rc:
nftsp  nPt  an'mr  a^Rr  Pftw  n]£  arftgyR  jft
SRTTR^rq^afl^ERf  n7iR7fTPcP  ^t^  f^HKI  ERTRR  qTRET  STftljft
Pftl
'" Mohit Sen, The Traveller andtheRoad, (fcVcfi, 1°°3), f. lei I
MREpr   fg   ftrxrufftRRT   dcKlddlc!1^cb1   Waj   gft
jjRgRdg anrftg cpj-fftj-d^j^cpl aggr arggiif gd?aft
3r4gut fRT fti'" gg? dftg agftft cpj-fftj-a ggft ft
ggiggraif Argtl 3tfdAgrjg?r sg :
wftErfftR? ftftgg (WEpgr WEftgifr) ?Tftg?t
Jiftddid 3gEpfgg wrgg ggrrsr" (fift igftRRif
3rrg grft ftgr gRgRw grfwft ERggg gift
g^n^-f^n? 3p ^rrg gg gErsFi ift^jn gggg gft
s, dAftra gift gggft gsrfg gft cpudift^did
Engg? ar^rjfcpr wftg?RRif grg? 3rftiig gd? ^ rrd?
gEpREPt ggFg g?gr qftgg? qftgiftg gg ggsn 3Rft
ft? ajftfgR 3Rft fP ftg grgEpI isvsxf dARraif
iftTR? 3ngft "fEngg" grg gtft arft gg gdsgj
dft wftgrR? 3TftErft sg dr gt wt togj
...(ggftgg grrggp?) arRgirw 3ggq% ftftR?
ggfrg gg^gw gut 7J5tft gwftg arf ggrgft anri
dgggra fdi^cbl gftar^g aftti ftftR? g^agftg
wftdft gggd? err gfti dft ftrgraif gRgRw
g?Eptig gft?Fsf"
w3ggfftRft 3gqRr Epr4EPdt(RRif wEtf- Epft g d?ft
gg?RdT(f7J5 gajg g^ 3Rtr si 3rtw jTRgRgg ftEpgrPgd?
?it3?(RRft gj-^itdi gg idtpft ism g?ft ggftt gtgg
togj 3tP ift^cpi d?ft FAjggg wgp? sgj 7arg gtr
iftTR? ajftggR, 3rrftg i 3rg3rrftg gaiiddi, arftg
3g^dgR grAiiftcHd t j.icHd^cpi ^ra^Fgw grf?ggut
EpagrR? giftrgcft f<g grrfFsgj cnfttRR 3Tf^Tg far gr
JJcHd<Hcp1  EJRT S,  idt?R? 3T^r dftft dft ajft gftT(fcPT
sgj ggft Epjgg qftftgftg- ftftRRif fttrar ftf
j.icHd^cp1 3TFdg gtr "ftngg grg 3p" 3n?p cHJinjcbl ftgr
wfr ft-wg gg JTift si 3rft dfdg gngpftt (fg?w
gcHdlftcb tfetf fARft gft gg gggp fP eprut toi
wftErfftR? ft grgcft yu^jii 3iddJ.ui ggft wft glftaj
gd? 3rt i^g dTfEpr agftft ftdR^nrfg ggtr 3g?ngra qg?a
gtgg sg :
ift(RRif j.icHftftcb gwdR(R?cft TFtfasf ratr qft
Epftw giftaftiEpI 3gg?ATdRr si grfwft ERggg gift
7f3rg EPlsRsraft 3gg?ggRT si fP g fP gEpREPt
3gg arwajgcpt 3gg?ATdRi s,  3Rft gat 3ggRr
'" Qlft  •HdiqcHd3R^r  3RRfl  cffftT  g^JUd,^  "JRcTTRREp  dlPJI
jrrPcpr t Pci'iPd qPPPJT^P nran^ft RRty jteP" 3rP
^RRTT ft5 fcTC, "On the State and Democracy", The Worker, 3Tgcp %
35prn ?oovi
'" ftqRffl" JTcTmrft aRRfRT cRJ^Ptc qift (JRcTTRnft) ft ft|aRT
T^q  ?t, 7iRp  ?^bb  E\f%  qf^RT  SlfJTTERpt  n^EP  Jlfft  nT^PTRPt
^d_rcl JITft SI
'"iPTfPRT ^RflRT 3R^ratft, SRlf f^ER, ftj^J-dJ. :?ooV|
 m$f$HT §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
33
EblAtEPdftRft 3ngft EprgEPJTEPT Epft d?d(RR[f fttEPR
gg?gcft arsr qtsri ftftRft (frgraR 3p m£f rft^T
tpgr qrf fP dARft 3rg?dqftg f?g ft?gi'"
gg qg?R gt f?g g ftdfMd_jft g^rftftw qftg gg
ftggw wftdrfr j-d4cbi aiichdd^i 3R ggsi g3iftftg?
jTRgREbr grft 3Rg?g arftrcg s arft f?gw ftftRRif
3g^rjR gdATTig gft?gw ep tetatr 3g<jRif 3tp£rr
cjdgiig gg?w gfafft 7jgft gift gg idtp? gfftt g ggR
ggsgj
fM«
'"iPIfPn JJ,qjJj| 3R^dftft, SRlf TE^Eff, fM^5R ?oo_|
wftdic!1^cb1 mm ftftTfEpt qftqR 73Rjg? fftg gftg,
iftTRft ggraft g^rftftgif iedAiii^ ggftft gtr gftEpg
gtd?r sgj gg ?<^<> gtsft g^fftiEft gft g^gftrarf
gftgg sg i gftft fcbdui Rgr^Tdg ap-rpRif gr^gg
qFsrft dTigP gtr Efeftg g$r ggrftfgdg sgj gft gg
g?ggT idtpft gg ?<«<> d?r gT^fftrw fta?R? 3RRftftg
ftg t dft J.icrAigdicb1 Tgftr ftW3R ftgg wft 3ggRr
agrftwp Epajd^Jift gtgrf fft gtgg sgj'" ajftggR,
cHdcHiftAi, 3nftg t df^Jicp gjiiddi g?g atftg jj^r?,
giwftrd? t 3gfgg? ftgggiTR? i a?rg?ft?t ftgR ftggg
3RdT ftRREPT 3RigRdI(R?qft idtpft ftg wtf WJldlcbg
gtgg sgj
iftTRft ftdtftg PcbiAifiKi gft gftgigft <HJ-4tai 3p
g^agggraif jTRgRft UcH^icpl g^aw qftg ggrrgg sgj
gftg ftgfgg ftggg?t :*?gw TT^gg guRFgcft gsrarf
TgrftR adifftatgEPT cgarrfiTRRif gdRig^ 3p dgittd?
7ggd?r :otw iarft ept4w idtpftt aft ?r si dgft g
3rg dgftg aRdRR gP ggri f=grag?T si g^argw,
ift(Rft agg gftggg fg gdgrf^gg g^a eldg ftftftggg
sgj grg 3TRafgg ggR (fftr gr gftg;, ftftRft ftgft
qftdgg gftfaggg sgj ^ ftgftgrf g^ftgg gtr
aggcggg grd?R(RR ^bft gf 3iqU^4 ggsi
wftdial^ gEpaft aj^g gtr i dft Epgrjut :*?gw ft fg
qa;?ft gg ^rgR wrgg sg wt ggrft ggraw gfftt g
ftgT g3g ggp arggr si 3Rrarf grgftftg? arafrrj grr gg
ft?ngg? gftg gftb?si ?RiEft4ftf^ft iddtgdrarf
g^ARidEbr gift ftaftEpI wdftg? ^ragg 3gg?gg? si
jjcrAifjui gftgcft dft ftaggut ftftTfRTdg afftw ft 3gjjR
7JjdREpt gift fcpiid diAicpcpl 3jpT ft apt wftgftftRR
dft 3p ftdg sgj dr JTRgREPT ftdRF^Erfrp? aft
wftgfftRRift ?<«<> ft 3R3gFatggcpr igdftgpRif
argftaR gitft j ggftftg ;§gREPT g^Wddicbi etgg EFa
gf gTEbRRif 3RTarg ggraft 3ggg ggTisgj (fEpggft
g3RFgg- g?ft aiift isii7^ qfeftdr gRR: w3ggfftR?
T iRftR?fIRT  cHldlcHId  gftgcft  JJcrA|cp1  ^ftcR|cpJ.U|cp1  ftg
TT^gg s wft fRrw jjRgRw <Hdd-Ai si wftgfrarf
a;?rwt gRraft ftgT grg?ft,  srgRT t g^aft? fattatepI
dRTdTURlf JJ^AHid ftft g grft rftsi
wagdifiTRft ggragg 3Rg grfgaft cpj-fftj-d^wid gft
gg?t 3gd1ggrg?t grggr g^qtft s 3Rft ftftRRif
gcHdlftcb  ftgftd?1  ggg  jr^gi^dR  gtr  ydJ.iijufi
"' l^fn 5PIfPn ^TRPt ffttt, Towards a Lasting Peace in Nepal, JRp
3Eftf^ETI
 m$f$HT §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
3V
qdfdqrag? didfti (fRggft ^j-gi£gdi£|cpi j^crjg (ft gtgg
sgj jTRgRgg cpj-fftj-d^ wftdicSl^cbi ggg itsgpRr
grfgg gg ggp wr graft wftdic^cbi drdgg g?Rg
gfErgcft etd?r ftftr dftrRRif 3Rftg?R gtoj ftftR?
dARRPt gaar ftg?fgg 3RTgRd?t ftftui jrtr snPdggt
WWRTTR^RT dARRPt qft^lldd gftggg fRIW 3ft5 ftFSRJ
ggtj_ft ^ftft ijcHicbl etrterut ftftft gf 3gFaraggif
gg?ift»Hid ET^ftg epjtfsepI afftw enR ftftft g^gg
_ft gaftft gftjfp? gaj gtgg sgj wftgfftRT g^Ptftg?
iftgra 3g<jRTf gdRgrig d?g 3ntr g si ggiftg? fttR
gEftftd? g<Hiddi WTEpr ddftft 3R7dT OT^jft wftErrajR
gg gtgg ^q^did ftftR? g^Ptftg? d^gcpl qftpgTw
gg^ gggg gg Eprgsga 3T^r d?ft arar sg wft ejrtepI
?rag? qr^^si
gft garfa. gft (fftgRdg ERft (fftr, ftgREPt sRft (fftr gr
ft a^ft AilJidid (fftr, wftgftgg wguT g3iftftg?
g^gaREpT :*?gw iOT argcft si idtp? Epgg gft gftfwg
gtw=aj gft g ggR wrgg sgj ftftRftt 3RfSd?1
jgiftftft qftoggrERra giar mm 3ii«i1ddd 3Rg ftragg
s 3Rraif gftft ftrgrftg gg ^ftft toi "ggu? ?
dTfgg gtft ftggg, ?ftra ftftRRif ggrft"" gd? ^rgr
3T_aTft 3RjRtrg cpj-fftj-d 3ftaj(fr aRsgj'" dr g*-"g g?
