Digital Himalaya Journals

Nepal's Constitution (II): The Expanding Political Matrix International Crisis Group 2012-08-27

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0365073.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0365073.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0365073-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0365073-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0365073-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0365073-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0365073-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0365073-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0365073-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0365073.ris

Full Text

 Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
 ^MKcflu fecqnft
~$t ^-d.i-ill'HHd  -*l$Rl<H WRT Tt^lf^RT RhU*I %TT# 3H^R"ftl  ^T^t 3rrfl|*lR* <H>*<UI STittll 3^lf^"Sf I
*I^Rl<H W^ ^HI<H<HH-tft "^ RhI<£^ ^H<HI$d (www.crisisgroup.org) WZ ^MH<rtk ttt^ ^[V^ | Trqf RhI^i Tjgrjf^ra'
3jfcf OT ^ ft^T ^JIMI-HI "^TR^7 <l<g£l<HI:
nepal@ crisisgroup.org
 ft*ro^ft
*IK^M i
<L  ^ft^T T
^.  -*lPH*l(l ^ 3
w. ^twf k
^. Trrsffapft *hi*I RydH is
TfT.  T^fTTifstr^'TT^ %
1.   3lcH*lcrnH <u|-TlRl %
R.  Jtf^T'^^ <n
3.  ^ft Hldl*l «=Hl4W <H
^.   +tldHldl*l HHpMul 13
1.  <ui-flRl ?rar w^r 13
^.  ^it Jlde)^ <R
3.  ^RT, "^ T "r3^RFT Mlc[fe<p lis
^.  %rr# *i^-h lis
"?!.  TTTTRrT 1^
TfT.   Tnj# Hldli^ R<\
^.  ^¥'?f^FTtT;#Hldl^^ ^3
V.  HI<£T^d< <M«flld ^
W.  *|[^A|*I Hldli?^? RK
1.   *H*llft "CTT^t <M-?lfcl. ^
^.   dH<7-<Hl ^TRT <H^g^. ^
IS.  STT^STT^FT ^
TfT.   ^TRTk'TfTSTT ¥T#T <H^g^ ^IS
^.  ^Tf7 ^W ■^f^RT R\
!<..  ^HT <M-ffld+ MN^ 3°
W.  ^RT 3|I-<{|<rH 3°
^.  T#w ^3^ 31
$.  f¥^f 3^
^3") ^HM*I  TTT?^ 33
"?§■)  s-d^i-H'W *i^Ri<h "^rast -qf^ra- 3 V
IT)   S-di^l-H'W *I^Rl<H WT^^oo^ %f% cTCR Wt^tA i^ill-HH-tft yRl^H T *IH*l{l^ 3*.
^)   S-di^l-H'W *I^Rl<H TTWT *l4*l{l eM*l *K^i?^. 3lS
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
T#*ITft<Ti£^. ^3Y
R\3 WKZ Ro<\^
^MH+I "^JR (^): ft^IR |£ ^nq^t <m3R+ ^RrT
"Wf% 3Tf%^tT T st^^t *n^t "#TSrFT ^T^T m$ ^m fsRH ttRr
-H^ildNR*! ^WT H4M*I <M-Afd* J|fu)d*l ^k^TdT^TTt
4^1^*1 m  H^M %Hyi<*l <Mdlfd+tl STTTrgrT 3Tqf-EJCTT
ft t 4feHmti snsnfcr ^ &%; <Mdlfd* ^nt ^iGbg^ i^=Md
ft^TI  H4M*I  s)£dlild Tf^TRoTTt *<fl*tf "^#T <H<-=HI*I
NO '  "n N3
vm* w^w <N-Tifd* f^rdRnf f®r^r r^ 'ctott sttt^t ^t i
TTTsffapft t$£ Tgt£\ ^ I lJ*dl*l*l WTJTnff^lId?^ «|[fHfd<
"nTW W{\ "^ Hldl^^ Jld<H-<fl T <WlPd* fsWNdcHI^
^Rl^TI WTT <Md~=l<=ll<fl "Slfrbi?^ "nTR^ W&Z "A^t W{\
"jfl" <M-Afd* ®A^A WWJ ?TR^ c3T Hldl^^ "^TOFT ^rUsHslR
^d>RT^f^^T^R<^d*l f^-HNftdN^I ^RT^I %
^IS ^t TiTRt^r -#rSTFT t^T d<4^*M "#raFTW w w^\
■gfl -HPiyHslld <Tf|ildl*l "FTTW+T ^^|^*d <4+ti?i?^*l
~Zm WTTSFT IpT 3TRTT <lf^*l f^TT I  ift Pmi|^^H< ^14*1
<hwiPi* ^*<um <^yiH* 3rftf%?Rn"Tf^ift*i*^Mdi<Hi£
^ ^rfd^r sididd^i <rfliididH<*l ?hr t r^t <M-Afd*
-h41*<"i^^*i W*T ft^d*l f?# stt^t "?ra% 1§cRr ^ I
■^FT Root TTT ^t -HPmH-H'HI*! PH^dH ^4M*I <M-?lfd*
TRfSRoTTf ^Rftiil I T^ T?FtT WTTt Pi stiffs} ^TsffaFft^
STpTFrf^TrT 'Sf% -HsW^I ^TT Hldl*l T^cnRT ^§T 4>*M W% cT#
*P^t fr^TI d<l£*l ^FTvT^TMTt Tjfdf^tsr^ Tlf "?§^T ^P"*^
Hldli?^ "^rSTFTxT^TRTr ^TT ^TT ^tS ^ "#1 TTTSTfaFft T
mK%4=«rl ^4M*I wRT ^TRtk <H^kdl 3TR3rw W&\ ^ 3^^
TfR I ^TRTk STTSnTRT "?§3T J|Rl^*l R^jf <|>rAi;^<Hl£ WPOtrrT
3*dKd<ul ^fT^T ^d^lfd <H^<J|A| T ml <%**<?! lifd^lRl* "^^PhT
f^TT I  ^d^lfd <HJ^3^ tm WW ^t WJ&J "^llrh*l "^^PhT
yfas*11*1 ^-^)i| ^^^gfTf^TTI  ciWSH^R ^ <H<^Hk-H*
HR<=id"d*l  hR*cHhi  jiRij*I  t^nfri  R4^n  *n^f% 1^11
H<J-H<MI<0   *l^il<H  T  ^rTxrr  TTTTTFT  -Hmif^*-<N^fd*
^Hi-d<ui*i ywiRd sri: ^T^^Trt sr^k^R ttR*t w% $$fw%
Hf^^lM-HI STTSTTRTfT -H^i)dl*l I
% ^01^ TTTHfiNH+ti sTTsrrfer -n^iidi ^id^id dP+^^dt^TFT
»t^<^*l %W ^d^lfd <M-Tlfd Trgf %^ ^ -qnTTI ^ Hldl*l
^d^lfd "nT^TRT??^ t^R ^pT^t -giTF (gjg^) % ST^H f^TT I
Tr3dT 3ldiH^llR* -H^i)dl<=ll<fl ^fTS^pSFT "nTR^ 3TFTT, ^WT
^TTSTT^t^, Trsr# Hldl^^*l ^ T?M T ^d^lfd ^^T "gT^T
f% T cW fli^l-tHH H^HHI^ ^M^\ <N-?lfd*l Vsi^K^I
^-TTFTTI ^ -H^i)dl<=ll<fl W%W¥ WU^^ "W^ -HmiPl* T
4if^* 3|K<iltHH^^^"x#5Tq" Bj^l <N-?lfd* AyW-i\ ^<*\
STFfT ^FTdT ^ Hldl^^H STTqRT STRTiTT V^ ^TT^T ^TtT ^I^-bJ^I
^T ^ol^ TTT 3J1h-=||R* ^rgft TTTTsil^l^^^ ^^t hRu||^ %
^f ?jft T3Tf%#T TT^d" ^TI  ^ft T "nTHT Hldl*l ^HI^-HI "WT%
yf^iimi ^TTsikT^t^ ^rst -h^^mi^ wz\  ^r w%w$\
f5WNd*l ^# oillrhfld $\^\-J\ T f^t STT^Tf¥TT TT% ^Rnj
f%l ^R TTirgft xfTd^ 'd^rT 3Tg?f ^T "p7 W^ <Hdl^*l ^ T
c^TT ^Td"? Hf^^*l ^TTsikT^t H^l*^^ ^TRTk *|iT*d?^<? T 3#
ilS^I'O ^dT f5ri%r T TTgfsr^ff^T ST^F^T HM^d4> Wf
^\i<£dp\ m  ^TTdT ^dT "sfl^t t^TT W TTTSlkT^t ^TT^t W
wtrr TTdT srt: ^rat ^ ?r ^raf^r si^-dfy t fid^*! f^%
■g# "RTTFTT 'gfl ^T ^TSTT^t ^H <hj-hPi t *l4*d^^*l
H^M^l-HI H|fl*l ^T^ ^1-^,^1 SRR HldTr*H*l fld^^l
^^"nT^I "ff ^T#fTS^ *H-=||f? -qT^t ^HM*I ^HKd<ul 'd^TT
cimH^ft" f^MKyKiyfd =mikk ^ ^ttTstR w^t yj-<Hiyj-41 ^ ^rar
■^ Root gft f^#£FWT ^t# FTFWT srrrr^t %rr# *I^-H^
<4f|i|dl T ^TI^fl*<u|*l H^ll+tl SRM?" TfR^t ^ | ^RT^T 3T^
t#T RRTTTv: "^rrTFTT7^ bH, "^ ^dc=l*l Wd, Jld<H-<fl T "«fM^T
^dl^^l ^Tl ^cTT Ryfdd 'HRyH'H'Hmi R# FTFT 3TFF ^
rrjn^T  ^TRTk  ^myfd  ■^FTflfd'  TT%  3TT4RT  <4«F!i?<4^
 HVM&I wf^WW (?): R+dli 0 W&t <mJiQ# vffiw
3Fpil*H*l *\4£\ RRtl Rt R?FT?FTTRr 4feHmtl STTSTrRd'
RfRdTRlf ^41*1-1 t^rTtT RTTR TTdT T TfRR fl RTtRT
4f?HH<=ll<fl T8FRTSZT TfRr TT^dT W^RTTt ^TRTk <4^i^ TTR
f^fjFTJ
*I^<H T TTTTFT T^" TTdT ^4M*I RTRd" H4u|*l(l RRTT
dl*Ri| ^T R%FR ^^sr -3^, R^R R^f T Rftt RRJFRRlf
f# TF? ft RT RFrR RTRlff STTSTRfdT TRRt ft Ftt t%SR
R^fl 4<J-4<Hld FTTT %TFtt <M-flfd*l ^T" ^lRl^*l Al^ld
fdT R%F 4ltedkH #T *FTI Ftt ^TR T^TT RftTTT,
iN-flfd* RTT%!RTRR T 3)<t-4<H ^*^*l RR)*K<?I R%T
TTRT T 7TntTR TRT TTR% MA-W\ STW 4-ilHeJ RR dl?l^*l
RlRT ft I RFTT STfFT RfT 4N^^*I RFRdTTT 3|-H^Hdl*l RRR:
RTf^F RlRRfF fFFT T RTRT SfTRTTRTf £dMd -flfd^^ld
^ilf^h* 3tR)*KTI flRtTFi}! Rt 4ldT?^ 3H4jHI^ cHl+dlP'l*
RdT <HdHeHsT RTRtTTTt R?TT RRTTT <HJ^^<Hl£ STgRTR^f7^
RR RFFFTt W f%S^I*lvJRJR T?T R#T I
3Tfd"R^|U|4-41*l "FTTR <Md~=l<=ll<fl T 4^<?l*l <MI<=ll<fl 4Mi^
3|Rld*l Wi, RFttfFR 3)l4i<Hl£ Riff?: <RMd <4**l *FtT%ft
RFTRpS[TR TRr *+tllJ*l *FTI RRt |RTT <Md-T>iyfd*l RFT
^Rf*t-<JI %HtlK*| 4ldT?^*l <HI4<s|l£l T ^Kp^d [5|w|c|KBr|
IpT R TM TRRt RRTRR V,*<?\ T?R "3[, RT RftTdFf *l-HI 1^*1
RTRfTTT RTfTT FTTT TRR oi|o|^|*| %ff TRT, RlRW:
RFTRT Trf iNdlfd* RTSTTTT FTTT RTTFT RfFT RTbT. I
RTRtTTTt, RT# T RTRlRtfFRT 3TTFT TF%FR RTT# RfRtR fR
RTT^t iiR^*l fSnrT, f^r*Ft# <H^^=fr=i sfr 3i-d<f^i<lsr"srR;i
Rt strrRtrst ifeks^eJ'L RT ftRt f^ft" TRr # Hldlf^ RTfTT
RTdTF %RT 4l3eHJ RT ci|<T*l RTT RR^t RST^FT RTR TFf T
FTRRTf gjTRR R% R%F^ RRR4 FFtk TRfFR%RT f^R
R^gf T Ftt ^H)d\u[ ^ey I RFRfd" ^RfF RTRFR^R RfR
R5%TR, RTSTTR^t T R^RtRtR^t RRR RRR RTRR RTR^T TF%f
T R&# RFRtd#R*t RTspg- R^ ^TfT ^T <H^*I ^T I
RttRtt^d%RF*R ^ R% RRTTTT RH# R^tfFR R^tt??R?t
RR^RTT??FR'tT^I RT TR R%FR STTTRTTt fd^ T^f I
RTFRR^r TT^f RlRTRT, R^T TTdT*FR R%?RT TT^f R^t W
^% "At{ RTR STRRT T RTd" RTSTtRr TTRRft RfR FTRT fT=ft
*T?Tf^t %%TRd" RTRJf^ -hI^NI^ ^ TF% R%?R5t RfRT
■^TR|TTra%fl
^4M*I "RTRd' 4p*i|l*l ^tRFtRt RRRT3R5t "gfl Rffef RT
FFT:FTFf, -H^ildl RR^RrRftM", TTdTrTR R TTdTRffFR Rmt
"dRT^F^T ^RR RT^TRTdt RfdR IpTeJ, RT R%FR TT%
RTTR "fR TRsTTTR^ T^f I TTdT T tdTTT Hdl^^ RTTfT??RT
Rl*^4 "tr^Ril^*! "3RJ RTR%FRRd"STR;i RftJTdTTR*t
f%FTT T RTfR RTFT^ Tf^T "SRI  §r4kRR*t T5FF Rt%*t
RFtk RRRtd^t RRt feR *ntt *T?if*t "^ *T% %HtlK*|
TFTRRgr TTR?F WW Wi R%F TFTR: RFTg" T %RFT Wi
R%F^t tRTRR RTT# RTRRTRT "^ T R%F 3)dl*dlP^*
RTT RtTR RT^R ttf? TT% % +tl4ddj %HtlK*| #
<HRfd*4f^^ xrf^t RFT4 TaRtt <4^|IH4^, STF^T "fR "fRT^if,
RTTR STfFT % ^ R^RTyf T RRnTFT RRRRfT HHH4^I
3FR2TT R%F^T TTRRRR FTFT fFF TTTFR srfdRTRfFR
TSTRrd^F^Rt W. M "SRTrR7* T %^RRff TF^fdRT %ft RRt\
t% *FTRFTTTf%^Fi;i
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
UfaffftM-t ^Y
R\3 WKZ ^O^
^MH+I "^f^R (^): ft^IR |% W&t <M^R+ ^RrT
<i. "qft^r
RRRRTF TTdTfF %RRTT "RlPf tRtRTTT FtT T# RRTTT
FpT^I ^ "RtRt TfRRTFT ftTT ^ TTdTfFTT TTFR TfT Rtt
RRfT-RT RtTt T FTRTT R%FTT TTT~ "RlRFT T TTTFTTT Ipt
TTTTT f|RlJ*l fTTT I RTRTFTRrTRTRlff^fr T^RT; 1^,^,0
gft TRTRR ^ RtTRlRTT? TTRRfdRT# FRR TTT RT FRTT
RTt RTR TFf TTdTfF FTft RTF TTRT rRf^
TTTT RRT, RTt RTT RT Hldli?^ FTft RTF TTRT *lR<f *l *jTTJ
TtRt RRTRlft ^TTfF, RRRRRT RRTTT fTTTTTT RTTT, RRR
31 FdR* RRT, RNft TTJTTTd Ipt RTTT, RTRTRTFT RRFT T
WTTR, RRT TT £rTTT RtRTtt, RrrfTTT TRTFT, TfTR RTTTRTT
%TTFR, RT% ^PidilK Ipf TT 4tPdA|l{l<rll^ TTTT R^ *W£^ |T
rtt RT fRTT T% RrTRF TT"TTT "^1  TFTT "STTfRfFTTd
"rtRt tRfrt t rtrRt* T^rfFRT RRfr t rrtttt
** <M-llft+ RT^f^T^r |Tf TTT%sffr^f <rfWT i^tttit ^rgpr -%^fqT TTR
trt Tf T^prgpf^r ^ ^m% srTTTT wQ- mt ^TtTTR ^M+ld+l Rift
(j^H^liRW TwT TtRtR ft<M T. ^ 3 3, -yV/e/*/ wfcfflT Cj):  *&£&
tH?w -*fil<* irrm, ~<^ smrtr ~<o<\-<\ thtRt ^frttt rS^tT
^iJIl+l'HM-stt -^\iSm TWT mR^+i Rmic^+i ftfTT s^X -+13^
TTJWt hRhi ft"M T. lo^, Nepa/ s New Alliance: The Mainstream Parties
and the Maoists,~yc, TW *-=!<. 'R00^ T T. 1 ^S7,, Nepal's Peace Agreement:
Making it Work, 1«. R^M< tioo^ | <M^fd + HIcfTf?*? T Tr# <l^+l
^T? T oT^TRTTTeFfft ft^F TB^Rr^T RTft B&X -WSRlfl Twt
t#TT ft<M T. t^V, 1UM*1 iMilRl* ti't*H, ~i% ^Q.*-°H. ^o<|o |
srrfPvT yRb-Mmi uit£T(?<?+i rrt t tcittt ^jt ^iR+ |^ii^i+i *h»\$\
T^hnftTT <Hl<JHI T^fft WR TRTf ^ ffR RR RTT B^X '^Rl'H
TWt T#R ftft^W T. 131, -yv/e/*/ W7% y/^w:- ^7- ^7%-
<?/*ty<#? ££13 R^M< ^oH; ^t. I^o, -yy/e/*/ rfMejh wri^THi%W,
19 3|ftR ^o<|<|; ttJ^jt f^M T.  t^^>, T^WTS'  U^H*1  <Md)l2 T
Wfcm, t? *h=i{I ^o<^; ^. i^C;j ]"m#) wiwfcw yfow, R^
ifvmfS ?oo[3; A.  1^^,  ]"M#/ wsfhrflw¥: fw^wwrif 1%
cy4ti/<4/<fl, ic; % ^OOIS; ^ Tf. <|oV, ]"/?/#/ WsftWfflW¥: B-i*l
(WT  Tr7f?T77-  ^  <(7/^/9,  ^13  STTStTT  ^OOi< |  TTrfl  T  3TTRT%T
^<rii^(?<?41^+i tt^!t tt4 Awft ^m+i hPi+i+i Riflt B^X ^isRw
TWT T#R R"tt^F T. 119 3, ^tm^t^W: *H*1 WWW, 1? STfnTcT
T^OO^  T^Tf.  ^1^ ^T^:- £^7- ^^/a//c;  ^727;^  STTJ^; ^ o <\ <\ |
-HJ-^ldMldi ^MMd*l RlRtRT%% 4ldT^^*| mi\±$m trr^T 3RR
TFR "^1
^|R* f^RTT*r TfT FRt TfTTT TfT RTTTT "^ T Tff^rT
RfdttTTT RTTR TfT fTT ^T I ^TRTtT TFTFT RTTTT TTRTtfT*
ffdfTT"«pRlT^^tTRRTTTRffFRTRT^"^| RTl^^o
gT TRT? T fTTTf TTRTT TRRRT T RRdTRRF TTdTfF#T
srrtrRR Rrrti rt roo^ ig\ -^^ rt^tttrtT tRrttttft
TRTTfRTTT TTRTT TTTTfBT FTt Tydf|*<u| H<J-4<Hld TTdTfF T
TRTRTT RtTtft TTRtTTTtfF#T TfT TTTt I 3^ stftt
^*M*I RTRtTTTt RR Pl^dd TTTTT "^ T TTdT RT% TTT TfTdrT
"bT I T^TfBl T <NHI^ TTTFT W^ "RiRT TRrRFTTf TTFR RT
RT Roo^ ^t ^H3IF<{lcHd4gRT TTt <Mi)pl* FTF FRT TTt T
FTR TTt "STFRTt TTRTTTTtR TTR TRf TffRFTTT RTrRr RT#
~^ RTRTRtfFR RtTdTT WJ *
4^M*I RTTRTT T<4+tHdl T ^+tFd1*<ul*l -H^^HI^ RTTTSFT
tfT RT; ^°°^ tT RtFRT "RlRT Rr^FTTT5 TfdR^RTfF RT;
^ TT mR^H+I «4l^H+l RlfrT "TiFHi" R»5% TTOR ft O^IHI
FRff ftftw: M(?l^+I R#T 0HJ<rll^ ^HMaJ, Rt 511^^11^ %r=^ ^uf
oT^^fTiTRT =)lB<+| "STR^T T TTTrf RR, ^Ffft T T^ftw TTFRR
HRi?|R|+ «jft T^T TIT^T TI# M^l\ W{_ ^%%o ^ ^Tf^f%
"TSTTRft'T^t  HR*)I1IHI ^41(?<? TRRTFt 3rjf^T# Wiyti TTRt TTft T^ftfl
srrnfrT wi  "Tfttt' s:tt5t^ oh«hi Trf &m tttttt t^ %t=^
TgRWTT vtH^^hi^ ^RfTJWI ^%F ^M+l RR TF^T ^
^41(?<?+l TTftV, OIHlR* T 4lR^lR+ Tt^sj Rjj-iniHlR TjfK «TTWR
Tpt TlTITft^FTT -% I "RF' TRt 34M+I TliTR# TITRT fTI TT
TT^tRR WTR WW\ 3RT ^l»<{N<rilHI "TftfT' Tfw, Rt ^^T RT^T%
"T^T' Tf# Rt=^ ^TJf fT. T 'tRqTT' Rt ~WZ X TTf tJ" ^fJTT
MIS-^T ^T ft TTRR TRfR "IWaHJ "TTwfT RTT' SRI% T^ft
TTfTRT Rt=^T^T RTTW'TT|T T ^^FRf RTUT^ I cTt Tft t#^
Rt^ ^HO^IHI iti ^TwfT RTWF WI.W. TTR^ TTwft RRff^t ^
^trt# ■HF+RiRiti ^41(?<? A\&>,*\ %ri h^m+I <n41R+i tRr
TT ^IM+ld+l Rift ^(?X TT5ftT TwT f^M, %WW: UB^H*1
iMilRl TWfiWT, Rft ^^l^d I
? ftfTT RlRT TTgwr^t Tjxrf Tf5 www.un.org.np/node/10498 R TTTW
Wl cTxT^t RR ~$X R ^TRT T TTT^it+^l+l ftWRt TT#!;R
iiRH+I W I "TTTlftr^ RftV <?m-d<u|" T TJrrgsjTT; ^yn 3RT TT^T7!
 JVM#I wRwW (?): R+dli 0 W^t iM^R* vfitW
Rooc Ft RTF TF«i<rH*i *l<UNId <H^kdl TFtRt "TRrTFTTT
RTTf% TTTqf% TRRRRT TT( | v ?&$ TF<{icrH RTRtfF Pit? 4*1
SfTTTT TFT RT TRdT RTTffRF RFTtFTTT TfdfFF TTR^tfFF T
R?T?TFFT T%% TfT TTTFf fTTtl RSTTtfF ff=F TR~
"STTFmRtTTT *tlP)<H^ ^ ^rTTT =A|I4* <4k*Pl* T 4lR<=llR*
~o  "^ c
TRFR "TtTTTrRrT RTTRfTT TfrT W %ft RTRfRf
TTTTRffFR FTRT TTdTfFTT TTR TTT FT Root rt TTdT
TTRRTTFt TTdT Rrt | TffT %riyi<*l TTFTRT rUWIpK TfTT
RTRlfT TTTfFR TRTRTT TRTTtRfTT tR TffTFT% FTFT
TFTTFT Rtt T%R RT" TTTR RRrfTT WJ Tf^PFRTt ^TFR
TfT RTfTT FRT TFTTTTT TTdTfF RTTR TRRFTff TTdTR%
*ipKT+tl WTT HR^PJd HRR^Pl*! M?U\i*\ JlteHJ
RitTTTTT RtTTT TTFtt TTRRfdTT FTFt TTFf TRRTTT RTT
fTTtTF RfTT TfTW TlRtTTTtfF, TttrtfF RTT FTtTTTT
TRTTRFtt RRttT TTTfF TFFFf TTTTTR TR TTTT RT" RTfFFT
RRTTF RTt TFRTT TTT T RtTFTffFTRtFT RTTTTTRFtt TTFtt
TffRTfFFTfTRFRRTTFTRfTI ^Pj^lRl* FTTT <tkl-dl*d
RTffF TTRTtRt T TFTTTT RFTTfFTT RfFT T RTTF TTTRtTFT
RTfFFt, FTtfFFt FTR TFFTff 'RTTt^flTRR' T?t RfFFf I
RRRft *lf i)<4 T ^M*i F&TT Tt TTdT RtdH TTFtt iM-flP*!
RTRRraRFTR ^TW TFR FTRR |^f T TFTFTf TT^T TTRfFFt
fTTTT F3TFR RTRTW FTtfF RRTTF TRFTRFfT ffF R5R
RRTTT TTTftTRTFTfF TRTT TTWT TFFTI RftTTTTT TTFR
TTF TTTfFR WTTFT TTT TRdT TRITTTTT T/T RRTT W RT
FTtfFR TT^TTTTTTTtT t>FRRf FRFF? Wf^T TT RTTTT,
fTRTT FTtfFR FTFT RTffFTT TtTRRT %ftjTT fFi} RTF
FftTTTTT R RTTTT TFRTR ^T T%TT WTJ FTTF TT? "TRTTTT
"RFTT FTFT WTTFT TtR ^TFT RFRW I
HldTi^ rRtTTT ^^d*l FTRt ^IdMldRtl TRRT FFT FTTT
%" ^W FTTTR fFTT RftTTRT ^TTJ TTTt fFTT RTFR
TftTTTfTT FTFRT TTTT^ Rtt RRRTTT Wl % ^ls TT
"TfTTTTTTRtT TRF ■^TTTR |TT %TFFT RTT TTT TTTTt, RFFRT
t^ FtTTTF TFTdT TTT RfF(fTT RtTt I FTT ^FT TTTTTTft
TTTTTT TTTRRT TTFT RFFT mRTTTT-TTFRTt TlRtTTTT-RT#
TTTRfFRt TfRTRT tT tttsTRT 3.^, 3.13, ^.<\0 y 3.1^ oTRTTTT
RRFFR ftrr WTI
v t^ ^oo\3 y F°C R WW\ TjMt srrsJtTT T RTRTft R RRftT
^RtT^T ttRtTTTRFT srjTTcjfT "T5tT TTR^ftfFTT <N41Ri+ R^ftF^t
TTRTRft7^ ^rftftft?7^ |^T Tnfr fttftr wMtR iiRh+i TCTTTT t rr#t
TWFFTTt T^t TrTfft# TRjrf^T -^nft f^TFTFT %R TfrftTRf^
TT^TI TRF TT ^ T-jftr% RfeRT RTT ^^"TRft i<i+l dHM + l
tTt^T TTpF^T TTftTTTRf "TfTFWT' ftjW #^t ^ | ^i^^hi^
Pl^^+^l R'^TftrijWKtKUI+i ^MM*I TFTR TTf5T ftFT, Tft^^H+l
STRW PrftlTRTT' RTTTTgRT^t ?ftRT T ftTTTRt ft^f Hl-Mdl + I
FTR Tift §Rh+I Wl
RSFRT TFTTT Rtrt T TTTTRR TRFTTTT FTTT T?t TFTTT
W TTfTT, TTTR T 3FR TT RTR TTdTfF TTTT^TTT FTR I
"^nTFRTTTFr TFT |r TTTTTTft TfR#t TRR1RT Ro<\R TT
RTt "TfTTFTTTTTT RTTT f% RfTRT Rt | RRTtfTF TR?TR RTf
FTR PtPHtl RTTT fT RRTT #T T P^Td TliflfMI^ TfT FTTT
TTTTR TTTRI  f^TTTTTT FTFt TFf RfRTt RTT T^Ft RT
no N3^ -N
^ol^ Ft TTRT% % TffR ft I Rlf^ TfdTTT ft TjTsrTtfdRfF
TTt RfTRTTTRtT RTTT RTRTTT RTdT TRTRTf TT:FTTftT
N3 N3 no N3
FfFf TRTfTT Wi T FTR TRTTRT Rr^RTRTtfF TTT RF
TFFT WJ TFTftT RfTTFTR FT RlFFFTTt TTTRt fTTT T
FTTTTFtT fT TfT FTT TTtrTRF "SfRRBl, RT TTfT TRR
TTRT TTRFTt RRTT FfTSf I
TfTTSfr TTdTfF RfTTTTTR F^ TTRT fTTf^ TTFTT^tR TT
N3 NON3
WfTTT T FTtfFFt ^TFTTT TTt RFFR TTT?TTT TTT
RRTfBlTI TTRTTTTt T TTftTTTTTTt 3RT TTTfF RTTtRf
RFTTfFTT fitlVdl TTf RFTFt TTTfR WfT TTfTTT, fTRT%
TTfTT T TTFTR RftTTRFT M£M\i fTTTT FRRTfTFFT TtT
FTtfFRTf fT WI ^ T^FTTf %" TTT W *^ 3RT1^ ^& ^
TTt "TR4TFTTTRFT FTRt ftTTTT Rff RfTTTTTFTTT RfTfTTfTTTT
FTRT fRT FTTTTf TTR^tfTF TtTf^R tRtTT T^fW
RfrTTTTTTtfFFT RRTTTT FTtfFFt T¥TTT RTTRt RTTT WI
FTtfFFT TfdF=€tfFTTff TTdTfFTfTFt RTTfFt RRfRT T
4R<=ld"dyPl*i TTFt TTfTT dildd Pj<TNftdN+tl WTI <R ^
T¥T RTTTT RRTTRt fF T% ^TT I RTT" R^ TTTfFFt STRR
RTTTTTRTtfTF TRRT T RTTRT *|Aplf4kR R R^t W I
RT Tl^^+tl HldT^^ TTt <^dpTRt s|-HlR-H R=f TRJ% RRTFT
TTTfFFt TtRrTR rRttT Wl  RTTFT TffT Rft RTRTTTTT
TTdTrr tttfT ff t rtfr f!" TTdTR rttr r^ tffT
TFTSTTTTfFFT TT? rRfWI FRTTW FTTftf T FTtTTTT
TFFttfTF TfRfFR RTTR TFtTRRRTf trRtg" T TRtF RT^T
s|dMd*l FTRt RTTR R^TT Tdldl^^*! Rr#tTR f|RlJ*l Wl ^
R%dFT#f^TRT JlMchlw&WW(V: Wlf^Ttfw7?R^JWWW
'#fFFt TFf RrtdRT RRrTTT FT RttRrtr rrtr tttfT
"TTTTTTTTRTT RflTR T TtfRFTFT RRRRiR tRfT TTTTTR
TTt T TTt "TR^RTTttFt "WTTFT TTt TFTFT "RlRT FTTFT
fTFFTfFFt Rr#ITR Rftr/TT WI ^ Tf RrtdRT frfTR R^ffFFt
TTFTTTRFR, RRTtfTF "STTfR T TTRf^RTT RRFR TTfRTfT
RFFTTtR TTt RRttT W snf^T M fTTfFTTd %TFFT FffT
RfTTTT TR^f T FTdt FFTFT RRTTTT TR^f FTTFt f^TTTR
TR ftTfdTT FTRt TTFHT^, T%, TfTRT, %FFtt, TFFTTT,
f^FTR, ftdT, TTTT, TTRTfT, RTF, TfTf, "TTTtt, ?TRr, TTfdT,
FRR T TTTTT RFRTTr Tt^ "TtIt f^TRTFt FRTTTtRTT
RTRTTTTT RTTfFi RRFt $0 ftTRTFT RfRR fRTR Pl^l*l
 JVM#I WRWW (?): R+dli 0 W^t iM^R* vfitW
■*>I$R)U WT iftlW /?W F.  ??y,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
THNcrtlRTTTtfRtf^Rl^d*! RlPl<TI RT Ro<\<\ Ft "T, TTTd,
TTdtTT T ^tRRTT TffRTT RTT RT Ro<\R Ff Tf^F TRRff
TffRFt #TR TTTRTFt RRRFt f^Tt I TFTTtdtfF %tRTTT
RRRTT TTRTtfTF 4ldT*l RTTT T TR8" %TfF, RfTRTfTfTtfF,
TRFTTfFRTT TTTFRRTTfFRRT fRfTTFf RfTf I
3. *lPd*l(l ^
ftRTFt FF FRF%f% ^ TTRtTTFrfF FFR fFT RTFt fTTT, RT
FRfFTT RdR^TTTFT TfTF^fTFT TTRfTTTtfF TTRTfTT T
TFRdTTRTfl TRf T^sRTRT TfFTfT %IFf FTTpRd RTFT
TFtfTTTt (TtRt "TTTTTR TTdT' TT 'RR' TTdT) TTR Rtr RdfF
fTF TST¥T FRFTF TTfTF 'RFf' Ft ?tyl, TRg" FTRRFT TffT
^R "RRT" Ft Rd T TTFTR# TfTT RRSTST TTTRT TfTffrT
Rdl FTTf <T+tA|«Pj Tfl RTFFf ^TlR* -HdRt^Hdl T =i|pr)c<=l*i
Zm^t TFT HIcTf-HI "STfT f%R Ft RTf I * I^RT^ol^ TT RSFT
RTFT RFFT RdR RFR-TTsftTTTt TTdT TFT TFFt RfTRT FRt I
RT RdFff FfT Rf^RTTFt TFFt TtRFW I *
^RRd T TRf RTT TfTffrT ^TTFTFt RdRrT RTTTFT" RTTTT
FTTT TfFT TTdTFT RTTFt Piydd, TRdrRfFf T%FtR T 3RT
4ldT?^Rld*l *|iffld RFFRT RFT <RdP* *<J^tHR Rfftt
TTrTRR Tift" arrr^t fTTf I TTFT RTTTfFTsT ft*T RrTTTTT
RRttTR  RTTTftT RfRRT T %TFTFt TTR^TTTTFT RTRT TF
fftttTr Tt^Rr ft tr^trt rt" tttT frTh15 ft FfRf
K RSTTRTt Rrffftsr ^f%F^t Tftrftt TTT^t TTRRttt WWTR ^"1^
TT?ftT TWT ftfftgFF -yV/e/*/ ?77/% VJWW: gff$ ^frj ^tJcfd ^
•yv/e/*/ dlilejh ?77/% VJWW, T^f TT[ft Tjf^ftfT; T Tr^TT TWff
ft<fft, $WW: PS?- $^7577^ 77^7; Trrft T^tf%T I  ^FfRftT TWT ft<fftw
^ (?iRX 1im*i wsfhrfltw: fw^mwrff i% ^rwmw^t ]"m#/
w3/fa/</)0&: B-i*i mw, wyrrr y <«/d)i9,tJ" Trrft Tjf^ftlT l Tt tt
tJ" RSTTRTt HltH+l HlRli^O T %T=^ft TgftfwT ^WPRF T +16*^1+1
TFTRM + df(7<?Rld RTTCfM% TTfff T Tftf% tw ^o^ wtt, RJ%,
TfTfTr,TTffR|T,Tt€t, *H$il, TTR, RTR, + %H !R, TRr T ^{| ftwWT
ftjqftiT TTtl^T ftwjT TFfT TRR^ftr Tftr T RR ^ol^ ttt ^
+liHI^1'HI #^r %^TTT3fTRft oTRF^F T +HI^<g<?Rld W$ ^°1^
R ftTFTFt TTR^ftfR RRRd" ^ I
5 TTFftT TWT HiaJ^I ft"tt^FTT TTFrF TTTpTTf +R^+I(fl*
"RTTRRfTf' ^r "fty4dNl41" Tdt WTT TftwT Wl TFR ftwfriT
TTTTRTRTfr HltH+l TWTTWT T^T RT[TfW TTfFTFTT "FTRTTT ft?T ^|R+
TRTRf RTTTWTT^t^RtTTtR^M TTifTT, cTT^t oRTrR7^ ftnft,
?TWT R W^r^ni T% FTR ^rftftftw TT TTfw; I "TFR fiwIMId
RTft Pl^ + (?1i ^Rtl^TFtr^^l TTTt TRFtFTI RTt TTTWt
Tftftt ^|R+ T ft#TTRTTT^ TTRT W'> "# TTfR ^T WJ*\ W ^tl
TR%WRI TrfftT TTTW TTR^ftf, RWR/.tT ^ol^ | ^FfT^tTT W%
ft^TRftw "TTRTTSTR'' T "TT^TTtTR"  WT ^idMMd  +IHMR  TWrft
tt^ sttwT ftrt I  ttfRtt twT ftM, Jum*i w3/h/</)^:
fry^ri/c//</j i% cyc/£/<c//<fly TTlft ^j^f^d, T. ^ I
13 TRT^TT^T Rift, FRTRT (TTTftftf) ^r TT^Frft^ <R>H^+I tRb" Tr
RWRfT 2TNT "RTR" % wt R^fR ftT ^wt TT ■Htjll^t+I WT ^ TTt
TftR  ^ol^  ttt TR# "TRRf TftwT TTTftftf RTTf, ft^TF T
ftlft?FFfT  (jFdRd^Mlf  "ftTsfwTT^t ^tt ^"  wt TRT^l
 Jlldchl WRWW (?): R+dli 0 W^t iM^R* vfitW
■*>I$R)U WT iftlW /?W F.  ??y,  ?(9 3F7?cT ?o<j?
