Digital Himalaya Journals

Nepal's Faltering Peace Process International Crisis Group 2009-02-19

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0365075.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0365075.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0365075-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0365075-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0365075-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0365075-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0365075-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0365075-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0365075-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0365075.ris

Full Text

 ^iHHcfl ^i\H\ THH% i$m
ftftf ffftft ft. <\^ - <\% ftwrft roo\
Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
 ftt FFRFTFTF FTFTTF FWRT Ffrfftf ffftftft ftTlftT FFTR ftl TFft Tlfftffftf FTFTF TfftfttRT Ffrfftft Wl FTftFF
FTTT ftTFRRFftt FT ffftftfR ftTFfd" (www.crisisgroup.org) TTd fTFdfttf ft FfftWJf I FT? ?fftftfT FTTfftft ftft FF ft
fftT ftFTFF FRTT TTTTfftl :
fWRFRFTF FTfRF FT
FFfft ftfttftt, FtftF, TffftdW
' ' NO
ftftft: K^YC^C, FFTF: *,*,Y^*F
nepal@crisisgroup.org
 f^ro^ft
1.  Tift^r t.
r.  wiiH? ^
f)    "FTRT ftftFTft fF Ffft ff? R
Tf)    FTTfTfT ftftTFft "FFW: "ftftftftdtft FFT? Y
F)    fftfft W FRt ftTFT ^
F)    TFRF fft W IS
3. ?nf% wn%^#^ faffe. c;
f)    FTTfffffR: ftft fffft? Z
Tf)    FWFFTTT Tffttftft FfTFTtfR %
T)    ftftWT: ftftf TfR ftFT TTrfft? rr
i.    ftTTftf TTfttF tt
^.    FFFFftffR <H
3.    FfFT FTFTTRff FWFTF? <\R
V.   ^f^lT <13
f)    "FTffttFFRT TfRftft 13
1.    FfFfftRlft W? 13
^.    ftTTftft ftdTft ffftft rY
3.    Fftftftf FFft ffftft <R
Y.    FFTftffR <K
Tf)   FT? ftTFT FT? "fRT IIS
i.    ftf fftfF T7^
^.   FFFRff Rfrf r^,
3.    FFTftrfTTFft FTFT R<\
Y.    WfftftF RR
*.   "p^ "T^TF W1W ^3
f)    FTRT ftftFFTf Tfft TftFft ^3
i.    Ffftft tRsitf ^3
R.    ftftft TfRfTF? ^3
3.    FFFT FTTFT ^Y
Tf)    "TTFT "RfFTRT Tff fTTF TRT. R$
i.    ftfftWFftRfF R$
R.    "Ffftf TTTFT R^s
3.    TFRffgF FfTTFTTTf fftftftf ft R\3
T)    ftRFTTRW Rt
F)    t^tft 30
s.  fr*pf 3^
f) ftFFft ftftF 33
"F) fWRFTFTF FTffFF Wft FftfT 3Y
F) fWRFTFTF FTftFF wft FT Roo\ fftft FW FtfT ftFTRFFftt ftftftftT T FTftftftfR 3*.
F) fWRFTFTF FTftFF FTTT fTTTTft TtffT FftFTfR ^IS
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
T^rarftqtrf ft. <\$n
<\\ ^¥3ff|- ^oo^
^MH+I y4<Jvf<il ^ln% Tlf^T
Wfl^T T *&S\\^¥
fftftFT FTRTFTFRT FRF ft? T FfffFF ftft fdffTfft f
ftftft ftTFTft FtRft ftftF Tffft Fftt FFFFft FfttRT f I
FRT-WT FRJTRft Rft TfT FRF FTftt fft: ftf
ftrftftTft TfTRTff fft Ffftft TfFTRT fT, fRTTFF
f^F FftffT FRT T FRffftTSft TTT" FF fftRTf ftftft f
T FRTTT ftft TRFFF ftFF fftft FTfft f I FT
Roo^ft FTRft "FrfttdTft FTT FTTftR? FfTtftTTTd" Fftftt
TftfT TfTfft f I WT TFFttfftf FFTR, "FTFTft FTfR
FFTFt FTTftft T ftftWTF FFft ftTTft? fTfftft
Ffftftft fdfdFTF TTTT ftft FfTF? TTWTFFFTTf
TFTTfft f, ftfT ft FftftTft fftTTfR Ffft FfttfR TTTR
TfftTf I ftRFTTT 7FRT?fftF ffFF?tfRft TtdTfRTTff
"FRTFR FTFF TTftFft FTTF ft Ffftftft T TFFttfftf
TFT ftft fftT FRft f |
NO NO '
ftftF ^oocf FRF ftRFFFTTft RfffFRT FSTtftfft
TTFlffftt RfFT FF ftt, Fftft FTtfRFff FT" FfTF ft
fftftri FTT TTdftfRft Ft RftT TTF ftf Fft FTT F
fftfRT Rtt, W FTTFRT fftft FTFT FF ft ftTFtt fTfttrft
FTfRF FF FFW TR? T TffftTF TTTF ^oocf
ftfTft FfTrfttftrfftF ft FTfR FF? I FTfRft FTTft Ff FT
ft FfTFfft "tr T TFfT ft fFf-ftRFttftfR ftfifFTT
fFITftft fftft" ftft ftft FTfR Ffftftft TfFTRT dTFTTT
FtR FFF W T TFft Tff fftfTF "WT I FlfttTffttft FT
ftFfFT fft FTfR FW Fftftf, fRTFT ftFT ftftf
FTfR Ffft fF F ft flft'l FTtfRft TFTftt TfdTRT
Wftf TRTTTff ftftft FTfft I
FTTftfffffR FTTFtRff FFTTRf
FTRT  fftft,  ft  ft  TTFFTft
TTFRftTTTf TTFtftTft FTTFT ftftft
ffTTtftR TfTT FdftfRTT "RffR T
f |  FTftfTftftfT tfftftTfR FTfR
FTft ftft TTdTfT FfTfft TfTFRT
F FWFFT FTfRF FTRT "FTTF
ftfTTTF  FFfrftft  7TFftFftfR,
ftft FTft:  FFfftF fft
FFttfftft  ft  FTtfRft
f I  F5FFT FTfRF
RFRF FRFTTft TFF
fft fF FWll  FTT T
FtFffft Ffft W  I  fT
f |  Ffft fffft FTft
FTTF  tftftft  T  Ffft
TffftTdTft FTTRTF ftFFFTf TTfTF TfdF FFtffft
FfFFTfRTTd" ftftf TFTft FtftfR T "FTRT Fft FTftfft
FfttfTFTTFf I
iNdlfd* TfFfTftftft FSTtflftfRft FfftTFF Tft FfFW
f I Tff FTF? Tftfft fftFTftftf fftftfT ftftFT frftftTd
Fft? (FTTTfTftT) ftft ftftt ftR FTF fttft TF Tftffftft Fftft
fFTRTFd TFft FFTWFTft fTRfftTd "WF FFFT Tfft
fftftf I TTfft Tftfft FTfRft ftfTF ftftTfft FT, ftft
TFfT ftftlfR ftftt FTRT ftft TFTFFT ft^F ftft FRft ffft
Fff| ftTF Wftft fttf TFfT fTffftft Tftftft ftffT
RFTTFf 7RTfR T Tftffftft FRF ftf ftftTT FfFftfRTT
FFFWTF ffRTf "ftftTTTff FFTft FftTFft FdTfRft
FTFF FTT Ffftwjf I
ftfF (FFtfTft) T FTFTTT FFT FftffRft WFFTTfF
ftftRT Roo^ijj FTft TRfttF T TTFTff ftft TTTT Tfft
FlRft Ws?ildl*l FRFRTTT RFF Wtft FTFTft ftftf?
RTFFTTFff FTF FfftWJf I FT FFT FTTftftfft ffftl TFtft
TfftftfT FTFFF TFTft TFTFTeR FTTTTR*R*1 TRFT
ftft Rft? I FTFTTT Fft?fRTft 3TTTF FfRftft FTFTTFTf
Tft FFftft? T FTTFTRff FdFJft Ff r^^o ftfft
FTFTTRff TRTFTTf ftRFft TfRTTFf "FFT ?ftRTfft
fdTFTft? Tftftft I TTTTt "ftfftft TFFttfftft FRf FRTfTftft
tftftt T TFF FFftfftft TTFTTTf ftftlfTF FTTft Fftt FftTftt
CN ^ NO CN NO
Tft fftf I FTtfftft TTdftfRft ftfft ftft ftftrfftfF FF
TTftW?TfJf TFTft f |
FlfttfTfffRTft TFRFTf WW FF TTdftfRft FRT tftftft Fft
FTF TTtfT ffl W FfttfRft FTTftrRff RTFTTT ft?
FT TfTTRft "tfl FTtfRft FT: RFTF ?ftfft ft ft
ffFFTff FFTT ftfTFT Tftft^ T TFFttfftf TfFflftFTTft
ftftffftFTff TTTTg Tft TTT ftft FTT ftTTFTWif I  ftTFT?
NO    NO NO '
TTTTTF FFttfftf T FfRftTTFf ?ftFfTTFft TfFTFRT f I
FFtffft ftWFFTft FTfRF TfTT TR fft?fRft TFdfff
"FTTFfft T TCSTRT ftTRTF Rftft RfTTft fttftfttftft FfFT
 ■*i$Rm wt TffiwfrMw. i$3, ?<? ftwft ?oo^
ftftftfrfft f I  FTRITF ftt ft ft FFtftftft FFfftfRff
RfTT FTf ft fFTR f I  TFF FFTTT FdftfR WTFftft?
FftftfT  ff T  Rdft  FFftft  TFF  F?  "FTftft  Wl
FftTfRTTd" "Ffftf FfftRft FTF TTFft fft FFTFT ft WT I
FFTRT "Ffft-WFTft ffftR fftFFftf W I  FftftTft SftfT
NO NO NO '
Fffftft ft fTF, Rrftftd T FRTT FdFTfR FT Roou, ft
TTTftRFRT ftftf TR ffftfff fT, ftftft FTffftTFft TTFft
ft Ttft TfFfl  TRT Tfftfft TRT ftftft ftTFTft ft Fftf
^'nocncn no cn cn
ftftRT WfTFfft FFTTF "RfF f T ft FTFRT FTfR FF
Ffft FFFTft FTFTR "WT FTFR f I Ffftft ftTftf Wt
ftftft f T ftFftt FF ft TFTft TTTFFTRTf I ftTlftT ftftft
FFfTFF TFTT ftftffT TTTfTTlt TFRftrfft ftdRr ft T
ftfttRtf Rfrf ft ffr FTfft "wr I
NO '
TRF, FWF TTg T ftFTTFTf Ffftft ffft TRtrfgF TTdTfRft
"Ffftf FftftfF FfTRTff TRfT ?ftf?f ftft RfTT fft|
FTtfRft FRRW "ft TFTTf RTRR TFT fffTfft
TTWftf f I I "Ffftf FftfFTT ftWRTTff tftftft ffft ft ft
TTFft ft ftftRFTTf TftTTf ftR TfdF f I FRft FTftTF-
Fft?TT FFT TFT TTF TTRfft FW Ffft RtFR T ft ftt
TFftfR TTdftfRft tftftt TFftftld fftffftft fftf | "TFTTTfTRftft
FFf T ftftft FRFF Fftftft FfF Fftft "Ffftft ftftf
NO
fftftt I  TFF "TfRft FfttftTF FfTFTT ft fFfR ftffT "WTT
ftr Fftft Fftft wt fti  w Rtr fr Ffft tftf
RrWRFTf FlRft ftftRft ftfft TTFFftW ftft FFTF RFTT
FTtfR FfftftRT ftft FT fF Ffftft fftftt I  fftRftf TRftlft
NO NO NO CN
"TfRft FftfftTft TftfttRT Tf?FTffl TT: TtfTf TTfft TfdF
fftfti ftffft FFTtRf FftfftTF fftfft" ftft FTFF fft
FTRft FfftRft TTTftft ^llPdHfT "TfFRFTTff FftTTFTfT
RTF ffff ftfft fftftt I ftftfTTTT TTFTltftf ftftffTfft RTRF
ftff? ftF "FRfftf FTFFff ftftt FFFTTTft f T FTRft
ftftRFTTf  TR  TTFFT  FTtfRft  TTTRTf  FT:  ftftff
TTftfttftf I
TTlf^T rPErr ^i^fcllRch yRbillRld *l+*|pfcld ^t <N'flfd+
FF5|if^nf:
r. FTRft ftftRFTTf ftft TTTFT RftfTTft FfftR FT: fRR
ft T TFTTtftffft TTWftf "TFRft fftRTF ftft,
FTTTTTTT FfR:
f)  WrfftfF Ftftft, Tftfft FRTFF ft T ftfRFTff
ffftftft fft ftffft FRT-ftftf F FRTftftT TTftftft
NO
FTF FFRF FFdlfftf FFFftfTtT FFR TfTT
NO
ft;
Tf) TTdTfRft wRftftft fttft ftfftWFTft TTTRF ft
ftrrtft fft T fft Ffftft RRF Wftftft FRTfTtft
FRFT FFFT Rrf T FTFRf ftftTFTFfftft
Fwrrftt ftRtR FTft frf tfft tttft
RftTF TffT ft;
ft) TTTdT RfFTfT FfR TTWTf FfftfFTF FTfTTR?
im FR ftftfftf ?ftffRT FFTrfgF Ffftftft
?ftftF?f FfftRdlMft* RfR ft; T
F) fft TT75TT Trfftft "TF FRRTTFft Rftft TTfftfftFff
FTTTftfT ftftTTT TffffffRft FRFTtFT T
FTFT?WfT?t FTftt Fff fFTRT TTR ft
TTFFTI
R.  Fftfttfftf ftftRT ftft fftft Fftt Ffftfftft ft f^ TF?
•N NO
ft:
f) ftftRT Roo^ ffft Fft Fft Root "WFRT "ftft
TftffR RftT ftffT FrftrftffRF FftFf J|RfJ*|
FfftR t; FffttftfT fWTfRFTf FTFT TFFft;
Tf) ftfttft? FftftffT ftfTF TftffT FF FT ft FfRf
TRW ft ftt WftTTff fftftfF Ftt FT: FftftRTRT
ftftffF"RWftft;
ft) ftRTTTFFff FTfRTF FffffftfRFff TFTTF
RtRfftft WTtf FTtfRFff fftffft TFTftfTtt
RfTF FftftTft FF Rft "WT T FTftftf FftTRfR
NO
FTTTFft;
F) ftfdfft Tf ftR fttfffft FTftFtftrfftft ftftft
FRRT ft FFF ftft, W Tftftt FRF FTTf
fFTRTTTff fftftt ftftft I
3.  Rrft ffft TTTT "TTfftT ftfRTFR SFT Tftft:
f) Tfft "FRft FfttftTF Fftftrf J|Rlj*| Rftftft T
TffftRfF TRRRF FTrfftft? FfFfftF fft Ttt T§F
ft;
Tf) RftftfTtft RftTTfRF FFF T FRFt ftfft
ftftfftfftTF ftFf WTRTtftf Ffftftft TRT ftRftftftft
ffW FTftfRfft ?FTftfTt? FT FFFT TTFFft;
F) TTFR TftTRft FFR TfF FTft TfFTRT ftft
TFft Tftfft T FRTFTft FTfTtft WltfttfTF
FftrFFFFff FTftftf? ftFfFTft  I
Y.  FlfftT ftfRl T RfTF FftRfF f^ fF? fttr ftft ftft
f)  ttftWT  ^oocf FTfRft WFT ftfft ftR T
NO
FTffFF  ftffT  FTR  TRRfRFff  FWFFTTT
FdffRft FfftftF TTdTTFft T "WTTFT;
 ■*i$Rm wt TffiwfrMw. i$3, ?<? ftwft ?oo^
/«
"F) fftwftr T FfTftlF TTft FffttT Tftfft RfT
Wdfftft ftftfft T ffffftf Ffftftft TRTT FftftTft
ft; T
ft) FftFTRTTff FTR Ftt FTTTfTfFTFTf FT ftft
TTFTFR? FRF "ftftft T FTRft ftftrRTFFftft FF
FRft^TfRfft "fFRT ftft FftRsiR FfTFft I
«,.  ftRFR FlfftT WFTF TftR fR? ftTf ffftft Ft? FFT
NO NO
TFFft:
f) FTTTTFT ftft ftftft Tjf FRFTT7FRftftfT
fTfftFFff FTfft, ftftft ftft ftfffT
fftTftftftfRFR SFft ffft T RftFTf TTTft ftFFT
FWftf ft FRtffgF Ffftftft ?ftft;
Tf) "Ffftftft ffFF T Rftft ft ftft TTFTFF
ftftfTTft TFT ftft ftTTTftftt T FTRft TfTTTftft
NO
Ftfftft ftffft Rftft FFf Trfffft Ffttft ftftft
Fftft ftft;
ft) TTToft-WT RfffR TRT ftftftRfT FTTfttfRF
FFf? Fftft T TftftTftf FTfftft TRTfT Fift ftfw
NO NO
WTTfTfRF FFftTftft FfftftF WFT "RfFT
Ffft; T
F) TftffT TF ftFTTfRfT "TTfTftftft ffft FF Ffftft
FFFFFT FfRftfT RTF FdTfRFd" fft TTFT
fttfFW ffftftrfft ftft fftFRF FTft I
$.  "FRft ftfftRRt  WT Fft TfFTRT ^RFrfftftft TFfRT
FfftftTft FRTfR ftftfft T Tftftfftftft RfTF TTftfR ftft:
f) FRfR FRTFTT FT FdFtfRFR TTFRR T
ftffTRTft ftft T WfftftF FTftftft FTF ftft;
Tf)  T^fTF FRRftft ftfttFTf FTW fttft fft ftft
^ NO
"Rfft F FFTTfR fftfF TTTTTft ft Ffft T fft
RTFFR FF FTTTFT F fffftRTft ftftftfT FtR
fffft fFWTff WfTfR ft Ffft Ftft FfffFTf
TfftfTTFRF Fftft;
F) ftTFT TTttffFTft T FTF fftRTF FF ftnfftFR
TTftftFRFftt RftffFTf fTW FFTFTTfft TTftftt
NO
FFfRTFF "Rfft, RftTF FF FftFFrTTFft FF
Tfft  T  FFtlfgft  FFRW  FF  Ft?  TftftffftfT-
NO ^ CN
Fftftf? Tftftft fftft T TftftFRft fFTRT fT
ftffftTTff TSFRFft Ffttft ftftft;
R)   FdFFFTT  Tfrfft  FFRF  FRFtgF  Frfftfftf
N2 NO yC
FfftTft FTF Fft Tftftft ftft;
f)   FFFRTF FFtlfgT FTTTTfftfR TTTTft FFFT
/N NO
FTTTfT ftfft FF TRTT "RfftTfRFR FTTRFR
Fft TTTTTft FFTft T FTTTTfftfR FTFfTTT
FFFT FdftffRFft FWF Fg FfftfTfftfR
FRTWFft fTTftftfTF FFT TTTtfft ftftftftftF
FFtRTTrfFF TF? ft I
IS.  fftrft fF? ftrT" TFTft WFT Wtft "RftTFTTF FFT
NO NO
ft:
f) ftTTftft FdFTff Fft Tftftt FFFfRff fftfRFRT
Tftfft, TFftfftftft FftftTft ftfftFft "RfFT ftft,
FFF Tffft ffFR-fftRFTft ftTfTftftFF FTft
"RfFT ft, "ftTTft FTTftrf^FfTFTT TftR
Ttftftrfftf TftlffftTTF fR? fttFTTft "ftftFT ftft;
& no
Tf) fffft TftfT ftfftrft TTfftft TTTRT ftTWTTTf RrRPft?F
Wftft, TFftRRft TFFff FfftftTTfft Ffftft
FFft ftft T FFdlfftf Rftft ftRrRTTT FfR
FFRf "RffFlfftf FR FF ft FFft RFRT
ftFFff FTftftft ftft;
ft) TFT FRFTftft fftTftfttt FF FftF Ffft T
FF^Ff FRT TFttlfgF Ffftftft fftf ftTftf FF
ftTttfftf 7TfftfftfRfT FfR "ftftTR ftrtftftft
FRTR ft;
F) FffFTF TfTT 7FTTrftfRTft TTWFF ffft ftft
WTFT TFT FF FRFR FTFT "ftftfR, TfTFftf?
ftftFT? FF, FFftjft FF T ftftRT FfffTTd FFfft
TffRFTTf fdft; T
f) FRF-Fff T TftfRFTft ffTTFtf TTFfttfftfTF
fft ftffft TRT ftftTft fTRT FF FRFTtFT Rftft
FfftRrrrf TRrftttt ?fw ftftftt Tftfft FfTRTR?
RftftfTf Ftfti
4«%d rjrt (n\q\4\$\) w> e#r:
z. ftfRFftftft ftft: FfftFFF Fftft ftft ftft TTFt
TFFttfftf ffTF FTF ftftftft Ffft "ftrfft FTfttftTFT
FftfR TTF TFFttfftf TfTfffftFfftft RgT "Wft T
"RffTTRT FT ft I
%. FTftfftT FTFTff FF FRFTtFT Rftft "ftfftfftFFftft FTft
FTTftFRTft FF FT ftft T ftftftftftft TftftftfRF
Ftftftfftf RTF FTTft FFft FRRt ftft I
rO.RftfT: ?ftTF TTftfR ftrT" "FlRf TRRRT fttftf
ftftTFTWR FT ft:
f) ftf fTRfftTd ftftft ■ftRfTfTFft FTF ftft T
ftftft *MWI RFR FTftftft ftftrffl FTFfRfTfT
TTftft;
Tf) Fft ftftftfT T TTRft FfffffT TtftfffRFff
fftfftTFd TRfRt fdft T FTffft fTffftfRF
FTfR FF TRfrfftr fftfFTfRTTff TRTtft;
F) ftft TfFFF, FfftfTfftfR T TFFttfftf FfFTfftft
TRFftftft;
F)   FFTFTF f^F ftffLTfT FRtftft fftRT? ft; T
f) TftjFTF T "fffftftftfFTF TfTT TTFWRftt
fftRT ft T ftTTFft ft Fftft I
 ■*i$Rm wt TffiwfrMw. i$3, ?<? ftwft ?oo^
IV
^nffrr ~§?n "^k Hidl^^+i ?nf*t:
11. Rrft TTftfR ftfT fttffftft ftfrfftfF ftftt FF ft:
f) FTftftf FFFRftft FffftTF TRF FftT ftftf
FTFTTF FFR Tftft T FTTT FTFftft FTTRfF
ftrft;
Tf) TftffT Rfftft ftffRF FffR, fftftTRfffft FR,
FTRT ftftft FTffRft fRRRtF TfTFT TFTTF
TRF FTft;
F) ftf Fftft fITft T "FRfff FfTRT Ff Roo^
ft Ff ft W3lldl<l ftftFT TTtTFttftft ftftffftft
TTfTF fFTFT FTfftfftf FTTRf FT: FfftffF
frffft T TFFTftRT FTftftftFF ftfft Ftft I
3^ft^T,  _<lW) ^JSTC, ^_ft7 TJ% TPTT 3F*r «MI(^*I
^rrPt:
r Vftlfft ftfftRI FFf T Tftft f ftft WT TftfR Ff?
FTTT Fft ftft ftfT FRFRF iNdlfd* FfR T
FRft Tftftft FTft:
f)
Tf)
F)
"Ffftf FRR! Tftftft FTF f TTFfttfftf ffF fTTF
ftftfTRF FRR" RftT FTf Fftt FTfR FF
iNdlfd* FTdftfRFTf ffl ftftTFT ffft T
7TFRffftf Fftftfftft FfftR TRTT Ffftft Tftftft
fF RTFR ftft;
Ffftftf FTTRf T FTg RFF FTtTTftTfRTtff
ffF ftfTFT ft FT ft;
ftft FdlfRTTff Fff "ftrfftf FTfttF FF FR
F"rfffdTfRft TffftTTFT ft T fftftfT TFRtRf Tft
fFTRT ft TFT Tftft; T
F) FFTTFF TfTT ftftffT FFTTT TTFWR ftftRT
ft Fft ftft T TFTTT TTfR FWFfFTTRF
FlRRf Ffftft FRFT Fftft I
13.ftft TTfTF flffftfR "ftrfftf FF "ftftftrfftf ftRtRt FT
ftftftft TTrfft TRRf FFT ff ftft WftTftf TftfR Fft
Rrft FTftfTfRfftft FftftFTTtf fTRTFf:
f)
"Ffftf  ftfRFrfft  FftfftbTTF
RfTft  fFffftfTf  TTfft I
ffftft  TTTft  TTFTTT
FTTfTTfT  FlR,
Tf)
FTfRTTTf TffRfT TTfR ftTFT T TFR FTF
ft ftTTTfffftftft;
RfTft ftftftfft FFTFF F Ftftf Ffftftft ftft?
FftfrfftfR, TTFfttfftf FfFTR T FF FRTFFft
fttRrrrf fttf ffft; t
ft) TfF Fft ffft FTftftft fftt ftt "ftRfftft TFT
fTffftTTft FTftfftftFRTR fttf fft" FTfRft ftftFT
"ftrfftf ftftft TRT TRFF TTgft "ftrfftT TTTFTf Fffttft
fftfti
rY-FRT ftftft FFTFT fft ffTTffTtd fttft-FTFT TfT Ff
RfFt FTftF FW Fft T TTFfttfftf TftfftFff Tftftft
NO
ftftft WTTTff TftfR Ff? fftR fF? ftft:
f) TfTFT ftftFff FTTFRff ftFFFFTfftft TFFT
FfRR FRf FfFT ftft FTTFT fttf Tftft;
Tf) Fftftft RftFftt FFR T TFT FRFTTTT FlR
WRTF FTFTttfFF Ffftfftf Fffttft WR ftft; T
ft)  ftFftft fRTFTrf ftTftftf Rfrf Tftrw ft ttr
ffft T Ffftf TRT ftTfttftf TfftfWRft ftrfftft ff
FRFffftFT FFF Fftft I
& no
 Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
T^rarftqtrf ft. <\$^
<\\ ^¥3ff|- ^oo^
^iHHcfl q4<i>}<il ^mfcr yfcm
V "TfcpT
ftftFTft "ftrfftf ftRRfft FfttTfdftft FRffsft fffftF ft FftR
fFT Tftft FFTRT FFTTT Fftft WRft FFRF fttf I ^
ftftRT Roo^ ftft Fff "fttfRT Ws?ildWI ftft J|Rlj*1 -hmTR^i
WFT TTTfRFFft RftfftfT TTTF WJ\ ftftftt TFRTFT FFT
FtfT FdTftlfRfRT RftRFT ftfftft ftftft Root F
ftfftftlftFTIft fftftfT FTRTftTftftf FRF ft? I FTft^TftTRtft
FffftF "ftlfftftft Tftt T ftftf fRfFFTTF fftftfft TTFTft
RfftfdTft TfT F?£t FftRftt iNdlfd*! FF FFfttl
FgftRft fftftfT T TTTF Root F Flfttffft ftftTfft
FTfR FFT fft TTFRT TTftftt dldldl-fft ftft? ftftt fftTTTf Tf
FftR ftt Tftft FFft: ftf fft I ^ TM fFfRfttT FT
TrffdfF TTRF FFftrdTTTd ftft ftftFT FFF fttfTftf "TfT
WT, W ftft TFF FFftrdTTT ftft FF FfFTFTfR TftftFFTT
TfTT fTI ?
1 FFFTTFT ftft^ftFfft ffftftft Wft fftfFFFT tftftfft7 ftfttftf
ftfftfftTT fftftftftftft -yv/e/*/ W^rW T cWH^i Tjf^k, ftftftftft ftft
ftftf fftftft ft. V^%, R ftft R00^ T ftTf fftftftftftfftw ftftf
fftftft ft. fKX -}v/e/*/ w7^' ^iif^fi'f ^rf^rp x ft. fK.^, twrft
tv! iiiiflfc)* TjftjtTT, 3 Ffft ^°°R fftftf -ftft- Fsrhnft;
ffftftft W fft^ ft T°^- Nepal's New Alliance: The Mainstream
Parties and the Maoists, ?C ftft7??- ?OOi(; Trfft>Tr fftftft ft. <\R^,
Nepal's Peace Agreement: Making it Work, f K. fftftlftT ROO%; TifftftT
fftfftf ft. %C, -yV/e/*/ TM^ ?77/ftf n9hW, RC ftftWF ROO[3; X
ftftf fftfftf ft. <3R, $WW: fztfilW mfcr, 1^ ffttFftf" Roo\3; X
ftftfftf ftft^ftFfft: ftftf fftftft ft. ^, Towards a Lasting Peace in
Nepal: The Constitutional Issues, IK. W 'R00^' T ft. 'HF
•yV/e/*/ ??ftW?f n9bW,  Rir  ftfftt ^OOls |  ROO[3  i|dl + l ftft
ND
fftftft T fftfft^fTft ftftft WWft ft ^ www.crisisgroup.org/
nepali FT fFFft ^ |
^ FFf ft7? (TTTIFT) ftftftt IF fftf Roo% TTT fftftftfft7 ftffT
(FTfttftt) Wi fftfft ftftft frftte ftt (TTfftfftt), ftFFFTft
Tftfftfl   Ff  Tftffftf  WWftft  ftfff  "ftfF  (TTfftffft)"  T
H+dlff^+i ftffftft "fftfTf ftffT (TTTftfftt)" ftftWf ^ |
^ 'HJWdFfI  ftRlfftft ftftftftf TtfttfFT7  fftft TpFTFFTT  fK.
Fft  Rooi^  ^ Trfft? ftftffTftft Wft ftfftr -irnfft ^tftfT  fft
ftfftFTT Tft W ftt^f ft l^ftl  "Agreement between the political parties
to amend the Constitution and take forward the peace process",  ^ 'i, fft
ROOi^, ftftftffft Wftft WW" www.un.org.np FT fFffj ^ |
FRTftfwft fftrfftft ftftf Frft t; fftftft tRrtf ftr
•N NO
ft ffFTtff ftftf FTfRft FFF FfTRfftfftt Fftd ftrftft
ftftt, FFtffgF FR^FfRftft TTTTTRRf ftTfTTTfR ftfft
Tftftt T FFFTF ftft FW fTTF FRtl ftRftTftFTFjTF
■SFTFTrfftTWRFft? ftft ftftfR FTFF TftfT wft ftftt
FffTR ftrfftft fftTftft FRftFtftfttft "RTFT ftt T Rftftftft
FTftkl "ftfftfftfTfft ftjftftffft ftffFF ftrfT ftftRtfRFR
ftft FfftR ftftft ftfl Fgftft FFfttft TFFt?Flf
FTRTdlft RFF WFfW FFFif I TFTF "RffRFtf fftftftf
ftft fft FTg fttFTfRft TFF ffttft" ftft Fgftft TRTTTF
Fftf RfRFRT W Tft" TFFttfftf FdFTFttFRT Ftfft F&fT
fTI Ffftt TfRTTT ?ftffft FFFf RfFd FTT fR? ft
FF^FfFTft FTftftftf "ftftft ftft Fftrfftft ftffT fTI fttf
ftf TTfttftft ftftftft FTfft W T "FTTfttft "ftrfftf "ftfftfftfF
FF "FTTfttft RftfWRft TTSft ftftftt TTTfR FfftRft RfF
TTfT FfFfR fftTffl ffl v
LJ*lfdi fTTTTtt T Tfffft ftRfF ftrfT F-FRTTT
TfTTTfffT RFRT ftfftft FdJ-ftif) Rftf Fftftffft FT?
FTfTTft FRTFtfRft FFRF TTftcftft f | FF Rf Tffff
ftftftftR fftT Tfffftft ftfttTFTff fift Fft fttft f I
Fffftf fRTFT ffrftt T ftftFT fftft Tft" TFTft tfftdFFft
FdftFf ftrfftf FFTTtf TRF Fft fftftf I
•N C NO '
ft ftftft TTFTtt FfSFFtftftRft FFftftf TfftfftRf?
ttftftrTF TfT TTFT ftrfffft fftl TTFTTfttft FR ftftF
ftftRT TfT FFffT TR TRfR TTRTfttt ffftftft FFW
TTFffT FfTRftft FFfRTTff ftfFF ftft ftftTFFft ffftft ftft
FTFT f I FTRft ftftRT ftft fWRfftftRfft FRFftftft FF
FF ftftft f Ft ftftft WTt fFTttt ftl TTftfR wft
TftftftF TTTR ftfffT ffftftfRF TRff T TRFTT FFfRft
V TF# FTf?" Wft TTSf ftflftTFTTTTT Tfftft fft^FT ftTftftft fFT
ND
tftrfr tftFl  ftftiFFifTTT ftWFfft^ftftf^; wft ftt^r^r
ftftfftfftft^T ffRT ftfftft ftffffeftT fftftf TFTTfft AFT ^ft,
FFRftF ftftfft ftffT (TTffttftt) Wi R^ fftwIFTT, ftftjt
^ffftft T ftfftT (fftt) fTfft f ^, TTftftt" ftftftftiF ftFFTft
«. T ftftt ftftft fti + dlP'l+ ftt (ftftftNT), ftftft ftftRPft iffft
(TFfftT) T ftfft (ftfft) ^nftfftft f/ fftwIFTT ftfft tftjftg71
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim /ftWft i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
FFFF ftftLTfl fft T ftff ftftt ftt RftftfRFR fFTRT ft
FTTft ftffftf I
3. W# W ^3T?
^■) xnfcr jiPmi+I $<j oflfcf) tji?
iNdlfd* FfRfftfT TfTdFF fFfttttfR ftffft FTRR TfTT
ffl Ttf ftf FfftR T Fff FTRft TTTFFF "RF FfF
ftftFTft FTtftftft ftft ftftft fftRftfttd ftftf FFF: TFTTftt
FTTfft TftFftTTd Tftftft" TRTT fftf I FTTFRfttftftfff?
