Digital Himalaya Journals

Nepal's Constitution (I): Evolution not Revolution International Crisis Group 2012-08-27

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0365080.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0365080.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0365080-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0365080-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0365080-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0365080-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0365080-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0365080-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0365080-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0365080.ris

Full Text

 }hm*I Hfom* (<\); ^if^r^r^rtfir^Rr
T^ttftqttf ^t. ^33 — r\3 sm^: RO<\^
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
 ^MKcflu fecqnft
"jft ^-d.i-ill'HHd ^t?f^t TORT WJtT?Rf RhI<£*I %fl# SH^FTITtl  iRra?t 3Tlfl|*|R* <H>*<UI STfMtfTf W?tf^f ^1
*I^Rl<H mzft ^HI<H<HH-dt "^ RhI<£^ ^H<HI$d (www.crisisgroup.org) ^Tld ^MH<rik Trpf ^[V^ | ^zjf Rnld"*l 3T^tr?Rt
3lfct WT ^ f^T ^JIMI-HI W1& <l<g£l<HI:
nepal@ crisisgroup.org
 ft*ro^ft
*IK^M i
1.  ^ft^T T
r. ftw fir. 3
W.  -H^UldMldftw 3
1.  ^rRtw"f?w 3
R.   ^MJl41 *
3.  ^remf^ %.
v.  <HPmn<H'*ii*i 3n%R-%ft wt %
*,.  *id^i^iR<*l frfFvm <n
^. % ^isgfrf^t%*rat <H
1.  <=lldff^ 13
^.  R^Hdl IV
3.   <Hfd*M U
V.  f^#5FT tls
3.  315(5? if^T Tks
w.  4fovi\'\m\*\ va-*wm <\%
is.  R4^n*l Pi*^H ^
1.  Tepr7? cHl*dlP''l* T ("#ffl^ WTf) %f "f^f ^o
^.  Ww? R<HloH* "l^f T ctWt HR<=ld"d <t-a||$H ^ t
3.  R=li^H*l ^didl^^ ^
Tft.   ^IdMldlHI^TratsHi^ ^
t.   <H^yH^I*l * 1*^*1 T8F1T ^3
R.  ejFfK ^IdMldWl^ "f?TFT ^V
^.   STRTTT^^I^ ^V
^.  ^RrgJT Wir "^oT s|<jf?H "?t5^ ^
v.  3r^nff|q"?rg?PT ^5
^r7.  *lRd'T'#T ^C
"a  3FH 3i-d<[fgi| ^<rll4W R%
*.  f^Ntf 3^
W) ^HM*I ttt?^ 33
"?§■) S-di^l-H'W *I^Rl<H T'TWT tR^T 3V
it) S-di^l-H'W *I^Rl<H Wt^^oo^, %f% ^ifR ^R^ ^ill-HH-^t yfd^d T *IH*l{l^ 3*.
^) S-di^l-H'W *I^Rl<H TtWT *|iT*l(l eM*l <H<J*A|g^. 3^
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
T#*ITft<Ti£^. ^33
R\3 WKZ Ro<\^
^HM+I #faR (<\): ^lf% ^T ^pftcjr ft^RT
T"5?TR^
^HM*l "STuRd" 3Tl%^t TTfqt ■#nrFWrt df^dH^I f^ftI cR tstr
^f^t T?7l^r T RicHHHf^ ^TRf +W**I WT <H^ird* Hldli?^
"^TdTSfR WW FT "vTSFRTI "^TdT ^Tt *mid*l Wf T1RT
Tfl"3m^t^l R<3~$ Ro<\^ wfcT<H<H<J*l "^ ^tRr?T "%f|
STli^t -HPiyH'H'HI*! Tiri^T^-^rlfinTrFTT^srr^- ^M \ Hldl^^H
3R T^ff ^fayH'H'HI*! ^^ T^ ft W TRR? "^nrr^mMlt
Rddl^ ft <H1<H*I f^Tt JI^H^I cR "Jft ^TH c^ffd" <HR<Hl #T I
<H$A|dMH<*l 3wR<rll 3T£RT, WR#!T <H<*I<WH<*1 RsNIdlil,
skRkI <M-Tlfd* TRfT<Rf T <HU-y^lfi|* %|41*<UI*I gjR-trr 3R
TflR^ <$A*hA T <=lldf^ ^ffeT Fl^T, 13RRlft firgTRT^r T^rrr^t
3Tl%^t <9id<dl* 3H^WI I Hldl^*l W ^3? *Rtt *RR
f^-HN^dN W$F$ T *4<rl<b<rl '7fRrft -H^dMId?*! STTSTR TJ^
fMtalf TRT %^Rf I ?T# TTfrRfTTt <M-Tlfd* FTflT 3RJf T¥Rt7t
3T3RT ^R ot4" "SlFt^l ^Tdf T t^tV TT^tT W7T# <rat
W%# FTT^f 3#t ddli?^ ^ "snfl" ^RT^ft FTT^f I ^RTdRTft
T^ -H-HRd ilRsHH^I # "^ ^FR" FT "nT^FT SR^TPRf TRT
31%% ^TtT 7!%% -gRTTR^ "?§r^T -qR^T d<H<*<rll, cR r^KH^Id
3|fd<=ll<fl T vdrMdl 'WaIM^*! ^FJ *Ft T% ^R"^f I
^ "#fSTRT HsH<H^ %M "xT^ ^ools ^t SRrtRrr "#raRT'7frat
■^RT Roor\ gft f^RdJf "SHlRd" -H^ldNI^ f^f?RTTF>WI <TT "ft
^dT^RTf ^Rt Trrrtr ^RRit SRWRTdT (^t ^ffSfl HfeHmil STTSflR^
SR^TP^FT WTVA ^TtT ^T TfRf) ^rrf £dldd*l wRT <l^*l
Hh4<-=HI JlRdH^I ^trj V<m,dp\ m cR -H^ildl *T^t ^tdt T
3tR)*K*l FdFdT^t ?m ftFT I 3TRT% <H^*fd, ^fd^l-H W
^TRfRTlt TT^T Tlf^T tJ+lcH* %fl# H^MH W§T dJ||l^*l
^TF^t ttrt -H^^<?*l WRt -H^ildl d-?l^^*l STRTTRTRRf t^
4iMdl*l "5RnTR{ft| ^^sr Wf T Tfl%" THT£# vrlld*! ^iR-H^^
■TfRtt tJfd^iRi* ^rar RR^*d ^r RRij*i ^iRtk -n^iii^^
rr^3i*[yfd 3TR§t ^ ST^FTt fJRTT *P^t^l
"jft f^WRiRT Hldl^ld <M-Tlfd+ll "PTg" %f%^ I ^HM*I H<J-H<Mld
Hldl^^l  %fl#  *l^it<H  T  ^TM  *W|R*d  TFi?  (i^=fl*d
^l«*-<l<=ll<fl dRd^l'O) W TTTRl FT, ^RT% "?RT Rooc TTf -^rPTTr
<HRyH^I*l TSRTR4TT1 wm: it$t T %# ^rr TTrrffeft T^TRT
3T|J|d*l fM\ 3T1%% # "?t| TTftf? TtfvfaSTflT 'SpT T "NT|k -H<-=Hmi
H^M*I SRIIKUIHI^ ^41*l4 +llR<^*l #RT I T^qf -gfR-Rtl T
H^H*I <N-?lfd f^Rtttt R5^1 ^TRT '7fRrft ^nf^t x-l-H^H^Id d-fl^^
ylcHlf^d *l^<^*l "SpT I Tfl^RSRT ^|<*K4i| t^t wsikRft ^S T
d<l^*l mr# vrH-H^ilHI^ Tfdf^Tc^ ttr? firi%l Hldl^^ Rl^R
=r^t f&$t ttM "#raRRmrat -=n 1=1=1 id -h^^i z&t t w$t
Hldl*l ^TflT ^RtJ*l ^1 R%r^r 3|-d<Hldl ^d^lfd
^Wl-H<i^^*l 'H-H^Rld ft#?: 3TRt -HmiR* 3|R<{lcHdRld ^TRt
^lQti< <Hf|ildl*l T¥PRt srf^nft TfT^rsRSRT sniii*! fsrrr | ^•fl^^*l
¥RT1?TT ^Wt ^1FRR?T -^rt TfR^f ^ ^%^rf^-^ sTFTcf ^ I
<HI<^R* ■ii.A^A '^TRTk TTTJir^" ■?7srrcR7fr ttr] ^jr ||^ ^TtTstR
%f%cT *Rrg?T Wi I 'Hflildiyfd "«TfmR Tl%¥ ^tk STtSfRW
=T# <I^nHI^ T^^f ^IRTk Lig?T?- *T^ ^T#T T c^Rdt LigJlFTt
^-H^iimi TFJ?t ^IF^ 3RTJT -H^*l ^ ^Rlild "^{ cl# 3#
"nTT#ti cR <HPiyM^mi *n^t ^H^H^^id ^ Tt% <i^+ii
■f^ TRdT <HJ^*I T^f ^fRt ^ tj^j ¥R^R^t 'gfl HHM*I
f^rf^^fRTkRRydl*! W^^^'FJ'xRSR^'iFTI ^d^lfd*!
^R^Tllgjr <|Mi|^^| d-fl^^*l <M-Tlfd* 3iillRl*K^Rf *Tt1
^TFT "ft ^f3Tr% ^ FTFTft «f I ^TRt TTSRtt, ^-Mlfd T
TTlsfmi^^ <l^*l -H^ill "dk^T T fd^JT dmifd T #TTTFT
TfT?? ^RRflf|^T^ %W& T Wmk ff^t ^ StRTfRTfrt ^TTlF^t
fRt *T^ T5TTFT1 TPsW.[\ TT&# Hldl^^ ^T <l^*l R*|i|^^cHI^
"*mt%# sHldjH^I Tf% ^fe" f^Fl^ll
'HPmi'KWI*! ST^TRT WJf T ^RtT "^ Hldl*l ^dl^^ TpTfT
dR*|^| TTR^'dFTtf^lf^^TTR' fRslld^ratl d-fl^^ 3TRT4
Hldl*l <H<J*A1g^*l Tf% ^RdT :fRFi; T R<=IK*I f%lsra' % ft
cAI-HnHI^ <Hl4^R* d=l<+ll ^\\^ 3TJtRt^TRtTrR7Ri;| cJRf^t Wt
3|RH|<A "5R1 T>J ■=5TRT <H<4H^ WW ^TRt ttR | Tsrnf% yR>i||*l ^
sf^mr "#raRT w ^tstmr^t %^r ^Rdt Trrt^t Riii^^ m*\<
 ^m*i wftww (<j): mftr wtww *$* fo*m
FTTFT Tif^f <fl<NI^*l ?TTfF FT trx TRT T^^Tlt "FTT
4^4^*1 PitiiRid Va^mw tr? wm mt\
"wRd" vftwm sr frrtt md"te^-=i <r^fd ftft <^hh^ *rt
a||f^^*| Pmk^I STTSriRd- ?FT?I Tffsnf FrTTRTT ^r
FTRTRT TTRlflRT J|d~dl^ "F? "SoTt TRFTTTT "SoTt Hld~Ii?^*l <Ti?+lfd
^FR? ?FT?I FRt TfRr? *ffld*l£f f^TRT FdF?fT ^fTFird
<lfttJ*l W "F FlfF crll*dlpT>l* <H?HlRldl*l 3H%-AH ^TRT
FT TFtf m M$t<*w\ fiRRt??FR <hR|SIH<THWI RRTFTT
FRTlt dT3% ddl^^TH 3TTFFT1 ^%T -srrrRf T?%fT %1TF?
FFTt 3TTFT1 Rt# ^AMIsi <jffelJld tR?" fT -H<*R^| STRl TTF?
?FFRf SRTRf T SRITR^iRfiff^f TiRff-gRTJ Hldlr*H*l TTffr?
SRRdJFTtt TRt "#FFT TlRTTtl Ft y*K*l TfRFTlt Ff
R*|i|*l JlfdRfsMId Tft H^lPkl f^FFrT TTFTff TF TRrgfT
^1
ff ^ooc ff xH|o|4i| w^ VW TF5% F? ^FTd" <-i|Md d<T^*l
FTRT SlRsR JIAFSId*! FFTTRFT F5RT TRT? T TT^TFFrl "FFR
J|<5d*l fFTTTTt TTRT Fit <T^S||R* ^IF^^TTt TR" T^RTfTf
TRl TTftffTfR ^fff" %M1*<UI *RJ*M f^f R\3 ^ Ro<\^ wi
?FT *H<^> <9iM*l "#tsrRT 3TTFR? *RT "dFTRT TFRT ff^k-H*
yRHK f^FTRjTT -^rft ?ft? i 311%% Rstfd" "wf w f: Rf #£?
^ "^1 3Tf# fRR? ^T TFTfR <Ti?+lfd FT "FPff W^ T
<H$*ldl "FFSTfTt -^Hd-H FW <H*l$Kl{l*l Tft STflf "^1
<hR|SIH<THI*I TfTf "fT^fRTTf %TRRt ?%snffff Tft TRTRTt |
R4Rd "FR" Tf|f T ^TFTrft FFR T T??TFr1? Hldl^^l
f^STRRtf TTfd TFT R*Rdl*l Tnff Fat WTI ftFT I "F?
Hldl^^*l Tnfrf TffSRf ^FFT *l*f*l TFPRT fRR? tr? *RT W!J
TTFFSRT<H<*KT^HM*I ^fl^bldl^Rld 3Tl%rRfFfFT *\Mn,*\
m IpT fft <hR|SIH^HI*I 3TFT ^TFtt% TT^FfltfT *ITTFT
■gr^rtTRT^ "FFR f^F, ^tF> T F^R> %R% ft *RF 9mHdp\
^RqR^ yRl<^*l Wt\ 'H<*Rdl^ ^TTTfTT t^T^T "oTlRt TRTFFT
STRTflRF TW <ISHfd*l d^t <9ll^*l 1FFRT <H^S||R* Ffd
3TTFT "nTF? I 3Tff% iN-Tlfd* FF? skRr^*I W, Hldl^^ FT?
* I $*\J\ FTT fli-^-SH*! "#3??TTT Wi T FT?FT? TRT^F %W
HR<^*I Wi\ Hldl^^l ^f -HdRl-Hdl Rl^l-HM "^ (TTT3il'=ll<{)^^
"d" Ffe ^ "^) T TFF^R^FflT T?^ 3Rd<Pl<lsr s|fd<^*l "^ I
TTfsnFRT STTSTlRd" "F F3^T ^ld*l ^ll^dMI^ "^cT TTt FF? ft
*RT ^FFRt ?R? FIT FT T^FFf T Trg^RT ^R? F: ^ITTFT
FRPF5?? ^5TRT T^TFT Fl^ ft *T% TFT ^dT^TT ?Tf? ^f I ?^FTR"
W FFRT T^F? ft "Ft ^?TRRTRt FRRlR FdF "d" STTF?, "F
FTFTT^? FTTTSTRT *Ft *T?F^T I ^dM-HI ^IRT W t\9wHm\A\£
^ RddM^ % T^TF TfR Tf^ Hldl^^d <T^dl^ TTRT "§% ■HmFR-'I
FFT ttr? tH<HHdll cFrarT TTT?t? F%FtW TTf% J|R<H^*I
*m*l FRTlt FTFK ^ 3T?% ^TFFR? ^Ffl "FTT <HI^<il(ls|R
d%^<r) 3IIHW+1I fillVcfl*! TTRTFT RldlddH^I^Ffl  ^HMd
3|l^d*l TrrteRTlt l+>*IH "FTRF?, "F WwS ^RTTSTTt
"NTftFTTFRFt ^FlFt TTFTFR? ^W T R<TI*I FRTRF T?%
d<*l<l "Sfi FFTTTT 3Tff% %TR?t <N-?lfd+ll TRRTlfdF TT^Rt
TTF^ TFTF? "^ I %rlS||<*| Hldl^^d JTd**l ^TRTk ^fiddiyfd
Tra?tTRT ?%F H-ilMdHd STFm "^ I T^FR? <N-?lfd* T
<HmiRl* "dr^RRFTFF? 3TF?F TRT F^ F^F TTT£?% F^dt ^
FT^t ^?d" TIFT FF? ^H*l ^TI
WT??W cM/JMzfl
#t "gw mcH*<* nidn<=ii<0 ^ %i^rt ^if^r, ^rr
(4^1^) iw irMl' -hNT+i ?#r:
t. FT? "#fSTFTFTT^t R^d tR? W TFT? "#TSrTFmRTlt
RddMd TRddldd f?*RT^?f%RddMd ftTT?stRTRTFTt
HIcTI^^Rld TTT?T <H^dl^ TrRt H**\i-M ?^d? f¥k ttr? |
^. ?5RdTT "?T1?% <HJ-^i1diyfd T^T: yfd^^dl WF tR? T iNdlfd*
TTRfRTTTT STFTF? TfTFTFTTt T^Ftl STTF, "^RT, M$AM T
T#TTR?T TTFFT^FF^" F^l ^TFT FTT <Nd-T>NI<0 ?fFfF
FF 3T?F^ FTRT 3TFTFT, ^RF df|RtJ*l W ^ItFT fl tRf!
FTW?Tnt "BRTFTTrTT "FF%?t W^ I
3. T%sn?^^FRigf)-^Ri|d|ct>'t f^rR ^iRi^did ^d<di* nRuim
3TTFT TTF? *T% F^RTlt T^Ftl TRFFF? tjtft ^rtt
"FIRFRTTt TTT%STFT ^HFT *l^ld T^F wrf TftT "^FTF%:
(W) T5TRT STlffe wfcft TTlfrT 3jf^d*l 3T?f^ FtdiTFT
T?^ TfRR tri? Wfe TFTTFT TTFFT Ft;
• CN S3
(If) T5RTRW^RsiH^H^T^RTTrR?s|dl^tJ*l SiHR^Id'-flil
"FFTdlf^mT TTFFT "|^;
(tt) ^TWK TfTFT, Ww? T <rf|ildl<TH-d? TR1T1F (^TFItT
TTlfrt TT7! Hldl^?d 3TTFTT %ft STFd" ^l^dHd ^Ff)
"5F ^TTT Tl% ft TFra? ^TTRT TTR? t^ TrTTTT TTlfft
FRTf *FTTT ^P^m^cH W "5raM-H-41 HI^HIdl sldl^
TfRt TTfeTk TRFFF? "STfT FTR TFT, T
(-ET) T%T?S1 W#T T TFTFRF? TRFR? TTfTfTFlR
STRTRrrffF FTlt "FTT^? TRRTT TR? |
V. FT? FTTf *RTF? "nFFRT T^Tf wrf TftT R<HI*I TfFRTlt
ydM^:
(W) TfF^nFi? *TRniT T^f FF TTf T "FlRFSfTTTTT TRfdFT
FTTW? "FJFt Fd? 3TTFF1T TF¥1 "gRFTT f|^R*l
STTfRTTffFTTT FF¥R TF?;
 ^m*i wftww (<j): mftr wtww 4>ft# R#w
(Tf) FTff TFT F? ;gf3TfiT FfTf TT%fTF T?f% TRRf
FTF! FTRTf, TTtltF ^rrffFf T ff^RFF "FFf
TTFR -H^ildNR <TI<^lRi* *IH*l{l TTFF? *l*[-sM
FfRRT Tft;
(tr) 3Rf FT T Tffff TfRfff ffdffft FTT FR?Ff??FTRT
FF&F F% T Hld~I*l TTTf^fRlF fffFTT^Fflt
TTfTSTffTFT F??FT ffff;
*,. FT? f Rddl^*| <hP|SIH<THI*I *l4^%IHd "ffFT <l(pl*l
TRft t4 TFTF RRTFTT fTTTFTFR, FF??FFfTt TFf
TftfR, FfffTf^TffR, FRT ^%Fflt f^ffFTF? FRFF
FFRTFT R^R, FTTTTFfFT TTFTfffF W^fR FTT TT^?
"TffT fR? Ff dHlddelR <!H-HRd ffFf ^HMd I
$.  RRf FR? tt>R -H^dMId? T T^ff yP*i||-HI FTR ^Md:
(W) FF TfTRFf FFFF? ffffFTF? fffff T FFR
FTT fffff TfRFTRTFFf "FF^"FfTf ¥RTff
TTFTfrfFFtf f?FRTfR T%TRf ^0 fFTft "#ft;
(Tf) ^IdMldid^ <HI<^lRi* vHMchl-O-HI <rU\4\ STlFfF
T?: dRlPl^dslld TTFT TTTR Tft;
(tt)  ffTTffTFT Ffl1 fa.i||f^^Hl^ SfRTF f%;
(f) TTTFFF T Tlf?tF fFTTfFd FT?F F% FT, TFF
TTFTff T^ft;
("3") 'ft^f?lTTfTTft' F 3NAf|J|g<=**| <Mdlfd*<ul Ft FTF?
T F%F FTT TFTRTTd: fft "dRT TFT FRf ^fRt
Rfff t%% FTFTTt F%FFT FF FiFF? I
IS. TTTTFoFF? F??FTf, FtdTFT TTTft FT Tftft ffff; ffT
ffffF T FTft«[T?FFTFfF? TRFST "FTTFT FFf«[??FTFfR
TffFFT "SRTFTTFT TTTft FRT?? fRf I
C  FFFfTFt FFfft T TjdFRTFt TRffSRT F? |
^In^I +l^il<H T 4^1^+1 ?#r:
%. FTFf TfdF? "#f FFSTTfftRf ftff FF? ttRtt fftfRT
?FT:
(F) fftfF T FFMFTFfR FFf FR *<Ml£
TTFTTF?;
(Tf) TTdTFT f^RF "FfFTFxFTf "FT Fl? ffFFftfF
"fRFRT FTlf Tft; t^
(TT) Ff?fF Tv" TfSfl%?FFF? TFFf fft Tft fr; fTFR
FTTFT Fit F^? FfT^^FF FFT ?FT I
1 o. fMr? HldlRld fffR Tfff FTTRfR "SRTFTT F? ffR fF
Ff TFfk ffff FRTfF?f?7lfdF? ffTf "?|fT TT%T FF
Ff "fftl
"^ ^idi1«ii<0 mcH+i ?#f:
11. ffffF? fRffST "FFffT Hldl*l STRF T FRTFf RRRf
FR? TTd fftl
1 R. FT HldlRld fffR ifff TRTrTTF? FFTTTf TRFSTF Ff
F? TTF ffl
N3
<Nd'-9i«<i<fl wm Ri'-^i'fl^+i ?#r:
^.?fFFTFR?F?TFF snffF * 14^*1 Tftf ffft I
t V. ft'STRRTft FTff TRf ftrf FRTF7? TRR ffoRTFT TTlff
FTFR FfTfTf FffT Tft:
N3 c
(F) TTcfT¥lfff ?fTFT, "fF T TT?Ff? ffTf FTff fTf;
(Tf) T^TfSTTFfddHi*! yfd=IKdl^ <H-dRld T 'Hilfild f%;
T
(f)  'fTTTf??f  FRTF  SfRT  ?ff,  F  T%ST1?JtFT  FRTFt
FRFF ffTFffffR f^% Ffffft FFT Tff |
^MW+I <I^Ri*l "N^nfrf:
1«.. FFT? TfFTFT "^F TFRFT TfFfFT Ff "Ff FTT ifF?
ft SITf ?FFF? T FFTt FTTITtRf TFft FFR F
T?rTT¥TFt TFfSTF FTfff m\^\ fFFft ^f |
-AiiAiHlf^l+l+l TrnPt:
^.TfffTTdF T?fFTF FFf FTftd ftfrft T -i|lfi|* FTf
N3
FTfff Tft|
^\H\S *ldl+l "N^nfrY:
t IS. fft Tft FFft FTFT Tft f fTFRfFFf "IsnffFflfR
fRf fR^rrrt fFffi tt% i
^ u,. -?fRT? fffffF? FfTFF W^, Ff TTf TT^TfTjFf "Fff
ffFT TfcTTTfff Tft |
1 V<T=ls||R* flfiRTF F%% ?fFf ?%f TTf% TRt %TRT?
TTffTFft "STf ?f% I
<l^+l TrnfrY:
R o. TfTTTf "F?% TTdfTF? TtRfsT T "F?% TfF ffFlf Tfflffff?
"Sl^fftf Tf? 3TfT Fl? F?Ff?T ft FR? Tft |  cTffff Tfft:
 ^M=h) wRuFT (V: ^7t% Wf?W *ft* R=hlti
(W) fffFf FFFTFt TTTft FFfF fft?fF, TTTTTRfF
TffRTefT Tff T f?RFF? fTFfF? FfTRRFSRllRF?
ftttFRft FTFTFT;
(Tf) fRTRF f^TFT "flf^T "FlTlfttTRT Ffff fRfTf FF%
f?T ftF! FFFt TRffSRT Tft;
(f) FFT? FfTfR ffFTFxRTlt TFeTTTF TFf, TR
F%TFTTd TFFf "flf^T "FITlflFT TTFfFdt T
FTFTTFT FTFT TFRff FR? F? fFf FTTF TTFTft
Tfff "fft; Sift
(f) "FITTfTFd? F TFeTRT FFFt FRFf??7. ¥RT, fft F
TTTf# "^WTfW F "Ff Hldl*l Ff? ^fRFFd F^f
TTRfrfr^RT FTF TFF ffFFt TTFTft ft^? I
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
UfaffftM-t ^33
R\3 WKZ W^
^HH+I #faff (<\): ^iPlT ^T ^pft^ ft^RT
<i. "qft^r
"F%SFfFTTF? ^IS % ^o^ fT fift? FFTFRT ftFF Fl?
FFFR? FffF SfFT Rif*l *?l R3F f TM <N-?lfd*
TftTffff FTRrF? T FFRfTfF? ?F=ffRfF "fRR | Fftflff
ffffF T FfftftFTfFT FFTfT ftTRlft %7fft ftff ffTF^TFtf
fftfF I TTFftdF RftTFT TFT: TTf ^ FFfF ^FRTF? T
fffRTffT ffTfF? f ffF Tf>F?fTFF4f | oi|o|^|<^| ¥R? TFf?
FFF FFf FfFT TTTft ff iNdlfd*, <HWIM* T "SffFff
C Ni N3 '
tRfRt ;gf ffff *? tf ftFt tfft Fft ft§t. i ^
fftffRTit TTFTTTf f?rR FFFTf ^f T ftTRTFT ft fftft
<y4^^*| 3fd£l<H T?f ^i^fddl^ -Hl-ildl ?ff dH|i|*l fTF^RtJ*!
W ftfftft <H^4=**I FFffT ^MIcH-HI TFffRT?TF*? <^Rdd
Wft F5f >dld*l F5f FTFT tJfd^lRt* FTfFft Ffftff fTF
Tflfftr TTRff *? T "FRlRfF TTF^fFf STffRTF TfF Tft
TRFTTFT FRfRFFt ^"IIWI FT iftwt *?l ff TTdTRlFfTF
'ffftf>' ft? F? TRfff ffFRFffr FFf FT ftftftftf
FTFT F flfTfF TTTTftf FTfTJTFT^ fffft, ftR??, Tfftf T Ff
^ TTlfft flfftf ft%fJTT ftw, T^^n^fT^t ^TFoT T TrTTTsfftlft ult£T+l
ftftT *is;Ri<h tiiwt TTOsrft^T Ruli(?<?+i wft £^X ^Rw tr
TTTRRTT fftft A. 1^, -yv/e/*/ wifflfcw Ui%ill, ^ ftprt? ?,oo[3; A.
13^, -yv/e/*/ Wahlflg^: fw^ni^I'd /% cy4ti/<4/<fl, If % ?oo[3;
A. 1«. ^, jV/e/*/ WVf <MJ)R# Yftf?~ir 3 FTli ^oo^; ^. t)^ ifijjrT:
lU^I-i*i <M-f)B T Hglyrti, 13 vtH^{| ^o<n;  ^t. ^ 11, t^W(?:'pST-
tf-yMd T^ ic; STfTRtT ^o<|<|; t ^fff^RT Trf TftPTT RiPhd^^ ^.
I^O, -yv/e/*/ eZ/v/^/s' ?77/%^«, 19 ftftT ^>0<n ^^ t)^ ifriM^l
mf^T yf&m: gff$ BjfrJ ^/®TV*/ e£ 1^ R^|M< ^11 | ff^ ^ool3
%f%  Wp^  T4t  ftf   srfttw^ftt  ^nft  3|^K+i   F?  TTO
www.crisisgroup.org/nepali  Trr  xJ^FTSST  Wi)  fftw  Wlft  <-l<-S?ml
www.un.org.iip/iiode/10498  trt  T  -^TffPfft  y^\{n  ^\^H,  ^0^3
http://ccd.org.iip/new/iiidex.plip?actioii=resources TTT ^FTW j?7 |
R W yR^d+i y^ivTH+l Wft "vrNvrllft" -srrsftt WCTTTT ft ■Hdte^mi
#^t ftftW:  u(?l^+l T3TT#T T^rfpTTi FTFfe7, ft SfTprrt ftr=^ ^uf
^r^rm^T =)iB<+l 61^^-tt Fft wn, ^fft t ^ftw sr^ttjit
HRt(?lRl+  «lft ?TW  STir^t  ^Tft TTflf^fl  ^  <^^o  T^r  ^tt^%
"FfFoFFf F?T Fit T F^FFff T?Fd?St?f ft I FSTTfTfT, fSRT?
Tft??F Ff ffSTRF! Tft?ffftf T TT? TTFFFF flffr fT§T
Tftf TFffRT? TRRF 'TfffRTF FSTlRf ffffF' TFf f ¥!SR
t#FTTFT Wi FTF F%F ftfdff FTRRTcfTf ffftdTFRF?
FFf ftFT-FfRft TRffSFT fRfftr f?l FFFJf I
ftTRTFT TTRTTff ftfF FTfff t^ rr^ TFdlf^fF fft?fF
TfffTFft TTflfF T "FF^FTFRFtf TFffF? ft^FTT fft
FFTft "ffTf Wi I ^41^^*1 *Tdl^+TI TFf? ff?ftftTR?? <H+1N +11
TffRRT FFT "?§ff ^ t^ yz^ ,i>ami^ *jt^< ^yH^ I ft
ft Tft? TTF fffFTTF? f^RTSl ffffFT fFF ffffRRl Fft
f|R-41d Ftf? elR'Fd ff ffFT f^" *<l*l ftsiTTf TTf^f | f%fc
ffrffRft TTfffF ffTF "ffFF? FFRRffTRT TRftftRT
TfRTtfF FffFTTFT FTF ffFJf I fft "SffFF? FfftftF
TtfRrFF T fflFTTTft ffff STRF F Ff FFRTF TTfFft
ffTf ft fTI FFFd ft Sfftf fff I TR TTd SF ft%T3TFTR
^FT T RTTRTft F5f F? T F?f fRTF? T^lFft fftftftTf
fRrfff TTF^f; T Ff TftTffft *ft Ff? Tfftiftf T^ft
Fftffft%Fpi;i FTT? TFRF fFFFT fffi fTd? ^"4 Ffft
fTTFd ftfF ffTfF Fff ffff ftfTFT FT TTF? Ff Ff
TFf^Ffl
fffSTRT "FFT yRMI ftR FfT? TTTf ^R? Tf? ftfft TTd "ffl
FftFRRFft "F?TldTfFT? FfT? FR? f? FTTF? ?fFf TRFR
TRfFTF? fftRrRtf TTfRdTR ftfftTF? "^ I  R\3 ft Ro<\^ fT
"TWTsrTft'ftt TfftFTRT ^41(7<? 4UH+I 3fli^ftt «lfft T?Tft ftt ?fftt!l
srrnftr ^ I  "TR^fj" «iT5T?% tH -H -U -HI Wl" ft^RT ftftRT ftt fft^v7|M+l
v.H'H^Mii fgift7^l ^41(7<? ^m+i WU%^wit ^41(7<?+i srrrft^,
■HmiRl* t iiR<iiR+ wwv Ri-hmimiR ^?r ^ttwht ^ft Tirnft^WT
^ I "SCTT7" FTt ^M+l 3flft^ftt T^rffFT ffl W ftqtftlT wft srnfffT
3F2T  ^"F^T^ftrr 'ft^RT' T7^, ft ~3^f WTT^T% "3^" TFrrft %r^
Ffi#r5r T^f I ^41(7<? ~wz y ~mi ^ zt^m ms-^f tftt ft
TRTfSTRT Wlim W^Wi) "^TwfT WW' *T?rrit Tft TTfTRT ft^ ^^r
vtIM+I ^T|;T T ^'?i(7<?<nii vrHi^ I ?^ft ttCI fj^ryaA %^ vtH^^ihi
ftt ^TwfT ^TTWT7 ^f F Wft ^Wft TFfftt ^ ^RRf^^TTft ^ffttftl
^41(7<? A\&>,*\ wh\ ufiHH+i <n41Ri+i ftftT m ^M+id+i wft
ftffftf TTftftT TTTfft tftft, Tft7e?:' vfi^M*-] il^l-fllri T Wkw, TTTfft
^fttrftrfri
 ^m#I wRmw (V-. wif^r wlww wfirw Rmw
frirSTTfTFF?TfKffftfftTRTft "Fff Tft FTTft I fFfFTffd"
ffffffTd ff FTf Fff f3<f*i ?ff? I Ffft TnfttfTfT-TftfT
TFFSRRt FTf FTTf FFR FTTFfW T fttf TffT RfRf
TRff¥IF? ftRf fRftFRT | TSFffft? FFRT ffftft ftfTfT
Ro<\R fT fff ttr? ¥RR T?TFt ftffT sftrflfTF TTFF T5"
FRF?*?, fftfff" Tft?FFf FfftTRf fffff FT TFF? #T T
ftFFT FffFft fft FfR? F? T FRTf? FfSTRT Tf FT fff
NO C-n
ffffffl fff fffff siftffff ffF? ff Ro<\^ F? fft
T ft fffffff FFf ftl ftft ftlRF TftTffF? fFlfdF
*iPlSIH<THMI^ Hd4?Rd flRdH^ Ffff I F%fff fffFf fft
ffrf FRTfft FRd? fFTft FT "FFf ff T FT? fRrsfFT
NO NON3 NO '
FT TFFRT FFFRfFFd fR? F? ffftf? | fff? FTF? TFFFT
Fft Fff FT? TRTfFT TTlff fft? |
NO NO '
TR ft "Fff fffffTFT f STSR T fflfF Rfftft FiFfFFfF?
Ff ffFT I  FfTSrRt F5FSRT T TTFRT Tft?fffrf fft ffff
Rifft fFJFf ffl fff Tfft? ffff Fdf t ftf
"FFflf^fF ftfft ftft FffT f&ft ftft ffTF Ff fft
fffFTTF? ffRTF Tft VW Ff ffftTFT fffi TFTFT TR?
FfftTRft Ff TFf "Ffft ffffft TffftFfF ftR T FfRtftf
fftfffl TFR FTF? FSTTfTfT fft? T FRT ftfft ftf? ft ff
'   -N NO C -N NO
fffFTTF? FTF fff T Ft FffFF TRTTStR? FFFff T FTF
TTtfTFF F>TRTTf "FF T Fft FT*? FfTF?f;i TT FFffF?
fTfffFF FRft Ffftftt TRFR fRf ft, Tff ffft F%F
fFT T RfRTF? TTfRJF F?f FfftftFT fffi TftTffftft Tft
fTf fftRrfFT fFTRRfsRF Wi I
ff FTFfF fffSff ftTFT TfFfT FRRf ffff Tfff ft ft
RfFRRF FRRST Wi ftffR fft fRrrftt ffl FTF ftfft
ffffF TfF TTfftfTFTFJTTF? TTdTTdFTRFT TTFF FfT fRFT
ffFTRT fRfff? ff T TFflfff f^T TfF TftTffFT "SfffT T
d%*Hld FTff fRdl^^*? fft TFFRT f|RtJ*l ff ffff FTTf
yf*i|WI -SffSfFT Ff FTFt ftl TFfTR^f ff Rftd% FffF?
RTFTT <N«l<9lR*l "FRF T "FFFTfFxRTR? <rRs|ld<Hf Mlsi
TFFTFT TTfTftfTF? FFFTft fft TFFFf tR*? ff | fftfffft
ftftft ff fft? ftft fft F%fft ftRFft FFfRTFTTt fft
FTF fTiTFRF? ff T Ft ftTRft FRf ffft "FFfff
ftfftlffff fffFTfft fft fttf ffffF? ff I
ft tftrft "ffff Tftftft? Jlldchl W&WW (?): RtdK 0 W^t
<M^fdch Vffiw "ftfFF? Fft" RHld~d Ft? TFfftt Tftftfft?
Ff, FT? <Nd1fd* "ftFFF*? FTf fF ffffTfF? f8FT T
ffFTF ?ftff TRffffTf TT5FSRF? TFf fFfFd FfftftF?
<N-Tifd* Tfrf^fTft Htfd*l ff i ftrrrt fFffft ftrf w? f
fft Tfftfft? ff FTF FfftTFTTt FFf TTTRTftfTefTfT
FFTTTt it ^TfTFT fftf fFfft? "Sfi ft TfRRFF? TFf
ffffFF? FRTF fft TRrfft? ff I Tft?fF, fFTFT Tf fffdW
TfF "SffFff TTFF ftTRF FFF ffoftff ftfFffTff fft
RPdd fff Tfff f" <Md1fd* RfKSIKiyfd fftl F FTftfft
3Rf%TFFRff FFTTfftFff Tft TffRFFFF F^ FFfft
ftftftf fft?l  F%FFT fftfTfRTFRft "SffFTfF? FF T
NO '
"FFFF fft FF FFf? I ft j|t RftdfTcfT fftff f^fft?
fftRffRrf FFFf, TfffttrfF "SffFT T TRRfft? fd<-d<
fRfff ftf FTjTRTfft fft f^TfTf ?fFft? W FfftT Rft
FTRTcfTd fTRRT fRfSff TTF? TTfff, TFT fffft TTF? T
FTdf T5RTF? TTF? fft ^Ff "|ft? I
Ff yfd^d+ll fftf -TlRtfld <^M3^ *ldHi| Plti|+ll <HJ-^1dMld?
