Digital Himalaya Journals

Nepal: From People Power to Peace? International Crisis Group 2006-05-10

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0365072.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0365072.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0365072-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0365072-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0365072-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0365072-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0365072-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0365072-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0365072-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0365072.ris

Full Text

 ^XTTcT : 3FT?lft>6||<i SllPdcb) ^TTH^?
Tjt^Rn ftrfrcT jt. ??s - ?° £ ?°°£,
Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
 U«H-llc.cP|i| ftcqufr
^\ s^c-cHc-ill-HcM sbl^Rl^H J^KI WEt5Tf5T?T Ut-llcUbl ^TT?iT 3T_JrR" ?tl ^W^fil 3Tlf?rEfiTfcF -H-WHUI aT^Rfrm ^PTt?T<?T SI
sfiT^RT  _XTErTT o)UM«HWcrlJfr ^ Uulci^  ^s|^|d,d  (www.crisisgroup.org) STTrl iliHHte  ^ ^TfaHSI  ^H ftqfepT
^ptRi?t ^ mn ^t I^^t ^jiihuhi «h<ri& <Kg*lHi :
gsnfi^r EPt^Mr, ?tt3tit, Hlcid^
nepal@crisisgroup. org
 fcpSRRJtit
«K«4ifrr t ^n3 i
?.   qftepr ?
2. olH^lRh   3
ef)   3mrR?^ ?
?. S^TJFT A|)d«HI£* ?
?.   3Tralclinch) ajl^RFr ?
IS)   tWI«l<W ^ v
?. ciH^cbl PW<HU|? V
?.   3n3f^rr$r uR^iiHHchd'i v
3. cL||l|cb ^STTtJTfTT 4
v.    TT^r^n^tY €rt5 is
3T)    OTR^ fcFJT JTFd^ ^F3Jt <i
?.    q1?r-<uicfiid? c
?. chl^cTlid^ awibddl**  C
3. 3TF^F ^RTT    <^
3. <ldlcb) nf^efl TJM&fJsl sIIoAcHKI^cItH ?o
EF)    TTl^fr TSZXZ ?o
TS)    <WiM\*\ TOrTT7? 3lT^FR  ??
3T)    Jra?T <£dcflfd<F 3tJchd<H£* U
n)   ql^fr t?3^fJ 31^1 ?v
4 .    <iH^ T fd<H*l 4loMI£* ?S
EP)    JTSSTPir^TEFr f^rrj ?£,
?.   ^^<j-<JHd t^P f^rarrf^ra-? ?e,
?.   7^7TEKrrr^F ^TRra:? ?e,
3.   3n3ffErr$r, ^ltht t -A-hnhji jrfrd- cam^i. ?is
is)   3Tr3ftErr^r ^icfhh^ ?is
?. mtf^TEF yi?|Rbi||  ?ls
?.   tjpts: idl^ ^ ^edids ?<-:
3. ... dT 3fl JHIJ*i<JHI chfdsl^ p" 3TFJT fclaVU** ?SyU <KgU^  ?<^
3T)    OTR ^cbl t5 dT ^itEFl t^T  ?o
H)    <£dd1fd<F gJT:<*M<Mdl  ??
5 .    dr*M«hl ^<Htcfl$*  33
EF)    EpJT^ftT ^REFR ivg* tildl^  33
^)   sttI^t oUfzit ?v
3T)    UcHIHI^ ERRTT ^OTs. ept4 ?4
tf)    #TTfflf§T Qi|c-^U| EPRT3T ?T_ ?ls
5)    ^4-5b<HU|cblei1<H H=JTPT E3TERarf  ^
w)   ^TtintdEF rrrTErd^TEFT ?rrfJT d^ntr jt_ 30
6.    QtcblS 3?
EF)    c^MMcbl dEFHT    3?
is)   :u^rr >Hidcr_chi ?n^y)fciun^ 33
3T)    ^d«(criJ|^HH EFT^fTRT ^nEFt crfT^T  34
tr)    ^d«(crij|^HH EFT^TTRT 3^ W{ ?°°V £1% dW TTREFT rr^RTRr3_F<$f rr^zra^T T dMchlu**  3E,
5)    $crd«.y.L||<H<HH EFT^tTRT ^tTEFT EPT^Epitl sftfEfiT <H4<HJ**  3<i
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
XJJ^TOT Wft ST. ??<*
?o £  .00 .
?TR^f^TT^TT5
?v 3rf^r ?oo£, an :u^rr ?ndF_^r "5rd-3HicTilHH^i_
3hic-<h«h<hi5ui m^ dnraEFJ d)4>d<H4>) nidiicbi ^^d ?1 aid-
d^f ?REFR T 3Tr3H)c||^^41^ g^tERRT gcj JT3=3TR Snt^H
yRbillchl airadTI "3IH3tJ«rtflddchl STTETdT' dlf 3TFd- ETTWT
p" ?TTd^r dddl4>) ^TTeMjRTHT 7fEftEPR JTT, tth^efJ
q-cT: .SJTTRT JTT T a7)^!!^ ?m c3?Wr JT5ETPird?nf
311^ <W<f,RH  .pj; 3T^ 31I<H«HU| 31.1 337 <HIJf|Rl^3H<^dJld
s^rp^RT m3ftErr^r#rr ufa arf^dTsrltr JiRycbi
^j-^ldiar^tT   ^irrdEFt   yd^yd   jt^eft   djfrr
^■irrdTTSTTEpr PldfMd  JTd" ET-RRT^rcT ieoly  SI  3T^Rtf|^r
-H^iAid s^rp^nf ^icHi^Ji eJeft£ ^j-^tdi ^ s^pt t^r
ffJIRT JTTT aTTOd1! tET-y^dl-Udl ^pTRfr T 3R ft<ild4>l 3RdT
Jiedl^siid 3frPr§: Epfer ^smiui t ?rrf^r yRh-uiHi^ ^rtrrs
4,-4 lid 3^ EP5T Ql£dd J|c|q^|
dTEPdrf^TEF ailcrcilHd ^R3frdJ <tiWl<til dXTTdT dddl4>) t?T5RT
ftrtt :
D -dofl^lHiTI  3TRTd  <JH^dl<JHI  ^tfTT3=3T  WJEPT  fzTu"ir
TCSfa  T  ^dld^4>l  EF3T3TT  cHUIH4>)  >llcHd1fd<F
qlTT^^RTr uUcidd^ £m qtl Jttt J 3dEFJ TO^ST
SII-HdUfd   eTTSfT  -H<HA|£Rsl   ciJ|L|ch  31^crd)fc|  ^311^
fSmti :u^rrd- ^aiM-nicKl 31^1 ajpn^Epd- Jitr ??
arftraEFT fer aritr w&!\ u^-dicj t?R^ 4,4-4,4,) 3trt
3TEr?T[EFr   ?TT2T   ^TfttJEFJ   fERYlT   E^fa   fduikcb
dd^Hi f^rat "5rt^t jt^t sm^\ <hi<h^<h<hi ?rr£r
STaJT ibtdcbl fiRTTH rrftfF pip" rrld- 3tlc-<H+t<Hi5u|
J|c|s||^4,  .IcHI+TJI f^T tETEFFTT ^Tl
D 4d$<Mlf2r|  ?REFR3Tr  S5J  4d**d  ^eTErfT  I^RT
aipicbicbi arfST^rw t l^d^r udi<tf<n _^4i) ard^fw
f^d  RmtlrT  5^  at^Rld  <H<^tdl  3Td^T  fEF  ST^T
5T^ arefr dddi-Hi tid^yid 3TT?r5EPT fspsfri d-sirfE
IdT^dT S^PT t^T ?1 3Td- tid^d  3T7d37PrdT37fc7rW'
yidRi?T3JdEF  <lcHcflfd4i  dTJrET  TOR  JTdW  ST^T
3TT5TT «ft 3Tl1dTT?^3n fSmtl 3TJ tts^t cHtxi\ rTftEFT
?1 d^slld 3lfi^.rH<Wl 5RT didcHI^ mH 3TC^FT SET I
D 3Tr3J)c||<5l^-Wtlf5ri "JTd-^lcrcilddchl ^4,ddl<HI
TOI)41c^-Mi) ^TJTSTdEFJ <JH^r4lJuf| aj^EFr #ffr SI
^raft S7^!!7^! d1cbdc-^cj|<Jl^ 3RT Ej-RTdTf 7fEftEFR
JTd" 3ndTEFIdT JlU^4il Sd;i dT tET_Ti|t?Wr TOJiaT
•^Mslld 311^ J|d,fMl3, q1?T 3TddT 4JI«*Tlu| s^RTT ^1^1
3rr3ftErr$r ^Fsngld- jfld«i<; wjd^ri «ft <hiPi«h^
3rr3ftErr$r 4,i4^Ti4ii d^J^dil Tfcm d' jr dr
m3ftErr^RT JiRycbi EFrf^TEFitr R^^) ^i^iddi^
dtTT I^T7^ 3Td-?l1?F tETSt^l^EFiT ^ STSTR T
tid^cbl  4il4^<JHI^TEFl ararty ?1 3TFd- EP5T ^*cbd
f?r?>r wrrET TfS: 3nrjEpr si siMRt 3T?T?rtfFEFr $rzm
3TETi^3J?T i|dT^r T dRTT ^TJRT7^ EJ^TErT ^^)j|<JHli2T
f^3TT T?dT^r dXTTdEFT c)dl^ T cHddlel «H*4id
3TT?dFraj OT?: sll^R-Ul^chl _^ dFFd- JTTEFT |JT|
■U^Ulid t*£ft Jt^f 3T^llTEFr T cbidMAI ^)Odl
?lEh**d dlEFdrf^TEp 31lc-tilddcbl cJMM<u| RlJidl
JTd" ^TtTTJ d^TTTJEFT ^l^dds dT «H*4id4i) 3TF<?JT JTd"
aralEFftw ^rrirrd- st77^ j^ s^r t^r hsttjt
^TTTTtS 3Td- dXTT?fr dddlol d^RTdTf 5lt 3lfiJl4,K
JRI
S^T ETT 3Tralc|lc$l4,) ^H _,J|fid EFITETT^r d-JTCT ci||qcb dddl^bl
EFRETT^r d- 3lcrril<JHI «(|cHldl^ agEFT ETT^T cJeAIHJcbl d^I^