Y
yf*i||TT| mHJtP, trR T RRTTTT TRFRRT fTTT TRTT TR *\M\i
N3 no ^
TRR FTRT TTT TTt, tTRTT 3RT TTdTfFRRRFT TRTTTT TTF
TRTTFR TFf ^ Rrt | TRTfFTf HldT+tlPT RTTTT fTTR FTT
TTFT RTtR Wl Rv" TTdTfTTTRT RtTRTRT T TRTtfFFT FfTR
TTR TFFt ftfT I "#Rt %TfFFt RfRt TfrTfTTfFIFt TfT
RRRT FTT RFFT Wl ft RTTTfFFT RFFTT %ft TTTfFR
WTRR TfftTTd T FRTR FFRTRF TfT FRfFTT RRFTT RTTFt
wic
TSTST TR% FTFt TTdT% Tft RlTtfFt RTTtt RRrfFt Wi ^TR
TTRTFT WT I "^TRfTTf" FT fR T?t dRRTT W Wi FTTTR
FTt TFd TTRTRT I % "RRTTff" Fff RTT TTfTTR Rftt TTTTT
*FRR5R RTFT WTI 4ldT*l TfTTRtTRT TFTTtt Ro"\^ TTfT
tRttfT W T FTt FTTFRFT "RlRT 4ldT*l ^TtRffF TRft TfTT
WTI cTRr^FT TTdTR RfFT RfRT T RFFRRff FTRR TTTTT
RTTTT STFT FTRTFi I RtTTFTTTFTff fttFTRT TT RRTTT RTT
TTtRtTTTT RT R^TTTRTtfF ^TWT ^TR RRT RT TTdTR TfT
d^rWI TRdT FR TFTdTW fTRRT RT TT ^| TfRTtRfF FRff
tRTt%tT Wl
TfR-TTrTtTTTr TffTTRTTT TTFFTFT TTdT RTTTfF, RTTRF
RTTFT Ff FfTffF, RTRlRt RTTTfF T Vo TTTRFT
RTFTfFRTt RRFRT RFFf Wl ^ ^TTTT %fT TRg" TTTfFFt
oillHlR* FRfTTTTT fRT TTT ^TTTT fTFR (RTTTTTTT) ^\
RTTfFFt RtTNFRTTTff RTt TTdTTT TTTfF RfTRtF FTTT TWT
TRlFi} I  TRR TTTRtF FTTT TTrTtTTT tstfrFFTFT TTTTFT? T
RTTFfFRff RTRbT T fTTTT TTTTTTfF TT fRRTTF TT3rMl41*l
RTTF RTTT R^R T RSTT TTFT TTfTT FR? nTT^-IT ^
TTt TTdT d<rl«Pi TlPKR+t 3lf RR^< tTtT eldlsftBi I TfFRT
TfTR^ttfRRfT TTTTTR | TTRTT TRFT fffTR RffF TfFTfT T
FFT*tRld RFRRTT TfFT TtUFFT, FTTFt RRTTTT TRTTdT
4,^*1 *4Tl(ld-'l RFdT <[&-■$ RTFT ^dl^^ RTTTTTd "dftfT
RFFT WTI ^ ^FR-TTRfTTTtR TRTTdTFT FTTT 3° TFTRT
%tFTt RfrfFFT RTTTfF T FtTT FFfffTf TTTf RTRTFfF
RRR RTFT W I Rv" RtTTFTTTT TFFTTTR TTTFt TTTTTTT Tt
RfFT sjjf RTTtT FFTfFT FTTT Fdt fTFT "RlRT TTfTT Wi I
TRTTTT RT? TTdTR TRTTdTFT %tFTt RRfRT TT RRT RTTTfFFT
Vo TfTRT RTTTfFFT RTTT TRT RFR WI
# Tf TTdTfFTtR TTtFTfT FT TRFt R W T FTFdT X^lfd
FRfFTT TfT ^TW %ft RTFTfFR RfFT TTRRR ^TRT
FTTTfBT TFt RfF" FRRf| FFR ft FTt fTTT RTWTI ^fT%
TfT RTTTTT TTdTTT RfT^t R Wl FTRfTR RdF^t W,
FFTTTTfT "RfTTTf W T RfttTTFTRtT Wl FTTFT RTT
TRTTFFTfFFTT TRtTTT? TfT Wl ^TT f^T TT^Rt RrfTR
RdfFRTf RRTT RRRt RTTR TRfTt TTRT "FRtWT RT TTTTt
TTfTRR^fTNRftFWTI "nRTTTT TT^ffTRFT RTTT FfRRlT ?Rl
rRft rtw, rt ftr ttfIr rRtrfttttT RRT F TFFTRR %"
RT FTTTR fTTf RTrT ^W T TST¥r TRfFt TTR ftfT TTdT
FFTFT RTTTfFFT TFT~ TfFTTFTf¥IFTTf %ftT[rT "|F? I ^
TffFFt TfTRTFT fft # Tf TTRTTTTt TTdTfFTtR ffTTF FR
Rft rtw I ^ tfT^ Ffrrt tRT fRFT fttRtt TTTfF tftr
"Hardliners condemn PLA handover to NA", The Kathmandu Post, 11 TRR
c Tgftft iwf, "RsftRTt FWTTWt TftTT Atit", &PdV<, IV TwA
^o1^|
% ftTTft RSTTRtj ^fW TRT W^tl ftf arftfTT RTWrft fRTTT
"RTftrft" T"WttTnTW" Wf ^TTSRWtftnf wfWT FTR WtT ftf!"
TTWt^l Wpt dr+l^ ftTF Tfftff tTt ftS^l^t TTTTf *HIS<rlf
WRT Tf% TFTR Tf7^" Wf %ftt TpTTRf ^| "Wfft ^T ^Ol^ ttt
TWTTT^ttt TrftwT ftwT TT% WTT Atyti <NdlPl+ WrTrttt WT
ftr^RRft wftTT Tf%F*f ftftf | ?^t TrftT ^TTRf 3ffwfftWfT WfT
Tfrft" ftTf I TffWRg", "TWTfTTRT ftrf^F ftTRTFRTTT^ TfT TRt|
RTTftWrft Rqf "Sfft Tft TRT", ^T ^ol^ | %r RT: flt£f+i "T^T
ftftWfT RfTT I^W RlRT ft^RTTTT ft?T Wf TTf^l ^l£<u|+l Rfft,
^TffftT "TTTTT Tftfftfft T RTt =ffTTTR\ TtTrw ^olo ttt R^TTF
ftfTTfTTT WTT Tftrrft" <NdlRi+ WFfftR |
^ fftftr wr wwftftF, wrw^f, TTftftftt mt£f+i ttf^f,
NO
TTTTRTTWlftF, tttT-tw ^o<|^ |
^ ^ fftftr TWR WWftftF, WITRJF, TfTTRTTWfftF T TTrftftftf
flt£f+l T^ TWWF, TWTTftt; ^fd" ^ol^ | T^fft "iwf, "?ftRT
TfRRfTT srwTT^T', &/PdV<, ^o ^w ^ol^ trft ^gXl
^ wri t Tt rttw R^ftr TtirfT trtrtt wr^TTTft twrtt^tttt
ftftftr wRfftrr Tft tj%^^t fftRT-RTrftrft wftTT Tr^ft ^wrr
"Tfw;snftt ftrfttwr' twtftT wTt <riin^ ttwt WTI ^i(R"i+i
Rfft, 6 fjpI <T "Maoist plenum to take up conflicting documents", Republica,
IV ftftrw 'iO^O |
^ ? TTfF TftFTTft "^TTTT TTRfftft TtfRTftt WStWt ^rft^r ftrr ^
^TW^TrRt^ WT^rR^ftftftRT^TfjTTftwTRTFWTI Tftwr "Trtr
ftRR WR T T^ ftwiFR ^T: WTTTR TTfft fftwfrTT WJ Tf^TR cTR
TTWRT^rTTftTR SfWT "RT^I
^ftft ftHRRFR T|t TWifftRftt WW ftfft ^ T ftwIT Rftftf7
TTT TRT TTSTfFTTT ftTRTf W I Pl^lHI 4lt£f+i W^TT T TfTWT RTT
TfftRR |T TTT "^"fftRlftft" WWWW!! w ^^ | ^i^WTRf, ftftr
^ol^ WTTflTT Rfft, erftftr, %RT# T t^RRJT RTRT Trftftftt 1lt£f+i
Tftftt Tftftfft TftFfT tT Rp^I+I ftFR ^ftR(j<? $ft<H^+l ft^T^t
T^" ft% Fftt t?TTTT ftWTI TrfftF^T TT^fftfFTft" TTWR^WR ^TtR
 Jlldchl WRWW (?): R+dli 0 W&t iM^R* vfitW
RrT T^rTf ?TTfr w I n ^fttit, "rft t "sttttRf frTtr
RTR FRRTT TRFT RRRTR tttt FTTTR TfT RTTR-RTTR fT
"^^1 U ^ HF^ ^ TTdTFT RdfF#T RFFFTT ?TfTfF
fT  "RTTRR  RTR,   RRtTTtt  "RfRFTRtt  T   TTTRF  ^f"
no " /"•
RFTTfFfTRI ^ <nT1P* JlPlPlPli^TTi *|if*d^^*l hRtMH
Rf^ RTTT FFRTTTTT ?TfT TfT fT TFW I TTRT-TTrTtTFkT TR
FRTT T RTTTTRTF ^TtTRTf TRTTT RTRT FTFT W *tT
^*HI^ Tf *JRP*d RHMIsi H Rt I Rl d RR fR eld 11J*I Wl ^
# ff TTdTfFRtTFt FfTf FFrfFFT FT%TtfTT ;§T^ T FTTlf
fRRIt % TFtt  TTt  TtT FTTTT fTW ^  ft  Ttt RF^
ftT WI RTtRTftFft Tjftftrft fftft WR WTft TftRfT T ftftR
ftt ITwWT "WR ft%WFI
^'blsjRl'H TTTT WWfft, T^ TTftftftt TTcffTT WTTW7, TW^mftt, Wt
TROI^I ^4l(j<u|+l Rift, Rd^d fftRT Rft + lft<r1^fti Rl^^llf ftfW
^f Rrffw TwftwftftFftftT ?T^TFF TTT I TTT +lft<r1^fti WT ftT T^fF
TftTrt ftf ttttt ftfirftt m ftftT ftf Twftrr ^rftc wftf Rftftf
*«viil*HI "g7 I g^X "12 hurt as rival Maoists clash", The Kathmandu Post, 1
FRlt '<OY< I
^ Trftftftt Rft ^ ftrRFftf ftft oTTRff7^ Twf ft% Tfttftf Tgp fftfrrr
ftft ftt ftftft TRTRTT ^T tT ftft TFRft Wf ftr WIRWT WTI
TTTwrftRftFR wr ^*mgifti fftrwrri fftw fftftr TftftFRT rr
ftTRTf |T W? I w TWTTTftTT Rfft, %^tR RwRfT wftf ftfftgf
•yv/e/*/ r-llilejh ?77/ft" Ui%MI, TftT wftf%T,T. C-% I
^ WRTWT Rfft, B^X ftRTRTT ^rTTT, "2 injured as Maoists
clash", Republica, C ftftr ~iO<\~i | wrf T WW Tjwfft ftfft RTT
TWT WT' 6 3,61 <^"Maoist unionists clash, three hurt", Republica, R% WA
'R 011; "Trade union leader attacked", The Kathmandu Post, ~i. c; WFcT
^oll I
^ RWWTTTf TSfffftf fTftR T^" ftT TfRR% WIT W I Rft ftRRT
WRfft rnft ~iO<\<\ TTTRftftwT WT "fftRT' ftt dd^l TTftf TTTWl
wftf ftft I Tft Tftft ^ftr Rftft wffrr ftfg" ftn WTI ^TT Trt
wwft Rftw twffr fttTTFrff ^fftr wRTJfRrri trtr t
ftffsfftFRft fTFWfft RT T?TTf ftfw fftr I TT TWTJftfT ftm"
(TTtftWf) TTTftwrftFftf ^Tl RRf wm ft RTftf WT "TftT ftftR
Tp7 wr rrrrr Tr fttfftRT Tp+Hlf^ wftf ftfti TftTtWTW
ftftftTW7TT^°T° TTTTftt ttwTtT ftft Rift ftTT Rftft TTTftT
WR RRTtfftfT" TWT TTTW TTfTft TWRJF RT tT wfttl
TTft#Rfftf "TTTfTf TTTR- ftTTT T^TT ftwR TWTT T TFWtT
wr tttt frft l rf^oio ftfftwT ftt Rfftwr Trt tT wiftftf WI
iit£f+i <tiT(?<? -uftfw TTifftr wrftrwt RftT TftrtwRTft ftftrrr
TT WTf I ftfWT (TTTTftrft) ft WTRT RRftfftff sftftw Rfft Rftft
ftft t Trrw RTTWFfri ftT ftfrrRT ftf wfi ^ftftwfTR tt
RfTTrft ftrr, t^ftr RTftftT wtt fftftfF, ftw?? psT- fTfrwij ^j^
TTfT wTf%R,TJOT -yv/e/*/ <M-flt9& H^*K, TTfT wTf%T,T. \ I
n ft Tf" TpwftfT TftT "S!W?" RTRftf WF T ftftfRT Wfftt fftff I
wrwft Tt TTTprft -Trfff7^ Tftft RTTRRft wttt tttttT Tftr^
T Ttfft "Sfft cWSTT ftf, Twrftft7^ ftfftt ftwfwftf,  <Hlf6pl+ fftft
RTRdTTtt f|sr tITrT tt# rwt ttRt TtfT tfttT
FTFTTR RTi TfT RRRT TfTTFTf RfT TTRFT I TTt TTdTft
TffftTt% ^ "RlT"# "?lfRf T fTTFT FRFTfF" FT^° TfFRFT
FTTR RTTtRTRTFT TTFt"«fftR TFT FTTtTTTTffTFt 'RTT#'
RfTTFT FTRT RRFT *FT RRTFT t%T I "TTTTFTTTTtT TTTRFT
FTTfRfFFTT^FTtfFTTRWTI TRTTdT RTt? RTrT TfTT
Rff ^TFFf TT# T?|l TRTTdTTFrTfFFt TRfTT TtfTTTTT
TTTTRR TTfTTTTFt TTTT# T?t f^FTt W T %T TtcZ?t RTRfT ftt
RTdt TTFFT "TFTTTT TTTtTI TRTTTT "fTTT TTRftT TffTTTTT
TTTTTftT TTfTTTTFT TftfT TW%% FTTR "tR^TTRTT Tf TTt',
RTRTTdTFT %tFTt RRrRfFT FF RR RTFFT RTfTTT mA\£
TTRT I ^1 -^FT TRRT fTTTT TRFFT RTRTT TfT fTFRR TfFf
fTff (rttTtttT) tt# tt| i (Rt TRfrrff tftrt rt| tw,
RftT trttt t?t ft tT rr ft TTdTfF Rfr tTtT
TRTFifFFt TTtTTT W T "TTFT ft fTRRT FTTTFTRFt FTTFT
TRf TRTFT W) I "'"' RRFT TRfTT StTTrfTtR FTRRTRTT fT
T5TR Wi T "'RTRd' T rRtTTF' FT RT FTfT TTdTft fFRFT fTTt
ftT Rft frrTi
TTTTTTft TTdTFt TTR|*|R* FTfT "'RTRd'T RfTTTF' Fft" TTFFT
m^ RRFT srzf RFTJtF RTTFt RfRdR, TTdTFt TtdTTTdT F^FT
TTtfTT Rft" RRTTTT FTTfT TTRT, TfFTtT FtTFRT T fTTTTT
TTfRWWTft" T ftrR RftRft TTft wft" Wf wfft "TTTWT WTI
TTTftf ftftfWR %1 TTjpT W^T T WTftrft" "Trfff7^ Tftft
TTTTRft,RFSfT^ Tfftft ftw:^Tfft T TTT^ oftftwT TTT <NdlR +
ftfTft ftftwrftf ftTfWRft ftwfwftf TTT Tfftr T Tftr TTftwift"
ftF TTRtTR ftfTT WTI ^R^TR twM,'TftM WTT#T Wftftwi T
wTftrrftf WffR", R% Trft ^o1^;Trt TTTTTRFT TTRRT RTft Tt
WWT, V ftftr tt<o1^ |
^° Tfft TfFTfjftT Tt TTTJft WWWft WTFTft" TTftft "ft|" wftf
TFfT RTTftl" Twftwt T Tftft twwwtT TTTW fftfwT RrrgTrr ftT
TFftT TTF ftfftf |Tfft rTWrri TTT TTftfW^ Tft Tttt ftftf fftftt I
RWRrT wftf ftfftt, ^V/e/*/ ?77% ftft^' "^ft ^fe- %fal{*l w, TffT
wftfftr, t. s-% I %r TrfFft ft fTsirr w tT ftwrftt wwrwT
Rftftftt wq- "WFf Rftft "fTTRFRT' ft I
^ TTftftT TTTT WWfft, TftTTW RTfTfft" 1lt£f+l ftftft RfTtft
NO
WTT, TWTTlft, ^T ^ol^ |
RR wrw TT%ftTwrri ftft t% fftfTTft ^wr i ^TW"^oi^wfftr
W^Tlftftt WR TTRRfftT?" TTTR wft ftwff TtttT ftftw 41 tff fti
ftWRTR TRftf T TTRW Tftfrft" f^" RTT ^TTRftf Tft ftftw fftr I
TfRRR TfT, "TJTTT TT/, ftffF 1^ ^T Ro<\R |  y<^: ft RTWT
ftiwftt wr ttT fTTf, wt Tftfft rtT ftTfftR ^Trrrt ftT Tf fT
R?T ftftfl
^? TpTTft ftftrr iftt "TTfTft ^ ftftsj^'  sftr "WTWft RTfRft T
fftTTtTW^F R^ xftfrr ftf 7T^TI
 Jlldchl W&WW (?): R+dli 0 W&t iM^R* vfitW
T^tTFt TTTRTT T RTRTFT FlRt TFRffRT tRRtRT TTFF
TTTTFT  TTFRTtFfT' TTfT fTI  4TlR*  RTTTT TR RTfFT
' C S3  "n C-s
TRfTT TTTtTTTT RFTFRTFT Tfttg" FTFTRR RTRf T RftT Rfftf
RTT 'RTTRtTTF' TFRT "RRRT TTRfTFd "RTTT TfRfW FTTRT
^ fFFWI TTTTTT TRf T TfTff TF TTdTfFfTT fTRT
RfTRT FTRFRf, TTTFT TFT ^RTTTFTTf TTTtfTT RFRRf T
no " ^ no  no '
TFTTffRT "rRTRTFFFT TFFF Tf^F H<9pH^ TfT TTFF
fRRTT RFT W^tt RT R FFT FTTT fT TFFT I "X FTtfFFt
TRfTT T^FTTTt Rfftf TR TTFTTTT TTTFT FlRt TTFRTF fTTf I
RT RooK TTRTFT V<£)i| <H.Rlfd*i Td^llf ^i*+tl TTdTft FR
TlRfld HR<=ld~d fTRtt *lPd*l FlRt TTFF T-d<IPjA| TRRrfT
•o -CCN a
TfT di^<rl crtl*dlpT>l* f|U|d-T>MI^ *Tl*ld ^TtfT T<=M4-eld RFFT
RrrTi RRTTd rttXtf RdFFTf Tfttf rook tt rrft rffT
FTf^ ftdKl RtFT %riy|<*| y^ldlP'l* Hldli^Rld ^||if|Ti ttT
TRFT RFTT T FRFT RT Roo^ gT ^RSTTFtRFFt TFt TRTT
Fftt RTFT FTTR TTRT RRFTT TTT t^ '#rRTTTTT RRT I RTRR
RR R R TFt TRg" %T Rt.Tt. RRtFFt ^ m RfRTTT FT fRT
N3 no
RfTT I ^ FTT TFT ftRR TRRT ftFTT R=fT Rrt | TTTTRT
Roo^ tT fTTTT "Rlf%R7':?"RdRR%RTFTtfFRfT TTTFRfFF
^VTT T^ool ttt WWT TTTTftftf wftftf ftft" Tfftr wftwft TWTWIf
TWR TTw ftfrT "RTT^T" RTR wft ^T Wf fftwf R+lTfti fTTf I
?r»I RlfT WftR WTTTTTT TTTrRf TFT Trr TTW fTTft |^ RFft
fTTf i TTftf w fTwRw RffT ftfftT, rwRtt twT fftft, -yv/e/*/
wsfhrfltw: i%rrr \tsft, www t <"i-flB, TTfT wTfftr,t. 3 t R% I
"RWffTwrftf rT "^d^* wtfftWFRTi TTW WTW TftWRft
TTW TRTRR Tft fftj ft WRT Tftf "R5TR RcfftR Tftftf ftwwT RW
RRfRTfj ftl
1X Tf^TR WTt, "Rftftf TRRftfftrr" T TT5RTRW wTfftT T WTWfftt
wTrfRTT',  TtTrw  Ro<\o  ttt RRTRTR TRR RTTFRTTTT TFTT
wrTri
^ TT fftRTftf ftftRT Rfft Wl  Tf ^00t R TRsT ftft" ftftr
rtTrwt wrwft TTrftrftf wtwr rrtw RffT fftR wf rTw fftr:
RTfTfft" TftT Tftftt TTfwr wftfr TWTW,TffTWRRT TftftFftf TFtTr
Rrftw t ftftrrwrrrftf ftrfwI TWRRTRftft y^^iT+i sid/fkd
Tfftf fTTtl TfftW TTRT ftwr TTWWfT T TTTTTRRTftf TWTTR
Tftftt fftff ^ WWW TTftf RTWiTfT, "ftfftWTT T RTRRwftf fTWRRft
ftwft ftfTFT TTfRT TTF Tlfftftf TRftffT fTTf I TTWTTTF TTftr
Tftftf Rftft T Rf%T RRRoTft TJfWTTT fRRTRT, ftTTTRft RTTT T
ftftwT TWfT ftf RTT "WIT TWRfftf RtTRlftTWR" ftf ftfft ftftfTF
ftfft sftft fR ftr I "TRf TTTTft TgjRTR: ftft^Rftf wRrT
WTfTTfRI", TTFW" (wsfhrff) # l/friglRi* ^TWWW, (TWRfftt Roo[3),
tt. i«,o-^ov | rr ^00^. Tfft" TRwrwrri ^gir wttrwT W, tt
TTTft  W RfTTTftW Rfft,  T^RF RTftftr TwT RTft,  -^V/e/*/
WsfhrfltW: fri-i*l rTSFT, WyRT T <"lflfri, TTfT wftf%R, T. ^ ^-"RV I
TR ^°°1 T TR ^°°^ ^t TWTWftRTRfR TR ^°°1 T 'ioo^, ttt
Tfft T|t TT7^ TjftipTT ^ -«r[ftWTft WRT fftr I
TR "RRtTTTF" Ft RfttT ftt I TTTFTTt tfftt Rtt RfT rT
RftFFTTt FTRR RFTRT TRRFT RTF TRFT %T TTRWT I
RT Roo\s rt TTTTTTTtfF TTTFRtr TFTRT RTFRTT RTTR
TTTFT RRT|  FTT RTF TFTTRTT TTTFT TTdTFt FTTTTT %FT
RTdTft rtfr WfrrT t tfttft w^tt rT rtt 'rRT rttf"
"FTTTTT^'RTfTfV'TT RTTF RT^ RTTFFT t^TT I RTRTTRR
T¥FT fFTFT TTRFTt TRTT FfFTfRTF T TrTtTTTt TTfFf
m?wi RTRT RRT tRfT fTT ffTTFT TTTT | "^
FTTTfBT TTdTFt "FFFTF TRRTT' (TTT: RRtRFTT# FTTt T?t
RftTBl) ?TT fTFT TTFpT ft" RRI  RR Root rt "TgftTTdTTT
tttT r%t Trttt ^fT Td^if <T^+tPlHi^ bii^jh^ tT i ftt
ftFT TFFTFFT FTFT TTTTTTTtft TTt*T TTTT t^ ttwf TnTFTTF#
Rftr | FTTFt RR RdTft TTTTFTf "TTF "RR' TTt RtFR RTTT
TftTFRTf TTRfTTd TFT TTRTRR FTT RTrT FTFt TrRr
fTTfl T?FTt RfTR ?f€ TTTTttTT RfffTT I Tffft TT? TTdTTT
TfFT RR RTTfTTT TRR 'RFF' TFT RdFT RR I FTR FTFT
TTdTTT trR" RfRTRTFRt TTTTTTT TRfFt ""RiRf T RfTTTF'
tT FTfT t tttT Rrrt ^1<hi£ fr fffrt i ^
Rd; Ro<\o rt TTRfdTTTT TRFT FtTTTT TTt TTdTTT "RTRf
yf*itMI^ TfT HbNI^ T "TddPl^^" FtRTTtT^ TfTRWfTTR
FT Hl^d*l P^T^l TTTfT TTRT FRt I ci|<T*l RF <TMHp^ TftT
ftfRR RTFt %FTT RRRff TTt TRTTT W^t T TRfft TTTR
""RiRf T RRrTTF' Ft RF^dT FTfTFTf Tftr TfT TfRT | ?°
TTR Ro<\R Ft IFRTtTjtFTt fTtRkT 'RF TT^f ff RRRFF
FffF' TtT fftTT fttT fTTFRFTTf TTT T TRfT TTFFT f^TT I
"fFTt R5TR ff F FTTTFT Tft TT^f ^Tf^', RTTFT TTfTTT %T
Rls TT^TRTfw Tt, "wt ^iR+ yw^n t wt *iPd+i(l Tiftftrr Tqfft
Tft TWW #', TWT ^oo\3 RT WW3 ftRTRTTT WW <Mdlfd.+
WRTRI "TTt RWfT" R TftRRT" snftft fTfTfTWW RTTTTW
ftftTWT ftft ftftWRR IR5T, TT ftftwftf Tf "RTTTftft
RTR" TftftT Tftftf ftWTR TRlfftR FW I ftftfT RwRtT wftf fftft,
O no    * no ~> ^3
•?V/e/*/ WsfhrfltW: fri-i*l rrSFT, WWW T <"lflfri, TTfT Rfttf%T,T. ?;
AdityaAdhikari, "The Ideological Evolution ofthe Nepali Maoists", Studies in
Nepali History and Society,^ 1«.,3Tf^(^01°), T. F V «. I
^C "RftftRTTft wTfftm TTT wfttffftftf TT fTTTT t| RTf ^|R+
WFTR T RjRRTfTTTf Tl^tl RfTR Tft W^tT ftf ftfWW F»C R
WTRRftf RffwftR TWWTRTftRWTR TlffT <NdlR+ WrTr I
^ Tt, TRW T TFTfTfR fTftftwft7 WW ft^dl+l RTWTR W
RTWrffW RffT, TTftR ^I^Rl'H Wftf fftftr, -yv/e/*/ dlilejh wPrr
tffww, TTTTfft TftffftT, TR ? _^ |
pTfR "Dahal's peace stance riles hardliners", The Kathmandu Post, R O
ftftr ^0111
 Jlldchl W&WW (?): R+dli 0 W&t iM^R* vfitW
is
RTfFT TTRfdSTtr RTTTR TTFT Rrt | ^  TFftTTft TTdTTT
RfFFfFTTfRFRRRffdfF, RlfTR RRftT RTf T TFT FrfrfTfF,
TfTTTfF, TTFT "TRT RfFTfF' T RR RfFT RfrfffF WT I
ftft RfFTTfF TFRT RTTFT Rift fT AlRlJ*! fTTtl  RT Tlf
^oi^ fftr trftR r ft RtFTTfF "^flr tfti "rft trrT
FF? RRFRT RFRf TfTT TRtFR W Wi RTft TRlf TTfT TRT',
RFTR^TTT RF f^FFR f^TFFT TfTRTT^ RTfRtR mA\i tT I
%ft FFFTTT TTdTTT RdfFF ^fl^l RffrRTF TTTFTfF
RRFRT RT TTFFT fTR t TTfRFTff FTtfFTtr ?TfT TfT fT
RSRtl TRdT TRFRTT FTtfFFt Fdft Rff TRTTT fTRTf RTrT
'TffFRT RFR" TT TFT RfT RRTTT TfT R^fT TTTFt fTTf I ^
RT RffRTT RR J^t FTTTRRfFFT TT%T TRT RtFT %R
TRfT TST¥T TTTTf TFftTTTT fRFf TFT TFt RF TRTTT I fT
T¥T TTdT TFTRFT ftT TTTRT dRFTTT RRT RTfRT, RT
dTl^^TflT*! +tdPt?ldl TRT FfeT Ff%^Rf I ft^lSTTRfTTFT
Rfff <TPmH<TTTTf ^TTTdTRtTNd*l FlRt TTR TfFT RRt I
RTt "TRrTTFFt TFRTFT tR FdTT FTfT TF FRRT RFRf,
N3 no '
TTRTT ^R RTfft FTTFTf RR RTRTFTtT ^TTT ff FFTTRFT
T RRftTTRR TTTTRT RftTTFTTf fdFTRRt fFFFf R& ffT
TFRTT I ?v
^ rwRir tttt wftwrf, w^rrTt, ttT ro<\r i dir+iPi+ wtr
NO
fttftf i ftrTrw ^011 ftf ^T^fkrftft TV wrrT wft fTffti fftft, ttt
RTRTWW WW: RTRRR RR TTTR Tfft fftft I W RTTTTffW RffT,
TT^TTTWfRT Wftf ftfftT, -yV/e/*/ ?77ftr7" r?,%W: gfff ^frj ^tJcfd
W, RftT Rftffftri Tt trT vihu-I wrftftf tft t TTftft
ThffTdfti c^K/yft iftt ftfft" rrf WTT <lftdl*II TTTTf I TTdW RffT
Tfft TTF TfRRfT T Tfft dJdXTft W4?\ ^<dl£ wt +I^-*H^+I
TTTfRR Tft fftr | WRTTf Wlft TTTTf RRTRftf RRT TftfWJR
fftRRRftf TRR Tfftft^ TTftftf RFTTW TRft ftft TTft Tftf TTTfTf I
Rwftrr ww wwfftf, wt RfRtTTft Rftftf Ttf^wRT wft,
TWrftt, ft t^oI^ I
? ^RWfTT WRT WWfft.TTTRfTftf Tftf ftt^, t^wt^, ftftr ^oi^ I
rtt RfftwT Rftftf Tftf ttr wrtT fftftftr wrftftt wtfw I tTttr
TR, "Will the Maoist party split at last?", Republica, % RT "R 01^ |
^ +%ld!i< Pl^lHI TR Twfftftf RTJWR ftftftfTFRftRTft TTTftftwft
Rft rTtrtt RswrT wrftt %rt TrfftrrwR TTTft rw TftR i rwttr
WRT WWftf, TRTW, WWR, ftftr RO<\R | "Maoist factions hold
parallel rallies", The Kathmandu Post, 3 ftftr ^ 01 ^ ftft ftftftF |
?v RWfTr TTTft WWftftR, TTTTRfTWlf, WITWFF tttT-RT
~iO<\~i\ <\<i, ft ~iO<\~i w fftl WT WTW ftTTRRft RftWTRWTT
RTrWt FFRRT ftf, TTR fftfTR TTWffT Tftftft WTRR ftfwT
fftWI ^TT RTRTRtT TwfRTfft" RTTTT rT TTftfftRTT ftFTTWftt
RTfFFFft Rt TTftTW ftf T fftfT RRR fd + lft | ftftw: ftf RTTFTT
ftft TR TTTRTTT WTWft Rftft RRRFFTT Trftftwrftftrftf Rftft
TTW RTT ftf RTftfrfft II3 fti ftftWRT RTTRTT ftftrrT Tfft ftf|
4TlR* Rr^FR T TTdTFT fftTTfFTTf TRdRtF FTTFt R3F
TTdT TTR ^M TTW RfftTTtt RFFTFT RdT FFtFTtfF
TTTfFFT -STTfTTFt TTT: TFRRR RT RWT I ftTFR (TTTTTTft)
FTftd T 3RR TTTTfFFt T7Ftft RTRt ^ TTFt Wl TTRT T
RRFT TFTTfFFT TtfrfrT FRFTFT WFTR, TTTTTF T
fTTTTFFT TTtR fFRRTRFT Wl ?!< TTdTFt -5TTTTTTT RRTFT
FTTRTtTw'n" yTf A\£ STff^FTTTFTTfT TR TtRtRfT W I ?5 RR
Roo\s TTW TFttTTftfFNT RTRR TTRFTt TTdTfFRTf fTTRR
TRt RlfTR <TmiPl* RfTTf TTt RTTTfF TTRR RRTFRf
RFRTRT RtFT TTTT| TTRFT Tff RfFT fftTTFTtT P*|i|^^H
TRfR TTtRtfR T TTTTRft TTTFT TTTTRFft RTTT«fRfFRTf 'SR
fFT TFFT t^TTl "RiRf TRfRRTTf TRf RRfft TTfTF T
TTdTTTfTFT fTFRRTT Rr|t FTT FSTRFt TTTfF? I TFR-
TFrMl41*l TTFR RfFT TTTfF TT^ffTR RT? tRTRTTftt TtRR T
TTRtTTTtfF TRFTTTT RTFT TW T^TFFFrT TtfTTf fR
FRfFRff TRR tttRrfT TTRWTI ^
"^.  ^|dTl«=ll41 *ldl*l Rtldd
RTTJRT RR m TRdFRR Wi I ^Rdt ft%W, %ft TTTTTTft
FfTffFFTf TTFft RTTTT TTTTTTfRT TT T TtgRRlf TT:FTRT
flildd TT TTFTR ffRRT TRfRR TfT TFT TRFT Wl ft
FfTffFF FTRWF TTFTR RrTwi F RRf FFT Rrr t^F
R?TRT TRTTRR W I TFTT TRft TTR RTTTT T%R RrTWT ^
TfTFTFdT 4i*l*l FlRTRtftri  'TTTTTtRF' TFttTTftfFRTf
TT^fR RtrRtt tttT fftft, -yv/e/*/ yfwwr CD, RffT Rftffftr, tr
t.w.l I
?!< WfRFftf Wfft TfftftR 7; ^rfftf TRTdTTTTJ wrftf Wl RRFnRW
RTft, pT^TRTRTTR RFT, "Feudal order's new incarnation", The Kathmandu
Post, 1 ? Rrft ~io<\ 'i \ wf^ ftftwft, "fTFnftr ttrf', *iP<iv<, ri
TJRft" ^o1^| WT V.R ftft ftfFR"1TftwftTftt RTffFF' T RwRtT
TWT ftfftWF, lVM#) ?TTpW yfyy/: gfff eT37ft $P/l>#] e£ T. ^; T
•yv/e/*/ H/i/^h ?77tRT U foil I, Tftft Rfttfftr T. 1 o |
55 WTFnRW Rifft, TT^fR TR TTfftf, "ftft" ftTWT", RFTRRT TTftftf
ftfTRR  TFp"  RRfttfTTf W^tTr, RRfft  ~iO<\~i \  "ftrwfT  ffftft,
"fTffftftf rwrttt', srmyfvtF, 3 ttfct ^01^ ftft FffftRI
^ TT^fR RTftftr TTRT WWiftf, TTRRId + dfF*? T RTfTfTtTT Tftf
WTTFR TTftw-TtTrw  ^oll, rrrft T ft  ^o<n |  T^fft xi-prrf,
"TTrftftftf trrwrtT TfTfT ftft", Tftft ^ftftftr ftft ftfRfRl
RRTfTRTT WRftFT TftfTT TTfFFRft TTfTt Tftftft, ftfTRWRft T ftftft
Rfrrfft TTTT ftFRT T RW RfftfrfFFR RRlfftr TTFTf I RR^WT Rifft,
W; Roo% TTf ftRR TWTffftFT Tftf (TTRT ftsf-TRM) fftd" TRftfR fr
TTRTftfW ?1 RRT RTFT RTfTftf TftfTT %l TTFTft ftrftft RfTTftTTT
fftWTRT fftr I "TftT ftftRft^ Tftftl wfttfR TWFTftf |RI RT
RT FR RTnftftft" Rftftf oftftftw Rft twr RWWR Rfft ^ftFF
TTftftT ftftTT %RI " RTftftR TRW WWfft.TRrftwft TTft WTTft.Rf
ftftft TTt TftftT RTftw WT, RRTftltR RR, ftftr RO<\R |
 Jlldchl W&WW (?): R+dli 0 W&t iM^R* vfitW
"RTRf tRrTTTT FTRT TRdT TFT Tft fffr I TTdTft RTTTtRT
TRRRFTFFfTTT TTTT £|4PKh8FT J|U|d~=l*l FMIHdWI dTW*|
TTRTTTtT FTT ^TTT, FTtfFRff Tf%T RTTFT TRRF^RTTf
■STTfR RRRTT T WTf TRFTTTT RTf FRfFRff 'TRTT FTT:
RTTfff RRRTT ffRR ft TTRFT fTf" I fTTFt TTF TfTT TTdTft
ftrsf ft ttt wffr%Ft W I ^
RTFTR "RiRf TR1RRT TRR ?Tf TTT Tf P)R<T*Hp4 RtftrRT
Ro<\<\ TT TFttTTfT <H^I*^*I *J,l>A|s||> TTRdT <Rfl)dl TTt I ?,>
TTRTtRfF TTdTfF fff TTTFT FRTT l^oo RfTffFTSf
TftTT ^,K°o FfTffFFTf TTFtt RTTTT 'TTTTTTRR' RTRT FT
T%R RTRT TFft TTT | ^r RTRFT ft RTTTfF RTTfRi RR T
FTFfTfFfTT TRTF RF; | FTRft FTR <T^<T FTT <Rfl)dl TTR?
T RfSRffw? TTTFT TfTT FRtl Tt FTtfRR "Ftft RTdT ff
"TTRRTFt RFFFT TTf TRdT TTR TRRTT fTTT I v°
Rf FF? TdlflHf |T^ T?t RRfT FTg" fffr I TR1RRT ^TRf%
f|RlJ*l TRF' Rt^IRTT ^,Isoo fft ffT FfTffFR RTTTtRT
trftFTRrRI FTR RfFTRRf TfRT FTTfTfRNT TTTT ffRFt
Tf?FZTtl TFttTTfT HldTPftl*! JldeF41<T TfT TTT RFFf fTf" I
NO   ^ NO
FFffF TtfT rtttt tTr RT? FRfFRff RfT ft? t
TlTRTftF FTTT "RiRf TfTRT TTRRrqRf FRfRR TTR RtFT
-?TlTF TtfRTTFt TFTTFRt TFttTTfT ftTTf?R TTTR TfrT
Rrrti
TRTTTtRT TRFTFRf Tff TfRT RT TTdTfF fTTTTT fTR!
