Digital Himalaya Journals

Nepal's Future: In Whose Hands? International Crisis Group 2009-08-13

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0365078.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0365078.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0365078-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0365078-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0365078-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0365078-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0365078-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0365078-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0365078-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0365078.ris

Full Text

 ^4M<*I ^#**T^^ WTT?
Trf^TT ftqt^^. 1^3 — 13 Si7^: ^oo^,
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
 "jft ^-di-ili^HH *I^R)tH j^li^KI 3Tg?#cT RHid~*i %TT^ft 3H3R"|ft| iRT^t 3Trfll*lR* <H>*<UI STfMrTT 3T^Tf^T bJ" I
-shl^Rl-H "W^T %n^TOTsptft "^ RhUs?^ ^-Hl^d. (www.crisisgroup.org) ^ ^MHHk irf <HfVsl I ^ff RHld~*l
3T^Tf^T Tfl% W T^f f^T ^<IHW| W&& <\®$\A\:
i-£<-m*\A *i*Ri<h m
TP0Tf% *l<Hl-fl, "#ftT, <rlf$ldH<
^T: K^Yc^C, 4-illct-H: ^Yc^c
nepal@ crisisgroup.org
 f^ro^ft
l.   ft^"SI^T: <sKMH yPb*u H
R.  whM w^f. ^
W)    iTf^^" 3
"?§")    '7f^^rMT1T^TST Y
it)    mifd* <h3&iiR* ^td *
^)    SToTf^Tf^^R;^7^? ^
3.  ^idTi«ii<C Pl^d+I *wm ^
^3")    ^T73ft^T^"?TRr7T:f^M'c?t?^f^% IS
"?§")    f*rf^ft W??JT %
IT)    'p^TT^t SFciTf^ 3|-ri|*l "p^Tra"? tt
v.  %n^"-5^t ^m^EI* ^v^r. <^
w)  ^Rt^r^r t3
■?§■)    <KA|*| ^f^f^^f^TT^T? tY
it)    dlfd^*l f%. t^
^    ## T fsTd# tls
it.  sttctt. mRbiw^ yRiy^K i^
^)  fstRftf weft n
"*§■)  wtRKhht ^t
it)    <A<AM\ ftwft ^
^)   %R;f^m%w^ ^3
%..  ?nf% yPMi+i d^iKi^^ ^v
W)    ^ "fffIT, ^RT-H^^ill ^Y
"?§")    Hld"fe^*l W^R ^
it)    ST^FT: ftf ^, ^^Tflf ^ RG
IS.   <W*i|l*l *WWM: %^t g«kttK 31
^3")   ft^ hR^^hhi^ £ihh^ 3t
■?§■)    <Ki|*| 8FRTWT^IlR*dl srf^nft HI^HsJ 3^
IT)    3R=6)=KuI <|f^HH^ 3Y
-ET)    3j||RcQ*<U| 7T^ ^
~W)    #^t cjlHfj^HI^ Ho-H<ri|HH bJI<HHbJ 3^
^.    1^f 3lS
W) HHM*I ^^m ^\
"?§") ^di-MI'H'W *I^Rl<H TJWt ^rR^T Yo
it) ^di-MI'H'W *I^Rl<H WT ^ Roo^ %f% cRR ^rr\g?T Trf^rRFsptft yfd^d T *IH*l{l^. Yt
^) ^di-MI'H'W *I^Rl<H TR^T *l*[*l{l s|W*l -H<^^^ YY
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
Ttf^rfrM^. W
13 sm^^oo^
^MHcfl %$pq ^^T ^RTRT?
dHM*l "fnRd" TRRTT SRRTTT m WsfRrfftrt %R3" TR*t
<Hi*li*l ^Rld" TRTd": ^T*t SIR7! *I<uH ^TT*t f^Tt "dT
c^RRt iN-flfd* "RTTFTT WtRd^Pt ^TdTRT T^t ^TffRt
<Hf§:d<Hl£ ^%T tR*!" «f I Wlfd^t iNdlfd <?l "^RfRT:
y9l)cKul*l ^fdt W^l tttt^T «r -3RT#t i^f "J7! -q^T^T 3h%
*RaMI<0   dr^^^H   "SR  wl  ^TR7*!  "SpT I   m^RTT^"
iN-flfd?i^^ "^TrRd" yf^iiHi^ H^Mjsiie?* st^ Pi*^h
di5>*l "fTT <HI=mR* WTT ^te" ffl 3TR7*! W% <R
3|*ffdi TRT*~ il^fdi T^d" "?T5bT *Rt *TiJ|^ -=l*TRld
"#R  2TRt*t m  c^RdT  J|4T=llf? %TRft %dR>T  >dd~<rli^<?l
*1f*<.e?8H, ^RRt "wRd" yf^iiHi^ ^f^t 3tt?trtrt ^nR^i
p7^" ^S^" "p |% "^RTT^Tr g?TT b{- ?R *4-d1^| -qf^-
■^frfd^TT ^FR" ^ <=lldMiul RFflW ifl TTT3i)<=ll<fl^^'HRd*l
Tlf^T LJ*dl*l <Hi*li ^HMd W^T 3RRRt TTRT 3TTq#
RpSrRRnt 3T?T *lf?*de|ld TT^FT <Hf*d«l I ^RT7*! wRt ^Rt
SFcRff^T W^TfTT  3TR<RT*~ ^jr,  QWi\(\  ^TTRRt  STFqWft^T
I^rr tt^ ^nr "^TrRd" yf^iiHi^ <M*i<ri)d wrrr
3RH  Jld~H*£ ^Td" yf*i|l*l  WSTTd" ^T% 3TTRRTT ^-r*t
f^Rtl
Y % Roo\ TTT -H<*K<Hld WsfRrft^ ^Rd  dk*lRl*
g?RR ^my^Hi^ rrtr ^rafer itf ^dl^^id jiRlj*)
3RRRT 3RTRT f^Rt I <Hi*liT|l W <HI$klii?*Hld ddli?*^
qf%#T OT TJ&t W# W <<HN*I WR ddHf^
TtT3i)<=ll<fl^^ <Hl!>|J-Wsl<Hl£ gdldd fd^T LJ*<H)d1 winR:!
"^RpiRTt £dldd *lddd: "^fffrg" ddli?^*l RuRl<?l
3IMflR*  ilSHfdHI^ ?R f^RRRRf ?Mtq" itf ^^TRt T
^Rt ?qt RH^r w^3T tR; i TTTsft^t^Tr y^^ ^fd*di*i
STTSTRTTT miH^^fl m^\i il^dmi ffrr "dT miM^^'il T
ilSHfd-41^1*! ^ifrbtH-dddtHH-dt fsTW *T% 3T^" R|o||Rd bJ" I
TjT3J)<=ll<fl^*l il41dmi*| gjR^T ^ptf <Hi*li*l fd^rW
STfd^Ff  ^?{  Wt  T  dHM*l  ST^FTT  %ft  c^ft  <H^*+IUI
dddk-H* f^tHNH taJdT T W^ %f%# I ^rfd' ^siTTTTTfl"
^TT (TTTTRrT) % %TR TT\*t ^ft <Hi*li T^TT^T ST^STR "5T
T "Jft <Hi*li R*1 ^dldl^^? WfTdT itf 3TOT" «fI ^^
<d^<?*l "^fTsRr Vi\A*\ *rfdTT ^ TRT tHi*liH M^ 3TTF
^ "^%*t ^T T cJraf^rgjT m® iA^M\ W$ ^FJ ^
^Tl S; TTTTRT ddli?** ^Ptf <Hi*liHI^ "f^R srfirgRI^t
ffe% %^T T TT^t ^FTsrflrgjR ^tRtt (^tRtt) 3j1h^iiR*
"^RT ^^t m # "ff Hldl^^*l d<rldWI ^RTsikTft
Hldl^^s^ %r# *I^Jt<H (^5T) ^R7 Trgr f^t ^ 3j|-dR*
3RIRR5T *TTT*t ^TdT %f%^T STTTT^t -^5-1
^RPJT W\ TtT3i)<=ll<fl^^ ^" ST^IT ^rR; JTdlR* Wl=l*l{l
^|% gjTTT^ -H*d^| c^l'H-HlRr ddl^^ SRTfl^ ^^ro|*|
"ft T¥RTFt Rdldd ^FR" ^rR; — ^rR^TTt (41dyfd ^df^
*TTT^t srmRT ffiR -^TT 3j|?||*|(l ^ ^dRfT '?lf% ^RT "^^JR
^rR?;) T *liT||^i'*l ^^£T TTWmcHf<Hl£ (^%?^nt ^R fM
olTST ^rRR "d^TT STTSTR^Td' ^yi^^ f%?TW: R^*l  srrqf^
7T^ ^d^??;) 1 "d^nRt dd1^^*l wr "?wftt *rd^t iN-flfd*
^r^R t srf^rrafd" ^%?^t 3Rd t RrN^l yfd^i^di
^Idd ^^RR^ ftl ^TTsft^t Hldlf*l''l*l WFS Pwii*^^
iNi|<Hrll ^^3IT ^ i^ldlfd* WW T ^RPItft "?TRFT*t
Rr^TRRTFt ^%?^T *^4 ajl^ld't, *Rt d*HI^ ^RT
H-illdd ^FR" ^ iR;| Tfir^r ^TR? ^TTdT% ^T|^Tk 3R1RR5T
3fj||Rl<H**l "5T *T^" dd1^^*l ddc=l*l 3TRR ^Rfd": "fsTSirRRt
f%Td"|
3i*ffdi, %dRT W&% ^RTRrsTR" T iNdlfd* "srr^R ^^Md
STRT*! m ^TsfRT^TTt ^TTd" "^T^d" "^d" LJ*^bl "dk^JT
"^RTT ^IdHI^ ^d"^^ *HHI^ yloHlgd T "^trRt ffl STR7*!
Bj^l Jiuid-'ld^*! tH^*+lumi %dT^t ^ Tfd" ffwRd" ^R
TRT 3Rf&7TT %dT ?Td" TRdTTT*t "5T I Hldl^^ ^TdT *T?ffdRt
3TRdt ^dTTT *rRt ^fe i^i "MT "^TRT *R^t ^ 3TT^t
^mRT if| 3TTTrg?t WRTdT ^Rt %TT^d" "#^t "5T, 3RTdT
 Jlld=h) vMw WWFt wmw?
iNr#rR R*TRR RR*t "5T T i^RliW*! ^RsfRR" Rtf
WcT*" "^RRRf^*! 3TRRT ipf -r^TR R^i^*l "5T |
3#^t RRRT 3#Rdl*l RRR TRR: *jlid*l HR<=lfdd drfd"
ftl Rtf ffRR STTRRrt RTRd" -H^dl "cRR RRR ft RR
ci|<H*l *mHl*l "RTR RTR RRR ft T c^l'H«|-HiP5l-H RRT TRf
R^ffRRlt RRR ffR*t ftl R3fHl<0*l RrSRRTt *fiM
H^IMd d<H**l T HR<=ldd*l <Hl*fti| *IMI^<Hl£ WR "RTR
f^R d<H**l<?l RRRT dTRft TRRR*" Hldl^ufcd
fRT^ITRTR RTR rI 3TTR*t "5T T RT3l)<=ll<flaRI RR R^RT
¥TTT*t R 3RRTRRT RRRT RRR 3RTRR RRTRR R£d" "^RR
<Hsw-<ji RrsnRrRt rrrt "rtr %rnR %RRt trrRt rtr
j|Ri^*l m  RdRJrR %dRrrt <Hiffd* "rtr rt, tRt
"RRTRRd" tRt "gRRR RRRT *R RfRRT ^dfft RR RRtST
Rdf^t RTfRf <H41*iU| 3RTR#R "fd" RR*t ^ |
Rd" HB^hTh-HI *li^|^1'JT| J|^f?d^*l ^i|-=l*l RRd" "fd" R*f
RTT fRTT "fd" T STqR^fR Tfd" "td"l <HI=Hp|* pSR
RR3TR "5T T 3RT ft RRfRRT RrI" 3RTR "5TI "FRTR
RRTRT RR RRTRt "5T *R *fdHA| RTRR "Rt "SRR R?RR
"5TI TTdT T dMlR* TTTTRT*! Tfdfdf&f?RTt R*" RTRR
RRRd" RlfRf "RRdfR %f> f^TRTTfRR RTR Jll^d, "dT
ddli?^*l RTRR *R "^ffd" RtRRt TRRI TffRR*t
iNdlfd  RR  3TR  Rtf  RTR  iNdlfd*  3TTRRTdf?R
■<h3&iiR* yP*iiiyfd sRtItr fRT?TfRT wi R^RT iRf tRfrt
diif*LJ TR dlf*^*l RRRR <H=M)*l4 Rtf "RRRd" R?t
"RFRRR SRR |l RR*t "5TI RlRd" yp*i|l*l p7*!
RRRRR RfR^Rif "^ifrh*! "RTR T^Rt dMlR* RTTRT 3TRRt
RlRTf^ T RT RR*t 3RFTRT"5T|
TTRTSftq" fRlRRt RTdRt ff%*tRR TR? SRdRf^T RfR
STT^d" <H**I "td"l 3i-dilfgi| <HJ-Jf*l 3|J|<=II*I "^TTT 3TRRT
iuidlfdyfd SRdRf^T ^Hl41^^*l RTTSR f^d" W^ Tf*t
^TRR 3T1%R TT^%-#?; ^ TTt*t m *TRdR %li" RT^t
%rRT Ri||J|*l "fRT ^Tdd" ^RR" J|Ri£* "5TI RTsftRR ^TT
TRi^R RdTJ^T RdT*t <H^i|| ^ "S|R ^RTRi fd^RTrt
^*MILJ*I *RT RlR*t *il*l f^ft ^T" Rff?; 3TTRR% ^7^
Ri||J|*l f^SRdTiRFRT 3TRT Trf*t f^ft I "^TfR Rg"
RRRRT*t ^m TRTR ^TftRd RT^R RRR?, "dT TTd"
TRRsrfdRT pTR ^df^RoRRR" "fWfdR?f^*t 3TdRTR*T
RiRT J|Rli*| STd^tSRITt ^Rt 3RR*R R=f RrIr T
TRRsrfdRT pTR "RTTRdRr ^T*t TRT¥T fR TR "fd" I
cJRT*T RTR RR*" "^llPd*l "^R^RT Rd^ T *llid*l Rif
3RRRd dTRRTlt RtRRd" ^RT "^R*t ^Rt*T*t §R R^RT
TTRd" <H**I "td" I
RdTf^ RR?Rr*T ^RfdRrflf^RTt fW RR 3^* Wi T
"fflRd" TfWRRTrt Tf% "^TfRR R=f RTfRIfd;!  "dT  ddl3^*1
t4*t sjtST Rdl^f, Rr*RT fdRTR*T RTRT RdRRT ^RT
R^*t "5TR T STRfR^T 3TTM*" <Hi?A|Nl*l T*R STRT d^f*d
7Rt RR*t p¥TT ¥T5TRT "?§f *T?^*t "5TI iRRR <H^i||
f^RTTdT *RRR*t "fR "^Tf^TTRRT fd% "SRt "5T | "dTRTT
%R, *MkdlJ)-dT|| Tf^T RdRRi RdT*T R^T*f^ T R^TR
Tf%¥ *nR Tfd" "fflRd" p¥IT*t STRTR^RT 3TRSRRRT TR
fjT R^*t "td" I
R "fR "gfR ft "*R TTdTft 3T^" Tfd" JI^JII^^ RR ^ ^
Rfd dTdRTt 3TRdR RTRRTR T#T TRTR 7#3TTR*t "5T I
RTt *fTdT %fR ftftRd" R*«T I R?; RTR *rIr % fR RRRT
fid" *Td" Zyft %RI^ff?#£r*t Rd^" TRR*R?T |l R"T*T "51
T RwTTf-RfRf%*t STTSTRRff <H?yRl RR*t "5T| ^^Hl^
%R TTRR dRdl*l RTRT RdRRFt 3Rdt%d" "spR RR& "5T T
RRT*t "RRRRRR RiRT dHH*l iNdlfd* TTdTf?7^ 3RRT
-HH-y*l "## "§! rt§" yP*iii*i rtRt "sRt strrtT^t wrtt
3TR^"^T*" "5T, R^TTT RRT*t Ruik* ^d?R "f^T RRR "5T |
"g?TF3^
t.  "fflRd"  TRFRTFT  RiRT  iNdlfd*  RfRfd"  T
3TraR*t <Hi*li*l "?ilRRTTt "^fgRd" Rl,
RfRi
-3p) cHl+dlP-'l* 3TRTRR RTsftRRf^RTt dRRRR
^Rr*T ffR*t fRRt FR*r! RI%R LJ*dl*l
<Hi*li ^RTT«[fRT RdTRdRT RTRT *^ tft;
r) Rr^pr "wRd" tRfrtRr "rtrRsr Rfrr^ fd"
TRTTRR d^W^il iNdlfd* RRRd" "RRRtRTt
3TTRR TRd" Rd^, RRT*t RTR TRRR "dRR T
fdRfTd" RJ*f^ s|<Hldd I RR ^W^ RRR
fRjfiTf^Rt *JRRRRT T STdRRdRT RTRT STR^R^
WRR "RR^d" iTd";
R)   "FRtk "dfR RRTfRTT*t TTRTRR fdRRR Rd" I
RlRRf^Rt "RRRTR T RRTRTTRTt 3TfR ^RTRd"
RRRR  "FTFtk  "fflRd"  "RTfdf?RTt  3RPRRTR
RT*TR*T "RTR "RWR "dRRTRd";
R) ^qfgR -H<*K*I "FTRRRT Wm$ RTR "RfRRTR
RRft Tfd" RR*T "FTFTR R*RfR*t WRTR
TTd" R "Rferk iPF^ fdRTHTRt RTR "dcRRT TR?;
~W)   RR5T "RRd" TfWRT 3RRRR Rd^ WF^ RdTRd" I
R.  RtSRT fd4u|*l RiRT:
R) RRTRR "RT^RfRRt STRTRd" RR *|i|Ro|i|d*l
RTpT oi||o|^|R* *RTTfR ^TRd" fRRt Rfe" ffl
"R^RR-WTfdRt f^TRTRt TRTRTR tRt;
 Jlld=h) vMw RRR?" wmw?
■*i$Rm wt TffiwfrMw. 103, 13 am? ?oo?,
R) "RR RSRRd TTRRRR TTT RfR fR'STRTRR "Rfd
fTRTR RTRt fTRTTt TRRT? RRRR RRRRt
RRRtRr RpRR RffR? RR RZRRTt  3TRRRR
tR?;
R) RgrfRRt "RRRTR TRR fd" RfRR fl RdRt
^[h*|*| RRTT R^RT TTTRR T TTTTRf ^1%*^
TRRSR Rd" RR Rd*t RMflR* TT iNdlfd*
"3lRb*"**l "RTR TRRRRT fid" Rrt "RRlR Rd";
R) RRRfrR "RRRR RRR RTR RRt fRRRRR
"RF^dTfRRd" "RFRSR fR d<H**l RlRTfR
RrTRR: ^^m RTffR, RTRTlfRR RfRRRR T
Hldl*l RR RRf RRffRRTt RRRfRRRTR RR
RTRRfRRRRR; T
R) "RRRiRRp TRFRRTFt Rdt fRRRR RffR T RRRRRR
RTTR RfRTRR RTRt ^rfdRTt RR ^ I
3. RRRft RRffRRt "RRRRRR T TRRRTRRT
Rr*RTfR RTRFRT R=f "RR RRRFRR RRtR "RRRRt
RfRR RRTRR RTR RRR" R^:
R) %R RRRRd" RRTR "RRRR WT RTdTfRRR
"RRffRR TfdfdRtR JRIddHd RTTRt TR*tI
RRTRt RRRRRR RfRR Rd^ T RmKIFK
RRfRR "pRf RTRlT "bRTRRT RRTRR;
R) TRRfRR RTTrfRRRt TRR iNdlfd* RRRfRRTt
Rft RRTRR fRRR Ri§RR fTRTTt TR*tI RRT
RRrRfRTt RRRt RTR RTtf" TTRRT RiRT TFRTffR
tR?;
R) RR RRRRd" RrH "RRfd" T RRTRt TTfRfRR
RTRRfdRT RTRT RRf#R RfRtR TRT RR' fRR
TTR |l TTRrRtR R^d" fR RF? dHM*l RTRT
RJTRT TTgRR fd iii J 1*1 ^TRdTRt RRTR R^?; T
R) RRRRT RTRRRR fRRTfRRR "dft RRTRR,
RrRR: RRrft RRR 3RTR 3TR R^ RTSR RTTR
RRRRd" R^FT RRTRft RRffRRR RfRRRR
"bRTRRT TTR, ^ RfdTRt TR$RR TRTRTRR g?TR TTT
-|d" RTRR RRSTRTt TTfTRT iff RRTRt Rff"
RRRRT RTRT RRRORfR T TTRRRTfRRRRR
RTiflidlH^* fRRT RRI
Y. RR" Tp| ^rtR RT^R? RtfRTTRt SRR ffl RRg"
3RdT?f%R RfRtR Rld*l RTpT fRTR RRR" R^:
R) TRRR TTR T RR RRRfgR TRRRRT RSRTRRTRR
RRR RRRR iff RRfRRRR RRRRT RRR TRTRR
T RRRR RRRt RF? RTRRRT RTR RR JRIdd
"RrlflRR^;
R) ri|^ch| RTfR TTTTRJ^fR RTrRr RR RfRRR
RRRTR RR T RRRRrRTrR 3RRiff|R
WRrfffRRTt TTRR TRRT RR RlfRf RT^ITRRR
RRR  RTRfR  TR  *|A|RdAld*l  ffRR  RTR
R^TfRT Wi Rft RtR RfRfR f^ldd; T
R) RR. fRf¥R T RTR RR SRTTRRtr iNdlfd*
^IcH^cHcHI^ TTRR RRR RTR RTdT^RRTRRR tt^rt
Rft *Rt fR RRRfRR fRF3% |
«.. TRR T iNdlfd* RdTfRRt ^RTRRRT ^RTRR
fRTRTRRT RfRR R^:
R) RRRRt Rfrfl^R T RRRft RRRRTRRt TRTfk
RRRR TRRT RRRT RRfTRRt 3TR RTi
3lkdR* dl*d-'l ^i\I\ ^W^;
R) SRdTRdT TTdTRRR RRRRT ffRRR*" RRRfR fR
RffR TRRR TdTRt iN^fd* "RRR Rtrrr RR
TRRRR RiRT ffRRt TRTR R^ *il*l "A^[ R^
T RdTRR RR RRRRR RTRTRRT RfRRRfRRlt
3TRR R^;
R) TRRRRR RfTRRt dil*l*d "RpR TfRRRTFt
RRRT RR^ RRTRR RTRRTRR fd^RR R^ rRr
ddl^^HI^ RdT 3TR^II<Hd*l RTRTR R? RRR
RR3R"; T
R) "RRRFRRRR T RTRfRR "RRRRR RTRRTR
RRRTT -5RRT RfTRRR TfdR^RTfRRt "RRRfRR
fwl "RRR fdRTRR TTf%FTTRR "RfRRtRTTRRRft
TtRRT RR TRSR TRRRRR TRfR t^*. RR
R^TfR *|i|fHild*l RTfR RRT RRRngR
TRTR ^ RfRR "RTRTRRTfRRTT Rt?tR SRR
ffRI
%m *i<+k*i ^nPt*.
$. TTfTRRif fdRRfR RtR TRR iNdlfd* RRfR T
RTRTTR RfRTR RRR*R RRfRRRRRR "RfTRRRR
3TRTRR Rl^dH^ RR "RRRlfRR TTRRRRR TRTR R^ I
IS. "RTRR p¥IT RRRR TTR iNdfd* RfRfR 3RRSRTR "5T
¥TR RR" "FRRRR TfRRt TRRRRft TRRRR RR T
fdP«d RRRRT iNdlfd* fRf¥R RRR RR TTf%R ^m
TRRR RfR RRfTTtR "RfRR fdRTRsf "RR RRT RRRRT
RRRfRRt RTRTR rR*R "RRRfRR p^TTRRTRt
RRRRtRTt TRRRR R^ |
R RRTRRR T ^^% RRTRfTRt RRTR RR^I RRTR
^p^\ ^ RTRRRR RwftT RdRfTRRt d^l^*dl<HIR
fR T RfRT TRRR" RR RRRff|R RFRRRR RTRTR
RRR RRRRRfRRR T TRR fdTRR RR RRTTRR
STTRRTRTR^R Rtf ^\^ RRRT ^RTR RR RORfTRRTRR
TTfTRRif RRRfRRt TRRRR RR I
%. RRFR RdTRfR TRRRRR TRFfTRRR FTRRR TTRRR
RR FRRTRT ROO^ R "gTqR firFTR "RtRR "RTRTTR T
RRfRR "RRRRRR TTRRTRfRRTt TRRR r! fRTR
RRRfR R^T RfRRRR "5RRT R^:
 Jlld=h) vMw RRR?" wmw?
■*l$Rm WT TffiwfrMw.  1iS3,  13 3PWZ ?oo?,
R) RdRRt RRTRTFRRTR R^f T TRRRR Rfl" RRRR
fRRTTR RRRR "RRRRR RTIRRRRFRRRR
RRRRTRR RRt "RRR "RRfR TRfR TfR TTRRR
TTTfRT R?f %TRfr "RRfRRT |R R^*t
ffRFRRRRRRR TF§TRR¥R RTTRR T RdRRt
RRTtf RRRRRR RfRRRR RRFTR;
R) R^fRRR |R "RRR RR? RRR T fftfRT T§Rr RRR
FTR "RTR RRRR RRRR^RRR RRRRTR tR?;
R) R^ft pSR eNd*l RRTR RR" T RtRRRR RR"
^rf RRRRt TRRt fRRT ^ ^TRR "RRRR
dHilTb RTRRT dkH*IR*l RRRfR*" RTRRRR RR
Trf i-jfrb^d RRR eldldd;
R) RfgR TRSR dlfd*l RTRRR W^Si RRRRR "RTRR
TjRTT ffRRfR "RRRlfRR T iNdfd* RRRfRR
Rtrt ^rtr RRf rr# RRRrrt RTfR Rrtr tR?
RR TRR RTfRTfft RRTR RTFTR; T
S) RFRRTRRRTRR Rif TRRRJRRRRJR RffRt HI^HI*I
"RTR RpSTRRTR T TRR=R RRTRRR Rf^RR
TRRRRfRRRTRR RTRfRRt RTTTR TTTRRRfRRTt
HflTlfd RRT I
to.RSRRftRR TRRR*" TTRRTRTTRRR RTR RRRRT RTRR
^T R RTRRRRT Wi *Rt fTRRt RfpT RTi fRR
■jRr RRTTfR RFR fRRRR RTRtRR R^:
W) TRTRRtR RfTTRTRRR RFRRf (RFf: RTRRfRR T
fRFfTTRRRTt RfRR R^f RTFRt TfRR^R crHIIdd
RFRRRfR RRlRRR RTi) T "SRRfR (RR RFRfRRR
"RRFTfRRTt RTRRRR, RTRRR TRf R "irRfRR
7pf g^TRRfffRRRR RR RRTRfT RTi) RRRRRR
RRRR^RTRR RtR TRRRRT ffR;
R) "RRTRR TRRRt RRTRRd" RRRRR R3RR ^tdT
RRRRt T TTRTR ^dHI^ TRTrRRRTR R^f RRR
TTRRfRRTR ^ TJf^v T&ti R?t RTTTT Tfg" fR
RRRt ffRRRRt R> RfR TRfRRTT RRR? TTRR
tR?; T
R) TRRT iNdlfd* ffR RR" RRRR R^RtTTR T Rfd;
"RTTRf RTRRTR RTRR RRfRRR RFf) T "SRRfR
RR "RTR TRTRTR R^ I
11. RR RTRfR T RRdRRt RTRR TfRRTRfd" RTRdt
RRRRRR Tf*t RrSIRT ffTRTR fRTR RRR~ irf;
R) Rt#RT*R TRR*" "RTRR T RRRfRR
7rfdfRfRfRRR RRR R^RR RTR "RRfRR: RRRRRR
"RTR TRTR RfTRRR RTRrRt*" RRRfR RRR
RTTRR;
R) RtRtTR T&H RRRR TTRffRRTt RRTRR "SRdT
J|RtJ*l RTRrRY*" TfdR^RTRRtfRR TRftRTd RRRf
fdTRd" T fdRlfRRR RRrRFT RRFMIHdl*! <-A|l*R
s|dldd*l RTRT RTRRR T RRTTrfgR TRTRR
RTftRtf R^f;
R) g^R rRrrr RTRfR fRR? RRRFR fRRRR TTT
RRRRRR TfRR^RTfR TTT Rd"; T
R) i-i*M T TpfRTTR RRR% RRRT RTTTRfRRft
RRRRR T RRTRfT RR RfRtR ffR I
<H-d<il|i|  IftgW R^lO  WS,  #1,  i($5)  TI^T
W\k<*>\, %<$<& ^JSR, i(t§5) Tig" T ^ ^RTS^T
^nf3t:
tVRTRR TfRRFRt RTRRTRR "RTR RRRR r| m\?\\£
^^^ fd^RRR RRTRRRR RTRT RRTTrf|R RTMTTFt
TTd TFf fdTRRRR R^:
R) Rfd; "RFRf RT^R T RRfRR RfRRR TTRTRR RR
TR^RTfRRR RTRR; R¥fR*t RRRTR RR RR
RTdTfRRTt RTR ffd";
R) TRTRRRR TRR RRTFTR RRRR ffR, RT Rfd;
RRTRR RRRR RfgR RTRTTRTd ^m RRt RR
RTRR fR? RTt R^T RRFrRr RdTfRRTt RTT#
TRRRRR RRRR RTR ffR;
R) TRR RRRFRR fFRR RRTRR RfTRTtf RtRRR
RRdR RRR RfTRR RtfRRR Rfl? RR fTRRt
RTR ffR;
R) RR RTdTfRRTt Rlil^*! RffRRRR RfTRT RTRTRR
T RfRRFRTRTRR RRRR RRRR RRRFR RR
RRTtRRR RfTRR WRR RRR ffR; T
■g) -g^RgjlRRR RTRRR RTTtfTR "7RfTfTfRRTfR
RRTRRR RR RTRf RfTifR T ^m^\ RTRT
3TRRRR TTfRfRR RfRRT TRR R^ I
t^.RRTR%R RRRRRt T <HI^<il(lH^ fdTRRRR RRfR
sldldd:
R) RRRR "rRRrRrR RTRR "SRFiRFRt RRRR
ff%R*t fRRt TRRRTd RR? ffRrftrT TffR RRTRR
^ "FRRR RTRt RfTRRRt RfT RRt RR TRR
f"RfR T RRRRR W&3 RRRT RRRTR TRRTTTt
RR;
R) "RRRfRR TtRRT, pSR ¥TRRR RRR RFR
RRRRRTR RTRfRR RRRf RfRtR RRRRRfRRR
RRTTRfR £de1ld TTRR fdRTTTt fdR=RR RTi Tft
RRRRRfR "5RR R^ifSRt T fRRRR RRTR RRtR
TfRR RfifST RTt RTRRFRt fdFTd"; T
R) Rr*TR RfTRR T RRR RfRtR TTRTRR TRR RR?
RFTRRfRRRT, TTRRTRR RfRRR T R=^"
fdTTRRRTR^fT RR RlfRfRTRt ^RR TT?It RTdT
RRR RR fRRT RRTRR I
 Jlld=h) %Mw RRR?" WFfW?
■*l$Rm WT TffiwfrMw. 1(S3,  13 3Fl^ ?oo?,
tY.p^TT ¥TRRR RRRR "fR fe<HI$^ RRRRTR % ^\f
fR*RR*R R^ TRR fRRRT fR T TTRRfRR TRfR RRRR
"|R RZRTTTt Rfpr RTi:
R) p¥TT £tRRR ^Z T RlfRfRRfR RRf Ttf RRRRfl"
Tfd*? T RtRRR RRdTTTt RR d<Hf*d RRt
RTRRTR RR RTR RRRR "RR~ RRRf "^R R?t TTd
RFSITRR OT tR?;
R) RTSR fRRRRTTT yRldlP^I* RfRRR RRRR RTFTR
RRR ffR T TRRfRTR RRRTR RfTRR RRTRR
RTTRR RTRRRR "bRTRRT R^;
r) RTRRRR TR¥TFRt TTRFf TfRR 1*^ RRR RTR
ffR ^ TRRRR TTTRT "RfRTR TRR R^; T
R) RRRtfRR RTFR RR T RR p^TRRFRt ffd"
RfRR RRRRfRRR "RRR RFR I RrTRR: Rd-Rfrh
"RRRR RRFTRR TTRffRRR fRRR T RTRFRR
RTRt RTRR RTRfR RfRR RRdTTTt "RTRRTR
RTRTR ffR, RRRfR RRRffRRR RRRT RTRTRR
RTRRrRjrRTRT TRRR RR RRRflRRR RfRRRR
TfT RRR RR" fRRRRR I
ma *i<*k+i ^nfa
t«..dTRr-RRRRR TffRTRRR RTTRRRR RRRTR <HH-&I*I
rRTSRR TRR RfRR <HH-&I*I TRRRRR TRtR
^ddHdd*l TTTRT RRt R^" f"RRR RtRT ffR TM fRRR
TTR | RTRRR TRR fRTR RFf R^:
R)
W
"RpR  tRfRRR  fMA^  RRTTfR
C~n C~n ~0
RTRRfRR TTRRRR "5RRT TRf;
TFRRTTR  TR:
R)
R)
RRRfRT RRRRt RTRft "RR T RR pSFft RRR
<H*UifMd RR RRRRR RRRfRR RRfR "RfRR
RRR RRfRR RTfRFR TTRFRRRTTR RRRR Tfd"
RTRRRR "RTR RRR ffR;
"RRTTTT dMlR* fRRRR TTRRR RRTRT f^|LJ*l
RRRT RRTfTR T Rt RRTRR Tf! RTRRR RffRTR
RTRfRRt 3ITR RRT! T8FTT TFRFRFRt RTRtrft
sldldd T fRRTRRT *4r|(1 TfR RRR
STfRfRfTRRt TTgTRRRRR "RRRRR Tff" RRf R^
RTRTR ffRRFR RRRR RfRR ffR;
RRRR RRRRt RRRTTR RTRRR TRRRR RTfRRt
RfRtR RR TTd TRfR ffd" T RTRft "RRRR
RRRRfRR RTfTRRlfRRRR RRRRR TRf RR
RfTRR;
RT¥IT fRRRRR RRlffR fR RT RTRtRTft
TTRffRTRt RTfRR ffR TTRTRR RfTR "RRFTRR
3RRSRRRT T RTRRRR RRTRRfR Rd*H*l Tftf
TRRTRRR RfRR ffd" TfR TRSR fRRRRRR
RRRRR TRR <H*lik-H* RRRR TRf; T
R) RRRT TTgRR RfRRFRt TTRRR r! RTSR rRRR
RRTTtffR RRRTRt dftR RRTTR RTRR TRTRTTTt
S3 ""■ NO  '! NO "■
TRRRRR RRTR RRRR RR I
'$*§&) TSglgM sR»l<i+l fl'i'W^+l "?nfo
t^.p^TT hR*K<?I "RpR TfRRTTRtRR RFRft TfRR^RTRt
RtR ffRRR RTR RRRR fl RR*T RfRfR T RfTT
TTfTRRR RRf RTRRRR" ¥TR*t RfRTfTfR RTRR RTTRRT
^nfT7Rf| TRRRR TTTRT:
R) dHM*l RfdR RRfFRR ~^ T TRRRRR TRR
RRRfRR RRfR RRftt ^ Rdldl*) RPRR R^
TFRR TTRR?R RRT RRTfRRR fR Rt#" RR p¥TT
TRRRRR RtR?TT RRRTRt RRR tf?;
R) RRRRFRR TFRRRRf RRRR RRTR TTgfRRTt ^
TRRRRR "fR TRfRRR TTRTRTRT TTR, RR<RR
RfRtR TRR R^ T RTRR RtrRRTRt RTRrRRp
■dRTR RTRRRtt RTFTR;
R) RRRTRTfR T RTRTRR iNdlfd* RdTfRRTt "RTpR
ttRfRT fRRRR RRTTR f^dl^d! RT?RT RRR
*myfd RRRR Rdlvl! <H|4rP* FRR RTtt R^ T
RRRgTRRR RRRT RRRRRRR TRFRRsf RRRT
TTgRR fRfRRRR RTTRcrRRt RTrdRRR"; T
R) RRRRR Tf*t fRRRRR RRRt RR RT RRdTTTt
RfRR TFR RRR R^ T "RTRR TfRRTRR TTTRT RR
RfRtRTTTt RRRR RRFTR RRR RRTR fRRTR R^ I
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
Ttf^rfrM^. W
13 sm^^oo^
^MHcf| ^ir^^r^TRT?
1. ftWR^TT: *RI>M^rF
RRRTRt "RpR tRtRT RfeR RT^R-RRffRRR RSRRRR
RRt RRRRRR RTR TfRR RTRRRR RfTRRR RTRRR *? I ^ RT
W^ FfRpTR ^RR RTFTRT RTRR RRRR fRRt RTRRR
RRRTdTRR RTRT RRSRR yRH^dl*!  Wm RR RR RSTR
t!rr Rrtf i rt^r-rftRr rr Rtr r^rr t rrr rtrt
R¥IfR Rf? RFRFTI TRRRTt TFfRfRFR R^ trr RdT
RSR^RRT TFRFRt fdTTR RRi RRTRTftfTfTRR RRTRR
rRrRrT fRR? T RTR FRTRTfR Rtf fRRRR RRRR TTR
"RTRRTT fRRRRRTR RRRt R*" RRR "RR RF*R fRR I ^
RTRTR?; Roo^ R FRR Rfd; RlPR RT^R RR3H<HR*1
Rfd; fRRT I ? TRRR Rt "RRRR RRTRRR; RFIgdl RTRt T
fRRrfRR RR RfPRRRRR RTRFRR TfR RT^R Rd"
RfR? I v TRRRtt "RfRR TFRRRfTt RFRTR RRR TF? TRFR fR
Wfrl I RRRTfdT TRRRfR*? RSR RTIRT-fRRT W^ "f^R?
T RTRTRR RRRRR RdRR; TtRR"5RffR*T RRTR RR ^Wl^t
%^f^- RTTR? "RRR TRRR I
"RlPR TtRRT RTRRT RffRR RTT RfR RRR RRTR*? Rd? RR
TRTd? TfR I RRTR?*? FRRRRRRRR RTRRRR R^ffRRft
RRRRRR TTT TF? RRTTR RRFR RTf? RRR ft I f^rf
RdlfRR "RpR TfRRTRR TTTR? RRfRR "RRTTRRRRR fTRR
^ B^X RTRTRR tf^RRR ^TsRr TRR  pHM + l  fRTtf^F:
7R%R7RRR PmRhsiR ^PT?RRr TR tf%R Rrftf A. 1Y^>, •y'V/e/*/
jw t fzmn^r vfffc, r stRqt rooc x t^Rrdtf^R rt^ TRR
RtM A. I^, •y'V/e/*/ W^frW: ?//PrfV»/r ^/Prf? T A. 1^,  •y'V/e/*/
WVf <Mf)B& ?%?^ 3 RRTf ^oot^rTRftFT? 'Hi+K+i tf^# i,
TTT^TTR R^-'tfyiHR tf^RT TRTtf A. 1 i, 3, -tW*/ mfcrM ?77t%
yf&W, n  %¥3Rt  Roo% I  ^PT  ^ools  1TRR ^PRif Rrftf T
RlRiS*i  ^  "IMKrll  SRR?  www.crisisgroup.org/11epali  R RTRR
^1
^ BrJ^X 'PRRR TR TTRTR Rrftf A.  I05, A7epa/'i A7eM, Alliance:
The Mainstream Parties and the Maoists, R ^ Am^K "R OOi( |
?  BrJ^X  ^RW  1J5  tf%R  Rrfttf  A.  1^5,  Wepa/'i  Peace
Agreement: Making it Work, 1 K. fs<i<-sK. ^00§ |
V BrJ^X 'PRRR Rf RR^. Nepal's Peace Agreement, Rft" ^RT%R
T{. R y. - R 'sS: "From Arms Management to Demilitarisation".
RFTR TFR? R?t RfTRR fR?RJ RR RR RTRTRRT RR?R,
'RfrpRp?*? RT^R RfR fRRRT "fR TTTTR RRTR % ft RR
RT^^RRTRR TRffRTTT TcRlRRt TrrRrdT TRR RR RRRRfRRR
RlR? TRRR ||rI "* RTFR RRtR R¥RR <HJ-^1dl*l fRRR
RTR RRbTR; T RTRRR RFR "fR RRRR TfR tRRRTTR
<H*«H RT TTRRRfR 'TR3RRTRR "RRfRRT TRRRFR ^ "fR?
RRT RRR ffT FRRRR, fRRRT RT^RR fFR¥R RRTR? T
RTF*?  RRRRRRT  "p  RRtR?  RR?R  Rr  RfR5R  RR*"
RRRTfR RRRT fR RRT?d;i "5
RRRT*? "RRTTRdTFTR  dld*li|  TRRRR RRRTT TRl^fftf I
RRtRlftfRR RRRR TTR? RftRR TRTTR <HttH-i; RR RR
RTdTfR*? <f^3 fRR? I  RT TRRtRftfR RRT? RRTR "RTR
RRT TT,  RRRT  iNdlfd*  tRrSR RRprfftf I ^  "SRRfRR
RTRtRTftRT  "RRT  RR  TfR  ^1  RfR?  TRRRFR  RRlRtR
"RRTTTRR RdlfRR TRT RdRT fRT^iffTfRT ?1R RT ^A RR? I
RRfR? RRR RR RTRR? "RfRTRft RRRR; RRRR TRR*T TRR? I
Rtf Rdf pR dHILJHR? T H^l*l^^ j|R^I RRR "bRr! RR
RRtTfll RdRfRT RRRT "RRT  R?dR?dl  Rdl RlR" RpSlRT
RRFff RRRT RTRt RfR I  RTRR "RRR RR? RR? pR RFRT
R^jT RRRfTT*? RRTR Rf? RfR? T "RRT FR*RRRT*T RTR
R?|f? ffRRffRRffRR RR? RRpf*" fRRTRR RRRRR "stfTfTfR^T
RTTR RRFff RRRft RRtRTft RfR^RT RTdT "RRR tRFRTRR
RTR%^f RfRI
RRtRftfR RTRR RR ^^ TTRRRR RTR*T, "RRrRfRRRT
"RR RR*T, RftRR T RR TRRRRfRRR RTRTRR RfR*T
RF3RJ Rd?fR*T RTRR RRT R RRR RpTRRtt Rf^ ^A
^F^ RR? RTR RdlfRRR RfRT fRRTRR RfRR ftl RR
RdTfT?R ttf RpRRT*? rPrrTR f! "RR RRR RFTR RT
WfrH W^i\ R*TfR dRRT (RTRtRTft) Rt TTR FRTR RRpR
"5RRT RfTTRfft iNdlfd* TRTTdTRTt Tff^" "FR*TR*T FRR
fRTTRgft "SfTT ffR RfRT ^ *? I  RTRF? RTTlR RRfftlT T "RfT
* Barbara F. Walter, Committing to Peace (RRFR, ROO<\ ), tj_ ^ |
H.T.I
13 H*X "*^Rl  ^ RrtS'  •i'v/e/*/  WVf <Mflld#  vftfW,  Rft"
^tr%?ri
 RWRR?" 3?#R" RRR?" WTRT?
■*l$Rm WT Tffim tR9?R~ W.  103,  13 3Fl^ ?oo?,
RRRff R^l RTRR Rfd; "RpR FF^RdTT? Pffg" RT*R
fTffRRfR RRlRRR RRRTR RUR FRTRRR*?*? I
RR R¥fR TTgTRRRRR fR RRRfRR WH\ TfRtRR
RfRRfRTTT ftftt? "RRR fRRfR RR*? "^R "A^Z TTR fR? I
RRFT FRRRSRRR T RRTRRT "RfRRRFRfR RR? RRfRRT
RcRffTtf fRtfr ttP RRR*? "RRrPr ¥R Rt FRTRRR
FFRR RfRRT Tf*T RTRRT RfR?l RF? fRR RR RSR*T
oAM£R fRTRRR W <HlRl**l 'RRRRRR' RTdTfRRlt
FRffFRR RRRR TRR RRTRd" RRRRRfft "RRT-FtRfTR? RR
ff! RTRRR Wi\ TRFR "RRT-FtRfRR FR, FRRRffR,
RfTR, %f? RRfR RR RR RTFTRfR RfyRTJ
RRtRfftfTfR? TfR RTRR fR RRTTd", RdFR RTffFRft
FRRT tR?, RFRR fRRR-FT?*RfR RRT FRRRT? fRfTd" T
FdlfFRR fRf*Ff?R pRRTfR*? RTRfRRt fdTFT
RRRTfRRt RTRR fRTRRRT JWIv?! RTRRR "5RTJ
"RR RfdTfRR RRRRftTTRRR RTRRpRnrfd" RRRR JlRi^d,
^A RTRRRRT FRfR RIRF? R FR; Roo^ gT RTRTRTR
RR 7R*R RfR, RFR RfRR*T RfR? : 'RRFRR, "RpR,
FRfe, RRRR FTRptR RpRRR Rp? TTRRrT "FFRRR,
FfRR?tR*R RR TTRgTRR *Ps!d FRRRITTrR RRTRR
"RpRTtf RRfRR RRl?Rs? I "c
^. ^Elcbl spcq-
FTRtRfft FT*TT*T RRR RRRTffFR T RfdRRR RfR RRtl
RTRR RRRfldR T Rp TfRg^ffR*? RFTR RTi fR RT
RRRR TTTRlRTftfJRT fTfRFRRR RTRRR FTRTTRfd TTRRR
ffRi RTffFRt TRfRRR RT PRR RffRffRRt fRtRfffRRt
TRRRTTt TTRRT HlRff LJ | RTFR RRRRpfR RRTRRfff FR
FTTRt fRRRR T RpRFORRR RRfR*? RRRR fRR I
RJRRR*? RRtRfftR RTRRRT FTRR "STRR RTTRT RFR? I
RRRRR?*? RRtRfft FT*TT*T RRR RffRRRR RRRfRR RR
fRRRI RRfR? *lfi)<H*l RRTTR? RlRRiy<HK *l^iHM RRR
RfRffR T Tft RTRRT "Hl**l RTTff* m^ TRF? pTR RRRFR RTRRR RfTT | FTRTRft RRRTR RTRR fRRRRR ft
RTfR tRTRR RR I R%RR RTRRT ffrfflfF RRRTft SRR
ffrFFTi f^R TFRR FRFFT rT rRfrr FRlfF RfRRfRf?
RRRT RSTR T TFR FRfRRfRRTt fRR d^*l RlfRfF TTTTT
RRFT FRFR fRfR I RfRRR FTR F%F*T *lPd*l(l
FRfffT RRRRR FfR RRt "RRRfRR TR tfffRR *? RR "RfT
R%RRt RRTT? Pf ffrr |
RRtRftR FTRR WRRRT^ FRfRRt RRT R1RTT
RRf?R*? ftftfl "pffR R FdTfR^r tRTRST*? RRT TfR
R??RRR?I FRFR ^^ T RfTfTRR? F^RRRrT FRRR
TTR*T RRtRfFRR RRR?R*? RRRTRTR RfftRTRR RTRRR
RrffWfF T RTF RfdTRR ftFt RfRR RRfR fRR, | % RRR
TRRTRRft RRTTR d<H**l RT TRTRR RR?RfftfFRlt
"RfTRT TTlR ffT RlfT fRR*? RRR tR? RRi RTRtRTft RRtR?