dddldl^ o)uid4>) <ldcTlid4i) Efe=_3TT iddcbl ^■Udai^HR
^liRd) 5I33TT ^if&t^ijcbl SI 3Rltr dXTRft 3TddT WgS
UcHcTlid4i ^dlll^Wld gJT m£ ^E^ERfROTl^r ?rf?fT?lT?iT
3I5Ef,?r   HJIlid   m£   3TER2TT3n   ^JW   sd;i   fER>lr
TO?)d^di^ 7dEFd- ^TJTtrtTd- 3icrduf|^ aiiSf^ndTTng drn^fr
-Jl^TdT 3TJ Epr4 JTd" ?T?T2T |_^rTt 3T^ Ep $ S& 3TET l^d^T
 Errt|rft3n?^EFr 3jw dTEfd; 3Rtr Sdj  ^ dddie)  3rwd"
ETd^dTcT mH JltEFJ t?T3RT ?TI dddlo) 4d**dl| WR
*U-H>dl*chl rW3TT 3TftT 7fflftd' ETIW S^Pr R^ ^dRTTST
ifS^Td-  ^TtFddRTTST  UloHlftd  JREFJ  d^Td'  ^T^TT  tMv
TErrt^rdET t ?rrf?d u.ft,Aii4,) fen d^n ^TEr'inldEfT ^ryRdrf
-Hd^d ^PT ^TTEFd- EJ^lEFl ?J3T -H^d fejEFl SI
3T7d37fFsfcrdcr dWrwr ?oo^ an s^tp^rt m^ic^WMi
Jifttich) Err^ ^TJT^rsjtidTf ?r£r ?rrfsrd jiRRai) i ^
^TprtdltdT aiicrcildd ^M ?t3=3r |^r f^ro^ri ttt^I
"jTd-^icrcildd^ 3rr3ftErr$r t^r^^r ds^r tjepjpt Errel uoKwu
T S^T^EpJEFJ ^dfildlLI $ 3TFd- OTSPTdldlf q1?T IdTjfrqEF
7OT^T ^rtFR J|RRa|) I ^^¥ J 3n3tRlc^W) STFF^fr ?T^F
?TTt^T AlUdWJd'bl tfcRgdTdTf gd:gffc ^1_ ioHI*cHd4>
|RT  fit I  ETT^"  ^<JH^tilU<HI  SRT  3HoHftd  3t>df3fi?.d  S
^raftr artefJ 7_1^t^rddT 3rd- Sd-| dsnft ^ ^w^itidTf
^LFddlU^ch cblillc-cjild ^PT EfPT 3T^r TTtd- ^E) TTajEFT dlPt
3lc-!Vd 3TTEFEEfT tErEFdtTEFr ^FCTJTT 7r^EpJ SI
^REFRJTT S5J T titled) *KU|<W ?TT^T ^TRTcd fER^ 3TT?JT
3Td^T «H>t|ldd JlRUcbl "qfd^UTd- fERW" 3rfSlA||cHcbl dddET
^PT EFJTJTT "5TdlET-SJRT 3T3TTTR td% £ ETa^Tlf JltTUEFiT
o)llld4il  <lcHdlfd4>  cid^W)  ^Fft  1?TEF  ^ti^<J-<JH  -JTdlET-SJRT
arn^r ^itEFr sdj dr d^f m*\< i3d ;pt efjtefJ gw
3TFipraEFiT Mti^cbl slhJibfechl gWTT cbRli-JM 31^ 3*F
tflFATTdlf  fed1!  JKlic)  ErPTEp^rcr^  _r£r  _^r  rftup-jjft
f§nri arfter 30 an sirrawJT 3i}EFr iv Enfe et^ OTid<*v^i
RlUcHm^ld,  cbl^Mlcbl  m*\i  S^SdTf tt^Zf 1\3  fc|4|<Wd
<Hi«flRi=icbi arrfeTUT ji^i^ ejpj 3^ ^Tifiid tydT wjeft
3TFdiT?T ?TRTd- E3TERaTT 3PT ?1| 3RTEFT ^ dr^hld 7ffl3TdT
Jl^t-ld"  _dtdt?^ 7EP3PJT Sd;  :
D ?TTl^d yRb-Uldl^ ^ J|)U)<HI ^-Ulicrt;
D 7U^PrTlf EfPTflT Wg J TTdRnt^T Id^FilUT EfPTJT 3I_;
□   ;*7rEr,UTfdEF rrrTErd^EFT dil^T iilddi «idiicj; t
D ^i-5b<HU|cbld1d  H=JPT  E3IERaTRT377EF'Mt  cHd^ll^dldl^
7^T377Eflird- 3I_I
t^RRPT dF_EfT EPPRUWT JfT ^dldl^ch) ^rr 3T# EFJTJn
dXTTd ^REFRdTf 3T!^T feR 31c-duT|il >H_d,l-!l^ <H<-IM^I
3|3TITJEpr 3TRT3pr _?T: 311^ 3T^ ^TEfSI &I 31^ -HIRich
7^rJ3TT EfPT «H>t|ldd ^ 3TER2PTT ^EpEffT Scdl <rV§<?\ S^J
?TT2TrpH^   "5Id-?lRT)s|ld   ^llPddW   EpfeT   ^TfEFSTTPFJ
yRbiiicbl Tarr JTd" arn^ ^^^ sj^eft ej^ "^Rtr si
3TRfT,   ^t7^  TT53T  3T^1W,   ^OcTl  ^flfq-  T
1. PU-dftfisId fsj^^RPTd TTO 7ffl?TT <Hlc-ildl^<HI
3TTmftd dftEFIEFJ ^TJTrtRT JT_ :
(EfT) ^J-U.4, ^TTIJ- 7 tJjrEfT ?nt^T ^^.illJI -HJ^cbl
^anxrdT  3Tc||  ?Td  ?TTl^T  UllF^IT  "5Tltr  T^^rfT
3TER2pn ?rrt^r ^^.aiIji  -hj^cKi  sj^tept 1^%
<JH^rc|lJUf| ^fS,
t7!?) ^TITdt 3TddT TERT at.r-eKlfg<4 ^RddTEpJ l^lfrrnT
JT7^ Epffj |JT T TrfTErfdcT tl^ uddlid4i
EPPR^WT ^TTTdEPT S"d^\ dUlftcb ^TKHEFT
?T3J^F d?n 3TFJT yidPli^F 3lcrduf|^
^'dJddl4i) y^jidsll) _^li^ UT77^ ^Td'
cHlf3=l<HlcHI ql^STFSJ Wft t^TtdTn STTJEpJ _RTdif
TEftEPR m^,
(3T) ?n1?d arraEpJ m^fil^di gdT^r _d1d) Qai<h<hi
"^T ddJIlio)" fRTdTf TEpPR- 3itT tEjEpRRT377EF'Mt
I^EPRTpH^ .l.chl. 7 m3ftET[^F I^TJT RlUud
^Idd- dUl^d, STFdEFT dTl% idddl^ S^PT feT
i^d^ aiTOdT EPT74TT57^rrd^7RT37:EF'Mt SJdSJd
3PTS:?fld^ch1 trr^TdT JlR^U^,
(tf) c)l|ld<HI ?o°? EPT ?F5^ ^.H^ddcbl ^T3=3TTTErd
31dJ'il<Hdcbl  atliflofcHI  JTft_nSI  ^RTdlf  7fflTO
^rmt?fr ?Rntl t ?T?"^iiJldi4i) steft isy£ ?rri?d
d-2TT tETEFRT <H>tl4i) tErt?TH TEnW RcJMefll
o)llld4i) dFTftEF ^TJTra^RT "^Td" <JH^.dl4i) 3TFdJRTr
cbl6<HliT<HI 31IAlloldl JTtl ^ft uRh>A||cb1 ajlddt ^
AflcHHI<HI ^^.illJI JTd" T JTfStR ^STTTJldT TOTd-
;PT dRTEF S,  T
(5) dc-achl 3T5 EPRUTpnTiTf ^T^ird- 31^ T tETEFRT
7^T377EF'Mt Qcblil^cbl RbillcbdlM^el ^idd-HI
TOTEFSJ JTT^f an?7^! ^l<JHlRl4i, cHldl-4 ETT 8lMRT
?1tcr  .JHlPl^^dl^  TTTOT  TTTd"  dNI^dl^  ^^
dsidiic)  ET-RRrrrf gl^t^rd ?\3 ?wTEr?rl d?n
^ailRldlJidcb tETEFRTdTf g^t^Td ^T_l
2 . Qwidrad fRI^EFJ aPT^^TEFidT <JH^_^ ^itl g^R?^
7 tErEFRTEFJ E[J^nf d-3Tf TSnftrET T ?llPddl^ ^TEJfer
gTSTfJTEFdT fedj :
(EF) :^ratl .Hi^ftHK d<nu4id ?HTm "?iiPd^<Mc-«fr
59F" ETPTEFJTi^FEFr STTddt Jlc^slld dlPlcrt, fEFd-STd-
7^ratr ill old 1 dWdTf jrfrd- d^re: j 2^ ^h)j\
Vr^MK* |d ?TEfS,
t7!?) d^f ?REFR fEfirrATEpJ T 51RTEFTAT y<Hdl^>H^d
Tjxrr 3Tf?l4iKyid TJTEFR ?T3TTR 3t^dR<JH T IdTSTJ
U.4jfd<Fl ?REFR ?1 T ARTEFl ETirdT ?rrPd
yRbAiMI^  3Tltr  ETSTSdEFT  dlPT  mH  "oTdTT?T2T3n
3mrrfTd s siFd- frnEpr ^efept :wg,
 (bi$Qt-H tpr vffcrr Wtt tf. m, ?<> A ?°°s
(71) fErEFRRT377SF'*Tr ^TAfRT Ucddlid4> t^ltd' T
URhAll^slld  3Td3T  |d  ^TEftd-  STFd-  ET-RTdTf
TEftEpR 3itr «(icHcTiid4i tEr#?xp> ^^Ai)j|^,wcrifr
Allddldl^  _^lRld ^Pi fRTdlf g^t^Td JT_,  T
(tr) t^TddTp^TT ^REFREFl qpr T g?ll-HP|cr> STJTdT %
EFTdt S #EFJ Jj^All^cbd JT_ "_d- fRT 4><kfl<HI
TTld- 3^T d^EFl UcHdlid4i EppRUT "5lfe[Er7
<H£rc|u/| iJFSI
PRdidnad EfPTi^FgRT ?rrPd oHF^iTdTf «h£ai)ji 3rr|
(EF) SfrfiV JlRUcbl  yu_,JH|  ?nt?d rrRpPFl 3t._JI.JHd
^pT ^yii^,  ^ ^rrd ^t-^jptt s&^'W dni?T
cAIM^lUch All old I ddlid ^? JT_,
t7!?) ^E) ^R? qwif tdfdft tdfdft ;^T t^SriTErRUT
T 3U^c-A|cb.U|cbl uT^b-MlcHI -H^API ^PT ?Rntr JT_,
(3T) ^dl^ TOTd- ?At T 3TTt^EF tETEFRT JTc# aREFT
StEFT 7St^R tETEFRT d^IT JPTEfRT «H£A|)JMl£ ?nt?d
ytshAIIHI^ 3"^ ^PT EfPT3TT dJIlid,,
(tr) 31crdut|A| tETjfTAT ^TTSTTpRTJTaT 3TFdtT3T ^REFR
^TSRFlit gyREFT JH^rcllchliafr Ufdld^ CRT
JT_EpJ ^TdZT fdddl£ dtj*dtto 3TTt^EF t?2RdT T
TTR^Idldl^ i«ld<H CTTajQjchcHI fedEFT dlt?T
tflofllfed JT_,  T
(5) Uldt&d 3t>d>ut|A| ^Tq^aJEFpRTcI JvRcbK,
<lcHci«(dK  T  :#tdEF  i^EFl  ^)H)ild)  ^RPTd
^rwrtrajuT JKiic) Efprm 3ti1^ef ^aOji ji^i.