FTTFT RfdT RfR R FfTf T fRTftfTTTFt fTTFTTR TTTTTf TfT
TTfF? I RTTTtRT T TFFTTTTFTTf RTF%PR Rf RTFT
TFRTTdT RFTT RtTfT tRr TfFT RfTffFTSf TTFft RTTTT
RfRftf Tff f^T TTfT TTT RR Wl R^ ff ftFT TdF Tff^IR
rT Rftf TTT|V<1 FRT TffTfdF <\R TfTR ^ol^ rtf RTTRf
RTTFT RtRfTfF, FfTFfF T fRTfffTR RTFT RrT fTRT TfT
^ RRRRR RRftf ftftw T RTRT TRftf ftFTT RTTTTftTT Rifft TfftR
rwRtt tttT fftft, ftra- f?s7" wtmz TTTTftft wftfftr I
^ TTR RRTTTtT Rft ftWR, TTTTftf TrRw^ i^rpftwT T ftftWT
RRTdtTftTRftRRTftTTTTftf fftftr, -yWe/*/ ?77/ft" ftwwf J^fty" i^fe
<Pm<*i e?; Tftft wTfftn
V° RRFTRTT RTfft, TV RRFTT RTT Tr RTRft ftt: "Tr RTTTfRR
(TTTfF) ^ fftTTft ftR RTTTfRR Tftftt Rf Tr t/wTTTTTI fftfTft ft R
RRR fftftr "gf WF Wf ft TTf TlftFFft ^5T TftTT %RI " "Gurung
speaks in House against Dahal-led panel", The Kathmandu Post, ~i. 3 ^td
^Oll I
V<1 RTfTlft" RRfFFftt RTffTRR, RTTfTfRR T TRiTTIIdl + l Rifft ftftr
Tftftft WTW WTTTTftt WRT TRT wfttW 'iooc, RT R5T wftf fftTt I
TTR RfftfftR Twffnft T WT RRRTTT TTcffw RTFWR T[f%WT fftrr I
FRt 1V^ TfT Rtrfrtt RrrrfFTR fwTTrrft ^r tRr r frrT,
RT TfT FTt FfTffFFTf TT tfftfF Tft%T RTTFt ffTTT Tft T?t
RTFFTtt Rtftl FTt "RTRf TRFTFRf TT TRTFT TRTFT TtT
FTTFt TRT RfR TTTT I TTTRt TTfRTF ft TfRT% ^ TlRtTTft
NO ^ -n
TRR TfRTR TRRft RTRRf RRTTT fRT WTTFT Rf RTTT
sldl^ TRTFT RfftT RTTfRi "TTTRTf fTTdR RTff TTT FRt"
» NO ^ NO
trttT Rtfti
TFRRRT fTTRRTR fTTFT %ft ffrrff lo 3RFR Ro<\R FT
noN3
ffT ft RrTTfFTT Ffft TfT TffRTTd" trtrTtT Rr%fT FRTR
ttT 1v? ftr frr fTrrR f RtRRfFrr trtRt t rrt rrr
TTTFT TITF^F TTRvf I %ft RfTffF TfRWF TTFTRFT "SRTT
RTTTtRT tRF FTRTTTf fFrft TTTFT t^TT I FtftRff FT? T
-?1RTF RtfRTFitt TTdRT "FtRRfFT RTR | FtfRnff RRTT Tift
FT?TT TRRT TTfTT TTFFTTf FTRFTfFTTd RRTTTF T fTTTFFTf
ylcHlf^d f|RlJ*l RTT RRftT H=l?it^ ^^I^1J*I TTtRTfT cHf|^<^*l
fTR 1 TTfTffFF TTFnT TTfT TlfTF RFTFt %ft TR TTdTfRT
RFTRRT RRT FtTTT R?TRt" TRTFT RTR | TTFTR pRJRIHd TTR
"|T TFRFf FRt ffTTT TTdTft RRT TftftFt TTtR T WTTTTFt
FFWR TfT FTTfRFt frff I vv "RTRf RT^ftr TRTR TRfRf ^
RtRRfFTT TTTFT RrTfRRTf % rT TRTT TTfTfT aft" ffft,
FfTffFR RRTTdT RtRRfFTT RFR FRTRT TR%RFT ^000
TFT Tft £ldi?PlAIKi?^ W^ft j|^d^ Tft fT TfT dP^lfl I TRT
Roo\s RT RtfftfF TfT TTTf% ^ TFttTTfT fTTFt "ff TF"
FTFF RRTTT T TFTft TTTFt ffsiTR RftRFt ffft I RT FTT ffT
RtfT fthP? fT Rrarr ddrT tfft i
FTT Rt?T TTRRRft TfTXtF TtrTT RTRRf RtRRfFFt RTFR,
FTRRF fTTfffTTTfF'TTFT TRRT fTTTT fRT TTTR ffR | frff
FRTT dPl**l RRFTTftt eWcrll^ RTT *+tl^<^^*| ^^77^
TTfR fffTTFt ^ftl ft: fRTfRTRfTTT "TTRTT RTTFT RTTTfF
TTTTTTTTT RRTfRT RTRFT RtRRfFTT TfR ft, RT FfTffFTTf
fT TFTTFt TFFTTTFTF TffffRT TRT I ftRlf? ffRRRtr tffT I
ff "TRftT TfFFTTT TRFT F^RTt TFTT TfTfRTF TT
RfTffF TRRRT TFT TRRT FTRfRfF T TTdTfff RtRRFFT
RffT TRFT ^TRW I  RTFR RRR "TTTTf "STTfR FFFT RTft
V^ "Cantonments to be vacated by April 12", Republica, 31 Rift "R 01 ^ |
v? Rwftrr tttt wwftfFF ftftr Rfftfftw wRFrfft rtfwf t
NO
TTRTT RfftftTf "TrafW TWFTF^.TTrftTTft RTTfF¥ T TTRTWT, RfRtTTft
fftfftFFR RfftTW TTTW ftTfWR, 1^ ftftr ^01^ ttt Rftftftf
TT^R^T^'^TTT^fftTRTTTfttfftRT IV ftftr RO<\R TTf wtTRftf
RRIRRtR TTftf WR ftfftRRTT fftfftRI
VV RWTRTT RffT, TfftR "Cheques of 32 combatants seized", The
Kathmandu Post, 1 ^ ftTWrff ^ 01 ^; "Ex-commanders demand probe
against  Dahal",  Republica,  ^1   R^ft   ~iO<\~i   X  TWR  RFTT,
"fFTrftftrifTftf fttft", ^mw, ~i% rrtI" ^01^ i
 Jlldchl W&WW (?): R+dli 0 W&t iM^R* vfitW
TT? TRf TTTfT RdRT fT TTRTI TFf ffT ffrfdRFT, fdTFT
RTFR ftfRT RfTffF TRRT TFFFTTTTT RtffTTTf TfTTFTRff
ttRRt tfti RtffrffR ftrrRt rr rtf rT t tttXi41*i
fRTfffTR T ftRtRR fFT Tlf TTT rRtIfT ffrr | RTtRf
fRFf ft TTTRTF FFf TFWRf ftr -RTRfft "TTFTTTTR' T
"TTTTF' TtT ftFT WT I YK
FTR yddlHp? RRRFt rT>TRTT RTTTT TT? fT RTff FfTffFFT
RfFR ^,lSOO RTf RfT 3,1°° TTfFRI "fRTTTRTTFT TFT
TTTTf TFT TTTf FfTffFTT TTT TFf RfftTTFT TTTTT TTFTT
TRFT fft TtT fT WI  'FftfFR fTRFTTf fff Tf % Rf ? TF
r r Ttt Rrr srf^jTRTT ^tf|", rf rr *j-hTi FTFfrft
Tfl«
RRif V RTRFFT fFT RTTRt RTFT FfTffFFt "^F ftfRR T
FfT RRR FTT TFRT I "TTTFt TT? RfTT TFT FRff FfTffFR
FTR TRRTFR# RRRt ftTR FTTR, "?R$tF ffTTTTFt TffR fft
rffTtT Rrrt fft tR?fT Ivls Frff trt Tff RrrfFFT RTff
RfTffF ftrfT TRf RTfFT ffR| tR? RRlfrT RSTpR
TRTR TRTTdTFT FTTTTT fftftfFF Tff RTRRRT TRfRR
TRTTFTFF RTTTTT T TTTTTf TTTTTTT fftfT RTRTFT fTR |
FTTFT RTT RTTRf; RTTFT ft RR FTTfTfFTTff WFTR
RFFT TTTT FTTfRFt ffft I w FTTTR? TRfft fTFf FTffT T
RTFT ftTFtt "TTTRRT FTTFTf *fl*lf*l RFFT R|f RF TT?
ypMWI vdRcrtl TTTTTFT <^f +tl TRFt <rf l*^,T ^4-iiiJlvdH wft
TfFWF TTFTR Rlf Frff ffrr | Y% SFTRft fR Rf "ft Tf
TTRTFRT TTdTfFF RJfft% R TTTTTtRFRTf ttFT "IFFfFT ffR |
fffT TRFt RTt TTdTTT TTft *<m4{ ffff RT? ^H^Pb <tdMH<
TfTRTFt TR fffRTFT 'STTfTTTffTT TfrTRFff RTfRWfttRrR
RRbT I FTR TTdTft Tffft R "TTFR' As^RlJ*!^ 3TTFTR TfFT
TTffRfTffFRTf TRTFFT Rf TfRrrftFt W T FTTdt TRTFRT
rtr "RrRdrf TfrT wi I *° RFf Rrt rtti% rtttT rtttt
YK RTftfrfft TftfTT RSTR Wwftf RTRfWT TRTRftf RJRftft fftftr
Tftftftf TW Tfft T TTTR Tfftfftft RTfftt FFTRWR ftf sftftwfftff
fftftft WTf I
V5 RWfRT TRRT fttf fti d Wwftf, T^TTTTR, Rftr, RR ^ol^ |
vls RRff i, R RTwf fftftwT RTTfFRft TRRf TTRTR WRftft TRr7"
WTTRT ftf wftt fTf Tgjftft ftftFT ffft | "RWf WtR wft Tftftrr,
srwwfUe: is RRfi ^°i^ i
vc; WTFTRW RTfft, TfjfR R«TR RFTT, "fFTfftTfTTTTTT ftfft", TTlfft"
Rftffftri
"Maoists for 'final talk' to revise 7-point deal", The Kathmandu Post, R R
RRff 'iO<['l I
*° RR Roo\3 RT RTW RWt ftfrft Tgjfft ftftfTTR WR" ^ftr WTT R
fftftRT fftfftWR ft% TTT5T wf WRT TWRTTT RTRRR "ftlRFR RTTTT
Fff RRTf RfTffF TffTT fT RTR fftWf ^ STTTFT Tffft
TTftTTT ^ft? I n TTFTRTTR ftft FfTffFR R3df TT TFf
TTdTRrr tftf tft fir TRf TTdTfT ftt rrwti FftfFRrf
RRftT TRftRTTT TT RRT TRTTTT TfdTff^ I FTFR RfffftfTT
FRFFT RRRRR Tff Ffft? I ft RfTffF Rft fft RTTFT
fMdpR HiidBHTT %Hy|<*| <Hf|fd* f*i||*cHIH+tl crlMd^
RT TRff fFf Tf Hldlypt*! TTTfR T RTt RfRfTFt TRFTRTRd
TTTtfT fT TTTRWTI FTTdt RT? RfffT RRfTTTFfff RfRtf
RRFT TTff |f RTft? I ^
"R.  d4T ^Idjl«ll<0 HI«£T
1.  3^+In^H <u|^
fFR-TFttTTft TRT "fRTTTRTTFt TFFTTTR RTfF? TT RT?
"fRTTTRTTFT RRT RTRf WR W FTTTR fRTFT "^TI
FTTTtT TFFTTfftr "fRTTTRTTFT TR TT TFftTTft RTFTfFRTf
TTTfTTfl RTft TFTTT TRdT RRfFFT RTTT TTTfff ^T RTfF? TT
tfr?TT TTftTTTd TFTR TTff Rtt ftFTT RffffFT mi fft
RFFT RTRfft FFW FTTTR Ttf TFd'tr I ft RTTTfFTtt ffft
TFTTRRT FTR TTdTfT Rffffff TRTTdTRTf ffTTFT T RfFT
Rftr rtt rrtt Tfft? I
RTR T FTTTT RFR-TTTTTTft "TfTTR T "RTpf TRRRFT TRfRRF
RTTFTTTXTFTT^ftRTT'5TTfRf7NRf?f^| TTft TRRt
ftft RRT? FRf Tft ftftt TRTTdTftt 'RTTRF RTT RffF
RtTFF' ftt TFRRR RfTT Fffft? T fffTTtt T^Rf
FfTffFTffftt "ffsrrTTRTR' T H^TId+tl TTTtRr RfRRTRff
FFTRFt "ftfttt RFT' Flf Rft TR ffft? I ^? TRR? RfTffF
ytt^t ftfffTTTfF TR TTdTft R?RR RTTTffTF TR fFR FRff
TTRTTdTRTdTRTTTTRfF"Ftrf ftRRTRTfttWI TRFTftTTfF
TfTFT RfdftT RTTTTTFT Flff TTRRffF TTdTfFFT fFTTT
RfTRT RftTTf T FTTTT TffRT RTT  ¥tftTTTTT  TTTTRT
V.ooc; TWT RTTfW7 "TTtrT" "sftft I TRft TTfTR "fftftTT
"RRfFFTT RWn T ftf RRFfRT fftTTT RTWTTft RTTTTftTT Rifft
TfftR RWffr TWT ftfftTFF J1M*1 WprT trf&W: gff$ ^frj
$P/l>#] e£ X -yv/e/*/ r-llilejh ?77/ft" M%ill, Rf RTfft Rftff%T; RWffr
tttT fftft, Trr: rrr Ttmt wr, RrfT Rfttfftr I
n TTfT ftf RRR ftRTTW RTTfFFRft TTt Rft RTRfTftf TfftR
RTTRTT RlfT RRTTtRTR TRTR fftftTT fftFTTT fftftf Wf RWF¥ TRW
ITT I "PLA integration process begins sans excitement", The Kathmandu
PostA RRTf ~<0<\'i |
^ TfftR RWfftR Wftf fftfftR, -yV/e/*/ ?77tRT ftftr^;- gfff i^fe
<Pm<*i e?f Tftft Rftffftr, RTfRR TRTT fftft, ftTW pST- ftTT^Tg-
lyjzr, Rifft Twftfftn
^^fftRWt R=f ^f cftftf% WRfR TftRTTfFFRTf TftftT rrf RWT
WRI
 Jlldchl W&WW (?): R+dli 0 W&t iM^R* vfitW
lo
FftTTRT "«fftfFRTf Tff RTTR rRrtT TTT TTff TRTFT Wfl
ftFR-TFttRfftft TrRFfFfRr Tf WfTTf TTT RTtt TRTbT, T
FTTRRT TRTf fftfT TffffF Tff Rft? I RTFt ftRTTTf
"Tft%T Rff^RtTFTTFt TW Rf Fff Tff TW, RTFt Tf ft TfTT
ffttft TffffFI TR TTTTR TTRTTT: FTft "STfftt TTRRft
"dftfFfff RFFRT fT RTW T FTRTT fff RR fPf<FFft Tff
Tf RTWRI^
RTTTffTFFt ff^R 'TRFR, ftRfF T=lfllR^*l fftfR T
FTRFF RfffW ^TTfRTf TTFt Tff ^RT|fTf TTR fRR/TRf
RRR FTfRFt ■5TTTTTTT RFT, TTRftT "RRTTTT fTT fFR TTRR
TFFT FTRT TTTRT TTTT TfRf, TdlHTiR* ffft TRf,
fffFffTf RRFtRtF RSTFRR Rf Tff FF? TFWTJ ft
TffftRRT Rffef "dft Tft TFT ftftt 'Wft Rn" TRTT TTfRFT
RfTffF RTT TRT RfFTFT TFFTfFRff RTTR TRff ftRR
Tfftt Wl R^? ftfffF RTTTffTFFff FfTf fFR ff T
TRFTTf TRRff RTRfft RTTTT TRRT Rf TTRWT I KK ftFTT-
TFttRTftfr TRRRFT FffffFFt SKRdffe! T TTTfFFt TTTTFfff
FTftT Rf T TTFTR fRTT TTRFT fRtTTf fFf FFT TTdTRTf
Tcildd dfl^^vdl^ yft<R^d RRTT ffft <Rd<rld RlcrlMd Tft? I
Tlf? ffTfFF ffR %FfF Rf T RfFRfFTT TTfftftFRf
rtRtr fff FTT RftrfWTJ FRfFF <Tlf^lR* RTTTT ffRFT
TRFRfR ffrttf FftfR RTTTfFRTf RRFT Rftt TTfTT Rf T
FTt Rf RT%Tf TT? fffff TFf fR fRFTfTfWT I ftTffFFT
TRfTT TffRFt "TTTRRT TftRTff' RT 1^,^,^ TT "RTTf"
TFRRFRFt TftRrfffff ff^l^kfl W T TFf RfftfTT Ffff
RTfTTTFfW^
RTt  TTdTfT  TFRftffF  TRTFRT  TRftffttT  TFTf  RRfRT
N3NO
RTffFfff RTFt FfTR T TTTT TTdTfT RTRTfT TTFTFt "dft
TFFt W I K[B R^? TFRTff ^ RR RTfft TRTTdT T RFFRTT
FTFt Rfft RTftfRfFNT RTTFFf RTRlff T TTft TTRfFdft
fRT s|<4l$<e?*l ffffl *c RTRft" Midi* I RR' H<J-H<Mld +tl*f=H<0
fffRRFRfFfT' ^R TT% Tff RRftT TFRff Trff ffsiRTTTlftFTT
fftFTTf Rf TTTTRT iM-flpRp? Tfff RRT TTF?T I <% Rff
TTfTT ffTFFt TTdT RFFRFFt fFf fTRRT FTfrfffT fT
Wm, RT RRftT TRTfttrRRT Rfftf T ffFR TRFR TTTT
Tff%TTF Tf TffRfff Tfft Tf RTft? I
ftFTT-TlRHl41<ft RfRtF <HH-£I*I RRFf Tff -^I^Bi I RTFt
TFftf%T ffTFTFT TTFft TRRT TTTTRft ftfffFRTf RTTFTtt
RTRFT Wll ^° TST¥T RR RRif RffRTT fttT RTTFt TTTfF? T
TRR ftR ftlRRFT RF" "fftRR' TRf I RTFt TTRFt F^R
TFd «K RT Tfffft Fft 'TRRT tHlfflRl*dl*l TW Tf FtfTT
RTff RdRR TTTRTFT TRRT FrT TF tRtItT Wl ^ TTtfT
ftfffF TRTfdTFt TRRTTFT ffffrtf fffff f^ft TTTFt T
!<v  RWffr  RRRT  WWftffFR,  RTRTRTTTRTFR,  TWTTrftt,  Trrft
ro<\r-, wt TTrftnft Tftfrr ftftrwrrt wttrt ftfftftft" wwfftf,
TWRlftt, RT RO<\R l ftftrftrRTTRRRTRtTftt TTftftfRTTftftRftftftf
RTR ft I ftft RfTwTWTRTf TTTTftf fftWR ff ftfTw fft | RTT FT7"
ftT TfftR I  RT TTRWT T RT ftRRWT RRR RTR RTTTTT Fftt W T
rft fftF Trrftf TRerrwT twttrT w ft I Rf ftwft wtft7 TFrftf
TTFRTRT FTTTWRTT RftFRTT Rfrftf RR Tftft twit TRW TTf Rf??
RFftftT  RftfFFTf  RTRR  fR  TTFTRT W  TTTR ftftfR  W? I
RTTFvRW Rfft, ftftft TRTTTT fftff WTFT TfTRTT TWTT fftfftrftf ^
T TRTTTR =twftft <lff^dlfti TTTTR RRW RTW I
** rwRtr trrt TfRftF wwftf, wt TTTftnft Tftfrr ftftrwrrt
RTFT, +I6*w1",RRif RO<\R\ Tftfttwift RR ^°°^ Tfft" RO<\o WR
ft WTf TsTRf TTft Tft TTFW I TRR "FTRTT TFR TftlRfffT wtftt
TTR Rft, fttWR RTfft "TRT' RRRft, RRTTTT Rfttfft T TR ftlTTTft
WfTFRTf RTTRT, ftftR %WT T RTTTft TWT TTTTf TRR Tfft RlfT
WR WRJ fftRTTft RTTTR Rfft Vll RT Tsgft TWT fr ft
Tftfttwrftf WTTT T Rf RftT "Wfftftftl TFTftt RTR ftt RTRT R1F5R
fft Rfftrftt fftftt I Tfftft TTTRTTT TfR RTR RTFT |T fR RTTTTT fftftf,
W TTTftfTR TTRWT Rgf RTRfft TRTf fftTTF fffftfftf | Rcff ^Tc3R STRtT
ftf RRFft RTFTTRTTf TSTRfftf TTTTR T RRTRR Tft WR 119 RTTftr
ftftft RRTf I TTTR RTRffrR ftdTW ftftftn 3 RR RFTT ftftRR
TTRTWRF fft I ftfFR "RTRfTfftft TWT WTf TTtRtTR RFf Tsgft",
WlfAfTZ, 1^ TTTft ^°11; "Baidya faction revives People's Volunteers
Bureau", Republica, RX ftftR ~iO<\'i |
^TWR TTRTft "Tf Tft WfRTR TR: RTR", -il'lk*, 1 o ^rft ^ol^ |
^^RTTFTRRf.TTf llif+l TT Wv FFft ffT TTR RW RT Rooo ttt
TTrTfTTftFftTr ftftw TRRRT ftftR Rfftft RTRlfft ftftTTTTRlf fftl
RTftf ftftft ftft RTRTft ftTTRFT RT^rFftTT WRTT T ftftT Rrrft
Wl
^ Wft RO<\R ttt ftrft RRTTTT, RRfft T Tftft" TTTWRTT, RRTftft T
RTTrRTrfftr ftftfTfTrr tfT ftftwrftt rtr wf n tr RRfft Rft ^
rfswrtT twt ftft rtr I "11 wrffr ftrftf ftftrfwft", mtiftyr,
^V RTft RO^R I
^ RWfRT TRRT fttf fti d WWfftf, TTt TTTRfrftf TftfTT llftf d^ij,
TWFT.TT^TTlft, RRTf RO<\R |  TW RO<\R RT Tftf TT5T Tfft TitflSH+i
Ttftr Trrt ftrft wtr ftfrft wftmi Rftt trrftT rtr fFftftf
Tf%R^| TTRR RTft RftRR Tftftft TwwT RRfft RTRTRft W%
TTfRfftftft Twr 3TFTf FWl ftRTRg? rTw WR T "RTrwrTftf T
fftFTFTTft" FFft (RRTft TRTft fftftfttFR ft) RTftft RRTRft TTTT
RRTTT W^RTTTR RftftRTft TTRtRR ftfw WRI 'TTftfttTWTTTT
fftTT fftRRTFRRT Rfft RtfR?! RfftWrft wt TRtf" TTrfft WTftt",
TTlfft RftffftTI
"Baidya emissary hobnobs with Indian leaders", The Kathmandu Post, R O
RRTf Ro<[R I
5<1 RWffr RRRT Wdftdf, Tftf TTTRfrftf TfftTT llftfd^ij, RTFT,
+16*11^!',RRif Ro<\R | "ftft dlltfRI <N^Ri+ ftTTTT ^IF^: fftTR',
TW7ft^^l3 RRTf RO<\R |
 Jlldchl W&WW (?): R+dli 0 W&t iM^R* vfitW
11
HfftlH+tl TTTTRT <Tf|ildMH< TTTT RTT TRrRFt Tftt fFFR   RfRRt R<Rdl fT TdTlff Hc-MMd <tR>^ I  **<rlg^ Tff ^ RFf
TFFt RTF? Tft TTRWT I "RTF TTRWR T tftft RtSR RtRftT fftFTR TfffT W I ^
RFR ffftft RrTtR Rf TRRRt "^FRI ftftf ftlFFrT
^||ffiff*dl*l ^r<=WI Rlf ffRfftTTffftrPfil^^ TTFT TTTftf
fRFF? ftTFf RTRT Tfftt ffRRTf fff%TFt W I fffr RRftffF
TftRTT Ffff TT TRR HFI^^I^ ftftf RTff fTRFt TTRT T%
Rf RFRfFTRWll fffffFt fTFTTT TRRFR TTFt RFTRFt
TTTfRTT ff RfftfRt ft I  "fffTTTTTfftt RfRdR TTTTSRT RftR
N3 ' "n
ftfffF RTT RFFftt R5R tR)*|%^*| TRTT T fff fdRTF
RTFTTTT ftfFTFt TfftTTFfR ftTFf TRRT TRT TRRFt RT?
FRFf W I RTT TTtTTTR TffTRTTT TTTtRt RfRRTTTff fRf
fffftf W f ftRRFt FRtt "ftTT fFTTTTT TTFTR RTT WJxfr
RftT TFTfF TRFT FTfTTffFTf "ftT ffttft Tffffff" FTT
fftFTR Rf FfefTf ff ftTFf RlTR Wl fftff TS?tT
RffffffRTf t1hT|R* TTTTTT "ftT ffttft Tffffff" Tff
Tfftwi " Tff RTt RdTft TR TfFfftt TfRT RrtrT RTRlff
TRRfRRff FTfTf FRfFfffTf RfRRT FfFT fT Rfft WI
RTt Hldl*l Fr^ Tfff ftft TfftfRTTf RTRFdT ^F^t FfRf
TTTTT TRftft RTRFR ft I FTffTRFf Ffff, TTRftT 'STRRttfF
fft TTR TdF "RFT' TRffTTd TftTRT fT TFTTT TTTfF? I "
RFTTTf TTTdTftt FTT TfT fF? T TR TTTTTf FffFfffFF
"fttSRTTRF FF?Tf FFfFt TTTfT TWf TtT Hldl*l TFTR W I
fftf FfRfF T%ftft% T TTTTTTftfFFT TFfrRfRT Tffft fft
fftftfF TfTfTfftTT TFITTT T^TT Wll fFR-TTTfTfft TfR
"RTF Rft T Rftt RSTT RfRfTf Tfft TF? tffft TTT TTFf
FfRfFRff TFT TTTfTTFt RfRW | TT ft RFFT TFFTTFF
FF? ftl FfFfFRTf Tftt TTRTFT Tiff ft RRfFFt
TRRTTTFt RfFR fft? I  Rf TFTTfF TRFRRFt TTTt Ftf T
fFR-TFftTTft TfRRFRF TRff T "fFTRTRFt TFRRRTf R tfft
TRfff W Rn" 'STTffRFTfTf Tf TWf Wl f^f? TRR
TTfTTftfFRTf TTfF FTFt fffffftt RRFf TFRTf RTF TFFT I
TiRJtR Fffffftt "TfRf TRRTFTTf ft TFRFf Wi I Rn" TRFT
RftR ffffF RT Root ftf ffrtfT TTTf% ^ %riyi<*l
RRftffF TTf;|RftTRRfFTff fffT Tft" RfRFT Wl TRff" Ttftf
TRR FfffF HpHld*! FRffff flfR FTR tRfRRTT TfR Rf
RgT RftrfWf I FTRFt ffrtfT RTTRTFT RTTfFF RRTTTFt
TRRTfRTF TTRRFtTTf ft TTTT RTFTFT Wl f FftfRft
R.<lfftcHl TRTRR Pl*Rld ftFT Wll W ffr?TTTT TRft RTFRR
TRT Tff RTft Wl Rf RffR FffftrffFRTf TTTfTf Tf
RTRf TTT RTTff TTR RTfft Tf RdRT RTRf'|t I SRtTTTf?
TR Tffftf Tf TTTTRT, RFTTff T R5R ^ld*l RFstfRfT
Tjfftcnf RRfft RTffTrftt ftffftf TFTRT ffRRTTf fF?,
TRRTtt RSR T TFTtRtTTT,  Rft ft Tfft TRfft Wl  "W
no cn T '
TFRfftt TFTf FRtt ^TTftTf Tf FTTTR Tfft TTT WI RRTTfT
RfffTTTf fff TRR RtFT RTW T RFTT ffTTF Rf RfftRR, RT
RFR *<Nld TfFT iM-flPHtl F^ Tff TTdTft Rfftft FR ^HMd
TTRFT I TFd FTftFT T ffRR RRR Tfft TTfff RTRRRT RTFt
TfTFT Tff Tff TTft TFRftFTf Ttft fFf RffFf RTTT Rtfff
TfftW
^.  ¥5F3RTTnT1tt7
fFR-TFttTrftftt TTTTf Tff bRRTTFR W I TTFRdTFT TTRTR
30 fffRf ftFTT RTTTfFF TTft wf I VV RR RFR
RFFTfFTT Vo RR RfFFffT ftFTT RffffFT RTTTfF fftr I "
^^RTftRTTRW WWfftfF^, TTreTTTft',aTTTFTTT<o1^ 1 fftfftrf WRfftFT
TTftftf ftftT fftRTWT RTRrftt ftf ftR RT RO<\R RT ftTTR WRR
TTRR RWt "fttfftTf TRfRTTT RTRFRTTRFR fftwrft" TWTFFRft RRTR
WT" TTftftTfnT fftft TftftRTTTT ftftftt RdRT sftftf TFTt WTTfTT fftl
?0 T^T RO^R ftt aTTRRT RTfTRR "Focus on economy, not ethnicity',
The Himalayan Times R ^J^yl I RR TWT RRRt RRRffftTTftfrft dlltfRI
Twfft TTRTTT T^ftRTRft RRRtT RRTR T^TT RWTT TWTRF fftRtfftT
TTRft TTW eTRTRf ft RRft ftft fftfftt ftftftfftRrf ffW t^% sftt
ftftft Rfftft T35 ftR FRTff ftftTT WRI TtTT TRfR, "ftftRft TRRT
Tft Rftft RR %", jftf, ^S STWcT ^01^1
5?wfft7T WTTTftFFRTT RTftrftt ftr RgftT WTTtfft f?F WITRT "RTRT
RfRT' Tft ftft^ I RRFnRTT RTfft, TfftR "TTt TRTft RRT RRTf",
■i/i/R*, 3 RRTf TT<o 1 ;> I ^i^t RRTR T ftft FTWR "Rlfrft ftftfTlftf
RRTR ftft TTTRtTfttFFfT Tf Tf TRjTTT TW RTTT sRw fftftfl
TfFRRTft WfWW ftT TTT RRFft TTTftfT FWT TTTRT WTR Rftftt
Wl
5VRTTFTRW Rifft, 1^ RRTf RO<\R RT wt II3fti fftrfftf TRTTft
"ftftftt' TTR Wftf RTt RfRtR fftRR RFTTFRR "dftfttR ftf T Rft
"RTRT" fftrrftt Rft W^rnftftf TTfwr Tftf TfRftft wmti RRTftftr|
6:ftIR "Baidya's cadres vandalise schools over name, fee issues", The
Kathmandu Post, RRff ^ o 1 ^ ^ "^rft WTTft RRT WTf", TTtft Rftffftr I
^X TfFRRftft "Tft, "ftftFT ftftRTTRft WTfRRT', Rrfft Rfttf%R I
^ TTftfR TRRT RRpftftfFF, ^T TTTRfnft TftfTT ftftft ftfFF T
RRFTftftR, TTWRlftt, RR RO<\R \  RIRTTftM ftftft Rftfftm  1V^>
TTTWF fftl  Tftfft RT RT Tft ftrT ftrfttR TfrrfftrTT Tftw ']%
WTftRsft RfftTT 1«. RTRT ftt RR Tftf TTftfftT Rfftw WRI  RTTTTT
ftftft ftftftft WFT WRR TftT %l ftfrft fftftf I TftTTTTRTR ftfTRT
(TTrftftrft)  w  R^f,  wpytrjiy ffti  fftTrsft <sr  wti rtr
WfftF^RRT ftft TTR RTFTFRft TTf Tfft WfT I ftft RfFTTWRftRfft
TFTT ftftfTT %R Wv TRTWFFfft Rftt TTTTR TFTft fftftt, TTT
WRTTTTT TfftwTTRT TR:^TTW1 RRTft RWR RRrf ftwft" WTTT
FTR TRWT WT ftft TftfRTf RTTFT Vo ftftsiw WTT TTd" fftftt, W
Wrft RFTTTT Tftf WfTTRI
 Jlldchl W&WW (?): R+dli 0 W&t iM^R* vfitW
??
TRnfff TfftTfft Hldl*l TTTft <TptPt*l RRfRR <H<^^sf
TtT RTFT TTft wf, Rt Rfftf RF RffFTSTTT fff | ftdfftdT
FTTT Tft ft Tf RRFff TfFFftT TFFTfF, TfffttT RfTffF
T RFTlff RFFTfFFt RTff TTR WI TTf?% FTFR'STfftfFRTf
TRft TI*Pfd ftftT WRT TTTFRf fTTFR rRrfT FRFRT RFf
T%W T TfTT TTftRTT R'fTrfFTfFFT TRfR I
fFR-TTftTTftftT TFRRtF "Rfftftf TTRT Tff TFd "Wft fftfTf
ft TfftTfft fR T RSTT Rf RTT Ft% RfFT TTfftfffFF frR
T¥T TrTtT "tfT I ff TTft TTTRT TTTfRRF RfftrR TfT?RfTf
fRRW% RT%TFTTRfTT ffTfF fftf RTTTT ^,1oo "TFT
Rffff' TFFTfF T TfftTTT RTRfft RTFT TffRRtfFF RR
-H4^*l RT ^ol^ ftf frffTf TTR RrJ*I *fl*l*?dj FTR fFFf
TTft FfT TTTFt RfTRT ftftt ffft I fftftfF ffftRT R o 1 o rt
TRFfdR RRR FTFTTT TTT Rlf K,K°° fffRfffFTsTft
fff I ^ TTTTf fFR-TFtfTTftTf TTt%T TfTFT TffTT T TRT
RffffFFT Vo fffRf Rff RTTTfF Wl ^fft Rf?FW TRTTT
TTT Rlf RT TFFTfF Rft TTfFR TffTffWl ^RT TTTFTFT
TTTTTTT I
TRTTdTfff Rf RTTTfff R^T RfffffF Wl Rt TfRTTR?
RffTFTF ffFTTfF ffl ^ ffFTsf RTTTdT <R)Ad*l TTFft
Rft" Hldfttl TRR ftFT Wll ?Tf ftf fRf TTft RrTFT T TRT
RffRTT TTFfFTsf RTT TTfff RTFT Wll ffTTT Rfft,
fftff, TTtff, fRFf T RR Tfft fFT? RFR TfTRTT RfFFfF,
fTFTTT TRtTRfFFt RffT T Rt¥RF RffTTT TTFfF Tff
RTFt TRTTT "Wfl TRTTdTRrf Tf TTRfftf RfR, "TfftRRft
RfRRft RffT, ff TffTT T fftTFT RffffF Wll ^
RTt TTdTfT RSR T "TFTTRrT fTFTTT RTffftt TTTR fRff W I
ftft FRfFTT ft TRTfdftFFT TRfft Wl  fFR-TFtfTTftFT
RffT ftlffFT RF" "pRcrH" ftt FTR ¥FTTT RRfft RRFf W
fftFTf RfFFTTT FftT FTT ¥TTTT ft FRTT TRR Tf RTttfWt
fl tffRTTT fff I teo TTt TTff fRTT TR TFTTT TRTRrF FTTT
^ RWffr TRRT WWftfFR, rT RRfrftt TftfTT T^ftr T RW
ftftftTT TTTFF TWTTfft', RT-RRTf ^ol ^ | wt Tfttftl W^t RTftf
F1°° TTFTFRRTFT RF i<00 RR WpRRlf ftft RtRRTrT fftftfl
^ Rw Rfftft Vcfft t fftwrr ^fftdfti ftftR Tftftr w ft I ftTtftrrf
R<HMtf TTW Tfrrfft RTftMl^F^KI RTTTT yFdlRd R^ft stfTIWdftd+l
RWFftTT fftWTRRR WRI
"20-odd chiefs of sister wings join Baidya's party", Republica, R. R. RT
RoYR\
130ftwr rr i^is ftt wrftfft roo^ ftt wtrtr wnftff wtrtT
RTRftft TSTRfW WTTft fft | W TWTTTftTT RTfft TRTftfTT RW
ftrfftXl WTR ftrfRTR Tfftft WIRTTT ftfftwTTRRT fftfTT
TWTTWRRsT FRR, RRR, +1 tft fti d T RT ftt RTT fftwTTTT TRTTWF
ftrfftr wri FTRrft TftR Trtt ^f wti ftftft rtfwf wtfrt
FTTftT W ff TRTfFff TTTR ft? Ttt FFFt Rfff ffFR fTTTT
RTt HldlpR Rft I RTt Hldl*l ftRTSftTT RFF ftf TTR
ffTRTFT ffl TRfT T RSR fTFTFT 3*. fRFRRsf ftrffTf
TRTfffff fRfft TfTf W I RTTT TTt TTff RFFTFTF ftftT
FRRfT W ff FTftTTf TRTT TTRRfF Rfftrtf TFttTTfT fFRfF
FTI^
N3  "n
3.  dilT 4lc!I*l £<Hl4te<?
