Digital Himalaya Journals

Nepal's Faltering Peace Process International Crisis Group 2009-02-19

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0365074.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0365074.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0365074-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0365074-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0365074-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0365074-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0365074-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0365074-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0365074-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0365074.ris

Full Text

 ^iHHcfl g4<j>I<il ^nifcr i$m
T#m ftqtrf ^  1^  - n %9f3Tft ^OO^
Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
 "*Tt ^-cK-AII'HHH *I^Rl<H mi\<\ Wfrf^ RhU*I %rT# SH^R" ^t| T^t 3TTfD*lR* W&VA ST^MtRT 3T^lt?RT «f I *I^Rl<H
TTWT ^HM-HH-tft "^ Rh)^^ Mmt (www.crisisgroup.org) WZ 4\si*\?\\4 frf *lfVsl I ^ RhU*I 3T^Tf^f Tlfa" wrf
f^T^JIHWI W1& <l _£l<HI :
i-£<-m*\A *i*Ri<h m
wf% *l<Hl-vi, ^TRRT, <rlf$ldH<
nepal@crisisgroup.org
 R*w$fl
t.  ^rftj^r "i
r.  wiiH? ^
w)   ifflfcr yf^iii*! -frr "sff^t s^t? ^
"?§")    ^TSTkT^t ddc<=l*l <H<*R: "3lfrbRdl*l "ffflf? Y
if)    f^f"M aj" ^TTFTt ^TFT ^
^)    STW^Tlpf^: IS
3. T#tT ^l-fl^^*) faffe. e;
^3")    TTTsffapft^: %R ^rf%? c
"?§■)   Jid=i-yH*i srf^tlRT <Hgiii<$W «*,
"7ff)    3ff%W: ^wf^%^fWfrf? tt
t.    %T# *l^i)<H 11
^.    "*RTHf Hldlf^ <H
3.    ^FfK y^ldlP^I* ^T^FSFT? <H
V.   ^f^TT <13
w)   m\w\i\-w\ ^fifdftsr ^
1.    W#Rf%'§T? 13
^.   %T#%^ra?t M tY
3.    wfeWM <R
Y.    3FIT Hldli?^ <K
"?§■)   ^^rra-^-^Tr lis
1.   iN" srf7t"frr 1^
^.   y^idiP^i* Rii~=iui ^
3.   drl<Wlfik<=l*l W?T ^t
Y.    «^$Hdl ^
*.  "p^ "n^ wiw ^
W)    "Wpd" yRhilHI^ 3Tf% elcildd ^3
1. ^fd T faw ^3
^.    ^^ _t?<=lld? ^3
3.    W^T STWT^T ^Y
"?§")    WFT oil =1^mi ^^■^JFTfTTTf. ^
t.    -flfdJId W*IW*dl ^
R.    "Wf%"^¥IT ^IS
3.    3)TKl^i| <Hg|ildMl£ Pf^tcf T^ R\3
if)    "^raH^f^T ^C
^)    ^TFT 3°
5.    farf 3^
W) HHM*I ^^m 33
"?§") ^d<-i|l*H<rl -*l$Rl<H TTWtTR^T 3Y
if) S-c-Krill'H'W -*l$Rl<H ¥# "*FT ^ooY %f% cfifR ^ffW i^ill-HH-tft yfd^d T *IH*l{l^ 3*.
^) ^d<-i|l*H<rl -*l$Rl<H TTWT *|if*l{l ^PT "^FTF¥ 3lS
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
T^rarftqtrf ^t. <\$n
<\\ ^¥3ff|- ^OO^
^mh*1 ^<\H\ ^nri% Tn%^r
*ll«l<$fr T *&S\\^¥
Pt#£FT ^Hdl^ "^RtT *FTf T i-fSRliW TRf f_ff?|fT "5T,
^tf) hhm*I "wPd" 3f%iTf 3#^r "s# Tfftenwt ijgtm ^ i
wr-wr  _si^*l  5ff  ^ ^TFd" ^i%ft ^:  it
iNRlfrb*) ^Rl^li "fd" Wffd" *l3<H**i  sK a-<J*l<rWI
fM jiRij*i w*n t ^j-hPws^ srft ttft f^df jiRlj*) ^
T "*tl%TFT ^Rfl" "^fT^FgTTT WF^f ^FlRf ^frrfT m "FT
^oo^ 'Wpd' <HJ-^1dl*l W "FFTFT ^IRfdielld FlTdT
"?§^T "m<£dp\ m WT iNdlfd* MMg^, «-ll<HJ|{l F*li
■=MMd Wsffapft T 3TfinWRT "5T%^§t %[Frft *l^i)<H<?l
WTfdft HdFMul if^ grftt slddHd" 3TFRi|*dMl£
^dHi*l sj, ftFT *FT *Hdl*l fdi^fli WT F%^ ?FF
<^HH^ I dHM*l 3)TKl^i| fF^FFflFFrT Hld"I^<rll£
"SIlPddF ^FT ^dil*l "FTTFTT IF? ^i||J| T iNdlfd*
■^M ^T fcd" ^R?ft b{- I
srf^T ^oocut FRtT ■#raF7RmF*t Rftf^FFTT wstkT^t
HrillRdl Rf3FT W ?k, ^JFf F%Wf M ^"frfd" *FT
ft#RI ^W Hldli?^ "F^" RfyF; fTR" iff ^TFT W^FT ¥
ftrTfT f^TT "dT ^FTRTTT -rffrRt Wd" W IF? %TT# *I^<H<?I
F*li^l ^TFT FfR "^1^" T 3j|f^<m STTT^d" ^oocut
d*l*l <H^lRldlR)dl ^ <Hi*li ^Fift I F*!^ ^FfSFfm FT
TFT  -Hf*<^*l  ^d" T FF*T  Stt: flft-fTF^ftF7? %t%7ff
W{\^rRt l^rfl ^ # <f*k 3if?^*l sT^Ffmr hhm*i
wRt ^TR" ?jr T FTf)" 3Tff R|*^H b^T I TTT3n<=ll<fl*l "F^T
dHI^*d "fd" F*li ^TFT "FfH "*Tl%rFT ^F^T 3Tl%iTf
3TTT# oTS% "fTT "d" ^ -bTT^I ^%^t srmt tfldaRI
TTcJt7*" *<i^cHI^ Tt^T -H^bJ^I
Tff3n<=ll<fl^^  y^ldlP^I*  iNdlfd^l
"g%gjf  "t^FT,  ^  "d"  %Hyi<*|
STTTTlFfQTft <|JJ)Rld  LMMd  "g%*t
R^<K ^Jf Hldl^^*l °i|<=I^K T
?jr |  TTrsfNT^T Riisfli^ -H<*K
TTTTft ^" Hldl*l *g<H-4t &MW\
"d" ^fT^F^FT -H<*K^I TTTTFt "^T^T
H^H^I   STraTRd"  STT^FT7^,
3T^" wfa: ycHRlcH "FT
iNdlfd^ ^ "3%^t
m ^fT^F^FT -H<*K^I
Pmr3 <Hm*|^i|*| smR
"SFd" "fTT "TT^I ^Rjf T
^FI%^%^t "5T I "FT
m srfF^t ^rf^l ^fTT^t
^^m  FKtST  T  =TS^t
3#>Rdl*l Tft^TUT dHMcHI^ dc*H "?§cFJ ^TfstkT^t
"^FTM^TTd" ^Tf <l^i|*l 3frf&gJR T "?TRFT ^ ¥RTdT*t
^-liJlchiuisjii m
iNdlfd* ^H^Kyfd ^T3fNT^tF^*t yfd-^^dl 3T^ "^TflFK
m 3T^ "^FTt Midi*) F^FFfqfyT LJ*1*d %TFT *J-_R'!rd
^ (TTT3Tf5flft) ^5t ^Tf ^TFR" STR^f TvV%\ "W ^rr_if^5r ^m?t
*4crl<"b<rHld ^RF*t <jHJ|U|d^l*l *J-_Pl'!rd ^f^T ^TT^f l|*t
%f%^l 3TFT4 ^TT^t <H<*K*I ^Tc7? J|R<^*I *TTT ^
^RF*T ddl^^ %R ^Tpd"^ Tf^FFTT fM TFf SF*\ f^"
7T^;| TTWf l|J-*1*l "^ ^F*T *|iI*dQ 3TT#T if>fT
R<HlcH* »i|o|^|< T HldlRld W^ 5^" ^FT <H^id^^*l
"TT&Aj-HdKI  ^*PH*  "^ifrhcHI^  ^Rfd"  sldldd   dili?^*)
yii<?i^i %^r -Hf*-aj 1
^TT (^Tfsft^t) T %Hy|<*| "^TRT Hldli?^*! Jli^^d^
^t^T^tsf: Roolrm ¥TCT*t <H^dl T cil^Hf^ ^fd" fFTTT T^ft
"WFrf <HJ-^1dl*l -HRdr<=l*l "^FTT ^TWt <ri||l^*l ^tiftft
^HFd<uMI^ tTTtT -Hf*-Bj| ^T %W ^TfsfmT^t fFJf cifTTF;
^^Tk y^ld-'l ^TTF77!" 3|-d<n^i| TTH^Tf%fFft "^TRFT
^FJ1^ t^nft I %Hy|<*| Hldli?^ STFT^TT tH^id*) "^FFTFTft
^€t "^fTTTt^ T y^ldlP^I* ^FtFjf Fi; l^o Hf«l*l
y^ldlP^I* STWTTFTft *^^1< d^ldd "^FTST f*ill*4
^dlddHd" f^FTtl FFTt "^ffft iNdlfd^ W^S WF^ft
fsp-ft T cFT <Nd1fdH STFT^rrt d41*<u| ^fFf^F? ~&At ^FTFJT
3T#" "5f|^| "^snf^f Hldl^^H 3TfF> %R ^llP*dl 3TIF
7Fjtf^"?iTI^" STTTTft "gfl
TTTsffaFftFFrf STTWTf ^Fd" ST^T Hldli?^ *F?T f^k =rft
TFra" ^fRfT aj^l "F "Ftrfft y^ldlP^I* W=Wf 3T^"
FJ ^^<H**I "td"l ^ftFFrf FT: &sm f^t ft *FT
fFFTTf FTF TTRFTFT ^Fj^ T iNdlfd* ^<=IKdH<*l
yfd^l^dMI^ ^FF% ir^- fRT srf^ "^ ^^IddH^I %T#
fT^T iNdlfd* T <HtidlcH* fipNfcHdl*) STF^fTfTT "5TI
WSffaFft Jli^l-yd*! "FfTFTT IF*f 3T^ Hldl^^H 3|RdR*
"FTRff^ T 31Wlil dlfdJId fd^Rr PldHd" HRP^lfd*! "FfFTT
 J|_HR<3*l m  "^FfTTT ¥F> ft ftf TTf3il<=ll<fl*l y^ldlP^I*
Rrf^q" f| ^ ftr^R; m ^m nfd"i*i Hidl^^ Fraft#
y*fd*l  Wt T  Rtdft  FRftf  3TTSF  ft;  "?Ffft  W
Fdlf^TTd "fflPd" yf*ilM F^f TfT'Jd' fd" FRfT^df d" "fd" I
MA*M\ "Wpd"-F:¥nft f^ffd" R-dNd* "5TI FfdTft S3FT
STTffftf ft? FF fftfttd T ^F?ff yddli?^ FT Root ft
■pfdiFRf fft frr %%Tfr "sft, ftrfd" TsrrRF^ft sttttrt
ft" sft HI^-b1 I FF H=RPi FR ^flfR" dHM*l ft "dirt
^FTTTr FF¥ITft °HdM<ul "SiTTF ^ T ft ^TFRT FfR FTT
3Tfft WFTft FF^ffd" "F^T ^RTF "5T | wftft dldf ^FT
fftft "5T T d^TFTT "ftl *FT SfFfd" "dMFTTT "^ I %T# "ftrRt
F3fFTTfT ¥TF*T *rf%TfT STFTSFft STTqjTTTTP} ^IdRd IF? T
y^ldlP^I* Ri|-=|U| ^T f^T -cll^ohl "^d"|
*TRd", FTF" TIE T dHM<rll£ "TFTTTT ftd" 3Rdi?fSi| ^FTTFFrf
"wPd" 3r?Rtttt ttf^f^ ^fRrfr Rr% ftr grTTTfr w{\
F%F?T F^PFf ?ft T^FTft Ri-di "^M f^ii?d
STT^TTf "5TI I "flftd" "FlTTdTfT sfTTF^TTf RlFT R% ft *FT
cFFrt ft yf*ilMI^ *TF*Tf TF? "?§FT "5T | "FffT F:?ildl-
<=lld?*l 3TTSF fFT TNT ffttft FW Ff^f RlFT, ^"d'rft
Fd?F^ Hldl^^*l fftft "^sfsTTd" fftfftT Rfrr | cFFrSTrf^ft
3fTF§" T srf^nft *RUWI FFTRT FfdT il^*l "fflPdft "#3?r
f^ft i ^m "wPd" F^ldwi ttffpt ft fTf¥ ftff "tdF
ftt ftR! ^trft FF fti  "F Rrft ft fft ?ff
RTFTF^TTf "fflRd" yf*ilH iFTFT <rHlldd«l *ft TTFFTT RFR
F%7? "gfTTfdW TTTf ^FT f?J ^Rld" Rkt I  ffd^FT STTT^fRF7?
N3 N3 N3 CN
"fflRd" Fr3"fFJTft "#3tRtt srf^Rf^T FT: "^TgTf ^Ffd" "?§Fr
Rliftl STdfd; <Nd1fd* TTdRt?TdT f^fift" ^ ^J^t{ "|d"
"^Tfft Wrfdft *IMdH "fflRdF? <H^*^UHI^ FwF§dTiT
"^TTT "F^ ftft t^ift I dHH*l iNdlfd* ddl^^H RmJ-s)
^dTTft FT "FRfff *IMdMI^ %R ^FTfFTftft "5T T "fflRd"
yp*ilHI^ ^R HJIMd Ftrfft STTWTf FT: "Sffd^T
TFrftft"5T|
Tnf^r rr*ir ^i^ifH* yRoiiiRld ^i^iPtid "?it <N'flfd+
i. "wRd" yf*ilMI^ F^ JRMd STraRTFT Wrrfd" FT: fFFR"
TT^ T cil^RPd STF^TTf Fftsrft fdFW tt^,
FFTFFfT WRt:
f) 3TRlRl*dl "dffd", RRR" FRfSTFT tt^? ^ yf*i|MI^
RwPld FT ^dfcd" ST^F-^TdT W F^FdfRT 3TFTFT
^dT FFfdT iNdlfd* "FF^TfRt "FF^T "?§^T
TFt;
"?§") Hldl^^ "^llPdyfd ftft 3jfftf5dTft FJFF tR
dJli*l F? T fd" 4de)li R>T¥r "^"iRFf ^TFfflft
FToT^T TRTFT fdW¥T T FRlfdcf  ddc=l^-djfd
iigoiii41 FTRsrfd" wi^t F3_r Hd~=i frttft
RffFT "?§^T tt^;
tt) TfWt fdfFTfT "oTlRt STRRTTf "^rf^FFT TSTFTdR?
"d^TT ST^T #rflf RfFTTTT 31-dilfgil "TfftfT
RRfsnR TfFiflidlHj?* Rf£F tt^; T
^) fft tt^t J|Rlj*1 f^rr FRFTFiFT Rt?K "gRrfftnf
TTTSft^t "^dTfT "^FJTffTcft FRFftfd" T
Hd^?HdNli Ffft F??f ■ii.A^A "Ff ^
crHIIdd I
r. TftgTFff TfffiTf srf^ ^rsRr *Fft "gfdflrd" if? Rft fF?
TFT:
f) ^df^FSR Roo^ ^f% TTdT ^FT ^°°^ "F^RT ?ft
Hldl^^ Rrft ftfT tHJ-^ldl^^l ^F#F§" J|RlJ*l
7-TfRRt T "WiTtTTfT f^TfF^Tft ^TFTdf WFT;
"?§") %TF?t ^ddl*l ^dTTTTTT J|Rlj*| ^fsrr FT TFJ "^R^T
fftif ft *lft "^"iRIft F^TfTT TRt FT: ^FTdRPT
yfdsi^dl "SifdT^;
TT) "^nfFTFTTfT FRRFT "gRrfdf?^TTf "dcfFT
RpiTT^fFT "dFiUf F%?^Trf f^FTft PlJ-Il^ld
RfftRT ^FfdTft TFT Rfd" "?§W T ^TRF^ ^FfFRR"
^FTTFl";
^) 4lfd^*l *F irfd" dlf* 1^*1 "FTFnrTlRift fF?
FRT^d" tt^? WW TFT, "F ciT# *fftRT F?ff
*4crl<"b<rlcrll^ *d1d1 wf%\
^TM *K+K+I ^ift:
^.  fftd" fF? ft?: "^TTFtT yR^ilMHi SiTFT H-illdd:
f) e[FT "fflRd" <HJ-^1dmi ^wF§" ttRf*T STFTFT T
"gRrfdfTS tj%ttttt ^RTff# "^TFrrfTTdT "|d" ftt "?§^T
TFt;
■?§■) f^ftlfRt fdfFTfTjTTT F¥PR" T RTRftt Wft
TfRffdfft7? ^FTf ^IWR* <HgifNl WX STfrldTTTft
f^R F%?ft f^TT^Tft FJ TRTFT HJIIdd;
TT) Hd-=l FRTTFT "FF7^ "?§^T ^fF*t gr^TPRT ^rfd"
Ffft  ftfd"  T  "FTFTFtR  FfRt  3mRft?FT
TfP^m^HcHi^ ^m*i(1 m\i<\& I
y. "wRd" 3rffifr t RrfRT wsrRtfdf fftd" fF? ft?: ft ^
f) "ftftF ^oo^TTT FfRft FFf ftft ^fd" T
fF?fTTRT ftfT WT "^"TTF^TTf Jli^-yd*l
kld*^<?*l "WiTRTRT Fd^TTFl' T ^Hldd;
 in
"?§") RwfRr t FFfsfRr snug- ttftRt Fffd" Rfft
FdRrd" "dtft t 3rRrRtf wftnft *rf FFfRf
ft?; T
TT) FfFITFTTf FTR F*T FTFfT^rTTTTTf FT "ft
FTTsfftf "FFT "dtfd" T "fflfft ftfFSFFFT FF
FToftSrfFft TFTTF TTTT FtRpSTTTT ^TSFFT I
«,.  FFFC "FRd" TR¥TTF fftd" fF? tRt; %f%% TRt FFT
TFFt:
f) FTFFTT F? ftft Fo TFFTFTFFRffT
fFTFTTTTf "FTFJd", FRf 3tR} FTfT
fTTFTRrrfFFR SFd" fftt T RtdTTTf TTFT TFTFT
gTTFTTf ft 3FF#FT TTFTFT RRf;
"?§") "311 Pdf? fFTFT T ffttST F? FFT FSTRFT
SlRlfRft TM ftf "ftfFFTT T "FRd" "?§TFFFT
Ft<rftt TrRd" Rrftr Fdf "dRfRt ftRt Fftt
"FFTft?;
TT) TM-fT TT^ffrs FTT F^TSTRfT "FFTTfFRT
FTf? FTFT T fdFTff F#FT TRpTfT FT StRtT
FFfTfFRT "FWTTft WTtFRT "F^TT "STTFF
^FFT; T
TJ) Hldl*l TTF FFffff ftfTFft fF? FTT wtRft
FRFTFF Tff^dfT "FTF d-fi^ld fft fTFT
FTFTTF fTftnRt Ff RfFFT TT% I
$.  "FRd" 3rffFRT  STW F% WFTTF  -illilRPd  FfFT
FftFF? fFRF7? FCffd" T cFfRRd" fftd" ff%rs f?:
f) FRfR; FRTSTfT Tft ,ETddTF^FR FjFFd" T
TfffffFf ft? T F^fTdF "Fffdft SIFT ft?;
■?§■) ^FTT "FFFTft FdtFf WFT ftft fd" ftf
^tRf F "FTfF Rr?^: friFff" F? FFT T fd"
RPTTFR tt^t FTTFT F "dffffFT FF?ff ftRt
f^FT WTTFTTf STTFfR F? Fft FT? WTFTTf
3lRl*RFH?l JRIdd;
TT) %FTT HlRlJ*Nli T "FT PMu| FTT TFTRrTTFT
FTTRTTRFF, RRFTfFf fFFT FTfFTSfft TTFft
TRTfRFF "oTTTF;, ffttW TfF FTFFFTft TFT
Wd" t FTRffftr TTFTFF" ft Frr RnfrRrfr-
"FRft T^tfRf RRf T TTFFRft T3FTFTT "FT
dftdHI^ STSF^Tft FTfTT Fft;
-ET) FTFFdfT "FRf ^mUxh FTRffftr FRlRjf
WTTT FF F? FRttT tt^;
~W) FFTFTF FTRffftr TTFfFTfFfR FTFTft FPFT
dwlfd ftft WT FTfT "STTfrFfFFR STdTFSTFf
TRt FRFfT FTTFT T TTFTFrRffR dwl#d*l
FRfR" yddl^^R "FTTF FT FdFTRtfR
FSFFFft fTTFTTFTT TfFT ftftft 3Tfd%FTF
WtlFFFftR" fF? tt^ I
IS. "Rrd" fF? TTTT TFFft "F¥If FTft "5FFFFTF F?TR
TFT:
f) "dFrft %FTTTf "WT 3R?F y^ldlP'l* RfFFTF
TFF>, TFfRRTf "FT^Rr \^FR§ft "5TTFF tt^,
TTTTF "'ift^ fF^FT-f*dN*l ft§FRT¥RT FTFT
"5TTFF TTd^, %Fft wnFRFFFTfT TTTRt
"gftrftf ^41*fdyiH fF? TTTFTTft FTF tt^;
"?§") fft "?§F TTRrrft TFftT "F^T ^ftWTTTt TFF«[fRT
FFF>, TFrfdRd" TTFTTf Trf^FTFTft wftT
WFT tRt T iNdlfd* Rfftf yf*ill*l TTTRT
gTTFRTf -SFRFRrf ?TFT FF ft1 F£Tft TfFRT
FFTTt FFTfTT tt^;
TT) T¥TT TFFTFTft ftrTTFTT TfF ¥PRF WTFT T
gTTFfFf FTTTT FFTffftr TTFTtTT Rff trRff TTF
ft^fdf  3rRrfdf?fT  TTTRt  "FRF  "drfftrft
"FfFTf "ft;
^) "FSfFTF FTfT FTFTfTfFR FTFtTFT fF? srfg
FiTFT TFT TTF TFWdT "F^TT "«TfTW¥, "?§TFTtr
ftTTft ftfT, FdTTT?F fttT T dFTT WTFTTd T^ft
STFtFTTt fdTF>; T
~W) FF^f-WW T ftFTTdft FFFFTTt iNd1fd*iul
FT ^dR% TfF %Fft ffRT %F FRFTtFT Rt^H
"^RlfTfTTft srf^dFtf f^R FFft RTFT" WTFft
fftfw¥^rRd"i
4«%d ^u" (HldTl«ll^) w> ^nPt:
z. il^Rlimyfd FT: "Sffftt^F FdTFT 3fR Tft "?§Rt
iNdlfd* ffF FtT ftFT WF "wRd" "FlFTTfT
FTfTS FTT iNdlfd* ^TFFTfdft f%T "?TW T
"5TTWTTRT FT "ft I
%. FFTRF %FTTTf %F FRFTtFT Rt^H "#rtTf3Fdftf TT%
FlldTT^fl*! FF FT ft? T "ftFftRr RFfWFRT
FftfRf "FTF ^tft FFT FRTF ^ft I
rO.RrFTd": fftd" FFTfrs tRt; "Ffft 3TRFFfT ftwi
yfd^^dl^^ FT ft?:
f)  FT frftftd RFTft "Fft^tfFTft FTT tt^ T
FFt fmf Rfr fftRt TTRrlfr ^rw¥ wft
TTFFT";
"?§") ^T FTTTfT T FTtTTT wRTTfT TTFfTfTfTTTt
RtRRSTTd" FfFT fdTFT T Ff^ft fFFTFfFRT
"FfR TTF FTRffftr fdfFTFfTTTf "FTrF>;
Tf) iRr TFWTF, TTFTFTRrfR T iNdlfd* df/rHK*l
TFRFfTT^;
^)  "FSfFTF fSF ttRttft FRpf fftl? tt^; T
~W) "F3fFT T F^fftfRfFTF FTfT FRTWF^ft
"SFlfftT F? T fRFff" F? "FTTFT I
 IV
1r. fftd" fTTfF TTTT TTtffftr ftnfdfF Tft FF ft?:
f) 31 RdR* F3TFFFFR wffTTT fTT F#T Tftf
<H<-=HWI FTR <ri|ldd T TftfT ^diyfd *IHU?*dl
^Md;
"?§") Hldl*l Rffftr WfFRT TffF, ftTTFTfTfT FTT,
FftT ftrkFTWFft 3TfdfdRtTF WTFT FfFT
TRF FTd";
T) ftf Ffttft _igl_l T "FRfff TTFF FT, ^ooi(
ft Ff ft" FFft FftlT TTTFTtftR" TftrfrfTf
3TTFF T?FFT Fftftf TTFF FT: TRfTFTT
ft§TF> T TFTFTFT FF?TtFdT sift TTft I
3^ft^T,  _<lW) ^JSTC, ^_fr7 Tl^" TPTT 3pq" <kllti**l
"^iPt:
r V'ftft Tt%F TRf T Fft W ftt FT T-TTfR FTT
FTfT TTTT fF? TTT F5FTRF iNdlfd* TTTTT T
FRft fTTR" TTft:
f)
W
T)
"Ffft 3TTFF TTfftf FRTT F iNdlfd* FRF tfTT
FTtftRTT TRFT fftFT TTF6T FT FfR TTF
iNdlfd* FdlF^TTTt fF ftTFT frr T
FTTTffftr TTWTFt TTfRft TTF TTfTtT "ft^ft
"fT TRF? ft?;
Fftftf TTFF T TTg" FTF F7ftFWFTTTf
ffF ftTTTT F? FT TTF,
FT Tft?fFTTTt TfTf "Ffft Fftft TTF FF
Fr?ftTTfFft TRFTFTT F? T RfdfT TFRlfftr ^
RTTTFTT F? FTTT fftt; T
T) FFtTTTF FTfT TfftfT FRfR FRTWF *4ldRH
F? FT tR? t; TFTfT TTTRt gTTFTfFFjFT
FRrflf WTtT FTTFtT FIFT I
I 3.FT RffTTT fFFTFF7? "fflRTf TfF Tfftnfdf 3tRfF FT
FdfT TTTRT 3TTWTF FFT Fl ftt FTTT# T-TTfR Ttt
fF^ FTTf^TTTTft TTfTTdFTf ftFF>:
f)
"Ffft yf*iiiyfd FdRraRT
RrfTTT  fTTFWF  TTTFT I
fTTR"  Tft  "?§FTfr
FWTTfT  TTTRt,
W
FCfRTTTf TFfFfT TTTRt TTFF T FFR TTFTT
F? TtTFffT TT";
RrfTTT fF?FTT TTTTFT F "TTRff WTTT W?
TTFTFTRrfR iNdlfd* TfTTTTT T F3" FRTFdft
d^fftrrf ft^" Rr"; t
tt) TfT Fff" "Sfft FTTTT fRf ftt ftdflFf TTT
FffFTft FT^fTfTTTTtT FT3" fTT FfRft ftTFT
"FRT fTT TfF "FTTF TT^ft "Ffft fTTTTTf WTtT
Rftl
rY.TTTST ¥FTft "FFTF "fT fftTTfFd" Tftf-TTFTd" "%T Tf
RrfTTT fTTF FR ft T iNdlfd* TTRfTTTf TTFT
TfTd" TRTTTTf T-TTfR TRt RRT fF? ft?:
f) TR3T FTTTTTf y^ldlP'l* fft^TTFrTTTf TTTFT
FRRT FTf FFT ftr TFFT FFJ fTd";
"?§") "FTTTt RTFFT FFT T T¥TT TFTFTTTT TTTRT
FTTTT F^TTtftR" FfTfTf WTTT WFT ft?; T
T) ftrFft ftTFTTf FTRf fftFFT TT?fR F? FTTT
fFd" T tftf TfF "TTTTfTf TR)*di?*ftl FRfR" FT
¥PRTTTTfeF "FTTF FTTFT I
+ii^i41>5rfRr, i^ %?T3it> ^00^
 Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
T^rarftqtrf ft. <\$^
<\\ ^¥3ff|- ^OO^
^Ihh+I n4<i>}<il ?nf% yfcm
v ^rfc^r
ftriTTft "FFTT TfFTFt FftFTTTT FTFRT fTftTTT ft TTTR
fFT TFrt "FRfR! TTFT TTFWFft TTFRF ftfyT I *>
Ffftw Roo^ ft FFT"Ffft "FITFF TfT TTRrrft FrfRfF
FTTf TTTfFTTTft fftrRTTT fTTT TTF FTTTt 3TFTFTT FTF
TFF FTftlfFiRT ftftftr TTTTR TfFT Root F
"TF%TFTFTTft fdF?TT FTRTdTFTf "FFF TTt I TTFd^TFFft
FFFTF "311 Pdf? TFJt T FT? TF%TFTFTTF %%Tft FTdF?
frRnTTTRt WT T^t FF%# iNdlfd*! FF FTTTt I
TTFTfdft fdT?TT T FFF Root F FTFTFTf" FFTft
"FfR TST TT fTTF 3TTFT dldldldl<rl W? %f> fftw FT
FFR Tft fF? FFT: Tf "bTtI" I ^ WT TTTfFTTT FT
TrffdTF "FFF FFlTFTTd TF fTTFT FTTF fttfTF "TfT
"tr, TR TfT TTF TRfRtTTT TTT FTF FTFWF fFftFFT
TTfT WTI ?
1 FFFH^T yRMMl\ ^PTsRrT TTWt R'ld+I fRRf^7 t^ft:
TtRsTTFTT R^RFT^R -yv/e/*/ W^rW T cWH^i Tjf^k, ^TsRrT TTT
T#m fRM A. V^%, ~< 3TFT ~<ooc x FT=~ PtehdHiaJ+l i#m
fRrRd". l^X ^V/e/*/ ^WW: ?//PrfV»/~ mftr? T T. lK.^, -yv/e/*/
?^f <Mflld# 7%?^; 3 ftR ^°°^; RRra" ^ttRt fstRit^R
"^T^RrT TR" fRfR d". lo^, Nepal's New Alliance: The Mainstream
Parties and the Maoists, ?C iJ$TW ?OOi(; Tjj%i"ir fRfR d". 1^,
"Wepa/'s Peace .4greeme«f: Making it Work, 1K. R%T^T ^OO *•; nR|i||
RlRid A.  %C,   -yV/e/*/ =77W ?77/% #/#«, ^ #^RR; ^OOlS; ^
Rr^rr ftfRF d". ^, 7^ww:' rvfiiw mfcr, ^ RtFf ^oois; ^
ftsTlR7^ yRf^Nl\: RTqT fRfR A. W, Towards a Lasting Peace in
Nepal: The Constitutional Issues, IK. W '<°°'<'> T T. 1^,
•yv/e/*/ wtwfifc yhf>m, ^ TvpRt ^ools | ^ools i|d| + l ft
RtR T RlR^^+l ^Tf# 3|^K+i ^ ^ www.crisisgroup.org/
nepali TTT ^"JWW "^ I
^ TJW^l %^T (FIFT) FfR" 13 ^Td^Ct ^oo% TTT trFTTT^ %FTT
(TTTsfNTfT) Wi H=fl+d  RlFT +4-^R<rd TTTtft (TTT^fFTTft),  dlH + iui
7fiR74ti  ft Rqttfrrr n+di^+i  hic£T«?ii^  "^tt (TTrsft^rft)" t
H+dmf^+i MidT^ii^ "H=fl+d ^rr (TTrsfNrfT)" *iPiH+i ^i
^ FsrhtFTr ywiRd ftsnR7^ FftsFTF?7 sFdRr ^nrFFTr i*.
F-Tft ?,ocm ^\ FNt FTfadftt oTFT rT?F "7TFTR +fdM^ 3T^T
qNI?<? FT ^d" W$\ A "^fl "Agreement between the political parties
to amend the Constitution and take forward the peace process", ^ 'i, F?
?,OCm, 3n1miR+ W?Mt STdFR" www.un.org.npTTT ^FT^ST ^ I
TrRFrRwft fftrRrr ^f ffft t fftfr TfFTTF ftr
TTd^ fTTTTff FT? FTTTFt TJFdT TTFFTWftt T^d" fRf
FTt, FFtffftT "FFWFdft FfRTTFf FFWF Tft
WTTt T FFTFTF %f> FTR TTTT FFt I "TT%IFTFWRT
■SFFFfTfRFFtTT fff" TTTfF FRF F?^T F^" FT?
FFFTFT tFTTft fftdF FTTTTTftnffft "5TTT-F TTt T RTTTTF
TTT-rkr Ff7Tf%fF*T TJFTWT FFFTFT tF§T TfFTTfFFR
TfT FfRft TTTT TTt I FFTR" WTTT?tft TTTTdTTTTf
FFTTFft F3_r FWTF FFFif I 3TTTF "STTfRTTTt fftRtF
T^ "fT TFF TfftfFft TFT fFft" TfT ilgHfd TTTTTT
TTTT RFWFTf W TfT iNdlfd* TTFFTTdTFTT FtRt F^fT
"5TTI TT%T TTFTfT fdfft Fftrf F^Fd FR fF? F?
gFT^FfdTft FTftftf F^F TfT TTlffT ftfT "5TTI TTTf
FT STFTtTft FTTftd" FTft "51 T WdTT "Ffft FRlfWF
TTF FTFtRr fd^TWFft tt^t TTFFt TFfF WTfdft fft^F
TTfT FtWF %%TfT W{\ V
TTfrfdT frrftrtt t  Ftrfft fRtttt  tF§r  fftftt
Tf^FTffT "FTF Ttfrtt ftrFFtt fftff Jl4Hi*M FT?
FTfRtt FTTFfFft FTTF JI^Hi*! "511  FF RtF 3TT^f
TRfftft fftr wfrrRt dTTrrrrrf ?Td" Fft Rtft w
%Rtf ttFFT TfRFd" T ftTFT Rft Tft FFTft tRTdTFF
FdFFf TrfFf TfeTTTf TRF TT^ Tt%F? I
ft ftfft StTFFT freF^%RFT TTFdlfdf TrfdRrfFft
"ftfttTF TfT TTFT Ffftft ftl TTFTFTTft F^T TTTT
*P?ld TfT FFffT FF FTfF "?§TFTtt Tt^IFft FFTT
TRTF*T FfTFft FFfFTTTt %FTF ftf dFTTTR fftft tt%
FTTTT "511 "FFtf TFFT tR freF^%RFf FSTTTft FF
TF TTft "51 Ft TFft "STTt fTFttt ftl FT?fFF FFt
RtTFF TTTR TTTfT RFtdfFTT TTTTt T FFFfT TTFfFft
V TF# FT^F?" W^t m^-^^fCFTFfFTr 7PTFtk R^FT ^^ ^FT
Rtt^T  Rtt|   ^raFTFTFTT  -H-HI j.llRi + d'f.^Iti  WT^t  1ltfT(7<?+i
trr^tRr^^T sfFTFrrr ^td^+i ^k*k+i RfRr ttp# ^rittft w^
FTSTdTF H=fl+d Ami (Tn^Rrnft) wi ^ Rfotrt, ^ti#
WTRr T ^TT (FTFt) ^^Tft 1 $, TTt# ^PTsrf^F tfFFtR
«. T FR TT^TT <rii + dlP'l+ TTTtft (d^lll), TTT^T ^RFF^T TTI^f
(FTTT) T ^TT (TTFt) ^F^FqTR ^f RTwTFTr %r^" R?^ I
 ^M=hl £l4<lJ<il ?77/ft yPbVI
FFFF TftFfT Wl T Tf% Rft ft fftFTfFFR WTTRT ft?
TTTFTRdWI
3. W# W -g^ST?
^■) xttf% jiPmi+I $<j oflfcf) ^?
iNdIR* FfTRfT FTTTF fTTFtttfF Fffft FTFR TTTT
Wll TTf TT FfRR T FFT FTRT "FftRrTF "5TTF TTTF
dFTTft FdRftr tR TffTt fftdTTTd" FFT FTTF: TT-TFT
TTR?ft fftTTTTd RFT FTfT fft | FTTTft?TFFfwft
FRFRT TFfFTF ft'STTF WTFTdft fd" SFT f^FRT I FFT
TF-FFTFTT TT^FTFFTT TTffTTTd" FfftffT Fff
TTTfFFTf RRtT T ffF F^rf% FTF "ftt TTT TTt I
FF T WF FTF FftFTTF ¥TWFFR FRTT fftft
fftdFdFT Ft Fftt fftfTT TfFF Tft WTFTt I Fift
3TTFFF RTFFT TTFT FTTfRRfFTTTt "FT TfftTFjf
TTTfF#Tft Ttt WTTtl RftTT TRFTFft -Tdd+T FFT
FRFTTF FfRt?F F? Fd" fftd" TTt I FTtRstRfTTT
FFTffFTT Rfft TTTFtF^tft RfTT "TRfF FTfST T TTFTfyT
TT-TTfFf TTtl FTjfftT TTTfFFd TRFTTFTf FTSTlRf
%7fTFT TTTF FTFd TRTftfft FT FdRF RrfTTTTd" FF
FJft fftt TTTTft TTTTFT TTt T TTTTft FFFrTT tFTdft
RRT TTfR F? TFFtfRf FRTfTTFR Wlfftf "?§F
FFtl^
fftfr tRff Fffftr, TFrftrt t ftttft? TfR ftft wi
TTdTFTTft fftfrft Rft? FTF FTTT Ttft W ffdftt
FFtfRf "FfR t TFTft W I TTTfft ftTTfF FFT> fRFTd"
TTF FRFFFf ftt il^dd, I fFTFF FTftlRf TTTF^ff T
TTftrTRf TRFTFRT FTFfTTfftTf TFFT RTTFTT dTFf?