RfRRRR Ft RTRtl RRtRfftfRR "RRRFRRlt RRTFT
fdRR RRRR R Rtf ffRffT" RF RtRTRRTt RRT RRRFT T
c errfep" ^tfrIr, TITtr?; ^oo\t trrra" T B^X 'PRRr ttr fR?tf,
Nepal's New Alliance, Rft ^Rf%R T- ?° I
% M-=n tftRFrt ^niyRi+i 7f%7R"TFTr Rr^i^i^ m TTTRt I
+ d^Hyfd  fT7^ Jm% T TdTR  iN-flRi + iUNR  ■HI^R*  FT^"
sim1^+ t&r §7ffw mmfiw T^^rr w^ttr ?raRR«RrR^%
R^ftRftT ■Hi+K+i %R ttT STT#T% STRdt R^t ^T% I
(RfTsiH'H'HI+i fTtf^TSlfT ^R WRT TdTR ^T <N41Ri +
WRRf ^fRff RirR fttf:  RRR "TlW T %.#. WRr,  "WR
"■ N^ > NO '
^R3T TdT', ftPJM lsletm&l<*l, 1 STfTFrrT \00\3, ^^+1 IrMR
"iRR R7?  §WW ry^^V/?/*/*!  RJTTR ft?H FT%  <i<r$\«sH  fttfl
7tor  R%  ^R^Ct  roo%  tfr  "ifft^ R^R^ikrar' "^flif++i
^RT^kR R^fNTtf QTRf^FRf %R «Tftd" snftR" 7l%tft
ftRTtf^T ^TR QTRf^TRTi ■^ill^i 'RRf ^?R' «ltf RR Wtn"
rRt ttRrfT ft^vft T R^fNTtf +l^+<lf tftfrtft fT WW otfxr7%
TVJWZ <l41dWI  Rd", dRrr "«flft^ +K^I(?1" tfR WtR. TRT «Ttf
no' » v NO
ferr^r !TP#R 7R?R ^SJTdRdTtff 2T#Rd" 7v%tft «Ttf «TTfR T
SfTTRTRTt RTTtf  (%.#.  TRTTTR, 'Rtft  ^dlcWId+i  3RRd", 1 ^
NO ' -v '
tfvPF?  Roo%)  ^y4ft  ^T|  3TT5 ^RT ^%FRR TRT STR
NO '   ^
TTRtRT?  <H<.+K<?1  JWK  rRtftRf  §WW  &4<>iRl*l?\  WW
3Tft + l{l(7<?<rl^  STRdt RS" ^dT3T ^R?T W% ft#tW rRtft fttfl
(%.tf.  WTTR, "1TR  ^dT3T  7ioT",  &WW  ®4<<ifcl*l,  ~\\  Rtf
 RWRR?" 3?#R" RFR?" WTRT?
■*l$Rm WT Tffim tRW W.  103,  13 3Fl^ ?oo?,
RRtRftRft fdTFT TFTFR Pf?TfTRT RfR? I FltffRTftfRtf
ftfR*R FSRRrT RTdtTT FTffRRR TfTttRfFRTt RTRd? RRg"
TR Rtf rT FftfR RlRffR? I
RRtRftfRR RRTRFRRR*? TRTRTfft RR TRF fRRTR
RlR RRTT Ftf RFd #T I FdTtFdRT FTRFTR RRR fR R
TRTRlftffV RfRt, fRRRT TFT Roo^ F>R RRtRlftfR
FRlfRR^r TffRifRR fRTI RTFtf t^ RfTR Roo\ R
TRRFRRR RRRRFRt TRRRT*? RTfR RfRRR" tRrTrR
Fig?*iui thRirh-«i hRsT^ Trrr 4^<i% ftftfl
fRRTRT-RRRtRTTRR RTRFRT FTRTTRR R^RTfRRR*?
FTR^R RRR fRR*? tRR? T TRTRFT RT^ffRfFR*? FTR^R TR
RFR ftftfl TR? %tt RR RRT RRTRTft FTRRT? %f?
FRtRfR RTR*? RRFR RTRtl RdRt?R RFRRR? FR T
RpRFR RdfR FRRF? RlfT RfRRft TRfR*? RSRIRFRd"
RRF? RRRfRRRT RTTR TRF? ff%^R?, RRRT RRTflt FTRT
NO T ^
TfRfRR FTRpR FRR RTRd? RRRR RTR FTR*? ftftfl FR
R*R RRTR*? RTRRRRTT LJ*l*d T*R (FTRTRTft) TFR
TRRRRR FfRR eftJIdd *fd^ RRRTR RRRFRt RR
*?H*1 RfRt I TRPSr efcJMd FfR F*T RT fRRTR RRRRT
TTRRfff  Rtf  RRRT  Rtf  W^  RTTTTRR  RRFR  RfTfttf
no N3 ^-
TRRRF*T ftfR TRF*T RRFR ffT RRR RTFT -^RdH TRR
RT ftftfl FR T FRRR fdFTT RTRRT RRRtt? TffRTFR Rft
RRfRRRT? RRRRR? RRRRRfR TRTFT FfRfF ft%R*R
fRTI
RFd? TftfFRRR RTRR FTRR RTFFT RF RRTRTfdFtfRRt
RTRFR RT Rf? PfdH^lQ*! RRTR RJ?FTRRR *? I
RRFTRRTpT RdRRRt "RpRTRfRT dRd^f^dl T FR*? PgT
FRT "RfT Rtf TfRR RRFT RRTRfF ffrr*R RRI RT FR?
TRdTRTR "RRffRRTf fTRTR RR ^ FRRR ftftft FRRTRfR
tfpR RTT RfT fdRR? RRf TRRRTRt TRRR RTFR F*T RtRR I
FTRTRTftfRtf TR fTfRfIRT TRRRRTTTt "FTTfTRRT fT% SRR
ffRRR RTT ttP FRTTTt "FRRRR RRRfR "pRf RRFd? RR
RRt RTF "fTRFR fRRR RTR ft ftftfRRfRtf RRRR
RRTRRR RR I ^ "RRRRR "FdTTRR fT TRR fRF |ft ft,
RT FR? RRtRft R TRf fRRRd;i  Fd; ^°°^ R Tp FRR
^ y<+l<?1 R^T: tffR (RtfNtft) TR ^ftfTRlf 75RR m\.J-\
7tftf7^ tfR ^fRoT tRr ftRI  «R RRTtR^Ftf TfFrnTFd"RR
wm 7nrT" y*iiRld tRr Rtf ^RfWRi TnTt TdrnT RRtfsR
rtf T ^RTfRF TdTR RT ^TTP^JFRt tfnTt TdR? ^^r wrr
l^lld  ttT y^+l  TRR ftR I  Wf Rtf RR TR W37 I  TR,
*st4*\v\ tfrntf Tdrtft Rrtff r srwtftfrri" rTNtr -flRl+i rr-
TTrSR R7? Wf WT, tfT wTFldtft fTTT <H<R(<rlft "TfT wTFR
Rrtfr 7tfTtTT tft wn tf t TdTR sifter ^ ^dtf tfttftf RT
NO o
RR tfFTI
RdRRFRt FRR RTtf RRTTR RFfRRTfRFT Rf*t? RRTRRR
fRR I tf RTT RfT, FR? RRRtf ftfft RdFfRT FRFRt Rl^ldd
T FTRtRff? RRFRifFRTt RRR? FRR RTRfR RRFR F*T
ttfTRfRJ
FTRtRff RFRRFiftfR RdRRFRt RRFTTf? rTrT RRR
RfRT?*? RfR? I RRRFRT fr§TR*T "RR FRTRRR FTitR?
RRR T fRlfR? tfF*T iNdlP* RTTRRRTd: RRRFfT FRRR
RRFRifF T RdT RRfR FTf ftfrr| •^TTpR RpRRTRR TTTTR
RRRRRRT FfRR? RRFR RfTft T RTRRg" FRfRR RR FtfR
RRRR RRd? |rt|! TfT tf? "ft Tr RRRRRTTt RTdT ddldd
RFTFT fFR RT R*Rd RRRR ftfrri TTgT*FR RfTRRT
RRR FRTR RRRR TRt RRTRfF'1'1 RfR FR FRRRR
RtFR FfrtfRRRfRRRT TTRfftf*" "RftfRfRR TTTFTRTRft
FRTRfRRt RTRR? RSTR RRRFRT W3 RttfRT RfT RRi
RSRRfftfF*? RpRt? rT RTfRR*T ftftfl ^ RRFRTRT RF
TRRTRR TRtfR*? pRR? RTFRRftf T FTRTRTftfRtf RTRRRT?
RTRR RR I  TTTF R% TrrT RRfR:
FR RTRfft f%RRt tff^RT fRRtf RRRRR Ftft T RRRRR
FTRTR g^rrrx jpg -^s^ ^|4-^idl TTRtl RT (RdRRRT)
■RFRR1RR ^rf Rtf fRRT tft T rT tfftt RRR RRtl
RRtf RTTRf? RRtt TfR RFFft, ^ fTF? RTRRRR FTR
RRTR*? FTRRTTTt TTFR FRR iNdlfd* RTR TPfifT
ftftfl^
RdRRRt RTR? RFT TRfi TRgT*RR ffRRR RTT RTlRdTRt
RTRTRR RTf*T ftfR I ^ Tr# RfRRTRft *? rT fT Rpf
fdRtffRRfFtf "FfRR TtRRT*? "F^R T RRRft RRRTR rT R
rt*T fF Trr? fr FfRfT*? rtt? rRr TPr rtr
RtfRR*T *? RtTRRR RR F^FTRRJ Rftg" TTTT T RdFfRT
FdTRR "^m^ RRFRT RRRR RR "RRRf' RR?d; : "fTF?RTt
TRgT*FR RTR TRRFtT RTFT? T fTR FR*T ftfR RfT ^M*l
FRR RtR "RRTft Rtf Hh1*1  ftftfl  RT TRgT*FRR f!
^ dldTidl JTSIl?<? |R d^Tt «Tdf tf^d" tfnTt TdRt dTTPttft, RS
TfWTFl TRT ^TSTtf <Ti+K*l fTTT ftfRR +d^H^ ^ftfTRTt
7RJT ttR^RT RT^R Rirtft T 7tfTR tfoTfTR ^H^Kb TdRt RH"
ftfrtft RtfrR tfrrTt TdRt siRdt w>nRraT ftftf Rrrrtfti
^ "ETFRRRRt dRRRTcT RllRl^+l(7<?+i "^SRRR "TfT RTTftfsR
ftftfr 7tfTfTtft ^nRritf^ 7tfTtf7R r^pffrI" TrrTt TdRt RrafTtf
MW R7? tfttfR 7R?R tftf Ttf dWR y^|u^ %TTltfT
+ d^H<r1l^ TtRTR ^tfl + i11! TTftfR ftR T 7?T7tfdTHT Rd" «tTr
ftR I  ^bl^Rl-H mm ^-dtfdf,+I6^l^t, STtfoT-tf^oo^ |
^^rtfTR 7rtTR arRtftf,7R5Tntf, ^^ arftfr ^,00% \
^^^R^^tfrrrft <r|i|ISH+l RRtf 3rR>r?TRrf J^m. Tl! 31RR
+m+K^i(?l(?<?+! xm rtf Rw 7Rdtf "ir%F srftf rTt RfRR
^ytfl+i11! rrrtf R^Rtft 3ift+K*iift T ¥^r tfprrtf! Rrtft
5ii*i*i+ t^ptrT rT ttt? ^  sfRortft ^,00% tft  ^77^7^
RTtfT+RT "¥R7fT7TTtTtftft <ryt/l+i|i|""^fllf+*ll fftftft fttf I
 WTFWt 3?#R" RFR?" WTRT?
wmfiiw wt tffrir fcM t 103, 13 ^tft ^009,
y
mw ffRR? t trtfrRTr RrR FRTRT "f^frtfrrT FfT
"RRfRRRT? RfftfR iNdlfd* RTdTfR RR fddlfd*
fTtfRfFR FfR FFR RRRT Flftf? I fTtfRllt R? dNWR
FTTtft|"n
"RRTRRR*? RRR RRdT TRF RRfTT RFRttf RpRRR r!
RFTRT FRR TRTTfRRRT tftfT ftftfl TSFFR? FRRffRT
RRT T FRTRRrT FfFF tttfrT ftftf? TffRTR*? ftfR? I ^
RRRT tfR FfRR RFtt TRR RRRfRR PRRRfTfTRR
oilPhJId RRTR RfR tft TR FRTT FR*? RtSITF Tdf? ftfR
RRRF T fR R¥ltf RTRF? RRpSTRFRt rT ^m TfT tftRRJ
RRTRTftfRR RRRTFTR RfRTR*? "RRRTTt 'RRRTTpRRTR'
Rtf RtRR RRR RF? T RRRTTt RTR RRRT RRT RRRRT
Tf I ^ FRffFRRT FTRFTR RTd? TRdRd Ttf TfT TRTftf RT
*d<=IMRld R*" fTTFRRt ttrRtrr*? FR^R RRRR TTRRR
RRI RkdR* RRR T RR. TftftRfT RWl^* Rtt TfT RRf"
FTRRR: RRRRFRt *lT*M fTr RTRR m^T^ ftfR*?
fTRTRRI RT FRTT FttfRFd? TftpRfT RRR I
Tt fdRtflRRTfF FTRTRTftfRtf RTRR fgRTRR RRFR RTRR?
FTRRTRt RlilLJ*! ftR RRFT R#TI TR? RRTRR RR
f?fRI ftRF? fRRRRTR T RFRRT PtftffF RRTRfftfRtf
fT RFRtf Trt Ptrrr Pri RT FR*? F*RT fF RFT
ftftfl  FRfRtf RRRFRFR FTglRRR PRtRft rRRfirtTrT
TRffT Ptrrr ftfrr t TRgT*FR ftfTTfsft rrttr RRRRRnt
RTfRR rRT FRRRT? Tf*? RfR? I ^ TR? FRfTRTt? FRTfTRR
RRtRfff*? RFRRR? "RRfRFRT TR iNdlfd* RTTTR*?
RFRRRR FTRT RRFR ftftf I
n Skdtftf, The Kathmandu Post, «. tf ^(00% (<\ TFFR fTd" RRRRp
RlSH+i fttf) I
^ 5 TiymRR t ^RfTdTtfTTtftft ftftf RTTRRtft Rfrr fttfy"i+i
RfT, TTtfR RJR TRTRTf "3RF5T RTRR", ^WF IF RtrQ-
^00% \
^ tfrrtft Tdrtft tftfjRR TTrtftfrtftft rstrrr strrrt trrrrt
Ftf? ^ T Rt RTRtfftff77 tfT RTR? fttf I tfrftftR, RRFR RIRt,
"TdTtft tfi + dlP'l+<."l T RRtfiddltfi R5T ^HI??T, 1 ^ Tff ^oo\3 |
tf RR Ft+R  (TTrTtftft)  tf R^T  ^,00%  TfTT rRsJRRRR RRR
NO » -N NO
Rttff RftfTTdtft H<tfklHI tfT yRRReld RRtff fttfl TR yR *R+K
<SH*k4l  RfR WRfT RTR TTtfttf RRRTRrtft ^RfRR^ RWRF
rr]r rptf 1 tf^dR ^tfTrT, -wf ^ tfrrtft TdRntf tfi+diR'i+<."i
tft RT+TR tfsRT', T^77^?F 3° Rtf ^,00% 1
^ RRtf TR F^R Wm T Rtftf RRRf?^- tt^tt^t ^ ^trj-
RlTTRtf tt% ftfTFT Tr RRRfaitfFR RRRRT ^tffFtf RRlftfr
RRTRTtfttfT RfRTft ftfjtft fj xr^; ttt\ |  tt^ t^t ijftg  5TR#>T
fStftf?ltf RfR R^TR RRt RfRRt «TRtft <r<fl+K tR T tf% 7?Rtf
rtftftf tf TRRTTR mt ?tf Rf? ^d" dRtftft 7*IRRT tR I  ^TRRR
NO NO NO ^
TJWT STRtftf,T+TSTflR,t^t ^00% |
fF Rft Rp*R? R? Tfftft, TTTRtRlftfRR RdRRT T FRTTft
Rt RRTFTfR*? TfTttR rT F*T "FftfRTft RR RTRtf RTR?
tft I ftFt, FTTfRtf RRTRf? RRFT fRF? tR;, F^rtf ttr?
ftfttRTfRtf RR? RTF RR? RRg" FRR TRI tf? RR RTTfRfd
RRRTTTR FdlfFtf frRfrr*? ^FF RrT RR*T TRTR RTR? I
FTTfRR 3RRRT "FRRt RRT FT ftftf T FfdRR RRR Ptftf
STRR TfT RRTTR FRRd;i n RFRRRFt FTgTRFR TR
RRR RRtf RRRT TR fRTRR TRRR T fTr? RRRfT*R
RRTRRR TR RR RTifgFR? FRR RRR ftffF RTRR RTT |
FR?fF*T RdRftRfRR FffeR TfRRTRRR RfRRFR fT F?RR
RTRtl
FfRRTRRRRT RFRRR Tfftf? RRR RR?RTftfFRTt TTFR
FTRTFR ftftf? T Rddl+llfl RR RdTfRfTR TR "FfT*?
tffRtlTR Rtf ftftfl tf? RRR fT% RttfT T RdidlHT* RR?
RpR? I FRRFTSRFR RRFt? RTRt TRTR TRRfRR pRftflfF
RRT Ttl^° TRFTf% FFRR fTRTfR R RfT RTdRRR RTTTRR
ttfrri RRRRFRt RT§Rf Fdftf fT? FdRT RTdT fRF?T? fT? R
TRR T RRRf fT?? Rtf TRRfRR fTR fIrR f^FR I ^ ^ TTRdT
TftfRRtf R tf ffRTf*? -AH<ri!*l Pf RTi TRR?RfffRR FR
RSR RRRFR ^? Rtf Tfg" "fR RfTrT FRTfdTqtf 3RRFR TFf
T "SRRtl ^^ RTR TRRfRR FFPRR-tfRfF FR T RR TfR
iNdlP* TIFfftfRRR ciRT*l FFRRRRtf fTtffRR "Sftf TFR
RftifRT RftRR? I FRFR FlfRFlftfRRT RRtTRR rPr
(FRTRFTtRR  R¥T)  RF^TR*?  RlftfRTR  RRTRff  RRtR?
tTrtrr rrrtfr ft tftFRtftf tttTrT Rtr? i
n  TRfRdTtfT   +d^M<r1ls,   ^TR   f^^i + ^liy^ll   ■(rH bfl =+= <" I
TTlRlRtftR TTrtftftft +lT+dR<?^ TTfR TTRT Rt?d" 77?R tfrt rTFTRF
rft tff spTR^f? fttf I TTrtfrRft WRRT "WdRdltfT SRNT1T' *rtf
ffttft sM^ ftfR tffttft TTBR R^T ■H*1NK aJlR^I, T^Tztf^ ^1
srftfr ^,00% 1 tfsRrtfr ^<r ^tf t^t ^tbr^: RrTtfrtftf rTt
SRRR tfttf «Ttf TTfTRR rrrf zrrtfiR WT,  tfT Rd":  RR R^Rrir
NO » NO V NO
+ d^M  tfftft  y<rdlRd  tRTRRrI" RRR 7F^Ttr irf  -ar^R;
+ d^M +K^II(j1ni"«TTR ^Hlt?T,^m 3[ftfT ^,00% in ^rctf I
^° ^lFJiui + 1 RfT RTTtftfttf ftfRT?TtfR RRRTFjFtft R+ t^ttt
RrrtfTR  RRTTT+tfT  Rftftft  RTjtff  RRR?tf  RTtftfttf  tfRRT
O NO
rtrRr sii-dR+ t^r ^ err^r ^^ sn+^n tfttft fttf I ^sfR
"S:TRf, "RTTtftft ftfd" R^friT RRt?", */PrfV<, ^ ? siftfr ^,00% 1
^ TdrgR |T rttT "Tftft y^iyRi+ini fttf ^rtf «rtf, t^trut ^ftn"
"WfZ f T Ttft y^+l+i RtTRRdTtfT +d^M^ld "^tRF RRtf FRR
ftfT TT^TTRtft tftftft Wf tfftfRtft <FJ<r41^ldd+i RRRR RTRR?
(R^sfR "SlTRf, "tf tf Rtf RdliTRT' */PrfV< ^V, TsrfTR ^,00%) ^TtT
RT RR< sitff RfT*Rtf tftftft "TTtftfdT' *M*H\ pR-didl RRt (RsfR
NO ^ » NO NO NO
s:TRf,  "FR  TTTdT',  */P(iV<,  ^X.   TfftfT  ^oo^)|   "Tftft
RTRTRRTR  R^f  T  RRtff  R«nRR  STRTRR7^-  ^RTrfj%  tt^j
RRRTTRRtft SrlftRRtft fttfr 'H>+<|i| ^ Rtfrtft fttf I  "Tftr+ 'f'
RTRR TgT?" Tjqf Tjf^T, ?x Rftfr ?,00\ I
RR  tf.#.  RdRfR,  "RRRT+  RRRT',  §WW  ®4<<i&l*l,  ~\\  Rftff
 WTFWt Wftw RFR?" WTRT?
■*l$Rm WT Tffim tTW W.  103,  13 3Fl^ ?oo?,
ftFt  RRRRlf?  "FftfTFltff  RFTTf%R RRRfRRt  TTRRR
frT Rtr? i  rRTrTf *dtfP* fTtfRfF rrrrttR?*?
FTRTRFRT TF? fRRTRt RT§Rf FdRT FFTF fF F*T
RpRTR T RRtRftfR*? pRRR TR?d T? *? fT? Rtf RTRR
"FfTRR RRTR RPdd ftfrr | "RR^ RF*T RTTdfRR "RRTfTRTt?
RTRfTTRRI RRFRR RRRFRT "7RfFTfRRTt TRRTpR rT
fT RTf? RRR RtRR, PrrT FTRRT RTFFT RRFRR RRF
RTF Rff*T ftftf? I ^ TRRR TTTRT FRR TRFRF RF? tfTR?
T RdFTd" tft Rtf RRRRR RRrPrRiR RTTR? fF ftl^v
TRFRfR RTTRR RTTfTRRR? RRR FRRftf TTfFRTtf Rftf*T
Tftf I FRTT tffR RFFR Tf*T fRRRR RRRRTTt dftfRRR
tfti "pRT RRFRlft RTRT RRTRTfRRt ffR*? FFRR fRRf
RtrfTi^
Tr? T RpRR RRFRff? FFTF?*? RTTRTTRRTt RRT FRft
FTRRT Rtf ftftfl RRFfRR ft FTTRfR T RRTRTftfRRTt
TR? fdR RSR RF? RRg" RR | Fi RTRFRT Ftfti Rff TfT
^{ RRTRTftfRR RRRRFFt RRRf RftWfT RR -^
TfgTfRFft fFRR FT rRT FTfttf I
■*t)  *llfiRH *$<ni1h> -^Id
tf 3 RtRtRRR ffR yddl*Ti FT*RRT RTRtl  LJ*l*d R*R
no ^ c
(RTRtRTft) tf RRRRT RRF RTTRf? rT H*IH*1 RRTR?
Jlisf-tld*! TTFR FdR R*R (RFRT) tf FPRFJFF*T FTR?
RffRRT Ftfti TfrtfF? RFRftfRRT RRTRT FRR rTr R
W%R, RT RRTRf? Rtf fdRFRTt FRtfT Rtf fRRT RRtl
FRFFRT RTRRR ffdfRFT RRRR rTr *?TTRTR T FSRRRRTd
FTRtRff FdTfRR RFdT Ptftf Fdftf TTgTpT, RfRStf RTdTfR,
"RR T "FfFTFTtft fdFffRRfRRTd RR? fTdTF RTFT*? Rtf
TTFtt RfTRR RRI RffT "fRTf! TfT FRlfFtf RRF RfR?
ftftf tft T RFTRRT RRF RRt RTRt TTff RTF fldlil*!
FRRtRTR T TfRRTRR RTfRRTRlftf RR FRFR FfRRRri ^
RRRRFRt fdTFT TTftftRfffRRT FfTR FRRpRr? ffgTT
FTRRT? "...  iNdlfd* FfRF? T RTRF? FfRtR*? FF*TT
^  RRtfRR  RRRR  RRRftf^r,  RRTfft  rR| + |{Ifj<?  T  M(l^
fttfy + FJ<p, +16*11^1, Rftff-tf ^,00% x Rtf frRtft.TfT ^00% |
W tfTtffR, ^TRTR+T -^nft RyRftft RRtfRT+ ftRR |tf ^R + tfi RR
RHRT RRRR  (TtfRr Wm, 'R^tf? TJfeTR") T ?rT RfR RT"R
O ' NO NO / *
RRtftfT RftRR  ('tfdiyR  RRRRRT Rwfftft RTRT"), */PrfV<, ^  tf
1X RTTtfRR RRRR RRtftf^T,RRt ttfrtft.TfT ^,00% |
^  RRtRltftft  fTTtfTtft  T  yRMI+l  RF  RrtffRRRT  RFf^ff
TRRTRRfFtft  RR:  RRRRR  RRRdTtf  ft  RR?R  RRRT  ^  RR
T^RTRRfFRR Rgf ^TRRT RRRtft ^ I  %RR" TRtftf, "TRRTRRFFtf
RRTRR R7^ — tft RTRR tff yHdH+", tffflRfrf WW§W, 113 tf
RRRR fRFTT?'^ Rtf TTRRTRrT RfRRFF ff%^tf? I RT TR?
3RtR RffT RFTR? fRR ffrffR RT TRF RFR RFRffpFTRTt
'FRFT RTfTRFfRFRrT RffRTRRtfRF' RR? rTtT TfT RpTT*?
m TTF*? Rtf FR RdTfRR TltfrRT Roo^ F? RTf °j%
FffRRTR FTtfR rRr*?  "RFRTR? FTRfftfR tRrTT"  m
fr TtrR FRRrrt ''trtftPrrtf' rT w^ rrtr RtfRf
Rtf ftl ^ RFTRRT tfdltfdl RRTR Rf%R*T ^iPd*
FTRRfRfd RdTfRRTt R?SR R? TTFRTRfF*T RRRR?
TRRRTFRT TfT iNdlfd* ftfrtfRTT? 3RRRRR RTf I
"iNdlP* TffRfT" RT RRRRRT TR RRRR? FTR TTFtfFR
TftFffRR RpR*? "^Rl RTRt FR TTdT T FTRtRlft
FTf"TFfRTff^ FRTFT? Rtf FR RTRTt RRt ^°°^ R
RRtt*? TTttft tftftRFR fdTfR*? ftftfl ?° FftRTR FfRR
3TRR RR? RTT*? TTpRRtifFRT fTtftf*? TrPrRTRT TR ft
TRTRfft FTRRR TRg" Tj? — RRF? RpTRTT <Ti*liRld TfR? T
TRt RRRFR RTRRT R?F ftfR I ^
N3 N3
TftfRfRR ffFTRR rT FTR?RfffFtf pRF*? RRFR RRT*T
TTd tj?i  iignP*! ^im FfTrfT? RMfiR* rr RfT
TTgRfTRTt TTpRTRRTf*? FTRTfR TRTRRRTTfT pRFT rT T
FRFfftf pRRR TTtf RfTRRT Tj? I ^ "RRRRRFlt RRpF rT
RfRRR RRR RfT RFRt FTRRR TRg" Tj?l ?? RRTRfffRtf
^ RRRR RfRRR RRT Y3(1): "RRR <Ti*K*l RRRRRTRTtftfF
R^xT? RRRTRFRTtft RT+RR, iN-flid* ■HFjnRl T RTRR? ■HFJ+lT+l
RRRRT TRRpRRR rRr7^ I RTRR? ■yFjnid^ld RRR RlRTRT -fRU
RTR +lT+*l TyRT ■Hi+K^l ftfT TtfTtft RRR |T^ I "
^^ RRRR RftRRtf ^ tftfRR ^oof, tft RR Rr€f T
TTTR?RTtfRfRTtfr R5R "^rRR RFRRRUt RfRfTtft rtfFRtft RRRtft
FTW ftftfl  ^ RrTRtrtff tftft T§!RR  rRrrT ^:  -aRtftfrr
RRRtft rtrRrr RRrfTtft rft? Rhr rrRr nR^iyRy^ tfrrrtft
"TRR? RRRlRR+TRtft fRRR RRtftfRTR RRR RT>R rRRtft
+HR^1d  RRT^I  RRTRR tfntft RRTtft Rtft  m*s*i\  fttftR rT,
r%r t rrtT# rRr ftrr^T rT rrrT rrriRrt^ Wj^T rrr
rtT t ^tffF^ri rrriRr7^ Rrrr t rtrrrRi+k+i t^-
rprrrR rtRtr RTrrt tr%f <FjXfJ"
^ "~m RfRRRtft y^i-^n+i -riRt '<n41R+ m*ffi' Rwtf s
RTRTR?;  ^oof,  trt TRtfRFRTRR RRRT RIRfRRf RRrtfg7 tfrrtft
rrt?rr, Trrt  (rrtT),  -^huM  A<m, Trr  rrrrr  Rrtf
(RRRRtf), RRR RRTR ftfRR TTftf, RRR? RRTRftf tfTRT T TRRT
' no 'no
(RTR?Rrtf")"l RRftfr RfRRR, RRT 3^(1) I
?° "RfRRRtft RRT  3£ tft tfT?RR:  RRT  ^C\) RTRRT (1) R
Tftftft cRTW (?tilSHtfi ^ I " RRRR RfRRRtft tftft tf#RR RRT v9 I
?<1  ""^ifrbtfi  RfeR?fe"  T  TtRR  <Ti*K*l  +I*l+K^ltfl(j<?  tfTTR
TRTRRT^RT  <:41+d  ftfTRRRRR RRRTR |T^R I"  RRRR RfRRR
RRT ?c;(^) "RTft T*rjiR ^ irr ^^tttf^r tdRRrtft RRRT RRtff ^ ftf
^R Rtf fT tfT RRRRRT R>R ^T"JR Tttf ^R I " RrRr RfRRR,
RR mil) I
^ RRRR RfRRR, RRT IVY I
^ RRRR RfRRRtft tfttf RRfRRtf RTRfTtft oRRTRT rTrtT tftftf
T RRfft Fy ftf?Rtftf)" TfrRj rRtf RTTTR  ^l<+K^  ^diy^^l^
fTR^R RT^ o^R^rr 7TtRT fttf I  RftfrT iR ^OOf,y <\ <\ ( 3 ) |
 WTFWt Wftw RFR?" WTRT?
■*l$Rm WT xffim frM W. 103, 13 #TFT ?oo?
FTFtfRFlt "SRT, FTffRtf TTpRTFFRRT PtfRRR TTTTRpRrrt
RTFRTFTRTd RF FTRRRtt RFR I RT FTfRF rT fFR
TRFTRRRfTTfTt Ftf? RRR, ciRT*l FtT TR? "fFRfIRT
■?RF*RTft  RRRFRRRRR  FRTFR  pRFT  RTi  ftfR?  Tp
•N "■ N3 no no
ffFI?v
"RRRlfT*" fRRRfR*? RRRTR RF TPrRRR Rptf FfRR
ftsIri rtrt fTtftf*? Trrr fT rrr? r!ri rt RRRt
Rff TTgTfT FFRTF RTRRTTTt TRtfRTRR RRTRTR RdTfRRF
F?RR*T fTtftf*T <9iRtfl*l TTFRTTt TRRR FT RTF RRR? I
FF*T fFFRR*T "RRRlPR? 3RRR Rtf R?RRR ftftfl ?!< RT
TRTRflRR? RRR T iNdlfd* T?RTTfR Rtf PT? TRR ftftfl
FRRR FTdfRtf TRF ffdfRF FiFFT Rtf ftftftf ddcdlUFI
RFRRF? RR WfRRTfR fT FRR RRRRT T TRF? RTTR?
TRTRR "RRT*? RFRRR FRRRTft R¥FR FFTffTRRttR RfT
RTTRTR fT RfTR J|T*R«I  RRTR FPRfRR RFTFTT? RfFRR
FTFRTTI  RTFRfR  RFTR  RTRF? FR  RiRfFR?*?  ftftft I
RpSRR "RRfFRR  RRFR RT§Rf rT FTRR RTRFlT TRR
TTRTftf  TTTfRfT  RTRRTTlt  dpRRR  tfti  PtfR  FTdTRR
RTTdRT Rtf TfRtfR TfT RRR ffrr I
RR TSTRR FTFtf FRRTfTR R?ftfRT*R TFfR RRf "RfT?RRl?
FfF "RfT RTT | RR FFRR RRTRTftfR*? RTft RTT? ftftf? RT
FTffFtf R? RTfffRR FpRFJfR wffffTTI TfgTfTtf RTRR?
RfTRRT ¥fRTTTt RTT(fT?Rt RTTi RTRTTT RttfFTR TRFfffdR?
"FfFT*? FTRFT FT RR I ?5 RT FR*? RF fFR¥Ff*T RFT
PT? RTTRR? fR*?l  TrgTfT RRRRlt fRTfR RR? FRRR
?V RRRRT fttfT? RR RRSRR7" ftRR I RRRRRTRfRTtft tr RRft
RRRT TRR: tftft rRb" RftRRtt +l4tf$ + RRR TTF3 R^rjt Rrfrr
TTRRtftfRTtft TRfffT R iieyfdtfi RRTRTR" RRiRRT/ r!r | Rftfr7
^R tjoo^,c;(^|
^TjFT-RfTtf RRRR^r fRnfq- 3R#ff RT R ^^TdRTtft fT RRrRr7"
RRRR t|r R R trr^R sTgTR r^ttr^ i^r HKHtd-HHST Tttf
RdttR RT Rrtff RRRR T ^1 RT ^tffFtf Rftfell^tfi RTRR
<-^d RT RTT^R TfT fR iieyfd^KI RlRfRtft RRR T RTRtRltftf
<R+M <l41dlHI RRRR RTRR ^T RRt I
55 RfTrT Rftf! RfRT RTRft i|K^^U RRRT Wm R5RRT RTRRR
dMlR* ^HM*! TTW RRRRt RTRft W^ tftftftftf Rtf RRR W^TJ
RRtf RRR RRR RftftfRR TRR T RR fT RRRtfr7^ RRRRR RF
RlftfrtfRR Wt^^ WTt TFRTR RTFT ftR I ^liRl'H RRRR RRRftf,
+I6*H^1, tf ^(00% | R^ "46**11 RTftfTtf o3R7 7Tttfr fRRTTRR
fRRTRRR RlRt tfTtffR; "R RTtftftRR I Rtf RftRRRT RRff r^tt
W twI" -qfom, 'i<\  RtfR \oo\ |  ?3Rr yRi+i<J-l ^tft RfR
iieyfdtfi "RRRRlfRRT; RFtRtrrrt" R^ RRR RR7!! Rfr^
RRTTRRR Rft ^rrtftl "RTftfRrtff RRRRllRRJ RFfRT^RcW', W??f
Vffiw, ?,% RfRR ^(00% | RFRft RRRRRT tfT RTRRtf RTRRt RF
RRRtft TRRtfftRT FR RTR TRR ^UT^ TH%^\ TgjRJ Tj-ci-Tp^ ^
"Right shift", Nepali Times, I© RRif ^00\ \ -fR Rtf ^r^ RRtf
^RTtft T^RrRTi fT RR?RT RRRI RfRRRRRRR RIRRtf ^l^tfi
TfRRRR RlfT RRRR RTfTtfRRR ^W\ #R RJRFR" Frtf Ttft
TRTRR RRI
RTF ftfFF Rtf fRRTTRR ftFT, RT FR*? RRRTT Tr
'FfFTR?RRT RRTRFt FTRtf RTTR*? *? I FTTRtf RRdTRTR
TRFRRR? fFRF*T FTRTTRt RT§Rf RTRT T tR? RTRRT?
Roo^ R "FFRtf "Rf? ffRR RF RFRTTTt "SR1% RT^R RrIr
RT FRFRR RT FtT Tj?: "iNdlfd* RTRFTRRT Rtf RRT?
RRRTTt FTRR "RRRfR*? RfTTSF rT RTFR FRTpR?
Fi*TT*T RfT?F RRtf rT I "^
■et) ^mR<*i tV^ft: ^w?
TRRTRTfffRR R?dRRFRt RRdT FT RTF TRRRTd TRTRTRTt
fRTRT RTfT^ Rtf %W TTRRd;i TTgTfT RRRTf fTRRrT
TRRFRt RfRRT HlRRuRR? rT FR?fF*T tfR fRTR? T TTt
pRfRR RRF RRR RRT FR RTR FTffRtf FRFFRT Rftf*T
NO NO
ffdfFFT ftfT^ RTTRZRt I FltftRTftfRRTt FTRTTRd fdTFR
FRffRRR RRtT? RTF? T fRRfdRt TTfTf*T RRTttR RR T
RR?RTftfFRTt rRtSITFRT TTRTRRTd" fFTR FfT?TRR RTt
FdTfRR F?tfRR ftfrTRRI
RT TFdftf RRRft ^&3 RTRFT Rd? tftfl R?pFRd
fRRR FRTT FRRR Ri%T TfRR RR, FSRfFT dPffFRRRtf
TRRfTd"  TTgRR  RTFR  SRRTTf  fF"RFTRR  RRTTR  FTRR
W%rT frf Rrt i ^
TftffRR ffRTTR*? RTRRR 3RRR? PttfR efdldd RRTf
rTrFI TFdftf TRFF T RTRR? RdTTTTt tfTRTR TTT*? TfR
FfRp? RRT RRFT T RTRRR? FRRRR RTRF RT RTRRT
TRRFRt Rtf ffRR*T fFRTR fRttTffF*? RTFRRTT
ftfFTR RTT*? RRTT I ^ T?R fRRTR <m^\ FRfRRf TfT
FR*? RTRFR RifRt ftfR T RTRR? FTRR TRR fRRT
RRTRTftfR RTRT RRR ftfrFRR ftfrr RTt FRFF? FRTT R?fF?
RfT RRR I RT FRRt RrtfRRtf ft FRFTRRRR TRR
Wftftl RRTftf RRRRR FTF ftfR*T Tr? T RRTRt RF
TTfRRTTR RR fTR*T RR? ^A RTf? RTRTR RTRTRR Rt
ciRT^fld FRTT RR? RFRRfR R?RR | RfT FfRR*? fRRRRF?
T? ft RT fRRFt ftfRR Tff? RftTfT FfT FTffRtf FTRRT
^ R3R ^RT^R, RRRtRR ftRR? RRTIFtf RTTR ilgyRtfi t^rrrr?
RRRRTftR7" Rrtf^T ftR ^ srryT RTcfftft tTrtRR ^tffF% RRftRR
RTFT ftR I  Telegraph Weekly, IF TfT 'ROOW
^ FTfRtf  RRRRT  t?R  r^r  RTRRRT  Rtf  RRtft  RTO  www.
nepalnews.com.np/arcMve/2009/may/may04/full%20text-pm%20address.pdf
R RRRR Tgp
?,> tftfrTt TRIRR FTTR RRTRR RfRRRRRTTn" tflRtf ttJ7^ ^FR3J%
RTRRR7"  RRFRRRR  RRRR  TTTR?RrRTF^R^  3|^M<rlf  RT^  RT^ I
^Rrtft  ^xbo^+1  RRlRR  RR  "dMlR*  RRTRRR TRTJRR dRTRRR
"s:tiRr t rRirr p?R rtrr- Rtf rrrrt ^rfTtf | wrf^w, % ^mi
^oo% i tfRRT (TrrsfRfR) t^t T^ t^tt ^v^% fTTw t rRtrmR?-i
RR RRpR RftRR RTtftR RfTft w?^ tfT yitfltfi WSH Rtx
TFRt oRRR TT>RR TgR: ftfTRIRr ^tfidl, "dMlR* RRfRRRT T TfT7^
tfRR", Tlf <ifcl*l, ~\~\ RtfR ~\OQ\ I
 WTFWt Wftw RFR?- WTRT?
■*l$Rm WT xffim frM W. 103, 13 #TFT ?oo?
0
WfT RTTTR fTRTTT ^ ^^sjii 3TTRF Ptf? TRRRR "FffT
FTRRFT ftf^Ri RRF? FRRfRR RTF? diidR*l RRTFR
"tfftf I FR*? RTRF RpRR RtRf RTRR RRFT ftfRR |
3. ^PfMtfli|d*l "^RT
FRFRT RfR RRRff? FltftRTftfRR "FTpRTtf FF? 3H<HHd
tft*R fR fT? ftfRR; Rtf W FTffRRR RRTTRRRR RRfR
FTffR RRfRt RrPtTrFR W*% FTffRtf FfT R?RR TRR
TfT TR? FRRT rT ft T FR TRT RRTr TTTftf FRl ft,
ftfFftfT FR R?T5R Rtf T RTifF "FTFR TRRR rT fTRRrT
RTF W^\ RTR fT FTffRRR TRRFRT RFRR T
RRffRRR RRTR FFTF RRRR fd; FFF "RpR TRRRRT*?
FRTTft RR?tT RTRTRFT RTFR T FTffRtf pFT RpRRR
tft*T RTdt Ff? ftfRR RTT TRRRT tft*T i?FRI TRFRR
RRtftFT RdTRT 3RfT*lR* 4RlR* RfTRR fTTFR RRRFR
TRFRT #T — RRRRR FRRF fRRR rPfR?rT #T I RF*?
TRRRFT? 3RR?RRrT ^VA Rf? RTT? W R^fT RF fRT RfRfR
RRRRrfTfRRTd "FWpR Tj? I
RRTRTftfRR RTRF? FTd? "STfRR #FT T FRTfRtf "FfRR
TfRRRTft ffRRRR fTftf F=RMd 3RRTRRR RTF FTF
FTRRT RftifSFf Rtf "RR? PT? Rfttft Tj?l RF RfRTFTft
fTTFR Rftf FRFTfRtf 3RRRT RRfRTt RTRRR? RTRT
FRRfFFffR TTRR tft*R "SFfl FRF tf? Ff? ftfR I
RfRRR T FRTRfft RFFRRTfT FTRTFTftfR*? ftfgT fTRR
Fftft Tf Tp FTTfRRT STRftRR RfRRRR fT TRTTRR *? T
TRt Rkflcrld fRRRR <=lTi^Fi ZyW HR<=ldd?j*Hld FRRT Tj? I
RF FfdR T Tfff TRrRFtT TRRTR T? fR? TF? RfTRTR *? I
RRTRff RdTtf RTRR? *lPd*ltl TRR FTT*T TfRR"5R
WfT Tj?fd "fRI RRRt RFR RTRRR? *£p|LJ*l RTdT T
RTTRR R?TRfTTd RdT (TRRTRrff) "RRdtf TF? "STfRR i?RRJ
FfFRRlf? RfRRRR FFRR?fFtf RdT "7tf*R TRRfRFRTTt TTt
FStffRR ftRTFR TfT FRFFf I RT TRF RdTfFF FfT^FRT
RfRR RpRf*? *? Rtf fTRfTt fRRT Rtf RTTdfRRRTfT
FTRRR RTRT ftfRFT fR? R utf*HI (RR?RTff) "Fft RRTrT
ftR FTF ftf RRRFRT RRi FT SRTR RRTfR? TtftFRT RR
fTRTtffR RRRTRf^l
FTRtRlftfR "FTRR RTTTFRRR TTTftf RRR fRRdR; R R FR
RTRfR FTffRRTt TfRRFRRRR? TRR FRFFT FT ffR T
RRRftfrri FTRR FRTFRR RR FffR fJfTRf RRRlt tf? fF
TTd RfRR?*? ftfR?, tR? R flT fTRR T RR? I RRTRTftfR
RFRRT RRRR "RORR FRfR "FTRR Rtf RSTR FffRR fT
ftfrr | FR?fF FRTR RR*T TRJfR FTffRRTt 'RFR RT
fffTfR RfT TRRiRR? fT ftftf I
N3 no
RT FR?fF*T TR?f R RTdRRR RTR FRRT Tftf R R
RFRRT I RRRRR tf? RR*T RfFR FRRR RRtl FTffRRR
RFRTRR FRF ftf RRTRR ftfrr |  LJ*|fdi FRfRFT  RfT
 WTFWt Wftw RFR?- ^7777--?
■*l$Rm WT Tffim frM W.  103,  13 #TFT ?oo?
FfFRTRRfTR ffR^tf? rT RRRtRT RrRtrRT RR RRRT,
dlf* 14*I WRRrR?R RF RRRR RTRT TRR TTRR FTRFT
RRtfr, RTFRR iN TlP "FRRR RRRT T RTRtRR tfftRRT
fFRRRT RRR fRtf^tftl TRTTRR FTR fTRRrT pRRTfT
^A "FfT RfR? TFFRT RffF?TTTt FR?fFtf Ff? RTRF TTRRF
T TRTR "FfTfRRTt fdTFT T RpRF*? RR RRTFT
FTRRfRRT FTRRT FTffRtf Rtf fT?RRJ
RTfRTftfRRT FRT R?SR Rtf RRTRRRT RTRTFT rP
FTffFRft fTW W^TI fTRRRR ftR? RRRFt FR W^[
rT RFr RFRRRR RTR fT RRFR? I v°
TRT "fRTtrT FTRR rT FRTFR RTf*T ftfR T TF? TRRfRR
TfT ftftfl RTRt FRFR fT TR TTRFTr RdTRT TfR? RT
"FPrRK T RRtRRRd Tprf^R RTdTR "FfFT*T FTRFT RRT
R R?T TRFR I WrfT W^fT Rtf fR RdT? "RF? fffR RRT
RRtRft R?TRR?RffF "TRRT FR?RJ tfRTR? TRRTTTt TT|fRT
FSRRtft? RFRRF tfti RTRR? RRfRTRR FTp? FfRFTRRfF*T
ftfR r! trftrT RSR ffTffFfFF Tj?lv<1 FTRTRTftfRRR
RfRTTR RTF R?5RTRTT*T ftfRR F5RRTftf RTRF? FRRfRR
T  RTfRR?  ffftfRfTtft  FdR  R?t  ftfRTRt  F5RTRRR  fRJ
LJ*l*d Trrt (RRtRft) rr rr? rr ftfrR FftfR*T RRf
RTRt ftftf, "fTF? "FfFTRT FTRRT FRRTRT ffRRR TTTftf tr??
RRi fTRTR RRTFTR FTfTFfF fTR ^RMd RRTl RT
FTFRf? "FfFTfRtf RTRt "FRRfRRR FDRFRT W^r i\<U\\$
fTRftf RRRT TRRRTfT T I "V^
V° R5RTRRR Rrft tf^jtfX RRRTR TRR, "Malafide intention", The
Kathmandu Post, 'i'S RtfR ~<00%, tTr RRf RRtf, "Hidden agenda",
The Kathmandu Post, W ?tffa ~iOO%; ftfRT RRRTR "Shades of
the Third Reich", The Kathmandu Post, 1 Tff ~iOO% | RRRttftft
RfTrT RJtf! RtR RRR? TR^TTRRR Ty^[ RR RRR RTRTtf $H$H^Tb
ftftRRRTR "tftf: "RTRtRTtf RW<R1I RTRfT, */PdV<, 1 tf ^00% |
V<1 RRRRRR RRR RTRtft sjlydlR* 'Hiddl T <UlPd + RRTFR
RRRRR FR? RtftflR% 3n1ydlR+ RTRRR ^l»IHtfi RTRRfF
TRRT ttT RRR RfRRTf RRfj RRt I RRRRRR TRR TRRR RTRR?
RR TTJRRTf RT -^nf^l t^tt RRTR? rT RRRFtft RR Wl
RTRtft RTRRRri "TtRRRR? RTR" srtf ftfRUT R^R | tfrftfr RftfRJ
RR -TtfRRR? RR 1^o-<|^o -^fW\ RTRTRR RTRRtf RTRR?