TRfft? FSfRff ?^ftftff T "NfrFfFTFFT ?ftTFF?ftFFT
TFTffTTFTI  tftfF? FTfftfff wf^wf Ff fft TRfffft fF
NO&NO^N NO NO
■?§Tf TfFTT Tffft?ff tRRt, %ff "F?TifTfTf?F Fl? Ff T
ffftft FT, Fff | ft SFteTTFf TFFIFT? fTRT ft I TR RFTFT
Tfff ffFT ^FfF? TtffrTFft^f f FTf ?%FTft ^f? I fftfffff
ffffT FFRTFT TTTfft FFfFfRF TTd fff: Rfftf TfRf ftFFT
FTFFFT Ff ffdRft TftfF? ^f" FfTtftft Fffff TRTR F^
T ^d<dl* FRf F^ft? Ff FFRffftf ffttff TTTdffffT "Ff
fffff TfFTT TftFf I
ff ?fttdff TTTtft FTFSff FR? ff Ro<\R Ff ft T FRd
ffffTF FFFftfT ftfTF? ?FT? I ff fffftfTF Rtftf TTfff
FFffdF TTffF fffff fRg" ftTRF, *ft*d? T ffFlffffF
fT§- TfFR T FTR?f|f fffFTFT FRTTffTff fft FTTFd?
fRfff ffftl
 ^m#I wRmw (V-. wif^r wlww wfirw Rmw
^. fawfir
ffftf Hl^dlf ftTRTFT Tffffffffft FF-F-RfTf TfFRFFt
ftftf ffffrft fft fffftfflT| fftF? RtTTFtR? TflFffR
^SIH<TfRfTfTf ffftf ftf? ffffTffft Ff ■ii.A^A F? FfT? I
TfTFF Fffft FftFTFFftf ffFTRT FFFff TIFFfTf*?
ffftffff TTf^ftfftTFT^ftTFFFff TfFFfFTf Ro<\R F?
FFFRf TTdfF? FfRFRfff ?ftr, | ? TIFFfTf*? f^T fftfRT
TfftrR? ffffFFRF? ffFTRT FTTftft Ff? I FT FdF TfTf
FFTF? "NFfSrTTTFF? FT ftf FlfFRTF? Ffffft TftffTfffft
fffSff Tf ff firftf TfRf FFFT FRff?7. T Ff fFTTFf
FfTf FFT FfT? I ffffFF? f¥1 T ?FRTF TftTffftf Tfff
TfF ftfff TFTT T Fffff TRRfft FFfF? Fd? FRF TTTFT
ffft I ft TffFF fTfTFt FFR FT FfSft, fT FfffTefT
FffTF fff fftl ftftff FffffFfF ftfft T FT?
ffFSRTfF ^TfT ft I
FT%TF ftirsrRTffTFf FTf FT?, ffFF? ff f ¥RTlt ft TTTTft
Ff Ff fTf fffffRt fffSff Fffft ^f fTft? T RFf FTFt
ft Tft TTRft ff Fff f ¥1 fRrSftfTF ffftf? FTFRf Ffff
fffff Ff f Ff "Flffr "fft? I 'flfttfTfftTcft fft ftf
FTFTF fRrSTFTfF ftFFT fff Ff FftTTTt TRF*? ?Fff',
TTffttFt FR Ff fRf fFFFTTf FTFT, I FTF? ff fTFTTTft
F*T*T ftf? ftfffft fft FfFT FTPT I V
W.  ^^dNId Fkim
FFFff, fftft T ffffft FfffffT ftfftft ftft ffft Ff
ffT?FT  fffi*  fftffft  TRfff  Rffldl*!  ftiTff  ffff
? 1 ° srfTRrrrrTrwrftTft <ri«;i$(?<p, fwtftwtffrftrFfft +*n^ ftwt?
ftTFTTt fPT^t tftft Wlft7 ft^sjjrr^ft ^rft^f FW W I wfR?"
3I6M, "Army takes charge of PLA fighters, weapons", The Kathmandu Post,
11 ftfti ~iO<\~i; "Why the cantonments imploded", Republica, 11 ftftr
^0<n | STT vrlH+lQ+l Wft £&X *\i®W Ffft Trf^n- fttfTf ^_
^>3Y, -yv/e/*/ wfwWT (gfJ: RtrtH 0 WiyTt iM^fri* vfitW,^ 3TWd
^ *\i\M TTWT wwftf, + I6*TI^1, % ~iO<\~i |
ND
x wr yRi^d+i yfivTH+i wft "rrftft" -*wftt wtttttt <r<ii*ii ^-hi^i-h
ftftftff TJ4M+1 ^Hfl^MI^ ^njj$, ^WfW wft WTT ftRSif ftft
^%f^t 3flftft, WTTTfftff T m^iFA* WWT wft wftft ftTWTTTT
fftfftr JyW I "^WTTft" "WWT WTTTTTT ft TI^WTTT ftft ftftFT:
WTWT Wftft TTFTpTTi ^TWfe7, ft WTvfW fftl wf ^TWWFTT
tifftft 6K4^fT grrwf STFTT,Wfft T +Ril^ WTWTTT i),Rl(?lRl + fft
Tfftr  FTTfft  i^efr  Jl^dJ   Tff  1%%o  T^f  ^T^%  "TJRWft'
"FTFTfiFf "FffFxRTft fTTlflTsfF T "Fft ffft FTFR TFf
Tft ffffft fRfff fft Ff fftFT fffi ffF? Ff f5f
fRTFT Fff T ffFfFFF FFT? Ff ftf? TfRr fff fft ft I
ffftfff ft FFfft* R*T?fFF FFT T "ifFfFF? fff Tfg^
ffl Ft? TRif^c fftff^f f^TFfF ftf ffffftf fffff I
ftfftftTfF Ff fTFFTftfTfft FFf TRffT Fqft fIdflllfl
fTFRtffffff TrftffFf?f I ffFd ftTRTFT Ff fTTTfTFTTf
TfFfff "f% ftFT RRft? I "FFffFf ffffTcFT TTTfrt fflfffF?
no ' & =~N
Tf fRFf T FfrtfTfRTTFT fft fttftrFf *?l ft fTRTfTfTd:
ffft '^TdRffF? fSfF Tf^RRfRfF "fRFTTfRftf Tff TTf*?
F*RfR* Tftf f5f fRTF? ftTRf TtfFFft ^TFf "FTTf
FF?|5
>dd<Hl^i|* <Tf^^^dl^ ft^tJ*! FfdTT <Tf IdHlfd* yfdRfslc=l*l
FTTf fRrSfFTTF ftfRTF? ftdfRTF "F^FF ftd?FftffF ?fFRT
ff ffT*? f^f? | te Tftft ffT ftf? ffF ffftft T FTTTf fTF
NO NO
ftt TtftFTTTTT ^%^ ^m+i snt^Tft «nftt ^nft ftt Trfrftfl srnrft
^ I Ttfttrrft <n41R+i TfT^tTTrr B^X 'frRiftr wft fftft, ^nw:
v/i^i-i*/ il^l-fllri T tiftm, TTlft ^p^i^tl I Tff ~<°<\~< F TTTrsfMift
Tftf TRftt |  -m, srrftlTTT Jd^Rt+i TTftfTTi "TTTftnft' fttrftf ^ I
ftftiM^mf^+i T^ftrrr TTf in^twi "Trftftift' ftR "ttstt ^ft; fttft
TTftoTTt "Wt TTTTsfMift TTft"  ftR ^fttQ' TTtftftt ^ I
^TrWTTT T^t iTTfFfft FC^FWf fOF ?mftt ■sftnT Tff 1^° F
srrftt wa ww wt fttr% t^j^ ^^ Atuft wft wr^r ^w
WTT^T WTT, i^m, ttftfTTTTT T ftlffT ^ ftnftt ftftr TfftlFT ft Wt
Tl|ft TfftFTT ftR I ?Tftt Trft#^TTTTT ft W^pf? WFI FfSTrft T
3^31^^+ WJ*\ 'H^^l?^*! Wft ft 3PTW WT W I FfTTTft
ft RreTW TTWT: «TTW ftftft ftft T ^TWt TTWWfft "^rftt <M-ARl*ll
Wftt «TTW ftftft «TFWf ftt ^ftF WFT Tfftt ^ I
13 w^oot; t^T R^f-=nTJ| n<KM|<J? ^tsfteT ^ll + 'HTll TWTIWtl Tif^r
wft ftftw ftrft Tftftff Tgpq- ^ srrftnft WTfoTTt TR ftftt T^rcff
Tgfrar ft «fR ii^h^ ft?r yuii^lii-<iif<i yxo ^v ?ftt t 04^1+1
ftftw &mz fftf wtw ftfl wr TTTfttwrrftr Trawrr ^ft wr
wfttwftt ^sft^K.TTf^r R<rhd &mz^R-^ 1 wrwwftfft
yooo .j^wyte, ^rrff tUhui ^%^t ftfl wrft ■hth^iiR*
Wtftfftwf srTtnTTTT |^t Wlft f^twrrrft ftft ft"FW ??«. WTWf
fwffftr ww ftfl ftf wrft fftrrr w#rr ^v ^rfrwrT^f fj
^fftt ftft W WTTfTlftT^ TfWtfWWt TWTW wft T^ft^ {,000
^rfrwjf ftfl ^dN+i Tft^TTTT^f ft%yM^| + | -^rrft t^#T
T^TWfTTrft 3F«TTTTTT ftRr FF3fftf w4 ftftw ftf ^oo\3 y
WWf ftftWTTTT WW TTTWT Wtftrr ?Tt f^ftTcT Tftft ftftrr ^fft
Tft wftt I W Tft, rWrFTT ^r ^ f^Tr: -^ff ^fe,- ^ 7T^T -^
ftftw frwl wffefFf 1 o Wt^TWt WfWTT W#WTf TT7? W^t W^
ftwftt TTftfftt Tft TTjjpT^ ^ff ^^f w^rr ^fft tt\ |
ftftw  ftTTTT  <\oo  sfRlWTT  ftft  TTTTTWrft^  TfWtftrWT  wft
^rfrwrCt ffttwi ^^id wrft wrwr fftftr, w TTftwft ww ?rft
ttRtrT I  WWT Wft Tft fWft TffftV 6l^ld TTWT ^M TrftfT=sftt I
Wfftt Wf ft ft ftt WRFTTWi Ffft TTftft rftt ft ^ftwTTW7
WW <J^)=)I d T^TWt T#rWTWTTTT WTW37 Wt FT ^WT ^T I Nils a.
 Jlldchl wRmW (V: ^WrT WtWW *&* R*W
Y
fffflff! FSTlRf TfRfRTfffff fTft fFTFTF TfFffF, ffl
T fffttf fTFfffT TfftfftfsRT fff ff*f fRfF WT Tft
ftfTF TTfTfF? TTFfT ftl ffftft Fffffft fftffft -pfr
fftFT fSfff FffF ffftff fff I fftfTcft "pft TRTfttF*
FfffsTFRF? Ff fftff ?ftT„ ffFTFT Ff Ffff ffftRfT
"no no
<NA|fl TFffRfTfff mi.A^ <NA|*I fteAW-fl T§Tf Ffftff
NO CV NO
Tfff fffftFff fft tftft I % TR Tf Ro<\o ft? "pfl TRffft
FfFTfTfft SfRT FTTftf ff fRTfR "fft fff ffftftt ff I
Tftft <Hf 5?i?^d dHM*l ffiftfT d<l^*l <=IKHK %f? Tftf ffff
CN NONO
Ff TRff fffi fftfTF? FTTFTT ff? TRf ft^ftftf*?
FFfF ffff? fR?!*10 Ffft FTR fftfF ftftdt TRf
FTTFTF TTfff FTFT fff T Tfft" "Fffft fift TRff fftFT
ftf? RMlted ftTfft fft dRdl «PjlJ*l fff I ffF Tffff'1'1
FfF fft ftf*? ffft TRT FFf?l FTfTft d<l^*l
FTfFF Tlfftf? T ftfTf*? ffiff FftF fftfTF? fffft
FtRfft TfFf ff |
ft*!, FfRI TFf Hldff*H*l <H-^<=ll<fl^ ftf ft m\j, ^ ftfft
fTd? ffff TRFF FfF* fTF fftfff ffff T TffFd ffftf
FFFTTF Ff FF? fft Tfft F^ TTfffJ ffsTf Rff Ml Tfft
TTfft? TRf^c fiRft <|^ri|^^yfd fst fftfT TfFRT fF?l
<H<*l{l *Hl^fRsf Rld*l fft dHiR*!?**'?! RtTF <LK<f*lf*l
ff <RA|*I TTfF Fft ff? <NS|ld1 SIMdHd" ^f FF? I F^
FfTF? Tfft F? TFfFf ftfffTft f*?ff FTfffl fTRT?
fffffff TfFF fRTFT T^TffTft ^ FT? TRfff 3TTSF
ffTfftff T TRffF FF-f?$Tf Rffldl *?ft fffft*! Tffff
Tjfffffff  fftfTfff  FFffl  fftF  TfFRT  ftf*?  FfF
Butenschon and KareVollan, "Electoral Quotas and the Challenges of
Democratic Transition in Conflict-Ridden Societies", The Norwegian Resource
Bank for Democracy and Human Rights, ftftw ^ 0<\<\ | £&X W^RtT
TTWft fRRTT fftft, ft. 1V^, -yv/e/*/ WTM T cWH^I 7/fft ^ ftftf
^ooc;jSTTTT ^.W\
c ftwrw wtwtt wtfftr w tjww ftwt "rfftf fft^FTftftwr
W?fT TjftfWfTTff Tftw Tftw Wl ^TFTW TTTtftwt "FP"  TTFft |
% WTfftwrftftt WT T rftt TTfWWW wft Tgftwft Wtftt W
TWTWftfT Wft t^^'fWfWTWW fftft ftTFT:  1^H<*i <Mf)B T
WfiWT, TTTfft wft%f WTY.W
^° Wft WTWFTT ftrT wftwft W^Trrftf t^t^T' fftfttl ftt
TWftft "ftft" T "FTf"  WWW i^Jd+l TWT wft WTW fftftwt
wft jyw wt? Trftft TWtwiwrftf Rrft wrf ftwr w iiR<t?+i
Wi}
i1 "sttw % wrfw snfftrftt wwrrrf wi^ i
FFTRF, f5f TfFF TFf T Ff Tfft? fRTFT TR? ffiftfF?
ffff ftf fft TfFfl ^
ft*! T FfRTFf TTFF fftft ftffTTff fFFf Tfft f? fft FRT
ftTRRTTt fftrFFT*? Ffff fftffft*? I ffTfTfff ffft, Fft
T5RT flfftff ftftT TRffft Ff TTTF Ff Ffft F^ fTfdff
frfftfft ?ftf f§ft #T I ftfRTF FTFT Fftft frff*t fft
fTfftfft Fff? ^|TRfF? fRTF? fffff | ^ ftffft fftftTfrf
TTSTfT*? TFf Tfft ffff TRJTffft? FfSTRFTff ftf ffl
fdfFd TT%f F^F STfTF FTff T Tff FfffftR ftft FRT fffff
fft STRff d*l*l fflFftFT ftff fFJF Tfft ffff
FfFFfF*? ff% ffTFR? FtRfff Tf*? ff T ft*T*f FfFf
fftfF fffff*? ?fFR ff Tfft^ff I  Tftft ftfTfF ftTRTlFFT
no '  "^
FTFf TfTFFf fffftft ffff F?l Ff STRF ffft ff I fSTfFT
TTffftffTcFt RffldlHlR*l FRTftffRRT ?f*f fTTffdF,
HlR^lR* T FfF* Fffft ftft ffftRTF? "Sf I ft Ff Tfft"
FTFT ft ftfTfFFT FRf fftfT fFFT FTTF FTF? ff I "Ffft
fffFR ft 'FFftFTf'^ fftf FT? Tfft fftff: ftft fft fff |
ftfsftftf? ?ftff TFT? fRRT fffi fFFFF! ffft, ftfRTft
fTR T fRTf ft FfF Ffft FffRf fFFTFT FTTf Ff ff
ft TdF ftf ft FFW ftftf ff I "FTFRf FFTFFTF TRRF
F? Ffft fftfTTF TTF ffl n F^ ?ftff fft Fffff fRfrr*!
^fl  fflFTR! FTFf fft Rf FR?I  ffTfTfff ffft Fl?
^  stfftr  ^of^  ttt Wfttwt TTW WWWTW Wft  'ftftw T
wrrft" w 3FWCTTT wrftter wr?ftt w xr^ j^ \ ^^rtttt wrf
wt wrfftw ^f ftftr wr t Ttwfter WTft ft fftrftt wrrft
wr wrft ftgrftt fftrrRT ^ih+i fftf I wr ww wrf fftftr ww
ftWF i|Rh+I fftft I ?W TftftTTTT WTW 19* ftftr fftrwwf ^5TTW;
ftftftt fftftr T ftftWf Tf Wft dTT dftw dTWTd: ftftrfW fftf, FftT
arftftft ftftw^T WFTW WTW7 Wi. I FftftTft T Tftftt ft?TTWft WT
W^TTWr ffft ?ftft ft I WWlftT W, "Cong comes up with 7-state
model", The Kathmandu Post, ^ ^m ~iO<\'i |
^W^^oof T^f T^TfTFTfWrffF ftWTTTT to^ ^TTWTTfftff^f I  "ftftr
TTTwrr.TTo^ (Twr/Tftftft ^www)" ftrrftT wm ftwr, ?,om \
<)v ^TFWTW Wft, Tftft^T ^f W ftft^ff% % -irt TT% W" TT#ft
wwtttt WTWfrw^wft w Twrfttftrf ffftw trrrr Trftirr ^ffwftr
wft WTfttwrr ^r t iwi wft snftft fftrrwt t§W TTW WTW
WfT^I "Put it to a vote", Republica, 1^ ff ^0<n| 1RT ^ftw
R*wdl(?<? fftft?T <H*JJ+I Wft ftftt ftRT yuil^fl+i TftftftsT il^dW
WrTTTWT "ETWft TrftwTT Tftt WFT snftft ^ft ft WT W^| B^X
"WT Tfts:T ft Wff5", */PdV<, ^o vtH^Q ^of^ I
nWTWWT wft.W; tt<oo^ ttt gfTf STTfttWTWTTWft 1? ftWT
W^rrrft T ijft-WsTTT <NT|Mf<r1lf WT TTft WTft WTTJWWWTT TTW
114 WFt ftF I "Strike in the Tarai sends vegetable prices soaring",
ekantipur.com, ^ ftftoT tt<oo^ | Trrft^ffwftr wftWTW WT^ ftt
WT: TWTTTft WT |ft TT^ | W^ ^ftwTTTT TTft^^+i ftftjft TTTTft T W^T
WTWt Tft TWrTTftw WTRWT WT WT |^f I
 Jlldchl wRmW (V: ^WrT WtWW *&* R*W
<NA|*| <NS||ft|^^cHI^ fffft fSf Tfft? <Hf *£** ff tHf^d^F
?ftftft?FTfft Fi? FTftfft TftFT ft^ffF TFf ff FR?T I
ftfft?? flflfft TRTRTR fftdK FfTf*? T ft Ff fRftff WT
FFTTfF Fft FFR, TFFT, fft^T! TTF ffRRff! ff Fflfft
FfFfFTff ff? ft ffiR fftfTF Wi I ftfRTF? VW^ ftft
fTfF fft? fft TRf ffftfft FfFT ff T TTdlfftf Fft ftft TRffT
fft iff fTfftfft FRRT fft #T I "Tfft FT, "ff? FFRTTF'
fff Fftfl  Tfft fftfft ftft H<J-H<Mld Hldf?^ft Ffftftft
C^, NO NO NO NO
fTFT fff TffFd fftFTTFT f 8FTSR" "ftftfTft ft*t T Ffft
TTTFTf  Tftffft  ff  fftT  TfR  fft  ftftfTT  ffftfft  ffl
no  "^ '
'flfttFfffFft ft fTf ffftff fff, ftff T RfRfft FRf FfF
fTfTff Fffi F FTlfFft f%F Tft', SffTTFT TTF fSTff ftfR!
fftl^
fffSfffflfff T ftl? Hldf*l fRf ftflfTFTTfT FTFT
"FITKTTFdTfTcFT FTTf FfFT FffF fffT fft FT TTlft "Fff
TTF fft?fF ftTRTF? ftfftft fftft fRFFf TfFf Ff TF*R?
TTF FT, I TRfff; 'ffffTf T 'TTTFft' FT FSfRF FfRf
FTF* TFfT ffff Ffft fft Tftftf fffft fff dft ffft | fffft
NO NO   '
FFftft Ffft fffft "ft? fft TTd TTfft*? ?FTfl'1ls
ffftsfFRfFfft ffftf FffffT ffffft ftfTfF TRfffFt fftft
dlf Rfd fftlRl* F <Hk*fd* f Rt>I*I Ff ftFT TTfFf ff I ^
fftft FffF fft FTfff FffFFRF? f%FftF FfSTTftrftF
FFf ff*TTfTft "fF fftr Ff I F*f FRffF FFf ftfff
fftftftf FTTFlfTcfR fT^ffTfTf? fftftf ffR fftr I n  R\3 ft
^ w^Rrt wftft wr wwiftf, TTftftt Am, wttt, ft ^o<n i
^ ftftr ^of^ ttt TTftftf "ftw w tNwt www7 ifTftrrr
ww w, ft FT frftr, wftftw, wtwff, wtt t ftrfft I 'ftftrnw
TTff WTTTTTT TTTfT WWTfJ ftrftt wrrfft", srmyf W?" ^o arfwf
^offl
^ WTWWT Wft, ftftffftwTTW 3FWW fWfftw T^f ^rw
"ftTTfWF ijtTf^ srft?; T^tFTTW fSWTWft WT ftwTTT Tftftt fftftft
dTWW fftfWT-ftfftt |f ^rwftt  I
**% ^riftr wrfw ftw wrft Tftt ftf trwt ftftft t wtt: wft
T^wft wwft sfFftwr ^iiRiH+i ^i wr ftwT wft wrw sRttfctr
wiftRT wft TW? T WrfTTT wttr wft t ^fttwftT fftftr wrft
^1 ftf^f ftft" ftftr ft?Wf WT^ttt wit|ft=+l If W Tjfttwwf ftR
wft wrwwf wrfw ^tRrtt |f I WTT, ftR^ ^ ^{| ^yn fftf
wrfw fftwTTwft wrfw wr ftwf wft FjftfT w^ft ftftr
ftrwrft wr w fftrftt Tjfttwwf wrft Rtwfft ftr gftft otrt ^ i
Tfttw7 wrfrrr wft wrftft wmw WTft wp^ Tnfftwwrft ftpftftT
ftRwrr fft wr w wr Ttftrftg^| Trtftr wfnd+i wrr ftw wft
tRw fttww ftpftftT ww ftf I "ftrft ft tRw ftw Trwftf%
rWfft Rfft WWT If wftTft7 fftw |T wftft ftftwft ^ I "TTftwT
ftftftWT",  */PdV<, fY ftftr ^of^ |  WWTWfft WTftrft TfftftTWt
TpTTwrfw: ftt wrfw TTftft t wft ^ft ^ft Tnfftwf wrfw wr?
WTTTWft WW Tif ^f, TTWft7 T[%^f tiwttt T^Tfwft dfrWWT "sftftr
ftrftftft f?F fSTff, fTF T ffflfftfF F^FtftFl Ff f
FT^ftfTfT "fTFftf ffft FTTF TfFT FTFT?ftiTI
^.  "?F3TJ#
ft fft fffTFft? T fftF ftfRT? fffft fft ftft fFJF flf TRjft,
fff T FTf F? Ffft Fft FRfr! TfRf fft TfFT F?f TTd
ffftft fffft ftft fft Tftf T fftTFT FR?FT?fFft "fftft
fflFR Ffffftffl Ffft ffFFTF Ff fTTf FFFT, fff
srRFFFFTFFFft?TftF^fTfFftfFFTRT?l^0 ftffT
TTfRRTf ffF*fFft rff fR??f TRffT 'ff FFTFsfFfTf'
(FTTf Tfft" f5f fFF*! TffftffF) fftfft FF*R fftft fft
fftfffTf FfRTI ff?fTFFRftsiTf FTftFFftTffftfFTFTF
FT*? Fft ^TFFT T§?F TfRffftF ft, fftfTfft fffTfffF?
FTflft fTffft ffrFcFftF? fftff tRi^ fftft ftF T
FR?FftfTcft fftfF T ffftftFTfFf ?ftfRFft fTd fft FTff!
fFf F? T ft iftfF-Fftff fdTFT fff Fffi TT FFT?
FFT TftTFR? fftT ftf Ffffft Tff? TTftffl ffft
fftfffft ?ftft dlf<Tld FfTf?, TfRTff fftfTcFT ftf?
fFfFftfTfTd Fft fTTFTRF* T FffTfft TfRTff "?RfTFT?fF
ffft fTTfft ftfffT fft | fffd TfffTffTFftrfftTftfftffFf
fSFTf Tft ft fft*Tffft "?FTfft ?ftRf!ff ft fft SfffRf
Ff Fftl ^
FRRfftF TTFf Fftftf FRTF? Tff Ff Tfftf T "flRfF?
"ftffF*? flf F^tT Ff FRflfft tftf? I ftfRTF ft tRfr!
"fTfRTrfff FTTFF FT ffftf?, fffffff FRFTTd ftft Ftf?
ftfRFff ^f FR?I  ffTlfftTfF Fif FTFf ffft f F?
T ?WfT% W^TTrftrftT WT^f I "Migration patterns in the Central Tarai:
Has an equilibrium been disrupted?", Field Bulletin, UN Resident and
Humanitarian Coordinator's Office, foTTf ^Of ^ |  tttsit Wrfftt ftRW
fftwwrrf ftt df^wrft twt wftft ^l TTrfttwft ftw yr^wr
ttwt wrw T^f f%^rww |f t w% wr Twiwf Trwift Tftft
WTW371 WTS" T Wrf WT Fftft RRTRT yft ^"ft FFT TftlTT WTfrTT
ftft dWTWlftt RlwIMId l^fft fFT ftftftt ^1
^° TRT WHT f^gftT "TftTT ftftWRIwft TWT ^fftrwr T TTW^tRF
eiktik ftftft t ^rw ^rttwt srTftftw wmwrft ^rFftwFTrf ft^"
ftfW T^f%T Tft ftt TTTWTTT "TTWITftft" ^f I WT Fftw: Rrarw TWT
WWWft T^TfT^wf? TTW^T TRffft^rff Wft wftft Tgj T Hf^^MHI
3F«TTfft TrftWTTTT WTTfftr Wf!ffl TTft ^d" W7 WFt T ftwrft
ftftWFTTf TTFWT ft ftrfft ^ WT ejftR^ | wrf ^^ "y^|f^^|
TtitWT: TWTT WWT, W?W ftftwfft", %mWWJmVTT, % ff ^°1^ I
^''TfftWTTT 3F«TTfft TT#tWFt W% T ^T|fft dTftftwr WTWt W wft
Wtl 3TTIW WWft, "ftft TTW wf Trgf?" */Prfv^ 1^ ftf^sftr
^of^;  "Wftft <N41fd+i TTT", TVfTf?m, X TRf ^off |
RR TjFRfr ^o<n tttt irft wt ftftwftt snftwfrw *tmi+i wftrw
drRrTT ^TWOfft ftTTWft "TW wft" Wrft ftfl  "3nftwffft T^TTT
ftftwr dftt tww", srmrfite;^ ^rwt? ^of^ i
 Jlldchl wRmW (V: ^WrT WtWW *&* R*W
ffftf?, TT Tff? fftff TffFd fft fftft "Fffffft R*TTTF
TF? ffftf? Ff aft, f*Tfft fftfFFF*? TTTWffT ffft
ffffffft ffftff Tfftf ffl "SfftffFf TfffTffF 3TFT5F
si^|A||f4tF fff T <Tf^^^-flf*l <Hlflfft* fff-fftfldl ftft?ftflFl
so '  -s C-s
TfffFfFTFT fftft*? fftft, FTFTF ft? FRfR fft F?fJ ft?
ffffft ftfftff fftfffF TftflftR ?ftfR Fftft ff? T
fTffftfTfff fTF TFTFT ffft ft ffffff FTfft fft
ffftf?! TT ftfftflRTF TTFF "fTFfflff FffffF?
ffftff*Tf F?l T<£? fFFf FTF fftt FTTfTFT ftffRT T
ftftfTTff TTfRTFT Ff Tft*R fRftff fft fTfff FRfFf
fft FlfF ?ftft TftfF Tfft ftffff | TTTdfF ftfF? Tfft
ffTf ff trrtjt ffft JlRdHd" ft I
NO NO
ft FRt "ftfftsTTfTFfTd ftffT RRFT FRR TfRTF ffftF**f ff,
TFRT Tf? Tfftft "FFffT "Fffffft FFf Ffffff 3RR*
TfRffFd TTFT ffftfff "Sff T TfTfftRf fftffft srft* TFRFT
ftffRT, ftf T fFTft FSff FfFf^ff I fftft, fisftffff T
>dd>dlfdi?^*l FTFSTf JIAFSIdd 'Nldlildl" f M i|<T*l *R*dr<=l
ft F?T fTTft FTf fffftf TTRfftlTF? ff, Tftffft Tf? TTfFSFT
F%F  TffftsRTRRR ffl  F  F!  ffffffft  ffTfff  TRRf
NO ' NO
tJfd^lfft* "FTF TFf Fft? Tfft FTTFT <Tf^^^f ifftft <TJ-^1dl fft
fftftfRt ftftftftTF? "Sf I
TfffTTF? Rfffftft ftfftflfftF fFft ftfRF fft FTTF? ffl
fflfffff ffft, ff l^o fft ffftsnfF? fffftr fft fff!
Ff fFfffd Tffff FfftF*? tftf? I fffftr Ffft*! fSFT
T^flfftYf TfFTRT fFSfTFft FffftF FfTfTF ffffF, STffftF,
fftft T ftftf f^TfffR l^ff WT FTFTF FF fff TTF?
FTFTFT fftrr T FTFT RtFTF ft? fft "ftf fffF fftrr |
ffffFFT f^fRfffF Ffft ftft Tff? ff ftR ffftRfFf FRTf
Fffl^
ffffF  T  FTTFffFTf  f?dT  ftffftftr  tftff  ff,  TT
FfTTRffftfT I  fftftfff ftfRT? TRfft Ff? Tfftfftfftff* T
fftftft FfffF! ffft ft TFTFt FTFCFF TTdlfftf fRf*? ft |
ff "FFSTF ft fffRf ff fFFf #T, TfftfTff T ffff
'so ' cn   =~n
FRFfF FTTFT fff I
T? 3
Michael Hutt, "Drafting the Nepal Constitution, 1990", Asian Survey, vol.
31, no. 11 (1991), T. fo^ofo^l Sffftft ftfftft ftWTTTT ftt WT
|ft FT Wft ftftff fTTfft ft%W ^Tf -iff TFWTWWf wftTW TTT-fftft
TTTft Fftft T W^lftTT FWTft fftdwf ftftr fWTTTfft TWrftT TWTT ft
T fftdWf WWRT Tft WF TTftftT I wftft ^WlftftT FFWWt ftftTFT
TpTTWf 'Tftftftft' W TTT^TffW ftftT W3fWf '^TTWwf'
FTTF wft Trft <N-flR+ TTftwwf ftftwTW TTWTf ftTWTW
WFTTWf fftfftr TFTW Wft FtfFT ft | "
Wf^H: WTf^TW zjH'bH
fffR*? ftff fTffft fffRf "FftsTTfTF FFftft ft "p7 FTF?
fftftfl ff^ools ftf fftf 3fR<{|dd fftft? ftl f Rdl *<f*l FTf
fft t^ Tjrsrftff f^TTfTfT fftft? fTRFf FFFTFT ffft FTF?
tftftl dRTdlsi fTf?SRTfft fjffr 3RdRf *jRlsildf I fffSRTff^
fffffRfTt "Ffftf ffftftt fftft I Tfft TRT FffFft? fffTtft
TTfTff T Ff fffft FTftfft TRff STRftfdF? TtftFTRfff
Tff FTTFt FdRf <H<*Kd FTS)*|R* fTF f MdlWI T?ft*
fffTtft FffTffTd FRfft! FR Ff ftftfftfft ffftsTTfffTF
H-illdd, <M=6k ^1^1 Mid'dlfd^^ ^Hdl -^MdTTRT
FTfTFf Ffft T§F fft FfdFFTRlffdF? "FfTRFTFFT ff?
Fftlw
?ftTFT "frfft "FfftFF ffff*T TfftFFTTffft ftFTF Tiftff
ffff fTFR Tfftftftr fTTR? Ff fTF Fr^fftff; fftft -?§uf
3TTFRF? tftftt I ft? fTfftdTfF fft FRR? FrRfft ffRF T
ffft FFf FR! fft ftft fFFf ftft ffff*! ?ftf | ffft |fft
TRTSfTTFT ft Tlfffft ft? ffffrfft fft ft Ff? Fdft FTT*T
fffi Tff? fftfT ftff TFfR! ftft Tffff; f? ff 4A 1*1 FdRf
TTFR ftfftfF fftrr I FF fft ffft TFfft Ttfft, ftfftfF?
FTftTTFfR? fR Fft ffft ftR FT FflfF Tft, ft fF fffft
ftft fftTFT ffftftft^ ff I
ffF? ffft? FFTF "ftrftsfRRTF*? TRif*? fffTFf T
TRFlfrb*! FFfff ffftftft Tft*? fff Tfftf, ff fftrfftft
fffft ^of o fT fTTft ftftftff FTR FTF? ?ftf? I ffftfftff
ffff TfTfft "ftffTf T TRRft" W\ FSTTTF ftsiSTTdT TRffF
Fffft Ff fRfff ffTF Fffff T "FFff fft f ^ff fff
fRtff fftfl Fflft? FT¥ff ff Tftr frfftlTFT TffffT
f|ffffffT Tft*r fffff ffTfffft TTfftfftF FfrfftFR
ffFF? Ff ftft TTdTf f|RtJ*l tftftl ^ RfRTFT ftftfftfftffft
^ ft ^o<m ttt stttw arrnftTT ftftwrft ftftr ftftw wrfrrr ftfft
ftftwft ^f "WJTT% TTRTft wft ftft I Twftwrft Tftft "WJT ^ f fftr
Fft T3RTTTT WRtftTT ^Y TWTftt WFT wft ftftt I  fTft "WJWTT? f7^
Tftr% WTTFft^wrt? ?,ocm ttt snftr, rFrrrr $ Wv sTTfttwrwCr
TTTRf I srTftwft-TWTftft WRTfftft wft WSlRwFTf FftfftrT "ftftr
WW, ftwr FFFIT T TTTTMfftWTTWf %t=TTTT TTF: wftftw, WTT,
ftfttftrWTT, snftft ^d + IS T TTRfRtF ftftlMI+l 3FWCTTT TTfFTW TWT
Rtrrtftw Wft TTW gfftTWT snfttwt ftftWTWTTTT fftwfft Trr^rft
ftft I" "FWT T TWWftftft Wft Wftft", 19 FTTd: ^oo\3 |
R[< fY Tftwft "SfttT Fftftfttft Tftftftf%T^T W?W ftfttl Fftftf
ftWF ftftFT frftffftF WW«T Wft TTftt ftf wftft FTWft dTWTd: ftt
TWWWfft dTTTWTT ftftrfft f%ifj| T^ftf fftft ftnf^TfT T W^rrrft
WTTft ftTT TWTW Wmfftr dFT ftfftftftf TWt Tnfftwftr ftR
^T TTfftr=^ |  wftT Twft ftftftftwiT ^d", Fftr wftrr WT^ftt tt^t
 Jlldchl wRmW (V: ^WrT WtWW *&* R*W
is
FFf Hldl*l  FfftffRF ftfft RRF ftd" "ft, ffft ff? fft
TTdTf FSTTTf ffFRR! TlRf ff ffft? I  FR Ff fffftf
NO NO ' "N
ftfRT fFTTdTffft Fffftft fFfft ?Fft" Ffftft ?ft*RT ftf*?
ftfTF TTR-ff$Tf TfRFTFT ffSTTdT TRffft TTdTf ffff Tftrr |
Tff? TTdTf ft Tff Hldft*! ffFT fftR Ff fft |  fft TTdTff!
