Digital Himalaya Journals

Nepal's Constitutional Process International Crisis Group 2007-02-26

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0365091.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0365091.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0365091-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0365091-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0365091-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0365091-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0365091-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0365091-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0365091-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0365091.ris

Full Text

 ^lMH*l <H<^lR=b VlRb^l
ttRtut ftqtrf ^ <nc — R%. %5f3ff|- ^oois
Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
 *I^Rl<H m^\ HHI<H<HH-tft "^ RhI<£^  ^-Hl^d.  (www.crisisgroup.org) ^T^ ^MHHk ^pf <HfVsl I  ^jf RhU*I
3ra^T Td% OT iFf f^T ^JIHWI W&& <IW3l<HI :
^d<-AII*H<rl -Jhl^Rl-H TJT
TP0Tf% *l<Hl"fl, ^FfaT, crlRldHi
nepal @ cri si s group, org
 f^ro^ft
fliwi^rirT t "pira" i
<\.  ^ft^r. <\
^.    ^ <1W T$t <jftt|M<£)  3TcRM ^
W)    STRMH^I -p737TRT ^
"?§-)    #T,M R
IT)    ftTRIMd* yfd4i<H 3
3.    dl-dR-H ^TFT. !<
^3")    31-dR+l -#TSFT MW)<\ "gftfd' *
1.    OT^TT *
R.    ^H-H^lPldl ^
3.   "*tr s,
y.   wz is
IS)    <WI^*l STf^W^T C
1.    "Jfl" ^ifr 3TRt C
^.    -RTO ft^Hdl^ c
3.    ^llrb*l *"£)*<"! <*,
V.  "flfasfRW lo
w)   w^mw 1°
-?§-)   Ph^h 11
tt)   *i4Rfsr <n
-ET)    oAH^ifq*!*! tcttttT -HPmH'H'flT 13
^)    -H^i)dlRl*l IY
*.   <m-t)R|+ HlRbtjj* <U
^)   %nyi<*i hi^^. <R
1.    <H^lRl* ^TTT T *l4faf&MR srRm <R
R.    311-dR* ftTK IIS
-?§-)   ^TsrkT^^ Ic
1.   -h^iR* -^ttt t *i4faf&MR wm ic
R. 311-dR* pTR <\%
IT)    f^RTST T 3#JTST. ^o
5.  ^Mflg'NlRldl ^v
w)  f$m, y-=n<y<Hk t w^^ R^
"?§-)    W%#HT. ^
IT)    ^H^H TTHT -^T -H^lRldl ^#1. R$
^1   31-d<IfSi| ST^R r\s
to.  snrRjj^rwpjw ^
^5")    RUl-d T °U<*$\< Rt
"?§-)    <Ndlfd* WZ$ R%
IT)    "^TW TTp#T f$RFT ^
^    <H<HHdl*l &W¥. 3°
^.   t^jf 3^
 W)    HHM*I "^m 33
"?§■)    "^rf7 <IK<H# ^SFIT hR*K*I 3JWR 11SYO ("g^ ^ools) ^Y
it)    ^-cK-Mi'HHH *i^Ri<h ttwt "crf^ra- 3^
^)    S-c-KrAII'H'W -shl^Rl'H "iT^T"^ ^ooY %t%  cPIR W^T LJ^iii^H-^t yfd^d T *lH*l{l^ 3lS
~W)    ^ii^HW^ -shl^Rl'H TPTEPT *l*[*l{l =M*I <H<J**1^ 3^
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
T#*nftqt£^t. W
^"Wtfj ^oo\3
^hm*1 vi^iR* yf^i
dHM*l %riyii*l -^oTfTS ^ TTTSTkT^- ilR-HpId 31-dR+l
-siRFTlrT*!  iiiK*l  JIAdHRi  +lcrl**l  "Wf% OT^  3R
Wt "fd^f ^RRT a^<Hl£ "*F?T*T wfrT WF ^TFf wr^
^3" ^TtT JRIdd 3FT*~d; 31il-dfKi?^<rll^ -gT#SFT TFi -^EpRT
t ^frt ^rf f^frarf %R; ^rt ^id tFprti  ^1
iNdlfd* TO??^ ^ft iNdlfd* yu|l<ri)*l 2JRFTT ^
-#rapRmT*t ^T^T JlRdHd" TTTSTkT^T7*! WM\i ^41*R*I
^FTI ^jft- <MI<=ll<fl^ *R iNd^l*! ^R^slR RPdd W%
f^T*FT fRT  +W*+1I  <Md~=l  -Hed41  l|*t  ST^FTRTT  sH
3n%^r*t 3JTO ^fat ^Fr*t %R^?r4t w wrR ^um
trI ^iif*Hl t w%# yf*iii*l RftW ^tt it, ^frt iref
cW yf*A|H  <f|fcf*l<ri)d WH ^llR*dl OTT IF? WRT T
Rd^i*i(l<?i ^t%qt ^tt -qra^" st^ftt tR- ^rft^t i dii^i
fFT %%r*t SRIlPdH ^FT31<H-dfSHI^  S|=IIWI :Tdt% ^R-dT
nRuim Rm-ii^ *rt "frr ^%r i^" «f I  ^1 m®
iNdlfd* T¥l??^r 'HRyH'H'HNR 3TfT ^FH imnidl-HI^T
cFTTIt ipf'FT %R^ I "*FTfr7 TT£% fFT WFTT ^ft^\ %TRT
RlildRld 'HI-H^li-il TRR STRTiffeg il+KIAM dHM*l ^1
iNdlfd* ^WETTf STTPtT yRH^dl^ _3T ipf crHIMd,
3Fd<J_^ Tt>i|dli?^*l HRHMdl ipf crHIIdd cT2TJ R<=lRd
yf*i|| "pR W ^nf?FT 3#rf&^ <H3aTM H-AIMdHd~ |^f I
1*. >dd<=l{l ^ools g?T f^T "snfl" J|RlJ*l SJ-dR-H -#TS1FFT
<H^|R* nR<=ld~d T STf^STf^T -HJ-^ldl <=lldRll <Hi?+lR *P"T*T
fd^W f^FrWETTf STTSTR 3F?FT ^f^\ ^ I ^ <HRiyid*l
^4kl yRhilld "Wf% fd^rW -d^TT <f|kf*l^d iNdlfd* "pTR
"f7! *iMI^ <HllddHd" f^l ^T yRhilld Hl+dlP^I*
iNdlfd*! TWTOT TTT3ilo||<{l^^*| tHR-HHdHI^ m\
dcilMd, iNd^l*! ^rfsW "§ft HJIIdd T HRd^f^ T#
STTTT*! ^IFTk, £r#!T -iTSTT ^IdHld+ll STTSIlfeT ^I^H^^cHI^
TFT 3FT*R ^ TKFT ^T^ I  cTC c^Fcdt <H^|R*  yf*i||*l
^FFoTdT -Hlf^lccHi ^rf*t dRdlMd T 4Hlf*<Hl ^FT-
-H^ I Rid I -41^1*1 tr#d- 'H-dcHH-HI F^fi ?&% I TTi^fi firirtfr
^TTT??#£r <H-d<rld ^FTTT ^ W iNdlfd* ^Wf: -d^TT
^TSTT7^- Hldl*l ^Tc7? f^T WJ^\ W cJRdt 3?%^! ST^T
mrrrr R^k-H* "g^r ^ -sra*t diidd <n<+d^ i
<H^|R*  3Jt%^T  TfiT  Jld"dl^  oTR%  -^TfTir  ^r=|Huf  «f |
<H^|R*  yf*i|MI^  ^dl^d  stRt  ^rsr?rr*t  st^strtt
iNdlfd* ^TFT t?TRFT "p Hl^d, cR c^RTSfTd: %^t -^fTFTT^
Tjfd" ^ccra- ^FFi  -#raFRmT*t  R^Rd  t  R^IRd
-#TSTFRmT -gf| 3TFTT ^t ^d^T ^ "^FRTTI cR R^Rd ^
31HcA|lR<Hl WT% T "#nTFFjmRT ^ ?rf ^d^FT^ SF^FTT *FT
STT^T ted|1d I R#£FT fd^TO" "^TTTT ^TRtT *FTt ^T ^TtT
Pl"H-M-HI fdLHufl ^ ,sR^ T ^T "?TRF c^rfd' ^ ^d^Rrr I 3TR
c^Rdt fdLHufl W: ^W Hldl*l ddc=l<il41 W T *H<d«lld
STT^T ^IMI cR %^t 1R> ddli?^*l R157*^ -d^TJ >dddl*l
^%TT^dT#£r %T "?§TrFT *FT (stRcTTTT fflnd*  c^R-dt mr*t
<H^yiR* yf*iii^i ^^Rrf^mfT d" stR ^rfd^r y*R*l
<H-dHd ^FTTT ^fFftFT 1^ I ^RT 3jf^TT3R7dTfd' ^TTSTkr^?7^-
iNdlR* ^FJ OTd^lf, cR cJRT7*! ^ ^TSTF^t??^!
STFTdT iNdlfd* yfdS^^^I^ ^ildd-y^ilHd T *lk_<r_l
if? "$zft w*\wm\£ tjR- ii<+dH^ i yR^ylc-H* ^n^rk
iNdlR* HRHIdl*! -H=|5ril*<UNId %Ht|li*| iNdIR*
Hldl^^ WTTW: ylcHlf^d ^FFI cR c^l'H^ld 3^H*l?rid
-^TTTT ^%?#£T*t -Hdf^^dl ^T ^R^ T ^RFf^T s^-JTRTfTT
^RT3Tf% ^%?^r ^§TTT*t 3T«n^Ftk oi|o|^|< %R TJFT ^Idd
<H*d^d,l «<HKdl^ ^RFT zfF^tW TT% ^TtT "fRRT ^rR
WWX "?§^r IF? -H^bJI iNdlfd* ddl^^ srf^RTPR- -ET
^JT^RT %^t "rpf ^d^FRT ilfl" iNHI^ ^ifrhR^d TJFT ^FfT
g^HdlH^* "nf 3TTrr*T BFtl  cR HiJ-HiHId "?#5" -H<-=HHI^
 RuiRl* ^IRT ^FRd" *l4yR 31d«li<=ll<{) f*rlMld Trfdfrsr fT
TTEFT TTnTFTdT 3T?T Bj I «s|lRill ^Rb^* TTdT, -i||i|HlRl*l
T *4h=ll{ld~=lRH*l 3FRR^F?f cR^fT? c^RT f*rlWI fT
TTEFT3FTI
srf^^RRTFPt <H^lR* ttRrTT ^^FRf7^ TTftrR _dldd
*UWI d" *Ps!d Tf*t ^ T i#fl' <MdlR* ^f*T W
>ddWi+ll oillH* y^H JRMdRi ^RdT J|RlJ*l ^TI W
^RT*t ^T^FSFT cFTT W3TFTF?f Hldl*l ddli?*?4N f^T TTRT
iR^ldMIdh?^ ddl^^l^ RilP^ld Tf*T W{\ ^TRTT
R*|A|^I <H<H<J*I tjR *FTT?" i^dH^ *Ff cT ^dT ft ^dT
TRT#RT  faTSft  TRfFT  -HI-ildM  TJFT  "JFJ  RTTT^t  b^T I
strtRtt  iiRyidH  3t?tfrr# t  ^P^mu.cHcH^  sr^Rft
3Tflr*R 3FXFT fk<$\ m ^RT*t yAJI-il-HI ^TRT +1M*I Ril-=|U|
If7*! m -i||i|HlRl*NWI <H^I*I Hd^ldWI iU-^ildl
J|RlJ*I WT "TRF/ ^*l*iu|*| R^TRI *+Hli ^RT trR^-
m TTFfTl f^T TjR>R d^-4141 3TR*li*l 3JRtJFT ilf^HId
3RdRTT oiioi^Hii iNdlR* -5RT RiRt 3TFR1T H^^l*l
SFRraf^ETTf TF^FtR ^FJd- TTEFT %f%^J5' I
"^ cTTTRTTfl" 3TT^T TTEFT ^IdMdl 3rfc^|if|RhHu[ ^rRft ^TRT
TTEF3S, cR 3jfi^iiut.*| -wRd' yf^hilld ^FRTf^TlfTmRTF|-
eltJIdd TT1T cJRT-SFJTTT Hldlddl^^*! STRTd^ WTdT ^k^t
m  Hldl*l  ddli?*^ e^crHKd4> "*^ T?t% ^|Li*l ^v\ T
sfttRtt -sirfjiRf*! 4mm 3ttR*iR* cfrttt -f4 f%^it
Tfd" 3TFR1FT ttR b^T I <N|o||<f| Hldl^^d <HRyid*THWI ZT3
dHMd iH=rd?_d. I  R<=lRld*l wRT ^iff RfS ^dt i^f sfi: ^TTft
f^T§Ti  stR -g^ -*rt "-gftrR" wz ?Rr ^tRR- "^ft HRnidl
^RT*t  aj-  cJRRT  SFb3R?t "«T1%  Hldlddl^^*!  fFFRT -#RFT
trIw I ttwt^t RTpr^TTr oiiiH* -brttrt ^sRif RtoRt
^ ^Hd^iid ii^yiR* yf*iimi srw-T^T^rR^i d<ii^iui*i
-ETTfrl, cRlf SRFdlwt RRFRRT "^FT TJTdT ^fFM^TT T
T7TT3ilc||<f|d ilflildl*! TRdT^nf STl^ W^ iiRtlld^mi
^TfT -5RTTRT f^FT TT_^J R^|i|cHI^ :S^wk f*dlil HJIMd
^RT ^jrr*t-_^|
^FRTrfTRTF|- iUJlRd ^RTlffd' IF? d<H*+ll _^ ^ ii^SllR*
■sJRR^rr fd*M |^T *RT *il*l f^Rd- ^ l^^o g?t
iiRyid*! SFRTFRT TRdJT il^l SRd^T -gf#T3RT
<H%llRld 3Nif|vjHl*| -^-^TFtk d<H?*dmi >dddHI^ f^lf^FT
d^illdd Rf^ST 3RTRT ailRllJ*! bF^I c^RdT JlRRR^lId "SW
HR<=ld"d*l ST^ir ^FTdFT Tm STRT7*! ^1 cR cJRdT
■5RTTRT, ^m 'cFTT R^lliR+l^f7*! R»*«h?^<Hl£ TTtfT ^#
Li*Rid ^ *Hldd T 7TTT iFT ii^MId iii^ldl*! *FT SRTR
«f i striRtt -#rsiTT m^h iiRR^ -hRsihsiR ^?tfj
+iii)*l Rrrt, -^ ott TTfrraf^^rt z^ f^r ^nffd' ^prr
TRF^r ^  srRr^R  _^  ?TF*" TJt TjRRRFT ^TRTI  Ci|il*|
nRuimH^H <HRyid*l ^krsrR ^ddmi Rrrm t srtriR"
%RMl ^RdT *+l^lil^^ ^TFT fdT^T TJ%7TT iiRsild^l*!
yf*i|M ^S|lR*dl TTRT ipf -H^HbJ I
ii^tllR* TRTR7*!- ^fRTT 31HdlddHd" *l4RRilH-dt
3Rf?^rR: %HS|li*| Hldfi?^<rl "?§TtT ^TRt ^^|Li*l -§^1
3j|^R^|*| ^rg" 3TT5RT, ^RTT%tr 3FfRr T dldMK-
*HMK^WI ^RRiTf^^rFl- FTT^T TR?Tr^T TT^T -§^1
^T3Tt^T^TT|- ^rRFTt eldldd FTd" *K"I^^ RlET | RT^ITT
311-dR* TRTFF^T T drlWlRc=l ^RftI ^FTFJdRT -#TSITT
R4u|*l yf*i|HI^ TRTFJTTJd^l
TjT3ilc||<f|^ ^If^Tk iNdlR+ll TTRT H^HlMd* ^Tl^TSR
^ooi( TTT TRrt ^F^t fsftxi ^%7c#r 3jR^|*l
il^*Ttu|*|^d ST^FJRTFl- TT2TJ ^T Roo\s ttt f% *lR^*l
-#nTTdTRIT*t    ^dMHI^ 3TFR1T    ^    i^ldlRslR
*|if*d^^HI^ _^lldd ST^R*! -^TTTT dH*fNl ^T^FT f^f I
TRRTFd ^%?^TF|- 3TFR1T iNdlfd* P*i|l*cHIHcHI^
y^ldlP^I* 31NiU|ilJ-Ttd sldldd 'cFTT ^ddHI^ -?TR7TFJd'
*<l^^? RFR TfW -^TTTT 3FTR ^ TjhjT fJlKaJ I -dTcJRF*T
TJT§- ^T-^RT T SIT7*"-^-*!*! 3TFR1T TJRRT oAM£K ^RRT TRpT
Tjfd"  TTEFTSFFI  fRT*t  SFR^TRF  ddl^^*l  '§tR  RRRTR>
^m*1  «f i  ^dlf^r 3TFR1T sr^nR^ jiRRRhi^  _^
WR^Rl^T TTFT'^FTd; T 3TFR?T ^TTfT -§tR TJ^dJT ^ TRTRT ttR
J|Ri£*l Wi\
%TRT TR*R T ^37TNT^f^ETTt % *il*l §FT RdH^ *R
^i^d'H^*! "fflRd' Trf^TT TTFRT: 3TFdR*~ yill-H<s|l^. 3TFT
«lRi^*l  aj- T ^RRTT W& ^lfrb*l ^TTfTT aflHRlJ*!  b^TI
-wRd' yf*iimi trrt xrt tt^tc^- srFpn: Rjm*i ^fRdlfrs
^41*it Rd^iid Rt^ir RR dcHidi tjR ^^ili*i -sfti c^tR
f^Tfl ttR ^^yiR* yf*i|MI^ 3Tf% <H<4ldd TRTT3% =*>I-H-HI
SRdTff^T -H4J<|il*l ^Tfr7^ ^frT*T f^T -H^daJ I ^ddl*l
■d^Tt -dfTRT tttR RFFTTf Rrf^FT dcilldd TT^T jR^I^*
SRdiff^T ^Idl^^H __**! 4ifi* WrMwf 3TfT ^RFTT
sldldd ^RT ipf <H*dBHJ ^^TfTT*T -?nRT, T-?TFTPT
RFJFTf¥, ^F*RT -d^TT iimiPl* *l4*d^lil df^LJ*l
^F§^TdTf?^rrt tj*t?FT 'd^T \R# *|4*+1^^*I TTR AW slid
TRTTRd- TTd" ijtlldd TTERmFTI <ldl^^*l STFTd" TT|H
iNdlfd* STitrg- TTij tt^ 3T?RTT s|l^i*l TTtloRTt ^RdT*t
-dT-d" TJE^TRlFTd' ^  ^M*l  TJfTRT  *FT  y^cHK*  TTlRrT
fd^fi
%M "?fWK Tim ^FTT (^I^l<i1) "^T "^iPt:
1. -#nTFRmRTr  R4Rd  TRFTf?7^-  Rrft  "wRd'
<H^dl*l  TRdT^dRTT  d<rdf^d  feRdfTS Trqt Rr^
 wmfiftr wt tffim $<M w. j?g, ?$ frmlf foots
^tRR -#TSrFRTT yRRP^ld |% Rtr rit RWFd3^*l
31d<Tiul Td^RdT ill^R* WTT yR-^dl *HMd I
R. -^raFRTW ^fTRT *FR -RRT7*! %R W4WM
oiH^ift*!*! 3TRT*T#T Hl^_fd*l TTTR- ii^SllR*
l&UvUi dR^d ill^R* TjR^radT *HMd I
3.  strtRtt iiRyid*! strt \s% <*m$\M iiRyid^i*! TRf
^335" STsrTtRRw ilRR*l 3 6*3^*1 *l4 _41 TRT tR
*|4RR TTTi^jfl- ;W^  LidRilTt  old I dd I
Y. t}%^; -SJTRrTf^ RFRR tRlJ*I STFTTtt ^TRr tR1 ^
3)|AfNl<Hl£ RtR PU-^ld TRTFT:
(eft)  TT%ljR^ Tjr^gprgjT RgjFTfrs-etttr tt^;
("?§-) RdTTFTTf tW^FT ttR -^RRflfR ^2Jr RTRRRT
-BRFTRTETTt 3TFT <H<4Hd dH|AMT|Ald ^ddl^l STFRir
WTR ftr TTERT <Arhn\ RlHIdd
N3
(R) ^ddNId OTT TJfiraf^ *<HMd, RdRT RrlFFT tR1
T Rd^RRRT ddlLJ*l RTRT T *1 HI 3^*1 RRr
TTTRttR;
(r)  vjiddNid ott TT?rraf?^nT iiRyid^mi  %-%
sJRFTRT *R ^ ^-^fd" TTfTTR TTRJT *R -gt 7|ETr£
RTR TR7*! yR^d <HI=WR* R?;
("3") -#nTFRmT ^TTR Tf?T T TJRnTFRPTT TtRrt TfRRTT
RRFFT tjttR -d^TT RRRT R? *W*lis||£RR TTfT
RffTT ^M*l(l RTTETsg- t|i| _H |
*,.  iiRyid'H^TRT oi|o|^ifL|*i*l *m^il)d %R *r -dFrR RTf
TJRrSTFT sldHfaJ TgRSTRFTTT R4Rd T TTFoTT
oiH^lfq*!^  ^  R*mTcH  TTdrRj  <HlB**l  RTR ^dfR
N3 S3
RFRT TTTR fd^f RdT y<-dMMd I
$. iiRsild^l*! ^crl^Hi^l^ <H*<H«j. ttk?# sldlddHI^
TT7! Rif %g^75TTT RdTJTSTTTT RFT ttt3%, ^i**l
RFRT TTlTTTTSRfRTT ftR T TTRtTFRnTRT <hR|R*I RM
%EPf75-^RrtttT ?rft R? RFRTfR ^FTFjR I
IS. TR3TTTT Rfdfdf^FcR R>TR*T iNdlfd* Hldl^HI^
TRTRfT7*" Tjf^T^t ^fjrgjr -^ y|cillf^d RT T
ddl^^Rd TRTR Ri dcHidl ^Md I
JJSUHK+I <NdlRi* Hl^^+I "^#:
r  sfttRtt -hRsih*! strt 1Y^(3)(R) <*m$w stfttR7*
TRTRfR if^ TRTT Hldl*l *^i| T#1FTRTRFT*T RRtT
STffRTTT T#W, "^RrT TRTT RdRlfdRTRT STRTTT^T7*"
TTTTffR*t tjRRRfr T TTf*ITRdT <H<4Hd -Tdd+1 ^JdT
RRTTTT Rd^l
"?,. HldlR^I*! RTTT TjRp7TRTT ^Hlf^vjlHl^ fT# fT ^df^T
TTTT?RfdT T TfW -BRTTRRTTf ^^^ ftR IdM+l
STRdR7*" RRTfR RRT ^
lo.RRdTT -«nRd' tritWit TJfRFT ^rrRnrif^R wrr
^TdTRRRTT  ii^SllR*  Tjf%zrr  grftf  s|(J|_h  yRol^dHI^
TJT: <u^l-illdd I RRRT RTR-:
(^) tH^lR* WR11T R# TRTT TR*TTT TdTTT
TR1RFT ttRR Rd%dTTR5R?fr tRRRcHI^ "*^
fRT¥TT W ffTJT*t ?TTT> d^ldldd ^WW ?tf;
("?§-) RRdR -fflRd' TR^rtdRTT TTfuR' mrsrTTlf^R y^ildl^
-fflRd' TR^RFTT gTRT R=f T snTRlRr7*" tRRR^iR
SHTRSTFT R=f FRT; T
(R)  T^f%gFTTRTT*t R#£FT fTST^ SR^T iNdlfd* TJFif
N3
T TRTffRETff RTttRsTRFT W Rd%dT RTT3R
^TR R=f ftR T ^T7*" Hd-=ldl*l TRTTFT ^
-HI=f^R* RhTTT^TRl
ma, t^ tt^t srirf^r, -^M 3n%rr -^ir sprnff^
11. R3^ y*R*i gTR -^frRr ^rftr t Tjgrsr^f7*!- yiii-Hdi^
^Tf?FT   ^dftT   TTgrSTTTRERTT   TRF^T   TT%   ~^\
R^EFTTRSRtfr TJfFTdT ftdRTRT "fRRTT TRTtF T1R dRRT
Rrft (sftRft) ^t -RR^rRfT7* <hitr4*I ^U\ ^tR i
l^.dTTRT RRTTT TT^RTT*t  3TT^t TRT^TFRTTf Rr*TTT TRTT
-«TiRd' TjRF7TRrrt w^ ^ -h*r<=wi<:*i* dTR trtr tjfi
rttttFt^tRi
13. 'HRyid'H'HI*!  R#5FT  fTSTftr  Rh=|4|R^  gJF?  RTi
N3
<Hl4>dR*  -H=IK*I  yF*A1Ml£  TRTT%tr  T  3TH|c|*|{l
RdTRT "WgFT ^TR:
(W)  i|^Rim*l  3FFRFT T y^ldlP^I* TTTfRT RTT3R
no N3
TjRRTRTt iNdlfd*, STtM7*" ?R1T oi||o|^|R* -et^RT
TJf'TFT TTT^rraR I R^TfRRf, Tlf^T TTFFT StRrR
SRTTRSRdT TR^TTfTRTt ^RftT "dRTTRT TT^rT ^tR;
(IT)  iNdlfd*    ^FRlTd"   R^   ffTJT   RTTTRT
TTi^fl^tfRETTt Rrtr rtrt ftR;
(r) <H^yiR*  RqiiRid  rf^tRsft  PwiiPi^sifeit
TRdTF3R T TTRlf^RTT ttR ^H*l dHI^^WKI
-cRTR HlRLJ*l ^FiRRT, HW*lft*l WU^ TT^Tr
tR# T ^RrRRdRT -dcRlR^fr RFt%TTfR
TRTRTR- STTf^R il^iflT Rttetsst Jlil.H; ^
(-et) RddTRt Tifrrarrt TRTfRR rift  Rt?HUi  ttR
StRtjitRT -^TRRTT cRd" STFTRt W RRRT ^TRT
tRtTT RRRTTf STTf^R T tttRRr -HgAfNl >_dldd I
IY. <Hl4>dR*  -H=IK*I  yF*ilHI^  RfrR-#  T  Wl<=l*l{l
eldMd STTf^R WgRT RdT^R, TR RRTt TRf:
(W) RTTTTRt TRTTT TRRRRTf tW^Td" TTRR3R
STRTTRTTfRSiTd" ffcm ^RlRTRfRvTTf ^dTTf T#FT
RfTfdTf TT5T?^T TRfRr RdT S7TFT ftR; T
 (it) ftft# ^yiR* rf!ttetf|- y^iilfyd rt stfrit
%«T*T   f^^fRETTf   3TtRt*~   TTTTT   RTTETsg-
rttrRi
I^.-^TtRr R^f^i  f^t  31-diHldl -BRTTRRTTf ^TSTTT
ftT TJiRfsF*" <H£A|Hl Rttetsst tiii.H, TR RRT R?f RRR
TTg%  ii^tllR*  Tjr^gpTfRTTTt  y^lilRd  Rf  RT3"
^ftRl
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
T#*nftqt£^t. _^
^"Wtfj ^oo\3
^HM°bl vl^lR* yRb^l
i. -qf^rrr
dRRRTT fdRTR "TTfRT RT^TTTRT TTTRT ii^SllR* nR<=ld~d R^RT
SFTRfFf gST ft *RT *il*l 3FTTR'"Rd; Roo<\ j ^oo^ TTT
*TR*T "3llPd<=lldf*l f^^TTRTdTTTRf RRTR RTTT g%T RTt I
TTTsfFTFffRt "^rtRdWRt RTT gRTfgrg RRtT RTRTT ft
iNdlfd* "dxFfRTT <Ti?+lR *HI*<H**I R«T*T' gggf 3RTTFT
ftl  RTT 3RTTFT %sT3TR Roo^ gg -sgrfr -g?' gRr^ gggg
S3 =^ '
TTTR- Tgftgg~ |f ggr| 4FH&lli*l W iNdlfd* Hldl*l
tt^PSRTT5 RlTRRT Roo^ TTT RsfRfttRTT "Rof ggRpg"v
yiR*l TTTRT "^fRTrf gR yRs|_,dl*l <H sft "RfRRTffJTT
fRJRR ggf -gfggFRmRTTf gfR 3J1h-=||R* RTTT *41*R
TRgfl graTTRT iNdlfd* TrRgTrdTTrf TRFRRRTT H-bJ|J5
STFTgr *R gR srfgET Roo^ gg RTSR^TTRRT fR^dT TR*t
3TRT RtTSFTT?! -^TRFRRT W^T grsg TTjRg-qR_r ^jgr ?[FRRT
fR RR I RTTT W Hldl*l g^g^rgETlf -^jR RRfTTTTR R^
T RET*TT RRRfRT 3Rg RTRTF*t RTTSTFT W gTRFf
TRR^FT% •HMrRl-'N-HlR-H Rf' Rrf 3TBR tt\| RRT
RTTRRTRTT   RRT   TTTTfRRFTT   TTTsffg^fgT   ilfHlRdWI*
iiRyid^i*! rtr gTraR TjRg^dT rtR"«t »i$<h**I Rrgf i
srf^TT Roo^ gR RgsRRfTRTTgRT "TRf/ fRTFTRR RRlRf
gR*g iH-^ldMldRll RfedT?fR g3TTR*T ft?gg; TR TjR rR
gST ttR -gfrrRgrd" gRf gg f7iggj R<\ gRrgr Roo^ gg
RTRRT "wRTT gr^TTlTTT TJTTRTTT "STtRTT RTFRTr gR t gftrtfRg
tttRtr gggg sgfgR <hwim* ggrgdrrr7*^ Rii*i"i*i tttRt
g%nRR gf^g^TErrt V<£R fggg &$-nw\ i  rrt "«ttRtt
gr^TTlTTT "Rd; Roo\s gg RT RffdTRf TTSggTggr
"#rgFRRTF*f RdR gRrfggqR gFTgrg grsgri <\<^ ^gggff
^ools gr RTff 3TRTRg "^fRgFRT iiRyid<THI*l RdT# Rpg
TiTgl gRrgFRTRRf graRRT *iAfRRjf ***! fRgRgr Rgf ite
gggr <HRmid*l RttRt gf g^gRgrRrg tr Rtr gftpgrrg
R^t TR^f i gf%#, iNdlRl* R5ggrffR4fg*f ggf gfgRr
ggrf r3tRf£ftf|- y^idiP^i* %riyi<gi ggrftg tt\t i gRit,
sTFRTf gRsnfRR gRrggR RgRff Rggr srrt gRg graR
3rR*ii*l rtttft g| RRw gfR Rgggrg retfr ggr
RRTiT RgRTTrt gfRsng fRggrg gRR -brttrrf rtfri gg
gfgggdTT gRsnfRR yf*iii*i gRffRRrfRgTfR Rte" ftf RR
gRRg "pFRfR gfR gRgR ^ i TRFRg*t gfRgg, TRg*t
TRTRRggr t grgg# ggrggg fdrrfgRrRrgRg RggRf R Rrrg
gggR tt^ fgrgfRgr ggR grg# "#r*R tttr-§t i
^ *lsjRl<H IJ4+1 ItM'HM-sff-rTRTRr^llumi ^I^Rl-H TTTttRftTftTTtf g.
111 Electing Chaos, 31 -4^(1 ^oo^t -*|^R|^ rrgttRfttftft^7d".
)>%, Nepal's Crisis: Mobilising International Influence, ']% STTToT
?,oo^t 3pT5f%gTTTttRtttRgfcf g. 11«., Nepal: From People Power
to Peace?, 1o if, ^oof, x ^RRg TTT^|- Tl^tl Rgfcf g. 1^^,
Nepal's Peace Agreement: Making it Work, IK. fs^<-^K "Roo^ |
^F^Tf^^TfMTdfR^gR7^ www.crisisgroup.org TTT ^ToTW
^Tl
^ ^rRr TTWl ttRftt ftTTtf g. %%, Towards a Lasting Peace in
Nepal: The Constitutional Issues, 1X ^FT 'Roo^'y. ^-V, \
?gTTTQ^g^^r?jgfrT^7rTWR: Itl^ril +|^^, ggM +4- _R<rd TTtff
(H=fl+n TTfT^Nrff -^ftgrrff), %tft ■h^nmi ttS (srrg^M), %tt#
*\4-im (y^MiP^i*), ^rgifrgf %tft, %tft Trsf^: f^grr ttS, ggEtr
^fttM I
V ^T?Rrg TTWl ttRftt Rgfcf g. 1°^, Nepal's New Alliance: The
Mainstream Parties and the Maoists, ~i £ gHfr7^ ^ o o t- |
^ ^iiifl tfliun ^v srfiFr ^oo^, ^ptsRtt ttw! Rtlim gggj^g From
People Power to Peace?, g^tRift, T. 31 I
5 ^T?Rrg TTWl Rgfcf, Nepal's Peace Agreement, g^t Rift I ftw
^llPcl Ot-^1c)l+l T^fmi Mmdwww.ekantipur.com TTrgToTW^ I
3FgRg gftWT  q^KtlSi  http://www.nepalnews.com/archive/
2007/jan/janl5/Constitution-2063.doc(in Nepali)  TTT ^WW ^ I
gg^f 3iil41*ti stttr- gT^rft^ rttt gww «rrg^ #ti gg^r
^Rgrg5Rggtgg|ggg^5Ri glwfag3iMiRn o^^^iR+i m<i*\
7_tft?R TFTSTg _g gr^I grt «R <N41fd?-i(7^ si-nRn gfTgrgTr
ggt^n+1 Hf?vdTFf^HiLJ=bi ajdjcwMiilxb I
 R.  ^f  T°°0 ^^T^R^r 3R^TTR
W)  3||VWM<J1 ^d||d
gg; l^o gg -gRrgRTTTf gRRfffRTT "RpSFF RTRR
-gRngg^ gRgg Rtt i Rgrrrgg Tggt gRrgFTRf wg ggrgg
grr grgR ^gRRrrggg Rff gRRggR ^ ^gggrgg
sggTReRf gRRfRrg gR trRIRTr Hidl^Ri gRrkr jiRli*!
gR gt gffrrf gRrsug Rrgfi'- tr gg; 1^0 gg
^gdRTRfTTdgRf gggg gT ggrrfg gRrsng tt^ttr 31iaiHi*I
ffRgg RvTdT  gggsrftrg  gfgRgg  ^REfT  grg  fRR |  RTf
gRrgrg gRrftr ttR gRgg Rfrt t rrfr ggRTfR gfg
RgffRg tRtt/FTJ g^yiR* TRTFRgftrTRf gg^fg
"«TTggTRTRff*f -sggrgr gRgg «iRk<=Mid Rff gRgg giRiR*t
fggt ^ gRTTRf r^t ggrg rrft RfRg\gR fggfi'10
iiRyid*! RfRTT gfR g^rr 4R^^id ggggfggri ^
RRT "#rsTTggg gfsffdT gg_r gsrrgfRfR fgrr| gftrff RTT
gfggrg g^gkigg gfg^rr ^ggRt  gggTg# gftgft ggf
c gg _^tiiM+i g?rTftTgrr«rr_ gra4ViH<{| ^l tttgf%«rFFft
ggf g^mtrggg7 ggr tt^fR gg7 ggr *t<Rki+K<rif gRgr ftg,
"ftsr% grr^F gftjFRRTsg rs7 giftggg gigg gftgsggg gftrrg
roy^ gg rs7 u«-4Wi+k+I iftggR dti|+l Rrtw ggg?l
3R)t><iic)i+l Tfsg grgr % |g ggs7?" Rrftgg gsrR ^ngnfrrr oTSFgg
SFTRrRrg gt^T SFTTftf, (nepalnews.com,  ^1 if Roo^)\  imf
■H*wRi r^ gftgFT^TT{rg*iMij<?+l Pi<k iRi?<?+i <riiRi *i4fc+e g?r
ft#tgg sii<rfhdi+l gsg ftrg gg grgg ftgi l gg ^oois grrg^R
gtr^t%Rgsii-'{i<ridltfe5gg^ggr5ii-'{i^id+i{l^ <m<hO _di'Hi7fftTTftg,
"ggi^° gf gftyn<rif %^f hiR^^*?vH ftsr% grfF gftgrr g?r
7?rff Tft gtrr ftg I ?g# gg ttftt gftgrr gnrgft7 gft Rrt %tt#
gggT% ?r^f '^rrpgw t "smm-=i" gr wft gftgg si^yR+l ig?"