RR TTt TTdTfT STSTST ffl fft RpfT FTFRFT "ft.ft. RRtR,
TfTTffr TTTTfTfT TRR 'RFF', TRTTfF fT TRf T frRfFT
RF" "RfRTR' T TTRR RTTT TTFT "Wfl TTt TfftTfft Tfft
RFTTTFt Wi, ^TTFT ftT TFT TTTfF Wll  RfRfR ftTTfFFT
Rftr TTFTrfrff fFT ffFTRTR f^I ff "^ttRt fffRFftt Tf
FTtfFTT TRTRTR^-^Ff I TTft >+,dMd+tl ffft dcftuIM Tff
TTT ftftt Wl
Ff^j RRfftt ftFT RR T fR Rffff ftTT Wl f^ TtRTffff
TTdTfT FTTft Rffff TFFTfF fffi TTTTfTfT TRR 'RFF'
TRmFTf TTff T TtftTftt RTt TfffTf Tff TfTRffr "Wfl fft
TTRR TffTFRT FTT Tf TRFFT ff%F?f I FTf fft TTRRFF
R5R TTTTTT TFT 3RTFT TTTFFT T TRTffff ftRF RffrftFTR
Tffff RTW I ftlPl*+t RF" "R^^'' Tff Hpivd*! Hldfttl TTTft
Rffff TFFT RfR I fft "RTRf TRFTFRT TTRTFT TRrSTTft Wl f
ftRTTft T TTT TR ftft ftftftr tflWI WRI TTftfR TTRT iftfftid
WTTftf RRFTftftR, TTRftrTcT, RRTf Ro<\R | fe^H + fti TTTt 3|%ltfTI|
ftT ftt Rt Tftf RRW RFf Rft RffftfFR ^TJ T^ TlftfH+i fftwiT
tfRRFR ^ RTT ftftft Rfftft w^TFRRsT TTR Wv WTWTft, ftft Wv
Trrft T TRf RR TTFT WRI  fftTTT T W ftftftw7 RRTft ^ftw
WRI tTrttt io twt tT trtwffrsT tN" wv ftrfftr, rfrr
TRWfftT T H=Mdl TTFT WRI TFTTTTT WRI ftftft ftRfft RTFT T
dfd-^ldl TRRTTRF Rsft ^f Wv WWfftr WRI TfRTT ^f Wv ftftft
ftftft ^RF^F^Rsft fT RR TTf Tftftft RTft, (R ft RT Tff
TRTWF^ TTftt ftft Tftf WfTTRI RWT ftftft Rfftftw WTTT TTFT T
^ TWTWft RR RR RRTRT ftrftt TRR WRI frftRl T RW TfftfftFFRT
TFRT TFTTW TTftrft Wl
^ RTTFnRW Rifft, RdRRTT fft TRTW fftTR Rf RTRTRT Rfftf
WTTftfft Wtt ft WTWRTRtTrftftTRTsTTTWIRI RTRfTfTtTT RTft
RTTT TTftf W T TfRT RTTRff TTT RFR RTTTT RFR fftfftfFR ftFRT
TFTI ftTWF TTf TTftftT RfftTT WRI RTTftw "Tfft RR TRflRTTRF-
wft tjw wv ftrfftr t Rt rr wwfftr wri rrtttt ftt wti
TTTRTWFFRsT TRf Wv WTWftr T Rf" Wv ftrfftr WRI TFT Rf
WTTT ftfrT RFfTRft fftwTT ft I TTTRRT RRf Wv RftfrTWFFRsT ftft
Wv T ftfttr TftfftTT ttwtT RTFT ftft ftrfftr WRI RTftRT TTTT
WTTfriFR, WTTRFF T ^T RTRfTTft TftfTT ftFRT TFTT ftTWF,RTRT
ffTF,RR Ro<\R, ftftrftF WTTfrfF^,TftT,"RW.RTTTft,RRTf Ro<\R |
 Jlldchl W&WW (?): R+dli 0 W&t iM^R* vfitW
13
TR TRR Hp!<T*i TTTft <TRlPl*l TF? TFFT "ft.ft. RRtFRTff
FTFff TRT ffTTFT Wfl ^
RTt Hldl*l ffffFFt Tff fff8FTR TRrTTTd RtTTRT ff Tffftf
TTdTTT ffRlRftt "STfftTTFt fFR, TftFT FFTTT TRFt Rtf
RTFTR,  "STfRRRT  TRFTfFR T RTTRf TfffRfTfFFt fFFf
Rftw
D %T %T "f^T": TSTST ftf TRTfFT RTTRF RTT
TFRffffF RR tff | TRft FT TFfft fTM TTRffTf TTft
(TTFT) TT f^FfT RfTffF TR11 ^V TT TRTfRTf TTRTTT
fftr | RTTf ^F fFFFT RF FRFTTTf Rf 1^^ TT
RRFT tfftf Tf ffRR Rrft TTrqR? ftrf TfTTffTFt
TTTTf TFftRTf fff TtT FTR TFTT TRTfTRf Tftftf ft I
RfFFTTT RR "Tft FTRf' Wt TTF tff I fft Tff
Roo\ rt TRRTT RRTRR Tf T ftftRT Roo^ tr RFf
RfTRftfl FTT fFFRTTT RTFTR "RiRf RrftrRTT fFR¥R
TfftFFt Rfft T Tffftf TfffffT TRFFT TTFf ftff
RTfTftFtffftl TR TTFfF "STfRFRFT RfftR fffTR RT
FTFff RTTTtt Tf TRf tRf?F TTF? "STRfFFT FTTT
fftF?l
D <]*H*I£< WW '^rf^P': TFTFt Rfffftf TfRFfT RSTTRrT
fTFTTT RffTFt RTTR RdRf TTfTT Tff TfTRFf TfTFT
TTtfFfRRT| FTft T TRTfft fftf RTR^TRFt Rfftf ffffTR
Wl FfffF RF3TFTTT ffFf fff, RT Ffftt
TfFTTFTfFlFRf TRTftf RFT" Tffftf TRR fRWfl ^ TRR
fTt Hldfttl ftft TTff ftTdf ftRff TFft TTTFTff RRFt
FFRRfFftfFf FTTT %Wf I RffFHT Ffftt TTf fRrft
Wi\ fft T/R TfTf TTfFf *KR<yt rR FTRt TRsT ft I
Rn" TFRT RfTT Fftrff RRRf W I TTTXTft Tfft R3^ ^ffr
TR TTTftf TRRtftt fRTT TTTFTff TTRFFffftt RRTfTR
RFRf TFTTR RnTtT tfft I TRR RTRlRt RTTfTTT ff T ft
FTTT Ffff TTTTTTtt fT RTW, RRR fft RRftT R^FR
Rt%T"tffr
isv
D  ^-s|p|<+>-H WZ "A^jM": TTt Hldl*l ff <K*Ti?^ %riy|<*|
TTRRFRff TTRF" "tff I  Tfftfftt RTRfft RfFT FFTTR
^  RWfRT TTRT RTRTftfFF TTt RRfrftt Tftfw ftrfttR ftitfft
NO
ftTTFR.TTWTTtft, RT RO<\R |
^ TR W^ R TRW fftTR "f Rft ftwT RRTTT T TR RR
WTftfffT TRT RTWT Tfftftt WTWT TRTTR TRTTWRTTTf TTTfft ft^R
ftfTft  fftftt I RWT  ^T  TTTTRft  WTTf |  ftrTFRi; "Badal: The game
changer!", Republica, 1? RRTf RO^'W
W TTftftT TRRT Wdftdf, RftwftTfftt ftTT, +16*11^!', RT RO<\R\
R%T RRftrfftR RTRlfTTft TTt WTTff TT fTTTT RTfft TfFR TTftftT
rttT" ffftft, -yv/e/*/ wfwwr CD,RTfft Rftrfftr, WT R.WA I
TTfTfRT RfRTT RTRfTTff TRFTTR RftfFt T Tftf Rfftf
Tft f Tft fTR TfT Rfftf TR fRWfl  fft RTTfftt
S3 no no ' '  -v. no
ft^fRff Tfftt tfFR ffTRTTT ff T RTTf FFTTT
RfFfRTTFt TRdT RRFt fftRR RftT RTRTT fTf | ft^rFT
RfTfft RfFT RfFTfFfff Ffftt fRfft TRFRW I RfRTT
TTt TTdTfT RfRTT TTF ff T RTFTTRTFFTf ftrf ftf fT
ffl RTt RTTf RF Rftfff fft T FTTT TTTfftfFRTf
FTfTFFTFt TFT fTf TTtRf T RfFRFTF tfTFFR Tff
Tft TftR fffftf RTTf TftfF? I TffffT fff T RTT fFR
FfFT fRFR TTFFT fft ^TRRTFt TTRftRfTT ft TRRFt
TffR Fftf TFTFfff RRft fff TTTWf I W
T3FT RfFTTR? fFftfFTT "ft.ft. RRtR TWT, Rt RTTf FFFR
%RtF TTTRTRFt RRTTR fff I FfRTf RfRTTTfT FTffff I
FftT TTft fTffRtT TTTR TRfSfffftt fft Tfftt Tffftwi
TRTftT TTTFTf TTdTfT TSRtR ffTTf <l**l fft fRWfl fR
RRf TTFRdTTT Wf RRftT TTfTTR RTTTTT TTTT TRTtffFR
Tffftfl Ffftt RTTTFTT TTft fPftRFft TTFTT TRfft T fRff
TFt TRg" fR ffSRTfTfT TfRFt fFTT TTTFTff TTW
■RRTRFfTT FfTTff ftf WI RRT TTFT HlRld^il RfFT ff T
FffFRfT Ffftt ffjf FRt WI RftT Rf 1 % % K Tf ffdt TTTTTT
Riff ttrrRrf ffrtfT ttftt fttt TfTrfrT fr RRrft
ffffl TT FfFf TRfft RfffFTF TTRT "tf I ff? ftr
TTfff TTTfR Tft" TRTfR Wfl
^.  ^WHIcfrbl ^dPM«l
V  <ui-Dfd <rar af4H
TF TT TR T RfFTfFtt fTt TTdTTT ffR Tf TTRRRR FT
*?, RRff FTfftftfF TfftT TTTWf I ff TTFRdTTT ftf ff fR
^tF Wf Tftftff I RRTfFFt %TTT ffrf TTpirff ftf ftr
s? T Ttft TfFT RdfFftT Tff Fft W I  TTTTRFT fFftfFtT
TTft wfrrtr "ftf ttft TfRfr "RfftftT TF^RRfRf TrRrft? i
RTFT TfRT TTfT ¥FRFT Ffff RRRffft fft? T fTt FfTft
TfT fft?! tfTRT Rfftft Trfftf?fF Rf roo\s rt Trf?
pRdR TfTfBl ffR Rf RTt RfTTfFTTf TRffF ffffFT T
TTR TFRTT TTTfT RTRFRR RRRt TWR | ^
TTfFfTfFFT ffRTT "RTRf TRFTT TtRrtfT fFf TTRRT Tlfff
TTTfT TTTf TRffT RfRT Rf RRR T RfR fFfRFt frff
^ TTftfR TRRT WTTfftftF, TRWyn + dfF^ T WIFTftftF,TTT5TTr^,
ftfRTw ^oii t TTtft-Twiri ro<\r x RRfrftt Tftfrr TrfRwrT rtft,
ft  T^Ol^  I
^  RWfftT  WT  ftftftF  WTTftf,  RFTRRT  RlftTTft  TftfTT
NO
+lft+dfF^,RRft Ro^R I  Rrfft WT tt7.i^ ftft ftftftf |
 Jlldchl W&WW (?): R+dli 0 W&t iM^R* vfitW
n
FTRFt RRfRR TTdT TtftT RTf Rfftt W I ffFF (TTftTTfT)
tt 3TTTRT "ftF-fffTT' Tf TTffTff TTTT TFR TFTR TffTT
HU?*|R|* grrfFfffFFt RfFR *d)dl Rfrf fF? I TTf
Roou, ftt RRTR TRTT RTR FTfftftfFftt RfFR <\ooooo
Rtf Rtft I Tfftf fft RfFR Rff TTTT Tfftt ff RTW I ^
"ffft Rffftt ff FtfFT Wi f FRT-fffTFfFtt Tftff TFR
fFf Wi I Rfftt TTf? ff Rfffftf Tfftt W Rf tRfTTff TfTf
Tff RftfFTRf TTf-dTfTT TTRFF?", VsO*) RfTffTT fF
Wv RfFTtr TfTf | ^
RTft RTft TTTTTf T TFtTRFTTTf y^fdd fF? I fttR
ffTfF ^ FTRt TfTTff, TTft $dHp? RSR RTRfTT TFRRR
RRRFt fFFF (TTftTTftT) ftt FRlTTf TTTf ff%fft Rtft I
FTRFt tRRFTTT TRTftT ff FRFTT TtfRt TTd Hldl*l
TfTTfffRf Rf R o 1 3 ftf RfRRTf ff T FRFf Hldl*l TTt
ffFT Rft RfTRT TTTT fTf | FRff TTfff% TfTTfff RfRff
tfrt" TffTT Wf TTTTf TTdTTTffftt RRTRt TTf FTRfT ff
FfTTff fTWI
TfTTTTT ft RRTTT RFtrff FRtl R%T RfRR TRTf
RfTffFFt TTTRFFRF fftf RTFRRT TftfTTTT TTft T
TRfFt RTft TFRRR Tft I  "RTTFFTFF RTFRRF' "TfRf
fffRRR RffRff Rrt Tft" trtfT frff, rt FffffFftt
TTTfTf Rf ^oll TR RftRFt RTfTFTFT TTfTffFTTTf Tf?
fRfRTFTTF RTFff Tflft, ft ff "Rfftftf RtRTf Rfff I RRFt
TTt TTdTtf TR RRTTTf TTfT RfRFt W, ff TRTfffrff TTTfR
RfTTfFFf TTfRt RTf ft RtTT "fffffRf TffT W I ^
RfFTfFtt TTTfRRR T WTRTTFT ft fRfF FfTf I FftfFFT
TTFtRfFrT tfTTR TRf T FfFT TTTFRfF tff, FTTTT
TfftTffT RRTT TfftfTT FTTfFfF ftf TWR I TTf Roo^
ff% Ro<\R ftf -TJfRRT" RFFTTR TTftTTfT TTfTffFTTff fffFt
TTTT T RtRfTTT FtRt FTTFT TRRFt TFTFt FRt ffFR
RRR fffffFt TftfF? I TTfTffFtt FTR FFTFt ffTFfffFTTT
TTTTT fff | FFfFf ffffftff Tft" TfTf RFRRt ftfTf ftf
ftf RFTFT RRtl  TTRRft ft Wv  ffTfRtt T^T FTTT
tttrRt Rtfrr wf *fff fR ftf ft$" i co ""RrRf TRfRR ^f
Tfff% ^ fTTT FRT ffTfF Tft ff RRFT Wf, ff FftfFFT
TTTFTf Tf fRlftf',  TRTTdTFT RF RR RfFT RfTttTT
TfRTI
c<j
33 RWffT TTRT WTTfftf, RFTTTR RTRfTTft TftfTT W ■Hpftd+I
NO
RTFT, +I6*w1", Rtfft" RO<\R |
^ TTftfR TTRT RWftft ftftft RFTT RTRtrftt ftTT, TWTTlft, ftftr
NO
TROI^I   W^Tjftt  aTRRTR  Tft  wftf  W  fTRRT  ftFRT  T  W
TftftftFRTT TTTTTR RjRT TRWRI  ?TTTT fftfttT T TR fFRTfftfTTR
ftftft TTTR <I fti Rid RTTTfRR ftfirftf fftl
3<{ "RRfftfRT' RTWftt <fefti"MlT ^dtff Sj^X^pRl wftf ffftft,
ftTW  pST- ftTTTg- ryjtfi Tftft Rftrfftr, R  lo |  WT  FR ftft
TfFRI
TfTTfRff RdR^ft TfTfFt T TTTRFt Tff ^ fffF TfFf Tftff
TTRft | ^ TfTrfrff TRfFt RTfR Tfftf 'RfT W, FftfFTT
fFf TfffFt TTRtfRR TRRfR ftf Wfl ff TTdT RFff ft
fffftf Tf TffFff Tfftt T TRTftt R RfTTTRTT TTfTff TTTfBT,
"ftfTFTTTFRf Tf :TTTfff Rf ft F ffr?TfTf Rff ft fft "fRFT
fTfRRf TfTTfFt TTRtfRR TTfftT TffftFFT Wfl ^ RTRfTT
FFf TTTfft TFT TTFTTF fff I FTTR Tf? TTFffT TTRfFtt
FTFff Tff "RfTFt ft%tf ff RWf I ff FftT TTff ftft
TTdTFt ftff RfR Rf FFdffRTf TRRFt TJTTTTft T TTdTft
"RTF "RR" Rft FfR "fFRffftt fffR | -ifFfftt HpNld Rfftt
Hldftllt *lffld T <uI^Pl* Pfit^^cHlt ffff AiHTMd <TplA\
TRfl TftfTT Tf TTTf fftfT FffFftfFTTff RfTRRf RTft
Tfftt fTft I FRSTST TRrTTTRFTft RBTTff TTTdftt 'RFRFTF
TfTFT' fR TRf ftf TfFTTT ffFT FFRFt t%ft I TR TFftf
co RftfTTfFF TTTTRft TTftrftRRW TTTTFTTT TRTW "RlfT rTt
ftftftftTT \too ftfft <\ooo Tfftftrf ftft ftftt TTTRWRI TftftftRTT
TTfftw WFWF TTft ftftft RTTf rTrTrT fft, W RftftF TWTf TTR
TTfftR Tftftftf TTTRWRI TTTTTWTFFTTT RRTft WTRFtT ffrTTTT ftT
TftTT fft I RftfFFft TftfR ftft Rft Tftftrf ffftlfftdl ftfftt TTfft "Rfftftt
fftfttl  Twffrrftt TTFFTT T TTR FWl TTftftf RTRfRR wftf ftf
TTfTrfTT Rrft "gftf Tiftifti fftw rrtT w, tRb" Ttff iRtfw^i ft
Tft RTRT Tfft^WRI  RTTFTRW RTfft, TfftR fftft "!wf, "RTRftftt
FTRwrrft ftftr Rfft", TTrfft wftfftr I RwfTr tttt ftfRTftr
wrrfrf, fttTRR rtt ftrr ttttt TrrRtTTftt wftftnftF, +i6*ii^!', RRft
^o1^| ft fftWRW ftf ftRTTft RfRfR wftTR RTTfTft fftftf I RRR
fftfftTR WRt fftftft ftTftftwrftf WRrfTr Tft T TTft Tftf ftTTFFTT
ftfRPrftT RftT I "RW Rrf ftfTRT TTTftfrftt', WJIWTT, Ro T^nf
Ro<\R I WTWft TTR" RFT W^Rlfttftf TTTRTTT WR ftTTTT w RTTTT
ftft "fftTTFF' WfT TRR fftrr I RTTTSTR RJRf T RWf ftT II3fti
"fftftft Tfftfft" Rftftf STTWRft RTRtRTft TfRTRT ftf RTR |
c'1 RwfTr tttt wrrfrf, rfttw RfRfTTftt mif+i fftwrr Tfftr,
NO
RTRft,RT Ro^R I
^RR RRFftRFf WfWW RTTftftFTft RfTRRT RR^OH ttt RTTdt
fTRT ftftr ftfftfTTT T fTRT WWTT wrf fftrftf wftt W^Trftftt
WTRffT fftTTTRFTRTft R^gFfr TTT WTFTTW RRTT fftftt wftft
TTTTdtRTf fftft fftftft ftfrft ftftrftrTTT TTTW Rifft TiRfftt TTRtRR
ftf I RJRf frftfttTT RTRRT RT ftfTT TTTRtrftt ftTT ff RR ft
ftftftftft" TTF Tfftt fRft I TTRTTT TRW sU^tff TTR RfTft RFTR
T^RI
^ TTftfR TTTft TfRTftT WTTfftf, RTRtTTft Rrftf, W^TTtft, RRTf
^o1^| TTRtXTTTTffft 7; wt TTTRtTTft Tftf RTRTTT fTTRtFRft ftftftsr
WTTTT Rifft ftftftf TffftwffW FWT RJRtftf <l41dl*Ilfti RTR Rftw
WRI
 Jlldchl W&WW (?): R+dli 0 W&t iM^R* vfitW
n
TRRFt TRf tftff ftftt fTFFTff ffft FTRFt FfFTT
''fRTTTfF Rfftr fffftf T¥IFT Ffff fFfTTF fTTW' Tf I cv
TR R^TTT Tff TRf T TfRfftt TRf fFTFT TTfff fftfftt W I
TfRTTTT F^FT WJ T ^TF" RftfFT ffFTTfFTTf TFttTTfT
TI^IHd TTdT FTFt *lPd*ltl RFTId^lld Fff fffT Hpl<T**i W
FTt ff%F? I TRf T R=R ffTfF fffTf: TRdtTT TFf fft Wff
Tft fffftrTTT TRFT FTftftf?RTf TRSTTf TF? Tlfff TRTFRRFt
fffTfWfftTfRWll FftfFFT TftfTT Tfft TfTdf TTRFRF
ffff T TR Tftftr "TfRf ypMI TRf Roou, ftf RfrfTTTTF TfR
FTTfRfftt TTTFFT TTfTft W I ff Rf? STft ffT RfRRftR fT
Rftt Wf fftT TFRRF TTTTTT RRTfFTTTf ft? %T TRrffT
FTFt RFT STRRT TTFt TftfTTfTf TTTTRT TTftTfRff fT^ RTf
fff ffW^ RRTTf FRFt *lPd*ltl ffjf F^TtRrR? T
"fftflffF WTTFTHT FRFt TRTTTTFff Tftrft TFTRTbT I
TTftTTfT ^yAA fTt RftT <rtl*dlpT>l* f|U|dlpT>l* fH?*l RRRT
ftftt W RRfTT Rfft RTf fff RfRfff RTffF T RR"
RfTTfTTTfT "TfftfF TTWft I ^ TRfft ffSTTfftRR T RTTf
RRTTT RTTR Rdfff ffTFFT ftf ffTR Tfft RTTR TFRFft
N3 no
<TJ^^^ TTTT <=IWH-ft ^fl41^^lt Tff RTdf TRTT J|R<£*I
Wl
"fffTTTRTRFt Tf TRRR fF? fT FTTFT FTTfft fTt RRT fF?
FTTTTTf Tff fFFF (TFTTTTft) ftt TRRRF TRfRFR TTTfff
fftfl
TTFRdTRTRl^ol^ ftf "|FfdT Rf TfffFt TfFTfffRf Tf ftf
RTf Tff TRTTft TFFftRTf Tfffft?l ffTfFTT TRfTfRT
fFRfTT T FFtftftfFTTTf TRff Tfqf fTTR Tft? I ff
RRRTT TfT ftfffR TTTffFt RlRdf Rftft?, RT TftRfffRfftt
RRTftf Rf fRTRT Tf ftFfR TfffffRff ^ ffffFt W I Tff RdfF
T ftFT TTRRFsflfF TRRT TTTT RTFTR Rf FTfTTTffF
RdRffft TTRfwf I TRf T TfRff TRffft RTffFftT TTRff
Tff TTTffd TTfFt fffT I TR RTffF Tff TTTTTf RfFFT
RTRWftl fT TTRftR FTTTT Tf ff Hldl*l TFttTTft HFI^^Hlt
cv RRfrftt ii tff fti ftr fftrff, Twrnft', ^ R^ft ro<\r \
^ TTftfR WRT WTTftf, RFTTRT RRfrftt TftfTT ftftft Rfftfftw
NO
ftTTFF T 41 tff fti twTRRTRT TTR ftf WftftrftR, +I6*w1", Rtfft"
Ro<\R\
^ R RRTf RO<\R ttt RRfrftt T ftftftftf WWW RTTWTTT TFft
RTRt fttrf (Rt TfT RTRt TftftFTTT fttftf fttft ft) "ft Wwftf ftwTR
ftFTTTR TTTrffr TffTTTTT Rifft TFfR WWW TRRft fftftt ftfl
"UCPN (Maoist), UDMF to form federalist alliance", Republica, 3 RRTf
RC\R\ W, TT fftfTR wfttR T TTTTTRW ddlF^tff *Idl^d
ftftftRTRTft WRfftWT RfTft Wl
FffFfffFTTtf Fftt Ffftf Rf T TfRfTff ffR-fTR
RFFRTfFTR TRTF RfTRf FTt RTFR Tft? I
ffTFFT fTTFT HI dl+t I ftf, TRf T T i<\{A ffFT ftFT fff ftdf
N3N3 w C
%rRfFfffl ftt ff R^fft TTfR? Tft fR f^rfffftt WI ff
Tr fffT tttrtT w f ftRrt ffT 'SRfftRf trfr w
FTTFT TTTRTT FRT ffffFtT RTf Td ftf ftFT Wll frft
TffR RR TRf T¥TFT TTFT RfFT fff ffffF TfRfffT
TTTRFT Wll Tfff fff RTT TTFFFft TffTffWl *ffT
FfffFtT Ffft ftFT ffl FRST¥T fFTTRFTft RR "TFTT" ft
Tff TTfft fRRTRT TTfTTT "Wff Ttftf Hldfttl fft fldfldl
RlfRfF FTRT RRTRT RdfF fFT ftfT Wll Vs(k RffffFT
FTfftf ^rfFT <\oK RfTTfFTSf KK ^t TRTffff, R\ RR
TfRffff T ^1 RR RSfff Wll^
□ 3TSW ^WHT ^j^r "5RH3": "fffRfTTTFt RfRdftf
ftRTFT RF ^v TTTTRRF TT%T fdRR TTFTTTf Rftf
TTRTFt W I  "^TTtftT TRFTTTT TRTfftt RT TRtFT ffft fft
TTdTrr Tff ffftfRrf ttfT fffti fft TdT^ftrnf tfr
RTf, RfFT Tfff Rf TTTf T FRfTR ffttffF RTRf TTTf
SRRRTFT I FftT TTftRFFrT "TfRRTRFFT Tff FRTRTRffft
N3 NO (TN
fttt trt fftrr fff trrrtr tt? fft TTftftt ffffftrr ftr
RfFT fTf | ttt Rlfff Tt%TT T TRTRTT TTdTfT TTTTTf
FFFt FTFTTT RFf fTTT Tf Tft I
TTdTffRFt Ffftt FTFT TfTf TTfTffFFt RRRTRf RffT
ffff FTRTT ff Rft I  Tfft TRTf Tftfft TTRTFt tftRR
no N3
Rf FFrTFfrR FftT RTFT Tfftt Wl RTRFdT ^F^t
TTFtftt TTf TTRTFt TTft TRft RT-RfRT T TT?RT ffrtRTT
FRfft RRffftt W I ft RR ftTTfFFt RTTT fRT TfFf RT
TRTfFt TTTTT Tf TRTFT fft f TfFf TTTfF? I ^
TTdTTftfT, TRTftT ff TTdTfFTTTf RRTTTfTT Rft RTFR?
RTT Ffft ftFT fff I  Tfm Tf^ Tff FfRff ^ ftRff W ff
"fRrffTTtftt fftffftr ft: "^TFfff TftRffffT wi Rf
<TRyHTTITFT7RFTTrR<=lfPld <ISHpt*l -SRTTTfRRf TfrT
ffft T TFf TfRTff Tft TFf Rrft I ^ Ffftt Tftf FfT
^3 RTftTr TTRT RTRTtftfFF.RRTTTftf T Tftf ftftft TftfftTT ftTRR,
NO
TTTSrnft, ^tfTf" tt<o1^ |
^ RWfRT TRRT Wdftdf, RFTTRT RTRfTTft TTRTT TfftrWftT TTFT,
W^rnft, TW  RO<\R |  TfftR 'UCPN(M) commission starts property
probe", The Kathmandu Post, R 3 RRTf ^ 01 ^ |  Trrftftftt TftftT Tifftft
fTRTR ^T T Tf frftrftTTft TTWR fTfftl W, ^Tftt Wf RftfTTrfft fftrrfTTTT
Tlfftf WTT ftftft RTTR RTW I
^ "TTRTRT TTFTTft TTsftft^ WTRTWft TBRRT R?R T RTRfTTft"
TTRWW RfTft RTsTrrftf TTF TTRTTT Rffft TfFR RWfRT TRTft
 Jlldchl W&WW (?): R+dli 0 W^t iM^R* vfitW
1$
RTTft RTFt TfffTTT FTTRf T TfftTTfff Tffff%f Rf
ffRTTTf RfRtf ff Tfftff I
n  ■gwrer <\\§m ^i^rt: TTFFFft t^rIft ttttr
TfRTftfF TRTfftT RRfTTT FT Wl TTff TfTTffRT fR
Tff RFRTfF f TRT RffffFTT fft TRTFT FTRTT Pff I
FTT Tfftr fft RffR fTfff I  TT FfTTff fftr R¥TT,
ffffF T TRF? TFFWT Rf Wn TRTfFT TTfRT Rftft ft I
TRfTFftfT RTTT TffftT TRFFff RffRR?  TTTTTTT
^Tf*<^*l Wftf Ffftt TTfT fTf TTFTR TFff RfT RTf
fPsftf I  RRFR Tfftff TT FfTTff TRfFt TT TRrff
Tfff T RRnRfTTfftt fftfdFfff Tff FTF FTT Tf RFf
TR <®RJ^IIci ft ff RR ddli^fN RfTT RRR ff TFW I
TT T£<lf*l fftrttfff f%TFf ffFf TRTRR FFFf TTfff
TTtfT RR RTWI
TTdTfF TRfff Tff fRTT RF FRTT f TTfTRT Tfff T
TT^ffFdRTffTTffTffWll ^ TfTlTf Tf%RTTr fftSTTT
<Fs«fd^T ff RFTTffT hRh<* RFR «Pftfdj TRfFt
TfTfTT, Rfff T TTT^RfTTTf? Rf TTTf "TRf TfTT TfTTfftt
"SRTTfTftFR Tff TRF? fRff ffRRTTF TRfft ffT TfttT
Wl %° ff ff^ RRtt FflfFRlf F^TffFfftTfRfWf f
D
ffffff%R TFf ffff I
%<\
HIWI+I^ % "SRjFnT': RRFt Tfff RRR TTRFtTf TTft
(TT*TR f^f-TTFT) Rf Roo\ tr TTR RFfTTTfT TTdTfff
Rftr tttfT ft t rftt Fft HTf *i Rt%ifthfi Rtr i ^
RTTFt TFTTFRR FFf TRRT fR Rfff | Rf ^oURT
TfRf, TR T RR TRfFt 'Tfft "RTf Tftfff ftft TTTRTT
TTTff RFTF TRFT fTf | ^ FTTTRFFft RTf TRFT RITR
RRTf ^ol^ TR TTRR TTfTft Q-WM\ fff TTT TFFf Tf
Tff  TTTRt fRFf fFTR |  fft tlF TRTff Rf fRfRf
TFfff T TffdTFt ffff ffTRRTT Rfftt TRf TTTT Tff #T I
f^ff Fft Tffffff fftR RTFR ffRff TRTfft TTRFTTf
ftR TTWft Tf TfTTfRff ffTRRf TRTffff RFf ftf
TTTWf I
TTdTfftR TftRfftt RFRTR tftTft fftfft RTtf ff RfTfFTT Flff
RTftftTTRf Rf RTWI Hldl*l Q-WM\ TFT pRJ*l RFRR TTfff
TFTTtr Tf, "TTfftr TTTFTf TTfftt RRTT TFRffffTTf ffFFR
1 CN ^ V NOS2
RTf TftTT fFfFfff fF 'ffl TT Q-WA ffffFTTTf Rt
FF?Ff?fFTnf ftff Rffttf Tft ffttTRFt W' I U ^TfftTT
RFft%T FT Tft TRffT FTTRFt TfTfff TRFT TRFt RRfTTT
RTTR fftT TtfT TTTf TtT fTFf fld«l-4t*l iMflPl+tl ^r^Hf
TRfTT TTFT RTff I
ftfftR, -yV/e/*/  ?77tRT M%ill: ^ffif ztfcZ ^lich)  e% TTtfft Rftft%T,
T. IS |
^° RTTTRR RTfR, "TTRft WTW T TTRRR TftT RTTTR', ft77F ^° RT
^OlO|
n  TdsjRl<l TTTT WTTftf, RFTTW RRfrftt TftfTT ftftft Rfftfftw
NO
TWFT,TT5TTtft,RT RO<\R | ftftwiRR ^TTTWIR TRWTft RTfTfTRTT
T fTTTRTR TftRRT  wrfft WTWft  yi-5+i  T^ftTTWWTt TWIT
RFftftrff W RTRTTftTT RTfft, TfFR RWffr TRTff ffftft, -^V/e/*/
wfrfflW CD, Rrfft Rftrf%R,RRT ^M\
%R WRTWTWWft W RTRTTftTT RTfft, TfFR TTftfR TTTf TTfTTT
ffftft ft.  1^, -yv/e/*/ WVf <M-f)fri#  7%?F 3 RRTf Rooc, WT
FTI
%* RRTf tt<o11 ttt RfTft T ft Tftftftf TtftfTTT RFftftw RTWWT
TfFR RWfRT TRTT fftfftT, -yV/e/*/ ?77tRT r?,%W: gfff ^frj ^tJcfd
W, RftT Rftrf%T,RTT ^,Tf |
N.V
RTftfRTRRT fttf fti d WTTfftf, +16*11^!',RRTf RO<\R |
 fFFFt W&WW (?): RtdK 0 F"fFt <M^R=h vfitW
lis
3. ^rt, ^4 x 4$\mA Hicfe
Tf I u WA\ ffffff TRff RfTRFrrf TfftfTffF T RTTTfft
TfRf ~m Tffftf RFTT fftfT FRt, RT ftf TffT RRf R Tf
TTTRt *l^f)<T "+RH**I <Hsl>t-<JI TRft H^ldAl* TTft ft I Rf
<\%%o ftf FTF fTFTTT TTTRT TTFdffF TfftffR TTRRFfftt
Tffftf fRF Rfft T FTt RTR FTfRT T RTFT "RfffTTRT RTRftf
TfffT ffftRRTF fttfTFFFt fTfTfftt RTT tfft I TRftl^^
TR "pr ^TRFf fF FRF Tffft TFftfTft fffffftt ftrft RTTTT
ft Tfff RrfffffFFt frR Tff fR TFT RTR ffffl Tf Rff
Rft" Rft RfFFftf TTRT TTftfftt TFFT "RTRf ff TRFTfFR ftf
Tft" Tfti TRR Rff fttfTFR Rdftt fTTRfff dTR ftf Tft T
TTplTTR TFTTtf Rf RooK Tf ftftt f RlFF Fff RTF RR"
RTftR TTdTfF T TFTTTfTfFRrf FTfRT RFRRf Rf TRRt I
TFf TRff TRfTRft ftTTfTfT fRTftf ffTf ftftt Rf Rdf
On   C-n v  N3 C no no
RRf T TTRTFt TRf flftf TFf TTT FRt I "RiRf TRfRR TTTRT
Tffff "jf Ttfffftfftri RT'STfRFTftdTRTTf FffR RfRRft
T 'RTRf TRfRR TfTT TTTfTTfTfTTFt fTR TTTRT Tf TTTTR Tfft I
TTFRTFt Rtftftt" RRFt TFTRFRF TTTf T TffTTfTTff TRFT
ffTfFftt Rfff Tff SIFFT Rff fffftF TfffRfFf fR Tfftr
TTft TfTT Ffff ff fFI^I<T R|1J*I f I
fTFtftt ffTFT fRfRWft ftf RTRf FFFR RTFt ^RTfR, Rf
ROOK TT TFR RTftf T 'RTRf HpMIHpl RTFt <M\% P<-d<dl
ftl TRTf FTFt <HWRAIdA|l Td«l<f l41 RfRT TRTft *lPd*ltl
RFRTTRT TTFF-fTFTT Tfffffftt TfRTRR TTfF? I TR Tlfff
TTf Roo<\ T Ro<\o tr RFR TFftfTft fftfft RTFTTFt Rfff
Rtftf ffft T RRFf TRtffT TfFfffT TfTTfTR ftfFftf Rf
Roo^ TR <M|*| fraM-H-41 Tft fFR Tff ^|1J*I fffi fT
RRT T TfTTTTfFTT RT TTdTtT Tft Tff TfFTTff ftfFfftt
FTftftf STRftTRTFt TRFFT TfFf ffft Tff I TTRftr TRfft
,yTjfd*i Rft FRt TFTR TTtX141*1 fFTT RTfft T FR Hldl*I
TRtRfRffFff RRFf fRFR TFFTfFRff RTTf FFFR
TRTTfTftfFtf ffftf TFR TTRTFT fTf | TRR frnftt "f^RfFRf
RTTT ft TFTRfFtf fffftf^FT ff Tf Tft TTdTfT ffftRFTF
TffTT ffft TfFRFffFR T TdfRFt Rft TTffRff TffTT TfF? I
W.  ^IHI<jR +l^i)<H
ftfftT FTFRTTT RTT "ftfff tfFFffF fT I TRFFt TFfftfftF
•N NO '    -N NO  NO
RSRRFTFt FR FftT ftRdTTf fF? T ft TTdT FTRffftf
•NN3 n^j '
FTTTRWI  TTTTf RTRft TFfftff TfTTfRTf fF? T FTFRTFt
NO ' NO ' -N
TRff ftfTf Tff f)R-f I TTfftT 'TTftRTT RrtTft" T R5f
RTfTTTf TFT fffRRFT T^f Tft TTTfTTtfT TTTTffFt ffTFT
fdRf ft Tf Fftf RftRfrftfFt TTTft TRRRTT TffffR
Tftff fF?l "TTdTTT RffRTFfft ff fTfRffF ^ Tff | TTftt
TTTTTT fRRtT fFTFT f ftft', fF ^ii TRR FTfRT ffFT
RT RtTRfTTTTftt FF? RTf Rf tfTTfRFT-RTfftt ffff ff TR
TFfftt Wl RfftT ft TRRT fft TfRTf RTf T ft fR
TRTffTfTfFfffftt RTfftTTTTf?Tf TT "Rff I fftfTf FffRTFt
TfTtTTRR "fRrTRRTTFt fTRFFRf fft RF RRRfRR TFf
^f+tld <R*K<rllf ilfldWI JKRd TfFf «Pftf I
TffffRRFt TfRRFffRf TTdTfT TffFRRTf RttfTT rI TTRFT fff
RFTfff RfFTfFtf TTft fTff fffTft fffTT ff I ^ TRfT
TfdfTTTfFTTTf TTdTfT TRRT ffFTfft Ttt RfTRTTT TTfRt Tf
Tff ftfff Rf R#TTFfft fRTFT fTfF?f I %3 Rf Roo\s ftf
TTTT TR<{lcrH<ft ^IdtitdHlf d<lf*l <MflPt*i *-s!+tl ^Hp?