NO NO
W^Wt FRfF TRfffft? ffsiFR "ftftftf fft ff fftf tftr I
FTFF TTdTfffft F? ffff! fffTRTff ffft TfTfft TfTf
FTFf ft, F ftfTf T ffTfR! ff? "ftftsrRTfffFf FlftRffft
Ffftft FFT fftfl fftffft ftft? FRFft FTTffff ftfTF
fRft fft fftF? fftfttl Tfftft Tff TfftftfTff TTfsrrfft*
<Hfftfdfl HAWAII TTff <Tfftfdd <Hf|ildl<TJ-FSfr yWMdl^ ftff
"fftfTFTTf fftfffF' FfffF? TFft ffftf fftfft Flf fft? |
ff "f "ftfftsTRRfFFT ?ftffffFFRTR TfftfftfTfT ff TlftRTFT
fftfffTefl ftf fffft ?ftf? I TT fRg" ftflfTft TfTTfftF Ff
FRTST ffftftt T TFF ffffft fftffF TTf: FFTflRF TFF T
"NtfftFfTTfRRFFffTTfTTlftl ffRRffft FRTT fftfffFFR
fff T fffff fft fftfftfT fff fftT ft ffftR*? fftft?, TT
fftffft Tfft fft ffftfft fftft ftftft? T TFTffTft ftft
FFft Tff TfF FffTFTF? Ffft fttf fRf TFFR
TRfftfl ft'ffRf yf*i||dl^ ff Ttfft f|Tft*l fftfti Tftffff!
ff fffRf "ff fFF? TFfF TffFd "FfTftTF! "ftftf fF ^f
FRf? F FFff: ci||c|£|Rcfc, <fdkf*Tffff *$A\£ *41*lft
^f ffft TRfftdTFT fTTffF ftft TTT! TTRf ffft I
tJfldd <Hf|ildl*l Rlild ftft frftR FT fftf fff fftftftft
?ftTTf T FfF fffrfft FRfffft ftft FT*T TFF RfTFf
?ftf?l FFfft TRf fffftfF TfftfftF ffffft ffTfffft
fffftf fTT TfTR*? ?ftft? I ^FTF? T?F?F Tf? TI?|f fftff Fit
''ffflfftFftftf TRffftRT ?ftff' Rtf? T fffrfft TfTffF
SffTFTTf T ftf? fRT ffft FFFTFT fftwff FT? fftft? fftftt I
TR FTftftfff TFT? ?FRT T fffft ftft "ff I fRfff! fffrfft
ftfTfF Ffft Tftftft ftfcfrfft  FFfg" Wi\  'ftft fftf ft
WWT TftTft FTWT I fttwft ft TWTW fttrTTfd" WTt WFTft ftftt
^TWt TTfft FTWTT WFFT FTFTT Tftft FTWfWT" TWTT ftw
TTTWlTft ^W |ft ftftt I TOltft TTWTTT Tj^crrrftt ^TTWf WT d^f
■Hldl^l Trft TWfft FT|' ftftFT ftf I TTftftt Tlc£ft<pft FRfF H^Sdl+i TTf
^fwt Tftnwf ftftft i FTTftwftt Ff ftf: w ^w wftft ft|w
Wft T|f wftftfFT TT W? WFF WT wft Tftft 1° iftw -^rfft
FRF ft%f"ft ftftr I "FFFillT'l T TTftfF tftftl WFftt yfd^d,
^o$V\ T^rgpFTW ^rwrft ^fftTFTT T TTW^tRF *Tfe ftrrf7^
^o<n i ft^in^*") arwPm^iM ^fftRi+i yRft4dft< w -^n+id+i
Wft ft^tf FTTRRT WW Rftft, Tftw v/i^H*-] il^l-fllri T H$«<i/,
TTTft wftfftf FT Y I
3TTf%Tft fFfffftff FfffFt TFRF fff Tftftft? ftRfft", RF
fF fffrfft ftfTft fftl^
tt^t w^frww mmw: mtf *t7f 5^ttr" wm
ftftrfT Ro<\ <f f! ffffffftft RpsfTf FTRFT ftfR?? fffftf T
FFftft "ftftsnfft* f?ftff WT TRf TFRFf Ffft fff fftqft
Ff fft i fTfftft fftffFft FftfTrft ?ftftsr f?ftfftff ffft
NO NO
TFffR Ffft Fffft FTTFt ftft Tftfft? fftlT I F TffftftT FTR
ft? fft Hldl*l \§\A\\ TfftfftF T fftftTf TTfT efdl^*l TFT?
Fftfft ffffTTF FSTTtftf fffFTTF? ftftfR fftff fft fftft?
fftfti Tft?ffft FftTFT TfffF? ftft FfFf! tR | STTfffF
fftftf FR fft ftft? TTfTffF FTdfft ?ft?Tff T Tl??tF "Sffftr
fftf, F FTfffFf TflFlfft fRfftfft ftft TfFf f^flft fftfTyft
fffFTTF ffffTTF? ffftfFfft fft ?ft??TR Tfft fTfff fftff I
ftftRft ft? ff TF? fft, ftffft TTFd f?%f SRFfTTF TFTf
no ' /s
Fff fft | ^ Ffffft ff TTTfft TTTfTf ffft ffft T ?ftdF
fftrftf TRfff fft^TFTTfTT ffff "ftffft "ftftftft ffTF fftRf
ft fftf, "ftftftf FfrfsTFR T Fft "ftfFFFf ftftf ffflfff ffft
^T c NO
"ftrftftRfF' TRf ?ftf I ^
Ffft, ffffft T FrfTRTTfTc7fTTFf ?%fFTFT?ft ft TT^TfTF? fff T
SfRT FTTfR ?^ft FTT*? ff I fFfft fftfTfft W FTf fftf tR
Tf? TTd ftf I ffTfTfff ffft, TRf fffTFf Ffffft Ffftt
ftftftff fft Ro<\ ^ Tf ffftsFfffTF TTFT TffftR fTfft
'TTRft fTfff' ftftf? I ^ FF TftFTffF FTTf TftfTFfT F
^5FT?fftT TiJFft TTff SFWfftf, WWTT^, ft ^of^ |
ND
,l3Prff ^ftft wstRttttt ftt wftt Ffttnftr tRwftt iiRh+1 ftftt l
Wftft ftftWTTWTftfWf FTTT7001S T^f ergtft TWftT Fftft 'fit" WT
ftft FHTFT ft?ft, F ftfftWTTWft TWT FfftrWT ftftfftwf ft T^RT
WTTft ftRRT ftw Fftft FFift WWITf ftFFm Fftftr | Fftft T
ftfftWTWTFTT WTWft T Trftfttwftf fftWT-'H<J+K+l ftftT W TWWft
Rldl+I Wft £&X FTTRRT TTftf ftftw, -yv/e/*/ ?77ftf vf&W: gff$
effe $fe/i>&/ e?f TTtf^ ^ff^r, STF Y I FftftrTT ftt TTrftftftt T
Tftftfw d'b^lld Fffftft WW H+lR< W T FTftt Tftw Fffftft
WTWft WTWt TftFTTTT FWft Tfrrftrwf FT FFW ftftTT FTFTT
TWTFftwftr WT ftfl
^ W^ftftt ftRWWW" ftftftft WRTTftsFFf FFW WFT wft Trft
FTT-TftFT dP+H+l TWT FFJdftf FFTT FTW FTTft wRrftT I TFT?
Wf ftt ftRWWW WTft FFW WTT FTJ" "WFTT ^TT FT|" wft^f I
TrFftfft7^ FTTfftWTft TTFW Ffttnftr ftftftWTTT ftftt ftftt F F?wft
TR93T wfttft WW Wft Ft fftfl TWftt TTFW ft WTT Twfft
WTWft FT|W Wft F?wftftTT FTTF? TWFT T ftftr ftFTT wft
ftf I "How majority, minority reports differ", The Kathmandu Post, R
ftTFTft ~iO<\~i; "SRC submits report", Republica, f ft^sftT T ° ^ ^ |
"SRC report only for reference: Lawmakers", Republica, ^Y TTTT
TRO^ | FdR*T ftfftWTTTT 3|l4l<l+l yRft^d ftfftyid'H'm+i Wftfftftsiw7
|ft FftT ftftTW T3rj
 Jlldchl wRmW (V: ^WrT WtWW *&* R*W
SFT fdTfft FFf Tfft ff TRTFT fff, fftffft fftffTfft FF*R
fft ffffftF? Tftft? fft fftrfT RFTff ftft? ftfTfTFft "flFF ftftftf
fftTffl Tff ff fftsfrfft* fftftffF? fdTFf "ff ftTTfTft
(FftsTRRfFF?) ?ftffff FftftfTFT TtftftRTSffft Tffftf FT?
Tff, FfffF "FfTF? TRffttftft ffRfTf' I ?°
ffffffFFSf ftfft TfftffTF FftsTTfTF*? FffRf TF*?
?ftft, fffft FTFR Tffftf "SffTRT fffff I ftft? fRftff
"ftftsnfftF ffftff WT ?ftFRRTf fttRif*? fftfti fT fft
yR^ddl^ <HRsiH^|dft ftftf j^||fd< ft S|<=ll<-dl fRft | TFf
%F ftTTfF FFfft FT? fTftRf fftfftT fft | ff TFR fftff T
FFFffft Fft ffff Ffft ftfft Flfft ftfft fTRT ffftf?
fft ffftfF ftft fft FRfftf? I
WWIW yfrtft&rW: WT^fWt T>W
fffft T ftf!F<?  Ro<\R  fT TTFTft FSTFlft T FFTTFf
NO
TfTftft ?ftsRFFRTTdlTFT? fTf? I Tff Tfftffftf TTFTft ftfTF
ftfRffff fffRTffFT ffft TTt%TFf FtdTft Y*. TRTfTFd
ffFR Yc ftftff FTTfft TTdTf ff*? fftftt I ^ TTpFRff*?
fftftfF <Hftlfdd Tff ffts|i|*dl^ £HWf Ttftf <l^*l e)dl3"E? I
fTTF? RTdT FTTf ft^ fftft fft Tff fftftfFF Fff, ffft T
fftTfffftf ftfftf*T ftft? TTFf fffft "Ff" fftT fftfFTf
J|RlJ*l fftfti FRTF FffgfFT ft? Fd! ffffft ffTfTF 3°
TfftffFR! Ff? ff I ffft "Ff" F? FTTFTfF TftfF FTFTTF?
TTf fF?f fft fftfTF? Fffft fftftt, ffft F^ Fffft fftfft
Ftd! flfftf? fft fftft fftF Ttft? Fft? Ftd! FRf fRTFRl
ft flfft tR? ftfftfFf fft fftfTF? fftfftf fftft? I ^ F5f fftgfT
?° fftftld" WFT, "ftftWRTWft FT Tftft Flftf? Ffftn" T fttfftr
'ftftWTFF fftftFT' ftt FWTF, Dr Harka Gurung Lecture Series,
Kathmandu, f ff ^0<H |
^ snftwft WTWft WRnftFT Wf? wftwrft7 Tftft WF FTTd
^oo\3 F ftRr TrcnFff WF ftftftf ft, rftt ftw ftfftftftF TWt
fttTFFFF FTWfW wft fftFUftt ftFft YK. ftftw TWT fftftr FpT
ft^ ftcTT FfttFTTf fftftW ft?wft ftfti ftWFft ftwiT R^Rb T
ftftftWTWTW Flf FF FfTT ftf FT" ft R^+ljd (?<P+i ftftlFT
ift FTffftTT ftft | FTTfft, +1 til OH-ft Tlftwf FRft TW ftwWfT
dFTffftt wftwf WFW FR Ff ^°f ^ ftt ftftw7" WTfTfft ftfti
Wrftft^J + TTI ftftw FRrfsFT Ff «fftFd + d flt^+l WW<p+l wft
W FfF Trfft ftffftfTTW ftft T fT^ FTWW ftt ^ffFTTWT FTWfW
Rfftf ftRr ^wTwft ftftt I ft ftftrwrrf ftftw: ftwrT TrftftfwFf
FlfF ftg" ftd" FFTTF ftw TTftftt fthfsSKI FTTft wftwft WT
ffttTWT ftTTFt ftftt I "Bill on inclusion has Madhesi bias", The Himalayan
Times, f«. ft^^ ^o<n | 1RT ftftftr ftwW ftftT W WdwCtW
Wft ftdftf, FTTRRT Wftr fttft?, -yv/e/*/ ?77ftf uRmI: gfff e?7fe"
ff^Wt e?; Tnft FftfftrfT, FT «. I
^ "ftftT WTTTFTT, ~iO<i.z,  (WTT/Wftfr WRIWTTT)" TTrfft Fftf%W
"Inclusion bill mired in stiff opposition by secretaries", Republica, %. WdWt
T TTFRf "ftFF Ftdt ft?FR*T fff, TT TTFtt? "ftftF fRft
ftftftr t TftnfdfR ftft Rrr ff ftft fsf ft?¥ii*ft ft?
NO '
T?ftflFR "ftffRftfff fffffF? ft tftFRTT Tfft FTT*? ff I "
ff  TTFft  Ffftft  TTfTfTF?  "ftftfTft  TFf  fftgf |
TFTfTTRrFT^ ftfTf*? FrftRtFfft ftft ffF?TfTfft TTfTft
Ttftfftfsftf fftf, ff ffffTfTft FTftrRRRfft %f! FflfFfft
'    NO "N NO NO
Fffl  dHld*l *ftfl(ld-'ldl^ H<J-H<Mld Hldl^^*l Trff^-^ft
NO '
"Sift TTftf? T FTTfRtFTF? TFf "SflTF ffl ?v TTFff
FRTfR? TFT? fTFTFTtft TfFf, FTTTfft ftFT I Ffftft
fTfTFFTTd: TFf fft f!F, Tftftf T Ffff f?ftfF ftft FRTf
C NO "N
Tfft fftd ffl ?!< TffSTTdT fftft Tft?fTF? ffF ftfTFT RF
FRTft FT? FT, "STftflffF "FRF "frfft" ftftfT FRTf TfFF
FFfftf Ffff TRTRTTfRTFTFd Fff ffff ("ftfftsfTTTFF?
TfTffTTFf ftfRF fTd? "Ffft TRFfrfftf fTfRsrf fftfTF
^°1^;   "Brahmin, Chhetri listed as 'others'", The Kathmandu Post, %
wrftr ^o<n i o<+i(l +4di{l(?<? wnwr fftw Fftf ftw o+^f
WtftftT 5WT FW FTTRRT TTWt TWT wf Fftwft TrftwftwW
ND ->
ftftrww RftWf TTfftT WTFT ftftft FW I  -*I3R)<1 Flftft dRlT>ld
ND
FWftf, W^TTT^, WWft ^of^| fti + dlP'l+ FFfftT, fftFUftt
FlfFtftfft t^tjt FTTFT fW W^ T TTpWftw FTF WW«TTfftw
WTTWT ftf ftFTWTflfW7 TTTTft ^df WT ^ j<j+~j +pTdl Fft Trrft
|^|
?? ftOTWft fftWFTW7 Ftft' Tgp! T fftdW ftftw^T FF? Ffft
WFFT Wi. I ftWTF FTFTT WFFT W^TWTd ftftrft ftftft FTTft
FtFT TWWfft T TftFTF ftt Wftftt ^f T FTFTT W?TW Trftftr ftt
TTftr |Fif WT ft I ftfTTTFWr Frfwrftt FTRfRnf? ftftt FffWFT
Ttft FftTFTWWf WT^T TRftrftrrr WT ftd" dftf FTfftr ftfFF Wd"
F&TT TTfftt I FfRfft TfF TffT TfftwfrTT WT dwftw wft FT
ftRr FFffff Tff^sr jFjTfts71 FftT FWft 3Tft ft ft Ft FWWfFTF
FT|W Trft FftTFTWf WT^T Tfftrwf Fft WTTFJ TTf +idl*TI Ttf%wT
ftftft TprT ftffttRRTTW Wft TtfftrTFf «.«. fttFT FTFTT W^TW
FftTFTW Wft ftrfftr ftRRTW |T WT=T^|
?VFT ^oo% ttt ftwrft FrftrfttFFff c;^AV ftftw TWT FFW
WTW WTft fftf; T^rT^TWfT WW: ^T|T-^ftfw^f ft|i|d+l fftf I  Ff
?,oo<\  T^f T^TFWTF ftt FT|ftf WTWFTT ^qT WTW^Fft  ?f
Tfft^FIWTT ftR ftftt I TFTft fWTTF FrftrfttFFTT TrftfttFf TftRffftw
s.% i ^rfftsiw ft fftftf (wrft t|w wtwtwtt FftwftT Rtf Tftftr
YO iftft^W Taj) T irftwrft TftftftF WFFTW ftwftt FftFfft
ftW, Flfft Fftwft 1W WTWTFft fft 1 ^ WtFT FT ftftftw
Wi I F?F WFtT, "Ethnic Politics and the Building of an Inclusive State" in
Nepal in Transition: Trom People s War to Tragile Peace (TRW", ^ O f ^ )j
T. fY3l WTWFTTW Ffft 3TWF "ftftr WWFTT, ^,o^
(WT/ Wftft WTWFTT >", FTfft FftRW T "Dalits and Labour in Nepal:
Discrimination and Forced Labour", International Labour Organization, 'ROO'i,
FcrRtwftrTTw ffl
WFT?RRr Fftft FWftf, T^FFst WTTft ^o<H |
 JiMchl wRmw (V-. wfa wfew wfirW fiwm
FTfRfftf TRRF RrR) I FT? fffSTRT FTRff^f flff TFTF?
FTfffffF *ftfl(ld-'Nld Ffff FFFf' I ?5
M ftfftrRT f/fRrffTfT fff fTffrff ffffTcff "SfTTF
FdTTTfft ffff ftTT Tfft Fftffft TFdft FfTfftFTTFT
Tfftfft TfR fft ff, ftff fffT TRTF? ffRFffftF fTRRT FTf
T NO NO
fftfl fftfftf TTF T fftFRTfTTF "ftftRrffff Fffff
TfTffTF? ffTF Ffff ftfftf Ffft W TT ffTF Fftft
fffftf Tfftfftfsftf ff? F Fft FRTTfft Fffff? fft f?FT I
no no    ' no no no' ---v
ftft? FtdTfF FWT fft Fffftffr*? TTfSfTf ftft TfFff, fft
TfRTFT FfdTfF Tflft? "FTF TfFff fft "tf I "FfftffFTfF!
FfSR ffTff fft fflffffft ffffTfF Rfff F FtdT T
FffTFFF*? "FFSRfR Tftrft fffRf fftf fff | ^
V.  ^RyM^I+l Z\\^\M ^£\ gHI
ffffF FFfF FRf WFT ftfTfTfTfT fTfRdRff fffRf
fTft ^o^ fT fft fff fft T Ffff FTfft TTft TftF I fSf
Ffff! Ffffft? fRfft 3TRTF TffTFfF, fFTffdfR T RtRRfF
sftTTlff* TFF ftTRft ftflft "ffTTfffftl fffTd ftfFft
TRRffttft fft FTTFt Ff Tf Fft I FsftfTff Ff! FTfftfft
TTFR TRffft fft T FTfftfft TTTTF Fff Fdf TfRftrfRftR
fffRf flftl
Tff fff ft? ffftgTffT ftflfftlF ftftf SfF Ff ftffRR
ffffffft TftfF! ffft fRft fft Ffftf ftft TsfttF? fftf? I fT
fftft?, fffrfft T fTF TTTffTft ffF? TftfTST ftl fftffTfft
'ff?fdrfftF ffftsfFT fftf, ffffTftftf fflFf fftft" Ff Fff
fftRl ^ FftTRRT ffftsfTf FTTfft fTTft ftft FftlFR fft
fftfTT! ffftsfTTTFfTfF Ff fTRTFd ffftsTRT TfTfft ffF?
ftft ?ftffS! ftl ^ ft? ffft ffft FfFTFf FT, FsffFff
FdftfftfF? FFfg" ftF fft FFT Fdft fftf? fff I (ffftsfTTTF
FTFf F( ffft ff? fft? Ffft ftft fTTf?) I fflfFFT TfFfft?
fft Hldl*l fSff Tfff ftfTfTcft ftft F5FFFT FFf
ftfTfTft FT? ?ftftf FTFf TFfF fftfTF? ffftfftF
TFRRF* fft ftfTFT? tftT I
ftfffTRTfFfttftTF Ro<\ <f FFTf^FFfTftffftsfRTTFft
R\3 ftf TfRT ffftffffft ffftsfTf fTftftf F? fft RRfff fftft
NO CN
ffft TfTf ffftf ft*lddl fft ftftff ftf*? HBffftfl FTFT fftfl
NO NO NO & CN ' '
TfTffftf fffSTRT ff FT**? FTTFF fftffTft fRf TfffFf
FfTSffffRf ffff Ffff fft, Ff? ffftsfTTTF*? ?ftf?FT fft TT
3Rf fTFF* fTTffF FTTRFT fft Rfff RfFfft fftf? I ftftsft
fft fftFTT Tfft ftft TTTfF ffftsfRTF fft?SRT F ffd F? FFfF
NO NO NO
fftftf TT ftft? ffft ffftf I ftft? FfffFt ft%F ft? ff T "Ffft
fRrffTFrftjff fftfffTfT STfTFTfft ftftffF T^fTfTfRTFTFf ffft
TRFFF fftft? I fftfTF? FffF ft? Fff: iNdlfd* fftff ffR!
CN NO
3TFTFTF? ffsf*R ftfFRT FRRFT ?ftf I v°
fFRTTf Fift fftfti ftft? FfFTfTTftftftsTTTTFF?TfTf ffTfft
FTFf tftfTSTF F<fft FFf, fftft Tf? fffSff Ffftf fft
ff ft ffffTF ffftf fft FTftt fsTftl fftffTF? TFF Ff?
FTTft FflFf "FFSfF ffftfftffTft WrfftF Ff FSf
FFFf? I fT Tf TFTTF? Fffft TTRffft Wi F^T FFT
TftfTRTTftf Fff|v'1
Fftf TTfffTF? F?RRR FsfffTff, ftff, FfRf T FRff TfT?
FFTFRF TfffftF fft | RTf ffftftft RFf fft T5RT fffff
Ffft Ff fTffff iftwt fftlTf I RRTft ftfft ftftrTFT
TTdTffTft R* "STfF ftftr Tftft FF ^ft T5RTF? frft
FFFRF? ?ftf?| ftffFf Ff fftfftf fFTfTF? ffTF FFR
ffSTfdlffft FfftdTF Ffftf fft T fftF ffftfTFF Ff? TRT
FRTTfft Ff fTF? tftftl  TRffft Ff ftft  l^dlfRI  Fft
55 FTTRRT FTftrr  WWftf, Fftftf Tfftrf^r TTWT, wwrrft  wwft
ND
^o<H|
^ ftftwTFFW fT FTT WTftftf wpftf Ft, "FTW wft ftftfTTtftr
RreFWf Fft W Tft Tft ftftFT FR FWft7 fffFf FFift wf
TFFTlft TgjWFT Tftftf | -  ^fwRrt wftrr FWftftf , TTftft T Tftftf
Tfftlfw FFWW7, TWrft TWfftwrft tt;o f ^ |
^ FTTRRT TTFTF FWftf, Fftftf TWlfWT, WITTWff, +l6*Tl^t ftftWT
ND
^ TTtftfft sM ftrwft TrffwTWFftt TTwrrft Fwrwf w^
ftftwrft TFwwrrf ftftF f^ ftftfft ^ttw Fftw fftfl twt
^fftrFFTftft ftftftwft ftfftwTFFff FftftWTT TRft wftftt FFFF
fftftf W7 ftw fWTftRRT dfftftt Fftftf T Tf ftTW7 FF "5TTF
Ff I "Morcha calls for statute with federalism, identity", The Kathmandu
Post, f  ftftT TT70<n |
V° FTTRRT TTtfttt FWftftf, ftftFdfftWf, Fft T ft T o ^ ^ |  ^
ND ->
ftftTTT ftftrfftr TFW WTW Fft TFFFf FTTftf Fft WTftr
TTftlTfTd: WTTFftTW ftfftt ftft TgjJ vt|M+|{|tTI Ffft fftfti
^FWTW Wfft, ftfftf fTT "FTFT, "Judges, top leaders meet to iron out
differences", Republica, ^ FTft ^of^ | WTWTftrW T TWffttfftWf
ftftw: TTTftfTfttwftTft FTTWft W WdTfttW wfft ftrfftf ^fwRrt
TTFT ftfftgr, ^V/e/*/ ?77/ft yR>W: gfff e?fe~ $fts/l>#] e% TTrfft
FftfftF, T. f Y I ftftT ^off F WTW TFTFt ^,000
TTftfttWWf ftrftt ftdTF Flf FTTd: ftwf I TTT FF FFTTF TFTTT
Fftftf TftftfTt TTdT FW Ff ft | wf^r TFFFt WW": ftftr
^Of^ ttt FFft ftwTTWf FWfttl "SC quashes writ on Madhesis'
hiring", The Kathmandu Post, 13 ftftr ^Of^|
v<1 fttrrsft gR FWTTWft sftr d^T? ftftFTWT Wt ftfftTdFTfr
Tf^lldlfi TFF ft#W ^f I
 JiMchl wRmw (V-. wfa wfew wfirW fiwm
lo
ffttfTTFT FSTRF Tifftft T Tfft? fFTfTF? Rffldl FTffftf
TffSF fffftft ff FTf ffftftF fftf RfR I V^
ft ffffF? fftftr fftffTft FTFRF FfFFF fTF¥R tR |
Rlf FTFT ftff T RfR! TTFRF FFf fft T TlftfTT fftftr Tift
"ftftsnfft* ?ftfffTft FFSFf fft fft fftfti ffft TSTTFRft?
FRffft Tf fflfft, Flfftf*? FftffRft Tftfftft "FFTTF?
ftfTT fft T Tfftft R\3 ftrftft ftftsFf T?fF fft ffT F*f
FFffff FFf fft Ff ftft "FfFFF ?ftR I v?
NO NO '
fft?fTft fRffrft TfR fFTftrF? ffftrfTft R<3 "ftff Tff
TfTFT ffft fftRl Tff? Fft? TFfF fft f fft TFTT*?
ffftsiTf TlRf f^f ffft FFFf TFft? FTF FTf fFfft? ff
FR^Md ?ftTZf?T<fPlS|ld<Hfl*l TfTf ftft? ffl Fftft? ffff
ft SRfETf ffft fftftf FFFTF? ?ftf ffTTFT ftftfft? I
ft <f«, FT ?ftf fft?fTft RTdt "FfFF ft, TT FTTF FTfFTTfft
ffft frfftff fft ftft TTdTffTFf fR*? fTff tftftl Tff
"FfFF FTTR Ffft TTTdTF <H TRTfT7. "fft T fftfffTF? TFf T
fftFF ft% FTTfft FfffRR! "ftfftft Ff fftfttl Tftrnt TTf
TRfF Ffftft fftfttl Fft fTF FFffft fftff fft 3TTR*?
"fffTRlfff ftft? ftftft Ffffft? TRfF? fft ff ftft FTTF
Tf*t fftfti FTf FftftTft fft FFFfft TTff T TSTTffft?fft
TRFFF fTF ftftFTF? fftft? TTftfR fft ftf? ffttFt ?ftRf I VV
ft? "FfFF Fsffflff T TTftft? flff* I ftfTfTft TFFR? FT
FRf? ftf, TR TfRRftff! "ft? fftfT fftfTFT fRTFd FTFT
ffFF ffftr**? Rift I FFf Hldl*l fff fflft ^Ofl
FSTTFff, fftftf T fffrfft TFfffTcft fTF¥R fft Tfft Tff
FfftdTFt Rfftsif! RTd! TTdlf TTTT ft | Rfff*! RF fF
fffrfft ftdlft fft,  "ft? "FfFF "ftftf ftriffft fflffTft
V^FT?RrT Wftft FWftf.ftft" TFTfTF,TTWTrftff ^o<n |
v 3 3 ftrrr WTf ft WSTTF Tff RtftWTTft FTTT FFTT TFft ft
ff"  WT ftTftf  Wiftwft  FTfFTTf  ftTTF  Fft FT,  ^o<|<|  ftf
FTTWftT FRTTtftft FTTF WTf ftft I  ftdftf FTTRRT FFfft
ftftfT, -yv/e/*/ ?7ftr7" ufeill: gfff e?fZ~ $f^li*l e£ TTTfft Fftf%F, TF
^ T3";   "Parties agree on unity govt under Bhattarai", The Kathmandu Post, ~i.
ft TT70<n;  ^ 3fwffRT FFTF FWfttftf, TTWTrft ftTT-ff ~iO<\~i \
FTftftft Fftftfftw TTTTT ftdftf "Turning Point", The Kathmandu Post,
~iC Trft TT;o<n |  TTf^ QTFfWFr FTTftrFTW ftftT ftfftf WT ^ I
W^7fTFrftTwft TTfF FFR 1^9 ftTFT FST ftFT? I  ftftwTFFTt
TTT WTFT FfFT WTTFt TTrftwt TFT? Fft ftftw7 WTT WT%
FTdf ftTT ftrftt I  "NC quits govt after 17 days", ekantipur.com, "RY ft
VV WWT WFT T WFTft W,  "Finally, deal on 11 states, mixed
governance model", The Kathmandu Post, f %. ft T° T ^ I
ftff fftf TfTf fftft"lv!< ff ftfFT fFft Ft "FfFF
Fftfff fft? fRTFd FsftfTfT, fftft? T ffflfftfTF? 'ff?TF
FfftF" RFf Fffftf" ffFff ff frft|v5 fTTF? ftf?
ffffRRf fftrffRT FfftF fffTfF,Vls FfftfTft? fffrfft
TTfTff, fTF <Tf^^^^RFHf^fld*lf^TT3fR<{lddfl ft)R<f*l
FTftFTTfF Ffftflff* fff^STf T§F fftfR ff fffrfff
?ftRI ffttfrft fftft-fTTftfTft-fffrfftF? Tffft? TfFffft
TT%fTfTF Ffftft TFR I
ft <R F? FfftfTfTT ffftsTRRfFF fffRf fRf T FTTft
ftfft* ftsffftff! Ff ffSffftF FTftFT fft TfR*? ffTTfft
fftfttl tJ*Hcd ftft M ddl^^d FTff <HJft)dl ftf*! fftRl
FTTF fftfTFT Ffft Hldl*l Tfft TflfsTFRffTF? TfftfftfsTTT
fftRf, T?f? fTtTFf ff ftf? Tfftfftsfff* "f^f? fftfTft fft
FTF TfTRT, FTF ft? ?ftfff! "ftftsfRRTfrfff TfT TTfRfRTTT
FTf ffffft ftft TJdTfRF? ?ftf? I  Tftftf FRffTFT fftft
Ffftift ftft ftdTfrft ffftiidiMft* Rftft I
ft? "FfFF FT? FFF FT fftfft tftf? ffftftr F?f fF T F?f
ffff <Hff£^ <Hf|ildiyfd*l TfR e)<JI3<f*l fftRl Fffftft,
fffrfft, fTF T ftffTTF FSTlRf Ff ffffF TffftFft fftff
fRFRf "Ffrrfrfff Rtr i ffttfrft fsf trtft frfftffTfTf
ftftf? FT? F*flftTflt FflFf fftffsff fft T Tftrft fTdftfTFf
fRFf FfFTlff ftft "fflfFft dft" Ff 'ffffTTF? Tfft
fftfftf Tft" TfRTff TTF ff T ftftf ftfttftF fTTR I w
v!< FTFRFT Wftft FWftf, FFftT TTTfft ftr, TWTTlftt, TT ^of ^ |
"Finally, deal on 11 states, mixed governance model", FTft FWFl |
"Dahal seeks revision to deal on 11 states", The Kathmandu Post, R O TT
^Of ^; "PM says will review 11-state deal", The Kathmandu Post, f^> ft
vls ftTFTW fft WTFF ftftrTT ftw fftfWT FTWfft ftnf tR+I
frfftrfftr wf? "ftrrfTT' tf wft Trwrfr ftt ftftftw ^f I ftt
^TTWfft Ff ^00^.  T  ~iO<\o  ttt  SfFTftrd" FTftft fttft FW
TTftTTT T FTTTftftrfr  ftftTTTTftrfr FWTTf TfefttFt  ^6IH+I
ftf I Rftft FftftrrfT fftftr ft ftRtt ftff ftftwft w ftt
FFF FTWTWf FTTft «TI Ffttwftt FTT WWW TFTftw
W^fft Trrfttl TFTF FF ftw FT|" FTTFt, "fftfTT' F TftT Fft
FFFTW^rrf TTTT ^ WT TWdftftftf ^WFFt, ftnfFT fjrr FR
Tftt FftlTW -srfWTd: ftftft WTtRf FTTFTdTd: "TT" FSTfft TTT
TTFW7 ftf I W WdTftfW Wfft Fffftf FTTRRT Fwft Rftft, ftTFT:
>7#Wyjft <M-f)fri T WtTW, FTfft FftRW, TF ?.T.f I
Vc FTTRRT WTF FWftf, fFFt WTTft ftr, Tiwrr^, f"i" ~iO<\ 'i I
"Morcha, Janajatis slam states 'sans identity'", The Kathmandu Post, f %. ft
ff ^ ° f ^; "Broader Madhesi Front all set to protest 11-state model", The
KathmanduPost,^ ft ^of^| %ft TTTft ftTFf ftt ft Tf Flft^f
Ft f «. Tff FfTTF WTffr FftlTTft <\<\^& Tf TWW ftt FFTt
WT FTjftf YW^ |ft^l
 JiMchl wRmw (V-. wfa wfew wfirW fiwm
■*>I$R)<U WT tffiw frM ft.  ???,  ?(9 3F7?cT ?0<j?
11
fTfSTTF ^ff fRffRrF Tfff ftfTFT ftftt ftfdFd FdF
Fff ftRft fT Fftl
ft <R F> FfFF FTf Tfft FTfR? "ftftsrRTTFff FTFRT
3TTFF* fft ff TTd ffTftft? ?ftf? I ft R R Wi tftf fftTfrfft
ftft ffffF? TfTf fffTf TdF TT ffftf ffft fftftfF TTdf
NO
tR| dRT*l ft KdHR? FTf *lftdl^ Ffft fftft £|ffttJ*| ffd
fftffff! Tftftf FFTFft ftftffT Ro<\ <f ft? FFT? TRRfRflf
fffft ffftsfTTTF*? TfTf trt:  FT ff fRRf ftfTf fftftr I
NO
TfFfrfft Ff TSTRTFft? T FTTSTTFRTfffR! FFFTF? Fffrfft
fR*f FT? fftft F% flfft Ft TTRFTF ftf fft flftf fftf
3Rlddd fftftftf
Tffff Rffff! ffFRT? ffftR F ftftsfRRfFF? TfRT fftfR
fRR*? TffFff! ftft ftfft TdFTdF FTfft ff TdF ftft
TTFR FTTfft T TftffF TTTTF Ffft fft fft ff ft fft?
Tft?l TftffTfft fflffTfR TffRdF? Tfff ftftftft %f
FTfftfFT ftft? ftF T Ff Sf ¥1 ffff ftfFT! ftfTT Trfff*t
3fFdK F3?ffTff TffT TSflffft? Ffff ffftft FTfTf
ffft Ffftf fdTfTfff fftR I RFft TTFTT FTff ftfftft
ffft Ffftf ?ftR T TfftFTF TfF? fff fftftf ftf? TTfF
RFd! TFT? TTRffft ftft Ff ftf? I FTfTf fftfftTF? ftfFdTTF
FT* F? FTf | *°
*.  +ld^»llB<+l H^WW
fSf ft ffffftt fftfRT FfFF FRTfft ffftsffTF fff Ff!
FTffTftFffT Fff fff TftTfft Ff ffftrfft? ?ftf? I FflFf
FTFTffffr ff%R*f fftf? T TFTTfftf TRffT FFdT TFf Ff!
FffT Fdft fft! Ff fRfff fff T Tfft ffFFf Fffft
TRfftfft fffft F ftf? FfRrff WT Tft ftftf ftff ftft|
ffft ffffTft TTSffRrf TflfF T Ff Ff fRTF! ffffTft
"ffrrRiFft ftftf t ft ffffTF id id i fftrfsr wftftfTFf
FftFF ftl ^ TIF FTffTF ftft "ffrftlfTRf fftffS! FTftFT
ff ft, ffft ff? ff ffffffff fTfTfF ftft fR | ft f *, F?
v,> fFFffttw wfft wftriTTft ftwrft Frftft ftr Tft twtt ff
ftl TFFrft Trrwrfft Ffft frft "sftftrrr ft Tfwrfr ftr ww t
f. <\oooo WFTT fftTTT |T TTT^I  ftftft" FW ftf Ff FFFT
ftft ffftr=^|
*° TliRW FFTF Fd<lftf,ftft" +ldM <Hdf+K(?<?,FTftftftf *KW<P,
ND *n
ftrfft t^iw Fftftf ftrw7, twttt^, ff ^o<f^ i wsftftrrft tRTttt
TTdFTftftT W WdTftfW Wft ftfftf TF ^Tr? T TTftftT WW
ftfftWf, -yv/e/*/ ?77ftf ufeill: gfff e$ft~ $f^li*l e£ TTtft FFtf%F
T f f T -^V/e/*/ ri/i/Blh ?77ftf U foil I, Tft Fftfftf T f ^ I
^^fT^wftrrff FfttwTT Tf Fftftrdftt w wdrfttw wfft ftfftf
TTftftT Tfftf fftftf, -yWe/*/ yfwWT (gfJ, Tft Fftf%F,FWf Y.TT T
F|
FfftTFfFd fffFTTff T<fSRfTF? Fff! ff? flfftf FT? I ffft
FfftfTft? fffrfft Ffffft TRTF? fftftsTF ftft ?ftft fffTTT
FfffTRT ftl fft f¥1 ftffTff RftRfF fffRF FTdR T
TTSf ffft ftff fddiRdi fft "ftftT Tfft *IdT-fti I ?ftfff fftft?