RfRRR RtfRTRTtfR RdftfRrtft RRTRR <J<?v\*sH tftf RRtl RT
RTtfRrTRTRR tfRRI^Ryl RTfp^tff ftfrRRR T RTRRR RTRRt
TtfRRTRRRtftRR RtftRRtft RTTRR R% I RfRRRR RTR TH^Iddl
fttfl  RRT RRR T RTtfRRRF TRRRTRtffRR fttf RT RF TRRRR?
wm\ rtrrrt; ^tftf r rRrttrT ftftfl rr ^%%o yf^tfi
RRTRTRRR? RTRRtf  TH'HUHdl  RR RT RTRTRR tftff Trrrft Trtftff
ftftf rt; RRrtffytf "gftf RTfRR- RRtftft rtrttrtR7^ ■hsimsSK.i
RTRRft TP5RI ftftf trtt tftff TRRTR RRftft tftfRRftff RRR T
yT+l  RRTR  tfT  Rift  T  Ftfl   Tftf7?  "tfRR,  "Introduction:
Transformations of the Nepalese State", R RRRT; (tf), Resistance and the
State: Nepalese Experiences (RRf ftf-Ftft, ^OO^) |
V^RTRRrR RTTRTT RTRRftf,RftfRRR Tr.RtT ^,00% |
tf fRT, FTRtRlftfRRT RF ffgRRFR PffR RFRRR? T
tRfRTRRR RTRRRT TR FRFR FRRfRR? fT*? I  FTffF*T
TfiRr r¥rtfr RkdR* rtrRtrtrrT rtf t? tr TrTrtr
RtF-ffgRRF RT FfT flf I fR R FTTfRR FtftfRR T fRRR?
RRRffRT "RRFTfTRTff TffTRTt RTRRRT RTRR Wi FT FR
FFRRR RRR T TtfF?TRftt R?TRpiTd "FfFRRT RR?RTT
FTffRRTt RRRT RTRt "^? I v? FTRTRTftfRRT ffrRRRT "FfFT
T TfRRF TFtffdR? F^Rtf Rff TfT dHH*l RFRfRRR
FTRTTfFFRT FTlfFRT FTRTTRt TRf tRrT "^1 TTR T
"FTffR R?RT Ttfrr RT FTffF*T tttfrtr?r "FTRR RSTR
ftftfl ^oY^ Rf% FTRR FTRTTfF RRTR# T RRfPff
RRTRR RR I R? FTRTTfRRT "FfFT FRf TlT T TRFRT
FTRFT rT TRRT RRTRTR? FffRR fTRtt Rtfftf TfT TRg" fR
TTRR, TRTTRfftf RR RTdTfR T RTRRRR RTTR Rfftf TR Tftft
RRTTT ff?*R Hlv?!d ftftfl fRRRR RRRTR RRTRR
RFff FF, TFtfRFT? RRTtf RRRRg" T RTRF TTR "FfFT*T 3TTf
RTRRT FTRtRff "FRR RRRRR tfr^" f*Rw*| ^R? |
Fi RRRFT RRtRlftfRtf FTRRRFR tRfRF RRFRR R?f?
ttT FRTRF FRT TfT fR?l TRTtTR RSFfT tf TfT RTdTRTd
Rtf FTlfFRT RRrffFRR f%T fFRRR ftfR I FR FTRRR
FRRTRTfR  Rtf  RTRRRR  RRffF  FRTRR  RFFT  RTFR
pp*i pRFTRRd: Pff fTrr Rr i
FltftRTftfRR ^m RRTTTt RRRT RTF ttrrT Fttft? ftftfl
Jlisf-tld*! FTfTRRfRRT Ttf FFRR FR?fFRTt RffRt TfR,
RF Tf TTTffRRfFtf RRtRTftfRRR RRRRTTt ftfTRT RRR
tft I FltftRTftfRR TrT RtR RRR rT RTd fT? fRRST RTdT T
RRtTffF RR? TRF? TRF*? FSRFtf I FTRtRTftfRtf RSTRR
T RgTRRRR TTTftf RTTfRTRd RpRR FRTfFR?*T ttfTRrPtRRR
FRR RT fF RR?rRTR? TRf? trTRFTtPtRR RRRRR? RfRRRR
FF RTRtl PftfR FRRR 3H*I<H fftf pRF TfttR RTR rT
RRR RRRTTt iNdlP* fTR^TTRR RTF ftfRR rRT? | vv
"FtfT fRTf! TfT FltftRTftfRtf ^A TFAtt PtftffR RTR,
iNdlP*  Tidl^McHI^  RFtt t^ RftRRR ftf R  RFTR
V? ^R^rttr ^nft, tfffRRR T ftffRRt RfTRtff RT^RtffR yuiltflyfdtfi
RTTRfffRRri rr  ^%%o tff ifci-T7^f sfTRfTr; rtrrT "Tj^Rrft
"^TRRftR  RTRRRf  ftfcRR" RT  tffft%  5|lydlR+dl  RRR  RRf I
tfftRTRRRrtfRTtff tfRRT^RT tftf RR^ ^(00<\  R RTRfRR tftftff tr7^
TRxRRtf RTtfRlTTR  RTRR% rT tfRRTftf^ tfRRRrtff Tg^f  stRtx
yfd^4dNld fRRRRR RRtff tff I  RTRf 5IIRR+ ^RTRRtff rsrttrr
RRRR TRTtfffRR? T +lT41Ri+ RR:ftfRTTRR RF ^ ^TRRiR^T ^\
tfTtffR  RRRRR  RR  RtfT,  tfw^jw  wsfMrff:  fw^dM/f)  7%
NOV -N NO O
VV "^^\ 'iOOC, R Ttrr RTRtft RTRTRRTtf ^Nyiftf+ltfi
RR:RTRR Rtf WR tftftff T  +4dl{|r|^MI^  R^R-^TjRT^f ftfRRT
NO NO
^ldlHtfi*ll RR? T5fR RTTTRR RRTRT RttfR RRftf ftf?R I " Aditi Phadnis,
"Once a revolutionary ...", Business Standard, t, R "ROO% I
 WTFWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT Tffim frM W.  103,  13 tfTFT ?oo?
TffTfR TTTR Rff RTfTT RRTFTffRRTt RRT? R?R RTR? Tt
FR  ^m  RRRT  FfRRfRR  FTtfR  R1RTT?  RTRR  fTfJ
RRTR?Ttf RRTRTR "FTFR RTTTFR <i^F^ ^3^r FF? ftftfl
N3 ON NO NO
TfTtFRd. RtRR RTRRttrT RR TfT FR?fF Rfftf fRTSTR RTR
TTRR Wi\ FTRTT RRFRRRT RFRTR RTR RFR
FTtfRRTt RRFT TTfR Ffp RRRT "fRFcf I
^)  ftte4l «4><<i|
RTRt TRftRfTR RRTftf 3RRR <H^I*l^<rll£ RdRT? Root
R ffrjFT RRFRT ftftfR? Rlffi pTRTRftf RR "RRRR
RpRR? TRt RRPR tf ftftftl RRTftf RRrRTt FRTRT RF?
ffftfRRRR RfTRR T RFRRTfRRTt ffR*T go fTTd RTF?
RTRRRT ftffftf FRTT TftffRTR ffrRTRF fiR RRt I YK TRF
fFffRtRTd "^rTfTRR? fdRRpFTRR FRfR Tfftf RTdT Ptft
TRTRfRR ^RlTTTRfd: TFiRf tfti RP[FTd RR RfffRR
■^RttrT ftfR?, RTTRT f|fT RTRRRT "RRFFTt RRTpR
FR?FR FltftRTftfRRTt FRRTR FR? FR TTTFT rT ftftf? I
TRF ftffFRR RRfT? RftfRRtt TTfTRRfRRT RRFRRRR Rff
RtFR RfFR "RF FRRi FRFT TTgRT TTRT PTRt (RRfRR)
TTTt "TRFTFRT, RTF RT5R rT FTtfRRT R?FR RRfRR; t|rT
T FRFR 'RRRfpRRTTF' RT TTRR RRRRR FdRTft
TTRRFfRRR RT f|fT RRRT RRRRT fTRfiRtT *? |
TRFRd RRfR FRFR FFT ftfffRFRd FTRTRTftfRRT pRR
RTRF RRRT T FTffFRfRRT fTRT rIPFR Tfg" RRRT ^
fTtRRfRR RRT Fftl RFfT TRF ft RfffR? RTRFRT fT
FRFT RttfRF R TFR rT TRTR T RR? R R TRFRT RRRRTR
RRtf fti RRFfRR tdTFtfTfRRT FfRTTTTt RfT RgT T
RRtf?lv5 RTdT RRTRTRT °HdM<ul TTTFR RR? T
RRTFlftfRRT FRpRRRt? FtffT RTR RTRi RRftt RRp RR
TF? sfdMd ftftfRRRR fRjRrPr rT RRT I RTd? RRTRTR
TRR RTfR T TRFR RFRfTffR TFf"F fTFR FTR TRTRlfRR
ftftft I vls FRTfiFRR TTTftf RlPi*l RTftf fffRRT TRR
fFffRfRR TRRf FRFT TfT tRrT TRTfT? TRRRT RTt
RRTRT Rlf tftf RpR? I RfffTtR "RFRTRR FFTR TFf RR
TfT TRTR? TRRt *tfl*lilfrr) RT tJf I TRF ftfffTtR RfT
RRtRft TTRdltTFTRRR FfRRRR FRRTfRRft Rtf TFR Tdl"
RR? RRRI
V!< RTRfRRrtff RTjf tttj- trt i|ftf^ RRtrr ^iRh+I ftftf:  "RTRf ^
RRfRltf RRRFtft >M+ltfld TRTtftftf", -iH/R&, i, tf ~iOO% \
V5 RR<R tftft RRRRfF ftR I  ^RFTRRR RTftf, RtfR ftfR "Reading
the tapes", The Kathmandu Post, 13  tf  ~iOO% |  t>TrR =b^ld tftf
rrrT Rtrr RrtfyR rtr I
VlS TTJRfTRRR Rfftf tfdJjX TR Rtf RRtf, "Maoist facade", The
Kathmandu Post, % R "ROO%; Tom Marks, "Prachandagate: critical
analysis", Republica, <H tf ?,00%; t^rjtj tfftfR, "RftfrtfR RRRtftf
T RTRfRTtf Rtftf", */PrfV<, 13 tf ^oo% |
ftrrR ri*l*d Trrt (FTRtRff) Ft Trrr rTrT tRtRt?r
Rp? FRRRFtR "5RT5R Rtf TRFlffR RT RRTRT TfR I
TTffRRfFRT "RfFRRfft FTlfFRR RRTf rRpSTRIr T FtRRdRT
RRTRR pRI TRTftf RffrtfrTRT TRftRfTR ftfffRRR fF
RTRlffRT RfFT? RRT RTFRF RF? Tfttf tft RFR? ^ ^TFf
fRrR ftftft I w TRF? RR fRR Rp "RR ftfRR Rtf "FfRR
tRftRRT FfTRTtf FRRR RRTRft FtfT T tRFFRTRrT
fRRRRRTRTTTt "SRTRT rT TRF ftftftftf FFTFT? I TRFRTd
Fft FFfRTR? PRTRR RRR3RJ
^*f: FRRR RfTRRR ftfffTtRR RRfRtf *?RfRR T RdP-dl
FRFRfRtf RTTR FTtfR tftfR fFRff? R?Ft? RdFJFT
FRRT RRTfTTTt RTft FTpRR fTf RRR Rp Rtf ft I RTRRtf
ftfriTRT "FffRRR RRFR FRt TRft FRRT fR?T RfF^T FTpRR
"fdRTRT R FRTT TRRRTR? "*?d;i FRTf RTRR fdRtftfR fTR
ftfTfRR RfTRRfRftTRRT RFRFFT RdFJFT FRRT RFRd? Tj|
TfR? RRR rRtTRTrT *? Rtf PT? FFRTT TfRRRRRT RRRfRR
rRrrr Pri rT TfTTRRrt ft fF TfRdRT t trttr PT?
RfFR RR?d RRRRT TTd Tj? I RRTfTTTt RTft FRpRR RRi
RtfR TRRftRRTfRRT RRTRT ffR RSR RftRRTd" FF Roo\s
Ft RRRRfi RRTRft "RRRt 3TTRR? iNdlfd* ^ TRRT FT
RRTRT T TRcRRtfTTTt ^W^ ffR RTRRT TTd fF?l TRFRTd
FRTRRRRf RR FRRRR fRRif Rtf RfR RRtRTftfRtf
*?l4djll Rd^frh ifdl*l FTR RR RfR? Rtf RRTf R?ft fRRTR
TRTRFT fR?lV,> RRTRRTftf RRRfRT FRRR ftfFRfRRTt
TTRffFR FtfRT *? RR? 3RSRR d^Md RRTfTRt fTRT ^
RRTTrT ftftft:
RlfRTR, RRtfRR FRTRFRrR RfR? TFfR J|T*1LJ*1
*?l FRrRfRFRT (Rtf FRR) FRT RRlff FRRTRR "fR?
FTRt FTTTt RRfR ... FFTRFRTRTFRT Rttf FRFRFR FT
fT FRfTRTtt, TTFiTr, Ptftf RRRT W* I tf? fRtRFRTR
RStff TfR?l^°
W "Ttf tfRrRTRRRTTtfr FfTR^TRTftf ft RRRFRR RRftfrtft RTRR
tftftft 1|", trtrr TRRFRR Rtf I "ftfdRTi Rttftf RRRR Rftftf Rtf
RlRR RRRT T TRf tfftfRTT ftftfRR RRf RRRR yR^I4dl + l RRlftf
tf RRtftd" T fRRffRTjtf RRtf^ | " "'Prachandagate' tape irrelevant:
PM", The Himalayan Times, $ tf 'iOO% \
~*% tfTtffR ^.I^Rl-H RR RtfT, ^ld*l W^WW Z Wm^TT vfik, Rift
nov    -n no O '
^TRfftf^r R. ^ 1: ''rrrJT? Trtrr RRRfF^f ^RRfRrr tr^r xprrft
d^d<rlf RTRfRTRRR RdRTRR? Rtf?%Ftf RfRRrtft FRR ftfrRff rt
tftf  RTRfRRTR  3[ftfTR-ciT  -3^Z  T^RRRJ^R  Rff  RtfrR  fRJ |
RRTRRtf ftftfiRT \oo^ (trr %r rr ^tr sTRftf ^rrstrtr
Rlftf RTRR RftfftfTR ftR) tff 3fRR Rtrr \ootz. (t^ rttr
RRTRfRRtfr RRR RRRR% RTRRff rt^r i^ftfT -jj^rcrTT 7ft) R
RtftfR RTRTRRrtff ftf^R RRf Tftfrr ttJ7^ iTsrrrsf^T ^ ^pTTTRR TRTRTt
NO * NO ^
RRTRR RR" RRR^TRRrT <\ <\ RtfRR Rirtft R"JR TRRft tff I
X° RRRfxtf tfRT^f R^ROT TRjfRRR tpEfTRT^f RT^ "^TRtTRR ftffRT,
NO ' '
C, RRRtff 'iOOZ, I
 WTFWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT Tffim tR9?F~ W.  103,  13 tfTFT ?oo?
1°
*HJjRb Ttr^Iept ^tei||*| W%: FRf RRtRlftfRR RTTRR FRT
RR FfFRR RflRRfRRT TFltftRRR Rtf RFR RRfRRFft
rrrirrT fTf ?lRT?F
"RTfRR fRFRT RR fTF? FtRR T R?fT ftftft T? TffPR T
Rtf ft Rtf fTR? ft ftfRTftl fTF? RRT? FTRRTF fRR
ftfRT fRFI RtfR? RffT TTTftf RfFR RRTRRR RTT
RRfRRRT TFftftR?TRTR? RF? Tt FF*T TfT ftftft? RR
FFRI fTRTR 3*. fRR RRRt Ro fRR R RTRTt Tfft
fT?! FFT Rf? ft I tf? fF fFfftf RRRt efdMd "ffR I
Fttf? fF RtftfRt RfR *? RT RR?R? Pr TPdH-tf ?
fftft TTRRR RfRR FRFR fTR? RfRRfR FRRT FfRR
RfTRi TRF fRRRd R<\ fRR RRTR? I ^
TRF? RR RfT fF TRfT Fftftft W* I RRRTRTR RRRT FfRTf
TTTtfRdrR? RRFJFT FRFR RR? FRFR pRRR J|Rli*1
Pftf? I ^ "RTRFRT RRlftf RdFJFT FRTFRR t ° fRRRF? FR
Tf*T RRRR ftftft I "Ffft "RRTRT RfRRTR TR FRtfRRRf Tt
fRR RTF FR RtRTrOT F?Tr T R^ fRR RrPffRR Tf*t
■fRFR? | ^ FRTtflRRRRt TpFRTR RFtff RfTRRfR ft W^
RRRR "STFRtf 3RF RFR RRRTFT TRFRT FRRT fffTf RRT
FRUftf RTT? PR: "ftf ftf fTR? FR RdRT ft%R?l RT
R^rT RTt fF F RpRR ... RcT*T Rft RRfR?, tft R RF
RRt FfFRR R%Rt R? *? I "**
Tcnfcr MRb-mwRcbl <|li**H: TFdftf "ftPr tRfr t trftR?
RRtRft <=Mdef^dl*l FFt? "SRTFR tft TRFR TRffrftRRr,
"FfTRR T FRpRRRt? RTRFRT RtFR TTfR?I Rd^tl Root
FfRR RTR?R? FFRR RRRfR? RTt R?tf? Tp iNdlP* Tr
T RrtfRRfR RlfR RT TTRR RRTRTR ftfRRdJ ffRTRT
Roo\s R FRfTRTttRTd RRTRTftfR RTRRTR RTR? TfT
RRRTR FffTR tf ftftfl 'FfRRRFRTRT fFR fT? F
RTftfTRT R? fR fffR fT? rT frtft fR fftft' RTt TRTfRT
RRTf Rfftf 3TFR ftf ~^ TTRTR?, Fi RTdTfR TRF FR RR
n RRRfxtf tfrRrtff RRRfR RTRRRR RRTRtff rrtt, RftfRsfR fTftfr,
NO ' '
s RRRtff ^o<m |
^ m RT5RRt RRRRF RdRTfi dld^ld RR RfRRRR ftfRR Rtf
ftfTtf TFRfl  TRRTT% TTRTRR ttr? ftfRRr rRrRR t^rr^r^ Tjjf
Rtf RTftf  <h41R+  +l4tftftfi  RR R-grgRRrf tff77^ ftfTRRtff
ftfR <?yiR<u|  l|RX Ttf RtRR Rtf I  TWt fcmihT, tftRTRT ~iOO<i,
R TTJ"5R RRRtft I  tftftfR; RRFRR RR tftfR RtfT tf. Ill, Electing
Chaos, 31 Rtrr 'iooi,^. c-% |
^ T^tfR RfTTRT; ^f.^. RR, "Rftft tfRR? tfdTtff tjrtrt RTTRR, The
Kathmandu Post, ~i\ tf ~iOO<i, |  tftftftf RTRftfR RR RtfT, •r'V/e/*/
WsfMrff, R. S-% I  RTRfRR? RfW RftfR Rtf RR?rT RTtf ^ |  R?tff
RTRRR? RRtftT T5R>RR RRTTRR RR3RJ  tsr^rtr Rffrf tftftfff
"PLA'sreal strength 1,000: Oli", ekantipur.com, 1^ RRf ~iOO% |
!<V RRRftf? TR-p^ tftfRR RTRtf?RR RRTRtff rrtt, RftfRsfR fTftfr,
NO ' '
s RRRtff ^o<m |
RRTRTR ftfrr RTFRft TF? RRTf FfdR? ftftftl "RfRRFFRRTRT
FRtfRRT Wn FF Roo<\ R Roo^ tf FF RRRT Rtt
RR?RTftfFR fT FR FFR TTfT TRFR RRTRR RR PR?
ftfrr Fd? RRJfTT RttfRT RfT fRRRRTR Tj? I RFft fRRTRR
RFRfft FRRTRT RfffRR RRf T RRR I
NO ON '
<H-flRi;+ T^PgT T "3FRW^ RRTRff RtfRTFTt RdRTFffT
R?Ft? Rff RRFR RfRTR? TRF FTT TRTFrT RRTf SRFTRRR
"Sfi FRRT RRfR TftTFTTp?*T FtR? tRTRFFT T FRRTRT
RTRRTRT RfdR? RRTf ffpRTR? I FtT FRfXlfl*! FRpRtf
RFR FR?rT FFFRtfTRT ^W\ TR FRRt RRTfR RfR?:
(TTTtft RRfT?F T RFRT) FfR TRRfR RRRT RRRfR
RTtFfRTi?FI Fi TRRt RRRRT FffRR RTFTR ftf RRT?
T RFTR "RftRR "3RJ fT?RFT fRRtf FffRR T? ft Rtf
RfRRRR "gjtl fTtfltf ^TRFR ^ tff rtTRt, TltfPl* T
RTfTR? 3TTRTTR fRf4 I RRRTf tf? fF RffRR "3RJ RT
RRfRR T RRRTRR TTTTfRtf RTft? ^^\ W*%\ FTtfR
RRF RRTFTft T fTRTfft TRFFFR FdTFT?t FR?FI
FTtfR R? FRfR tfttftPfR RRRFT FTF TRRfRR fT
fr?FI TtrR ^m rf fTRRt ftf frr t|rrj rf
fFR fTRttf RTRRR Tift I
RRT RR RRTfR RrtfTRTRT RRTfR ftftfTfRTd" 'FTRTRTftfR
TFFRF T TFFTtPRR? RFFflFRR TpfRF t|rr; RT "RFTF?
STfTFTRRTRR R-dtfd*l RRRRR RTfR?^^^ Rtf TFlftfR
"fR?l RRRRR ftfffRtTf RRTfTTTt ^ TRtRRT RTRtf ffR
fT RWIil RRRRT TfT "fFFTRtf *? ('tfFRftRR
FTtfRRRfRRT "ffT RRR fTRRTTftf fT RTf? RRR ftfRJ T
FRTT "RFfRrRFRTRT RRTRR RR P?R rTrT RrT rRrRTT
FRpRTTTt RfT RRFR ft RdT RRTRR RTRR Tj?FI RT R?
fF TftRFdRfTRT RRRTfRRTTt TRRR rTrT T
FdRTTRfRfRRRT FTR^T FRR RTrT TFfR RfTRRR Wi
('RRdTRRTt RTFdfR RRT RfRT Tj?R; FRRRT FR?fFRTt
TRRTT WK*> I fT:TRff, RtPrrT TRR TTTf T TFFfTRtf
RdFFRF FdTFR RRfR fF ftfRFI RTTR Tt RFd" Rf*l*l
Rjt RdT "fR:  "Rddl*l FR ftfTi RfT FTRtRTftfR Ff? Wi
rTt tftRFt tftr rT RrfR rf? rP PrrT rrftf tftr
FFt fTR? RfT ^A FRT?t I "
Rl«*H"-l3 RI3^ Rtf Tft RtfTRTft RR TFRR fT fF ftfffRttf
Rffi TRRRT "^Rl FTRtRTftfRRT FRpRRRt? TRR,
RRTRRfRRT RTTg" RRRT T RTRfRR? RRTRRR RRTR FFRT
FT?fF*T RRTFTf fT tf?R fF ftfRRFI RRRTd" RtTtR
RTR fFRF FfRTR? I
W
RRtf RRtfRR, Rift ^rtffR^rl
 WTFWt Wftw RFR?- ^fjjpp
■*l$Rm WT Tffim tR9?F~ W.  103,  13 tfTFT ?oo?
11
TTRRtRlftfRR RRTTfRT iNdlfd* rTfF T FTRtRlftfRRT
fTF TTFRtfRR RR PR? TTFRRfFft? rRrrT tfRTRfRRTRFTt
R?F RTRR "ffF I  RffttftTR FRfF FRRR RRFfFT FRRt
FRTTftf rtrT ftrTrr sTFRffgrnt tr?tfT r?fr rrT
ftftftl FRRT RFTRFRR RTtf?T RRT T ^RlR* ftftfRFfRT
RdRfttf RRR? RTRRFTffR pFR RRRT RfF"f tfTRRR?FRR
ftffFRRT ftftf? I *5 TRF tfR FRRT fF TTRF "FfRR yf*A|l*l
FRpRR FF RSRfFRR TTTftf RRfRRFF*" ftftftl RT FRTT
TRFRRRT TfTi¥IRRR RTR TRfR fRRR? TRFRTd RfFT
RRTRff SFRtTfRTFfRT ftftf? ftfRR T "FRfTFftft RFRpfT
FdTRt RFFRT FfTftTRT RR?d fR?l RTRR rRrRF TRTFT
FfTR T TFfRdFRRRT FFR fT RRR fRfR?RJ
RRtf FT?fF*T pRRTfT "Fff RRFFt RT TRTTRR TfrfT
FTRTRTftfR 3TTRT ftfrRRT Tj?F Rtf fF FTtfRR FfRRf I
ftfffR*T RRR-TFR RR TtftfRfT rPrr ftftf? — RRRfRf/
FTRTRR RRRFR TRffR*T ftftft, TRTTRR RRfR ^Idl^ldl
frfffTTRR fTR RRfRRRT TTRTRR RF fFRR RT ffFTRTT
fffRRT ftftf? T RRFRRT FRRRR wPRRR RFR?fFRTt Rft
F7RTfTTTR RRTfRRT ftftftl tf RTT RfT, TR? RpFRR FRRT
Ftf| TRTTRR RTTR pfR ftfFTT-FttRTT TTt RpRR,
FTRtRff RTRRtf fpR?RRR? T FRFT TTgRT RfTgTR RTF
RTRtl RfT iTITlkil RHIi^l^ FRfXlfl^^ r^ "?§tr pgr^ Rtf
FTtfRRR iNdlP* FRR-RFffR Tff Tp RrT RTTRR "fRFf I
Rpf FTTfRtf RfftfRR STTRFRRTd FFRT fRFR-FttRTRfRRfT
ftfRRfft FRFF ffR FRTFR; RT RIM^I^ RRtf RraTF tRrr;
RRT FTtfRR RFRT FFR Tftf I
tt)  ^<?dlk|ci?) 3RT% ^ItM*) ^i?^IM?
RR?RTftfFRTt *fiM RraTF FT |Ir RtT ftffRR TFRfRtf
TRTRFT fF TTJTtfT RFTT FFfTfR RRRR Wi\ FTffF*T
RRTfR RRTRfft RfR? RHR^TTlil Tj? cART*Rul LJ*l*d TRRT
(FTRtRlft) fT TfT fRFTR "RpR T RRFRRRT "RfffRR TfR
|!r| RTRt RRTf RplT? RI*T* rPr, rP tft RRTf FR?
RRRi 3TfR -tf| rr fRRFRRT RTRTrtf FTRtRTft
TRFFRTdftfRRT T?R pTRRRTTt SRR fffR R R LJ*l*d TRRT
(RRtRTft) *T iNdlP* ■SRRfRRR "SRTRT T RfT? I RTftf
RRFT TfR ST^tfgfRRT TTFRR RfT RRTRFRRT fT RR
fR? Rtf FRRR TfT TRfR | FTRtRTftfRRR RkdR*
RRpfRTRTfTt RF FFR Rtf T FTlfFRT FRpRRRt? fTf?
FRFRRTd" SRR fdTFR T5R RpR*? FRRF FRt ft RTi FF
rr?ttrRrIri
^ ^RfTRTR Rlftf^Rtf RRTRTfRFRTi yitfltfi tftff RTTRRR RftfR
Rtftff Ttftf ftfr^" RTR3[ftf ^j-flW<?) Rtf tftftfRtfRRR? tfRRRf t^r
NO CN NONO
RTRT7!! Rftft "RftffR? RRJR"RR RRtf tfRRTR RRR %?tff ^trr
RltfRRRT<R>R^ Trft fttfRyft Rcff aRfftfiR RjtffR tfR ftfr |
RR RkdR* *?RRTFRT TRRTR T? "fR? TRt rPPr *? I ^
RfT RRfRRT TTRRR RRTR TF? ^RRTTF? RRRR rT FfT?T
RT TRdTRR? ffR TTRRT TfT TRR? I
RRtRTft fR^TRfRRTfRtf RTRFRR RRpRRRtt RTfR T
FRTRRR Tj?FT FTtfF*T Hldl*l <r!R*dl RTRFttt ftf*? RTf
fTRt ffR RpTf^RJ TTt.R?. RRtF 'tftrR'tf fTfFR RTF
TRR? FR fTftft FFtf*fFRft FRpdRR TTTftf RRR TfR
PFFT f?TRTfT?Ti?dJ ^ RR?TRrff ^|Pd*ltl 3kdiffgi|
STFftdR "Rf'RR Tftftft FRTRfR RftfRf^f ^ ^ ^tftfR*T
FTrRtrTR Rp "fRI RT Rrftf? TTTfRRfRRT FTtfRRT
FFRFTT  ft  fF  FRFTR? I  FRTfiFRR  RTftf,  fdRftRR
FTRtRftfR Li*l*d Trrt (RRtRTft) rT TtrrrT Rrtrr
FRRR Wi
rf frTft frtfr stew RRRfRT rrrrT ffrr rfT
RfftfRT 3TRTRTR RRT RTfR FRRt LJ*l*d "RRRT
(RRfRTft) ^\ fRRR T R?TR RRR RTRTf T TRTfRRT
FFRF RfT?t|  fTRt RfRTTR RF RTfR? PjT: RTRltfR,
TtrtrT frPfr t Trtr? rrrrrrr rrrr rtfTtj?!
fRf? RTFT -tftffTfRFFTTR F%R RR RFftf%R RfRRR
RHM^tT *M{4 *u<4A\£ fdTtftT -MilHFI TlHlv?^tl K%
RtftRtf fFfFF TfT Rft TTRF fffifSFi; T RTftRlPfR
FRTRFFRrT RF RTTRFR RtFTR: TRR T RRftfrfT FfTRRfT
Ftf FRRRRRFfR*T FTRRT JlRi^d^l 5° FTRRTr RT
FftfRT ftfTTRR Rtf RRtRTft TFTF? RR ^M^\ RRRTf TTfTf*T
RTdt FRTRRR "3RJ  TTFRtf ff"FT  J|R|LJ*1  *? T  RUkd
^ RR ?,o<m tff sfRtftfr RRTFtTFTRstfR R7^ RRR A^vWi TRR
RRRftf^? fRRRRFRi TRTrT Rltfr tff%RRtf ttt^ rrr gtf TTTRR
TtftfRR *ldi|4^R RRf RTRtftfR RRR RRtf71 TRRfRR RR" "ftfRR",
"RRf RTtRRR RRR TRRRft", W^W, ~i~i tflRTRT 'iOOC, \
TRRtRTRtfrtf ^TTRT 7jtfy% R?TR T ^t RRtftf^ tfT^r^rtfR
TftfTjtff TTR ftftfl.^Hcbl Rlftf tftftfR; tfR TRR?, "TTTRfRTRR TRg" Rf
rt", mt vffiw ^v t?r ^oo% i T^rTRftR ^, tftfj A^n ttrr Tr
ftf  RTpftffftfR  RRRRRtft  dRRRRR  tfR  ftf^F TR  RtftflRRT?
RlRtfR Rlftf Ttftf Rtft TRtfftR? RRR ftf|T"tf3RJ  'RRRtffftftff RltfR
RrtfftfR ftf ftfTR %", RRRftf, ^HI??T, ^ 3 TfT ?,oo% |
^ tftftftf "*lPd+l  Rlftf RRR TRT R^TRRft  i|?<cftf|  RftfR",
^T7rt?T,^% RtfR ^(00% I
Partito comunista maoista - Italia  ("SRtfttft RTRfRftff T^TRtfrrT
NO
Rtft) RtRR,RRTf ?,oo% I
5° ^RfTRTR Rlftf, tftftftf RTRtft RRfftR fRR?t3; ttt^ RfRftfR?tftftff
RRRitfRR RTRtfT |R ^W{ RTftft TftfR: "RR RftfRR v>Rl|iiM^|
rtrw', Tizm j Mwr, c ^mi ^,00% \  ir! Rtrr trt rr
R?tftR T^ftfrfr ^14^(4^ TTRftf ftfR?7- ^fTTRITi RTtf RtfR ftfr^R I
^RfTRRR Rlftf, "RRRTTRPRtff RRTtffR ^', tftfRR? TtftRtftftff
RTRRRf, jftf, ?0 RTf ~iOO% I
 WJMWt Wftw RFR?- ^fjjpp
■*l$Rm WT xffim tR9?F~ W. 103, 13 tfTFT ?oo?
??
WTrT *? Rtf FRRT RRTftf RTd? WfT RTRt FRRT FTRT
Trrt (FTRtRff) rrt rtrTTr RftifRT *? i ^
RRTT Rff FR RRtRTft RTdTfRFTd TRTFRtt 3ftfR*l*l
ftRRRFRt? RTTFfTTd TTdT (FFRT RRrR|P*1 RRf TRRRTT
*?) T RRRTR RRTRftfR (RRTT FTpRR? "RRpRRRF RRRT
RfRRR Wi. T TRT RRRR RR RRR TfT TRT RTRR Wi) RR
RRT RltfHdl TTTRtffdR? RTR TRTfT?*T *? I  tf? fT TTRfR
LJ*l*d Trrt (rrTrrDrT ft; t fTRRft fTTFRtf tfrPtr?
RfRTR RRRff Rd? FFTFRR-TfRtRRK-FTRTFTRRT TTFRR
fFfFRFRT RT tTrT *? R?f RpRR TR?RJ RTTRR RTRPiTd
FffT (RRtRTft) tf LJ*l*d TRRT (RR?Rfft) FRRF FR RR~-
TTfRRfd" fRRf RRRT *? RTi fTT? TTTRt T RRTfRtf rRr*T
TRRTtRR TTRR tRrT *?:
Rfftf TRRRT TftRcRfT RfftfRRT  *?l  FtRtRrT "FTf?
TtrR fr T rrfr trr ftrrtrT rtR^irtrr rtr
TfRt *? T RdFJFT FR rT PRRR TftfT RRi RftfifRT
Tj? I "FRRt TfTPrRTRTft RTTTR-FTFR? RdTfR*T FRFTfR
T RTTRR RRRRRR TfR RJfR*? "RTFRRRRrT RTRR f
W^t Rtf FltftRTftfRtf T? Rtf? RRR TfTfRRRTftfRtf
f^RtTfFRTR FTRt R?TRfTTdfF*T TRRRT fttft tTtT
pRR 7p Rtf T? "fR?? RdTfPfT FRFTTt RTTR T fT:"FTF
RftTTRTRT FltftRTftfRtf RTTRTSF RFtt RT?"
RTFRR Fttf LJ*l*d TRRT (RRfRfft) T FR RRfRRRRT
Fttf-fFRTR TfT Tfftf ftt fftft fl RRRT *? I 3#RRR RR?
FpRTRfTFR RRtRft "STfT RRRfR RTTRR TTRf % FR?
Ti?F T RF FTRTTRlt FpFRRfRRR "dTFRT RlfT fRFR?
TRRfRFTRR rTTr TTt.T?. FRRft*T FFRF T?rT *? I " R^ltf
FRFft, FTRTT FRR RRRRR ftfR TfRR T?.T?.  <M\ Rfftf
TtrR fr t fr? ffrtftRT R?R?dRF PraTFRF FiPR^Ft, PT
^ TRTIRR RTRRtf RTR?R (RTRtRTtf) RTt "RTf tfRRRtft ^T^TT" RR?
RRRtft T "RRRfRR tfRRRR" tfftfRTRR RRTR RRRT RRTRR
tftRRtf Tgtff RTf fttff ... fttf frtf TTRftfr^R T RTRTRRR RTtf^
RTRTRT TftfrtfRTR Rttrtrrt|- tf?RRR Rtf RRR rRr iRif R-
RTtft RTT ^RRfi TTJ^R Rftftf "Matrika slams UCPN (Maoist) as
corrupt", ekantipur.com, IF RRTs ~^oo% |
"  "TR?R  (RRfRftf)  RTf  T^Rf  RR",  RRRft  T^TRftffR  Rtff
NO ' NO
(RRtRR?) tfftfcRR^f, ^o tf ^oo%y www.bannedthought.net/ India/
CPI-MaoistTJocs/Nepa]/OpenLetterToCPNM-090520.pdf I ~m RR?tff
RRR1RR R1TR RtRR "Indian Maoists criticise Prachanda for betraying
the revolution", IANS, ?,% TfT ^(0 0%\ RRRR RltfR R1R?R
(RRfRR?) Rtf RR RRTjffRR Rfftf tftftftf www.bannedthought.
net/India/CPI-Maoist-Docs/index.htm.
" RRRRtf tf|R sfRR TR^ttr trrrrr ftftftf^RTtr ffa rtr
RlftfRtft RR 1W tft RR ftftfpR RR" WK trrttrtr^r ^trt
Rtfl tf% tff ftftff Tttr^rr RRttjr| iR ftftffRR RTR WW
RRRTRli Rftftf T RTRRR" tfRR Rftftf I tftf?X tfrTR? RTR, A
Kingdom under Siege (+l6*H^t, ^> O O 3 ), if. ^ |
tffR? TTRRTRR RRtRlff ftffT | 5V "RTTFTRtRftFlt FTRR Rtf
fF Tttf? ftfRI FFFftf RTF fTRTrqR? RRFTRT
TTfpRFifRR 3TR.T?. TTRR TfT FTFF ftfrr tft Tfftf*R
fTTTFT? "fFI  fTFR TfT "7RRdTfRRT Ptft iNdlP RHR<=ldd)A|
■ffd-1  Li*l*d Trrt (RRtRft) tf w\ fTTFRtf rrt t
tftftRRRTftfRRT fRRT rT RTRT Tj? TRFRTd" RF RSRRp
FTtfR Ttf mm TfRt FtfTF? I FRfRR RTRRRT "RRTR?'
^WJ\ (FTRtRff) tf RRt RFRR FltftRTftfRRTt TT^f TTTTRR
RFFR RtftfifRT RflTRRT "^? I w FRFT TTgRT TFTtffRTFRR
TRFRRR RdFJFT FRRR R?ft TTfTRTfRFFR "FfRR
TpfTRTRTdRR RRi RR?fTf| "R?R?TTRR Wi RfdR? I "
RRt T RTRTFT RRR ftfR? T Tj? | TRRT (RRfRfft) tf FRRT?
roo\ r Trrt (rrtr Ttr) Tnt fRFFR u,*l*d Trr
(RRtRft) RRRtl ^ RTRtRTft RTdttf RRtf RRRR?dffFRrt
TRTRTR RTRi RTFTRT fF Ff T RRRTR RRT Rftif*T
FF?I RRT W^[ RpRR RfRR RRRT TrrT RFRTRR
RRTFTftRR STTRTRp ftfTR RpfRfR TTRRTRR RFRTRR FRTR
■fF RTTRST fttf FF t^^,^, R RRRT RTdRR? RRtRTftR
Trtfcrr RTRR ftffT I ^ FltftRTftfRR FfRRFTRT TfTfR T
fRRTRRTR RTR fFRR RRFRRT T PTfRRRRTRR Tfftf*R
TTRTRTftfRRTt "RRR "SR? FTRRpTR? FRRTf tfti RRFTRR
s?F| tf? FTF FTffRtf 'TTgRTftfF'RTt RRRTRF rT
TifRRRtfFR tftRR fRJ ft TRFRRRfftfRRT FfFfR
'TTgRTft' TfftfRR TTRTRR FFRR?fFRTt TRFT TfT FTffRR
"F7^ ftl  RT T?f? RRfFTft TFTfR RF  HR*diyP  Rtf
TRfRJ^
5V RTR ftftfftff RFrtjr\ tfr-ftfff -*I^Rl<H Rftft RtfT, ^ld*l
wfcfM ?77pf uRhill, Rlftf ^<?Ri<T, R. 1 i, I
^ RRR?R  (RRfRR?)  W\  ^Yo  WW R?tJT"RR? +ltf+dR<? RTRRf
RTRRTrfftf RRRfRR RpR TRTtftft RR ?dl(?<? T ftfdRR d4?(?<?yRl
SlT^R  T7^  RRTJ!  R7J7R  RRRRtf  RR?R  (RfRfRTtf)  R  R%ciT
tftftff RFR RtfTtft RTRt ftftf I  "240 UCPN (Maoist) activists join
Matrika's party", ekantipur.com, X RTfR "^00% |
"  TTfftR  H+IS(?^KI  frf^TR  TTTfR  tftfrRR  Rtf  RtfT^F
RTSRRRg- ttRittr tftfr^Rj  7^ tftftftft oRffRj^R rtR tftfrRR
tftfR fRR Rtf TRfR Tgr, |  tftftffR; "50 PLA men join Matrika
party", ekantipur.com, X vsIq-US  ?,00% |
^ tfTtftf *i3Ri<y rtt RtfT, ^id*l mkrM mfcr yfww, Rft
^TRfftfcf |
^ RRR RRR "RfRfRTRTtff RRWTR RRTR", J%, ~<A  TfT ~<00\ \
RRR RRRRtf RRRRR tffRRTRRRTRR Rrtf ^° RRRtft RRtRR?TR
RRTRR5F t;  \sX  fRTRffR RTRR^Rstf  ^^  TifR TTRTRRR ttttttr
|RI  ^Rtf tf? tfT RRf RtfR ^R Rtf RR WW R RTRRR tftRRtf
A^pf, tftftft tfR?R (RRt) R RtfR Rrf RRRf TRltfR?RF (RRRTi ^tft
"RTtf-RRfRtf"   RT=3R)   RRRR?   RR   \OO\3   tff   aTTRftfR
oRRTRlRRRR RRtRltfR" tftffTftf RRT ^R+H I
^ ^RfTRTR  Rlftf, RtfrRR  ftfftfw  RRf  tfr^R  (RtffRR)  3RT
RlRRRTJfF RTtf (tf?R (RRTR)) R?JT dRRtftR Rtf Rfrffl  ftfRfRT
RRt, "Divided we fall", The Kathmandu Post, W WT ~iOO% |
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim tR9?F~ W. 103, 13 tfTFT ?oo?
13
RTR RtffRR TRRT Tp RRTRRRtt FRf RfftfFTR RRTFTR
Wi\ RRTftf LJ*l*d TRTR (RTRtRTft) rT Ttrrr fRr
LJ*dl*l FTRTT sf-^HdTll Rlf ff! RTTRR *?f T FTpR
RfRTRTfT TRTRR? RTf? RRRRF TfRt efdlv?! RTRRR "3RJ teo
RR?RTftfF TTt TRFRRR RTRTRTTt RRRRRFt RRTft FRff
^t{ TfT FRT?, R*RfT TRRFTdTR RR FRTRd RRRTR
FdR?fF FF tj?fi FRfXlfli^ RTF TRfi ft RT RTR flf
Rtf Rtf RFT W FTlfFRT FTRTT RRR RRTR? PFRT-
pRRTR TfF tftRR flffT7 JlPPftf FTtfRR Tj?TfRR *?RJ
FTffFtf fRtrrfrt ^ft ffrr ftrrtrT rrrrtr rRf rT T
ftfd TTRR RT TfT ffrri  i|<Hsfld  TFm "SRRfR RRTFR
RRTfTf T RFRRTtf TfR? tftf tff TTFR*T RTfF fTRR? I
R?f? xdrirll^l yP^^Rlf? ddli?^<? <HpyidFR strttJF rRt
FfdRRR RTRRfFRTTft Pf FRfRRR fR RRTFTR I
tf f?F, STTFR FffdTfRFT RF TftpRfTtf pRRR RRFTR
TpRRfftf RRTR fRR*?! FTtfTRfd: fTRRTfRRR RlfT tft RF
ftT "dfRRF fT*? — "FTpR RpfTRRTTt TTFTfT TRTfF*T
FFRF TtT RRRfR TRRT (RRfRTft) RTt RffRRRR Hldl*l
RTR RRTRt fR ffR FftfR Rtf R FTffRRlt RRT RTdt
RRfR RRTTT FR 3TRFRTR RpRTft^FR "FfPdTp? fTstf
lh*fdd^dNTP^-d*l TfTfT dJ-dilli fTriTFJ
V. %TT^t ^fT <N^Rjcb ^jfoET
130 tftftftf'RTRtRTtf Tt%R wm RTRTtff RrRRT' W7I??T, ?o RTf
^00% T "TfRR RTRRT RRdR" Tltf %", RTRRftf, WW§W fwwrf, 3
RRff ?,oo% I
W)  xKt5T'55-
Tntft FRRt FlPR TPtRTFTt *fiM TfT 3TRRFFT RTR I
FFFFTt TTTft *?l<=Hld T "FTftfT-RTRffRFT FRRTRR
RdTfRRd FTlfFRT RRRt RfTPPFR RRRRd pFF fTRR
FRRR dTfTTfRR Rff "RpR TRfTTRTRT TRTRTR rT R?R
(TTTffFR?) RPSTTFR ffrr RfT FTtfR RRTfTt RR RtTRTtf
PFFT Ftf FRRR TfTRtifRR ftffT |
FTffF*T rf rRrrtrrT Trrt r?it iNMifl rrffrrttPt
FRTRTfFf RFRRFT J|Ri£*l ftffT rfT y^^iP,^
FTRfFtfFRT RdKiHI^ RRfR? TRRRRRJ RTTR Roo^ f?
RTRFRRTRTR? FT? TRFTRRTFfR RfR "fT fF TIT
ftfRR I RTRRR TRTfRR FfTRtf RTF fTFTFR FRTT TRFRT
FFRRR "RFT RTRR fTffFRTt FWfFTRRI15'1
FTRRRpTRRTRftfF FS*MT1I FR? FfffTfrR? |rrT FRRt
T*RRTd" RfTRRR SRR RfTT p? FTTfRtf FRFT TTTTRR
FfRTftfRTTTt  FRRT  RfR  ttRR  fFFRR  RfttfR  RTtTrR
Ttrrr Pr (RftrsT TrT Tstftfr tR? R?dRRRFt rrRf
RTfF RtfR Rftf, TRt TRf fF ft) I ^ R-dR+l RRdTRRt
RTfTRFRR  FTR  RTRTRTR  RfTRRttfRtf  RRSTFRRTRRT
^ tft TTR "RRR tf. RR" Rtf ^R RTRR wf?RRR ftR I TftfRrtf RR
RJ; TTRRTtf RRRt Rftftf |tr | R^tf— -RRftff RTRcRR" T^f TtfR
'RftfTRFf fRTfRRT' Rtf ROTTER | jttjr tf. RR, The Rising Nepal, X
tftfTRT ^(OO^ I
^ "Rtf? <fV RTRT71; ^00\3 Rf5RrrftfiTftff tffrfRtfrR TifRR
TR^RRRR R?t7IRRRni" tfRRtff +ltf^l(?+ RRlRRRltfRR R^R Rtf
Rttftfrtft RRRT ftftffR Tfgjtl ftRRR v^i4|k>{i;rH RRj^f TprrR
cRRb+l RifR RRTtt rr?t =bd^Htfi fTtftf? Rtt^ ^oof, tff
RRRRtfRRtff RTfR fRTftfft m t^tjrr TrTSRTftfRRR tfsr
tfRRTRRR FTftft tfRR? tfrffrtfr RRRTtftf |r ^-{ll?^^ tfRR Rltftff,
TTftfRrtff rrrrt tftftff t ftf Trrt? Rttf? t rRrtr ftftftf www\
I?R tftfR RTRTRFR RTTRftff TTftfR RRRRfRRRT RltftRRRTRR
RfRfR RTRTfftfR RTRRRftfTRTRltf RlRRFRtf tftf ".5FRTRRR Rftf
ffl "TRRRRR +d^H<r1l^ "RRftft +|T^I(?+ RRRR i|Rli.tfi
frRftfrtfr ftftftf  7t! tfRRRR RfTTRRftRRTRTtf  <H*14H^KI  Rlt? tfR
ftftftf", 1«. RTRTf: 'iooi, 1 v TtfTRT 'iooi, r ftftf
RfRTRTRTtffT^T TRRf rtjr TRjTTffRR tffRtf RRRRR" "RRRRR
+iT^i(?+ tfRRRR t TftR? Rrr tftffRR" tff RTftftfr -*M*n\ trjr
RR RRRI RRR RRR TTRRTRTi Rftft R?7r3RRIRrT|" tfdlRR
WFtAwc RRRRR f7R?R ?■ RTRTf Tf^TTRR RRRR rRrRR
RTRRRftfTRT ^Swlfd+I Tftf RTRTRFtft R3R TRR^r ftf^RRR
ftfRR T RfTRR Wdftff RTRR 3MH<r1ls, RRTfR Rftfrtfr fttf I RT,
^,00% tff TfTtftfT WS RRRR tfRR %r afTRR^r tfR T W^W
RRR T^TTRRRTfi TTTRfRRftft t^rtRRR trrtjtrtI Rtf R?TTR tfR
NO ^ NO ' NO
Rtf RtftfrfRR ftRI TTf^f 7Ttft RTfftf T TR^tfrRR tfR T RR
RSTfffFFtf fTRTcRT tftftft "tfRtft tfRRlR" ftfRR T TRRR RRRRRT
Rlftf RRff rrrt^rt" :tTtf tttjr RTRtffRR? RfRRtff tftftRR ^OOf,
R?f RfRRR fTRTSR TTT%^R?R7tf TTT^ RTTfR TTTRT fRJ I "tfftRTR
RRRRR RRRTR RRf Rftff: 1 % RR dMlR+(?<?tfi RRR", +l6*H^t,
^Y :s^ ^.00% I
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim tR9?F~ W. 103, 13 tfTFT ?oo?
n
RTFR TRR?FdRRttfFRTt FTT T FTfT rT p¥!T "AAA\i
rRrRTr tRrTr TtrR tFfTRrt RTTRf? rTrT FfT FTSTF
ffTTRRRRRT RltfHdl Si^IThT*! ftftft I ^
"RRTRft fRRRRR "RRRFRtf "FfpR TpTTRRFt RfT RfffT
RTFR FfTRTtf RpRR TTTF RRtf T FRTRT iNd?P*iul RT
FRTFTTTt tfRR FRR I TRFRT FTd? TTFR <HM|£ RTRR?