FftfRT TTtfRfttF R'SfR Tfftftft fft SftR fftFTF I TFft
ftF-FTTtffftt FWFFTTRT TTffTFd FfftfTT Fff
TfTfRTTff Rftft T tfFT fftftf FF "WT TFft ftftt I
FF T Ffft FTF "ftftftFftfF ftftfRFR Fftftft tftftft
TftftftftFT  Ft  ftftft  fftftfT  ftftRT  ftfft  TfTffttl  ftftft
3TTTFTF Rftr fftTt  TftfRfftfRFff fift  tRtffT
fFfRftTfft ftf? Tfffttl fftftfT FffFfftft TRFR Fffft
FRfRftt Fftfftftfft ft ffft ftftft ftfttl FMI?Flfd<W*l
^|Tfft*^^*| Rftft FFHlf)*! fftftft FTRT TTTRTRTftftf
WftfTft ftfttl TTlfftft TTTfRFTd" ftftftFRFTf Tftftffftf
ftrfft TFF FRTTd" fttfftftft FT FFfft RftfFTTd" FF
FTft tftftt Tftftft TTFTFT ftftt T Tftftft ftRfF ftrftftft
fftftft ftTTW ftft TFFttfftf FfttfTFFR Wffftf T§fT
fftft
fftftft fRRt FffftF, TFFftftt T TftRftftt Tfft ftfft f I
FRFTft Rftftft fftftt FF FFF fttft f, fftftftT
FFTtfftf FTfR ft TftTftt f I "FTlfftft ftftTfR FTft fRTTd"
TFR ftRfFWf ftft FFRTf | ffFFTF TFfftfftf Ffftft T
FFTtfftf TRRRf FftftfTrfftF Fftft RftfRT dTFRt
WFtft TTF FF ftfft f, TRTrfft "ftffTFTFFFT ftft fftftRT
ffft ft FTftfftfftfRft Wft ftftfTTd ftft FftR FTft FF
ftfftWJfl  "TfRft FfftRtft  FFFT  FRFT  ftftft  FfftR T
K ftftftrftft ft Ttfftft ftf fftfttftft ftgq- TTgq- ftRFTft fftftftftftft
^ ^ ND ND
ftFFTT ftft ftftft ffftftft ft^FT ^5f| ftftsft ftftft fftftfftftftfftftT
WFT7 T ftftF ftftftTftftft ft^TftT ftF^t ftftftftftftFTftft ftftft
fftftTft ftTftft fttftft ^ft T ft Tfft ftftftftf fftftftftftft ftFIFFft TFfftT
ND '   ~>
ftftfft srfftfftftftft ftftft fftfg- fttftft ^ftl ftftft, ftfft ftftfft ftft
Tftftft ftftTft fftftftftftft fftsifftftftf ftfft TFTftft ftlfftftft #FTI
Ffft Wft ftfftft TfRfftft fftftft fftftf, "Tftf ftftftt ftFTftf
ftftlftftftT ^SwII'H+l Fft ftfft ftlftftft Tftftt ftf "ftffftfftft -gfft T
Tgftf ftfWftT ftfT fftft ftl fttftFFftTft ftft %Wf
ftflFTftfftf fftft ftft fftftftftftft TFftft ftftTFT f ftftftft
ftftFTftff fftfftftff fftF ftftk ft^fftff fftftf ^ft... Frftft FTTf
ftftfft T fftwlt -ftFftFFft ffftsTft T ftftfftft fttSTFTTT fftftft fftfttftT
^t,  ftftftT  ft  ftfTFT7  (fftf,  ^IFf,  fftftfRt  ftftftTft  Wft  T
ftfftFftfftrtff f77ftfft) wz fftftftftftft TFftft ftftnftftr ft/ft ftiftfT
ftTF fttft I" "ftftfft TffftTfftftftt fTftftft Rooi^: fftTTTTf fftftft",
ftfftft fftftfftft ftftftSTft ftfftt, ftftSftlft, ftftW Rooi^, FTftftftftl
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim /ftWft i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
TFFft ftFFTfftfttfft ftf? fftl  TftftTTd ftRftR ftrfft fftftft
ftft FF Rfft ftfftWJf I 5
FTFT ftfRffftft ftff "fttft" Ffftftft fftftft RFRT Tftft f I
FftFJFT FF FRTfttFTftft fftftfft TRftst t; ^^J FFfRFft
TFT RTFTRT FT? ftftrfft f I "ftrfftf FlftfftTfT FR fft
ffTTfRfft FRTFT T fTftfRftft fT ftfft ft f I ftft
TTffftfRTlff FTTtffftfRft F F FFTT FF FFft ftffT
FRfft fftRT? ftft TTfft FRTFRft ftftFT FT ftffT fft, F F
FRRFFT FTTftTfR ft ftftft: Tftft TFFft fftl15 FTTfttft
FTfRft FFT fT ftfft f, fftft FFftft TTfTRT RfTftfR
fftftftl ftft FTFRF TTdftfR FfftRft RfF ftftTT fTI
FFFT T FF FftRTTT fFfR dTFdft FftftfT fl ^
FftfT ^ fftTFffRF Ffft ftft FfRftfRF "ftfftft TfdtfffT
ffl Fff "ftrfftT FFffTdT T TFFftRffT FifttftTfRF FTFTT
ftftffT  ftftftftft  TRTR T ftRtftfRft ftRT  ftfft fftlc
% Tfftf "ftftftlftftf ftftftf ftftf (TFTtftrff) T Tfftft ftftftrftftf ftfftft
Tffftf  (ftftTTftf)  ftft  ftftjTftT  TFftlftfftl  ftgq"  ftftFT7  ftftftiftftft
» ^ ND ND
ftftjTftT aftfl TfftfTTTTFfftft ftlS ftT TFFFF www.unmin.org.np/
downloads/keydocs/2008-02-28-Agreement.SPA. Govt. UDMF.NEP.pdf
FT fFFft m 3|H|]miR+ ftftfft ft www.unmin.org.np/
downloads/keydocs/2008-02-28-Agreement.SPA. Govt.UDMF.ENG.pdf
Tft ^| ftTftF-TfftTFft fttft ft% TfTfttf www.unmin.org.np/
downloads/keydocs/2008-03-02-Agreement.SPA.Govt.FRNF.NEP.pdf ftT
137; ftftfftftfFft ftfftft ftftftt^ ft www.unmin.org.np/downloads/
keydocs/2008-03-02-Agreement.SPA.Govt.FRNF.ENG.pdf FT ^ |
tftfft ftftjTftft Tfft TfTftfft fftft ftft -ftTftf TFTftftftftT ftTftftf ftfftFffft
ftTfttftfft ftft Rooi^ TTT ftfft Tfft ftfftft W: ftff^f ftftF:
"!«. fftftftft ftTftfftfftft ftR" ftftftftf ftWTftft 3° TTlft ROO\3
FT ftjft ftrftftfftt ftfftftt ftft fft ftftg7, ftftftT ftTftftft ^,
'ff^ftftftt TTTftftfttft fftfftftftT fftftftft fftftt T Tffftftftft fFT,
ftfftft, ftTfttftftFT, ftfTfTFT ftf ftftftt TflfFTrftFrftT Tfft
TFftffFT ftR^- cqffty f fTftFFTfi fftftf ftftftg71 W ftfft,
ffftftft, ftftTTfftftf^ftftt ftt TFftfftftf ftftfftftT ftfftt-ftftttft ftftft
ftt ftt^f fftr^" ft^ftftftft ffw^rfttftTT ftftrftf ftft^i" -sTrfftr
ftfftftFTff ftfft ftfffT TffftftFT TtfttfT fftftt ftftftfftf ftWTfttft
ftftftft TFFFft", Rt W ^°°R fft V I W ^°°^ ft Trftft
Tftftffttft ftftft ftft ftftft fftwIFTTft TFftfft fftft ft, ftftftT ftft
ftftFftft ftfTTF%T FftftFfT STFTT T fttft^FftT ft^ft Tf%ft 3Fft
ftfff TftFTftf ftrftft ftftft fftF I "TFftfft fftft W'- *lf^H<, 3
ftr|3rft Roo% |
c FT Rooi^ ftf ftrfttftr (fft «.) FT ftftftftf ^: 'FW smtftr
ftftfftFtft ftftftTTT ftft Tftft ft;f ftftfftftftft ftTFTftf^ft, fftftftftl
TfTFftt T TfTTftfttftT ^fftftFFTft ftftftRfftdftft ftTTTTT ftftftfftf
ftftftfftftt ftT«TFTTT FF ftfftrifftft ftft ftFTFFT ftftFft^ft ftftftT
Ttfftft ftffftt ftftT SFFrftfdl ftFTFT, TFft fftTftTft ftTftfft, f^ftTftttft
TFft FftRTf ftTftfft, ftftftt fttftftfTftft fftftr FFcFftFT STFrtft,
ftftftftf ftjftWFft ftSftftft T Wff? ftTftfft T fft 1 K.Y FT fftrj
WSFFTFftft 3Fft ftrftFFT Tft^ftl  TftftftH<Hd>H  ft ftFTFFTft
ftfftrr, ftftft, ftifTftf ftFFft tftwr, ftftft, tw, ftftftT ftftr
fftFIFFTTftft" ftgftftT fftftft ftftftft ftf ftftT TftTftftft ffftft ftftT
Tarr ftftSFfl " ftffft, TffftTFFft ftTftTTft "ftg?" ft ftfftft TfF "ftftsr
ftft fftrg" ftftftftft ^ I  ffttft ftftftfft, fft I «.V I
"TfRft "FFfft Rftft WFftFFft Ftt fRFR ftfft f, TfT
TTRTfttt FftfRf I
Tfft Tftrfftf, FR T ffftFTTd Flfftf fftRTfTTT FftFtt
RfttfftlFft W T ftftt TRTTT?FTf ffttTftrffft ftffft WI %
TFFttfftf TFfR TFTF ftf fFf fFTtfRft ?ftft?ftft ftft
FRTFFff ftft FTftftft Wl^0 TTF fTFfRFsft ftft
FlFtFTftTft FR FfFT ftf fTftRTd fftft (FfftlfF) ft
ftftfTTRT ftFft FRTT fftl'1'1 Fftfttft" "ftfttfT fftfftTTfd
Fftrfftft T TftftT FfftffT "FffffRFff fdft T FdTfRft
TftFTfftF ftTft fRF fftftft RTTTR TfFTRft W I
WfftftF Fffftft W T Fftft TFftfftft FTTF FRffRTft
TfRRfftTTTftTTTtf fttftft f I ftftftftF FffftF ftff fftftFftff
TTFT ftftfTfTTff ftf^Wf ftftLTFI FlfttfTfTfRT Tfft -RfFtt
TRfff ftgft TTfTFftfft fTFTfftTftft fTftRf FT FF
ftFTTTfRft  fTF  FFfftftfTT  FTFfdfT  FTF  FftffTF
FTffftt, TTfftftf? FSft T ftftt TRTfRT Fftt' "RfftTfRft fTF
Tfftf I fT ft Ff Root ft 7ftFTFff% fTF-ffftTft W
ftft ftftft f 1^  FFfftftF F "ftrfftf ffFRT Fftftftft ft
FFRft fftr fift fftTt Rft Tftrft f i ftrft tr? ft
FFFTR T TFtRTTF ft fFFff fft TTFT ftfft Fft
"FFFTfttFTft TTTft f |
^ FT Rooi^ ttt fftfftft TfTTWTfTf ilR.H+1 ^ftftFT T ft^ftftft
ftTWTftf^ TFftfftf fftwIFT7 fTftftft W (ftftfttFft 3$ fftwTFT
fftftftft W ftTFTf f^ TFTft TFTTFT fftrr), srftftfftTftr ftf ftffflft
TftftT ftftt (ftt TFTWTTT ftF fftwft ^ftfftft) F ftftftTTTT ftft:
ftfftt (fo ftWFTSTT fc; fftwIFT7 fftftft) I ftftftt ftfTFTTft
Tlftftft TfTTWR «FftT ftft "RTftft ftfftFftFT" fftrrfftF fftF (Tfftft
ftfftFftFTft TfftTtt ftftfTFTr ftfT ftfftt ftrft ftTf ftfTFTftt Tfftft
ND NDOND
ftftftfft eFft ft); ftftft ftftftfft ftSft ft^ft ftTiW^ft fTftftft ftftftft
ftfttTTftf TreftTftft fftftf I  "Nepal: Total Reports of Bandhs/Blockades in
2008", UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, fFTTTftf,
www.un.org.np ftT j?71
10  TTrfttftTfttftlftf,  Fftftft  ftft  ftftft  ftfft  ?fft  ftfftjft  ^|   ftSft
fttftT^TTTT #T 3Fft ftfeT7; ftftftNt, TFff (ftftft) T ftft ftfftT Fftftf
fffft ftft ftftt ftftf TFTWRfTRI
^ RY ftftfttt Roo% TTT ftftftftFTTi ftf +^fl<rti ftftfftftft^ fftft
ftft  ftfftffftf  ftftfttl  ftft  ftftftftf  73F  TTRFTft  ftFT  ftftftftft
ITftftftf TFftftTTT ftTftfft "ftlffttftF' ft ftftWf ^ |
^ W ^°°^ ft^T ftF ftftftTTFT— fRI fft, ftftt fttft, ftfftft TfF
T FfRFFT ft" TTlftjTftft ^ftl  ft^T^ftft "Sfftt FFTf Roo\3 ^f%
ftfttf  ^ftl   -ftftft  f'l+K  TTgTTTfft  W  R00^  FT  ?V^  ftft
TfFftf FFFFt ftfTFT7 ftftft Tftft ftftft ^, ftftftT TTftftTTFT T
fftftf TfTftFTTTffft ftftf ftftftft 3fTftJftftftT ftfTFT7 ftrfT ^ftl
ftftftft ftTTft ftftfttt Roo% TTT ftFWf ftftfftft FtfftftT fftftftt ftft
Tftft^ftT 3fft "ftBfft; T§TTft" FT Tftftt ftfTft ftftf I  "Nepalese media
in great danger, International Press Freedom Mission finds", Reporters Without
Borders, £ ftftfttt ROO% |
FfftRft ftSftH" TITft \t.T3.R FT ftftftfft "Tlfftftfftft W^1"!"
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim /ftWft i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
y
FTTffft T TR iNdlfd* ftftfR fftRf TTfftfT
7TlftftftfRft TTTfttTftFTff Fftft ftftft fftftffT FTRT ftt TTRF
TftffT ffl ^ IFf ft FT, ftft WTTftf FTFt Tffff*TfRFft
ffftftft ft RftRff? Wft, FTF TftRFft Ttfttft Wft fftftft
ftdft FTFfT Trftftftft FfF Fffftffft "ftfRRFFfftfT
TRRft TfftFRT ftftft ff Ffft fftftf I W, fttRftfRTT
TTfTF Fft FF FTtfRTT TFfFTft TTfffTTff ftft FRFF
FFR Fftftftt Ffftt TfF FR ftftftfft fttft ftft FFF Tfft
"tr I TTfTF, FftF, WTFTW T fTFFTftfftftfl fftTftftFFfF
ftf TTFTfRF TRtfftF TTfftt FfttfT Ffftf F
Fft*TftfRFTft fft fRFTft FfT WfftTftTft FTftftwft
WFfTFftl
^T)  ^l4Hl<A }<1>I+I 4R+K: ^lirbl^HI^ *MI?
FTftftft FTfRft tfft fftfftft Tftft f I ftftRftfttfT TFTftft
Tftft FRF ftft ftWFRft ftftft f | ftfft fttFRRF FTfRft
Tftftfftft FFFF fffftF ftfft f I FfttfRft Rftft TFTft
Rftftftft TTTTFRt FTTRF flfFT 'FFR" TT TFftfRTft
FSTtflft FFT fTFFT TfrfftftfT ff Tft FIFFff ftft? FTFT
Ffftft Wl TFRR fftftftft FTfRft ftfdftft RFRT TFFF
FfFT TfFTft W T TTfftt FfTRIfffftt ftftdft TRR
FTftftft ftfft ftftft f I™ FR" TR fftfRTTTf fTft
ftRRRT ft Tfttffft Tfft fT ftTfFft ftfftft ftft
"7RFrTtTfRFTf tftfff Fftft ftFTTd FTftrffttft TfF FfFT
fft FTRft Wl ^ ftftWW TTFFT ftft TTTftR RfTF Tfft ft
ftftft Wl ^ TTTftftflft Fftftftft FTTFF TfTTf T Tftftftfft
FftFT TfTFTTTfft TFF flftft FTfR T ^RRftrfftfftft
■ftFTffRTTff FFfftft ftffft WI fft 'RftTftf ftft? ft FTfR
FTfffF FTfRFRT ft ft FRTT fftftf I ftfftrffwft
ftftf fftftftft Wf T fft WRfFftf FfR ffft ftfftft ft^f |
FTfRTTTf Tffft ft TTF ftTTft ftftfFF fftft d", Rf
fdftfRF  FFFffl ^  Tlfgft  FFTF  TRftTftft  FTTftt,
1V ^3 ftftftfftT Rooi^ ttt TFftFft ftftFftF, ftftftt T fft ftft
ftTftftftFRftl ftftTFTftT ftTftftft TTftftftft ftfffftft ftfftftftf fftTFfT
3Y^> WRT fftff fftfti  ftft&ftftT K.3 WRT WF ftrfft ftrftftt
ftFT% ftft ftWT fftFI
H ftftftft" ftft Rooi^-o%  ftf Trfftft ftF TrfftdfTft ftftFT ftpTft
3K..Y ftfftftftft ftft 33 ftft ftftftt ftrft I  "Revenue collection soars
to Rs 33 billion", nepalnews.com, f ftftfttt ROO\\
^ ftfftftFT TFTFT |^ Fft fftft ftfftftTTTftT  <fo FfftsTTTT ftT ftff%F
fttr 3.YK. ftft ftftftftf TFftfft fttftftt ftftftT ^i fftrftftfft srrrrf,
"Self disclosures touch Rs 3.45b" , myrepublica.com, fO Trftfttt
ROO%\
"Development expenditure tumbles by 23 pc", nepalnews.com,  RO
ftftfttt ROO% |
^ftftftftft ftftftft ftfftft, ftlcTTnft, fftftrftT Rooi^ |
ftitfj^ FTftftt FTTfT FfTR T Fftftf TRRTTF ff%f*ft
NO NO '
ftft FftFT ft TTRTffT "ftTTft TfW ffl n
W FTTTflfT ftwfft FTfRTTTf FftRTFd" Fffft TFRF
Tfttffft Wl RR fTFR ft ftftFftft FTfRft TffttFf
TfFft TTTTft ftftt ftfft ft T FTfRft FTRFlfftft
fFTR ftff ftft FtTTTT ffftt f | W, ftftF FTfRft TTfft
fFfttft Fft FdJ-ftli f I FFffftFT ft T ftrrfftTTFTTTftft
fFTR FTf? Tftftr FTTfTftft ftft? fR fftft? fftftrjft? f
fFTfRFTF Flff TftR ft FFT?T I RfftfF ftfF (FTTftft)
ft "ftRfttftFTTF FFTt FfTfffff TfRftTT f I FFTF TFFft
fft ftff F FTg fttfftfT RFRT TWfR ff FTRft "fri
ftfftft fftftft Ffd, TRft TfTTFttft ftftftft ft T TFRT
FTTTffftfF ftft TTF: fftrftfR ff (FFfTFF FTffftWf
fttftfFftTFR fFF ftft T fftftfft TFft FfttfRftTd FTft
Rft I ) ftffft Ffftffft TTF FJdTF fftftft FF ftTRft WI ^°
ftftft TFFttfftf ftfgft FFFfttftt Ffft FRF ftftftlf FftFf?
WR Fftft W T FTfRFrfft TFT TfT FTfft Wl TFTTd"
TFffft Tffft FFT "ftfftft fftftft I
FRd! FffTR ftftft ftTRFTfft FFTTfRFFRT fF? TFfR?
FRF FftR TfttTfR fft fftf I fftftfT ft ffftdf
FRRF FTfRF FfTrftt TfFTRftft FTftfTft FTTFTf
Tftftt TTftft ftfT W I FTfR FTTTFT FtFTRT fft ft Tftftft
ftfft ftft TFTffT FdTfft fft ftft "WTI FFTFRT
FftTFTFR TTFT T TFFftrfftfT TTRTTTTftT ftf ftft RftTftf
FffFF ftftfftft fffft I ftfWRT TWffRFd ft ftftftTjft? f
ftf ftf Fftt? fffT TTTRT RftTfRft Wit Ffftft^ftftft
TTTRftf TRFTT Ffd"J fftFtTfR TTftfg FTft, FRfftft T
■RTTftrfftf ftftfFTTd" TTF ftft FRTfRTTd" ftfff ff FTWI
W FftffT RTF TRTTfffTft Rg f/ffl TFTt FFFFF
ffttft" TFRF fft ftftft fftfttftFRft Tdffw ftftf ftfFF
ftfftFT "ftf,  "Record tourist numbers as Nepal emerges from civil
war", Reuters, fo ftftfttt ROO\ \
^° fftfftTftftf ftftftFTft ftfft7 ftftT FftftTft ftFft "gr?- ft^T|
ftftft fftftft ftffftftTftftft fft ftft ftFFft fftTftftft ft: "ftft ftft "ftFff
"g^ftFTftT o^TTTT ftftftfft W^ ftffftftt ftFft fftft ftftftT TfTfttfftft
-ftftTfttftTftftr ftft-ftftF ftftf TFftFTft ilft^ld fft?5lft ft ftftft I
ftftffft, ftft ft/ftft TFftF T ftfftftTftftff fftftftft rftftftr ft^T3ft
ttftftf fftwl TFftFTft |ft ftftffftftft ftfftftfftft fTftfftftft
ftftWTff ftfft ftftft fft STF7^ T ftft ft^TTTT ftfftftTftftT ftfft ftftfft
ftft^Tftftt fftftift fT^I ftft ftft ftFftftfftft ftrffftT TftftT ftT ft
ftFJJFTftf^ ftf ftft^ |" ftfftft Fft.Fft- ^Fftt. "Extended loadshedding: symptom of deeper malaise", The Himalayan Times, f ^>
^Tftftt Roo% | srft ftftftft ftfftt ftir^f 'TT- fttfttfTr (ftf f^^^
ftt W ftftftftft F Root ttt FTft fftrffft sftftftftft) T ft«ft ftFrfftft
ftftftftf (fft Rooi^ ftf arftft ftftftftft! TFFFFftr ftft ftft fftftf
ftftFft -ftFftTft fttftf) ftf fftf?ftT fftftft TftTftfft fttfTTftrt fttft
Rftfft 1W, "Parties accused of lacking political will", ekantipur.com,
^ ftftfttt ROO% |
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim /ftWft i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
*
FdTfftftftfft FTtflftft TRFfft T FTfR FTTfft fFRF
Fsftfffft TTFTTTf FFTF ft TFTF ft I
FTfR FTFTftRT FTTfff? "ftftftFRffTFRT ftft FfttfRft ff
ftftftft fftftf I FTtfRft TFTF ftftftt FRF Rftwi ftft
fttr  fttft FfftftRT ftft ftftfftRFFf TFTFT ftr FtftfT
•NNO
fftl ffftftftftftft FFftftft FTtfR FFTft fft T TFFRT
ftft FRFTffR FdlfRFd" Ffftft fftl Tftftft ftftf ftftf ftft
ftftft FRTfRfT FTTF fftRTfftt ftffT fftl FTTTTfT fttR
WdTTFT 'ftftftftft FRlrfff ftdFTdft TTTTFF ft',
"ftRTTTftftfTft FtTTftf? FftFTfRTft fftftft FFRftfffttft
RfTft ftft TRT FdfWftf FTRftf fTFfFfRF m\ ?fRTT
FRF ftftft Tftft ftft FTTftFRTft fRF FTF fTTfRTT
FFF fTTft fftf TFt fft fttft ft f I
ftftRT Root F ftfF (FTftfTftft) T ftRTRFRT FTFRT
ftt FffRR ftfF (TTftft) ft RftT RFF ftftTFT FfftRft
tttw ftffT Rf T fftfTTFTF FdlfR FT FRTFFft TtfttftfR
Tftftft ft FfftF ftffT fftf I ^ W, fftftfRFfft Ffftftft?
Tff FFTRT f I FfttfRF ?ftftR TfftTF FTtFRTfF
TFftRsiTF FTTft fft ftftftft fft FFft ffff I TTFTFRfft
FRFT fftRFTF FT fTFF fftftfft f, TFt TftftfftfFRT
ft FTTTFTt FF fftf Ffft f I FTTfTTfT Fftft, FFfft
r r ftfftRTRT fTFFT ftft ftt ftf FF FT ftffffw ftftTT??
fTfftftTfTf ffftR ftft T ftftd ftrftft ft ftffft FfttfRft
FRftFTf dlfifftfJ I W, Fdft TTTF ftftTFTWR FF"ftfTT
ft fft TFTTF frfFTftFI ftfTfttF Fftt TTTft T FR
Fsftffft ftftTfRft "ftft Fftftf ft ftdfFdff? ftTfft ffft
fttffft TTfTfft ^3^{\ (FftTfTf?) ft ?ftftftftrfft "TfT Ffft
TTF TTTftf I ^
TWFFft FftftF-FTFRf FftfRTft Frfft FsftfTftT Tff ftft
TrffffF ffl FfftftFTftftFRT TTfdT RfdftF TRTfttFRT ftf
FT Fft Tftd W ft FFTRft tftRftfF FTtfRft 3FTTF
?ftTfF  "ftfftfTI  ffTfft ftfF  (FFtfTftT)  Hldl*l  TTfft
NO NO ' C
FftTffRFTff FTtfRff ftFRT fft ftft TRFftfR,
fftFTlfR, ftTftftf FRTFTft *lft*df, FftfFfftfRfft?,
ftftftT, FTfR F FffffR fTTF fcrlljtddj ftftft RfttTft
ftTTftft fTfftft ft ftFTftftfl fTFtfR, "TTft FTFTffTTfR T
"ftftTTT fftfRFTd fftftfftft? ftftft FTfftfftf FTFTft TtffFTtd"
ftffft fftftRJf I  ft? Rft "RftifR ff Fftft ff-ffftdf
^ fft%T ffft wft^Tf ftTT ftftftf ftfti^TF ftTftfft (ftrftFfftt
ftftfft  Tffftfft  TlftTft  ftftftft  ftfttftgFt  ftfft  ftftft),  ftrftf
ftfftFftFTft aiTR^ ftFffft T TFft fftTftft ftFTfft TRJ
^  ^"JFFftftt   ffff   ftftftft  "PM  reiterates  revolt  warning",
nepalnews.com, IK. ftftfttt ROO\ \
FTfft "ftfft f Tft TFFft Tftftft ftffT Rf T fTfftft
F*li<rll^ WF ftft RftfT ddli?R<rll^ ftF *lft*l Rf I
ftft fTFR FTTTTftft ftt Fftft Frfft FTtfR TTftft FTF
ftfff ff I FTtfR TTTR TfFTTff ftfftfF FTFRT ft
TfFTffttft ffftt T fffftftR TTfTFTTd dft TTSfTI ftftft
fftftftft FTtfRft Flfftfftt T Tdf-Tdf ftF, "RTftrfff FWR
T TR FTrfftft "ftfftifRTTTf ftt? FFffT fft, Fftft Fffttft
FFT FTlfRft FRftRRT "ftTfttftftt TrtfT Rfl RTF
ftftTffttfR FT ft TFRF TRR FftFffR TffdF ffttft"
FTtfR TFftfftffft ftff fFFTf ftft fftfT I TFFFTf F1^
TfdTfRftV TfFRT fFF Tftftfft FTtfRft ft Ffd fftFftFTfT
FT I  FTfRft fR ftTftffR,^ TRRR, FFTTft Rfft FRF,
NO   -N ' T C T NO T
TdFRt T fftftft fft Tftfft fFftftftfT TTTF ftftftfft W I
FTtfR ftffftfT TFTF fftftfttTRTftf Tftftt fFF TTTft fftl
FTtfRft ft TFTTTTftTfRftfff "ftffTW TgRRff ftftTFRFff
3FTF FRTTffTT FFffT fTI TFF "RfftTTft RftftFtf
FFTtfTftfR ftdTFT FFftFT T ?ftftTTff fttfFRftft ftftff
FTTFT ft Fffwi RfTftft fFRF FTfR FRF FTft
ftft Fffft ttTRTTffTftfR TlfgF TtftF Ffttftft ftftTFRT
Wftft TTTftrfftft Ffftf ftftRR Rf ?ftF TtftRRT "ftft?ft
TftftfttRTd WTF ftffT Rf I W W, FTfRft FTFff fTTTFTT
"ftRFTFff FT? TtfttdFRT ?fft FRF ftf |
ftWFFT FTTftftfF T FffTfT ftfT FRTRT FTTftft Tff
ftft ff ftftftrfftf "ftfft ft I FTtfRft fttfFFTf RTFTTT
FT ftFTTftft F FTtfRft RftfftF ftfftft? fttr Rftft ftft
FFF FTfftft TftTftt tfFT TFTft fT FTf TFF fTfftft
ftf RffFTftR ftfTFTTTft "TWF ftftftftftft fttRfR ftftftT
ft FFfft ftftfft ft ff 'FTF FFTF FTfR" ftTTftft ff
^ fftftft Tftftt (TftftFnftl) ^ftT ftfftfftfftftf ftrftft "ftFfftfftT
ftftTftftf ftftftF ftfftt FFft ftftFT ^ft ftrfk ftFFft (ftft ftftftftftftT
fT-ftftft), ftftTftftT ftF^fT ftfT ftFTftft ^FFTftT #TT; TfftT ftTftFT
(ftft ftTftftftftft ftftftft), ftftfftgft ftpgft ^ftf (ftFftfft ftFfftft);
TfftFFT ftftFT (tftf/rT ftftftTTftT ftftftft TTlfftftT ftfftftft), ftftTftftT
ftftTT ftF; ftft ftTSft (TffftTFTftftT TfftTft), fFftftft ^ftf; ftft
ftlcTft" (ftfTftTftftfttftt ftftftft), ftftTftftT ^fft; ftftlft ftF^f (ftftftT
fftft-ftWTFT), ftftTftftT ^Fj, fT-ftftft TFftftf ffft; ftFTftft ftFftft
(ftftftFFFTI TfftTft), ftftTftftT ftftf I ftTftTFT ftiftiftT ftfftftTTftT7:
fftftFTT ftft (ftftftftTFftf), ftFTTFTftt ftftf; ftTftfft ftFFT (ftftftT
TFftFftF), ftfftFTTftT ftftf; ftf ftft (ftfftft ftFRT ftTftfft),
fftftFTfftT fftft; fTfftft ftft (ftftTftt ftftftfftT ftSftfft), fftftFTTftT
fftft; fftftft "ftfftT (7ftfftFff fttftdTftT TFFft), fftftFTfftT fftft;
ftfWTTTftT ftF (ftT fftftTft Tffftfft), ftTcTftftft 7ftFTFffftT ftftjft I
ftft Wftftf, "ftfftftfttftf ftc5ftTFTT ftftirft- ftTftWT', J%, <\^,
ftfftfftT Room fftTFTT ftrftft '<m^ ftrftftT ftftftftf ftTftftft
ftfftftf ftFffftftft ftftRTft fftftftftft ftfftTJ "CC recommends PSC
members", nepalnews.com, ^3 ftftfttt ^°°^> I
^ ftfftft ftftf ftFffftftft ftft/ft fftSftrft |ft T ftftTftTFftf ftftft ftSftfft
ft FftftRT ^1
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim /ftWft i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
FTf I fTfftft ftftft ^ooj7 ftfft Tfftftfftft FTfRftft ftf
TFTt Wt ft TffRFI  fTRftft TFFft ftftTT fTfftft 7Tlftftft
& -n
fttft  fftfti  TFF  FffFftflfttT  FTfRft  ftTFTTF  ftt
•N NO
FTfR fttffftF FftTTftTTd" Fftftft FF T FFTTfftf Rftft
TfftfRFRF f I ftftft FRFF ftrfdfTftTTTf ftftRT tff
FTfRft RTF ftft fift TTftfttft f, Fftft ftfftTFTFftFTrf
ftfftfft FTfttftt ft T RftrfftfTFt ftftft ftRfl fftffft f I
FF FlftrFfttft TTFTFT TTftfTfRff? ftSFFT FTfRF
FTtfRft ftFFftTTt ftRfl T FTRT TRfRRt Tfft FTtfRft
cifNRI ftt ftftTT ^dFFlTfl Tftftft Tftftft fTI Wft"W
FftR ftFT TFfttftftfft FFT ffft TTF ft FTftftft Tfftft
ft I tftRTF, FftlfR ftffft fRtFRT WW I
FfTf ftrfFFff FFFRF RTfRfftft, FftRftFT T FFRffftf
Rftft FFftftt 'Fftf ftftFT" ft RTRR TdTftfT TFFR Fftftt
NO CN
ftftFTft TTFFTft FF? TRftftrfFRft ffft TrftjTfft f |
TJFFTft Ffftft ft Tftftt FFftftft FTftftTfft ftftfT
TFftfRTTff TTTT FFFTft f I 3FTF RFTfT TTTf TTF
FfftR Tfft F fftf ft, W ftft fft FTfT dTFTTF TtftfT
ftrnf ftfftft ftffT FTFTft FreftfftfT FRTftft FTRTff
fttftWF ftffFl T ftftt "ftfft FFF fttr Tff FT? TWT Ftft
ftff "#Rff| TTftfF ftfF (FTTTTfT) ft FTfRFff
ffFRtft TF? fff FTtfRTft TftTRTtft "RffRft ftftfttTF
wft ftfr ftfft FirTftft Rffftt TrfftRRrrrf fttftRtRff
Fft frfffTF ft Ffftftt TTTftf |
TftftRFfft ftftRTFFft FTFRT Fff TF Ffft FRftftft
NO NO
FftRfTfTT fTI FTtfRft TRFT ftwdl ftftt "Fft-RFTft
RFRT FTTTfTftT ftfTTFTft "WTftl W ftF Wftft 'FfFFfffft
FWfttft" ft ffFftft fftRTfdTTTf FdFTfft "WT I FftTfTft
FR?fft?fRfRT ffftfdFd TfftFftf fftRffTFT TFR TFfT
fftl  W TTftFff FFRffft ftftft FTf  ftt,  FFttfftf
'   -N ^ NO NO T
FRt Fftft F FFW FFFft TF Ffftft fttfftfR TTTRRT
ftffT WTTI TFffttfrft, FF FTtfRft ffftFTFlf ftftft:
ftftfR TTftft FTF ftlT FTftTTftTf? FftftfRft TTFR ft
"FTTftft "ftTfftTRFfT' FdTFfffRTft TFTRTtf TTTftft ftfl
FF Rf ftf T ft-diffgil Fft ftftftTftTTff FRg ft Ffft
ftTFrt T-FfTtfTftt FftdTftf ft ftR FfTRtftfftt Tfft T
TrfgF FFRF FTF FTffFTftf ftftft 3FfF TFft FRT ft
FTFfT ftft TTfftt TfRft I ^
^ ftftfftf ftft ftftftft Fftftft 7ftftftT ftfftft | ^ftFTftftT "ftffft,
ftTFTf Tftftf F30" ftfft-ftFffftftFTsft "ftftftfftft ftfftftFFTft TFTTfft
ftft ftFTftft" ft ftSft-ftfftftftft ftTftFfftft ft^ftT fftftTft "ftrftgj;
Tftftftfftftf ftftiftftlftft "TTftftt' ftt tFftfftftft fffttft ftrftft
"-fttft TTfft' (ftftrrrft T STftfft fl fftftfftfft T^ftTTftFftTTT) ftft fftrrfft
RRTft ftft ftftfFffFF Tff FFTTT fft TfftRft Wl  ft
NO NO '
FlftftfR "ftftf ftftFT" Ffffftf I TTFF RTFFTTft Fft "WF
TFFft W RTftft fftf TftfftFT FFT-FffF Tftft
FFRTFft| f |  Tftft fftft ftftTTff ft FF TfTffftft I  ft
' no "n
FTF fftfTF FFTF FF "ftfftft fftl FFRffftf TfFFFTF
"FR ftftlfft ftF fftfTI  fft  ftft  TTRTft  "ftfRFRf
CN ^ NO
ffRFd" "ftTfTTTTft TTfR ftftftff "dft Tf I FftlfR Ff
FTTTft TfFfft ?ftfR ftfft FWR FftfTI ftftft Tfftft
Ffftft ftftfTfRSft ftft FTTFt FTdftftffT Tfff, FTRTff Tff
FWWTftFR ^f<=lft TFFTt? fftrtft I  "fttftfRffF FFffT
NO ^ C SV
fftftft fftT T fttft? SWFFTft FTdft Fftftftft ft ftfFJf
ft Rftft "ftffTFRT W ftfftfRffd" TFF TfRft "7RfFTfft
Ffftft ?ftftft TTFT Tftftffff fFJf I ftftFTF "RfF ftftftt T
FTTtftV ftgftfftfT ftftfRTft fftftft tFfftfttft  TTFF tft
NO    NO C CN NO CN
TftFRTff fftf RRTft TTRTft FT Ffftftrf TR fftft ftt
FftTfttfftf I
FftR FFTF TfF fft Fffftftfft "TfftF' Fff Fff tfft
FTFTft FFFFfftT ftWFFTF RTF ftftfft TFTft
fftTFTfftt TTTTTft fRRtt fftftf I fftftV ftt TTFTTF fft
FFFFF f%T TTffTRfTfRft FRFT ft ft ft Tftftft FF
Fftftft FftftFTF ftftftftf fttFftTfRFtt FtftfT ff. TFTT
WRfRft fftft ftftft FfTftftTFR FfftR Fftft ft
TTdftfRft TTTF ftft ftfTF fftf I "ftRftfftFTfft ft^T ft
Ttftfrftf FfftR TTTft "fttft ffftf T "ftRfttftFTtf? ftfft
FRF Tfft FT ft Fffftftf FT Roo% ft FftfttTRFRT
ftft ftFTftft fTfttftft ft RdR* ftRtftfRft FR" FTFtfFfT
fftftft fttRftft FftftfRft ftftf ft ftftRft Rfftft I ^ ftF
RftftF ff fffttft ftfttfTF ftffwft WftR rW^W^[B
te^*! d«li?iuli?R dMd<rl fttT ftftR H|Rlj*1 Rft I ft "ftf,
FFFT TftFFF T Ffft ftFFftF Ffttft V^J ftfft WftR
ft fFTRTft FRF WI ^ ftftTRT TFTft? FTR?
FFfRFR  TFFttfftf  dFfRFF  FfftRft  TFftft  TR
FRftffRT Rfff wftfTftt ff RFFrwrtf TftftfftftFT ftff i
T ftftftr ftftftft ftTftf fftftTft ftTftftft, ftftftT^ fft ftfttl  ftfttT
ND * O ' ND '
(ROOC-ROO%),  ftfftt,  "ftftt ftfttftftf  ftftftFT fftlftft",  fft  or I
ftftftt ftftftRFTTI TFRftft ftfftT  "TFFFft TTfFft"  ftftffT ftfft
ftftft ^ftTFTftft ^ I ft.ft. ftftr Z I
fFrj ftStftfftf, "Koirala still reigns supreme", The Kathmandu Post,
«. ftftfttt Rooi^ |
w ftffftftftft ftfftf, -yv/e/W W&T ?TTWT y«//d) (ftTSftrft, Rooc) |
ftTFTft ftFTftftf, Nepalma sanghiya shasan pranali, R 3 tsftTftT,
ROOC TTfft fftftj fttft ^m^T ftRfftFT fftftftTTTt ftft
ftfftftfTft ftfTFTT ftftftTft fftft ftftFT ftt^T ^ftl fTFTftftT ftf
tftft '% ftft ^IfftFftft ftftft", f^fJIW &4<>ifl/&/, ^R ftfttf
Roo%; "^rftf Tfftftft oft^pTTftr ftiftTft", wvfyffiw, <H ftftfttt
Roo%\
^ ftrftt ftiftfft, ;7W(# <*/<titH#/ /ftr wmfww v<>nw ftft
dw-a t dfrw-wm*i srrwvrw(dp\6n\&i, roo\)\
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim /ftWft i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
L?
ftftftft TRFftftrRft FTFFTf "RTffrfff fttfftfRF RTFFTF
ft ftrft ft f Tftftt ftFRF Rfty*i ftR Rft ft Ffftftft
"no C
FfTF FfTfft fftfftft f I
Fftlftfft FF TFTT fftft TTftft FF ft FTrfftfft FF
ftFF fftT FfTFffT TTftTI FTTTftTTTft FWFftftft
FIFftT ftFfRF ft ftfftftft TFfT I TTFFTff fft TTF
TFRFTftft TRFdl ft ftftf ftF FRFRT I FFfft FFTftff
FTTtftft "ftfftft fftRfft Fftftt TTRfFdft Ff Ffftt iNdIR*
ftRftiRF ftft ftftf TdfRfRFTf Wtfftft FRtl
"ftfftTTftFTTft Rftfftft FftfFTTfRFTf FfT ftftTfRFTt TFTftt
FF Ffd" ft Ftftft WR FRt T FTtfRft TTF Tftftft
FTftftft FTFTfFT ft ft I W Tft? Tftftfftf FRfftftrfftf
FRRRTT WtTftft RftFWTR ftfTFT FFT ftftFlf FRF
fftftft ftRdftft ftrftftftfttd: TFTt I FRF RfffftF fftfl
ftfftFffT 1W FF FTTTRfRft FRF F TTTRTf TFft?
ftftFTTI W FF TTTtft ftf TfftfT ftfftftTFf FTft ftftft
ftfFRIF TTdlftftft ftftt T ftft FFFRT FFftfFT ftFFFtf
"ftffTRTftftTF TTf fftft TRFTft fftftf FTtfRft fffftF
fdftt fftll fftRftft ftftTTF fftftfftRT Hilfftd fTft Tftft ftft
ftTfft TTd fRJf I flfftftfT TftftRflft ftrfftRFF ftfftt T
"fftWtfT TTTfT FTF FfRtftfR FTfft fRftff TTft FTdft
FW T FFFFftt FffT fft |
"ST)  3rawi|F^
"ftrfftf TRRt  ftffft ft FFftfftt fft FtftftftF fft I  TRtrfft,
no '
FTW Ttftftffft Fff ffFft FTfR Ftft FRft FIFfff?
