Digital Himalaya Journals

Nepal's Peace Process: The Endgame Nears International Crisis Group 2011-12-13

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0365089.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0365089.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0365089-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0365089-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0365089-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0365089-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0365089-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0365089-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0365089-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0365089.ris

Full Text

 I
Crisis Group
CONFLICT WORLDWI
^lHW*l ?ur%^ri%qr : gfifr sjte^f%^^
l. RteH«rll<*H
HHI<H*I "wRd" "5TT%^n" STf^" ^R tj^j RtflRT -=Rumi -5^ «{■ |
^R<m *p^t ^ ^f?t m^ti mmmm^ m^i Hidl^
^nTsikT^r <h^i*s^ f^TfsR a{i^r t "^ptt mmzi m% mi
Jli^R*  "#FT  3PTF^  *RT5lR"  W#HT  3^  "SpT I  V^F
m^mwtw wnfd" mmtfmm m£t wmm m^mmm m^i-
<Hl|kl{l*l rn^m RmI^*I m Hld7i?^<?l ^Rlf "#T£FT
sHIdd H?rWf *|4d4> STFT f^T STRTSPT "SpTI ^tf ^r
"#T£F#  <l*A1<Hl£  ^^1  ^€t  yfdfdf?)%rl*  T  PlVs^fd
shi^h "nfl" <i^t*l oiiiH* hh^hi m% m^m <if^*l ^I
cR ^FtM?^ H<^*l "^f^ Pk-d< ^firR^I J|d=l-yd*l
3Tffd" T Hldl^RRT R|4JJ4M  3j-d<*<rl£  <rHIIAIds|ld  ^Idldli?^
strati <h^i*3<hR srq- ^h^h iiftj strrt7^ -^w
-H^iidi "wf% yf*iii*i st^tt Rmii^^sipTr ^f t ^Rid
<HWM dHI<rfl*l ST^EFTT T^ t^dT "^ ^PTt "nfl" J|TR|IJ*I "SpT I
cir^r Hld7i?^<?l  <H^kdMH<*l  ^H^HHI^  3# m$i^k ^iki
t\9w\-wm®im t siifek*i ^^h sttw R*<»h^ <hM$
"TTTT^t HMd^d, ^W W1! "^TlRd" yP*i||-HI mw^i m3 m^F^ I
^#1 Hiifi?^*i mm m^at ^miR* ?tr?tt wf ^ t
^%?^ w£it m\^i wr mfcmfa <^idd m^j ^3rR sr*r
^#STd" W^Fi W  <H1<H*I wRT ddl^d <|<J|l41 -HJ-^ldl T^
"*tw ^diddH^i
^#rsr <\ mm\wa ^t "#^t w# src <Mdlfd* %r ?rt
jid3^<4Hi*i "^Fspsntrr jiRu,*i  HdT^ifd*!  mRuii-h ^nfti
ci|*Hld %ft "?§Rr oillrh^^*! ^"ffsTR "§RtflR IpT ipfl" *R
dd1^*l <Mdlfd* HI^HH TRf -HK-Mdl ^TFTt I WT Hhl^^H
31IM-.Rid "sfl^t mmzFi 3tk|<^*| dHiiRl -H^dMId?*! ^tmi
TT\| ST^TST H-i|ldd T SiHRcHi -=IH*I dHiflRldl "?WTF
*T?^%^ f^ftl ^HTsikT^- Hldl*l ^-H-=l<=ll<fl ^Td: <rHI|A)d rft^
-SW HldlR)-=l*l "^lfrh^-5l^^ -H^dMldf^l  STTg??^ "^T^T
dJiRu,*mi ^r "spr 1  ddl^^H "«r#d" yRMWi #^t -?t^t
W^TT yf*i|l*l JlfdHI^ "^ =HUd <H<f^d, "dT A)<H<rll£ ^
^Tdrp7 *rd" ^rpf tH^H^i fert "m ^itit tt^j wr#q- -h<*k
^t^t -|5; srf^pf w ^raft" ^h*I <h<*kh <i41hi-hi f^r ^r "m
TrfdT^T -H<*K^| ^F^f ^if^T c^t 3)Td ^^-H^*l #T I
^RldH<*l HlRl<7=l*l ^Wt ST^srr aj- *TtRR: STR^tpr- g^
Wf% ^W *ITT% ^T T ^frr "pR^Tfsptfr "f^ ^ dlfd^^
T^fd": -qTTIT J|Ru,*I -^^11 ^Trir ^u,*nR "^T R^H^I -d^T
i)H^cHIH STFTfT 31^- ^T^T J|Ru,*l "t^TI t^TW "fflf^d"
-H^dmi d^fed %TRt> %^t "y^ldlP^*<uL' STT^TPR-
-d^n%3T*t f^R ^^t b^T ^HHI^ iR^^r^r *4^ll(ld-'MI^
RR^ig ^tR?: tr^- *m^i mim "^Rrt t^t "^, ^r w^TTf
^T^T^r T W% 3||*K*|  sHI^M ^RRT S7^ l^^u,*l  b^TI
TT^dT  <f|kf*l^d  3||if|vjHl^^l^  ^M WT "?rf^Tt  «f I  cR
cjrtt m^i m?ft m?i <iPiyM*l *i4-<=iin "d^rr fsRdcr "wRd"
-H^dmi hR*cHHI J|Ru,*I ^TRTR <N-?lfd* WR?T fsTW
STrfFWT ^f ^n%pT T "fflRdoTTt fd*M =HI^<l<fl "fRTUT TT^
<H!<H*I  W^TT ^T%fl  TTR WR^RT STR-^TT^ T "dpf H^f^H
finw m^Fim -Hid-i-HicTl "^tot w# ^^-h^*I *p^ "dTqf^
<hi4^R* -d^nr mi rnm\4\£\^?\  srf^ rnitmx -n^iidi*!
f^RKTFK TRflPTT^R <=IKp|<=IK m% fsTR ^?T TRT^ ^
HHIcfl^^ Aiflsiii g^it ^M*l hR^cTh ■=H^-bJ'1s T ^^RT
cil'HHI^ 3JTF T=f -Hf^-Bj *T5T -fT^T I
^rfTT-^rrfr^Tfr "wRd" yP*iii*l  3j^h<h^*I  -h^^i irfd#
"wRd" -H^dmi UWk %ft dcHy *IT^t -^Tl  STfRd Ro<\<\
mi ^rrsTR^t mrn^mm <h<*k stt^ ?iRdt ^## ^r7^ f^rt
^RMd:  yf*i|M  iTf^"  f^FT  Will   <H<*K+tl  dJ|u,*l  *P^
^TSTRF^t mt3 srmt m^mwt "rt^t  craR ipr f^n
ril-HsllB*, WSTRT^T^ 3JTO ^jfd^T^T ^T# *I^'H (^T) wf
"#T£FT ^f%^%qfll sidled -H<*K*I %R f^T 3idiH^llR*
"^RTT -dc^R ^3 Ttd" ^^r=l*l fRT ft I c^Rdt <H<*K "#T£FT
^Td^T %ft -Hf^HIHf^ ^T^T "|% T r^-HHRiJ*! R<=I?^H <H1^*I
-HI<d^<d-HI ^ "fRT aj-1  -H<*K^| TTTSTR^?7^! WT "^TfRR
-^5- cHl+diP^i* mr# tM t^t w ^ mtm^R Ht-^^di
<d^<?*l TTS^FSFT ft I ^RT Jli^l-ydcHI^ ^Ufdi^d T ^TTSTR^-
f^RTtfr Jll4*l WTT %^ W\^ I  cR c^RT ^il^HI^ tM T ^Rlt
<h<*k*i Tsnt^r ^4rfr f^t %f%^fi stR "?ft ^o^ ttt
^Kd*l ^dltdTTT Ttd" *ft* hR^cTh STTT^t «pjlJ*| -gf ^
TtT3n<=ll<fl^^yfd*l ^TRJif oA)«=|^|<ohl zri "?RfKRr T
<H^i||JM R|u,*l W
 ^M=hl WFrT Jfi%W : gf^t {tfcT W&y=h) W
■*l$Rm WT iffiw ,Q/<h4 W.  131,  13 iQ$W<  foil
^dt^FSR <\ dlR^*l -H^dlMfaJ RRRR <H^I*?!^*I Rf ¥R
RRR  T  dd1?!^<Hl£  rRr  RRR  RRRRR  |d"  R  ^FK
<*+t<H^d*l rRfr Rpr ^Raj* srrtr Rr rtT w^
RR?R| -H 4-^1 dm I Wi J|RlJ*l ^X°° *TRT ^ H^I*^^H
%rRt> RdRT *Tdf IpT RR" %W"{ I  ^RRT ^ -H^nR rR
-h4-^1 dnidi "fRF? tRRstRt rtr rt/R «fi %trtY rrr
T%R RRT TRR H^I*H *Rl RRR TR R^Rf fd^RT RTRTd"
H^I*^4?HI^ t%rT d^*l TR R%RI ddl^^ RRf <^R|R
TR 3TfT ^TR ¥T?#R?t b^TI "3llOR* WTT 3T?TR
<rl^l*?!4?*l Rrr T RTRRlf TR t^R "fR^I R N>Hi|^4?4t|
"|% -bT^PTRT RTR RRRR dP*d R^, "dT RRRd "#nTR
R?§d" *\$M\ =fR SRR^R'fd'l
<HRmid*wi*l ttn^ 1 ^tR^" Q^sr^Pj ^ 4^1*1 rtRt ?r
4|RlJ*l aj- T RniRd cR STrRr RRrRdR ^RFTT 4|RlJ*l
TTR Hd^dl 3TRR RSd" RT/R ^| RqRrR -HMyid'H'HWI
iRSTfR RTR HlRlJ*l TRRRlf R ^R srfR R^d" RT5T. T
RTR RlHilR<H "R%RdRRRRR R 3RdR R"fRT§TJ "dT
RRRR RdtdRT# %R" H?r#f Ruf*)?!^ 3TRR R J|Rd«l
3rRt RR <Mdlfd* WR 4|Rd«l *TR rUr7} I  RRRTT ^TT
rtw ywiMd r|Rt <\*n^ t trrrR "dfrtr tr
^RRRR RiRT sRJ ddl^^ dHM*l STdRT* RR T RTdRT
-H44J^<a*| Ujdf.lRl* HfeHld *4)*l4*l "^ dd1^^H<*l
^rRT^%^I 3tRJ*|<-4H ^l-ddd ^IddHd" "fR^I
=FR dR*l^ -H^dMldi mfcw Rt tRtRT RTRR Wf
-^W ^ RTRtR HRuim I DJdglRi* "^RT ^TRIT HlRlJ*l
"?R?Rr^, WtTTRJT Hldl^^i R>rgjr yfdRRj^4? T 3TR RRJT
"^nrp?^ -H^dMidi*! fduRig^siR vj|id*i{l f7^ mvm -7?T?^
fddHi^ RdRrr mm^i ^fd" JKMdH^i  "^Rrt "^rspsrt
%RTfcT T 44lRs|ld Rft% ^M+l Rufil^^i^ *l644.l^||f^<
R^- R4T JKMd R^T I *li44l^i's||f^< HfeHld44.1 RSTTRd"
-H^f!^ T tHflildmiRr "^Tfrat ^% <l^?!4? rRrRr *l^<l^*l
bR^I HWlRld "^RSTTR^ 3JRSIRfT^r\ ^RiRr Wltf
4|RdH«i I Wt STRRTRf ^RoT STTHRRgRT H-i|ldd ^RT
^dRR Hldl^d iRRf RWtT -H^?!^*! -gR# ^Idldd
^H|i)*l "^RT %^R |^|
*rRTRR RRf?Jl?i 3Rd 31RJR RftRR?IR H<4-H<Mld "^RT
"?lf%RR T^JT R%RdW^Tf?RR "^TRp^Rd: 3JtdRST STR^T
-g^, t^R4R ^%^ HWlRld RR^RlRt ST^TTf TR?R T
STTWlf RdT "|% «eH*I "^RT ^R<^*l bR^I R^RI%^
"?r|RTdT RR>R -gJRfRR -H^?!^, l|4ifd<H¥Rrat RRR m% %R
-H^f!^ RR TTRRR?T?7Rd: TR 3rfdfTST 3TF3R "?R^ I ^R
R%RRd" R%Rd^Wlt^5rgjr Hldl^4? RR RRR Rd",
RRdf?7^ TR "#R4R TR?R ddldd "#R5R;i RDRTRT
RRRJT Rd%^ TR RRRR *T?^T bR I  SRR -BTRTRTgRT
fdRRRT TR4TRT RRR, giRV, -HR*fd*, ¥TRJT T RTR
3TRRR <HI44lRi* ^41*<UH|^ R^§T^ T?T RTR R^, Rd"
RlR?Rt ydMd 3TWTR "RRd" Hp*i|l*l T^T "Sf I
"RRd" TRRT *Td^t tJ: RRdR "RRd" <H4-^)dl RTf 3ldlH^llR*
-dRTT RTSTT^R RR^^Rr R4rR^R RTR RRt RR R%d"
RT7^ «f I <Md1fd* ddlf?<?d RRnjR R?§dRTf 3TRR R^R
RpR 3R^R RTd^T Wi <R R%¥ ^RRT TTfT^T J|R<^*I Wi
T ^R TRRTRTf R^R4R ^tii "d^RRd" RTeRSR, RWT iRf
•dTTRRf mzMti "^RTT RTRd" Rf^RRri R4TR RdR^T
Hl*dlP''l*<ul R^ TtdR^RTRTf TRRR m^ ^RT R^R R
*T?^Rt W ^tRRSTR RR4T RdTRd" fRR TRT RR
yi^-H^*!  «f I  ^RRR  RT5?T  ^Kdl^lR  fdRTR t^RRd"
RtrrR rRfr -fd" rRr tr rtrRsr tr??rt r^ti r
RTR RR Rfl^RRRSpR RfdRdTW tHl^f*T*dl 4piR
Hldli?^ tdRRf RRRT rIr -?RfTR RTd" "tdd;i RRR
44f^dl^4?4t| fdd^T WWd" RdrRRRd' R t^R "|R? R ftd"
r^Tl" *TR ^dRt^R, TRT ST7^ RfTRRRT "|d;3|4|lQ*l RfRR *Rl
RRR stR^TR W il^^-ll RTRT RFR^RRT ^RR RR ^t
*Td" dHM*l <Nd1fd* RTR ^R RRRR %^t R^R RfRir^
dc*M RrR^R-^I
^. ^ff "vF^cTT, "^it ^fivfe
R4RRT 1 dlR^*l <H4-^)dH TRR! TdR RT3TTRR
RR^^gJT 3jRPd< RRRRd" T Td":^IHd*l RlRR??RTf
3RdRR Rf%f^R T RRdR "RfR <H4-^)dl*l %$" R^T
Tfd^RT?T?RTt Tfd" %R RR?f^R I ^ RTSTTRRfT^R RlRl R
<H4-^)dl  R%?7^T TTdT  RTRT RR W^d" TT^RR^ R RTR
tIrT Rtr *tr rtrtrT t^#t fi^m i ^rt t str Rd%?RT
RiRT R^jft R3TTRR cH^I*?!4?cHI^ RTTR RdRT RRRfRd" RTR
slktiksf)^  3|-c|<fHR ^IR RsfNl^t %dT T 7#n74T7f^7ffRt R^^TcT
Rppif^R B^H. ■*i^Rl^ ww RmIcIij^ ttRrt ftR^7 d" .i^o ,
•yv/e/*/ HH/ejte WpW wffrw, \3 3lRoT ^ o 11; ?mT ttRrt Rq^ d" .
^11, WWrW^HJ WWTWlcT TTJcW :, 1^ snTFcT ^o<|<| |  ^T7^: ^oo^
=£f Rtrw ^nR^- o4-^1 cii, siRqT ^oo^ ttt sriT^r 7#ryH<H'Hi+i ImUa
x Tmife, wtii ritrfr- ci-^+l 7'i1M«74^R tdjfR ^t^Rr 7rjwr
TrRR R'M d"  1^^, Nepal's Peace Agreement: Making it Work, IK.