FTTTFT TTT FTF FJft W FTTfR "TtRtTTTFTPRT TF fftTTF
fF? TF? FTTftfTffFft T5T TfftTTd fff" FTFT TTTft FTF
FfftWI  "Ffft  yf*i|l*l  FRFT FFF  ftft FFTR T
K TRRiyFT rR 7RRr tff sr^FffRr tt^t tt^t TfwF^t R^RfftR
3fFFTT Ff R^R tT7^tRrT rR+T ^Tl TfhTS^ %^t% R^RfTStRw
^ff?*? T F7^ srR^M+l 'FJTTTT WT^l 3|RlRddl(?^R RfW
RFT WFT rR+T ^d" T # ft Rlltfui RTRFFR" ^MNiil -=110 + 1
7+FTT yRRlH+i RRFT ^%9" rR7*! ^fl <^RR W^ Rlltfui tR
TTO+T 7*FTT R4-=H+i RsiFfftW Wd" W+T ^TTTTFT #FTI
F-^T WT 7RRt TfwRf R^+f RRt, "A*ftW FFFTFt 3fFFTf
TFIffR*F ^wIFT+T F«T F^O" ^fT^+T WTT TFTT "^llPdMlif "Sf% T
"§#  W^TFTT  3TTTF  TRFT  rR|   RRTFFWT,  RlR  f^W
yddii?^R+  ftRt RR R^RffR FFf RRtft m Ffft
TfltFTdRt RRwf RfF ttbtR Fftft RrrRt ^d"... ?l# FW
rR#T T RtwIT "^liyi+l TFtRfyFT T RRR+T SFSfFF f^+R R+tR+t
^ FFTT Tft yddl(?<? (Rf, ^IFT, RRfl*fl SFTJTFT Tp" T
sUdK^Rdl+i ^wffd") WZ RRRdRt FF? fRuilHHI -<$% TTBtR
3FF Rtd"i" "RrFfRt TtRsfFTFTT RRRd" ?,o<m: tRfft RRR",
TifRr R^Rft TFtRfyFT 7+Rr7ft, +i6*fi^, sftw ?,ocm, mm$r?\
 ^M=hl £l4<lJ<il ?77/ft yPbVI
TFTft * I i|P<=H -4Rl*l Ttt ftl  TTFTTd" TtRnTFT RtTfd" Rfft
fft ttf Rfft Ffftw i*
FTFT ¥TFRftTft TfF "Tfft FfTft fftrtft "FTF Tfft WI
FTFfft FF FRTTtFTFt Tt%Jft TrfdftT T FF F^TfFFt
TfF RtTFRF FT? TrRTTft W "FRTf "FftRrTfT FF TT
fftFTfFft FTTTTT T FFftFFT fT Tfft F Wl ^
FTFWFTTff FFtTT^FF F F FFTT %F FFF TftfT
FHpl ftd? ft? FFdTFRTFTft TRFT FT ftfT WT, F F
FRFTFF FTFWF F FTT: "FTTF ftfT WTI15 TTFttT
TTTfRft TST fT Tfft W TFTT FFttT TTTF RfTTfF
Rrftr ft? ftftf Tft?RF wrfttft Rfd tttt wti
FFFT T FF WTTTT fTTfF dTTTdft WTTfff WT, ^
FSTTT ^ fftTTTfFTT FFt FT TtRtWFRT Ffft" "FdTFJfT
Wll FFT FTRT TR^TF T TFFTfw*T FTFtFTfFTT FTRFT
TRrrfr  FCTFt  TTTtT T TTfrrRfFft T5T FTft "WTI^
% wm #+itiRf+ tt&# tM (FfFFtr) t t#t ii"MiP'i+ ij\t$
TrNrf (fftR) ft iiRh+i fftt+t tt^t 4Hif?<? 7+ftR7^ft
l|RH+l  %FI  TRtTTRFT+t  3F5"  ep" WI www.unmin.org.np/
downloads/keydocs/2008-02-28-Agreement.SPA. Govt. UDMF.NEP.pdf
TTT   ^FT5«f   m   3rftFITR+"   STdFT?"   ^   www.unmin.org.np/
downloads/keydocs/2008-02-28-Agreement.SPA. Govt.UDMF.ENG.pdf
TTT  ^1   F+F-FTFTt  ttN"  ^"  F^fRlT  www.unmin.org.np/
downloads/keydocs/2008-03-02-Agreement.SPA.Govt.FRNF.NEP.pdf TTT
137;   3|-lR^llk+  Wttift  FTF^  *T^" www.unmin.org.np/downloads/
keydocs/2008-03-02-Agreement.SPA.Govt.FRNF.ENG.pdf TTT ^ I
^^RuT i|Rh+I ft TTRRrfRR TF? Wrft TFFT^RRt 3TFFTt ^FTFlR"
TTrRFr^t f1" ^ooc; "T W^r ttit Rt¥t: Ff RRrcw ^ftp?
"!«. RdRRt TTFfFTTTt% WZ TFFftfR*7 7?WWT 3° TTFf ^oo\3
ttt rRRt FgfRriRt RRR #tt wt; "R^, fftt RRrRt ^,
"^+m*ii TTrRFrftR" Rff^fftt Rih+i RFft t fRR?* f^7,
^iRFT, 7+FlR7FT^7, +KyMI(?<? TFTT TFTRT F«fdFWFT*T ft
TTRlRfT? F77^- cqfxF ^T fR+WWt fRR TTfRF^I F, ^frFT,
7*FTRFT, 7+TO§FTFfR?T+T At TTRfRRt tRFFTT WSJT-3TFFT F^f-^?
Rt RRt fRr^" ^tfff7! +Md^iRRin wmtft tR^f "snrRF
RRrtftR stR ^i<si^d ttRftft ftFft RfRr <m41R+ i^t^#t
WRt TrftRf',  ^ W ^°°F SIFT Y I  TFT ^.00% i+f *H?Rk
TTrRFr^t 7+R7^ #t 7?RR Rfqtf^ttt ttrRt fRR tR, fftt ^
TRFTnft FTFFT^itfT? ^(jKi STNT T tflV^Ki ^F7? TfR?T Sf^T
TTTtff ^dl(?<?+i TTRtR" tR+T Rtt I 'FRfR fRR 7p", */PrfV<, ?
%9T3Rr ^.00% I
c FT ?,o<m w\ Fgfft («TFT «.) TTT RRr*T ^: "^IFf ^TtRF
F^TT+T SfftrFR" R?t WF ^Ff dRRT+T fTF^fR?T, RfFT+T
TTT^fft T TFTFTRr+T TRSTFTF^Rt 7+FtR7^FT+T 'FJTTTr <N41R +
■Hf^R + l  3FSTFTTT tt+"  nRdll*FT R^t sfRFT^7 ^dli^d, FFTT
TifRF ^"RRf "^n" TF^Rftt '<m^, wn R^tt stftFt, ^^f?RFt
Ff^r FT^RrdT -<wfo\, Rftt iiRh+i+i RR^r 3tff«tft stftFt,
ftnfR* «TJlTFTFRt ST&TFFT T 7pTT3" 3TFTFT T «TFT 1 «.V TTT ^Ro"
^SFTTFT! 3T^T STFTtW^ ftfSFI  7RR7TFT3TF?7[T Ttt 3fFtFTf¥R"
ttRw, 7?Rft, snR^Fft ^mtk Frprs, rrRrt, snmr, ttw/ "ststt
tRFTF^tt^r TT^F+T RRtT ^rfft f7*" "iTSTT TTFTFt T^ft" "^STT
T-w iR^-fl" "^fttR, TrRsTFFTr fffR "tt^" t TaR tf "tRw
«RF ^Rg" iiRh+i ^ 1 sfRRt ^ftft, ?tft 1 «.v i
"Ffft FTFTft fr^SfR TTTTFTTFTt Ttt TTTFR FTft W WT
TFFTtt TRTfF I
TW> FTTRT, FF T fFTTTTd STff^f fFFfTTTT FFRtt
Rftftjft W T Wit FTFttrrRT FTtTFlffT TRft WI%
iNdIR* TFfF TFFF FF TTFf TTTWFft Rrtrft TF
FFFTTTf FF FTftft Wl^0 FF TTFTfFFST ft
FTFTFTtft ftr TTfOT Tf fTFRr-d fftr (FfFFRT) ft
TRfTTRT tt^t FTfT FTI ^ FTFfft FdTTT RftTTTTd"
FTTtftT T TTTFT wftFTT TTFffFTTt fdTFR T FdTfFft
TdT-ftTF TTTFT TTTF Rft fftFT FFTfft WI
FT^ftdF FJrftt "51 T TFt iNWfe FTTF FTffF*T
TrRfFftTTFFTf TfRft "^ I FfRfF TtRf Fdf fffFTTT
FTFT TTdfFTTTt tR^F FRFT I FTFTFWRT TTTft "SFTTF
TTTfft §IFft TTfTTTfwft fTTTTTFTF fFftRT FT FF
F5TfRfFft  fTF  FFTTRrfR  FTFfTfT  FTT  FTTfTF
FTTfTR, TFFTtt FST T T# TFTtF FTT' "SF^fFft fTF
FTft WI fT F FF R°°^ ft TTTRRf% fTF-ffFft W
%ft ^Tdft m^ TFfFTTF F "FTFTf TffF FTTTT TF
"FFTft fRT FT TTFT fftr TftR Wl FFt FT? fd"
FTTFFT T TFIIiRldl F fFFlf "fT TTFT TRft TFT
TTTTFT Ffftft FTft W I
^ FT ?,ocm TTT ftf*FT FT^^FTT i|Rh+I ^dM T ^-4+i
silgM^Iti TRffR+ RTwTF^7 wR?T WT, (-^H^ClHI ^ \A^WW¥
WRFT WT, FFTT 1^3 FT|" FFd" Wt), sT+RfiTT ?R dld+ll
WTT "ETSR (^f FT^FT ^TF RFW FTiRft) F Rt^MiHI ^T:
sTsR C\o FTp^^j ic; RFqTT^7 WRF I ftFTt yddl(?<?*ll
■HfRd TTF^7 ^T^TT RR "FTFtk ^iRf^F^7" RfrfFTF Wt, (^STftk
^iRF^F^t TRRt 77^fedFTr RtqT ^F5|Rt WQ FI" "ETCTTWTT FFT
F5FTFf W^ At); srRf ft^F77^" TT^T W^ sfTifFT+llf RR^FT TfRRt
FTFtR rreepSFT tRR I "Nepal: Total Reports of Bandhs/Blockades in
2008", UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, +I6HISI,
www.un.org.np TTT s?71
10 TTrRFiT^kR7*", FTFtRt tw RtR RR F^t tttR^t ^i  tt&tt
dt*FFJTr #T 3F^T lltflf?^; "STTtRFTT, FFTT (^TTFT) T FR TTF F+1TT
TTTfRtRR^FTt W FTJF^^dFI
<n ^V ^FFFt ^,00% TTT ^R#FFtR W +^R<rd ^R+|R+ RfT
«RF  dFT+TUT  rrfRrtl  FT  RRRnT  ^TF  WTFtR  dFT  R^Rd"
IF'fRRt f^tttt ^igydRid "^RRtFT' R RRrRf ^ I
^ Ff ^°°^ ^FTT ^TF I'l+K(?<?— 77JTTT t%, R<fr Rt#, fR77? TDF
T F^TFT^: % TTltRTFT ^Fl F^T^tRf "SfRt F^R ^oo\3 ^t%
Rft" ^Fl Rf^f T'l+K TTFTfR TFf ?,ocm TTT ^v^ Ra"
Wd^ldl (?dd+l  yddl(?<? W^I R^R ^nRRt ^, FFTT I'l+K(?<? T
RriRi wttf^tttR" wR ftR^ ~<*\*w\*\ m-v^ Rt+r ^fi
FT+T 7+FTT RfsRt ^,00% TTT SfTTTFT 31-difRl RttRl" RFFRt Ra"
W^H sft "TTBtR 1W TTT TRRt ddN-fl RRt I "Nepalese media
in great danger, International Press Freedom Mission finds", Reporters Without
Borders, £ R^PT^t ~iOO% |
"Rtft ^m t$^ ^.^.^ ttt tRRF"^f "ttRRR+ f^I"
 ^M=hl £l4<lJ<il ?77/ft yPbVI
Y
FFtFTt T FF iNdlfd* FdTfF fftF TTTfT
7TfftTTTfFTT TTFTTTTTTf FFT TTF fFTTTT TTRT Tft "FTTF
TRTfT Wll Xi "FF ^ FT tR FTTFTf ftTFT TTFTFWFTTt
*4ldRd ft? STFTtTft TFd", FTF fftFT FFTT T5d" RRt
t>dft FT-TTF TTTft TTFF FTftrrfTft TTfFTFfFTtT
-il|i|*l fRFF %ft "fT Ffd" %fftwi TR, TtfftTfFTT
3TFFF Fft FF FTlfFfT TFfFTft "?3?TtTTT# ^ft FTTTF
"FFF TTTFTTft Ffftr TfF "Ff ftdft tR fR TTTF FTft
"WT I TTfTF, TTTFT, TTTTTfR T fTFTTFTTfTT fFTTfFTTTTF
FF FTFWFTT TRtfftl Ffftf FTTTT FRf F
grfF*T%FRTft "fT fRFTft TTT F^fldFft FTFTTTFt
FTTfTFftl
^T)  *h4Hl<A }<1>I+I 4R+K: ^lirbl^HI^ <HtHI?
FFtFTt FTfRft trft RftFf Tfft WI ftfftdffT -Tdd+T
fft FRF ftf TTFFTT T%ft WI fft ftftfFRf FTfRft
Fdftft FFTTF fTTFF ftft WI F^ffFtT fftT TFFrt
ffttTTtt TTFFR# FTfRF TTfTF 'FFTF' TT TFWFft
FFtFTt FFT fTFFT TTTfftftfT Wl ftt FTFFTf %ft FTTT
TRft Wl TFRFT RfFFT FTfRft TTdfTT "FTF TTFTF
FfTTT WTTTft W T TTTTt FfTFTfTFStt ftTdft TT¥T
TTfRdft Tft T%ft Wl^ F5F 3TTT "|dfFTTTf FTft
TFTTTF TF? TFfTft TFF fT FTTTTft FlRft %ft
"SiTTTTttfFFTt fftTT, FTR TFTTd FftFidTT TfT FfFT
Fd" Ffft Wl ^ TFTTTT TTFTF FiT TTTTR RfRT "Ff ft
Fift Wl ^ FTFtTTTt FftF# FTFTTF TfFf T Tftlfft"
TRTFT "FFTFttTft TFF fF?ftf FTFF T "7^TTTTTTtTfTffft
"FFfFTTTt FTTfftf TTTft W I fTf 'F^FTf %T? Tt FTTTT
FTfRF FTfRFFf ft F FRTTT ^f^W I Trf^FrftWft
%f Rrfftf TTW T fT Fft^TFff TTfR fRR fffft" T*f |
FTfRTTTt Tffft ^ fTF TFFR TRfFF fftftf', ttf
fdftRF  FFFWll ^  TlfftT  FFTF  TfftTFTft  FFFt,
Vi ~<A 3FtRFF ~<ootz, rrr TF+fRt eHF+K, ^fttt t wftfttR
tF+Cl^Rd+l  STTFFTTTT siliiRd TFFftfR+ 1lt£T+l 7+FF+nf Rt?4+I
^% ir^ii?<? fRR RRtl #fsR+t «.? FF^7 ^F^TifRr tffRt
W^% ^rf 'FtFT fRr|
H sttRff w$ ?,o<m-o% w\ RRRt ^tf iRdwi ttf^" ttpft
3K..Y RR?FRt Rk 33 srRTfRrtFRU  "Revenue collection soars
to Rs 33 billion", nepalnews.com, 1 Wv^% ?,00\ |
" srfRrFT tftft |3 ff Rd" ^RRfjtttt io tRw +f 7?ifRw
tt>t 3.YK. srR fff+I ttrRt "eRftt wRt ^i RfftRR "<TFTf,
"Self disclosures touch Rs 3.45b" ,  myrepublica.com,  lo  'ti^Ft
"Development expenditure tumbles by 23 pc", nepalnews.com,  ^O
^FFTR ?.00% I
1C ^fRft tfff sf^tRR, 7+t75ttRt', RRff ?,ocm I
R:'FF? "Fftt TTTTTT FFTFT T TTFf TTTFTF %%Jft
Tfe ^A® F? H|i|**l "FW "FTT fFJ n
TR FFtTfTt dTTTFft FTfRTTTt FFfftFd Tffft TFTRT
TFfTft Wl TW fTFF ft TJFFTF FTfRft STTFfTf
TFTft TTTTft TFt FTft ft T FTfRft TTFTTRftTft
fFTTT TfF TR FTT-ft TTTt WI FT, TFRT FTfRft TTTT
fTFttt Fft ftRTFT Wl FftRTr tR t; TtTTfTTTTFTFTt
TTTRT Fit? F?F FTlFTt Tft? fR TftTft %%Jft "^
fFftFTFRT FTt? TFR F fTFR I TRJFfF RfF (FTlFTt)
ft "Ttf^TFdFTTF FTFt TfTTTTTt 3TTFJTTF Wl FFTF TFFft
Tft TfF F FTF dlR*l "FTF FTFT fF Ffft "WTI
Tffftft RFT Ffd, ^FT FFdlft TftrR ft T TFF
TTTFTTTTlfF fR 3TTF: fRrTTFT Wl (FFTTFF FTfftFf
TftftFTTFR fFT tR  t; JFF^ TTT FdlfFTTd"  FTft
Rrt i) Tffft TRfftr ttf wwi Rft ff Ttlfftf w I ^°
TFft iNdIR* Tfftt FTTFTTTT? Fftt FSTT Ffftrf FFFF
TFT TRft W T "FfRFrRt TTTT FFT FTTft Wl TFTTd
TTfft TTfT TTFT FffR %Rftr I
T"FJdT FFTTf Tftfft TTRTTFTt "FTTF7^!!^ fF? TftTT?
FTTF FftR TTFWF TTft fftl RftFT ft TfFdf
FFTTF FTfRF FfTTTt TFTTFTft TTTTTTTTt TTTFlt
TFFt TTFtt %W WI FTfR FTTTFT FTFFFT Tft F fftd"
FTft ftt TFJTft TTTfft "fd" F? "WTI FTFTF
FFFFFF FTF T ^^FTFTTfftfT TTRTTFTt FT tR RdTTTt
FffFF TFffd" ftfF I TRRF FFTTfFTTd: f %%Jft "^
*R TfR TRRt ftFT FfF fftfTfFF TTt "Tfrftwrft
7TTTRTTf TRFT tf^I FRFtRFF TTTft TFT, FRfftr T
"SFFTrfTf dR*Nld TTF tR TF%FTTd TFTT fF FTWI
TR TTdTfT RTF "FFffFdlft FF FWFI TTTft FRTFT
|f|T TFTRT fT ftft fTTFTlTFTft TdftTT Fff ^M
TTFTFT ^IHI,  "Record tourist numbers as Nepal emerges from civil
war", Reuters, I©  j\*\c{f) 'ROOW
^° ^RF^sft RtSFTFTR !%  ST+^ft F+TTFT 7+FTT "g^?" R?d" I
^tft Rfft TiR+iii+i ~<w ^rR t^st RR^t+% «Ft: "^ttt ^R wR"
"g^+wiT °FT 77^Ftk FT^n" RRR+t 7+ft R# ryFr+T ttbttRft
<r1i||41+dR<?  ^FT-RlFf RFFTT TTUFFT TFtRTtT R?JFT t  (?P+HI
"7t«ttR, ft ftR tf+f t TiR+iunR ^cik+ r?FFrr ^i<si^d
RRRt  Rwi  tf+fttt  iR  Rt^RR^"  titRRR+  R+n+i
FFW^Rt R^t T^ftt |d" W^ T ft" 'FTTTTT TlR + iuiHI RR T^ST
RR^T+Rt RRRt |^i f1" FT Rt^Fn+r sfstfttt dwr ^tf R
+K|i|^^ld iR tR7^ I" StRFT FT.Ff ^TFTT, "Extended loadshedding: symptom of deeper malaise", The Himalayan Times, 1 ^>
Wv^% ~iOO% | srsf ttR^R W\W i|u^+l F RRRsFTT (TFf T^>^^
TTT TJF TTfRRf F ^(OOY TTT TTFT fRR"! «llRlH+t) T TTSJf TTPTfeft
ttRjtFftt <Fd" ?,ocm w\ sftRRt RfRn+t tffff7?! #t ^R RRt
toftt ?\\i-\n\ 3TFtt) Rt R<rH3+i RfRr T«TFtk fR^^^tR Rt
FFFT ^d, "Parties accused of lacking political will", ekantipur.com,
^ ^FFrR ?,00% |
 ^M=hl £l4<lJ<il ?77/ft yPbVI
*
FTTFTdTfft FTTTTTtft fFTttt T TRfR FFTFT fTTF
FTTFTtft TTFTTTf FFTF F=? TTTFT ft I
TRfR FFFTFRT FTTFTt FftTTdTTTTtFFT tR F%?ft Ff
FTTft %f%=WI FdTfftT TTTF ftrrtt FRF ttRtjf TTF
TRT  Tft FTFFFT tR 3Tfdf%TTTFf FTTFT TTT TTTTTT
•NN3
Wll fTdTRffttft TTFTFFTft FdFF TRFTT Wl T TTFRT
ft FRTFTfF FdTfFFft fRF "fTI TFRT tr? %ft TTTT
FFTFR F7WR^fT TTTF fftFTT# FTfT Wll FTfRTT RlR
FdTTFT 'TTFFTft FTFTfff ftFTdft TTTfFF ft",
"TfftrFTFTTfr TTTTTFTt "WTWFfT Rfft TTFRTWFTft
RfTT ft? TTF FdTFfTf TRRRf fTTFFfFRT TTF fftR
FRF TT?T Tft? ftt TFdF^rtft TfftlT FTF fFfFTT
FTTT fTFt |dW TTt fR Tfft F WI
RRtfT Rooxz, f RfF (FFftTTTt) T FSFFdF FTFRT
FTTt FfRR FfF (FFft) ft fftR TTFF "FTTFT FftRft
F5T ftfT Rtt t; Rf^TTF FdlfF FR FSTTFttT TTTtTfF
RftT F? TTfTF FTfT fftl ^ W, fftitfFftTft FTftTTft
TF FTTTF Wl FdlfFTT fftR FRFF FdlfFTTT
STFtRsITF FTTT fT FRF fT" TFF? flfF I TTTTF^tft
FFF RTRFRT FT fTFF Tt%Tft W ftt TFdlRfFRT
TR FFTFtt FTF fFF TTTft W I FTTfFTTT TTTR, TFTfft
rr fRR-F^I fTFFT FF ft ft" FTF FT TftfFR RTF??
FTFTRRrrf FffT Tft T Wfd TTRF F=? TRft FdTfFTT
STTftrrrf dlfifttJ I W, Fdft TTTF TRTFTWF fFftFFT
tR "fd" TFFF ^TFRFll ftMtF FdT Tlftft T FF
FTlFTt "dTTTFFF 'Ftf FTpT' fR WfTdfft Fft fftt
TTTfTft LJ*l*d RfF (FTTTTTTt) ft RTTTTRf "TfT F3TFT
TTT TTtft Wl ^
TTSF^ft FFRF-FTTRf FTfFfT TTTR FTlFTt Tft tR
FTffftF TFJ FfftTFTFTTF TTTTt RfdTTF Tfft^FTFRT ff
FF Fft fTd FT TR TTFFTft ftrRTTF F%?ft TTFF
fftfF FRftn LJ*l*d RfF (FTTTTTTt) TTdTfT TTTT
"FRFfFFff F%FTT TFRT fT tR TFRTfR,
fdRRtfR, TTTftf FTTFTT TTTfT?, TTFTTTR*R*4?,
TffF, TFfR F TTfFffF fTTF FFTFRFll TTTft RFFT
RTTftt FTFTTF ft TFTTTTT fftffF, FTft TRTTTffRfF T
"TTTTT FTfFTTd fftfFTTt Fftd" FTftrRf FTFTft TTfttTTd
ftFft %f%F?l  Tt fft "SiTtftfF Fl, FFft Tf-TfFdf
^ R4R*? f?t w^RrdT stfRt, ftiRR+ ^Rttftf stfRt (TrRFrnft
Vsfk ttRR ttttt RRRt t-^Visski Rft ttRR), "Rftt
iiRh+i^+i jtff^ft stfRf ^ ^?r Rfft sftFt tttj
^   ^Ig^l+I   W\A  tRRF  "pm  reiterates  revolt  warning",
nepalnews.com, IK. ^FTTft ^00\ \
FTft "Fft f T%T TFTft TFTTF ftfT Rtt 7; fTFfRT
F*li<rllsi ^FfTfTRRFfT ddl^^HI^ Rf *l:d*l Rtt I
ft FRRT FTTFTtft ft F%tt TFR FdTfF Tlftft FFT
ftfT "fT I F%F TfF TTFTTTf TTFfF FTTRT TT
TTFTFTtft ffdTT T FRdR FfFTTd dft TRWll  FTft
Rfft FdRfftt FiRwft t Tdf-Tdf ftr, "SFrrftf fwtt
T FF TFfTT "TfftfFFTf ftt TTFTfT Wl FFft FfTFT
TTFT FdTfftT TTTRFfF Hi Hi Hldl ftfT Rtt I 3TTTF
TfdTFTWF F1 ^ TFTRT FTfT FRTFfF TfTdF |FfT
FdlfF TFtRRT 3Ftf fTTTTTt TIT fftwil TTFTTTf FTF
TTdTfF*" "FTF FFF "Ftftflft FdTfftt Ft Ffd fdTFTTFfT
FT I FTfRft W^T TTFTR,^? FTTTR, FFTTft RRf FRF,
TdFRt T fftfr fftd" TFfd" fTFtttfT TTTF tTfrfTTTft Wl
F%F TfFTTT TTTF fftttttfTRTTf TTFTt fFF TTTT Wll
FdTfftt T^ TTFTFTtfFTftF "TfRW FSFJTfT "STfftfFFTt
3TTTF "FTTTffR FTFTfT Wll TFF "sftRfT RTTTTTf
FTTTTTTtfF TTdTFT F^TT T RdTTTt "7t1FFFTtR tRtF
TFFT TR FrftTTI RfFTft fTFF FTfR FTRT FTft
t=f FfR TTTRTTtFTtfF TT%T ^M 7TFTTTft "dFFRT
<K=ZF§ FRFRF TTfFf "sttRfF tt7? fFF TTdFFT "FR?ft
RrfftTTd" TFF FTfT Rtt I w W, FTfRft FdTT# FRTFR
"F^TTTTTRf FTt TFTtdTF fft FIST FT |
TTTFFF FTfRFTT T FTffTfT ftfT TRFRT FTTTTTt TfT
Fft TTf gTFFRf "Tfft ft I FdTfFTT FtfdftTf FTFFTT
FT TFTfFt F FdTfftt fdFfTFRT gfTftT tRt fRR ftt
FTF FTflft TFTft RFT TTTTft "fT FfSf TTF fTFTRT
ftl RftTFTFR ftfFTTTfT "WTRT <M*ltfld RlRfF "dftRT
tR FFRF FFTft Ft TTf "fTTT FTTTF FTfR' FTflft "fT
^^  H+l+d  !+TT  (TTRFfft)  ^TT  dMNK+t  STFTT  ^Hl+lll
yd^+t tRtf ~<sm% Rtt t^ts ^ ftR 7?fft (ttt +ttRft+t
^T-TTfRT"), FT^+T 7+F7^T WS TFFFT 4I(?H+I #TT; TfTT 7?TF^"
(ttt 7+ttRft+1" srfR+ir), yd^+1 w\^\ #Ct (^Frfk dMiR+);
TTTFFT 7rTF^T  (RFTF TTiRf+T ftRt+" TTTTTFTT 3ftR+lT),  FT^+T
tRFt ws; Rt tt^7* (7rfRTFFFT ttttt), yd^+1 #Ct; stRt
TIC7* (7tR^7TTTFTT+T srfR+T), FT^+T ^TTf; F+FT 7?F^" (TTT+T
R#-Rt§TTFT), FTtt^+T ^Fl, ^T-TTfRT TFF+t ToTT; TFFFT 7?FFT
(7rfR«TrTFT ttttt), yd^+i RRtti ^ttftt TirrR+T ttRtff^:
RRFTT  Trtt  (TRtlTTT^Tt),  ^TfFTT+l"  T#;  TTTFT  TFR"  (TTT+T
tfqtf^+f), ^TfFTT+r RRrr; ttt Trtt (ttRt RFft stfRt),
RRftt+1" fRft; RRftt Trft (wRTFft RFftt+t ststst), RRftt+1"
fRft;  RR+ "^"Rt  (TTFfTFft RFftt+t ttft),  RRftt+1" fRft;
^TfFTT+T ws (wt. fRrRrr TrfitR), +i6tt^ wTTFft+T ftfti
sftr wr#, "+i4~+R+t  +6y<iTii ft^"- ^tfft",  jft ^
RRtTT ~iOOc\ fR%w TTfRt 3FTTT TtRtF 7+TtRrt TrftoTTi"
Rt+RTT STTTtT+t 7FTTTTT RtTtRt Trf^FI "CC recommends PSC
members", nepalnews.com, ^3 ^FTTtt "ROO% I
^ tRRt RFttt stfRt+t ftft Fn^ra" |R t FiMTf^fl tRt srsTfyr
TRt oTTTTT ^|
 ^M=hl £l4<lJ<il ?77/ft yPbVI
FfSfl fTFTTF Tfftr Roo^ TTsJft TRftftf FTfRTTt ft
TTTft WT F? ftftd" I ffdTT TFTft RFF FTFTTF TFRft
Tftft  fftfti  TFF  TT^FTFTTTTtd"  FTfRft  FFTFRT  Ft
•N NO
FTfR fttffftr FdTFTTfd" FTTRf TTF T TfftrrRf TRft
TRfRFRF Wl FRT FRTTT ftrFTfTFTTf ftdTF ffl
FTfRft TRTT Fft FF? ftHifl W FTt? FfftfTTFTFTTf
FRTTT FTFTF ft? T RTTRfTft Ttfttt TRfT fRfRft Wl
WF FTTTFTTtft TFTTF TTfFTTff WFFT FTfRF
FdTf?ft ftFWFft TRfT T FftT TffTTF Tfft FdTfFft
TTTFRT FTT TRfT "TfdTTFTRT FTF? TffT Wll FT ft FT,
FTTR TTF TTTTTTTTft FFT fftt TTT tR FTTTTTt TFTft
ft I ffdTF, F%F Fffft TfdFFRT WTT I
FftT fttfdftTf TFFFFRT TRFdftT, FTFf«[ftF T FTFfftf
TRft FF%# 'FT? TTFT" ft RTFR TdTTTT TFFR TTFT
NO CN
FTFTft TTFFTft FT? ^FTtfftW? "Sfft Tftrft Wl
FTd^Tft Frftt ft FTTT TTFTRTft UlRil^*! FTfT
TFWFFff TTTT TRTFTft Wl TTTF RFTfT TTTf TTF
FFFR TFT ? fft T, F ft ft FdfT dTFTTF TTTTT
FTFTf Ttftft FtfT FTFjl freF^fT FSTFTft FFRTff
ftRTTF Tftwi ^ ^ft "^ft" "^TFF ftr Tff FT? TFF" TTFFT
FTTT "#3FWll F^tfT RfF (FTTTTTt) ft "FfRFff
TTf^FTtT FT? ffl FTtfFTT FRRTTTt "STWTTft ftFTTF
FFT FTT Tffft FTTTFTTt Rttrt ttRRRfRT TTTfTfftTf
FdT TTfffTF tR FfRftt FTft WI
TWRFTt TTTRFTft FftfRT Fff TFT Fftt FSTTTft
NO NO
FTTtftrfTT Wll Fdlfftt FRFT TFFTTTft FT? "Fft-FTfT
TRF TTTTTTTTt Tf%TjfT "^FTI W TF FFft 'FTTRTTFTt
FFFfR' ft FfTTFft fftFTfdFTf FdFTft "WT I FTTTTTt
fTTfdTfFJRT RjdFd ffFFTf ffFfFTT TFTT FTfT
WTI  W TFTTTff FFtTTTtft ftFf? ttt§" FT,  iNdIR*
'   -N ^ NO NO T
F^ft FTTFT F FFR FFFft TF FffR RlRfF TFTTFT
ftfT WTTI TFffttTTf?, FF FTTfftt ffTRFTTf FTF:
TfftFT TTTTFT FTF WT FTTRFTt FTTWFTT FFTT ft
'FTTTTTTt ftfTFTTTft' TTFFTfftt TTFFTf TFTTF ftl
FF Rf ftf T TFRffftr FRT TftFFFTf FFg" tR Ffd"
FFFrT T-FfTTFTTt FftdFlt Ft 3tR FfTFTfTFStt FTft T
TTfftr FFTF FTF FTTFTFTf TFf? TTFRT TRT FM ft?
FFTft FRftfTfFRTtl^^
^ 7r7fcrri" RR tottt ttfft tRfRI TfRR" I FTFT'T+T w\A,
TTTTTT TRRt F^O" TtT-STTTFTTTTTST "FTTtfR+ 7TRfTFFTR TFTTTT
FT  TTTFT"  R  tt^-tRfT+T  TrRtTTft  tt^tt  fR+FT  wA^;
TrRtrnft+t 3|hiRtiR+ "Trrwrt" ftR tFttRtt ttt? ft^t
""<tRt ttR" ("eftfitR t ttt? fl fRrRfR tff+Rfttt) Rt fRrrRT
RRTft TF frfffwfFT Fff FTFT fF TTfft Wl  ft
NO NO '
FrfftrfF 'FT? ftTFT" FfldT I TTTF "TRFFTTft FT TWT
TTTTft W FTTft %£t TFfftT FTR-F3TF TFFT
gTFTFRFTt WI  RTF FTFt TFFlf FT FF ^41* lid d I  Ft
' no "^
FTF fftFTRT FTftF FTF Ftfftr "WTI FTFTfftf "TRFFTF
"FF TFSFFft ftF ftfF I  fF tR "FFTft FfTTFTf
CN ^ NO
gRTFTTd TTTfTFfT FlR fFFTf FfT T^ifl FdlfF Ff
F*TTft ^FTTTft RfR FTft FRTT TTWTJ FTtt "FTRT
FfFF T%FTST ft FTTFT FTdFTfTT ftwi FFFlf Tff
FFRTfTTFR F^TTrf FTTTT? fftftf I  "TlTFTrtfT FFffT
NO ^ C SV
Rfft fftt T Tfftt TRFFTR" TRFft FTTTft %" ^W^
*R Rftf FRFRT TT ftfTfFTTd: TFF TfRft "SifTT-Fft
Fffftr Rtft sttft hwiR* frw I dFFF "swr TfTft t
Frrft tftRtt tw^ftt Rfrr ttFFttft ttff ^^ff
NONO&CNNO CN
TFRFTf fTf TFTft "FFTft FTT FfTftrf WT Rft FFt
FrfritfRwi
FFTT FSTTTRT "FF fR FfRFTTft "WF' TTTf dFT fft
FTFTft WrTFTFf? TWFFTRT R3_r *-^)*d TFTft
tFCTTFTt STTFfft tRRw Rf%=W I Rft FFt TTFTFF fR
FRTTTF R%T fTTTFF^TfFTT "FRF % ft ft TtRft FTF
FFTft FTFTftf ^*pH* ftTdTfFTTt Ft%TT Wl TFTT
TTRfFTT fftft Fftt FfTFTTFR FfRR FTTFR FT
TTftffFTT "FTF fft RlFF "WTI FRTTTFTTft tt^f tR
TTTFTftf FfRR FTft "TTT FftRf T FRTTTFTTft RftTT
FRF FTft FT ft TrfFTFTFJf FT Roo\ ft FTFFFFF
tR TTfftt fTFTRTft SFFftf FftrfrffftT TRT TTFtFTTTT
Rfft dlRjId FTTTfFTT ftftf F? FffT RtttT I ^ TF
RfTF TTf fTfftF dFRTF Tfftft WdR rW^W^'[B
feiV,*\ ^Uti"^ iMM TTT FTR HlRfJ*! Rft I ft fTTT,
FRftT FTFFTT T FfT TTTFFF FtTTRF V^J Ffd" WFT
TT "WFTRTft FFF WI "^ TtftTRT WRT? TTTTTT
FFfFFR  TFFttRf  dFfFTtF  "WFRft  TFTft  3TTF
fwttf Rfft Frrffftt ff RFFTFrf TRRfrw Fftjfi
T TTTTT H+l + d F# fR+FT +TTFTT,  4^ld oTFT TRT7^ I  ^F
ND * O ' N2 '
(yooc-'iOO%), STJFTt-  'T^f RfFT+t stRFTFT fTrRT", fTT or I
TRft+t TTTTTTFTT TRTTTR FRt "TFFF^T TTTFF" FTT3T TtT
7+rte ^TFF+t ^ I RR fn z I
tF^J "JCI^I + I, "Koirala still reigns supreme", The Kathmandu Post,
«. ^FTTft ?,OCm |
^^ Tfff^TFT Rt#, -yV/e/W Wfr ?TTWT y«//d) (+l6Tfl^f, ?,ooc) |
SfftTTT FT+TT, Nepalma sanghiya shasan pranali, R 3 tsTfT-TT,
'iooc, tR R7|RFI Rt^IRt SFTTT FFTfTfTc7 RfRTFT Tfft"
TffTRfR+  eFTFF TtTTFT RR TTFT tttft ^Fl  ^^R?F+T  oTfRf
RRFT '% Rter otttfR+ tR^t, fcmw mm&i<*i, <n R|fR
~<oo\; "^TTTTt TTT^ oTTTTT+T TryrrTT', W??f vffiw, IF RrsRf
^ TrRt 3fFTF-f, =yF(# <*/<titH#/ PWrr wmfww WHW -^V/e/*/
dw-a t dfrw-wm*i srrwvrw(dp\6n\&i, ?,oo\)\
 ^M=hl £l4<lJ<il w/ft yPbVI
is
TFTt? TftTdTTRft FTFFTf "SFFfftf ftRfRF TRFFTF
F? Fft I W FTFt TFFF RtTTTT FlR RfTT tR wfftft
"no C
FfTF TTfTfR RfftF WI
FTTFTtft FTF FFR fftt TTWft TTF ftt FTfRfft FF
FdTF fftf FTfTffT "WTTI FTTTRtFTft FTTTTTFrt
FfFF TTTfFRT fl TRF?T TFFTF I FFTFT# FFft TFF
TFRtTTdft TT3ZJ TR FT? TF FFFRT I FFft FFFTf%
TTTftf "FFT fftFft F&ftt TFRfTTdft TR TT%F iNdIR*
FTTFFF fft FT? FdfRfRFTf FFttftr Fft I
FfftrTTFTTft RftFdft FTTFTTfRFTf WT dTTTfFTft TTTTt
FF Tfd ft? TTTfT WTT FFt T FTtfftt TFF FtfTft
FTTTT FTFTfFT ftt ftft I W Tftf RtPTF FRTFTR?F
TRRfftF WTFTtft RftFTWW ftfTFT FTF ffTFT# WTF
RftFT fFFF? Ftf%TTTd: TFTt I WTF RftFTRT TRfT
ftfTRTffT r^ FF TRfRfFft FRF F TTFTTTf TTTTt
FRftFTTI W FF FTRT "TF TTfRt TTTFRFTf FTft Tftfft
TTfFftfF FTFTTT FFt T ft FfFftftr FSfFfFT TTFTFrf"
fRtTTFTTF "dW fdft TFFTft fftrRf FdTfRTT f%FF
fdFt ftTTI ffTTT TFTTd RftFTRT Hilfdd fTft "FTF F?