TRRRR T8FITRR RFR T R3fXl<{l*l fTtfRR Rff TtffRFfT
RRTRR RHMd RRTfR? I FRR Rff FfpR TRfTtRR FR?R
rttrTt rftRf ttRtrrr "rrrrT frrT trtrPrrrr rT
T RFRT TRTR?TTRTt FdTRi "FtPRRRR FRFR? RR fTRTTt ft;
RTRRTT FRf I3Y FRRf Fffft? RRTR RRfRRRft FRFF*?
tfR RTT RTfFF tft Rp? ftftf? RRTR RRfRRRT RdTRRTTfT
"FfTRT RF Ti?T RRR FRt I *d<=IM FRFT TfR FfRfPfRRR
RTFtT PfFT RR fRR FffdRTTTt 'RTRTf fRR FlfdF" RRT
fRTRTFtf I FRRT ffgR fRR RfdR RRfRTft FRR ftffT I
FRRR TTR RfTR/RfRFff? RRTRTftfRtf RRRR T FRFT
TTgRR fTtf?RfRRft ft RfRRfFR? tftfi fTf Tt RRfRFRR
ttTdR? FfRttfRRT ~3^A Rtf I 3X
TTTtft FR PrRhhR?*! RTRtRTft FRdMI^ TiidNWl Tt Tp
RRtRTft FTRTTRt Pr RRTFT T RRTRft RTRf 'FRFT
FfRf" sfdMd Rf^Rr Rrjf RTTRt I FRTtPtRfF T
fTtfTRRRR RTRTRfRRR FRRfft FRT f?fR RRFTtPRR?
RFRfR RTRFR fRFRR RTTF RFT RRRT RTF pTRRRR
FRRfft T?TFfffR tft I TrrR RRfT?Ftf TRf FFT TTRrPt*"
fRTRfRR Rf? RFd TtfTfF TRFR RTRT T Ti? FR TTftft
FRRf Rtf FRfR iNdlP* RtffRRRR TRRRR RTRTRR
TTRR tf rRfRR?I TRFR FRRf Rtf PfRFTT T FffRR
FFRRR FRFR FfRf RRftT T RTrPr TTRTRR pRfR T
LJ*k-H* TRRRR TR?R RftftRTFRR "FffFft FRRpTR? RTR
FRR RRTRRR pFfT? FRTTRtT FR TRTrT ftftftl155
"FRR*? T?R TRTRTRTRt RRFlf TfRfT RlfRRTRlf FFT
RTTTR? "RRRT fTdRd  RTRRt RfTFR RRT FffRR RRR? T
^  tfdtftf  "*I^Rl^  Rftft  Rrfftf,  Nepal's  Peace Agreement, TTfft
FTtfRft I
lSV Rtf tfftfRR ftftftf Rtf TTf^cf ftftfR RftfftfFRR Rlftf  RRSRR?
TpiTWF\tfftfRlRRRTR RRRRRtf tfRR? tfdftff RR,RRTRtff ^.00% |
"RTRR RfR" TpTRFRtft Ftf-RTR Rlftf tfftff RtRtR RftRRtft,
"A people's army?", The Kathmandu Post, tfRRtff ~iOO% \
^ tfRftff tftfR "Tfrffftfrf? frftfrR^/tfRRT rtjtr R+W<? (RtT:
UNOHCHR) tff TTRRR Rtf RRRRft RafTRfTfrtff Trftftf tf fT RTRftf
RTRRTRftff TR?  RSR tff, RRRT r^R TRRRR R+H(?<? RTRTRTR
RTRRR  tfRRR  trtttrr^tr  ftfrfRFRTi  SRTR  Rtf  T  RTRTRTR
RTtRRR Rtf ftftfTt?FRi IRtft R ftftff Rtf tff | " "RfRfRtf" RRf
RRTRfRRtft o^TRTRTRR", RRc5RI^RRR RtfR? ftftfRRR RftfrfRtfffFRR"
RRRt tfdftff ftftfR:,Rltf ^,00% I
3^ "RRf tfftfRR ...",tfRtft tfR, Rft RRR%R |
FRR FlpRFR STTRFf FRRRRfft RfFR RRfffR Rtf TF? Fi
TfRfRRI FRF*T RF TRRTR FFT RFftfpTR RRfR*T FTR
FtfffT TfFT ftftftl "FfRR TfRTR RF RRRRTR "RRTRft
'RRTFR fR" tftf RfTFR RTTR RTfR Tftf I TRRFRFfR?
*d<=IM tfFTRT Roo\s R RFf RFRR RFF FRRft
RRRTT RTRR TRR Rfttf I FRTT RTRR TTgrfT T TTifg"
TRFtRft TdRRR Fftf fTRT TRTR FTRfPr TRRR TfT RR |
TRRf FltftRlftfRpRfRT FTTFR RfTFR "tfttf TfT RTRR T
"FRRT RRRfRtT fT*lild RTR T TRf Rft TTftft FRffRR
FR? "RTR^T RTRF TRR RffR? I
FRRRTT RFRRRFt RRtR TTTRTFRR FfR PRR tft*T RTT
RFTfT "RFTRRTf RFTR? TfR? RRRR FRRt ftftft I TRt ft p¥!f
¥TRR "FRR STfRRRR *?, RT RdRfRRft ftfffFR Tp "ffR
Rtfl "RRRTFTR RJfR*l TTTtft ^ldl*l iNdlP* <HHHdl*l
ftfFftftf RltflR* T? TfT FfTRT tRT^TRRT FfRtR ffRi
FRRft TRRRRR RTR RTfTTfFtf TtfT FTRf ftfR*T *?l
^R "FfFT*T TRFRTfft FRRT Rtf Tfftf*T TtfTrfTt
RFftRTtf wffFR?RT "*?, TtfT "RrPr?' p¥If RTFTft RTF
TTRTfT T FRFR FRt FfRTtf Rtf tftf pTR? TtfRRff rTRrr
Rft RRfRR *? I ^ "FR FfRR ffff RR RFTRR RFFfTfR
RRFR RF RFFRFFTft FRTFR FfR?R?l RF TFTRRFR*t
RdTRRRR FfRR RTrT T FTRTRTft TTfTRTfRRTt FRTRT
FRTRFRRrT FFRF fTTT fFfR TRTR RRR?RR FRfR fR
FRFFtl
isc
'Ftjr RTrT TRR ft', RTdRRF*T tf? fTR FfFT ftl rfrT
FFTtf T? ft Rtf FltftRTftfRR TrPrRT TTfT RTtt RRt
FR? fRTRFT RHlP*dl  RTrT T?RR TRRFt fR? I  "RRRT
NO ' NO '
RRTtf TTgRTt TftFffTR Tf*T RTR?, TTgtf FdRTft ftfRI
3,3 tfdtftf R^RftfR RR ftfRR7, ^Jlrrwt TTjjW ?77pf yf^W, Rlftf
^rtfftfcf, r. f o 1
"-^ RTtf 'Foreign Military Financing Program' tftwRTRRR
"TgSRRrtff tftf RRRRTt TRjtffTfXR^R RyRR TTTRR Tfftftfg7, RR
ftftf^fTRRftf RRTrT RR4i-^H TfRfftfRRTf tfRtft R^TTR Tftftfftf ftflR
fTRR RRTR RftfrtfRR ^R RtfT ftfRRftfR Rtftff Rtrrt — (w)
RRTfftfR FRTf TTTTRR RiH+i RRRRft+litfi ^Swlfd+I
RTr3RRFR dMlR* RlfRR? ftfRTRFRTl RTfRTRR T RlRfR? ftfRTR
Rtf TRRRT ^Rtf frf TRRtt RfTTtftff ^ | (r) tfTltft R^TTR TiXtfi
^RR?f RR:TTRRTR RtfiR s|-5(itfi RRtftfRT T RRTftftftRR Rfftf
RRRR dMlR* ftRTRRtff jm Rtrrr Tstttttttt TrtfTRnRR RRRtff
NO
+ HR^1d Rtf T RRRfRR "S:rRR T RRTRftft "R^Ttftf RRRftf Rtff
Rtf ftftftft "RRfFRR" tfRtft RRTR TRRR RRfftfR Rrf TRRIR?TR
Tftf TRiftfr <-=H|^cb -g^R TRf TTftfTtftff ^", Fiscal Year 2010
Foreign Operations Appropriations Act, S1434, U.S. Congress, 9 July
2009.
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT Tffim tR9?F~ W.  103,  13 tfTFT ?oo?,
IK
3TrT "F5RR RTRRf "TtRTrT fPfTF RTrT RRT RRRT "Fff?
TtrR frtrT ffTffF ft 1 "3%
FRRT RfgR FR TRfTF*T RRRf T F1RF??R*RF*T fRTRRR
TSTR? RR FFRi TTRTRT FFRRR T FT^TRRTRR ft I FRR?
TRR TTFRFRR STFftff FfFTFrtft RfRRR TffT fTs*? I "RRRf
Rl^Pd  RlHRlR*  RRTR  TffgF  TRSTRRFtft  R?T  TfT
C~n ^ ~0 ~0
fTRRR FftfR RRFTRR fdRRRfRRRTR T RRfTRfRRT RRTR
TfRdTfdFfFRTt RTTRR TtfTfRRTt TRRff ffT ffFRR Tf*T
RFT?lco
TRtft FRftf FffT PtRRF T RFRRR TTRT RRRft RTRRTT
tf! StftrT W "RRTRT RF TfRFRRR RTTR "RRRTTt RTRd?
RRRRT RRTRTff? RRTFT fT TTRR TRR Rtf RRtf iNdlfd*
fFF^TfFTRft fTR RTRRR RT*T *? I TfRTtfRRfRtf TRRR
TiR "tW&T RTRR "RRRf "pFf RFTFt RFFffg" FFR "FFR
Fffi rRrR?I TRFRRR TTRF? TR RRR RRTRTff
TTfTRRfRRTt FRR frTFT'Ff'1 fF TR*? F/TfTttfRT
FTRfRRT RRt fRFR pFR TRTdFRRpT RfRR? RRRRR
TRFT Tftf TryH^^fi^^t TTfRTfl (RR?RTd FRRf TRTTFft
"PRfRR tfdFfd" RRfRRT RTtf) I ^ "Rf t^° R RTRRTRT
SJ-dR-H TRFRRR? RTRRRf RfTft T Ff Roo^ R srgtf
SJ-dR-H TRFRRR? RtfTRRRf RRfTFTFRt tftft TRRR
tiRRffi fff fRR RRT fT TfT TRRTRFtTfTt RRR ffR
TtrR fr ffPR?RFfR 1 ^
TtrR frrT iNdlP* R*f frrr RRRFt frTfr fIr
RRTRR TfT RRRiPrtfRRT TfT FRTRrT *?l "fR R RtfriRp
FRRt RFR ffR Rtf FRRR fd!" RR*T *?, TtfT FRRR
RTF RTdT R?tttf RTF W^t tftf FFTt FRRRd RFRf RTF
^ ""Rftft  RRR? tfdftff  tftfRR", FTftft tfRR? tfR, ftfftf  RRtfR
RRRRR, R.  "RE,, RiFT www.rna.mil.np/organisation/images/history.pdf
(RRTRRT  Roof,  R tfftfRtff) R trtRtr-|  "-Rtft' RTR fRRT WS
"#ftf?Ri RRfRftfR? llRl^tfi ^ T tftfR? t^:  The ^epaiese Army: A
jorce with history, ready jor tomorrow (RRRRR, "ROOC,), TTRR TRRRf
tftfR RTRR?RR T^TTRTRtfr^f trt RRRf I
C° tfftfX "dtf tfftfRR  ...", tfRtft tfR, Rft RRtftfR T "tfRRtff
TlftfR TRT tffftf',tfRtft tfR, RO<m/ROO% I
^ R"JR tftfftfR RRRT tf?RTRRR?f  RRRftf  Am\£  ttrr tt%
RTRR ftfRRRTi "m^t TRR RTRR RftfTRtf Rtf RiRR TTtf |  "Nepal
PM says Maoist peace process stalled", Reuters, ^X Tff ^oo^, |
"Nepal Army annoyed: PM says he was misquoted", Telegraph
Weekly (online), ^ RR ROO\ \
^ RRTRTRRftff TRItRrR T< $ TTR ROO% R TRTfR JfRTRftf RR
Rltf RRRT5^Rf T^5[TTTtf% RfR, TfTRRFRT TRF, RfTRRRtfr TRR,
RRR RfTT RR", tfRRTTR TRR T 3|Rl<rHJ| RR Ttftff efdl^ I
"Nepal Army annoyed: PM says he was misquoted", Telegraph Weekly
(online), ^ TfT ROO% | tr r% afftc^T],^ tfrrftff t^r
RRfTftf TfR tftf Rtftff ^fRTTtff fttf I "Army top brass at PM's
door", Himalayan News Service, ^ Tff ^00% |
RRfRR? RfffR*? I cv RJtR*M tPrTR ffRRT T RffRR?
FfRRT FTTRR RFRRT RRRTTTR FRRT RTR RFRT FRF*T
FRtRFfPR R?F ^M RFR RTRRRT tj? T FRRt rRT fR
*?FRTTTRT ffRRlfRTdTR Tftf" RRFR TTTTrT *? I RfRR RRRff
FftftRlft T "FFRR fTtfRR?fFRT RcRRT TfR FRRT RSTR
RTR tf! RffRRRR TTRRpfRRR RTTRR RfR RfT RFf
FfRRR ftfTtffFRT RFf FTRRR: Rf? RjTd fR FRT?!^
RdRRRf TFf fTfFTRRFFfRRft fFFR pFR RFTRRT
RftRfRTR RTRR Tj?f FTTRR RRTR RR«ldl*l RFf FRF fit?
FFTTRfRR FTpTR?fFRT FTRR ~^m TTRTrT fF FRTRR?fF
RdTFFFf I ^ FltftRftfRR R1R?RTrT ffRi RRRF tRFTFfR
TFR RTRT RpR?, RT TRftft FR RTR RFRRRRfd
FltftRlftfRFRT RRR ft RRT Rft pPR RTR RFRT *? I
Tftf TRffdRf fTtfRR?fFtf RRTRTRR "SRfRTF RTRTR RRtTp?
FRRf TRTR 3TTT?tFR?fFRT ttr Fftf crHIIdd rTr FTTRfR
fdRRR*T *? I RTTRftf *f^4 RF RTTfdFRR ''peRfffF'RR
tF§fF TFR RTRR RTFR RRfRR "3RJ TRTR tFRfFFT
"RRRR F5RTRTR stf^T^TTtfRRR RfRT RfRftfftRR RRRR
RfR?d; T f^FWT TF§R?fFRT RRTffRR STfFdTFRfTRlf? TF?
Rfffl^15 FRRR RfTfRfR Ptf? RRTR FTffRRR R?Ftf
RRtfrtfffRRT RRF? rT R^ffl FTtfR FR FRFRFR PRtR
FfRfRR RTRRf TfTPpRR RRRT fT RTfR?d; T TtRr
F^^TfFTRFR tjt^tr57rrt ^ tfl^cfcl RfFTFR T FTRRT FTRRT
CV TRTrVIKHM-R? fRR Rftft RTTRTtftff RRTRTRTR" srwwf Wfftf
WtfR ^t ftftff RfTRdRWF "Rtf tfftfRlRR Rdftft TRR' (fo tf
Roo%) T "TTftfR RfR tftfRRR RR" («.  W*tti Roo%) Rrf ftfrf
TtRRsn rt tfRtft Tdftfr RfrtffR aRTRR ^irtf Tretf? tftfftfRRR
RRftf  R2RTR  R^TiR  c,  TTTjtff  Tlftftf  ftftfyRRTR  RftfRRRffFRT
tfRftft RTRtf RRRTfRR? RTRTRRR RltfR Rtf ftf RRf RRftf ftfR I
^ ^RfTRTR Rlftf, RrtftfRRf ttr c;ls R RRtf%R tftfR TfferRftff
RRI
^ 'FRtftfR RTfRR RRRitfRF, Rgtftft T tfrRtft RTRRR RTRR?
RRTRRRRF,RRFRRT,^RTf ~<oo% |
^3 ^RfTRRR Rlftf, "R. TTfR l^[W T "tftfR TferTR" "tf RRRRT
RR ftftft Rftfrrff RTRTtft RTRR? RTffRRTRT^f t|SR tfRTR?f
TRRTRRRtf tftfftRfFftff fTRR ^RTT I tfr-ftfff FlR TRRR, "They are
guilty too", The Kathmandu Post, ^ RTtf "^ O O c;; "Autopsy on UNMIN
report", The Kathmandu Post, 31 RRTs "ROOC,; "Milestone on the
Maoist roadmap", The Kathmandu Post, i^> TTftf ~iOO%; T tfTfTtftftff
Tffr3: RRfRRR RRI TRTRE" "Leave the army alone", The Kathmandu
Post, ^F :ST!i^T ROO% | "RfTRR, RtfftffR"RR "Rtftf" tftfR RRRf
FtfR TfeTRRtf tffRRtft ftfR TTRRT^RfT|- ftftf tff | ^RTRRTR
Rlttf, "Erroneous deductions", letter, The Kathmandu Post, 1 ^ tf
~iOO%; "Suspicious", letter, The Kathmandu Post, ~i% tf ~iOO%;
"Watchdog or lapdog", letter, The Kathmandu Post, 10 vs|qtis ROO%;
"Diplomatic blunder", letter, The Kathmandu Post, ^Y "JlollS "ROO%;
"Biased diplomacy", letter, The Kathmandu Post, ~i. RRTR ~iOO\ \
RRtftfR RRtf ^tffFRR tftftft TFRRTRT^f tttrr Tjtf% ftfRrr |
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim tR9?FJ W. 103, 13 tfTFf ?oo?
n
RRRRRT dksHJ ^ RI4JFlftf FRR RRRT RTRR FTtfRFT
ftfTff% *? I "TrRrRF Ptft RRTR RfT FfftT RTR RfRR T
RfdR TTRRFffRTd FRtfRRR FRffFR ftfFR-Ftt*RRfT
"RTRTRR fR RTTRR RRTRrT fR ftfR |
FRTRT ■SRRffiFT R?f? TfRTR tftf TrTrT *? I Fdftf RfRRFT
FRdFT RRt Rfe FRRf RFR TTRR (xm fTftFj I FRRT
RR: RR Tp "RRRf RTRT RfT^^^^cRl RFRrT RTrrRfRR
RlfT PR? RRRR RRRR? I  ^\m fRRRRR TFR ftfcr gRTR
NO NO NO » NO
"FRRfft FfR ffRTTR TfT FR FRRT RRtl "FRftf RRFd
Roo^ R r-trT fRTRT RTRfRRt m^t TTRR TRff rT
FTR RTRR fTf, FTRT "FFFfRR? Rf rTr FRTF RRTRRT
RTtf I ^ RRt t 3 RftRRR ffR RR? FpRROfTF? "FRpfft
FTTR TfR RfR FRt T RRRR fRRRTRT RfTfft Tp
FRRTR, FR ^T^T pRfRTt Rf FRTRRT WrRTr RRRTRt
Pi-di tfRtf RRR tf! RTRRT *? I TtiRRfffT fTfRT TFTffRR
RfR Rtf $MA\£ RTTRR *? I %° fTf RTRRfi TfRR RR TTf
^003-oY fTi RRTRTff *lT*df RR*T RTFfFR RRrT
"7Rft?TfRRft RRR fftf T RTRT TfT RFRRT PrTrR T?rT
*?l RFRRf Rftf RTftft FRRf FRTfTt "RRFT TTgRtf
TRRTfRTT TRRT RTftf PrRRtTR tft*T ftfTt, Fi "RRFT TTgRt
"FfPRFR fRRRRf FRRT TRTf ftfi FRRft RTRRTT Ftft I
FRRT RTF Rf? StfRrRrT RTRt "RTfR TfRt *? I TTRtfRT
TrRTrT FTRTT R?P fRRTR Ti? RTf fF "Rff? "FRFTRRRR
TRTRR? RfffRR FRffRT fRR RFTRR RR RRRR RtPrrT
RftfRFRT RfR tfRR RTTRRTd" RfR FpTR? I n
^ tf RTRf TTRTRR? T ftftftftf RTRfRTtf ftftftf" RftffRTeTR% Rr
ft T TJRTT oTTfftfrR^RTR ft; TTRtfftf^ tftfj^RR RRRf I ^liRl'H
RRRR RRRftfRF, tfRR? tfdTRR rRf rR + |{I(?<?, RfRfR R%RRT,
$00% I
^ TTftfR TTTRRRftfRRT RfRfRtf tff fTRRTRTRl- TTR RRTJR RTfftf
RftffRtf RT  RtffRRT^f TtftRR  Trtf TTtftff TrTfftff T|! TTfTRT  cRRJTT
Rltft Tftf RTtfrftfr RfTRR T RTRt Rd^f? Rf I tfR RTRf "RRRfR
T ^tftRSRlRft tfTRRTTi R?tftf tfrf TTTifTRRTR il^jfjX", ttrr grrf "TTgRtf TTftfRTR Tftf ftR" I "RNA begins probe into Doramba clash", The
Himalayan Times, ~iX RRTR 'iOO^,\ 1RR RRTRRftff RRfT T
511*1*1+ "TtftR RTtf TrftfRRtf RRtff T^Tf I
^° RTRlftfR RTSRTRR RTftf tftftffR RRT RTt, "fRRRTRR RTRftff TfrjR
NO V  NOV -> ' NO
RrRRftfR",   */PrfV<,  1   FRf   ROO% I    TRcR  TR7jfTR7JTTR   RRtff
ftfRRRtf, tftftffR^ ftf?TR RTRRlt "Bhandari suspends Maj Gen Singh's
promotion, Republica, ^ RRfg- ^OO^ |
%<] tfRtft tfRftff RTRRRRf TR? sfHcbkui  cbltfttfi RTSRftff RrRRftfR
NO \3& NO
tftftff  -%  TTRTflft  TRTRRf  RTRTtfftf  Rtff  TTRftfTR  TTTR?fRfTT  TRTfrT
tfRRTTTRR  RRRRtf  ^Tftff  afftRTT  Rftfrtff  ^r|  "tfTCRRff  ftftftf
tfRiftfR rrrrR', wrmrm, c, w-rri ~ioo% \ rrtrrt ttsftrt rr?
Ryiitfl RRRR R?t3RRltf" RTtfftff RtRR Rtftf tfRRq- ^ftftfRRR"
tfRTRT RTRf RTTfR^I tf 'iooi, R Rrtr cbldilR + l RTTR"
RRRRRR TpTRT^f tftfTifTTR Rtftff t^T ^IdRld TfRtftftf tftf
RftfRRtftfTcTTlf TRTRltft Rtf ftfyRftfR Rtftff fttfl  TRtfR rrr,
RfRFdRfRRT  RTRR  FRRf  Fftf  fRTFT  tRrT  *?  T
RfRFf*T Ttftf rP rrrrrr Pr frrT rrtr P? r
FFRft FfT RRfRT RTTRR Tj?fl FR TRRTR ftfRR
TRpIRR TTRTirfTtFRT RTTF rT RTRT T Ti? I FRRR
TTtfTFTdfFtf dMlR* pTRRRRR FRftf%R FRRRTfR ^ Tff
RRi TTFtt RftRR Wi FT RTRTTTft Fffff? RFT? RRR? T
fTRRT RRTRTR TTRfTRRFf RTT  RRFT flfR |  FTRRffR,
"FfpR TPrTRfrfT TtrR frrT rPttrt Rfftf rr TfT
RftRFRRR TR: FRRFT FRfR TRFR tftf FdRffd RRRT *? |
TTftft FR RRFffRR TfRR *? T ttPR fTR^R rT ^^\
RTRRRT tR? "FfTRT W^ RfP fTR¥R pRRfT trrtrT
tRPrP TR Rtf RTF FRRfd rrttrT rT flfR (rrrR
rttrT trtrr rr? rRfrT *?) I
FfTFRR, RTftft FR FfRRR ff%R*T W^ T RTRftR TR
FfRJfR FTR RFRR RTRFRTfF FRffRR? RRRRfRRfRfff
RTRTfRR "tRfl iNdlP* fF?RlfT}*l RRRRR RTTF FRRR
FRRTff? RfR RT RTT T RTfRT RtfRTT TfR RrT FTffT
Rtf TRTTTfTfRT "gfl "FRRT d?R?RFRf TfT RRRfRff? TRFR
Ti? I TRRRT p¥!f FfRRFRR TfT RfdlfF TTRT RTR ffRRtfR?
Ptftf Pft RfT R%R FR RRTRR 3FTR if*d^ I TRF?
RfRRRR FF?itf ffTRft fTRTfTfTri? T FRTRR FdRfR
TRRRT PfRRRRT 3TRR" R?RRTfft 'FRR: TRftft FRRT
ffTffF' RRTfFR RRFF?R <$~MV
^t)  diRin*! R^
RfR "FTpR TRfFRTRR TfT RlHRlR*dl^^*l TRRRR fR? T
Rtf fT TR?TRd? "ff 1 FTrffRtf 'trsrttT P? fFfeT" Rtt
pRRfR fftf FfRTRTfTFTpf TlPT RFTF? RTfRRFt "FRRRRR
t|rRI FTtfR PfflfRRRR RpttR TfRR FRRT RTRRRR
RTR? "fRTRT RFRRf Rtft RfT RRTRfRRd RR*T ^ tfti
RfRFRfl FRtfRRT RRTfR "RtTtfT? FfldFTtf T RRRTFR?
iNdlP* TFRtfT pFR ^m fRRft, RRTfT TRRt RTRR FRR
RFRf%R fFfffRR FfRR ttW tft, RR WR*? T§R?
g?TTFRT RTR fRf T FfRTRTftfR 'RTdt fRFRRR ffFRff
fffRfffTffF' f^i; FfTR TPfT^t fffRf RTf TRftft FRRf
ftfRRT RfRRT? Rff TfT fffT RRtl
FRR RRTR fT RF "^R I RTR RR?fFFT FRTRTFRf TfT
RTRRt FTfT RfF ftg" fT FRFR PffR Ti? I FfT tf? RR?fF
TTFTRR TTTftf "tflTTfT "FRRT FRRF RfffR*T *? RtffRRTt
^T RRTfT TTRTRR "3RJ tffTTfT RrT RFRT TTRRR RTdf
FfTRFfftf RRRRT R?TTR rT ft FFR RRJfRT FfldRlf?
RpRf dffRTTRR Tr TFTRRRrT TfTri?! TRTR fRRT
TnTfRRT RlRTfR RpRi FfRTRTftfR RTRFR RRRR  *?R^
'RRRt TTiTRcR fRTfTRfR  +d^Htfi  tfTRUf',  TJfT^TT; ^  affrRr
ROO%\
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT Tffim tR9?FJ W.  103,  13 #TFf ?oo?,
10
FTffRRR TfflRR f?lpRfFFf tftpTR Tj?f T ffRRRRff?
F%TTfRFT RpRRRR Wi\ ffFRRRR ffRFRf TfT
FTffRRft RfT%i TTRT fP?T RRTRT W fT?RFT
FltftRlftfRR RTR FffRRT? RTRRTRfftfF RRTRRT Ffpf
TRTiftFTR, ffrtfttf TfT TjTd? RdTiRT *? T RRFTfRfftRR
Fftf?rRfRRft FTRRF RRRRTR TRFR?| RT FfRTRfTRR
R?fT fRFRfRtf FtfR FPf? RfRR RfT fF FTR ff
RFRT ft RTf FtfRR "3RJ
RFRRTT? 3TRRRF RtfR RTTqR? TTRR "RRRT TTFRf RfR
t?rT rf sjgtf tfRf T?f? rrr fT*? i rt rTf trfuPrr?
FTRfRRR RRTRFT "FfPRTTlt FRf RRTRTR "RFTFRfft
RTRfR RFR RRT t|rRJ RRFR R?FR?tttf FTRTRft "FTFT
R Roi|o|^HI^ fRSRTFR RF RpR "FTRR Rf RfT FfRRT
RfRR Rftf RRfRTgRJ ^ TRRR? FSRrT rP RfRRlff
TdTRFT TRfT?lirRJ TRftft FR Rft RR iNdlP* RFRfR
RTF? RFR Ti? T fFRf?fF RTRfT "FFRFf TTt RpfT T ftfR
RFfT?T Tffff*T FRffRT RffRt TffFTR "Rff fRTT TRRF
^1
FRRR FRRfR, TfRRpRffF T RRd?R fdRTRRfR FR
"RTF*? 'TfRRR' RRRR TTRfdRRR tftf ffT RsfRI^  RT
NO '  -n
TRfRtTdTTfRRR fRRRR FR TfTRT? RR? FTRTt FFf
RRTFRTfFRT FFRR RR RRTR? I RRTFR TTRRRfT RRR
FfTRR?TFt RfTRTR fTRFRF RTrT tRPrP FFTF fR
TTRR FTft? fRTR§RR? FpRR? TRFRd FRRf FfffftRTfft
fRTFT RRT "tfR RRT RTRRf' RffT RpfF TfRTi? tftf
fftftfl
R. TRR, "Valid reasons for a military take-over in Nepal", South Asia
Analysis Group Paper No. 2683, ~i3 RfRR 'iOOC, |
^ TRgfTRRRRR TRtft TdTRR RTRfTRTcT ^ ftrfRR TTRtftf?tf WS
"^"Rrtff afRftfR? RtfR Rtf RR I TTfR^rnrR Rfftf, TTRR RTRfR?
yRl+l+l RTRRRTR ftfftfftf RTftf tfRRTff R?RT RRR T Tr RRRR
^RRfTR- RTRtf ftftftfR TTfTRTR5fTfTR TRfRTT Tftf Tfgft | T7RR
RTfTfR" RRtft RTRR RTRR ftR:  "(RRTR RRR)  R?T TTftf RTifTffftf^?
^ NO » V NO
RtSRRR tfRR |R ^RI TTRrffftfWF dRR tftf |T^, tfRtft tfR
dRf fid" I  RRtft tftfRR T ftfRfVldMI^  RtrT? TR7jr RRRRR
^ NO ^ NO NO CN ^ NO
R^ I   Rtft  ftRTR  Tfgjf,  TfRTR  tfRtf  tf  fR  RTftf  Rtftff  ^ | »
Spotlight, W RRRfRT Rocm | RRTRRRrtftf R?t3RRtf TRRf; TRR?
"RlRR TRIRRTR «.0 Rftftf RTRRTTcTR trtr tt! RTRfftfR RRR
TRtftf?RR "RRRPRtff RTRR tfdftff RTfR, tfRRR T RR?RR R?ftftf
tftf RTtfRtT jR TRrtftf" Sftf RRTT ftfj | 'RRRf tfR: RRRRRT^f TfTfR
RRRR? T TRR?' RRTRtfdTtftftff RRRRR ttjrr, People's Review, 3
Trr/REf- ^(OCm I TfRRf tfRJR "TTftfRRf' RRftf TRR RTRft TRr
TRRRRftff RRtftR? ftfTR%TcRff tf^Tf Tfftfqtff jR 7fcfgr| tfRTR
ftfriRR RRR RR? RR RRR1R RRtftftfRtf tf RR" RR: Tatf* TpfR
Rtf Rtf I R?RftfR TRRR RTRtftftfrs, RTRft fd?lRl ?!£<?, RRSRltf,
RRf Rrtft T RRttf,RR-RRTi ROO% |
'FRT RR ^o fT RRRR FRRT RTFR RrT FTRTFt TRTFR
RRR TRRRT tfR "FfFTFRT FTRtRfft LJ*lP*li RR*f
-TjrtftR? Rtf "Rft*? TftRrRP" RRR FttfFRf ft T RfFRT
t?t?  Rtf FfrrqTifJ'Av  rt ftftPrT fTtftf*T ffrr
RTfRRff? Ftf RRR FT^rrgfTTd" TRR RRRf fR FRZRt tftf
FFRR TfT«?RJ RF FdRTfft pRR? RRT RRtfsTRRR RRRR
'TrgRFfFft ^Y FST ^^ F?R <HtfP* RTrfffRR RRfRT
RRRTfft dd^dlU, ft; tctrt RR?RfffFR R?rsR RRFFf; tfTi
RfTTRR PR l '**• TRRt FRRR RRT WTT RFRRFRF FTitfttf
RRRRR ftftfi TTRRT RTdf tfRR RfRR VWKZ RfRR
rtrT TR?Rr! TRFR FRRT RR FRf RRTrT TfR FRR FfF
TtRR T4F T FR?f: "RF RRTRR RfRRR RfRR tstrsttt
RRR RfRfTR, R? FRTTT RRTRff? fRRf I "^
RRTTRRRR <iT^T i^didl* pRfRR fRRT| R ftfR tftf
TRFTRRFtfRRT fFTTTRTd FltftRrftfRR FRT RT5R TR?f RTT
fi RdRRRFt RTfRR Rtf PtfRRTt FTdRTFR FTRRR
RfffRRf tfti RTTRTfRRT ftftftl FRRT ftF? RTRTRR
TRTftTTlt RFTRRT FftfT RfRRFR FpTR? tfT TtrR FR
RRFlRtR, RiNdtP* T "TRfRFfftfR? *? tfTi ^A fftf? T$^i%
TF? ffRffft? FffRR fF?l  ffFt RTRTRR TRpfT FTT tftRF
rT rfP?T ft rT ft; "rtrrPrT RdPrafF t f?Tr TrtrrT
PgTR RTR RFR?I
RTdRRRT Rfff fFRRR Wi RT TRftft FR tfT RFRR RR*T
W "RRRR R¥FRfF ftfFRRR Wi FT FRRfft TfRdTfRRff
ffff T?rT fi^ldd RFRfR ^Pli*1 Rff ^iPu,*! *? I TRftft
FRRR TRf TFf "i7fTRffFtf fftft TTRRTRf Tjft *R?T
TfrtfftfFdR R?tfRR fF TFTRRRf? ^RR I FRRR R5R RfR
T?rT Ptf? T iNdlP* y*P*l RRR RFfRrt RRitf fffTR
fRT TftTTRTRT Pftf? TRpT Rfftf 3TTRT RT fTT RTffi FfTf"
RRRT FfF ftl  FRTRT TFfgT fpRR*T ^ T R?dRRTRR
driiiP*itl*l Pu-Jf^itl fTT? rTtf rrrT w stffRr? Rtf
Rft RfR FRR*? I
RFTR TFf*T RTd TRfT iNdlP* "SRRfTTRd FRR ft
ttfRR RftfR?RfF fRTRR FdRfRRR FTRfpR HRuimsfld
RFftftft Ffp RftifRR fFTTfl  RkdR* RdRRTRR RRTR
FfR frfT t rPtf Pr rr rttfT RfT*d^^ f rT
R?FF FRRR fRFR, RRTRt? TTRf RRF FrtffRRfR "ffl|!
*d<=IM*l T^tTRT TdTRT *^|R*I RI*T* Rf RTRRFd PFR
RfRRRT fRFI  RFft RRRftf RRRTd T R?dRRF*T "i7FTRifRR
Siddharth Varadarajan, "India's Nepal policy in disarray", The Hindu,
[3 tf ROO\ 1
RRRR  fRttft, "The camera hasn't lied", Indian Express, ^3  tf
ROO%\
^  #  tf.tft.tft.  TRR,  RRTT  tf.tff.  TRR  T  tftf7?  tf.tft.  TRR,
"Collapse of the Maoist grand strategy", People's Review, 3 tf "ROO% I
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT Tffim tR9?FJ W.  103,  13 #TFf ?oo?,
1^
iNdlP* RIcrHId RTd? ddli?** T ^ ferJ\A\i Tftf RFftftft
TTRTRTf FRRT RflRfT RfTT FRRRR FRRT RRt T TfTFtfRRT
RRRtTTRR FRRft RRRFFR Rf ffRffT TRTR TfT RJftf? I %3
trTrtr fr rTrT rfr tttrt fti ftTrrT rrrtt rP
FRRT ffFRFR T?f? RTTR RTR FR RfR? I FRRR
"dTFRTfRR RRFR TRTRFRFtftftf RFRRF PlURR? FTRf?R
FTR STTRFf Rtff T¥IT TfT Rtt FRR fftf RfR RfT Ptftf
RTT RTFT Rtf FfT?R? I
*. ^m: Tti^mft mEImsk
TRRRT "FfRRRR RRFRT fRfRRtftR FRftfT ftftft I TttfTRT
Roo^ F? RTf tf^- -^TfTTR RRR RFR T TRFTpRR
FdRTRTRRft PffFR FRFT RR? ffRRRT RR TfRT ftftf I
FTRTRrft T FR RdTfTRFft TRff RTRf LJ*Jli RRRFT
RFTffF RFFRR Sthf? RpRR RTTRT? FTRFpR RRTR
TRRRT RRt TR TRF FTfTTRTRT FfFRR? T FFfTlRR RRR
RFdRT RfTRR TTRRR fT "Fff t|r I^ "FTPR RpfTR
ilf*rJ*l FFRR, TRRfRtt FR Roo\s Ff 3|-<rAi;fd<, rrrtT
RRTRRRTrT TT-RRlft PlftfR fR "^ fft  *dd?P*  fRTR
N3 NO ^ ON
ffr/RT ftftft T  FR  FFftfRTR RFfRRTt Tp  TRFfTPR
ylciflRd RTRT ftftft I %%
RT RfRR? FFRT RlFdRFt RR? ffrtfttf TRR?PrrT *?|
FTRf RR? ^t^T TtRRRTft RFRT TRrttf-RFttfR FfR ffRRT
Fff RTTRRtftR "FTftfTfT 7tT Fff? pFRrT *? I p¥fT FRRT
FRR fRffRT RRRR RTTR fFRF RRRT i?R RR fF RfR
"FfRR FFfTTRfRT pRtRf Ti? | RfTdRT fTR^TRRt? RfTPffTfR
RRTRff Rtt FFfffRRR Wi T RRTFIFTrT pTRTdT*T
TRTTffTFT RTTfgTRRff% PffT TfTifR -gftfR tt TrjRTFf FTRR
TfT TtRR Ti?R I <100 TtRTRT FfRfFFR RF fRR RRRRR
Rlftf fT RTF? T FRTRTfRft fF flfR I RT Rfftf RRTRRT
TtPtf Ftf TRtRfRrT "FfRlRRRlftf T TRRF ff%R*T Ti? t?;
RFRft rTtT ft rT rr? ffrtfttf fff fTtf? ttRr trT rf
TTRRf *RAId*l Ti? TF? TfT TF Rtf RFRF Ti?fd Ti? |
"FTpRRR  TTTftf  RRTF?  TfTRtfRT  RTR  TrRFT*T  fdfdl*l
rtrP" frrT PtsnfFRt ft trr rfrr tIrT ftftftl trf
RRRFR FTRTRrft RFFFFR ffTT? T PftfRT RTdt TFTt
RfftftR TfRtffTR FRRRTRRft TTF PRdl? RT Rftf-fFRR
FTffRRT RFFfRRdR RRRR tftTfRRfff? Rtf FRF fT RTRR
fT^R Rtf ftftftl RR?RffffRtf fRRfRR ffR ffftfR tft*T
RRRfRRTRFTft RTdtf FFpR F FRTFR RFTRRT ftfTt, RT
ft RRRFFR? "SRfFTfF TRFRd RfT RPdd TfR TTRR ftfrr |
RRRRTR TRRT (FTRTRrft) Tfft FRR? TfRTtPR RfFR
FRFRR RTR? Tt RR? pT RTT RfRTRlftf RPtff^*! Rf|
TTRRtf TFRRPrT ftfFTT TfT RfRRRR? I
%3  RTTRTTRRRR  RRTRRRTtftf  RRrrr  tftfrRT  %  R  ttrr
RRRRRTRFT RRRRT RR? RftfRRftf Pl4l+I RTftf RTtfTR Rr |
%c; RTf^" TrTtfrRrtft ftftfR t TRrrtft RTfrtf ^rtf RTRtff rRtrrrR
tftftftf, 'blsRl'y  RTf ftftftf, Nepal's New Alliance, Rtft RRRRtf, tf.
U-1^l
%% ^ig<.ui+i rtRt, tftftffR; ^Ri^ rtt TrftfR ftftfR tf. ^, Jww:
FvfifTT ?77p7; fc; ftftfiRT ^oo;s,f IFI? |
<,°° tf oRRRT RtfRRRtftfR ftftfl  RRtftfR TRR? RtftfR RR? Rtf
cn no no ^
tftftf tf RTRf ^TRR RftRtff fttf:  "RTTRTf RffT  oTTRTrrtt TTtf
TRRfVly+ld  t?fi<r1ls,  ftftft #T T RRRtRr7+ Frtrttttrtr TfRtft
tfdRrri ww Trrpttf f Tftf? |tf^ I" rrTTr rt ftftftf, ^id*l wvf
<Mf)B& ?7tT^FRift ^rtfftfR, r. 1 ? I
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim tR9?FJ W. 103, 13 tfTFf ?oo?,
1%
Rftg" RRTRft Tr RRT TTfRRtfFR? FTRFF RfTftRT RRTfR
RRTRT RRFTRRFtPrRrT FfdR fftf RRfRR PtRrT TRF
FR FRTtfTRfR RRRR TRTR PR T tft ftfrRT RRTRff
RTRtffttfFRT RFR FT RRtl'10'1 TTRT TtfRRR RTTRR
iNdlP* TTffffR Fit RT ftfrtfRTtt if*R*l TRR ft I (xm
TTTX* I FT T? TfT ft tfT FTR RfTR RfTRRttfRtf
RpRTTfttR -RftfRfR RRR RRRR Pf"FRfFRTt Rft RRRTR
fdRtfRRfRtf TFR RFTT RRR RTF TtRR "fRI
w) RRmT *im<u
RRt ffrtftRT TtTFrPrT R-dWI PtfTtf? TRR RlFFR Rff I
RRTRTff RRRfRT FTRRTRR FRTRfRRR TR Rff RRF:
FTRTtt RpfRTtt T fTtfTRRRR pFf fffRR fF T ftfRfR?
TRTRrT fT RTif I F?ftfffFRRT FTRTRTfTt TTR? RRffT pFf
RR?RfflfFR RRRT? *Tt*l TRRRTiR RfRRRR "FfT
f?RI ^ RT TRTTRR rT FltftRfftfRtf R tftdTT FRftfTR?
FTRTRTfft dld*X RRitfRfTR "tfttf R Rftf tftf RRRRfft
TFT RT FRR RffR I
NO NO ^
RRfRfft FTRTT fTt*T %f? fffT RRR?R TFR RRTfTTft
tftRTf Rftft RRTFR FRFTrT RTtf tftf tstfhrrR 3TRR
TRRfFFT RRRF FRRTTTfF fTFt RTRRR fTf! RTdf
FFTFR RTRt ftftft: 'FTRTRrft TRTFFR? RRJfRTt FRTFR
fdTFdRTd tfRR RRR RFRf FRRRR RTRF RTRffifRT
ftftft Rtf tftRTT RTf? TRF" RTF RRTfTTTt TRFRT F?R? FTd?
TtR "RRRR ffT FRF RRfifRT ftftftl R? Ffdftf
ffdfRRR FdRRTRRrt fdRfpRfRR FtRfRRR RRFR tftRTT
TRTfTTft RTRRt fFR RTRfR TRFR FFRF TfTf? rTrT
RJffR*Tf?l''^
RTR TRfT? fFfFRfRtf RTFR TtfRRR fRRTTfRRR FRTRRfF
RlfRfR rR| Rf RFTF RTdRRRfft RfRTRRf RFT
fTTFRRT RfRRR TTt?*T Rf TfT TRt TtdPd*! RfRT
FRfffFRT RfffR? RRT ffTTF ftftf tftf RfFR Tt FRRTRfRR
Rffftft I tftRTT RRt^rftfRRTt TRFTRRRpRfft RTfRF rT
FRTffRRT ftftf tftf fT TRTR sK RRp tttrtR% tfrrfFT
RpTRifFRT RpfFR FfRR ffT fF "TJRfRTTTRT fFRR
ftftftl ttrt WTT ^S RTRR *dd?P?M FRR tftdRT RffR
RRFRT FRT FTRt RTTR RRRRTf FRTTf RF? RTRR ftfrr:
"India blundered, lost the respect it once had", interview, Outlook,
ft; tf ~iOO% I
^ RF? *^ RRRRRTRFT RTTR?R RftfRRtfftf TTRRRft TfRR*
RtfRTfRR, "TTTRtRTR tftdRtfr RRtff Rtftftf TRRRR RrtftR
^rfRFtft RRR RfTR RRTRR "fRRtff ^| Rrtfttf TjtfTjT^yftf
RTftf  cRRRT  Rtftff  RT  TTftf ^TffTJTcTR  ?!  tft' I   R?ftftfR  RTTTfR
NO
RTRRftff, Rtf Rrtff,RR ROO\ 1
"China pushed Prachanda into sacking army chief: Sources", The
Times ojIndia, \ tf ~<00\ \
'FFRttf RTRR FRT TR? fF RRRftf PlpR? TRTfRRd
"RFTTRt fRF tftf FTTTt FRFR I FTFt RrR? PtfTR?
TTFfRR fttRRT TfT T RTd? RfF RFRRFT TTfRfT RRT
FTRf T TRFFFR?TFt tfR*t fRRff I "',ov
'FfR?RffffFRT pRR Tfftft ffRR TRF RRt WA TRTfTt
RFTFt Tfftft Plf"F RRRR RTRRT Fff? TRf FRf RTTtf tft I
RFRR R?R *ddlP* TRfF ffRRRR TFFRT RRrTtR?
FROftf RRFRT FRR Rtfqtf FFR RRtRi Tt RTR RRTR"
Rtf? RRT RR? WTT fdRtftRTTtf RRTF? RTRR fTf! fTF*T
ffgR RFfffRR ftRftR FfRR TfRR 'FR fF RfTT "Ffftff
t?; tftf?Rtf RTffFR'<10!<  ftftffl  rr ftfRR FRffRR RpRR
fFR¥R FT tf RffdTR fT RfTRRT RRJfRT TTRRRR tf?ftff
FRR TRRRf FfRR TRFTRFTR TRRTRtt P^dt "FTRR? T
TfFRRRttffRTt fRFTRFTRRT pFRRi ftftftl TRFR TF?
RFR Tf fR RTRRT ftfR R?R?: 'RRTf FRRFfFft RT§Rf
tfti TRfTtRRR Ff? Rtf tf?ftff RR RRR, RT FRRT
ffRRfpRRR RRR TTRR I "^
ftffTR? TRTRrPrT ftfRR TRr? flfR | tftf?R RfRRR RFRi
fTtfRR RftifT Tfftf RTRR RFRT RpRRtt TffFRTRR RR?
RRfTtfw RR?f:
FRRRTftfR FRTR effTiftf RRT TRrT RTRTfT RTf? I
tf? FTR RRRRR TRtRfRRR TTTftf FfTRTtf T? I fTF?tf
RFRRf Rftf RR?RfflfFRft RRTfTf RTTR T tftRRR
RdTR RffR pRf?d; tftf FttfT FFRF TtRR ^tft| "R?