ft fftB" RffT ffTfF T RSTT RfFT FTfFfffFtT TTft TRFRR
ftl^ TTfTTT ffTR TRRRTFffF Tfft fffftf TRfFFfff
TrfFffftt RFTR 3TTTR TFT TFftFR RtFFT ftftt TfRT
RRTfFffTI RT ^olo tr TffT FffRTFt tfffffTT TTffFt
%* RWfRT RRRT WTTfftf,TTWTTtft,RT RO<\R | RWT ft "TfftTTT-
TRfftf WTRTWTTR RTT? RUtTr TTTR RRRtfftFftTT TTftftT Tft R^
WTf I FftfRTf RTf? ft RRT tflPKI^fti W I "
"Congress janajati leaders threaten to quit party", The Kathmandu Post, IS
RT^ol^l TftfTT ftftft wftftftfftT TTTR RTRTft ftTTTT RRTTTRTf
RTRfW TTTT Rffft R\ RT RO<\R RT RWT Rftfft TTWT Rftf,W TTWt
ftrSITTT WTft Tft RftfR I WRftrW TR Wv Rfftft RTRlfft ftTfft Rft,
"FW ftTWF (FW RTRftft) RTTRTTTf ftftftfTT RTTRWR TT ^1
TTTTftTTTTT fR TTTW, RtftR ftft ftft TWIRI " RWt ft ftft fftrftt
ftf ftt ftftwTRTTft TTTTT TRTTTT TTTTTTT RTTTW WftT TTTW
fftftftt RRTTTT TfftTRFR T^r fftftftt TlftF^ ftft RTftR fftlRTftRT
TRRT fttf fti d WTTfftf, TTTRftlW RTRTft ftTT, +16*11^!', RT RO<\R\
TfftTTTTRTW RTRlfft WffRW Tfftr WRftft ftfR sniftrrftt RTRlfft
rfttT" RTRffftrft ftrrrw wt Tftf ftRft fttw Tftftf trtw Rftftrr
fftf (TfFR TTT V.Tff) I "TR Rfft RRRrfT", */P(iV<, 3 RRTf
^ol^l |
wf Rf TTTT T^TRftft wsrjft ftrrft "RF Tft ftr TWR' ftftf
RTTTTT ftft RRR RR" RTR RRTft RTR I RWfRT TTRT fttf fti d
WTTfTf.TWftft RRRtft RTT, +16*11^!', RT RO<\R |
%z; ftft ftTRR Rftcr wftftTRTT RRRR ftf Rftft TWRfftrw ftRRW
W, RF ftrfFFft WTR Rtff ftfft I TTTRTWt WTRRRT TRW RSTRRTf
WTRt RIRT RRf WRiT fftftt I RR ROOi^ ftf fftf-=ld*II +ldfi^lft fftft
RTR T TRfw ftFRTFFRTT WTR fftrffftr 1^ wft 113 fftT RTR fftr
Tftftf fftftfl fTrfRTTT RpTT ftftR www.election.gov.np/reports/
CAResults/reportBody.php  W  RWRT  Wl  Tft"  TTRFTT  T  TTRtf"
fftriftrw ftfrft wrrrffw w RTRTTftw Rrft, TfTfRRrftRT tttT
ftftR ffftft ft.  1?^, J0HI*1 WTW mf, % RRTf Roo\3, WT V T
TTftfR wftf ffftft, -ywe/*/ wvf <m41Pi* ?^??f wfft RftrfftT,
T. 13-11 I
 fFFFt W&WW (?): RtdK 0 F"fFt <M^R=h vfitW
1^
Vs(k ttf f]+tllJ*l fF Wv fRg" ftT HpHld*! RffTT «PsjlJ*i
Ffftt FTFR R Ffftt fTFFt FRR TffT TfRffl %%
TTTfT H^ldlpT>l* TRTfT flT>*l fF FRt TlfftT Hldl*l FTTT
FffRTFt TTRfffftftTf fTR 3TTff ff%F? I Rft" TfftR RTTTFR
TRfsrTfftt TffFFltt TTTft TfTfTf Fftf fff RFT TRfff
TRTffTtf Tff Fftf fffRTFT RTfftfFTTff TFTRT Rff t?T I
"¥tftT T RRftT TfffffF R=Rf ffl RffFf RRTFT fTR ff
Hldli?^*! fli^l-tHcHlf fFRT Tf'tff RT dTW*l SRFT ¥RftR
T RRftT T^TfFTT fff T Hp!fH*l tftfTTf RFffF flfff',
FTfRTTT TffftT TTFFT RF RR RTRlff RdFT TfTf I <,°°
m TTdTtT RftTTT ffttft R5f RRT, Tf RTT TfRRf ffffRtftt
TffRFRTTTf fff FTT TTRFt Wl ff RfftRTRTT Rftf Rlf
RTffFTTff Tfft Tlf FTT ffft RffR Wl RfRf fftfR TT
TFfF T TR%R ffffTtftt tfft TfTTTf FRfR RftRfTFt
TFRftfttF TFTFt RTTTRRF TTTTff fffffFT ff%F?f I FTfRTFT
ft TRR RfFRFt RT FRt TFTfftt TTfTft RTfTf^ TRfft ftrft
RRT? T TTfffttTR TfR Rff I FTfft Tf? TTfRTRff fffSfff ff
FtfTTT fttfftt RTft ff T5fR f — TT?R TRffff RfTf
fffFFt TTRR RTR "ftt T5RRI STf^FRTTf TTTR RftRR
RrttftfFftf TTfftT ftT RRTfT fffrf fF?l RffRR fftfft
fRFf RF FRTf RT "Fftf TRfffrff TRff Rff RTf f, Rt
RlfffFFRR T RTRFTfTT RTf RRR R€ffl RT RftTTRRf
TF% Tflf ff TTtftr ffF TFT F TFRFT fFTFFR Ffff ft
RfFR fffi w
FTfRTtf R5f RFRFt TTTftff tlftf ft Tf Rftf ff R5f RRTTT
TTff T "WfffR^ ff^ ffRTR fFf TFf Tf TFrf I TFRT
RR vRtAd^l <TfHlPldl*l TFTTTT flff <H"+"Kli|fN Rft FRt
ffRR f T FftfFftf RF ffftt TRfft TffstR ftf f I
%% TTftfR TRRT RTTTTtftf.TTWwft'.RT" RO<\R | ftftTTR T RftfTTTftf
RFfftft Tfft TTTTftt WTWF TTT: TTT fftww RWfftw T Rtffft
TRfft RFWflTTT fftww TTftfftRTft TRWTR TRfR TRW ft TT
TftfTT TW TRTR RWRWT WRfTfftt T Rftft Sllftitfd + df+l TiftlRld
fTRRT Wf Wft R%R ftftT fR ftft f^ft+Tl^d + K"ltf ft TTf TWT
#TI
^°° TTftfR TTTft TtftftF WTTfftf,TTTTftt RTRlfft ftw,TWRlftt, RT
Ro<\R\
<,°<1 ft TfFTlTfft ^ TTTTwT TRRTtftTT" RRWRftft RTTTR RTTRf
TTRTft W T ftftft ftft ftft ftTTFFfft TTTftft TFfftft Tftftf W I TTfft
RtftR ft F^RTR "Trfrft ftftfTTTTT W TTTRTTT WRI wft ^o 1 o ttt
TTTTft ftw TpTTFRR RRTT fftRT RRRT "TTFTT WT WRRfTTf FWT
TfftR ^ wft fftR <F1 fti TRW fttft I "Ex-king at ritual for Hindu state",
The Kathmandu Post, % Rfft RO<\ O | W RRWTFTT WRRR RTTFRft
WTf Tf fttTTTWTTt ft T RRWRftft WTfftft TWt TRTRdftT ftft TTR"
FR37 Wf Rfw WRI
FTTTlfF RSTT FTFFT %ftfFTT FTfRTFt ffttfFftt FTTTTf
RffffFFt Tft fRT f Tft TTfR Tff f I ^
Tftf RfTfRRfff Fffftfft ^ TRFRff ffTf RFRf TRRTFt
no -N C N3 '
fffTfttf tfft TffffTT FRRTT TRFTTTT RFT TT% RRTTT RTt
Tf <Tfttd T?t fT Hftftl T Rff RTFt Rfffft TfFR RTt t?T
TffTfffFRfl ''fFf ffTRRftTT TTTRTRfFftt RfffRR Tf
RffF?t, RT fRftfff fftff TRf TFT t?F, RtFR RfTT RF
RR Ffffft RfFT Tfff I ^ ffffFRT ^RRfRRT TTTTT RRT
Fff RTf Ftf ffTR, TT TTdTtfT Tf FTt ¥FTR Wi I fRFf
RffT RTRfRrf f , TTft ffTRTR FFRRT T ffTRfftfftt RfF f
ffRTTFt -FRT f I  fftTTf f^RfFftftt fftwtfTf R fff
TRfRfTTffFRWI^°V
ftftT TfTT TTFRT TFfT tfTffff W I ft TftB" ftfffFFT
TTTTTTfft ffft TTfFTFTfFR T fTTTf Tfffftf fRlF?f I
FTTfft ffff, TTTft FfTf T =A|fftc<=l*l fFFf Tf? ftF "SRfft
TTTftRRttTRTWI TTfRTRTf fFR RFFTFFt ffff Tf TTTT
TTR Tf Tff TRffft fTRTTf TTTfTRftlfFt FTTFTR ftt ff TftR
fTTfT FffR fff I ^
^ tr ^°1° w rtrr w^ftr RFfftftwR ftftft wftftftftrT
ft<ihd+i Rrfft ftFr fftrffR wftf I fd^hd^id wrfTT <iftfd+i ^v wft
^^ fRT RfTRT, sftftTTftt RRRtft, ftftr, Rftftt T ftlftTRTT "tfrfft
WfSRWTt fftfttl TT WT TRTTT RTff RWT TTffftwft T ftfft fftftR
TFTT ftTTRRW ff TW Tfft ft TTTRTR TRRFF T WRI "NC plenum
message: Unity essential", The Kathmandu Post, R c; WcTW ^ 010 | WT
\%%o ftfft ROOR wtttT RWTTT TTFRFRTf ~<^t ftftftfTTT 3%
ftTTT fftftf I RR^OOl ftf RRTRRTRTRR fR RTRTSRW TTfRFFftt
Rfr ftwr ifw ftftRT fftfttl ttT wfftw ^TfFFftf ftftftfTTT
n.^ ftftTT fftftt TRR^°°1 ftf RTWRTTW R%R fR RRTTRTTTft
1 !(.c; ftftRT fft | RftR "tfTTTt, "Informal Institutions and Exclusion in
Democratic Nepal", Himalaya, vol. 28, no. 1 and 2 (2010), R%T RTTRR,
RO\ti^ (RTR/Rrfftftt RRRTRTT), ftftft RSTTf fTRRT, RTTR ROOi^ |
TffT T fftftt ftfft TfWTT "tfrfT TfFR RTftfr fftt ftftft, ftrw
ifdwMcti <M-f)Pi y wfiwr, RTfft RfttfftT R 3 I
<)0? RWffRTTRT WTTfftf,ftFRT TFTT WRftftt ftw, ftftf RO<\R |
no "~
Rfft WRRR T^rjftft ^"fftr ftfWRTTTft R?" fftwR ft I fftwTT T R%T
TTFTT 3RT TTTFTTft RdR ftft TFf W I
<)ov RWfRT TRTT Wdftdf, ftfs" W^ftft ftrT, RT RO<\R; fftwR
TFTT Wfftft ftTTFF ftTTRWT, ftftf RO<\R X WSWftt, RT
Ro<\R | ftftft WR Tftfft fftwR TFTI wrfTTTftFFRTf fft RRW
WTRft WR ftfftt W I "TTRTT TRTftftftf TtfTTRT IV fT WTTT TTffR",
T^ff iPi&l, 1 RWT "R 01 ^; "NC to provide training to district secretaries",
Republica, 1^3 RRTf RO<\R | fftwTT WTftfftFTtf" TftfTT TfRR Tft
■HI-^-H-HI TTF TTRft fR RftftF RWfRT RRRTf TTTR: RTTRft TTf^RI
^0< TfFR RWffT Wftf fftfftr, -yv/e/*/ ?7/Pt yfww: gfff e?7ft
$P/l>#] e% RTfft RftrfftR, T. 11 T -^V/e/*/ H/i/^h ?7rPrT ftftFTftft
 fFFFt W&WW (?): RtdK 0 F"fFt <M^R=h vfitW
n
TRfFTff "TRFFTTTfT' TfRf RTff "RT^tR TTRTFT RFTfff
RTTfftfFFT TTfff FtfRT TfRTTTR TffTfff I Hldftllf TRftr
TTf^ooc; TR RRRff fttftf TTRTR TROT fftr TRf ffgrTR f |
'RlRfTTftfF FTRfT TRFT ffl RTRFT TRff TFdR* fl^HWI
TRfFtWI RTftR RTffF Ffff TRFRt?ff I RTRrt Rfff TRTT
FTfRRR FfRf," SFFjTffFT fff RR fdRf Tf I ^ Rfft
Tff RTFT TTRTTTf TTdTfFFt WR Tfftff TTRRRR FT Tf ftf
ffff f?FfR ffTfF fTTfftt Tfftt fff fTTTT TRRfTR fftSTFf
ffl tt Rfft ftfftr TRtfTf Rfftt, TFrfff fRTR Tfff t
TRTTT RRTF TTfTfTTf TRFTTf TRfFFFRT FTfRTFt TffftTRR
T TTf ftf fftfR Tf RTTT t?f I
ftfFT FTRFRf Rff (iJcfffd TTfTffTfT-tfffffTft) TTff fTFf
"ftfTTTTTTTf fft FRt TTft ffffl RTF ^rRTFTTT TRffRf
RdFffTT TffRRT TfffFT T fffftF Rfd fff ffRRfftt f I
RTFT fff TftR ffffFtf RTftR TfflTfRff ^^|1J*I TTftrft
■STTfTTTTd TTdTfT FfT RTfft TfTT RTRlff TFTTfFTfff
fffRTFt f I FRfF TTFFfrf RftTfFTTf "TFRSfT" ftftt T
^IS ft ^ol^ TR RffTRfTTRFt TTTRT RTRfTf TfTtTRF FfTR
TfTf ftTttRR TfRff I ^ FTfftfTfRTT ft RfRfff RfFffFFt
Tfffttr TfffRTfftt TfWTTT TTTff R TRf Tft fftSTTT ffffl ^
Rfttfftrl   ftft  wfftwRTfT  WRftrtfTf  "fftftTTW  ftm  wft
WTRRTtTtFTtT' Tftf WT ift^dj  fftTRT WRt ftftwTTRTW fftrrfftT
RRFTRTT RTTRT Tft RTFT T RTf ftftRTTRTTft RRT ftT TfTRTTT ftT
TWt fftfT WTf I
^ RWfRT TWT  RTRTfftf,  Twftftt ftTT,  WfR, TWTTlft,  RT
Ro<\R\
1:103 TTftfR TTTT fttf fti d WTTfftf, Thrift RTRTft ftw, TWwft, ft
no
■R 01 tt; I  TTR RRTR, "Ethnic dissent in UML at boiling point", Republica, R
RT^ol^l RfTRTTTRTW fftfftR TfttTT RRRlfft TFTRR TFTTTTTfRTff
RSTR RTTTT ftTTTT ftftfT RTFWF RWftftT fft |
<,oc'RTTFnRW "tfrfft, ftTTft RO<\R ttt RWRftft ffft wfftRT fTRTWT
NO
TRW TRRTRW RTWTW RfRtR" TftftRRf?TTft ftTTTT TTF ftfrT fftftf
— fRR RtftR c, ftftr RrfTTT T Tftf \R Rter trttT fftftfl ftt
TWRF "ftFTTR T TTWft" W TTRftT fftl ftFTTTTT IHlffttfi
iftMIIIWdftd Rftft, Rfftftf T RpRR fTfftTTTTT TTTRTf TRTTRf.RRtRT
TRTRTTR TlffttfTf RftftrftT fftftt I RTWrfttfTf RW TTftft Tifftft FWT
WRtfTf WT Rftft RTTTTT Rftr R^PjH+i fftftt I 'WT ^RftTTTTWRftt
yfdft^d RO^C", RTTTR Rfft Tllfttfl fTRTR, ftTTft RO<\R | ft wftfr
ftftlldWdftdfti TTW RTTTRR RTTF T ftftRTTRrrft TTW
TRRTTTTRTRftt ftftftf ftftTTT ftftt TTW WTdlftft ft FTRTR
fftfttRftt fftftt I W RTRTTftTT Rift, ftfffRRR 3.R RWfRT TRTft
ffftft, -yv/e/*/ yfwWT CD, TTTTfft Rftrf%T, RTT R.W.R T TTftfR TTftft
fftfftR, -^V/e/*/ ?77tRT ypfrill: gfff ttfrj $[&/{&] e£ Tftft RfftfftT I wft
^o<\R wf ftftRTTfttW RT Wv RTRTft ftw TTTft Tfftf TTFTTTW
TfftfFT Ffff TTfftr RfffTRff FRT FTFRFT RTTT RrfFt f ,
TT FTTft tftff Rld*l Hf lPi*l TFTR Tf TFd t|ff I RFTFTFT
RTRlff ffffFtf Tf RtTTffTTfftt Tf :TTTTfFTlf RTff RRRFT
WU^
RtTTTTTTT RFftftf fff RFTlff ftTTfFtf fTFf ffff Trft
fTTTTT fff I 'RTfftr fTTT TTDTTT SRFT fffT Tf frft RTFFf TfFf
TFTfffh FTtfFTSf RFRfFTTf I <n° TTFTFT TFf TRg"
^d^lPt ffFT fTf? fft T FTFT TfffW'T T^f Tfrfft TffffTf
TfT TfffRfFTTf TFfTRf TfTf I <n') TfffRTfRTf TTFRR ffffff
Tf^T FfRTfTTT ft ^v fRff TfTT ff T FftfFTfff TTdTfT
ffrfTTttTff Tff TFf f|Rij*| Wl*1^ "STFT fTftTTTf fift
fRTTtTTttTff TRT TRfFt f, ffRf TTfTTTf ft ffRf ff I TT
TfftFTff ffft TTdTTT TRdR* Rff f <rll3<l<9l *l fT', TfRTTfftt
TTTrffr TTTTftft ftftTR TFRtt WTTTTft fft | wftftr TTTT WTTfftf,
fTTTTft RTRTft ftTT,TWwft',TTTfft RO<\R | T^tftTl T ftFTTRftft RTTrftftt
RTRTWWftt TBffft TTF TTRTTT RffT TfftR RWffr TTTff ffftft,
ft?w ifewMcti <M-f)Pi x xrftmr, wfft Rftrfftr, R 1 ° 1
'10,• ic; TTjfrrf ^01^ ttt frrfttrft T^rrft Rfftfftft fftrfw ftf fRRrf
RRTR RRt, W TTRTft ftft FRRfT Rft TTTRTf "RRtTfRTpRTf" Rftr
fftftr ftfrft fftftf I "UML opts for fresh mandate amid CA rebirth demands",
The Kathmandu Post, 1 \ RRTf ^ 01 ^ |
^°RTftfRTRRftTtRftF WTTfftf, RRRT RRRlfft ftTT, RRTf RO<\R \
RTRRRTT Rifft, ftfTftWRT RTFT fTRT Rswt TTftftf" TrfTTTftt
RTRffftrft RRRT RWT ftRRTft fdftt TTR" Tlftw ftfTFT TRftT TTTRTT
fftl "RWRW RFT TTftft Rf', -iH/R*, ?1 ft ^o1^| TTTTTRW
TTTRTW TTWT -ftrfft ftft TTft TWWt ftftf ftfTTTR ftf | "TTftWR
Tft RWft^lt", W$f lP/*i, R\ ft ^ol^ I
^ ^ ftTftTR WRT ftftfftft" WTTfftf, RWrft RTRlfft ftw, W^wft, Rtfft
^ol^l
^ 1^ RT tt<o1^ TTTftftfTT RTRRR Rfttr Tffftf RTTTW TRRtW
ftfB" RTRlfft RTFTFTft TfttRTR RfftwiTRfftf W RTTTRR Tfftfft T
RW ^rfTTR TTTfTTft ftftffl 3RRTW RTRTft RTRTTR fTRft RTR
R% I TTTftft Rftf TrfftTTRT RWTTf T TF RRRtft RTTFFRTf RRTfRTTT
WTftf ftfTt I RfRTf ftftfTT WT TRTSTFRftf TftfRTT WTTT WRTt I
TftTTTTRfW RTRlfft W^wft ftfTT ftf W"ft R5^r RTRRTf RWRftt
"RfftRTpRftf RfftTFft RTRTft RFRfTft ftwTTTT RRR ftfTf I "Janajati
UML leaders stripped of responsibilities", Republica, R O RRTs ^ 01 ^ |
TTTRRT ftft lo TWR RRTRft Rft? Wv RRRtft ddltff W^rnft
RTTTftTftft TTR WTTT WTRftft fftftt T TftWtft7 1^ R^rTTT TTFTTTW
TTRftT TffWT RTR ftfTTW Rrft RR TWT TTTRTf TTftTTT fft^rffr
Tfrft fftTt I "UML removes Rajendra Shrestha as Valley chief, Republica,
11 RT ^Ol^; "Sherpa's expulsion stirs up a hornets' nest in CPN-UML",
The Kathmandu Post, 119 RT ^ 01 ^ |
 fFFFt W&WW (?): Rtdli 0 F"fFt <M^R=h vfitW
?o
FFff^tTf ftFf fF ^v TftR RTRlff RfTF Tf I ^ RR
RfRff FdffFTT TftRR 4iii*\ f l"v
TTffFt fffFTFT TfffRFTFt RRftffTTf T fTFFR RTffFTf ffff
f Tftf^TTf fFff TTfRRtTTfWTftNffttf I "fffTfTTTTFt
TFR Tfft% ^ RRftTfFfTf "ff Tff y*|<*| TTRRR fff fR
RfFfFt TfFT FftT Ff RRFt Wlm 'RFTftf ffffFtT
fTffftf ffft TTffTR ff 3RR Tf Wi I FftfFFT fRTT TR
TRf ff', RfffTTT RF RR fTFf Tf I ^ fFfT RR TTff
TTFFFR W W *ff RRftT RTT HpHld+tl TFTTftf RFffFffF
Rttftf fRT RTTTfFTff RRR RftfTT fT T RftTF TTFt ft
N3 C C ' no  "N C~n
TRTffTfTfFftt fffT ft I ^
RfRfff ftT T FffFftRFtf RFTrtf T FR "ftTTFftff
RTffFTTff TffRRRf Tfftf TTfff fTt TTff "#TTTf TTTTT ftFT
ffl TTTtt TFTTT fld^^l ftft "SRfft ftfFT TlR^lfl ^d^lpt
TTfTTffff TRTF ffl (ffftR Tff V.F) RTft Tfff fdFR ff
RTf fTFR fTFFT RfRfff RfFffFftt Tf Rmfff Tfftt W
fT TTTTf TTRTTTFT RTRlff ffffFRff fTTT T^f TtT fR Tff
TftFfffl ^ i^tl<ft*l ftft ^d^lpl ^dl^^TFttfTfT+tMHIdTPld
^ RWffT WRT ftftftft" RRTTfrf, RWR RTRTft ftw, T^WTwt,
NO
RRTf ROYR |
m "RRRT Tftfft: RTRfR ft Tffft', ??% ^3 RRTf RO<\R; WT ftR
fftftftw y^f w??f ftft)57" RO ^tfft RO<\R | TTTTTRW ftft RTRTft
ftTTFFft ftTTF RRRft RTRTT Wftft fTTTT WRI "Disgruntled UML
leaders threaten to take up arms", The Kathmandu Post, R X RtfTs ^ 01 ^ |
** n ftftwiTRTTft TTTTT TRftft7 RT ^ ttt ftrfRWfftft ftftftW fftftftW
TTTftftRffFFTft fftTF TftfR ftft RRR "RW TTftr RTfR' T5R ftfwft
TfTRT WTf I "UML tries to woo Janajati leaders", The Kathmandu Post, 31
R ^ ° 1 ^ T "UML forms high-level commission on federalism", Republica,
3^wFol^| w ^^ RRTTR RF^T^TTfftrft ftftft Tftftftft "WR
ftffftRf W TTRftT RTRRTf RFftftw ftfrftftf fftftf T WRWTT
TRlRftT "fftftrT ftFTRf ftf ftTRTRR RRfT Tfft ftTTTT RRTR Rftt I
TTTTftft "tfrf RfwRfT RW TFTT ftft "TTTFFT TTt TRTJTFFTf TTRTfTR
fT ftft FRTW ftFTTTTft TTTRW ff fR RR RTR RR TTtf" I "CPN-
UML passes 7-province model amid sharp dissent", Republica, RY RT
tt^oI^I TTTTTTft idlF*? fTfftR 1lt£f+l ftfB" <MdffftlF*P Tftw WJH\
RRfR WRT fftf, RT T^TTfrft ft Tl^dlfti Wftftr RftTTRFR RTWTW
RRR" fftTTTTFW WTTT RRTRtT fftfttl W Tftt WTTT TfftwTTRTW
Tftftftt TFTR ftfW T ftftfftT" ftftfTT WTTFTft TTT ftfFTTTW TTRftT
TTTfFFft TWTf wftftfR T WTTR ftr TTR WTTWTTf "df RFftTW
ftf I TfFR rwRtt Tftftft ffftft, -yv/e/*/ wfwmr CD, Rrfft Rftrfftr,
RTT TT.! T ^ I
m RTfRR TRRT WTTfftf, RWft ftftT, WfR, RT RO<\R |
<nls RWffT RRRT WTTftf, RWtf" TTTFF TTWRtftt, ft-RT RO<\R |
<nc; RftftRT TTRT Ttftftft" Wdftdf, RWtf" RTRlfft ftw, ftTSwft,
NO
RRff t^o1^|  W, fT,tff *II silR<llft V7|dv>||fd Tl^fft RTf Tftf ftFft
TFFRT Rf WTi Tff RtffFfff T FRRFTTTT FTTTT TfRTff
NO '   -N
Rf TTRff I ^ n FRfF fl TTff TfT Tffft Tff RfRR TRffWl
TT ^M<Tlvd Rff J|RlJ*l ^d^lpl ddc<=l*l Tiff RTft Fff RfFT
F^str ftffftf Rf? Ffrf RTF ff I
fTFFT Tfftr Tff RTftR RffRR RRRTf fTTFR ftftt ffft T
RTftR TfFR TT3f|o|l4tPld fftftt ft Tfftft TdF ffff I fTrtTtT
RTRlff RTffFTTff TRRFTFt Tf :TTRR ff fff TffTRi"
TRfftfT RFT TFfftt ftl TT FTt RFftR RfRff TffTfTff TfFT
FFTFT Frf RTTft TFfffFt TTTRFff TRffftftt TTRTTT TTfff
ffft TRFff ffFF tfRFTRfff I ^° TFtf TfTR Tffftf TfF
Rf 1^1 Tf Rrrft TRRTtRTF fTffffTf fTFFT RR fTFT
tRRtF TFR RTTTfFTT RfRTffftt TtfRffff, TTffTRTTT RFR,
RTfffFt TTff T Tftftftf TFRFf TTTTR TT TTff ftftt
ffftl TT FTTTfWFt TfffTT TFT TfTT TFRffff R5f RRTTT ffF
T TfT Ttt ft Tf TTfTTTftT TTFT RfRtfffFFt TfTTTTff f
Tfttft Tffff FTT TTfftr FRtl Fftt RTFTFTFTRTfFt TlfRR
tffft FdRfTTf RTTRf TRTTT RTRfR TTRR RRFT TFR
Tffftf ¥FFTff Tff TTTFR FRt I ^
fTFFt "TfRf TRfRffftt TfRtTT ^d^lPlJT<fl fffT <T+tld*l RTft
ff%ft| Rf Roo^ tr TTrftfTfTfF "RiRf fffRFR TFT ftfT
TJTTf TfTTFfff TlfTT TTRftf FRfFR TfffTfTT  SttrRr
TfftW ftftrf^ ftft TTTTTRW TftftTRTWftt RTWfTW ftftRTtf" RRRff
RRRtft RTRRrrft ftftf ^Tfft fTRTTf RFfttftW ftfftT fft | "wftf ^iftr
ftfft Rfftf, */P(iV<, 19 RRTf RO<\R |
<m RftftfR RRTT iftfftid RTRTfft, RTRtTlft TTTRftftfftT ftrfftwff
WTT, TT^wft', Rtfft RO<\R | W RftTSftR Rfft TTTRtrftt ftftfw ftftT
ftf RTRNdltff  WTW ftfl  "TTTRtTTfttW ftrfT fR FRTW  W^",
*/PdV<, c; TWftf RO<\R | Rifnf" ^ TTTWTTRftt RTTfft RRRt, TTTRTT
RTTftft fftiftR ftftfftT RRRtft T RTftt RTRR TTTT TiftTTTTRffFFTft RTR
RTTfRTf TffftTTTft ftRRT R5WTT fftrrfR ftft WT WRTRTTT "tfrfft
RfRTR I ftftW RFftft RTTRtW Rft? RRRtft ftftftt ftft, "FTftft TftFTf
TreWWftft Rfftt wftftf T FTftft T^" ftft TftftTTRTT RlfT ftftfw
wnffr Rfft RtfTwrftrr RTftt I "RrftfR tttt fttf fti d WTTfftf,
RWft RTRlfft ftftT,TTTSwft,Rtfft RO<\R |  W RTRTTftftT RTfft, TfFR
TTR FRR I
^°RftftTR TftRft WTTfftf, RRRRfR ftftwft, W^TTtft, Rtfft RO<\R |
^ TfFR "Party on a verge", The Kathmandu Post, RR RT RO<\ R |
fftftt RRRTTT RFfTTW RRTRTT TTFR ftft fftftft fttftrw I^^V Tfft"
fftrw 1^^«. RTR TRTW TFTt wflttftT RTRRTftft RTftWft ftfrft
tftftf I T. Louise Brown, The Challenge to Democracy in Nepal: A Political
History (London, 1996), ft. ^V I TFfT RfftRftf TTfRTT Tftft" Tftftt
RftftfRTRT fftRTTTRft Rtft: ftftw I fftRRTt RRW ftftWFFW
RFfftTB" ftftftt TRffftT ftTTtft fTTTf TfRR RW RTTW TftT T WTRNT
ftfttft TRRTTFFRTf wftf ftft ftfftft ^ I ftftfftRRftt ftrfftr TTTRRRTf
ftfftft TRT RtR fftft RRRlfft wftftlWT Rifft TftftrftRTT RWT TTFTTRft
TTftt ftl
 fFFFt W&WW (?): Rtdli 0 F"fFt <M^R=h vfitW
??
RfffR Ttftft f TRfT "Tfft tRrfFT Rfff TR FfR Rtft I
RfTff "RiRf RTfttfFf Tff RFRffF-TFFRFFp fffRRR T
f|TWf|*<UM|f RTftTf Tftff crHllild RfFT <HWlff* RTT RR
FTTFFfRff TfdTfRT RRRFt ffffl RTFT Tff TTrftfTfTtT
FRTFR Ttt fftf TTR ftfTT RffR TffFRt I TRTf ^oo^ TR
TTR TTfftr £RRR RTT RTfTR FTrTFRRRT RTTR Rffff I Rf
Root ftf RffR flH|J|IH->WI "HPjTId TRRRf RT TTTtRt <rf|ildl
TTfff ffT ffft I RftT TFRffftf RT Rfffftf TfTTRf 1^
fff Tff RTff RfTft, fFT TfRrRf TfffTTRt T RfRffffFff
tR*K*I RTOT RTT 3TTFTffRRFt TffTTT TTRFTf TTfffTRt
RTfRtftt RTTR Rf RRTfff TRTRff Wl Rf R°°\ TT
"fffTTfTTfftt TFTTTRTTR TffTRfTf TTR TTfftT TFT TFRFf
NO
TTTfT <l^*l frff, RTTf ftrft "fFF HpHld*l TFRfF T
TRR ^d^lpl <TJTf*l elFR^IIdRld J|TRRJ*I <FA|i^ ffrr | 1^ tr
RT^oll ^^^01^ tr RffT TRfttfTfrffFT RTTTT ft ff
WTi fTdf TTTf fff RTt "FTfTf ff Tft T TRfTfftt RRftfftfff
NO ^C~n ' NO NO
RRttlRR ftft TTTfTRR TffRf TTfft fRfft I ^
TfftTTTR m fTTTTRftf Tiff RfffTTTf fRf dl*Hld
TRTfffftfftt Wi I fTFTTT RfRfff fftfR Tff Tfff%f TRRRTT
TTfRt TRdT fRf Hldl*l RfTR fffftf FTR TTFf dc-MMd tePm|Ti.|
ffl tt ftrrrf fTFTTT hPjth*! RRffffrr tfft TRfff
3TTfT%ftt T TTffftt TRRT TRfT TTfff ftft TR RTf Ttt TTFTFt
Wl frfTtT fTFf ffff ff RTTTf: Tftf ffftff ffftf R I ^v
fTFf fffftr TTffRFT ffttft  TfFT ^TFT Rf fffff TFfR
^ TftRRR Rfft <\R Rft RO<\R ttt TTTTTtf" ftftf ftftft TTTftfTW Tft
ftfrft RRRffTT TFTTTR "TTRTT ftftRftftW FTf WT' W ftfTftRTTft
RRR H*Ilftfti ■HtfHdNlt °4lte4l ftfw WRI RTRlfft TTTTfftftft RRT
RR ftftftf RfRtfftt 1^ ftt ^TTftTTT ftl Tftrw ROO\3 RT ft
TTFRfftTRTf RRTfTft ftft ftftTR Tftft ftft ftftr ftftftTftT ftfftftf Rf
RRTT fftftf I W TTTRTf TftTpRW ftft TtRR ftft fftrw Rooi^ ftfftft
RpRftfwW WR ftftRrTRftf W I "ILO 169: Nepal as a model", Nepali Times,
ic; ftTRft ^oll |
^ H*Iltf+l ft ddlF*?ft lRftld*II TTTtffft <H^ftdltf Rftft TTfR ffftft
ftf W RRTfRTf WftftF Wft ftft fftf TTRTft fftftRW fttft WTW WRI
RTRRftTft RTRT, F]ffR"Govt hatching conspiracy to retain power: Oli", The
Himalayan Times online edition, 19 ftftR ^ 01 ^ ^ "UML will not accept
ethnic federalism", The Kathmandu Post, 1^, tftftw ^111 W
RTRTTftTT Rift, TfftR Rftftfr Tftftf ffftft, -yv/e/*/ wfwfflT CD, Tffft
Rfttfftr, WT FTT.1 I
^v*liRl<l TftRft Wd ftdf, WIK+ftf, +I6*w1",RRTf ^o1^| RTftft
RRRftf ftftTFTT ftfw WTR ftRW RTFftFRft ftTftfft ftfft ftftf ^ftw
WRI RWtf" RTRR fftRTT" RF5TTT TRR RRFR fttfTFRT RftTfTtf" RR
\%%o ttt ftRRftftftTf WRFTT RFRTWRftftf wTt RRfft ftftf ftfftw
fftl  Rftt RR ROOR ttt RR RfftrRftt RTTWW TRtR RRTT fft T
tttT ftftft fR ftfrr ^r i TfftR ftftftfR wftf ffftft, =ftw
ifdwMcti <M-f)B x wfiwr, Rrfft Rftrfftr, ft. io-ii i
fFffFt WI ffff RfRTRT TTT TRRT TffT RTTFt W$ TF
TF§T ^Id^lPt <K*R^Ndlf Pft*Md RTF Tfftt «Pftf I
"*T.  M§lS\ Hl<ffe^
RfftfF  ffF"  fnRRfTTT  TTFT  TRff  FfTTFT  TffftfT  ff,
cn no  -<
FftfFFt ffTTfTfR TTTdtff '5RTTF TtRrtRf TTTT RFfffF
TRRR TfFf W I "ffR" FtFfrRTF Rfft ftff (TT Rfft ftff)
T Rff Tfft ftff RTTTT ffftdT ffT? fT Rt fFffTf TT
RTTR TRfffFFt RfTRRT ft I
TR TTTTfTfT TTff RTf Rfft TTftfR Tff ftfFRft RTTTT
ffffff fT RffTffTTTFt TTTTTTR FfFT TTfRt RTR ffl TT
tftff FTft fff FTTTff ff TTfT ftftfFFt RRtRtF "Tfft
TTTfff fff I RTTRf fftf ft TfffFf Rfft TffTfTTTf fftftf
ffrf Tft fTrrrfftfTT ttttt TFiFtftt RfT^rfrr TfFf Rfft
TRfffFtt RTFR fffT TTRff I Rfft Hldl^^l fT Rff Fdtt
Rfft "TfftfFFt TffFTRfTT RRR RRRff | ^
NO NO NO '
TRf T^RTR tR -gwf fttFTTTRTF Rfft TRT?Tf ftrft Rfft
TfdTfF RfTR fff I Tfftt ft ftf? RTFRTT TTftfR f T RTF
RftTTTRTTWft TTTfttfTTTfTTR TTfftfTfT TTTT RfRfff FFTTfff
^ TRT tfrrFt ffft I RTFt ffffFit RfR ftff ftTRft W, ff
TFFt TTfTT RTRttftt RTTRR tfft RTt W f fftf TTTft "Tfft
TTTT TTfT Tff RflfRTf | RfR ftff TRFfTf TTfftfTfTfFftt
ftRF f T RftT Rftf Hldli?^*! TFf frf ci|^|R^| Rffft RTF
RfT^FT TfRf RtfR RNfFt f I fFT TR RfT^ffTT ftffdf
Rfft T TRfff TTTfft TffftF RRfR ffl ^ "fffTTfTTfftt
3F^r I^TFf Tff RfR ftfftr Tfff% TRrTTTRT TR^ RTf
^xW{Rooi^ ftf fdftftd TTTT TKRidl RTR Rftftt MIcffF*? T&H fft
ftft ftTT fftftFFTf TRSTT IV RfTT fttftf RTRfR W I "TftT TR i,
fftrr, Us ftt', */Pr/V<, 11 Rft Ro<\R \ ftfftR Rftft ftlftFRTT ftf W
RTRTTftTT Rffft, TfFRRftftfR Tftftft ffttft, ##/<*? WTW mf, Rifft
Rftrfftft T  -yv/e/*/ WVf il^flB* ?%?F Wfft Rftrfftft, T  1o; ^
•yv/e/*/ yfwWT ^y.Tftfft ^pftf^d.WT ?.^; t^tT ftfft^wftfr Tftftf
ftfftR, -yv/e/*/ ri/i/Blh ?77/ft" Upfrill, ftrfft Rftrfftft, R 1 ? T -yv/e/*/
WprT ftft^' "f7?ft -zffe ^tJcCi e?f Rrfft Rftrfftft, T. 1 ^ I
^5 RftFtT ^Oll TTf ftftft Tftft RTWTW Rtft fttRtRRSft fttftRRT
RTRt ftftf ThPlI TTRR fft I WTfR RTRt 1lt£fF*? Rftftt Rtftf TT RFT
fttft Trf ftfft ijftRi -Rftftt wr i, fft, us ft", Rtfft Rftrfftft I RTftt
Rftftfftwr ftkft (Trr) w RRftt ("Trr) w tr rtt Twtf" RTTffw rT,
"RtFT ftfft T RfFTTW FTf (RfR TTftt fti ftf fti) fTTft TT^tTRTf "gftf
Rftftft ftfTTtf" Fft RfttFRRft TT5TTRRTTT RTR Rftwf I " Rftftfft TftRft
wftftfrf,RRftt ("Trr) Tw, TRft, rt" t^oi^ | wft (ftwr) w Rft
ftftftt ftrftt Tftf ftfftft TW fttfftW RTT TTRf ftftw RtR fftR, W ftftf
RTRtTTTt ftftffftTft TWWftftTTT RTR Rft ftftR RRTT RRTR I Rftftfft
TftTT fttf fti d RTRTfftf, ftft RRftT (TftfR) W RftTRT, TTTSRtftt, RRTf
RO<\R |  TTrfft Wft FR.1 ftfTTfftRI
 fFFFt W&WW (?): Rtdli 0 F"fFt <M^R=h vfitW
??
fFFf Ttt Rfftt TRFR RfF ffrrFt fftfT, RRfT FRf Rfft
fFftfFtr fff RTRFT Ffff ff TFTftt TfTRRFTff TTFFT
fffi ^ fftf RFTtr ffff ftftt RfRT ftfttr ftftRT ^ol^
Tf ffff Rf RtTRFTff TRfTfffF TfT TTRR Rfff FTfRT T
no -n
TRRtFT TRT fffFt ffft I ft ff ffff TfffffFT FTFTTR RRRT
FtFTfRfF Rfft ftftff ffffF Tf R fff Rfft, TTTTffF
NO T
FftfFFt RPSTTT Tff RTTT Rffffft tfft I
RtfTffTTfftt TFR TTfR? Rfft fiff*l ffftff Hldli?^ Rfft
RfTffFR TTTT (RRTtRTF) T Tfft RfTffTTT TTTT
(TftFTTlRTF) TFR Rf I TRTf (TRTTTRTF) ftt f^RTR TfRlffftt
NO   -N '
TRdT TlTTftr TTT STSTST (Rt TfTFT RFFRTT RRR TRf? ftf
ff) TTTf fdfRfff fft TTf? 1 RRTfTR TfTfft I "fTTTpRF'
Tfdfff TtfRfffT Fftf TTTf TtfR Ff "iTTTftf RfTF f Tff
T¥T RFTTfRTf fftFFFT Rf grft fffrfff I ^
K RTTT fff FTT s)<^d*| RTTFT fRf Tfft Tfff Rfft
RfTffFR TTTT (TftFTTTRTF) ft TRTft tRr ftf "RFdfff
FfttRff TRfTfff fftFTfff FRtl TfTR RFR ffffff ff
RfTRTFt RlFfTT fff T "fRtTTfTTfftt TFR ffTRlff RfR
TftffTT RTFR fff | 1^ FTTFt fff "fRRff FftT TffftT RTF
TRfFfffft TTff "?fT ft I Rfft RfTffFR TTTT (TffFffRTF)
RFTTTtt TTTRt fffffff ^ Tfftt f I
Tfff T TTTfft FfffRFT Fftt TfftfTT FTfRft RR ff T
FfR ffRf TTTR FfT Rfft TfTf R|1J*I fff TTTT RfFR Tffft
RRFt TfffT TRfff RtFT fffi Ffftt TTfftt ft TfTffF
flfftf Wi f ftTftftfFFf TTfRt Ffftt TRftTf ftft TffR
^^TRfw Rft TWftFFTt TRW T "RT RTT RT ftTT" ftft RfttFFfT
Tftftfftf RTTT RTWftR Rftftt ftfftFFftT  TRW R3RW Rift TfFR
Rftftfr Tftftf ffftft, Tftw- m^wNM xnrflPr t v/Im/, wfft Rftrfftn,
T  US I
^^RftftRRTftftWf Tftfftftft RTRftfftf, RRftft (ftRTTpRTf) ftftT, TfWfftft,
RRTf" ^Ol^ | "YadavurgesECnottolegitimizehisdismissal", Republica,
TTWRlftt, V RRTf RO<\R | "ftfTfTT ftRftrfrftT7^ fTFTlRft ftr?: RFTRTTT
RSTR ftTftftft RTWftft^T",  57WTftwF R3 RRTf RO^R |
"MJF-L gives Bhandari the walking ticket", The Kathmandu Post, ^ RJT
^ ° 1 ^ T "Sarat Singh forms new party", The Kathmandu Post, R. c; Rft
Ro<\R | ftWTftRTf ftftfftTT fftTTTft ftffirft^ Wfftft (tfi + dlP'l+)
ftftft ftfrrfWR ft RW TWWFft ftftf RSftR TTTT ftFWftt fftRftfRR
TRT^TRtf" Tftft R^TFR WtTtT TRtft tfi|lv$ ftftfftTT RfttftTTTT fftfl
"Nettled, 9 leaders walk out on MJF-L", The Kathmandu Post, 11 Rft
RC\ R I ftt RRf RWrfrft fttftftt ftftf ftftfftf ftrfRW ft | "Bhandari
announces new Terai-centric party", nepalnews.com, ^c; TjfR f O ^ "^ | TfRftft
(ftftRT) "ft ftWTft ft?t ftfft RFR RTftt ftfttftt RTFT RRT ftftt ftftfl
Rftftfr Tftfft Tftfftftft wftrfftf, rttr RTftft (ftftR) trttt, wfft
Rfttfftftl
"TTRtf Tff <|PRJ*I ffl ^° ft FfT RfR ftff T 3RR Rfft
TffdffFtf ft RTTfft RTf rR Tffftr ffRRR TTR Rf RTFff
FfTfff ffrftRTftWI FfffTRTT TTfRt, Rff RTf TftFTTTRTF
Ttft  (RTRfR)  RFR  TRfffFF  TR  T  RTRT  RFR  Tflff
NONO NO
ffTRffFTT "RFiffF TTTTR ftFf ffl ^ TTRTFf TRft Rfft
TTff RfTRR TTfftT ft TTffffTT RfFTTTf TfffT TRft
RfTfffRfTT RR "ftTTRftff RTffF T Ffft FTfFff FRTR
RfRff RTfftfFFT T¥TTT RTftR FfffFt Rtft I ^
Rfft TTfffFTT TfTfft TTTTTTTFt Ff T FRFrfFFT ft
TTTRfFff I ^ RT Rfft Hldl*l ftft T *lf*dfi?^*l TRdT
RTfR SRR Tfff W f FfffF Rfft fffRffftf RfRrR "TfRRRRt
TTfTffRF TTTTRTF FftffFT ffl RTFt Tf W ft Tf ffTdf
Rftft ftff T TfF Ttt Rfft Hldl^vd <R*R T f HM-HI m|H*I
Rfff f^d^i <Rfkl<f^ftR ftf <Tf|i|dHlf TTTTR Rf -HlfilcHI-HI
Tf FfffFFt'SRTfR fRf fff I ^v
TTtftf iM-flPHtl Rftf TTTT TRdT TTfft TFR ffftt f I RTRt
RfRRftt Rf «*lt) RTR" RfFtf I RRTFt RRftfftf FRt TffTT
tlTFf I FFTfTRTT TTfRt, ftrft Rfft ftft T FF?FfffF TFT
RFFT ffT RTTFT SfffF trTfRT RFff RRydlH"? T SfRTRf
Wl ftft RRffffRfF TfF Ttt RffT TTff T ftTTfFfffFt
TTTff  RTTTTf  ffaffR  ff  fR  RfR  TftFRff I ^  ftft
^° "TTftftf WTW ftFftRTf TRRR' TVf TpTm, RY RRTf RO<\R |
030
"Madhesi parties reaching out to Pahadi people", The Kathmandu Post,
RR RRTf RO^R I
** ^ Rftftfft Tft «. RW WTR<W RTRR WTTW II tff fti RfTTTft ftf
fttftf fftftfl
^ ? ? Rftfttftt fftfftRTft "tfrfft TfFT, "Why Madhesi parties split", Republica,
% RT ^Ol^^; "The great Madhesi mushrooming", The Kathmandu Post,
RO ^tfft ^oll I
^ ?V RRTfw RTftt Rfftfftt RWT WRf "WTRfftftt TTftrft" fftrfftTTT "tfrfft
RRR Rrgw Rftftt ftftf fftrftft ftft WTTT ftfrft fftfttl RRftTRft ftftfTT
"TftRRTf ftRftR RRR ftftftt W^ ftftfR ftftftft Rifft ft ftftTR Rftfttftt
fft Rftsftt I W fftTTT ftftftRftfR fftTRRT ftftTfR TTTTT T Wd<R(iT
TTTT wfvfTTTT fftTfWt ftft ftfft Rftft RTTFFft RSWftTW wf RfR
fftWFt RTRTTftT Tfftff 1 WTFnRW "tfrfT, TfFR'TMDP in talks for a
single Madhesi party", Republica, 3 ftftFT ^ ° 1 ^ T "Idea of one party in
Madhes draws mixed reactions", The Kathmandu Post, c; RRTs" ^ 01 ^ |
^X Rftftfft TftRft RTRTftftrc7, Rftftt RtftfTft TftrR TTRftT T WTTW
NO
ftftfTftfttB" TTTWF, TTT^wft', ft-Rft RO<\R; Rftftt fttft ^TRR ftftfw
fftwTTFftftft wftftftftF, RTTfT, ft ^ol^ | ^ftR WTTTT Rftftf
(ftftR) W RTf RW Rfftft TTFTft ftft, "(Rftftt) TT^TRF^ ftftRfftRftf ftft
fftft Rft^R TTTWF Fftrffft T ftft SRftffft ftfftfWRI ftfw TTTTftft
ftRR fftw I TT RftRfft Rftftt ftftftfTf f ftft: FftfWRI " Rftftfft
TftRft RTTTTfftf,TT5Wftt,Rft RO<\R \ RTRftftm ftRTft RftftftRRFR
"Rfftt ftRRTftTRTf ftftTT fftRTft WRI  Tf ftftf Rftr ftlRltfdlRTR
 fFFFt W&WW (?): Rtdli 0 F"fFt <M^R=h vfitW
13
<H Tlf* £** RfTR Rfft <H flff T-dftd*l Hldl^^ld TTdfffT
RTtfTffTfT RTRTRTF T TFfTTRTT TTTR TRffT TTTfTTTFTRTff
FRFfft ffft TTTf ffTfFFT SRTf TRf TtfffFRR ffffff TTFT
ffl
Tfftf RfsftTfTT ftfTT (fTFf) TT fftf RffT RR fff TftfRT
fTTR tiTTTffTT FTRT fRifTT ffl ft FRT Rfft
<MflPftli?^T^I TTfRt RTR TpPiPi Rfft RffTR Fft RRrR Tff
TTRFT ffT Rfft RfTffFR TfRTTTTff Rfff fft" TTRFT ff
RT TTTT ft TdF Fff TTRFt Wl ^ TTTftf Rfft fF Rf
fR TTRTR T RfTfttR RRFTFt RFffFTR RfTT fffTfFT
ffl ^ FTTfff RFfffRf TRFT =i|ph*l FTRT ftftf T FftT
TTTFTf TRfTT RTTTTfFfff STTFRTfFt "TftFf I TTFRR
RFTRffTtr Tff TRTft RRTf fRTff TRFFT FTTRf ffFTFFt
ff%F?|
RfTTfFRWft ff Tff ffRRTT Ffftt RfTff TTRTRF ff%F? T
TRTfTFT ftrf FfFf  ¥FFR T ftft RTRffffFfffftt FfFf
dieKTv-iif frf <tPiyH^¥rf R^didT RffTt R4fd jri^R*!
