Digital Himalaya Journals

Nepal: Peace and Justice International Crisis Group 2010-01-14

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0365083.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0365083.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0365083-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0365083-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0365083-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0365083-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0365083-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0365083-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0365083-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0365083.ris

Full Text

 %M: ?Tlr%T"?qR
Trf^TT ftqt^^. I^Y — IV "SH^fl" ^0
Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
 ~ti i-a-m-iA A>\i^ mi\<\ y^rffa RhU*1 %n^ sj^r-^i ^fpT 3nftl*iR* <n>*<ui st^Mttt 3ra?if?ra" ^ i
*I^Rl<H TFT3JT ^HI<H<HH-dt "^ RhIc^  ^<HI3d  (www.crisisgroup.org) ^ 4\^A\4 IF? <H&>-sl I  ^tf RhU*I
3T^lf?RT Tri% OT IF? f^T ^JIHWI W&& <\®$\A\:
i-£<-m*\A *l*Rl<H TFT
TP0n% *l<Hl-fl, "^TT, crlRldHi
nepal@ crisisgroup.org
 f^ro^ft
^K^HT^IR i
1.   ^#^T 1
r.  ^nf% t ~*m w*& im? ?,
W.    W^TTnTT? R
is.   T$mf%yf^AiMi£%o%^RT. 3
IT.    ^d<dl* ^T=F Y
3.    ^fl-MI*) «*fRi. *
gr.    T^^W WiTt fs?<HI<^* 1^ ^
1.    TT^T IS
^.    TTTsffaTrfte?7. %
"?§".    <l*A|s|ld ^HNM ftwf^T^f? lo
IT.    TjT3Tl<=ll<fl^^: *lPd*l 3TFt4RFPR" 11
^.    ^RJ^STT s|lf$<s|ld <HgAfNl 13
V.  "pT% IV
^F. ^FFTffFT 3TFS1RFTTTHT IY
^. i-FTT <K
IT. TjT3Tl<=ll<fl^ lis
^. 41Qdi?^ ^
^. TT^f <|fs*|u| <^
^T. dH|R*-^TTTN" Ro
*.    %Tpf? ^
W. %^*Ko|l^l ¥TTT ^<\
Tg. 3T^T3j|i||J|*| RfTlfuT ^<\
"T. 3j-d<[fgi| iNr -H^iflJHI^ -A) I A) Rid ^k% RR
'ET. TOWW:teTT#(rFIM ^
$.    1^f \G
W) HHM*I TfT5W ^
"?§■) "fs^trfft w?Rrt tfffT tR^FT 3°
IT) Fd<-A||<LH<rl *I^Rl<H WT^Fi; Roo^ ^f% "dATR ^Rg?T LjR|A||,yj-s|^ft yfd^d T *IH*l{l^. 31
^) ^-d<-A||^HH -*I^Rl<H TPFtT *|aJ*|{| 4l^*l *K^A|^ 3Y
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
Ttf^rfrM"* ^v
TY^rfl-^oTo
%M: ^iPcTT"5^?
l^TTfM
dHM*l  ^T  ^  FlFTf  J|£Aj^*|  %W  mrgjT  "^FTff^FT
sftatwf: *i<s|i£f ^t -Wdtn Trrrf% yF^iii<HW -?§^j
^rf%FT *P"F*t ar I 3)1^^ ^ t#T 3W<I^H< 3KMdTll
^T ^Ml^*l ^T| TTWT TRf STCRJSFTTf ^"RT f^T
<^£fddl*l ^*fdH R<-d<dl HI*<B*I 85, ^FFFT WF
^FFTTFT srRpgtRT =1%^" ^ T %W 3FIIHi?^<rll^ yloHlgd
Rl<r)*l «f I FT#?" 3TCRJST Jld~i?^<rll^ ^T -=MMd, %FTT
»j LJ*|^*|   ST^FSTFT  F^?   cFF  TT5AT  WIT  ^FT  T
FFffarftRFT t&r sTf^TTf^rrt ^i-fi^i-Tl  *i<s|i£l tR?
-A||i|*| -#3?r T '^||Pd*| «M*I #£RT ddMi?^ bJ^I
RFFFF *TTFFT dwl#d*l *|aIs^*I M *HI4^£l #53
3lfi^*l ^FRT 3joi||o|^|R* ^TMfTFf ^I^Tii R|J|d*l
£-£<d TWWf T"F* ^EJFT ^A"^ <Mdlfd* ^lfA)r=l*l
FTTRT "*FTfRTfi*t RFtW TFFFT ST^ftJ Rf^TT IpT "*FF§T| "dT
*Rt<HHJif ^HM*! -H^-*^D|*H*I "5IRFTFFFF
<^£fddl*l  -gT%FT  T  *HI4^$*I  ^fe^T  TTcTST  cFF
3THM*i(I ^RrgjT "#fbti  ^iifd*di *th!< ?tct*t <\*ha
^RFF^fW^ T F%^FF*t ^SFn" *K=II^I ^FdRrT T%% TRf
^nf x|*fii,*! fSmt t srf^r tRt catT st^tt t^trff *ft
"gf^TTI
RiRrsr jfii<hi^<hi£ <h3&iiR* -hmT^ki srf^ ^T3% tftrt
*P"F*r ^t ^ iNdlfd* %W ^ ?mzt ^RfAlK ft *T?T -HKiJdl
ifsU^J-^ ?ATWT J|dl<HI^<Hl£ "^FSFT TFfj iNdlfd* WF
^IPjtM IpT "*FF§T| <}u^£Hdl*l ^oi^Hii vj|o||i|,^gl -Ef^
JI^J-JT*") ^TTdt cFT TFfj "^¥IT ^T*T oA|P,^^ ^ <h^*
Hldli?^ jf^FT FTTRT 4kKIAj) 3Tf%ATT ^jr | iff 3T^T
3Tl%ATMTt ifc FFTTFT W H-^Idd "^RFTt IpT "*FF§T, "dT cATt
yci|cHK*   1^1   R<-d<  -=lRl<^*l   ^A|Kd1*l   Wt
iNdlfdHI^ Tfd" 3Tf^ sidled I
"^^
"^llPdHul"
^ Roo^ i£t t^tsrttt ^cT "fflPd" <H^1dl H^d-H^
■g^^FFRT ^" T¥FHd: ^^TTSFtff *Md*l =IKHK *Rl*
^T dwlf d *TTF*r fcrqt I ^FtT %T "d^TT «s|K*l Hl^fd
WSTRFF "^FT NJ-Tf^K T^l <NA|*| -^TT ^# STTWTf
^Hdl ynyM^^id ^Rfrr^t ^tf^t *^4 "#n  -girt
TllPuHi?^ %FTT ^*T "W^" Jl<*ldd1 "d^T dHlR*^^H<
TTFFF T ^ATKrff jR*WI ^%^ NJ-Il^K f^ri ^^T
WFm <\^ooo ¥FRT "sr^r ^TF% tTtRtt| ?AFWT <NA|*1
d^^lld Ti|Rd^^*l fl^iii ^clT ^1 g?cF "sr^r ?jr| TT^ref
31-A||i|Hu[ T Jl<*M^| ¥T%; ^Frff f^% TjT3Tl<=ll<fl^^ R-HHI^
STf^TA? T -A||i||Rd iNdlfd* <uid1fd*l WTT 3TA?Ft iFC 3ff%
dMlR* "d^TT iNdlfd* yfdS-dJ^^*l ^ "^cATT TFf TF\
ddl^^H ^t il^dll
"fflPd" <HJ-^1dl*l ilt^l" "*TT ^ WsiTC STTSn^Td" Raiti^^*!
d^cHfd *TTF*t ^|*i4tii ftf^T «f I cR ^" W STT^T ^fR*T
^FT TToTd" fsfTT ¥[%; ^41*1^-11  ^ ^T STFFd" ^TFJ^T fd^fAT
if? yV«n, ^Rrif wm Rnidd tfi" ^ttf^fft dHiR*
TRTRFFTlt WATTF F^f ^fd" "F*R J|R<^*I b{^| -A||A|*I
3FTR *TTT ^ cWd^l^dl*! *T% "*^ STflR ^T| S)Hrll^^R
ST^RJFT Jld^fe RlTFC TTFF^3TR)*Kyfd*l yfd^l^dl ^T
"fflPd' <HJ-^1dl T rAI-HMfaJ*! "^ -H^^fd^^*l  ^-^A| RnFT
t^jt bh;i "dr "sarftw *r% *m*l ^nr ^Ft^n" w ^rra"
^Qd^^yfd ^^l^d <H<I*I<tii -qf^" R<-d<dl #T I TFJdJ zm
^FT ¥T^t xnft tiiRlj*| cfr %TflT H|Rlj*I^^*I hR^KHI^
dk*lPl* il^dH^H fem,*\ ^Tfifri cR iNdlfd* I^FT
|% 7R*t rTSTT %T Rd<ul*l 3WM*l(l 3JdJ|Tld ^FflTT^t |?T
%T sffe^ ^FTFT Tfd" *41*THl{)  STn^t "gr |  3T^" %TflT
 ■*l$Rm WT tf$W tFW W. I^Y,  lYWFTtl^olo
t^t Trgr f^trfrt "sr^r ciiRb*i hR^ik-hi f:"?§; Rrpft t
RpSIlFW FRFf STRFT F^Ft "§T |
<N^fd* <j<hs^ Rffff frfi 3FRrag^<Hi£ *ld^idd "f^
"FW ^§ft*t "Wfti FtRF ¥T^" Ft ¥fT ^rifrf "15 f^ft
3Tf^T*t RsiRr*t RTFF Rfl RFfFFrf STFFd" *l4*d^^*l
Jl<*ldd1 f*A||*cHIH^^cHI^ fd#^T WFT T ^FF^Rf
TRTFFF1FTTFT FFSFFT H-A|Md FFF J|Ri£*l WT I FF% FFf
^tRfatttt WF FTT ttR ^didl* ST^FTFtT "FFFFR, £RffF FFT
RF?R FOT RSF^F? RF ors^r STFOTFt "FTFFT FFFF'
y^(l*l FFFRT RR*t "5T T ddli?** RHtFl4) FFT RRPF
RF*T WU
?R TRRJf Ffff iNdlfd* ddli?** FRT £l3ddj 3TTRTR5F
■^TFT    -A||i|*l    -^TTd"    3#    T^    "gr | %ft
FH^f£l*R<=ll<fl^*l "FfRf FAFFFF FRFR 3Tf?JFF T
-A||i|s|R J|RlJ*| STT^R iNdlfd* WT FFTFFRft
TTc.ilJTcHf*|  gJT^FRF FTf*t  b^TI   STTFFt "^TFFt  FTFFT
T?j^r % g^dr fff f^att fARRiit -?§frr Ff
dMlR*^<rll£ "*^ FTFT i|F T TiRr WF W AAY4A
FFT FFFFrff FFTTFT STTFRT7* bJ" *RT fR" Al4ddJ
iftltFFRFS^ Sffi^Pfl" F^fe <H-H«|A|*I "FRFF^ RR
RFFTTf TRF T ^d^ld <HWlPl* RiRf FfF^f% A^A\tk
3TTTT*T ^1 -A||i|yfd WT ^FFT T <H<H<J*I SATFT FRf Rr^"
FR*T"W
TTRRT "FW^RF FF^FR" 3FdTfT%F FATRRR FRf %F~t "fF
ff^i  ^rfd", ^ffft ftffstRrftfiff STTSTRFT "FlRF
3Tl%ATRnt "FFTfF H-A|Md*l FTTRT SFdrfRfF yRH^dl
SFFRT7* TFWI J|<f|Rdl*l "?§fFF "TfTT FRT RdRf #
Rr^FdF^*f 3RTRAR^T|  ^ il^f*| TTR Tll-ildl^^
"ftRF yf*A|i*l RhRwwi Rmri firf RRRf fart wn*t
Rra^RffATdT FTAffl <Hi*li T "?TAFF il^f ^<Hld "wRd"
■^dRF ^11% "^dRF STRrfd" T ^RFTF^*t ^TffT F^ 3F1RT>
^Tf^T  FFF^rRf+li*!   F^rfR   ^crlfd   F^   3Tf%ATFT
HiJl*i^^Tfd "^5" iigtHt RffffT ^^t 3TTf^ -QTTm" |%
TFRF "?§RjT| %TRrl "fflRd" IFF "dlRTF %^f^5r "^d; Roo\
TTT T-rr* ^TdT f^"#ftFTlt FFFF Rf FR*t "F^RRF d^fi*ld
iFf "dFFT Wff T ST^RFFFd "#3?T FF^F Trgr ^TdT %FF?f
<lLdH< Roo\ w •wRd' %FTFT "?§RtR FTT7*! ^tt|
dFRRTlf ^AT "FFTTF ^FRa" JliMd "FFtF TRF 3T^R*T,
"^TtF STfliRAT %FTFFT, FRd" T #dFTFFFRF JTH*^^^
"F^d" FT#?" dccHfd*! 3TRFT H|J)*I =A|P,^^cHI^ RRdT
"dlRlF T ST^RF7? Hldd^lld il^dd^l
3TFTRRFTTF^FTlt 3Rd" FlRF ^Rff "5T |  FfF^f ^FTF F^*t
"FS^FFRF  stR" RRrfR  JT^IF^Hi  *li«ll^  STRF "f^fl
*li«ll^  m\ ^R? FtT RtSIRT F^TTRRTT  =Rd" TF\  ^IdRd
SFATfTRr %FT T FTsfRT^Rf FfF^%% Rlt" STTiFFf SFFlRr
"FFFFFRT ^RxF %ff FRF "*FFT "^FI ft# "fTT, ^FT
"fflRd" "FT^dTFT ^F^§" FTT*t %FTT ci|Rbs|Rcfc| STTATfF T
"FRT R^HUI "d^F ^TRRTFT 3j|i||J|*| 7T^T F^t STTSTRFF
FRAFF FTT FR7FRf "d^T RFFTFT TTfeF "^FFT <H*l4H^ "FT^"
RFFFT FRF fd^SlfRd" F^t FT TFf fR^ ^M*I ilfedH^ I
3TRATFT, FRFAT*t ^ ^fd" "FR¥1T ^FF*f "F41lfA|c=l*l
FRRFFTRF FTTRT Tlf&F T 3TRTTif%F "^ FFF dd1^^*l
iuJlRid 4m^ fRf ^Rff "5T I
■pl^¥
"?nf% t "stsnfotT yPt>A|iRid "^^?r "^ <n^+
1. trttarR ^t "fflRd" "FTlTrdTFT FRrr*t yfd^l^dl FT R=f
■gRpg ^T FAFT*T FTlRT %RTT oiiRbsiR*") STTATfF F^d"
F^ FSF "SRr "FsR FFFF FTf^T T F3^RTFT fRtt7*!
RRflT STFraFI^F ^IdRd V$ FFRH^f F%R ^^F
WsrRfFFfRF "FTST STdFWd" T F^T ^HMd  I
^. F^ Hldl-41^1 "FFTTF FFFF JliMd T F^^FFdT^t 3FRT
"R^f <Hl4^fd* "^FFT yfd^l^dl "5ARF F^ I FFFF FTlRT
"F^SFTF FFFlff FlRRTlFT iNdlfd* FF^FRTFIAFT
fRFF^FRRT F^T RFlf Rid" FFF T Hldl*l FFTFdT
"FFT FT^? "FR^r "FFFFWf Jli*ldd1 FfdRlRfF^ FFRT
TfFd"l
3. FTsfRT^f H^l*^^ T TRARF "FT¥1T R*|i|^^*|
fRfartR  TrfTd"  "FT^TTdFFdRtF  FTlRT  T  "dF^l^Flff
fiRiRr^ ^ffRiRff ftiRt *iAfRf^ "df^r fRfatft "fr^it
^TFT TTFFRlf&FF ^FRfF F^ F^F^T F%?T FFRlRr
FW "?§lfdT ^RRfT F^ "5ATFFT RRF3% I
Y. FSFFFRF FF F^rfR y*fd*l STCRRTFIFF "FTSRRF
3TFFRFF STTnfe sldldd T F^T FFT1RF FFJ. FFT
-AllillRloixt,!*! *|A!|>|AMI^ fd^F FFAf F^f R^FF Rtr
"F^TtF ^IdMd:
W) ^m% TFFT FFFF-F#3F dc*M *li«ll^ F^f
FFJFTlf 3RF¥T R^FF f^TR;
"?§") F^T STFTtRRSRff ^TFT 3HFSFF Fff ^T
FFTlRdFF FTlRT iN^fd* FFFRRT "FFFT RF"
FFRF dHMd Fff FRg" T 3FFT# *4^ll(l fFFFF
FRrr*t Rr?fF FF^f T 3rf%3TRRT R*R" FFFRT F7^;
F")   FFFRR  3RRR  T  TRTTATn^i^^  ^STTF  fI
-aiiR* yf*iimi ^rnjr H-Aiidd RfF% "SFf^" w
"FFFFtF fc^; g^T FFRFF FFTFR;
 ^JIW: Wftr Z :=W
■*l$Rm WT tf$W tFW W. I^Y,  lYWFTtl^olo
tit
R) FFJ T STfriiiTblRld iff^F FFT "FFRRFRF
°A|lrb*l TTFT "FFT RdTRT "FRT T FFTRFTtf
FTSATF "FFFRT FtT T
r) srcpfTtJ SFfFRJTF T "FRrffRf "§T¥TT RFdT *|a[*|
RTRT FlRFT "FRFRTFT "SF Ftf "Ff RFFRJ FTTRF
FRFF RdT# 3TTRSJATR %%r 3TRTTf%AT J^dRPd
fftftri
*,. FFRfFfifRR RFRfFRf RRfR srRfAffF FTTtRF
"F^lFRffF^FTTf R^T^T T RpSTFFfF 3TFRTFRR "FRR"
FRRFRR R5FT fR% T "FFtF TFRrJW "FTRF "FFTFT
dHAMd I   FR"  F^FT  FFT^Rf  T  "FlRF  "FFTFT
"?§dr?RrRR*f ff -gt RtoRt Rnrf Rft fft fft
3FJFRJFTFT TFFT T RRTR-R3ff RTtf ¥TR*T TSzrf%rRRf
fFFRRFF^,
$. 3FTFRTFT RTATFT Rif "FFTfF RRTTF "FdRTR? RT?FF
R% ^ -^TFRT FTlRT "FdRT FTRf 3TTRTRR 3FJFRTFT,
^Rgr RTRFff FFT 3FAT W^g RTTRTFW FFT T
3TRfATfFF RFFRJ FTTRF T #TR SRFTdFR FRFf
RTRTTF. StRrtRr "FFFT "FTTTfH RTtf fR"R*T
"5ATf%F?FTTt "FfSTFWFT FTTRf FFT T 3Tf%AfFFTFTRT
FRR FTTRF FTFTFT I
IS. F^T 3FRFJ T ^RTTRRRff RRtf Fdf TRF STFTSTRt
3FTFRTFT F^Rf FFJRf FTRRFRR^ff "FRRf 3RTRRF
FTRT^'HHIF^ *|A|Ro|A|d J|RdHd"l
R TT%F FFRfFf&RR STTAffF FFT "FRF TT^FflF
FFFRTfijRR   RSFFRRRf   RTAtRfTRT   fR%FF   T
RtrtRtr^rf 3ttR)*iR* yfdf*iii ^dMd i
%. FFT FFT 3KMd*l srfisdATRRt "RFFR TRf I FR T
R^RTFRf ST^fifFT FRRT 3TFTSRWR ST^RFF T
RTRFFTF fdHld<Hli FTT "FFTfF H-A|ldd:
R) "FfFFt ^TTFT Ft*T ^tRFf?RT# FfSTFW*T FTTRT
RFFRJ JliMd, FRTR-Rsff RTtf FTTRRTTf R=RT;
"?§")   3TTRTRR SFJFRJFRpT Ffd^RRR FfF3%;
R) "RFStRSTF 3FR Fff FFFTF7? T 3tRRF§F^ RFFRJ
FTTRF. T
R) %RTT oAlRHsiR STTAffF FFFRT T RRTRt "FRFFTFT
"FFTfF F^l RRfFFtf RFFTT Ft*TFT FRTRFft
iRTTRR srRrAffF RFfRT FFRR FFRf "FRdRTTf
FTTFCFAFF^I
3pri^r "s^sp?, Wm. +i6^i^hi t^t ^tr
lo.-^n^f^TFFf ^7%FT FFFt RR" FTRf "FRF
TRFfdFTTf 3TTSTR s|dlv$ -A||i|tHH-?jf "FFRRTRFf 3Tf^
F3TRF FfFFTTFd' F^ "satRFtRr FRFFRR SFFT ffl
f^r *|ifF? F^:
w) f^t  sTqrnjRf  FRnRrff  srf^Tr  rftrt
"5Ft%FRTFf F^FTWFT FfdR^tJ FTFF3%;
"?§") FRiff^F FRFTRTTf FFR fRttRT STRtRf TTFT
RFdT FRFF! RFFRJ FTTFTRf "FFffFRf TTfFT^F
TRf T FRRT STTTFR "FFTTF RTtf TRpT RTg" FFTRR"
RdTRf;
R) FRTRFft FRlRF^Rf "FFFffRF T FF:RMIHdl*l
FTlRT fRtRFT RF fR?% "FFTfFRT fFTRf Rl^Fd
fRflW F^ RFdT FFRRTtf ^ifRffT "FRFRf fFTTW
im RRfR sTqrnjRT fftf rtrttfI" rrtt%
Rl^kd RTTR; T
R) "FFFF TT^FffF TRRfFf^RR RSFTFRRFf
RTATfRATRT fR%RF T fFRTRTRR RTF FTTTF
■^TRTRFf FFTF R% I RRTFT RF FFfd" |F FF%
"FRF TTHFflF FFRStRtRR fRfFFT "Ff FF
dilddl
ILFARF TTSFfRT "FRFF TT£F^, "FT¥IT fRFF T "FRF
TFRTffF  RJTRfRf  "FTRF "FdTFT  "FFRff FTRT  FTlRT
RrsFirrff FTdR3rRl*ii*l Rt^irrf fRffff |^r| t
dFRTRf "FTRF FRRFFT "FRF TTgFfFF PlJ-If^ldRld
%T "?§RT "?§RTRT "5ARFT |RRf F^" RTT "§RRr R=f
RHIj-HK F^:
R) "FTRF "FRTRT FATRHRT FTlRT FTFFSlflFFRRSRjf
*\U ^ F^ FfR RdTTF T "FTRF "FRTFT RRSrf^
tjc^t oiiP,*! mU^\ FFRf -gRRid" F^;
"?§") "FTRF "FFTFT "FFfRFTFFT FdT FFRT T R5R FFRf
RajP, TRf Tyg STFnJFRT RFTFRff Rfd" F%*f "5T
T 3jHim*| RRRpT "|F FfFF % FRF RlRlRRf
"5T RTF RTRTTf 3TTSTR RdT3%; T
R) FFT "FlRF "FT^dTFT "FT¥IT ¥TF FJTRRSRjf
FTFFFT FRTRFft FRTRFrfFF "FFFfRR T
RT:T^TRFTRF5Rjf FRSFF RTfRfaR FTTRf
3TF:FTFT 3TTRRRR F^ FF fRfRFFFT FTlRT FtRtF
T "FFTfF R5TRF FFTtf F^ I
iN" ^?%t t "rnf^nr ^4<ri<*i "iKra% ^*^^ ffim:
<H.F^T  srqTTSRft FTFftR WFRf T RTRTTFRTf "FFTTR
RRTRfF FRT ^F "FFTTF FFT FTRTF Rd" "F^f TT% I
FTdR3TRrRR  "FFT  Ft*f   STf^FffF  H|J1*I   "F^Rif
IT^ITRTffFTF  T  "FRFF  "dR^fFrRFt  dlRrl-H-HI  "FFRF
FFTTT^I
+l6^/9TCfc*r IV "5H^t ^.o^o
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
Ttf^rfrM"* ^v
TY^rfl-^oTo
^Mr^Jlf^T^^TTZT?
<\. *FT
"FF 1<s.<U FT FRfRTrft RrR RR ¥TTT^f% "FF Roo^ TTT
RFT  "FTRF  "FT^dT  |fTRFF  TRARF  "FTSTT  F7^  FFT
RrTf^rrt ftrttr 13,°°° ¥frt F^f ftRf ftRri'1
fRRF Roo<\  ttRt <r tttRr FTftF "RF ?FT R%T FATfl
"FfdRRTRf RfRRFflT RdlH*M-R3ff RfTFdR FF' T FFTFT
Tj% oi||H*  srRjRR "FTRTRf RFAffF RRf T "FTff "dFTrft
"FRRTTf fRftRr RdRT "FRFF RS^RFR FFT FF |  RRfRFf
R5WTRR FRf H,ooo tttRwR FtRrI  RTFFS^" FffdFTf
tratrt rtVfr ftRcfft RR I
"RFFRTFT F^" F¥FTR FRRT ^TRrifRT RRR "FTRF FRRF ^
SRRFT F^ WF W^ FFFFR FFT 3FTTif%F FFR3TRTRR
1 yRlfetl T ^TM +J-^PFt± w€i (RTI%) dR ++i WTT snlmiR*
#5r TPTT %^5" (^%^r) TT "^"T^WdFR TIT ^oof, t^)- a^^rfFFrrTT
"g^TTT tt\t  13.3Y13  TRifRf^l" Tjqpr  mw,dt>\  r%TT T^TfFTS%  3^
^w TfTrsfNrJM <\$>°ut x ^ iftm <i^+i TrrsFir ^l^id
*1|RH+I f%R I "No. of Victims Killed by State and Maoist in
Connection with the 'People's War' (13 %lf3r(l" 1^^-31 R^Mi
?,00^)'\ ^+, www.insec.org.np/pics/1247467500.pdf *ll*JMd4l #
TRW T SRifW TT^t tuft-aj ^TUft" %Ff yddl(?<p*ll T^TTr!" d^ld
T^fif *llRH+i «T?r T^TfTTT *RT TTTIT ^1 TfflRF TTSTT TdPfnK
ttt^IMTTI" T^TTfeT% ^LdM< ^oo^ tut TTTRFT TrftTT TT^TT1% *FT
TTTJTTRR^f m*s*i\ Pt% ft 3T5TTT I^W 5TRJT ^yi^aj I
+ l44<r1+l  -HpH^  sfiTTFHFR S-S+MHI  STPT^TfR i|*llH+i ^itf
*   so ^D * ^D
"TTTTTTT ft T3TT?TT% (?I<t1+I |dT%" Hd + (?<?+) O^te-MI ^d" TnT^ ^ |
+ l44<r1+i StRFT fF=^f TTTRFT fT ^W ^ ~% I "Nepal government
raises war death toll", Wf), ^ ^LdM< ^oo^ |
* ^rRR Wt ^4+M*JI ^TRFT ^Kril+I t)ddl=n\ 3TTW
R"ffdFRF|T ^rO" tt\^I" -% I Mw: ^rRR" TTWf TrfTPTr R"ffdW
T. K°, Nepal Backgrounder: Ceasefire — Soft Landing or Strategic
Pause? AO srfiFT ~<00?,;A. %{, Nepal: Dealing with a Human Rights
Crisis, ^V  Tfrrf  'iOOX; X A.  IIH, te  WT^llrh^ld  ?//Prf*/
fczmrfc io fr ^oo^ i  3ii^4-H+l s:"nf% yRb^i+i ^T^trrrr:
^rRR" TTWf T#TT R"ffcf d". 1V^, -^V/e/*/ W^ T cWH^i Tjf^k,
~i siftoT t^ooc;i ^f^lMO*H+i TdTT T c^OHlaJ 31R^T T#m
R"ffdw is<!<, ]vm#] "wwrw: vy& ?//Prfv»/r #/Prf? t ^ ^^j
]<tM#] WVf <Mf)l9# TjftfW, ? ^Tft ^OOc;| TFrrsf^jifj ^<+|<+l
!!%# ^ *lRdllfei+l tUNTfjf iRR^lfd+i TrFsr^STTrr, TTRnn ftqfcf A.
1^?, -?V/e/*/ ildiljfi ?77/% ^/Q>«, 1^ %9T3Ttf ^00^;1T ^00^
TUT TFrrsfNFTf  }dc=(+l  Oi+K+i  TrTTOT" WlW  iN-flfd  3F?T
TTfRdF^T TRFSRdTRfRT "F^¥IT FR T FTsfRT^f RRfFFRFF
FRRT STTFtTF^rR FRnf TRir-RrFFF^ "dATR FRRT Wll ?
FFRTFT FTFRf WF Wl^ RTTFTf? F^FTF Jli^R*
FTFttRFRRf FRTT T RFfIT H|Rlj*| RddTFR ^TdRT Wll
FTsilcll^^*! d^^lld sft ^Kdl FRRT Wll FT TTRTRTRRf
STFT T %RFT?§F TRFFTRT FT^TFRRf FF?Rt FTRRT TTTcHT
4^1>ds|ld FRRT ^Kdl ^ RFTR fiRw*l RlTT|
RRTRf "FFF FFTFFRF ^FRrf RddTRf RFFR fFFFTFT RFpf
TRF iPF^ T iNdlfd* ddli^fd*! srRraTF W\ RFT
FATfl FFdf STRr^RT dHM*l "FR^fFT F^tt FTFTI
trRRtRR, FdFT# T STTRTTf "FdT3% ^TRR FFT TgM FR
F"FFT "Fd; 1^,^,0 -3£\ tRTFTtRFR STTrRfT, FTsfRT^f RrR T
srf^R Roo^ -3£\ RT3RRRR FTFTAFTRT 3TR st-shtRf rr-rt
JliMd RTTR RrFFRFS^RT f^r| # FR STFrRfT T
RFTRdFflT FTfRrFFFFT RR^" "dFATT3% T FTd^ *W*|
f^TTT^R -Hi* I (I STflRTtfFR RF RTRTTFf fRrR1 FTF R^%
Ft*f Ffl FT RF" Ffd" "FTRTRf RF RF RTRTTFf FtFI
SFAffFFR tts^T FF, 3Tfd%RdFR ^ff%TT ?TT 3TT%RF "RFStRSR
FRTFRTf"  STTRdT  FRF  RfRtR  STFRTTt  TRTTF-f%TR"  R=f
Rrfii
Tdf^FF Roo^ -3£\ sfFT "WRF "FT^dTFT FRRRTRT
SFRnJFFFTTf %R?T FfdFRdT Ft*f "5TI FT RRTRT FRSFdFR
F% TRTTARTTt W*$ ^FlRRTFRTlt RTR fFF "?§RTRT Wl F
*|i|R«=|AH*l oi||o|^|R* ^H|A|^^*| Tfd" dwHsl J|Rlj*| ^TI
srir^f ?rfF^!rrrr Tf TrftTrFrntf iTFnf%% %rT AK^t ^fftstttt stR^tt
3|R^+i  <R+K=ll\ TTTTRT ftqfcf A.  119^,  l<tM*l  Vfww:  74^7#
mrm?, 1? srrTTTf; ^,00% \ ttr ^oo\3 mI^+i Trfprnf Rili^^+i
Trf ^ll-ril Sfd^R" T ftTT^RF www.crisisgroup.org/nepali TfTT ffiW
^Tl
' %%RTTr Tjf^T TTTSTRFTTT TT^ff%# tt?TTTT, ^T1t^ ^ jftfrf jj[^
3|teTT;  3fT#fT  SFTfRfRT  TTT«fRRF|T  TTffT#^f  ^CT^JTTRTd", "^TTd"
TRdTT  ^  ~R  S-di^l-Hd-rl   Tfr^;  t^  ^tPFRqT  ^fen
(sii^dl-5), s-d<^i^n-ri T^trrnd" srt ^ften (sii^-5), ^hmRft
TTTdT TTTfTT#!T TFTfdT3|f%T^TT  ^i^Nxb+i  +Hf-r11, ^T RT TTT  3TT
TJdTTTfTfe TTff^" ^fFrf%tf feTTirRTTTf^rTT  (^s^rffsrrt^f)  TfSRJ
S-S + MHI  ST^TTfRr  +Md+i  ^wTfd"  *TRFT  T^ft  fill£^  Tff
TTFTRF% P|+l^+l ^R %dTTT %TsTR^FRF|T <ff fill£^ ^TITSST
^Rl frFTJTS^" +fd11 Rlli^^+i ^TQ" TIT Rllirii iiR.^ ^ |
 %R ?77/Rf F=R7R
WmfZfW WT tfZfW fZTtt W. I^K ?Y ^FfWZr ?o<jo
FRFT "FFRF FSTFRTT 3TTRFR FTTRT FFTfTFRTTrf -A||i||Rd
Z& FTRRT Ffd" ^y^ "FTRF "FTTFTRT "SFRFRTTff FFFfFT
FftRT FF' RTFTTT RRFT "^Fl FRRTRT FTlRT 3HRR ^F
FFdT ST^FFFT RRR RJ^fdFTRf -H>*fd^ 3RTF FTFFFF W
RF "FFfRf FfF^Rf% ^ "FT3TT F7^, FRTRFff "FfRR T
TTFTFRf iNdlfd* RSFRifFT "5ATRT "511 FFdf -H>*fd*l
FFFF RtRRT RFfR £Ffk FFT 3TTFTrf&R "FFFRTT
R^TF^Wl ^ iN-flfd* FT 3FR R^"ARf RdlFRTT FTRT
3JH<iys|ld RdTFR RTRd" FRRRJFU STFFdf STRTRTRf
RtTTRTtT RR RfFf Ffd" FFR Flpf ^dRf STRTRf STRTRrR
Ffd" RfFT sfRff "S^FTTF "FTTRFll RRRf FFf FfR RRf
RdRf W T RpSTRTRf <Hfd*l "Fit 3RR3RT F%*f W |
FF ftffRFT ^atr# T RRFfFdRTR "FTRF FRRFFT FTRt
FFTF FFT STTFRFf R5FF fRF "FTFTFF -H>*fd T 7rRFFFf
RtdFT FFfdRf TRFTRdTRt RFTRF FAFF fRFRT "^ I V
^T^n^T^R^^iw?"
"FTRF T ^attf RfFTTRTff FTFF RftNff FRF RFdT
%t%^Wll * "FFRFTRFFffF TR3FTF FTRR y*fd*l ^W T
FRRRTFT FftRtF STFTSTRf RrtRttT FFT FTTTF RlR
RFRf iNdlfd* "dFTFFTFT R^FT F^f RRW I cAliHId "FFF
"FTRF FRRF ^ STTTFTAff "|d" FT 3RFRT iRf T^^RT |^f |
3RART?f FFRTFT FfF trtTAtRFT TRRRFT RFRTFFTrf FRJRJd"
T iNdlfd* FTdTFFTTTf FF RFRRT R"% *1R|-l| 7^
%f%R?f I "FT3TT, RTRRT RFf T TRF TRTRR RFdT RRFFRF
TTFrFRT RtrTFRRT 3|R|Pdi "FRFFF TTT§F T Rf#RT 3tR
trtRT "RRRFRT RTTF FF Ffd" fW ff%F "RFFtRtR Ff I
f%TT*t SFffdFTTf R^ ^IdRdRdl ^ FWfl" a%RF fTRT FTTRT
t^RrT RfRRT ^F TRW I
trtRT "RRRFRT TTfRt FRTT RuR|s^ Rkl^R RTf STRTRTTTRt
F%tt FfFFRRFT ^F "FFW, FT %FT FRdRr ?FT WFTTTf
fFRATRJW 3|dld*l ^ATTTRffFR FRRRf% RTT FT%T RFRf
F^HId "FFfRFtF RTTF FRRT RR ¥Ff STTFTT Ffd" RTTT%
RTTR iNdlfd* fFFT e)fdi£*l W FR TTF JliMd
RTFFFRFT RTf Ffd" RTdT f^RTt T FRrRFT Ffd" FFTT fFFRFR
RRfF ^l-HMd TRW I ^ATTF -HJ-HKd JliMdfdi crllHIsd RRRT
1FTTFFT ^diMI^ RFRT sldl^dl^ JlRi^d, ^A\i nm<L
FRRFFT FlR" F^F FFFW I TRRRTRf RFRRT "?§FSffTRW
¥FR 7rRTFRf RTRTRR -H^ldl FftF Rfd" rRFT Ff TFTRfR
TfFf SAFF RFFFf W^, RRF% iNdlfd* ^dTFR T "FT3RT
^TTTTT RTRTTFf "|F|If F%T RRFftf TFFF FFTF^Wl I
*f^*^M-HIF T^TTF-fdFTR" F^ Ff F% FTF: FRFTTf iN-flfd*
%TFRTTTf "FFFR FFTFT TfwRf FWl TFTTf FRR "FTRF
TTRRTTTTTf *|A|Ro|A|d FTTTF RTFT FTF?f TFFdFI RTdf
f^FTTTRT RR RFT "FTRTtf STRTRTtftt *RRT RR: "df%Tf TR
¥IFT FT71 TFRFT dHM*l FRFFF WI FFfftt % F^? FTffltt
Y Wf Tf^tTl% TTT^rrrr ^ v^m^ ^tf FTTTTT TTTTff dTTTTf
STTIT7^; ^TTT Rllirii WJFTT ^i^y WT, wA -HI^Pl* TTTSTrf^
Tn^TTT Trr^^ft 3TIt4 TTT^fRR^" -flfdiM Rllirii TTf%TTTIT
ftftTT tttR%|
^ TT5f%n ttt% "si"nf% t -HI44H+I ^fttri wwmfcft tI Rrfcf t
"st^FF TTTRFT Ax^t m %TFTT TT5f%n TTT 3|fib+l+l fill £$*? A
W'R, Sudan: Justice, Peace and the ICC, 1^3 ^TTTf ^00\;A. V^,
Northern Uganda: The Road to Peace, with or without Kony, ^ °
TsF77^ T<00^;T T. 1^°, Congo: Five Priorities for a Peacebuilding
Strategy, 11 Tf ?yjo%; \ vHfttA 3|i)R+l + l TTTTTiT A. ~i\, The
Virtuous Twins: Protecting Human Rights and Improving Security in
Colombia, ^.M, F ^00^> T TvTfc T. ^ ^, Colombia: Towards Peace and
Justice?AY Tlpf ^OO^TTfS" Nick Grono and Caroline Flintoft, "The
Politics of Ending Impunity" in "The Enforcement of International
Criminal Law", Aegis Trust, 2009, and Nick Grono, "Looking to the
Future: What Role Can International Justice Play in Preventing Future
Conflicts?", speech at Wilton Park Conference "Pursuing Justice in
Ongoing Conflict: Examining the Challenges", % fe%T^T 'iOOC,^ TTfiTTT
TfgRJ
 T?W Wf^TZ^lW
■*i$Rm wt tfzrwtfWw. i^k ?y ^f^zJ ?o<jo
RTFtf FTTfRTTRT STTSTTTFT *Rs||£l FTTTFTF t, TR % FT^rft
*FT FRTF TTFRT iNdlfd* ^TRRTTTf Ffd" stR^Tf TTFTFftf
FR? I  3TRT "FTRF FRRTTTTTf RTRf srf^ sldMd?