NO NO
<Hfi^ftri ftft Tft FTftft Pi Jfslld <Hfi^ftri Tft dHld*l
FffFI
ffTTFfft fftfTFT fft?*? ftft? STRF Tffft TRffft Hldl*l
ftf! T ftTffTft ft? ?ftfftsr TfRftfdfTft fftft TFTf F ftfft
ffff fffT fftR | ft ffftf tt TTSff f^?ff ftTTfF FfTdftf
ffftfftF fftft fftf ffftrfff fff T "fftft TTTfff F ftfff
flffff! fftffTF? ftft ftft ffftrffft ff |
fTff T TffTFT FdF "fTf? FTTFF F^ff fffftft ftf ft fft
STRffFfttfTF? fff RFF*?*f FfftFfft FTFT ?ftR, FfffTft
RFffFFd TFR! TTfffT tR, fftT* flfffF fR TT fTf
ftfftft? F Tfftfft fffR ffftf Tff | ^ TfTTTfff ffft,
FfftfTft? ffffft ffTff T Ff FftfFfF TfffFTlft
FTftTTTTtft TfRFSff Ffftrf? FTFf ftTTTRJfffT "fffffsffF
ff fRfff fffft ffRF? FRffdfrff 'TTFf fft FFFT
tftft ff*? FFTSffl ft? fft ffft FTTfft fffRfF ffftfftflF?
Ffftf flfftf fftft, f f FtftfRf? fffrfft ffTffF? ftfRT
fRF? sfffftfT ft fftf f^ff | TT TRf T ffTTFSff*? fffR
FTTTf? TfFf Hf iRdl FTTrft ffff TTTTTff RlTfft FTf
Ffl^
fTdf ffSF |ft fff, FftRffFTftTFFlTftf FfFF TRT?% ft?
FTftTRTfTTTFFfRI fflfffff ffft, "fffTRlFff, FRffft?
TTfrfft TTfTff T fTF FTffTfftf TTFTTTf f^F? FfFFFf
fftf ffftf? I KY ft? FfFFfTfT fTF¥R fft RF Ff f|f
FRfff fffTfft Tffft ffftf? I "ffF?rfft f^ ftf^T" ftft F
fft ftfftfl fftftfTF ft TTTTTfftfrsff TfdffTTfF TfFd
fftfft FRTRFff fft ffff FTR*f Tff ftftf? I n
*-R FFFFFT Wfft,  Tf FfF T ftft TTTTftft^TTWffwft FT T
Tgrffrfft1" ftrwr wtfft ftftw FFFTft wft ftTt wtf I "thrd
call for urgent action to stop communal violence in Western Tarai", FTf
TWWrfftWT T^TT WIFTA ft T^o<n |
* ^ fTTFT ftfft TfWFf TTTfW Wfft ftdftf "Tactical mistakes", The
KathmanduPost, ^ ft ^of^ |
*v Tftrft TTTfft WTTiFr Ffttwftt ^^ TT ^FTTTWf TTTftftr
TTfftTF FFT WTft I  "Nefin-govt deal displeases NC, UML",  ^Y ft
^0<H|
^^fftwftTF Wf[ FJFTTWlf ftftT TTFt ft FFtQ" Fftw ^f Ft
ft FFTTW7 FftftrdTTft TTTftft FTW Trft Fn" Tjf ttftw wfft
FTW ftftft FfTTF WTF Tgftl TWT FTTWFr ?5WFTT Fft
FWT Tpf "TfTTTTT ftW' TT "#ft Fft ft^f I  "Piecemeal approach",
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
??
ffftfTFTfFf Tf ftft fMt I ft fffflF? ff T fSffftr fRf
ffF! ffR fFFfft 3)1^=11^*1 ff? ff fft ilgoAllfl £fdld
ft I "FffF#' *? Ff? ?FT ftft TTfTffft ff fft TTFd fftftf
Ftd! T FTFTFF fff TFf? ft5 TSTRffffFRffTTt fftft
fl fRF TRTF? FTFfF F? Ffft Ff ftft fftff fftR | fff
fftffFT TffftTTff: fft ff ffft FTTFdFT TFfT fft
fftftf T ftfRffR ft ffRRT fftff fff I ffftTfFft FTftffF
Ff TftRFT TftRFT, TT FFRft Ff fRTFT Ffffffftf FfFF
ff? dftft^dlsi ftft fftf J|RlJ*l fftfti ^ >dd>dlP *|ft*d?£ftrl
FTF? F*f FftFF tR| fftfTFf FffF Tffff ^%
FfftfRf? TTTTfft ffffTft FfftfTft? fffrfft TTFT ftftff Rf
Roo^ Tf fTftfftf TftTftfF Tf TTFT fff T fTfrfftfTFf
FTTfF Fff TF i?F FfffTft ft? F? FT Tfff | ^
NO ' C-n C^, -N
The Kathmandu Post, ^Y ft ~iO<\~i | ^R+K T WTT FF ftftft"
FftftTdTfttFfftft" WTF WTT ftft WSTTWW TWTFFT wfft,
ftdftf TTftftT FWft fftff, TWT? 7#W7# <M-fll2 T «/)«(!/, FTfft
Fftfftf T £ |
^ TferWFft W TTTfttW Wfft ftftftf TF ^.F.^ FTft" | fftftr
FTT %ft, T|T T FfftfW FrwiFf ftf I  W? "FfT" Wtftt wftf
ftw fftr,FF wwrrf tttt^, fr FTwft wf ftftftT wft t "ftft
WWT ftft T371 FT F5FTTT TfftW FTTT dftftft "SftftW FTFW7
ftftFT Tgf I ^l£<u|+l Wfft, e|l|d(?<pff m6dyR %ft TH|(?<? Tfthdl
Fft FfW ^f I TTftftT FFFT WWftf, ^ftt TTT ftTFTW ftr,
TTTTSFftT, TTTft T° T "R I "Bahun-Chhetris to intensify protests; Nefin slams
plan", The Kathmandu Post, f f ft ^Of ^ |
^ ^TfTfT FTT TTT ftft Fftw ftTFTW ftftr WFF Ftfftr T
ftTTTFi ftfFT TTT ftl FftWFt Frft TTF T TTTfftFTT TW
ftft TTTTftt TTWrfr ^FftFTTTd: Ffftfft wft TTWT TFt iftf T
Ffftfft WfTWf WFffwt ftfrftFT ftft FTTT WH. I AlR^ft
WWF TfWFt ftft) TT ftfTTFftfwr T ftftEWTft FTWffftrff
TFFT  Tftftft  fffftrff  ^1  TWTWft, ft  TTTfft  TRTTWfft
ftftrwwf ftrftft Fft fftf; tft t wwtt FFrft Fftw ^f I
Trftftr wrf fftff ftft ftffftf 1im*1 wfrmw (gt), Tfft Fftftw,
TF K..FI
"Bahun-Chhetri Samaj banda off, The Kathmandu Post, f^; ft
TRO^ | ^nft^cb TTT ftft "5|lR<llft" Tft ^ft SFWTFt Twrff ^ I
ftTWT TTT FFTT FWFTFfft WRWd WTt ft, F ftft TTFT FTT
WTRTTf TWT "Tftrftt" FTFt Tftf F? W3fJ w^ <\%%o ftf
TFFFTTT fftT,WT FTFftFTT Tfft ftft FFTftjFT T fffttTTW WT
WW  Tftft  TTTFT  Tft  ftTFTW  WFTT  WTWfTfft  FFTf
fffftftftr, wftftftr t Tftr ftrsr ftft irftt Fft t ftrdrftftf
Tftrrrr wf fftwf |ft FTwrwf ^fft "Trrft" tft ttTf
Ffftftt I wr ftrrwt "Trrft" wrft Tjwwftt wrfftr TTFFTTTftr
ftft ^TT|wf TTTftf I "Fftrftf' TFTTWtftft wft FFffftr WTT
WT ftf ftjft FT, <\%%o ftf FTTTT FTTd: |T wft I rftft ftw
TTTft FftftTdTfttwft FTW wftft FTWfT TftrftftdW ft
ftdftf WTt TTTFT ftft WTRTTf TFT TFTTd: ftftftftr TTft wft I FT
srftr FftrfttTT ftftwn ftft Tft TRftRTr Tftt ft I
fff, FR-^fdld T fftfTTTFF TTfTF? Tfft Tfft FfFd
ffftffft ffffTTF? Tf Ttftf ft fftflffFRJ fft Tfff fft SfRF
fft ffftft? FT FT? I fR T RtFFFT FdfTfTfTd fRfFTRff
Ffft ftffftr ff f^ff ¥rft Rfftft, fT TRf TffffF fftf
NO ' ' NO NO
fRTTRF FRftRFf FRff fdftft FTT ffffft fff * dft Id
NO -N NO
FTfl Tfft ftTffftfftF T ffftfftF Ff fRTF! ffffF Ff
firrff* ffff, TfRFSff fF Ffff* FFFf! TRffftfftf
NO '
fR*! Ff ffftf "flftft RFFTffftT ftftfftf ffftftt fft? |
FfffF* TFTFT ffft TTF fftfRF ftftff fftf T fftrftf fftff
NO   NO
ftfRT? TfffRTff ffffTff fft Fff fft fft? TFf? I n Ff
ff T ffftf FfffTF ff TfF ffTF T FFR dR*ld fftr
FFT RTfTFT ftft? fRfdF ?ftft, FRT FRTFd TTRTTT
NO '
Tft?fTF! fftft fflFf TftffSf? ftfftft ffft ff frft |
ftftsTRTTF*? FTFFF ft TTf Tft ffF FTTF? ?ftf? I fftftf
TTft ftf? Tftft TfTfft ftftT" ffFTFT TFf! fftf fftRl
fTdffTft RFF*?*ft ffT FFfR fTTFRC? ?ftft?, F F*f
f Sfft T%ft 3TR§T flRffTFF Ff FFF FfffF fftR I ffft fftft?
fFTf? TfTTft FfTF Tfti TTFR TTTFTfR TTTTTTft? T fft?
fdffft Sfft? ff* fffFTTF F^ft? I ftfFTTRF* FfTTff
TTfTfftl ftf? H<J-H<Ml41 Hhl^^cfl # fftdiy P ffTT^Frcfft
ftff, F FfffF 'flFFft FTftfft" Fff fRF? fft TFT
TftRFTJ FffRFf TftffF Ffft ffftfF? Tff*ffR?ftT TFfff
?ftRI ffftsTTTTF T ffftsFf fft WgZ "FFFTf Ffft fffftf?
fft fftfTT! ff fftff I
fRrSfRTfFff  ffftftF Tffftf  FFTFft TffTfT  Ro<\<\  F?
ftffF ?ftR*f ffTTf TRTTFT  ft Rr*TTfF FRRS! ?ftR I
<T<*Kd <Hfd*ld*l ftfFfft FRf? | Tffft fffSTf fffft F
ffftsTTTTF Tffftfft FfFf Tftfftf f fft ffftft TFff F fTFT
NO '
ffff ftft? fff Fff TFft fftf? I  ffff fft ffftsFf TFFT
u wftftr Trwr wwftf, wttt fftftrr, Twrft', ft ^of^ i
ND
Tftrftt Trrft Fwrift Tftftt Fftftrrfr twff +i6*Ti^?fi
ffffwr T^^rrr t^ ftrrr Fftrrr iiRh+i FFffff dFT -wftft
WTT' fftft I TFTT FTFRft WTT FTTT T"5TWTT FFTfwft ftTFrft
ftftT fTTWf ftRWT FFTft FWl TFT FJTfT Ffft ftftTTFF
ftWT TH4IT+I WI(?<?<rTlf 'bl'HJ'H TftTTFT^TTf <NF'Mlf 'b+Rij.'ft
WT TTft ftft WT Ifftf I FT TT ftrfTT TTTTft TWTFft WTftfF
Wft dFT WTf: "Tft ftTFT fft ftT TFTTT WTT W I fftft
ftrftwft TFTTf fft TTTFTfr TFF wft "fft TT fft ff
TFFTT WF? W Fft dFTW TWTTT ftF^r,| ^ft WFT? ftTFT FTft
TfftW WFR T ftTFT TFFF FfTf FF W7 TFFFf TTFt ftFft
FfttTTT ftftfT fftf I TTTftT <rTNdlft TFT <4JI<rilft A-\A\fo T lRdM*TI
FTfft FftftTdWf fft fftwft TFT Tftftt FW I "Identity, mobilisation
and the state", The Kathmandu Post, 'iX ft ^ O f ^ |
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
13
ffftfft T fTft ftftff ftR ftfTf ff fftft fff "TTfftfsfF
ftft?'"ft fftf ftftfft I Fffft ft F( ftft Tfftsff TTftfftf
ffftfRTff! TTF*? TTF FfftTff Tff? F fR5f fft F*f
?ftFTfft TffTff TffTft fftfRT TfTFT ffft | TTftfTft
FFfft TfRF? fftfffF*? tftFTTFR FftRfTTftF fffff
ffffl fff fftft? ftfftd <HPs|ld<THI*l Fftf 3) Pdf P< TTF?
"^    NO
ffftf ff fft*? fftft? I  TfftsTTfffTFT f Sf ff fffff TFFf
NO
ftft ff, ffrrfft ffR*? SfTFF ffft ftfF ftfff ffft T
ffff ftft? fftff fft TRf ffft T ff TFR ftffTft
RTf TfrtftF Ff FSf FFFT Fift I fft TTdffF RRR
FFTfft FFft ?ff ffff FT*? FTTFF ffftsTTTTF*? fR
ffftf Ffff | 5°
ffft ft ftffft FFFdf fffrfftf TfffffF ftw fRrfff
fftR, fFft Ffft Tftfftf ftfTfTTTTt Ftftf Rfrfff fftRl
FSTtFff T fSfffffF? Ttft fFf Ro<\ <f fTF TTFR Ffffft
ft ffftpfft fftf? I TTftft T TFffftfTff fTfft ftftt ftff ftft ft
RFF*f*f <HJft)dMld?fl FFT ftftft <Hi?ffd f^<H^*l fftfti ft?
Tfft "ftftff FfffTft? TRTfT7. R\3 ftffT ftft? Ff ffft
fffFTTTtft ftfrfftTF TfftfFd! TTTRT fTft RlTdR Tft fff
fRfff FTf FF? Tfft TTfff fftrf! TRffft Fff fftfTTtf
Wi TtIF WFT fffftff fftR | fffttftF fft?, FffRRRf T
TfTFTlfftFlF! TTRfTf Ff fftft ff% FR fffffft ftfft
FT? FfffF ftRF fft fftR I FftFF T ffftftfRFfR ?ftTFF
Fff ftff, FffffTfTF? ftftRRf TfRF? FRFF ftft "ft?
RfFTT FTffR? ff%Rf |
fff: fffFTTF? ffff! Tfftf 3) RdR* TffffTTFT FTTf
ffftf fft 3Tfft ff ftfRf? fft ff TldftTft Tftftflft
ffff Tlfff! fT?FC F?ftfft fftft? TftffF "ftTFT fSff
TfFT ftffTF 3TTTF ftfTfTft FfFTTF ff TTfTff F*f
fffffRff fftRl FsftfTftfT^ffffTfRFftFtft ffft Fff
TTfff! ftfTFT Tftftft? fR ftf fdft ffff fft? ffrfftfRft
fftfti RfRTFt ffffft ffffTft R IS ftff fff fftf ftfTfTft
fftfTft FFf ff fffff TRTTR*ft fuff STTFfTft TTft
Ttft ffffft s|dltJ*l ?ftR| ft ^is FT ?ftf Tft? Fdffft T TfTfft
FR? fR*f TFfF ft? Hldl*l ftfTfTf! fft fTF? TFRRfF
FF Ffftffff |ft fftft, "ffft IfTTTTF T ftfftsTF ftrff
TfftfTF? RRTFfTF ftft fft FF ffttftft I ^
50 Ffft ^wFt ftrfftr Tft ftft wftftr ftfftwrr Tftftrftr |ft
WFfftwf FFFTT ftWTT ^1
^ TTft" TF TTftftT FFt Ff ^0<n Tt 3° ftftft FT" fdWF
TWTTrftF  ft^r  TTrftfTft, TTTtft, fFTft, Fftftt  WlftftWT  TTTF
(ftwrrfwr), Fftftf wrftftwr ftftF (TFnRFFf), Fftftt Twrfftwr
FftF  (ftTFT)  T FWT TfttTT  ^f  TT ftftff ftTTTTF Tftft
FFTFTT FTfft" ^ I  Ffftf ft TT FfTFTTTF T Ttftftft Ft
1.  <=Hdfe<?>
R\3 ft Ro<\ R Ft fftf Fftftftt, Flfftf, TRfft T TTftft? fff? ft?
FT M Hldl*l ftTTfF Tf?TTfR Ff ?ftfff fftr ?ftff
^.30 fft TSITTTRftffF? FffTdRRFf fftfRTF ftf fRI
F3?ffTff*f fTfTFT f8FT T TTftft? fff? <f «, ftf ff fR*f TTfR
TRffft ftffff ffftf fft fffft fff fff fftR I fftfTft
ffff FfTRfF? ff f ftf ff T fftF ffftfdTFRT Fl?
ff fjfff fft fff fff fftR I ffTR ffTTfftff ffft FTfftf
T Rflft Tf TTdlFTft flf ff ff?f fft ffffTft FF ttRfT
fftRl
ffffT FftFfft ffft ff Tfftr FfFf fftftf fft frfttfTF
Hldl*l ftf TFfft Tftffftfff ffffft FTftFTffTfTf FftR
Ffftf ftftftft fftf? I fft ftft fftfTft FfSf8FT Tfff ftfft
Fffft ff Tfrfftrf*! Rtr 1 fftff ftHff 1 fft ftft ff ftTTfF,
fftff dMlR* TFf TF ftfef ffF? TFT Fff ftftfft?
fftfti ft? TRfffff fFTTF fftf TRfft ftff TTTF? TTftftf
Tft?fTF? Fft TfftFftf TTtft, ffTR TTfttft" TRf ffff fftfT
fftftf T fT" Tftftft Rrft TTSffftf ff ftf ffftftt fftff I " fftftf
fffftf RF ff ffft ftfft fft, 'fffft fFTRT Fff ff
WftFT FT "ffft ft FTftfft fffft fftftf I ffftsff fRFT ftftfT
Tffff "fft ?ftf?| fFf ffff fTf fflft ftftfTff Ff
fftTFTF? W Ff?" FFTfft? fffrfft fff (FFf) f "ftftf
fffff ffft FFf Yf ff fffrfft fffffF? RF Ff fft?
ffffft t|4-=6)d fft cilP<ft 4-Hld*l ff ftft FftRFf fftftf I
ffft fffft ftft FTfftf T RTTRT Fftftftt T fSffffrft fffftf
f fffff FRf ffft FT ftft ffftsfTTTF, "ftftsff T fffffft
ftffft fff FfF fir fftRl fftft FfffF F*f ffffffff
fffftT fftl FTfftf, Rfft T FFFftffTfft FFfg" "fdft
TRFR TfTf FftfF*? TTdf fTFfff Ffftft ftft fdTfTfff
fftRl TT FfffTft fft W ^ft ft Tf TftFT I Tftftffft LJ-H ld*l
ff fffff ftf? ftffF FT? ftfF FTTF? fftfR? TTfrfft
flfft FTfft fftrfffftw? FTTfTfFT ?ftR I
fftff? T5TF T5RTFT ffft ftfF Tffftf ffTFF T?f ?ftfTF
NO
fffff Rffft ftfft fRftr fftftt, ftftft ft Ff ffftf ffrftff
ftftTT "WFT TTftft TTT TFTTT fftf I  FWfft ftftwfft ^f" TTTTT
^ftwRfftt FT fftWTTW Fft Tftw fftf I
"ftftTfWTT ft TTTftft TTT TWrftrft TTTftfftTd: FTFW ^f I
ftftft FFt Fftftt WTftftWT TftF (TTTft) ftf TFTf ftfttT ^f fT
FftF Fftftt TTftWTff Fftftrftt Ftft T3rj FFt WW wft wwrft
WTFT TFTW ^f T FT wftw ftTFRTf FFt TW37 ftftm FTTFT
Ttftw Tgf I ^ft TTFrfrft Tftw TF FTTft dfftr ^f I W
WdTftfw Wfft Fffftf TF ? T TTftftT TTfft fftff, -yv/e/*/ /ftwT
0 WiyTt ilJjfri* vfitW, Tfft FftRf, TF ?.T I
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
n
fftRl TftffTft ffffTTF fffft ff fff T TTfft ff Ff
ftf%TffffftRI ff FRFTFF FTfT FFf FffftF ffffft
fftf ftffRff ^ftTf Ff fftf fFf ffftrfTft ffftrfFt
fftftf I fftf TFftffT ftft FR fRft ftft ftft? FffF RfR fft
FfffTft fffSff frfftr fRf ffffTfff ?ff ffftfft TFTf
ftRftrfff fftR I fftftff: Fftftftt Fdf T RRRTTT ffft fftf
TTff T ftfFF fftf FTf FTFf fftftfl "ft FffF Ffft
TTfftfftF TfftfTF ftfRRfff fftR I
fftffF 3 Tft TSTTFRft?*? fftfRTF ftft fTf fft FfFTTF
Ff Frfftft fftd TTd ftfftfft?, fffRt FTfftfFt ffft I
fftffTft ffff T ffftf TRTTffff FTTf FFffTTF (FFf)
ffffTftftft ftfti fffRf FFf (fff) <R mw\ FfFTFTR3f
FRffftf fFft R*fft "ftftfTRT? FR FRf? fftft, fT ff?
fff fffr fTf*? Ffff ffftft? ftfftft? I ffff fff T
TTTffftF f ftfftfrffF fftftfTTFT FSTRF TTfF? "fffftf ff
TRf fftfTT fftf fR|" 'ff TfTTfTfft "ftftf ftTTfF
TFRRfF fftR T ffftf "FJ" fRFI fftftr' I fRF FRfff TfftfT
ftrf*R*ft fft frft fff fftfttl fT FfffTft FTf Ffft FT
ft^f ftfTR", TTTTfft FFTFT TTf ff FTfTRft ftfft FTTR I 5V
FTfftfFT ftftt tfTTTft fffftf FTTfft ftft FTpT ffR T TTfFf
fff! FfR F ff FRR? T TftFT FffTfR ffff Tfff
FFTftfft TfFTRTff fift" I fffft FFf fTR fffft ffffrfft
ftft ffff ftf%R*T fftR, fT fsrfffF fTft Ff FTR fRFT,
ffffft ffFTTR FTt Tff fff Tftftft fftft? I
ffftsTRTTFft Tfff TrTfTfft ftr FFfTfrfft TTTTfRftF
FTfTTf T RfRt fftfftFff, l|f ftft fftfTFT "dTfFTF fft ftft
ftfft ffftf fftfti TT ftft fT" Ffffft TfFTRTfR FTfftfFT
=lldf*Ki?^ T Ff Fff? ^<Hld FRRST ^H*In)fTTR FT?
dFTF FTT TTdffF T "fftft" fffTfft W Fft TTTs? fffR
ftft? ftftftr T ftf? FTTfft FfTTF fft FTfftfft ftTfft f? I
FTfftfFT RF ff ffft fTTFRft FfFTFJTR fftfTF? Fff
Fl? ftff? T "Ff fftft— "ffft TftfTT (FFFff, fftff T Ff)
ft FfR ff ff "ftr fft "fRffff ff ff- ftft ff fftr | "
F*?FT?*Rft Ffftf TTdf Tfft dH^*l FTTR I ffft ffftft
fff 3)I3HRI ftft *lft)<H Hfftlld <NftlP* Tfff fftsftf Tft
ffTF ffftft**f Ff Ff FfR fftTTf I TTfTf*? fFF ftft Tf?
ff TTTf T/ft I FRf ffff F* ff Rfft ftfft "TtffTffft
TfffTFf STTRTRf" Rfftft FfFf Tfft fftfft ffff? I
5? Fffftf TF  ^.F.f I  fftTt Rl TTf) Id -Ffft TfT Tfft TTFTft^
ftwrrf ftft ftr twt drft Trrft Tftft tttRrt ftftr ftr-TFTft
TWT ftftft fftfti
5 V TTftftT FTTF ftftrft" FWftf,TTTfftrftT,TWT^, fT ^o<n I
^TTftftT TTTF FWftf, WtTTWff, TTWT[ft ff ^>o<n |
ffftdlF ffftR ftft ft? ft TftfftF TftfTf ftrfftf ff ffftsfF
fttRI
"ftftsfTTF ff?FTRRFftr TTfSff ffft "ftftsTRRfFF ftfTft
ffF ftft *lf i)<H T RRTft fft tftRTT, fffft fftffTfftt fftftftf
ffd fft fTff fftft | "fffff f TfF" fTft ftft ffdFt ffft
ftf fftf Tftff I <R ftfft flfftf fftff <^%% ffffffff
^o ftf FfTfT Tft ftft fftftrftt, fftff ftf? T fffrfftfTT
fffftff FT TfTFT ftftftf FJ" fftRFTI ft ffF R^ ^Ff
FRTFRT FTTFf ffftsTTTTF ffTF FfTF? ff fffr
ftffTfftft ffftrfff fftRl FfFT FTtRtRTF Ff Fft fT
FRf, ffd fft Ff f ft f ftft I
>    T NO NO -N
fR fftfTff ffftfffffft Tff fffft, sftft* TfftsFf TfTfft
f fTFR FRF fTTF fffft fft ffft ffftft TTFTftT F? fftftf
fft FffRf |f TTfft fTR FT? I fTF? ffF Ff W fft fft
Ffff fffi
^.  R*ddl
fFTft? FTTTFT TftfFfRTTFf TTFRF? TTfRRTF Tff, Tf?
FftF M Hldl*l Tffftfft ff ff ftTTfF F*f Ff FdTFf
fft "FTfTf*? fft TSfTFRTffFf Tffftf T fft fRffQfTTF?
FTTTfT TfftftrftfR ftftf | fT" FFT ftTTfFTfftsfRRfF TFTf
fffft T|fTTf ftft TfTR*? ffff, ft fftfd RF fftftrffdTFf
fftF Tftftf I TT TRMFT FTTf ftfRR "ft fftfT flfftf? I
fRffTfTf ftfTf TFTffTft FT? Ff? ffftrfF? ff T fftf
ftf ftft ff fftfff ffd fftqftff ¥ftr Ffffft fftf fftfR I
ffti?<He1Kfl Hldli?ftri FF3)l$flf) TF)lf^*l dHP^Pfl fftf
ftft? RfFTTFR fffRf ff | fRf* "ftftsTRTF? fftff ftft fff
fft | SfRtF ftftsff FRfftf FfRf ffftsFf FTFT ffftsTTTTF
FRf" TTRfRf fft fftftf T ftff FFf fftfTF ftft TTFft
NO '
Iff TRfftft fRff I
NO NO
fTTRf FfF fftfTF FRff fftRl fftftft T fffrfft ftffTF
(fftffft? TftffT  Fff  Tff)  ffftsFf Tf Ffft ffff
ftsrrfftFf t fffftftr fftrf "A^m ffr fftftt i fffffff fftf
"ftftsff ft s)dMd fftT ftRiftl <fPs|ld<HTTft f sldMd Tftf fft
TTFft FTTF? FfF fft fTftftf "fft ?ftRf, ?ftffft fffftf
fSfrfftffT ftft ffftft? ^ft fftRf I TTfftffftffTft "TTRfRf
TTf" Fftfft Ttfft? TftftT Ffft? TTFR fftTFT fftpSTRTF? TTdf
FfTf Ff Ff fftftfl ffttfff fffff fRft T fft? Fffft
STfft Ffftftt fffff f ftffft? T TTftftf fftfft Ffft sfftff
"FT ?,ocm ttt ftftfftT TFT RtTTFft TW WT ftfftwFTWft ftftw
ftf fftft | TFTft ftft TTFTft TW FTT "WWTfftW-TW" TT
ftftw fftftft Ff fftfti
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
n
TfTFf fft fT tftf? I ff? FTfT FT? ffftsTTTF fflFf fRf
Ffft TTffTF? fRTF "fftFRFTf Tfft fftRT I TTRdRf TTfF
fTFRFf ftff fftf ft ftft FfSTF fffftfTf Fff TTftf
fffTfft TTRT Tfff Tfftft fftRf I
F*f Ffff TTfTRTFt ftfF fftft I "ftftsfRTffffft ffftfff ftft
ff  ffft  TfftffTFf  ffffff  FFfft  ?ftftf  ffTftff
TFffTft Fftf Tf fftft FlfR! ftft? Tffftfft fft*? fftftfl
FTRR, ftF T TTFRf srfftfjRffF fft ftftfT ff ffff ftft
Tftfft fftft fftfR FTFFTF Ff fTTTTf I  TFffft Fft
NO '   -V NO
TRfffF? ftftf ftfTRft Ffff? fTF Fffft Tfffftff RfT
TFf ft fftR I Ffft Ffff ffffFt SRfft ftf 'ftf FTTFF
fftf? ffft Tfft stftfRffT fftf ftftsff I ^ TT ftft fftff
FRTSff fTTfftfftff F* ff ftft Tffft FfTRFTTR "FT
3TFFF ffff fftftt fTft FffT TFFT fftftf fRff ftf
fftfTfTff frfftR fff fftfTFT ffft FTFf fft fftft" I ^ fT
ffftsFf ftfT TfftfTF fff -ffffF FfSR RF ff TFfF?
ffff ffff ff fRFF fftftf FTFt ffff fftRf, TFTF?
FTffTft Tffft ffffft fFfTftff f sffTffftft "fRTTTffft fTf
TTfSTRTfTT Tfft ffft fftfTfF? ?ftf? I ^
ftftfff ffTRRrf ftf? FffTfF ftft fftRl TlfftfftF ffftft
ffff Fft ftft ffSfrfftF TfftfftF? fftff FRTSff RfFRTF fftff
T Tfftfft TF fftfR FRtSff fftFRTFf ftft* ftf? fft dft Pi Fffft
RTRf I TT TfftfTFTTR ff TfftfRTff Tfftfft ffff fTT fft
ffft FfFTF? Tftftf I ftft TftffF FflTF f ffftsTRTFT fftfff
ftf FTF? fftftft 3TTRRT fftf ffffTft Tft? "rftf Ffff fft
fff fftfTfff fftR I F "ft fftfff TFTffF TfftsTTTF? ?ftffF
fftftf FFTt Ff ftff FTftftf fft FFTFf fft ftT FfRf "fft
ffTfTfff ?ftRI TFfTfff ffft, Tftfft FfF ftftf fffft
FTTFF ftft RRRTFT ffffft TFTffF fffff FSfRf
ffffffft f ¥PRT ffd fTTf FFft I w FfflFfft ffeff fff
TRFfTFf Tfftfftfft FTFR TFTffTft T?ff Fff fftfTI
^wftftr wtf wwftf,ftrrftrT,wwrrft ff ^0<n I
^ wftftr wftft wwftf, Frft wriftw,wwrrft ff ~iof ^ l
5'•TTftftTFTTF FWftf,TTrftrft TTfTF, TFTfT, fT ~iO<\~i i wf
ftfftwTF wtRtf ftrft ftftftr t ftftrftr tftf ftftft ttwtwww
TftWFT ftfT Tff TTTTft WW? fftft T TTftftft ftt fftTTT WTtftw
ftft WFfftTd: T% Fdft Wft ftftfl wfUl ftftFTF TFT ftw fT
TT TFFFT TTfR WTfft T Rfftw TTftfWFftf TFTFTFTT ftft
dfftftw WWf ft Rft I Tft TRTW FWF TTT ftw TTR WTWft
WTFTTT "TTTF' Fft "FTTTft FT ftftt ftr FTFT fftf I TTftftT
FFt Fftftrftt ftdftf TFWtjt ftft TTTTTftf ^ TR TWT TrftrFf
TTTFT ^T T ^F FFTW ^f WFTlft Tf" Tf I fT F Tftftl
TWTT FFFTf ft FW TTft Tft ftw I
130 TTftftT TTTF FWftf, fTft TTWR, TTWTlft fT ^>o<n |
ffTTffTft fRf* TfftsTTTft Tfft Fftt fTFR ftd Tftft
Fffi
NO
ftft? fft ft? fftFRF TFSff fRFT TFfF ftft ffffffft
?ftffft "TTRfRf ffTfrfftFT-fTf" F Tff TRR fffRf
fffffff fR*f fft tftftf I ff fftf FRTf fRTTF fftf RF
ff FffFRft Fff TffftsfRTTFF? fff Ffft Ffffffft
fflTTfR ff? Tftft ¥TRRT fTff RTF fftdft TTdf Hldl-flf
fffTRTFT ffft TTR fRff ?ftR I fff! ffft FffF "Tffff
T TTFft' FT FSfTTR! Tff ^ft T TTf TFfTfFFfff Tffftff
ftftfdT fftFTffTff TTdrfftf fftfRT T FSTRfTft fff
fftfftftftf TTftf fftftfl fftff ffttfrft ffF ffFT FFFF
^ft T Tftf "rflTF? FFFtftftF TF TftffTd fftfffftf ^ft fftftf
FRTffft TfFf FR ftf fftf TTFTFJf fftr fftl FTfftf T
RRTfft "rftr fffft TTfSFfft ffdTR T fft?fTff TTFT TTdf
TftTfftTff FfFT? TTfSFf FT ff I fffft fffTfft Tflfftft
fftf ffffft T fftftfTft ftff? fft fftff ffffftfr fR ftft
fTRf FfRsf Ff Tftfff ffffft ^f ffft RiRf I
<H<Kdi^i fftrftf <i<?i*i ffft 3)-dRf *iRsiid*i ft ynsiid^^*!
ftft fTfff fft ffftfff I ^ "ftftsTRRfFF? fR fftfffT ^
FTdlffft ftffTTt fftftf FFTTFf ftff fffft ftft
"ftftsfTTTFF? fTfft Ffft TRfTFT ftftf? f 3T?RtF "ftfftsff
fff TFFT Ffft ftft TRRFT TTF fFft Ffft ftfTFT
Tfftf? fft Tff fRTFT fftR I Fft*ftft ff fTfftft TTfSff
ffttSf fft Rf ffffft f?ff JI Rlftf fftsffffF ftffTRI
TfRf FFTdft ff fftsfTFff fff ftft? fR fftft fftffTfft
ffFF TfftsTTTTF*? ff TTfft fftft Tft ff TTfSfRTft
ffTFT ftftsff I TT TTff ftft W Tftftf I TSTTTFftf
FRTf T FfSfRTFff Ff fftftfflfft ft" TFTFF FFTTFf
STffff fffft ftff ffffffft fftftfl fft fjfRt TSfRTFFf ff
?ftfTF Fift Fffff fftR| fffft fff "ftftsfTTTF*?
ftFdFRFftf F*f TTfSfRTft "ftftfSf fTT TTf Ff TRf T
fftftFT F? Tfftft fftftf I ^ flftffftf ftf fdff Rf ff ftfft
fTff FR? ft "ft "ftftsnfftF sfRiRlftt' "fft FffR I
FsftfftffTft fffft ?ftTTFf ?ftRfTTf F TTF*? ff
TTfTf fftfTF? TRFR fftfF "Ffft FFelRTF? TTdf TfTfft
"tft Fft FTfTff T FFFd fft?%f ffTF? Ff fft I  FTfftfFt
^ ^fWT TTTWft fft^TT ftft ftftftl FTTj ftfftsjpFFTTTf
TTWTfftWFT TTT ^Y, TTft ftftTTT ftft ftdftft FTW TFFFt
TfT WTFTt fftft T ftft, ftfftwTFFft fftWT "TF ftwftt TTT FF
RfTTTft frWRTTFTftf TTT ^ I
^ Fftftf ftfftfJTFft TTT £3 TftirsjpFlwt ftfftwT wft ftftrfft^
ftTTft TWF wft Tft fftwRRT wftftF ^1 TTT ^Y T TTT ^
ftfftWFTWft fftwftftF TwRTT ^f I ftTFTft FTTT ftfftwT, FTfft
FFffftFI
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
1$
ff f FfFf FFRft ?ftfRT fftft fTFR fTTfft ftfftft? I
ffftsTRTft Rfft Tftft FTff ffff ftfTfTFf Tf TTFR FRft
fTTTfft ft ffftsfTTTF FRTf fRTR3fFf FTTFRT ftft FTfftfFf
ftf TfFf ftf^iJ*| ff|
f?f! Ff «lftP< <Tfd*ld dflMd Tftfft *?d^d ftlRftl I ff
FFT Fsfffft? ftff TfdFRT TTTTfft f STF fftR I ffdFRT
TTFTTF ffftsTRTfFF? ff fff: ffftff ?ftRf, ftffft TTFT
FTTf ffftsfTTTF ftffftf TfT fff? T fRffTff ftft? ff fff
?ftrft ?ftft?i f frfftffft ft? TRffrft ff Rufiifi ffff
Tftffft fftf Fff f ff% ffd FTft FTTFRT fftftffft Ffftf fft
FFfftfft ffftdf TFT Fff I ^
FTfftf ff tftfF fftfrfftf fftff I Fdf Ffftft TTftf *ft<ldl
fftFdFT ftffTft FFfTft TRRffftft TTTftf fftfft fR ftft
m d*ld ff fft Rufi|cf| fftftf fft ffR | FTfftfFT RF ff
fft*Rft  Ffftf Tffftft fffff ffffftf Ff  fff ffft
=-n /\ no
TfdFRT TRTTfft fTftff fff frft ffrr*? TTTFRJ fftR I W
F*f ftF "ftTffRT ftff fft ffdFRT TRffft FTFft
TTTTfFf* FRftf fff fftRl ftff ffff ftTFFf TTFR
FRTf TFTF? T ffdFRT ffffFfft WRT ?ftR I FTF? ?fTTFRT
fRfftft FffTfff tftftf T FTFR FffF TSTTFRftf Tfff ffft
FF ftft Tftffft fft TTfRfTFT TTf ffft Fff ffft
fffft tffffff fftft I
fftl =11 ftl £<ftl ftf "ftff Hldl^^d <Hfd*lddl^ FRf aflHH^
fftF fftftfl fRTftf TTfTTT*? ftft ff? ftf Tfft? FTTff? I
fRTtfTft? T Fffft TTfTF fftft FT? Fff Fftffftf ^ft Tf
Tftftf, ftffft ffdFRTft "ffftsFf fTTFfft Tft TTFR FRfft
ffftf FftftfT fft fft TfFf fftR I TSTTFRF ffftft ^ IS ftft?
ffft ft fftT fftff fftR, 'fTrtfF TfftsfRffR ftff ftff srfftff
TTdTTft fff RFRf "ffff? I " fff Ffft "IFfF FTfftf, Rfft
t TT3)fti4Xd fft fft ftf ff Rrftr ^)<*r oni^ fft frft
fftftfl FT? TFRFf Fftftft? fffff ftftsff f ff ffff
ffft ffft fff TfTTTRF "ftftr ff Tfft ftRftf fftft? I  fftff
NO
<H<*Kdl^ FTfft Sff fftiftif I ft? HM^ FFfft *l<Td f:f%f
fftff ?ftR I fftft fftfTft FfFT: fffftft T FTf fftftft? ff
Tff fft fftR | ^ ffdFRT TRTFR ftftsff fttftf "ftfffff ff
ftft fft ?ftff, fffft ft ff fdffTFT ffff fft*f fftRf I
fT ftffTfTd fft TFRFf TfR FRF fftRf, fR ftft Fff
ftfftl  FRRfF? ft fff TFTf fff ftrff ffftsTTTTF*?