"Nominal  federalism",  madhesh.com, 119  %ggR  Roos |  gg
l^og gftgFTgTi gg«fg g%^% gggg yR41yR) Tft t^\ trt
gf#gnR "ftsr% g?ggf gftgrr git gTftrgg %tft gftg^ggg
gft*IH<r1l3 xifrEt dl + dttl i*W+l$4l", %gggftR "Political turmoil",
Spotlight, 1 % gggg ^oois i
% Imhui gggft v sftergftgrg gRg%gTftgi ggr TTFTT^rteTg
gggfl l^vc; rg grQ-gwftg, ggi^sd g?f ggg?gggT#T sftRt
■Hi+Kgg, ggrg^ggitgg ^^ gggftrFT, (g|g#gggffr-<Trgg
muii^+1) tw, 1^« ^f ggft^fg wgrfi gftgri gggRig ^rr
ftggrgr?Rrg TTTgg Rgft, Towards a Lasting Peace in Nepal, ^£t
Rrft.T. 3-*t_fFrj
^ grgfggr gf grT <k=ik<h grgf^r t g^rgPtegr #t-#t grT
TftftftfR ^gr rgg gTgfggT f^m gsgy+1 <?t h i ftsrrrg grrsgrr
ftg I gRft srrgnf, wfwwwmr: wfww^w wm^t wifiici t spptcw,
( + I6*tl^!', ROOX), g. 119 |  wft %TT# %TT% Tft ^TT^f gft+K+1
gr-gggg tttRt g^iRg ggrgr^rrgri ggTT Rg gTggf Tftftftun^r
M6IH+1 ftgi I sftRt ggrgg^gf gRgrgrr gigtgg Martin Hoftun,
William Raeper and John Whelpton % RlH*i spgrRlf, People,
Politics & Ideology (+I6*tl^t ^^M T. 3°1 |
TRg ?l^ _, "Transition to Democracy in Nepal: Negotiations
behind Constitution Making, 1990", Contributions to Nepalese
Studies,snRr.g. i,ggggu^v,g. 11^ 1
oiiiH* 3TRffggT*f Rgg gR grgf 1 ^ TgsfRftfgffg grdT
iNdlR* gR t rftRt ggr ^Rffg sTFRRrggg gggrfRR-
rrt "gRnggrTFl- "dRRTRrf iNdlfd* gR t gRTT#T*f
sTFRfr RgRg gRr sTRftggr TRgg ^tti^ RRngg -pnR
sTTgfgrg gRRRrggR TrgrR-R gR gRgg TRifkiyR gRTg-
fRrrg ^ ggggR RgR  STTTTfggTTTT*" RRFT Tgg RgTRRf
fRgti RRngg tt^tir sggfTRT RggraiiUNid ft TT?rrafR
grg TRgg fggf, ^ggrg ftggf rftRt, gifr7* t £rRfg
ggRrgg grgfRrg fRrr 1 tr, sggfgTT g g Tff "gfrrafRgir
gRRfR*- Tsgrg %fr ggRf g g -gfRgrgrg fRgrgf ggR-^T g1
Rgfi^
gRff RTT, gR 1^,^,o gg gfRgrg TRTFR T ysriidlP^l*
iNdlfd* "dRrfTRgggg grg^RTf Rstrt ggR gR ggggg
ggti gf gggRTdT R ^00^ gr Tjf^fgRRnggg Ryddnf^
TRT ?IFRRT "dRT WTg TRf g^RgT gfR R Rrgr hR<H**I
fRgfi TffRgRRf Rfggr tR: TTgrTTFJT RRrgftTFRggg TTiRf
RgRTT TF3RTT gRgFTfggjg gfRggdrgf spg RgfRgg TTiRf
gR- Rggg fdTRR tt\i  "#raFT*f strt ^(r) grflfRg
T7Tp5irg\Tg*f TRTTTf T TTfTfR RldHdRl gftrf RdR RRf
TRgg fRtri  ^gR TTRgqRggRrg grRTSff RTRrR TRRRf
TTrfgRff ggggg ggRTfR gfg ggfRg tt\i rrt TffRgTgR
grgTRTrf gRgg RrrfRgr rR ing gRrgg ftrrgR ^rrg 1 tr;
gRg^R fggg*gr fRg^R gR -^eptt gf RRggRnf ggftg
ggRR TTsgri gggg fggfggr gggg -?§^t Rti n %riyi<*i
iNdlRl* grrfRR g g gRiRgg gRT grrRTTETTf Rgg g%
g g RdlfRR ftgr, TgRjr t ggRgrff grRRRf Rgfg gff
gTggf fdRfgR "dRr R^ "^giggr gR g% 1 ^
"S")  Tr^:%^
gg; 1^0 gg g^yiR* -ggg^ggRgg ggRrfg- T
-gfRgrgggraRRf gfg gggr gggf Rggrfrr R*-gTgggT Rtrt
grgfi RrRrgr l^o gr gRggR RrgRgRg rrr RgRff
^ gr?Rrg gggg sFrrftf, grr gg t gRl^i'H41^+1 ■H^lm+l
dMiR* <thm*i gggfg^g^cTf, +i<b*Ji^t, ggRgr, Roof,t w^iwm,
Nepal's  Discourses  in  Constituent  Assembly:  An  Analysis
(+i<b*ji^t, roo^)rrfttd)frgi
^ gr^Rrg gggg spgrftf, gggTft gFgfgrgg gggR?7 +i6*ti^r
3|<tils)i ^00i- 1
<)v Hoftun t 3Fg, gift g^rf%g, g. 3 <n 1 ggf gft«gg% gftfr t
gTR^RRrydHf <:41+m1 gr <i^+l f^g tRHHsif gggggsgf t
%#»iiimi^ TFiR+digggg7^ 1 ItM+l gftrng i^^o, sng (V-
1) T (^-1), ggg/gR 4l(?H+i TW7^ Constitutional and Political
Developments in Nepal (+l<btJlJf, ^oo ^) gr Tg:gRg I
gVg *luSl{l, "Failure of the Constituion and Democracy in
Nepal", gVg ^u^ld T gft gT# (g.) Future of the Nepalese
Constitution (*\6H\4t, ^ooi<), g. VO-V^ I
U Hoftun T 3Fg gift g^Tf%g, g. 1c;l9R1V, John Whelpton,
A History of Nepal (cMlRsM, Roo^i^ <\%t^-ROR \
 gTRfrg*f gfRRggft "ggmTftgR" Rggrgg gRngg Rgfg
gR -gRgg" gr "ggr Rf grg TRgg fggfi ^ ic gRgg
•N N3
1^1 R RR -ggrs^l- gggf RTT tjiih ^41^*1 ^gfrfggf
"TRR "srftgfRr Rgr fRgggR Rgrggg -gRR RfRgRRrgrR
ggraR ggrgTRgR gRrsnggggR fR^r gRr Rtw Rr*g
ftRI^
"Rd; i^K. R trt ftrggggg TRgqfRr <HRmid<THi*l gFRff
gR gffRgraf fRrRgr i^is gr RgRff ggrggg RrnfRR
iigoiiiql ggRgTgr gTRin ftRRggg TfRr t RTRifRgrtr
gf^R grRT>ggg gg gfggFRTt RfRgRggr gr ggg %gg
tttRt gR rtt R ddl*l*d rtr grraR ggg ftrR RrRr
"dRT?ftTT|  T^srg  <\%<^%  ^  jj^  RfRft  RdR  ggf
ggggr tttR gRR Rfggr Rt i Tgggg gRf Rf7ggRTTgTfRgr R
ggf RRrtr stitrR ftR Rfggr gfR g\i gRgtf <\\^\ gr
N3
iigoiiiql gfrRgfgg ^pFRr %. ftggfR gf^R tttrt:
Rrggggg gRRffgg ggggfRg gRgr RRtegft grRkr Rrrg
ggf RfRgRTRf Rtw Tfti gR Tgggg ^ gftgTgfRr Rff
-gfggrgft ^ggrgr RrRt gTggf gidgrrffg gfRgrr ggfg gf
TJgRTFRf T RpggRgggg TRRRflRTTf RfTTTTR tR; ggr
"gTfrgRR ttht Rt i ^ggg girrgg ggrrRgg ,h<*r<hi£ gg;
<\%^R Rf ggR trt^rR R^rRgRT tjrr gR ggg rRT| ^°
TRjRTTRRrgT *J-_R^d Rr gffgfRgR fRfR RfRgRggTRf
Rrgr TRgg fRtri^ gfgg i . .o gg RggFRRrgR H%n*idl
-gggrgrgg rt gRg Rgf RRFrfRr RrfRf Rgrg*f RgRT
gjrgfRTd Tg_f (ggrR) R ^Ryid^i*! gTggf TtHMi^i
gffftgTsffgg; 1^1 Rf gRTfRgfRgrgf gftRgTRRh gg;
l^o  gR -gRrSTR TTfTR  STTgfggT gfgfgfgEg- gg tRttRt
grRTrg t rtfR g^ft gf74gFRRTRf gg gRRnf TgfRRr
TRRR TRgRI ^ ^m TRRgT RgRT *J-A|RR_ RTFff (R*RT
a-1W, Nepal's Discourses in Constituent Assembly, 7"J^f gift
g^rf%g,g. v^ I
ggggrggRff TfRgf ^-Rg, Democratic Innovations in Nepal: A
Case Study of Political Acculturation  (q=&<Ji, 1^,^), g. %'\ |
<ly++i g7rgR ggT Riggg% gftoT 1^3 -h^-h-hi gftyn^'Mi+i ggg
so so so
gg-ft- grgr gtgg ftg, gr ggrgrgrR Tggrf^l ggitftg7 fRgrrFft
TRRTTTT%?R|gg%g| ^ _w+,g. iw-i^ 1
ngTftg^rf%gg. ^1-^ 1
^° gTftg^lf%g, g. ^1^-13,^1-^, Whelpton, A History, TTTft
g^gfRgg. ^-loi 1
^ ^ Rrt% ggT Tr|^g% RRrg?: 1 % z. o gr ggr ??7gTTg% -grgggi^^i
gT »Kc1+l gRfTOT gR^f iTM +4-_pKrd tldl+1  pKrdlRd ^6 + *tl
tRsiltd* gft*iM^i+l ftrg T^gg g^T ftg 1 gr?Rrg mR Rrft
Towards a Lasting Peace in Nepal Tgft g^rfRg T gT?ftg TTWl
Rgfc "T. loy, Nepal's Maoists: Their Aims, Structure and
Strategy, ~iS 3|<+dh< ~iOO<i, \
a-ll<n,  Nepal's Discourses in Constituent Assembly, gTft
g^TfRg, g. VV gRg %qTtR "Politics of Constituent Assembly in
%^g) gRr fRfRR grsfRftffR gfR RfRgRggTRf g^rgr
fRrrgg;i ^RrrR gg; <\%%o gg TRggRggffRg gg; 1^,^,1
Rf RdRTT gR fRR I  RRfRR TTR 1<s.<U R 'Nd_^" TRf
gR1 gfg RfRgRggTRf gR TrRgg f^rrggi^ gg 1^^^,
ggr grsfRftfR TR*rrgg gRf gR gggrgR gRgg Rrr
-pg grRi gfR rr tr; ^001 gr gggg gftftf ^iiPd^idf+ii
-gfRgRggRrf sfTggrR7*" +ihi*I Rggr gftftfrrdR w~^rj
Rti grgRftfR dii^*l RRrgRRRnRf gR R^ii gR
iNdlfd* gRgg gTR*RffRgRT gfR %^f ggfi^v gftrr
^ooi< gf% ggr gRggf trrt iNdlfd* grrgg TjfRfRRrfRR
"TTfRgRggF*f gsrgr gR Rrgrngg grg gfgfR rtttt i -^^
R)   PlxJIIMH* yld!h<rl
gfRg Roo^ gg RdRTRftRrrfRr TRT ?ttRrR sgggf
iNdlR* "gfRr TTTRTRgg iNdlRl* gRfRErrf g^TPRifRr
"dftgfl^5 R<\ gftR Roo^ gr TRTR TTR l^o gg
gfRgRRf  STRT  3*.  Rf RTRrf  gRTT TRtRt gRfRETTf
fffTrgTtftR7*" TfffRg gfRggr fRTRTRRT gR TgfRgg fRrr, Rg
grR -sggrgrgggRRf ggf tr*tt ggraR rtt ftrgti ttr
gR*f g^RggR TRTRf gg grriRRTt grRfgrrTRgfi ^y
gftrrgR iNi*l gfrR RfggTR Rggrgr Rffg gRgTgTRTRrrf
TRFRT Rgf T TTR l^o  gg -gRngggR RTftrg ggtl-
Ryfdd gfRRfRggTRf TR:TgTggT gRf 1 ^
ggggf  srsttttt  rrt  iNdlfd*  gFTRF*RF*t  sggRgr
gRrrgg "gfxRRf ^m i?WRdiuNld TRSnfdR gRTETRf fgRdT
Nepal", gJrF R^imski grTlRg Readings on Governance and
Development, 3Tfl9, ( + I6*tl^!', ^oo^^.^l
^ g?^T#T ggrgg^if Rr^t gggrgri RggR 1 %%z. gT _^ih+i
vo g^itg grgg^gsg gg^r gRl ftR, "-^ndi+1 ggrgrRg^ TgT#ft
^imi+i TTTft gjgrgg ggrrrgr TftftftsR ggf gftgrr tRRtt^ I"
g%^R "gRnggggr' g^r siTsgggf ggfg g\rr ftRrggr ?rgT% gg
ftrgrr g%R^f Rgftgftg^gR l vo gjgr7>gggR:TT75gg-g[ft
grR%g ggR- fRfft Nepal's Maoist, gTft g^rfRg, g. vo.vi
t_Rgi ggf gftgrrR grgR _R ^RrTTT ^fg^ sgrrR _r^ a
Kingdom Under Siege (+I6*tl^1', Roo^),^. <\t^%-<\%){ grfHgR
^vgjr«TF^ggR<N41Rl+ ggftrgftyn^'Mi+i gFTTgTg^+dmi
R<-d< ^Rl tR g^R grrft (^tt# gRffg) t -gr^: Rttg (rttR)
^tRr"Constitutional Crisis in Nepal: The Way Forward", at
http://insn.org/?p=909 I gft%gg ^3 gftg Rool, gr gggit fggf I
%tt# <n41Ri+ TorgT RRiftiRTT R^grgrr RrRw (%tt# gTgffg),
ggg g^gf (trtR), gffr RrR (grgffg g^rmftgR), g^Rg gfR
(i.g.TT. (gFFrftgf)), j^m (ggg +^R<rd Tftf (ggnT %^r,
' so > '
TTgrg))T#.^f. R# (Mm +4-_RKrdtit£f (g#fg)) fgiri
^A t_Rg,gTR%gggRfRfft From People Power To Peace?, TTlft
g^rfRgi
^ ^-ErdTTgjgfRRftwftggTgT^Rrg ggR fRfft, Nepal: From
People Power To Peace?, gTTR^S7, gTftg^RRg I
 wmfirw m tffimM£ w. i?g, ?$ frmlf foots
y
ggf I -RIh^iiR* trr T5" gf/RRTRR' gg; <\\\o gg
RRraRRf RgrfRgRT gggR TfR tteR r*~ rtt gRgg
TJfRgRfRgRf fRR i ^ RRngggg sfr RrRggfRRf fdRR"
gg; <\%%o gg gfRgFRgf RRRR iNdlfd* RdRRRfRR
gf% mRii**M 0*1=131^1 gggR ggM*iRdi rot g?g%gR
gR fggh ^ ggf rr iNdlfd ?19IK«R*I "TRR "TTR <\\\o
Rf RRrsnggg g?r ftiftRftRRf m"^° Rf gf g^gr
gfegRggsg TT__rgR  ^^ ^  0i|c|^wi  ggg ggf gg;
l^o gg gRngg R%r g^f gR fRgf t ggR ggr^grf?
RdRFftRrgR Rrrr trrRtr -RgRggR giftr Tfr grg
gR gftjR? gR *ii*l gfR grgg t^ gRfRRi
-sggfrrgT gR -sggRgfRgg t ggggrfRgrgg fRgggfRR ttr
<\%%o gR gfRgrggg rrrtr gRsrRfRgR gggrr tRi
TR:TgTfgg TTfRfgRrggrR gTfRgRf trr t TRufftgr R grrf
TRTRR RRf I ?<1 RRRT W^grfRg TjfgfgfgggTR iNl*l gR
gfRggr ttrr RRgfi  1^ R  Roo^ gr ggRgrfRg
gfRfRRRRTTR fR RRTR gRqgR TfR Tld«ld*l*l STraTTTT
gFTRTlf "gFTRgTRT TRTRT' T iNi|*l "TRfftg RfRR' gR
TiRRnf RgrgR ggftg rrtr fR-jggg gr^f RggrRT
driiiRi*ivl<TH-R ttrR gfRggr gTRRr fRftg TfR "Rgrgr
RRf 1 gR Rgwf gRRRRsr TRg Rfftg RRf t tirRttrr
gfd" RRRf RR>|^ TRg g?RT TTR l^o gR gRrgrggg
%ff RR RTrfTRR TTR RRRf gRgggR grs gjg t "RgTRT
gggRTf*R gft gfg gR gg~ gg)-1
RtrrR trWrt rtR gR RtttRt *i^<h*1 Rttrr ttr
gR*R TTSg^ggR TRRR TTRT RR> | ^ TRRRT TjfgfgfsRg
ggR*R trrr RgRgfgRggR gftsigRgggr RfgrRRr
trftrr iNdlRi* gggRRT t grgRf graR gRmf trttr
TRfRR*R rrr^i ttr l^o gR RfRwggggR ttrt
gRggR grr gfg gRggRgggR trrt grggg: gggRT rtr
trtr -fR ftrrR Rtt i ?v dHiR*di t TRRRg^R ggf ^frr
gRRR -ggRg gRgftfRR RRfR gfg gRTf, TngfR RTRRf
gR Rsr gR TgfR ggRggrf Tf*R gr?Rg | «
gg; <\%%o gR gRngggR gfRRRg ggrgr fsiff gfR trttR
^rrtrr t tttrtR gggggggr rR ggr tttrt 1 rr 1^0
gR RRrtr tthtr sggfggg r*- trtrR sgggf Rrr ggR
-sgrR Rr*g Ritt "RfRgRRTg *RgR fRf%g rtrRr tttR
ggTR g«TR T "RgfR ffl" fftRRg *ldd*l ftgRf
TgggRTfR ggg gRRR grr gfR gfftRRg grRTRT TRRR
gRgR rtR gggrgg Rr 1 ^
^cgrR%ggggg3FTTfgf,gr^gftf: ggRgr^oo^ 1
^ -+13RW mm sFdRdf, gRryuPKi?*?, +i6*ti^T, ggftgiRoo^ 1
?° grRrrg gggg g^rrfgf, gg^ffft^gRffR, +i6*ti^!', ggRgr
?<1 gg 1^^° Rf TiftgTg% gggoTTi RRiftggT, gftgggTT %if«.
(ggT) gif RRrrRg gtRl ^ 1 g roo^ gfRftiH+i?*? ggrgggi
RgRftggTgT RNin-^vd g^f iRtfe^ ft^g^ gigg g?r gnRf 1 grRrrg
gggg g^ggftf, 41<riiM< grgR (g^ggggg^gf) gg^gigt, 13 ggRgr
^00^1 gg:7^^^ yRlRRggrt g7^ <H4dir*t+ c-m=Ix-^i*i rttt grr
g^Tgrg^^isl <iRt ggTT <niPhi+1 yRlRRggrgTi hm _^ivil g?r
^g 3F=rRg gftgrrgT g^Fr ^ 1
^ grRrrg TTTR fRfft, Nepal's Peace Agreement, Tgft g^rfRg,
g. vi
*? irrg ggrr ftgrr Tftf% gig tqtR 7T75grrg ^ftg gr gRTRT
SO '
TRTFft fT 3|<r41+K g^ I eRRr gT?ftg ggRf fRfft, Nepal's
Peace Agreement, gift g^RRg l RRR^ggT (tT 1 %%% gr ftgfftg)
WTWRRfRrftgRfftR — %TT#gRffgi9i Rrs-, ggr%^,g<ggj
g^Rg (TgrcnRgg) vo, ggg 11, ggg gggrgg Tftf 3, ggg
gggrgg (sim-11541) ^, -^nnl^f ggg 3, 4^ ^hhM 1mm ^T^Trg
gggrftgrTTFif 11
?Vgg l^^og^gfgtgggggrg ?«. T 3^ %7ltgggTg|TrcTgrggftf7TTtr
ggT% ftgEfTTRRf gRgirRg^gr gg^gg gggggg gftggg ftftg Rf
SO -V SO  SO SO
^rgRTTRRfftRl
?!< grR^gggft fRfft, Nepal's Peace Agreement, TTlft viPslf^d, g.
^.grR^gg^gRB-grgggRg g^ggftf,TTsg, ggRgr^00^ \
'  grRrrg gggg g^ggfgf, gftrngr grgft ggRgr ~<oof< \ g^
gFFTftRT7^ Tft gftgrr gfttRl ggRrrr RtdiR* grftf
SO <~ NO
^rgRTg^g RR g?rgggg sn-grgft g/g R gg g/ggr trRR grR 1
^isRwggggsiMiRdf, +m+iTTsgTT^, +i6*ti^!', ggRgr ^00^ 1
"siRif^d gftrFT' -g^gTT^f^TTgFrrRgRft^gi gggr gftggg
CN so v    ^ so
4<riNdT^Rl^i^Tg3iRiRid ^PiTTggTTgg^g*il<RRi^dj
 wmfirw m tffimM£ w. i?g, ?$ frmlf foots
*
3.  3ftdR+l ^xHj%TTR
w) 3p#tt #raFT iT^kr "#ifxt
1^ Rg ^ooj7 gg ftg rr grr*R g^Rgg t RsfRftfRg
R^ft gr^R ggf, rttR <\r sft ggRRRgg gRTRR
gRRg RRrtrt*R grRftr t g^Rrgg gRRRffR trtr rR
trt RRrtrrrt rtr*R RrfR ftfw gR gfRg^gr ^ggrgf i ^
-rtrr rr fRRRr i*. ftgfRg ttRrtrt*R grRftr trtr rR
fRrRgrTfgffdgR  gRrRg  RRrtr  rtrrt  "RftfRgR
(g.R.R.R.) Tgsg ggf | ^ gr RFR "RRfRR R^ ggrdR gftf
-gRngggR grRftr w grr*R g^pgg t grsfRftftR RgfR
N3
grftRRrrf gfrnfti grg grRftrR tf3ffr*R gRRR t
RfRgRRRngR RgRRg^RRTRT wr RRfRgRgr r g rtr
"RR RRff -yRfRrrgR fggf gr RrggRfRgR TTR ft?R*R
fggf I ^ gggg iis^ rtrrR ggrg: TR*tR fggggfRRT
RwiRd rtr gRg gRgg Rri gf rr iRRf gRgRR
ggRr gR*R RRngggg RlfR giRftgRr gR fRRivo ^m
tttrffR ^gif fRRf trrr gRfi Rf7RRdRRfRR ggRrf
"grRf' ggTTT|v<1 r*~ rtt gRrrffRg ftrftggR ggTrrf
-^Rggg iNRRi* gfRRfRR gfRgRg ggg ot gR ggrggg fdRR Rtiv^
g.R.R.R. g^g grftf% R gf gRRg T RRfgRTRRg gftlgR
ftrfti ggftg gRrragg r4 ^RRrRfftT rt gg <^o gR
RRrtr tt?ttr gRtggg trrr TRRgggrg ggfTRTf gggR
gsg^TR gR gTgf gRrrgR Rrgf i rr grr*T g^pgg t
gRfRftftR trrr grgftrrR gjRR^gg gR ^ rr
grggfRgfTRgf gfR gfgfggr grg ggftg Rftft ftrfti
N3 -N N3
ggRRR* &>w srwr rgg RftRR gggR 4u)?\m fRgftfRR
^  511643  TFRTgftft  Tre  http://www.kantipuronline.com/
kolnews.php?&nid=76803 gT^ggW^I
^ grftRg gggg g^ggftf, g^gRg gftgrr g^ftg gftftft gsgsr
-gryggggrrggfg, ggggftr, % ggftgr Roo^ \
Jeannie Shawl, "Nepal interim constitutional panel submits
draft",  Jurist.com   RX   ggw   Rooi,   gr   gggsg   ^|
http://juristlaw.pitt.edu/paperchase/2006/08/nepali-interim-
constitution-panel-php.
°" ggft ggggT grgrgfttft trtt Tftft g^RRrgftTTg^gr^fftTgR
ft%gRftftl rgR^i'llft -H-Srifl^i gg.gg.Rf tt<r4l4iftgg*iMift h+
grggR-ftfti vi4R<?<l *t<Rkift dw+<g "gifgR+diP^i* iium^i
ftggft g^rftg gftgrg' ggf gftrgftg |
v^grR%gggggg^ggftf, gftgrrfftRR, +i6*ti^T, ggftgr roo^ \
rs7 ggT grwft Tgg-gf gftrFrft ttrRt dggr gg?g "ftg^T" ggft
gft  ci||tei(|  7t\|  B_^X ^Rftg  grft  RRf Nepal's  Peace
Agreement, TTlftg<ftfRg, T. 19 |
V^ grftRg gggg g^ggift, gg^gtR', %ftrgrRoot, \
RRg yRrRiyRi  gFTfR Rrraf g.R.g.R.R grR "^rtt
Tft|«
gg?fRg ggR gRrRRf fftR*R g.R.R.R.gg TRTRfR gRR
gfR sgggf fRr^gRfgR RrRgg trrtrt Rrrt RRgg;ivv
gfRfRgg gsg^igg gggR g.R.R.R.gR RgTfRgrr ttrr% R
TRRRgR RfRRrgr g^rrr RffRg Tf*R Rrft rrtR t RR
RTRrrt ttRRrT fRRgiV!< gRR "RftfRgg ggR rr rr
m^ gR RRRf rR RRt ddlf*^*l fRftR Rt i v5
TTffR, gfRgvls T RdRlfRgR RR rr gfR gfgfgfg ggngR ^
rtt tjtr grg gftgfftg g.R.R.R.gR ggRdft =iiiH* ftrrRr
rrrt rRTi gR grrgg gftw TTRdRrRifRR RrRr
g.R.R.R.gg gggRggR ggf ftR t gfRRRg gfRg trt
RdRlfRgR TjfRfgfsRg grjq^f ^rR RRfR r^ivc rrtrRt
RdRf gRg t RRf gftgrgR RsgfRr gR 1 o rtt ggrRfR
rr gfRfRR fRgTR gTT|v,> g.R.R.R.RTf r^Rt f^R g^f
fRRV fRRf ggf, ftRgR wrt TgRRftftg RsgrggRiR
ggggRftfR trrt RRfRR rr RRfR*- TRTf*R gfRfRfRrg
TRfR Tft Rg g%R iNRRl* RpR gRRR RRTRT SRSTFRdT
RdTfRg STRra: TR gTf*R *<M\£ gfR sgrg ftngg f^rr|
ggftrR ftR?" gR*ftg ftw rr -gRrRg RRrtr fRgftr
gfR gfR ggsr;' gRr -4dMdl fRr i ^° ^rggrfR t gfRg ggfgg
v? ggftrrft gggg ^r^gnff^gri gftrTggT -gftt gTg^-gg^ ggftft^
trRR _dvid grrR g^ ggRr grg ggT ggjRRRg^^grf gggR
-g^gfg^gr gR -ggr3_ g^R ft gft gg sw^ g\i ggftgg gggg
sFTrRrf, gggg grfftrr, ftfgR +i6*ti^ ftsrfggrgg, t7^ gg- r
+i6*ti^!', 11 ggftgr^oo^ i
vv ^ttRt gftrrgg ft^^:gftgr g_gR g.g.g.g.Rf -vl^nRl+K RrfRg
dlftn+l ftfti grgftg gggg sFggftf, +i6*ti^, ggftgr roo^ \
ggRftgrgrf dRl+^idftgTRrftgTggf g7^gngrgrgTrgg.gg.gT
ggRF^gft ftgjftgr ft?gft ftR, gr Tggrr g%Rft RgrftgR
dlftH+lftgri grRRgggftTgR^gggrrt, %gggroo\s \
^ grRRg gggg g^rftft, -g-gggggrT ggftr, % ggftgr Roof<,
NO
gg.gg.gTTgftnftgT g^rggRRftftftTRgftgrRl grRRg gggg
sFTrRrf,fRfrgrgfgftRr,gTsgiR', ii< ggftgr^oo^ i
v5 grRRg gggg gwRgf, s:TFg ^ggr, grrr, g.g.g.g, gT^gftf,
NO ' NO ' ' ' '
ggftg?Roo^ I
vls g?rgggg grr ftggg g^grr TRg^g g^fr g^gT rttt g^Rrft
5HT;(7<?<rlf RRg^liRldlvid *?dl^dj
vc grRRg gggg g^rftft, gwRftg ggftft^ ftltg^, gr^rrR,
NO ^
logg_tgr, Rooi, \
^% ^ttRt gfggrggft grRRg gggft ggg>!j ggg^r g.g.g.g.gg
NO
ggRIRft gftTT -g?yggggig ggfg (gsgsr) gR^T TRM, RRTTTg
TgTgftg, ^Ttg ^tttt, TRftg grrg, fftggrg fgftRr, gRg ^g, t^tt
NO ' NO ' V ' ' 'NO
grM, g#grgftf, ^^i+ttiCl g^7, ^tfttgf, gftggsrTrft, gs:iRgr,
CN '    NO ' ' NO NO ^ ' ''   NO ' NO ^    '
gft5R;%T+*tK4l»M dwi^ftgi irg^T rrf^ftgEfr gftrrggg^ggr
RRg grgg ^iggFffft gnr tRR ftgg i
^^^'gftrFTtt^l^i ^RRTRgfggrgfT' 414141ft 3i-d<fftt ftrftgg
i<ggrf ^oo^ i
 wmfirw m tffimM£ w. i?g, ?$ frmlf foots
ffRgRffR gR ggRTg" TfRrfi*'1 ggrRRR Ritrr grr
RRR  g.R.R.R.  RfR  Tf*R  TTR  gTT*R  g^pgg  T
grsfRrRgR tr*rr gR rR trtr ttrt i ^
RRrtr fRgfftR RTRgR gfRRfR rrrt gg.R.gft Rftft
trtrtr RRgR*R Rrfrr Tf*R rrRi gRrfRR ffRR
gRRTfRRTRg TTfrregR Rg gRf gr tthtr gRgrggR
tRR Tgig RRrRf i gRgRgg TRTRfTRR ggRRRRr Rttr*tR
TRRRRRR  STFTfRR gRggg T^RTTRTfRR Rg fRR gTR
Rt i rtrrttR g.R.R.R.R gftf ttitr ftg ggR "RgrRT
gRggR fggf i gfRfrRTTt 1Yoo g^gr gR fftf%g tt?ttr t
gfRRg Rfg rrt 4) Pi* TdRTRfR gRT gR*g ftR!*1* tr
iNdlfd* gR t ttRr trt gRRffRg RfTRRfRR gfR
gRTTTR TTfTTRfR ftR I gfRg T RTRfR "TRTffRR ftR*T
TTfTRfR gR*g fR RRRf gggftgg fRrr | RgrR ggg grggf
ggr?" ttrR i *v
RTRgR gsfaft gfRfRRR fft rttr gfRfR trrr Rrt
tR: I gffRf, gfRRRTTf ft?R*R fftrRgrRgR gRTRgrR ggf
RRrTFT*R RTRFFR RR? gRRrf gRdTi} RRRR RdgRTTf
3RRR  gft I   WFT  -g^^rrafRRsR  ftgRf  TTHTR  TRR
RRrtrr fgqR RrftgRfRgR grgfftR fRg, rtr; ggf
RrwRrgg, TR*TR fRgggfRR sgr^RTRf -RgTRT T TT#R R
RRffg TT*g?fRgg rrtr trrr gg:grgR gR rr i n
g^grggggRfg  TRcRfTRR  RffRg  gfR*T  fft  gRRTTf
rtrtttr TjRRg gggR gg.R.gft grrgg gRggRgg tttRt
gfRRT Tf*g RfRfTRR RR "RRgftf | -EggR RTRR grRf
gRsg rttR- Rf tttt gfR OT fRft i
gfrft, gg.R.ggR rr "f?TRfRRf gsggg t ftrftgg gR
gggfRR RRRgR ggR Rrft i rrtR TRRgfRgr gg.R.gft
gRngggR grgftr RRT ggf RdTTT*R TRRTJRsRTTf sgRR
gflRrW  Rft tR*R gRRg_RT xrg ttR -ggR gft fRrrg|
gg.R.gft rr TRrrafRgR gRfrRR ftrRgg TRg grr rr
^grftRgTrrggsFrrRrf,gr^gftf: 1^ ggftgrroo^ \
up ^
* * ggftg tw^tt gftg gsrRpg gftf t gftg gggfft ticfftif
gftkT gftftrr RRftfftg ikish+1 ftgr, ggft g%rft gTggr
gjRWR gR fftrgg ftg I
^grftRggggggwrfft, gr^gftf: ggftgr^oo^ i
!<v grftRgggggsFTRR, ^gfftgftTTgggT^gTR', ggftgr^oo^ i
^ -+13RW ggggsi-dRdf, fttR<ri++i ft^diui+KTRrTgsiiR^i^
gggTftgRgfgT ftg gw gr^Tiff, ggftgr Roof,t "fRsrggfgRt
gggift ftgg :gTRgrft gggft +i6*ti^r ftw roo^\ % ggw
roo^, ^ggftpgg "ggrr gftgrr %R" ft gggg rt^t ftrrgrf
TTfftggfgggrftf^7ggrfgqgfRgftf | gg.gg.-gf gfRgrgRftftgr,
RC ggft Rooi,, http://www.crlp.org/pdf/ww_Letter_to_ICDC
pdf.