R^j-sr ^ooi-<)!<!<, T^prr R^fcf d" ;, wwrwww wwrw?//Ri^«f wwPw .;
? ^wi ^oo^^r7 T$rqr R^fcf d" ;, wwrwww wwt uwwMw wfcf?w;
3 ^Rt ^ooc;^<|<| ^ TTf%TTT R^fcf d" ;, WWrWWW WJWW: *H*i
etrtHlY, 1 3 STTfcT -ROO^ I Nepal's Peace Agreement: Making it Work
'$Mdp<£\ R.Hlcf=llB+ mk%\ ^ ^1l<ril STdRR- www.crisisgroup.org/
nepali R ^H<rt«=«T "^ I
 ■*l$Rm WT tf$W,Q/<h4 W.  131,  13 iQ$W< foil
p^TM *<M\i d-*i^<i<piH mm^rn wi *RT *<i*I
*fl*l<ifrb RTR I ^ R <H4-^)dl RRRR <rl^l*?!4?*l RTR Rd"
R^RRt RtR, RR4Td" R%?Rt RRR RR <=l«Rf^
RRRdRRT fRRR TRR ffR I RFfR RR4RTT f^f RR
<H4-^)dH RRraR R?§dRT Rf TRR RRR *$, RT RR
RRRR "?f^R RR R?R?T4R RfTiR fRR I
RdRRT RR Rydd Rd" RRRR -ff -H^dl Rf Rf <H<*K
RTRT RdR "fdrsf *RT RRR RRRR Rdf TRd RfR I 3TR
Hldl^4? RR RT? f^RdRRX RTRRR RRRRR# Rdf RRR
TRRTR mi$m 'TRR'R ~&Fi ftd" *TR RRR TR RtR%
3RdR)RI t^R^ TRTRRT-bTR RR 3rRr T 3RRf t|rT
R%?Rt RfTT? RfR I ^ R%?RT RiRT T ^% RRRR RT?R
tR 'fRRFR RTR RRR RRTRR Hldlf*H*l #W RfRT
TR TRR %R R% fR RSRR ^TfRf "*7R7RRTR RfRRT
* 3[Rrrt  f,Xoo  ?TRR^ fTT# fRR dR" RfRRTRSFRff
rttRRTct iRsr m^\ RrrfRfr rt rtt fhlR* ^-w, Rrrt
Pi-Hfui-Hi wnRraT t mwz ow^im Rf rXi frr# fRR Rff
yRMi+i +R^ Rrt r hh^ii^ek? r^ 3f iR+ rrr, 77jtt?: t
fRTR RRT %R <r1d + <TI RTdTRTS7 I  RTTfRR |f <r1«!l$+i ^W
v>iR^ rt RR dR" R^hmi^i fRTRt mzm ?«. ^R-^-rt Tir^r
|f3i" ^# ■HjHR fRft fdTRT 3RT H+lsHId SfrTjf <|RX I ,
1TR:7RTRT f^R"  ^l^(?<?+l  wRt R?f  H+JTK  d'K + l  RTJTT Rf
W# -^R'H^+i ^l BrfsX RrRrt rtrT RRf wmxizjzr .-
<rW/<*d ^t7^ r% ^rt%?r I wfrfr rtrt sr ^rtr Rrw <OTffr
RRRlT T HHM+I S|-xlRH RRRT ^oo\3 Rt HW$<W\ xft
sS^+M+l yddlf?<p<;lR RfRf TpfT fTTH" ^IdRd RfR; R^T fXRT
RTT TFRRTFT 3fT#rr Tred" ^ "cTSTT "gR TftRw^TTt faR <\$<t*\
wxi tR^ti w?t "ctstt ^wt r^stw rt ^M+i{l+i "oTiRr tdjTq;
^T^Rr TTT R^ d^Y ., ^W(^- ?77/Rf r ^WfW, IV ^fd^Q- ^o<io,
"cTSTT  WWrWcT fJcWWfcjr WWtWT :,  TTTft"  ^ffe?T I  ^"RRr ^iRpR  T
^tRsTTd" ^yd+i ^TR" 3RTR- ^t TRf ^nfd+i  'Hl+K TT^d" Tpf ttR
1lt£T^<? WTT^r STTTW -^Tl  TR ^d" ^TfT iT%% tR «Rr ^ttpt ^w^\
fTT r^RRT77^ 3TWF# ^FT^ ^Rf ^ T^f ^1  Tm% ^ ^tRt^STR
^^Rl- w\ ttR7^ «RnRjtt ^- ^sttt iR ^iR Rw ^-RRr
rrWtt «rRrfTR 3fRk 7o^r ttR^T ^?t ^y ^rrr^t ^ l 3F?rtt,
S|-xlRH 7#%!TTd- T R^TR '^-RRr RsRcTTR TTT3fNrft <rl^l^(?<?+i
RTTRRT "cTShT ^dRNd" T ^W m^\ <rfi + cTlP^I+<|iHR RTTdT^TC :
RiH+i $^hh\ ft^xm, eR iR^^l j<nR d7^ ^irtRttt ^t ^^y
^iRH+1 ^d"l
' 3fRoT ^oo^ TTT %dWRWITi (jdl^i^ RWV "cTShT ^IH+i 3frRV ¥5^
<M-AR+  #51TTT Wf WN<rlR ^TT ^ F^P^R dld^l R7^^ |d"
ftr ttR7^- 7M%T^Tt3 ^fr sr^t^ rI tttt t xqft t % ^oo^ "rjj^-
^oll i^T 7p7?H77JT ^R^RTTT ^MsUti -cTSTT i^R RttRtW cTfj^ld
TTTsfNT7^ f7¥dRTTT «T%RR ^TR RR I ^Wt" MK'HRi^K R^TR
v>IM+l{l+l wRt B^X ^liR'H W^|- RR^,  WWiXJWW wfww: W^WWW
www, "ctr RRid, wwrwww wrww ?77/Rf W^«, tt# ^rt%?r l
-SRR^I 'fRRT' RRRTf TRRR RRRf R5R RfRRR
J|R<^*I Wi *RT HIJ)*I f^fT I v
RRRRR ^RR RRR "fRR RT3TXTR?T?RT RfRT RT^^TrRRR
RTR R^fR^Rff tRR R?TfRT RTRR "fd" t%T> T RRfRt
RTRRRRT TR R%?Rt Rd" RfRf TFT t%T> I K m\^R 1
dlR^*l <H4-^1dl ^dfR R R RRfRR RRR R)Rk?!4? RRRR
"lJ*dH^J' RRT RTRT t%T> T "#raR RfRdRff "^ffdRR RT
rr RT§R elpKId R=f T 3f¥ TTdT^Rd" fR RTRRT RT^
T^Rt -d^ Rf ^fTi rirRtt R( TR RR( Tff ri^tXtrft^r
RR TRfRfTTI R^7dRfT RdRJf^ RdfR\ RR Rf RrRtRTWI
RtcT RR RRR RT3TXffR?Rr RfRT cR RRR TR RfR I
RdRfRT RdTRT <Nd1fd* RTRffR "?§R#f RRf ^ft T
RftRftRT rRT Rf Rtit -|f RRRR ^" TTirgf ^R | f-
-dRf ^l*?!^*l RfRRf <H4-^)dl RdRT# R RRT RTRR
RTR T ^RTRd %R RT?R TR Rr "Rf^R I
"Rpd" Hp*i||*| ^Xl^HIsi f^f T 3i<*ldd RRR fRT
TTR -jRRR TRTI cR Rd; Ro<\<\ R RTStXtRfT^ RdRffi"
fdRR 3TWW T\ TRRTf ffRRf f RR R^f *TR TRTRR
Yitt7Sttt -^^ f rnm^i Yimww %t x^\ ^tttftR Rail =1141+1  ,
TTT ^doTTf -QTTTfTfR ^Rcit R^t T   ^0<|<|  %^t R% ^Tff^T RT
iidT+i Ruff ^ri%R y^MiP^i* |^rf ttft TTfrR^i irt y^+i ^#
7rTTf f+T «TFT RT?RrT, TTTRRrff t^^ ^^- t^t^, ^TT
ttttRRTTTTRTW 75qTW ^cTI(j<?, 1^I+K(j<? «TR#T 3|Rl + l{l(7<? -cT5hT
Rffr?TR?WT  +|<b4T|^t RTT d7^ RwftrTT RRtr-ffFR  ^o<|<|  TTT
Rrrjfr rtrRiRtt srsRRr ^ I
* RdRdl RrrT M R^# wrrRfr srjRI rf R^srfT
^o<|<| TTT TTTTT% 3TR5T ^TRRT ^dM+i %RRTT HHI^HIRRfT -
mX^oK TT^T RR% Rrf R I TTTfi<Tl41(7<? RRTRT tt% TCT ^rf
rRtr wtt RTT I tttrTrT ^m R?R?RT WTT RRRR ^Rrft
R^+T%  R%^%  Rf7-  1Mf?<p<rlR  tt^rT  o^t^R  T  ^H + cTI  ^t
RsiiRfk t TRrRRrmf 7M%d" rtTi  ^m\^  tT  ^011  ttt
R^STTdRTTRT  TR7?  ?  ttRr  RdRT  "qTtR  mdTi?^  ^ttR  tR |
TTTRRftf^T RPR RTRT Tfrf TRT RRR  RTR?; R^T RRR
R5d" TTdRrR ^TRTT^T 7RRT% RRTTTTT RlR R7^ WI R? ^tt Rf I
RfRT  Rl  RT^RT  RtRTT  ^raTdRTTRT  TR7?  RT:  Rd"  RRf
WTTTRT RRR Rf Rf dRf Rf RRR RRrfd" TrRdR? ffR I
^tRr TTTRRff V</k 7rRRR rrtt ttrrct Ti^rR-
^RdRR^r  ^ttti^r  rttrT  Rrtr  yifT  Rff  tt^  sM
^cTI(j<?41d+i RTR RfT RTT I rRfft f^t RRT% f T#R ttNrt
R5RRT Wmt RfRT RTRTR W^XZ TrfRrTRT rIMiRt rrtr-
RRt ¥«RTRR R<rPcT Rt I  ^RdRTTRT TR? RT7? #T ttRrrt
wRt ^f ^rrsRr RfR t RRR%^f ^ttRR RfR mtfe
e^TRf 3TRR RT|
5 RRRfT "7RRfff5T R^TTRT RFgRRr RRTTT RT  -4H+l{l+l  -QRf
^(?X  RRRRT  RTRT  RRf  ,-yV/og^d/  WWtWfcT  IfJcZT  :,  R%
 ■*l$Rm WT tffiw,Q/<h4 W.  131,  13 iQ$W< foil
Y
RTRR rrt RRRT fftT, T RRTRR- RfR RSRRd" RfRft
R%rft ^qt| -^TRRfR, RTRTRTR ffRR RRRR RRRt
RR RRfd" TRf RRTR RftR I "RfRdRRRT RTRdR Rf,
RR RfRTW RTtf ilSHfd "RRT RTR Rf, Rff RTRdR 7rf
rtr riPr tRfrtrt R*<t*i trr $mn Rf RRfR
SlHN^d RRfRR ffRR^ % ^o<\<\ R TfRRdRRRT trr
RTRTRR TRRTR RtRFR WI I RfR# TTdTW SfTTR
RRRRTRTT 3fP^lJ*l "fRR ffRRR Tffff TRRRRd" RR
RRRT RRf RTTRTR R%?^ ffc/RRJ RTTRT %R fff ffff
RdfrRfdR fRR T RlPd" TRfRfRff RRTR-Rf ^"^-Hl
RRTffeR RRRR Tff RfRRR fRR I f Ro<\<\ RR RT?TRT
TTdTW RTRTRfR^fr RdRffi RdTRT RRRRRT *f?$<H 4-44.44.1
RRRRRf  RfTRf  ft  T  <H<*R*I  fRR  RRR  RTRTTR
TTdTf^Rr RRT ft rr rtrt ffRR rrtr -strrr Rf
RtRRfRR fftri13 RRTd Ro<\<\ R R^jf TRRRR RJdR
Hldf?4? ^rR" RfR RRTRTR ft%R, RfdffR RfR R%?^
RRRff *f^^i| «PjlJ*l fRRRJ
<rl^l*?!4?*l RTRRR fft TRf -fTTRR RTRT RTR" RRRR
-fR7} *RT R?" fRTRTf "§R TRIRTfRR fRR!, RT RdRJrR RdTRTT
%ft R %R Tf Tff Rf RRf R?R%^f fRRT I ft Tfff-Rf
fffRd": d*l*l Riff R^RTf fRR, d*l*l RdTRTfrt RdRfrR
"fdTRT RtRdR T RfRRR RtRT^TRf RTTRRT RTRT mX*mR
m\^ sttRt^RT fftT| oi|(f,j|d RRTRT ddls?4? RTRT fdR
RRRRR RfRRT RTR TTRR RdRR RRt TRf RRT RPdd
ft" RRR bRJ RdRRTf R7^ ff RR Z<3i ddlf?^*l RTR
RTRR "fR RRf aj- T RTRTR RTRf <Mdlfd* RRRTf "TTR
RdT^Rrrft W TffRTRTf ffftRRf RR fRf R RR#
RRdfdRR iT' RRd; AlNKH RTT RRTRf RRdffR RR fRf
RRT RRf RRR RRRT T tffRR RR ffd" TTRRR I RT "Rlfff
TfRRTRlf Rff RRRRR RdRR Rf RffR Xm TTR Rd" R7?^:
<H<*R44.| ff^fRf ffRT TTRbT. T ffft RR TTdfff TfRRTf
RRRRRf RfRR^I
RRt m^m RTft mot TRTTTR RTRf 7RRRTT??RT fft fff
RR Rtr ^TRR Rd; Roo^ Rf RR RfT Rf RF^RRR RTtf
TTdTf?RTf TTR RRR RTFRR ffi-JJ^Rd^oo^R-^RR
TdRRf RT^rkfTR Tff RRdft R?RTR ifRf ff'f I RRRT
R^TRTf RRlRT "%RT R7^ RR RTTRT RR ffft I RTdf fRRRT
RdRT  RRRRR  TRR  R  fRTJRf  fRR,  RT  RTRR  RTTRR
13 RdjfR RrRtr rtrT RRf .wmxtj^r wwrwnz ttjuj .; r%
^i^f^cT I
q rt; -<oo\ ttt <|Rh+I  Y< % RTRfTTf RR ^°°^  fl" stRrR
RTTRt RTR^RRTRT RTR Rrf RTR RR RfRT RTR Xm RrrRr
RT, ^sRrtt |r rtT t rtRtt s:-Rfr Rrr rr«t rR i
RR/Trgr RRRf RdTRT RR R?RT RdR?R?RTf RRRR
RR?i"Rf ffft I %
RR RFRTRTd" RTRTRRjRjRTf mim TR?R "|f^ RR R Rift ^ I
RT RTf4RT 1 RlRRRt TRlRRRr "RpR TfRRTRlf RRfRR T
RlffTRR R^RfTWR RTRR i^-i|l^< RM?RRI mm^i
RRRRT 4^01 hu[ Hldl*l RTR RT3lXl<{1^4?*l TRTRRf Rd;
Rffft sldl^Riil T RrXi41^4?*I RRRfRR "RpR V^ii
tTRTRRf RR Tff TTdRT?RR I <H4T|i||>j|d T RRT7RTRR4RRT
RfRR *<l?!4?s|ld H^I*?!4?4T| ^ RRlRRR ^^^Nl'd RRRT
Rff RRfR fR Rtrft ^ | Hldl*l RR RRTRT ffRR T m^i
fnf rRb" Xl^4? m$Wi\ RRR?¥ ft RTrRtT RTTRt "?RRT
RRTTft RR^d; "RRRtt RRTRTRdRf RRRRTI ffRR TlRTRT
RTtf "TT^TTRT TTRRd??7- "RTRRRdR' Wi T dfl^4?*l
RfeR fRR RRRTf RRRTpRRTR Rf TRR^RTRTf RfRRR
Rdtft RTRR RRRTRTtt R?R RRTRRRR ROT f^Rft ^ I 10
RR y*|<*| TRRRfdR <H4-^)dl RfXft RT( Tff i|<Hs|ld RTdTR
RRJRRf fRR RRRlfR R7^ RT?R Rf 3|fi^<H4R RRRd"
RfRf Wi\ TTd? T ^d44Rh RRlfRR f%JRf RRR%Rrf
"RpR TfRRTTffft R|f SRRTfff RR RRtR I RT i|*Hld
Hdc<Md RR R^RRTf TRRR Rf RRtR T <H^I*e!^*l <m^ii-
RRRRRlf fRRR Ttf Rf T^Fh RR RRTRT RdTRRT
^P*-«l I TTdTRf 'RTRTTR' TR RRRf TRRt %" RR mWi
Rf RRRRR RRTRlf TRRTR RT R Rft 'RfRRR' Rf "RpR
NO ^ NO ^ NO
RfRRTRf RTRR TRpIRT RTtf T RTRRRT "SRt R¥R RR?
Tm^Fi RRRdRR Riff RRf W RRRffi" RRTRT RR ^Fii
fffRRR RRnRRt RT?fRR RTRlf RRt Rf, 'RdRfff RR T?f
no N3
Wi\ w mm^i mot fRrardRR Ritf rtr rr RRRrjRf ^ t
"RfsTTRRTTR ft "^fdRTRt TRR RRRT "ff^l"'1'1 m^mt T
TRRR ff X^i^ RR Rdf RTRRR%TRTTf "drffRRd" RRf ft
T RTdTTRRR RTR Tfd^RReRRf RRTRlf RRT TR ft Rf
ii^i\  RtRR "RRRTFTRR RTfTTRRTdi Rf RRRRR ^ —
% RTsRcTTRRfR %RR §<\M\$ 7gJRT RRRf TTT5T fRRRRT;
Rt R?R< fdT% RR Rfft RRRRT ^o<n R 7RTRTTRRT RTRR
RRRR Rfr f ft 7RRtRrtrT ffR I RRTd- RTR R^Rr RT?Rr
RTRt RRf , J<tM$$dl WWTWTcT IfJcZT :, R% R7^^ I -RTTRT
-^^RtRRTRR R?, RcfRT RRR RRjf T RRTR 3TR W#, RTTT%m
RTT RtT Rff RRjR RRT RRTWf rff T fTTR fRRRft
RTTRTT RfRR ^%R RRT I
10 RTRRR RTR1"  Rrfrfdrrfr fdTRT ffRTR  „ rfTT, 7gf>T T
frfitRRr %ft, it4, 1$ x RR" RRtrtrt RiRtrrtt x^\
RRR^7 TRRtf ^1-1^ ,^°ll I
^ RTRRR  RTRT  RRRf"  RTRRjT  RTRf  ,RfR  RRTdft  ,"
-^lRbfi<RRT RdTrf7 fdTRt %fT RRrTRT RTTFR:  AS  dlfTR
12011
 ■*i$Rm wt iftrw/Qfog w. 131, 13 iQ$w< fon
"RfRTRRRTfRR RflRR T RdRRR TiW-RTftatT RR fffRRRR
RtfRRRTTI
"RpR TfRRTRT RtRTR RtfRlf RTRR RR ft Rf RRTXTRjRRf
RTTR R^RRdRRtl' "RRRTRTlf RTRR fR?RRT*f T RTRR
tflRR RRTJRRRf TR Rf^f I RRRTR RR Rfft RtRR RR
R^RTRR7?^ RR TTXf R} T R¥ TTdTW ff Rll<H<=ll<fl TTdTfR?
RR RRTRTReRRf RffRdTTtf RTR TfdR^R RXf W
TTTRfRRRfR R^RRdRf "Rff RR RRR T RtRtfR RdRR¥
RR ^ TfR RRf RRRTR fdRRf R} I "RpR yRlRWI RRf
RTRt RffRR RRff ft Rf TRRR fRRlf mW^ tff RTTR
R?TRT7RRRTRTtR RRR RRRRTyf I RTR "dRR RRTTff R^flR
*X<J<HMl£ RSRfRf RRRR RR? RffRdft RRR RTTTt%
RTRRRRT Rgf RTRTTRf fRR fRRrt Rf RRRyT. T TRR
RTRTRT RTRRTR RTRRbT. Rft TR:RRR RRTRRTf RR3f I
fRR RTTR??fT RT?fRR RT RTRR "fRTR ft" RRf RdTRRTR
ddli?^*! TTft RRTTR RR RTTRf T RRRT "RRT RR "RdR
TTdTRf RfR RR RTTRf R%?RTf RT RTRf sTRl^l^
RRTRR?RRf ffft RR RRTTRlfTR RRTR ?ft mm^i tfTRT fRT.
T RRtt RTTT RfTTRT ^4-f|Xl?!4?*l "RRR fRTTRTR ffXrf
Rf RTRf RRRR RTRTRT ft%TRf ^ I
*H44.Rb fdTRTRf RfRRTf RRRR RR T RRRTtfR RTRTRTRT
"5TRTRT RRRf *W*| RTRRR Rfff T RRRt TT%R TRRTRT
RRRT RdRf ft "RRRR TR TTdTfRfft fffR Rfnfl
3lteR*l RTRRRt RRTTR TRR RR? m^t TRRTT R^d" Rfrf
ft R TtfTRR TfRT RRT T RRTR RfTlfR mW^ RTRf
RTRTTR RTRR "fRSTR; "RRRT fRRR" R} I Rff fRR T RRTR
RfffRf RTRTTR RTTR Rf ft Rf 4T^|Mi|*1 RTRTRrR" R7^
RTRRlf RR RtfRfw I fff ?RTd> TRRTTRf RRR RRTR" Rf
ft fRT Rf Ttf TTd Wi I
3. R)fa<j?^<£l *\3\w\\
RRTRTTR TRf RRT RtffftI " %ooo rrt RRf fRR
"fdTRT TfR Rf Rlf, lS,ooo RRRdR RRRTR Rfd" Rlf Rf
RR:TRTTRRf R*<T TRRR fRR ^ RR fR^ I RdTtrR RTTRT
<\\,^00 RRlRR RRRRTRR l^OO X^g -TRRRRRRRR
fR RTtfRR RTRRJ RRTRRTRTlf fffRR RRRR ^dRTSRyT. T
fRR "fdTRT tfRRR Rff R%TRTTf TTRRR tf?f^, RRRTR
TTRfRjR RRR RRf Wi TT TRTRTTR *|ARt>44.^dfd
R%?RTf RT RTfRReRS tf?dR}l RTTTRRT <rl^l*?!4? RdRfrR
RRRf  *44.|^slld  RRfRf Wi T RRTRTR RRRf fRRdR
rRwi
fft "RRRdR7^ ffRT RfffdRf "RRRRR ffRRR?RT RlR#R
f fw rtrt Rtr. i  *i^Ri<h rtR rrrr rt trRrfttrt
TTtRtr RTRR TdRRTRRR yp*i|l*l Riff ffR RRTR
RTfRTRf RRtl RRRR^ft RdRJrR RdTRT RtRdR TfRRTRlf
Rff RRRRRf Rf RftRR ffr(, RT RdT7^ STTTdt TtfRRR
Rff RPdd Rtr. | RRTRTR Xl^^R TRfTTR R^f RR^?Rt
f7?RRR Rltff Rff RR dR^*l Rf RTRR "RTR ff%^Rf I
ffRR RRTRRT^ft "^R ffRRTRR TR?R-fTR?RRTf t%RR
RTT ffRT RfR.1 Rdf^ *|i4T|^Xl mv$Fm Rf T RR
RT54T?R?R Rtf RT-f RRfRR, RT% R ffRR RJdRRR H^l*?!4?