ft wt wftgiaftRR jTRgiTdTf sftrw qittftgdg sgj 3fg
wftdial^cbi gigftpRft aggR dftftftg j ftftRftt
j.icHftftcb g^TFsrarf ^rftrgg ggttdR i^gft ftolggft gg
f?t toi
?r gaftft dpt g^arg gg idgi(f3REp RarugR? fw qtgg
sgj wftgfftR? T7dftg rAiJ-di Eftittd? Epag^ gftd?r sg
cHJJdld  ift(RR 3ggRT  cpi-dcbdt^cbl  ftg f^Tig gftft
yidcbl ftr^Rdfts g<Hri1dicb1 g^Wddicbi ftEpi(fJ5 7_dg
gdSRj ftftR? y<HJ.jjcHcb1 ggrft ftdR ft?gg, g g
igftR? dftraif 3RftEpR gg 3gg53Rprtr g^gaR g ggj
jTRgREpr adiR? ftrrft ggraw ftggRgg? 7JjdR(R? 3ftrft
t ggrft dfr gggRRd? ftgruT g^cft ftsngg? 3T3RR
WRTfgg sgj gigaftg ga^gFyggig gftgRgaggrf
ggREPt gftgEPT :j5ggr j-dlcbu gfft gggg w3ggfraif dfr
gR3R didtcbl grft 3gg?fgg gg ggs;!'"
wftdialgftcbl 3Rdtfffg 3Tfwggw grgggr 3grrgg to dT
idtpft Epftgg ftgg(fJ5Epr gragr gtft yu^jii idtpRft
ggra 3p dtft-ftgftiTR? daft graiw ?^gg? wtepI
aj^si "wftdicJl^jjJi gift 3p; ^frgr gift ift aiift
c^i^Eft ftgjT ft^g",  gd? ^rgr anrftg gftft gragfga
aRsg, "dr idtpft a^fter ?rep1 gragr gtd?t yu_jii
wg ft ga=wr si ft ?P gg- agftft igEnfi^RRfgEpr
g^EFggrf dftg; j dgaftg ftcPd^raif j-dlcbu g^i"—
wftdicSlfiui JHLdrWJ. ?ooc, ot ftftg ftggftp gdRft
f^ftRRft qftfwg gftgaRT^r qftHbggR? qaj gtft si
ggfftt Ajggra 3gftR wrgg 3Rdft ftgift 7^^ftd?gjTft
Egrag? 7jgft j-duid gtd?r sgj dft gft cHft_cb 3Rgrft i
g?P ftR gftgj gcrAicpi ^ariEpft i ftdcbi qftErnrpft
gft f^ftrrgcft gtfttr j-duid gtdg sgj 3Rrgft gt
3Rft ftr^RT T^qgra W3ggftg?t (ftft i g^ft ftcRftEbt
si gRgREpr aRTRft ft f^ftRRraif 3rhr gggigEpt
3gftg? gwuRpr 7J5gw ftrag?r sgj dr ft aRTRRrf
ftgRgd? agdTH^ERft 3ggft 3gacraif qftdgrg gg ^Eft
f?gw ft-sRg JKiidcbi gift W3ftgrfft d?fR trrfgg
gftftsi gftjfRraa ;itPg? ftjddEpI 3gsw ifwrft ?nft
gj.cbu.cH wr fsfgggw giftaftt ddiid ^^ggr gtr
W3ggftwft ft-wg gg ggftp ejrwt 3ift ftgd?t si
?ri(f1 ggrft trgft fgftrrg drgggif g^ft W3ggifraif qg?ri
3p t Epftgrf gft ggggr igftg gf tpft ifji g^ gd'
gftftgft ftftft gtd?r si
wftETfft fJFOTlf ftTRR 3p gfWddldJIIAIdcbl ETEpftqEp
gftr?Ai^cp1  ggftt  gggg  grft  f^tdTiRcft  3TfgErRg
iqftg  gg  fRT  fERREPT  3Tf31d^J,'NcH  WE  TFltf  gftR
gtoj dr ift^cbi Eprgp? ?nPdcb1 girfdraft ftftRftr
"^wgaftt" sga waj gft wru j aragrrfTRHTEFft
ftftRftt jTdgi^Epggra gftg gg- g^agggr dfr si
jTRgREft j.icHd1ft<Hi gftg gar dgggra 3gg?Rrf ggft
gg^aj gg gftrw i 3Rg wt-gggra ftaRaj aRr gg^aj?R?
?r gp ggftft fRRn ft^RR m wg iftTRR gg
ft?rrw gfwr ggrg ggsgj gg g^aatw 3g3RT3Rcpt
3ngft ftwgrgw $ ftftRft ftgdgftg ftlfturaif gggg
gftsgj iftTR? g^a gftw gg ggftft sgalw RRaj
3gOTrft 3ragcTgftg gggg^RRif ftcft ggg i gigftfta
j^gftcHd gdsgj ggtfgg? qftg^ wftErfrpR 3gqRi
gcHdlftcb Ra-"g(R? t ft Ra-"g(RRif grg gg ^sr Epftgg
qftdgrg ggp wft- d?dggr gf ggg? ejrt fti dT idtpft
gtrwaj gj-^tdi gtr dfr grg (fiftra 3p gf^udi aftr
Pftg ftEpr yu_jii ift^j^cpl ciid^ujjjft gg arggiEbt
Eftfg Eprgg gg ggpsi
'"iPIfPn JJ,qjJj| 3R^dftft, sift fE^En, jf :?oo4|
'" l^ft iPifPn ^qft fftti, ifrrw ?iiPh^) &?nwfr, jrP
icc^Radl
'"iPIfPRT ^TRRT 3R^TcTRHt, 5RR TE^ER, jf 1°°^ I
 JiJMchl JJT3fcn# : Ulcfcbl &$?r, Hizicjl T <uicilf?
fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts JfcFsfw ?°°f
3f
n    _Lumaringbo
Boundary representation is
not rwcessarify authoritative,
Zones
1 Mahakafi
8 Gandaki
2Seti
9 Narayani
3 Karnali
10 Bagmati
4 Bheri
11Janakpur
5 Rapfi
12 Sagarmatha
6 Dhawalaiiri
13Kost
7 Lumbini
14 Mechi
1
 Zone boundary
~k    National capital
®    Zone capital
■  '  '  Railroad
 Road
 Track or trail
0 75 Kilorrictera
I <—H S 1
Base SOI532 (B0075016-90
 fbl$f$-H §W ijffrfT Wti: tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
3S
3T^ft*r
Seti-Mahakali
Bureau
Bheri-Karnali
Bureau
Regional Bureaux and Divisions of the Maoists
^/tf
Rapti-Dhawalagiri
Bureau
Bagmati-
Narayani    Janakpur-
Bureau (_ureau Sagarmatha
Bureau
Mechi-Koshi
Bureau
Proposed Ethnic and Regional
Autonomous States of the Maoists.
Seti-Mahakali
Bheri-Karnali    *a ,
 tfmWfiJ 3J13ftcllc(t : l?cjchl WSrV, M*M/ f >>tJ/<rf)f3
fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f 3ls
31^ft*T
ggu_-: qftt 3Tt"gar ggr crgarft? tRidg gEiftg etrfst
?. qjEqcpsw 5ifiw (ggus, ft^TRT), ftdddcbi sggg, 31^^ gg ?<^v (d?Rgg)i 3Ttgar ggr 3R7ff3? tRigg ggftg cpju^j.,
gEpgr (ftft g?rftg?R) ft qftftftft dggEPdtgg 7jgrw gg ?<^<> ept a?ig?w cpj-fftj-a g3ptftw gg^R, ftwg
RiRiggcft grft ftgiagfe gg ?<^v ft ftarragw gftgftcpg ftftft garw dftdg dT gg wet, w gftg dggg ftft
ftftft ftraarw ^ftgg, gg ?<^<> m g?rrag?t g?raftt arf gdRr d?^ t dgggft; gg?gr (wftdrfr) g^aj gtR gft gajw
g gggg ^i grag ggRgggra 3gf.gg.ft. ggr ftgggEpI ;rjggR ggRgggra Epft fEpgigw Tdigg? ftd?r ggusdg g?4t'
tns, ftftgg arRiftg 1 gg d3?E-g rft ggrft Ebit^RPT ggrgrpRgigg g^ft qjREpgtR qggRR sgj
?. Jtr?5T eter (fftrrg, 3Tgg), LiKiidcbi sggg, 3Rg gg ?^3i3i gg?gr (wftdrfr) gg graiiqcp^^tft ttep, gsrragg g^f
g?raftr, aiiftdd JjcHftftcb EppEpft, jnftdialcpi gjjjg ftrgRRdgr g^n g^iu_cpi gjjw gdRiFbRi <jft EpFftg epjtf^epI
^cr^iJi gar gg ?ooy ept grggr gfgg gggraft ftftRrftw gggi gtr 3rftctgjR «rsfj 3TERgiwi igg ftargg
ft^jftgraggTa TdRdggr gtgg sgj
3. sr. difJjJH Htu\§ (RRtgrg, ftREfft, jjftijiidd), ftr^FbT grgg, 3Rg gg ?<^vi gwraftr Efefjg etrfsept g^f
^cr^iJii gf3? EPiPdggg 3Rgftga ggragg gAfPrd? ggr 3Rdtrt|g ftWRdg gajwi gg ^ooc, d?t grgw 3R;?iiJJdcb1
dgrgfttw gtr fg: T^iftR gftgEPTi gg ?<^ij w ftgftf g3iftftw qftgi ft^R wrftg ggrft ftraftf gggg grgrag?
gwgfti ftpm (ftft g?rfgd?R) w gg^R arf gg wet, ft ftranrggqfs 3rftgftg?g ftftft ggrgw 3gg^i gg ?w w
ft dgrft gf3? ddftft ggraft gaR, ft gft; ftpgr (wftdrfr) ft g3PtftEp ftft Ep=g ggfti m\ ?°°3 w ftpgr
(wftdrfr) ft gRt ftftgg ggri ctftaR ftgrft, g33-.xra.ft. gtranw ggswft igdggg diftwid gftft gag? gEfftg t^r
ftgag ggRi Eprswftdg 3rr gi^g ERgjgggra ftRngw 3gf.gg.ft., wrepT guftgagTa ft^aftgfts ftggw
j-didcb, gft ftdftft w^f 3rg? TRTfts r_,=_ agftraEr^Rgra JRidcb1dJ.i ftdftftgg 3raT?RRra g?R? ft^iftgraggra
"ggraft araqftrgggw gidjftg? 1 atftg  g^R?" ftggw ftg gtr ftgidTftft igift gig gtd?ri The Nature of
Underdevelopment and Regional Structure of Nepal,  ilot<f}Qcfr 3t4?INm^ SfM^JlTtWZ (JuM-HI olci^cfr) <lotcf)Qcfr Jttffiw
jftfdrv),  <nicHJcii<i f JilpfT 3fth~ (3ggft gft ftftrdT Arftggft gOT^R) dJiiAid epft tns ggr qjRcpEpr rsepi
W3ggft 3TRftRgdg _qftftd gftftftg? 3Tf?Ri Eptrdftft ggusEpr gEfftgdrft fdtdtd?r :otw qft ftp gtgg sgj
v. jjjJsI^j. arraT (graR, rqr, gg, aftwgg), Ridddcbi ggr, ^r^t gg ?<^4Vi rjt aft Efefjg epjtfsept ^^gift ggr
gEpgr (wftdft) d?r dftgra gg 5003 d?r dftt ftftgg gargi ftRddft ftgrag t Epgragg d?ft 3TtgARi ys-g ftangg
Rift fttaftg g^g qr^Ri dT gg ?^<^ ft ftgrft 3TRatRgEpT gift ggra g?g? 1 qftftraft ajftgg cpj-fpg g^Ptftw
ggftg wti gftft q?rft aft 3Rf£cft amjR ftgW 3p dgdErajft ajftdg PEfft fti gg wvs w iggif qftd?r gt
ftraftdTtigra 333? gtr 3Tf?iRRg?r EpREnft3RR3ft ^rgftftrw rrsi^gcft ftfti dr ftrRft idft fgRsngggg gTg
ETfdRftg p: gfti gtragft iddif :gPg? cp^i^j. aq^asR, qr^dj ift 3ng?Rrf m^f jgPtftEPR aw ?giisgj iggif
Tgrft gftftgT ggrj_- gargg ?it3??gft ga^ggg :J5gw ftftsi
4. gled^ic^J, sTTJifT (fagidR, ^ruTtdR), ggiEplaEpr stt, 3Rg gg ?<w?i gtg-aftr Ep?ftg epjtt^ept ?^gifti dgg3Tft gf^rg
aft Efeftg epjtfsept ^iJii tfwf, ?f?g t gt-ggf^Rrw 3Rfsg?t grft% gft ?ooc, 333ft fftgrftg ^ wftdragft
gggg ftgW 3ft q^w ajftrdg Pdft gtd?ri TEgtgTARgra wEFggft agftft E^Trad? ?tr 3rcgg gtgg iddif Tgftr
gftftEbr ?ift??gft garggg :otw ftr?Fsi
£,. ^ujisifldj. tj^ij ouRfti^, gaeig, ggara), jftrardg dft, 3Rg gg vwc\ ftpgr (wftdrfr) d?r qg3?r, 3Rdtrt|g
ftwg (wr) gg ^gft 1 gf3? Ebit^Rpftt 3RgftgaEbr iggAftrgd?! ftpgr (wftdrfr) ft gg ?oo? ept gift atftgg
 tfmWfiJ 3J13ftcllc(t : l?cjchl WSrV, M*M/ f >>tJ/<rf)f3
fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f 3<?