flrft ggrg gftt i ^ gr, gg.R.gfftg rtRtt gfRRrrgRd"
f|rgg?R*g RffRg gRftrftfR Rg Rttt t "rRtt gfRgRrgR
gggrfg*- gggggg ~m\ gRRftf gRR fftrRFTi*15  gnr
TJfTTRfRRsR  gR-<fR   _3M<Hl£   TO  fR  it  JTi
gg.R.g.R ggft RtrR w^it ggR rr "gfrreRf gRrRg
rtrfrr ggft grgftg gRRf gRgft gg.R.gft grRgfdR
TRTR  %ff  TTRRTI   7RRft  ftggg  TdRTRfR  gRRg
rt-rRtr ggrRg grr gR ggftgrR grr r -gRRRRTf fRggggg
ggRfR  (RTR tTgTSRTR)  R ftR*T TTfTTRfRR W^ RR
gfTR rtt fRr gRgft rtrR R^f Rr rtrftj rtRRRt*R
ggrg gggg ggrg dHlR* TTRggg gggrfTcft srgR.gft
RTTTT*g  TT?TTRfRRt t^ ggr^gr g\*R  gfRg TTRTTI^^
rtrrR rr TT?rrafTRTTt RRg groft, TdRTRfTRR fRRrggg
tttRt gRSRR gR trrr ftR ffRgR gRRfRR
fRRggfTRgf TjfTTRfRgR gsggg gR tttrrR gggfR
ftRTl^
gg.R.ggR tttrtrR50  sgggf grsg Rfg gg; ^^o gR
-gRRTFRgf gRR*R RfRR3Ti5<1 rRt rtRr RRgrR- ggft
TRRFRRf Rrg ^ gfggjggRgg-RfR RdTR RgrRgTRT trrt
RRRf TRTRTR gRRff TRg TR3RFT*T fRgrg T RffTfRT
gfR*- oi||fei|| g\gR -_r | RgfRggg TTTRT, TTTRkigR R^R Y
r ^ sRr "TRggg fRftgR fRRR" (trt*rR gsRFRRt
% N3 N3 ^
Hd-=i t gRgfRRr ggTRRRRgggg rr) t 1^,  RfR
TRggg  RffRfRgR  TjRf  ft?R*R  -_T|"  gg;  ^^o  gR
gRRngR RTRgR RfRR*" f*Rg 13 Rr fRg, ggf tttrtrR
RfR ggf gfftggrfR rtr; trr? RRgrg, fRrgr*- rrrrt
TRFgRR, Rsgfg*" gfTRggR RrrgT*- fft^g t RrttrR
f*" trt RRrtr RTRRf f*- ggr 1^, Rrr tRRRr
gfgggrgR-RgrR tR*R-_t 1 "
^^gTRRgggRggwRR.gTsgTft, ggftgr^oo^ 1
^ ^isf^^ggggsi-d^Rf, ■HR^Ht+igftgftgTR, +i6*ti^, ggftgr
^00^1
^^gTftRgggRggwftft.gT^gT^T-gRrggT, ggftgr^oo^ 1
n gwRftg gftgFrftRR, grftRg ggggft ?tr gigft, ftggft
ROO[3 I
50 gg.gg.ftl *t<Rki gwR RX ggR roo^ gr mw +ft4<ri<rif
^\w,dp\ TTgifRgggft gRggn<RkMf ^\\M l ggftgg.gg.ftf
gRRR aiKdR* fmtei x rrgR^ft gFftgft gs:flgggftg "ctttt Tftft
gRRrgrf gngfri
^ grRRg gggg gwRgf, grfft gfggrgggr gR gfgggR, gr^nft,
ggftgr^oo^ 1
"gg 1^.^.0RfgftgTgft ^rrgvftTfggter g^rrr ftf^T7^ Rrerw
Tl? Rter gsg^T Rfft g^ftg- Rtftl ftfti
" gg.gg.ftl g^fft- tr 119-n 1 n<Rftmi Rftr gftgrr, *r
gftgR ( tr ^ 1 - ^ ?), gftfr Rggg ftrpft gftgrr t g^fg RgMgft
TrggTRT RftR ggftg ggftrrgg ggfgg -gift gggfftg^ g^giRmrft
 wmfirw m tffimM£ w. i?g, ?$ frmlf foots
is
gg.R.ggR tttrffR -7RgTRTfR*TRRTfggg RfgggfR (gggg
fggfft gfgRTgg 1*. gftdT ^&3 -RgTRRlffg), ggTRT
rrrt, fRRTRff Rr t Rgg gfRggr sggfggg rtr
rtRrt RW ftft i5V ^RRRfRgggR Rttr t 7RTggR,RgR
-RgTRTgR rtRr gR*g gfRRgr gR ^RRnRgfRgR fRgRR
^ gftgrfRg ggf*RR ggRrrgr TRg: rRr fR -RgrR gfR
TRgftjR gRrrgR m^ g?; gTRFFR RfdR y*fd*l
iNdlfd* RRfR*R TRTRTR gR ^ TfRR I  RRfTTgg RTRf
ggft g-dR+i RriiRi*i*1 TRg" trtr RRri gfR 4wmm
RRR  RgRRgf RTRRT gRgft  Rrgfgqfrs grg g^TTR*R
ftrfti fg Tf Rt gRrRg RRrtftR fRRfttft gR RrrgfR
fftRRgfRi"
V.  W
gg.R.g.R RRrtr fRgfggR r-jr gRSR*- grft iNdlfd*
gfgfR TRT -RgTRRR ff T RRFRf gR "fR TiiNdlfd*
3Tf r fRgggft yRR^iiRd gR ggfg gR g^Rfi Raft,
TRftfgRgf trRt ftg gg.R.g.R sgggf gfgggrgR srt gR
gRR  gR  ggsftf  T  iNdlfd*  RdTfTRg  TTR  "TTTRTTT
RrrgfRR  fR*RTfR  gfR  ftg  trrri  gg.R.ggR
gggggrgrflgR trRrt gfR grgftr gfgftR fRRRggR ftrfti
gfgfRgR gfRgrrftRRR TRRRfRRftr trtrrr*R gR ggrg
Rrft,  -ertrttRt -RgrRigg gfR TgRRff gRfttr fggfi
iK^^g ^H^H T gfg gfR gf| gtfftg *j.mwi grr| ^
rRtRj7*" gfgfRgR wr rRrR R sttrtRr gfg TTiRRRTRd"
fftgfftg ggfgR RrRggfRRT gfggftg t RTRggf errrf
iH-^1di*l yRrRwi sRidd gggfti gRrRg RRrtr RtrR
gRftgrgg gfRgf Tf*g rr gsggrR g.ggg.Tgf "rRtt
TR-RRtR RRTR gRrrgg TTRRdgg  3*PT*  RRggrsgR
Rrf%g grRiRR rtfr grgRrrgR t-rttrt gR TRg" gfRggr
ft?R*R gtr ggft grift ggg gR TRRRf gRt gRRRT fftrr | ^
gg ggggR Rf ggrft gR gft RTRRf gfRRRrgR rrr
RdRfTRR trttrr "RfR Rg gift rr gRRf t "RggRT
gft+K'HM-ftTftgggf^TTRT^ (TR I*, RR)\ Rf-g?yg^gFgg:
TgrnRg^ "Sfft gRRrgg gggirr RRftftiTRg grTftt gfftgT gft
gftgrrTT ^rrg gRR Rttrr _g I
^g^RRrgftTTT^gT^fftT, tr^^-Io^, <ns<-^, i^-13is1
"gift^ftfRg, tr ^^(^Igft^gggTgg^^Tgrft^RTft^Tftg7
wd^idift TsgRsFdRtt gftgiggT 1 3 gf gftggft gRTTTT RftRR
gggfR ggrggg fRg l "^rrgftf^RTft gwfftr gftgrggT grrRT wft
gyn^Nift^TgTf grrggr ggrri" nepalnews.com,  %  gggft
ROO\S I
" 3FdRn ^Ryuft -H-Srifl^i grgv^, ivv l
^ TrgrftfTT ^iKmsgggr fftrgg gwftrftRTT gftft gi%ft
gg.gg.gr ggrrgRTftFRrr ft ggftft 7ftft <:41+k Rt l fftftg,
^ig^TiTgg-gifR-gcyggggi^gRgwTRrf, 3ww, lo g^Rrg?; Roo^ \
^ grftRg gggg gwrRrf, ggsgftf: ggftgrroo^ \
gR Rfff gRrrg gR gfRRg fRgfftR RTRgR TTfRRRfRTTt
RRgRRR TRFfR gRRT "TRR? I
Rf gfggRRgg grggg gfgrfRRgg RTfR gR*g gRRR gfgfRR
RRVrfRgf gRggRgR gfRRRTTf gg RftiP*di gR gRg
RRt i gg grr*R g^pgg t rRIrr gfR grRkTR
ggRgr Tf*R *<m\£ tr*Rti gg gggggid" fRrgggffRggR
rr fRgg gfRfR?:
gfftggrftg TRg- RffRRRgrR gRgRgggRfg "RgTRRFTRf
gRgggR ggTstsr i wRrRrgf Tt^^i "RRfR t iNdlfR* fRRg
gR  RggggftrR  TRg-  fRRR  fRRfl   sr.R.R.R.  <m^\
RRRrgTTfRR rfr Rr^p: wfRfRgf g^r t rrrt tjwrrt
RfggR gftftrR trRrrR Rf%R?ri RdRfRg TRrprR
rRt trt Rgg gfRggr rt g^ggg ^ggTRr RrrgR
fRTRTf RRgrfRR RRRf gftg gft grRftr trtr rRt
g.gg.gft gTgftr RftgRgf RgrrRggrgRT grffr TRggg ftff
tjttr fgggfRR sggRt gRg Rrtr*R m Tggf tR^
TRTRnftggf RipR T<ftRR*g fR*rgR gRgR gggrgf RRrft
RtRRg g.gg.gft fftR*R m  gg g^g fR gRRTRRRrrR
gRngg  RTRftTRt fRrRgftRgf  TRg"  TRR  RfRdTRf  T
TTTRFRR  ft?R*g fggfgqgrcgR   sr||d*l(l   RRRTRRTgT*g
<H<i^i|^^cHI^ Rg ft?g gTR RTdRTTf gRg Rrrg_g
TRRiRRf  I
RRrtr fRgfftR RTRgR g^frR RfRRTR RTRgR gfTR
RRT  rR  gg  fg  ggfgi  RTRRd"  RR  TRRRTRTTTt
CN no N3
gsggg RrRgg gR t "RgRd" ggrgg fgRfRfRRf gggffRgf
fRftrgRffRggsr g?rraR t RrgRrrt Rf gR gfftRRg
*il*l  RTR  RFT*tR  RTTRT  ggfR  TRR  T  gR^RR
N3
TRgRgggfRggR r^i gr*TR fRgggftt -RgrRT ttRrrI i
RRrtr  fgftRgR  trrtr  RTRgg  gR  fdRRffRRRT
RRRTRRrgrgg gR g^gftg tjrttrt fg grgg -fgi ggsf
RRrtr  fRrrfftgR  gfgRRnf  ggiRT  gRT  gRR  tj|
gfggTTfgftgftt gTftg r gfRgRRrft ^mt ggg gR tfftst i
RdTTTRT TJER¥T TRTR gTRT gR RRRTR gTRRT gfRfgrgR
grgR^RR g^r fti RTRgRgR ggRRrffggRf rRrrr
ggrg^-ggf rr t gR^TTRt f4^\ m\m^ T RRR gR^ITfR
trt ggrTR Tgggrd" gRgRgggRRg ggrRR gRRR
sTRgfRsiR t gfRrg RRftrrfR*" TRTRTrrf R gfgRfr
-ettrt^i Rdrngg gR^iTfTRTrf- "Rgfrftg TRRRg RRrtr
RRgfggR RggRgf t gR^gR g^T ftl RRrtr fRgfR
gfRfRgg fRfRR rrfr r|"^r t gggfR Rf-Rf fR-RT gRr
3RT RdTTRTTt gftftgiR gjftg gR gggR TftTRTSFrfTRR
Rggfg gRgtRf |
 wmfirw m tffimM£ w. i?g, ?$ frmlf foots
"Q")  <4Wi^l«i«*l 3TRrrg-^T
I.  "^"sf^rtf 3n%
ttr Midi*! g^RRg t TgRrgfttfRR gRrRg RRRrRRrrf
1*. fRRrRT Roo^ gr gRgg TR ftrr|  gRftg RRRTR
grRTR gfftfft (gggg.) ft trtr Rt*R TrrRkTR ftRf
TRrggR gft Rt RRrtr rtR gRrrgR fftft | grgRgfttft grf
ftgfftgR RRrtr RfgR gR Rg gRgR grr grgfR ttRrtr
Rfgng ^ RR gftgr RRRf I TRRRR TRTTR TTggR
"TfTtfR^RTR ffTRTR -RgTRFRRR gfRfR grgfR gRRT gif*R
fgftr gfR gRRrrg RfgR rRr fRrg? gR*R fftfti rr
ggfftg gRRngftt grftkRgf °aiih* trr Rfrr gRrrgR
grr grgfR RftrR*" trrr gR trrrR RRRgf grggfRgf
Rftft RrRTI 1*. RdRR Roo\s gr TjfgfgfRggrft gggftg
-gRRTT Rrft RRt | gtft ftg gfgfRRrggT t ggrgg: ggrRRT
Tf*R TtRr gR*R gfR ftRTdg gftft ggft gRftg
-RgTRTfRgrgR TAd*i RrRf rR ggrg Rftr i gfR gRRg
oiH^lfu.*!*! gftftt RftRf dc*l5 RTRf I "
gRfftg RRrtr iNdlfd* gfftft t grRtRFrR gfRrg
gTRlRg gRr gTR*R fftfti gr Rt gRggR sgggfgfRgR
grrnRR gR gg gRf*R RrRTi gRRrrgR iNdlfd* RdlRR
TT*-ggggg- Rr grgR RgfRgfRfR gfRRRT Wi I RRfRT*T
RrRf, TTTRfgftffRR gRgftfRggR "fgrfRgf gfRrraR
gggftfg' gg gRgrf ^gRRgg trrtt*R gfRggr TTR gifRRf
TRRff gfftRrf TftrgrfT gR fgRRfR ftR gRngggr gRgg
T-FRi gRrRg -RgrRrfRgrgR gg R ggrgRTgr fRffftgR
""RgTRrfRgg-RTRF' gRr gRiR*R w Rf gRRgfttfRR
trtr*R "-RgTgTfRgg' t ttr RdR gRTRgft ttr gftgR
-ggg" gR gftftfT TR fti (grRtgftfgg ggr?R "Rgg"
-gsgft gftgr gR R**l t?) i ggf ^rgr -gRRTTgfggft gg
NO  NO ' > -^
grrrRRR RRrtr ftf t iNdlfd ft gR*R trrR Rr*g
Rrti150
Rf RRrtr ggft t^ gft gfg gf ggrft trrr Rr*g t-ft i
TjRggRt gR?TRTRt gRg ggrRR gftf "rtr gf ggR
ggfgg fRRif gRgg tRr i ^ gR grdRR g gggR RftV R
giRHdi Rr*g fftrri gg iNdlRl* grrgg Rfff gfRfRfRggr
" sfRRt cg^qift+Mf snrftggfftf7 ^grg "oi|^^iF(=bl-RR^" gft
dm+<g gRgft ^i ggw 330 grrw^gsR ^°^> grT ggrrRT
<m41R)+ tiiT(?^i(i t 19? ggrgTft^i'H^iti ^iRh+i ftgi vc; Rr
g?TTRsgg^ ggg ggr "<m41R+ oRxRtfR' gT -gftr t ggggr
gfgfRftrg gggft gggf grgftgftr -gftr gcWisH+l ftfti gr
gTgrnffrft^gT ggftft^ twrR gR gTgR Tftftr Rtt-
gggRgft^gft grr gftggg gR 1
130 ftgRg grgftggft sftRR, nepalnews.com, R% ftRrg?:
ROOf± I
^^ gftg T^grg, rttt gf grr gRRw', *iRit<, 1^ -4^(1 roo^ \
trtr^reR gRRg RRrtrt*R fttw fdRgrf RRRr gRgg
ggf ggngg ftR, gr gfRr TTgrggRfgR grgfR ggr grRR
Rftgf fR?R*R Rrft 1 gfgg ttrtrr r£R, gfgg rrtRr RdR,
RdRftrf RtTRRrR^ TRTR RRRR gTRR gR gfRfRfRggrgT
N3
gfggRg g^41*d gRrrgg fftRl gg RRrtftr Rfft
-RR*TRfg wgRg gfR gRftrgg t-fri ggr gR*g g^RR
gfgfR ggrg fg m^-i — RnRT, TRg" ttrtrt g^TR
gggrR fftrgR ggR 1 ggR, gRgRgggggR ggfft g^g tttr^
gR RdR RrrrfTRR grgir 1 gf_Rftf gggg gRftRRR«i rr
trtrtR m gRRTRRrgrgR fRgfgg rt Rr*g r^rr
TggRfgR gRggRgg ggg gR gfRfgRr gRr RdRfRR ggr
gRgg Rrrri155 *U<mi gftrgf gRgR gfggrg gftfgggR
gTRgrrrt RRRrRRTRgR rtr rt gR ggR <Hfd*i trr
fRggfRfRjri
gRRngggTRf gsg gfRRRg 33° ggrftfg gRRg
■RgrRTiRggR gggg fRgfft gR gfRggrftt srrr gR_r|
(gTRnf -RgTRTftggftf ggg gR t RRrtr grRftr gR gf
fRrRRft ft?R*R -_r)lsv 1 grggg: gggR gfgRT TTfTRgR
"gRft gR*R gffRfr?" gfgg_RT gRRg gRRngrgt gftgg
gR gfRfR -Rgrgr ft i ^ gR gggg rttrR gfRggr gRRg
-RgTRifRgg t RRRrFRRT gfR ggg trR "Rg fR? 1 ^
gg; l^^o gR gRRTFTR ^ ggg*- fftgggf gm arg
fRRggf*g RRrt fRRR Trf%R*R t? t grfRV fRRggf
tttrttR rr Rg gR gfRfR "RgrRT tRlj,*! t? i ^ gRRg
-RgTRrfRggR Tr^gRggfRRT gRgR ggg rr gftrrf gft
-fgi ggft <M*MiHg "RTTfRRggfR sldMd gg^ri
g.gg.ggR grftkRg rtR gRrRg RRRrRR gRgRgggRfg
grgrfgR fggR rr rr ggf <M*m*i RrRf trtr
gRggR gRRTRTR R?R RrRgRfR gfR j&r -^1 gggr
l^is RTRR t gfRg rrt ttr RRRTRgR RgifRgRRRg^R
gR gfRfR gggRr TiFli 4iRi* f7* ttr fRftggf Rt^fr
gg.g.gft rtr Rt*R TTTRFFRd" rtrf*R trR ttRRr*R t? i
w' -juRiftRgroTgrgtidlft g^g7rTggRgg^ggrgftgTgggT'H'H'll^
g^^ggRfRgRftr _gTgTftgTRrggTTgg^gi fftRg^grftRggg
Rtlc, Nepal's Peace Agreement, TTlft gpftftg I
^ grftRg gggg gwrftf, grr TftftR g75grrg t gTgfnff RgRR,
gT^nft,gggRroos \
w 3FTftggftgrg trv;< i
^ Rgg, tr ivt; l ft ggf gftgrrft TTgrrr -grr gR gfrgft
gTg^gg^grgR^gggftftftrftf ^ 1
NO NO '
Rgg,  tr X\ T c^ I  ^TTRTRgT gggogf gTgft gft
^%iHd^M-ftftgg^dividTTftrgftgTT^(TRi(.i9) 1 gftyn^i'mft
g^g ggg% ggft ftRRg Tfgftg gft gurgggT -gftr ^| gftft ftftg
gRggR^(TRc;?(i)) 1
1313 Rgg, tr <r;v i
 wmfirw m tffimM£ w. i?g, ?$ frmlf foots
ggt gR*R gft fR? — gfRggr T tRtrtrR gfcgRggTRT
TTfTRrR ftrggg gfRgffRg ttr gRRR ftRfRfRER ggugR
fggggR grgftfRgf gggR ggftgff RtrtR fRRRTTTt tr*tt
^ gRRg RRRrRTR gfdR ttr ggftg fg ggR RrrgfRR
gTR RfRRgRfg wgRgfR RRfR? r ffr gft Rg grgf
RfRgg fg gg^ri gftg gRdftt ggR gR*R t gTRR
y*fR*l g^pgg tttrttR Rt Rgg RrfR ft ggg ^
ggfg, tr gfftrg grgRgR gfrgrgg^fr trr dlf* 14*1
fdRR gggFd RRVrfRR gfRRr ^ gggRg RrRrafR
RgggRtg gsR Rgg fg tfr?i gRRR gfg Rf t? gR
gRRg RRRrRgR ywi<=Hwi Rr RRrtr fRgfftgg RifR R*g
"RftR gfRg Roo^ gR RTgRftTFTR -rtr RdgRgTRf
-Rg TRR RTRR TTRrrgR-fg I
gRrRg RRRrRTR -aiiaihiRi*i*I ggRd" t gfRTR ftRf
TTRRR  gRggg  grf  gfftjgR  -_r  ^  igrgRpRTfRR  gg
gfRRgrftR "ggg rrtR -RgrR gRrrgR w^
TjRg^gTgRfftRgf gtgggRftrg "ggg Tii^R i grftt
grgRdft ggf ^RgggrfftgggR TRTRRR RTRTR gR gft ggt
^RRrRftg ttr ggggRrgfRft RtRr ^rrrt Rr i
gg ggf -Rgrgrft gfTRRgR ggRTRR "RgRRlggftf R*rt
NO CN N3
trtr*R t?i gfRg roo^ gR gTRRrggR ftrrRr gR gftf
TRTRfRRf R "RfRTfREgf gRRg -RgTRTfRggR
ftRfRfRR ggRTTi-Rr ttr?r*R-_r |  (i ^ RR gRRfTRgf
gggfft R fdJ?gfRRTR fftft gR gfRg gRgg trtr
RfgRfRT RR TFTR (RgRT) gR TRTR gR*R RR grrgR?
RTRf fdrgftr 33° TRTRR -RgTRrftgggR ggRrr ggftr
gftftf RRRf grgggrf gRr 3^ TRRRfg gg grgfi)
TRTTRRfTRR TRRTT RTRR gR gfR TTgfgft gfg grrggft
gftfRR gggg fRrrfft yRRMi^ Rgg ggfrfti rrRR,
RdlfTRrrt fRrgggg gR fRftg grRT*R grrftR RgR
g|R-gft g?g ftR ggmgR RggTRd" Rftg grlgR?!^
ggRg  oggpgfggggT  gfRfRfRrg  ttR  grgft  gggffRgf
grrfRR RRRrRRRTTgR fRgfRgR trr Rg fftg graR
■RgTRT TgftrgR t? I gg -RgTRrR ggf gggfft*R 4mm
gfgfRRRg ggR*g Rggr (RRfgftf) t trrr grgRrgfR rR
gggr rrRt-fri tr gR grrR ^rgr ggf gf r^rr gg: gft
^Rgg, tri^(^)i
3% gggf grrgigr TrgrgfRggr grrrRfg Rftfg RRftft t t% ftftr
Tftftfftg fRrgf^gFT Tgftrft ggmft Tftftrftf gftftftrrrft ggft
irgRrft gg ftftgrft RriR+dHf gftftf fftrgR RgTgft fftrgg ftg I
"gf <m41R+ TftfR gTggr gftftftrg cgggrr fg ggft gft Rtftr
vi _{1 y RRR sgrrsi i+Rn ggft^i ... ftftgg gfftgrftftHggfggrgT
wft gf gggtftg7 ftfeft -giRgrR rttt ggT ggg gR wR
7RRgR gtftf gggT g RR Rg gTR^ I ftgfgg gfftgrft ftsigRftgr
gftgrr ftftg ftftgrft ftsrggfggrTT -gftr gTg^gg^gf7^ i", ggftgft,
OPRSG, ^K*|4g<Roo^ +16^1^1
gftRifl TRR RR lo fgrr ggRRRf fTRRR fRR?
-RgTRT TT1%R*R T? RTTRd" TTTR Hldldl^ gr^grR gR
Rf%R?l
gRRg  gRRngR  ttt*tt*t  RRt  gffR  -RgrgrfRgg,
-i||i|Hlftl*l gR *|RHlRl*l*l -RgTRT TRgR grr grgfR
ggggrfRggRf 7RTR gfRggr ft?R*R w ggggrfftgggR
gfRggr TjRggRfR Rtr TRgR TT^gfrRggrrrf ft?R*R -_r ^
TTRRRRt f TRgrjgR fR -RgTRT TRlJ*l T? I  gTRRRT
ttrr TRg ggRrgftr gft gfRggr TfRfgi^0
TTRgggRTfRgR fRgfrRgg Rf ttt^t TrRgggR g_g
TrRRrRggR gRftn^ gggfft gRggRgggR TRRf t
TRRtftgr ttrtR gftg gf ggrgR gfRRR*R RftR gR
gfRggr gfR T#ggRgggr RRftg t?i gg; l^^o gR
RRRrRR gidRRrgR RfTRgR ggftgg Rtr gftgrfRg
gfgfgfRggRr gRgR gRRg fftft gR gRRg RRRrRRrr
<Hfd*M*l ggRftg ggf TTftgTfRg gRgR t Rt*R Tgrg
lJ*Hd* RR <H<4Hd gfRfR-RgTRT tRlj*I W^
gg l^^o gR gfftgRgR gfrft<dl*l gTTR TfT gR*R
trtt Tf*R gRT g^ggg gfgg_ft gfRggr TTRggRggrrrl-
•N N3 -N
(R*R Tjgrgg^flTgt fftg) ft?R*R T?ft? Rg l^(^)
gggTT TTRR Tf*T gf gfRfR*" gfRggrfR gtrrgg^gftgf
ft?R*R gR rrR gfgRT gfrggR gfdggRfg gfRggr gR
TRTTR TRR tAnR^!^ R^lj*1 T?l TTR gRRT TgsgRg
T RRfgftfgg RRtr trtr gg Rrt gftg ggft TTRggRtrgf
gRggf fRRd Rgg trr? i tr gf g^r gfdggfttg gfRggr
ggfg gR gfgg gRR gftfTRgt ggRd grftR Rgg ggR
gff rr grgRR t?i iNi*l ggfftg- gfRggr gfR RR*g
TTRggRfgR 7gfRggRg# gR gR RgfgR gfrggR t?, ftRgR
gg rrrR ggRRgft gfRggr RfRRFTTRTrftf gfRRr RftRfrfRr
gfR  -gRSRgf  ggg^gftg'  gggg  TfdT?lcv  *lR*l(l
Rrgggrrrf grgRf gRtrR ttr ggRr TrgrggRftg "gfRr
^^^g^rRggftTFTTRi?^, n^, i
^  Rgg,  TFRR  1VV,  1Vi< I  RgftT TftTFTT,  oTgRTTT ggT
fRg^gggR gftgR gRgrRgggft gRR^rftr m -^c gfRg g^fgr
tRi|4=rl gftgrrgR vis-sly iiRh+1 #TI TFT l^^o gRgfRtggRgg
ftftrrgggr -gftr gftg gram ftRgft ggiggig Rrrrftg gR ottrt
^ NO -N
gRftr ftft gRR ggft gftgr simsiR* tttt ftfti true; ftgg
gftg^gftgRrTFTi^^o i
^ sfRRtgftTTgft TR IV? tRtmgftTffgftRftTFT ^%%o gR
tr 11 x 7ft-_grTgRftgj
^ g?f 3i-dR*t gRrngftr tr i^^TRrrggRRi^+l gftgrgi^^o
ftT tr 1^19 -gft ggg gR ^gggf ft^i ggrgftRftTR 1^19 gR
TRrftg gRgR g:7^ gdgg Rg^- Tft sfRRt gftrrrgT grft grgrrr
NO NO NO NO NO
gfftg gr?7ftgrnR7^gftl
NO NO
g^ftftr RftTFT TRW I
 ■*i$Rm wr tf&rrrW ft i?g, ?$ frmlf foots
yo
TRfRRT*R Rt^fr fftRRf ggf ggRRgft ggRR gfftggr
*P?id gR gRg ftR grgRR rrt gg?? i
gRRg RRrtftR gRRgg -rRr -gRR- gRRrgrrrf
RriiRi*i*I Rfrtr t *iR*i(1*1 ggw RRgR t?i -Rot
trttt' ggfg ggrggRt t RdgR TrRggRgft^ ft
-RgTRTfRgrgR gfftRgg ggR*g Rrr gsgftg trrt
tr?? i ^ ggftg ggrrggg TrgTRgrgRflR, gfRggR gRrftg
ggrRgrg giRlT*i ggrg grgrR t fRgfRg grgRgg ggrg
N3 N3 N3 N3
ggfRgR fRgRR gyid^fl*! rrr TfR?? I ^ gf TTffRqft
H<^*1 RiiRhTti ggrg gfggg RRT TFRf Ti3yiRl* hR<K*1
V  N N3 N3 C-n -v.
gsggRg ggrggRt t TrgrggRtR trRer Rtr gRffR,
tri id-iii iii RRt ttr gRrRg -RgrRTfRgrgg ggRRT TfR
-RgTRT t? i ^
RgrTTR ggRRgft gfRggr hili*i^<1 grgRf gPdiiii
grgrftg gR gRgR g:Rg "sRtfR Tf*R gRRggR *lR*l(l
gfRggrrgf trr rrrR ggftfftfft ggR*R gfggrf TRd^R
fRnrnfrggrfRR RrRgrRgg T^gft'' TR "srym-h—41-hi gfRggr
*Psid gR ggg RFffgiff gRRgR fti gf gr_fR ggrrrt
TTRRgf TTRR RgraR gfgRT gft ggg -rRi TgfttRRtft
gfR grftr gRRggrd" gfggftRFR t -iiiiiHifR*i*l gggggftf
N3
gfg?Ri£ gf trttrt gfRfR? gR -RRt i grftt rrt*R "gRR
RrggfR RnRT gfR -RRfiR7* gR gg^R?" TRRfg —
gRgRggrrrgR gRg ggfgR gg- t grRTR gftcgrrrR gg
rtr gRTRft gR gggR ggrrRrggft gR fR?? RRRrRTR
N3 NO '
"gft TjgrggftfgR ggg ggrrgrggg grfR" RTgRgrFRt R
gRggg RRfR gRggRfgR trr ggft gR gRRg gfRRRt
T? I %° TTTRfgrRR rr TftgrRt gggRgTRftt gg ggftrftR
rr gR gRffRR gRgR ttr?? ggiggftftR gftRf rRrt
fRr?i
c!<ftrg, grg?i9(?)i
^ ggg, grg^d) I ftTTgrFrgg 1^° Rf RRrrTgft grgrFRfg
RrftftRft ^i orgRTRgrft f^7^ g^r ggft ^° ftrrft7 gftr
gsgrftrft ggrRt gTTrc grgg trs7, tr c;c;(^)(g) | ^d+M+l
si=js-«imi gsgifggrftgggR^ofti^t-n cm^iR+i+1 ^J6+ h^^+h %
FT^gft+ii+1 cggRTRtftrispl gggT^gT^TTRgsrft^TgTgTTTRT
gRggggRggRgrgrgrrftRgftr _^ |
^ Rgg, tr lo?, m, i^ i ggrgg^ftft gfrTft^ hRi<j+|
RtTR'HTI ttbigTM^HlftgTRl^hd ^1^+lRwRbgR'HT^d I
NO NO '  -n
cc;Rgg, TRiv^, I
^ ggig grrrRTft fftggf gftt ^ "+1R+1O, oTTRTRgT ggT
^TTgrTfRgrgrgftf gf gftgrr TRgrrgft Rtr sfRRt gftrTgft
gwRftg rtttTgiRggfnft7^gwt hmcimi^ ttw <rFiiH+l ^i
gftft ttmh-41 gr^TRgygT TrrggRf <ieym RR rttt ^gi ...
V. ^rgRiw
g^rRggftTTTft1
Tftft
TTTTgy^M^Nl4l+igTggTgTTT^II(7<rlligWKd 6lviTF
"^,"  ggg  sTTTqT  "Interim  Constitution:  Laws  and  Flaws",
Spotlight, RR ftRrTT Roof, \
%° sFTftggftrFT, grg?c;(lo) i
ttRrtr grgftrggrft grTR TRRfR*R RTg" gftgTR gR
gRR*g f|gd;i fg g gRRg gRRrrgR fRftggf Rt^fr rr
TgfRgf gfR*iis|R rtRr tReR- w R^ RRRTrd"
RfRRgggRrrf RrsgRfg ggrR gfsg gftft RfRffri ggrfR
TTggg "grgg fgRR*g tttrrr gR*g gfR RTTTfgfR gR
ggR ggrgg TRRfRR TRRfgRgg gR*g hi^^ri
TRggR ggrgRt ggRrgR, grffg, RRfR, RRRt ttr Rfftgf
fRRRTRT  RffftRRT  ggTRTfTRR  ggRTR  T  Tjfg^ggftggf
gfgRfg gRRRg*- ggftft fg^p^r, dHiR* trtrrr,
TgfRgf gfRggr, grgg gfRggr, gR Rg Tgg^RR, fftfftgR
"grgg t TTRgrftg*" ggftflgg gR gf trr t Tg^ggrfTRrrt
fRTTRT "grfRr iH-^1di*l ywMdwi ggf RRRnggg
fRTRgTRfRRRrfg rtRr gRRgR w (gRRg gRRTRR
Rfft gftRf%g fRrggRffTcgR RT*R R?t_t grgfR  grgR
RRrtr ggggrR fRRf gft rttr rW gR ft?R*R
^Hlld) in Rf Rr^Rggg gnR^iRdNR gft Rrr fg
grfr, gRR "RgfRR gR fRggR RRrtr grrrfg r?R
gRgR t? i gRRnggR r rrrt rJRR TjfgfgfRfTRTrf ggrRg
RRRrRrR grft^ gfsg ggft gfR gg gg t rRTrr gf "gfrft
fRTTRT "RRTT TRlfgRTg gffRrjgg T?RI  TR RRRrRRTgRT
gfRRgr RftRftRgf rtrrRt TRRRgrRgR grgrR^rr -rrt
TRTt iNdfd* gfTTRggR ggggr ^ T ttttrtrt
ggfRETrt RRRt ttr RR-grfRgR fRgrgg fRRg rR gfRg^:
rttrRt?!
RRRrFRRT gRgR gRg ttr gg t rRTrr gfR Rt
N3
fg^FR*R rrr gR RkgrRgf gRftraR -rtr Rftg gggTd"
gRRngRRgfft gRrRTrgf trtRtr ftg trtr trRt?i  (sr
TTgfRR ftR gg gggg*g gfgRTfRR gftR RgRggf
TTfRg^gTfTRgt TRggg tR*R gr?R?) i ggfrrgg TrrtR,
gRftg gftRgftt tft 1^,^,3 ftf gRrRg RRrtftr 3Y
"Rr^RdfR" ggiRrg- Rtr, rtrt gRgg grRiRgR gf%R
fRrggg fRgRTfRRf RffRg rr*R fftfti gftRr gftRgftt
gfRfR*" g^HdH RRrtr ^"kmi Rf Ri^Rd^^ TRgg gfg
gfRRRg gR grftgrgR HdinRl*d gft*R fftfti%* dHH*i
N3 N3
ttrRr  frgRRRt  ggfRRf  tttrRr  gR  Rtrrr
%<] Rgg, gRTTTT I ttott: RRrTTrggT g^ftftr gftTFTgwRr gftftf
gftgftgRgftg^l grgTrggRft^g^TgrftTT^RftRg^TiRg-
■H^ldN-dRdgfRiH+i ^dgT%ggft+<i 4i^fti
Siri Gloppen, South Africa: The Battle over the Consitution
(Aldershot, 1997), and Nicholas Haysom, "Negotiating the
Political Settlement in South Africa. Are there lessons for other
countries?", Track Two, gf 11, "T. 3 I
 ■*i$Rm wr tf&rrrW ft ??$; ?£ ftw3R? foots
11
gfRgggrfR rttrR gggR gRRR ggffTRR gffERgf%gg
TRTRTTfR fRggg ggftif grgr ggg gg?? i rrtR- grggRr*"
trr gRRgR gfRgggrR gfgRRrrf gfR g?£Rj?? ggr ftRR
gR TtfRRggR grgRftr TJRg--TTRR?? i ^
RRRTFRrgrgg riRR tr gfftjgg g^ggfRgrf ggrRg
RRrtrtR gftfRg -rrr grRggR RRRrrd" ggg gfRfRfRrg
fg ggRfgR ggt TgggR fgftg gfR gfti fgrgg grfftr
gfRRjTR gfRR gRggrR ggrRg RRrtrtR ^r% trtr
gR*R RRRTRRrgrgR -RgrR Rr*R ??, ggg gfgg ggrRt
(rsr gfd trrRR fRR gRRR) rr fRgffftg fR ro% rtt,
ggRRfRgf yfdRRM^iii Ro\ rtt, gfRg ftfgggg gfTRgR
-RfRTfTRTsggrd" gRRg gRRrRrgR gftfRg gR <\$ gg
TfR??g;iu ggggrfRR grggg: gfgg ggrftf t ggrggftf*"
TTRrffgg TnfR gf fRRRggg gg rrtR ??ri ggrgRfRgf
TTgrRfggRT trtR ftgrrrf Rff fRTgrgg trr RR?R?? I%K
tr RgRf? gRgrrrtRR fRRR ??rft, Rrggg RrRf ??g?jt
gggg gft fft ggft gR ggr RrRf Rmk*1 Rfr gg grft i
ggf Rrr^ gR*R fgRsrgR yRlRrRR<=H?g tr*tt t
RfttRR gRRg RRrtfT*R ftrggTR RRggg gR gggg
gR*g ??ri gRrRg RRrtrtR gfgggg rrtr fRgfftg
gftgggg TnRf frggrg gggg ftgRg RfRgggrf f grggr
ftR RgRg gftgR w tr fRftftg Rgftt ggfggRg ttR gR
gft ftgf TRTRgR fg i%[s gRrRg RRrtrtR Rttrtt "grfftr
iu-^ldwi ^tRr grrgRffRg ggfrftR "Rtftg ggf, gRgt,^
gffR, gfRg t ftgffRgf RRfRgR ggrggrfRgf gfRfRfftER
TjJRfftg gRqR gfRg^gRTTt gfR gfRfgrgg tR*R -_t | ^ ggft
tr RffRrgt ggft ttrt gR gR Tfrrr?R*R fgi rrR
TRTTRT RR gR gEf??, fRfggR Rt gf gggg ggffRgR
TRg" gRgng g?gRf*R fgi trRRR ggftfRR ffR t
ggiRdgf?? rtrrR TrgfgR fRgfRg RggR gRgftigr gR,
^ Tfrgf g;?g3|i)R+ini gftng *t<ftki ftftg yRt^iR trR _^gR
MIH ilRl gft ^s-ltis-1+l "gift s?Rf?X William H. Riker, "The Lessons
of 1787", Public Choice, gf XX, U^ls, _. \ I
^ SFTftgRftTFT, TR % 3(3) I
%< sfRRtgftng, ng^^lOy) I
^ gFggggfgr gtftgftgggrgRrgif ggf gft^i gg 1^0 gR
ggrftfft g// ggft ^FdR* ggftgg?ft gft grg fgftr grgr
gggg7ggr"vTgf RggigftgRgf7^ I
%[s sfRRt gftng, tr ^3(3)(gr) -R "ft gftng w _ggftftr
+m d vl ftrRg i Rft Rls-viHif'vis-sly iR+l^l ggR gggg fgwrrgi
gwfftr gftng gr-jggft gg gRggg RRFgggRT RRgRRft
grftftRrgif gRftft^ I
^ "gg#' gR -gsrft T^iggTtr gT g^rggicr ggft gR grrgg Tgf
gggr gifRggftT^gr <Kf+i giRFngif gnftsn grgftrgggRTTT
gggcggR ggfg ftwvftfftggft Tft gffts71
%% sfRRt gftng ng, $3(Y)l
fRgfftg Rgftf tirw gR3R t tjrrt iRiidHifd* yunRlvHi^
gfgfftg gR gfRsrggr RrtrtR -_t i i°°
ttrrr*" grRRrgg gggg gfdR fRgfgg ggrgfgR fRRR fg
tffR gRRR gfRgf RfRRgR fftfti'10'1 grRtfRgf trR
??Rr*T gTTR TRTft*fTRTTt LJ*l*d gR gfRfR gggRrR
gRfTRRf grggRfRgf yfRRfRc=i*l r^rt gfRRf10^ gR RrRR
N3
RTR^nR gg; l^^o gR ggrfttRf ggggr gRg grgRt
gRT?-RRft| Rtrf ^Isdsd ilgoiiiql^^i gfR ftgtg LJ*i^(Rg
tRt gRR TRTTggrRT*- yRifdRM<Hfi?d*l  RifRg fRgfRg
TTRTffgR g^TR gft TRft|'10? tr fRgfRg TjgTgfgrg?Rt
fRRRR gggRR tr ggg gRfftt fgi rrR ggrRgrR*"
TTRtfR gRftt fRgfRg grftgR gg gRRR ggfR g_ggg
N3 -N
RrRf dc*H gTTRrrf- gggRR gfRggr rr fgrRf gRiR RR
CN "■ N3 N^NO no
ftf gTR*R-_r|
TRRTRgg gf ggrr ggfR ggRTRR yunRl*! g^rgr RflR??R
ggggrgft gfgg yunRfsiid rJRr*t gRffTRR trtr
Tr^RR ggiggrfRgf fRgfRg yuiiRfsiid gR TRTRfR gfRR
ggffTcft grgr Rg*g ??gj gR ggfRR gR fftfftg g?TR
TRTTggrig*- TTgrRRg ^Rr ft?Tf*g ??ri gg TjgrRRgggR
gRRTRRRRg  iNdlfd*  Hldl*l  gfRfgfR^g  ^rft  ggjgR
gggRfRgRg Rggf fRgfRg RgRd rr*R RrtR rrtr
fR??i ggR ggf -grg grrfRRf grRggg fRgfRg
TRTRffRd RrR gg?g RrftRfgi  R^rsr^  ^oois  gR
' N3
gRgfRr giRT ttr gRRiftfgftt ggftgrrR trtftfrt fRgfRg
TjgrftfgR gftg gR Wk gf gfgg TjgrrggggR fR fRgfRg
t ggRRfRgf gggggg rtRt "?jR?jf trrr t grRfRgg fR
tRfRggR*R??i^OY
gg: fftfftg ggrftf Rrgrgrrg gg ggR gR "rrR ggRd
gRfRgR gg?g gfR grg ggR gfRR?? — ggrggrfRgf
'100gngf7FftftftTF7Trfti9 RrggR roo\s ggffgg^gTgiggTRtft
NO ^
gT^nTgTft^TTgfRft^ftg-grgRftfti gggft RRftRrggRgR
g^rRg gftng Rftrg gR Rftg7^ ic; RrggRgr g^gRg o^r^^frggg
NO
ggrgT-s^TRgftftfti
']0'] ggi^^ogRyuiiRl+i ^& +ttR{ls-if gTRgftngggyunRlft
Tftftftrgn g^nr -^gr^g gftfri ~<w grrftg ftftgg Rg gg:
ftrRggr -gift ggf ggggn gR grgg Rflfg I ?gft gg:ftrRg
i|RH+l ■HH--JH^ii4^=fll Rls-s-ll(?<? dR-^li ifiv-inH miRR^inR gg^ggf
|g ggr^gI ^TRrggT -gift ggfgi ft Rrw ^ett tRr ^Rih+i
gfgg w^^\ rttt ^jggft gft gRRt gR g^Tft RggRgRggRrfRg
wi
"°"' grftRg gggg gwrftf, giggg g_gf, gggrr, ggftgr
NO 'no ■_    -VT ^_  T
Roo^ i
<)0? grftRg gggg sFrrRrf, gigg ftgg, -gRrgrr,  ggftgr
so ' ' NO  '
roo^ i RfgngggMdM+i -giftftgRTg<-41+Kdgg gFiftHtiiRR
*iR^hi d^f^RTMii-diR|RddN+i s-iiRi mivui 3iinR ■HiRgg^i
"Double ballot boxes, double ballots agreed", Kathmandu
Post, ?3 RrggR roo\s \
 ■*i$Rm wr tf&rrrW ft ??$; ?$ frmlf foots
If
gRRRRRjER gg rr gg7g fRgfRg ftggrd: fRgffRg fR
gRRTTgggr gff rr fgfftg ggrgrgR Rgftg ffg| grrf
rtrrttR rr gfRRT ggggr gft gfrRgR ggft gRjRte
fftt Tf?? Tft RR g§R HMd*?dJ ggR Rr/gR ggggft ggg
trr fRgfRg ggTRR Tgg*g RrRf RRRTRRRrrR fR ??ggRr
t fRgr#gftftrf gfftg trR?? i
ggf fRgfRg gRfttR ggfRft*" gfrRgR gfggRgR gfrftt ggR
gr?f gR *ii*l gggg trtrt gR&g ??i Rt gfg
ggggfRgf yuiiRl*! gg^ ttttrtrt ggfrftR Rrr
ggTTT7*TggRT grffr gR gggfRgf gRgrgg, fg-gggg
gftfg*" gggR^TTRTgr rtrrr gr g?fi _-_*i ggrg
fRTRTgg ggg^giftt trrtr gRggR grR*R ?? t gRdR*
TRR RlTRTfRg "RfrRfR gRR Tg^sTvJR gfRfR gfgRRt
grgR ftgR rR trtr RRR gRRg gg??i Rrggg ^
RRtrrR gRTR*gRTR7Rt RggR gggftggg (Rrftgg: ggf
Rgg) t gggR gRFTfttRf TRRr-jRgRgr gfR gfRg
g5[fR gffgRgg ??R| 31RdR* TRR ggrfgg?- gRfRR
gTRT?" trR gRftng gRrRgg "RgRif grrRt ggggf TiMd
rrtt??' gR grftgftftR gggR ggf gfR 7ggrggg*R Rgfft
gRggRgR??! ^
RfRgfRR grgr gR Rrggg -ggiggrfft*" gfRfRRrR ggrgfgR
ggggg ggf gg Trggrgg ggfTRR gRR RdR gRRR gR
gR Rf%g?i ggfRRf ggggfRgf yfdfRRM*i RlfR
grftggRgR Tjftt TRTR rR gg gfRggr RR fR? RRRf
ggRRR* RRgRgg gfRfRfRERRf \frf gfRft gggR RtRr??i
ggggfRR yfdfRRR<=Mi^ RrrrttR ggffRgf gfR*ii*l
RfftftfRT gR g^g ggR?? t ggR trtRr RRRRg RdRj??