RRf RTIrT fffR fRR RRR TtdT^T "RRdRT^ t^ |
H^l*?!4? ffdRR "fdWf TFi; Roo\3 R RRTRRRR fRRT
sUsld*l RRf T "^TR i||4i|dl*| RRTR fTTRT "fdTR TfR T
RRf ffRf fRRR RRRTf TTTRRTRRR RdT?TTRff R7^ TR^ I
d*l*l RdT?R RRTRfRRfdRR RTTRT RdTRf Rdf T RRRRRRT
fRRTR fdRRR H^l*dl TRR mk^ f "SRt RRT RTRRf
RRRRT^ft R%?Rf RffRRf RTRRRRRRRf RR? RtR
RTRR ft?RI RT <\\X°° mimT^m RRRRTRsf RffRRHR
fffRR RR R^ RSRRRR RRTRR RfT. T RTRf R^R TR RTRf
fRRt I  RRTf RRTRTR RRRRf fTTRT fdTR RRTRtfRR RTTT%
TRf mmm^i rsrT RRi f? ft rrtrR Rff fftf R?rfRf
Wi I 1V RRRRR <H^I*e!^*l RfTRRTRR Tf7?TRRf T RffRRf
?>.  HHI<?i1 i\<\W\ xH^l4l«ldf^"R:4T??
TTRRT  1  dlR^*l  R^TTRRt TtfRt TdR RRgfrR m^Fi
m^^^wi f^?f ff*^H?!4?*l fX<ui rrtr RRRt i mmmz
RRTRTR  RRRRTR^t  RTRf RR,   tH-Hl4l^H  T  RR:TRTTR
CN  ^    ^ NO T NO
RTRRR RdRf R-f'RRR ffRT RfffdR ffRReTTRT RR
'RRfRRRrjf' srr^ -^R"| RTRTRTR m^Fi RRRFTRTTf
fRR "fdTR RR, RRR RR RRR TfR^fR RTRTRR RTf R
"^ RTRRR RTRT R-cT<4Rf RTSRR' ,rfT rfRR 7RRf RTRR^7 ,
12011 rfRr ,-rRtr: .rtk
" Rd; ^°°^ R RRTrft fdTRT RTRR^7 r!" R^R RtRRSR
RTTfRT rfrr^r f%ir | frfjrf frfniTRr RRt tfRR RTRfR RTRT
Rrf , J<tM$$dl WWtWtcT TfJcZT .; RfR R7^^ I
1Y RRT ■hRR+I RTRFrf RtRdRR fTT# fR RRRftRT
d^IffWlt fRtf fTR) RTTTRT R" ffd" X(m. WT, rf RRRrff
(RRT) RTRfT tt-JR. R" Rrf RFRRTT Rf RTRT" ^ I ft rf Rrf
RRR |f orf-rf srq- rfrf ^ irr ^f% %f WXW?\ RR
RRTRRR RRRf RTrf rR I RTRRT RTRT RRRRfRT ,
" I ^o<H RRfR ,4<r'4'HRR+l RRRf fTTR fRR RRT RTTRT
rtRt rRrt RRf I R ft ^R (RR RRRR^TTf R^R Rf Rf fXt)
"rff% ^ RWT frff rf RRRf 7FRrf RTRTRT RTRr ^f, tt^
 ■*i$Rm wt iftrw/Qfog w. 131, 13 iQ$w< fon
RRi RR "ffRR RtRR d<*rUsl Rf Xi^t RRt I TTRW, RRi T
"RRR RTRR TRRRR RpRT fffR <Mdlfd* RfRT fR?R
TRRf T "RTRTTRf "5TRRRT RfdR "|R RRWI
-qRTTRTRRRRf RTRR RTtPrR T|rR R,^oo RRRRrrf
fRTRT craR-HrTTRR TRRRR RRTRRjRRf R^ TTftfTRT
RRR flHHd RR3fl "TTRRTRTR RTdTRRRf Rf f TRTRTRRR
RTRT RRRRTRT <H^| RRT Wm RRRFT^ fffRTf?RT
RfRR Wi T R%?Rf RRR TRR m^im RtffTRf ^ RR
RTTRT sRJ RtfR RdT?RS RTRTRTR RTRR "Rt TRR fTRf
RfRf RfRTTRRR Wi\ RT ft <rl^l*?!4? RTfRffR fffRTRT
TfR RTfRR "|d; T TT7<RRTRRRRf RRRR Rff RR RRf
RRRqf^ ffffr TRRR -fjd; Rf fRR Rf Rf RTR Wi I
1H
RRRf "TTRRR RS^RTRTTR RRyT. I  TR RRTRTR RRRRTRT
•N NO ' C~N
R%R fTTRT "fdTR TRlfRR, RlfRTRf TK8FTT T fRR TRR
Rf^f |  TRRRTfR TR RR <rl^l*R Rf, R RRR f/1  R RfT
Rrrt Riff fft Rf RRf/1 m rrr7 f, trrr r rttr rr
RFR|"|"U
RT RRTRRRRf RRR Rff ff X^g RT?Rf RTTR
RRRRtSTRf RTRR T RJRRrRTRRf R^R Xjjm ft?R I RTTTR
<rl^l*?!4?R <H4-f|Xl Rf Xl^^yfd RfR Rf RTRR RTTRRTd" Ttf
<H4T|A|Md RRRR *RJ fft TT^TRR^ft TRfttTRTT RRRT%
RTTT. T Rf RR f RRf RtfRRlf TTfW RRf ^Fim fffRRTRR
RRTRff  sTdTTTI   TTR  RR  RRRR  Rf,  'R%?ft  (RRTRTR
RR?RRf) RTR RTf Wii "fdTR RR RTT fRR rf T "RTRTR
ffRdTRf RRTRf RRTRlf I m RtfR RTTR R%^ RTTTRTf
Rtst^TI TRRR fft RRfRS 3TTTRT RTR Tlte^^H^ T RdRT
W^i mum RRT. Rff RTTRtRR RR^Tlfft RRTRR RTRT Wi
Rnf RTTfBTR;!"'113
RdRffi" RdTRT 1o R% <\<^ yfom RTTR??7- STTTf R
"RtffR RRTRT RRR RR I  R%?RTf RffTRf RR RR TR
RR rfB" RRurfT Rtl  RTRRR RTRT RRRfffrffRR R ,
NO
fffRI  t^ .RdTTJR; fdrf fR RlfRT
w RRTJR/ fRRT TRT RTT RRRRR Rfrf Rrf 1313 RRRt RTT
xtm x o ^^r^itti Rrf rtt Rf <iRh+i ^1 rflf ?o.i R^ m.
^^ RRRRrff Rfrf RTRTRTRT RTRT t^tttt ^f,ooooo RtfrRt
RTTRRT rff eTRTT rf TJ^I  Rdrrf/ frf RRR T fffrfTR
RRRR^7 TTRT  <e>+Ml\+l  RfRR RTRRR  e?H>X ^Rw  7TTrR
Rrf , J<tM$$dl WWtWtcT IfJcZT .; Trf ^wlRicT I
uRTrfR RTRT RRRRiRTTJR/ fdrf Rft RlfRT „ RRd" TRRR
RfrftRo<H RRRT n ,
^ RTRRR RTRT frf^T RR^lRbfi<RRT WW^fj R .odrf rft
no no '
RfrfdRT TTR RTT RRRRRT RRRT | ^0<H RffR ^^ ,
ffRRTRd Rtrff RRR R%?ft RRRRR Rf RRTTRT Wi\ ^
"RRRtl' RtfR "R^TRR^RTR Ttf ftffR fRRRR RR^I RRRR
Y,ooo RtfR -R^TRRTRsf STT ^Fii fXlf^d Wi T RrftR
Rff RR RRRT m^ii Wi\ R%¥ RTTRTRTRR Riff RRR "|f
#PTl"
RRTffT m^Fi RRFRTfTT^ RR RRTRlf RR XiW^i fftRR, RT
RTdTRf "fff fRRR RTRf fRRTRR ^ RTRR Rfffrf^TR Rff
ft%TRT Wi\ ^° 'tfRT "NfRRt RTTR RTfRRWf RTRTRRf
fRRRT TtR T RRFRRT Rltf tfTRT ^Fim RRTRR RTRTRTRT
fftT| -RRRf RRTRT RRR Rift RTRTTR T RRFRT^^ft
H^I*?!4?cHI^ <H44|A||>jH ffR TTfTR tfrft 'il^-ii, I RTRRRRR
TTfRRT RR fRRf Tffft Rf fTR RRRRR fRTRRT <H44|i||Rd
TRfRf RRTR RR ffft, Rnf ffRTTFTRT <H4T|itXd T^RjTTRf
RR^TT RRsr f ffft I f# ffdRf RRRRTRR RRRf TT^R
RRRT RTRt RR RRRtl ^i0 fftfRRRf RRFRTf RR?ffR
RTRlf RdTTRRRT Rft T RdRT fft RRR^-fR^R RRRTRTRf
RRR R^TRf d<HRd4|(l R^R R^f Rfr RRRn^wf RRT
fRR RTRR tfR RTRRT ^tTR1 mmZ TRRRft RRt Ttf
RTRRR W TTR RraffR RT^ X^OXS RfTR? I "
1q ^^l^iui+l  RtRR^Rr , "PM, Dahal met with stir warning[?]", The
Himalayan Times, ~i  RffR  ~iO<\<\ \  41RcT(j<?+l  H+f^R  RtRrT
rf R7! Rtff^rf mW3^ Rf TTSFIRR IIRw^RTT SRTR ffj Rrf ^ I
RfrfRR rffRR frfTRT 7Rrfrr T XSM RTTTRTTR 4dM+l RR
^I rrrR rt v>im+i{I+i rtRt ffRR rtrrr rtrT Rrf ,wmw .•
^juj wwrwrz ttjcu, tRR R^Tfrfi
n ^H4jjRL Rrr rR- ~<X rfs:R rt rrRT ttRw <ri^i+(7<?+i
rRr rt v>im+i{I+i riRt ^RRr rtRRr rtrT Rrf .wmxtwjuj .•
nov -n ^ ^) ' O
WWTWTcT ITJcW, RR ^wlRicT I
,0 ^^iij^i+i rtRt iimt RIRrtrt ttr rr rtrrrt 1 rfn<+f
7dR7rRRTRR R7^ -flR(?<?+l TTRR RfRRT ^T R RfrfRT RlRr
RR RR oJRRT Rt; rf RR3RI  R*f RTRRRRTf? 1 rfM<fi
rrtRrT ttttrt RfRR ^rfT ^ti Rdrrf m^mt ^ RRrr,
RRd" rfTTRT RTRRRTR^ RifRR^T ^TRR "RRTTR' T RRRT
fRTRR "TTRf'% n RffR ^oll TTT rfrf RRRTT Rrf
RtRR RTRRTI
^ RRRTR rfR R-cT<4Rf" Rrf rff ,R^RR?-R<RTT 7RRtRrT ,"
I R^RT ^o<H RRtR ^C\ ,RTTTrf RT1RT ^ RlrfdRT RRRT
f RRRTFRRR rff RT RjRtRT RRT RRRR rf rffRTR
RTrfRt R?SR f,Xoo STRT rf rf rf rfft TR mW^ I
mt£f+i RffR rr Rrfsn RdHJf; m^JWl RTRRTRT rf T Rrf
RRrff rff RTTRTT RTRRR RTRf rR RTT RRRR^ frff
rfR RR RR^T Rrff RTRR frf dRrf RTRRT rf I
RTRRR -3TT TRrfR RRiTRR Rd" RfrfRT RTRt RrrR RR :
 ■*i$Rm wt iftrw/Qfog w. 131, 13 iQ$w< fon
Rd; \o<\o Rf ^?fd< -gJdRTR TRC ffffr WRR RRR \X°°
TTRRRT^ TTdTR RFTRT^RTf RRTR TFR RdT TTdf RTRTTTTRf
RTRtRR 4|Rf?^*l Wi T R^TtfR Ttf R?fXT bRJ
RTRRfRR TRR RdTF^RTf fRRR TlTTRf RRRR TRRf ^ T
"RTTTtfR Rft RR ddl^*l RR? ftffRT 1 Rf RTRRRRTd"
TfffftR RRRRRf TRTTRR RTRfrR RTTRT ftRRRRf RtRR
m^X RRTTRf RR Rf TTRR/^TRTfT RTRT fT TRR?!
RRTRfRRR RTfRR TTRRRT^ ft -RRTFTRTd" RftfR "fRR^ R
R%rft RRRRT RR 3) 1*144.* TF?R RfiRTRRyX^ 31^r
f RR "RRRT, RT TTdTR R%TRFf RRRt "RRRT R*f "RRRT
f Rf RR RT T^f I ^ RRRfRf 3Hd44d TRTRR RffRRR
Rf RTFTRT RTRf "tr I RRRRR rff <rl^l*?!4?*l TRRRR
3Td4|44d RRRR R RRRRR R} R RRR f "gf I RT fRR
fdTR TfR Rf RRR7 T ffdRT RRTtrfg7 RffRRTRTRT RRRT
Rf RRfR ff RRTTff R TRRff R RRTRT RTR ffRRR
R3f ffRRR T fRTTTRf fdRR Riff TRR TTdTR ffRRRf
"?RR W RTdt RTf fffr RfffdRf <hR<=IMA| TRRR Rf
fd*|rf Rf RRyTrf*
RRRR RfRRR fTR flS,ooo RRRR^TRsf ^F^i $ ^Fii
RffR TT:TRTTdRf ffRRR RRRf TRT., RRtf TT:TRrTTRf
R1R5RRRRR iRTRRlfRR RlfRR, RR TRR ffR? T TTRTR
fff TRR Ttf tf^R? I TT:TRTTTRf ffRRR RTTRT RTRTRR
RyTTff" TTRR^TRFf R"gRf RtRR T RFRRRRT TTft RTRRTd
RTRRFR RdTeTTRTlf fft rRRR TFRR Rf RTR TRR Rf
RFR RRRf Rt^T ffffR R} I ^ TR fffRR RTTR^rft RTi
TTRRR^rf RfF?R TT:TRTTT RTRf RTRt RTTRf RFRRR
RR fRdHd" T RlfRR <Hf*y,Hf«l <MdK*1 R/f 4i|lVd1 TR Tff
Rf TfRf W  "RRRf RRdFR fft RRT ^Fim Rf Rfrf T
RTRRlf Rdfff rfRRT RfftftfR X^Fm RFRFT TRT
RfdRTRT RTtf dc*M RRT TRR TTR Rf RTRRR fR?l
ci|<!4rf* TTTRTTT "RR" RTR TTRR/FTRT RFR RT RTf
"RRRf W R%?Rf RR?R R%rft fTTRRlf RRR^R
RRRRR RRTTTTTR RRRR RfRT Wi TR 3W?J?;r 7^5T
ft?TTI
'RR RTtf TTTRTTT RlfRR RTRf RTW TRR, RRRTRf ^im
^ NO T NO NO
RRRf R RTT 44,<4-44d rf ^Fim ft", TR RR RFdT *44|U^<R
RtfR ft%l^ RtRR RTTRf TR R1TRT RFrTRf fnff Tff
ff TTRRRTRT fRRT RTTRf fft Rf RR TRR RTRR TT?R? I
TR ^Fii ffffRR RRFRRf RTT?R RR f*R)44*1 RTdRTTf
R4RTTT rf RtRR RRR Wmx) RdRR R RRR RRtfTd;
RRTTR RRRRf RTdT "?§TRRR -RTRRlffR RfRRRf R^R rf
Rfrfsftl fffr Rffff T RRRf RRRRRR frfl RTRTRTR
TfdffffjRRf RTR ffRR RRTFTRRR RRTT. R^RFTRf TTd
Wi\ ft RRFRTf 'RRRfdR' RTTRf RTf Ttf TTRR/Frft
RR:-^j|Hd*l fRRRR TtR TRlfRf RR RRRTT. I 'RTRTTR
(RRRT fffT "Rffff) RTRRTRRRRf TtRRT RRRR^ft
"?RTfd Rff TTRttfR RRR RRRI TffTTTR RdRR Ttf
RRTR R?TRtl RTdt RTTt% "R^TRFT^ gjrff R%?Rf
*lf*4T m^i "STff <H%IMd fR? Rft f¥ "fR RRSTR,
R%?RTf RRR%Trf RTRtRR?