RT^ft fTRFTTf Ffftt RfTfRffT Rftt f I ftft Rfft Hldli?^
FftRrR fffff FFfFftr Rfft ftfftrrf fftft fftr Rrf Ffftt
"Tfft Tfftffft f T Fft TfFfTf RfRt ^RRfFT fft fFT
TRTfFT ffl Hldli^l TfTff Ff T Rfft fHf+tl fT Rff
Hdt^lf delld ftft Hldli?^ Ffftt JI6<s|-yH-HI TRTR ff <T*tf ft
FTTR dd<rllf fft fF TdF TR%R TTRRFFrT RfFRFt tTtFR
TRdf TTrrrit rtrt Rfttf i
ffF RRTFTRFFff Tfff Rf l^o ftf RffTTfTTTf fffTTRf
RRRfR sflR f I "fffTFTRTT T5TTT TTfR? FRFR RTftf "RTftT
RTF RTfRffF RtffTT 'TTRTTT FTRT' TTR TRf TfTfTT
fTf | ^n. ^jrRijff 3FR TRfffFFt TTTf 3RR RffTft fFRFTF T
fffffft TffRFRRTff FfFf RfTTff FRTR Tfftt Tff
Rfffft I ^vo
TR TRR (ftfFf) fffft RTTR TTRTFt TfTRTTf RFdffF Tfff
NO
Fff RRfR W *ftFR TT TTftf t?T, ftTf R5f ff T R5f RTTTTT
TTTffTfFTT RfFR, TTftftf WA, fffT TTR Rf RTTf TTRTTTf
TTfffFFt FTRttt T RtfTFTTfTT TTTFT Tft Ttt TTT TRRTTTf
FFFT fTTTf TTfff RFT Rff TTdTfT ^fTTTTTTfRr TT T*f I RRFf
ffff <LFTf*j^*| fFTT <NflPl* p^KH <Mf|fdTT| HlPRf ^
T RfFTTf ftR F ffTTTff ftT Rffft TRFTTff TTdffff
•N NO -N    NO    NO
TRffffFTTff RFf TTft FTTFT TTRf I
TTTR (ftfFT) tT FfT ffF RTffFftt RTff TTRFT W ff Rf
RTffTTf FTfTFFT T RTtRtFFTTT Flff RfffR Rff RTf
TTTff FTt Fff 'tri Tfffftf RlfFTR RtjtwttT TFRR
FTRTTTT ftfff Rfftt Ffft tfTTTTFT TffT Tff fttftf Wl
"frftrrrf RfRrfffFFt Tff TRfff w I "^ *ff Tff TrftRR t
Rfffftf^RR TRTTff RTRffffF TTfTT f fTff', fTfTFT TFRT
(fTFf) FT RF RR ffFT Tf I ^ TR "ftR TTTfT TTRFT
RfRTff T FR RTffFFT FTTTT TRtTftt RRTTTT TRft TRTftt
RffffF T RFTfTtTFR Rlf fff TFFfftt Rfft T RR9lff FRfF
TTFfff ffRTf Ttt fRsFR I
"ST.  W ^"N*-^ Hl<{fe^
TffTTTffTTfffffFTfRRRfff fffF fff TRf ^ooc tr fftfR
ffF TFRTTf Tftftftf TRTFT Tffff FftfFFt TfFf Rfr
TfTf f I fftflfFTsf TRfT TTfftT FTTTFT Tiff (ftfFf) TRT
FTR RRftffF TRTR Ffffff f I ft TTf RTTT <MMl41 TTR
ffff RRTFTTTfT fR f T RTFR, RTfftftrTT fTT RflRTTRTT
RRTf Rffff RRFT RTfF? I ^ TFFfff FTfff TT ftrfTFTTf
WTftftf RftRTft TTftftf ftftTT RTTTwft7 RR RRTft Rftftt ftftfFRftsT
RRR" ft I Rftftt ftftfft RW RRTTT wfTftRTf ftfrfftft ftfrft Tf%R ftfft
"STfTTft TTR ftRTRT Rfftft ftftf RftRRRftt ftftftft RrftrTRTft TRW ftft
ftfftWI
^ ftTTftft Rftftt RRftfftTW fttTTTRTf RR 1^19 RT TTfWT TrTW
ftw rt ftfrr fftl
^ ^3 RftftRT TftRft Wdftdf, ftfB" ffW^t (ftftfR) RTFT", ftfRRlftt, Rft
RO<\R; wrftt (TftTR) ftR, RRft, Rft RO<\R |
^ ^ RftW (ftftRT) W ftW TTfft TTTRt ftftf RTTftTR TftTRft Tftft RR
^%%o ftf ftftw" fftRTTRTRft T Rftftf ftftf ftftw ftRTWTR ftftt
RRTftftt fft Rftft fR RTTR I  TfftR Rftftfft Tftftft fftfftr, -yWe/*/
?77/ft" ftww.' ftfft e?7ft ]P/l>#] e£ ftrfft Rffttftft, ft. 1 3 I Rft Ro^ R
ftft RRftft Rftft" ftTTftft" fftftfftfttf" 'TTRTRTf RRftftftftTtl TTRTRfTftw
WTRftW' ftTTft fft I Tftftftft Mftd ftRRW Rf 1^A° ftt ftfftftlft
fftRftTRft RftW TRWTT ftTfttWR fttft ftftTT fftf I  TfR ftg", "WIT T
oy\3 rtrtT ftftftrr ftfftftr^", ^ftjr to^r ro<\r \
^% "TR TRfftf ftftwW: RfftTR", <Me//l1, V RRTf f o^^ | TjftTftTTft
Tf ftfTftt TW  ftfftftfft fftfttl  TRRTRT Rftrfft  <M41 fftl  T ftftfTT
fftRTTfRTftrft ftitfiftdi ftftft ^wT TTwrrf ftffftr Rftw fftl
"Nationality, peace, democracy in jeopardy: Ex-king", The Himalayan Times
online edition, 1 wft RO<\ R | R\3 ftw fftft ftftrrftRftTTT ftftftft ftfttw
ftftftTT RRftffTRTft fttftftrffT ftftTRT WfftRTft www.nepalroyal.com
TWR RRRTRW 3RRTT fftftf I TTTW "RTF ftffftRTft ftfTft TTFftFRTT
TTRTft fftt T ^idfF*?+l lRft+1 THd14<ft ■HHdfti ^pfty ilR.H+1 fftftfl
TTTW RRftftfFFRTf RRRft "TTFft fftRTft ftfTRTT ftftR ftfft TTftW ftfrft
Wl ftRRTf Rftftf TftWWW Tft ftftRR |
<1VO "TTFTf ftftRft% ftfttft fftftftTW fftftR ftfTfftRTTT "tfft RRTT fftftt
T Rftft" RRftffftftf ftTTft ftftjfftt 7; ^dftt fT "RTR Tftrft ftftT ftTtftftR
ftffRTft fftftf I twTFnRW RlfT, Tfftf ftRRR RRRW, "Wishful thinking,
Gyanendra", The Kathmandu Post, 1i< RRif RO<\R X Wftft RRR
"RTffRTTT il^ldftd Rftftf, -i/i/R*, c; ^tfft Ro<\R |
V^ Rftftfft TftRft ft-dftdf, RWT (ftftTR) ftW, RTR, Rft RO<\R |
 fFFFt W&WW (?): Rtdli 0 F"fFt <M^R=h vfitW
?Jr-
RTR (TTFT) ft "fRrRFTTfRTTT ffF RRTTdf fff fffftf fftfT,
TR Rfff Tf RtTRFTtf Rftf TTRTR Rfftt Wl  TTTTRFT TTft
NO ' C-s
ftTTfffffftt RdRR T fTFTTT TfRTFt HR^fdHpt*! Pftdl*!
FfTTff RfTRRf TTfR TRf TTfTF Rtfftt Wl Wft TTfftffft
TRffRf RftT Tfft RFftR TTTf ffftt f^f T FTTffRFt RRRft
tRftt FTffT Rf TfFfl RTFT T FTfRTff" ft Tfff tRfr
fTfffFtr RTftft TTRftffTT fTf fftfTT ff Tft RRtfRWI =rff
TffR RR RR Rfftt TFfTfftt <Mflfd* TFRFTTf TTdtff
TTTTR ffff R TffRRtRT ftT TTFTTTf Rfftf i^ffffftt TTffFT
FTTT fffRf RTftRtF TTTTTT TRFT fTft Ttftf Wl ^ STF
TTfftr TRR (ftRR) FTf RTf fftft fftf; fRff <9Hl41*l FTTT
ftfFRf I
RTF (ftfFT) RlfF TftftTftt RRTFTTfft Rt%R TRTTFT Hldl*l
TF ffftdf TRTff Tff ff: ft ff Rfftf TRTTFT TTff (RTF) T
TT%R RTRfft TTff (TTRR) |w ft ff TTftfR RRFTR Rf
TRTRTT ff TT ffTRT Rff TfFf TTfTff, TfFft T ff
TTdTfT ftFfTRFt f%ftFftr Tf? fft Tff ffft Wi I f^ TTf?
& ' no
ftRR RRTFT R TfFRf Tft FftFfff I w TT ffffF W
^RW (TftTR) "ft RR RO<\R RT ftwff ft RltftF*? fTftfRftf | ft
RRftFTTfT ftTftftft RfRRRftftftRT ftfft ftftftf ftftfTftt T ftfft Tftftft
ftftftf TTTW TTT fR^ I ftfftftW ^RfRT fftwiTW ftTRTRTT RffftfRTft
RRR" TTftftfTTf Wtt Rftftfft Tftft TftrT fftftt I TRTW Rfftwftt R^o
RW TtfT TRTft fft, TftTW ftft ftft RFftTftt "FTRRT" WftfTfftt fft Rf
RfFT ftfT RW ftftft TWTffftFT ftftTFFTf Tff fftwiTW RRTTrfttFTft ft
TTtfffft ftft v^+dltf TftF? TTRTT fft I W R<3 Tftftf wftft % RftW
RRftrftw fftTftftftf RTfttW Tftftftf RT fftftRftrfft +ldX Rftftt RWftft
R<3 fttR fftftft" ftftfFTft ftfrft TRTTftft RTRT ftft RftTFftrfftw fftftfl
TfTftRTRftTTT fTftTftftft7 TftSRlftRT ftTTW TTftftfftTf RRTFTW RTRfTTft,
Rftftt T RTftrfT ftfftftTftTfftfFFft fftftr RfftftTTf ftRR fftTftftftt TRTtfT
RTRRTRT "§Rf fftfttl W RRftRfttfTf TfT fttftRTRW RlfftftFTftt fftftR
TRft ftfftR I Tftftf RtfTW ftft ftfRFTTft RjRWTftT RftR T ftftftt
dltfftdtf ftft ftft wfftfftTf RRRTT Rtfftft ftTRft Rgftl ^iftftld Rfff
RFRRRftRftft TFTt TT ftftfftft fftft RTftft ftft ftftft" |
V^ TftTrfftT wrwftfft RRT ftRffttTT TRW T?Tft TTftftT T RRWR RR
^ooc Tf fftrfftftW K.19K. ffTFRftsT TWO":  W5 T ftft ffr RTR
fftTw fft, ft ftft ftf RRTjTrfftr ftfftftfTTTTrtr 1
I^TfRW TRWT (ftftTR) ftftf <iyWld RWft: RR Roo\t x Rooi^
W ^rftf ftftw ffl TfFR TTfTT ftftftt fftftR, -yWe/*/ ?77tRT ftww.-
"f/fty" ^7ft $Rg/i/&] el x -yWe/*/ H/i/^h ?7rPrT Upfrill, ftf Tftft
Wftfftftl RR ^ooc RT fftrfftft fTRRT ftftrfft RRR T RftR ftRft
ftRTRRRTf Rftftft ft^T fft T RT FTRTR TT#ftftRftf ftft RTftTT fft I
RRRft RRftftftfW RTftrffft Rffftftf TTTTf TFTTT ftfrft fftftt, RRftT
RRTRftft RRTR ftfrft TTTftft RftftfttTTRTf TRff ftiwftt— RRftft
ftTTFFRTf "7RTRft, W RftfFFRTT fftft Tfft ftft TRTRft I ftf ftftf
RRftft TfftftTTt fftfft ft#r;| "RTfftt RfftRTftRTf RRftRRT', RRftT
RRfftt TfftWftR, FOC|  "TtftRftR: ftfftTTftTW fftrfftT', RftW RRftt
fTfF?T TtlTtt flff Tift TFfR ffl TFTTFT RF TFRFf
"TffsTft "ftft'ftt  TffTTTFTTff  TTFFT ff TftfrT ft^F?,
NO NO "
RTTRf Fftf Rfffft, RTTlffF T RRfRfF TTRfFTf HpHlPld
Rf <9llf*l W I f? TTTfFtf fTFft RFRTR W Tf FFFff T
ffftf FRFf ftfffFTf FTR TTfT TTWf TTt FTR Wi I ^
TRTFT Tf RtfffFftfTTTft RTTf Rffff ffftf TFT RtrFt WI
ft ftf ftd" TTftfR ffFTTfT TfTfTT FRFf ff RTf TTRfffR
cn • c NO
WI V^ ff RTFt TfFT FTR FTRTTff FRfFFt Tf fftaTT
TfFT W *fff fffT I FfTfFTFT TTfff RRR RRFTFT TRRTtRTF
"TfftfFfff fffftf: FffRTfff TfT^FT Tf fR "Rff I TR
TTTft RfT^FTTT ft Rt Fffg" TTffFR Tfff I fff Rtt
TTRTFTTTfT TRR "TfftfF TTR RF FRTT TTf ¥ff FfffFF
fTRfTttW TfT TTT Tf TffFT TfRfff I TFFFTTTfT TTfffFFt
ffF TfffFTff TfFfff Tf TTTTTT TTTft R^TTFTFt TTR TRf
t ft ffFTffftt TTfrft TfrrrRt fff i Rrtr tffft fff tft
cn no no c no ' NONO
RTf fTffTT fTft TRFT ff^-TTRfltfF-TRRrfTF RfRTfTTTf TT
RST TfTffFTT fift TRFT 3TTFTF R5f RTfftt TTRftRtRTf
TRT fff TTTf I ™
ftTFf fTff^nFRT TTTT TfTTTTTfT RSR TT RTT fRl^lH^*!
FR W Rf RTF TFRf Rf ftfF? I TT FTt fR FTfRT T
fTTftftf ftrfdRftFT ffl TFRffff TTT RfTTFTTf RTRt ff
RftRfTTRFt TTRff RFR T^FFR RfTftTFFT Rf TFrf
RfffFTF ¥Ffffftt TTTf Wl fTFR T RTTTTRf Tft Tff
TftFTTTRTF RRffffftt FfTTffffTff Tfft RtfFR RRif T
tfRTFfT 'SRTfR Tfff Tf TfR TFTTTTfTFf FTTT fRff I
dfl^^*l FR fR|U|H^*l Tff TTftf fdlPR TfW Rft dfli?^
RFft tfjt ■sqrR^TFt 1^ TRfTfT Rtrt trt TFfft wrttRtR
fft FftFT ftft TFt Rfff I
ftfftWftft, FOC| T "Rftft TRRRR ftTtffft TFTTT ftfrt T^tftftTftT
TTftftT', RftW, fftfft TfftTf I
nK RTRFxRW Rrfft, FffFR"Occupy the centre", The Kathmandu Post, 1 \
ftfftft ^Ol^ I
^v5 'RftftRFT RT WT RRftW RRt RFTTftw, TVf TpfoT, R 3 RRTf
Ro<\R\  ftftRtf ftfttFR RTtfft fT TftftfT ftftwR TftTRFT RftW
(TftTR) "ft RRTftftt ftRRT Wff TTTFTf TRT ftftftfR RRTT fft I
TfFR "Talks to unify RPP, RJP, RPP(N) inconclusive", Republica, 13
TtRTRT FH I
w RTTFvRW RffT, RWT RFTftftRf f?R Rftf ft"R fFRRFTlft" fftR
RTRTt ftftftRWftT RRTR fftftR ftTTfWtf" TftftT (A^^t) Rft RTWT T
TftTW ftjftW ftfft TftTf Tfftt ftfTt ^ |  Tfftfft Tftfft ftTRftfftf, fftR
fftf RFRf RWft, ftfftft FH I Tft RfRTTftTT "tfrfft, TfFR TTftftT
TTTt fffttft,  ft7W  ifilWMcCi <M-f)B X Wfcm, ftrfft Rftrfftft, Wft
?.TR I
 fFFFt W&WW (?): Rtdli 0 F"fFt <M^R=h vfitW
?*
V. MIc&JcR <N^fcl
1.  olHollId Mlcif <M«l)ld
TRdfRRfffff <NflPl* HR^fd ^d^lpt ddli?**, <Hp*Aldl<=H<<W
T TFIfFFt fttRTTf RffTRFt W RrFTsT ftft ftTFT TlR^lfl-
^d^lpl +t£KT# (TTRT) tff TFTF <p!TRJ*l ffl TfTRf TRdT
il«R*lt) RFTT ftT ^Id^lPt M%M\i Rftt TTfft <HTilfPi Tff
Tffft TRTFt Wl ^ RRfd TTtffFR ft TTfffTfFftt RTfR
RfRfff T R=R "ftTTfFftff TTRffFFt RTt TTdf "Fftfftt ftTRf
Rfftt W I fFTFT TTfRt TTR TTffftt ^m RRTTfRF-FfFffRTF
TfR Rfftf TTff <|pjlJ*i W I FRfF "fRfTTTRTTR Tff TTdTFT
RfRfff ffffF RFR Tfft RfRfff RTf (FFR) ftt TffftRtF
RTFFT T RFR Rfffftf RRRffTTff fftffFT ffl RR RTftf
ffff RfRtftffFTff RRf Tf Tff TTfff RfRTfffFFt TFT fff
FfR TfffT ffl RftT Tff fkl-dtfd RTffFftt RTFTR T
TTFflfRF TRTRFT Flff FTT TT TTTRFt W I W
ft Tfff SRHRtRf RTTTT tfftff TFftRTT fff TfTfRft Wi I
RRFt fTT T RtTRRTfff? W ff fftT RffrffF fTRFf Rf T
RffR Rff ftRR <l<9l*l f I  fffTTtt fTFTTT RFTTttf ffffF
fTt TTffTff "RfTTTf TFff FftfFFt TTTfTf TRffft ftftftF
TTdRT fFFf T TfFT TTFftfftfff flff TTffTTftTfTTTf TFT
NONO ' C '
FRRTFfTTT  TRg-  Rfff  ftfln°  TfTRf  T  TRt  TTftftf
V^ ftTfftftTftt RftRffT TTFTftf TR 1^,^,1 W TTTTR RRTf ft T ft
RftftffT TftRFFTt ftRfftTTtft WW TRSft ftl Tftft RW fTTftsft
ftfftfw RTRlfTFFRTf ftrfTftTTTTt RRftW fTRTRft T RTfRRftt RFftftft
1^ TRTf ftlfftftTftt fftftTT RRFFRftT RFft RRRRT RTTRftW ftFR
TTRTT ftftftf Wl Tftft RTRTfffft TFTft T ftftft ftftfftTft fftftft
RTRfffft fTftftRftTRTftt fftTTft (ftftfRftTfft") ftR: RRft RFffft ftRTFTt
fftftfl W RFRfft RRR WftRT ftlftfRW ftfw TTTR ft F11 ftft"
ftRTRTffttftt wftft ftTRft TgWftf I RTR fftfttftft ftft fftftfftW TTRRffftr
ftfftfftfftW "tfrfft fftTTft RFftft fftft ftftftt fftftft fftTTtfTtfftftfl fftTTft
ftftfR RftTftftW ftftftRT RTRfffft RFffft ftfTT ftfTftfTW ftTftlftft
RRfFFRff RftfFFTT RRT "FTTfttft TTFTTT RRRRTf fFftR ftft TRf
RRT ftfrft ^ | WT fftftftW W ftld + ld+l "tfrfft TfFRTTftfft TTTt
fffttft, -yv/e/*/ wfwfflT (D, Wfft ^tfPsld.Wft FR X K..RI ftftftftTftt
Tftftft WRRftT W RTRTrftTT Rtft ftrfft ft.ft. ftfft FT.V I ftlfRRftt
RFftftT 1^ Tf ftftw Rtfft TfFRftTft 3.R|
<m W 413 fti RtftRRfRR RTTftftftftTf ftfftTR, TftTftRTT, TftRIRT T
WTTftTTftft TTTRTt ftTRFRI ftftTftTfttw RTRFT fR ftft ftftTR ftft
ftftRTf Wl "TTfttfftT RfTftlftftT ftfR Rffft ftftfrt RFftrfftft
TfftRfTft", % RTFT Fl77; I
n° RRTRT TTRTIR, "ftrfTftTfttftfTtf" WW RTTR ft^", W?rf TpfctW, 1 3
ftTFT F1^! |
ftTTTtftF TRFR TTf tR TfTTfFT fff TfRft'STfftfF TTt
RlffRT TTTRFT ff f FfffFtf Rfffftf Rff RRFftffftt
RRRftf FTftR Tf TTTRffl n<1 TffftT TTTTTT TfTRffff RfffR
RfRrff RTffFftt fffffff RTTTfF TFTF ff Rfff RRft
RRRffrr -FTf FTftT t?f, Tf tR fffff fff I TR fRTR T
ffTRTfFTT TTTt TTRFT f I fRFf IS*. RFRFfsf ^o ffrRTTT
RRFT Rfff ff T TFTRR \ooo  RrRrTFTsf frfl  RK°°
RRfFTT RTFt FftRfff Tfftt WI W
fft Hldftllf fTfft <ulflPl RTRTFfT c^dlf *|A|f"=|Ald RfftT
NO NO
TTfff TfTfT RRfttfRfFFt "FTft fff T ft fRF TTffF 3RTTR
Fff RRtft RRftftfF Tfff ft Ttt RTRf Ttf fff fTR
TTTfFFt TTRTRTRR Tft? I RRFt Rfftt RTTTTTTffT RfRfff
ffffFTRf TRRT TRffRf RFffR RfFR fff Rf FRff TT
3RTRT FR TfTfTT Rff f^f tjrtR ftf RRf I ^ W^ TTfftT
NO NO '    -N '
fffT TtT TRTFTTTf Tpft RfFT RSRT RfFT RfffFff T
RfTTTFT FRfftrffFFTf TTFt TTRT <l<9l*l f I nv
R5f RTfftt Tffftlff TffRRtFT ff RTffF RfRfff TRftTFT
Rff FfRf 'tff I TfftRfFT TSTTTfF RTTfffttFTRftt TRT
TFfR TTfR RTJRFT ffFTRfFTT T TTRTRfTT "ftTTTRffff
RTffFftt TffRRtFT RTT TTffft TTTTfFTT TfT fTfF?f Ttf
ffF FTTfRTFt TTfffTRt TffTT TfFT RTff T frffffFTf TTRRTf
TTF-TTTTFTTf TTFTff WTT ffl ft ff RTffFtT RflRfT
TTRTT RTTFT FRT RTdf TRRTRf TTFf Ttt "STfTT ff f
fTTFTFf RTtR RRT Tfff Rf ftFT ffl TR tfft RffffF
RffffFFt ffffffft TfFf FFff f FfTFt RttfT TWf |
FftfFTTff TTfTft RfTT RnTt ffftf fffffffrf T TTff, TRffft
TfT T R=R RfTFfffFTT ft ff RTfftf RfRTTf FfR ffTTlf
fRfft FTT TfTf FfffF FRTff I m 'RTff T 'BtflTTTf R3^
n<1 RTTFTRW "tfrfT, ftrfTTTftt RftRtfft RFftlTT Rf RSftR TTWR "Tftf
ftfTft RFT1TT TRRTFTR WRT TTf Tlftfw ftfft TRR ^R|
n^ ftftf  ftftfft  Rftftt  RftftfftTR  ftftTft  (RRftT)  W  ftftfFFTt
RftrtfRrftrT ftre fTfrTFTT WRI RRftTrt rtrtt" rrr Trrw trw
RRTf fftftt, W ftR ftFTt RfWT, 4ffr TfrFTR, RftftRTtRft T
RRftRTft ftftfTl ftftTFT RftW ftlftftftftt ftf RWT ftfRf Rftfft "fttR W?f
ftTTf I TTftftft Tftftft 3Rftftfftf, ftTRTfftf, RTRlfft ftPftld + df, TRRlftt,
Rft RO<\R |  "Existential crisis", Republica, 3 RRif RO<\R |
n?  TRffft Tftftft  fttf fti d  ftTRTfftf,  Rftftt T TTRftWR RTftrfT
NO "~
ftftRR7, +I6*w1",Rft TT;o1^ |
nv TRffft Tftftft ftTRftfftf, ftftf ftftfw WtflF+K, TRftlft', Rtfft
^ol^l
n!< TTftftft Tftftft ftTRftfftfFT, ^Tt ftrfftTTftTftfFT, Rftftft, fttftrw,
^OH; ^ft" ftfftftrftTTTTFF TRRlftt,RRftft RO<\R |  ftTfft T ^ftfrft
 fFFFt W&WW (?): Rtdli 0 F"fFt <M^R=h vfitW
?£
ftffdTT TRRtf TffffFFt ffftfffFTff RTRRRf TTT TTTT fF? I
NO NO
ffft TRdT FffR R TfffTffftt RftfT ft," RfTttTT fF RR
fTft TfffTRfffffftr Tf I n5
WfT RffffFtr RTRf ff TfTT TTTTRWTTRRtfTfFTTTf Rfff
TRTR ftFT ff TR FTRTT RTFT ff RfRT "tff RRR
rRrRRTTT fff ffTfFFt W$ Rffftt FftfTT RfRff
RfFfTff Tfff TfffF? I ^ RFR fff RTffF TRfFfff ftftRf
RfFT TTFTRTTR sfffTTfRFt RTff TfFf TTft TWf1^ f
■sTRrRf ¥TTTTftf TftffFTT TfT TfFf RTTRff I m tfft
RTf, ffF TTTf T TFTTTTfT RTffFftf fff RrTTTTT Wl
tfftfFTTTf RRTTR RFTFT TTfRt FRf TTRFffF fR TTTfF? I TT
TTTfTf TTRRFFIfF TTTR TTff fff tfft TFTFt TTffrr RTf
RTRTfRfTltf I FftfFTfff TRTRFT TffdTTT TtfTfTT ^ FTFT
f I ft, TffftRT RTff T RTTftTFFTFr TTfRt ffffFtf tfft
TFTffFRrf RRft-TRFR Tf TRf TFrff I ^°
ftfftTfftTTRTRTftt RRTTftTT "tfrfT ftlftftftftt 10R ftftftf T ftffR-T^ftt
ftRRRW "tfrfft ftffffR Tfftfft RRTf ffftft, •y'V/e/*/ wfTWW CD, Tffft
Rftffftft, Wft FT.V I
m TTftftft TTRTT Wftftftlf, RR T^ft ftftftTftTTf, Rftftft, Rft RO<\R \
nls ^ftt +lft+df(?<? H*Iltf+l ftffg" ftW fttft RftR ftfRR wftft Tftftt
Tfftt Rgftl TRffft TftRft RTRftfftf, ^ftt ftiftrTTTTf, TRwft, fttftTRT
RO<\0\ fftftR ftftfftft ftftTFT ftTftyfRRTf T^ft ftRRRftW Wft fttft
ftftftft ftffRTt T TTWft Tftt TftTR Tftfrft TftTR^RI Tfftfft TftftftTf
RTRTfftftF, RTRtftTftt TRTW, Twwftt, Rft RO<\R; TTRTT ftw,
TRwftfft RO<\R; TfftT Rftfttftftft ftw, TRWftt, ft F11 I  ftwrfft
/N ND
RO^R tr TTRTRTTT ftfftftTfTF ft.ft"., RWRTft fttft TfftR, Tffeft
Rftfttftftft fftftTFTR ft.ft"., TftfttftlfttTT ftFRftTRT TTTfttft fTTTT ftrftt
ftftRFRf Rftftfft RWftftW ftfft ftftTFTtf" ^TfFFRTf "ftW ftt
ftftfTTRfftft TfffRTf fftffftW ^ftt TWWTFTtf" fftTfttfW TRfftfftT ftift + l
fft I T^ftt RTTfFFft RRftftfTTRftTWftt ftftw RfttFRTf ftfTftTTRTf
RRTW fTftRft, RftfFFRTf ftft ftrfftftTfttTT TWIT ftftffft ftfftjftf t
RTfttTTTRFft RTftRW ftffft RWFT ftftTRft ftfft RTft" ftfTT fft I "Chhetris
seek 'indigenous' status in fedferal] set-up", The Kathmandu Post, 1 3 ftTftftft
F<H | RTRTRT ftRfftft TftTW ftfftTf RWftftff TfftR TRffft
Rftftft ftftttf, -tW*/ wfwfflT ^ftrfft Rftrfftft.Wft FTR I
NO
nc Tfftfft Tftftft ftTRTfftf, ^ftfTTTTTTftf,TRRtftt,Rftftft F1^! I
NO *
ftftftt TftRTT T^ftfFFTf ftTftftT ftftfTfftTT Tftrt W, TR Roo% tr
RftfFFTt ftftftfTTT" V 3. i, V ftftTTT TFTf fftftf I "State of inclusiveness in
Nepalese Army", Nepal Army, available at: www.nepalarmy.mil.np/
inclusiveness.php.
n,,RTRWRfRT %ftt ftftTTf TRwftft ft WRW T RTfftFT WRI
TWRTftTTfTTTT ft T^ft ftftTFRTf WfftrffT ftBffft ^|  RRFTRW
"tfrfft, fttftTTTft RT RW T^Rt TrftTftf ftlRftfft RfTT ftFRT RSftR ftftfft I  TTftftft  TftRft  ftTRftfftf,  %ft  ftiftftRTTftf,  fttftW,  fttftTRT,
F11 I
^°ftFf Wtf" ftTfft RfSft ftft"W RRW FTW ftft RTFT TTftt ftTfftf
Wl
RfRfff T tfft RTffFFt RfTRRT TTTfTRTT RRfft fffrf W I
ff RTf RF-fffFT Rf Rff T ftTT T^R TTTffff ffff Rff
¥FffT <FsfdJ TR fftfTf RTftrff <MdlPl* TfTfFFt TRfff
RTRRTF Wl Rff *ffFf fff RfRtff ffFTFT TTfftT TTTT
RTRf RTf TTRfffR fff Rft f, fftfTf RTftf WJ Tft?