gg iNdfd* vdjft«c|li*l ^fftg M?U\id gfR fg Hlvlf d I ft;
Rggrf f Rvjg fRft fRRRg Rr rtf-rtfR fRgffftg gfRfRRR
t TRFffg TRTgRRtggR gft gg g^g gR?? ttr ggRd
TgrRfg gf*g gggftfgffR ggfRg gggfftgg RlfR RRrfTRR
grftfgfcR Rlftr TfR gRgrdRgif ftrgfg RtrR_t|'105
fgggR r*- TRTRfg ftggR ftrgrgg 7gggrggfggf TftrfR<10ls
ggf fRgfRg ggrftf gfR gftftgR g?g gR yfRRRURi* gg
ggR gRRR RRffri grRggrr ??gfd ggf ggfTRTrf
gFTrRRt rttrR RsgRggf RtfgfRgggR Rg<R*gr RfRR? t
"* grftRg ggft RRf, Nepal's Peace Agreement, gift ^ftfftg,
g. iv I
"^ ggFinft^ ftftRftrrft gift <hwiRi+ fftngggi gnr "^gr^g
ggfTI RRftg grftRg TTT RRRgg, Toward a Lasting Peace in
Nepal, gRR vJpRftig Giovanni Sartori, Comparative
Constitutional Engineering: An Inquary into Structures,
Incentives and Outcomes (- _4i=R 1^,^,19), g. «.c;-^1 I
"^ grftRg gggg g^rrftf ftRggrr g^rRftg RrRrg gr^Tiff" ,
NO ^
ggftgr Root, \
Rf RffRfRggfR ggf ggggg ggRg fg ggR??gi ^ rrR
Rftg Rg fRgfRg yun^-Hi tr?R RRgggftr ggggrg*"
TTtRTTRT TRRT RER? I
ft)  *i4fate
gRRTFRRnftt fsgf fRgfRg gfggr grR*R ^1 Rt ftgg
grR??i'm ggRg RRrtrtR "ggRFR fRftg ggrrfR ftf
ggft gR?? i -ggrRggR fRrrrRR" gfr RRRTTgrrgrgR TgRrft
^i*+ii RRrg gfggR "§Rt trttrR??!'1'10 tr gR
TRgrgfR gR gggrgfRR gRg fgqR??i gRgggg Rfrtr
Rvjg gg gg gftr gR gfR RRR gggR t gggg yRrRi^iii
gggrgfR*R Rjgf gRR??|  gftR*" gRgggrfft gffggg gg
fR?R?? t gffRfr?gR gggr*" tjr^r gRR gg Rfrtr
R3R gfR gg ggRgr grTTR gRg j|Rd^? I ^
ggt ggrrgR Ro_rg ggRg gggg RmfRR gTRT TTrfggrR
gfgRR-Rftg RgfggRgg gggR gRgR ??| "^ gg fRRftggR
gggft g?g- ftgfRggr gg gf ggR gg ftgfggR grgrgggr
ggf gggg fggR??i "^ grRR T-jrRg Trgftrt gR RRR gfR
gggrgfR gRRggf gR^? | gggrrr gfR gggg gggf TfR
RfRR gfftrg gggg gft gffRg?- gfgggrd: rr" grRR
grRg gR gfRfR??, tr gggg rtRt gfRgRRRggR gfRffg
gfRftr? ggrggR ggfTftfRgit T^iHi* tt^r RfgRgR
mw gggif*" gft gfR gfRg gfTR*g RrggR fRRR fRg
gRRngggTRt gffRfr?" ggR gggg gRgfgg grfR fRRR gR
ggR??, tr RRrtrrtt rtrr gR*g -RgrRTgR gif|rR*R
ggrRTR gRRt grgfRrfgi "^ ggfrrgg tttr, ggg^ggg
tttrrr gggg gRFf*R trttr rttrt R?gfgi "^
"Act to tame parties in the offing", Himalayan Times, RR.
RrggR roo\s \ grgrgrft Rgr RrTng ^iftR ftgg wgftrcr Tftf
NO ^O
(gigfnft) R TWRnf gg RiilRi* Rg t gggrfTgi^ Tftftft?g
iKiviiRmgti<-4l4mi Hvidi ng^iH+i s-iiRi R^Rh+1 ^din+iftgi
^ ° % sfRRt gftng, ng % \ (1) I
^Rggngiu^h
^^ Rgg, ng 190(1 kr) gR^gfftrrgrrrftgggggnftrft f/7^
gRgR Rg^fty ggft ^g 1
''"Rgg, ng 190(3) 1
''"Rgg, ngi9o(v)-(i(.)i
"vRgg,ng 190(^)1
"^ Rgg, ng ii<i91 g^gRg RftnggT 3Fg ftRR RftgigR fft^rg
iiRh+1 ^ gr RRrnrggift Rfnft7^ Rj^aihi gggg g^w gR gftg
Rg tffs7 n ggfr gRgR rf ^ftr ^g 1 ^rggRT "gftg gRgrr
ftggftl ogren gRn ?rgft RrRfnft^ ggFR^gft gif gRftt
ftft^l
11" gg RftnggT ngn 19-gn7^ gff %orgRT gfft girft gffRg?-
ggggft ftgg w trRR grgg gR gfygft ftrRg gRgft ft t ft
ftgirrggftRfgi g^gFwg^gRftgg y+K+i R^g^R^KK-'K
gggRft m^-aj l ^TRrggr -gift ggR Root, x gggR roo\s rg
gfRrRrgrgT gf ftrgn gRrr t RRgig ggftg ggft Rmrft gft
 ■*i$Rm wr tf&rrrW ft ??$; ?$ frmlf foots
13
Rf ogg^grfTcgrd: rrrR ggTRTfTRR gggg fg ggR gR
grgfR fgggg grgf fRRRggg gfdTTRfR ??ri RfRgRRRggR
tr-r ggd^ggrgf rrRr*" ggggR "§Rt trtrrt gggg
TTRgf ftr*R ggrRR fg ggR gRggggR rtrt tRR?r gfR
gf?? fR ??rtrrt rr fRRRftt ??rgf gR gEf??i fRfrgR
rtr ggfR gRgft Rrr gg gR?? gR ggRR gggg
RfRfrR??i ggRd gfRggggifRg fgqR gfrrfR t grftRg
gfR Rgg rttr fg gg??i ggRRgrR^Rt gggggrd:
gTTRTg- RffRg TRffRR ggft gsgrgR grgrgg gfR
TfR?l
RRRngggigg gR*g 3d*3^ gfr gfR ggggR fR??g, tr
Rrgrrf?? gfgfftgr gRnRg fRRg yRtRiyfd*! Rg gR?? ggg
TRifgg g^lR gTTR g/uRgg gggg RRRrRRRTTgR
gggggrRflR gfRt fRR "RftR??i gggrgfR ffgR grRt
ggrgFR -RgTRT TTRRf TTTdRRg RdR RR gfR ggRtfR*-
ggfgg RiRggR ^m gg gg?? t ggR rtR r RrRgR*"
gggg gRgR gfrftftfRgR RtRr gR tft??i  gggffft*-
RgrfRR -rtrt fRggR ??RRg gRqR ggrg grRR TRgRd
fRgffftg fRggggR gfRggr gfRgffftg -RfRrfRR gR gR??l
gfR grfftrggRrR rtrr gRg* RRRR RRfRRfg fR -RtR
RftRf'  gR gTRgR Pi-did I  Hldd*? I  RdRg gRFf gR
tttrrr Rrt?r*R ggggr gR fRff gfRgRgR RfRR??,
fRggR RRrtr RfRftgR fRgggft ggrgfRg gfRRgR Rgg
gRRR RRfR Rrr rrR ggjgR uir__ t gg7gRfRgr#
gRfRggfT gggRgrfRg gR gRgR gr?g? | ^
ggRg RRrtr fftfftg gfTRrft gggfRR gfg RtlR??i
Rrftggg, RRRTRRrgTR RrfRg grfRgfRR grRR ggft
RRRR T trttrrt gggg ggft gR gR gRgr Rfff gfR
RtRr gfftjgR -fg | ggggggg RlfR, gft fftfftg ggR trt*-
TRTR gR*R r_R g7grg Rg tRr gRRff gTRRvRR gR^R
gggg gR gRgRgr Rfff rrRr fgi ggfR gggggR
rftRg RfgR gfRggr fRgfggf fg gg??| ft fggfRTfR
gR*g ggrRTR gggggR RRRd gRfRR rrr gR
gg??i'nc;  grgf  ggrRTR gfR gggg RgifRRd rr
RftngggT ^g ggft ftft I <h<+k gmFg grrggft gam ftft t
ftRgrggift gffR^R grggft gam ftft I gggR roo\s rg ggmR
ggft gfftgVft grgggi ggRg fog girft RRrngggraif griftm
tR fftgrgg7 ggg7 ftRngf ggRg RtrR ftft I RRftg^ grftRg gg
-^Tlftg gRRw ftfftg g. 1 3, Bolivia's Reforms: The Danger of
New Conflicts, £ gggR Roo\s |
q q _}
Jon  Elster,  Ulysses  Unbound:  Studies  in  Rationality,
Precommitemnt, and Constraints Rgftft, ^ooo),g.  _oi(.-_ols |
"^ vi4i(?<ui+i -giftgg Ii9c;v9 gr 3ii)Rft Rftnrft *t.<ftki ggT ttR
gftft fftorftftrfn ^ftggn ggg girgw gfg gRTTgr
grgnftfTft Rftngft gigR ftgg (gRffRn wr) wf gfg^g
ftftR trt ftr gftng-JTrft ^rgrggf ftgg g%gg ftg l Jack
gftgfftg gRR ??RTRrgg fRRg fR gRRR TfR?i gg
y*ii*l -RgfrrR RfRggggRTTf gRg gggg gg?? gfR
RtR  trtr  gRR  RrgrrfRgRR  ggfftgrggrf  gfgftR
gTRTR??!
gggg. ggg gRrfRgf Rgg^ft T?TFTRr*g fg*RgfR*R
TRgkr  trtr  rR  TRg??  t  tttrfrr  Tf*g  ggf-
gggtRfRRt  ggR  ggf  fRgfRrft  f  RfgrgggR??l
gg.g.ggR gRggg _41*d gfgfRgf -Rgrgigg RrgfRfR
rR TRdTR fftftgg*R ggfR Rflf ggffRgf ggfR grgRRg
gRgg fftRl RRTgR TTR gRRTRRTRgg gRRRffg gfRfRfRR
TgfRfRgf gfRfg RRrt Rt ggR gR gg^Rj Rf gf nRfi^fd-Hi
grgfg TRRgR RTRijt fRgggft fRgfRfRgfRgftt grftkr
ggf RRxRRf ??ggRr*g grRt RRRTRggrgR gR fsgf gg
RTRRgrggg gg gfRfR? i grgr -fRfRgrf RfRggTrgT*R
ggRfRfRgr TfRRRRf fR?, Rn" RRRRg gftft f rrrR
??RRg t gfgfR fg gfRgRfR?i
ggRg RRrtrtR gfRgRRRggRgR gfRfRfR TfR *ii*l
g|g gRgR ??, tr Rt gfRfRftt gfRRgR fRaRg gR gg gR
gggg r RRRnggR gftRft gR^')n gfRR*R ??i Rt
gfTRrR ^m gR*RR gg*R gpr Rrftrg gRgrR?? i ggft
gRggR gRR gggRgf TRgRrRd ggf "RgfRfRgg
<nRiyid'Hii*i rRrtt +id«H*l gg nRvlsii^ sidi^iJ*! TRg"
fRggggTR fRaRg gRggR?? t fRgmf gggRggrftt f^m
ggr?ggR??i Rf gfRfRfR ggrf gR?R?R gR rr gfR
gfTRrft ??i gggg RmfTRR ggRRggf fgRRgg grff
Hd~=i Rrr ftg ggR RrfRg gg*g ^^^^^1^ <hRiP^^i
gg gRgr ??RRg gR rr t gggr fg Trrg??i
RfRgigggrgR grgggTRffrnt fRggg gR gft gfR ggggEgf
RRRngTRg ggRR gftgg gR gg?? i RrRR ggRgg TrrggRr
gfgfRRjgg TRR gggR -gfRr ggRg RRrtr gTRRT gR
ggftfRgf RdRfRgR gRr ggr ft ggr ttttR fg? i
-ET)   oi|«|^|Rcb|cb| -^qw <HRlfc|H<lWr
gRRngggrR RRrtr fRrrfft gRgg grf -RgrRrfRgrgg trr
gfR ggft gR -FRgrggR fRRR gfRRRg nRuim^^R fftgfr
ggRTt gRRf I RRRrRTTRTTRt grRt RtfTft fRrRgftf fRgrR
-gft gg fR ggf TTR gg T gRggftf*T RRfRR ggrfft
gRgg RRri^0 gggrfgf gfRggggrgR RffR _Ri*i*1
ggftRgr gg -sgrggR*" gftfR ftR fgg gfRfg? |  grft;
RRRngggTRt fRgfgggf?? ggRg -RgrgrfRgrgR fgrfggfR
gR gfR grg grggR TfR?? t r| RriiRi*i*I rtr gR gfR
v ' ^3*S_ ^, ^,
N. Rakove, Original meanings: Politics and Ideas in the Making
ofthe Constitution (- _4U, 1^^,^),T. K.Vl9^|
"'•sFTRggftng, ngi9c;, s% \
"°grftRg gggg g^rrRrf, gi^gift, ggftgr Root, \
 ■*i$Rm wr tf&rrrW ft ??$; ?$ frmlf foots
n
gRRgfg ffri gRRTFRRTgR gg y*ii*l ftftft gRr*rgg
grrg grgggRfg ^RgrRrfRgggrg^Rt TgfggrfR t -RgRgrffg
gfgfRgf ggftgifR trrrr RgRg ggj ggR gRRR
RfRR? i "^ grRt RkiRgfR gR gfftrg grRkiR gg gftR
' N3 CN
gg gRqR fR gR gg ggR gg_? i
rR gfR fRgffftg fggggfRR grf RRRTRRrgTR gfR
ggffRgf fRfggg fg ggR?? i ggffRgf rtfr fRgggif f
trtRrt gR ggR gfRggr RfRggrrgRrR fR?? i ggft grggg
ggrRfR ggRt fRgfgfRgg RifR rr Rttrrr gR T^r^gfg
fR??R| trtr oggpgfRgg T RRRTR fRgfft gR fgggggR
gRRR gfggg Tf*R gRRTRRRTTR frRRftlfR*" TftTTfR (RTR
RRrg RrRggRT »tefR^ ggftfRgf Rfrrrr grffrftt
RgRg) gfgfRgf gg*g gRRR gRrgRrgR f¥m gg
gg??i'1^ RRrtr fRgftr gfRfgr gggR RrfRg ggffggf
gfggRgfRRfggR gggf grftRg gfR ft, gggg gggg gRRg
grgRg iNdfd* RrRRfTRR gg Rrtt gfR gg grg??|
trtRR gfgfRgf rRrttr rt grftRg t ggggR RffRg
gRR RifR fRRT gfgi gr gft TRRfRfftfrftR g^H*ivRd
-rRRrr gg gggg TRrftRf RRtRt gfTRrft RfgfR*"
gg^TRfR Rrtrt Rt gR RRrtr RfRRt gftg t RRRifft
ggRrsiR gfR Tffr i
gg gff%ggrf gg gR gggfR gfR s?gj tRR^
RriiRi*i*i trr RfRggggRrrt RffRg gfRggr ftRR
ggRg RgRggR gRRR gfR g^g??! ggRg RRRrrgR
-ETRgf rR Rr g rrr*R fd", gr gfR TRrRt t RftifRR
RRnfRgg ggggifR ggf ggR Rrggg gftgf gR gfrrgr
ftg*ggg ggggg gggg RgifRRf gfgg gg-jg gfftfg?i
RrR, gggg g?R t rrrR giggrrf trrjR ggrgggrf tRrr
1 N3
gggg gRgr Tgggd ggRg ggftfRgf RgRgrrf Rgg
gfftg grR??i RRRt RRRgg gfRgRr TRgrg ttrrr
gggg  gft  RRggg  gRTTTR  RRRTFRTgT*g  fRRgfR*R
vH^nI^i gR gfftfg? i RRf, gggfRRRr T RrgRfdiyP gfg
ftR RTRT TjfgfRRfTcgR -EggfRgr gRgRR TRRT TR??I
RRRTRRTgrgg RrftgRTfRR gfgfggf gg^TRTTt gTRRT
gRTRRffg t ggRg trtR gg ggR gRr gg gggrggg
gfRggR gftr gR m^\\ gggg gfRRgr RfRggTrgrgR
??RTRrR  fR  RRfRR   (gfRfgfRfRft  gTd  TfRRRf
"^ggi^v^7ftgTTgftRRrngs7TgToTgRTfRgT t RRrnrggi gfft
ggr gRgR ftfti gr?ftRftngrgTgirftggfftrgi^ftgftg^gRk
ftg^gggT "ftgR ftft I Granville Austin, The Indian Constitution:
Cornerstone of a Nation  (ftWft,  1 % $ $), T.  ^ I  gg: TTg
Rftngggift g|gftg cggwR ftirrTT^ggRR^grgggftftg|
"^ ft-grft w^<\*k RRrnr Rft"ift gggg ftRw gft ggrgR ^ i
RRftgJon Elster, "Arguing and Bargaining in Two Constituent
Assemblies", University of Pennsylvania Journal of
Constitutional Law, M R, I^AV^000, T. 3^R I
gggnffg) ft ggRg RgRggR gRRRgrf gg RffRg rR
tr??i
ggRg RRRrRfR gRRTFRrgrgR ggftggg "gfdRRtfg
frftfRgR gftR" gR*R r<rr rr $ gftg gR gfftR gft
gf gR dl**l ??i"? Rt gggRRr fiRRRRg gRrffRg
ggggfRgR Rr rtR f Rt1r??,"v tr "RRRf gggggft t
grfftggRgf TRRfRfgrgRggR RRrtr fRgfft gfRfg gg gR
gg grgf ggg rrt ggg??i RfftgRRRggR Tgig
HJ-siiidd* TrrfR gfdgggfg RrR rttr tRh-R gR rrtR
fTftfRrgf gg gftg rttrt gg??i g^R ggrgg gggg
RRRrrgggTR gfRftg rttr grgg gfgfRgf fggrggrf
??tdRgR ^gR gfdgggfg gfRggr gftg gR ggRg
gr*TR¥T rttr fg gg??i grgRt gfRggr gggg gfRTfr
RfR "gfRRTRft TjggTFRfR -RRflRgf TRTR  <Hfd*lRld
gRr*TT RRrr gRR Rf ggrR gf ^didi* gg rr??i
gfRggggRTRT  -gggggrf  fRgdg  gR  gfRfR  (gggg
ggTRfTRRT  rRr  TRgrggg)'1^^  ggggR  ggggrfftgg,
-RgTRTfRgg ggg RRrtr grRtRTRRRf ggggR trRttt
trtr g|f gfgfRgf yRrRMisi RfRgr TRRgrR grgfr
ggTRTgR TRRRRRf tRR grgrg?? I
fftR Rt ggggrfRgg grgRg RtRr?? t TRgfR gfR gg gR
gftft RRT*g ??ri ggggifRggggRT ggg fg ggfRT wr
ggffRgf g^ifR "gfRr fTRFgrg gR gRR??7*" gR*g fR fft
gR Rfr g^R??i ggR ggf gRlfRgrfftgR ggRrag gRr
rr??i fRrgg grRft grftRr t ggRg RRrtr grggR
gR*R ftRT?R ggf ggfTRR grfftr ggg gR RfR t
gRffTRR gggRifR ggggR "gg g^g gRi^ ftTTT?ftt
Rggggf TTgRgRg ftg gggg gf gg*R RrggRfgR gfR
RdRti "^ gg gfR ftrgrRgf gRR Tgggd gg gg t
grRfRR gfgif rfr grR?? i gggRggg ^ grftg yf*iii*l
no "■ N3 '
gfR gg gft gR fgggffRR gg?g Rdg <H*e?R T ft
"? sfRRtgftng, ng^v I
"v _ft ftRRR-gggg ^ uRdim grgftgftngfttt^l^i vi<Mi< u-m! l
^3il(l *?^l^lsl RY ttRdlttl, vi^ft^Msl 1«. nRilHK+^iy<r<1Msl
ic; gfRggr gftftT ggR fti gggR roox gr ftftftg ?gft
ggg^gggrRfT gftg tfttR RRmr grr^g 19 gftg-ggrgri gr?gg
Rftnrft ■HmiRl* Tgftfg-^RgT tRs-^fy tft+1 s<i+*ti wf tR^Rd
-^TT^ggftgi grftRg gg Rrgg j^z RRRgg R. v^, Iraq: Don't
Rush The Constitution, c, gg RooX I
"* sFrRgRftng, ng ^v 1
"5 ftrgg^TrRg ■H^lnisl ftrRg ft<n _<?t 3i-dR*t gftng Root, gR
Rrgrg^gR g^ggrgT gr^ggftg 1
"^ grcfgg ftft grg^Rft ogrerr gRggR ftfti RRftg "Talks
Adjourned on Positive Note", Kathmandu Post, % ggftgT
^00^1 gr Rt gggtg grg fRgI
 ■*i$Rm wr tf&rrrW ft ??$; ?$ frmlf foots
n
gftftr gg gRPiddi RfrfR fRrfg grgggR grggf^g
gftfRR -dRj*R RRgR??g;i gftft RtfRRftt
TRRRTTfg*TggRg gfR gsR gfftfg fgfRgf rr ggRT ggft
gfgg Roo^ gR gfg gggr*TR¥IRgf gg TTff "Ssfft
TgRfRRgg gR ggR?? I
^.  <M^fa + "3lirtR^
gfgfRgf g^RRgR gRRRg*~ grgrg t sRRgfR trttr
gR ggftf gR gg gR ggRT fR??l TR gg gRgR trtr
iNRP* RdRfR gg*R gfR ggfR fRgRR Rf%R*R fgi
gfgfRgf gfRfgrgR ggfR*" ^g grRg grgRgRf gfftgf
Rf TgRfRRfTRTTt gggrffg gggfRR TRRFgRg gR*g
Trrf ttr 1^° ftf RfgfR*" "RgTRRtrd" grgrR gRft
fTgTRT Rg*g RR*ggfTS Rdft -gr^r gftggg; ggrgg TTTfR
■RRRt grgrgggg f??gfRRf fRRrdRg gft; tRerfr t
RfRRgf gRR*ii*l Trrgg gR fti TRggg Rf, gft re/R
TgRfRfRRgggf, RTRgRt t TTRRRt Rfgfd^RRt gg rrt
ftR ft gR TTTRTTRg iNdlfd* ggfRR gi-dR* tirt fg
gfR gfRgrft fR??|'1^
ggRg   -RgTRTfRgg   T   RRRTRRRTTRt   7ggfftgfg*g
TRRfgRjfRR  gf  yF*iii^vHi^  trttr  rrtrt  g*??g;i
grgrR gfgfRgf gRR RRR ggg ggR tttrrr ^grf gg
??l TjgtTRgg ggftfggf gggrsft RRR ggR fgftf fg gftgf
grgRt rtt? ?? gR gftgg ??ri ggRfRr grfttRRfRR gfR
ttrRr*R gfgrffg ggrgffTR gggr fR Trfg Rrtr*t ??g,
gg gfgRfg yunRl+ii gRftTRf R%*R RrtrR grfRgrR
-gftrTgg gfgRrRfR TfR fgg;i tr tRRrt t rrrt ggfRR
gRt sgg ft?g? fftf ftffr gR gRTR f Rfg ggfg fggR
gR??| ^m\ fgggfRR TR?R gft gfR gRggRgrcgrf
gfggRgR gR*g Hidl^ Rgg tffR grgRR TfR? I
i.  ^yiR* mx *i4Rf*NR mm
RRfRR RRRTRRRg*R grftfRfRgTRRf ggrrrfR
(RRRTRRrgRg fR ??RTRr*R rRrt fRgRg, fRRRRrRt t
gRRTRRrgrgg gfRggrRg "^TRft) gft TRftRr gfRfjggR
hR?s-vHI ggfRgrg sgg ftR*g Rtrrti ggg^ggR gRrR t
gftfftgf ggf gfRgfRRTgr TRRTT RRfRR Rlf? gR ggf T
STR  RRER  ??R TTR  RRRT  ftRf  TpfRgrfft  iNdlfd*
grifrRRg tRRR f fgrgg grgg gR gfRgRgR ?? i
%"n# +i<$*i (*m) l grRg g^fgr*R ggRrgr R*g grgRt
gft ggf RfftlgR gR*TR TRirfRg T<Rtl TRTRfRTRT
oiiiH* gggR ggg*R gfTRgR fRRRfR gggR RRftRTRTTg
"c ftgg sFggRmgRttfuift ggRFT RR g?g gftg ggft ^ I
RRftg grftRg TTT RRTT RRf R.  X^  Afghanistan's Flawed
Constitutional Process, 1 ^ gggR Roos, g. RS-R% |
 ■*i$Rm wr tf&rrrW ft ??$; ?$ frmlf foots
1$
gftfRRft f trri"^ gRftg RrRTfRR gftflgg R\r
3i RdR* TTfRR fRgftr gR grgRR grgg fRgftr gR*R grdR
"grfRr gRrRRgf gfft gRRTRf gRfgrrrR RfttRft gsggT
TjRRgg gfRTf*R grrRt -RfRRR grgRgR ggftg gR i ^°
Rrr ggRgggg fRgfRg gg-RR gggrggrf gfgrgR t
fdraR TRffRR fftgrfftg RtrrrR rrRRr TRggR
ggRi-Tdi *rR t ggft fgg?f gR RrcgR gRRr Tf*R
??|'n'1 Rfftfg gfftfRgg RR gg ggrgft TTfRggRT |f
ffg gR, tr ftft *trR# RRTfRft ggj rtrtR gfRggr
gR*R fRgfRg ggrRfR TfR RRfg gr*TT*R sftrttrtfI-
ggftg gR gfRfR rrri ^ ggR; Rgrgf ggRgggg grRt
TTfRggRT grggf?  ggfRRt gR gfR r4rr gfg
RTTRRf Rg gc_grR fg |  gg VsHai <H 4**13^ grRt
iii-ddiyP fRgggTRf t-m*^ trtRRt lj*i^^^i Rrttrt
ggfR Rfft ggfrs gggftfRgf gfgft rtrR ggRR (ggR;
RrggR) gR rr?? gR Rrr -rtr ftfti gRtfTRR grgg
rrt*R ggrgR ggf ggfgg Rfff ggfR ttRrr*R gfgft
gfgRfr fR gRRR TfR? gft fftfti"?
gr, ggfR gggR roo\s gr gR*R ggiRggR? gRftt
gggggR Rg ggrgg ttr gg t RRtRffRfg gR*R
ggggg ggrR gfRRrr*R Rttr RRdrRggr _rr_7T
gr^fRgRRf gg TTRgf i g*R gg?g ggfgfggrt? Rr*R
TRT:grgR gR t RfttRffgg gR gRggfTRrrt ggf ttRr
RgFg ggft ggftfRg gR gR gfRg gg grfft ?? i
RfRRT gggftRRftgg RR TRTRgg gggrr RfftgRRRrTgR
eidMd t ggftf gggggfggg gRgr grRRggR Rftr -gRig*-
ggTRT' r f ??i ggggfRgf gRRRfftrggR Rrggg grf?
-Rgt gggRf% Midi*! gr^ ggfgfR RrfrR ??i Tgrftt
fRgfgg ggfRR gFrRt ggRt gRTR RrgrgFj?? gR Midi*!
ggi?"Tf*R??i ^v TRTRggRfRggR grrRt ggggrdgrR
fRm?"  Rft  RgrR  RRRTRRRTTgR  fRgfgggRT  grgfR
"^ grftRg orgrgiftw RgggT gg gftRgr ggrgft gRggggT RR
gft gftl gggT +U<mi<1 ggrg 3Fg ldii?<?ft dif?dMf Rrft grr
ftl ftmftgtgftr, "gRgrrftg", mv.RX ^h^O roo\s \
"° grftRg TFT RRf, Nepal's Peace Agreement, grftRg gg
g^rftft, RgiwftftkgRrfRwggRfR, ggftgrRoot, \
"^ grftRg gggg sftRR, ggftftgiftf gr^Tiff", ^ ggftgr
ROOi,\
"^ grftRg gggg sFrrfftf, Rtt ftfttr grRRRtft ggrg, gr^gftf,
NO
IV ggftgr Root, \ g#tmTgigft grftr RTgErgrgR gftftiggr gft
gRg ftftg Tg fft^ I RRftggg gf (R) Autonomy and Ethnicity:
Negotiating Competing Claims in Multi-ethnic State (TTlRgg
^ooo)|
"? grftRg gggg sFrrfftf, Rtt ftftfg grRRRtft ggrg, gr^gftf,
NO
<K ggffgr^oo^ 1
^?v grftRg gggg sFrrfftf, Rtt ftftfg grRRRtft ggrg, gr^gftf,
NO
1c;ggffgT^oo^ |
ggrgrfffR RRR gfftg fR gggrgrf Rdr?ftR*R ??i gg
ggRT R*tR TrgTRRgftt gggg gR*g gRR gggRfgffTRTTf
ft: gggTgrtgff grRT ggR*RTRR gfR gg ggR grgr
tR*R??i
t^i%| rrR gfR grgg ggfRR fRgfRg Rrr tr??? t
grftRrfft trrrr rtr*R gfR Rgt gg ??i RRRgR Rfftlg
gfgfRft gggjggR grdR ggrggg gRgRfgR -_t| g?;
RRfRggg gdfR gg gfR gf?gjgggf gg ii^^d,i ^ ggf
gfgg fRgfgggg TnfR RdRR TRTFrgfRgf fRgfRg ggRff*R
gg fgR*R ??i grggg fRRg gg*Rrrt Rfg-RfR gggg
gffRR??i (gf gggfR gffRff gfR fg gg??g;) trRr
gggR Hidl*i grRggrrfRR gggrfR, gfRg t TTfRgTRt
fRfRg gfftgg fR?? 1 gf gggfR -ertrt Rgg?fR gfR fR??R
ggrrrf gg rrrR t tRtt*R gfeggg gRgrgr Rfff
gRrggrfR gRTTftgg gRR?? 1 ^
RgRgg Rttrr RRRTFRrgrR ggrf grg g?f gftgRgr gg
TRd  ??RI   RRfTTgg  RRRT,   +ld<ild*l   RRRfR  T
RRRTRRRg*R gR fsgftfR gfgfggg fsgffRRfg *m*l
gfegRg" ggft fg? gRgR gRffRR grdR fgi rrR
Rfftfg gfRfRgg rr rr gRg" trtr*R rtt^r
-gfRggggrgg grgR ggftfTRfr gsggg gR gRRggf
??l""ls
ftsfjr (y^idP^*) I RrRR grRrRggrd" rRt gRgR gg Midi*!
