Digital Himalaya Journals

Nepal's Election and Beyond International Crisis Group 2008-04-02

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0365096.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0365096.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0365096-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0365096-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0365096-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0365096-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0365096-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0365096-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0365096-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0365096.ris

Full Text

 ^41*1+1 ^HN T r*\m**\ Tfifc
TT^RT vV^tt ^ <\Y% — R srf^T Root;
Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
 "jft 3-d<ri|l*H<H *I^RT^ mi\<\ 3T3?#d" RHid~*i %TT^ft SH^FflTtl ^T^t 3nft|*lR* <H>*<uI 3T^MtTI 3T^Tf^T"^l
*I^Rl<H TJWf dHI<H<HH-tft "^ RHld"i?^ d-^<Hl^d (www.crisisgroup.org) ^Z ^Md<dk IF? ^fV^ I ^ff Rnld"*l
TT^td" 3ftcf OT TFi fd^d" "i-ilHI-HI W1& <l<g£l<HI :
S-di-MI'H'W *l*Rl<H m
TPOlfcf *)Hld1, "^TFftT, Hf$ldH<
^T: K^Yc^C, 4-illd-^l: ^Yc .^c
nepal@ crisisgroup.org
 fllWI^rT T "pira" i
<\.  ^jb^t ^
^.  xj-iHefl Trartl- ^
^3")    ^FTT# yP*dMI^ ^fft -dldlTTI if.*^if| ^
"?§-)    ^H^^ T fcfd^t TO^Ff 3
d.    ^FTR #WFF5T^ Midi*) «fs*>l 3
R.    ^Hi^i^ Y
3.    TO^FT *
if)    «<r|e|li?*l*l ^llrh^^? *
^)    dHilTb dldld<u|? ^
~w)   ■^Rrrfira'"?§dTr is
3.   Mspf ^
^3")    R4-dd 3mT^ft <*,
"?§-)    R4-dd 3T|ii)d*l ^R?T d°
it)   wfr dd
d.   TTrf^rtD^ gratft. Id
^.    ^TT oijcfFTJ <H
3.    -Hd^MI %Hf 13
^)    ^dldTTI ipr "SFFt sffst# dY
~W)    R4-dd ^T#¥FT <R
V.   fn:=lfa<mrej Ito
^3") ^-Hd^ld d^S
"?§-) TTdduidl d^S
it) hRuiitt^^ <\z
^) 3tfdf^TTf^: *4)*fd, Stf^T W 3T^4)*fd d^,
*•    ^1^? «^*^«I+W ^
W)    3T-dRTT*lcfld "*dl<Hd*l tThIBM? ^<\
"?§-)    <Hfdyid*fHI*l ^## ^fo^. ^
if)    3#M<dl*l -^RTTf^Ft^R^ drd£^ ^3
5   #faffw t <&mfy. w
w)   t\9wHm\*\ 3fffd" r^
"?§-)    WTTT^W R^
it)    >dd<HirHlRldl ^13
5.    f^^f ^
^3")    dHM*l ^d^TJ R\
"?§-)    -^)4)*d dWi?^ 30
it)   3-d<-iii<Hd<H ^t?f^t m^\ Tf^nr 3d
^)    ^d<-dl<Hd<H *I^<H Wt^FT Roo\ %f%  ^FTR % u.Rlill'HH^ yfdd^d T >dld*l%^ 3^
~W)    ^d<-dl<Hd<H *I^Rl<H TR^ *|if*l{l ^rd" <H<J*A|^ 3Y
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
T#^ftqt?f ^t. .y^
^ 3rf^r 'Rooz;
^4H*1 -?MM T WH^l T#C
dHM*l "fTT^T yP*dM "Jft Fffdf TT7* JT^rdHuf FftelFFt
TTFFTI ipf H|J)*I -gfl R4"dd*l ?#t ftsiffaf fctfsf d°
srf^T ^ooc g?T fct Rd^d "fd" 3T5M TFRTT^dt ^Rsjlj*) «r
cR iN^R* 3Pmf% T ^cdlR<HI*l ^RTif fdd^d*) WJvfm
^T^TFT ^cFtT IpT TFFyT T Rd^dHf^*) TFFTFT TOTO
ift tffbti ^hIbj*! ^dFj7* hRR^Rtti tttftt fR^T R4-dd
TJt?Tt T TFTT ft^JI  dHHTTI TTFFIFFT fiW*li?^ STT "3FJI
in5f Trgr3j*)Rid -pm i^t^r "dNtft tftw >dwi*l tit^
"SFT I <M^fd* Wt "3%^ "f^ iF-^dl*l WRT ^FT T
>ddil* %TT ^T 3TRWT F^ dJ-ddK FTR sRF*5f "SFTI
R<=tHd*l ^dfd^TT #WT *TTrqf_| iNd"R* ddl^^ ^fed'
HRR^RRld "3pT TFTR <^dH^ I "Fi^RTFTTTTf tt7*
3THId*l{l R*ld*l WF T?TTf^t iFfet Wfrt di-d^dTTI
T|*T TTFT ^H-dl^* <Hi*liTTI 3RZT <cH^-^cHI^ FRf Wd"
RdH^  TFTT  TR¥[FJF  ^FTFT  WW  *W<rHI|ild  R4"dd
N_) ' N_) NO
ST^RT SttfFT TR*T ST^T FfT^FT F^TfWf TH^FT
iFfet FTTfrt TTfRRFFt iNdlfd STT^FFF F*fl 3FTRff|Fr
HM<\H ^FT R4-dd <HH{ld¥PF ^Ff ^TTdT FfrWf *|if*l
RwHlfl "^ T ^RFrt R<=tHd yf*A|l*l f%%ll<Hd1ddl*l 3TI*<dd
TRf dHM*l iNdlfd* T dHiR* <H_fi^*| STT^RTTTf
-HtIH^I
NONO '
^Fff TtRnjTd" -ddldd T SJ-dR-H RraiR|*l*l WF g?FT TF?
-#nTFRmT^t WFT RcfHd SRFFFFFt "S^ FTfTTT ftl
R4"dd*l FTTfrt dRlJ*l ^fsftdT RujxH yd^Hf^*) "jft
ij^bvddl iN^fd* ddcd*l TTlRt TT7* JTdld>llR* T ^tF
dHcdPst TTTRFT "fdl? "3FT iNdlfd* dd^d Stmt ST^Ffftt
^S" 11*7 -^mpwt iNdfd* Wtrfd- iRf %f> f^RKTFK
"^"ff^FFT ftdH>*l *TTT Tfd" c7^ *KU|<d TT^f STM "fflf^
TTt%^TT W? ¥rrr^t -_r | 3j-di[fgi| <HT-KIA|<d "W -HMiddHI^
T^FFT^fT^I "W ttmIR^I*) fd4umi dFd*-dld WTd" T^t
*TRd- fddNd "^FoT ^ *T?t W^fl  f^RF?Ft RdNd'd
-^5" TT^*t _f$T*J ydMd ^TTdt ^lo-daj I tR fd^dHI^
^Idd ^it7*^ d" TF "dFTfd" fdd^d TFRtT Jlilddld f^tft
TFRWWt FFTOT^- J|RtJ*l iU-^ldl 3T^H*l^d TS^FTT TPFTT
TF*t yTT|fu)d TTd^fl
Sfffid" S; il*lik-H* TTtdfT^ <<f^*l bF^I Tft iN^fd*
"?TTFT^ "d_FTd" ST^dldTTI HlRlil**l bF% d^^dli^^*") ^Td"
iftT ^KFTTf^Ttt 3j|*Rd it^ *|if*TT^^ TRIFFT IF?
a||R|^*| aj^| TraTTFTS^TfT^t >dHlt?*dl*l TTFT ^H-HMK
y-HK"! dRi^*l T fd^FTTTTf dFd*-dld RillRli^*)
*KUNId fd<=THd Tmt^lT T "^TTf^7*) fTStt?f*T ^TTTFT ^FFTTFT
Tl*t 3FT%Idt ydMd TrfxT ^t*) «f I 1RR> ^TR y-=llid
itfxT f^T?Tl*t ^TTTFT "f^ Ffd" 3FW ^Tf^ fdd)^ld*l
^Id-did Ff% fdd" TT?d" 3RFTJ "td" ^aft" ^T^t^tTTTTFFt
%f> -?TTf^ fdd^d yf*i|l*l ^TTTFt 3T^ Ffd" Ttdld" "5FH
tV# TFTTf ^dldl^i^ ^FTt ^1 Rd^d STf^TFT %W T
•dl<H*l t&<LW\ Hi)fdTJ*l "5T| yfd^H^^TTifat ^idHId ^T^Ft
Ftstt^tf^ SFTTf^" %%rgjT bF% "dT dd1^i^*l 3TTS" ^FTT
*|if*d^<? Ffd" ttiRlj*| -_^ ^r Tf^TTTTt 3FTT§-
TraTTFTSJTFf^ T5Tt Fff7? fa"FFTJ iJ._,Rlim*| ST^TT d"
"fflf^t TJT¥!FFt 3RT-?tt ^TR7*" t!*) ^ T dil^*l ^fdiHiSTTft
TTRffft ^cdlRill, fd^4dd T 3TH^iU|*l -dlWId dillJ*l
W{\ ^%?^t ffW 3TfT ^l*[dd SF7*=tTTTFf R^i^*l W{\
iifdyid^l*) fdd^d dildd ^FJ Ffd" "5TTf%f^^ R-HNd
-^dldlHJ1? ^Ff ft, T^TTFRlfst STT-RE" TTFFTFdT fdd^d
yuilcfl^-dJfd Tftd" dR*Nld Ttt%TTdTmFFI TT?Ftf¥ W^
^FR% ?Td" ^TfdTTdt st^*t «f I STFT^TRT TTRTfdTf fd<=THd
3TFTFT ^TT R^d-HH-dt ^TRd" WF3 F^ Rj-J)dl(l ^ TfT
3T|i|HlRld Wt T§FT*t -d^l-dW Fff^t FT*t Sfd^ b^TI
d^-^l  stf^t R4-ddTTI TR¥IT*T TTT^ ^TTdT -5IRFTFFT*)
 ^M=hl WWW Z cWM^/ vrffc
■frljfdd WT tf$W $<M W.  1Y%  ? 3tf$w fooz-
f^FFT %dRt RrsRT, TR 3fff#t "fflRd" iF-^ldM Rff TFTT
cA|R*Rtr "^tlRF Tfd" FTt*t "5TI
Rd^dHf«l*l TFFT *d%F T ^didl* fF TFrRSTI Rd^d
TRfft TFRtT FF7*) 3RFFFT Ffd" StfnR FRfR 3FRF *>T#RT
Tftd" fFT TTRd" TT*«TI Rd?"dd*l f^d" ffW FF7*! R RdR
f%ai)RlLi*l %RFT FTt: Rdrdd FFRd" f^STI FF% FR~
Rd?^ld*l STRdF-^dfdW ST^d" TFFT 3T^- dP-dd RFF? I fF?
"^F#t RRT Fd" fdflR "5T T Rdf"dd*l ^dfdW RTRRT F^f
f^RT?" fR RdRRPRFT SFRd" fdRRTR TFTR %FRRd"
TFTT?I ^Rf? LJ*4*fyR gf?FR T ffFT*t 3TRTR FcFRFTRT
TTF^FU Rdf-ddHR?*) SRTRRTf RdRFT fF?
FRRRff?*t GRRFTR RfRRR FF1? I %f> ^R RrRRFR
FTRRTR TFR RdNdHI^ R%RFT Fd" RdRMtFT Ffd" FTd"
TFTT?I FRtRr RRt d1 TTFt 3FTT TRf ciRT% 3dli?^*l
dltdR* "drFRTf yRRR-dd dd>*l ^T?T aFt (f^Rr^Td"
TTFfdFTR TFRRFRR ddl^^H TRFdt "3lfrb*l dHdld
FRTf*T bRJ I TTRRTRY ^RRTf d^ld-d _d-dld il<fd*l
TTTfrf 3TR3R*" RFd RTR 3RTRFT "yTTFT)
FFTf "?Tf?^t R4-dd*l dR^MIsi *4)*li R^T R*f
dKfddK R STRFr-ycillilHRldl d" SRlfe F%FT R3RRR*FT
TTfR f^F?l TR f\*~ FTfTTTFT "SJRSTFT ^cRtT fF TFR*? T
TRdT oi|o|yid*l Ril*iU|*| TTlRt ^TFFT dTTTf^*t TTfRF T
HRH*ddl*l TRF? fR?l F^RRdRT Tf*T TTR «<di^^|
-dlf^i*! ^i^cril^ -FRdTF^J ^*dN^ FF? <Hi*li -ddldd
F^ fR?l TR TFFR fRFF Ffd" cdfrl* FR"R TFFF? I
RFFF nRuim 3TTTT*) #d" fHlRFRT RRSFdRFFFt %*
-dRlild-dHd" fR? T TFF" Fff# ^<5*<rl iNd-d Rtf*T"3RR
fR?l    TFt   Rd"   TTFTRRFf   F/F? I    TI3RRR*RRF
■sjrfjffrR: sfrRr fRrrft trf wf rfrr fRf*)
"idd TRTR 3TTRF RfSTRRTf RRfRRT ^RTft ^?# F?t
-gRT TNFR*" TTFfreRTFT fd^R" FFT? I -FRSndTTFRt 3RFR
gd^r gjptf^ TTRTT F^RST — "FRSTFFFt FT^T TRR
FF^% f7^ TFCSrTT ¥R*t TfSTR F^, TT|RRT, TNFFTFFt
fR^F, n4RiH¥TFT T TTFT%^*iUHd|ild*l _^T?# "dft
"FRSFdTTFRt TRRFR^ fTT? |
srff^t TR*t SFR R4-ddTTI *Ps!d FF*Rt "fflRd" yp*dl*l
3TTSTRFF *RTf^ 3Prf% ^T^d" <H**I -yTTRI ft FfxRR^
-gr^FTf^ *ldRddd FTT*T ^% -^TTf^R*) TTfT# TFF
FFTFR*" RraRT *TT>d)i T|*t -§T T ST^TT Roo^ ^f% qTR
fRtt*) ^fd^ F^RirRTTFr <{ltf*l^d "wRd" "FTRdTFT -STFd"
#£t d" "5T| "wRd" T 3TTM*"-ilWlFd* TRR*T ¥RFT
>dddl*l 3TR?R¥IT ft W% TR iNd"R* ddl^^R ^fff^
dfrh* TRFT fdXR "5FH iN^Rl* FTTTf?7*?! TTlRt 3FF5TTTt
TRRT ^^Md -H^^l TTFt FhrF FfT ft I
d. d° 3TTFTT ^ooc TTT-|^ Hid*) Rd)^ld*l TTTRt Hd-d
T RtR^T FRRTF -ddldd TfC¥IT -5JRFFFT TfSTTT*! TTlRt
fd^R "*TR F^;
W) FFFT FfRT T FFFT TFTR Ffft ^TTTTTf ^tTJ"
FffeRt T iN^R* TTfFR 3T?R FF^, TFR>
Ffdf^TFf TTTRTF fH ^FFT F^, ^fffx^t *R
Ffd" «<jyR ^FJ FTT# TfdPT TRFT 3FFdt
FTfsF FFRT F^ *il*l TTfdflFRT F^ ;
NO NO '
Tf) 3J-ikdlii^ ^ -r^r*T 3RR ST^FRFF
*?Ff*TTtf?r*F TTlRt TJT¥IT -5FFFF -ddldd;
F") TFi^TT Ft^FTTf^TFf T?TF?R TTFTFT*) TTfFtFFT
SFSTtRf F^ T FFR3TR)*li*l "FTFR F^ I
R.  R?)fl- iF^^^ti j|Rlj*| ilJ-^idl^^TTiRr ^R:
W) "FTTFT Hl*dlPd* R&# FtR? T TT#T d^ldlPd*
TT%F FtR?FF fRf*F TTT^TRT F^WF FJrRrFF
Tf) fdF?Rd*F TFFTFT F^RrTF FTT3F ^RdliSTRt
TTFfFF FR? F^? T "FR?F«fffTr ¥Rf?RT "FRSrTT
"SFFFF TF_ST FT^; T
R) FTFF^ft R&R> FTfTf^Rrf 3d1^^*l FFR*t
3FTR Fft fJTRRFft TTFff^RTf fdF?Rd" RaftTd"
iTTRdT RR R=? TTFT3F" I
3. F1RRR> RdRfRT RFT T FFFT TRTRrf Rd?-dd
FfFRTFT FFR FF? ^\ Ff^d" Rdildl FF: "|F RFTTTTf
fdF?FF 3Rt%FTTTTFfTJ" STTRRrRRT TRF Rd^ T RdRJFT
RFFTTf fRffTRf FTRTRf FFFlffR FTTRF RT¥!T ¥R*t
T_STR*T TTTRt dc*M -fFFFFT TfF FF^ I
Y. TFi^IT -SFFFF RFSF?FRT TfcRf TTf RFq^T Rd?-dd*l
FRRFF RdFJF TFRRTFT FRd" "5FRFTTFT TTR "?TTf?
FTR RFTR RRFFFT FR Rr R7! "?TTF?TTTt "FRRR
R^, TTR -^TWRT Ff^?T FTR FRf TTfRF RdTRF "#R I
«.. "WRF FRrRTFF 3FR FfTFFF? F¥f?RR FFR dRi^d T
ff^TFFft:
W) tf?R ^" iF-^ldl T 3FR TTT^TRTf? *ld?"=|ild
F^; T
Tf) Rfct "^TtRF "FTlTRr T F^tfRF 7RFFRffTTT*t
RTFTTF^I
fn<=(T"=n 3n%i^r "^nfrt:
$. Rd?-dd 7RRTFffTTTTTTf fd^R¥T TTf *^|^*| TTR RTF
FTTRd", TTR "?RF?RTf R*RR?t FT^d" T RdR FRR-
 WTMWt WWW Z fWm^T Tfw\
■frljfdd WT tf$W TZTf^ W.  1Y%  ? 3tf$w fooz-
tit
^\iM\ iKd*l <SHld<HI&H*l  _t?HA|Nl RTR TfiR oddfli
FTF? "RRF fRd" I
IS. RdRdTf^TTTf fRRT fRd" T FRT-FFTT*T 3FR RTFRTf
Rfft RRI FFFRR fRtRT T FF fRtRTR fRR
dltdR* TFFTRT RFR odHsdl Fft fdRFRR FRR
RTRRR fF TRR fd<HI3*l RFR RFR*RlRRt
RRRTR fRFI
C. Rdf-ddHR? RZR TRR RRRF*" TRTR TfRfFSRR
RFfftfTS ^TR FR:RfRRRRf R?dMRd) "vRR ^RRFRd"
TR FtRR RR3R I
TJJ_*T Rtefa'l HiRtH+S W T^flPt:
%. fRRR T "RRFtRtR TRTR RRRRR FRRfTR tR? ^
FRtRR TRR RFI "fR Ffd" RFFR RTRR FlRFF*T
FTRRRf^RTf fdTRd" T RfRRdRF# R F^f^" R^
xrfd" f*RFR*T RrTRRTRR RRTTfF FFF I
dO.RcTixH SFRFTJffRR dl**l RRRRRR ^ RtRFdRF
TFrRSR ffRRT RFR fRRR T TTfT RFtfdR F^?
PF-J)dlfl FfRTF?l
<N^* "^RJT^nPt:
dd.'FRFF rrf "?f^? fdF?RdFRt TRf tctrT yR-d^dl
RdTRd":
R) RpSRdFJ RtRRdRt fRRR RTRTf% FF ttR
TRFRTf TRRR F^? FRR5R -RfF FF;
Tf) RR FR y*li*l ffR T ^TRF RFR3F" RFF
RdR T Rd?-dd 7RRTFffR*t RRR tR?;
R) fRR# T FR RTRRRRTf RRRF FRT-FFRR
ttRrTR Rf? WT T RtTTRTftRRR tR?,
3%*^ odfrhdd TdJ^PTRRT TRFR 3TRF
RFdd
^.RRRFRRFRF   SRTRRTf  -RRFRT  FR*T R[Rt
RR^gjT   RRR   TTfTRdRt   FT*R   TRfRF f|
Rd?^ldHR?*l  RSR"  RRRT  RlRt  TRR  fTT, TF§"
Rj-dRlPid RR tR?:
R) RtRFdRT %RRT T-rsjrST*?*! RRR "fd" RRR-
RRRTR TRRR tf? T 3tRt <ddd*l TTTRt TTfRRt
RRF F^? -ddd+T iU-^ldl tR? I
Tf) RtRRT FRRT TfR dR^dliF-d-R ffRR*t
TRFTRRT TTTR SRFrRr FfRR STRRRF tR?
R) FRt RiRR RdFJF" TFRRR dld?*l RTRt RfTf
"FTRR RRT TTfFR RRF F^
R) RfR <Hl*dlPd* TFTcFRRt gJTRRRFRFR
RrRRRRlT FfFF*T -gi^cTTfTS trt tR? 3Tf%RRTf
-^Tg- tt%T TTFT RRRf RFR FRT-FFR FF |
13. <HRyid<HR3FdJfd*l "FTFRfTf ^dFJR T TffRRF fdRR
tR? f^TF TfR RraiR*l*l TRR "FFRRdRFTR tR?
FRdfT?7*) RtFTRF Rf? 3THdl^d RTRRSTRT fRRTR
TTTRT SFRTRfWf^
dY."FRSTR fRfW fRfRRT RdRfRRtRRT RTRt TRf
yRs|_,dl -RRTFd"l
"gf^FT T "xT^rT TJ^T "vRRt:
d «.. Rd?-dd RRfRRf^R:
R) 3FTR?f|F RRfRRf^R Rd?"dd*l FFRfF fRFT
FRF TTd^ 3TRi?%F FTRFRRt FRT-FFR F^ T TfT
FTRFR FTT RRf? 3F?RT FRRTFfFRF RFR
RRRRtTRraF";
Tf) RRfRRRf ^RfR -RRR -ddldd*l RTRt
R?f RRfTS 7fdT3F" RTRRt RFRF F^ T
dddk-H* TRR TTTR TFTf FTT ttR R%¥RcI
TTRTFR FR RR fRd";
R) RFRR FF- FRFTT FFT fdRRRR FTRfFRT
TFRRR fRRT-T fdRTFR TTFRF F^ T "^FF
M*U\iH-HI il*iF-TT Li*^Hdl RFR dildd I
d $. fdRlRdRF TTTRRRF fFRTRt fdRT Fd^, TTR 'fcH^^vHI^
STRTTFffR RRR R=? ^W^{ fRd" T fdRlRd" RRF TfR
TRRFJRRTf fRRR ~^f^ 3TFTRT RSTRR RRRF F^?
RRTffRTTd'l
d IS. RTfTRjfBTRt 3RTRRJ RTRt TRR TRd" RFRf RTRt:
R. TFT iN-fiR* R^f^RTf RRRRR FRRR
TR*R|Rjf FFTTTT^TTRd"
Tf. FF:RRfR STR^RR RRT fdRRd" RRRR#
iNdIR* T oiild^lR* ddi+TI il^illd H-dMd
R. TTTdRT^Rft Fft R*RR^T TFRR FSF Tp? RTTf
TTF^ TfR TTFRR "Fd^, T
R. RRR FfRRRt RtRFFFRdTRt FRTffF TFRRR
FRR iNdIR* "FFf T dMlR* TTFTRRt RTR
t^.FRRfdR fdFW FfRRR RdRRt W^ TTfRfRR
>ddldd*l RTRt Rf$?tt F^? "FRR cRR FR*T RTRt
RRrt%R T fRRF FfRF RRRR FTT3F" TfR
-gRrRdTTFTRT TTRRfTRF RTRt FTRRd" TRRF T
RFTFRRRF RTRRt TTFRF F^ I
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
TjRmrftq^. w
^ SrTJ^r 'Rooz;
^4M+) wt *nm^\ ^#c
1- _,B^jpi
RilJ-di ^ools TTT FTRtRRRf FR TRRRR -vi||_H ,yj-^dl
T RR R&R RRFRRf "dRRRF RfSlft Root TTT
fRlt*) TTT^TTR RFRRt "RFRRRRRt RRRR# FF: RRRt
-dldlTTI -RTTRR *? I ^ TTR RRFt RRRft TTSsptRT RRR ft
fRFFRFFRf RTFR to STTRF Root R RdR Fd" RTRT
TFNrT RR fRFR Wi I ^
RRf RTRRR FFTRRt ft RTFt 3FFR *? I TTd; d^*.^ Rt
RFRfRfRjR? FWRdRTRR 3TRR? RRfdRT RTRt TfR
TRF fRR T TTF d^o TTT RTRt RdRdTTRtTfR "RTFR
gftRT? FTTRt RfRtSIR Tf*t *? I TR TFT, d % % d *? RRfR
RFRRt FRRpRR "RFFTfRRt RRfRRRTf -gfRR RRR I
TRF TTTR T RF d^Y TfR <\%%% ^ RRRRRf
TTTFFRdR fdRR T RRRiRR R[RTR? (RRR RSTRRT
R^Tf^R TRdFf TffR RRRRT FFRT f^r) I "RfFRRFRT
RdFdTRff TsRR Rff tR RtRFdW TTRFF TRRR FTTRT RtF
T RtFR ft RRfRRT FR fRR*T Rttt|? TFT, d^° g?t
RfTRRt TTFRR "RfRdTTRRf RTRt RF Rsf 3TTFR> RTFR
TlffgR FTRR tR? RRR RTRRf FF" FRR^t FRF RdR
TTd^ld F^ H|J)*I Wi\Y
RSTRf^T R^f^R FffRRT RFfdR?fRR RR Fft RRf FRT
dRi£*l sRJ RRR RFRRt 3RTR TTTFFRdT FRR RTTtRf
TftxT F^ fRR RRRTf R?FTfR#R F FRFFf I TR
"RfRdTTFRt TfRf ?TRr*T rR| ^ F?t RTRTTf Riff RRR
sftfFTR RF*t *?l RRR FR <J|J)*I TfffRFTTRR
RraiR*l*l ^f Ffd" TTdT? I RdRRT RTRt "SR fTT RRfRT
ST?? FRFt i?FI FRR RdRRt RfRRTf 3R RrHrt ffRd"
RRRF RRR? I RFR RRR R3F TFR RRR (TRFRft
TM R^TfTR^t RdRRt TTTRtRr fRRR RRR FRR FfTT
RSTfRT RpIFT RfT RTRT TfRR) RRfR fSRT?" tR? fT
FfRRRf RRRTRd" TRRT FR *? I
1 (? _i?X ^TRRT RTRt ttRHTT flR^7 A. \3\ ^TM: wfitW ?77^
1^   S^Mi   'iOO[3\   4p\i\M  RTRT  ^HM^H-sft  RTtrfeT7
NO
RrRRTtRtTT ~&fi\ T^RfR Wb4 A. $£, ^V/e/*/ =77W ?77/% W^«,
^  ^dMi  ^ools; Trj%zrr ftrtcf R  13$, /?#/*/ r77W r7?7^ ^
RTfi  ?,oo[3; Rrtrf R  13^, ^V/e/*/  wsffcfrft: fwy^rt/4/f) &
czrww^rih, 1^ ^ ^ools ^ ftrttf R  'Re;, -?V/e/*/ diwfirw
yfew, ^ ^sRt ^oois i  ijf Rilitj^ ^Tr#HT PFt ^>iiMmi
NO
^ToTW ^: www.crisisgroup.org. ^IM+i ddN'HM-sft ^T^Tfft ^TTTTf)
^t) d^'HIidtll *tt^d; Pldhd 5|l41i|+i d^'HISd
(www.electioii.gov.iip), ^TMTTT ?T_xfT 7?TEM7T RFTT (sTdfrTT) ^t
qsKHSCcfJi Td^Rd^TW77?7)) TB" (www.uiimiii.org.iip/?d=peaceprocess&
p= election) T '1HM S<ri<t'<t'1 TTcoT (www.nepalelectioii portal.org).
^ ^T Rllitll "WT 77^T" *T^Tf% ^TTTTT ^W i, sffeT F^fk 7?oT T
%TM ^R^te TTtff (TTTsfNTfJ-) Wt ddlJ^ I "^ 77^T" ^T^
1^^+i  ^RTT^T 7fTc5^r«Td- ftl  %TT#  +ldi)<H  T %TT#  +141)^
(y-didiP'i*) #tht ir^rr «t^t% ^t ii6d^-«TdTrr $ sfter tttst
7?^T |d;l WStf^FT 3PT5RRf TTWT Rllitll ^T 7fT75^r?TdQTri
^rra^Ttq- 7fT75^r?Td- *lRH+i ^1 siN'MiRl ■Hld^^T 7fTc5^r«Td- «TW#
i, 7?oT T TTTsfNTTM 7fT75^r?Td- fR7^ 7TaR ^%RoTTt ^ts77? ^~
"TT^^STd" 7?^t #TI ^ 77^TTTT %TT# +ldi)<H (^RT), %W
+ 4-ilR<rd iTf^f (TRT%), %TM ^R^THdT TT^f (5|M"{1^41), dd*M
^TM.^TM TT3TTT f^TTT TTtff (^FtRRT) T RTxfT dm*?idf ^Tl
,7RT n^.1 TTT ^.1 RT; ^rfd-^-TcT, ^TT <mV TTT ^<\.C^ itim X
RT 1^^^, TTT i,XS3% ^d-^TcT RT Wt¥) f^Tt I ^PT dld+l{l+l
oTlRr RRfRT 3|l4i<l*i q^KlISi www.election.gov.iip/EN/prevelectioii.
html t_R^TTI
Y ^fRTR 7#ryidRII+i y<rdld+i ??RRT dM+l 77fTtRt ^I^Rl^l RT
TvTtc A. W, Towards a Lasting Peace in Nepal: The Constitutional
Issues, I* RT ~iOOX,\ l^-m X dt*FRC ^OOi< JJ[ RT?TRRT
iN-Tlid* ^ T TTRNrft 7fT75RRT% ^tft-STTdRTT <rd)+K 7TRT
fRTRTT RTRRT RT T#R RtM A. To^, Nepal's New Alliance: The
Mainstream Parties and the Maoists, "RC, dtRfRC ^OO^ Mgioll |
 J1M#I WWW Z riHW^I wfitz
■frljfdd wt tfzrw /?W W. 1Y% ? 3tf$w fooz-
^hh+I wx§
RiTJ-sR ^ools RTR -RfR FfRR SRvRjT RfR I RsfRTCRt
TFfRT FRt RRRTf 3TTS R^fR RFRRR FFTf% d^
-FFdTRRTT FTRFRR RRfRR TTTRRRd RRTTR*T Rt^I*
RSTtRRRf TRRRR "RTTRF T Rf RdR TRFF RdRRt Rdf
NO^ NO
RrRf TfFR FT3?Hl<Md iF-^1dl*l RTRt TJ*hR? R*f Rdf FTT
Rt ^3 f^TRTR FTR TTFRT FRI
^ RRRt TFTTRft F^RRF T RRRRRRR FRR ^3 R^"
TTT^tRtTR -RfRdTTRRt RSR RFdTRR% RJRTRTf TT#R
FRRR RRTd" yR-d^dl T RTRF yRtRI*! ST^T FTT FTf
d<H**l RTTfTRRf RTF tR? fRRRTTf TRRSR R\*t *? I *
Rt f^TRRTT FTTRt SFrRr FffSTRRt RR RRSRR R
FRt yR-d^dl TTRRF fRtt | RFTR fRR FR FfTRR? Wi ■
"FTfRFTRTRt FffR ^i*H dRRRTf RRd^R RttRT tR?,
TTRFRRR FfRFRFRTTRR FffRdTTFTRT RFd RR3F",
TTRTRt *R "RFT ^R FtT ~^tj FTdRTd" T duid-d*l RTRR
RfRRRT FFTRRF FRdTFRRf TTFRTRfRT FW RR
tR?!15 3° f^%TSRTTT FTRTRR TRRRR FR*RJ TRRR
RSTRKRf FffTF*T Ftf R^RRfRfR RfRdT TRRR^RRt
RfFTR RTTI^ STTRF d° R RdR F^? RTRR dd Rdfft
■^ooz TTTFRiTtl
TRRRR?*? RdT RTR TTfRR RfTRI RFfft-RRSfft Roo\3
R RtR RRtTR ft*R? RtR? RdRRrRR FFTFR TRF
RRRTR TRRRR T^Rt RJRT TTRRRR RdT (7RRRFfR)
Rd RcRF" T TTRR FfRR RTR TTTRt TTRRRR RdT T
FffRRT RTF?? RTRTRTRT FR RFR il*i*l RFRR "nRJT
FTTRt FFt RF RFf R?R <d)*dlPd* RdT (F.R.TTt.R.) Rf
RRRfRR FRI  R #dRFdT RRrt -FRfR TTTRrRr* R?Rft
FtF? RFR RTdT 3ldiHRR* TTRTRF RdFTI Rtf RSR^RdR
-RfRdTTRRt RtRFdFT R^TTRt RR Ff^fdf&R T TTFF RtR
ttr 3TRR*t FR TRR <\\ Rdfft Root TTT Rft RRRR
TJF f| ^ %TRiTftR% "dTTf RRRt RRF RRtl RT%
ilv?*l RrftST RfRT RrTRdTRR fRT | r^) RFJR ffTTTTRR
RdRFTR FTT (ttr ^TR R«TR Ffft RSTRR R[Rtt) I
TTTRRRt RSR RTTRfRf ^ RR Rf3?d*lfl*l TTR FR I ^
RRRt 3RR FTRt FRt T RT5FTRRT %R*t 3RR FRRT
TTFT FRT ffe FR, RTR Rdffd*l TRF RTRfRR fRdRTf
Fd" RRR 3RR RRT I rI FRRRt TTTRRRT RTRt RRF
R?RRF RRRT RR RRRFR R -Rf TRRT RRR TfR
75RRT RSRRR R=? STfR RRt I RR RRTRT FfTRR? Rd?