q^fggrag? t gEpgr (wftdrfr) ft gg i°°% ft gftf ftftgg gargi gg ^ooc, d?t gr?w Tgrft gftftw gfdTi ggusErftd?
gft ^d-didJ.cb1 gqrsrra go^nrw^gggft ejrt 3p m£f gd? grg Eftfti ftftrftgra ftag^gjgw Tdigg? \ ixwm gg?
a?ig?3Raj get ggg ftgragw ftaruT ggg gtggi gg ?<w w gra.ft.Erra ftra gaRgw ftdtftgi
\3. %$ apss7 (EbTFsrsr?iaT, aft), ggrggg ^s, 3Rg gg ?s^vi 3R3gft ftagg, gu^g? atftg s^n j j dajdid Tdrgg aft
cHdgj.cbu.cpi q^raajwi gft ?ooc, ^ ^anft gftftgT ETfdT arft gfgg aft Efefrg etrfs £g gtr ftf3?i gf3? EPiPdggg
3RgftgaEpr gftg ggr gg?gr (wftdrfr) ft gg ?<>o3 Eft gift afttgg gargi ftgrft dgggT cpj-fftj-a grgftftw qftg
gtr 3pTRgftrf (EbiPdggtr) ft m-gaRftg wrggi gg ?w w ftroiw g?tftRr gggi qtr gg ?°°° ft 3Rdtr e, gr
ft?r gftgggi
c. <?ldidi«r sizfr (ft??fft, 3rftd?), duid,*cpi drgg, gftft atartg gftrgrft wftgfr gft i g^gaRpftr ggFgg gftrftdg
g'AilcHcp, dr gft ?°°4 w 3T_?ngdcb1 EpRdfttw qtd?ri qftd?r gg ga?R?gia g3fRiw gg dreg grftgEpr j ?ra qftd?r
fR g?w sg wft f?g aRg^i
*,. tft.trt. Ji^d (3fftg, ftngg, qftgfwr), ftFfftgg grgg, 3Rg gg ?<w<-:i 3RdTtt|g fgwggg q^raajw, ftafpfggtr
^=aTFgRRR jfaftFa (tig) g^n ftm 3iggfttty ftatgR (dd£ ftfcRT 7tftRraRg _aftFa) ggft 7jjh3j ft ftraftgRi
3t1^r wr ggrft ggRT ggradg g^f 3Ttgari 3T3itr ?°°3 w anrgcft g^gf ftjudJ-gRw 3nft ftrftg gnggtagra grig
3rP ggrg gat qggi qtr ?rtrr gcftt 3TER2ggi ftftftrsna fdRR ftggw j-didcbpj.i
?°. aPdg-Hki JHigcbtdi (cp>-dd, gftg, ggg), ftFfgraftg?EpT gigg, 3rr gg ?<^<-:i grggft-grggft atftg s^n ^gft
d-gr gf3? EPiftREpftt 3RgftgaEPT gargi gg ?<>o? Eft gT3ggftt dRt ftftgg gargi ftFfqrag1d?w ftard? gar g^fttftw
qftgi
??. uri^r 3irar (3Rg?R, 3Tfg), c3J5rept ggr, g3Rwgr-3REpgT atftg e^ttept ^gfti
??. <Hicjchi *iT3cT (ggftft, qfra), gggr drftgg ft^, 3rr gg ?^v^i wtg j-diAid aft cHdgj.cbu.cpi m-gar ggr ggft
ajft? ftftcpi qdf^i m\ ?oo3 epI grftdifr dRt ftftgg gargi gg ?ooy gr ftdft gftrcftrra gggi gtr ?ra ftrraw
ftRRRWI
?3. tffcpr aj^FTW (:gft,  ftwft,  gftgr,  qRT,  7^rft), 3ftrafftEpt gigg,  3Rg gg ?<^?i wftgr ftagg gajw,  gf3?
EbiPdggtr 3RgftgaEpT ga^g ggr gd?gr waggftgg gtwaj gfts gftgri
?v. ^raicrjBJT t&% (ftrRd, J^g^rar ?nft, ?wgft?), j.Vqicbi dft, gtg g^ftg Eparr^ajcRftg ftr?rg atftg e^ttept ?^gifti
3pTRgftrf (EPiPdggg) ept g^iqregari
?4. f^R3TT5T g^wi^Ji (ftfta. «TcT, ?rft «ts), w+fj.cbi ggRi iftg ftagg q^RJi gg ?»«? w dgswftw qggi gtr gg
?oo3 3n fdRT3?l
?£,.  ddlc\d 9Pfr (gWdR),   JjfJlcbl dTgg,  gf^RT ftfticHdcbl EPJTF5TI
?b. c|<5jhh g5T OR^g), jftgrgg ggr, rjft ftftraggg epjtfsti
?er. t^cRisr w% (igg), 3Rg gg vw<z,\ gr§ :JRft ftft ftftrsEpr EpftrgRi
?<^. d1q«i£i<£J, j.i-u<ni^n (3ftgg, 3RR, 3TftR, fg?gg r^nfift), 37rftftftEpf sfti gf3? Ebif^RPitr 3RgftgaEbT gaRg t gg
?ooy dt J3LdJ-dJ.c\fjsi ggrft ggrft (To) epjtfsept ^=gfti ftrP-grg ftngsEPT g^f EpftgR 3rft 3ftTRgftrf (EPiPdEpftt)
dg rjcT 3Tt"gaTi gg ?°°? ft gT3ggft dftt aftrgg gargi difj.i<H araagf Pg?ai
?o. _ftai* #lw (ftgR), ftftgg grgg, Er^ftg 3nftg? ftagggg q^wi
??. ?ftftoT l^eT (ftdRfWT,  gcrcrdd), ftRfftgg sggg, 3RdTtt|g ftWREPT gaRgi
??. ftdJiiH ?TTsRT (rgaR, ^f, zz, gRR), dTgR^gg ggR, 3Rg gg ?<tf,o| tjftt ET^ftg EpjTF537RR3ft fg?rg atftg
E"f7gd?r ?^g[ft ggr EpTifTg ftan ftaggcpr v^s\
?3. dff<feh*!flT gsr (qrm5), J.Vqicpi ggr, gf^rg ftfarag etrrsti
?v. ftfti hi 3ntr (gftft), EpiaRiftdg ggR, dEpftqg? ftftraE^g gaRg, 3RRTtt|g ftaggEpT rjt igg^RJi dT gft ^ooc, ^
3T_?iRRg?r dgrsnftw qtcfti ?r qfttw idft t^r gr?r gwrfti diftggig giTRjga r^t gg ?*,<& aj% ajftrgg
 tfmWfiJ 3J13ftcllc(t : l?cjchl WSrV, M*M/ f >>tJ/<rf)f3
fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f 3?
g^3Tftg3R fcfttd? ERTRgggT REFgTTI  ft RSft Rf^d?T T JJ£cHfJ<lcp|cpi  7J5gw qft dlfJJ<H  31ddJ.l£jJJ|  gf3? 7J5gw
WEFggia: T arftgr ajft? grgg? gRRd? gftfti
?4. f>dg-Hic\ tfRfr (ftgrg), dEpftqg? ftftras-ftf garg, ?ra agRft gagrw sRft 3TERgiwi
?£,. ftqra is&% (gifgr), 7ft7f7_37fd?r gf, gEpftqg? ftftraE-gft garg, atft-Epftft atftg e^ttept ^gft ggr fftgg j-diAid
qf?rgg 3RgTEPR gajwi
?b. %fe% tfltor Offtg), dEpftqg? qlftds.fj.1 gaRg, 3ftTRgftrf (EbiPdggtr) gg g^f g?rgftt, greARTg?r gftRiw gg
gtcft, ?ra 3Tf?gggg?t dgrsnftwi
?<-:. Jsi^Jid^ic^J, Hr^JTcpflt (gcbiud,), EPTftEptaEpr aftg,  EtEpftqg? ftftas^g gaRg,  attr- Eprftft atftg tettart 3rtreprept
3Ttgar, aftt-Eprgrft atftg s.fj.1cbi ^gft gg Ep?ftg aftg ftagg gajwi
?%. f3TR erj?ier (fttRg), grgg, dEpftqg? ftftraE-gft garg i iqdggg s-gftgg g^f _R^nfti 3t1^r ftrra ts fftgg j^ig-iucpi
rjct gajwi ?ra gagrw g<ftt 3TERgiwi
30. 3ftTEnfiaT sbiEfg (ftra): tgR :JRft gfgT ftnte g?fwgRi
3?. g^ arft (qj.didi): atft-Eptft gftf flftrs EpftgRi
3?. 3ftT «rs (gang): 3ftTRgftf (EPiftREPiti) d?r g^ agfigftti
33. 3fttr?fdR isstFf (goVd,): *$ ggft ggri
3v. f?gR gftg (Epgg): drdgftg gf3? 3Rftgtgg Efefrg Epftfr gargi
34. 'Rift?!": rjft ftftlcHdcbl iqcPJUcr^J.!
3E,. gftTFa. ftTc7: ?TR WJ.dcb1 dddlJll SRfT 3TER2gWI
3b. gcRTtg fdijuu. (aRUT): ggrft j-diAid atg 3rtrepr gajwi
ZC. g^Pa dftftRT
3^. fg grraft (gcgftg): ft^-gddtr tof flfts EpftgRi
v°. gggwg «rs (gauftRui): igdgdg s^g $"iiJi, ftg: 7aR:gg g^f gaggfti
v?. cHAifg gft: ft^R ftrra gftgr ggg (EPiftdg?ftt) ft 3Ttgari
v?. iw ajftR (ftra,): gftgr ftagg gaRgi
V3. gag gf (ftg?RT): array ftrcRT, ga gr?r garr/fti
vv. ftwg gf: afragr ftRRr, ga gi?r garr/fti
vs. giftrft dgqft (ggr [ftjg]): atPrgr ftragr _R^nfti
vs. gt?r 3gRggr (gggrg)- ?ra ggra gj.cbu.cp1 sFfri
vb. ftdg^rar diw5 (gg?ft): grws Tdrgg atg 3rtrepr q^Rj, ?ra agRft gagrw dftt 3TERgiwi
v<i. gggruT gfttt: 2R?dR j-diAid atg 3rtrepr gajwi
v<^. duiAiui ?rft (Ebaraggra): g>-du ggr qgg?R ftagg, rjt ^ttjit^c^f grtnag?!