gfR ggg^RRT Rrr tRR rtttr fgi Tgrftt fTR grgRt
N3 ' S3 N3
RR RdR RRRf gTRTRggg RgRggggR -grgrggRt gfRf*"
TRR ggg gRgR m^ frrfR TR Hldl*l Rfftfg gfRfRgg
rr gg ggrgR Rgg (gRTTTPrgf) grf Rrtrrt -gR
TRTfRRftr Tg_f ggjR |  grf, TjgrTRREgf gRRR STRT rR
grRT*R grftgR RfRt gRffgR gfR Rtj ^ TgRgR R*g
(gRRPrgf) ft gggR Root, gr gggfRRgg Rft
gfRggRRgf gggftg gRf 1 gr tr RdRR ggrf <H#k-H*
"* grftRg gggg sftRR, guftt ftftfg gftft ggrg, gTsgift,
NO
ggftgr^oo^ 1
"5 grftRg gggg g^rrfft, ggTRggRRg grag Rrrg, gTsgift, 1^
NO
ggftgr^oo^ 1
"^ grftRg gggg sftRR, guftt ftftfg gftft ggrg, gr^gftf,
NO
ggftgr^oo^ 1
"c Rf gf gg RRrnrggT ftftgggfR RrR g-jf |R grgrgrT ^1
grftRg gg sftRttRr, Rgr t RgT (TgrnRg^) ftftfg giRRRrft
N2
grrriR,  ggsgftf,  ggftgr  Root, \  gg:ggRgRggg RfftggR
<n41R+ gRigft 0^1^1+1 -gift fRRg, 'frftRg ttt RRf, Nepal's
Peace Agreement, gift vJpRfRg I
"^ wiM mm 3i-dRdf, Rgi(y^MiP^i+)^-'ili +ft<HRiRggrg,
gT^Tlft, siTdl^i Root, 1
 ■*i$Rm WT tf&rrrW ft ??$; ?$ frmlf foots
Its
TRg trtRr gR gRgRgr gft grd ggg gftgR fg i"°
Rggr RRfgrRigR RRRrg/Rr RfgfRRRg RtfRfR grgrR gfR
Rgg gRRprgf (Rrggg Trggg Rr "Rrgfigr ft-RT)
TggTRRfTRfR RRTRR RrffRTRTT*" Tff gTR*R ?? I
T3«FER=JJr 3PT MIcT^I  TRRRR Hldl*l RTfR ggRRfRgf
gfRfRRRg, gRgffTRg RifR dHiR*di t gfrrg*gr f ggR
gg?R fRi ^ gRgg gRnRg gR iNdlfd* ggffRgTf
gg RdRR ggRg gRRTRR gggg gf%R*R gfrggg rJRR
ggfRgR gRffRR Rr*R t? i grf RRRTFRrgrgR PR^dggrfR
f rrrt ggr rRtR gg gRgR ??i -grRg grRRfTgR
gfRfgrgr gRRRdfftggg gR w^ ggfTRR ggR ftR rr
Tf*R ??i Tggr gR gfR gf ggrRTR Rt ggfRR gfgfRgf
gg?RR wi ^ff ggg ftrR*g ??ri
Jlisl^dol^**! -iTTiWl TRrgggg TRR f gigrTTTTR
TTrfRRR gfgg tjrtfr rr (ggg) t gfgg gggRR RdR
gg gggg gRTRRR gFr*-fR fftgg;i gg; Root, gR
vjHv*irRv-hhR?*i RdRfRR RrRtfTRR gRr*g rrr fftfti
fg g Rtrfr gRlfTRR gfRfRRRg ?? t Tddk-H* gfRggggR
^TJRgg fRgff gR ggg gfR ggffR gRrRgg wi\ gRRg
RRRTR gRg gR grg gggR g^Rgggg Rrr fggtfRR
gggg Rr*g fd; tr gf ggR gRRTRR RRfgggg grRt
gRFT  RR?Tf*T  ??RI   gggR  RTjggrt  gfRgfftg'
gRTRTTTR ggRgR gfg Rrtr*R ??, gr rr ggR grrR
ggf RtfRfR gr_ x^ arg gfgft f ^im gRrRg
-RgrRTfRgrR ttrR gFRft gR*R -R" RTf ^RrgfRg
-SfRTvff ggrggg ftgg (<\\ Rrggg roo\s) gr ftrrgR
grTRgrrrt grggf RftftR gf ggR fRRg Tftggj ^ Rt gf
grr*R sgg grrgg fRgggg rttrtr rtrt *Psid gR*RR
RRrtr fRgftr gfRfgrgR ??RRdgft gRtfTRR Rrr ftrftrrR
trrR ?? i w ggRd gfR gRrRg RRRriggg ftft gfgfttg t
ggffRfR g^g gfftfg? i gr rR RtfR rrr trrr ff?g,
ggRg RRrtr grft gRR?? fR ggRg fRgggfTRR fRgftr
T TgRgrgggrd" gggR gfRfgrgR gggR gfRg RrgRfR gR
trr ff gRr gR^g gR gRRg? I
^vo grftRg gggg sftRR, Rtt (TgigrRg^) ftRkgrRRRrftgrrg,
+ I6TI^T, 3|TdM< Roof, |
"^ grftRg gggg g^rrftf, Rggr (gigftftft) ftftk gftft grrg
gr^gift, ggfrft Root, \
"^ iiyiiR'Nid g^ wr ggigftf gr ?rft wg grrgg gfgfti
ggg gpgiigg ^ ggg (Rtft) TTTTTT (grgrft) I
"? g^ftfgoTgTgiftwRggftggT Rr^ *r+i(I +i<gii?l+i grrgf
gfgrgg rttt grRrgTrgrg7 trr ttRt gfft ^, "House directs
govt to act against king", Himalayan Times, R R Rrggg ^ 0019 |
"v g??g gsg ftgg gg ftftfr ■Hi+K+i ftg w cggpgRgg
+i4RRi+i t ^HiiRi+i41dft ftgigggRggTggT, yiftk gTTgFfft
d(?TI ilR^l <H<+KTgftlRl H+l34RlR|J-iHl{l giMlviil
ggf RRRrTdTTTf grggr ftg t rrrt grgRiRg*-
RrggRfgRgR rr ftR gggg Trggr*g ggfTRR grggrgR
gfTRrft gRr*g fR?? i ^ gg gfRfgrgr gggr t gff%g gf
grgR??gi ggfRft fftgggg grgffR TRfgftgg ??g t
ggfRR gfRgr Rg*g ??gi gRffR gg rtr*R gsrRRft
gRgrggrgg gfR gRfRggg ??ri "gift "R" gf?? ^Rfgrs gft
gftRt TrRRgfRgr Rtri rR ftf gffR gRffTRg gRlPdi
grrgrg*" TgRggRgg tttRR ggrg gggrfR ??g I ggrfR RftV
TgRrgftftr*" fRgftrdgf?? gR fRRfgRR gr*TT*R gRfRft
ggffRRf gg rRrT TR gffRRf% gggrftf grR*g
fggj^RTfR ggftg gR trtrt gg??i fRgfggR ggrrgg
"RfR gRffTRrrt fg grffR ??i (rrtR fgrgR TRg *?rt
gfR ttr ??) gggg Trrf gggg g% RRfTRR sgrjR
ggrRRlgfTTgR fggRggr gRT grrRt trr gfgft RRftR
gftgr fg?i ggRg -RgrgrfRgrR gg gggg TFfftrrd"
dHiR* ggggg TRd^g -RfRrfTRR gftggggg RifR
TjdgT?R*R fftdRd gfR gf ggfRR g^- ft ggggR gfgR f
gR*R Rf%g?i  dHiR* ggggR *ldNid gftfRg fRfRR
gfggT gg*g TRTRfR f fftR I gR: gRg" RRfR T RrRR
gg^ftggR fgfg g RrRRTTRng *l^iMI*l rRrt f
fftR I ^
gfgg ^^ t TgrgfftggR gRTRR reR Rf ggfrftR
gRifRgf gggf t TtfrggRrgf trrRr gR grg ftft rr
TRgg ??ri Rf Rrttr Rf%R*r ggfTRg gRftrrd" gR*g
ggRR t TRg ggRFTR gRffTRR ggRggrR gggr ttr
TTr7RRRfTRrrt gR T^rrggrgf RRffftr*" "grggRg trr
ggftg gRgR ggg gRfi gg; Root, gR gRgfRrRfR f
ggf grjgR gRggR grfttTR iNdfP* gsggRRR gfftR
•N ' NO
RRRRR fgRRRgg RggfTRR RRR gfg gpg ft i w
rrtrt Rf ggR gg ggggrg*" Rgg gfR ftR*R ?? i Tft Rf
^v!< twr f "grRgrr Rr^rrRg^ TgnRftr gig^gg^ gf iR'fftrgR
"<n41R+ Twrft R ^tRtttt^r gg g^g t ftftgggT gR wg
gft^gftgigggrf^g' TggRTTT"ggTggTftT7JgrRTgTgTftggrftr
gnrgrf gjfRg fft^g' I gg grr gggg, ggnft^ o^^^Mii _g
ggfrl  Sudipta Kaviraj (R.)  Politics in India (fftftf,  1^,^,19),
g. RXX-Rf<<\ I
"^ 3|-dRT ■hRtMsI HMI iRild'HK ^11+ yRRftrT Wd-\ Vc; Rr^gR
NO
^rftg gfftgT gwrft gFTfF^gTf tt^tt gft gft ft RregR grggugr
gfl ggi^^.^. 7ft ^^4TigfRfRft?gdggftgggf ^mRdfs-if ggftg
iKivi^i^+ftRiti(7<?Ti 3i-dRTRRmgftngvi(., (g) gggirgrTnT
gtrgg gRTgnRgigggf^RR, gRftg^ggn origsgft^gRRR,
^gffftg gftfr ggjRR, R^Rh+i Rg, giftnRf gggg, gfftg gn
RrRrg ggftft^ ^rfgffg^grf ggggRgR grngg gftftg gfftgf |
TWRftgnTgngTgftfftft :RgT, gnftTRggTgrgrgftfT?R^wfgg
Rrs: gn Rr.tt.  (gT) Rg.fft.gr., ggEtr gigftgf t ggftft ftgg
' NO
yft + s-lf dldRldl
wwfRftg|
 ■*i$Rm WT tf&rrrW ft ??$; ?$ frmlf foots
1^
ft gR ft gggRfTRR gggrgR Rffgf gRgR ^ -ggr
ggfTRg RrRRg- RtfR ggR*R ggrgrgR rtftr ^Rfgg
ggggggggg grg gRtfTRg grfR ggf ggggrfR graR
ggg fg tr??i Rrggg ggfrftR grgr TfftfR Rrtrrt
"fdRi ttr i^o gR gg*gR grrrgR gnfRft grgf TfRf
RrrR ggg Rg*g gR TTrRrgftffRR grgft gg gRg ggR
fftRgRi gRRR Rrr gggR RdR (RgftftR) rtrt Rftftr
rrt gR*g ggfTRTrt gRg ggR grgfR rtrR TRTffRft
RRT RR?ftR*T ??RI  TR gRg*g gRR T TfRgggRrs
RRggrgg ??r ttr gRgffTRg wr grgfR gf f
gfgfTRJRT TR gR gfRfR rrrr ??r| ggft gg*g
RTTTfTRrrt TftV gfR ^fjfnR*R fgg?f i
gkdR* "TjgRTTrf sgg ftg gfR gRRggf ?? i gfgg RgR
gR*g  ggfTRR  RRR  TRTTTR  gRggggR  gRgg  gR
"RgfRgrgg ffri tr Rfggr ggfrftR gg gR rt4
rrtRr gfg gRRT gg?g rrrt Trg??d;i gft gggR gf
gfg gRigRt ??RRg fg rert gR RtRRTTg fRrgfRR
fRRRg ggg gggR gftfTRR trrr RdR??i RdR
RffRfTRR gRR grgfr gfgR grRrrffTRT RRft?iid*i
grggrf grgggggg fRRTR grgftgr Tf*g TRFffg RdR
gggftfgftrRR grggT ggggRf gRg ggftgR -errR?? i
gg ftgFrftgR R?ggR TgrgRrggR frfRgrr*" ggrRt
fdRjg RsR??i Rgggr ggfrRRg grgg grgg RrrrfRR
-sgfRRg ggftRffR ggr R?fg, RdTR grfRgrg ggRj??^
gfR grgR ggftRffRRf gggrrt t gR-gi4d*i gggr
ftRRT ttttrr grJftj RRRRfRR fgRR ggg grftRg
gggfR Hi^d, *ft ggggrgg gr grfft7* trR gfggfr
RdTfR  RTRgf RfR R2R gTFR  ggTRTR RgT?RI "^
ggR gfgfR*- Tj^igTc^rgrgg fRRg gfRfg t g^gRTgrRgRr
f grgrffRRggR gRR RdraR t RtfR-P+iRmi rrt*R
ggTRf *R gR TTgg ggg ft i
RRRTRrrgrgR fRgfRg fggfR*R trrrt gfgfRgf RfrftR
NO NO
grRRifRgrg^R t rrrt gggfR rr ggftgf fRRRggR
gi-dR* gfg rrrt ggfrftR gg^g fRg trfsftj gR
gftrft gfgfRgf rftFRRR gr_ xrrR ggrfRft fggggr gRR
ggRgg gg, *HdRK t ggggrfTRTd: gfftg fftg <h*e?ri
RRfrrgg tttRt, rrR t Rgftt grRRg gf rrr gR&g
gggfR*" g^rfRRf RffRgf trR ftrg trr gggftfgf
ggR*g ff?gg; tr RffR-R+iRmi fRRffTRR gRr*g rrr TfR
tR*R ??| d*l*l gRg" ^f^\ r*- gg gR TRRTfRT %
gg?R gR TTfTRgR TRRfgg tttRt gfRgr gggrfR ggR*gR
^vc; grftRggggg sFrrfftf, RnRfggRfft^ftftgR -gRrgrr, ggfrrr
NO ' ' NO  '
Root, i
gfRRfftfR gggr fRgg gR*g ??g i w RrfRg gfgfR*~
ggfRR fR*RTfR grgg gR grg t gRdTiRRfRRt
frftfRgg trtr ^ vm ggfrftR tjr ^ <h*e?ri grgr
ggTRfTRR RRfR gR g-diHidl H£vH*l ^m fti
griRfTRR gjfRgf ggr RffRRRrrfft ggg gfft gR ggfRRf
g_f ogrggrfRgf gggR t gRnffRR RRRg TTRftfRrgf
ydldd RTR gggfR|
TTrRtRftfRR Hd*Hd**i TR?fgTfRR yP^yyftH*
gfgRfg gggfftR grgR yRHgdi gftr Rr*g ??Rino
ggRg RRRrRrR ggrRRRf rrt trttrt RgfRRRt
tr*ttr grRg fg -gfgg RlfgftR*R ??i grrRt gRrfRg
grRffRgR grgrRffRRf Rg ggrgg grRfgrRR Rgrggg
TnRf RRRTRrrgrgR fRgfRg rtr gif gfrggR trr fR??i
grglRrRfRR grrRr grftRRff %[m,*\ rtrt gfR f Rfg ftR
gfR Tngf gggRf% gRffRR gRR gf ggrgR rt, rr t
gtrggg gR ggfR gftfRR fRggrg gRgR ??, Rt fTdTRT
ggfRRfgi
ggrfR ggR  gfRgrggg RRfR- TggTRRfRgR "gfRRTRft
ggfR gRTR -^|  srggRg -sggpgfRgggg RrRf RdTfRR
gfRfRRr ??Rt*R gRgg fft gRtfR ttttrtrt gR ggftfR*"
ggfT^RR gR ggfRRfg rrt*R TnggfR*" ??Rr Rrtrt
"RRf <H*e?R gR RtRR? I gg gRggRTd gggrg gR ggg
ttRr gfR TgRtgrgR rtR gftgR ftg gRR f fg? gRr
gffR "RgRT gR ggfg | ggRgftfgrf*- grs RfR Rf grgr
gRrf*g ??r gR RRrtr RRgfg*R yR*iiifRg gRg gR ^
RRrtr fRrrfftR gR*TTRRgR sRfftR ftRgg rtR Rr
TTrRRfttR Hidd^Ri tr fRgfggf "gfRRR ffRgg gR
gRtfTRR fRfgi gft grRRRffRRf rrrr ggTRRgR
ft gR RgfRff RtrrR ftft gRgrg gRrgg rrR fR??i
ggTRR*R RRgR RRggr rrt*R gfRRf gRgg fR?? I
rr gftg TTrgtgftffR grgf ggftfR*- ggRRggg fftggr
gR*r ??ri gglfTRTd: gfR rRr*R gfgfRR gRgRggR
TM RR^TTTTf  Tjggrgg  ggfRR  TR*TgR?? RRfgftf*R
RrRRg- gfRg ftTftrrR gR ^ RflR??i gr, ttttrtrt
ggfRR RrggTRRf grgfR*- fRRggrf fdrgg Rg*g
tRRrrttI- RgfRff RmfR Rf ggfTRR grrgfR*" gfRg^gr
ggRT rtr TTrrEgrrR grg*R trr Rts_fi; (trrtrrt
^ ^% grftRg gggg g^rrfft, gr^gftf, Root, \
"0 Trrg^TTTRrTTRRRg^gT 1^ ^-ggggftft wrgg roox
Rftrg?; gftrrgr grftr ftfti grftRg ttt RRRrg, Nepal's New
Alliance, gift fftfftg I t%i^ ^- ggggfRnf g^rRg gftng t
ftrgg^iiPd ■H^ldNidRii'HRd^R'H^iiiRH+lftgr i
 ■*i$Rm WT tf&rrrW ft ??$; ?$ frmlf foots
n
ggfTRR -RgfRft gftfTRR RRRt -RRgRgf gRR gR ggg
Rr*T WO I TTggrggR gggg gftfTRR RR gggft
T7rr7R7gfffREgt  3TTTR  gfR^frfTRrd,  rprR  RgFR
gg^ftgRd gggf TRRTRgR ??ln<1 Rft gff fRRR gTRT
RRTRRfRR  grrRt  ljR^mi^  gfR  gR-jg  ggrRg
-RgTRTfRgTTTTf ggftg gR ^ g_gf grftfgg ftR gftf gft
gfRfR RTRRR Rffgrg ggggR RfRR TTR*g ??RI "^
RgfRft Rr Rggg gfgfgg gggr RgfRft RdRR
gRRrRTTRggR fRgfftgR gfgg gfRg gR gRgg gRgR ??, gr
gg g^ggR gggg gR gg fR??!^ TggRgrfffR*R
gfgg graR ggr ggrgg rtr gfR fR g/ggrff ft^gi
gfRggggRT gg grr*R trr TRRgggR fg gggr Rr
fRgfggf gfg gg??i gg; Root, gR ggrg-RTRTRTR
ttRr*R RRR gg gRggftR Rf g|g tR*R ?? gR RgRt
grRTRr t rrR grRgfR rtR ^ gRRrg ^^ -errtrt
RgtRffR 1*. gfftcrrg ^ig Hidd^inv RRrgR ggf
RtRtrt Roo\s gr gR*R ggR ggftrggR gfRgrR TgRfgrffR
11, gfRgg gg RR gR T gR gRfTRRT ggTRFTR TfR
Rrtr*R ??i m Rrft ggftg gggR roo\s gR ggftnrR gfR
RrtrtR ??i  RfttRff RmfR grrRr gggrggftt rt*R
fRTRTTTRTTf T TTTTRTgg gggfftgf ggfRR TRTRR gR
ggRgg ftftfg ggr gg-grfRgg 7ggRfgfTRgf grgftr RdRf
rrt ggrrg gfRfR Rrr gfftRgg t^ri^5  gfrRt
n<1 grgrnft Rwt +if+dR<?Rii ^i^Ri-h ggRRiRft sftRRRr,
+i6Tift, ggftgr Root, \ gggifg ggfV Rft fftggtggRR ft gft
ggft gR gg roox gR gftRgr Rg^rffR gTgrnft Trgggfrft
"gg?pggR ^ggg' gg gg "fRrfg <M<i^ift 3F?g' gft gigrtg
gftg gf nRrT ftgi RtttR &iMfiR+ ggg^rft TRrRRg Rft
giftftT gR ftgigft grgrrfttFrft ?gft gg gftgg |gj gRg wm,
"The Maoist Agenda of Restructuring the State: An Appraisal",
ftrTRg gggff TngrrggT RR+H+1 Nepal: Faces of Insurgency
(fftftt, ^oo^g. I*7,* I
n^ "gRfgrftft ggg7 t ggggre: Rtf Rg gmg *6\^" ^FJttiT, 30
gggRRoo_, 1
n ? grftRg gggg 3FTftft,gvTRT, grffg*Roo^ 1
"Nepal: A Cautiously Optimistic Public", Greenberg Quinlan
Rosner Research, 119 Rfirg?; ^ o o i,, g. <\ 3 |
m 4c6^<Rooi, TgggR^ooi9gr"?^RffgfftrgRgTifRTsg:'ft
gg gfarg gfft ftfti  gf gRsnggTe: ttf gftgrgrf "Nepal
Contemporary Political Situation IV: Political Opinion Poll Top-
Line Findings" tt _s-nirT+ gsggg gfftgR ^ l ^ReRfRtfftrrft
TTlfRrsg, «. RrggR^o019, ggsgift I gggRrgggrgggggRggpg
-gngg^ftgfftggR^l ng^g, gg^R^ gwyRfR^MiflifVft
gRrggrg ftfftft fR (AX.X ftfgg) gft Rs.r gftgg gggR ^1
is-i^s-i nd4Mi(?<?+l mg Rf 6s-il iRgrgiggrgRrviiiNid ^Rih+I^ l
"5 gggR roos TggfgggJRf ^hn+1 gigfgft grg?" RRg grft
ftgf Rtfttt fgggftft ftgrfs7 gR RRgfrftr ggfg gg-jg Rgrg
(giginft) gfftgriggft grft Tgftft grrrRfft ^i 'gftrg
ftgftrffgRft^rg', ^H/tfT^o gggR roo\s | ftgggfftggrggg
Tgrgrg ftsigfft grgrgftft gg RregR ftdHid R?Fg dMiR++i
ii+iidHiP* PR^id TT^fR igfRR ft cR+ii gfR vddft^*! fgEi
g^ggR gsRr-Rt gr gR?? i gfgggg grgrR fR fRgfftgR
RRT RRfRRf fgfftg yu||Rl^| gg?g fR??l (TR Rg
RrgfEggrf 3r4Ur tRRtt^ Rf%RgR -_r, grfft fRfftr)
gggrggR gffr RrrRRiif*" gfR TrrgTRfffRgR RTftRdlg
grggftfR ??ri RRtsR Rfff fgff Rtrrt ??ri TRFRggrg
fgrfRf gg*g trr 7gTTRgf trtr tRt RRfgftff^R ftrrrf
gi*Rd gR ggR grgrgg gfR Tf*R ??l RR RR gRg"
gRR*- *Ti>_i*i ggRT gggRfR TTrgfgftfdTR gi*RR fR
grrRfR grrrfR fg <h*e?r — gR, RRRtr, fftf t
grrffgR i fftrrfRgf ^tRttrrt, Rl4liP*l*iui t trtRr gfg
grfRRf "gfRr fTRTRRR Rft: gggRR gffRR ggffTRR
rtr ggrgr ttrR RRfR ggg fR TggTRftfRgR grgf
T?l w gggR fgggg girrfftr gftgr R*g t TTgrftgrgr
TRRTRRT -SR gTTfRR gR RTR*R gTRT Rff RR TTTTf T
-SR TMgfRfTcgR gfRfRfRrg g?fd;i W RRR RRTRfffRR
gRgRggrrrgR yP*iiifRf fRrft gRrggR gggg grfR Rfg
ftR t gg ggg fftrgg "grfftr grftRnR gg gg gsgRggR
TgRg^Rggg fRRg Rtl n,> TgfttgrfR *|R^41*| g*R ggR
fRgg ft Rrr rrt i RggR gR gggi-ddmi gglfTRR gfg
Tf*R ??i g^r gggggg RiRf fftrggrr RRRr gfRgTRfTRgf
ggg ffggR gRffTRR gg ?? 1"°
~R.   dlRdR* f£(R
TggfgTfffRR "Rg TRR rrR TjgrgrRggf gRgg trtr
gR gg ft g/g gRqR??l RRftrfRgf gfRfgrft gg gggg
TRrgrfT t wm gf ggrrg ggR??i gRRfTRR gft "RgfR
*rR fR?? gR Rg giffft gfRgfggTR t TRifRg ggftRtR
TRT RfSfRR RTRRR fRRRg tRR?|  ggRg gRTTR
TRRggrR gfRRRrrR RgfRft RRiRgfRggg
TjgrTRftfRRf RRnffg g trR, gr trr Rf ft gR RfRfg
TRIRT  R?gg  d*d*l  RlfR  TRRT  TTfR  gTgTfETffRRf
TRrgfg f*R rtrt -ggrRggR fg?i ggR gRfrRRg
gifftRfR gggrg trr fg gR??i RgfRft RrnfRR tr
gfRfRgR gRRRT rr rr rrrt grrRt ggRgnTf gggfg
^ NO  CN
ggTRT t TgftRRgf gRgrRg gR iig^d, *rft Rrtrrt ??ri
grggg: gRRfR f Rgg*R gggRT gR gggrfgg t
Tgrgsi-dRT oit^^iPi+i^i ^i^4fRggf*iH+i $y\ grgrgfttgiftfttg
gwiRgTT ftg7^ tRtr gfgfti tRr TR^gft gft^rgft^ gffft
RRg gRRf ftgftr ggftr7^ ^g l
"^ grftRg gggg sFrrfff, Tggrgrft graf fRfftr ggrg, ggftgr
^00^1
"c grftRg gggg g^rrfft, grfR, 1^ ggftgr Root, \
"^ftrgg^iiPd ■H^ldi si _^< n i
"° gftftg gggg sFrgRrf, giggg ginf, gEffR, 1^ ggftgr
ROOf,\
 ■*i$Rm WT tf&rrrW ft ??$; ?$ frmlf foots
?o
TTgrgggg iNdlfd* gRR*R trr TfR??gi tr gRlfRgR
fRgrgfRRR ggg gfR fg gg?? t RdlfTRRg grgftt ?rtr
ttr -RfRRggR d^r gfR fg gg?? i
gg gftRRR gRT gfRgR RTrg fR?? gg RgRgrfffR gg
rRrrR gr?rf*R ggftg t gftfRR fRgfR gR gftgR gig
gRgTTgR gR sgg ftg grsg fR??Ri gggid" gRffR r g
RRR ?RgR gr ggftrfftRR d*lik-H* gTTRff gRfRr
vHHd^f r ttrRr*R gRg ggRR tRt trt RfgRRg RffRfR
grgg tRt ggrnftr gg RRg g*TgEggf gfgg gRR??Ri
gTRTTRft rr Rf ?? gR rr ??rRgg r gr*Trggg
grEggggft Rtrt Rfff gf Rgr^^rf grgRgrfRfRR
trttrtRr gRgRfgg ??ri"'1 *r TTfTRrgrgr "RggrfR
>jgrf gRl*fyii Tf*R Rg RrnfRR ggrfgg gftgg ??gj
gRRfRR Rrfff*R fRgRRTRg gFRRd grftt fr gR*R t
On NO NO
RRRrrf ggR gRRggf gR*R Rg gfR TRf*Rr*g ??ri ^
tr gRffR gg gfR sggftr gftg gfftfgR gfftRgf -errt
ffR*RT?rf*g ??g, fRggR TgrrRd gRffR gftiRgf gR
TFF??gj  gggRfgffR  7gTRRTd" fRfR fTTTTg; gRR RPdd
??g i ggggTRRRR Rfff gRRRRr g??kRR gg gfR gFrRt
RfgRRgR gRR?? gR gfR ggffRgrf gRfgR ?? I
TnggfRgf gfgg RfttRfffR fRgg ggrfftg ^tr gfR Rfff
rtR gfgfRgR gRffR gg gfg fg gftRf*g fgg;i
RgfRft RRfRR gggrggg rR Tgg^g trirrrrt gfftt
Rrr Rrtrrt ??ri gggR gft gRffR gRT gRg^gr grg
rr gR??g; gR gf?R??i gfgfgg ggRT dHiR* trtrtR
gggr?- Rf*R ggRrrg grftgg gR<R*" fg, "RRrtr fRgftr
yP*iiNid ttr rrrR ggf gft*R fRRg gRRr fg rR
g^TRT gRgfTRg fRRg rR JiRdH^i"'1" Rttr*tR
grgrgg grggfRgf fftgggg ggrgfTcgg Rgrgr gfdfR Tf gfR
grgRgrft r gg gff gggfR*- ggrrrf ^m\ gRg^gr
ggRg rrrR gfRggr fg I fftrgg grfftr gTRRrrR rrrt
frgrgr gRfRRf "RRRngggigR fRgfftgR fRgigft rt gg
rrtR RrRR ggrrrgR TgfRgf gfRggr' gR grgg gR
gggg^r ggr/gR ??i trtrR gggqgRgf grRRrfR gf
fRgfgggR gRRRr fR ggRgg gg ggr stRrtr t
fRgfggR??*R gfg ttr ??rrgRRrrf grrgg gRRR gfTRgf
Rfg ftR*R ??i gifftr grgRriR TggRgrfRfRgR ggR ffR
gR Rf ggR giggRnf gRRg fRRg tR*R fgi rrrt
gRRfTRR fRfgfgg "gfrRgR rtRr gfftjgR fg i gfR ffRgr
ci|c|^|iHcR| yRt>i|| gfR grFTT R?<*<fi?d fRfgi
" ''grftRg gggg sftRR, gigtrTftgrgftft^R, gggRR 0019 1
"^ grft Ttrg^TT ^fFrftr rggigign Tg^gft 13 Rrggft roo\s rg
gr^gifRg ggft gFTft Rfft RftdiR* grfftftg7 ggirg gTrgi
■HTf+(?<?+lft^H mj?u£ <HJ-4iTggR*Tni ft+iftg 1
"? grftRg gggg g^rrftf, giggg g_gf, gEffrr, 1^ ggftgr
Roo^,\
tr, gffRgrg TgRrgrfffRR thiR* ggggR gggg ggfRr
ttrtr*R Rf%R*R fgi Rfff ggRRfRR fRTRgrftt
gRRfTRTd: "gifftr gr^frggR srft grrrfg gfR gRgR fgi
gRffRR ggt gfR RtgRfRgR gg:TRTR gR ftR*g ^\
gRRfR gg gggR gRTRggR RrRr grg gR grrr ??rt
rr RrrgfRR tRRr gfftg gfR gRgg ??gj Tgggrd
gfgRfg gggfRgd ggRr fg RfR RRtRfffR ftrrftftg
gRT ggRfRrTrggR*TRdlfRR RTRgf "ttrRtgfRftgg
g?f gR Rtrt gftfTRnf fgRRffg rR rtrtt? Rf ft gR
ttr ggR RftfRfffTRg tRR fRRV gfgfRfRr -rt ^iQRlj*i
??ri ggiRg -RgrgfRgg gggR RfttRfffRR Rg*R
TRFTfRgR ggg :s^f^ RTrftrR ggg fftfti %riyii*i
ggfRgR ftyPPRURi* ^d1d*l gggR ^it fRgrR gggf
T TgRfgfRgggf fftft 1 Trggrgg ggfRR grgRf rrr gRgR
dHiR* ggggR *ldmi grgf gggg RRgRfRRf fRgfR
Rft gFTR RTRTR gRRR Tggg ggrR|  gr TggRgrfffRR
gR gRRfRff ggifgr RdRffg ggrrR RTRTfRf Rtd ftg ggR
grrRt  ggRffTRT  Hd~=i  "RfRRRgrf  ggffgg  Rti
TgRrggftrgf gggfRR TgRrgrfRgf fRgfRgg gtRf ggggftg
fifgg gR ggR "Rgg "RrfRftg gg?? 1
RfftifRgf gfRfgrgrf gfgft rtrR fRgfgrd" ^j^ ttRVt, gr
ftft gggfR*" ggf t RrRfR ggyfR gd|- grRffg fgg;i
gigf gggrggR fRfRT TTfftg gR gTRT TTRT fgi Rr
gTRTRf R^R RR gggr gRRI TR RTfR RTTgRR
-TTRTRf TftR TRTR RTRf gg gfRfR I gTRggg TsgR gg
giftr ^4^\ RrRgg g^grgfRgrf ggf t gftgRT ggRR*g
fRggfRgg RrrRrt gR -RRg RRrtr gg RRrtrrrt
gfgg grRt gfRRt fRfgi gfftRRg fRgg r gggrgft
grRT*R ftft ggrgrgf gfgr?- gft??i RRRrf grgrftt
gRggg gggg gfrfgR RRRt fg rr??iuv gg
gRggRgR ggRrgr fRgggR Rgggg RtrrrR Rrtr
Rrtrrt ??ri tr fRRffR f ggR*R fRtrR trrt fg
gg??d;i ffRRR*" ggffR (rrrR grrfgr Rf%RgRT
ggffR) ft gfgfRgf gfgRRgf gfgf frrR ttRtr ggrg gR
gg??g;i grgRrigg grgfgg t -Rgrggg gR gfRfR gr
ggfRrgg TRFffg ggrRfRgR gRg grg RRrt RRRfRR
grgfr rRRR ftg ggR??g;i gft fRgfgggR RrfRr gR t
gggfgg Rfff grggr gr*TT*R rrtrR ggR*R TnfRg gR
gifR fRRffRR rrR gR ggR??Ri Rf grRggR grfg" rr
trrtR tjr grgRgrfffs f fR|
"v ^TRrggr -gift, RnRt Rgift grpg wftft ggggr ggrgrf
Trgrft gsift 1 gRRR ttft Rgnft TggRg g^ngft gfw ggggr
ggm Trgrft gsrftt ggrggif girf gft 1 fRftg Rrrg grftRg
ggft RRf, Nepal's Peace Agreement.
 ■*i$Rm WT tf&rr/rW ft ??$; ?$ frmlf foots
??
^arci RRftifR*" gRggggd gg?g fRg grgrR grggT
Tcgft gff gfggg gRRgR gR TTRlfR gFRR R*" gRRT
grTR gfgRfffR t "RrgfRgrf grftg gRrfff ??i gg;
■^oot, gR gggRR ttrR rrtrr -RfRffRgR gggfR*"
RdRfRRt RTfTRf RRg TRf gfgg fRrT ^fT fggg Rfff ggRft
grR ggrRRT RtriU!< fftR gggftgR gRRrgr gggR
grrgifR ffrgsr gR*R yddi*l ftft ftdgf?? f ggrgrg
ftgggR ggrsg ftR gggrR gggfR*" RffRg rrrt
gRi'1" ggft RRR LJ*Hd* rtr*R rrr t trr-
hRPmP*! RgggRT  1  TRggg Roo^ gR gfgg grgg
NO NO
grsg gRgR gRi grrRR fRrrgR gRgmf gff grfgg gR
ggg  Tfti^15  g7gr  gRRTRffft  TRFRggR  grRjRgR
gfRRgmf grftg gR gggR ff%g?i "c rtrR trtt r^r
ggf fftrgg RsiTgggggRgR "Rggr gR gggRft f ?[RRgR
grggt -rRRrr ggg ft ggrRi gfgg ^oot, gf% ggft
gRRT ftftdM gfR gggR gggR gfRgr gggRR grRg, grf
tfjrfr <\m$ gR ggftRffRgR g^Rg RR TfftRf ttr*R
fRfRg gR^TTfRft fRTRgg ??gj ^
ggTRggR ggggR frgR gggg g^gfRd ggft
RRRrrgggRTTd" gRR fRRgft gfR ggrgrfttfRgrf grrRt gggg
ggftg gggR gftg gftRT gftRtgr gRgR m^°
RRRrRgRgR rtr gfftfgrgr ggft frftRTRTTf gRT??!
fRggR RRRrRRrgTR ft gfRgR Rtrggsft gggrg rtr
fRrg rr fR??i ggrgftfRR ggg^ggR Rrggmf Rff
rtrr Rrr tt*R fgg;i fft g gftfRR ggRfR*" RdRRg
"^ trt wRrR ggrf gngg^ftfR ggR?T_T nn, fttftftft Rf,
-RrfRgg_T g^rrr gft gR ggraft ggfftRRR Rrag^ grgr,
ggrftggft: ggr ggi Tftgng ggRrrf Rftrr ^gi 'ft gfts7 trtt",
WFTA^. srld^Cl ROO\3 |
"5 ?ft ggfsg ggrrggg -gift gRrftt ggftR gRgft gr grcft
<h<+i{I ■H%iKTi^n^id y^K"! gggR ggrft +<h ft si _nRniftgRftgft
ggftigfti
"^ggTwRR7ftg7gg^gffTg7ftggf5g, i^RrggQRoo^ i
"c RrggR roox gR grgft ggggR grftrg grftg gR +ithi ggi
NO
ggrrg ggft ggftft I fftftg grftRg ttt ftRn RRRrg, gf 10^,
Nepal's New Alliance, T. RX-R^ I
"^ RftRR Roof, gR gg gR;ggR yc; gftgg gggr ggr gft gsm
ggft ftngr I ftrsR gffgr t _4i?<? g_TRsgigr ftg I Greenberg
Quinlan, T. XR I gT S-diRRlRs-nd HdlRlv-dsSKI i|Rh+1 dliftdl gg
gRrggftgRRftrgr^ooYgT^o.^ ^TcrgTcrgggg roo\s grvvA
RRggn gfft ftngfr ^1 "Nepal Contemporary Political
Situation IV", gift fftfftg I
11150 TgRRrrft RraiRftRft gigrgggR grR gRgR ggrgg cggwgrf
ftft s-liilvii gr;1^o rg ggrf gggg gggg ggg, | ?gggrggrggft
su.s gg-^gnR ftgg grggf gft Rrft gggR 3|mRs-i i £ !Mick-=r=ii<fl+l
Rftg7 ftggft RTTT gsrffftl Rt^gg ggg, Nepal's Politics of
Referendum: A Study of Groups, Personalities and Trends RRTTg
ftftrfRgg-jg, 1^3); R. Andrew Nickson, "Demcratization and
the Growth of Communism in Nepal", Understanding the Maoist
Movement of Nepal (+l6Tl^t ^ o o 3), g. ftw STTTT I
rtr RgRgf yRgiRRd gftRf?? Rft g gR grdrgrf ggrfgg
gRr gTgRf ggrgr -ERrrgrR fg?i gRR ggrgrgr
TTETRRfRgrf grrRt gggg grggRT gRRTFRrgrgg Rfff
gfRfRfRRf gg fRR ggg gR grRT*R fRRg gfRRt fg
ggR??iw
ttrR trtt ttr RfgRRgR ggrrfg Rrggrf trffr*R
ggg gR*R g^gffr I *i^R<h ttr grRRg (yvriidiP^i*) ft
gft g gft y*R*| ggrRggR ggTTRfffR*R gRg ggftg Rg
gRRg RifR gMfiR* gg*R gg fRR grgrgg grf*R
ff?gi ^^ TRgggRRgg ggifR Rgrft gfR Rgggf gRigg
gff Tf??i ggft ggrggg ftgggg gggr ftR*R ggRggR
fRjgr gf ggrgrfft ggrRff gR gg^ftggg ggRg
-RgrgrfRgTR gfRR*R gRrrgR gg *ii*l g% g?f i gfR
|g|f gfR t *rt TfRRfRgf gRrRg -RgTRrfRRRrrd"
ggrRR grgR grRTTTRT "gfRrfR*R ggffR*" ffRgg frraR
fg 1 fRgfgggg Rtttr gflfRR grgg gRgR??g; t grggg:
gRRrRRRTTR  gRR  Rfff  gfRfgfR  g_T_g  gfR  gggg
fR??Ri ^^ gf grgiR ggf ggtfRR fRgfRg grR*TT gR
r fRgfftgR -Rggg rr TRfdfi RgfR fRgfgggR gfRg
gR gRffRgR ggg RfRfg i
ggji Rrr Rr gifftr yRt>iiiyP ggRit ttr RgfRft t
trrtrrt ggfRyfR ggffg ??i  ^mt gR gfR -grRg
gRrRTR -dvfRTggR ggg -Rgfrrrrffg gmRg gR*R ??i
Rttrt  gRg"  gfRgrrffR  rr  g^ggg  RgfRff
gRRTfRRf gg:g?gg gRR TlftR RdTR "RfgRrg TiMd
3^_* fdRi rrtR gg ffrggR ??rtrtr gR7^ ftRT^gTd"
RRfR ggg -grd;|  g?; grgRgrff gRFRTfR TTR RtRR
gggR RgfR ggggg gfgfRgggR fgRftg ggggr ggRfRgR
gfftg ggggrggf RfRRgR ??| rrR ggf gfRgr RtRr gft
TgRfR TgRRT*" RRggTR gfft gRgR mw RrR
'][3'] Rrrftfrft gftg ggftft^ gggT trRR RrRgr Rw gggg
H4,mv\ <Rh+i ■hitiR* RR<(j<?s-ii^ m$n\ ^ih+1 RRfr gg^i
grftRg gggg g^rrRrf, Rgr grg?" Rtr, +i6Ti^t ggftgrRoot, \
W fRftg grftRg TTT RRf Nepal's Peace Agreement <Nd^l+l
Ri^im ImRl +141^+1 <n41R+ o^i^i+i s-iiR i
^^ TFfgft ggfrTTT giftg gmgg _r_Rft gft ttfttt gft^rft
ggftft^ ggg^gggT RfftgT <n41R+ 6if^> wggft grig-^ftft
gf RRgT gftft gT ggftftgr yRf^mi gft tttR gggft gft
NO sTN NO *
6F4^d I  grftRg gggg  g^ggfgf, gggrft gfRggr, ftgr^rR
NO
Rrrr,gr^giff, ggftgr^oo^ i gfgggggr?-ff l gftgggftftgT
gggigw ffRrft grr gR^rft gffftgrg gfRrgr 7ftggfT7gif ~^
vi4R<?ft gftffggT^gRT^ividgfgi?ftgft-gm4N+ frgg^i
wgn giggi ggrgr w gFR^gft trt gft gggftt gftftgffrft
girf ggftft^RTfgif RrftRf grfttgig gfftrfgi ^gl
'1lsv grftRg gggg g^ggfgf, gggr ggggg gfRfRgg grrriR,
NO ' NO NO V  '
+I6TI4 Rft^i Root, x. -^n^{| Roos 1 ^grrgifrftrf %fftgRfRt
gR "gftft Rnft Rtt ggT gggJRf RngT RRRftftg ggft gft gft
gRfig w RgEfT gETTfgif ^Rftrft Rgft TRRggT grrg RgEif
 ■*i$Rm WT tf&rr/tW ft ifz, ?$ frmlf foots
??