TTfft Wd fTW I fTFTTFtT WfTRFTTt fttfftTFF ftftf T
TfTWTTT "FffT FTF FfRRfR Fdftt fRTTW FT RTdt
FF T WTTTFTTt FTfT Wll
"ST)  3RJWlpI^
"FFft TFRF  3#ft I SRTTFf? fR Ftf%TF WTI  FFR,
no '
FTfT TTSFftfft FfT TTfFft "FfR TTTFT "Ffft FTTFf?
srffft FFFF ff%F?l 7TfFftTTFft FdFTFF fT? TFffft
ffFTft FF ftt "Ff TffFT FRTTTF ffUr, W ftfTWT T
fTF FfildNId TRF TWF ft fRffFTFF ftfTFT
FRTTTF Tft ff%F?l  TFRffftr tRttR FT TTfF Wl
' /\ NO CN '
fl TR WFTFT?? FFTffRr "Tfft FTfR WTft RtpT FflT,
N2 ^ T
T F TFTft "ftftft ftRf FFftT fftcFFT F fl Tff
NO
TTTRF FF ftt TFTTFT I Ffft Wl FTfT FFRF
TFTTF ftftTF,  HdRftul 7; FiF ftfFTfftTf TFRft FF
'no no c
ffRt ftr fttft ftft wi  tftt RrftfTF^, Rftrrft
TRFTT Rfft TFTft WWFf FdlfRft TFR? tR fftft"ft
Wl Fdt, TRF dFFFft ft#T FTFTTT Rfft V^J
FfTFftft TRF RfftTF FTft ftTF FTFW tR T"FFF FFR
T fFJTFfftft Ri|?d*d?*l TRTT fR FTFW I TT? tftftft T
FF FFffT TTFTTdTfTRTTt f FTTft FFt %W W ft ftt
NO NO NO '
TT¥WF iNdlfd* ftftTF T fftft TRfR FRT FF FF FT
FfWll
TTfT,  FFT-Tftf fftff  T RTTTT  TFTF ft  "ftftFTftt
1 NO NO
"TTfft TfftT dftt TFfftffft FT? FTFF TF ftt FR FT
NO   ' CN NO NO NO
FfR FRTTTF Wl  RTFt FTft WTT F FTpT "FfTTF
TFTFT TFRT Fft Ff" FTft "FWF FT? "FfTTdTft FRTTTF
FT R°°% ft FFt fR "WTI  RTF %FT Rfftg" TftftftRft
•n NO '
FfFTR T TTTF TTTfRFlt "FFTft FFTTfF TfttfR FST
fttft fftft I FFTft FFT fttft Rft, TFRffftr ftFlftffR
TTFF "fRftFFTf "Fift" F? WW fftl "TTTR TTR FFt
FfFT fft FfR TFFTF fftfti FTFRT FfTRTR fFFf?
ft FTF "Ffft T TRFfTFT Rfft FTft FT? FfRftTTd"
FTFTTfT fft I ftfFSTTT fl tR TWF TFTF TtftRT WT
T TTF "TfftfRTT FTft FFF ftt F? TFRTT WI
TF fftt TR Ffft "WT I W FTTFTlTTf "FfR WFT
TRF Tfftrt TT F FTTfftT "FfR Wft ft TF fR Tfftft
FRTTTF Wl ^*l*d RfF (FTTTfTt) ft "FfR W^TT
FTFfft ft? ftt TF-FFTTt TFRF fft ftR FTTTfTlfRft
fft FFTT FR %Wv TTffTffT WTF ^ FTTfft WdFTfT
Wll W FTTFTtft Fff Ffft FTft TT%F TTTRt FF
TTdTfRFTf TR FFfTTdft Tft FFT frTFTF3f I 'TTff
Ffft' T FFftlFft RFFT ft§I "FFTTTf Ffft RffT FF
Ttfft Wl
NO '
Fl Roo<\ T Roo^ F FT-I ftt FF FRT TFt fR FT T
"SFTf TRW FTTTTfttft FTTFft TTTtR TFFT W T
FTFJft FF TfFftRF TRTF Wll fTFdFft^dF TTTRt FRF
WTFt FftfR Hf^^^l Tft TfftFF FF "STTTfrftF tR
FTfT Wll W, TT? FTTft "FF ftRRft FRT TRf f^TW
FFRtF TRTRftr RFftft Tfftt FTTfTfTlfR TF FfTTftfF
WTTRR Ffftft Rftft TTFT Wll ftnftt FdRt FTTF TFFT
fTTWRft TTFF tR f| FfF TTfTF, F F FTTFR
TFFfftTf fftFTF TTTF tR TTFTTftftTTTRFftt FFtffftr
fFFTft  fTFRFFT  TTdft  TFF  FdTfRft  fl  FTFt  I
NO NO ^  N NO
RFFTfT Wll TfftfT TttFl TftffT FFft FTF FTFfftf
FF TTfftF FRTFTfRFTf TRTtFT tR ftf FTfTfTRTTf FR
TfrfRdW, FT FRTFTfR TFTft FTft FTTF ffttfft
FFdTTT TTTf fft I
 ^M=hl £l4<lJ<il w/ft yPbVI
■*>I$R)<U WT ffiw foM W.  1$3,  ?<? &W3jif ?oo?,
3. *nf% ^i4)s<mN*I ftfftr
Tft iNdlfd* TftffR FFFFF Wll FTftR TTfF*?ftrF T
TFrTfFT fFTFFT TftrRfT Wll  FdTfRft WT FFfRF
TTff% TfRftF frr ftft wtf^ ftftftt TTf fr fRt
TR FffT WTFI W^tfT RfF (FFtFTt) ft Fff
TFdftf WFTTf "STTTfTftF ftfdft "FFTfT Rfft TTTtR
TFdlfdFRf? WT TFRfRTft ftft I Wll RRTTT wl
TffFFTf TTfTFftftdTfft FFFFF ttfftrft Wl fTFTF
TFTfRFd Ffft FTFTF TTffttfT FTftrRf fdRftt^R
FdTfRft FfFTFTf "ftftftfft ftF "?§R "FFTTT WTTI
FTTTTfT ftdTfR Tift ffTFTR Tift FTfRft RTRR ftfft
"FFF "5FF WT T ftTTft  Roo<\  F fR FflRRFTRT
'   -N NO NO
ftTTTft TTfTf TTFTT FdTfRft STFT Ffftft Wl Fftft
FTTRfR ftRftt TTFTTTf TTTf TTTFT Ffl Tftf
Rn§TFdTTTf ftfft W FT FTfR FFTFT T FftT ftfTTF
iflWId H-iUdl Fftft HI^^HI^ FFft TRRfftF ft? ftfRT
TfdfftF TFt Tftf ft%W I
FTsT ftFTTFTt TftffR TTf "Ffft fTFtftfRTTd FTF Wll
FdTfRF  "fttfd^Fft  TFT  Wl   TTFTTTf  Tft  "FTftftt
FdTFTdft FfftT WT I  FTtfRTT ftR WW T FTFRT Wll
FFFTTfRFT FT: FRf TTTT WTTTTft fft W T "FTFTft
ftdTFTffTRF WfTTFTftdF Wl  FftfR Ftftw Roo% ft
"FW  T   FTfRF   TFF   RTTF   TftTfT   FftFTlf
FWRFTFT"^ FfftrFFTTR F%F Tfft fl FfF TTfTF I
RftftT FRTfftf fRTFT fftiTf? ftfF FffTRT FFfFfftfR
FF FTTFTF RTF TFF TRRfT T FffT tRtTTTT FT
FWTFFRF  FTT  TTFT  ft%WTJ   FT,  iJ*l*d  RfF
(FTTTTTTt) ft Fftf fWd FTTFRT FTTTT Rftft fl FTFTT
FfftT fttft ftr I
FTfRft fFTFRRTTFf fftR ffT TTfttFT TFF FTTTTTTt
7TFRTFTRftTfd TFTft Wl  TfttfftT TTfffftf ffftdlR T
TFTtRft Rft Rfr "SFTf wttrt Fftft wi TrffttrrTT
TTTR ftt FTTTTTTt TFftRft TWF T fftTFT TTTFT FfTF
TFsZW ft RdTfR Ffft I fttTFFF T TffFfftft ftftTF
Wi? TfFT fttTTfTfff? TRWRft WFftR WTTftt TFTTF
F? ftft FF "Ff FF?F? FFtTTftTT TTffffT WT ftlftt W:
% TR I ft F? fnttft TF FfFF TFTT FlR TftfT ft F?
^
^Tf Rt tfRt, ^ RRtf 'ioo^, tjFf \s i
TFW Ffrfft FfrRft 3TRTf T\wt° ^ Tfffft FFf
FMft SFft fftWFI ?<1 Fdff Tftf FfdTT FFTft TFFF
FFft Wl WFft FTtF ftfttf T TFTtRf RfTWR T
"SFTfrfff  FRFTfTfTftrTfft  "FfTf  T|ft  Wl  FlfttFftft
*"£)ii fRR ft FFfRF Rrffftr w ft tf FfttFTf
FTTFT TRft 'FfTRft RRF TTFF#' "FfTfft RTF fftT
Tiffin ^ ft, fftr sift Ffftrft "wt t ftftfFttr ff
TT¥T, FTFTFF ft F?t FF fftFFTF FTtfRTTF fl
TTFRR "WTI 'TTRT ftftTTTT WT FTTTTTTt "TTlftf
FFTTfR TTTTTF WTTfft Ff W FTpFTff Ffft I Rfd
TFTFT LJ*l*d RfF (FTTTTTTt) ftftrrtftf ftfFF TTTF
fl Tft? T FT? FTFRF Rftt FJF Fff, "FR T "FfR
Tiff Tift TTTTffRft FTFF Fftftftf I TF FRFFT FTft
"WTTftRffl Fftft ftl fR FFRf "WFfftt TTFTTF Tfft fttf
fftfT Wll FTfR, Fdft ft" RTTF Tftf fTFfdTfRFFF
TFTF W? ftrfFW F fftfftlf "ftttft T-Tfwttr WTffttFRT
Tftfft TFFTtRf ftdTFftft TTTfTFTf FRTfftfTF? fttf Wk
TTft I FTTTFTTt ^Id^l*! TFTR fR «ldl^*l Wll "
ftftw Root F FTft FfFF *|i?*d? ^FTF RRf W T
ftTTTd TTTTT <\<\oo RdTfRft TTT RFTfT fft I TFF *RTlft
"FTFTft fttfTflRTf TlfRF TFFFF' ft FT? Tftf TTTfT
FTFTTT  FdtfT  Fri  FF  FRFTtFTTTt  FFRfft  "TTTTT
NO NO
fFFFTfRFffdft T"FFF STFdftf TRFTffR FfftRft FF^
FFt | FTTft Roo\ F RfF (TTTTTFTt) TT^T FFTt Tftf
FfF fR" (FFFT) FT fftft T TTFTf% FftfT ftTFT
fTFfftd Tftf (FTTTFTTt) FFt I
NO
R3dT FTTF TFRtFT "FfnTW? iNdlfd* "ftftFTT TRFFTF
FT  ftfF  TRTfR  FfF  fir I   FTTFftfT  fFRFF
ftftfttfRFftr Rrrft ffrrw? "fjifTtw ftf ftr ff
FdTfRFTt FRT TTFR fF T-ftfTTWll W FFfftRTft FFt
Ff?ft FT FTft T FTTFTtft FTfRft dTRFfftf ftfft
TfFTft  TWTFRT TTdTTd",  fdfRd T  *lddRHild  TF?fR
NO T NO NO
FRRfTTTTf fl f?FTWt ftl FTT FTF FfflT I
ftft FTTFTt *|i?*d?*l "FRTTTF FTfTF, TFFTT W
fTTTTT FdFTfR TfTfT T FftfRTT f?FFTf "SifTfR
FftTfdTTff  ftFT  FTTRT  TTFFTftdF  TTT  FFFFT
"PM urges politics of consensus",  nepalnews.com,  f 3  ^FTTtj
^ ..PM warns against bid to topple govU ^ Hlmalayan Tlmes> <\ 3 TTTTft
'•>,00\; "PM Dahal for capturing power if govt toppled", ekantipur.com,
13 ^FTTft ROO\ I
^ srft7?" rftftt,  "Rftft ftftR+t ^6++i RRr+t tt5?t",
^77^?^ ^3 RRFTT 'iOOC, 1
^ "TfRr+ "gfR fttt ftr wfvAr, wvf vffiw, 30 ^rrrft
^00^1
 ^M=hl £l4<lJ<il w/ft yPbVI
■*>I$R)<U WT ffiw /TW W.  1$3,  ?<? &W3jif ?oo?,
fftlri ffFF RRF TTTFT TT^TTfRft FTTTTTt
fTFTFTTfRft fRTTTTft RRTTF TFTft ftdffF Tfft Tfft
fftft I ?v W, TTfR T RRF "FFTfRFR FdTfRft fttfT
FRTTTFRRST WT TdFRt FlfttTTTtft TFTTffftr ftdRFFf
FRftr RTft ¥lR FFFTft W I FdTfRft ftrtfRTTTf fRFTft
I TftfTft ftR m FdFTT fRF fft FRTTT TTTR FfT
"ftftfRtftdft FdTfRft FfFFFft FTTft TRF
WfTTftW I FTTfTTTT TTTft, TfF (FTTTFTt) TTff ftfftft
FTfRft TFTfTft FTTTfd" fdTFT FffT FRTTTFFTf WRt
F*T FFFTft Wl
FfftftF FTTtTTftfT Rfft TTFF "ftftFFt? fRlTR F ft W
TFTT Fl! ft Fftt dTFTT TTFf ftl WT TTTft ^| FFTff
RfTT fTTfRfft ftftjTf FT fF FTfT WIT WRT FTRT
fttT fttftf ^Tftf FTTfRfT TTTfRFTf Rfftf TtRRf
WfR R^ TR FdTfRft ftfT Wll W FT Roou, ft
"WfTFTF FTTTFTlft ftftffF RTF W-
RfF  (FTTTTTTt)  ft  Tf  fTFfftd  fftTft  FTFRf
1 NO
TTfdRRfRFTf FTRTft FTTF fttdW T TTTft RfTFF
TfTT ft? FrftrRf, FTfrft ff Rftr tft ff ftf
"FTTft TttdW T FF fRdfftr FrftRfT FdTFTf tftdf
TTffft^ I ftfF (FTTTTTTt) ft fI iNdlfd* TFfRFT WT
fttft W TT FTFF FffttiRdfT ffFfFFTfR TFF*R
TFTT TfdlR* fdWTI ?5
NO NO NO '  "^
FfftftTTfT FTTTFT "5TWRTT ftt FlfftFRT ftftf Ffft
Fft ft? TfTTWI FT RftFTTfftfT FRFRT FRT TFf?
FRRF ffFfTTFRT FftFTTTT fftf TTTTft ftf ftl" ft I
FftT, TFf? ftrfT FTTF T WRT TTfRft tr? FTft
FTFTF fttTdft TFfftftt FTft Wl ft FTTFfR TTTTt
ft§FF TftRrrl fRT ftt FFWF ^ WTTFTF RTft FFt
FRF  T  Rftftf  ftfT  TFFT  FFRfft  "TTTTT  3TFTF
NO NO
FRftfRFTf fFtrfftt fl Tfwii Fft? TFffR TFFlf
Tffftft TRfftF FRFRT FTTfT "Tfft T Tff RftTTTT TTTR
fTTfd?fT RFRT FTF-TRTF T TTRTFT TRpT FFWH
ft TRFTfRTT #TF ftl TFTfft Tft FTfR FfFTTT Wl
T FTft fTT ftftft Wl  FTft  TFdftf  TTTftTTTfRFTf
^ TTRftFFFT ttiRtt+T RrF+t T^" ^Rbf^+1 <\c TfTTFTT
TffRg7 RtwfFT W$ RRf+1 T TTTrftR TFraidklffk TTTTT
f'l+K^+1 fTTT ^FTT FRfR "TCTFTStR TfR FTf TFT I TT RR,
TTT yddl+t 3FTT MFTrfR TTf I ^TFTF+T oTfRf RjfRF- "Protest
against YCL over killing of two abductees", ekantipur.com, '\% TFtT-TT
?,OOC |
^ FTFTTTFT W- "^fRftRf^I FFTFft +FfftT", ^wt?T, ^ RRfTT
?,OOC |
^  "tPftft tptFft ftx -sttRt tRftftR ftR ^^t?t <m41R+
TW¥ftT TFftR', ^ FT ^°°F «TFT 3 I
FWWT Wl T TTTTFftfft W FF "ftFRTTf TFRffft TFT
F? Ffd" TWFF Wll W TFFfftfR ffTR FTF RRRt
FTft TffFTf fFTTT TTFJW T FFfTRft RTFFff "TTTft
TFFW FTt TfRR FTT TTTTfRftF fftftFTFT Wll FdTTTf
TWFTTTT FfFftT T TFr! Hldl*l TTTftfRFTf FFFTF
TRpTTTft Wl  FRT,  TTfttF T FTTft FFTFR ftl  SFT
no ' T -n
TFfTtft Wl RTFTTff FTTfFfttft fttfTfRTf
RTFFTFTft FfRf TftF FFfffftr "ftftfRFTf FFTF
TTRTTTT ftl TTft W I
no '
"^)  J|6«l-tH+l d|Rf^d «I^A|I^^
TTftfd"  TfF   (FTTTTTt)   ft  FWFTTfT  FTsT  ff
» G NO NO
FftTRfRFsR TTTTTft T F&ftt FTTRfR TTTTft FTfRF
FdTfRft TJTfFTTf RFR TFdftf WF T TfdfftdFft
FFF TRqtft "gf | ftR, WF "FFTfT dlfcHld T FffStftf
fftdTWR ftTFTFT FfftW ft" FfFfR ftftfT Wi I
ftwrft Roo\ F FflRRTT fTTfft RRlftft ftdTFft Ffft T
ftRTF FSTRfRFt "SFTf WfRft FTFF ftHifl Wl
FTRTfT ftft RFfR 3FTft Tftf FTftTR Tfft FTfR RRF
■?|ftT ftft fttfT Wll FftfRT Tft TTfdRTft WRFTf? ftft
TfftRffd" FTft W, FFft FfFffftT fFTFT "FTFTFlf FTTTF
fRR TTTTt fWF Tfd TffFffT Wll FT Root ft
Frftft FdTTff ft FfTFRF FtTFfTR dFTTft FRT fftfT
Wl FFft TTTTt FTTft fRFRf TTFtdTF fft ftR7?
"FFTTFTf TFTF TltftfT Rtt I  W TRFR ftft TTF FTff
tfR Tffft tRft "irftfr wll ^ fRtttfttf ftftrTRf
FfftRft Rff ft" Frft? roo\ f ftt FfftRft wf
TSTF FTTTfTR "dTFTft TFRFTRf FTft FftftRf
7Tfft5FTtFT TTfft TTffF ftft FTFT FTft ftftF? I FT ftl
ftft Tftttft STTTTTf TfR ft FRTFT: TTTT TfFW
ffdFT Fft Tftf TTTF TTft F? FFWT T FTRTft dFFF
FTfR FTTFT FTFWTI RRTfT TTTR FTTT STTTTTf
FTTfft TFT T FF Tftrrf WTF3f I TRTT, FTfRF FTtftft
ftdRRTF tR TTdTfT fIfR! ftft If T Tf FF FT-
TFTFfttft W FffRTfT TTfRt TftrTft FTRT "TF T
ffFfd?fRft FTfRft FTTftT ftft FTTTt fttfT Wll ^
^ RRftt ?,ocm tt RtftR ^ttt TifRt tf+ftt tft dRfF+t
W Tfft |R ^ttRI Tftf RftR WFT5fTraT,'TF tff^ Rftf ftfrr
"^llrb+t WFT TTTFT+t ftftf "qTTF: "SFT ^FFT+T TFt+TTF^fR
FTfRt TTTFFT rftft FT +RRt RR TftRR TsJTFjR ^r I " "Joining
govt a folly: Nepal", ekantipur.com, f ^ RRfTT '^00^ \
"UML not helping govt: Home Minister", The Kathmandu Post,  "RO
RRFTT ROOC I
 ^M=hl £l4<lJ<il w/ft yPbVI
■*>I$R)<U WT ffiw /TW W.  1$3,  ?<? &W3jif ?oo?,
lo
TFTft WF FTft FTRT FFF RrRTFffd" FTftrRf
TTTftTFft TfR "FW ftfifft WI ^
FRRt ftffttf T TFttRf RTft fff TFftTft W ftt fFF
Tift FFTFF Wl FftT, TTft ftftft fRfttfRT
FfTfftfFTF  TTFF  fftdF  iNdIR*  ftftTTF  RFTfT
NO C
fFTttlfRFR FRftr R#TF Tftrft "^ T tRfTF Tftfft
TRfrftt Rtft "fttt ftR ttt FTft wivo TfFFft?
TFTTF TTfTfTf RfF (FTTFTt) ft fRg" FffFRfT RFRT
ftFTFT FTRT F?ItI fft Rfftt TFft WTTFFf? dRTdft
TfRft W T WFFRf ftl TTfTTft W, FTTft FffttFTRt
TftFF FT fttft 7WT Tl RftT I  FTfftfft TdTFRT "TfF
no -n & &    -n
fttfdftTf FWFTF' (FF fftftf) TFTTF FTRT FTF FfR
FRTTTF ftl fRitf I TFfrft WfTf fR fF TFRT, FTF
TTTTFftt Wft WFT TTRRT, fF ftft ft | -ftfFF
ftffTFFTR" FlfttTfftft FTF F Wd W, FT RRTft RfRF
RRfftft Tft FfFTft "FTFTft FfRTFT FTTR" ft
FFRRfF WW W I V<1 TTFTFTFff fttfFFF? WT "FTF
TTTFC  "ftfTfT  FTFFFf?  WTF  ffFFfffT  RFF  TTFTTTf
wft ft? TTTTfftft RftRd fftRtt ftftI Rftfftr
TTTTFftfft FRFTFF WTFTtfT TTTR TTFFT F? TFffFJt
Rf%R?l
TF fttftTF RRTftft FSWT "TfftfT RTF fTF ft? TTTT?
^IFTTft FT FTF FTFF tR Ffft Wl FF Roo^ ft
TFTTfRfRT TFfftf ffFTTff H ft ftf FFfftTft TRFFF
fdF FRft ftTTF Fftf F F FTFTTF F F TTftfd" RfF
(FTTtFTt) ft I TRTTftFTf FFfftTft FTfT RFRT %Wll
TW TfTT TfFft TTTF fl FFTTff Rfd TFFT FfR
T"FFF RsifFTRT fRFRR FSWTfTTTff RTF FFFtft
TTTRTf WFTFT Ffft WT I
ftfrftft <K lt% ^<\ FRT fT TTRtft FffffttTdft ft
FFTF fdTFT FFdTTW FfrffttTTft Tftf FSFF T
FTSTFft TTTTff TffRfF ftfT TTTF Rg" ftft
ftWRFff FFffT ft FT? WfRft RftF ftl ft? FfffTTf?
Wl TTf TdTFft fftftftf TFftd" TTF ft FfF TFFft
"5FTF WFFFTFTf FTFT Fl Ffftf I  FfTfftfFdft Tftfft
" F^O" 3FTTT +7TfTTT Rfft+t Rft, "FFT Ff+T =)M^ TTtfRt
^-FFTTFF FTRTT TrWR 7TFRlfR+ W^l Tift FtR+tRtsqtR
FFft ft WT+T ^fl " "ft TTTTTT TFT+T fT ^Tft??", J&WK, ^Y
Rftrr ^ocm \
vo "<Nd1R+ RtfR", R+f (FTFt) ftftft FRrit, ^fttR ~koo\ \
v<,Flftt Roo% +r TFTFoTFtt Rftft TTTttfr+t fe+ft Ff T^^>°
Rt Wfft FTFTTT FTFF^FFR+f TffFFT+T %W TTtff+T TFtRtT
FF ftF TTFT FrfttgFT ftTTtfRr ftftwf I fltfl+t 3TSTFFT ftftftt
TFTT TfTT TFTt | "UML adopts PMPD as guiding principle", The
Himalayan Times Al ^FTTft ~<00\ \
TfTFRT TTdftT ftfrftr FFTFF W ftl WRt FffSftf
fTFtftfR FTT Tftf T FRTFT: TTdTftff WTFR? TFFT
FTFTfR Tft Fftf I  Tft? RFFRT FOTFTft WFTft FRft
wwrrf Rwttft fftftw iv^ fttR, Iff t wftt ffftt
fTTfdffRftF FFft FTTT ftft TftFTf fdTFT" T Tft?
FFTFTTf WT Tft "FTftftT FTTFTdft ftft FfTTTfR FfRR
TFTTF RfftF Wl ftft TFT ftR FfTRFFdft Hldl*l
fftdTffRft FTTF ft T fftFT TfFfft TFdftf TfF
FTTft ft FRft FTTF Fftftf I
TTWft fftrft "Ff FftT" ft "FfFFRft ftfdFF fftftTTft
FFRF   Fftft   FTTRfR   TTTTft   TTFRTt,   ffdftt
NO '
FftfqffFTft! FTTFdft FFTTF TtftTfft fftftlv? TTTF
Tff FT? FftT FTRTFTft FFRF ft Ffd" TWTFRT "WTI
FtTTft 'Rf Fftr' ftftjTTft FdTFft TTft ftl W%ft "WT
T TFFTTf tftTdft TFF fft ftfft ftl "WTI FTTF
FRffRFTTft TTTTft T%ftF TTTTt FRftfft I WW Tfl
TFTft W T T%ft FTfRF Tfftft ft fF TTTTTT FlR
FT FRTTFTft FTft W I  FTfT FFTFTf TRF TRF FTTTT
cn ' NO
T fd^ld FRftf FF FTTFfR ft?FTft iNdlfddHi fttft
FT TTRtTFRRTTd RtTRTT F? FfdWll FTfT wl WRT
STFTFt 3TTTR FFTF ft TFfF TFf Fftr fttfdftTf Tftf
NO
(FRfttF), Rtft ftftf Tftf (tft) f ff Fftft
TftffRTT ft I Fffftr FdTFFT TTTF ft f*dlil TTRF
FfdWI Tftfft ftl FF TTTTFFftt Fftf TRTTRft
WFd% "WT FTtftlF Rffftf ftt I  Hldl*l fttg" TTTTfRft
NO NO NO
3FTF Tf^fl^^cdf <Hi*Rs|ld ilftdWI Rt T ftR FF RFF
ftfFR FftR 3TTFFTTSFTI
no '
ft ftR, FTTft Roo<\ F FTft TFft FfTtftftTdft fft
T^nfftr TFFTft ftftFJfl RTR T FTTTTFFftt W FTR
FFF: FftRFTft Tftf FTTtRf Fftf TRT FT: Rftfftf
FTI  ftFTf?  IS  F TFft Tfttft FT? ftRTT "TftrRft
' NO
%fft TFft TFftRF FfRR FTTft, FRT TTTF FftffRft
FTftWfr fFTfTTTTftrft TTdTftff Rftftf RTF ffftftf
FftR fftFT ftl FTf? Fft I  TSFFT FTfRF  Hldl*l
NO
"^ FTRf+r TTTffTT dft Tfft TfTTTFT FfTftTTFTT TfffR 3TS3T5T
TRt oTTTTT ftft+t ^1 "fTTTT TtftsFT TTTFT", FTTFt Rftft
TTTftft, TTSrnft, ^fTTft ~iOO% \ ttst fTFT7 "TTrRf+t FTtfRr
fTTFT TTF'  sMw  sfRtttt  fRfF+T  ^T^l   WiTTR,  ^  ^TTTft
roo% i  Tftr wrft" t "st7*-?; Rtoftr qttftt+t RR fft^tft
ftftft TTlTtft FTFFTft TTft TFTTFT fRfT+T RRRt R+Rt+
TTTfT Tft ft+T ^Tl  TtRtR TfT TTFT+t FF TFTpt 3TF=tR+
Rt+tf^i+t Rfft srrFFftfr ftRn uwi^i? tR+1 tR ft+r ^fl
F3?f F?T ^fTf+T RRt fit ttf w+t "Sp
^ RRtt+t ftr ttt tf# tRtt+ttf tt^tfR "ff fRt" Rt ftft
ftftRf tf+1 fR^FTt Frf ^TtTTffR fitflR^id srrRtFTF+t RFrt
WTt I FjWT "Gachhadar's uttterings stir hornet's nest", THT Online,
f^ RRFTT RO<m |
 ^M=hl £l4<lJ<il wftft yPbVI
■*>I$R)<U WT ffiw /TW W.  1$3,  ?<? &W3jif ?oo?,
11
ftR* 1*1 WfRTTT FFt| F5FFT FTfRF FdTfRft
TRfTFff RFR Fftf ftTTfRft FFTTTfFF ftl fftt
TFTft Wl FTgftFft ftdTFft FTfR FF fftft RfTTfT
RFRT T|ft FTTFT FTRTFft WjFft fftTTFT FTfRft fftr
TTF TftrfT TTF FdTfRft fttf fftf! Wll FTTfTTfT
Fift, TTdTFT W-TSTF ftft TFFT FTfRft ftTTft Roo<\
NO NO
TT TSFftWRFTf "TTTR FRftTFt RTF WFT tt| WTft
ftT TTTTt Tftfftrf FR FTFT | grsFTFRT FTFTRf FFRT
ftdTft "5FWF |F WRt RFFTTfft FtTTft TfftfT fRTT
FTfR FT ftfft FTft fft fftft I vv
WFFTfT FF "TTftFTfRFTT ft TffF "WTTI FftffT
RfF (FTTTTTTt) ft Fftft TTdlfR tftftt "ftftfRfT RfRT
TTF Fffrfft fdRftt FT? ftTTTTT TSTF FF FfftFFft?
FftR Ffftft FT7! FTTfFfTlfR I Rftftt ftFdfR FTft
TfftT TTTFT | v* Fftrtftf Rrft FfTffft fttfft "Fft Wdt
■5FWR Tffftf RTF Fdf ftl fT FfF W TFFfd"
TFTTTftf TRFF TFTTf TWFF Tfft RfftRJf I
TT)  *faW: ^T ^Rf^+I <HlPl?
fttfTR ftTTF Tfdlft iNdlfd* fttfFT Fftr FTft W T
FTfRTT ftRFTf FTTTtt fftTF FTTRft TftTTT ftftft Wl
^ NO CN '
FTFFTFT -SFWFfTfTft RTF ffFftFT TfF FTft FftfTT
WTTRT T TRRTRTfd fttfTfRTf FFdlRft TTFTFT
FTft 3TTFF fftwi TfftWTft TTfT Tfftft 3TTTR Wl
FTTfTTfT TTTft, RftFT t % fftT fTfftfft FFFTFT ft FT
FTfR fFftFTT ft ftT "TfTFTFFTFF TTTTFftfft
fftft TFT FT TfT ftft FFTTftf "FfftfTft FTTTfT FTF
ftfT ft" "STWrTfTfTFTf fftrrft ftfT ftlV5 W,
"TRTTTFFTT fTTTTffFTf TTFT TRTTFT F FF ftffR
tR FTF FTTTfR "Ft" FTTtftt |ItFI ^ ^ fftFTft
fFTFTTf? ft ft ftf WT ftftrftT TFfR TFdftf RTF FTF
"WTT T TTTFTF TTfttFTT JldftRI TTW Tffftft TFFT
RFFWH
ftrrftf fTfftfft tff "FFft ftfrrfftr w tt Ffft tff
•N CN NO*
FFft ftFT ft Fff? WT I  WRT RfttTfT TTTR RfTT ft
Ffftftt TTdt RFTft Rf%R?f| W TFTT TFfR FlRT
ftfFF FfFF FFFTFFTT TTTF fft Rftr fF FTTFT F
TTTTt FRft "ftft "FfR RtTFTRT TTFFT T FTfR fftrRf
TFTft FTF TTWft RR Tftftt fftftfTF Wll
Ffttft WFTdftTf FffFRT ftft ftfFdft TFTft iftf I WRt
TTTTt ftdTFTFf ftdRfftTFf T TRdTRTTftft FTTFTdft fl
C "■ CN CN NO
FFt TFFTft "WT, TR TFft "STTfR TFF RHild TRRt WI
TftffT TSTF RftTTTFR ftfFFfft Tft ft F ft FTTF
fl WTTRTFTT FTF TFRFf "FTTTT TFft TF Ftfftf
ftl FFFlff Fft FTdF Wftft WTTRT TR "fT fftdT I
ffdftt TFFt FT? FTTTTTT TTTR FTTT fT Ffft? I FTft
TF FFfTFfft FFft FTT TftfR TFTFTd" (ftftft
fTftTTfrRF WTfTtftft 3TTTTF FOTFt TTfff TTFF? TTfF
Rtt) ftftt TTFTfT dFTfRft fRFtft Tfd FW I TTTT?