:<TrgtEmR jt_i
7U^RRJ2IRTJT  P<J-didnad  t^TFdaTd^  7^T377SF'iri?F
«H>-dldd ?T_ :
(EF) 7u^rdTrdEF ddrp^r ^refrcT s^fiy jtWi uu:j<w
3PT UcHldl^ Stej,
(IS) JJold<H 3TCEFT &T?Wr ?T^_#PFJ 7^77ETPirdTf
EFRT3T ^TJ&T «Hdldld ETTS £ddWd 37ddlf _<f4jd
JTd" dldlRld f*|p£TI r^RTT ^TtT7^ 31^ 3t>d>ut|A|
-H^tilAlcbl tET-STOdtATdRTT ?Td $dl fjUldd
3TT3dSI
(3T) cblAJIIilRsard  <£ddlid*1£W)   ?n^T  ?ll-Hdchld<W
^rtsTFsj Eifr crAiid,d1 3rd^n ra<j-j)4K #pr ?n|t
dldUlldl^dll _?T:T2nftd ^ dldlRld g^pd I
grajT   aR#rr   Piwidt^id   t^TFd^ar^TJR
7^RipffTJ^EfT ^td^d- T?cJ :
(Ep) tET?rcr jitt art^r ^rafRT ^RkijicKI  eprut
tPTEF ^IJHJjI^chl J^^ All JI 3TR?AlEfT ^raTTJEffr i|dT^r
rilfd) -H^AllJMll g^T: Pl<c-d<dl dfedj,
(IS) #TTdlf dlEFdlt^TEF P|A|^U|,JH| ^Allidcbl tdffcT
^llfdtichl SRT 4iti<JH^^<Wcrlfr 3TFATdTEFT 3TTirR3n
#rr#rr 3rf^r ?rt  ^.j-iiEb-^RF'ydTf  duifVb
^RchKJHI^d «H>-dldd JT_,
(3T) ^ld«H<Wl ard/riTd #pr cHslJfdl sTqHT mtTtJEFT
Uddl^ T S^fTdTf 3T% ^T^TTAT fer JHlRldl^
dJHAId4il JJFR-i7^^^- 3dd5trdTT377SF'Mt
yddi^cbi ur/r t mrs:?rt :ot^ sTdttrd- Jirrsd-
S^rRdTf EFRT3T Wg,
(tr) ucHdiid4i<rfl^ t duiftcb ^wraEFT 0^i4i<rfl^4ii
rjETPiJd^<Wcrlfr aHJHdl^4i) tETEFRWT «H£A|)J| 31^,
(5) ?n^r  ^rtrrdt  ^di^Ki  JiRycbi  jjTd^-i7^^^-
ieditld ^TSRPlfr tJddl^cbl ^TFdTEradEF 7OT^T
STdttTd- Jit! 3W TTdTJTTt^r dlEFdlt^TEF P|A|^U|
EFRT3T JTc# TTO ?TdEF fef 5RT 4id,JH^
dyifdicrJlH«H<Wl ?!Tifr ^dldl^ 74JfH5tfr7AT ?nt?d
^dlJHI T2PT fer EfPTdif ^Ert^SEF 7OT^r T2n3ld
JTc# EfPTdTf ?T3T2Td- JT_,
(W) ^tERRT EfPTOT EfPjd- T EATERaTT EfprjT 3RT3TT
Jj^ETTJot Sjt^TEPT 7<7^7d- dTTTH TOtldTf ^^ JRIi^
3TR?ATEfT 3TTTEfp> d^RTdTf «H£A|)J| 3i^|
6. JvlifbJlUlcbldld c-A||A|gU||d1 TJEfT 7^TOd-?ltd gft ?1
"5RT3Tr 7ui|^T TEn#FET T 7u1|^T t^TTTAT 31rA|crd
JH^rc|lJuf| g^r fRIdlf ERR 3l^| aT ^TTSRTTt
<l^*!j|A|  7ffld^37ft?TEPR  i^lA^bcb)  EPTAfrdAT^T  "5RRl
eHt   3Tt^4iiu^>HJi   jjREra7!!^^-   ^d^RjrsF'Mt
sidfed^sTTcr mn ar^n  y)d^ TEtt^SEF :ot^
STT5^ 3r# EF3T ^ JTTEFJ S r-U^Jld «H>l4iKdl!? 31^1
^?rEFr arrfSR?^ t mtETtlTEF ?rrird?^EFr dT3Ti?F TOrd-
*tf ddtR Tf^l
7. ^TET'irrrdEfT g?pr rrRpprr ?id^T i|dEFr drPT otdrcra'r
jt§ arrtT^n ?pt 3nf§r q# tEFt^mEFl ^^.ai)ji Ji^siid
dlRicrti ARTdl yidfLi'y'r t -H^AfiJicKi h1h^i
"oTTd^JHlfed ^rtETirrdEFr w;s^ Ri^i^d<Hi ^J^ldi
JT_   |d   ^TEFSI   Al^fT   3l^Effr   ^TrlcIT   ^REFREFl
a^yardTJR «h^ai)ji 3r^rfeg; .
(EF) arrfrlir JiftrjEffr 3TER2prr arrtsjEF ^^.ai)ji fetR ett
^TTEfertdEF TRT3T5T ^ZR cA||qcb 7u1|at s|^dl|
mtETftTEF :OT^r «H^oT1ch<U| 3ltT ^TifApT 3TTT
olddldKI >H>-dldd JTtTd- OilFATTdTf ^TtrTJ
q^IT^,  T
t7^) 31^ iHAJtb |1H5 d7^ 2R cA||L|4, mfetlTEF
-H^AflJl 31^ ?TATR |^l
eWddHliT/sH^, ?0 ^ ?«»»6
 Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
tf^TOT fctfl£ ST. ??<*
?o£ 900 _
^TTcT : 3T?TClft*s]|d SllPdcbl ^TTH^?