Sffftft FTRFT fftftf I FffftftTftft FdFTfF fR? ftTflft
TfftFTft FF ftft FR ftffft FFFFF fftftft, W fffRTfl T
fFF FF^frftTTTd FRT TfFT ft "flftftftTtftTR ftfTFT
FFTTFT Fft fftftf I  TFRffgft TRFrfft ft TftfF f I
' /\ NO CN '
ft ft FFTFftT TFRffgT "ftfft FTfR fftft FTT FffT,
N2 ^ T
F F TFTftt "ftfftft ftTftf fFfftft RttFFT F ft  Tff
NO
TFRFRT FF ftft TffTFT ft Ffft f I FfT FFRF
ftftFTF RftTF,  FdRftft t; Fff ftTTRfRff ftftftft FF
'no no c
FfRr ftft FTTTt FfF f I ftftTT ?fftftfR, fftftrftt?
FTftftft fftftft TFTftt FfTF FTtfRft TfR? ftft Rfftfft
f I Fdt, FTft ftftTTTFTf fttr FTFtfT fftftft FFF
"ftfftFTtft RFRT fftftftf FTft FTT FFf ftft FFF FFR
T RFFlfrh*? Rftd*d?*l RTF fft FFf I ftftf Tftft? T
FF FFffT TTFTfftfRFff ft fTTft TTFt fRT f ft ftf
NO NO NO '
TRRfR TFFttfftf RftTF T ffftt FTfR TRT FF FfF FT
FfWll
ftTfft,  FFT-ftftf fftw  T  RftftfT  ftfTft  ff  "ftfttFTRft
1 NO NO
ftftfft ftfftR "dft ftFRfft ftf? Fftf ft ftF ftft FR fft
NO   ' CN NO NO NO
Ffft FFTRF Wl  RTftt Tfft T§WF F "ftrfftf FTfffF
Fftft ftftfft Ftft Tf Tift "FWF ftft FF?ftTTft TTTFTFT
FT  R°°% ft TTFt fft "WTI  TFF ftF fftfftg ftftftftfftft
"n no '
TfFTR T WFT fTffRTTff FTRft FFRfF TftfF? Wf
ftft Rft | FFfft FRf Fftft tftftt, 3Fdi?fgiJ TTftlfttfR
TTTF ffgftftFTf Fftftft ft FTW fftfl FWF Fg TTFt
Fffttft ffft Ffft TfFTRT fftfti  FTFRT FfTRTR? ffRTf?
ft FftF "ftrfft t ftffftftff Rftft ftf*ft wit FfftRrrd"
FTFtfff fftf | ftRsftfT ft ftft FTFT ftftftft ftftftft "WT
T ftFT "ftfFTFRft ftTTft Ffttft ftftt ft TFFftf WI
Ff fftft ftft Fffft "WT I W FTTfffftff FTfR ftff
TTST Fffft ft F FTtfRft FTfR ftl" ft Ff fft ftftft
TRFFF Wl Ftftfft ftfF (ftfttftft) ft FTfR fTfF
Fftftfft ft ftft ftf-FRtft TFRR fff ftft FftlfffffRft
ftft FFRT Fft FfFF FTTfTffT WW ^ Ffftft TTdTFTft
ffl W FTTftfft "ftff Ffft Ftt? TTTfF Tftftft FR
FdTfRTTff ftft FWfTTftft ftfft FfT fTFTFJf I 'Fff
Ffft' T FFTtfft ffftTFT tTTT TfdTftTf ffft ?fttftft FF
Fftftf I
NO '
FT Roo<\ T Roo^ f Frft ftft Ff TRRT ft ffft FT T
"RTTf fftfl FlfttfTftlft FftftFft TTfttft FFFf f T
Fftftftft FF TtftftftTR TRFT ffl fTFdTRWF TTfftt FRF
Wftft FftlfR ftftftftRT ft ftftFT TTF "Rfffftft ft
TFRT ffl W, ftftf FTTft FF Ffftft TRT FTf fftf:
FRFT TTFTftft ftftftftft Ftdft FFffTftfR TF FfTftftfF
fTTTFR Ffftftft Rftft TTFT ffl ftftftt Fftft FTTF ftffT
RfRfRft FTFT ft ft FfF Fftf, F F FTTftrfft
FftffttRff fftFRF Tftftft ft FfftfFfftfTTftTFftt TFTFfgft
ffftdf?  fFftfftft  ftftftftft  FftF  fttdftfRft  ft  Fftt  ft
NO NO ^  N NO
frfFRTft ffl ftrfft ftftFl ftftffft Ffft FTF FTftrfftf
TTF Trfftf FTTFTfRFTf FFftft ft ft ftWRFff FR
Trffffftf, TfT FRTFfR ftFTfft ftTTft FTTF tftftfft
FTtfttfT fTTf Rf I
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim /ftWft i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
3. Tnif% wh%<MH+i ftfrtt
ftft TFTftTRf TftffR TFFTFT ffl FTtfR ffFftftTft T
TTTFTF fRTFT ftftrffT ffl FdTfRft FTR FFFRF
Fftftg ftfgffF ffft FTRft fW^ FftftfFRT ff FR Ffftf
ft FTRT fWI fftffF ftTRf (FTTftft) ft Fff
ft RdR* TfftFff ^ftftftftft ftftftftft FFTF ftrftFT, fttftR
TFTffftFRft FTR FftftfRfft fttft ft fftl TFTTTT FT
TffftfTRf TFdfftfftdftft FfFFT ftfTRft Wl TTfttft
ftftTTRTTd Ffftft FTFTF TTfTffT TFfftRf ftRfttfR
FTtfRft "ftfFFTftf "ftftftftft ft TfR TTFTTT WTTI
TTFftfT ftftffR TFF ffTFTR Tfft TTTfRft RTRR Tftftt
Tfft "RFT ff  T ftRTt?  Roo%  F fft  FfrfftftftftF
'   "N NO NO
ftTTTfft TTfff "Ffftft FfttfRft SFT ftftftfft Wl Fftftt
FTTRfR ftTTftft TTTRTff TFf TFFT Ffft ftftf
RTFJFdFff il**l W FT FTfR TTFFTT T "ftrfftf ftfRRI
fttftftR Tftft ftftftft "FTTftfRFff fftt? FRRRTT ft ftftF
Tfftfftft ft ftftf fftftf |
FTR ftTRTTTffft ftftffTf ft*" TTfft fFTtttfRTfd" TTFf fftl
FfttfRF  ftffFRft  TFF  Wl   TfFTTff  ftft  FftRftt
FftTFftftft Ftft WT I  FTftfRTT fttR Wftg" T TTTftftft fftl
FTftTfttfRTRT FT: FRTT Tfft Wffftft fftt W T T§Tftftft
ftftTFTffTRF TftftTFftftftF Wl  FftlfR ftftRT Roo^ ft
"Fftft  T  FTfRF   Tff   TftftftF  ftftffl   FftFftf
ftftftRfFft'^  FfftTFFftft "ftftft Tfft ft FfF Fftfl
fftftftf Fftftftft FfftftR ftTfdft ftfRI TffftRF FTTftftfR
FF WFTTTRF RFF FTg WRfT T FRR TRftFTfT FT
FftTfftfFWT  FF  TFT  fftftfftl   W,  TTfftfft  ftfF
(FTTftf?)  ft Fftft fff FdfFRT FTTTT ffttft ft FTFff
Ffftf fttft "fft I
W)  ^T3faT3W:%ft^lfrft-T?
FTfRft ffftFRRftFff ?ftFTT ffl TTFfftF Tfft FlfttfTftft
7TTRftFTfftftFTd" TFTft f I TftftftF TFfrfftf ffftftTR T
TFdlfftft RfT RFR "Rfftf fFTRT Fftft Wl FrffffFfT
TftR ft FlfttfTft TftftftRft TfFT T ffftft Wftft FfTR
TTWf I ft TftfttfR "ftft ft fttfTFR T Ffftfttftft ftftftF
ff? TFRTT ftftfftftffft ftTRTRft ffffttft fTffftt FTFTF
ft ftftt FF TfR ftTT?F? FTTTfTftfT TtftffT FF Ftftt f:
ft ftft ft ft ft? fRfft fF ffftTF ftftfl Tfrfft TfftfT "ft ft?
^
ftff ftft ftftft, ^ fttftrftT Root,, fJFT \3 I
Fff FfTRT FfftRft TRTf ftfF*° ^ TftfftT FFT
*MI*1 ftft fftffl ^ Fdft Fftf Ffftt Ffftft TFFF
Fftft Wl Ffftft FfTRT ftfrfff T TftfttRf RftWR T
"Rfffrftf FRFFfRfftftft TTftf Tfft Wl FlfttfTftft
ftftft TTfftR ftft FFTRF fftftrfftft W FT ftF FftfFff
FRFR Rftft 'FfTFftt RfRF ftTRftft' Ttfffft RFRT fft
"ftffRTI ^ ft, FftRft Tft "ftfTRft "WT T "fTftfTftTT FTT
TWT, FTFTFR ft ftft FT ffftftFRT FfttfRTfF ft
TftfftR WTI FTfft TRRRft FTR FTTftf? fftrfff
fttFRTW TRFF TTTffft FfT W fTtfttFff Ffft ft RfF
TFFT fttfft ftff (FTTftft) FFTTfftf TRRRT TTFf
fft ftff T ftftt FTFTTF ffdft Fft Fff, Fftf T FTfR
Tiff ft TflFfRft Fftftftft ftftftftf | Trft FRFF Fdft
TTFTftTftft fftft ftftt fft fftft TfFWf? TRRF Tftft ftff
TftffT fTI FFTft, Fftft ftft RTfRT Tftf fff*R?FRFWT
FTF ftft? Ftfftftft F fftftft "ftftftft ffftftfft Wtfft?FRT
ftftft FFTtfftf ftdTTftft FTfTFTf FftrfftTfftftft fttf ffft
Tftft ft FfTfffftt TFFFRft "FTRF fft TftFRTft ffl "
ftftRT Root F ftftft FtftT ftftfft? ftftF fffftft W T
ftftTTd TTTftft <\<\oo ftftTfTeft FF ?ftf*ft Rf I Tftft ftftft
'Rftftfftft ftfTRlRftf TTfftt FTFR" ft FT? ftftf TTTfT
FTfttftT  ftftft  Fift  FF  FRTTTFTTft  FftftfftT  FftfT
NO NO
fFFFTTRTTffftft FFF TFdftf TRFTffR "ftRRft ftFT
FRtl Fftftt Roo\ F ftfF (FFffTfT) RWt "fttft ftft?
TTfF ft^R" (FFF) ft fttft T Tftftftff TftfF ftftFT
fftftTd ftftf (FtTTftft) FRt I
NO
R-JdT FTTF TTRTFT "ftrfftftft iNdlfd* "ftfftTFf RTFFTF
fft ftfttRf ffrfft FfF ftfl FTTTTfTfT ftfttTftF
ftdfRFfRFftft ?ftftF*ft ffftfftft "fJTfFRR" FTd WF fT
FTtfRFTf FRF FRft FF Tftflfffl W, FFffFftft ftftt
ftffftTF FT ftfft T FsftfTfTft FTfRft ftWftftftft ftfft
ftfftft  TfFTFRT TfdFd,  fdfftd T ffftdffftftft flftfR
NO T NO NO
ffftTfWTff ft ffftFfft ft FR FtF "ftfffft I
ftft FTTftft ffffftfft FTRftftfF TTfTF, FFF TRf
fTFtfl FdFffR TfTfT T FfttfRTT ?fftfTRf "RffR
FFTfdTTff  ftfF  FRFF  TftftfFftftftF  ftfT  FftFT
"PM urges politics of consensus",  nepalnews.com,  f 3  ftftfttt
ROO%\
31  ..PM warns against bid to topple govt„  ^ Hlmalayan Tlmes>  <\ 3  T^Tfttf
ROO\; "PM Dahal for capturing power if govt toppled", ekantipur.com,
13 ftftfttt ROO\ |
^  ftft  ftFftFft,  "ftftfft  Tlfftfftftf  T^ftftT  fftftftftf  TTFTft"",
^TTrtfT, R^ fftftrftT Rooi^ |
^ "ftfftftft  ftt TFftft ftft ftftftft",  W??f Vffiw,  ?o  WFvtj
Roo%\
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim /ftWft i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
fftftfTI ffFF Rfft FTFTF Ffftrfftft FTTftft
ftf*F?fRft FRTTFTft RRftTF TTF*ft ftftfTRI fttft Tfft
fftftt I ?v W, FTfR T Rfftf FTFfRFR FTtfRft fttfl
fftFffRFSft ftft Fdftft FlfttfTftft TFRffft FfftgRftf
FFFT Rftft ft ftRFTft f I FTtfRft fttfttfRTfrf ftTftfft
ft TRfft ftft ftft FdftTfT TTTF ftft FftftfT TTfR FTR
"ftfFTFRfftftft FTtfRft FFfFFffft FTTft FfF
WfFTftf I FfTfTTTT TftR, ftfF (FlfttftTfT) Tftf ftftftft
FTfRft TFTflft "FfFTd fdTFT ftfftft FFftrfFFTf ftftft
FSTFftfTTftf |
FfftTftF FTTftftftfT Tftftft TTFF "ftftftFft fRftR ft ft W
ftftTT Tftft ft ftt dTFRt fTTTf ft WT Tfft f I TFFff
RfTft ftFtfRftft TfftfTT ft fF TRfT ffT ftftft FFft
fttT ftTftf ftff FdTfffT FfftfRTTff Rfftf TftfftffF
flfft fFT ftft FfttfRft tfffl fftl w FT Root ft
"WftfdTF Flfttfttftft ftftftfF FTg W:
ftfF  (FTftftft)  ft  Tf  fftftFI  RfTft  FTFRf
1 NO
TTffttftfft7fTfTftf FTRftft FRTF ftffftf T ftftft RfRFF
TfTT "ftft FTfftfftf, FTffft FF tftft? TW FF FRf
TTlftT ftftftf T FF ffftftft FTftRW FTfFff fftRtf
ftffftf I ftfF (FTTftft) ft ftft iNdlfd* fFfRTRT WT
ftfft f, TF FTFF FffftlFTfT fftRffFFTfR TFTft
fTFT Fftrfftf fftfft I ?5
NO NO NO '  "N
FffttTTTfT FFTFF ■RffRTT Ftt FrfftTRRT ftftf Ffft
Fff ft Trftf I W RfffTTfftfT FRTF W^[ Tftft
"FTRF fftRffFTFRT wftT§ft?T fftt Tffft ft ft* ft I
FTfft, ftftft FRfft FTTF T Fff TTfRft Ff? ftftft
FFTRft ftfftftft TTrfftftt Tfft f I ftft TRFTfR TFTftt
fTTFF ftftffttft fRf ftt FfFWt ^ WFTFftf Rftft FFt
FRF  T  ftftftft  ftftft  ftft  Fftftftft  FftfT  TTTF
NO NO
FTfttfRTTff fRfftTfft fft Ffffl ftft? ftftTfR ftFFff
ftffftft Tfftfftft FRFRT FftfT "ftfft T Tff RfffdfT Tfrfft
fTffftffT RFRT ^-TRFT T TRftftR FTT FFffl
ft? FftFfRfTFffF ftft Fffft ftft FRfR "ftTfftfT fT
T FTft fR Tfftft f I  Fftft  ft RdR*  TfftffftffRFff
^ ftfttftTFR TnfftTftT ftTftftf ft/ ftFFft 1^ ftfftrftTTTT
ftft ftftftT -ftfft ftfftftftf T Tftftft TTftftFffftffft ftTftftft
TTftftFFTff Fff ftTTIT ftffttr ft^ftFTftft "ft ftftf ftftft I ftT ftfft,
ftft ftftfftf fttft ffttfffff? ftftf I fTTFRftT ffft Fftftf "Protest
against YCL over killing of two abductees", ekantipur.com, '\% fttWftT
ROOC |
^ ftftftftfft W- "ftttftftftt ftftTTfrft ftftftft', STftsT ^3 tfttFftT
ROOC |
^ "ftftrtft Ttftft ftr -srrfftr fttftftFTTi ftfft ftftft ftftftftft
ftftFTfttft TfFftft", Rt FF ^°°R fft 3 I
FfFTfT fft T TTtftFRTft W TTF "ftfftRTTf ftftRRft fftft
ft Fift TfFTRT fTI W TWftfgfR ftftt" FTFT Tftftft
FTft ftffTfff fftftR TFFf T FTffftTft FtFFff "ftfftft
FfttFfl Fftft ftffft FTT f^N^R-ftlf RP<HLJ*I fft I FftFff
ftWFFTTft FfTFTt T TTfft ftftffl "FftftfRTTTf FFFTF
TRTfttft Wl  Fift,  fTfftft T "ftftfft FTTFR ft  SFT
no ' T -n
TRTftft Wl TTFTTff FlfttfTftft fttfFRff
RTFFTFTfft Fff ftftF TFttrfgF "ftfftWRTTff FFFf
ttRtrt ft Tfft f I
no '
"^)  J|6«l-tH+l d|Rf^d «I^A|I^^
LJ*l*d   ftfF   (FTTftft)   ft  FWFFftfT  F¥T  ftf
» G NO NO
FlffftRfRFsft fFft T Fftftt FftftftfTT TftTftft FTTTTRT
FftftfRft ftRfFTff ?fFTT TFdftf TfF T TfftfftdftTft
FFF TTftrtft f | ftft, ftFT TTFTfT fttfftftF T Fffftftf
TftftftfffR fftFTFT fttftrf ftft FfTTfR fftfffT ff I
ftRFft Roo\ F Ffrfftftftft fTTfft RRftft ftftTFft Ffft T
ftftftftft TRTTTfRftft "RTTf WlfRft FFRF ftfti.*! f I
TTFTftfT ftftg ftftTfR TTFT Fftf FTffTR Tfft FTfR RRF
ftR ftft ftcfT fft | FTFRT ft f*FTFft FfTTfrf? ftftt
TTftTrtd" ftfft f, Fftft FffftfftF fTFFT TfTFTFlf Fftftt
ffft FFTFt FW TRf FRFTRT fftl FT Root ft
FTTRT FTTftf ftft FfTftfftF FFffFR ftftRft FRT fftffT
fft, Fftft TFTftt FTfftt TRFff TTftTTRf ffR TTftft
FFftfftFftf FftF FfftfT Rf I W FRW ftftt FF FTTft
Tfrfft ftffft TfTFT fftFT ffl ^ ftRTTTftftTF ftftftrfftf
ftRRft ftFF ft Fftftt Roo\ F Ft FffrRft WF
FSFF FTTffFT ftRFTft TftftTftftf FTft Ftftftftf
TfftftfftTF ftTfft TTfTF ftft FTFT ftfft ffftf I W ftft
ftftt Ttfttft TTFRf FfR ft TTTFTF: fTTF Tfftf,
fftRftf Fftft ftft?ftFF TTF? ft FFfft T TTRFftft ftftTFRT
FTfR FdTFT FFfTI TftftfT TTrfft FFTft TTFRf
FFfft FFT T Wt FfTTff TffFf I FF, FTfRF Flftf!
ftftfftfftTT ft ftftffl FTFRT ftfg ft T Ff FF FT-
WfTTFRTft Fft FftftfT FftfT ftld+ft Fftft ft T
ftftftR?fft FTfRft FFftfft ftft FFT? ftffT ffl ^
^ fftftrftT Rooi^ ttt ftfttftt ftftt ftrffft TFftFTft ftFT ftfftftftf
W ftft fft ftftTftft ftTtff ftftft ftFf fFfFTfF TFft7^ fftTTIF ftftftT
"ftftft Wftf ftWTftT ftTftft "ftftF: "ftFT ftftftfftft fttfftFFTft
Fftft Tfftfftft ftftftt ftft ftftft ftf?t TTrftFi ftgrft ^ft I " "Joining
govt a folly: Nepal", ekantipur.com, f ^ fsftrftT ROO^ \
"UML not helping govt: Home Minister", The Kathmandu Post,  RO
fftftfftT ROOC |
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim /ftWft i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
?o
TTFft WF Fftft TTFft FFW fftRftFffd" Ftftftftf
TtfttfFft TfR TfF ftRrfft f I ^
TTftft ftrfftf T TFfttfftf Rftft fft FfftRft f ftft fFRT
Tift   FFFTF  f I   TRTffft,   ftftft  ftftft  ffftdTfRT
FfrfftftftftF wftft Rfft FFfttRf FfftftfFRT Rftftfi
NO C
fFFffftfRFR FFftftT RftTF J|Rli*1 f T ftftftF ftftfftft
ftRfTFt RTFF TfffT ftft Tftft ftfft f lv° TRFFftt
ftfl" TTfftfft ftftRf (FTTfTfT) ft ftftg" FtfRRff RFRf
TfftTfT Rftft Fftfl fftT Ffftt Tftft WTRTfrf? dFTdft
Fftftft f T WFTTftf ftft FTfRft f, FTftt FfftTTRTft
TftFRT TT fttft Tftf! ft Tftftft I  ftfttftft ftftTFRT "TfF
no -n & &    -n
ftffFFff ftWFTft" (TFT fftftF* FTfftft RRTft FR TTfft
FFTTFT ftft fftftf I ftTfFT FTfftr fft fF TTRRT, Frft
TTFTFRT ftftft FFFf TTRRT, fF ftft fftl "ftftftft
ftTFftft FFtfTftft FftF F TTd f, W Tftftft fftfTFF
Rftfftft ftfft FfTRft "FftftTft Ffftfttft FftfR" ft
FFftfftfF Wftg" f I V<1 TFTFRFff fttfFRft FTR Tfftft
Ffft Fftftft FTTFRft WTF tfftfftfttfT RFRT TfFTTff
TTftft ft Rftftft fftfffftft TTgfttftfT Fffttft Rfffftft
TTFTFRTft FRFTFFT WTFTffT FfR TfRft ftft TftflFftt
fftftf I
ftF ftfftRTF RRftft FSFFT "ftfFRT RFRT TTF ft TTFftt
FftftTft Ttft FF FftftTft ft FTRft f I Ff R00<< F?
Fft?fRfRT FtrfftF fffFftf fft ft ftf TTfttfft FFFTF
FFF FTRft ftFTF Fftft ft ft ftfftft ft ft Rftfft ftfF
(FFtfTftft) ft ft RftftTftf TTfttftft ftftTT RFRT fffi
FTg TfR ftfTTft TTTF fft FFTftf fftfd" TFFT Ffft
RfdT RsifftftftR fftfRR mFFTTRTTT RTF Rftftft
TTFTTTf FTFFT FTRft fft I
ftWTfftft <K ftfft R<\ TRft fft Tftftft Ffrfftftftftft ft
fftr fdTFT FfTTff I Ffrfftftftftft ftftf TSftF T
FFSTFft TftFff FffftF ftffT fTTF Rg fffg
ftftffRFff FRtffft ft ftftt ftftfRft ?ftftftt ftft ft "ftfTRft
f I ftftf "ftWfft ?ftftftf TFftd FTF ft FTRT Tftftft
"RTTf TFFtTFff FTFT ft Ffftf I  Ffrfftftftftft ftftfftft
" f-Jf fttftTft ftftTftT "ftfftft fftift, "^TR- ^jftft fttftW ftftftft
fT-ftftFFFftf ftftft ftrftftft ftfftftfftft FTTftT ftrff ftTftftftfFTft
ftFff ftft ftftt ^ftl " "ft ftFTftft ftftftft fF ftTftft?", J&WK, RY
fftftrftT Rooi^ I
*° "TTffffftft ftftfft", ftftftT (ftftTft) ftftfft ftftftft, ftftfttt Roo\ I
V1 ftftfttt Roo% ftf TFIfFftt ftftfft ftfftftftf ftSftft W T^°
ftt Wft ftfftft ftftFFftftfttftft Tff^FftftftT ft ftTffftT ftftTft
ftft ftf ftiTft ftftfcFT ftffftffftft ftfftft ft ftrftft ftFTFftft ftftftftf
TftTTT TRT ftftf I "UML adopts PMPD as guiding principle", The
Himalayan Times Al ftftfttt ROO\\
TffftR! fttdftft ftfftftft ftTFTFT W ftft Tftft Ftfftftf
fFFfttfR FW ftftf T FFTTF: TTdftftrf WTFR? ftFFft
FFftfR ftfft Ffftf I ftftf TftTIFRT ftftftft Wfttftft FRft
TfftFff fftTTFFt fftftf I v^ FFfft, ftftRf T TFTft FFftfT
ftftfR?fRTTT FTTft Fftftft fttft fttTTff fdtft T ftft?
FTTftFTff WT ft FFftft? Fftftftft ftftf FfFtfR Ffftft
TfftTft ftfftft f I ftft ftftR ft Ffrfftftftftft ftftffl
ftftftffRft FTftF ft T TTTFT ftfFTRT ft RdR* TfF
TFTftt ft ftTFT FfF ftHdf I
TTTft fftRft "ff FftF' ft FTfFFTTft fttfftftF ffffTTft
FFRF   Fftftt   FTTfftfTT   TftTftft   Fftftftft,   fTRftft
NO '
HldlHf^Tbfftft FFTftft FFTTF ftftftft fftfti^ TTTF
Tff FT? Fftft FTRtTTftft FFRF ft Ffft TTFTFRT "fftl
ftftTftft "Rf Fftf" ftftftftft ftWffft ftft? ft fftft "fft
T TftftTftf fftftft TfF ftft fttft ft "fftl FTTF
TTFffRFWft TTTftft ffftftF Ffftt Fftftftftftft Wftg" Tft"
TTRft f T ftffft FTfRF Tfftft ft fF TftTRTT Tfrfft
FT FRFTFfft ftftft f I  ftftTT FFftfTFf RFF FR Ffftftft
cn ' NO
T fftrft Fftftf TRT FftFTfR FfftTTft TFTftRFR ftfft
FT TTRTFftfRTfd" FftfTF ft FfftfTI WTTT wft Tftft
Sftfft TRF FFTF ft ftftTRT ftft FTF ftffFFff fftf
NO
(FRTffF), ftftFT FftFRF ftftf (ftftF) F FR ftftftt
ftftffRTft ft ft Ffftft FftfttfT TTTF ft fftdlil FRF
Ffftf I ftftfftft ftF FF ftTTTgFRt FftR" ftTftftftftft
WFftfg TWT FfttftTF TTffftft ftfttl  ftftffl ftftg" ftftTfRft
NO NO NO
3FTF FRTfRFTf TRTTTTTd" TTftTdTF ft T fttR FF ftFT
FtTftftftftft TTfTF FRR I
no '
ft ftF Fftftt Roo<\ F TRft ftftft Ffrfftftftftft ftftf
TTtRtT TTFTTft ffftf I RfR T FWTFFftt ftR ftfftft
FFft: ftftftTRftft ftftf FTFTRF FftR" FftF FT: fftffffft
Wl  FRTft  IS  F  ftftft Ffttft  FT?  ftftF FfftRft
' NO
ftftfft ftftft TFftRF FfftR Fftftt, Fift TTTF FftfRF
FdTfRff ftftftfTTFftTft Ttdftftff Rftftft RTF ftfttftf
ftftftft Rftftft ft Fttft FRt|  TF5FFT FTfTTF ftftfft
NO
"^ fftftt ftTftffftft ftftt ftrff TFftftFTT ftFftfftfFftT fift ftSftSFT
TFT FftftRT ftftjTftf ^| "fftfTTft ftfT ftTftTft', ftTTFft ftftft
ftftftft, ftTCftlft, ftftfttt Roo% I ttt=3t fftFT "ftfttftftf Tfftffftft
fftsTFT ftftF' ftfrfft ftrftT§ftT ftFTftft ^fl ^TTK, Re, ^STftftt
Roo% I tr^tq- Wftftf T "ftftT TfFfttft "ftfttftftftft %Ff ftfttft^TFtf
ftftft ftftftft TfftRFftt ftfft ftftftTftt ftftftftt fftftft ftftftftft
ftTftfft ftft ftft ^ftl ftfttf ftF ftlfFTft W TFTFft ftTftft
ftfftnFftftt fftftft ftFTTFTftft ftftt ftRTftFT Tftftt ftt ft^ftr ^ftl
f3f ftftT ftFT^T fftftft ftft ftftF ftftftT -^1
^ TTftTftftT ftf ftftt ft^ftf rftftftftftF ftfftt "ftft ftftft" ftf ftfft
ftftFftfftft- ftftftt fftftf ftft ^ftfftffft ftTfffftftftT^ ftlfttftfttftft ftftt
fTft I FjffF "Gachhadar's uttterings stir hornet's nest", THT Online,
f^ fftftfftT ROOi^ I
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim /ftWft i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
??
ftR* 1*1 Tftfttftft FRtl ftWFFT TRfTTRT FftftfRft
ftRffFff RFTT ftft? ftdTfRft FRftftTfFF ft fftft
TTFft f I FTlffff ftftRfft FTfR FF ffftt RfTFTT
RFRT Tftft FftFT FTRTftfft TwR fftFTFT FTfRft ffttT
FTF fttTfft ftftftt FTtfRft ftff fftRTT fTI FftTfTTTft
Frfft, ftftfftft W-TSftF ftftt WTtft FTfRft ftRfttt Roo\
NO NO
TT TSFlftFfRTTTf FWF FTftRfft RFRT Wftft ftt ftftft
ftft TFTftt ftftftff Fft FFR I TSFRFF Ftftftftf FTFRT
ftdTft "RfFT ff ftftft Rfffftrfft TTTftft TRTTT ffftftft
FftfR FT Ffft Fdft ftft fftftt I vv
TWTRTFT FR FTftftRfRFftft ft TffF ftfti Rftfft
ftfF (FFfffff) ft ftftftt ftfttfR ?ftfft? "ftfFTfRTT Rftft
ttf Fftrfft fftrrftr ft ftFrrfi tsff ttf FtfftRFRt
FftR Ffftft Fft FFtfffffR ft ?ftftftr RftWfR TRft
Ffttft TTftfR I v* Ftftftftf Rftft RfTffft ftfftt Tfft ftTTft
TSFFfR Tffftf RFRT fttdf ftft fT FTTT W TFTTd"
TFRTTdftFFFF TFTTf TTFTTF Tfft fftftf I
TT)  *faW: ^T ^Rf^+I <HlPl?
ftlffR ftftWT Tfftft iNdlfd* ftftftTT FFF TRft f T
FTfTTfT fttRFTf Ffttft ffFRT FTftftft ftfftfl ftftft f I
^ NO CN '
ftRftFTFft ^RFFTffftfTfT RFRT fftRTftft Tfft FTft Fffftfff
fFTRT T FfttftTRTtd" ftffFfRff FFTtfftf? TTTRFT
ftfft TFTft fftTf I ftftWlft Tffft Tftftt TRF f |
FftTfTTTft TTfR, RfFRT t *. fftft fffftftft FRFRT ft ftf
FTfR ffftftfTT ft ftft FRftTftFTtftFF WTTftFRlft
fffft TFT FT FfT ftftft TFRFft FF^ftftTft FTFfft FF
ftfT ft" ■7RfFTrfftffFtf fffRR ftfl ftlv5 W,
FfftftTftFTtfT FRFfftrf FffRt TRft F FF ftffRW
ft FFT FTRtfR Ft FTTtftt ftftflVlS Tft fftdl*!
RfTfrf? ft ft ftf WT ftftftftt TFfR ft RdR* RTF FTF
"fftT T TTFTFF TtftffF FftftfT m^K ftftftft TfTFT
RFFfFI
ftftTT?? fTfttftft  TFF "TfRft ffftRtfTF f F FftfT TFF
•N CN NO*
fFft TFTT ft FTRft "fT I  ftftft fftftFTT FtR Rftft ft
Ffftftt ftftt ?ftf*T fftftf | W ftftfl ftftTfR "ftrfft
TRRRT Fffttft FTTRTFTft TTTF ftft RftT fF Fftft F
TTFft FRft 'ftft" FTfR RFFTF TTFFft T FTfR fftftf
TTftft FTF TTftft fftft ftftftt ffRftTF ffl
ftftfft FTTFttRff fftfRT ftft Tftfftft TFTft "fftl ftftft
TTfft ftftTFFff ftfttftfftftFf T FFTftfftlftft FftFTftft ft
C "■ CN CN NO
Ffftt fT7TfRft "fT, TR ftftft "RffR TFF fftftftft FTdft f I
FdTfT FSFF fftftFTFTR ftfFFfft ftft ft ft ft FTftTT
ft fFTFTftftft ftftft FFRftf "ftftftft "ftTTft ft Ftfftft
ftl TTftftff Fftft FTftF fTftftf fFTRT ft fT fftRW I
fftRftt Tftftt ftft? FftftftTTft Tfrfft FTR fT Fftfti Fftft
ftft FTTRfTfft FFft fttft "FftfR FRFd (ftftF
ffftftfftfftF TFfftfftft TFTTF fft FTfR TTffft RTTF
RR) fRf? TFTRT ftfttfRft fFFtft Ffd" "fRJf I TFTftt
ftftfRFTft ftftt ftFTTft ftftTfRTTTf fffftTTfft Rf FTfTTft
FftfF "TTFTTftft FFTfR' ft ftTftftftF frffff fTI vc Fft:
ftftf*" Fftftf ft ftFftfftffftftft RTF ftftft 7TFTRTff Ffft
CN NO
TTTRT Tffft ffft fft fftftt ftfT fftRT "RW ft FRff
Wll
v«>
Fftftft fTTft ftf fft Ffftftt fftftfrrtf F ftfTTFTft FT ft
W Fftft ft ftf tftRTfd" "ftftfft ftTFftF TTfft FTff
TTft "fTI "ftfftFFFTTft FT FR TRfftft ft ftfft ftftfl
ftlffR FRTFT ftffRW ftft TFTft f I ftfTFT
"ftffTFTFTTft ft ftft ftftfF Ffttftft TRTT "fftf T
Ffftftft FftfT ftftFTftf "ftRfRT fff ft ffftdf fr§T
ftffT ffttft0 "ftftftft fTTft RfRRftt TfftftTRT Y ftFTft
' NO
^oo^F Tfttf ftftft, W TftftFff ftrftft ftftFT FTft ffTTTfft
Ff? FTFRf H RlfR I FF ft ftfttl ftftftrfftf TftftftfRT
fttf ftf  Sftftftft T Tftftft  Ftftftft FFT TftftftF Tftftft
ftRrw t ftftftftft ftftfF ftftwfr ftftfft ftRtR trsff
fln
ftftf FfRT ftft TRTffftf f I TTdTftrfft "ffft ftff W ft
ftfTFT fftftft FR TftTftfRT ftfTft FTRFFTF TFT
ftlAHd* FffT ffl ^ Tfdftw ^oocf Fftft ftftftff
fttT FffTrfftT ftftftftft T FftfT Fftft TTF ftft 'RRRF
VV "MPRF notto quit govt", myrepublica.com, % ftftfttt ROO% |
y t(
"Maoists biggest foreign agents: Minister Mahato",  ekantipur.com,
ft; fftftrftT Rooi^ |
WFf  "NC  set to  disrupt next  session  of Parliament",  The
Himalayan Times,  f^ fftftfftT ROOC \
W TffftTfftftftfftf ftftfftft ftftftft ftf ftftftfftfft Tfftftft ftFftFlffi
'H fftftftTTT (ftftfttt Rooi^ ftf ^ftF-ftftftt ftftfttftf
ftRft^rft TTfft ftl), ftftftft ftfft fftftftTTT (ftTftFftftftft ftTftftf
ft fT TFfttftfftf ftRftftftdftft TTTft ftft) T TTTftT ftwft ftF
fftftftTTT ftftftftf ftTft ftft ftftftft WW I
fFrj ftftfttftt, "Koirala still reigns supreme", The Kathmandu Post,
«. ftftfttt ROOi^ |
Y% fftFFIftt ffft Fftftft "Congress course correction", TFftTftftTft ,
Nepali Times, ^R fftftrft Room
K° "ftftftftftftt fttftw W[ ft^T"-  ^ ft^f ^ fft" ROO% |
ftftTftftfFfftf ffftftft ftftf ft,  ftTTTT ftfTft^: fttft |  ftftffft fft
ftfTf ftTftTTftft ftTftftT cftFT Tftftf fftft ftft ftftgfftj
"Koirala still reigns supreme", ftTTft 7f7ftFgft I
^ ftft ftftft", 'Fffttft ftftft wftnftft",  srmyf ft  ry
fftftfftT Rooi^ I
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim /ftWft i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
7?
ftftftT" FTTTT fftR I Tftftft Ftfft ftftfft fftftft FFTft
Hd ffttft I ft T Fft ^oo^F ftftT ftftt Fftft Hldl*l Tftft
NO "N NO NO NO
RftfTTTftf FT Fft fftftt I ^ ftF Wffftft ftftf Rfftft
Tfftl FftfTTTT ff "ftFfftTfft FftTfttftt ftTTftft f T ftftft
FFF  FRfftrftftTft  ftftft  WKY  FTfRF  Ffft  fftftft
NO NO '
fttfft  TTdTfT  WT  ftfttfRFff  FRTR"  ?fw  fFfFFft
CN ^ ' NO    NO
TfFT Tftft I Tftftft FTtfRft SFT FTTrtftftttft Tfffffftr
"fttfftRft f, ftt Ffft T Fftftft ft" ftRft Wl FftRT
FRffR "ftftft ftfTFT, TRTFR fttftt T ftft? TRf FFT
ftftTfR ftftftt fttFFR fffft.I KK
ftfft Ffftwrrft tRttf Rtt Ffft T ftfftft wftft ftfft
f T FTfRTTTf FfR Fftfti TTftftftft ftffT ft Tftft
TTTfRft FTtT ftft FRft f I ftftftft TTFTRT ftfTft
TfR fRFRT fttft f T WTTft TTTTffR TftR fTFftftft
FftftF W ftft FTfRFff FftRTf FTTF ftfft fftftft TTftft
f I TfF ftfT TTFTTTf Fgftft ftf ftfftfffF Tftftft ftftft
ftf? fift FfFRTF TRfT ftfTFT Tft R'SffFTft TFT FTfR
ffft Rft fTT ftfft | "ftfftFftftftTfT Rf FF FfFT Ffft
'FTRTFRTft ftf ftfft TTd fTfFTTf' I ffftt FTfR FFTFT
TTFT ftl "^ TTFFR fttfF FFT ftfttfRFff? Tftft fFFtf
ftftf FFFTt FTft FfTI FTft FdlfF 'FTtfTftTfRft
fffTFTTft FTFfTfF Tftft ftft ft "ftfft ftfft ff FF FftR
ftl FT? Ffft 'FTfRFff Rift ffftt FftFR fftl
FTfR TTfft TFRRftTfRff fTTF Wf I " ^
FTtfTftTfRft ftftfffttfT ftFT FfFfRTTTf FFF F5F TTFt
fTfl FFTF TfftTft fTfftftft tfft FTf Fffftft Fffft I
FC FTfR fRFF ftfTFT TftfRF ff fttRT fftft fRW
ft Fffftl Ff T^VF TTfft fft FfftftFTf TtRTRftftft
ftl; TRfR fFRF Fftft fR Tfft W T ftF fRFRT Fftft
TfFT ftftffftffT TRFfftt "FTRfffT fff T FFTFR
TfTTfft FTfRTTTf ftft flslddj W ftfft 3TTTF
TTfttfFfRTTff TfdFftf ftftft frffFT ftFTRT Tftftft ftftfft
FFRftTfdFfl  ftftfftft FftftTftTfft ?ftf?fftftFtft FTTg
k 3
"NC will be reorganised within three months,  claims Koirala",
ekantipur.com,  ^  ftftaftT  ROOC,  X "Koirala in Biratnagar to begin
NC'revival campaign'", nepalnews.com ^3 ftftaftT ROOC, |
r* ftfftftt, ftFTFTT T ftftftT ftftft ftftfftft ftrftft ftfftftftFT
sft ftpf ftrjftftT ffff Ftftfttftl ftftfl  ftftfftft Wftft spftftf,
ftftfftf ftfftftft TTftftft, fttT, £ fftftrftT Rooi^ |
** ftfttftft TFftFt ftTftfft, "W-fFTRftT fftftTft',  ftr  i«. ftftfttt
ROO%\
"NC is ready to form the government", ftftrftftft Fftt, People's
Review,  S  ftftfttt  Roo% |   fttft  ftTftFT  TFftF  ftftffftftf
ftTgFFFftT ftfft ftFFft ftftTft ftrftftT fttft fftftftf ftW I  ftftftftft
Wftft arfftfftf, ftfftftft 'H ftftfttt Roo% |
Kls fftftf, fVde//^d, % ftftfttt Roo% |
fftftft ffRTT fftl TFtftTeR RFRT ftftft ftftgT ftftfftfft
WI ftfTTfftft Tftftft TTfTftftR TRft ftftftFffRFftft ftftft
FTTTFFff "RffR TRT TRTtRtft "ftfFft f%T ?ffftR ftffT
ffl ^ fftft TTTRftf ftFffft ft T ftFFft ft ft ftftfl
fTTF RFF Fftft T ftftff FTRTTfT FFftlRftf ftftfftrd"
TTfft TRRfftTT fftt ftt FtfF FTft FTFfRTTft ?ftftV ftt
ffTF Rff fftf i
NO '
ftf ftidTfRFsft ftft Tftfft Rff ft" frft wi t
ftfftftFTftftFRT FTtfRft FftfftR TFT TFTfrfff ft ft ft
fftr ftft ftR FTtfRFff f I fft ft "ftRFFFFF TRff
FTftTWT ft ftftffRf? FRRRTT fft Ft? ftRfFFFff
fffftft "ftRtftfR FftfRTft fftl W "ftfftTFTftftlRF fFTFT
ftfttft T FfTRTT RftftfR FTT TTdTfT ftftTfR RftT ?ftft
fttrftt Tftftft Tftfft FTF ftldftfR FTTT fttft FfTTF
Fffftl FRR ftftRFfff "fttftftR FfftRft FTtftR Fftft
ftFFRT "fttftft-FFTrfft ftf Rftf FFFT FTTT RRSf ftft
fftRft "ftftRf Ffttftft Tftft tftftF Ffd" ftff I FTfTTftrffT
TffT ftftffRF FRfttF "ftTTRT FFFTFT? fftftf |
FTfRF Fft ftF ftftfft ?ftftft T TftftftF FTfRft Fftftt
FRTfTfTTff FT ft ftffT FTfTfdffR TTRT FftFT fttf fft"
FTfft ^oo^F "fftft TFRTTFTTtd ftftft "ftfFFTRf
ffftftft T iNdlfd* RwTfttftF Ffft ftRft f |
3.   <^tR IMIdlP^* J|i«KH?