TT7RfRRFTFf RRRR RT I
RRR RRRT FRR RRfTfRT fR*" RRTRR? FRtl R^FT
^FTStRTRR FRRRT RR RRR RRf^t RF? W^d" RR?tFTR
fRTI RfRTR TRRR T "vTRdT Hl*dlPd* R&# FtR?RF
^ %9T3TftR R^ Rf TRrRf FRI ^ RrftST RTRRFfTS
no N3
il*d*l TRF RTt TRrRf RRf RfR I RRRfy? RCTfR R(RF
RTTFfTS ¥TLT T RRfRT TTfTF?^t TTfF RF | RC, TTTRRRT
fRfTS 3RRf ^T I r| R#Rt RdRRt RRft SRlfl- RiFJF
R3RRFR TRR iF-^idl'd R? "RR ^fd" f*~RTFRT W^
fRTRRt RRRTI fdR?RT RFRR RTRfRR fRd" RRRRR
RR?fRT*TR R&# R^Tf^R RTRfRf? fRTI cdil*l RTR
R&FRT TRTR TTRRF FFF RRf FffRRC F^ SfRF f^
FffRRT TNTRR FyidTT-R "FRdRfTRi RRR ^y^ TTTRf
TT%F RFRFT RdTR FR RTRfRft Rf7Tt I
fffR F^Tf^RT RRRRfR R? -RRfTf FR fRTI FFR T
"dTTfRT RRRRt RRRt TT#T RRRRRR TT%F ?fcft FSF
TTTRT fRTI RR RTRR RRRt RRF F^*T Tft^" RRf
RRFR RRF fRRl'1'1 R&F TRrRf FTTRt rfR KRTf%
RiRTTR RR RTRFR RRRRt TTTffRt RTRTTR RR TRd",
TffR duid-d TRRR F^? T TTRRT TTF fdRFRT R%¥*t
^ RsfNTd^ R#RT TTFT T RttfT7 RRRR^ ^iBRh+1 RpTRTT RT
dld+ld+l  WTR ^TFFr RTRTR RT tM^7, •r'v/e/*/  WW&~ ?77^%
NOV -N NO O
?^^ TftfR ^i^f^d I
5  ?IS\T  ^  RfRRTTRT  oTTFT  g _6l<f www.unmin.org.np/downloads/
keydocs/2007- 12-24-23.Point. Agreement.SPA.NEP. pdf; RTRt
RRTRTRR  STRRT fRfT RR^T^TTT RTR^fj ^:  http://www.unmin.
org.np/downloads/keydocs/2007- 12-24-23.PointAgreementSPA.ENG. pdf.
15 RdftlT 7rrTOTT, «TRT  W I  RdftlT 7rrTOTdRt %R# RT RTT
RTRRTRR  ■H<r+i|i|  T ST^ft RdRTT ROT^T fRRW RTRRRRt
llH    d^KllSiHI    HIS-"^:    www.undp.org.np/constitutionbuilding/
constitutionnepal/constitutionfile/Interim_Constitution_bilingual.pdf.
^TTRTRRRT R%^TTT +k|iN(?K< ftm (RRTT RTT REIK),RT TR^7
VVONOV CN 'NO
(TRrtk fRRRT), mm RRT (RT RTT RRiRT), %RRT RR (RfRR
%RTT RTT PFtW) T RRT RRoT (TT%R, RRTtRtRT T RRRR^TFT)
^T I  RfRR%^TTT dRRRTTR RTRRR? (TT%R, RRTtRtRT T RRT
r^tft) t trt Rf (TRik Rtrtt) ^T I
^ RT vsiMctj|{|ctj| RFT F_?Rf "Summary of human rights concerns
arising from the Terai protests of 13-29 February 2008", Office of the
High Commissioner for Human Rights in Nepal, RTcSRR, ^19 *1N
ROOC I
10 Rt R5 ^ 'H^ldl RRT "illldmi RTRSSr ^:  www.unmin.org.np/
downloads/keydocs/2008-02-28-Agreement.SPA.Govt. UDMF.NEP.pdf; RRRt
RRTRftR   R?R4t   3|ddK+l   rrfft  ft^T  %RR?^  t_RR:
http://www.unmin.org.np/downloads/keydocs/2008-02-28-Agreement.
SPA.Govt.UD MF.ENG.pdf.
^ R^T TRTRTT 7Twt7T RTRRT RfR TRRT (RtSRT), RUTRRRl^7
TTTRfT RfR tRrT (Rt tRtT T%% ^ 7TwtR <rfi + dlP'l+ Tt%R
ttNttt  Hdd + d  R^RRRt fRRt), RTR RR TI%R TRdf T rrWt
* O 'no ^
RTRRRR TRW (fTHT^/RR),TfRT RTRfit TTtff, "RRRRRR TTR^ft
TRdf TyrtMt "RRRRRR TRdf RRT fRTI
 J1M#I WWW Z riHW^I wfitz
■frljfdd wt tfzrw fzrf^ W. 1Y% ? 3tf$w fooz-
TTRRRRR yRRRpd*! JdlVdT FRRRRdRT RR Rff
<H*l$Kl{l jRhR? 4H?*I fffR *ld"*TT fR fRRT? FRI ^
FRf F?F%rR? R* RdR FFT RRf FTT TRRf RRR I RC
RRfRT RTRt RRfRT RFTTd" TRRTR FRT RR RRRR
RTRt fsRt T R TR^tRtT fdRTT TFF" RTTR _t?^Pi F
FRTRf" RTRtl TTR RRR RFT RdRR R3" Rf)" RFrRf
f^tRrtR*7 TRRRt RrftST "RR I -RTF?? RRR FR RRTFTR?
1ft FR RdTTR TRRRT R%?RTf F# FfRd" RTTR I
RTRTTRf 3^ "fR Ffd" "RFFFTT TTFT? I T^ ^RdT RRf ¥IRRt
RfT "RfF Fl Rd", "RF TRRRR ffRR ffff TTRRT, RtfJT
RRTd" TTRRT "RTR TRRRR 3TRRt TTFRpt F FRT*? TffR
RRR?" fffR? RT?!'"15 ^3 "fT TRRTR RTF RRRdRRRT
"RRF yRtRI*l RRTFTT RTRR RRf Ffd" FFRT RFR "ff I
TTR RRRt RFRffTft RRRT *? T RdTF¥*t RRRT TRRR
"RdTRR? TF*t *? I
fRF¥ RdFRtR RRR FTfRRT Rci" I RFTRTR RRRR
RRfRT RTRt -FfFRT FffR RRfRR R^Rf RRR
RFTRRfTcRTf RRR RFRdRT RTRt rRr fffR I RRTRR?
R? R^T FR RR RFRRR RR, RF RFRF fTrtRTR Rd"
FRTTRt RRf ilf*TJRR? TFRR*? f^R I FTf IS R RRf
RtRRRF Rfft T?TT FTRFRfftR RR RFRR FR R? fTTRTf
RR?dd RRRfdf RTRT RTRTdTd RdT RFTR) % . FTR T
RTR??*RfTRTR 13 FTRFT RRf RTRRRF TTTRRR* T?f |
FTR TNFTRR fRF^*T -RRRRfff  ft WTI RrRfTRRfT
NO ^    N NO NO
sRJ RfR RTTRRt FTTRTRRT "?fRRF*t RTRt -RRR FF*T
bRJ R5R RRT Roo[3 Rt RFRRRRdRt TRR__ fR tr?
RRRt fR RfFRT RR RR*T RR T?TRT T?RI FffRf
RrH yP*i|l*l TT^rdTTlf^ RRf RR ffRRT Wi\ RRFTRRT
RTRt, RTR?? RTRFFR RRRTf "fTR, RTR?? RRTT"<1v FR
Rdf FTRTT RR3F" RfRi FFRT *? I RTR?? RTRFF T
T-TRRTRt -RRRRTRt ft FR RiRRR dt^R? <m^ F^?
RRF¥*t fffiRR 3?Hld*l *? I RtRff W\^\,
-RRRRtfRTRt F*A|I*<HIH 3RR RR FffRRT RRRfFrRTR
-ddlJd RTR fR RRRRf| ?RF FR ft RR fRTRT
^RFTJ  "FFRRRRFRF TRffRF ftRRt fTTR Fl^fTRFTfRf
^ RRR T TRdfRrRRt RR R% ■H^ldl Rtr ^RrTTRT RTRe«T ^:
www.un  min.org. np/downloads/keydocs/2008-03-02-Agreement.  SPA.
Govt.FRNF.NEP.pdf;  RRRt  RRTT[ftR  7TTTIRRT  rrfft  t_RF,
www.unmiri.org.np/downloads/keydocs/2008-03-02-Agreement.
SPA.Govt.FRNF.ENG.pdf.
" RIsjRl RTRT RRTRlf, RRR^R TRfTW, % TtrA Root^ |
no ^
1Y ^TT# RT^RRRt RRT RRTFTT, T. V I
3TTS fTTR RRT RR fR TTRdRT "3RJ RF??RdRTT m'S^
TfRRf TTRF¥*T FRRRRd" R%¥*t rRtRRRR ff?F*t
*?l  i^^*\ ylkiuiH^i^i TJTR Rt?tRR Rh^IR^ *?F   :
%I# *\$\m I %TRf? RTRFFR RRRt RRRt RTRt TTRRft%
RRT RffRF "RfTRFR-TFt" RRR fRTRSRR RRf fffTTRt
*?l TTF d^o R 3TTS RR^T R^ffT fffR l^m^ RdTRdRT
RTRt RRTfF TTFTRt RR T?TRT fR TRFRT TFTR ttRttrt
*?l RTR?? RTRFFR FfdRTtdT FfTR FRR T RlRfRR Rft
ff TTRT f/T, FRRR^fRrt RiRTTRt RTR F^ T "FTTFfdRT
TTFrR" Rd" RRRR-FRRF "^R?*t FRR fTFR fTTR RR
fffRRt *?|
%3RT (^Rt%) I TTRRfrt -RfRdRFTRt TTTR ^R RRRR,
fffR "RRF T FFRF!f?R RR Ft FRFt *? I RTRR FRfRdRT
RTRt RRRt RdTR FTRt TTfRRt "?RfR T fRfRT FRTd"
R5RFR" RR fff?F*t *? I -RfRdTRTR TTFRf^Rt Rf^R*RT
TF*t RRRQ- tr; rR) rrrI TRRTT*? ^^ tr?rt TTTRf-
T-RTRR Rd RRtRf *? I TRR*T Rrd*? 3RRRR Rf RRRf
TTRdR TRRR RdFJd" T ""RfRF ffFW yRtRWI FFTRR?
FRTRT TRR" fR TTRRTR RRRQ- T?TRt *? I n RT*R
FTRfR RRR TRR fffffff RSTRRR? T ilgnR %ffFfRRT
Rd" fR FR FTRf dRlJ*l *? I
%^ (W^fFfY) I ""RfRdTRTRt fdRff ftf-ftf RTFT fT>
"FTTRF fdRff RTR Ft?f" FR fR RSftRffR? RfFRT RR
fffTR TTRfRTTRTf TRRRFFT *?d;i U FRTFRffTR RTRTR
TTTRRRff T -RRRRfTRRt ^RTFtRTR TRTR ff #TRR R=?
Hl*dlPd* RRRR*? fRlfRF r| RdTF?7*? RRFR T
^Rf RRfRRT*? ftfRf TfTRT RT*t RR TTTFR? TNRRRt
yRdl41 RfRR*? -RRR R=? T RRRt *lPd*lfl ff SIR Rf
T-RdRFF RR RFffR fRF¥*t RRftftRt -dRR R=? dd
Fg" Tff*T Wi\ RFR FR RfRRTf Rdf, RFRpfR
dHM*l RTRRf? RfRRt RdFJd" RR f| FRTFRffTR RdRT
RTRt RRR Ff*T -3RJ RRR fR duid-d T TTR
RdFTRdTRt Wjf V*F3\ FTFTT tr? R*TTt RdT RT*TR R
T-T3R3T *|i|?Hild*T f^TRfrft ffff "RRR TTR RR RpSITR fR
RRtRffT RTRt R*" RfRRFRR fRttrT W^ TJTRdfRR-
fRR Rf*T TTT^Rft RTR ft dTRdd fTRT FlRFRffTR
RSRRT?  ffR*T  Wi\ ^  RRRRfT  FTRfRRf  ffTRRT
w TRTRRt RRT RRRTT, T. 3£ I
U-7?RTT (RsfTRfT), yfdd4dl1'l,T. 13 I
1ls^.,T. ^\
1q ^., R ^«. I RsftRTR ^TTfR^t RRTft RTdt "RRt
7RfRRRRT#T RTRR RtfT'Rf Rf WW\ T RRt RRdt
7RTT3TRTR>lfRRt RRRTRrT yfdd4dMlf RRRT RTdTRf RR ?ft^\
^Tl  RTRRT RTRT RRTffTT, RTRRT R_R^, TV RR Root^ |
 J1M#I WWW Z riHW^I wfitz
■frljfdd wt tfzrw fzrf^ W. 1Y% ? 3tf$w fooz-
Y
RRTR tr? T TTfRf "R3: RRRR RRRRT dilJd RTR
"FTTRf RRRR fRfR RTRRT RRRR fff" fffRR sRJ n
■gpir ^IWRT ^T| RRRf? RTRTR FRR TRR fffffRf
RRRRRC? TTfRRt T "FTTRRT ff iKd-dld wRttrt
FRdRRTfTf "RRT RTTTR*? FTRR FT*? *? I fRRT RRR
R^TFRt -RTRffRTR TTRRRR RR rr) RRRTR?R RTRR *?l
%TRT FRfT f*RR TTTR RRRTRR? RTRfT "RRTRR
TTCTRRf "RRR RRJR" RfRR FTRR FT*T *? I fR7ifORRRRfT
TlfR RRnR*R° RfRT RfTRtr 75RRT ffRTRT fTRRR
RRRRTf ffRfR*RTfFRRt FfR RdTJR FTRR FR dTTf*HI<rl
TTTRt *?l R*T "RRt RFRR? fR -RfRT (RRT) % RRR
TRR RtffffR FRRRR? T "FTTf RR TTTRRFdT "FfR TRRR
RtRRT TTT*? TtRrRfrT ilgHR*) FTRR FT*? *?| ^*R
("FRRT) % R^RR T RFRR RFFT Rrl*" "RRTRR RRf TTR
RTR RTTT TRR FTRf FT*T *? I
"ll^xfr "5^T| RTlf RRR cd)*dlPd* RdT (R.R.TTt.R.) R R??
FR TTFF RRR FR RfR RdTJRRR FTRf RTRR *?|
RRTRRRFT RRTfff? RfRRRT FRF RR T "iNdIR*
TRffR" ^\ RTRt RR d<RlJR RRRRR?RR RRR: RTRSIR*?
FTRR RRJRFT RRfRR HdlJd RRRR FTRf FT*T *?l
RRR RRrRtrr RRTRR RRRRRR TFfRRtRR FTRR FTRt
*? I TRRT RRRT RRTTRRR RFjffR FfT, RfRR?RTf Tr%R
RR RRTR RlRffR (TRRf FFFFR, RRR? T fFRT) RR
rrr? TTR ttt*T W TTRR FFRFT ^y^ T?T*t RfRTRR
RdTR RRRRR?*? FTRf*? TRRR, rRfRTRR TT£RRT,
Rd?Rd RlfTRR T RRRf "FTTf RR RTRR^RRR -R[fRR
TRRRT RTRRR FTRf FT*T *?l TTRR ^R TRTNTFRTf
fTTf*? RRRTRfT TRRRT ffRR, RRf T RTlf RRRR
RTRfRT RRRR TTfRR |R FTRf FT*T *? | ^
<MMI<9 "^Tl TNTRt "RRdRRTRT RfRR? rtrt RRRT
RTTR RTRR TT%R RRRR RdT RTRT (TTFR (RRR)) TfR
TRR TNRRRT FRR RFRR RfT RRTR RFRR RRJR-
FRR fR Ftl RR fRR RRRRff RTR RRRRRfRFTTd
R?dlRdd) FRR RTF trr? *? T TTRRRRf TTfRRtR Rfff
TRR RtTRTR fRR RTRR FT*T *?l TTRR yRd-d RdT
(TTFR) T TT%R RRRRT RdT (TTRR) TNTRT fffRR RTRf
ff%R*f Wi\ RtRRRRR RRTR RFT ffR R ff RdTR
TNRRRT RRRRT RTR "rRtRTRRRRT Ff RTRR TRRTT "fR
fTT RTRrRr TRR RTTTTRf -gprj  TNRR RRrRRRrRTR
n^RR (RRTRft), yfdd4dl1'l,T. R% I
,0 RRRRT TT%R T Tl^RtR RT gglgl  dMlR+dl, RrtRR itfRR
TTTRTTT T RtR# tRR WfTT 7'7TRT TfRRR RTTRt RTT tR" TTRIR
NO
rcrT ^i
"Nawa Janabadi Morcha unveils manifesto", The Rising Nepal, 119
RR ROOC|
RRT tR? tHRyid*) FTRR ">dddH FRR TRR RdRfff
TF?RR^'  fR  TRg"  RRTR  tRr?  W  TTRTRT  TNRRRT
fRtrrf rtr "rrrt" Rr "rrTf^rT rrr rfrRftt" r
RTRR t\^3 fR RRTR RTRT *?l^ RRR r|?RR*T
3RRTR TR*R FT*T "5T T FRfFTTT TTRR RTrfR RRTR
TT5R dRdHd" FTRR FR*T ^ I TTFR*? RTRRRf TNRRRT
RtR *?l ""RRfR RFfRf y>dld-d" RlVdT R^ TRR*T
RR*t FRRTfR T RTRR^RRR "RfRR R#T TTR*? FTRf
RR RdTR t?T*T "5TI
RTRffRR*? RRR R? RRR fRF¥*T RTRT TTTR RRR W\^\
^Rl fdRd" RtfR RTRR RffR FR RfRf |l RF*T W
RRTRRRT fdRTRR W\^\ T fffRR RRfFTRf RTRT RFdT FRR
RTF RffiTRTR RFTR*? fdf?RRR RTRfRT W^ RR SIR
RR ^f^ RR*T W *|i?*d?^^ T RTfRR RFIlRl*l*l
T%R RtRfF^Rt RRRfRT RR Rft RRfR RTTJRRT
RTSRR RFRT -SR fRFTfRT ^t RRRT RR RR RTRR
^RdTTT*T^RI
RRR?? RRfFRR RRT JTfi*l RTRfRT*T RRRR ft *? I
RTRfffRRSf ft RR RF d^^,d  HR?*I RR RRRR ?&£\
RRffRfTS wi\  FRR Rd?fd RRRTrRFR RR |RF?RT
il^^l RFTR RTRfRT ^d  R*f*T ^1  RfRRTR C\\3^
^\) RTRffRT Yd ^f% ^ RTRT, YY RR ^o R RfRRT
RR JJ)i*l Wi\  FR RTRRTRT ttrrT sft RR tRR *? I ^?
RR*? ffRTTR, RRRT (RRTRfT) RT RTRffRRfRfRT RRF¥*T
RIRR  *?l  RTRTfTfTfR  RTRfffRfTRf  RTTT  RRT  ^\
"5T | ^v  FRR  fRRfRRRRRR  "RR  rRr*T  RTRfffRfTcRT
<H^F«I fffRtRRRT RRTRfT*" ^ I  RTRFRfT RTRfffRfTcRT
dd  RR fRR,  IS^  RR RRRTfR T  ^  RR RR? Wi\
FRTR T RRfFRR ^RRRR RffRT RTRfRT RRFRR Wi\
RRR fRRRTRT  R\o  fRdRSR ff FT^fR  ^  RT RT
RffR -5FR*T Wi\ ^ FTRSR ftRRRTTf ^^ RR ff?F*T
-§T RFTRTd" RdTF?R fRR TRRRR RRRR RR  *? |   d^
Rrr t ^is Rd?fd rrr rrTf?rr fr rr rr RfFR
RRRRT RTRR -fRR;|^5 RRTRfRT Y^ RR RfFR
RTRfffR Ji|LJ*| W  RTRRT RRRfRT "RRTR RTRTR RfFR
"RRTT T RTTTRT RTTT RRRTT I
" H*ll^+I To RR ^4-ikc<|< TTT5T ^o RfRRT RfRRT ^Tl ^
WK RFRRTR R% R^" VO rTrt T 1^1 WW RritRTTT VI R^"
«.o Rfer ^T I RTT TfRRfRrRRt fTTRRT t_^Ff Dipendra Tamang,
"Youth Representation In CA", The Rising Nepal, To TTIR 'iOOC, |
,Y Vi< RTT RFRRTR ?o RTRRT RT ^jifi+l, 1o<| iRf RFilRRT
^l)flYo RTRT T^OTIT RFilRRT V1)%^ RTRT ^Tl
^ fTTTR RtFRRT RRRR r!" RTtRRt W^ ? td^RTT I
" "1^ Rrw t ^^ ^Trr ttRrt rfttrrt; jy^r\ wvf v/5/*/, ^v
RR ^oor; |
 WTMWt WWW Z R/WVRT WWZ
■*>i$fdd wt tfzrw fzrf^ w. iy% ? zrffcr ?°°z
FR bR I RRt R=? "RlfR RFrRf ffRftR "RRFTT F? I
W
RRRT fRTfTcRT RRjRRR RTRffRfTS RSRR TTR ^TR >dld*l
sRJ RTTFTRRR RTRT, RRRT RRRfRRRT RRTRR R% RR
Rff RTRTRT JilLi*) *? T fRRR RfFR Wv\ FR FR?I
R.R.TTT.R.R RRR fRR?RRRRT RRFRT ^.Y RSR RR RR
RR RfFR RRfRT "5TRJ RfRTRR HldT*l ClS RSR RR T
RRR RRrRtrtt RRTRRR d°3 RSR R?R RR RR R?FR
RfRffR-gRTI
dHMTTI ft fRfTS RT, RR) RRJfTS RRRR? T ffRRRR? Rft
ff RTR "RRTR ffRFRR *?RJ RTRRR? TfFRT RRTRfT,
FRRT, RRRR?, RRffRT T RRRT (RTR) RR R¥ %fT TTTR
fRF¥ RR3RJ "ffRTRRR? fRF?RT RRR *lfiiil (RRRT
R*T RTRRTTf TTRNRfT RR?), TNTRfT T fffRR RRRT
fRF¥ FR€TR, Rt RRRR RFRR? ffRR FRJ RRRFR
fRfTfRTTf RTf ffRRRR rRT RRRTR FR R?*R? — ft
RTRRTRT FRTR T RRfRRR RSRRR? RRfRR fRR RfR
RRRffRRRffTS rRtbRTI
RTR fRFTRT RRFFRR RRR RRF¥ fR "SR? RRlffRRRR
Rd?Rd FR TTRR Rft RrdR RRTRR R^? TFTRyRJ RT
JdTi?^ RR R'HdTTI <HI=Rr|R* TRR *?cH4^ ^ RlP*fIJ^d,
T RR fffRR R%?R fRRR RtxT fRRR *?RJ RdTF¥R
RRR Rdffd RRRTTRRTFTRR RTRR RTRfRTRTf RRFR
ffRR?*T RlfR RdT TRR rRRr ^Wi (^TRfRRJ ffR? FRR
RjTR? ^nT**^ RTR? RRTRR RF*T TRRR TRRRR -RTRR
RRT TRTRR FR?I )^ RdT RRF¥R RTRR? RRRRR ffRT
fR RFRR RRFT rR TRRFT *ld"*d? T RRffRfTRT
RRRTTf TRRRT TR? RfT-§T I
RRRRRR RFRR? FRRTRT RTRT RTRR RfT ^TrRTfRfTRR
RTRffTft FTR? fRF*T *? (RRfTRRR RTRT, RRf RRR
R&RR RTSTTT^RT fRRTRR RRR) RT TRf RRRRR R?f FR
RTRTRTTf? W RTRTRTTR RR RRRRRR RTRT ft RRR
RTRt fff? T RRR RRRFRR RR TFfRfT "rRtTRF RFTR
W ^TjRf "Election Report No. 1", UNMIN, Kathmandu, 22 March 2008,
www.unmin.org.np/downloads/publications/2008-03-22-UNMIN.
Election.ReportT.ENG.pdf.
,q rRb" ^tfTRT7 RRT RTRRRT RRR RrRrft RRJRiR RRRT
RFfTTRTT ^6IH+I ^Tl ^lf?i"l+l RfR RRRTT? RSRR TRJR
R&RT OTTR ttir%% RfRT ReRT A^l RT %IH<dlf RcRTR? ^ Rt
^TRR RTRTTRT RT RtRrRT RRT R.#.Ri I RRRT TTRR RRR
TRTRTR RfR RTRTR RTRT ^fRRTTR RTTTRRT RRJTRT I
dMlM*T RTfR RTRR Rift I ^ RRR RRRTf RIRTRTTr
RRTRR fF? RRTR? RTR? RRTRR RR~ <J|J)*I RRFRR *?RJ
RRTRfRT Rff R7 RRRR Wi FR" ^RRRR RTRT RRRfRR
RTR? FRRT RffRR ^*dHd fRR? T "rRtRTRRRTRR RtR?RR
RTdTR RRRR RTRT RffR RRfFT RtRRRRRT RRR RFRRR
RR RffffRR Tmt RfTT RRTRR ffRf-JfR RRRRT fR? I ?°
FRRTR RFR RRRR RR~ fRRR RTRf^T RTRTRfTR FRRTRtf
Rlffft fRRR RTR ffFRR RTRR RRR*? W FRTR
RlRTfrffTRR rRtrRT RRT Tff"R? RR ffTR "RfRTR fRR
ffFRR RRT f?| RT FRTRR RTRt RFTRR R=? RP*flJd*l
RSfff RTR FRRR RTTTRR TTR? R^ RR Rk-HRl%llil^ RRR
RTRR*? I RRTRR RTRt RRTRR*? fffRR FTRR ^ RfRRRT
TRRR RRF?RTtR R W%*T W RT ^RRTR? dHJ)cd*T
RRR RR RRRRT fR TTRRR W^ FRRTR RlRtRfTfR
RTR*R?R RTRR RTRRRRrrff RTRRR RFTR; RRT fRT RTR?
dMlM*T RTRIddHI^ RR il^*T FR TTRT? I TTTRT FRRTR
dHJ)cd r^? ^-*k jRhR? tj*itj* R%*T Q*\M\£ RTR")o||4?*I
RRffRTRR TRR %Rtt*T RfR I
RRR? RRFTS TTRRT <dT*dlPd* RRR? RR ^^ ^ RRTR
FR RT FR RRfRR RiRtRTR ffRTTRR RT I RFT Rdffd
RRR R%?R TTRRRRRR fRRRSI? '^ RRRR RTT RRT
RffRRT RRRRR RRRR RR~ RdTF¥ RFFR FR TTRRFI
RfRTRR RdT T R.RTR.R.R RRRR RTR RRTRR RT, RT
fRR?FTfRT RR RRRT RRRT RRRfRRRT RRTR RRTRRR
TTTRRRFRI RR ffRTRRR RRTF^RTf fR% RTR RRTJRbT |
fflffRfTS  R%TRT  ^o  rrt  RR  fRd  RtRR  RRRR
-RTTRJ_RTJ   RR*?  RRRf  Ft  ft  R^RT  yRRRl^^  IPs?!
i^^*\ RRRTd" RffffR |R5TR I ^ TNTRfT fRF¥ TTRR T
TTRRR RTRffR RRFRR W*% FT TTRR (RRRT) ?RR RR
R%TRR RRTRR? |R5T I
R)  ^«H^++I mRr)^^
3m R"fl#l RR RRRt? RRf FRT RR RFR?R; RT
iNdTR* RRTfTRT RRf R=? RTRTR T TTRRR RR RRTR
" ^i^lljiui+l  Wff\ ^tRTT  (RRRTTT)  R RRfR RRTTR <HI<RlPl+
RTRt RfRTR7?! ^mt RTRRRRT  rrfft RRTRR RiRT ^ft^l TRT I
"Prachanda says 'nationalists' and republicans should join forces in polls",
nepalnews.com, c; RfR ROOC, |
,0 ^m RpR RF?TTRT% RRTTT ■Hi+K+I ^RTRT RRT RTRRRRT
R^tR RTRt ^1  RT Rt RRRt RRRR T RRrRr ^RRRRT fRR
WT ^R|
" RTRRT RTRR RRRTRf, TRR T 7Fn^fTRTRRT R^RTT A^l T RtwT
no
W^H +l4~+df, rN" Rooc I 2R v^M + ld+l wfR td^Rf "UML
chief rules out possibility of alliance with Maoists at the centre",
nepalnews.com, ^> RR ROOC, |
,:* RR^RTRT W^ ? _gi^ Prashant Jha, "Murkier and murkier", Nepali
Times, ^1 RR ROOt^ |
 J1M#I WWW Z riHW^I WWZ
■frljfdd wt tfzrw fzrf^ W. 1Y% ? 3tf$w fooz-
RdTfTRR "RfT RRR *? I fRRTT^ RRT RFRR RRR RTfRRT
RfTfTfRR RTR? "RfT %fT •HI-'ll-HI fdFTRR *? I %fT RJR
ffTRTRT RRRRR RTRT RRTR d-dd*l TfRR sR; r?t
RTR5TI TTTdTTRir TTR RRR R-dR+T TRRRTRR RRRRRTRFTRd
m^E RRR RTRR RRR RFR TTRR R^FRRf I R-dR+T
RTRRTR TRRT RR RRTRR RR RRR RR~ T TRRTR Ff
NO ON '
RdfRfRR RRRRt RTR R^Rd RFR tfR RRR FR" TTRR?
RtFR I RT FF? RTR 3)<H-df_*l RRTR TRRRT ffRR RfRR
fR R RRf RfRRT FR TTRTRR "tf I
no N3 no '
<jyi<*llWW I RRRRFf? ff RfTfRR ifRTTR RRR RSRRR
RRTRRTRRT RTRRff? RRTTJRRR RtR fR T RRTfRfTRR
NO NO
RfRffRjRTf RFRRRRFR -gfR RRRRfRR *?RJ
TTRRRTSRRR iNdIR* fRRR RTRffRfTRR "RR*? ff#TRR
TfTRR Wi FR?? RTRTRT JilJd RTR ^^t *W<HI^ RRfT
RTRRR TIFT iNdlfd* RRRTf RTRR RfRRT -ddlJd T
BRTFRT RR RRRRR RfRR RTRR bRJ RTR RRRR FRRTR
Tf^R? T RRRfRR TdTFTflRT" RFTR R%*T *? (TR i^^^,
*? RRTRR RdTF¥*T fFRR rRT RfRR RfR*7*? RfFR) I
<Jldl*l Rd«ld-dld RRTRR RRRfRRfR RdTfRRT RTRR
TfRTRR RfR TRTIR *?RRRT T R-dd?d? RRRRRfTS RTTTFRR
Wi\ <Ti*li RdPdd TfURt T dRlRMdH rR hR<?FR«I RR
RRRRT -RTfRTfRRRT RfRR RTRR bRJ RT RRR RR RRR
TRRRR RTRTRfT*? RRfRR RTRRR RR?F¥*T RtRRRTR
RR RRRfR <H|J)*1 *? I RTR RfT, fRR? RRRR RRRRSRRR
FR? RffRR iNdlfd* RRRT RRRT TRfRR RRT RR RSR
RTRR W fRR RRRR RRTRRR RRRRTSRRR RRTfTfTRR
^^t RRFRTf RFR RRfT RR RTRR Wi FR" RTf 7^7
ffRRRf? RRTR? RRfRRfRf RTR ffrfTTRR Wi I
TTRRR RffRRR RffRRRT RfRRR*RT?R RRTRRR RTR
ffgRRR -ddlJd T RRRTRRT "RRTRT RRR FR TTRRRSRR
TfR" RfR fR "RRRR ^?RRJ RRRRTRRT fTRtfdR RTTRTRR
fRFR Hl^d-dld "fR RTRR Wi\ ^^^ RffRRRR
RRRTTRRR tfRf TTTfRRTRTf ffT R R%TRT RRR TvtZR
Wv\ f*~ F TffR RFTR ffFRR ^RRJ RRTRRR RRTR
RRRRTSRRR ( . RTR Root ffrf RTF RF*T) RTfRTRfR^
RRRRFRR*? I RTR? RTRRTJffR RRR RT RRR*? %R RRR
RRR RR RRjfRRTR RR£T | -R7RRRTSRRR TRR T
RRRRRRR ffRffdR RRrfRR RRRTR FR RR RtRRRR W3\
TFRRR RRfRR Rtfff R=? Tlf*Tf*T "|r I
" "RilRRSRRRf RIRRrRrT RrtRRt RR it RRRRRR RRR
Rdfdd RTRtRT r£T RTRt RRTR RTRRrRrTRT RRT RR ft I Rf
RRRRTfRT www.election.gov.np/NP/ electioncode/index.php R RTRsR
^1 RRRt RTTTTTRR RRRR RTRIRRT RfR l^tR www.
nepalmonitor.com/2008/02/ecs_nepal_media_code_ of_conduct_during_ca_
elections-print.html.