?. qftrTO
3TRrd ?o°£, 3TT WJEpJ dtEPdlt^TEF 3tlcrd,)dd^ cHUIH4>)
>(lcHcTliddi  qtTT?3RTT  Uftddd  JTTEFJ S dT *ft  SllPdd'Wl
dm! t ^dtdtrjp'r srrcrEFJ mTW jjr $\' Afr aiFsfcrd-
3rdTT?3TTtJTdTEFJ cA||l|4>dl T AT?T^ 3T£UT 31^ J|Jd4>)
dTETdTEFT  ittcT  id^PftAT  ^  wft\  37fFS^rTdEFT  Aft  c£ET
fe^RdT 3i^mREFr z&ff 1 3n3fTErfer ^etept aRarwroi
srrt|TEFiT Ej^rr t^rrri at?t trqfesn aticrcildd^ t^rrjEpj didid>)
tTprt^TEfT  tET#WT  TOd/T  ^  WZt3  3\\<rM*\M§u\  JRCTTS
RnJidi  i|d- anrjEFJ t^rtdJii £mdt dddidJiiAid  ottw
<lcHcfliddi  ^dlH^dil  TTtTETtdTT tT^ld^4>)  w\iS\  TOd/T
JiRucbl si
Aft atlcrcilHd d- d SLuU-vLld Allddld^ t§TAfT d- d SLuU-vLld
TETd:?^ £ f§TAfT| AfT atlcrcilHd d^STJRT ?°°4 3TT ^^¥ J
3JT3t)dl^d1y  STTJEpJ  7*7gEFdt  UcHdliddi  JTSSFlTd-  T  fddd>)
?nPd>H<Wcrifr  w$&  Ai)cHdi^  ?n|t  ?rRTdEFr  ardEFt
3t«HtFddl^dld dJRTTTTd' ETS^t JHNIJHI 3fr?"3T5tr p 3iTjEFiT
"oTddTJTT "oFTTTJEpr 3TT5PFJ cHJ|JHlf§T 7Q5T WJEpJ f§JAft|  ferry
to^t dro^r Ji^mREFr ^idtidiAi 3rasrpirdEpr- fSra'r dr
E^R^TJTT 3Td- AT^rJTT 3TO7fR[^FEFt ^ ?Id f^RTt I ?P=d T
3Jdd:  3t^lr<Hdi  ajt^TEFRTT  7J7^T  3Tttr  7flTEFT  3TOflErfer
EFTATEFd1^ AiicHdi t ^ma 7^radTrdEfT ^idip^d 7^ratr
_^Pdd t§rn-|
dr ferry TOfcr^r atfd^fd t^rtddif t^dATTid-, wt*m
arfddilute! tjsr t^ t fester dr^ ws^j ft& 57
pTp qt^ 3TT3t)dlt^^ atlcrcildddl^ jfldiR^di 3lUTdTP=iEfT
Pl\4,!s,diii, ITETnR ?T3T2T WJddl Arjft g7dTEFJ 3TJf?[EF EpprtJT %
' HWdlPy* 3ll<r-di1<HHcb1 UTTfjSlcfJ Tj4U|cbl fMfcsn} ullHcbl^ WT
3RT ifJIfl^RT 3_T tiRlAllcbl ullHcbl^ idHAIcb 3Tgcf5 V1^ 3TT Afe/w/'s
Crisis: Mobilising International Influence, ?^ STWcT ?»«!: r^fl*! I
sbl^RliH JJ^cbl <A4MiHcl-c|<7-tFr ^ Llirl'lciH^tV www.crisisgroup.org 3TT
3Tra^y 0STI
' -h'-hcJiaj g^r?7*7 rAmdl cfJi^q-^ (^cbt), ?rcrra- cbJ-^Q^-d tn€f (tjjrr^-),
^mdl cfJi^q-^ (MoiidiP'i'b), uiHJtl^ ^utet, ^rra" ^arrasTT m€f
OtiHo-tJIicTi), srcrra- Jtoi^-Rb+iiH m€f (^.HRbm) t 7H^f7 crraraM
tlT^T •HldcJoflAI JT55I?'iJ5T SUTcTit ?tl
?l 3rd- ant^Tm ?TTdF_EFJ td 7_dAfr t 3d^ art^w trfrm
7flTTT TTTTtJttt 31.1  id^ at?tJ JiePT 3JdT 3TT515EP1  J|<^^<HI
3iT3ftEn^r 3tr f^rrjddJ 3u?r at?tJ grdiEpr ariRiEF eprut
3Jd1TREFT tid^JHI 3TFdt^fed -HicfJU/ldl t§TAfT -oRT7^ ch<kTl<JHI
crtd- <loldc-^cbl Jltd^Alch) ^TRTdT JTd" :fl7TATdlf TR ^
-H<f-^itdldl4 7!pfRT12T TEftEFR JlTEFl f§HTI
dT 31lo|Jvl<W|cbl 3RaP/jd TSPfl -H*5b<HU|cbl ^at 3Td- 3Jdd:
TO^feFitrp^rif 3 "5rFsi 3n3frErfer ^144,^1^^) y)r>Hi^d
T Altilcbtil 3R^r3fr ^aPFSff^^EpJ icKH^dcbl dldojti
31lc-tilddcblu^'bl 31ol*<i|cbl 3fl5?^ feT7^ 3TR t^HTJn ifelTI
^di d,*jii^ wjdd;, ^.MjRicbi arfdT q1?r "o^ife fa-t^t 7rgfr/
LFIdd^dd ggJTT ^.Idl^ld SJAfl, ^aPFSft^ ETT 7flREFT7U"
37ft?TEpr7U^31lf§r "JAlfe EPJT JT3=3fR ?3Tdl?^ STOI dT
^IdtidlAI 3T5EF'ird- "iT fRT fed- drtR 3TCEFJ ^dtd |R5
"oTd-JtJddl^   diflSTTOl  «ft  fRl  <HUlcbl   fSratl   3R  Aft
JTSsFydTPg 3rddidif ucHdiidcb) i^rpn j^jijJjI 7u^t
arttr srs7^ U3^i o^w ^dtdt f^rsi c-^jiA 7flEr,irrtdEF ^m
d-211 SFgEffr 31crrA|L|f5,4,) dMMcbl A|)cHdl^J-dcr?fr d^^JHI
E3TREF T TTR2-?ft dd-H^ailRldldll ^tdt^Td ^1_ 3TEFT  _dldl
31crd>(f|t|A|    ^pRldlf    ?°o£,    Efff    ■aTd-31|cr({lHd^    fetJEFj
JH^rdtJuf| t%aiT EK ?f 3Td- Sldailddlcbl crdKJHli^T JltTd-
UcHdlddi i^RT^rEFr 31^ UAII-H^ 3RTCFd 3TTR ST5Sd;i
Alcilchtil feedldi) 7U^dTrdEfT iVcHWI TTd" 3TFATan 3RTd
3TdTTlAT    STTJEpr    (Jjdcflid^^dJIIAId'bl    EPTSOT^Ti^ld
Egdd^d^^r ari^n ucHdiiddi jj^Aii^cbdcbi $m^ to?1^
JlTEFl Sd;i  dnt^ 3R  idl^^  ^e^d^  3jPlcbld  dft^4jd
ucHdipch tET^b|ui4,) ^aiTR dMMcbi cHr ^pr^dif apr^fl
"oTd-at^fed JTiJrt^r chiAiWdAid 31^ gAii^cKi efjtjtt
.Hcrdjdd t Ri^icrdPa Jvi^AilJicKi jpt 3feg;i
 (bt$fit-H §v i'ftmt Wti: tf. m, ?° A ?°°s
3. oT^TCTfrf)
=r>)  3TTOR??v
JJcHldil TOATaT STRTdEFT rJdEP-tTdEpEpr 31^4,Hdl^dld TOT
STTJEpr  31d-3RFdrEr  T  JjyyREFT  ^^¥  d^IT  3JT3fTErfelEfry
sttjepJ srr^ JdJt^djfldid ?nPd TsiRdT ?tdT ar^y dddid^)
yrerr d- "5rd-3ticrcilddchi ^f wgs swikff tynT yryjRr
?oo^ 3TT JdldcidlAI 3T5SFyd- T 3TT3t)dlt^d1y STTJEpr
JdJ^Jtdldl4 Tjy: ^yR y3 qfdd^dl JTT^ ?°°E> 3TT ytTyll'
arfed^n SREpr aiicrciiHdd,) drEFTdEpJ ^ref d?y at^t fSr^fti
?.    EteRPT 41ddl^
"oTd-atlcrcilHd  i6lid  3PdT qfe^EFT ^ATRT^ 3RTtPd  3REFJ
EjRratd' s^f tjep^ ^T3T3r t§rr.i  ?<> dddfl  ^»5 epJ
U-Mltdd  "5rd-3TdTdTf  ^aHldddi)  EpgR  SEp_d^T  tf&3
P+dcH gdATT^fenEpj fyAfti matldit^^^Ji wnz ytf 4lcHdi
ddlid _Ery; y dt 3RTtPddTEpr eprut^ |5T 3Tdt STFTd
-Hfcbc-til  5^T^F TJER^ yEyT cHdyd,?<TdEFl Jd All old  yy yEry
yy sjTdT fyuyy;,  arid- JdJfPdd j-iloidi dgdicKl eprut
cbl6<HliT iTTdATEPT T ^?TErTT 3TFAT SPl^jy 3TT3t)dlt^^ ytEFT
prdTp^r ?rr£r yTEFRdif s^TdEpj atrrydAT fe yy ytrrs
TTCATTTT|-
cid^e) JdUfdl J|c|qd~ qfeyf g^r MJ.J-qJ.Uld ^SdTH/SFS^FT
dTTJT gATRT yy~ tEF "oTd-atlcrcilHd yy gATRT yy~ 9TFd- fyAfti
Aft c^f feEFdtTi?F 3TTt?TEfT ^tr^r qTBR ferM ftRI SFS^fJ
3TTpy  Jfel  Z&FF  "oTddTdTf  qfHldd  yy  ?&&$  "5RTd
jfer "oTd-aticrcildd PJtfiui 3r# Jitcpi^ apyi ar^dy: s^rp^r
"_y 3tlJt^dld y3 tMAT 3lt dJRTEFl g?3TT d^RT ^dldqld
idl^chl d^ftd" $dT 3RaTTi?F f^m^FTI fcidld ^ 9f$Jdd>qfD>.