4°. EpcaTggTa graEptar (£?rsFf): art^R graEpteiEPT w?i aft^T ftFfqragld? ^^gfti
4?. ErrgOT dft (ftEPdg)
4?. ?RTf?ggia Tftft: ixw\ ftr.ft.g.Epr g^ gaggfti
43. qftft^iar gft (tdgg): ?fR ftraRT cHdgj.cbu.cpi g^ q^Rji
sv. ftgg? qftgR: aftg ajft? ftftcpi gwgfti
 tfmWfiJ 3J13ftcllc(t : l?cjchl WSrV, M*M/ f >>tJ/<rf)f3
fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f V°
44. 3rr ?ftr (ggra)
4£.. -ftgg aggg (g?iRR) gEgg-cfduiii gsd? ftftui gftrftdg gAfrad?i
4b. agpd^iar ?w- 3g3REpfa ftragT cHdgj.cbu.cpi rjt q^Rji
4er. Rsrra araa (gg??r): tft-g^rggft ^iJi, tft-ar^rggft j-diAid atg 3rtrepr gajwi
4°,. t^T ?rjtt: ft^R ftrra gftRi g^g (EPiftdg?ftt) ft g^f m-gar, ?ra 3Tf?gggg?t dg7^nft37RR3fti
£,0. EpcuTtEra 7Q5d?T: 31cHJ.IJ-dfdf (EPlftREpftt) d?T  _ct 3TtgaT,  ?TR 3Tf?ligdcb1 EpREnft3RR3tgI
e,?. ftg?r ?rft (gafra)
£.?. gFaggra isgra (sraag)
e,3. gnp-15 ftRfft
E,V. dlfdld fR
£,4. ^aRdgEpr?! ftft (gg.ft. ftgrft)
£,£,. 3ftTERfiaT drags (aft): diw^ gftg ajft? agftgg ar^rgftgi
s,b. aggg^iar grarggr: drdgftg gf3? 3Rftgtgg ggn
z,c. "3rgR": xjcr atg EpgRgw dgg gg ftf3?i
e,°,. -g^DT'': gtR ftftgggg igg?gR75Ti
bo. ' 'i^g-': ftTftr-JJddRAH ftft ftnte cpftuju 1
b?. "ftftrg": qfgg ftfaraggg ig-g?gRgTi
b7?.  "gTR"
b3.  "3Tgd?"
bv. agfta fg (ftr3ra): tfwf
b4. f^gg^rar graT Offtg): aftdtR gftft ftftsgg EpftgRi
bs,. dRTrg ftftrftggr (ftftg): ftftfft ftraRii ga gi?r gargfti
bb. ggftftg grgr
beT. f^ftt aj?IR: (3RHft EPTdg/faT)
b0,. gut?rwg f?5 RRst): ggtft j-diAM qf?r cHdgj.cbu.cpi iggajjg gag qftEpg Tajft gft ftprftdg EpftrgRi
Co. ftftg ar^ftg: ggr: 7aR:gg gaggft, ?ra gagrw fgrwi
a. dcHgcbi?r ftft (qftg?): dgEfft 4r£T 3gctf ftJtecbi EpftgRi
a. acpggra 3Ti5gfti5 (gagg): ft?tR Tdrgg qf?r cHdgj.cbu.cpi iggajwi
cz. ajgr grans (tarftg): dEpftqg? .fcfjg Epftrft gaRg (?), ftFfqraftd? 3rtreprept gsjwi
erv. wfta qigdid: dEpftqg? ET^ftg Epftfr gaRg, g^f ftgTft ggr, ggg Tdrgg cHdgj.cbu.cpi g^g gftgi
■i4. gggrg fttgft (P^tR/gaRjgr): dEpftqg? Efefrg Epftfr gaRg
a,, aldidig 3fpdT (fR): dEpftqg? g??fYg Epftfr gaRgi
■ib. 3rftR ?rft (ftrft): dEpftqd? cV_iai Epftfr gaRg, g^f ftrgrft dRT, ?ra gagrw fgrwi
cc. fcgftEpg agra (ftft): dEpftqg? ET^ftg Epftfr gaRg ggr grftggg g^f ^gfti
c%. gg EPTEft (gft dft): dEpftqg? EpFftg Epftfr gaRg, 3RdTtt|g ftrwgi
°,o. argg gftgiT: dEpftqg? g^ftg Epftfr gaRg ggr cpij-cRi cHdgj.cbu.cpi gsjwi
 fbl$f$-H §W ijffrfT Wti: tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f Vf
«,?. f?wtr aftpR (ga-^idi): dEpftqg? Ep?ftg Epftfr gaRg,  grw^ J-diAid atg cHdgj.cbu.cPi cpi4di*cp v^s,  aicbdidfj.
cHdgj.cbu.cPi grfwi
«,?. cpiftd^ic^j. gdR (ftp^a): EtEpftqg? EpFftg Epftfr gaRgi
 tfmWfiJ 3J13ftcllc(t : l?cjchl WSrV, M*M/ f >>tJ/<rf)f3
fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
V?
3TT3ftcn^r aiktflcHdcbl <Hs«»i6d *K*Jdi
qr€f
Tgrft g?ftfr
#TT
ftfarag (3)
7flga> 3frft
gf3? cHdcbiftdcbi^t gftga, ftrra
Et?cfttg Epftfr
flfts (*,)
cHldlAI J atftg J-dlA|d 3RTREPR
Et?Fftg EpgF5 (3)
Erarftrgg (?°,)
gf3? fcHedl 3Rd?ftfT
q1ftds.fJl
cbJ-qft
gf3? gftAg 3Rd?ftfr
atftg s-fg
ig-atftg s-fg
rRijg
J-cPdli
gf3? gif cHdcbftdl
gf3? gsr 3Rg?ftfr
ftRRT Epftfr
gftgr Epftfr
T^iftg ddJ.au g^gfcR "3Rftftgggr'
:gftg? gd?r?w=aj y-aa ggj
tra Epftfr
 tfmWfiJ 3J13ftcllc(t : l?cjchl WSrV, M*M/ f >>tJ/<rf)f3
fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
V3
"cHdJjft> ^TT"^rfr 3Trf§Wr <Hi|JI6d 4K*ldl
gEfftg cp^icr^j.
fcqg?ara aiw (ggu^)
Hfa<H fifiPldH
3TKT fefiftdd
_ttt feilPldd
EpftrgR
ag f?5 (d?Fsr sagar)
EbJTFST
3Rfg ?ftr (gaggR)
ig-EJRFST
[gr?r gargEpt]
EpftrgR
gfsg^raR gftfr (fagidR)
EbJTFST
g^afftftr fg (girng)
ig-EbJTF5T
SPcJUT
EbftRHR
ggERficR graT (graR)
Eparr^r
Eigagg fg (3RFcT)
ig-dRFST
gft?r
flrate
fll^ri
flrate
i. ftj.i^-gddftAii alft ftJli
1.  <H*JldJHd qftdl ftUli
1.  d^lld aftlftAid qift ftjli
cbftgu
cbftgiJ.
cbftgiJ.
i^d
fislJld^J. yiqi (J^ftd)
JliJIId^lc^J. cpicfvt (fd-y)
cbJncriJ.
cbancriJ.
ftgEb
cbJncriJ.
fcHd  (JU*t  2005 cHI dft,A||cp1  ftlicrdJll
*U % (gfta)
JllfttlcPI)
2 .  IcHJ-d-JllJl dft ldJli
2.  dlJ^ aHWRAId ftft ftJli
2 .  ftcH,-JJc*cHil ddl Wi
cbftgu
cpftigu
cbftgu
dldd^J. J.|A|Jl|dJ| (ftdd)
ftdJJcH  L||U_,  (idJl)
fd qj.l_ft  (gcrdlq)
cbJncriJ.
cbWcriJ.
cbJncriJ.
g>dAi
Aiiaid^i^j. iiftcpuTi (gftaii)
qidd
3.  dgdlJ.-A|1^| ill61 ftJli
3 .  qftddd JHcHIRAJd ddl Wi
3. anft-cblft gidi Wi
cbftgu
cbftgu
gft?igR fg rRjt)
cbftgu
dcHqcbiyi jfldl (gftcp)
g^ cwi| (qu.dd)
cbJncriJ.
fftr
cbJncriJ.
aiad
cbWcr^J.
g>ftd
^Idl^H ^ <HMI£*
 tfmWfiJ 3J13ftcllc(t : l?cjchl WSrV, M*M/ f >>tJ/<rf)f3
fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f VV
31RT
?.  gg ?°,4° ft gqra-agR gftgRgrgggg g^gut 3Riwg gftg, ga-^jtdi^ Tait3r gdjqfsi
?.  gfgpt ddcbfj. gftggft aiEpsfg i gqraft grggt cTRgaraajwft agftft ftRRRdifRft gEpiftRpR grgg 504? grg ?4
gg dgra i agR grEPREftg ga-q^d g?ftR gd?tgR agfRprft gftg 3T^r dfr gfgftt i aftEppft iftgguft get 7qrrtep
agrEpft i3? gftg drd?ra iftR gftgqas;i
3. ggra-agR igRi ftrwgr ftgftgg i Eggftgg gftggasn ggrafwr agftft d^dr fteEpr gftftR? ggrig drdgg gd?