? ''
.^a
RRfR: ftdRR Jl^dl^^ Rtjrr ffRRR^I RRtTTR RTft T
RRRfrR X^ii^\ ifa^i RR:TRFTTRf fRRRTRf TTRRRTffR
RRR Rf RfRRfRR ^Rd; R RTtfrfRT "tdd;i ^ frRTRTTTR
RTdTfrrf TT:TRTTT *|if*4TctR RRRfrf f|-fld44l RTf RTT
itRelld Rfff RR RT. I " RR fdRTRFTRf Ttf R?t <Ndlfd*
3T<H4^cddl ff%R?l Rrf^ft TRT RRTRR Tift T RTRTTRf
RR fRRnRRTf RfflidlMf"* fRdRT Riff RRB" TRR trf
RRRd;i  RR  Rrf^ft  "RRfffR  RRRT"Rd"  RTRTRTR
RTrf Rf ffR T ^Rl  fffrfTT Wt^ MIR rfw RRRfTRT
rff sn+'f* "crffr r^sR I
"Rfffr T TptRdRT RTR RRrf", WWpWWX,'i RtRRT ^o<|<| |
RRRRRT RTR RRRT, "Discharged fighters form organisation", The
Kathmandu Post, ~i RRtR ~iO<\<\ \ IRTRT rf?R ^R: T^^RT R#R
dRf RRRR^TTf TTR RRRT rfrf rf ^ | rfrfrfRf rfjR T
RRR RRTR RR 1R:7RTRTR Rf RTN(?<?+i RfRdRT -rff tfrf
rtRRr rtrT Rrf, www: jfczr wwrwnz ttjuj, rR- rfrtrf l rrtt
Rrf, rff T RRRT fXrf<TH+i rf RRrrfT ^ I  Rrft frfR
W^ft T|^ ?RTf f RtffRRTR Rrf  <H<ddl+i  ^f  3Rrf rf7?
tr7^ tIX xm +TI+1 gR RRrfp
,Y RRrf R^7 7pTRfTRT rff RdRX RRRRT RTRt Rrf,  WWW:
J?cZT WWtWIcT TfJcW, rR- rfrfri
^ RRITRT rfrfd" ^RTRRTRf ~^m X RRRRrff Rfrfrf
Rrrt Rrrrt rtRt RdRX f f I
" RRRRT RTRT RdRR, RTRR; Rdrf RTRt RRlRT, RRTRR,
no 'no ' '
rfrf,  ^O  rfRR ^0<|<|  |
w RRRRT RTRT  RdRR,  R^RR,  RdRR; m^\ Rdf Rlrfd
NO ' ' NO
RRRT, RT ^RRRf, Rfd", ^1 RffR ^o<|<| | | ^TTRflRTRTT
rfTR RTRT RRRRT TTR RTT R^rf rf ^TcfJT frf^^%r
R^RRRT RRT RR rf I
,q RTR d^fRT T RTRT 'HT^IcTmfei rf rfrrRT RRR RTTR
"cJRRRRT TRRfR^RTf RrffcT RTf RRR rf RRRrf Rft
rfrfT RTRTTRT RfT I  RR rf rf R^f RrftR^^T Tjf RRR
fRRjrf Rf TRRrf Rrtr rtRrtt (^rrffrff) r^ frt rf
rfRrft  TjR:TRRTT  rqrrf  rfpT  RRTRTR  rfr  TRRfET^rf-
RRrfr "^\ rfft I
" RTRfR RTRT RRRff, RreRRR TTrf RRTfrf Rffs-I + (?<?,
RrfR ^o<n I
 ■*i$Rm wt iftrw/Qfog w. 131, 13 iQ$w< fon
^RfrjRRf^° RRR <*44*| Rl%R ffd" fR Rf T TT:TRTTTRTf
<H44|i|Md R RRRRRff it fft R*cH*l RTR TTTR Rf
mm RRt I RT RTTRTRRRRf TtRRT RlfRR m^t RffdTRff f
ffrf RfffdR TfRT TTRdTfdR TffffffeRS TTT TRR f tff
TRR TfRR T TTRRFTTRf TRR RCfRT RRT TTd R?RRRf
fffT I  "RRR/RTRf RRRT Ttf Rift RRT RTR fR? I "  RTT
frr ftR rr rtfr Rfr Ph*1 ttft ft TftfrRff Rftr trt
RTRTTTRTd" m^FiiU RfR TTR ff RRT T TTTRTTTRf
ffRRRRTf TRR RRR PlcrllX TRR RTRf RT. Rrfrft RR
TTR RRTff TRTR I
"RRRFfR TdT'Rf RRTTRT RRT <*44*l RR RtfRt RTRf
RRT RRRt Rfrf? T R4TR ff fTRR?R?Rf RRRR RTTRTRT
RR TRRRTf TTR TR-fRf I "ft RRR RflTFf RFRR RTRT
frf?, "?§RFTR Tf Rt§"-ft?R fRT TFJRf Rtrr I RT Tli^f Rf
fT Rf fTRRR TR TFTTft Rf "SR f "5TRI mmm RRTTR
RR-RRTf TR TRR RTRf RRT RTTR I RT^ RR RR? mm
ddRI^ TR TR RTTR", TR RR fRTTtfR <rl^l*R Rf I "
RRR RffdTTTRT TRT ffRTReTTRTTf TTRRTTTRf RTRRRTT
rR" rfr trr?, trIrRrr TTRRRrfr <mrni tr mm RRft
RRTTRRT ff«TR; R mm RtfR RTRFT RRRRRTffyRJ TTR
mw TRT RfRTR T RRRR^RTTrf TRTR RRRRT^ RR:TRFR
utT^Rfld RFR fR?R ftRR tffR fRdHd fR? I
TRT fdRTReRRf "RIlOR* RRf RRtR T RTTf RTRT
TTRRRTRT Riff ffrf *|if*44F!4? TTFR RTRtR RRRRRR
Tff RtR TRR?RJ TRTdT TTRRR^TRsf RTRf RRRRT
RTfRTTR RR?TTRTf R fdRffd RTRR T TR^R RRRRR
Rf RRTR *? I RTTeRRTTf tf?f TRR RR8" "5TR I ff RR R
-qR:RMIHd*l RTRR Ttf fRT TTRRT, RT RfteRRRf f Rfr
ffrf f*R)44R rrr HlRlJ*l RTRTTR *rf Rf RRbTR;!
<H44|i|Md T RRT7RTTTRi7rfft fffr Rfffff RTdT "RTTR
fRRRf RRT tfTTRf *?^ T TRT fdRTRTrft RTdT TRTRR m^i
Rf RTRTRff*?! RtfR TTRRRT^ TTR TRTRt Rffrf RTRT
Wi% TT m^ii RTRR RffRRTrfr RTRRRRT RFff f*R|44*|
"fT RR3RJ
V. #|TiR^R"
RRRRT RTTRRT RRRTTRR RR RRRf RfX <l^4.*l RTR
RTRTRf TTfTTR RRR Rf RTT R | RfdRff*" TRR TRR
TTRTRR <H4Tf^*| TFR RRRf RTTdfRR T TfTRTTRR TR
RTTR W RTTW RfTTRf RTTR TffTRTRf "^7RRTfqf,
TfdffffRRR RRdTfdR Rf RR *f^ll(ld-'l tfrRT Rdff T
c-n no
RTRT RR RRR RTRTRRf RRR Rf TTdffR TRdRTRFf
RRRRT RR TTRTRdT fTRR? RR R*?TJ ^
"TtTTTTRRTR RRRTT TTTR Rfrf RT. Rtf Tlf RdTfrft RRRT
Rft ftR f}TTI tffR fRTTf WT ffRRTRRT RWNd*l
RTR RR RRRf mm, TTTTRRRf RT, 3Rd«l^4 TRRR T
RTRT TR TTdTRT RTTTR RRTffRTT tff RTtf "SRTI Rtf
fRTTfTR fRTRTTRTT RrfRTR <Md]fd* RTR tffR Rttf
RRfTTTtt RTRf *?l Rfft Rdf T Tlf RdTRT RdRTtf
RRRTTTT? fffR Rfrf RTfTRTR RdRTtf RRRTT RR (m^Fm)
RR RtfTTTRRTRT m^i RTTTTTRFf "Rft RftTRT
rRtRTRRTR RTRT Tlf "BTRRRTeTTRf fRRR ff T "Rff
fdTTTrf TTRdTtdR TRRRRd TRTtRR Rf tffR RRRRT RR
trfdT^?lw
frfTRT 1 TTTtfRRf TRfffFR RdTrf? RftRRRTt tfTRT RTf
rf ffRrfirrrfr m^j RrfR r ^i rtrrt rrr rtrt
fRT.1 3T-dR44 tHRiyid44l d^R^ RTRf Xjm Hdf<Rdl 3T|i||4|*l
RRR "RTdt "drft RdRf RR RTRf ffft I "RTdt RTfTRt
RTTR RRTTRFf R% RTRTR Tlrf fR RtT RT "fTTft" RRT
Rfft RdTfrft TRR TRfFRTRT RTRRT ftRT ffr. I RT
RTRlff RRRTTTRRf RTT?R TTTR RRRT RTRR RftRRTRf
RC RR RtfTTTRRTRd" RlfRrf?, RTRFT RRRf *4-dXl
RRRff7* fRRTR "Rl RTRlff RRRTTTTrf TTft "7|lTRTf rftT
RRR "?§R m^Fi Riff fffRR RRfRR Rf TTTR ffr^T ftd"
frfl ^ RTTRTRf RR m^FA "SRt RTTR 4l**l ^ T A|*Hld
% ff%TRf -gf Rf RfdRffR TRR TFR TTftTRT RRTR T
RTTRTRT  TtdtftfTT?  RfTTRRf  RRR  mm  TR  TRTTRf
,0 RTRRR  TRRT  3TRRR,  rfrff  djrfd, rfTRT  RR  TRRf
RRRRT RRRFRT rfRR, R^rf, Rd> 3rR7R, rfrfr T RrfR
^oll |
" tdjTR RTrfR RTRt Rrf,  WWW:  ^JUJ WWiWIcT TfJcW,  Trf
rfrfri
" RTRRR RTRT Rdrff, RTRR; Rr rR RRRR Rrf, cTM^I^,
no 'no ' '
%RT#, ^o rfiR; ^o<n I
^TTR, "Special committee members address fighters' concerns", The
Kathmandu Post,  ^V RffR ~<0<\ 1 |
,Y tfrf RRRRT Rrft TT-fRTT  Rrf R.  i^^>,  WWW:  wf^WTWWW
XPWWlfw X WffWWTA^ Rdrf \°<\<\ I
w RRfrf RTRT R-cT<4fR, rfRdRTTRT RTRfT7, RtrfR RffR
~<o<\<\ |
" "RR RdRR RTRR RTT (W^) f rfRRRTTR Tjf RdR TRT
RTRT dRrfdT, R R^" rf RRRRf rfd" Rf Rd^", RRRRRT
TTR RTT R% rf T RdRR RTRtrf Rt I  RTRrf RTRT R-rf<dl,
RRR^.RfFR ^o<|<| |
 ■*l$Rm WT tf$W,Q/<h4 W.  131,  13 iQ$W< foil
fftRTFf RT RFR TTtRdf fXf I ^ TRRRtt "RTRTRRTRT
TRTR RTTTTTrf TRT TRfR TtfffffR Tff Rtt  RTRFRFf
fRTdR RTRf TRR ft T RftTRRf TRR RTRT Ttf RR>I
"RftRR RTf "RTFR yf**H*| RTdt m^i R RRf TRR fTRRRTf
TfR?', RftRR RRRR d*l*l TR RR RTTTR Rf I ^
RT RlfRTRT ^i RTRFT RRt "RRTR TRR RRRRR ""rft
"■TR"" Rft fdRR RRt I RRRRRRT^ T ftfRTRRTRT fnf
RTTTTTRT ffRTTRT "SRltfTTR ffRR, RfRTRRR RRRR
RffcfRT "RffRRTT^ t RRTRRRffRfRTf RTRFTRT RTfTf ffR"
RT tfTRT RRR Rnf TRTfRS TTt%TRT Rf RRR RTdt RTTTR
RRtl RTRTRRRR RnfTFf RtRR fffR" 3R tfrrf RR
TTd R?rRrtR" RTRFRFf Riff RTRTfff RRf "RTRRRT TRR
RTRFT RftR? RtT ffRR *? I *°
"RfRRRf RTTTTTRT TFTRT TTFT RT^ RfTRR TRT RTTRTftR
RfRff RRRRR TTT? I "RFRR H^fd*l ^Fm RfRTRRR
R^ffRT TRfFR ff RTRf RTRR *?l "RRRf Rf fT TRR
tfTfRTTTR Rfff RTRRRtt TRR T RRTRR RTtff TRRRR I
RT ft TfRRRf "RRRT RRRRRR RTERRf "^TtR *?l fffRR
RRfRR RTT? RTRfdRf fRR TR RTRRT ff ff TRf. TTRff
ffR T RRTdTTff*" TRf f ^jfrf, TRRT T TRRRR TTR RTR
TTTR RTRf fR TRR? I TRRRT RRT RtfRTR ffd ff ftd"
TTRff ffR RRfRd "BTfff fT TRR? I
riR* TRRRftRf m$ RRrrrf RfT RFTRf w tt RTRft
RRR ft ffTTTRTT Tfrf *? I RRRTffR RTRRTRT Rrf
TTRTRR Ttfffff Tff TTRR fd*lrf 7RTRRRTTTRf ffrfrR
ff "RRT TTTR RRCTRf *?l ft "RTTR TRRT RIRXTTTT?RR
RTRlffR oR^TRTRRT fffV TRR *? I RrX 141^*1 TTdTRR
RRRR RTRTTRf TlffRTT "TFRR rf, fRTTTRR fRRR" RRTR
RdTTRf R*lrf R?dXldl Rf T TRf 7RTRRRTTTRf <Md]fd*
ffrffr rf RR ftRT fRT I  RT RRTTR "RTFRT TtRRT T
NO no ~0 'no
RtfRTRRTRf TRR RR3Rff% RfrR RTRTRf RfffFT TFTRT
Hldl*l RTTTTRTTTf RFTf tff RTR <Mdtfd* RTTRRT
ffRRTTRT TTRRR RTRRTRT trf hR<^*1 *? "RRRTf Rrf
RTTR RRTRRFf TTRdTtdRTTrf RfRT Rf RFf Rf ft%R? I v<1
w RdRR RTRR Rrf RRRT Rrf TTRR TTR RrfiTRT -rff
Rdrfd", rfR RR,  "Disengaged leadership", The Kathmandu Post,  ~iY
RRTR Ro<\<\ |
,qRTrfR 7TRRT RRRf,RRrrf,RRrRT ^o<H |
^ RdjtR "Disappointing",RTRRTRT, Republica, 'i^ RffR ^0<|<| |
YO RTrfR 7TRRT RRRTR, rf, TTRR RrfT ^4R(j<?, TFTRRRRt,
RffR ~-(0<\<\ |
Y<,RffR ^o<|<| R TRrf RRRTf RJR rfRRrf rfRRRRRt
RR RRTT TTR RRRf i, rfRRT rR RR RR rfrf rf Xm
*. "vR^k, tit -^r^r?
RRTd  ^0<n  R RRRR RTRf TRRRR RffR RTSRT^R
xmsmFi "TtrtrXtttfttrt Rfr ff% minimi rrr RTRf fffr i
RTRf "RR? *?ff RTRR TRRW T RRRRT RftR fffRR
TftRRTR RTRT TTRdTtdR 44|fd"E?d |v^ fT R Rfffrf
RTRTTRT RRTR RR "Srf Rff TfRf fRT T TRRf TFRR
Wi% TTTtf RrXtRfRS t ff TRRfRfRR "RTTpR TfRRTRTt
RTTT RR RRR RRRT RTTRRTd" fffPRT 1 dlR^*l TRRR
ffRRI RTRtRTTT TRdTRT RTRTd" TRR f TRR RRFRTT Tft"
RTRT Wi TT TRTRrflRR RTR "RRfRTRf RTRRtfRR T
m^mi RftTRT RRT tfRf Rf RTR fdRRTR7. RRRfRRR RTRf
ff4RT R75R|Rf Rl
RR RTRTTR R^R RTRf RRR RR RTRTTRf miWii
RfTRtl *T£<I^R mxm R^TRffffRfV RTRTTTft TTffffRRf
RdfRRdT Rlffc fdTRff I fRRRf RTR ftRf R^RRRTR Rlfff
-%rR RTRf T TRRRR "RpR TRRRFt RftTRT frf
TRffXfRf  fffR  RRtl   RRRRTRT  RRRR  Rff  mm
RTTRrf rf rfwd Rf rf d<H + + 1 7'RRR R R mxm TRW
RjRrf R R X[m RTtRr^T RR rfRdRTTRt RTR Rjrf rf
rfR RTf RRI 1RTTT RR ^RR rfrf rfRrf rf RRRdRT7
RR, rfrR Rrft rfRRdRRt RRRt RR ^rfRRRT TRRRr
RfRR Rrf RR RRTT RTRfT7 Tff I RfRdRTTRt RR RRT
frfTR RRTRR- Tfrf rf f^frfrfRTT RRrf RRTdf Tj" RRT
Rrft rfR RTf Tfrf rff | RRRt RRRR XXWt WWi
RTRfRTff RR frfrf TTfrfrfrf TTRtRrTR Tfrf frfrffRr
Rrtrtt Tfrf rf Rrfrrrrff Rrf Rf Rfrf 7rrt rfR rtR
TfrfffR I
Y:* RRRft RRRt RRT TR <rlMl+i rfRdRTTRt RR rf
irfRRRTT rf rfRRT WP\ rRttrT ffft I RJTTrf rf frfrf
frfR RdrfT RTRT RlfrfRTT RRRRTRT RfRRT RrfTTfrft
Rfft RTRT rfRRf RRFRR rf RRTTRt RRT rf rR# T
RRRT RTRRTRT7 rfR rf frf^TT X[^\ Rrfrfrfrf RRRTRTTT
RRRRRt RRTR Trft RRff R^RRRf RRFRR 7^R?5|RR rf
rfR rf, rfTRf <H<*KHI TTrrf TR :^x\AX[ rf RR RRRT Rf R
T RRTRRdf RRRfTRf rfRt RTTRt Rrf RR rfl R^R
TRW, RR T Rrf RRTTR ^rf TRRR RR5R (rR) R
RJRfRt RTR RR RSRRR rf TRRT rft I R RdRT R^
fi + cTlP^I+ fRTRt TRRRT "rft T yRffi rfrfrf Rrf RTRt
^1 RRRt rfrf RrfT TTR RTT RRRR R#f RRTTR RdRR l^rfT, RR rfrf RrfT RR TTR RR rf rf TTRRR
^Rl TrfrfrfRRT TRRfRrf RTR^ RRR rfR RRRT7
RrfT ^Rl rffRt RTRRT RRR RTRTFR RRff RRT RTRT
W RRRf RTR77^ | gjrfi; "Don't know names of many ministers:
FM", The Kathmandu Post, lA RfRT ^111
 ■*l$Rm WT tf$W,Q/<h4 W.  131,  13 iQ$W< foil
lo
<i*dX fRT RRT R^T RRR, RT RR T RTTTRtRRR RRf
RRR Rf TTRRRTR RfRftdRTRf RTRRRTTf RTRFT Rf RRRf
ft%rfi  ffRR %rrt Rrtr "rttPr <h 4-3X1*1 trrf tff"
TTRRT TftTRRFR TFR T RRRTTTTTRf 'RRRRRT TfRT~5R'