gfRRff iNdlfd* gftgfft RrtrtR fgi ggigrf gR§r
trftR grggrf if^ r ~&& wm RRti RggR -rrrtr
RdTRT gRR: RfftR*T R?RfR RrRr ggrrggg RTTTR
Rrggg ggR*rft grggR gfRfRr gfR ggrft gRgR fgi ^
RrR gfRg ggRRrgdrrfRrgR TRRRRf gTrRt Rg ggr
gRFRR fRrftg ggR TfR t gg ttRrtR ggg ftR*R
fftfti tr gffR RrRR RrR gi-dR* gggRR*" RdigffR
RfRrfgR ??i tr ^\ Rrr rr trrr Tf*g gggrfg
gfdgRRT ggg RgRlfRgR gg g gg gf TR Rf ggrg gggR
grrr?" tRR gfRRt RRffri ggmf R*RftR grffRgrgg
RTR gfig gfgft fR g??g^ fRggR ggf gftftgrg gggR
Tff gTR*g RTrggg trft ft?gg;i ggRgRR ggmf gffr
ggRTffgg rtr %wi\ ^fr gftftr ggrgg ggR RggR
Rerr gftRgR ??i Rg*R giRRR gfgR gggftg gR gfR
R?ft gRg" TjgfR gffgrg rtr ??r t ftgfftg gffR gft
Rfggft gRg fgg;i gf§RRr RggR Rrrr ftft RfggRgg
^f RtlR??g;i m grrRt gg, RggR grgrgg RfR ttr
gRRffgg Rrr grgRf RgfR Rrttttr f gggR gftrggg
gRR RfRR fRR gifRr gfRRTR gRg ftg gggrf Rgft fR
RfRffri gggfR*" hRPmPtii sft' gggrgg ggf gR Tft
RrRgfg fftri
wjiumiRi+I I gfRfR*" -g^gfggR gRg gRFjg g*R rtr
grgifRg tRrr gggR g?jgggg rtR gggrgrft ggftg
gggg f fti'1lsls ggftg ggggR R Root, r
gRRfRRrggRTd" gggR gfRggr rRR RRRrrgR RgifRgRRnf
gRgf ftf dldvRdi Rd RRftgg Rrgg PRr!^ cR^iid
TgRfRRrggrgR gfw t yR?eiid iJij^^Ki grft tRlj*I ggRg
RRRrRRrrf ggftg gggggR gftggg ggr gR fggf gR gfR
grgrgR grrgf i gggfR ggftg gggggg ^RRrRRrfRR R
gggggRftgggftft7ftf^7^ftRRgRTgig?Tfft^l"RgfRRR, x
gggR^0019, OPRSG, +l6Tl^t|
^^grg^rgrRRimi Rg gggg fft ggn tr gtrgg^g I ^TRrgrr
-gift, gRrf gngft -gT3TT3g gffR w, RR <mi+i gfftg gsg Rftg^
gfgg gg?; gg^g gftg Rrrggrf ffgrgr Roof, rg imw TTggf
CN ^ NONO NO
gRftl
m RnRt Rgm gfftter RffftRR grrgrr tt ^gi ftrsR g-j?g
+d^M+1 'KlRd *r+i<1 wRt gft gfg^TggigiftRggfTiegftg
giftr Rgrft +ti^< gf -grft ggg giftr grr Rr f^f ftgg Tffg
s-imI+i slRdftdggrg^MM^ ^Tftg^Tg^gi y-RRdggTvi^i'Kv-g
gft+idft *khiti gggRffoTRTsis-iTs-isl RRRnftf gn *R+i<yR
RR grpfft g^rgR ^ i "Rngi gggfftgRg", «w/fe# farrrf R
RfggRroos \
^  gfNr ggRiggT ftftRTgsR 1 gg <\\\\ ftr gftgft wtR
ggrRTTftgggs-fwf^i TggftggrR, 7RFfftRTgETgifgi^^^ ft
ttft RtftT Tgrftr ggrgggi Tgiftr gn Rfft ^rrrrft TftggT Rg7
-ggRRftftftl Whelpton, A History, gift fftfftg, T. ^3^ I
^ gftggg gRrgrgig ftfg ftrgrr ^rrsng, grfftg % gn gRT
gf7^tggft7^gRgggftg I
Root, gR gfggrgg rrtr gg: -grg gfg gR 3r41*r
TgRggfgg fftRl
TTRgRRrRfg fRgfrrgRR ftftgft ggRg gRRnggggR
TjRggRtgggT gg: "grg fftg gfgg fdft'1l^,• rr Rprrt
ggggff gR*R gfg Rr?? i ggftg gggggg ^RRRfRrfRR
gRRg RRRriggR ^riRtr ggggR gftfgggR gg gf grgfR
RRfgg ywi^if? Rg gRfRFFTi ^° gigf fRr*RR
gggR gRR gggggRRf Rtr^T rR fRRR gRggg gggg
i^* ffri ggggrrf gfRggr ft: gggRTRRggR *P?id gR
ggRg RRRriggR ynyiddHi ^RRRfRr gg (RrfRg
iNdlP* gggg gRgg) gfgfgfRgR gTRgfgft ggf grgrrR
gRRfRgR RdfRf RffftRR fg gg??i ggrgrfffRgg tttRt
Rtfrrr gfRf rr gggR gfRggr ftTgrrR gggg
gggrgft ^RRRffgfR gfRRt gRgg gg gg??Ri gggg
Trf RRRfRR TR*TT*R vriiKdlvdl^ ftR ggg gg??gj
^gRitl^FRI  ggdRf ttr gfgfRgf gfRfRgrngR gggg
gfrfgRRFR  ffftidl*!  RTR  Rfg  gRgR  -_r  ^  gfgf%g
grrgrrgR gRTRR ggg gR ggR ggg ggR Rrtr*R ?? i
TR "Rff fTRRTRT gfgfRgf TfRgdRgR Rggrf ggg^r gR
tRR tft??i RgggR fRgRRR Rr <^f^ gyPPRHRi*
W^ ggR RfftfRg gfRggr ggftg Rrftt ??i ffRgf
-RgfRR Rf gggrgft ?? t gggfR*" Rr r rrR
TR*grgg fRgg grRfg ggf gggR RttRtr rr ffr i ^
ggrRg ggfftgr gfrfgiftrFRgifft Rfff grg gR gfR gggrR
gRftgf fRT*R R*g gfR TTtR??|  dHlR*dl*l  Tjgrggg
fRgrg gR, TRFffg ggRrrftf trttr gR gg fRgfggftf
ggrTt gRgrR gggg rrrr ttr RrggfR ffgrg -rrt
TfR??g;i ggRfRr gRRg tr*tt gRrf?? TgRrgifRTRgg
gfggr ggftfftgf ggfRR Rgrg-dRd*! RRRRTfRR
gigRr g^rgg gRRrR fRgfR gR t fRdRd rtrR gftgg
grg ggrg ggR??g;i  Rrggif*" r^t trtr gRTf%g
^3 % Rfoftt sfRRt gftng wg gtrgR fft ff7rg%gTg?rg7g7TgRggf
grg Rrr <-41+k gf^T ftg l "giftft ^Trg gRft gTM^Nin^Tgif',
*/Pr/_< n gggR^ooi9| g^rfftrgftngftng 1 ^^(^) ftggf
grg gRft ^Traft^Twfi^i^oTgRTgtftr^ l
^ vi41(?<?sl ^-dRTgftnggiR^frTg7ftRii+iiR'HgRftRg Rtftrgg^
Rgr% sfRRt gftng -grr gRrrgR ftfti ^%rft ng 103(1),
loi((lK(^), loi-(<|)7:(^), loi9(V), io^(v), 11^, 113, His,
iv^(^), U«.(1) t l^^(^) tt Rftggft Trng Rt^T ftg I tttt
^ftr, ftR* mdTi ^NiRfg^r7", fwrf ^1 gggR roo\s \
^^ ftgrrft Rtt gn 3FTg g^gg gfRfRftrrgr grg^ggr fffRf
grft^ggTT  WU,  "Report  on  involvement  of  indigenous
nationalities in the state mechanism", *lti*tlfl, gggR Roof, |
fRftg"Employees intensify stir", The Kathmandu Post, 11
gfRg Rooi, ggr grftRg TFT RRf, From People Power to Peace?,
gift ^ftfftgi
 ■*i$Rm WT tf&rr/tW ft ifz, ?$ frmlf foots
?•?
fftftfg Rtrrrr Rftftf RTRTfRRd gfR grftg^RTR gRggR
gRggg gFrR??i fRgrgRf Rr grftgft gg gR gfgg trtr
t|Ril**| T?!^ TR*R gggRggg gft gR gfR
gfRgittTRRRf gg gR yPPRiiRi* ttr RfRRR ggrrg
Rgg gRggRggrf RRgfRgR grgRgggr fR?? i
(B^k^* yldMJH I ttr Root, gR 3kciftPi gRgg gg grrgg
gfftg fRfftr ttr ggR grrRffR "gifftr gRrfgrgr trrtRr
ffgRggf fftftggR gfg ftR*g ??ri ggrnRg*" grrf gfrft
Rtgfgg gggfrag Rr^g ^ ^gRgfRfgg gfgfg ggR ggfR
trR grrfgr grrRt gRTRftg fRgfR gR gRfgg gRrRgg
Wi\ w grf fRRfg gftft HidT*iwi trtR ggfR gfR ffggR
rrtR grrRt ggrg Tf*R ggf Rtrt ??ri ttttRR RRr
"gfrRgg gfgft Rf gft gfR ggfR rtR gffg TRfgRi
gfTfRgR gg y*R*| fgftg ggRg RRrtr gg Trggrrg
ggfRR gfRfRgg trrrt t gRTfRgrf gRg gRgg; gR
gggrgR gRgrg f fti gfffgrg gR TggRgrffgTg.; fRRfg
gfgg RtgfR gRg gggfR TRRRft grgf RdR RtfggfR
gggfg- Rrtr*R ??i ^ gRR gggiggft ggfg TnggfR*"
??ggRr g|g gRRf gggftrggr gR^g^r gfRgrff
ggffRRf fRR ggifR graR RRr Rr??i'1^ Rf
ggRTff, rRRr gfRgff ttr gtRgRgg grrrRfffRRf rtR
^gftg?!^15
gRgg fgg gRgR ffgrR *nfti ggRFRnf Rrrt gR
gRRgrg gfRRt fR Tf?? gR Rg grr gRgR ??i grrRR
ggr?RgR ggR T gftfgR RtgfR gfR ftgfR ggg ggrr
gRg gg grRfRft a^*l Rrr grf grftgrfftr gRggg
gRti gTRTTRTggffgg Rg fggRgfg ??gj gg RftnR
TR*TT TTR gftrRfRgf gRffRgR Rfftftt Rdf gR gRR
rR??i ^ ggfR gg rrRftR rt gfR ggrrgt t ggft
TrRRgf Tft fgf gRgfrg gfRggi t grRTRfgR iNdlfd*
g*4Riidi*i grrg srg grgfr TRRRfR rRrt gg??R gR
rRr??i^
^ "ftgigft Rnff gg gf ftggi: Rtf gsnftR RRRgg',
nepalnews.com, 3 fsftgT R°°^ I
^ grgrnft grg^gRRf gftg gfft RhRnd^g?g-ggf 1^ gggft
^ooioggRgf "gggrpggf ggf gjft grgf" gsg gf |  -raw ftF
(grfg grggrg) ft roo t, gr?ggfRg^fftR frf girggRg^gft |
^^grggTTgTgf, ggffg'7r77^l Rrggg ^0019 1
^ Rgrftrr gRRf gggftgR gR?g gft; fffRR ?rg ggjRirf gsRft
grnrT TRirrft gftft mprf g gftft mjf gRr gggg 7rgT ft, grgf
gigft Rvft Tif^gwf ggrf^gi gRRf gggftgg?; gggg gsgsr ^ft7?
giggTffwgTTft^ggfgr^RgftgftTfgggTT?nftftgi Trgftf7 gg
^ooygrg ^grgtgiftgrRwgftgi
^ ggggr ffffg vi+iH ggraftfR grregft ftg gft siRi+i
Tng^nTT ffflg "Late-night crackdown on royalists", Himalayan
Times, 30 gggR roos \ 'RggrT gf tfr Rrttr' 414141
■htnk, 30gggRroos \
^ ftfngggiftr gnggi <hthiiR+ Tftftftraft cggpg, grrrgg7
NO NO '
TffT Rtttt t gRRftrftf dMiR+m gftrrr f fttew gTTRgg grr
Ifl
^ wr giffrft fgrgft Rg, "RR gggRrgft RrRttR Trrpg gn
ft^rgRRrngggT7ftftfragigRftgTgr3gff 1 TRgftgrgTnRg gftft ggg gfgft ggRT ggrrg, rtt gT gg ftftg grr ggw _R^ I"
RgftgfR, ggrfRgftTftftftftgigfRg, R^ gggRroo\s gg^gifti
ggg- ftftgg gTggf ftggg ftftgft gft grft ^gggggrRggRTRRT
NO NO NO
ftrRrTftggg-gifR^ftflRrTggRgft grrnggggi "Terai unrest
may delay CA polls: CEC Pokhrel", nepalnews.com,^19 gggft
ROO\3 1
 ■*i$Rm WT tf&rr/tW ft ifz, ?$ frmlf foots
fY
%..  RR^crHlRldl
gfgfRgf g^ggggg RiRf wr iNdlfd* gfRRRftfgR
TTfrrfR fgr?f gR ggg gggfRRRr gfR gRRff gffgqft
fR?l"° ttr <\\\o gR gRRTRgR RfiiP*dinifft Rg
rrrR rtr ggrg Rf fftft gR gg RRRrRRnf grfgRr*"
??RTRrgR gftrRT ggggrfgR ggT?R*R fftfti RRrtr
fRgfgR grrRf TrfgRRr ?? gR ggr rtrR gggg Rtgg
r<rr RRrtftR RftiP*di t cR*i Rgrrrf TRiRRg
RTf?!"'1 grf rtr grg^giRRTrgggf gRffgr gggrRT
ggT?Rgg RRrtrtR gRrRR rttr fg ggR iNdlfd* fggrg
gggggg RiRf gfRRt rr ggg g^f i gRrrfRgf fftfRfgrf
(ggfrrgg grRt, gggfR t gfR*" gfRgrggR gRftgg)
grfftgrd: fftRr gggR grgRg gg Tfgi grRfRff RrfRfR
gft gift gggff% gggg gfgrRgg ggrggggrgRf gfTRnf
gg gffR gfR gR?igg gggR ggrgr fRRg gR*R ??i
RfRgg fRrrW RRgRgR Rg fftg i n^
gfsg gRRd ^j^t{ fR gggrggg gf ggT fR?R —
grftfftRgftg grgRftg t rtttti RRrtr fRgftr gfRfgrgr
TRg" gggfgfRR ggR*rR ggrg gggfggg grrg dHM*i
fRgggg gfgRtR RRrtr gggRT gR*g fftRl RrfRg
RTTRRTtf RTRTfRR gggRTTf "fRRR" RR ^ gffRgg
Rrr g§R grg gR grfgggfgg ??gj RRrtr fRgfgg
gggfRRRr gRgR rtrR gTrRf Rrr ftR rtfr rr
^^ IHf^! ^^^i ^t ^*r "grrrgg Rrr g^R, rrr
Rrr RrtftR t RRgftgR fRRg gfRfgrgr gf Rtrt ggrrR
Rtrrr gRR gfR giffg?i gffR -etrRT rR RRRgR
-RgrRT gRRgR fgi Rrtr "gifftr grftRnR gRR -EgrRf
^%° UNDP T U.S. Institute for Peace ft RRmT ftftg yRMI+l
grftg ftft ftftter gsgggf grft ftgft ftrrftft ^: "Rftng
Rftui+i TngR gfftgr RFg fg v^^f<l grgft tttR gg gR ftgr g
tfnfft
TT3^g gr ggg gTTng ^hish+i gggi ggntrg7 Tgirpg gRRTTg t
TRTTT fftlT |g TTftgl " Jane Stromseth, David Wippman T Rosa
Brooks, Can Might Make Rights: Building the Rule of Law After
Military Interventions (RTtf, Roof,), g. %X TT^g I
^" grgRter RRmg ftftft ftftgrft ggnrgg7 gs-ftgf gftr ftgft
ftrrftft ^: "gggrgg ^ggfg ftr, -?%Rft TRgiftgrn grRRjg t
ftftftRgg^RftTMs-ii^ gftfnftg7 6iR-^ ggft gft grft Rftnrft
gRR g^TT gft TFtRR TtRs7 I " Kirsti Samuels, "Constitutional
Drafting Processes and Democratization: A Discussion and
Electoral Assistance", T. X, ^ gTTTTRTT wft Vivien Hart,
United States Institute of Peace (USIP), "Democratic Constitution
Making" USIP Special Report,A. 1ol9,ggrf ^003, g. V-19 I
^ * gggfr^ ^tft gg 1 % % o gR g^fr gg gggj g^f ^^rgfft gRRR
t gggrft gggftR "stR tfttt fft | srrf TFgfft, gftt gwr gigg7
Rwg gft giftg gggR ^ | Kirsti Samuels, "Post-Conflict Peace-
Building and Constitution-Making", Chicago Journal of
International Law, gf $, RooX-Roof,, g. £,130 |
RRRgR gRgg gfgR fftRgi gRrRg RRrtftR gRR trR
gggg gftgR fg I RRrtr grftRgRg gsgrg gfRgg Tf*R
ftTRr gfg gggfRRTR giffRgf grft TfR?? t RRRnggg
Rrrgg fR gfgfftytft gggrgR Rrag rt*~r?i ggfg
gggRft t RTg" fRrRRtf ftR*g r<rr gRR ggg
gfRggggigR ywiRid gRRggft r RRrtr RgRgrf
RRjgg TRg=R fRgrgft gR gg^? 1
^) f%5iT, y-=n<y«n< t wrf*r
ggRR Rttr trrtR ggg ggRRsggR Rtgg ??ri trr
ftg^rggg TfTRTfRgR gfgfg TfgR ?? I fRgfRg gfgfgR gffr
gggtfftgf ggfR*R T TR*TT*R gRT gfRgR TTffggR ff
grR?i gggifgf, |g gfRgg, Rgrgg gfgfRT, gfR*"
RTRTfR, rrr, grftg t rr fRfftg ftggg ggg ggfgRg
frgrgrtf fRgrgfR gfR fRflrg gfgRRgf grgfR RRrt
yR-diRRd rRt^ri
TJfRRgTRg^Rf fovum ggRRgr fR ??RRg fRRfRftg fR??d;
T gRR ??ggRRT ggRggR ggg fR??i ggft fg trtr
trtrfrr TRmTfRgf ftR ft i gr -dd-dddi*! RiRf gRR gRg
ggrgRd gfRfg grRR: gg gfRRgr grrR??g;i gfRRr,
RRrtr fRgftr ypTRini vriddi*! ii^iPdi <nRiyid^i*i RiRf
gfgfgfR ??rR gggg rr RffRg fdffg gR gRggrgr
ggRggrgrg^Rt gfRgg gRgg fR?Ri tr ggggR gftrft
gfRfRrngg RifR RfRR grgrgg tRrr ggr ggR*R trr
grfft f rtRr gRRf 1 frftr, grg gfRgg -Rgg gfftgfRr
gR- RfRggr grgRg fR?Rl tr RfRggR grRR dHiR*
ggggg gfRgg fRgfRrfRR TfgR "rt -trr w trt
rr?? gR fg?i n? ggR RRgRgR rR^t ttrR ggg f
g?f 1 fRRfg RrrgR ggg gfftfgg ggg ggggg gggr Rr
gfg Rrftggg grg fg?i RRrtr RRgfft yR*iii*i gRgr
giggrtf r*rR -Riggf rtr Tffggg?f 1 nv gr gggfRRRr
grfftgd RiftR rrt*R fdffri ggftfftgf RRgRRR ggfRg
grRR (thiR* ggrggg RrrRRrrgg) RrrrRffRR gggfRgf
gTRrggRf gfttgg grRR*g f^m t TRgrrrf gRT rtr
gfR rrtt gggr?! 1
gggRnf fttfgg trrttR rr gg-grfR t rRr RrfRgETTR
^ NO
gfR RtRt sgg gRFTTT?f I gggrfR fRgggf gg RgggR
NO NO ' NO ^
grgrfRgf gkRvdd*! gRVg wr gg rtr gfR ggft
"? grftRg gggg  sFrrfff,  ggftft^gftf, +i6Ti^t, ggftrr
^00^1
"v trjo" gg gf-ggft ft ftnrgR ^ gf 3«. Rf^Tg RttrR
RRrngggraT gftn gfRgfR grr 'gRgg' fft gT "gft gRgr' ftggg
NO * NO NO * "V
^ 1 Rfggft RffngggT grgrTgT "ftft" g^ra "ft gftgu ftg I gg
gfrggiiRH+iRrfftftMsl ti^i ^RTM'H'mft RdKs-ii^ 3i<fl+Kgfgg
?Tg  gg  gfrggft  fwrgR  ftfti  Greenberg  Quinlan,  gift
-^ftfftg, g. 1 o 1
 ■*i$Rm WT tf&rr/tW ft ifz, ?$ frmlf foots
?K
gggggfR*" ggf RRgR w gjiRrrrggr ??Rrt Tfgg
gRRgfR*R ftggg RifR ggg gR ggffR*R crhhii gggfR
ggffRffg gfR gggg  hi^ in!<  gfftgfR Rgggg
gfgRT TTftggsggr g?fd; T RfffRRf RTRfR TRfR tRR
Rggg g#Tj "5 dHiR* ggggg TRRfftg RTRfR RRfR
rrR grrgg gggggg ggw grgg rrr*R rr gR
g?fg;i TR ddl^ Rf -H4Fu*1*I RmRvHI^ Rf Tjggr r gff
fifft RRRR -_^; gft ^Tfg fg|nte  dHiR*  grgggg
gggrfRR _<5ilj*i rtrRRr t Rfft*" ttrr rr ttrjR
gggggg  RTRT  ggR  RTR  RR  RgfRfrgg  grrgg  gg
g*??gi
gfRgggft gFT*rtf fRRTg gTTR*rtt RrRTfRgR gRrgg
gffgrR fg gg??i Rfff Rgg gRRfRgR ggg ggrgggtt
RfRRgg ??ri gr gRtfRRf ggftfRgf gggR ggR
gRRngR RffRTR rR g*??i fRggR R?ff gfgfgfggftt gR
gfR iNdlfd* ggfR*R RgRTR trfrt ?? t ggfR gRRgg
ggrRTR grgRrtf RrRRRg gff gg- t TRrftf diiPd
gg??g;i ggRRR ??RRg ggrrR t trr tRrttR gggg
ggR grgg f ggRRsgg fR??gi TgfR Rg TRg^RRftt
T¥T gR RRtR ??| ggggRgf ff?R grgRR -Rrggf
??RTRRTTf gfRg rR gg^i^^ gRRg gRRngR Rg
Hd-'idi*! JiiiVdl Rtftt t? tr ggR Rfff P^|y*i(l grggg
gfR gft*R ?? gggrf grgf fftffftgR -rrr gR
gfRfR?! n^ Rgg gggg?; gfigfgg ggrgft Rtr RRgffR
"* grftRg gggg g^ggfgf, gRrg Rg, +i6Ti^t ggftgr Root, \
NO
<n41R+ 14(?<?ti ftftg -^n^iRi ^+1 ^ftftrft s>n^iRiR^ ttr7^
^l ^i?XgRgg^_, RRri grRg gggg RY-R^ gftg ^003 rg
grogiftgi giflRrg grggggr g^gg gggfg "The Question of
Inclusion and Exclusion in Nepal: Interface Between State and
Ethnicity".
^ ^ ftftgiT gigf, "Cultural Diversity and Pluralism in Nepal:
Emerging  Issues  and  the  Search  for  a  New  Paradigm",
Contributions to Nepalese Studies, gf ^1, R. T ggrf Roo'x,
g. 3o^ I
nis srn^iRi+l ^RTTTf^g IRhti gf srHvriiRl. mj*\ gfffRftraift
gr gggftt ggjftr gfftrggR Rfftgft girf fRRR ^i gg
gggiftft gfRg x% gggftt ggj- ^gi ggft gggftt ggggRrggR
ggftftft Tftftfftg-g^ gft RR ^g 1 grftRg ggf RgrRt gggfftgf
RRl1 + fi| ftft 3|-dRdf, + l6Tlfl, 3|Tdh< Roof, |
^%c; ggfn frRrqgf ftgi grg^jgr, ffftg "cpJ calls f°r Pr°be into
attacks on journalists in Nepalgunj", Committee to Protect
Journalists, RTtf, 3 gggR Roos, at
http:/www.cpj.org/news/2007/asia/ nepal03jan07na.html and
"FNJ concerned over continued attack against media",
nepalnews.com, 3° grrft Roo\s |
^gr <r+k<?RR hm+1 ^iRfR<HriigT3iy|^digTftRrggTg, gift tt
*iHKN4Ri+i _'HM-TgT7'7RRTTR, tw<j)$, gift 4s^fl gr 3km<i+1
ggfgrT |R gT gggr gf ttrrt gR gT gifgftg7 RrggR gT Rftgra
ftffg |R gftft ggrfRg gftRT Rgg' tffs7 I ng 1 x (1) I ft
ICCPR ^ ng n (3) ^ gifRgfr gg gg^ |
ggRf Rg TRg^RRgg TftR grrggf grgrgrg trtr ggfgR
gff ttr gg T gRffgrffgR grRrgR Rtgg ??g I ^°° frRR
RggR gg g?rf*R ??RRg HRniTkn* t ggRggf gf
gfgft RTRfyg ??i TRifRg RrrR ftR trtrr t RrgTRf*"
TfRftgR TTRRTgR ggftg gEifT? gg TfRftgR ggjggRg
RRTTRff gR*R??i^0'1
^1 ^rfMw
iRii*l grgfftgf g^ffgfrg, Rrt*R ggftg ggr gggfR*"
"gfRgg ggR rrtrtR gggRR (ggg gRgrfR t gRtRr*"
gRTRgr) ft RftTRfRg ttrR TrrfRggR g^g gRR*R fRft i
Rf RrggR gRRfRR gRRgR gfRgrgR ggf gifRgfTcgg
gR^g -gf gRftf ?? t *rttr ftR grRgR w gRRng
fRgRgR gfRfgrft gftfR, gRRgf t "rtrRRr gRtgfgg fg
gftfRR RRfR TgRgrggRgg  7gTRftgfRRf  gfRRfR fR
gggr ftRT?f i gff RRrRrgRRnf fggfg Rtr fRrgg "gifftr
grgRTRT fRrgr gRfRR gf y*R*i RrRg ggg gR rr
Rtrt Rtri ^°^ tr RRrtfrt gffggR tRRPi* gg 9mnm
grdgRg RRRgg fg ggfri  ttr grr*R g^gg t
RfttRftR TTR 1^,^,0 gR ggggg TR*TTfRR TRTRg gR
ggRfgR Tngrfg*" t iNfiP* RRgR ttrttt*" ttr
grRTTRF*" ggg rr rrrt gRT gRsgrnf gR -RRfift*"
ggrR-Rgrgrgg gftr?f |
gg; l^o gR gRRngR gTTrfg RRTR iNdlP* gg
-RRgg gRRgR RlRRgmf gRRg RRRngR fdTR*R ??,
grgfR ggf fftRgggRfgRRg grrRgrgrggRgf gfft grgg"
rtr gftgR ??i^°? grTfrggigg rrtr g^g fR ggf
"FNJ marks 'black day'", nepalnews.com, ^ RrggR Roo\s |
^0<1 ^TRrggT wfR rRr Tg-jftggft gwgft tft7^ fffft ^rrrg
gifrfggif Rrrgft^i gftft ^xbifii ifaftdTifgggffigggrrgg
gifRgft ^ttri gf Tnr/ggft gg ggfgfgft 7_fgftf TnfgR^Tngft
yuiiflft gftg gfgR ^ | gg +iR*thi fg^T ftftg ^Mid ggg gf
fg gwft gffft ggfg gf?; gf gRgg gtfRgg^grf ^rgrggT grr Rrr
ftRiffg gRrrgR ^ i ggft ^ttri gftftg ggrftg grftt nftft^ t
gRf^ggm gggi^foTgrgR^i
^°^ gfg,^gffi gRfRrrgi RftrgR ^, 'gfft, gifft fffgf, gffft^,
nRft TRftgRrgTg7ftg^T ft gffgT,TRrg, gTRgrff gggftt, gfft,
viftlRg ^RRg t g?TTRsggf gggg, fr^ftrgg RgwrrgggT
ggRRTwf grgrnr gf Trraft gfriT ftfttg/g t h+itt* <tU\*\
g^?T gR graft ggftft, Rr^riiRg^TgggTftTgftgTTgR I" g^g
' NO o -s
gifftgRiftT, ngio.i i
^°? si-ciRt RRmftt <n41R+ ^Tiftgftg^-gr-jgft^ s-iiiih+1 ^
(nrivi (D)| gr"RRmgft yv-dNdift gg grarT gftft yR+s-i
gfyg gftgi gftfR' tR ggift R7^ -ggigft ^ (ng ivi (3)) I
Rftngft?gRT twrR ggift gft Rgf -ggrgft ^, ggft "ggrrTT
grggf ftggnf, grr, gift, gragTRifft grnmRTRff dMiR+viti
g7^grggftgftg-ggr?TTgRgT gft ggftftrf tr^t gT ggft grr, gf^r,
tRr gT wzi T'd+ft !rrRft ^ gngnRra TTgrawf 7twt ttR gT
TRrawf fft#gg gR gftfft gT Trrft gwft Ring gT ftggigRfig
 ■*i$Rm WT tf&rr/tW ft ifz, ?£ ftw3Rf foots
?S
ggfRft -gfggrgggrgr rRr gfRfRRRg ggrg ggR gRRR
^grf fftft ??i^ov ggft TrggRgg gggfR*" ggfRft f
^Rfgg grjffRgg gifggg rtr ggg gR??g, gr fRgft
grgTRRTR gjgggR gg TTrRfgrfffRr ggrftRr t rrRr
grftRr ggrgg RifR ggR RfffRg TfgR RggR t gRRngR
TRRTRgf ggg gRr?f i RdRg gi-dR* trrrtfI- gfftft
grfgg 7gn_gr ggfr gEgg^RTR RTRfR, gffR T gfRTRTTf
RtfRfRgfggR gfgrg rR rr gggr rttfr ggr??! gr
ftft RgfRR gg grft gFgft*" ttrrr rtR fRTR*g ??ri
grft mm Pi Tff gTR*R ggrgggrgR gggg gR ggg ggf
RTTRRggRrfg Rrggg a-a*l ggf Rrggg gRgRRR ??i
RRfrrgg ttRR, gifttgrftR gftfRgf rtR Rff fggg
RR%g Tf*g Rfff (gf ft?g) gggifR ggfgrf -gRg
RrftggR gRrgrr' ftR rr Rtr gftfRR grgg gg gR
ggfRfR grgr ggr?ftRgg ??ri ^°x  %dyii*i  gggtfft*"
ggfRR fRfftg RR T Riff <H _f*l RfRgfTcgR ggfg
iRi^gjg PRft^eft gg gggR grggg grRR; gR Rrag RR
gR ggRFT rrR RRffr I
Rrr gTRgggg gfftfg gfRfRgg trtrR RdlRR Rrtr
RRRr Rtr "TRrrRftt tR*tfr' gR gffRRf rtRr gft
Rifftlii gr H*4vftii c^c^icrl ■H^fdRT'gggR^-g'gTgg<N41Rl+
gwftgRftgftngRR^s-fiih+1 ^I (iv^ (v)) I ftgg i^ogR
Rffngft ng 11^ (R) t (3) gft wwft ^ ggft "RRmgftgf
Rftft" gt*g gftgr t "nf, gggg, grggtft gr Rgrr gTnrgr' g^g
gggg TftftRft ggift Rgf wnrrgf ftfti ff grgnrwf gggftt t
Rfrggrgg gTTRTT g^g ggrr Tftf gftn Rgf wrr-jg ^gftg gfftgR
ftftl
^ ° v gggftt gggfrr Rtf ggr RgRt ggftft^ t^t g^g gR g/g^Rgg
fftl grft ffrR ft7ftRg|g gfft f ^l grftRg grft Rrrff ggRtftg7
ftftg^gggfftg^Trftf, gr^Tiff", ggftgr Root, \ grffgggTRrrg
gggrggi TftfgRT Rfft gwjrft ftgggg ggrarr ?rft gft gftw
Tra^g gfggftgggi ftgrftRrRrrgrgrftftRfri grd<ftTi gggf
ffRTftRfftgggff gg: sgrgrgftggggft^ | ggftggfgrffft g^r
iKivii gg^i gg i^ai gr Rtrt gftg gggfft TftfR ggftft^ t
ggrrftg7 Tgrwn gggiftrr wft RRrft gam grag vi6iH+l ftft I
TrgTftff +ft iR -Rggi?ggiRgft fftgR ivRf^RFRTT^ril iiHd l
gg 1 % % v tt ?rg TftfR gftg Tftftr wg gFrar wr Tra^ggRftg
ftfgg gg "7?gT7jg gfg I Gellner, et al., Nationalism and Ethnicity,
gift ^g, John Whelpton, "Political Identity in Nepal: State,
Nation, and Community", T. X\N° I
^0!< grftRg ggf grrgg g_gfgg gfft g^ggfff, ggfR, ggffgr
NO ND "■* ' NO   '
Roof, i grgrgft Id i £<? gffft gwrg^g eni^l gfRggr gft gf Rg
ggf "girftRgf" giftTggTgR^^ggfgiffggi gigfTfttftgRTT
NO -N NO ^
gft gftft gftfr gTTRTT gffter gftr h+is+1 TTnggis; ftf7 rR
grgggf ff gRgg ^g gR Rtrttt "gft" RffR gnrgtei TFg rt
gg^g gRftggggf gftgrr RreRrg: wr rt^7 tt ^rggRT fr?g t
giff^gnftflRraRgiggftTftgRgTR^i gggr^ftg^TR^gf
gTfraftf ^%rft Rfft WTTrgR grgf ^gTrgf ftfftg g^gg Rt^T
ggiR#Rngrf RRrr gfRfR? gRgg ??g I ^°5 Trggrrg
TRfRfRR fgggR rr gggfgig -grgg gR grgrfggf Rrttrt
fdigg gggRT gR*R "fgR Rf Rrtt?? gR rr gR grg
ggfg ffri Hidl*i TrgfRg grgg^ggf gggrfR, gfRg t
gffgrgR g^g gRgg gg ftgFrft -Rg "pRR fg
tt*??!