FffRf TTTRRTT TTfffF FTTRT TTff ffTfFRTf Rfft TRfffT
RFT TFrfl T*?pR t?ft fTTTfFfTT? TTRTRrt FR TFFftff
Rfff T RTf RffffFTT fTf TTff ftRfTRTfT I
TfF TTTTTRTRf TRTfftt TTffTTft Rfff Tlfftf | RTRfFFt
RRfTTT ftFTff fTFFrT ft fffft TRFR Tf tR FftfFFt
RfTfFTTFt FFt ffTTT RSR T RTFff%T fTFTTT Tfft W f ff
FRTTff "RTF ¥FT' T# TRff I
TTTTfftFTR T TrffRfFRRRt TffRfTTfftt TRTFT TfTTTRf
RftfFTT RTF TRftTTT TRFT ffl fT RTF TRTtTFTft fff
RfTTfFFt TRfTT ftf RfRtff STFRtTFTTR ftR ftf TTRTRFT
Hldl^^l ftRail^^*! TTTR TTTT dfl^^*l ^dxT^ill fttRli"
fftf I U<1 ff Tff -T5TTT Hldl*l Pfi|*ltl RfTT RTRfF'tffT
TTRTRTf TTftfRffR RTFTT T^FT RTRlff TfT Rff ftf TfFf
TTltf I*1" RTF Rt%RRTfTftfFftt TfTfTT STfffTTft RfRTtf
TfTRfff^t Tff RTF T TRTfRffT Tfrf RfRrfffffff FRffff
<F3
ftftt
f I
STfffTTft fffTRtr RfFfFRff Tfff RfRrfffFfff Rffff, RT
RRftRfF T frftRfF FTTT FftfFFT TTTRFT fffFFT fffFfT
TfR T Rfftft Tff RftftfFff I UVtfRTTft Rffftt fttfTTT RfR
"^^ w; ROO<\ ftf RftftRRftRftR TTFFTft fR RRftRRftTftT ^.3\i
ftftTft fttftftTT WRT TTF ftftt "§Rf RTftft" Rftf fft I "Tlffft RftftRR,
TT<oi<,c; (RTR/RTfftTf RftRsWft)", ftrfft Rftrfftft I
^ ^ RTRRRW RffT, ftftftt TTRftft ftftft ftfftfftTTT RR RR T Rftftt
ftftft ftfftfftTTT fttft RW TTR TTFft WRI fTftrfftft fRRftrfftTt RftTW
(RfRfTfft) Tf ftftft RfftfftftT RT RR TTR RTFT" fft, Tftfft ftfttR
■H fftd fti RRW ftftTf RFfTftftR ftTftfRT ftfrrfftTTT rt RW TTR
TTFTFT WRI ftTW-WRtftftftft ftftft ftfftfftTTT ftft TTR RRR RT RW
ftfft t|tRI TRffft Tftftft ftftftftft ftTRftfftf, ftftftt TTRftft ftftft
ftfftfT TTTFT, RftTW (WRfTfftt) ftftft RTFT, ftTW-Wfttftfft ftffRWff
TftTFft.TRRtft, TRFT RO<\R | WfR TRFTtf" TTR RRW7 fftftf RRRT
ftfTT WRI
^^TTftfft Tftftft ftTRTfftf, TIF ftW, TRWfttf Rft RO<\R |
^V R^ ^ooc RT Rftft ftlftltfdtf ftj: TTTff RRtTft RT Rftftt ftftRTt
Tftft RRTTRftf gfR RRfFTft ftfft WftTfft TftRTTf RRftltTTftTTTTt
RftRTf "TTFT" TTW ftftTRJ ftft RTR ft TRRRft TRt I ftftRRT ^f
ftftftT R^fftftlRW RRW Tftrftft ^RftfRFFW TTFT TTTRTft ftt rr wJf
ftlRTf Wl
 fFFFt W&WW (?): Rtdli 0 F"fFt <M^R=h vfitW
?o
TTTfFFfff TTfRtfFfff ftTTTffffTtf Rf Roo% tr RTR TRftTFT
RTRtl U* RfFTTTTTfftTfTTTfftFTRTTR^ftffffFRfrfffFFt
RTTTT fTftftf fr%FFf Rf ^ol^ ft ftTTttTT FfffFtT fft
"^ NO
RfTftfFFT ftl ^ RFffffTTTf T TRfTRff TFR TTRf fttftf
TRRT FfffFRT TfTRft Tff RTF RTTTR TfftRTfftt RfTTTTT
Rfft, ^d^lpl T TRTXl^^Rl d <ff|ffl FfffFff ffl ^
Rf Roo^ %f% ^ RTF TFFftff RffRR TTFTRT tRFRTR ft
"^ NO
TffFt W— ftFf fTR ft Ffff TT RTf RtRf Fff T fft
RTTRf I ^ FfTfTTTT TTfRt, RTF TTTTFTFT TRftf fTTFRf
RfRFRW, TTRfR TRftTFT T Rffff RfTSRf ftfTTT Root
tr TTRTFT RfTfR TfTf Rfft T fftf TFTT¥lfFT TTfff ftR TRff
TFtT Rffftt Rff Tff ftftt Rfft I RFff Rff Tfff TTTf
^oll TR RFT Tfftt ffffl ft FfftTFfff TFT fFT Tf, RT
RftT RFff TFR fFff T ftfFft RfFR <\oooo RTRfFRff
Tff  JlRdHd  TTR R%ftf Wl  "TTRT TftFTfRTF  RfR ftff
no 'no
"fffRfTTTRT TTFT RTR TFFTfF RrtR Tfftf ^ol^ tr Rfftf
RfftTFfTtr TRfffFRRRT STfTTtfRRftt TfTFfTTfffftt RTRT
RFff <JntA|*I TFT ftftt TRRt | ^
^ Tf fftft Rlftf RTWtfftft7 TTTFFTf ftftftftr T TTftftt RRRW
TTlfftft ftft RTTR RFftR ftftfl
"Bill on inclusion has Madhesi bias", The Himalayan Times, 1X TRftft
Fl^l RRTftftt fftftftTftff Tft RTTTftftTT "tffft, TfftR Tfftfft Tftftft
ftftfft, ftwcWft wfwWW CD, ftrfft RftrfRft, RTft f. TR I
^^TTftfft TftRft ftTRftfftf, TTT ftft, TRRTftt, Rft RO<\R I TTft: TTR
RRfFT ft ftfft RRRtfftr ftTRFTRft RTRR fRTRT ^dft<p+l ftTftft
ftfftfftfftFT TTTftfT FWT RftfRR ftftRfft fRWR RTff T Ro<\R  W
rrwRftRftfirftTft ftR" WtRftftfrt yfd+i<w iifftfti ftiftltfd I Tfftf
Tfftfft TftftT fffttft, -y^e/*/ yfwWT Cj), Wfft Twftf%T, Wft FT.V I
^ RTRRRW "tfrfft, ftjftR "Alliance to press for Tharuhat state", The
Kathmandu Post, R% ftfftR F1F "TTFT-TRff ftftf TRT', */PdV<,
1? ftftFT FH I Tftftfft TTF R1T5TFT fftftftftft TRTTTtft ftftRft"
RRTRR (Rft) "ft RR 1^° ftt% TRRf TFTf fftTTft T ftTftrfftT
RTTTtTRW RtR fftRTf fft I TfftR ftfft RRTft, Many Tongues, One
People: The Making of Tharu Identity in Nepal (Ithaca, 2002), ft. 113-
11VI TTftftft TftRft TfRTRft ftTRftfftf, Rft RO<\R | ftrfTTTftt RTftrfft
RFRfft RTff "Tft" "ft ftft ftTRTfftft RFTfft ftfRTt fftftf, ftftw: RftRR
TRft ftTffTTTf ftTRfffft ftTTR RFR (ftRRRftlfftt) ftTT I TFTT "Rfftft
RFTfT' TftftTR TftffftWftft "TfT RRWrFFTT ftfRIW TffT ftftftt W I
RR 1^° ftt TTTW TftRffft RW ftftftr ftft TTTFTRTf
"ftWfe" TRft T RRwrftft "TTTTft" ftfftj TTRTRT "CRT I TTT
"RTTRf "ft TRT ftfrt TR/R TTRftrfftr ftiftSTpRTfT ftfftft tftt °ftrR
RftftfRf RFftR Raft! rtt RFTTFT T ftfTftfTTf TfRftffftftff Tft
RTRTftftTft Rfft, TfFR Tfftfft Tftftt fffttft, -yv/e/*/ ^fwWT Cj), wfft
Rfttfftft, Wft K..RI
^ % RRRffftr ftfTRtTW W ftftrfTTRTf "tfrfft RRRtfftFTft RftTT TftftW
WRRW W TftfftTftffTT Rftft, TfFR Wfft ftft, Wft FTR I
ffRfRff T TTffef TfT Tff RfR RTffFftt TTTftffF TRTFFT
Tf Rftf ^fTTTTTT FTTTTf TTT Ttf I  ftft TRF fffft Tff
NO NO
FftfFftRTFRT^fFfff TftfTTTftNfff TTfff I Rfff
RF ffftf T Rf Root ftf ffrfffTtW RfR TRftTFT TTftffftT
TTdftRf RFf FTTT Rtfffftf frff | RSR T RfTTRFfftt TTfff
TFFTff TTTfTTft RRTT Tff fffFTT ft RTF fTf T TFRFT
NO '
TRFTTf TTfRfTT TT RTRT TfftfFf ft TdfT Rft ¥FTTT TfFT
fTf | STTF ¥TTTTd fffffTTT TTfftfTfT TTfftT ftrft RTF
RRTfTRfF Ffffftt Rfft T ffffffTT ffftR ftf Tjjft TRTft I
TRTffR RfTT TFttftft TfTTfFfff RfftRFTF RPRR TTRT
TFfRFt Tff fTTFT TTRFTT RTF RTffF TTTRF ffft FTT
Rf RFfTTfTI FflfFT^TTRRFFTTRfffFfff TTfffTffTfT
RTffFfff Tlf|fTfTR fff TTTFT RTF "SfffR TWftl
rrThRtTFT ftft TRTTft TRft ffffff T Rftf TFf Rff
JK?<9lRfffFftrR, fTftil^^l RtFHFI^^ ^^cmuf-^rf
cn   no '  "^
T FfffF fftfTF TTRftffF "iTTTTft ff Tfff RTRT WI
no '
"R.  *ll<fN "xT«¥ fNfa <H^<P
RFTfT TFTFT Tffff Fff TRf FRffff RFTfT RTffF Tff ff
RFf ftfTTfftt Tff TftfTT ftRTTFT RTffF I Tftf RlftTTT ft
RTffFtr "fffTFT fftfR ffftfTTTtf TTft HJlPlftl Rdl*l FTTT
RTRFT fTf | RtfTFTTfRT fTfTp? TT ffT?TfTTff FfffFF Tftf
TRFFT FTTf ftFf ffl  'RFR fRff fRfR ftftt TRfftfTf T
Rfft ftft tttt ftft Tff TRt>fTTTTf RRf trft fffw, Rfff
RttrrfT TFR TftTT (Rlfff) FT fF Rf ftffFf TfTTTTT
TfTfl'1lso Rft TTTRFTf RTTTRTTTT R5f RTTFT
STRftTFTFTttfFtf '5TTR ftTT tff, Rftt fjrfflRTF TFTftt
ffTRR ffft Rftftf Rfftt Tfftf T f RfffRR TFftTFT RtFT
fffi FfffFtT ftFT ffRRR FTFR fTTTFTfF Tff trrt fff
RTFff RTTFRTTRT RFff TFRfT RFT TTffftf |
ftTTTTTfftt TFT fTTFT TTfRTT Tfff RTRRfftf "TfRFRFt
TRftTFT RfT fFT ftftT f I fT Rft Rfftf ttRfft RtfRtr ft
TTfftT f I FTR TRftTFTft TTfft <T+t^fe RTRFdT ^FZt RfTft,
"RRTTTT TTTf  TTTFftt  TFR  RTRfff  Rfff  RfFFT  ftft
CN ^ NO NO "N V
TFTfFFTT fftFTR, ffTFT T RF" RRT RTTFTFf RFFTF
TtffffffFTTff RRT TfRf TTTfRf115'1  "Tfft Tfff ftT ft
^ TRffft Tftftft fttf fti d ftTRftfftf, Rft TT;o1^ | fftTRRfR ftRRRft,
TftTTfRfTW RRW T fftlF+l RTRrftft Pf^^cbl ftffw ^(?X *ISpRl
TTTf ftTRftfftf, twrT' llgWI-i*! <M-f)B X Wfcm, ftrfft Rftrfftft, Wft
3.R.1 I
^3^ fft ftftRTW fftiRWT RRFFTtf" ftfftftR fftr^Rft TRTW ftft RR
TRT ftt "TRTftn Sffft" RTRT ftftft TRftft ftft RRT TRTRftft "TT' RRRft
ftfftft fftl ftft ftfT RfttFTft TW Ttft "ftftfft ftft T TftR WTftWfft
Rft T fftftWR TRT ftft ftR I  fftffft RftTTftft ftftf ftftf RFW Tft TFft
 fFFFt W&WW (?): Rtdli 0 F"fFt <M^R=h vfitW
?2T
TFTtTFT ffffTR fttftf Rfft I Tl^lddftl fRff piKlltl PRdll
RfTTRTf RTRt Tfftr f%rftf tfft, RRFf ftft ffffF
FTfTTfTTR TtR RR- -gifffFfff RTRR RlfftfFT fTf T FTRFt
STfRfF FTTR Ffft ffffl ^RfftfFF ffffffff FTfRT F
fTFffff Tfftf RTfR TRR TTdf TRRRfFTTTf fffffFfff I
TfftRTTTfFT RfTRTFTTT FTTftf ffTfF FfftfFfff FftfFFT
RTTTT Td^Hftl TFf T *l^f)<Ttl TFTTf ftftf Tff Tffft TFR
FFf FFf ft FT TWft I W
ffffff Tff fff T "ftfTTfTTFrT Tf:TRfTR Tff Rff Rtt TTfft
NO NO NO
RTRftt RttftrsFf TTfR TTRRff I ffffF "fRrRTTTTTftt
fffdRft TTfftTTffFTTTf fftfR Tftftt TfTRT RWft I "ffTTFT TtfT
ftft TTF TTffftfffR PR* it RFf ftTTf Tff FfFf fRfR
RTTTftt frff | ^ <Tf|i|dNlt fft <RffidMld? RF RfTT Ru-^RId
T TRffFTfTft TR RTffFtf TTfffF T TTft TfTRfRTfFTTfT
fTFT Rdf dj Rff Hldl^tl fft TlfNNId "ffftrff ^l^ fR
ft Tf FfffFtT TTftTTT RfFTfFftt RRRRt TR FfRffRT
RrfT FfT TRRTFTff TRtFffRTF T TTTTRfftr TfRf RRRf
RFffTFT TFfff I 1W ft RTffFtT fTTR fffTTff RFTfRT
FTTtT Ttft RJftFTftT Tfff I RFT TfTRTTf FfffFtf TFRT
Ft^Rftt Rrttft TfffTfFT 'SRfftfF, FfffFtT ftffrffR FRTFT
TTdTfT RfFTfF ft TTTTTTFT TftF ff^ffFTTff tfTTR
RfRfff I RftffFRt ffTRFfFT TFRFTTf fTFT RTffF ft
RFT*?s|ld T5TRT fff <H^s?<*4N ff fl^Hi^ fftdl*l RfTT T^t"
RRFf ffl RT RFR ffffF ftfttft TTRfFTT TFT Rtfff
fffi
TfRtTFRfFftt TTTRRT RfFT <TWlff* <tfddWI y<t*ltl ffR
Rf RRt TfT-RrTRfFfff 3TRRR ffffff ¥FFR Tf TFrf TTT
^dli^tl ^fl*ltl ftfftft yFT^FT dld^l "FTFffRRFRRftTRR
TRfT Rftfftt f I  FfTfTRTT TTTff fff TRffFT fTRR, ffTf,
WITTTW ftjftftft TRW ftfftft ftft RTTf RftfFT RFTR "fftfTft" TRftTf
RTft TftffTFTT WRT RdtFTft fftftftW ftFft fthfRFRWfft FftRT ftfrr fft
T TTTRTf ftftfftfT ftTT ftrfftft ftftrFFRTf ftrftt fftft TfTT fftl ftftftf
Tfftftt  RTTf  RTRTTtft  ftftftt  RftRTR  ft  ftT  ftffftrf?  RTR
ftRTtRftft% ftrrfw Tw ftfrr ff rtw ftfftFFTf ftwr ft i tr
RRRTFTRRft TftTW TfftR ftrftRfft fftFfttTT ftTRfFT TRTftRft TTTftft
TTTfRTFFw ftftrT ftfrr wr Tftft wft ftft fftrf rrtt wri
W Tfftfft TftRft ftTRftfftf, fftlRftRRFft ftftTFT T ftiftTTTTftfFT,
Rftftft, Rft F<H |
^ "(ftfTftTTftWTf ftftWft RRTR) FW ft TTTTTTFT ftftfRTT WRI
W Fft RftfFTRTf TTRRft ftft TtftR fttwh TRffft TTRftft ftftftftft
ftTRftfftf, fftlRRft ftR,Rftftft, ft F1^! |
1W RFftt  ftTTfftftff TTRftftW ftftTFFTT Rlf ftrFft ftr RftTftTTT
WRfftftfFT Rftfttf" fR RRWfftrr WRI RT RW RRftrfft Tftftt Tftrftt
RTftft Rftftft RTR ftfftfTfftRRT fft Tftftft T TftftftR RTT RRRRR
RfR Rfft Tfftt ftf |  TTftftft TWftft ftTRftfftf.TRTTTftt, Rft ^ol^ |
"TTTtt ft ftf tfTRT RfR TFRffR ftffFR fff | TRf ^ol^
TT ft ffFRFT RfRR ffffFR ft tfTTffFT RfTfFTF TTffftr
S\ NO "^
Rfft fRfFTtf fffTTTf f| TRTjq-sTf^rft T?rff%fCFf RTT RFf I ^
FftfFTT TTftftfFftT RTfR T ft ffFfffFfTT ftfTRRfftt
ffftTTf fT FFFT Tft I m ffft TfftT R Tl^lddftl FOT
fFTfrftftt'^fi tRf ff +tpHwi TtRrtT <Tx-*P*i rt^trft
TTfff RfTTT RtRfTR TFRff TRR R^t dilfftl Tf RfFTFTT
NONO NO
Tfftt STRFFff ft fttT, TR fRFT RTftftfFfr RfffRR ftFT
TffTT RT RrrftTf ffTtf fR RTFrf ^fFT Rf fff I ^m
NO
sfftrTRT TfFT ffftR TFftTFTFFTT RTRFT TRFT "Flff
<K<Hp3FffttTTfRTft|T J|Rij*| Tl^ldd tfft I ft TRTtTFT Rf
NO  On ' -N
Ro<\o tr RTft ffTFTTt RF Tfftt frff T Ttftf TTTTff FtfRT,
fRFf T TFftffft TRffFT ftft fftR fflfFFt RTRf TFT WI
3Fff "f^TTf%TTT TTfftfFTT ftrft R5f RTTTFT TTfffTfF ff
T FfffF TTftTffftt WTT Tfftt ffft TWftl "ftt fftfTf FTR
¥FTTT FftfFftt fftFTR fftR T ffffF Tff TTffRTF fftr
FRfF RpSTTT ffl ^ FTRTT TTTTFT TTFtTFTFTFrfF FTR
£rrftt Ttf^rffRf ^  ^ftr ff?rw fFRfrrrf HpHidftl
TTRRffftt RRT RFff I "ffft Tl^ldd ffft Tffftf <R*Pl T
RTFTTT STTRlftf W ^H fTTT ¥TftR TffRTf FTRRR ftFFT
^ ft TRFFTT ftrf TftFrffT ftfTftRT ftRTt Rffftw T Wftl ^ fti
RTTf yFdN*II fftdtfl^ TtRR cbifttfl TTW ftpftfti fftftfl TTR RRRTf
ftTftt ftrfftftTftt RRf RRftftfrft RTftftt TRTTRf ftftT Tfftt ftt Tftff ftftftR
ftff#Tf Wl
^ TRffft Tftftft ftTRftfftf,TTfftT TfFTT ftRTTTR, TRTftftt, RT ^°1^,
NO ^ =^
TTRftft" TftTFT, RWft TftTFT, RRRTfttFT, WRftftFT, RrRTftfftTR-
TRfFT,RRftft, RTRRft Ro^R I
1:133 ftRRRftTf ftft TftftTRW fftFftft: ftftt I RT ftfTT ftRft Ttfl+K
RftTftft RR Wv RlfTft fTrftftRT wffR | 'RR^tr ftftitftRW fTrftftT",
*/PdV<, 1 T RO<\R | TTTTfftt RRR ftjftftft ^Km RRfft TftR TTTTTf
fftrftTTft ftfR ftfftfft RTR RftR ftffftR fftftft RRFFTTRT Tftt ftTRRTf
fftftf I RftTft/W Tftftftff ft Rftf-1 Rft ftf W I RTftPTft RTTfft WTR
ftTRft TTR iKIH+i Rftf ftfft RRTf fftftf I ftt ft ftfft ftdftf f Rtf ftft
ftftTRFT %RI ffftrftftrft TTFTRFT fft TTTffw ftRTRTfftt ■H^^
TRFftTRTTWRI TTfttRTTT ftftftfTFFTf ftTRW Tfftftt RFffft ftfTftft
W T RTTRT RRftft TftRftft ftfTf ftftlRl+ WW® TTftf Wl ^Tft
RRRTftW ftft TftftTRFT ftTTft RRRTftTf TTftfttfTT RWRR Rfftft RRTT
ftftTWW I Tft ftftftft ftTRT^TR RRRTftW TWTFTft TftTRftftRR ffftftt
RFffftTf RTRR ftft SfRfttRftrft TT^IRFTft fttftf WftfTf RftftftftRTTf
Tftftft ftft TftR ftTRf T Tftftftft RTR RRftftftft Tftftt ^R I TTftftft
TftRft ftTRftfftf, fftffttfT ftRRRWft ftiftftTftTftfFT, Rftftt ftftf,
TRfttftlfttFT, RftTRT, T F1^! I
^ TTTT ftftftTftTTTTFR RRfftf ftftfftW RftTRft RRTTT RTWT ftrfTr
ftRTRfRT^WTRR WRI fTftftR ftft ^ft" ftfTTFTft Rftft RlftTTR
TTW Sjdftftdl ftf ft W" RftFFTt RRRftTf TRft ^llftft ftftTR
fftR^ ftftTT fft I "RR ftRRRR: RSftftft T fTTftW, RR ftft RTR
WftR, Rift RO<\R |
 fFFFt W&WW (?): Rtdli 0 F"fFt <M^R=h vfitW
?<?
fTfttf TRffRT ftFT ft', "f^TTRrTftt TFftTFTTR FTRFT ffft
Rfftft rf rr RFfttrrrrTtttr Rftf iw FfffF ft Tff ftft
TRff Tf RfFffRT TffTfFT ftft hR<=IK*I RrRt TTRT "5RTTR
'  -N NO On
fffff TFTTT Wf FfffF Tff T fTff Ttf RTR fffRff I ^°
ft RR Tft%R TT TffftT TffTT ffTfFFT RT TfTfTT ff TR
FftfFFT ffffff ¥TT TfFTTT RT TTTFT fft RSR TTdTTT ff I
Tff TRffTT ft* m fTFT TT%R TTfffFfT RTfftTTTTTT?Tf fftf
TfTfFTf TRffff TTff I
RTftR 3tk<|<rH*l(W RNff *K<hRw*I Tl^lcHd T £MHi<rHlt
Tff RRfTT Ffftt t%TRt fTFTTTT TfftffTTftftt TTTfftfTTTTTRR
TRffffftt TffTTTTf TffFTTfT R5f RTTTTT ffFT-f ifldlf RfTFT
FTRf TFTftr FfTffftt fT TtT fft TWft I TR ft ftf TR
RfftF?  Tf  RrRTRtr  TTfFffRTftt  RFffFftT  "ftfRR'ftt
' NO On
RfTTTTff FfFftftt W, R3R FTTftT fffT RTR TFRTt RftfftT
Wl FTft R5f RTf RTffFftt RTf ^t T RTftfTTTftt TffTTfTR
RTf sfftR TtfRFTRT Tfftt WI Rff T tffttfF fWfR t fftfT
TfFTWl TRff ftft RFR ¥TTfF ff Rft FftfFftt FftRfff
TTRfRTTf W f ff RRRTf FftfFftt TTtft ftfflRfF T RFffRF
RTRTR Tfftf f | RfTTpfT TTTRFT TTTt FfffTR ft, FTftftf
RfTfFTTFt TftfTT TFTffF FTTT ffF ^m RTffF ff Rrt
Riff, tfft, fftt T ffttffF I fftfT TT "Tff RTTTTT TTfffTfF
RFftTTfTT RfTTRt RfFT t?Tf fff fT W F^f RRTfTR
fTTTfTTff STRftTFTftl TRRRFFTfTR^-TjfRTffTfFRRffftt
Tft TTTTTff TTfffTFWfTf ffTRf RTf tff FfTR ft fFTTT
FTtftR TfffTRftfFftT fffflRfF TFTTRTf TTFftf fftTTTff
dfl^^i RT tffT <fklf d Tff Fft TfRT fftf *f TfT ftff I
Tfff, FfTTfftfftt TFTf Rfft R^RfFTRf TTftRTR Riff
RfRT ffl
NO
Flff "fTTTRrrftt M£M\i fTFT dR*ltl Riff ftfl  RFff
TFRftT Rrtr Tifff tfttRr d<if*i f^tttt t ftrnfT
W TRffft Tftftft  ftTRftfftf,  RRTftftlTTTft  ftiftftTTTftf, ftft,  ftfftr
F<m
^° ftiTftTftTTfFFTf RftR ft RT fftftf ftft RftfFRTf RTrwrfftf TTR
TRTW ftft ftRTt RWW TftF? ftTRRTR ftft RRWRTf Sftft T3? T
RdtFTTt TFTrfftTTR ftfft Rftfft ftTRft RTW I ffrftftftW ft ftftTFT
RFf, TRRTftrftTT RRRR ftf, RWRTft fttft TTftR T TTRTRfTT "TrftFTR
TRW TfTT fttR RRT RRW ^TftftrR <k4+l ftRW WRI Rf T "RRftfft
ft RfFTTW fftTffRRTT TRTtftFFW ftfftw fft T RfttFRft ftTftftTftTftftTt
RTR ftTT ftft RTTRtfTf Tftfft fftftfTft fft I "Leaders set condition to lift
Far-West strike", ekantipur.com, 3 T RO<\R | ftftwTTTrfFT RRTftfttRTt
ftfTftft RFffft, TTTRR T ftrfftTTW ftg" fftft wftj WRTWft, ftft"
ftRRTTT ftrfftTRTFT ftftftt WftRftf Tftfft TftTTTf fFftR^RI ftftftfft
Tftftft ftTRftfftf, ftttfRR, ftftt,TRTTR,ftftftt, ftfftft RO<\R\ ftftft T
RTRlfft ftiTftRTTTrfFTRTf it RfttFFWfft RRRT ftTftRTt ftftftR rTtT
T TT RTTTRR fttftftt ftTTft RRft ftfTf ^ft I
ffTRTFT TRRTT fTft Tf TTRRFtR T TFftTFTFfttfFtT TRfT
RTF fwTfttfffffftr TRRFR TffffR Tftff I fRFfffFf
tfTfffTTTTT "fTfttr RTFfFRff FRRFT f ft T FRfftT ftft
fRrTT-TTfRrff tttt Rtrt fFFT TRfrrfi  FfffF "N§tfr
TTtfffft fff ffffffTT ff' TtT ffft RttRT fR TTfF? I ^
m RfffTT RTF TfFtTFTTTttfF TRffFTTTf TFFf ffff T
3Tf-Rfftt TTTRFT TTTTFTFT FTTT fffR ftT fffRff TROT
TftfTf TtT fRTRTT TRff T TF?f ffffF TfTR TRFTT
RTfF?f fTfff RffFR ftff I ^
"3".  <rtel<jj "3TT ^"N"-^
"fRrRTfTTtftr TFTTTf TTffTT Rffef fTTRFT TfF RRFT
fRlRTRft "TfftfFTT Rft RTfR Rtffftt fFFf I RT TftfSRTT
ftft Rff%f ffFfF Tf TTf ff%F?f RFt RtTTR ftfFf T RpST
ffff TfTRf TRff FfT ff=R RTffF I RpST ffF TfTRfftt
TftftfTT "Rfft TRTrRrT TTTfT RTRR RffffftT W f dHMHlf
fft ffF TFR RfRT TFT Tf TRRT (ftfFT) T t?ft
RffffFfff Ttf RRftt RTRTR Tfftt TftfF? I ^ RfTRR Rft
Tffff H^Pftl Wf TMflR* tR|*I* Tf Tff ffF<NKTpjd*l
tf^fRT5RfFff TFf RTftt Wl Rfft FfftfFfff ffftftt RTftf
fff TRf T RfTFff TRTTTff TFf Tff TRf | ^ fTTFT TTfRTT
fft R Rf Tff ft Rff RTRfffftF ffTTFT RffT TfFT ff RtFR
ft RTffFTT fTf Tfftt W fT fTf Tfftt ffft Rtffftt W,
Rtftrrftt TjRRTfFFT ffRf I ft Ro 1 ^ tr TfffFTTT TTTTRT
RffRTRft ffttTTT T TTFR Flff STfffTTRtft ffftrfftt TTR Rt
TffftfF RfTTRRR Wft RffffF RTF F^f RRT TRTffF FfTf
i^drA fffff 1^^
^^ TRffft  Tftftft  ftTRftfftf,  RRTftfftTTTft  TRSftTftf,  ftft,  ftfftR
F<m
^R TRffft TftRft ftTRftfftf, TTF ftfTftTTTftf TRftrftt, Rft RO<\R |
^^ ftftRTTf RRftRRTTTf RT=f c,o ftftfw fftRfT WRT RR Rooc,
RTR ftftRT fftRTf RT RTR f?R TRft fftftf I  Tfftfft TftRft ftTRftfftf,
T^ftt ftft H\A + df, ftftFT ^oll | TRffft TftftT fffttft ftft TfftR ft?W
ifdWMcti <M-f)pi X titflMtil, ftrfft Tftftftft I
^ RRWRW "tfftft, fftftftftTTT RT RR Tftftt ftftf ftfftwTW
ftftfTrTRW TffftRTf RWW RfttFTft ftftftR RRR^" Rftft TWR I
TRffft TftRft ftTRftfftf, fftftTRTftRTTTftW.TRWT^, fttftrRT ROW \
ft roo% r ftwr ftftwr ftfftt ftiRTt fftR ftftrftt rt rttfT
tfftf d^fti RWT ftftft" TR fftrftftR RRRTf fftftt, RftW fttft RTTTf
TRR ftrrftr fftfttl
^*- W RTTTftftTT RffT, TftjfR TRffft Tftftt fffttft, -yWe/*/ wfTWW
(V, Wfft Rftrfftft, Wft V.ft T Wft V.T I Trt WTftfftT TtRR RFRft
^ftt ftfRTRftTftiFTTt RTRfft ftiftTTTTTfFTfft RTft WRt fftftt T%ftt
 fFFFt W&WW (?): Rtdli 0 F"fFt <M^R=h vfitW
30
Tff RR fPfRTFRFTf ffF, TFTfffft T FTTRT RTTTTT
3j^fti||FRT x-cllf^^ftl -^trrT TfT Rff Rft TfffF fF? Rf ft
TTRR: TRFftR fFTfFftt ffdf TTFf ^FfTTff R FrffT Rf
TRff I ftff RTffFTT FTTfft, fffftf: ¥tftR FTTf ftftTT
RTffFFT Ffff TTRTRftt RRftffTR TT Tf fft RJftRff
RfRff, fftfTf FTTTF: TTfRt TRFffTf FRfFRff TFRTFT T
"ffTfFTT Rfftf Tff RfTf I  ftRRt RR RFR tfF" TFFFTTFT
NO ' <=-N
H<R<Hld FTTf RfTfTff Rtf TFR <T^id^^ld RFR ft ftf
TTTffFTTTf "ffft RTRf Rtrf TRRffR Wi I
*. ^THT <N^R)* hms^
fTFFT fRfffF TRFTT RRRFT fRmfffff ffFT RTt
RTRTTFt fTFR Tff Tft RffFf ffl TFTftt TTftfTTTff
RFft fft TTR TTTR Tiff Tff ffffF t ff fftfTf FftfFftt
RTTRt ftfttRtF fFFT Wi f RTTRfFRF Tff Tff ffl
TfftTffRTWft 3TfffTtr ftftt "ffflftRl*" TFRff ffTR
RTTFTTRRf Wl ffff ffdf TTT f ft fF? TT fftfTTFT Flff
TFt RfT RTRTfFftt TRTTR Rfftf fF? I FfTR FRff
RTffFTTff RfTfFRTftt ftftt ffTTTTTf TffttRFT fit Rft
TTFRRf I ^ fftFTTTTTIRft TRRTRf TTTTTF ffft tRrtRf
ftftf Wi\ fRF T ftft fTRTR RTF RTfTRftt Tff TFR
"ftRFftff T RffsTRT RTff RTffFfffftt TRFR ftft
TfffTFFTF fft Rffftt f I FfTfTTTT Tffff, ft RfRtff
TTTffTRfff^TfsffTRTft 3RRTT 3TTFFT ff f fftrffFfff
FftfFftt'SRTfR Tff ffTfTRRff I
fftfR TRftTFT TtfttRTR TTRftffF fftfRFR t f , TT ftf Rfftf
FftTR RRft ftff FTFRf TTR Rf Rftftt f I RR" "ftRTRRff
RTffFft fRRTfFtr Tff "fffTFTTfRTftt FRFR RTR RftfftT
RTRfTlffF TtfffffTfTff FIR TTR| ^3 RTRRR: RFfttTTfftt
RTRFT FTf FTFRf TfftT ft ^11 tr fRff T RTf TTTTftT
RTRTT Rf TTfftrrf ftRrRtT RTFR TFT FTff TRf fT I ^
""■ NO NO    V
TTFRR STRfFFTFTttTT TfTR fRrffFF RffTTfTTTTTf RR"
TTRFFT Tff TTTR TTR, TR "fftRR" I  FftT Rf,  'FfTfTTTT
ftPftld + dfF^tf TR I^F Tt ftfftwfTf TRW RTtfT fftTRTW RTTR
RTRTRTT fftl
^ fTTft RRf fRft" ftft TRft TfftftTTW ftTftfft (ftftfft RRTRTFTft
fftftft ftfTft7 RTR TftWft ftftftTf ftfTPftRTft ftTRRTt fftftt) "ft ftfrt
WftfftftR ftW TTTTtfftT RRfftR ftftrfFTRTf RtfTftTRft TTfftt fttft
fttftf w ft RRRft fftfti wr fftTRRrf Rifttrift ftm rjrfrt
ftRTftfft "ftTftrfftft ftTfftr=R' ftftTft fft I "Non-territorial federalism an
imported conspiracy", The Kathmandu Post, 1 3 ftTftftft f Ol f I
^3 RR ^%%R Tf ftftfftfftRftlR RT RW ftftft RTW fft RR RR
I^A* T ']%%% Ttftft|R| + mi RT RW ftft ftftft ftfftfftfT fftRTRI RR
Roof, ftf RTRffTT ftftTR ic; TWT ftftft Rfftft fftR ftftftR^ooc; ftf
TftftftTTftWW «.o Wv ftfftft RftTW RfftRTT fft I RRT Tftftl, A Land of
Our Own (*\6H\4t,ROO% ),T 1*1
^ WRWTRTf TT^^ Tft ttwT ftdft ftftft fttTT ftTTftft ftftTft
ftfrt fftfttl RR FH W ftTRTf RRRT TftftfT TfTT W^W^ '^f? ^
RRTT) TR fftR ftft RWWTftf fftftf ftft TftRft" TTW WftFT RRTW
ftlftrffft TftRTT" T W^W^ "SftftWRfTTTt RftfR ftfTf fftftt T RTRRfftT
T fftftt TR RRW WRWftWfft ftT RftTRTf fftftf I TftTW "ftft ftftRTRTf
TRRRTT ftft ftrfTRTf W I TTft TTftRR ftTTTfttftR ftftftft Rfftftf ftrftt
ftfTRft ftft TtfftRTf W I RTtT TftRTT TRft WWp" (TRT T RRTft) ftd
F11 I
 fFFFt W&WW (?): Rtdli 0 F"fFt <M^R=h vfitW
31
TTfRt, RfftffF rrrr STTTfT Tff*R*| RTT Rfff TFRftffF
ffTfF (TR TTdTftT) TltRftf "ftRTFftff f fftfRfF ff T
FftfFTTTf Tff TRffRRTffFRf RF?f | Tff FTT TTTT Hldl^tl
TfTfft RTftTRf Tff ffff Rf TfT ffF?f' I ™
fRrffFTT TRfTTTTTTf TTTfff TFf RRf Tftf "fftfTT OTR Tf ftf
ftft STFftTFTfTtfftt TRfTT RtfTTfTTTFt TFR "RR TTTTFTFT
TTlRt  RFT  fRff  RRfTRTT  Flff  FRRRTR"  tfft' I n°
NO NO C-n
"flRTTfTRTTFfff RffRR "ffnffF RRRfFTT Rff TfftFFr
RTTR RfffffFtr fftrffFFT Flff fffr Tff *K*I rfTtft
RfTfTfFRT fTf | TT ft RRRfFTT fft RTftfR Rfftf ff
TRf fT ft RRffFfR ft RR^f TTTf TtT ffFT W I n<)
ftRTTftt RTTfFRRR fftrffFftT ffTTT ffft FR W I ^ ff ft
*<l^ ^fl^^cHlf <NflPl* FTTT ^tfcd ^d^lld <l**l ffl
fftrfftt RfTfFR TRFRR t fftfTT ff f FftfFftt ft
fff%f RRFRTT ffft Wi f R RffT TFTftt trr t FfffFtT
FfTTFT ffl n? ft TFT RfTfffFTF T FRff TTTT TFRR
ffTfFTT TffRT Tftf TTTftft "ff I TRfT RTfFT FTTT TRrrRrf
ffRTf fftfTffFFT RTT ft RTfT-RTfT ffl fTTRT "TTTFffTR
fFTTTTTT ffTTT "5RTR W ffft fRfT Tfff fRrfRFT Rft
RTRTTFT RTFR ffT ft ff <HJT«|A|fN TTTTf *<li?^ Tff fft
fRI trrttTf, ffttf fttft TtrTftRRrt tttrTfftr f inv
Rt%fFTTfRTTR fRff RTf TT ffttf FFR Tfftt ffft, TR FFTFT
RfTRfFTT ft RRFFTfff TFT fft TRfT TTffrff RfRfTTT
fffl RRf fffftf RRTR ft RffT Rf ft Hldl^tl ftldlftl ffFT
TTf RftTff TRTfT fffR TTlf T5FFT TRf ft Rf Tff TTftt
"ftTrftfTFTTf Rftftf ftFT Rff | ^ Rft1 ^Ryid<TRmi Fft
Tff RRt TRFffTf Rff Rft TTR FTRT Tff ft Tf TlftTTFTTTT
TRdT TTRftttfF "TfftfT FTTT RfRf ff fftTTTfFTTTf TTft
Tff I fftTR ffffFtT TffRTfTTft RTffFTTff RTRR RFTRT
FRfFTTd FRfffFFf TTfff RFFFTF Fff TTRT RTTTfftTTTF
fffffR TRRf TRTftff RFT TfffWl ff FTTTT Ffff ft
RRRfFTT RTfTT RTRT TfRf TTRFRF fffi n^ FffftfF
RRfT RTTfTR TTTRRRf  TRfffRFT  RFTFTTT  TFfTfFRFftt
NO NO -V
fffRTTTT Tffff T FftfFTTTf ft TTfffFtt "TfftRRft Rfft T
RfRTff RTffFFT flftTTTf TTRT Ttf TT RdTff FTTTT FTTRt
TRrffff I
"^.  ^R?<rll <H^<p
RR" RTffFfr rRtTFTTTTTTR TTtfRTfFftt Tff FFR TT RTf
Tfftt ffft T "TRTtFTFTT FF? tT ft RfffffFTT TffrR
TFFTfF TfFT fTf | TR ffttf RfTRfFftt fFTT ft TffTR
RfTRfF Tff TTdTfRTftt RTTfftfTff fTFT fTf, fftfRf SRTff
TFFftfftF RfffTfff Tff TfRf FfffFTTff ffffFFt RTRf
TTTTRF Tff | nis
^ TTftftft TTRftft ftTRftfftf, ftftft ftfTftRTTftf.TRTTTftt, RRif RO<\R |
RftWR RTRTft fFRfTTTff ftrfTftrfttftft FTW ftftffft TTTRRTftft TTTRR
ft^ftFFTT ftfftRft ftft fftftRRTt fTTf I TTW ft ftffttfT fttlft R^WT
RTRR fftRTRI ftTfft T T^FT ftftlftl+d RftfFFTf ftffRW Tfftr
ftftlTTTRRRtFRft fttRRT RTRRff ftfft RSR diltf+l fftl ftftftlfw
W RftTftftTT "tfrfft, TfFR TRffft Tftftft fffttft -yv/e/*/ wfrfflT Cj),
Rifft Rftrfftft, RTft F T. V I
n°  TRffft  TftRft  ftTRftfftf,  ftRrr  ftfTftfftTftf, TRftrftt,  RRTf
Fl^l
n<) RTRTRTft  Rrfft, TRft  ftRftfftW  TRft  "fttR  ftteftftf  ftfrrfftft
TftrftFFTT "tfrfft "ftfft TRft T TTTfttft TRW RftftRRftTTt ftTftRW
TftWRRtftT ftfftftfftTT" Tt RTTR Trftrft fftftf I  "Confusion in Dalit
Transformation in the New Constitution of Nepal", RftW ftftRrftRft, TftTRT
Fio|
n^ RR ROO<\ ftf RRftRRR fR RTTRRTTW fttRTFFTf TRSW
l^.c;"^ ftffTft tftftt I "Dalits and Labour in Nepal: Discrimination and
Forced Labour",ftTfRRRtRooi< | wRRFOls W ftffRTf fTftTftftt Tw
TttT Rfttftrw ftftftw Rtft v.o«. ftfftRft rtr tFt w^ttrtT fftftt I
n? 'FTfttFT ft RTjfRfTftTTf TRT RfFW^ T T RfttRftfTftTf TRT' RT
rw fttR ftiTftTftTftfft ftrwi  TRfftr TTftft ftTRftfftf, ftftrr
ftiftftTTTftf, TRTTtft,^RTf RO<\R \
nv fttR ftfFTTTWf Rftfttftt fftfftR T fttR fttFTTTTf RRftftWftTTf
ftTT^RTftTftff, TfFR"Voices from the powwow", The Kathmandu Post, 3 O
RTF1o| ftRWFfttft fftTRR TftRfTRff ftfRTTR ftftRTTT Rift
TfFR "Fragmented voices", The Kathmandu Post, IV fttftTRT Fl 1 I
RTTTTfftT ftTftftTTTR Rfftft ftft ftftr?ftt n^°l1 tT RftftRftfW
ftftTfRff Wfft ftftT RRTRfft fft I "Dalits hiding their castes", The
KathmanduPost, R 3 Rft Fl 1 I ftFT fttfftFTTR Rftftt fttrftFTftft
ftffft TftRTTTf ftftFR ftft Wftf Wl
^'TlifF^tf RRFoc; ftt fftftfftftW TTftftrfftT ftftft ftftRT TftfttT
RTftTTRFFRTf WRfTT fftl Tftftt ftrfft ftt ftfftft ftftTFT TTftTTW
ftftfftft fftR TFT W T RftfFT ftftf WFT Wff TRRT", RT RW ftftft
ftfTftfftTftfft ftft I TRffft Tftftft ftTRftfftf, ftftr ftfftftTftTftf, TRwft,
RRTf Fl^l fttR TRRTf ftftRT RFfRfft Rfttfftft rTtT fTTrRT
F11 R RWW RRTTT wfTftFTSTT ftffRTt RT RW ftftft RTTTt
WTTTf ftftftW RW W^ ftftf T ftfftftw TRft fftftftW ftTfttfttf"
ftfrt RRWRTf RRMlPldlfti ftffft TRft fTft yFdN+i fftftft ftf fftftt |
"Cabinet provides Rs lm to bereaved Dalit family", The Kathmandu Post, R. c;
ftftTRTFIIl «.° RW fttR TRTRTFRftsft RT RW WR ftRTFRTf
Wtff ftftft RRRlfft ftftfffft RTRT fftrr | "Confusion in Dalit Transformation
in the New Constitution of Nepal", ftrfft Rfttfftft, R 1 O |
n^ W RTRTTftTT Rifft, TfftR ftTRft RT, "Stripped of dignity", The
KathmanduPost, 1  ftftFT RO<\R \
nls Tt RW TftT§ffftfTTftfw RRTT RTftft T TIRTftW RTFT" TW Rlfttftlft
ddlTil ftfftR-T RO<\R R TRWftRTT ftffwT Wftftfftfw RTftrffft Wl
 fFFFt W&WW (?): Rtdli 0 F"fFt <M^R=h vfitW
3?