TfRf R7*" Rff TF#TJ ddl£4? RRTRTR TTRRRf <H44|i|Md T
TTTRTTT  fTR?'  Rf  RTFR  fTTRf  TRT  TFRRlpRRRR  T
Rffffd; rtw ff rtr Rftdrff Rfr rX ffR?rj rrtXtrt7^
m^mi RftTRT RfRT tfRf Rf RR TRR: mWi TT fRTdR
"RTTpR Tn77fFRTRT RRFTR RfffTRRT TTlff RTRFT "?§R Rftf
RR Tff ftrf *? I
NO '
fRRR %RRf m^l R^RRRTFf "<lsff<lR"Rf RTRT fTTRf W
RRTRT "RfffR Rf RTRf T Rfft TRRrf? RFRRf TRRrf
RfRR T RfRTRRR RRT TTRRR fTf RTf fT I ^ RRTRrTTeRS t
Rfft RRfRRRr RTfFdTR fRf RR RTRf RFTFRT ffR RR
RRT RRtl fRRRf RTRRT RRf RTt RfX RRTTRT
RTTRfffRRf RffRTC ff, fRTR Rfft TRR?" TTf T fTTTTRR
Tf R?4T*1^^d*l TRRRR TjJTR Rf RRT RTRT TRT. I vv
RRf RSRRRTff  RFRRf TTd RRRR  RTRTd" TRR tlRTRT
Yli RRRR RRRRRt TTR RTT Trf RfRRRT RRTT RRRR
RTTRf ^RRT Rfrfj RrfRTR 7frf7^ I  R rff rfRT Rfrft
RRT Rf drf RR T TRdldtff rfR- RTRR ffrf 7frf73RJ
YY  Rrfrf-TftRRRR  RTRTRR  R^7  rJ  RRJT7  rfR  ^Rl
rrRrtrt rfR, Rrf rfRRrf Rrf rpr [3000 trtrr
"TTRRRT" TTRRRT rf rflrf ^| RRRR Rrfff RRT RRff
frff rf RRTR TRTR rfdRR RTTTTRt ^ I RRT?", TTRT RRFR
T RT Rfrf RTRRd" RRJT7 RTTTT RTRT RRfW RTR "TRRR
TffirffTRT x[(p\ tttrfr trr Rr rfrfr ^1 rfR Rrfrfr
Rff rf rf< Rfhdl TTfrrrfT RrfftRTRTTRR frfrRRt
RfRT rfrf I T^TdRRRT T RRTfrfT RRRRRT RRTT RTfrff
T RRRRTRR- RTRTRT TRRT7 fRR rfrfl RTR Trf rf#
RTTR <\0 000 TTRrfrfr Igf TTRR 7*§R rff TTRtR TRRR RRT
rf RRf RRRTT Rrf T^ I |R R R rf rf RR Rr I rfrff
^o<m TTT RTRT TTRT RRRRR 7dTRRRRRRt RRRT TR drf
RRR RTRR rfRt ffR | T#R RRR^Rf RRTTRRT WP\ XFX\
RTRT T RR RTRT RRRTT RrfR fdTR Rrffrfrf TRRFf rf
rff fRRf RR RRRR RRRt +TI+1 rffRf RfTT rfRt Rft | Tt
^o<n TTT rfRRTRRt RR rf rfTR rf ff RJR Rfrf frfT
Rrft ffR I Rdrf RdjrfT RRRRT RTRt Rrf, WWW: J?cZT WWiWIcT
TfJcW, Rff rfrfr I RTRfRt RTRRf RRrfrft ifWf^ RR-
7P7RRRf Tlrf RRR7 RRrfR R Rrf RRlrf jT/TIR rf TRRf
rfl Rr-^HM T rff RRT Rrf RrffRT d^lTRlHT RR
RRTRfTT RRRTR 4t<HI ++i RRR RRRTf fT RRR RTRTRT
TJR T RTTRrf^RR rf tTRiH+I ^1 ?Rrf rf rf ftM^l
Rrf Rd" TfRnrf Rrfrff T RRRTf RRrfRTrft rfRfrfr
Trrfi
RRTfRFf T% Rf ~mm m^iT T TRRf RTTTTRf 'ff^tRTRRR'
ff ffRfXnf RR fTR I «
RRTRR Rf fT Rf RRTRTTT T TfRRRRtRtfRRR Rtf TT^RTR
TfR, TRRf T RRTTTTT RRfffRRR Rff RFTTRtrrft RR
RTRTTRf RHfffft RRT 3IHXdl ftRR RR^I ff%?RT TTTff
fTTR RRRTf TftTTR Rf RtR T RTRT RR m^i
RfRTRTFf TTtRRf RTRTRRTf RRT Rf RR TRfRTTTFf
TTTRRTfTR Rf RffR TRRT rf RtfRRTRf Rftf «X*>I
ffrttR fTl Rfft Rff RR RrflTTfRTT RRRT RTRFRTRT
RRf RRffR RffR TfRf T "fdRRT TtfffffR RR3f RR
RRRfRT RT TFR?R TTRTRTRf ^ Xm$mF£ Rfft RdRTW
'RTRR" RRT RR "RRRT" fd; m?i RTtRqrf RRR RRTRT
RfT Ttf RRTRT TFRRT I ^ RHTTR RTTTTRf RR TFR RRdR
'A R?R  f RTRt fRTRR T RdRT Rrffrf  RRRR rfRt
Rrrt =frtr ttRrT ^ r RdRf rtRRr f RRsrft ^f trRr
rflXl "RrfffRTR' Rrff "R -RRTrfrf TRRd" rf RTRt
RTTRRRTR RR i^^i<. R rfrfr RTRT RfRRrf fffrf
RrffR RTRTT RRrfr ffR I ^TT RTRt fRTRf RRR R*rf
rf RRT RT TRTRTTRT RRffTRT T RRFfrfR RR Rrf ^ft
rff RR rf fffrfr fTFft TRRTRf R I TTTTRR RRR RTRTTR
RTf rf RR frfTTRt rf TRTT Rffrf frfRRf fTRTRt RTTT
<lR<Xl rf 'frf^RI ^^lijT11!*! RRr tr ^,00% w\ ft?m^ rt;
^Oll W\ RRTTT frfRf RRTRTTR rfrf RTR rfRr RRTTRf
RTrf TRRRT Trrf RRRTjrf 7fR RTTRT rfRt frf | Rrrf
txm rfR RRRftRf RTRRrfT TT^ ffR T dfrfR rRtrt
Rdf TTRflRRf rfRTRrf "RRT RdR RFT Rff | TTT Tdf
TFRTTRT rf RTrfRTRRT rffRT TTSRRrf frfRRT TTgTRjf
TTRRTRT 7fR T Rd-R TFTRT RFrft ^ RR RdRf RRtRTT rfr I
Y5 ^i^lljTUI+l Rff, ff RTRFRt TTS^T iRRRir rf Rfft TPIR |R
RfRRTT rfT TfTRT ffR I TRRR? «RRrf I R TTRR RTTRRft T
RRTTR Rrfff RFTRR People's Review % RdR RFT iTSR "A
'dhoti' in Army HQ?!" rf rfRR RRRTTTTR fRRfff WRf | ^jj-
rf 7RT-7dTRFTRf HHM+I flmiR* fRTTR drf R Rt Rr-
TRRFT RTRRf Rrf Rf RTfR rfTTRf rfrf*  RRRRT  TTRR
Rrfft rr rff ttrtr Jxxm mx^t rffrfr rtr ~?fw rfrf fffi
"rff' rfR RTRT TrfTR^RT WP\ RTFT rfR RTRRRTR RR rf
Rl frff RTTRf XXWfSXJ RRRt ^X!X£\ RrfT rf TTfR4R W^\
^1 TTRR RRRT Rlf RRf RrfTRf frf fdTR rR Rrfff
^Rrfrf RR iR I Rfrf TTfrfrfr TRRT %oo «TRT RT ^
R3R R frf fRR TTRTTRjRT RRt TRRT f,Xoo ^|
"Madhesi leaders don't know Madhesi strength in Army", Republica, 3
RfftR ^o<H I TRT RTIRTRt m[m3 RR dfrfj% Trf Rd
RRRRR rf rfff T^TFTT RfR Rrfrff RT RRRRRf
TFTrf^fl+T11!*! rfR Rrft Trfrf tttrt; dRRf RRTRT TRR
rftR rf RTRf Rfrff TTRffirf RtRTFRT TRR RT RTFT
rfRT TTR frf fR Rf RrfR TJRf rf RIRTTRf Rff I "Reality
vs perception", Republica 3  RRJR  ^OSS |  rfrf RTTRt dRRT
 ■*l$Rm WT tffiw,Q/<h4 W.  131,  13 iQ$W< foil
11
RfffT Ttf RTRf TRFRT RFR RRRf RR? T RfRTdTRTf fRRR
ff^TRTRf TfTRTRR ^RR ff RTf I RRff RfdRff* RTTRT
RRR TTTTTTRR TTRfTR? Rf fTTRf RRTff RfT RR RRTRFRT
fR ylPRXl wij*13
Rfft ffrf ffRTRfTTRR f*T T TRRTRf TFR TTFTRf ftlrfft I
RftTT? RdffRT RTR RlrfRTtTRRf TRR HlRlfXR RTf
RSRRRTff ftf RTTTTTRR TtftRRT Rfrfft I RR 4|6sKH<H|£
"RRRffR?' Rffff, fRRRf fflRTRT RRXl^i?^ T Rfft
RRRfdR RRRf TTRRRTffT RRf RTRf ffft I Rfft fRRR
TTRT rfrRTT? fRT T RRTRR TTdTfTfRTd RTTRT RRJ
RTdTfTdf RTTR RRTTf Rfft fTTTf RTltRf RR RRRf
TffffffR RTf? T RJRTff RR RR ^ld*l RR <HWlff * HMJ,R
i^*M4TI RlRHl^R^Rld RSRRftRT^T.1 RT TR RRfRRRR
RttTRR RTTTTRf "Sf T Rf RR RRRf ^Fm Rfft RdTrf?
RR Rfft RTRRRTRf TRR ffRTRRf RTRR *? I vc
Rfft TRffrf? RRfRfRRR T XF^i RRRRTRnt RTTR
RRTRTTTRRf RTRRRFf RRT Rftrfrf AF<^d I  ft Tf fRRR
rrXtr trrrrr rRtrtr Rf fr;i ffri t rrXrrtrrr
ft ffRRTRRT fTRf <Md]fd*l <iFm RRTT? fff RR RRTRR
Wi\^ Rt RRTRR T RSRRTRf RTTRffRRT RR RTRR
RFRTTRT TRTR RRRR RTRTTTtf RTRfR RRRR "RR RfRT
Wi\ RRtTTTTRfff R^RRR fdf*<f*l RTRR R^7.
RfRRrf RTRTT RTRRT RRR RFT ff RTR RRRA|44R|41 *?
X RRTrfr RTRR RfT RR RdRRRf RFTR Rfrf fR? I
TTRTFR TTdTfRR RRTRRfl*<ul T RfRTRRR tRRTf RftR
RRRTR RTRR T^l  T^ Hldl^*l  RTRf fRRtTR: fRTTTTf
RRT ftRf *? T RTTIRT d*l*l RfdRff* RTTRf RTR "fRRT
TRRf tj?I*°
U,°°° ^ T TFTTRT RRRRRTRT "RTTR rftfrf ^ rfRT ^d,
RT TTRrfrfr VO rfRT RTTRRTR RRTTR frf RT R I  dMlR*
no -> no
TFTRRT RF RR RffrffR RTRT rfrf fdrf ff TRR RTRRt
» NO CN \0
WRR ^1 RRrft RdR TFRRR TTR R^TRt RFT rf RfR
RTTRrfTRt TRRT rf ftrfT ^Tl RTRrfr RTRR Rdrff,
R+dlR ^OS S | TTTRRrf-TTrfff RFRR RT/rf m^t RUTTRRTRrfT
frfR RRRT T RRRR R RRrfrf Rfrf f RftRTT rRr TR
rf dRirf f RfRff RrfR t^, rtR rrRrr RTR "rf Rrf
TRRRR  ^1   RRR  RR  S?tRX RTRfT  TRR  Rrf,  rfR
wHwrwww xrwwlfw x wfiwwr, Rff rfrfr |
w ft rf RR RRTRRR RRTT TTR RfRTR WP\ tdtrf; RTFTT
RT, "The conservative assault", The Kathmandu Post, T K. rffFR ~iO<\ S,
RR RTR RR, "The enigma of identity", The Kathmandu Post,  R R RT
'<0<\<\ |
Yq RRRRT rfR RRRf, Trfff RTTR TRRFT7, RRrR; frfcR
RTRRT ~iO<\ <\ |
v% RTRRT RTRT RrfR, RtfR, RRRft RTT TRRFT7, RRRRt,
RfRRRfrfR ~iO<\ <\ |
$. ^ir Hicfe f# eN;
w. "insftaifr
fRRR, TFTTRTT RTR 'RTTR T TfRRT (RTRTRTR) RT <iFm
RttS" RTTTRRfdRf RRRT Hldl*l 'RTRTTT" TRf fTTTRT
RRR  ffXTRRT  fftR  ftRT  *?Tln  TTff  RRff  TR
•N *   -N NO NO
RftTRRT RTTfR "RRpR TfRRTRT Tfrfr^RTTRRf RRRTTFR Rf
RFJTI RRfTRRT RTTfrT RRTXlRTrfT RFTR RR RRTTRTR
T fffR frtTRfft RTTRf RRTRR RRTRRT RR T
RtrRTTT?TFf fTTTdT RftTRRR ft I ^
fft 3T<H-dfg RTRfR RTRR "TTftRTd RTRff' fffRTd" ^JXmm
RTRT fR I mn RRTf RffdTR RTRf TTR RTRfdR fR, m^Xif
X RTTTTRRTft % ("RR TTRF m^m\) HldXlff TRRRf
TRRFR frfpRR T TRfR fffR Rff RTRf TTTRRf RRR
fTR TR RRRT RTTRT frf I RRTRRf TRRB" TRTRd TRR
RRRPrfft fff RffRTT fRRRTFf T RTRffT RTTRf RffRTT
RTTTRRf fffR TTRRT RRT RT. | RTtf RtfRfRR "Riff,*! Rt
RTRTRTR -RTRTTtfRRRT TRT RRTRRTRR ft%R?l^^ RTff
RfRRR RTRTTRf ffrRFRT RFR TRT RRR RRt T TtfRt TdR
^ilsHlsi TyH44^f1*l d4-I|<io|K*| RTR Rff RTftfTl TRRR
Rf RTt RR fRTR, fTRI^TXTftTRRT RTTTR RRf RTTTRRf TRT. |
RT RfTTf TTRFRRf RT. TRt -RRpR RRRTRTf -^rf R TRR f
ft%R?TI TfffRd RTRff Rf TR ff TFRt TRRR fdRRRRR
fRTRI fR T RfTTf ff "fRTRRT ffrff TR??R T TRRRfRf
RtfSTR R^fTI RT RR, RTTR T m^i 3|<H-dS fRTRR
RTTFlTFf RT fTTRFR Rff TFR RT. RTRT TTRRRT RR RRf
RftTRRt Rfrf ffft I
^RTrfR mm 3FWM, RRFRRfT, RRrrf, RTRR ^OS 1 |
n R frffrf WlfrfsSKI RrfR Rfrfdl^xb RR R I  RT RFTRTTfRT
xftp\ Rdrfr; rrRtr wx^\ Rfrf, wwwww wrww mfiw wffrw, rr
RTrfR RTRt Rrf, WWW: J?cZT WWiWIcT ZfJcW, Rff rfrfr I
" Rrfrft RTtfrflR RTTRTrf RRTRRTTR rf ^TT RRR ^Rl
frfr trrT 3i^M^K44i frfnFR Rfr tfrf rfRR^T Rftdf Rrrfr
RRTtdt "An end to violence... through the use of violence", Himal South
Asian, R+diR ~iO<\ <\ \
M tfrf RRRRT RTRt Rrf,  WWW:  ^JUJ WWtWIcT TfJcW,  Rff
rftfrfl
 ■*i$Rm wt rffiw/Qfog w. 131, 13 iQ$w< fon
If
~$FA RftTT? RFTR Rff*T RR RFR T RTRT RTf RTR
ft%TRT Wi\K* tfff RlRRdR T RdRRTRf RRRTR "RRRT
RRRRT* TRR ffTR fT, RT RR RRRT fft RTR TRT7^
^3&Fi Wi\ RtfRT Roo^ r trtrRRR RRTX RTffrfffR
RTfFRT rfft% T T* ffRTRf TRf, i^$ R R~3T "p7 RfT%
mm rrXtr trrtt" Rff *frf Rrrff RfRTtrf rttri rr
RRfRR RTTTRfRf TRR Rt%T TTdf R, RftTRRT rfft TR*
Wi TTt Rfrf?l RTRf TRR T RfTTTff RffRR RRT %ft
RTRT RTRRf RRRTf Wi RTtRf fT RR RfRR? I RT "RRRRT
ff "sRt T RRRR RTTR "?§R RTRf *? I TTRf ftT, TTRRTTf
RdFR Rtf RRTX TTRRffdR TRR RftRRRR? m RFR TTR
TTRTTf RfRTR, RTRT TffTRTRf RRR T RTRR fTTRT RTR
TTRjf RTdT RFTR TTfRRFf RTfRR TfffRT tff TTRRR
fffR tfTRRfrf* ft fRRR RRTRTR Rdf "RR mFSJ Rftf?
RRffR TRRpRR Wi T TTdff TRR RRRTRTRf *?ff mmm
RTf t* TRR RTRRR TTRRfff* RfcTTRf RR fRf RtT RRTffR
RFTTRT Wi\
TRff Rdf RRf Ttf RRRf *? I %ft tR? RR TTR fT RRTF,
RT RRRTf RfdRTf RRTR "tr I RTRffr RTTRf ffTR R
TTRffR TFRpRR RRRfff* fTR RTT^T RRRTFf RfRRT fR
RRR TfRT RRRTR? mm Rvfl Hldl*l fffRRTtt ffRRRTT?
rtr— -TRTR Rffff, RFTTdRtt, frfX Rffff, fffRR
RtfRRTRRT rfTRTTRt frfTRTTf, ¥TRR RRrf? RlffRT TRdT
fR TFRR W TT RTdTRf tfTRT RfcRT RR TFTRRRf RTRRf
RdRT "Rtf TFRR ^?T I ^ ft RTR RRTTTT fd; RRRTf
RffR RTRRR* ftRT fR RTRRTRFT TRCRTRfR Rf mW^,
R?f f  ^oqo  r Rftrft frRr rri  XFxm rtrt
RTRfRif^TTTf ftsf ft Rf «RRRT ff RdRRRfrf? TRRT
"fRTf T Xl^^l RdRR fR Rff RRRJ3TR, fRRTTTtr TRRRTT
RRT^RTI RTRffr RTTRf TTTRTRRR TTRRT T RRTTRT RR
RTRRR I HR?*1 RRTTRTRRT RTTR ^m?i fR RRf RRRf%R
TftfTRff RTfrf mm^, mx RRRTf eft TFTRTRR TRTTRI
TTR*TT5 fRR TRff RRT R" R fRR RR RdfrRffRT Wi
RftTRfTTTf ffRR RFTR RfRRRft*?!