TTftfRFTT Ttftt TTFTfT TdTfRFTf ftfFFTft TTf FTfRft
FTfF "FFTffft TFTfR' ft iftfFTF ftftfT Wll ^ TTT:
ftflf RRftT ft TFTRrfTFftT TFF Tftfft TTTRTf FFl
CN NO
FfF ttt! ffT fR Rft ftR fftF "STF ft FftfT
Wll
t\
"FTTTT TFft TF "fT TTTTt RftFrf F ftfTTFTft FT ftf
W Fdft TFt W fftiRTTd "FRft FTTTTffF "FTF TTfF
TTft "WTI ftfftTTTFTTft FF "Ff WTfft I ftftft TFTT
ftftffR TRTTR Tf?fR t| FTTft Wl ftfTFT
ftRsTTTFTTft fl ftft FRFF FftcTF FTfT WH. T
"TfRdfftr FdfT ftftrft "ftFfRT TFF fFF ffTdf ftfT
TTfT fftl*0 FFTfT TFft RFRTTftT TTfftTF Y ftTTft
' NO
^oo^F TffTT ftt, W TFFTff TlftF FTF FTft fftTTfft
FT? FTSTTtftf ftRRFT FF F? Fft | Fftntftf ftfTTTRT
fttf "TF TTTTT T RftFT TTTTF FTF RfTTF Rftft
ftftw T TttRft ftSfF ftftrftT ftdTft FTftftft TTWTF
win
Tftf FfRT ftft TTFtftf Wl  Tftfft[Rt "ffFt Tff FT, ftft
ftfTFT Rtf fr TrTftrF ftfTft wttftf %tf
3fliHd* FTTfT Wll ^ TfdTW ^oocf Fdft Tftfftff
"TTT FffTTfTF TTTTTt T TRTfT FTTFT TTF TTT "FRRF
VV "MPRF notto quit govt", myrepublica.com, % Rfftt ~iOO% |
y r/
"Maoists biggest foreign agents: Minister Mahato",  ekantipur.com,
ft; RRtf Rocm \
FJFF  "NC  set to  disrupt next  session  of Parliament",  The
Himalayan Times,  f ^ RRfTT ~<OOU, \
W TffTTfTTFTT+t ftfeFT ftt+t Rw "TTFTfTRt TrFftT +TT7TF|twi
\~i RdTfTTT (ftrftt 'iooc i+T TF+F-Tfftft TfTFTff+t
+TrNTT+t TTFT tR), Ffftftt ftr RtTTTTT (7Fi+FFTTT snTTf
Rf ^" TFsrRif+t tttRttt+I ttft ftf) t tift twtR ft
fRdTTTTT RttF+t TTFT ft FTTFT FWl
TWJJ FfiFTFT, "Koirala still reigns supreme", The Kathmandu Post,
«. ^dftt 'iOOC, |
Y% ^TFTF+T Wft RRFF "Congress course correction", TFFF+TT ,
Nepali Times, 'H RftTT Room
K° "tPfttfftt ftlrf "5W Rtf, tv! yfim; ls ^ftfR roo% \
FT^FTtT+t ^tRRR TTTTt Tft,  TTTTTT Tlif^d TTTTI  "TTfR ftt
STTTi FT+F+t FFTTT o3FT tR+1 RR+F ft 7FT7^FI
"Koirala still reigns supreme", TTTTT ^WTgT I
^ fR-fT  TFFRT,  'FFFT  FfftF  WTFTF',  stwwf ife,  ^Y
RRtFT Rooi^ |
 ^M=hl £l4<lJ<il wftft yPbVI
■*>I$R)<U WT ffiw /TW W.  1$3,  ?<? &W3jif ?oo?,
??
grfftTFT' TfftfT fft I TTTft Ft/RT Tftfft RftFT FFTft
Hdfdft?ul ft T TRT ^oo^F Fft ftff Fftft Tftfft TFTt
NO "N NO NO NO
FftffTTFff FT R^ Rftl^ FT TFTft ftftF Rfftf
Tfttl TftfTFTT ff "FTfftTft FTFTFT? FTTTF W T TFft
WFT  FRTFTftFF  fttft  Wl**  FTfRF  FFft  fftftr
NO NO '
TRffft TfftffT  FF ftFfRFlf Fft?W fftr  TTFFFFT
CN ^ ' NO    NO
TWF TfT I TFFft FdTfRft SFT FWTtftfTFft TTfTffft
"dTfftTft W, Ft FfdTT T FftFT fl FTTft Wl FTTFTT
FRfRR FTTF ftfFTF, TTTFR ftftF T fft FRf FTF
ftFfR Tftftt TftTTFR flwtl KK
ftrrft fRtftt tRttf fftft Ffft t ftRfft wftft ftfft
W T "FfRTTTf TfR FTTT TTFfftF TTTFT fI "FRt
FTTfRft TTTF ftf FTTft Wl ffdFT TWFF ftfTft
WR WFFRT Tfft W T FFTT TTTWR- RfR fTFFftFT
TTfRFl W ftft "FfRTTTf FTRT? FTTF ftfft Rft TTTft
Wl ftF ftft TTTRTf TTgftft W TftfTF TFFft FTTft
TR? fR ftT fid I FTfT ftfTFT Tft R'SffFff FRT FTfR
t%5_ Rft fTT F#T| "ftftTFTFTTff TTf FT TRTT TF-TF:
'FTTTFfttft W Wf! Tfd ftfTFTFW I WR FTfR FTTTFT
TTFT "Sfh "^ TTFFR ftftF FTF ftFfRFTT? TFft fTFTTf
Tfftf FFFTt FTFt TF-TFI FTft TFfF 'FTtTfTlfRft
ftfTTFTft FTFfTFF TTF Fft ft "grfft Ffft FR FfF FTFT
ftl FT? FWF 'TTTfRTTTf fftlFT fftt FTFFT "WTI
"FfR TFtI TFTTRftTfRTT TTTF WW I " ^
FTlTfTlfRft ftdTFTtfT WF FfFfRFTf ftftftl FfT FFt
fTWI FFTF TfFft flfftrft Tf# FTf Ffffftt TTfTT I
FC FTfR fRFRT ftfTFT TTfRF Wl ftWT fftft FfR
ft FfTTI Ff r^YF TTTTt fft FfTWTTf "WTFftfft
ft FTfR fFFF FTft fFT Tfft W T TF fRfTRT Fdft
3TFr! TftffftfTT ftftTFft "ftRtfRT TFF T fFWR
TfTTfft FTfRTTTf ftft wftFTJ R^ ftgrft 3TTTF
TTfttFFfRFTf TTTFFf FT? ftfTFT TFfF TFTRT TTdTft
FFftFftTTFFWI  RFTft FWFTTfRft fftftTTTFRT FTFF
"NC will be reorganised within three months, claims Koirala",
ekantipur.com, ^ FFFTT "ROOC, X "Koirala in Biratnagar to begin
NC'revival campaign'", nepalnews.com ^3 FFFTT "ROOC, |
r* ^Tft+TT, Rftrrw t fftt Tsfrr FTTffftr ftfR fftRfff
ft? RR Rft+t wRr ftFTtft ft^Fi ffRft wft FrrRff,
Rrrft FfFFT fftf, -qft+, s RRfft rooi^ \
KK ftjRR TFTFT FfTFf, "W-^TFf+t fftft",  ^  T*. RfFR
ROO%\
"NC is ready to form the government", TTFTTfT FFt, People's
Review,  S  TTFT  Roo% |   ftFtRt  Ff+FT  FT+F  FRtFTTT
FT5FFFTT RR Ffftt F"£fRF+ TSTTT RtF fFF+t FFT I  ^trftft
WFT FTTftf, FTSTTlft, <H TTFT Roo% |
Kls FTTfft, fVde//^d, % TTFT Roo% |
RftT fftfT Wll TFTTftftr RTF ftfTft fRFT ftftRrrftt
WI ftftftrfft TFTR "WTTtR TTTT TTftFffRFTT TFft
gTWTTFRTf "SFWR FF TTTlfftf FfRT ftft fftfRT FTfT
Wll ^ WRT TTFTTTf TFffFft ft T TFFft ft ft TFTT
TTTF TTFF FF? T fRtF TRRFTTt TFTTTpTf Tftfftfd"
TTTF? TRRRTT fRT Tft FfF TTTT FTFfRTTft fftft FTT
fftFfTFFFtW
NO '
FFT TTdTfRFsft ft TftffR RFF |l FTTfT Wl T
"TfTFTFTTF FTtfRft FTffftR fFF TFTfTftf Fft ft ft
fft ftt ftT FTtfRFff Wl fT F fRfTFTFRT FTfT
FTTTSTT Til TTdTfRf? ftdfftfftF fR Fft FRFTFTTTT
Rfftr "TfftRfR FTTfRfT Wll W ftRFTFTTfTF WTTRT
Fftft T FfTFTT RftrfR FTT TTdTfT ftfTfR Rftr fftft
FTTft? fTTF fffft FTF TTdTfR TFTT ftft FfTTF
TTfftfTI FTTF ftFFFTf fRTFT FfftRft FTTTR FTTFR
ftFFRT TtftF-FTFTR ftd! RftR TTFFT FTfT RRSR ftRT
fftft Ffflf FdRftft TFft RFF Tfd FTRf I FTfRTTffT
TRfT TftffRF FRfttF FftfRT WFFFTT? ftft=W I
FTfRF TFft TF Tftfft fftftr T RTFF FTfRft Fftft
FTfRTTTf FT ft fttf! "FfTFTfR TTTF FTTFT fttf fftl
FTTft ^oo^F "iflft 7TFRTFTFTd TFft FfRTFFf
ffFFT T iNdlfd* RwFttTF TfT FTTft WI
^.   ^t!< !MldlP<l+ *\6M'W?
RftFTTTd TFTT FTTfRfT T TTFTRTft FrFFTTRf TFTTF
Tfft TfftFFftt ftTTTT? FFftRft ftff 7TF7FFTf FffFft TTF
TTftftfl ftfffftFft ftftft TftR WFTTFTt FRfft
FRTTTFTTft FTTT FTRTT ftw FfTTF T TFTRTFt TFt!
Tftf TTTfTft RfTT TTTTT ftfft fftft I u Iftft FF ftF FFf
^ NO
Tftfft FWFFTFTf ft FtfT FfT T FTpT ftfTTft
FfTRTTd" TTdTftrf TTTTT TTTT Fft FfT I W ftftt TTft
FRf 'FFR FFFRTF TWFTF' TT FFF ftfTTTT TF
ftFfRtttF fTFTFtt ft TTft Wl R3dT TRRTF ftfftfT
fFTTd FdTfRft TTFTTft WTf TTFW
ftftft ftdTfRft 3TTFF F^Tfrftr FT ftft TffftrF
FTftR TT3& ftftft T FTTTR TFFFT FTTFT FffTffT
WTFI FTFRT ftftt FTFt T TRiT-Wt TTTtf TTdTfRTTTf
FTTfFfTtft fRftt TftrfttTfd TRffFT ftft Wl TwR
ftfft Trfftt TFFFF TFft T ftTFT FTTfft" Tftf FTF
FFF FFFRTF TftffRTTff FTdT TFF FT? FWFFTRT
*c FFRFT FTFT  FTTfft,  dft tftftt, TTRFTT Rft T WFT,
ND ' ' '
TtFTTT ^ooc;-t^tfR Roo\ |
K% ^H ffRft ft RtR, -yv/e/*/ wvf <Mf)B& ?Rf?^; f s \
 ^M=hl £l4<lJ<il wftft yPbVI
■*>I$R)<U WT ffiw /TW ft  1$3,  ?<? ftWrTR ?oo?
13
TFFT WTF Tpfwfl ftfF (FTTFTt) ft ftftg"
FtfRRft RFRT TWFFTF FF RfT "WW F ftftr ftft
FTWI TTFTRf FTF FT? ftTTFft FRFF! FTdRf TTTT
Fftftftf I 5°
TF RFTTTTff "FTTF ffftFFftt TFfRft FTftfRf RtI Tfft
FfTfTfWT T fffftfTT fft WTTFFTT? ftdTfRft TtftfF
wrftft FfTwrRqft ftftsftft ftft ff Ffftw I "ftft ttwtf
NO  CN CN NO '
FFF T ftft FTlTfTtfRft wl TTT fttrFWl ^ TffftTF
fdTTFFWl ft ffftt ft iNdlfd* TTdTfR ilP-RpId
TFTFTpTf FWFTT TTFFTRt TTFft' ftr RffTFTFR
ftfTTFTft ifttt WTTF FtfTTFTft ftdTFdl" ftft Wll
TFFft Fft TTTF TTTfFlf fft TRTFR FTft ftftf: 'fTRT
TTFt TWFFT FTTFTtft "FfR RFFT F RTF TffftTF
TFTFTTT Fift Fff ffftTF TFFT T ftWTTf TFTRT TRT
fTTTd fttTTFT TTTftft5 ... I ftft FlftfTfTtfRFff ftwft
fftw W T FdTfR TFF F3FFTRT Flftt fT FFWl ft
FdTfRFTf ftft TFTTF Wl"" TFTft FTTTFft? FTTFTT
FF TF fTFTft Fftt "FTTf ftftft WIT TFTTTffFFT
tftrrfFfR ftft ftf TFt TTTlfTTfWII " ftft ftdffR ft
TFTft Fdft ftft ft%WT ITRTfTTft TTlR, dffFft TTFF
Hldl*l FSFF T Rft WTTFFftf "FfTFftt fTF FF
TTFTRTft TFF ftftr Tf ftft FTTFTtft ftfTF Ttft
FTfRTTTf fftTTFT ftr FWfl "
ftfftTT FFFt TFt F FTT I TTtftfT Wll R3dT RTTF FT?
TRT ftft T Fdft FTT fttft RTF FFTRdRTft FfftTF
NO NO NO
FTTfT FTfttft FTFRT ftftft FTTft FTT FFF Rft I TF
TFFft RftTF FTftt FFfFTt, iNdlfd* Tft? T ftfft
WFRFTt TF, TRFTT FTF Tft? T FTTf TF FTF fftf
TRFTlfR FR tftfT FT TTTTft TTFTTTf TTTF TRFT
fftffRff TRW TTTfFT fftffTt ffTT I TF FTT fttFTfft FTft
fftft FTFTF ftft Wd FWl W fft Tft fftfttft FFTF
FTTTT FTF Tftf TFR dHMTfl iNd-'l*! Hdil^il Tffftft
"WfF ftft Rfftft FFfft TfftTFftt f?R "ftftft TTfF
i"b**l iNd^M >ddi)Tfftf TTFTFTftWTI
V- if fftr
^■) -h^iaiIvju^i ^ifi<N
FTTtTTTt TTftf "FTTTTTTTft FfTfftF Tft fF FTRTT ftTTT
TTTR FdTT? ftl "FTFtfFTft TFRF fTdt "fft ftt TRFFF
FRfR WFTft ftnfff FdTTfR TTTF Wll FTpT
ftffft fRF Ttft ft FRTF TTTFTF RFFTfT W fftdFft
FWT  FF  ftfRT "5TTFT FFTFTTT wl FffTFfFTF
NO NO -N
sfftt FRTTT TffR fdTTFfRft FTfRFTft  FTTFT ft
"FRF Tfgft TRftFff TfftfftF TTFft TffR TTT^FWfl
FRF Tfgft FTFTffTF FFRW TF FTTTT T FT? FF fF
no ^, CN
FFTTT TTfTffRTTff fftfftTTTd TftFF fdTfTTft "WTI ft
TTtTlTfTlfRft fftwrrfft Ftl TTffffRft FTRTtTF
TFFFF ffft TRwtfft ftfFF ftl TRTTffftft FF
FTTF FFTT FfR FWF TTgft FfTFtftTfT ftftt ftftRR
TlRft fTRTTFRtt fftfRW TTffdTft FRRT ftFF FRFF
STIFF FTTFTt ftWTft FTfRft TFFt "ftfF fTTFFTft
FTT FdTTff fftft Rft I TfffffRTTff fftfftFTd" fdTFT
FF TTRT?TF TftRFFft? ft ftftft fF? TTFttttF fF FfF
TFTTd ft FRTTfFT FF TWftTF fR?fRft f^TWFttTTFRT
C^ NO
WTfFF?FfdWI
1.    *I$-HG|-HI ef^{?
tftftft" FfftTWWR ftfft Wl FT "ft TTFg" Wl T fftdTTTf
FFTtTfrffT TFTF? TTtftft Wl ftftw Roo^ ft TFT
FlRf "Ffttdft 'FTTTFTTt TTfTfft FTTTT, ftftTT FF
FTRTtTT FTFFF FFF ftftf Ffrfftf? TFd" ft" "5FWF
ftfft Wl" RftTW Roo\s ft fTwRFT FF FTTft
"STWFFTFTFftt FTTTT FFfTTTFRT 'TTTFT WTF FTTTTFT
ft" FftTft Wl" RRF, FFffT FRTTTF 'FTTTTTTt
FTTft TTfTfFlf TTFF ftftf FRfftft ftttFF, FFTTFT FF
TTRTTTT Tftftf ft" FftFT Wl" TFFTf FFTTF ftft
'TtRTFTFTTF FTft TF? M TT7TfRft FfftRfftTF TfTT"
Rftr ttRRf ftr "stwf Fftft i fttttrt Ffrrft TFTft
"TTFft fTftTFTTf ftft TFFRT Flftt Fftftft FTfft TFTT?
"5TWF ftftft Rft I ^ TFfffT ftRTTTft TRTTTd TTFfTF
i0 "Fft 414141 FT" T FFTFFT TTT, "End ofthe road for Maoists",
People's Review, ft; RftrTT ROOC \
"The Maoists are trapped in a conspiracy",  TFTTT  FRTTWFT
FTTfft, The Kathmandu Post, \% TTFT ROO%\
" FTFTF+T wRf tftftf, 'TTTFFT TTFFW+t fFf Tf+TfRT+
TTcJFTTTTT  TfF',  nepalnews.com,  $  RftrFT  ROOC  X  "Thapa
reinforces Koirala's idea of BDA", ekantipur.com, 'i,  tsFTT "ROOC, |
"No alternative to Maoist-led govt: Kamal Thapa", ekantipur.com,  3
TTFT ROO% I
W fRT ftft TfTftTT, TFT Y.Y I
u WT "^"ttRt ffsRitttt 7tfttR tffttf I ^rm fR+FFTTTr
FTTTtFT+T TfRf TFT  TF+FT+t fftftr FWT RRtT FfftRt
ftf^l  ft TFFtfFT ftFTT Tfft^TcftT |ft 7TFTTfFR RftTF FF^ |
AMMAA, TFT Y.f.? I
^ ttPTtRtfR TTTFtTFft FTf+T "WFfTT fFTTTF,  FTFTfTT T
TTTftFF+T RRT ir-JO" fRft Fffttft F.5T FTS7 T TTTftft+t FFT,
i+ifft t; fR+f fRftRftR RRRt ftTrtfRfF |ftn  ftRtt
fRtft, TFT 1Y^ I
^Rtfttt ftRtt 7fRtftttt ftrt FtFrr, f? fwf rooi^, tft
^o, "^TTFT+t TFT fY^ Ft TPTFFT I "
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftft yPbVI
■*>I$R)<U WT ffiw /TW ft  1^3,  ?<? ftWrTR ?oo?
iy
TTffFft W TTF ft TFfft FlRfft "1Y^ Ffftfft" FTf
TTFTRf ft=F FRFTTFT ftftf FfftR ftr FT: TFRfTF
ftfftl
FT Root ft FT FffTTft FTftftftt Ffftftft TTTFTfd" ft
FOTTT FTft Rft I TFFRT TTfR ftftTft W, 'TtfTf FT?
FFTTfRTT ^FTftfRFff Tffftf ^F%F T TTRT?TTTft FF
RfTTfR fftdW I "" TR fftfftTF fdTFTFR Fd? FTfTFff
FF "STTWTf FftfR FT ftfF FTFT RfFTF FRRftFTft
TTTR FTF Ffftftw TRrTft WI "
Wt WW WITWl FFfffTTF RTTR TfF TfttTTTft Wl Ft
FTFFF Tf Tf? TfftFTt "STTTsFfR TfFWFI ftftf, fl
ftft FTTTTTTt TTfffFff ftrtftf "ftftF RffT ftr I Tff, fI
TTfTfFff ftTfft? ftftF Rfftf fftFRif I FlRff "ft FTT
fTFF T FTFRFTFR "sftftFFf RTF Fff Ffftff RFRT I
ftTTft? ftfTF FRlftFT ftfFTW I ftftftfT "FfTTFfftftR ft
ftft FWl ft FT 7<°°'< TRfft Fl FTTfTfTt "FffffR TFT
ftft FdTfRft FTftTsF FFRF ftFT?? ftftF FRTTTFT Tft
TRTFftf FRfRTft FTft ft I w W fR FfRFRT T fTTft
FRTTTFT ft ftfTrf? TftfftTft fl FF TFfR wiftj
TFTfRF TTTFffff FfftftfWRf? TFTTF Wdt WTgF
FFTTF TfT FTft ftfT I
W FffffF FFftTTT ft? T FFRF FF TTftfT TRFFF
FfrRF Tft TTfF FTf fF Rft I FFfttdTTTfT
FTFFTfdTfRft FFft ffF Fft ft fftft ftfF TTlfftfR
FRT FTft TWF ftft RtrT I ftrrftt FF FFRTTtT
TFSFFTf? TFTTT "FfRftft TRRTFtt fftrRT T TRRt Tift
TTTTt Ffft ftft fF Wd  J|fiT**l  Rft I  FTFfft FF
FTTFTtft Rfftf ft ftR Ffftft fTTfft wt ftfff
FTFfft "ftfTFT FFt WTTRT FRITF? ft%FI TTTFTtt Ff
■^ooz FTF FTft "FfTTFft TTWTf "F? FT fttftFlf
FTF FTTF fftft, ftTTTT? FTTft FFFTTR FRTTTFT fft FF
ftTFT? ftfTft TFTRT Fft Tff FRFTFF WltttF ft fF
FTTPW Ffl TTTF FTTTTTt TTffffRTTff FfTTFf fTF
TFTft fffftW
TT PNldldl TRf Rt RfRW Root F ftfF (FTTFTt) T
TTFft FF FRFTtFT ftftt FfftRft fftdli Ftt TFFRT FFF
FT TfdTftfd" Tfftf FF FRfftr Fft TTfTF W | ftfft
F^Fjl TFTft FRTT ftftfftfftTFft FTF TF ft TTF? TfftFft
fftfti15'1 Ft Fftrfftft ftfTF FT-TFTFftffRT ftfft
TFFTTfRft FTFTT RFFT TTTTFftffRT I Fftrfftft ftfTF
fft fftftr Fftft I  "TF FRTTTFT Rftr Fftrfftft TT5T ft
NO
FFF: <K FTTft Root, FTTft ftfftt ft<5f WTt I TFF
FRfft "rRRft frftftr t frrtfttft Ftrft ttt Fftl  *,
FFfttF TFft TFft Ttftt FRfft TTRF FfftfT
FfTrFfftt TTffffRTTff FfdFTRt Rfftt fftfftTTTd" fdtf
FftfRTTff TTRTfftT ^FTfF FTTFT FFFT Rftr FFt I ftt
TRTTft ftfti Ffftft TfTTfft fftfti W TTTFTTFT T
FdTTTTTTft ftftTT fftTTFR fttft TTRTT WTTRT ft "rftft
"FTT fft WTI
NO '
grfftftf fF ft ft ft ftf FRFTtFT ftftt FfftRft FTTfft
FTTft TTTftf ft fftrftTfftFTf VW RTF "SFTsF ftftTft
WTI *\R FFTttF FRF FTFfft" FTTft FfTTTTTTT
ftftfTF TTffffRTTff "FFTTF ftf FTTfft FTFfft FTTft
fFTft fRFT FTTF FFTF Tfft W TTTft RftFT T
FtFTTft fftrftTftt "TF FRfTTFT fftftt FfftRft "fft fF
TTFT | ^ FT ftdTFTTFTf FftT RF Rft fTF ft ftt
FfftRft TFFt RftFT fftT ffftft FFW T FTTfft "ftfft
' NO
FRRf? FF" RftTTFlf FRFF TFTT ft FFW TftF
Rft Fsf |
^.   %I#%Tlftf^%
ftdT FRTTTFTft TFRT ftTfftT FF ftfft T?T I TF
ftfTTFTf TTTR slcJIFl ftfF FF TTTF FFTfT Tfft Wl
"TTFft "ftfft TTFTTTf TTWf ftiNdlfd* FF ^TTTTTTtftf
"ftft FFW I FTf? TF FFFFWTFT ftfftft "ftRFTFTff
FTFRT FRRF Fdfft ftTFT? FTFTff ftftFFT TTF fTW I Tft
TTFFTft fF ft W ft ftTFT? FF TFR fffft TTlfftT
FTft FFTT T TTFTTTf TFTft TTfRfF ftffftf FTTF "ftft
FFRT^fl
"FTFftFTft TTTR fl ftft TTfTfft RfftT TFTF TF FTTft
NO CN CN NO
ft" ftTfft? Fdfft TfFft FFTF FfFTfft Wl FFTff
FTFfft FTTTT fTFfTfRft ftFftt "TTTF fttfT TTR
gTTFRTf ft "Fttftf FF ftfftf ftRTF TFTFT FTT
FfRTfft TTfTfFTf Flff ft FFTft RTF FfTft Wll
TTTFff "sftftRFT TTTRF FTTFF ftftf F ftftfdfR FR
WF TT? FRFF FTF FRTTTFT TTFTfff Tftftft "fft fF
ftTfft?  "TRTfT  ftftfdfR  "sftftFFT  *il*ldl*l  FFRT
^ "Ttftr^fttr tPftft TfftfT ftu stttRTt RftftR ftft fstft
TFTRt",   Rt  fT  Rooi^,  TFT  ^FF I   FTTTTFT+  FTFTT
www.un.org.npFT HiS'-e) I
"ftt, TFT ^F.3 I
150 Ffftft WFT FTTRRT7, RTTTt FfFFT T ft+TT (FFfTTft)
TTTf+FF^, TT5TT[ft, FTTTTT Rooi^ |
131 FTTTTTF" TF+FTt TRTfTF+ TfRRt tt,5T TF+t TTFTT fRRR
?RR Rw FT TTtff+T dR^lld FF-RF FTTT T ft+TT (TTTFfTnft) FT
FRFK5 F| FFT TTFTT Rt+T fftr I
^ 1^ RfFft Roo% TTT FFWFFftTT "FTTF" Rt ftft TffR+FFT
T W^ TFTfRF "FdT RFFTT FFJF+t FTTtFT;  '^llPd+t "wftTT
fRtf tft wttfr', 7^?R?^ f^ RfFft roo% \
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftft yPbVI
■*>I$R)<U WT ffiw foM ft  1^3,  ?<? ftWrTR ?oo?
7*
FTfFWll FTFfft FFTT fTFfTfRft Fff? RRf TTfF
FRRF TrftFTTF fttf fft=WT W TFFTT Fift FFT FfftRft
no '  -v
gTTWTFF ft FfR fF ft TftfR FftftfTI FdTfRft TF
FffTFftfttT TWFF "5ftft-"5ftftRTTf ftTFT? "ftfTft
FTTTFRf FftT FTrfTRTFRT ftftTT RFFT WTffRFTf
FWF *Tfl^FFTF ilPidHd" fF ftft dil^i^*l WT I
NO NO NO ^ '   -V
TF TTTftf ftTFT? FF "FRTf fdRftffRfRFTd Tff "dft
ftft FdTfRft Wl "TFTfffgF FFFFfF FTTTF FTFfft
FTRTTf ftTTTT? "TTTRT FFT Tfft Tfft FTlfRft Wl ftft
fTF? ftft "dft TTftf ft ft FftTFT FFfftF FTft ftTTft? FF
tRfTF TTgTTftT "Ffft FTTTT TTR TTRT Ffftftfl
FTFTF TFFt fl FFTttgF FFFF FTTFTF WT T FWF
no ^ 'no
TTgTTfTT FTFRT FRTftF fT TTRT Ffftft Tft TffFTfftFTff
TTFTTtftF FTT ftt—"Fft TTFT? ftTFT FFTft FTF I FFft
FftTfft Wll ^
ftftft fRTTTT 7TfftffftfRft fftF TTTTf ft W ft FTFfft
"ftftft fFFFTfR TFTF fF fft RRf RRfRT FFFF?
NO NO
fft^fT FF LJ*l*d ftfF (FTTFTt) ft ftlRTF WTTRTF
ttf Rfwtft FdlfRft tttf ftfftffft fttft "Wtti ftrrftT
FF F "Ftft ftfFF WTF RTF FTTF FTft fftft T F
WRt ftSTF ftfft TTdTfRfRT I TFft FRRfftTF TtfT
fftl fftF TFT ftft ft FTTft TfTTTTTf FTFT FFFT
TTdTfRftft FftT ftTFT? FF "TfFT Tfft Wl FWTTTT
FfR, Tff  i^o  ftlfft "FfRfRft TFTtft FFt "STTfR
Fftft ftrfftf ftftfT ftf ftfft wi Rrrft wtft Ffd
tftftft  fFR"  FFt  ft  RRftft  TTf  ^[  WTTTFTTTfftFTf
FgTFRft TRfttFRT RfFFt I  W TFft TFTTt TFTftTgT
FRftf TRdft "FTTTFTTFTFft? TFft fftRTFTf Fftft Wl
TTFTTTF TFft RFFT FTTF T FTfR TTTft fl ftft
fFT RRF ftTTftf "FF TRTFR fftft TfT FTW I
3.   "H^frb *Hl+l fr^fcf
Fdftft FF LJ*l*d ftfF (FTTTFTTt) ft fftFTFRT Tfft
W T ft FTFRF Wl TTftft TTfftTft ftWT Tfft Wl
fftfftTRT Rftft Tf FtftRT F^f FRF RfftTfF ftft
TTfTffRF TTTTt ftftFTft FFTF TTTF Wl FTRT
ftftTFRf WTF Fft I "ftf Rft fft RtRT ftt TFFft" Tffft
FRT TFTfT Wll FlfttTTTTft WFRf TFdftf FRTTTFT
fFTTftF FfftRft FTFt Rq- RtdW RTt TFg" WTI W TFTTd
Fffftft FTTT RftF FTFT Wl T Rdft TRFF ftftTTFT
FF TFR TFft FRFF fttTTF TfRft FTFTFT ftft WI
^ F3T TTfTT FFTT TFFFFFft ft, "TTFFfFT FFT TTF+T ftft
FTFT t/ RRRtfT7 FrTTTTFT tRh+I FF^TFgT7 Wi) TTTFT
FFFttfTT "FdT ftf TfTfF^FFF+t TfpT ftTFT TTTTT fRf+T
^fl " FF+F Fftwr, FFTTRf, f RtFTTT Rooi^ |
FTFfft FTTTT fTFWfRft T ftrfftf FTTft FTlfRft
FRfftffRft FTFt fftTRTFRT Wll FffR FTTTFft
7TTRtTTTft iNdlfd* FTTTTF TTTF FT, TTTftft FRTTFTT
FTFFF FTlfRft ffftft ftft Tft TTF TtftfRft TTFRR
ftftft Wll TFTfft FTFt TTdTFRT ft TTTR ftft
TTFTtTTFf Ffftft TfTfft T TFft ftfF Rf! TTTR
Ffft TFSTTFT ffl TFTFT Wll FT ftfft FTft WT
"FTTTfft Wl FFTT! FTTTFTft RRFTTT fRFWfRft
"sftftFFT RFRT Fff "FRfff Tr! FRfTfFT ffft TTTTt
FFT Ffftftftf ft Tfftft WIT FdTfRTTff ftTFT? "TFTT
TFtTRFft? FftfR Flff FFTft FTFTfT Wll W RR FF
ftfg fRFfTft ftf, "TTTRt? WTTRTTRf Wft TTTTft
TTTRF TTfTF fF Ffftw W fTF FTtftFFTf fTFt
fTFFFRT FfffT HAIFl ft WT I "^
FTTfft" FTTTT F^F 7rfftffflfR "FTTTtFTftft fRtF F Wl
"dT TTTTTTFTft fttTTF FdTfRft TFt! fffFTft Wl
FftfR Rj! TTdTft FTF FF FR TffTfT FfTTF ^
FTFTFT FftftTft ftrrftT FTFRT WTF ft ftft FfTTF I ^TF
fTTF FdTfR TTfFT Wll W FRTFtftfT T TTFTtFTft
FftftTft FTtfRfttF TTdtftFF TTFWI RTFfT ftfF
(FTTTfft) TT WtfTFftf fttg ftF FtfT FF FF FRTTTFT
fRttt Rftt ftfF ftf! tfR wrft t fRft
•NNO
RTFTfI FT "fFfft TTTF F^fTI ftfftTTF WtftfTF RJdt
"FFFF FFTF ftFTFft WTTF FfftTFT ft? FFft TRFFTlf
FTTfft FTTft ftft? fTFFT wftTft FTFT TTF WI  FT
NO NO '
Tftf ftdTF FTftt FTFfft FTTft FTT Fff Rff FRTTFTT
& no cn '"-
ftftF TTTR TfTFTF? TFRT Tfft ftffft^f I  FF FRTTTFT
Rftr fRR ftft ftftfrFft ffftfftF Tffft wrftt fttf
FfFf TrftdTft fF ftft TftfT Wll ^ Rft" FT ftft TFF
FfftRft WT FTFTd TTdT RfTT FRft TftF I W TFFTT
FfR ft FfftR ffFftft FT TTWTF WI
N0N2 '
Tftftft FTFJft FTTFlf TTWT Fftftr Flrr>*l RTF fR
Tfftft TTftft W I TFF FTTTFT TTTF fttft ftftftw tR
TTf ftTTftf FTTF FT? FT TTWTF ft? FTWW FT FTTT
w wvf <ifci*i, c Rftrrr rooc^. <\ \
"NA is no longer a national army", FFFTFT+t FTTfft, The
KathmanduPost, C RftrTT ROOC \ "FTFT+t FTt TftRftRrT FrfRt
ftf ^TTFF+t RttRt ttRt^I FTFffFF+f ftftft TTFTT fR FTf+t
TTfftwff "FF+t F^O" TFFFTFF+ FTTFT RttRt ft ftft^7^ I
Tttrftt ftrf TfFT FTFT TTF^f ^T TftfTFT RRFTFT FTFTTF ^TFTWTTT "TWFTT Fft^dJ Rnftt Rf T TTTTFF RdT+T
F+F^fs FTT-FTT I ftt^FI TTTTtR7 dft ftfRFTTF Frft
WW FTftfft Wft^l TTTFFTfF TTFT T ftr+T
FTTFTTF^+f WWFT RR Fftft TTfts71 "
^ ttfRt fRRR "ftr FTTTfTT TrftfRrr f ttttt ffw?" ^TJrfw,
R^ Rftrrr rooi^ i
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftft yPbVI
■*>I$R)<U WT ffiw foM ft  1^3,  ?<? ftWrTR ?oo?
7S
FfR TTfRtF ftft TfTfRft Wl FTFfft FTTft TfTFTTf
FfRT TFfFTF FRT Rfftr RTF Fftt W I FT FfTTF fft
TFFRT FTTTF ft fF Tfft FT FTWI TRfTF fftdfRF
FTfT TTfft TTTF ftft TFft FfRTTF TftTdft FTft W T
TRTft fft TTFdTRf ffftTRfRFlf fftRTTfd" fdFR
FffttTFTft FRF ftftft Wl (fftfTTRT TfTT WTf
TTfTfFTf ftfft FTlfRft FTft ftfTTd" FFF fffft "5TWF
FfftTftWI TFTfRF Tftfft FTTft TfRFff FFF TTFFT
TTfft TWF TF TfT I FffttTFTT fRFfTfRFff fftfftTTT
FffffRft TfRf FTFT f%T fff Ffftft FT FTW I )
FTFfft FTf! WT Ffft FF TTFTlfftF TTRT Ffft
fTFfTfRTTTf TiJdTTFf TTT FT FTft ftftftw I fftR
ftftft fTFTf ftrfft "TTft TTF fttft ftft FFW I ("FTF Ftt
FFfft Rfd FRft fTFfT "TTRF "tRtTTFTTF TFTW
FT Fftft TTTTFlftf FfF FTFfft FTTft FFF ftftf
Ffftff) I FFfTTFT TTFT FF WFlRf FTfT WfdTT
TFFfftt fF FFSTFT FTTfft FF ftft ftrrftT FTTFFdftV
NO NO
ffdFF Wl Ffftftft fftfftTF FTft FTftt ftgft fTFTTT
TFT  TfftWF FffftWT "RfFT"  Flf FTTfft "ftfft "FTF
NO NO ' NO
fffTfft Wl RTFF WfT 'FTTlfR' TFTF? F FT?fR
WW fffftWl FT TRRTT? Wftftf ft T TTFTF FTFT
"flfRTTtf Wf ffft fFF ft FdlfR Tftdft F^ftj ^
V.   3M Ml^'l?
FftfF ftfF (FTtFft) TTff FF TfdTfR FTFfft FTTTT
TTftffRFTf ftrfftf "ftfTF FRfTfFT ft fTTft FFFTF
^RTfl ftrft fl TR TfRft FFTtFTTT RRF TTWFf
Tft Ttt WFFTft Wl TFRT ftfFTff FftftT FTTfftfR
TTTTft FFFT TfF Wl WfTTff Rf Tftf FFT ftft
LRfH*| fft WTTTFTftT ddli?R*l Fftf FFFT ^<^*1 Wl
ft RftT TTTFt ftfTFTf fftfFFTT TTTRF TTFT FTft
Fftft TTfrr ftR TFFt fRft fM ffft=WI ffF FTTFTF
ftfTft FTTRF fffft ftft FTg tftf I ftfTTT TTF
WTTTFftt FTft TTfTRfft 'Ff r^3° ft TTTTft TFTfFft
7TTRtFFRT TTTft fTFTft TfftttTF FRlffFTf? T TTFTTd
TTFdTRF  WTF  FtftF'  Fft  TrtfT  fft | ^  TTTft,  FT
1515 ftf TFTffTT FTTFftft+F F^TfTfT+t FTTfwRt ftFTFT fR+1
FTWTFTfR TTFft FT T ft+TT  (TTTTfTTft)  ft TTF+T TftfFTT
ftRR ^| Trrrrrt ftrft ftft ftfft7 "st+^tt ft tRR ft
FFTTIFRt FTFT WT+TFT ttRf+T fY TT+t fTTT TTT+F FTt I
ftft tR+t T^Rter Rtft ft? w ^i  tftR ft tt ftft
TTRFFFT  tRh+1  FTTF+t Wdtft ft T FTTftwR FTTT Rt
TFTTT  TFTTI   "ftFT  RFTFT  FTFFFT  FTTf  TfftF+TFT",
TTFTT3ffft+F F^TFFT+t FFtRfT, TTFT, RftrTT Rooi^, T. Y^-K.O;
*3-*$ I
^fRtT TTFT,TTFft FTftftf (fftftt, <m^) T. \ I
q^o F FfffTF FFFFT FFF! FTTF FTRfFTft TTfft
W? Fdft TFtftlft fFFFF Ffftfl TFFt I ^ FTft ftfff Wl
'ftj TTTR ftfTFTf TTRFFT V^J fTftftTR Fift ft fftgflF
ftfT I" FRTTFTT RRF RTF TfTT FTTftft fft TTftf
TFfttff  ffFFTf  7TTRtTFTftt  FFt  FTTTftt  Wl   Fft
tRtRwrtt wf ftfr fftr Tft "frrrrftT FTftFTfT FR
ftFfftrft0
FT r^i<o ft FFfF TTTTt FTTF FRf TftRFft fftldF
ftt TFTft ftTTFTf TTfFF "ftf Ffft ftfTft FTTfTFTnf
FTTTrffft ftft FTFTF Fftwf FF ffftFTft FTft TSFTT
FffffW I TrFFFTTRfft ftfftt FTfRF Ftftr ffl ftfTTT
ftdTfRft TfFT? FfftfF TTfftt fFF FFT? TTdTft fFF
TFTTT fft T FTlRftdf? fftfdffT TTlR TTFTF FTTRlftF
3TFt! 'FJtftftff' ff FfTFffR fftT FFft I ^ fRttft
ffft! ftft 3TTTF "TfTf^RTTTf TTtgF FTFRf FRTTTFT ft
Flfftt (TR FT? Tff? FfRTf? "TRTW FTFFl Tft ftfT
dFTfRft   TFTFTf   RwTTfT   "ftftFTfft^Rft   FFFT
TffTFl"
FTTtftT FF T ftTfftf ftdTft FRTTFTTf? RftT Fftft WftR
F?T W Wft ftfftt, FTTTTffft TF ftffft TTfF FOTR
TFTft "FFTWTFTf fTftft Tift TTF TTTfttT fftFlf
FTFFTTR TTFTF wf Tft WTTRTt FTF I ftrft, ftTFT
FdFTTf FTFTTTfT Rftft TTFF ftftft "ftfftft RFRT FFFF
Ftt fftftTT TRFFRTTd" ffftft fTFtft FRftft ft T ftft
TTFft "WTF "fTTf! ftft FTTTFTft T "TTFtt FTTTT dTFRfR
ftlFRf TRFF TFfftf ft R:"TTF TTdTfRTTTf ffdRT TTFFT
FTwrftrRRFi
fttTsft ftftft FFft "ftftftftf TTTR ftft W I TF7FFTftfRft
TFttR "FF? FTTfRft FFF Fft FTTFFT f^F ft ft
Fft ftfTTT ftdTfRft ".ftf ffft "dft ft TtfT Wi\ ^
^ RR, t. f o i
Martin Hoftun, William Raeper and John Whelpton, People, Politics &
Ideology (FFcTTrft 1 % % % ), T. S ? I
c ^fttT TfTFT, FTTTt FfFFT (FT tftftt, Roo\t) ;T. Y^f I
^' "R.fR. fftftt fFftrr ttftfR srjft+T RRfT ttt ft+1
fftftftt TFTF+t fFTFTT% ^t+T tR+T F+T?tR FT+t ftr FTT
F^ftrr ffttfWFt fftft I " FfTTTT fttft "FTT RfTf T. ftr FTFTTT
FTFTFTF RfFT^ttTTT: <n41R+ RrWT+t oTRFTT 3FFFT F+ft,
<\%f<^, t. fo<i i Frftsrr tRtf+I fftrrt w "tft ftRtt w
(n«.o-^i<<i) ftl; ftTFTFF+t R TTTTT tftrf ft (1 + 1+1 "Rtf
%T") Ffft ftTFT FTTFTTTtr I tRRt ftr+t FTTT fttfft wft
T FFF "FTWR TFFT FT FTFTT7^ "^TTT FTFWT TF+F+t F.5T
Ffftll F fftftt TFFTTT% TTFTFT FSTTT TTT FTTTfT+T
FFT TFT TFTfWt %TFT Trftrt | "
C^ TTFTT+T Tift" RRRf TFTTTT TFT, "Betrayal of the peace
process?", The Kathmandu Post, fY RftrTT ~<OOCy TTT TTT RTT
TFTTFT TTFTt, "Revisiting strategic intent", The Kathmandu Post, 19
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftft" yPbVI
■*>I$R)<U WT ffiw foM ft  1^3,  ?<? ftWrTR ?oo?