Rgiifqas;!
v.  rItm aftt Ep?a t% gftggas; t gqngpRft wtsiting g g^RRggg? J.1cHJiigcp1 E-ggpag gfrggasn
4. ggrafaft ftftrg atgw d?raTEpr ftftg wtztf EbigarrpRif g gsrg ftfqfs i ftpgg 3TERgiw ftfft d?rgaR?RRft d?rgw
ggiif gat gg?qTftra ggr rrj; gftftftsi
e,.  ftrraft iftgy^aj, E-grgR ftftg atgw ftftft gEPTftRpR fftcpt 3gftqrAicb1 3Rdg gftgqas;i
b. aiirJiftatT gftg 3T2RcRep1 ftEprg gftfti 3RgR ftft gg * rpj; gftftftsi
c. graraggft ggr ftRRRgft gftcfftg? q^gcg i 3Tftg?guTcft 3Rdg gftgqas;i a^ifatg srsr ft^at ftftrw, fatftft i
qggtgEpr?R?cft 3ggR t fERrurw rt^r ttt Rgriggas;i
*,.  grgftft-aglggftft 3gftgg grgw a^iftrg grgraggft ftRRRdft gjjgagg 3Rdg gftggcjsi
oMdl-HJI <H<wPtRT .HM!**
?o. 3RguRFgRgEp Eggpag Tgragift Pftg fftycpi cHddicbl gftftft^fjui gft gftrdR fgjguT gftggasn
??. grgr j g^raftgircpr gt ft?rgifdg?R 3Rdg gftggasn
??. tRr, qftt t g?rrgg qftftft dddicbl ftgFguTW gggasn
?3. gran ggggrrREpr gg aaREpftt gg^ 7aftR gftf gas;i
?v. JjcHftftcb qftftggg dgruft arjar apjw g?gr?gcPT ?ep3t,  ^raqT,  3rraTd?ra,  ftFfft,  gftM,  ggat,  ftFfqraftg?,
gggr, J.i<Ho.iqdJiiAidcbi ftrcRi?RW ^ftgg g^gut dftiftR? dddgR ft?r gftggas; i gt ^aer jj^i** 7ait3r gftgqas;i
?4. ftrcRT-ftraRTw w^ftd?! mm qftt 3rggg, aaR i g^aggfg? ifcRg EFa gfftgas;i
?e,. ftfaftg gwgjg fftrg ftRRRdTa gggi grftgcPT ftftg gfatt, ajgg grgrggr, gaggR gEtfRgrARgg Eftg^Fdft fgcgar
srgftg gtr aRRTgftRRft g?sr d?Rsnft gftggas; 7 ftftg garaft iftg arftftp qajg gftgqas;i
?b. 3R3TFftRw jgftgdgpRif ?rfta ftgw gftfqas; i sfttagg qftdu. ggr grft t 37raTg3rpRraft iftg arftrjft ft^ggas;
t ^rAiKi^jnft g?sr d?iRdftt gftgqas;i
u. ggragft gat ftrgar gr^g ftftg gfrggasn
?<^. arftRiwftft fggggirgEp ftguRpt 3Rdg gftfgas;i sttftft sftigr? ggg? ga-qftanft gwg 3Tftd?R ftfqfsi
?o. gtftjft cHiftAi ?ftguT j idOtsgcft 3R<?g gfftgas;i 3R3gft^R?d?t drg^g wrgg aft^Rw j-diAid ?iRRg?t Eggpag
gftggas;i
??. aftR^RR[ftg?t ataagg 3Rdg gftgqas;i ^di^d g?g qfttraft g<?a gftggas;i
??. gt aggraggftRRif gwg 3terr t ^gr ft?gqas;i i^g agtgftrg? d^ga-<H arRjaggrw ftag gig gg E^TERgr
ftrariggas;!
?3. gid? ggr gd?r?R j-dd^dicb1 gut iRrftft gfrftsi grdgtr go^nrgreggp? qftftft j-diAid gfqas;i
?v. fftftft, grftdARbR, dRiEPR t gftcfftEpEp3fftj5d?t grftig? terf^rtepI irgftftt gfqfsi
?4. q?i3 t drftEft ?rftg ataagERPT 3Rdg gftggas;i ftsftgEpr OTig?i?RRft atftg j-diAiddi qajg gftggas;i gri j g^REfrg
g^dRg gggg gftggas;i
?£,. ^gpft PEbrgpRif 3rfgd?R t graggaraiR ggi^gqas;!
 tfmWfiJ 3J13ftcllc(t : l?cjchl WSrV, M*M/ f >>tJ/<rf)f3
fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f Vf
oMoftfc|cb|cb'| g^RT^T <HJ-6|PeTcT <hni^
?b. 3rtaft 3fftEft gggas;i gig^R?R?cft gj-qfti 3Rpg gtr ajftftft ggr j^frWigl^aii fddJ.ui gftgqas;i
?<-:. arara ggr dtdR?nft fftdft^cbl  gj-qft 3Rpg gtr j.if|A|cpj.ui gftftftsi arg/qrag? atgw 3Tft?racPt fctftft
3gftftEpTdRiggT RgTidTftsi
?%. gtraft J.1cHJii(tcb1 JAiiV£t gftrfcftsi JlcHJiig dqii>dd dttRgftr argrft Eggrag gfftgas;i
30. jftrr, djftragTARgg gt aH^w d?rg gg g3rar?R?ft ^"RcTjt 3:graT PftruT gtr dARraft epst^ept grg rp]; 3p Eggfarr
gfqas;i
3?. jjfj-dift^dif ErgrdRTft iftg EgzR=ag gfftgas;i EtEpftqg? ggtRRRPt E^ERgr ggtr jjfxwift^dif ifrsrrg gg dgg
dT^g g^a gftggasn
3?. gftg ft?grg?RRft gftftra gcuRrg? gftgqas;i f?ft ftggg dftgra grgr fftgid^RR ftgEbt 3_ut ftdi^i gftggas;! gftt
ift3fftRRif gajftd Epftft E^ERag gftggas;i
33. gg, dti, grft t ggar gfqfsi fftgRpRft idgraRcft iftg 3jdg j dRRdg E-ggfag gggas;i
3v. gftr ftftg, jjd-yujj-d atg?Rw iftg jj^gft Eggfag gfftgas;i
34. gtftft ft:?jdd?, dRiftg? :fdR2--g ft^R t f%ang?t EgER=ag gftggas;!
3E,. gfft ftgFguT gftggasn agfttft 3RgRw 3:graT gj^ gfftgas;i
3b. giigiiw ypqift, Enaftft 1 ftrgftft E-ggpag gftgrftsi
zc. fiftr gag grgr iftgpRft ftftg ggftrgg j gram ftfgasn
3^. ajHTgR, dgftsrgitr, dREptr, gjHfttr, Epftrgg g<R 3Rdg gftgqas;i
v°. 3Rrar, 3Tqrgg, gj£ 1 diddiftcbi^cpt iftg gTaggEpt Eggfag gfftgas;i
 tfmWfiJ 3J13ftcllc(t : l?cjchl WSrV, M*M/ f >>tJ/<rf)f3
fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f VG
W{ 9oo3 cf_- cJId^l ^T*TT (3TT31Tcn3r) cRt cbl^Ujrfl
3T. ere^T T i^^l**:
fgft ggr 1 gft ggrgg qfitfftgpftgEpt didtcbl ga-R * i£?g?R? ArgqEbR sg:
?. erwr iFgft ftgftgft au-uiift g^rftftg? ftdggft wwrggra 3Rdg gtr ajRg?w ftft ?nftg Tagggi 3ft 1
?. ftgwg g3ftg, gftg, atftg, Rffgg? gag 3Rg gcbucpi 3RdTftttg?RRft g^Ptftg?, 3gftg? 1 gftcfftg? ^gic-dJ.ui«iici
ggrdR ggi ggiRcR 1 cHdftfdcpicpl gwpg ?r 3p d^g ftEpgiPgEp rft gg^ ggraft fgaguT 3p|
3. gg? ggf, ?if3??nft t ftEpgitftg? ;rrftg TTdRi fgagur 3p j ^rftg 7fgrftgdT gag gftagftrdRigg TaTTdg Rift rteprcR j
gftART 3RdT ftgg arftarrag, 3rrP3r gag trbr ga-dftgg d?g?R? gg arft fRraft 31ft ddift 1
v. (yigj|(t g-ftgigra dftgg gag aggw qtgg g^j^Rftt) E^rrag? agggft'ddgT gag grgftg? 3rfgd?R 7gPftR 3p j 3Rfggg
ftftd^RRif iftg arftgft gag fdrftggRif gftftR 3ft 1
3TT. clldleb) cblJj^cTl
g^FgigfipEpt gsr Err g^PtPd? g$r gt ggrgrpftt fRft agrdftr fti dAftft didtcbl ajt&g Eprd^rftt grgftPg? £ gdjgd 1 gt
f?g ArjjjTift 3Trgiftg gfqfsi dctwg ggEpeft g3ptPd? Peprrpt gift aujJiutl gft JjcrAigunft j dAR37f7§Fg ggf gftgR
3gg?gEp si ft ftR gft 3gd?gg? s aP erjtr gftftgftw ggraft gftgR, ?<>yb ciid^ud: arg ar^gftEpt s 1 ajRg?w
gggrftEp tt3?dT ;ftgg si gg gridftg ggratRif SRRgr gft gft gftgRgg fgagur 3ft ftft gag gft gftgRd? 7=ARdR
gudJ-cH, g didtcbl gajw Eprd^jft gfqas;i
dgraft gftgR ?ovb w RlEbcTcREbr d?ft gEbRirRd? ftRrggrp? (3rr dgaftg qftpftt, 3gdftEp ftgtgg, ftftdg ?ggg,
3rfatEft3? gag gg j-dd^di 3nft) jfgg arg graft ftgg ?? ggft 3Tdfgw gggT g?4f gaftft fft?R? 1 3Tg4rggT (3Rct
d-agEpftR "argftddftg" ftftggrp?, g^gsift? 1 gftaiftgdidftcpl ftRrgragg, gg3ft 7fgTdRR ftggrftg? etftdg g>Hid<H<Hi
icfttftg gg, gftggT, atg, ftfg 1 3R=g rceptepI dRRftg? rIeprcR ftftf 3gft), ;ftgg ganftid m^f si
dgtra gft gftgREpI ftgW qftpgT 1 ftggdrg gg gftgRaRaj ftftR :otw dfr g ggftftg gfqfsi gcFpr^gf ?rdiEftEpt
gft tRgr t gR gg grft gft 3Rf7OT ftftft gtd?t gft g3ptftg? ^iftpft g^grag 7ftft Epjgg gftg-aRw ?ovb graw=aj
3rft fft ftgR gag ?ovb % iggftdft gagftgftw efftr^P g'ggrafr ftgiTR ajg 1 dddicbl 3gg?ggRi grr Rcftg 3tP
erjtr g^cpdcpl ggT^R gft gcftgj dg4 gft gftgREpt fgagtg qftbgr gag gft gftgrggg ^ARgg gudJ^ gggEbR
gftftS:
tp. iWf <HfeiyiH Rjfluithl gfJh-ill K cfrl^faRl':
?. ^rpt q^w grgftftg? aRp? t Ebit^RPitr ?iftp?REp1 g^arftw gt ftdRFg gargr, ^rwr? 1 g^ggsga 3ng 3rriw
jtratri grggg gig ?ift??RRft gwg?r gtr gg? stjr ji1h<h^ g^atRdEpt 3g4T3Rr g^qfsi
?. grft 3rrcftg g^ftRgft aRdftg gftgR dgiigggs Rgft ftrracft gftgR ?<>yb r gdgraR gtgg qRRiPgd?