?ftf?fftFd FTf TRTTfRfT T TTFFRft FRFftftf TTFTTF
fttft ffftftft ftftTft? TFFttfftft ftft TTFTftf Fffft FftF
fttft I ftftRftft Tftftt Tfft TWRffft FFfft
"ftfftftfftftTtft FTR FTRTT TF FfTftF T FFFRTtt Tfftft
Tft? FTfftft ?ftfRT Tfftft TTtft fftftt I u ftftR FF FF FF
^ NO
ftftfft ftWRFTFTf ftt Tftfft FTR T "ftrfft ftfRTft
FTftfftTfd" fttdftfttf fttft TTTft ft "ftfti W Tffft Tfft
FRf 'FfFT FFft[RTf ftWRFd" ^\ FFF ftffftfT Fft
dFfRtftft fTftftFtt ft ftftft f I RFF FRTF ftRfRfT
fFTtd FTtfRft fttFTtft fftf FFf:
ftfffT ftfttfRTft 3FTFT FRfTffT TR ft TfftftrR
FfttfR RfdT Ffftftt T FTTTR ftWFTT TTTFT ftffTffT
fTfl FFTRT ftfft RRfft T TRiT-Wt Fftf ftfttfRFff
FFtfffttft ffftftt TftfttTfd" TRfTFT ftfft Wl TffR
ftfft Tlfgft FTFFF ftFift T ftftFT FFftfft ftftf FFT
FRT FFftfftff ftftffRTTff FftdT TFF ftftf ftWFFTF
Kz ftlftftft ftftftft  ftfftfftf,  ftftt fttf, ftftftftft fftftt T fftft,
nd ' ' '
ftftrftr ^ooc;-T^Tfttr Roo\ |
K% ftTftf ftftftftft w fftft- ftft T^ff <Mf)B& ?%?^; ft. c |
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim /ftWft i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
??
TFFT WTF Fftfl ftfF (FTftftft) ft ftftg
FTfRTTTT RFRf TWRFTF Fft Rft FTf F ftftft ftft
Fffi TTftftf FF ftftf ftRFTft fftfl TTTftRf TTF
fTftftf I 5°
ftF fftTRFTf FFRT ftfftftft ftFFft FlfftRf Rftft ftfft
FfffTffft T fffftftfl ftft FFFftfftt ftfttfRfT FtfttRT
ftftftft FfTftftRftft ftftsftft ft FF "ftfftrf I  "ftff TRTftf
NO  CN CN NO '
fttRT T ftff FTtfTftTfRft ftft TTF ftffTFfft T TffftTF
fftTTftTFfft ft ftftt ftft TFFttfftf FftffR FRRfftft
FFTFRff ftWFFT FftTFftfftT TTFft' ftft fftftFTFR
ftfTTFTft "ftf? FFRT ftfftFtft ftfttftt ffRft fftl
TftftfT Ffft TFTF ftftTfTTff ftft TFRFTT Fftft ftRf: 'fRft
ftTTft ftWFFT FTftftft FTfR RFFT F ftftF TffftTF
TRTFTfT TftR ftftf RftTF TRTFT T fftTftf TFRF TFT
fTTTd fttTTFT FTTFTft ... I ftf FTTtftTftfRTTff ftftftt
fftRT f T FTtfR TTF ttwRFTF FRTF fT FFWl ft
FTtfRTTff ft TTRF f l"5<1 Tftftft TTFTFRT "ftftftfRT
FF ftF TffRfT ftt TTftftf fftftRTft fft T ftFRFfffftlft
fftTftFfR ftft Tft TR TTfrfTTffT I " ftft ftftTfR ft
ftftftft Fftft ftft fftftfT I FfTfTTTT TftR, "dfftff? RfdT
ftftfftft FSFF T fftft" FFFftfftt "fttfttftft TRF TfF
FftFRft FFF ftRft Tf ftft FftlfTfft ftftR fttft
FTfRFff ftRTFft ftft Fffi "
ftffftfT FFfft ftftt ft fttft ft Ftftfl ffl RfdT RTFRT Ftf?
FTf Tfft T Fdft FTf ftft RfT FftftfftftRTft ftfRTRT
NO NO NO
FTftR FFrftfT FFFRT ftfttft? FTTfT TTTft FTTF tftftt I ftF
FftTFft fftfRPRT Fftt? TFTTTTfT, iNdlfd* ftft? T ftftfl
TWRftf? ftF, ftRFTft FftF ftft? T FTTf TF FFT TfR
TRffftfR ff fftfT W RRRT FFFTff TFTF TRRft
ffftfRfl "ftTW FFFF ffFTftt fftl I ftF FF ftfftft FTft
Rftt FftFR ftft Wd fRJfl W ftft Tt? fftftft FFFRT
FTTftT FTF ftft? TFR ftftFTF TTFFRft Ffftftft ftffFTft
"WTF ft ffjf*l FFfft ffftftft ffR "ftfftRft FfF
4^*1 iNd-'M >ddi)TfftF FFT Ffft WTI
V- if fftr
W)  -h^iaiIvjU^I ^lid<N
Ffttffft TTfff FRtfttFftTft FfftfftF ftft fft TTTFT ftfl
TTrfft Fdtftt ftl FRTftFTftft TTRF fFTt fft ftft TRFRF
FFFT WTTTT ftftrftf FftftffR Tftftft ffl 'ftrfft
ftftRTft ftWRT TfFft ft FRTF FFTfft RFFfttft W fftdft
FTft  FR  ftfftt "RTFT TRTFTfT FT FffFTTTTTF
NO NO -N
fftt  FRTTT  FfR fftTTFTFTft fFfftftftRft  Fftftftft ft
FftTR Tfgft TJftfTFff  Tfftfftft fFTTT Frfft TfFRTFf |
FTW TTgft FRFTffTF FWW TF ftfttfl T ftftf TTF fF
no ^, CN
FftTTft TtffffRFff fftffTFd TftftTft FdTfRft "ffl ft
FFtfTftfRft fftfRTffl Fift TTffffRft FTFTtFT
TFFTF ftft ftRwFft ftfFF ftl TFTTrfftfT TRT
FTTF FFTT TTfR TRRR TTgfT FfRtffTTT Rftft ftftRR
TlRfT fFRTTfRfr RfRW Fffftfft FRRT ftftFT TFTF
STIFF FsfffTft ftftTfft FTfRft ftftftt "ftRT ffftRfftft
ffft FdFTf ?ff*ft Rfttl RfTffRTTTf fftfTTTtd: fdTFft
TTF WFTtTF TftFRRt ft ftftftt fF? FFftftft fft TTTRT
ftftfttd" ft FRFTtFT TTF ftftFTTTF ffffftft ffaFTtftftFRT
CN NO
FFFftft Ffftf I
i.  flg-Hld-HI efr «??
Tftftftft ftRffftTfR ftfft ff FT ftt TTFg" ff T RftFTf
FTftTpftfF TFFTt FTtf*ft Wl fttftRT Roo^ ft ftFT
"ftrfftf FTfttftft ''FTtTTfT TTfTfft Tftftftft, Ffttftft TTF
FdFTfW FTFFF RFF Rftft ftfftRft FFT ft' 'RfFT
fttft Wl" ftfRW Roo\s ft frftfRftR TTF ftTTft
'7RfTRTFdFFFftt Tftftftft FTfttftFRT 'TfTFT WTF FRTftfFT
ftft" ftfftRft Wl" RRT, FFRF TtRftTFRT 'RTTTfTft
■ftftTTT TIflfTTff RfdT Rftft FftRft RtftfF, FRtftfFT TTF
TftFTtW ftf ftt FTftTft Wl" WRfff FfttftF ftft
'ftfftftlftFTfF TWF ftft M TTTfRft ftftRRrT Tfft"
Rftft ftRfftF ftft "RWF TTftft I FTTTTRT FfTrftt ftFTfft
ftftlftt FTfftftFff ftft TFFRT FTftF Fftftft TRftft RRTft
"RfFT fttRft RftT I ^ FTfRF "ftfftftlFft FTFTTd ftRTfTF
i0 "ftft Tftftftft ftwT T ftftftFW ftftft, "End ofthe road for Maoists",
People's Review, ft; tftftfftT ROOC \
"The Maoists are trapped in a conspiracy",  Tiff  ffTTFTTftft
fftft, The Kathmandu Post, \% ftftfttt ROO%\
" fftFRftT ffft Fftftf "fftT^Ft ftFTFftftf WF fti + dlP'l+
ft^ftftftftt  ftfft",  nepalnews.com,  $  fftftrftT  ROOC  X  "Thapa
reinforces Koirala's idea of BDA", ekantipur.com, 'i,  fsftTftT ROOC, |
"No alternative to Maoist-led govt: Kamal Thapa", ekantipur.com,  3
ftftfttt ROO% |
W WF^ftft ftftf, Sftft Y.Y I
U WF ftft ftrftfTTTt ftFFft Wft^TR ft W^ fftfttftFTTft
ftftTfttftftftt ftf ftFft  STftftTFftf fftftTft f3f fftftft" ftfftftft
ftftfl  ft"TTTTTftfftft ftfftf  mtfjg^l  |ft ftFTftft fftftTft ftftfl
AMMAA,«ftft Y.f.? I
^ TTpfrftftt TTTftTftTft ftftftt -ftfttfftT ftftttfttft, TrfttftFrft t
WRFFTftT ftfftt ftfft fftftft ftfftft ft^T ftftgj t ftfftffftf ftTft,
ftffft T ftfftftF TTpftftftt ftftfftft fttftrfffftft fftgp ftftft
TtfTfttft, fft fY^ I
^ftftTftftf ftftft TfftftTftftr ftfftt ftftfftft, 1? Fftf Rooi^, !TTft
Ro, "Tfftftfftftft ?TFf fY^ ftt Tfftfftft I"
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim /ftWft i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
W
TrftRft W Tftft ft ftFTRft "ftlRfft 'FY^ "ftfftfft' Tftf
TTftftf ftft FftffttFT Rftft ftRR ftft FT: ftFRfTF
fttfttl
FT Root ft FT FffTTft Fftftftft FfRfftftV fRFFd" ftt
Ffttftft ftfft Rftt I TFFRT TTTTft ftfftRft f, 'TTfff ftftt
FTRffRTT "RRTfRFff TfRf TRT%F T FTFTfftftffT FR
RfTFfR fffftf I "^ ft RrfftTRT RftFTftftR ftftf ftRfTTTff
FF "TTWftf FftfR FT fttf "FFf RfTTF FRRTTFTfT
TTfR FRF Fffftftf' ftfftRft f I ^
ftft WW ffTfl FFfttftTF FTTR FF ftfttFftft f I ftft
FFFTF ff ftt? Ffftftft? "Rf^FfR FFffl ftftft, fft
ft FFftTfft TtfffFff ftftfft? ftftRT tftfft ftft I Tff, ft
TTfTfTftf ftTTftf FftRT Rfft ffftftf' I FtRtRT 'ft FTT
TRFF T RftFTftftR "Rffftft RFRT ftftf Ftftfff RFRT ft
ftfttftt fftftRT FRtfttFT ftRftftf I fftftftfl FF?ttfttftftfR ft
ftftftfft ftftft Roo^ ftffT ft FTTfTTfT TTflffR ftftR
ft FfttfRft FTTftT FFRT ftftF?? FTTF FRFTtFT ft
ftRTftttf FFfTftfF TRft ft I w W ffft FfRftTF T fftft
FRTfttFT ft ftftfrf? ftfttfTRft fft ftF TftfR ftffl
TFTfRF Tfffrftf "ftfftfftTFfRft FFF ftTTft TTFgF
FRRF TfT FRft ffff I
W FFf?TF ffftftFTT ft T FTRF FF "ftRfl TTTTRF
FfftftF ft FfF FTf TR Rftt I FFftftTTFTT
fFTFTfTftfRft Fftft ffF Fft ft Rftft fttRT ftrfftfTT
ftFF Ffft TfFT ft fftfTI ftTTftf "TF FRTftfttft
FWRFfft Tfrftft FTfRftft FFTftFft fftRT T WRT TFF
TFTftt fttft ftft fF Wd TrRftTRft Rftt I Fftftftft FF
FFtfTftft tftFTTO W TFR FfftR fftftft ftF FTfRF
Fftftftft "ftftTftft TTFt fFTRT TRTFtt fftftftl TTfftfttt Ff
■^ooz ftf ftRft FFfttftft TTWftf ft FT ftffTFTf
FF FftRT fftft, ftftTftt Fftft FftftftftR FRtfttFT fft TRT
ftftFT? ftTTft FTftftft ft Tff FRFTFF Wltftft ftt fF
FTftRW ftfft FtfF FsfffTftt TtfffTRTTff Fffft TFft
ftFRft fftftf I
ftft ftffTFftt ftf Rt RftTW Root f ftfF (FTTftft) T
Rftft FF FRffttFT Rftft FtftRf? fftdli ftft TFFRT FFTT
FT ftftfftTd" ftf-ftf FF FRTftft ft Ffftft TRI ftffft
FRft" TFTft FFT ftftfftfftRft Fft Fft ft Tftftt ftRRft
Rftt I tel Ft "ftRRft ftftRf W-FTTftFRTfRT ftffft
TFFTFRft WFF Rftftft TTTftFRTTRT ft FfftRft ftFF
fft fftftft ftftftl  ftf FRFTtFT Tftftft Tffftfftft F^T ftf
NO
FRft: <K Fftftft Root, Fftftft ftftftt F5f FTftt I RTF
FFfft "ftRRft fTftftft T FTftTfR ftfftft TFft FRt | «,
ftRftttF FTft ftftft ffftt FRfft WJt^J FfffRfT
FtTtffft RffffRFff FRftfftft ffdft fftfftTFd fdtf
FTtfRTTff TTFTft TRlftT FTTFT FTft Tftftft FRt I ftt
fftftftt Ffftt FfftR TfFTRft fftfti W FRTfttFT T
FdFTTWTft ftftft Rftftftrfft ftftft Tfffftt fFTFT ft TftR
FTFfft ffl
NO '
rftftftftV fF ft ft ft ftft FRfTfFT Rftft ftRRft Fftftftft
Ffttft trffTf ft fftrftfTtfttf FTg RTF "RTW ttRrfT
WTI *\R FRTttF TTRF Fftftftft "ftftfft frfftftftTFf
fTftfFF TTfTffRFTf TRFFF ftft FFfft Fftftftft ftftfft
fFTft fFFf TRFF FFFF Tfft W ftftft Rftftft T
FtFftfft fftrftTTf? FF FRRTTFft ffftft ftRRft fft fF
FdTR I ^ Ft ftftTFFFff Ffttft RF ffft TTF ft "ftt
TTfftRft TFTftt Rftftft ffft ffftft FTf T Fftftftft Fftft
' NO
FfftRft FF" fftftftTftf fRFR FFft ft FFf ftftF
Rft ftrf i
ftf ftFftfFftft FFRT ftftTftt "ftF fffft Tfft I ftF
TfftRFTTf TFR slcjft FRF FF FfT FfTfttft Tfft f I
ftftTftt Fftft TFTRTff RFF ftiNdlfd* FF "Rffftrfftf
"ftfft RFf I Fftft ftft FTRFTftftR ftffftfT FRTFFftf
FftF FftRft ftftfft ftfttftt fftfttTTff fRftft TTF frf I WT
WRfftft fft ft f ft ftfttftt ftft TFR fffft FirfFft
TRft FTRT T TTTRftf TFTft ffFF ftftrfftf FTTF "ftfft
FFffl
FRTfttFTTft Tfrfft ft ftft TTTTfft fftfftf ftftftF TF ftftftft
NO CN CN NO
ftft ftftfft? "ftftfft TfTFT fftr FfTRft f I ftFFlf
Fftftftft FftfT fFWTTRTft ftftTftt FftRT TftffT FlR
FFRf ftft "Fttttf ~^JJ "ftTftf fttRF ftFRTft ftt
TTTRftTFT TrfTfTftf TTff ft FFTTT RFRT "fftfT ffl
TFFFf "RffftF TRTTTRT FRFF ftRf F TfftfftfR FR
ftfF Fd? ttRrf FF FRFTtFT TFTRTff TfftfR? fft fft
ftftTftt  FftfT   TfftfftfR  "Rffftft  fFTTfttfT  FFRT
^ "TftffFftft Tfftfttft ftfT fttr smfftr ftftrFfti ftfft ft^ft
TfFtfft",  Rt  W  ^°°R  fft  ^RRI  ftftftftrfft  WjfTft
www.un.org.np FT ftflFs? |
"ftf, fft TT3 I
150 ftfftftft wftft ft^rftftfFT, ftfttftt ftftft t ftftftT (Tftftftrft)
ftFffftftTFT, ftf^TTfft, ftftfft; Rooi^ |
131 ftftftftTftT TFftFft ftfFftWft Tffftfft ft>5ft ftftftt ftfftftt ftftfftft
rftft ftf 3Fft ftrffftft ftTfft: fft-Ff TfFft T ftftftT (ftTftfftfftft) ftT
ftfttftTtr ftft TFFft TftftftT ftft fftr I
^ <H ftftfttt Roo% ttt ftftftftTfrffftT "ftftftff ftf fttft ftftftftftft
T ftrft ftftftfft ftdt ftftftftt ftftrftf TfTfttfT; "^llPd+i -ftftTTT
TfTTfftft ftftT -ftfrftfTT;', 7JR7ft fls ftftf Roo% |
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim /fWft i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
7*
FFFfftl Fftftftft FftfT fFTfTfRft Flf? Rfftft TTfF
FFftft TrRftFdFT fttf fftfft W TftftfT TTrfft FFT ftrfftftft
no '  -n
FFRfF ft Ffft fF ft TftfR Fffftl FTtfRft ftF
FfFRFftfttT TfFTRT ftft-ftFRTff ftftTftt ftdTft
FTTftFRT ftftft FTTfTRTFRI "ftftffl fftftFR RTTffRTFf
FftF fFFFTFft Trfftft fF ft FRfTffT fT I
NO NO NO ^ '   -N
ftft FRFF ftftTftt FF Fftftf fdRftrfRfRFd Tff ftftt
ft FRfRft Wl "TRtffgF FFRFTF' FFTF Fftftftft
FftfTfff ftftfftT FftRT FW ftfft ftft FfttfRft Wl  fft?
fFTt ftft ftft ft#l ft ftft ftRrrr FRTftft trr ftrrftT ff
ftffRF  TTgftflft  "ftrfftf  FftfT  TlR  TftRft  Ffttftf I
FFRF TftFTt ft TFtftTgT FRF FftFFR! fft T FTW
no ^ 'no
TfgftfTft fftftTF FFfft fft TftRft fttft ftft 7FffTTWTftff
WTftfftf Fft ftt—Fftft TFTftt ftftFT TFFft FRF ft FTTft
FfRftTRft fftl ^
ftftft ftftftft ftfftfffTfRft fftft fTTTf ft W ft Fftftftft
"ftftTTT TRFfTfR TFTF fft ft fffftft RftftRT TFtftd?
NO NO
fftfft ftF Rftfft ftfF (FTtfTftT) ft fttfftftft fFTRTF
FF RFfftW FTtfRTft ftfF FtRrffft ftft fW I ftftTT??
FF F "ftrfftf fRrRI WTF RFRT FtftF TRft fftftt ft ft
ftftft R'STR ftffT FftffRTRT ft ftftft ftftftfftTT ftffT
Rri Rtr tff ftft ft ftrft TfRTTrf ffft Fftft
ftTdftfRFR FFft ftftTftt FF "ftfTTT Tfft f I WFfTFTft
FfR, Ff t^o ftftft FTfRfRft ftftftft FFt "RffR
FTtft ftftTftt FftfT FFRT ftfft f I ftfft ftftft fftd
fftftft fFft FRt ft Rftftft Rf FF TTtftFfttftftFff
FgTTRft TRfttftF RfFFtl W ftftft ftRtftt TRFfgft
Fftftf FTftft FFfttFTTRFftt ftftft fftRFftf Fftft f I
TftftfRF ftftft Rfff fttf t FTfR wrft ft ftft
trf Rrf ftftfftT ftf ttrtttR fftft tft Fff i
FTftftft FF Rftfft ftfF (FlFffTftT) ft ftfRFRT Tfft
f T ft FftftfRft f I FftR ftftfFTft ftft+F Ffftft f I
fftRTF fftft ftf fftftft Fit FRF RRftfF ft
TTffffRF TFTftt ftfRflt FRtft fffft f I "TfRft
TRRRf ftftft ftft ft Tftf Rftt fftf fftRft ftt WTftftft ftffft
FRT TtftfT ffl FFtfTftft Wftfffft TFdftf FRFTtFT
fftftftftft FfftRft fFTt RF RRf ft FTg "fftl W FftTfd
FfRfft ftftR fftftftl ftRfl ff T Tftftft FTFF ftftrRTFT
FF ftFTT ftftft FRFF ftfFF FfRfT Fftftftftft ftft WI
^^ f-JTft ftftfTF ftftftt ftFftfftftft ftft, "TFftfftt TfFft TFfftT ftfftft
ftftTftt ftft7 fftfttFFT TFTFftftft TTftjTftT ^ftTFRFT ^ftl Tftfttt
TfftFfffftft ftf Tf^f TFftftftftf ftrfftf ftdFTT 77jfttrr ftftjTftT
^ftl " ftftftF ftftft, ftftftftft, I ftfftTftT Rooi^ |
Fftftftft FTTfT fFFFTfRft T ftfttftt FftfT FfttfRTft
FRfftTfRft FFt RrftTFTftT fftl FfttfR FFtftTftt
FRfTFTft iNdlfd* FTTFF TTTF TR FftR FRTTTFT
FFFTF FTtfRft ftfftt ftft ftft TR fttftfRTft TTFTfR
ftfdRfT fftl Fffft Tffft ftfdTftft ftft Tftfft ftftT
FFftFTftftt FfftR TfFTRT T ftftft fRRt ffd" TFR
Ffft TFSTRR fft" TTRTft fftl W ftffft Fftft WT
"FTftftft Wl FRTfft FFfflfT RRFTTT fFTfTfRft
"RffftF RFRT ftftf "ftTftfff Rftft FRtftfFft "fftftft TFTF?
<tgtf Ftftftftf ft FftfT fT T FfttfRFff ftftF?? FFTft
TftfftTFftt ftftfR FTfT ftTRft WTTRTft fT I w Rf FF
ftftg" fFFfTft ftf, "TRTRft WTTRTftff ftftf WTTft
FRFF Ffftft fft FffWJf W fTF FftftFTf fTFt
FFRfFRT FlffT Rtft "fft fT I ,m
Fftftftft FftTTft FR ftftfTftfR FRTfttFftftft ftftftF F fft
ftT FRTfttFftft FTTTF FTtfRft TTfft TftftFftft Wl
FfttfR RFT ftfttft FF FF TW ftfTFT FTfftftF T
WFTTF FfttRft FTF?? FTFRT fftft ft ft FTfftFftJ TF
fTRT FfttfR LJ*Tfd ffl W FRftftrfftfT T FRTfttFftft
ftttfTFt FTtfRTfF FftfftftF FFWI Rftfft ftfF
(FTTTTfT) ^\ FFfftfftt fftg ftfti FffT FF FF FRTTFTft
ftffFF  ftrff  ftfRI  "ftftftF  TftfR  Ffftftft  T  TtRftR
•NNO
fftftft FT fftftft TRF FTsfftl FfftftR ftftftftTF RfdT
TTFR FTTF FRTTTft FFF TlftftTfft ft ftftft FTFFftf
Fftftftft FftTTft ftftt fFFFT WTftftft Fftftft FF Wl  FT
NO NO '
Tftf ftftTT FTft FTFfft Fftft ftt TFfT Rff FRTftTFT
& no cn '"-
TRRt TFft TfTFTF? FFRT Tfft fftftf I ftF FRtftfFT
Rftft ftRR ft ftftftFft ffftfftF Tftftft ftftfttt FftftF
Ffftf TrRdftft FF ftft ftfl fT I ^ Tftft TR ftft TTF
ftRRft ftRT TRTfd" TFTt fftfTF Ffft TftR I W TftftfT
FlR ft ftRR RtRTftft fft TTWftf W I
N0N2 '
ftftfttft Fftftftft FftFTff RFF Fftftft "ftRRft RTF fift
ftRtftt ftfRRft W I TFRT TFTTFT TTTF T?ft fftftf ftft
ftftf ftfttftt FftRT Fd? fft TTWftf ftft FFTWf FT FTTft
w Tlf <ifcl*l, c fftftrftT Rooc,tj. 1 |
"NA is no longer a national army", ftftftftftftt ftfftft, The
KathmanduPost, £ fftftrftT ROOC | "ftrTftftf ftftt ftftftftlft Frftft
Tftf ftftFftftt ftrftft ftftft^ I TFTFttftftftft ftftt ftTftftT ftft ftdTftt
ftlftftf -(Fftt tt^t TFFftTFftft ftftfft fftrrift ftft ftfft^l
fffFftt ftft ftftf ftftFJft ftftfft ftT fffFTRft ftftftftFT ftTTft-
TFTft ^TTTftftF5 ftftTTT ftrfti ftft ftf T ftftftfft ftftfftT
ftftFFT ftftft-ftftft ft TFftfl Tftftftft Tfqf iffftftfftF FFft
ftftftT "ETTrftftfft "ftFft^l TftftftftW ftftftft T ftftTftt
ftftFftTFftf TlfWftT ftfft ftftft fft7^ I "
^ ftTftftft fftfft "ftf ftTTfftfftft ftftfftfft f ftftftft ftftftF?" ftft>^
^? fftftrftT Rooi^ |
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim /fWft i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
7S
Tfrfft ftrfftft ft FfTfRft Wl Fftftftft Fftfft fttfTrftf
TTfFT FFTTTTF FRT ftfftft RFRf ftt W I W FfffF ftft
TTFRT FTFTF ft fF Tfft FT Fffi ftRfTF ffftfRF
FRTft FdffT fTTF ft Tftft FfRftTF FftTdft TRft W T
TTftf! ftft TTFfttRf fRftRfTfTTTf fftRTTTd" fdFTT
FfftfRFftTft FRF J|Rli*1 Wl (fftRTF TfTT Wftf
"FftfTTff ftffft FTtfRftV FFft ftfFtd" FFF fftfft "RfFT
FRfftWI TFftfTTF ftftft ftTTftft TfFFff TRF FTTFT
^{ FfFT TT TfT I Ffft?RFfT fFTfTfRFff fftffTTft
TTfTffRft Fftftf "FFT fftT fff TfRtft ff Fff I )
Fftftftft ftft TFT FTfft FF TTFTIRf TTRF FTfft
FFTfTfRTTTf fdTTFt TFft FT TRft fftftw I ftrft
ftftft ftftftf ftrfft ftftft TTF TTTft ftft FFW I ("FR ftft
FTRft Rff Fffftft FFTFT "Wv^" "ftfftTFTFTTF TTRTft
W TTTft TftTTftrftf ftfF Fftftftft Fftft FFF ftft
Ffff) I FFTftftfT TTFT FF FFftff TRTT Wffttft
TWRFfft fft FFSTFT FFRfft FF ft ftfttftt "ftdFftffdftV
NO NO
ffftff f I "ftfftftT RlfftTRT TRft TTftfR ftgft fTFTTT
TTTT  ftftftW FrfftRTT 'TfRf'  Tftf FFRfft Fftft "RTF
NO NO ' NO
fffTfft f I RftFRT TRTT 'FTdlfR' TftfF? ft FfttfR
TFW fftftfft, W FTftftf fFrfftft ft T TTTRTF FTFT
fftfRFff Wf ffft fFRT ft FftlfR Ttftdft ftftj ^
V.   3M Ml^'l?
RTftfft ftfF (FTftftf?) FTff FR ftftTfR Fftftftft FftfT
TTffffRFff ftTTftft ftfTF FRFTtFT ft fTTft FftftfF
fdf| ftfft ft ftft fftftTft TTfttftTfdfT fftRf TTFTftf
fft Ftt FRTRft f I ftftF ftfRftf ftftftt FftTfftfTT
TTTftft Fftftf FF f I TTTTff Tftf ftft? ftftR ftft
RftftfT ftft FFFFFT? ftftTfRft Fft FftfT ftffTfft f I
ftt fftftft ftTRFt TffftFftf RfFftfT TRTRF TTftft TRft
fftft ftftR TTTftft TftTftt ffftt fRf fftftf I f?F FTfRF
ftfTft TFTTTF fffft ftft FTg fftl ftfTTT TTft
TTTftFRt fttft ftfFFft 'Ff 1^3° ft FTftft TTftfTTftT
7TFRIFftRT TTTft fTFTft TfftftftF FRrfftRft T TftFTTd
TTRfttfftF  ftftft  TTtfRF  Fft  TTtfl  RfRI^  TWtt,  FT
1515 TFJf TTFftftft TTfftftftfftftF ^^ftTFFftft fttftftftft ftfftftFTI ftftft
Wiffftftft ftftFtf ftf T ftftftt (fttftfftf) ft ftftFTftft ftftftft
ftftftft ^| ^FTTftf ftftfft ftTftftT ftftfTFT Fftft Trft ftftt ftft
Ffttftft" -<m^[ "ftftfffft TTftft fY ftdtftf fTf FffftF ftftfl
fttftf Tft fttft ftftTTT ftft "ftfl ^1 ftFtft ftf T5T ftTftftT
ftfftftFft TTftjiftf ftft?j!j^t ^Tftftft ft T ftftftsltftti ftftfft ftft
TfFFft ftFWI "ftfftft ftftTftT fSftFTF ftftftT ftrfftrftTFT'',
TTTftftftfftftF ^^fttfTTftf fttftftft, TftFT, fftftrftT Rooi^, tr. Y^-«.o;
*3-*$ I
^ftfftW ftF,ftftfftt ftfftftft (fftft, <m^) ft \ I
<\%^o F FfrfftF FFFFT fdTFft FTTF FTRfttftft ftftftt
ftft? Fdft ftRftfTftft fftfRft Ffftft TftRt I ^ Fftft ftffT ff:
"ftft TTrfft TffftFftf FRFFT RFF *lftdlfd Ftft ft fftSFT
fffT I" FRFTtFT fftRf FW TfTT RRtftfT ftftt ftftf?
TfftTTff fftftFftf TFRFTftftt FFt FTTftf? Wl ft
ftftftftftfRft fTF ftfT FtRft ft TTTFTF FftRTTTT Rf
ftfRFft0
FT T^,i(o ft fFTRT TFTftt FTTF Fftf ftfft fftftdft
ft TFTft ftftFTff RfFF ft Ftft ftftft FftfTTTTff
Ffttfffft ft TFTTF ftftftf TF fRfTFft Fftft TSFftft
FfRTf I FFTTftftftfTft ftfftt FTfRF FRTF ff ftfTTT
ftftTfRft TFTftt FftRT Tftft fFF ftftTft ftftfft TFFT
FTTfT Rf T "TFlRftdft RrfftffT TTrfft TTTRF FtftTFftft
TTFf "ftftftf' ff TfTFffR RFR FRTI^ ffftft
fffft ft TFTF TtffffRTTff TftftT ftftFRT FRFTtFT ft
Ffftt  (TR FT? FftT "ftfFftft "ftRTW Fftftt)  ftft ftfl
ftftTfRft  ftfftlrTrf  Rwrfttft  fRftftfftftfRft  Fftftft
ftftft'
FFRfft FF T ftftlftT ftTTft FRTfttFftft Rftft TFffT ftffft
ftftf W Wft TTfftt, FlfttfTftft ftF yf*ill*? WfftT FRF
TFftft "FFTWFftf FFftftr Ft? TFF TTTfttft fftFTf
FfttTFTTR FTFTF ft*f ftft ftTFfRftt FF I ftftt, ftftfft?