^ C-n NO NO
fffftf d<f*l ff FTt FfTF ffft fTff fftRTf I Fff
"ftftf ftffTft FMfft fftff fftR I R* ff fSfTF*T?F?
FTTFfTTR TSTTFRftRft ffftsTTTTF TFTF fftf fRfR TRff
3)d<lsidl^ ftfTfft fftff I155 Ffft FTR ft ff Fift
<HRs|ld<Hfiyfd*i FFf Pftf =n(ldl^ ^■HM^I-O'HI^" Tff dfft*l T
FTf fftf RRRTFT FfT fffff fftffsf? "fdff fff fftfft
FTRJfff I FTft tRtstTTTF*? Fsftff Ff FTRff fR
(ffftsfTTTF fftffFRRT fffft TRRFT TfF Ff ffftf fftf,
ffftsFf ftff fffftf ffft ftff) fftft fR ftft ftffTft ftf?
ff fftftf fftf FT TTRft fftff I fTftTT? srfftftff ftft? fft ddl ^
fft TRf T "ftftsTTTTFfft ff ffff ffSfffft* "ftft Sf fft f
ffTF ffftsffff ftf? ftffTfF ftf Tfff fff "fft fftft? I
ff fftftf fftfTff W fft fRf? fft ftftsTRTTF*? fft FRffjftt
ft fftRf, tftffft fftfft? ffftf ffft ffff TTFT ft Trfftfft
fftRf I Fffft fftftfFTff TfftfTFd FffTfRf FTTTffTFT
Fffft Fff fft fttfflRTF fftf FTTT" FTTFfft
fffffff FfffTfFT FfftR fTTFR? fftft I
TfftftfRT  M  TftffTfF  ftftff  Fff  fRrfFf  fftftfl
TSfRTFff ffff T TFfft ftTff TfFf "Fffftf srfftffFf
TTdfft fftftfftrfFt fftftfl  fT ftf fdft ft ftfff fTFR
ffffffft ffR*T fft F fftTfF? f ¥PRT ffd FFFTft
fff FftfTff FfRr tftft? i fffrfff*? FffRTTf fftf Tfftr
Rfft T Fftffftf FdffT ff Fdff fTF? ^Ff fftff, fr ftTRfftf ftffTft FT? TFTfft frftl<dIH,ft*  fftRff Rfl
*lf \m FTf =lld?*Ki?^dl^ fftfR *<ltJ< TSIIdf-fl T yf uf d
FF fft fffff fT*TF Tf fR*t tftftl ffff f *,o ff
TFTffF  Ffff  ftfTf  tRr*tF  fftl"  FR  FFTTFf
ffRRTf ff fft TfRfRff TTTCTfT f^Tf ^ fftffF Ff
TRf ftf TF TftffTfRF? TTTf TRTTfRft ftdfd" ftftf |
^ Fftftf ftfftwTF FFR T TTfrftTTWWft TjrdTFT WTFT wft F
TFft fftftftwf TW TTftriTF TWTf TfffftR FpFTTd: TTTTT
FTfTf WWT Ffftrrr ^1
tev FTftftft ftftTT FTTft FFT ft; FFt ftSFFWTfft fftwftTT FFT
TTft Tft *l<T^d,l F FffTF TT-T?TTT ^TTTFt "TT FfTff 3TWTF
"ftftF WT' |ft TTT ftftft TTTWf WT ftfft arfffTF ^f I Tf
^ocm ftf ftfftjTFIWFT ftftfftT FftFT FTftft TTTTF Tlft+I WTF
|f T Fft FTT fftrFFT ftftrrw %fl ftdftf Trftftr FTft ftftr ftftf
ft. fl93, ftfrft sftftr *H*1 Wrm?, f 3 FRd" ?,oo\yy. % I
^ Trftftr t Fftftf tttrftRr Trftftr ftw wwftftf, ttwft,
*n ND
ff ^0<n I FftTT FTRWf TTTT TTft ftftf FTft" T TTTTFftf
TFTF Fffft TTFTF FWF Ffft "FTF ftTFT Tftfrftft ftrft
ftftTftt w wdrftfw wfft ftffftf Trftftr wftf fftftf wm*1
?77ftf nRhill: gfff ^cZ ftfrft W, FTfft FftRf, T c;-f o |
^ TTftftT TTTF FTftft, FTftfTftFFW, TTPlft, ft ^of^ |
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
lis
V.  tftflFT
fftFT fRf? TFFfFfFtfF fft? % fftfftr fttftf? I TSTTFRft?
NO NO
FRff T TFf TSTTFRTff*? FRfftfF fR, fft -ftftsfRTfF*?
ffftfF? fff fftfft fffftffl TSTTTTRTffft Ffftf 3Rldd*l
ft7fTFFftfff TT? ffftsTTTTF*? ?ftf?FT ft RF Ff fftfff Tfftf
fTTRI ff fftfft fTFR Pftfdfl fft Fff TTR fft
RftftfTff TTfTRffft ftft? fff FFf FT? I fft fftftffF
ffff ffft TfftsfTTF FffSf TRf 3fffF fRF? T*" ffft
Tfftf fftR, ff F^RT F* fftff I TT FTfftf T Rfftft RfFFTF
ff fft ftft Ttfft ff fTdrfftf fTf TTdf fRf "ff fft fftftf |
TSTRTTRftf ffffft fo ffftfft ftft TTpFRFTFt ftfF fift? I
fftrfff fft TfTf Rtrt FffftFft ff dift*l if*? tfr
*lfif<T <Tfd*ld dflMd TRff ffft s)dMd fttftf? I ffftftfRT
TSTTFRft fRffRff srfftfftR ffTf fffftrftff RtR I TFfftff
ftf 'fffRf F? ftfff ftftf fftF?' fft ffftf? I ft RF fftf
fft fftfFT TftfF T^- fRff FTfftf ftffTft TSfTFRrff*?
"fffftf fffRfd SRST fR*? TfftfftfT fftR I ^ fft ff ffT
FRf fRFRffft ^ ftffT ^0f ^ ff fftf fftftff fft fftufft
fftfTftrFf fftftfl RRRTFT fRff TTTSfRTfft? fftff FF
ftrff*? FTfftft ftftt TRF TR? fftf I ^
fftFFTF? ffff FTR TRfftff F*f RF fTf ffft fff T
TSTTFRft TTRTft fffff fFfft fTFTft ?ftf fR | fft
ff.Y^ Fftfft TTPTtftff FTfftf, RRTft, fftf FFTFt fftftf
ffffsffF FfTf (ftfRT) T TTTT TTfffRtF Tfftf fftft ffttftf
RTF ftflFf RRfSfTf WT Fff I fft ftffft TSfffftf ffffft
FT? ftftsfRRfffFf fftfTFT ^ft ftftfT ftl fFRT TFTffTFT
ffftfft STTTfRf "Fff tftfRfft fftRf f f fftffTff Sffff
fTTfft f|RtJ*l fftftff <HRsiH<fHI*i "FTTfft Ff*t ^d^ fftftfl
3. 3T#^J^-
1313 TTftftT WTF FWftf, TTTTF WTtTW, TTPlft, TT ;>o<n |
^ FftFIFFFftf f «. ftft TftrftTTd" TTft ftft ^ TTFrftftt Wfrft
Fftftf Trrft5[TTTj^rW TTTTF TRWrft Trftftrr ftfl  TftftT TTT
WTTft, TFTTFT TFTF Fffft fftdW TTftftTF ftftw fttw fftfTT I
f «. ftft FfTTTft7 TFTRT FTTF WTT fFTft TRWrft wft ^
ftF TTftdTT ftfl
ftdftfdf TfTRRf ft FTFt Ffff ff: FT? fftftff fft f
TfftsfRTF ffff FR fTft TTRT ff ffftsTRTfFff
fftfffftl F "ftftftf T Fff fft fftFTTff ff ffftf I fft
fftFTTFT ffft fffffftF Ffffft FffF Ff T Sffftft? ffSfrfft*
FFFlff FF Ffffl ff FftftfF? fftftff fffTTT
TftffTft f^fdf fftftf fftf fTRf ffl FfRf -ftftsTTTft
fftsnfftFrfftfF? FffT T F*ft -ftftsTTTTF ffff*? tR*TTF
ff*? "tf I ffftsfTTTFft FT? ffftsFf fftfTft fftftf, fftf FT?
Tftftff Tfft? ftft Tfrfftf Tft fftf? I ^ ftftf tR ffrfftf
ftftrfT Ro<\^ f fftftff ^f Tftf I TftffFFfft frffft ffft
fffR RFRf ^f Tfffffft fftftff Fftfft FRff FtR? Ff
fftfl RFff ftfdft fftfft ff^of^ FtfFF FFTRT FTTfft
FFf FT fftf I c° fftftfftf TTf TFfft FTTF FRfTTf*
"ff?, FTFd fRffFFf ftftff ffTf T TTFR ffff FfTsft
fft fffftf
ftfft ffftfft ffff TTdffTFf -ftftsrrfft* ?ftfTfTff ftffftTF
TTfTfft |ftff, -FFTft? fft? ?ft*f*ft Pftfd ^ftTf ffft FFTf
ftfft? FSTftFfft fTd? ffffftff Tftffft fftftrf T TT? "ftftsff
fR?Tftf?| TR ?ftFFT*f ftftff fftft FTff F? Tffft IfRr
T fFTfff ffffftff TTfTfft TTdffTF? ffftff FTF? fTRf
FT? T5RTF? ffftft TFTFR? ^ftff "ffT ff I ^
13% ft tft ft TTftrft wrftrftftft ft wt ^of^ ^rw Trftftr wft
fftirr wiwft tRt ^ tt ftftftr tww ftTwftfF +i6*ti<thi
Ffft ftTT;  FFftf, ffT, ftft, ftftr, ftwftf, ftfWRTW Tfftr ^o
tt ftFWTTftr ftr tf wftwrftftft dftrrft Tft TTwrftrwr
TT ftftwrfftr TT ftfftwT "WFT ftftWFFT WT1TW?W ilRlfTI
FTftTTF  FTftT  Tgp   TRTW  WTTT, TTftftT  FFt  T«T  FF
TgrfrfttTTw F5 fr?w: ftft, ftftftr, ^ftrgr, ftft, ftwftf,TitTR,ffT,
fftrff ftftr tfttf wn Trftftr $ ftrrr: *H$di, wr, ftftr, wftf,
TTTtfft fTFftTF TTT fttft fftfti
co ft wwTTRrf ft ft TfftrTft fff Twft t ftftftrftft wft
Fft FTFT fft F wftw-fttTTF 3TWT ftRf-ft ttRtF FFT F? FTT
t^I  ?o foWF fftftFT Fftftft ftfftFTTF TrfftF TTTTft fttftFT
TTTTTd:  ftftrFW  TTT  TTfftt  fTF  Fft  Wtffft  TTW  TftT I
TftftTTTT TF fftl F^rrfftT FFT TtftfW fftFdfl
^ftr TftrwF FFRft Twrfrft ftfrft ftrfrft wwf^TW fttt
WTT FTFf TF7, TTft Tft FTftft T FTTFftfftfT TT FWT |T
FT^I
C^TTRTW Wfft, Ffftf Tf ^ooc:" f? RtftFT Wrft ftTFTWf Tft
ftftF FFFT TTW Fft ^fRTF TRW TTW fftf Tftft TTrftfrft T
TTTTTftT TF fftTTT wft Tft TTW fftft TTT TTTTTft TF TfFTf
Tftf FTftft TWTf FTTFt Wtftt ftrTTftf ftf ftftrFW TTT TftfF
Ffft fftfti
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
1^
ftftt ffftrftf ffffF T TRTRf fflfff TTffF TFfff
?ftffffTFf fff TRTfT ftTfSJT J|R<^*I fffi TFfff
R*|i|^^cf| Hp^dl Fffff <\%%\3 F fRfft fftftf I f?Ff*f
Sff fffft fff ft T FT? Tft TJfTfTFT ft I ftftsff FTftFf
fft TFRFf fftfTFT (ff ff TFfff TfF? ftf f TRRFt) fft
NO -V NO
fftfft fft tftffftf Rf f|fft*| fff 8FT fdff fftTf I  TTTTF?
NO '
ffffft,  SrfffRT T fFTF ffffRfff FRf ?fftlF? TFTf
NO
ffftTf I TRTtftfsRTf* TFfff RtFRTfTFf Tiff? FffftF ff, fT
fff fftf ff TFRFf TTTTFd ft WT F? fftft | fft ftft
NO NO    NO
Tffff FFRfft ?ftf TTdffTF? ffffFFFf fftf Ff?
TTTTF FTTfl
no '
FT? ffftsfTTTF*? fftftff fft f ffftft fffffft fft ?ftfffft
NO
Ff f ffFTRT TTdffTFf TTR FFT TfFf ftf I fftfTft fftft
FfTF Ff fffrfftf fftfTF? FFf, FTf FTftFffsrfft
ffff T Fftff Ff Ff fft?*? TTRFF Ffft "ftftfft fftftff
NO
FFfTfftfftftFrfftTfl ffftsTTTTFfftfdf FfftfffftfttTFFF
ffftsTTTTF fftfffft fftfT ffftff tftftl  FTTR? ftft fff
fftFFTF? f STF Fffft ^ft fftd ftfftft, TT f? ftft fFT? I
ffftsTTTTF ff fR*? STffft ftf ffff fftfftfff ftft ffftsff
fRFT ftft Ffft fRlftff fTff fft RTFdT ffftft I
f ftffftf-fftftf fTirsrR? Tffff fftffff ftf Ff fffFff TT
ffftsTTTTF fftfffft ffF? fftfSfF ftft iftftl FTfftf TFdt
R*dt*l ftff dlR<f *l ff TTf fftf <HpS|ld<TF R^dM^ WRt
ff I RRRt TSTRTFftfFf fftfff Fff?, ffftsfRTfR fftff fTT
fTff fRf Tft fTff ff T FT? TTF*? ?ftf?FT FFT? I Fftf
fftftffF FFR fRfftft fft Fffftf frfftRffffft I FTfftf ff
WTFf 3TTTT Tf T ffftsfTTTF fftfdTfft F FT? FFf ftf fft
ffF fftf TTFR TRfftfft Tftfft FTTFR? I TTFTFFT
f ftffftt-fftft ttt^rsrt ffsrrfftF fftffTff "dffTTT
FfFfl
ftf ft? FfTfffTff fftff Rff FRf flftfFR FffRf
"fFRf I TT FfSfft fftffRf-fftff fffff t^ ^q- Trfftw
FTfftf-RTRTftf fftSTRTF? ffd ftft fft? ff fft fft ftft
FffRTTF ffff RffRT T fRfdf -ff fftt ffl ftf ff
fftfffft ff fff TTffFfff fTF TT Ff, ffftf Rf fl
fffff Tf ffff I fffffFT ffft, tRtsTTTTF F TTfTTsft
>dd^i*l Rftfd FT ftft W fTft Hff!d*i <HRs|ld<HTRT fftkl
TTftftf Ff ¥IT*f RffTfff TTfSfRTfTTFf fff fff fft RrfRrf
TflFR Tfftf? fftftffF fft fft? F ffffffft TTd Fff
fFRF "ftftsff TftTFftf W fftfftft TTFR Fft?? R3dT TTdfft
ffftf fftf FRf fRF tftfft fft*TTff F*f Tfftfftt Tftffft
fftfSrTft fff |
FRf TTfftfftF ffffSFRt FR*t fRfffTf FF ftfft ft ff
fftftfl  FTFFftf-fsrftf-ffffft fff? ffft fff ff ffff f
ffftf ffff I FT? Fsfffft? TTdf Rff ffTTF? FRF FT FR?
TTff fftft fff? ftft I FTfftfft TfFf Frfft ff TfRT Rff
TfFff FfFT fffftf fft ffff I ffffft FFf FRT, fftftf
FTfRFf T Ff ffffffSPff ffffF ff TTffrffft?
ft^IFRfttfTT fTf ft ftrf ftftf "ftftTfR?? TTffTff F? f
fftftf FffRTTfTT Tft^ grfTfTff ftfftfft1' fffff T
ffftfffRfff fftftfR Ff TTdffTFT fRTfTd TfftR TTTTfttF
TTff ffftfFFf ff I Tf TFRFT TRffftfTTft-FFFFfltffdf
ffTffftft TfJ
ftf Tftfft Tfft ff fftffTTfft TfffftF FR 3)R*iJ*| ff|
FfftFf ffftft fftfft ftft ftftt f ftftt WT fft T "ftftr
fffTFd fftff fff ffff fftft fff fRfft ff | cv ffffftFt
TTffrfft fftfft TRdftfF Ff fffft Ffft ff, fT Fffffef
TTffTft fftf ffTTfftff TRffff Tft ffff fff | ^ ff fftftftt ftftftf ff ftfR*? ff, ftfft ftffft FfR "ffTFTfft
TRRFr FF fffd TfTRiff FffffF? "fff ffff I fftTfrft
Ff "frfft FffRTTTfft FT: ftftfFf TTTFTFif T Fffft Fffff
C "N NO NO ' -N
ffft 3*Tldl fillVdXfi?d*l <TJ-fi1dl FTFf I
^ ftftftf TTftftT FTft ftftf, •y'V/e/*/ RtrlK 0 77Tft <mJi9#
vfilcT, Tftft FFffftr I ftft Tftftt FTTft ftftrr W WdTftfw wfft
TFT 3.T T wft fttft ftftTFfttW fttT TT WdTftfw Wfft TFWf
3.T T Y.TI
cv twtfft wfft, ftftftr, wftftr TTfft ftftr fftfftr, •y'v/e/*/ wPrr
yfwW: gfff e$ft~ ft&Tft W, FTfft Fftf%F W^S ^; ^ .yy/e/*/
(W7e?ft ?77ftf ftw7£ Tftft FFtftf, TFT «. I FTTTTftf Ff ^00^>
TT fWfft ~iO<\<\ ftf fTffrft TftftTF WTRTftT fftf, wftft ^TF
Tffft Tftw dW Tft FFT TT ftWT FTT Ffftfwf Tft FTTf
fftfl Fffft TRftfftffTTTft ftftwwf fftTTT FF dfttdftf FTTft
Wftl ftftWTt FftT FTTFF FT TTTftftr ftftTTT FtRRW fftf I
TTTTTTftftft TTTTTft ftftFTF wft TTFW^TTF ftTFTft FTTFTT TFTT
(ft T^oo^-ft|3rft ~iO<\<\) TTjftft FFT TTftT WTfTTWf fftw
Fftfl fWTT TWFFt ftfTT fttft FTft TTTR (ft-FFd" ~iO<\<\) ttt
FTftfTTf TRft wfti^F ftftf fftfti TFT ftw wftfTTftf fft
WTfWWf 3TFWT fftT Tfft T ftrftt ftdTF Tft |T Tfft Fft
ftrwr Fft ww wi TfTrftfTftwft" Frft ftrfft f+k fTt%
fftftrw7, wrftftrr t wt^w7 wwwtt Fft w I ft Fft Trftftrft
ftftTT "WFTftt FTTTT FT W? WTFff fftwwf ftft Flftf I fttTTF
~iO<\ <\ ttt WTFft ftftwftt ftw WTft7 ftfftfTTT ftFT TF? fTf
Fft I F TTFTWiftfr TTTTT TTdT TTTWftT wftr fftft TFTTfR
ftftTT Tftf TTf% WTTF TFTft ftftr ^R+K FTTFTW Wfft
TTTTTTTfft Tft WFjft fftfti FFlftft TW ftfTFT Tfft FTTR
FTTFt TWft TTTT Tift" I
^ wftftrw ff tt ftft" ftrrrft Fft, 'Tftt |fr fftt ft ftnftTT
^1 Wftft FFFfTft Tf TTrft Ffftftf T TTFffftr TRTTWt ftft
FFFfftr ft WT ftft Fft, TTF TTft FFFfrft FF FTft Wt Fft I "
TTftftT TTTF FTftft, wftftw fttf TT, TTPlft, f^ T^of^ |
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
n
fftftfftf fftsrrfftFT TffTft ft ftfff TfRR? I Tft tffft FTTf
TffTfft ff fft TTdffTFF*f Tff fft ffftTfl TfftsrTTTFfft
FT:fTTTTft Tf FRfRTft FC Tfff | fT fTft fftftdTRT ftft
fftft TTffTff fftft tftfF fft fffRf ff ffffft ff, fffT
fffft fftftf ffT fft TTdf ?ftft ff Ff TTFR fTTfft T ?ftffft
ff? ftf fft ff fft fTF? ftft? Ff Tfftft T fTfd" fft F^ff
NO
fftTf I FT? TTfffffF Tfft ?ftTT?f FRfTf, FTTTd"
TTdffTftffF? Ffff ffffrf*? ftf%f?| -ftftsrRTTFfrffTFT
ffffFTfft FTf FFf FFFT FfFff, fT "ft TTdffF Tf
Ffff Tffffft FTR ftRJfftftfl  "ftftsfRTfF*? Tf:TfTTTT*f
NO -N NO
Fdff TTdffF ftft Tffd? TffftT TTFR fdTfft FfRfft
TTRftff,l
ffftsfRTfTTF? ftftf ftf? fff FFTTlffF FRF ftftf
ftffff ftf? fffffftF F5FSRTTF ff ff TFf ftfifttffft
fftfFf ftfFTTTfTfFf^ftTfl ffSfft frftffftf-fSRTf JliFSIdd
ffff dXdlP'l* f|U|dlpT>l* ftlff*! ftff J|R<H**i ffl ffft
F f FT? ffftsfTTTF*? fff f ffffft fftftftf ftftsflfftF
Ffffff FFfPfR? TTlft "ftftsfRTfffFf W:TfTFF*T ffft Ff
"fRft? | Fff F^ Fft ftft FRTFT ffft "ffft? ff fft -ftr, TT
FRf TfftsTf fftfFf fftftfff ftfTf TTTFtff T ftt TTffTfft
cW%fi*| tftsftf fft TfTf fft TFf fftgf I
ftfTft? FTfftf fdFftft*? ffffRRTft? fRRFF Fftfft ff T Tf
TFFSRRf ^ftT fff FFF? Ff fTft Ff ffl Fft
ffftsTRTFf FRFf "FRf TfftfTFT FSTRFf FRTTfft FFf
FTfftfFT TTFTTd ffftft TR*? fftft ff? I ffft Tf? Pftf df I
FTfftfft FF ftft?, TfffRTF FfRf fffFTTTfft "fflFf fTf
fTfffTff ftft ffft ffftft TTTFT ffffl Ff fff
TTdffTft "frfftt TfftfTff FTf fffFRftft ffffft Fff
FTRTFd TRI fRff fff T FT? TfftsTRTff FTFff ffft Rff
ftftf ffffft -pfRTTf TFf fft FFFff I FTfftfft FfftTRT
Rft fftff fftff fffft -ftftsfRTff TfTT fftft, fTft TRf Tft
T FT? fTfff ffft fftftFT fft f 8FRTT ff FFFf | fff fRf
fffTF FffF Flftf ?ftRFt TfTTff fftftffTff
TftfftRfffTF? ffftf ffff ffft fff ffftdf |
TfftfT fffrff ?ftfdlfR*? "ftftsTTTTF*? fftrffff FFFTF
ff fftff | f STffftffF T Ffft fSTftrfF fftf fff TfftsrTTF?
fft? tftfF Fffft fjftfff Ff fRrSTRTTFTTTf fftfffft f ¥PRT
fffi ffft fff Ffffft FTfftf TSTTFRft?*? TTftfffRTft ^ftF?
FRTf TT "ftftsTTFTR*? fffRf FR??fftf ftftsTTTTFRT TRfft
ff f fft ff ff fffftffff fftdft Tlfff Ffff fft ffftf
FRTFT ffft TfftsTTTTFff fftfFTFR? ft fTff FfR ffl
<H-fHRI FTf TTRTfff ffftsTTTTF fRTTTFff FffffR? fft
TTffTft FTf TTdfff TFffFft FTTFT fftrf I  ftfftsrTTTF
fftfdTfft fffT ftf7%R*lfTF flfffft? FFTTFf, ffftsflFRff
-ftTffRTftfF, RRTftFTfTfft-FRTfFTftTfffSrftlfFTTffTT
fffi SRfft TftTfTFT fffR ff? -ftftsTTTTF*? Tf:TfTTfff
ffffTft ffftfftV FTTFT TfF TftRFT fttftf? | Ffftff Tf
fff ff f ff?ftf ft| ?ffTTRF ftftfftflF? TFTfff Ff
fftFT ffft TfFFfft Tftff fRF, RwiRd T TRFff
fffFffl Ff fft f fftfTft TFfff TfFT TTffTff
ftfTF ?ftf "FRFR?' I TFTffTft TRftfRT ft fftff ffd
Tffft TRTTTTf TFFf I (TTfftfTfftft Ffft TflftfR fftftTT
TFf 3F) Ff fTRTft FffRTTfTTfTft TRfTFTff I F
TTdffF TfftsrRTff ffft Tftf TTRftRT fffi fTft Tf?
FfftTTfT? ftrfffd frfftft Ff ff t^ trt:ffrfftf TfftsTTTTFft
NO NO
ffftf ftftsfffFFRT ftft fTffTf FR? TRRffjf fft fftfT fft
FfffrffFfftTfl ffftsTTTff fffRf fft Rffftf Ff Fff
Fffftffft FR? fftTf I
NO CN NO '
fftfFT ftTTTTF? FFFftF FRFf FTTF? fffffftF? TRdftTF
Tffft T Tffff fft fRRfRF fff fftTf I ffft WT fft
TTFdTFd fftTTTF? fffff FT? TffT- fftf ffftft? fftrf I
?ftf?ff*T f ¥TSRfF Fffff -ffTTFfTTFRT TRF fft fftff
TTTTfftl TlRrfftF fffffft ff? fffSff ffff Tffrf
ffftsTTTTF*? fffftfTf ff FffF Ffl FfftF fF*f
ftsnfftFTTft TftffT TfffFT fft fff FTff T^t ffffft
FffF ff? I Tffffft ffff TfRR ffftff ffff fffft
TFfF ftft ft? TftftFTF^fF? ^41*d fTTFfF fftrf I Tfff:
?ftf?FT ft TffTTRFfTfFfTF Ffftff FR? I FffFFFfT
Tflffft fftftf fft FfR TTff fff fr fftf fftf Rfff T
fRTF TFF Tft*R? FffffftF FRtSTTT*f fRff ff? Ff
ffl
fftftfftf fftFRTF? fffftF FftfR ftft TTdffTF Fffftft ffl
ftfRT? FTfftf fffF? fff FTFf T fft TTfft TtftsTTTTF*?
•N NO NONO '
ftft fff fftRf ff? i f ftftrftffF fft ftffft fftftfftf fftff
TTFfF TFf ffftsfTTTF ft ffff T TffSTf fff TRfftjf Tff:
fTff fRFT ffFf Ffff I
TM ff W ff fft fftfTFT*? ftfff FTd? fR? ft Ff RFfft
Ff? ffl FT Roou, f ffftsTRTTTF*? Fff ff ff: fft
TfftfF T TTFfffftffTft ftfRffftF? ff? FTFf F? Tftff I
Ffftfft FTTF f fft Ff ff T FFRTfft F^ fffF ffftiff
fff | ff ^oou, f f" fRft FfftftF Sjftfrff fft ftf ftftf?
ffff fffftf fftfTFT fft ff, ff? ff fffff I
ffffffft? T ffffffftt ffftsTRTFT fffffttfTT FT TdF
TRftfftf, ffffft T fftfttfTFt ffft? T^fff F^? ftftft? "ftftT
fftFFTSffl FTf TTfffTFT TTffTff fTf fdfftfF Tff I
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
?o
ftfftt f, RFf ffF FSflfff ffft fffff ftfft fftff
TfR*ft Tfftfft ff | 3fft, TFfff FRF T TfffffTft fftdFf
FfftfF TTfTffft T TfdF fffff ftftfffftl fffTTTFftf
FRffTcftft ftft Tff T ffftff TFF! TFfff FfTfftffST T
Tff fffT Fff fffff, fft fftftf T fffffft TfftfTFf,
Fsfffft? T TTftfffffff, FSTffft? T fTffftftf f fftff T
fTTfTftff I FTf fftTT Ffft ffftRft fftff, ffttfftf T
fffrfftF? fffTffft? TfFSRTFT TcftF "ftftr TftfF F*ft fft
fRR ff I Fftffftt Fdf TfFF? ff T F*f fftft fftf ftft ffftf
ffl ft? >dd>dlP <Hff £** ftft tJ^Ri ft^Md, fft "ftt I ^ ffft
fffft ftft ffffffft? "ffffft fff fftf ffff F ff? ftff fft
NO NO NO '
ffft fftfTF? TFf ftf T Tfft*fTff fft FdTFT ffff I
ftflftffTft ftffRTff FSF TTTftT "ft ftd fftft ftfff "ftrf, Tff
fftRFT TR ffft fTFT TTfTfft Rfft FRf Tfftf ftf I fffffFT
ffft, fff T "ifftft "ft FTfftf T RRRTff ft ftf fftf?f Ff
-ftri c^ld >dd>dlR£ftri H^d^O ^fd^lfd dJ4k=IRdl^ f€t
ftd fltftflft ftft ffttfTft fffTFff FfT fftfT fftff F?ff
TF?fl "ftff fftfTF fft TFfF Flfftfft fft ff TTFTff, fT
fTft fffrfft FfRfR ff Fftftff", SRTfdfff R* fF
FTfftf ftTTft fft I ^
ff ffff ffffTft FffffftF FfFffF fft FFffFf
T?fft? TdF fff fft Tftff I fftfTft ffffffft? TfTffftfff
FfTfftfrsfTd FTff fftft fdf TfRft fff f ffft fTfff
fffFffffl $ftf|Aldl T Hfftl Id^lft) FT? Hldl^^d ffftf HMi^*l
"FFRTF FTF fft ffftTff I ff FSffFftf, fftftTffft ffftf
TFFf fftf (ftTRT) Ff fFTTF? ftff T FfTMF? Ffffd
ff ffFT ftftft fft FTTTF ff fffft ff I  Ff FTfT7.
ff fft TTRffRf fftTff I
?ftf?FT Fffftft FFRF? Ffff Tft TfTFT fff fftrf I FT?
FTfT ?ffTff ft fftfftdff fft Tfft ftft fTft ftft ffTf
FdTFT Tfftf? T TTFTTft Sf? srft? FT? fft FTfT-TfRTT fft
ff TfftTfftfRri TT FT? FT*? TFfF ffft TFfff ffF fft
Ttftrrsr? fftf fftrf t fTF? fttf ftff fftrf fft -ftri
"ffFF*? Ffff f fTftf ffRff fftft, F Ff ffrffff fT
-ftr I  fTf ftfTfF Ff FFTR fffT fTffff ?ftfttf T F^
ftftfT ftft fff', FTfTfftF fftTfff RF fF Flfftf
FfFTFTfft FTTR | ^
ftftfT Ro<\ R ff fff ffft fffftf fft f Fftf Ro<\ 3 f
fft Ff fff Tfftf?, TT TTff fftsilfi|*l*l "fff TTRff
NO NO " CN
ff?l TT ft? fftff ffftff ffft ff ffff I ft Fdf FTTTFT
ffft TTR #RT I "FTfftf, RRR! Ftf? ffft ftftftsR*! ffTf
ffft TTR fftRFT," FTTffff RF fF fftrf ftfft fft I ^ ff
Rffff TRRffft -ftffft fff fftf? T FfftF? Srftff T
' no    C
?ftffRR? FFFff ffft fftR FTTF*? FTTFF Tffff ffft
CN NO NO
fRFRf fftfti TTdffTft FT? "ftftsTTTTF*? fff fft fftsf? ffff
FTTFF ftfftff TRRfF, TTdffF T fftftf Tfft ftftff
ffffTft ff Fftftft TFfff T ftftf TfF fffff Ff
FRftftFTfTft Ffftff FTFT Ff Rf fffffff ffTTFT
fff TfTFff I
NO '
fffTFf TFTfff Ff fft ff fft fft f STft Fff ffffffff
-pftcRf I ffff fft, fffffft Fff Ff "FfFf T TfF?
ffF FRTffffTftF fftFff I *lif lf}*l ffff <NftlR*4? T
PLHufl*d?^^*l y^dRd ftff TT*? FT ^11^ Ff fffft ff |
fff fffTff ffTTFTTft TF TTdftfTfft ?ftRFT FFTff "fFT"
TTfft fft ftftff, ffftsFf ftff F ffRRTT*? fffffff
flfftTTft fftft I TT Tftftff TR*? TFfF ftf? FTR ftft ftTTTT?
fffft FFft FFf f "FTTFT ffftrff I ftTTft? fFTTF? fftff T
ffFTfft ft TfRffff ftftf ftf*? ff I TTdffTft FTTFTTTFT
FFTTfTF ftft TTFf TTTTFTTft ff? I fftfTft ff FffRf
ftffftf f ff? fT "ftftsTf Ffftf fft fffTfft FRTSTf
FFRftf I FTffftf TfTft FT? "ftftsfRTTFTf fff fft f ^T T
?ftf¥PRT ft? fft TTffffftF TfFT TTffF, FRffFTfT7: Ff
fftftffffff fft -ff fRF? ff I %°
1.  ^HM dl*dlP*l* T (<^l^* <?M^l) %|^
ffffft f STF ffft fffft TftFTfT ffffffft fffffft Ffft
ffftftf ff fftf fftft TTTTftfft* Ffff fftft FFftRFf Tf f?
fft TFTRT fftf fff fff ft I flftffftt, fftft? f fft Tftftf
NO T NO
fftftftf FlfRTRff FT? fTffft TTTfF Fl  FFTFT ffF
ftTFFTf  ffl   FffTfft  FffF  fftffdf  ffftsTTfffTFT
TTTfdfdfstTTft fRFT TT fflFR ftft ffftsTRTF ffffft ftf
fftfffft 3Rf ftft? ffff fftf ffffft ff? fft fRfft Wi I
FfffF W Ffff fft Ffft fftTfff fTTtft ff ^°°^ F
^ FTT Ffft^TWrftt W WdTTftw wfft ftfftf TTftftT TTfft ftftf,
•yv/e/*/ RtrtK JT W^ft <mJ/9# ftftfT wfft ^<ftft)d li»^^ ?,, 3.F
T Y.FI
clsTTftftT WTF FFftft,TTTTT ftr, TTWT,ff ^o<n |
^ Trftftr wftft wdftft, Twrft, fr ^>o<n i tt&ttt ww ff
TTTTF ftT TF TTftWTftfft ftft Tftf "FFft" ftftTT Tfftr ftftsftrR
fftrw ^f I
^wftftr WTF dRlftid FFftft,fFfft,ft ^>o<n |
^° W WdTftfw Wfft eS^XfT ?.Tg".^ |
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
??