3rftEpR?Rd?t d?atft ggtt grgftPg? ?iftb?R?cft gft g^dRggft qftftftdg 3pfs j EpiftREpftt ?rftp?R?d?t ftrddw gg?
aRdftg grEPR g^g gftdTftsi
3. ftfapg gg, 3gft, atg, tRfg 1 g^argcft iftg qftftftdg ^ gtr 3Rdftg gj.cbu.cpl dgjgw e, Jiftdifwr
gftgiggwcft Pdtgg gg 7 ft ftETgrggwd- gft gftgR g^w gtr RP]; 3p|
 tfmWfiJ 3J13ftcllc(t : l?cjchl WSrV, M*M/ f >>tJ/<rf)f3
fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f Vis
TS. 5ftf <HfelSJIdeb1 S^lcOT ^IW-hJ
?.  3rrt gj-ijufi 7jgrjg gTgattaRrgr garacR gggd j g3R?rft? qfttraw 3RdTd?t ?rw J.^qd.1
?. gt eft, 3nft, aftg, gftRi, aggragft gag grftg? g^j^R?, atg i ftftTc7 E-gftp^Eft iftg gftftftrdgftdcb1 gd?
gEfftg gftPfgajREp grand?! 7jgrjg 3Rgftftft gwft ftftgg gftgsi g3Rd?r gt 3i*ji^ gtr 3Rqftftft gwgft
igrarft gftsgj ftft3Tcpra ggft g^rftg qftftftdg gg gtr gj.cbu.cpl gaR gftgsi
3. gftgrggg fP gft grggrgft gftgg Jicfdd arrrw 3Rgftftft gandg a^fft^r? dgardgra ett 3Rgg g^g^sna gtftsi
v.  ?rftt ggrft tRr t 3R37rft? tRift gftftg ftggicRd? gftggg gtr ttePietr gftg tRiEbt fgaftg gg j ft tRigg gftgrag
cHddlfiUI ftdtftR gftftftrfREpt 3TR?R J.lftlcHqd.|
4. dgaftg gftj-qft, 3Tigfdg? ftdtgg, j-dd<H ardajg, ftftigg ?irr, 3rfatEgt3? gag gg j-dd^di, 3rrgR3TR
3ggg3Tftd?R 3rrt ft^jERTft gHRitftg? d-gr grgftd? 3TfgEpRcft jam Vat gftgqas;i
e,. a^rgg gg idftftg cHdcHift, ggft i icfttftg aftft 3TicRfgutgcft 3rfgg?RgftR gftg gag atftg j-diAiddicb1 jaiiVcD
gftggasn
b. £?ra[f qfttraw gatftftar dgriggdi
c. ftran, TdRaR gag j.1cHJiigdif 3RdiEpt atrftg? 3TfdEPR jgftgjqas; \ gtrarf ft^j^g? 3rrdRaR f%an x 7fdRa--gg?t
gftftR cjcRT^gqas;!
%. "3iftR cTftEpt" arft ftrsRg3RT^r gft ajftr-g^sRgft ftftft gftrfs i 3iftREpr ^Rrggut fdfddJ.ui gag arggrft
E^TERaggg gftggas;i j-diddaft gftg ftgfttdRUT gag gftg fft j ftg^R^ft gram gg grft ftr?gqas;i
?o. gg ?<^o Eft ggra-anrg gftgRgRR gt qg?REpr 3rt3tr gftgp? 7aftR gtr g>g?fra (snftdgyt g^gtRcdEpr gfg
ftr^RR) ft 3ggRw tertr gg 3Rra3g grn? ftft 3idd<wd gtftsi 3Rg &rgg gftggg gt^-g^frdr^Rft 3TfaTtaR
3Rgftftft garrft e^ft^r? dgardft gftggas;i
TT. dctand ggEpaft gwdR 3rggrag gwdidcjui ftR ?m_ep gt g^Ptftg? siftp^Rftg iftdftid gft gftgRgg 7=Ajggg
gRERRag g^gft gag gg^raftt gg ggs; gag gf gft gas; arft ?rft ftgT? si gft arg draft sftrftg gftgRgagg
gft gftgREpt ftftui jp g^ft 3rftR 3 ft gftgiggg gt giggR j ft?1ggr?R?dg ftftruT 3p; tr^rPdg? g*g cAiid^iftcp
eft iftR igf3? gaRi iftdftid HRRRg gRERRgg 3Tfttt3? JjcHdcH gag 3Rg ggftftg ftgATW ftfWR grgrftftg?
?rft??R? 3g-3rrqRt iftdguTdg wg 3Rdiw?r 3iR ggpsg i dddicbl 3Tl^Tg g?gRT g<wftgg gggg grft fttEpft g^gsi
?. Jif^f cTOT 3Trf?hf>-^l<HlR|cn Wg$$
?. 3gdfEpErraEPt et^rtw Jiftucbi gt gcpucpi gj-^tdi, gftg? g^rggT, ftftft g<=g igftgft gg gftftft 3Titagg eprut
didtcbl dididJ.ui arg^ra gd-1 ajra/pEPt ftg ftgtft gg ggft dgrRr gftftft 7gfd?gqas;i
?. ggra-agjRgftEpt 7?fdT ftrwgraft igf3? fftftraft Eggftgg gfftgas;i ftwatgw gg gtgg gt gcpucpi 3iftcpji,ui ?
idR^gggg gagr ftgrRUT gftggas;! ftftft EprgaREpr Rift "d^qftd" rpj; gftdjtftsi
3. ^rft 3Tftr?ngd?r :otw :ftg?t ftft wtt Ep?a *Fa g^qfs i gt ggftraft ajRg?^^ JlcHJiig iggssj ju.ii^q.5,0.1
v. iftg, cajimk t 3gftg? atgw ftftft gEprtgEpRft a^Rg gftdTftsi gftg iftgp? j qj.j-qj.uid iggft graruT i gd^g
gftggas; t PftR gjiAiidftfatg ^rgft ftfft gcuRPt g^rrasrra 333? gftfrftsi
4. ggg t 3T3ftRTEPT diJian ^rtatg arrrgg gjrq^ 1 3gdg?wg 7gft?ggas;i ^?ig?t ftg ftgtft 3RdTtftg ftftg graii^dia
ftgftgEpr ?ir?r? arag^g ftftg gftggas;i
e,. jjd/bcpl 3TgR cTRftdft g^agggraft igftg gg tjcPicpd gftg 3raftg dtft r^w gtftsi gRi j Ji^itdi crgftfd;
gttgragraft qTarftrdRT ftf ftftR gwAggftfaft gj ^rft ftfftg?7^ gftfgas;i
 tfmWfiJ 3J13ftcllc(t : l?cjchl WSrV, M*M/ f >>tJ/<rf)f3
fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f VS
b. ajftftR t gftg ftRTRRif ggt :otw gcuTarg? gftggas; t ftftRgg grft J.1cHJiigcp1 iRiftft gftftftsi
c. ErftgT, ?^Err-g^Err 3rift gt gcpucpi gfdT araar gunftEPt 3Rdg gtr JlcHJiig i fgftgdg irgftftt gfftgdi gtt
uj.du.fdftd^J.'Ncbi gift igf3? 3ggRT E^drag gftgqas;i
*,. arg, dliftcHd 3gft Epft dj^an ggg i g?3r ggg gftfts i ftfti? gftgiEpt Rrrr gftgqas;i g?fg irqiadcbi gift
igf3? ajcR gag sraR igg^g gg?ggas;i
?o. qftftrgg qaft t 3R=g aftg? 3Trg?gg?dTcpr Er^Rftt deft ajjR ftgFguT gftfqas;i ajpr djftft 3Rgrgw araar T
EpatgrtiEbt 3rrt t ggg ddi^q^i
??. ajcggR, dJ-dHl, adftt i grggfttrw rrr gftgrf ftft i drgr grgrg ftg igf3? ftRg srgr?fqfsi
??. gftg gag dRiftg? ftan gunft rpj; gftgrftsi ftran JjcHJiiflaracb gggas;i ftTancft E^raitiEpgg gap ftftdRur dT^R
7gft?gqas;i
?3. ftpgggtf giftrg aftw g^ggg i ft:?jdd? TdRa-R trgi iggsxj r^t fdwu gftggas;!
?v. iftftftft, anrrfg, ej^ej^t, 3rft gftg j gragrftcpidg 3rftg?R jaiiVcD gftggas; * ift^cbi ftftgRgg gift ftpgg
E^TERanEpt JAiiVal g^qfsi
?4. arftRranft gg gtt gcpucpi ftgcgp?g?t 3RRg gftggas; i arftRraif ggg? g^raftranftft £ep^3ttarept gt atgw gwg
3rftrEpR fa?ggas;i
?£,. aftRwftg?t ^di^ddJiiAid gt gcpucpi ftgtg j ataangft 3RRg gftggas;i igftRft 3rrr? erer grft 3Tftd?R
gftftR gftggeXsi
?b. araarg?r grft dgg 3ft ^gg ?gig?T v° gu^r fttftggas; 1 FAjggg 37atirt ftftruT gtr dgggg gggftggg epst^ept grg
gfrggasn
?<-:. fdi^cbl gdk-ftui ftEprggg grft atg ftft dft/n gtr dARrft gragig^ 7jgrw Epftpggg gttfgas;i
?<^. rqep, grg?Pd?3ft, sfrftd? Eft, ftft?cRTEp, dggg E^rrggrft g>gRd?jtt, ^PchPaij., ftarg? gag 3R?d?t grftig? j-dd^di
n EgTERnftEp gran gPftR gtr ftftRRif Zw ggr 3Rdraft ggftg gcRi?fqas;i
?o. ftftft ftj-cpftcp q^gcT t 3rftg?guTcT?t gregggg :otw ^ftgg 3T#ft ggftg, ftrftft 1 ajftg giwrn?7^ 3ttar gag
ftRTUTW gftdcrg dJ|^d,qd.|
??. Jjiftui aftw ypqift, fR-fRgr, ftfdRgiAR 3Rg qftgRcft ftEprg 1 ftj-du 3ft ftftg gftgr r^w gtr aRgftgg
grg ftgft Epftpggg Jift^q^i ftfapg atftfrftrg? atgdg dft gan g?tr * giftrg OTig?rftg ftgwg 3RRRRgg?t 3RRg
gg" g^ifftR ftEPRTd?t ftcHdi r^w gtr EpftpErgg gftggas;!
??. ftft?rw dggR iggTRftRft 3TftEpRg?t Tan gftfgas;i
?3. ddf^cpi Epggr ftfWR gwgw anftgcpr 1 %w gag cHddicbl a^ftpdg gift arrf drrg gtg?r?RR[f ?ftta gtgun gftggd 1
?cRRr?RRTf g^rrg ft^ggdi
?v. cHddicbl ftfapg gat, gcgg 1 cTdrrfgaRpft 3rft gftgg Fgr4tftR jiui^ qjr gftggas;!
if. 3TRcr3TRJenK cT2lT dr*M *I?cT ^i ^H^IUH^HJI ^(M^JcT fcltl-il^
?. ddf^cpi Epjrgr arTTdg agggaTftdgr idcTfggcpr gagr?R?g?r ftwar :otw srgftg gg wdgarftdgr gggaRgg qftftftrp?