FfttFtf FFTtftfT fftftftt RfdT ftRtftt "ftfftRft RFRT FFFF
Ftt fftftffft ftfFFRTtd fftftRft TRFRT Ftftftft ft T ftftt
TTF?? "WTF fftfft" ftft FTTftftfT T ftftfft? FftfT "dtftfR
ftlFRf TRFF FTffftF ftf ftfftTF ftft?fRTTff fftdlil FFFT
FffT ftft fftRTI
fttftsft ftftftt Ftftft Ffrfftf TRF ft WI RTlfTftTfRft
TftfttR FTftft FftftfRft FftTft fttft TTRFFT f^F ft fft
Fft ftftfl ftfttfRft ftf ffft ftft ft ftffT Wtl^
^ ft.ft., ft.  T O |
Martin Hoftun, William Raeper and John Whelpton, People, Politics &
Ideology (ftftSftlft 1 % % % ), ft. C 3 |
c1 ftftft TftffT, ftftftt ftftft (ftftt fftft, Roo\t) ;tt_ y^ |
^ "ftftft. fftft fftftft TTFfTft ftjftftT ftftf TSTT ftftftf
fftftftt ftftfftft fftftftftft7 ftfftt Tftftt TTftFff Tfftf ftf ftf
ftFttftt fftfRftftt fftftf I " ^d<r1M fttft ftf ftfftt T. ttft ftftFTftt
ftftFIfftftft fftftftftfftf: ftftftftft ffttfftftf ftFfT TRFT ftftftt,
<\%f<^, ft. f o<i | Tfftft fttftTTftf fftftf ^: "rftft ftfttftftt W
(n^o-^iCi) aft ftftFffFTff ft «TFftt fftftt ft (Tfttftf "ftift
ftft") ftfft ftfttftt ftTTFftTftTFrT ft Tftftft ftftftft ftTTTrJ ftTTPftT ^ffft
T ftfft ftdFTff TfFft ftf ftftFsftft7^ ftf ftfftft TFftFftt TTSft
fftftf I F fftft TfT?ftftfft% ftlfFTRft FRF "iJSTt ftTTftftfftT
ftTTft Tftft fRFTft ftftTftt ftftftt I "
C^ ^ftFTTTftT ffft Fftftf TFTFTTft TTFft, "Betrayal of the peace
process?", The Kathmandu Post, fY fftftrftT ROOC, ^F TlftF ftF
ftftRFFft FFft, "Revisiting strategic intent", The Kathmandu Post, ^9
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim /fWft i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
?t?
ftftR" FTTftFRTfftft TFTF ftffT ftTTTfRFFftft TFF FTfftFTf
Ffttftft ftftft Tftft TTTfftFR FRTTR ftff fffTffT fT I W
ftftf fFT Fftftftft FftfT TfffffR ftRfl ftt ftftfftT ftftFRT
fftfttftT FTtfRft ftftfftfftTF ft "ftfft fFTft TFFR "ftftTft
WFTTF ftft TRFR fftf I ftff TTRFFT f^F Fft FfttfRft
ftf ft ft ftft FRTfttFT ftftfffFftfFRT ft FffRrf
FTRft fftf I
NO '
ff FftfT fttfF FfTTff TfTfF? fft FRTRfftFFFfft Fft
TTRftfftf f I ff FF fdRftrfTTTT FftFT, 'FWFFTftt
ftfTRft RfdT FfTRTff ftftfftft ftfft FFffTftT T ftftfft?
"ftftfftTft ftftft TFftt TRFF ftl FdTfRft fttftft ftftftft
FdTfRFff  fttfttft  fftf  FFTftfRTft  Tfrfft  ft  RfdT
fftFFtftft Rtt fft FFf i w ftrft wsRy*l fftftfF RRf
ftfF TfTfft f|cv FftFfft FF T ftftTftt fftftfT
TffTftTTF TtftTRfRFF TRTT TftFTfrftf fldffR
TfdFftf fftfRfl fftl fftftRT iNdlfd* fttdftfRft FTRftF
Tfft "ffl "ftF Fdft FT? ff? FfTffT FF FFffff?
TFIftft ft TftftTTff FfTTTFft FTRf ftftftfft T FftTFff
FFRf ftft  TRRTR "Ffft-FRR FdTFT "RffftF TTfTRT
NO
WTRRF fftl ^  Rf FF ftfl ftftft ft,  "fRftfR Fftf?
FTtftftftft Ffftft  ft RTF Ft? ftftTFT ft F?ftft ftl
FftfR ftftftft FRf f, flfttftft fft I TFTfRF Ffftft fft ft
TfTftrffftft f 1"^  ftFTt RRTft "ftrfftf ftfftRFTff FfftftfftT
ffft tfR Ffft frrrrrf frt? ffl fttftfRr fR ft
TfRff TftR ft ft ftf iNdIR* TfTT FTTF FFRFTf
TFftft ftFTRTFf I
"3")  ^tf"^TMH.4T *Hl
FF FRRTtFftTft Fff Rfft ftftftft TTFft FRFFT "ftrfftf
ftftftft ftR" ftffftfT "fttTFTfRFff Ffftt ftftFRT fftftft
fTRT FF FtRft fftRft ftft fft Rftft "ftfftftt f I  WFT
NO 'NO 'NO
ftftt TRft FfftRft ftftf fFTft ftf Wt fftRl ftffftt,
FTFfft FftTTft RTTfTRFST ftftftf TFTTRftft TTTFtWRT
fftftft, ftftftff WFTFF FTft ft FTftftft FftTTTff Tf
ft I ftftt, ftfttftt fftftfTfff FTFTTFTf RfRFRT FTft ftftF
ft FTR Tftft I  Ffft FTRft FFfttftFRT ftftftt RTFRF
CN NO C -N
ftfftRft f
TT^Tfttf Root, | TTTftTftfTt ftftftftftftfft Tftftfftft, tftft ftfftftft
TTftftf ftftftrft, ftftFTftT FftfFFFT, Ffft fttfftft, ft ftftftftft
ftftftt ftftfft, ftft Tlf il^lflld* ?/ftT ftffft ftftftft |
ftftFft FT "Troubled Beginnings", South Asia Intelligence Review, ^
ftftfftT ROOi^ |
C* ftrftft  Wftft  ftfftft, ffffftftFT, ftf^TTfft,  ftftfft  ftF
ftftfftT Rooi^ |
fftftftftft ftftftft ftfftft, ftftftftT Room
FFRF FRWFfTfft iNdlfd* FfftR FF FfRf
RRIlfi|*l*l  FTftRftft  FfftRft  Fft-FTfTFRf  TRTTTRT
NO
ftftTftt FftTft FTTFrRTfTF ftftftft RTFf FTffttFF TTTR
ftftf t Tftftrrrf ttft ftftf i Trft ftftftftTrftTF, fr
fFTft TRRTR Ffftft ftft FTW, TTTgft TRT FftRft?
no -n T ^
fRF TftftRRW fftftft ftftTft FFFTRff TftfttfF ff
ftftTft? FTTFff FTRFF T FFTfTfftfTTff TFftfRftft
Ffftft ffft fft TFfFI ^
TRRft "ftfftTTftRT TTd" FRTTT W: 'RRFFfTft FFfttfftf
FfftR T fftFTftfT-ftftftft FTftRftft "FTftftft FTTTF RFTT
ftftTftt FftTft FFFlRffTF FTTTTf RfdT fTFTft ffftftFTF
FTTFTf T TftftTTff TTRT ftftf | "cc; FftftTfTFTft
FFRFFftrfft ftft:  fttf Tftft ftfft "FftftfftRT fR?RTTfT
NO
Tfrfft TR FT ffftt FTFFTR ftftR I ^ "ftF FRRTTFftfT
FFFfRFft Tftffftf fFFF ffft ft Tfft TR ft FFTtffft
ftF T Fftftftft FftTTft fFWTfRTTTf ftF TftfFft FRTFRR
TFfftftt ffftft? ftft T^TF Tftft RfTI RR fRF
FRFfTTT "TWF:
Tftfft ftfgF FRtfttFT ftfft Fftftftft FftTFtf ftrtftt
fftftfF TftftfFT FR fftfTI Fftftftft ftftTTT TTfTffR
ftftft Frfft TTTftFtf ftftftftft Rfft T FtftfttFRftft
ftftF?? ftftRf Fftftf I Ft fft ffftft Wd ftrffftTRT ft I
fTFT TftfF FFftjft FF T ftftlftt FF ffft FR ffft
TfftftFfl TTftft ftft ft ft ft FTFTft FTftftft Fft
FTFTFRftft ftftTftt FftTft fttfTFT ftft TFTft Rftt ft
FTTF TfT ftFTfftl Tftftftft Fftftftft FF ft TFT
RWt Tftfft FF ftft Tfft Fffftl ftt fft FfttfRft
RFTFTF ftRftftf T RFF ftftf FF FF ftftf Ffftt TfTFt
ftfftft fftftft TfftFTf | ^°
ftftFT? ftftft ft fttfftftft Tffftftt TFR TftfftF ftTfft
FfF fTWTfft f I fftft Fftft TRffRf Tdlfftftft TTfT ftft
TTF Fdfff Tfrfft TTFTF T fttftft? FTFRT RFRT ffftFRT
NO NO
ft FftTTTd Tftt ftft TTF ft Tfft fftftf I ftfffT
FdTtfR ftft ftftf Tlfgft WFT fttfftft FTF ftftftftft fft ft
V  N ^ NO NO NO NO
FftfT ffl ftFTt fF WF ftRFTft iNdlfd* ftftRffl
Tfrfft TFR ftft RfftfT RfT ft I W ftftlF TIFF WTFft:
TFFTt ft Tfftft FTFF FTRft Tffftft TTFTTF TFT fF
FRF  Tftftft  FFT  FF  ftft  ff  Fffi   TR  TTFfttfftf
cl3WF ftrfft" ftftF, FTt Y.13 I
cc ftftTT TffftFft, FTt 1YY(3)|
^ fttftt ftftftft  Fft  1YYF ftftft fTFft  (Yft)  ftt:  "ftftTftt
ftdFTft ftfftft ftftft ftftfft ftft TTftftt, fttfTFTft-ftftfttft, ftftft, ftfftfr
T TffftFftfftft ftWFFFFf ftft ftFlftftft TfFftftT T ftftfftft Rl4Fd+l
ftFTFF ftdTF ftftft ftTfT ftftft ftffft ftfftFft ftfftftg7 I "
^° ftftftftft ftFftfftf, The Kathmandu Post, S ftftfftT Room
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim /fWft i$3, ?<? ftw^ftf ?oo?
?^r
ftftffRft FfFT FFTFt ft ftftftftft TFTT  ftfft FftfT
G NO NO
"fftT I FF FFFTTTRFftt ftr-RfRF ftft Ffttftft ftRR ftft
Fffftftft ftftTFF ftftft FFRF FTfRft ftTFTft fttftft
•n &
ftfft trfftTf ftft TRTFT ftft T ftftfft? FfttFff TTFT ftftfft
NO
"RFTFT FftftTft ft Tftft, Fft WFt FRF FRT I n Rf FF
?dRfttfTTft FftfRT: 'Ftftft Tfft ffTFTFt ftftfftt FftFftf
ftft ftft Ffftf I " Fftt TftfR Ffft
ftftfft? ftftFRT FW Tftft Tftft FTTtffft TtftfffRFff
ftftFTffftft FFFTFRT fftT Ffftt fftfl  fftftft Ftftftftft
NO NO NO ' NO
fftfFT "fRftf? ft ft FsftfTftTF FRT Tfftt
TTFfttRf FF ftTfTfRff FffftftfRFd Fffftft fftf
ftftft f ... I ftTfftt fftf FFTt TftftftftftfttF FFTRT
FTR TFFft ft FTFt FRF TTRftf | ft Fftftlftft Fd?
fttR TRTFT, TftTTftfRFTf TTFt FR ffFTFT T
"FFrfftfTFft ftftRR! FftfT TfftTftTfRTTTf TFFT
FRF FRf | FfTftftT FftRTd" ftftf FfTft ftTFTft Ffftf
ftftftfftTF FfF RFRRF fftft FTFtfRff ftftFTft
ftftR Rfftf f 1^
ftfttftt Fftfft FdtftTFftt SftTftt FFTFff WTrfftft ft ftft
TRF Fftft f I W TFTfT TR RffTftfRFf TTRT J|Rli*1
ftftt Wttftftff ftt TTTTRT ftfft "fTI Fdfft! fft! TF
FRT ftftft dHlR**l ftftfR ffftft f/f ftft FftTft ftftf
f: "Fd? TTTTTfftt fft ft T ftt ftftTftfttFf Ff I FFfft
FftftrffTRf TftftftF ftft? FFFF ftft? fft Ffft
FftRffRft ftftfR ffftft fRJf I ftft Tftftftft FT? fft
Ffft T ftft ftRlRfFRfft ff ftft ft FFf 1"^ FftTft
WFf ftft ft ft Tfftfft TTF Ffftftft ffftfRF ISY ftftftft
Flfft-fft? fft ftfft T frfftRTft FFftffRfRF FTtfRft
ftftftft ^ fft ftfft FFfl fftftRT ftftftft T FRfRft
FRRRTT oX ftftftF FF f, ftt Fff ftFR ftl 'Rftftt
FFfttftfT FlfftF ftTftf FTFRf FfF ft Fft ftftTft fftft"
ftftt fft TTRft ft ftt Fdff fftFTTf? WT I U ft TR ftft
"ffRFTft FfftRfT fRF Fftftt ttf FTftftf TffRfT TR
RftftfRft FtRtRT FFfft ftl W TFFTt ftftf Tff
RftTffT TTFR ftftTftt FF T TRft SFT T FRT? ftftTFR
fFft Rfrf Tfft ftft TTfrfF ft TfTfft f:
"ftftft ftfft FR TTFTF RTF TTft TrRrfft f TftR
TTftftfft fffft fttft fftRft I  FF ft TTFRF Tftftft TRT
^ ftftftft ftftftftft FTft ftftfft,  ftft TWt 77ftft TjfiftTT, ftffft
fttfftftl
Tftft  oTFT,  "The proletariat and the Praetorian Guard", Nepali
Times,RC ftrft ROOC \
ftftTftt  TfF,   "State  of  Inclusiveness  in  Nepalese  Army",
www.nepalarmy.mil.np/inclusiveness.php I
uUi
FFf I Fftftf FF iNdlfd* TFdFfRFff RsiTF ftfft,
fFfTtTFRFtf FT TTTFftT T Flfttftfffftft ftftftT
TTfff | TFt FRFR FTtffftft fttTdTF ftfftl T
FFTtftft TFRFftt fftft FftTFR iNdlfd* ?ftfRF fft
NO NO
ftffT I  Tftft ftft TFt FRFFfft TFTftt ffftftft FftTft
fFTf ftftFT FF fTTTd" WTTT ftftTft FRT TFft fft ft I
TFTft  ftft  ft  FdTfRft  FRRRTT  Tfft  FftftTft
ftfftfftfft ftdft fftftft Flfftw T "RTTFlfftfFFR TRf
TRT ft|  ftftft ftft FfftFfFft TRF Ffttft trffTf ft
NO NO
ftl ftftfft? fftf ftfft ftftWTftftftft Ftfftft ftwRTft
ftfRT Tfft ft FRF TfFfftt I u
RfdT ffftftt Ftfftft ftt TRft f I FTfTfft ftfRT Fd? ftftfftT
TFdTFTftft ftdlftt ftRfttt ^oo^tjj Ftt ftRfft TSftlfftft
Tfft T FTTF TftftTf If fRTTFTf ft TTTftft f I ft ft
FfTF Fftftrfft, ftftftt, FffR, ffftft T 'Fftft fFTTT' TT
FFftftfRfRfT TftR Y*. ftftftft TFF TTTfftft ttRr*? f I
ftFTt Wftft? fftftTfl TftR FRRF ftfft T ftftftt FF ftftTfRft
NO NO C
ftft TFftft ftftftftf ftft Rftftft fftftfT Tftft fftftt I ^ ftftft
ft TSftlf F TTftt I
I.  %^ryi»l $*\
ftFTTft "FRF ftftft dFf ftfT ftftft TTfR TTTfRTft
FFTRT F^t fttft ftftft f I TF! FRFfftft Tfft FFfft
fTI fftd TfFft *, ftftftF Tftft f I ?ftF ftftftFffRTT
TftftR TFF FftdF FTFRT ftftft ft Tfft TfF FRF fTI ft
ffF TF! FRFTTFTf "fdftlfRft fftd TfF ftf FRFTftft
fRTfrttF f T Ff FRFTftft Tfftfftf fftTRT FTffFftfT
fftFF "ftfTRRTft FFFT fftftftf I FftftTft TTTFT fft
RRFTTftt ftFTfft TfTFT T FftftTRF FRTTTftFTf "fdTTffft
ftTTft ftff ftfftft FT TRTFRT ft TfF TFt ftftdF
FWfl^
TftftftF FTW FfftftF! ff RfftftTRT ft ftftFT TF ftftft
FFFRT  ft  ftftfft  FFffT  RFRT  Tfft  f I   FTfttft
ftftTft ■ftfRT  <\ooo  fft Rf FF  TRfttft fffttft f I
ftTTTTft  sftftft  TftFTRT  "fttft  FF  Fit  f?  FT  ftfft
FfFtfftft FRT "fTRT f T Hlf*Tdld*l ftTTfftfF Ff I
ffftft  Rfftfttftf  FTTffRFSft  FffftFTTftR!  Fftft  FFF
ftftFft  FT,  "Army amalgamation", Nepali Times,  RY  ftftfttftT
ROOC |
TfftTfft ftTftfft, "Govt to issue 3 ordinances; All govt services
including army to be inclusive", myrepublica.com, 'i, Tfrftfttt ROO% |
%[S -ftftftft 3 ftft ftftftft ftfftt Wf fftt^ T5TT TFftMftft 1 «.
ftftft %o WTft ftW W TFftFTftft 1^ ftftft fo WTft ftoF T
TFFR ftF ftftftftSF ft^iMftft ']% ftftft ?o oJFft ftffftf Tftft
ftFftn ftftFT TFftF ftft (Roou;-Roo%), http://www.mof.gov.
np/publication/speech/2008_l/index.php I
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
?<?
FTFRT ft f | ^ ftftTftt "ftftTft ftft FftfRT FTTF Fftt Wt
T Fftftftft Ffttft FTRF TRftftft ftRfft fftl Fftftft
ftftfl TfF ftRRfi T \ WfF TffffffR T FTTF Tfft FFTT
3Y fFTft FTFTftf TFTft ftTTTTFT "SfffFTTft f \%%
FF Fft ffTftFff RFR RR Tffftf Rftftfft TFTt ftrftfl
fT:
ffftt TftR ftftft % R fFRFRT ft TTFRT TRft ft T
FT 3Y fTR FftftftT FF ("FTF TTfTTft ftfttffT Fftft)
TTTf ftlRRff I Ffft "ftrfft ftrftft TftftR ftftf Fd? Rff
ftftft fF TTfft FTFRT f, W Ffttft TTfRFff FdTRT
FTftftft ffftf Tff fftftRT ftfftft TfFTRT TFF
TTftftft Y*. fFTTRT TTTft ft*f I "FTft fft ft fft ft, ft
FftftTTff fftftft FftF ftft ft Frfft FTfRft f ? ft
fRtftTf FftftftT FF TRRF f ? FF T Fftftftft
TTfRFlf FdTFft TttfT ffftft fft fffft? fftftftft ffft
FFFR Fftftft Tfrfft ftftf Fdf fftft TTftftfft fft ftft "ftftfft
ftftf f i w ftftft ftfftftftft Tfrfft TTTft Rfftt wft ftt
' CN -N
ftftft ftft TF FTf ftft Tft? TRftTTT TTfTTT fFT
FfTFTTT FlR fftftf I l0°
ft ft Tfft TFTTfRft ftftftTfTft ffl FfttfRft TFFF FF
fftfFIft ftftF Fffttft TfF ffft ftfft FTfRTTTf ftft ftt
Tftft-FRR FftFR TTRTFT Ffftftt TRft Wl fRTfR fft
RrfftTTTf FTR ftft Fffttft tff ft TfTT Wl FT TTfFFftft
RfTF TRRFFftft fttfftRfT FTTFF T fftFTTft F¥ft FT Tft
FFT FTTFF? FTRfftFTTf Sfft FTft fft ftt ftft Fdft
fftft Tfft FfTR FWf I Ffftt "ftTfft ftfft ftft "WfF
ft "ftftTft ftRft fftftTft Tfrfft Fffft RftFT FdTrfftft FfTf F
TffTFf I <,°<1 ftftft FTFTTT Sftfftf T Fftftft FFFFftf ft
ft FTFTftftftft Tftftft! TTFFT "ftftf I
^ ftt ftRIf W ^°°ftf WRf^ ftftftfWF fftft ^ T
ftftF ftftt ftftfftft ftftfftft ftfftTftT %| ftftftt ftft: ^,^3;
ftftftftSF ^ ftftft %\t OTF o.^R Tjftftftl ftTTrffft ftft: 1 ftttft
fo oTFft (FT f ftftft <\R TftTft ftfFT ftfftft); ftftftftW f ftft f
ftftft K.o WW o.<\o iftft^Tft I Ffftft ftft: ^ FfTft K.o t^tt
(ftftftiftft); ftftftWF fi<. ftftft <w ^°°^ ft WW1"': °.f^
ftft+F I flfftWH ftft: i, -ftfTft K.o T^rrr (FT «. -ftfTft Rt, FftF
ftfff); ftftftftW: fls ftftft Ro W® (ftf ^oot;ftf sfftfttft);
o.^ TjftsiTftl
U ftftftfft TdTftt -ftFftFTft fftt TFTftftrTT T ft fftfft FEIFTftftf
ft TF TFWftftftft ftftftftft ftftft | oTTTF FFft Tftft ftftfftft
ftftfFFfttT ftlfftf ftF Tjftftfrfft TT^iMftftFtft ft ftfft |
ftfftft  UftFT'The cost of superficiality", myrepublica.com,  f O
ftftfttt ROO% |
<,0<1 ftftffF ft ftT, "Integrationomics", Nepali Times, \3 fttftfftT
ROOC |
"R.   WHlP*!* fft^'-^ul
ftftTftt  Fftft  TTFTftftt  FW  fftft  fTI  fftF  TftTfft
CN  NO ' ' NO
FFFff ?ft FTft TTfft ftft FFT FfF ffRTft fftl fft ft
ftftft TFF FTfTTftft FfTTRft TRft T FTfRft TTfft
FTF TTF TTFT Tfft FRff FTRft Wl Rftfdftfft
■ftfTTTTf FfFTfftf fdfFft Fft "FFTTfttftftf 'FfTtfftf
NO -N CN
Rftft Rfffftft' FTfRft TTfft FTft ftfff ?ftR I ^ TFF
FFRF FTfRft Ft? ffff ftft TTfFR! ftftf! Rr I
RftftFRT FFtfTftt ffTftftff FftTTft TfftfftfR "ftftTft
Fftfftf fftTftfTft FRft FTfFrTftfF FF fttftftfftf TTfJfF
ftRfft TftftftF ftff ?fft Tfftf! fT T TftftfT TTfR FfttfR
ftftfftT FftFfR FFTftfftt fft TfttFfft I FftfTftft FtftftRf
RFR! ftftft "FTrfftW Tfftft FF Ffft T "ftftfR" RTRfft
"ftft FTft TTTft FFffT Wll ^
TFTFRtfT RFRT FlfttfTftft RftftTFTd" FTfR T flTFfttftf?
NO
FFFTF ftf ftftftft FTFF ftftffFff FftTTF ft? TfTTTft
TR ft RfFT FTRft fftftf I FfRf "ftffFftft
FtTFftFF  ftf  Ftftft  TffftF  'WTRtfRffTTft  Tfft
•N NO^ CV    -N
ffftftFRF ft ft Wll Wll ftRftRfft "fTI FFfRWTTft
TfftffftRF ft ftfttftt fftftft FRF-Fff TftTfftV f I RFF
fTR! ft ftft FftR TRft TfHH^f I ft ft Fftftt ^oo^F
Tftgft WFT ftRftftft FFft | 1°Y Fftft TTF ft TlfftftTRft
•\ NO -N
"fT, W ftftft TftftfFtTF "ftfttft? Fftft FTTFT, FTFFT T
FTTRFTTt FRFFfTFTff Rftftftft ftft" Tfft f I ^
ftftwtft iNdlfd* ftftTfRft FF fftft FftftRT Tfft ftft
RftTFTf ?ftRT ffftfF fffTF FftfT ffl ftfT ftf TRTFR
Fftftft "TWF "FFtfTftft ftftTftt FftFftf TTFfttfftF fftft
Fftft fttF ftftF?? ftfftftft FWftf TRF FTftf I FfRf
"ftfTFFTftFR FFF ftRft ft ft ftRftftftftft Tfrfft Tfgftftft
NO NO y\
TftfR FWftf f I FfftRWFft Tftft TTgftftFTf "pTTF
Tfft FFf ftl"'105 ftTFTFRT "ftfftftTFRT ftftftt WTgF f I
"^ ffttftf FTftftft ftftft ftftfft,  tW*/ TWt WWdBw TjfiftTT,
ftrfft fftfftftl
^ °? ftftftt ftdFTft fftfTF ftftfft ftftftftftf ftFTF, ekantipur.com,
Y ftftfttt Roo% |
',OV ftfftft  W^1"  ftftF  ftfftftFftT  ftftFTft  ftrft ftftrlfFt  fft
^ooc;TTr ftft ftrffFTftTftftt FRftftR: Tftft fftftftftft TfftftFFIFF
"ftftfft ft" ftftf fftftt I  fftdftft ftftF (FftFftt), ffttft T ftftftfftf
ftftFT  rffftt  fftftfF  fftr  ftft  ftftT,  ftftF  (rrrft)  T  ftftF
(3TFTfttTftt) ftOTTtl  ftFftft TffftFftftft FTT  tY«. F ftfftft W^1"
fttftftftf  ftSftOTTT  ftftFTTFfttft  ft  T  TOTf#,  *\jeH<~$\  ftF
ftftTftTT^ftfgTTT Wfftfftft ftR ftfft TFFFT ftfTft ^1 ftf% ftTTF ftrft
ftftftft fttr ftPftftrfF TTTnfftTi" mff+i Tft ftftRFTft ftTftf
ftft OTftTF ftftftt |  ftFftft TffftFft Fft  iY«.(f )(ft), ftfftt ftftfftft
ftt n I
^°K fFftft TffftFft, Fft fYK. I
^^ ftfftft, Spotlight, % ftftfttt Roo% |
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
?o
FFRF "ftfftftfftft Ftftft Fftftfftft Ffftft TRFfTfft ffftftftft
TTgftftft FRftFRFfft fftftftftftF ftftTft FFFR ftftf ftftfft
f I W Frfft: TFFTftftf TRR! FTff FFffRfFfft
TTTTTFTff Fgftftft Wfttfft ft FFTR ft TFFR! fft I l0te
Fftftf Ffftft fttfl FFFRT TTff ft ftft  TTFTFRT FF
C NO
tRfFT  Tftftft?  Fftftft  Rftft  "ftfftRft  ftftft  TTFRf
N2 C
fffi Tftftft ftft? ftftftft! ft Tftftftt fft T TftfftR
FTTFT "ftfft FTF f I l0c;
FT ^ooftt Fftftr fRT TTftftt ftft ?ftfTftft ftF
RFFftf ftftftF Tftffttl FfffTTRft TTFRftfftftRT
'FWRW ftfttfRF ftftf ftft? Rft fft" ftft ftftTFF TTft
f T Fff "ftrfft FFf?FTF "fft ftft Wft FT ftf ftftt ft
"fft" ftft FTftF ftRRft f I ']0% FT ^oolsF ftftTftt Fftft
fftwttft FTW  Tftftftft FFFF FfftfftFTf Tfft Flff ftftf
NO NO
ftfttl <n°  TFF TftftT T FftftftTFlf ftftftt TfW ftRRft I
Tftftft ftft? Fftftftft Fftfft FTTft ^oolsF "ftfftfftftFF FFT
NO NO
fttft fftfti W "ftTFTftftft TFTFfftfft ftftTftt FftTft Fftftf
ftl t11 TTF ftF! TFT FRFTftft fTFFT ft fftftFFTR
ftfTTFTft FffftfT ?ftR| fffftftF fTTft TTFTTF "ftftft
FfRFTFf "ftfft FR fftftt TFFRT Tfrfft fT TTRfT RFRT ftftt
tftft "FF ^' fffft, ftftft ftt "ftft FffftF' fftRft ft ft
ftftftftft "ftfTft FTff fftfti
ftt ftftftt ftFTT iNdlfd* ftft ftl ftftftF T "ftF "RfFTTW
TftTRTTTrtft FTTfTFFfttF Fftftftft fft "RftWR ft
FFFfF ft ftfTF Tftrftt W ftft ft TRFRF fFTFT
FTft fftftt T ftffftTRTft FIFTftfffttft TFT TRT FRTfff
FSftftW TRft ftFFR FfftR TRft tftRT I ftftftt Tftfftftft
TfR  FfFF  Tfft  fl11''  ftTlftT  FTTTT  FftftffR
^^  fYY(^):  "TTftftftTftoFFt  ftftt  ftftfftft  ftFftftftFTft  fftftf
ftftftt I   (TfftfT:  (R)    Sftft  (R)  F fttftf  TTpftftTr^TFTt  ftft
"ftsftftt   ftF   'TTftftFTftftftt   fftrTftftftF   TfTfftfftrft   ftftft^'
ftfftffft )"  1YY(3): "ftftftftTftoFFt ftftftFftftffftft Tfttftf ftftftt
ftftfftft,  TFftFTft T RftRFFT ftfft7  (ftftftft  (?)  ftR  (?)  F
ftftt 'TTfftFTftftFft' ftft "ftsftftt ftF 'ftftftftTftftf fftftftftftF
TFft?ftFft' Tlfftftftt ^ I "
"OC;  iY«.(i<.):  "ftfftftft  fftftfftF  ftftft  ftR  ftftRFTI  ftftFT
TFfFftft TTpftftTftftft ftTTftf ftftfftft ftftftFFT ftft ftftft fftftftf
*st»4H\  Tftftt  ftftftft  ftf  ftfFdfiftft  fftsiffftftt-Tfftftft  ftfftft
TlfftftFTT 7Fftfftft ftftW ftT^ I "
<,0,> fftftftft ftTftFftfFF, Fft ?; WF^ftft ftRftF FTt K..1F I
""° FftftftFT T ftftfftft 3ldjmd<HJ-e|ftt TTrfttftrfFftft ftftft TFJf
WiF^ TFFFT ftftftF ftftFtf ftft T ftftftfft ftft ftftftt ftftftfft
TFT T Rftftt Tfftfftft Tfftf FJft ftft RftTF ^1
""" ftf TFf TTFftfftftftft ftftft ftftftfft Tftfft FftTTft W^1"
ftftftfTTt 1^ ftftfttt ^oo^ttt fftFTftt fttftftfttfl
" "^ 'ftf W TTFftfftftFT ftftft ftftftfft Tftfft Ffftftft TSftTFftFftf
ftftTftt ftft F ftftftfft ftdFTft ftftft ft/ft ftft y+K+i ftftf ftftftTTTT
fttftFftftF,   WF  "^ftft  TRftF  T  FFFftftftF  ftF  ftft
Tftfftftft FfftfftfT TT FfttfRft FFF FFFT ftFTRT ftft
ftftTftt ft ftfd", W FTRft TRTftftTfT FFFdfR FT ftftft
TTftftfrf? FTftt Tftftftftl ff TFFFfTTTft FftFT
ftftffftftfff? 'FRffftft TftftftR" ( TTTFfttt WfRftft T
TFTFftT ftftF FFtfTftt T?TT TfFTRT) ft "ftrfft TRTftftfft
TFT T Fftftft ft FfTR FWf I 11?
ftftRT ^oocf ftftTftt ftftft ftftt TRRF Tftftftft FFFF
NO NO
fRR, Tftfft t FftFftrrrrf ttw ftftft ftft ft? fft ftf? i
TftftFd FftftfftT ftftft ftft ftftt fftft Tfftft fftfRfft FTW
NO 'NO
TfgfT  FffftfftffT  Rftft  ftftftfftft  TFRR  RftTFRTt I
^ NO
fRftR TRT fRT "RfFTTW Tftftftft TRTftftTfT FST? T FTW
NO NO
TTTFT FFRF "ftfftRft "ftfttFff! ftftft TftRftfRT
FFFTtfttfT FftfRFff Ftftftftf fttf TftfTfftfft Tftft ffftf,
ftr fftft ffgF Tftfftftft ftftt fttr FTFFR ftftTftt ftftft
fftft fftft ftfftft tftft:
NO
TftRftff fFT FTftftft TfF "ftrfftf wfl)dl*l ftft ft
^ &    -n NO
Wft  Fdf  fft  fRTR  FF  FF  "RTFTTW  Tftftftft
NO NO
FFftFFft FTFfF fT FFf T FTft dftftT Tftftft
ftRFTFTF ftftTF f fttfl fTI (FTft ftt TTTfFd")
FftTR TTgfT ftftftTTfft ^FFTFTF FFtfTft RfTTFTf
fFft ffftft Wd fRJfl Tftfftftft ftt TfR ftdftfF
Rftftft ft F ftftft fdfttfftf fftgTTRft FTFfF Ff"
ftftft ftft fF H iii g Fftl FftR Fffft FfT ft fF
fftl"V
ftF RfRFff FTTtft TTFR! FTtfTftTft ft ff TTT I
ftfttftt ftftFRT ftftfft ftft Tft Fftftftftftft FTtfRft TfR
ffttft" T FTtfftftV ffFRT TFt FRFR fftfft" FTtfRft ftftf
ftftRFTTf ftfft FfT fffft I ftftt "fFTftf FF FfttfRft
Flftft FFRI ftf FTTT ffft fttRft Rrt I Tfrfft
ftftftftft FTfR TFftFT TTTFT TTFTF TR
FFRFRRftfRF FfFRT R?IIHd J|Rli*1 Rftt I Tftf
FTFTF TfttftfffR fttftRfT Rf T Tfft *.° fTR TfftfT
fttf! RfR | Rftfft ftfF (FTTfTfT) ft ftft ftft fftftt Tt?
Tftftftft ftfttl  Tftftftrfft FsftTTft ftftTfRft ftftftt ftft? T
ftftFTTftftfftftt ftftftfftft fftftTft fft WTF ftfft ftft fftft ftftftT
ftftj ftftftftft ftTftftf ft ftftF W ^°°^F ftfttftt ftft ftftt ftftf
fftft ftft T§ftT fttft ftfft FFTF TJft ftfft TFfFOTt ftft OTF
fttft ftftfl TTTft ftftfft TFfTTft WF ft^" ftRftF ffftft
ftftfftft ftf 3^TF fftftf Rft FFTfTT ftftFT ftftftft rft ftrftgf ftft
ftFftF TTTftft ftfttl" ftftfft, ftft ftftfft, ^3 ftftfftT Rooi^ |
""ffttft "ftFT, "It is Nepal's army", Nepali Times,, % ftftft ROO%\
"ftft. I
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
??
FTfRft ft Ftft fttR ftftfft FTF fttr TFF fftFTftftftlfft
ftfft TfRft Tftft ft I <m
ftftTftt ftftft Fffft TftffTftftR FFfttRff fftFRF FRTTT
NO
Fftfft FffTW ftft f |  ftfttfT ff fRg ftftfd*! FTff
Trft Rft:  "TFT FRFR  TfftF fRTTTff "fftt ft f I
FRFTTft fftTFFtft  ftfft FftTft  FTRFTftft ft Tftftft
NO
fTFft "FftT ft FR ft ftft FRFTftft FTRf ftf f I fW!
TfftfftfRTTTf TTFftftfftFfRfftft FfRf ft ffft ftTT TFTft
fft — FFR ftF ffftf TftFTt FRF FTFTI "^ TTdTfRft
-ftftTTTff Fffttft ffft "FW ftfTTFRTft fffftft, W ftftft
Tftftftft tRRW fTTFTh FWF TfftTFft ftTTfftftft TFf
FRFTTft FRF ftftftft ft Fffttft ffft ftfftft fttft Rftt,
TftftTTff ft ftfftfftftf Ffft TTF ftfttl  'ftTTfRftrfft
ftff trt f ftftRTffft ftrfttftf Rfrf trt Fiffft fff
TFFTftfft Tftftft ft TFFttfftf Fffftfft ftffft fftftr I
ftt ftft fft FFftfRff TFTfT Frfft TRWftFft fft', Rf
FF FTrfftTF fftftft FftTFft FTFFT FTFTft ftl  Fdft
Tftrfft ft:  'FT Rftftftft Fff fFTRT fftrtft fft TTTT ft
TTftftt ffft ft W  Tft fFft Ftff ft  iftt FRft T
NO ' NO
FTTFR? W Tft TTTTFT ffftft ftTftf WT Flfftw ft ft
ftFTTd" ftftf l"'nis
3.    ^Tl«lRlc*|cbl ««|H
Flftf FTRTTftff fftfRF ftfft ftJfftffRTTd" FF fft
3ftfftft FTFFF FF fffT, fftdftftft FFTftrfftTF TfT Fft
ft ftl ftTfTftlft "ftTfft ftftTft? ftftTFR TSFftft TFT RFF
ftFTTd ft" ftrftfl FTFTT FfTftftF ftW-FTTF Fftftf ftfF
FFTft:
TfftfftfRft WR Ttft fftf! TTTF ft TTfF T TfRTftft
FRftfF TgTFT TftftT f I FTftlft fftft FTfTFfRTTTf
WTTfF, Tftftftft TFFRT ffftftft RrfT I fftfl, FFT Tiff
FTTRT ft ftft FTftftft fRTTTftTfR FR ftftf Fftft ftf?
ftft FTFftfR 'FW F ftft? ft Ffftft? I RftF TfF
Ffft TTF TRTFRTFT? fft Ff" T TTFT FFTF TfRf I
ftft FfrfftfF FfttTfRfft FT ftfffftt ftftftTft fftftf
ft FfttfRft fFTft fFTfft FFTTfftfftfFI ^
ftF FfTFff TgTfRft fftftFftt ftfft F fTFTft FRf, ftftF
Roo^  fft fttfftdftff Tftft ft TfTI  TRRR FTfRft
^fftFRFf, ftFT T ftfftftft ftTTftrfftftftl ftfRFT I
fftftftftft Wftft Fftftftf, FtftfftT Rooi^ |
TTTft  ff3TTft,  "The  Lost  Battles  of Khara  and  Pili",  Himal
Southasian, ^iftjfti Room
ftftf  WF,  The Royal Nepalese Army: Meeting the Maoist
Challenge, (ftft, Roo^), ft. Y3-YY I
TFFR ft TRf fffftFTft fftftt I FTTfTfT TFRFRlft ft
TF fTFftftff fft ffft fritRfT "fWI ftftftt Ttft FF
TFFF ftftftFffRft Fftftftf RFRT ftft TTd FfT I Rfd!
ftftTft? fftftf TTfFTft FFRffftf FTSTT FFdRfffRft fftfTF
WR ftgFT fift RRTT ffft FftfTF Wftft fttft fftfti
RfdT ftt TfFft FfdFT ftFTt f: fttftf fTTFffttft ftftt
RFTTftt WftTFR Tftfftftf Ffft? T§ttft ft ftft %% TtRT
Tftftft" fFTft FfttftTF Tfftft Rftt I  Ft TfftftfT Tfrfft ft
NO
ftfT TTfR ftRRft TftRft T ft? FtfttfR "ftrfft FFf! FlR
TffR ftRfft ftfftRft Rftt I W ft Tftft fffft TRftl in
RF, ffftft, Fvftt Fftt T TTtFTfRft ft? fttftFT tftftft
ftfT Tftfft ftRffT RRI "fttft fTR FdFFTft T§ttft ftft
FTFR! fF FTRft ftfT fFftTTff ftfff TFFFRT fttft FF
ft FRft TTfT fFftTTff fftfRft fftftt I  FdFFt 'TftftRf
CN ^ ^   ' NO NO
FfTF' Tft Wft TRft Fftt TftR Ffftt TfRftft ftftTfR ftft
TrRRfft fftfti^0  Ffftf FiRrFffi ff ff  wjFft
TftFftfTTF ftTTft ftrffT Rr:
fftftTRR ftqfftt ftft FRTFR FftTfrfftRfft "FftTFRT
fffT Tft" TFTft W I TTftRrfft ftfftft TFFt TRft fffft,
TFTft fftftftt ft ftTTft fftft TRfT ftl FFTfttftt
FFTTft ftRftft fft? Ffttft TRFRT (TFTt) fft ft I
TftfftFRfft ft FTFRFftF TFRTRR FtRf ftF TF!