„$
TR FRTTT TTFRR FFTFTFT FRF 3TFFT 3TTTTF Rdt FTATTTF
-Hf3Rd I FRTF TfFRT %FT %TFR f^£ FF RTTTTF FTlft%
FfFT, TR TFTTRfRT "FRff FFFF RdTTF T iNdlfd*l 3TRTT
TTFRRR FRRRf I FRRTTTFT FTTRT STTTRRRSfR 3rf|ttTRF
FTRT ftFTTf FTFRFT TARTTT "5Arf%FR fRfFFT W^l RFtt
T§RT RFR" 3TTRVTT FTFRrF "Wl FT RFR" JRIdd srfto" Rr*T
WdJ FTTTT FTRRTTFT RTTfRt iNdlfd* "dTTTFR Ffd"
Ffw^Rll15 TRR? "FFRT "FTRF fRFR tfft^TW FtT FFT I
"FFRT R iNdlfd* FT^TFRTt 3TRTRFT 3RFTTRT FTTTdT F^Ff
T FTTRFtf t^TTF RRTffFT FTTTFTF J|£|5d FtT F> I
RFftRF TRSRT RTT TFF FTsfRrft RFFRF "FdT^FRT RRtt
V NO NO NO
FTRT FtRfFRTF 3RTTTTTFT RTTRTFT RTTTRF RTT Ff
TARRR RdtFRRf 3TTRTRR 3TT?t*R ¥TF T ^TTTR FTTFT
FfdRR 3RTT RF RFf FTTTFWI RdRRTjRR ^fRffT TTF
RdRf 3TTtR-FTAFTFT RF, SRRTTT% T STftgTRTRf FFTRTF
^FT "FF^ STFFftt FRFF fF TRW I
%rrrff tRrrtt stfrf "SARFTRf f^rer frftif ftrt fff
F^WI FR" TFTTf Ff F% RRRff "FdRf FTd/fT fRrttRfT
^iMdHd R^ RTTF "WFI ftdF% F^Rf TTfRrFF RFFST
Rftt 1FTW RTRTd: ttdTTTTf FFFF ^ ^FWI FT, TARTff
FRFfF FTTRf -^FT *FTFTf? R^ Ffd" TTFRRFTTRf RFTF "FdTRT
TTlRT 3TRTrR|% TTlRT Ftt ttR *KHuf ^F "FRWI FT TFrff
FFf yf*A||j|d R<HA|JTI Rft SJTFT RRTTFRf FR? I  R^ FfF
NO NO NO ' NO
WTdRFTFr "FFAffF RATfj^ftt ^ "FRRf fFF f^FF W RTFTR
rrgr "FFTRT TRTFT "FRT "FTRFT TF^W F "FTRFTtdTFT TTTRF
TFF STTRtRf 3TFR RFTF TFFWI
STRffdT RFFRF ttdTRf FlfitRR T dfdR RTT RdR RFT RF
NO -n NO
fr w RfRffff rRtt %f%R?i ^atRr r>t£ trstttt RRiRitf
FFF F^Rf FtT FRildl^*! F^FT FFRrRFT ST^d" (TRT
tdFfF) TTTf RRTF TRpT FT^f ddc<=l*l TTTRT R^F FF TRW,
NO -N NO C NO '
TfRTFtf RlRRFRFT 3Tff fRTTFRT FRTF TRTfFFTTf Rf
TTft% RfF RTTFRRf 3RTTTFTI c "rRffd" RTRT "FTRRf "FTRF
^TTsRttT TTWT 3Tr7T^M,%ftTRT,Tr ?,oo\ |
ND
13 +rrflr|| Tfr^ Tsprr ^sfNTfJt Tfjrr^ srfrR -Hll+idl ^^+l-fld
STTTTSTFTr irf^H+l ^Tl TTR ^,00\i JJ[ ^mH?\\A\*Jp\ TTff^r
TH&TTfrFff t%WlTTTf otTTT^TTTT -hRRI+I  STST^" SHTWTTT -rll*ll+i
ND ND
fTf^f ^TT Tft^f ^fFTT ^ ^RT srft^b+i dTR" ftfdH+i ^ T
%TFTS% ^ff tt^ ^TdT |R| "STfTTTFR" ^TTTf TTttTfTTTTr: ^1H*1I
TTT^tTTTfTTf STTT «TTJFf ^T\ "Still Waiting for Justice: No End to
Impunity in Nepal", STTCNT ^OO^tj. ^O |
q srH^Rb TRTTT f?Tf%TFF T Ti "^TTfTf TrrrnfTTTrTT TTfT?r TTirf |rf
TrTTMsTTlTTT^  ftTTiTTTT  TTrfrT,  B^H.  TTsRrn  W^\  fill£$*?,
yf*A||*| 3RF RStRFRRT FTRFF 3TTFTTRT RFRT RF TT^Rf
Wl SFfldFT FTTRT FFTffFRTTTf F^ FFTR F^T TFFFT TfRT
"FTFTf^R -A||i|cHI^ STfFFRFR RFRRTcRTTT HeNMd i^ldlfd*
fd^fF RldHd |RJ, RF RTF STTFTtTRF FTTRf ^t |
3RF RT FFRTFT FTRT RdFTFRTt iNdlfd* "FTTf%FT?TTTt
3RR Ftf STTFTpft %Ff F^l ft" F% Ff I FFdf RT RffTT
3RFTFtR[R FfFT I TR FFdt FftF^FRf RRTdT FFf fRFF
tt|^ %ff TRARR WF;i FfFTf R % Ff F% FFRTFT 3TRTTf%F
"TTTTRRTRf ^RFff RFRsrfTt TFRf W F TARTRf "STTf fFTTF
-TRTRf FRTFftf iNdlfd T^Fd" FTRf %%T R% RPdd W
TRjR" FfFTtl5 FTf TffttT 3j-diffgA| TTTRRTtt Fftftt "WFI
"FFTR TTR T FRnff FFF TFFRTF FfF RfFFFtf "FFTR TRF
3RfR*T "FFTTt %nfdR TTTRRTTTf ST^TTdT FTRf 3|o|^HI^
"dRdTT FftFRt WFd;i RdtFRTt "TTdftt 3TRTTff|F TTRRT TRF
FfdRTTFf fWFFd" RTF FFWRI FRff RTT FRF Ff I FRTRf
STTFTt ttdTTTTf RT# wftf T FTsfRftfTTTf "Ffftf FRTt
ft*t FF ^rfqRt #^ ^ STTRFTF T^Rf fW^T FRRFT
srRsRdT STTRRf FTTTTT %F RTFRF I tRTRf r4 RFFTFRTRdT
%T§FRF TFFdt stRFTF FRRT ^FT ^WI FF fRf^aRF
|*R R RRf Ffd" 3TTRF TTFTF, TR TARTRFfRFftt RFf F%
|FTR%WFI
^FTRFftt 3RT -A||i|*| tfRT FRT FFf TTFF "FTRF yf*A||*l
*|A|Ro|A|d T cAJ-H*l R^ffRld Ffd" JltRllJ*! RTT Ffl STTRVtt
FTRT Rlf%F FRTTTTTTf FRRR "dkd" RTF FTsfRT^fFFRRT
FRFR "FTRF fRrtt ^ ^%^f 3TFRT ftSTTFFFTTRF Ffd"
SW Frftf Wl  FRRFdTTt FFT RTT ^ TRF TRF  3FR
NO ' NO CN
iNdlfd* FTDTFRFT FfF TTTF FR?I "FTRF -H^dNI>
3FTFFF FlTARRTTf 3Tf^ F^TTF 3RFTRT FTRTTd: ^ oFrTiT T
"FTFTFRftf FTtfRR ^P*d FRRf W I ^llR*dl*l ¥IAffRTR
tR; FRRrTTFRRTFT srRaiidl*! *li**l "FTTFT ^Pfj*I Wl
FRTf 3TF:FTFT RRfR -ETddTFRRR -Hlffd* TTFTT FTT ^fd"
RFTFRFT FFF F^ RTF FRR TAfTRFR ^ "FlRF fRrtTFT
"FRTTRFR FFR F^f TRRWI iNdlfd* FRRRTt 3TFR
*ldd^lil T -H^1dl*l *^^lil FlRfRRf FFF.F d^fi-H^ TFfAff
"FlRdRf 3TRF ^ffuT ^f%R? |
TR¥IT ¥T5ftt RSTTTFT R^ FFFt FFF "FTRF fRrttrt TTlRT
NO NO NO NONO
TRFFRT RTTf "?§TfTT Ffl *i)*i)<?l % Tft RF TRWF; F%
FRRTTTFT fRtRtF STTTFTFRRR Flff SATFT ftdRf "TTTTTT
¥T5ftt TFFTFT STW RR RRW, ftdF% ^ T¥ltt 3TT3TFFdT
NO NO " NO
3T^R  fttdWF;  T  TARRTTd:  R%TR4Rftf  FRTR  TRSRtT
•?V/e/*/  W&W:  *H*1 Wmt? TTlR"  ^j^i^d, T  -?V/e/*/  ildiljfi
?77/% Ht%ill, rntr ^j^f^-1,TT. 1^-1^1
 T?W WFrT F=R7R
■*i$Rm wt tfzrwtfWw. i^k ?y ^f^zJ ?o<jo
y
TfTSfftTF TRW I FT RFl "iHTRF TR3"TRF Frftt TfR Rf
RfttRFRT FfF "FT3RT ¥Rftf "TFTR RF "TFFSRSTFT TRTFT FFFt
FRRf Ffl F|t FSftt 3T^R *TF W\ R3T fl FRRf
^ft^TI TTftf TRTTRT FRfFFfTT 3Rf RtfR; ^ft TRFTRdT
FFTftt ^TFTI -A||ift TTrRf RTTT FT 3F7TRfftF FRRTcRR
%ft TRf RR T^ffF FTTRFT "fF FRFT TFf FTFTFRR ^F TRR
Wl TR RFFTFT FRRT ^ATR^TFWR ^IdRd TRf RFTARTTf
T3TSRT ¥Rftt "F,?FTftFT FftfT TTFTdTtt TATTRTTd: "FTRF
FfftATTTTTf FTdf RiMd FRf RRRTTf srflt RrJTRF FFT
FWl RFTFRTRT TTTRT FTRRTRf TRTRFRRf TTFTAffRF,
RFfRr TRF -^hH^TF'' F^ Tf^T FRRf RfFF TTftRf T RTF
sRdrRftt ftRtRtr RFTfRrftftt *iAifRi*iiRR ttfrstRtrr
RTRTfdRTffFRTTTt AJ-AIIdd TRRF RdTRT TTFF RTT Ffd"
FTRf Wl
t^RRRTFT HeNMdlsd FRf "SHtRF -H^1dl*l TTRFTT Fftt RRR
"TTftfR TTFRF, TR %ft RR=R SFRRTRT RdRRFRt
TTTftRFF "FTFT SFJFRTFT tRt SRRTTft RTTRTFf FTTTf
SFRnrfTTTf RR"-TRTRT ftr TftFT RpSTRT RfRt tRt TRF
"TTT^TTRTdf FRd" dHARb -=lldl<=Kul FFTRF |F TRW I FTTF
*«Tlsiid TTR RTF RTRT T -H^lg^ RFFft iNAiyfd yRH^ W^l
FtT TfftF FFlfFTT ^R? RFtf F^f "fflRF fdFRftt FRRTdT
R%T RRWT 3RAT TTFFFRtf TFTF 3|PdA|R TRf ^fTdf "FfaftF
RRWI %Ff Ft^ FF^RR FT^ FF FfF 77RR FFR TrRrftf
Ff%RrTT "srRF "TTT^rraRT TRAftf fRrRFT TFftf RpSTRT 3TRT
RdTTTFT F^W F SFTTRT RRfR TRF" TRAftf %R FR
FFRFtRf ^Wl TRARFTRRtRT TR3TT RfRRTFRTt RpSTRT
*TlMd TftFT TFTftt FRRT TTTF "FTRF FRRTRTTf FT^W I
RttrrF FTTRT STFTTSTFRfF RJFRTRT F|FT 3Tf%TT iNdlfd*
fTTTTTt F«TF FTRRf W I FRRRT ttf STRrtt TRRTFT TFTT STT
ftftt W, FT Hldl*l FFT TTfRdFR T RrftTFtf TTiTtFT
"FRfR" FFRT "FFFFF RRsRdt RRT SRTRf RSJT TRFRT
TR7ATTT% RRRF TTRTRT WF T SFFTT* FTAFRT TJZ^ FTTTRrT
WF I TARTTT yddiyfd TRAftf "5ARFR Rft TRRT FRTTRf W
RF "SARFRTt Fftftft RRTFTTTf RRtftT RTF TRftf RFTf I
iNdlfd* FT^fFFtf 3TTFFT *|Af*df T FFRT "FFFFRTTT^
3TRRT f?% Tftftl FTTftf TRRR T FTT3Tfft*f Fftftft
TRRR  RFTt  FFF  "FTRF  "FTFTTTFT  TFftf  "iNdlfd*
% Tftft T^nrrfTiTr ^H+i ^: 'tttTft tfttt tttttrtT
"l^^y, TTTITT T Md^fldl rpf Tfr^^f fMr TrfrrfTT" I TTTTTft
tTTTIT, TTT  1V^ I  TIT Rlliril  TTTTTCf +HNI^<?*ll  ^ "ft"?H
TrfrrfTf" t?t "^i^N-fl witt iiRh+1 ^, ^^ie<«i=+=i irrfTr "TTfrtsnT
Tf^ffSTT rpf ^ STTTpTT ^ftTTlTTi TfTTf^" efTSTTT iN-flfd*
TTTcfferMtTTf TfT§fft", ^ TT ?,ocm |
FFFR" TRSRtff OTSTFRTTf RFAffF r| FRFR^rftf
ftrfARTTT TTAft FrfRFTtf TTFTFR ftdf RlTTRT WFI ^
iNdlfd* TFTsfR^T RFFTTf RTTRrFT FFfTT FtT Rt^Ftf
Trf^rftt TAff 3TTRSTFT "5ARFRFT F% RRfR TFFdTRfR fFRTTRT
Tl&v FTTT% STFTTtffFR RTFFf RTTRTFfFTd: dJ-*d RRf
RdRf m R^TFTRRT TTTRT, FTsfRftf %RFRf TRRTTftf
ftFARTTd" 3TTFR Roo\ UJ ftdf RTFFTT R^ FdT
RFFRFS^" sfiRTft RF TTF ^ools TTT rRtFFTT ftFTTRF
fFTRFR RfT TRFTT% srfFTTRFRRRT TRRRFT rM\^
TRTRT ddc=l*l "FTFTTTT Ffd" TARR stRtrr RATfF FTT RR
^FTT fdft FTF RtFR FFRR RfFRRf RF ftdf fTRff I
%t%tsr ^oo\ TTT TTFTF TRftf FFRRTRF FTF RTF
3FTFRR# T RFFtFFF^ftt FF Trnff fFdtt RR FTTF
*FR RRTf FRrTftf f^iff | ^ 3TTFFT *|if*df^^ Rt?^*l RF
ftdf RldHd FRT iNdlfd* FT^fFR#F T TRRR RFT
FFRT FFFFR#F F% -HJ-^1dNldf^^*l RT^j RTFR 3Tf
RdRf "gfl ^
10 ^fFTRTftr TrRfRrr^f stttt «.r.^ tj\ ^y t^tfiit "|F t^t
frfTS" ^rRrRRoTTt iNdlfd* TTfTTst -r|i|ISH+l SfTTR, ^T#, T^tf T
ftTTTT#T T^f ^imfrirrll TTTlf tM *H\\ȣ\ T^Tff' | SfTSTTT
^(OCm JJ[ TFfj^fRriff TTTTTTif TTTfTt ^V^> TTT Pl*?4+1 TFF ftnrf
fM fttrr^t +HNld-r1l^ TTTF ^,00% JJ[ TTT>T TTTsTTf% tftf
STTTSTT f^ffl TTTTTTft fturf f^TTT ftfr Tftf TFr^TTTST ^1 T^
T5TdTP-TTTT TTTT I "sc stops gov from withdrawing cases", nepalnews.
com, ^ TTTtT ^,00% I WfTT TR wA TT ^^c; t^tj TTT^rt Tf^f
ftulf frit ftrf STTTT ~<oo% fW TlTTTTit TTfl "NHRC takes
government to task over case withdrawals", ekantipur.com, 1 F
^00% I tjjtt% "tTTTT TTflTT TfTTTril" ^c;^ T^ TTff^Tf T^T
fturf t%Tf TTTrTS% ^.00 ^J ^M-HM-sft T c;^ TO" SfTTTffTT T^T
TTT I "Gov retracts some 300 murder, arson cases", Republica, 119
TfTTTTROO^ I
"NHRC takes government to task over case withdrawals", HII^"
T^ff%TTI WTfTTTff TR^TTt tftRRR" ^Ml^ 31WT TTT^rTTTTTT%TS%
^LdM< ^oo\3 rrr Tmf^rf^ srrj^f -^j|" T TRlt TrTjrRTTTTf TWTT
IV TdT TTlfTJT T TT#TT % TdT "EJRTl" TT, I "Investigation by the
Office of the High Commissioner for Human Rights in Nepal into the
violent incidents in Kapilvastu, Rupandehi and Dang districts of 16-21
September 2007", TPTTrJ TRTl#rT TrTFTTTiTTR T^TTTftf TTTTiTTT
^FTTT, It; TT ^ooc; I
^ T5TTR ^ft fTTTiTT T 3RT #T TTT TTTT TTTTTTTT Tfterrfe TITt
T +16^1+1 TT oTTTCFrf TTTTJTT ^TIT SfTfR H4M^ Atyfi
3|T>l41imi ITI^i Tt3T ftr I "Police allege Dhamala link with armed
outfit", Republica, V ^TTtf ^,00% | T^TtRtRT ^LdM<Tll TTTTT
T 3TR Tt TdTTf T^TT TTTlf ffTTf | TTff30" TTTTT TTT TTTTTTT
T1T>T TTTTTf 1^^+i ^TlTTTTf TTTfT Tftf %FW ftrf
ITT I "Govt can't withdraw Dhamala case: District Court", Republica,
^3 SfTdfTi ^,00% I
" 3fTcTTi ?,ocm rrr ftft iM ftfT i|Rh+1 ?V^> tft^ttt^ TfT.
TTTfffTT 1lt£T(?^KI "TTTT IiRh+1 TTTTTfCf Ti^T 3Tl%TT%Tp%
TTTTT ftl  TRfTT TTTT 3TTTTft, +16*11^!', T ^.00% | Tr^rff
ND
TTcffeRst TTTT TpfTTlfft7 fftr TTTTTTT TT^T fftrf ftr SfTTT
~iOO% T^f ftTTTftTTT TT^ fft | "NHRC takes government to task
 TftR WFrT Z ^TFT
■*l$Rm WT tfZTW/Rft77/ W. I^Y, ?Y ^FftzJ ?o<jo
F|T "fF "fttRFF RfRRftt RRT 3RRFT: Rdf F fftr I RR
RdT FFtf STRTRdtt FftFJFR 'TTFft SFRnftTTft FRTTFR?,
TR F Ffft TTRF FT iNdlfd* HldlRld TRRR ftft ^R? I "37
SFRFft FFTR gft RTRfft FT iNdlfd* Hldl*l "ftft ft
^R?' I ^ iNdlfd* RTRRT FFTT ^F TRFT ^dTTT FFtf FfF
iNdlfd* "dTTTFRRf FFRTFT ftr ^IdRd FFtf RFWH
FFtf FTTftf RFTFRFT FfdFFf FFFTTT FFtftt RlR Ffd"
TfTftftf WI FFttFTT RFT FRFFFF RdRTFRFT Rft 3TRSRT
STFftt W,n FT TTTRRRf FFRTTd" FRTFR FlRfTTFR FTttd"
yddlsd FRRRTRT d1idR*li?*ftl TT8FPF ftiTRtT "Wll ^ FF
TFRFFT TRTFTT TlfftF FFRT FRFFFTT fftFTTTTTFT FTRT ft
RTAftdfrt TR7RffFFS(RT SfFFTRRf "5ARFTT TrRrftt STTFT
TRTTRRf TRF TFTRlF Wl^ RRftft ^F^[ STTTTtt T
SFTFFftt RRTR FTf FTTRT FTFfft RtRFRTFF ft^R
SFRnftFF FTRFT fTff "fF "RTTFTRTR ftl^ TR Jli*lddl
TfftRTtt TRRRT RTRTTFT Tft RRT 3TFFFT fftftt "FRTdtdfRT
FTdT RRfR TfTRT ftl TTdTTTft T RFTFFff Ffft RTTRTFltt
FFTRFTtf "FT3TT "SARTFTftd" =A||H* RFTRfRt RFTTF
TFTRFIn TARTFTft FFtf StRtrTTFF STTFdt fftF RlRi
"FFFfft SRRnftFRTTft TROT RFF F^ft FtT RFF TTTft
■ftTRFFTtt Tft TFFFftt RdRraRT Ffd" FTTTWI ^°
RttFTFT FTTRT RFTTfdRT RdFTFRTTTf TTRRf "FT3TT FTTRf
"sattFTtRrRiT F^ FFT RFWI RRftftt FFFFT "?§RrrIR FRT
FRTT sft ftf TTTRfrR "Wll RfdR F%tt "ftR %£ft T
RTdft ftftf "FFT FT trrt FRFRT Ffd" TR3TT FTTRf TTFF
NO C  W V NO NO
TfftR"  ^  3RARTRR  RTft I   Rddftt  FF  ftrftt  TTRf
^ NO NO
R^RTF ^i|Kdl T FFTft "5ARFR FRTTd: FRfRftTTTf Fft
Fdf FTTF ?TF TTfftff FTRf fftft I SRftt iNdlfd* ^HFdiul
RTTF Fft? FtT ftFF RFRRf fRfWF Rftft R^T FFFTRFT
d<*lil Wl "F^TT FTTTt iNdlfd* fFTTTTT# FF*F FRf
TARTfTRT Rlftf ffTRFT TTWf, ^F ~^3 STfttftt FRFT RdlFF
TR? F8FOT "WdFI ^
over case withdrawals", TTTlft" TTTTf%T | SfTTTT TTftTToR fftTTf
T^T RTF FTT" ftft ftftf TT TCTR "TT ftrrstf TlTTcRTT
TTTT TrrftrTTTTT Tsq" TTTT T#T TFftf ^| TTRTTTT TTfft
PTjFTT, MJF chairman rules out talks on May 18", nepalnews.com, 1 ^ F
^ools| TTTflfTT Tt^TT T^T ftft fftf ftlT.+l ft^TTTC
TTftrrft ~K\ ftf tftft I
^TTftfT TTTT TTTTft, ftTTTTTT, TT ?,oo% |
"Prevention of Torture in Nepal", quarterly briefing, Advocacy Forum,
TTT- FT ^°°% I ftft" TR ^°°% Tf ^TT=rTf% TF^T^TTTTTTTr
TTCteTT fftt TTTfTf TfTT Tiftf ^ft-Vjjj I "Prevention of Torture in
Nepal", quarterly briefing, Advocacy Forum, TTTfi- TTTTT ^°°^> I
u?ft=tft II-j^ki TTR ^oo\3 ttt 319 TT,TT ^00S TT \to w$
T 1 tM% $ TTTtt ?,00% TTT ^O Tsprr TTftftft" TTTTfT TT^ ^|
TTTf TTTTTr TTf^t arrftrTT ttttt^^^ki IV, V T 3 TT (TT
TTTftTT ftlTft" fftTTTTTTTT) *1|Rh+I fftl fft^fR 'TTTTT
sfftTTT ft TTTT ?,ocm"y "TTfTTTrftTTT ft TTTT ^oov,"No.
of Victims Killed l Jan 2009-06 Jul 2009", all by INSEC,
www .insec. org.np/index. php?type=hrvdata&id=2&lang=en.
T$!TT W, "Angry aftermath: 'Encounter' killings escalate in the
Tarai", Nepali Times, ^V-^O TTTfi^OO^ |
^TRfTT TTTT T=TTft, TTTTT, SfTdfTC ^ o o ^ |
n TTcTTTT TTTft TrTRTfrTT TJTTTTTT TTTT Tffftr Ts^TTTftftftf
TSTTTTT T?tt% ftff ^fTTft" TTTTTT TTTTTT TT^ TT fTTFT
TITTTTTfTT fTT, I Student prey to police firing", The Himalayan Times, 11,
TTTfT ~iOO% |
,0 TTsfTTT  TTTT  3rTlM, TTTT T fTTTTfTT, T^TTTT-TftfTT
'<oo\\
^ TTTTTTT TTfft, V ftTTTT ~iOO% ttt ftrfrfftf T^RTTT
TsTTRRTTT Tftf ^TTTTTT TTCfeTT 3 TT TftrTTF Trftrnrtft
TfttTTft 3fft"TT T?T TTT Trftft TTTT TTfTTT | ^+Ml41(?<?+i TTT
FTTTT TT%R ttRtTTT I|Rh+I fft I "Maoists announce banda to
protest Kailali killings", ekantipur.com, X fsTTTT ^°°^> I
 TftR WFrT Z ^TFT
■*l$Rm WT tfZTW/Rft77/ W. I^Y, ?Y ^FftzJ ?o<jo
3. ^^^HcTT^t *r$E1
i-i*MM\ ¥TRft TTRRfft ¥lRtt R^f F¥ITt RF FRRF FRRf
fFATfRTTTFT TFT Tft FtT RftTW I FRTT "Ff? T 3RTFRT Tft
Fft TTRTRF WTJ Rfft I  TATTTFtf RTfR RF T  SRTTdftft
NO NO
"5ARFTT TFf Fft FRRff RTT Rfft I ^  STRTTtfrRTT ft FlRfF
NO NO NO
ftF FF, ftrfft looo ¥FRT orfr "ftftFF sft FTTRRf FTft
"Wll ftfFFSft CO ftRRRTlf ftRTT Fftftr STTtfF TRARTlft
TTRTft Wl^ FRRTTTFT ^atrt TRTffttFFFSAt Rft RdRTTf
Jli*lddl Rftf FlfTjftt Rfft Tft FftF Tft 3RFRTR ^r | TR
Fft "FFFFFT FRrftt RrSTTfFTtt 3TFTTTF3TTFR TRAftf FRFR
TTtRfFTFFFT STRTRTTTf "ftft ft*TFdt dR*H FTRtRrT RR
T FTFT RdFTFF FftftRT RRI w RfdFF 3TTFFFT ftftft
¥TTT Tfd" TRAftf TFRTTd Tft TTftf 3TTRFR "FdRf Tfrftt
RfAfR*  T  TARTTT  3TRRFRTFT  TRW  RTF  TRTT  FftftTft
NO
RRfFTFR Fftft RTTf TTF«FRF FTTTFT FRRT Rttt|^  TR
" TT ^°°3  T ^oox i^ i^TT TTfTTT TTTTTT Tlf TTftTTF
ftrrr ftf ftm ftft trt ftrrr ^Rb^n-ft tttt; ttttt ttt
TTfT WGEID Tt Tftr ftrft ^ | Tlfft- TTR^TTTTTT TTTTTt TTT
ftft T^TTTTftfTT TTTf TTftrft 1 i, 1 % TT ftrTTTift 1^3V
TT TRFir TTTTT, 331 TT TSTTTTtgTTT T K.V TT TffTT
TTTTTTcT TTTf TlfTTTTT fft | "Waiting for Justice: Unpunished Crimes
from Nepal's Armed Conflict", Advocacy Forum and Human Rights
Watch, TtftrTT ^ooe^tt. 11 I
" ftfftr TTTTTT^RTfft TTTTRRTf TRW TTT-TTT TTTTT TgRJ
ft ftfftr wtt Tftrrr t t^tt Tftf frrrrft Trf srrft ft, tc
ftf  TTTRRTf  fftTT  ^TTftfTTft  TTTRTTT"  Tftft  TTTTT
TjftRell   TTTTTTT  TTTft,  fftftf  sprTTT  ?,ocm  TRR"  TTTf
TTfTTcRTf  TRW  ^>33  TTTTfT ftft  ^  TFTTTT  c^c;  -jHM^
TRTT TRT  ftft"  T  1o«.  TdTTTTi  TrTTTfrftfft  TRTT  ftft
TT?Tft ^|  TlfftT TrTTTTTftTTT; TTftrft ftftTTTTT TT T ^ocm
TTTTTT  %%S  Tsprr %TTTr Tftf TTTTfT Y^ TTTTT 193^  TTTi TF?3TTt
ftmr TfTTf T ^^ TT TTTTTfTFTTT TRTT ftlfti TT?rrft ^|
"Impaired Accountability", TTRT  ~iOOC,  ij.  %,  T  TJTfft  'T'TTTT,
www.humansecuritygateway.info/documents/INSEC_Nepal_Disappearances.
pdf, TRPTR TTRffft tTTT Trfrfftft aTTTTTT ftft" TRrfftftT ^ I
TTT TfTTrft fttftft TTT ^,00% TRTTTT 1?oo spTT Tft" TTTT
TlfTTft ^TTT "TJ7 "Families of Missing Persons in Nepal: A Study of
Their Needs", ICRC, ftFT  ~<00%, J.  1, TTT www.icrc.org/Web/Eng/
siteengO.nsf/html/nepal-missing-persons-report-300609
TdRR Nepal: A Deepening Human Rights Crisis", Amnesty
International,n ftTTTT ^(OO^ if. ^TTTT T T?" TTT^ITTTTTT TTTTCf
TfTTlTft" ftTTTT ^ool ftft SfTftTT ^.00^ ^fTTTT Tftf V3^
TTTTftT TTTTTift TTRtft TCTTTft ftTTTT RlR^+l TTSITT
TTTTftrft Tftft" T^|
"X fftftF Sam Cowan, "The Lost Battles of Khara and Pili", Himal
Southasian, ft&TTT 'ROOC \
" TTTTff TTft 1,o1V TT fTTft TTTTT H\\lyJp\ TTftf ^
TTTift ftrft "TTTTft -H|Rh=+=I TC ?o *[-\W\£ TTTffti =11<fi^1
"TTTTTT^T TfT" ftft TTRTft ^ I T^T % TT fTTft TTTTTTTTt
TTTCTTTT  Ttt  "TTTT'  Tftf  TTTTfT  ^ |   "TTTTTTTftTTT  TTT
^o<m-y ftrrrtf %tt TrTRTrrftTR ftftTTTT, tt ?,ocmy v. %o-
1«.o|  TT ^ool ftft TTft fTTTT ftft ftTTTT Tfftt 1Vc;«. TT
3Tlf%TFT FRTTtt FTFRFFF ili*lddl "Sftf Frfft, ftRTT FTfft,
RdtFRTt FFTFT FR T srftr sRftr ^ATRriftT ftRR FTT
RTTtt %ft TRTRFF FTTRT RRI ftdftd" FFFTR J|RlJ*l
RRTT RFTtft F^" F¥T SFRtffftr TTRftlF TRF FFRRtRTRR
NO NO ^
TRTftT RTTdftf FRRT Tft SRTTRf *Rr I
FRRRTFT FRRT ft STFTRTFR FTTF "?§RTRT ^tt ^RTTTft
3RTFRF FRRf fftF FT RFRgTTT# Fcitf TrRrftf ^TAf FRT
FftR I Tff R TTTTTT FTR TRF FftftTft STTRfTTdfftr RRRFF
FFF-FRARF, ftsiRT T 3RRRFRRT RFR RlF | RTTF TTFTTFT
-iR*fd*| RTTR F SFRRTTTTt RfJRT fftftf fftff T TA[Rr FRT
"FfFT STFFFtRt TTTtftf STTftRTTd" d*df*d T 3TFFTT Ftft
RFf RFRRRFF TFftf "SRT STTFFtf ft^ F¥FF 3RTF FFftf
ftAffl FRTFTFT F^" Fftt TRATTTTf StRratTTF T STTRdf
TFTsfTTTf RfFFTT FTTRRT FAFF tR*T "Wll
FRRRTFT FRRT STFTRTFRRf fftftrTtf Fdl" d<H*ld Fftf
TTTRrTTT "FFRftf RFRR "STFT ftdfftftF Frftf ^fftR? I
srfttf RdTRRf FFFF Tftftd" T "ftftFRff TRF FfF
FRRTFRTTTf FW^ FftrT ftTRft TRAftf FTTFTT TFR STFftf
Wl "WF T TRTTRRTFT FTTdtF "STTTFRtf ft Tft TfF W^
TTFRrT RR I ^ FRdtF Wi*l FTTF i^i^\ H%l|A|dl*HTll tR"
RFft TFri^ TF 1^,^,0 ft y^idlP^I* TTfRTRTftw
FTdftFRf Ff ST FFT Fft T FFFRTTd" STFFdT FTfdTRTft
TR^TF Fft iNdlfd* TRRR fftft I FTRf Tft cfft fFTTRFR
RFf FT 3FRRT Fftft ^ f^ft TTRT FTFT FTF FTFfft
"fFFRRF TTftfTTTFftt RFATfF TTftR^|^,• TRTRT-fftTTFRTttftf
TTftf "TTTTfTTttTT fftTTTFTft^ TTTT ftrTft TTT ft' Ttf
TtTTT TTftft" "Bj I l^ftR "Tribute to Martyrs", TTT www.nepalpolice.
gov.np/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=74
WTW Tcftft Tft fftfTTft" TTTf TTlfTT ftft" ^TI TC
TTTfTTT T fTTT ftTT TFTTf 4ftd+l TT|fTl" fft" Tftftf
ftTRRTft TTrftftft RTTT %TTT*t# Tfft Tt ftft" ^1 tftftX
"Revered Brave Martyrs", www.apf.gov.np/tribute/tribute.php TftTTT
TTTfT" ^% t^l, 1?^V TTCt T 13^> TTT^TT^rTTTF TTTTT
TTftftft TTftT l|RlT,+l ^ I "No. of Victims Killed by State and
Maoist in Connection with the 'People's War' (13 Feb 1996-31 Dec
2006)", at www.insec.org.np/pics/1247467500.pdf
w John Whelpton, A History of Nepal (TTfftT, ^OOi()| TnTFTTlft
TT H9V? ftft 1t;V^ TTfTTT "snTTT TTf, TFTTTTT TT 1=;V^ ftft
TTR 1W TTT TTTTrT ftfl T^ TTfCTTTft TTTTT TTfTTT TTTTRT
TTTTT T^TTTTTr STT fftRl TTTTTT TTTT TWT ftTRlfTTT RTTT
TTTRft TTrrTTTi Tffft fft" TTTTTff oft%f^rs ftftfft |
,q TfT TltTTTTRTTT TTfttTSTTTTfY TfTTRFFT T??T TFTTTT ft T«T
RFTT371 fftftTT TTRTTTTfTT TTTfrf, Philippe Ramirez, De la disparition
des chefs (ftft,  ~iOOO)  |
" TUTTtt TTTTRT TT^fdTTCftRTTTfT ftft" TTC TTTft TTT ft
TT  ^%%o  ftf T^T3TTftfTTdTft Trrfftrr^ STTftn" tt^t srrft" fftfti
TRftTTT  TTTTT  STTTftr  TTT  TTT  Tftf  fftftrffftT  ftftTITT
TTftTFTTlfT TRft TTfCTTft Tftft frmfTTT TTT TTftrft TT Tft
TTlfftT TCTTCT ftft" TftT I  tftftR TTsfTT Tftf fttft, Nepal:
 TftR ?77/Rf F =R7R
■*l$Rm WT tfZTWTRft77/ W. I^Y, ?Y ^FfWZT ?o<jo
(s
3RF  SFFTRFt  FTTF  "SARFTTtr  FTjft  STW  H-A||^Ra|| |
FTsfRftfFFTTTt FRFR STFFdt TTfRF FRFTFT Fft "STTT TRTTR
Fftfl  ftdftd" FfT Ffft TRTFF RdRFF RftfFFFt TTFAffF
FRF FRf I  "FF <\%%o ft RFRftf "fftftr tRR T TFfTTRT
FTRFTRFftftf FTRT R%T fftARTRTTtFT FRRf ftft | ?°
RRRrTRTftWRf SRRrFT 'RfiRF>FTT' "«FR fftft RFTTfFT 3TTR*f
FF ^rftft 'RTRF>FF' ftf 3TFFT FR TTR .fRFRT FfftRfft
ft tfI sTFftt w I tr RrftrFtf tri l^o ftf rrstfrRft
Tfw FFR3rR|*li*4f| TRTT RftfTRFFft TRTRftf FTftftRtt
TRTFT dHIdd FRqftRlft RJRFFFF Fftr TgRFTTRT "Wl T
FTRTTf FRTTFFR TRRFT FTftr FTRft FdTRT TTTRF SFFT
fftRft fftTF Fl 3TTRRT WFJ ?<1 FT Ffft FRftftffttft
RiRftddftt FRqftfFT FRRRTFT ft RTTTT fRfRt STTR
TARRnt Fft RfftRRF "WTTFRT FTftt ^t | jyjzf TFT Rftftft
"dtftftr TFftf FTTF TRFfftTft dfft*e)ld fdRRdTtt FFFFF
"FTTRRFTRT RTFTFR "fdFTRF Fftrtt fft? I
Electing Chaos, TTTft TTTffftw, T. K.-^ I TTT ftftftft FT TT
TfTRTfi TTTRT TCRTTTf ftfti ftef TTTTTi TrrRTftftTR
THRRTFT TTTTT ftl TC TftftT TRTRft 1,1«.o oftrffT^
ftTTTT TTTTCf T5TTF fftft fftr TftT ftft I TTTfftef ft 1 %% 1
T 1^19 Tf ftTTT TTTT TCTRFFft TT 1,VK.o T^r^ fftft
RR | "Impunity in Nepal: An Exploratory Study", The Asia Foundation,
ftftTTT *[%%%, T.  ^9 I  ftfftTT "Politics of impunity", ekantipur.com,
?c tt ?ooc |
,0 TTTTT TTT" TTftftf TTTTT TTTTTfTftTFTf TftT TtftTTTft TT TTT
I^K.  TTT "TftTT ttfftft" TTTTT ft TTTT fftsrftf TRTTTftrTT
ftrft Trftfrft ftrr^iTT rftr ftftf tttttct ^oo wjj ttt
TTTTTTi TRTTTTT rftft fftfti TTT TTTTTTT tfTT, T^fT" T TTT
ftRnTTFTT TFTTTT HMIHI TTTT s^Kdl+l TTTT TTTRTrTftTFTfTft
TTTTTT TTTT TFT ftf T TTf ft ftTTTT TTTT ftftTTT
TRTRR fftfft fT TTI ft TR3T RfTT TRTTT TfTfft" T TTTft
ftTTTTTT ftTTTTft ftTTTT TlJ+1 ftrrftr fttftf RTTTTrtftft TRTT
TTTTTTT ftft^ I ftTTTITTrri TTttft ftftT RTTTT ftf TTfrftf fftft I
TTTT ftTR TTTTftfTTT TTTTT TTTTTNlftTRft ftfrffft ft ftTTTeT rt
"TTTT" Tf TTCf ftftrftft %TTRT T TTTT TR TTTft TT?TTT S'S
ftftTT TrnfftTTFF TTfTTft TTTTT fftr I TTTTTT ft fttRgj" rt TR
'\%%iK SRTT TTlfft ftTTTITTTT TfTTTfrftTf ftftft TTT fftRl
Deepak Thapa, Kiyoko Ogura and Judith Pettigrew, "The social fabric of
the Jelbang killings, Nepal", Dialectical Anthropology, TTlfTT TTTTTTT
[3 ftTTTT ^,00% I 2TT TTTTTttTT TTlfft S?tf?H Anne °e Sales,
"The Kham Magar country: between ethnic claims and Maoism", in David
Gellner (ed.), Resistance and the State: Nepalese Experiences (TTT TRTTT,
^ ° ° 3 ); Kiyoko Ogura, "Maoists, people, and the state as seen from
Rolpa and Rukum", in Hiroshi Ishii et al. (eds.), Social Dynamics in
Northern South Asia (fftftf,  ?,00[3).