RR «=|44|*| ffR rf *rR Rf*? TR RTd Wi I  RdRR RRRRT
Rftrrfr RTf*T ~mxrm\ <H44iAiMd Trffffr fRt rjRrrr rr
<Hfli|dl RTR RTRTRR yrf^4? ftRR TFTTR RTRt RTRRTRT
RR ffRX T Tfff ffrfRtr RtfffRr RTT ff%R?| RR tfRTRf
Rff T TRftff "fTFRRRf *ft RTTTTf ffTRTR TRR *? I
TTRR TRR T RTTTff R?7. TTdTfrffr ftRR R4zf7FRTTRRf
TRTRTTTR RRTR "?§R RftfTR <HR^d I RT TTR Rdf*T TTFR
RR RTRf TRRTTRT RR tfRRRf R R RRf RTRTTR RRfft
TRR RRRR Rlf ffRTRR RR RTRTTRf "RTRRf I ft TfRR
trr *R RRtt Tff fX TRR Rffff RC RTTrfffR ffRRT
Wi\ TT "RTTtRT TfRRTTFf Rff RRRT RdR RR RdRf RRT
RRR fRTTf fR? T RTTTfrf" RTRTdTRTd: ddHI^ tfff RRRT
R?Tf R/frfRf Tff RdRT RRRTyf I fRTRRT RTR ff*TT
Rfrftf RRTRff T TTdf TRRf RTRTTR TRRff  Jld^^l
NO NO NO -V. NONONO^^
Tftrff RT*t TRTF*rf?l
"st. %i#^i^r
RRT TFRTfRR <H4T^i|| Wi T ft T*R*iffd d^Pd^*l RfT I
RfTRTft* "RRpR TfRRRTTf Rff RRRT fffRT 1 dlR^*l
RTfTRRR RRRR TTTtR RTRR RRRtRRR RTRRRT RTdt RR
trrX, tRrf t RRf rff mmm mrnx) trr frfRR RffRT
f^ft I "RTTR RTR RTTR?Rf T RTRRTR fTRffRf RRffR
rfrf RTRTTRf fTR Rf RRRTT? RTf RRrTRTRC* RRR TTR
RTTR? RTdt TftTRR RT*T ^ft I RT f*R*t RRf RRTR
Rf*T RRRf "BlftTRf TRRT fT I TTR Wmi Rf TRRTTRT RR
RRf TRtTRT¥ RTdTffR ff frf?d;T RFTvf RR RTFRR Rfft
"?§R Rfrf? Ttf ff frf?d;i RRTTtf X^^tXi *f?TRF T TtfRRR
TTRRRRt "RtTTRTT TRRRR RRTRR RRRRR RRRT flRRTRf
RR TTd ftRR?!^13 TT%R RRfffdR Rffff TffffffR mm^i
Rf T "RRpR TfRRTR RdTTT" m^Xmi RffRR ffrfT Rf RRR
RftTRRT fRRff frf? I ^
*f Rd*r mw^\ Trf mm dw*l TftRi rtttrf t trrtrt
RRT RRRRRR Ttf Rrf fdTTRRR *R *lfd<f*l ffdR?TJ
T*rf  Rfff  RfRTTTR  "Rftf  fdTTrfr  Trf  TTRRfff*
^Y tfrf rrRtr rn^i Rfrf, rfrrf wrww rff- wfwwr, Rff
rftfrfl
w rrtR Tfrf RRtrr rRt tfRrr rRr rffRfT, "ah of us
cannot be right", The Kathmandu Post, % ffFR ^ O S S |  Rjrfr  RR
RRRT W(f\ tfrf RRRTR RRR Rrf, Nepal's Peace Agreement:
Making it Work, TTR RTrfR RT Rrf R  1 ^, fdRR RRRrff:
R-RRRRrf ff RTRTRR?, T^ % ^oo\3 |
^ fT Rjrf?" RJRRR, TRRT RRRT, RRRR RRTR Rffrff,
RTTfrf Rrrt rtrftrr rrrrtr rttr, RTrfrfrfR ^os i
R RTrfR WX^\ RRRtRt7 T RRRT T RRTR RRrfTRR TTfrfR
+ <IRdl44l RRRT ^|
^ rfrf ^oo^( ttt RRRTf Tj" TRT Rf rfrf RRRT
(y^MlP^I+) TRRTT TTTRf frf | rfrff RRRT (RRTrfRR) RT
^oo\3 R RTT RRR RRfR rff I rfdT RR RR l^is-TA^,
TTd; ?,oo<\-^oo^ t RR ^ooy-^oo;*, rff rf T2R TRRRR
^df R ^Rl Rft RTRRRFTT RTRf TTR wrfrf RRTTT TTTRT
ffrr, TNnR RT: fffrf TfTRT rf rf rf TMlrf RRTTT tRhR
frfl
^ rfFff Rrfdirfff Rtrrr rRr tfrf RrRft mx£\ Rfrf,
rfrf WtWW ?77/Rf Hi%W, Rff rftfrf I
 ■*i$Rm wt iftrw/Qfog w. 131, 13 iQ$w< fon
13
RTRT??RT TTRdffRTT RRT. T RTTRff*T *|if*dfi?4X1
RtfRTTt RftTR? RTdT ftfd; Rf *?ln RTdT ff*TTR
fRRfRf W^Xii RTR RRRR "ffR RRTRT fTTTRRd" RRf
ftRf W fRTffRRf RRRtf* RTTRf T*ff f RR *?l
TTTf RTdf PfTfRR TTRRfff* fffRR RRRt RRRR *fffi" TRT
TfRI Rd; ^°1° R ffftRTTRT RTTRTFRf ^TR RffFRR
TROT RRRfRR TTT RRf RFRRFR RdRRRTR RRR T ffft
TRR ffff fT-Rtl ffftRTTRT *lf <MI*1 tTRFRRR RR
RRRTTFf ffRRR Rf RRf ffft rflT ftrf Wi I TTR RTT8"
RRTTT? RfT, TTRRfff* RRRR T TfdRRRT ffRRf T* RRR
Wi\ RftfTR "RffTRf RRTRR ft* TTRR RTtf m^Wi
RfTRTT? tfT*R?d;T RRdtt* ffriRTTf RFTR Rf Tlf RR
Rft RRSRJ RTTRf RRR "RdRR? Ttf ftf Wi\ RTdf
TTfSRRTf RRRR Rlf *FTRR TTTRRRT "RFpR TfRRRFf tfRf
TTffdT RTTR RR *Ps!d RdfR ff dl*Hlfl*1 ffRR f*Ff
RftffT RfRRRI
RRTTff RjsruTr *irfMi RTfr trr *fffrfRR RR RRR Wi
RR ff* RfTTRf TR ftl RdR RffRRR *f RRTtff*
TTR RTf Rtf rfTTTRR ^FTR, RRf Hldl*l Trf TTRTg-
fRrf?TJ  RT ffdRT RRT RffRR rf ff%T*t *? Rf TTRR
rtR RFrft TRTTTFf RfRft Rif fr t trr RR mwmi
RdRRTFf RcRT Tlf ft Rf Rdf RFTR RRRRR^TTTf Rdf T
RTRTtr TTR "SR fTRRR RRRTyf Rtf fffR" RRR rflRR
RRRTyfl   RdR  TRR  WSmi  RfR  Tfrf  d*l*l  RR
NO ' NO ^ C
RfSTTRRR tfriffR rfftR "RRfTTRRf ffRdR RRC RTTR
RffRTT TTRR Rf T TRR tfTdR Rf TTR RRTRR ftTRT, RT
RTRf TTt fffR RRTTR | io m^ ~3m?i TTRRTRX TRTfff
3?4||R*1 ft%R?l RRf RTftfrffT "SRf RfRRT RFRTfRR
ff%R?R Rrf f*TRf fRRR RTf RTRTTrf TTRRRRI
TTRRd" "RdTRRf RttRRT Rf, RRf RTRTTTRRR TFR TRR
Rf T RdTRf RRRR fffRRR RRTRT T^T TR? I ^  TRR
n rfRR "RfT TTTTR" rfRT7 W Rf RTR ^Tl R 3ld^4
rfrf RfT TRR RFtrf rfRT7 T rff RR rfRTRR RRfRT
RRt RTTf, RTRTR ^OS 1 R rfrfr RRRTffR RRfrf T^l
50 -rRtrt ^os 1 r rRtftRT rfiR rr, rRr, rRrr t ttrt
tRr "ffrf" rrrrt rfrf TfRffrfr wn rf srfrfsfT frf | rtR R
RFT rfRR RR RtRt T RfRR RRTR RTRT Rtt I rfRRT rf
rf RRR Rrfirfr ff TfRffrfTRf RR rf frfjrf rf ffft I
Rdrf rff rfk RRTRT7 RT, rfR mp& rfRT7 RRTTR rfrf TRT rfrf rfrf RffffRRRR RRRR frfl RRTFTTf
TTrffR TRRR TTTRT ijrf RR rfrf rf rff RT RRT RTRR
%RI
51 TRRf ^frf RRTTRRf RRR RRff RRTTR RIHR^il RT
RRR rfRT RTTRT^I RTR RT RRRR RRRR fRR rf RT
dRR df TRR rf rfrfrf T TTrff RTfrffRf ^ RdRf RTR
RRR RTRf -RffRR 44£rc||*|^TT -RRpR yf*i||yfd*| RdTRf
RfrrfrfRf RTTf RTTR RtR? I TTRRd "RRpR TF*RTRf Rtf
fft RTR fR RRTF, RT TtRRT Riff Rf RRR ff Wi I
"*T.  H§1$\ Hlcfi
Rfft RTRR RTTR RTTT TTdTrf? trf§TRTRf ttTRRd" TRR RT.
Rtf RffR RRfffdR lJ*dN^ T TTRR "RTTRTRR RTR RFTR
RTRtRRRRFf TT:TRTffr ftrf *? I " ftRR f ^oqq -^TR
Riff RRjf TRRR RTRf Wi mXii RpTRf Rfft "RRRT RTtfTTf
RTR RTRRR RTR RpTRf Rfft RRRffRTT TRTR (RTRT)
Rdft T "RTTRTRRTRT RRf RR RTTTTRTFf tfFR RRTRTR
RRf Rfft RTRffRTT TRTR (RRRtPR*) WS^i ftl " TTt
RRf RTff RTrtR TFRR RRT, RRf RTf RTrfRf RRTRTR R
RRT T TRRf RRffr TR fftfT RfRT*f R5RRT TRRTT
RTRT RRf mW®ii TTR RRtl R7fRfff TRRTT RTRRT
RRTrfr %R*T RfR*TR RRfTRTTTf flf RtfTTf RRTT I ff
d*l*l TFff RRiTRf mi^m m fT RfT *f% RTftTRRR "vRRT
"RRRT Rf fTR RTt PTRT RRT ftl TTRRT Rrf
RRXRRTRTFf TRT RTRTR T?f RfcT R, Rtf RftTR? RTTRt
RTRTTRf fd**l ff RTR?T Rf RRtTTTf RffRt ffTR
fTRRf  RTrf*  RlRiRT  RTTTRfRT  RFFR  ftRR  RTRR
rfR tRRRrT Wl^t ^ I ft TTRR RRR rfr rf TRT: RRTT
Rrf RfR RR RRfR RTTR rf RRR m^ rft RRRTR RRTT
RTRR ^| RRTRRR WT +RTMI RRfRf rf TTRR WP\
TRRffffR |f iirfl "^TT RTR TRRfrf RRR RTRRR rff
rflR rft TRTTR RRf RRTTR T rfR Rt RR rf TfRR rf ijR,
TRRT RTRT Rfrfrf Rdft RR Rl-^d rf R|  RRffr RRFT
*   -N NO
R-rfdf, RRFRf RTTR,ttrfR ^oS<i |
" RR TFRRR RT RdRRR Wfi\ ffrfr RfRrfr RTR Rrf,
WWW: ~§f?j WWTWPZ TfJiXT, Rfff rfTfrf |
" rf RRTR RRT TRRRR R4J RR RRRff Rfrf RRR RRRT
Rdf RtfR TTTRRRR4J Rrft (RRT) (RRRR rfFT) TRR TR RTRT
RTTT TRT RR rf rfRR TT^R "R^R Rt rfrf I RT ~iOO\s rfRRT RRMdRllR RrfrfRRRf rfR rfrfRRf RR TTiR RRjf
NO NO^
TTrfff RTrfTRT Rrf (WX^\) RR rfoR TRR RRRR Rft RR
TR ?,o<m rf TTfTRRTR frfRfdR fRR RR "rff RTT RtT TJTR
fffl R mm^l rf Rrf RRRR RffdfrfRR RRRT RfRT
RrfRT RTRR RTR RC TRRrfTRf WJ rfrf frfd I Rrfrrrf
TR ^.00% TTT TRRRT RrfrTRrf RrfT RRRfRR RRRT
rfRrft TRRRTTf TTRff rf RTT RRR T Rrfff RfrfrfTT RFR
fTRRfrfR ftm^t (fi + dlP'l+) R5R rf I "RTTR'Rt RRT fTRTR
TrfT RT RTTR 7TRRT i<V RTT RRTRRR T ^ RR RT RTTR
RtR Wi. X R RRTR  (RRR)  R RRT fffrf^l  ft Rtff Rrfff
rfrfrf m^m ^ri
5Y RTRRT RTRR RRRiff, RTR RRTR RTRT, RRTRRt RTRtR
^OSI I
 ■*l$Rm WT tf$W,Q/<h4 W.  131,  13 iQ$W< foil
1Y
R=RRTRTT5 ff* RTTTTf sRJ ffdR RT, flff* RTRR RTR
RTRRRRT RR "RlfXffd RT. TRT RtfR RRRf mmXW Rfrf
T8FTT R=RRR Tp TTR? I
m^\<L RRTrfr RTTRT TFR R RFTR RRR Rftf?, TTRRlf*
RfR*T TTdTrffR f RffdTft% rfiTTRT TRRFRTd" XiXitw
RftTRfRf ffrfRR RRR RTRTRTRT fRRRRTff T Rd; ^°°^
Rf RfR RRTRRRf RRTTR TTFW fRRTTd" TRTRR ^FRf
RR RTRR RRRTRf sjl" RflTRRf RTRf RTRf mrf
R*RRf RRRR RTf ftl Rfft TTdTTRRf RTTR T ffdrf
RRRRTRf "dTTdftRT f RTdt *? RRf RfSRFR* TTRRRFf
RfdfrfR RTTR fTTR I ^ R^ "SR Hldl^^ff Rfft RtR*T
RTTTTRR mi^m TTfffRRRT RR RdTrf? T ffdRR
rfnTTfftRRR RR* Rtt RTTTTRTFf fRR TTRRRTf fR? I ff
*R RTRdtr RRRTRTRTFf RdRT Rftr*t RRTTFTR*
RRRTRTd" TTd ff%T*t *? I
"RRpR TtRRT T TRrrRTftTTRRT TTlff RRf RTR RffRRR
RRRT RTR RfTTRRRf RR RTf R%?Rf RRRT frf? I RfT
RRTRft Rfft RTTTRRf RffRR T fRRTff Trf TR RfXrf
"fRR Tp TTR Rf Tf fR?l^ RffR RRT7^
RRXRfTRffdRf R5RRTR Wi TT Rfft RdTrffTFf rf
TTRlffR RTR *? Rf RftTR5T*R^ rtr Wri mkmi Wm *f
Tff TTdTffdRf RSRRRRTd" RTTR trf <HR^d I   "RfT RT-
w RRT frfrf Rlffr RRRR Tffrfnf f TfrRTT tRRR RR
RrfRRTRRf rfrf RTR RdTrffT I RR ^oo\3 rf 7R^RTTrR
rfrfRR RftRR T TTRRR RRT frfrf RRRf fRRt RFT rf,
Rdrf TTTRRR T TTTRTRR RrfrfRT rfRT rfrf TRRRR f%R
Rrf fR f RR frffl RRT RRfRTrf Rt RTTf RTRRR
TRRTTf TTRT R RRRdfrf RR ~^mt X RTRfrf Wm\ TFRRRT RR
CN NO NO
RftRTT  RR  RrfrfRT  rfR  RRRRT  rfrf  fRR  |R  Rt |
WTFRt rfTR RRTt RTR rf dfrf TRRFT TTRT ^irf R R rf
RRT fRR rfRR Rrfff RRRTR RTR rf I
" rfrfR t{r -jttt Rrrt t Rrr rtrjtrR TRRf RRt
RirflR Rtf IrfRX. RTFR RT, "The great Madhesi mushrooming", The
Kathmandu Post, 'RO ^TTTf ^OSS |
w Rrfff RRTRffrf rff "SfT rflTRf? frfrf RTTR WFmxi
RfSRRR TTRR TRT RRTR Wfi\ d<R<44| RH" RpgR rf Trft
^1 R d<R<44| rf RT7 RRTR Rfrfr rf RRRf RRTR
+1"^*?, RRRRR RrrrIr rfrfTR Rfrfrf ^1 RffR
RFRTRR RTTR TRRFT7 RRRTRR W-]<mX RR rfRRTRR
TFrRr ^Rl tRRtR RTTR TRRR RRrf RtRR RrRtR
rfTTRRR RRR RR RTRT ^R| TRR RR m^tm RRTR Rfrf
TRRTR Rfrf RRT RR ^1 RTR RfRRR fR Rtff rR TTR T
RR RF ^ drf RRTR TRR rfTRT frf RITRR ^1  tfrf
rtRtrt rt Rrf r. nv, wwwww xrwwWtw rfwr ~i% rfrfR
^oSo|
RRTRTR TRRTTRT TFRR fR?t, RFRTTTTf XgXim UlgRliifr T
RF) RR?RJ Rft RRRRR RTRTTR TFRR fR?t, RFRRRf
RTTR RR?RJ RR RTRTTR RRf Tp RflTFf RTTR f RR
Wi\ TT RftffT RFR R7^ R/f TFRTTTf RTftffR ffRRfRT
TR TTFTRI TTRf Rft "Rft RbJ, X TTRff R^R?", T*
RR Rfft RRB" fdRf Rfl^c RffRTRR RTRR Rfft
TTdTrffRf RTTTTf RJfRR T?rf? T dfl^4?R RTRf RTFR Rdf
RR RRfRRRRRRRC RfffrfFR TTTR RRT*t fffRRRft RRRR
rrttX*?ti
"ST.  TFTTvf
RpR RRtTRR RRXTTTTRTTTf TFR pFR ffTRRf RTt RFRR
RTf fTRRR RTTTRf fTR ftrf TRRfRf TTRTRf RR rfrf.
"RRflf RRf T TtfRRR TRRRR RTTTRRR RTRTTRT fRR
RFRRf RTdftfRRT RTRtRR fff R RRTRTTR %RT*T RRT
R*TTd* RtX TfRf RT. Tff RR TTT RRTR TfR I " ff
RtPt* RTR RTTTRRf TTTR74RRRf TTRd tfTRT
RTRtRTrfrfr rfRTRT RRTdTff TpRR ft I TRRRR RTRTRTR
fffTt T RrXtR TFTtRR Tf RTRTTRf fdR RRTRf ftrf
*?l RT TRRTRf "RR RRTR TTdTffRRT RdRRfRRT Ttf RRf
rRtrr Prf mFsJ fri Rfr tIr rtr RffrtRf tr*r Ttfrf
ft RRRT RTRTR RRTRf I RTRT RftTRRf IfTRft R XlR*
RTTRRTd" fR RT*t fT?R I Tffrf Td* TTdTffRRT "R^FFRRt
T RFFRRt %RT TT* "SRRT RtfR TRRR Wi\ RdTTRr
RRXRRTRffR RfflR RTTR RRR RTRRT fR^I TRifRT
TRRRTTRf WH Ttfrf Tp RRR*f "RTFT RT^FRff RRTTTRf
RRTtffR tfff *?, RTRT "fTRTf flff W^FX ftTR RfRTRR
*?d;ilso mmi mmt rttrr <mmi rttr Rprft rtrjt tfrr
RT*T *? T RR Rf fff RFTRRTTTfrf RTRTRR Tp RRf
ftrf *?, RT TRRFf Rf RTTR RfSTRR* RpR R Rfftfff
RRRT RffRRR *ft ftrf Wi I
^RTRTTR RTRT RRTfdf, RRRrR', RrfRT ^oS 1 |
" TTRTRrfrft  7R^R7rffTR RfTRRR RRTR rR  X^X RRfRR
RRR Rfrf,  WWWWW R37R ?77rf Hi%W, Rff rfRrf |
NO ' O '
w ^\^i»\*\ Rff, TRTRRRR trttt Tgrf RrfrffR RTt RfT
Rrfff frf RRT RRT rff TRf iXfl f-^ rfrff RR ^° 1 1
rf RRRT RRRR <rlMlR RTTRR Rrfff RRRt TRRRRR
TRR ffRR Rfrfff | RTRTR y-4|<rfl+ TTRflRwT7 R fRfrfTR
rfRTRRR  RRt  tr  TRRff  RTR  X  RRT,  Rf  Rfrff
Rrfrrfrf "rf rtr rRt trtR rtt f tr rft rrr R rf
rfR frfl
 ■*>I$R)H WT iffiw /QM^ W.  131,  13 iQ$W< foil
IK
fffRR TfRdRf TtRRT Rff R<X Rlrf T f Ro<\^ *f trr
fft RfX RRRf ft%T5TTd" RTTRTTR TTRRRR RRdtff*
TTdTfrfr RRf RFR T RtR RR RTRT TRR Tft*T RRJ RRT
"SR RTTRTTR TTfff? RffR TRRRR TRf, RffR RTRTTRT Tiff
T R%R TRRRR RRf (RTRT) TTRTtff* RRRRRRT RR: TRT Rf
R^RrR TRf ff TRRR Wi\ ^ ft ftdRf RTdf RfRRR T
TftfcfRdTRft RTRR RTRR dRdX RR JlRif^d I RTR
(RTRT) R RTTRTTf fXlP* TTRRR RRTRlfX Rf RRR
RRTTRf *?, RT RRf ffRRT RTT TTpR RiRfl? RRf RTTRf
RRdTTTf rff RR%?I RRlffTTRf RTTRTTR TffRTRf RR
RTTTTR ff%T*t *?l ffff Rfrf fXlP* TftrfdRd"
RFRf RftRf fTTTf RffT TffRRTf TTRRRR t%*Rrtt
RTRRR RTTf Rf*T Wi T RTRTJRTRf TRR ffTR
TftffrfR TR TffRTR RRFpR RfRTRRf tfRTR W^
XiX RRtT RTRtRTrfrfr RRR TffRTRT RTTTTf RfTRRT
RTffX ft*T Wi RRftT f RTTRTTR TTdTfrfr Tp TRffX
Rdff fR?, RTTTTRRT TFtf *f R *f TRTTRf RTRRTdTR
NO NO " NO NO
RRT? TRRR RRXh
TfOTTRt TTTRT frfr TTTTRRRTFR RRfT? TTf?T; RRRT
R£R RRTRT RTfT T W$ TTRfTR? RR RftRR fffR
RRTRTR? "3RJ ffffTRRT TfRR tt*RTTRR "?§PdT*T Wi\
ffftT? Rf RfCTRR* "RTTRT RRRRT TTTRRT T Xr
TffXff* Pfff RTTTR? "RTtRT RttRRT Rf RTRrfd;i ^ ffR
ffR RRRf T fRTfR fTTR RTR Tffrff RR ffttfr
ffRTRTRf "vTTfT? Tp 4t1*I*I Wmm Rf*T Wi TT
"?RtTTfRR Tf TftTRR R^rfrf *? Rff *<l^dlw
ffffrrfr RtRR RTR RFTR RPffff RRTRT R RRTRRf
RfTRRTR Rff TRR ROTT? ft%TRR Wi%\ fft TfOTTRt
TRTfT? ffR TTFT Rf TR RRT? RTR TfRR TTR R*Xl
ffR RRRf RflTRRf RTR *fd*1 *? eft TTd fX RT RR
RW RRfRfTRfR RRTfRTR RRR Rff RflTRRf Rfftfff
RffRR ff%R? I ^ ft RTTRTTR RRRTT? rf RX TRftRT Wi
rR *r rrttP* mm tfRfr* rtrr hjIhR? wm rtr
frf?l  RT RRR T TWT TR "T4TfJT?Rrd" "?§TR RRRT RRf
TTRRTTR *? I
b. MIc&JcR MM**?