7jftgg gg? i^grdtft 3rftcpugj-qcrd 3g4tg gaR gftggas; * idR^ggdRftRRif drd?ra EpRgftr gftggas;i
?.  ?fttagg qftdudif drd?ra g?R ggr iftg arftrjft igg^g g7g?gjgas;i
3.  ddf^cpi Epggr gr?g wrgg ggft ft:?jRd? iggR grT^ggas;!
 tfmWfiJ 3J13ftcllc(t : l?cjchl WSrV, M*M/ f >>tJ/<rf)f3
fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f V?
v.  ddf^cpi Epggr ftRagftg arrrggp? gtftrf grP aftt ett 3Rg igf3? sftw fdragftg gftfqas;i
3. eblillc-el^ld ?TOT 3leJJ|<Hd
eft gargft g^arft agTEpr gj-tjut ftggp? dtfEpgEpt gggfaft EpftpErgg gftggd j g^gftft EpftpErgg arrRwrcft 3TRggg
3p iTd? ftwar 3iRgaR gftftft ftftui gftfgdi
 tfmWfiJ 3J13ftcllc(t : l?cjchl WSrV, M*M/ f >>tJ/<rf)f3
fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
f°
$c-d<<r±IWdd $mf^RT ^cpcrfr qfttRT
?FcRc=gRRR Ebiftttg gg (EPiftgg fg) j-dd^,
RRTggajft 3lJ.gj.cbig grgr fti gfgfta g?ft?rw aujcpi
.tj% ??° EpwgitftR? Epftrg sg i gg grarft Tgggg
3RRFgRw 3ggTftg ftr&guT gag i^j-dJ.au gftr gtr
^ Ttgft t s?& ggroR gg ggrg 3ftsi
EPiftgg fqft Eprg 3p -jjt&g 3TTdR T^f^f 3TgjRgR
ftl 3Ticpft3TEp 7jgft ftw arsdR ggft, s7^ gftg ggft
ett fjcrcjcpl fdJ.id_ft gg ggft wru arrrgg a^iftft 3TardT
gTRT  &RPT  dftlEbEbT  ftftft  jJRg??R?W  ftR  Eblftgg
gggg g3ptftg? ft#gd??R?d?t m^tf d?rg 3ftsi Tgggg
3RRFgRsrra grg :jgggr 1 ajdgifdRdg 3ggirw Ebiftgg
grft garcr aRRTtftg Pftgg?dftRRTgaT gg gg
cAiid^iftcp jj?iiigftdcb1 fg^guTTdJTEp qftgaR ratr grd
I Ebiftgg 3jcft ?? ggft m$Rm mw graft wftcp
sjgftg gft qgg?R gd i gg fRftgR ggRagtgg (Rir
gftRftEpr t s^ gg ggft ari^RW g? ar?fts dARTdft
draT cHidcbig grftsi
Ebiftgg ggg ratr qftft gftdOT 1 :jgggr ?trawgR
g<wftgg gtftrf ftgruT gifts  1  3rft ajftg 7J5gw
TRTTf    aTcRTRATEPT    ftgEpftftR?    Ran    31crdJtf|A|
g^ggragpRif  trsiig  gfftsi  dgggftd?  ft  graft
EblfttRT fdEbf dggi?a www. crisisgroup.org W qft
iTTRs:g JKI^c-ti| EPlfttft fqR 3goRT ft&gurpRit? «M
3gg?guT ggig 1 3ggRi ^li^gft ggaft c^aiid gj.cbu
T grEPRRif gwg gft ggp Eftft, g^ygj-an gap g>-du
cTgggg taftr d?rg gdi
g>-du 3i3R, j.icHd1ft, EPadtft t E^rraiftd? atggg
gftftg cijft,^ ftft EPiftgg ggft dftR Ebiftgg
ggft g^gi 1 qftdaRRif ggRarftd? i^g r?ept
dtftftgtdi?RRTgaT f=giig gdgar g^ftg gdi Ebiftgg
ggft gprsRarw ft gftgft g^ycpi grjj| anftdicbi g^r
3gf3? flbftgR trtcr j Tjt 3ftftEft gcHc^d ewg ftEpftg
gfg^si gg ?ooo Eft cTggtftf% EPiftgg ggft m-gar
d-an EprgEpitr gajwg 37Rfftrgigg cpt ftftsrarftt gftg
garFg ^anrft si
EPiftttg ggcft 3Rdtftg ajtsgrag gtragw si 3rrqRr
qj.dlJJ.Hcr-'ft  EprjT?RRlf  3Tft  deiig  artept  EpiftRATp?
diftfdd frft (3ift ggft aft anTcpr s), ^fftg?, Rc^sr
t aij-cpfti ^agftg gftgEpr sgj Tsragg arfgpgrgdg grft
art gragcPT ?v fter Eppfrag?^ ara^wg, ftrftd?, dtftar,
dggtt,  stepr,  e^grft,  $j-diwdia,  cHcbtdi,  d?rfg,
Efgaagft", dttft, ftftddi, gft t ftgftft ftg?r sg t
gRfter ar?ft?iEpr 4° ar^ar get g^Epagrg ^?r 1 aftw
ARRpr ft#gd??R? ?ra Eprgrg sgj Afrwft 3Tft?d?rw
3T5glRr, fR^fr, g?ta I 3g?aR, ggigrftgd? guR7=g Epft,
^ftftAii, ?ftftftrgr, ftft, RrftftAn, wi^i, gftg atg,
ftART ft-ftg, gftiftiah, g^g, AjgFsr 1 ftRdftw, gag
TTftgrw 3RbgiftrdR, f^ftgftgr, d?53fft, drararRR,
cPiftftiJ-agg,  aRigg  (gait),  ggra,  inr  EprttgT,
qifEbJ-dld,    ftRfEPT,    dlftftRdld,    gEpjtftfdR   T
icrdftij-did gap fftiw 3TcftftgT, arftftgT, 3T3RdRR,
dlftggr ^ftfttatgr, crftgT, gtftaft, arftftw, andstw,
aRcftft t gftgr gap gftrg Trftrgrw inr 3Tft?d?ftt%
?ggg3Rd?r gj-tjut atg 3rft dgrftg 3TatftEprjg cpftftdAii
TTftsgg atg 1 $\$1)m\ gasgj
Ebiftttg if/ft j_ j. cpu, qtrgEpitr 3jft 1 g^ygj-an 1
Egftpgg gFaiajgi?Rgra 3gqft ftgw T3&f cjefis 1
?ra ftfapg ^rpt fgag grEPitr ftggg gg grarrpft
:<Epg idR^g ggfsg: 3RfftrAnEpt arcRTtftg ftdgg
TTcftft (gg3Tiffr), 3rftaAnEpt gRTf aRgrag, dftsiggft
qrrrf aTFgrag, ERrPftft Eraftd? oaiilik gag ftft?r
anftraT ftagg, ERrPftft 3RdTfftg ftggg Tft^ft,
ERngftft 3RdTtftg ftdgg aRRFgR g?7^, tg? grjjf
aRgrag, ^RgF^ft qrgf <h<hmai, ftbgcRFsft qrrrf
aRgrag, pgftrft qrrrf aRgrag, 3ratg ftft?r ftagg,
3ggTcRF5cft gaftg? anftraT ftagg, 3ggR aRRTtftg
g^Afrg ftgft (di^cpi) ftrdfgrar?gd?r dm? aRgrag,
RdftaRstft gRTf aRgrag, FfftFgi^ 3RdTtf|g
ftdgg Tft^ft, ?rftt £ftg gRTf aRgrag, ?rftt ggft
gRTf aRgrag, ftftdft drrrf aRgrag, ftftr g^Hfrg
gRTf ftagg, eEprEpt gRTf aRgrag, gf3? 3rftj.icrA|cp1
ftf?! gag Epjrgcftg ftagg, dRrgft 3RdTtt|g ftEprg
ftagg 1 aftftft g^ftg gran (frrgrrs) sgj
fft T ftft afgEPT ajRI^RW Carnegie Corporation of New
York, Carso Foundation, Compton Foundation, Ford Foundation,
Fundacion DARA Internacional, Iara Lee and George Gund III
Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, Hunt
Alternatives Fund, Kimsey Foundation, Korea Foundation,
John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Charles Stewart
Mott Foundation, Open Society Institute, Pierre and Pamela
Omidyar Fund, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares Fund,
Provictimis Foundation, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing
Trust, Rockefeller Philanthropy Advisors and Viva Trust Sg|
 fbl$f$-H §W fjffiw fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
ff
3T^ftfT
shl^Rl^H 3jcr£ W[ Roov ^T ^TR qik <,,R:WW<H<r-Sfr uQ^dd T cHldcblfl**
CENTRAL ASIA
The Failure of Reform in Uzbekistan: Ways Forward for
the International Community, Asia Report N°76, 11 March
2004 (also available in Russian)
Tajikistan's Politics: Confrontation or Consolidation?, Asia
Briefing N°33, 19 May 2004
Political Transition in Kyrgyzstan: Problems and Prospects,
Asia Report N°81, 11 August 2004
Repression and Regression in Turkmenistan: A New
International Strategy, Asia Report N°85, 4 November 2004
(also available in Russian)
The Curse of Cotton: Central Asia's Destructive
Monoculture, Asia Report N°93, 28 February 2005 (also
available in Russian)
Kyrgyzstan: After the Revolution, Asia Report N°97, 4 May
2005 (also available in Russian)
Uzbekistan: The Andijon Uprising, Asia Briefing N°38, 25
May 2005 (also available in Russian)
Kyrgyzstan: A Faltering State, Asia Report N°109, 16
December 2005 (also available in Russian)
Uzbekistan: In for the Long Haul, Asia Briefing N°45, 16
February 2006
Central Asia: What Role for the European Union?, Asia
Report N° 113, 10 April 2006
Kyrgyzstan's Prison System Nightmare, Asia Report N°l 18,
16 August 2006 (also available in Russian)
Uzbekistan: Europe's Sanctions Matter, Asia Briefing N°54,
6 November 2006
Kyrgyzstan on the Edge, Asia Briefing N°55, 9 November
2006
Turkmenistan after Niyazov, Asia Briefing N°60, 12
February 2007
NORTH EAST ASIA
Taiwan Strait IV: How an Ultimate Political Settlement
Might Look, Asia Report N°75, 26 February 2004
North Korea: Where Next for the Nuclear Talks?, Asia
Report N°87, 15 November 2004 (also available in Korean
and in Russian)
Korea Backgrounder: How the South Views its Brother
from Another Planet, Asia Report N°89, 14 December 2004
(also available in Korean and in Russian)
North Korea: Can the Iron Fist Accept the Invisible Hand?,
Asia Report N°96, 25 April 2005 (also available in Korean
and in Russian)
Japan and North Korea: Bones of Contention, Asia Report
NT 00, 27 June 2005 (also available in Korean)
China and Taiwan: Uneasy Detente, Asia Briefing N°42, 21
September 2005
North East Asia's Undercurrents of Conflict, Asia Report
N°108, 15 December 2005 (also available in Korean)
China and North Korea: Comrades Forever?, Asia Report
N°l 12, 1 February 2006 (also available in Korean)
After North Korea's Missile Launch: Are the Nuclear Talks
Dead?, Asia Briefing N°52, 9 August 2006 (also available in
Korean and in Russian)
Perilous Journeys: The Plight of North Koreans in China
and Beyond, Asia Report N°122, 26 October 2006 (also
available in Russian)
North Korea's Nuclear Test: The Fallout, Crisis Group Asia
Briefing N°56, 13 November 2006
SOUTH ASIA
Unfulfilled Promises: Pakistan's Failure to Tackle
Extremism, Asia Report N°73, 16 January 2004
Nepal: Dangerous Plans for Village Militias, Asia Briefing
N°30, 17 February 2004 (also available in Nepali)
Devolution in Pakistan: Reform or Regression?, Asia Report
N°77, 22 March 2004
Elections and Security in Afghanistan, Asia Briefing N°31,
30 March 2004
India/Pakistan Relations and Kashmir: Steps toward Peace,
Asia Report N°79, 24 June 2004
Pakistan: Reforming the Education Sector, Asia Report
N°84, 7 October 2004
Building Judicial Independence in Pakistan, Asia Report
N°86, 10 November 2004
Afghanistan: From Presidential to Parliamentary Elections,
Asia Report N°88, 23 November 2004
Nepal's Royal Coup: Making a Bad Situation Worse, Asia
Report N°91, 9 February 2005
Afghanistan: Getting Disarmament Back on Track, Asia
Briefing N°35, 23 February 2005
Nepal: Responding to the Royal Coup, Asia Briefing N°35,
24 February 2005
Nepal: Dealing with a Human Rights Crisis, Asia Report
N°94, 24 March 2005
The State of Sectarianism in Pakistan, Asia Report N°95, 18
April 2005
Political Parties in Afghanistan, Asia Briefing N°39, 2 June
2005
Towards a Lasting Peace in Nepal: The Constitutional
Issues, Asia Report N°99, 15 June 2005
Afghanistan Elections: Endgame or New Beginning?, Asia
Report N° 101, 21 July 2005
Nepal: Beyond Royal Rule, Asia Briefing N°41, 15
September 2005
Authoritarianism and Political Party Reform in Pakistan,
Asia Report N°102, 28 September 2005
Nepal's Maoists: Their Aims, Structure and Strategy, Asia
Report N°104, 27 October 2005
Pakistan's Local Polls: Shoring Up Military Rule, Asia
Briefing N°43, 22 November 2005
 fbl$f$-H §W uf?Ml fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
f?