"Impunity in Nepal: An Exploratory Study", The Asia Foundation, TTTTT
TftrfftTf I
W.  14* <m* <rl|JT) R^lrH* ^
TRARFRtRtRT "FT3R FTRf FRRRRlR ^ RF FRTTRt fftr
TRFTAfr RRRft ftf TRATRT FffttfSTRTtf TRdttdFRRf
RfFRFF T tftftf FFft iNdlfd* ftftRT ftfftwi TF
^ool ft 3FTRRR RftF RftRi TRF "FRF fFSRTlft Ffft
Rftftft  RfRRRf  FFtf  RTRTTFT  ^ATRdtrft  fftft  T
Fftftftftft "FFFTfRt Trft*f "«TfTFT ftfTrft rrffIft Fft
TTFft I ^ RRTF RTTRTFlFFFr fftdTFRTR-Fftf RTiRdR Fft,
TFTFT Rft, ili-AllR* TTttRRf FRF Trftftfft RFR RTTRRR
TftTRFRT RFf Fftl RRRTTFR ftl FRftf FR FAffFRT
RdFTFF Ffft FRRT "Wl RTF TF Rooo uj TFfTT fftrrftf
"?§RT FRftf ft; FTRTTft 3TTFf TRTFR SFTT FTRrftf fftft I "
TF ftftRTRT RTRTTFltt ft RTRFT fftftFfFRTTT# Ttftftr
JRM^ RTF FRf Fftfl
SFfftiFT FTR fftFTTftf ^atRfFT STRRTRT FTT FTsfftftFRTt
"FTft ftTRft "FdTTTTf FRFT TTTftr TRRWft I "WFT ftTTFft "FdT
FRftTRT FRrftW ftFT, FFtf T RTF RT§R F^sR "?§^T FRrftf
FFRT FFtf RTT ftt fttft STftt STRTfTtf T fftsFWTFR Ffftfftfft
(fftARTF T FFRT) SRRft^n^TRRRr SRffRFT StRTRR FTRRT
^TT|?V TJF^TTft TTfdRRftf RFTRT Ffft FRftf I FF R
TftfRR "TTTTTT RFFR sffqRrftR TTFFT fttftrsR Roo^ UJ
FRf "?§^T Fft, TR FftnftRT FRrftf TRftf fftdftfft ft "Wft
ftTRft "Fdftt FFtf T FFRT FFtf FTTTTTt ^ddHdd Fft Fltftf
ftAffl TJRFFTTftft Tfft RTRRTftt TFftf fft FT RT
FRTFTRFF fftARRRFRT ftFT fftftt I
fRF  R?R fftftt,  FRfftftft" Rif  7RTR fftrRf T  FfTR¥IRFR
fRtrrf RfAffi "fftRft r frrT sfrtr RfAff r r "ftdrtt
cn no no
31 FdR* RftFRFT fftRft 3RRTTT ft Fftft fftft I FRRT FRTR
fftFTft FRRf "ftdT Fftftft fRttTT TTFFRRT W^\ ft FRTT
" TT 1^^«. Tf "TTTTT ftfftft' Tft TTClgRT TRtrfftTT TT ft
TTft TTf TTTTTft "fftftf ftj'it <\%%S rrr ftftftl  TTT %TTT
ftrrrff TTTTrft ftRTTrr trtr Tftft tt Trrfftr ttttt rftf fftfti
TTTrftTrftftTl" Trfftr ftrTTT TRTrftrrT ftr TRTTTTTfft TTrftf ft
RrnTft ftftrft ijT TTcrrftft Trf ftftftrrcft TsnftT TrrftRrri
TTfT TTTt TTTR TFT. I IftftF TRfftT TTrft ftftft, Nepal
Backgrounder: Ceasefire — Sofi Landing or Strategic Pause?, TTTTT
TT-fTFaT, T. V-K.; "Nepal: Killing with Impunity", Amnesty
International, ^O T^TTCf ^OOi^T. VI
"Nepal: A Spiralling Human Rights Crisis", Amnesty International, V
TTT ?,oo^y t. 1^9 I TTT Tftftrrr TTCftRT TTTT TTTRTR T
TTTRTR ft TTfTTTT TTTRR TTft TR TTTTft Tftrri TRTTft
rftftrc ttrtr" 1 ftft, t ^-30 I
,Y   TTf^^TT   T#ftrq%   TRTTft   TTTTfTTtt   TT   fTSTTRTTT
ftft^fftrrrftf fft (srsTftT fftRrr tt ttt) tr ^,00^ ttt
TlftTT TTfl ft ftr ftdT-TC ^°°^ tftt Tftftr |TTftTRTT TTTf
TTfft TRTTft TTTTTT fftr I
 FftR ?77/Rf F =R7R
■*l$Rm WT tfZTWTRft77/ W. I^Y ?Y *FfWZt~ ?o<jo
^ftf ftft (TTRR RF ftTF Fftftft FRTTTTFRRf TRRR ftftt
FRR FRT tftft FfTTT) I TR FRfftft FftTRF RfRR RFFTRTtt
Rftf FTRft TTTRTF T Tfft ildlRld RTRF I w
RTTF FBRfftFr TTT¥IT RTRRT FRRTTTFT RRR" STFRTFR
^R FRRf I "TTTTTT RTRRT fdRffftR TTftRRf =A||H* RRTFT
"TTftft ^ATTTdtFF RFTRTTRF fft Rft: RTRf "?§TFTRTRffFT
RftRft TTFTTRf, FFtf FFF FT ftdftt ^AfttRFT FTF Rfftf
FftT TRAff, RRTdT fftftf, RTTTTRTTRft RtRR RdTftt^ T FFRF
RFTTFT FRF RRf I TARTtf TTTttrftRrft Trf ^ ftdRf
"RSftRFT FTRTRrft' FtT Rsftf I FFRF FTRFFRTTTI"
3Rdtf%R >^*iHld Ffft FFFTFftf I ^ ft 3TFRRF TRTTtf
FftftRT FFTRTFTFT Tdftft FTsfRftfFRfftR FRT TRRR
ftft fftr fftftt I TRTRT ftftdFFR ftRlftftf T FfFTTTFFFt
TTRW RTRRftifR fftftt I
TRT RTftrfftcT Rffttf T TRF RRTRTlfFR RFTRRT RTRRT FW
yddli?^ TRFRF RFFFF F^l
W ^TTT ft^ TTTTT ftFTTftrft TRTftr TRW TRrTT: fftft T^T
fftfti ftTT TT T ftftTT fTTfftft A Kingdom Under Siege
(TT^TfTROO^T. 13^9 |
" TTTRTTT TTTfTRTT ft TTTRR TTTTTT TTR Tfft T^RT
TTCtTTC TTTTTTTTTT ft TR1T TTfTTT ftr I TTRTTTTRT TRTTC
Roo^ tttt Tft fftTTTTTTT ^f TT fft^ffttmi TTT TT T^RT
TTCftftt TTTTftT RTTT TTTRTTT ft | "Nepal: Alleged rape of two
teenage girls by Nepalese police", Asian Human Rights Commission,
press release, TT TTTT ^ TftfTC ROO^ | FTTRTRTT
yddl(7<?Tl\ T.T. TTTRTTfTTR T^TTTTft TTTTT, Trftftft TTCT
T TTTT TRFT TTTTt Tft ftftftT TTftrr ^Rl ftfftR fftftTT:
ftftrft TRRTFT TT TTTRT ftftrft T^TTTTftf cblftl'T+i fftfttft
T "Still Waiting for Justice", Advocacy Forum and Human Rights Watch,
TTTTfft TTftfftwl TTT ^°°1 T TTTft ROO% ftf eftTTT TTTT
TTTfTRTT VV TT TRRRTR TTTTTRft TTCTTTTi TTTTCt fftftft
fftft, ftTTTT ftftftT TTTTTT ftrft ftdT TRRT rftf T 3RT TTTTTTTT
TTTTfftTTTTTT 3RT TTTprftT TTTRTTT rftf TTTRT fftft | ftfftR
"Sexual violence against women in Nepal" T" www.advocacvforum.
org/departments/human-rights-documentation-and-monitoring-
department/sexual-violence, php
w fftTTTT TTTT, "TRTfTf fftciTTTT W ftw, Tehelka, <H
ftftrTC Roo\t I
,q TTTTTftf TTTTTTRTTT OHCHR-Nepal ft fTTRRft "TfTTTT
ftftcTR TT^T : "Conflict-related Disappearances in Bardiya District",
RTTTT "ROOE,; "The torture and death in custody of Maina Sunuwar:
Summary of concerns", fsF-TC ^ ° ° ^ T "Report of investigation into
arbitrary detention, torture and disappearances at Maharajgunj RNA
barracks, Kathmandu, in 2003-2004" t?T ROO^, Tit http://nepal.ohchr.
org/en/index.html tftt TTTRT "eRJ TTTT TI%T TFTTTTTfTTR
TTftrft ffttft Tft TTTTfftT ^, ftTTT TRTT: TTTeTT, ^RTTT
Ttftfftft TRTRTTft fftcftFT T fttft, fft.Tt. Rof,Oy www.nhrcnepal.
org///publication/doc/reports/Reprot_Doramba_R. pdf; "Clear Culpability:
'Disappearances' by Security Forces in Nepal", Human Rights Watch, ^c;
TTTTtt "^OOi(j "Waiting for Justice: Unpunished Crimes from Nepal's
Armed Conflict", Advocacy Forum and Human Rights Watch,  TRcTTT
■dSflwi TRprr fo?* %Tfir mRn+l w^-- Rftr fft^mi tfi
^ool ft tRr-tR FRlftf% RTRft Roo^ uj RrRrtf
fRTTRR RTFFTRT RdRT "5ATFFF WF FTTRF RR T RcftFT ftft
Roo RtRttFF ftTTTT FtRttrt RTF| RRTRTRT fFRFT T RTTTT
TTRftFFFT STRTfftR TTF«FRF FTR TTFTRrRT "ftftT fftrri
FTjft T "ftFFfffR RF TTFFTFRT FtRtTFR FRfRftftt
RTRftt T TRRFTRft ^ATTRdtftt Rftftt FTTFT FTRF RR I
RftlFFRft TTFRRTfftRTTRTftt "FfRRFFRRftf TFFSRtT Ffft
RRTft RfRT, TARTFTtft FTtftTTF RFTRT RRRFTTFRftRT Ffft
RftlFWf fftTTtt RfttTFRt RfAftl^ ttdftf 3RTRT STFFtt
FTRF ^ATTTTTlFTcTTTt dl*^lH Fft Tfftf T RdRTRt WTdtftdFT
TTFAffF Fft "ftdRf Rftft FTftR I
<JkHWI «T<#r *ll^+ F^T: ttdftf fFTRTTRF TFRT 1 ^ RFT
fftFRF FRfRftFFRft lis STFTR Roo^ g?r Rr TlftWT
fftTTTRF FRrftf FRFI FRFR: Tftf RdRT "ftRTRFTf srfft
RfftTFRft 3TFRTFT FR*f ftAff | Rfft, TART RdRRfft TRRFT
TRT ildl*l *TlF.i^^lil TTli" RTF =A|o|^|< ^l^iftl ftftfl
TRTTRTd: TRt RdRT "ftRTRTdfTTTf RFTRdRT TTlfft TRTFftf
ftfft^Rt I TFft TRt RdRT ^ATTRftft *|ftcHI^ FTtftrrtt TTFFft
RTRFTR FFT W Fft RTTRt FFFF fftftf I v° FFft, ^ls SRRd:
Roo^ UJ RTsfRftfFFtf "ftRTRTTff T^rftr RRRRTF Ff ftt I
■H^KM^ *<<l\+^l W&R -MMHI T ^Wl+I t(&ti: TFI ^°°3
ft 3F7TRfftrftf% ^OOY TRFRt SRtRtft "WFT ftFTTff ftdftt
Fftt RrrtRRt RRFlft FFTTRTFrRFT FTRdRT TRRTT "Fftft
RFTFT FTRRT RR T Rftft Y«. RFT TRFftTd" ^W FrfTFRF
^tt|v<1 rrRrtf TrftTftw ftft fRftrt ftrnRdrft "srft
~iOOC T TTT ftftftft" TTTTfftT ^ ^r "Still Waiting for Justice",
TTTtfft TTTtfftw, TTTTT TT TfTCTf T^T ttft TJf ^ Trrftrft
TTTTTTfTTTTft" "Nepal: A Deepening Human Rights Crisis", 1^>
ftftFTC ROOR T "Nepal: Killing with Impunity",TTTlfft Tjfttf%T" I
^ TCfiTT TTR TFRTT TCTTCf TRTT IiRh+I fftr | ^fft^ftf ftfrRT
TT1TT Tft TFTTT "^Tft^TRff TTTTTTFft T^TT fftr T T%RTRft
ft ftft grrnftft t|tt tfttjttt rtt t#t tfttt ftr I
Y° fftftR TTfttrr TTfft" ffttft, Nepal: Dealing with a Human Rights
Crisis, TTTlfft Tfttfftr T. 1 ^ I ftft fTTlftTTRTTi ftdTft Tftftr Tft,
TFTTf TFTTTRTTT TTTTTri fftRTT ft i^l^+ITI Tf ft ftr TTfT
TTf T TTTTTTT SftftTTRHi TT TT TTTT fttft I
y<,tr ~<oo^ ftr 3fTrft ftrrr fttrdftT tttt; <ie-H^ft TFTRrftftrR
^^TTTTftf TTTflTT ftTRRt TR 'ioo^, ^ Tfc^r^f^- ftftiTTTf
ftTTT TFRTTTTrRTftTT rCTTTT TTTT V^> TT cftrtff f^TTTT T^TT T
Tft TftTTRTTi %TTT Tlfftftf ^TT TftffT ^1 ftlf ftrft TRO"
TTTTTT TTfft TTft Tlfft+1 TtfTTTfi ^TTC ft fttft fftft
TTTT V^> TST 1^ TT ftRIT TTlfftftf TTfft ftftRft fftfti
TTTTft TFTTTTftTTR ^^TTTftr TTftftr ftTRfft Ttft T^RfTTTR
ft TTT TTRft Tt 1^ TTTift TT TTfTTri ili+M-fl RTTT Tft"
TTfi TTT fftR ffftft fftft, RT TTft frCFTTff TFRT rftf fftft
TTT Tfftf TfTT TTRft 3RRRT TTfTTTT fftR I custody and the
remaining  seven  were  still  unaccounted  for.  "Remarks  on  pending
 TftR ?77/Rf F =R7R
■*l$Rm WT tfZTWTRft77/ W.  I^Y  ?Y *FfWZt~ ?o<jo
<<MN-HI ftdT fftftf I TRft "fdltf ftdRf TRRTFffFT FTsfRftftf
TTRRT FRT TRTT# TARRTTf Rlftf ffRRT RfftfftRf RfSTRRt
fftftf I fFTRFRF RFR RFTdftt tftRTT RFTFRTFFFFsft TTR
RFF Ttft ft RFT FlftftTftftT TTRTRT *lft*dfi?^ RR, TRTTFT
Ffft Rftft fftRRff TTfRdfftR 3TTRR TFRT ft fftF | srftft
TTRRFF |Fft" Ffft ftdRf RFRft tRrf 3FRRTFF TftftR
Rft "FRF RftTFRft WI
TT5T ^HK+I TIW X TJjf: FRJ Rfft ftrT TfFTTTTf Ffftf
RfTFRR ftft RTTTT Ftftftt I TRTFTfw RFTFT fftR RTftrTTTRtR
fftTRTftt FfRT§RTf?RR ftfftR "FTRdttdT fRRTR ft^RFT
ftRRTtt  ^ooY  FT  ftftt  FTRT  "Fftftt|   3TRdftR  TRF
NO
RRRf%R TRTRTd" FTRft RTTf FRTRftW ftdRf TRR RdRRTft
WTFfftR FTTftf I WrfftdRTd: fftdRft FTR A||ddl*l RTTR FRRt
FFTRFT FF ttR "FRfR SRRFRf 3FRRTRT "ftft TftR RdT
FRfR STfftRdFRTTft TRR RdRRTft "TTRFrfttFT (ftRFTttRT
dR*lsd ftRRR RTRft T TTRT J||.*l) FTR ftftTR "SRRTftt
T Rft R Rftftft RRRT fftftf | v^ TR FF FRR RTFR? FFttft
WTdfftR RRt T TTTF RTRRt RRRTTd: RRiFR Rftftt I ftRTRtf
Root uj ^TR ftfftR srfftRTFRRT FRTFT FRFR-Fftf Rlfftftt
TR ftdRf RRTft Ffft RRRHTRRT RftTRT, RRtft "ftRRt RR
RFT STfftRTRTft Fft sft fFTRTTRF TTftft W I V?
RFf RTtft" FRRT RdRTFRtt 3RRRTRT d1idft*HI^ RRRf
TRFJWft F fRFR RFFRTFftf fft RR RRRTR 3jfftPdi
T§RT fdftt RftFFft fftdHd" ftftRtfTTTt RRTFT FftjFH  ftf
3TraTTfT3RT W ttr ftFTTFTFFRF RTTR FRRT RdRT ftftddj
ftf R ftfRdTRR Rftt RrRrafT fRRRR ^A|Kft|*| RdRTFF
Rr rtrtR trr  ftftFdFFft ftftfft fftRT Rr t
RFftFTRFf FFRRlfftRR TRF FTdftft FFFdFFRR >dld*l{)
RFRRt Tft^TRfi
FRfRftfFFRft TFR TRftft "ftftRfR FTfRrfr Rr?R fftF,
3TRTf T Rftt FAFF Fft TFRft fftftf I vv RRFFFt fftsFFRFR
Fffttftfft "p7 FRF% ft FFtf Rftt T FFFFFRF TTrft
iNdlfd* Hldl*l fftFRF *|ft*df^^ TRF RdTFFFT FRTFT
"FTftt RFfTRRT "fttRFRTTft RftlFFtt TTRf RdFRrT RRI
RftlFftt STFRTt -STTftft fftRft RdFTTf RftT*, FRRR,
TTTdRRRTRTTRRff TTFRFTRT "fttRFRTft "WT%?ft Fft*T fftrr
T RRT FTFRRRTTf STRft Rtr T*ftft RTF tRrf RR I
RdtFFft RtRtF T RTRTRTF Fft TTFRf RRftft STFTRt ftdTFT
Fftf Fft T TTRlfFT RRTRTFF fftqTFlFF Ffftft I YK
TFl ^ool Tfftft STtRtft FTsfRftfFFtf RTFR FRTR
"ftftft RRTRft T RRrftf FTft RTF FftTFRF f^PR I "pRT
"?§TR RTRTR RFFTRT FRTftt TTRTRFFRft TRTTFT W^\ Fd;
^ool TRF 3TTFRFT 'RRFRft ftdT' FT FftRR FFftft
fftftt T RRTRR FF Trfft TRTRTRRRr fdRRtR ftdRF ff srftft
RTRftf, ffttfR T fftRfRFFF "9RT RfTRRT fftrr | Trj^rgrfttftrftf
3FRR T TTfRRRFR FRRTRT RftfFRRt ftdRf *fiM FRT
7ft TftR TRt ftft RR ft, TR Ffft RftlFWt RTdT TRRdRF
3FRR RFFR" T fftRTF FRRft FR*f RftfSTTtt tRRRRF Rlf?
3RRRT fftftt Iv5 RTsfRftt dd^d TF Roo^ ft RRRffftr
TlldftlAI *ldd*l FRRT Rft RTF R?fM fftftt I vls
'RFFRF "RR' Fftr RlftRfttFftt SFTFTRFfw fftRT RFTRT T
"F3R RTTRT RFTRFRRt FTRTRT ft FFTtftR RdRTFF WF;i W
RftfFFRTd: TRft RRtRrFF ^J^J FTftRRT T FtRtRF RtSITR
rRr?I Y% tftdRT RFRR T FFftRTTRTR fftTTTRF TF Roo^
^J RftlFFtt FTTRRT RFfftTFftd: TRTT TF ^oo^-^ooY ft
SRfftFT ^m fftTTTRF RTRfR ftTTTT FRRF RftfF fttsTRdT
accountability issues in Nepal", ftft TtT, TIRTTfftTR  T^TTTdftf
TTTflTT ftjRTTT Tftftfft, R% TITi Roo% |
'*R ftfT TTTTft ftdTft T Ti TT wiTTTftft "TTTTTTTTTftfftTft
TTftftft  T  TlftT  TTTTTft" ZW^.  TTT I  T%R  TTTTTTTi  ^-^
Trrfftrft ftr tttt ftftr I Tnft ejuPn+i TrfftrTr TTrtrftft ttc
TftTFft ft TTT ftftft TTTT flR-H^+1 "-5TTFR TftTFlTTi fftcT
fttftl Ti T3PR TTTTTTftlTTi R R^ooo y TT^jf ^_ \toooo
ftf TTT ftTtftTTTTT ftft TlftT rft I ftftftRlTTi TTT: TT ft T
Ti TTTTT TTTTTT TTlfft TTRT RRTRft I "The torture and death in
custody of Maina Sunuwar: Summary of concerns", T.T. TIPTTTTTTR
T^TTTTft TTTRTT ftTTRftftrTC Roo^^. «, |
Yli ftdf-TC Roo% TRTTTft RRTT fTTTTTT TTlfft ftfftR "Still
Waiting for Justice", Advocacy Forum and Human Rights Watch, TTTTT
TftrfftTTI  TTTTTT ft^TTff fTTTTTT TTlfft, IftftF TT «..T TT I
YY ftfftR TTftTT TTTTft ftftft,  -?V/e/*/  TJTsftelft:  9-i*l  WZFT,
dW-il X <«/f)/9, TTTTfft ^i^f^-f I  T ^o-^l |
"Children in the Ranks: The Maoists' Use of Child Soldiers in Nepal",
Human Rights Watch, ftTTft ~iOOl3 |
Y5  fftftR TTftTTT  TTT  ftftTT fftftcf T  lOV,  ftvTJW  WsfMrff:
B-i*l rTSFT, HW-il X <«/f)l9, ?,\ STTftrC ?,OO^y-q. i^-iv I
w tr roo^ ftr Tftft Tft Tftftrrrft ^TfRrr fTTTTrftftr
TTTTrT T TFTRTTfTTR TFTTef rft ffttftRTT tttt fftft I  TTftTTT
TTTTft fftftcf, ft77erW Wsftwft: B-i*l rtSFT,  HW-ti X XWftfrT, TTTTft
N_
^ftlfftTTI TR ROO^ TTT TTTTft TTTT; TRTTTTT TTTTft +1 fti
TTTTT ftrft TTTTTfi TFTTTfTlftTFft TTTTft TTT TTTTT ^tt
TTR I TTftTTT TTTft" ftftft, Nepal: Dealing with a Human Rights
Crisis, TTTTfft TftffftTT I
q "Nepal: Killing with Impunity", Amnesty International, TTTTT TTTTFaT
T e;-1o I
"Waiting for Justice", Advocacy Forum and Human Rights Watch,
TTTlfft Tfttf%Tf T  3 I
 TftR WFrTZ^lW
■*l$Rm WT tfZTWTRft77/ ft I^Y  ?Y *FfWZt~ ?o<jo
1°
RdRTFF FFt FRWU *° "^TTFt ftTftft ftdftt FRRRFFTfw
TRTRRFR dR*l*l TRRRT RRRltt fF Rftf, ^RRf RFf
RTsfRftftT FFRTTd: ftrfftftR FTFftRFF FTftft "RR RFT
Rftf I n TRTlfft FRRt Ffftftt TTFFTRR Ffft RRFFft "RR
RFFFlFFTTft dTRFt FTcR TRF fftftftf TTfTRT SRFTTRi Rift
RTF RTtt TjfttF RR | ^
ftt ^ATTRftRTSTft FFTRFT Fft TFTR RRRTFF TTTftftftR TRTFT
STTFftRT Wftl RRfRTftfFFRTd: FTTRT tftTTRT RdRT TRATRT
TTT3R RTRTTd" FRFfft "SAFFR RFF ttR fftftlFFft TTRRTRRftt
TjfftTTRF RRRffftr FFFFFF ftRft ^m fttRR Wft T ftTRRt
RdRT RftlFWt RFFRRt RTtftTTft TTFft fftftFR T
RTRRTtfFT FRRT Wft I ^ fftdRR RFfftrfttd: RTRT RdRT (TRT
FftFtF) T RftfFFtf RfRR RFRFRrT ft FTRTRFRRt
ftftRtt RRfRftfFFtt TTRRRR "Wl TR ftt yddlRld
TRRRFT STFTrfttFRrft TRRRTTRRT RfTTRft ^UJ Fft
RftFFRR FRRt "tri
TTR 1^*. FT "3TTTTTR ftftrftt' ftftRR% ft FTF TRRRft
TRST RTRft FFFRTTTFT FRi FFft Rft FFjft "fTF W^ fftft
STFftt Wl FTRT RFRftf 1 FRRRTt Roo^ uj TRTT FFTFT
ftftftRRft FFTRFT ftt RR FR FRRF RR I RFTRRR*li*l
TROT RTRt FTT ttR 'TRF T RRTfRRfFRTTTf R3ft RFFT
TTR RFR" ftdRftt Rdtt fftRT RTF, | *v TTF RFT RftTRT RR
*° fftTTT T TTrRTftT Rw1l(?<pTI TFTTftT TTTTTTTrfft TTTT:
WdfftT ftftft, T.T.  TFTRTTfTTR  ^^l^b+1  TTfftlTT ftTTTT, 1^
TTRT 'ROO'l,; "Conflict-related Disappearances in
n TTftTT TTTft ftftft, ft77erW Wsfhrff:  l9-t*i  e?5-R  WWW X
N_
<"lflld, TTTTfft TftlfftTT. ^ 1 I
"Nepal:  Killing  with  Impunity",  Amnesty  International,  TTTTT
TTTtf%T,T. £- 1° I
M 11 TTTCT 'iOO^ TTT rftt ftTTTT TTTTT tft^TCTT TTFft
fTfTTT TTTft TTRTT TTTTCT ftl TftrRTT TT^TTTftTT TT
TftTTTTf ^TftTTT TTTT Tft TrrtC TTTRTF TRR ^Rl TftftT
T TTTTtfftT TTf TTT ftTft TrffttTTftf ftftrTRfTT ftftfq- TfTTFTrft
TTTT: ft TTR rt TTTT TTft" fftr T TTTT TTTT ftftf tfjjt rftf
fftft I  TC Tft ftftfq- T^FTFTTrft TTTTTT TTTftf ITT "TRft" ft |T
Tfnftr fftft fftrrt ftftTT ftfTTTRT tctt tttt ftf TTTTCiTri
TTRTRT ftfti fTCTTR TFTfT Tftft I ftfftr TTftTTT Tftr fftftft,
•?V/e/*/ TJTsftelft: l9-t*i WZFT, diW-il X <»/f)l2, TTTTfft TTTTfftw, T.
131
*Y "TT TTTTT TCTT TTTRTRTTC TTTTTrfffftr TTTFTTT TTTTfft
TftTall ?TW TTTaFTT TTTTTfi TTTfTTTft TRT ft T TR" TTTT
TTTTTT ftftc TTTfftr TRST WTT ft 3TTTTT fftftTrtr TTl"
TrTTTtt Tfft TTT Tfftfi fttTRR ftftrftr ^1 TFTTTTftftTTTTT
TRTTR ft TTTTTfi TTTT TTTT TRTTT Tit TjRR TTT TTTTfeT I
TRT T TTTfTTCftRlTfi Frft TTRTT TffftT WTTfT ftr I RTftTTfi
fftsiTT ^ TTRRTTTT TRTT TTft Tprft snftftfTT TTTfftRft Tftf
TTlfft TTTTT TRT TTTSFIT TTRTfi TRTfT ftft^TI " # «. TFRTTRlfftcTT
Roo^ uj ftFpr RR, "RTRfRfttFRfftR RFT RRTfRftft
TTRRF SRFTTRRRfl TR FTRt fftttR RftFF ft RRT
RfftdR I "^ FFTRStRTRR RTRTfdRT RdRTFFTTTt "ftdRf Tft
ft RTRWTT Rft ^JWJ FRRd" fRFR FTtftTTF ~dW^
STRTfTTFRTTTf 3TTFRT FftftRTd" FFFF Rtft RRT fft RTRft
>dld*l(l fftftt Fft Rf|TR?l fRTRf "RSftRFT RTRft" Fft
TTRW FTft ^m Fftf, RdRTRT RRFFFFlf RrRRFR RAFF
^K^J TTFTTRRt, ^FdRdRft Fftdt fftftr Slfft RlfftR RrRrftt
RTTRRftt ^Rt RtRTR RRR FRT FRR Rftf I K^
RTFF RTRTfdRT ftftt RdRTFR "ftdftt FdTFR "ftftRR
FTRTTTdFTddTRF FFTR FRRT RTTTI^15 TR TFTRT RdRTFF
FRRft ftR fftcTI tftdtt Ffft fdFFRRdTTTt RdTFft TRRTRT
TTftft T fdRFRRdRt Rf^TTFF ftt Ffft TTRTR Rfft TRARTT#
RRFR RRWll STFFtf ft ftt Ftft TTTfttTRff T FlftFtf RTFR
FRWl Fft tftSTF fTFTTFlFRTft fRTTTFftt fftftt I ftdRf ftft ft
F*lH ft Ftft RtRRRFFT RTRTfdRT ftftt RdRT fttfdFR
fftftftRT FftRTF RTF T fffftF RFRT Ffftftft Rft RrtRRTTFT "ftR
3FF RFFR" ft ftftfdFT FRRT fftrr | ^
■ftRRf RlftftTftftt "RTR fTRFRft' RRF ftftt fftftt T RTRR
TRF ftdftt "FRTR TTFRTd" ^m Fnft Fft "ftdRF RTft RRTR
fttftf fftfttl  fftRtFRt  yfd*li Rft  3FRTR fftTRftf RFRRt
wftr ftrfftrr snRTTjRr, 1 ftrftf ~ioo^ rrr TRft ftrrr
www.icj.org/IMG/pdf/King_s_speech.pdf. T" TTTRT s?71
^TTftTTT TTTTTT TTTTft,TRrrrft,TTftrrr Roof, |
"Waiting for Justice", Advocacy Forum and Human Rights Watch,
TTTTT TTTTTT T. ^19 T "Conflict-related Disappearances in Bardiya
District", T.T. TFTTTTTfTTR TW^fftf TTTRTT TTT, TFnfft
TftlfftT, T V^-«.o |
^ TTCTTT TTTtft, rTrTTR TT TR TTTftft TFTTftft TIF fftlTftft
TTTTTftt ftffft TTTT 1 ^ TT dTTTTTFTTfft ftrff ^fTTft I "Cold
Blood", Nepali Times, 15 ftftrTC ROO\t |
^ ftftTTT  Roo\t  TT TTTTTTftf T.T.  TFTRTTftTTC  TTftTTT
fftftr TCfftfftrc tftrtt ftrrrft Trwr TTrrrtt ttt fftt ftft
ftftTT fftTTT fftr | -^^r TTTT TTft TTT ftfT 3|fTTTCfTF ftft
TTTRT TTT TftTTT rftf TTft SH-TTT TTRTft ftftftT TTTftft
TRTTT TTft ftftTT TTTlftT fftft I " "Practice of Torture Systematic
in Nepal", TTTfr7 TRTTf, TT TTRT, 15 ftftTTT Roo\t | ft^f
TTTTTftT RTTT TTTrTT T^T ftftTR TTT I TT TTTTfrfft ftdTTT
TTTT ftTT TT^ft "TTRRT" rft TT ftl|TRT TTT ft rt I "ftft
rftFRf ftft fe^TTR "TTTT |T TTTeR;l " "Between Two Stones -
Nepal's decade of conflict", IRIN Web Special, ftftrTT ROOV, \
TTRTR WTTt ftftrftf ftTT TTC ftrft Tftftft ?TF ftft ^:
'TTTTTftTR T TTTTftftT TFTRTT TTTTft TTTTTT "TTTTft ftdTTT
TRTR TTTTT ^T, TC ft ftTTTT ftftrTT ftTTT T TTTft fttft Tftft"
Taft" I " "TTTTTTftTTC Ttft Roo^\ TFTTTTTftTTC ftfT fftftRFTT,
^TTfi Rocmyy. 1 | "TTfTRT ftTRft ftdftr TTTRT ^, TFTRTftftTR
TTT ft -ftrpft ftft" Tftft fftRl TftrF TRRT TRR TFTTTTT
ftfftRft TTT TFTTT ^TI" "ftTfTTTT TTTTTRT TRftTTTft
TRftft', ftftftf TTTTR, 1 TTTT Roo%y %TTTT TTTT TRTTT Tft
TRtft fftftf fTRT ftfti
 TftR WFrTZ^lW
■*l$Rm WT tfZTWTRft7/ ft I^Y, ?Y ;RF*ft ?o<jo
11
"FRRt TTTTftt TRftT FftRTFR =?ft TRfttftR FFTTTF RTIF3R
TRFTI FRRt FfWRft RTRFT ftdftt fdft FfftR TFRft RTdT
TRRRT RFFR "FTftR RR RlftftFFRft -H^l RSFRRft
FlRlRld FAIId* RR1R STRjft TRftt' | *•*■ TARTRT TTlfft
RftlFFtt FTRft FTTRRT Ffft fftftt I TFTftt TTRFFT R3FTT FTT
TTfft TRJt RTF FtT RTiTTftftf "FFTR TRftt RlRFtdRF
ftftTRRTF FTTft TTRFRRRft fftftt T ftdftt RTF RlHIjCl*!