FRFR Fffft ftl TTftft ftft ft fft ft FftFTff
ftftFRT TTTft fft Wftft? fftfTI FfftTTT FFFFft
fTftTRTFTd" fftftft FflTTTF ffttftlF ft FTT ftTFTft Tftrfft
ftrfft TTdTfR I FFTfrfftRT TfT "WT TTRT fftftt I
TFftft ftftf FftTTft FFT T fftftfT fttfTTft ff Fftft
ftTftf fTFFfTtft ftTTft TTRF Ftftft TrRrTTfd" Fftft
NO NO
FFFTR fftfti ^
ftTTft FTTftft ftf? FR ftffT ftftfftfRft fflfftt Tfftft?
fftfl FTtfR FTft? ft FFft T FRFTft ftwftl W
FTtfRFTd RfdT FFTTfT RFRT fftftTft FftfTF Tftft ffft
ft TTRT ft ftftftt I FW FFTF ftTFTft TftftR TgTFT
ftTfR ftftft Tftftft I ftFTt FFRfftft FR-FfRftRft TTTftt
TTTFRFff fftftftt FFFf T TTftftf "ftfftTFff FRFR I
FT? ftr^fft "ftfft? ftftfft? "ftftRT TTFRF "ftfftTfft TFF W T
ftftft TTfft fJTF Tfft Ft? TfftfFft ftft ftfft ftfttfttft Wl
FRTT ftffT ftftfftfR -Rfftftffftf TfFRT ftTFFTf fft,
FRF ftffT TfftfftfR FTW fft T TFTF ftff! ftfftfftfR
ffftffftT ff ... I ftft fTRFtfffft TFFTF fT, F F
FTFTF T  FFRfft FfFRT ft f I  Tfftftfft Fffftft TtfF
<m Fftftft fTftft,  "ftftftf ftF fttft Tfftft ftft ftWTFft
ftftfFTTfttft, WVf v/5/*/, 'W FT R00^ I
1TO
1T1
IJ.IT. I
ftftftft, "Integrationomics",NepaliTimes, IS ftftftT ROOC, |
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wtxffim/tftftft <j^f ?<> ft^r? ?oo<>
??
FFFTft FTFftft f T TTft? TTfF ftftf FftfTF TTFF
FFFftr f l"1^ Ffttftft FfTFftR TRT Rf Tftftft fttftf
TfftFTft ftTTft FRTffFTfd" ft ftfRf ft ftfTFtf ft
FTRfTftft FFFTft ftftft ■RTfftrfftfftFftf Tdft fftfF FR
Fftftf I FTfRft fftftTFR trfftTf Tfft ?fFF ffft ftft
RFF TTF ftfft <R Fftfft Roo\ F FffttWFfRT ftrftft
ftf fTFTfttt ftTTftf? fftftFfftft? ftl  TFF ftftftF FTW
NO
TTgft "FfftT ftftRT Fft ftRfft T FFTfRft ftft ftTTTTfd"
RR ftftftft TfF ffT ftf? FTRT ftRft TRf? TFFWI ^
V.   <^£)Hdl
ftfRftF FTft ftftRqff FFfTTTF TRfT F^TTftFTfRFfffT
FFF T TWFfR FFF ft TFft TffftRft f I ftfTft fft
FFTRT  FRTftgft  FtftFTfftTTTftTFft?  ffftftft  FTTFR
/N NO
FTFfft ftfft f TTRRTtft ftftf FffftRfftl TftFTTff,
FTW  TTg"  FTTTTfftfTT  FRRTRft  fTfttftftft  "ftfft
NO y\ NO
WfFFF Tfttfftft "Fft ftftFT? FftTTft TfftfftfRTTd"
FTFTftrfftftftr TTFTfR ftffT FfRTT fTI Ffftftftrffttft?
TTTRt ftfft Fffft  TFtfttgT TFTT ftftr ftftft  Tfftftft
/N NO
FFTTT TffftfT TWRtfR fft ftft FRTTTRT R'SffT ft
FFffR ftffftffT fTI lW TFT TTTRTFR fldRd fftTTd
TRft "fft- ft ft TTRTft, ft fRT, ft ft Tfft ft Fftftft
FftTTft FFTfTfRFdl ^ FR TFFft FTFRT TWRRTff
flHflH ttTt FTTTWft ft FTTftft M ftTfTff I
FftFTfftfTT FTFfF FTfftft T FFTRft ftft WfTdfT fftfl
7RTftfttfI FdftfR fttftftTTftRF TTRTFT TRTT ffT TFTF
Tftftftft fFWTfRft FTftTftft T FfftR Tfft fftfRft Wl
^i|Rdl*l dR*l£R ftft fft T§ft Tfft ftffT ffl ft/fdFRTd
TFT FdF "ftRfttfftft ftRfft TRfT ffl  ft fF? FTtfRft
FfRftfTFft FTT/TftTTd" fft ftRft ft Fftft TftTRRftf TTFT
FRF T fft TTTTft TWRFR F fRFTft fftTTd Ffftf I
FTTRTTT RfTT TRfT "RfftfR, fftftfT ftftfR T FFftTTTT
TTrfft ftFT WftTTft TTRftrfftft ftFTTWRTfR RftftfT fft FF
TTffftl W FF ftFT TftTRTft ff FTlftT ft FTf T ft
ftfTFf ft ft TftftFTft Rftft Ff I
FftfrfftfTT FTFfftfT FRf Fdftft ftRfft  TftTFFF T
^ NO NO
FftfR fft FFftf "fft, W "ftrfft ftftRR! Rfd! ftftftt FTfR
FTft  FFftft   TFR  FftR  ftfft  f I   WFT   ft
' NO
ftTftftTRRTTff TRFF Tfftft FFft tftftFTf TFT ft fftftFR
TTFTftTftt T ffFF TRR! TftftFd FTTTt T ffftt FlRft
TFftftTF ft TtTftR fR Fftfti  FftRfft FftFTff ftftfftft
NO NO NO
FftRT FFFTTFT ft T ftftTft? Fftfft FFftrRffTF ft fTft
NO
fFTt FTRF fftftf ft Tffft TF Ffftft, W ftft fft fftftT
FTdTTFT TFftfft flftRRft ffF ftRfftftft FfT ft
ffftf I fftftftfl FFfttT FTFT ftfRFff (Tffft ffft ftffT
ftftTFR "ftfff) ftfttftTftt frftT WTff RftTftf FTTTTFT
ftRfft TtfftTFftfTtd TTFFF ftfTRt ft ft ftftft FFftTftftft
TFft "ftfftift FdRftftftft Ftft? W TTftftt TtfF FT Fff I
^aTQlff TTFF, The Royal Nepalese Army, 3TTf§T 3T>77ftf%ft, ft b?l
IT? _
ftFFftTTft oTTcF, "NA welfare fund spending made transparent",
The Himalayan Times, R^ ftftfttt ROO% |
"^  TTfftftftftftF   TFOTftff  fTftftt  ftftFTF  fftf  TTfTTTftftFT
RftFFTff TFTR^r TFff TTftTftftfftff Fft ffftft fttftf ftfft
ftfftft TTRfft ftf ftft ftftfft ftftftT ftf ftTfft  TTFTftftftftF
TFftftt  fF  ftFTfff    fFtftfftft  ftRf  Tftft  ftftftT  ftfti fft I
"ftftFTF  ft^TTft  ^3"  ftftftT  ftftt  ftftW  ftftftT  ftrftft  fteftTFT
TTfftftftlfttFft FTftftFT fftrr ftft ftft ftft ft ftftFTFT Tfftftftt Wi)
ftftft ftftFT TTTfFftTf iTTF  ftftftft T FRTFftt  ftFTTftFT ft
fftftftftft ftft ^" ftftftft ^ I  RO ft^Mi Rooi^ I
"^ ftftTftt  ftftfftft  ftfftftFIW  ftftft  ^  ftftFftt  TTFTftftftftF
fFfft ftftftfTTft ftftft -q^ftr T ftrftfftTftfT TTFft ftftjTftT ftfttl
ftT Rfttf ftftFT TTftjJftT TTFft fftftTft ft ftft ftftft "RTftft ^ftl
ftftTftt ftftfftft WFfftftft ftftfttt ^oo^ttt ftft ^FRr ^rftl
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wtxffim/tftftft <j^f ?<> ft^r? ?oo<>
13
H. i^^n^^i^^
1.  w#TfaaRr
FFftt Fffttftft FFTTF Tftrfft ftft Rw "WFTTFft tftfT
FR ftffft "WftftRft f, W RfTfffftft RftT TTF Fftft
F*ft fftfTF ftft fT I RftfF ftfF (FTTfTfT) ft ftfTft
Fffttft tftftwf T ftfft ftft RfRffT Frfft Rftft ft Tfftt
fffftWf I ft FFTTF TRTT FTTfTTfT WTRTTTd" TFftfft
ftfft  ft  ft  Rftftft  FSFFTftTft  FfTfftft  ftfftfl  TTW
NO ' CN CN
Fffi ft? ftftftTft! TTdftfRft RftfdHff*! Tftftftft
FFfttfftf  FtfFTfftTTTf  TFTFF  ft  FfdftfT   ftfF
^ -N NO '
(FFfflfT) ft RftfFRT frfftF ftfft fftftFff ftffft ftftftft
FftTfftfTT ftRF Ffttftft ftft ftftfft Ffftt TfRTft fft
Fftft FRR Fffttft FTfR FTFRT T TffftFF ftTTftf! FlR
TTWftf WI
WfffTTftrfft fttf ffftft fftftft RTF FTfR FFTFT TTF T
NO
FFRRrnf FFTlRf ftftfRTft TRF Fftft Ft/RTF TRTR
ft FRf I FftfRT FFtfTftft Tftftfftft fftft FF TTftftf
TTFft FfftftrRRftRT FfftR fftftrfftft ffft fftfRft fftfti
ftftfftft fffttftft FfftR TTWftf ftft Ffrrfftf FFFT
fttfftft ftfT Tftftft FfT FfRftfT TRTRF FTfR Ffft T
FRTFF FTft "RfFT FFFT Fftt I ft fft FFRF
FfftTTftft ftftt T ftft FfttFTF ftftt ftfti ^ (FsftfTftft
ftftTfRft SftftfTRT ftft fF TftfR ft, W TR FTdlfRfftft
Fffttftft Rft WTFft fFRF TTFfRftFd Rrfff ftFTftft
FTtfR FFFfftl WFfTFTft Tfrfft, FRfftf ft RRFfFff,
TTRTftft FFf dTtTFTff fRFF FTfttftT Fffttftft FSFF
TFFT WftR fttft "ftTTft FTtfR ftfdj ™) Fgftft,
WfTTFRt, "ftRFFFTTft TSftF T FTfSftF ftffftf fftRT
"ftRRfT FTfftfftTR ft ftfff Tfrfft fftftft ftftft, ftftft
ftftfTF ftfft WfRF FftTRfttfT FFTF fftftft ftffT
fftRl FTftftft Tftftft FTFT WTtftft FfttfTTft fftfRt
ftft ftftfl fftR: 'RffftfT ftftFRlf, FFTTTRfR, fffftft
"Fftft FFT Fftftft fttfFftff ?FfFFfRFR ffftt FfftR f
...  ftfftftft  FTfR  T  TTTftftft  ftftftF Tfft  "RfFTft
"^ TfftFftftftTff ftftftt TFTF ftftt ftftTftTTT ftsft fttr Tjrft^-
ftftftftf TfftFftftft fttftf TfftfftF ftFftftftff ftftftftft TfFftft
ftlftft T ftftsiFtff ftTFftftt ftftFT ftfftft fttftRf ftft ftftftFT
fttftFftftft ftF TfftftTftftFFT TfftRFTff ftfTTftftft FftFF
ftFftftftTTt W^ T FftfT ftffft RftTF ftftffl <\\t ^jfrrt
^ooc;ttt ftft TTfftt TtftffTF ftrft Fft ^F (ftTfftftff fftft
ftftftftft) T Fft ^f (TfftftFFIFfT ftRfft T FtlRfff
fftfftftftft) ftft ftftfftft ftftftt I
"^ ftrftft Wftft FFftfftf, ftsrnft, ftftfftT Rooi^ x ftftfttt
Roo%\
TttftTF fftRFFf I ftffft Tftft TfTfft f I ftftftff ftffft
T§fF FfffRft fFfrf? TFFttfftf FfftR ft I "^
"ftffTFTftFfl  fffftft  FRRfT  FTtftfftfRft  fftftftft  fft
NO NO
TTTFRT Ftft Fffft ftft Tftf? ft FfftRft FR^FfFFfR
Ftf fftRTft fftR | WftF TFTT FTTtfTfT TTftTFrfftftFTd" ft
TFfTfFFff fTTfR WRT FftfT ffl ^
TTFftRf ftftTfRft fffft fffft ftRF FFFFFT F TTfft
ftftf ftff*R?fFft fft FTTFT T TFTfrfft SFT ftfftfl
Tfrfft ft Ffffff fF ft TfTI Tftftft FTtfRft ftfTft
ft fTFftf ftft TRT fffTfftftft FFRTRf fft I Fftrfftff?
FFftRRftt T ftWTTft FfR fft FftfftffttfT fRF ft TFFT
Ff? TF FFRfWII ft ftFfRFff FftfRft FffT fft
ffR FTtfRTfd" fft "Fftftftf TFfftfftlFTf FTFT ft ftftfftft
fffftl ftffft TFR ftftrrWTR ftfFFTFTf Fgftft ftf ffft
fft  TTRT,  W FFTTfftf "ftftftft TftTftF FFf ftfttTTft
NO '    ' NO
Rftftft "ftfttFTTftt ftfttfRFff FftfFT fttft FFftffftfTfrf
fr§TR*ft Wl
^.   "ftt#^t?<=lld?
Sftftftft ft'STTFRT fftft ftfftTRft fftft Tff FfftRft Tftft
Tfft FTftF ftfftTTtd T WTTTFRft TRTftTTd" TFTft Wl
ftfttTTd" Tff RTftft FF?fTdT ft F ftftfl ftTTFft fftfTfRFt
ftftt fFTRT ftft FR "FftTTftTR W I Tft FFTTTF fT "ftfft
ft ft FFFFF ft TfT T fttftfl FRTTfTfTft FTfRTTTf
fFTR ft TFft fft TTRRT Tftftft TfFfft FfftRFff ftft
fftSftftf I ftF yf*ill*? FFftlF FFTT Rft TfTT FTT
FfttfRft fftftftft TTTFftf FTRFT FtR FfF TfF TRF*!
ffT ftft FFFRT "ftRft FfftRft FfF ftfft TRF*! ffl
ftT Ff ^°°ftt FT FffftF ft ftTdftfRTRT "ftftftR
RftTF ftftRFTTf ftfft TfTFT FfftR T Fffttft Tfffftftf FF
TftftFlf Tftftft Tftffftf'^0 ftft FT FF J|Rli*1 tftftt
"RftF F ft fFftftTfft fftt tftftt F ft "RR ftft tftRft TT
TfTfft RsfTFTff TRft Ffft Ff? TftFFTf TTdTTffft
RfTI
ftft fffff ft RfdT ftftf TFFttfftf FFTft Ftftft TTFT
FFFFF ft ftTfft ftfft I FT FFtRff FFTfRTft TTRT
"ftrfftf yf*ill*? Tftftft Tfft tftftt ?ftf*ft Wd FTFTT ftftRT
Roo<dJjj J|Rlj*| ff ftf Ffftft FTTftftFRt TRTT ffl ft
"ftrfftf FFTtF Wftft: FFFR RftftT FWF Ffftftlf TFTFR
ft TTFT ftrfffft fFTTftft Rftt, FTTT F^RTf! FlR J|Rli*1
"^ ftfftfftf, Nepali Times, % ftftfttt ROO%\
"^  fftFRfT   fft   ftftffF  "ftftftFTTftft  fftftft   ftftfftF
ftftftfrftFT ftftft' ^Hrf?T, R^ fftftrftT Rooi^ |
"?° 'Fftftftf ftlffFTftlft TffftFft ftftft" ftft T "ftrfftf ftfftRFTff
ftfft ftfftt TTfftFF ftftt TrffttftT', Rt W ^°°R fft ^-* I
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wtxffim/tftftft <j^f ?<> fe?ft?oo^
?Jr
ftTfttftt FTTF fftRT I TFTTfTfF, TFF "ftTfttftTTft fftFFFfR
ftft? Tftfft ftftffRfRT TTFT FRRfT Rr T fftdft FF
fTFTft TFFR! ftfft Rftt I "ftfftTTftFTTft RfffftTTd:
FfttfRft fftftlRft FTftt FfFT Fftftftft ftftfftfftTF TTF
fTFFFft ft ftFTRft frfFTft Wl Fftftt FTTfftfR ftTiT
T TR FTTFR? TtdlfRftftft FRTF ftft TRR fttRRft Tff
FT? FFrftftft TfFRT "ftrfftT ftftRT T FTfRft FfF FTft
ft FftRft? WrftftFtf ftftfftffWT ftftf |
"TfRft ftfttRff! TTTTft fFfRFR WFTFT FRTTTTft TFFT
ftft ftft TRftF f I TFTfT TTrfft ftf fTRT FFft TfF
WTFWW ftt "fTI Fff 'ftrfftf "ftTTftftFRT ftfRTft
fttRFFfRFTf FT ft T fRFF ftTTTT TftR FfftRft
TTWftfF f, FTfR FTTTFTFTf fftfTI Rftfft ftfF
(FlfttftTfft) Fff FTfR fffft fttfftftF T FFTTfftf TFTftd
FfF Wl ftrfft TRfR FTTft T "TtRft ftftRtRft "ftftft
FFftfftfft ftFRff fttfftfR Tftft fftrftFtft Rftfft ftfF
(FlfttTTTft)  T  Fftft  ftftTFRT  ftftft  TRRF  FTfRTft
c NO
TTTfrfTTfRft fftl FfttfRft ^RftFTrfftfft RftTF ttTfRT
ftftft FR ffftqifftTTTFRfftfl ftf fftrfftfRTT FfR FFftft
RffTfft ftfftl ftftft ftft FFftTTff FfFTT TFTR?? Rftft
fft ftftRT FSftlftF*T "TTF ftfTfftWf ftft fftfft I FfTfft
fFfrf? ft ft ftf "TfRft ftftRFTTf ftftr FFFt fftfftftf ftft
TTTftRftF ft FftfRft Wd T FTRTffft ffft FTtfRft
"RffR fFT? fftf T FdftfRft "FTT TWF ft fftf RTF
fTrftftfft ftfftftFF Fftftftf FfTRT Fftftff I
3.   "gW^Ta^TFT
iWlPd* RTF FTTftftT ftf ft FFrRf "RffRF
Tftftft fRTRftft ff TTftftf I TftftfT TTfR FTFR! ftfft F
RFF TFTt iNdlfd* FTRft Rftftft J|RdH<Jf FTFRftftft
TfT ftft FTF FdlfRft Tftftftt TftR W ftFRTft fft FfWl
TTTF TFTTfftfR "RW ft FffF WTRfftTfR ftTfT
RftFTf FT ft FftftfR fTF FffF T FRTTTTft FTT
RftRTfRFTf Tftftft TRT FffF I Tftft "ftftftftft ftftRFftf
ftfft TfTFT, RfRFlf "FTTft, "ptpTftffftft Rftft ft T
TFFT fftftftfRft ffftftTft TR ftTRft TTftftft TTF
FRFfft ft ffftftft T FftftRRTft fftRf I ftftft ftftRf Tftft
FFRft FRTTftRF FfftfttFT fT Fftft FWftf f I ftTF?
FFR FFftftt T TtftTftTFRF fft ftft Ffft f I TFFRT
ftftt ftffT ftftf FdTfT "ftft FTTTfT ftftTfRft ftftfftfftTF
fFFf Fftft Fff ftftTT RftftTTTf FdTfRft TdT ft RIF
Tffft I
fTFFtf FR ftfft TTFfttfftf FFffT TTrfft "ftfftTTftFTTft
FfTlRf ftftrfft ft TFFTt RfFF FFR fftfRft f I ftftF
ft FTT ftftffl ftftTfR fttfl ffl  W ftftfl fftrftFtt
fttfftRTT fT T Tftft "ftrfftf ftftftrfftft FFftftW FfFT
ffTftfR fft FTfT I "FTTfttft TTfTRT ft ftFT? FFRft TFF
fft Tftftft T§RTfft Wl  tftlfFT fTTfft FFTftft W ft
•N ' N0N2 NO '
FF ftftfftft Rftftftft? FRf Rft,  Tftftft Rw T FfftR
Rftt ft ftft? ffTRft ttf fttft Rftti ttttf fftfffft
ftftTFFfRftTd" FWF FRTRRft 3ftft?FF fft Fftf I  Tftft
TFTF FTTTTT TTfTRT FRTftft? TRFF T§ftfF FTft Wl
ftftft ftf? ft ftftffR Ffttftft TRTT FRFF RftftfR T
FTrfftft "TFRTfT "ftlftft TTRRfRft ftFT TTT TTRffft FTft
Wl
Fff RTftft "ftrftftft ftftFT TTtTTRF FR" ftfTTff fftfftF
FfF FTWFfftrfRffftF RffftfR TF5ft Trftftftf T ?ftftFTf
fFRFftft ftrftftftfT ftFT TftfTftfttft 7ftRRfTF3HRH*l
TfftWTfft ftft fFFf I Fft? ftffT ftftTfRft fFFF Ftfftft
Tfft T Ffl^RH FFf fftftft fftft HRHIdlH ftf? oiJIWlR* TRT
iNdlfd* TftftftfffR FRF fRJffl ftft RfRRTf RftftfR
Rftft FTFR! Tftftft RFF fTTF TftfftR TRF ft FR ft
fTJTTff ftfft fTTF FF Ff I "ftft FTTTTT "ftftTfRTFft ft
Ffft RftftF fftFTRtttft FTft T Tftftft Fft fftftfTF Tfft
F F FRF fFF RTF fRF FdTfRTTTf FFTft
T#ftfFTf*ft "RfFT ft f I WFfTTTft TftR f^FTF fttfl
Fft fftRT? ft fF ft Tftft I fR FRttft f^TTF ftff! fft
Rftft ftftft TFTRT Fftft FftftTft Rfd! Rft ftftFTT ftt
TTTTFifttft ffft, fTF fftft ftt FRttftft Fftftft ftftrfft W,
FdTTftfT FftF ft ft fft T fftFff ftft Ffftftft ffft ftft
NO '   -V CN
fft F ft ftft I FRft FRTFF Fftftftft FRFTTfR ftffft
fT, Rdft RrffTF ftTftTtTft ftRFTf" RfFT ffff I Tftftftft
ftftTFft Tfft T FFTRFT TRfRF TRTftftT fttft TFft ft
FFt ffffl FtfttfftF fFF TRTT fftftftrffftft tTfrffttf
FfftRft Fdft "fTf ft ft ftft fF ft, W ftft ft fftft
fftft TfF ftfg Fftftff FR fftRT ftftfft ft T FFTTt
NO -V    NO
fftfTft RftFTItf WR ft FFft Tfft f I
RFF  FTF  T  RTRF  FTftftft  FFRft  ftft  TTfft  f I
TfdTfRft  RFTfttftf  FTftftfftf  RFRT  TRTTFt  fttfl
TTTWRft TTRRT ft Tfffftt  TRF ftftftl  W TTftftft
Tftftftftft FFFRT fft iNdlfd* FfF FTRfftTd dlfl FR
NO NO NO   NO
Tffttfff ft I WFfTFR?, fTfrftRF ftfftftRT ft "ftfftR F
RRfR ftfF Fftft ffftft TrftfRffffft "RffR frfFTft
f T W-FF TRFfft f TftftTTff fft ft TTftftf FFR
"fftl Fffft "fFffTF FTtfRft FTftftft fF fftfft T
6*IH_I-HI FTtfRft ftTTTTTRlftT fft TRft f ftft TFT
"ftFTffRft RftftfT TRTTTRT fffttRFft ftftRR ftftf FW
TRft FF ftfftwjf I W fftftfT TtFttfftf fftftftfRft FFf
ft Rfttftftf I
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt xffim/tftftft i$3, ?<? ftw^ftf ?oo?
?*
"FRft FFTfftT TRRFF TFFft ftRTFTTTfT Tlrfft Fffft TTd
Tftftftft   fft   FTRI    ftffftFRFFFftt   TTFRftffftTF
NO NO NO
'Fffftftftft  FftftftFF  FtgT  FF   TFRffgft   Tftftftft
no no y\ y\ no
ftfttfRTTF fftf'^ ftfftRft f I W F^T FRRft Rf FF
FfftT RfR ftft TTTTft Tfft T ft Tfft Wf ft ftfttl ^
ftftRT ^ooj7 F FTfR T FTtfTftftftTf FRF fft§Tf!ftfft
ft Fff "ftrfftT FFFftftTft ft FTTF ftfft fftfti TFFRT
'RTfttftTft fRTRftft W ftTRft ft ... FRFTftft ftRR
Tfft"'1^ fF Fftft ttRr*? f I W Fff "ftrfft FFTttftFRT
ft TWRftTRFftt ft FFFF FTtfRft FffF I ^ ffttRFC
Roo\3 ft ^^ ftf FFFftftTF TftFTT FFRFfft RjTftft
ttRr*T TR ftft Rftft FTFFT ft tRrTI 1?V FTfRft
FTR ftTTft fttR T Ffftftft fift 7TRtFft FFF ftfft f I
"ftrfft, FTF fftRTF FF ftrrftFTft Rf" ftftFT FftRfTFt ftRT
Tftft Ffftftft FFFTF ftftft ftfftRft f: "TWIT TTftf*TfRfft
FRTTTF  TftTRFF Ffft TftftFFfft? Wft Fftftftf FTTft
NO
Tfrfft Rf FRFTFT "Fftft FF ftrftfttTTT TFTR ftSft ftftft
fftft Fff "Fftft FTfttftTft FftTRTTTRT RfdT ft TTftftft
ftFT fttftf I FF" Tffttftft ftftftftft (TRT RftfttftfR)
ftftTTRRTFT fRT?Rftft JI Rdf" I lW
Ff ^oocf TRft FTfttdTF FTTftfffft fffftlRftft
"RffRF FFT Tftft FTfRF ftfft FF Fft ft ftftfft
fftftftftft ftfftTTTtfFF, Fft R^ I
"FftTft ftlff ftSft^Tft T Ffttftfttfttftftft TTffttF, £ ftfftfftT Roof<,
FTt XA I
"?? RTfF ftTftftftftftTTftft ftftftftft ftft ftTftftftfftftF fFFFFff
ND ND
ftftftiftft T ftfftft TTTftftftftftF ftFfFFTft, FFFftftftF T ftftfftft
ftftftftft  ftft  ftftftFFTTf  ftft  TffftFftftftTff  ftftfftft  ftftftftft  ftft
ND ^ ND ND
Tfftf TfTFTff ftftftft ftftft ftft ftft WT, TTTftft TrftftT fftft
ND /^ ND ND *
ftftftftft ftftftft ftft fft fftfft fftw I ftfT, ftrfft ftftF FTg- ^
"FFtftftftft T ftftftftft' I ftftftF^ 'FtTTft "gftf ftftFRTft TTftTft
fftft ftftftftfftftft TfFTFfttfTft ftft ftTftftT TTF3"  Hl^j-I"  (Fft
ND
K.F.Y) ftrfftf ftF TTftftrftFtft ftfftft ftrftft ftft ftftftt T "fttftft
ftftftiftft  TfftTftftTff  fft  fttftRf  ftftftt TftFTF  ftft'  (Fft
S.R) fFTF ftftft Fft ftftt ftfft fft ftftf, ftT ftftfft ftftFTTftftft
ftftF ftft ftK ftrgftftf "ftft ftF Tftftft Tf^f TFFft" (FTT fo.Y)
wi ftfti
"?V ftftfFftft Wf ftrfft TFfttftfff ftFftfrtt ftTftftftftfT "ftlft
F3F ^^ftTftttft ftftftftft Tftfft t f-JF ^^ftTftttft snriftr ftrfttft
ftdft fft ftftfl ftrfft ftTftfft ftdft fft ftft ftFF ^1
fFTftftft fntft ftFffftftft ftftfft ^fTTTTfftfr fft ftFlftf ftftTft T
ftffffT ftftfftfftFTTFFr ftft F"JF ftrfft T f3" RftRTftft ftfftfftft
FftftTT fft ftftrft fftftf I ftftftfftT ^ooe;ttt Tftft ftftfftft Tft ftff"
fT TTffttftTftft7 ftrfft ftfftRTftt ftftft^FfT fFtftftftftFF ftrffOT ftft
fftftf ftftf ftfti ftT RftWjfftft fttOT W FTftt ftfftftft I
"W ftTFFft ftftFT TFfTTftft ftft T fttftftTTFT, 11 ftftftT
Room TFfFft fft fttfttftFT ftSft ftft ftfw ftfft TRff:
fFTftttft ftftfftft ftftFT  ffttft,  ftfftft  «FT  ftTftfft,  ftfftftftf
ftftftftftF ftrftft, ftfftft ftftft ftFT, ftfftft ftfftrr ftTftfft, ftfftft
ftftftff ftTftfft |
ftft RfdT FFR Flfftf ftft fF fftftf Fftf Fffft fftftt:
"ftF ffdTFFft ffftRTT TR TftRft ftft TFFttfftf
FftffT ftftfftfftfR, FTTfTfftfTT WFFfftfR FF "FTTfttft
FftTFTTft ftftfftfftfRftftft Tfft RfdT Tftftftft TfRR
FTTfftf 'I ^ ftFTt ft ftRR TffftftTR ftftft "fTI ftft
FT ftftRRft Tff FF fft FRI ftftRfT FRffft fTRtf ft
FFFTF  FFFFFT  TFTFT  FRRft  FSFIlW  Rftfft
N2 ^ &
ftfF (FTTfTftft) ft FFfft TTtft FF FT ft ftFTRft TTd
Wl
FR TTdftfRft TFT ftRtftfR FFT ft FTfRF TTR
ffftft FFT TTFRFRFRF ff? ft RftRft ftftffl tA
FTfft ^oo^F "ftfftTTftFTTft ftfft Fft TTtftFrfFF FTfRft
ftffT <=IMIi?R*l *lft"=|ilddHi Rwiftl TRT Tftftft HldT?R*l
ftftfftfftTF Tftft RFT FftFftT "ftftfftft F5T TTtftTd ft
fftfRft f ft fftrrfftflfTTTlft: TTdTfRFtf FTRft ftTFTT ftF
WTTft TRF FFF ftfftWJf I
ftftt FTfftft FF "ftTTTTTfttt fftfTftfRFd ft Tftftftft Tftft
fft ftffT fTI FTTfTTfT FlR, Trfft FTFfTfftfR Tffttftft
FFTfTfftfR FTFfftfT RfTfR fft ftff, "ftfftft FRFTftft
FftftftfTT fttftftFR fRFTft Fff T TR ftRf "RTTFrfftf
fftt FF ftTftTTftf? FfFTFfR ftft TF ftfRT FffR TfTT
ffl ft fftlft" ftft "Fftft yf* ill*? fFTftfftftfT TftR FT
RRF FF FRRftftft TWRft fftftft ft ft Tftft fftftftfRTTd"
ftRfft FF "ftfftFI ftft RftftF TFRffftt ftjftfT TfT ftf
ftfT WT ftftffR T FTTF fftFtdffRft fftttF ftft TTRTft
ffl TFFt ft ft ftftft FFF Rft: fft Fff: FftftfT T
FFftTftftft ftdfdfftFFffftft ftftg FftTFftF FF TTFfttfftf
TTftftfTTF TftgF FRft RFF ftFTt RfTT fftRft Fftft
Ffft ftft FFffff? ffft ftfft TfTFT TTfRr I
"ftrfftf fftftft ftftft FRFRF TFFttfftf FfftR Tftftft ftft
FF fffftl fftT fftftft FR ft T FFTTftfftft 7TFTftt ftft
FT: TfTFT FTTTtT FRftt TTF TTftft fTf I ft TTF "Fftft
yf* ill*? FfTRTR? WT ft I TF FTfRF ft ft FTFTFTF
FFR ftfftft ftft? ftftftt FF ft ftfft f I ftftftrfftf
ftftRT FT ftftRTRF FTTfttft FftftfT fft ffft fftftfl
FFRF"RfFTTfr RFF ftffftf FRFF RfTftfR TfF ft
WFT FFfttfftf ftdfdfftTfFTTft ftfffTTfft "ft TFTF ftfft
f I FFTf Root F J|Rli*1 fRFF FfttftftF FTTfttft
RftFT ftFTTTTftfT TTrfft FTfRft  "FTTTTft TTfTRT TTRR
"^ "TffftFft ftfttfT T fTTfftr ftfftRFTft ftfft ftFftftft ftftftftf
ftlffFTftfft ftTTft ftrftft", Rt fft Rooi^, mi ? I
"?te "ftftft fFtftftftftff WW^ TFfftrt ftftftftf ftrffFTfr
ftftftfft" TFft ftftfft ftFff ftTftftft ftftfft ft^r ftftft^ |"
"TffftFft ftftfftft T -^Trfftr ftfftRFTTt ftfft ftFftftft Ttftftftft
ftlffFTfttft ftftftft TTf§ftftT', Rt fft Rooi^, !jfTT Y I
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
fft
TfTT iNdlfd* FdTfRft FfftrfftF T FfftfftF FF, FW
TTF fftTFRFTRT FfRf RfTftfftt Wft fttf'1^
ftfftRft WI TFfttT "Fftft FfftRfR FftTFftftt ftfft Fftf
^oo^F fFTRT TRft fftftt T ftf Tfft "ftfftft FF?TftTF
Tftftrrrf  fttftfTtf  ttttf  TftfR  ftRRft  ?ftfti<m
TftftTftftR 'ftrfft "ftfftfftfRft TFT ftfft T§WF ffttft ftft
TftFTTd FftftftT TTfF ftft? T FftRf FRFTTft FfftRfftfRTTTf
ftftf Tftft Tftft fft Rftt T TTftFd ftrrfTfTftft TRT
"FRftftftTftftt FfR Fftft Rftt I W iNdlfd* TtffTftTfttft
ftft? tftftfft ftFT TTFtfttft fft FTRft "fT, T§TF TFft ftft fT
FTRft fft T Rftft FFT ftft TFR f I <1vo
FftRTf? ^RfftffRfFFfft fttf fft ft ftfftt fF ftfF I
ftftftft ftTTRTfft ftfTFT ftftt TRF ft TTftFF fTFTT fR
fF fftfTI ft fF fftftft ftf ft TffftftTRF "ftrfft
FftRft FRFTft RFT FRF Tftftftft RfR ftfft FWF
Tftftftft FRRF ftRR fftl ft fftRTftft f T ftftft ftftF??
FF FF FirftfTf? FftftdFTTftft FdR FdTFTRT tftft TTFt
fttTRTft FFRft f I lVl ftftft ftftf ?ftftftft RTF fft Ff'
T ftftft "dftfTFTT RftTFR fFTRT FTf I ftFFTf ■RTfftrfftf
Ffftftft T Fftftft FTTFT f I ftftRT Roo^ F ffftftR TRT
ftf "RfFTTW Tftftftftftft ftRfft FTfttdTFd TTfT ftRfft TF
TfftrfftF FWF Fg FftlfT RTF Tffft f I WTTfR ftFT
FF Tfft "ftRR TRF TfF ft RTrfft, ft fl fF ft I W
ftftft Fft ftRfft fTftFRRT ftftrfft f ft ftf SftRftFR
Wl
TFFTF FTRTFft Tff ftgRftf! RFR! Rftft TTfttftFTf
fftft ftftwi ftftft fTftfftFF T RRFftFTlf ft
TTdftfRft FFffT ffl  FT FFF? TTTFT TTfTTTT Fift
^ f«. ftft ^ooc;TTr ftf^Ff Ttftfftft TTftft Fftftft TffftFft,
FTt 13^ (R) I Tft?f fftff RTRFft ftfftftftf ~%: "ftft fTFTTF
'TftFffft ftftTfT fftRPftftf ftftftftft ftrffFT' ftft" TtftftTftftfttF
ftftftfftrft ftftW ftF TTfftftTft ftFFFTF TTFft ftRfft ftftfftftF
ffftftTtt ftft TTTTVTftT ftlffFT ftft WTF^ I "
^FFfftrfft TRftF, FTt s.3 I
"V° ftrfft ft^iMftft ftf ffftftfftF TFffftT ^oo^TTT "ftfft ftft
ftftft fftftf ftT ftftfttfftf ftftFftfftft fFft ftt ftfftt I ftft
Ffftfttftftfftft  Wftftt  fftftrftT  Roo\3  ftT  ftft"  ^3   ftft
TrfftftTftTFT TTSft fft ftftftftft Tj^ftTfttfft snriftr ftiftfftftiTi; fftftFft
fftftf, "ftT fttftftft fts^r ft ftW I TfftftFFIFft ftfTft fT ftf
FFftfft FTft ft^T ftftjTftft fFftft "ftrfftf ftF 3T3T RftRTftft
ftftfftft fTftftft ft ftTTrT TTlftjTftt fftWI Tftft Tftftftft "ftrfftf
TTftfftFT 33 ftFFFTF Fgi ftft.H+1 fftF, ftT ftftftT^ ft" fFT
WTI ftftftFftT ^ooc;TTr TTTftfftfftftftf FftF Tftftf fftfft" TT^rpftftft
"ftl ftftftFTff fFffftft FFft" ft? "^^ ftfft ftft- ^R ft "ftfft
ftfF (Fftftftftt)F ffftft ft fttf ftftfWff ftft Rftft ftftftF
ftftfl
n<] ftftt ftft ftf WWTft ftTTFft Trffftftft Fftft ftfttfftt
ftftt fftftfftftft ftftft ftf ft ftft I
fftftfT Fffttft RfdT FtfF FF FTf I Rftft TTftftftf?