HMlR* W^TI RTFRR RFTR ffRFRR T F*RR?R RR RF?
R? RffRT RfR TRRRR T RRRRTR? TFR RR RTRRRTf RRRR
RRTfTS T-RRRT RfRRJ "FTRR RRFTRRf RFRFR RTTf
RfFR*? RTRT ^"RFRR fR rRF?RTTI fTRR TRR? RRTRt
RT R R RRRRfRR fT^R? R R "RlpR fffRT R RFTff
RrjZRf',^ FR RRRT RR I dMlR* RRTR*? TTffRRRT Rff
"RiRf RffRT RRff ^^ ^it, RT RdlfR? FRRRRt RFRR T
RrTf?R?R "RRRR dldldldl TFRR RTRRRf? fRRRT F?fR I
ft RTRRRfRRRT RTR T Rdffd RRf RfRTRR (RRRR TfR
fff?R) fRRR RRRJ TF*T *? I RfT RR RRF¥
RRffRR*? RRTR RRRR Wi\ ^? F RRTRR RRR ^3&H
Wi\ RfTFTRRR RTRT, RRRRR "pTR RRR? RRfRRR
RRRR "5FTI RRfR, RrRr RRTRRR RRRRFT? ^^^
RRR RTRRTRFR RRR R=? T "RTRR rRtRTRR Rt*T RRR
fTTF¥ RR RR RRfRfRT^" RRR RRfR W fRFTRR
RfFRRd" RTR RRTT fRT fRR RRRT RRFRR ft RR
RRRRR RTRR "5FTI RTRTRfT RTR RTRR RRR RRFRR
RrRtRRTf RRTRRR R=? fRfR ffRFRR *? I
"ET)  vJM^Tb «(l<il««ul?
RRTRRR RlfR RRT RFRR RTFFTR -RRRTRRR RRR RRTT
FR RRTR RfRRR*? RRR T "RRfR? FR? RRR ^{ TRf
RtR ft%F*f w.[\ Rft RRRT RRTRR RR F*R/d FRRR TdR
RRfFRR RTFR ft RRFT? RTRRRR RRTRRR fRfR RRT
RFRR Wi\ RffR d R R?R TTTR TTRR??RR fRRR RRfTfRT
TRRTR T RfRR RRR RRRTR RRTJRRTf ^^t TfRTRR
-RffR ffRR T Rdd+Td RR RRRR ^ FTRRR TRRR ^
fR Rf TTT^TTR FTRR t?TRR fRT|w RfR RRFRR
FRfRR yR-d^dl "RfFTTR RTF FTT "FTRR? "bRt RR ffFRRR
RRRfR fTfTF*? *? I
RRR*? fRRTRRTR R? >ddl*l FTR RfRRRR *? I rTrsr FR
RR 4**1 T#R RRRRRR RTRffR "5R RR RtfR RR
RRTRfTl^ R\ RTRR ffRdRRTRR FTJdT RfrRfRT RR
ffRRd |R ff >ddl*l ^J RRI RR RR R^4dd*l RTRt
RRRT ffRRR RTR?R PU-ifdlfl fRTRR *? I RRTR RRT-
RRRRT RTRRR RRRRrRrRt fRft RJR RTRRR RFRR
Wi\  TTRRRR RSRR RRrRTRRRT TTRRT fdRR RTRR Wi
,Y RTRRT RTRR RRTRff, RTrRr RRTRRT A^l, +16*11^!', f ? RR
NO
Rooc |
« Rtf  #£  RF5TTRIRT  RRTRTRR  RRRR  RdRfT  fRFR ^RTRR
RTR^T  ^: www.unmin.org.np/downloads/keydocs/2008-04-01-10.
Point. Agreement.NCUML.CPNM.ENG.pdf.
" RTRRRT RRTRrSRRR RRFRR RTRRfTTFRRt IrRFffR RTT RfR
SRTR fRTRT  ^Tl  Rl  RR WW^\ RfR^T RFRRR  E^RR, "TfR
RRRFR RTR RRFRRR? frRT', ^tfvfkw,^ RR Root^ |
 J1M#I WWW Z riHW^I WWZ
■frljfdd wt tfzrw fzrf^ W. 1Y% ? 3tf$w fooz-
is
"R? RRR flfR, RS: Ft" I ^ RTRTRfT RRF?R RRTfRTf
*lPd*li) "IRRRTRRR RTRT R%?R RR*t "R"£" *? R*T
RTR RF*? RRFRR Wi\ ^ Tff"R? T fff"RT RTRfRfRRRTRfT
"RTRW T RRf RRRFRT RRTRRR RRTR RRRFR FR TTRR
RRTJf FRT, fFR T RRRRRRR ffRR TTTRT *?RJ ^
RtRRRR "JfR "ffTRRFTT TTTRR RRTR RRTRfTfTfRlRt RRt*?
W RdTF?R TRRFf? TNTRfT fRRR RRTR "RRT RtfR T
R%TRR *|if*d?TTlfR Hd*Hd* RTRRR RT*T RR *? I
yRRid RT FRTRRR RTRR TfRR RTRfRRrRRT TTfSR
fRTRR RRfR R? TTTR? RRRRRR RRR R1RRTRFR
Jwl#d*l %<3 RFTRR RdRRR RlfR RRTRfTRf RRtIRT
RFTRfT*T *?lv° fdfRdRR RTR RRRR RRFTRRR RdR
FR RFRR Wi\ ^^TTRR RRF?Rt RTRRRR RTRR FR
RdTF¥*T RRR*RFRf RR? R=? RRRTF*? FR TTRT?I TTR
RTR fRFTRT RifRt RRT RfRRR T RRfR RRR RTRR
RR TTfSRRTf RRfRR ^ RTRR RRFRR "5TRJ ffFRR
RTR RR RRTRR RR RTR TTRfR RRfffRfTRR TTTRT ^
T -Hd<fldlvHI^ RRRTJR ^^\ TRR RRR 7\^ RR3RJ
TTRRRR RSRRRR "RRR, "TTRR RRFT TTTRT fff TTRR?
Wi TRRR TTR RRR TTTRTRR RTRT R-RTRR? fRRR ^
RRfRR TR?R"l^
RfRffRfTS, fRRRR fRRR RRR*R%T5 T RfffRR -IffdFRR
RRRftF?R <H^Rr«I RR TfRR RFF|rRbT I RT
RRRRTRRTf fRfR RRRR FF? rRt*" 8f# RRTTT? I
dil^*l ft fRRRR RfT RTRffRfrs ^rt TTRR RfTR
"tf I RRR RRffR? FfR "Rft RffR "3RJ TRTRFT RRRRfRR
RfR*TftF¥*t RdHP^R'd RfTR TTRRR RRF*? fTT*? RJTf
TFfl RTR? RfTRTR RRf T TTTRT RRTRRf? ffRTf
FRTRRFR FF? TTRT? I v^ RRT?Rr RRIFT5R RF%RT fRRRR?
w RRRRR RTRR RRTRM, RTR RSRR RRRRRRR< RRT, RT^fRR,
IV RfR Root^ |
,q RRfR? RRTR TRRRRt RFTR, *)fd"_i, f ^ RTR Root^ | R^TT
(RRfRFfT) % RfRR RTRRRfRT RtfR RRR TTTRt RI-dR+
fRRRrRRR RRRt <r+Rld fRRIRRT RRRT fe^ TR&TR RTRR ^Tl
TRRRT RTRT RSR d4l(?<? fRPTRRffRR ^R iN-flfd* T ^RrftR
Wftft, RfftRR RRTtT, RRRfRR RRftT, RTRRRRT wfR RRftT I RRR
RtTRtR, 'RTRRFTRRPRt RRR T RR d^l{l+l RR', RRR (RFRTRTR))
' NO '
TR/Rra7 fRRTR, ^ooc; |
^ ^l£i"l+l RfR t_RR, "OHCHR-Nepal calls on political actors to
ensure respect for human rights in CA elections", Office of the High
Commissioner for Human Rights in Nepal, RR fRRTT, +l6*H^f, f V Rff
ROOC |
YO RRRRR RTRR RRTRM, RRfR TRTRtR, RRTR, ^1 Tfrf Root^ |
RTRRrRr  fRFR  ^RFTTRT  (RRR  RFTRT  RTR)  RTR5R  ^
www.election.gov.np/NP/electioncodeAndex.php.
V1 RRRRR RRRR RRTRlf,RR6RT^, IV RFf Root^ |
no
^ ^lf?i"l+l RRf, IrRfRRt RTT ^tRRT RRTRR ^fTFT (DEAN) %
dilf+l ^3 Rdfdd RRF?7 WV^ T^RT T Rf Rdfdd RRFT7 (RR
RRTR RfRRR RTRTRRT RRRT*? ff SIR RRTJR RRRR
RRfR? ffFRR Wi I V?
Rdd*l RR RRTRR ^o ffRRRRRT R7!? W( TfR*? RfR?
(RfBRTTt RRTRR R ^ ^ RRRR Wt RRRR RfR?) I fT R
3tRR_R RR Rff RT RR RRfRT WTf RR*T TRRR 1^
-rRtRTRTTRTRR ^nfdRRRTTf RdTJT?l RR RTTRR RRRT
RRffTRRR RRR R RtRtR rRR*R RFFT RRR TRTR RRT
RRf FR TTRT?I RTRRFRRFTTR -H^^l "STTT RRT
t||*£|4.=61d R RT%?| RRTR RRR TTRfRR RRR RRR T
RT7RRfT*T (RT%TTRRFT RTf fRRR RF?) fTRRTR Rff ft
RRfRT fdld*l fff ft RTR TTRT?R;i RRfR W^ RFFT
RRRR fRRRR RRR RRT R«K I RRfR T "RRfR*? RfRT "fR
fk WKM RTR RRRTRRffd" RR fTTJR FRTR RRR?
RRfRRRR Wt RdR TTRT?I RfTfTR^ ^^ RFRtRRT FR
RFFT RRTRfTRf RTR RRR TTRT? I R*?Ri ft RRF¥
Rlf-RR R <iF^ ^m FR RR*RVV t FRift RfTf¥*T RR
RRfRT RRTRRR RRTRRR RRt FR TTRT? I v*
~Wm ^f3I_f "M^l RRfRR ft RRfR RRf RtfR RRR
ffFRR -yRTI RdTFTfRT RillcH* RFRRR RRTRR RTRR RF?
"bFTI RT RdTfTS TTRRRR TRR FfFTRRRT RR FJRRFRR
"bFTI FRTfFTTTRd" ^M RTfRR RfRRRR Wi T R%¥
RRRRR RTRT RTRT "5RI  RffRR?R fRRRF?RT RT RRR
NO NO '    -V,
RFf? ^\ TlfRRTRR T "RRTRTRTd" W3\ fRRRR RRfRR
FRRT RRR TTRFRTf ffFR RTRt TTRTRt |R "^RI v5 RFT
TRRfTRT  -RRRTRRR  RtR  ffFRR  RT  rR  RtRdRR?
X X RRRR X) R fRRRR RRRRRfT7 RTRrfRR RFTRRf T RTR
RTRRrRtRTTR RR RRRt RRTRT T^Rt RRRTR fRRRt fRRt I
RRRRR RRRR RRRdf RRRRR RTF, DEAN, ^ f RIR ^ ooc, \
Y7i R^ T^TRRTRRT wfR t^Ff "Public safety and policing in Nepal: an
analysis of public attitudes towards community safety and policing across
Nepal", Saferworld, RRRR "ROOC,, www.saferworld.org.uk/ images/
pubdocs/Policing_in_ Nepal_English.pdf.
YY RRFRRT "RtfR, -PW^t RfwIfRT RTR RRRR ^.OOO RRTTRT
RlfFT RTRFT (RTRRtT RTR R? Rl^R RTRFT) RTTF^t *ld4M R7?
RRRFT I "25,000 to miss polls in Myagdi", The Himalayan Times'^
RR \OOtz, I
'A <\X RfFRT ~<00^ TTT f c; R«f RRRRt RfR RfFrT FFR RTT^RI
t_FfR RRRf ?R (f ) I
Y5 RTRfRRRTTT F/l RFTRfRR T RRR RRFRT ilfdfdlRRT RR ^
RRRt RRR RRR% fRRRt ^ I R<ft RRRT^ItR fRgTTRT RRT RR<
RRRR RFRf RTR RR RRRf ^ I fRRT T RRRTRRT ff) RR?RRt
RR ^ Rf %RlR RTRRR %R I TRRR, RTTfRlR Rr^RRRT RTRRT
RRRRR R|R RT7^ I RR RRRRTRT ~^A F_FFf "India won't tolerate
activities that can affect polls: Indian envoy", nepalnews.com, 1^; RTR
■\OOtz, I
 J1M#I WWW Z riHW^I WWZ
■frljfdd wt tfzrw fzrf^ W. 1Y% ? 3tf$w fooz-
RRfRRRT TR?TRTRR?*T "RRR ^^ RffRfTT | vls trR RTR RR
"RTpR RR RTtR?R?R RRT TTRRR RRRR dld?*l RTRT RTRR
RRR "RRffRfRTTf R<\ RTRTR fR_T Rr%lvc; RdTfTfRT
RRTfRR RRTR RSTRRR ^ RRT R?RT*? fRR I RT RR?R
RTTR RRT RffRRR RRfR R\ TRRTR RTRRTR RdTfTfRR
"RR~ RR RRTRRR RRRR ^:stT3^ RRTT | R%?R RRf RtfR
RRT?RJ Rdffd RfRRRftRlRr RTRRR RFRR TfRR RRR
-RTRR TRR fTRR RRRTT? T Rf%RRffF¥R RRTR*? ^m
WfR TTR3RJ RT R%¥R RRRRlf Ft" RtfR TTRR
TRRRR RR "^R I iNdlfd* R^R RFRR RRR RTTfRfR
ft RRTTR RRfR RR RTRt RfTRRR RRfR RRTR TfRSTR;
R RdTfT? RTR RtfRRT RRRR FR RR3RJ
•Hl4)<=il<fl I TTTRTRfRT RRTRR "RR ft Wt "rRTJfRR; RR
RR ff SIR RFRR RRTR R%TfRT RRfRR RlfR fTfTFRR
RTRTF RfR RRR RRf*? I TTTRTRflFTfRTTf RTRRT fTR RTR?
RRtR RdTF¥R RFRF RRR RRf TRpR tr? RRRR J|deH_
RR %fRf RTRfT TTTRT sRJ RTRTRflR RRfRR RfT
ffRRRlff rr% RTRRR RTTTTRRRR w] RfR *? I RRFFTT
RRR TJTRRRR RtfR TTRT?R; RT RR? Rf? TffR t fffRR
RR?F¥*T ffRRRRR RR?I Rd?fd RffRRTTf RRR
R%TfRTTf RRR FF? RR RR i?RRJ RIRtRfffRRRR %FTR
RTRt TRRlffR TTTRRRR RRfT*? RRTR RT RR Wty^t
RTR? TfRR FFR ^Rf^d I
<MI4I<0 I fTRR RfRRRR TTRR?fRRF^ RRTRflR RRt R^R
TfR RR WF^ RRRT?R) "RRTR FR? RRf RtfR RRRR
RfR", RTdRRRRR? RR TNRRR RR TTTRFIfT RRR
RRIV,> RT TNTRR TTFTRRfR TTR ft RRFRRRTRt TftdT
TTRTRTRT RRf RFRR RR Tf?*F? RffRR; T RdTfTfR R?
RffRT TfRR RRfRR Rb^ r^T "RfT RTRR *?RJ RRR RFFT
TTRRRRR RRTRFT RFRR fTfTfRT RfRR RFTRR RTf%R *? I
^t RfTRT TTRTRfTRR RlfR fRRTRR ffff ftl RRTRfT
RRTfTS fTRRR RfRR RRTfRR RRRT?R) RdTfTRT
TTRTRflF¥R ^rR?T FRRRTTRRRR fFR RRRTR RRR
RRTF*? ffRFRR "RRR RTRR RTF*? fTR fR RTRR
bRJ *° RT RR RRf fffRT fffRR RTRRR ttrrr %R?
-_r | ttr RR iNdIR* ff#T*R RR, "TTRRT % tr? RRgR
T? RRR %FT RJR RR RfRRTR HdlJd <H*rll'T RTS
TfRTRR RRf TfR tr?, RRTRR »j.*|Jd R RRTRR*? RRfR
w fRRTT RTRR T "RRTRwIR TRRR, No talks wilh armed groups before
pofts:PM',TheKathmanduPost,<\0 Rrf 'iOOC, |
Yq 'RRR RTRRfi RTRf RRR RRTRfT", dfcwVW, ^ RfR Root^y
RRR) R?R/ dl^ild", RRR RRt RTRtRRR RfRf (RRRRT R.R.R.Rf.
NO ^ ' NO ^ V NO
(Rf?R T ^RTR RRR)) RRT RRt RFTTFT7 RrfRRRRT RRFF?7 RtF I
v% RliRl'H RRRR RRTRlf,RRSRI^, 1 i, Rff 'iooc, \
NO
*° RRRRR RRfRRTRt RTRRRTR RTRf RFTR, 'H RTR" Rooc, |
RRRRR RRRR RRTRlf, RTRRR R_Rt, TV RR~ 'iooc, \
JilJd iJ*cdH_ RT R? fR RR fTRT RRRRlf ffRR
RRfRl"n
3RR d^tjH ffFRR RRTRR RfRTf fRFT RTR iNdIR*
fTRT TfRR RRRR RRR RRTR fRR I RRR? RRfRR R
FFFRRf RTTTRR FF?To RR RRtR RtfR FF? RdTF?R
RRTR TfR tr? 7TRT?r;| RR? FTTR RTRt ffRff RT
RT3TtRfT*T RR?? Rgf rtttr T RR?F¥R -RTRR RTTT sffRR?
TF? RRR fTRFRT RRRT RRTR TTRT? I RRRT RtRRlRRR
rrrT RTRRR TTfTRFTfRT RFTR? RfTRFTfRR fRR TfRR
RF*? RTJR TTRT?R; RT RRf RRTR fTTR T# RffTTRRRR
RR?F?R RRR RtfR RRSR *? I fR RRR TfR s?lfdl<d W^t
fTtfRR R ci|c|^|i|c£lA| *KU|^ RTR ffffR RRTRT RR *?
RT RRfRd RTfRTTRRfTfRT fR RR R*TTRR "RfFRRRRR
dPcdl^ RRf RRT "RR? RTfRR TRR JHdld tr? ild-d^-i;!
RFRRR RTRR R-ddfdf, +16*11^!',Rff Root^ |
 J1M#I WWW Z riHW^I WWZ
■frljfdd wt tfzrw /?W W. 1Y% ? 3tf$w fooz-
3. M^H
RRR Rf?RR T RtFR? RdR TRTRRtRTR fRRfRRRR -RfTR
RRfRR R? fdf?RR RRRT? RFTRRRT RfRTRR T^ I ^^ RRR
RtRRR RRRd RRR fRf?RRRRRR RRRRfTRT
TRfRRRRTRR R\o RfTRRTf "FTf T "RRRRfRR "FTRR
RRRf fRTR TJ_RRRRRt 33*. RRFTlf *?TR§RTI R-dR+T
RpRRTfRR Rt< RR TTfTRFTfTTlf TTFfRrRRR RRRRR
RRgri1^ fR ^oq Rrd" TTTRT "FRRFRRT RRR *? (ffFRRR
RdfRd RRf*? Ro1^ fRdRRT ft RR *?) I RTTfRd" RfRT
yRRRlcd*) RR T "RRTRRFTR RRdTRRRlf fffFTR RFTRRR
RRTR RTR? fffRR fR RTRR Ftl RRRR RTRt ^ISCC 3TtR
RRffRf RRffTT Wi V^tt %RTT TTRffrf. -RRTRTdRRR RR
RRgTRTRRT Ro,tt^ RTR RRF¥ FRSRI
RRR RtffRR R5R TTTR *? | RRR Rf?RR RRR RRR
Wt FRTR RfRfRTR RRF? I RRR RtRRRRR RJRR R\o
RFdT f^tZ^t RTRT W 3RR RRFTTRTd" 3^Y RR
RRffRfTS TfR RFRR T?RI KY TTRRRrRTR rRtTRRRR RTRT
RrfT WfF R RR_r trr Rd?fd RRRR TRR F/F?| t^
RRTR?RRTfR RRTTRF¥R fRRTf Wt ffRSRTI FfR fRR
RRRR 3Y  RTR RTJRR TFR fR? RRFRR FR^FTI ** RR
" RRfRTRFR7?)) RSR TRRRRRFTRT RrRfT RTRfR Rr ^o$3,
Rdfdd (RRRR T RRTR) RR ^o$ 3,RfRRFTRRT RRTRRf RRFRT Rr
^o^V, ♦Jd'JMI RR)RFRrR) RR ^0^3, M-=H RfRRTRFR7^))
fRRRfR-R) ^o^^jRTRRRRR RRTTR RR ^o^V.RRRTRR ~^t ^tt
(RRfRR  RRFRRRR  TffRr)  fRRR  ^0^3  t  RfRRFTRRT  ■HR^T+i
RrRtrrfr7?)) Rrr ^o$v rt Rrt RRr fftf rrt fRRRtRTFT7
RRfRI tffW fRRFfFT7 (RfRRTR RRRTR T RRRRRR RRfRT
RRTRTR) RfRfRR RTRfRRt RRRfRT www.election.gov.np R ^1<r|sR
WD RrRfTRFR7^)) RFTR? oRRTRTRt RR www.nepal
electionpoital.org/EN/election-laws/ R RRT RTR^ I RTR^tRTRt
RRRRRR RwTTF RFRfR RRTT (CASU) % RTRRFFTRTRR RFrRRR
RnRR RfRRFTRR RTRRRFRRt RfRT R + l^+i ~% I (WsftA TRRRT
RRt RRfRT RTRR RfRRt ^R) www.undp.org.np/
constitutionbuilding/elibrary/constitutionnepal/IC%20CA% 20Provisions.pdf
R RTRSR m
MRTRf RRtTRRRR RTtRr RTRRFT, RRT $3(3Kr) R RTRt R?RR
RfRRR ~% : "RRfRRRR RRtfRfRfR R7? RRRTT rR%R crRR RRT
RTRRR RR RlRdldl RRFRT crRRF¥ ... RRTt R%R RTRTRRRT
RFTRR4 RtRRR RTRT WD "
*Y RRRTR RfRRTTRt R%Rf RRRRR RRRfRRf RO\t )RRRT
RRRff  HdiN<rll + d  RR RrRfT  RR  RRFR  "RRR  RrRfT  RR
NO
TRRpR RTRfRRt il6d+i RTRRFT ReRf I RTtRr RTRRFT, RRT
$3(3, 3R) T (1i<.VR) I FTR RTRR RrRfT RRRt R^t (RRRTR
RR) www.election. gov.np/NP/pdf/chhetra2063.pdf R RTRR f I
*•*• RRR RRTTTt 33i< RFirRTRFTRt TTRT RT ?ft^t Wi) RR^
_RI www.election.gov.np/reports/report/reportBody. php?selectedMenu=
PR%20Party%20wise%20(aose%20List) R RR^ I
RTRR *.Y R?R fRFTjRR RRTR ^000 RTRffRfrs TfRR
Wi\ Rdffd RRTRTR fR fRR P)d*l Rid" TTfTRT RfRR
jRRPl* TRR RRR RTRR "RTRRd RTRR RTRfRTRTf W^Ft
WW I (RTRfR RTRR W^ TTfTRT TTf%F ffR R^fR RRTRR
RTRFTS RF? Rf TTR%?I TRRRTd" RRTfTRfTT RR?TTR RR
R FTTR "fd" RfTR RTJR TTRT?!^5 TRTR fTTd" TTfTRT
fFRR W] RRR TRf TRF?RTf FRRR f*TTRR ^^t
RRTTR TfRTRR *? I K[s
fRF?R RrReR RFdT RTT R^RTT?!^ TFRTRRtRR TFRR
RfFTTTfTfRR TTfTRT RRRR rR RR fdHd"*? RR
TTRFTRtRTR RfRRTRT RRR RTR*? fRd RR Rff rR RR
TTfTRT RfFTRF¥*T FJFFdT?l ff RRR rRtRRRT RRFTfRT
T#TTTF?RTf 33 fRTRR RR ffFRR f dHd\? I K% RR*T
RRRT? Rff RRR RfFRT RTRfRTFTRT fTTd" FRR RR
-RRnRRRRTRR RRTRR R%R yRRR*l RfTRT 3°
rR-rrrrt RR "FTT5TI "RRFTRfRR yRRRlcd*) <ir^t *ldWI
d3 ffRRR ffRR50, 31S.C ffRRR ""RlffR T RTffRTR", Y
RRRR 'fRSTfRTRR RR'5<1 Rd, 31.^ FFTRR RRR? T 3°.^
fffRR "RR" ("RRTR RRRTf RrRttRR TTFf) RR€FT;i " R?
RRR TTRTRRRR yRRRcd*) TTfT*T fRRT RR RTF Rdl?
^ RF? RTcffF^t fRRRR:  RRR  (RRFRRT)  T RRR Wmt RTtfRt
^tlKdl+d RRRRRffT RFitRRTFT7 RFR fftRRft RRFRt ^ItRVRTRRr
TTRRT  ^R,  RT  RRfRRTRR  RfRRfRRRRRR  RtfRRRt  RTRRT
RffFRRlt s^lRl^ RR Jil+i i^JlVd) Wt I
1(15 RRF-fRRRR yfdRRf+i oRRTRT T RRRRf dcJRId RRfRRT "RTR F^T
7RRlRRRt iPRTTR Wt&tk td_RR Hans Riedwyl and Jiirg Steiner,
"What is Proportionality Anyhow?", Comparative Politics, vol. 27, no. 3 (RtRR
1^*.), R  3^-3$^;  T Arend Lijphart, Electoral Systems and
Party  Systems:  A  Study  of Twenty-Seven  Democracies,  1945-1990
(RT'H'RkT,  K^V)I   RR  oRRTRTrR  RrRfT  RTRfRRt  RRJR
www.election.
gov.npRNTegal/PRcalculationEN.pps R R7? RTR7^ I
^ RRTRR RfRRFTRR  RRRTR  RRTRR  RrRfT  RR  ^o$3  Rf
RdTTR? f R oRTW RfRRt ^1  RFn^TRRRR fRRRR, ^o$V RRTRR
RF^RR^RJ)   RRTfR   RR   RRR   RTRR   www.nepalelectionportal.
org/EN/election-laws/nomination.php R RFT^R ^ I
n rttRr RfRRFT, RRT $ 3 («.) I
50 RTRrRr RR oRTTRIRf RSRRR TFRT RfRFT7 RFTRTft "^tW'
RRTRTRSR)
51 "fRfRRRf RR" RRTR RfTR, RTRTRFT, RTR, ^RT, RRTR, RTRR,
RR T FTTR ~ft% rR|R T "RRC rRtRRT RR RI6Rldl RRTTTFT7 ffl
" RRFRT RFRRRR RTRRRtFRR "RR' RR RRRRft TTTf RF?
RRRT %R, RRRRR RRRR R-ddfdf, "RcyRR W^li, RTRfRRT RRRT,
RT^RT^, R1R ROOt^ I RffRR RfRRFTRf RRRRRRRR "RR
RRJFT7'' RRTR RRR RRFRRT R77^ RrRrrT RR R)RFRRR RRF
(RRFRRT TfRR RRRRFT) RR RRTR7^ I RT lldlij^ RRRRt
RRTRTRR RRTRT RT^Rf RR T RfRRTRFRR RRRR RRRRft RR
NO NO ^
RffRflT Tf&H Wi) RF% RTf RRRTTRR RRR RFR rR% Tlf%RRR
^RRt RTRfR RF? T ddldlff+i RfRRRff ^tfRR RF? RT RTR
RRRf f I RRRR RT RRRltT www.nepalelectionportal.
org/EN/elections-in-nepal/electoral-system.php R RfRT?71
 J1M#I WWW Z riHW^I WWZ
■frljfdd wt tfzrw fzrf^ W. 1Y% ? 3tf$w ?o Os
lo
(RRtRR T tRR ff TRR RRTfRRR fRRR) I W^\ rR
FRfR d o RfRRRRTR*? RRRRTTf Rd?fd RFTRR TRRRT
TF? TTRRSTl" RRR §TR?RR RtdTR RR FffRTRTf
RRFTRR tr? RFTRR? RT5T (RfTfTRRR RTRT, RffR fRfR
*TTil*JT $X TRRRR FR RR*?) I RRR RfRRRR RR ^J
dlf* 1^*1 Wi, FT RRFTj^R 'RJTRffRRR RRR Rf? RRfR?
RfSRR' RFRTRRRRbT I 5V RRfR RRR RRffTRFTRRf fRRT
FFRR ^t TfRR RRR RfffRRR RRRR fRfR*? I RdTfTfRT
TRRR WF flRtRRRR? TTRFTRfRR yRRRlcd*l RTRT
RdRRTf fFRR RRTRR TfRR RRRR fffR*?, RRRTf RR?F?R
RRF RRffdRTR "ifRRRRR*? I w
R? RTRt RRR Ft, RRRTf RTRR RfR TTTRfR T iNdlfd*
RRRRrRr RfRRRTR*? TTRTRRfRR RtRR diHId ^:stt^i
RfT? I RR RR ff RRR WWi "R? ft ^fe?t Rd?fd RRR
fT — ft RJR >dddl<l RRRTf RfRFT *?R, RR ff RRR
RRRRR R RRRTf RffRR ^RTRJ F? ^t _P*cd *? R?t
fR fRF¥R RRR RFRR R=? RRRR bRJ R? RRR TRRR
"fRI"" RRRRT JJ-if^dliH FF? diHp RffRR "tRR;I %RR
RTR TTTR RRR W^ TTRTRRtRTR yRRRlcd*) RTR RFT
-RfRT fR? RTRR RfR?, RfRR TTR*? RTR RRTRRRR RTRT ffR?
RRfFRR RfR?, RRR RRT fRFTRR "RRRT RTRFR RlfffRR
RFRTFTT RR fRTTI^ RR FRRFRt TTRRRRR RRRTfRR
RRRR TFRR T RRRRTT RR RTF RFRR fRLT | RRfRfRRR
mt^ RF*? T fRRR RRTfTRT RTRTRT -_rr RTJR RR*FR
TTd«ldl*l fR RfRRR RfTRR FRTR RR RRRfRR -RTRR
RRRRR RR*t fRRI
T^ RRRRR RRTTfRRTRR RRRR RRRTd: TTRRTRlfRR
RRTRR FR RTJR TTRfRI TTRRTRFRR RRRfRRRTd" RfT
Tf?d RR f^RfRFTRT TR?f? TRR RR RRRfRfTS RRR RR~
TTRRyTRJ ^RTR TTfTRTR %Z RtRf^SR RRRR ^HM^I
RTRRf RR RR%?RJ TTTR fRFT5R RTR TTR RfRR
"rRTRT?F RfR R RfdTRR TTRR iRddd RTFR RRT? I ^ RRRR
"  RRIRRRRR  RfRRfRrRRRTRRRT  RRRRR  RRtRfR  RffRRRt
RFTRi^RRRR Rf\ TR RRTR RR< RrRfT RfRTRR RFT RRf I
RTTRf R^RR  Rdfdd  RTRfRR RFRRffRR ^  Rgl^slf I  RTRR
RRFRRT RR rRrRRFRRT RRFftfRRf RfRfRR RFRR fRT RRRf I
Rdfdd Rr, 13 (s) I
5YRR. *<3>l
IX RTFR  fRRfRR  RR  (RTRRTR  RR  RFRT  RR)  R  RRRRJFR
RRRTffRR  *ld4M  RRITRRf  RRTR  RRRf I   F_RR http://www.
election.gov.np/NP/evoting/EVM_FAQ.pdf.