3TTFT trT RRtl fftfttf FltftRTft7fRRft TRTTR fdRRFR
FfF FT TRRfRT iNdlP* FRfTfTtt tftr Trrr TRtrT
RTFR TTf FT TTRTFT? Pt RTRRTRft PfRTRT "#R?
RFRt  ffR  dTfTPFfRffRtf  TTTtftTRfRtfR  Tl^dHt*!
',OVRRRRR RRRR RRRftf,RRSTfftf,tf Roo% |
10!< ^ -T+
Pranab Dhal Samanta, "Process in pieces", Indian Express, *. R
'iOO\\
^°^ R.R. I RTRf cRTTRT oRRR? ^1 "tftRtft RRTRRR RRRRtf
RRRRR" TTRftftfR RR tfRRtf Rift fttftf ftfrftft fttf", ^ Rptfl+I
TW TRTRTtf ftfRR? tftl RRtff TTT^ RtftfRR RRfftf TW 3£
R?R ftftftf tftfftfftfRTRTRRtf tfyRrtft RRR RtfR t^ttj y^|u^^
RRT^f RTT (TRTTRRT tftftf T TJRtf RrT -gjTR) Tftf RRrrtff RfTT
RRRRft RTTR ?tftf RTT? ttrittr ff RTRR RfTftft ^RI ^tf
TRR tfRftfR JlttA T Ttft TfRR Rrf trt RfTR?r ftR WT TtRtf Rf
TU0 tff TfRR-RRR tftft TtRtf Rrtf t^ Tiff 7-f ^trrtr affMrf
TRRTRT^f T^TRftfR tff I
Rf. TRR, "China wants Prachanda to stay in Nepal", rediff.com, Y tf
Roo% I TRTCRRT RftfrtfT TtRR fttf fttfy + <? RTRf RRftRftfRR
W^T TTTTTj! ?T%W\ ftR: "RTff 'RrTrT tfT' tfftftff RRRRT tftdRtf
'TtftfrnfcR |t^ SRT tfft ^1 RTff RfRIIRtf TrftfRTR RTffTiRR
RTRTR RRTjR RT^rtf RRR RrffRrt tftf tfft Rtf tftfrffcR ^Tjrf
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim tR9?FJ W. 103, 13 tfTFf ?oo?,
?o
fR? RRTT RTTfTTFRtRT RRTfR RTRt fT FT RRftftff RpRR
RfT?f?: "fftf? Trrr rr? rrr R?ttf (fF rtr) frr?
RRffifffti  rt Trttr fftflFRf tftf fr FfTrR f?i
RRf TfT fR Wi I "^ RfRRft RRFRT FtRffR RTTdPfRTR
FTF flfR RRRJTtf rP Fpft" FfRR iHs«*? I TTFRR tftdRT
TRR RffT? tftf fT RRt RftRT*T fRR RF RTF ft I RF
WTJ fdTtfRRTf fffFRR? RFf! tftf, 'FRR TRRRT FfF
fffR I   RTRTTFRR?  TRRffTRT  RfFT  Tftf FTR  (TRRRT
frr) RftTr Rrr pf? Rtf fti"'m rrf t tftdRT
TRRTR -^TRfRRtf RRRT m FRfTRRR RlfT TFR-PfRf T
RRFRT RRftdT FRR Rfft FPRTtRRRtf Rff RfRT RRRRft
tffRR*T RTJ7R TFfR RTR? FTtfR f?:
tftdRT ffRRfd fR RfR RTRd FRPrrT RTR FFRRfRf
tfld*l HI*yJ-*l RplPdi "fRR t! trftrT f?l RR TRf
RRpfff?|  RRRtf TfT  RR tfR fRTFR  RRTRT f? T
RRRff  TRr  tftTrr?  Ffpr  Rftiff?i  rrrIr
fRtfRR?fFRT TFTR fR TTRRT Ff RI?!ddJ RT TRRf
TtffRR TffRRT FpRT RTTRf? Rtf TTRR FRRRRRft tfT
FTtfR d*l!d-i; ... I TRFRT FRfttR RTTR RfRRRTR
STTRRt FfTR RfRR Rfffff? I <n°
RTRfpR TRRR? ftffFfRT RTTRR PtFTRfR ttrrT R%rT
RfRF? RpfSIRRfft fTffTf?RJ <m
RRTRR Tgr, I tfft RRRT TTftfRtff Rftff/ tfRrf TR tfftfttftff% T TTTtft
Rft TRtfft?? RTfRTtf Ttftff t^ _ Rfr^TRR, RRTfT T RRRltfRR I
tfft RftftRTtf ftRpRR RTRTtft TTRRRRR tfRRR tftf RR
RTftRftf A-U-i-i TtfftfTtftff ^ ... RTRTt TRRR RTfTTTt TRRRTR
RTRf RRRR Rlfttf? RRTJR T iM-AR* YW^WT RTftf tftRRR
RftfTRRf TTftFRTftf RtfftRRT RTR? fRTtfR Rftff ^RI RTRRTR,
tfRTftff TRTffftf^ RR tfRRR RTTTftff ft RRTRTRTr ^prrf ^T^f
"^1 RR Rtf tfft tfrtf tfrfftf F?t^ I " tff. TRR, "Rise of Maoists in
Nepal: Implications for India", \ RTTTR ROOC, R TTftfR tfRTtf
RtfrtfRRT RTtffRR TTtftff tff^fR RTRR trrtR www.
southasiaanalysis.org/papers29/paper2802.html R TTRR I
R?. RT3RT ttfF, "Neighbourhood in turmoil", Indian Express, X tf
ROO%\
^''RJRftfR RRTfR RTRRRf, RRRft" f-flfd^RRTi ROO% |
11° ^ °" ^
RRT TTTTRTRTf, "Indian might met with Chinese threats", Asia Times,
<fO RRt ROO% I
'm "TTR? RR RRR TRrVllR?ltfi RftTRRTtftRRRR WT RO<\R RTRR
» NO NO NO -N
tffttf RRRrrrft RRRRR Rrfgr | 'RRRftf' RTRRR? fttflR, Rftft
tftfRRTtft T ftftfft RRTRRTFR RRTR TR?f TfTftr^FFtff M=b^T||ftf
RRttf RftfTRRtf RRRftft SRR tfffT tffttf RTff Rtfgr,1 'tffttf Rf
^0<H tftftf RTRRtft RTRT tftftf^ I RTTRTfR" RRfR" RR RSRR
~&m tftftftftfR ft RRRRF ^Rl TRRRft7 rT RTRRRR tftfRR
RRtf TttfpRR tftf TRTfTf |TfT^ 1 - Indian Defence Review WT
RTRRR? RTR RTtftf RTRR "3TR | " "Nervous China may attack India by
2012: Expert", Press Trust of India, 'H RTfR ROO\ \
RF TRTTRR R?f? PrtfRRRR R? RRFJf?f tftf TTRlfRR
FpRR Ff? RRFft RRf F?ftff RR RTTRR RRT T RFRf
RR?RftfFRft "RRRT fRTR? "ffPfffRRT ftl'1^ RRf
TR1RTT? TfT RF R^rfttP FfF tf! RTTRR TTTTTft fTRRT
RFTRRffR RR?RTft FTRTTRPrT FFRF RRRF ffTRFFT
'FJTtftPfR RRf R RTRRtft' TfR FRf? RR FRTRRR ftfrr |
FRTT RTRR PR, "(tf?ftffRT) FRR r?Rt RRt FTfT "FfFTFF
f?RI TRF RFRRR FTTR fttf ft fF RTRR f?RI "^ FR?
RpR RT RTRF? RffR T?rT ftftf? tftf efdlv?! FRTT TRFRTd
'FRfRTrrT fRRRRR fT RFR? RFi RTT" T "RRFRT
iNtflP* RTfR TTRRT RTTR fRRf PtfTR? RRf tlTf? tftf
RRRtfRRfTf?' RTRRftffTI w
TRf Ftft TRfRRT stffRf? TTRRTpR Tftf RR?R? RTRtl
tfRrt? Li*l*d Trrt (RRlRf?) Pr tRr! tRtrr rtrT
TTTRTRR Ttfrtf TRTRFTR STFTfT f?, RT Rfr RTcfffRfFR TR
tftdRT fTR?d FTRTR Tr?r^t f?| RTRt TRFR RTRfPTd
TTfffRfFR FTF FtRfR "f^R I FRRRTft TRF*? FTRTT TfRR
FR TTftft RRfRF T RFRTRR FRRt RfRR tPPR?-
FTifTffFRTt TfT F?ftff pRRlfRRT ftftf I ^ ftffTRt
R?dFtfRRfRtf "Fff? RRRRrP" Rp? "T% TrRTr rT tft*t
ftftfl RR? RTTfTTFRt FRTR RTfTRTTfFR Rp FTffRRT
Ftfff "RTRTR tj?| tfFftf TfT tfti ft RRfR ftfT tRrT
ffRR? I tftRTf RR?Rfft FTRTT (R Rd?) Fttf Tr Tftf
tftR, FFt? fTRiRfT FfTRRfT |?l|l TfT "Rf? f RTRFRFf
tfRftf ffRRT RTfRR? R rPrt FfRR RFR ftftfl TTRTR?*T
RRRfRR FTtffRft TRT fT tftRT RfTRTR PTt RRt TfRt
FfFTffl FR TfRf fFRf Tftf rT RRRRlf? FTRT FfRRTFTR
Rlftf* FfRR ffT Ret?, TTRRpR T TRTTTR "RRffRfRRT
FFRFFFR RRFT RTTR FRfR I
^ ^RTJtttttr Rlftf TTRR (RRT RTTR ftTftft T RTRfRTtf ftftfftft)
TffTflftfR? RTtIRRR RTRft Tj-rRTFRtf RRR TfTfR tff ^rft3 RR tfttff
tft Rtft TfTatf I "RAW mission successful?", People's Review, 3 tf
ROO%\
"We'll not bow to foreign pressure: Prachanda", The Times ojIndia,
% tf T^OO^I
ftftftl
'm  RRTRTT%  RTtftf  RRR  RRR  RrftfTR  tftftf  T  RTRRTtftf
no ' no
RRRRRR ftfRtf ^pT tftftft tfRtft +1^+1 RR? tftffTftfRTRRtf
tfft RRR TTtftff fttfl ("After Prachanda, Koirala's party heads for
China", thaindian.com, ~i% RRTR ^OOc;)| TfRrff Rrf3rf«RRT
RRTRRR A^l ^¥$ RRRTf :STT^T Roo% R RTTTTFRtftR FTfR
Rstftertff RRR tft ("China to increase aid: FM Yadav", The Kathmandu
Post, It; :srd^T ^oo^)| trT TfftfR ftfftRt R?rtftfrR y|t£ltf|
ftrRR RRRfRR A^Tl RTTRTR RRRTf Rtf ^M^iA RTRRftff TfTfR
Tl! RR? FR tftftft RRR tft I ("Nepal UML on a trip to late Chairman
Mao's land", The Telegraph Weekly, 1 \ 3T$m, ROO\ ), RRTRtfRftftftff
RR?TRRR TRTR ^RTt RTfR RRR ^RRRRtftfr ftftftl
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim tR9?FJ W. 103, 13 tfTFf ?oo?,
??
tftdRT ftr rrRtrrt rTrT TRtft RfRRTf r?T rrttrT
"TRf PrtRR" RPfTftf fR RffR t pRRRlfFRT fTttRTFt
fRFRftl RF FTRTRR Rff? RPtf *ddlP?li?^ ftfi Tftf
RTRRt  tfMtf T FTtfRRT "SRRfR RRRRf TfRT f?  I
Trttr rrttrt iNdlP* TfRT ftrrt rr TfT "FftfTFftft
NO NO "
R?Jt*l*l RF RTRfRR FttRTRRfT RRFFRR? fRRIfR fT
FRR f?RI RfRRR? TfftfR T TRRRT? RRRfR "RRRT
(FRRRfft) R RF FtRrFR rT FRR T FTFTf? TfT RTRR
f?RJ
"RF? "ffTf! Rp tf?ftfftf RRTRfft 'RfT Rtf TTF fTf*? f? I
FTRFfttR TfTPfTFTfTfRT R?ftTftfRR? RR? RRR PFRR rT
Rfftf  iNdlP*  RTR? T TRTR TfRT ffftft I  Rd?HRlR*
TRTRR T d?PP4dl FfPT R?ftffpRR ffFR-TFRR RSRRR
*-5i*i TrRffTf rrrtr Rff ftfTlRft TtrR ffrRTt
"RRRR RFPFTfRFfff TfffffRR RRTFT ^ll*d RffTi
FFRT frsR fff RrIr, "FfT FRf?|'1u FltftRlftfRRlt
FfTR FfRfFRR FfRR rT RFR Tfftff fF? ftftfl
TFTRRR? RRf FRRFRR tftRRff RRRF RTFT RTFTR
ftffTJ^ tf?ftfft? RTRfFR? "TRR? FfRR TfT pR?lm
tftdtf RdFJFT FRfRR RTRFfTfRRft "SRfRFffRR RpTF
ffRRT TfT RRTfR? I TTRRRFFTTt FfRR RRTFT ffgtf TRt
FTTTf -^TRRTRR ftfR? RT RTTR T TtrR FRR? RftfTRi TdfRj
RRtRftRT RRFRR FRR TfT fRTT FTRT 3TRFRR -^ftff
rT fRiR fF ftfRR I ^
ft RTF "FfFTFftft TfF*FF?FF ^|Plj*1 TrR RTd? TRRf
ff?RRTfFFff PrT RRFRRRT STTSITFRTfft RFffTF RTR
fRFRT RT PfIrI RT FFtR fTf£R tftRT f? R RTfR
ftftf? TTtfrFffRRTt FTRf RfT RfFjTf? tftf RRfRT FfRR
FTR *il*l RSRrT RRRR tftdTf? I TRRf RtFR T TtRT-
RRRfFRRT ftFttfR Fft FfRR*T i^ldtP* RRFRpfR T?rT
FTRf?, RT tsRRtRrt FR^R tst^ttTR T RTftTfRTRR PfftfF
FfTR TfR RSRRR TrRfR "tftTFRlfR RRR? fFRRTTfft
ffRTFTRT fpRfRRT RRfRR FTTRT fT fftf ffrffR I
tftRRT TTFTRfT*T ftRRFRR Fl-FT Ft T fRRt RRT
TRRRT fTf? W?T FfT?RI TF? tftRRT TRfT R? fFR TfR?
TRFR RT TT fF ft, FRRT "SRRfR PfRRf TffdTfR Tp
^ tftftftf tffRTTR RR "ftfRtf, RRt RTRf, tftf7F  113 TfT ^oo\3 |
ft ftfRtf |tf tftRtftfR m  RFtlftfR?  yRl+ltfi  RTRTRR tff Rtftf
wRftft fttfi
11lS l-N
RTTRR- mgM, "Thapa seeks Chinese help on integration", ^
fttfTRT ROCm I
"China agrees to provide non-lethal military support", The Rising
Nepal, % RrtfTRT ROCm |
<m RRtf Rrr trrrtj7^ ^rtf t^r TTRtfitff; wrm +*n^<(?<?<rii^
TRRtTftft TRf RTRTR <tfl+K RRtf RRfRR? tfRRRtf RRR I
FRf?l RT RRRRTft tftf RkdR* FlpRTRR FFRT
RfFFRRRRt? FR RFTRT RfFR f? I ^° "RR? RR ftffTRt
*ddlP?l*l RRTfR: 'FRFR tftdtf tf Rftiff? TRt RF
fFRT TRfT T TRfPFRRR RlfT ftl tft tftRRT FFftf%R
RfRRR T RFftf%R FRFF*? RTfRfRRFR f? I TRRFRt RTR
RTRTfT RFTTTTR?flFRtffR?ttttFTtl''^'1
FRfXlfldl^ FRRR ft £l<?)j-!£|cril Rtf RffT T RTFR TftRRR
TRTFR RffT RfRRT Rff RR? ffrtft TRRt "RRRFt RRRf
ptft, TtrR "Trrr RRTfRt rrt ptft t FRRrrt fjR fR
¥TR sfRtf 1 RTRRR rT RR? ffrtft R? RffR? tftf FfRTRffttf
RTRR? FTd? FRRTff T TRFtP" LJ*l*d "RRTR (RRTRTFT) Ft
no N3 ' ' C
Rtf TfRRfR fRTff  RfT  RdRpfT FR T RTftft FRRT
cn nono    ' no
FRTRRFTrT fF ft f?TfRTff I ^  RRT RR RppFRfRf
TtrR frrT "ftrtftrR rtrtrT rr?r r! rf? rT,
"Tld<rlRH*l RfT? FRR f? RRT fftf? RftTftf RT TldHTll fTR
RRfi fRR (RRfRftft TfffRRfF) RfT? FRR ftfl RRfTt
FRTRtRRRT fF TRTRR tfti RTRF? fFTRfTt? TRfRtR
RTTffl"^^ "
RTFRR TtflfgjTttfF TTRr pf RTR FTtfRR FltftRlflfRRlt
pf tTrr ffRRTR tftf ffR?RI fRf FRRT tftf, 'fftfttf
FTtfRRft FTRTT RRTFRRff TtT?Tt T FTTfRtf PfT
fTtftffFFT fRfR? fTR^R TfT tfrRftl TRF RRFTRT FTRRT
tf! FTtfRR T?f? Rtf FRTRR Rtf TF? ffF? RTR? flff I "^v
*dd?P* TSTftfRRttfR TFftf "R'FTRi Root R tfttff
ffTFR RRRRt FRTF f| RF?R; "Tjtff RTtf 3RFR fTF?tf TfR?
RRRF. RFjRtftl fTRttf Tftf W^T fftft T FRTf TfT R?f?
FRR fffi fTF?tf ffR "RR RRRfR*T RRTR Ftft T FRTf
fT TfT ^WT pf tftdR I "^ RF fFRTRRRR Rf?rfT" RTdf
Rftftf? RTTR T? f? Rtf ffR TFRT T pRFRRRR RR?
RFf^TtfffFRT TrftffRFt "Rff RTRFR TTfTTTff R flff tftf
FT? f| ftfRT tf^RTR? ft I
^° RtffR?R tftftf RRRRtfrtft tft RfRR Ritf tf ^f"^ Tirrf TRTftff
^, TTfTcR tftrfftft TRTR Ttftff tffrf tfrRRtf r>rt %r RTRtf tt?;
TfTR yRy^tfi TRTR i<tftf| rtr Rtf tfttftR tfTTRftff TRRRTRTTtftf
tftfR?" Ttfrtff T>Rftf^ T tfRTftff "TTTRRIR'' tfrtftRRtf RRtftfR tftftft
rRtr^i
^  WVtfm  RRTftf  RTRtftff,  ftfftrff  T^r-RffctR  tftfrjR  TifRfT|-
NO CN ^3
ROO%\
^^ ^liRl'H  Trfqtftf RTRtftff, RftB" RTRRtft RftfRR, RTff frFtff, WT
NO O ' ' CS,
ROO%\
^? ^liRl'H TrjiTTftf afTRRtff Ttf% RTRtr RftfRR, RTff frFtff, RR
NO O ' ' CS,
ROO%\
^VRRtftfR TRTRR RTRRftf.Rtf Rrtft.TfT ROO% |
^X WViim RRRR RRRftff, RpB" TRTRtff RftfRR, RTff frFtft, RR
no O    ' '    cs,
ROO%\
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim tR9?FJ W. 103, 13 tfTFf ?oo?,
??
RR?Rfttf  RTRR? RpRR FRR TRTFRRff RFR tftf fff
NO NO ' NO
FfR FfRR fF ft, RT RRT R8F1R fRRRfR tfrfffifR
RRTRffffRRfF Rlf? <HFfKltl*l rT^r rT "ftfTRRRR f? I
RFd? TtRR RTR fFFft R FfRTRfftfR RFRT RfRRRT fT
RFRtf Rtt WT^xT RTRFR T pRlfRR RR*T fdTff I RTd?
TfTTF*? FRTTfR RTFdPfR PftfRF Rtft FFRR RffR
Rfff I ^ Rff "Ffftffftf RRFTtPRRT FTRfFdRT*T RR?Rfft
FfRTRR FTtfR FRTR ffTf ilf*U,*l TRR? RRt Fftf ft tfT
FTtfR rPrSTR TRTFR R RRRf ffT RRf TTTR FRfR I
RTRR TTfRPFRfffF FTtfR RTRT TTR? RTR RtPftrT "Ffftff
TtRTRTRT RTT?  *iiyP  3RTF PraFR FRf*? RTR TTRTFT
NO " NO NO
RRTF RfRRI TF? Rtf? fF ft RRXlfl^^H ffR TRRR
RfRRT RRRTFT RRT I  FltftRTftfRR TRTR RRR RTfffT Rtf
no N3
f?RT tftf RRRTTrtffFR? Rfftf Rlf RRRfRT f? I
RFdtf TTTRFpR RTR "5RFT rT RfRR T *dd?P*
PfTRRRRR FRfR FFTF RFFT TfRTRR f?RI FTRTtt
RfTRTttfF "RfPf TRftfFfRT RRRRF f| "RFRR FR
fFfRRfF FRT T TR FRFFTR, RT RFTR RRRTR "RFTRRT
HRsldT RfRRT fTFTlt tfT "RTRFpR T Ptf? RRTR TTRR
TRRrIrRI^15 FRtfRRT RF TftRRR RRRRffd rT FRT
RRTRfRRft TfT FTtfR RftftiRFfR ftftfRF RfRRI
FltftRTftfRR RFTF? 'RFd? TRRfFRTff' RR? FT?fF RRTRR
tftf Rfff, RT RTFftR TTfTfTRRfffR Rrrft RTdt FFFRRT
RTt? fTsfdR T RRRf RR rT TRRTRTTt Tp flfRRI
RF*T RTdf RTTFRf? T? ft tftf TTRTRR RRRRtf FF?
RRTRT TfT "FlPR ypMMR RTRRT FRpRR R¥IfRRft T
TTFtt RfTTTR FTR I  RTR" RfRRF RRR?R RdR Rf? (RRR)
NO^ NO
T  ffRRfft  FRffF  ffR  TRFRRRft  PrRRfT  f|fRT
^ tfRTTRR "RTfRRRRTTTt ftftR TTRrfffcR? TR TRRTRR RRRRR
ftRlftfTRt TTfTTRTRftfrTR tfrRrtf TTRtfiyrRTTjTS sftftfR RTRfSRRtf
RRRtft tftfR T TRTRRTi Rft fRRtff fTR TRRR TgRj tt?;
tffTtfFFtft tfRtft RFf tftf TTfTTRrtf TfTTRtf ftfftft RTRf rtrtt Trft
TRRRR tfftffRRRrR R?T RRR Rrfttft RRRf RRrtff Ttftff  ^|
NO NO '
RRtftfR RTfRR RTRRitfftF,RTff frRtft,TfT Roo% |
^•3 RRRft" TTRTfT t^t fR TTRTfjtff; tfrffTR- RRfTTfR" tfRtft
tfRTR  TTfRtffRR  Rtf  RTRTRR  W^  TfRR  ^T  RTFR  RTR?tfTR
NO o    ->
RTRRRR Rftftff ^ Rtf RR R^f 'RRRfRR RRtft tfRTR tff T
RR:TRTRR RRRTR tff Rtf fT RRrfRR RR ^ srrrRTT TTTRTRR tff
fTRF T^RR I " "Consensus is the need of the hour", RTRRftf, The
Kathmandu Post, t«. RR ROO%\ RTfrtffRR T RRTRRR RTRT
Rrsrtff tftfRRT TfR; RTfR TTfrtfRifR Rtft tftf yfe^tfi tftfRT T tfR
oTRTRRTT 3TTTTTRRtff RTRfRRt TR^ tftf?tff ^, RRf llRl^tfi RRTfjtff/
tfdTRR RRR/fTcR "tffftRTR rtrtr TfR tftyftr, TRRT ftRRRFTRfT
RRtf TTTRTftfR RTfrtffRR", (AMMAA, WTyifi Y.1.3) RTRftR
tfftRTRTtff  RRRRTR tfRRR RR RR  cTRTRTRR  WFTWT RTrRtt
O  C\ NO
RRltfR Rftfrtft ^ I
RpRR*? R^tftRdRft RRR FTRRTF fTflfR? RFTRRT RFR
RTRi TfF? RRRR RTf T FRtffR RTRR? Rtrttft FfRRpR
RTT  TRTRR  ftffl   FTtfRR  RRfRR  RRTtRRT  FTRTitf
rrfrT Trr TTPrT ft; %w rtrtr (FTRFRft) Trrt ffRRT
¥Ttf fRRTRR TtRR ftffl ^ R?RRTtRRR T TRRRR FR
RfRR "FftfTFTtft fFftfR TR RFRf RfTfRR ftff I "Rf?
ftff? TRRFRt FfTR FffRR fff FR" RpR*? PtftfTP" T
RTTRR TfR FfF? ftftf?, RR?RfffffRft fR iNdtPtfl
fFRFT TRfT TtPrP" RP FFTfft fTR RfR*T ftffFf T
Rfftf TfT RRfRTft TTfrRRfFRft TTftft FRR FRfTtFR rT
fFRT RTFR? Tf! RfRRT f?l RTTTg; T p¥!T FFRRRR
FTRR "TRfFTfR TfT FRTRT RF RfTRTfT FfTRRfT TfTsRf?R I
Fff TT FifRRRfft fl FRR*? RtRR Rrtf t^tf RTTRf Rpf
TTF? RRR I ^% TRTTfR RRf RTF ffRTR LJR-d*l RTR
f?fffRt T RRlRTft RR TRFRRRfT RFTrT TtfRRR
HR^TdHI^ FRTT T CARTER ^Hd RTF Rdf? RRR | "TtrR
FRRTRT RTfRTTTTt FRtfT rT" RRTf RRRfTi PtRt tfT
RRRFfi TRRRT RRR iNdlP* RfTPfTR RRFRT Rfftf
FTRRR Tf*T ftftftl RT pRfRR? RTRRTttfffTF RRR
RRfRT TrtfTfFRft iNdlP* f?TfRTR rT RRR RR? ffrtfttf
tf! TtR FRT fff? I  pR-pR fRRRR FpRTTfttR Ptftf
rRrrr ftff rT rRf TftRRT rtrRrrr t rrtrrTRt
R^RffF? FtftRR R?TfRTttffffF RRRfF? ffRTf RfRR ^f
RifyP ifltfRP* RTRTR ddldd T iNd?P* FTRtyf^
rT RRR rP RRRI
fT fF RRRftf RTTTftR FtfRpFfRfRRT RF? RR tftf? T
rrrT f?, "ffT? TrtrrT trrTrr t iiiTTlP*di*l ftrr
Rfft ... I " RRTRFf RR? ffrtft TRRFRt ftf TRFFR T Tff
RlfF? FgRR FTR fftfl Fi RRRT? RTRR TRRfRRt
RFtt TTFF FTRRRtt T FTffRRTt R?:RTFT ¥TRR FTsf?
FT? TRRTRt fRTR RTTdRtR t|rI RRFRT fRRFR FRTT?
R?FRrtt "tRf T FRtfRRT fjgfiRRR Tfttftt f? I fffTR RTF
TfT RfTRfRRT RTR? "ff, RT PTffF TRftfRT T FRTIRT
f?f I ^° TRRRft RR FR TfPfR R FR M^^T "FFRR
^ tf ROO% tff RTTftftfRRR RTRRTtff RtfRR RRrRRTRftff
FTTRRT RR tftffijff TfR TTR.%. 3TRRTrff% TTRTTtfRRtftff ftRRTfR-
T^RtfRtf RTRTRtff RTTrTTFTRR tfttff RRTRRR? RSRTRRT^f
"TRlRlftf^" tftfRTR Rtf oRRR Tftf | 'RRJfftR TRTRRtf TRTRrtf
TRR tftf RRR RTRTRtff RtffFTTITi Ttfftftff tt TRRT^f oTRTRTRR
"WWT "SfRR |RRt RtftRTtfFFtf Rftff/ rRRRR Rtf- ftf. TTRSi-f^;,
"Advani sees mishandling of foreign policy", The Hindu, t, tf "ROO% I
^% T^TTToT  ftffTfT^TJTcT  Tr  RRTR-^fTffTT  TirftfTRtfFT  Rf  ROO\i  tff
RTTR TRtrttr  <u|41R)+  TTftRtfTRTTf TR^RfrRT TiryR RTftf rtr
RRRftft  T ftftftfR  RRtftfTRr?  TfT«RTRTiTRR  RTftf RTR  RRftfirtff
TRRRf r4r|  Wptfm TrffRR RTRRRJtfrs,TRf ftfRf ttr- Roo% |
<n° Rtf fttf^TTRRf rtr?; ftfrftf ftftf rtt tftf tf TRTfTf tft: "RR
RTRRRR ftRRFF ... RtffRTRtff ^RTfRt afRSTf TTRTf ftR I  RRR
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim tR9?FJ W. 103, 13 tfTFf ?oo?,
13
PRtRRfF RRFR ^RlT RTT f?f I TftR <=llRHlR*l RTRTf
TRTTRR FTRTR tt TTtFR/fFR? P*ddl RfRR TR ffRRftf
RTRTTRF RfRR FTRRRttfFRrd RIF pR FRTRT f?R I
RFRTRT f?TfRTR RR FRTR, TM T RRTRFRTrT FRR
RRRfRR Tf*t FTFR FFRRR flfTfRFT FTF tftfTf f?R I
Tftf fTtfTR?fFR RTRRTRT RSTR TTRR FTRTRTftfRRT m^t
pRR T TRTTRff RRTRfft tT FRT RFTRfftf tftf fff RR?
ffrtfttf fft FRFR RFR*T FRRF RTRR f?f | RRdf
FRTfRRRR RfTfRTf f?, "(TtRTrT) "RpRR RRTftf ft
PRFR FRf?, TRtttf RFTfft tflRTFR fFR *ddlP* RRRfT
Tfttf? f?l FTRTR RFRRFT FTR?RTf?fF*T RrTrRTTR
TtdfTd "FFFf T FF? RpRR fFR¥R RR? T RTTR fFT TTRR
RFTtl RT m RTidtt FR RFfRtFR fF RtfRff T tftft fF
TTTTff l"^ RT FR "FFRR ftftfTRTfRRT TTRR FRTRT
*il*ldt T RTF RFR*T tftf ftff RRR TTfSR T FfRRR
RfRR RfRTFR ftl ^ f fffrf T f &J?WW dl$W FTR
RTF TftfR FRfRRTRfRR RRTRTftfRRTt FTlfFRT m^T
oAM£li*l  FRR  ffT  RfFR  FR  FTT  RRfRR?  pRRR
rtrfR rtrttT r7|t^RttrT Tftft? "rTrr f?f I TtrtrR
RR RR ft RR fTtfTR?fRtT RRTftf RFTF FRR RTRt?
rTrT ^ fffRR f?f I RRT FRRT RRTfR:
RRTFFfRR RTRTFT ~^yT T "FftfTRR fRRT R?RTffRR "fRfR
fFRR T TfTfFT¥R RR RfRfRT fF FFRT RRFRT
Trrt TtPTrrt RRfTR rT ttrrT *iMif? frr rtrttT
TfTTF*? f?l RFRT RRRTF T? fff?? Tfftft, RTR TTt
RRT RdR TTRTR RfRRT fff? I FTfTFfF "Rft FfRTR
FTRRTf FT FT?fF*T FfFftfT TFRF? fRdtf TRRfR rT
RFftR TRRRRT TfdRTdR TRRRT FRf TRTRR? Rf TRR
FT TRRFRtrfT RfTf?l tf? R FRTTfft TfgRfRT RTR
f?P"
"3")  ^>fl Rmi ^»<HI 41 j
RRF T TTRTRR TRRfR RiWlsl<-A|Htf flRRI RRRRR
R/dTtfTR?fFtf Rtf RTRft tft fTrfFFRT f?RI RT Tf
TRftffFfif RTfFd FRR RTrT RTf fT FifRRTRT dlf**
RTFR RTRTR T ftl  R?RRfRRfR RRf FTfTTRRf RRR tft*?
tftfRTRRR R ^tffF RF tfttf RR" ftR, WT RRTRtf RrtfHl^ls,
RRRT ftfRR RRR RRf I" tf?. RT^R ftf?", "Neighbourhood in
turmoil", Indian Express, X tf ROO% |
"Post Prachanda", editorial, Indian Express, X tf ROO\ \
^  Rttr  ftffftf  SRRfRrtff  frFFRtf  Rftfrftff  <M41R?1(?<p  T
tfRRTctff% TfRR tfftRt RRTftfR tfRTRtff TTTRRTrR" Rftff RRRtfftf
TpiR" ftf?TRf RRR RRRtft I  R^tftfR RfRR RRRftf, Rtf Rrtft,
ttr Roo% I
^ ^ RRR RRR, "India blunders in Nepal again", Mail Today, % tf
T>00^|
ftf RT TRFR FRiPffR ffRR-fT?RRf tftf FRRR ttftft I
"RpR, "FTTRFR T TTRTRR FRRTRT RTfRRnt TfTfTfrRR rT T
RRFRT TRfT TfT Tftf ■fTRtt FltftRlftfRRlt fR RR
tPtRRRtR? TfFdlfRR TRFT "Rft tfRTRfTTRR ftftftl RR
TlRdiyP RRFRT RpSTTF fFFT RRTR RRTRFTR RRRFRRRT
FtRR RTRttRf?!
RR? ffrtfttf RTTRt iNdlP* TRftfRT pR TfR TTRftR
FfRRfRtf RT FR fTf? I RF FRRT FRFRT RfTttf RRFRRRR
TTTftf TRR FRT FRfti "RRfRT f?TfRTF RRT TRRRTf fF
ftl R-fiHRlR* RRTR RftT TFRRRfR T ffjJNi^*!
Tdyid^^ FpRFfttR ftfrRRttRT RTF pR FFRFTJ
RRFRR Rlftf TRRRT FRFR FR? FfRR TRf? T RF
fFRTttf tftf fff ffRRRR fT *dd?P?l RRFRfl RRTRR
FTFRf TtRrPrR RRRR TtRffR RfRR F^RRpF f?f
f?Rf tftftft FRfR fT f?TfRTR RFR f?f I ^V FRfR
FTTR FRTftRRT RfRTRRfft RRfttf FIR flff "SRRfRFT
FRTT TTF? TfTf? I ft, Rf FTF ft TTftft TTRdltRRfF RTRT
FfF ftf ffRRR FFR Rt RRFRT fFRTTRRt? SfRRTft
RfTfT Rfff I RT Tftf RRRR TTRTRR RfTPfTfRFT RFftf
TfTPfRT fTfTTRRR FRRfT pRRTt RTRTT tfT RRR TfT tf!
Rff*? f?l TRfTF*T RRFTfRRRfFTTt "RFRRT Rdftf TRFRTd
TRF*? FdRRTRTT RRRFFR tftf ftTfFfR TR RRRRft
"FFRRTRtf TRRRRR TPPfRf frfffT RTF RRf? I TRTR
RRRpfR FdRRTR Tfftf Tp RRRR fTf T Tff? Tp fR
FRf?fl
RFf T RRRfR tfRTR (RRtRft) RR RfffT RFfTTf RppgrTF
T FRRTRR fRRR Rlftf TTTRRRtt f?R I RRT? Rtf pRR?
RRtRft pRRTP FFffF f? TRFRtt utf*HI (FTRtRTft)
TRfR RRFRT ffgRRFTfT "FffF f?f I fT ffgRRF RTRR
FRTtftff RTRRf f?f I TFRTRR RR?RftfFR RR/RR TTt
FRRR RTRTT ft tfT RRFRT FtfRTTRt SRR ffRRff T
RfRTfRR RTRRT RRRRF FRrFRTff tftf RffRR f?f RT
TRFTfft TRRfRR frfTTR FTtfTftf PrT Rftiff?f I ftRF?
RRFTR TRPPFFfffRR fTRTR (FRTTflf?) Rft TffifT f?f
tftf RftRR f?f RT T? Rft RRffff ffZR? tftf RTfR FTsf?f I
rfrr rT rrrrT Trr TfR? frrT <m^i fftftf! fttf?
RRtRTft  STFtfRFftf  Rtf  RfftrrFT  tT  FRR  TRRF  f? I
TTRTR TRT RTRT FRRRfRf RkdR* TfRTR FTRtT? RRi
^V Rtt Roo\t r rtj^- tcttrRtt rfTRftftftf tf RTRtft RR TRR
-> V  NO NO^J ^3
(tffR?RR T TRTfTfR) R TfRR tfftfRR ftf RRRtf ^RRRT RTTRtf
^R I tfTfRTT |tf ^TfRRf T *T-tf(?<?<rlR Rftfrf RRRRR? RRfF ttJt|
tftRtff  RRTRTf, RR  oRRTTf  t:  T§TR  ftfRRTRR  RftfTRftf RTfRT
' ' NO NO
TTtfR^Ftft RrTctI RTRT ftfRRR tfRrRT TRf Raff | t^tttrr ?;
TRftfR R^TRFtft RftftfR http://parliamentofindia.nic.in R RRRR
TgRJ
 WJMWt Wftw RFR?- gjffjjT?
■*l$Rm WT xffim tR9?F~ W. 103, 13 tfTFf ?oo?,
?y
TRTR R7tf tftf "pFf FtRff trft FTpR RfRRTRT f?R,
TRjfT TftRrRP fRlff PRfFFff RTf^Rfl
FRfR: RRFRR FTF Tf*t fT*RR FTR f? I P? F FTRf
P?RR?RT TRFRRFFt ^ TTRTFR TTf? WT RRdTRR
RRtRTftfF TRRTRRt? iNdlP* RpTRRR TfR FRRf?f I P?
ftff tftf FTRf ^PRTtRTTR RTTRT TRTRfft TfF? RTf? RR
RRTRTR "FTFT RTffT TtrR FRR rPrR? FfRtRTftfRRTt
TTt ffRTpfi RTRTRTfft FRFTFRf? I rP,<J*1 Sf^RTR
RRFRR TtfTfF RpJRRf Tftf^FRlt fTRRfT TRRfRR f?f I
RT Tfftft fRRTRffTi RTRTRTfft PrT RfFRTRT T^F I RRTftf
RfFT £tTRRtt TtfRRR RfRft tf fFRTFf? TR? ■RRRfRR tfti
frfTfT tsfrtF TfT Rtf FRf? I RfT PtRTTRT fFRTTRTd
pR ff FRTR TRR? TfFTfpRIfF RTRT FRRR TfRR FSTR
f?f tftf RRTftf TTd? TTFR FRRf? I
5. "5n#^Tu%qT^T^IKI^¥r
FTRtRff TFTRRT FTRTT RRRRR RrTfRTRd TRRR T RRtl
Fi TFFRT "RFR RR RtR RpFff fTffRRT RFT^RR
FTRTT RFTRR? FTFTf*T TR? Tffi FTFTT RR? I pR
FfftfRfRRft TTFRFfRR TRFRFRR TRFRRR? RRRfRR
TTRRTft ftft TTRRtl RRTR RRfR Rft RTTRTTR FTRR
RfFT?RR f?Rf T FTtfRR prRTTRR FfRfF fRfR RRTRR
f?f I RRft % RTRRR tfR FTRTTF TTRR tft*T TtP t
RRRFTRfFFfd fFRT T TRR ftfRFTd RFRTR FFTF RffT
f?!*1^ R^FRRfRF RTFR FTF T?RR Rlitfldl fTTfRtf
FRRR RRRR TRTfRR ftff I''^ RR? FTRRRFR Tftf Rtf
FRT FRF^TfFT T STRR fR*T RRR f?, TRRTFt? FlfTf
RfRRT RTRTRR I RFRR FdRTfR RF RSRFR TTFtt RftfRR
f?f T pFT RF FTRTTRTt 'RpR TPrTRTRT "RRRfR tfTT
FFRF RRfftT TfT tf? fF ftfRR f?f I ^3
Tt fTRfft RT%ltfRd* RFf TF? fTfTRRFftf RRRff tftf RR?
FTRTT FFRpTRT FRRlR?R TTRRTRTfrt TFRFR TffT Rf*?
ttftf? RR  *il*l  STTtR RRtRfffRRft RRFT rRfR? I
pR-pR TfPfRFR RF TRRRTF utf*HI  (FTRTRTft) TRR
R?T RFFT FRTRT FfF ftfT FpRTRfR FF RTTfT ttfF
no --   -. ^
Tftf RTR RRT PtftffF TfT Pftftl'1^ RFFRRRR FTR
FfftfRfF TRRTFt? FTR RRfR RTRRTTt FR?TfFRT "RRF?
Rfffl RR RtdT Hldl*l RTRTRR pTR PRT RtfTrtft
TTRff? RT fRtRTRFRR RF FTRTRRT RfRR R RRtR*rT f?
RRFTPrTi  RTRf TTFR RTRT TtP T RTTtfTRRTt 3°*.
^ Ttftf T TRtfR?TRFtft Rff RR RTRRtft T RR Ttrtrt&rtrtrtt
RRtftfR  Rftfrrtfr  fttfl   tftftffR;  "TRR  tttttrttr  Rftftf?  Rf
T<0^/^ls Rtf Tfffrf TfR trtTrr", l//<&/Wy <fo ^Rff ^(00% |
^ tftffRR Rtf RTTRTfR:  frRR?RRRf  ^TTR TRT, "tfRR  (RRt);
RRRRRT RTTR7, TtRrTR RRRTR rfF  (tfRR); v^y+IR RR, Rtftff
NO NO ^ ' ^ NO '
RRRftfTRT RTTTR RjtfR RRR); TTftfR ftftff, tfRR RRRTRR Rtf
(RRTtfftfR); ftRR RRRR, RRTf TTRTRftf RTfR; TjT^ftfR tfffftf, tfrfRf/
tfl + dlP'l+   TtftfTf  TfR;   tffR  TRffRf,  TfRR  TRR?;  ftfRR  ftrff;
RRRRFRT tfRtft, TtftfR RRtfttf | "Parties against govt's policy", The
Himalayan Times, online edition, 10 RRTS T^ o O % |
^3 ^RfTRRR Rlftf, tftftftf R?RTTRR RiTlf, "Month-old UML-led
government fails to inspire confidence", The Himalayan Times, ~i. ~i. WT
~iOO% | TTRtfrtftRtf" TTRtftf? RftffR R?Tf(RR Trtf afftftfrR- TR? WT
TfrtftRtf ftftftfftf RRR tfRTftff TTRftfR RR r! tfttff ftfRR? ftfR?
111?ftftfl fttft: WTyT RTRtft, "RRR RRRTRRftff <l41dl*ll", tfWF «.
RTTTf ROO% |
^ Rtf TRRTR SRRtffTR rtRtr^? ftftfrRFRT y4~<N4<^K*II
TRTRR TTtf srtf RRRRtff RRRfrR^ TRTtrrR Trftfrftft tffTTRftff
"RTJR ^ RRRlRRrf? TRTTRRtf ftfRTTRTR Rtf RRTfTTRR fRTS
Rtf^TI RRR TRR TRRtrr Tjtf t^r ttr?; SRRRtftff RftffttftfF
RRR3RJ  tft fttfTRF RTfRTRTT TTTR?TTtff TffrRTTTRR TfTT |T RRif
"^TRR TRTTTR Tfft TiRT TR%TcT RRT RRRRR |R |
 WJMWt Wftw RFR?- gjffjjT?
■*l$Rm WT xffim tR9?F~ W. 103, 13 tfTFf ?oo^
?*
RR FfTRfFRT FFRR TRT ftftft, tft FfRRR FfRRRR TTTftf
STTRFFt?   3°r.   Rtf  "RfFRTFRf  RR  FTF  Rf?  ft I
RfftRRFR RTRf FRTR RTRT RtRf TRf? ft I
FTRRRFRTrT pRfRRR fftRR ft RR FRt FTRTTT TR RF
RTRRTRT RRFffpRR? f?Pr RfTfRffT f?l FTRR TTTR PfRfR
FdR?fFRR FRRR RTRF RFTR FRR FRRTRRR? T FR
pRfR "ff I RT FRt RIRT RpR Root gtf FdRR" ff-ft
PtfRd FRRTd fftRR ftff T TRFTF^RrT Rf RTRRft FRTf
RR?RR frffTTRtf -TRRRF*? *?|AINId Rlffi Pt*R TTRTRR
ftdRJ 3^ RR FRtfRFsT TTRF <\R RR TTFF
pRfRRRTf tffTfRR "ff I RR" rr RdR TtftRR ftff, R*f
TRTFFR <HtfldHlP* yPPPc<=Nld *?|Pli*I "ffT TRf RRRf
RRR T RfRR ftffFftf I srfftfRT RpRTRfTfR TFf Tf
FfTRTfRR RTTfgTRR? FRTR RRfTFR, T¥IRRR? PTFT
RTTfftt, "FfRR T pTfTFFRTRR? TRF RTRFTT? RRRR RTRR
"ffl RTftf Rtf fFRffRR RFFffg" TR Rf*? f? T RRRf T
fFRffRRft TRR? RRFRR FR fffR ftftf? | ^
FiRTRR TfRR FR Rf?fF*T TfR RRTRff? I d*l*l ft
TRffft? FTRTTRT TtP T RTtfRTRRT RRRRR tft, RRp
TTFFTR FfR RTR RTRRR TfTPR? FTRR FftffRR TfRR
ftff I <1VO RTRRg" TRffRtf RTRFT Hldldl^ RlHRlR* RRTR
PrtfR RRFR RTRf tftRR ftff ¥fT FfR STTttTTT RRT
TTRIRRTRtf FfRR RTRT TFfPrRFR FT*TT*T RRRFTRTfTt
RR RTRT FfF fffRR ftff I ^ RTR TRRRR fFRRRRfF
fRRTRR RRR RfRR TRffRRd TR RTfRR RTf | ™
FTRRR RF RffT ftff fTf? FRfRTRf T iNdlP* RTR
RTF fRfR? I RFR FTRTRffttf RRTRR RtRRfR RfTffRRft
RRRR TffrfRRT f?, RRp ^^^^ ffftf FTR *UMI^
'FTRTRTftfRRT RR RRRRTR' RRi TRTTR Rftf*? f? I ^^ Ff
<m "RTftfTRT TRtfttf Rrf Rtftff ttr ftftf sir fRiftff RTfR? rr
TTtffRf?" Rtf RF? RR RRTtfRR ftRTRR?tf WT& RtfRfTcRlf Rrtff
ftf?  tfttftfr,  RfRR  RRRTTTf  tfffftff  RRRTT^ |  TTRTRRR  TRRR
ftftf/  RTRTfTfSTf T^f% TTfTRTf TRR tffrRRR ftRRR RRf TRTftft
tfR tf.  ^  RR RTRR ftftfRR RftR RTfR" ftR | "PM under fire in
UML", Republica, 1 £ TfT ROO\ \
n° ^RfTRRR TTTftf,  tftftftR, "TRftfrf  RRTRF', W?rf vffiw,  <|o
RTTTs  "ROO%; "Dissatisfaction within NC over govt policy programmes",
The Kathmandu Post, 1© RRf ^oo\\
n<] "tfftf RR TRtfR?R:  TTfTTRTfRTf VY  RTRT', TVf vfiiW, <|o
RRTf ROO% |
^ 1 O RRTfR Rtftff RTRtf yidltfi tfRTRR RRTR "sR + *ll RRRfRR
TTRTTRRTtf ftfrRT Rltft Rftft Rtf RifTR tft | "Govt policy
programmes lack new idea: UML lawmakers", ekantipur.com, 10 vsIq-IIS
ROO%\
Rff ^RTRTs, "Maoist pet programmes to be scrapped", The
Kathmandu Post, 3 RRTf ROO%\ RTfRTRRTR TtrtfRrff TfftfRFFtft
TRRftf Ttfrtff ftrrff tfft?f RTTRRRR RTTRRtff ftrrtfR RRTf RTTR Rf
t^^Y-^is R RRRf FTRRTR TfRf RfPffRR T TTFT FtR?FRR
RRRFTRfRRt TfT RTTR RTF fffRRT f? I RTFRTfRT FfR
FR RtfRRfRRT pRRfR Rftt TTRfT? RT fFRR FtT
RTRRTffRR RlRRfRfft fF? FTRFT RTRtRRfR RfT TRFR
TtRR f?f I rt "Tt T? fr *ii*l rtrRrrr fF FRf? F?"