gf?T qfey yy JlftrjEfTT yR fey (Z-% 3Tferd) Tt^JT dyl
ti^UdJI feEFTT STF^T feyRT idl^Jtl f§jTJ^-|*
31^ g-§r fefty TO?<rddTf ^Pw ^r tef td^P^d ^r ar^d-
fyAfti 7_?3n drrrdt Epr^RTcT qfer^r dy ytrc^FJ c artyd
(^ ?£.) efJ fed- 7Jj3ryrdr7J7rr ^ ?rfiF TO^'rd' y^ s^r ar^rd-
feTAfri dr tjtpM arrd ^rartr td^P^d ferry TO^ty?^ n£
aiIchhi arttr 7JaT7Afti 3Trt^Tjy ?y^r Aiioididi4 ORuiii
' ifJIff^rr ^flirat t,'RlA||Jd<W?Sfr ftott, argcfJ ?o£ OT New Alliance: The
Mainstream Parties and the Maoists, 'ZC sftateR" ?oo4 I^Tyi
' ?^  3Trf-  ?ooC  3TT •Hldd,eTlA|  J|64<r-'fracf>r Hdl^.* T  MtJU^^iu  rr__
clrbcil ar.JRT-aT^PT 7ifT7ft JTft^Jtl
' 3Tr3ilc|lc!j^d  ?V uldcl^  ?ooC 3TT cblbcHI^Tcbl cblbJtl q^ ZIIHcbld 7
E^cbldJtl  3Tcrf?aTd  y^ft  TJtcBl.*Jtl1?T  3tltbcHU|  JTTl  q??r  y^7}^
7i^Ti5T fairi ifJiffj^rr ^^rat t;RlAiiJd<wi!-«fr ftqft sr. ??? m jvepai-
Electing Chaos, it 75Rcrft ?»•!; ^liHJ
' ifJIff^rr J_M^KI fd^'cbl aiorldld^*, <+>lcbeHI^T, 3tRt?t ?»•!; I
S^TEFr c)dl^ ^dld ^ ^STTOr qfe^T d" JdTEFRdTf TTEFTi
yy" fetJT sflt qAiudsiid 3TTFsfcrddTf ^frt^rt tpt fed- 9jy
ciVVAHiH  yj^Tdl  AUjqdch V^s c)dl^ qfecf d" Sjt^PJ
9ri idi^j.^ -jPdT Afr^rdTpRit -H^cbjfl^dil qfe^ ^
"aPTEFitr yrry "5RTcr jfer EfTtdqy ddi** t^rydR sr qty ^
tjepjjpt ytrcaTd^p dPitbld ^ sfs: ytrq- qid r^uddid
qfe^-qfe^r "5Rdl l^arfdT ?railid*JI wjyi
s^rp^r it^ 'jr ErpTEPd'rpHyf £y9ur ydiic) efpt d
yrdd; dr qty cbiiJu^T t ar^y aREpr ^rjr^cb^dil
qftyidH jt# EprAfjy arry idt^F aiTyAT^rdEp ^tr^ ^tpy
sri Aftyty Eptdqy EprATEPd'r dit^wid y^yipft eAii^ticpi
tyn-  -oRiyt-AT  Epfr  :dy^EFi?F  JT^r^r  Jd^y^  i  ajett
31lc-tildd^cbl Jd^ApTJn dATT^TTEpr f§jTTI dT ^ 7dy2jEF?^EFr
Jd^jtAii 3TTdtyyT?frd ^rdTTJj^HT? 7OTt ^ ar^r tynyi
q^W 4d**d ?5dTd ^STTOr 3TttrddT ?HTJn 3PdT EpF_Ty
ddi^di| T^Pfty Jd*Ji6d^Jti "ofRr t 33T5y ardEpr yrty
^rEpJ ayrpn -uidnjcbi t?Ri
5.   3TT3l)dl<Jld)| 3jJ3lcbl
eft^tep :OT^r apfyr j,icHdlPch j,uidiP4,) feEFRr ^ Epryjrr
jyatldit^chi ajt^TEPT 3TTdtyyT?frd i Jd^JiP^* ipfi si ^
EryEFT  EpfeT  aPdtTEP  Sd^FcTpRfe  3td-d)dJ,  ?oo^  3TT
SREpj jyatldi^chi et^tat JdfilPchi qyt stsep^ q% 3ttr
d^tidiAi y^rdrtdyT mti& |^r dtt^ qrt^T jr^fn* ^sRrrt
3W TjpT tteEp^ dlcbdc-^qid qfdd^dl oidlid feHR^T Wtt
idlAI^  T  J,lcHdlPch  q1.t|Md  _ETEpr  iqyRT  yft  W$
ET^^FdTf Pjjihi ddiid tMy irty Ji^fn jj _, ,di4 d^ty
PJdldl  STdRT yd7^ Aft dlP^  id^dTlf EPT5jy# T 3TFy
Jd^Tp^pJ 3tic-tiidddi4 &n fey yytr dyrft yy" yrcfr
^rtdfeAfti
jy3ftEn^iEpr ittyT 3td-d)dJ, ?oo^ ept qyt tteEpy "jyrdTidEF
qdATTEFyuf'  y^RFlff  iddcbl  yRTP3TFdyd  qfe^rft  ^rutepJ
3TFdPFJ y^Epy yyli yyry ?oov jy ^ sttjepJ j
y^ripftJTT 3PTyl y^rdtlyEF d^TT ytysp gsprdrf ^ett fey
EpryyT yyfed Aft trtlryr yryT Jjdd: 3RTtPd stcepJ fyAfti
jyatldit^^ y?tr aRjy dddftyidd yy 3Rry2t sreft
tyr.i 3_y aryry ?oo^ m EpiferEpfeEpr EpjryR gt^ran
EyER^TT 3REpj ;ytyEp ^tsep tyjfry R'ltdJ.JtiiyEpj 3TiEpjRTEpr
3tfdU* idl^dii srjrd; TdTEFT JdlyEp 3TiEpyui?Wr gspr
-jyi^ FAjy 7j^epJ fyAfti'
75trrJ yryryT jjdyREpr smzfi yydtfyEp j^juhhuhi etj^ yy"
t yfyEp 7JTPfftddTf dyj terr fey Epryjrr s^^ri^yy
'MtJU^iu ^nf\ d^T c|*cA|, ^ti 5TT3T3775R ^ooSI
' 3Ef7  3TTir53TDT  b  aT^TFET  ?<"!;  3TT  JlUticbl  fSmT I  g3TRf>rgRT  C
ar^TFET ?»»:; m 75nft Jtftijcrit cirr>»>j |r_fryi
 (bt$fit-H §v i'ftmt Wti: tf. m, ?° A ?°°s
JiRucbl 7*7gEjHrft ysETPirddTf iqAfty ytr Aft Epsryrftdrf
y^yfyy yy y)PiA|)|- mafmfel^d 3TRT ^dldd^l dTfy
tid^.J.'NJdJi fJ^R yAj-jp yfgy yrn yy" 3jt?tt ws^\ fyp-|
ErrdtEpR?^ feeduii yy fegyyT y?yd srept qfy fyr. ar
yqrdt  Epr^fTyEpr  yanyfd  ^^n  yrd^fty  ysEFydEpr
ETRdfeEF ydT  fJlUoliqJdlti  Erft^rrdT  yy  JTF^T  SRdyj"
tid^el aticrcilddchl ytdrstdf fdiiJVdd,) s^ft ytsd; y ary
qfy aticrdjHdJti 3TRyl gdyar igf^yfy oMiidj yp-pdrf
tpr^r ^ Ej,y 7R37ftdfer?R7dTf sprr fyAfti
aticrcilddd^ y^yty yy" jy3ftErfeiEpr Afryyr^ s^i^ept
AftyyT^STFSj ETcfr 5RT fyrjl dt AftyyT^ atjj tjepr- fyy
6i<r4di4 $zn Hft hi*i«Ip5i*,i srpti jy3ftErferp^r ?v yTy
?oo£,   3TT   Pledl   Jd^RJjEFTJT^   T   qJJW   JJoUPl^Jfl
yTEprsp^r dJiiid yf^APft EprAfEpyEpr Fftqurr yftyftiEPT
tyrri" dr cid^o) sfs^pJ yyrn ytqfs ary jyafRfei^d
3TRyl TjEpfrtpf Eprryi^r Ppffr t?rf 3*f EpryEpyyTf yyyy
3T^r tfRun ytl"
W&P ^«mri 3fd-dldJ, ?oo^ Efft rrof ST5Epg'!tpT jy3ftETfel?^d
3TRyl JdyrEpJ gy:Jd'j,ydi ytEpr jtr yyf idi^ yugEp j
d.Pddl aRjy ^df y^EApn y?rry dyT y^rdrfdEF
Ery^EPd'i^dTf ydT tpt gfy g? ytEpr f?Ri" fdy^
Tjy:JdJ,ydld,) TJEp 3T53TEpr ;jRyT dil6JtliT aREPT dTfaT rnssr
feyg d^cr_iAi epjtf5 ysy ytEpr f§Ri dyl epjtfs gzp
:yiyEF fefyyyyrfy Pai<hui EpRry yy" y^ryyyEp Jdfyfd
fyAfti "oTdfErjfcyft ywpryTEFJ jM^FtryT ^ AfryyT
ddi^ticp) fyAfti yyty_T?- dr^hi^ ywR ?rdT y^ Ejrrrjy
Pddi4 ?rfEpr 3r dRfy- qftR^P^ jtft ytqn yu_jii
EFTS3TT# iqdPFT T dyHEpJ ETftgft $dT 3TTEpjyJT yy idl^
dJ-diiu 3rept fyn-|" jyafRT^r ytyar gyns^r yyyiyJyT
' 3Ef7 ^Tjf  dbcbd  "SISJTT tfct  dlicblJtl  W^" ^R 7fTpT=f5  -tU|<=4lTd
mft^r JTczjti JT^f sis 3Ty<: •duutu^7*7 7 amjfd srraf?7*7 ETarr crs^rit
3Ty<: yaw: cfjrsmsfeif $i§Jid Jiftycbl ?ti £4*1 •« Ooi^RUd 7^rat
ftiftt, £fecfi«gChaos, JTrftT icdRSd I
" 3l<rvAIJtl  irrfl^^d  5J3t c|rr>ci|  ar.JPT-aT^PT 7inft JT^I  fJlUuHUiHId,
cbl^JMIJJJI id^'cbl airr-dcridl The Kathmandu Post, 3 3TRTET ^ooSl
"y^rns 7 sii^jut arcsnfsRT 7ifT7ft ^ d^cAi, ?<r ^arrT ^oosi
"y^rns 7 sii^jut arcsnfsRT 7ifT7ft ^ d^cAi, ?^ srrf- ^oosi
" 3?  75RcT7ft  ?ooC  3TT  Ulo-UI<Hlf3r  Jlftticbl  3llsbJtu|  ^  LlRhAllcbl
5j3sr argJT f§mti garravrgRr ? ^arrl ?ooc stt 7ifT7ft JiUticbl ftrr
clrbcil  .^1,HJ  irrfl^-^d  4  3TRrET  ?»•!;  3TT  3TtJT  d-t14«+>l  7fTdtff
Picduti trr?T atitbcHui jt^i "•tIPcb ^,idcblLd< tcrw, <!7w^ ?3
" mailciicjl^d  s-1^ arRrd" ?ooc far chi<r><Hi^T m<rn<b\i\\ ^t\
3llsbJtu| TT5T AllulHI sIHK'cbl ItJlTI at^cfff .fllifts! Jl"^cb £r=T3|crit
afdET:  41^41 Jtl  ^cCT 3^-4,Jtl^? gJllcb'tcbl  ^ETrcTJTr icfl^^cbl  ifjff
flrtlT^TST 7rr5TT qf^rafr cbJtirr-iciid cfjremstEffc yft^jiidd anj^w f£nri
5f5Iff?RT 3_-TgTCT id^'cbl aiorldld^*, *l6<HliiT, 3TRrET ?ooe;| ars^TOT
3)i«ildHcbl  aTcrf^rm  mailciicJl^^Ki  ?3  arRrErm  chid><Hi^T
iUrAlcblcbl  c?fcf5  id-t<HI  aTcrf^aTET  Rl^Ulo-Tj'Icbcbl  TjIdlJIcbl  7rT57'ETR
feyrgRT ?nPdijufi 3ti<rt0dddi4 fe^frd^r eprt yyfryRr y^r
tid^cbl 3tl^,lddl4 TEftEppr artI" dgt^ J.lo-J-ld y^ tiJtddld
3P5cr tpr^T i6iid yEry MdEpf y^sftr y_3frdEFl t^ytd"
idCFy  3REpJ  yu_Ji|  oll^dUdcbl  dTt% idl^.^  dyR T^
yT^yi"
-tMeflfd* qftyrasri jyatldit^^ yyyTyRRdTf ^lydT
fey, ferry TO?1d^di4 3ydy t fe?nt^?ifeyTEpr
oTdTTJT^yrf yydTfdEp fy&iy fey Eprsjy^ t 3TFy y?tr
cbc-ji^j^Hi  y^rdtfyEp  EryATEpyTpnyf  tszw\"  jjd/Fyft
^FfdCEFJ <loldc-^ feftlfr Stlddl^ Sjfr 7!|dT 7^ry yrpiFprfer
arfaTATiy Jd>yidd yyEpr di^T Trftt^ayy qfyRy sjyREpr
fRiEpj fddcr yy gRi dyfr^ jjdyREpr s^rp^y gAfry
ytaTREFT "gfdyyy feftyJ" i "gyt qdid^" yrdT arjjc7!