Nepal's New Alliance: The Mainstream Parties and the
Maoists, Asia Report 106, 28 November 2005
Rebuilding the Afghan State: The European Union's Role,
Asia Report N°107, 30 November 2005
Nepal: Electing Chaos, Asia Report N° 111, 31 January 2006
Pakistan: Political Impact ofthe Earthquake, Asia Briefing
N°46, 15 March 2006
Nepal's Crisis: Mobilising International Influence, Asia
Briefing N°49,19 April 2006
Nepal: From People Power to Peace?, Asia Report N°115,
10 May 2006
Afghanistan's New Legislature: Making Democracy Work,
Asia Report N° 116, 15 May 2006
India, Pakistan and Kashmir: Stabilising a Cold Peace, Asia
Briefing N°51, 15 June 2006
Pakistan: the Worsening Conflict in Balochistan, Asia
Report N° 119, 14 September 2006
Bangladesh Today, Asia Report N°121, 23 October 2006
Countering Afghanistan's Insurgency: No Quick Fixes,
Asia Report N°123, 2 November 2006
Sri Lanka: The Failure of the Peace Process, Asia Report
N°124, 28 November 2006
Pakistan's Tribal Areas: Appeasing the Militants, Asia
Report N°125, 11 December 2006
Nepal's Peace Agreement: Making it Work, Asia Report
NT26, 15 December 2006
Afghanistan's Endangered Compact, Asia Briefing N°59, 29
January 2007
SOUTH EAST ASIA
Indonesia Backgrounder: Jihad in Central Sulawesi, Asia
Report N°74, 3 February 2004
Myanmar: Sanctions, Engagement or Another Way
Forward?, Asia Report N°78, 26 April 2004
Indonesia: Violence Erupts Again in Ambon, Asia Briefing
N°32, 17 May 2004
Southern Philippines Backgrounder: Terrorism and the
Peace Process, Asia Report N°80, 13 July 2004 (also
available in Indonesian)
Myanmar: Aid to the Border Areas, Asia Report N°82, 9
September 2004
Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism
Mostly Don't Mix, Asia Report N°83, 13 September 2004
Burma/Myanmar: Update on HIV/AIDS policy, Asia
Briefing N°34, 16 December 2004
Indonesia: Rethinking Internal Security Strategy, Asia
Report N°90, 20 December 2004
Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam and the
Australian Embassy Bombing, Asia Report N°92, 22
February 2005 (also available in Indonesian)
Decentralisation and Conflict in Indonesia: The Mamasa
Case, Asia Briefing N°37, 3 May 2005
Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad, Asia Report
N°98, 18 May 2005 (also available in Thai)
Aceh: A New Chance for Peace, Asia Briefing N°40, 15
August 2005
Weakening Indonesia's Mujahidin Networks: Lessons from
Maluku andPoso, Asia Report N° 103, 13 October 2005 (also
available in Indonesian)
Thailand's Emergency Decree: No Solution, Asia Report
N°105, 18 November 2005 (also available in Thai)
Aceh: So far, So Good, Asia Update Briefing N°44, 13
December 2005 (also available in Indonesian)
Philippines Terrorism: The Role of Militant Islamic
Converts, Asia Report NT 10, 19 December 2005
Papua: The Dangers of Shutting Down Dialogue, Asia
Briefing N°47, 23 March 2006 (also available in Indonesian)
Aceh: Now for the Hard Part, Asia Briefing N°48, 29 March
2006
Managing Tensions on the Timor-Leste/Indonesia Border,
Asia Briefing N°50, 4 May 2006
Terrorism in Indonesia: Noordin's Networks, Asia Report
N°l 14, 5 May 2006 (also available in Indonesian)
Islamic Law and Criminal Justice in Aceh, Asia Report
N° 117, 31 July 2006 (also available in Indonesian)
Papua: Answers to Frequently Asked Questions, Asia
Briefing N°53, 5 September 2006
Resolving Timor-Leste's Crisis, Asia Report N°120, 10
October 2006
Aceh's Local Elections: The Role of the Free Aceh
Movement (GAM), Asia Briefing N°57, 29 November 2006
Myanmar: New Threats to Humanitarian Aid, Asia Briefing
N°58, 8 December 2006
Jihadism in Indonesia: Poso on the Edge, Asia Report
N°127, 24 January 2007
OTHER REPORTS AND BRIEFINGS
For Crisis Group reports and briefing papers on:
Asia
Africa
Europe
Latin America and Caribbean
Mddle East and North Africa
Thematic Issues
CrisisWatch
please visit our website www.crisisgroup.org
 fbl$f$-H §W fjffcfT fttf tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
f3
$<rd<<ri||,Hd<H $mf^RT ^CTcrTT chl^cbl^ cflfcPT *K>HJ**
Co-Chairs
Christopher Patten
Former European Commissioner for External Relations,
Governor of Hong Kong and UK Cabinet Minister; Chancellor of
Oxford University
Thomas Pickering
Former U.S. Ambassador to the UN, Russia, India, Israel, Jordan,
El Salvador and Nigeria
President & CEO
Gareth Evans
Former Foreign Minister of Australia
Executive Committee
Cheryl Carolus
Former South African High Commissioner to the UK and
Secretary General ofthe ANC
Maria Livanos Cattaui*
Member ofthe Board of Directors, Petroplus Holding AG,
Switzerland: former Secretary-General, International Chamber of
Commerce
Yoichi Funabashi
Chief Diplomatic Correspondent & Columnist, The Asahi Shimbun,
Japan
Frank Giustra
Chairman, Endeavour Financial, Canada
Stephen Solarz
Former U.S. Congressman
George Soros
Chairman, Open Society Institute
Par Stenback
Former Foreign Minister of Finland
*Vice-Chair
Morton Abramowitz
Former U.S. Assistant Secretary of State and Ambassador to Turkey
Adnan Abu-Odeh
Former Political Adviser to King Abdullah II and to King Hussein
and Jordan Permanent Representative to the UN
Kenneth Adelman
Former U.S. Ambassador and Director ofthe Arms Control and
Disarmament Agency
Ersin Arioglu
Member of Parliament, Turkey: Chairman Emeritus, Yapi
Merkezi Group
Shlomo Ben-Ami
Former Foreign Minister of Israel
Lakhdar Brahimi
Former Special Adviser to the UN Secretary-General and Algerian
Foreign Minister
Zbigniew Brzezinski
Former U.S. National Security Advisor to the President
Kim Campbell
Former Prime Minister of Canada: Secretary General, Club of Madrid
Naresh Chandra
Former Indian Cabinet Secretary and Ambassador of India to the U.S.
Joaquim Alberto Chissano
Former President of Mozambique
Victor Chu
Chairman, First Eastern Investment Group, Hong Kong
Wesley Clark
Former NATO Supreme Allied Commander, Europe
Pat Cox
Former President of European Parliament
Uffe Ellemann-Jensen
Former Foreign Minister of Denmark
Mark Eyskens
Former Prime Minister of Belgium
Joschka Fischer
Former Foreign Minister of Germany
Leslie H. Gelb
President Emeritus of Council on Foreign Relations, U.S.
Carla Hills
Former Secretary of Housing and U.S. Trade Representative
Lena Hjelm-Wallen
Former Deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister,
Sweden
Swanee Hunt
Chair of Inclusive Security: Women Waging Peace: former U.S.
Ambassador to Austria
Anwar Ibrahim
Former Deputy Prime Minister of Malaysia
Asma Jahangir
UN Special Rapporteur on the Freedom of Religion or Belief
Chairperson, Human Rights Commission of Pakistan
Nancy Kassebaum Baker
Former U.S. Senator
James V. Kimsey
Founder and Chairman Emeritus of America Online, Inc. (AOL)
Wim Kok
Former Prime Minister of Netherlands
Ricardo Lagos
Former President of Chile
Joanne Leedom-Ackerman
Novelist and journalist, U.S.
Ayo Obe
Chair of Steering Committee of World Movement for Democracy,
Nigeria
Christine Ockrent
 fbl$f$-H §W fjffcfT Wti: tf. foyr  ?ts Jtwdw ?°°f
fV
Journalist and author, France
Victor Pinchuk
Founder oflnterpipe Scientific and Industrial Production Group
Samantha Power
Author and Professor, Kennedy School of Government, Harvard
Fidel V. Ramos
Former President of Philippines
Ghassan Salame
Former Minister, Lebanon: Professor of International Relations, Paris
Douglas Schoen
Founding Partner of Penn, Schoen & Berland Associates, U.S.
Thorvald Stoltenberg
Former Foreign Minister of Norway
Ernesto Zedillo
Former President of Mexico; Director, Yale Center for the Study
of Globalization
INTERNATIONAL ADVISORY COUNCIL
Crisis Group's International Advisory Council comprises major individual and corporate donors who contribute
their advice and experience to Crisis Group on a regular basis.
Rita E. Hauser (Chair)
Elliott F. Kulick (Deputy Chair)
Marc Abramowitz
Anglo American PLC
APCO Worldwide Inc.
Ed Bachrach
Patrick E. Benzie
Stanley M. Bergman and
Edward J. Bergman
BHP Billiton
Harry Bookey and Pamela
Bass-Bookey
Carso Foundation
John Chapman Chester
Chevron
Citigroup
Companhia Vale do Rio Doce
Richard H. Cooper
Credit Suisse
John Ehara
Equinox Partners
Konrad Fischer
Alan Griffiths
Charlotte and Fred Hubbell
Iara Lee & George Gund III
Foundation
Khaled Juffali
George Kellner
Shiv Vikram Khemka
Scott J. Lawlor
George Loening
McKinsey & Company
Najib A. Mikati
Donald Pels
PT Newmont Pacific Nusantara
(Mr. Robert Humberson)
Michael L. Riordan
Tilleke & Gibbins
Baron Guy Ullens de
Schooten
VIVATrust
Stanley Weiss
Westfield Group
Woodside Energy Ltd
Don Xia
Yapi Merkezi Construction
and Industry Inc.
Yasuyo Yamazaki
Shinji Yazaki
Sunny Yoon
SENIOR ADVISERS
Crisis Group's Senior Advisers are former Board Members (not presently holding national government executive office)
who maintain an association with Crisis Group, and whose advice and support are called on from time to time.
Martti Ahtisaari
(Chairman Emeritus)
Diego Arria
Paddy Ashdown
Zainab Bangura
Christoph Bertram
Jorge Castaneda
Alain Destexhe
Marika Fahlen
Stanley Fischer
Malcolm Fraser
Bronislaw Geremek
I.K Gujral
Max Jakobson
Todung Mulya
Lubis
Allan J. MacEachen
Barbara McDougall
Matthew McHugh
George J. Mitchell
(Chairman Emeritus)
Surin Pitsuwan
Cyril Ramaphosa
George Robertson
Michel Rocard
Volker Ruehe
Mohamed Sahnoun
Salim A. Salim
William Taylor
Leo Tindemans
Ed van Thijn
Shirley Williams
Grigory Yavlinski
Uta Zap
 

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0365103/manifest

Comment

Related Items