RTFFT TRRtt ftftrR RR f^ftt I 5°
TTFRTRTRftt fftftr ^atRfrt RFRF fRFTRR T TRFRrrd" RFRT
HlfiM*l RdRTFFRTd: RlftR *rFftld RTtt FR? F?t RR RFT
TTftR?| RRFlftft ft^RFT ftft RTRFT ftFft "ftftRFf
Ffftft fFTRFRF TTfti RFFF RlR T ftRRR RTTR ftdftt
FlRftdi TTFRf RftofftdT FT TTFft FRRFT Rft RftRR I RF
RRTTtftRf (RdrRTFF RFFRTRt) ft§RT§FT ftt TTR RR FTT
RftlFftt fdRFRFFR RFFdt RTftftR RTtFTftftftTTf RIFT
Rftft FR?I RT ^atRr TFRft RTF T RdftftT ftfRT FRfftf
TfftRRfttTFTRt FRf RftlFftf fftSTR Ffft ftft fffftRT WTRTARF
Rlfttt RTRft fRRfl^ Rft "STff fftftRTTTf "^TRT Rft ^TF
ftdftt ft TRR RFRTd" fft Rftf T TRTTffFT <M«s|R*l Ffft
RFFfft TFft Rftf | fFTRFRF Tjf%R*T RfttFRTTTf RFFR
TTfti RFf TTRTft RRT RR RftfFRRt FFTFR Ro fftfRRT
Roo^ uj ¥pftf fftftt | "ftdftt STRRtRtr TTFRR TRRFT FRf
TRTRf RTft fftftft FRR TRrqfft (s)dlR|A|d RFFRT) RR RFRf
RFFTfTft Fft TTFft RRT "FfFT I
RF fFTTRRf ftftdTRR RttRRt RFTTTRFRFT RFTRT Rft RTF
FftRRt TRTTFT ftffttRT ft^FFTFRTTFRFT ft; LJ*I3*I
TTFFlfftdT RTRt fftfttl ftdFft TTRTft fRFFFRT TTlRt
RftfFRTTTf RTRRt TTfftiTR fftfRT ftffttRT ftftfRfFFFt
^fttl STFRTTTf STFFftt RTF FRf ftRfRFFft Rdftt
RTftft ftRftR I RR RRTft fRRT FfttF Rft dft*ldl^ ddl^d
STFrft TTTftft7* RTF RRFT f^R RTR fRRTfftt FdRF fftft
RRRRTTf I " tftRRT RFFFTT RFTRST TRTR yTlluisjii ftr
RtftR? Fft fffdRFFtt RFTRT Rft ftfR TTftRR TTFtt RRfRT
RfF, T fftdftt FftfF RftfFF RttRtt Rftl TRFRTR fftRR"
TTftft ftftf TRTFFRF RdRR RTTF RFRF ftRfRFFft 'RTF
"5ARFT" RTITRft RT TRTRf "5ARFTT Fftft RtRtrt FTftFFRRt
"?§Tftt "?§FFRftf I "
NO
"ftdftt FdT 3TFFT RTF TTRRt W ^RRTtt fttfR TTFRftl
RfRRftt FTR RTRt "ftfTRTftfR TTFRRTRT RlRtRFWR FRRt
^i|Kdl*l *liuWI ftt Ffft TJR^j ^t u^ | "RTFft ftTRft ftdTRT
ftftfR  T  TRTRRRT  RTTF   TTFRF   ftfftRFFFt   FTRT
TTFRRTFRfftR  "?§TR  "*ft  FRTTRt  TRRR  TRTRR  RfRFI
RftfFRTTTf ftrftft FFTT Rftft TRR RFTRT RlRtTftf T TRAftf
TTFR RF y*li*l FRFTTft ftt" STTRRf W tftfRFFft Ffft RTFt
Rffftt RftlFFTTTt fttRR FTT RTRRTT  3R?gR RtRRFF FRR |
TRTRTTFR  RlftftTRtFFtt  RTFR  RTRfftFT  sFRFRTTTt  ft
tRrtRtr fttRftt ftdT T FFtttt RFFRTllf fift "Rfftt R%tt
fttRF fRRfl  TRRTFR TRRTT ftft  RTRRt RTRt fftftRRrf
"SARFTTRft fttFTR FRf RRtftTRfftfR fft TRRR RFRRt T
fftFRF FF Ftft R/ft TTFRFTRT RlRfTTFRTTTf ftFftft ttdftf fftf
"?§FdFF RTftRft fftftt ftt RfR RftR? I
TTTRTfftt 3TFTR W RfART*TRftt TftfftR RR FRRT FFTR
fFTRRT ^ATRRff fT Rrftf fftftf Rft RRT "STF Ffft "fri
TRTftt RTFtfR "ftdftt RlR RTF TFRft W: "RFTTffftT
RlfRfFRTFT TRRR FRFR FRT ftFR ST^RRT RTTR ftFftft
fRTT RFTRRRl*li*i RRTT T SRRTTRTTf ftTRTFR TRRF fftft
FTRTRT ftR RfRdFRFsft R3dT RR ftftf W' I ™
RRfteRFF FRRFFT "FRTRT Fft Ffftfftd" T fttfeR LJ*I^*I
STfftRcTFF fftF I  ^ATTRftlRT RdRT FRRT FFRTRTRftt FTRdRT
trt*t srRrfTfFFft R 3TJfR*mi trr rtRtf fft ftrt Rri
TRFftr FTR RdT StRtRTTFF 3|jfft*|*| ftrf_ ^TTR, Rft
■ERTTfRrTFTTFr RF Roo^ uj RrRrtr FRRt RT§R fftftr
TTtRtFRT FTF Rr RRRT fftri TARTRT fftftFRt FffttfR TRF
3FRTRTJFR RR Fftftrftt TTTRTF Ffft RlftR fftftt I w fftdRsft
Ffft Rf Rdftt R RRTf ftftt TTR fF ftftt ftdRfft f^J RlRlR
trj RtRR fftr | " RftlFR FftT RRT Rtftt RFTRf RTFt RRFT
3TTTT RT RR RTRFFF FFTFT TTRT Fft RFFF RTR Fft
ftTTTT FftT "FTT RRtt FF Tfft gTRFT^tft FlftftTRfFFRTd:
FTR FTft STfftATTRFT TFrftt fftftt I
^TTftTTT TTTTT TTTTft,TRTlft, TTTTTC Roo^ |
50 ftft I
51 TRTTT ftfT TTRTCTft fftftTT T/TT ftfT TRTfft ftftTT I
"Report of investigation into arbitrary detention, torture and
disappearances at Maharajgunj RNA barracks", T.T. TTRTftTTR
^^TTTTftr TTTRTT ftTTTT, TTTTfft Tfttfftr, T. 1o |
" tfttCTTTRT TTTtTTT Tftf TfftrftTT TftrF^ftr TTftftr TTTTft"
TTTTfftf, TTSTlft, Tf Roo% | %ffTRT wftRTT Tftf Tft^r
TftftfTT TTTTfftf,FTCTTTC TTTT TTTTT fr?TT,TT R°°% I
"Effort made by the Royal Nepalese Army to protect and promote
human rights", undated, T.3, http://lawasia.asn.au/objectlibrary/153?
filename=RNAHR.pdf%20http:/// T TTTRT I
Foreign Military Training In Fiscal Years 2003 and 2004, Volume I,
U.S. Department of Defense and U.S. Department of State Joint Report to
Congress, TTlfftT TT ^°°V, www.state.gov/t/pm/rls/rpt/fmtrpt/2004/
index.htm T TTTRT I
"ftfti
 Tft/R ?7t7% F =R7R
■*l$Rm WT tfZTWTRft/ ft  7^  ?Y ;R7?T? ?o<jo
??
RTsfRTfttFRtt 3TTTRRR fttRT fttRfFF RRdftF ^J^ FfFT
RRTtffftT FFRFFRTTft Ffft RTTTfR Rft "?§RRtF fftrr I TR
RRFFFT Rfftfftfft T "SARFRTTft RTdRRRl*li*l TRTfftT
RRARTT T FFFFFF TRTTfR RTRft W FRFF RTRft TRRftft
RfR RftRRI RdtFRtt TRTfftT fftRFFRTTft fttftTRTFR
fftRfftR "ftR fftRRfR fftARRRRftR ftft RTF Ffft ftt I
RftfFRftt STTFRTft RrRtFtFF FFf 3TTFR "RTTTR T fftART
FRFt TTFTdFRT TRAftf TRTFT ftft T TRTTRFtfRR W^JyJ
Fftl  RRftftFR ftftdRRTftt  3RSTRFT  *lPd*l(l  "dftftRT
NO
TFFFF fFRRTTf -A||ft|Rd RFRftftl RRTFTRRT TTTRT
RfttFF RTRftt "?§RT tRrt "RRRRRRT FR "RRRRRRT"
fttT FTtftR RFfTRFFF Wm ftftft I ^
3TR TTftftft fftRR 3FRRT ftR RfRrT RRFFFT "SARFTTTRt
iNdlfd* fftRRRRIRTd: ftftR RR FRTTRt Rffftt RrftTR ft
RftR? I FFTTRfTRR Rftt TTFF%RT T^ Rdft FTft FftRT RTF:
'ftft TRf RFRf fttftf RRTARTTd" ^U RdRf RffR FTRWF Fft
TRf Rdftt fttft SFRRTTft FTftt 3RATTR FR TTfftdtl"^ fftF
"iNdlfd* FftRftdRT TTlfft ftftt RRFRFlft RTR' ftft RR Rtrt
NO NO CN '
ft Fft nf^r fft%w ftftft fftft I "
FRRt FfWRft TTRARF RFR RRfRTRt HldT*l ddc<=ld
TTFTdFRT TRAftf RRFRRt RTftfFT ftftt HR<=ld~d TRTTR
ftftRT fftrr | RRTTfRftt fftSRTFft fdRFRTFdftf% RFR ftftFT
RftRR RTTF RTRTftftFTTRTRftt 3FRTff|R RFRTfTFRTTTf
FRRT Rft RTF RRFftrf RTRRR RtftRTTft fttRT fftrr | teo
w TTTTft TTRT Tft fftft: "Rft ftft" ft ^ rt ftT R FTTft ftrt TTRTfi ^rrft TTTITeft, TTTTRTTTTT TjTTRftjf T TTTTRTTft
ftrTTTTTftrtftT TTTTTft TT^I TTTTft Tfft ftft TTTTTTi ftfft"
TTTTT TTTtft TT TTT fftRel TTTT ftft TTTTT TTlfft TTTTTT
fftCTTTTT Tlfft^ T TTTTT "^TT Tftg7" rt tfrtTRTTTT fftR^I ^ft
TftTft TTTTT ft TTftft ftfft Tftft ^1" "TTTftftrft
TTTTftt',ftftft TTTTR, 13 ftTTCt Roof, |  s^<f| + l "TTTTTTT'
N3    .
TTCf TRTftTTT |Rft TTTft ftt TTRT TTTRt ^1 TC Tft
TftTFTR fftr^lTftr TFTTTRT TF fft TT TTTTftftr TTTTft
ftftTrfffftrftr Tftftftf fftj^" TRT Tftr-ifttr TTRTT ^1  fftftTT:
TTTTftftr ftftr drftr tttt tttt ttt |ft ftftr h^i-hfftft trt
3 ft "TRT TTTRfft TTTTFTT ^iftft TTTft TTTTTft TTTRT
TTTTT ftTTTT TTRTTft fftrftfTT TRTTT ftrft T TFTTTRT ftft
TTTTT fftT ftft ^ I " "Nepal: The Rule of Law Abandoned", ICJ,
Tnft ROO\i T "Nepal: Justice in Transition", ICJ, ftTTtf ROOC,
T.11, fftfft ^1 ftf IftftF TTTTT rfftftf ^: "'TTTTTT' ftT
TRRTTR TRTTT TTCfVI|=tftR<? TTTT TTTfrfftT fftCTTftRTTTi TTTftft
Tft TfTTTTfi WTTT TFTTTTTft" ftrft TTTTTTC ftl ft TFftftr ft
TTTT TTTT RmRmITI T|Rh+I |T. T TTTtt Tft ftrftftT7 TTft
TftTFft TTRI"
5qTT?fftT TTTT TRTTfftf,TRTTlft,TT R°°% I
"TTftTTT TTTT TRTTfft,ftftTTTC,TT R°°% I
^TTTTCTTT Tftft, 1o TTTT Roo\t ftf TTTT ftr TTTTTT TTTTft
rtrr ^r "rttf% wtw -gr^ftf ftrrTTT TFTRTTft+K-HM-ft
RTftf RRf 3|Rdft* TRTFT fFRRTTf -A||ft|Rd "SFRTRR
RftTFRTft RTft RRt, RT RTTRTd" RftlFFRt "5ARFR T RfRR"
Fft RRRFRR RRffRRtFftf RTFR ili*lddl diidft*MI^
WftFl T fFRftf RdRftt ftftTTtt fftft RFRRF Ffft
RftlFFFt FFR Ftftt RTR Tfftt: "FFft RdRftt RFTRTtt
RFTRR FTTTFT T fftt TRRt Rft ftt RRFFF TFTR wh TR
yddl*l fftrftRR "ftfrftt fTTRF fRR TF%fttl TTRTft FTfft
TRRTFR RRTFT TRTTRt RRftftt TTRR?t I "^
iNdlfd* RrRTTtt srfft^ftR ¥rrR RRft fFTftf fftrftsTTtt
TTfRdtt tftft RR "ftfFRR RRTRFRTTf RFTR Rft TRRffttRR
RtTRfRTRt ftffRR I ftFftft TTFTRFT TTFTRFRt 3TRSTTTRT <K=ZF3
RRrftt W F RlftRTRtFFtt RTRft TRFRfttftR fFTTRft trtr
"SRRTRF TRTT STTRFRTTTf TRTftt Rt*li*l TRTFT FRTT Rft
RRTFT RFfttF fttl15^ TRAftf "FR^IT RTTRT FFTR RTFR
FFTTFFF FFFTft Fft Hft^lidl^ FRRFRlft ft T TRTFTfw Ffft
RftlFFft "RFTRTftt FFRFTR' tftRRT Rttt| (RTftftFF
RftlFFRt STTftftFTfftR TRRRFT fftr^f Fft RlRF) I RFffRR
Fft RRfRftfFFtt "?§RT tRrt RTTTT HlftlJ*l "ftftFRRT
FftRRRt TTfRdRt FRT FRtt "TRATgRj ftrRTT FTftrrRT
FTFtftFRRt FftRR RFTF" TFRTFT 3#td" TRTRTTf RRtR
'FTFFFT TTRTRFFRft RFTR' RdTFftt Wl ftFTT "ftftRFt
iNdlfd* ftlJKIddHi RftfRR RRt Jlfijftl ftl155
ftt RTsfRftt STFRftFRTTf "Rft-TTRRTft' TRARATRTRT fk^
FfftlRfft FRRT fftRtFFFfttR ftfdFTtftR TRRft Fftft RftlFFFt
FAFRFtl FTsfRftt RTRfF TTTf fFSRTlft RRFRtt TF l^^o
ft RFSTRRftFRF RTftRRT T FTFRrTFRTft "FFft RfFRT
Fftdftf T SRRTftlFFTTTt TRTTR R^dHd" Wn TRt 3TTTTRT
ftlw RdtFftf STTRTTTf RrRifg" *|Rd*l RFTF* FRRt
RTftf Ft RFTfft RftTFftt RTRfF Fftftt "FTRFTft TRRlftf% ft
STFFFFft RRR T FJTTRTRt Ffftftft FfftfftRfTR RTRft RdFjt"
ftftT TFRTTfftft  TRTT T TTTRTri RFRRTT:  TRRT TTj^ rtt
TTTTftftT RTTT TfftrftTT ^, Rrffft RTt Tftfft TTTTTTT ftTTTT
TTTT TR rftfft ft ft TFTTTRTTF TR" ft TfTTTT ftr ftf TTTTTT
#1"
u<,TTftftT TTTTTT TTTTfft,fftCRTTC,TT Roo% |
m' "<Tffft  TftT ^  Tfftfft  TFTTTTTTftfRft  TTTft Trent ftftT
TftTTRRft  fttTTTTfft  ftft"  TRTT  ftTTTT  TRt I  TC  TTTRTTT
T%R  TTTft  fft  TRTTTft  ftrftftft" I   TTfTTftrtfTT  TfTT
TTTTTTTfft  1«.  ftTTft  Root  rr  rftT  ftrff T^TCft  fftrftrrcf
T%Rft  fftTTR  ft  TT  TTT  1^1   "Amnesty  International
condemns  killing  of  Ganesh  Chiluwal",  ftT  ftftft,  119  TRTTCf
Roov |
u,TTftftT TTTTTT TTTTfft,TRfTlft,Tf Roo% |
UY TTTT; TTTTTf ftTRRft TRTR TT. TTTTTT rjTrift V  TRTTCt
N_ SO "- N_
^%%^ TT TTTTTftf "ftcT?TTT ft^TRTTi TgTFftT Vo ^ tttt,
TTftTTT TTTTft ftftTT fttft T. 1oV, tW*/ TJT^hrft: frPT&T
c75F WXWm X <"lflld, R^ TTftTC ROOV,, TTTfft 'T'TT TTTfftr
^1
 Tft/R ?7t7% F =R7R
■*l$Rm WT tfZTWTRft/ ft  7^  ?Y ;R7?T? ?o<jo
??
3TFTRT Fftl TfelRFF RrRFTRTTf RTFTrt "SAFFR RTRfft
RdTRF  ftRF  RTFRft  iNdlfd*  RFftt  RTRF I   <RiHld
NO NO NO NO »
RRFRFTTf RFTRf iRTFRFTTf -A||ft|Rd RRRTRF RTRft
RFRT 3TTFR TRAftf I
TRSFIT RR T RTsfftTRfFFtftR fttftftt RTRFTddftt "FTFfft
RftlFF Rlfttt RTR RtRfR FTRT FTFTRI 3TRdftF T
RRRffftr Rft FRTFFRR TRR ^TTFT fttFRR FRRt W FT
RfttFTRFf fRft RTF FRRt "WF I
W3>K W TI^f^F Mlc£fe<p: FRt R TRFRT "FT3R RTRRT
RftFRF ft ^ATTRftlFF TTRftf FRRT "RTTRT RFTFRrT RTF FRRT
RlTTI TR ftftRR ^ATTRftlRT RdRTFF Fft fdRffftR TRRFTFWt
*lft*MTll ¥TTTRT RlTTI ftdT FttRFRT RRFSTtft RfRFRF
TJFttFFiRr "5ATFFF "FTFT Fftrftf RFR FTftt RTdT RRTFTR
ftl TRRFtt TTRR TTRTRFftf RRTfRTtt TRF RrRRRFR
Rfftfftfft (RfARRF T TTRRT)  RSATTRRFTTf RFFRF ftiRR Rft
NO
ftftr ROOR UJ TTRRR RTRF fftr| FTRFd
TART ftTFRT TRRRFR TRF 3RF FT^fFFFT RFTRStRtrR
T FRFTtRRR TTRATFFRft RFTR ftft ftfftR? TFR "Rftt
RTTRRTfR ftdTFTfft FRFTtRFF fftARRF TFRft fftftt FtT FFR"
rt^trstt RRf fftftf ftr Ffft RfftR? I ft TRR RTR Ftft Rftft
TTFRfftft Wl
HH|Ret> -gJlFSr: ftftftRRT RFRRfftRR TTfSdFR tr; ^ool uj
TTfdRRT Rlftf?!" Rdftt Roo^ UJ "STTftt R |RRRFRT
TRRRFRRT FTTTTFT ftTTTFFT fttRT fftrri W TjftlFRFt Rft R^FTR
STTRft snftt ftFtftftRft fftftt TRF RfftqR FTTFRFT RR RFRdftf
T TRFTftf TRTTTRF f|r dfdld RftlFRRt FfftRrfft "Fftftrftt
fftfttl^ -i||i|HlRl*l*l iNdlfd*iul FRFR Ffft RfttFFTlf
RTF Fft RTft FRRt fftAftl "^IRTFTf TTRftf Rft gRR" FTFRT
W33 T STRRFTFRFt Rift ftFftft ftdTFTlf R^attrt srftftR
fttRTd" RRFRFTlf fdft ftRTf ftftft fftftt I m ftftt 3FTTTRFF
3TRRT Tftr, ^rftt RRfRT FTTTFRRt Tlfftr RFRRfftRR STRfRftf
fftftt fttftRFI RT RFFFT TTRRTRR T ftdftt RFtRtRR TRF
RRffTTRfFRRt STTRRfftftT RTTR RFT*fftRRT RFFTRfftRR-
Rjftf TRTRRTFTtft" RfR FTRftt fftftt I
W "TTftTTT TTTf fftfft, Nepal: Dealing with a Human Rights Crisis,
TTTTfft TTTtfftr T. K.-19 I
^ TTftTTT TTTTTT TTTTfft, ftlRRRT, TTrftTT, Tlfftrftf, ftftTRC, ft-
so '  so ' ' v   '
TT R°°\ I
™ TTftTTT ttttTTT  TTTTfftf, TFTTTTftftTTCTtft" ftftTT, ftTRTfRT, ft
N_
ROO\ I "TRRft TTTTTft WTftftRR ftft I TTTrTT ftft
TftTF TTR fftR | ftrTTR T fftCTTTCTTT lftl(?<?yfd TRRTft
TRTt | TftTFTf Tftftt |ft ftrfftr ftftr tftft I TC T%, T%R
TC T TTrTT ft — TTTRt ftrTTRTTi ftrft ft T^ I "
dMlft* TTFRftt RFTR Ffft RRRF 3TTRF RFRfffFFRF FFTR
TfffftR TFF Rftt fftfttl Trfftft R TRF RF RTTFTRftt
FRtfdRTd" RTR W RTFT TRT dMlR* TTFRTFT Ffft TTftftt Wl
ftftTTRT RTF RFRRrFTfft "FfftfttfRF RfRTd" FTTRT ^ATTRftftt
FTTRt RTRlftRi" RRf RTftft FTT ^rftft "RTF RT§R dMlft*
TTFRftf TARTftft TRRtRrRf SATR fRFR I ftftt RRRRRfRR-
RftfFF fftftt RRTFT RRFF RTF Fft RfRdRt RFftR
TRRdRF RTTR ftt RdRFtfft ftRTTTF Trftrftf tftftf W RFTR
RFftt Rtrt Fftr Tftftrwft i ^ FfFtt fttf >dHit?*di Rftftt
W TR RR FTJttFT tR; TftRdR Fft STTFTftftt WF I F7* RR
fdLHufl*dfd RTRt RRFRrT fftr: "RTRTRRT T FRRTRIr
RRdFft FTfft RTTF TTRTRR RTFftRFRFft dMlft* TTFRftt
RFFT FR FRRt W "^RTFtt RFTRRR)*li*l ¥IRFT... F%R
RTTF TTtftr RFRTRfftRR TTFFFftt RFTft#Fftf 3RTTR T
FfFtTRT RfftRrRTRT RTTR tftSRFftARTT FFFTRT Wftl "^ Rfft
^TJ, TTRRRt RTFRrRtrR TTfRdFRRt iNdlfd*iul Frftt
Wl ft R FTdTFRfffR ftft FffTFRrT Wftl TArft fdftf
FRRFT T TRTFTfw Ffft TRTTF RfRdFFtt RTFFRFftT FTTfft
Rfft Rftqft ft TRt Rft TTFRF "Wd^l c°
3prT^T "^T m^*\- STfFtTTRF RTTT FTRtRT fftftf fttRT
^ATTRTfftT Rfft Ffft RRfR RdRTFF Wft ft "FFTR TRF
3lJfft*l, "FFTR STtftTRF RFTRFT TRF FRFF TRARrft T
fftftFR: RTFT ftFftft "ftdTFTTf TFR TTFTTtF RSFRrT RTF FRRT
^F | ^ ^§Ft RFTR3TRl*li*l R¥TFT RTRfft RFFT TTfft ftRRTtt
Roo^ UJ -srjTFt R ^ftR ft FTRT TTFfttF fftdRFf RttrrR
7RTFRrT fftF T TRF TRF ftdTRT Fnfft RfFtftt  iNdlfd*
uqTTftftT TTTTTT TTTTfft,TRfTlft,TTTCf Roo% |
. SD
TFTT  W, "The chilly winter ahead", The Kathmandu Post, R')>
ftTTTT ROOi^ |
qo TTsfftT TIJTTT TTTTfftf T TTTfTTT, ftftT, ftft, ftft7, fttCT,
TRTTft,ft-FT R°°% I
c1 TTftTC ROO<\  ftft TTftrC ROOY TRT TTTTy TRT TftfCTRt
fftft "ftr Toftr tttt ^ fttr %o ttt Tftftftf ttcttt ftftTft fftfti "US jittery over Nepal", Asia Times, 1^ Trrft ROO\i |
ftTTTC Roo 1 tt TTfTTRT TTT rftfft TTTF TRT Tftftnft ftft
TtfftT TTt TTT: rft Tft T TTftTC ROOR ftft ftftrr^ ROO^
TRTTTT TTC I.V^O^^^ Tftftftf TTR Trft I "Foreign Military
Training In Fiscal Years 2003 and 2004, Volume I", T.T. TftftrftT
TST TRoTfTTT T ftftT T^IM^KI TTT; RTTT t^TTTTTTT TTTT
SO ~s N_
ftfttTT, TT Root | TTTR T ftdRt TTTfTTTTfftft STftftftf
rTTft TcrftrtftT TTTTT ft aRrftrTC Roo^ rr TTfTtftTFTTTi
"TTTfTTtt TTT' TT TT? TTTTT TFRT rT. I TRTR ftftcRT
ftTTTft TRTfT Tft "£T fftfti ftftr RooR y ftftr Root ftf
#TTT TTTft S.% TTT TTTTft ftft" T ftftftTTTF ftTTTTft
TTTRT TTTTTT fftft I "Nepal: Between a Rock and a Hard Place",
Human Rights Watch, $  TTftfTC  ROO^y T.  ^%-%^ I  TRTT ftft
ftftrrftft ft TFftr "ftr trttt tr roor ftr sTRrfftc Trfti
"^Trft ftrnft ftTRrri ^rrftTTR t ffiftfigi Rdi+i Trrft TFTTTTTtftTrri
"TTTfTTCt'ftTTT ftftTT TRT (TTT TCTTTTft) ftftf ftT fftft I
 Tft/R ?7t7% F =R7R
■*l$Rm WT tfZTWTRft/ ft  7^  ?Y ^F??t ?o<jo
IY
RTRfft Ffft FRR Rftrftf fftfti TArft STtRTFT RFTR TRRrft
"RTRF ftdT RtFRRt "RTRF ftdRF dHld*l RFFTtftdT RSFJR
FTftt T "RTFT TRtft Ffft TRt RTtt TRftt | ^ "FRR TTR "RtRF
NO NO ' NO ^
RRFRTTd: ftdftt RRftT RFRF RRt FTftF ftftt W (fRFR
RRTft TTFRF RftFTFRFTT# RRTFf "RTRF ftdRF "?§dFR FTTRRT
Rft T Rfftft FT§dFR TTRRT Rft Rft "gd: TF*t W) F
TRTRTTFR ft R^t" fRFR FTTfft 3TRRFF TRTT "^FTftt TRR
Rftftt W fftftFR: R5R TTFRF ftjRFFFFT Fnfft I ^
FRRt TTTRFRt RFTF TRARTRFT FRRT ^fd ftl fftd
SRRnJFFRt RTFTRRT TRR RRTR T RTF FFRRTfFR RRRTtt
FRT FFftRT RR RTF FTTRT FTRFTTRft RdRT TRRRFT |
TR TRTRT "fTRTTf T "RIFT ftTRft ftdftt 3TTFRT P*A||*dlHelli.
31 Rdft* WTdfftR RTTRF FRTFRft RTRTTf RRflidlH^* FfttT
Tft RFTrffftr TRRfRFftf ftdRft fffftR TRftRfFTTf RtTTRFR
RTR RTRd; Rfft RFFFft STFrft ftfftt RRT iNdlfd*
FftfARftt TRRf 3TRIRRF ft I RRt ftft RTTF ^ATTRft tfRF
Rttftft TTf T RR ^TTRTd: Rftrftf FRTFTft RftR RftlFRFt
RFRR Fftl "FFTR TRF 3|4fft*|*| RtRRRT RTFRt TRR
TTFTfR T RRRRf RRf RdRtt Roo^ uj RftftTRtFRFft RFlf
FRFRF 3R3R WW Fftftt fftftt | TR ^ATTRftftT TTRR
FFRTFRRt "?§R "FTRR RTFftfW "FFTR TRF 3|jfft*|*| -H-H<Jd
fftftrsR ^ooY FT sntftft TTFRtF FRR FRf ftft "FfFF Ffft
TTR fftftft" RRf | UU fftftftt FFTTRt RtftlR fFSlfft ft "RTft
R F?FRftt RTftf RRf RTRRTfTfftf fftjfft R^T *rftt F TTRTRT
TTR RR Rftftf srftftRRFTTf RTFTF ftftft SRTdFRrft 3TRft ftft
FTFFT | cv
v. ^t
^ Roo^ ftft ftftrTT Roo^ trt TTlfft "TTTT "TTFTTR ftftrcfr
"TtftT ftftT, TTft T TRTTt TRW TTTRTTTft 1,ooo Trft fftfti
TTftTC TRTTT ft TRW ?F=f Ti Tr rft T ftftrTC Roo^ rr
TTC R,Roo Tftfl  TT Root Tft arRTTRTTT Tft TRW ^^oo
rft 1 ttt ttt ftrrr "Tiftr tttt ttt T^Trft ftft "gftr ftT tt
TRTI  TR  Roo<\  TT TTTft" TTR TTTftf fftfti  TTfft ftTftfft
ftTTft TTR ftft" TT Tfrt TTTT Tfft TFftT ^ T TR Roo% ftf
TTTfftc "TTfft TTTT T^Rrftf TTTft TRW Y,^oo Tftft fftfti
qli TT Roo<\  TT TTTTTT TR ftrft ftft TFT ftftTT%RTTC
ftRrf TWT TTTft TTT TRTTft fttft ftftftT TTRft I  ft TTT
"TfRT  ftdTTT  Tft  TTTTTRft  TTTT  TdllR  TTRTft  fftfti
TTTTTTT TTTTTTCftFT TTfftftr TTT TTTTft TTTT TTfftc TTTTT
Ttftr TTTTft fftftr TftTTTi TTTTt diT^i TTTFftr ^T I  "NA
accused of violating SC order", The Himalayan Times, 1 TT ^°°^> I
qY TCTTCft TTft Tftft tP^IT^sTTI TTRT3T TTtt fftctft TTTT
SO ' N_
tftr, "arftftTTft ftftr^r  11  T% ft Tft? ^^f ^ftRrr ft
TITS7... RCT TTTTift TTTTT ^ T TTTft TTTTR ft TTTT T^ |
TTRffft TFTft TTTTT TT% TTTTR TT TRTTTTfi TTTift fftrft ft
'TTTTfT  TTT I " "Nepal govt hits out at foreign criticism", Indian
Express, 1^ ftTTCt ROO\i |
w. +i-h £\$*\ <*ii*ikh hw
RFF "RTRF TTTFFTRF 3TfftRR TfRf trrrR ftfRF RTRSTTdFF
TFRT Wftl ^ RTTRF FTRR RTTffftR FfdRRRRF ^o ftdfFR
ftrTRT "ftftTFFftt RTF T RFRT FRRTRT TRTRft RR RTRft
ftftt I ^ Sifft 'RRRf TTfRTFT RFRStRTRR RTFTfR RftFR T
RTdRdTRfRR 3TRTRJ RftFFRt RTR-TRR ^\ FTFTRF WFtftR
Rft RRT TTFTRFT JfdRldlH*! FFTTFR fftRft Fft 'TFR
RFTR RRT JfdRldlH STTfttF "?§RT Fft RRT Ttft ftftt fftftt I ^
TRFRF srRftTR iNdlfd* R^TFR ftdf fttftf RTRftdRftt
ftRfft 3FR tRR'' T ftftR RRT RTTTT "ftfRRF TrftRRFTTf TRR
RFTRR JRHd''0 RFFfft Ffft FR*t Rfftt I RdRtt ^ools uj
RTtt Rftrftf SFRftF TfftnJTRFT "FRRTTTFT RRRT-dT RTTTT
FTttRRT "ftttRFRt WFfftR Fft RFRft WFfftR RTfttrftt
3TfftftRFRT 3TRTRFT 41f^d^^*l Hft^lidl^ TRR fRR' TRAftf
fftj-jf^ld fft? Fftf 3TfT "fTTTF RTtt^ Trftrftf m^
TTRT RRFTFF RRf#ft RFTFR TTFTRTFR  Fft "FRR ftfl
RrftRT: ftt RRR Rft Rft Ffft R^TFt ftdftt ftftfftfftTR fttRR
NO NO
fRRFl R R ftdfFTfft RftlFFRft fftFRR ft fftftt I TRfftr Fft
TRrRTTd: FR TftfftTFFRft T T§TTRTtt RfFFF TfRf "ftfRRtfR
RFFFFRr FffttftRTTRFfft FRRf fftRT I''^ RTffRfftt FFFftRR
Fft T FfFFR Rft TRR^JFT fft FRSTR RRTFT RTRft fRRT I
fF  R  FffftdRF  RTRF  TTFRfttRTTFfRftt  RRSTFTFRRt
^ TiftTfTft Tft TR "TTRft T  STTTft T^"  TFTTT T.T.  fTTTT
TTTTTft  ftrnrft  tttRt  ft^rr^ftt  sTgTjftTT  r^ft
www.nic.gov.np/download/interim-constitution.pdf T" TTTRT ^ I
q5TlRRTTfft TTRfft, TRT «.R.? T <3.^.R I
™ttt sntfftr Tnftrr, trt x.rx i
"TTT^ftft TTRfft, TRT K.RR T «.R.^9 |
q^ TTT ftft TTRfft, TRT  ?.V I  TRftTTRTfi ^RfTTfftr TTft
ftftr Tft TRT 19.1.? tft Ttft Tgp
V TTT "TTRT TTRfft, TRT 19.1.? I
^ TftftT ftfftTR, TRT  ?? I  TTT ftft TTRffTTTT ftRITTRTftf
TTTTT TRT TTTft TTT TTTTR TTt ftft "TTT TRfftftr TTT T ftw
(TrTftTTft) TT T^T TRTT ftTRRTTT 1^ ftrrTC Roof, rr TTft
ftrftT fftTTTT TTft Ttft fftft fftft" TT TTTft TTTTTT TRT "Tift"
v so    so ov   ~s
TTftTTTT Trrfftrftf ^1 Tr#TTTT ftftftr ^: "TRT T TFTTfTtftTT
TRTR fTTTTT TRT TlfftTTT TplH+l TTTftTTFTT TTCTT ^IdPld
ft T TftTRft fftft Tnftftft Tft T50- T^TTTCfT TTTTT TTfR
Tftft^ I" TTfft TTTT ftRTT TTT TRrfftrTT TTftrft TTTTR Tft
TlfftFTft -^ I TTTTt TTTCT http://peace.gov.np/admin/doc/
cover%20and%20con.pdf R TTTRT "fj71
" TF^frTTTft ft ftftfTT 3TTTT TTT TTlfft -HftftTI RRTTC TTTT
TT TTSff TTftTT TIF TTT ftft TR-rll TtTT fftrRTI "Women's
participation in peace negotiations: Connections between presence and
influence", United Nations Development Fund for Women (UNIFEM),
ftftTTT ROO% I ft ftT ftfftR "Negotiating Peace in Nepal:
Implications for Justice", ICTJ, TT ^°°^> I
 Tft/R ?7t7% F =R7R
■*l$Rm WT tfZTWTRft/ ft  7^  ?Y ^F??t ?o<jo
IK
3FRTFR   RRRSlfftRR   RSRTFRftt   RTFfFFT   T   Tjfftr
NO NO ^
RRRRfftRR STRFFtt Fft ftftrftf fftftt, TR TRFFFtF RRT
RRRft RTSARTT RRTTTf fftRf I ^ RRRFt Rft TRRRFT Rfft
TRfffftT Tfft fftftt T TRTftt "STRFT ftFTfftFTTR TfRf S-lfdHfdftl
ftft fRFftt fftftt I 'RTR TRRRFT TTFTftftt T WRFRTFT
STRnfTR rRfFT STRdTRFRT RF TRRftFT TRTFR fftRfftft RR
ffftTTRF RTFR?d; FtT RTftf Tftf TTTfF RrRlTftftt fftftt I u
fftTfRlTtt TTRTft FTFTTF T RTJRFRRT TTFRT RTft RfR RRRTFT
Fftft RfT RR RTR Rdftf RTdT HftHldl RTR RRRt W I FF
Roo\ ft FT TTfftdRF Tjf|R RFdRft&RR STTfttRtt RR
RTF RFRTFR ^yg Jlfijftl TRRTTFTTf SRFft t^rt
SFfttFtt fttRT fTFFTftTTFFFTTt TRRRtt FFrRrFR RRTRftFT
fffRTART Ft RR TTJTTftt f^RTt I ^^ TRidT RFtt SFRFTTFt
RfftfRT FfFRRF RRFfRRFRf RRRf: STRftFRT ^oo
RFTftTTFRFTft RRFRFR Rft fftftft fttftf Fftt TTFTRR fftftt I
TR TRTftt FlRlHcd -Hi*li^ TRR iRIMIi*! "?§TIRR JlrRllfft
ftFftfttTI^
RTftf TRRTR RTRTR "SFTfft RFfft FRRt "WF F?t "FfFT I
TRFRtt TTTR RftRR TfRf ftFTfftFTTR TRRRf "ftfrRTR RffttF
TdTRft FRRt TTTRTRT RTRR Ftftf W I ^  TARftf RftFR
TfRnjTdRFftt RFTR FFSlfft "RTRF TRF RFfftftfR TFRRRRf
NO NONO NO
TTATR RftRft fftftfl RdTTRFT "WFFRFT RFRFR ftt TFTR
RTftifttFr T TRTRF STRTRFFFt RTRSFF TTfftfttFT TRTftt
STRflRdT FRRt fftftt I  RdFTRfW TRRTFRTFt R^tfR ftRRT
^TTTftft TTRfft, TRT VI T W I
^Y TTRTTTT Tftft TFTTTTTTft T RTTTTTT TTTTftr TftftRTT ^
ftTTTC Roo\t rr rftr TTTft TiRFTCftTR rftrftr ^: "ftTTR
TTRFTT ftT TTTT FjTJF WRTCft TRTTTT TTrfftftrft TTTRT
TTFTTT T Tgftftrft" -^ 7f^T iTTTRTftf TRRTR ^Hfid ft T
ftft trtttt ftftrrri TRrrft Ttt TTTrftr rtr TTTTrtt Tcrrft
TTRT ftTTTTT TTT7 ftftTftt ^ I  TR" TTRT TTRRTTT TTTTT TTTT
TTTT TRTftTT TR TT TTRT TRTT ^TFRT ftft TTTTTft" RSTTTR
TTTPTRRTf TTTTR ft TTRTTTCt TRR ^|"  http://peace.gov.np/
admin/doc/cover%20and%20con.pdf R ft TTTRT "^ I
^ "TTRTRft TTRRTTi WTTTT', ftftr RTTTfTTTC TTTTT, ^ f, TT
ROO\\
Govt to act on NHRC recommendations - a positive step: NHRC
chief, Republica, "RV TTTTTT ROO% | ftftftf "Govt refutes report on
action against security officers", nepalnews.com, R'i, ftri-TT ^°°^> I
^ TR ROO\3 tftt TRftT TTTTRft TTTTRTfi TTTTT Rft fftTTT
TTR fttft fftft, TC TTTTTTi Tfftft TTfftc TTFR I 1^9 fftftrTC
Roo\3 R ftftr TTTTft TRftT TftirTTTTTTR TTT TTTT
fTRTft TTRiTTRTft ffttftT fttft TTfftT TTfftTTTRT TRTRTri TTTT
TRT TTTTTTTTi TlftT fftftT fftft | TTCTTCft TT7 Tft"TTTi 3RTTRT
TTTTTT TtTf 13jT I "Criminalize Torture", Advocacy Forum, ^ ^ ssh
ROO% I www.advocacyforum.org/downloads/publications/criminalize-
torture-june26-report-english-final.pdf TTf TTTRT I
(RTsfRTRt) ft ftRrftt TRRRRft RRTRF "WFFRFT RRRt^ T
ft Roo\ uj FTTftf ddc<=l*i R^RR -F*li STTTTRfw TRTRTR
ft RFRFF RffRT Wftl %%
TRt fttf RRTTT "ftftrfFFRtRft RTfttF TRRRFT Rftr ^TF
FRRt W F cA|-H*l TTFTRTFF Rfft ftft Wftl FF ^°°^ ft
RR FfFRRF TTfttft" STRRRRTTd: FR*t TTFTRRft RRTFTTFt ft
■FRf ^TF Tftftf Wl <,0° RTF ^RfFTRf RRrRTRlft R?dR?dl
STfft ^FSFRT RTft Rfft RFRRlflRR TTfRdFRFTTf TTift^" Rft
Rtft TTFTRRft ftftRT RRR Ftftf Wl RfftfRT Root uj
FRFfFiRFftt fftftFRfW TftfRR RRRT (RRfRTRt) "FTRRRt
TRRRtt Rftft RRTTT "ftftftt RftRRFft SFRftF TJFdTRRR
RR FTFF Tftftlf Rr Rftftt fftftfl'10'1  ftRRTR Root uj
' NO
RTRTTFt RRTTT RTft RTAftft 3RTTRJ RRT T TRR FFRRRT
SFfttF RdFjft tftftTR RTRR RTRft fftftt I TR TfTTRFT "WFFRFT
TR[ft*ft T "5ATTRR RTTFft RFft*ft RSArftRFR ftF TRTRF
^ TTTtt Roo% tftt TTTT ft^T (TTTTfTTT) TTTT (TTTTTft") R
frrrtrft TRT (r) ftf TTT TRTfT TTT TTTftTT Tftf (TTTTTfTTft)
rftr ^ I TT fftfftft Tftf TftTCTT IF^^ 3TTTlftTT TTlfft "ftTTT
(TT)" T TRTfT TTTfftTT TTttft "TlftTTT (R)" rft "TTTTTft TTR
ftftftt ^1 TTTTT Tfrft TRT (R) ftT TTTTR Tftft T^RTr
TRTR T TTTTftft TTTT TTTRTri ftft ftfTTT (R) "TTTTTft ^~
TTRTft ^1
" ftftrTT Roo\3 X ftftrTT Roo% w\ #RT TFTT, TTfRT,
TTTTRT, TTTft, ftftft, TTfftTJC, TTTTC, TfftTJTT, F^T T TTTR
Tcrrft ftr rri  +i6Tiftft ftftr Trft tto" t tr trtt
ftTTTT TTTTT ftr TTTTTT TRTR fftr I
100 F^T TTTTt TTTT TTCTT RftTRRTf TRTR Tftf TTTSffTTTTT
TTlfft fftTTT Tftft ftTTTTRTT TTTTCR TTTTTft TTTT TRR
'RTttftf TRT TTfftTTT TftrFf^ft- ^rftTTTT TTlfft TTTTftftr
TTTTTTRTFTTCft TTTT TRFRT ft, TTTTTTTf TTTT ftf TTTTTfi
TTTT TFTfft TTTT TTTT, TTTTt TTTR TRRT |ftTF ftTT T_FT
TTTTT T ftftT fttTRlTi TTTfTT TRT TTT ft TTTTTTTTi TlftT
fftftr fftfti
<,°'' TTR TFftftTTT TftrRft fttTRTT T TRTftT R^% fftFTTftr
TTTTT TTRrTTT ftftr TCTRft TRT ttTT TTTRT TTTTft TFftf ^ I
TTTTTT fttTTTft ft Rooi^ TT fft^T TTTR TftTT TTF TTTTTRffT
TTlfft TRTR TTTtTT (TTFTTTT) TTTTT R. 1 TTTft TRftr
TFTTT ^T, TTTR R. % TTT TTC R. 1 o TTTTRT TTTi ft" TTT
T% Tfftft TTT ftft ftTTft ^| "Tift T^IH^+1 TTTRTR
fftTRTC Roo% TRT TTTftT TgTTTTTTTC ft TTftTTTTRTT Ttftft
TRTfT TTTT ft TftTTCTTftt TRW 11,o?c; fftfti TRTR TFT ft
TftRfRTT TTTTT TT TTf www.epsp.gov.np/eng/index.php?page=
deceased_main R TTTRT ^ I ft TRT TTTTTT TTftft ftTTT
TftftfTT TftTTTTRft TTftr TFRTTi TTTTt fttTR rft TTf TCFftt
TT ftft TfftTTRRft TTTTTT TtTT ^T| 1«. T^ft ROO%
TRTR KR,1^o TRTftT fftTTRft TrfftfTR (1V,o?1 TRTR) ftt
ftftTR TsTTftr fftft T ftTTT "TTfft +il+i fftftr TRTT^TTTTTT
TTtfRTTTi R. ?^9 TTfT Tftftrft fftft I "TTRT TTlfft TTT ftrftTT
TTft ftftTT: ftrt ftfttTT (1^ ftftTTT Rooi^-<\\t TTTtt
Roo%)'\ siftftr TR ftftTRTTT, TTlfft TTT Tftfttftr tft^ittr, Re;
TTTtt ROO% www.peace.gov.np/admin/ doc/Part%20PRV%20v2.pdf
R TTTRT t^I
 Tft/R ?7t7% F =R7R
■*l$Rm WT tfZTWTRft/ ft  7^  ?Y ^F??t ?o<jo
U
"ftftrftftf Tftt RRRRRR Tffttl TRRRT STRftRRFftf
TRRRtt RRTRtRRR RRfRRTft ftRTTRT fttftf T RTsfftTRt
^ATTRftRft WTdfftdRft RTRTTFT TRTTR Rftftft 3TRTR
FTFFT | 1°^ -H-H<Js|l_ SRRftRR dfdl*l FFTR TRt RSATTR"R
TRR: fttR Fftfl TRTftt RTfTRRt TRRFTFt 3RRRR Roo<\
FT RTTRT RTRft fftftATRT ftf TRTRF RRfRR  Rf RRftftft
R|ttftTFRftWl'°?