RfRTdTRf RR T RTTR TRRRT RTRR RRfR? TFRR "SRTI
ffdR rfft ff% RfF? "SRT T RTTTT^§R RRfT?RTd ffRRf *X
Tp RTRf *?|
151 "Talks to unify RPP, RTP, RPP(N) inconclusive", Republica, 1^3
RrfR^OSSI RRR TltfR^+l RfR X<X Rsjfrf RRR Rrf,
rfR wHwtWWW iH-flfrl X wfiwwt Rff RTRTTR I rRrRTRR
TTRRR RR, RTRR rf T TRTT (RRT) R RT RR TRR Wi)
TTRR T TTTR (RTFT) RRR: TR R°°l T TR Ro<m TTT TRTRR
rfT RrfT |RJ
^ RTRR RRRRR RTR TRTRT fR^R, RR r^dR RRTR RTR
rf rfR rf fR |^RI RRRRR RfR RRFT frfrf TTR ^oSo
R TTTRT TTRR TRRRTT 3^.3 rfRR RTTRRRTf RfTRRR frflR
rf rf RFR R<3.R rfRR mm^t RRR RfrfR frf | Trf RRRTR
S^.-R rfRRT fdRRf TR: frfr? TRR RRRRRR RRR RR RTRT
frfi "rfrfr rRstr ?,o^[3", §ww &wxvfwww?,\ RfrfT-SV %
?,o<\o | frfrr frrRrf rr ^os i r rfR RfiyrRTr ^ rRrr
RTTRRff RRRTR RRfrf RFTRRR Rfd" TTTRT frfr I "RtrT
RTRR ^o^c;:; TTftRTT T RRRTRR", §WRW &WXVfwWW, ii<-^^ TT
^o<n | S|lfR<rfTTTRr TNdffd* Rl4Fd^ rfrf <H44Mrf J|4|R<rf
|RRR rf Tlf R ^ rf XT^\ RfR XR^T ^frT^ RRT#, "Nepali
secularism and its discontents", Spotlight, "R "R fsrfR ^ ° 11 I
Uli ^# df6d(?<?rft fRRTRT RT? %# RRTR RTFT, W %# TRR
RTTR RfrfRft/RTRTff T "mW^ RRR R%R RRRf RR |TI
RRTTfrf RTR RTffX Rfft W$ TfRTR T RRTFTRf RTTRR
TlfrfRT Rf^RT ^ rf RRRRRR RRfrf ^ I ^# RRTR RTFT T
W %# TRR RTRRt RR RRRRR 7!RT %RRTf RfrfTRttRt
RRR RRR5 TrfT ^1 %# RRTR rfrrft R RTTR ^o<n R
RTRT RRfrf RRRR rf RRT RFrf RdTRT RRR RR I "Rffrfr
-RRT TTRRfrf RRTR", WWWfwXW, ~i RTTR ~iO<\<\ \ T^R TFRR
RTFT T W W% TRR XXft^f Rrf RftRRR RfTRR T^T rf
RRRfRRRT7 Rr TRR RTTRRRR rf RR Rrf| TTRRfTT
RRFT RRTR RTFTRR TRTfrf R.5RRT rf rfRT ^R, "Chhetris,
Brahmins demand indigenous status", RTRRT, Ti< RrfR ^OS S |
W$ TTRTRTR R1TR fjdrfd; dfrftR RRsfRT RRR Rrf, rfR-
wHwtWWW iH-flfrl X wfiwWT, Rff rftfrf I
UY RRRRT 7rRRR RRTfdf, flrfrff RTfrfRr7, RT%, R RO<\ <\ TTR
Rfrrft;RrfR Ro<\ 1 |
w m\$(?<?R Rrtr trr ww^m Rtrr r rfR (rrrr) rf
rtcTrrIRtr rrrRrrtiR- ftrfR ^o<n  r wx^\ mrit wt
frfrrfdR ^fm RrfR RRTR RRR rf RRRR fff I "Bomb
goes off in front of UMN office", The Kathmandu Post, R 3 RRFR
~iO<\ <\ | RTRTlR- RR Rooc. t ~iOO% ttt tt^R TrfrRR T RRRT
STTTRT RR RRRTR rf RRT RrfR W^t RFRRT fff I
RRRRRt RRR frfTRFR rf mX^\ RR Rrff ffft | RfRf rfRRrf. RRRRT fRRRTRrf ft Rf5R RRRR rfrfrf ffR, RrfR
RRTrf R RR X^f RRR R ff rf RTR iiRI RT7 rf
rfFTRft RRR RRTRT rf ^rf^llHI m^f^m frfRR Vi*£t frff
TRRR rfrfgRJ  RT -JlM+ldR WP\ X^X RRffR RRR RRr
Rrf r. i ^v, wwwww xrwwMw rfwr Rff rftfrf I
 wmmxt wftt wfew .• tf^w iffe~ %%wt if
■*>I$R)H WT iffiw /QM^ W.  131,  13 iQ$W< foil
H
fff RTfTRTR TTRfT?, TTRRT Tp ff fTR: Xf TRTR RtRR
TfRR R4TTT?ft RTRT RTTTTRf RRf RfRTRRf TRRTT <f**l
*?RJ^ PtTRsf "SR T RTRRtf* ?rf RftfR RTTTTRRT
RfRT tfFRTR TRR TftTT (TRR RRR fRXd*l fRRRf
RR RRf RRRTR7 RTTTRRf fdcTRf) T RRRR R%R fRlf
N3V no c no >;
RTRRJ Xli?4? RRf TTfX RTTTTTT tfTRT TffRTTTTf RTRR
tffR f¥ Wi TT fff Rtt TTR RRTR RRT? 'RTf
"RfTTTTTTf <H^*44I RRRrfft" RRT RTTRRf frfifdj m ft
RRfT? *ffTTRTff RTTRf TTRRRR RfRR RTfTRRT?Rf
RRTttf* T Wm RTTlffRTT fRRf RTt RR RRR3RTJ RT mrf
RRf *li4Tl^i'44l ff ffRRfR RX TRRT R**> "tr I
RTTTTTRR RRftf? TTdTfX RT? TRRT?Rf RfRRR RRtdR
RRRT TTRT T RFRT TffffffRTf RRRR f RtpRTf*T
WiJ
RRlffRTT RTdt  RRRTRRf RTRTRRT  RROT T RfR RTR
^i*kiC4t* rrr tRf trr RRRTtfr rX tr mrn^, mx
RRRf "5TTFTRT "fR RTRf f *? I dfl^4?*l <H^IAd d*ld*|4TI
RfffT, Tp ff RRTT?Rf RRTttRRR Rf RRf RRR RTR?§RT
*?i  mm mm Pfrtr TTRfT?fT rrtPrrrttttX Ptrt
TTRX ft Tff TTRRRR: ffRRR* RTdT RX WH I ^
G. T0lf% yRbAH+l spq- yRH4dl<^
RRR  "fdRR  tXrtPrRRR,^  RtfRRT,  RTRffr  RTR
' c-n   no '
TTftTRTRTf T TRR Pf?TR RR RTTfRTFT RRFT RdRf RTR
^ RFRRR RR yJRRH RTFFTR RTTR RT RRRRR Rtf X*X
Rsjfrf  RRR  Rrf,  rffR  RRRRR  RRrft  T  RftRR,  Riff
NO
rrrRri
™ RRfRR RTRR RRRfdf, RRR RlM<4ld TTR rfdR (TFRR) RT
NO =~N -v NO  ->
RRTRTR rf,  RRRT  Ro<\ <\ |  TRR,  RRfRR RTRR  RRRfdf,
NO
RRR^ T RR, RT, RRf T RrfR ^OS S | TTffR RfRIH TTR
RRTRR X Trf rfrf Rtr RRRTRf frfRR Trrf frffRT TRR
RRRRRR RTR RTRR ^R I  RR W5TRR rfrf Rrflf? frffrff RTfRR
NO '   -N NO ^
Trf, Rtr, rrw t rt7 Rf rrf rrtR r rrr RrTr rRrr rt
rfl rrrR Riff rftfrf Rrft rf XRt; I
uq TTRR RRTRft  TTRFFT7 frf^R RdTTRR RRRT rf mm ^Rl
RRRRR  RFt,  WRRT  TTRR5  RTRT  rflrf  rf  RTlfR  TRT
?rflR RRRR RRR frfTRRR frffRTft fRRT fff RRR RR mm
RRR RRR trf |  "Police, four others injured in blast", myrepublica.com,
3 RfFR ^OSI |
^ R^7 rf RR rf rfrf rfrft TRRRTT rf TRTRfrf RrfT ^ I
1 frRTRRR RFRRR fdRR RRTRrfRCRR fRR Rdf f RfTRR
TRI  RRffTRRR RR RRR frf RRRfrf RRR RTRR fff I
RRTRR T rfrfr RRRTfRdf  RRFFR  RRT  RRTR  RRRFfrf
Rff TTRTTRR TfrfraRR? RRtT TR Rpf Wi TTRTft TTdR
fpftri TRR P?TR RR fTFRRR RTRRRf RTTT R fR
d<*l<l *?l
RTRf RTRTTR TTRffdRTRTt fXd; ffTTTRTT *«44^ RRRf
*?l RRXTRXtRfRRRf RRlffR "RTRTffR TRTTR"C° RTT
RTTTRT RTRRTRT ft*T TTRRfff* tftX T RTRtTRFRR
TRRpRR RRT? tfRf Rpf TRR TTRRR ftrf *?l RRRf
RR5RTTTR -RTT* fftX RRtl TTRRT RTTR RRRR RfffX
RRRR TT* RR WW TTRTFRT frf RSR RTf1 Rf R*f TT*
RR RXtRlff Tff RRTRT RRTT TTFT*f *? I Rt RRfT?RTff*f
RfffX 'Tfdfdff4TTTRRR'' R?TT**f R* Wii RRTRRtf *K*4i
RTR«TR;ic;i Rtf rPRtPrtR <^hP RRTTR RTTRRRR
RRJjRf RffftRR RR RRR RTRR RTRTTTR RTdTRR RTTTTFf
RTf frf ffTRttR RRtl TTR RRRTTTf RRtX RTTTRRf
trRRI^   RTtfTRT  RRRRTffTRTTRf  RRffff*  R^^tR
TRRf TTfTTRR ffft I RRffTRTrf rfrf rflrf RfRFt <\ooooo
Rrf RRR ^| TRRf frff rfRt RTR TRTRRTTR WP\ rf
RRR RR R^RRFRT RRfRFRR RRRT Rf rf RTRR rf rfrfr
^1 rf FfrfR rfR TtRh+1 rt rf RR Roof, rf- f RTTR
Rrf rft RTfrX Rrft RX ^1 RTRRfT "RRfFTRf RRTRRT
RdfR Rff RRfX rf RFTRfRTFRR rR TRT TFRTTRR drf
R% rfrfdR rf RffftRR RfRt RRR ^ | rffRt fi + <rfl+<.u| T
mm^t RRT TRR RRfrf RR Rfrf R/RT rfrffrffR rf RTRF frf
RRfX RRrft ^RT TFRR RR rfrf rffRt RRT RRJRR rR
w^ Rfrf tRXr m^^tKi frRdrf rtrrr rrtr rrrr rt
RRRRR RRf X^X Rrfrfr RRR Rrf, rfR J?cXT WWtWIcT
¥UcW, Rfff rftfRRI
qo rfT TRR T RR RR RRTRR RRR R<4Rl4lR RfRR RFT
RRTR RR FdFIR "Experts poles apart on conflict-era cases", The
Kathmandu Post, ^1 rfrfR RO<\ <\ |
c1 Rrfrft Rrf Rj xi-rrg- firrjR i^t^oSO TTT frfFRR TTR WW
frfRRt RffrffRR FRTR TFFR RRR RffftRR RTTFRR WS\
RR RTlrf frfrfRR m^ 4^INR RTR Rrf iTRTR FRRT I "In
the eye of the storm: Sah quits...", The KathmanduPost, 1^3 Sl'tii^K.
^OSSI RRRfRR d<R<4i| rf RRTT T FRTR TFFR RTR
RTRRRffRT RTRfT RTRT ^xWxFl rfR RRTRRTR rfrf rf
RFR RTRRR Rrf RRR frf I Rdf rf TfRRTR R rf, R
RfrfffR RRRiRR Rrf I "Mahara, Sapkota call it quits", The
KathmanduPost, ~<^ RRff ^OS S |
^ RfTRRfrf RRR itRlHR RrfR rf rfRR RTRTR TTR Rrf
RdRTRT ^Rl "Dong's appointment as minister raises hackles", The
KathmanduPost, 13 RfFRT, ^OS S |
"Dhungel pardon plea: To pardon or not to pardon, Prez ponders", The
Kathmandu Post,  1? RlRTRT ^oSS |  RTRTR RTRR frf fRRTRf
frf rrRr RRRf rtrT rRrr rfn+i w ft Rfrf ^rfrrf
RRRR rf rffTR RRRRRR RfTRRT RRRT RTRt FRFt R RR
RRTTRR frfFRR W XXX^VX^t m$ Rfrf rfRRR RRR Rtfrf
 ■*>i$R)n WTtf$w9fh^ w. 131, 13 iQ$W< foil
lis
RffffX "X RRT? tfRf pTTrf? RR RTTTRTd" TTRRfff*
ttrrRrt mmrni ffRRrff *f RTrrftr rr TRRRf rr
TRTTRf *? I CV 'Trf RRRtff* RTdTR? RTRT RRRTf TFTTRR
tff TfRRtT? RTdT RTRT Wi% TR mx^Fi T* RR
RTRRRff*FRR RfRRTR Rf I c* RTRTTRf ft m*m ftfRT 1
RRR*f TRfFfFR TFR tf?TR RR RRtRRT RTRFT T RTR
TTftTRTRtt RTRFT RTRX TRRRR TTdTfrfrT TT: TtfRRR
RlfT JlXR? RTTRf W ft RTRtRT? mmmi RRTRFT
RRfR* ?rf RT, Tp rff* RRTR? TRTRRrf f*f RTR T
RTRfffX? TRT "fXRJ m^i RTRTTFf Riff RRTfff RffffX
RR ^ TTRRf ffRR mm^i Rf TTRTft *f ff TT RT*T Wi I
TTRRR *f RfffX R RR Rf tfRf PX R R TTRRFC
RTRRR Rpf fT T Tfff RTRTTR RTRtTRTRTFf RTRRR
TFtf ffTRRR RRR Rpf ft RR TRRRR Tp *f TRRff
RTRf "tri RTFR RTTRT RRTRR?Rf RRRR RTRT RRTRRR
TFtf Tj| RRf *ldd*l RfR RfX fR?l RtfrRRR rrrt
RRf? ftf* 7RRFTRRf Rrf X ftrf *? T T^t TTRffdRTR
"dfff ftrf *? I TTRRfff* TRRf RTf ffffr T PRTRT rrtttR
Rff Tp TRRRR TTtt RRTTR RTftT dfj<t<HX TRf Rf X^Fmi
fXri1
^
fR R TRTRR RTRTTRf m RRRTTTf RTRTTRf TRT Rf
TTfTRT RTR TTFT Rrf?, RT mrf fRTTTFf PpSTRTRT RR RRR
RRRpR* 7RTR*f RTTfff RRRTRRT TFtf RRRTRf ff^ |
*f Tp RTff R fRR?  i^*M41l  RftTRRT frffRTtT R
tRRTRRFTRf T fff RdRTRT RRFTR RTt fT Rf RTTTTRf
RRrrrffr RtfRTfrf dfis^*! <HiA'itA rtt ^IflflP jiRij*!
ff RftRRJ  RffTRFRTRT "X RT*F"T?R T RRdRR TRRT
mxa x TTRTPrrf rrtr rttr rr trr?r iff m *f
RRRR RTTT ftfrf  RfffX TTFTRT rffTT?TFf RRR?tT
ft*T Wi TTRRfff* TffgXt ffT7^ ffR TRR ftRR Wi
RfRRFTTf RRRT RRrf, Rf RTRTR m^ RffRR RRTRR
RRRRR RTRTR TTTRT ^rf I fSRrf RRTRTR RRTR RTRR
RTRfFt Rff #T Rrf RRR RffrffFTRf RRR RnRf RR RRR
RJRfRff rfrf ejl ff T TRTRR RRT RRRFT7 RTTR RFRTTf
RlRRRRf rf |RJ RRR, RJTTfRTRR RT7 RRTRTR RRTRR
rfRTRff rf Rff RT7 RRFT7 RTRT ^Rl TRTR STTTTjiTf Rffff
TRR fRRR ^ R rf TTRTR rfTFTRf rftd RRRrft
RRTRR R RRfrf R TR rf W^W\ RRTRR rf RR ^ I RRfrfr
TRRR  RRfff,  RRRRffRTRRt, RRffrf RffRR, RRTRR rf
NO ' /N '
TRR, RRRTR*, RTrfRTRtRTRT T Rrtr Ro<\ <\ |
qY "AG discloses plan to retract cases", Republica, T K. -rfrfR ^ O S S |
^ RlfT RRRTRTFT7 R rf R=3R rf RTrfrft TRrffdR RTRR
d^frfR rrft Rrf Rr ffrrfR rf tttri ^ri rrRrt 7trrr
RRRfdf, -rfrfR RO<\ ^RRRR* |
q5RRsfRT RRFT RRTfdf, RRRRfRRTRR, R+dlR RO<\ <\ |
t-trrrtr rttR RRTfff RffffX rRt r^r? tfRf Prf mm
ftRR WiW ^f^d^^R RR Rff RRRT RTTR/d; RTT TRRTTR
7RR TRTTfR TRR tfTRT Wi I w
RRtTTft Xls?4? fRTTR "RRpR TRfTTRTRf RRR frfyTR, RTRf
RRTfff RffffX RRT? tfRf fftf RTRff ffT*t *?| R%?