^ois
ggrRg RRRngR RdRgR ggftggftftt gRrfRgr "ggiRRf
TRTTrggRTTR gffR, gfRgggrgg ^Rfgg grgfRg ftggg
TRTRfRgRg TfR "RgrRT ttRr*R fgrR" gggg gftr gg
ftggr gff gRg gRR*R ??i^oc; gr, ggRg RRRngR
"ggRftt ggrrg" gRgR Rf ft gRr gftgrfRg gR Rt*R fg I
fftR gggR rtr ggfrg Rgftt grRfRr (ggrRRg*") ft
ftR*R??l rr Midi*! vridcid Root, r gR*R gfrfRRggR
Rfftfg gfRfRgg gRrgsR gR fftd gffR t gRfgg
grgg^Rrggg RifR "TRfgg gft fRRg fRft I ^°% tr gffRr
gf y*R*| ggfR fftg gft RrSR gR ggpg fgi gR
RdRR gftftgrg gg *ii*l ggggg Rtrt fgg;i *ifR
(ggrRRg*") ft Rrtr*R ft gggrR RrRR gr^RggR
RgRgRg gRgg r^rr -EgfRff fRgrrr tr?? I RRfR, ggRg
RRRnggR gg gggggrd gggR ggggffgg ggg gRg?f gR
ggg RdRR gfgg Rtr RdRRg gRgR*" ??RRg g^g
gg??i g-dRn RRrtr ^^41^1 ^RlPni gffR iiwR Rggr
gf gggg gffR ggfR Rff trt P*i<R*1 gggggR fRRg
ggRRf ggg gggrrrgg RifR gf RdRgg gggRfgffRgfg
ggggtt gRR RRRrrd" ggg ggg gg?? t gRR ggg
ggigggtf fg gg?? i
g)  "sffw iw "ft^r ■^#trir ^#
RTRRf RfgfRR gRgR ??ggRr gg fftg i ggRgrgRfRgf
gg t RrRTfRgR gRg Rtrtr ff?? gggg gsgggrd
gggRT gggfRgf RRgRgR gRRfgRr gR gg??R t
gRTRR g?fd; gfR i gggRnf Rrr -rtr ^ ftR tr trr
RrrR gRgg gRnRgg "rr ggrrR ft gR ^mt
T?TFTRTgR Rfff gft Tffri gft ggf gR? gRRR gRRnggR
RftlP*dini g^rfg^- -_rg -^\ gggR -RfR Rtgg
fRRRgf TffggR gRdR tr^ trr tRtrt?! I
ggrRg RRrtr gRgg gfgfRgR ggggR gifRggg Rrr
gfgg gR gfRRt tr fgggrf gRfgg gR grft f^_r gft
^°5 grftRg gggg sFrrfff, Rnw; grgftrar ftfttr gftft ggrg,
. N2 "s
+l6Tlfl, ic; ggfrg?; Roof, \
^0[s -3TRrggT wft, gftg ggrg Rr t grgtrfttwrrrggT ggRtftg
gww Tgn trt -j%rwf gftr ff g/ggi RRg gftftgifrft fft
Rttt^ti grftftggf ft^gftftf, gi^gift, ggftgrRoot, \
^oc g^iRggffng, ngiv^(3)(g) I
10% grftRg gggg g^rrftf, Rnw ggfttg (TgigiRg^) gT ftftfg
N2 -s
gftft ggrg, gregftf, ggftgr Root, \
 ■*i$Rm WT tf&rr/tW ft 1f^, ?£ ftw3Rf foots
?o
fRTRgR ??i RRrtr fRgftr gfRfgrgR grRtfft*" ggT trjfr
rgg gggRR gR*R rtr tj| im\ gR<R*" gR*R Rg
g.gg.ggR ggggR rtt gRgR ??i ggrRg RRrtrtR
gg*g grRt "rt gftftf ??i RRRngrmT gRgRrgft
gfRgigggrgg -ggg' gR -sggpggg gR?? ggf ggRg
gRRngR dl**l ??i gg*R fftftRng ggrggg fRRRg
gffR?? I ^ gggR Rt*trr "RRrtr gRTR' gRTT
gfRfR?, ^ ftf gg RR T^rrgggft fg ggg_f |
gRgggR grftg R gR gfR grRt fRgggft gR ggR gggg
fgrg gfgfR gR gg??R: fgRftrgf gfgfRgf ggRdfRgR
grftkr gR (grRgf fggRggR gRgngggg -fRRT) ggRRd
ttrtt grgg gR (gggRnf fgfgg rtt trt ggRRR Rtr),
gggrR ftR*g TTgrrfRgR rRRr gR t Rf ttrttttr
??RRg gRR ggr gRrfftg gR, gRrgg fRgftr yf*in*i
gRgr grggfRgf ggggR irttrrr gR (grfgggg gRgggrf
-RRfrft*" TTfR TRRT) I  Rf fftftRTTgRf gTRTRgfRf gg
gRRg grfR RRRTRRmr gRT fdRR gfR f ggg grf
gRg?fl RfRRR*" TRftgTgftgfgg gf RR RRRngggrgR
T^HF^ sRTif Trftgr?<f i
ggrrff grRrtf P*iri ftRTTRgf grR Rgg fg?i trR
rr gRR P*iri grrR gRgR ggf Rtr TRrrrf Rgfrgr
rR grgrgg gfR ^RRgf gg?i -grfRr TiRRgggR Rrff
ffggg grrgR fftfti^ RgfR gggfRgf gRgggg fftfftg
TgRrrfRgR gsggg gRrRg gr*TrR gR trt? i rr ftggg
gggggg rrtr Rf gg gfRfR? gR gjTrgggg
gggfRRrrngg grRt gtgg rtftR t gRrr TfiRFTR grg
gRgrg gff -gg gRr?fi gg; Rooo gr gftg RfRigR
RRrtr gigRR Rffgg ft*" fRrRTR ggggrgR gigrgg
Rtr 3 ^ooo ttrtt gdrft t Rf ggrr*R gftgg gft -_rRRf
gggR gg; Roo^-^oo\ gr gR*R gfgrfRgf grRggR Rg
tttrR fftfti^
gggrggf RTR gRg RgfRgR ggggR gfR Rf gRTR*R t?
gR RRrtr fftgfgg -rft*" gggfgfRR Rdrrg gfR rR
rtR gfR tr "Rft gftgi gfRg i^y r "^frRRrRgf gf
Tngr RRrtr fRgftr yR*in*l ggft gRfi gg-
TgRfgRRgRR fgrtt "fR* t RRrr' gR grftgR
"RgftRff% RfffRgf rrr, gRRf TRnrgg% -TRfTRTRfg
fRgR RggnRgRRggg' gtfgtfgg ggRrrg tRer-tR ggg
gggr?gg fftRl rtr rtrr ftggg ii<is -rtr gR*g
??RTRTR 1Yls,ooo gg grgffgffRR RRftrfR*" TRgrgg
T?TFRg Rtgg fftR gR ggR rrrt ftggrffrgg 1^ Rfg
-cttr 11,000 grgRgfR ??rtrtr gg fftRl gggg grRt
Y3 trr gRRgR ggr*R gRd" ??dR?RgR fftfti^ gfR
Rtr gg; l^is r grtt gRgftt RRRngR "ft fggrg
RftiP*di rr*R' Rrag gRr??!^" gg 1^^ r RRrtr
gTgfggg gsgggR ftftgg fRR, -gfR grggfRgf gggftft
gfRgggrf fgrfRgf ggRRR*" RrRrgg rtr gff gRR*R
rr ft?g yvriidiP'i* gfRfgrgr gggfRRRTRrrf gg "TffR
ggrft fRfggR RRrtr fRgftr gfRfgrgr ggggR '-pgR ggg
fRrrnf fdf gf grfftftt t rR gfgRRr r TRffft 1 "^"
gggRnf Rtfgg -dTRTrR yRfRNid *rR gRgrg _rr_^ ^rR
Rg fRRfg ffr t ggg gggR gRgng TR*Ttf t ggg gfftR
-RgRTRRRfgi <Hi4ftP* ^^^ vriP^* oiiiH* ggrg
gR gfR trR rrrtRR gggtfftgf gfRRg fgrg gg?? gR
fg 1 ggfrggg tttRt, *-mi*i RRrtr HdinRl*d grgrgR
gggrgrgg ft Rtrt (grf grgg) ft RRRngR -rt ggRgR
RdRf, fRggR rr fRggmf RRRngR gft -fTTR
ggftRgfRR gfgf gRi^15 gfR ggg gR*rR RR?R*g
gjggfrs ggRgggf gfR gg TFR?gj grf, TRRR*R RRRTR
fRgftrgg rr ttr roo^ gr ggRgg fRrrrR TRrgrgf
gg rtr "gr*rtt Rftftrr" gR gft RR?gti  rrrt
^"g^ftfggftng, ngc;o 1
*^ undp gT gfnft^ gwiRgTRTft grr gwft 7r75grrg t
TgRi^i-Hs-ii^ grftgjgr7jfl^4K-sfftRrgg^gi grftftgrftftftgr
gfgg ftft g^rrftf, wfrggr, ggftgr^oo^ 1
^" ^isR^ggfTRra+d^R^iRiiftftrsi-d^Rf, +i6Ti^t, ggftgr
Root, 1 s^+i giPgrft ggngg Rtra gr^TR TgRiwf m\-j-\ gg
^oovgigiRggffTTWT7RTTgTgfRTgRftfr 1 ftwgggf|ggftgT
RrggR roox tR^ft -grff^ii'Hd+HTi ^<ni£ ii^i s-iiiish+1 ftft l
"' "grftRg grft gg gfgg gfft sFrrfff, g^gift, ggftgr roo%:
Yash Ghai and Jill Cottrell, "Constitutional Ability, Inclusion,
Particiation, Discipline", Nepali Times, Rs ggftgr Roof, | Jill
Cottrell and Yash Ghai "Constitution Making and
Democratisation in Kenya (2000-2005)", Democratisation 1V:1
(^ool9),g. IR^Tftfftftwl
oq Y
Richard A. Rosen, "Constitutional Process,
Constitutionalism, and The Eritrean Experience", North Carolina
Journal of International Law and Commercial Regulation, Winter
1999, T.  R^X-%% I  TFT I^AV TT sjRffllTI IihRi gffft^vfti
ggRtft^ Tftrrrf ftgr gr WRra grfg t nRfft fftngg ftfti
oq y
Gote Hanssen, "Building New States: Lesson from Eritrea",
United Nations University Discussion Paper 2001/66, available at
http: / www. widerunu. edu/publicationsdps/dp2001 -66pdf.
oq c
Bereket Habte Selassie, "Building a New Constitution for
Eritera", Journal of Democracy, gf %,  ^%%^, g.  1193, Rwft
gftgfffr grr gf gnRwRT, gftg ffggi gftrag Tftfg ftrggT
g?g=f grgiftg nsgnigf gg, ggffffg fRgg l
^ "grftRg grft gg gfgg ftftr g^rrftf, gr>5gift, ggftgr roos,
Yash Ghai, Reviewing the Constitution: A Guide to the Kenyan
Constitution (ffft, ^oo^),g. <\R, 1^-119, RY I
 ■*i$Rm WT tf&rr/tW ft 1f^, f'£ ftw3R? foots
f^
RRrtr fRgftr yfRRini RftiP*di gR tiRri^"
ggRrtRrgFTR gg T RRf Roo^ gr ggrgg gRggR
gggft gfgjgrft gfRgggR grgtgR grftRRg gftgg
-erftt tr*ri fRggR rrtR tttrtttR ttrtt T TRRTrff
ffdrnf rr ggfRgRr ftftim ggft ggf ggftR t gggg
gfRRffRgg fRR gfgRfRftg RRrtr gftt i ^°
gRgfgg sRgrggTd RggR gggf RfRg ggrg gfR gg?? I
fRR RgggR  grrf  gggggg  Riknki  g«ggfRgR
gsggg gRgrff gRRgfg f fg? |
&.  3H-d<TT^!^ ^Mdl
<HRmid*l fdgfft gfRg HiRk<=wi ff?? t tiRr hiRr<^ fg
gfR tt^i ggf gR grgfR ggRffRg ggggR ggrRRt
TgRfgrgR ggRRf RrfRg gggfRgg gfR gRTT gR
tr??i gRTrfRR ggggR gffRrft gggfR*" gfftRRgrfft
*dRP* ggg ftggg Rf ffrggRRft ftftg t Rgg
TggRTR gffgrR gfftg gR gg_? gg fRgfRg grftg t
fRgfRg ggggg, ggg gfRggr t g^fftgg ggggg gg gg
NO T NO NO ^
gRgifRg gR gfgR TfgR RgfR gggffg Rrggftf dHiR*
gnRgrgRR ggjfRR gfR gfftg -trttt gg?? I
RggR RfgfR*" Rf tnRP* r^tr fR Rtgg "_trr
gfgftf "?fRfRRTTf %R ft gR gg R^ri Rftftt gfftggR
grgRFTfR Rfg gg gfRfR? I gRRnggR grftg rr ggR r
gRffftRTRd ggR ttrR t yRP^iPni fttgRf gRgfEgg gR
RrggR gRrfRgf gggR gftfRgg fRgg fti ggfR fg*R
gi*iiy*ii t gftfftR gdRdfgg fRsfttgRt fttftg gRg gfR
r?r? gg gfRRt fg?i RRfRRd ggft RfRggrf gfR
gRgg RTfftftt gR rrtR ^rtR trrr RTdfg i "^
RrTrRRfRR RfftrfRgf gRggRgg tttRt gigRf RgfRg ggRT
gfR gnfggfgg ??ri ggg gfRg trtRrt gRR trR
ggRRTTgR grgRRRf ggRT gRT??, tr rrR gRR
gRRf%g gRr*TRf gggR gR gfRffr I rr. gfRrfRR gf
g^rmf tr*R yvriidiP^i* RRggfRgR ggg ttR ggg ftg
tr??r t fRgfRgmf trr? ttr trtrr ggrggg grfR
tr*R ggggg gff gfftg Rgrrg trfsfti wfRRR*
gfgfgft grgRgf ggggR Rkii*I RTR Tf*R RtttRR
ggTR*RffR   fgRRT   Tp   g-Rgf??!^    TRR
TT^grggRffRR RRgrfRgf gfRfg ttr -grgg RrrggR ggf
ffgR fRgRtR ttRt t7r*R TrgrrwR ttR ggr??g i
fftggg RraRrgRR t fRRt TjfftgTTfRgR gig^r gfRgg Rrr
RgfRR RRrtr fRgftr tttrrr Rrggirggf RrgRTfR Rf
fRgfftggrR^Rt gsggg gff fRRgt TRgg ??g | ^ gfgRgf
^"grftftf TTT gfftgT Rfff R. X^, Rwanda At The End of The
Transition: A Necessary Political Liberalization, 13 RfftTT
Roor, g. i,-s |
RRTT ftfftg g.  R%, Afghanistan: The Constitutional Loya
Jirga, <n ftftgr ^003 ffftrri
"° Stromeseth et al, gift fftfftg, g. ^,19 I
"^ ^i<rd^Ti g/f ggf ■h^R+I ^Hid-^gftg^gftggTRrfgft
gift 137 I fffRf Mark Tushnet, "Returning with Comparative
Constitutional Law", University of Pennsylvania Journal of
Constitutional Law, gf 1, TRI <\%%S, T. 3^1
"^ "dHiR* ggrg' Rtf ggRTgwF geggw ft ggft ft gf wrg
gg7^ l gr gRf ggwf TiRtg7 Rg, ttur ggg girgRrgf, grggfRgf
RRrgRT ftgRrft, ftggftftg7 TRTTRTwf grrftt gftg gffg
gRgft^l
^^? 7gfnft7^Tffra7ftgwgftTgifRg RrrftftRrgfTRgwRtrgg
ffgigfR 1 ggn ftgrfg grgffR Rffngggrft gisgngR; gftng
ftftft (gr^giff, Root,), fffgggig ftg giggig gigg, ftwrig
 ■*i$Rm WT tf&rr/tW ft 1f^, f>$ ftw3R? foots
?<?
RrgfEggR RrRR gfggRgfR trttRr gRrrffRg
grf.ff.f.R.ftr g^ctjRgg- g^^^ ^rg gffrrfgR
grggfRgf gfggR gRgg T gfTRRf y^l^-JR ggmf
gg gfR ggrg g^g gggf?? i ggRrrgftftg Rtgg ttt?rt
gg: ttr RfRR fttgrfftRR RTRTfRR grfgfRgf gfggg grfR
gg ggg gRgg grf gggfgf yw+i Rfg "RgrjlfRggg
ggftftg gR ggRrgj ^v Rrttr RgRft t gRRftt rrr ft
gggftgg t gggggfR fRr*~R?gi gftg rtr gRfgfg
Tf*R RtttRR TTRTTgsggft grRTTRgr fR Rtgg gfgfRRf
g-gsgrfr rtr TREgrrgg ggRt RgrfgfgR ggg gfgR ??|
RrggR ffRft ttr ftytjm mwvrfim, Rtzett ^twrrr
gRrrff*" gftrgggrs gggg -sgiggf Rgg T RSggggT grR
Rt*T??gj
t§)  <M-Wd<* ■g^f
gifftr  yRrRini  grrgR  ggfRR  ggf  ggRffRg gggggR
' ^ NO
R*gTR ggr grR*R ?? i Rfff gfrRgigt RgfRft RggRR
fRgg Rrtr rot gfgRfR gRrRg RRrtft*R rrr
gRggRgr r*rR gtft trrr gf gRrRg -RgrgrfggggR
TT_g gRgRgr RgrfRgrf ggf ftRgg Rnr i giRRif? Rttrtr
gf f tm 3TgTggrgf r^t gRR gfgTR*R ??i gfftg
TgRfgrgR -^RRnf grggr ftgR rrt rr gffggR gRR
fftft t RtttRR ggftRfgg ff*" ggg rrftR Rtrtr TfgR
fg?i gfRRgggrafR gRg -^ t?i grggR gFff RRrtr
grftkr fg gg; I^Yls RRf l^o grg grf gg^ggR
gggfg gRggR fftfti^ rrftR fRfRgRfg tm grgf
gRgR Rrg^r ggftfRgftgf grrRt grfftftf ggfggr RgrrRnf
fRgfg; grfft*" grgRR gfsR ft i gggR gft Rttrtr RRfRr
ggfgR fgRgf gRrg ft gR RRgf gR trR ^ggfrrft
TrggrfffRgR grgRg RfrRRR??i tr grfft*" RrggggR
TRTRTrf ggft gtfRgf gR gRrRR Rrt gR RRgg
grgMdl^^vHI^ gR gR ft ggg ggg gfR fg gg?? 1 fg g
gfg rtr rrt 7R4RRgRngfg gg gR gfgR fg 1
ggfR TRg gRRgg gfgg grftftrggR ggRRTgfRrgR
ggrRTR gigg RffR t RrggggR g^ggrfr ggRfrgg
TggRRTd gg ggff?i grRtgiff Rtr^t g_R Rgf tttr ggg
fgra, gftg ftftfft gftngrgiftr Rtttt t ftftgg Tftf (ggsgiff,
Root,) x gRrgg trri(R.)gR ggftft Rt^pgwrigggT ^r 1
"v ^TRrggr wft, ftg?T ttrr ggft Rnw gragi 30 gftg g§g
ggnTgTT^i^Nflfl "ggr 1 <«iift ggRg'TgifRggRggft^1 ?rg
_<-d+Ti ffrf Ri^ti ^jfRi gRMK'H^ sR^H+l ffs7 t ggf wg- ng
wft Tif grf ftrrg gftftfRn ffrrg gRftp gf ggwf
TraRgrsgugg TgR-Trrrr gRR gn gifgftg7 ^wrfwft ffrg grrft
ggft-^i
"^gri^o gf gffnggrfttgtftftggffnggR;Tgiftgftfti
gff^g ggiwraT gRg gn ftgwgT grfttg gffRR grgrR ^g gf
gfft^l
ggfR t gTRTRg r*tr ft gR gRRgggR yfiMfPi*!
ggggrf RgRrR gggRftRgR fftfti gRRgrR
gfttRfffRRf gg ot RIh^iiR* rtr gidf*i(l*l TjftRg
g%*R ?? t ggrRg gr*TT gRg?? TTrRfgrffgR fRRRgg
TfR *R ftR g^RTRRgf ft?R gggg Rgg gR RrnggR
ftR*R ??i ggRg -RgrRifRgg ggggR trrr gR ggfR
RrfRgR "ggg t Rgg gfR*ii*l trrr gRgrg^Rf gffggR
gigfRTRnf gRRgrR fRrRgg tRRR i^ ggf gR rot
Rftftt gRRR fRg^gggrg^ft gRRgR gRg RrtrtR gRRgR
TRTTg; Rrtr t rrr. grf .ft. (gRRgR gRrrfRR gfftg
fRRfg) Tnf ggfRff gr*TTR grR*R r<rr gfR trrr
grtf gft gggfR ftR*R w^13 gfg grg gg g-diffgii
gfRRRR rrtR "ff gRRgfRT ggg fftR*g fgg;i ^
gfftggg gg ggfRR TnfgfR*- rtR gifRr yf*in*l ggftg
Rtrt ??r tr gfRR *if*l ggRg gR gRRr gR
gfTfRgR sgR gff gR*R ?? |
^3 gggft ^oois gg ftg TJTgg TgfggR gfrgRggg RrRg
gfRfRfRgR Rttrr TfR gtf Rttrtr Rrr gggffg fRgg
(ggfftg) trtr gR g^gg ggfrrgfRR grRg ggf i grf
gffggR *iR*h RffRfRgR fggfgR RRgR Tgrffd (RftRgftf)
gg gggR TTsgRg t TgRrRfffRgR ggRg^^,> ttr tRRtrt
■^oot, gR gggr gggR gfRfRgg -ggfgg RRffgg
fTRRrftrrfRggRT f ??i ^° gggg gg RrRg fRTRgrttfRR
Tffg Rg glTd^f: grrffRgR t Rrr*rr*R -RgrgrgggR
ggggg gR gg grftRg gggftgggR grgRgg ggifRmf
TTfftg TTRTrg; g^ffgg rrr grRrgR*R gggggR gfftg
trrttt; fRgfgg gfRfgrgg grgft grfgRrgf ggifRgR ggf gg
NO NO' CN ^   N
^'^ "No trust", Newsfrom, R% grgf roos i gr^gggr, grgfggg
Tif^RTRg orrgr gf ^tfrr RRt gfft^ 1 ^TRrggT wft, ftft
RRFT WTTFTWf RlT Tlfft^7,  ggRT ffRRTR TTf^TWf Rg.
gRff^TftgTTf7^gf^gR?7ftrgffgi gftftf 1 gr?ftTif^g?Tgftr
gr^Rnftft g^gRtRrg gg ftf grftr^i gft wrngftgr^iRRg
gifR^ggf f^z Tnra^ 7ftft ^ 1 gggr^-mg gRRgR gfjffftggg
grftftgrRRrtTgRg^gTRrf, gggftt 0019 1
"OFAC license ensures continued U.S. aid to Government of
Nepal", 3|i)Rft _dN 1 ■H+lfgftgRr, +i6Ti^t, 19 RfggRRoos \
"C ffftg gftftg TFT Rfff, Nepal's Peace Agreement, gift
^ftfRgi gftg Root, g%grgrgrftgggrg^ggftffrftfwRft
ggRTTi
^% fffRf grftftf TFT Rfff, Nepal's Peace Agreement, gift
^ftfRgi
^? ° TRRrffgrr Trftg RRRft ^grr giffrftr R^TrariRggf TTrTgfftr
TiftfR^frwRftftgr Root, grfgrwftggggftf I fftftg, grftRg
TTT RRf, Nepal's Peace Agreement, gift fftfftg, TRRlffgft %
gggCtn ^t.m iRi^T-g gigft gfffgg trt ft I "Report of the
Secretary-General on the request of Nepal for United Nations
assistance in support of its peace process", TRSgRRfT, S/2007/7.
 ■*i$Rm WT tf&rr/tW ft 1f^, f>$ ftw3R? foots
30
ttr fRgfgg grf gggggR gfftft^ggRg ffR gfR
gfRgigggrgR fRgfgggg grfR gfgg, ggrtf ttr fRgfRg
grgg gR gRrfRgf gfftg ggrFR gggg 1 ^
TRTTR TTgTTfR RRTRft fRfR T TTRRfRgR ggfggf ggf
gR ggggR ggttRgRr gRgg grf "grfRr gfRfg -RgTRrrggg
TTTtR RfttRff T RRf*" TgRfRRRfRgrf Rffgrg -erttR TRTTR
ggggg gfgfRgR gsgggg gR gffggR ggf gRgRfgR ?? 1
gr^rr TrRgggg gfRggr ot Rtf gggr gggf*R "??f RgRT
NO "N NO ^ ^ NO*^-
fftgggR trttr gR*R ??i gggR gRsg tRlj*i gggfR
grgg gR fRgg ggg ?? t RrRg Rrr ft?R gRtf%g
gfggrgR Rf?g grgg ft fRgg TfgR ??l ggRd ggRggR
grgRgR gRgR ?? | -grRg yf*i||*| ggg ff ggR iNdlfd*
gfgfft gdTTT ggRd g^g Rr<^ i -g^gg gRgggrf ff?R*R
gfigRggR gfRRggR gfR ggrRRf gfRfgrgR grg^gggigr
grg fff grftggg Rg ggf gfRggR ??:
Rttttr grf gR*R ggftRf*" gfRfgrft gggfRf
giTR Rrtr t RrRTfRRf gggfgR gff Rfrtt#
ggggg grgrR^g gg gR ggg ggrrR gf|
gffggR gggr ggg RtgR ??i RgggR Rrfgg-
RrRRrgr RrgrgggR Rfg ggf gggR RrrRFft gRR
ft gRgfRRRg rR gTfffr gffgrfRR g^ggRfRgR
^ NO NO VVNNONO
Rrrgfggg??^^
RRrtr fRgfft gfRfgrgr gfRfg gggg grfR ggfRgrnf RrRg
fRrftgg ff?R*R fg t "rrrttr gg Rrr ggfR
gggfgR RrtrR*" gRr*g ffr gfRi ggrfR gffggf rtr
gf^fttfftgf gggggR grgfR trtr TTggffg Rrggg gggftfgR
RRrtr fRgfft yRrRim gfftg gR rr gRrgg gTRTfggT
gfftg rr?- gR ggRgR ??i Rf r*t§" t ggfRgft grgg
*HRH4i RgfFr rtr Tff *r g??ft; t grgRgg Ri<hri gR*R
TRifRgR RgfggfRgf gigggft Tii^d,i gg r*t?R
iNdlfd* ggfR, fRgRRR Rr ttr ggggg gRr*rtffR,
thiR* ggg t "RrggifRgf gfRTfRgR ggft gft ggg
gfftgRf*R??i ^?
"^ Rg.R. TRag tRtttR trr li9Vo gf gRgr? gggft «w gr
SO -> CN so  CN
ffjggR^l
"^ gggffgft Rffrg, gift fftfftg, g. 1 $, gggffgrr Trftr
Tftftft wr giffrft Rtf ggggr grggggr ggftftgf?ggrgftt gg
vi4<l|Mi^ fft Rf ggf gRftwrft giRg Rfrawf ggw ttR ggf
fgigftfRrggftgi gftRggRRgggfra, ^gggRRooi9 1
"? casu gr gftRrfftRra wRg Rfra t sfRRt RRmrgR
ggftfftrf twjr t grffi ftfrRiggg gggR gf, g^gfftr gftng t
-grift gRfRrrgr gftkigi gTTTT ftfftg ftg, dHiR* Rrutt wft
gTTrffR^ -sFtr gf t Trfmw gn ttfRwrr^t wft gggig Rrrft
xw^w gf gRf Tf^gi sft gftftftiRn twjrw wft Rffng
^   «WHdl*l 5r^r
RRftlfdR yf*i|mi 3kdiffgi! gfftg gggsg TRT^Rgg gggr
RTTTRg ggrg gfRfR ggftRgfR Pnidgii ??r:
fRgfRg" WTtRI ggRFRTTf gg TgnftrR gRrfRgf gggR
gg fRgfRg ggggg gR wr fftftRrrtt RgfR gggfRf
ffR*R ??, gr gR RTTTfRR gfR gfftggR ggg ftRgg ??ri
rrtR gggft ffR t -RRfrft*" gfftg ggg gR ggrRgR
??i ggrgg rottr fRgfgg grgfR ttr gg gRg"
gRr*rtffRR RrRR gggf gffRRf gggR ftg RgiggR ggg
Rtrt ??ri rrtR gg gfR-ggg gg ftFgt gfftggR RTrr
ggTrf??i^?v grgg rt*ttR g^TRdr grgfrg ^ gggftgg
ggg gRgg Rf grfftg gfR ffR*R ??i^w gRRrff giftg
ttR gfftg gR-^?jrgf ?? t ggft gfftg gR gftgft ??RRg
gR fRgfRg gggggg grgrRR gsggg ftftt gRRgR *? 1 ^
gRRgR Rtrt gr£ Rrt (rtfR RggR grgfftg RtfftgRfgR
??) rrr trtrr gTRTfR*R ggftftfRR ggrRRR ggggg
gggRnf gRgR?? 1 ^3 grR gggfR*" fRTRrgfR grrg gf
ggg ??, fRR gg/rggggffRgR rr ggffftfR grrrg gRgft
gTRfTRf*" gfftg gRrfgR ??i rr gRg- gRRtRtgR gRgg
??g, "fiRf gg gggRT ggRgjgffR gftgrrr gR*R fg
RfRft 1 - gfegRR*R ggggg gfR fR f ??, tr gRrtfRR
TRf%TTR ggggRrrf ft gfR RgR-ERRTR??i^?c;
W^r t?1RR T "flFl^ 3lt^K| fRgfgggg RifR TTrfgg
gTETRTg trtr gR gggfR "grfRr tr^t ttr ggg gfR*ii*l
NO NO NO
trot ggf gfR g^ifR fRi Rfff fgfRR RrRf Rgg
ffR*" ttrrt ftR grRffR TTRT ftR gRgg fftR, gr
g^RRggrrgg ggrRTR gftf "RgrRRnf gfgR ^ ggg
P*IH gfrrrf Rff gRrfgR ??|  RR ggggft gRgg wi
"Rgg gftf t ggR gftfR -RrRgg grgggfRgR -gft fgff
trr ??i fRffR gRRfRR RtRgg grf ggr ffft gR gfR
rrtR gftfRgR rtRrR gRggg r*ttR fg ggg ggf
ftftggiraftf giRrg/gif^Trw gn RRrngrgraT tww wft
gftgftt^rg gRf t#t 1
"v grftRg gggg g^rrftf, gfft grfttg g>Rftftg, g^gift, 19
gggfi
"Japan  to  assist  in  CA  elections,  arms  monitoring",
ekantipur.com, 'RY gggf Roos \
^'^ Rfggftv9ff% i«. grg ggggr 7ftgR ^gf RrgggRggg gggfgR
NO
grgrggr, ^rftftgr gn Rffngrgrft ftftgg Tff iyrggg wft gRRw
' NO
gfftt ftfftiwg ftgr t^rR TrFgrsgiggR gsTjgg gf ftft 1 grftRg
gggrgRggTW7ftftfg7ft7ftRgiiR,gggf roos \
AO- . N2
"  grftRg ggftr g^ggfff, ggf?; ft^?gg gftgRffR, gggf
ROOS 1
"c grftRg ggftr g^rrfff, RTf gfft grfttg g>Rftftg, gggf
ROOS 1
 ■*i$Rm WT tf&rr/tW ft 1f^, f>$ ftw3R? foots
31
gRffR fggR R ttrtrrtr R gR gfR -etrtR gggfRgf
TR^irgR rrr rtftt ggRfg I ""^
NO '
dHiR* gfRggr gR rtfR gg tRR ggRRR*" RTnfRgR
gRR gRrfg*gr rtt ggRf*R gRrRg RRRngRd RflR??i
ggfrggg TnfR, gRrRg gRRgfrggrf gggg gR ggffRg
gfRggr ffRT g3RRg*rrgg ^rrfr fRRg fggR TnfgfRgf
gfgmf ggg Rftftgrgf rIr?? i w° gf gggd RRgg ^\
gggg grgg gfR*R*l grRfggR ggsrjrgg gRftftr "grfRr t
^rrrR gRrRrgfRR gggg RrtftR ^m gRR RRggftftr ??
t TRgmf gfRg RtfRfRgftr yRrRi* Proti ??rffgg?f i gr
gRTffgg ggggft gf gggrf gRrgfgg grOTRR gffftg
^ N3 /N
gggfR ggrg ftg gg_? (ggfrggg grRt, gfRg Rgg
gfRggr RgRgR fRgffft RRg fR^RgggRT gR
ggrrg) Iw ffrgg "gifftr grRRrrR tRlj*i gfRg-ggr gg
gR ggrg ftg gg?? gfR gggr gggffg gRR
gfRgrrgrg^R r^rtrrR ttr ^oois gR gggtfR Rgg
ggg ggf g^gRfRRd ggtf gfg ff?R*R fRft RRtt R
ggg gfRggrgrg^ff TTrfRgRgf iNdlfd* gsg grfR giggf
gg*RT fR gft rrt gRffg gft gggr grgg rrrt
gg?? iw gg Rrr ggfftggR fftrggrft ?? (gftf TRRfgrr
TfRrRgRgR" ggg Rrt gggffg ggg gfftggrgrg^Rt
gsgrRfgR gggfgggR gfR ggTRRR gffgg TfR?? TR TR
grgRrgft gigRt TgRR_gft -g?gg?gTr gg:  iH-^ldl  ttRtR
ff??l
■Md<4idi %ari ggifRR ggRgg gRgR grgg fRff -sRt
T*g ggg gR gRRr_gr -rrt gRgRfgg ??ri ggfrggg
TnfR, Rttrtr, tot t grRfftgRtt gfrgR ftTRfRft
gfRggr, ggRRR t ggiRRfgRg gRggRrrfg TnggfR*"
ftftggg grRt ft grfgrg gnft ^tr*R gggRt rRR gR*g
??ri ggrRR gggR grgfftg (gfgfftt) ft Rfff gftgggg
" ^grftftr ggft g^rftft, gggRR 0019 i
w° 'ViTKM'HM-RfTTgngsFgTKii?^^ Riling <if^H+1 dgfgg
1 % % o gf gff nrftg gf fftg- ggft gg tffs7 |
oy q ,  r ^
FTftf "Nepal - ICJ welcomes NHRC as constitutional body:
Raises  concerns  regarding  independence  of  appointments
process", ^R^TraTFRT +fftd ggf gjftsgf Rg ffgft, fftg, RY
gggRRoo_, i
w Rtrt ggggr fw Rggf Tregftg gigg gftggrgrg^n ^raggf
NO /N NO
gf siifisSKi +i6TiftTi ry -4^(1 roos grgrRiiRi^fi ggfftiRwi
frw TiftrrgTRffftr giRrw g/grftt t T^g^tm trr ttR g/gft wfRi
ftfrawf gftftg grft t ggwf Rtrtt gf grft gggi gR fftRft
ftftl ^gft ft ggT ggfra gggf gTRrftr gFra gftgg?grg^n
vi^dHxbfl gggRrrft ftg giftwrg g?gRwf ggig Rg grft
grglggrft gnrfft Rtf gg ftft I ffftg "HR bodies should be
careful not to disturb communal harmony, PM tells Arbour",
Kathmandu Post, R1 grgf Roos \
w?ggfRggR RrRttR, fftftg gggft "^'ffgrftrggi
RiRf 1 R TTTR ^TR TJcTrTTRgR ?? | w gRR TTRfR TRR
gfgrf gRr ggmgrf ggrgR ggggg tttRt -?|dgT?Rgg fRi
gg TRRfR gRR ggrggR ggRRT rr gfftg fR Rg
TRt*T?fg;i w TgRtgrfffRgR ggr?g gRR ggg gggfRgrf
tRtr Rrf fg?|  ggffRgR ft ggr?gg g??rfR gggtfftgf
ggfftf TfgR fftn, tr "RTRnf Rrrt gR gR gftffr i w
RRfRR gfR Rtfr rtR*" ggrgmf ggrrg gff yRrRini
ggf rrrtR gftgr?f I w trftRt RftRnf gfRfg gRrrf
grgftRr*" gfggR rttrt gRgg gfRfR? gR "fTTRf RTR
ggfrg fRR ffggfTjRg tR%r*R gg Rrt gggffg
ffggg ggggfg/gggf|g grf.ff.f.R.ftf gfftgR gggfftg
TfffnfRgf Rrrggg fRgRfRgR gjggf fg gg_f i ^vc -etrr
gRrgfgg RrRrmf Rg gg gRRf ??gTRRRv,• trttt
"rRjr? t gRTRdR gfggg fTRrrf gfR grffr trttt
gfRfR?i Rfff ggrgfR ftftRg ggR??g, Tft RtR g/g fti
TRRR gggflg Rrggg gggRfgR gfgrfRgf fRgggg grgRgg
RftRTTfRRfgR RgRggR TRRrg gRgRfgR ??|^° ggfR
gggflg ggggg dlRl*l wr fRrggrtf R dHiR* niRlvHi
%R t fRgfRggrg^ff gfftg TTRrrg gR*RR gggrd" gg
ggRg gsR grgr gg gfRfR? i
^[ fopRT <H ,|i|dl I  gg gfR fffggf -H^Wdl*! TRR Rg
RrgR gfRfg*" rtr grr?? i gfgftr ffg^ifg t gfg^ifg
RTf TRRTfRR gggf gfRTRgrf gRgfrfR TgfffftfR STdfR
gfRTRgg ??ri grggg Rf "grfRr gRrRT rittrr?? grrRr
TTfRRTRgf i-i*\ HiJ-HiHId  gRRRRgg TRTRR gfR gR
gRgg ??gj tr f&m grggrf "_trr gfft gRgg grgg
fgi ggR RRgrfRgf t ggRfR*" TgRfgrgrf ggr Rff?!