Rft STTftRTRft FR RTRF d<H**l ftt TRR FRRFRF FTRrT
RRTRJFFRR TTTRRT 3TRRRRF RF RRFTTRft RTdT RFFF RFRft
m FRRt TRRTFT T TRTTRfW FTTRT ^ATFRfftr RRfR
3TRTRJRT RTTRRfft Rfft RTRTTFT Fftrftf t?FI RFtttf Ffftfti
FRRTTTFT RTRftRFRRt FTRT JI fftfti T RftfFRFTTf ftRRT
RTftrftf STRTRFtR ^ RdT RRtt RTff RTRft Wl FT RRtt
RTff RftFTTf TftfftfFF T RFTRRfftRR TTfRdFRtf RFtt RFTT
FffttRt RTftf T RtftRR 3TRTRTFT STRRTTftt sftftsTRTTR RRt
RRtt RTff RftRRT fRTT I w RRFR ftff RTtt RfTRRT ftftt
R^FFR fftr "FdTTRt RF Rfft RTdT ft, RT RRTTTf Rfft
fFTRFTFT RlFftt WFl'10* 3TR ftftfd; ^N^li. R F/ft
3FTRRFR ft Fftrftf "WF I *lddd: RTRT RRTftft RFFRR
FftdRRWI TR ftFRt RFtt stRtRR T ^RRTTftFFF TRTTF
RRftFTTf "iNdlfd* RF' Fft FWft T TRTRfR ftR RFT
RFfftft RTfTRWft RT "FTR fftWT RR fftrfrRnR STTftRftf ftftftft
RFFR?ftl
105
"Maoists are laying disappearances blame at state's door", The
Himalayan Times, 10 TTTTCt ^°°^> T "Politics of ordinance",
ekantipur.com, ^3 Rft ROO% | ^TTftrft TR TTlfft T^IN<r1+l
TTTTRT www.peace.gov.np/admin/doc/Dis-Ord-Eng.pdf R TTTRT
TTRTft fftfti
^TT Roo% ftf TFRTkTR TTTtt fttTFT ftftrft TTRT TTTT TTT
-TfRT T ftftTTT TTR TftfTRTT TTTT TTTft TRTTT TRR
fftfti "TRTWTTT ftft TTS" ^ftTTTRt ftTTTfTRTftt ftftTTR
TFTTTTt RT' "T[fft TTT TTfrftfTTRft TTT ftrftrTTTfi T?TRTftT
so ^   so^   ^  »
TTTT TTT ftr fftftft, 1^ TTft Roo%; "TTT: TRT oftrR^
TRTftt (TTTT T TTR) Tit T^fT "TTTTTT TRTTfttftfftft TTT
Tftftf, TTTTftft ftfCT, TTftftt TRTWTTT, fttrTT ftftCTT TftTT
T^ftTTTfttf fftTTrffttftT (TTTTTRrftf), errr trtt ttt, TTftftft,
TTirfftfft, tttt, 30 aTTTr roo% \ trttt ttitttrr t^rr
TftTTTft Tft TTT TR€RJ  T^TTR  ftftTTT TTRTt TRTR
ftftTft  TT  FTftft WRT  TTTTft  TTTTR  rt  ftftrrft  ^TI
TTTTftT  TTftrft TRTTT T TRfRR TRTRR ftft TTTt  Wf7
ftftRT ^T I
10Y TTTTtftft  TTCT  T  eTTT  TR^T  TTTTt  ft  tft^RTRT  fttR
TfftTTR TTTTTCt  "Waiting for Justice" T "Still Waiting for Justice", R
TfTR fttTT ^RT7! Rfft TTTT%T I
1°* ftftftT TTfftTT TT TT TTRfy tftRTT TTTTTt ftftTTT Roo%
R TTTR TRTTfrft "TTRT ttTTR ftftR ftrRf ^RRT fftj I  TT
TgiTTTRr TT fttftrj
105 "Still Waiting for Justice", TTtrftrt TTCT RT eTTT TRFT TTT,
Rfft Tftrfftr T. R<3, 3V I  TTS7TTTRTR TFftftRft ftftTT ftrrft rt:
TTTTTT RFTRTd" RftRRT RR RRTRTFT ft "ftfRFFFrfft RTRTTFT
RFTTRT TTfftft RR? TRRRFT Wft I ftnft fRTFTRF FTTRT RFTFT
T RRTTT RtRttrt RdRTFRRt Rftft FRf R RFFFF RtTRFFt
3RRRTFT ft RF RFTTRT TTftft FRRR 3TRTTTFF Wftl ^ FT
Rfft Tft RRRST RTF FftFlft RTRfRR RRTFT ftTRdT TTFRTFF
Wftl ftftft, FTRT T RFTRRR RTTF 3TRFJRR dHld*i
*lddTll TTRTRT FTRft FTT RTRtft FRRt TRRTFT "5ATFFF TTRTF
FRRT RFTFT tftft T RRTTT Rlftft 3TRTRT *4dl^ dHld*l
*lddd 3RTTRJ RRT Rftt ft Wl FFRRT RtFRRft SRTTRJFTft
RRftfR SRdTftftr FFRdtt sfftTdftf W T RFRffftr FTRRTtt
^ NO ' ^
STRTFTTftf 3TRTFJ RFftt W (FR ftftFtTF), TR RTRFRFR
ftRTFftt 3TRTFFRF 3TTRTRR RF RTTTFftt WF I Ftft T 3TfT
TTFTRRt RR ft? ft Fft ttdftf STTFRlfftftft RdTTRrft RTFdFTTf
Rftft Rft T RftlFF RfFR 3TRRRRF RF RFTTRft fftRRF
fFftRRTFd: fttRt Wl ^RR RTRftt RRtftfftR FRft 3FR
TR¥IT STtftRTTFFRft RiRtFTRF RftR FFft RR FTTF Fft RTRft
NO C ^NO =^-NO
Wl TTfftfttfRF TfttRFtt TR^It RFTFR RfTRRT ft?Fd;
SFTTRJFRRt Rftrftt TTRR RFTR FRTFR' Rfft TTRRfttRR FFR
NO NO NO
RTRFFT Rft Rfft R5R fftftRT STRTRTttFTTf Ir TTRRT RFftt
WFI^
RTRTTFTTf RRTTT RTTRft, Jli-A||fi|* dft*Id fttRt, RFTRT
Rrftf, SFRATTRft fttft ^ "ftgrftft fttfRftf fFTRFRF
RTftRft" snfft 3TRTFJ fttftf ftftftRT STFFTTTtft FTltftt RR "FdT
C^, NO
^•ftl*l<{^ I ^°%  ftdftt  FFRFf  Tjfftr  RFTRrRTRR  STRFF,
"TTCtft Tfft TT Tft T^T, 'ftft ftdTTT ftftRtffRTt fttllTFRR
ftft Tft ft Tffftrr I ' fftTTT TTft TTTTt ftfT rt: 'TTT fftfRT
TTT ftTTfftTTT TFTT TTRTT T ftft ftft ft TTTTT | '" TTftTT
TTTT TRftft,ft Roo% |
N3 .
1015 TRTffftT TTTTCt TTTTft TT TTTTTR fttrfTT ftcRTfttftT,
"RTTTT TTRTft" TRTT TCTftr TTTRTR RRT TTTRRT TTfftT
TRTT TT ftTTTT TTTTTft ftTTFft WT ftlfti TRTft
TTTft TTft ('TTTT', "TTTR" T ''ftTFRRTTfi TTTT TRT Tift'
TTTTTT) Tftftf... "fft ftft TCTRT TTTTTT ftFT ftftr
TTTRT' TRRt Tft ftT ftTTtftr TTRTTTT f%TfTT...  TTTTT Tft
N_ N_ N_
TRTft TT TR^TTT fttftTTTR TT fttft f%TRTTTT Tftft TTT-TTT
fttft TTTTlftTTi TTT^I" ftTTT "TTTTTrtrt RtftR ft.T.
TRTTftftTR TWTTftr TTTtftT, TTRRf TTTftf TRT fttft
TFttri TFTTTTT fTR^ TTTT Ttt Tftfttft ^, TC TTTTt TTTT
rftt fftrft rt ftTTftft i^J \ "Conflict-related Disappearances in
Bardiya District", OHCHR-Nepal, Rfft TTftftr T. ^V, ^^> I
RRTTT TTRTft" TTTTTTTi ftTTft T^TTTTRTT TTTTCt TTTT
TRfftTftr ^Tl
10C ftftT TTTTft Ti TT RiRT TTTTT ftftfTRffTTfi fftCTTTR
TTft TTTR ftft, ft ftftfTRR fftr, ftr ^HK+1 RRTR TTR TfjTT
TTTT ftTTft ftft Rft (tt% Tft JRI^HhItI TTR TT) T ftTTTT
TTTcTCR TTTTT ftrft TTTTftft ftfttT I
10% "TRTTftftTR ftftrr  roo^\ ftrftft ftrftt rrttrtr
fftftTTRR.TT Rooi^yj. f,R |
 Tft/R ?77/Rf F =R7R
■*l$Rm WT tfZTWTRft/ ft  7^  ?Y ^F??t ?o<jo
lis
TTTdRftlRTTTTfRftt TRR STTFTRftt RRlfFTR, RRftffftr TRRR
TfRf 3RF TRRTFRtf ROTRrT Y3°° R^r R^FRRsft ^°
RRTRR R^TRT TRRRFT "TRrftFTR" T "sftfftTR Rft' TTfFR
TRRRFT R^TFTTf "ftdftf RRRTtt RTTTftt fRftt|H0 RRTfR
RfTRRRR RFTFFRR "ftdftf RR RtFR TTTftRfR fttRft "WF
T ftdftf fRTRrft "sfffftTR Rft' FT 3TTRF "ftffT ftftft FFTTFTFFf
RTftrftt ftr RRf R% Jlftlftl fR? RRTT TRTTft RdRT FRft
fRRT FftT FRFtt Rftrftf ^R? I <m
ftdftf  RFttFR  Rftft  SRfTRtJTRFT  TTRTRF  W  RRRFRtft
RTRFRFFT ^ "^^^ "^ ^ T ^^ m<M*[
ftftRTRFF ftftftft RFTT fRTTRft ^T|  RRTFTRRT FTTfft, ftftr
"FTRRt RFRF RRTR fttdRft RRTT Rftt "tlftftft ftRRft
ftdftt TFsATRRTFT fftftRT TTTTRT RTFRRF RFTTft fttftf I "^
3T*f ftftRRT fftTRF RTRdFTTf "FFTR TTR "ftft ftdRF Hil^ftl
(TRf FftFtFF) I  TRFFtt, 4%H\M\ FTtftR RRTTT TTTRjft RdRTRT
TRF ftftRTRFTlf RgRT Rrftfl 11? RFRStRTRR RSRTFRftf
NO NO ^ NO ^ NO
FFFfFRTFTlt RRRT RdRRTft RFFRR *RTF*t RFSTTTRT ftdftt
fRTRrft W FT TRTRlft Rft RRRTtt ftdftf RRFRR TRFftt
WFI <nv ftdTFR oA||H* TFFFT RRRft RTRRFF "SARFTT T
TRR R^TFftftfffR TRTftt RRRT TRRR ftft SFRTffftr TRTFT
ftdftf TFR TTRTRRTft TTRFRdftt RRf ftdftf RTfFTRTd" Rftft
RFFRTRFTTf fRR RRtfftfft RATRT fttftf ft I
"*T.  "*TT3Ttar%^
ftTTR T FTATTRT RdRftt fftrftRTtt fttft RtRtfTRF RTsfRftfFF
RT¥TT RTRRRT Rft F# Wftl "^ FRFtt RFFRFtft TTfT W
RdRftt ^ft RRTR fFRtft RF RTsfftTRtFRTt RTf RdRftt
sftfftTR R% Rft RATRT tRrt "WF T ftftt RdRftt TRRFRT
"7R# FTRrft' ftftR TRRT Wftl  TRTRRRT Rfftt RftfFRRt
110 "TTTTftftTTC ftftTT Roo^\ ftrRft TTft TTTTTTfftTTC
frftTTRR.TT ^°°RT. IV I
<m TTftTTT TTTT TRTRffR7, ft-TT Roo% | ftTTft TrftrT 1^«.
TTTTTRTTfi TT TTTT Tftftft lo TrfftTRft TT TRTR TTTRT
fttft T^, TC TTRTfi ft TTR ffttrftr ^ ftr^f TTTTTtt ftt ftTRf
TTRT TTRTT 13jT I "Nepal's post-war culture of impunity", BBC News,
1 TFTift Roo%y ftTTTT TTTT TRTTT ftf TfRR ^TRRT fftrft
TTTRTft TTTTCRI TTTTtt TTTtt Roo% rrr ftrrft ^ TTTTTTi
TTTTTftftTTC TRTfT ftCTTTT TTTTTft fttft TTft Tftft ^1
TTftftr TTTTTft fttft, ftrTRjft ildiljfi ?7t7% ftft^" Rfft TTftftr
T. RA (TTftftTft l^iftl
^^  TTft  ftRSfrft"  TTTTft  TRTTT  TTCTTlTTi  TST  TFT^rfTTTft
SO ^
TFTTTC ftftTft ft  Roo%  rrr TTTTfi TTTFT fftRft TTFR^I
"Accused in Maina's killing pensioned off, Republica, Re, ft ROO% I
"'""TRT^TTTTTfi TRTFT", §VtW mm&l<*l, 1^ TTft ROO% |
^TTftftr TTTT TRTRf,TRTlft,ft Roo% |
m WTTRT TfTT ft T^ Tft TTTRTT RTTf RftfTfftfRTT fTR?
tIiTiR* W^- _ff% ftftftT TTfftft ^1  fftftftffRRTi TTTTTft T
TRTTft TFT TjftfRTR Rtf TFTRt ftft TTT TRft ft fttR "TfT
#TI
RRF ftft ftdftf RRT FRR ftftf "WFI RftfFRTt 3|Rdft*
RRTFT RTFR fFTTRftt WTdfftR RTJTRrT WF TR yddl*l
fftrftRR RFftTRrT RFFTRRft "ftfrTFR RfFR RfR RRRTft
Fft tRrt "WRl T RFtt W -A||i|HlR|*ldl^ TTRTRF FRF
fttRF"Wll
^RTFFFft, RR R00<< FT fftdRFFT RFfftrfttd: RTFT FTFrT
TRRftt c|Tb=A| fftrtR TRTftt tftTRRTtf Rffft Rttt T TRR
yddNId 3TFRTTRR FTftt RRT TRTRf fttftrftf 3TTRFR Rft
ftffft STFTRt HldT*l F^TRRt RFTRR" TTFftRFf "5ARR fttRT
fRTT I 1u TRR RdRTRT ^ RdT iliilRf* dMlft*^^*! ^AJFT
RTRrft ftrft I RTsfRftfFFTt STRdftR ^IdRd RTFRrT ^TT t?;
TRt RdRT 'RftR trrT' FTRrft WRfftdRt fftRft ftftt fftftt I
TRR RdRRF fftrftRR RTR RdRTTf tftTRRR JlftdHd" Rfft
RFFlftR FftTTRft RTftf T Tft RTR RdTFTft RFRF TTfti "RF
RffftT" FT RSTFftt T0FT ftft RdtFRFt RFRRfftRR
R^FTRRftt FFRfFRTFTTf fftTTRF fRTT|'1'1lS FFFTFRTFT
RRTftTRtFRTt Rft RFRRR RR Rdftt RTF TTTftdRft ftt
TTTftft RftTFRTt RFtt STFFRTRFTTf TRTTTR TRRR FRF
ftt I RftTFRTt RFTRt RTTffftR RffttftRRF "RdRT' TfRf
RHRRftrRR R^FTFRftt FFRfFRTFTft RTTRTTRT Tift, TR
TRTTRfW RftTFRTt ftftt RTFd; T TRTftt RftTRT ftft FTR
RTR I RRdRFT RRTRTt "RfftFFRft RFFftfT "ftdTFTlt RfR
TRATTRft Rft FFR ft TFffttR I
NO NO NO
RfRRTR ftft RFTTTft RRTR RTTRft STRTRRfft RftfFRTt RFFftt
ftdRrRTftt FRRF ftft "?§Tft ftftt fftftRI TR TRRRT 3RF
RRRFF fftrri RRfftftFRTt RFdRRRrRR R^RTFTrRrft
RRlfFRTTTF^T ftft RFTRsft RTR RdTFTft RdFFTRTFftTRRRf
RftRft Tfttftt, RT RF Rt Rdftt fftfRT Fft RftddJ "^
RfftftFR "FTftt FTRrFtt W SRRRjt FRRTtt "RRRRRRT' ft
%TRTTRFtfRF RTftRRT ^TT ¥rft RTsffTTRfFRFt TFTRRR TRTFT
ftfTFT fttRT W TRRRFT fttRRFTft Tjft ftFTT «ldllJ*l RRT
RTRTTd: R% fR?l RRTFTRRT "FTTfft, RTFR TfttftRsft rrgr
RFRft RTRFTft RTFT 3TTTR RRfftft *lft*dQ SFI^TTRt
TTFTRR RTiTRR" Fftft fftftt: "FTRrft FFft ftl fwftftFRTt
3FTR RRRt RrFFfF RRT RTRF fRTT T FTFttt ^RRFR
RFRtl""^
TFsfRftfFRTt RftfFFRT fFTTRFR f*i||*dlH RRRFF
RFFftt RRTTRTTtFT TFRft ftFTRftf% FfR fRTRrF fRTT  |  ftt
"Attacks   against   public   transportation   in   Chitwan   and
Kabhrepalanchok districts: Investigation report", OHCHR-Nepal,  RTT
TTftftr, TTfftT 3£ I
"ft.ft.SRRtT VI I
"Conflict-related Disappearances in  Bardiya District",  OHCHR-
Nepal, TTftft TTftftr T. «. ? I
"'^TTftftr TTTT TRftft,ftftT,ft Roo% |
 ftftR WFrTZ^lW
■*i$Rm WT tfzrwTRft/ft I^Y ?Y ;RF*ft ?o<jo
1^
TRRR RRRRRftt STtRtft T RdtFRTt "gf RTRF RSRFFRft
RRR RTRfW Ffft RFTTFR FFr?tt I RRfRTRt *|ft*df^^d
RRfR 3TRRST Fft WlftRT WdF T RRftRTRT RTftft RftTFRFTTf
TRSFF fftft RTF ftft Fftftft Wl ftftT-ft Root; uj
"SATTRTtt TTFFft RBTFf 3TRFTR tRt RRFttft "ftdftt
fftdRdftRR RtfftTFT FTftt RRRT fRFT Tllfijfti RtRR FFnRFT
RRFRF ttdftf ftft fftRtRdRF FRFf RFFRT FFTFRFTRT
"?§RT 'tftRRT' ft RTRRTF TFRft fftftfl fftftnJFTTf ftdft
TTFJRW Rft RFtftt SHttSTFTft FTsfRfttFRTt SRftftR
ftt | 1^° ftdFft RTsfRTRftft RTftftRiTFT RftRRft trtttrt
31 Rdft* WTdtftdFT tftRRT RtRtft FTFTRR fRTT|'m
RTsfRfttFRFt RrRnjFTft RTft ftfftft RfftfftFT RF:FRTfftR
^^\ FR Rft? ft R°°^ FT RdFTft RFFftfT ttdftT Rfftt
fftRRFFFt RFFRT RtFTR ftt I ^ TRRFtt, STFdtRT ^ools
NO T
RT FTRrft RRRR ftfft* TFFFf FRFR FTR ftftt "RfT
RftTRrF ftf RdfFTft RRFT Rtt fttRRT Roo\ uj TftffR
ftRRT (RRfRftt) RRT RRFF TTfftfft TTfRTRRTFT RfARR
Jlfijftl "FRFT STFftf m ^
"ET.  <Aterl^
FR FFRT FTTRTW Rfft RdRTFft fRTRRTtt fttft favm "fft
RFfft   RFTRTTR   41f^d^^*l   3RFR%   RfSTFRft   Wl
RTdRRfftRR R5R RRRRFt *lftdA|,  3FR SFRrffftf TRF
no T ^
TF%R RFTRRtftRR TTfRdFRTt 3RRRJRT RRRFRRfft SFTR
TTRT Rtft TTFTRRft ftftRT fftRfF RTRF Wftl RT RdTFTftf
RATRTRTd:  Rft  RftRTF  RT3R   d-H^*ld   RdRT   RtfR
NO
FFftWftl ^v
1,0 TRCfft tIiTiR* W^ tjjR T3TTT RTfTtft" Tl4~+ft(?<?-r1^
TfrtR TTTRTt ^1 fTTR ftfftTTRF °^TR J^5{ TrftftRT Wi.
X Tft TTft fftCTTTR TgRJ TTfTTfi TTRtTT TTlfft TRTTR RTRTft
TTTRRft TRCftni TRTfT ftCTT %T I fttftR "Remarks on pending
accountability issues in Nepal", Richard Bennett, OHCHR-Nepal
Tftftfft, Rfft TTftftrl
"Party acquitted me of Ram Hari murder charge: Kham",
myrepublica.com, ^3 TTTtt ^°°^> I
"PLA commanders transferred", nepalnews.com, Re, F ROO%;
"Ram Hari murder accused gets Maoist CC berth", Republica, 1 'i,
TTTtt ROO% |
"OHCHR concerned about promotion of alleged killers of Birendra
Sah", nepalnews.com, V fttRTC ROO% | aRRCT ft<rRrl TRTTfi V
TTftTC Roo\3 R RfftftT TT TTT TTTRTfi ^IdPld ft
TTRTftT RTftTTftRRft- TRTftT Tfftfft% ftrftft fftft | "Maoists
admit their cadres killed scribe Sah", ekantipur.com, 'i, ftTI-TT
ROO\3 |
w TTftftr TTTT TRTRf, ftftr, ftft, TTTTT, ft-TT  Roo% |
fftftrrc  rooc; rr TFTrftRrftftftr titt +i4~+ft(?^Ki  Ttfftr
TFTRTftftTTC TTTTTTt TTTRTTR TW TRTRTR ^ftftRft ftftT
TRTTftftTTC Tf^TfRftft T fftftTT:  Tlftr tfttt^TRTTT TTftrftft
tli*lddl Rftt TfttRRT T RRTTT RTR"FRF oA|fft,*| fttRRFT
Rft RTftf 3RR 3TRFR RTIRTAft WI RFRT: RTFTTf, ftRTftftt
T RRFRT TFRF TRTTF RRRRtf RFFR "SRRft "ftffT FFFTRT
Wfti ^ RftRsft ft rRft rtRtr RRRf rRrr Wftl ^
FRTf RFftF ftFF RTTRT ftfRR RRfRTRt T ftdftt RRRFT
RTRF fftrr I TRidT R^ftt FRfRR FTRrft "RfTRT RRFF sftf
RSrftt fft*R RR Rft I FRTf TfftRFT ftftftRftT RF: RtRR
fft  RT  FTTRRRI   TRAftf  TTTFRTd"  RRfffftf  fftFRTt
sratrtttIffftI' Rrtt fftftRT Rtf, t tttrr ftftt fftdFnf
RftlFFFt ftftdFI TR TTrsfRftftT FFRTR 3FRRTFT RftFRTt
SRAnRRtFRFTTf ftFTRFIR ftfftiFR Rftf I
TTT RRRRt fftRRTRft STFRTTt TTdTR RSTFrftf W F ftFtf
TTRR 3TFRTFT ftft RSftFFt FTRR RST FRRT ftft TRW I
RTRt fttftRfft RtftTFtt ftt RTRFFR RTRFR W RFf "FTRft
Fftr RRiftl rtRr sft Tttfftr RRRRrftV ftftFT w ftftR
RfffTFRft Wl ^ RtfftTFRRT ftftt Fffftf TRTFFRTt "RTpFjft
ftftRR RRRTTt|RT Wft Fft ftftftt RRFRTR "Wft ftrnRRT
Wftl ^ itfftTFRft fftRfFRt fFRT RRRft RTRRFT 3RRRT
RR W ftdRft RftlFF R^" Rfft ftftRR RtrRiT RBrRtrt
Wftl TR RftFFRF 3RFR% RFftR RRT ¥TRF StRtrRRF
TRRTFFRfT RftftF TRW, RF RRTftf fttftf RfTTTf
STFRtFTdFR RfRfftR FFtRFU ^%
SRRRft TrRFRFTftt ftft 3TTRF ftftRTRT WF Wftl l^^IT
RR RRFT TTRfRfttFF ftWRRf FFRft 3TTR RRTRft RRRF
FTRfRT RFRT3TRl*li*4f  T tftdRT RftRRFTft TFTTTjft RTF
ft TTTTfr Tftft TTT F7^ I  "Maoist victims lock NHRC office", The
Himalayan Times, 1 X ftftTTT ROOC \
"^ ftTTftRRRift  TTftTTftt TTTtft T TTTt TTTTTT  cftftfTff ft
ty\\  "Families of Missing Persons in Nepal: A Study of Their Needs",
ICRC, TTftft TTftftr T. ^ I
1« TTlTTf T5TTC TTTT ftcR ftTTTT 19«.  fftrrTRRRift 19?
fftRTR  RftTRR  RfftT,  TTTTRT  ft  Rlftr  TiRh+1  "TTR
TWrfftrTTT ftTTTftTR Wl^\ fftfti  +T-tflTI  TR7" ^^A fftTTTR
^i TTTTI Tft TTWR RftTRR T|Rh+I  fftrr |  TFftftRT Trft
R,^<\ TT "ffft TTTCFF" ftF, 1,V«.^ TT "ftftTR fT TTftTF'
fftr  rt  "TcrrftftT TftrftftR'  ft- tr^tt  ^^^  fftfti
'TTTTTT' ftTT TFR T TFTRfMl'JI+i TRTR TiRh+I+1 TTTsTT (1 ?