Ff ft fffftsftff fff (ff f fff fFf ftft ffrfft ff) I
Vsfft TfFT F* ff TTfTFfftt ftfft fft, "ffftf (FT Root
F) fTfft ffts" f flfftTFT ffft ftf fftR fft fft TfsffffttFt f 8FT
F fftf^TRTI  Ffft  ft ffftfft  fTf TfTftff ff flfft
TfftfTFf fdf fffff Tfftf ff fft |  ft fftff ft ftfTftrfftf
NONO ^ ' CN
TfRsf ff, FTFfTftffff Ff ffff | fffft ff Rf fl fff
fftT TTFTFf |'A<)
ftff? ffftfffftfff fftfRf TTTfffTft FFf ftftft
fffFRfTft TTfft TfTFT ffFff T FRFf ftffTff
fftfffft Tffff FFFff I fffTfFT ffft, Ffff Fff dFT
Tft fTft TftffF TTd FRTFft? TF ftftf frftffR fftRT Fff
ff Ffff I ftfff FftF FTFT FFfft TffT fff Ttftdft
fffSf Tft fffff ftft TRffRF fff, fT *liflft ftftftf
fftfFf T ftffTft Tft TffRfRT FRTF fffFTTF? FT F RfW
f ffff fffft fff f fftw f ff ff*? ffffffft FT f
ftfffR ft fft ffft TTdf Fff |
NO '   -N
fffTfFT ffft, fftfTFT ffftF FRfff: ffftf fffr fft
TfTfF ffffTTFt FfffdFf Ffft ffftff TfFf ffl fft
fTTRfftfftfft STfsfFRFT ff fffftfF ft Ff FfffTTff ffft
Ff ?ftft fft fftfTft fffft ff ftft fft TRff | -ffffftff
ffF Ffff f ff ff ffffF fffRfff ffft FTT fffT
fffRf TTRffft TTR TfF7? ftft fffi ftrff ftfF FRF ft
ffffF ff ff FRf f fffrfft -ffTffffffFf  STffFTf
C~n C~n NO
TTdfftf fTf Tff, Tffft fftfTF*? fftftf ff fft ftf%f | fdMd
FfT FffTff TftfF?, TT Tf:TFiftf -ftftsfRTTfRt fft fftdft
'ffftf fffTFT' TTfftTTFT fftf Ff? | ^
fffFTTFr TTTfTff ftf? fTfrfft* fftftff T RrftfFfTT fdM*l
fftfff fft g^rx fffr fft FFTSffl ff f ffftsTTTTF
FTRfTF Fft ffff FTFT fffftf? ffft ft FT? RtFFT ff? ftft
FTFT fftfftf FR? | ffftsTTTTF*? Rff Trft fTfTTfft TRFTTF
fRRf? fR fftft Ff ftf? ftftftrfftF TTfSTTffTT fff ffff
ffttSf ffT ffftsTTTTF*? F*ft Fff fft ffftff^ | fftftfffsft
*^*l fdl^fl RyPd <HRs|ld<TFft ft dXdlP'l* *lftRRdl^
fffftfff fff| fft1 -ftfttTRTffRt "pflft ftf FTftRffftft Tfff
fft FR?I fftffff Tftftft ^ ftft FTR ff ffftfffl
fffTfFT ffft, TTdffTft "FTTFFfftF TfdfdfsTTfFfftf ffftft
TrftffRTTFT ff TTfffFFFT FSTTTRT ffffftlft ffff TTfTFT
ffFFfl ff? FTfT fft fftfft TftfF FRTFffftFFf ftfftt
ftfft ff FftffR ffftft frf; fff ff ffffft ff fff
FTTfftl
n tisRw WTF FTftft,TWTft,fwf ^o<n I
^ TTftftT WTF FFftft, fftftFT, TTWFT, fwf ^o<n |
FTTF*? ffRt Ff fff Flfftf T RRRf ffffF fffft
NO NO -V ' NO
FFfft* ftfff ft FTffftft ffffff | Tfft fffffff: fft
fRTffft?, fftff T ffffftfTF? fffff fft Tfdfft FfffF
fRfff I FfffTFf FffF ffffft ffffTft ftft ftft ffff TRf
TTRftf I "TFf FTfR T Tff ^ifft^ fft ffTR 4ftdd, ffrff
ft? fffftF ft', fftTf Fff RF fF fffffff FfSFrffft
fft I ^ ftf? Tftft^TFfTft fft FfffF W Tft Fff fft ft?
-ftftsfTTTF*? fffff Tfft FffF ffdRff TFfF ffftrft?
-ftftsTTTTFft ffff FTffTTTTf fffTFT ftftF? I
Fft ftft ff FSffff fffffftfff: ffffft f sff ff^
tftffft ftfft 3ff fffft ffff ftfff FFf t ftrrfTTf ff
NO NO
ffff Tfftft FfffF ff?f I ^
^.  ^HM $M\?*\* g\$ T <SW^ mR«I<iH r*ll$d
FTTf*? RfFTF FfFRT Ff Fft FTfftf T RRRTff FRFf
ffl ft? Hldl*l <K*Ti?^ Fff ffF fTft fftRf HRuilf fftF?
Ff -ftr Fffftl %K fftft FT? -ftftsTTTTFF TTfSTRRrR ffffftf
Ff fft Fff ffSf| ftft ftfft ffft ft FffR T fftTTF
fftftTfft ffTFRFFf Ff Tffff fffttftft fft ftftf ft?*?
fff f ffftft TffTfTFf Fftftf fft ft | Sffftff ff RF ff
ftff fffffff ftfF? FTTf, "ftft "ftftsTTTTF*? fff FFfft ff
fft fft frfft*RF, fftfFTTRTF FFTft T FfT fftff
TTdffTft ftftf? fft fff fft ff? | FfffTft fTff*f fff
f ffffF fftf TFfft tff fft -ftr I "^
ff f Tfffffftf T?ft#T*fTft ftff FRff, TT ffft Tf? Fffftf
fftftRT Ffft Fff ff ff fff*? F*f fff I TffftsTTTTF
Rydd fFTRT FfrfftFT ftft fffTff ftfR?? FRTff fftft
Tfffrfftf fftfRf fRfft Tf eft? TFf fftl Ffftf fftftfT
FfFf ffTTF T Tfff fftfRT ffffTTF? TFfff ffff
TTfTffftfftTfl ft TfftsTRTF Fff FTTf TRf TWfTfffff Tft
FRffTft ?ftftf Ffft fffT fffft ftff ftft fffi fft fft
fft ff fftft FTf? ftf Flff ffff TTRTfT Tftfffl
FTTTFT ftf WT: ftfftft Fffftf ffTTff ffff ffffrfftF
fffff Rrrft f? ffftftft i  fft ftft t^tft Fffft
TfffTff fftftfdft FFf FRTfflft Fft FFFTF? Fdft
^ TTftftT WTF FTftft,TTWTTF.ff ^o<n |
^"ftwft TW Tftf Trfftf FFFT Fff (ftTFT) ft Tf ^°°^ ffft" ft
TrTFWft FFWFTTf FW T ftrTFjftt T=ft  FfTt ^1  TTTTft
ftrftimftftft W Td+l{l+l Wft (?f[(?X TliRl'H FWft ftftff, -yv/e/*/
#W (?), TTTfft FFffftr TFT ?."ET |
^ TTftft F%ft FTTFF TTft dfftw FRT Ff TTTW Tft fTW" ftft
Tg71 W ftFTFf TF fftwwf FTTF fftftft Tfw TTT TfF FTf!
'•^TTftftT TTFF Fdftft, TT^rft,ff ^of^ |
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
??
fTft fft fftTf Ff fftF FfT FFf FRffF ffftf
TfftTffl  (R<HI*i ^diNlft TT fft TFf 3F JlRifti ff) I
FTfftf, Rfft T FTffffTFT TfRF FRRTFT ftftfft TRR!
fftFRTFl Rftfd Tftffsff TfTFTfT fffft F^ FdftfTff Ff
TtfttFf T ffftsTRTF FffF FffSf fftftf fff fffft
NO
fT*Rft ff*f fftftf STTTSflfft* tftftl  FFRft FRRTTff
NO
dR*ld fff ffffff ffft fffft ffftsTRTF fFSf fft fftf |
NO NO
fftft fffff ftrff ftff ff: ftrfft-TRf^^rft stf? ^o<f ffrftff
TFff FT Ff Sff ft ffftft? fftTf I %[s
ftftFT fft TTFT TftfF Tftffft? ftfftsrTTTFft ftfft fftffRTf
f^TfF FFTTffftff fftff Fffftl fftffTF? FffF Ff ffft
Ffft Ffff! fft fqf ffftftff FFR Tff f^ w
ffftsTTTTF*? Tf:fTTf ffr f fftsnfft* Ffft fff Trftf
fFRRff RidifRI f^fdft ftftsff fff Tft ff? | fff ttRttj
fffftf fft TRfft •ffftr TF fffSff ftff TfftfTF? Ff fftrf
T TTdffTft fftftftf TTftft fffttftrft fftf "fTFT fTTFF
Sff fftf ffftrffl
fft fff fft Tffft fff RfR fftff; ftfft? fTf fftTFff
fftTff Fffff fff T ffftsTTfffTff ffft ftfRT FTR tftRT Ff
ftfrlfTftrF? FFTSfftl ff ft^IFRfttfTFf ffftf Ffffft
ffftff TTfff ft ffft ~£\W ff I ffF ftTTftf fffffft ffT
TFRRF fff fff ftft ff? Fffftl ^
3.  PNfaHcM ^dldl^
FdRf <HRs|ldfl P<ftfd<TJ-FSf?TTF SIKIs^fff fffftfffSf
ff fft? ffl FT? fffSf ffftr^IF? ffTfft fftf f ftftf
f Sflft-fff 3RTf -ftftsfRTffRTTf ftftf fftdFT ffft FRF
<NftlR* <HJft)dl£KI RddltJ<f FdRf *jRs|ldfl dcd^ FTfft
"FFFfFf fdTfft Fftftftf ffftFRFf TffffTf fft ffftfff |
fftfSf TRfqft STRTfTF fftfffTF? fftfftfffft, fTff ff fft
Tffft fRff fftfft, fftffff ftffft FF fftsftFRFSff SfRrfF
^ FfttF ftfftwftt TRTTT ftfftwfTTFTTf T^" TTFT TTTftft fftTTft
fftfti ft ?,o<\o FftfftrdFHlftf fTffTft TTTT *lftH1)^ WT FdF TWT
W Fftft T WFW Wfft ftfftfTTT ftftlFT i|Rh+I fftfti TF FTR
FdR*T ftfftwftt ftfftrdFHMlf WT Tfft THtMfft ftrff ^1 Tff
RfftTTT TFjWTT ftftft TTft ftftTT FTFf |t^ sfTT dftftftfftF
ftftTTT FFTTt ftftft ft^WTT ft Tff ^ft ^T ftfWT" ftft TF TTTTftft
TTft fftftft Fftrft W€j|
%z; TTftftT WTF FTftftftf, TftFT fftftft fftftTT, TTWFT, ff
Tffft ^ ?ftf?FT ftf ftsftf Ffffft Rfffff ftfF? Tff FTTf?
fffffff 3TTSF fftF? ff T ftf*? fftfTF FT Roo<\ ftf
fFTFTTFT FfTffTft fftffff ftf fftsftf ffftf ffft fTFR
F fff FfR Tff fftftf; I <100 Ff^of f FfFRTFfRRFt
fftftf, TT FTFt Tfftftff FTFF Ro<\ R f fft TFlfftf fftrf I
no '
fftffff ftffft FT: FFff ffrfffft T fftffftf fftf fftrf I
NO ^ NO C-n NO '
fdff ff FT? Tft FR? ftft frft ffftf ffl fTTTTTTF?
fftTfff FSTTTRT ?ftf?FT Fftfft Fff Fff FTFf ffft 1
NO NONO
Fftf Y*. TfRf fTfffTFf ff ff? Tftfft fftfti fT
FfftTfF 1 Ffff *, fRf fTfffF ff ff? fRFT fff I
ffff to ff fTTFTTTF? ff f f HH|R*d 1*1 TffTf
FTRFT FRf FT? ff Tftfft Wi f fft FftTF? FRffRT
fftffF ftf fRf F^fF -ftfl Ffft fTfffF fffTRff
ffFfTff fffTfff FTFf ftfrfft Tfl <,°<1 ^o ffRffr fff
TRRlffTFt fftfTf fff -ftt T fTft TfTfT FFTF
Tfl^
IT.  <i"^dMld!<rll£ <l4l «HI^
TTffffftF ftf fffFff | ftftft fffTRTTTFf fftRT ffffff fft
ffftrf?, ff fff ffftff TTfdlfff fRT f fffT I ffftff
TTff fftTTRTfd Ffrfftf fft ffft ffff FTfffTT fff, fT
no no '  w-
fftTffTFf  TFfFrfff  ?ftTft  TftftTf  fft  TFfr |
ffftsTRRTfrfftf f fffT fft ftft FT? TffFTTfT7: fTTFT
fftfff fftff ffftff T TRfft FTTTFRf I  FTFT fft
%% wr 33.F $3.3, t; $3.^1  ftTwft wftftr ftfftjpr, Tftft
FFffftFI  TTftftT Wftr  FFftft,  fftftFT  FFF,  TTFTF,  TT
^°° Trftftr FTTftTT  dftrrTT  FFftft, ftftr  ftftrftf, ftftff
ND ' '
WTf fftFF,TWrftfTT ^o<n |
<,°<1 Flf*TI dHlR+dlfti <m\m*\ <m41R) + R=)K+I fftw <f(?THfi ^1
FRTTT TTTftTWft Fft ft^; ftrrrf^t TTrffttTF ftft fttft T FFft
fftftftd" ftFTT FTT FT Ff TTTFfftF ftFTWFf RrftFTtT wftf |ft
Tftftt FftWf Wft fttW Tgjf I F ft FRT TTfF FTft fttfTT #T I
fftftFT FftftTft ftfft WTft fftlW YO ftft^W TRRTTftft TTTftWFft
ttttt ttftT ftnr wrw ^l Trft; ftwrft ^f wtt wftrft
dTFftWTT TTTTT TWW T f o ftft yo w^ FFFTTWFf ttft wf
dTFff TdFFT fttft "^ I "The Carter Center's Fourth Interim Statement on
the Election Commission of Nepal's 'Voter Register with Photograph'
Program", TTdf "ftFT, fwf ^of ^ | Wj+ellf^ WT T FtftTTT Fft
ftTftftft TTTftT FTW 30 WTFT Fft WFFt ftft FWFTFft dTT
ftftT fttWFT wft Fft ftftw FftfTft TTFTTf ftftr
FTTftft^ I TTftftT WTF FFftft, Rfftw FftftTW fttf FTW,
TTCrft, V ff ^o<n I
^ Trftftr wftft FFftft, fftftw FftftTW ftftwft, Tiwrr^, ff
^of^|
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
13
ffftrfftffTft Fff? fff Wl fftft? Ff ff Tffff FfFff T
ffftfftf -fTTFRFT fftff fffft ffftf fffrfFT ftftf "fRfFTTf
ffTFRft ff? I ftffTft FTf TTdftfftfFT fff ffff FfT
FFfff ftffTffTT Sff ffFff, tftffft FfffF RtTFF?
ftf?ffft?ftf  f^t  ffftff  Fffi  fT  TTdffTft  3)RdR*
no    '  "n
TfFf ff ffff f Fft TTR ftfftfF FTTRFT F? fFFT F
FfftftF fTfTTTff Fft TRfft Ffff TFfftt FT
fffftf I TTdffF fftft TRF TRffft Ff F? FFTFf, Ff
-ft ftff fffff ffft fff Tfftf
t\.  *jR*IH<fm+l +l4i?'tp+l <IHI
ffftsTRTTFft Rftftf ftftsfrfftF fftffTff FTfff T TRfffTfF
FTR TR? Rffff TfftfftfF Tff ft^f fftftfl ^^ ftftt
FfftfffftF F( ftft ftf TfftfftfTT ft "ffTTf TffTRF fftR T
FTf fftffR ?ftdft fTfff? fftftfl fft FffR Tfftfftf
fftff ff FfftfT f fftrrfft fRf fftfft ftft FftTTF TJTTRR
ffffff | w fftffff ffffffF fftf fTf fftffff fftffTff
TTdFfft ff fftsffftF ffffftff ff Fffl'10!< fTf ff
FRff FTTFF fTf fftfFR TfftsTTTTF*f TJf TFRT
Ffff Tfff Fff I fft TfftsTRTff Ffff ffff STRfR Tff
frfff ffffTft fftff | TT fft ftft ffff ffff fRf | fffft
TfT ffffft Ftftftf T fTTR? ffSfrfft* "ftftfftFffffF?
'fftff FRTSff fFfRrfft' ft ffF fftfFR ftftf ?ftft fff
TRffl^
1°3 ftftrsftw ftft TFTTT FftTFfTTd: tRt FfW fftf T Ffff TFTTT
"WTFTft fTTT'TftT FFT FfW fftf I
<,OVWTFTWWfft, WW TFTTRFftf Tftftft WWTTFFTT FlFTTT
eftt FTWT Ffftfftw FTWWFf TTfTff TFFTTf FTTftT iiRh+I fftft I "A
Report Preliminary Draft with the Concept Paper", ftfftWFTTftt WFT
TWfftFFT Ffftfft,ftftwT ^oo% |
<,°!< RrfFF: ftftftftT Ffftftft TTTF FTWf FfTTFt F fftdwf
TTFTTW Wfft ftT Fft fftftft Tftjj | TR WFWW Fft FTftfTft, TTTTF,
FFFt T ft^Fft Wttftt Tftft TTFTFTW WTW ftf ftTTTWft ftf
FTTWFT TrftT Fft Tft T T3FTWTF FftfTft" WTf ~W[ WWVC
tRttt wyn fftw ttf: fttfftrw wft I
^  WWW  ?,o<\o  ttt  ^^FTTT  wftwr  F^T  TfWf  ftf
^WTFTWWd: ftfftFTWTWf ft TTfff I  FFT FTFfft fftftr ftt |
ftwwft ^o f f ttt ft ^fftwftr Ffftfftw FTST ftftlFF FTFft wftft,
Trft t FTftfTftw fttf ftrwft 3TW TWTf ftftrftr fftftft ftftWFW
dTcT TTftrft Tft Ffftfft FfttFTT ftt I "Challenges in drafting the new
constitution discussed", nepalnews.com, X TUFT ^°f f I TTTTTs7 ft
RfTT TTTT ^T'HRlRi+l FF ^'HRlRl T +l44<rl(?<pff TW TTFt fftft
T WTT ftft fftft FTfttTft, TTTTF, RTft T TTft fttf ftTFf (FRTsft
ftft" w; ^ocm ftf fftftwF FFT ftTTT FTtftTF FfW fftf) ft
TTTftfF fftt FfW fftf I  RffFF: ft FFtRlfft ftTTTtftT ftftftftf
FTffflfT Slffft W ff frfftRFf ff fft fffffft ffftsfTTTF
FTFf TfF? Fdff ftff TfftsrTTTFTf ffft TTR i?f I  TT
NO '
FT? fft fftftfrft TfftsTRTff ft RrffF fft fffRfftff fftR
fftFf fftftfff I fffffff ffffft ff Tffftf ftftsfTTTF*?
FfSTRF ft fftfRT fRFf Ff ftftRf I  ff ffft f TTTfff
» NO NO
ffSTrfftFtftfTfTF TTdffFftffftfftftftff fftff | ffSfrfft*
T Ff ft TftfFRfft TTfffTffTRT TTdffF FFfRrfft fftffF?
ff STffffRT fft FTFf fftftt |
fttFfRTF FfTffTff TRffft fff ft Ff? I fTftftf fff
fftf fft fff ft*Id TfftsTTTTF*t FRffrfftFRTTf TdFTdF
TfTffTffl fTftftf Tffft Tft ffff frfftrftfft ft ffftftftft
fft Ff%T Tf ffftft TTtft ft fTff ft I "TfftsTRTTF*f fR
ftft ffff ffRR ^ls FFf TfTR*? fR ftft TftffTfft ffffff
fffft" Tft fftRFT," RffftFT RF ff ffffft ftfft FTTR | ^°3
FTftfftfstfTFf ftft ff?Sf fftfl ft RO<\ ^ fff ffftsfRTFf
FftF STTTFR ftf TTft Rfff TfftsrRTff fRf Tft fftftft
ftfftl
fft ftft TTfSTRTff Tff fdf TTff?; TTdffTft ?ftfRff ftff
IfTTfff TfF ?ftft fff FR TfTff fftffff TFTFR?
ffffftftf I TT ftft ftf? TTRTfT7. FTTRFT fft ffftrf? T ft?
FTf Tf? f Tf RTlfTT ffftsFfffTFT ffft ffffff ff ffffft I
fffTfFtffft:
D fffftft fffft fftff ffff T ffff ftffTft FTRTT ff
ff TR? Ff-fRfTTlFf TTTSFf ftftFRf | ^
D TJf TFTFt fffff T tftffftf fftfTfTfTTFt ffff,
fftrfftF Tffft TRTTFTFT FRfffftfF fTf FRfRffsffT7.
fftfSf ffff fftf |
D ftftsfRTfFFT TfffftfTff fftftff FRffF frrftf ffTf
?ftf?FTFd  f  Tftfft  FRTTTTfftF  TRtfftfsTFFT  ffft
NO
f ffftffTFf fff ffRff FfRfRffftf fftff fffff
TfffF TTfftfFf I
FFTFTT fftft, F WWRT Fft TFTTf fftft: fTTT fTTT ■H%llRld
Fftfti
°{°13 TTftftT wftTT  WTftftf,  FFFfW TTTft ftr,  TTCFT,  ff
^ "^ftft ftFTFf TFftf TWTF TTTftTF |ft FFF TTWT fftf I ft
^ocm ftft srfftr ^o^o t^ftt ftfirTTTTFft" ftftFT FTWFfft ftffrr
FTftftft i, 3 ftftFT, Fftft TfffftTFWF ftft" FR" fftft | "gw ftTFfft
fftftf trft fTTft T§TTT fftftr I WTWTW Wft, TF wftftr FTftfTft
WF^TTFTft FTftftft W ^..i.% ftftTT fftft Fft TTTTTTd: FTTTFft
WW TftTT TftTfTJT TWrft 1.%S ftft^W fftfti "Attendance and
Participation in the Constituent Assembly", Policy Paper no. 4, TTTTtiT FtTTftf,
ftdM< ?,o<\o |
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
?Jr-
D <hRR*I fHIHRi^ Tfftfft <H<T*Ti?<ftl ftd^lld *?lRdH*f F
fffftrft FT TRRff fftfTFT FSTTTRT fftftftf TfrfftFff,
"ffffft" F? FSTTTRT Fftftf ffff fftft |
D Fffft TF TlRfF TTffFRfTFf ffflfftfF! ftfTfRF
TTfSfTffTT ff ffffff I Ff fftftfffTF? fTfftft
FfSI*lR* ffff T FfffTft ffftff ff ffffftfTf
TfftftFTF RfTFRf I
D ffftsTTfffTff ftfFfTff T ?ftffftf RfTfTF? FRTSTTTF?
FfF "ffffft' FffffR? ff?, fT fTF? fffft fffffff
?ftfRT fRfff f fttftsfTTTFF ftfft TTff TffffftfRFT
Tff F RfffTFf FRFf Ff fffft fffffff I
Fft fftffff fffifft flff ff TffTfTffft ftft RffT FFFTF?
ff?,  fft  FFTTfTfRt  T  FTffffTfTTft  Tfdffft  Ffl
TTRTTTfftF Tfftfftfsftffft TTfSTTTff FTfftfft Frfft TTTfTftrF?
NO -N ^
ffl  TT FT TTfSTRTff fTTTf FTF? FRTSTf ffff, Tffft
TfftfftfsTfff Ff Ff? FTF Ffff FfF? TFfff fft fftt
Tfl
^.
<m
^tTC ^^dl«lld?dl| ^Il3
ftftfF fftft FrfftffTffTT ftff ftft frf? TRfft, fTfftft? T
fTRFFfFRfl TTdffTft ftft TFRFT Tff Tftff I
fffT TfRfff Tff ftfF TRfRf | frfft^fft fffffff ffft
TTff f|RtJ*l fftf T ftf Rf fftd fffff =IKR=IKs|R ff T
TTftftf fftftfftf ffTRT fRfff I ftfftsTF Fff ft ff fftftt
f^<Tfftl TRF TdF HR*dtdl JlRifti Ff di?<TJf FR =i|IH*
fffft ffftf ffft Ff Ff "ftt I TT TFfff T TTftf Tfff
ftffTfftf fftrffftTfRT TJf TFfT7. ff ftft+F?, Tffft
FfftfftffT7. fTfftfft FTfftfTFf TR FFT FTffftft flR
FTfdTfff fffi ?ftfftf fftffff TfftfftfTF fdTfRff fff
TfFT ^dl^dlsi Ff *dld*l<0fd* TFFf <H%lldd F? dflldd
FTffftf ?ftf fftTfl Ff ftffTft ffftsrTTTFF fff Ftfff
ffFT ?ftR I ffttfTff fTTFTftF? FFf -ftr, Rff *f fftd fft
ff F? FR?ft T FfffTF FRf Fff ftffT7. Tfft ff
ffffftrFf "ftr I
<,°,> ftftw fft T^rft ftwrftr TWT FTfTf iftgn Tfer TFTUTd:
ftfftTTTTFT TftT FTFt fftftf Fft Trfftf ftftF T ftft TTTfft
FTWFfft ftftFTTftt ftrfft FWFF TTft ^ I wfttFTT FftftfTTT ftf
FTWWft" ftftftftw fttTT TTFWT TTtRfWf TTT ^f I FT/ |fft TW
trtt Twwft wfftftr ftrRtwrr tft ffT Trf wRtFTwf wtt
ftft FFT WTW WfWf fftftw FTWWf FftTTT UTFTFt ftl
ftdftf Trftftr wft ftftf, ftwTJjft fwywir 0 ww^f ti^fri* wftfw,
FTfft Fftf%F,TFT K..FI
TFfff Tff ftft Tffft TfffCRfl fftfTRRFft?
flfftffftfff FTTf TRffft -ftftsfTTTFffT FRR fftfff
TfTTf TfTfFff I 'Ff? fdffF ffftftft Tffftf fft*? ff
Fff, TT ffff ftft Fift ffffff FfrftfT ft I fTft Tf?
-ftftsfRTffrfftf fTRf ffffTff STTffft ftft ff TTF?,"
Rfftff Rf ff fffffft ftfft fftl'1'10 ffffftf f T#
FffRT "ftfFfTff Fff fftff ffT fftff ftft ffF FR
FfftffTT? frffFff; TFfff fftfRfTff ftftft ffSff Tftff
fffff I Tflfftfft fffff ?ftTf fft fTTfTfF? ?ftfff fffft
fTf Tfftf TffTfR frfft* T ftftff*? ff (ff ff ftfft ft
FfffftfRf TffR*t fftf ffRr) fffffftf fftftf ffftf ffft
FfffffftTfl fTTR T FTF? fFF Tfrfftf fffffff ff
NO '
fffT7. f fTfTTfflfffF? fffftf ft? Ff? fffff ff
31RTTT ff I  fffff ffftf T ff fTTrffF FRfTTfftf ftft
' CN NO
Tffft Tftft fftffTff fdf ffff fftf |
NO NO
fffTRTF FRTftftfFTfff TTdf ffff I FRTftff*ffFT
TTRTfT7. T FRffTF? fffFTfffFT TffT7. fTTF FfRfFT
FSffff fffffft fttftrf TffTRTfT7. frft frfftfTTf Ff I
FfftfTftfFT TfF fffff ffffRr fft flff-"ifftfTFt ftf
ffffffftf fft ftfftRft ff ffft ft ffftftfRffff ftft
frfftft ff| SffftfTftf*? ffffRfff TTdfff fTft? Tf T
Fffrfftr ff TffTF? ftftftftf <\^% ftf STRffftftfF? FF*R
fft TTTSftTF? fRffftftflff ftft fffFf 3TRTR ffl
fflTTTfft? TTdffTft Ffftff ffftf FfT ffff FFf Fff
Fft f ftfft Tff ffff-ftrf I FfF? ftfRTF fft ffft ft TTfrfft
ftfff fff ff T FftfTFT ffft fftTTTff Ffft fRtftffft
ff! fflTfft ff ffTfF? TffftffRf fTF? ff ffft
Ff? Tfff fTfTfl 'm
"ST.  ^Idl <.?>+l *|£I3<P
ftfRT ftftft? ?ftf f fffff ft fftf?, F T?ftsTTTTF*? FTff
fffft ffffffff: 3TF ftft fftrr f fftfft ffftff fftfft
fftftffTff ftft FF fft fff I
ftfft?,   TTdftfT7.  -fffftf  TTTTTft  ft  ftffftf  fftfl
FSTtfTfttfTft Tf 8FT TTf fftftfftf ffftft fffft STfSfRf ffft
ffTRff fftRl ffff fffft ff Tfft TfFfdfft fffffftff
ftftT tftrft T "frfftf Ffft fftfFF? "dft fftftf I ffFfTTfrfft
^<)0TTftftT WTF FFftft,FFftfW TTTft TT TTT5Tft,ff ^of^ |
FFft ftft Tft TTTT TWfW ^f I wftftr wftft" FTftftftf, TTTrft
TWTF,Tftftf FTTR TWTF, TT ^of^ |
^ ftftr FfrfFJr t Fftw FTTRrTuft w WTrfttw wfft ftffftf
Trftftr wft fftff, -yv/e/*/ /ftrw 0 7?ft <mjR# wftfw, wfft
FFffftr,TFWf K..FT XM\
 JiMchl wRmw (Ik mftr wtww ■*>&& R*w
■*>I$R)<U WT iftlW ftwtc? ft ???,  ?(S 3FiTcT ?o<j?
?*
fft?  FfTf  TFfF?  ?ftftr  fffTFTf W  Tf  ff  Tfft
•N CN NO
fffRtfftff ftft TfF? ffl TTff P<f*ff FF? fftT
FTfftfft fTFf fftffsr Tft | ffTf fftftfftf Tffftft f ffffff
•N /\
ffftft TSTRTFff Tfft "fffftf' F "fsf-TKHdlf' fffftf fft
ffffffl ff?ftffff Tftftft ?ftf ffft frfftff I fffftffff
NO   ' NO
TfFF ffftfTf ff fft f -ftftffft fR fft ff fft ftfRffft-
NO NO 'NO
ftftf?ftf ffffl fT ftft fftTTTFR Fftf FRfF ffffft?
ffff ftf FTfftfft fsf-TFTftft TfRffff fftRF? ffftft fftf?
?ftft Ffftf I  fTft fffffftf fTF? TTFFF fftr fff
ffftrf?!
ftft, ft ffftsTRTF ftfFT ffTlfftFRRFSff TTfSTRTfTFT FRf
fTfrrfftFT ftft fftftf fffftfi  fTSTffftffrft ffF fff
FfftfdF ftftftT TRffft T fft ftftsntftF FFf fTTft Tff
NO NO NONO
ffffl ffff SfftlfFfTft Tf? ftff FFfffTF? 3)RdfRI
fft f€t <NftlR*<u| fft sldldft fTTTSfftl £<ftl Rftft, f f|F
ftfff f ffftfTffffff f STRF Tff fRfflft FSTTTRT fFR?
NONO
ftf ?ftRI f|i|Hlfft*lfftd*l TTFfftR? TTTTTfst ftfftfF?
fftsntftF FFf fTftfSffff? fft*rfff?l ^ TT ftftftf FffF
Ff TFTfff fRRTffftfT T TTdffTFfF? fffff ffft
TfTf?, ?ftftfff? FTFFftffTfftTF? fffft ftft TffftsTRTTF*?
fR TT fftftf fftff FFTTF? ftff ffft TTff TfRf
fftfl
w. vjkhcm +i<ui -#?r «kRm -&&;
TTdffTF? fffffftF Ffftf?, fftftf fftft ff TRf T ftffFf
TfdfFF^TTfffTfF Ffft ?ftftTff frfft ?ftsftf fftrf I ^
ff ff *|<*^d ftft ^ddl^ Ffffff TRFTR? <Hfd*?d, I
ff&T: TffftsTTTTF*? ff ffftfRfftf ff 3TRR fft fftf fff*?
fRff TR*? -ftr, TT TRTfrfft* Tf T%F? fft ?ffF? Fdf
fRRT T fTF TfftFf TffTffTft fffR fRF? frfftfff ffF
^ ^ WTFTfftwW TRTTTTFTft ^WTFTTWf f «. ft ^o<n ttt STfft?
TWTfftTTTTTtftTfFR,FftftF TFTF T ftftrftT TFTF ^ftft TTT
ftftTT TW T T^ft ftTFTW TTTT FWT WTTftft" TW ftft Ffft
fftft I ftftfTTtftr TWTTFt TWWTfftr, TWT T ftfftw Wf[ jy^f y
T^Ffft TFTRFfftrW fTT ftft t; ^rftff" TWFFt FF ft ftftfTTtftr
TfJfFf ftft fT FfTt Tft I T^T^jjffff 3RFTTT FWT WTTftft" T
FTFT TFTFW FF Tff TT ftft" WTFlftf TTT TWT TTWWTTFT
FftftT Tff TT ftftTftt fftfti)?-!^ FRr T^ftf c3FFF llfftfti fftft |
TTTT ftftftftr TFTFft "TTTffttT ftftf' ffftft t; wfw
TFTWWT FR^ |ft Tf TF iiRh+I fftfti TTftftT wftr dRi fid
FTiftrifftftTdftT, +l6*Tl^t FRd" ^o<n | TRTW Ttft Fffftf "Draft of
agreement among parties", The Kathmandu Post, f $ ft T° 1 ^ I
^ ^ ? FfftfT fttT TT WdTfttW wfft ftfftf TTftftT FTFT fftff,
•yv/e/*/ RtrtK 0 WVWW <MJR# wftfw, wfft FFffftr I
F fffFf fftfFTRF FR? FTfT ffft TTdffTF? Ffftfft
fttftTRRrrf fft? fTdFT fftftTf I
TTffffftF ff fft ftftftrftfR ftffRfft fTTfft fTTF FFtf
TFTFt ffff, TT W fft? fftff Fftf T ft^ ff? fftff
ftftfftrf Fffft frft fftffsr ^fti^d ff fftdi^ fft fftFF
ftl fftd TfftW T FFSrrff FiFSRTFf, fflFf FfftF T
fftfrsffFf, ftffRTFftf fRfff TffTfTftff Ff ft ffffft?
TTdffrftff T ff TTftft? fftffffff fTfTfF ff fffff I
TTTTSTTTfff ff fft Fff TffTff fft fftffTRF Rftrft
fff TRFFT FF? T ff? ffftft ffff Tf fffft Tff ff
FR?I "(ff TFRff) F! fftfFR fftftf fft ff ffff
fff  ftft  Tf  ffftff',  fffffFT  R*  ff  TftrfttFRft
FTTRI
<W
Rffff Fffffft Ffft FTtftrfft fffft Tff TftftfT; ^ Tfft?f
FfT FTf RftfRTTf ffft FifffftftftFf | ffffffTFt Tfftf
FfftRf, "ffff TTfftsfTTff" *? ftffT, ft TTfffftf
TftlFTTRF fTTf T Ffftrf? fRfff fftfftTTFT FRf fRff
fftfTff ftf fffffff fff, | Ffffffft FRffTff FffR
Tffftf fft TTfft ftft fft Ff fffft ff | TftfFRTF Ftftft
fftff fTTF*? ftft FRfR ffrfff TfR? I m fRRRfRT Tff?
ftf TF ftfTTT*? ff ffTR? ffffffff fftfftf fTTffT FTFT
FTTFTfT7. Ff? fftffftf ftffff fffi TT fflTFFT FT T
ffFTF ff fft TTTFT? TfffffTft ?ffTF! fdfff
TfTfftTfftT Ff fffft ftft Tff ftftRft? I m
ff? Fftf Tffff ffffffF fffft -gTS-INd*! TfftfftfT
fffftf T fftfftf Tffft f Fffft frfftffTft Fft TT3fft
fTF TT Fff I fffffftF FRfTRTfTft fft "ffR ftff ftf fft
ftf fft ff, ffTTTRF T ffffff ffft TRff | FT, Roois ftfft
ffff fft fffRfTFt fff STTfffTFTfffTFT ff ff fft
fff ?ftft FfftfF ffT¥R Tft fRF? ff| Tf? Tft ffft
FfTfflffF Tf Ff Ff ft Ro<\ ^ f ftf%ft, ff ftf Ffft
FfF fftff FTfttTRT*TftfTfftf FfF frfffffF ftf*? fftft? I
Rffff ffftf TTTTTF ffftft ffff fftR I
^<)vTTftftT Wftft FFftft, fFfft, ff tt<of ^ |
^fftfWT TTWf TF TdTFTFr TTf5^gTT> ^tj fftiffF ftftft
^$  ft  ;>o<n  ttt  fftfwr  WW  ftrTJTT  Tft  "SFftftr  ftnfWT
ftfftwf' wft fttTftfTf ^ i Trftftr wftrr dRiftid FFftft, Rftft
ftT, fFfft, TT TRO'n | ^i) ftl TfTT I TTT ft^F FWT FFT ^Tiftr
TWT ftf^H+l TF<f!+(7<pfl WMId+l Wfft <lf^H+l Rg(?<? wft TTFimi
ftftft ^f I
^^ WWTFFT "Wfft, fttFTWf WTTT ~W[ ^FWTftr TTTTft Tft
FTftftTI F ftft Wft ft ^o<n ttt T^ftf f TTTfft wftWTftfftT
FftT FfW fftR I
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
?£
fftffftfr FTRFf T FTFTftft fftf Ff ffff FRF FTTFF
Tft?FTft TfRfff TfTRT ff TffT FTTRff fftR TFTF ftfFTf
FfftTfl ?ftftff ff ffft TFfff TfF TTdffTftff ffftfftfft
fffff FdF Fff ftfl fTFf RFdT Tff FRf f Rffff
fftf T ^f-Tfff FfffTftffF? FRfTfff ff| ffSfR?
TfFSRTF Tfff TRffTfft Tf ftf FT? fffTff? Ttfft ftf tr?
fffff I ftFTt TTfftfTF "TTfTff Ffrfff' FRRffffT7. Tff
fTF? ftlFTfRr FffftF FffSfFTf T srTFSRftfff fftft? ff?
C no    '
f fffft ffffft ^fffrfff ffffqff ff? | 11^ fTfffftftf
fftfff fFF? ff? I F ffffft Tf FTF "ft TTdffF fff
NO NO ' NONO ' NO
TfT ff ff Ffft Ff fffff T F*F*?*f FTTFTF ff FT
F? FfTf, I
<lgMfd: TFffftF? FTfT FfR Tf I ftftsrifftF TfF ffff
fff FffrffF TRffft ff, F Fff Rff -ftftfffftf ffffff
Tfff fffi fffTfFT ffft, FfTdftf fftft fftffFRRFSft
FTFTft  fSffffftF  T  fftSf  tr?  FfFF  ffR  ftfftt
NO
fSfrftfff ffft Tftffft ?ftf fftFf | fFTRT T?fft Fff?