"  RIsjR'H  RRRR  RTTRRlf,  RRfRR  RrRfT  RRRSTRFT7, Rff
NO ^
Rooc |
w  RIsjR'H  RRRR  RTTRRffFT7,  RrRfT  RTRfRRT  RfRRTtfFT7,
RT^RR.RfR Root^ |
5q RRR RTR fRd RfR RTFRR RRFR oRRTRT RRRTFR R^R T RFTRf
RRTR RRRf RtRRTTfi W^t RFRff I  RrRfT RR, 13 (1V) I
TTTR TTRTRRtRTR yRRRlcd*) 3° rRTRRRRT RR*T RTfT
RRR RR fRF¥R RfFR RfRFTTRRRFR *ldl*l RR
RRRRRlf RR RRRR i?R I ^ TTRTRRfRR RRRfRRRT
RfRRRFT fRfR RRTRR K.Y RTR fRFTTRSR %RR d d RTR
fRF?R RR RRdTRR R^ RRTRRfTS FTT TRTRR fR? I
RRR Rd?fd RRTRTrR FR Rlf? RR?RR7RftFTT RRR *?RJ
RRRRR RRffRfTTRR RTR f^R, TRfTfRR RRf tfR
RR "fR5T| RRR WtWtt T RTRffRT RR RffFTfRFTfRR
Rf*T TFR TTTfRt RRRT RRTTT? RR %f? RT#f*fTRR
RRf *?| RRR fRfTTRR RTRffRfTR*f TTTRT RTRR RR*T
RRR tRR RRfFTTfTRfTf TRTTfR R=? fR RR%RTf RfFR, RT
TTTR fR T TRRTR RTrRTfRF?RTf RR RTRR RRR tfR
TRlfRR  TRf  RTRf  Rff  R^  RR?|   TTR  RR  RRR^TRRR
fdRRRRRR "R RRR TTR? b^R, RT TRRRR RRRR fffRR
fRT TRTR "fRRf RR "IrI"150 RTffTT RpIRR RRTfTfT
-tRFI 'RR RRTTTTR RTRt R?R RRTRR5T RRf^-RRFTRlfRR
RRRfRRRR dTRRR TRRR rR fd^d", FR RR RRTT?RR
ff RRfR RRTR | ^ RRfR RTR? RTR RRRR Ff? R%TRRRT
RR ffffR RRRR RRRRT rRrltrt Wi T "RffRRRR
fffRRR RRfRRT RTRRTF RR "RRTRR? "fTTST I *£l*l RRT
ffRTTR RffR RfTRFTTRR TTfTRT FRRRR5RRT ^a "fR
TTR%?I RT RfFR RfRRfRR TRRF R^ R% 30 ffRRR
RRt RTT ffR RR RTRRTRT RR RRRR <if^t M^*^i\ -RRRT
RRlff "fRj? T RfFR RRRfRRRR RRTT?RR RfTR TTRRR:
RRRt TRR 3RRdRi?l
"f)  f^f^T" SfFTtF^T ^FW
RRR TTRTRR RRRR TTTRT -Rfr?TRR?t, TfRR T "RfRRR
fRRRR fRffff RTRF ff^HH RTRRT WW' RR RR
RRRRTR*? RFRRR RRR Rd?fd RRRT "HUiH R?TfTRR
^TRR Wj£f^ RR RFTRR RRfRTfTR*? RTRfR RfRR w],
fRRTRR TRRR RRfR TRR RRRRFTS RRR RTR, RRTRR RTRT
" RRR? RRTTTT RftR TRR RfRRfRfR RR RFITRTR RR R^
RRRR RTT RRR RRTRtRrR RRR? RfRRt Rf RFrRr R'TRt fRR I
TR_RR Rre ^ RF?rfRr,RlR fRRR) To |
uo RRRRR RRRR RTTRRlf, RTRfRR RrRfT RRRRRFT7, S  RTR"
NO ^
151 RI3Rl<H RRRR RTTRRlf,RT^RRA Rff Root^ |
NO
u:* RRTR RfRRFT, RRT 1^^.(1)1 RRfRR RTRfRRt RRtRR T
RRTRfRfRFTR? oRTSR TRRRT rRrrT ^ RT^ R1^ TV (RRT
<Hc;-<13o) t fRRfRR RFRR RR, ^o$3 TTT rR RTRt ^1 rRr
TRTRf RRRRR rRRr RrRfT RTRfRRt RFfRRTR RTRRRTTTF T
TRFRR RTRRR? RRR RRTR R?R T^Rf ^1 RTtRr RFTRFT Rr
www.election.gov.np/NP/pdf/ecact.pdf R RRRTR RFR RTRR f I
RTRfRR RRRT RFfRRjf RReRRt RfiRT www.election.gov.np/
EN/legal/ecactphp R RFRRRRR RRRt ^ I
Uli RR RTRFRFRRT RR %RTR, -f1<d + |i6 RTRT, RtRRRRRC RTR T
NO V   V ' ' V   NO NO ^
RRTRFTRR- RTRT fRd
 J1M#I WWW Z riHW^I WWZ
■frljfdd wt tfzrw fzrf^ W. 1Y% ? 3tf$w fooz-
11
TTR, "RRRR RRRR RTT? w] T RfffRdTRRRT RTRTfTRRf F^
RTR "RRnf RfRRT*? <H%IMd RTf I RRR "RffRRRR RRR,
TR fR?, WtWtt RTRf7R?RTRRT FTRRIRRTrR RTR RRf
RTRRTR^RRRR Rlf? RTRR f I RTRRTR Rf RRRR T
TTTRT fdRRRRR RRRR RRRTR ^Fm trRr? rr? | rrr Is*.
RTd RRRR RTRR -Hd^M RfRRRffR? "IfdTFRR f I
RRRRTFT R\oooo rr RRRf? RRRTR wfY T ^\^t
R<\ooo RRfRT RRffTS TRRRRT *, ft% d3 RR -Hd^M
RTRRffT Ff "RRRRR RRfTftfTT TffdFRR fRJ RRTRR?
RRRftfTRRf Rd?fd RRRRT TfdFJR TTRR rRTRRT fR"
RTRRRTRfl dY RTFRTRRR Y^ RR RTRRR "RfRRF^RTf
RRRrR Rd?fd RRfT*T RRRRR R=? -ifdTFRR fRR? | w
NO  NO NO »
RtRRR RRftRR \RfTf TfR, RRiRR RTR RRTRTR fRRTRR,
TfRRR Wt RR-RfTR fRRTRR T RRf? FR RRRR Rldld*!
RRiRR RRT RfRfRR? f | RRRR fFRR R?RF RTRRR
RTfTRR -RTRR TRRR *TT|LJ*I Wi T fR RRfFTT m&
"fR RRRR? RRFTS RR TRRRTRlf RTRRRR TRR ffTR
RRR RTRR? RRRRT *ddlLi*l fRJ ^ ^F^T "RRRT "RfTR
RfT RF? Rf TRdMA|*l RF? RRTRR SRRTTRRR TTTRT fRJ
RRlRt RRR M fRF¥ R RRTRTfRRRf rRRR W\ R
RTRfRft TRTR RR RRRRrff RfffRTRR i?RRJ (FRff RffR
^J RRTJR d<H**l RRTR FTR fR RR RRRR RfffR
RffFRR fRR? | ) RfRRR RTRRRR RfTR RTTT? f:
RRRFRRRRTf ffRR flf TRRRlf RRRfftRR TRR fRfR?,
RRf TTTRT TRRR -RRR "RRR RffRTRTf fRRTR TTRTRR
FR?   (RfRRRRfTFxRR   RFRR   RTR   TTRfffTfTRRTfR
RfRffiftRR RrfR rrtr rrtr rtrtrrr? w] rrtr trfT
RfR) I RRR RRfRRRR TTRF*? R?TfTTT*T RtRR -R+R^JR
(RR RRRRR RfRTTT Rf Rfff fRT)1515 RRRR RRRTRlf
RTRTTR RTRR "|r| RTRfR RRR RRRTf RRR T TRRRR
RR?FTRRf W3t "RRRFTS RRTJR RRTF*? "fR TTRT? I RT,
RRf RRtR yf*dl*l RRRR fRfTRRR fffff RTRRR RR
w^i rr Rtr rtrr trrr rrrrwrt rrt? i
UY RTRRR RRRR RTTRRrf, TTSFRR RJRf, fRRRR RTRTRRT RRRT,
NO
TV RR Rooc |
w "RFRTTR RTRRRT rRTRFRR RrRfT RfRRTR?  RRRRR RR",
ekantipur.com, TV RR 'iOOC, |
^ RRFRRT TTTRT f f RfR Root^ in RTRFRR RRRRf SRFTTRRR
RRR. T RRTRT RRRf RRRR RRR RFRRRTRTt RRRR ^FRRf
RRfRRt RRI
™ RtR>R% RTRR RRRT T^T RffRR R^ITRRFRR RR RT, RT RTRf
RRRRT  TRRt  RTRRTR  RF  RTTTRR  (RTdh<  <\%%R  R?%  RfR
I^K. RFR) R T^R? fRTf.^TFt RTRff RR ^%%o TTT RRRf RRRt
RTRRRRf RTRFTt fRRR rRrT fRRt I  fRRfRRRFR^f) RTR rRrT
RRRR RftR R7TRRRRRF ''^tUTPf (^ f^Vl^o) R RFR4 |r
RfR RTRT fRTI
if)  rTCFlT
i.  MiRI^*TtqtTj
M4<W\ ^RFI#I fR? RFRR RRRRfTR*? TTfTRT d RRtf
IS^ RRf *? (TRTRR ^ WT^ ISO TTRf RRRfTRTR I TRT
d^^ ^t RTrRrRRR d RRtf 3*. RRf RRffTRfTS
tRLT)!15^ % ^OOls RT RfffR RTRRTR Rff RRRRTfTR*?
"RTf? RRR Rf?RR RFTR RTRR RTJ fdRR RRTRT RTRR
fRTI RdTF¥*R fRRRRR*? fdTTRRR ^tt T RRTRT TTTR*?
TTRR ff RRRfRRRT RRFTTRR RR fRRRRR fRTFT I
RRTfR, RR RTfRRFTS ^&Ft *?RJ d^. RtRTRT Roo^ RTR
<\G Rf -rJrrrrr RRtRrRTRR ^ RR TTd<ildl*l TcRR
Rd? R?TR*? W RRRR RRRR d° RffRR WtWZt RRTR
RRfTRfTcRR rRt t % Rf" RR RfFR FTt*? FTTf I fR FR
fRffff ¥TRRR TRTR? RlfRTfTF?RR RR TRR TTd<ildl*l
TRTR fR? RRFRR ff;i ^ 3FQ (RtffTR t|rR RRRfRT
RRTRR RRRT T RR, RFft RR RfffR RfRfRFTcRRRR
RTRRf? RRRftFTcRfFR) RTf FR RTRTRT TTd<ildl*l TcRR
fR? RfftTRR -gr, ^TT*t R?f fRRR TTRTRRfRR RfRRRRTTf RR
Wt TfRRR <H*d bHJ c° RRdR* TRR RRif RT*TF?R RR
RdTfTR*? RFRRRR "RJR RRRRRR TRRR W^t Wt TfRRR
FTJR5TR; (RRRft Roo\3 TTT RTRTff^tFTRT %FT WtWtt
RTRTRRF^ RRR RTT FTRRTf RRTFRR ^R | RfffTRR RR
RRTf Rf? RTJRfTRRf RdTF?R? RRt ^FRTRT R fR?
RRRRf RTT fRR I ) RRT RRlffRRT fRTTRRFTT (RTRRR
RRTFfTs) RSR RTRT ^ WtWtt RTRR TfdR RF*T f,
RRR RR fffRR RRRT fRF?R RTRR RRFRR -bTTRTI
"JRIWI RR RRTf RRRR fFFTRR Wi T TRRRTf TRTRR ^ o
fRT RRfR RRR RRRRR RRTJR RTf I TTRR ^Fd
"fRFR RR RRRR RtRRR TTRRR ffRR*? fRR?, RT fRR
SRfRR ^7RffRTR? RRfR RRffTRRT FTRRTf RRTJR FT*" FTfT
fff I Rd?fd RfRfRfTTR WTf -RfffRR?R %ft RFRTRR
TTTRR?fTT fRft TRR R6TRR RtRtR*RR f^l RRRR
RRJRRTf RR Rfff? RRR T Rff? "RR$-ll*4?i^  RRRRR
WWi\^
Itmt X \^<s_| RRRfdRR RRR RF?, RRRTf TTfT RRR
TRR RRRR RRTJR T fRR*? RRRT tr? RfRR? "fR^R I
uq RR RRRTRTR TTRR www.election.gov.np/EN/prevelection.html  R
fRRTRR RTRfRRf RRTf F_FFfl
^ *ld4ldl R^t, RRT i< I
qo RTRR? RRRRTFTTt RFTRt RrRfT RRRT RrRfTRT Rr RTRfR
FR  TTRRt  RRRR  RRR  RRfRRRT  rR  f^t  RRFR  RFTRfRI
'RRfRRTRft WWt ^tt R TtW'T, WTSfTfmA'i, RfR ROO\3 |
c1  RISR'H  RRRR  RRTRRff, RrRfT  RTRRRFT7, Rlt, RfRRT  T
no o
fR^RRFRFR RRR.trr Rooc \
 J1M#I WWW Z riHW^I WWZ
■frljfdd wt tfzrw fzrf^ W. 1Y% ? 3tf$w fooz-
??
RRRRt fRRRTf RTRRRRT RRTJR T TTTRT fffR ^m RRTR
W\ RR? I Rd?fd RTRRTR R RR? rRTR TRRR tr? TTRRT
RR fTTR "RfT RR RR fRJ RRffdRR RfRR w] T RRRTf
RRRT -RffTRRRFFTRR TFRR RRRRR RRR "RTRRTR
RRTRR RRRR RR RRRfRR RRRR Rf? RRT RTR ff%R? I
NO NO NO '
RT, "RFRRlfRRR RRRR RRR tr? TTRR RTRFRR RTR f T
fRRR fRRTRR RRRFRTTfTS ffR FRRTRR ff%R?RJ ^
*4^|{| oirjwqri TRRRR RfR TfRTR Rf RFTRR?
TT%R?R: TTRR RRTTTRR RlfR RTRRTTjRT RTRRT fRRR Rd?fd
RfRfR T Rd?f d RfRRTR RRR FRR Rtffff RRR RRRR T
RRRRR RRRR? TRTR RRf | RRRRT RR RfffR RR
RFRR fRRRTfTRR FR RR RRR RfffR RfRfR "fRf RRR
FTR Rd?f d RRR RTRRR RfD*d*l PU-ifdld RFR RRf T
TRRRR RR RfffR RfRfRF^Rlf TTRpfR TRff | Rfffff
RfRfRfrs ^RTfRR iHNId RlfRfR; (RRR ffFRR RFRR
TRTRR RRffRfTRF RTRf ffRR RfRRfffR TR RR
RfZR?) | rrr RRfRT RTTTT FR RR -Hd^M RfRfR "fRf
T RTfR-R*TFRRRRRR TTfTRRRTS "fRfR, RRRlf R>dWdl
RR R TTTRff? TRRRFTRRd RrfRf I ^
SFrRffl^r WRFTI RR RRFTRf Rflfd*! RRftRR RTRT
TTFRR1? rRRRR RFftR ffFRR fR; T Rd?fd RRR "RfTJfT
RRRTR RRT RR RRR RdRld<d RffRR f I Rd?fd
RRfRR RRf RTfRR TTffR fRR RTRfR, RT RTRRR RffRR
<H£Aldl*l TRR i(3 RRtf 3° RRf FRR" rtrrrr Rrr?
RFRR RTF*? RTTF*? f I cv RRfRRRR RrRrtTr Rd?fd
RffRRTTf RTRTRTR RFRR RfR w] TfRR f I RRRR
TRRTFT*RF¥ Rdffd RTRRT*? RRRFTfRTRR RTRRR T RR
£Tf?R RRffTRRT RTRR? RRFRR RTRTFf R RRR rI RTFRR
fRJ FTR TiWi IS*. R?i_ RRRR TRTRFRRTfTT FTRRT RT*?
f I  RRRT TFfR fR? TfRTR RfffR ffRRRF^RR RRRRR
dFR?  (ffFRdT)  TfR  RTRR  f  RRR  RRRT  TFf*T
RfRTfRfRTf Rtf? RFRT RRf | c!<
Rdd*l RRRFTRRT RFRfF*? RRRT -RfTRTRTf R RR RdR
rR %fT RRRfRRR RR Ri-didl fffff*? f I RRR RRR
RRRR RffR RR RR5-INcH*l RTRT "RRRTf TfdFJR T?TRRR
RR RdR RR RfTT "RTpR iR-^ldl*! RTRRRRRTR
^RTRFTcRT RRR fRJ Rf RRRRRTR FR RRfRRT RR
-RRRTRRRfTS TfdJJff, RRR RTRT RFRRR RRRTd" Yo
fRT RRR, RR FRR RRR RFR, RRf Yc fRT trtr
RFf? T f fRT RRt RTRR? RRR RFf? fRJ ^ RRTRRRR
TTTRT RRf RRTRR RTRT TfR? RR TfRTR RRRTR
"R/RfRR TRf TRf Rff RRRR -ffRLTffff RRRTf RTRR-
RRRRT TTfT RRRTR RTRJRfFf RfTR RRRRR TRRR
Rf7RRRTR RffR? I RR^t RTTFTRR RR: -Hd^M FR Wri
TRRTfRRTTf Fff RTR TJTRT "RfTR %FT FFTRR RfFRTRR
RTRRRR R? STfTR f I TRTfT RfftRR RR? RfR RRRR RfT
RRTR TRR RFRR fRf?, iNdIR* TRFTTR RTRR
RRRRR?FTTRrf RR?*T RTRT RRR" Wt^Ft RTR T RRR R RR?
RfR RT I TRRf? FR? RTTRTFTRRf FdTJR RfRR, RF? TTRlffR
RRTRR RtfR*! RTRT fRfR RRf? T RTfRR*? RRRRfRR Rff
TRTfT TJTRTRR RTRRT RRRTRRRft T RRRRR* FR RRf I
RRR TTTRT -RfTRTRR TRRRR V<fld RTRT TTfRRtR RtffR
f|  df JRR*| ddcdTTI RfeR rr TRTR? <hRTRtTI RRR Rff?
T RRR RffRRTRR RRR, Rf T TRT TRdMA|*l RfRfF^
RR fRf* TRR RRTf RfffR RRTTT TfR RRRR f I
ffffff RTRFR Rf RRRTRRR ff Rf RRRRRR TFR ^TH
TF? RR fR? I  "RRSRfRRR TRdRRdR Rf RRRTRR Rff |
RRRTRRTf  RRR  RTRRR  RRRTRRTf  FTfRRfTT  ffR
TTRff I ^ TRRR RFR "RRRTRRRfTT RRR fRRR RfRRRfT*?
RRFR TFR?R;i  TTR TRTRR TTTRT RRTfFTT TTRlffg" f^RR
^ RRTR RTRRFR R^TRt RTR RR/ RT RR RTRRR RRR itt^ RRR
(RTR, RTTRT T fRRRFRtR) R RTRf RRRRT TRFf RrRfTrT RRft)
rfr 7?^Rf rRr? i r? Rfrfr rt^trrrt rRtr wi t trrrr
RRT RRRft RfR W TRRR TRFtRt RRTRT RfRRfRRRR RFR RRf I
RfRRTtlFR  T  RrRfT  RfRRRFTTt  RRttfRR  R  RTTRfRR  RT
fRRrRRT  R^RSR  R^Rif?*?  RRRR ^ RTRf  fRTR  T  Rdfdd+i
RR^R  TTTRRR  RT  RRR  RT?FR  fRRR  fRR, I  RTRRR  RRRR
RTTRRrfFR,RTt,RTTRT T fRRRFRtR RRR, R\t-^o JTrA Root^ |
qli fRRfRR T *ld4M RfRRRFRRt RTR, RfRR T RfRRRFR RrRfT
Rr (fo-iv) r77^ rRrrT f i RrRft rtrtrr fRRRf rRtrtrR
RR5TRRT www.election.gov.np/ ENTegal/returning.php T www.election.
gov.np/EN/legal/ polling.php R fRTR? f I
qY RTRfRR RTRfRRt RfRR www.election.gov.np.
^ tmj TTRRf R<cytr rRrrrT rtrtr T^vo ((s/res/1^vo, ^3
RTRR Roo\3) R R77^ ilRHRddK RtRttR "RTFRFR%RRt
RRR^TRT RfRRFFTRTRf RRTR TRR^R T TR^f RIRIRTRR <H%IMd R7?
RRfft T %^tt ddl^Sd RlRffRR RFRFT RRR RRf" RRT TTFRFRR
"RRfRR RfRRTR? RFRif RtRtTRR RRrT RtRiW RRf T RrRfT
RRTRTRR RfRRRT RRf I" RTRTR TWO r\ F_FFf RTRRR RT
fRM, -?V/e/*/ wiwfifcr _%^ tj. 3V-3«. I RRTRRrT ReRtRRR
www.unmiri.org.np/downloads/publications/Factsheet_3_ENG.pdf R FR
RfR^fl
q5 TRTR? RFtTFRRf _t fR RtRtR RTRRT TRR FRTR ^ RRRT
fRRI RftFRR? RR RTTR RFR RR RfRdTRt Fjf I RliRld
RTRR RRTRRf, RF RRM1+I RFTRR RRRT RRTRR RRR,
RT5RTR, <\% RTR 'iooc, |
™ R.R. 1 RrRft rtrTrrr rfr4 rtrtr RRRrCfFTTrri RfRR RtT
RR o^TFTR RfRRR RRr W Rdfdd Rt (^/A) I
 J1M#I WWW Z riHW^I WWZ
■frljfdd wt tfzrw fzrf^ W. 1Y% ? 3tf$w fooz-
13
TRSFIf -FRiRTRR RSRRR RRTf fRRR RfRRRRR RffR | ^
no N_ '  -N
RR  TTRTfRR  fRRR  RfffR  RfRRRR  fR?  R=f  RffRJ
RRTRRR W^F RRf RR*T TRRTRR RTRt RfRfRf d ^ RR
NO NO NO ' %
RFftR TffdRSRJ FRftfTTRR dddWI RFdT FFRdTR T
"RRRRfTT ft RR FRfRJ RT RtfffR RTRfRFTT dMlR*
RFTR, TTRRRR? T RR RRf RRRTR*? RRTRRR
RRTfRTRR? RRTTRfTT FR RffR RRT RffRJ Rtf"
%Rr*RdTfTT (RRR fffRR RRRR RTRT FTJdT) RTRRRRRTr
"RR R RT^RRRT^TT rTrRRRR RRRR RTRT RRTRR
ilpHs?dJ ^
RRR TTRfFTTrTRT RRf RtfR RTRRR RR RFRR TJTRTRR
-fffeRRRR  RfTRRR  RtRRF?RT  RT "FTR!  ff?FRR  f I
Rtttr t rtttTrr <\r RTd RfffR rrftrrt -rTr rrr
RFfRtR RRR T ff RFf? ^*R |Rf^ ^ '^ "^ ^
RRRRfRfl RR RTTf fRRRfTRR rR ff RFf? RfRR RR
TlfffdfR; T RR*7 RRR RRR fRRRR FR- FRRTR RRR
RFf? RRR TfRf I RRT RTRTRT^TRRf RdTfTS TTTRT
RRFT*? ff #TRR*T RTRTR -RRRR "FTR! rR RRR RfR*?
f I %° 3FQ TTTRT "RRRTR fffT% RR ffRTRR fRFTRTRR
RTRffTS W^ w], TTfffTJ*? RfRtTfRR ftR RTJR, ff fRRR
RTRT ffRRTRFTS ^t^ W\, RfTT "RTpR RTfRR*?
RTfRRRRtfRR fRRTR T RR R?fRR RTRRTRT TRRR RRRRT
-fRfRR RFf RffRJ
RFR*? RdTRR RRT fR" RR R^Rt f I RRR RFf?
RRTFlfRR TRR R RRR? RRfRRRR _P*Li*l f | fTR;
-RRTRR RffR R RRR? RffRR*" RTRfRR Rf RRRR f
RTF*? fRRRRR RTRTTR T^*T f I TRTR RRR RFftRRRR
RFRTRlRr FR RRRFTS R^RR fRJ rFRTRf RRT FF? FRf
RF*T T FtFT RRRRRR RTRT RfRR RTF*? RR RTRRRR
RRTRRR RffRR?RRRTf RffR ffR TRRRR RR~ d<H*HI fff
RR "RfT f I RRRft RfTT "RiRf "RTff?RR FTRR RTRR RT
RFR fRRR RTR fRRR iNd?R*4?i?i~d "RR fffRRR
RDRTRT Rlf ffFRR fRJ -RR RTRT rR RR^IT frRFT*?
RTRTTR? FRTfRT f T RfrRTRT*? rRRrRT RTfRT TRR*?
RTRR TRf RRT TfR? f I ^ RfTR? "RRR RT RTeRR TfrfRT
qq RRRT RRfR RfR, RRR RFtT ^vt, TTRRT rRb" RRFRTFR T TtftR
RfTRT fRRRRR RRRFR RRfR I
q^ m RRfRTRT  TTRR  RRRTfr  RTRRT  eRRRFRT T RR  TfTRR
eRRRFRT RRfR RRRf |  RR? ffRR eRRRFRT RTCRTR RTfRRTRT
TTRR RRR ilRllf I
%° RFiTRRTFTTt RTRTR? RRTTR rRrT RRTRTR R RFTTRf RTiW
NO NO NO
RrftRRRfR  RTRFRR  ^FRTRT  RT?FTRt  RfRRR  Ri-W  RJRRT
RFTRfRI  RRRT  TfRR  RFirRRTFTTt  TRFTTR  RRFTdfRR  RFRR
RtRR? FRf I
^ RRRRR RRRR RRTRRf, rRb" "RfRR RfRRTftFR, dddd-RRRtT
NO NO
Rooc |
RtRRTRR, RRR RTRR RTR RTRFTRR Rft «,o TRRRT
TRRRR TfdTfR%RR f I "RRTR? RTRt RJRRRRf RfTT "RlPR
iF-fTTdl'd TRffR ffFRR f I RRfR R/f RTRRff? ffRRRRT
TTRRRTR*? RRTR RRTf -RRTR TffT RTR I ^
3.   -Hd<ildl 3cHI
ft RRFRRRTRf -rRtRRRRT RRf, RRRR R|SR T RRrRTRT
RRfTRffTT RRf RRTRRfT RRR*T RFRTJf RTFRR fRJ
RR?RR RdR Rfff*? RR i^ -RfRRRR RrJRRRRR "RR
RRRfTRT*? RTR? ffTRTR W^ RfFT TTR, RRTRTTFTR
ffffff R5R RFf RTR iNdIR* fRFTTR RSTFRR
R^TfTRfTT TTRRR fR;i RRff? rRr RR "rRtRTRTTRTRR
Rff*? R? RfRRR RRTF*? f I ^ TTRRRR RRffFTTfTRT
"RfR RTTRRR RRRRf RR R R?f fffFRTR? ffRR? | " 'TTfT
RfTTf' fR ffTRTR RTRTR TftRTt f I RR*T RRRTR RRR
RfRRR T fRffRT*? SRRRR ^rm FR RRR RiFJRf I %Y
RTRRf? RR RTRTRff? fRRRRFTRR RTRT tR ffff SRTRRR
RR*?f I
Rffff RRRR %RRT RRTRR WtWtt RRRR *|if*TT
RRTRR W] RRRR RRlff fTRF*T f I fffRT fRTfTR*?
RFRtRR ft ^TRTRRft RTRF?TR FR Rdffd RTRR*? RR
RRRRf RRTRRR fRJ RTRRTR RRRR RTRR RRRRRfTRRT
fRft TRTRR "FffRR RfRR*fTRRf RTfRR ffR, Rf?,
RTRTR RR fRfRfRRTRRT RRR RTRR? RRRRR W\, RtfR? T
fdRTfTd" "RTR RTRR?fTT RRTTR w] RRR fR;i %K RRR*?
fffRR R R*" RR? f RT RRRt RRTRRRRTTRTTf "RR TRflT
RTRR TRf RfT f | "FffRR* fRTRRRTT f^RR
RfTR*RRft% RTRR RR RRfR?, RdTF?RTf R RffRfR R5R
" RdJRf, "Election Report No. 1", RdRFT, RTcTR^, ^ rN" ROOt^y
www.unmin.org.np/downloads/publications/2008-03-22-UNMIN.
Election.Report. 1 .ENG.pdf.
Sudhindra Sharma and Pawan Kumar Sen, "Nepal Contemporary
Political Situation V: Nationwide Opinion Survey", Interdisciplinary
Analysts, +16*11^1', RTR Root^y R $13 | TRRFRT Roo\3 W\ RRR T
Wmft Root^ Rf RTRR< rRiirR R^RiTR $13 RfRRR RRTRfRFTTt
RFR RfRRFTRRTRT rR RjRT RRRt Rt RtRSR ^ 1 RfRRRR RFR
RF? RRR RRRt RTRR? I
^Y RF? R%% RR ^TfTTTRRRR RfRRt rRrit T "TTF? RRTR'Rf
RtRR RfTRFRRR F_FFf RIsjRld RT RRfFf, Towards a Lasting Peace,
RTfR RRff%R, R 3^3, RTRRRR? 3$° |
^ fRRfRR RTRfRR RRTR a°° TRRRRFTRRi, *ld4ldl rRTSTRRR
RRR fRRR RTRt fRRt RRR RTRRRR fRRTRRRR RTRR-RfRTRTFR
fRTI ^f? TRRRRFTTt Vi< RrRFR RTRRTRR RR? RfRRFTRRT
RRfRRT  RTTRT  RTRfTTfi  RRRTT?  RRTR  T  RRRRR  RTR  TRT
NO
RRRTFR RR RRT RTFT RRRRRR RRTRRR fRR? I
 J1M#I WWW Z riHW^I WWZ
■frljfdd wt tfzrw /?W W. 1Y% ? 3tf$w fooz-
IY
RfR RTf? RR*? T RTRRf RRR RTfTTJR RR RRIr Rrr*T
RTR RRRRR RTTR RTFRR fRJ ^
^TRTRRf? RTRfTT ffR RR RRRRT fffRR RfTR "RrfRRTRR
fR, RRR TRTRR RRRRRR tR_T "RRRTRRR fRTR >ddfddl
RFTjR TTTRR?fTT*T RRRRR RRRTR RffRJ RrR -RTRfTTR
RR" fR TRR fffRR Rff ffR RTRR fR, RTR RffR
RRRRTFTRRf RTfRR RRR RRI RT TTRF?R RR5RIRFT
TTTRR M -RTRTRffT RTRF?RTf ffR TTfftRRd TRR R|iR
fRf RRR*? RTR RTF*? RRRRRT, RRR T RTRRR RR
RRTRR RR RRT RRT -RRT Rffff I ^ "RF W%% RR
RRR Wtt RRR? RRRRSRR -RTRR WF RRdTF*? T
hRh*=I RTT*? f I FRTFR tRR? T fRR dRffRRR*? RffT
RfR (RRRTR RTRRRfTR*? f|R) HFt RRTR RRR RfTjR
TRRRT RRRRSRR*? RJRRR RfRfRff RR*T f I R2?