ftTTft 1^^^-?1 fftftTTC Root,)" t^t Tftft "Families of Missing
Persons in Nepal: A Study of Their Needs", ICRC ftft IftftT., Rfft
TTftftT T. ^ | ftRPRft ftrft TRft TBftftTT fftTRTF Tftft
TTTR TTftT t^I
1W TTftftr TTTT TRTiftffR7, ftftr, ftft, TTTTT, ftTT, ft-^T^
ROO%\
^ TTftTTT TTTT TRftftTR, TTTRTT, ft Roo% |
f« TRTft TRTR TRT TTfftRTTSTTT 1«. ftftTT ftfftRRft
TTtfJRTT TTRTT t^TTR TTRR WTR ftftRR ftftft TTR I "An
assessment of the needs of families of the Missing in Nepal", Post-war
Reconstruction and Development Unit, University of York, ftTT R°°%,
T- SI
 ftftR W/ftft F =RtR"
■*i$Rm WT tfzrwTRft/ft I^Y ?Y ;RF*ft ?o<jo
1%
FTftt «r T RftlFFTt RRFlftt Rfftt RlRTFWftl ^° Rrfftft
"RTTRT TRTRR Rft TRRTFWt 8FRF3T TftfftR TFRt FRt ST^RtF
RFTTRFFFT  TttfftfFFFt  trtrt-RRtfF  ftRF  fttTFRt  Wl
FFRTTFftF FTTfft Tftftt RFTRftt Rft IFFTf FFrRrft WF I
RFF iNdlfd* RTdTFF RRRftf RrRTFrrf TROT T iNdlfd*
"ftftTRRfftt RFTR RRftfftt RTdT fFTTTTRT TRTFT ftft TTWftl
FFftTRTtt R^FRTTTf Rtt Rfftt TFR fftr RTdTFRFt FTRRTtt
TRTR RRTTFFT FAIId* iNdlfd* "ftftR Fft RTF "?§FF tRrt
NO NO
WFT Fft FTRRTtt RF ftdf ftTFT RftRR Rift Rfft TARTRT
TTRTRT ftftRT "ftR RftRT "Wf I ^
cn no '  -n
fftTFTRRTFT TfffftfFFRt RfFRf T ftftftft RTRRTft RfttFRRt
ftftFTTFTTf iNdlfd* Ffftr RdTFftt Wl 8FlfrF# RTRft
RtRRr"?§RT 41f^di?*fti dWM<d) RF y*lid TTFR Hlfijftl W
Tftt FRf Rfft ft Wftf F^1 ^TTFTftft TFTR Rift RFfRrfft
PftdlRfti FRR fftrr I RT ft fftTFTRF TRFfft RlftF "ftftfft
FtftTRrft ftTFF TTFRF RR*FF^ tfdRR T TRR TRATTFFFT
3FSTRFT RTFRTft TFTR RlRrRrF Wftl RR RFT RFTRftftRR-
*4f*l FFTFF: "fftdFT RFFFRRT Rft RRFff TftfftrFF RTRf
Wll ••• 31 Fdft* TRTFT RRRTftTFFRft RTFlftft tttjRT ^TdT
Ftl 3TR -?§ftr ftffftd^TcTTT -g% fftRRT-fftTdT fttRT
FtTTTRI"'1^ fftdftt RJRFT ftftftftftt TFFFTft TR¥PF fftft-
fRRTRft RRRfftt "?§RTT RdRRW I ^
RTRt RfftRftt FTRT T ftRTTTRT RdRTRT fftRR RFRT Fftft
TftRRFFFft RftTFRTt RlRFRft RFdRTd: RR FRTRR RRFR
RftRft W RTt FR RTft Wl ^V FT RTRT RRRTtfRTd" TRR
TRR RRFRR TRTRft RRfTFFFT STTRjtt tRrftt TRR TTRRfttF
FTRfFRRt ftft ftftT STTRFRftFtl "^
TftRRFFFft fTft RTft RRTFT R/ft RTdT RWlfft WRl FT
TR¥TT   RFTFt   RTRft   ^ATTRftftr   FFTR   ^   RTfFFTTFT
"° TTftTTT TTTTT TRTRf, ft-TT Roo\\  ft ftft TftftR "Waiting
for Justice", Advocacy Forum and Human Rights Watch, RTT TTT-ftaT I
^fttftRTFTTfft RTR ^.T|
"'"TTftTT TTTT TfTRTft,ftTTTTR,ft ROO% |
"Hft.i
"Y fttrrcTTft tfrttT t trt TRTRrr ttfttt ftrft ttttr
ftftTTCftRTTfi ftftf Tfft TRF Tift TTfftT Tftfttcftft RRTF ft
TgRJ TTTft Tft TftftRTTfi ft TTTTff rftt ^ T TTTTTft WTR
fttft R TRrl| + 4Tft ^J7 ^TR TRTR fttft TTTfT TTTfRRT
fttft  Tjp  TTftTTT  TTTTTT  TRftft, TTTTT, ftrTT,  TTfft7, ft-TTT
ROO%\
1W ft Roo% ttt "ftftfttC fftftftt TTTTR TTRTft TFTTrfTTftft ftft
TTT Tftf TTTTT Tftr fttft WR fftT ftftft RTtTlft" TRTfftr
TTTT TTTT TRt ("TT TTftftrft 1 ^% ftfftF I "WB to release $18m
peace grant", Republica, R<\ TTTTTT ROO%\
TTlftftTRfFFRft FTR ftftt Rlfft Wl*1^ RTsfftTRfFFFt
TftfldFFRF TrRtfftFF "Q^f RTRT WF ftRRT "ftttRtT RftRT
>dld*l(l RTRF RRTR Rttrt Wft T RFF" TRRRFT fftftlR
"rftftt RtftRRffffRR TRR TRR RTFRF TftfftR RftRRTTTf RFT
fttRT Wftl FR RrRTTTft RffFtt ROT3R RFFFft RRTRff
fttRT WRl^15 RTRt RftTFRFt "ftfttJTdRFFFt RdTRRT RFTT
ftRR fftTFTftt ftftdRTFT FTRF fRFI^ RRfftTftt ftFT
RRTRtt RdTRRFTfft RFFfffT ftdftt FRdT ftFTTFT RTRTRTR
TTFR TRR FRR 'RTF' RFf TTRfttfftftV TRJdT FTR FTRrft
RTRJR" FftRR fRR. "Ffttft fFF RFRFTFF FRfflR
"RFTrFRRT fttRRFTft TRR TRR ftft TRR RFftt ftt Tftf FTRt
RfRtFRT FTTfft TTRTft fft?l RTt RdTRRT FTTfft RTR TRTTft
FFf RrRtFRT "Fftft TRTTft fftwi TARRTTd: RFdrffFftf FTRt
fftFRt TRRRFT TRJR fft? I 'A ^
TrftfF?cftt TRlft ft FTT Rfft TARRTft "SATRFTfTF "dftRFtt ftft^"
ftftt TftfftTFRTt STTFRt RTRRT ftft*T Wft I TJRT RFT 41Qd*l
FFTFF: 'RRfRftfFRRt RARltt FR?RT ^R? ftd" R RdTFRfft
FTRW I FRTfftF ftFF ftft FTffftf TT^J R FRdT Fftftr FTRft
fttftt fftftfl ftftf ftft RTFT Ftl"^0 RTRt TRR RTftftTd"
RTdTFTTf FF?RT RR? FtT FFTFTTf RRRTF Rft TTfttft I RT
RTftf RRf TRAFfffftR T TTlftftTfttRtfftR FtT fftFTRR ^RT FTRrft
W Rt ftflFFRRf FTTfft RTFRTTRR RR ft I
ftftftftf TRR fRFTFJR T RRTTT "ftttRftt RRRTtt RFRT
TftfftdFFFTf TTFfttF RRFRTTRR RTR fft FFFR Rr
RRTftTRTFF RRR WF FT RRTTRrftRft RTdRFtt RlfFT
TRTRdFTTf ftft RR Rftft ft cftHlf? RftTFFRTd" FTRrft "WFI
ftdFft RTRt RRf RTRTTRF RftlFFFt ftftR RRT fttRT
RlftFRRR WTdfftR Rft RfRT Rfft "fTR W^ F?t RdtFRTt
^£\ Wftl 3FR RTdTFRTt ftft RRRt STFrft Tftt "satratt
RfttfRF  TtftftTFRRt  "?§RT-"?§Rr  TTFFFRFTTf  FFft  ^AnftRT
1,5 TTTTTft TTfjff TFrfftTRt ftTT "TT ftft TTR% ftrr TTlfft ftft
Tfftf TftT I TTTTTft RftfTTli RTRTft TRTftT ^ I ftrr Tftft TRf
TTTTT rCTTT Tftf ftl" TTftftT TTTT TRftft, TT Roo% |  TTTTtf
v ^ cs'
"TFRft TTTRffi ftTTT TR TTftrft TrrfttTTTt TTTTTRRft TRT=TT
TTfti ft TCTTfffftT fftTRTTCTTT TTCT Tli TFRrft T?TRTtft Tft
TRft ft I " TTftftT TTTT TRftft, ftTR" TTfftTTT ^Rb+I fftr,
^ftTl{l,ftrCT,TT Roo% |
"Kin of missing to act tough", The Himalayan Times Online, 1 ^
ft ROO\ |
"q ftfftr TTfttrr Trft" fttft, tW*/ www: mfcmf wwfiw?,
TRfft TTTtfftr, T «. I
"% TTR", TTTft ftTTTT ftftTFT T5TR TRTtTT, "ftftfttC ffttft, C
TTTtt  Root,, "TTft  ^  TFTTTfrTft TTTTft  ftTTRfft"  RTftffft',
-ililk*, %.  ft Roo% |  TTTTTTTft ftftTT T TTTft TTTT TsH + l
Tftft ^t(?l^ TTftftT TTft fftfft, TWRT^ft wfw*W:  W^WTt WWW?,
TRfft TTTtfftr, T ^,-11 I
^"TTfttfT TTTT TRTRf, Tft, TTfft fftTTT, ft Roo% |
 ftftR W/ftft F =RtR"
■*i$Rm WT tfzrwTRft/ft I^Y ?Y ;RF*ft ?o<jo
?o
Wftl RRTFTRRT Tftft, RRfRTRt RfftfRT RTTR RRRlftFT
FTRrFFRFTlf ftftftft fRFTTRft RRTFTTf RTRfftRRT fRFT
RrRfFlFFRft Jli*lddl *lftelld RRRRT RFtt RRRT Hdftlf?
3FFRT RTdTRT RTRftFF FJl Fftt RRFR RT3F3R RTFR?d; I
TRFRRSRftt RRRTFF R*Rld RdFF Tftft TTR RTdTFRRt
SATTRRT  Tftft?FR  ft§R  ftftRT  FFRft  fftftfl   RftRRR,
NiNO NO T
ftFtfTRR FTTRR TTFFFFRF FRRRTFT FTRrF RTFTfRRT
RdRTFRRt HdiMld fF ftftft RRFTFFft -?§Rt RTF RTTRrft
ftRfRRI Jflfd* STfftRTTRTRt RFTRRt RTRARTfRftt
TRRtRTRRTRt  WTFRTFT  RftR  "ftftsTTdTRTFtT  RRTRFFFt
rrRrR" RFTTfr Rrftfi rrrfft rff Rrr RRrrrft Rftatff
RRTRt ftftFRff "ftftsTR "?§3T fFRft tlW ^RRRTTf
"RfRftftffR FRF TRTftT RftFTTf RTFRRFT RFR Rftft "5ARTRT
T RrRftt "RRTdFTTf ^ Rft TRRTFF tftftft JlftdH^ ftft
TRRRT TTlfft TfftftfttR 3THJR RRR J|d~dlf RRfR STR
RRFRFRf I
NO NO '
^.  "JTFlf^"?RR
TRTRRTTRft WTFRFRTTd" Ffft FTRT FRrftf ftt FfFT I  RTTRRTRft
TFftftftR "WFTFRTFt iNdlfd* TRRgTRt STRTRRTTf FRlftrft
RttRt W F TRTTTTTf F*R Rft TRFTTdRTTf RdFftt Wl
FRRRTFT RfdR RTRTRTTRF TTR RdRTRT TRR RFFF FRft ftft
NO NO
RTRTTd" ftt RdRRTft TTTftF* RR RFT FTRrft WI TRRRRR
TRFTdRTTf ftdRTft RTF FF Tftftt WF FT TRTTTTTf RRfttF
7Rr RFRRTR RSFRT Rf ftTfft tftrftftRft FRTRR RRTftf RTF
FTRrft WFI
RFRTRRft fftRATT T 3RR RFFR fdftRTFF TRRTRT ftt ftFTt
RRRfft TFft fttRT Wft T TTTTTT ¥TRfF "5ATRT RTJRFTdRRFt
"FTRfftFTTf RRRRT fftftrft Rft fFRRRRJWftl ^ ~^
RFRTRFR T ftRRRF RdRRTft TTFTRftftFTTTRRftt
R^TTARRFf *|ftdA|*| ftdftRFRfftft fwrfftft RfftRfrRTRTd:
Rfft RTd FTTRft WI ^ RTsffTTRfFRRt FTRTFT "RfT RTRR
TTTTFftftf Rfft RrFRFT RFT T RF%RT FTRrF TTRRftftFR
RTFTfRRT RdRTFFfF SATFT fftft RRRR RRT RTdRftftRR-
RftfFF ft FRFI ft FtF fttfftR, iNdlfd* T FTRdFRRF
FRFT RTRffttftTd" ftft ?I& TFRF TTFRRTFFRR JlRlJ*l
31cA|Mlis|R sflfftRd RTRR iNtllftUTi TTp ftftt RR FTFf I
"?§Rr-"?§Rr TTFF T TRTRFT STRTtRr -A||i|*| RrRRTTf fTTRT
Rft-Rft STRRtFRTFR ftw RTRT Wftl RRTFTRRT "FTTfft,
fftd Fftft*  fftftRRft  "fttSRFFRF  TRTFT  RFfft  Rf  ¥TRF
1*1 VO  TRT ftft TTTTR T TTTR ftftR TJT TT TTTSTTTF
TTTft ftftft fft" 19 TTTtt Roo% tftt TiftrTT fftr,TTftftT TTTT
SO
TRTRf, TRTftftT TTTtt TTTTT, teftTi Roo\ \
r*R "Mediablackout", ekantipur.comRt; fftftrRC ROOC, |
3Tfft*li*l RTR Rft TTfRRFRFTlf fftf RftR? I FT 3R?JRTR
RTdR3TRl*li*l FTTfft Rlfftft RFTR RRRRR Fft RFRR Rftftt
Wl Trfftr TFTdTfftftt TRRFRT "ftftftt ftftt T TftR?TRTtt
TJRTRRRt ffttfttt RRFTTf FRdT TTTfF RRFT TRFftf fftftfl
TR "ftftf RRfRT ftft RftftW Fft TRt TTTfF RftRR FRTRrft
Wl ft FFTRRRTRTTRRffFFTt RTdTFR 3TRR Rr RRTRT
Wftl RFRTftftRR "FSTftftt RTFR FRRt RlfFftAF STTR T
RTTTFT TTRTftfR RfftRrfft ft Ftt ftftAftftft RRRRRR
tJTTftftf ftftt RR RTRft RFRT RFRrft W I
fRTR RR R ftr Rft FRRRTFT ftdRTTf TTRFJ RRTRRFtt
TRdRftftFTTRRFFFRft STTTFRdftt RTR RftRT "FFTR TRF
SlftftRF T "FFTR srfftTRF RFTRFRRFT RR RRRffftf
TRRTFRtfF ffftR TRRftt RFRRF Tlfftr TTfRRFFFTlf ftftft
■ftR gjRTftf RTF FftTFWftl RRTFTftft, RFRTRRR *|u.*l
WT RRftRR RTRRRT RRftft RfTftRfRFTRT fffFRft R^
ftRRfRf FtTFT fftft RFRff|R RTRFF RFTfft fftrr I ^^ ^
ftftATFRF ftftt FRTRfW FTR RFF Tlfftr RfRRFF RTRRt
3TRTR RtTFRF 3TTFTftl'1VV fftr TfTRRt RFR
TlR?lJ*msftRT Trgr RRRR RT-ftrftt RTfFFTTFT Fft TlfftT
TTfRRFRRt ftdtftRT fftft RraFfft Rrfttl RTRR ftftfRT
Roo\ UJ TTFTR TTR "ftftf ildNId fftRftfRf FRRT fRTT (TRT
FftrFR) I
^^ fftftTTT TTTTT TTTTTft RY fftftrRT Roo% rrr Tfftft TTR
TTR Tft ffttft ftft fftfti TTftftT TTTTTft 3 TTTtt Ro<\o rrr
TTR TTT TRT Rft I "SC continues stay on Toran promotion",
Republica, 1<3 T^TTtt RO<\0 |
1YY RRTftftTTC T RH+1 TTR TTT ftf Tftft TTT TfRTTRRTT
WR  TTST  TTRTTfttftftftf  TTT  Tffftf  (TT.TTT.ftf.)  ft  TTTfft
ftrft ttr |ft ttt rrrft rt TTTft fftftr Tft Tcrfti
"Government urged not to promote Toran", myrepublica.com, R£\
ftrrTC Roo% I ^rft TTR |ft TT Trftn ftft ftftrTcft
TRTR TRT TTTfftftT fftfti "Toran to be promoted finally",
myrepublica.com, ^3 ftftTTT ROO%\
 ftftR WFrTZ^lW
■*i$Rm WT tfzrwTRft/ft I^Y ?Y ;RF*ft ?o<jo
??
*. %-^nt?
3RT  SATFT ftdRft RR ftfftt Tjftftr RFTRRfftRR  STTfttR T
NO NO ^
RFTRrRTRR R^RTFTRRft RTRftRftf "fdRTTRrF RRfR
3RTTRJFFRR FFRTTFt ^IdMd ft, RTRTft RR5" "^ RFRT
RdRT Wft I RF Wft RR ■H^"r°IHuT WI FFFFt T iNdlfd*
Rft fFRRTFt FFRTTFfTTTf TFRFT Rdfftf ft Fft ftttftf TTRR
RFRT FTRrF RFRR RRFff F^ftf, T ftftRRRFt "FTRRR
TRRRdTFTTf RJRFR tRr RF ftfRT TftTRR FRTRT FFART
TTTfRfl -H^ldlf Ijiftifd TTRT "ftRRT RRTF fttft l^-HNd TRRt
Rftrftf Fft Rft TRW F RFRTFftft ftfttfa" ftft ^F TRW I
TRTRTTd" TRJt 3THJR FTRrft RF Rfft fftRF TRW I -ftd*!
TRTRRRftfftt STFRT TftRTR FRFR RRffftR TTRTft Rftrftf
ftftt RF3RTRft TTFRR" R TRJf ^F TFRF, RT TT%fttfd" ft
RFTFRFTlf ftftftV RTFTFTTTR ftft Fft STRRFRTTf Rift FR? I
RFTFF rH^ldlf RRTffftr FTRRTtt STRTFFTTT ftft Rtft TRFR
■^TI TRR TRRFFt fTF fftsTTRFT ftRRTTt FTRRR RFTRft FRR
ftRRlfftR RftRRT 3RRRT FT ftRTTftt RTRftRRRT Fftrftf
3FRRT "Ft STRTTRftt ftftFTTftrfftR RRR I "FRR TFfftt TR¥If
NO y\ NO
fttRRtt ftftt RrFFFTTf RRRffftf FTRRTtt 3TRTTTRFT ROT3R
TRW, FT ftRTTftt TRRFRT TRTRf FTTRFR RRR RlRlR TRFR
WFIm
Trfftr "FTRTFRTTTf RRffr STRRSTTRRftt RFFR ftft F8FPF
RTTRJR ft TJ^ TRRRTRt fttRftFTftR TTFRTTR ftl ftRTTftt
FFRRTtt TRTRRRRft ft^if^d WF I 1" RT ft RAfft^TRFF
w TTTT ftftcRT, TTi.Tff.ftf (TRCffftR TTTTCt TTTT) TT
ftftTR ftftf 1 ^TTfi ROOR TRRft TTfTTTfi TTRT TfRT7^ I
TTTTTft TTi.ft.Tff.R RTRTTC ftf TrrRR TT ^ I "Maoist, Nepal
Army agree on Rome Statute: Not in Nepal", Republica, % RT ^ O O % |
1Y5 TTRTRT, ftriRC Rooi^ tftt ftTrCTT WRRTTRRTT
TTftnftT W^ ^jf^rrftr TTTRT \tOOO T^ff fftft ftT ftlT
ftftRRft TRT TTTRT e;,e;1o fftfti fdtft<pT«R «.^.V ftftTT ftft
TtRTT Tftft fftCTTTR ftftfRT fftr | ^ftftR "Inside Prisons and the
Rights of Detainees: A Photo Exhibition on Prison Conditions in Nepal",
OHCHR-Nepal, "ROOC^T. ^ I International Centre for Prison Studies at
King's College London TT TTTR TR TTTTWTT TTTTTR TTTR
D D so nD ~s so
ftTRft W^ TR Tftt TTW TC ftftt ^| TR Root, ftf
ftftftfft TFTT ftftfftr TTTTft TTRTTRf? ftft ^ft ^1
TTRTTftt TTTTTft fttft TRTTR 1,oVl9 TT ftftRRRift RO.R
ftftTTT TFTTfTTfTTfi TTTT R TR ftftft, TTTTtlT R TTTFRTTT
WRR ftftftT TRTRfftT TTR, Tftt TTTft ftft TTTT Tftftt ftt
ft TTfft TTT: "Tftft" ftftft I "TTRTR TTTTft tTTTTR' TTRfftr
fttft, TTRftftrt TTCT, ftftr-TT Roo% | TRCtft TTTRTRTT
TRT T ftrftftfTR Tft Tftfc ftftTF ftTT ^TI TTTTtf TR ftf
TIF TT WTTftRR TTTT fft, "ftTTTRT TTR T TTftftft
ftRTTTT TTTTTR TRRT ftftfl  ftf TTTTftt TRTF TRTRftT
ftr Rpsttr TRfd; ftt trt Rrtrfftd" TfRr rrrf trtr trttr
TTftRfF ftftTTRRFT "fdRTFTRF FftR RFFRTTTf ftRTTftt
FFRRTtt TRTAFRTTTfRFRfttf TTTRTt tftdRT "FTFTRF ftftR?:
□ 3^qn T +K°H£I+I ft$H 'q^lTI R^ftf R5R
RTrRtRRTFT Rft RFFFR ftft iNdlfd* FTRftr ^F
RRft T STTRRfRft 3TTRF TTRft TTFTRT TFWI TRTRT
TRRRRTTf TRWTRdRf FTTfft RFtt T RFFRRfftFRFRt
*lftdA|JT| RTR "?§ftT RFFF ftft Fftr fftftr RRRFF
RdTTR TTftR?l SFRTftt T fttg" ftftfRFF Tjfti RRT
RRR ftTRTRTR RRFRR FRRi ftt RRRFRFTTf iNdlfd*
*RUNId TTFRT ^l^l ^F FTRft Rdft Rfttftf HlftdH^ I
n  m*&<$\ -^siri ftt TTFFFR -h^^i "srfr "?§trt ftftt
TftfftR R¥T, Fft T ftftTftt TR^It ftl F^ft WW\
"ftfRFF (TR^TT RR T RdftffT "ftdRF RRTRFF TRFT)
TRftTfTft RFTF TTFFTftt RR TFfF ^TftT RftlFRFTft
"Ftftf TTR RRFTTR RfTR RTRt W I
D d)^^Mcb| f^RRiri RFtt RRf Rf%R TTFRrft&RR
STRffF RftrTTf FTRT RRiFR, RRRRT Frftf "STRRt
3RFRTR, "s'ftF fftftTft, ftftft T fftrfttdR RRTft Rft
Rft TTTtttF T ^RRTftf 3TTRRRRFT W I
TRRTTTt ftt FFfttftRft RlRft ftTRTRFftt RlRR Rtt ftfRdftt
~^m RFRTJf T RRtfRR  SFRTffftr TTFRtFRT FTTfft  RdRR
NO NO ' -N ^ NO
TRFRFFifl
NO '
ftRRTFT W^\ WFfftR STRftRFRftt RTft R|ff RRT RSRRRt
TFft RTRft ftftFRT W F ftt R%V ftft RTTFFFftR FfftT FTFT I
3TTFTRFF iNdlR)*iul*i RFTRR ftt, WFfftR TRTFT fft T
SRTRgFRffFRTt -H^ftlJI Rft FRF Rft WF Wl
RTdRRfftRR TTfRFFF T RRTTFRTt RfftRRF ftftt FRTRR
RRTR RTft TlftRF WF FT Rlfft RTtF§" Rftrr^ RTF RfWT
TfRf JfdRldlH STTfttR T RRTTT "TftftrFFtftftt RffttF RdFjft
grdftf RTfttRT ft RfdRTR TFRF Wftl ^
SFAftFFFFTR STTFTft TRRtRfT STRRdFRRt RfTRtRft Fft
^TJUJ RlR fft?RRf I iNdlfd* TRTFT TRRR STTFRTFRRt
fftftfF" FTTRTd: RTFRRF WRtftdFF STRft FRR Wftl  TRTFft
TTTTTR ftft7^ |  TfTTTR fft TTTTR TTRft ftT RTRRft fft I "
TTftftT TTTT TRftft,ftTTTfRT,ft Roo% |
RTTTT; "Disappearances in Nepal: Addressing the Past, Securing the
Future", ICJ, Rfft TRTlf%T; "ICJ calls for amendments to Bill on
Disappearances", TT fFlFT, RTT fTRT-ftaT T "International Center for
Transitional Justice (ICTJ) Comments on Nepal's Disappearances
Ordinance", ICTJ, 1^ ftTTft ROO\\
 ftftR W/ftft F =RtR"
■*i$Rm WT tfzrwTRft/ft I^Y ?Y ;RF*ft ?o<jo
??
3TTFTRFF "Wft FRFR Rftd": RRRftf fFRRt? I TRRRT FR
STTftfFFT dMlft* TTRTR TTRT TfffftdFFRt RfftfftfftFF RFftR
FftRRf T "ftffFRtfR TTFF TfRT FfFFTTFFFt ftftfttftTF
FTTRF Rfft fftftft ftR I STRRFFRFTTf" fftftf FRlftrft
TRRRFF fft^RRf T WTdtftR rRtRTT ftft ^3 STTF-rft FF^TR
TfRT RTRRTRTd: ftNlMd RftfFRRT FTTfft fftftt TTT^rftt
RRTFR fttFRWI WFTfftdRTd RRT fftRfttfft RRTftR RFft
ft T STTfttFRT RtRFftRFRFTft FTTF RFft ft ftd" FRRRTFT
FTRrF 3RTTRTRF STTftRftf FFTRTFT Fft TRFR I
SRTTRftt RTFFffftf TRRftfF TRF tftRRR RRT ftFTfftFTTR
3||ft|J|*| Rftu|^| ftr FTRT fR? Tftt RRT RTd WF I RFRffftr
"PFRFT Rftft RFRrft TRR tftRRR RRT ftFTfftFTTR STTftftftt
STRSTRftTftt 3| Fdft* "WFFRFT R^ftf ftft FTRrft W F Rf^Ift
ftft*ftt FfRffttf RfftFT RRftt 3TRFT Rftftt WI W FTR
ftfWf RRT ftFTfftFTTR STTftfrftf F^R Rft TRT RFf "RTpF
RTfffftR fttftf m TR RTTRt *lftR)*li T FFftftT ftt
■grFFFFftf fftRR ftftt Wl ftRFRTTf RTRt RTftfF RRTRdRft
ftftt W RFtt FSftftftdftft RFTRftft TRFRR TFR RFFdT
ftdftf RFTR, Tftffft T "fttFTTRTTf Rfft iUJlRld Rfftt Fftr I
ftRRTFT FfftR RlFTRR Wft T RRRR fftFTRR fftrRRF fFRT
RRTF_ft ^TTR ^W\ tft T ft RT TTRWftl FT ftt
fftFTRFFF FTTfft TTfRlftf% "FFTRtR-RTfftft TfTRTFFRf Rtf
FlftT RRRF Wft Tftt FRR FRFR RRftFFT FtFFl I fttftf
RRT STRTRTRTffFRTt Rft RfftftftR RARdFFRF RRTRFT ftft
RFT JfdRldlH*! RRtRRF ftt RtFTRdFRFTTf RR FRTRF
RRTFR TRR RftR? TRt FR RTft W I
TRF RtWF RRT JfdftldlH STTftRRt "FRRT TTfFR F^ T
FRRRFRF ft7 ¥Tftf TARftf TRft (ftftftf) TTR gTF FftjT,
RF "FRTFtFF ftW RTRTTFT RTTTFftt 3TFRRF RRfttr fF
TTRftWftl RTF tftRRR STTftRftf RATR Rr 3jHim*dfi?^dlf
RRftftf RTTTR RRTRft T RT RTITTft Rft ftffft fddHd" ^R?l
RfftR ftRRTFT tR; TRF-TRR "fFTFftt RRFT1FT RftRR RfRR
RRFff W FTRRTtt RF RRTTTFf 3RTATRTR STRRtJRdfFRFTlf
RfFFftft  fRFftt  Rffttl W  TR ftRTTftt  FRFf  RftftRfft
1Yq ICTJ ft" R3^t TfTTR ft Tft ftftftr ^ ftt TRFT ftJWl+l
fftftTTft ftR TRTR TTTRT TRR fTRf T S7TRf7TTTTTRt TTftrft
TTT fTRTR TTT ftftftrTT TTTRTT fttR RTTTtt fTRRt TTT ft
TTfttT TTTt fTft I "Negotiating Peace in Nepal: Implications for
Justice", Rfft TTTff%T I
w ftftT ftftTTTT TTT tftRTT TTT TrrftftTTR TTTTT TTTT
RftrTrft ftRTR Tftft ftftr TTTTTft TTTRRT fttRTC I^AK.
R TRTTR ftftftT fftfti TTT TTTRTTi TTTlfttfJRR TTTRt fttTT
TRTTTt ft fTTCTftTT Tftftftf TR^ Trrft <ft+K ftftr
TftfRRTi TTRR fft" TTft ftftTR fftfti ftftT ftftTTT TTT
fTRTR TTftrft TTftf TTRTR TRT fttft ^1 ftftf TTTTt
fftfftTft ft ftftft T TTTTT TTR rt ftTT I TffftR, fftftt, TTT
fftrffc, TRT  Tf^TTftc,  MftTMl, TTsfttR, ftF  T  fftTR  fftftTTT
stRtr ftftT TFRft w I RRRFt Frft WRW ^ RIF rftrrr
gft Rfft fftftftrftt SRRTRFftt Rft TFRR I TRRRT FTTfft ftdT
T RRfRTRftt STRTRTRftFT TlR?LJ*l ftftt ftftRTFFFFTlf
3TRTFRRF RfTTRRRf ftft RTR FFTRFT fft TFW FtT RfSTTR
TTRRT Rft RTR? I STTFFFFT Rft RSTRF Rift STFtftft "fF
TFR?, RT RFTTffftr TRTFT STTRFFFftft TRTRf SRRRTTTTf
RRARTT Rft RTRT "WFI RT ftft RRRTF. RTTTRft RlRftt
FTRrft 3RRRTFT RrftftrR "fttfTFRTRf RART Rddlf
FfftRTRdRT FTlfft ftRFftft fftfttRFtT Wd" fRR ftt FTlftft
FTFTI RTT RF RTTFTRfW FTRt FTtftR FTRrF STRTrfttFRFTTf
ftft ftft TTFDTRF RTRft Rr RfftRWI RT TRTRf RFtft fRRftf
TT%R InftldlHdlf RF?RT HHH^ I
ftRRT "ftftrfttRft RTRTtftR STTAfft ftfftR RftrTTRF FRFf TTRRft
TTRRfftft W F TFR snftRftt R^R ftft RTd WI TR R^" R¥T
"Wdtftdtr Rfftft TRR T RTRRF FFTR Rftftft ftTRRTRTd:
TFFfftr Wftl ^Rtft RTfttF iMJlRld RdFRT RftRFT TRTTRTd"
"RTRF RfftATTFTTf TRTTT ft RjftWI RTTTtt Rft RRfRlRfFRFT
ftft RraTF RRftwi ftdftt RfttFRTt STTRdT HldTRld TRRR
ftlfftR rRrRFRRT Tftft ftftt Rft RMRRftftt WI TRTTRTTTRt
TRAftf TTTRTTd" FRRT TTRFftftFR RTTTfRRT RdRTFRFTTf
RfftlidlHft* ftdTR" RTRT RdtFRFTlf 3TTRRF dlft*l Rftftt
WTdfftR RTFRT RT TTRWI FTRt RlfttF "?§^T fRFT RTTRTft
fR? ft Fft RTRt WF I TR Rfft STTAfTTTRT FFTR FffftF RftRRTt
TRF-TRR RTF RTRF TFTRWl T FRdT ftfdFTRTR ftftftR "?§3T
fft^f ^U3^\ 3TRTRFT FTRT 3RTTRTFF RfFtftR FfRR FTRRf
RRTRFF ft^F ftftftw I
RRg" RTRTFT STrftRRTRRR T TTRft 3TRTTFFF "^Rf ^F TftFT
TTftftft 31-diffgAi RTRfft T RTtftfftR -H^ftlJI RTRR TTRRT dHARb
FR? I TR RRTFFF TRfft 3RRT RRRft ^ld*l "WFd;i TARRT
SFfttFFF RRRRRR RftRRTtt RFRTFT RTTTRi FTT Rfft
RRRftFt "FRTfftF Rft RATR ftt fRRif I
ftRRRTft ftft" TTFfttF fftft WT RRTTFRFT FTTRT ftft ftRRft
ftdRTTf fftFRRT FTRrF Rddftt fftrfRrrtf fftf FRTTRft RTTRT
Tftft Wftl "FTRR TRF SRtftRF T RFTRTdtt ftdRTTf RTftRtftR
FRF STRfRRT Fft ftftf TjftRT "WFd; T TRRt RRf fftftt RRT
'^fRR- TiftR Rft fttRT Wftl no TR ftftt 3RRTRR1FR RftlFFTt
TTRRRR ftft RW TTlfft ^T| TT Roo 1 ftftft ftftfTTRTTTT
TTTft FRfR Prfscilla Hayner, Unspeakable Truths: Facing the Challenge
of Truth Commissions (wfft, ^00^)| TTRTTT "^ftft ftTRRT
TFTTR TRTT TftffRTt «TR TftT TTf TTRTTRT? TTfftT fftft I
w° trr ttt; ftftfftr ttttT ttrtttt Tftft, ftrftR R%
TTTTft  lo  TR  TRRRft  ft^rftTT  ftTTty  TTRT  —  TTTR
TftfttR, ftrrft, fftrwr, ttr, Tftft, rrt, ft, fttFrcwR,
TTTTR  ftftRT  T  ftTTR  TF?T  STftfCTRTR  TTTTTTT  TTTIT
 ftftR W/ftft F =RtR"
■*l$Rm WT tfZTWTRft/ ft I^Y ?Y ^TRTt ?o<jo
?•?
grrftt ftftft fttR RT§TTT*T "WdFI ttdTTTFf RftlFFRTd Frftf
TFRR TRR «r — ftdftt "?|FF iNdlfd* "FTRdRT RF fftWF
T RRRftftFR RTFTfRFT fftrftRR "fttfTFRFt RftTRT T
ftTTRFRF Rf RtRtF Rift RFR RTRft fJrRFJ TR ftft RTdT
RTRRF TRTFT ftdTFt TTfftdRTJf, ftft RlRRTt? RFftt WF I
RTdRRRrRR FRdftt ftftftfF FTRtRT TR3R RTTRF F/ft ftft
TTRTRTTFf dlPrl-H-HI TTTftTT RFft 3Tftft*ftt ftffft W FT TRR
dlfddlf  RRRRTR FTTF Fftrftf "WFIn'1  TF ^ooY ftt
rrrRr ftft tr; roo^ uj '^ttfT r FTRfRftt sttRtft
RftftRTtt Rft RRT "5ARFTT RTiTTRrft ftft, RT TF Root, uj
"RTRF RTfftdf FTTRfW "FdTfRTftt TRRR ftftt RSTftt I
RTSTftTRftt STtRtRTR RRTRFF FtT RTRF RTTR RFftRTtt
ttdTTTFf W*RTfftR ftf T RlRFRFlfRT RFRTRRF RTdTFRRt
FRtARTFTlf RRRft RFftRFFt ftffft Tfftt | TRRRtW TRTTFTRR
ft ftftRRFFFt RFTR t§TR ftfftRfl^^ FRfft rRRPF
RFFftt T§ft ftt ftft ftftft Rfftft'1^ T TRR RFRf
ftftFFFRFTff TTTfttRRT TRF RFRFF RRFRR Fl^ftl I nv
TftftRTTftt TTTTT TRFRT ft RR ftftrftr fftft ftt ftr T
RftTtftfRRT ftTTTTTT T^RRR TRTft ft RT ftftrftf fftft ftft
ftTRffi ftR TgRTTf TTRR TTTT TRTTTT Tplfti fftft I "Embassies
urge action on disappearances", TT fftftft, "R ^> TTTT ^ O O % |
in "ftft RfFTTR" T^TR TT^TR TFR TftftTTTT TR RfftTTftTft
"ftr TTtTTTRrfft "TtfftTR TRTTR TTTRT FTR R TrfftfTTfi ftfti
ftftftT ^ TTTT fTR^ RRTTfftTTTTT ^TRftr ftftft rft Tft
TTFT TRT ftft" fy^ I fftftc ftftft ftftTTT Rooi^ tftt "TTFTTT
"TRTTTi fftRC TRT TTTRTTT TTTrftT ftt TTTT WIT fttR
FR | "Statement of Senator Patrick Leahy on Nepal", Congressional
Record, RY ftftrRC ROOi^yiJJ %^%^ I
w TFTTR RTFT TTfftFTft Tvfftr ftfTTTTT fftTTTft "ftftfftT TR
TRTTT' TrftTRTRTT TTTTT ^rf ^oo\t ftft ftrRTTT TTlfft TRTtr
fjftftr fftfti Tifftft ft rooi^ ftr fftftftrr ftftrrft "TRfttftr
tRt fftRT T TTfttR' ft" fTTRtfCT Rfftr TRrfftTTTfi fftRTT Tft |
TTTRTT TRTTTCfttT, "TR WT T TCTftr ftrft fftttSTTR TTT
fftftr TRTJ7!  Tifftft ft Roo%  ftft TTT% ^ffftr Rft "ftftftr
t^FT fft TTftftft' ttt TRftf Tft TTTRTT TTTR RTRTRC ft R
fft  TRftft  TTTTrTT  Tftft  Rftftt  TTtPtTT  ftf  fftTTTTt
TftftfftrrR ftftftr RftR ftftftft fftft fftftr tttr ftftfft t
fftTTT ftftftri TTTTTft ftdftf rfr I Tifftft ft ^ o 1 o tt ^ft
FffftR TT TTftftrft U^ I
w TRW TfRT TfttTRRT ftTRRffi fftft "ftr TTTTT TRTR TT
ROOY R £^,301 Sfftftftf TRC fftft TT TT Roo\t tftt ftft;
!<l9l9,$Yo TrtftTT TTR rft, TC TT Roof, rrr TT: TTC
1,1W,^l9 TrtftTT TRC TRT ^ ^ools w ^R TTC
1,^3,l9l9c; srftftftf TTR Tfti TT ROO\3 ftT Rft TTRft
TRRT  TTTTRT  Tf^TTT  TTTRT  TTTRT  ftl   <+T+l  ftft  TT
(iv^ii srftfcrT ttr) rt ftTRft ftrft RfftrR Rft rftr
fftfti TT Roo\3 TT Tftft fftfftftfftr TTRft TTTTTRT ft TTT
fftftr fftTTTft "TRTfffftr TRT fftRT T TTfftT' (IMET)
TTTTRTRTT (191^,3^3 Tftftft TRC) TST fftTTTft" ft#T
TrftTT  ftRTRffft  3«R,1^  Tfttftf  TRC  T  TST  fftTTTft
"FRRF STTRRt RFTR T RfR Rdft RTrT RFTFRTtt ftFtTTRR
TRRTRT TRRF ffdTRR FT ftdRF R5RRRTR ftsTRRFRRR
fft "STF ftftRR FTFTTRrft "WFI ftRRft ftdTftfR RTTRRftt
FTTRt TTfR^ftt "^fdFTR W F RFTRFTFT Rftft RTfttFtt ftRRft
ftdRF R5R StRtrFFFRF FTlfft fftftr RFTR TRRWI RF
1^i(o ftf RR*ftf% ft ftRRft ftdRF ftftFFFFft "FTtftR
TTF^ATTRT ¥TTT ftft TTRTR Rft TRFRFFftF RTRTR Rftt" 3TTTTRT
Wft T RRTF TTFRF ft srfftRdFFTt RTFt TTTRTF RFRrT
WFI m "ftf^IR RrFTFtft RTAfftRRFRFft ftft RTRTRRT
3TFTTFF RRFRR FTTFRrF "Wl RTft ftftftR fftFRtftl
TARRFRFR TTTRTF RTTftRT ftftR RFF ftft ftR, Rt Rftr
*|U.TT| RFFTftlRR RSRTFTRftt *lftdA|d fttftf
WfdfftdRTd: WT FTTftT RFftTRF tft I RTRF ftdFfftt RRFT
Rc|FT FTFFT fftdtt RTRRft fftftftsATRRTFT ffttdR RRMTTtt
RRTF oA|fft,Hlf RRfRR dJIMd ftffft FFF *\j*\-<\ SRftft TF
^OOls ftf Rdfttftf% TTTRTRR RF^IT ^TTRt "pRftt RSRRR
RTRF fftl "RRRRftf ftftFR TRTTRft ftftft FTTF Tftftft TF
^olo RT ftRRft ftdftf RSA|i|d*l FTTfft HiMd ^ld*l Rf
RdfFTTf TTFTRRfftRRFfRftf ft*^*l FFTR SRRTRRf
RRtl n5 RRltft, S|d|A|dd ildlRld TTFt TRRR RRTF TTftft
TTTfTR fftRTTT TTlfft fft^Tftft TrftTR TRTTTR 11919,3^
Tfttftf TTR fTTTT ftfti fftfti
WY TTft ftTT TTTTR TTRT TRTTT ftft fftTTC TFR tftrtTTRR
TRftfttTT TT TTTT ftft T TRT Tift TTTFR ftftr Tftft ftTT ft
TTft RTRTR fftfti Ttt TR Roo% tftt TfrfF TFR TrtfcTftT
^TTTTT ftftR ftftftftfttR TRfttftR ftftt fftr I www.ndu.edu/
ismo/docUploaded/Class%20of%202009.pdf I TTT TRfttftR TTTTT
TRTT "TRfttftR FRT TTTTTTT ^lfft+1 TrTTFTRRTi'' ^^T
TRTT ftfft fftrrfft A^ X fftrftTTCfftt Xgtm TTTTT rft TTR T
RTRT -TTTRRRfi TTfftr ftft ftftfl Tf%TR ft..R. TFTTTTSTtftTTC
^^TTFrftf TTTfftrft TCFTRTC ftftftr TTTft |r|I TTTT Tftftft
R TTTT TTTf fftrftCT fTR fttft rftfttR TrfttRT TTTTftRTfft
TgpTTTTTfTT TRTTTR TTTRT TTTTft fftfti "OHCHR calls for
comprehensive human rights vetting as part of peace process", TT TTTFT,
RS TTTR ROO% I
m ft TTTTftTRfft RTTTT TFTRt TT 1^,^^ R TRFRRft T
TTTTft Tr <\%f,\3 R TTTR ftftcFRTT T^TT TF" TftrftfTT
TtfftT fftTTT fftfTI Tfft7 TTft ftFtT TR srftfCTTR fttT TlftT I
TR fftrr I TT 1^19 R TTTTTTffR TTftf TfRR "ftftr fttT ftT"T/
ftftCFR TTT| "Profile of Chief of Army Staff Thapa",
nepalnews.com, 1<3  ftftrRC  ROOR |  TpTPTfrftft TftRTR TRTT
Rifft ftrnft ftTRrri fftft Rr tttrt Trfftft7 tttt ft" TFftr ^i
TT Roof, tftt "TRTR, TT Roo\3, Rooi^ y Roo% TrftT TTTT
Tftft TiTR T TT RO<\o  ^ Tftft TT ftR fftsRft fftfti  TT
^010 t^t Tftft fftrftf Rr fftr ftrnft ftrrft ftr Tfti tt
1^A3 ft% FTRTTT ftftcFRTt TTftrT tfTR Tftr 3fT fftftRT
TfftftTR TTTTft ftTTTT Rifft ?tT ft^r Tfft TRR TTR TRT ft
TFftf t^I
m TRT "TTtt TRRf Rrrftr ftlftfftTTT Tftft fftftf ftftRR Ttt
ftTTTR Tftftrftrftt ftftt TTTTR ftftrTT %TI fT T fftft
TTTTTTTTTft RTTTfftTTTTf TTTRTR TRTR ft TTRtRTT ft.R.