ggrRg RgRRrgR gRgggfggRnf tr*tR ffR*RTrR R?ff
RTRTfR ??RI  RTR, RpST RRfR -gR*TTRfR «R RdRTf RRT
ggrrg rr ggg ffgftR trr ggg gR gg gggR
TT75g?gg TR*TR*R RftlP*dl RR? grfg T RTTRf TRT?R
^vvgTftftggftr sFrrfff, tttrr,gr>5gift, ggftgr^oo^ i
^v^gTftftggftr sFrRff, gr>5gift, ggftgr Root, \
^v5 grftRg gggg g^rrftf, giggg ginf, gEtgr, 1^ ggftgr
ROOf,\
^v^grftftggftg^Trfff,gfftTggR, gregift, ggftgr^oo^ i
^vc; grftRg ggftr g^rrRrf, gg gf, wftgrr, +i6Ti^t, ggftgr
NO ' ' N2   ' '
Root, |
lx% gftg, onnffrf t TrrgnRra y+R+i trot fftft TfgRR
^    ' NO o * *
+i6Tift vii^+NiR<ggTTTgRgRgft^n+iO gTs-ggggj ap
grsiinfl trt Rf g^ft ^ I §ww ®4<<t&i*i, Rwwt wft gm
ggigRTng gigiftg^rftf trR TR^grgr TgiRtr grggRTT^R ftf
TgrfRg g^ftgT ^g I fftR gsRgigr ^g gg ggr grftg Rggi g^f
grggggg ^igrgTsgggg sfmrrrir l
x° grftRg ggftr g^ggfff, fggf ftggg gggffggg ^fgT%R,
~  ND -s NO  C
+i6Ti^t, ggfrg?Roo^ |
 ■*i$Rm WT tf&rr/tW ft 1f^, f>$ ftw3R? foots
3f
RgfRgg gR|*fyi| gggr Rf fg? gRRR sgg ff?ggR grRt
gi
W
G.  t%^f
ggggg rtr gftft gR Trfgg^ Rgjg ggrRng fgggggrf
-RgfTTR ggRRt ggrr gRRg fg? i rtt RrRTfR rrrt:
Tgrfgg grgfRR gfrgf R TgRfRRgg gR Tgrggg fR?RTRt
grgg ogrggrRrgf gg gggfR*" gfgft gggr y*P*i
fR?Ri gfR RftR TngrfRgf TrffggRgif gggR gfR gg??gj
RgfR i-ddk-H* grft ggrrg ip gR Rtrt t RRT rtt
gggggg ??ri a-a*l TrffffftRfgr gg?RgR 7gTRTgg grf
trirr fRffggg gfgif fRrggrtrgg tjr grg gR trtttR
rsftrt rtr gg "otRR*" fg gg?? Iw gg RrRTfR t
gr*TTRf Rff -rtr trttR Rrr fftgR ggmf gg gfrft
gf%R*R ??iw ggmf Rrggggg Rf grfftrgR gfR gg
RTTRT gfR gRTT TR*" TRR fR*R T iNdlfd* gfgfgrgrf
ftteg gg ggRgFR*" RTdR rtftt gff ftg gRTR fRgfft
gR gwr TRgrgr gg?? I
1X<] grftRg ggftr g^ggfff, gfft gRrrr gra, gr^giff, gggf
ROOS I
^ gTTRgg ggfRgiwr ftfRrrr Rggfftt TRftggT ggg- ggftft
CN NO NO
TTgRRftfwft ggR ftft ftft I
^? T?f^Tf gftggg gggfftgf gft gg? | gg^oo^grgrgg
|ggR ggft ftg7 yR+s-i ggftft^ TRRRRgr grrg tRRt ggft
ftfti
RgRrgR RRftrfR*" gfRfgrft gftg TRgfR gg- gfqR_f|
ggft r*RRt rr gg*" grgr gi-dR* g^rrrf "gfrrffg
fRRRgRd "dRRFTT ?? T 3)*lpR RRgf gggR gffggR
NO   -N NO '
gg rRt gRgR rr, grfR ttr TngrfRgf fRRg^RRf
grgRR gR ftg gg fggfg gR ?? | gfR ggft *nfti grrgR
Rt*TRRRf tr^: trrttt ?? t rr fRRg gggfRRRr
NO  C NO NO '
gdRTT ??i gsggR ttr gg RTR*g grrRfRRf gRfftg
NO NO ' NO
TRf grrgg fRgg Rf grRfRftt gf gRTR ggRg sgg
C~N ' NO NO NO
TRRigg TftR gfRRt fg I
NO NO '
trrtr*t ggRffggf grfRgg gfRgg gg gffggR TfR?? tr
TR*g RifR gffR rttfr gggr*R ggftg gf gRRfRR
gkdR* gRg?ggR gg_g gR, ggiRRfgRg gRTR, gfRgg
gT^RRRRf ^didd grg gRft?f i RRRnggggR TftRgrgf
ggrfR rertR gRR RftRfffR R fRi gg gR gftfRR
gTrRt -Egg ggggrf fRgfgggR ggg ggrg ?? t gRffRgR
gRggg RtgRiRggf RffgfRgg gggjg Rfftg g*?? gRf
ggrfRg ggrr gftfRR gfftr gRgg gR t?i gg
ggftfftgf grfR, dHiR* ggg t ggrrfRR ggggR
gRRfRgR ffgr rtrR gfRRnf gg ggrg ggg ftR ggg
RTtf TTTfTf??!  RRRft RR Hldl*l g^TRgft 7gTTRR RTg"
yf*iii*l ggggg Rtr, gFRR ggr Rt*R ggggRrgR rrr
NO T CN NO
gfr ttr RfgRiRg*" TRgfRgrf -sgggTR ggrfr
RftTRffgR g7fgrfggRnf gRR gRgg gg?? I
trrtr*t iNdfP* grfR t RgfRft gfR RRftitR*"
g?ifRR gRgR*" gfgfR gmRT gg?g fRg gfR??Ri
gggg RetrrR ft fRgfEgfRrgr Rrr gRrfgg fg trf??r
t fRgg f TTRR rttt ttr RrRg g^R fl**i grjffRgg
gigrgg grrnggrs fftngj ggfR ggfftggR gkdR*
T?TTgRRTrf -Rrggf gggiftrgR gffR TnRgfRgf trR gR
ff fg*TR fgi gf gff RffRgg ??RRg t fRRR yRfRi*!
RrRgfrTRf gRTtftgggrftRf RfRgRRrgrgR Rmgrf gggg
gg grg<Rgf ??i gRRngggrR RVrfRgf t grRg rtr
RfgRrRggf fRrfggR grRt gfRfg gfft gRR*R RRfft gR
trR gfR gftftf TRgrgmf gggR ff gfR ggftfRgfgfgg
TnfR ft gr^gft gR?? t RdRR tRR RrRf gR RfR fg |
RRRnggg ggRT gR gfR -EgfR gg TTrRtRff RrfffRf
^gf ftR iiwiN*-iNdlfd* RRfR*R ggrgg gR gfRftg i
RRgg grrgfRRf grf rtr g^dTRgrg fRgR ggf t gff
fRsfgggtf rt fRg gg??R gR Rg grrfgr frtf f RRlj*1
trtrR Rrft?? i RrR trrr trrRrr gR, TftgRRR TffR
rR t Rgmf ffgRTT*- rrRtt gRftrgd RgR fRrggrff
RtRfgg iNfiP* grfRR Rgggf ggR gggg gggrgg
rtr gg RRrtr fRgftr TrfgRRgf RRggf?? I
cbld^/sTCF^r, ^T^r3Tg, ^0015
 ■*i$Rm WT tf&rr/tW ft 1f^, f>$ ftw3R? foots
33
The boundaries antf nanwsshown am/(/*<*e*_Yie("POS
wM on (rV* map #. no* imp*/ ofltaa/ endowment o-"
tieot/pianai by the United ritlknv,.
\
Si
.Nw'S.
'(
L..
£.  ,.->    1
_jBalla\    DChainpurS    D Gamagadlli
/MAimuuV-  sFTt  °ManS(H L'"A'"
-0l>a.leHHura    ./"-•''
V.
CHINA
1.
/v.MUrauV  sETl  PMaflffll    UHUU "I
•'   FARWEST PC±MID-WBST '  f -.
r *Mah*rKlrana<jafc"~.    V *^V '~/**   o y J
;v '» '  \*T^  _Dailokli J from _   / .,  —-•<■,,
NEPAL
O
9
National capital
fl>?r_ mal jsai
£onai soai
Dr..irir:i seal
Inlernailonal boundary
Rational bnunrtury
Zonal boundary
Main road
Secondary wad
Railroad
Airpon
to  14   eo  so
—r1—. - .  ■-—i—r
Ifl  SD  M  40  50  eo
00 km
Map No 4304  UNITED NATIONS
January 300? (Colour)
 wmfirw m tffimM£ w. if^, ff ftw3R?foots jy
"^tTJJE^f ^rt u^cfr) x^cTM I^YO (^^OOls)
Rgg trrr t RgRT (RfttRft) ft RiRtrt r<\ rRrr ffrgg grfftr iH-^ldmi fTgrgr Rt*Rr trrr gf t gggR
-RRRRRTTf TRff ttr ffft "gifRdR RgRRg gR gf ggiRd gR*R gRTg^gr Rf iH-^fldi gggRggg gR grggg RffRgrg
grfgRgggRggR wiW^JT wf,
gf g^iRd grgRrrgg wr fgggfR gggRggg gR t Riggtf gf g^rgg ffRgR ttr gR -Rgrgrgggg grfR gffRgg -sggpgfRgR
ggggg gR gg fRgfgggR ggggg ttR Rrt gggf*R TRRFngg TrrfR gftR*R ggtRRnf jfewwf,
gfRlfRggR RR RIRtrt Root, gRgg (Tj^/^oot,/\Ro) ggr gsgggft 1 ffgrgrgR RfRR (R/TggTTRTTdR Root,/\Ro) gR
TRRT gf T RRTRT RRTRtfg 3HTnd*df TTR PR^d<HH-ff *rRll{R^ Hildd <*I-H+J| gRgR ggfggR ?WIW wt,
Rgftt gggrgR "grfRr ttr RfgRRR Hd-4fivR*l gR j^w ?TR gg gRRRr ffrgg "grfRr grftRg gggRggggR gfTRmf ggg gtf
grg^r g^ifRRf gf gfRRfgR gggg gg ulrwRd wt
ffrgg "grfRr grRRrrR rtRr TrftRgggR -grfRr gfRfgrgr gftgr, grggrfRgg ttr grrgggg tcttr gtgFftRfg g_ffR*R
grg^-ggRTR fftftg sgg gRTTTg??' gR ggr jtrt 77^
NO NO ' NO '
ffrgg "grfRr grRRngg g^ifRRd gRggR ggRg gf grfgfftgf gftm "dRRtR ggr TRTTRgg *ii*l rrtr gfrgRggg % gggtf
^ools RTRgg yP^d (R/^ools/ls) gr gftRRT ffRRRgfRRf SWfW T7^
gggf fRrgg "grfRr grgRngR ggrgggtt gggRggg gft RgggR "grfRr yRrRini gfRfg gRrrg rr trtr Tf*R Rtrt -rtr Rf,
RgggR -grgftfggR, ftgrfRgf rr^r t iNflP* trtfrr rR Rrtrt "grfRr grRRggR gggftgggR gggR trtRtrr ^rfe $f,
TTgrrfRg, Rfffg fRRt gfRfgRr, RgrgffRg trttr Trggfftt ggg 7gfRggrgTR7Rf rrtrrR grgfftg t trttr gggf*g sr
TrfrrfRfRfRggigg trrr gggf*R dHMpgg gf dlRl*i ggrgfRgR wmr wt
1.   ri^iiiRoi*! RrRg yPPfR*l Rdc°i-Hi dHMm Rrt iig<Hffii iNflP* RtfR (ggfRg) gR trrr gR /RRR w^x trR
gfrgRggg gfRRggR gRRgg RfggRggg rrtr Phh<hr*i grg gR??:
gf)  fftgg "grfRr grRRrrR -Rgrgr gRggRT gf ggrgg f-RRnr t fftg -RgrgrgggR ggggg gR,
r)  grftRnR -RgTRT grrggrfftg gf ggigg f-RRnr t ffRR "RgTRrrRRTTR^R gRtfRfttg gR*R grgRnftr gggRggg gR
RgfR ggggg ftftgg gfRtftgR gRggRd gf gggf gfRfg gR,
NO NO NO T
g)   g^RrgggR -RgrgrgR gggggR gfftg tjrttR,
g)   gf gggggR gggRRr Hd-=i t trs?? RRgrgg RRRngggrgR fRgfgg grgg ggrr t cR*i tttRt RTrr rR
TRntf gR TgfgRrgf gfRfg gggR ggrR,
R)   fRgfRg gfRfgrgg trrR gRRRgf ggjfRgR ggfgg gR fRgfgg 7ggggggRffR*R ggg grft -ftgf gRrR TRT
fRgfggRf gfRggg ffR 1
 ft77?75ft RfWftR Vfew
wmfirw m tffimM£ w. if^, ff ftw3R? foots ?k
r.   rr TRtftftRRgf sgrgg grft RgfR gggffg Rrr (gRRg) gR ggRr ft grgrg gRg gggR ffgfRf <\r gffgrgR gR
NO S\ 'no
fRRR gf?? t RffRg 7ggfRfgg rr gfRRR Rrf%g Tfr fRgfgft grf gRf? gR gfigRggR gRggggRT gggR Tgig gft
r ggft Rrgg Rgg trrrtR ggftgR fRRf TfR?? I
3.   TTfrgfRggg RrRg gfRfRRrR RgggR -grfRr grftRrrg gfftg ttrttt Rgggg gR gg^RgRgR gggR gg gR gRrrfRR
gg-TfTjgR fRgfr gfftgR Rrtrt trttr gggfR ggrgfRgR ggfgg gR gRgggR ^twj wf^\
V.   TR¥T Trftgggrf gg ywn*l gggftgggR gggR ggfR trrrr fRgfgg rtr gigggft ggrr gfRrfftggrf 3mhr wf^\
X.   gg TRTTRggRT grf gR ggrr RfftRgg Rrt gggffg ggftfR*" RRftg t RRrfRg grRRftg gfgftrtt*R gRRgggR
TRTRRR ttr TRegR Tjg-fg gggg grfR gR^ggf gR gRg rtr Rgggg trr^t gggRggg mw wfgf I
t,.   gg Rrggg sgg gf%gft /RRR gfrf I
 ■*i$Rm WT tf&rr/tW ft if^, ff ftw3R? foots
3$
"?RTRTggg ggstftg gg (gg?fftg gg) trtrr, ftdi^m^l
NO NO 'NO
gTTR*rtt Rtrt ftl ftgRrf gfftgR gggg rr i^o
gfRRrttfR *iftd ??r I gg ftTRrR trtrr gggRRR
grgRg Rrggg gg rrtrtr frff Rtr rr RgR t rr
gggg gR ggg gf_f |
gg^fgg gggR ggg gR grsg grRT TRTRR gggRR ftl
^ NO NO NO
RgRfg*" rtR ffgr gggg ggR, rr ggfg ggR r
RRgR ggggfR gg ggR rtrt gR*g ftgfftft ggg grgr
NO C NO '
ftggg gfftgfgg RRjftgft gggffRR TfT RgRRg grgg
gggfggf fgRggfrsgR gt^rR ggg gff?| Tgggg
gggRRRd ottrtr t TRRTfggg gRTRR ggRRggrR
ggR gRTtf%g fRRRgRffRgggT Rg gR ogrgfrRgf
-TfgrTgffggR RrftrgRggf gfRRgg ggR g^f i gg^fRg
ggft <\R RjgR w?/ftR WW dW*l grfggf gftffg gfR
NO C NO
ggggg g?f | gg gRffgft ggRgRgg _^e_ gRRrfgg T
RR fR TRR "RTfRR Rf R?Tf?? cR^lR TTTR gFTRTtf
ggf??i
grgfftg TRRT TTRT RT*R gfRRgg ^ -ggg -^RggFfR
grgRRg gfrnf fRgrg gfft?? I gfR gftg rtr grrrg;
g^TRgggg gfRggftfR ttr gRrrfRR gfRTRTfRgrf gRgR
gRg? i -Egggrfgf Rf Rgrft ggRRg gggR Rgrrr^d" www.
crisisgroup.org R gfR gggR gg?g? | ggOTTT RTR
gRR  RRftgg^Rgff  sgg  g|*fu|  gggg  ^  grTR
ggirfRyfR ggftg gdrrr trrr t TRRRRf ggR rR
trr "RfRr, TTfRTRr gg ggr gTRrrfR RRRt *r g?f i
ggr ggg; ggRtfR, *dRP t "rtrR*" ftggg gfgfRg
oiiRr)^^ Tf*R *i^P<h gggR grfR *i^Ri<h gggR trttt t
NO NO ^
TfTRftgrrrf gRTgRr*" rr gfgg RtfrrfRgRrrfRggg
TTRTTg grgg! gfftg g?f | gg?fRg gggR gfgsggRg Rt
gRRrff gf*g grTTg- gnftmgg gf gRRR P*gl4R Tgrdg t
NO ^ /S CN NO
gf gRRgR gggg ggg Rrgfft? fdfR?i gg; rooo gR
gggttfRf ggRftg gggR gsggT gg gggggtf ggRg
NO N3
grRRrgrgg trR Rft gRRf gfg rrrt TfggR*R ?? i
Rfr?fftg gggR ggggg gRTRR gtRgg ??i  ggR
^ NO X\ NO '
TRffTRg^Rf gggfRRf gfft gRTT gggg gggfggfR
grRfRdg ffft (gff gg*R ggf gR*R ??), ^Rftff, gRg t
tr*Rr TRifgg gftRgg ??ri trtrr ggRRrggg tttRt gg
RTRrgg iv Rfg gggfggfR grgg, RrrRf*-, fHildi,
grgR, r*tt, rfr, "^rrrrr ggfg, gggg, grRgff,
RtfR, fRRdR, gfg t fRgfftftt Tf*r ??g t RRfttR
gfftggg «,o ¥pg gff gfdRTR fg t Rrr gggg
RrRggjfrs gg *iftd ??ri RRtsR gfRf*TR gfRg,
gRRf, gftr ft gRgr, TjgrgrRggf rttrr gfft, "^RfRgr,
"SfftftrfRg, fRft, ttt?RRr, trrr, gftg Rg, fRgg fRRfg,
gRrrRfgr,  ggg,  ggRR  t  fgiRRR,  ttr  RfRgrgr
' NO ' NO ' '
ggRrRRrng, "^RtRfRg, g^Rtr, +n«wh, gftRffftTRR,
Tgrgg  (ggf),  Rgg,  rtr gRRg,  Hif*wid,  Rftrfr,
dlPf*Wld,   d*ifPwid  T  R^fffRRg  TRT  gtfTR
gTRfRg, grRRRn, ggrfgg, RfftRR fgRrfRgr, gfRRr,
gRgrft, gRgg, rtRTr, gftRft t gfRRr ttr gfftg
RfRgRggfR gftRrfRf wrgrggR gpgrf Rg otrttRr
gRffggR gRrrfr^rg TTRfgg Rg t R?dTR gf??gj
ggsfftg ggft tr*tt, HilH*i(l ttr t gfRrgr t "RffRgg
NO T NO
RRRRTTfRRd grggf gRggr T*R RdRT?? I RR RrfRg
ftggg RRrg TRRTtf fR*Tg Rf gTRTfRR TTR RTTRg
ggf??g;: grRfftgrgR ggrrffRg f&m rRrR (RRRfft),
gftdRgR TRgg- trrtr, RfRggggR grrrg" rrrr,
ggrRRRf fffggf -rtrt ttr Rftg grfRgr Rrr, ggiRRRt
gRrtffgg f&m rRrR, ggrgrfRf gRrtrfgg Rrr
gggRR RfR, Rr grrrg" rrrr, frgRggR trtrt
TFRRR,  ffRFRFRgR  RTTTg"  TRgRR,  TRRgfR  TRTRf
rrrr, gfR Rftg Rrtr, RgRRFR*R fffggf rRtr
Rrtr, rtrt gRRffgR gfftg fRRfg (gr?gg)
fRgRgrdT^gftf grTTg- rrrr, -ggRrgrfgR gTRjg- gRrgg,
^RfRrRFR gRrtrfgg Rftr rRrR  -grft RfRg grrrg"
NO X\ ' ' XN
TFRRR, -grft gRRR TRTrg- trrtrt, TRffggR TRgg-
TRRRR, TRRT TTffg TRgg- RRTR, d*l*l TRgg- RRRR,
trtr gfRTRR*R Rftg ttr gRdRrg Rrr, RrngRt
gRrtrf|g RrgR Rrtr t gRRgft gfRfg Rtrt (gRTRrg)
Wi\
TJ^t T fRRt ftggg gRTfRR Carnegie Corporation of New
York, Carso Foundation, Compton Foundation, Ford Foundation,
Fundacion DARA Internacional, Iara Lee and George Gund III
Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, Hunt
Alternatives Fund, Kimsey Foundation, Korea Foundation,
John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Charles Stewart
Mott Foundation, Open Society Institute, Pierre and Pamela
Omidyar Fund, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares Fund,
Provictimis Foundation, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing
Trust, Rockefeller Philanthropy Advisors and Viva Trust ??RI
 ■*i$Rm WT tf&rr/tW ft if^, ff ftw3R? foots
30
yR^H T ^H+|{l^
CENTRAL ASIA
The Failure of Reform in Uzbekistan: Ways Forward for
the International Community, Asia Report N°76, 11 March
2004 (also available in Russian)
Tajikistan's Politics: Confrontation or Consolidation?, Asia
Briefing N°33, 19 May 2004
Political Transition in Kyrgyzstan: Problems and Prospects,
Asia Report N°81, 11 August 2004
Repression  and Regression  in  Turkmenistan: A  New
International Strategy, Asia Report N°85, 4 November 2004
(also available in Russian)
The Curse of Cotton: Central Asia's Destructive
Monoculture, Asia Report N°93, 28 February 2005 (also
available in Russian)
Kyrgyzstan: After the Revolution, Asia Report N°97, 4 May
2005 (also available in Russian)
Uzbekistan: The Andijon Uprising, Asia Briefing N°38, 25
May 2005 (also available in Russian)
Kyrgyzstan: A Faltering State, Asia Report N°109, 16
December 2005 (also available in Russian)
Uzbekistan: In for the Long Haul, Asia Briefing N°45, 16
February 2006
Central Asia: What Role for the European Union?, Asia
Report N°113, 10 April 2006
Kyrgyzstan's Prison System Nightmare, Asia Report N°118,
16 August 2006 (also available in Russian)
Uzbekistan: Europe's Sanctions Matter, Asia Briefing N°54,
6 November 2006
Kyrgyzstan on the Edge, Asia Briefing N°55, 9 November
2006
Turkmenistan after Niyazov, Asia Briefing N°60, 12
February 2007
NORTH EAST ASIA
Taiwan Strait IV: How an Ultimate Political Settlement
Might Look, Asia Report N°75, 26 February 2004
North Korea: Where Next for the Nuclear Talks?, Asia
Report N°87, 15 November 2004 (also available in Korean
and in Russian)
Korea Backgrounder: How the South Views its Brother
from Another Planet, Asia Report N°89, 14 December 2004
(also available in Korean and in Russian)
North Korea: Can the Iron Fist Accept the Invisible Hand?,
Asia Report N°96, 25 April 2005 (also available in Korean
and in Russian)
Japan and North Korea: Bones of Contention, Asia Report
N°100, 27 June 2005 (also available in Korean)
China and Taiwan: Uneasy Detente, Asia Briefing N°42, 21
September 2005
North East Asia's Undercurrents of Conflict, Asia Report
N°108, 15 December 2005 (also available in Korean)
China and North Korea: Comrades Forever?, Asia Report
N°l 12, 1 February 2006 (also available in Korean)
After North Korea's Missile Launch: Are the Nuclear Talks
Dead?, Asia Briefing N°52, 9 August 2006 (also available in
Korean and in Russian)
Perilous Journeys: The Plight of North Koreans in China
and Beyond, Asia Report N°122, 26 October 2006 (also
available in Russian)
North Korea's Nuclear Test: The Fallout, Crisis Group Asia
Briefing N°56, 13 November 2006
SOUTH ASIA
Unfulfilled Promises: Pakistan's Failure to Tackle
Extremism, Asia Report N°73, 16 January 2004
Nepal: Dangerous Plans for Village Militias, Asia Briefing
N°30, 17 February 2004 (also available in Nepali)
Devolution in Pakistan: Reform or Regression?, Asia Report
N°77, 22 March 2004
Elections and Security in Afghanistan, Asia Briefing N°31,
30 March 2004
India/Pakistan Relations and Kashmir: Steps toward Peace,
Asia Report N°79, 24 June 2004
Pakistan: Reforming the Education Sector, Asia Report
N°84, 7 October 2004
Building Judicial Independence in Pakistan, Asia Report
N°86, 10 November 2004
Afghanistan: From Presidential to Parliamentary Elections,
Asia Report N°88, 23 November 2004
Nepal's Royal Coup: Making a Bad Situation Worse, Asia
Report N°91, 9 February 2005
Afghanistan: Getting Disarmament Back on Track, Asia
Briefing N°35, 23 February 2005
Nepal: Responding to the Royal Coup, Asia Briefing N°35,
24 February 2005
Nepal: Dealing with a Human Rights Crisis, Asia Report
N°94, 24 March 2005
The State of Sectarianism in Pakistan, Asia Report N°95, 18
April 2005
Political Parties in Afghanistan, Asia Briefing N°39, 2 June
2005
Towards a Lasting Peace in Nepal: The Constitutional
Issues, Asia Report N°99, 15 June 2005
Afghanistan Elections: Endgame or New Beginning?, Asia
Report N°101, 21 July 2005
Nepal: Beyond Royal Rule, Asia Briefing N°41, 15
September 2005
Authoritarianism and Political Party Reform in Pakistan^
Asia Report N°102, 28 September 2005
 ■*i$Rm WT tf&rr/tW ft if^, ff ftw3R? foots
•?R
Nepal's Maoists: Their Aims, Structure and Strategy, Asia
Report N°104, 27 October 2005
Pakistan's Local Polls: Shoring Up Military Rule, Asia
Briefing N°43, 22 November 2005
Nepal's New Alliance: The Mainstream Parties and the
Maoists, Asia Report 106,28 November 2005
Rebuilding the Afghan State: The European Union's Role,
Asia Report N°107, 30 November 2005
Nepal: Electing Chaos, Asia Report N°l 11, 31 January 2006
Pakistan: Political Impact of the Earthquake, Asia Briefing
N°46, 15 March 2006
Nepal's Crisis: Mobilising International Influence, Asia
Briefing N°49,19 April 2006
Nepal: From People Power to Peace?, Asia Report N°115,
10 May 2006
Afghanistan's New Legislature: Making Democracy Work,
Asia Report N°l 16,15 May 2006
India, Pakistan and Kashmir: Stabilising a Cold Peace, Asia
Briefing N°51, 15 June 2006
Pakistan: the Worsening Conflict in Balochistan, Asia
Report N°119, 14 September 2006
Bangladesh Today, Asia Report N°121, 23 October 2006
Countering Afghanistan's Insurgency: No Quick Fixes,
Asia Report N°123, 2 November 2006
Sri Lanka: The Failure of the Peace Process, Asia Report
N°124, 28 November 2006
Pakistan's Tribal Areas: Appeasing the Militants, Asia
Report N° 125, 11 December 2006
Nepal's Peace Agreement: Making it Work, Asia Report
N°126, 15 December 2006
Afghanistan's Endangered Compact, Asia Briefing N°59, 29
January 2007
SOUTH EAST ASIA
Indonesia Backgrounder: Jihad in Central Sulawesi, Asia
Report N°74, 3 February 2004
Myanmar: Sanctions, Engagement or Another Way
Forward?, Asia Report N°78, 26 April 2004
Indonesia: Violence Erupts Again in Ambon, Asia Briefing
N°32, 17 May 2004
Southern Philippines Backgrounder: Terrorism and the
Peace Process, Asia Report N°80, 13 July 2004 (also
available in Indonesian)
Myanmar: Aid to the Border Areas, Asia Report N°82, 9
September 2004
Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism
Mostly Don't Mix, Asia Report N°83, 13 September 2004
Burma/Myanmar: Update on HIV/AIDS policy, Asia
Briefing N°34, 16 December 2004
Indonesia: Rethinking Internal Security Strategy, Asia
Report N°90, 20 December 2004
Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam and the
Australian Embassy Bombing, Asia Report N°92, 22
February 2005 (also available in Indonesian)
Decentralisation and Conflict in Indonesia: The Mamasa
Case, Asia Briefing N°37, 3 May 2005
Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad, Asia Report
N°98, 18 May 2005 (also available in Thai)
Aceh: A New Chance for Peace, Asia Briefing N°40, 15
August 2005
Weakening Indonesia's Mujahidin Networks: Lessons from
Maluku andPoso, Asia Report N°103, 13 October 2005 (also
available in Indonesian)
Thailand's Emergency Decree: No Solution, Asia Report
N°105, 18 November 2005 (also available in Thai)
Aceh: So far, So Good, Asia Update Briefing N°44, 13
December 2005 (also available in Indonesian)
Philippines Terrorism: The Role of Militant Islamic
Converts, Asia Report N°110, 19 December 2005
Papua: The Dangers of Shutting Down Dialogue, Asia
Briefing N°47, 23 March 2006 (also available in Indonesian)
Aceh: Now for the Hard Part, Asia Briefing N°48, 29 March
2006
Managing Tensions on the Timor-Lestellndonesia Border,
Asia Briefing N°50, 4 May 2006
Terrorism in Indonesia: Noordin's Networks, Asia Report
N° 114, 5 May 2006 (also available in Indonesian)
Islamic Law and Criminal Justice in Aceh, Asia Report
N°l 17, 31 July 2006 (also available in Indonesian)
Papua: Answers to Frequently Asked Questions, Asia
Briefing N°53, 5 September 2006
Resolving Timor-Leste's Crisis, Asia Report N°120, 10
October 2006
Aceh's Local Elections: The Role of the Free Aceh
Movement (GAM), Asia Briefing N°57, 29 November 2006
Myanmar: New Threats to Humanitarian Aid, Asia Briefing
N°58, 8 December 2006
Jihadism in Indonesia: Poso on the Edge, Asia Report
N° 127, 24 January 2007
OTHER REPORTS AND BRIEFINGS
For Crisis Group reports and briefing papers on:
Asia
Africa
Europe
Latin America and Caribbean
Middle East and North Africa
Thematic Issues
CrisisWatch
please visit our website www.crisisgroup.org
 ■*i$Rm WT tf&rr/tW ft if^, ff ftw3R? foots
3?
Co-Chairs
Christopher Patten
Former European Commissioner for External Relations,
Governor of Hong Kong and UK Cabinet Minister; Chancellor of
Oxford University
Thomas Pickering
Former U.S. Ambassador to the UN, Russia, India, Israel, Jordan,
El Salvador and Nigeria
President & CEO
Gareth Evans
Former Foreign Minister of Australia
Executive Committee
Cheryl Carolus
Former South African High Commissioner to the UK and
Secretary General ofthe ANC
Maria Livanos Cattaui*
Member ofthe Board of Directors, Petroplus Holding AG,
Switzerland; former Secretary-General, International Chamber of
Commerce
Yoichi Funabashi
Chief Diplomatic Correspondent & Columnist, The Asahi Shimbun,
Japan
Frank Giustra
Chairman, Endeavour Financial, Canada
Stephen Solarz
Former U.S. Congressman
George Soros
Chairman, Open Society Institute
Par Stenback
Former Foreign Minister of Finland
*Vice-Chair
Morton Abramowitz
Former U.S. Assistant Secretary of State and Ambassador to Turkey
Adnan Abu-Odeh
Former Political Adviser to King Abdullah II and to King Hussein
and Jordan Permanent Representative to the UN
Kenneth Adelman
Former U.S. Ambassador and Director ofthe Arms Control and
Disarmament Agency
Ersin Arioglu
Member of Parliament, Turkey; Chairman Emeritus, Yapi
Merkezi Group
Shlomo Ben-Ami
Former Foreign Minister of Israel
Lakhdar Brahimi
Former Special Adviser to the UN Secretary-General and Algerian
Foreign Minister
Zbigniew Brzezinski
Former U.S. National Security Advisor to the President
Kim Campbell
Former Prime Minister of Canada; Secretary General, Club of Madrid
Naresh Chandra
Former Indian Cabinet Secretary and Ambassador of India to the US.
Joaquim Alberto Chissano
Former President of Mozambique
Victor Chu
Chairman, First Eastern Investment Group, Hong Kong
Wesley Clark
Former NATO Supreme Allied Commander, Europe
Pat Cox
Former President of European Parliament
Uffe Ellemann-Jensen
Former Foreign Minister of Denmark
Mark Eyskens
Former Prime Minister of Belgium
Joschka Fischer
Former Foreign Minister of Germany
Leslie H. Gelb
President Emeritus of Council on Foreign Relations, U.S.
Carla Hills
Former Secretary of Housing and U.S. Trade Representative
Lena Hjelm-Wallen
Former Deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister,
Sweden
Swanee Hunt
Chair of Inclusive Security: Women Waging Peace; former U.S.
Ambassador to Austria
Anwar Ibrahim
Former Deputy Prime Minister of Malaysia
Asma Jahangir
UN Special Rapporteur on the Freedom of Religion or Belief;
Chairperson, Human Rights Commission of Pakistan
Nancy Kassebaum Baker
Former U.S. Senator
James V. Kimsey
Founder and Chairman Emeritus of America Online, Inc. (AOL)
Wim Kok
Former Prime Minister of Netherlands
Ricardo Lagos
Former President of Chile
Joanne Leedom-Ackerman
Novelist and journalist, U.S.
 wmfiftr m tffimM£ w. if^, ff ftw3R? foots
yo
Ayo Obe
Chair of Steering Committee of World Movement for Democracy,
Nigeria
Christine Ockrent
Journalist and author, France
Victor Pinchuk
Founder oflnterpipe Scientific and Industrial Production Group
Samantha Power
Author and Professor, Kennedy School of Government, Harvard
Fidel V. Ramos
Former President of Philippines
Ghassan Salame
Former Minister, Lebanon; Professor of International Relations, Paris
Douglas Schoen
Founding Partner ofPenn, Schoen & Berland Associates, U.S.
Thorvald Stoltenberg
Former Foreign Minister of Norway
Ernesto Zedillo
Former President of Mexico; Director, Yale Center for the Study
of Globalization
INTERNATIONAL ADVISORY COUNCIL
Crisis Group's International Advisory Council comprises major individual and corporate donors who contribute
their advice and experience to Crisis Group on a regular basis.
Rita E. Hauser (Chair)
Elliott F. Kulick (Deputy Chair)
Marc Abramowitz
Anglo American PLC
APCO Worldwide Inc.
Ed Bachrach
Patrick E. Benzie
Stanley M. Bergman and
Edward J. Bergman
BHP Billiton
Harry Bookey and Pamela
Bass-Bookey
Carso Foundation
John Chapman Chester
Chevron
Citigroup
Companhia Vale do Rio Doce
Richard H. Cooper
Credit Suisse
John Ehara
Equinox Partners
Konrad Fischer
Alan Griffiths
Charlotte and Fred Hubbell
Iara Lee & George Gund III
Foundation
Khaled Juffali
George Kellner
Shiv Vikram Khemka
Scott J. Lawlor
George Loening
McKinsey & Company
Najib A. Mikati
Donald Pels
PT Newmont Pacific Nusantara
(Mr. Robert Humberson)
Michael L. Riordan
Tilleke & Gibbins
Baron Guy Ullens de Schooten
VIVATrust
Stanley Weiss
Westfield Group
Woodside Energy Ltd
Don Xia
Yapi Merkezi Construction and
Industry Inc.
Yasuyo Yamazaki
Shinji Yazaki
Sunny Yoon
SENIOR ADVISERS
Crisis Group's Senior Advisers are former Board Members (not presently holding national government
executive office) who maintain an association with Crisis Group, and whose advice and support are called on
from time to time.
Martti Ahtisaari
(Chairman Emeritus)
Diego Arria
Paddy Ashdown
Zainab Bangura
Christoph Bertram
Jorge Castaneda
Alain Destexhe
Marika Fahlen
Stanley Fischer
Malcolm Fraser
Bronislaw Geremek
I.K. Gujral
Max Jakobson
Todung Mulya Lubis
Allan J. MacEachen
Barbara McDougall
Matthew McHugh
George J. Mitchell
(Chairman Emeritus)
Surin Pitsuwan
Cyril Ramaphosa
George Robertson
Michel Rocard
Volker Ruehe
Mohamed Sahnoun
Salim A. Salim
William Taylor
Leo Tindemans
Ed van Thijn
Shirley Williams
Grigory Yavlinski
Uta Zap

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0365091/manifest

Comment

Related Items