dui^cKl y^sr idi^j.^ diEFtgATdRfer Jiuidc-^di<5 dui^,
feyg jitt Eyffp3ry 7^ry y^rr j iyEpr 3TdrEpfgy sRr
AjErrry gRy fer^ df£iy dKi^ dJiiid
3P^fdyEryypHyf gtyyrfed ytl
<UI<>f|U| fel^l^ebl Rl^dll J^^ryREFT tid^ol diJdlJtl TTfy ?PT
jtreft fepprd 3yy ^didcbl ^TddEr JitEpr sr ?prfy
^rartt yT3t1di(5j^ch1 gy^ ;rjRft fSrzfti dARTEFRy yrjfty
yyyTdTf qfHidd yy 3df?Wr yfeR yyyy i yfeR
tyt?rdErft 3TR?ATEFdT |y yAfti idl^ Jiii^^di4 Pdchi
3Pry dfafsfTEpyT jpt yyf Pi^di t aRly y^r^ry?^Epr
fetry gs:?rd^jy irfy ^-yuft gy gtdRfey ytl yTt
idl^  ^dl  oTdTTJT^yrf  EPT5jy# ^PT  J-lloldl  yt  dT
dJRT Afryyrd yy- yiEPR 7w fyy gmyi"
oi<Hdi+uici->l Jdw^jHi ^gtrRi jyatldit^^ srrfetr yyREpr
aryrfe y^fldTEFrn yyjp- grgd ytr ?i^Epr jtt^di^Jti
3P^ aydy ytErft d1ditqAididi4 y?r yfedl gry Epfty^
ftR l yT3t1di(5j^ sfs^pJ arrpy yy" EpryjTr ap^yrf ^atepJ
feRrr yfegEPf yu_jii s^r^yy y^sFy fe^sa: yy
didiRid pip: gly" yr id^ryif dQdl t yyTft^fl sr^y
^lydT fe7^ q^w epptep fSmti idi^ ?rrt^Ryr
3ticrd,1dddi4 3TRyl yyyy srefj Ej^oy^ wiididje yt qy
ERPEy^F yTtr yt, arfy Eprsyr^f iq^jcbuii ^ferryErft
tfRun yt - yi yssr hjwI q^y ftfyi "_y idl^cKi
dicKJtirJr t,'cbJti=i yy^ arwroT Jiftycbl fSmti 3EH aiisbJtuicbl
•da^idcR  arfaTnRT  TW  fJtTJSTI  "3TT3llc|lc51^KI  dldKlcHI  3TTir53TDT",
ekantipur.com, ?V 3tTOET ?oo£l
" MtJU^ki STTTl d^- drtjcil, 3 3TRrET ^oosi
" cfTlcbcHI^T-i-d-TlAJ  ^dRUl'Hgfd  3n-cf53TI?5T  gaTRW  U^rrH  5T3TtJcT5T
^u cHMcbiJjcHi amjcrit f§mti sstet 3tht5tt 4,1oi^*di4 q^wtd1^
PBEfr 3re^r tte^tt 7 7rTE7crr-757f7fl^J 41^Jti <&3 v<£l<_d arw ^^dt
3TTir53TDT  JTETTy  fe  3T5tT  QTT^t  r^mdl  7rT5Tiy  QTgcCT  JT^t  H^fl
sbl^ffUd  J_4^KI fd^'cbl aio-ddldl, 7TTp|cf> TJPlrJTT 7HTET, 3tRtET ?ooC |
" tbl^RUd J_M^KI id^'cbl aiorldldl, <+>l(beHI^T, 3TRrET ^ooSI
" tbl^RUd J_M^KI id^'cbl airr-dcudl OTaffclTcy ytET?7?7, 3TRrET ^ooSI
 (bt$fit-H §v i'ftmt Wti: tf. m, ?° A ?°°s
qfe^TEpr AficHdi^Jti gy r dgy qfy yyzyfi idrp^r
anuyt sfe gyryEFT drfy ftrndt t 3Rdtit|y _£
yoRRyT^yyEpj Ej,?MdUdiy qyfy y£ yryyyftichKchl
y^yiy y^r fegyyT 3tioUdJ^cp1 ytfyror ygy yryyPEF
qPd^di qP yitr ytl"
3m£ o)<H41SHI$Wl 3H<MldH I yT3t1dlt^^ S^Tp^RT 7dddEr
yttrjEpf 3ny ^diddi4 d,d^di4 yyfe yy" qyryErft
yyTdRdT ^FqyT ymyt JjyyrfdEp yyqftyTdy Epry gfy
yrtr ws\
^sT)  4cll6l<HI <tf£
3ny ?5dTdyT yyy^yftydTqft ?t?t ^rtt sfeEpf ^r s^f *
yT3ftErfei?^ ^t 3n,yATytEpy yn-| idi^ 3n^rdy i6iid
Pep y gyry ytqn yy yrqfy anrordyqft ^rr TR<prfy
i^y/n y y Pdd>1 qrrqT ?ry fyAft y y ATygrrfy idi^cpl
qyt Pai^ui y fyAfti
?.    <wWl PUJe-s|U|?