-RffRRRRRTRRT "RRR ft RTfRRFTRRT RRTJR
RRTTRTSFFRTf RR fRRRR f I RfR RRTRW RRRRTRRT
RTRRfft RRfRR TRR TRFTcRTd" R FTjR RRRT TTTsffR^
T RRT RfRRR RRRFRR TRTRRT RRTfRTRR? RfTTf RRR:
RTd ft" RfR RRT fRR Rf*R? I
RfffR RTRRTRR RTf? Rfff*? RTfRTJffR RfT f T RRR
RTRRT RRfFRR TRRTRf RfTfRR TFR RTF rR RfTRRR
fR| R|i|Hl*l RRT RRFfTS RR RfR RfR RRfR?^ RTR
RffRRTT T yRdlMd ftRRRR RTRT RTRRTR TR_TTTTf*RT
=RR? R*IH RRTf? RTRt f I %% TRFTcRTf fRR RRfR TTRR
TRTTjR RTRR*? FTRR RRRRfRR RRRR RRRRR FR Rf"
TRTffR RTTRTTRTf FdTRR TRRT RfR RR R RFTRTRRfR? "fR
RR TTRJff I  RRTR %FT FR*~RW FR   R^ TRTffR
^ RFRRR  RRRR  RRFRRf, RRRfRR  T  RftR  RrRfT  fRRRR,
no ^ ^
RTRRTR,RTR 'iooc, |
^ RRR R7RRIR RfTRRR Rdf RRRT RTRRRR RTRFTTTTi RRTR
TR RR^ TfRRt RTR5R RR5RRR fRR I RTTFTTt RRTffRR
RTRTRRR RTRTFRRTFT Rf?f RR TRR RfRRt rR FJ TTRf I
RTcTR^RlfFTR? RTFR RRTR RfR RR RRFRTRT TfRR RR RFFRf
f I Bhadra Sharma, "Rs. 180M received from donors for voters'
education", The Rising Nepal, £ RfR 'iOOC, |
^ RR5RTR? RRRR (RFR <|,$o$ ^SrlWIdl) R "d II1+1 RTT5TRR
TFRRFTR RRRTRTRRf 'St'tkWf (RfRRFTRRTRFR^f? RRRTtl) RRR
■H%IMd RR ^?" RR RR RfRRRRT ^R RfRRRR RRftfRR RRFRRt
RTR rRt4 R?T RTRFTT T^TWt fRT, RRRT? f % RfftRRR RRRRTSRR
T RFR % RRfRRT RFR iR'Hi+lQ RTRT, RRRTT? R RTrRr RRTR
RR RfTT fRTRT fRTI Sudhindra Sharma and Pawan Kumar Sen,
"Drivers of Legitimacy: A Nationwide Survey Report", the UK
Department for International Development (DFID),RT TTRR TRR
RRRRRf RfRRRR Interdisciplinary Analysts, RT5R^T% RRTR ROO[3
R (chart 3.24) R The Asia Foundation TTTf RRTRrT fRRt I
%% RR fRRfR, Rf \ fRRfRR RTRTR, TV Rff Root^y
www. election, gov. npRN/detai l_news.php?id=92.
RTTRTTRR TRR TFT RTFRR fR; — "RTR fRRRR RRR:
TTRRRRR iNdlfd* TRFTcR RRR r| RTRRR ff; T
rrTf?R TR? Ttrrrrrr Rrr T ^ RlfRRTR RfR ^a
RRRf? RTRldl4?*l ffF^T RRR TR? «Pt-e? I
^ "?: gTefr I RR -RRRRT RRTRfT TRRlffR TRR RRTf
TTRTRRR TRR T?R RTRR fRJ RRR ffRRRR RRRfTRRT
RR TRFTcR FR RR*T RFTR RTFRR fRJ TTR M
RTdTF?R R-RTRR RR RR <if^t RFT RfRR RRR-RRR RR~
T "RTRT TRTTR RRfTR RRfR TfdTjR fR;i TRR? RdRR <it^t
TRFTTRR RRffRt RRT f%R RRRR RTRRR WtWtt T
RRRfTFTRRf RRTJR rR Rf*R?l RRR -Hd^M RRfR
RRR? RFT RfRR Rf RTRfRTd RfR (RfR?FR) m
RRRRR?F?RTf RR? RfTRTR TfdTjR TTTRTfrfTR R?RR
rRtTRrR f I RRR? RRfRRRR RR RfRR ^tW^ fR T
T/RRfRT RRTRRR* TlfRR RR Rf ffR RfTRfRR "fR R
Wi\
^oo
^ H<MW\, «IH<JI^) I TTR; WW RR RRTRR -Hd^ldl
RRRR RffR RRR RT RFR -RffRRRRT*? fffffRR RTRfR
RTRRRRRR fR Wi\ RRRRfFTTR RTRR? RfffR RTR
HH|R*dl*l RRRRf, TTFfTdT, TTRftRRTR RRRRRR R RR
T RRdT RF*T TRRff? RRRRRR RFTRR RSfRfRr fffR
TTRRfR;i RTR? RfffTRRR RTRRRfl*T TfRR RflT RRf I
TTTfTcR ffR rrt tR*T ft RRF?RR RTRR RTRRf R Wt
TfRRR cddlJd RRfR;| RRRrffF¥*T fRRRR?fRR F%
"RfRTRff RdR R?R RRT RfT f f*RRR RRRRRT RfRTf
RdR RRRR RRR TfTfR?l RT d^ fR RTTRR RT ffR
WvWA RTRR RR RRTRTF^R rR RRRRR RTRR RR TfRRR
RRfRR tr? RRfR;|
^TT^S^irl RR RSR RRRR fRRRRRR?TRT RffRfR TRTf
■Hd^M RRfTRf RRR? RTRRRR Rff FRfR RTRRTR
FRRRdT Wt TfRRR Rfrf Ftl fFRRFR RfTRRR RR RfSR
rR rtr (rr Rtrrtr rr*R ffR fRR?) rlttr RRR Rf Rf
RR: RRTR R FR? R, RT TRF?R RTRffRTF?RR "W^t
RRRfRfTS TfR Rft RRfR RRfR fRR?F?TRf TTRFR
RRRTftfTRRf RRRRT Wt TfRRR fff fRR fff RRfR;i
<if^J RfRTRRR ffRrfTTRTf RdRTRR FTfT fR? I RfTfTRRR
RTRT, fRF?R RTRR RRfTRF?TRf RTfTT RRfR RRfR
f^RTTR RTRfRR TRR RFRf-dRRf Rf? RTS TTRfRRfTTRTf
ffR T fRRR RffT RTRR RRTfTTTf RRfR;i  ftdT TTRRR ff
i°° R^n- RRRR RSRR RFR RTRRR RTRR RRTR RRRf RTfRRT
no no no
TTTTR Toi RRTFR RFR^t WT! ddlH+l ff, RRIRtRrR TtftR RR
RfRT RSRR RRFRT RTRRTRR RRR RR R^RT rR Rf% WW^t
RTRRRf RFTT# RgR RRTRRR fRJ RT RRRT fRRTR? RRcTRTTTt
RTR RRRRT RRT5RFR fRTRT fR I "Anyone can go to people: youth
leaders"', The Kathmandu Post, 1? RlR ROOC, \
 J1M#I WWW Z riHW^I WWZ
■frljfdd wt tfzrw /?W W. 1Y% ? 3tf$w fooz-
n
fRRRR*? RRRR RRR rRrR RR Hd**l RkTR RRfR
FRRTR TRFTRjTR RTR-RfR RffR RTTRsft RRTffRR FR? T
-RRRTf fTf ffR Rf*R I
";I$# vd«ta«IKI RfffR RRR (TfRR RTRfRTRR TRTRT)
^iW^t RTRfRTFTRRf JAIJ^I fRFTcRTf fRRR RRfR RR
RRf I RTR, RRT-RRRRR RTRT RRRR rR TFRR "RRFTS
(RR RR RI^ffTs) :m^t RrRffRT*? RRR HdlJd
Rf*R?l RR?R?jT RTdTfTR*? Wt ^Pt^i RfRfR? T RRRRT
RFRRR? RRT R RRfR T RRFRR fft RRRfRF?RR TRRT
TfdTJR RfRfR?, RRR RRfRT RR RrfRftfTcRTfR FRR RR
RftR fRR fff RRRfR;| ^W$t RTRfRR ft TRRffRF¥R
RfR RRf RRR T ffRRTTfT RTRTRfT RR RRR rR*R
RFRFlft RRR to RR -RfRT RTRTRfT ff? RTTF*? RfR I
RTRTRfT RffdTR RlfRR RfRf dlS RRRT RR RRR
rtrTTRTT ffFRR RfTT rrrsR W RRR RTRR RTRfRft
fRRtf RTJ')0') <H^t fRF?RTf fR RTR RFRRTR RTRR
RRR RTRRf l^
<M*1 3$dl*l ^FRfTI R? RRTRR RfTfR fR f?
RRRTf "RTRRTRfFT RRR TRFTcR RRRT RRjR
RffR;I ^ RR RRR TF*T 3° RR RR?F¥ RRTRR
^&Ft Wi — R° FR^TR T do "RRRTrRrrt | ^
RRFTRRf RRRR TRRff? RRR T TjRnR RdTF?R RFTR?
fR*R RRTR RFTJR RRfR; I RR TTTRRR fR7ffRR RTRFR
RTRRR RTTR RTRR RR?fTTR RRR*T RTR? f I RTRR?
RFTFRRT RT*T "RRR RR TTRR RRRRRRRR rR TRRRR
TTRffRR "RRRRSRFF?TRf RTRR? FRRRdT RRTR RRT
dilJd RRR RTRR RTRR RTRTRff?Rrf RRRRT RRR tRrR
f I ^  "RRRT TRRRTRR  ^tW^ ?F\  T TTTR trrrtrftt
w 'Tit. RFitR^TTFTTt RTRR RTR fRTR Rr, fRTR RR R To WZ
IK. Wt! ff, ekantipur.com, % RTR ROOC, |
^ RRFRRT TTRR RRRFT RRRTR Awt T RRRFT RWTR RFITRRT
RR RTRT RRRf I  "RTR ff RR? RFtIrrT', W?tf vffiw, f f  RTR
Rooc |
"^RFJlRRR ~^tt RR RRRT RTRlt) RTR" Rf£t l+l+l RFRRRTFRR
fRRFTR RTRTRRf RTRRTR RRRR fRT I  RRRR+FRRR RRRR RTRTtT
RTR" RR RR RRRRRf fRTRT RRTRTR ft RRRRT RRTFRf f I
RTRRR  RTRR  RTTRRlf,  RRRRRR  RRRR+FR,  RTSRT^,  RtR
NO ^
Rooc |
',OY"fT?R Wt! R# RRRRT', ^tf lR/#i, R f RTR ROOC |
w Rff RRFRRT RTRRT RfR R# RFR RfR, "RRRRFTTt FFRRTi
RTRf  "RfofR  -RRTRRR  fT  RT  FTRTR  FTR  RF^FTTTft fRRt
RRfRR RRR Tf%W! W^, RTTRRRT RRTRFR Rt RFRRRR R ^t
RR R?R RRRRf RRRR RTR RRRRf RRRf rRtFRT fR RR RfR
NO NO NO *   "N
TTRTRFR T RR RRT RRFR TFfRRR RR RRRFRR fR', RTRRR
RRRR RTTRRlf, % RrR Root^ | R^r ^=tl<rU-ll RrRfT RFRRR R?R
RRfR TTT R TF+t f, "Drawing the attention of the government media,
the Election Commission has again issued directives to the Chiefs of the
Government media to comply with the CA Election Code of Conduct. The
TTfJRTRR RRR RTS Rf? TTR*R "RRRRR fHIJd TTRR
RRTRR f I
<M*1 dd**4dl*l 31RRI Rf RRRRRR RFRRf? RTF*T
d*l*l RTR RTRR fRRR RTRRfRfffrf RfRffRfTS TRTRR
RRTRR T RFftR RR TR*T ft RR? RRR RT*? ffSIR
R*ffJ ^ RRRfTR TTTRff? RfRRfTFTRR RRRRT RfffR
RRRRRR ^RRRRFTS ffR "7ddFRR fR; RT ^RRRfRRRRFR
rRrTRTRRR ^RR ff SIR f T RR*R RR RFRR RfTRF¥
(RTFR RRfRR RfR RTRF¥ fR.) Rt RffR RTRTFTRRf
RfR ffR RR RTRRTR TTRR TRFTcRR FTT TTRff I ^
^)  R<=lT"=IH H^*HUI
RtRR?Ri? RRRTRTf fdTRRTlfFR RRfR TTTR fRfffRRTf
^llR*dl RRR RR RRRRR RRRRR "ff RRf I  RRR d Y^
Rrr? rr r\ rTr RRrfffRR rtrfttr Rr?rr rrrrrrr
TRR RFFRTf Rff RRFRR fRJ RRf? fR? RRfFRR fRffff
RRf^TRffTRRlR fRRR ffRRRRfTS T RfRRTffFTT, TfRR
dMlR* RFRTRR RfTRFTT T RRRRTFTT ffR RRfR RfRR
RRfTRR"fRfRJ
7lf|zr M4^iH*| dY^ RTdT RTRRR RRTR %o fRR TlfRR
RRRRfffTTR Rd?fd*l Rdd+Td FRf^;| ^-^d TRTR
fRffff RTRRR RfffR d° FRTR RRfR*RTTf RRRR fff*T
f;    RRTtRRR    *ld?Hi|^^'d RfRRRR    RRRRRRTS
TfdtRRf I ^ TT%R RRRRR Rf RfR R=f RfRfTT RfRRR
fR lO R^RRRrR RtRT fRR*?, RfR ffR TRRR RTR3T
RRR*? RR RTRR? RTRRTd" RRRRR RffRR fRf*? RRT
RFfRRRR RfFR dMlR* fRRRf I'm RR%R*fTR*R RJR
RRTf RRRT fR, ^TTFR RqTR Rffff RRRRR TRff (RRT),
RRRT  RfffR  RRRRR  rRtRT  RRR  (RrTrT-FR),  TFRRR
EC, time and again, has drawn the attention of the government media ",
press    release,    ^ f RTR    "ROOC,,    www.election.gov.np/
EN/detai l_new s. php?id=99.
105 TFR RTRRRTRRRR RtfRrT i, tffaf ^oo^TTT RFR# RRRf
{,00 rrt Rfit RTRRR+T RTR+RfFTTTTt TtftR RfTFRR fRRTRR
Rfff RRRRT RRfR f I RRR RfR rRRr H-%<?SKI TRRRR
RTFRRRft R RTRTR RlfdJ "RRRRR RlRFT <N-f1fd +
RfRRRR', W$f V/5/*/, 11 RR ROOC |
1015 RRRR RTRTRTR RRTR^fl+iil+l RTTRT rRr+T RRRR RTRRR
RQTRRRtRTR ^RFTRRR+TRf R=t TFRif TRRFRR RTFR, ^# T
IdK+l RRTR RRR f RR RfFRFR+T R fRRTRfft %RTR RRT RfR
Wft RfRRfRfR f RRRTRff) RRR RRR ^TRTRR T TRRRRT RRR+R
RFR RfFRFRR? RfRfRfRfR RR RfR^TRRRT Wft f) I "Unequal
Citizens: Gender, Caste and Ethnic Exclusion in Nepal - Summary",
DFID/World Bank, 2006, R. 31.-3^1
10C RRRRR RTRR  RRRTRf, RR RTTR, RrRfT RFRR, RO  TtrR
no no
rooc |
wR.R.i
 WTMWt WWW Z RR757RT WWZ
■frljfdd WT tfzrw /?W W.  1Y% ? 3tf$w fooz-
1$
Rffff RTRRR RfRR" (RffRTRT), "RRfRR T RfffR TRff
RRR (RfFRT) T "RRRTRRRT RRR RRRRR RRRT RRTR
(RffRlfFRT) RffR; I
RfR ^RIRRRfRT ^tW^ rRttrT T fRfR RRRRRRRR
RFRRf "FfRR RTF NEMA R RRTf WtWZt RR? RRRT fFR
RRR TV RTR RTR T JwRsTdld iJ^i-il^^vHI^ TTRTRR RT*T
fl"0 RR RRRTR dlS fRR TRRRf?FTcTRf RFTR
fRfRRf*? f RR RTRff RRRR RfRfTTRf «TTjR R|-R"RR
RR RfJsRRTf W fRT*T FRTFTftR RRTjR R¥R RRR
TRf*? f I RfffR "fR ffR*R RSR ffRRFTT RTRTRR
RfRffR fR RTRRR :StitZ RR RRRTR TRT*? f I RRTfffRf
ffRRRRR TTTRT RRRT TTR RJ)R*I*1 rRRTT? (RFTTFf) RR
RTfRRf RFRR RRT flfFRT T TTRR "RRfRRRR RTR
(FTRRTf) RT fffRR RTRRd d3 FRR RR RRfRRfTS
fRRtf (RRRTf U,U,^. RRRRRR ffRTRRR flffR RTRR
RRRR RfRRffRRjTR RRR TRfRf) I <n') fTR*T R-dfiR
TTFRRR RTRRRR? T R#R R«Md*l fR RRRFRR TRRR
RRFR*? Wk^ tRrR "R?TTf^RRFRTR RlR fRR RR%RR
TfdTjR R?RR TRffR f I RRR RR FTRRTRR T "RTRTRRR
RTR RRRfR RRR: FR fRR T ff fRR RRfRR
FRRRR RRfRJ
RRRRRFTR*? R? RfTRT RRf RRRRRR f I TTR; WW Rt
fRfffR*? RRRR R RfTRT 3 ° RR f€? f I  RT RRRRR
NO -N X NO '
RTRT RRR RFTR RRR RR RRT ffR RR*R?RJ "^ FTR
RRRR RfRR" ^i^i w] RRR ffRRT RF*T f I "^ ffRRRR
RfffR RRRRR RRRRR? Tft" RTF*T f T RRRRd*R
RffRRRRT fffffR rR RRR fFR RR RfR TTRTR I Rfff
RRR RTRF¥ T RR?F?TRf ^tW^ W\ -RfRTfRf TRR
iNdIR*  TRFTcRTf  Tfft  RRRR  RffRJ m  RfffR
RTRtRR RTTR RRf RfRTc7. -ffRRTTR RFRR RfRFT RR?F?TRf
RRRRRRd fdTfR RfR RRTF*? f, RRR RdTfTT*R
RTRffR RfTRT RRRR RfffRRT RRRRRR ffRTRR RRfR
RRf I
RR%OTI R% 3RR RRRffeR RTRfTcR RRRRR
w] RRRR RFRR fR, RRRSR RnR RRRRT^frRR fRRRfTT
fR RTRR fRJ RRfFRR ^d° RR RRRR*F¥ TfdTjR
fRJ WtWZt M RRFTfTcRT RRRRR RFTRR (fR), TfRR
RTfffRRR RTfR FJRRR? RRRT (RRRRT) T RRdT "RTdT
RfffRj rr ^--Wit fRRRfTT RRTTR TfRR RTRfTT (RR
FR#RTf, FJRR RRRRRR RFT) RR FTRT RRfff%R
RTRTfTcRT TfdTRf fRJ m FTRf RRRrfRR rrR^TRRRcRT
TTRfRRffR  RfR  RRlfffJR;  RRR  RfRfRff  fR  RTfRRT
rrtIr; rrt rrr? trrr Rtrt rrrr tttst r*r*r*t
fdR?dfTT RRR RRfR;i m RTRRTR FT*" RR? fR TRRRR
RTRR RfTR TFRR RRTW "RRT tr? RRTRRR RRR*R
RRRR RRTR RRFRR fRJ RR*T RRTfR RRRFlft R
RRRRTTRR fRRRfTRR fTRTR Rfft RRRdTRRR? RRR
TRRR FTRff FTRRRTf I "^ RfR fflft" ffR Rff RfffR
TTRR TRR TfR? RR TfRR TRR TRRR RFFT R fRRR
RtRRRR RRffRfTcRT RtRff TTRR FR R*R RfR RRTfR
f I RRRT TRTR RTjR TRTR TRTRR Ff? TRfTTR fffffR
RfRRTRTf RRF? WF^ Wi%\ RRRffeR RTRRfTcRTf
3!%m: RRTR TR? R RRRf f , RT RRTRfTRf RRfR RTR
Rf? RRfT RRF RRfRRTR dc*M R?d4_d RdRTfTR*T
RRffRTf 5Hl<-dl Rft RRR RRRRTTf RRTTR RRRfR w]
RTRTRRf I
^° Wm^trfc RfRRTRR Wt RTRTRT %RTR RRRf, ^TRFR RtRR
RfRRT (FRRt T RRT RTR4 RtRR RTRFR), ^TRTR R^RR, fR4? RR
RRRT TRR RTRT RRR T Tt%R fRRR RRT RTR RTR? RTRfRR
RFRff RRffl
""i RTTR RRRfRR RrRfT RRRT RRTR), RRR RTRR RRTR
(RTRRRR) T Wt RRRTRT RRTR RRRf (RfRFTTR) I RrR+R
RTTRFR Rf «:TR RTRRR: RRRf TTTTRRRR+R RrRfT RtRTFRRT
RRTR RRR+RR fRJ RRRtl RRTRRR fRRRRR RR TTRTTR RrRtRRT
RRTR fRRt I fRRRRR RR RRRTRTFRRf RftR RRRf F? I RR+T
RFTFRR FRTt RRTRFR fRJ RtfRTRf RTTR RfR Ftl ^tRTRTR
RRFR RTfRR RRRR RRRrRRTRR TtRr RRRfR+RT TTRR RTRfR?
RTRTftFR www.deannepal.org/publication.htmlR RTTRR f I
"i" RRRRR RTRR RTTRRlf, RRT RRR RRtR RRTRTR, +I6*ll^t, Ro
NO ' NO NO NO ' '
RTR ROOt^ |
"'" RTRRR RRRR RTTRRrf, i\i^i,-\ RRR RRRRR RIF, RTcTRT^,
NO '^»»NONO V' '
ro ttiR Root^ i
"'^ RRFRRT TTTRt 4RRIdl+l fFRTRR^TR^T TFR %RTRR RffRTRR
RlfRfR RR RR^RfRTRR RRRRR % T RRRRfR?-RRTR+R ^f
R^R RRRt fRRFJ RTfRfRJ
in RTRRR RRR RfR RrRfT RRRSTRRT RRR RFTRRft ^W RTR?
f I
",u RTRRR RTRR RTTRRrf, TR, RTRTT T RTfR; +^+l RRRR+FR,
RRcTRT^.RtR Root^ |
w RRRRR RRRR RTTRRlf,RT5R^, 1^ TtrR Root^ |
 WTMWt WWW Z RR757RT WWZ
■frljfdd WT tfzrw /?W W.  1Y% ? 3tf$w fooz-
lis
Y. M-«HMtej
RTRfR: Rfft RRFTRRt RR:RRTTR*T RRRRRR R? RRf |
RT "RTRt RRRRRRT RRR RTJR rR RRf RR RRRR rR
RRIr f T TRRTRf RRTf? TTRR RffRf R$f fTTR RfffR
RfRfRfTT R FTd sRfTJ RTF* fffffR RRRR RfffR
RRRR R -Hd^M RfRRRRtf W^ FRdt TffR J-ld^M TRTTR
fRfR RRTRTR fRffff TRRR RR RfRRR TffR f I "RTR
RFRRTRRrRt 'RR fRffTRR RRRTR  -Hd^M  RfRR RR
N_ no
RRTRRR FRTTRR 'J^i RF*T R ffRRFf RRR RRR rR
rrR-rRr rrrR d^-d4) r RARdUMiRK*! rr yi*R*
fRff'^ RlfR RffRJ RTRR? RRR RRfR RfTffR #T
RR? RfRR RR RR RR fTRT RRTR RRRR RRRR RTfR
TTffR RRTR -RfRR W^t tr? TRRf I RRRRTR*? fRRR
fRfR RfRR RRTRTf RRfRtR w] RRR fffffR RfRfRR
TFffff I Rff RRRRFTS FTTR, fRfRR T RRR rRrRR R
fRRRTTR FTR¥R RRt R RRFRRTRR RfSR RffR? Wt fR"
RRfR Tf FR RRf I "^ fR RRfR RfRR RRRRRR
RRRTR RR:RRfR RRTRRR RTRFRR RfffR  RR*T RR
NO NO "
RRFRR TRfRf TR?Rff | ^°
RfffRRTRR? *ldd<?l RR:RRRR*T RFRTRRT dl**l Wi I
NO NO '
Rffff RTRRRR RRjRRTT£Tr ffR RR TRRRR fRf%R
TfTRRTfTS RRF*T TRRR R#TI ^ *3*3d R ^FTd RjTR
RR TTJRfR? R^fR, RT R? TfR" RRRRRR fR RtfR I
RR-Hd^ld RfR RTf? R TTRTR? "fR RfTR RR fTTfTcRT RT
Rff I RRFTRRR RTtF, Rff -RTRR fFRR RFFT TRF? RTRT
RFRRt?TT TfRR T TfR? RRTRTR RRfRR tr? TTRR TTRR
RRf I RRfR TRRR rRsttR R ftRR? RRRRFTS RRR
^<H**I fR; RR RR RRRRFTS fTRfR FR RRf, fRRRR
RRfRT RfRR RtR RR RRRR RRR "fR Rff | RRf fRT
TRT RfR RRRR*F?RTfR ft RTJR RR-Hd^ld FTT TTRR
RRTfT tr|r| rr rr rRr RRTTR *ddlR?M RR? RRT
RRR RTTR, "RfRT RTJFW RRRRTR*? RRRRRRT R?
RRf, RTTR? RRTRTR RfffR ff RTRR rRttrT RTR? FR
RRf I
,A?,?,
m 7RfRRFFTRTRR <H4W<?+1 fRRfRRRFR^ST? Rt ^o^V,Vo(<J |
"^R.R.A^CTR) T^(XX)\
l:ioR.R.,V^(?)|
'm  RIsjRl'H  RRRR  RRRfRfFR,  RrRfT  RTRTRRT  RfR+RCtFR,
+ 16*11^!',RTR Root^ |
^ RTRRR RRRR RRTRM, rRb" RRfRR RFTRtRfR, +I6*ll^t, TV
RR Root^ |  TRRfRRRFR7?)? RTRR? oRRTRIRRRf RTFR R%R W f
RR  "rRRRtR  RRTRT, RTRR  T  RR  RfrRffRF^RRRRfi  SRTRT
TFRT RTRRR FFR RrRfT RRFRRT RRf fRR-fRR Rfd(j<? RTRR
RR:RRfTRRTRR? RtRRFTT RTfR RTRTR rRtttr ttR? RRRRf
iNdlR* TRR RRlffR RR? ffRR Wi FR? Rdffd
RfRR*F?R RRRf ffFRR fRJ ^ fR RJR WvWt
RfRRR RRfR Tf 7F\ RfRR*R RfRRRT RfffR RfRfR R
RRfRR RTRfRR RfffR TFR FRTR RdTFTT RtRR RiffR R
RRRRRR RfT RRTftrR RRR RT*T RTTR fR" RRR RRf I
RRFRR RR FRRTR TRRTRRrR RFTRT RRffdRRF¥ 3FRR
NO   ^ NCJNO NO
RRRR RTRFRR f^RR "RfTFRRRTT RRTJRRfff I  fRffff
NO NO NO NO '
RfRRRR RRFRR FT? TRR, fRR" T TTRR RtRR RRR RlfT
C no CN
TF?RfT?, RRR Rff RTTfffRT T fRfRR RRRffRFTT "RF? RR
RRR I "v RRR T TTRTRRFRR RfffR ffRfTfR RRRRFTS
TRRR -RfTFRRRR RRR RRRTRff I  RRR T RFTRRRr
NO NO ' NO
fffft RRRR*? RRRTR RRR R? RRJRRFT fffR RRR
RfffffR RRRR*? RRR RRRfT? T Tft RRR TlfRRRR?
TTRFRtRr   RRRRRR   RRR   RRRRfffl"^    Rdffd
NO NO '
RfRRfffTTR TTTRfR: fffR RRR Rd?fd*l RRFRR R
RRRRf I  ffRf?  RRRRR  FRRTR  w]  -RRTR  fRRTR
NO ' NO " NO
-RTRRtTR -^RR TTRTR? FfR I RTFtR^" RRR Rd?fd*l
RRRTR il*iR-TT Rlf RR RTJR WiWit T RTRfffRfTS RR
^WF fRfR I "5 FRR fRfffR*? fffRR RIJdRP*
^tWitt RRR Rdffd RRRR RfffR RfRfRfTcRr RfRRRR
RtfT RRRfRR RRRRf I  TTRTRRfRR fRRRRR*? RR fRRR
NO ' NO
rR f-RTffTRR Wt RfjTR TJRf RTJR RRR RRRR RTRR
RRRRrItRR RfffR RTRtRR RRfRf I RT fRffff
RfRRRfTTR RTF* RfffR RRfR TTRRRfRR RRRfRRRR
C no
TTRRRR RfRfRfRfRRf RfRR RTRfRR w] FTRR RR RTRR
fRJ
1^13
fRffff RTRRR RR R RRTRfT RTR TTR fffffR fR
ffffRR RRFRR ffRR T RpRR RfRR RRRfRR rR "ft RT
ff RRTTRRT RR RRR RRTR RRRR RT*R f (RR:-Hd<ild
NO NO ' NO
rR RR*R RRTRTR) | rR RRTT?fRR RtRTfRfTcRT rR
TRTFRRRR RTfR ^Fi RRT RRR T RfR rr:rrrr TfR RTTTR
TRRRRT RR TTRR RRR TTRR RRT RTFRFRR fR;| ^
RRR:  RfffR  RTRRRR  RTRR  ffFRT  fR*R  RRRTRRTf
RRf I R< Ruff f+Rw+1 yR^d *ld4M RfR RRRTR RFRR rRrrT
RRRR-cTRRRfl  RrRfT RR, 1 ^ (^ ) I
w RRRfRR RRRRR T RFTRrfRRFRR R%RIR+T RRTT T^lWt
fRI  RRRRR RTRR RRTRfRfFR,RTCRtRt',RTR Root^ |
*   -N NO
1,Y7RfRRFTRRTRT RtRfRRRFR7^)? RR Ro^^^c \
1WR.R.I
"'^  RTRRR  RTRRRR  RRFRRfFR,  W^ftt  T  RRfR  RrRfT
NO
RfR+TTFR,fMRRfR^77RTFR,RTR Rooc \
1wR.R.AisAe;|
^ RTRRR RRRRRT RRTRfRfFR, ft RIRRFRRTFT RTTRT RRRffRR
RrRfT fRRFR,RT^RT^,RRrR-rR Root^ I
 WTMWt WWW Z RR757RT WWZ
■*>i$fdd wt tfzrw /?W w. iy% ? zrffcr ?°°z
is
RRRRR RfT RpRR RRFRR RfR RffR RffRT*?
RTfrffRRRR TRRR "fR Rff RRRR RT*R f I <m
-RfTRRRRR R%RF?RTf fRfR Fff tR TTRRRRRff RR
"RTffTffR RfRR? | RRfR RR:RRRR*T RRRT RTFFT R?
TTRRffR RfT TTfrfR fRfRR f I
RRR fdfffR*? ftRRR RfffRfR FR ffRRR? RRR RTJR
RRT RRf I "° R FRT "RRRRfRR RRRfRRRR ffRTRR
fRfT TTTTff FTR RRTf "fR RFRRR RR fffffR RR*T
RfffTR RffRT RTf*Rff*" RfRR RTF RTfR? RTR RRRR
fffRR RRRfRR rR TFRfRf I TTRRRRR RRR RTF RT*R
fRd RfTRT RRR RJRf% RdTF?R RR RTRR "RRRTRfRR
RTRffR*T RTRRR ffRRfR ^ R?RR R*RfR;i fRR
*?ld*l ffRR? RrRfRTfTR*? TfR -RRfRRRRRfR RRdTRRTcR
RRTRR TRR RRT RR:ffRT RTT TTRTRR fRRTf RT RR fff
TTRR ffffRf I ^ fR RfRRR RRRfR fR TTRR fd RfRRR
fffTTfR f RTRR R? RTRRRFTT RfR RfdR ff fRf fTTFTS RTR
RRRR RRRRRR RRRRT FR RRfR; I
ffRRRR RRRR*? RRTR Rff? ffffTS Rf Rff RR
RRRRRRRR RRRfR R fR RfRRR RRffdRRfTT FTTJR,
fRfff R fR fRRTRR RtRtRfR TFTfRJ RtfR R RfTRTR
RRRRFTT fRdRTRR fRfRR RRfR, RT RRfR rRRR Rff? RR
RffeR f I WvWA RRRR *l4*TT T RRfR RfRR TfR
RTRRf? RfFRf? RR fRRR yRRPl£ic*l iRddl<d RTTR
TTRTRFTT RdTJR RTRfR? I ffsRdT RRRR y<HIHHd~ -RfTR
T W R?R fRRR RRf fRffTRRd ffR RRffTRFTf RRRfRR
TTRfRJ fRTTRR T fRfRFRR RRRRFTfR TTd«ld*l TRR
TfSfRRTTf TRRff: frfR RRTjR ^?R I RT Rtf Wt^t FR
fRFTcRTf RRR RF? FRTR fR RfRRR RRRR RfT "fR RFRf
TRRRTd" RRTT fRRRRR RTJR RRf T RRRRTTRrR RR FR
RRf I
*TRt RfTRTR RfffR RFTR Rd?fd*l RpRF fffRR
RtRR RR TRF? FR? R?t fR WtWZt RFRRR? RR ftl
-RffRRRR RRTTRRRR FTRR R? R RRRTR? ^F^d ft, RT
RRfR RTdRR R/R "RTTRT Rfff*T-^R | rRr Rf RRf R#T
RR RR:-Hd«ld RRfRRRT R RRfRfffR RRTRRR fRRRR
RfTRRRR RpRR "dft RRR Wi I fdR?RR RfTRTR*? RTd fRf
RTJR RRRR? fRRR R?dt RtRR RTTRR Rtf ffR ^i
RRf I  FTJd.  RRfR  RfRR RR ffR RRfRT T TRRRR
°^° FRFtf "Results three weeks after polls, says EC", Himalayan Times,
RR RTR Root^ |
"° RtRR RrRtRRT RR ^RR RFitRRRTt TRR RrRfT RRRT R.5T
RTRRT  RRTRR  TRTTR  RFRRTTTR  R^r  Rdfdd  RR  TFJf  T
R+RRFT TTRTRRT fff, RRdRTRR TRRR RRR FR RR+? RrFT^T
fRRf RRRRfRR FTf I
i^MRRiTR.lsCfo)!