Ffrfftffft fftff Hldl^^fl <Ti?fP fjHdfl TFF ftf Tfti
ffftsTTTTF*? Fff FRTf Ffft ffft Ffft TSrTFRftff
"FTffff' fft ff fft | ft fftffTTf fftff I tftffft fftfTftf
ffftsTTTTFFf ffftff ffft Fffft flftf ftft ffffff
ffftFTFT ffl fRffft fff ff Root f Roo\ f fftfff
Tfff fftR, ff ftf ffft FTff fftf ftTTftf FTfftfFf FFTft
"   no -v
TFFTT fffft FTf ffftf fftftf | lis Rfff fft Ff fft Ffft
FTft fffftff ?ftft fsnftff fff, ftftf: FT Roo% f
-ftfTffft FfTdf fft ffft ftftftf ffftFfRfl <,n
TTftft TRFTR TRTFTFT ffffff T RTRfft TTFR TFf fft
y\ "N ' NO
fff RRFT fffi ffffftff "ff-Ffff FdTfft" FSTFRffT
ftftt FTft "Fftf fff' FT TTf ftft fft Fff | ^° ftft
<nis Fffftf wftftr Frft ftftr fftff, ft. f %v, -yv/e/*/ wwwWfw
#><*/<!, ?,% ftdM< ^O^TWg" ^fg-f |
HSWFRTWWfft, Fffftf TTftftF TfJ^ ftftf, -yv/e/*/ wfww WTW1
(FTW?, Ffft FFffftr, TFT ^ .F T TTftftT FTfft fftfftr, WWMWW wftw
wftTWT: ^ffW e?fe~ ftfrft e?" FTfft FftRf, TFT C I
II^FT,^00^, Ft ^?id< F+lftld FTdFT. yd^ft Tff FWT ^IdiyRl
TTTfT TdWWTTf TWTT fttftw ft fftftftwf FFFFF% TWrft
ttt ftrrr ftw fftf I ffftf wftftr wrf fftff, -yv/e/*/ wfww
*H*1 WWW/?, wfft FftRf, F. $ I
l^-WF-TWWTTfRFTft"  ftftTR FWft FTFFFTT TRTftTft fftftftft
Twwwf ftftwFrr t ftft ftftfnfftr ftw tt^ft TTftft fft^ sftr
ftft=^| sjjg- t)^ ftTFTft FFftT ftftFT, FTfft FFffftr I ftft
ftTTTWft ft? TTFTWFt fftTFTTT Tftft 3TWT WTW7 Tnj^f ^rFfFTT
FFT TTftrft FFTTF TWlfftFF TTF ^FWT wfft TTftWT TTdT
ftftrftr FTW Tg7" Fft FFTTf "ftftF fftww TWSfl F FTftftft
ftftw FWfttT ft wft fr fftfTFr: FFt TTftrrfftTft RrwftTT
FfftRtFffTTfftff Tftf fft Ffft Fff flftf Tfff I TRffft
NO '
TTffffF ft? Rff ff TRff fRf Trfftftgff fftff
TRffff Tftftff |
H#5ir 3R1^RT: T?ftsTRTTF*? fFF fRTTTtftFTft fftftf
ffftffff ftft TRrfffftf f fff fff fft ffffft fffff I fRrSTTTTF TfRlFf Fftfftf FFFff ftfT FFTfft ftft?
'  "^ NO
TTfffft fdft FffftT" TfFf ff T fftff TfdFf FRTSf Tftfffft
fRTf ff fftfft ffl fft fSffft-fff fftf TfTfft FFRF?
TfTfft FFTfft FR ftffft ffl ffft fffft ftft TTFRft
TTTTRT FTTFF fft*f FFRF? FttFR TF Ffffff
FFTTFf ffftffftffffff SfSFTTTTTRF TRff ftf fftfft fff
fff STfTRTFt PbI*I fft? TfRf frfftf fftTf I
>(M<£\M °W$\<: ?ftsrrfftff FTRffft Tff FFRFT Tlf ff
FFftfF ftf fftTff, TTd? TTTTf Ro<\ R f fRf* Ftf Tlfff
Tf? FFRft ftftft Tf? I fRRtftf FFFFfft Ff FTTT7. ftft
fff fffff T TTdffTft "FTftft FfffF! ffft FFfft
fTfftffff FffTfff, fftf FTTf ff ftftftf | fffftf fftf
fRJfRftR ff' FFRft Ffftf fTTFR? ff?, ffff Fffftft
"ffffft ffFfft ff? I  ffft TTRffft f TSTRTTRftffff fff fff
C NO NO ' •. C
ffff ffffl
<Md~=l<=ll<0 ^"IM^ T^TJW: Tft ff fftf -ffFT, Roo^
f 3fF STTff FTftlfF? ftTRTF? Tfffffft f -fff fffTfR
ftfRTff fftfT fF Tft Tff^i 3TTF <NftlPfl frft
Ffffft fft Ffft ffF ft FRFT fff, F TtftsTTTTF ff
TfftRTFF fft| fT^jft -^rrf fffffft -grfft Ffft ftfTftt
fTfft flff fffffftF ftfFT TTF Fff ftTRT ftfff Tff
FftftfTTRI <Nd-r>ldl^ ff ffftf ^dld^ 3)d«l<fftft^ fff
FfftftF TTF ftf TRTffft fft "^Rpff fffi TRTTfrftf
fffft ftft ff Fff fffff f ffft fftf Ff fftf fftff
FTftFTTfftl F FfffF TTFRTfft f^RTft TffRrft-^fRR fff
f F? FffrffF TfTRT fftf fff FT, l^o ftf ftftsfRTff
FT: ffff fffft FTTF Ffftft fdTFT fTFfTFT TfF
fffrfff fffi FT? fft FFFf fft WA ff, F Tf
TFRFT fftft FftfT SffRf fffff fft ffftft Tff |
NO '
^TT# ^fTT: -ftfft fft ftft TTffF, Ff TShP, ff ftftw f
ff Tffftff ff fffftft ffftf fft Fff fftf fTFf
STRfRF FRftf R*ftf Ff fftrf T FfTffftf ffftf f Tftr fft
' NO ' ^ NO
ftl ftf ftft fffftr ff fiff? fft ftffftft I ftrfftftriftt-ftf
ttft WF WW FT3f I FTftftwf FTft ftftTR ftft FF TTT
ftftfTTtftr TTTFFft TTftf ft I "TW-WTTT TFfft" ftftTR ftftfTT
WTT ft, F TTT fft ftfTTT ftfftwft ^d" I TTWTT Tft TTft Fft
TTTTft Wft TftT ft ftft TTf FT^ Tft Wreft I TTT 1^19, ftTFrft
ftftTT, 1%%o |
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
?o
fftf^IF TfF TfRRf ffft? ff I ffftsTTTTF Ff TRTR? "ftfft
fft ftft "FffftF FFR' Ff Fftf FTR? "AWi^ fffFF
NO ' NO
ff^f fffi ff ffftfft "frfft ftftfTFT ftf ffffF FFRffft
-ftfft ftfRF? fft^TF? fffRft Ffff FTF? I TR¥IT ffft
FFTTF? ftsnfftffT fftft ftf ft? ftff I ^
FT Ro<\ <f f ffffft? TTTTflffTff Ffffff fft Rfff
ftfftt £idl*l oAM£K ftft? tmi-M ^ftftkf* Tffff fftftfl I""
TTftft fffTRTf fft Ff TTfTff ftf fff ff,1^ F
-ftfff Rff Sfft dR*Nld <NftlPfl ffft fff fRFf ffl
ftftftf FffF TTfTffTfR FffRf Fsfffft? f ftfRflF*?
ftfftfF? ftfff ff I ™ fft TFRFf FRRTffTft TTfft FFR
ffftrffff fff FT? fftftfTRf Ffftf ftftfFT f€? FfTffT7. ?ftf
fftr fftfl  fffft ffff FFRft Tdftffffft TfFf T ff
NO
TfF? ffff TfF FfT fft Tftffft ffftf | 1^ RF fftftf
FTFf FTTR ffTR FRFfF ftfff Ffftf Fftff TfFT TTfT7.
1^1 WTWTW "Wfft, ftftftf, "RWT TTF Tfftft ftdFTft ftr', -i/i/R*,
'-1A TWft 'io^o |
1,:|fW ftFFT fTW T FW Fft wfttTft" WTf TTT wfttTTt ftdTft
FWTTTFfTff Tfftftw wfft ftftftf wftftr WW ftftfw7, WWW: gJU
WWMrZ VyjU, TF WWrTWW fwfWK 0 WVWW <MJR# wftfw, ^ft wfft
FftfftFI
1^ W^ ^oo% ttt TTTTTTT FTT "TTTftft TTTTTW TdTwft
ftfftWTWTff ftftr ftrft TRFT FfftfftTFST ftftfTTtftr TTTTT TTFft
ftdTft ftftftnTfftt Fftw di|RH+i Tffft ftt I "ftdFTTf TTTftftr
fftTTT TFF, WWpWWtl'W ffft ?,oo% | FW ftdTftft TdTTT TTT
Wfft ftftwftft ftdTft ftftftfTUft W WdTfttW wfft ftdftf TTftftT
wftf ftftf, -ywe/*/ wfww *H*1 ^7F77?, TTTfft ^j<ftftj<r, yu^^ v.F T
Y.TTI t^ ^oo^ ^ ^o^o tttt TTTrftwft FT TWWTFfft^rft fftTTT
Fftftw TFTU ftftftT fttW ftw FTTT FTT ftdTftft TgjFW TTTfft
TfftFT ftTTftrTft" WTWFf TTFft fttfW fftf I F Tf ^ o f f ftfft ftf
WfttTft" T TF ftT" dfftfffW T3f | -Sfftft ftftfTW ftwft
TTft^ffTTTft FfW Wft ftdftt Fftftw uft ftftftfT fttft ^ I Ff uft
Tftftf T^fWWf ftdTW Tdf ftlftuftff fftftfT TTTft TTdT TWTT ft I
"NA already inclusive enough: Army chief, The Kathmandu Post, X WTf
^ O f f; "Army unhappy about decision", The Kathmandu Post, R R fsftTF
^Off |
1^V TTftftT FFTF FTftft, ftrftt ftdTW FFFFTTF fttf ftftwr,
ND ^
TWTftf, ff ~iO<\~i | ftftftf W fTW, "ftr TTFTFF TTWT WWF',
*/PrfV<, Y ft ~iO<\~i |
q oy
"CoAS tells House panel of need to re-do 'obsolete' Army structure", The
Kathmandu Post, ^O  ftrftr ~<OY< I  fftdFfft TF TTT fPfl fftf
TTffTT FT TT dftTR ftft ftft UTW^I  WT FFWft T|wft
FRlfftTRW Wfft |ft TftwTTf UWF FFt fftft I  "Army restructuring",
Republica, f O ft ~iO<\~i \
fffTTFRT FF* FffRT RfR TRft? I ^ Tft yWMdl^
TTfftff Tfftfftft fff fff TffffFf fff fF fTft FT? ffF*?
no -n '
3)l*dd fffff fft ffffftf Tffff fftft fft Fftff fffft
NO NO C
fftfttl^15 ff ftf ffftsFf fff Tffdff f ftfTf fft ff
FffF fftfft fft fffff fftTf Ff FTFf fRRfft fftft |
F, ^X°° TF Fftffftt FfftfTffT7. ffTffFTF fft <F*W
fffRFTF fTFf ft ftfft ffft FFffff ftft I TTF? fft ft
FFR T "ftfft Tftfff ftff fRft <\ZX°° fTf Tfft fRfRfff
fftftfTRRTFf fftfff fttf fftTf I F fFFftt TTfTffF fR ftft
FTR ftft "ftf fffft fftftfTRf fftRf fftf ff, ffff ftf
FTTRTTTFt RFf FFTF? fftf ftftrfft ff | 1^ fftffftt f
fffTFt ftft ff FSTfTfTF? FffF Ffft f STR fRF? ftf,
F dftl^^fl ?ftftf? J|1fft*i fft ft T Tfft Ft? frffT Fff ftr
TTRRT I
fFR ftf ff ftf ff sTTRf Ro<\^ f fffffffff ffTTTf
fR|  ffft fFf fffTTTdRtf fffFt ff ?ftftfff, ffffff
FRTFRT -ftftfTf TffFff? I ^ TTFf TTRlfstFRF? RfTF
?ftff fft T TTft TTdffFft TTFF*fff ?f*?ff Tfft fftf?f
fft FfffRff ftftrfft ff| ff fffT fFf TTF T
FfHlftft^ RFffff 3f d*Tdl <Hs*?d,TTPF HMM-HI f3<f*l
TRfftfTfft "fflFf fft ftff*? FRfF? Tfftftfftf Fff fft
flfftf?l TTf fftfr-fftff fdfff fFf TTfTft fffffftf
TTffTFf fFF ffftf Fftft Ffff Sfff fFRfftf T fftsffft*
TffTff fdfftt fftff STTFff fft ffff| fffff,
fffffftffTft ftft ft fffff fft ftfTFt fffffff TftftfRfff
ffSff 3RFFR? fftTf T fTft FT?FTfff TffRrfft ffftfft
fff fft fftf? |
ffff FFftfftf ff ffff Fsfffft? TTfTFfTF? ftftfft "ftf
fff TTTTTftTF ftTTft? ftfft fFRRRF fffff ff TfTRfft
ftfff? I ^° Tft Fffft fffTFt fftftff ffftftF? I TTdftfTft
ff ftft ffTR -frfft tRfftfr fr? f? frftrff w^ ff
1^ TTftftT TTFF FTftftf, ftrftt ftdTW FFFFTTF fttf ftftwr,
ND ^
TTSTTrft, ff ^o<n I m fFR, "ftT TTFTFF T TWT WFTF," Tftft
FFffftr, TFT Y.TT I
1WFF Rfftft TWTWWF Ffftftft c, ft ~iO<\~i ttt fttft fftft I "SAC
shelves Army restructuring plan", The Kathmandu Post, % ft T° 1 ^ I
l^s TTftftT TTftft WFftft, FFFFTTF fttf "ftftftr ftftwr,TTWTftf,
ND O
FT ^of^|
1^ FTT ftdTftft TTffft TTWTff FTTFTFF TTT fT TT^dlfi fftr
ftTTftft ftrftt ^dlfi ftFT TRT FIMlf ^WFtRUI Tft | "Gen Gurung
hands over responsibility to Rana", The Kathmandu Post,  f O  FFT
i?° Trftftr tttf wrftft, wwrift FFd" ^of^ i
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
?2T
TTfTft fftR! TTFR*? ftftfrfftf TTff Tftqftff, fTF ffffF
TfTftftffftft TTTTRft fft fftfffft -ftffft fttFTlRffRf Tft,
NO NO
ftfTf*? fTTrfftfF fftfftsRTTF? ffrfff ftftfrfftf fftfft fff
TfftfTF fffffft TfTfft T "ftfFf TffT fftftf Tft fftf
Fffl^
V. spcR^ ■flrpT
ftTRTff ffft "FTFF TTffTft FFffftr TRRT7. ff ft TTFT
?lffft?fTT Ff T ftff ffl ftTTft? FFftfftffTft STTTfft ff
fftfff fftFRt T TfR ftft f^ftftffTfftft Ff fftffft
ftTRT*t "flfftt TfftflF FTTfft F^ Ffffftf TTffTF? TFf
fRTFT fftfTF ?ftft Fdf fRF? ff I fRf ftftff fff ff
ff ft, ffft ?ftftfff fffft ff ffffftf ffffl fttffft
fffrfft ftf ff, F ftftRff TTfftfftF ffF? TFf fRTrft Ff
ftt%f ffftfrf ff| fffT ff TTfftfftF fftftff*? FT fft fff
FRTfFT ffff? ^off f ffftff, ftftft ffftt fffffftf
FfffRRFSff RiFfft fft fR ffft fTff frRffft fTTfTf*?
Tfl
1 ?1 FRtfftTR TTTTFT FTW FFFff ^ftftfw fttT W TTTfttW
Wft ffftf FftTTT ftftwft, 'ftTTftTftft f^FF T TTfft", */PdV<,
f f FFd" ^ O f ^ f FTFF fT, "Reform agenda", The Kathmandu Post, C
FFd" ~<o<\'i |
ff TT ffftsTTTTF*? Ff fft ftffft FfFf fffff ftfffft
NO NO CN *
fftRf, ftftft TTTxftT TfTFTTF? Rff ffTTTft FT? 'ftftfFFf
ftf fft ff fff fft ffff ffftf TFRF? ?ftf? I fTTTfrfft
TtftsTTTTF Tfftr fft fftfftr Fffftf Ff Fft fftfttl
FrffRTTfT?fTF FTfftf T Rfftft ftfRff ffffft, Ffft
Hldldl^ "6*\HM\ TRf Ffft ^ft|^^*| *fftR| TtRTFT*TTTF
FftfTF? dfffR? Tfftfft Tf? ft fff ff ftffF FT*?
fftftfl c^In) <Tf|ildiyP ftftt fRrftf HM£<ftl ^IdfRd ftft
fff ffft fftftfl
TfftsTTTTF*t Ff FTftfft TF fftffff FTfft FffftsTTTTFff
?ftfffft fftrR Tft ?ftrftf*f STTTf Fff ffl fffft TSTTFRft?
f £<\%A\£ R* =l<Rf^ ffftft fftf" FRf? FT fftft ffft <H=R ftl A|
FFRffft fff ?ftf fRTFf ffl ^ ffft fft F*K*1 ilftldlfl
fff FTfftf T RRRtff ftft? ff fftft*? ffl fTf ffflF?
FTTFF FFRft FRf F? Fff fff ft | F fftftfTf
Fff ftfF TSTTFRft? ffffft ftft ft fff f? ftf FRFTJ
ftft fft f ftffft? ftffF Ff ftfft fft TfffTTF FSTlRf
<TfftdiyP ffft dr-Hllfd dftP|tJ*lfl RPdd fff ffftf? I Tfff
ff fftfft *KTf | tHfftdMHi Rfftf <Hff-flf ff Ffft R<F*1
FF ftlf IHlR FTFf ftft Tft FffT ff ffff I ^
fRfft fftftftft FFR TFRT FTFt Fff TftfF ffftffftf T
ffff? FffftfTFT ffftf ftfTftt Tfffffftf FfFfft fftftf?
TTRff Ffft ftfff ff I ^ ft? ft fTF TFf FTF? Tf I
1?^ TTftftT FTTF ftftftfT Fdftft, fftftTT, TWrft FFd" ^of ^ |
ND
1??TTftftF TTTF FTftft, TTWwf, WFd" ^o<n I
ND
i?v Trftftr ftff wrftft, wwrift wFd" ^o<n i
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
?<?
ftff T FT? ?fTftfff fftfffft Rff fff T" TSTRTFftf
FRffff fTftftf fttdfftf fftT fftfftRff fRftff ff ffftfFf
TTF fftftftf Tfftft I ^*
NO NO    ^
ffff ftTTfF, "FFTft Ffffftfc f fdftfftF FTFT fffffff
fftTfff STTTF TTf TTF FFT fftfft ffftR*? ff^^
ffff FfTRT fftf^IF TfF ftftf T fTFT ft ffft FffF
ftfRTF? ffff fftfldlfl ff ftfRf ftfRTF fft "ftft fftffsft
ftftftfft" FR fftfT F? ftfTft? ffff ffffff ff? I ftft
?ftffsf? fftftf ftfRTF Rfff FfftF Tfftfftfftff fffTfft FFfff
F*tffl'1?ls
TtdffTff fff fTTRST ftFTTfTfF FfF? SfRfff ffttftft
fffffff  ff ffft ffft fff ffgfr fffi  FTfftf T
TTfrftft fftffsr ffftff fF?f I ft fTFfftf fft?ft w ffft ff
FF? ff Ffft TFf ft, Tffft Tf Tftffft fTf fffff ffff I
ff TTdftfTffftFt FFffftfTf ff RfR ffftff fft Ffft
ftSTTFff F ffff ffffRTF Ffrfff FftfdfTFf fTff
FftRfT fftfrsr TfRRf Fftf ftfTTdf TTffTff ftft ?ff ff
ffff fft ft I ftftfff? FT? TTTsftfTft? fft? T ffFffftffTF?
FFR fftffSff ff fffTff fffft ff fftffsft wftftff fffff
Ffffl ffff ftfTf*? fFRT Fft fftfftftf fftftf F fffTTF
Rrfff fft TFf F? FR? f ffft fft TTfTffff Tffffft
FFRFf RffSl Tft srff T TTdf WT F? fffff I fftF
FFfffftffT7: FTf fff fftf fff fff f Sf fffftf fft
<IShP*1 <s\WM\ TTR fffft ftft TFf >dfldd ffffl
ffft fffft ftft FfFf Tfftfftft TTd T Tiff ftffft "ffftrfTff
ffftft fftftfl Ff fffftf fff fftf, ffff fftft- f^ftftfff
1?!< ?,% fWf ^o<n ttt TTsjpTTFftftt ftfwftft ftftwTf TW Ttfft^
RftjF ftt I Ftftftt fftWF TFTTfftF ftFFT Wfft TftWTfftTWf FW
TFT Fftrftw ^f T ftftftfft Ffft WWFtft" FTFT Tftft TTlRftg7 |
TTftftT FTFF dRi fti d FFftft, FTW TFWWTW ftftwr, Tirftf,
TFd" "R O f ^; ftftTT fftft, "Cabinet picks Poudel as acting chief secy", The
KathmanduPost, ^O f^f ~iO<\~i \ lyy'iOOC, ftfft ~iOO% ftf fFFF
TFT FTdFT. TWT FTTf ftftftrftft ftftftr ftftTTfTd: FRF TF |f
FFt TTfttdTW ftfTft FJdT TRTT fftft I ftffftf WlftftF TTfft ftftf,
•yv/e/*/ wfww *H*1 WWWJ1, FTfft FFffftr TFT X.W\
1?5 TTftftT  TTTF  FFTTftf, TTPlft, FFd"  ^o<n I  fftRftf
ND
+ «lRftd Fftftft FFftftT fftwTFT FFFft W fftf TT ^o<n ft
ftTFT TFTW FfW ftw 'fftTTFT ftruft TWFT' TWTWWf TTT
Tfft TftftTTW Fftftt ftfrft TFTT TTTT ftrft FTfT fftf I
'"Focus on economy, not ethnicity'", The Himalayan Times FTWf FFTT,
30 ff ^o<n ttt ^fttri
1?ls TTftftT TTTF Fdftft, TTWFT,  FRd" ^o<n |  TRTW wft
ND
ftdftf ftrrf^ Wjftfr, "ftTFTTf TfTT T7? wft WT %", jftf, ^9 FFd"
ffftf fffft ffT fffft FRTSfffftT fft fffTfftff I f f
fttf*? TFf ffft ffft fft ffffft ftfft fftsiftF ff ffffl ff
•n NO '
ffff Ffft ff ffft FtFF TfffTF Ffff fftfft ft?
TTdftfrrrrf fTF ftft ftftr ftft fdsii<*i Tft?fTff fffrt
?ftf TTTTfft T FfffTft fffff fftftff Fff TfftftfF
fftffTff Fff TRffft ff I
ftRfft ftfRTF Fff? TFf fffff fffft ft fft ffft Rff
Fff FTTFTff FF Ffftf? I FT? Tff F? Ffft fft ftft
ffft TRTF? FfffTTf ?ftf fftf ffftff fftTf I TT? ?ftrftf*f
FtfftFTf? FFTT F? ffftf fRfft fffff TFf Tfft Ff, F
ftfTft? TTTfTf 3TTTF ftftftt TT¥T*fTfTf Ffff fffft ff
ff fftf T FTTR? F<Tfftr ff fftff fffi ftTRft
TTffTfrfftFt TFf T fTff WT fft ftfff*? TfTfT? T "ftf
NO
fffftl
fRf T ftfdft ftffftf ffff FfT fft Tf? Fff STRFff
FT ?ftft ffTTF ftffftf I fft ftf fftftftt ffFfF, TFR Tff
NO NO NO NO NO V  N  T NO
Ffffff f TFR ff TTffffftF FTftffF? TFf Tfftf fftfT
no ^ -v
FfR Tfftl FlfflfFT ftft? fffffftF fftftfFfTFf FTFTRT
ftfRT-Ff-ftft ftfft fftft Ff FffTFt ffffTTft fftftf Tft
ftsft fff ft? ffffff ffffff ft TRFRT R*fftd  ff
TfftTfl^
~9.  3pzr d)-d<i!^A| ^<rll^v?
fftftft? ?ftf^fff TTffTf, TFR Tfff fftfff fftFTffTf ff Ff
fTTRfffTftt fffTf ftfRTF? fftftft? FffffftF FRF*T FRf
ffftf fffff fffrfff fffi TTRTTTf ffTTfff ffffF
ffftfffRf T fflFf f Ffft FFf FTfff ffft TRFT
ffFTfTffft fRF Fftffffff fffTft Ffff fffff
fftffTFf fftff Ffff TTTfff j 1^ ftfTftffTF? fff T tff
Rfftf ffff Fffft TTTR*? T fftft fffTfft Tf#T
ff*? fftT fTTfTfF FTf ffffff ff l 1vo fff FTTTfTf
i^s^ffTftftrr wftft FFftftw7, Twrft, FFd" ^o<n i
ND 7 7
1^ Tftrftt TTTft FFFfWf ftWTtff WT fftWF ftftdTF FR
WWWFrTT ftFTTTF (ftrrwrfft) UF TF fftTFT Ffft WF Fft
fftTTWTTftft^l ft ^off W FFTfft FWFTFT FfttFF Fft FF
ftTFTft FTW ffRRTW TTTftfftT fttFTTWTWf Ffft TTf Fft FFTT
Fftft Fftft FT fttft fftft I fttf TTftft TWfftffftwf ftfftwfWFft
fTTdTT "WF ftfft fTWT" TT WT Tftft UTTFJT TrFftfttTTFft
TFTTT T ftfftfWFWW + + ^fi fftWTWFWf FTTTT ftf fftftftt
TTTTFf ftftftrftTT TTft Tf FsT^f I  TTTfft FFfftfT wftTF,
Trftftr wftft FFftftw7, TTfTft ftrrr, tt,+i6*ti^,tt ^of^ i
1V°TTftftF Wftft WFftftf,TTfrft ftm",TTWFT,fT ^of^; TFrTTft
fftftTT,+16 TTTfff ^o<n I  STF Fffftf Tftft fftftt, "Tftrftt TTTfft
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
3o
fffrfft FRffTff ffff FTRJffT, Fffffff fTTFT
ffftfftff fTTFRTFT TTF TTFT Tfff | ff ffftrfFff,
TTfTfftt T ffffftffTTft ft fff SR? fffffftF? ff Tftfft T
snfRRftTf ff gjTff fRFftr ftfftft? fffTfrf ?ftrftfR
F^Tffl XiX F Tf TFR PPff Tffft f Ffffff d*lddld
FTf ?ftffF fff Fffft fffF TRf# ftf Ff STRFff ft
Ff FRTfl
TV5
fffffSffl
TVT
TTf FffF? FfR "ffRTf ffl ff Ff ffsl*K*l
FRtTRTF? FSfffff fft f FTffftF fffTfTfRff fft ^
ff <\\\o ftf TFFRF* FTftfRfR? ff Fffff
ftftRffsfff fft; fffff fff ftftff fft FTfftfft TffBTTRFt
ff f fffft ffftff fffTft fffft fft TTTTFRT ft Ffrfftff
fRFf Tf I ^ *ft*ftft ftff TRTFTfft fffTft TfsfffftffTff
"Sfftfftftff ftft fffff FffTST ffftf f "fffTff ftf
ffR*?' fft Tff ft,*1^ fffTFt fffftF ffrfftf
FffFTTfTff fffTFt Sff fTTF? T fTF FF Tftftft Ff
NO NONONO
ftftftl
«ldli?^ ftfft TTTftm*<ul*l ^I^HIdf <ft<f*l fffi ff
f fft ffft ff ffff TTftftft* ffff ftf, ftftft ftft?
ffTF fftfftf fftff fff, F Ffft ffffF T FFRFRfffF?
FFFffTF Trrffrfft ffffff TFTfTff fftf fftff
fffi Ff fft Fff Tffff fftft fff Ff Ffft T
FTffftfTFf TRSFRT Tfff Fff ffft fft fftf frft fftftf
TffR*?f?| w fftftfff? ffff Tfft<|°liftl *lft*d?i?ftrl S)dN^d
fftftftt fffF T TFR TTRff fffftF fRffftf fft SRFf fftft
ttf R+iT+i q$t\\*\", wwfwRrw, 30 vtHctTj 'ioYy, "ftrwTrwrw,
"Wftft FTTT TftTT TTW, */Pr/V<, f % TWft RO<\R |
1V1 WWTFFT Wft, ftffftf TFFTT "Fff, "The India factor", Republica,
TRc, fTTTf ~<OY<:, ftftTTT Wft,"NepaliHindutva",himalmag.com,TfTf
^Off I
1V^ Ffrjftw wfft ftdftf Trftftr wft ftftf, wmw: wftrmwww wwwlfw
T WftWWT, FTfft FFff%F,TFWf ^.F-T|
1V? TTftftT FFt TWTft FT fftFTWW Ftlftft fftft FFF WF
ND
Fft TTTTF F fFlft T TTTF ("TTFT) WWFTW FTWWWd: ftft TWT
TTftftfffft^l TliRw Wftft Ftlfttlft*?, +I6*TI^1, 3|<+dft< ~<o<\ <R
fWf ^of ^:ftFTFT,ft ~<o<\\ I
1VV ftft ftftWTTTlf T TTTRWft ftftErTT TTT UTFTTT T
ftl*TFtfl+<u|41dfl TRW FTFTTft fftw WTW i|Rh+I fftsrftr7 FF
ftFWHlfft+i ftftftTdWf FFFft WFW ftrtflftt FTWFfft TUTUW
TRTT TrFftftfT TfttFft Tft FTT Wwftf I TTftftT FTftft
FTfftftftf.TTWnft, ff, TFFd", "R O f ^ | "Identity groups fail to recognize
equal rights of others: Report", Republica, \ \ FFT ^ O f ^; "Elites find it
difficult to let go uni-culturalism: Report", Republica, \ f FRd"
^ O f ^; "Pressure from 'hill elites' halts DfID exclusion report", Republica,
~<o SFFd" ~<o<\~<\ TTftftT TTftft oftftWF TTTTF ff Fft TT
ftfTWFT TTfftftftfft ftftwFfftft WTft ftftTTT wft ftf
TTftft WTF I TTftftT FTFF FWfftftf, Tirftf, ft T ^f ~<o<\~< I
fFR ffff fftfff RfFRTfTcTfF ftft fffTF, FRtftftlFTf T
ffrfftF fRTFT ftff fftfTF ffff ffff FRTfffTff
ffff fff TtftTf*? ffl TFR TTF*? RtFRT TfRRf
<ftt<9il*l ciTfNId fftf RRftNd TTf fft*dl dlfV'E? TTFR
ff TF ft fftTTft ff ?ft*RTTTFf FR?ff? Tf FT? |  F*f
/s C C^, NO
ffff FTfftFT Ro<\ \ ftfft ff Ro<\\3 ff ftf ffftf ffft
fftTf  T  TFR  TFft  TTFTTFT  FFFFFR  ffftf  fftRf
NO ' NO ^ /\
STRTtftff fTTF TffSff ffftf fftftf | fr^jft ^^ M^T][d^
fffft  ftfff  fTfftft  ffF  fTfft  fffftff  T  Fffff
NO NO ^
ffffFff fftft ftfT TTfFTT fftftf, SfrfffF FFfffF,
fffftffff, fffR fftfftfff -fff T Ffffffffff FTfft
fdfff f fff fft FffTST ffftf ffff? I 1vls ffftf ftfff
FftTft fTTRf ffftf ffftf ffF TTfft Ffftft, TfF
no ^ ^ T
SRffffF ffftfTFfftF? fftftf, fff fftfffT T ftft? fTfff
FRfF? fffffftF TFfFf*? FTFff ft fdTfR*f fftfti
fff ftf fft ffffft "fftTfff fffff" *? fff "ffff T
iRsnfftfft FRfff' TTlfft Sff ftftftf Ffftft FFf ftft fftfRFf
fftftt I ^ fFR fTfft ff5" ffftfft STfft fRff TfTT-
fftfTTftrFt fTTR*t ff I ']Y%
fffffff Ffft flftf ffftff FTftFTffTf T ftf? fftFRT
FR?Ff?fTF! ffftf fffTFf WFfFfft FRft ftftft ff T
TTTfft FfffF TR fff I dftftiftl ft^ fft Tffft ff fft <Hlflfft*
ffftftftRf STRTtfffTff Ffff TTTR ff FTfff? fft F?
fffffTF ?ftff*f ftft Ffft fffftfttF TTTT fft fffTft
Ffft FTFSTRTFf Tf ffff fftTTTTff fdfff fftff ffT
ftt FTFSFT WT: ftfRT FTfft FFffTff Ffrfff fffi n°
iv!< Trftftr wftft wrftftftf, fftrftr ftwr ftr, ttft^, ftftwr
^of f FT W% +lft+tlf,FT,TW, ^of^ I
I'^^TIiRl'H TTTFTF3|-tlfttlf,v7|Ti|lftt +lft+tlf, +16*11^?,fT, TT<o<n I  STF
WdTftfw Wfft ftftftF, FFW W, "The battle ahead", The Kathmandu Post,
ffj WT '<OY<\
TVls jjfeq ^Jfw  sTrftTTTft  fttftwRF TRf TTTFft TW F^f |
TrFTfff ftftT TWTftT FTFTT FftftTW fftWTWFTTF FTdFT.
Wff Fftftr Tl" TTtft ftftr=^|  wftftr FFTF T-tFlftlf, TTSrft,
* ND
FRd" 'KO^'K I
1VC TTftftT WTF FTftft, TWTft,FRd" T^of^ I WTFFfT,"Walk
the talk", The Kathmandu Post,  RR  FRd", fo^ ^ |  "NPC undermines
minorities' plight", The Himalayan Times, 1 X FFd, ^°f ^ I
V^ TTftftT WTF ftft FFftft, TWrft, FFd" ^o<n 1
1 K° WWTFFT Wfft, Fffftf "Unequal Citizens: Gender, Caste and Ethnic
Exclusion in Nepal - Summary", DFID/World Bank, 2006.
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw /Tftf" ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
31
fftff fTfft fffftf T FfRf ffftsTRTF ff Fftftftf* FRTSFT
& no
Tff TTRffft ff ffft ffffff FSrrfff ftfff TTfFRT fftf
FffftlFr TfF Tffff TFFR ff*f ff | fffff ?ftff ft fft
fft TRf ¥RtFf -fRf ftftfTFt Rff fTf TtftfFfTft fftftf ft I
ftftt fffTft ftftsff ftfT TfftfTff ftft FTTRff fff I ffT
ftff? fffff fftffftF ffffftF Tfff Tff fft fTF fft!
fffft ffftf 'ffHlRldlfd* Tfftsff fftrrfft" T FfTfTFRf
FfftfTft fffrfft FFTft Tft*? fffft I ^ F^FRTFFTT
ftfftsrf f ff Rrrtf fff ffff ftffTff fftfRf
fTffRTTfTf Tffft FRfff fffft TfTRFT ?ftRI ^ ft? "ft
FftFTTFfft FdfF Tftftf Tffff F ftfRTF?  ftff fft
NO
RftfTff Ttfrfff ffff fff fftftffTfft SfftftF FTFf Tf I
fffrfft  Tfffffftff Rftftf  SfrfftfF  ffftft ftf TTRffffF
RfRRTf Tff T fftFTTFt fftfff ff FfTf TffRFt ff
fFRTTfft FFf I
ftft fffft ftft fRff ftfTF Fffffef ftfftfTF?
fTRfdRfTf Fftff FT Tffff? I ff ffff ffftftfftffff
Tft fftfTT FffF ff I fftftf ff fffTft -ftftsfffffTFT ftftt
TfffTff TfRR TTRFT fftftf FfF ffff ffft fffi
"ffff fff fftf ffffTft Ff FfFRT ffffffF? FTf?
FFf TfTf*? ff fTft ftfff ffftf? I ff? F? ffftf
frfftTF? ffftf TFTffTF? Sff ffttfrff fff fftrftfffff
Fff ftfft fff fftft? |
Ffffff ftftsrfffFFRr ftft FR fffft ffftffftftf ffft
TRTTfTcf fTff TTRTRfft fffftl fff ftf? Tffff Ffft
TfTfft FTTfT7. TffTRTFT ffft FfffTf Tdf T fttf ff
fTTRST TTfTfft ffffff; | ffftffff FffTf fTf Ff fff
ftffTFT fftftftf fTfFRfTf RFffftftf ff TffftT ff fft
ffft f STTffF ffff ftf fftftffF? ff ftft t%T Tfft I Tf?
fflft FdffTftff fffff ftFTfTf ff ffffff fff | 1*3
ff fFF ftft Ff TfR*f ffff, F Ff fft
FffRrTfftfTfTf ftfftftff ft fftsfrfftF ffTfTff ftdftf fft
FFfft TRfTF TTTTdTFTTF? ff^ F*f Rff Tf F-ft Ff Tf?