7 (5
TTft" FTTTFfttffft TFTF WTT dTTTfRFFft TFF TTTfFFTf
ftftfTF FTft TFft TTTfTFR FRTFR fttf fffTfTT Wll FT
ftft fFR FTFfft FTTTT <rl^l*£R ftftTT FTT ftTlftT "ftfTF
RtFTf FTlfRft FRRRTT ft "ftft fTFft TFFF FTTft
WFTFRT ft! fFTTT fftf I ftf TFTFFT fM ft FTlfRf?
gft ft ft ftf FFTFTT TTfRIFTfFRT Fft TTFTf
FlRFfftfl
NO '
ff "ftdlft ftfTF TTFTf TTtffft "fft FRfRTttFFFf! FTF
FFRfftf Wl Rf FF fdRftfftTTT WFT, 'fTRFfTF
ffftft R3_r FfTFTft fttTftft ftfft FfTTTTft T ftTlftT
FTTFF ftf? MTt TRFF ftl FdTfRft ftd? ftftdft
FttfRFlf  TfftffT  fffT  FFFTfRTT  TTlR  ft  TTWT
fFFTTfift Rtt ff ftw i w wft FsRy*l fftrfft RRf
TTfF TfTfft WICV FTFfft FF T "TTFtt FTTTT
TTTFWTF 7Ttft*FfRFF FRTT TTTftFRF FftfR
TTTFFf ffftfT Wll RTF iNdlfd* TftffRft FTRTF
Tfft "WTI FF Rdft FT? FT? TffTffT ftw FTTfTfft
TFTFftt I TTFTff FTFTFT FTRT fftftwt T FTTFTf
gFWTF ft  Tfftftw TftT-FTTF FdTFT "sftftFFT TTTTRT
NO
FFFF Wll c!< FR FF ftff ftdft ft, "fFRlfTf FTftt
FTTrfffFT Ffftf Tft TFF Fft FTTFT ftft FffRf Tftl
FFFR TIFT FRf W, TTfttFT WT I TFTfRF Ffftf fT F
TTfFffftf Wl"^ FFt fftFTft "Ffft FffFFff FRFfft
RfdT TTrfft TfTFT fTRTTf FRI? FWl TfftfFT fR Fft
fRfW Rftft I Tft ff TTFdTRf TTTT FTTF TFRTTTf
TTWT ftf TRTTWf I
FF FRTFTFTftt Fff ffTR Ffftifft TTFf? FRFFT "FRft
ftftfft FtFT ftfftfT TrffTFTfRFff TTfftt FTTF RTFFf
fFRT FTF FtfftF fftr Tft fF Rftft Ffftftt Wl  FTFT
NO 'NO 'NO
ftfftt FTft FfFRft Ff^t fTTTT ff WT fft I ftfftt,
FTFfft FTTTT TTfTf^RFSft fftftnf TFTFFTft WFTWTF
RillFl, ftfttFTf HWftHdl TFFT ftft FTFTFT FTTFlf Ff
Tft I ftftt, ftTfftf FdFTff FTFTTRrf RFFTF TRF. TFRT
ft FTR TFFT I  FfT FTRT "FfftdFRT Wtftt RTFTRT
CN NO C -N
ftftTft W:
FTTT  Root, |  TTTFfTfft  FTRTFTT  TTttRF, B&Ih, FfftftT
W+t ftftTFT, RTFTFT TTFfTffftT, TTftft Tfttf%T,  Tfft FlftftT
FT+t RRR, -yv/e/*/ wvf <Mf)R# vfcw, ttRR Tfttfftr l
TTFT FT "Troubled Beginnings", South Asia Intelligence Review, ^
Rftrrr rooi^ i
c* FTFTfT FTTT  FTftftf, FTftfftFT, TTSTTlft FFtTTT "TTT
Rftrrr rooi^ i
c^FTftftT TTTTT FTftftf, FTTTTT Room
FTfffF FRTFTfTft iNdlfd* Ffftft FF FTfffF
fftftftfTft  "FFRTF  FfftRft  TTT-FfttFRT  3FTRF
NO
ftrfft? fti*l y^idiP-'i*^! Jidftii Rtft *iififNdi ftr
Fftftf T TFFFff TTTT Tfftftfl TTTTft fTFT?FTFRT, FF
fTTTT ftftftw Ffftf ftr FTRF, TTTgT FF FFftftt
no -n T ^
FftF TfftRfrFF "fftft? FTTf? FFFRTF TFTTTF W?
ftTFT? FTTFTf FTFFF T FTWftftfRTT TTFfRFff
FRTT ffft fF TFWll ^
FTfffF FRTTTF Ft! FftFT W: 'FRFFfrft iNdlfd*
Ffftft T ffttfrfftTT-FFTft FfFRTF FfftRft FfTTF RFR
ftTFtt FTTft FTTTfrRTfTF Fftrrf FRF RTTT FTFTTFT
TFFfW T TTFTff TTTT Tftftfl"^ FFftftffTFft
gTR^TTfTfTfR FT:  fttf ffl ftftt FTtFTF ffFTFFTTT
NO
FTtft TR FT ffftf FFTFTfR Tfft I ^ "TF FRTTtFTTT
FTTTfRFft TftffftF WTTRT Ffft I Tfft W ftft FTTfTTft
dF T FTFfft FTTTT fTFfTfRTFf TF ftftFTft FRFTFFT
FFFTFt ffftft ftft FftF T|ft RtRTI RR ftfg"
fTTFfTTT "WTF:
Tftfft ffgF FRfTfFT ftfft FFRJft FTTFlf ftTFtt
ftfTF tftFTFT FTF ftfF I FFRfft FTTTT TTfTffR
%FT Fffft TTTTFff ftfftftV RTF T ftfrftRFFTft
ftTFtt FTTF ftlddj ft fF frftft Wd FffFffT ft I
ffFt TTTfRT FTFfft FF T ftTFtt FF fift TF ftft
TTRdFfl Wtft Tft ft ft ft FFRRft "FFdft FT
FTTFFFftT ftTFtt FTTft ftfFTTT ftf TFTft Rft TFt
FTTF TFT TFJTTI TTFTF FTFfft FF ftft ftfT
FRd! Tftfft FF Tft TfT FTfftl ftt fl "TTTfRft
RTRFTT TfftTWf T V^J FT? FF FF FT? Tftftt TTTR[f
ftRTftRTfFfttFFfl^0
ftTfftf "ftfft ftft TRrftftf? TTTFfftt TFR TTfftF TTfft
FfF frfFTft W TFft Fftf TTTTftf TdlRFTT "?§fT ft
FF TTffT TTlR TTFTtt T tttftftt FTTF RFTFTT ffdFRT
NO NO
Tft FTTTTd "FTF ftft TTF ft FTft fftffT I "ftfTTT
FftFfR ftft Wff TlfgT WFT dlR*l FTF fttTTft fF ft
V  N ^ NO NO NO NO
Fftft Wll  WTt fF WF ftTFTft  iNdlfd*  ftWTTT
ttR tftf ftft RfftfT Rtf ft i w ftftr tttrt wtff
TFFt fl TTFF FTTF TFTft ftfftft TWFF TTF fF
frf RffT ftf ftf ftft ft ftwi  tr FFttRf
cl3fW TTTfRT TFFTT, TFT Y.13 I
cc FTRTT ftFTFT, TFT 1YY(3)|
^ Ttrf FftFTft TFT  fYYTT F+T TFTFT  (YF)  FTf:  "TTFtt
"FTFTR TtfRT ftft FTT ft TTTt, FF^TFft-TFTR, Rtt, tRw
T 7FFTftt+T TTTTFTTTT ft FFrR+ft FTFTTT T FTTFTt fRTFF+T
FTFTT ftTTT ~vk?\ TTT TTTT FFdftt TFTFT ftftft^ I "
''0 FTFTFT FTftftf, The Kathmandu Post, S RftrTT Room
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftft yPbVI
■*>i$R)<y wt ffiw foMft 1^3, ?<? ftw-rR ?oo?
?^r
TTdTfRft FfFT "FFTFt fft ftRTF WFT  Tfft Fffff
G NO NO
"WTT I ftr FFFWRFftt ftT-fftfRF ftft FOTTT Trfft ftft
fTfFFft ftdTFRT ftft FTfffF FTfRft FTFTft fttftft
ft! trrfF ftft FFTFT FfF T ftTFtt FTTFTf TFrl Tftfftf
NO
TFftftf FTTRf ft Tftftt, FT FFF FRF FRT I n Rf FF
fdRftTTTTft TFFF: 'Ffftf Tfft fTTFFTt ftTFtt FTTFlf
ftft FTT Fffft I " FTt tfR FWF
ftTTftf FTTF FFR TFFt TTF FTFTTTfT TTfTTWRTTff
TWftfftf FFFTFRT Rft FfdTT fftf I  "ftfft fRfF
NO NO NO ' NO
ffTfFT Fflf? ft ftft FTTFftF FRT TfFT
TTFTtfftf TfF FtTWFfT FlRFfRFd ftfftft "TF
FTft W ••• I RFTft FF FTFt Tfttrftftftft FTFF
FTR TFTFT ft! FTFt FRF TTRft^f | fft "FTftfttrft Tff
fttR TFTFT, fFTTftfRFff FFt FTT tfFTFT T
FTFfftfTFft ftftFRT FTTfT ftftFTfRFff TFTFT
FRF FRWI ftrftftT ftdFTTd" Wit Wft ftTFTft Fffftf
ftrftftFT  FfF  RTFTTT  ffl  FFFRTF  ftFFft
ftftFtftffFWI^
ftTTftf FTRt FftRFft? TFTF? TTTRFTf TRTffftt Fft ftft
TRF FFTft Wl FT TFTfT FF RfFTfRF TTTT J|RlJ*l
fftT WTTfttFTf ft TTFWT ftfft "WTI Td?F fftt TF
TTTT Tdft FTfffft ftftfR *Pid WW Tft "ftdTft fft
W: "TT? TTFTfftt fft ft T ft FfftRTTFTf fTW I FTTfft
FTFfffRTf WjTTFRf FT? FTTFF TT? FT TFfR
FFRffRft ftftfR ffftf fTWI TR TTFTtt FT? FT
Ffft T TRT FTffffRft Ff ftft ft FFWI"^ FTTft
WFf fft ft ftt TfftfT WF STTftfT ffftfRF ISY ftftwf
TTfT-Wft "fft ftfft T wfftFTT FRTTFTfRF FTlfRft
ftftWf ^ fft ftfft TTFWI ftTTTT FftftT T FRfRft
FfftRfftTF oX FRFF FTF W, Ft FIR FFT ftl 'Fftftt
TTWTTTT FTRF ftTftf FFF FTF Fft FT FRTFT fTfft"
FT? fF TTTf? ft Tft TTTf fftFTfft WT I U ft W ftft
FftftTRTft FfTfftfT TTTF TFTF ftf TTRtTRf FTTTTT TR
fFTTfRft FFFfF TTFTTft ftl W TFFt Fff Tff
RftTffT FTTR ftTTftf ftf T TRft SFT T FRT? FFFR
fftT Rfft Tfft Tft TTfrfF "?§ft FfTfft w:
"ftdft Tffft FR TTFTF RTF TTF Fffrfft W RfR
TRTTtft fffft ftfft fftT I  FF ft TFFFF fTFF TRT
^ ftjRf ffRtt ttfT RRR, -yv/e/*/ Tit <mJB& ?R|T3" ftR
Tfttfftri
TTF  WT,  "The proletariat and the Praetorian Guard", Nepali
Times,RC TTlR ROOC \
TTFT  TT,   "State  of  Inclusiveness  in  Nepalese  Army",
www.nepalarmy.mil.np/inclusiveness.php I
uUi
FFW I fftdftt "TF iNdlfd* TftffRFTf R'SffF ftfft,
fftrrftFFTTf FT Mil did T FlfttTTftftft ItTFT
TTWW TFT TFTFTT FTTTTftf? TtTdTF ftfftr T
FfTtTfft TFRFF. fTF "ftfTFR iNdlfd* fftFTF fft
NO NO
fttfTI  TFft Tft TFT TFTFtftt TFTF? fffFTF FTff?
fRTf ftM FTF fTTTd" FRR FFft FRT TTF fft ftl
FTft  3R?  Fl  TTdTfRft  FRfftfftTF  Tfft  FTTftT
ilRR^RH ftl*l fftftTT TfiRcHI T =ilMillR*dldHi TRTT
TRT ftl  TFf? Tft FRFFWft TRF ftdTft ftffTT ft
NO NO
ftl ftTTftf fFT Wft FftTFTTTTT fttfftF FftFfRTT
FftF Tfft ft FRF TfFTFt I u
R-JdT TTTTt fttTFT ft FTft Wl FTTTfT FFRT FT? Rtfl
TTTTFTTft fftrftt FFTft ^oo^TJj Ftt ftftft TSFlftftt
Tfft T FTTF wftFTf ft FTFfff ftft TTTft WI fl tR
"FTTF FTFTR, Fftftt, FfFF, ffftf T "rftft fTTfT' TT
FRTTFTfRTT TTlR Y*. ftftWf TFF TRfftf Trfffft W I
WTt WTTftT FTTTT TTTR FTTF" Tfft T TFTft FF ftWFFT
NO NO C
ftft TFFft fttFRf Tft TTFTTft fftffT Tff? fftft I ^ ftrfft
ft FSTff F TTTt I
i.  %dT£ll»l $*\
ftTFTft "FFT ftrft "dW TfT Fftft TTfR FTfTTTT
FTFTF F^ Ftt fftft Wl TFT TFTTTTTft Tfft FFfft
fF Tftd TfRft *, FRFF Tfft WI ^ FFf FFfRTT
FTFT TFF FftdF FTFRT Tftft ft? Tfft TfF ftfft ftr I ft
ftR, TFT TFTTFTFlf "WRTTfTffft FTd TfF Tf FFFFF
fRTfrttF W T Ff TFFTTTft Fftlffft fftr FFfFRTT
tftTTT TfTTTFTT FFFT fftftfftfl FTTTTft TTTFF fft
fftfftFtt TFTft TTTFF T FFTfRF TFFTFTFTf "WRWFft
Ffdft ftF TTTft FR FTFRT F^f TfF TFt WTdF
FWfl^
TFfftTTFftTTF FTf? ftfT ff RfftWRT ftft ftTFT TF ftrftV
FTFRT  Fft ftrff  FFffT  RFRT  Tfft  Wl  TRFF
FTfft FFRT  <\ooo  Ffft TTf ^[ FTFF TTFCT Wl
ftFFft  ftTftf  TTFTRT  FIT  FF  ^rft?  W,  FT  TTFT
FfFffTfT FRT fRW W T TFTFFTft fRTfrftF TJWI
ffftF  ftftfftt  FFffRFsft  FFfTFFTF  "ftfTft  WFF
TTFT  FT,  "Army amalgamation", Nepali Times,  RY  FTTTTT
ROOC |
TfTT FTTTT, "Govt to issue 3 ordinances; All govt services
including army to be inclusive", myrepublica.com, 'i, FTFT ROO% |
%[S TFFT 3 ft FFRfT FTT+T fT FFdTtT TTT FFTFTTT f «.
FTtT %o WT FW W TFTFTTft 1 ^ fft fo WT FTT T
TTFT" "TTT TTTFeT TFTFTTft 1 ^ FTtT ?o qTTT ^TT+t T+T
TTTF^I RTFT TF+F FFtT (Roou;-Roo%), http://www.mof.gov.
np/publication/speech/2008_l/index.php I
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftft yPhW
■*>i$R)<y wt ffiw foMft 1^3, ?<? ftw-rR ?oo?
?<?
ftftfRT Tft WI ^ ftTftf FFft TF FftlF FTTF Fff? Wt
T FTTfft" FTTft FTRF FRRf fttrftt WTI FTFfft
ftdTTT FF TfftfT T % fTR FfTTTfR T FTTF Tfft FTTfT
3Y fFTft FTFTTTf TFfft WTWRIT "SFfFTft W%%
"TF TRT RTTFlf RFR TTf TTfftf RftTfft Wft ftftfT
Wl:
ftftt TRt ftftt % R fFRFRT Tft FFRF FTfft FF T
FT 3Y fTR FTFfft FF ("FTF TTfTTT WffftfT Fft")
TFf FRtTfgf I Tff "TfRft "FfttFWTTR FT? Fdf RfT
FTTfft fF TTTF? FTFRT W, FT FTTft TTfRFlf FdFR
FTTTTfT fftftf FR fTTRT Tfftft TWFF TFTT
TFTTF Y*. fFTRT fft! Fif I TTTF ff ft ft ft, ft
FTtftff "ftfTft FFF Tft Tft Flfft Fftft W? ft
fRtftrf FTFfft" FF TTWTF W? ftr T FTFTTft
TTfRFlf FdTFT ftfft ffftft tfF Wfft? ItRTT fF?
FFFFT FTTT Tfrfft Wlf Fdf RfT crllRlJ*! ft Tft "ftftft
fft WI FT "ftfft TFTfftff TTR ftrft fTFFFT Tfft ft
ftftft ftft TF FTW TTf Fdf FTFTF TTfTTT TTF
TfTFTTT TTlR fftffftf I l0°
ft Tt! "Fft TTFfRft ftftftrffT Wll FdTfRft TFFF FF
fftFTft ftfRT FfFF TfF ffft ftffft FTfRTTTf ftft wft
"FtF-FTTF ftTTFfR TTTFTFT FtftTT? FTfft Wl TRTTfR Wt
RFftFTf FfR ftft FfFF fff I Tfft Wl FT FfFFft
RfFT "WFTFTTF dlfft*l TFFF T fftFTTT F¥T FT Tft
FTF FfTFTft FFFfFFff SFT Fft ft ftt ftf FdTFT
fTfft TfF FfTT FWWI FTFt TTfft ftftf ftfft "WfF
ftft FTTft ftFFT RftfT TTlR Fffft RFF FTirfftft Ftft F
TffTFW I <,°<1 ftftft TTTTTT Trfftf T FTTFF FFTFTTf ft
fit FTFRFftft ffftftf TTFFT FfTWJf I
^ ft FTF" W ^oocftt FTTTTTT TTTWTFT FfTfftr ^ T
FFTT TTT ftfft+wR FFTT tR.H+1 % I TTTW TT: M,^^;
TTWW1" ^ ft^ ^ ~^3> °-^ RR^TTI TTTTT "FT: 1 FTfT
fo qTTT (FT 1 FTtT <H WT TTT Tfft+); TTTFFF T ft T
FTtT «.o qTTTI o.<\o TtfTTI FFWTT "FT: ^ WT K.O ^tf;
(FTTTFTT); TTTfW T^ FTtT (FT Roo[3 Ft FFTT);  o.<|L9
RRtti mfRwn ftr: $ wt «.o ^tf (stt «. wt rs ft?;
TTT); TTTfW: T^ FTtT Ro WT (FT ^ooe;tt FTTTT);
o.^ fRtti
%% TTTTFF TTT+T TT+TWf fRRf TTFTTT T ftr fftfft TTFTT+t
TF TTT TFTFTF+t FFTTT ftfti TTTFT TFft T+T FTTF
FFTTTtT Tffft "TTT fftTftRT F^TFTTTTFftT TF ftft^ |
FfTT  C+M"The cost of superficiality", myrepublica.com,  f O
TTFft Roo% |
<,0<1 ftjRf ft ftT, "Integrationomics", Nepali Times, \3 FtTTTT
ROOC |
"R.   WHlP*!* fft^^ul
ftTFtt  "ftfft  TFTFTTft  FW  W^TT  WTI   ftf  TFTft
CN  NO ' ' NO
TTTRTf fftF Ffft TTfF f! FFT FfF ftfT Wll FT F
FTft TTF FTfRftft FTFFRft FTfft T FTfRft TfftF
FfF FF TTTR Tfft TFFT TFTfft Wl Rrfftwrfft
FdTTTTT FfFTfW" fdFFft Tft FFTfftFTFf 'FFTTtftf
NO -N CN
RTft RftfftF' FTfRft TlftF FFft ftff fft I ^ TFTT
FFffF FTfRft FT? ftfT ft" FfFRT ftftfT fftl
fftFFFRT FTTtTfft fftFFTRf FFTT ftftfdfR FTTft
TTFTTf fftfftFtt TFTft FfftrtfftfF FF TTTtfftf TTfJfF
fttFFf TlftF fttf fff FTTTT WIT TFFTT TffR FTtfR
ftTfTft FTFfR FFTTfft fft TFWfTI FTTWjTTft Ffftftftf
RTF "TTfft "FTffftf' TlftF FfF Ffft T "ftftTR" fftRff?
TTfTf FTt? FTft FTFTff Wll ^
TFRFFtfT RFRT FlfttTfftft RrffftTTd" FTfR T FTTFFft
NO
FTFFF FF ftRftt FTFF FTTTFff FFTFRT ft TTFTft
TR fl fTFFT TFTft fftftTT I FfffF ftfftTTTft
FTTFTFT  ff  FFft  TTfftF  'WTTFRftfTTft  TfT
•N NO^ CV    -N
flftftFT' ft fl Wll Wll ffftft "WTI FfftFTfFft
TFffftRF I ftTTftf "ftfft FRF-Fff ftfrfftV Wl R3dT
fFF ft ftft FTR FTft FTTRTW I TFt ft FTTft ^oo^F
TlfgT WFT ftfWft FFT I lOV WRt TTF ft Trfftrftftt
•\ NO -N
"WT, W TFft fftftfFttF "ftTfftf FTfft FFFFT, ftfFFTT T
FTTtTFff FpTFTfFFff ffTTTftF Fft" Tfft W I ^
Ffftwtt  iNdlfd*  ftdTfRft FF FFft  TfttTF Tfft ftt
fftTTFif Rfr ffftfF fftfT Fftff wll ftw ftf tttfr
FftTTf? "WTF "FTTfTffft ftTfftf "TTFTff TTFTtfftF tftFft
TTTF fttRT ftTfftf fffftft TTWTf TRF FFfgf I FFffF
fRtTTTTFR ftfTF fttft fl ftft TRTftftff Tfrfft Fgrftf?
N2 NO y\
Tfttffft SFTTFf Wl TTFTRWFft TTF TTgrRFTf "pTTF
ffft FF? ftl"'105 FTFTF ftfftTTFRT Wtftf WTgF Wl
^°^ RTRftf ffRrt tttfT RRR, =yFwft wvf wwdBw ?Rf?^;
TTffR TTTfftrl
"°? TTTTt TTTR RTTTFTT FF^T "FTFTITT+t FTF, ekantipur.com,
Y TTFft Roo% |
',ov ttRt w^1" ftRRTT TfrwFT RtttR ftr ttfftR fr
^ooe;ttt FF+t FFfRrfttF+t TFTTRTTT TTT RfFTWf tRtFFTTFT
ttR gft wft+t fftftt I f+rrft ft+r (TTFfTfft), FrRt t TFRft
TTTT ?TF*t ftTTTT TTF ft ft+T, ft+T (TTfft) T ^WW
(TFFftRrt) TTTTI FTRt ftFTFT+t TFT tY«. FT tRRt W^1"
TfRfF+t FSTTT TTFFFTRt ft T TTFFTT, 7Tfftrt TTT
FTTTFTRtT wfftfFT FT "FT TFTTFT TfttT ^1 T% FFTT RR
FftFT T>F TfftrRTFTT TFTffft fltfl+l "TTT TTTTFFTWl" TTTTT
ft ^TTTTT FRftl  FTRT ftTTTT TFT tY«.(t)(t), Ttftt TtfttFT
tft n I
^°K ftRt tRttt, TFT tY«. I
^ FTftftf, Spotlight, % TFFft Roo%\
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftft yPhW
■*>i$R)<y wt ffiw foMft 1^3, ?<? ftw-rR ?oo?
?o
TFTffT ftfftFTft ftftt FTtTTft FTRf FTFTTft ffftTdft
TTgftftft FRFFfFft ffTTTffFRT ftdTft FFFFT ftfftf ftfft
Wl W FTF: TTfftftrfftf FRT TTff FfftFJfFft
"TRtFFFf TTgrRft wfttfF ft TTFTFT ft TFFRT WT I ^
Fffftf TfTT TffT ftFFRT TTff fl ftft  TTFTTF FF
C NO
fttTFFT FTFT? FFffT ftftf FfftRft TFfR  TTWTf
N2 C
Tfftf I TTFft FT? Ffftwft ftft TTWft fft T TTFRR
FTTFT Ffft FTFW I ^
FT ^oo^ft FrftftT ftf Tfttftt FRff RTRft TF
fftFTFtf ftftRw TFTTtl FffTTRTft 7TTFTftffdTF
'FTFRTF "ftfffRF TT? FT? tftfft WT" Tft FfftffF Tfft
W T Fff "FRT FifttdTF "fl ftft Wft FT "TF ft? ft?
"WT" ftft FTftrf ftftrft? Wl ']0% FT ^oolsF ftTTftf ftdft
fftwfFT FWF TFTTT FFFF FfftfftFTf "Wf! FTF ft?
NO NO
fftfti <n° TFTT TTfftT T FTFTTFTf TFFt FR Ftftr I
TFFft FT? FTTfft "ftdft TFTF ^oolsF FfftRFFF FW
NO NO
fttft fftfti W WfTfttT TFRrfftftt ftTTftf FTTft FFftft
ftl 1<n TFF ftFT TFT TFTFTTft fFTFT ftft RftFFTR
ftfTFTft FffftfT fftl TFRFF fTTft TTFTTF "TTTft
"TfRTFTf "ftft FR fftftt TFFRT "Fffft fT FTW '5TFRT ftf
RtT "FF ^' ftfT, TTfft ft 'FT? FrfftF' fftRft ft ft
Tft ftTTftf "ftfTft TFf fftfti
ftt fTFF TFR iNdlfd* "dft ftl fRFT T fTF "5TTFTFTT
WTTFTTTtf? TTTfTFTFTftF FTfFTF fft ^(ft^R ft
FFFWt ft ftfTF TTTftf W ftl ft FTFFF WTTRT
FTft fftft T "FffftTTFft TTFTTTfffdTft TFT FF FRTTTf
FSFFR TFTt TFFR Ffftft FTft fFRT I TFFt Tftftdft
TfFT  TTfdlft  T|ft  Wl"^  ftTTftf  "ftfTTT  "FRTffR
^^  fYY(^):  "TTFTFrgTTT  TTFft  TTF+t  FTFFFTFTftf  fTTf
tRT7^|  (FttTT:  (r)   ttt (r) ft ft+t ttPttftfqttt Fft
"TTFT  "TftT   'TpTFTFT+f   RfFfRFT   TFftTSFT   tRI^'
TtfTF+t^l )"  1YY(?): "TFTFrFFTT FTTTFrffRfT "TTTTt TTT+t
RfTT,  TTFTT T  ^TTTTTT  tRI^  (TTtTT  (?)  TTT  (?)  FT
TT+t 'TtRtftFqTTT' Fft "TTFT "cTFT tP^IT^^I+1 RfFfftFTT
TFTfftFT' TTTF+T ^ I "
"OC;  WdO:  "TT+fttF  RrfTTT  TTTF  FT  FTTTFT  TTFT
TT+F+t TpTlTTTTT ftTTTt TTP+f tRtFTT ft fftrft ftFFfft+f
TTFT  TTTT  ftrftwf  Ff  TfftTlfTT  ftTTfft+T-TfFFT  ftFR+f
TRRtTT TTt+T FTFJ Rf^ ' "
^fftftTT FTFTfRr, TFT 3; fff ftft TFFTT TFT IA.R I
""° FTftftTF T ftr+t FTFTTTFFTt TTT7FTTFTTT Tfer Tff
FTTFT TFFFT TTRFFT ftTFtt "FT T TFTRF ftf Ff+t ftftftfft
TFt T TTF+t TTfTT TTf TFft ft ^TTTTT ^1
""" TTff TFf TTTTlfFF+T fftFT ftftfRfft FTFT  TlRftsSKI  W^1"
TfRfTTR 1^ TTTT ^oo^ttt fftF+t WF+Rtl
""^ 'Tff W TTTTlfFF+T fTTT fRRR" FTFT T[RtT TTTTFTTWl"
ftTFft "FT T TTTTRF "FTFFT TTftft fft ftft F+F+t FTf fftTTFT
FTTTftftT,   fff  Tffft"   TFFTT   T   FTftftTF   "TTT   ftf
Tftftft "TfTfftfT ft! FTTTRft FFF TFFT Wtftftt ftfT
FTTTt F FT-Rl W "Ffftf "FfttdTTT TTFTTTfR FT ftdft
TIFF? FTTTt iFslddJ TTf T^FRTTTTTT TTFT
RftFTTRfft "fttftftft ftffFTfft" ( "FTFRT FFFFftt T
TFTFftt WF FT3ftTffT TfTT TTFTRT) ft FlRf "FfttdTft
TFT T FRFR! Fft FfTT FRR? I 11?
ftftF ^oocf ftTFtt ftdft ftft FWF TTTFT FFFF
NO NO
FfftR, TTfftT T FTFTTFTf TTW TTft FT? FT? RfT FTT? I
TFFFd FTTfft "ftfft ftft ftt RR TTTRT ffftfft FWF
NO 'NO
TTgfT  FfTTftRTTT  fftftt  ftftRRft  TFRF  RfRFRTt I
^ NO
ffftTR FF FF "5TTFTFTT TTTFT FifttdTf? FST T FWF
NO NO
FTTFT FFFF FRfftf? ftftFffT Ffft TTRTTTF
"FfftdTfT WTfRFTf FTfftftf fttr RTRftfT fR? ftftftW
"dT fftft ffgF Tftftft TFt fttr FTFFTT ftTFtt ftdTft
fftft RfT Tftftft fftft:
NO
Tdfftfff fTFT FTTdftft TfF "FTpT "FfTTFTT fft ftft
^ C -N NO
Wft  Fdf  RfT  fRFT FF  FF  ^TTFTFTT  TTTFT
NO NO
FifttdTft FTFfF fT FFW T FTft "dTftt TFTft
TRTFTTF Ffftff W TTTT Wll (FTft ft TTTfTTd)
FFR TTgfT FffFTdft ^TFTTRF FTTTrffT fftFTFTf
fFTt MTft Wd FWl Tftftff? ft TfTT ftfttFF
RrfR ft F Wft fdftTRf fftglFRf? FTFfF TV$
Ffft F?T fF TTTfgFftt FftR TTTTft FfT ft fF
ftlW
TF fftTRFff "WfTTFft TTFRT FTTTTftft ftft ff TTT I
ftTTftf "TTTF ftfft ftfft FTFt FTTffftft FTtfRft TfTT
WTTfl T FTtfRf fTFF TFt TFFFF fffT FTtfRft ftt
ftftTFTTf ftft FfT fffrftl %ft fFTTRf FTF FTtfRft
TTftft FTFTI TFt FTFT ffft Ftftftt RtRT I "Fift
FRRftt FTfR TfttTFT FTFR TTFTF FF
FFRFRFRfRF FfFRT fftFFFT ftftrft Rft I ftff
FTFTF TdTftRfR ftrffttRtT ?ft T ffft «.o ffT TTTTT
fttf! fft I TTfTfd" ftfF (FTTTTfT) ft TF ftft fftftt Ft?
fftfTTF Fftl  TTFFR FTTTTfT ftdTfRft Wtftt Tft? T
FTfTTTFTFftt TFFTT+t RTTTT fft fTFT TfT ftl fftft "TT+T
ftl FTFTTft FTTf Fftt RTF Tf ^oolsTTT FTFT "FdRt TTt Fff
fttft Fft "TTT TFT FF+T FTFTT TT TW+t TF+Fwt ftft ^Tf
tR+1 fftfti  ?tt ftw+t tf+fR fFf "^ttRt tfstRt frftft
ftr+t fT FTTTT fftft TTT FFTTT TTfT FTfftf ft TTTT7 Fft
TTFTTT TT+t fftftt I " FftiTT, FT RfTFT, ^? RftrTT Rooi^ |
"" ffttft WT, "It is Nepal's army", Nepali Times,, % TTTTft ROO%\
wUi
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftft yPhW
■*>i$R)<y wt ffiw foMft 1^3, ?<? ftw-rR ?oo?
??
FTfRft fl FtT ftR TFTft TTTF ftfT TFF fFTTTFRffft
Fft TFFFT TTF ft | ^
ftTTftf ftTTft Ffff? TFfRFRF FFTTpTf RfTF FFTTT
NO
ftdft FftFRT ftrft Wl  ftTTTT Rf ftfg Tfftfdft TFf
FFTt tftftt:  'TFT TFFFF  FTfftRT ftftFfff fftt I Wl
TFTFTTft fftrftFft  ftfft FFft FTsTFTFT ft TTTFft
NO
fTRTTff TRT Fft FfF ft ftt TFTFTTft TfTRT ftf W I FTT
TfftfFfRFTf TTFfttfftWRtFT FfRf Fft ffft ftw TFTFT
ift — FFR TF FtftRf TFTft FRF TTFTI"'1U "TTdTfRft
tRTRTTf FfTRT ffft f5W TftfFTW fffFT, W ftdft
TFFTR ftftsw TTTTTtl "TFF ftftTFT ftFfTWt TFf
FMTTTft FTF ftftfR" F? FfFF ffft ftfftF ftfft fftftt,
TFFTff ftft TfTTTftf FWFft TTF ftt I "FftTTfRFfR
Tff TRT F fRTFRrfft FTFtftf RFFT FTT Flffft FTF
TFFTdft ftftfR ftft iNdlfd* WW^ffft ftfft fPild I
ftf fl FF FFTfRTf TFFTT Frfft TFWftfF "fF', FR
FF FTrfftTF fftfdF FFRTft FTFFT TTfH ftl  Fdft
tfR ft: "tf RtftR wftf wttrt Rtt! fr ttft I
TTWlft fR ft W  Tft fTTft FtFf ft  IFt FRft T
NO ' NO
FfTFTf? W Tft TfTTFT ffftft ftTftf TF Flfftw RTT ftft
TFFFFffFWI""15
3.    ^Tl«lRlc*|cbl ««|H
FRff FFFRTF RFFTF ftfft ftJfftffRTTd" FF fft
TiftfTf? fttTFTF FTF ftfT, fftdftftft FWTTfftTF FfT Fft
ftft fti wTrftTr "Fft ftrrftT trttfr tsftt ftfr v^j
TTFf I ftftTT TRFTT FTrfftTF ftW-FTTF FTTf ftfF
TFfF:
ftftfFfRft FFF ft! fTTTT TTTF TR? FfF T "FTFTft
FMdfF TglFT MF W I TRftT ftr FTfTFfRFff
RFfF, fftdftT TFFRT fRlFT ftrftft I TRfT, FFT Tfff
FTFRT ft ft! FTFtTT fRTTFTffR FR ftFT, FTRT FTf
ftt FTFFTfR 'TFTF' F ftft? ft FfftRft? I tftTTF TfF
FffftT TTF TJTR^TFfTdT "fft F^f T "FfF FfdF "fTWI
ft! "TTffftTF FftTTfRft FT ftffftt fttrfttftT f?%W
TFt FTtfRft fFTft FFfft FF Ffft ff%F I ^
FT TRTFff TgTFTft Rwidl ftfft F TTTRft Fftf, TFTF
Roo^  ft ftfTTfwRf TFt ftft TfTI  TFTftr FTfRft
^FTFTTFf, TTFiT T TTTTFT TTTTTTTft TfTTFT I
^FFftfT WTT FrfR, FTTTFT Rooi^ |
TTT  TT3TTT,  "The  Lost  Battles  of Khara  and  Pili",  Himal
Southasian, ^Mi Rooc, \
F^ll+  WT,  The Royal Nepalese Army: Meeting the Maoist
Challenge, (ftWtt, ROO^), T. Y3-YY I
TFFR ft TRTT fFfftP"fft fftft I FTtTffT TFTFftft ftft
TF FTFFFff "§fft "Sftd ftTTFRTT WTTI TFFt ft! FTF
TFFF TftftFffRft Fftftftf RTF ftftft TTd F#ll RWT
ftTFtt ftTftf FTFTTft "FTTTlffft FWTT ftTdTFTfRft fTTTF
WTF TgFT TFft RTF fttft FTTfTF TTFT ftfft tftftt I
FFF Fftt TfRft FTdFT TTdT W: ffttf fTFFTfTft ftftt
FTRTftT TWTFR fftfftft Tlftf TTftf F? ftfT %% TfRf
Tftftft fFTft FftfTF ftftft fftftt I  "ft TfffTff TTrfft f!