TTRRRR RTT RRFRT -RRR RRFTRFRR yRRRcd*! ftRRR
RtRRRTf fRRRR: RRRf -RFRRf I RT FRff TRTRfTRRT
ir^rit ftrf RTTRf RpRR fffRTRRTf RffT RfRR RTR Wi I
RfffRRR RR ft R^dfTS RR Rd?fd*l RpRR fRRTR*?
RtRR W] RfRR ffR iNdIR* "fRf I RRf TTR RRR
fRF¥*R RTRfRRRTTR rrr+rR RfnRi RfffRt TfR- ft
fRfRR? FjR?R, RRR RRf R*f fTFR RTfRRR RRRf I
if)  hRjJIWi^
RRR T "RRRRfRR RfffR*R TTRTRRRT H^R*I RRdRRFTT,
RRfRTFTRR RRfRR "RffRfTT, TTdiRRR*? fRR RTRR T
RRfR?*R iNdIR* RfffRR*? RTRR RlfR TTRR RTRfT
RffRfM? RR RfRR RfTR RTJR fffRRI RRffTRT*T
-RffR TRRRR RT W^ RRRRR RTfR f I RRR? R?BTR
RRR W$ R RRRfRR TRlRRTRR R^dd TTd«ldl*l RRRRf
RR RR ffR RfT f | fRfffR*? Rf#R RffdR Rf*T tRrR
TTJdT "Rlfrr>*l TRR RRTRfTfTR*? RMmdH RTRRR?
RRfTRTfTffTf T RRFRR RffT ffR RRfTRfTfRR TTFRRR
fTRR RTTRR RRf I TRRRft Rff RRRR RRRT TRFTcRR
RTRTRRRTR RRfffR rR ffR Rf? f I fffTR RdR -Hd^M
RR  RTRRfRR  R5RR  RRFFTRR  -Hd^ldl^-^  (RRT  RRTTR
NO NO
RfjTR*T TRTRR ^ ftRRR) rR "RffRR RfffTR*?
RftRRTRTf, TfRRRfT y^ldlPd* RRRR FJ*RT RR*R
RfRRT RffRR RRRRfTR*? RftRRTRTf yRRP-dd tr?
RRRf I
fR FRdT fRR RTd RfRR RTFR RtR TTTRTRR "ffl RT
RRfR Rsf "RffRRRR fRRJf "fR? RtT ftfR I TRRRRfffT
(RT RT) RRRR?fTT (ft RR) T RRRRRR? TTRRfT
-fffRRRR?fTcR?R tfRRR ffRNR W§ iffif+fl TT? ffRftRSR
RRRfffR RfRRT R  RTT ffR TRRRRR FRf T Rfft RRfR
RFRR RFT RRf I  (Rft TTTFTR*? RTRRRR RR fRRRR*?
NO '
RRTfRfR? ffRNR TRT RffR Rff? ^t^t RR*? f) I M
TRTffR ffRFTS RTRR RRfTRFTT FRfR R=f RTfR fTTR fR
fR T RRfTRFTfR RRR? R?BT T RR RRfR TTR RR Rft
HldTRi ddlRd (TRRRft RffR) RRR RTRR fRI RRR
RRfFRR RRRR? Wt FFTR T RRTRfTfTf ftf^R T TRRR
RRR fRRRRR RRR? RRRTf RRfR RjR RRR RT*T f I
(RTR RR WW W RF*T RfffRR fRfffRRfR FRRTR
RTF*? RTd*R RRfRR Rf? RfR ffRR? RF*T RtfT) I RT
FRRTR RR RT7RRffTR RTRR Wt ffR #T RR RRfRtsIR
TffR ff%R?| T-TRRTR RRTRfTRF RRR dHJTH RrRrR
RR_t RRTR R ffR fT I
RTR fTf*R RRR Tf*R -RfRRRRRRR RffRR RRTRfT
fTTFTT f*dlil RTRRR fR, RT FFT?F?RTf RRTR R=f
fRRRI  W^\ R^RRR TRf TRRf RR fRRlFTT fRfRfRI  fR
 WTMWt WWW Z RR757RT WWZ
■*>i$fdd wt tfzrw /?W w. iy% ? zrffcr ?°°z
n
RRTf TNTRflfTT RTRR RRR Rffff RfF?RT
RTR#SITRRR* RRR Rd?fd*l RrRfRTRR WF TfR
RFRR ffl  TRRf? TfR "fTTFTRRSR TTRR,  TTRR T TRR
(Rrr)  rt Rrftt fFTf ffi'1^  tttrrr rrTf?r
-RRRTrRr fRfffRR TNTRRFTR*? RR rrlr rRrT*R
TTT*RTRR RRRRF^rR RRRRR rr rR RRffl RdTfTcRT
RRfR TNTRRtfTRRd "RR-TTTRR RRT R=f rR RRRff I
RRR RRFR TTFR ffR RTRTRff?F?R TNTRfTfTR*? RRT
RfRRRTRTf RTTRT RR RTRFRR W^t RTRTRffTFFTR
TRTTRflFTRRf RTR ffR-f RFRT RR?rT*T TRTRT RTfRR fR
RR fffRf I "RRRf? "RTRRflfTf'TTTf fTRT f%T RTRFTT
RTJR RR?F?R tRrR RRRR ffR TRf? fR RJRTJf I
fRf?RR*T rRrr rtrTtt*" rtr ffR i -i *1 rRrrrrt Rffr
fTFtfl fR RR TRRrfff fffRRTR RRf RR R=f RRf T
RRfRR "RJFTrTcRT Rxbdl RRTJR RRf I ffRTR fTTF^Rt
RtRRR ffd RfTRFR <HRyidiWI*l ffRfTf ffd RTRR
RdTFTf fRRT "RT?RTRRR? ttrrrt RRRR RRfR; T "RfRRTR
RTfRRFTcTRf RtR RTfTJR RRT?fl RT RfR ^mt RTFT T
RR R TRRRRT RR fRFTf FTRT RR? ffRtFTf RR RfTR
RTFFT RTRR? RfRfR*T RR RRRRRRT Rfff T TTTR
fRFTcRTf RFR- ffRR RRRTfTf RR "fRf I
"ET)  yfdPr>4|IS<?: N-%fd,3rf^T^T3|<-4)*fd
RfffR fffRR RRRrR?*T F?ffRRFTf ft TfRTRR FR
RRfR I RTRT TfRR T fdRR fRfffRR Rff? -RfRTFTRTrf
RRTR? TR? RRRTfTf ft ffR RRTf ffTTFTfR Rflfd*!
RfTRTRRTf TR*R? RfTR RTfR? fTRR f/Tf I M TTTFTfR
7T^ ^ffff RRftRR RRTR Rff? ffSfR RRRRR ffR RRf T
TRRRd RRRRTTRrR RfTR rR RTJR RRf I RT TRRR
TTRR RRRFTcRTf TRfRf RR RR^R I FRfRR TfRR
RRRRF RR R TRRRRT RR M fTTFTfR TTRR fRffff
RffRTRRTf R RTRRRT RR RRfR; T RR:Rd?fd*l RR RT
RRRT RRTRRTfff RfRRT RRRR ildf dj
Rd?fd*l RrRRRRR RRTRR fRrTRFTcRT HilPld "fR
"RjRdTRRR? -RffTFTcRt RTTR?Rrf *Pf*l RR RRf TRRRT
RT RTf I RfffRRR TTRRR R fRrTRFTcrR- f%R RRfRT
RTfR TRR TR? ft -fRffl M RT^ffTRTsR fRR ffR
-RfRR TfR TR? TTRfRJ fRfffRRIRRT RRTRR RFT*fR?
RTT RRfR RRT TRR? RRTf fRRR RR ftffl RR_t
RpSRRRR RfffRR RRTRRR?*! fffTR RR RRTRTF?RTf RF
"RRTRR FTRf RR "RR RTRRF^TTRR RRR Rfff I
"^ RfR, RRRfRRRR< TFR (fR^RRFRFR), RRRRRC RFR (RTRFR),
'no no '    cn v  no no '
RRR RFR (RRRFTRT T RTSRTR-it.) I
ffTRT RTJR RfffRRR RTTRTRFTf T RTRRf rrrRfr w]
RRT*R RRR TNRTRr RFRf FTT RRf I RRR RfffRRR
RffRR RRFRR "RfRfRfRT-IRf RtRR "fR RRf T "RRRRfRR
RRRfRRRR TTRR fRRR RTJR Rff? fR RRR RRf I
RRFTRRR RTfR RRR RfffRR RTRldl41^^*l fTRR FT*"
TfRf "fR oi||H* RRRR RftR*? f I RfffRRR RTRTRR
HRuim*l RRRTR RtRTRftRR RRRRRRTTfT RfRRR FRRR
RRf I RRRT TRRRR: RfRRR RfTRTRRTf RTRRRT RR TRR
RRTR RRf R RR?FTcRR RRR?fTcRTf RHRHRd iNdIR*
RffR RRR RRTTTjR ffRRR TfRTRR RRf I RRRTRFRR
RRRfRR*? Wt RffRR ffRRT RRRTRR ft" RR T
RRRTFFTf ffR RRRR RRRf RRT FRR TRRRTd" RRf Rf*R
RRf I
fdfffRRd >dddl<d tRrt RR? 3FT8FII T RRRRRTR" TTRR
"RfffRR RfRR RR TTRTRfTf TTRRR "fRf''1" RRT
fRf*? RfR RTT RffFR ^RI RfffRRR RTRTRR RfRRR
RRRr??*TRR RR TTRTR RRdfTRRf TTTRR R?RR RFRRR
RRf I RRR RffffRRR RffRTFTf "Rfff, RR?R T RTR?R
ffffRRTRR f%R RRf ^Fd yRRRcdHjf "fR RRf T TRRR
"RFFTRlfRR RRRfRRRR HRuim*l RfffRR "fR fRRTfR ffR
RdTF?RT RRf ^^t RRRf RRf I RRFRRffR RTfR
fRrR R*Hd<HI^ TTRR TTRR TTRRRR RTRT RRRRFTRRf
TfRR rR fRffff RTRRTR RfT RR? RRR RRf^f RR
RRTfffRR ffffTfR RfRR ffl ^v "RfRRRRTR Rft
RRFTTFTf ft RTJR RfRfR, RT ftRR? fRR TNRRrF¥ R
fRRT RTJR TTRR FRTR ff? RTRR RRR TRT f*fRR*R RRR
ffRRR RRf I
RRTfTf rR rrrrtrtR? f I RTRfff dldldi^l T RR
fRRRRfR RTRTR R^RRTfTR*? fR*R RF*t RT^ fRF?R
RRft fR? RRffl TRR-TfR RRTRF?tR Rf? fRRRRR fR T
TTRffTf RTfTT? "ff RRfR:
D %qt ("HT^fFfDl RRR RRR? RTRR tRrRR
ffRRRfR RTf fffRR SffRRRd RR RTJR RRf
RRT RRTRflFTfR RRTRT RR tRrr ffl RTRRR
RTR <if^J RRRTR FFTRR RRfTfR RRfR fRRR
RTR ffR -RRRTf TR*F? fR RRFRR ffl ^
"' TftTRT RRRR RRFRf d6 + RI RRTTR^it +li<MI^ RRRRt,
"RtRR fo in TRRfRR Fff T _<_+<! RTRR rRtFRT TtR
-RRTRTFRRt RRR RRTRFT RTf I " "PM assures donors about timely
polls", nepalnews.com, R^ RtRRR ROOt^ |
"Y RRRfR RRRRRt RTRT RRWRRR RtfRR RFRTR ffl ^fT
RTRf f I  RliRl'H RTRRRR RRTRRlfFR, RrRfT fRRFR T RRRfR
RFTRrfRRFR,rtsrRt,rtR Rooc I
1W RRFtR RRFRRT TTTRt, "FTR? RfRRFTRRTRt RTRR RfRRfRRfi
NO "S NO NO
TRTRR Rft: RRiR'ekantipur.comR ? RTR Rooc |
 WTMWt WWW Z RR757R7" WWZ
■frljfdd WT tfZTW /?W W.  1Y%  ? 3tf$w ?ooz
?o
RTsffRflfTcRT RTRRR RFRtRFF RTT ffR RR?F¥
RRR? RRfFRR Rlf? tRrT RRTffl fR^f RfffR
RfRRffT T "RRRTRRFTcRfR fRTR TTfTRRff
RTRTRRT R*f RRTRRR RrrR RRfRRRR
RRffTcRRR*R 'RTTR? TRIT'Rr -d^l-dTd RT*R fRffff
Wit RdTfTf -RR*T RRTR RR RR RRfff I Rff?
Rf? -RRTRTRRRR TNTRfT RRfTJRTfTcfR RfRR
RFFT -RRRTf TRRRT RR RTRTRflfTcTTTf RRf
"FTfT fRf I
□ F=J>T T T?*1Tif I RRRfRfR trtrr fff RRTf TRF*?
RRR T FFRRT RfffRRR fffRR TRRRT tr?
ffRRRR? RRTR5R "RRT RTRR ffl TRR" fflft"
RfR RdTF?R RffRRTRfT -gfR RR Wt RRT RTR
RTRRTR RRfR RRR*? R RfRRR RfdRfRRRfTf
RF*R RRf? tr? RRRff I RffR RTR RRffFTf R?
RfffRRf R RTRRRT tR? ffRRfR fRff RR
RTR RRftFTf R^TTRRFTcRT RR RTRRRR TRR
TRRRRr Wl RlRi*l TRR RRF fR RRRff |
D "F$# <*<rl*H RffRR fR rR RRfF?RT RRT
-RRRTRRRTR RRRTfTcfR fRRfRR fRfRR TRR
TTR fRf I RRTT? fRFTRRdRRT RRR T FFTRRd"
RRRFTf RR Rd?Rd fR TTFRRR ffR f | T&$\
fRFTffTf TfRR ffRNR fRR?fTcRR RrRf RFF?
RlfRR fR RRf I RRR RTTTRTT RRRT TRFTRRf
RTfR RRFR RTFR RRTR RRf T RRRfT
RfRdfTcRT fR ffRR rR RRf I fRRRRR
RfRRT RTRTR*? TFR RRTR RRR? TRF?R?R
ffRRR R fT RR TTRFFT ffR RRRfRRR fR?
RlffRRd RtRR RfR RfRTR RR RTRRd RdTfTcRTf
ftRR RR5R ff RRf I TRR RfTRTR RRRf
RRfR RTRRf RpRRTfRR TRR fTR R RdTfTcRTf
RfRRjR FRRR RRR fR RRf I
□ <MMI<i)3«P I RTRTfffrFxSR RRTF*? RfftRF¥fR
TTRR T RR TNTRfT TRFTcR fRffRfRR RTRRR
RTst" RTFRR ff T TRR ffRRRRR RdRfTRR
TRRRR Rffff  RRR,  RRRRRR T  RRTTTTfR
' "n ^
TTRfRRTf RfFf RT RFTRR ffl iNldl41i?^ RRTR
ffR RRR fRRTR*? RRRT T?f*R Wi% RT RTRRTTf
%RR T RTRTR RTRRR fffRRRR fRffRT fff
RR?fTf RTRf RRf fR ^Rf I
D 3{^iJT|A| y|dRbA|| | RRRR T trrrR fRrtrrr
RTRRR RRRRT RRTR*ff? T TRRff: RRRRt
R?dT fRffRT RRTRR fRf I RRfR fffRRpRR fR
RTRRf? fRRRR T fffR RR?fTfTf T-fRTR RTR RRT
RRfftR RTRRR?F?RTd" RRf TR*" ffl RrTrtTrR
RRRfRT RTRRT RR TRR*R fRRTRflfR RRRRf
C NO NO
HRuimcHI^ RRRT RfR TfT*R tr? TRRf \^
RJ)R*H RR RTRTfTfTRR RRRR ^t "RT*RTRf
RTfT*R   tr?   TRRf,   RRT   fR   RRRfRR
17 NO NO NO
RffRfRffTcRT RffRR ftff, RfffRRR ffRRRRR
TrRRRTRR fffR fR fTTR Rtf ffFRR ffl ^
RR7TTfTff?fTcR TTR fffRR RRFRR RR RTfRjR
RR TRF?7. RTffR RRfd wl fffRR RTRRf fR?
RRRff | (-RTR fRRTRR w] RR*R TTd^ldRff T
RffTRRf ffff ff TTRR fR TRR ffRRR
RfRfRfRfTcRTd" RTRT RRf) I RT RfR RRTR fRffff
fRRRRTf RRRR ffR? RR  RTf  MA*A  RRRRf
NO NO
RRRR "RTRTRR RRf RR f I
RRfffTf RFT RRTRft RR RTRfRR RTfRRRT Rdff d RRRT R
fT | RRRRR RfRT RRTRTR fR fR? fRffff RR R RffR
RfRRR RRfR Tf TRf TRRf I ^ TRRRR RR -RfRRRR
RRRf ffR f RtRR "rRtRTRRRTRR -RfTRFTf*?
fRfffRTRRRT TRRTRTR*? Rffff T ffRRtRf' rR RfRRRT
TfRR f I ^% TRRR RfRR RfRTRRR 7RRTR?RF?RSRRfd"
ffdRRR RtR TTffTRFTR*? fRTRR TffR f I fRfR ftRR?
RfTRTR RR RfRRR RfTR TFfJRR "RTRf RFRT RfRTR
RRf I <1vo RT fR fRT RfTRT f*dlil RRR TTTR? RRR RTR
RRRf I RR RR?fTf*T RRR*T "RTRf RfR*R?% T
RRfTflR- RTRR? RRTR RR FffTRRffR? R RRTR ffR TRTf
RRRRRflf ffR RpRR RRRR "RRTJR RTRRRf RR
RfffRTR RRR TTRfl"'1 M RRRTR R RR
RRRRTRRfTf RR*? RTt RfRRRRf TfRf RRRTf RlfRR*
1,5 RRtRFR-RTTRt RcTRRT RTRRRRR RRt fRwTTRf RTRT
RTRidI'D(?<?+! RRR RRTRRR?? RfTR RR RTRTR ^W?t RRRf f I
RrR <rdd-R T fRRR Rdfdddld RRidl'H'l RTR rR fRRRRft
TR?RR RTf RR RRRT RRRR RtR TTR+T f I RRRRR RRRR+T
RRRfRf, rRb" RRRTR RfF^ttfRR, RTR Root^ | R< ^|TPd+ TRtR
RfRRT RTRRf RTTRTR RR? RfR RSRf RfRRlRR RRFTR RfR RRf I
"u RTRRR RTRR RRTRRrf, RRR*) RFTRrfRRFR, +I6RI^!', RTR
ROOC I
"q RRRRR RFRl, RR T RR RdRRR RRTRFR tRR? RRrRr
TTRT R7fRFT7RT RFRRR RrRfT Rl4|i|<l RdRRR RRf I  RrRfT
RTRfR RR f^CJ I  RfR RRfRRRFR^ft RfRfRRFR TRR^R T fRRR
RRTR RR RRfRR RFRRRfi "RTRR RTRfRR f/R RfR RrRfT RRRf
RRfRR TT RR RRRf (R rR RTFR R RR Hd4M R^R+T RrRfT
TT RR d<+lf I ) R.R, ^(R) I  fRRRTRR7??) RRIRRRRt oRRTRFFT
T fRfRFRRt RRRRR, ^o^V I
"% RfRRFTRRT RTRTR Rr Rof,^  Rf RTRTRR T  3(1) I  WWm
TRTRRFRFR^f? RRRRRR RFTRFRt RR+T RTR+T RRRRR fRft RTTR
RRRFR fTRRf f: "RrRfTRFR7?)) ^S _{l (?<?+! RfRRR wf", RrRr
RfRRFTRf RRT 11c; I
^"RfRRFTRRT RTRTR RR, ^oi- ^, 1o(<J |
^R.R.IVCDl
 WTMWt WWW Z RR757RT WWZ
■frljfdd WT tfzrw /?W W.  1Y% ? 3tf$w fooz-
??
Rfff? T TTRR -RfTRRR*? RR PtRf RfRfRff fRf I RTfR
RRftfTf*T fffRR TTRRR Rffff RTRRTR R ffff ffR R
RRTRTf RTRRR RfRTRR R5TR ffR iNdIR* RRR RRRR?
RRRFTFTcRRT Fft ff RRRf |
*.  ^I^^f ^*^U|chM
RfRfRRRRR RR RTRRRR TTtTRRf | RRRf fRfRR RRR
"WW ffR RpRR RpRR RTRR RfTRRR RRTRTR RRRf rR
"RRJRRRrRRR fffTR ^F RTR RRT R?R TRTRRRR RRRf |
RRRRfRR RR RRRRlfRRRRTf flR TRRTRR RRRf I
TTfRRRRRRRR Rff? PTRRFTRRT RRRTR "RfRR RTRf f RR
Rff? fffRRTR R R-dR+T iiRyidTTI RRRTfRRR ttRttrT
Wi\  FTR? RfTRTR ft fR RRTf iNdIR* "iTRftFTRRT
Rtrt tfr?i  ttr frr rt£?f?r "RRfRR rrrt rr
TTFRRR  RTRlfff "RFRf "RfTR RRRR TTRfTRF ^FtJ tR
NO
RffR R? RRf? RRRR RR RR Tff TTRftfTft RR*T Rfff I
-5RRR Li*dl*l TRRRT RRfR RldlRldl FFTRfR -RRT
RF*? RTT RTRR Rffff fRRRRR RRRFRR TTTRRTRR RRRRfRR tR? RRfR RR Tf^lMd RtfRRfRR FRF? RRRR ffR
RRRtff I TTR fRR RRR? RTRRRR RR TRRf RfR fff
Rf*" RfT RTRff | Rf)fTfRR*R TRRR RRRT RRR RffR
RdlF? TRRR TRTFRR ff I RT FRR FRRTTf PRT TRRRT
RRRRRR TRR RRR fTTFTf, fRRfRR RR TTRR ft
"RfRTfTf RR RTR TfRT RRRfRfTfRRRfR TTJR RRlfRfR?
yRRRcd*! RRRRRRT Rfff I RRTRR RTfR RR? TRTtfflfRRf
fRfRf ff RTTTT f I
-rRtRTRTTRTRR fffR? ^F RR TRf: Ryfdd RRFTTTR
RRTRR oRRf^TrfffR RRf RRfR TffTfRfl"^ RRpR
-RffSTTfR RRRfffRRR*R TTfRfFRRRRR RRfRRRR RRR RffT
JwRsi Rff RRR -RfTRrfRRR TRRf RRRf TFTRRR
RRRRR? RR RRRRRRT*? RTRTR ffR RRRR R TFR?I
RRRR srsf f? RTRRR ffFRT, RfRaRT*? RTRf Rlfff
WIW, -RfTRFffR RRffR RfTR RTfR R TRR RTFT RR
RRRRR? RRfRR ff TTRfl"5 RRTtTR "rRtRRR
"rRtRFRTRrR didHR? R Rff RTRRT RRR fR "RfTR RT
ffR TTTRTRRR "RfRTRRRTRf "FfTRFfTRNR RTRRT -ddlJdHd"
^FtJ fRfff RT*T f I w  R-dR+T "RffRRRRRR RRRFRR?
NO ' NO
TTFFfRR RjdRRfff , RTR? fR d<H*TTI TfRtFTfRTd" RJdRffff,
RR?fTf FR TTFFfRR R RJRRRfffl"* 'TTFRR" RRTR
TTTRfRFT TTFRR" RRT RpRlfRR rRttrR FRR "RfRRRRTRR
w RRpR TRRRFTrT RRT Vi<(V): "oRRTRlfR+R RRRRf RRRFRR
RfRRFTRRPRf RfRRt d6 + lff TtfRRf I "
"^ R.R., RRT ttte) RfRHFT+T RTRTRRRR RRR RRRRRR RFRRR
rrRr rRrtr+T rrt WW r °rrr rRrrI f I
1YY "RfRRFTRRTRt R.5R RRRTf RTRRRR RfRRRR? RRRR,
rRRrRtRRT R.5R T RRRFRR) RR RRFR RR R11^
RTRRTRFRRFfTfRR fjf I " RR, RR VV I
wR.R,rrt 3c<<l-3)l
 WTMWt WWW Z RR757RT WWZ
■frljfdd WT tfzrw /?W W.  1Y% ? 3tf$w fooz-
??
RfffRRR fffRR RTRtTf*" RTR ffR TTR fR*T "RfRFTR
PfR- -R[fR*RRRRR R RRRR TfR RRfR? I 1"
RRRFRrT RRfRRRT Rffffff^ iNdlR-dld ffRR fRfR fR
RR RffR RR*R R? RRTf RRRR? fT RRR "RfT f I RtRR
RRfR RfR RR RfR RTfR TRf ^Rl  Jd*l  RR  d*l*l
ttrrrRr RffRRrR*? rtrr TfRf f i rrr -rRtrrtrrtrR
fffR? "k&F RRTf RfRR RT -RRfRTFTRTRT RfRRR R
ffRtFTf  RfRRRTd"  RRRR  RRRpTRRftRR  RRR  RRfRf I
rrTrtrt fRcR^cd? tttrrtrR ttrrt wl rrfrT f rt
RTRR?  RRf?  RRRRRR  RTRRRf?  RfRR"  RRfR  RR
no ^
RfRtRRR RRTTR Rdf "RfRRRRFRR TRRRT RRTRRR
"RfRRRTRTRR TTRRR TfRR JwRsi tRtRT f I w T-rRTTTR
Rff 'TTRRRT RR? fTTRT RfRR TTRTRRfRR RRRfRRRT
V C~N C NO
RRTR' TRRRT ^t RRF*? f I RRT*R RR Rf f? rR
RRRf fRRfRR RTfR fR RR RRR RpRRRRfRT TRR
RTJR RRf I ^ RR TTTF^R Rff "rRtRRRRTrR -RRRR
ft RTRRRR ffffRRRR TTTRT TRR ffR RRRRT RfRTRR
TRR ff*T ff TTRff I
TTfRfFRRRRRTf fRfpRR R=f RRRR RTTR fRf I RTRRRT
TRR RRRfRftR TRRR" fflft" ffR RflfdRR*) RffRR
TRTRR RRRR TTRTF*R f rR RdffdHR? ft; R*RR ffR
RR RRf, TfRRRf? "Rlfrr>*l "RTRR fffRftf rRrR TRTTfR
RfffffR fffRR RFF*R RfTRTRI RfffRRR ffRffTf
-RffTRR RRffff -RfftRRRRT RRR rR RRT Rff RTRRT
RRRRRTRRR -RfTR RRRR TTTtR R? RRTffRRRTTR RTRRTR
RfRT Rtrr Rrr RRRRfff i rrrr rtrrtr ffRtfR: trrt
"RfTRRTTf fffR -ddlJd RRf, fRRRR fdfffRRR? WWA ff
TTRR RfTRTRR FT fffRRR R RR RFRT RfRfR Rff
rrrR rt rrR -^fti
"*§")  flfatlH^MI*") 4lt3sdl "^5"
Rffff RTRRTR Rd?fd*l RpRR RpRR R?RR RT*R R<\
ffRTRR RRRTRfTR "FTfRRRRTRR fffTR ^F RRTTRRRR
-RfTR f I w 'RffR? R5R' fffR? ffRfR FTR RR TRR
fR ¥TR RTRRR RfTTf RT RRR ffRf RR RR fffRRR
f_rrTfrr rr? r? RfRt ffR Rpff Rff i n° rrrr rrrrrrr
1Y5 "WS RfRRFFRt RRfRRRR TTRR 'TFRfffRR RFRfR' RRRt RRT
TFRtrfRR RRpRRTR RRRf TFRftfRR RFRfR RR R3RRvf I " RRpR
RTRRFT, RRT  3^(1), cRWRTR fRRR?|  RRt RTRRRf R5R rR
RTR Rf T RR RRRTRRdRR RRRf I  R.R., RR VV I
rM f+R RFHMl4)+l RfRRSRFTR, R. 1 % I
1YqTRRtRl-RfRRTRR.R. 3£ I
w RRpR rRTRFT, RRT ^(<Dl
w° RRTrRRTrRr  RfRRRR:  "RtfR7?" RRT  RRTR  TTR  R5RRR  RRR??
RTRTRT  RtRl + lR+  oRfRfFR  "%R" RR RTfR RfRf I  TRRRT?
RRRR+T  RRRTR  RR  "%RTR?  RRR  "RfRRRR' RR  RfRf I
RRRRT RRRTf RR RRRRRTR*? RRR, RR? TTTRRTRR ^i^i
RR RRt "RffRRRR PFtRrRR ffffRRRRT RRTRR R?RR
fRR RTfR Rffff I (RRRffR <HRyid*l RTRR RRT tR?
RR RTRTfRRf?  *l4*l  P)4-4)o||(1*1  fffRRf RfffRI )  RTR
Rtrr RrR ~wa rr rrrR -rrrrTftrr trrrr rrtRr
TRRRRRT fR -RfTR rRttrR ^R I RpfRRTT*? FRR Rf,
TRTR RRR TTFTtRRR RRTTR R^ RR yRRPl*) RRFTRR
TRfRfff I RT "RffRRRR ffRfRR RRf^TTR R? ffffR
ffRTRRT TTTffR fR RRf I
RRTffR "RfRR Rf :'TfffRTRTTRTRR fffTR ^A*<d trrrr
RRRRRT RRf' RT RRR R RRrRrrrrR ffTRTR RT*T f,
R R TRRRR TTTRT fR *l4i?Ndl R fRffff RT*R f I n<1
"RffRRRRT*R %*RTR Tff: *ld?Hild RfRR? ffrfff I
TRR RRT TRRff: Rtd ff RRRf I RffRRR RR fRFTf
RRTR RRT FfR RTRRT RRRRRRRRR RRRT RrRf RffR
RTTjR RRR fR TTRffl RTRT RRttTR "RffRRRT
RRFTTRRRRR fffR? %Rf*R RTRRR RfRf?iRT TTRRR RTTR
fRRR RfR RRT dl**|44| R?% RT^ J^^ RTRRRTTRR
RRRR RRR RffffR fRR RRRTd" fR R fR fRRRR*?
RRffTRfR RRRRRRT fR TTRR fffRf I n^ RfTR cdl*dlPd*
RRR^ffR RRfRRRR RTRRR RRR? RfTTfRp ffTRR fffTR
FTRR Wl fR RTrTrtT RR f?| TRRR R-dR+T TTfRfRfRT
TNRTTf ffTRTffR rR RTRT dc*M*l -RTRfffR "fTTfft%
RTRlo|l41*l -RfRRRRRRTR RRR* RlfRRTR -RTRR rTRrtr
RTRR ffl ^ RRRR RRR RRRRRR RRRT fR Rtf
ttRrR Wi, TFR RRfR RRfRRRR RRTfTcRR fdRR fR"
RTRf Rff I nV
RRlfR RRpR RfRRTRRR ff? ^TRFR ft "cTtRr RFRRIFT RRRR ffl
Rt  T^  T  "^SW' RSR  R  RfRRRTRR  fRRR  RRfR  RRRf  f I
(RRFR: R.R., RR SSiR)) TR ^RR RRRlfRR RTRRRR RrRRR R
RfR TR  "RfRRt %R" RRRt RfRRRR RRFR  _^l^id  RTR
RTT+f  R5RRRT  %r^  ^W  RfR  FR  RRf I   RRRRT  RRRR
RRRfRf, RTR Root^ |  R^RR+f R?T f ^%(R) Rf RRRR R5R+T
cRTWR fRRTR Ff TTRR "cRT RT%f I
w R.R, RR U^(^),"ftRR ff RFRfTRTTi yfdRRdd RR+R fRRf
RRf  RRfRRRT  WS  RRTRft  RRRR  RRRRf  fRRf,  RS  RfFRT
ROO\3 |
WR.R., RRT f ^%(^) RfRRT RTRf fRRf: 'RR RfRRTR+T RR "cRRr
#R%  fM%R+T  Rtr  ttR  RfRRFTRRPRf  rRrT  %R%  RTRFR
RFRRRR RRfRR TF7? fR RTFl" RR fRRR RRf I "
"'"'RRR RRTRFRRf RfRRRRRR.R. 1^,1
WY RRFRR#  +lsKMI+l  RFRTTRR  RfTRTR+Ttl  RTRRRC  RTRRt
fTFR  RRRfRfR  RfRRTRT  RFRRR  rRrRrT  RRR  RTRTf  RfR
T^lWt fwt;.