y-w fefty q^tdyT s^TEpr EpryEpyr i ftdT?^ ferd" ^yiqj,
any Py^ ddjy y?ndErft qfy f?Ry ^Hsij-iIi Ej,y qfy
y^nfey fefty q^ydqft qdtEFEpr 7wyT T?y s^rEpr £^1^
qfy fsrrgrr yR £f&yi y^Rny EpYuryan,  yyT i opjy
TgRijKT  qEFfdEFT  fyn",   oUddl4  Sd^Ft  d^cr_lA|  AfryyTEFT
^TddT T^Pfty 37ffi:TAPTEF37ni^d yfpfcpr fyg yyEn fdd^
yT3fRfer EPTyEpytpRR: qrdyi?y ttrept fyg i" y^anfJl^Jti
y^yTyirur yyyT 37r7dqfdEp fygi ar JjdyREpr s^teft wzS\
EFTyEPd1^ r yT3fRfer yyyEp^ yy- spy fygi dt
y^yuft?^ jjdd: dt Erat^Epr fyg yrrd dtEFdrP^EF
y^rdrfddrf yyyy y£ 3TREpr fyn- j ^=y qRgft yu_jii
y^yEjy: Pyy y^r qP 37rygREFr s-y^yrf y Jiddjd jfer
3ticrd,1ddJti s^r?^Epr fefyFy jftytEFT •yfSAiiHchJn^ yyiy
fy?nyf, air, jt^tcr, yfedT y^tr^ yd^y tyn- dr Py^
JdJtPdd J.uicrftPy^q Epry ytyrdl ^ftHUdl" 3TFdy: Ertts
ddi^ fefty q^tyyT yT^ry gy yrd, dr Pdd,1 dyl
y^yftydT qP yyyTyRur y^yuft^^yT?" y fyAfti yrgm i
qj.J-qj.Uld EpYuryyr^ 3yfe spy 3R| g^j ddl^ yyTEFt
s^rrt tfrquprfs yR yTyyPEp ?yyyT ^m tri cRR
prp qP 3P=75Tdy yT3ftErfei^Epj jny^yyT yyf 3nuy
yry^yyT t?Rt jtf7^ EjrrryT yts fey ddi^.^ qts treft
fynyyi  dP^rRERR sftsfRft dgidt ftEPPt  ?o  ytgdEpJ
" "3TT3llc|lc51^KI 3TRcT3Tf^rcf5R W 3TRcfR ftlull'r-dljfd Uid-M«idI<+>>
" irJIff^T J_M^KI fd^'cbl 3t<^delldl ETafT aiddlcbd^, cblbJtliT,
"' sbl^ffUd ^trgRT id^ycbl at^^cfTEfr, cbldxHI^T, 3tRTET ^oosi
EpryEpyyT PttyRma: di1^j.idi x yT3ftErfer gERpr Epcursr^-
y^rrsfry ^yf yTEtyPEp 3rt?3tP gEpe: i|y ^\\"
yicrcildd yEptsyyT yT3ftErfeiEPt ^yfe ^rt ajt^Epr Mil
qyus^r Epr53n# idr-y^i 7J7dtty Aj^t?RryEpr rftgun
JiVoidJdJ-JiJii yqT P:?w tgcft^F idr^diuii qfyyET«pr
t?Ri" snfetr :md Py^ yTd^dty yssrFydEpt EprATEpyyTf
yTEtyPEp ^qy yyyy ytEpr i 3T?r dyHyrt^r ajdyREpr
tid^dii ?F5r t Eyryr?^ sfrETRn sr qP diwdJii idl^^
fypnz yy 3P^rdydTf ?SfeR^Epr f§Ri idi^ yurdFiTErfer
yRTpnyf qV>Hi^d fey i sftsdrf sr^r ^rsqEprft 3j5jyT
gRjy §y qtty yyyT EpP_y fynT- 3dt?^r an^tdyEpt
yft? srs^y 3n?n ytspr fyrri 32j^tuiept yrfy, ^rsqEpt
sfryyT ^anEpjftEpr ^.Paik^ ^yRtr yFrff Epry 3^ PyEPt
^fryr? fyAfti yy qEpREpT gEp.^ yddldld fdLdddilfl 3rr
gsj ijrdT 3Ry PyEpt fe-yry fyAfti"
qyus^r <^ yfgdEFt fey yTtt 3nrordyyTf yyyy yy e, f^
EpTATEpyEpr rftgun yt :(?) fjy gP jjj.cpifl Pgy ty^
3RyT yf fetry ttfa yrft y^T; (?) ^yyftEFr ?rr£r
yrfdEpi^ «yry qr7^;'6  (3) "«fr 4 qft yRnr" crt^Epr
yTEPltt  J^diqidl^  ^.dlicd  En  Pddl4  feTR  ddlid;
?t"- cbl^ldl", nepalnews.com,?? 3TRTET ^ooSl
"irJIff^ff JJ,4^KKI id^'cbl airr-dcl'ldl cblbJtliT, 3TRrET ^ooSI
" ^W Tifer Rre«r arrQRtcrQr '\&n afrnftijcw ajft ydHi^>* arrsr
cHMcbi-TlcHi amjcw fSnri jfl^Ji^Jti y^y 3rf?Tcf>rft^3TTf5r 155^ 7
4,dlJtcbl 55#ET 3tltbcHU| JTft^it 3T5=^T STq^ ^JtMK ^Pycbl fSmTI
3Ef7 q^TT afpTfTTTJW ETETcCT 7fT3T85cb^c|ld  Jlftycbl  ^IdlH  3TST JJIJtl
y^cbl fcr-tTRT f§nj5Ti g?y arf^cbi-D+fJi 5f5iff?RT j_m^ki fd^ycbl
airr-dcridl <+>id>cHiiT, ?4 3tRtet ^oosi cKif3i_wii ?° arRTErm garracOTrl
3llPd4.i  75R7T3TRrit 3IIAllulHI  JTftlJ ETTnP E^tfNfJT y^Qldcbl^d  ?£
arRrETJTT «io-_cbl atErrarr ettST H^iycbi f^nri
" 5f5Iff?RT J_M^KI  fd^'cbl  iid4,ld  3t^TcflEfr, 3TT3fTclTcy 7HTET, 3tRTET
?oo£|
" E^rfEl Sft iHlfdcb  tcTFEf  HlfttidH  75Rtcfit JJ3ST JfJRUT ^ y 3TST
ETTflt JdcHAJ^fEl  ^tm 4,1u|cbl  majRlcbdl  Eft iHlfdcb^cbl  ^S-TT ^
^cRt fSrzfYi Eranffj ?<r aiRidJti rAmdJirr-uiJti PiRWmftsT -fii^rr-acbl
•Hlfdcb Udl'blrJt'b 75rtTET ET& JTft^ftl |^?ty "Jt*Jld4K Rrft^
y^QisTcrit 5f53T3TT 5Jcf> y^Qldcbl^cbl 3^, ?oo 5RT £TT?Et",
www.nepalnews.com, ?^ 3tRTET ^ooSI [3 arRTETcfit ^T RtajcIST
Rr-trfcRrTETJT, <£lfdLK.HI 7tT7irr -fJl^rr-acRl 3TT3TT cblPd •do-A|da--3ftcTit
•Hlfdcb tcTFH mftilll l^ty "7TTECT ETHIclJJJrd, iyr-UcbUtl 300
ftT'tM-dK", www.ekantipur.com, la  3TRrET  ^oo^i  £  arRTETJTT  4,cicldJtl
-fji^^cbi  5tt|  7TT7irr  Jt^cbl  Jdifdch  tcTFd  mft-ul 1  l^ty
"T3lc-cHI?.*cHI 54° ufETT 4,crili, c^rld! yi$d", www.ekantipur.com, £
3TRrET ?oos;| aUrtildd 7JTO?T 3TCnf% y^sj'iHcbl^^^d •cKcblSl 3TcTET
ftl^d,.(4Kcbl 3JET fiKdl^cbl rja.cflHKIA|U| Qri^cTit ^ifdcbJtlrJT
•(lulrrflfd'b ^<^l^ 4i.JHi I JRT IJcbKcbl gssn^77*7 qtq%
•Hlfdcb^^cbl ms^m JT5T cbJtull't ^id-UK ^f^f g^U^.*cbl 7cTCCT QTTy
ETCTTEft JJHIcbl ftlm^^dl^ ETETTai" JTfJ^ftl
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. m,  ?° A ?°°G
(V) Tspfty d?yT Jiuidc-^cbi tftquTTpHyf yyyy yyy-
(4) yyyTdrf qy yfyy any? y3; i (e,) sry gjfry ytr
y^ryry epsrt y^i"
yT3fRfet EPTyEpyrp^r ^y sfitr t 3Ry 3Rftyi?F 7Q5r ytr
didiidcr^ yy" 3nuyt argyy iqrii4ii4>i ysEpp^n qAfty
ytl idftpyn it?y ^RaiicPJilfVMii^ feyidyEp qPfeRTdrf
ysEPTj^ 7 rAuj6)id irdry |y ycfyry f^iPdid un?R
ibiid, fyAfti idl^ Epq^Epj 3RfyyT Eprsyr^Pt epf_ept
fefliRy 6ii^Jii fefyFy yrf qyty ytt EpYuryarrpyft
yiAitoidi qP 3iti dgy qEFREpt g^ yyr "?nf^Ryr y^trg
yPrP" epj syryr^P ydfe^rtyT $xt (yi£r yqrdt ftR) eft
uyoTpyft Sir yyrfe yftyti ydd$dtJii gR ^\ yT3fRfer
EmyEFdrd yqrdt Eprgyy (qyiyiP^Ep) ept EpryEpyiEpt yqyT
yrguT ytl"
EpTsyr^fEpt yEpgyyT ip fyfty qcjydqft 3TEpf eT^=_ jiIji^jii
yyapryTdTf ysEprsft qnyyT jjtsy 7^rd R3ftgferpRi ?iy
lyAfti dP(?RTyT q?ftEpr 3ftdt-ft tn^r srept feyy yRRrrf
yi3 ytEpr yT3fRfer EpryEpyry yR fey ai-wdidJii sqyR
yyyf AT^rsfry R3fRfer?^d ^Rtyyt <$ yTEprsFcft yt,
oRTdTf  yTEFR  TRAfgRT  tfRun  JIKUdil  EptfA^y  ytTTi
q/yRi iTTdATEpryT 2"Pef iysftyEpr er^f _dy §y
yryqfs yrEFRcT f^yPyriy 3nuyr Paterr ;pyAft ster
yrayT 3Pjy yAfti
y^r yrurPr yTytdit^chl feRyT jftyt 37ry7uTRfeyJ
(EFiPdEFitt) d yyyicrdjHdJii 3ttr yfeR y^yuft ynyft
ejrt 3nqyrttEF 7^crd tftgun yyti" 3?f y^rsyEpr myar
EfeyTy ERRpy ^did W? ygqft Ep^r feEfef% y 4>i6JniT
iqrA|4,uii Epry yy ajiPjj4,4,1 fyg| dgyyft yT3ftEnR
RraTEp jftytEpr q^RJ y-yrry dt?dt^ qP qny yy ^
ytEpr fygi" fw qtldEpt yAfryEFdEjyT yfey rott y^RAfty