NO
ftTFT TffTT ftfTft fftrRT T ftt FlfttfR "FTRT "ftfTTT TTlR
FTFT T^Tfft TfftTft fftftt I W TFt TTF *?<ft FTF I "^
TJJFZ, fRF, Fvftt Fftt T fttFffRft Fftt fttFF fftdlfl
ftfT "Fftf ftfWF fftl fttF fTR FRFFTft TTftf Tft
FTFRf fF FTFTft ftTFT fRdTTTf ftff TFFTRT ftfT TFf
^i\ FFft ftTFT fFftFff fftfTft Rft I  TdFTIf 'TFfttfftf
CN ^ ^   ' NO NO
FFF' ff FTT FTfft FT? Tftft Ffft TfftTft TTTftTT ftft
Trfftft fftfti^0 Tffftf FftTTFTfT TTf ^[ FTTF.
TFRTTTTft Wft ftftfT tft:
FTTTFTF ftTfftf "TF FTFFT FFTTffftRTft "TfFFRf
FffT Tff TFTft WI fRffftR FfTRT TFFt FTft ftfT,
TTft fftftt? I TTT? fdft FTft ftl FFTTF??
"FTTft TRFT fftt TtftRT FFTWT (TNT) fft Tft|
WnFFFft I FTTFFTF TTFTTFT FTRf FF TFT
FFTTT FffFft Fft| TFTft Fft ft ft ft ftdTFTf
^TTFRT TTTft fl WTTftT RtRT I FfFFTT FFFfft
ffTFFTTfd" "ftftf? TfftfFT fftftFF ft TFT TFRff FfR
Fffft "FdTFftl FWTffftRT TfT "WT TTFR fftfti
TFTft FTf FFTT FFT T RdfT TRFTft ff FRft
ftTftf fTFFfftt ftFftt TTFRT FTTft frfftrFFd Fft
NO NO
ftf FTR fftfti ^
Wft FTTdft FT? F5F FffT 7TfftfFfRft fjffftt Tftftt
f^fttl FTtfR FTTF ft TFTft T FRff? ffwftl W
FTtfRFTd FFF "TFTTTT RFRT FTTft FTfWT TfTFft fF?
ft TTFR ftft ffftft? I ftFT FFRT ftfFTT WjTR TglFT
ftrftft fftft fftftt I TTdT "ftcftftft ftF-FfRdRF TTFft
FTFFFTf fTRTftt FTTWf T TTfTTf "ftftRTlf fFTTT I
Fft ftrsgfT: "Fft ftTfftf "TTTRT TTTTTf "ftftft TFF W T
TFft Ffft RTTF WT Tft TFflft Ftd ft! "TTFTtft Wl
FRTT FffT ftftfdfR MTFlRf RFRT TFTTf Wl
TTSFF FffT ftftfWR FFF Wl T FRT TfTT ftftfdfR
TfFftT Wl ••• I ftf fTFFTTf? TTFTF WT, F F
FTFTF T  TTFT? FfTTF I Wl  "FTFTF Frfftft? FfF
<m TTfTT  FTTT,  "RTTTT  TF  FTtT  Tftft  Rf  TSTTFF
Tl4ft<? Tfft, WVf v/5/*/, 'W ff Rooc |
1^1
TTT.l
ftftF, "Integrationomics",NepaliTimes, 19 ftfTTTT ROOC, |
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftft yPhW
■*>i$R)<y wt ffiw foMft 1^3, ?<? ftw-Rf ?oo?
??
FgfFTft FTFTft W T WFt TTfF ftTftf FTtTF TTFF
fFT?T bTI"1^ ftTTftft FffFTfft FTft FR TTTft ftTftf
TfftFTf? Wft FTFTfFFd ft ftfFW ft ftfFTTf F^?
FTTTTTTt FTTFTft TFft "SFTTTlRfFTFTf FdTFft ftfF FR
FfTWf I FTfRft FTTFR ftffF TffFft ff FF fft ftfft
FFF TTF ftfft r*. FTTft Roo\ F FfftTFWTfRT FRF
ftf fTFTffft ftTTffft ?ftFRTTft? ftl  TFF ftfTF FWF
NO
Tfgft "FTRT FTTF Fft TfftfT T FFTfRft TTFft FFTTfd"
RR ftftWf TfF fft TTft FRF fttft TTtrft TFFWI ^
V.   «"^Hdl
TFRFF TTTT TffftrqRf FFTFFF FTW ^TFTWWRftffT
FTTF T TWWR FRF Fft TTT ajlfft*! Wl TFTT fl
FFTRT  TFRffgT  FfTT7Tfft*WFTFftt  FTFTft  FTTFR
/N NO
FTFfF FTFft W, "FTFTft ftftF FfRrfftft I TTFTlIf,
FWF  TTg"  FFTTfftfR  FMTTRft  fTFTtftt  ftfft
NO y\ NO
gFfFFTT TFtRtF "Fft ftTTftf "TTTfT TfftfFfRTTd"
FTTTfRftftr TTFTfR FTW TTfTRTT Wll FTTTFfftftftr
TTFT ftfft FFfftf  TFRffgT TFTT FTfT ftfft  ftftwr
/N NO
FRfR TffftfT TTFTfR fT ftt fTTTTRT RsTTT Tr!
FFffR ftfftWF Wll ™ TTF TTFTFR wftftf fcTTTd
FTft "WT— T F TTFTT, F FF, F F Ffft F FTFfft
FTTTT FTFfTfRFdl ^ TR TFTft FTFRT TFFTFTf
WTWF ftfT FTFFF fft FFdft WFT FfTftjf I
FTTTTfftfR FTFfF WTffttTF T FFTRTF fl FffftfT fftl
^FfftTfT FdFlfR fttFFWTRF TTFFT FTW WIT TWF
TTTftft fTFfTfRft FTTTTtt T Ffftft Tfft ffftft Wl
^i|Rdl*l dPftWR ftft tt|V T§ft Tfft ftffT Wll fftftFTd
WF FdF "fRftrfftT TTfffft FTW Wll  Ft fF? FTtfRft
"WrRTfftrft FTffftFd fT FTft ft Ffft TFFTFTf TTFT
TFRF T fl TfRft FTTFFT F fTTFft fdFTd Fffgfl
3THim*| RfR FTW "sftftfR, fftdfT fttTR T "TTRTTTT
7TTft WF WTTTT TTtftftrfftf TFTTFTfR RTTTT fF FF
FTWTI FT FF WF TTTTTft FR TFTT?? I WW T TFt
TtftTFW ft TFt TFTTTft RTT ff I
FTTTTfftfR FTTtfFfT WTf FdFft TTRftt TFFFF T
^ NO NO
FTTR fT FRTT "WT, W FlftT ftftrft FFF ftftt FTfR
FTft  FFTft  TFR  FftT  ftfft  Wl   FTFT   ftr
' NO
TRfffffRFff FTFF tffft FfT fftWTTf TFT ft RfFT
FTFTfrftT T tfRf FRT TFFTTd "FTTTt T ffft FTRT
FTIHdWI fft ftRRFT FF FTTTI  FTFfft FTTFTf ftTFtt
NO NO NO
FTTF "FTTTFT ft T ftTfft? Fdfft FTTFRftfTF ft fTft
NO
fTTft TTRF ffttftgf TFt Tffft TF "ftftF, W ftt fl fTTT
FTdTTFT TTTffft frftRRft ffF ftfrftftft FtfT ft
ffftgf I fftftftfT FRfR TTFT TfftffFff (TlftF ffft FffT
oillrWR Ffff) "#3T?ftFT? TFTT FTff fftdFTf HdftTdl
ftftft FfgFFTTTfd TTFFF Ffftft? ft TFt fft FRFFF?
F^T "ftftTft TdfftTftFdft FFTt W ftfftt TTfF FT "WW I
^TQftF 3FTT, The Royal Nepalese Army, 3TTf§T S^TT^T, f. La? I
FTFTTT TTcT, "NA welfare fund spending made transparent",
The Himalayan Times, R^ Tdftt ROO% |
"W  TTTTTftft+F  TFTF+t  FFfftr  ftTFFTr  fftl  TTTFTTFT
oFRfTFTFf TFFTT ftv+t F+TFTfrfTtft TfT Ffftft TFTF TTTT
TttftT TFTTft f+ FT fftlRf fft+TTT Wf TF+t TTfFFftft+F
TFFTt T^T  TTffFf   FFFTTT FTff  rft+f  erftft  RRRtt
"ftTTTT  TTT  FT  ftt+T  ftw  FF+T  RTTT  Tfftft  TFTfFT
TTFTTTfRffFft FFTTFT ft FT ftft ft ft FTFFT7 TfTF+T ^f I
TTfft TTT TF+FWt FTTT  FTTT T FfTFTTR  FFFTFf ft
fftrftftr ft+f ^" FT+t ^ I  Ro ftftF< Rooi^ |
"^ ftTTt  TTFf  T4tFTfF  ftdf+T  ^  TTTR  TTTTFTtft+F
TTTfT TftTTTT RftfT TfTT T TtRtTTT+T FTT ftrjT+f fftfti
TT TFTT TTT fRf+T TT+T TFFT ft ftrft Ftft TTF+f ftl
Rrrt ftr+t T^H^Rid RtfR ^oo^ttt fffT ftr tttfRi
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftft yPhW
■*>i$R)<y wt ffiw foMft 1^3, ?<? ftw-Rf ?oo?
?•?
H. 15^ TT^pfr frmgfr
FFTft "WTtTft FFTTF TFTfft ftft Rw "FTFfftft RtRT
FR Tffft "FTFfftft W, FT TTfFftffTF Rfft TTF FFft
Tff RfTT ftft WT I RftfF ftfF (FTTTTfT) ft ftfTft
FfFF fftftftf T ftfft ftft RfFTfT TTlR RftT ft TTTt
WfFWf I fl WTTTR FTW FTffTTTT WTRFTTd" WTTtftf
Tfft  ft  ft  WfRTft  FSFFTFft  FFFF?  ftftfT  fftf
NO ' CN CN
ftwi ft? "drlrTdT TTdTfRft fftftFrrRfft ftfrfftft
TTFdTRf  ftftFrfftrnf  fftft  ft  "Tfdftfi  ftfF
^ -N NO '
(FTrTTTfT) ft Rfftf fRf ftfft fftwrrlf ftfft Fftft
FTTRfR FRF TTFTF ft! FftffR FTftt TFTW Wi
FFft FtftF FfFF FTfR FFTFT T TTFTFT ftrfdff Fift
TTWTf Wl
WfTfTTTrfft fttf TfFft fdftfT RTF FTfR FTTFFT TTF T
NO
"TfFfftFTf FFTTfftf ftftFft 3FFT TTTFft Ft/RTF 3TTTTF
ft FFWI FTFTF FlfttTrfft TTTfftf fftf FTF ftfrRf
TTFft ftftfftTTTFRF Ffftft RftRft "gftft ffftft fftftt I
ftTTftf flfftft Ffftft TTWTf ftft FFTTfftf FTFFT
FTFTT ftft TFTft FfT FfRFfT 3FTTTRT "FfR TFFft T
ftftWTF FTft "5TTFT TTTFT FTftt I TFt fF 3RdfiT
ftRFFft ftftt T ftftt ftfttFTF FFt ftfti ^ (FTtTTfT
ftdTfRft TTfftTRT ft fF TftfR ft, W TR TfdTfRfftf
"TfftTft fff TfTFft TTFRT TTFFRTTd" fftTTTf TFTft
FTtfR FTFJWTI FTTfTTfT FTR, FRffft I TRfftFTf,
TTTFTf? FFT ftTTFFTf FRFF FTFtff Fftrfftft FSFF
TFFT WFT Ttft fftt FTtfR Jl4ftdJ ™) TTgftft,
WTTTFft?, ftRFFFTTft FSFF T FTSFF Tfftfft RFR
"TRRfT FTFTfftfR Tfft WTT FlR RftfT ft?, Fftft
TRRF ftft WfRF "FTfRTtTfT FFTF Rftft FTW
fftl FTTTTfT Fftftftt TTWTF TfTffft FTtfTFft RfRt
ftf FftfT fft: 'FffftRt ftftTTSlf, FTTTTfftfR, Rfftf?
"FFT FTF FFTF fttfFpTf fFFFWRfR ffftt Ffftft W
...  TfFTft  "FfR  T  TTTTTft  ftftWT Tfft  ^FTFTFT
"^ TpTTfFFTF+t Tftftt TTTT TFf FFTFTT ftf rft TfFT
TfftF+t TpTTFT+t ftftt TfttFTTTT TTFFFTf+t fftftTTIT TFftft
fftft T ftftTTT+t TTTTFT FftftTT WR^" FFJF+ Tft TTTTFT
TTFTFT+t "cTftT ftftTFFFF+T TTTTTFTFf e^Td + l FTFTTT
TTTTTFTtrR W^ T fTTT TTfRft oTTTTT TftTf | S«. fwf
^ooc;ttt FF+t ftR TtfttFTTTT Rft TTT 3^T (TTfftft+t fffT
FdfftftT) T TFT ^1 (TftTFTFTF+T F&TT T TTSTT+t
fffTRRT) Rt TtftfT Tftrt I
"^ FTftft WTT FTftftf, FT5TT[ft, fftftrTT  Rooi^ 7" TTTT
ROO%\
ftFRF fftTTFWf I ftfft TFft TfTfft Wl fFRtFTf ftfft
TTTF   Fftftrfft   fFF?   iNdlfd*   Ffftft   ftl"1^
"tRffftttt RRf FfftRfT TTTrftftfRft Rftft fft
NO NO
FTFRT Fftl FTTfft ftft TTTtt I "TfTfftft FFSFFFFfR
fttFftfffftl WTF TFR FFtTfft TTftFFfftRTId ft
fFTfFlTff fTTfR WRT FftfT Wll ^
TFFttfftf ftdTfRft fffft fffft ftFF FFFFFT F TFr!
Fftf fTftfftfRft Rf FfTTFT T TTFftft SFT ftfWFT
FTtft ftft FTTFff fF ft Wff| wftft FTtfRft ftfff
ftl fTTFTf ft! FT fffTfTTft TTF^FfF fftf I TftrfftFf?
FFFRRF. T ftWffT TTlR fft TTTFTFFfT TTTF ftft TWF
Ff? TF WtRfWII ft ftFfRFff FdTfRft FffT fF
fftT FTtfRFd fft "FTftftf TTfttTTRTTf FTFT Fft Wlfftft
ftfTI Tffft TFR RlRFiy^K *l$<MI<rll£ ilgnfd Tf ffft
fF  TFRT,  FT FFFfftf FfftRft FFTF FFT ftTFTft
NO '    ' NO
RrfftftT "ftftFTfftf ftfTfRFTf FTTFT Ffftft FRTFWTTf
fTTFTft Wl
^.   Tft#^t?<=llrl?
TTTTft RSITFRT fftf ftfFTFT fTft Tff FfRfftft TTTTt
T|ft FfTTF TTfftTFd T WTFTFftt FftWTTd" TFTft Wl
ftftfTTd Fff "TTtftf "FfTF ft F TFTT TFTTT RTTfRFR"
ftftt WTTRT FTft TTT "WRFTTR W I Tff Wfildl fT Ffft
F f! FRTTTF T ft T TttFRT FRfTfRtf? FTFTTFTf
fFTTT Fft TTT fT FRTT TTTtft TfFfft FfFfftFff ftft
ttsffTwi tf yf*iii*l fftTrt wft ft tItt ftt
FTdTfRft fTTfft! TTTFTf FTRTT TTlR FTF TfFT TFTfT
WIT ftft FFFRT FRft FfTRft TTFT TTTF FftfT Wll
FC Ff  ^00^ft FT FffdTF f! TftffRfRT  "TFTFT
RTTF ftftTFTff ftft TfTFT FfRR T FfFF TTffftftgf FF
TFwrrf tRft? Fwftw'^0 ftr ft ttf Jift*l fftft
TFFRT F F "fRfFfttft fft? tftftt F TFt TFR "ftf fftRT Ft
TTTfft  RsiTFTTf  FTF  Ffft  Fft  TTFTff  WdTTfrrftt
Rtrti
ftft fffff" ftft TTFF FT? TFFttfftf FifT FTTft TTFft
FRTTTF ft TTfft ftfT I FT fftftftf FFTfRTT TTRT
"Ffftf yf*ill*? Rrftft FTft fftft fftdft Wd FTftrf ftftTT
Roo<dJjj Trfftft Ff ftf "FRft "FfttdFRT FTW Wll RTt
FlRf "FfTF WFT: TFFFF Rftftt "ftTTR Ffftftrf FFTFR
Fft TTTR Trfftft fTFTftF fftftt, FTfT FffTFT TTlR Tftfft
"^ FTftftf, Nepali Times, % TFF<t ROO%\
^%  TTFTT+T  TfRf  Ffftf  "TTTFFTft  fFFTt  ftFTFFT
ftftTTFFT ^fSlRl" ^Hrf?T, R^ ftftrTT Rooi^ |
"?° "tttRf TrfRrftftr ttRtft TtfttfT ft t; ^ttRt RRtftR
ftft etTff TFFTTT FF+t Trftr", Rt W ^ooc;. fT ^9.Y I
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftft yPhW
■*>i$R)<y wt ffiw foMft 1^3, ?<? ftw-Rf ?oo?
?Jr-
TTTFrT FTTF fftFT I TFTRTIff, TFF FrfttdTTT TTFFdfR
ftft TTTftf Fft?fRfRT TTFT TTtftfT fft T RdftR FTF
trfTF TFFF ftfft tftftt I ftRFFFTTft RftTFTTd
FdTfRft fftdFTfft FTFt TfFT FTFTft ftftfftfftTF TFF
WFtftrft ft Ftftftt ftTTFTft Wl Fftftt FTTfftfR FRF
T FF FfTFTft TTdTfRFFf FftF T?tT TTTR TTftft Tff
FT? "Ffttdft TTTFT "TTpT ftftF T FTfRft FfF ftfft
Fit FFftftt y*fddf ftftRRW Tftftf I
"FftT ftftFTT FTTF fTtfRFR WFTF FRfTTTfT TFFT
Tft ftft "FFF Wl TFFTT TTlR ftf fTTF FFft fftf
FffTFTFf ^ ftl 1^1 "Ffft "FfttdTF ftftfT
ftftTFFfRFTf FT ft T FRFF "ftTTTT TTlR FfTfftft
TTWTfF W, "FfR FFTFTFTf ftfT I TTfTff ftfF
(FTFTTTfT) FTf FTfR fffft ftfffftr T FFTlfftf TF%d
FTF Wl IrRfT "FfR FFTFft T Flftf yffTlfft fttft
TTwRFT TFTW fttRfR FTTFft fftRTTTF TTfTff ftfF
(FTFTTTfT)  T  FFft  "ftfTFRT  ftRr  ftwF  FTfRTT
c NO
FftfRfRft ftl FTtfRft ^TFFTrfftfft RftTF fttFRT
FFT FR fTFTffftff7FFTTFfT ftf fftftWRTT Tfrfft TTRTft
RfWfT ftfft I TFft Tft FTRTTff FWF TFTFT? Rrft
fftF Tfftt FSff Tft "WF fftfTfftFW Tft ftfT I FfTFft
*iNI? ft ft ft "Ffft ftftTTFTf ftftftt FFTt fffftwf tR
"FFRTF "fl TFTfRfft TTd T TFftftTfT ffft FTtfRft
"SfTfR fTTft fftf T FdTfRft FTfT "WF ft fftf TFF
fTFTfffft fRfff Fftftftf FFF TTftqr^ |
3.   W^Ta*F^TFT
iWlPd* RTF "FfTF ffF f! "FFFFFF "STTfRF
TTFft FTTRFTT ff "TTFRT I TFFTT Tfrfft FTFRT ftfft F
FRF TTdT iNdlfd* "ftRTft FTTTF JlRdH^ft FTFFFTT
Tft Tft FTF TTdTfRft TFWTft Fftft W TFTfft |ft FTWI
TFTF TFFfgfR "5TW ft FTWI WTfftfFfR "dTTR
fftWTTf FT ft FTTfR WF FFWt T TFTTTTT FTfT
T/ft^FfRTft TTTF TRT FfWll RRTft FFTffTT ftftTFTTf
Tfft TfTFft, fftTRFTf "FfTTFft, "pTFffFffTft Rftft Tft T
TTTF RftTfRft TTTRFFT FT TFTfft FTTFT FF
FRTffF ft FffTTF T FTFFTT fftwf I TFt Ffftrf TFF
FFfft FTTTFRF FfftFFT fft FfftftV TTWTf WI FTft
FFT FFftft? T TfftfTTFRF fT ftft Fff? Wl RTFT
ftftt TfTT FTf TftffT "ftft FTTTTT ftFTfRft FfftfftfftTF
fftTW FFft Fff TFTT TftftFFlf TTdTfRft TdT ft FTF
TffTI
fTFFTf F5F Ffft iNdlfd* FTRTT TTlR ftRFFFTTft
FFTTfftf FfftR I TWdT FfFFT FFF ffftft Wl TFRT
fl FTT TftffT ftdTfR ftffT Wll  W TFTT fftrftFtt
FrfftFTT Wl T Wft "Ffft" ftftnfFf FTFRFT FfFT
ffTTfR fft FffT I "FTTTfT TTTRT F TTdT FFfft TFF
ft! Tffdfft TTTTTft Wl  fftFffT fTTfft FTTfRtft W tR
•N ' N0N2 NO '
FFf Tftfft fftftlFftT FRf Rft,  TFRT R'SffF T Ffftft
RfRt Tft ftft? ffFF ttf fttft Rftti tftrrT fftftfT
TfftfTtffRFfd FTTR F5ffRft TFTIFT fft Fftt I  TFft
TFTF FTTTfT TTTTRT FFTTTdT TRFF TTfTfT FTft Wl
WRt Ff? f! TTdTfR FTTftT FTW TJFT?T fftfRTfR T
FTrfftft? FFFTT "Ffftf FRRfRft FFT ^r| FTRfR? TFft
Wl
Fff "TTtftf "Ffttdft TTFf tRfTRT tjst ffTlff RRf
WF gTTWTFFTFtfftF RftfTFfR F5T Fffftftf T fftWTff
fftFftft HlRdH^ I WF RfFrfftf TTF^FfFIFdRH*?
TRdTTF ftft fFFf I Fftt FffT ftTTTfRft WWRT FTRf
Tfft T F?RRft FFf tftftft fftft HfiTldlft Ff? oillWlR* FF
iNdlfd* ffRftfffR FTTF fRJfFI Tr! fftTRFTf RTTfR
rft FfFRT fftTft RTdT fTTF TTfrrfft FRT TFt FF f!
fFFf Ffft fRF FF FfW I "ftft FTTTTT ftFTRTFT fl
FtftF RTTF RTTRtftf Ffft T TFFft Fft RFFTF fttft
F F FRF W F F TFF fTTF FTtfRTFf "FTTFT
TTtftTFTTft "5TTFT I Wl FfTfTFTT Frfft FMF fttfT
FRT fftRTf ft fF I fftft I ffft FRfft FMF ftffT Wl
fftdft *-f)i| TTTRT FTF Trfftft FFF Rft TfftTdT ftf
FTfRfftf ft, fTF fTTft ftt FRtFft FTTfT J|Ri|*l W,
FdFFTT FFT ft ft WT T fFFff ftft Ffftftft ffft ft"
NO '  -V CN
fF F ft Wft I  FRft FRTFF FftftTft FWFfR ftffft
Wl Rrft RnfTF FflfftT FRrftf RfFT ftfT I Trftftt
■sftftTFF Tfft T FTFFTT 3FTRF "FfttF Fftft ffF ftft
FFt TffTI FFTrfftF fFF TRTT fftftftrffdft FFftftf
FfFfftft FdT TfTW ft TFt ftrft fF ft, W Tft F fftft
FTTft TfT Tffft FftTTTf FR fftfF ftdftf Tft T FRfR
NO -V    NO
FTFTft RftFFTf WR Fft FFT Tfft W I
FFF  FTfT  T  ftRF  FTTFT  FFTft  ftft  TTTTt  Wl
TTdTfRft  TTfFftFTf  Fftftftf  RTF  TTFFT  ftffT
TRTwRft TfTFRT fft ftffftt  TTFT ftfdTtl  W TTFTF
TTTFTft TFTF fft iNdlfd* FfF FFftftld "dtfl FF
NO NO NO   NO
TTTfRf ft I FfffTFfft, FfrftTF ftfftTRT fft TTRFF F
fftftfT ft W TT WRt ftftft ftftftTfTfff "SfTfR ft§FTfft
W T W-FTF TRFFTfft W TFFFff fft fl TTWf "TFF
ftl Ffft fFTfFRT FftfRft FTTFlR fF ffffF T
6*IH_I-HI FTtfRft "fFFTRfftt fF FTfft W Tft ftf
FFTffRft ffftftfT 3FTTTRT fffttFTf? ftftRR ftft FTFT
FTft FfF FfftWJf I  W RTTT TTFdTRf RftftfRft TFf
ftRrfRwl
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftft yPhW
■*>i$R)<y wt ffiw foMft 1^3, ?<? ftw-Rf ?oo?
?*
"Ffft "FfTF TRFFF TFFft ftfTFTTTTT TTTR Fffft TTd
TTTFT   FT   TtftRT I    TFtftFRFFftt   TIFRFffdfF
NO NO NO
'TfRTTRft  FTtTftFF  TftgT  FF   FFRffgT  TTTFT
no no y\ y\ no
'dTTTtfRFTdfftW''1^ TRfTft W I W F5T J|ft*l Ff FTF
Ffftr RfTT ftft FTTFTt Tftt T TFt fft Wf ftft fttl C
ftFWT Roo^ F "FfR T FTTTTTTFF FRF fftfTTFTfft
I Fff FTRT "Ffrtftfft FR? FWF ftfft fftfti TFFRT
"Wfildl*? fTTRFTF W TFTft |ft ... F5WFFT fRR
Tfft"'1^ fF FTftf Trfftft WI FT Fff "TlftT "FfttdFRT
I WfW^TTTFftt fl FFTTF Trfftft TTfTF I ^ RfRW
Roo\3 ft ^3 ftft "FfftdTF TWF "FFWRft FfFFT
J|ft*l FT, ftft Rfft FTFTTT ft TTftft I 1?v FTfRft
TTFT ftfft ftfft T *|i?f MA ft! TfttFft "FTF ftfft W I
FfftT, ftf Rrft ff ftrrfftrnT ft ftFT TftftrrFt wt
Tffft TTTRt FTFFF TFt ftftfft W: "ftTFT Hlft*l£R*l
FRTTTF  TTTRTTT FtT TFFFTFftt WT Fftftftf FTTT
NO
ftR rrf wrtfft "fRT ff ftrrfftrnT trtrt wft Tftftft
fTft Fff "FlftT "FfttdTft FFTTWRTRF WifT Tf| TTTRT
TFT fttftf I FF" TTTtTft FfftftfT (FF RlFlRwR)
FTTRFFFT fTFFFTT Tffftw I ^
Tft ^oo^F FTft "FfttdFRT FTTtTffft FfftTRRTft
"SfTfRF FFT TFFft FTFFF TTTft FF TF ft FTTft
^fftftTT FTFTftTT, TFT ^1 I
"^FT Tfftt TT5FTT T fFFTlftftF+f TFTFTT, £ RFFTT Root,,
TFT K.I I
"?? TTTFT TTITFftft+FTft FTFTTT ft TTfTFftft+F ^FTTFFFf
NO NO
fttRtt t tRRt TTFTTFfft+F ffRtwR, ftRttf t ftrfft
FTTTT ft  FTTTWf  ftft TtfftTFTFTT+t  FTF+t  FTFFT ft
NO ^ NO NO
TTTf TTfWf FTTfT Tftr FT ft+t WT, TTftft FrftfTT FfRwf
NO ^ NO NO
FFFFT TTTR FT fft TTFT ftr I fff Tffft TFFTT TT %
"FFtRtTT T FTTTFT' I FTTT 'TTT FT+t TfRfFTTT TTTT
Ffft TftftTfftwf TfTTFft+TT ft i^ftf TTTT FTTFT"  (TFT
NO
K.F.Y) WRF "TTT fTTTFFF+f TfRr FTfT TT TTTf T "Tltft
FftTTF+f TfFWF+T TFT TFFTF TFFT+f TTTFT ft" (TFT
S.R) FFFT FF+t FT ftftft Rft fT TTf, "TT fftTTT TTTTFT+t
ftfTTT ft TF FfT+t "ft TT TF+t Tfff TFFT' (TFT lo.Y)
"Wf ftrfti
"?V TTFTTT fff TfpT TFSFTP+f FTTF+Rt FFtRfF+T TFT
FFT FRTTFTT FTTTFT Tlftrftf T FTT FTTTTT Tffft TFFT
FTFt FT fftfti Tffft TFFT FTFt FT FT FFTFTT ^|
^FTTTftT Tffft TFTtF+t FFtRt FfftFFF+T TfR" TFTft+ FTTT T
TTtff+T TfftfftfftFTTTTT ft+t F"JT Tffft T FT ^TTTTTFT ftfttftft
FTftr Ffft Tftftft fftrf | FFtffTT ^ooe;ttt TTT ftftftft ftftr TTF
fT TFTFTTFR TlftT tRfTT+T ftTTTTf+T FfTftFTFFF FrlTT ft
ftf FTf ftfti TT TTTTFFTTfT FTTTT Tf FF+t ftfTFT I
"W FTFT ftTFT TT+TT+t ftft T FFfFTFT, 11 ftftWF
Room TF+Fft Rtt TTTfTFT T5T ft ftfTTT ftft FTf:
TFTTTTT TTffft+ ftftfTF FFTfT, Tift TT TTTfT, TTfftft+
fTFTTT  FFTfT,  Tift TTT  FTfT,  Tift Fftw  TTTfT,  TfRt
ttRtt tfRti
Ift R-Jdj "FFF Fffftw Tft fF fftft! FTftrf ftfft fftft:
"TF TFTTFFft fTFFFTT FT. TFTft |ft TTFdTRf
TftffT ftftfftfftfR, FTTTTfftfR WFFfftfR FF FTTTfT
FFFTTT FfftRtftfRFftf T?ft FFF FTTFT TTTtft
FTTfftW'l ^ Wdft fft FfftR TffftFRT fftft ftl wft
FT FTlftft Tff TTF ft fM J|ft*l "FFfft fftF? ft
FTFFF  FFFRR  TTTFT  FfftRft  FSTI^15  TTfTfF
N2 ^ &
ftfF (FTTTTfT) ft FTft fttft FF FT ft Ftftftt Wd
Wl
FF TfdlfRft WF FfftRfR FTd" ft TRFFF TFT
tftftft Fft FFtTRTSFRF FT? ft RSffTTft ftftff | 9^,
FTTfT ^oo^F "ftRTtTFTft ftfft FTF TrftTFtfftT FTfRft
ftffT <=IMI£R*1 *lft"=|ilddHi Rwidl TRTfftfftF HldT?R*l
ftftRRrr Tfft trtr Ffrfttr TrfftRft F5T ftfrfd" ft
ffftft W ft fftFTftflfTTTl! TftffRFff FTFT FTFR TF
WTTft TRF FFF Ffftw? I
ftftt FTTTfT FF "TTTRfTft ftfTWRTTd ftft FTTFT fF?
fft ftffT Wll FTTfTTfT TTlR, TTfftT FftFTfftfR TTTtftt
FTTTTfftfR FTFfftfT ffTTfR fft Tfftf, FlRf TFTFTTft
FfftftftfT TFftFR TTTFft Ffftf T TR ftftfl "7^TTTFrfftf
fftfTT FF ftrFTTTf? "TfFFTTfR ftft TF ftfRT FfftT TfTT
Wll  TR fflfl ftft "Flftf yf*ill*? fTFTFTTTT TTTR FT
Rrf ff fffff? fttft fftft? ft Rft ff? fftftTfRFd
TTTft FTF FfftRTI Wt RTTF TFR?fftT TRfT Tfft fift
ftR TFf TftffR T FTTF fftTf?TTfRft RftT FT TTTTff
Wll RTft ft ft TFft FTT Trft; fr FTW FftftfT T
FRFFF? FfdtftfftFFffdft FTg FFFftF FF TTFdTRf
"FTFdFTF TTTgF TTTft FFF Wft RfFT fdFFt Ffft
Ffft fF? WTTTTTf? ffft Ttft TfTFT FfRTI
"FRft fftrftft ftft F5WFTF FFttfftf Ffftft FIFT Tft
FFTftfTI TRfft ^lft*l FTF F? T ilWIilfft-'l*? TTF?? ftF
FT: TfTFT FTTfttT TFt! fRT FftR "FW | ft fRT "Ffft
yf* ill*? FfTFTff WT ft I TF FTFFF ftft fl TtFTTTF
FFF ftfftft Ff? ftFFt FF ft FTTft Wl FFTfRf
ftftF FT ftFRFF FTTfttT RftTd fft WR ff^ff I
FFTF "SfTFTtfT RTF ftffftff FTTTtT TftfTTfR TTfT ft
FFF TTFdTRf ftftRfftFFTTft fftftFfft TFft TFTF ftfft
Wl FFff Root F Ffffft "ftfftTTT FOTTFRT FTTfttT
fftftftft TFRTTFTT TTTR FTfRft  "FTTTtT TTTTRT FfftT
"^ "ftftTFT TtftfT T "TRT TftFTWf ftft efTftFfft TFttRF
TFfRrfttT FF+t TFsfftr, Rt fT Rooi^, ttt 3 I
"?lS  "FF+t  FTTFTFT+t  FfFFT  ift<rlR  TFTRf  FfftrT+T
TRRfftr Tft+f Rfttr wRt w^m^ TtRRft ftt Fftfti"
"ftftTFT Ttfttrr t TfRr tRftftR ftft ^TftrR tttRf
TTftftrfttr FF+t TFrtr", ^ fr rooi^, tft y i
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftftf yPhW
■*>i$R)<y wt ffiw foMft 1^3, ?<? ftw-Rf ?oo?