"RR:  RTTFTRRT TTRR RRRRRf RRTTTf R RrR, RRR RRRR
7RfRRFTRRrRt RfRRt  d6 + lff  -RTR RRRf RRRR fT RR RRR
TRRRT RRFRfR ddlH+l fRJ W |^f R?
 WTMWt WWW Z RR757RT WWZ
■frljfdd WT tfzrw /?W W.  1Y% ? 3tf$w fooz-
?•?
^m T TTRTRfflF?R RRTRR TTR tr? RRf trrrrrR ffRRR
RRRR RfT R RRRRRfffFRR RTRt RRTRR RRFR TTRTRR
RffR*? RRRf RRf JilJd TTRffl RTRTRffRT
-Rl%TTfRRRTTf RJR TTTR -RRRTR*? fRRf? RfRTRR TRRRT
fRFRT RRT RRR? RtRRRRR JwRsi RffRRfRR ff|
RfTfTRRR RTfR, RRRFff* TTfRR fffJRT wl RRT RdTfTfR
Rff RTTRR ffl R? RRRRF?TRf RT RRfRR ffR
RRRRRR*? RRRf TRRTRf rRrR fR? | J|U|d^M TfTfR"
RTRR  TNT*?  RRRRfRR  FffR  T  TTfRRTR*?  fdRFTTfR
' y\ NO NO
fRRTR fTjRTJRRR fR? I RRpR "RffRR R RR fR rR
RffTfR  RFffffR  TRRRR  RRfRfff  fPrRTRTT  RTRRR
RRTRRR R? ffRRF? fRRRR1? fR tdTRf f I
TT)  3#q^nW"vT^lRd *K+ dr<^
lf%fT| RRR -RR T RTRTRR? RR fR RTRRRR ff RfR
Rf? fffRRf RTR RfRR RRTRTR TfRR ffl RRTsR fffTR
-RRTffff RfRRR RTRRT RR RTfT "RRRfR RTRT RfR RT
RR? RTRR RRRR) RRRRTfT RRR? TfTRf*? RfffRTTf
RR:TRTffR  Rf?  fffR  ff?  Rft  Rff  RRRR  f I  RRFR
NO NO  C '
TNRTRr FTfRF FRTR ffR R_? -HlgRl* Rt%R*R f I
TfRRft RRTRffT RRT*? TTRTRTRR RR RRTJ? "RRI^TTFrR RTR
fR RTfRfTR "RRTR RRR? RRFRTf fRR fffRRTRRT RfRTTf
RTRfRR TRR RTRRRT RTT RRR "RTR RTfR RrffTTfR
f I RRR TTRRR FRRTfFR RfdRRR "RR fffRRR RfRTR
'TFfRFTR *ldd£lil TRTffR' RfR ffR RTRRTRR RTTRRrf
NO NO
TRRR w] RRR? ffRRfR fRRT T?T | n!< RRRTR RTR
RRTRfT RRTRT "RRrRrRRTRRT RRR? RRTfRTf WFi TRTT
RJfFT*Tm RRRT RRRlfR RtpRRd" "RRT*? RTRTRTRR RRR?
RRTfRTf Rft Tff RTR TRTTT I nis Ro RRf Root fR ffR
TTffR -RfRRRTRRT RR RRRT RTRRfRR TRfRR tr? rrR
RTRT: RR+T RR RfRRf d6 + +l rRRR RR RR RfR |R RRf, RT
mtk RTt TRf RR fRI  RRRR RRft? RR RR fRRRR RRR RlR
RRf I
RR: RRR^R RRrt? RTTf R? Tm RRTRRfFFR RTRRRTFT R + lRl-ff
fR R Ft?
RTR: TFRR R RfR, RTTRR RTfR fR fR fTRT R^fR RR WTt
RTFT ^R I ", RRTRRR, ekantipur.com, 1 X RR Rooc \
w ""RR fRRR ^o^V Rt RRTRRR RRR? RRRT ^W^t RRpTTi
RRFT RRFTfR+T RfR',RRR? RRRT RRFT RTRRTR, i, RTR Rooc, \
IhmI   RR+T   RRRTRTRf   RRfR   \t,,   www.nepalarmy.miT.np/
news.php?news id=2173&& lan=np.
FRFRT "No need to create wave out of my remarks: Army chief,
ekantipur.com, f 3 RRRR Rooc, |
w -RRfRR RRRT TRRRRT Wt^t TRFR W$tWt RRR RRR RRR
rRr*T f: "RRTRff RRRFTTTTi RRRR RRRR RfRRTR RRRf
RRT rR RRTR RfTRRf iRI RRftfRR RRR RFRR oRRtfFTTTTf
RRRT Rfff RR RTRfR I TRRRT?, RfRR RRF R RRRRRR RTRRR
RTRfRR Rfff FR RTfR I" "NA no to recruitment of politically
indoctrinated",nepalnews.com, c; TTTR ROOC, |
R^f fR" RRf T RRffff RR Rf5R wl ~3pA rR RRRTRTf
NO C~N NO ^
f*RTR TTFR rR ^Wf) RRTff? ffR RfTR? RRR fffR I nc
RRRfRT RRRR TTfTRRfTcRrf RRR? RRR RRRRRR rR
TRRRR fR FRfR RfRRTf RTRTRfT ffftR FfRfTR?F?R
ffRRRR TRR fRf RTFR RTRfR RRTR RTRTfTfT
RfRffF¥*T RRR RfRT R Rtf? ft I RflfdRdlR R RR
<H44|i|i>dd rRrj| RR R<3 f^RTRT ^ools rt RR*R RRRrR
RRf T Rfff? Rooc; RT RTR RfffR TRRR RfffRRR
TTRRRR RTF? RRT rRttrR RpfRfR RRRfTRTTf FRfRffR
rtrrrT*? Rnrrr ?rr Rrfrr ff i rt rrrRtT RRRrf
RffR d 1 TRR RffRRf RfTRTR TTTRTTf rRtftrR RRR R?
RRT RFRTTRR fT I RRRfRT "RRRR RfR*F¥ fR^?RR RfRRRR
RJTRT ff (Rff? R RrRffRT*" TfRR TfR RTRR ff) I RR
RRRRT RffRRR <R RRRR RfRRF?RTf RffT RTRR
RRRR ffRRRR Rff? PtRRFTfR TRRRRT ^i^tt
TTfTRRFTcRTf Rrffr RR fd fRTT*? RtSIR RRFTRR RT*R
fln,> fRfRTRR "RRR RRR? RTRRTRf ^Fi ffRRRR
RfTjt" TRR*? f TRt "RiRf RfRTRR "RfRRT TfRTRR
RfRRftRR TRR RfrfR? | fR -RR RTRJRR iNdIR*
"RJptT*? RRRRR RRfRR TRR TfR T iNdlR-dlffi Tfr
RfffR RTRRRf TRRTR RRTjR ffRffR R RtRTRT Roo^
Rt ffTRf "RlPf TTFfFR*R TTR f? I fT RTf? RfTffR Wi,
ffRft  RRRR TRsf TRTR RRfR ff T frtff "RTfRR
<M4\$\$*?*\ yld'IHfl RMI ftRRt TTRrRfRfTfR TTRRRRR
TRRRR -rRtRTRTTRTrR fRRRRTf RRRRR Rff fffRRRR Rf
RffR TNT fR RfRR RfT "RRRRRTcRTf R? fR RRRR
RfT fRf I RRFFRR ffRRR <H?yRt RTRT ff "RRRRTR
TRR fffRTRTf ffRR RRfffRRfR R RfR" RfR# 44f|.H
R RdTfTRR TRR R?TFSRRR RR_r rrr ftl ^° TTRRtRfft
RTRTR RR TRRT RRTRR ffl (^i RTR TtRtrrR?
ffRTR RRTRT1? fffTTRR ff) RffR RfR RTR "RfRFRRTTRR
ffRfRT RfrfR Rft RRTR TRR rR RRRfR  rR^RRT
1*c 'RRRRR? RfR R^5R R? RRi" RfRFRRt RTR RRR? RR RRR
fR', nepalnews.com, RO RTR ROO^ |
w F^RRT'TRrRfT fTRTR R f" , RRfRR, +l6Rl^t, ^^ RrR Root^y
RdRFTRf RRRfRT, www.unmin.org.np/downloads/publications/2008-03-22-
UNMTN.Election.Repoit.l.ENGpdf, ROOC TTTR ^ | fR:RR RTRRff
RR T -RRRR RdTRT RtrITRFR RFTRf f?ffRT R o^R+dlti W^t
RtRIRR RtRR? RTRR R RTTTRtRr RTRTFT+T fRRf fRR RFR RlfFT
RR RRfR RT RR RTRR RR "STTRTFT f ^ RfRRRRRT Rtf? RR
RRfdRI "FRRR T RR oRRTRFTR+T RRFRRRR RFRRR RfTRRf
TRrRr'.c; fRRFRT ^00^,31^4 \t.R(\t) |
u° F^fjFffRrR rrrtr! "rRrr -rrr', §vrw mm&i<*i, r^,
RRRt? ROOtz, I R^T "RRR RR RTF? R# ^f-R+RRTR ^R RTT
Tm R%T RRf RRR FR RRf T Rf RFFRRR fRRR -RRfRR? RR
"_TR TRRRT'Fff RR RRRR? ffTR? ^R RfTRRf f I
 WTMWt WWW Z RR757R7" WWZ
■frljfdd WT tfzrw /?W W.  1Y% ? 3tf$w fooz-
?Y
fffRRR-fff I d*lRd*l Rfft iUTpg^ ftRR Rf W\° RR
RTfRRRTf R RRRJRRRTRRRR ffRRRRR RTTR "fRT TRflT
fRFRT 4|Rif*l ffl fR RRRRR? RfRRRTT RfRfR"
RRfR fffR FR%TcrR %R TTTfT RRR -ddlJd fTRRT
ffR FRf I TRR (TTfRTT) Rft ffR RRRRRfTTfRR RTRt R
RfRrffR f RT TRR RRRt RrRtsr TTRRR RFR fR TRRf
rtr RtrfffRi  'RRRtPtr f rR rTrrtrR RfR RRRjR
TTR fR*dRR Rff? RTfRRFTf ffR ff -RRR "RRR R-diilfSd
TTRRR RR RTrRr TTRdTfRR fRT RRfRR RRRf RTR
RRfRR "FTfT f I
TNRTfflF?R TNRRfR 4)ddiRTRR RTfR t??R TffR RRTR
RRTrJT fffRRf*R TRf Td RRTjR R^ff I RT RRR?
RRTRRR TTRRRR ffRR TNRTTf fR:"RR? RTfRRR fffR
PrRfRRT RFRR TTfTRf|u<1 -rRtRTRTRT RfffRRR
RRR*RTR?f RR RRTR, TTfTRRR" TTR fRRTRRFTfRTf RRR
RTT TTRR TRSRTjt" RTR RRTfFRR RRT "RRR Rff? RRTF¥
fR, R? RdfR ffRR RRR fffff I fffRR RRRRRRfTfR
RrffTTSTRTRR RRRTR RTRRT RRRRfjsRR Rft ffR fR R fR
RfRTRR RRRRRR RRR f I RT TRR RRT? RpSTRRTTf TTJR
fRRFlffR RfR RRRR fFR RRR TRR "ff rR ffR
fR?!*1" fRTfR RpRR RR TRRff: fffRRR RfffRR
TNRR*? TTtR ftRNTft RRtf I fRRR RRTTRfRR R
RRRR*R TRRR RffRR TTRTRfflf^ RpTRR TNT RRRfR
RRR? RRR RpRFR RR? TTRff I
*H<4\< "?llf% #RT| RRRfRT RRfRR FRRT RRFRRfff
RfRpRRRT Rff? RR RR TfRR RRfR? rR R*TRt "RlPf
3tfRR RRRRRR RRRRRR "RRfRRRfRf*? RpRR RR ^
RRRR f I RfR RR TRfFRTRTtR ffR fRRT RffqfR? ffR
ffRTf "RlPf i)4ffldl*l TTfTRfif R^TFTfRTf -RFRRf rRttrr
^Rfl  RfffRRR RpRR % RTR rR RTRTfTR?FTc7R RTRR
tTtRRTTr FRRfRTF?TRf R*RTR RRTfTTTf RRRff T
RdTfTfR RTRR RFTRRR "RffT RTRRFRf Rf w] ffd ffR
TtTftRI  ^  RRRTTr RdTfTfR RTRR? RRpfRff? RRRpff
NO -V
RRTRTtfR RR RfRR RdRR R? TRRfW Rf tR? RdTfTf*R
RfffffTR "RFfT RRRFRR f | ^
"RRpR RTRRR TffR RRR RRTR RRTfTfTfTf R TNTRfftfTf
ftfff i rrr rr rrrR- rrtTrrrr RfRfR Rf ^itj*1
f RR RRfTf Rrt*TR RtfRd RRR RRf T RRTR fRRFTR
NO
RRTRRR TR fRfR RTTf I RR*T RRTRR RTRRRTTf R
ffffff tr? TRRR "RRpR fffRT*R RRRR "RRRRRRRTTf R
TRTRTR RTR RR fRfR Rff? ftff I ffRR? '^ttWi RR "RRpR
-RTRf*T RRRT fRfTRRT RfffR RT*? RfffRTf RffRR?
RRFTrR f RR RflfdHR? TRRff: tR TRRTR Rft RFRT
RRf I
^ RRt ffRRRIFJ RdRTRT RpR*! ftRR RT RFrRtFR RRR^R+T
RRTR RRRff RfR RTTRR RR+T R4TT RRf RR ffRRR TFRRRFR
fRRTR fRTI RRT RTRRRsf? RR RRR (RRR) RT dr+l<rfld "RR
TRpRRR RRRt RRRR fRT, "RRRR R:jWn RfR TRFRR+T TTRR
"cRT RR+T f I RRRR TTRTRR WTt RfTTF+T f RR ftwi TTRf I "
RRFRRf, Spotlight, RS RfFRT ROO\3 | RRR #+TRRRR RRR?
tRrRtR RfTR RRRTtRRR RRRRffR yfdd4dl 7RjRfltR rR RTcT RT
RRRRRRT RRFRRRR! FTRTRT RTRTFT T RJRRTjT RFR RTRT
RRTRft RRFRRf Rt# %fTRTTR RRRR ^RT RRf RR RTR fRR
RT R+iRtr+T fRRf |
^ TRFRRTTi V^> RfRRRR RRRT RfR RR RTR RTFR RRRRRR;
TTRRTRFTTt RTR RTRRR fT , R#R RRf T RRRRRR RR, "RRR+T
RRRRRR TFRRFTR RRTRT: 7TTTf5RTR? RRRRRR' TTrFRfR#TRRT?
RtRrFR, RTSTTTcR, RTR ROOt^ | 3TTRR ROO\3 R rRr+T R+T
RTFR RFd; RfRRTRRR X.% RfRRR RTR RRRR+T RRR fRR+T
f T RRR TFRRRffR RRRT RfRTF+T fRR+T f I "State of
Democracy in Nepal", International IDEA, _J ROO\Sy
www.idea.int/asia_pacific/nepal/upload/nepal_survey_keyfindings07.pdf.
1" RR  RRT5R, RRR  RrRR+RT?  RTRfTRR, +I6RI^!',  %  RRRT?
'no ~> no
Root^ |
 WTMWt WWW Z RR757RT WWZ
■frljfdd WT tfzrw /?W W.  1Y% ? 3tf$w fooz-
?*
5. "gf^HWTc*rcro%
"RfRRRRT fR -RRRR FTRRR fRf, RRRTf RRR? RRdR*
RFRRRTRTf? RFTFR RtRR Ri? TfRRR fRf I ^v fffRff:
cn no '
RfRRT RRRT R RRRR RRRRR fTTfTfR tRrr fR ffR
RTfRfRTTf RRfR R TfffR TRf tR TRRR fRf |  RTRRR
NO '
RRTR -rRtRRRTRTRR fffRfTf RFR R-dR+T RpRR
RRTFldilffd tr? TRRf I U!< <HRyidifHI*l RfRRF?TRf Tff
TRR fffRTffR ttRrrR Wi, FRfR ffTff "RRpf TRfRR ff
R-dR44 -RfRRR*? RTRRdTR Rff? RfRRFTf RrRtr rRttrr
ff RRRT RTSRRRf? TRR RRT rR Rff? RRTfRTR FR
FffRRR f I *>" RRR fRF?R "RRT RTRR RfRRFTRR TTR
RRFRRRR RRRRR ffjfTRW RFT RdTfTfRR R?dTRdT
TTFTtR" fffrfcr ffR RTTRR fR fffRTRR RR fRFTcRR
R?RRRRF?RT fRRR RfR? I
*|4RI§ I R-dR+T "RfRRRT [WA fRRRR*T RfRR ffffR*?
"RfTR tRr? f I TNRR*? RRRfR RTfRRRR RR fR
RTRfR T RTTTfTf RRfFRR TfRR RTpR rRrrR, RRRFRR
fR RRRRRR RTRR RRRRf rRrR RTR TTRR W^t
fffRTfTf T FRd" fRfR? RR RT RR RffR rRrR -RfTR
RRrR f I RTF* RR RFT TTTRRR RRfR TRffRf |
"RffRRTRRTRR RTfR RfTR TRfTRTTRT RfRRR ffRfTf RfTR
RftTRf RTfR ^A*-dld RfRFFRTRd RiRf TRffRf | ^^
fR RTRf TTffTRfRd: RFRR ff d<H*44| R<\ fffRRR TRR
RRT RRRRTR fRRR RRfR fRRR RRF?RTfT RTTFRTRR
UY f^V RfRRFTRRRRR7^)) RRRRRR RIRRTRFRRR R^fjtf RTRRR
RR+T   fTRfR    -?V/e/*/    ??RW^R-   u9hW,   RTfR   RRR%R
NO
www.undp.org.np/constitutionbuilding/. "RRRRT RTRRFT fRRRf 3-V
RTR ROO\3 Rf RFRRT+T RfRRTR fR fR% R RTRR? f I
www.undp. org.np/constitutionbuilding/elibrary/constitutionnepal/First%
20Report%20Full%20English.pdf.
1W 1^ RTfRR R^RRFTR? RRT fVc; R cwqiR+l RRr^TTt
TffRRFT RRRRRFR7?)) RTRT RfRRR RtR+T f T RR X.% R
RTRRFTRRRt  oRRTRtfRRT RRR+T  RfR+TT RRRT rR WTt RRTR
rRr+T f I
155 fRRR RTRR RTRRrfRf RTRTRRR RRt RTRRFTRT RTRFRRli
RRt? RRTR RfTRRf f I "RfR+T RTTRTR? RfRTRR, RRTR, RfRR,
RRTR T vtWw, RRTRT' RRTRFT wi, RRT 'RTRTRrRrR RFRRR
-fR+TTtRRR RRFT cRRTR, RFRTR TRRRR, RlRrR RTR+TT, RTRR
RfRRR, Rif RR TRRTTRT, RTRR? RfR+T RRRRRRTRTRR <rfi + dlpR+
'    CN 'NO
RTR T RRRRT RT RRRTTFR TF+R fRJ  RRRR RfRRTTRT R?
RRFR TTRTRR rRr+T RT RfR RR RR R?RRFT Rf^tRRTR FTTR^
RR ^RI  Fd_RR RIsjRl'H RT RRtR, ^V/e/*/ diwrf&~ yfcw, R.
fo|
w RRRR  RfRRTR  RTR  l30( _ )_(^) I  RTTT  RRFRR  RRRpRR
RRR W TTR RR WT\ RTRTf f I
TTTRt RRfRf I "RTRt RRTRRd ffR rRrtrR- RTJR
d<H*44| RR: ffRfTf Rf_RT RTRf Rpf RRRRf I ^ RR
-RffSTTRR RRR -RfTR RTfRR RlfR "RTf? TJfTR
RfTRT*T ffRRf -dfTTdd TlfeR RFR*T fR fRfRR
RRRRRfTTfRd fRRR RR RfRRR f RR FTRR RTR
RRTTRRfRfRT RTR TFRR "RfTR tRr? f | ^ RRR
TNRRRR R?TR RRRRRfRFR RR RTRR RTRRR rR
TlfRR*? Wi\  RRRRRf fcRRR RRRTRRR wl RR TRf
ynyidH rr? ttfrtrrrT RRR ttRrR ft I ^°
TtRrtrr fdRR*T Tmt "RfTRTR RFRR- RdTJRRR TTTRT
RRTFR Wl RT FfR TiWi Rf? RfRR fRRRd ftRR W^Fi
FRRfl fRRR RRFTfRf fffffR RJRfRR TfR fTRRT*?
TRR RRtff RlRffRR "RRT RtcRlfff TRf TTRff I RTRf RRR
Wl, RTRTR RRf T RffR rRrtRRT RfRRTFTR*? RRffR
Rf? TRfTTfFTfRFR TRlRfRR RfTfTf*T Rft RR R?RRR RRRR
TFRf I "RRtRTRTTRTR TRRRR fRRfRRR TRR RfRRR RTf*T
RRTR RRTRfTf RRR rR RRRf R RRRR PFRR RRRRT
RFRtR RRTJR ft RfRRRR*? RRR rR RRRfR TTRfR?R
RfRRRTf RTRfR RRR Wl *|44*1 f^TTR ffR RRRf I ^
fR fRfRR y*li*l RRR -ddlJ^I RRR? fRRf RRfR fR?
RR fR fTRTTf RTRR RRf? RRR RfRfR RRTfR fTRRT
RfdR RR RTRf I RRfR TRTR RfRR R RRRFTcR RRf Rft
TRTRT RRR RTRR TfRR t fTRRTRT TTTRT RRT RffTTfR
TRrW "RTRfRR TRR RFTRR RTTFFT RfRTfR*T
RtSIRTRTf RRRR -ddlJd TFRfR? I
°A|=K^lR*l*l "^TFT iiRyHOWl RTfRFRRTRR ftftft
RJRRRR TfR RdFR tr| T 44drfld*l RfdTRRTRTd: RtFTRf I
RT TRRR RffRR fRR?R T -RFTRfRrRrR ^t FRRTR Rfff
RTRfR R 4f|cridl<H ff TTRR >dlf^44cdl^ -ddlM I RRR? RR
ffTftft ^TRrRRRTf RRTft RtfTTtf wl RR *il*l fRRf
-rRtRTRTRT RTRTR rRr^ I ^RyidilRT RRRR TffR RfffRT
TR?  RRTT  -RfTRfRRR  RRfRR  RRRRRR  wl  T  RdfRd
fftjrRrRRRTRRT rrrrfrttr rR ft RfRR- jt^ rR trrr
-RfTR R-dR44 -TJffRRRT ttRrR fl^^ -SRfT^RTfRRRR
ffpfR RRRRT fR TRRRRRR RRRfRR RTfRTfF?RrtRRR
fTRRTR RR -RTRt TffTFdRr fR TRRR RFRRR RRRf I
w R.R, RRT ^o(3_i-)|
1"R.R.,RR U-9 1
i0 RRT R RfR RfRRFT RRRRgRT RTRRRRRF TRR7^ oRRTRRTfi
RR: RfTRlfRR Wf RfRRf I
',l^', RRRfRR RRoTTt RfllR TRRR+T RTRTR RTRT ffl RRFTR+R
RfR, ^TRRf? +141)^^ RTFR trm: RfRRFT RTRR RRtfR ?!&! Wl T
TRRRft RFRtR Wi RfRRRR RRR RpRRRFR RRrfR R RRfRrfR
WS^ RRRR fRRR RfR RTTRt f I  RTRf? RTRRR+T RTRRRR, R.
NO ' -N ' O
?o|
w RRfTR RfRRFT RRT <r;?(f)|
 WTMWt WWW Z RR757RT WWZ
■frljfdd WT tfZTW /?W W.  1Y%  ? 3jfjfcr ?ooz
?S
"R1%RRRRT*R    ffRlRTR?? RffRRTfTfRf    "RRrRr
RTRRTfF?RT RSRRRTd" R fTTFTffR RffffRfTR RRRf
RfR RRRRF? RRTJR RTRR RR? TRffRf TRf RRRT RTfR
TRRRR RFTR RTfRTR I RpPffRf R-dR+T oRRfrRfRRRR
TTRR ^FFFi fRRfRR ^Fi fRffRT*? RfRff RRt fRRR Rff
^FFFi R4T?u|*l -RTRRf RTfRR RfR fTRT -RfRRRRTR
TTRRR RfR "tR I "RfRR fRR?R*T RRRfff RR fTRRTRTf
RRRRR RRRRf? RRTTR RR RRRRTR fTRRTR RRRFrRFF
RTFR "RRTRTRTTRRTTf ^FFFi RRRRRR fffR-RRRR ffRRR
RRffRRd ffRR RfRfR? I
*|4*M | RRRR "RfRRRR "RRTRRRTRT*? RRRRRR ff Rf
d)**l f | 'TTfdRFRR PrRrR R?RR RTfR RfTRTR R*T
f RfffT RTRRRR RR R=f RJRR RfRR TrfRR*R f I "^
R? RRRRT TTFRRR ftl RT "RRpf fffRRT ftf*F*T
TTRRTfffR fR ffR RRR TRRR fR RRRfRR fffR*T R*^
ff? R? TTFRRR TTpff TRRR ffrfR? | RRRR "RfRRRT
-RfRRRRTRR TTRRffR RRRR TTTtR <Hfd*l<d?d RpTRRT
RRRR RRrR RfRR TRR*T f I RT "rRtRRRRTR FTR
-RTRRRT PtRRRRR FJRRRR RR RtSRRRd ffR TTRRfPt Rf
TF? RRRf | "RfRRRRRTRR? RR ffRT*? fRfRRff
"RfRRRRRT RTRT RTTTR Rlfff Rf? Rff fffRR ^t RRlR
NO
-rRtRTRTRT pTRdf tr? TRRR RRRf fTl^ RR? RTFT
RRRfRpnft T RnRfRRRRR RRR R RRRR RTRR Rffft wl
RR fRfRR RTfRFfR R rRrRr fffRT RRR fff*f
RRf I
*|A|f«|AH I RTRfT RRTT*? "fffRR*? RR7RRfRRRf RRT
TR? RTRRffRRf fRRRI "RffRTfRrfFRT <HRyid*l
RRfRRRRRf RRRfRR RfRTfR RRRRT RfRff? r^RT
RRT Rtf fRR TRff | -RRrRFFRTf *|A|?HAId wl RRRRT
TRRRpTR "RfRff fTRRR ffR RfRR RRT rR RTRRRT ff
TTRff I
1UH
TNRR*? RfRRRR RTR RR SRR RlfRFRT RT TTRR RTR
fR _fii?^ ffRR RRT RFRR RRT fR <H*d*? I
7-TTJflr ^R^T^IKI  RR*R RRR T ffR? "RllPd*! PR?R tR?
TRRRR R? Rtrr rrrTr rftrrR Rf ffR Rrrt*? tttrt
RR*T TRfRRf Rft fTRRT fR RtfR R f I Rff "RRpf
TTTfRRTRT RRRf fFRR T RTRf fRffR ttRtTT*? f ("RRRTTf
RfT FRRRRTF* RRTjR, yRdlPd* PtRRRR TTR RR
RRTfTTT  RfTRRflRRf  "FfRRR'  tr?  RR) I  RRRFRR?
fTRRT Rff RRRR RRRR RTrRrR "k&F RRRRRR fR
RdR RTR RtF*T f T RR fffRR R* RRTRRR RTfR "fri
■H^dl I TiWi RRTR RTRTR ffRTf Rr RRf I TTRR (Rrr)
RRR TTR RRR TRF?R RTRRlffR TRR TTfRTTRTf TRRRT
RTRR ffl RT RRFrfRR RfTRRTRR fRfRR T RRRR
-RTRFTRffRRR RTR rR ^Rf ^Fd W% fTRRT RTfR
RTfR? I  RffR  RR,  RRRFTSRR,  dMlR*  RFTRRR  TRTR
tnRRr ffR rrrtr -rrr rrffRt tRrR f I RRRR
T RRR RTR? RfdR fffR RR RfTR "RTRFFRf RTRRR TTTtR
RTRRRR fR RnRfRRRRR RpR RRR SRR fRfR*T
Iff I  il fiddled RffRTfR T RTR? TTRRR% Rff TffR
WR.R, RR ^Vl
1lsYR.R., RRT ^Vl
?RRR "RRRRT RfRRFT PrR?',RRRRR?, ^oo_,tt. ^|
TTJdT RTF RTR ffRfffTfRRRR ftl TRTRR TRRRRRRR Rf
ROW Rt Rfft RRRf RffRfRfTf TRRRT TRRRTrR RRRRT
RRRT fRRRR RTJ ffRRR -RfRPtRTf RRR RT*R fRR? I TRR
-RfTRRTTf Rff TRRT RFRFRT TRR?I RT Rf Roo^ rt
TRf Rf*TR TRRRR RfRRfTf Rf RRRRf T fRRR RRTR (T
fR?TR? RRRR RRfR RRRpf RpfTTRR RRTR) RFRR
ilRd^ic- R^lfHd fR HJl*ld RFfR fff*R RTR I
y^Pk^dl R TTR1^#FT| R Roo^ rt "RRffR RRRRTf
RrPttRr TTf RtRR T?f*T f^R? I TTRRR iN^R* ffTTfTf
m RRRRRTR "RfRRRR T5RJ fRT Rlfff TfRR ffl RT
R? RRffRRR fffR fT RRR RpRR RfR ffftRRR TfTfTf RfT
Tff*T f I R§- RTfRt fffffffT RRf T TNRTffR fTTF?R
RRR RR*T RRTtRR T?f*T ffl -rRtRTRRRTR RR fffRR
RR: RFR RjT RTTRR RRRf I RTRR, ^FFSt T <iF^t TfRTRR
TTRRRR* ffRRRR RRRfTf RdldlHJ? fRfR I "RfRRRRTRR
TRRT RRRR RfffRR fRf RfTRRTTf RfRTRR TRR pR
RffRR ftfR, RT "RRRRR ffRTf RRR?Tf_RT RTR*T 4i|lVdT
RR fRf RRRRR# WRRRTRR RffR RRRR TTTR RR*R -SRSR
Wl tfTRT -qf^r ^ RfRRRTf ffR R?T fTTR TTFRR- fR
RffRfRiRI^
<Ii*l(l "xi^fr T IvFiff R*H^I RTrTrRF^R RRRRtf?
RRfRR TfRR RfRR" T fRff ^t RRRRRR TRR RRTRTd"
RRfRR RRRRR? TfR "RfTR*R TRR RffR f I FRRTR
RffRRTfffRT  TTfRfR  Wit  RRR  fRffffRTd"  fRffR
RRR4R# RRRRRft RRTf TfR fRfR RTR TnTRR f I Rfft
RR RRRRR fTTFTfR iKildl^ RfT RR fRPfRRFRRR,
TTRRR RFR FfR RF*? T RR RRRRf? RRTJRfR ffRR
"RRT RTRR ffl RfTfTRRR RTRT RRTRTTFTf RfRRfRRR T
77RTRRlfR*RR-RTRR RfffRf TRTRf RTfR?f I I
w ^ov^ RTR+T RfRRTR+T RRT If (3) R RffRT, RRTR, R4 R
RRTRR R RTRfRR TRTt RRR orRR R RTfRR, RTRlRfR R
RRtR RfRR fRffRR+T RR+T TRRR T fR+TR+R TTlRt RTRTRR
fRRT sWW!ft Wi RfRRf RR? RRTR rRr+T fRRf I RRtR TRR
RFTRFTRTf RR RRTR RTRT RRRt RTR RR RRT I
 WTMWt WWW Z RR757RT WWZ
■frljfdd WT tfZTW /?W W.  1Y%  ? 3jfjfcr ?ooz
?o
W^%q~&ZFE(\  RTRTfTR?FTfR Rf W<° fR RRRPRrT
"RRpf fR Wft RpR -RTTfT fR trrt RpR RTTRR ff | |
RRRR RTR ffTR? HR44|f^ fRRTRR RffR RfR rR RfffTfR
NO NO NO ^   N
RRFRR ffl RRTf RffRR "RRRTRRT RffRRRR fR
RRRffRR -RpR--RTffRdRR RRRff R Rfft ffRRfd RRTfF*T
f | 1tete RR RFRRRR RRRRRTR" rRttrt RRffRfTRTRR?