TTTTTTftftTTC T^TTTTfftt TTTTRT T TR TRTTTTftftT ftftTR ftr
TTT  Tf^  T   RRTftftTTC  TTTTfT  TFTtRRRTi  TTTRRT  TTTTR
 ftftR W/ftft F =RtR"
■*i$Rm WT tfzrwTRft/ft I^Y ?Y ;RF*ft ?o<jo
?Y
W T ftRRft ftdTRTd: RFTRRfftRR RTFTfR Rft TFR FTRrft
RTd FFFTRf Rfft ftRRTRiFRFTft FFR Fft TTTTRft RRT
fttTFWIniS
fftr TTFRfF RRR Rft ^ rtRtF fftft RDFFRT FTTfft ftftf
TRitt RTR "FtFT FRfftf ftft fttr RMRFRft RTF STFftf «r|
RftfRR TRTTRft RTF TTFTRRft ft, RT TRRTRT TRTFT fRFRlfft
RRTR RR RR ftft ft RRR RlRFFRf I Rftft RTRT RRFRT
FTTR T ftftftt TFR ftfRR TRW I "^ ftftR Rft ^olo rt
3|Jfft*Nld fRR TTFRtF RTF tfRt FTTfft FFTRrRtrR
RTFTfRRT RTftRTTRR ^IdRd T FFTRFT Rft RFfttF
RRTTFRft RF TFTFR TRFftt "FTTRtt Tftftt W TARRlft TRJt
TTTRFR RRFRf | m  3TR RFTTFRFt Rtft RRt Rft  RTTRRTJf,
ftTTRTft  TSTTTR "TTTft TFTFTTTTTTT ftfft #T I  TC TTTTTT
ftftRtftR rt ttr ftrrtt trrt ft trtttt Tftft ftrrr frr
Ttt ftrfrftT RTTftftTR RTT rftf TRTT ftfftfrrftt RTTTtt
TTTTRRTi TTTft TTTTTtjRJ ftfRRtft TrftT Wm., fftftr
TFTFTTTTT,TTTtt RO<\o |
nu RTTTTft fftftTft TTTTR TTTTftRTfft TTRT TTTFTTTTT TTT
WCTT TTTRTTi TTFRTRftft TRCRR fftfRRrftf fftfti "Nepal's
ex-army chief barred from leaving country", Indianexpress.com, IV ft
ROO\3\ ^TTfi ROO\3 R TnTTR ftTTRTft TTTTT rTTTR
TTTTftRTfft TRTRfR TRRRft ftft fftftr fftftr TRTTftf Tfft
TRRTT TTTTTTfi ftTTTT "TRTR TTTT TFTRTftftTR TTTTfTTT
TTTfTf TTTTRRR, fftftTT: ftft FTRft TFT^TTTTftt TTTTR TTTTTft
TTT fftTTT fftr I TC TTTt T^RRR!
WqTT Roo\i TT TCTTRft TRIT RTR fftfRtft7 TRTft TTRRffi TR
TRTR ftftrf fftft, TC ft Roo\t tftt TrRTrT ftftlRft" TRTTT rt
RTCRft I "Nepal: military assistance contributing to grave human rights
violations", Amnesty International, FT 'R00^ I fftftrRC Root, TIT
TRTft "TfTT TR TTTTTTTR ftr TTft TRTTTR Tftft TRTTTTTR
TTTTTT fftfTI TTRTRTT TTlfft, TftftR "India likely to supply 50
phased out tanks to Nepal", Republica, 1^ ftftrRC ROO% | TT
TfCrft TRftT ftftT TFT^irTTTft RiRT TRT, TC TRTft TCTTTT
TRjftT TTftfTR Tft ftft TRT, TTfft— ^sklTI fttftr fftRTTTR
fTTTTTT Tftft fftrftt TRftT I "CoAS Gurung takes part in Indian
Army's ceremony", ekantipur.com, 1 "R fsftrRT "R00^ I ToTTRTf
Tft ftftft ftftr TRTTT ftftftf fftrrrl fftftrRTR ftft Tftr ?o
TTTR Tfttftf TTR TCTTCft TCTTTT fttftr TRTTRR fftt TTT
ftft I "China offers Rs 220m military aid to Nepal", nepalnews.com, 1 ^
fftftTTC ROO% |
w "ftftfftT TR TRTTT' TTTTT fftfftftTT ftftTTR WTW
TTTTTTR ftlRRfri TT TTT TTTRT TTTTftft fftftTTRftft ftftTT
ftftTTTi TTRff ftRTt RTT TTT TT7^ rft TR TRfftr Tftft TRTj7:
(T)  TRfttftR  TFTTTTRTTfffTTftf  TFTTTTftftTR  RTTR  TTRT  T
wfftr TrftrrcftRft fttft tttrr t ftftftrTR Trft: ttrtt
fttcftft; (R) ftrrft ftrftT r?t tr Tfcrtftr ft ttttttr ftRTt
TRTT TTTT TRTRTT TTT fttftft t ftftftTTR, "TTtft TTT
TRTfftTTTT TRTTT ftR RTft ftftR ft fftftft TTRfTTfRfi ftlRft
ftTRTTTTT TTTSFIT TTRRRR TRTTTT TTTT TTlfft TTRffTTT Tft,
TTTR TTCTrftft TTTTT T TTTTftft TTTTft TST TRorfTTTft RTTTT
ftrrfftTTTTTTTT XJ3JX. TftftTTTT Rifft Trft fttcftft I (R)
iftft^ 1 R TJRTRT TTTTTR TTTR RRRT TRT T Tftftftfft
TTTTT TTltt ftTTTT TRTTTRRfi TTTTft TTTR TTTT |ft %T I
ftfRRR: RFTRFTtt I TRTRRFRF RFTRFFRT Fftft RTftrfftt RF
RFTR T RRrgT W RTTRf RRf ¥TTTR T ftTdtt TTTR ftftrr ftft
RTRt RfRRRRt 3RR Rftt "STF fft? I RT RTTFTTf RfT
SRTTRR RFf RTRT TFTFR RR T§ftf fftr TTFRtFRR FTTF
fttRRf T TRRt RRf fftftRFtt R5R TTFRf ftsTRFFRTt
RRRfR Ft 3TTTTRT 3TFRFT SRTR tRRRf I ^° TARTRT "Fftft
RTfttR RF«att T fRR TTFRtFRft TRRRF Rftft fti^lHH^ I
RTRRF TTTR TTFTftfRF, RTFRRFT T RRRTtRRR RRRFRRt
RtRARF TfRT RdTfTRFRFRFR ^W\ Rft RfT^FFRft RTRTRRT
"Fftft ftt TTFRTF RTRRRf I
RR STRTRftf ftftfttF TTRfRlFRFTTf RftRTRT FRft RRTR ftft
fftftt RFTRFTtt fftR fF TRW I ft TRRRFT RfRfR Wft ft
"ftftT RF TftT ftft RTRRt RTF TTRF FTTRR RRR FF
TTFWftl TARftr FRf *RS||^1*| FTTfft RFTR fRR ftft ftRFft
fT^f| TftfRR -ftpR (FTsfRTRT) Fift STRTfRTtftt -HfftMld
RFdFRRR fft ftft RRfRTRt ftRTFRFTTf 3|jfft*|*| RftRRTT
ftftft RfftsRST RRTF ftftt Wl RTF "FftRTTd" RTsffTTRfFF
SFRRt RTF FdFJR RTFR?d; Fft RftlFRTt ft? TRftf Tftf
RRTRFRft fR?l RRRTFT srftftRftf fftftR TRTTFRTFt TRRt
Rdftf FTTfft RTT Rftqft "FfFF TTfftFftftt WI
RRF RFTRFFft "RTRF RfftRTfftR TRftftR STTftRFTTFFRF
FTTfft fftftt Rfftft STTTFR TTFRtF RRFRR JR|LJ*I Wftl
RtftFFtt Rra ^ATTfftf 3TTRR T RfR^ftR ftRRT "ftft ftfRRTd"
RfRRFFRt "^ft T FFftfftdFF Tftft STRTftR TTFRTF fttFRR
Rftftt Wl ft TTFfttF Rft R^IRTd" RTdRftsrRRRF
fRRFRFFRft fttRTFFfttfR ftft ftlRSlftl Wl ftFRf "Fffft
fttRfttftt TTTfftTTFT ftftrftf W: "^ TFffftrTRf) FTRT^R-
RdfFFRft RTTT T RFRffftf RtfftFRFTTf RftRFf Rft
RRRrRtrR, fftftftt "RTTTR T TFOTTRRFT fftRrRTFRRtdftt
TRRTR ftt FTTFR fFRFRFF fd; RTTRT FRRK*dfi?^ftH*l
TTFfttR STRJtRr W F RTFFf m Fffftdftt TTFTRRft TFR
Rlfftftt Wl"'15'1 Ffft ftt RTRSTTRFF Rftw RRT FtFFl ftt
TRFftt  ¥TRfF fFRft TRRRRT Rftft RRR TRt RTT  FRFf
Fiscal Year 2010 Consolidated Appropriations Act,  H.R.3288, U.S.
Congress, 1^ fttRTC ROO% |
u°  Tifftft  ft  RO<\o  t^t  Tftft  ftTTR  TFR  sfftfCTTTT  ftftT
TTTTftTfTTTRftf fftftTTTt TRTRRTft, "TRCfftT TR fftRT T RRtR'
(IMET) R TRT "ftftfftT TR TRTTT' R TTT TTTTTR TTTFftT ^ I
Fiscal Year 2010 Consolidated Appropriations Act,  H.R.3288, U.S.
Congress, 1^  fttRTC  Roo% |  "aRTcffftR "TR fftCT T TTTRT'
(IMET) TRftT fftTTT rftf TTT fftfR TTTTRR TTTTRft TTT TR
Rfftrft TTRTRTrf TT Tftft ^1  TftftRTTftftrft 1«.1 T 1«.^ I
u'' ftTTR TTTR T TRT TTTrftr W1^p\ ftTT "^ftft  +ft-HM-ft
TTF fftftft TTTTTTTT, ftTTtf ROOI3, www.peace.gov.np/admin/doc/
Joint% 20Financing % 20 Agreement* 20between% 20Go vernment% 20and
%20Donors%20of%20fhe%20Peace%20Fund.pdf R TTTRT ^ I
 ftftR W/ftft F =RtR"
■*i$Rm WT tfzrwTRft/ft I^Y ?Y ;RF*ft ?o<jo
?*
3TFRRF RTR TTFRfFtt Pi-did I RFRT TTFft TRf TRpT
TTftR?l
"ET 4*gb <lg*l*: RUM T"?llf% WT^T
RRTR TFtf fftfftR fftFRTFRRtR RTRTRTFT STRTtRr "sarFR
3RTRTTR RRRftf "RiRT rRrRT T 3TTRR FTTfft ftft fftftt "SFft
^m Fft TRW I ftRFRF "FTRR TRftT RtFR RdtftR "RTRF
TRTRFT Fft tftRRR ftFT I  SfTRR ftt "FRR TFRt iNdlfd*
^ NO NO ^
RTRRTT tftFTFRRRRftt fftftr  iNdlfd*  RTTRT ft I  "FRR
NO
TTFRf "RTfft TRTRFT RlFMMlf? FFTFtftRRRft 3RRRFT Fft
FFFfffR RffftTRrft fR?, RRtft RRRF 3TTFFRRTFFF tftFTRf
FWR  T  RftlFFTt  Rft  RfttR  RfTTFF  FTFFRrF  FRFRI
S3 "N NO NO "N
Rdftfdtt "FTftF RRrRTFTTf RRTRft fftrfRrrtt RTTRrft W F "Rftftf
rRrr 3TTRT RFTRftsTRR, RFFFRFT T TR¥TT ^FTRt
RSTTTRfftftt RRdRRRRF ftftf T? | TR "RTRF TRFRF RTFTF
RtFRRT FTFFT RTFRRfftRR RTFTfRRT RdRRTTf TTRTft
FTFTRF W ftdRTTfft RRRTTpRR fftRRF TRTftT RTTRF RRftft
ftdRTTf RRR fRR  RTRRt ^\U FTFT F?t "STR? I  ftt WXJ
^ N_ ^ 'no
SRTRft T RFTRSTfftRR RSRTRRRtT *lftdA|d Rft "fttftrlftf
FTFRFT RR ft^R T "RTRF yf*i||dlf RRTRft TR¥TT fttRRftt
NO "N
RRTftrff R^RFTTf ftft m RTftf RFT FRR I
"FTftF TRTRFT RrFTFtt RTdRRfftRR R^RTRRRtT *|A|fdAwftd
NO
ftRRft ftdTFR FftrjRT RRRRTRTftt FTRRt TRFTTFF RfFlftt
Wl RTF RrFTFtt "RTRF RFRF *lftid TR RFRRtRtFR
RTFTfR FFftRT RFRR RTFTRR "ftftTFFFTTf fftRTFR fttftf
W FT TRR fftFRftt FRFTR T R|SR ftft TRTRf FFRTTFTFTTf
RR RRFRf I  RTdRRfftRR RTFTfR fttftf ftft TTRftf ft
NO ' ^ CN
TTRTFTTf ftftRR TRFRF RTF RrFTFtt FTftftf WF T ftRRft
ildldlf "Rifft "ftdRF ftftftttft 3TRTR ftft ftfTRrft WFI RTf
^A|Kdl*l TTFTRRFF R^" Rft ftft "RTfft ftdTFT ftRRft
ftdftt TTFFTtftTTRTTf RTftf RSFRrft W F FlRftdl RFRT
STfftRFFFFTTf TRJt RTFRfFT Tftftt Wl RTTRt FRf
RftFTFRFHf" 3| Rdft* RFFT RftTFRRt RRRR TFTR ft ftft
RRRlfFT ftdf STRRFft fft ^m RTFT TFW FtT Rft TRRFfftR
FTP"
"RTfft TRRRf fftFRTFt RFTRftftRR RTFTfRRt RfF FTTRRT
"ftftTFRFTft Fftftftft ftftr TRTRTTFf "RTfft ftdTFT ftftT
Jldftd tfFRRf Fft TTFRdRTTf TRftFtftt Wl FT TRR
fftFRftt RJRFT fftRRTf "ftftRFTTf WFTT Hildd fftfRT RRftft
ftdf  ^  -^RgTTRft  ftl   TRRTT  RTF  RfFRT  STFRFf  Rft
^ ftftr TTRTtftTTTT TTT ftftftt fttftR TTftftrft SR I TT
Roo^ ftf Tfftft Wm TRTTft fftftr ftR TRfRR fftftTT
fftTTTft ftTTR TRTR ftft ftTRft TRTft TTRTT RTR TTTtft
TTTTTR" "TfttTTi ftftft TRT I "Maj Gen Sharma in UN Forces", The
Kathmandu Post, R% fftftrRT ROO^ |
ftftsRRRfFF ftffft RdFRrft WFI U? RFTRRRfFR RSRIRRRFt
*lftdA|*l ftFTfttTTFT TRR RrRTFtt ftftt RRRTft fttftf Ti?
RTTRf FFTR ftdftFR RFTRfft TftRTRR ftftf "?§TRTFft ftftTRrft
W^V TR RFftt Rff RfR ftftft ftftTFT Tftftft" "RTpF
TRTRFT tftFTFtt Tffft d^llftft RTRT *Rsll3l*l RFTR "ftTfftR
TFRftWl'"
TRTftt RftRTFTRW Rfftft TRRRRT RFft RRTFTR ftdFft
fftTRR RTdRFTTf "ftRTRT Roo\ UJ TTRTR TTR Ffftt RTfft
ftdfSFRFR RRFT "?§dTFT ftl ftrf "FTRftt RFTF ftftftfF
FTTRRT RR RFRTsftRT RTRF RR fd; T RdTRf fftFRRR Rft
T RRTT Fft Rift ftRFF STRRRftf STIRR RTtt fttftf Wl ^
RlftF TRFRF fftFRftt RT-ftrftf RtRtftrtt RFR FFTRrFT TRftf
T RFFTTf ftRRT RRftftRftf I Uls RT TRRRft? ftRRft ftdftt
"5ARFTT FRf ftdftt 3| Rdft* FFFTTFT RraTRRRR "WF FtT
rRfwi
w ftrrft ftnft "<ftft ftRR yfft+i fftftft tftttttt tttt;
TRTTTT TrftftT ftrTTTfi Tnt TTTRT TCRTTTT. TTT I
UYTTftftT TTTTft TRftft, TRTTftftTFRftf ftftR, IK. ft Roo% |
fftftf  ftR  TRfRR  RTTTTTR  ft.R.  RTTftftTR  ^^Tl^xb+l
TTTfftr,  fcftlfdT  ftftTTT  TftrtfR^  t  TTRrftrt  TTCT  TRT
TCTTTTtt ftTTRRTT TRTR TRtfftRRTT TTCR TTfTT TFT Tft^ I
ftnft Trft Tjftf t tRftrft ftfft TTFftr ^ ftft7^ tc ftrft ft
TRTTfi fftftr ^Tl
1W ft.R. RTTftftTR T^TRRftr TTTTRT T "Tift" ftr TRfRR
fftftTTRTTftTft fTTTT ^RTRR?TT TFTTTTftftTTCTTt TRR ftR
TiRTT ftftftT fftft I  TTTTT fftrfttTR TRTR TR" T TTlfft ftTTR
Rftft TftrFrrftt TrftfttRTr t_tt rtrt tt fttft Trftftr Tftrft,
RTfft ftTTft T^T TtftRR TFt TrfftfTTR ^ift fftftr TFRT FTTft,
RTfft ftTTR RfftTTRft T^T TTft fftftftlft TRTTTrRTTfi TTTTtT
ftf ftftRT TTTTft fRfR ft^r ^Rl ftfft TR ^°1° ft" TTT
ftrftftTTTR fft" ftft fttftTTRTTC t^ttRtt ^TFRT TR |rf 3ft^rr
Tft ftftfl  ^frftftr TTTTTT TRftft, Wfft,fttRTC Roo% |
"Court orders suspension of Major Basnet", Republica, 119 ftftTTT
ROO%\
1W ftftrRC V R TTTR TRTTft fftfRTTTTTTT TTRT Rtt TRT:
SO ^ N_
'^ftft ftR TRfRR fftftTTTTft TRfft fftTTTT ^fTft TTTfrf Tfft
TrftftRtfTTRft TTTTR Tf7^ I  TC, ftftft 11«.,000 oftrtfR^ fftftr
ftRTRTT TTTCT ^T T TTTT oftrRft ftTTT Tft TTTRT ^ I
TTft  TTT;  TRTf  TTTft  TRT  T  TTftf  RRTR  TTTrftr  ftf
TTTTTTTTRTftft T TRftTTT TIR-fl T RTTRTTTR ^ftft ftTTR RT
SO N_ ^ N_
fftT Rft TTTft TRTRTT TTTTTRft" TfTTR ftf TFTTT Tftft fftftc
TTTTTft TR3J | fftRTft TFRft TTTft TTTTft TTR TTTTTT, TlftT T
TTTTTT TRR TCTTT fftrftrR ft ft^TTTcft fj^ | ft fftftf RRTf
TTTRR TTTltt ft^RTTft TT TR TRTRTt RTR "^ftft ftTTR
RfftfRT ftRtt fftTTT TTTT RRT Rlftft Trftfr ftrtTTTT TTTT
TTTTfi TRR TTT fftft TRTft fftrfft ftftrft fftft I " "Daily Press
Briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary-General", V
ftftTRT ROO% |
 ftftR W/ftf F =RtR"
■*i$Rm WT tfzrwTRft/ft I^Y ?Y ;RF*ft ?o<jo
?s
RTftRFTTf ftRRT RftdRFR ftTTRRR RfTRRf FtT RRf RTF
fFft ftftUc; RdFTft RRfR RFtttt fFTTTTTRF fttftf, Rftft
STRRRRTTd: Rdftt RRFR-RRt RTtt FTRrft ftft | ^ RTftRFTTf
RTfft ftdRF TldFftf ftftR RFRTRR" "RdFTTf "ftdftt TRTRR
WTdfftR TTfftfttt TFFR" fftTRrft' RTRt RRftft ttdftf fttftf
fftftfl <1lso RTRRt RRtt TRftFftt TTTdT tRTRf "RTfft TRTRFT
fftFRTTRRT RRtt Rft RTRfft Rdfti%ftt fftftt | ^
NO NO ^
"RTfft TRTRFT fftFRftt RFftft Fftftft RfTRfTTft Rft RRFRft
FFTR RfR TTftR?|  "FRR TF*t tftRTT Rift  ft R"RRf
NO ' NO ^
RdfTFf RftlFRRF RRRRT TTFRRTfftRR FRR fttftf RfffR
TTRftf FTFW I TR TTRTFf "FtftfttfftR Rftt 3RRRT fttftf T
TARTRft "SfdR TRRFTTf dl*^lH fttftf STRft FTRtftt WF I W
RTRf RTFRRtft*li*l TRRRf fftRTRTRfftftt RTRRt ftdRFF
RFFTdFTTf FR Rfft RRftRT ftft 'ftft TRTRFT fftFRftt "WFTd
RfftATRFf RRT RdTTR TRW I ft; RRftft ftdRTTf W F/ft
TIRT R*T?RR ftftRR FFTFFT ftft "RTpF ftdRF RR
TTFfRFTTRT FTTfft RTRFTdRTRTTfR RRR RTTRRft T TTTRTtt
fftFATFFFTf TTFfttF  H-A|MdHd~  TRf TRR RftR? I  "RTRF
uc TTR ftft TjTTTTft TFR, TRfttftR T Ttft7 TTfftT RTTftftTR
TTTTTTTT ftTTTTTR 13RJ "Maina's mom asks PM to arrest Maj.
Basnet", ekantipur.com, S tsftr-TT ROO%; "Amnesty urges to arrest
Basnet", The Himalayan Times, % fsftTTT ROO%; "Human rights
defenders: hand Basnet over to civilian court", Republica, 119 fsftTTT
ROO%\
w TTTTTTfi TTRT TlftT TrftT TTT ftRTt TRTT ftftfT T
TTTTTTRTTi TTTft" TTTTTft ftf Tftft t^ttT TTFR TRCfft TTTTTTfi
ttrt Tftfrr fttri  #i6Hid wpft Tret tttt ttt Trrtt tttt
TTRTfttt^T fftWTCFT Rftft TTft TTR W^ft: "ftrft fT
TftftTTfi TTRT TTTT Tftt TT ftT ft ftTRft ftRTt
ftftRTftftftrft" FT ft I " "Expelled Army Major returning", The
Kathmandu Post, 1© ftftrRC ROO% |
° "Amnesty urges to arrest Basnet", The Himalayan Times, % fsftTTT
Roo% | TTT TTTTTTT fftftr Tfttftftf ftf TR TTR TTTT
TCTTI
115 ^ "Govt to lodge written complaint with UN", Republica, 1 ^ fftftlRC
ROO%\
w  ft.R.  TFTTTTftftTR  TWTTRft  TTrfftrft  TTRft  ftrrftft
N_
TTRTCTTRR TRTtTR ftftRR TftfTTRTT TTCR "TTft T TTTT TTTR"
fftftr TRfT TTTRTT ^ | TTRTRTft, ftTRft ftTRf ft.R. TFTTTTftftTR
TWTTRT TRTRfTTTfi TTTRT TTTTTTT tft^tCFTRR Tftf TTRFTT
TftftRRft TFTTT Tift TRR ftnftV TTTTTTT fttftfftT TTfftrft
fftfti ft.R. RRTftftTTC ^WTTfftt TTTTRT TTRRft TTFTTftf
ftTRRfri TT, R^ TRi Roo%y TlftftTft 19 I tft^tCFTRRR Tftf
TTRFTT TIF TT TRTft RTR, "ftTRft ftTRf TT fftftftTR Ttt
TRfftTTT Ttt fttft RTRTfi ^fftt TTTFTTrR ftTT ftR" ^T | "
Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the
UN General Assembly, A/61/374, ^ £lftT-TC Roof, | TT.ft.
TTTTTTftftTTC T^TTTTlftt TRTftrrft ftftTR Tift" ftTTTTTTftt
"TTTTTft fttft TTTRTTT ftT TTRff ftTRf TTTft TRTTTTTi
TTTrftr fttrft %RTTf I "Conflict-Related Disappearances in Bardiya
District", OHCHR-Nepal, Rift TTTTRT, T. V^-i<0 |
ftdRFRFR ^\U Fft ftRRFFFt 3TFTR W Fft Tfft Hd-llRdl
WFI "FTftF TRTRFT tftFRTtt RFTRR RRRftf RRRTTd" ftft
RFFlRRF TFRf ftft RTF RTTTRft ft I ^ ftft RTFF RFRf
fttft^FRRt 3TFTR ftftt RRT "ftftRW, RT ftftfR RFRf
RTRRTFT ftt Rt FftFT ftft RFT Fp TFWdJ TARftft
3FRRt fFRFf 3RR RRft Rtt "FTftF TRFRF fftFRTtT ftRRft
ftdRTTf RftRT ftt Rft RRTR Rr RFRW I
RHRftftFR RSFTRRftt RRlfFRrtt TfffftR FR ftft 3Tff
TTFTRRft ftftRT fftftF ft TRW, Fftft TRR *|ftdA|^ Rdft
RSnfdFRfttRT RSR RfTTFRT Wl ft R00<< FT Tftt *lftdA|
ftRRTFT TRTRFT FTftftft TRTftT TTRRfftftFR RTFTfRRT RtR
RtftftRFFF RTTRT fttftf W ^ft R¥IFTTf RFFRTfftRFRft
RRTtftftr RFAFTRTTf Tftftftf FFTR RTFRrft W F ftRRT RTftft
RdRT RR RTFRRF TTRRR: ftf TTR RTRTTd" ftftRR Rftftt
Wl 1W TR RRfftTRRtTd" RTRR TTRfttftfR RFftRF FTTfft RFRR
RFTTFRFT FFTRftftFTTFTRftt RtRtFTRF RTTRfftR ftftt
7TTJTRT RRTR Rft TRR RTRftt "ftftT Rdft RR*t W I
RRRftsTRR RSFTRRftf RRlfFRrtt RTdRftlRR RTFTfRRT
RdRRTft ftftt TTFTRRft RTRTftRFF RftRft ^m FftTFRft
Wl FT TTfftT fftRRTFFftTR *lftj|d TFTRR R*Rld RFFT
ftt TRR *|ftdA|dlf srftft rRtFRT W F TRRRT FFTR
^Hld*l RFTRftsFFR -HrH<ilA|^l f^^ld 3TTFR RTRT Wft I ft
RR R^RTRRftt FFRfFRTFt STFrRtr RTRTRft fttftftf "^
ftft TTf|R TTTFRRfftRR 3TRftRtt TTTRRtftR TfRFT STTTttRdT
RTFR RTd FR?I ^^  TTtftf FFTRftsTRR  STRTTFRT  STFrft
115' ftiMi ROO^ TRRR "TT TRTft TTTfR TTRRft TRR Tftt"
TrftT fftfti ftTTft ROOY ftft ftRTTT ^TR ftft R Tfftt
TTTfR TTTTTl TR ^ool ftft Tft Tftt TTWTT TTlfft TftTTT
TTftftrft SR I
1UiV ftftr ^ooi<TFTT srrrrrt tcttctt rftf TRfrrsfTRT R.ft.
TRTTftftTR TWFtftt TftftT ftTRRf TFRrT TTftfts,-TTTT 'RTfR
fTTRT ftTTTT TTTTTTT T TRTftT TRRT TTTTTi TSTTTC RTT
TRTTftftTR T TRftfRT TrTTTTR TTTTft TTTTT ftf...  (ft ftftT
^ SO N_ ^
TTTTTTftftTTC TTTftTRTTi TRTTR T TpTT ftft" Tft Tftft" ^ I TTRTR
TITfftT TRRR TTTRTftt R.ft. TFTTTTftftTR TCTTTT; T TTRf
ftftCFRTT TTTTCTTT rftt TRfft, ftftr Roo\i I TTTt TTTTRfft
TR TTT TRTTfftrftr W F1" ^°°^ ^T TIF TTTT TTlfft TTTt
TRR ftftRft T^l
1W TTRTTTf Tftft, TRi R°°% R TTTT; fttf TTFTTft ftTTTTT
fftft: "TFrffft ft rtrr ^ rt TtrttT TRRT TRTR Rof,^
Trfffftr ftftT TFTTTTftftTR TTftfRTTi TRT TTftftT 3R fT ftft
RfftR TTT TRfttftR TfTTRRTri TRFRRT ft TTTTRft | ftftrR
ftTTR R.ft. TFTTTTTftftTTC T^TTTTRft TTTiftrft ftftTT ft ftt Tft
N_ CN SO
TR ftTT Tftftft TTTTTft ftftT TFTTTTftftTR  TTftTTT TTTft
so so ^
TftTTjf... TWT: TT TTR TFTTTTftftTTTTT TTTTfT Wl^\ ^ TTTT
RTTftftTR TRTTTTRT TTTRTTft TR |dftft( T TTT TRfttrTtf
TTfftT TFTTTTftftTR TTftftTTft TTTTTR RT tftr TFftftTTRRft
TTTRR ftf R^ RTTTJ71 Tlfftr TTRFft ftTTR TTft ft; R.ft.
TRTTftftTR TWTTrT TTTiTTTTt ftrT TTTRTftftTR TTTTTft TT
 ftftR W/ftf F =RtR"
■*i$Rm WT tfzrwTRft/ft I^Y ?Y ;RF*ft ?o<jo
Its
FFTRTFR WF iNdlfd* FfRRRRtT FFTR STFRFFF Wtftft
TRR RfRRt RTRFT T?RW I ^ FTfftr STTfttF T R^RTRRftt
grftFRTRsft RfR RTTRt ft TRt FR Rift Wl TRRlRRftt
*lftdA|d tfttf FR ftft Rfftr sTTftftftt STFRT ftR" Rft RATRT
Rfttftf ftFT, TR TRt RFRRTtt TTTRTR fF TRFT | Rf
RTRTRtRRt RR TTRTRTT RRf TTFR RTdRRflfRR TTFRRrft SRR
Rft TTRft Wl^15
R^TTRTTRtT *lftdA|*| RFTRtfttdf TfffttR TFRft TRR
TTTRRTt RTTRf RtftftRRFFFsft FRdftf RRt RTFR HAIiftl T
RTRf P*I<T*I RRfR fftRRFRftt fftflRTRT RTRR RRf
FTRTTd: ftft RTd fR?l RTftf RFT ftftt FRTRF R^RTRRftt
*lftdA|dlf ftft RTR? I ftlRft RJRFT RTftf TTF ^oo^ ftfft
ft RTRRt STTR RFTRR" STTrftf T?, TR fttftf RTF ftt RR
RRTRF ftftsWR fttftftt Wl RfftATRF RRTTT RTftRRf
RdRTFFRft RTftf fftffTRT Root uj TFTR Rftftf RfftftRRFTTf
RTRRRF FFTR RRlftftf Fft fftFTR" fttRTtt RTftf ft
SFTftRRT ^HH-ftl I ^ RTTTTRfF TTTRRTt R^RTRRRFt
*lftdA|dlf RRR" TT5FJR dTRR?T RFRTTRft RRR RTftf
3TTRR  RTRfftR  ftl   TRRRFFR  TTTRRTt  RfftftRFFF  R
TTftftsiTITi f^RT fftTTT I R.ft. TFTTTTftftTR ^Tl^b+l
TTTRTTT ftftT TTTTTTftftTTC TTTTTTT Tftrrft fttcftft ^ Tft
ftrrri fttft ^ t Trrftft ftft ftt ttrtt ftftr ^ I tttT |^t i -
"OHCHR shouldn't compete with us", TRTRf The Kathmandu Post,
1? TTri ^°°^ I TTTT ftftTR TTTTT ft RO\t^ TRTT ftftr
RRTTfftTTC TTTTT RO\t<3 TTTTR TRTTR TTTRT ftl TTTTi ^0^3
ftt TRftT TffTTFRf TTTTfTT Tf TTTTTl TTft TW TTR Tftft
"TTTTTftftTTCft TTTTT, TCappiT T TTTT TTT TTTTT TTTTTTCt
TTTpTTTRli ftfftfftr Tf' ft I TTTTfTTT "TTTRRTt Wftftr TTT
TJTRR fttf TTTRRTT TftTTT%RTTR RFTfttT TT Tft T ft
fftrfttr TRft cftttftr ttt TTftftrr ft ttT tttT ftftrR ^i
TRftT TRTR, TRT 1 ^ I
W "NHRC: Send OHCHR packing", ekantipur.com, Ri, TTTtt
ROO%\
11515 ftR T TTTTTTTTi TFTTTT TTTTT RRTftft +1 <+l TTRfTrftft
TTCTlftTT Tftft TTTT fftr R.ft. TFTTTTftftTR TWTTRT TTTfftrft
TTTTTi TTRT TTftTTT TrtftfTRft TT TTTTTTT RTT TTT ftftTT
Wi TTT- RTTftftTR TTTft ftftftT TTTTT RTTTTRR
TRlftTTT TTRTTT^RTTSTTT TIF TTTTt TTR ftf fftrfttTftft TRi
ROO% TT TTTt TRfft TTFftT fftfti OHCHR-Nepal ftT fftftft, f,
TRi Roo% I ftftfTRRTRT R.ft. TFTTTTftftTR TWTTRT
TRft^TTTri "TTTftTTTtt' TRR TRfT TTrft Hld-rlls, ftftftT
fftRT', WZWT X fwWfX, S ^RTfi ROO%), "no authority to accuse
someone of the stature of Maj-Gen Toran Jung Bahadur Singh of
illegalities without any proof. Letter from Robin Paudyal, The
Kathmandu Post, 1<3 R^rrft ^00% | "ftftT TTsTRT TTltt ftTRrT
TTR TRTTFttTT TTlfft TTR |ft ^iHIT ftl TTTft fttftR
TTftftT TTTTt fftfft, -?V/e/*/ wfw*W *H*1 WWW?, Trftft TTTtfRT, T.