"ftffTFTWF  TFFRF  TRT  TTfttft  TFTTF  FFfft  ftfft
NO
TRFftft ftf? ftftft TTFTTTf TFFttfftf fTRTTTTd" Frfft
FTTFT Ffftt I fftTTT-fftTFTF Tff! TTftftftfT ffftRRfrft
FTFRRftftt FdTfRft RfTffFR ft TftfTftft T Ffttft
fftfTF tfR I FTtfRft TTftRftTfRTTTf RTT FTFRT TTTfT
"fftFftTFFft fFTFT TTTf FTTTTT FTfRTTTf "FTTTR I
TTTRlft TFTF FRFfRFTftft FftT FfFT ftft RftTTTf
FWRTTTF fft FRFTftft "WTTRTRftft FTTFT FTrfffftt I
FRFTftft TTftRTfRF FF: dTF*ftfrf? ftt f/f, W
TftFTTRTft "ftftT ft fftft I (TFF TftftT ft^fftftft Tftftftft
TTfttft ftft FTf fft) I Tftftftft FTfttftf FRF TFFft fft
ft ftfft ilgoillftl FfTRT Tftftftft ?ftfTf*ft FTftftft Tfftft
^ NO
FTTFTF fttf fftftff" ft ftf TftftFTf ffftft fftRF ftftwft
FftFRTI
1.   'flldMd W^ft+dl
Ftfftftft WTF FTftF FF W TR T FftftRFf "ftftftFRF
FTTFTTf" T TFRTT RTFFTF ttRwW ftft FFRfttftTffRft
Fft" Ffftft TffTTft" ft FTfRft ftt Ft/RTfR frfftF ft
Ffft fft ftTRftft wftftfFfR TftTft TFFT FTRft "fTI
FftTTTftf FFftf TWffft Tftft ■ftftFT W ftft FTfRft ftft F
ftft Ftft TTF FF? ftft FF FftftRT ftft f I FTfRTft
FTFTTFTf ftfttftftft ft TTFTRT FffT ffFTft RFF TTFT
ftRRft fftd TFRFF FTfRft dldftldl TTTR ftftfftftF
FftftfF ftfTRft f : "ftrfftf TRRRTff ftRRft! FFTFT T
' ^ NO NO
TTfTF TTfft FTTFT FftFT, Tftftf ftfftTTTf ftft FFT ft T
N NOT G NO
FTFfftf WFT FF FFftfttfTF I v^'
NO
Fffft FTfTfttftft Sfttftf T FTFfftf RfTFTT FlR FTg
TFTF? fft TFTftft Tfft f ftft ft FTfRF TfTT TFTTf
Fftft ftFTRF TFfR FFT? fftftft, RfTTTfT TR FTffftR T
TTFFdFTTTf FTTFT ft ft FTTftfl TTfTTTfT FTfTTftt
'fttftf Fftf? Tdftfftft TftftftfffT FRTFTft ftl J Id* I fFTTt
Tftftftft FRRTTTT fTftTRft ftft Tftft fftft TRRTT fFTft,
FTft fftwf FfdTTd FTFF fftftf I FTfRft ftftftftfttT
fTftftrftt ftFT ftftft FFT FdFTfFFR yfdff i|| Wi" Fftft
Fftftt SFT ftftfft ftRrfft f I ftTfrfftf fftTTFR ft
SFT ffft fttftft fftftfftF FTfft FftFFRT ftft T ftftft
FFft TFTfT FTF Fffft SFT ft/ft FTRft fft I Rftfft:
ftftTftt  FTTFTtft  ftft  FfTf  FTTRT  ffl   FRfftFT  T
™* ftft ftTftft (ftfftft) ft. a-% | Ffft ftftftft ftFtftftftlftftft,
ftftft ftftft TFFftTft, ftftftft ftfTft, ftifftftft OTtftf ftTFT,
fttftf TtTftftfftft ftTFT ftF ftftFftf ftfTft, ftTftft TfftFFTff ftfTft
TTftftft fttftffftfTftftft ftft FftftfftTF ftTftff ^|ft.ft,ft. V|o |
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
?t5
■RTTftrfftf ftrfftftfl RfTTfR ftft ftft ftftfftft fft T Tff TF
tFTftRft FFf TfFT Wl  fftSRftfftft FRTTT TTTF ftffftf
NO '
tTFFtTF fft? TTftt ft ftt FTFT Tfft TTFf fftfl ftFT
FRFT FRRTTftfT Tfrfft TFfTF TRF Ffft ft ft TFTffgft
TFTftTftf ftTTWTTf Tfftf T ftftwdftft fftTTFFf I
"ftTftft FTFTft TfFT fFftft W T ftftft "ftrfft ftftRFftf
fftRRftf FRFR FfT Fff I FTfftRf "FFf FFftftT TRRf
Fftft TFft T iNdlfd* "ftTRTRft ft'STft FdTFf, wft
fffRf FTTF T TRTRFft FFft TTftfftftrf fFF?T TFFTFf I
CN CN ^ NO '
FftfRf fftfRft TffftTF ffftft FFftftT T fftRTf? RftT
fftl ^ FTTF FFftlfftf Rftft, Ffftft FTTRf T Ffft
■5FFF FFftftT ffttfT TTTF TRfffl fftTFTfR TTFrfFFTd
ftTTftft SftfFft TRTT ffl ft? FTTF FTfftft Fft?
fffTTfft W TFftft TftftTTd ftftftftfft TftfrfftTTTf fftftftft
Fftftt ft ftF ftftft "fftl  ftftftt FRftfftft ftfftFR FTF?
NO NO ' NO NO
WRT FfftT TTdTfRft FFt Tfft fft ftft ftftwTl 5?R*1
FTRTtF FFRfft TFTffg Fftftf I w
FT Root ft "ftTftftT Tfftfftft fftfRft FFFT Tffftff
TTTRffT FdFfRF fftf TFTfT fft TTWftTftt WTTfft
fTTTR TTTftft TfFT ftft ft ffFTTFTf f I w FWRlft
FRTTTF Ff Root ft ftfft ^ FffTR! Ff Roo\3 ft
"Ffft Tffftfft WTTRT FRfR FRRTTT FdFfRF FTftftTt
WTF fftt TFTft tftftt I ftF FffftF fTF, TTfTF TTF
Ftfrfftf fRFTfT FdftTfR *,o ftftftftft ftfT fftRI^5
FftfRT RfRW Root FifR fTFTTT FRRRTF ftft ftRfft
fftfti Tfftft ftrfftf fTTF TFF ftfRT TRRTR Tfft FF
ftftftft Ffft ftRfft ffft'fFT fftftft I RfRW t % Fftft Fft
FffftFfd" 'Rftftft Ffftt ffftffW ff fftF "FF FF FRft
TflRfJ*! ?ftRI
Fftft FT,  "The chilly winter ahead", The Kathmandu Post,  R 3
ftftfftT ROOC |
"Maoists, NC, UML united against Madhes: Tripathi", iffRT
fftftftftftft FFftfftf, The Himalayan Times, R^ ftftfftT Room
^ftf 'R00^ ft ftfft ^ TTftFF R\t% ftftfft ¥RI ftftftt fftftf
ftft ftfftft i, ftfFdTF 1^1 ftftfftft FRt ftTft ftftfl fftfft
ftTftftftftft ft TFFFF ftft IRTfT ftFFft ftftftt ftft I
ftftftF YK., ftrrr Yc; T Wm K.o | fttFftTF ftSft ftF ft ftTffftt
ftftft ftftTft fFF ^ ftftfft OTF ftft-1 sfTS ftFFFTF ftftFRT ftfft Wft ftftfl ftftfttt Rooc ttt ftft fftftftftft ^ ftftt
FTftT ftf ftft ftfftfftTF f 3 ftff WT, I ftSft T ftF ftTrfftt ftft ^ 3
fttf ftftt W I "Nepal: Reports of Security Incidents - 1 January to 31
December, 2008", UN Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs, FFFTF, www.un.org.np
"Crime  slumps in Valley",  The Kathmandu Post,  f 3  ftftfttt
ROO%\
Ffft Wt FFfft FRTF FRRfTftRT ftft FfF Fft TTTf, FT
FTTftftft FffFRTFTf ftrffRft fF Ffftft FfRFRI ftfft ftfT,
FfttfRft fftftftftF "Rfftf T FTFRf ftftfftT ft I Fftftftft
ft'STTF FFFT FRF FRf | ffttftft "fttftFTrffft FRffRf!
Frfft ftftf Fftftt Y*. ftftftF Tftd Sftftftft fttr Tfftft TFTft?
FTfftft TTRF fftftfF ft FTftftf FfF Fftft f I
fttftftftftft FftR ftf TftftTTff "FFfrfftftfTF ft T "Fftftftft
FTTRT FFTRfft Tftft fTRT ftRfft fdftff I
FfFRTFftfRT  "Fftft  WFTFT  RftftF  fTFTTft  WSFFF
C NO NO
ftftTFT TTfTttftlft TSftFFF ftftft FfftftTft WFR TFT ft
no -v
"Rfftf TfFT-TfFf? FR FRftTRft f I TffftfT FtR
m*RA Wt Ffttft RftftV ftfft H-i-llfJi ftHf" T TtffTft y*R*i
NO NO ' NO ' C
FRffRFT FFTTF Fftf TftFTfd" FTTftftft FftftRfft "ftrfft
TfTFT TftfRTF ftrftft ftft TFF ftftftftf fRI FFT "fftt
ftT TRRRf ftftfl TFTTFT fftF I
NO NO   NO
3.   aMifl^l *!$|AklHl3 fd^Rld ft
ffftft FRTFR TRfT TfTfF fFTftFTTfR TTTft J|RiRsl*l
TTF TfFTTR ft FFfTI ftft RffFfTft ft TFFTT
ftftfRF FFTftt TTF tftfft FFfTI ft fF TFftrfff fftl
FffftTRR ftFRTft RffftfT TM FffffttTfRft ftftft Ftdft
FRtftfT fftl W FftftfRFff FTTTTfT FFFfFTT F1TF
FTfRTTd TTTftft FTg Rftft FTfRft Wl FfffTTTd"
FTftRft Ffftftft ffftFRTft fFftftftfR Ffff TfFTRT
fftl TTFT TffttFftfF FTTftftft "Ffftftft TFRTT TRT fTW,
FFF Tfft T TgTFT fRJf ftft ftfTF "FFTTT TFfftT ftfft
f^f | RfFT "ftTftft ft, "ffftft ftFFff ffftRTFT Ffftftt I
fTFt fFTt Fffttft FftfRft f Tftft fF FTfRft TFTRT ft
ffftt FTfRft ftfTRft WTftrfFWfRT TTF Fftl ftftt TRF
FFf ffFt Ffftftft FFftfftf fTf I "^
ivis
Rtrt frtRi ttrtrt f i ftffftf twrt t wf Ffftftft
TftTRTFTF ffF fftft  FF ftffft Fftft fftdft  FFftftT
ftRRft Rftft I  W FffttftF ftTftf ftft fft FFFf f I  FWF
Tfgft "TtRft Rfft ftftt "ftrfft yffi!i*i ttR Rf fftf
fFTft Fffttft WFR fttft f I w FT  Roo%  fi TTlR
^^ftfftftft ftftftft FFftfftf,ftftSftlft, ftftfftT Rooi^ |
"Secretary-General Approves $10 Million Contribution In Aid To
Nepal", UN General Assembly press release SG/2141 PBC/41, %
ftftjftr Rooi^ | "iff TTFftftt Tftft fftftTTfft ftFftfft TFTTFTTTftft ft
FFTW TTTTft^ | ftftTftftft fft "ftrfftf ffftft OTftTftfftft TFJf TFf,
TFfF T ftFT ftfTftft ftftftfftFft ftftftg7 I ftTTftFrfft fftfft ftftF
TfFffft ftftft7^: TtftfttftftF T TTfftftftfftfFff ftiftft T ftftftft, fg"
ftftftftft ftftft TFTFftft ftftTftF— fftFRfT fft, "fFTfT fft
yi4IM ftF ftftft", ftfftft ftfFF ffftftft, ftFFRfT Fift ftfft fftftft
"ftlfttft ftTF ftR ftrfft T ftfTftft ftRfft Fft F^ft yw+l
fTftftft, fg; ttfFft ftF fttfftFftTrff# TTSTFT fftFRfT fft,
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
?2T
FWF TTgft FTTftft FftftfttfT Tfrfft "ftft RFT fftf fFT
TfFft TfgftfTft FftfR, FTfTtft FF ftrftTTftf? RfTF FF
FffftF fftffftfRttTf ftftF fttft f|w TTF ftfftFF
ftfftRft f, 'FFft WRTfd" "FFffftf FTFt FRFR FTft f
T FFTTF ffftft TFf ftffft f I "
"ftlftft ftftRFTTf Ffftftft TRTFT ftffft TFFF fftftft TTF
NO NO
fft I FTfR TRTTfRft FTfftft "ftrfftf fTTF TfF FFF FRF
T TTftf? FTRT fft TfFft ftftftftf T FTftftft FTfRft ft
F3?Rt ftft FFf I TfttftftTTff ftdfFdf FF ^ ftfft TFR
FFfft fTft ft fr§FTft f  ft  FFftfftFfR "RffftF
ftfTF fR Wff ftftfR ft FftlfR Rfftfrrrf Ffftftft w
TF Ffftftfl ftftft fTft TfR fRFF FftTR TTgft ftftFRT
fTdffftFTft RftFF JldftRI ftfftt Tftft ft fFF TRF
ftrfftt fft fft I FftTR FgfT FTTftfftftfT Rftft ftftRR fFft
Fftftftft TTfftt ftftftF FFRF FRTTT fttfT fft
FFtf  fft:  TFftfft  ft  fFF  f  ft  FTF"  Tfgft
' NO ' NO ^
ffftfRTR TTftftft ftft ftFTT 'ftrfftf ftftRTff
fTftftfTftfT ftfRT Fftft Fffttft ft Fff ftftft FT
Roo\3 ft FTftRr ftffft WFfTTTf iNdlfd* fTffRft
TfTfR ftftF I FftTfTTTT TftR, TRftR ?TRT?FFfft?
fRft RRF TTTFT T ffftftfftftRT FftTR TTgft Ffftft
FFTFT  Ffftft?  FT  TTF  iNdIR*  "ftffttftfft  FTTftT
NO NO V
FTftffT RFRT Tft" FTRft f I ftftft ftft "Fftft ftRRT
ftTFTft Tift ft ftft fTRT FF TTftFRt T TftTTd
ftRFTft  Tftftft  FTFfRtRTF  TTF  ftft  TRTFTFRt I
/N NO
FftTR TTfft FffttftTTff iNdIR* TTTfRft FTRFRT
Fftftftft ft FftRf ftFft Rftft TRT ftftfRftR
TftTRFfft Rftft FTftfffTTtff ftft Tftfftftft FTfF"Tfftft
FfTRFff FftftfRft Fffff Rr I n°
"TTFTfT FfR FSftffftTF Fffttft RftftTR FTffTffT ffF Ff,
TfttRttftt RfTF ftf t ftrrrftftft TFtftftftr Rttf Rftt
(Rfftf) ft TTFF Tftft fTFT ftftFTF ftf ftft fTR TTRTFT
TTFT ffl ft? ftft FFT TR TFTftFTfff FTfRft ftftTFRT
ftfft Ffft TTTR ffl FftftfRft ft ftTftTfftt RfTF, FTTftftft
fftfTT TRT ftRlfff FRFTFT "RFTf RfR-RFft Fftft
FFRfF Ffftft fttfl fftl
FRFT TFRffftf FfftftftTTff ffttft Fftftftft ft T Ffftftft
TfFFff WTFT ft ftftf ft FTfRF W ft? fF fft I
FTfRft ftlftfftfFf? fft RftTF ft Fff T FTfR Tfft
FFFftft RR fT Ffftf I FFTF FfTTTft ftfRT TRft
ftfFFTd TTftTfR Fftrfftft TRTT fft T ftFTTd" TFftft
TftftftRft  ftftft  Wl   FT  ftft  TFTftTgF  FTTfftFftft
' /N NO
FTFRFff fTft? TTRF ffft ftft TFTfttftft ftft Tffft Wl
TFT fftfTftfRTftf ftFFft "ftlftft ftfft "ftftfftft "RfFTfT
fftf T TFF ftfft ftTTTFFFF Ffftft ftftfft fRJf ftft
fTR!  FWF  ft  FRf?  f l"1  FTfRTft  FFFfftTTft
NO NO '
ftftfR T FT TRTFTtftt TTftft FfftR fft FTR! FF ft
Roo\ F fT Ffftft ftftRT RfTF FFft F5f FTfttftt
FTRftfftf I
NO '
TFT RftftfRTTTf ftftftft ftftft fft FRTF f I ftfft
RTFTFRTfF FFt FFRF ftfftft RTT "Ffft ffftfftFRF
FW Fftfft? fft FTft f I FftTfTFTT Fift ftffF
"ftftTFftfRft ftfff FftF ftRffft fTftfFF wftftf
Ffftftft FF Fffft f I "ftfftftR ftrft TRT TTTFT fftfRft
"FTTTfT ftfRT fftT TftfftfFfT fRRf FfftRFTTd T§TF TTfftT
ffft I ftf FFRffftf FRlffttfTF, FfftftF, Fftftftft Fftfft
FRFTtFT T ftTFrfft? fRRt ftfft FTfft ft ft "fttftf WF!
•N NO
FFT "ftftfftftft tftftftF fftfft fftftft FRFTFT iNdlfd*
FF FF ftfl ft? ft ?ftTftft FRTFF TftfWTTlf
FTftfttft FFFRT FITF-ftlftft FRTft ftff I iNdlfd*
FffffRF FTRft ftftrfft T Rfftt ftf! FTfftftfft ftFT
fTFF Ffftftft ffft ftfFF FftTFTTT TftR FFfftftFTF
Fffftf I
TT)  *jR*IH ^§T
ftftftrfftf TfftRRft FRTR fft Fft ftffft f fftft ftftt
FfRFftf FftR ft ftffT fftl "ftRftrftTTTtft ffftfftR
ftrftft TfftftRft W T TSftF TRT FFSftF ftFTT Ffft
ftfftFFftft "7RfFT!fftfT Fftfft ftfftfT ftft ftftft f I
ftRfft ftTfttffft TTF ft ilfftfl*? "fT W ftftft ftft Tffft
f I tY ftftRT Root F ftffFF fftftftft FRftftrfftfT
FfftftFTftftTF Tfttfft ftftt T Rz ft Ro<\o TRFRT ftRftR
ftftffftSftfFft fF Ffftftft ftft ftfttl TFTftftR "ftfftTFTF
fttfTRft ff fftftft TFftfftft ftRftR ftftftftf I n^  W ftF
fftfft RftRFTftft fft ftFttft ftF ftft "ftftfftFT T ftFFftf TftF
fftRlfftftff ftfftftF ftF ftfftft ftF TFftfftftTftftt ftOTRF I "
Qy© . -^^
"Nepal  Humanitarian  Transition  Appeal  2009",  TTTf  ftF
www.humanitarianappeal.net.
n° ftftFTft "ftrfft ftf Wft TTFftfftftftft fftftft ftftftfft Tftfft
fffftdglil 1^ ftftfttt Roo% TTT TfFftftft FOT Trftftftft fftft
ftfftfttfl
^ snriftr ftftftft tftftftft w R°°s ftftfftTF ftr tff
ftftiftrrfft ft^iMftUT ftrftftfl  ftftft ftftftft ftTftlfft ft ftfT ftfft
^1
^ ftfftRfftT ftftf ftrftft ftftft ftfttft, ftft ??ftWft y/ftr,
ND ' '
ftrfft ftrfftftl ftFftft TffftFftF TffftFft fftflfftfT fft ftft ftftftft
Rtft ftftftft ^ I "TfWfFffft ftftTF ftfftF ftftft FTftF' ftff i,
ftftdtft Rfft FT ft ftfft oftTRT FFftft Tfftftfftftft FTt ^Y F
ftFft ftftjjftft ^|
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
?<?
TTFRT ftft ft fftftt TfFTRft f I "ftfftTTftFTTft fftd
ftRftftft FT Root ft RfRW Fffdlft Fsftft "ftfTRFftF
Tftftft 3Y fftftftf FF FfTRT I
FRft FTf ft fF f I ftftF FTfttfftft fTftRft ft FftTTF
"fftl FftTfTTTT Tfrfft, R$ FTff? Roo% ftiRF
FTFTFTTTFt FftftTTft TR FfFT ft?tftfft ftfftfffF
TffftftTR ftft TFTRFTTF frfftf*ft "fTI "ftfftftTFft Tftftft
T7fTfttftFRlfft FTFTT TfftftftfRTTff ftftRT T RftWT Roo%
fttffft FffftF FfFT ft ftRfft f, W FFTftftf Fftft
ftFFR fFTRT FftTftf Fftfft Ro<\o F Y ffft FF
WRTTRfftWl"5 T * RfRTTRT FfftftTftTTTT FfftfftfR ftFT
TR, FFF fftR ftRR RtR: "ftffFF FFftffft FRF Tftft ft
^ 1 FfFttft "ftftftrfftf fRR, Rf—Rf Rrf*ft FFttfi ft
T ffftRRFtf ftftftft TfF ffft ftFTtdt Ffftftft'1 *v T Fffttftf
Tfftftft FfFT ftftTTFftftff RTftft FTftftftft
ftftTftRFFfftt fttftTTdt ftRfftl'm FFFRfRft FFT
ftrfftftt FRTRT fT FTR I TftftFd ft FRftftrfftfT ftfff
ftfttl m ftftft Tftftft FRFRT TTRT FR ftTTfRft 3ftF??
ftfftfftF Ffftftft FFFRfRft Fftft ftftt I FFf ftftFtft ftft
Fffftf Rftft TR ftft Tftftffftiftfft FtftF TTftftft | w
ftftf "ftfftTITft FFftftT TFT ftft ftfft TFFF Rfd! ffftftt
TRR ftl Tftft ftft, Rffff TTRlfftfRft ft Ftftft
TfFfFFTf ftftftftf I tm ftftTft fR TFFttfftf f TftR ft
Fffftftf ft f I M iNdlfd* TFfR ftftftff TRR!
"Fffttftft FTTTF FftlfR TTTR ft FffF I ftftf! TTfR FFT
TR ft RffftfFR fT Ffft FTTfRFR FfftR fffft
fftftff (ft? FTTfRF FfftftF, ilgHdlft Wftft? TRT fftfffft
TRR! FFTT fFfR ftfff) I ftt TfffTFT TR ft ftfTRt ftft
FFftft ftRftR FTfttftT FfftRft Tftftftft ft ftr7ffRfft f ftft
1!<3
"Calendar for constitution writing determined, new constitution by
May, 2010",nepalnews.com, f ^ ftftftT ROOC, |
nV ft ftfftfftFTF Tfrfftf  ftfftfF ftF fftftftf fftfF  ftftft,
FFftftRf ftF TftFftffft TfftFftftft Ff T ftfftfF ftftft ftftft,
TTRff TTftftTftftT T TTRftftft ftfftftftf ftftft, RftTftfftftft ftfft
TftTft  fftftftft  ftftfft,  TTRff  "ftfftftft  TftTft  fftftftft  ftftfft,
^TPTftrftt TFf ft ftftfft, Ttftftrfftf ftfTftft TFftF fftftftft Trfftft,
Fffftf Tftft, ftlftft ftftftF ftftT TFFft ftfftftftf TTftft, TTFffftf T
TfTftrfftf fFftftSftlff  FFT fftftftft ftftft T ftfftft ftft TFOTft
ftftfft ^ftl
m Tf ftftftF ftfftftft TFfftF ftftft, ftftftft ftffT ftF TFFftft
ftftfft ftft SftTTftT ftfftftft ftF ftfft RftRFFT ftftft Tftft ^ftl
FFfFF FTTRTft, "Constitution writing process takes off", The
Rising Nepal, f $ ftftfftT ROOC \
nlS  Tt  fttftftfF   Ttftftrfftf   TlftfftfT   ftftftf   TtftftFTftftftt
RftTFfftfFTfftftf ffft ftftft fft FF ftftftfF ftftft ft^ft ftftft
^1
Wfftftt FTftfttTFifRft Fftfft FRTftfTft iNdlfd*
FfftRTTff "ftftftrfftf ftfTF fft FR ffft ft Ffffl W
"ftffFF Rftftff FRF "ftfrftdt WT FftTft fTI  ftfftt
NO CN NO '   -V
Fttft? ft—  FfftftftV FTd?  FFftfftf TTfft ftRftR  fftftftft
NO NO
TRRRT ftfftt fFF Fffi FftffTTfT TftR, FFTtftf
ftftftftftfftWTFT ftf FF FfttRRft TfFRT ftrftft JlRdHff I
TFFTt FfttRftft ftfft fft ftFTRT ftF tftftftF FFfttfftf
TTtfRfttF FFftft fFFf Ft fftft FRft FRft fF ftl
TTftftf, ftftt TftFFR ftft ftftftftf FFTft TTfR ffRfTf
FftFTfRft FTTFTR FRft fFJf T Tftftft ftft fftftftf
FfftTTTtd" Ft FF ftrftft ftttftRf I WT TTftftftfftf TTTfRft
Rfft (ftfF FFtfTftft "ftfftTFTftftIF Rffftfff fftd f) F
RftT (fffftft T TTftft'm) Fftftft FTTftrfft fftftfTftfTTft
•N » NO    NO
FTfft ft Ffftfft F "ftfftftlftFFft ftftf ftffRW ftft
FTTTf FTRF FR ftfff ftF fFRF FF TRTFT FffT I
CN -N NO NO '  -N
ftftft fttftft WT ftt f I iNdlfd* fFfRft ftftFT FRFRT
fftR-fftRF FfftR Tftftft fttr Fftftftft ftRftR FTTFT
FffT T ft fRRf RFRT TTFt ftft fT FTTT, W Tftft
FftftTft ftSTR TTF Ffftft TFf ft fftftt fft Ffftft I
fftftftf! TftftT ftft TftR FTFTW WTftl ftTTFft FFFRT
TTTTt TTF Tfft Ff <\\%<R ft TFTftftt ftRftR R^ ftft
fftftftt I ffttfft iNd^l*! FTFF fftfft" ft Ff i^o ft
Fftftft FfFfftf TFFRT "Rfftf ftftt FT TTftfftt I Ff T^°
ft "ftfftftfftTTff ftftff RfttftTfRft ft'SFF FTfg "ftRftR Fftt
FftF ftff! fftfl W TfdftW Roo^ F TRF fftRft
FdRffffF FTfRft fftftdF fttftf ft ftftft 3?tffTT FRTF
ftfftft fftfti Ff Roo\3 ft FFRF ftRfFft ftFFtf
ftftFTTTT ft FRFF ftfftFrftfF FF tftftt I ^° FFffFT
NO ' NO
ftftRT Tfftft Ff j^o ft "ftffTTTft FTfttft! fftt
FRFffftF TTTR fft FfdFtf "ftfRFftf fF fft ftfff WF-
W TFF TffftTFTft TR "fftt ftffft FRFtf ftft fftftft
fftfti1^1
NO
Fftftff?  Fftftf  ftft  T  TTTF?  TTTft  ftRftR  FTTFT
FftftfTTtftF,  RfR-RFft  TRTT  TRftfftfftf  TR<Rf  ftfl
TTTFftfft FRtTft T  ftftftT FtftTft fttft! ftfft fFTRT ftftftft
^ SFftftft TffftFft ftTFF TfrrfftfT ftftfT ftftf ftftftft ftfftftft
ftftftft ftftfft, ftft f/ftWft n9bW, ftrfft ftrfftf I
^% spftfft fftft" ftftft fft ftfttftt ftF F fttftFI ftft ftftf
ftftft  fttftRf  ftgf|   (e|tft Tftft  ftfft Ftftftfftftff  ftftfftftff
ftftftfTT X R^ ftftfftTT ftftfftftFft ftftf ftftftftftftftF ftft FF^ft
Fftf ftrft ftfft ftftft ftfftft fftftft ftftft7) |
U° ftTft ftftftft W ftf^1" fff^ ft  ^-  T°wards a Lasting
Peace in Nepal: The Constitutional Issues, f 'i, ft ^ O O i( |
"Maoists must handover arms to NA: MK Nepal", ekantipur.com,
f^ ftftfttt ROO% |
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
?o
Tfrfft  ftft  ftf!  fft  TRRF  W  fftdft  "ftt  fFFd
NO ' NO
"ftfftftfftTTff ftftftF Fftftt TfFT Fff F fftft fF "ftffFF
FfftftfR ft fRF FF Fffftl "ftfftftfftft TFTfftF Fftftft
ftft W ft TFFRT "FftftTft T FTRf! FFFT TfftfT Ffft
CN ' NO NO
f I  TFT ftftFTftTft RftftF ftftft fftffttft "ftftftR Rfrffft
' NO
TfTfft RTF ffff W ft FffT Tfrfft RftV ?ftfftF*ft ftfTFf
ftft ftft ffff I FTFfftf, iNdlfd* TTF Tlfff TTFTTF fft
ftftfftftF? ftffftfT fftftftfRFR TftFfftffF FTftft TTFT
NO NO
FTFF fRJf I  "RTTf Fftftftftf  TRft "ftffFF fftrftft ftft
ftffft FFftftlfTF FFT FFFRF ft FftR ftft ftft fft I
FftffTFTT Tfrfft, "ftRftTTftftTF FtfFfRft fftftflf FTRF
Tfft TFfR FF ffff FfTRftft FRTftft ft I ^
ftF ftfRT ftfft ftftfR FTf TfFTRT ffl FfTfTTTT FfR,
FSftFft FFTRT fftTFf TR FftR ftfftTTftFTTft "ftfTrfftf
TTF TTFTTfRftffT TfftfTTTRFftt "ftfftRft ftRrfffl ftftftt
TRFRT "ftRfftFt FTTF FRt" RrFfft Wftfftft TTtft Wl
Tftft Fftftf TRF*7 "ftRRft FftFFTFft FTTF FfTTTTft
FlR ftg TTftfR TTfT ftTfft W I FTftftft FFftlftftft WTF
fFFFTT TTfR FTTftftfT dftfttfR FFTRT Fft ftftrfft
TfTfft Wl TTF RfTftfR Fffttft ffft TRW fftl TRRF
TTF RfTft FTffFFft ftftTWRft FRf W T TR
"FtftftRTTttfR ft ftftfft TTFTTF fftl FR fftfTffR ftft
TF FTFRF FTTTF ffftFfft WTft ftftfftj ffftftffftf
R-ft fFft -ftflRFft ftft Wl RRFt ftftTT TFTfT Tfrfft
FFTFftgR Fffttftft FftfftfF FR RftTF ft T FFFF ft
TFft "ftRftTftFFft fftl ?ftfftF "ftRRfRft FTTTF TTF
fftftf FFRftFFfftt FFRft TffftfftfT TSftft FFftft ftft
ftftRf TFTftt ftRRft ftftftftftRF ft^f ftftt tftftftft fttfl
?ftR I Tftftft ftft? "fttfFFFfttfl TSftft RFF ftftftF Fdff
FFfftfRf? ftftftft ftTfTftft ?ftfttl TfRftFTFTft FWRF
TTTft? fttTdftfTFTf ftftR TfFjfft TTFRT fttFftFff ftftRR!
FR FTftft
Tl
■er) ^pt
"Ffftfft  FffFftfFTF  "ftlftft  fRR  ftftftft  TftR
f?fftfTfft  TFT  FRTftftfTTFTf  Ffttft  FRF?  ftft  fRf I
TRTffft  ftFTFRT  ftWftftftTft  TTFT  FRTF  ft  T  ftf
TftTRTfRfT ftfF  fldRd ft  TTWTf TRF FFF TFT
" ^ ftftftftfttft TfTftrfftf FTfftFTft ftfF ftf TTF W^1"
ftftftftft ftTftfft f^K. ft fg; RftTftTftft T ftrfft TfttftdTF
TrfFftfFTff TrFftrfftftt TFftFT ftftftft ftftftft ftfF "Sfftt ftftF Ftft
ftftfl ftf W Wm ftfftft ^TTFft 1^*. ft ftft ftftFTF
Ffftft ftftftT Tftft ftfftftft" TTfttft T Fft ftftfftFTfi ftftftlftFt ftftT
ftf ftftt ftftftft TTfftftftft ftftftFFTf ftftF ftftftT ftf TTftftft ftftF
ftftft W ftTFTft www.un.org.np/unscr/ F ftft ftfftfl ftftftftft
Wft ftftft ftftftt ftft ftftftt FFTTFF ftTTftft ftftfft T fttfftftft
ftFffftfftFff TfrffOT ftftftt I
TTFFT TFRF ftft Ffftft TTTF Ffftftfft FFftR ft Fffft
NO NO C
fftl ftftFT ftRfRffRTT ftftRT fldRd ft TRTR ftRT ft
TftftftF  TFRIFT  FRTft fftl  Tftft ftf?,  Wft TftTRF T
ftrrfftrnft 7TfftftF*ft f^t ffftf "rttf frrR TRft
Tftftft ftFTftft TTF ftfft Ffff I W FTfRft fftftftftft ftft
FFftftT Fftf! ftfT ftf*ft f I
ftWIT ftRRfFFfftt FffttfT ?ftftff T FTF ?ftRTF TTF
ftftRrnft Rftff t^, ftftRT Root ft TrfftrRwft TftfF
ftffftTRft fftfti W fFFFTT TftR "ft fftftftffF
FfftTFTFFft ftftd TRftftftF ftft ftRRftftl ftftftftft
fFFFFTf FfFTT ftt ffTFRT FTfRft TSFlftF TftTRTTR
FftfTfftfRfTftt TTftftTFRI FFFT fftRT ftftT TTtft Rftt I ^
NO
TRTrfft FTfRft TFft TTF ffttl ftqnr FfttfFFftftfT
dldftldl  TSFlftftF  jo ftRfttft Roo\ F Fgftft FftTTF
NO /"•
Fftftft  ftFFFT  fttftf  Rftft  fTftftft  FTFF  FF  ftl
FftFTfftfTT FTFfftfT FFR TTFTF FTRft TfTT ftTFT?
FftTTft ftftTRTfRTTTf FWF Fg "ftrfftr FftR! T FR ftftft
FftR ft ftrfftftF FR ftffft TFTfttftft FTTRT fftftftft ftft
FftF  TftftTfRTft fftl  TfdtW  ^°°3  F  WjTTTft ftff
fftrrftf ftwrr ftftfft Rttf ttrf roo\3 f ftfft ?td
RftfTTT TRTRF R ftRfttt Roo\ F FTTTf ff TTfftft
WFTftft ftftRT Fftftff ftF RftftF TFFFF FTF Ftftft
ffttft Rftftt
TftR ftffT ftft FFTT FRTF FF "ftlftft ftftR! "ftR TRftRf
FRTT  FFR  TTTRRT  FTRft  "7RRTfRFff  TftftTft  ft
"" ft ftftftftft ftSftftsiTft ftFTT fftft fFT ftftftF ftfft ^Tftftft
ftftfl TFftft TTTftftftfftftTTFftFTft WF ftWftft ftTFftt
"ftrftftftTff TFffftftft TfRtftft ft TTTfTTftft ftftft: ftftftft
ftTFTTft" ftftf ftrfttftF rftff ^ | "ftTF ftftFfftf ftFTftftft fTftft
ftdft ftFF ftftftftftfftFTff TTFftrfftftT fft ftftf ftftft
ftftftftftfftFTff ftftfTTftrfftft ftftrfftft ftTftftft Ffl ftftftFTft
RFT ftTTjft ftftftF T ftftftT RFT ftrfttftfttft ftfft ftft ^yn
fFTF ftftftftftftft ftftft ftftft ftTftftlftlftftf fftftfftFft ftl"
"Introducing legislation via ordinances: an undemocratic step",
TTffftfftfftft Fft fftft Tft ftTFR, fTSftlft, ^ ftftfttt
ROO%\
UV Tf ftftt ftTFFftt ^ft ftftftft TFfTtt frfftrtf, ftftftft T ftftf
ftfftfftFTftftft ftr^ ftfttf ftTFFft TTtfTF ft ftft ftft ftFftft
ftFFTI ftfftftftT Fftfl ftftjTftT ftff Tftfftff ftfftftt fft ftfft
ftFttftf^ fFftFlt ftWI ftftftft Rooi^ TTT ftfftft TTfftftftftftTT
ftTftftft ftft ftftftF ftft ffftftft ftft T ftftftFFt ftftftft ftft
fftftftftft ftftfl Tftf TTFftflft ftTftftftftftF ^^ftfFFff ffftfttftft
"FjftfF ftftftt fFftft fttftf ftF ftR fgftft ftf ftTftftftftftF
ftffft ftft ftfftftiFFTFt TfftR ftft' ftftftft Fftftftft fttftf ftf T
ft" a^ft ftlftft ffftftftftft ftft TFftFT ftftft ftTTF ftTfTTftft ftfftF
ftftfl "TfTf TFftflft ftTftftftftftF ^^ftfftftRft ffftftfft ftftftfft
ftftftf ftFlftfFTft TTTft^TTT ftftftft Fftftftft fttft^Tft TFfFT
fFtftftftft ft ftfft ftftftf" TfftfT TTFftflft ftTftftftftftF ^^ftfftfftT
fFtftFTft ftft ftftfft, «. ftfttf Roo% |
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
??