RRfX "nTRtTTtX RTRR R^X RRR" RTTf tff Rff*R trfr*t
*?l R? RRRtff* RTfff? 'T^*M4TI RTRT ^RTftTRRp
7RR T Rffff RRtt tfTTRf RTf RRf RTRR RR fXX
RTdT "RRTTRR RdRR RTRT RR *RRR J|R<f*l Wi\
RTTR RTTRff RTTR fX* T Rff*TR? ffvRJT ftRR RW?
RRtt tfRf 'FlX R 4TH4f^|<| f^^Pl^ m\^ *<H<d4TI H|J1*1
*? T TRRTT Ttf RTRRf fff Rf RTR XX ff%R? I cc
TT%R  RR  RRRfftX  RTRRRff*R  RRTR  RtRR  W$mi
^ ^ N3 no^
■RTtgRTTTf RRR RTRR RX ffTTf^T, TTTTRTd PfRRT TRT
"R*R? Rf RfrTTf RRR W^ X "RRffdRRFf RTRf TR
fffR? | rt ft *R ffffdT?Rf TTRtRRRrffT fR RMR TRR?,
RRTRR TTTR TfRR? RRRf RfRR mim RffRR I RRTRRf
RTRRf ffRR Rffff T TRTRR RFRRTTTf rf Rff RR RRT
™ RRFRT Rrfrft ^1  RR rf TRRTR rfR RfTTJRR RT RTTff
Rrrrrtr rr^ mm >RiR<4iiff ^r ^osi r ritRr rrrt
TTTRT RTTtT rfR RfTFT RTRRR RRR RTR TRR RRr Rtt I
RTRR lltfJ+i fT Ri^R rfrf rf |fl "Parshuram Basnet in city",
The Himalayan Times, TA ^Rf ^OSS | Rf^OOE; TTT TtRRRRRR
frffRR FRRRT rff RTRRlff Rrf 1TRR rff rf RTf RTRR %R
RRTRftR RR mm RTfrff ^m\ rf T RRRR TFRrf RRRFTRR
Rgrf RTRTR yRHR RRR RFf mWf\ TfTSFfr RTfRTR RfrTRR
trf | "Five Maoists killed in police firing", hamropalo.com, E. RTRT
RO<m |  frrfrfRIR- RRRRR RTRTR TR  Roo\3  R TRR^tr
RRTFTRf  rfrf Rrtr rrrrrrRr Rrf tfri rtrfrrt
Roof, ^\ TFRR RRR rfrfR RRrftTTFRrf ^IRfrf rf ufol
RRFTR Rlftrf RTRf RRRR Rfrf frflRd ?ftm\ Rft I
RRIRFR rftf Damakant Tayshi, "Let Katawal, Khadka retire on time",
myrepublica.com, 1^ RT^OO^I RTS^orf RRfTTdrf WX^l
rf RRRFrft T RRRTRTR RRRRR rfRR RTRTR TFR
TTR#fR RfRRR Rf ft RR fRdf fRRR frf | South Asia Forum
for Human Rights, "Impunity in Nepal", safhr.org. RTRR T FRT RTR
RRRRR RTRR ^RRTftrf RR frf Rlrf Tftfrf rrfTRRFTf Rfrf rf
RTR m^Xt RFTR RdRR#R rf rf R<4<.u| RRRRRR<+4ffdT
RFRR ^R|
qq RRRRT 7TTTRR RRTfdf, RRRTFT7, RfFR Ro<\ <\ | TpRRf
Trff frf frfrff RIR rf RIHRofl STiRff RRRTrfR RTRTTR
RTR Rt; ROO^ R V^> RTT RfTTTR RRTRft RRfrffFTRf RfRR
frf< RRRTTff rfFR rf RFFR frfRRT RRtt RTTR RfrfRRFTRf
rf ff RTTRfFt Rrf "X RfR Wi) RpdH^T RRR RRR
RFTRTRR RRRfdf, T«. RrfR Ro<\ <\ |
 XrtX" wfmr wfew .• tf^w iffe~ %%wt if
■*>I$R)H WT tf$w 9fh^ w. 131, 13 iQ$W< foil
1^
RTRT  ftl^  RTR  RtfRTT  TTRRRTXt  3T<H4-<s|P^RT  RfR
rrt?t;i TTdTtfr mm P?tr t frrffrFT rtrftR rfrr
RfX RTRftT? RTR fffRR RRRTTRTFf RRTpR Rf frf? I
RR RRRR RTf ?RRT RFR fXf T TTR TRRTT? Rpf Rrf RTt
ff?R T *ffTT RRTRTR RTRTRft Tp fT I TRRRtR pRRRTd
mXW RRf RpR ftR T mm tf?TR RR RTTfRTFT RRTFT
RRTfff* RRTRTR Riff frrPFTRTRf RFTR R"5*RTR RTRT
RTRTTRTFf RRXP TF*rX RTRR mm ftR I RRTfff*
TRRf?, RTRRRffRRTTTR RRTR T ffffR7?^?7^ 311^441
RRTfff RffffX RRrf Rff*TR Rpf PrfRRT? TRRRR T
RTRRf TTRffdRRFf tRf, PRTdT TffffRR RTTRf T
Rffffff 7RTRfffR RR RR RRRft ffRRf fRRf I
RffTRRR rfrfRTFTRR" "N§Rf *R Rfrf "bTR I Rlf ft
RRTfff*  TTdTRR  RTTR  TR  R  RRTRRff*R  RTOT*df,
no  -v
*IA44|^1'*I Rf RTrPTR oi|(f,^^R *frf Prf PidX fR?l
Rff RftT?R RffR Tf TRRR fftTTTf TTRR fTTTRf T Rt*f
RRT?TFf RRTRR TFtf TRRRR RR RTT PR*f ff*RR?d;
Rf TTft f fR?l RT ffffdT?Rf W^W TTffft TR ftri R
R RTRTTd" TRdTR?fT ffTlffR ffRR T 'T^*M44I RTTRTTR
RtRTT?Rft RfTFR ffdR RFRRTT RTRf TTR ft RTf TRfR
RTR? R R TRrfX 7RR TRTFR RRT f RRR? I
RtfR *? TTTdt RTTRTR fRRTTRR TfRT?fT RR fftTSR?^ T
rffT RR RdTf?RT ff%f Xt*TR RTftrffX Tftr I
"RRpR TpFRTR TTdTf?R "RRT ftRR ff TffR^RR?RT tfff
fRRTTTT? RTTTRRT RR^I RT mrf TfRRRTTf RC RTRRFR
P*R "RllPd*! tfriR fR TTRR I RFRR TFtf RpTRf
RRffRR, RFCRT TFR RTTTTRf fffRR T *f RTRRR RRR
RRf TfRRRTTf RTTRRR frf? I RTdTf?R ff RRRtt RfRTdRFt
RRRRT RTf *IA44I^*I R^RRfRRRT *<l£4? Wm TRdRFR
RRT RRRfRXR RfRRTRf RRTRR T TtfRRRrf RTRTF*T
RRR ff RRT pFR RRR4R RRRtX *? T ff RR
RFlftRRT TFff RTRT ffTR RfX *? I RRTRttrrffT TtfRRR
RRpR RRfT? rfft RRR RRft% TpRTpR R3RRRT Wi\
RFTFR* Xt*TR RptRffR fd^lRd RR%?I  *R5RTfrfRR T
NO '
RlffTRT RRTfff* fdTR? RR Tlf TRTTRR RFTp* mWWl
RTTtfX TTRR T Rfff R^RtX STI+^NId RFTTTFf XdRT
RRRTTfl ff ffff RRf mm fTl fRRRf RRRTd" "RTTRtX
TTRRRR Rffrrffr "?7fTRprR?, RT TRRRlf* fRRRTRT R?
ft*R? Tp R?Rf TX Wi%\ RRfR ft R?tt *?l
RRTfffRT? RFRf fRTf RTTRFf TFRX RTR ?TRRTR
RTRf RT mWi tfTRT frf TTt RfdlR RRRf RdTTRft RRR
+16^/51^; 13 li^H< ^o<n
%.  f^f
d*|<k44* ffRR RRR? T "RTfTRT?Rf "RTfTRTTRT RTRRT
"RRpR TtRRT RRT: JlfdflRld Rff RffrfRf *? T "RRpR
TtRRT RffR Tff RR* RRTtf* RR RRRR* *? I RRfR T
RRRR 3H<H<£4?*I RTTR RRRff RTRR Rtf TRR fR RT*t
ffft I RRTTTR TRRRR RT? frfX T Rfff RdTf?RT
TftTtff TfeRTRRTd" fRTR RRT RTRf TTTRT WW I RTTRf
Tf TOTRf. RTdt RRlff "fTR RTf d*l*l ffRR ffft fRR I RT
TRT RRR RRTRTff RTR* f ff%R?l tRTTRX ^tr ffTRTX
RTRtf Tp RRRRT TR* "5TRI  RTRTRTR RTdftRR RfT Tp
no cn '
RTRfR T RWRTRfX RTTRRRRRf mm RpTfrf *? I TRTRf
TTfXTfTR RRTfffRT tXi^i RTRTTR Tlf TRR?TFf rf TRTR
RTRf RRT ftrf *? Rf RRTfffRT rffff Tp TRTR "RTR R
fRR ftR T TRTRpR* R5RRR RRRfffX RT RTTRTR fTRT
RRFRRT RR, PJFIR, Simon Robins, "Transitional justice as an elite
discourse: Human rights practice between the global and the local in post-
conflict Nepal", Critical Asian Studies frfffRR RTRT rfrfr,
(RRrffFR) I
 XrtX" wfirT Wfew : tf^W IffcT Ifeiych) If
■*l$Rm WT tf$WrQfod W.  131,  13 iQ$W< foil
n
NEPAL
O
National capital
®
Regional seat
o
Zonal seat
o
District seat
	
■  International boundary
-  Regional boundary
-  Zonal boundary
Main road
Secondary road
Railroad
+
Airport
0    20
40   60   80  100 km
0   10
20  30  40  SO  60 mi
Lambert contorma! cone protection nrth a central mendtan
of 84 degrees east u>:::;':, :■■ MB .-:.-■■■;.,■■■: ; fenMMI of 24
degrees and 32 degrees north latitude using the WGS84
Map No. 4304  UNITED NATIONS
January 2007 (Colour)
Department of Peacekeeping Operations
Cartographic Section
 XrtX wfirT Wfew : tf^W IffcT Ifenjch) If
■*i$Rm WTtf$W/Qfod W.  131, 13 iQ$W< foil
fo
^RRRTTRR RRRR RR  (RRRR RR)  TRRR,  rfRTRTRsft
•O -NO ' -NO
RTRTrft rfR ftl  Rlrftf rrRrtr rr*t rX 130
*rffT%? *TRX Wt.\ ^ rfrfr TRRRR R^TTRTFFR
RRfX fffRR RR FRTRRR frf rf ^R fX T RfrfrfT
TR" RRTTR Rf TRR RTT? I
RRffR RR*f mm Rf mm RTTRTRTFR RRTFRRfri RR"
-TTR sR RRf, m&i Rdf T RtfttX Rdf fRRT7 RTR
^H^H+I fRRTR *lsRfR RTRT <Mdlfrf ff£m**| dlRR*?
TRR rXfTJ TRTRR R^TTFRdRR RTF RRR T 7RRRT?R*T
RTRR RRRR Rrf TRR RRRfRR fffRRX7cRTFTR rf
rf RFRlfX RfTRRfXX ffrfRTR* TffrfR RRR Rf£|
RRRR Rrf  q^  irgrf  W?-/Rr WRFRR tRR* rfffX
dff trtrr TRJR mxi rfrfrfr RrrrXt ^r rRrXt T
RR: rt TRR R%?R rf RrfN? ?RRrf RTR RRTTRf
TRTrf?l
RRRR RdR RRRRtrft rfrfRTRRR rfrrrfX R#RT
Rrfrf fRRTR Rfrf? T RR*T TT[f RRffR RR*t rfRTRdT
www.crisisgroup.org R dff -dM^T RTRR? | -TRTRlf*
RRRR Rrf  RRR ffrfTRTRrf  RR  RT*Rr RTTR T
•o
RTRT ^pT~T£?5fff RRRT RdTRT RTRR T RTRRRff TRR
rf Rdf rfrf, RfrfR RR RRR RRTTTFT ffrf TRR R^f I
RRfTff*,  RRRtff*  T  RTRlfX  Rr  RR  RRT  RRRRT
RfffX rffR? X*r rrRr Rrf ftrf rrRr rrX
•O -nO
TjRR X TRtRRRrf fTTRrfrf ^"TR TRRT ^-fXfdRTRRR
RRTRR TRR RRRR RT-jj | Rlrfrf TRR RNmfrf<T rf
Rffrft TRRR dTR frffXR Rdf/T?l Rd; <00*., rff
RRXX RRRR RTdf RRR TR TRfrfRt TRRR R?R
RRf T7cdRR*t t?l ^rf RFTtrfr RdR7Rff*R*T rf ^"TR
RTRRT |R|R? T ^rff Rfrfrff RrfRtffR T TRRRR rff
Rrffrf RRRRR ffrf RRRRrft RTR 7Rff7rfrR RR mm
RpTTRTRTTrfr Tt? I
*I^Rl-H Rdrft RXf^d 44<sdHd 9lrf-H44| Tt?|  RRR RCRTRRR
RTfRTRrR Rff RR3R rr*t mmwmw rtRRcr -Rft (rR" ft
TRR rf Rq*t ~%\ RRtrf T RRdR X*T Wfl mxm TRqrf
ddrfld RTRf T S^RfeRI TRlffR 4|Ru*I WiJ RR -H^Md44l X*T
mxi rfRTRR XrfXr frf rtrRtr7?? frfrf* frRdr, tt*r
SWWMK, T^TIdRTT, R*X, frff RPddl T RtfRftR Wi T
TRRR 7RTRRR*T TTlff rf rffrf TRRR RTRfrfrR? (RTf,
RR7**, fTR RRRRR, TRRRR, frff rffRR, TTRR, TRRRft
frfRTRT, ftf-ft-frfT, RdfXl, RRirfr t Rtrtr) R Wfl  *I^Rl-H
Rrf IR*T RRRR RURR T i^ilW X*T RlXldl RrfRTRR 5° RRT
RR rff7?? ^RT RR Rf rfrf t? I rfX Ad^i ^rrff, RTTRTR,
RSR Rffrff ttrtr x[R, rfR f RRRT TRRlpR* TTRRR rfR,
rffrfT, 'Sfrfffrf, fff, frf-fXlvi rfRT, RTSffXt RRTRRRT,
RlXfrf, TRRT, ffRR fRftR, f|44lffdl, 7TRR, d.4||^l T frfRTR TR
RRrtr 3TRRifrfRR,  ^ii^irf,  RTri/TRiRRR  ^XdRldi,  rrRR
RRRRR, dRPffrfRR, RRR, RdT rfttXt RlfrfRTR, fffRfrfT, RRlR,
RT5RR, RlfRfrfTRR, RRRTTR, Rtrf-RX, -RrfffrfdR T ^rffrfRR
TR RfRR 7rfffR, RTRRR, ftfXR-rfRffR, RRTR, RRffr, rftffft,
4-dlflflRdl, fRR RRT *f-H-H), RfRR T drff TR TTtRTR T ^TR
A*|44l  rftfrf,  rftR;  ^1^1*1  RTTTR?,  75TR,  75T|*,  7gRTRR-
RTRTdTSR, Rrrt, ftrf, Rrf rfffR, RtRr t rrr rr rttRr
rfrfXTR TRfffRR, RlfRffR, rftrfRR, 7redfrf TRrfrTTTT, R?cf T
^Id^ddl rXrJ
RRRR Rrf RTRR, TRfXTdrf R# T. RfrfR RR rffRR
RRT^RTRTRTd Rdft rfTRRR rff TRR RdfR^I  W^p\ R%?R
fffrfr Rrrr frfr rtrr Rtrrr tr rfRR?R t*r rrtr
RRT*T Wi RrfrfTRTrfr RRRfRR ff*R Tfrfft (TRRTXt),
RtrfRTX WXi\J TR RRRR RRRTR, 3|pddlrf ff*R rf
RpRRTTrfr RRfTJ TR^fRpr, *qrRlf# ^tf* RRR RR fffR
RlfrflT fRRR, TRTRfft RRRfrf ff*R TRRft (frf), TRTRTfRf
RRRfRR ff*R RR RRTRRR rfR, f* RTRF TRRRR, fdRrfrf
TTTRF tr^rtr, ^RTFRrf RRfR tr^rrt, rffrff RTRFT,
frfTTRTRRf RRTF tr^rrt, RRRTf RTRF RRTRR, RftR RrffrfT
ffrf fRRR, RTRTRTRrft RRpR rXFT rf RFRR RRffrf
rXFT ffrf (RRRR) frrrfRdRRrf RTRR, RdrfRRff TRTfF
TRRRTR, XrfdFR RRRfrfr ff*R ffrf, Rfrff RTRF RRRTR,
rfrfffRTRf RTRF TRRRR, rffrrft RTRF TRRRTT, Trf RRR
RRTF fRRR, drflrft RRTR tr^rtt, TfRTT RTR 7rfrfdTTrfr RTRF
TRRRTR, RRRT RtrfRR rfTFRTRf RRRffR frfdR fRRR
(rfRRTTXt), RRRT RfrfRR rflFRTrfr RTtfrf TR RTRlff*
RRTRRR RffR T RfRrft RRRffR R*R RRT (RRTR) Wi.\
RRRR RRTR- RTRR RffTR RTtfrf RTRT ^Xmssf trrtR TRR
T fdRf rfR? trf Wi Carnegie Corporation of New York, The
Charitable Foundation, Clifford Chance Foundation, Connect U.S. Fund,
The Elders Foundation, Henry Luce Foundation, William & Flora Hewlett
Foundation, Humanity United, Hunt Alternatives Fund, Jewish World
Watch, Korea Foundation, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Open Society Institute, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares
Fund, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing Trust, Rockefeller Brothers
Fund and VIVA Trust.

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0365089/manifest

Comment

Related Items