SO O
1X I  R.ft. TFTTTTftftTR TWTTTRT TTTftTTft TTTft TTTTRR
TRftRT TTftTTT Rifft, TRTTT "Past rights violations come to haunt
Maj Gen Toran Jung Bahadur Singh", 7f7je Himalayan Times, %  TRR
ROO%\
q "Strengthening human rights", ekantipur.com, 1 ^ ftrrTT ROOC, |
TTFR RTF RRt?, RT ftdRRFRR RRR" Hildd ftt TRRR
RTSRWFI
R^RTRFTftt RTRftRTFt RTRft fftRftftR FFTRTF. FTTTRT
RFFft ft ftt RFf STfftRT fttR RTRT RTF ^Rd*l RftRR
^ ^ NO NO NO NO
TFRRI TRRTRTRRft FFRfFRTFt RRRftsTRR rRrRFT SRFFt
ftftftRR RTTRT RRffttftf TTFR RTRftf fttRT ftFFTftTTFWR
TRRFTRt RfftRTRTT FRft TTTRT fft? I TR RTTRF RlR RRFRT
dHlddlf TTFfttF Fft RRTT RRRFF T RSRTRRftt FFRfFRTFt
RftR TTTRTTFTTf SRfttsr Trftqft f^ |
 ftftR W/ft F =RtR"
■*i$Rm WT tfzrwTRft/ft I^Y ?Y ;RF*ft ?o<jo
?2T
\. t^pf
ftRRTRT WJ. 1*1*1 TRRft "FTftF yf**||*| RTRFRFF T TRR
yf**||dlf RRif fftft RFRftRTTTdftRT RfFtfFtt RffftTRrft *?|
TRRTRT ftTRATFTTf ftft RSFJR TRRR W F *liHld RF:
RRTRTftt TTRFfftR FRff RlftR TRW Sffft iNdlfd* RTft RRT
TRAftf Rfftf ftftFT Rtft RFRRTfftR FF TRW I "FFTTd"
RRRT RFTRTR "ftftT T fttRRRF FTTfft TRTR RRf TTFdftt ftftt
T RRTRTRRR TRAftf ftftf SRjft -Hil*li*l RtRR FTFT I
TR FFTRrFT fft 3TFRT ftt 3TRRR WF I RRftftftr RRTTFRTt
TTFfttF RRR RRf m RTRF RtftR RTF fRR TRTWU T§TTRTtt
TRRR  TFtf  ftRTTftt  "RTRF  rRtRTT  TfRT  "RTRF  ftdTFT
no ^
TTFFTftTTTTRft RRdrft ftftftftt 3TTTTTR tRt RFR RTIFJR
TRR?I RRtft RTfFftRTFRTt RFTR TT%R TRTRft Ffft RTRR
ftFRRTTf ftft Rift RTRT Wft Fft ftftt RdRT fttftf W I
TRTR FTRRFT iNdlfd* RdTFRFt SRdRFTdT Fft TRRFfftR
ft, ftdftt ftf Rrr TRTRF FTTfft fft ttdRR T TR¥TRRRt
iNdl* HftHldlRld ftftFRR RRTFt J lift*! Wl RFFR
fftftRTFF, tdftARRffFF T RFRaF RSRRRlf RTRT RFTRRT
RFTRRRft TTFFFftt Rfft m iNdlfd* RRTTftdRTFTTf" FdRRT
Rft RRR RTiFRrT fJrRFJ ^FTR Rft ftft "ftftTRRft RdR RRT
FfRRRT Fftft FFTRRft RtRR ft FfFT I dMlft* TTFTRfftR
RRFT T FRfftf 3RTTR FRf TTFR "FTftF rRrr RTTRT FftfTT
RTftf RRRR fttftf RfF T RTFT ftFTTRi FTftt ftfftR? | RFtt
TTFRTF T FFTRTFftft RTFFf TFft RRRRrR FRftfftdRtRRt
RRRFR "?§1RR iNdlfd* RTRFTtftR TFRft RRfFFRft RRRRTR
ft TRTRf FfftR RFTTFRFT TTTfF TRFRT RdTTR ftft Rftft
RlftFR?l
TRRTRT fftftft sffft RRRft ft Rfft TRTRF RlftR RfRRt
RFTFR 3RTTR WI RFRTRfftRR, ftftftft T TTFFRF ftftTTgT
¥TTRT %RR RftRRftf RFRT Wftl ft ftft" RTRTft TFFlfttR
TRRR, tftRRT T "FTRTFF TTRT RTRTTRTRfftR RiRT RFft ft
ftt TTRT FRTR T ftdRRTTT "ftRF TTTtftR fftWftl ^ft ftFRft
TRTRftr ftf 3TFTT RRFR "FfSRRftw T tftdRT RRR" ftft STTRttt
ftRF Rftt?: ftf Rft RR fftrftT ftftfR? T fftftft fRR?? Rdrft
RFRFT "RTfft FFART Rft RRlRf*dl ft FFFf? -*1l*lRdl*l
"RTfftftt Rft Rft W F F? TRt fdRFR ^R?? ftf RRFR
FRFRftRT ftft RffftRRT Wft Tftft ft RfttftfRr ftfti "ftR
RTRt fft WF' FftT RRt TRTftt ^*IKdl*l RdRT RRTFtftft
Tftfftf Rft RFRR I
 ftftR W/ft F =RtR"
■*i$Rm WT tfzrwTRft/ft I^Y ?Y ;RF*ft ?o<jo
?<?
T/re boundaries and names .shown and the designations
used on this map do not imply official endorsement or
acceptance, bythe L'nted Nations.
\
f *Mahehdranagaivs
5*S
A v'f■'■
"■Simikot w  ;/    *"n
jDarchula\ ,'f ,'   ^ R
V / >
. 3 Baitadi o.ciiainpur l-Y~~-p Qamagadhi
/MAHAKALI»--"j_'n  ,*>Maitadr__ KARNALI "
y-7-oDadeldlfura    ..•■^■>f   (  ffj'umla
/   DIpa'yaK^SHghad^   Manm^*^_ (
r  FARWEST AftftMID-WEST
.' Dulnai
Vijjp'%  '^Dailekh
'v. A-Dhangadhii '"    BHERl"' o,Jajarkot
■A N. - (B„:f.„^/„ff"'cjJuni,ll?alana?
® Birendranaga
-,  ' ---*' RAPTI
j  v^.   salyan
j^ChameL
NEPAL
> National capital
D Regional seat
I Zonal seat
) District seat
■^—  International boundary
—  Regional boundary
  Zonal boundary
Main road
Secondary road
—i—  Railroad
!- Airport
20   40   60   80  100 km
10  20  30  40  50   60 mi
mo proJaeKofl wilfts
of Sd etegrees ■is.-S. ,'0,-tjSju; bjvSi 'As^ir
O'ej.-Of':. Frl'.-f .1^ ■.tejr«S ilOtf  tort'..* '.7;
'^"-DHAWALAGIRI
;0 Ltwang
GANDAKI
^Tulsipur,  ,
Nepalguni--;» _    »_ n >
'^horahpPvuthanJ
?— Baglung"
__>  tt,
Pokhara
Bisisahar
ofamghas' ''^Syangja
«£^WEST ^Damauli f  nDhading besi
Sandhikharkaojans^p'^^s*i. >-'_,'_V-7_.'~°Ri
LUMBINI Butwa-|  iBharajpufg' Kathman
—TauNhawa ■ :Siddhartharia'gar j^^Cr. ^ - f R"P.
_.?Para_..-V^ , Hetauda. CENTRAL
""  NARAYANI
I DDhunche\    k
BAGMATI'V'.j i'-.    #■'
<
adingbe'si'. .'  I  l.t  ""-.-V   -' "f\ _  .   .* ■•«»«.
RBidur ■ ^Chautara!. "} V fK'-'**_,*') ^-!
,*.&_ Bhaktapur^ Charikitj ) Mj ftfft />V /./'
'atari    O Dhulikhel   '  // \ '■ '.■'.J  KOSHI / f1^111 i
INTRA'L 7 i'J b-( ,'Khandnari.,Ta'fle)un8"'/
-iRamechhaft ,/Okhaldhunga Vf% ^"\ ^L-/J
•*5>~—4 'W °-' oft' BholpurS'Phidim-i
**;;-  , ,. *Sind|ulimadi->D|gej.J°„ . „„ _i»<3   /
„ Kalaiya
P°'-
>  EAST 9>Terhathum
'    -® Dhankuta if X
0 Dharan "anri  f |
rlnaruwa .
i
'JANAKPUR
AGaifri.J^Ji'n9aWa:VsAGA]
'icr*    Tjanakpuiv Gaighato1
^.  V^S^iASiraha ,lnaruwa chandragadhl J ft.
Jaleswor*.''  T^ -^..Ra|birajp-. B°ratna„al!   .  H   l^S
\
V
_
 ■*i$Rm wt tfzrwTRft/ft i^y ?v ;R^' ?°?°
?o
FdRTRRTT  RiftftF Ftt (TTftftT FT) RRFT",  JlidUhlJRdll
so so  J ^
ftTFTTTtt TRTT ftl TTRsffft TRftRTTT FTTTT ?RT \\o
gft^TTttTR TTTTT Tgpr I itr TRTTft TRTfTRf FFRRFTTT SRiftftr
RftTTT RTf RTRFTF Tftt ftft TR: tftft T ftftftT T^T
TRFTH TTft TRRT TTTft71
*l*Rl*1 im+1 *ITTTftTTfi9T STTSTRTSTTTTTSFRRSFTftl T^T TTR
so vs so so
fF TRft, TFf TTTft T ftftftT TRft TRFR 3TRTT ftrgfTTTT
TWRTTT TTftftT mWJ iNdlfd* fftFTTRT dMtFR TTT
tfR?T I TRTFTT SFTFSFTRR TFT TTTF ^ Tftllid*l 3TT!TTTFT
RTftftR Trrqft TTTT STRTftftr ftrfftrftTFTfR^T TR ft ^TTTFlftR
R5TTTTrfftftr fft^lluikT* ftTTTT FFR TRf | RRtTrt FTft <\ R
TBRT *>I$R)« 4M dW+1 ftftR ejftftftr ftf TRFR TRf | TRT
TftRdft TFTRFRrT^R ftftfTFTT T T^T |T TRfft TRTRTT ft
TFFT? TTTTftt FTRT RTTTTftTRFR? |
RTftftR RTft FTR fttftf ftftftRT T TfTFT ^JfdTl^d TRftftRf
TTTftft fftTTT ftft? T TTTTTT TTTT *liRl*l iFl*l M*Ai,t www.
crisisgroup.org R ftf ^T^rst TTTTFW I TRTFTTFR RTftftR Rrft
STTTdf fTftTURT^TTft tTRT STTTftft TTTTRT T STTTRT TpTTTFFftft
TTTTRft ^dHH TTTRTT T TFRTRTTf WTT TTft TFTft fftftf, TTfTRRT
FTT FTTR RTFTRTT RftR TTT TRf |
TTRtttftR, TfdftfftR T ^TTTTRR #T FTT TRTR RTTFTT ftftftf
^ftftfFR TFRT RrRrt FTftr ftftft RRfttF FTftr TRTR T
so so ~o
ftdftTTTTTf TfTTTTFRftV ^T FFTT Ttfft-fftftTTFFTrTRT TRFTT
FTRST TTFRTT TRf | ^rftftfl- RRtT TrFSTSRSTTT Ftftftt TTfTT
TTTTR TftftTTTT ft STTRRf fftftftT t^TRT T ft sftRftt TRTTT
T CN SO CN CN
TTRT ftftft |R|R? I TR Roo\ ftr RTTTftftft RRfftF RftT
3T£*RT RRT TTTftrtt TFTTf ^?R 3fTft TFRTTftt ?? I Rft
il^^T TTFTRSTftTTTTT F<f ^T STTTdf |R|R? T RTfft
ftftftT RftRfttftF T TRRTTRT TTlfft SFRTftftr ftftTTTff fftftr
3RMd*l W ftftftRT TF TTTT ftftTTdFftr ?? I
*liR^¥qftr3|rd^^ T^teilHil 91^-HTI Tg71 3TTTRT ftTfTRRSft
TTTFFTTTf ftft T^FTT FTTTT TTRtTTRFR TlfftTdR ftftt (Rft ft
TTFRT TftTFTT7??), r^l<£ T d^dTI T|RT Wl I FTTTT TFPft
TTTRTT TRTT T ftftftTR TTlfftT ftftTT ^FfJ ^Rf TRlRFTTf
TFTT FF TRRTTT ftftffdT ftftft TTRftTRFR ftftR, fttftdT,
TTRR, FTFTTTR, RTFRTTT, RTfft ftftft, tftftdFT T fftftftfttTT
' ' so   ' ' '
^RTTRTTTRT STTRRFTRT TTlfft <| ? ftfttdf TTFTTT TTRftTRFR
(TfR,   ^li-dpdp,  ftTTT,  RTTRTRT,  fftftt,  ftrftTTT,  FTTTf,
so' ^ ' ^   ' ' ' ^ ' so'
TTRTlft, ftRrTFT, ftft-sff-fftTr, tftdtfftF, FTTFftt T fftftftf) R
TFFI TTftftT Trqft j^y TRTFTTT my^y y TRTRT ftrT
^rfTfttdTTRftsiTTT^OTRTTft ftTFR RTT £TR Rft fttft ^ |
ftrrsft ftftTTR TRftt, TRTTFRT, ttst ftftftt tttjrft,  ^TR
so N ' N   ' ' '
ftd ft 3TTFR, FRFftftrR ttttrf^T ftft, ftftftF, ftl*llRill, fftft,
Rtft-fftFFT, ft^TT, TTRftftTT, TnTTRFTRTR, TRftftTT, TRRTT,
ftFRT fftftfT, fttrftftTT, XJZVJ, RTTFTT T RRTRT FTT ftftTTTT
STRTftftRnT, TRrrrftT, Tft/T*IMTIi, FftftftTT, T^ftR,
RRFsRTR, TftffffftRFT, ftTTTT, RTTTftftF, 1lf*<rdM, ftfftrtftRT,
ftftfff, FTFFT, FTRTftRFT, TTFTRT, fftftT-ftft, FftfttftRFT T
RftftRFT FTf TillTI STTftftfTT, SRTTFR, ftRdTI-FftftfftFT,
so ' ' '
TTTFRT, ftftft, TTftftt, TRTTftftftF, TtftRT (RfR RftTRT), TlfTftT
T dftt FTT TTfRTft T RrR ftftTTTT SFftftTT, ftft^;, <sllil*|
FTTRFR, FFT, FTR, FRTTTT-TRRRdTFf, ftTTR, ftFftt,
TFftt 3TTT, fftftTT T RTR FRT TRlfdR ftlRRFTT TRftfftTT,
fttfftftRT, TTftftRT, iA^i, HldTMl, FR^t T ftfRRTF
TTTftid;!
RTftftR RTft RTRR, ftpTRTft ftt T TffTRRT FRT ^ftftfTRf
^rRTTTTTFRTRSTTTftftpTRTRRTT^tR^il FRf fftftr ftiTTT fftrR
TTTTTtT fTRTR TR TRRTFRft TRTT ^T^RR TiH^d: SRftfftRTTft
sTRTTftftr Rrrt TftFftt (TFRrrfft), sRftfftRftr tr?tf ^rt
^TiRFR" TRRRTR, fttdRftt tftRRT TRRT, ftfftTRTRrT TRr^
TRTRTR, TRTftftftt ftftftFR ^RFTR FRT RftT RRRT fftFT, TRTftfttt
sFTrffftr Rrrt Tftrftt, TRFTftftt snRftftr fTRRT FRf
3RRR«FT ftR", ftR TRITJ TRRRRT, FTRFTTft FRTF TRRRTR,
ftFTTftftT TTTT^ TRTRTR, frfTTRR^ftr TTTTTT TRRRTR, RRTTTT
tr?jr TRRRRT, Rftf RRRfT tftTFT, STTRRRRTTT STRRf TRRrT
TRRT, RFFT SFTTftftr TrFRft ftftT (RTFFT) fftftRdRTTT
TRTFf TRRRTR, ^TftRTfftr FTTTF TRRRTR, ftft^TR5" 3l-d<Tf^*l
Rrrt fftftft, tttT tttt^ trrrtr, ftftftr tttt^ trtrtr, ttRt
TTftR TTTTTT fTTFT, dTTftT TTTT^ TRRRTR, RRRf 3TTT ftfttdTTTft
TRTTFT TRRRRT, SR^rftftq" fTRRT RlRFT, ft^R ftftTRq"
ft^TRRRft  STTftR  TfRf  TTFrftftR  STdTFRR  TftTT T fttftftt
sFTrftftr Rrrt trrt (RfRTFT) ^ i
RRRRT FTftr  HMRa  ?7 TWT TTTTT TtRr TrFRFT FRT
so ^ ^
3TTRT fftft fftftt ftT ^ ftfSTRRf TRTTFR fftfR Wk' Better World
J?und, Carnegie Corporation of New York, William & Hora Hewlett
Foundation, Humanity United, Hunt Alternatives Fund, Jewish
World Watch, Kimsey Foundation, Korea Foundation, John D. &
Catherine T. MacArthur Foundation, Open Society Institute, Victor
Pinchuk Foundation, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing Trust,
Rockefeller Brothers Fund and Viva Trust.
 ftRR ?7"/7% F =RtR"
■*i$Rm wt tfzrwTRft/ft i^y ?v ;RtR# ?°?°
??
yR^H T *lH+l{te*
CENTRAL ASIA
Uzbekistan: In for the Long Haul, Asia Briefing N°45, 16
February 2006 (also available in Russian)
CentralAsia: What Role for the European Union?, Asia Report
N°113,10 April 2006
Kyrgyzstan's Prison System Nightmare, Asia Report N°118,
16 August 2006 (also available in Russian)
Uzbekistan: Europe's Sanctions Matter, Asia Briefing N°54,
6 November 2006
Kyrgyzstan on the Edge, Asia Briefing N°55, 9 November
2006 (also available in Russian)
Turkmenistan after Niyazov, Asia Briefing N°60, 12 February
2007
Central Asia's Energy Risks, Asia Report N°133, 24 May
2007 (also available in Russian)
Uzbekistan: Stagnation and Uncertainty, Asia Briefing
N°67, 22 August 2007
Political Murder in CentralAsia: No Time to End Uzbekistan's
Isolation, Asia Briefing N°76, 13 February 2008
Kyrgyzstan: The Challenge of Judicial Reform, Asia Report
N°150, 10 April 2008 (also available in Russian)
Kyrgyzstan: A Deceptive Calm, Asia Briefing N°79, 14
August 2008 (also available in Russian)
Tajikistan: On the Road to Failure, Asia Report N°162, 12
February 2009
NORTH EAST ASIA
China and North Korea: Comrades Forever?, Asia Report
N° 112, 1 February 2006 (also available in Korean)
After North Korea's Missile Launch: Are the Nuclear Talks
Dead?, Asia Briefing N°52, 9 August 2006 (also available in
Korean and Russian)
Perilous Journeys: The Plight of North Koreans in China
and Beyond, Asia Report N°122, 26 October 2006 (also
available in Korean and Russian)
North Korea's Nuclear Test: The Fallout, Asia Briefing N°56,
13 November 2006 (also available in Korean and Russian)
After the North Korean Nuclear Breakthrough: Compliance
or Confrontation?, Asia Briefing N°62, 30 April 2007 (also
available in Korean and Russian)
North Korea-Russia Relations: A Strained Friendship, Asia
Briefing N°71, 4 December 2007 (also available in Russian)
South Korea's Election: What to Expect from President Lee,
Asia Briefing N°73, 21 December 2007
China's Thirst for Oil, Asia Report N°153, 9 June 2008 (also
available in Chinese)
South Korea's Elections: A Shift to the Right, Asia Briefing
N°77, 30 June 2008
North Korea's Missile Launch: The Risks of Overreaction,
Asia Briefing N°91, 31 March 2009
China's Growing Role in UN Peacekeeping, Asia Report
N°166, 17 April 2009 (also available in Chinese)
North  Korea's   Chemical  and  Biological  Weapons
Programs, Asia Report N°167, 18 June 2009
North Korea's Nuclear and Missile Programs, Asia Report
N°168, 18 June 2009
North Korea: Getting Back to Talks, Asia Report N°169, 18
June 2009
SOUTH ASIA
Nepal: Electing Chaos, Asia Report N° 111, 31 January 2006
Pakistan: Political Impact of the Earthquake, Asia Briefing
N°46, 15 March 2006
Nepal's Crisis: Mobilising International Influence, Asia Briefing
N°49,19 April 2006
Nepal: From People Power to Peace?, Asia Report N°115,
10 May 2006 (also available in Nepali)
Afghanistan's New Legislature: Making Democracy Work,
Asia Report N° 116, 15 May 2006
India, Pakistan and Kashmir: Stabilising a Cold Peace, Asia
Briefing N°51, 15 June 2006
Pakistan: the Worsening Conflict in Balochistan, Asia Report
N° 119, 14 September 2006
Bangladesh Today, Asia Report N° 121, 23 October 2006
Countering Afghanistan's Insurgency: No Quick Fixes,
Asia Report N° 123, 2 November 2006
Sri Lanka: The Failure of the Peace Process, Asia Report
N°124, 28 November 2006
Pakistan's Tribal Areas: Appeasing the Militants, Asia Report
NT25, 11 December 2006
Nepal's Peace Agreement: Making it Work, Asia Report NT26,
15 December 2006
Afghanistan's Endangered Compact, Asia Briefing N°59, 29
January 2007
Nepal's Constitutional Process, Asia Report N° 128, 26 February
2007 (also available in Nepali)
Pakistan: Karachi's Madrasas and Violent Extremism, Asia
Report N° 130, 29 March 2007
Discord in Pakistan's Northern Areas, Asia Report N°131, 2
April 2007
Nepal's Maoists: Purists or Pragmatists?, Asia Report N°132,
18 May 2007 (also available in Nepali)
Sri Lanka's Muslims: Caught in the Crossfire, Asia Report
N°134, 29 May 2007
Sri Lanka's Human Rights Crisis, Asia Report N°135, 14
June 2007
Nepal's Troubled Tarai Region, Asia Report N°136, 9 July
2007 (also available in Nepali)
Elections, Democracy and Stability in Pakistan, Asia Report
N°137, 31 July 2007
 ftftR W/ft F =RtR"
■*i$Rm wt tfzrwTRft/ft i^y ?v ;RtR# ?°?°
•??
Reforming Afghanistan's Police, Asia Report N°138, 30
August 2007
Nepal's Fragile Peace Process, Asia Briefing N°68, 28 September
2007 (also available in Nepali)
Pakistan: The Forgotten Conflict in Balochistan, Asia Briefing
N°69,22 October 2007
Sri Lanka: Sinhala Nationalism and the Elusive Southern
Consensus, Asia Report N° 141, 7 November 2007
Winding Back Martial Law in Pakistan, Asia Briefing N°70,
12 November 2007
Nepal: Peace Postponed, Asia Briefing N°72, 18 December
2007 (also available in Nepali)
After Bhutto's Murder: A Way Forward for Pakistan, Asia
Briefing N°74, 2 January 2008
Afghanistan: The Need for International Resolve, Asia
Report N° 145, 6 February 2008
Sri Lanka's Return to War: Limiting the Damage, Asia
Report N° 146, 20 February 2008
Nepal's Election and Beyond, Asia Report N°149, 2 April
2008 (also available in Nepali)
Restoring Democracy in Bangladesh, Asia Report N°151, 28
April 2008
Nepal's Election: A Peaceful Revolution?, Asia Report N°155,
3 July 2008 (also available in Nepali)
Nepal's New Political Landscape, Asia Report N°156, 3 July
2008 (also available in Nepali)
Reforming Pakistan's Police, Asia Report N°157, 14 July
2008
Taliban Propaganda: Winning the War of Words?, Asia
Report N° 158, 24 July 2008
Sri Lanka's Eastern Province: Land, Development,
Conflict, Asia Report N°159, 15 October 2008
Reforming the Judiciary in Pakistan, Asia Report N°160, 16
October 2008
Bangladesh: Elections and Beyond, Asia Briefing N°84, 11
December 2008
Policing in Afghanistan: Still Searching for a Strategy, Asia
Briefing N°85, 18 December 2008
Nepal's Faltering Peace Process, Asia Report N°163, 19
February 2009 (also available in Nepali)
Afghanistan: New U.S. Administration, New Directions, Asia
Briefing N°89, 13 March 2009
Pakistan: The Militant Jihadi Challenge, Asia Report
N°164, 13 March 2009
Development Assistance and Conflict in Sri Lanka: Lessons
from the Eastern Province, Asia Report N°165, 16 April
2009
Pakistan's IDP Crisis: Challenges and Opportunities, Asia
Briefing N°93, 3 June 2009
Afghanistan's Election Challenges, Asia Report N°171, 24
June 2009
Sri Lanka's Judiciary: Politicised Courts, Compromised
Rights, Asia Report N°172, 30 June 2009
SOUTH EAST ASIA
Papua: The Dangers of Shutting Down Dialogue, Asia Briefing
N°47, 23 March 2006 (also available in Indonesian)
Aceh: Now for the Hard Part, Asia Briefing N°48, 29 March
2006
Managing Tensions on the Timor-Leste/Indonesia Border,
Asia Briefing N°50, 4 May 2006
Terrorism in Indonesia: Noordin's Networks, Asia Report
NT 14, 5 May 2006 (also available in Indonesian)
Islamic Law and Criminal Justice in Aceh, Asia Report N° 117,
31 July 2006 (also available in Indonesian)
Papua: Answers to Frequently Asked Questions, Asia
Briefing N°53, 5 September 2006
Resolving Timor-Leste's Crisis, Asia Report N°120, 10 October
2006 (also available in Indonesian)
Aceh's Local Elections: The Role of the Free Aceh
Movement (GAM), Asia Briefing N°57, 29 November 2006
Myanmar: New Threats to Humanitarian Aid, Asia Briefing
N°58, 8 December 2006
Jihadism in Indonesia: Poso on the Edge, Asia Report N°127,
24 January 2007 (also available in Indonesian)
Southern Thailand: The Impact of the Coup, Asia Report
N°129, 15 March 2007 (also available in Thai)
Indonesia: How GAM Won in Aceh , Asia Briefing N°61, 22
March 2007
Indonesia: Jemaah Islamiyah's Current Status, Asia Briefing
N°63, 3 May 2007
Indonesia: Decentralisation and Local Power Struggles in
Maluku, Asia Briefing N°64, 22 May 2007
Timor-Leste's Parliamentary Elections, Asia Briefing N°65,
12 June 2007
Indonesian Papua: A Local Perspective on the Conflict, Asia
Briefing N°66, 19 July 2007 (also available in Indonesian)
Aceh: Post-Conflict Complications, Asia Report N°139, 4
October 2007 (also available in Indonesian)
Southern Thailand: The Problem with Paramilitaries, Asia
Report N°140, 23 October 2007 (also available in Thai)
"Deradicalisation" and Indonesian Prisons, Asia Report
N° 142, 19 November 2007 (also available in Indonesian)
Timor-Leste: Security Sector Reform, Asia Report N°143, 17
January 2008 (also available in Tetum)
Indonesia: Tackling Radicalism in Poso, Asia Briefing
N°75, 22 January 2008
Burma/Myanmar: After the Crackdown, Asia Report N°144,
31 January 2008
Indonesia: Jemaah Islamiyah's Publishing Industry, Asia
Report N°147, 28 February 2008 (also available in
Indonesian)
Timor-Leste's Displacement Crisis, Asia Report N°148, 31
March 2008
The Philippines: Counter-insurgency vs. Counter-terrorism in
Mindanao, Asia Report N° 152, 14 May 2008
Indonesia: Communal Tensions in Papua, Asia Report N°154,
16 June 2008 (also available in Indonesian)
Indonesia: Implications of the Ahmadiyah Decree, Asia
Briefing N°78, 7 July 2008 (also available in Indonesian)
 ftftR W/ft F =RtR"
■*i$Rm wt tfzrwTRft/ft i^y ?v ;RtR# ?°?°
•?•?
Thailand: Political Turmoil and the Southern Insurgency, Asia
Briefing N°80, 28 August 2008 (also available in Thai)
Indonesia: Pre-election Anxieties in Aceh, Asia Briefing N°81,
9 September 2008 (also available in Indonesian)
Thailand: Calming the Political Turmoil, Asia Briefing N°82,
22 September 2008 (also available in Thai)
Burma/Myanmar After Nargis: Time to Normalise Aid
Relations, Asia Report N°161, 20 October 2008 (also available
in Chinese)
The Philippines: The Collapse of Peace in Mindanao, Asia
Briefing N°83, 23 October 2008
Local Election Disputes in Indonesia: The Case of North
Maluku, Asia Briefing N°86, 22 January 2009
Timor-Leste: No Time for Complacency, Asia Briefing N°87,
09 February 2009
The Philippines: Running in Place in Mindanao, Asia Briefing
N°88, 16 February 2009
Indonesia: Deep Distrust in Aceh as Elections Approach, Asia
Briefing N°90, 23 March 2009
Indonesia: Radicalisation of the "Palembang Group", Asia
Briefing N°92, 20 May 2009
Recruiting Militants in Southern Thailand, Asia Report N°170,
22 June 2009
Indonesia: The Hotel Bombings, Asia Briefing N°94, 24 July
2009
OTHER REPORTS AND BRIEFINGS
For Crisis Group reports and briefing papers on:
Africa
Asia
Europe
Latin America and Caribbean
Middle East and North Africa
Thematic Issues
CrisisWatch
please visit our website www.crisisgroup.org
 ftftR ?77t% F =RtR"
■*i$Rm wt tfzrwTRft/ft i^y ?v ;RtR# ?°?°
•?*-
Lord Christopher Patten
Former European Commissioner for
External Relations, Governor of Hong Kong
and UK Cabinet Minister: Chancellor of
Oxford University
Thomas Pickering
Former U. S. Ambassador to the UN,
Russia, India, Israel, Jordan, El Salvador
and Nigeria
President & CEO
Louise Arbour
Former UN High Commissioner for Human
Rights and Chief Prosecutor for the International Criminal Tribunals for the former
Yugoslavia and for Rwanda
Executive Committee
Morton Abramowitz
Former U.S. Assistant Secretary of State and
Ambassador to Turkey
Emma Bonino*
Former Italian Minister of International
Trade and European Affairs and European
Commissioner for Humanitarian Aid
Cheryl Carolus
Former South African High Commissioner
to the UK and Secretary General ofthe ANC
Maria Livanos Cattaui
Member ofthe Board, Petroplus,
Switzerland
Yoichi Funabashi
Editor-in-Chief & Columnist, The Asahi
Shimbun, Japan
Frank Giustra
Chairman, Endeavour Financial, Canada
Stephen Solarz
Former U.S. Congressman
George Soros
Chairman, Open Society Institute
Par Stenback
Former Foreign Minister of Finland
*Vice Chair
Other Board Members
Adnan Abu-Odeh
Former Political Adviser to King Abdullah
11 and to King Hussein, and Jordan
Permanent Representative to the UN
Kenneth Adelman
Former U. S. Ambassador and Director of
the Arms Control and Disarmament Agency
HRH Prince Turki al-Faisal
Former Ambassador ofthe Kingdom of
Saudi Arabia to the U.S.
Kofi Annan
Former Secretary-General ofthe United
Nations: Nobel Peace Prize (2001)
Richard Armitage
Former U.S. Deputy Secretary of State
Lord (Paddy) Ashdown
Former High Representative for Bosnia and
Herzegovina and Leader of the Liberal
Democrats, UK
Shlomo Ben-Ami
Former Foreign Minister of Israel
Lakhdar Brahimi
Former Special Adviser to the UN Secretary-
General and Foreign Minister of Algeria
Zbigniew Brzezinski
Former U.S. National Security Advisor to
the President
Kim Campbell
Former Prime Minister of Canada
Naresh Chandra
Former Indian Cabinet Secretary and
Ambassador to the U.S.
Joaquim Alberto Chissano
Former President of Mozambique
Wesley Clark
Former NATO Supreme Allied Commander,
Europe
Pat Cox
Former President ofthe European Parliament
Uffe Ellemann-Jensen
Former Foreign Minister of Denmark
Gareth Evans
President Emeritus of Crisis Group; Former
Foreign Affairs Minister of Australia
Mark Eyskens
Former Prime Minister of Belgium
Joschka Fischer
Former Foreign Minister of Germany
Yegor Gaidar
Former Prime Minister of Russia
Carla Hills
Former U.S. Secretary of Housing and U.S.
Trade Representative
Lena Hjelm-Wallen
Former Deputy Prime Minister and Foreign
Affairs Minister of Sweden
Swanee Hunt
Former U.S. Ambassador to Austria: Chair,
The Initiative for Inclusive Security and
President, Hunt Alternatives Fund
Anwar Ibrahim
Former Deputy Prime Minister of Malaysia
Mo Ibrahim
Founder and Chair, Mo Ibrahim
Foundation: Founder, Celtel International
Asma Jahangir
UN Special Rapporteur on the Freedom of
Religion or Belief: Chairperson, Human
Rights Commission of Pakistan
James V. Kimsey
Founder and Chairman Emeritus of
America Online, Inc. (AOL)
Wim Kok
Former Prime Minister ofthe Netherlands
Aleksander Kwasniewski
Former President of Poland
Ricardo Lagos
Former President of Chile
Joanne Leedom-Ackerman
Former International Secretary of International
PEN: Novelist and journalist, U.S.
Jessica Tuchman Mathews
President, Carnegie Endowment for
International Peace, U.S.
Moises Nairn
Former Venezuelan Minister of Trade and
Industry; Editor in Chief, Foreign Policy
Ayo Obe
Chair, Board of Trustees, Goree Institute,
Senegal
Christine Ockrent
CEO, French TV and Radio World Services
Victor Pinchuk
Founder of EastOne and Victor Pinchuk
Foundation
Fidel V. Ramos
Former President of Philippines
Giiler Sabanci
Chairperson, Sabanci Holding, Turkey
Ghassan Salame
Former Lebanese Minister of Culture:
Professor, Sciences Po, Paris
Thorvald Stoltenberg
Former Foreign Minister of Norway
Ernesto Zedillo
Former President of Mexico: Director, Yale
Center for the Study of Globalization
 ftftR ?77t% F =R7R
■*i$Rm wt tfzrwTRft/ft i^y ?v ;RtR# ?°?°
?*
PRESIDENT'S COUNCIL
Crisis Group's President's Council is a distinguished group of major individual and corporate donors providing
essential support, time and expertise to Crisis Group in delivering its core mission.
BHP Billiton
Canaccord Adams Limited
Mala Gaonkar
Alan Griffiths
Iara Lee & George Gund III
Foundation
Frank Holmes
Frederick Iseman
George Landegger
Ford Nicholson
Royal Bank of Scotland
StatoilHydroASA
Ian Telfer
Guy Ullens de Schooten
Neil Woodyer
INTERNATIONAL ADVISORY COUNCIL
Crisis Group's International Advisory Council comprises significant individual and corporate donors who contribute
their advice and experience to Crisis Group on a regular basis.
Rita E. Hauser
(Co-Chair)
Elliott Kulick
(Co-Chair)
Ham/a al Kholi
Anglo American PLC
APCO Worldwide Inc.
Equinox Partners
Ed Bachrach
Stanley Bergman &
Edward Bergman
Harry Bookey &
Pamela Bass-Bookey
David Brown
John Chapman Chester
Chevron
Richard Cooper
Neil & Sandy DeFeo
John Ehara
Seth Ginns
Joseph Hotung
H.J. Keilman
George Kellner
Amed Khan
Zelmira Koch
Scott Lawlor
Jean Manas
Marco Marazzi
McKinsey & Company
Najib Mikati
Harriet Mouchly-Weiss
Yves Oltramare
Donald Pels and
Wendy Keys
Anna Luisa Ponti &
Geoffrey Hoguet
Michael Riordan
Tilleke & Gibbins
Vale
VIVATrust
Yapi Merkezi
Construction and
Industry Inc.
SENIOR ADVISERS
Crisis Group's Senior Advisers
and support are called on from
Martti Ahtisaari
(Chairman Emeritus)
George Mitchell
(Chairman Emeritus)
Hushang Ansary
Ersin Arioglu
Oscar Arias
Diego Arria
Zainab Bangura
Christoph Bertram
Alan Blinken
Jorge Castaneda
Eugene Chien
Victor Chu
Mong Joon Chung
are former Board Members who maintain an association with
time to time (to the extent consistent with any other office they
Gianfranco Dell'Alba
Jacques Delors
Alain Destexhe
Mou-Shih Ding
Gemot Erler
Marika Fahlen
Stanley Fischer
Malcolm Fraser
I.K. Gujral
Max Jakobson
Todung Mulya Lubis
Allan J. MacEachen
Graca Machel
Barbara McDougall
Matthew McHugh
Nobuo Matsunaga
Miklos Nemeth
Timothy Ong
Olara Otunnu
Shimon Peres
Surin Pitsuwan
Cyril Ramaphosa
George Robertson
Michel Rocard
Volker Riihe
Mohamed Sahnoun
Salim A. Salim
Douglas Schoen
Crisis Group, and whose advice
may be holding at the time).
Christian Schwarz-
Schilling
Michael Sohlman
William O. Taylor
Leo Tindemans
Ed van Thijn
Simone Veil
Shirley Williams
Grigory Yavlinski
Uta Zapf
 

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0365083/manifest

Comment

Related Items