M RtRRdTRR TRfpff TRfftfTRR RpRSRR RfT RfT
RfRR RTfRR RRTR RffRt Rff fffR RfRff I ^ RRRfR
fRfR TTTfRRTTRTRRT RTRf TfRfTfRR gRR RTRTR TfRTRR
ffl RRR? RTfRR T FRTRRR RRRRRR TfRR fffR
R?RR RRRF Rfrftf |  fRR- RTRR? fff"R RTffR RRRT RfRR
NO NO ^
RfTFR T RFTR^RRffT RR RFRRTT*? fRfRRR RTRTpR fR
fR JwRsi TRRR ffl w RR ffTTfTfR Rif T RRRR TTR
RFRR RRRR TTR fR RRRTf tRrt ff | | R3??RffRT fR
fR R-RR^TffR fffT  RlfRRf ffRRRRR RRfR pTRRR RTtF
^ NO
dHHH RRRR TRR RRR rRrR RTRR RR RRRR ffl Wi
fRT Rf Roo^ rt TTR RTRRR "Rpf FTRFrR? TRf*T
RRpTRffrtRf fRRftRRf? f I ^°
TT)  ^H^lRldl
RfRR fPrfRTRR TTTpT  >ddi)FHlRdl  T "RRrRr RFR Ff
C~N NO
TRR ffRRRR RRT TTR "RFRRR RRRR RffffRf I RRRR
RTfR fR RftTJFTf ffR RTFRR ffl fRfR "RpR TRRR
RftRRf*" RTRR (Wt iNdR* RRTF¥ Rffff) RfR
TRRrRr ^tWWFt TTTRT RRR*? ffRRR, -RRTRR RR
RTRffff TTRRfTTJFTR*t RfRR T RTTf Rf? PrItRR fR RFR
RHIJdHd" RfTTRF? ff I ^
RTF iNdR* fRFTf <H|cfj|R* ^^ RR fTRRT RRTJR
RTfR TfR" fffR fffrftfR I RffR RRpR "RfRRRR RTRR
RRT Rff T "rRtRTRTTRTRR RffffR "RRT RRRpR RTfR
C~N NO
RRRFRRFF TRRF*T RT -RffSTTRRRT RRlfR R TRR RfffTRR
RfR RffRR RRTR RSR RR Rf^ PldHd  RfTR RTjR
11515 RTRT RRf R RF?RfTTFR RfFffRR, RRRRR, TRRRf R RRRT RR
RRR+T RRRRT RfRR RTRifRR rR WTt RrRr RTRRFT+T RRT
1 tL^(R) R cRRTR RR+T f I
1l5q RRFTR+R TTTRt ^ RTR Root^ TfT RRR+T RRRR RRTRRf
fRRRRR RRR+T YOR RTTFTTR RRRRf RRR RRf RTRTRR+T
TRRFR fRRffR RR+T f | | RRR (RRRrff) \R Rf fRfFR
RRRTT RRRfRR RfTRRR RRRT RtR ffR+T f, RfRR4TRRR, R. 1 S I
NO NO NO » " '    O
w %RRR  RTRRR+T  RfRRIRR, R.  1VRO, RRR  (RRRt)  Rf
RfRRRR,R. ^-^ I
1 q° £d_?l<i ^°^ T  RRR+T RRT RFTR, www.mof.gov.np/pubHcation
/speech/2005/pdfVBudgetSpeech_english.pdf.
^ RTRFRRR RdR?RlfRRfRR TTtRt RFR[RtR RRR+T RrRt wi
RFfRRjf RTTRT T RFRfR+T RRTR RTRf f I  RRFTR+T "RRR,
RTFRf Yash  Ghai,  "A  participatory  process  for  making  a  new
constitution",   CASU   paper,   www.undp.org.np/constitutionbuilding/
elibrary/constitutionnepal/Participatory%20process%20English.pdf.
fRFJ TTRRRTt RRTTfRFRTRR fTRTTf RRR? RRRRRR
JwRsi tRrR Wi I RRTRTTr RTRR RRRRRR RRRRRTR,
fffRR i)4ff|A| T ffffTf*? RffR RfRrfRRTRR TTTRt RpR
RRR fRRfR RpR Fff RRRRTR d<*rUsl tRr? f | ^
RRR? *lfi)<H*l RRRRRR rRrRr RRRf T RTRfRR
RFRRR TRR RR FTRR RR "Rlffr/fR f I TRTR TRR-TRR
pRRR TTRRRTTRR iTJTff^ t ffRFTTTFTfRR -RfRRRRRR
RRTfRFTTR TRRTfTTJ RR rR RRR RR RRRR f I ^
"^ f+R (RR?Rf?) Rt RfRR4TTFFR, R. f $ I
1q,"RR# RRRRR+T RfRRRR,R. ^O |
 WTmWt WWW Z rWWFW ww\
■frljfdd wt tfzrw /?W W. 1Y% ? 3?fdw fooz- ?$■
T^crf
RRR TRRT RT FR RRRT "RlPf RfRT*? R*T "RRR TRR?
RRF RR RRf I RffRRTR RRTRR R SRR RfRfR RTRRR
W^Fxt "RfffRflR ft fRfR RfR rRIFRT Tjprj ^RRRTRTR*?
RRIr RTdT RR RTRR? RTRR WF^ FTfft*R RTRR rR WT
iNdIR* RRFTf*R RpRRRR, RRR RFTTTR T R?RR
RRTRRR Rff I -rRrRRRTrR TTfRRRRrf fRfpRf tr?
Rf*R?, fT TRRTTTf RtfR RTfF¥ ft ff TTRff I RRR
TfRR T fRRR ffR RTfR TfRR iNdIR* fRFTfR
TRRfR RpRR TRfRT R^Rfl RRTRRR ftRRR RRf?R*"
Rf ffR TTR fTTRT TfcdfRcHIH'd RdlR*l RdtRTf TTTR
RRRf, RC RRTfTf RRTRR TTR ffd FRjR RR TRF?TRf
RRTRR RRTR RfTR FRRTff RTRRT -ddlJd RRR fRRf I
TRRRR? "RRpf RTffRffR RfRff T RfffRffR RRRf
RRTTRRT ffRRfl RRRR "RTfRR T_T«Flf RR*T "RRR T
TfRTR RfffTRFRf fRR? "RRpfRR TTTpT RRRR? fR TRTTfR
RTRRR TRRRpR TR?R?| | TRTRTT, ^trrt, RRfRRRR T RRRf
RRR FRpT RTFT RR? TRfRTptR fffRRT >dddl*l RFRF T
TTRRR RTRRf I
*IA^/9rcrFg; ^ a#rf ^ooz;
 WTMWt WWW Z RR757RT WWZ
■frljfdd WT tfZTW /?W W.  1Y%  ? 3jfjfcr ?ooz
?<?
^4M*1 ^m
7oe t-w(xt&i*& sod names shewn sn_ tf» ies.yna Hew
W#tf w >>Vij map * nof imply fliftc«r $f\&rssm$flt nr
tKomtmott by the UniXd Nttkrns.
\
A r
^•'    ^'■-simikoi
,!Oarehula\
^Baitadi^ o chainpur S „ aaniagadlii
/maiukauV- sr.TI °Mana<i! k\U\vl I
\    0l>adeUhwa |  _^*~5 .Jumla
CHINA
\ _^**%
y   t
A - Dhangatlhi I
V_ A^rjhaiigadhii
y nT3iiondianagai yf
.i ,''   0  HAITI   ,'.
1 \  "Salyan ..Liwan
NEPAL
O National casual
® Regional »eai
• Zonm seat
O Fi ,i n.:l :■-■-.■
-. ii___i international boundary
—™ *— Regional boundary
 Zonal boundary
^— Main road
 Secondary road
i Rail wad
_» Airpon
D   id  «   ao  p)  1(W cm
—,-  ■ - .  '-—\—r
o  rg  ?o so  io co  so mi
^/   D,pa'val«fs.»jrHliL oMj(ma
.   FAR WEST PC__MID-WEST
"-v '» ■ ■vC.T"^  _D>iW*    ^fDuinar /_-'-«■.,
'  nilKRI  _.Ja|arKdl -•;*.*■'    °,' ^_-,
_Ju5;lkhs.l5n _ ; Lgami '•
' mi.WAUCIKI /
„_   j    '  i KANTIAN    i   V
Nana  *^j_V tai  >wV\
"pokliaia /    [_Dhijnoh9«v    i
^Syangja 0 Gorkha   TIAfiMATI  ■, V i ;    t   -*■
<«AWRST%a.naulifRin'iadingb«si O  "**<<_ "/\
'SandhiMiarteiOTanbSfr^—i    -.  i "J rri'tin    QChautara ) i s_7%
Y"   '■"MB,N'iBulwal  Hhatalpu*' Kathmandu^BhahlaiMi^Oinritrol'  .' ^
[au'hawa  SUdtaritaragar-._.£-- ""~ PalarT   y Dhulikhel /  ^J  KiiSHI £  ^.ml1:
/DKhatdhuiw
»**■
■l,,Khai.rlt:ail(T',l,_l",*J  /
■'i    *•«/ "   „.K_Hhoirmi—I'hidim i
*.    pKalaiya ') JA>\MiK  j .... i feDfianKuta'   H
V.o^*   rjanaK|.nin ciarjhaio    . <   u,    »■. , ■  //
Vi5A^§»_l* /l_J'!;waCI,;,r»l1a.Ja.1l,l J." ->
73 V  ^
£
___
1«_
MJf.No  jiSli  iJN TED Nr.'IO:^
January 3007 (Colour)
'..mi::v'■if1"1: Section
 wrr&ww www z cwm^r wwz
■*>i$fdd wt tfzrw /?W w. 1Y% ? 3?fdw fooz- 30
R.R.R.tR.
r.r.tR.r.
HHH *4-dpRd Midi (TJ=fd*d 4J,|cHfc||r{) dRddl41.
*dddlRd* dili -HItiS 44MI
dili 44blil cdl*dlRd* Hid?
H*R|  (44|R|o||^)
^Ft
HHH *4-i|R^d Midi (44|RHl41)
dHI<d? *lfitil
d*l (y>dldlPd*)
dHI<d? *lf4J<H (yRdlPd*)
dHH 44^-fi ftilH RTdT
d4Tf*HI
iNH
ilfgd ^dRIkr; Hid?
iiyni
iiyni (dHM)
ilfed y>dld-d Midi
ilfgd y>dld-d Midi (dHH)
 WTMWt WWW Z RR757RT WWZ
■frljfdd WT tfzrw /?W W.  1Y% ? 3tf$w fooz-
31
fRRRRRR RTffRf RR (RfffRR Rf) TfRR, RTRRRRTf?
RTRTRRf? RTR ftl RfRRTR. RRRRR RRRR fFR <H°
RrffTTTfTf RRRTR ff I RR RTRTR TRRRR RRTFRTRR
RRpR fRRRR fR RRTRTR RTR tRt fR ftRR T fR
TRRRR Wl RRR Rff I
RTffRR RT*T RRR Wl RTR RRR TRTRR RRRRR ftl
RTRRTFR TcRR ffR FfRR TRR, RR R*f WF^ R
-fRfRR RRRfR" ff TTRR RfR RffR fRfRR rrr RTR
RRTfR RpfRfRR R?RRf? R^TRffTfR TIR RRfpR TTRRR
iNdlfd* fRtRRRTf*? "RFFR RRR Rfff I TRRRR
RRTFRTRRRd RFRRRR T TRRfRRR RTRTTR RR^RR TFTR
RRTf RRTfffRR fdRR*R?fTfRRR Rf tr? fSRfFTpR
"RJTJTTRTFR*T Pt#TRRRTR fRfff fRT FRif I RRfffR
TTRR W FBRT W^fZTW WJW dl4T*l RTfRR -ddfdd FR
Vt^Ft^Fi TRf I RR RRfdRR RRTTRpRR fR RpRf*R T
fR fR TTRR RRFTRR Rf RfTff "RRRf RR RTRRRfT
TRTJf I
RfffRR TFTR RRT RTfR fRfff T "RRR fRTTRRR
TRRpRT RRRTf TRRR RpR? | RfR RfRR WF RTTTR
R^RRTRRR RffRRftfTf fRT RRfff%R "RfRTRTFTfRf RRjR
RpR? | RTRRTFR R? TTTRTf? RffffR RtrR RfRTff www.
crisisgroup.org R fR" RRRR RRfR? I RRfpR RfR
RTRR fR#RRF?TTRT SRR RRRR JRIJd T RTRR
-RJTTTRFTRR" TTRRR RdTJR RTRRT T TTTRRRTTf RRR RfR
RRR "RffT, RfRTR RR RRR RRRTRR PrR ^FUi R*f1
TTRR RFf RRRfR, *dd?R T "RTRpR RR*T fR%f
odfrbi?^ TfRR *I^Rfil RRfR ftfRT *|^Rlil RRRR RfTTJ T
fRfffTTTf RRTTRpRf RR RFRR RTRfRRfRFTcRRR
RRTJR RRR RFftR R*f I RfffRR ttrrR TRfRSRRR sft
RftRR RfRR RTTTR RlfrRTTRR rR RTRRT fffRRR ^RTdR T
rR RRpRf? RRfR dRR Pf*Pf fRTfR? I Rf Rooo fR
RfTTFffrf  RRffTRR  RTfR  RSRR  RR  RRRRRfT  FRTfR
rtRPtrrr rR ffRRRRT rRr trrr tfrrfrR f I
RRfpR RR*T RRTffRR RTRRR RRRRR f I RTRR
Rif?RTRRT RTRfTfRTf 3t$t RfTJR RRRR RRRFRRFTf
Rptfdf ifR? (RF? RR*T fR? RffR f), -ddl*, TRfR T
TRRRR-TRTffR RpRRR ffl TRTRR RRRRTRRR TTTRT RR
R^l*l dV R?R RR7RRTRFTf RTTRTR, pR*Rf, RFftR,
RRfft, fTRRT, fRRR, fTRRRTTRf, RRRTR, RRRR, RRRRRJt,
RffR?, fffrdR, rTr t fRffRR? tRrr fR t rttrTr
ttrRrrrr  ^o  rrt RR RfdTTTf fR T  RRR RRRR
RrlffRfTf  fRT  RTRTR  fRJ   TffRsR  RfRfRRTR  RfRR,
_t?-41, ^FFS % RTfRT, ^MldlPd* RRRR rtR, fffpR,
fpTRtffR, PTfT, RTfRpR, RRRT, RlfR RR, fRRR RrrTr,
RtRTfRR, RfR, RFTRT T PRRRR, RR FJRRR
RRRtRtRR, fRFRRR, RRR?T, RfRRfTRR, R7RRfpRRR,
TRTRR (RR?), RRR, RTR RRpR, Rlf*TRR, RRfT,
Rptf*TRR, R*RRtRR T J^df**dld fR RffRR
RRRfR, RTRRr, RRTRRR, RpRR FRFtPTR, RtfR,
RRRtR?, TfRfffRT, RRffRT, 44-_H4J) T RtfR Wit RfRR
FJRRRRRT RffRRff% fRRRTRRR TRTRuf RR RfR TRlfdf
RRRfRR RRRpRfT FRfRR RR T IRfdlR Rfff I
RRfffR RTR TRRRT, HilH*l<0 RR T RfRTR T fRptfFF
RRTfTRFTfRd RTRR? RRfR TRR Rdtjf I fRT PrtRR
RRRfR fRFR -RTRRft fRRRR Ff "RTRFTRR TRR RRTRR
TTTTRff: RTRfRR*? RRTT?f|R ff*R RfRRT (FRRTf#),
RPdRT*T  RTRR  RRTTR,   S|P>di|4T*l  RTTTR  RRTTR,
rrtRRtT? RRRRr -rtrt fR PiRr rtPrr Ptrr, RdR^cd?
RRTfffRR ffRRR TT^rR, -RRRRRR RRTT?fRR tfRRR
RRTRRR ^F^, RR RTTTR RRRR, fRTRf*? FTRR
TRRRR, ffRRTRRRR RTRR RRRR, RRRRR? RTTTR
RRRR, RRR fffR PtRF, 7RTRriIRR7f*T RRPtR RtPrr
ffRR, RTRf RRRffRf RfRR FTRR (R^*l)
fRRRRTdTfRRR RTRR RRRR, RRRFRRRT RTRR RRTTR,
TRRRTRf RRiffRR ffRRR fRFR?, "RRf? %Rf RTTTR
RRRR, "RRf? RfR RTRR RRRR, TfTRfRR RTTTR
RRRR, TRR RfR RTRR ffRR, d*l*T RTRR RRRR,
-TRRRT RffRRR*? ffRR fR RRRRRR pRR, RRRRT
RRTfffRR ffRRR ffRR T RRpRft RFRF RTR (RfTRRf)
^fl
R^? T FTR? RR*T «ldli?^44| Carnegie Corporation of New
York, Carso Foundation, Compton Foundation, Ford Foundation,
Fundacion DAIiA Internacional, Iara Lee and George Gund IU
Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, Hunt
Alternatives Fund, JKimsey Foundation, Korea Foundation,
John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Charles Stewart
Mott Foundation, Open Society Institute, Pierre and Pamela
Omidyar Fund, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares Fund,
Provictimis Foundation, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing
Trust, Rockefeller Philanthropy Advisors and Viva Trust ff I
 WTMWt WWW Z RR757RT WWZ
■frljfdd WT tfzrw /?W W.  1Y% ? 3tf$w fooz-
3?
yR^H X ^H+lfl^
CENTRAL ASIA
The Failure of Reform in Uzbekistan: Ways Forward for
the International Community, Asia Report N°76, 11 March
2004 (also available in Russian)
Tajikistan's Politics: Confrontation or Consolidation?, Asia
Briefing N°33, 19 May 2004
Political Transition in Kyrgyzstan: Problems and Prospects,
Asia Report N°81, 11 August 2004
Repression and Regression in Turkmenistan: A New
International Strategy, Asia Report N°85, 4 November 2004
(also available in Russian)
The Curse of Cotton: Central Asia's Destructive
Monoculture, Asia Report N°93, 28 February 2005 (also
available in Russian)
Kyrgyzstan: After the Revolution, Asia Report N°97, 4 May
2005 (also available in Russian)
Uzbekistan: The Andijon Uprising, Asia Briefing N°38, 25
May 2005 (also available in Russian)
Kyrgyzstan: A Faltering State, Asia Report N°109, 16
December 2005 (also available in Russian)
Uzbekistan: In for the Long Haul, Asia Briefing N°45, 16
February 2006
Central Asia: What Role for the European Union?, Asia
Report N°l 13, 10 April 2006
Kyrgyzstan's Prison System Nightmare, Asia Report N°118,
16 August 2006 (also available in Russian)
Uzbekistan: Europe's Sanctions Matter, Asia Briefing N°54,
6 November 2006
Kyrgyzstan on the Edge, Asia Briefing N°55, 9 November
2006
Turkmenistan after Niyazov, Asia Briefing N°60, 12
February 2007
NORTH EAST ASIA
Taiwan Strait IV: How an Ultimate Political Settlement
Might Look, Asia Report N°75, 26 February 2004
North Korea: Where Next for the Nuclear Talks?, Asia
Report N°87, 15 November 2004 (also available in Korean
and in Russian)
Korea Backgrounder: How the South Views its Brother
from Another Planet, Asia Report N°89, 14 December 2004
(also available in Korean and in Russian)
North Korea: Can the Iron Fist Accept the Invisible Hand?,
Asia Report N°96, 25 April 2005 (also available in Korean
and in Russian)
Japan and North Korea: Bones of Contention, Asia Report
N°100, 27 June 2005 (also available in Korean)
China and Taiwan: Uneasy Detente, Asia Briefing N°42, 21
September 2005
North East Asia's Undercurrents of Conflict, Asia Report
N°108, 15 December 2005 (also available in Korean)
China and North Korea: Comrades Forever?, Asia Report
N° 112, 1 February 2006 (also available in Korean)
After North Korea's Missile Launch: Are the Nuclear Talks
Dead?, Asia Briefing N°52, 9 August 2006 (also available in
Korean and in Russian)
Perilous Journeys: The Plight of North Koreans in China
and Beyond, Asia Report N°122, 26 October 2006 (also
available in Russian)
North Korea's Nuclear Test: The Fallout, Crisis Group Asia
Briefing N°56, 13 November 2006
SOUTH ASIA
Unfulfilled Promises: Pakistan's Failure to Tackle
Extremism, Asia Report N°73, 16 January 2004
Nepal: Dangerous Plans for Village Militias, Asia Briefing
N°30, 17 February 2004 (also available in Nepali)
Devolution in Pakistan: Reform or Regression?, Asia Report
N°77, 22 March 2004
Elections and Security in Afghanistan, Asia Briefing N°31,
30 March 2004
India/Pakistan Relations and Kashmir: Steps toward Peace,
Asia Report N°79, 24 June 2004
Pakistan: Reforming the Education Sector, Asia Report
N°84, 7 October 2004
Building Judicial Independence in Pakistan, Asia Report
N°86, 10 November 2004
Afghanistan: From Presidential to Parliamentary Elections,
Asia Report N°88, 23 November 2004
Nepal's Royal Coup: Making a Bad Situation Worse, Asia
Report N°91, 9 February 2005
Afghanistan: Getting Disarmament Back on Track, Asia
Briefing N°35, 23 February 2005
Nepal: Responding to the Royal Coup, Asia Briefing N°35,
24 February 2005
Nepal: Dealing with a Human Rights Crisis, Asia Report
N°94, 24 March 2005
The State of Sectarianism in Pakistan, Asia Report N°95, 18
April 2005
Political Parties in Afghanistan, Asia Briefing N°39, 2 June
2005
Towards a Lasting Peace in Nepal: The Constitutional
Issues, Asia Report N°99, 15 June 2005
Afghanistan Elections: Endgame or New Beginning?, Asia
Report N° 101, 21 July 2005
Nepal: Beyond Royal Rule, Asia Briefing N°41, 15
September 2005
Authoritarianism and Political Party Reform in Pakistan^
Asia Report N° 102, 28 September 2005
 WTMWt WWW Z R/WVRT WWZ
■frljfdd WT tfzrw /?W W.  1Y% ? 3tf$w fooz-
33
Nepal's Maoists: Their Aims, Structure and Strategy, Asia
Report N° 104, 27 October 2005
Pakistan's Local Polls: Shoring Up Military Rule, Asia
Briefing N°43, 22 November 2005
Nepal's New Alliance: The Mainstream Parties and the
Maoists, Asia Report 106,28 November 2005
Rebuilding the Afghan State: The European Union's Role,
Asia Report N° 107, 30 November 2005
Nepal: Electing Chaos, Asia Report N° 111, 31 January 2006
Pakistan: Political Impact of the Earthquake, Asia Briefing
N°46, 15 March 2006
Nepal's Crisis: Mobilising International Influence, Asia
Briefing N°49,19 April 2006
Nepal: From People Power to Peace?, Asia Report N°115,
10 May 2006
Afghanistan's New Legislature: Making Democracy Work,
Asia Report N° 116, 15 May 2006
India, Pakistan and Kashmir: Stabilising a Cold Peace, Asia
Briefing N°51, 15 June 2006
Pakistan: the Worsening Conflict in Balochistan, Asia
Report N° 119, 14 September 2006
Bangladesh Today, Asia Report N°121, 23 October 2006
Countering Afghanistan's Insurgency: No Quick Fixes,
Asia Report N° 123, 2 November 2006
Sri Lanka: The Failure of the Peace Process, Asia Report
N°124, 28 November 2006
Pakistan's Tribal Areas: Appeasing the Militants, Asia
Report N° 125, 11 December 2006
Nepal's Peace Agreement: Making it Work, Asia Report
N°126, 15 December 2006
Afghanistan's Endangered Compact, Asia Briefing N°59, 29
January 2007
SOUTH EAST ASIA
Indonesia Backgrounder: Jihad in Central Sulawesi, Asia
Report N°74, 3 February 2004
Myanmar: Sanctions, Engagement or Another Way
Forward?, Asia Report N°78, 26 April 2004
Indonesia: Violence Erupts Again in Ambon, Asia Briefing
N°32, 17 May 2004
Southern Philippines Backgrounder: Terrorism and the
Peace Process, Asia Report N°80, 13 July 2004 (also
available in Indonesian)
Myanmar: Aid to the Border Areas, Asia Report N°82, 9
September 2004
Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism
Mostly Don't Mix, Asia Report N°83, 13 September 2004
Burma/Myanmar: Update on HIV/AIDS policy, Asia
Briefing N°34, 16 December 2004
Indonesia: Rethinking Internal Security Strategy, Asia
Report N°90, 20 December 2004
Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam and the
Australian Embassy Bombing, Asia Report N°92, 22
February 2005 (also available in Indonesian)
Decentralisation and Conflict in Indonesia: The Mamasa
Case, Asia Briefing N°37, 3 May 2005
Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad, Asia Report
N°98, 18 May 2005 (also available in Thai)
Aceh: A New Chance for Peace, Asia Briefing N°40, 15
August 2005
Weakening Indonesia's Mujahidin Networks: Lessons from
Maluku and Poso, Asia Report N°103, 13 October 2005 (also
available in Indonesian)
Thailand's Emergency Decree: No Solution, Asia Report
N°105, 18 November 2005 (also available in Thai)
Aceh: So far, So Good, Asia Update Briefing N°44, 13
December 2005 (also available in Indonesian)
Philippines Terrorism: The Role of Militant Islamic
Converts, Asia Report N°l 10, 19 December 2005
Papua: The Dangers of Shutting Down Dialogue, Asia
Briefing N°47, 23 March 2006 (also available in Indonesian)
Aceh: Now for the Hard Part, Asia Briefing N°48, 29 March
2006
Managing Tensions on the Timor-Leste/Indonesia Border,
Asia Briefing N°50, 4 May 2006
Terrorism in Indonesia: Noordin's Networks, Asia Report
N° 114, 5 May 2006 (also available in Indonesian)
Islamic Law and Criminal Justice in Aceh, Asia Report
N° 117, 31 July 2006 (also available in Indonesian)
Papua: Answers to Frequently Asked Questions, Asia
Briefing N°53, 5 September 2006
Resolving Timor-Leste's Crisis, Asia Report N°120, 10
October 2006
Aceh's Local Elections: The Role of the Free Aceh
Movement (GAM), Asia Briefing N°57, 29 November 2006
Myanmar: New Threats to Humanitarian Aid, Asia Briefing
N°58, 8 December 2006
Jihadism in Indonesia: Poso on the Edge, Asia Report
N°127, 24 January 2007
OTHER REPORTS AND BRIEFINGS
For Crisis Group reports and briefing papers on:
Asia
Africa
Europe
Latin America and Caribbean
Middle East and North Africa
Thematic Issues
CrisisWatch
please visit our website www.crisisgroup.org
 WTMWt WWW Z R/WVRT WWZ
■frljfdd WT tfzrw /?W W.  1Y% ? 3tf$w fooz-
3Y
^-cK^HHd *i*R,*i Ti4^r «Mir+i{l ^t^r WW**?
Co-Chairs
Christopher Patten
Former European Commissioner for External Relations,
Governor of Hong Kong and UK Cabinet Minister; Chancellor of
Oxford University
Thomas Pickering
Former U.S. Ambassador to the UN, Russia, India, Israel, Jordan,
El Salvador and Nigeria
President & CEO
Gareth Evans
Former Foreign Minister of Australia
Executive Committee
Cheryl Carolus
Former South African High Commissioner to the UK and
Secretary General ofthe ANC
Maria Livanos Cattaui*
Member ofthe Board of Directors, Petroplus Holding AG,
Switzerland; former Secretary-General, International Chamber of
Commerce
Yoichi Funabashi
Chief Diplomatic Correspondent & Columnist, The Asahi Shimbun,
Japan
Frank Giustra
Chairman, Endeavour Financial, Canada
Stephen Solarz
Former U.S. Congressman
George Soros
Chairman, Open Society Institute
Par Stenback
Former Foreign Minister of Finland
*Vice-Chair
Morton Abramowitz
Former U.S. Assistant Secretary of State and Ambassador to Turkey
Adnan Abu-Odeh
Former Political Adviser to King Abdullah 11 and to King Hussein
and Jordan Permanent Representative to the UN
Kenneth Adelman
Former U.S. Ambassador and Director of the Arms Control and
Disarmament Agency
Ersin Arioglu
Member of Parliament, Turkey; Chairman Emeritus, Yapi
Merkezi Group
Shlomo Ben-Ami
Former Foreign Minister of Israel
Lakhdar Brahimi
Former Special Adviser to the UN Secretary-General and Algerian
Foreign Minister
Zbigniew Brzezinski
Former U.S. National Security Advisor to the President
Kim Campbell
Former Prime Minister of Canada; Secretary General, Club of Madrid
Naresh Chandra
Former Indian Cabinet Secretary and Ambassador of India to the U.S.
Joaquim Alberto Chissano
Former President of Mozambique
Victor Chu
Chairman, First Eastern Investment Group, Hong Kong
Wesley Clark
Former NATO Supreme Allied Commander, Europe
Pat Cox
Former President of European Parliament
Uffe Ellemann-Jensen
Former Foreign Minister of Denmark
Mark Eyskens
Former Prime Minister of Belgium
Joschka Fischer
Former Foreign Minister of Germany
Leslie H. Gelb
President Emeritus of Council on Foreign Relations, U.S.
Carla Hills
Former Secretary of Housing and U.S. Trade Representative
Lena Hjelm-Wallen
Former Deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister,
Sweden
Swanee Hunt
Chair of Inclusive Security: Women Waging Peace; former U.S.
Ambassador to Austria
Anwar Ibrahim
Former Deputy Prime Minister of Malaysia
Asma Jahangir
UN Special Rapporteur on the Freedom of Religion or Belief;
Chairperson, Human Rights Commission of Pakistan
Nancy Kassebaum Baker
Former U.S. Senator
James V. Kimsey
Founder and Chairman Emeritus of America Online, Inc. (AOL)
Wim Kok
Former Prime Minister of Netherlands
Ricardo Lagos
Former President of Chile
Joanne Leedom-Ackerman
Novelist and journalist, U. S.
 WTMWt WWW Z R/WVRT WWZ
■frljfdd WT tfzrw /?W W.  1Y% ? 3tf$w fooz-
3K
Ayo Obe
Chair of Steering Committee of World Movement for Democracy,
Nigeria
Christine Ockrent
Journalist and author, France
Victor Pinchuk
Founder of Interpipe Scientific and Industrial Production Group
Samantha Power
Author and Professor, Kennedy School of Government, Harvard
Fidel V. Ramos
Former President of Philippines
Ghassan Salami
Former Minister, Lebanon; Professor of International Relations, Paris
Douglas Schoen
Founding Partner of Penn, Schoen & BerlandAssociates, U.S.
Thorvald Stoltenberg
Former Foreign Minister of Norway
Ernesto Zedillo
Former President of Mexico; Director, Yale Center for the Study
of Globalization
INTERNATIONAL ADVISORY COUNCIL
Crisis Group's International Advisory Council comprises major individual and corporate donors who contribute
their advice and experience to Crisis Group on a regular basis.
Rita E. Hauser (Chair)
Elliott F. Kulick (Deputy Chair)
Marc Abramowitz
Anglo American PLC
APCO Worldwide Inc.
Ed Bachrach
Patrick E. Benzie
Stanley M. Bergman and
Edward J. Bergman
BHP Billiton
Harry Bookey and Pamela
Bass-Bookey
Carso Foundation
John Chapman Chester
Chevron
Citigroup
Companhia Vale do Rio Doce
Richard H. Cooper
Credit Suisse
John Ehara
Equinox Partners
Korrrad Fischer
Alan Griffiths
Charlotte and Fred Hubbell
Iara Lee & George Gund III
Foundation
Khaled Juffali
George Kellner
Shiv Vikram Khemka
Scott J. Lawlor
George Loening
McKinsey & Company
Najib A. Mikati
Donald Pels
PT Newmont Pacific Nusantara
(Mr. Robert Humberson)
Michael L. Riordan
Tilleke & Gibbins
Baron Guy Ullens de Schooten
VIVATrust
Stanley Weiss
Westfield Group
Woodside Energy Ltd
Don Xia
Yapi Merkezi Construction and
Industry Inc.
Yasuyo Yamazaki
Shinji Yazaki
Sunny Yoon
SENIOR ADVISERS
Crisis Group's Senior Advisers are former Board Members (not presently holding national government
executive office) who maintain an association with Crisis Group, and whose advice and support are called on
from time to time.
Martti Ahtisaari
(Chairman Emeritus)
Diego Arria
Paddy Ashdown
Zainab Bangura
Christoph Bertram
Jorge Castaneda
Alain Destexhe
Marika Fahlen
Stanley Fischer
Malcolm Fraser
Bronislaw Geremek
I.K. Gujral
Max Jakobson
Todung Mulya Lubis
Allan J. MacEachen
Barbara McDougall
Matthew McHugh
George J. Mitchell
(Chairman Emeritus)
Surin Pitsuwan
Cyril Ramaphosa
George Robertson
Michel Rocard
Volker Ruehe
Mohamed Sahnoun
Salim A. Salim
William Taylor
Leo Tindemans
Ed van Thijn
Shirley Williams
Grigory Yavlinski
Uta Zap

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0365096/manifest

Comment

Related Items