fft
ftfT TFFttfftf FftffRft FfTrfftF T FfTfftRT FTF, FF
FF fftTFFFTRT TFfftT RfTWRft F5T FTf"1^
TRfft W I FTTTtT "Ffftf FfftRfR FftTFftftt ftfft FFlf
^oo^F WTTRT FTfft fftftt T ftf Fff "TTfftf "FfttdFRT
TTFTTTf ftTftrrfff TTFtt TftfR TfftTft fftft I ^
TFTFTFT "TlftT "TRfftfRft TFT FTft TTWF frftTF ftft
TTFTTd" FTTTTT TTfF Fft? T ftTTftf FFFTT ftftfftfftfRFff
ftftf TFFft TTT fft Rft T TTFTTd" FFfftFT FF
FlPdRftJMIi. FFR FTft tftftt I W iNdlfd* f^FFTFttft
Ff? Tftftft FFd" TjftfFT ff Fftftt ft, TTTF TTT ftft fT
Fftftt ft T fftftfT WFT ftft WFT W I "°
yffi||*| ■SFFfrfffFFfft ftff fftT fl ftftt fF fftfTI
TFTR ftFTFTT ftfTF ftt FRF ft TTFTRT TTFR fR
fF fftfTI ft fF Tftftft flf ft TffftFFF Flftf
ftftrft FFFTft FTft FRF FTTFT RfTT ftfft TTTTR
FTTFT FFFF FfftR ftl ft fftFftft W T Wtft ftTfftt
FF FF FT3ftTfft FftftftTFFft FTTF FdTFTRT fftft FFt
ftRRTT FFFTft W I "^ TFft ftftf RtRf RTF fft wf
T TWt "dftftFTT ffTTFR WTTRT wf | WRTTf MTFlRf
FffttT T FRFF FTTFT Wl RfRW Roo^ F ffftTR FF
ftf "5TTFTFTT WTFRftftt TFft "FfftdTTTd "?§fT FTfft FT
"ftftRF "FWR Fg FftffT RTF Tfft Wl WTTfR ftFT
FF Tfft FfftR FFF TTfT ft ftRRT, TTt ft fF fft I W
TWt FT dft* I ft fRTFFRT J|Ri|*l W RTt ft SFTTRT
Wl
TTFTft FTRTFft Tff fgFFTT RTF RftTd TTTtTFTf
RfT FfftWJfl TFft TTftf WFT T fftRFFFTf fI
TTdTfRft TRlffT Wll  TT Wlft TTTFT RfFTfT Fift
"^ W fRR ^ooe;ttt iTtV+ TfttfT Tfftr+t FTfftr TTTTFT,
TFT 13^, (R) I TFf ftw+f oTTSTFT fRf+1 W "TT TTTTTFT
'TTFFT FFT+T RFT^ttT TFTRf TFfftT7' TTfft tRtTFFFTFT
ftftRfftfT FF+T "TTT TFTFTT fftwTFTTT TFTT TTTT PmRhTI
TTTFTRf FTf FFF+T TTfftT7 ft" f?TTft I "
^'•fW^TfRr tftftt, tft s.3 I
"V° TTRT TFTFTTft ft FFTTtFT *FdM< ^oolsTTT WT ft
"WTFf fftft "TT TTTtftF FTFRft+T FFT ft TF+fttl TT
FFFFFFTIFf fTTTT'T RftrTT Roo\3 ttt FF+t ^3 fT
TFTFTTFT/TF FTT fft ftftF+t TFTTTTT TfpT TFTTTTT fTTIW
fftft, TT TTTfF+t FTT ft FFT I TpTTfTFTF+t fTT ff F+
FFFffft TTTT TTT Tftir+t FTfftr "TlftT "TTT "FT ^FFTTFT
ftftft+t FTTfftT ft FF TfftF+t ftr I ftR TTfftT "TlftT
7TfftftFT 33 ftFTTFTTT TT" tRh+I ft, TT Rd^ld tR" FTT
FFT I FTTTFT ^ooc;ttt TTTTfTTFT+t FFT Tft+f TlPT TFTFTTft
ft TFfftFTTT FfftftT TTTTT ftt "TTF Tlft+t fftft, TT Til TRf
ft+TT (f FFrnft)FT RRFT TFt ftt FTFF+t Ftt TTF+t TTTFFT
FTI
"v" ftrrrt ftrRt ftf ffftt fftt TftrfftwR Trr Fnft+Rt
ff? RfffR ttt ftft" ft ffti
fftftfT TTTTT R-JdT FtfF FF FTWI RftfT TffttTft
fRfFWF  TFFTF  FF  TTTFT  FFTft  TFTT  ftfft
NO
TRFftft Ff? TWt TTFTTTf TFFttfftf fTRFTfd" FlR
FfFF Ffft I fftTTT-fftTFTF TfTT TTTtTfT ftftftfftfRft
TTRTTfftftftt TTdTfRft TTfFfFFR ft RfTTF T Ffttft
ftfTF fftl FTlfRft fTRftFfRTtrf Tift "5TFRT F%T
ftTRTTFTtt "WWRT Fff FTTTtT fftTRFTf WfTFT. I
TTTtftt FFF FttFfRFFRT WFT FfFT ftft RftTTff
FWRfFFt fft FSWdtRt "WTTRTfftftft FTTFT TRfftfft I
FSTTdfTT TTTtTfRF FTT: dTFtTFT? WTt IFf, W
TFFFTRTft "FFT ft ffft I (RTF Tftftt FFfftTRT FTTFT
TTTfT ftft TRf ft) I FTTFT TTTftrf FRF FTtftt ft
ft ftfft TfgMTt FTTRT TTTFT RfTTft Fftftftft ftftft
^ NO
FTTFTF fttf fftftTW ftft ftf TFFTTf ffftft RRF "sftftTft
FTFRTI
ftfrftftft WTF FTTF FTF W TR T FftFTFTf "ftfftFRF
FTTFTTf' T TTFT RFFFTT Fffftwf ft" FFFfttfFfRft
Fft FfTF TffRfT ftft FTfRft ftf FtfWR fftfRT ft
Ffft fl fttftTF FFTTfFfR TTrfft TFFT FTft? ftl
FTTTfTF FFTtf FTTFT "Fl! "ftTFT W ftft FTfRft ftft F
ftftf FRt TTF FF? Tft FF FTFfF Tft Wl FTfTTTT
FTFTTFTf ftftRftftf ft TTftftRT FffT RTFF RTF FTR
TfftTft fftd TFRFF FTfRft "TfTTTdT FTsT dlfftd
FTfftfF FFfft W : "Trfft ftftTFTTf fftFRF FFTFT T
' ^ NO NO
TTfTF TTfF FRFT FFFT, TTtftf ftftFlf ftft FFT ft T
N not G NO
FTFfftf WFT FF FRTTftTfTF I v^'
NO
FTffft FTfRfFT TlRf T FTFfftf RfFTfT TTrfft VW
TFF? f! TTftftR Tfft W ft ftft FTfRF TfTT TFTTf
Ttft WffttRf TFFT FTFt ftRffft RfTFTT TR FTfffR T
TTFFdFFTf TFFT F ft FlftRtl TTfTTTTT WfTTftt
'ftftf FFf? Tftftfftf ffftWTT FRTTRft 3fRftfT frff
TTFTfT FFFTTT fRtftft ftft Twl fift ftftf! fFJfft,
Ft! RFF FfdFfd FTFF fftdTf I FTfRft ftftftrftTT
fFTTFTt FW Fftft Fft FdFTfFFR ftftRfRT "SfF Fftft
Ffft SFT ftftTT TrftTfft Wl TTfrfftf RtTFR ft
SFT fftft Tffft TTFRF FTfft FftFfRF ftft T TWt
FFTFft TFTfT ftfF Flffft SFT FF Fftftt ft I ftftfT:
ftTFtt  FFFTTft  ftft  FfTF  ftl**l  Wll   FSFfttFf  T
™* Tft TFT (sidii-T) T. S-% I TTfft TTFT FFFfF+TTFTrfft,
fft TT+t TFTFT, TTTtF+t TF+TT, FFFF+t oTFTF ftTTF,
ftfft+ TFFT+t FFTF TTT FTFF+ fft+TT, TFTT TTFFT+t ft+TT
TTfft ftfttfft+TTTfi ftft fftft+TFT TT+t ^lft.ft,T. ^>-1o |
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftftf yPhW
■*>i$R)<y wt ffiw /ftWft 1^3, ?<? ftw-Rf ?oo?
?<s
MWfffftf FtftFfT fftfTRfR ft" ftft TTTftf fT T TTf FRT
ttTTRft TTFf TTFT Wl  fftSFTFT FRTTT TTTF Iffftf
NO '
tTFFttF fftt TTTt ft ft TTFT fR TTFf fftf I WF
FWF "FTFTTTfT TTlR TTfTF TRF TFFft ft ft TFFTgft
TFTftTftf TTTWTTf Tfftf T TfFTTTTFTf RwiTFf I
"FftT FTFTft TFFT fFTR f T WRT Flftf ftftTFTTf
fftFRF TRTFfd" ftfft FTf I FTfftftf FRTT fFftft FTF
FTft TFT T TFFttfftf ftFTFTfftft R'STTF FdTFf, wl
RfTT TFF T FFTFT ftTfft TTftftftrf fFTR FFFf I
CN CN ^ NO '
TTTtfRT ffftft TRFRT Fff! FRfR T fftRTTFT RTT
ftllV? FTTF TTFdTRf RfTT, FffRf TTFT T Ffft
■5FTFT fFTR TTTTT TTTF FFffT fftTFTfR TTFffFTTd
ftWRft TTfFF TRfT ffl ft? FTTF FRFFT FTf?
Ffftifft W TTftft TFTRTTd ftfftFfF TFttfftTTTf RfffTF
FTFt f| FT Tftf? ftl  Fftftt FWRfft ftlTftTW FTF?
NO NO ' NO NO
FFT TTfft TTdTfRft FFt Tfft ft ftt ftftfttfRft
FdTFtF Ffftft TFTffg frfftRf I lVV
FT Root ft "Fffft TfftfFF ffftft FRft FftftfT
TTFTfT FdFfRF fftf FTTft fF TTWTFT WTTfft
frfFT fftft TTFT Tft ftft R-dNd* f I 1W FTFTTft
FRTTTF Ff Root ft ftfftt ^ FfftftTF Ff Roo\s ft
fttft Tftftft FFTFRT FRft TTFFTT FdFfRF FTftft??T
TfFRT fftt TFTft fftfti TF TtRf fTF, TTfTF FF
FTfrRf fRTTTfT FdFTfR *,o ftftwft FftfT fftl^
FTTfF RfRW Root Fgfrfft fTFTTT TRRFTF ftft FTfft
fftfti TTFft Tffftf TTTF TFF ftfRT Tfftftw Tfft FF
ajfftlft FfT FTft Tfft TFT fftftt I RfRW r % Tfrfft FFt
FfftTTd "ftrftft Ttft? fTFfTft" ff flft?F FTF FF FTfftF
FffffTfftl
q Y3   -ft
"?mfl  FT,  "The chilly winter ahead", The Kathmandu Post,  R 3
ftftTTT Rooc |
q yy ^,
"Maoists, NC, UML united against Madhes:  Tripathi", FFTT
fTTTftftfF+f FTTfft, The Himalayan Times, R^ ftftrTT Room
"WTf R00^ Ff Tftftt i, TTftTFT RX% TT+t FTT FF+t fftftt
ft ftftftf  i,  TftdFT  1c;1  TTT+t FTT  FF+t  fftfti  fTTT
FST+ftftt  ftTFT  TTFTT  ftt  FTTTFT  FTTT  FF+T  ftl
ftftTTT YK., TTT Yc; T ffTT K.O |  fftftrTTTT TST "TTT Tft TTTTT
TT+t fFTf+T FFT  ^ TTT+t ^TFT ftf |  aTT ftFTTTFTTT ft
FfT "Tft TTTj+f fftftfl  TTTT Rooc ttt FT fftRid+l  ^ "TFT
FF+T ft ft fttFTTTTT 1 3 FfT WT, I  FT T Tft TTTTT TT ^ 3
FTT TFT W I  "Nepal: Reports of Security Incidents - 1 January to 31
December, 2008", UN Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs, FTTTTTT, www.un.org.np
"Crime  slumps in Valley",  The Kathmandu Post,  13  TTTT
ROO%\
Tfft Wt Fftft FWF FRFTTTF ftft FfF Fft FTf, FT
FTTfttT FTtfRftTFTf Fftft fF Ffftft FfRTTF ftft ftfT,
FTtfRft fftftftF "STTTf T TFTTf fttfTft ft I FfftR
R'SffF FTTFT FRF FRf | RRf "TtTFTrtfF FRffRfT
TTrfft FT? TftfF Y*. ftftWT fftd FRfftf TTTT Fftft FFTFt
FFRTF TTRF RftF ft FTRftf FfF Fftft f I
■fTftftfftTT FTTF ftf FfffFTf FfFfrfftfTfTF ft T "FTTTtT
TTTRT FTFFRft TftTFft fTRT ftftff fwff I
FfTFFFWRT  "TlftT  WFTTT  fTTTF  fTFTTT  WSFFf
C NO NO
TTFF "TfTftftTfT TSFFTTF ftft ffftftFft WFT FTR ft
no -v
MTF fftfT-RFft FR Fftftfft f I TffftfT Tlrfft
F*lift TF TTRT Tftftft ffft H-ill^i Jld"H^ T TtfftrT y*R*l
NO NO ' NO ' C
FRfTRFT "FfTF Fftf TFTRTTd" "FTTTtT FlfFRTft "Ffft
FTFT TftfFTF TTftft fftf TTF FFTTfftf fTF FTF fftt
FT ycFHK* ffffT TTftTFT fff I
NO NO   NO
3.   aMifl^l *!$|A|dHl3 R3Rld ftft
ffftft FTTRT FTW "WTF TTFFFWR TTTft TrftTRTTT
fTF TfRTTR ft FFfTI tR RfRTfTft ft TFRTT
ffftF Ffft TTF FfT FFfTI ft fF TFTfRf ftl
TffftFF ftTFTft RfTFTT ffT FTffTRfRft fttf*ft Fdft
FRTftfT fTI FT FftfRFTf FTfRft FFTTfFfT ftfRT
TRfRTTd FffTfl FTg fftftFT Flfffft Wl TTffTFd
FFfffft FffttT fTftfFTT fFTtttfR Ffff TfTtftFT
ffl TTTTT TTTtFTTF FTTTtT FFftFTft TTTRTF ^FT fRJf,
TRTF Tfft T TgTFT fRJf tR ftfTF TTFTTT TTfftT ft!
■f^f | TTf FT fTTfft ft, "ffftt TFTTf ftfTFTFT FTflftt I
ffft fTTft FffttT Ffftft f TFt fF FTfRft TFTFt ftft
ffftt FTfRft Ftftftt FFTTTfFTWTRT TTF Fft| wft FRT
FFf ffftt FffttT TRRFT? fTf I "^
IVls
RFF FRlfft TTTTRT f I FRfftf FTTFT T WF FfTtF
TTFftFTf ffRT Ffft FF ftfft Ftt Fftdft TTftfTF
TrffrTft tftftt I W FfFFRT TTdT ftft fT RRTF f I FTW
Tfgft "TfRf fftrftft ftftt "FRft yffi||*| Tfrfft ff fftf
fFTft FffttT WFT Ttft f I w FT Roo% fi TTlR
"VtefTftTT FTTT FTftftf,FfTTTfft, ftftrTT Rooi^ |
"Secretary-General Approves $10 Million Contribution In Aid To
Nepal", UN General Assembly press release SG/2141 PBC/41, %
ftftTTT Rooi^ | "iff TFTTT T+T ftTTTT TfFTtT FFTTFtft ft
TTWT TTTFTf I ftTFT+T TfRf "TlPT FTT+t ^TTTTTFT Tfff TTf,
TF+F T FT fft+TF+T ftftftfftTT Fftft | TTFTFT fftrT RTF
TTFTfT fttft: TprTFFITr T TTfTFftft+F+t TFTT T TTft, FT
FTlfftT TT+T TfTF+t TfTTTFT— TTFTT+T wRt, "FTF+T TfR
TfTTT "TTT TFT", RTTFTT FfFF FfR+T, ffTFT+T TfRf #T fft+TT
TfftFT TTTT FT "TlftT T ft+TF+t TTTT TIT fTTTft TTT+T
FFR+T, FT ft+TT TTT ftlfftlTTTFFTt fTFR TTFTT+T wft",
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftftf yPhW
■*>i$R)<y wt ffiw/ftWft 1^3, ?<? ftw-Rf ?oo?
?2T
FWF Tfgft FTTftT FffTFTT Tfrfft Ffft FTR fftf fFT
TfFft TfgFfTT TftffT, FTffft FF ftTFTfff? RfTT FF
FfTTF fftfRTfRfftf ftftF fttft f |w TFF TfTFF
TfftTTft f, 'FFft WRFd "FRffftf FTFt fFTR Tfft f
T FFTTF ftfTft TFT FTft f I "
FTRT ftftTTFTf FfftT FFTFT ftfft TFFF ffftf TTF
NO NO
fft I FTfR FFTfRft FTfRft "Ffftf fTFF TfF FRF FRft
T TFTTf? FRF fft TfFft FfTFf T FTTRt FTfRft ft
FTft ftt FFf I TftfftftFTf TdfFdf Ff? ^ Fffft TFR
FFfft fTft ft ftTTFTft f ft TfFftfftFfR "ftftFFT
TTTRT FR Wff ffft ftft FTtfR fftftftFlf FffttT W
TF FffTFI TFt fTft "FIT fTTFF "FTTR Tfgft ftTFTF
ftdffftFRft ffttfFF TftFRT ftftt TTF ft fFF TRF
ftrfftt fft ft I FTTR TTgfT FfTFfftTTT Rft ftftRR fFT
Fffdftft TTTTt FftFT FFFTF FftFT fttfT fft
FTTTf  Trft;  FFFtF  ft  fFF  W  ft  FWF  TTgft
' NO ' NO ^
TTFfftTR FTTFT Ffft TFR "FftT yf* i||*|
ffTRFTTTT ftfRT Ttft FffttT ft FTf Tftt FT
Roo\3 ft FrftftT ftfft WFFTTf TFFttfftf TTTfRft
TftfR ftfWI FfTfTTTT TTrfft, FRR fTRlfFTFftt
TTTft RRF FTTFT T ffTFFFTF "FTW Rgft FffttT
FFTFT  Fffft?  FT  TTF TTFTtfftf  "TfTtTft  FRfftf
NO NO V
FTFFTT RFRT Tff TFTft f I TWt ftft Flftf ftftF
ftTFTft FFTFt ft ftt fFF FF Ffftftt T TFTTd"
ftTFTft  TffgT  FTFFtfftfFF  TTT  ftft  TFTFRRTt I
/N NO
FWR TTgft FfTtTFff TTFfttfftf TTTfRft FTRTF
FTTfT ft FTRF fftft fftftfT FF fFTfRTR
WfFRftft Rft fftrftFttFlf ftft 7Fdfftfft FTfftfftft
FfTFFTf FTtfRft FfffT tft I n°
ftFFTTT Tfrfft FSFfTftR FffttT TTTtR FTffTffT ftpST Ff,
ffFFftf RfTT ftf T ftFTTftft 7FFR?fftT RfRt ffFF
(Rfftf) ft TTFF ftFT ffftt TTTT ftf ft fFT "WFFT
FTR ffl ft? "fl FFT FF TTTTFTTft FTfRft ftfTFRT
Tfft FfT TTTR ffl FTtfRft ftft FCFTfTtft RfTT, "FTTTtT
fftfRT FF ftTTftf FFFTFT MFf fftfR-RFft FFfft
gTTWTFF FfFF TTTT fTI
FRFT TFTFTgF FfTtFTff FFft FTTTT ft T FffttT
TfFFlf WTFT ft Tftftf TT? FTfRF W ftft fF fft I
FTfRft FFFfFft fF ftftiF ft FTf T FTfR Tift
"FFFTft ftftf FT Ffff I TTFTF FfTTTft ftfRT FTft
fffFfd" fFTTfR Wnfftf TfTT fT T TFTTd" TFTft
TfftTTft  fftft  Wl   FT  ftft  TFTftTgF  FTTTTFTft
' /N NO
FTFFFff fTTft TFRF ffft ftt TFttfftft Tft TfTTt Wl
fff RffffRFff ftTFTft "TlftT TTTft FFRF "5TTFTFTT
fftf T TFF fTTft ftrfTTffFF Ffftf Trfffft fFJf ftr
fTTF  FWF  Fft  FRft  f l"1  TRfRTT  FTRfFTT
NO NO '
ftfR T FT "FFFttTrt TTt?F Ffftft fT FTRf FfF ft
Roo\ F fT Ffftft ftTFT RfRt FFft F5f FTTfftt
FlRFfftf I
NO '
TFT RfTTfRFTf ftft ft ft ft ftft ftf FWF f I TTF
RfTFfRfttT FFt FFFF ftfftft fftft T§ft ffftftrTfRF
FW FTTftT fT FTft f I FfTfTTTT Fift FffF
FTTFffRft ftfff FTF Tfftffft flftfFRT wftftf
FffttT FF TF*ft f I FtftTTT RFTT FF FTFT RfFTfT
FTRfT ftfRT fft fttfftffT TlRfftf "TfTtTTTd "FTF TTfff
ffft | ftf FFRffftf FRTfftffTF, FfTTF, FftFtft" FTTft
FRTTTFT T TTTFrfftt TFfF ftft Wtfft ft ftf "Tfftf WFT
•N NO
ftf ftftfrftft Rttf ftfft fftftr fstttrTt TFFttfftf
ff fft ftfwi  ft? "ft Rrrft fftft fttwFTf
FTftftft FFFRT FTTF-fttfft FRTf ftf I iNdlfd*
FffftfRF FTRF ftFffT T Rftftt ftfT FftfttfF WF
fTTF FffttT Tfft TFTF FTTFTTT TTrfft ftftfTftFTdl
FTfftf I
TT)  *jR*|H ^§T
ftftftrfftf yffi||*| FRTFT ff Tft ffft f fftft ftft
FfTTFTf fftft ft TFTT fTI ftfftTTftFTTft FTftTftR
Trftf Tffftftt W T FSFF FF FFSFF fTFTT Ftl
"FFTTFTft "SiTfFTffTfT FFfft TfftfT ftft ftftft f I
ftRTTT FTFRTft TTF ft FfftRft ft W WTft ftft "FF
f I IY fttftRT Root F FFTTTT fftrfFTf? FRTfrfftfT
ftfftTTTFTTF Tftfft ftt T Rz ft Ro<\o TRFRT FRTTT
ftfftfftsFFft fF Ffrfftf ftft ftt I TFFTFT ftRFFF
"dftfTRft ftf fTft TFftfft! TtffTTT ftfftftf I n^  W TF
ftlftT oTFRFFT+T TfRf TfFTtT "TTT Tft TT+TT T TFTft+ TTT
RfTTltFF*t ffftFT "TTT ftft "TTT FrftTFTTftt TSTTTTT I "
Qy© . -^^
"Nepal  Humanitarian  Transition  Appeal  2009",  Tfff  TTTf,
www.humanitarianappeal.net.
n° ftTFF+T TfRf TTff TTF+T TTTTFFF+T fftftr Tfftftfft FTT
TftftftTT 1^ TTTT Roo% tt TFTTTT fTTT fRl^R ftw+f
TTF+Rfl
"*" TfpT FfT+t RFFTT W ^ooc; RftTTTTTT "TlftT "TTT
fffftftftr T^IHFTI TTftftl  FF+T FFT+t FTflT ft FT TT+T
^1
"^ tRfTF+T ftftT FTftft TTT+t ftRR,  -^V/e/*/ d^wfitW yfew,
NO ' '
TTffft fftfTTI FTFT TfTTFTTTT TTTTFT PwH+l TfR ft FfftT
TTTF "FF*TFr ^ | "TffF+TTFT FFRT TFTTT FF+t TTFT" F+ft i,
TTftdf+t TTTF TT ft ftftft oTFRT FTpT ftftTFT+t TFT ^Y TT
TfttT FftF+t ^1
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftftf yPhW
■*>i$R)<y wt ffiw/ftWft 1^3, ?<? ftw-Rf ?oo?
?<?
TTFRT ftt ftft fftftt TfTTTftt f I "ftfTTTFTTft fftd
TfftftFT FT ^ooc ft RfRW FffdTft Fsftft "TfTRRftFT
TFFft 3Y fftftftf FTF Ffftft? I
FRF Ftf I fF f I TFRT FTfttfftft ftTTRft ftft TFTF
ftl FTTfTTfT TTrfft, R$ FTftt Roo\ "WTF
FTFTFTTFftt FTFTT TTF FfFT TrftTfft ftftrftF
ftfftFF ftft TFTTTFTF frfftTft ftl FfftTTftft FftFT
TFTTfTTlfft FTFTT TfftTFfRFff ftftTFT T RftTFT Roo%
ftTfft TffftF FfFT ft ftftftft W, FT TtftfRf FTfft
TFFR fFTRT Fftftff Fftft? Ro<\o F Y ?ft FfF
WRTFTftWl"5 T * RfRTTRT ftRFFFfT FfftRfR FFT
Tf, FFRT fftR FfftR fft: FFTFF FTfttffft FRF TTF ft
^ 1 FftTTtr Ffrrfftf fRR, Rf—Rf Rtttt ftfTf ft
T FTftTffftFTf FftFT RF ffft fFTtdT fRR*1^ t Ftfftftf
FfTTF FfFT TrftRfFFfTT RTTTT FTTfRfT
FTftTftfftFFftt "fftTTftdt Ffftftflm FTfftftfRft FTT
ftrfftrrft FTTRF fT FTR I TTFTTd" I FRTFfftfT TfTf
fttl m ftR TRFT FRFRT TFR FFT TTTfRft TTFft
TTfRfftF TfftftF FTTftftfRft FTT ftt I FFT ftRFFt ft
FTftftf RTft FT. ftft ftftwgFft FTTF TTftftt | nis
ftft FfftTTftft FTTTF TTFT ft ftfft TFFF FFF TTTTt
fftf fftl  tf! Ftt, Rffft FfftRfRft ftft fRf
FFfRFTf fftftftf I WT Ffttft fR TFFttfftf f TFR I
FtfTf ftft f I M TFFttfftf TFfR fftff FTF
"FftFFft FTfttftt FTtfR TTTR F? FfWll TFTT TTrfft FFT
Tf ftft RfRTRft fT Ffft FTTfRFR Ffftft fRTT
fTTff (TTT FTTfRF FfTTF, TTgTFfT Wffft? FF fftftfT
ftftf FTF fFfR Tfff) I Tt TfffftRT TR ft TTtftftt ft
FFfft FRTTT FTfttftt FfftRft TftFfft ft ftTTFft W ft
"Calendar for constitution writing determined, new constitution by
May, 2010",nepalnews.com, 1^ ftFFTT ROOC, |
nV ft ftftftFTTT TTTF ftft+F "TTT RftTF ftfTFT Tlftrfft,
F7TWFF+ TTT 7ftTFT+T TFTTF+t F+ T ftft+F TTTT Tfftft,
FTFt FfftiTdl T TffTTpF+t TffFff Tlftrfft, oTFRFTFTT Ffftf
TFTT fftrftT ftftft, FTff TFfFFT TTTT fftftTT Tlftftft,
^TTTTTFT TFf ft Tfftfft, TtTTlfftf fft+TF+t TFFT ftfftftr ftftft,
TT+tft+ TFT, Ffftf ftft+F TTT TFFT TffFff Tfftft, TF+fft+ T
TfFIffTF RfTTTTT+T FTF ftftTT Tlftftft T TTfft ftr TTTT
Ttftfft ^f I
"** ft ftftftTT TFTftF TFFT Tlftrtft, TFFT TfTT TTT TFFTT
Trfrrftf ftft TTTTT ftftftft "TTT ftftf ^TFRFFT ftftft TF+T ^f I
WWF TTFTTT, "Constitution writing process takes off", The
Rising Nepal, 1^ ftftrTT ROOC \
nis  ft  fttTFfr  TrftrRtF  Tiftifft+T  Fftftf  ftftrFFTrRt
oTFRTfF+FFTftt FFT Rft+T TfR" FT FTFTT Tlftlfft TTT rft+ft
^1
FFTfft  FTftftTfTTfRft   FRfft   F5TTFFT   iNdlfd*
FfFfftrnf Ffrrfftf ftfTF fft ttt fft ft Ffwti w
FtfTTT fftTfRfff fTF "ftfsffdT WT FftTdT fftl  ftfftt
NO CN NO '   -N
Fttft ft—  FRfft FFTt TTFttfftf TTFt FRTTT fftrtft
NO NO
ftftTFT ftft fFF FTf I FftffRTTT TTrfft, ftftftf
fTftTftftTftFT ftf FF FftFRF RTF Fffff FRFTff I
TFFt FftWFR fTTF fT TTTftFT TF ffTFRT TTFfttfftf
TFfRfttf TFFft fFFf Ft tftftft FRF FRft fF ftl
TTFTff, ftftt TTFFR ftft ftfftwf FFTT FlR ffRfTf
FfTFfRft Fftftftft FRft fRJf T TFFft ftft ffRfTf
FfFTTTd Ft FF Ffff fttftTf' I TFf TFTftftRf TTTfRft
Fff! (ftfF FTTfTftft ftffTTTFTTF F*fftfTf fftd f) F
Rfft (fTfftF T TRTft'm) Fftft FTTFfft fftft"FTft*li*l
•N » NO    NO
TTRT ft "FFTfT F ftfftTTftFTTft ftftf ftftfR TRT
FTTTf FTRF FF ftfff TF fFRF FF FFTFT FTfT I
CN -N NO NO '  -V
ftftt Fftftftt Tft "ftt f I TFFttfftf TTTfRft FftFT FRFRT
fFR-fFTRT FFRR TTTT fttr "FTTfft! fRTFT FTTFT
FTfT T TFt FRfftf RFRT TTFt ftft fT FTTT, W TWt
FftFft Rsitf Rtf Fffr tff ft ffftt ff Fftfti
fftTFTT FTFT ftft Tftft FTFTfW ftfl ftTTFft FFFRT
TTTTt Wf TTTft Ff 1^^ ft FTTFT fRTFT Rt ft
ftfft| fttfF iNd^l*! FTFF fftffft ftft Ff i^o ft
FTTF <H^WHRi cililTfl cA||i|* ftftfT fty-ftl I Ff i^o
ft ftfftFftTTTf TFTT ftrfTTfRft ft'Slft FTfg fRTFT FTt
FTF ftffT fftl W Tfdftw Roo^ F TTF FlftRft
FrfftfffftF TRfTTft RFdT ftfftf I TFft TftTfTT FRRT
TfTftftt Rfttl Ff Roo\s ft FFRF FFfTTdft TFTTf
fRfTFTT ft F FFF fttftfrfffF FTF fftftt I ^° FFTfFR
NO ' NO
ftTFT Tfftft Ff r^o ft "FfTTTft FTfttftT fftt
FRTTtRf TTTR fT FTWTTf FfRFFf fF fft ftfff fft,
W TFF ftfftFFft TTT fftt FTft WTTTTf ft tftftft
tftFI^
NO
FTFTft  FRFF  FFft  T  TTTFt  TTTft  fRTRT  FTTFT
FftTTfTTfttF,  fftfR-RFft  FF  TRftRfft  TTWTF  ftfl
TTFFTtt FFffT T ftftr FTfT fttF TfT fFTRT Fftft
"^ ftRt TiftrFT ftRt fRR+t fft+t tRt ftft FTftft
TTF+t ftftft, -yv/e/*/ ??RW^ n9bW, Fffft fftfTT I
^% aTTTT TTTT FF+T TfRf +J-<riTI FT T fttFTT ftt TT+t
TTTfT  TTFTTF ftl   (Fr+T tR+T TlT TTftftFF*T ftftFT+T
TftTFT X R^ FTftfT FFTTFTft TT+T ftftTFFfTF ftR FF^f
FFftfTTTT ftft ftfF+t ftftr ftft Tft) I
"° ^d/ftf FfftftT W ft^1" fftftg ft.  %%,  Towards a Lasting
Peace in Nepal: The Constitutional Issues, 1 'i, fft ^ O O i( |
"Maoists must handover arms to NA: MK Nepal", ekantipur.com,
1^ Tftft ROO% |
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftftf yPhW
■*>i$R)<y wt ffiw/ftWft 1^3, ?<? ftw-Rf ?oo?
?o
Tfrfft  FtT  ftfT  fT  TTWTF  f  fftftftt  ftt  fFTTd"
NO ' NO
"ftfftFFTTff ftftFRT Ffttft? TTFT FTf F fftft fF FRTTT
TTFfR ft TTTF FF FTfT I FfftTTftft TTFFF FRfft
Tft W TR TFFRT ftftTFT T FTRTT FFFT TTfftT Ffft
CN ' NO NO
Wl  TFT TftFTFTTft RTTF fttft fftrfttft Fftftt RfffftF
' NO
TfTfft RTF fTff W ft FTTT TTrfft ft*~ fftftftTft TffTFf
ftt ftft ftfT I FTFfftf, iNdlfd* FF Trfftf TTFTRT fft
fttfftftF? Fffftff tftftTfRFR FdTTffttFT FTTft  TTFT
NO NO
FTFF fRJf I  MTf FTFRftft  FTft FffTTT RfRt ft
ftfft FFftftlfTF FTF FFfRF ftf fftft ft ftft ftl
FTTfTTfT FlR, "tRtFTFTTF FffFTfRft FftftfTf FTRF
Tfft TFfR FTF ftfT FfTFTft FTFtft ft I ^
TF ftfRT ftftt TTTfR "TTf TfFftRT ffl FTTfTTfT TTrfft,
FSFFft FTFRT fftFTf FT. Fftft "ftfftTTftFTTft "TFTrfftf
FF TTRFfRTffT TfftffTFFftt "Tfftfftft TRrfTfT ftfftt
FTFRT FffFftftt FfTTF Ff! RtfFFT wftft ftfft Wl
Twl ftRffff FRft FfftRft FftFFTFft FfTTF FfFTTT
FlR ftg TTTTfR "FF fttft WI FTfTtT FTftTTFT WTF
fFTRTTT TTrfft FTTFTfT dftttfR FFTRT Fft TTFf?
TfTfft Wl TTT fftfTFfR FffttT fft FW fTI FTTR
Tfg RffT fTTftFTFT RftTFfRft FRf f T TR
"FlTfFTTttfR ftft TTTTft TTFTTF fTI FR TftfTFfR ftft
TF FFFF FTTTF ffFTWT FTTF Ffftjfftl ffftftfft
TTT3_ ftFT fttftftf*ft ftft Wl RRFt Tfft TFTTT Fift
FFT?fgF "TfTtTft FFTTfF FF RftTF ft T FFFF ft
TTF FRTTTFTTft ftl RffF "ftftfftfRft FTFFT TFT
Fftftf FFRFRfft? FFFF FfftfftfT TSftftf TFFft RR
ftftF TFFTt "ftftfftft ftftftrfftf Fif FT? TTffTF ftffT
fft I TTFft Fftf FfftTTftFTTfT TSftftt FFF ffftftF Fdff
TtRRFRft ffftftT ftTftfttft fftfti "ftRFFFTft FTFR
TTTTt ftrdftfTFTf ftftTT FTFTF TTTFR TTFTTTF ftftfRTTF
FTT FRTT
Tl
■er) ^pt
WTTffft   FffFTfFTF   "TfRf   TTTF   FftfT   Tfrfft
fffftfffT TFRT  FRRftTFftftrf  fttft TTTfqft  ftft  Ffl
FFfft  ftFTRT  WfftdFft  TTFT  FFF  TF?  T  Tf
TTFTfRfT TRF fFTRf ft  TTWTF TRF FFF TFT
"^ FFF+Fttft ftrrfft+ TTFTFT+T FTTT Tff TF X{X.m
ftftTF+t TTTfT I^K. "ft FT ^TFRFFT T TTpT TTTFTFT
TTftwFTFt TFTtftFT TT+TT FJftft FFT+t FFT "STTT "TTF Tlft+t
fftftt I ftf W Wm ftftftt TTTfT I^K. Ff ft<FT ftTFTTT
FfftTTTF+T Tfftf TTft+ TFTTT T Tf fft+TTFTWt TftTTftfT ft T
ftf TFft TTTT TTTRFT TpfttFT "TTF FF+T wfft ftrftT "TTF
tR+T W TTTft www.un.org.np/unscr/ TT ftft ftft7^ I "Ffftft
fT+t Ffftft fftftfft TT TTTT FFTFTT FF+T TTfft T ftftTT
TTTFT+TT+t TfTftTf Tpft I
FFFT TFRF FR FTTft TTTF FfftTTft TfFftTR ft Fffft
NO NO C
ftl ftTFT ftRrftffTffT fttRT ftdftftf ft TTTRt F5T ft
RTTF TTRtFT TfTT fTI TWF Ft?, FTF fftRTF T
ftrffTTFT TTTtTft FTft FFFF MTf FfRR FTft
TTFT TTRTft TTT Tfft Ffff I W FTfRft fftTftftft ft
FRfR FTfT Iff TFft f I
TWIT FfttfTRFftt FTfttff fftftff T FTF fftRTF FF
ftrrfftTFT fftftff <\% TtftRT Root ft Trfftrftwft Tftfft
TfffFfft fftfti W fFTRTTT Tfrfft ftt RftTffTf
"ftfftTTftFTTft fftd ftftftFTF ft TftfTTI FTfTT
fFTRTTTTf FfFR ft ffTTF FTfRft TSFffF TTFTFfF
FftfrfftfTTfTft "FRTFRT FRffT fftRT If! ftfft fftftt I ^
NO
TTrfft FTfRft TFft TTF FFt| ftcRIT ftTFRFTTFTFTT
ftTwfftt TSFftFRT lo TRfTft Roo\ F Fgftft FTTTF
no /"•
Fffft fTFff ftfftf Rftft TTftftt FFFF FF ftl
FftfrfftfR FTFfftfT FFF TTFTF FTRF TfTT ftTFtt
ftftTTT TfftTFTfRTTff "TTTR TTg Fift FTTRT T FF ftftft
FFF ft FlfftTF FF ftftft TFTfffft TFTRT Rftft! ftft
FTTT TTFfWT ffl TftdftW Roo^ F TTTTFT TFT
fftoTtftt ftTFT ftfft RTTF TFTT Roo\s f fttft ftd
ftftfTTT TFTTTF R ftFFft Roo\ F FTTTf ff FTRf
TTFTTft ftTFT FfftFTf TF RTTF WfWFT FTF TlftF
fftTftfftft|^v
Tftft TffT ftft FFTT FFTF FF Flftf ftftF "Ff Tftf
FTW  FFF  TTFTF  FTRF  ftftTfRTTff  TftFR  ftft
"" FTf fRfftrrft F&TfftTFf TFTT fftft FTT RfTTTT ftft FF+t
fftfti TTfftT TTfTTftft+TTTTftFTFf ^RT TTfTTT TTTft
"FTF^TTT+t TTTffftwf TTRFFT ft TT+TT+T dR^lld ift+1
^i-y-MI-H" ftt TFTFT ft+ft ^ | "TTTT ftftFlftfF TFTF+T FFTT
eHl^sl FTFT TTTfftftfftFT+t TFTtftFT fft dtft ftft
TftTftftfftFTFt arft+KTllft+1 ftfttftFf TF+TT ft| FfftTFT+t
^TTT Tfftf ftft+F T ftTFT cqTT Fr^TTTT+f fTT ft TTTT
FFTTT Tftrftftfftwf FTT Tftf TTFTTfpTF ft+TT+WT ftl"
"Introducing legislation via ordinances: an undemocratic step",
F+ffftftftrft TfT Fftftf ftT TTTT, FTTTTTTT', ^ Tftft
ROO%\
UV ft "FFT TFFTTT fT TF+T TF+Rt +Hftl{l, fRfT T ftfft+
ftft+TFTftfT ftTT TTFft TTTTTT Tft+TTT ftt fit ft FFTT
TRft I TfftF+t Ff TfT TftF+T TTT+t RTPF+ TfT+T wft" Rft
TFftR; FFTfR" FFTI Tftft Rooi^ tt ftft TTFTTFfft+F
TTTfTft TT ftFFT ft ^Idftd ft T" TftftFWf Tftftft ftft
RfFfftft FTf|  TTff TFTfTT TTFfTFfft+F fTTfFFf FFTftfTft
"FfiFT ftrrr fff+t ftftt ttt ft ftft ftw TTrrrftft+F
FTTfft ft ftftffFToTft FTT ft' Tftftft FTfRt rft+ft ftf T
ftft" FT fftT FTTFTTT ft "TT+TT FFT TFT TT+FTT TTTF
FTf I  "ftf TFTfTr TTfftrftft+F fTFTfT+f FFTftTT TfTf+T
ftrrr ftTTft+FT+T tffttt ftftr fttt+1 fRttR tt+tt
FTTFTFT ft TFT Fft' ftf TFTfTr TTftFTft+F ^^TTff+t
fftRftfT ft ftrfft,«. RffR roo% \
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftftf yPhW
■*>i$R)<y wt ffiw/ftWft 1^3, ?<? ftw-Rf ?oo?