RF RRRT FFTR ft fdRtftRRifF "Fff "5RRT RffRJ w
T??? FFRRT RFFRTff? FTRtRfftfRR RRRFTR TTRR rT T
Tff?Rfd RFd RftR RT fffi RTR fTffFFf FR RcdlfFtT
Rft FFR? RTRF RTRF tftr RFRR f?f I "RfRRTdTTRTRT
FRfRTp? FTRTT "RR Rtf T ftff TRTTR TRRTT ttTTRRRft
FR? RTF RR PrIr I RT "RfRRfRFRF*T RTF? RFR ffff
tRFRTR RFdfRRT pR ffRRR RF rTrT f? I fRRlP*l*l
FTR "rRtRFTFRTrT RTTRf? ftftftPffRTt f? T RTFR Rftf
TRfT Rftf Rff FRTRT f?RI FTRtRTftfRR "Ffftff
yf*A||<HJ-skR? pk|i|JT| -H^Hd f?td frfff TF? rf RfRRR RRt
FTRTTRt  "FRtf  RTF  tfT  fRITf I  RFfffRR  F^RFfttR
FFRR FfFfTtf RTRffR RF ff FfR Tftf RRF FT FRRf? I
RRRft TFR? FRRff% fF RR*T ft T Rfftf RTfT
fTRfffTRf RtfTRTRf RTTFft RRTf RfTfT?f?f tf? RTd?
<H.TRc|A| t^PP*! TFf FF ifR^R T?f? RRf TfT yf*i||*|
"FTFTRT' RpR RTfR?f I FTRTTRT fFFff RRRRT RR
RfTR? ft T R?fR?fRT TftfTfRF Tfi RTftf rT ft tfT RTRt
"RTRR dHiiRflRU fR FRf? I
FTRRR TR§RrT f*R tfT FfRFR? RffT fR TTRRT f^R I ^
TTTRt T RpR TRfRRtRT RSRRRff FRrRfRFRTRR FfTRfftT
FRFR ftfT RTfRR tft, RT TRFRTd TTFtfRR RFRF FfRR ff
FRR I FfRRR TRfdRtf FFRRfpTRR TfP*R*T f? T R-dR+l
RRTR fTRfiF Rftf*t TTRRF?RRfft TTt TTRRR rTtT Rf*?
f? I ^ fRRRRR "RRTPfRRsT RTf?tf FTF FTRR TTRR Tf
TRTRtff ^TtfRF fT: WRWT Rtf RTR RRf I RRR "tftRR RRR
^T?n" tftf R^ I RR R?RRt TRR ^TfRRtf Rf^TRTtff TSR Rtf T RR:
TTRRRR "RRR RRR ftfr tftftftfftf ^tfR tf^r tffRTfR ^AWT
TRRTRTtfR tfR RfftRRltfrTFTTTf T|Tff ^Idl^d TRER r ttrtrr TirTf
ftff Rftftf ftf? ^TtfF RRRR tftf RRtfi 3f?ftftfR RTtftf
RTRtftff, "RTRfRTtf RTttf T tfg" tftfrfTT RRRF', tftfR TltfiRl* tfR,
atftfR Roo%|
<1VV Ttttrttr T3TTRR??JFRtfR RRRRRRRTfftf "^TflR ftR | TfT^SntfrRf
tr afgfftf RTfsfTR trr T RRRRRTR "tfRtf TRTRf "^TfT ^RtfRRR
TTtfVTI ^tffF T RRTtfRTtfTRR RR <N41fd?-|(7<?'? RRTfRt
R5RTRRRR TTTR RTtRfFtft tfTftftTR A^T W% Tffftff tft |
"Lawmakers see challenge in implementation of budget",
nepalnews.com, IY RRrf ~iOO% |
V<!K tftftffR; RTftftf RRTtt tfftftf? ftfRT, "The Constituent Assembly
Process", RR5TTTR, tf ROO%, www.martinchautari.org.np/pdf/policy-
brief_no. I_may2009.pdf.
1V5 TriTTfRftfRR TiTTRTtf T^fR |r|7T|- RTf frtfTRRR TfRfftfRRR RR
RRRRRRT Rftff RRTRR Ttfrtff tfftRRRRT ^1 RRTf Roo% R
RftRld + H+l Tffftf TRftfTT sftf I
 WJMWt Wftw RFR?- 7=777777-;?
■*l$Rm WT xffim tR9?F~ W. 103, 13 tfTFf ?oo?,
?s
TRRR f?f I fRFR ftRR? fFRT FFTRR f?f T FRRTrP"
RFdft RTRR RRfRR f?R| lW FTFR TTRRT TRRTRRIrT
Rf FftRFfff? FRRtPr ifPP*l FRTrP RFd? FfRRRT Rf
RFT TfRT f? I TRFF? RfPfrT ftrrtrfrtrr rsrf frf
tfTRTftt TfT RFTFt FfTtfRfR? RflRRlt RftR FFFFfF
TfRR T TfRRf TTRRRfPfRRFRf fftft TfR Rf*t RR
"RFrPrT RRfRR FRfF fTT RfT "RRF RffT TRRTT
RTTt*Tf?l
RTFR TF? pRRfRRT FRRR RfTf T RTT RdTffR RTF
RTR FpTRRRft RfRR? ffg"-F?R RfffT RfffRR f?f I TRTR
ffg"-F?R RRR PtTRff Fftftf? "fT ftftft I RT RTF RRfR T
FR ffRRfRR RPftfd TfRR f?f I FfffTRRR RffT, TRRt
RTfTJFR FRRfRR FftR "RTRRTRT RFfRr? fTRRR T
FFft R00<\ R RTF RRR RT FRRt, TR? TfT TRfR
TtfRRR RF RRfT f?TRTRfRR Rfftf Fdfff*? ftftftl RFd?
FRFRf *-fli| FfRR T fRRffRTf fRRRR Tftf RfTRftf
FfR FfRtfPf? FRR TTg" RfR TRfRR f?f | iy^ fRRRR
fRFRTRTR RftR*T RRT RTRRRR rPfrT f?, 'FRRT
(FIRTflf?) FRT RTdf RTRt (iNdlP* RTf?) ft RFTT TfftR
RFFR TRRRT RfT ffRRRT RftftRTR? TRfRR TTRR RTRT
f?|"'1vc; rtr ^ TTTrffFFRT rRttt TTTT^TFRRR? Tf*t f?l
FTtfR "RTRffRR fTifff T RfRR RRdFR*T TRRTRfft
tfRFTff RTF RR?f I <m
FR TfdTfRRT RRTRRf fFRRR FdRFRFfRFf RRR RRfT
S? t?; TRTfTftf 3RR RRtRft ffRRfpRfRR TfT Tt*T f? I
fTRRT (RRtRfft) fRF Frtffi TtfRRR f?TfRTTTfR RfRR f?f
RT RTR f?RRTR RfT RftfRRT RRFR R fft RRlPff f? I
RfR: FFRF? RTRfR FdFR?RTf RTR f?f ffFTpffR f?R T
FTtfRR RRt RfRR RR RRfRRT RRR f? | tff fF TTRtfR
TRf  TFR  fR?,  FTTRT  RTRRt?  Roo<\  R  FRF  TffgR
cn   no " no /S
FfffTRFdTt FTtfR TftRRR f?TfRTR tfti TfR RkdR* FdR
tfti  RTFFRf?  FfTfTR  frfTfRTt  ftftfl  RfdTfRRR  "FR
FTtfR RTRT "ffl FTtfR TfftfRR RTfRR? RRftfR
ftfFRFR TfRtft f?f I
ft RdTfRRT TRTRR FffffdRT FRRf RTRRR f? T pRTfft
pRfffRR RTrT RtR? f?l FTtfR RFTR FRf FFRR? T
RRR fRRff "dTPr-TRR Tgrrfj RTR? RTR?Tfft TRRFRrT FTf?
FRtfR FfpRT fT Rfff T RFR FTpRTRd FftfR FRf OT
Rfff RRTRRfRRfd ftff I Rfftf FTdFtT RRF? FtF fTRT fT
TRRf T Rfftf FRRt "FfFTRR RTR TRRt FR T FRt ffrtft
TfRR f?fl FTT? RTdTfRtf FRfRR FRR "FfRFTRF*T
FffRTfR RRtRfft TTRTRfFRT fT*RTR fT FRTfRR
TffTfF RTTfftf STTfRR f?Rf I (FTRTTR FTfffR TfRR ft
RTdffft? RR? FTRTTRT Ttftf T RRRRTRTfft RTF? FR? pfftf?
RTRR f?f) TtfRRR RfRRR fT RTR RfR TRftft RRfT?FRT
fTtfRR T?rT f? I RdfRR Rf*? fTTRlt TRRTT fRFR fTtfRR
r! TtR T Prtf Rtt TM RFR ^T^T TFf FRRpf?
FRFTfFRft f?FRTR RRTrT f?l RT FFRR TPFfTffR TfT
RF FfpRTTR RfR? RRftf ^Ff I
RRRpRRT RfRTSTR T?rT Pi-di*l RF RTRRttttf T?RR
FRRft iNdlP* RTdTfR*T RpfRR FfF Rtf RRFTRR
Fff?l RRT RdTfR Rtrrt ftfrFRTttRTd Tftf^RRT Tp RF
T5RTRR? TRpftf Tff RfT PffT?*T f? I STTRftf FRf "RRftf
TRR?TRR FRRpRT pRffF Rftf FTff TfT TtrT
RRfTJRRTt R^T dHMd RSTRfT WTI ft I TTftft RRfTJRRR
•N ^ ~0 NO -N
RR-RR RR TRfRFRtfF RFRftf FfTR fFR¥ITRT TFRTT
RfRRTRR f?f I fTRi*T fTfFFR "RRRf RTRT fRR RRTR
Ff t<U° R TtTt RTfTFR T TTf Roo^ R "FiRfffT
fFR tfR RtfR ftff| TFRTFTf RfFt T fTRRTRf
RRfRRT fRR RFTftR RTTTR "FRRT RR-RTrT tffftfqtRf
ftfT?ln° FRRT RRfRfR tftTr R?TFR TfftfRR TFRTRR
fTRRTRf RTfTFR TfR RfffRR "FftfTFftft Tr T
TTFFRtFRR TfRR TlP-«iN tftFttf TftflRR ffdRTRT
ftftftl'1*'1 FRRT RF RTffRRf*T TRf RFR TFRTRR?
TRRft?  ft  RTftfTtRI  FRTT  FFRpfT  FRRfft  FRRFR
n3 ^RfTRRR TTTftf  RftfRtf TftR? tfR, ^TiRl + dltfi  rRrRI,
tftRftff TTff iR TfR TRRRf ftftftfR Rtf ff T Rlftft? Ttftf RTRT
-tft>ftf?R RTRTRR RTRlftfR RTRRRT RR: TlftfftfftfRRR ftftfR RRf I
RTRT fTR TtftffRRR TTfRTrfRJTcT 7f ^|RTf TRTRfFtf TRTfft RTfRR
Rtfftff RfRR RTRRtf Tffff^TTfTfTTTR SifRrJTcT RTR tfR ftfr |
^^ tfRRRT  SifTff  T  RTR  RRR, Towards a Federal Nepal:  An
assessment of proposed models (fR-SRIR, "ROO%) |
n% "RTRft RFRRT' R? RTRRR ftff?F  WW^T Rftftftf^ I  R3R
RTftfR  tt^tT  TRTTrfrRr?%  tt  RrRRr'RjTcr  Rrffrf  Tp-  STfRR^rr
"dMlR* RRpRRT T ilRldl" tft RTRTR RRTR RRrtfRR ^R RtfT
TfRR ^TW RRtl "dMlR* TfRpRR T ilRlriltfi RTRR RTRft Rf
RTfT^fTRf TTftffRrrfT^f tff3Rf, w^JT T /tf^T 3 WT Roo% |
<,!<0 RRpR RRRTRtff fRTRTR SRTTftf RtfTRFtft RrRtRRrR
tfftf^T "^Rl Martin Hoftun, William Raeper and John Whelpton,
People, Politics & Ideology (RR5RRT, ^%%%), R. ^Ofl affyR
T<00^ tff TiRRTRRTT RRTf tff^RTTRt tftf Rtft RRRR tftfR ftR I
rk+ltfld RRRtfdTtftf T^RRf rr, jyft R?trtr RRTfTf Rtfg-
RftffRFtft ^RRR ftfrR FTftft TRRTRTf RRRtf tftRRR ^tffFTITf
TRTRTtft Rtf TTRR Rtf tfRTRtft Rr ^Rrtff TRTfJRRR RfR ftR I
^ Rd; ROO<\ R TfTRTRtf tfftftffR tfTRR TftfR Rtftft RltftfFRf
#R"JR "Tdftf J^Tt tftfRtf tfRTRTftf RRRTRtff RTRR TTRftfR
RRRtftff ftftftl  WT Rooo R tfrRTtff TTRTRTRR RtfR" trtrrrr
NO -N NO NO
tftftff tftftff 75Rf 3fRf?TfRR RftftfFtft RTTRTRT |R tftf Rftftftff
TRTtfR?RR tfR ^TTRR RRtfR% tffSffrtftf RRftfR Riy\tf| fttf |
 WJMWt Wftw RFR?- gjffjjT?
■*l$Rm WT xffim $<M W. 103, 13 tfTFf ?oo?,
?o
RTtfft tft*? RfTF*? ffFTtffRT TffR RFFR "RRRR
FRtffRRT ffff FFRTtf RTrT ^Rf | ^
pR FTRRtRfft RdTffRft FfRRR TRfR RprRf
TRTRTTRR T RRfR f? I FT?fF*T R^TRf t^rtrR
TffT?FTR FTtfR RF RpfTRRfTt ff?dt Rftf RfTTR Rffff
fRTRRTFPrRR ff?d? Ttf%FRRfT FRTR R Tft ff?d? RRfRR
RfR ftl RPftifJF fP|LJ*l FTRRTRRRR fFR Hldl^<rll£
RRtRft TRR PfRf RTtT? fff T FTf RR FRRRR RR?
RRfRRft Fff?F PR? Rfft TTf? I RRf *il*l TFfF <rf§?T
Roo\ R rtrT FTfTRfRRtf TfT fff*t f?!^
RR?RffffFtf RfTR Root Tftf TjRtff ^f3TT TTt TRTFR
TFRRR: RRRTFf RT FTffRRT RtRRRRR ft TRRR RfRRR?
RR RtfR Rtf TfT Ff? fTf|fl FTRtRlftRR rPtTR?
RdTfRtf pTR?RR TRT RTRT ROT RfTfffFTR pRfRRR
FltftRlftfRRT "FftfTTfft RTR FRfR? fff? I
pRRfdTfR:
%ra" +^R«. Ririt (x^lfg- niei^m^ ^Ah«ii<{I), v^.
RFRR RfffR T RFR TRffR*T RRFftf iNdlP* RftfRR
RRtfT fRR? FFR TfRRR f?R I RT RR RF RRR RR?Rff tt
TRRt RRftfFRR Rffff tcrr Rft ft TRt fdRTTR FRRT
f|fl FSRRFR FftfRi fFft T RRFR?RRT RRpfftf FR
RTF*? Ffd? tf? Rff? 3TRF7ffRR?RFFTT ftfRtf! RFRR ^? | RTf
Roo^ R FRR "FfRR FTffTRlRT RRRRRTR RfRR
RTdffRFT RFRT RfRRR trr ftftfl RRf FTRTTRT FTf?*T
fttfRRtf RFtf RF FTRRT pTRRR TffT RFRR FfTFFTT
TRRR f?l RRRf RRrfRR Trrtff Rftft-RfRRff FFTF fR FRR
TfRTRfft RfTRR f?RI fRRTRT FRRt? Roo\ Tftf Rrtjr
iNdlP* TfTTfRtf FR Roo\-Roo^ Tftf RTfrgptFT
FTRRTR FTFF ff "A^T fRR? T FTRRTR RfT Tfitf Rff
noN3 On
FFRRRT 'RfTRTR? RTfFRft "RfR "RpRFRR" ff RTR? ftftft
FR? RTTRTFRR ftftft I nv fRRTFRTRftf Ff t^Y-t^*. R
n^ RRTRTRtfftf RftfiR RT Rft7 ftftf pRRR "^l^^^lft tfi ftRIRRR
TTTftf tftftftR, T§tr [3 Tff |
n? ^g^ RTftftfRRRR TrjtrtT tfttfftfR? RR <M41R + r!
ftfRTRTt TPRFd" Tw R^ RFR TTRTR fttf | tftfft, ftRRR TrffRTR?
tftfftftfTR ft Rftft ftfR I RRif? TTTRfRTRR RTfR ff ftfrfT RRRR
Tr! RR RR? RR ftfltf tfftfRlRRR ftRfRRtff RpRR H+R^dtfi
tfRTR RRf ftfRT Rtf *HMaJ I TRRRft7 Rftft ftfRR? tfl^ldtfi
RRTRR RtfRt T tfRftff +1^'? ft Rftftf RftfRR TRR RT TRf
TRft ftff TRR tff?R ftfdRtf fRRTRRrFtff "TRfR RTRf "^ T RTftf
Rtf, RR, RTRRfftf, f%^ Tf rtr rsrjtrtt TTRR RTTTCRfRtff tftfftftfTR
tfttfi
nV RtftfR RRRftf tftfRtft tff^TRTT ^l^it'cMf RTRRf ftftftf
rRRRRTff tftfR Rtf tfRR Rtf Rtf TRRTR "^ | "RRR RRRqfdtfi
ftftfRR T RRtf" Rftftf tfTjRTTff TfRtfR TfRf | tfrRR (TTRftf) tftffrf
Tfttftf "<N41R+ tftftfiR', RTRtt ROO%y f %<\ I TRR ftftftftf
RTRT RTTrffRfR RRTRft T RtfR RRRRtf, RftfRRlf RRRTTtft RRTf
FTTfRtf fftd? FFRRR RffT RFTRRrT FTRTT FRfRT
RRRR f? T TRFRT FfTR FRfRRT ffRRR Rf?RTRf?|
Trr Tt RffR fftr t?t frT FTRtRitft ftrrt Trrr
cilify*li fR? ftR? *+tfftd <Ti*li ft I Ff t^^Y-t^^is
R FRRT TTFRF*? Rtrttf*? FTRTT Tfftf? ftftfl R?
PffTRR fFftf TRffRtf RftRR f?f T Ftf FTRRitf RfRRRf
F%FT "FfFRRRRRT TR?f Ttff RFRtf fT TR FTffRRt
f?l RfdffFRRT Rf tfcrTR -^FT TTRRT "f^RI fRf
TtR?TrTfffFFff FR RTfRR Rf^f RSRF fRFRR TfRRF? RF
FTT RTRTT "5RRT tft*f f?f I RtfRfTRR? RTRfR tftRRTT R
RTRtRTft RRfRRT FTRTiRft tfR*T FFRF ffTRR TtrR
RRfRR T FR ff^TFRR? RfffRFtfRT PtflTTdltfl fFRftf
FTRRT RRTFrTr fft RTRRt Fftft TRF RTRR f?f I FRTR
RfRR ft TRffRft RTRRt RRRft TRR? RRfRR T FR
fTtf RRtR RRFTR tftf fi f?l TRF? Rf*? TffR FRRTRT
RRfTR FTlfFRT PrFTfRR FdTf? T T?f? RffR FRt TfR
RFR RfFRRIfR? FR?ffRTt fft RTF fTf?R I
%I# +l^il^ (^T): TtRTRT FRFRf pftf? Rfftf 3TRR?
FTfftR RTdTTT TR f?RRnt f%R Rf TfT RRR RFRi fTT?
^RTt RfRT RRTRT f? I RRTRR FFRR TtfF RrTPr RTtf
ft FR TRTFT fTRT? Rf I RR tRrRRT FRTR RtfTRfRfTt
RTTfgTRtftRf T FTRRTR TtrR *l^i)if*l Tr WTT^T TTR?
RfRRR "FTRfTfT ffRRTt TRRTR ftfRfRfTRf RTfTRfRT
RRf R^d^dNRtf" =AIIH* RdTTIdHI^ ffR ^I^Ptf I RFfRr?
FRFRrT RF TSFRTTftf RRf TTRTfRTtt T RRRf Tf fftt
FtfRT A|Pli*1 RTdTfRR dHtfjfl RR?i TRTpR RffT f? |
Rff? RftfRFR fR RfRRT T Rf? RSRF RfRT TfT FRR fR
FRT RRFRR RdTlRF RT RRRTFT ff FRRf?l fFRftf
TRTRR? fR*T ^RftfT "#JFf?f tftf FRtt RfRR FFRR?fFRT
RSf pTff*? RTTRRfd FRRR yP^-^l^^*! f?TRR RfTf? I
RFtf Ff R00R R rtrT p37ftf RfR TTt TR?f fT
TTRRRR frfTf*? f?l'1!<!< RkdR* RFRRR Rf! RFTRT
Rftt? p:RRfT? RTTRf? RT RRRTd RTdffRRRR TfTfrtf?
RdfRRT "RFRTR tftf RTRpfTf? I RTfTRffRR FTRfpR
FFTfiFRRttfTfFsT Rtf? TfT Tr "FpRFfRt f?Rf TT^ftfr
FRRT RFd? RRf R?FRT Rp "f^R,  FR? RRT? R?ftf RR
RRR RfTRRR tftftff, RRRtRRR? tftfytftRTf fRRRtf Tf TTRRftf
tfttfTR TRRJTiRtf RftfRf afR W&*T RRRftf Rtf fRRf
TfftftfTRR TR?RT Rftftft T^l Rtft ^TTtf%R,R. %R I
^* Rf ROOR R Rtf ftRRR ^l RTRR +lT+dftfi RRRtf RTf
TRRffFFR tfRTRTT T T^R RRf ftR | Rftftf TrftftRft TRft RT^
t|r: TtfRRTtftff fJTR Rftf ^, TR RTRRf trr ftfrRR Rtf Tjtfrftf
RftTRtf RTtfTcT sR ^fl TfTf TtfffR tftfr^Rtff RRf ftf^lyu|+l Rlftf
tftftffR tftf RTR T RfRRR ^tfRrf, "TRftrtftfR tfrRlTftff 5rtfR?TR",
NOV -N NO ' -N * NO
*/PrfV<, ^? RR Roo% I
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim $<M W. 103, 13 tfTFf ?oo?,
?2T
RR?RfftfFFTR FffFRTR "RRfR rT FRRF R FR RRR
RTTdfRF "dRT ftff TTRTR I FRRR RTRRfttfRRR FTFRf RTf?
T TFRt 3Tft RTfTRF*t TRRTRT Rftft f?| RRRfRT tf?
FRRf R ffTf? RRTRTfR TtrR RTfRRTT FfR RfTTRTfRT
FT ff Rt Rff*? f? FRRfft TRRfRR FRfT RFdT FFR?T
TtfRRR FF TfR Rtf FRTR RF RTfftf TRRRRT TFf
"RRRfRRRR FTR RTRTTTTt pRRRRR FT FRTf? I
TlM "5H«#^K t^t (xpfar): rTfr rTt*T f? I R^fffR
TTRftf RSRF fTR RRRrT RRRfRT fTt?R f| tt^t
"RRRRfTftf RRt FTRRiRft FFTT fffRR f?f I
R^ PrRRrRrT RTRRt PfRf RfRtR? RTR fft TTTTrT f?
(Ptf-dd RFTRrtf ftff" RfRRT FRfffft TTFRR fffRR f?),
RT Hldl*l FfPfRTRT RTrtftR FfTP PlFfftfR f? T TTt tfTfT
FRRRR stftf f?l RfRRft RF RRTRfRfd RRfR T fRF,
FtfT RpRRfTt FRRT RRRT FdR Rf*? f? I RRRTRfff RTF
"RRffFFff RfT? pR RffPf Fdtf TRTRR RfRT TpRTTft
TRRTR FRTf?f T RR? ffTFtRtRRT ftt RRRR TTft FRF?
RfRRTRR p: TTR RTRR FRTf?f I "RpRR tRfdRtf TprRf
Rpfi?T? RrPrt Ftff Fff TjjRTffRFFT STfTfRR Rfftftf
TTRRRR TRR f? I RT, RRTR T FR FRF? RfffRR "RRffF
'FR? fTf ff? tTf'rT TRR rT TRT rT RFP?T fF Ptft
RRTR FftRRi Rff?f I "RRRR TRfRRtf RpFTR FfTRRRfft
fTtftf RT RTFR ffR Tftff FfFRT Rf? FFRR ff FRf?,
fRTRRT TRF FR RTTffRT FTRt TRRRtfRRTTFt f?fTT
"SRRffftRRT TtflHHT ^R?l RTTRt RR RfftRnt RpfR ft
f?l dc*MHI^ FRF? RRt? fRFR FRR RTrT RfR,
fftff, FftFR T Ftftftff RfTPpRR RRfRR FRffft? FTTFRR
RRfR fTf?f I
it)  SFit^.T^^-^f-qiF
RRftfdRT trr TTt ^ tff?RRR Rlftf ^ FRRtt Ro<\o
FTR RRFRT f? I RFRT trr fttft rf* rPfrT ft I trr
RTFTRRR FTRRTtf tRrT RRttRR "FfRR RpFTRR TTR? TRR
*l^i^*l fR TTt RRT RdR f|^|-i||^LJ*l f?| RRfR fT FTR
dJltl*d TTRRT TTgRR FRFpfRRft 'tft RpRR "dlf**
PfRTT'FR rPtIrT T FpTRRFtff "TRRRT RRt RRTRfpRR
FfRRR TRfRR "FlRRffT T fTRfftf FRRRft RpTRR ttf%T
f?' Rtfi RFSRR RlftRRT f? I m RdPd*l RRtRTr "RtpRR f?
^^ "RRftfRtff RRTRR tfRlftfRT T TJRRR ftfRI + <fiytfi RiRidltfi
WT& R^ RRTf Roo% tftf RTR |tf Rtft RR i, RftfR RwK+I
Rlftf RRTf RRTfR RtR| I RtRR tftfRRT ... fliRi RRft R^Ttftff
tftf TRttRf RR RRRRtf RTT% I "RpR tftffRRTff Tftftf?R? ftfrRftfT
fRRR RTRRT T RRTRRR TTR RRR TTRtfftR? RTRF yftfs)4 ^R T
^rftfF TfTf ftfRRtf <1d*ld+l RR RRRT ^Rl tffftfftff
tfTTRftff Rtf tfftfRR tftf TRtfR ftftfftfR tfftRRRRRt
tt rf*? RRRTR? ftfrTRtt RTrT ffRfRfRR T "RR "5RRFRTR
RpfTRfRT RRRRR RTft I nis
N3 no
H*K+I ft^FiT: FdfRR 'FffT fFRR' PPf Rf Rttf tffft
RTTRTf?| PffTRRFlf? Tt f? tftf "RTFt FT R RFRT f5f?f f?
R R FRfFR RTRftf FTftt RRRfF*T RRTRR? Rtf FRT ¥TRR
T f?l RTdT RRfTTRft "RfRftfRTtf RTd? RTRTfRRR TTtFrT
ftftft, "RTFRR FR RRRTR Rrft TTRTR Tp FRFT TTgRT
"FfRR RRTR RRTfR RRRTR RffT f? T TRF? "fT RRTR
TRRpRF FRRT Rtft "RRRT TTgRT RtFR FTRF trRfffrT
RRR TTFT T RRPR T5RRRT ftl RRFRRRR Tf?ttRR TFf
fRR FTffF ft RRXlfldT> RRfRR ftff ... TRTTRR TRffTftT
RRfFRFft TRRRTd RlHRlR* RRTR fTf ffT RTF Rlftf
f?l Rt "FRRT TfgRt *ltf<r|A| TFRTR FptfRF RTf?
TRpRFF fRfR? RRT FfR TRT? I "^ iNdlP* RTdlfFRff
TfT TRT RffT f?, TfTRTftt TtrR RTFRRRTd I TRT
RRtRffRfff TfT RFRT f? FFFt TF frtffF*? RRR
FdfFRFft RRfRT f?l m  RRTRT fffRTF FRT RRR FTF
ftffRfffR RTR Rftf#tff ^|" ijw^T RgTRR RfRrtftf tfRffff
TRRR TRTRftfRRf tftftff trt, Is W^i, Roo% |
^^ ^? Rtrr ROO\3 R TRtRtt Rtftfrftft RRRtffRT TRfR TR? Rf
tftftfftff fttf RTTTff TRRRft7 RR RTfRfRTR RR?R?TR RftfRtff Tgr |
RRtfRRTf ftTR^tffftfR Rff JT^A TTTtftRRR RTrR^tRR TRtffR
Rtf Rtf TTRRRR RftfRtff ftftf: (tftfRR T tfR oTRTRTTTTrtff RTfTTRf,
Tf^ftRTfTTTRTR oTRTRftff RfTRRR TRTfR (TfRRRftfRT tfRtff
RfRRR OHCHR RTRRRft+K<HJR-R? ^^RTRfRtff TR^rRfRtf Rrf) T
tfftRTRRRT fttfRRR TRtffR I RRRfdtf W^WT 1^ RftfRTRR Rlftf
fOls^ T3TRT T^tftfrtff RRf Rtf tffRR RRRRtf ftftf, RTRstf %^ WW
irffa Rooi^ RRT Sftf RfTfRR ftfrrl tfftRRTTRftff fdR TTRR
RRRft7 RRtft RRTT RRR: RRTf Ttfttff I  ftftfRRR TRRfR RRftff
TRTffiTR  tf  ^(OOl^  R  ^R-  tfttf  T  RF  ft  RRTRfTRTT  T^tfRftf
T^tftf Rftftf I fttfTRT Rooi^ TRRR WyW R?tfRTtfr ?«.«. WW ftfR
Rtf RRif Roo% R TRf Rf?RT RtfT RXX RRf I Tfrfffff TRRR
RRTfftfRTt TR^TT tftfRTRff RRTftft RRRtf ROO\3 tftf RTTjf
ROO% RTRTR TfRtfTR www.unmin.org R RRRR ^| THdRldtfi
TTftff ^RlftfRT TTTftf tftftftf RTRRTR RR" tftfR ftftftf tf. TRe;,
•?V/e/*/ diwfifcr yfoy/, R^ tfRRtffFoolsR. ^V I
"Nepal: Say Good bye to UNMIN", editorial, Telegraph Weekly, 13
Tf ROO%I
'm ftftfRRtff tfRtft RRftfrrtf "^"iRRtftT ftfttfrnf RRRfRtfr r?r
RTtffRR Rtf T RTRfRtfR RRftf ifj ff: RTffTRR?TRTtff RR
^R"JR RTRfR RRf I ^RfTRRR TTfRt, tftftftf ^i*ll+kd ^Rtft,
'RTRfRR? TRtfftf T RdRlRtff RRTRR", W?rf vfiiW, f % tf Roo% |
RTTfTtfTRRftff TfTfTfR tftf rTrtr Rtf RTRftf RRfTTTf TfTRfRTtf tf
ftR I fttfrTRtff, RRftfRtf tftftff RTRRtf RTTftft^TRTtfr tftf?R RTTTffffff
tfRTtft  tftftff  ftftfRRRR  RTR  ^RTt  RTRTRfrf  "gftf  tf?TR
TRTf^RTf   RTf   RTffTTf   ZW?.   tftftft   RTR   ^tffTfjTtf   tffetffe%
RRftRR tfti tt% RTTpftfR Rftftf RT tftf RRf RRfTcT Ttftff
RTRtft RTRR ^tfttf RRI tf? Rlftf fR^TRRfif ^ ^rtf RTRRft
TRTRfTfRR tfrffTff RTftf TRfRR Rtftff TTRtfRt R| + Hd Rtf rtr
TRRT Rftf tf RRpFTIlf tfftf RRRrtf^f fttff | RfftftfR trttr
RRRitfRF, RTRtfr RftfRttfr 7f fttfy + (?<p, RTff ftftff, tftfriRT
Rooc I
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim /TcW W. 103, 13 tfTFf ?oo?,
?<?
tffFT RTftTRRff FfTRfTR RrT PfRTfRRR "Rff tRrT
f?lU°
T^^tt^ RdRld*! RRR?Tr Rft FFRR? T RRfR
Tftft-RfRR RRR RlftRRT ftftftl RFTfft tftfRF FT FfRTftf
pRTRTtt ffffRtf ftftft T RtRRRRTfR 'RpR TpfRf RffffTFT
Rt  RffRTfT RRF TfT ftftftl  FTRTRTf? FR fFpTfRFT
RfTrfftfR tft Trr f?rfT fr ttftr t FTffRRT ttrrIrr
R pTRfR FFTT RRRTfft ff?dff?d? FRdR TfT TTRTR I
FrRftrT RRR?TrR TRIfrT RfFfPRT ftfrTRTtt Trftrr
RTd?fFRT ft T "RTRFRf TfT FfR RTR FTRRTRT ft RFtt
RTTRt FtRftrfT RTRffffT ftftft T TRF t^l*l FTRfR tftf?
P? tftfi PJIildt RP RT Rff I RTfff tjjttRSrt Fffff! TfT
FRRT TfgtT RFFft TtffRRT RTf? fTtftf pFRrT ttftft, fT?RtfT
TRF? RRFRT Rftf FPffRT "FTpR RpFR ttfRR FRT ftftf? I
3fdPd*l RTtftftR T ftfRTRRTTRft RfRR RpRR
TRfRtRRffRRlt FTRtRf rT RRR RRFTR snTrRTd TfTtfRR
^R fTr| RTF? RRRRffTFf *ltfid *dd?P?l T fRffRRT
FFRF FdTfT RRTF TfT RtPRrr tRr | Rft T?RR
fdrftfRRfRRR ffgR RRfRRRR FFRRRR FRf RTRF Rtf
RFRFT TfRTRR ftff T fTRRRT 'RpfRTf?' tftf fTTFRRT
trrrtT Tt?? ffRTftf RftfRRttfR SRR RfRR ftff |
Hl^dl'iJ'T «lldl«Kul: F^xRfRR RRRFF? FRt TRRF RffRT
ftftft, RT tPrR? RTRf TTRTRR RRRR pFfRffRRTf TpltfT
FFRF TTTR TTRR I tf?tt? RdRld*! tfPfRR T RFRT
FTRtfTRRfR TTd T fRTRfR RRRT FRRR ftff I TrTrT
ttfTPdR? FRTR FRf ftftftl RT ft Rff? TRTftftRR TTTftf
Ptft fRFR TffR FTRR RfRR ftff | RrT TRT TT%RR Rf?
tffttft TRRfR T?RR f?f RT RRftTRRf? tttTRRRR
TRRFRfRtf TfT TFTd? RPitfdl Tftftf RTRR f?f I U<1
iNdlP* RTRfR ftRF? WTxTT fF? RR fF RfffT RRRf
RRRFRffRRft ftfTTTR TfR fF Rftd?TTf?f tfttf Ptft
RRTR tftf FTFT TTgRT tffRRR*T FfT? Rfff T RR FfRRRT
WTT Rfff I Fftf FfRR Rtf tfT tfR? T RlHRlR* RRTR
Tftf RRR RTRTR frfff TfT TtrR "FRFR fffRTRFRT tfT
RRfRRRT RRRTRt "fTr fRRTTT RRR T W^t I
^ 5° RTftf ^RfTRRR Tuft, RRftfrftff Tftftf RRR TTfTR^Tftftf RTRTR
^ Rtf ^TTTftft ftRRTTTf ^Rtftff TRR TfRf | (iRRR: 3TOTR
TRtffTftff RRTRR RTRTft TRtffR -fil^H Rtf ftftff ftfR RTR
TRRRR tftfR trtr tfrfTfff RRtff TR^RTRtf RTRRTR TTTTRtffTftff
TfrftfTTfR tftffRTTTR Rfftf ftRTRT R3R ^6 + tfi RRTRR tfttff
ftftf) I
^ ^RfTRRR TTTftf, tftftftf RdRR RRRTf tf Roo% R tfrfTfy
TTRR TRTTfftfRTTTf RRFRff Rtf Tri tftftfT ttrr ttrR (tttr trtr)
TR TRTR TRTRTRR R3R RftR? rR|+I<? ^RTff roRr rTtT RR
tftftff ftftftl  "Recall Landgren", editorial, Republica, ~i3 tf ~iOO% |
Wjfa ^h FtfRT TTgRT Rftft RRTRT RfRrT ftftft RT
"pRfd RFRT FtPrPtP RPdd rP ftftfl RF tftfR?
fRRFdRfft tfRTftf RRRFR TTRR I RTTRtf RdPd*l
TRTTRR pFT TffPfT? FRFRT ft I Rtf* =A|M£|R* fFR
RRFRT TRt FfRtF T?rT f?, Fft RTfTfR T ffRRR
RRRTTT RTTRFifF tfTTdtT RffffT tff R^NId TRTFT
FffTt rfT PtrT i rt trfrr rrftr RRRtr rrr f?*fFT
RTF TfT "p FRf, RT?tTRRff ffTfft RTFt TRTR
RtttTl'1" RRFRT RTd? "SRRfR "RfRRTdFRTRT FRR
FP?RRT T??t RRRff? T "RRpR? FTRTT' FR? T FRF?
RRRR ¥pT RdRldHI^ dc*M fTf Rff tftf 31d-HH-HI
FFFRF ttftf I TRFRIfR? RfRRR? FtfRR RtTfRrT tff Rpt
RRfRR FTd? RFTTrfftr FFR Rft TffTfdRf TRRTR RRFRT
pRf R TRR FdR RTT T Ffftff RpFRR T?rT FTTRT TTRjft^f
tffTRT fTTRT TfT fT fftf RRTRTlt ftfft I RF? RRf tfTTRRT
fTTRRR RfR TTRRRR FTR FFtf Rtf FRT fFR £tTRT ¥R TfT
TrtrRT ftftfl
"^tf dA+IHGl 3Rp^-: RRfRdtf "TfRTRftfR FRffFRT
pTRRTFt RTtfTFRRTR TFRi FTRTTRTRR ft "dfTTTt fTfTfT
FTF FRTI ilRflli*! RTRTRR RRpFTt? RRTRFT FRTf?
TtP RRTRRR tfti RFFRT ^llRK-HI RTRFRR FRTT W^TT
FRTfTfTfRR RFTFf Tf# RfT RRR FRtl RFTRRT TTRTRR
FR Tf%R T RRRffftr FTRffF*f dddmi FtfRR ^T^WfT
PffRRRfpR FFRFT T§fT Rtf FRtf tftft RFtt ttr?
fFTFTRffF T RTRf FTRTiRft FRR RTF RftT RRTR
TRTRtl ^^RR|P*| pR^FFf- RRTRR T?rT RTf? RR RfffR
TRRTRT RttftR Rt RTTR ffT dfRRF f?%R? I RrRfrT RF
RRRRR RlfT fT TRTRTR? Rff R R R?Tt? RFTfT RTF? T
RTfR, Ft Tftft fF ftff I *m*l TffTt? RffrfR RffRR
FltffRTftfRfRf T TiTFRtt RRFFF FdTFR fFTfRfRR
WTTTWT T TTRRT WTTTWT "RRTRR ifPP*l FTSRFRTd pR?d
N3 no no
FRRTR TfRRRfl TFTftt Ftf1 FfRtRTftfRRP FTffF*t
ffgRRF FfffftR FtPfrT FRf RTrT ^f TRftfTpR? ftftft,
p?RFT TR? ffgRtR FTffltfTRRT dPl**l RFTT T
■SJTRRFTTd Tf RffT ftftftl FTRRTF RRRTt RrRr Ftftfft
RffT trrR RRFR "RF RRRt I
fftdRTttR RRRff, RRfRRT? RRR RRf RfffT Rp|*lFM T
FfRf FpTtf ftftftl RTTRTTR Tftf Rtf TTRT RRTR ftfff T
^ "Trr TRRtff trr tff Rtf ^tffTcR ^|R?r ^r t R?f rrt
TRRTff Rtf T RRRRRT RR RTtfttff TrfftRtfR rrtf -<SfrrAt RRRRlf
RftftlRTRRRTR TRRRTT RTR^R | " RfftffRR frfffTfRr^RT^ RRf
RRTRR Rtft RRR WJ RTF^ I RR?ftfR Rttttr RRfrrf, ftfRtR
RTRft rR + |{I(?<?, +l6*H^t T RRf ftfTft, Roo\3-Rooi^ | (ftRR tf
tfRT T TRTRRTTT RRRRR "RRTTfrtf Tftf ftfffTftftf ftfrr | RTRf RRpl
|R tftf RT75R|tftff RtfsTffiff ^tftf^ TRRfR fttfR^RTcT T RRRft"
TTRTRRFtf RRTTTf RRTRR RlT tftft tftffR) I
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim /TcW W. 103, 13 tfTFf ?oo?,
30
Rf?tf RTRTT ?ff RfT TR? fTtftf Ff? TTRff? I FF FR FR
Ff PfRTRT FTTFR ftfft T RR T? FRR RT fPt^R? TR?
sTftf RRTR Rtf FfRTff I RRfRRRT RdTTTTRT Tfrtf RFffT
RfR ft RT FFT? Rff iNdlfd* T *dd?P* FFRtf RRTfRTf
TfT RTRt Tff RfRT ft I RRfRR fPtrT TRR? fT R RR ftftft,
RT FTF? iflTRP* RTR TRTfT RltfHdl TftT RpR? RPRT
FRrffTfR tfT RRR RfT TRRR I RRftT, FTRT rTrT
RTRFRR tffRRR tfT pRff FRtl FTftt TtRR ft RRR?R
RtfftfR fff TTRTRR TR? tfft fF ftl ^ RdRfR Ffft ft R
"FfRR RprRT RFFFR ^T ftftft T TTRTRR TfT Tf T FRRR
RRdlfRRfFtr "ftRRTRT ffFffRTF Fi FRF f?FfRfR?RfFRT
fTRRTRf RI^HI^ RTRTTT TSRRTRR RTFR TTRT
ftffRR I UV
Trttr tttft Fg*? rPtrr trf? t FRRt? ro<\o frt
TfTt Tp TRt TffifTf? I RrRffT rT FRR fffTR TRFRT
FTRRT RRfRT fft, RT? RfPfpTR RfRtRRR TRfRt fRf FT?
"RpR RfRTRRR TTfRt iNdlP* FFRRRR "Flftf ftfl  RFRT
rrtRtHchi^ Rrrt rT <rf*!d t tr? rtrff* rP tIrt i
RRRT -TRRFRRFfTtf Tftf TTpfpRT "RfRtR RftfRT f? T TTRRT
TTTTRR FfRfftfRRT FSRTRRRT FRrPPR fT FtfffT
RTRFTRT Rftf 1 3TTRR? RRRRTttR FT¥ff TRffRT RRTFT
SRR f|^i^*l RRR fT Rl?!d T RFR tftRRT RRRT TR
RTTR ftR I RT RRfRR TfRTR pSF TRffRT pfttTSTR
Tffiff RF?Rrtf f? T TrPrT pR RfT RR FRRTFRRT
RTTTRR TiRTTRR RRTR RFRR FfTRfRRt RfF? Rp TTFTTF?
TffifTf? I FTlfFRT Rf FTFt-ftfFR FTftT? f? T p¥fT
RRRTFF TRRRT RRR RftdRff tftf fTRT ft Rftfff% Tfl!
RTFRT TTRRTR? FRfR pRR |R RFRFJT f? | U*
RRfRRRT trr RftRtt Rfftff RFRR fT TfRR RRR ftff,
Rt RFftftft TfRT fFRff? RRRF ftl pR RR FFfiffftr
fFR fTTfRT TfRR RR "SRRflRR? "RRRFTTTt R?ftt FTftR
rT tftf ft T rT RTtTtfRRft fRRfttRR TTtRRT ftl
RTF PTFRRT fRRfttRTd FfRfTTfRfRR RSR ftRRFRR
RtFR RRTFR FtRT pf?, "Rft TTRR RRt T RRRttR FP?T
TRff FTF FTRt |Ir| TFF? Fff RfTR T tftRRT RF? FR
R-dl*l RRRTTR? FRffftt TfR Rftt f? T FR Rf? "RRf
TlTF fTftfdfF FTT Ff RlfRR RTfT TtrRfRrT ftftf?
fR?RfTt TfT RfRTff I RT RRpTR RfFR?*t RRTRTR TR
Tff TRrRFRRRf TTfTF*T RfRTRR TpFTR RTRt T RTF* fTf?
RTTRR RlfT fRRRF FfTtRFRT R?f? Rf? 3Rdiffgi|
FRfTfttRT "RTRt Tff?l FFRTRRrT TRF RTRRR TTfttf
FFRRRR? FfRRTRR RpR TfRT FR Rl^if**! f? I RRF?
if^tflJI FpR TTg*? dHP^PcHI^ RfFR R RFTTrfftr FFRR
FTRRFft Rff Tftft FRRi R FR fT FTFTFF TRT FT
FP?R?I FTTFRff? TTRT TRTRTt? TRRRRT RTfR RRR fTf? T
TTRTRR "FftfTFFR ff?TRTfRtf RF STF*? fRfRRTRR
RTRRFRR TTTftf RFfTffftr RFfRRTt fft FFR RTRRFR
RfR RRFff I
^ fTRTTRR? FRTT ftfRRTftfR ^RfTRRR TTfftf, RlTRT RRRTR
fttfRR  TRTTRRRFF  ftR  RTftf  tfftRTRRRrtft  fdN+l  tfRRR
tfrrRrr Rrrtr rtTrrr fttftfR thi4hi+i RftfRRtft Tftf^R t
RRTT tftfR RfTRlftfR Rtf | tftftftf ^Rl'cl fR" ftftftf, tfWr^tf W^fM:
?//PrfV»/r W/Tt?, Rftf ^TtfftfR, R. % I RTTRTt lR?Rf% tf TfTRT
RRTTRTcRf TRRTR tftftff fT Rtft ^TTfTR ^: tfRTT? TRRRRR
RftfRRtftftft RTftft RTTftRR Rtf RfRRR tfttff ftrR |
^ WRR "TTT; RR RRRtf tftft RRffr fttfrRTRTcT 3nfrntf|
RffRtftf  ^Rtff  TTRTTRRtTTTf  tffRtf  TT^fRrtf  RRR?  Rftff  WTT
NO O CN * NO
TRtRR^TI RRfTRRR "Rlftf, RR? WW RpB" TRRRR? sfr^f "TR>
RRftff RRftft RR Rtft ft tftftf RfR RtftftfttfRR |Tf fttf; SRfrR
tftf?R RftRR RftfRtf ftftft I" RftftfR RTTtftf RTRtftff, TR^mtf,
RRTf Roo\ I
^^^ ^f^R TffttRtf RTRR ftftffRF TRR RftftfFT tftf tf^l^tfi RRR
Mi*] j?7 I tff RRfRRR Ryic?<? www.un.org/Docs/sc/missionreports.
html R RRRR "^f I
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim /^tW W. 103, 13 tfTFf ?oo?,
31
to.  *\H¥\\dp\ -mm: %^t ^Ivj^^
RTtRTTR T R?f? "SfftfT RRfRRT sKPi*ld*l RRTR FfpR
RfTRTR rT RffT Ffd*T f?TR TTd f? I RT TRRTRT
FfRTRRTfft tftftt T Rff FTFlftf*, SRftftfr T FRffRR
TftRtfRtf R?RfftR Rff? I RTF Hldl*l TRTfRRT RRR ^iT^WrT
RRt ff FRf?, FT FFRRT RRRRR T?RR FRtfRRR fFTFT
ftR I RR T Rfft RRRfTRT RTRRf $¥ T pFRRt FRFRT
TtRR f?f F?RRR?*F FRffF RfTPPFR RfTTR FfftR
■gTf TfjTjR tt FFRtfRR RpFRfTfRRT RraTF ft FRRT RRf TfT
TRt RTfRTTRT f? I RTRt RFFffg" T fTftfRR TtRR T? FR
FRTRRR TRRRFR FftTlfFRT ffTf FRRR RRR RFRF?