T TffTRTff ffftsTTTTFTTf ftf fTf ffft fff fft? I flfftr
TfftfTFt ff fTff TRJTfTfft ftfTf ftff fft ftfrff
fff* ffft fftRf I  ftf T "ft TfFT TRTTftfTfTf TTFffffftf
ff ffftf ffft F*lO F fsfF*l{l TTRTfT7. Tftf Tff I ffft
dHld*l <NftlP* Hldli?^ Ffft 3)dl*dlpT>l* fff ciRTdl^ ?ftff?
ftftf fftftffft FRTF Ff TfFTRffTf fft Ffft TFf
fftfffft fftf ft I ffff ftftt fft frr ftft fff TfffTFf
TFf FftTft Fft fft "fFf TTfTff ffff Ttftf? I
FT :Tfrfftf fftF ^Tft TfftsTRTTFF fftrTftnfft* TffTff fft
fffftfR T fTfftffTf fftftf FfTSf fftff I fTf*? ftffRT fTf
TTFf fft ftf? fffTft Ttftrrsr? fftfff t Ffffrft Ffffft
ffftf ftft Tfftf fftfff | ff Ftffftf ftfft f ffftff fRft
fftftf Tfft ftft fffft TTTTfft ffl fffTfft FTf ffftff
RRfRf fftf Ff fftfRft ftft Sff fftftTft ff?| F
FfffTft TSTTftftfff ftffT Ffff Ff Ff? TFf ftfff
ftfTFffl FfffTft "ftfftsff ftfT f ffftsfTTfR*?
fTffftTfTfff FffT fffft ff? TRfff T fTfft ftf-fff
TTfft fft fftff I
-frfftt ftftfTFt TTTRfftff ft fffTft fftft fff ffff fff
ft T RRFT -frfft FffRTTff Tfff ff fftf fTf ftrfffffftF
FFfff?ftf?l FR Fdfff ffff TTFffftF fftft fft ff
ftTRTTT  fffTf,   FFffftr  FRf  T  Ffffft   Ffft
V   N  T ^ NO NO NO
FFfftffff TFf Tfff ff iff fR fff Ffftdft ftfft
ffttfTft fRFT fffi
n1 3-d<WIW<rl T fftfft ftfftyM'HW+l ^H^lRl FF|" (FTF) WTTT
ftfTF FTWfWf Wftft" Tftff W F ft TF fftTTTW Tftft ^ |
n^ TIsRw Fftft Ftlfttlft*?, Ifftlftftl-Jl WW +|^ F)IW(?<?,TTF
fftftftTTW FTFt FT "<T|W+I ^f TT FTTftftf, TWrft ft-fwf,
Ro<\R\
n? Trftftr ffff wrftftftf, nttp Fftw ftft tt Fwrftw7,
ND
TWrft TWft, Wft, ff ^o<n |
 JiMchl wRmw (Ik mftr wtww ■*>&& R*w
■*>I$R)<U WT iftlW /Tftf" ft ???,  ?(S 3FiTcT ?o<j? 3?
*. frspf
ff \ooc f fTff ftftsTTTTF*? fftffffRt fRFf Fsfrfft?
?ftff T Tfftft? fRR ffftft ftfRTfft ffffffffff ffft Rff
Fft FfTft fff fftf? I F*f TTffTft Wi fftf? ft Ro<\^ |
fffffft TtftsTTTTF FTRfrfftf FT ftft F Tffftf ft
ffftsrTTTF*ft Fff ff TTfft -fRf TfftfTF? FFf Ft Tfff
fff fffffftff ff | ftTRTF fffffft fft ft ffTTfsft fffff
RFdTfftTfl "ftftsff FTTfft fff frfftft TRTR Tf T FT? TftftsfF
f FRFf ft FfFf FRTTft ff fftf? I TTdffTft Tf? ffF
FffT FTff fftqftffl RfftfrffF TfF ff TTffjTFT
Fffffff fftfr-fTftff ftfTf Tftft RfFff ffft ffffff T
SrffFTfff TTRJTfl  fftffTff fffFRff FffSf FftfR
NO '
TTRTTT ff ffft FFRTFT ffft ftf? ftfTfTft ftftftft ff?|
fftft FftfTF? TT fTTf ff T fTft FdTTFff I ftfETffftft
TfF HfftlId^lftl <Hff5?ftrl ffftff <NftlR* TTFT <T*lld£<ftl
fftrftf fft ftftft ff fft fffffft ftft FTf TTffffftF
Ffffff TRrfftRT? fft fFff T Ffft Fffdfftf RrfftsRTTff
ff fftfFfl  TTff FTf ffffft fRTfF "fTR fffj
ffftftfRf ff TffffffTff *?fTRTft ft -fffffftfffff
?ftfTFTft fffTFt ff I Fftft TFTTf FRf ft? ftffTffF
fFRRTF ftf! Ffft ftfRTf fTfrfftF-fffffftf ffrffff
STfFfft fftffftF fffff ffTfff fffi F Tftfft ff, F fft
ff ftft fftfft ff I ftfTft?fFfffff?ftffTTff FTFFFT Tft
FTFT fffT <TlftdP* ^d^ddlsi ^Id+ldfd* TF ifdkf*
ffff ffftft ff ff I ffftsrfdTFFT ft ff ffffTft sR?F
TfftsrrfftF RfffTff tftftf ft ?f?fftf ffff fftR f ffff
fRTfTff TTdf fff Tfftr ftft Ff ffFT fftR I Ff Fff T
fRTff fTFT8FT TTTfFff T ftft fttftsff ftff TfftfT FRlf
fftdff FTff ff? I
ft TTTfT7. ftFTF ffftrfff fff T fffTft ft FFf
ffeTfFTTffl ftTTfF T TftffTFf fftTfrft fff srftf fft
Tfft ff fff I  F Ffft Fff TTTTTf ffft ftft ffttfTf
•N NO
fft ftfftfTff fftr ff TftFf I TftffTfft ff fttFfRTF
fffF fftfft fft ffff ftftrfft Ffftt T fffffF TfftffF
ftfff fff fftl ftfff fffffftff fffTfft Tfftf ffffff
ffft fRTff fttffRff ff TFT fFffl FfffF Tf? F? FF
ffR ?ftfRFT fffftf, ff? T TTf fft fft fffttfT7.
ffttfTff fTf fftf fftf FRTFT fftFT fff I ftfRT dXdlP'l*
fffffffFRTfff ffftrfff ff f ftTRTFT FfftlfftF TftffTfft FT
FTFft ffF WfT TfTrffRTTTf* ftfFFfft fff F?
fffft fftffl "ftftsff ff TfftfTF? fFTffff Tf I ftffft
FFT ff, F TTff ?ftrff ff ?ftftf I
+li^l4t/l^xT, ^ SfTRTtT ^o^
 Jlldchl wRmW (1): Wifa WfeW wfirW fiwiW
■*>I$R)<U WT tffiw ftwtc? ft  ???,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
33
The boundaries and names shown and the designations
used on this map do not imply official endorsement or
acceptance by the United Nations.
,jDarchula\
J^'Baitadi"
PMAHAKALIf
y4--0Dadeldhura    ,/
■•    Dipa'ya|8',Sil9ha5t
•    FAR WEST
/ 0Mahendranagarc^-.^_^ \
"\- f"**^)Dhangadhi>
"A  \,
•oGulariya
rt MID-WEST (
^Dailekh   ■  ^j D'uinai V
BHERI^ oJajarkot ^'T>y—"
*^J -0-Jumlikhalanga
RAPTI   fDHAVUI^GIRI/
"c.k,..^  i bin. v  Beni "I .1.1-
Jaja
® Birendranagar
NEPAL
0      National capital
®      Regional seat
0     Zonal seat
O      District seat
 International boundary
  Regional boundary
   Zonal boundary
+     Airport
0    20   40   60   80  100 km
0   10  20  30  40  SO  60 mi
Lambert conloimal conic protection mm a cenlial meridian
c4 64 degrees east longitude wm standard parallels ol 2*
degrees and 32 degrees norlti latitude using me WGS84
.*/  j pDhunche"^    i
o Gorkha   BAGMAN    :  !';    ,~ '->.
(   Dhadirigbesi: 4...  "x,*.'Vf \
\    " °Bidur  i  „ Chautara
Salyan >0Liwang  \  ■»='"& Kusma
T|. ?-Baglung*K.. ^■--■ . 0Bisisatlar
■•  ^Tulsipur.  ,  • uv.   /  i Pokhara
.   Nepalguni -. o 0,>   oTamghasV°Syangja
\A-i    ^ho>ahi0^-/  Q RAWEST °Damau
' r-^SandhikharkaOTansJn^-«--.-^   .._
-.»-•»■>   1.1MBIM Butwal"- Bharatpur?' KathmanduO^Bhaktapur,iQCharikot'
.-.-Taulihawa ' Siddharthanagar ^.^  ¥    ""-"Patan    0 Dhulikhel / .;  KOSHI/  Mr£Hl:
SSL/V Hetauda, CENTRAL^  4i„SS'KnanWri{Ta®u;9'/|
 » 'NARAYANI->>Rame'chhapn  /Okhaldhungai    p   i   u-^-/;
-\ NARAYANI   jpSl **fS/  ^ o-KoBNpurVPhidim  ,
\h-    "Sindjulimadi  -oi^l^^^^i-o   I
JANAKPUR   i '
Malangawa   j(
'janakpurT'Gaighat Q"
or .*"
?ikt^\  EAST^terliathum,
®
Dhankuta   X
llam° i  \
■, Dharan
^""Chandragadhi,/
■Biratnagar!  «.-.  I
/
SI
Map No. 4304  UNITED NATIONS
January 2007 (Colour)
Department of Peacekeeping Operations
Cartographic Section
 JiMchl wf^ww (Ik mftr wtww ■*>&& fo*m
■*>I$R)<U WT iffiw /Tftf" W. ?33, ?0 VWFcT ?o°?
3y
"FdTfRTFT FTffftf ff (ffffff FT) TfFf, "fFTTfTf
ffrfffff "ftfT ffl Tffsffd" ffTftff ffff fftl 13°
fffTftfTf FRfff fffi ff TfRf ffFT 3HFyn4r|
Ffrfff fftffff Ff ffTFF ftrft fft ff ffft f ftFTTfff
FF TfFf Tft Tff fftgf I
ffffff fCRf)- gjprr 7ft tm FFT TFff Fffff ff I
FF FT ff ffft, fff ffft T fffffff ffft fffF fff
fffffff ftffTF FTffftf Fff TffffRfF fftffff
ftfttfTf Ff fffff l ffff SfffTFTTf TRT "fFf T
ffRffFT FfTF FTffftf FRT irff ffft%f
tftFTFTffTff ffftf ff fffTRF T|fTTfTffTFt fft^fffRfF
Tfftfff ffT fTff I FTffftf ffft <H ffftt WTWfm WW
fffff flfft* fftfff ftft Tffff fff| ff fftfffft
TTTTfR*T FF ftftrfff T FF ff Tfft fffTF W FfftTf
ffff ff ffFfft fffff I
FTffftf Frft fTR TRFt Tfftfff T TFf fftfTTTF
ffRFf Tfftff fftff ffftff f ffff fft FTffftf Ffft
fffff www.crisisgroup.org F ftft Ffff ffffff |
fTTTf* FTffftf ffft fR^ fftfrfffFFff ff Ffftf
ffff T Fff TfffTffft ffftft fdfff TTFR T
TTFRff TFf fft Ffft fRft, TfffT Ff TfR fFTFT
ffRR Ff Ff l
ffftfftF, Fdftfft* T fTTTffF ftf Ff TfR fFTFT
Tfftfef ffftfTf Tfftt FTffftf Ffft fftft ffffff fTfff
-pnf t yP^ddi^ mmk% ff TfFrfttfft-Pftdi^^f sf
Tffff Tf ST Ffff Ff I ffffff Ffft ff Sff fftfftf
Tft dHpftf fftf f <M«d fff P*Rf fdf-^ I FT, Roo\
Ff Tffftfft FTffftf TTTFt ff Sf TF FRfftfff TfffT TTff
FftT TfFTF*? ffl ff? Tffffff FffffftFRFT fft Tf
FFR f df -e4 T fftft H^d*l ilftRdlfftf T t?<=ll^l*l ffft
FTRffef Tfftff? fftftf FFTTFf FTf 3T?ftfttff FR Ff
TfRfffffft ff 1
ffftff TTTF? FffffFT TTfRf fftTTF ffl Tf TfTFT
Fffff F Tfftfftfft FTftfTfTf 3Y Ff fRF Tfff fff:
FFf, fTfF, ftffftf, ftff, tfTFF, ftfff, Ffff, Flfft,
N3T ^J T -N T ^ T T '   NJS;   NO    ' -NT
fFR, Fffff, Fff, FF, fftff ?fft, fTffTff,
TfTFT, fffft, ftffff, fffftfF?, FTFT, ffffft, fff,
N3T T ^ T ^ T ^-j T T T
TRfft, ftffft, fftft,   ftft.ft.ff  RlPddl, fff, TTf,
FFft?, Rtfttf fdffftftt, Pi Ml ftl, fftftf t ffftfdf ftftt. 1
ffffff ffft ffff ffff FTFT T FFFf TfFT FTFf
ffiffff lso ffT fff ftfff: FTT ff fftft ffft? ff I ftfff
FFffF ffftf FTft, ffftt, TffTT, Tf ffftfft ffff, ff,
Fff ft" FffT, TFTtRTF Ffff Fff, fRRf, ftftfrfftf, fftftf,
fftftt-fftff, ft?fT, TTTfftRf TfTTTTRFT, Fffff, ffRf, Rff
fftftft, Ffrfftf, "Fff, FTRf T ?ftfrft ff ftffTF
Fffrfftff, fft/fRTTR, fftftftF, F^ftR, Fffff,
ftffftfftfRT, ffftff, ftfRT, fff Ftfff, ffftff, fftfftfftf,
FffT, TTfFf, ffftfffff, fffRf, RffR-ftf, "dftffftff T
TffftfFf TF fffff FffftF, FFffF, ftffftf-Fffrfftf,
ffff, ffftf, fffftft, fTftfrfftf, fTR fftff, ffftf T fftf
ff fffft T fTR FFffF FfffF, ffftf, Ffff, FFT, FfF,
FFTFT-fRRdTff, fffftf, ftfff, ftrfftf ftTTit, Rtfff fftfff,
fRirff Tfff f fff ff fffff Ffffff T FfftfftffF FtfRff,
Tfdff, ffdft T ftftfff TTftf, I
ff?fftf fqft fTFR fftTffff fff f ffffT TF ffftff
fflfffTfd Ffftt Ftff TFf fdffTfl fRTFT fffTf iftftf
ffff f^rf fffff fftff FT TflfTft TFf fTff ffiff fff:
FdfftfTFt Fffffff fftfff fftftt (WFfftt), Fftftftf*? TTTRTF
flfftf FffT, srRdfTF? RffFT TTF, ftftFTfftt FTR ffRf,
fffftftt ftftftf fTTR TF RRf ffftf fftfRT, TTRTlfftt Fffffff
fftfFf fftftt, FfRTlftftt FFffff fftffT" TF FTFff ft?f, fF
TTTfR FfTff, ffRfFt FTR ffRf, fftftftt Ffft fftffRfff
ffTR FfTfT, fftft fftff ffff, TfTffTRfFt F?Rf Tfftf ffT,
fftTdfdlfdFt TTfR FfTFT, ffftfftFf TTTf^ FfTfT, ffftfRf
FTfftfef fftfFT fftfff, TfF? FfR FfTff, "ffftf*? FfR FffT,
S\ S\ S\
"fff Tltf FfR RffFT, d*f*f FTR FffT, ffF ffftff
fffffft FfffRf ?ftfff ?ftff f?CTF3TT|ft? T fftfffft FfffRf
?ft*f fTF (FTfff) fff I
FTffftf Ffff fRTFT fftfTF ^^W Ffff Ffff Tffft
fTF T fftftf FftfT7. ftf Tff Adessium Foundation, Carnegie
Corporation of New York, The Charitable Foundation, The Elders
Foundation, Henry Luce Foundation, William & Flora Hewlett
Foundation, Humanity United, Hunt Alternatives Fund, John D. &
Catherine T. MacArthur Foundation, Open Society Institute,
Ploughshares Fund, Rockefeller Brothers Fund and VIVA Trust.
 JiMchl wfwmw (Ik mftr wtww 4>fi)& Rchiu
■*>I$R)<U WT iffiw /Tftf" W. ?33, ?0 VWFcT ?o°?
3K
arg^t^r
-=m$Ri<i #^;w ^f% rraK^ifWr
VlR^H T *IH=m{I^
Central Asia
Tajikistan: On the Road to Failure, Asia
Report N°162, 12 February 2009.
Women and Radicalisation in Kyrgyzstan,
Asia Report N°176, 3 September 2009.
Central Asia: Islamists in Prison, Asia
Briefing N°97, 15 December 2009.
Central Asia: Migrants and the Economic
Crisis, Asia Report N°183, 5 January
2010.
Kyrgyzstan: A Hollow Regime Collapses,
Asia Briefing N°102, 27 April 2010.
The Pogroms in Kyrgyzstan,Asia Report
N°193, 23 August 2010.
Central Asia: Decay and Decline, Asia
Report N°201, 3 February 2011.
Tajikistan: The Changing Insurgent
Threats, Asia Report N°205, 24 May
2011.
Kyrgyzstan: Widening Ethnic Divisions in
the South, Asia Report N°222, 29 March
2012.
North East Asia
North Korea s Missile Launch: The Risks
of Overreaction, Asia Briefing N°91,
31 March 2009.
China s Growing Role in UN Peacekeeping, Asia Report N°166, 17 April
2009 (also available in Chinese).
North Korea s Chemical and Biological
Weapons Programs, Asia Report N°167,
18 June 2009.
North Korea s Nuclear and Missile Programs, Asia Report N°168, 18 June
2009.
North Korea: Getting Back to Talks, Asia
Report N°169, 18 June 2009.
China s Myanmar Dilemma, Asia Report
N°177, 14 September 2009 (also available in Chinese).
Shades of Red: China s Debate over North
Korea, Asia Report N°179, 2 November
2009 (also available in Chinese).
The Iran Nuclear Issue: The View from
Beijing, Asia Briefing N°100, 17 February 2010 (also available in Chinese).
North Korea under Tightening Sanctions,
Asia Briefing N°101, 15 March 2010.
China s Myanmar Strategy: Elections,
Ethnic Politics and Economics, Asia
Briefing N°112, 21 September 2010
(also available in Chinese).
North Korea: The Risks of War in the
Yellow Sea, Asia Report N°198, 23
December 2010.
China and Inter-Korean Clashes in the
Yellow Sea, Asia Report N°200, 27
January 2011 (also available in Chinese).
Strangers at Home: North Koreans in the
South, Asia Report N°208, 14July2011
(also available in Korean).
South Korea: The Shifting Sands of
Security Policy, Asia Briefing N°130, 1
December 2011.
Stirring up the South China Sea (I), Asia
Report N°223, 23 April 2012 (also
available in Chinese).
Stirring up the South China Sea (IT):
Regional Responses, Asia Report N°229,
24 July 2012.
North Korean Succession and the Risks of
Instability, Asia Report N°230, 25 July
2012.
South Asia
Nepal s Faltering Peace Process, Asia
Report N°163, 19 February 2009(also
available in Nepali).
Afghanistan: New U.S. Administration,
New Directions, Asia Briefing N°89,
13 March 2009.
Pakistan: The Militant Jihadi Challenge,
Asia Report N°164, 13 March 2009.
Development Assistance and Conflict in Sri
Lanka: Lessons from the Eastern Province, Asia Report N°165, 16 April 2009.
Pakistan s IDP Crisis: Challenges and
Opportunities, Asia Briefing N°93, 3
June 2009.
Afghanistan s Election Challenges, Asia
Report N°171, 24 June 2009.
Sri Lanka s Judiciary: Politicised Courts,
Compromised Rights, Asia Report
N°172, 30 June 2009.
Nepal s Future: In Whose Hands?, Asia
Report N°173, 13 August 2009 (also
available in Nepali).
Afghanistan: What Now for Refugees?,
Asia Report N°175, 31 August 2009.
Pakistan: Countering Militancy in FATA,
Asia Report N°178, 21 October 2009.
Afghanistan: Elections and the Crisis of
Governance, Asia Briefing N°96, 25
November 2009.
Bangladesh: Getting Police Reform on
Track, Asia Report N°182, 11 December
2009.
Sri Lanka: A Bitter Peace, Asia Briefing
N°99, 11 January2010.
Nepal: Peace and Justice, Asia Report
N°184, 14 January 2010.
Reforming Pakistan s Civil Service, Asia
Report N°185, 16 February 2010.
The Sri Lankan Tamil Diaspora after the
LTTE, Asia Report N°186, 23 February
2010.
The Threat from Jamaat-ulMujahideen
Bangladesh, Asia Report N°187, 1
March 2010.
A Force in Fragments: Reconstituting the
Afghan National Army, Asia Report
N°190, 12 May 2010.
War Crimes in Sri Lanka,Asia Report
N°191, 17 May 2010.
Steps Towards Peace: Putting Kashmiris
First, Asia Briefing N°106, 3 June 2010.
Pakistan: The Worsening IDP Crisis, Asia
Briefing N°lll, 16 September 2010.
Nepal s Political Rites of Passage, Asia
Report N°194, 29 September 2010 (also
available in Nepali).
Reforming Afghanistan s Broken Judiciary,
Asia Report N°195, 17 November 2010.
Afghanistan: Exit vs Engagement, Asia
Briefing N°115, 28 November 2010.
Reforming Pakistan s Criminal Justice
System, Asia Report N°196, 6 December
2010.
Nepal: Identity Politics and Federalism,
Asia Report N°199, 13 January
2011(also available in Nepali).
Afghanistan s Elections Stalemate, Asia
Briefing N°117, 23 February 2011.
Reforming Pakistan s Electoral System,
Asia Report N°203, 30 March 2011.
Nepal s Fitful Peace Process, Asia Briefing
N°120, 7 April 2011 (also available in
Nepali).
India and Sri Lanka after the LTTE, Asia
Report N°206, 23June 2011.
The Insurgency in Afghanistan s Heartland, Asia Report N°207, 27June 2011.
 JiMchl wfwmw (Ik mftr wtww 4>fi)& Rchiu
■*l$Rm WT iffiw /Tftf" W.  ?33, ?0 VWFcT ?o<j?
3$
Reconciliation in Sri Lanka: Harder Than
Ever, Asia Report N°209, 18 July 2011.
Aid and Conflict in Afghanistan, Asia
Report N°210, 4 August 2011.
Nepal: From Two Armies to One, Asia
Report N°211, 18 August 2011 (also
available in Nepali).
Reforming Pakistan s Prison System, Asia
ReportN°212, 12 October 2011.
Islamic Parties in Pakistan, Asia Report
N°216, 12 December 2011.
Nepal s Peace Process: The Endgame
Nears, Asia Briefing N°131, 13
December 2011 (also available in
Nepali).
Sri Lanka: Women s Insecurity in the North
and East, Asia Report N°217, 20
December 2011.
Sri Lanka s North I: The Denial of
Minority Rights, Asia Report N°219, 16
March 2012.
Sri Lanka s North II: Rebuilding under the
Military, Asia Report N°220, 16 March
2012.
Talking About Talks: Toward a Political
Settlement in Afghanistan, Asia Report
N°221, 26 March 2012.
Pakistan s Relations with India: Beyond
Kashmir?, Asia Report N°224, 3 May
2012.
Bangladesh: Back to the Future, Asia
Report N°226, 13 June 2012.
Aid and Conflict in Pakistan, Asia Report
N°227, 27 June 2012.
Election Reform in Pakistan, Asia Briefing
N°137, 16 August 2012.
South East Asia
Local Election Disputes in Indonesia: The
Case of North Maluku, Asia Briefing
N°86, 22 January 2009.
Timor-Leste: No Time for Complacency,
Asia Briefing N°87, 9 February 2009.
The Philippines: Running in Place in
Mindanao, Asia Briefing N°88, 16
February 2009.
Indonesia: Deep Distrust in Aceh as
Elections Approach, Asia Briefing N°90,
23 March 2009.
Indonesia: Radicalisation ofthe  Palem-
bang Group f, Asia Briefing N°92, 20
May 2009.
Recruiting Militants in Southern Thailand,
Asia Report N°170, 22 June 2009 (also
available in Thai).
Indonesia: The Hotel Bombings, Asia
Briefing N°94, 24 July 2009 (also available in Indonesian).
Myanmar: Towards the Elections, Asia
Report N°174, 20 August 2009.
Indonesia: Noordin Top s Support Base,
Asia Briefing N°95, 27 August 2009.
Handing Back Responsibility to Timor-
Leste s Police, Asia Report N°180, 3
December 2009.
Southern Thailand: Moving towards Political Solutions?, Asia Report N°181, 8
December 2009 (also available in Thai).
The Philippines: After the Maguindanao
Massacre, Asia Briefing N°98, 21
December 2009.
Radicalisation and Dialogue in Papua,Asia
Report N°188, 11 March 2010 (also
available in Indonesian).
Indonesia: Jihadi Surprise in Aceh,Asia
Report N°189, 20 April 2010.
Philippines: Pre-election Tensions in
Central Mindanao, Asia Briefing N°103,
4 May 2010.
Timor-Leste: Oecusse and the Indonesian
Border, Asia Briefing N°104, 20 May
2010.
The Myanmar Elections, Asia Briefing
N°105, 27 May 2010 (also available in
Chinese).
Bridging Thailand s Deep Divide, Asia
Report N°192, 5 July 2010 (also
available in Thai).
Indonesia: The Dark Side of
Jama ahAnsharutTauhid (JAT),Asia
Briefing N°107, 6 July 2010.
Indonesia: The Deepening Impasse in
Papua,Asia Briefing N°108, 3 August
2010.
Illicit Arms in Indonesia, Asia Briefing
N°109, 6 September 2010.
Managing Land Conflict in Timor-Leste,
Asia Briefing N°l 10, 9 September 2010.
Stalemate in Southern Thailand, Asia
Briefing N°l 13, 3 November 2010 (also
available in Thai).
Indonesia:  Christianisationf and
Intolerance, Asia Briefing N°l 14, 24
November 2010.
Indonesia: Preventing Violence in Local
Elections, Asia Report N°197, 8
December 2010 (also available in
Indonesian).
Timor-Leste: Time for the UN to Step Back,
Asia Briefing N°l 16, 15 December
2010.
The Communist Insurgency in the
Philippines: Tactics and Talks, Asia
Report N°202, 14 February 2011.
Myanmar s Post-Election Landscape, Asia
Briefing N°l 18, 7 March 2011 (also
available in Chinese and Burmese).
The Philippines: Back to the Table, Warily,
in Mindanao, Asia Briefing N°l 19, 24
March 2011.
Thailand: The Calm Before Another
Storm?, Asia Briefing N°121, 11 April
2011 (also available in Chinese and
Thai).
Timor-Leste: Reconciliation andReturn
from Indonesia, Asia Briefing N°122,
18April 2011 (also available in
Indonesian).
Indonesian Jihadism: Small Groups, Big
Plans, Asia Report N°204, 19 April 2011
(also available in Chinese).
Indonesia: Gam vs Gam in the Aceh
Elections, Asia Briefing N°123, 15 June
2011.
Indonesia: Debate over a New Intelligence
Bill, Asia Briefing N° 124, 12 July 2011.
The Philippines: A New Strategy for Peace
in Mindanao?, Asia Briefing N°125, 3
August 2011.
Indonesia: Hope and Hard Reality in
Papua, Asia Briefing N°126, 22 August
2011.
Myanmar: Major Reform Underway, Asia
Briefing N°127, 22 September 2011
(also available in Burmese and Chinese).
Indonesia: Trouble Again in Ambon, Asia
Briefing N°128, 4 October 2011.
Timor-Leste s Veterans: An Unfinished
Struggle ?,Asia Briefing N° 129, 18
November 2011.
The Philippines:Indigenous Rights and the
MILF Peace Process, Asia Report
N°213, 22 November 2011.
Myanmar: A New Peace Initiative, Asia
Report N°214, 30 November 2011 (also
available in Burmese and Chinese).
Waging Peace: ASEAN and the Thai-
Cambodian Border Conflict, Asia Report
N°215, 6 December 2011 (also available
in Chinese).
Indonesia: From Vigilantism to Terrorism
in Cirebon, Asia Briefing N°132, 26
January 2012.
Indonesia: Cautious Calm in Ambon, Asia
Briefing N°133, 13 February 2012.
Indonesia: The Deadly Cost of Poor
Policing, Asia Report N°218, 16
February 2012.
Timor-Leste s Elections: Leaving Behind a
Violent Past?, Asia Briefing N°134, 21
February 2012.
Indonesia: Averting Election Violence in
Aceh, Asia Briefing N°135, 29 February
2012.
Reform in Myanmar: One Year On, Asia
Briefing N°136, 11 April 2012 (also
available in Burmese).
The Philippines: Local Politics in the Sulu
Archipelago and the Peace Process,
Asia Report N°225, 15 May 2012.
How Indonesian Extremists Regroup, Asia
Report N°228, 16 July 2012.
Myanmar: The Politics of Economic
Reform, Asia Report N°231, 27 July
2012.
Indonesia: Dynamics of Violence in Papua,
Asia Report N°232, 9 August 2012.
 JiMchl wfwmw (Ik mftr wtww 4>fi)& Rchiu
■*l$Rm WT iffiw /Tftf" W.  ?33, ?0 VWFcT ?o<j?
30
CHAIR
Thomas R Pickering
Former U.S. Undersecretary of State;
Ambassador to the UN, Russia, India, Israel,
Jordan, El Salvador and Nigeria
PRESIDENT & CEO
Louise Arbour
Former UN High Commissioner for Human
Rights and Chief Prosecutor for the International
Criminal Tribunals for the former Yugoslavia
and Rwanda
VICE-CHAIRS
Ayo Obe
Legal Practitioner, Lagos, Nigeria
Ghassan Salame
Dean, Paris School of International Affairs,
Sciences Po
EXECUTIVE COMMITTEE
Morton Abramowitz
Former U.S. Assistant Secretary of State
and Ambassador to Turkey
Cheryl Carolus
Former South African High Commissioner to
the UK and Secretary General of the ANC
Maria LivanosCattaui
Former Secretary-General ofthe International
Chamber of Commerce
Yoichi Funabashi
Chairman ofthe Rebuild Japan Initiative; Former
Editor-in-Chief, The Asahi Shimbun
Frank Giustra
President & CEO, Fiore Financial Corporation
Lord (Mark) Malloch-Brown
Former UN Deputy Secretary-General and
Administrator ofthe United Nations Development
Programme (UNDP)
MoisesNaim
Senior Associate, International Economics
Program, Carnegie Endowment for International
Peace; Former Editor in Chief, Foreign Policy
George Soros
Chairman, Open Society Institute
ParStenback
Former Foreign Minister of Finland
OTHER BOARD MEMBERS
Nahum Barnea
Chief Columnist for YediothAhronoth, Israel
Samuel Berger
Chair, Albright Stonebridge Group LLC;
Former U.S. National Security Adviser
Emma Bonino
Vice President ofthe Italian Senate; Former
Minister of International Trade and European
Affairs of Italy and European Commissioner
for Humanitarian Aid
MichelineCalmy-Rey
Former President of the Swiss Confederation and
Foreign Affairs Minister
Wesley Clark
Former NATO Supreme Allied Commander
Sheila Coronel
Toni Stabile Professor of Practice in Investigative
Journalism; Director, Toni Stabile Center for Investigative Journalism, Columbia University, U.S.
Mark Eyskens
Former Prime Minister of Belgium
Nabil Fahmy
Former Ambassador of Egypt to the U.S. and
Japan; Founding Dean, School of Public Affairs,
American University in Cairo
Joshua Fink
CEO & Chief Investment Officer, Enso Capital
Management LLC
Joschka Fischer
Former Foreign Minister of Germany
LykkeFriis
Former Climate & Energy Minister and
Minister of Gender Equality of Denmark; Former
Prorector at the University of Copenhagen
Jean-Marie Guehenno
Arnold Saltzman Professor of War and Peace
Studies, Columbia University; Former UN Under-
Secretary-General for Peacekeeping Operations
Carla Hills
Former U.S. Secretary of Housing and U.S.
Trade Representative
Lena Hjelm-Wallen
Former Deputy Prime Minister and Foreign
Minister of Sweden
Mo Ibrahim
Founder and Chair, Mo Ibrahim Foundation;
Founder, Celtel International
Igor Ivanov
Former Foreign Minister ofthe Russian
Federation
Asma Jahangir
President of the Supreme Court Bar Association
of Pakistan, Former UN Special Rapporteur on
the Freedom of Religion or Belief
WadahKhanfar
Co-Founder, Al Sharq Forum; Former Director
General, Al Jazeera Network
WimKok
Former Prime Minister ofthe Netherlands
Ricardo Lagos
Former President of Chile
Joanne Leedom-Ackerman
Former International Secretary of PEN
International; Novelist and journalist, U.S.
Lalit Mansingh
Former Foreign Secretary of India, Ambassador
to the U.S. and High Commissioner to the UK
Benjamin Mkapa
Former President of Tanzania
Laurence Parisot
President, French Business Confederation
(MEDEF)
KarimRaslan
Founder, Managing Director and Chief Executive
Officer of KRA Group
Paul Reynolds
President & Chief Executive Officer, Canaccord
Financial Inc.
Javier Solana
Former EU High Representative for the Common
Foreign and Security Policy, NATO Secretary-
General and Foreign Minister of Spain
Liv Monica Stubholt
Senior Vice President for Strategy and
Communication, Kvaerner ASA; Former State
Secretary for the Norwegian Ministry of Foreign
Affairs
Lawrence Summers
Former Director of the US National Economic
Council and Secretary ofthe U.S. Treasury;
President Emeritus of Harvard University
Wang Jisi
Dean, School of International Studies, Peking
University; Member, Foreign Policy Advisory
Committee ofthe Chinese Foreign Ministry
Wu Jianmin
Executive Vice Chairman, China Institute for
Innovation and Development Strategy; Member,
Foreign Policy Advisory Committee ofthe
Chinese Foreign Ministry;Former Ambassador of
China to the UN (Geneva) and France
Lionel Zinsou
CEO, PAI Partners
 ^im*i ^fwmw (1): wf^r wtw *ft* fc*w
■*>I$R)U WT tfflW /Tftf" W.  ?33,  ?0 VWFcT ?o<j?
3^
PRESIDENT'S COUNCIL
A distinguished group of individual and corporate donors providing essential support and expertise to Crisis Group.
Mala Gaonkar
Frank Holmes
Steve Killelea
George Landegger
McKinsey & Company
Ford Nicholson & Lisa Wolverton
Harry Pokrandt
Shearman & Sterling LLP
Ian Telfer
White & Case LLP
Neil Woodyer
INTERNATIONAL ADVISORY COUNCIL
Individual and corporate supporters who play a key role in Crisis Group's efforts to prevent deadly conflict.
Anglo American PLC
APCO Worldwide Inc.
Ryan Beedie
Stanley Bergman & Edward
Bergman
Harry Bookey & Pamela
Bass-Bookey
BP
Chevron
Neil & Sandra DeFeo Family
Foundation
Equinox Partners
Fares I. Fares
Neemat Frem
FTI Consulting
Seth & Jane Ginns
Alan Griffiths
Rita E. Hauser
Sir Joseph Hotung
lara Lee & George Gund
Foundation
George Kellner
Amed Khan
Faisel Khan
Zelmira Koch Polk
Elliott Kulick
Liquidnet
Jean Manas & Rebecca
Haile
Harriet Mouchly-Weiss
Naringslivets Inter-
nationella Rad (NIR) -
International Council of
Swedish Industry
Griff Norquist
Ana Luisa Ponti & Geoffrey
R. Hoguet
Kerry Propper
Michael L. Riordan
Shell
Nina Solarz
Statoil
Belinda Stronach
Talisman Energy
Tilleke & Gibbins
Kevin Torudag
VIVA Trust
Yapi Merkezi Construction
and Industry Inc.
Stelios S. Zavvos
SENIOR ADVISERS
Former Board Members who maintain an association with Crisis Group, and whose advice and support are called on (to the
extent consistent with any other office they may be holding at the time).
Martti Ahtisaari
Chairman Emeritus
George Mitchell
Chairman Emeritus
Gareth Evans
President Emeritus
Kenneth Adelman
Adnan Abu Odeh
HRH Prince Turki al-Faisal
HushangAnsary
Oscar Arias
ErsinAnoglu
Richard Armitage
Diego Arria
ZainabBangura
Shlomo Ben-Ami
Christoph Bertram
Alan Blinken
LakhdarBrahimi
Zbigniew Brzezinski
Kim Campbell
Jorge Castaheda
NareshChandra
Eugene Chien
Joaquim Alberto Chissano
Victor Chu
MongJoon Chung
Pat Cox
Gianfranco Dell'Alba
Jacques Delors
Alain Destexhe
Mou-Shih Ding
Uffe Ellemann-Jensen
Gemot Erler
Marika Fahlen
Stanley Fischer
Malcolm Fraser
I.K. Gujral
Swanee Hunt
Max Jakobson
James V. Kimsey
Aleksander Kwasniewski
Todung Mulya Lubis
Allan J. MacEachen
Graca Machel
Jessica T. Mathews
NobuoMatsunaga
Barbara McDougall
MatthewMcHugh
MiklosNemeth
Christine Ockrent
Timothy Ong
OlaraOtunnu
Lord (Christopher) Patten
Shimon Peres
Victor Pinchuk
SurinPitsuwan
Cyril Ramaphosa
Fidel V. Ramos
George Robertson
Michel Rocard
Volker RLihe
GLiler Sabanci
Mohamed Sahnoun
Salim A. Salim
Douglas Schoen
Christian Schwarz-Schilling
Michael Sohlman
Thorvald Stoltenberg
Leo Tindemans
Ed van Thijn
Simone Veil
Shirley Williams
Grigory Yavlinski
Uta Zapf
Ernesto Zedillo
 

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0365080/manifest

Comment

Related Items