TR ft FFR Rft TRft RF TTTFT Ffffl RRt RRrTFTTR
RFlfFFfTftt TTTTTTtR Ttftf TRRf Tfftt tfft I TTfffFffR
TdflRd +Riikwi ft 'SRfft ftRRt dHiR* ffFT TTfff TTTR T
RTT ft RR ftfFft TTRRF ff TffTff TRfftt ffft I  RTft
NO    NO NONO '
TTTTTftr ftfftT fFR TTTTTT ft'#TTWfttTTff TFRfffff Rffff
TFTf I
Ttftrftt TTTRFR tfftftt FTTRTTf RRRftf fRTFT dHlR*dl
fTfTTTTftf TTTR TR Rf ffftR? I TRffftt df^ld Ttf dHlR*dl
RTRf -5RTTRT ftT ~m TTRTTfftt "fftRf Rftf RTt FTfR ft I RT
NO
FRfftr Rrttsr fffftRf TffTi ttftrft Hidl*i "ttrrtT'
NO^ On ^
RfTRfFftT TfTf TRTFTTT ft RR RRRt RFTRF fTTfTT frff,
NO   NO NONO T
dfli?^*! fffR dHH+tl PMI£*I TTSil+tslld ftRRt dMlR*dl Rff
RRftRfFftt fftt TTFf Rfr ffft I TFftfTft fRfR RfTffF
ftff 3TRRTTT ft ftftFt dMlR* fFff TOTT fTf, RFTFt RTTTff
NO   NO NONO " NO
TTR RFlftTFR TRf TTTTTTTff TfTfftt frff TffRTf "ffff' fT
FftfFTRf f^TRt I FfffFftt RTTfTT 3TRR TT RRTTTTTSf fF
RfTTTf TTft RTTRFF TRf RRTTTT TfTT ftRTTftt "PfdRFIIoH*
RTfRtRT FTTR RFF TTTTFT RFTFTfF RfTTTftt fTFR ffff
TfrRrfh
s. frspf
3RRfttTHH+tl crtXdlP'l* HpMI cA||i|* HR<=ld~d*l TRfR Rfftf
W— RfTff "RfRfRT T ftRRtrfftt RffffTTf ft LhTlfftcHl
TRRRT TRFf fR RRRT TWf | ffTRff fFff RdffT fff Tff
ft RFR fR ff RTTTf ftfftFftf T RfR TRrff TRf
RRffl TR ftF RRTTT ffft TTfTTTTFR Wl ffFT fff
d<R<=ll<fl <Hl*d~=l*l <9ilfkl W <^<H^I TTft fftf I ftfFTFTft
fFfWTtttfTRTT Tf*RfF RlfRfF ff fT Ffft FRRtT TTR
Tfftrftt TTTRT fff "SfTfR Tffftf ftfT I fftf FTTR <MflPl*
TfdffFftt Tfft TTTRT ftl TffftF ffft Rtt ftfTT ffT
FftfFFf fffRf TFR fft ff ffffTfR TTTR ff tffftF
ffTFFt fftfffF fRf ff f ffTfftt RfdTTf Tft R RFf
TfF?f I TfftiTfftr RTt fR TfFf TFIfFftt RfT^FT f
TRRf RTf, RT FTTTTf TTdTfF TFRRF TT RR ffTFFt TfT
Rft fftRFftF ff ft ftfFfftr TfFf TTRTRRF T TTRRtfF
RTffFftfFT TFFfftTTTTTf ^rrRTT ff ROT Tf R=tff I
ftfFfftt TRTFRRfTf RTTRff RTfTFTOTT TT RftTfTTTTFT TfT
Rft RTftR fffffffFT RFR RRffFTTff FTff fftftft RTT TTFF
T TRTFfftr FTTT TTTfff Tf TffftF? I RT fffff RRRfftF
TRTFTTff Rf ftfR fRff T fffFRFT 3RTTFTT ^RTftTT Tf
RtftR I TTTTR T TFRFT ftf RSRTR Rf FTT Tf TffffFftf
RRFT RRRT TfTTTRf FfF? I RTfRfftt RTdT ftft TRf ft Rf
Tff TffffFtf TTTFTff t ftftT S\W fRTT TT^Rf T TTTR
ffft TRRTFTT Tfft ff RRFFf I TTRTTTT TfffffFtt TRTFfF
ftrr Frff ffff fT trrtR Tfftt tioh+frt RftFfi
TfffTfftft RTffFtf Ttf ft RfFFf Tf  TRft RffftTR
fTffTTTFRf FRFR TT RTRTFT ffFfffTRf RfRR FfffFtT
ffTTF RRRFTF RTTTfF fT RRFFrT fftrfR Rf TTftf t?ffl
TTFffTftt TfRftff ft: fff TRffTf TftfRTfffFtT FTf^r ftrfff |
RFR "TfftfFtf ffffftf tR
^tfRT
fTFTTT ff FTR TRFRR TRf fRRTTFl
TR Rff FftfFftt fff Rffff tfT RRff TTR ft Tf FRfFF
TTFT FR TRTf W I Tfftft: TTfT "RTRf TRRTFT FTTfRffF
RTf "FfR f%rftt W Tf FTTftf ftf TFRff FTRf FfF t?f
TTdffF TlfttT RldHff I
+IA^/^l^r, \\3 3fTR^ \0<\\
 fFFFt W&WW (?): Rtdli 0 F"TFt <M^R=h vfitW
33
The boundaries and names shown and the designations
used on this map do not imply official endorsement or
acceptance by the United Nations.
iDarchula\
.^ Baitadi"
PMAHAKiUJ>
y4-- ■ 0Dadeldhura    ,/
■•    Dipa'ya|8',Sil9ha^
•    FAR WEST
/ 0Mahendranagarc^-.^_^ \
"\- f"**^)Dhangadhi>
"A  \,
•oGulariya
rt MID-WEST (
^Dailekh   ■  ^j D'uinai V
BHERI^ oJajarkot ^'T>y—"
,-.jr -0-Jumlikhalanga
RAPTI   fDHAVUI^GIRI/
"c.k,..^  i bin. v  Beni "I .1.1-
Jaja
® Birendranagar
NEPAL
0      National capital
®      Regional seat
0     Zonal seat
O      District seat
 International boundary
  Regional boundary
   Zonal boundary
+     Airport
0    20   40   60   80  100 km
0   10  20  30  40  SO  60 mi
Lambert conloimal conic jvtyecuwi wtti a cenlial mondiaii
c4 64 degrees east longitude wilt, standard pamHets ol 2*
degrees and 32 degrees nonri latitude using me WGS84
.*/  j pDhunche"^    i
oG0,rkha   BAGMATI    \  !'; (~ '->.
(   Dhadingbesi: 4...  "x,*.'Vf \
\    " °Bidur  i  „ Chautara
Salyan >0Liwang  \  ■»='"& Kusma
T|. ?-Baglung*K.. ^F . 0Bisisatlar
■•  ^Tulsipur.  ,  • uv.   f  7 Pokhara
.   Nepalguni -. o 0/>   oTamghasV°Syangja
\A-i    ^ho>ahi°PV^-/  Q ,!~WEST °Damau
' r-^SandhikharkaOTansJn^-«--.-^   .._
-.»-•»■>   II-MBIM Butwal""'Bharatpufe' KathmanduO^Bhaktapur,iQCharikot'
.-.-Taulihawa ' Siddharthanagar ^.^  ¥    —"'Patan    0 Dhulikhel / .;  KOSHI/  Mr£Hl:
SSL/V Hetauda, CENTRAL^  /,(  oS.al0l,KhaWari,Tap|ei ngy;
 » 'NARAYANI->>Ramechhapn  /Okhaldhungai    p   i   u-^-/;
-\ NARAYANI   jpSl **fS/  ^ o-KoBNpurVPhidim  ,
\h-    "Sindjulimadi  -Di^eL°^^^„i-o   I
JANAKPUR   i '
Malangawa   j(
'janakpurRGaighat Q"
or .^
RikteA EAST^Terhathum,
®
Dhankuta   X
llam° i  \
^ Dharan
^""Chandragadhi,/
■Biratnagar!  «.-.  I
/
SI
Map No. 4304  UNITED NATIONS
January 2007 (Colour)
Department of Peacekeeping Operations
Cartographic Section
 fFFFt -$RWT (?): Rtdli 0 F"TFt <M^R=h vfitW
3y
FFFRFFFf TTfRtT RT (TTfRfT RT) TRTFR, TTRTTTFfr
TFTTFftt RTRT ffl TTfRTF TfTfRTT W^Wt fF7! 13°
RTRRTtlfF TTftf ffl m RFTFT FTTFFT TfFRTTfTR
TTTTftf RFtTR RRT d^Rdi+tl ftft ftT "FF ttftf T fR^ftl
fFf RTTTFT TT TRTR Rft? I
RTffRT Ffftt RRR Tf TFf RfRTT TTTTTf TfTFTTf ft I
FF" RF ff Rff, Rff Rff T fTftftf Rff fRfF TRTT
fRfRFT fRfFTT TTfRfR FTFT RRftffF RNTtFTT
fFftfF FTT Tfff I TTTTTf TfRRTFTTff TTR RfTR T
TTTRTffFT TTTRRT TTfRfR RTtT fTFf TFTRTRR
ffRTFf?fFTT¥rftr Rf ^fTffTttF TjffRTfffftt ff^TRFTF
ffffff TTfR Tff I  RTfffR RTtT <\R TRft Wfffiw WW
RFfftr TTffF Ttrfff tR rrrrr tf|| tft ^rttffftr
rtftRft ff" fRFfrr t ff" |f fftf FRfFrr ft TfFtf
TTTTft TTFTT RFTFTtt TTRf I
RTfffR FTf TTTR Tftftt ffffff T RRR ffTFTTTFT
TRTRff RTRlf fffTR fftF? T FTTFT Fff TTfRtT RTftt
TTTTff www.crisisgroup.org TT fff FTTFT RTTfF? I
FTTTTfF TTfRtT RTtT TTTR ffltTRfFfft SRTf TTRRR
RRFT T TTTR RffRfFfff RTff RfRT RFFR T
RTFTTRTf TRTT TFf Rff "SRfft, RfRTRT TTRT TTRF RRfRR
fftR RTT TTTf I
TFFftffF, FffffftF T "SRFfffFF ¥FT TTRT RRR RTRTT
ffffef 'SRfftfF Tfftt RTfffR RTftt ftftf fTffftf RTftt
"PTR T TfffffTTff RTRTRft R5f RfTR ftR-fftrffFFRTSf
FRRf TFFT RfffT T^f I RRffftf Ffftf TST¥fTT Tfftftt
Tf dHpFRTFftT <M«d fTT \AWv\a -gHf^f I Rf Roo<\
ftt RTTffTPf FTffRR RTftt TSR¥T RRT FTfftTtt TTFTRT TTfR
RTTT <^HRljft| f | Rft TTRTftR TTRTfRffRTTFT ff R5R
TTfTF "gH-g-f T FfftT H^tlftl i"FlR<rtilfRT T t?<=ll^l*l TTfff
TFFffRf TTRRtt ffftr TfTRfftt fTFf TffffRT TfT FTT
TftTRfRfftt f I
fTffftf RTftt TFTFfftT TTFRFTT fftRTT f I TR RTRFT
FFTTTTT TT fffRRt RTRfTTRfF 3V ffff TRTfTT TfFf ff:
TTTRT, ^RTfF, fffff, RRT, ffrftF, ftftfT, TRTRR, fRff,
N3T <*J T -N T ^ T T '   NJS;   NO    ' -NT
fFTT, fTTTFR, fff, TTRT, TRTfRFR ffft, fFRTTTTF,
TfRTR, RTTf?, ftfTFT, RfffftfTf, RTTR, RTfTTff, TFFf,
N3T T ^ T ^ T ^-j T T T
TTftt,  ftfft,  RRRtft,  fff-sfr-fftr,  RRfR,  TFfff,  TTTR,
RTRTTft, RttTf, ffrRFf, fffFf, fRfftr t Rrfffff ft/ft. I
RTfffR RHtr fFRT TTRRRR TRFT T FFRFT TRFT TTTTTfT
RflfRRR lso RFT Rft ¥FTfF FTT SRTf tff ftftt f I fFfsf
TfTfFTTR ffftR TTTf, RfT^ft, FRTTFf, RSR Ttfrftt RRTFT, RF,
fttf f TTfTT, TRTfTRfF TRTFT ftft, fRfftrf, ffTftfftrr, ffft,
ffft-RtTR, ftff, TffffRRT, TRTFRTTFT, RTfRfTfT, RTRfT, fffR
Rrfff,  rTttRfr,  TJfFT,  rrfft t fRTRtf tttt ttRfrtt
TTRTTfftRFT, RTf/TRTfTTR, f^ftffRRT, FFftT, RrrRFiTfff,
fttRfRtTRFT, TftFTRf, ftfTF, FFT fttRff, HiPpWM, fTftftftr,
ftRff, ftfTFT, TTTRtfftFTTf, RffTRFf, ffffT-tfTf, fftffftTTTf T
F?TfftTfTf fRT RRTTT TffftR, TRrtRFT, fttftTRT-fRRtfRR,
RTffT, RffRT, fttftft, TRTftftfftR, FFT FftfR, Rfffr T fftf
TTRT TTSRTf T FRT TTFRTTR TTfRfT, fRff, TTftf, fTTf, fTTF,
fRRRF-TRftTTfffT, RlfR, tfRRR, RlfTR, ftTTR, ffRfT, FTfTRfRr,
RRrft RffR T RTf TTRT TRTffR TfftFf T RfttffRfTR ftfTfRTRT,
TRtfTTFR, fffft T ffRRRT ffffl
TT?RtT Rqtr TRRTT TttTFftf "ftT T RfTTRT TfRT ffftff
fFffffffFTTf Rffff RTTTT FFT Rffff I fFFT fffFTT RlffR
fSRFT fftf RFFTtt RTTf ff RFTTfFtr TFT FHTFT J|<l^*l ff:
TTfRTRTftr TFRtTtftrffFTTffFft (ffTlfft), STTfftFnftt TfTTTR TTRT
RTRFR TFTTRR, TRfRTftf ffFFT RFTT, RRTTTftt TFfg" TFTFF,
FRTflftT tfRfF "5RTTR RRT RTfR TlRlRT fTTR, RRTflftT TFTRfftr
RlFTT ffFft, RRFTTftT TFTRtftr RTFTT RRT T^TTFRf ft^f, fF
TfTTTg" TFTTTF, fTRFfftt TRTg- TFTTRR, RttTRt RTffT, fftFRTfftt
TTTTTR TFTTRR, RTf RtfR ffTF, TFFFRFfftt TT?Rt RfffT RTRT,
Rlfed^dl^Hftl TTTTTR M^MU, HTf i-^\*\ WTJE M^MU, ^vU^
T-d<ffgA| Pl*l<H Rf|f|,fffttH«IS +t^lMi|, ^Hftl H«IS +t^lMi|,
S\ S\ S\
TTfR Tf|tR TFTR RTRFT, fftfftt TFIR TFTFF, RRTR TffTFR
fTfTRfftt TFTftftT RTTTT RpRR ffTTFRTfft f Tfttftt TFTftftr
RlFTT RTRT (RTTTff) ff I
RTfffR RTTTff fFFT TRfFTT Trffft TffTT FTTFT TRff
RTRT T ffft "RfTfF fftf ff Adessium Foundation, Carnegie
Corporation of New York, The Charitable Foundation, The Elders
Foundation, Henry Luce Foundation, William & Flora Hewlett
Foundation, Humanity United, Hunt Alternatives Fund, John D. &
Catherine T. MacArthur Foundation, Open Society Institute,
Ploughshares Fund, Rockefeller Brothers Fund and VIVA Trust.
 fFFFt -$RWT (?): Rtdli 0 F"TFt <M^R=h vfitW
3K
arg^t^r
-=m$Ri<i #^;w ^f% rraK^fWr
VlR^H T *IH=m{I^
Central Asia
Tajikistan: On the Road to Failure, Asia
Report N°162, 12 February 2009.
Women and Radicalisation in Kyrgyzstan,
Asia Report N°176, 3 September 2009.
Central Asia: Islamists in Prison, Asia
Briefing N°97, 15 December 2009.
Central Asia: Migrants and the Economic
Crisis, Asia Report N°183, 5 January
2010.
Kyrgyzstan: A Hollow Regime Collapses,
Asia Briefing N°102, 27 April 2010.
The Pogroms in Kyrgyzstan,Asia Report
N°193, 23 August 2010.
Central Asia: Decay and Decline, Asia
Report N°201, 3 February 2011.
Tajikistan: The Changing Insurgent
Threats, Asia Report N°205, 24 May
2011.
Kyrgyzstan: Widening Ethnic Divisions in
the South, Asia Report N°222, 29 March
2012.
North East Asia
North Korea s Missile Launch: The Risks
of Overreaction, Asia Briefing N°91,
31 March 2009.
China s Growing Role in UN Peacekeeping, Asia Report N°166, 17 April
2009 (also available in Chinese).
North Korea s Chemical and Biological
Weapons Programs, Asia Report N°167,
18 June 2009.
North Korea s Nuclear and Missile Programs, Asia Report N°168, 18 June
2009.
North Korea: Getting Back to Talks, Asia
Report N°169, 18 June 2009.
China s Myanmar Dilemma, Asia Report
N°177, 14 September 2009 (also available in Chinese).
Shades of Red: China s Debate over North
Korea, Asia Report N°179, 2 November
2009 (also available in Chinese).
The Iran Nuclear Issue: The View from
Beijing, Asia Briefing N°100, 17 February 2010 (also available in Chinese).
North Korea under Tightening Sanctions,
Asia Briefing N°101, 15 March 2010.
China s Myanmar Strategy: Elections,
Ethnic Politics and Economics, Asia
Briefing N°112, 21 September 2010
(also available in Chinese).
North Korea: The Risks of War in the
Yellow Sea, Asia Report N°198, 23
December 2010.
China and Inter-Korean Clashes in the
Yellow Sea, Asia Report N°200, 27
January 2011 (also available in Chinese).
Strangers at Home: North Koreans in the
South, Asia Report N°208, 14July2011
(also available in Korean).
South Korea: The Shifting Sands of
Security Policy, Asia Briefing N°130, 1
December 2011.
Stirring up the South China Sea (I), Asia
Report N°223, 23 April 2012 (also
available in Chinese).
Stirring up the South China Sea (II):
Regional Responses, Asia Report N°229,
24 July 2012.
North Korean Succession and the Risks of
Instability, Asia Report N°230, 25 July
2012.
South Asia
Nepal s Faltering Peace Process, Asia
Report N°163, 19 February 2009(also
available in Nepali).
Afghanistan: New U.S. Administration,
New Directions, Asia Briefing N°89,
13 March 2009.
Pakistan: The Militant Jihadi Challenge,
Asia Report N°164, 13 March 2009.
Development Assistance and Conflict in Sri
Lanka: Lessons from the Eastern Province, Asia Report N°165, 16 April 2009.
Pakistan s IDP Crisis: Challenges and
Opportunities, Asia Briefing N°93, 3
June 2009.
Afghanistan s Election Challenges, Asia
Report N°171, 24 June 2009.
Sri Lanka s Judiciary: Politicised Courts,
Compromised Rights, Asia Report
N°172, 30 June 2009.
Nepal s Future: In Whose Hands?, Asia
Report N°173, 13 August 2009 (also
available in Nepali).
Afghanistan: What Now for Refugees?,
Asia Report N°175, 31 August 2009.
Pakistan: Countering Militancy in FATA,
Asia Report N°178, 21 October 2009.
Afghanistan: Elections and the Crisis of
Governance, Asia Briefing N°96, 25
November 2009.
Bangladesh: Getting Police Reform on
Track, Asia Report N°182, 11 December
2009.
Sri Lanka: A Bitter Peace, Asia Briefing
N°99, 11 January2010.
Nepal: Peace and Justice, Asia Report
N°184, 14 January 2010.
Reforming Pakistan s Civil Service, Asia
Report N°185, 16 February 2010.
The Sri Lankan Tamil Diaspora after the
LTTE, Asia Report N°186, 23 February
2010.
The Threat from Jamaat-ulMujahideen
Bangladesh, Asia Report N°187, 1
March 2010.
A Force in Fragments: Reconstituting the
Afghan National Army, Asia Report
N°190, 12 May 2010.
War Crimes in Sri Lanka,Asia Report
N°191, 17 May 2010.
Steps Towards Peace: Putting Kashmiris
First, Asia Briefing N°106, 3 June 2010.
Pakistan: The Worsening IDP Crisis, Asia
Briefing N°lll, 16 September 2010.
Nepal s Political Rites of Passage, Asia
Report N°194, 29 September 2010 (also
available in Nepali).
Reforming Afghanistan s Broken Judiciary,
Asia Report N°195, 17 November 2010.
Afghanistan: Exit vs Engagement, Asia
Briefing N°115, 28 November 2010.
Reforming Pakistan s Criminal Justice
System, Asia Report N°196, 6 December
2010.
Nepal: Identity Politics and Federalism,
Asia Report N°199, 13 January
2011(also available in Nepali).
Afghanistan s Elections Stalemate, Asia
Briefing N°117, 23 February 2011.
Reforming Pakistan s Electoral System,
Asia Report N°203, 30 March 2011.
Nepal s Fitful Peace Process, Asia Briefing
N°120, 7 April 2011 (also available in
Nepali).
India and Sri Lanka after the LTTE, Asia
Report N°206, 23June 2011.
The Insurgency in Afghanistan s Heartland, Asia Report N°207, 27June 2011.
 fFFFt -$RWT (?): RtdK 0 F"TFt <M^R=h vfitW
3$
Reconciliation in Sri Lanka: Harder Than
Ever, Asia Report N°209, 18 July 2011.
Aid and Conflict in Afghanistan, Asia
Report N°210, 4 August 2011.
Nepal: From Two Armies to One, Asia
Report N°211, 18 August 2011 (also
available in Nepali).
Reforming Pakistan s Prison System, Asia
ReportN°212, 12 October 2011.
Islamic Parties in Pakistan, Asia Report
N°216, 12 December 2011.
Nepal s Peace Process: The Endgame
Nears, Asia Briefing N°131, 13
December 2011 (also available in
Nepali).
Sri Lanka: Women s Insecurity in the North
and East, Asia Report N°217, 20
December 2011.
Sri Lanka s North I: The Denial of
Minority Rights, Asia Report N°219, 16
March 2012.
Sri Lanka s North II: Rebuilding under the
Military, Asia Report N°220, 16 March
2012.
Talking About Talks: Toward a Political
Settlement in Afghanistan, Asia Report
N°221, 26 March 2012.
Pakistan s Relations with India: Beyond
Kashmir?, Asia Report N°224, 3 May
2012.
Bangladesh: Back to the Future, Asia
Report N°226, 13 June 2012.
Aid and Conflict in Pakistan, Asia Report
N°227, 27 June 2012.
Election Reform in Pakistan, Asia Briefing
N°137, 16 August 2012.
South East Asia
Local Election Disputes in Indonesia: The
Case of North Maluku, Asia Briefing
N°86, 22 January 2009.
Timor-Leste: No Time for Complacency,
Asia Briefing N°87, 9 February 2009.
The Philippines: Running in Place in
Mindanao, Asia Briefing N°88, 16
February 2009.
Indonesia: Deep Distrust in Aceh as
Elections Approach, Asia Briefing N°90,
23 March 2009.
Indonesia: Radicalisation ofthe  Palem-
bang Group f, Asia Briefing N°92, 20
May 2009.
Recruiting Militants in Southern Thailand,
Asia Report N°170, 22 June 2009 (also
available in Thai).
Indonesia: The Hotel Bombings, Asia
Briefing N°94, 24 July 2009 (also available in Indonesian).
Myanmar: Towards the Elections, Asia
Report N°174, 20 August 2009.
Indonesia: Noordin Top s Support Base,
Asia Briefing N°95, 27 August 2009.
Handing Back Responsibility to Timor-
Leste s Police, Asia Report N°180, 3
December 2009.
Southern Thailand: Moving towards Political Solutions?, Asia Report N°181, 8
December 2009 (also available in Thai).
The Philippines: After the Maguindanao
Massacre, Asia Briefing N°98, 21
December 2009.
Radicalisation and Dialogue in Papua,Asia
Report N°188, 11 March 2010 (also
available in Indonesian).
Indonesia: Jihadi Surprise in Aceh,Asia
Report N°189, 20 April 2010.
Philippines: Pre-election Tensions in
Central Mindanao, Asia Briefing N°103,
4 May 2010.
Timor-Leste: Oecusse and the Indonesian
Border, Asia Briefing N°104, 20 May
2010.
The Myanmar Elections, Asia Briefing
N°105, 27 May 2010 (also available in
Chinese).
Bridging Thailand s Deep Divide, Asia
Report N°192, 5 July 2010 (also
available in Thai).
Indonesia: The Dark Side of
Jama ahAnsharutTauhid (JAT),Asia
Briefing N°107, 6 July 2010.
Indonesia: The Deepening Impasse in
Papua,Asia Briefing N°108, 3 August
2010.
Illicit Arms in Indonesia, Asia Briefing
N°109, 6 September 2010.
Managing Land Conflict in Timor-Leste,
Asia Briefing N°l 10, 9 September 2010.
Stalemate in Southern Thailand, Asia
Briefing N°l 13, 3 November 2010 (also
available in Thai).
Indonesia:  Christianisationf and
Intolerance, Asia Briefing N°l 14, 24
November 2010.
Indonesia: Preventing Violence in Local
Elections, Asia Report N°197, 8
December 2010 (also available in
Indonesian).
Timor-Leste: Time for the UN to Step Back,
Asia Briefing N°l 16, 15 December
2010.
The Communist Insurgency in the
Philippines: Tactics and Talks, Asia
Report N°202, 14 February 2011.
Myanmar s Post-Election Landscape, Asia
Briefing N°l 18, 7 March 2011 (also
available in Chinese and Burmese).
The Philippines: Back to the Table, Warily,
in Mindanao, Asia Briefing N°l 19, 24
March 2011.
Thailand: The Calm Before Another
Storm?, Asia Briefing N°121, 11 April
2011 (also available in Chinese and
Thai).
Timor-Leste: Reconciliation andReturn
from Indonesia, Asia Briefing N°122,
18April 2011 (also available in
Indonesian).
Indonesian Jihadism: Small Groups, Big
Plans, Asia Report N°204, 19 April 2011
(also available in Chinese).
Indonesia: Gam vs Gam in the Aceh
Elections, Asia Briefing N°123, 15 June
2011.
Indonesia: Debate over a New Intelligence
Bill, Asia Briefing N° 124, 12 July 2011.
The Philippines: A New Strategy for Peace
in Mindanao?, Asia Briefing N°125, 3
August 2011.
Indonesia: Hope and Hard Reality in
Papua, Asia Briefing N°126, 22 August
2011.
Myanmar: Major Reform Underway, Asia
Briefing N°127, 22 September 2011
(also available in Burmese and Chinese).
Indonesia: Trouble Again in Ambon, Asia
Briefing N°128, 4 October 2011.
Timor-Leste s Veterans: An Unfinished
Struggle ?,Asia Briefing N° 129, 18
November 2011.
The Philippines:Indigenous Rights and the
MILF Peace Process, Asia Report
N°213, 22 November 2011.
Myanmar: A New Peace Initiative, Asia
Report N°214, 30 November 2011 (also
available in Burmese and Chinese).
Waging Peace: ASEAN and the Thai-
Cambodian Border Conflict, Asia Report
N°215, 6 December 2011 (also available
in Chinese).
Indonesia: From Vigilantism to Terrorism
in Cirebon, Asia Briefing N°132, 26
January 2012.
Indonesia: Cautious Calm in Ambon, Asia
Briefing N°133, 13 February 2012.
Indonesia: The Deadly Cost of Poor
Policing, Asia Report N°218, 16
February 2012.
Timor-Leste s Elections: Leaving Behind a
Violent Past?, Asia Briefing N°134, 21
February 2012.
Indonesia: Averting Election Violence in
Aceh, Asia Briefing N°135, 29 February
2012.
Reform in Myanmar: One Year On, Asia
Briefing N°136, 11 April 2012 (also
available in Burmese).
The Philippines: Local Politics in the Sulu
Archipelago and the Peace Process,
Asia Report N°225, 15 May 2012.
How Indonesian Extremists Regroup, Asia
Report N°228, 16 July 2012.
Myanmar: The Politics of Economic
Reform, Asia Report N°231, 27 July
2012.
Indonesia: Dynamics of Violence in Papua,
Asia  Report  N°232,  9  August  2012.
 fFFFt -$RWT (?): RtdK 0 F"TFt <M^R=h vfitW
■*>I$R)U WT iftlW/fW F.  ?3K  ?& 'J^FF ?°1?
30
CHAIR
Thomas R Pickering
Former U.S. Undersecretary of State;
Ambassador to the UN, Russia, India, Israel,
Jordan, El Salvador and Nigeria
PRESIDENT & CEO
Louise Arbour
Former UN High Commissioner for Human
Rights and Chief Prosecutor for the International
Criminal Tribunals for the former Yugoslavia
and Rwanda
VICE-CHAIRS
Ayo Obe
Legal Practitioner, Lagos, Nigeria
Ghassan Salame
Dean, Paris School of International Affairs,
Sciences Po
EXECUTIVE COMMITTEE
Morton Abramowitz
Former U.S. Assistant Secretary of State
and Ambassador to Turkey
Cheryl Carolus
Former South African High Commissioner to
the UK and Secretary General of the ANC
Maria Livanos Cattaui
Former Secretary-General ofthe International
Chamber of Commerce
Yoichi Funabashi
Chairman ofthe Rebuild Japan Initiative; Former
Editor-in-Chief, The Asahi Shimbun
Frank Giustra
President & CEO, Fiore Financial Corporation
Lord (Mark) Malloch-Brown
Former UN Deputy Secretary-General and
Administrator ofthe United Nations Development
Programme (UNDP)
Moises Nairn
Senior Associate, International Economics
Program, Carnegie Endowment for International
Peace; Former Editor in Chief, Foreign Policy
George Soros
Chairman, Open Society Institute
Par Stenback
Former Foreign Minister of Finland
OTHER BOARD MEMBERS
Nahum Barnea
Chief Columnist for YediothAhronoth, Israel
Samuel Berger
Chair, Albright Stonebridge Group LLC;
Former U.S. National Security Adviser
Emma Bonino
Vice President ofthe Italian Senate; Former
Minister of International Trade and European
Affairs of Italy and European Commissioner
for Humanitarian Aid
Micheline Calmy-Rey
Former President of the Swiss Confederation and
Foreign Affairs Minister
Wesley Clark
Former NATO Supreme Allied Commander
Sheila Coronel
Toni Stabile Professor of Practice in Investigative
Journalism; Director, Toni Stabile Center for Investigative Journalism, Columbia University, U.S.
Mark Eyskens
Former Prime Minister of Belgium
Nabil Fahmy
Former Ambassador of Egypt to the U.S. and
Japan; Founding Dean, School of Public Affairs,
American University in Cairo
Joshua Fink
CEO & Chief Investment Officer, Enso Capital
Management LLC
Joschka Fischer
Former Foreign Minister of Germany
Lykke Fri is
Former Climate & Energy Minister and
Minister of Gender Equality of Denmark; Former
Prorector at the University of Copenhagen
Jean-Marie Guehenno
Arnold Saltzman Professor of War and Peace
Studies, Columbia University; Former UN Under-
Secretary-General for Peacekeeping Operations
Carla Hills
Former U.S. Secretary of Housing and U.S.
Trade Representative
Lena Hjelm-Wallen
Former Deputy Prime Minister and Foreign
Minister of Sweden
Mo Ibrahim
Founder and Chair, Mo Ibrahim Foundation;
Founder, Celtel International
Igor Ivanov
Former Foreign Minister ofthe Russian
Federation
Asma Jahangir
President of the Supreme Court Bar Association
of Pakistan, Former UN Special Rapporteur on
the Freedom of Religion or Belief
Wadah Khanfar
Co-Founder, Al Sharq Forum; Former Director
General, Al Jazeera Network
Wim Kok
Former Prime Minister ofthe Netherlands
Ricardo Lagos
Former President of Chile
Joanne Leedom-Ackerman
Former International Secretary of PEN
International; Novelist and journalist, U.S.
Lalit Mansingh
Former Foreign Secretary of India, Ambassador
to the U.S. and High Commissioner to the UK
Benjamin Mkapa
Former President of Tanzania
Laurence Parisot
President, French Business Confederation
(MEDEF)
Karim Raslan
Founder, Managing Director and Chief Executive
Officer of KRA Group
Paul Reynolds
President & Chief Executive Officer, Canaccord
Financial Inc.
Javier Solana
Former EU High Representative for the Common
Foreign and Security Policy, NATO Secretary-
General and Foreign Minister of Spain
Liv Monica Stubholt
Senior Vice President for Strategy and
Communication, Kvaerner ASA; Former State
Secretary for the Norwegian Ministry of Foreign
Affairs
Lawrence Summers
Former Director of the US National Economic
Council and Secretary ofthe U.S. Treasury;
President Emeritus of Harvard University
Wang Jisi
Dean, School of International Studies, Peking
University; Member, Foreign Policy Advisory
Committee ofthe Chinese Foreign Ministry
Wu Jianmin
Executive Vice Chairman, China Institute for
Innovation and Development Strategy; Member,
Foreign Policy Advisory Committee ofthe
Chinese Foreign Ministry;Former Ambassador of
China to the UN (Geneva) and France
Lionel Zinsou
CEO, PAI Partners
 fFFFt -$RWT (?): RtdK 0 F"TFt <M^R=h vfitW
■*>I$R)U WT iftlW/fW F.  ?3K  ?(^ tfWF ?o??
3^
PRESIDENT'S COUNCIL
A distinguished group of individual and corporate donors providing essential support and expertise to Crisis Group.
Mala Gaonkar
Frank Holmes
Steve Killelea
George Landegger
McKinsey & Company
Ford Nicholson & Lisa Wolverton
Harry Pokrandt
Shearman & Sterling LLP
Ian Telfer
White & Case LLP
Neil Woodyer
INTERNATIONAL ADVISORY COUNCIL
Individual and corporate supporters who play a key role in Crisis Group's efforts to prevent deadly conflict.
Anglo American PLC
APCO Worldwide Inc.
Ryan Beedie
Stanley Bergman & Edward
Bergman
Harry Bookey & Pamela
Bass-Bookey
BP
Chevron
Neil & Sandra DeFeo Family
Foundation
Equinox Partners
Fares I. Fares
Neemat Frem
FTI Consulting
Seth & Jane Ginns
Alan Griffiths
Rita E. Hauser
Sir Joseph Hotung
lara Lee & George Gund
Foundation
George Kellner
Amed Khan
Faisel Khan
Zelmira Koch Polk
Elliott Kulick
Liquidnet
Jean Manas & Rebecca
Haile
Harriet Mouchly-Weiss
Naringslivets Inter-
nationella Rad (NIR) -
International Council of
Swedish Industry
Griff Norquist
Ana Luisa Ponti & Geoffrey
R. Hoguet
Kerry Propper
Michael L. Riordan
Shell
Nina Solarz
Statoil
Belinda Stronach
Talisman Energy
Tilleke & Gibbins
Kevin Torudag
VIVA Trust
Yapi Merkezi Construction
and Industry Inc.
Stelios S. Zavvos
SENIOR ADVISERS
Former Board Members who maintain an association with Crisis Group, and whose advice and support are called on (to the
extent consistent with any other office they may be holding at the time).
Martti Ahtisaari
Chairman Emeritus
George Mitchell
Chairman Emeritus
Gareth Evans
President Emeritus
Kenneth Adelman
Adnan Abu Odeh
HRH Prince Turki al-Faisal
Hushang Ansary
Oscar Arias
Ersin Arioglu
Richard Armitage
Diego Arria
Zainab Bangura
Shlomo Ben-Ami
Christoph Bertram
Alan Blinken
Lakhdar Brahimi
Zbigniew Brzezinski
Kim Campbell
Jorge Castaheda
Naresh Chandra
Eugene Chien
Joaquim Alberto Chissano
Victor Chu
Mong Joon Chung
Pat Cox
Gianfranco Dell'Alba
Jacques Delors
Alain Destexhe
Mou-Shih Ding
Uffe Ellemann-Jensen
Gemot Erler
Marika Fahlen
Stanley Fischer
Malcolm Fraser
I.K. Gujral
Swanee Hunt
Max Jakobson
James V. Kimsey
Aleksander Kwasniewski
Todung Mulya Lubis
Allan J. MacEachen
Graca Machel
Jessica T. Mathews
Nobuo Matsunaga
Barbara McDougall
Matthew McHugh
Miklos Nemeth
Christine Ockrent
Timothy Ong
Olara Otunnu
Lord (Christopher) Patten
Shimon Peres
Victor Pinchuk
Surin Pitsuwan
Cyril Ramaphosa
Fidel V. Ramos
George Robertson
Michel Rocard
Volker RLihe
GLiler Sabanci
Mohamed Sahnoun
Salim A. Salim
Douglas Schoen
Christian Schwarz-Schilling
Michael Sohlman
Thorvald Stoltenberg
Leo Tindemans
Ed van Thijn
Simone Veil
Shirley Williams
Grigory Yavlinski
Uta Zapf
Ernesto Zedilo

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0365073/manifest

Comment

Related Items