N3 no no
fFftffl RFRf?* Tff|R tRRTRrT RF TfT FTRF RTTf? I
Trr rrrtr ftff 1 ffrr t £tr?r tRrftrT tr?f?rT rT
fRTffRgjTtt T FRRfpFT? ^R FRTR I
Trr rr? Tf ft t Tt RfRTrff? 1 ftPr TPr?RTRT RtR rr?
f?RFtf pTRRFFRR? RRTTTt RTF FpTR? I "RTRRRf pR
Rf?fFRft ttfF Fftftft ftfft, FRtfRRR 3TTRTRR FTRR Rlf
T fTRRrT "SRRfR RfRRTR rT RpR TIFT*? ftftft I fTRR
Tfff Rtf T TtR Rdf Rp RRT FTtfRR RTfR fTffT
FRTR FRtf T TRiPfR TfT TRTFR TTRtf I FT Rf?tTRT PtfPt
RrfT Fftftft ftR I RRTTR RFT TRRRTTRR TfTfT dRlftf fTtftf
Rtf RRF RfT?T? f?, RT TRFRfd fdRRF RRRTF RTFR FFTR
T RRRT ttr? TTRRtfT ffT fftffRf fff?l RTTRffFT |T
"TRftfRRf tfRTTf TTRTRR FTfRTf T RffRR FRTRTfRRT
TTRRR fT TTRTR I RfdTffR RTRR? TRf FpTR? TTfTff T
FTffRtf RTTT? RTRf TTRR PPRft tftf RfRTff I TRF? FT
RFRTR TfrT ftR Fftf RRtf tfTRTf "FftfTfTftf RTf?f T
TRFR FTtfFRT fT RFRRR TfT ftf tfP FTtfRtf TfTT
RRiRTRTTf?!
F?R RFRT RRTRRR f?l  RFRRT |! Rlftf ^? -^ 3TRRTR
rttrT f? rtt sTRRTRtf ftrt rTrtr ftR T TRt RTR TfT
fF TfT ftff I ^ RT RTF* TRRRT TTRRRfFf TRRTRT TdT
W^ FdT RFRT FRFF? R-dl*l fRRR ftl RFFfttf "FfpR
P^itrT RTRFR ftRfTtf RR? (RFRtt ~^T FTtFf RRf*T f?)
"FfRRRR FRRfF RTF RRTFR T pRTTft "RRRfRR FRfT fRf
Rff? fR?l TTRTFRRR TRRRFfTRRR pRRRfF RFTR
RTFR RRRfR fT tfffR T FTRF$rfT RRpraTF tffT trr
no '  -v On
FR?I  RRRR Rfftf f? tftf Rffff T Tft? RR trtrrPtRRrT
^STrRR/tftfRtR? tfftfRR TTTftf tftftf RRR tfttff RRRRT TFTFRRR
TftfR RRR  RX  tft TRTfR ^Rtf ftftfl  RTR1, tcr  Rooi^  tftf
otftfTRR RRTRRf T  d<fdlcR +  fRtftf RR tftfrrf  ?Rkltfi  tttrtrt
ftfRR  Rt  TfRRRRf  Tff^Rf TtJRR  Ttftff  TTfTffR  ilftlH+i  ftftft I
FRRf www.fundforpeace.org.
iNd?P*iU| RRpfSlTF T RdRTSTTRR Rlftf fRFTR: frPRTiR?
fff?l
aRRFRir T i*fc Trr RFRfRRfrtf Tf fti  TtrtrT
RFRTRR fRfR fftRR rTfRT Rf? f? T Tt RFFFTRTrT
TffR Rcftf?!^15 RTRt RFRRRF? FfF TRRpRRRRR
"5RRRR FFTF Rff T FftRffRf ffT? ^T RRF RfTFf?l
"FfRR TP+TR TRFTtPRR -RTRRRR RiRT FR RTfRRft FFdT
FfRpR 3RRrftR Pfftl RfrfT FtftRR RRFRRTTTt FTRRF
Rtf fF ft TR? FTTfRT RpR FTRRT Rtf FRffF T TRFRTd
RpR FFffFRR Ff! ttrrT FftfR RT Rff? I RFRTRR
FfT RTirfRTF? tfft TRfT T "FfTrftdfTfRft <m^t fRRR RfR?
TfT FffF RRf? RT TRFRR FTR FTRrTTT TRRRf TfdF
pf?l  FSRRTftfft FfT TfRTRR TfT ff%R? RffT T fTtfR
TRFRFTnt  t?rT  rTPtf  TRfrrjUc  TtrtrT  frfrt
'FSFfTrT TfttfTR FtfT FTR ftR I RT Rp TRRRR
RffRRft PtRRR Rtf Fftf RftfifRTR rT FRf ftf T
RTRt FfFFT FRFfTRR TTRRfR Rp FfRR TF7f?f I "FftfTRT
pffRFTR RRR RRTRff "FfFT pRfTfR TfT ^Tf?f R?f?
Rtff TfT 3f^H*lcrTld f?FTRRI PrftfR Rff, FT T RlPfRR
TRRfT "dRT ^R RF?RFf f? I RTRt "d^TRft Tf*T FTTRRft
FfRfT RtR RFRTR FRF? RRfT T f?R pRRTFR
FRFRRRR? f? I
tfJRFTRrtf? PfRf RTRf FTTft ft |  tffRfRfR RTR
RFRTRR T RR RFfRR ifltflfT* PfRRRTRT FffTR ftl
tffRTf RR tftfRft ft RfdTfRtf RtRRfR R fRffRR f?^ tr;
fTT |rt|! TfT rfrrrT trP" ft tff*F*T f?i  rr?
FTRTRtf  "tfJRftdfFRT  TRTRtftfR  FRTfR  RTRF?  RRRTF
fTff rrr pr RRTf?' tftf ftr tRfT f?i ^ rftrrt
FR pf RRtf Rf STTFR RTFT RRFRffFFT tfJRfTdfFFffR
RR ^ R?R FRffF tffT f?fl "Rftttf FR fif rTrR
RRRRR RfF RTplT TTRRRR RTR f? I  FTRRF? RFtPr
UlS RR? TRtft ffttfttfftf Rft Rffttf? RTtRTRRftff ftftf (Gini) RTRR
R^ftRR RR <\%c;o tff ^f^tff o.^o\t WZ Rf Rooo-o^ r
O.Y3R RTR R^tf Rtf RTTfR tft: "tftfrf TTftfrffTtf TfRtftfr, ^
<\%c;o tff ^f^R tfRTTftff RRRTRR RTTR, Rlftf<rdld T tftrffTRRT
t^R" fttf RT Rf ^%%o tff ^T^ 7f R*T?tft RRRtfttff TTffR tf
TTrftfR ? TTf T RRRtfRRstf TfRRRT Rlftf RRf ... tf? RR
TRfTRfT fttft (?) TTffR? Rff^% o.V RTtfRI" RtfR W^€t,
"Democratic corporatism", The Kathmandu Post, X TfTRRtt ^ O O % |
Daron Acemoglu and James A. Robinson, Economic Origins oj
Dictatorship and Democracy (RRTTTRR, ROO%) |
^% ff Tftf RTRf ftftft: "RRRT, ftf?RR, RftfTTT, RRT, ftRR?, RtR^,
RSRRR? tftftfftf, RRTfiT, #firfftfTT, ^ftf?R, ftrRRRt +4dl{l, RRRRT,
RRtf?, TTRRfftf^ RRTRTR, tftftffTf, TTRfTRftff, "gTRrffft^r, ftTRTRR, RR7
T^tfRT,  tftfR,  RTtf  7f  RTTR  l^TRTt  RRRTR  RR5T  RFRTcT  RRtff
TTRRRR RRR: RTT <lRX I " RTftftf? Rtf RO^^/^\3 Wl Rlftf tfRTR
TRRTtft Ttft RR WTWWTT, RR^R ^ |
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim $<M W. 103, 13 tfTFf ?oo?,
3?
FPpfR RRRRTR RRFt TRFRT RRRRFRR rT T TRFRR Fttf
'FTT RRfT, FRT RTFR, tffTfff T "RR?TRTFtfF*t FfRfftf*-
RTfRRT FTRR RRRRf RfFR SRR tffTf? tfTi TfT RTR tRrT
m ^ RTFRtIr "RTRTFT ffFT TftrTf FRf ft RTF
RtRTf RltflRdl*l Rfftf ?tRT RpfTTfF Rtf Rftf TfT tRrT
f? I ^ tffTpfR Tf?tfff% T FfRTRTftfRRT T?rtffR pr T
RRrRrRR RT FRR fft RFT*Tf?l fTtfR RTRT RTRTTR
|f TfT RTdT RTRfR FdTTRRTfR RT?t FT difRdffld RF
ffRRRTt TRRtRR Rtf fTT Rff f? RfR FpTR? I
%RT, "^3RK T anfi^F ^fe r^ ^00^ Ft ttf.ttr.fT.
RFSTFTRT ft fRRRffRR TfrfT Tff Tftf I ftPfTf PfFRfftR
Frfftf RfRR ftff t^ Tjtfftf fffRRT Rt FfRR RffRR rT
Ttt ft ftfft I RT FTfttf ^TfR Fftf FTrRRR PPf fTF
TTFR FtfTRf T FTrPrR RFTfRtf TfT tfRRR RTFR
iftddj sfttftRfR? FTTTfT RdfT f? T Rlftf* RT^rT fT ft
RfTFRRTf Rf? fit? FdT FRRRR f?l w RRTRR Fttf
FFFfTfFRT fi tfT T?ft FffRlfRtf ft RfRT T?rT f? I "fR
R TftfdRRR RRfT? pTSRRfT? Rfftf* FR?rT FRF? RffT
TTTf? FdRtf ftR FfT RRRR RRfRT ftftf, RT TfT TfRRR
R^T FR RrfTT? Rfe fT FRfTRR tftf RffT FTRTR?
ftR I ^ FRtRRRT tffff T?! RFT*? ffTFfd RTtff^fR T
FFTTfRRRR RR FfF Rfe*T RTFT rT FpTR? TR? TfT FiF
RR TRTTRR pFT RRR T FTFR RRfR FRR I  RRTRR
RfT PfTTtRRRRT wm f? t %iRi*£<4Td*l rtfr ttr?
ftR, RFtt FR? FFtFRfd tfRRR TfRR "fT T pffRR TRT fT
RTFT RT fP?FI TtTFRR T RTRRFR RRTfRRt RRF
Rf?tf T RRt f? T Rt RfTRffR FfttRRF ftfl TTRTRT
Ttftfff% T Tf!" RFTfT RFR Fff fft FTfT f? T TRFRT
RFT ftfft ftfTRffRFf TtRT f? I RFtt Rff RRRftf
"RpTffRt? RFRf fff FTTR? RFTRRTRT f? I
Ttft ^RIWi^TliW iNdlP* RRfRRRT RpRRR T FFRT
fTsRRRRtt FRffFRT RRFRR fTTFR Rfrf tffFRT f? | R*
TfTTfTR RTR Rff TfpFR FRffRRT "fT? ffffftf f?,
pRFstf TTRRtR FRftf FTRRifFR TTTRtfR? RTdf  RRTRR
^°tf.tf., Rf^R ^ I
^ft.tf., RR^" 3YI
"Quarterly economic update Nepal", TtftfRRft ftRR Aw (Rtftff),
TfT Roo% I TrtffRttf Rf Ro<\o r Rrftftf? tftfR tfR TfRT |tf
3RR?R TTtftff -grj RT, 3.i( tftf^TR RRtl "Asian Development
Outlook Nepal", Rtftff, ROO% | tftfrf tf Tf£Rf TRft TTTTrff tfRTR
RRTR" "gTRtff RRRjR tfTTRftff RTftftf? tftf RSTfTf Tftf 7f Tffttf
TRtff^TR RTRTaR Tftft I "Nepal: resilience amidst conflict", ftR TV,
RR  ROOf, I   Tftff  WTWT Tfgtfft TfTfR TRTR tffrRRRR  fttf |   RR,
TltfiRl* tffRTTftf T ftf Rftftftftff ^tf RTTRrfftf Trft TRTRftf
RftfR tfrtf |
"Interim Strategy Note for Nepal for the period FY 2010-2011",
ft"R tfF tf ?oo\ I
f?f I RTFR Ttft TffR fTTTRRR RpfR T?RR f?R?dT FFR
FRffRRT FTRRf TfT f?, RFRsT T?TR fRR FRf RFRR
RFTfT f? I 1W RTR FRfffRpt FTRTTRT TRRP TTd ftR I
"FfRR T pTTTRR FRRTRtt RTR FRffRtFR dftfTRRffF
FTRRT FTfi "RpR F^TtfRR FtfTrtft Rdf tfT fPtT T§RT
FTf?TTTRtRRTTRTRRTfR?l'1ls!< RT RTRTRR FRfR T ffRRTd
RTF RT TRRRft TTd "5RTRF RRfRT ftR T TFTft Ftf RRTF
TfT RRfRT ftR I "RRRlfTR RpRR RRRfifRT, iNdlP*
fF PtfffFR T?rT T "RpR P^ITrT RRTR RIFF T?fT
RfftfRT RRTRRR RFTTpR SRR R|*ftfd tf! RRff RfTR
TfRT RftRft FRffF FRRRRR RffT FRFf? f? I ^^
"9")  <M*I WMT ^iR+xll <^\M) 4IH^ld[
TRR RFRRT RffT ftR I FTfT RFffF ¥TRR T ftllP*dl*l
tfT Wm f? I TRR RpSTfFfftf. RRf TRR RFRRT RfRTt f?
T FR FFffftfTf RR RRfft*fF TRRRT ffRRff RTRFRR
f?RJ ^ "
«H^<IHI, ~*m T "J^^Hdl: RRptf FSRTfT RRF ^p^T
FTRtRftfRRTf RffT f? FR? FTR RTff fTf? I RTRTTTft
RffRfRfft ffT? FT FR RfffR TR TfPPrR R^ifMlfl
W^i FT FFTR FpfRtf F "FfPdTff RfTRR FRftf FTRR T
TtRR f?R T FTtfRRT RprfTftf Rfft f? | ^^ Rp^rf RFR:
RTRR tRRTtt, "Govt initiates contacts with Tarai armed groups",
Republica, RY WT Roo% \
WUl
^^ RRtftfR RRTf TTTtfrtftf^ TRgpr^ ftfrTRRTf ftf^^ RftfRR Rftff
"tft RtftfR ftRRTf^l
1:133 RRR  Rft T  oRRpRR RT ft  tfRTTTf RRRff  yfd^d + l
RTfRR Tff ROO%  tff TTftftff  $  TfftfRR tftfRR T^tfrR TTfTfffTiRrtr
RfR" YY RtR fTRTR RTTRRRstf TA fTRTR Rft ftfrtfRT ^1
TpRftR fTR RTRfRTtf tft, Tf SiTRfR TfTffR ftftfR R^TTR TTfRRf tft T
tffttffR fTR tfRR fttfTR RTtfftf TfRf | TfTf tfrfRRf fTRfR
RRtRfrTFRtft tftfRR RRR ^ | tfTtftf Ftf7^, 'Trend Analysis",
www.inseconline.org/index. php?type=reports&id=3&lang=en.
^ RRfRttftfr +g<R<ltff tfWr# fff7^7777"tf ^rtftff ^tf ftfRTRtttfr
RTRTR R?RTR ^lf?H+l TtdtftR RRR ftfRRR7^ FtRR RTRfRftftfr
ftf tfRTTfR ftfRRI RT ftftfft TRfRR RftRTRR ^jR9l<fl
RRRRRR T TRftfR TfR TTRRfTR ftfRR? Of6d(?<?41dtfi R^TTR
R^RTfTT TfTRftfrrf ftfR I "More insecure", Nepali Times, 10 RRTf
^OO^I tff ftf RRf ff ^tt I RTRfRfRtf R^f^fRTR ftfRRTR?
R^tt^TcT TtfrflRRR RRRRftfRR TTRTRRR TTRR ftfR ftfrr | (tftftfff
^■I^Rl-H RR ftftftf, tW*/ WTM: ?//PrfV/r Wp??, RTftf RTTR%R),
RRR Rtftfftft RTRlRTRtf RTR1 RRRRT TTRTTf +R<ff tft ff fttftf
TRtffR RRRtff Tgr, |  rttrtrR Rift, ttrrRr RF WW rRb" Tr
Rftff  ROOl^  R  RTR?  ftfTTTTR  TRftfRTftf  Rjtff  R^TTRff  ftftftff
TtftRRT TTTr|f TRR R^ttr ^tttr y|t£f+l rT +lT+dR<? RBffrf tr%
RRtf RTTRR ftR I ^liRlO RTTrftf RTRRtff, RTfTTjf ftfTTTT, ^A^T
Rooi^  T  RftfR  Roo% I  TRtftf  RRRtft  RTRR  RTRtftfRRtft
TRTTRR  l^\y  RTRtf  TJT^f  7f  TfRR  RRT^TS  tftfR?!  TRTfffTf  7f
' no ^D    v  v -n
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim /TcW W. 103, 13 tfTFf ?oo?,
33
fPRR TTRRR TRRFftff  iNdlfd*  WSA ft tfTi frf T
RR?RfftfFffF trtRtr fff tTrT "RTwrT tRrtf ft I Tt
T?RR Rf RTRfTTd PrrT fF ftff I W FfpFFTff?*T
RRRTR tfFRR fdRtf T fRRRR R?ff FdRTRR pRFRR
RRtRfft f?f RT TRFRR Fttf fTRRRR RFTF RRR~*RffR
TRFFRT Rf? FlftfRR f?f RRRTT" RTR <T|TrP* FTRRRtt
TfRT f? I ^° TRR, iNdlfd* RTR5R, FFR FRffF T FR
RTTTfPFt? FRffffTF RRRR fTRTfRRT fTtfRRRff Fft
RTRtRTtf RTRfT TTTRF 3TTFf?, RR RpRTR RTRTf TffR T
TtffRfR fTR RffRJ ^ FRTTffRRfF Rfg" fT RRR? TfT
FRTRRR T RRRdPrfX RRTRT f? tftf "5RF RRRft? Rff
ftfpRTFR TRpT RRR pfRTfft? TFR RfT?RT f? T RfFT
FRRTR ffR TRfT FRRRR RFRT f? I ^
++Mk ^|R|+ TPTI^k TRTRTfPfRR RTRfft, RR t?; prfTRT
TtfTtR f?l RF RRtftflt TRTRRflFfF, RfT?TffF T
FRTlfRRfF TfRtf TTtRRtRR f?f I FRffT RF TTTRTRR eft-
FRftf RTF tftf ff TTRTRT ftR I RRRftRR RTRFtttfRRR
"RTRfRR RTffF FffR fR?tfl trtrrPf*R pFT*T
RTTRRRtr 3TTTTR ttRrTT ^ltf*l f? tftf RRT WFIA
"7RRTTfTtfRtf TRft? ftfRR f?f I ^ "RRffTpT T d^P-Mxh
Tpf trtrTTF^R fftf ffRTpT? FR tfgRTRT? Rff
RfTFF*? PrSFR?RRRR RTR rTrTr tftf fffRR f?f I ^
TTtffttRR RRTR RTfRtfFRtfRTtft ftftf RRTRR? T RR RRR Rftftfrf
TfRtf RTRR tftftff ftftf I (TTRTtft, RfTT RfTTTT, fo Rftff Roo%) |
^% RtftRftft RRR tfttff "TffSTT f?RRR"R?f RF? tftftffRR ft
RRfR (R%) RR Plf^RR (RX) RRTR" TTfTfffTcT, RR ft ft:RR
TffTftfR RRtfRRRtlfF 7f T^RR TTTTffTcT (fVI) Tff ftftf
Rftfftft ^ I tfTtff TT Rftf, "tffftfTR fTR-ftfRftff RfTTf', srfttf
ife,R fRTf Roo% I
<,C;0 RRfTRTR TTTftf RRRRRJTRft7 tftfRfRR RRRf tr ftRTTf
TRTRTffftff RRRR RTTR RSfM*l-tf RRRfTfR tfRTRTTf fttff RTR
RTRRtf RTRfRTtfRf TTRTtftff f^ltfitf+l RR? TRTRTt fTR tft | %tff
TTfRRRRRRTRFtf TRR R^dftff tfRtTT RRTRR Rr RT RTfR
tftfrffRTcrtf TRRRT RRTfRTflR RTRRI "Maoist cadre assaulted by
UML cadres succumbs to injuries", nepalnews.com, ^ Tff ROO% |
^''FtftfR RTRfRtf RRRRTTRFRtf RRTRftfR ftfftfRTR" ^RT Tff
<\%%^-ROOf<   tff  ^RR  fttfftff  tffTR  RTR   RTRfTRRTiRRT
dHlR+(?<p+l RlRt Rtf TTjRRRtf ^RI  RRfTRTR Rift", RT^Rttftff
RRRT Rftff RRRRRR tffR RRftft trr TRf, TR^dMi ROO\3 R
TR5Tf[tftfT RTTR Rftfqtff SfRRR? RR RTRfRRRR RftRTTT tfftfRRRR
TRTR RRR Rlftf RTRRt RTR RfttffR R^NId fjdl^H TTRRT RRI
^ RRFTRRRtftff RRfRR RrftRTff +dl + dl Rttf TRR fttf? Rtftff
^D no
^1 TTffR TfTffR ffRR T ?TRtr- RTRT RfRRT If T TfR
TRtftftf WUrT r! RRTRt TTTRRT RCTRF RR: +l6*H«jt RpR?
RRTRTRT  RTRTR  *l*W*?tfi  RCTTR  RTfR  Tfft  TifR  TR?tf
no no no CN
tf?RF¥TITf ftfftf Ttftftfl
R?RRTrR ttfRR, . "Massive judicial reforms on anvil", 1^;  tf
Roo%\
^ RRt RRRRTRtfR tfftRRRTf RTfRT?fttf "RTRTRRRR RRRR
RTRRRR" TRtffR Rtf ft RRRR oRRTRTtfTcRf RfRTT tft Rtf tfRR
RR TTtftRfRRRR  RSRR ft%l+IR  tftfltfttf "RR RTRRRRf ftfRR
tfTRT TrftfRTfRRT RpRRR TTRTRR FRRRRR tfFRR
RRFRfR fTtfR fT RRTRff? tfftft ftf I ^^
^Pid R+H: RTRTTRR RfRRR TTRtftf RFRf f?l FTRTT T
fTRTffRTt fR RTTR TRfT TTRT fRRRR rTtRRT tffR?
RTR Rtt Rp PrT tffTT*RT ftftftl TTRR ft RRFT fT RF
RTTRRT RRRRF FRf tf Roo\ R rfT fTtf tfFRtf tftftf |
FTRTT ftFfff? RTTRT RTF? 3fPPld*H*l TTTfT TRPr
RRfRT f? FFtf RfRRR TRTFR RRRT "^RRRFRTft fTrRRfRtf
f?l fRffRtf RTF RTd?fF T RFTRRR fftf Rff T^ffR
TFRFT Pff I  TftftfRT RTF? RTRRF RRRfT  FFRR Tff
fftr tftf Tr ftf rP trPr? tfft ttfRr! Rftf rTrT
"FfPdRRTRT FfRTFRRRR pTFf? oi||o|^|R* FTRRTRfF
TRTFR FpTFI tPrtT FTRTTtf ftr FTTfT RRF F Rf?
TfTtfRR FRf, RT TfT tfT tftf TTRR I iNdlP* RfTFTFTR
3RTRT pTR dcillsftd TRfRT TRRFfFT trr TfT PPfR
f?l fRTfR Rp T FfT tff TfT *-fli| T TRTRR Rf*T
RFfFdTfft RTFR RTRFRRF T RTRTTRR RRFTRRRTTt
Ff?FR R^RTfRT p¥!T T5RFT RRR FR" RRtFTR FTtfR*r
FfftR TRTRrT FfTRtR flf I
eMI^k mf\*\ VIVIHIH: TRTRR pRRRfR*T p:TRRR RRFR
TTRfffR FfRfT tffFRR tfP^ RfRRR R?f? RTF ff FR?rT
"fftl    ft   ftfTRTRR   TRTRR   TTRppRlffR   PtfRd
TfTPPrfFRT  rrrPrP  t  rf  rr  Pftf  Rf*r
Hldli?<ftM*l fTft? RR? P*lifPPd PPtfPld TRR TfT rT
T RTRRRR FRfR pRTTR RFfT?fRT RRfRR f?f I ^ TtR?
TRTRtR "FfRR FPrfdfRRT FTf FT RRFR tfT TtfR? tff*?
f?l t RRt ^00^, FRTR TRRTRT \3^ Fstf ^ Ttffgj
ftfTFRFTTT TRFRR "FfRR FfRfTfR RFT tffFR?RR ftff T
"FfRR RR pfRFTF FRRfRtT R? FPrfdfRRR TTTfT FffRfF
RRFT RfPRfTRT ftftftl tf? FfTfTfF "RpR tPfTRTRR
PtfRfR RTR "TFRR FRRf?f I
R? FfRPffR Ftftt RRF FT TTRTR FTFRTF RFTTTTT?
FfRF Rff FfTf?, TRfTtR "RfRT ^fTRfT ~^T RRft PrrT
FRRR fR FRRf?, TTfR T pTRftr TRTRRT FTRRTR FRTF
RrTf? T "RTpR FT¥IT RTRF RRFT ftfRR RFRFRFt FffTR
RTRTTT ftff TRRt Rtf" RTRRR RTRRRR RTRRTftf RltfRTlf TRRTR
Rtf RR??7 R?T Rtf tftf I  "CJ seeks lawyers' help", The Kathmandu
Post,  ic;  tf  ROO% |  TRRstfci-TrjTcRTf RRRTtff RRtft Rtf ftfRnft
tftRTt RRpR  3|4Hd^  tftfrtftRf ^FS Rtf tflR? RRTRff^ TTftfrTf
Rtf RIRT RRTftf RrRRR?f ftfRR WTWT ftfrr I  RRf RRRTRTRltft^ftft
tftftffRtft ftTRR RTRTRTR TTTftf, "TRRRRf RTTRtf TR§R T "^TtRtftfr
FRR RRRR Rtf Rff -, RTRtftf, srmyf OtE~, 11 tf Roo\ \
^^ RftftfR RTRt "RpR T RRRR RRRf Rtt  RTRtf tffftftf
RtftfR ftTRR FRTT TTtfftf^l
^^ RTRftfR RRRR RTRRftRF, tftfRRtR T TRRRTRTfR" RtTTTRF,
Rltf-RftfR Roo% |
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim frM W. 103, 13 tfTFf ?oo?
3y
PRdf?| Tftf PRRRRR -Hi* I (I RpTRTtT^FRT TFFTfFR
TRFRR "FfpR "RRTPfft? "TTfTFlR fRRRfRRt ?Ttftt
3RRF? RRT^TRTTTt pRRR ^ftM f?R I ^3 TRTT?R RfR
FTFfRR RfFTRTR Tlftf TRTR TfT RTdRRR RRTRT
iNdlfd* FRR-RfTRRT TtflRRlf TRTRR TftpRfdRTt
RRRTR FfRTR?l TRTRR "FfRR TffRfTfRtf RTf?
RffTRRttffRTt, dMlR* FRRTRR RRRffRTt, f^F
TtffdfTfRTt T PrFTFftfR FRffRRTt RR? RTFR TRTTR
FRff?fl TfftRtf tff 3TRR fR f?| RRfft tf? FPrfTfR
tftRRTTRR FFTRR tfT ftfff I RRRf FftfPfR PtfRd
ftfff T PTtfR RRfT? TfT ff FRfRtf I TRFRfR, T?
FPrfTfFt? TRFRR FPTRrT 3RR^*dHI^ Ff RTRTRR
RTdTfRRT PdPPd RRF tft*T ff%f FRf? (fT RRRrTT
tfRFlPR RRff ftfT TTdft?) I RRR "RRrfTfFt? RTRTTTTt
ftfrtfRR pRRRfFRT fRRTR RTR? "fF? RTRTT RRTff RFTRR
TTTftf Pdl^<rll^ FFT FRRR ffRRT fff? I
IT)   3R«flcKU| Wlp$*$
ttR ftff RfT FTR ftfFTTRT fRRR fT I RRR RtFR
RTTtPrR FRRR TfT TRR Tftftff Rf%" RftfRTf RffRFRTfT
ftf PrsiTF RT?*T FfF ftff Pr TTt TfTf ff Fftf TRRF
TfT fTRT Rff I RRfR RRf*T FrtfR; RpfR fTtfRtftf Tr
fT§FT*T f? tftf fRRRTTTff? FRRR FR "RTRTTfRtf "FtPRrT
RTF' frfft ftR TfRFf R?ffT? RRfT Ffd? "FRR RRfR?
RfTTRFft RRRT RRFRpr ttftf FRR TTRRR f?R I  RRRRR
NO ^ NO C '    -N
Rf TFRtfT 'FRF RTTRTtfTf tftT TfRR f?', 'fTfRTTTRff?
tfR TftfR RftT Rfetf i-iA\i tRR? ftff RF TTt fRRft
RT?TTTT RRR Rff I "^ RF RSRRRR "RTRR PrtfRWFRT
FRTfR fTRRRT PR*Tr frf ftftftT RtRfR Ff RTR
ffrTfRtf f? 1 FTtfR FR?f "ftR Tftftff ^ fRftr RrftfR?
RpT Fff? tftfpRtfttT RR RpRRRRT T?rT f? RfT RrfTT?
Rpt? RRRT tftfRFRt ydl^l"^'' tfR TftfR R?ffR?
tfti "FTpRRT RTF' ftfT f? tfT TRFRF TRRTR: FRRT
tftfRR Fdf? T RTTRF RRTR RTfRR? ^ tffi TRtRfR FfR
RFf?l
TRt RTff% RfpFF fdRRF T?fT?!" ttT TtrtrT FT
Roo\-Ro<\o FT RtfdFT T¥TT Tftftfr R<3 TfTFRFf Rf?
W% tffRT f?| n°  (RRR T¥IT FRFRTRR TTTttf PffTftftfR
^  RRRtfR  TfTfrftf  RRrtfTTftfF,  TRtfR,  fftff  T  RRfeftftRR
Rrttrf, rRtt Roo% I
Paul Collier and Alike Hoeffler, "Military expenditure in post-
conflict societies", Economics oj Governance, Rf 13 (^00^),tt. c.%-
fols I
^fttf-.R. 103 I
n° Rf Rooi^-Roo% tff ?rt RTiR  13  Rtf 30  T^tR TRtfrrf
ftftffl  TR ^oo%-Ro<\o tr Riftf TRRTftf <^  r^7 ^o T^tR
^TWS t^jtt RR Ttftf f?, WTT "F?Tr?RTF RTTRF RTF
tfRTRTt RR TRTRfF TtRR fftf) I TM FRRTRRR Rlftf
RRT tV. Rtf ^° R?ttf ffTft fJdRTffRT f? I RRTRT tfTfT
FRRRfTt ftfRtff FTTRR FFTRR FRT Rf? TRTR tfRTR TfT
"■S3 N3
RRTf?i T? wrRtrrt ftf*rTRfr ff%R?, P?RtfT rrrPt
RftftfrTR? P*KT*I RrfT RTRf fftf Rp f? T RRTPt
tRFTftRT  RtfTRRff TRRFTtff FfRR Rfftf Ttfff f?f |
TtrR "Trtrr rtRt rRfrT ftff PrfTftFR ftft trfrrT
RTfR? C\G Rtf *.° RTTf FPft) f? T ffT TfR PtRt
fTRR TTTfT ttRfrT PrfTftFR FplTr f? |
TtfT PrfTTtftfR trtr TtrR "FRftr FTtfFTf rtr f?i TtrR
ttRftr ftTrPr frT frt trtrr ^o rPfr tf-4*i rtRt
3RRTR FTTfRT ftfft I T¥IT FRFRTRR TfTPPrt? RtfTRR?Fft
tff? ftff TRTR <\G Rtf TF? RRT?R RftT RRffR?l n<)
^Pr Rftf^TfR tfRTRT RTRTTRR FTRR T FTR?TtffFRR
TfrfT RfTRRT TRTR RRFTR TtRT RRFf?f RR FRTfR
R?f? fffi'1" FRRR ft (FRTRR: RTRTRfT) fRTT?tfF*R
Rlftf RRRRTR RFT TTFRT RRR f? T FTtfRtf RfT RRT
RTRfT? ffFfFFT RFdTt*r f?l tf? FRRRTTR RffT fR
RRFRRT RRRTF f? I TRF RTF FR*T RRRrPtRT FTRFRRRT
RfT FT TRTRrT FTftR Rftft T RRFTRR FTRR RfTfT
fRfRRRtR tRTRRRRRRTP SRR fffff |
RfRRR ftR "FftfTRR TTTftf RR^FR ftFRTRftR FTRpRffR
FTTRR RFTRRT FR tfFRTF Tftftf ^tT FfT "FfpRRRTTR
PTTf? tffRRRR ^A "RR RpRf?R T?rT ffRR? I
TRFRfR RTR? FfFRR ?PrR?FdTfF T§Rf RTrT RF tffT
FRFR T?rT f?l ff R fftfR?FdTfF TTfpFT? TRRTRT
FRRR FTftT? fR?f RT T§TFR FRRpF i-iA\£ ffgtfR
tftT RTTRT FR FRfRtf ff%R? I RfT FfTRRT fF F Tr f?
tftf RTdt RRfR FRRR RdTTfRtf TTTfttTRf RTR
rTFRRRFTR RfT TTffd, R^TrT RTF FTffRtf RfRRTTR
RfRR RTf T TRFTff? TTFR FTTRR ftff I
TfTtTft1^ ftff "FtTRT^RFT RRTf T FFR TftfRR TfT
TtRR ftRtf T fFfRTR T?RR t % fRR RRTRTff TffRRfRRT
TRRf RTRR tfttff ^ I  oTrrrtT TRRRRT Rtf R^7 |tt tcr^ |  ^Tf
ROOl^-ROO%  tff RTRftf^ Rtf^f RTfTfR  <fV  Rtf X °  T^tR TRrT
fttf — tft TTR RRTRTT "fJRRRtff TTRRRTR  ^ tftf^TR Rtf tff |
wfe,Rooi^-Roo% t Roo%-Ro<fo,tfRR -Hi+KI
n<1 RRTRtfRTRft TfRrtff ^o  Rtf Tjfyrff rtjR ttr TrtfR ftTT T
RTfRTfR RtfRTRRTfTftf Tff. f C, Rtf TfffRTfttfR TTfftf TrRfTRtftTff
RRRR Rtf RRR tftfr^ | "NA asks for additional budget",
nepalnews.com, 1^; Tff ROO\ \
n^ RRtftfR TTRRR RRRitfRF, rRb" TftR? Rftf^RfF, tftfRRIR T
RSRRRIR tfR, RtfR.TfTT RTTf Roo% |
n? tftftffR; R?ttftfR rr ftffftf, ^id*l mfcrM mfcr yfww, Rftf
RTTR%R,R. ic; |
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim frM W. 103, 13 tfTFf ?oo?
3K
TfT TfT FFTRF RRfRT ftR I tf? TtT ft? RfFFJf RTF*?
FfRR TRRt FRFf Rf? fR RTFf? I FpF RFR ftfdRp
RfRR PrtfRRfRR TtrR FR, TRR TfT T FFTF TfT
RTTRR Rlftf f?dRTfFRR ftff TRTRfft fT Ftf RfR FTRf
rsFjTrT RTR ftff I nv RF FRtftfr fTrr? FTRf RTftf
no ^   "■ N3
RTRTffftr ftRfrt FFTR? RR "FRTRR?dffF*T ftfF FfFFT
P^IT TfT RfTTT PttfF SRR ffff*f tfft 'RRfFf tftf
TTRftfRRR p¥IT £fRRft FTRTRR rT fTf?' tfRT FfT
RRFTrT FR TfT FTtfrfTfR f? I ^
"FfRR TfTRT pf f^tfRRR RlfT tff TfT "TRRT FfRR RTR
RTqff tftfpFfrfT Prr rT TtrR fr frr rfrrT fF
FRF RRTfRT ftR I RFRT tftf ft RRTRTff TffRRfRRTt
fT:"FTF Rft fTRRrT Hdtf-H RRftfFTR, Rft "RpRR tTtTt
"RFRFTTr Ptf-dd Rtt FRtPTR FTRTT FRFRRR FRtf
3RRR? FRFftfT RRRF FRf? T "RfPPR FFRftf tTrRRR
RRTfRTff tftf ft I "dT "ft RRtf FTRR tffFR?Rf? TfT FRTRT
tfRTfR FfgF FT¥IT TtfTtfT RRRRTR FRRT FfTRT FdTfT
fir
U5
TF RFfff I
ff R Rft FTRTTR TtrR "RRRR R*f FTRfRRTt tTTRRT
RTRT ftR, ftrfT RF FTRTTtf T¥IT ftfdR tft*T FfRTftf
Fftft? Rrftftfr fRRTFRT Rtf? RdtfMd*? FR "FfpR
TfTrRrfPRT TfRRfR fftft tfFfT fRffTf? T RTTF?
RpPSTRr RfTfTf?l TRFR, RRR T FRR RTR rPfR
FfRRRR FRR RR TfT FRT? FRF FfffTf?l RRt tfti
RR?RlflfTfRlt RTRRRR FfF ffR RtftfTf? I TTftft FRTR
tfR? TfR Ftf T RTRfFT TTRRR tftf RTffTf FRTT tftftf T?
fRFR? tfT RpR "RFRTRrT Fft PrP Tf FT TftPfft?
FFRR RRFR RRtRfft RflRRfRRTt RFfTt f?R T¥fTRR TTTfT
tff Tftf TTt RfRRT  RR?R? "RRR f?l nte  ft Rf ffT
nV  RTfRTTTTRR  Rlftf,  WfeWT  fTR  fttfrRRTiRtf  ttrr  ftTRR
TrtfrRRR Rtr, (Y^ rT xr wfm Ttftftf),TRT^ (^ Rtf y wth
Tftftftf), RpRR (% Rtf Y R?tfg" TfffrfTff), ftfaR (fY Rtf $% R?tfR
Tftftftf), TRRSR (IF Rtf ^13 R?tfg"), ftf (c; Rtf ^o T^tR), ftftfR
(is rT %x r?tR") t tttrRtr? TffgR (v9 rT isc; wfm) l TtffR tfg",
"Sector-wise budget allocations", ekantipur.com, 1 Y RTTTs  ROO% |
Cherian Thomas, "Nepal will spend more on security as industrial
output falters", TRfRRtf, RY WT ROO% |
^ ^ 'tfRtft Trtrr rtrrtrt fttftf ftR fRRrnf wr Rtfr rtr
rRrtt^: TRf tfftfRTT rtR RTTffttftfTT RRfftr. TRf TfTRT RRT TiRr
TRrRT tfftftRftf Rtfyftr; rr rtr RRRtf rrtTRR WFW^T T TIRR
NO ' ^D ^D CN ^ /N
^T^W^T T RR R"-<m41R)+ t^ttrrTFRR RRRRT RRR Rftftf^ I "
"RRfRttfRR TRffRf RTfftffRTftff cRRTRTRR", tfRtft TtRIRR
ftftfF Rlftf RTTff%RI
^%3 Collier and Hoeffler R? RRRR, "RlfR Rftf TITR? RRR ftcfgj
Ttftf T ftftftft TflRRRR ttftftf? RfRfR RR RTR^I RTRf RR
RTRRtf RRRtf RTR fftf Rff fttftff tfRR FfSn WWT: TRRtff
TRftft RTRRR RRTR tf "RlftffR TRf ^f | RrfffTcRrf Tp- Trtf tr^
RRTRTR RtftfTRfrftf RRrft Rftfrftff jf^ 7f Rrff^tff TRtffRTftff
"tftTTfTTR? FtfF'Rt RRTtf tfTPfffT RRRFtT RRRTFR
rf RTRRtf TRiPfR TRTFT fffft I
^T)
"FTpR tPfRTrT "pff% T fFTftRRR, RtpR RR "RpR?
RfFRT FTT FTF SRR TTftR Rdftf 3TRftfg?fR?iRRT TRRf
^RlT" FfRTftf fF RtfRTR FT RfRR f?RI fFTffRRR*T
RdJITld, FFTRtFR T RRRfR TRlff "ft RfRR pTRTfTRf f?f I
RT FTR?Rrf? STFfRR, TRR T FFTR iNdlP* RR
RFTFfTRT FRfffRTt RTfTRttRFR RftT RfFT FRRffFRT
dHHI-HI FTftfRR pFTRfR TTd FT Fp?T T FTR fR|
FTRtRff FRRR TfTRRfRF "SRRfR pRFTR T TtrR "RRRTTt
FRTRTfft RRRFT RRTRTR rT Tf?Rt RTfR ft I iNdlP* T
FFRRR "TtRTTRT fTFRTRRTf? ftFT?Rftf RltflRdl ft,
FFRR RTftf TpR, ffFfTR T TRg" ffgfT Rftft Rff? I
RRfRT TTRR ftff RrRf i^Rli*l "TrRffRRfRRft
RRtRfffRF fFfftRTf ffffT RRF ff FRf?, Rf fF FT
RFR FTRRRTf RRTRR tftf RRffT f |nc; Tt "FfRTf T
HdftRdl FRRTRrT RRR T RTRTffftr TTRRffRRT FfTtRR
PtfT TfT RTF ftl RRRftf RTFR FRFf RTd? TRRTT
RRTFRTff Ft RtpR f?fTfRtf fT?RrT TTRTf FTRRRrftf
TR? TTTfff flfl RTftf -^^ F?t Rt Ftf RtpR fftfTfT
FRTR TfTRRT tfttf RfT RR Rd? Tf?TR FRf? T TR? fTsiRf
RRTFT RRR TfT WA FRf? I FT TRFRT FFRR TTR FRfRT
frf RftfRR TfTRRfRRT FTfTRFRR T Hdtf-cl*l RfFT
f?TTRRTR RRRT RFR? RRT RF? FRf? I
"RR FFTRtFR PRtR FfTR?Rft FffR RRRTR FffRRf RRF
ftl RFRT RR?f T RRfR Ff? ff Rftt f?I FRftf iNdlP*
T TfPrfTRT pFFRTlt fJdRTFRTff I RRRfft? PfRfTTf
pRTTfRFT TfPrfTRT FTFfFfTtT RTtftf Pff tfffRf? tftf "FRR
fff I TfPfpRT pRR T PfRTRRR Sttrrrr f?f T TRFRR
TTTftf RTRR TfT f?l RT TfRfpTR FRtrtT RfT PtfRfR pR
TTRff T TRTR ftftftffF RplfRRF RFTT T?f? fT TfT
FFTRI
FfFRTRT  fF  TTRRT  fff?,  RTTFft  ft  Tt  FR?TfTff
Prftfi  trfrrT? Ttrrt rr roo\ r *? TiPdiftfR
WN+lRdHf  RRTRRR TRTfT RTtf Rtff TffftR Rftfirtff |r^ |
RRtft fRRtfR "S:rRR TRRR Ttftft Rftf RRftfRTR ftftftft tfdftf RlT?
ftftfft RR RRf T TrRtfrRTftf TRRRR RoXtfi TRR RTfTTff rtR
Rtftff RRfTR tftfRTTR RftRI " CoUier and Hoeffler, Rtft RTtff%R,
R. %<[ I
^^ RRITTTTRR TTlRt, RRRfRtffR tftfRRR TRTRTt R?Rtfrff T
RRTR "gTRRftf tfRTfy TTRR ftftfR Rftftft TtftfR R?RTTrTRTtf?TTTf
NO ^ ^D
fttfTRT ROOU; R tfRR RRRR RfRR RRRft tftft Rrf RRR ftRRR
tRR I "Nepal Maoists pledge to discharge child soldiers: UN", Agence
France-Presse, X fttfTRT ROOC \
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim frM W. 103, 13 tfTFf ?oo?
3$
FFTRtFR RRtf FRR fTf? tfR? tftf fff TRt fF fR RRfT
RfR RFT TTRSRtl n^ FRRT FTRTTtf RF TfRRfRFtft
pf FT RffTRRRR? RRRRTR R RRTfRtf f? RT p¥ff ¥TRR
rRrtT frrrr" tfT ftr f? 1 ^°° Rfr FfRRRT rrt f? f?
no no ' N3 '
tfT trfrrT? Ttrf? FfFRRftRT f?RRTRfft Rrtf^TfR
FTf, FRft FRRT tfRTtflTTTt Wm fftf FTRRf Rftf? I Fdtf
TtR fRR FTRTRrft RfTRRfRRft TtrR FRRR FFFRFR
RftTf? tfTRT RRTfR? I RR?RfftfFt? RRf "RfFRRfft TfTRT
FRTf, FT FRR TR? tfTfT tfff Fttf? ft tfT Tft tfttf FfT
TTR? *fR fR FRf? I TRFR: RTRftR TRFTTRTftT TtrR
FRR FTtfTfTtR "RfTRTR FRTR?FR tfftR "FfRR "RTfRRTRT
•n NO
fR? f?TRT ft tftf FR R TTfRTt tft FRRT T¥fRRR?tf TtRR
ftRfl fRR, Ffftf tfftf RfTTdRTt T?R fRTT*T RfFR
FpRt FRffff l^0<1 fR R TTRTR Tff? RRT tfRTfRT TffR
tft, RT "FFFFFT? TRR tftftftft? T?R fRRFf Rf?Fft
ftfFTTR FfT?TR tftf fffRR ftff I w RpRR RTRR tf? fff?
TR? tfft pf f?, RT TffFRTRTTRT f?FRRr fRffFRR? T
fR?l
R-diffgil iH-Ha?dcHI^ tffT PPfR ffFRR *Ps!d J|RdH*f T Tft
TTRRF dc*M tfTTRTff I RTF? FRfft% FRR? "RTRtr FR
fTtfFRtt RpR TRR RJft*l T FFTRR, tfRR TfR TRrT
TTRR FRfftRTF TtrR FRRft RpfF ffR RTftt F^F FT
FpTR? tftfRR TfRR RRRRffl RRtfRfT FRRR TffRRfR
"RTFR TF? FTFRR:  RpTfR RfRRfRRft RTRRTR TRRTR
rtrfrr RTf?i  TtrR "Trr frrrT  tftf RTRifRFr
FfRtR*T TRRT T TftrdftRTR TfT Tftf?RpF FtftRf fTf? I
RRRRRT pRRR RfFR FTRTTtf Rftfi dcAllsftd f?FRR RT
FRTf? T FR RRR FTTRR pRTRRFFR FtTrPr FFR
FTFRtffT?  TRRRFTfft  FRTTT  RTRR  tftf  fff  RTF*?