FRFTft ftRRft "fftl ftft ^ooY F TRft <R TTtF ftft
FTFTft  FftF  T  fTFTft  Fffffft  FdftFRT  FTRft  FF
NONO NO
TfftfFfRftft Fffft TftTRTTTFTf Fffttft ft ffft ?ffR ftft
FftftfRTT FTF fldRd ftfftft TFft Tftftft ftfF TFF f
F ftfftsff f ftft fft frflFf I lW Fftftf T TftFftftfft
FRFRT TTTRTdTft TRftft TfftfTT ft ft fTF T TTTRTF
FTRft ciifft^crif FlfttfTftft STIFF ?ffTfft f I ftftft
7RTTRFfTfTF FTFfft ftftTTT TRFfT frfftffRT TTRRRR
'TfRf' Tftf fftfRft FTFF fftl "RFTlt? TRfR ftgft
TTfTF, FFF T fTFTfFfF FTRft Tfft TRftft FTTfT
"fftRf Tftf ftftfft FTFF FF fffft ftfT Hldl*? ftftft
ftftftF Fftft FT: RTFTfft f I1" ftftrfft fttft ftFT,
fFTR Ffft "ftrfftT FFTftftfF "RW fRrTT fftrRFFftft fttft
FTfflRfT fFl"15
fldRd T fRFffft FTFFF ftfft WTTWTTf TFTdTF ft
fRF  iNdlfd*  ftF T WFT ?ftfTftfT FRTffRft Tfft
NO NO
FFft Tfft Wl  ftft FFft  TTFFfRftR fFftftft  Sfft
ffffft I ft, ftff TftFTTd TFTftt iNdlfd* Tf ftftf fft W
fftftlfRft FFftFTTf "WT ftftftf I TTRFfttftft fffFfft
FTTftflft ftfftdfRfft Fftftff "ftrftftftf RTF Fffft FdF
Tftftft RfdT FftfTF ftl ftftTTTft ftftf FFRF Fffft
fFftfttftfT fTTF TTfft  fldRd  Tfft FW ftTTTFt TTF  ftft
dTfTfft fft fftl ftrrfftrnT t ■ftrftft FTTTTffr frf ftf
tftf ftftft Rtrt fF? ftftft rtR wjRf fffftl fftRft
ft ft FFFTf ftfft TfFRT "Fftft FRRT ft TWftfft TTfft
NO NO NO ^
TfFT TTFT Fffi W FFR TTTRTF FTRft ftfft FftT
TTRTfT "rRtFR TTTRftf ftft fTftftft fft ftftfft RFRfftl
"Wftr TTFTft FRfff fttft ftftftfeF Tfftf TTFftflft ftfftftftftftF
ftFFTfff ftftftftfftft ftftft W "ftftftT Roo\3 ftT ftftftft ftftFTftft
WjfFft ft ftFtftftt ftfff ftftft ftF FftftftftfF ftftftftft
fttftf ftrftft ftTftfftft ftTftftft ftFtfftft TtftfFTQTtt ftft RTftft
fcTftTFTt FTfFTftf #TI ftftT fftTft ftFF ftft ftftftff ftftfft
W T^>^ Tfft ROOf, TTTTT ftftfTTF fgftft ftFF ftF Rftftft7
ftft ftTTftf ftfftftftftftF FFfftftft fttlftfFTftT "ffft ftftfftFFf ftftftft
ftftTfttff ftftff Ffl" "ftft WFff FRt ftTTft ftfft ftftftff ftft
ftnftftF "ftrfftf ftfftftTF ft ftftTft", ftftf TFftfftft ftfftftftftftTT
ftFFFFff fffttftft,ftftFTftft Tft ftftfft, Rof<\t ftftftft «. I
"Ram Hari murder accused gets Maoist CC berth", myrepublica.com,
1«. ftftfttt ROO% | "TTftftt ftTTft Tftnt ftftT FRT fttft ftTftft
i, ftftftTfttft ftfft ftftTft FftFTTftft ftftf, "ftTTTft ftftftftTft Fft
v>HMt FTft ftftft? fttft ftftftfft ftftfftft Tftf fftftftftftft fftFFT
ND
ffftfftFftT T§FT 'ftftft' ftf ftftTftftft "ftrfft ftFtlft ftftff ftftftf ftft
ND ND
ftftff ftftftftft, TftFffft Fftftftf TfttFftt fTftftft ftftfTFTft ft
cftRbF^+l ftTFFftf ftftftFFTft"1" ~^ ^^ TT^T3" ft TFRfft
ftfttftftT TFftfft ftTftf Rf ftftft W Wdfftd" ftTftftft ftTfFFf
1^ ftft R°°S F Tft fttff ftftTftft FFTftTft ftfft Tftftftftft
ftftftftft "WT I "OHCHR-Nepal urges Home Minister to ensure
accountability for killing of Ram Hari Shrestha", ftTTftftft TTfftftftfftfF
ftftFT, ftft ftftfft, R% ftftfftT Rooi^ | FR ftftftf fttfftFftFftT
ftFFft ftftfftft ftftTFFTI fftftftft W fftft TTftftt ftff ftftftFft
ftfftftftrfft fFftTFf fftftft FF #Tftt aftf ftTFTTt Rooi^ ftf
ftFffftft ftftft ftfftt -cTFFfftftT ftftfWft ^ I "SC upholds Apex Court
decision to detain Batala", ekantipur.com, IK. ftTftfttf ROO% |
^^fftFRfT "ftfft WF'ftft ftftfft Wt K.F.3 F "ft ftftt
ftt "ftrfftt TfftftTF FRIOT ftftt ^o ftftftft ftft ftftnr
ftFfftfFTff T FFT TTftftftTFTff TTt ftFT, ftftFTt ftfftftftf ftft ftF
fffFTfT ftftftFFTt ftf ftTfftf ftTftfrtft ftrft' ftFft W ftf ftF
ftftftFTT fft" TTftftt ftfftfTTFTff FFfFTTTT cftTftTft WTrftf
RftFFTFF fftftF Wdftft ft t fFftlFf ftftft ftF
ftTftFFFIFTFl" ftFFftft ftftft ftftft^F oftfTf ftftftl ftftftft ftFF
fg", ftFF T ftftftf ftFfftfff ftftftFFt fttftRf TfFffft FFTF
ftTftftftft Rlftf ftftjTftT ^l""WFftrfft ftftF, WT lS.f.3 I
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
•??
5. t^Pf
ftftFTft "Fftft ftftRft TTft fttRrfftft ffrf TrRrfft
Wl RftftfT TftFfft ft ftTTTFf ftft iNdfd* WTfR Ffd
dTTTT FfR ftftft TTFTRT TFTFR Ffft, I "ftrfft ftfRT
ftrffRT Trfftft" fttftfftftt FfttfR "ftftft TfTT fftftfll ft
fftfRft ftftRFTf Ffft FfFRTft ftft fTI W "Fftft ftftrRT
T FFTTfftf ftftRFTTf Fffft ftftftT FTtRtF TFFft Ftft ftftf
ffft ft ftf TFTTTTTft TftR FF FRTF ft dTTTdft FRTFF
NO
TfftfftT  ffft,  fffTTft  TTRT  FRftFTF  ftft  FfTF  "ffft T
NO NO NO NO NO
iNdIR* TTtfRfft ftfFF ftftTft TFTF TTFTftfttT ffftftft
Tfrfft ftftfft ft Tftft ftft ftfti
ftffft ftftftt FTTft FRRT Fftftft TTFT TTFft Wl "Trfft
ftftf TFfF TTFTTF Wl Fftft Rfft ft FFftftf
fTTF ft TTftfrfttft Tftft Wl  FFTRT Wd fftfft fft ft
NO ' NO
fft ftft Fftftftft FftTft ffft FRTftftFT ftRuRI FWF Tfgft
FWftfF ftfft ftft fF TRTFR ftftRfft" W I Tftfftftft
TFR ^ FTfTTTft Tfrfft ftrftftdf ftftRft f I ftF ftfft Root
ft FffftF ftftft t Fftftft Tff FRTF ftRfft Rftt I ftfft
FFRfft TFftfftF ft TTF FRF Ff ftftF "ftf f I  "ftTftft
ftFRTTft TRftft fFRTT TTfR iNdlfd* TTTfRft TTTRfftft
ftftfRT FRftftftF FRRfrftf Fift ftffT fftl FftTfTTTft
TTrfft, FF ffftftft FRftft fftRlf ft FlfttfTftTfRft fftRTT
ffWTTf fft TrfftW I RWT FftTTF TR fftftft T FTfRft
ftFF ftfftl FTftflfffR fttTRTFff W ft FTF "ftffT, ft
ft 'FT? ftftFT' ft Td TRTRRF fttftwft TTTfRft fFFffft
TTfT Fff I  Rfliftli! FF ft f ftft "ftrfftT yf*ill*? FffF
NO ' NO ' NO
Tfft FfftRTTTf FFFTRfFft ffftTft WTfffTf ftftftft |
FTdfffF ft ft ftf FfftftF Flfffft ftf TfR? T FTFTTftF
FTRF ft Ffft ft f I  ft ftft FFFf f W TfftTRTffffft
Fftft ftftft FTftft ft TftftTflf TRFT FTTFT "ftfffT I
ftft FdTtftfRTTTf FTTft Fft ftftTTTT ftftTfRft TTF fft I W
TFRffgT FRTTftft ftfftft "ftfftft ftftrRTfft FFf TffftTTTf
,* NO V NO C ^
FTWRf T TTTFTf fTfft ftfl "ftrfftr FRRTft FTRTftft
ftftftft FftftRT T ftF ftftft FfRTTRf FFF ftTftf I FftR
FRF ftftf TTfTftfT ftftftftft Frfft TTfF TFFT TFTft TF
ftftfft I Tftftft Fffttft ?ffT "ftfftfffTF ffft T TTFfttfftf TTR
fFR TRT TTFft TTWftfF ft I
NO
+l6'HI^I'/sKl<!'4l, t^ ^>33rffc ^oo^
 ftftft ^/ftftft wftft jftfFT
wmfiiw m tffrirM£w. i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
•?•?■
7T» boundaries and names shown and tne designations
used on *** nwv? #> not imply omvt endorsement or
Mxxfilencm by iho IWJud Nations.
V
v
V
^ uaTcmiia\
If
■. V'
],
CHINA
,£ Balla,1L-    0 Qninjhl K-j    p Gamagarthi
■tUBAKALv   SFTI  0Man*Ji SARNALI
h LiadaHlwra    J»'-"-> jumla
1  /*•...  MID-WEST
n
f
<*"-i..
;A Da-minura
r)ipa'val<^s'l'J"'"\
>•.. k^R WEST A-._MID-V
^ *Mahen<J[anagarc—-^   V ■v-' '"^x   a / 3
'v  A,r»ian<»i1hi» HER1  n.Ja|aiknl -7—.■■> ,' >„.,
n
[JDiiurwht7*l\
JUfiMATI '
NEPAL
O National capital
® Regional $991
• lunat seal
o DiStric-i fed!
^~ ■ »^™ inlernalional boundary
 ■"'■■' ' Rsgional tmunuary
 _',.:i J J" 1 -J Hi >■
■ -  — — 1 Main rtsd-A
—— Secondary coed
—* ►■ Railroad
+ Atrpon
t-   10  W  II  ID  ffl  Hn
a Dailekh
B FIERI  c
rt.J r Jumbkhalan_a i
»-  # uiirn    ~ UUAWALAfJlKI/
fT  o  RAril   <■ «„,„   J iGAHDAH
.1 _.Tuls.ij'Ui -,   <  "   i    pokliara /
Sar»rJliikharkat,Tans7trt-^^"^i    -.  * -Jm<Tiii  :  0 Chautara; J
Bulwal  yiiaiajprj^' Kathmandu Qf0Bhakla[>Lik.,0Clia[ikol'
ii   PDliullkhal   '■'!'■■ '.. ',,-■'
'o'kr«°dhlln^[Kha,,?,•"ll
o- r'o l*°IF«K'~'l,'rlKllm "'I
Dm»\  EASTp^halhSm
p'- ' ■■ s ^nhankuta_  t
•<>••-..<
^Chautara
toBhak
Pilau"   ^Dhulikhel
Hetauda, CENTRAL^,
| / V/  i
■']  KOSm /  MK"HI;
JTa|Ji]H]i«j  ^
rsindlulirnarJi
&ANAKPU8  ?
MalarirwK
,'    Malamiawa  ' j ■».—1  *  i   ,  i   •
luasr.^. .  ...--^(iUWIVlllV   oharari lll,m    .   i
Vicx-    rjanak[inil larjhaio    ■ '   J. • /
■  *<(>/'-*sJL?!,'i /_a^"»ChanAragadhi-1/ "A.
r:
'^C'
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
wmfiiw m tffrirM£w. i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
•?r
$-d<-A||*H<rl *l$Rl*l TIWT ^f^RT
WdTRRTTF FTffFF Fft (FftfRft Fft) TFFF, ftrdTTFRTftft
NO NO 'NO
ftTftTTfttft FFT fftl ftfTftft" FflfftF ftftfl ftl" <H°
fftftfttfF fffttft fftl ftF FFTft FTTRF TTFTTFRT
Fffttft RftTF TTF FRFRF ftft ftfT FF ftfft T FF
FRTFF ft TFF Fftf I
Fffttftft FFfft TTF ft TTTR" RFT FRTftft TftTRFF ft I
^ NO NO NO
TTfftftf Rftft tfF FfTR Ffft, FF FfF Ffft F
Ffft FRTfR ff Ffft Tfftft TRfT ftftfftft TFF ftFT
N2 C NO
fF*ft ftfftffT ffftfft FFffRftr TfT FTftftft FTTT
TTFdftRf RftfffFft FFfft TFft ftf | fFFTF
TftTRTTTTTd ftF "FftT T %-i||fd*l 3TRTTTF FTftftft wft
FTRf TFRfftftft fftftftfftffRFFF ftF ft "RTffrfff
"TTTTTFftfftft RftTftFFf ftftftftft TTFT ftRfl FTfRft
Fftft  <H  ftgft  Wf/FR WW dW*l  Ffftf ftftftft ft
NO C NO
TTTFT Wf I TF Fftftftft "ftftRftftfT FF fftRffT T FF
fft Ffft RTFfRFT ft TfTff Tftftftft TTTF Ftftfftft
FFFf I
Fftftftft Fft TTFT Fftfft ftfftftftft T TTfF fftFRFRft
FTftRftft FTTftf RftTF ftRrf I ft Fffft FTF ftTTTg
FRTFftfT TRfTfftfRftF TRtffgF FfftFTTfRTftf Tft
ftRrf I TftftTTff ft? FTftftft FTffFF FTfft ftTFTfd www.
crisisgroup.org F ft FRFT FTTFf I FTftftft Fft
TTTF RftTftfRFftft SFT FTfftft TTTFT T TTTF
FTRFfRftft FftfT FdTFT FTfR T FTfRTTTf FFF ft
Ffft "Rfftf, FfftFT FF FFR FTTftTTft fftftr Tftft ftf" I
FFR Fftft, iNdlfd, fdfttR T "RTftfff ftftTT fttffgF
ftftTfR Tftft FTffFF FTft ftftftft FTffftft TTTTT FTTTF T
NO NO NO
fttTFfftTTTf FftRftRftft FR ftffT ftfftftft?ftfTRftFF
FRTFT WTF Fffttft ftrf | "fffTftft FTft WTSftFF ftT
Fftftft? FffT FTTTg" FTftFTfT ft 3TTWF RfttFT TRTdft T
no ^ Ss CN NO
ftft FftRft? FFftft dFF ?ftfftf fTfRJfl Ff Rooo ft
Fftfftfftf  FTffftft  TTTft  TSTF  FF  *lft*lfl  FftTTF
NO NO
TtftfftftTfT ftft fftfftftft FftT RFTF TfWFTft f I
FftfRft  FTft  TFtffgT  FTRTFF  ftftTFRT  f I   3TTTF
^ NO ^ NO '
ftftftrFftt fTFfRTTTf ftfft FfTFT ftFTT fTftftftfR
FTfftfdft ftft? (Fff ftftft fftf FTft f), fttftf, TFfT T
FTftF FTrfftft ftRRfi fT | FRTftft WfWFFTT Tfrfft TF
FFTTTft tV TftdT fR?FTfR TTFF, fftftf, ftTftftT,
FTftF, fTTW, fftRft, "fTFRTfR, FTftftl, TftTF, FWRTft,
7 'so' ' 'no' '
ftfftftft, ftftddl, ftft T Tftftfftftft TfTT ff T FTTftT
FflftftfT  %o  FRT  ft FfdFFT ftft T  ftfRT  FftfT
RftqFfR WT * I ft id ffl ftftft TfftfTF WffFT,
FTFfft, fft ft TTfW, ftTRTrRff FTFR ftftt, fRftftT,
"ffftftfTF, Rftt, TUfftfft, RTRF, FlfF ft, Rftft Rffttft,
FfFRTF, FfR, FFFFT T fftrftFtF, FF RfftftTF
TTRrfftFftft, fftftRF, ffftR, fFRTFFT, TfttftTFFTT,
TftRF (FT?), ftftF, FFT frfft, Hlfftfdld, ftFTfl,
ftrfFfTFFF,  ftfftfftfFF  T  FftftTFF  FF  FftftRT
'no no
TTftftftF, TTftfftF, FFFFT, ftftfftft fftfttRF, FfftF,
Tftftftft, TtftfftF, FTftF, Tf ftd ftl T ftfftftl FF ftftft
rRfFFFT ftftftftftf "fTFTftTftf? FTftft ft ftft TfRf
fTRttf ftrrffTF ftftR ft TfffdftF ftfff I
FTfftfft TTftft FTfR, fttfTfftt Tftt T FfftFT T "RRRF
NO T NO
FRIffftffRftfd" TFTftt ftftF TfF Fdtftf I fTF RfftF
fftftft Rrft FTftft RfR Rf "ftFTtfRft TfF FRFT
TTFFfF Wftfftfttft TFRTtftft fftfTF Rftftt (RRFfftt),
ft ftd ill*? ftTTTg" FRFR, ftfttftftft FTTg" FRFTft,
fftftftft ftffftf "RfFT TRT fftf ft FRFF RftR, TFftfftft
FFftfgft fftfTF fftftft, ffftftftft FRFtgft tftftft
FRFFF  ftff,  ftf  FTTTg"  FRFR,  fTftFfft  TTTTg"
no ' ^ ' /\
FRFR, fftRFFFFft TTTTg" FRFR, WRTftt TTTTg"
TRFFF, Fftft Rfft RftR, TTftTFTFFft ftftftf FTftft
RftR, Ffftft TFttffgF Ffftftft Tftftftft (FtffT)
TftfdftTdTfftft TTTTg FRFR, FTFTTTfft ftTTTg" FRFR,
ftftTRFf  TFTftfgft  RfTF  fftftt,  "Fft  ftft  FTftg"
N2 /\ ' ' /\
FRFR, "ftTfft ftftftft ftTTTg" FRTFF, TfTfffft TTTTg"
FRFR, fftft FfftT TTTTg TfFT, dfTfft FTTg FRFR,
ftWF  ftftWftft  fftfft  FF  fFTfTT  TfFft,  FFTftftft
TRftrftft fftfTF Rff t ftftftfft Fffttft fft (frfrf)
Wll
ft? T Rftftft ftftfl fRTtfRF Carnegie Corporalion of New
York, Carso Foundalion, Complon Foundalion, Ford Foundation,
Fundacion DARA Inlernacional, Iara Lee and George Gund III
Foundalion, William & Flora Hewlett Foundalion, Hunt
Alternatives Fund, Kimsey Foundation, Korea Foundation,
John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Charles Stewart
Mott Foundation, Open Society Institute, Pierre and Pamela
Omidyar Fund, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares Fund,
Provictimis Foundation, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing
Trust, Rockefeller Philanthropy Advisors and Viva Trust f dj
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
wmfiiw m tffrirM£w. i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
?*
^T^RT TTT% ^ ^oov ^f% rTOTC ^f^T
«R^H T *IH<=M{h?<?
CENTRAL ASIA
The Failure of Reform in Uzbekistan: Ways Forward for
the International Community, Asia Report N°76, 11 March
2004 (also available in Russian)
Tajikistan's Politics: Confrontation or Consolidation?, Asia
Briefing N°33, 19 May 2004
Political Transition in Kyrgyzstan: Problems and Prospects,
Asia Report N°81, 11 August 2004
Repression and Regression in Turkmenistan: A New
International Strategy, Asia Report N°85, 4 November 2004
(also available in Russian)
The Curse of Cotton: Central Asia's Destructive
Monoculture, Asia Report N°93, 28 February 2005 (also
available in Russian)
Kyrgyzstan: After the Revolution, Asia Report N°97, 4 May
2005 (also available in Russian)
Uzbekistan: The Andijon Uprising, Asia Briefing N°38, 25
May 2005 (also available in Russian)
Kyrgyzstan: A Faltering State, Asia Report N°109, 16
December 2005 (also available in Russian)
Uzbekistan: In for the long Haul, Asia Briefing N°45, 16
February 2006
Central Asia: What Role for the European Union?, Asia
Report N° 113, 10 April 2006
Kyrgyzstan's Prison System Nightmare, Asia Report N°l 18,
16 August 2006 (also available in Russian)
Uzbekistan: Europe's Sanctions Matter, Asia Briefing N°54,
6 November 2006
Kyrgyzstan on the Edge, Asia Briefing N°55, 9 November
2006
Turkmenistan after Niyazov, Asia Briefing N°60, 12
February 2007
NORTH EAST ASIA
Taiwan Strait IV: How an Ultimate Political Settlement
Might look, Asia Report N°75, 26 February 2004
North Korea: Where Next for the Nuclear Talks?, Asia
Report N°87, 15 November 2004 (also available in Korean
and in Russian)
Korea Backgrounder: How the South Views its Brother
from Another Planet, Asia Report N°89, 14 December 2004
(also available in Korean and in Russian)
North Korea: Can the Iron Fist Accept the Invisible Hand?,
Asia Report N°96, 25 April 2005 (also available in Korean
and in Russian)
Japan and North Korea: Bones of Contention, Asia Report
NT 00, 27 June 2005 (also available in Korean)
China and Taiwan: Uneasy Detente, Asia Briefing N°42, 21
September 2005
North East Asia's Undercurrents of Conflict, Asia Report
NT 08, 15 December 2005 (also available in Korean)
China and North Korea: Comrades Forever?, Asia Report
NT 12, 1 February 2006 (also available in Korean)
After North Korea's Missile launch: Are the Nuclear Talks
Dead?, Asia Briefing N°52, 9 August 2006 (also available in
Korean and in Russian)
Perilous Journeys: The Plight of North Koreans in China
and Beyond, Asia Report N°122, 26 October 2006 (also
available in Russian)
North Korea's Nuclear Test: The Fallout, Crisis Group Asia
Briefing N°56, 13 November 2006
SOUTH ASIA
Unfulfilled Promises: Pakistan's Failure to Tackle
Extremism, Asia Report N°73, 16 January 2004
Nepal: Dangerous Plans for Village Militias, Asia Briefing
N°30, 17 February 2004 (also available in Nepali)
Devolution in Pakistan: Reform or Regression?, Asia Report
N°77, 22 March 2004
Elections and Security in Afghanistan, Asia Briefing N°31,
30 March 2004
India/Pakistan Relations and Kashmir: Steps toward Peace,
Asia Report N°79, 24 June 2004
Pakistan: Reforming the Education Sector, Asia Report
N°84, 7 October 2004
Building Judicial Independence in Pakistan, Asia Report
N°86, 10 November 2004
Afghanistan: From Presidential to Parliamentary Elections,
Asia Report N°88, 23 November 2004
Nepal's Royal Coup: Making a Bad Situation Worse, Asia
Report N°91, 9 February 2005
Afghanistan: Getting Disarmament Back on Track, Asia
Briefing N°35, 23 February 2005
Nepal: Responding to the Royal Coup, Asia Briefing N°35,
24 February 2005
Nepal: Dealing with a Human Rights Crisis, Asia Report
N°94, 24 March 2005
The State of Sectarianism in Pakistan, Asia Report N°95, 18
April 2005
Political Parties in Afghanistan, Asia Briefing N°39, 2 June
2005
Towards a lasting Peace in Nepal: The Constitutional
Issues, Asia Report N°99, 15 June 2005
Afghanistan Elections: Endgame or New Beginning?, Asia
Report N° 101, 21 July 2005
Nepal: Beyond Royal Rule, Asia Briefing N°41, 15
September 2005
Authoritarianism and Political Party Reform in Pakistan,
Asia Report N° 102, 28 September 2005
 ^M=hl £l4<lJ<il wftft yPbm
wmfiiw m tffrirM£w. i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
?S
Nepal's Maoists: Their Aims, Structure and Strategy, Asia
Report NT 04, 27 October 2005
Pakistan's local Polls: Shoring Up Military Rule, Asia
Briefing N°43, 22 November 2005
Nepal's New Alliance: The Mainstream Parties and the
Maoists, Asia Report 106, 28 November 2005
Rebuilding the Afghan State: The European Union's Role,
Asia Report NT 07, 30 November 2005
Nepal: Electing Chaos, Asia Report N° 111, 31 January 2006
Pakistan: Political Impact ofthe Earthquake, Asia Briefing
N°46, 15 March 2006
Nepal's Crisis: Mobilising International Influence, Asia
Briefing N°49,19 April 2006
Nepal: From People Power to Peace?, Asia Report NT 15,
10 May 2006
Afghanistan's New legislature: Making Democracy Work,
Asia Report N° 116, 15 May 2006
India, Pakistan and Kashmir: Stabilising a Cold Peace, Asia
Briefing N°51, 15 June 2006
Pakistan: the Worsening Conflict in Balochistan, Asia
Report N° 119, 14 September 2006
Bangladesh Today, Asia Report N°121, 23 October 2006
Countering Afghanistan's Insurgency: No Quick Fixes,
Asia Report NT23, 2 November 2006
Sri lanka: The Failure of the Peace Process, Asia Report
NT24, 28 November 2006
Pakistan's Tribal Areas: Appeasing the Militants, Asia
Report NT25, 11 December 2006
Nepal's Peace Agreement: Making it Work, Asia Report
NT26, 15 December 2006
Afghanistan's Endangered Compact, Asia Briefing N°59, 29
January 2007
SOUTH EAST ASIA
Indonesia Backgrounder: Jihad in Central Sulawesi, Asia
Report N°74, 3 February 2004
Myanmar: Sanctions, Engagement or Another Way
Forward?, Asia Report N°78, 26 April 2004
Indonesia: Violence Erupts Again in Ambon, Asia Briefing
N°32, 17 May 2004
Southern Philippines Backgrounder: Terrorism and the
Peace Process, Asia Report N°80, 13 July 2004 (also
available in Indonesian)
Myanmar: Aid to the Border Areas, Asia Report N°82, 9
September 2004
Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism
Mostly Don't Mix, Asia Report N°83, 13 September 2004
Burma/Myanmar: Update on HIV/AIDS policy, Asia
Briefing N°34, 16 December 2004
Indonesia: Rethinking Internal Security Strategy, Asia
Report N°90, 20 December 2004
Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam and the
Australian Embassy Bombing, Asia Report N°92, 22
February 2005 (also available in Indonesian)
Decentralisation and Conflict in Indonesia: The Mamasa
Case, Asia Briefing N°37, 3 May 2005
Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad, Asia Report
N°98, 18 May 2005 (also available in Thai)
Aceh: A New Chance for Peace, Asia Briefing N°40, 15
August 2005
Weakening Indonesia's Mujahidin Networks: lessons from
Maluku and Poso, Asia Report N° 103, 13 October 2005 (also
available in Indonesian)
Thailand's Emergency Decree: No Solution, Asia Report
NT 05, 18 November 2005 (also available in Thai)
Aceh: So far, So Good, Asia Update Briefing N°44, 13
December 2005 (also available in Indonesian)
Philippines Terrorism: The Role of Militant Islamic
Converts, Asia Report NT 10, 19 December 2005
Papua: The Dangers of Shutting Down Dialogue, Asia
Briefing N°47, 23 March 2006 (also available in Indonesian)
Aceh: Now for the Hard Part, Asia Briefing N°48, 29 March
2006
Managing Tensions on the Timor-Ieste/Indonesia Border,
Asia Briefing N°50, 4 May 2006
Terrorism in Indonesia: Noordin's Networks, Asia Report
NT 14, 5 May 2006 (also available in Indonesian)
Islamic law and Criminal Justice in Aceh, Asia Report
NT 17, 31 July 2006 (also available in Indonesian)
Papua: Answers to Frequently Asked Questions, Asia
Briefing N°53, 5 September 2006
Resolving Timor-Ieste's Crisis, Asia Report NT20, 10
October 2006
Aceh's local Elections: The Role of the Free Aceh
Movement (GAM), Asia Briefing N°57, 29 November 2006
Myanmar: New Threats to Humanitarian Aid, Asia Briefing
N°58, 8 December 2006
Jihadism in Indonesia: Poso on the Edge, Asia Report
NT 27, 24 January 2007
OTHER REPORTS AND BRIEFINGS
For Crisis Group reports and briefing papers on:
Asia
Africa
Europe
Latin America and Caribbean
Mddle East and North Africa
Thematic Issues
CrisisWatch
please visit our website www.crisisgroup.org
 ^M=hl £l4<lJ<il wftft yPbm
wmfiiw m tffrirM£w. i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
•?l?
sW-A||*H<rl <sM*Rl*l WPT +l4=bl(l ^i^\ «<*W*
Co-Chairs
Lord (Christopher) Patten
Former European Commissioner for
External Relations, Governor of Hong Kong
and UK Cabinet Minister; Chancellor of
Oxford and Newcastle University
Thomas R Pickering
Former U.S. Ambassador to the UN, Russia,
India, Israel, Jordan, El Salvador and
Nigeria; Vice Chairman of Hills & Company
President & CEO
Gareth Evans
Former Foreign Minister of Australia
Executive Committee
Morton Abramowitz
Former U.S. Assistant Secretary of State and
Ambassador to Turkey
Emma Bonino*
Former Minister of International Trade and
European Affairs of Italy and European
Commissioner for Humanitarian Aid
Cheryl Carolus
Former South African High Commissioner
to the UK and Secretary-General ofthe ANC
Maria Livanos Cattaui
Member ofthe Board of Directors, Petro-
plus Holding AG, Switzerland; former
Secretary-General, International Chamber
of Commerce
Yoichi Funabashi
Editor-in-Chief & Columnist, The Asahi
Shimbun, Japan
Frank Giustra
Chairman, Endeavour Financial, Canada
Stephen Solarz
Former U.S. Congressman
George Soros
Chairman, Open Society Institute
Par Stenback
Former Foreign Minister of Finland
*Vice-Chair
Other Board Members
Adnan Abu-Odeh
Former Political Adviser to King Abdullah
II and to King Hussein and Jordan
Permanent Representative to the UN
Kenneth Adelman
Former U.S. Ambassador and Director of
the Arms Control and Disarmament Agency
HRH Prince Turki al-Faisal
Former Ambassador ofthe Kingdom of
Saudi Arabia to the U.S.; Chairman, King
Faisal Centre for Research and Islamic
Studies
Kofi Annan
Former Secretary-General ofthe United
Nations; Nobel Peace Prize (2001)
Louise Arbour
Former UN High Commissioner for Human
Rights and Chief Prosecutor for the
International Criminal Tribunals for the
former Yugoslavia and for Rwanda
Richard Armitage
Former U.S. Deputy Secretary of State
Lord (Paddy) Ashdown
Former High Representative for Bosnia and
Herzegovina and Leader ofthe Liberal
Democrats, UK
Shlomo Ben-Ami
Former Foreign Minister of Israel
Lakhdar Brahimi
Former Special Adviser to the UN Secretary-
General and Foreign Minister of Algeria
Zbigniew Brzezinski
Former U.S. National Security Advisor
to the President
Kim Campbell
Former Prime Minister of Canada
Naresh Chandra
Former Indian Cabinet Secretary and
Ambassador of India to the U.S.
Joaquim Alberto Chissano
Former President of Mozambique
Wesley Clark
Former NATO Supreme Allied Commander,
Europe
Pat Cox
Former President ofthe European
Parliament
Uffe Ellemann-Jensen
Former Foreign Minister of Denmark
Mark Eyskens
Former Prime Minister of Belgium
Joschka Fischer
Former Foreign Minister of Germany
Yegor Gaidar
Former Prime Minister of Russia
Carla Hills
Former Secretary of Housing and U.S.
Trade Representative
Lena Hjelm-Wallen
Former Deputy Prime Minister and Foreign
Affairs Minister of Sweden
Swanee Hunt
Chair, The Initiative for Inclusive Security;
President, Hunt Alternatives Fund; former
U.S. Ambassador to Austria
Anwar Ibrahim
Former Deputy Prime Minister of Malaysia
Mo Ibrahim
Founder and Chair, Mo Ibrahim
Foundation; Founder, Celtel International
Asma Jahangir
UN Special Rapporteur on the Freedom of
Religion or Belief; Chairperson, Human
Rights Commission of Pakistan
James V. Kimsey
Founder and Chairman Emeritus of
America Online, Inc.
Wim Kok
Former Prime Minister ofthe Netherlands
Aleksander Kwasniewski
Former President of Poland
Ricardo Lagos
Former President of Chile
Joanne Leedom-Ackerman
Novelist and journalist, U.S.; former
International Secretary of International
PEN
Jessica Tuchman Mathews
President, Carnegie Endowment for
International Peace
Moises Nairn
Editor-in-chief, Foreign Policy; former
Minister of Trade and Industry of
Venezuela
Ayo Obe
Chair, Board of Trustees, Goree Institute
Christine Ockrent
CEO, French TV and Radio World Services,
France
Victor Pinchuk
Founder ofEastOne Ltd and Victor Pinchuk
Foundation, Ukraine
Samantha Power
Anna Lindh Professor of Practice of Global
Leadership and Public Policy at the Carr
Center for Human Rights, Harvard University
 ^M=hl £l4<lJ<il wftft yPbm
wmfiiw m tffrirM£w. i$3, ?<? ftw-ftf ?oo?
38
Fidel V. Ramos
Former President ofthe Philippines;
Chairman, Boao Forum for Asia, Beijing
Guler Sabanci
Chairperson, Sabanci Holding, Turkey
Ghassan Salame
Former Minister of Culture of Lebanon;
Professor of International Relations, Paris
Thorvald Stoltenberg
Former Foreign Minister of Norway
Ernesto Zedillo
Former President of Mexico; Director, Yale
Center for the Study of Globalization
PRESIDENT'S COUNCIL
Crisis Group's President's Council is a distinguished group of major individual and corporate donors providing
essential support, time and expertise to Crisis Group in delivering its core mission.
BHP Billiton
Canaccord Adams Limited
StatoilHydro ASA
Alan Griffiths
Iara Lee & George Gund III
Foundation
Frank Holmes
Frederick Iseman
George Landegger
Ford Nicholson
Royal Bank of Scotland
Ian Telfer
Guy Ullens de Schooten
Neil Woodyer
Don Xia
INTERNATIONAL ADVISORY COUNCIL
Crisis Group's International Advisory Council comprises
their advice and experience to Crisis Group on a regular
significant individual and corporate donors who contribute
basis.
Rita E. Hauser
(Co-Chair)
Elliott Kulick
(Co-Chair)
Hamza al Kholi
Anglo American PLC
APCO Worldwide Inc.
Equinox Partners
Ed Bachrach
Patrick Benzie
Stanley Bergman &
Edward Bergman
Harry Bookey &
Pamela Bass-Bookey
David Brown
John Chapman Chester
Chevron
Richard Cooper
Neil & Sandy DeFeo
John Ehara
Seth Ginns
Eleanor Holtzman
Joseph Hotung
Khaled Juffali
George Kellner
Amed Khan
Shiv Vikram Khemka
Zelmira Koch
Scott Lawlor
Jean Manas
Marco Marazzi
McKinsey & Company
Najib Mikati
Harriet Mouchly-Weiss
Yves Oltramare
Donald Pels and
Wendy Keys
Anna Luisa Ponti &
Geoffrey Hoguet
Michael Riordan
Tilleke & Gibbins
Vale
VIVATrust
Yasuyo Yamazaki
Yapi Merkezi
Construction and
Industry Inc.
Shinji Yazaki
SENIOR ADVISERS
Crisis Group's Senior Advisers are former Board Members (not presently holding national government executive office)
who maintain an association with Crisis Group, and whose advice and support are called on from time to time.
Martti Ahtisaari
(Chairman Emeritus)
Diego Arria
Zainab Bangura
Christoph Bertram
Jorge Castaneda
Alain Destexhe
Marika Fahlen
Stanley Fischer
Malcolm Fraser
I.K. Gujral
Max Jakobson
Todung Mulya Lubis
Allan J. MacEachen
Barbara McDougall
Matthew McHugh
George J. Mitchell
(Chairman Emeritus)
Surin Pitsuwan
Cyril Ramaphosa
George Robertson
Michel Rocard
Volker Ruehe
Mohamed Sahnoun
Salim A. Salim
William Taylor
Leo Tindemans
Ed van Thijn
Shirley Williams
Grigory Yavlinski
Uta Zapf
 

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0365075/manifest

Comment

Related Items