??
fRFTft Trftqft ftl FT ^ooY F FTft <R ftTftf ftftt
"FTfRft  FFF  T  fTFTft  TfTTFT  FdFFRT  FTRF  FF
NONO NO
ftftfFfRFft Ffft WfFFTftTTrf TTfftfT ft FFT fftfTT. ftft
FTftfRTT ftfF fFTtftF ftfftft TFT TFFt ftfF TFF W
F ftftsff f ftt fF ftilFf I lW FTTF T TFFftfft
FRFRT TfFFTdTTft FTfft Tftl*li ft ftft fTF T TTFTF
FTFT "ftftifRTTff FfttfTfft TTFT fffTfft f I TTTft
7RTFF FftlfTF FTFtft ftftTTT fTFFT frfftWRT "WRTW
'TfRf' TTff fffftt FTFF ftl MTfft FTfft ftgft
TTfTF, TFFT T fTFTfFfF FTRF Tfft Tift TTTTfT
"fftRf' TTTf Tftfft FTFF FFT ftf! ftfT ffttft ftftft
ftftftF Fft FT: FTFTft f I ^ TpRfft ffft WF,
fTTfR Fff "Trfft FifttdTF "5TW TftffT fftTftfttTT fttft
TlfftfT ffl"15
fTftfft T fRFTft TRFFF ftfft WTTWTTf TFTdTF ft
TTFRT TFFttfftf ftf T WFT RfFTfT TTTffTfFft Tfft
NO NO
FFF Tfft Wl  ftRf FFft  7TTFFfRFR frftftt  SFF
tftftft I ft, ftf TFTRTTd TTTftt TFFttfftf "FTftrftf fft W
fftftlfRft FFTTFTf "WT TTftf I TTTftftftFrfft fFfFFt
FlfttfTft ftfftdfRft FFftFTf Fftftftf RTF Fftft FdF
TFTft RFF FTFF ftl ftTFTft -illR* FFFRT FTft
fFTtftfT TTTF FfT fFTfft Ttft FF FFTFft TFT ft!
dTfTft fF fftl ftrrfftTFT T "FftT FTTTTffT ffF ftf
TFFRT ftft RTFT fRJf ft TTt TFR FTRfftfTI fftftftt
f! fl FFFlf Tfft TfTFF "Ffft ftftF I TTTFfftT Fftft
NO NO NO ^
TfFT TTFT Fftf I W FFF TTFTF FTFT FTfft TRTT
TTfftfT ftftfR TTFTTTf Tft FTTftft fT TTftft RTRfT I
"Wftr fftF+T FTTTftft Tfftt TTTfTT ftf TFTftft TTTTTFtft+F
fTTTFFf FTTFTTT ft+t ^, "ftftrr Roo\3 TT TTTftft FTTTT
FTFTFT ft TFttwf ftF+t fftT "TTT TTTTftftft+F TTFTTT
ft+t TTfftft ft 41+1 TfTff TTTftft TftF+FTWt 3fft RFT+t
FTTTFT TTFF+f ftl TFT fTTT+t TfFT TF+t TTfft+T FTT
W T^>^ RR ^°°^ TTT ftTFFT FTFt FTTT TTTT TTftft
ftft W+T TfftFftft+F TTTfft+T FFTFT+T Tfft" TTTFftFt W+f
tfrt+T t#+ fti" "ftrr ffF+T Fff w+t ftr ffft ftft
TrftftT "TlftT ftftTFT TTf TFTTT", ftf TFTflT TTTTFfft+F
fTFTFff +TTfTT, ftTFT+t FT ftftft, Rof<\t FFFT «. I
"Ram Hari murder accused gets Maoist CC berth", myrepublica.com,
IK. TFFft Roo% | "TTFR ftwf ftTTT TlftT FTT ft+ft TTTT
i, TftftTFfft Tfft TTTWf TTFT+t fftftf, TTTftf TftftTFT F+
TTTWf TTft TTTT ft+ft TftTpF ftdf+t ftftt ftftfTft+T FTFTT
NO
FfftfTFTT TTT 'fftftr' Rt TTfft+T Tfft" TFttft TTFf TT+t ftft
NO NO
TTfF ift+ft TTFttT TTFfTFft ftTTFTft ftftFT TftfTTft ft
oqfrFFT+T TFFTTT FTFTFT+T Tfft" TTT TFTT ft TFTTT
ftft+tTT TFTfT TFT cftf ft+ft ^| ^TTTT TFIFFT TT+FWR
1^ fft Rooc tt TT ft+T TfftftFT FFTTFT ftft TTTftTfft+
ftftftft "ft I "OHCHR-Nepal urges Home Minister to ensure
accountability for killing of Ram Hari Shrestha", TFTftft TTfftTftfft+F
ftTFT, TT TTTT, R% ftftrTT Rooi^ | ffT ftfftff TfffftTTFfT
TTWWf Tftfftt ftTTFTTT TTF+T WT, TfTfft TTftft ftft TftTTTT
ftfftTTffft" FFTftt fFTft TFT ftt+T ftf TTfwR Rooi^ +ft
TFTTT TTT ftftt TFTfF+f TTFF+t ^ I "SC upholds Apex Court
decision to detain Batala", ekantipur.com, IK FTFT ROO% |
"^TTFTTFT TTft fFf TfRft TFFFF+f fT K.R.3 TT "ft TTft
ftf "TlPT TFTFTFT FTTTTT Tf+f ^o ftrfftr ft TTTT
TTTft+FTFt T Fff ttRf+TFT+I ftf dTT, ftTFTT TfftTfft+ Tft "TTT
TftTFT+T TftTFTR ftt f/T+t TfTFTT TTTft' ffttT ^ I ft TT
TTTFTFT ffttT Tftf+ft ftft+FFTFt TTftfTTT RftTFT fTTTft
oTpFFTTTT fTTT Wdfftft ft T" FFTftt ftTfft TFT
Fr^FFfTWf ftFTfftft ftftft RftTFT RF ftftf I FF+T FWT
FT, TFFT T TTTf ftFfft+TT TftftFTfi TTTFTF TFTTT TTWft
FTftfTFfT Tftiftrff TiftF+t ^1 "fFf ftft TFTFT, fT 19.1.? I
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftft yPhW
■*>i$R)<y wt ffiw /ftWft 1^3, ?<? ftw-Rf ?oo?
•??
$. ft*^
ftFFft "FftT FfftTfft ffftft ftfftftfftft FFRF FRTfft
Wl RTTTT FftTfft ft frffFf ft TFFfRf WTfR Ffd
dTTTT TTfR ftftF TfFTRT FFtFR f/WU Fift ffftf
FlffRT TTfft fttfftTFt FTtfR "ftftf Tfff ffftffl  TR
Rwfft fftRrnf Fff! FfFTW ftft fri w "fRt ftftRt
T FffTftf ftftTTFTf Ffft Fftfti FTrfftTF TFFft Ftft FTF
Tfft ft ft TFfFTTT TTrfft FTF FWF "dft dFTdft FFFTT
NO
TTrfft  fft,  FTTTfT  TTRT  "FTTFTF  ftft  FTTT  fft T
NO NO NO NO NO
TTFfttfftf WtfRft ftfFF TFTft TFFT TTTfTftR "FTftftf
FlR ftftfT ft TTT ft fift I
Tffft fttft FTTft FTTF Fftft TfFT TTFft Wl "TlPT
ftftF TFfF TfFTRT Wl Ffft RFFT ft FTTRtftf
fFRT ft TftftftfT ftf? Wl  FFFRT Wd ffftft fF ft
NO ' NO
ft ft FftFJFT "ftfTft Ffft FRFTTFT TTRIRF FTW TTgft
gTTFRFF ftfft Tft fF TRTFR ftftTTf! WI Tftfftftft
TFR ^ FffTTTT FTR ftfttfdf ftftfft W I TF ftft ^ooc
ft FftfftF TFft r fTft TFf FFF FTfft tftftt I ftftft
ftftftt TFffTF ftft TTF FRF Ff TTTF "ft f I  "TfRf
yf*i||*| ftftftF fTTTT Fftft TFFttfftf TTTfRft TTTRfTfft
Fffft FTTFTF SFTTTfffff FRf TFTT fTI FfTfTTTT
TTrfft, FF ffftffF FRRT fftRTf ft FlfttfTftfRft fftf!
FTFTTf RfT FFftf I RFF FTTTF FF fftRF T FTfRft
ftfTF Ffftf FTtfTftfR TftfFTFff W tR FTF Fffftft F
F 'FT? ftTFT ft Td TRTFRF FRwft TTTfRft fFTfttft
TTfT Fftf I  TftftTTTtT fF ft f ft "ftftf yf* i||*| TrftF
NO ' NO ' NO
Tfft FfRfftFTf TTFTrfftfFft fTFR TfTfffTf Tftftt |
FTdRfF ft ft ft TFTFT FffR fft TfR? T FTTTTTF
FRRF Fft ftft I f |  ft fF? FRTT f W TfftTFFfffft
FFft FTfT FFTft ft TTTRTf "FFF FTTFT FfTRT I
ft? FftTfftfRTTTf FTTTFT ft ftTFTTT ftTTTfRft TTF ft I  W
FRTffgT FRTTTft Tffftft FfftT yffi||*| FFf FftftFTf
•; no v no & ^
"ffTW-f t Twrrf ffft fift I "Trfftr yf*iii*l FRwrft
ftTFtt FTTFRT T TF ftft FfRFFf TFF fftf I FFF
FRF fftl RfTTTfT *|ft*| FlR FTfF TfFT TFTfT TF
ftftRFI TTftft wftft ?ffl ftlRRflfl fftft T iNdIR* TFT
ftFTF FTT TTFft FWTfF ft I
NO
+l6'HI^I'/sKl<!'4l, i^ ^>33rffc ^oo^
 wmfiiw m tffrir M£ w. i$3, ?<? ftw-Rf ?oo?
33
7T» bwnd&hs and names shown and tne designations
used on Jnts map #> nof imply omvt e/>*toe.7ieot w
Mxxfilencm by iho United Heltons.
\
\
V
^ uaTcmiia\
If
■. V'
CHINA
,£ Balla,1!I.    0 Qninjhl K-j    p Gamagadhi
■tUBAKALv   SFTI .°Marta<ji SARNALI
1  /*•...  MID-WEST
n
\
7
f"~*..
r)ipa'val<^s'l'J"'"\
>•.. k^R WEST A-_MID-V
r *Mahen<J[anagarc—-^   V ■v-' '"/■%   a / 3
'v  A - DliaiKia.lhii ITER!  n.Ja|ailwl -T—.■■> ,' >„.,
n
LjDiiurwlii?l\
BAG M ATI
NEPAL
O National capital
® Regional $991
• lunat saai
o DiStric-i ftWI
^~ ■ »^™ inltrnalional boundary
 ■"'■■' ' Rsgional tmunuary
 _'.,:'J J" I -J Hi >■
■ -  — — i Main rtsd-A
—— Secondary read
—* ►■ Railroad
+ Atrpon
f.   10  W  »  ID  ffl  Hn
a Dailekh
B FIERI  c
rt.J r Jumbkhalan_a i
»-  # uiirn    ~ UUAWALAfJlKI/
fT  o  RAril   <■ it,.,  J iGAHDAH
\  _Salyan __-fwSng    w,1'o Kusma _  ■  .
.1 -Tubij'Ui '-   <  ■   '    pokliara /
SarKJhikharkat'TansTtrt-^^-'^i    -.  * -Jm<Tiii  :  0 Chautara; J
Bulwal  yiiaiajfrj^' KflthmarsiJu^0Bhakla[.niirJ Olsatilrol'
I'    "DhUllkli.'l"   ' //':  i U.
-o'kr«°dhlln^[Kha,,?,•"ll
o- 'R H'Ta-JPL"'—I'riitiim j
Dm»\  EASTp^halhSm
p"" ' ■■ s ^nhankuta_  t
•<>••-..<
.^Chautara
toBhak
Pilau"   ^Dhulikhel
Hetauda, CENTRAL^,
\ V\k,\V.\sR>!7&™S",>aPoJliL"
■']  KOSm /  MK"HI;
JTai^Himj  ^
"SiiirJIulirnarJi
&ANAKPU8  \
iMalafibaw
luasr.^. .  ...--^(iUWIVlllV   oharari lll,m    .   A
Vicx-    rjanakpuii iia»]lnK>    ■ '   J. • /
■  *<(>/'-*s41,,'i /'^yCanareltagartHiJ? "A.
r:
'^C'
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftft yPhW
■*>I$R)<U WT ffiw /ftW ft  1^3,  ?<? ftWrRf ?oo?
•?^
FRRFTFTF FTffFF FT (FTfRF FT) TFFF, "ftdTTFRTf?
NO NO 'NO
ttrFTfTft FFT ft| ftFT)! FflfFRT TFTT ffft <\Ro
fftftRTfR * I ft id fftl Ft FFTft FTFTF WfWFTF
Ffttft RftTF FF FRTTTF ftft? ftft FF ftfft T FF
FRTFF ft WTTF Fff I
FTffFF FTft TTF ft TTTSft FFT FFTTF TTTFFF ft I
^ NO NO NO
TTffftf RTft f?F TffF Ffft, FF FfF Ffft F
Ffft FRTfR fft Ffft "FFF TfTT ftftft! TFF WF
NO C NO
ftFTT ftfftffT ffftft FFffRFT TfT FT?fFF FTTT
FTTtfftf RftffTcft FFfft TFT Fftftf | TTFTF
W/WTTWrTd" FFTTTFT %-i||fd*l 3FTRF fftFT WFt
FFf TFTftTftF ?ftftftfd?fRFFF ft ft "RTTfrftf
"PTTWrffdf? RftFTTFf ftftftftf TTTR FTTf I FTffFF
FTft  <\R  Tgft  WfTFR WW dW*l  Ffftf wrfft ftft
NO C NO
FTTFT Wif I TF Fftftftft FFTTftfT FF FRtTffT T FF
fT Ffft RTFfRF ft TfTlf TTWtft TTTF FTftflf?
FFFf I
FTfRF Wft TTTR ftfft ftftftfT T FFF fTFTFRT
FFRTF FFFTf RftTF ftftf I ftft Ffff RTF TTTTR
FRFTTTT FfftfTtftfR FF 7TFffffgF "TfFFTTfRTTTf WTFT
TT?ftf I TTWTTff ftt FRFt FTffFF FTft ftTFfd" www.
crisisgroup.org F ftft FRFT FFFf I FTffFF WFt
TFFT RftTTfRdft SfF TTFTF TFFT T TFFT
FWWRFR FRFF FdTFT FTfR T FTfRTTTf FTF FT?
Ffft ftft, FfFFT FF FFR FTTFTRT RftT TTF TFif I
FFR FTF, iNdlfd, fdfttR T "RTTlftf ftlfl ftftfgF
ftftfR Tfft FTffFF FTft FTfRft FTfttT FFft TTfffF T
NO NO NO
ftftftrwrrf  FFRrffft  fr  Fffi  ftfftfftFFfRFFF
FFFT WTF FffttT wf | FTffFF FTft WTSTFF ftr
Fftftftf FffT FTTg" FTTFTTT ft 3TTWF fftfttFT ^FdF T
no ^ Ss CN NO
ft Tftftft FFfft RTF fftfttf fTfff I Ff ^°°° Tft
FftTtTffft  FTftfTF  FTft  TSTF  FF  flftfTtt  TFTF
NO NO
TfftfftFfT ft TfftWRftt FRF FTFF TfTFRft f I
FTfRF  FTft  7FFfffgT  TTT5FTTT  ftftTFT  f I   TFFT
^ NO ^ NO '
ftFtTRFftt fFRfRTTTf ftft FfTFT TFTT fTTFTTfR
TffFfdF fttft? (Fff TFft ftft? FTft f), -ftl*, TFfT T
FTftF FTrfftf TftffT ffl "FTFTft WfFFTTfT FlR TF
FFTTTT tV TTdT FRTTFTfR TTRTT, TTftf, fttftftt,
ffftt, fffR, fFFf, fTFTFfR, FTTF, TTTF, TWTTft,
7 'no'^ ' 'no' '
ftTTft, tftffdF, ftft T fftrfftftt TfTT ff T FTTftT
WlftTTT  %o  %p^[ ftt "TfdWF ftF T  ftfRT TFfT
RftfFfR fTF fTftftf ffl TTTsft ftftfTF WfTF,
"TTfftt, fft ft TTfW, FTTFTRff FFFR ftftt, ffffftl,
ffftftfTF, fftftt, TTTfftffF, RTFF, FfF ft, RTF fftftTT,
FtFfftF, FfFT, FTFFT T RtTTFtF, FF ftFTFRT
TFTrfftTFFT, ffttftfFF, ffftR, fFFFFF, fttfttftFTT,
TFFF (FT?), ftFTT, FFT ftftF, Hlfftdld, ftFTft,
TTTfftfftFFF,  FfftfftTFF  T  FftftRFF  FF  TfTFRT
'no no
Fftftf, TTFRF, 7TFFFT, fttffftF fftftTRF, FTTF,
TftftfTt, FftftF, FTftF, Tf ftd ft| T FRft FF ftftr
TtRfFFFT ftftflffft fFTFRft FRff ft tR TTrfft
ftftftfTF ftftrftftftF ftftTT ftTTfTfdftFTfwil
FTffFF Fft FTfR, FFFfTtft Tftt T FfFFT T "RfftFTF
NO T NO
FRRTFfRFd TFFTt fTTF TfF Fdtftf I fFT RfTF
fTTT Rtf FTfTft fftfTF ft "TFTTfRft TfF FRFT
TTFFWt: wftfftFft TFfftTftF TTfTF fftrtt (TTTRTTffft),
TffdFft TTTTg" FRFFT, ftTftfRft TTTTg" FRTFT,
ffftftftT ftftfftf "RTFT FF RftT FTftF ffFF, FTfttftt
FFFtgF RfTF fftftt, TFlftlftftf TFRffgT ?ftfTF
gTdFFTT  ftfft,  ftf  FTTTg"  FRFFT,  FFFTft  FTTg"
no ' ^ ' /\
FRFFT, fftRFFFfft FTTTg FRTTTF, wftftf TTTTg"
FRFFT, FTft fffT tfFT,  TTTTRTFTft Iffftf FTftF
Rff,  ftft  TFTfrfftr  Ffftr  fftftr  (Fffi)
?fTfdftTdTfftft FTTTg FRFFT, TtfftTRTfft TTTTg" FRTFF,
ftftTFFf  FFtlfgT  RfTT  fftftt,  "Fft  ftfftft  TTTTg"
N2 /\ ' ' /\
FRTFT, "Fft ftftftt TTTTg" FRTFF, TfTftft TTTTg"
FRTFT, TftRT FfftT TTTTg" TfFT, dftft FTTTg FRTTTF,
TTTTR TfftWTft RfF FF fFTfTT ffFF, ftFRTftt
TFTFTftF fftfTF ffFF T Tftftft FfftT FFT (FTFFF)
Wll
ft? T Rft? ftrfl fTFfRF Carnegie Corporation of New
York, Carso Foundation, Compton Foundation, Ford Foundation,
Fundacion DARA International, Iara Lee and George Gund III
Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, Hunt
Alternatives Fund, Kimsey Foundation, Korea Foundation,
John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Charles Stewart
Mott Foundation, Open Society Institute, Pierre and Pamela
Omidyar Fund, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares Fund,
Provictimis Foundation, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing
Trust, Rockefeller Philanthropy Advisors and Viva Trust Wll
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftft yPhW
■*>i$R)<y wt ffiw /ftWft 1^3, ?<? ftw-Rf ?oo?
?*
«R^H T ^H<=M{te<*
CENTRAL ASIA
The Failure of Reform in Uzbekistan: Ways Forward for
the International Community, Asia Report N°76, 11 March
2004 (also available in Russian)
Tajikistan's Politics: Confrontation or Consolidation?, Asia
Briefing N°33, 19 May 2004
Political Transition in Kyrgyzstan: Problems and Prospects,
Asia Report N°81, 11 August 2004
Repression and Regression in Turkmenistan: A New
International Strategy, Asia Report N°85, 4 November 2004
(also available in Russian)
The Curse of Cotton: Central Asia's Destructive
Monoculture, Asia Report N°93, 28 February 2005 (also
available in Russian)
Kyrgyzstan: After the Revolution, Asia Report N°97, 4 May
2005 (also available in Russian)
Uzbekistan: The Andijon Uprising, Asia Briefing N°38, 25
May 2005 (also available in Russian)
Kyrgyzstan: A Faltering State, Asia Report N°109, 16
December 2005 (also available in Russian)
Uzbekistan: In for the long Haul, Asia Briefing N°45, 16
February 2006
Central Asia: What Role for the European Union?, Asia
Report N° 113, 10 April 2006
Kyrgyzstan's Prison System Nightmare, Asia Report N°l 18,
16 August 2006 (also available in Russian)
Uzbekistan: Europe's Sanctions Matter, Asia Briefing N°54,
6 November 2006
Kyrgyzstan on the Edge, Asia Briefing N°55, 9 November
2006
Turkmenistan after Niyazov, Asia Briefing N°60, 12
February 2007
NORTH EAST ASIA
Taiwan Strait IV: How an Ultimate Political Settlement
Might look, Asia Report N°75, 26 February 2004
North Korea: Where Next for the Nuclear Talks?, Asia
Report N°87, 15 November 2004 (also available in Korean
and in Russian)
Korea Backgrounder: How the South Views its Brother
from Another Planet, Asia Report N°89, 14 December 2004
(also available in Korean and in Russian)
North Korea: Can the Iron Fist Accept the Invisible Hand?,
Asia Report N°96, 25 April 2005 (also available in Korean
and in Russian)
Japan and North Korea: Bones of Contention, Asia Report
NT 00, 27 June 2005 (also available in Korean)
China and Taiwan: Uneasy Detente, Asia Briefing N°42, 21
September 2005
North East Asia's Undercurrents of Conflict, Asia Report
NT 08, 15 December 2005 (also available in Korean)
China and North Korea: Comrades Forever?, Asia Report
NT 12, 1 February 2006 (also available in Korean)
After North Korea's Missile launch: Are the Nuclear Talks
Dead?, Asia Briefing N°52, 9 August 2006 (also available in
Korean and in Russian)
Perilous Journeys: The Plight of North Koreans in China
and Beyond, Asia Report N°122, 26 October 2006 (also
available in Russian)
North Korea's Nuclear Test: The Fallout, Crisis Group Asia
Briefing N°56, 13 November 2006
SOUTH ASIA
Unfulfilled Promises: Pakistan's Failure to Tackle
Extremism, Asia Report N°73, 16 January 2004
Nepal: Dangerous Plans for Village Militias, Asia Briefing
N°30, 17 February 2004 (also available in Nepali)
Devolution in Pakistan: Reform or Regression?, Asia Report
N°77, 22 March 2004
Elections and Security in Afghanistan, Asia Briefing N°31,
30 March 2004
India/Pakistan Relations and Kashmir: Steps toward Peace,
Asia Report N°79, 24 June 2004
Pakistan: Reforming the Education Sector, Asia Report
N°84, 7 October 2004
Building Judicial Independence in Pakistan, Asia Report
N°86, 10 November 2004
Afghanistan: From Presidential to Parliamentary Elections,
Asia Report N°88, 23 November 2004
Nepal's Royal Coup: Making a Bad Situation Worse, Asia
Report N°91, 9 February 2005
Afghanistan: Getting Disarmament Back on Track, Asia
Briefing N°35, 23 February 2005
Nepal: Responding to the Royal Coup, Asia Briefing N°35,
24 February 2005
Nepal: Dealing with a Human Rights Crisis, Asia Report
N°94, 24 March 2005
The State of Sectarianism in Pakistan, Asia Report N°95, 18
April 2005
Political Parties in Afghanistan, Asia Briefing N°39, 2 June
2005
Towards a lasting Peace in Nepal: The Constitutional
Issues, Asia Report N°99, 15 June 2005
Afghanistan Elections: Endgame or New Beginning?, Asia
Report N° 101, 21 July 2005
Nepal: Beyond Royal Rule, Asia Briefing N°41, 15
September 2005
Authoritarianism and Political Party Reform in Pakistan,
Asia Report N° 102, 28 September 2005
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftft yPhW
■*>I$R)<U WT ffiw /ftW ft  1^3,  ?<? ftWrRf ?oo?
?S
Nepal's Maoists: Their Aims, Structure and Strategy, Asia
Report NT 04, 27 October 2005
Pakistan's local Polls: Shoring Up Military Rule, Asia
Briefing N°43, 22 November 2005
Nepal's New Alliance: The Mainstream Parties and the
Maoists, Asia Report 106, 28 November 2005
Rebuilding the Afghan State: The European Union's Role,
Asia Report NT 07, 30 November 2005
Nepal: Electing Chaos, Asia Report N° 111, 31 January 2006
Pakistan: Political Impact ofthe Earthquake, Asia Briefing
N°46, 15 March 2006
Nepal's Crisis: Mobilising International Influence, Asia
Briefing N°49,19 April 2006
Nepal: From People Power to Peace?, Asia Report NT 15,
10 May 2006
Afghanistan's New legislature: Making Democracy Work,
Asia Report N° 116, 15 May 2006
India, Pakistan and Kashmir: Stabilising a Cold Peace, Asia
Briefing N°51, 15 June 2006
Pakistan: the Worsening Conflict in Balochistan, Asia
Report N° 119, 14 September 2006
Bangladesh Today, Asia Report N°121, 23 October 2006
Countering Afghanistan's Insurgency: No Quick Fixes,
Asia Report NT23, 2 November 2006
Sri lanka: The Failure of the Peace Process, Asia Report
NT24, 28 November 2006
Pakistan's Tribal Areas: Appeasing the Militants, Asia
Report NT25, 11 December 2006
Nepal's Peace Agreement: Making it Work, Asia Report
NT26, 15 December 2006
Afghanistan's Endangered Compact, Asia Briefing N°59, 29
January 2007
SOUTH EAST ASIA
Indonesia Backgrounder: Jihad in Central Sulawesi, Asia
Report N°74, 3 February 2004
Myanmar: Sanctions, Engagement or Another Way
Forward?, Asia Report N°78, 26 April 2004
Indonesia: Violence Erupts Again in Ambon, Asia Briefing
N°32, 17 May 2004
Southern Philippines Backgrounder: Terrorism and the
Peace Process, Asia Report N°80, 13 July 2004 (also
available in Indonesian)
Myanmar: Aid to the Border Areas, Asia Report N°82, 9
September 2004
Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism
Mostly Don't Mix, Asia Report N°83, 13 September 2004
Burma/Myanmar: Update on HIV/AIDS policy, Asia
Briefing N°34, 16 December 2004
Indonesia: Rethinking Internal Security Strategy, Asia
Report N°90, 20 December 2004
Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam and the
Australian Embassy Bombing, Asia Report N°92, 22
February 2005 (also available in Indonesian)
Decentralisation and Conflict in Indonesia: The Mamasa
Case, Asia Briefing N°37, 3 May 2005
Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad, Asia Report
N°98, 18 May 2005 (also available in Thai)
Aceh: A New Chance for Peace, Asia Briefing N°40, 15
August 2005
Weakening Indonesia's Mujahidin Networks: lessons from
Maluku and Poso, Asia Report N° 103, 13 October 2005 (also
available in Indonesian)
Thailand's Emergency Decree: No Solution, Asia Report
NT 05, 18 November 2005 (also available in Thai)
Aceh: So far, So Good, Asia Update Briefing N°44, 13
December 2005 (also available in Indonesian)
Philippines Terrorism: The Role of Militant Islamic
Converts, Asia Report NT 10, 19 December 2005
Papua: The Dangers of Shutting Down Dialogue, Asia
Briefing N°47, 23 March 2006 (also available in Indonesian)
Aceh: Now for the Hard Part, Asia Briefing N°48, 29 March
2006
Managing Tensions on the Timor-Ieste/Indonesia Border,
Asia Briefing N°50, 4 May 2006
Terrorism in Indonesia: Noordin's Networks, Asia Report
NT 14, 5 May 2006 (also available in Indonesian)
Islamic law and Criminal Justice in Aceh, Asia Report
NT 17, 31 July 2006 (also available in Indonesian)
Papua: Answers to Frequently Asked Questions, Asia
Briefing N°53, 5 September 2006
Resolving Timor-Ieste's Crisis, Asia Report NT20, 10
October 2006
Aceh's local Elections: The Role of the Free Aceh
Movement (GAM), Asia Briefing N°57, 29 November 2006
Myanmar: New Threats to Humanitarian Aid, Asia Briefing
N°58, 8 December 2006
Jihadism in Indonesia: Poso on the Edge, Asia Report
NT 27, 24 January 2007
OTHER REPORTS AND BRIEFINGS
For Crisis Group reports and briefing papers on:
Asia
Africa
Europe
Latin America and Caribbean
Mddle East and North Africa
Thematic Issues
CrisisWatch
please visit our website www.crisisgroup.org
 ^M=hl £l4<lJ<il Wftft yPhW
^/^hfd WT ffiw /ftW ft  1^3,  ?<? ftWrRf ?oo?
?<S
sW-A|l*H<rl <sM$Rl*| TN^T +l4=bl(l ^J>T MW$*
Co-Chairs
Lord (Christopher) Patten
Former European Commissioner for
External Relations, Governor of Hong Kong
and UK Cabinet Minister; Chancellor of
Oxford and Newcastle University
Thomas R Pickering
Former U.S. Ambassador to the UN, Russia,
India, Israel, Jordan, El Salvador and
Nigeria; Vice Chairman of Hills & Company
President & CEO
Gareth Evans
Former Foreign Minister of Australia
Executive Committee
Morton Abramowitz
Former U.S. Assistant Secretary of State and
Ambassador to Turkey
Emma Bonino*
Former Minister of International Trade and
European Affairs of Italy and European
Commissioner for Humanitarian Aid
Cheryl Carolus
Former South African High Commissioner
to the UK and Secretary-General ofthe ANC
Maria Livanos Cattaui
Member ofthe Board of Directors, Petro-
plus Holding AG, Switzerland; former
Secretary-General, International Chamber
of Commerce
Yoichi Funabashi
Editor-in-Chief & Columnist, The Asahi
Shimbun, Japan
Frank Giustra
Chairman, Endeavour Financial, Canada
Stephen Solarz
Former U.S. Congressman
George Soros
Chairman, Open Society Institute
Par Stenback
Former Foreign Minister of Finland
*Vice-Chair
Other Board Members
Adnan Abu-Odeh
Former Political Adviser to King Abdullah
II and to King Hussein and Jordan
Permanent Representative to the UN
Kenneth Adelman
Former U.S. Ambassador and Director of
the Arms Control and Disarmament Agency
HRH Prince Turki al-Faisal
Former Ambassador ofthe Kingdom of
Saudi Arabia to the U.S.; Chairman, King
Faisal Centre for Research and Islamic
Studies
Kofi Annan
Former Secretary-General ofthe United
Nations; Nobel Peace Prize (2001)
Louise Arbour
Former UN High Commissioner for Human
Rights and Chief Prosecutor for the
International Criminal Tribunals for the
former Yugoslavia and for Rwanda
Richard Armitage
Former U.S. Deputy Secretary of State
Lord (Paddy) Ashdown
Former High Representative for Bosnia and
Herzegovina and Leader ofthe Liberal
Democrats, UK
Shlomo Ben-Ami
Former Foreign Minister of Israel
Lakhdar Brahimi
Former Special Adviser to the UN Secretary-
General and Foreign Minister of Algeria
Zbigniew Brzezinski
Former U.S. National Security Advisor
to the President
Kim Campbell
Former Prime Minister of Canada
Naresh Chandra
Former Indian Cabinet Secretary and
Ambassador of India to the U.S.
Joaquim Alberto Chissano
Former President of Mozambique
Wesley Clark
Former NATO Supreme Allied Commander,
Europe
Pat Cox
Former President ofthe European
Parliament
Uffe Ellemann-Jensen
Former Foreign Minister of Denmark
Mark Eyskens
Former Prime Minister of Belgium
Joschka Fischer
Former Foreign Minister of Germany
Yegor Gaidar
Former Prime Minister of Russia
Carla Hills
Former Secretary of Housing and U.S.
Trade Representative
Lena Hjelm-Wallen
Former Deputy Prime Minister and Foreign
Affairs Minister of Sweden
Swanee Hunt
Chair, The Initiative for Inclusive Security;
President, Hunt Alternatives Fund; former
U.S. Ambassador to Austria
Anwar Ibrahim
Former Deputy Prime Minister of Malaysia
Mo Ibrahim
Founder and Chair, Mo Ibrahim
Foundation; Founder, Celtel International
Asma Jahangir
UN Special Rapporteur on the Freedom of
Religion or Belief; Chairperson, Human
Rights Commission of Pakistan
James V. Kimsey
Founder and Chairman Emeritus of
America Online, Inc.
Wim Kok
Former Prime Minister ofthe Netherlands
Aleksander Kwasniewski
Former President of Poland
Ricardo Lagos
Former President of Chile
Joanne Leedom-Ackerman
Novelist and journalist, U.S.; former
International Secretary of International
PEN
Jessica Tuchman Mathews
President, Carnegie Endowment for
International Peace
Moises Nairn
Editor-in-chief, Foreign Policy; former
Minister of Trade and Industry of
Venezuela
Ayo Obe
Chair, Board of Trustees, Goree Institute
Christine Ockrent
CEO, French TV and Radio World Services,
France
Victor Pinchuk
Founder ofEastOne Ltd and Victor Pinchuk
Foundation, Ukraine
Samantha Power
Anna Lindh Professor of Practice of Global
Leadership and Public Policy at the Carr
Center for Human Rights, Harvard University
 ^m*1 £i4<iJ<il wftft yhWm
■*>i$R)<y wt ffiw /ftWft 1^3, ?<? ftw-Rf ?oo?
38
Fidel V. Ramos
Former President ofthe Philippines;
Chairman, Boao Forum for Asia, Beijing
Guler Sabanci
Chairperson, Sabanci Holding, Turkey
Ghassan Salame
Former Minister of Culture of Lebanon;
Professor of International Relations, Paris
Thorvald Stoltenberg
Former Foreign Minister of Norway
Ernesto Zedillo
Former President of Mexico; Director, Yale
Center for the Study of Globalization
PRESIDENT'S COUNCIL
Crisis Group's President's Council is a distinguished group of major individual and corporate donors providing
essential support, time and expertise to Crisis Group in delivering its core mission.
BHP Billiton
Canaccord Adams Limited
StatoilHydro ASA
Alan Griffiths
Iara Lee & George Gund III
Foundation
Frank Holmes
Frederick Iseman
George Landegger
Ford Nicholson
Royal Bank of Scotland
Ian Telfer
Guy Ullens de Schooten
Neil Woodyer
Don Xia
INTERNATIONAL ADVISORY COUNCIL
Crisis Group's International Advisory Council comprises
their advice and experience to Crisis Group on a regular
significant individual and corporate donors who contribute
basis.
Rita E. Hauser
(Co-Chair)
Elliott Kulick
(Co-Chair)
Hamza al Kholi
Anglo American PLC
APCO Worldwide Inc.
Equinox Partners
Ed Bachrach
Patrick Benzie
Stanley Bergman &
Edward Bergman
Harry Bookey &
Pamela Bass-Bookey
David Brown
John Chapman Chester
Chevron
Richard Cooper
Neil & Sandy DeFeo
John Ehara
Seth Ginns
Eleanor Holtzman
Joseph Hotung
Khaled Juffali
George Kellner
Amed Khan
Shiv Vikram Khemka
Zelmira Koch
Scott Lawlor
Jean Manas
Marco Marazzi
McKinsey & Company
Najib Mikati
Harriet Mouchly-Weiss
Yves Oltramare
Donald Pels and
Wendy Keys
Anna Luisa Ponti &
Geoffrey Hoguet
Michael Riordan
Tilleke & Gibbins
Vale
VIVATrust
Yasuyo Yamazaki
Yapi Merkezi
Construction and
Industry Inc.
Shinji Yazaki
SENIOR ADVISERS
Crisis Group's Senior Advisers are former Board Members (not presently holding national government executive office)
who maintain an association with Crisis Group, and whose advice and support are called on from time to time.
Martti Ahtisaari
(Chairman Emeritus)
Diego Arria
Zainab Bangura
Christoph Bertram
Jorge Castaneda
Alain Destexhe
Marika Fahlen
Stanley Fischer
Malcolm Fraser
I.K. Gujral
Max Jakobson
Todung Mulya Lubis
Allan J. MacEachen
Barbara McDougall
Matthew McHugh
George J. Mitchell
(Chairman Emeritus)
Surin Pitsuwan
Cyril Ramaphosa
George Robertson
Michel Rocard
Volker Ruehe
Mohamed Sahnoun
Salim A. Salim
William Taylor
Leo Tindemans
Ed van Thijn
Shirley Williams
Grigory Yavlinski
Uta Zapf
 

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0365074/manifest

Comment

Related Items