"Nepal PM says Maoist peace process stalled", Reuters, RX  WT
Roo%\
100 TRRTtf RRTTRR tftfTCTRRfR, 'RTRfRft? TRTfTiRR tfr§tfR,
TTRTtffRR T fTTRTRR T tfRRRtft oRRTRTRR tfRR RTRRTf T tfRR
(RRtRTR?) tftRR RTR? RTR; "RtRR RTtfRrf TTRTRTfR TRRftR
oRRTR RRRRRR i|R?^ I RRtRtTt tfdftff "TRtfR, TTTTftffRR 7f
RR:TRTRR RRf tfftfRR tftf Rftf rr rtrT tf J|RJ^ | " tftfrf rr
NO CN NO^S =*N '
+l4tftf Rlftf RTtfftfR, RRT 1 % I
^0<1 TRR? RpR TrrtftfTTRRftfT TTRTR RTRtRfRtifF -%tff TJRR'
RRfRR? TRTfTS RR:RtfRR Tt%R "RRTR RtfR 'KI^H RRR
RftfftfR TRRft RTTftff sf^fl^f RTf sfTRtff tfTRTRfRTfftF RJR
RRTRRT TRftft RfTRT RRTR3RJ ^liRl-H RTTftf RTRRRf, r(rr
RRI ftftfRRtff TfRTRftf "^Rb^R ftfttffR RfTRT RRRRtf R?T
RTT3RR T#RT Rtftf RtfRR (RTRfRR?) tff TfTRRuRfrtf rRtRRR
Rtftff RftTftf RtRR Rtf RRRTRtff RRRftf Rtftff Rftftfr ff
RfTRT RRlftfR T tfrF^l
^ tfTTRRtf Tftf RtfR TfRf^Rff TfRRf tfRR RTTRR Rtf
TTftfR?7 Rtftff RRRR? I "Qualified Militias to be integrated into Nepal
Army: Minister", Telegraph Weekly, R^ WT ROO% |
"5RTRT RTR fff TTR? fR? I TRRRRTflt tfRR RRTfRtf
tfPPRRT pFftRRT FRR trrr? RRR fRR? rTrT HMd^tfl
TRffrfiR tfff R7|f FfTRRT fF Tr ft tfT tfTfRg?fRRFRT
FR RfFT pf ft Tf? RftfRR RpR fffi fFfTiR TfRR
TfTRRfRRT FfJRTRft dldldld fR TRTtffPfR ft RT
RTRRRRT f?FRRRt Fft TRRTR RR FRR? r1hR|R*
FfRfRRrffTRR fTffRtf fffrtff?f trrrT FRRRTfPtfI
fTPffFR FRffF, RfffRR RR fTRffF, FFR fFF?R T
pFRRR? RRTfT? FTpTfTfRt? ^PrRRTFRRT FRftfttft
TPRTRRR tfff?fl tfTRTRff T TRR fRRT TRFftfT
FfRRRRTTtfpR T?RTR fdRRF FRRR fTfTRT RTR fTf? I
RRRTR fT TRRF tffftFRf Rf? f? I  FltftRTftfRtf RTRRTRT
Trrt R?ttrT Trr tff?fift% T "RfRrt ftrr ffprff' tftf
ttt r%rT RfT f?i TtrR Ttrrr ftr srf£i*d^ "ftr
RipRRR RRtRTftfRfFF tfttt RRT fF RRTRRR f?RI
tfR T iNdlP* RT^ffRftfRRR RTff RRtRTft PtRitfF T
FRRRR RRfRrtff ftftfTftR RF fTRfft FRftftff TpFR fT
fR tftf RRffT?f?f I FF tfTtftRTfRF tffT FTtfF*t iy$
TRRFRt RTpR TTt RTR? T RRRFFR TRTTR rT RTR tfti
TTRTfTlfTff I
Rf RTfTfRtf tftftf ftfPTTR?RR ftRfl RRtRfft TRfRTT
SRRFtft RRRRTffT RR fff*T ftR T "RpR TfRTRRT RpTTR
Rtf fF ftfFRFTRT -^?| TTRR RTfRR, RFRf T RRTRRR
FRFRFlR T?f? TRffR RRRT pRTRpT T FR "tfftfT RRT
"FRTRTf RTFR FRR Ffffft FRF f?RI TR: RpFRRR fF
FTF ftf fTpR TfT "FlPR TfRTRFtft RTdFTT RF FfffF
RRRT frfi ^tflffRT f?l FltftRTftfRRTt tfPrSIRT RT
tfRFRFRfTfRT RTFt TTt FpRfRT ?T RT?lf T tffT TTftR
TftpRfRR FTF FR TftRFfR R iNdlP* fFT¥RRT
RRRttft FTRT FFRF RRf? I
RFRT FTT tfttf? RRTfRRT TRfRl*dl tfTfT RRRT pRTRpT
Tf*RTF pTR?TR ffrfT TftftRfT TfRR RT ftl RRfRR
FRffRRffR tftfgr f?R| FTRTRTftfRRTt tPT¥IRRR RRTFR
T FtfRR %f? Trt] RTRFR ffrff *rT fTRRrT FdFTfRt
tftf TTTTTFT RRR ff FRf? T TRf ftftfR? TRTTR FTR
RfTPR? TTt ftftftf FRf?l TFR TtrrT RRfP" Rffff*T
""FR ff?RR'Ft TTPrT tfRTRR tf! Rf *J-i|P^d PlFRTftf
TRT tfT T FTftRRt TfTTRT tfT TTRFTT RRF ff FRf? I
RtftR RTtfR RT fT RTf? ftR RTFFtt RRt*t iNdlP*
RTRRT T PrtfRTRRRtt tRPrPrT RRff FfffT RRFFRt
<|fgJ|d tfff I tfftffRRT RF tfRFRFtft PRRR fT FfdRRtfRf
RrPrT FFTtfTRT TTRR fR FRf?, pTRtfT RFtf Fff fftft
tfTTRT "RRRffTR TpFRFtft  RRT f? Ff?RTRT TRTf fifcA
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim frM W. 103, 13 tfTFf ?oo?
30
FRf? I RRTFTffFR?f RTftf Rfff fTR¥R Rff RRfRRT
FFRF RTfRfd $)Rm*l TRRF? RTRt RfTF RRf FF?R? ^r
FRf?fl
TFRTRR "FptTFTtft TTTTTRfRtf fTtftf FT FR tfTFRT f? I
P?TR, RRR RTR FftftRTft fTfRFRRT TfR pRRR Ff Rff
SRRFtft FtPft? RRpRRRtt ft tfT? frfTTR RffR?f tfT
FTtfTftf FfR j^r '<RFRSf RRTRTff T RF TpfTRfRT
tff tffRT RfdR RttifR ftf I W tfR? tfRRRTftRR RTR?-
fFRfR RRtRfftfR rT?TR tRrRF fRRf tftf fTRR RTf
PrSRR f?f T Rf FTF RFR PfR?TR ft tfT? RRf?f tfT
FTtfTftf tffT RfRRft "tfRfff tRTrrT fftfTTpR TTFRf
ftR RfffT RTf RF fR?| tfff fT RSRRR RfFRTftfRFT
RfRR PrRRRtft 3FRFR TRfT f?TRF ftf tfT FTRRRft
TprRFtft fRfFTT RRR FR RT tfft Rfttf tfTRT fR?l
fTFRRR RpRTft RTR?R RRRT "RpR TpFTRTR RraTF
RFRRT TffR TTRTRi FTTfRT fttffTFt RfTR fff RTfR?f
tfT RRF? RRTRTR PrSIfFRT RfRRTR TfRR FT FpTF I
dMlR* FRRftr 3TTRR? ffTR T ftfSRRRR RT?f fffTR
pRT*t ff FRf? FT RF FrtftfTTTt tfftf RfTFR fTRR fR?
fRTffl tfttf? fFRfRRft TRFrRrR FT RRF RfTt RRfTt
RTdRRTfRRff tfffT f?l RRFffRtf "FfRR TpfRRff fRRR
RTtftffT FTtffTfRf RTTTRTtT RRR FR" RRFff I
"sTT^f"
^°? RRRft RTRfRftftf RTRR ftfrRRRT-RT%Ftf "RRRf TRTTR RTR
cRtf tff Rtf TRfTfR ift^d^ T RT RTRRT RRRFtft fRRRR Rtf T
RRTfftf ftftfR RtfR RtfFFtf srr %f%R Rtffgf I " RRt RRtfR Rlftf
RtfRFtf "RRfTSR Rifff tfRTT? TRR? ftRTTtftR TtfiR tfRRTRl
TRltfrffFTpRR T^RTfjrfff tfRRrf Rfft ftRRTRR^, ftftR TRR
RRRRRtftfT RRRR RRRR^RTITf TRRrRRTf4, RfRR RTTTRRF RR:
R?3R rttrtI 7f  RR RRTRR RRTRRR? T RRTTTT RF RRTfftf T
no ' cn no ' no 'O
RTRRftf TRRR rYrIRRrR TTRRR (RTRfRftf) Rtf RTTTRR, Rtft
RTTff%RI
TTRTRR Rlftf "RrfffFT tfrFfRfffR tff? RTR pfR?TTRT
FRR T?RT f?, RT RTTRT TTF FtRRl FRR f?l "FfpR
TpfTTTRTf ft FRRRf FTTTpSffR Rtf RfRR f?f — RpRft
RftRTTtfft% FRRf fRRfRR T TRRfPRR "RfRRR TRfR
tPfTRTrT "ptfTFFRTI ft fFRRf fTrfRfRRft TR?TTR
iff* 1^*1 f?l "ft RftfRR FSTR T TfRRf TdTfR f?f
FtfRR -HlTRP* tfftf^RfFTfF FRTTFTT TfRTRR tff tfR? TTRR
FR FTRRR fTfjg" T ftfTtfRttTRRT RTR? RfTf I RfFT
Tftftr f?RRR TTTftf Rdf, FTftftfr T FfRRT rT RfdTfRRT
FTRRTR R?f? fftf RTTT tffT TRt FRRT tfftfT?RT ftf I
FftffFRR TTRftfRtf fTRRT (FltftRlft) "Fft ffR
iNdlP* RffRR RTR "TrIrRITfTtRR f?f RRT ^%ftT
tffftf TfT frfffrtfRR ffRRRR "FtftrfT tfT TtrR rrrtrT
FFR Rftf FFR f?l RT tffT tffTRRF tfrrtfr^fT
RtflRTftfRRTt pRR RRfRRT TfRRR fRRt Fff RTdf
TFTRpRR? RTdT tfffT tfT RfR?R I FRRRTT FR t % % ° fT
fRRTR ffrfRRT ^g" 3RRTR, Ptft TRfT T RRRRTR?
"SRRRTRTf FTtfR fffT Tff *RT RTfR T?Rt f?l  fFRT
ffft?, rrr ttfrtrT rrT tfRRR ?T R?fRf Tftf Rft
RTfR?f I RT TRtft RT Ffd? Rtf?RftfF RffTt TfFR
RRRF Tftftf FT FTF ftff tfffT TfRR RFtftfftFRT RRRf
RRRT tRRRf ffrfR?f |
tfFRTR fT FRtfRR fffftf tfFRlf? Flf RRfT fF fRRRF I
FftffRRT TRTTtfT tfTRRTRRR f? T RfRRR rTf RttRR
TRftffF fRRTR T tfPraTFRT F?Ff FRRR f?f I FRf RftfRTRT
tfRTRR fTf? "RffR "FR FtRtf T?R RRRtf Pfff fRRF fR
FpTRRrI iNdlP* RTdTfR RTRFR T fTtfrftfR f?RI TRRtf
"FTFR STRR T RrPrRR pTFjff?l "FfpR TTfTRRR Rfftf
Rtft RfT  RTRRRR ftfTRfT FSRTRRftffRRT RFR:  RRR
no -v On
f?l  dMlR*  FRR T§RfR ^  tfpR FT^T  RffTt RtfR
pfffRT f? T tfRR T-TRRSRR t?; fFR¥RRRtt ffTfR*? f? |
pRfRRR Fftf FR? TRRRT TRfT trt FT TtRR ftff T TRtftf
tfFfrffgR  SRR  rP  SttfTTr  FT  FT?*f  ftftft I  FftfRT
FRftf? TfT rP?frT f?i "rrriPr tPttr rFrfjI tfftf
R%rT f?, RT RTftf iNdlP* FTFff Tf rT FrrT ftri
■Rftf? Pr TfT tffRtf ft tfT fTrPr tP+tr frf tffrff?
TTt RRRRT FR ftfR? fR? T TRRRR TTfRt ft RTdT?F
N3 no ^ N3 no '
RRR  ftRRI  RfRT  pRTRpT RffTfRR  tfntff  STtflgRTt
H*liJ*l W^i T FTRRRt RR ffTfR*T tffT R?F? ftR I
"FfRR TP+TR ft RpR fft RffT f? T "W^ TfT tffRtf
ffl
tfttftf rPfTRT RRR T FStffRT tfTtfFT "FfRR TpfRf
FdTFfTffTRT ffRR ftl  FTFr-FTFr RfRfftftR T RRRft
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT xffim frM W. 103, 13 tfTFf ?oo?
3^
TTTFTR T RRTRR ftfffR I TTTTR RRftfTfR FRfRTTTRT FRTTTTR
ftfft T FRTf RTRR RTRRR Rpg" R fTTg" fft ffT
RRTfRfFR TRRpRt f?TTRTR Rftftf, fTRRrT FftfR? PR?
F RTT f?ftl TRf RfR RFTR? Rd? T RRRJFT FdRFf
FRftf TRR RFRR RRTF tfFftfP" FFTF fftfti ffR
31 MR* TftFRTRT TffF RT pRR T tftiR "RTfRR RdffR
FRR ff tfTTR ?tff T Rlfff FTftR R RTjfTFFTP"
PrTrR? tffRtf tffpf tfRRR T FTlfFRT WFT^I RR tfR?
ftR I ftfRT TRfttfR RTRRR RfRTftf RdffRR RRR ftfffR,
TtRR TTR tfTfRTt RTTt T RffTt RkdR* TRTRtfTT fRf!
RfRT ftftfl FTpR RRFR TTftft FRRT TfTfTftfRR TffT
ftfrff  (x RRfRT TRfffFRft FFtf RTfft TTtRRT Ftf) I
TtrR fr sft stftr tPPRTrt RRfRT rtr? t ftrtrr
FRR TRRRRTTTt Rk-R-cfldftfT FSTR TffT fTfTFR FFtf fT
Rftf RRffT ftf I
FRFRT FfRTftf fFRff? FR Roo^ Ft FstfTi RFRf?
TtfTRft Rft Fff ffffRR tfRFFft tffftf trtP FfRRT
f?l TfRRfft fFTRRFR FftftRff? RR pFFTRT iNdlP*
RTFRRTTft FFRF rT Rtftftf F5RTRTR RfRT Frtf?T
"f?FRT7RTff? ftfff*? ftftf, RT RTFR RRrRrRRrT pRR tftf
fpTR ftfRfRTRt fffftl tfTTR FTRTTtf RF TtfRRR
FRfffRR PftfTftR (tfRRR FR T PfftfR RfffTfftfRRR
"FfFTFF) Wt PraTFR pFR T RRFfff? TfT tfT?R dtP*l
RTRt FfRRTtf tRTRR f?RRRT FTTTTT TRR Rft tfrtfRfTf
tfff I FRftf Ftftft F^tfRRRft ftT? RRRFRf, -Hi*ltl
RpTRTtrfRtf R RFTFt *tfl*R*l f?R R R RRrt RTR?rR
RRRT  T  fffRR  f?RI  R? RTR  fTfTfRft  T  PfTRRFftf
RRRff tftf Rft tfrtftfT rrr rrrPrrt fTtftfrtttr Rff
tffftf TTFTRT TRRTRRTTRT FfRTRR RTRR RT*T f?, RR
TRRRRRft FFFT tfRRtf Fft FffFTTR "RRRF RfR tft*t
ftftftl tfTTdtf F7^ FdfRRT TTFTRT TRTffR T RRFRT TRTRR
ftftf? TRRFT FTR pT T§RF Tf tfffT f? I
RT tfRTRT RT? tffT TTRTR "FTFR rT FRfR I TTRTRR
FRTRfF*f RRftfRT ftfrtfRT RTF ftff tffT I "FTpR
TprTRTRT FfR tff? FT FpTR? T iNdlP* "RRffRRR TTTftf
RPfTfFR tfftfRR tTf? RTF tfRrtf tffT f? I RfPtFR RTR tftf,
pRfRR FRR Rtf T "TfRRR FTftF TprRFtT RFfTt tfT
fRRRR TTTfT fT tfFTRT iNdlP* FffRff tj; tfr^tfgtf "jtftff
ftftf I ffTR TtRR RTF "FtftR TRfft? T? "TRRRrT TfFf
tfti frfTFRR f?R| RT iNdlP* TfTRT RTRRR FTRTffRpt
PtfT f?l TRRRR RffR WWxT RFR? RRTRTR f?f
RTRfR 3Rft SRFtRrt RRTf T "SffFRRRT fRfRR RFRR
f?RI RTRFTt FT Tt tffT RRt TfT fdfTF "FtPRRRTrT
RfRFtft ^RdTFT RTFT ft WW "SfftrTR P**l f? —
pTRTRR ffRT T fTtTRTTtff fTfTFR I fTRRF?RrT
TRRRRR FTFR ttftTfRT f?, RT FTtfRR RTfR TprRFtft
TTt "ptffT? fffRR fff FRf?R I
FTffRtf tff?tf frfffRR tfPfRTT tfft FffF tfftftf frfFT tfT
TtrtrT rrrT tPr t RfftfrT tfffT FfTtf1ftf*RRfft
FTtfRR RTRRFR FfTf?f I "FfRR TprRFtft RTTTpTF? FRRi
RTdTfR T FR "RRfffRRrt RTF ffRRT "RTpR, TRFRR T
TfTRTdRT FTR pf fR FfTf?, FR fF RFR tffTR Roo^
RRRR RfRTR tfftfRR ftff | fTRR RFR RFRRT tff tftf
Ffft tfFRTRR, RTRtftr fl tfffT TRR, TRfTtfTf? RTR
FRF T tffft RRFfFRRT Rff TTRT RRFfRR TfrfT tRTRR
TFFFf? I
 WWmf W&W RFR?- ^ffjj-9
■*l$Rm WT xffim frM W. 103, 13 tfTFf ?oo?
3?
it
w#e( 077 W* mdp * not wrpV fldwTflr wfercwrwif 07
;*
.r-<
. />-^-.s.mikol Q
il>arehula\ ■!->
V    * /
«Va*"%    0aiain|iurS-
/\hiuk.-i.iV  S|.-t1  op,iana<u
L...
V.
CHINA
pGairiagarJN "••».,_
_ lABNAJJ *t,
j    ,-, L)aij.ildlllira .•■•-'' Jumla \
J   r.,pa'val^s-^* a . V
A*Maheh«lranaya
•v
AH
, taHnkh ^ Dulnal
Phattgadlii
.'   a .biwisoni "^
MIERI  o.Jalatkoi '-7-..~/ ,- ^.
1 n.J ..InmliklialBrvH I n*,,,.
r UHAWALlCllil/
I
NEPAL
Hagonal capital
Regional sear
Zonal spal
DlamtM aeai
lnlytridili.jtidl bauntlafy
Regional boundnry
jioflBl brjUII-1 -■ 1 v
Main roM
■9-H.;yrJaiy Tcsd
Railroad
20  *0
90 8f> mm
a  In  »f>  K  40 10
jLjGularfya
1   a
ft
Salyan
toTulsnnjr
Liwai>g y<>n,o Kusma
RANQtKl    1   i -
0 aisisahai  /■   ~'" *>• •
Pukliara ' f-'  | jjWiiHBte"^    1 .-.,
-rramgiW  Cfsyansla    ;-,oorWia   IMCMCTI  , \  i ■    »■   -v
f  SarrllitkharkaCrTaii^S"~^—    '.-. V f. . ° fijiliri  :  0ChauTara- ly    -  ■
• .-»v^   I.TMMM, yu1wa 1  Uliaiali'urr' Kathmandu0+t,Bhaiila|W,,auirtol' J j
IL™'™., ... f    '"'   Palan'   (FDhuliktwl , / j  KOSHt /  KB™ J
r^&bj  CgNTRALj  /Z,^K„a„,|1,a„(''>ei^  f
V_* N*!|>aiM'ini   -
*■•.    >,r,.,ah.:jpv"»»";'
*^* A.
ttS^WRST °i/mii»,iIi f rl'l»i'l»»j|.,rSi
iai>TaiiSirvk—1   '--. V  . .°ni'tin   0
'^BulwaT  Bliaiali'u'r' Katllll
\*1 laullhawa  SMdterlWna'cjar ,._■/r
'-»..—.  t —.Vl'alasi .'V H«tau
<
f*J
5  A-
T   ^v-
Map N<p.43*4  UNITED NATlOWS
January MOi* (Coloui}
fitpjrtmanl en ^BacstasohgOp«raHun
■j?i';ht)piK ifc'i-jp
 WJMWt Wftw RFR?- ^ffjfp
■*l$Rm WT Tffim frM W.  103,  13 #TFf ?oo?,
yo
FRFRIRRTf  RRRfR Rr  (RRfRftf RR) TRRR, TrdlRRTfTsft
SO no   J 7 V3
TtftrrtT tfTRT ftl tfMfd" trtTfr RRFT Fft \^o
RftfRT%F RRTTR Wi I RF TfTRTtf FRTW RpRRRR RrRf
ftftRR RRT ^RFRR ftf? tftfr ^F tfRR ^ RRtfrtff j^
RRTRR ttT RRTR Rftf |
FRfTFTTRRtfRRRRtfTRR SRSfR FRTRR RRTFRR ff I ^F FT?
so vs so so
|R  FRR,  RTfR  RRtf  Tff  tfftfftR  TFftf  tf$TR75;  RRRT  T^gTTJRR
fWFR RdfftfR WR iNdlfd* ftftfRRRR FRffFR WfA
RtfffRJ TRTTRR RRRFTTRRTd Rtf fFR T TRRTfRRR RTRTFT
RRfftftf RRtf RRfT RFRffffR ftftftfRRffFRRF Ttf Rtf ^rttrtRr?
RFTTRtfRRT ftftfRRRRR? tftffFT RRR Riff I RRRTF FRt 1 ^
RBfT *>I$R)« 4M dlH*l Rlftf* RtffdR tftf RRRiRR Rlf | RR
RtffdRtf tfRTTtfftfR^F rRrTrR T ^F FT FRR TFTfRF T?
so so
RfT?ff TRTffR RTR FRR?rtf TTFTff I
FlfftfR FRf RRR Rftftf RftTfT T RfRT ^v-uHd TRRPTR
RRFftftfRFTRRrF) T TRRRR FfT FRftfR RRfT TRRRT www.
crisisgroup.org R Rftf FRRR TRRRf I TRRRTfR? FRRTR FRf
RTRR fttfw^rfftf gRTR RTRTFR RFTf T RfRR ^TfTTTeRRftf
RTTRF FffRf RTRRT T TlTRRFfrt RRfR RT? R*tf TfftfT, TTftfTR
RRT RFR FfFftftf ftftfi RRR TTff I
iNdlfd*, fdtffd* T ^RlRlR* tfR" RRT TR1R RTTRRR tftffeR
^RftfTfR T|rr RR^ftftf RRRtf Rftftf RRfftftf RRRtf RFR T
so so ~o
tftftfFRrrf tfFRtfRtf? tj^r W3A TtfT-ftTTRlRFRRF RRTFT
RTRF TRRR Rff | RRfftftf RRfT RfRSRFR Rtttftft FfRR
RTTTR RftfnfRR Rtf RFTRT fRTFRTRTFRTRtf RtffttftTRRR
y, CN SO On On
TRF R*R^- |R|Rff I Ff Roo\ Rff FRltfftf RRfftfR RTftf
R£RF RRT RdtftfRtt RRRR TTfF Rltfi TTfTRTfrT ^ | Tf/gf
FfFftR TTTRRRftfRRTRR ftf Tfj^R RTRFT |R|Rff T Witt
RfttfRtf RtfRtfrftfRT Tff t?rtt5trr TTlRt RFftft^R 4V|^KlO ftftfR
RRTfRRtf RpT RftftfrfR RfT RRR rRrRFRTTrT ^ |
RRRfRRTRtfRFRff^RRfRRRRTRTfRfjri RFTR fttfRRFsf?
RRRffTfltf RfT RRFT RTFR RTRRfRF RlftffdR TRft (Ftf tft
tfTRT RR?RRfRRT), ^tf£ T d^dHI itfRR ^fR| rrrrRftftf
RRRfTR TRRtf ^ tffftfFR FTfftfR ttRrft fffi fTF TRTRFTR
FTR RF tfTRTRR TttftdT tftffR RRRftiRRF ftftfR?, RftfR,
RRRT, fTnTFTRR, TRRFR, ^T*Rtt, fttftf?, ftftfR T RHRiTlHI
fffTTRTfRR RRFRFfRR TTfR? <| G RftfRRT TRTRR RRRRFRR
fffi  (m^T, RTR?, TRRR?R?, TfR, RTftf, ftftfrRR, RRRRR,
I   ^ SO'SO' ^TN.T-.T 7 T
fftft, tfFTTTtf RRRTf, TRTRftft, ftfRTRTf, sftRTtfttf, tfrtf-RT-
fTFT, fTdtftR, FRftft, ftftftTf T TfFf) TXT5RR TTRTRR RfRR
T ^FRTRTtfRR dlitfldlTTfltfsiTRR^oRRTRtft tfR^FR RRRR
ftftfRRTFF fFT RRRTR fffi  Tttfstf RfRTRRR FRf?, RRFTfR,
RSR TRftfrtff RTTfRT^; rtr, RfR tf RTfRT, RRRlRtfR? TRRR^r
RTtf, fRftfR, fftftftftfRT, ftftft; Rftft-ftfTTTT, tffRf, TflfTftR,
RftfRR, fRFR, ftfRF RftftR, FfRlftfR, tftfrR RftfRR, FRR,
RRRRT T ftfPRfT RRT TrftfRTR RRRlftfTRR, RIfRtfsiT,
Rtft/TRTRRR, fT^rtfftfRT, RT^tfR, *^fl<sK:dM, RTtRfRlTRR, TRRf,
FRT fTRR, Rlftf?TRR, ftfRlftfR, tfRlfT, RffRR, RlRtftFRR,
RfTRRR,  RttfR-tTTT, dtftfftfTRR T FRftFRR RRT RT?RR
^ ' '   so so
RTtfftfRT, RFRRR, TtfftFR-^tfRTftfR, RTfRF, ^rRftff RRFltfr,
TRltfttffTR, TftfRT (FRT ftfRR), RftftfT, TRtf T W^T RRT
RSRTTR? T FRT RfRTRRR RTRpFT, fftTTF, ^f TRRfR, fFf,
fTTR?, fFRRTf-TRRRdlfR, tfRRR, tftT¥t, FTFT? RTR, ftfRR T
AWT RRf TRfftfR RtfftRRR RRftftfRR, TtRfftfR, RRRRRR,
fftfRT, TRTtfRRR, Rftft T RTRRTF Rtffffl
FlfftfR FRf TRf?R; RttfRRt? RR T RfTRRT T ^TRtTRR
RTfrfrfRRT^RRRTRtfRRtfRTRRFg^i ^Tf ftftfRtf?l*l Ph
TRRdt? ftRRR RR TRRRFtt TRTTT FTTRR RFTffR: RTtfRlRTRT
RFRff^R ffRRR Rtftft (FfSTTff?), RTtfRlRlRT RTTF RRT
RTRRR TR^rrFR, RftfRTRT TAWW TRR, TRrRRrT RTF5"
i\^\?\ny cMi^tff ^ftfRf^RTRRRSTffttfsif illPdl ftfRR, <T^|?5tfl
RFRff^R ffRRR ftfRR, RRlRltftf? RFftft^R ftfRFT RpRRR
RTF, Tf? RTTTTT TRRRR, fRRRFRtf RTTTTT trrrr, TrrtrtrT
RTRF TRRRTR,  fTFRRFFRtf RTTTTT ttr^ttfR,  RTRRrT RTTF^"
trrrr, fTr ftftftT Rrr, rtrttrfrrT RfftR trrr trrt,
TRTRR  RFTTff^R RRRTR ftftfR  (RfRR) RRdTTdlfRftf RTTTff
TTRRTTfR, TRtfTRtftftf RfffRR TRRRTR, ^rRRRFR RRTTffr|R ftRRR
ftftftF, RRfT RTFF trrrtr, TTtfdfT RTF5" TRRRR, TtftF TfftR
RTRfT fttfR, dRtfRtfRTTTrrf trrrtr, TfRF RTR fftftfrffRtff RffTJR
TRRRfR, RFTtft^R ftfRFT ftfRR, TTRRT RRTRR TTTTRRRT
STiWr? RRT RTRTftfR? RpRtRR Rftfiff T RTRtft RFRff^R
TAWW tfTRT (RfRFf) fff I
FTfftfR RRRtf  yMRa  t# TVWT RTRR RftR? TRRR RRf
so ^ ^
RRFR RT" fttft tfR" T tfTRRR RTRlfTF ftrR fff Carnegie
Corporation of New York, Carso Foundation, Compton Foundation,
Ford Foundation, Fundacion DARA International, Iara Lee and
George Gund III Foundation, William & Flora Hewlett Foundation,
Hunt Alternatives Fund, Kirnsey Foundation, Korea Foundation,
John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Charles Stewart
Mott Foundation, Open Society Institute, Pierre and Pamela Omidyar
Fund, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares Fund, Provictimis
Foundation, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing Trust, Rockefeller
Philanthropy Advisors and Viva Trust.
 WJMWt Wftw RFR?" WTRT?
■*l$Rm WT xffim frM W. 103, 13 #TFf ?oo?,
VI
yivte<H t *m+i{te*
CENTRAL ASIA
Uzbekistan: In for the Long Haul, Asia Briefing N°45, 16
February 2006 (also available in Russian)
CentralAsia: What Role for the European Union?, Asia Report
N°113,10 April 2006
Kyrgyzstan's Prison System Nightmare, Asia Report N°118,
16 August 2006 (also available in Russian)
Uzbekistan: Europe's Sanctions Matter, Asia Briefing N°54,
6 November 2006
Kyrgyzstan on the Edge, Asia Briefing N°55, 9 November
2006 (also available in Russian)
Turkmenistan after Niyazov, Asia Briefing N°60, 12 February
2007
Central Asia's Energy Risks, Asia Report N°133, 24 May
2007 (also available in Russian)
Uzbekistan: Stagnation and Uncertainty, Asia Briefing
N°67, 22 August 2007
Political Murder in Central Asia: No Time to End Uzbekistan's
Isolation, Asia Briefing N°76, 13 February 2008
Kyrgyzstan: The Challenge of Judicial Reform, Asia Report
N°150, 10 April 2008 (also available in Russian)
Kyrgyzstan: A Deceptive Calm, Asia Briefing N°79, 14
August 2008 (also available in Russian)
Tajikistan: On the Road to Failure, Asia Report N°162, 12
February 2009
NORTH EAST ASIA
China and North Korea: Comrades Forever?, Asia Report
N° 112, 1 February 2006 (also available in Korean)
After North Korea's Missile Launch: Are the Nuclear Talks
Dead?, Asia Briefing N°52, 9 August 2006 (also available in
Korean and Russian)
Perilous Journeys: The Plight of North Koreans in China
and Beyond, Asia Report N°122, 26 October 2006 (also
available in Korean and Russian)
North Korea's Nuclear Test: The Fallout, Asia Briefing N°56,
13 November 2006 (also available in Korean and Russian)
After the North Korean Nuclear Breakthrough: Compliance
or Confrontation?, Asia Briefing N°62, 30 April 2007 (also
available in Korean and Russian)
North Korea-Russia Relations: A Strained Friendship, Asia
Briefing N°71, 4 December 2007 (also available in Russian)
South Korea's Election: What to Expect from President Lee,
Asia Briefing N°73, 21 December 2007
China's Thirst for Oil, Asia Report N°153, 9 June 2008 (also
available in Chinese)
South Korea's Elections: A Shift to the Right, Asia Briefing
N°77, 30 June 2008
North Korea's Missile Launch: The Risks of Overreaction,
Asia Briefing N°91, 31 March 2009
China's Growing Role in UN Peacekeeping, Asia Report
N°166, 17 April 2009 (also available in Chinese)
North  Korea's  Chemical  and  Biological  Weapons
Programs, Asia Report N°167, 18 June 2009
North Korea's Nuclear and Missile Programs, Asia Report
N°168, 18 June 2009
North Korea: Getting Back to Talks, Asia Report N°169, 18
June 2009
SOUTH ASIA
Nepal: Electing Chaos, Asia Report N° 111, 31 January 2006
Pakistan: Political Impact of the Earthquake, Asia Briefing
N°46, 15 March 2006
Nepal's Crisis: Mobilising International Influence, Asia Briefing
N°49,19 April 2006
Nepal: From People Power to Peace?, Asia Report N°115,
10 May 2006 (also available in Nepali)
Afghanistan's New Legislature: Making Democracy Work,
Asia Report N° 116, 15 May 2006
India, Pakistan and Kashmir: Stabilising a Cold Peace, Asia
Briefing N°51, 15 June 2006
Pakistan: the Worsening Conflict in Balochistan, Asia Report
N° 119, 14 September 2006
Bangladesh Today, Asia Report N°121, 23 October 2006
Countering Afghanistan's Insurgency: No Quick Fixes,
Asia Report N° 123, 2 November 2006
Sri Lanka: The Failure of the Peace Process, Asia Report
N°124, 28 November 2006
Pakistan's Tribal Areas: Appeasing the Militants, Asia Report
N°125, 11 December 2006
Nepal's Peace Agreement: Making it Work, Asia Report NT26,
15 December 2006
Afghanistan's Endangered Compact, Asia Briefing N°59, 29
January 2007
Nepal's Constitutional Process, Asia Report N° 128, 26 February
2007 (also available in Nepali)
Pakistan: Karachi's Madrasas and Violent Extremism, Asia
Report N° 130, 29 March 2007
Discord in Pakistan's Northern Areas, Asia Report N°131, 2
April 2007
Nepal's Maoists: Purists or Pragmatists?, Asia Report N°132,
18 May 2007 (also available in Nepali)
Sri Lanka's Muslims: Caught in the Crossfire, Asia Report
N°134, 29 May 2007
Sri Lanka's Human Rights Crisis, Asia Report N°135, 14
June 2007
Nepal's Troubled Tarai Region, Asia Report N°136, 9 July
2007 (also available in Nepali)
Elections, Democracy and Stability in Pakistan, Asia Report
N°137, 31 July 2007
 WJMWt Wftw RFR?" WTRT?
■*l$Rm WT tffim frM W. 103, 13 #TFf ?oo?
JT?
Reforming Afghanistan's Police, Asia Report N°138, 30
August 2007
Nepal's Fragile Peace Process, Asia Briefing N°68,28 September
2007 (also available in Nepali)
Pakistan: The Forgotten Conflict in Balochistan, Asia Briefing
N°69,22 October 2007
Sri Lanka: Sinhala Nationalism and the Elusive Southern
Consensus, Asia Report N°141, 7 November 2007
Winding Back Martial Law in Pakistan, Asia Briefing N°70,
12 November 2007
Nepal: Peace Postponed, Asia Briefing N°72, 18 December
2007 (also available in Nepali)
After Bhutto's Murder: A Way Forward for Pakistan, Asia
Briefing N°74, 2 January 2008
Afghanistan: The Need for International Resolve, Asia
Report N° 145, 6 February 2008
Sri Lanka's Return to War: Limiting the Damage, Asia
Report N° 146, 20 February 2008
Nepal's Election and Beyond, Asia Report N°149, 2 April
2008 (also available in Nepali)
Restoring Democracy in Bangladesh, Asia Report N°151, 28
April 2008
Nepal's Election: A Peaceful Revolution?, Asia Report N°155,
3 July 2008 (also available in Nepali)
Nepal's New Political Landscape, Asia Report N°156, 3 July
2008 (also available in Nepali)
Reforming Pakistan's Police, Asia Report N°157, 14 July
2008
Taliban Propaganda: Winning the War of Words?, Asia
Report N° 158, 24 July 2008
Sri Lanka's Eastern Province: Land, Development,
Conflict, Asia Report N°159, 15 October 2008
Reforming the Judiciary in Pakistan, Asia Report N°160, 16
October 2008
Bangladesh: Elections and Beyond, Asia Briefing N°84, 11
December 2008
Policing in Afghanistan: Still Searching for a Strategy, Asia
Briefing N°85, 18 December 2008
Nepal's Faltering Peace Process, Asia Report N°163, 19
February 2009 (also available in Nepali)
Afghanistan: New U.S. Administration, New Directions, Asia
Briefing N°89, 13 March 2009
Pakistan: The Militant Jihadi Challenge, Asia Report
N°164, 13 March 2009
Development Assistance and Conflict in Sri Lanka: Lessons
from the Eastern Province, Asia Report N°165, 16 April
2009
Pakistan's IDP Crisis: Challenges and Opportunities, Asia
Briefing N°93, 3 June 2009
Afghanistan's Election Challenges, Asia Report N°171, 24
June 2009
Sri Lanka's Judiciary: Politicised Courts, Compromised
Rights, Asia Report N°172, 30 June 2009
SOUTH EAST ASIA
Papua: The Dangers of Shutting Down Dialogue, Asia Briefing
N°47, 23 March 2006 (also available in Indonesian)
Aceh: Now for the Hard Part, Asia Briefing N°48, 29 March
2006
Managing Tensions on the Timor-Lestellndonesia Border,
Asia Briefing N°50, 4 May 2006
Terrorism in Indonesia: Noordin's Networks, Asia Report
N°114, 5 May 2006 (also available in Indonesian)
Islamic Law and Criminal Justice in Aceh, Asia Report N° 117,
31 July 2006 (also available in Indonesian)
Papua: Answers to Frequently Asked Questions, Asia
Briefing N°53, 5 September 2006
Resolving Timor-Leste's Crisis, Asia Report N°120, 10 October
2006 (also available in Indonesian)
Aceh's Local Elections: The Role of the Free Aceh
Movement (GAM), Asia Briefing N°57, 29 November 2006
Myanmar: New Threats to Humanitarian Aid, Asia Briefing
N°58, 8 December 2006
Jihadism in Indonesia: Poso on the Edge, Asia Report N°127,
24 January 2007 (also available in Indonesian)
Southern Thailand: The Impact of the Coup, Asia Report
N°129, 15 March 2007 (also available in Thai)
Indonesia: How GAM Won in Aceh , Asia Briefing N°61, 22
March 2007
Indonesia: Jemaah Islamiyah's Current Status, Asia Briefing
N°63, 3 May 2007
Indonesia: Decentralisation and Local Power Struggles in
Maluku, Asia Briefing N°64, 22 May 2007
Timor-Leste's Parliamentary Elections, Asia Briefing N°65,
12 June 2007
Indonesian Papua: A Local Perspective on the Conflict, Asia
Briefing N°66, 19 July 2007 (also available in Indonesian)
Aceh: Post-Conflict Complications, Asia Report N°139, 4
October 2007 (also available in Indonesian)
Southern Thailand: The Problem with Paramilitaries, Asia
Report N°140, 23 October 2007 (also available in Thai)
"Deradicalisation" and Indonesian Prisons, Asia Report
N°142, 19 November 2007 (also available in Indonesian)
Timor-Leste: Security Sector Reform, Asia Report N°143, 17
January 2008 (also available in Tetum)
Indonesia: Tackling Radicalism in Poso, Asia Briefing
N°75, 22 January 2008
Burma/Myanmar: After the Crackdown, Asia Report N° 144,
31 January 2008
Indonesia: Jemaah Islamiyah's Publishing Industry, Asia
Report N°147, 28 February 2008 (also available in
Indonesian)
Timor-Leste's Displacement Crisis, Asia Report N°148, 31
March 2008
The Philippines: Counter-insurgency vs. Counter-terrorism in
Mindanao, Asia Report N° 152, 14 May 2008
Indonesia: Communal Tensions in Papua, Asia Report N°154,
16 June 2008 (also available in Indonesian)
Indonesia: Implications of the Ahmadiyah Decree, Asia
Briefing N°78, 7 July 2008 (also available in Indonesian)
 WJMWt Wftw RFR?" WTRT?
■*l$Rm WT tffim frM W. 103, 13 #TFf ?oo?
V3
Thailand: Political Turmoil and the Southern Insurgency, Asia
Briefing N°80, 28 August 2008 (also available in Thai)
Indonesia: Pre-election Anxieties in Aceh, Asia Briefing N°81,
9 September 2008 (also available in Indonesian)
Thailand: Calming the Political Turmoil, Asia Briefing N°82,
22 September 2008 (also available in Thai)
Burma/Myanmar After Nargis: Time to Normalise Aid
Relations, Asia Report N°161, 20 October 2008 (also available
in Chinese)
The Philippines: The Collapse of Peace in Mindanao, Asia
Briefing N°83, 23 October 2008
Local Election Disputes in Indonesia: The Case of North
Maluku, Asia Briefing N°86, 22 January 2009
Timor-Leste: No Time for Complacency, Asia Briefing N°87,
09 February 2009
The Philippines: Running in Place in Mindanao, Asia Briefing
N°88, 16 February 2009
Indonesia: Deep Distrust in Aceh as Elections Approach, Asia
Briefing N°90, 23 March 2009
Indonesia: Radicalisation of the "Palembang Group", Asia
Briefing N°92, 20 May 2009
Recruiting Militants in Southern Thailand, Asia Report N°170,
22 June 2009
Indonesia: The Hotel Bombings, Asia Briefing N°94, 24 July
2009
OTHER REPORTS AND BRIEFINGS
For Crisis Group reports and briefing papers on:
Africa
Asia
Europe
Latin America and Caribbean
Middle East and North Africa
Thematic Issues
CrisisWatch
please visit our website www.crisisgroup.org
 WJMWt Wftw RFR?" WTRT?
■*l$Rm WT tffim tR9?F~ W. 103, 13 #TFf ?oo?
yy
Co-Chairs
Lord Christopher Patten
Former European Commissioner for
External Relations, Governor of Hong Kong
and UK Cabinet Minister; Chancellor of
Oxford University
Thomas Pickering
Former U.S. Ambassador to the UN,
Russia, India, Israel, Jordan, El Salvador
and Nigeria
President & CEO
Louise Arbour
Former UN High Commissioner for Human
Rights and Chief Prosecutor for the International Criminal Tribunals for the former
Yugoslavia and for Rwanda
Executive Committee
Morton Abramowitz
Former U.S. Assistant Secretary of State and
Ambassador to Turkey
Emma Bonino*
Former Italian Minister of International
Trade and European Affairs and European
Commissioner for Humanitarian Aid
Cheryl Carolus
Former South African High Commissioner
to the UK and Secretary General ofthe ANC
Maria Livanos Cattaui
Member ofthe Board, Petroplus,
Switzerland
Yoichi Funabashi
Editor-in-Chief & Columnist, The Asahi
Shimbun, Japan
Frank Giustra
Chairman, Endeavour Financial, Canada
Stephen Solarz
Former U.S. Congressman
George Soros
Chairman, Open Society Institute
Par Stenback
Former Foreign Minister of Finland
*Vice Chair
Other Board Members
Adnan Abu-Odeh
Former Political Adviser to King Abdullah
II and to King Hussein, and Jordan
Permanent Representative to the UN
Kenneth Adelman
Former U.S. Ambassador and Director of
the Arms Control and Disarmament Agency
HRH Prince Turki al-Faisal
Former Ambassador ofthe Kingdom of
Saudi Arabia to the U.S.
Kofi Annan
Former Secretary-General ofthe United
Nations; Nobel Peace Prize (2001)
Richard Armitage
Former U.S. Deputy Secretary of State
Lord (Paddy) Ashdown
Former High Representative for Bosnia and
Herzegovina and Leader ofthe Liberal
Democrats, UK
Shlomo Ben-Ami
Former Foreign Minister of Israel
Lakhdar Brahimi
Former Special Adviser to the UN Secretary-
General and Foreign Minister of Algeria
Zbigniew Brzezinski
Former U.S. National Security Advisor to
the President
Kim Campbell
Former Prime Minister of Canada
Naresh Chandra
Former Indian Cabinet Secretary and
Ambassador to the US.
Joaquim Alberto Chissano
Former President of Mozambique
Wesley Clark
Former NATO Supreme Allied Commander,
Europe
Pat Cox
Former President ofthe European Parliament
Uffe Ellemann-Jensen
Former Foreign Minister of Denmark
Gareth Evans
President Emeritus of Crisis Group; Former
Foreign Affairs Minister of Australia
Mark Eyskens
Former Prime Minister of Belgium
Joschka Fischer
Former Foreign Minister of Germany
Yegor Gaidar
Former Prime Minister of Russia
Carla Hills
Former U.S. Secretary of Housing and U.S.
Trade Representative
Lena Hjelm-Wallen
Former Deputy Prime Minister and Foreign
Affairs Minister of Sweden
Swanee Hunt
Former U.S. Ambassador to Austria; Chair,
The Initiative for Inclusive Security and
President, Hunt Alternatives Fund
Anwar Ibrahim
Former Deputy Prime Minister of Malaysia
Mo Ibrahim
Founder and Chair, Mo Ibrahim
Foundation; Founder, Celtel International
Asma Jahangir
UN Special Rapporteur on the Freedom of
Religion or Belief; Chairperson, Human
Rights Commission of Pakistan
James V. Kimsey
Founder and Chairman Emeritus of
America Online, Inc. (AOL)
Wim Kok
Former Prime Minister ofthe Netherlands
Aleksander Kwasniewski
Former President of Poland
Ricardo Lagos
Former President of Chile
Joanne Leedom-Ackerman
Former International Secretary of International
PEN; Novelist and journalist, US.
Jessica Tuchman Mathews
President, Carnegie Endowment for
International Peace, U.S.
Moises Nairn
Former Venezuelan Minister of Trade and
Industry; Editor in Chief, Foreign Policy
Ayo Obe
Chair, Board of Trustees, Goree Institute,
Senegal
Christine Ockrent
CEO, French TV and Radio World Services
Victor Pinchuk
Founder ofEastOne and Victor Pinchuk
Foundation
Fidel V. Ramos
Former President of Philippines
Giiler Sabanci
Chairperson, Sabanci Holding, Turkey
Ghassan Salame
Former Lebanese Minister of Culture;
Professor, Sciences Po, Paris
Thorvald Stoltenberg
Former Foreign Minister of Norway
Ernesto Zedillo
Former President of Mexico; Director, Yale
Center for the Study of Globalization
 WJMWt Wftw RFR?" WTRT?
■*l$Rm WT tffim tR9?F~ W. 103, 13 #TFf ?oo?
X*
PRESIDENT'S COUNCIL
Crisis Group's President's Council is a distinguished group of major individual and corporate donors providing
essential support, time and expertise to Crisis Group in delivering its core mission.
BHP Billiton
Canaccord Adams Limited
Mala Gaonkar
Alan Griffiths
Iara Lee & George Gund III
Foundation
Frank Holmes
Frederick Iseman
George Landegger
Ford Nicholson
Royal Bank of Scotland
StatoilHydroASA
Ian Telfer
Guy Ullens de Schooten
Neil Woodyer
INTERNATIONAL ADVISORY COUNCIL
Crisis Group's International Advisory Council comprises significant individual and corporate donors who contribute
their advice and experience to Crisis Group on a regular basis.
Rita E. Hauser
(Co-Chair)
Elliott Kulick
(Co-Chair)
I lam/a al Kholi
Anglo American PLC
APCO Worldwide Inc.
Equinox Partners
Ed Bachrach
Stanley Bergman &
Edward Bergman
Harry Bookey &
Pamela Bass-Bookey
David Brown
John Chapman Chester
Chevron
Richard Cooper
Neil & Sandy DeFeo
John Ehara
Seth Ginns
Joseph Hotung
H.J. Keilman
George Kellner
Amed Khan
Zelmira Koch
Scott Lawlor
Jean Manas
Marco Marazzi
McKinsey & Company
Najib Mikati
Harriet Mouchly-Weiss
Yves Oltramare
Donald Pels and
Wendy Keys
Anna Luisa Ponti &
Geoffrey Hoguet
Michael Riordan
Tilleke & Gibbins
Vale
VIVATrust
Yapi Merkezi
Construction and
Industry Inc.
SENIOR ADVISERS
Crisis Group's Senior Advisers
and support are called on from
Martti Ahtisaari
(Chairman Emeritus)
George Mitchell
(Chairman Emeritus)
Hushang Ansary
Ersin Arioglu
Oscar Arias
Diego Arria
Zainab Bangura
Christoph Bertram
Alan Blinken
Jorge Castaneda
Eugene Chien
Victor Chu
Mong Joon Chung
are former Board Members who maintain an association with
time to time (to the extent consistent with any other office they
Gianfranco Dell'Alba
Jacques Delors
Alain Destexhe
Mou-Shih Ding
Gemot Erler
Marika Fahlen
Stanley Fischer
Malcolm Fraser
I.K. Gujral
Max Jakobson
Todung Mulya Lubis
Allan J. MacEachen
Graca Machel
Barbara McDougall
Matthew McHugh
Nobuo Matsunaga
Miklos Nemeth
Timothy Ong
Olara Otunnu
Shimon Peres
Surin Pitsuwan
Cyril Ramaphosa
George Robertson
Michel Rocard
Volker Riihe
Mohamed Sahnoun
Salim A. Salim
Douglas Schoen
Crisis Group, and whose advice
may be holding at the time).
Christian Schwarz-
Schilling
Michael Sohlman
William O. Taylor
Leo Tindemans
Ed van Thijn
Simone Veil
Shirley Williams
Grigory Yavlinski
Uta Zapf

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0365078/manifest

Comment

Related Items