yuryTfEREp ftAjFF jftyt yrdT sjq "tejtter" yuTdifEREp
jfrRpyn qfsPdr qP R3ftgferpyft ?ry gy yErsi u
yfedyT Epr5yr# tClddJii 3nAftPry q^i4iK y^ydyyT
Tff^dqft dd_rdJii yl jftyt y^dqft tftgun yftgqft lyAfti"
" ^ q^ETT trf^y ^ giRTsT 7PTy ftld4HcHI q^jft ETT ^ STCETT 3t^8tf
tM?HJETI  ^1^  "H Ml debt  SHWaTfejoT  'J|U|d»-=l'", The Telegraph, %
3TRrET ^oo^i
" MtJU^ki snft frfT clibcAl, ^ 3tRtET ^oo^i
"  cbl^ftl^   J^U^IJ-I  cblbJtliTcbl  ycii^idl  7  Hcili<ftJtl  ^ftlJcRT
3lc|dlcbH^, 3TRrET ?oos;|
"  3TT3ffcTI^t  RKTTaff  3TM  aiHUWftl'iJ,  (cblPdcbl^)  cRT  3TtJT£U
dlslHiaT o-ulniHJJJI fd^'cbl aiorldldl, ^r^StW^tT, 3 3T ^oo^l
" y^T clibcAl, 3T?RFcrfcrq; (cblPdcbl^), ?4 3tRTET ^oof; |
" cbl^ftl^  i^W  fd^'cbl  aio-ddldW, 3TT3ffcTI^t  7HTET,  ?o  3tRtET
?oo£|
" "j|ui(HiP=icb Rrcn-aff t,1* _<i", MVcbdt, ^v 3tRtet ^oo^i
JdidtidtAi ysETFydEpr fefty q?j?fid^Jii yry Prft EpyyT
yT3ftEn?ft?^d yr?y gjEtr anny 3nyyyrpRft yiAitddi
ytl PdcT ?n^t ryqrdt ftyTqft ^c^rtrf^yy qEft fefiryy
jjt&Anyy dPrEH jftrgqft qyft sryREPt jjsy y^RnyyT ?v
arfedEpr fey g^ 3nyyyiEpt yiAitddi ytl" yT3fRfeiEpr
qyy fefyyy epPtrt feft?r ?iyt (Ryr), f^c-di^yidl
:j77jtP feys epPtrt arjjdT ynn (yFtyT) n ster ddi^d
3?f sftsdTf y^sfryy ytl yT3fRfetd ftdR, ?Ejiy n y^Any
Piedidid ?yrtF yyg d^jytJii qP yyT yrPydnf Eji5qft
tfRT^tyT atiaiIfold yyyER feftyj qEj?fid^Jii yry Pry
TT5RI"
3.   c^JIUch JJ^SHlPldl
errep yyy?yrfydT atjj 3n^rdyqft fefy? feyqdT lygti
Tdr fefyER yryyi fefy<=y yfyqry srept yyEpt EprfeEpr
fertyEpjft^y fyfty q^?tdyT yry PrrRn fygi
^i*Jfll apEpf qyiEpjft y^nsy^Fd 3P=EftdyEPt yyyy
yf oRdi y^RRpnyf qfHidd ytl Aftyty yfedfef%
fefty TO^'ry yf 3iREpr (EjfEpy i ti^fr) yrdT EpPgy
y^nsy^F yyTft^r fyg yfy- ?^^° qn yy3nrordyyT "5yi£
Ji^rdtjufi ajPrEPT 7ttdEpr yER (fyfedyEF i RraiEF yrdT)
Jd*j|6d^ dR ftdRTJR 3RarrEpy yty t^er fygi yy
ydf^REpr 37rfi:PR-37rf3:PR^ T yrEpfgy yTyEp-JnPcbi^
fefty TO?tdyT ifeg dgyqfs yicnildddJii oiyTTJT^Epr
R^yt y cAiiqcb y^yrfydT yngft f^a we yyti
yicrcilddcbi yf^ry feyPr yTJPRy: JioidtPrira qr er7^
feEprft OJdicbJil^ t 7uR^dRRiEpr Epygrft^Rifty ferty
qcj?tdyT yrfty gy q/ri"
HUlRcb 7tT3TioTi duifVb yyryEpr anj gjjw yjjdi^di4
fefty TO?td^F W? g^JREn Ptp 3r1tfef% y y^nyi yf^gEpt
ftjAfti 3cji?RuiEpr ?yfy, "ytEFdER j ?nPd4ii ?yPr duift4>
yicrdjHd"  Epr aujcJI^  <idcr_J,|cH  TTTU^ T Epcur qRlt  ?<^
oTdEitr ?ooe, ept 3ny Prnditfef^ y feyydyi :^Epr
lygi" yyrfg jjoidiPdi cjd^F 3RanEpy ycpj^uAj aRpsnyT
T^yft yt yfeyrEpt Eftgyi c;?ryft yw t ^y^rft yiAitddi
yy Pyy ytEpr gyra^F y 3P=RdyEpt ggr yRjjy 3nyR
ErftEpr fygi anctOddd yfd' PP EpyyT duiltcb yyry^
cjcRn ddi^di4 oTddiEpt yyryrEfyTEpt Epa^r" 3p 3TRr?" yt
"cHK^cHI  J|U|dlP=|cb  WaTT", www.krishnasenonline.org,  ?£  3rRrET
?oo£|
" 4141JJ1 rAmdl JJ4lcbl JJJtMIJ,, 7?7?-7?3 3tRTET ^oo^i
"sbl^ftlJd JJ,4fj,KI fd^ljcbl ai.r-dcl'ldl'blbJtliT, ?<r-7?77; 3tRTET ^oo^i
"sbl^ftlJd 7flirat ftrftt, Nepal: Electing Chaos, &ffi*{\
"_c||cbldchl  4<^cJl^-cVfiKI  7rrH^ETETlf  TgETT  TT', www.insn.org,  53
3TRrET ^oo^I
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. m,  ?° A ?°°G
drbcAi^ yrft ytr t Epfycry fefty gcjyd^qft yiAitoidi
ytr JioidiPcp jjPrEpr Pett? 3p Epry yrft yyi"
4i«ii .jiiwiJH I ytg qy, 7d^yt i 7dPrfyyy^y
yy3P=cftdyEpr -hijimu.** errr 7^rft y^rdr yi«{iddJii
-oRiy 3p qny yti Aft gs^r dgryt qftr?y $ "^y w° <&
yy3P=cftdyyi f§Rdi Rp.Tjy.^^Rr y^fq^cbi Ejftfey^Fd
yicrdtdddiJ. oTdyidif Jd,J4Rid yrrgr JTRr^y nfty ere; yy"
yTEPltt Epa^TEPt 3RRdlf ERd" dJdA113y $Eft qny yti
crPrflloiddid qyrfty Jd<HMu.*Wl c;?iyrtEpr ftyRyR
3ft5?^Epr qcj-yy yR ytyy, fdyy yrEPRRy yyr^gqft
feyTdyR qfyfeRT fer^ yyyrjn 3n?Fty qP yyRi
3R?TREFr drfy, cbd*«J?i<Hi dTiyryy tn?y ygqn
q^tdEFrftqft T?y yyyy yyT ^nyFcjd iyqft y-oyydrft
y-ypyy ^retrr yirdty e^t rrt fy^dif fduid ytqn
EFrPdr-jT 7d1?rfyyyEpt yRjP R?Rn ygtqft fegy erri"
3TR3iRlebu.cb.jfl i EprERpr 7 ^erep -jpjyT yf|y
yryy3iiyEpR y^ysyqn y^Rg^d qc;?rdEprft j
^ajTEpjnpRtyEpr ^rsripyft 3iyyyy ytr t jyyyfyRR
?tt yftft EpiyyTf ftqy T^RRiy qyETaTEPEpr ^Fqyr qny
ytr EiR^ft q?j?P yti gy Epyqft y^rdtPR -ji^y fyAft
yft y^ydy: cbiiJu^Tcbi yyT yTyyyfyRR gyftaR^ytAT
gR yyi gP ?n^r JdJ.4iu.4ii qaiyr f§Ry| yrEPdifEREp
yiERdi^TRP qPd^ ijyTqft eprut idftpyft irrf^yP
qtfRRft Pwar Re-fig gsr yEhtyzyti dr fetty
qEj?tdEprftpRT yft g^y yyydqft yfyftR yraR y3RR
3p yyzyti yTyyytyEpi^Epyf^y yijy j $crdJdd dR
fe_dty y3RRR cAiiqcb 7^rd fedTR yftRm ttqtc^yn
Rtyyy fefty q^yyprjRERt oTryEpitt RRrrsft qny qP
yti
RoiiJHcfl t<n\ PoTiydt Epygrftij^d yry Pry yrftrns
yicrcildde) yq ypr qry yyti Ai^ft y^yrfftyi A^yty
Rdqy yyftd- et-rt f^Rfti yyyERj gfeft- ftqry cjtfrrt
yrRy t ^Ryy fegd; qifyqRur yryr yyay^fty yrEprft
Pyyqn Epygrft?^ yftr ytl 3fty dgyqfs yf t^Rn
4iJ!iyiJ?if;j,^ fEp ^TE%yyt qjt ere; ytl foTddrpyn ^yrdty
qyryyEFT arfticbd^d qny ere; ytl ejretrsri P_R
EpPqy aRty i 3T3Ry q?nyEp?^ y?n Pfr fyEpry
yPrPqn yyrPy oTwrer?^ fR y yrft yyR Jipuid ygi
^ajTEpjftpyn qftEpyy^ qd^rEFoiyt yTgyPR fyfty
q^?tdyT yrfty ygi dgyyft 3REpr?Rry Ridi^^ i q?ft
3ifyEr_fRJ5 qfy- Tjryy ygi Aft yry q^ydEprft?r^ 3ier
q^tdEprftqft  yyRy  tor  t  j.IoA|ai^hi4  sr  qiti
"   "HUlftcb    J^Jtlulcbl    Hdl**    3IJtlHcIlA|    ^pTd"    _ETT3TT",
www.ekantipur.com, ^ 3tRTET ?oo£|
"ifJifl^RT ^t^r fd^ycbl ar^TcfrETT, cbibJti^T,7??-7?77; 3tRtet ^oo^i
ef^trtjr yft 3j5 yFnrdyqn gfts PoPTdt ftETEppyryy
y^yfeR fer7^ ?5didyi 5ft, yy- feyiqn dTP Rl^i^-dd:
idl^ tetat Pu-j)diJ lygi
e^miReb  JdJjcilAI |  cJREyrft  cA||qiU4,  JdJjd,|A|Hl4  311RdTf
yyyy 3p aftt sty ywi^Jity rp spgft fyAft ar ?u§
4RTS idlfVWll^  fSRdlt 3RRdrg dfej.^1  lyRi" qf^rd
rr EyRrft^F fefty q^?tdyT yrfty ygi Arftr |yTqft gssr
eprut ep fyAft yft 3ny ^dido) yR idi^di4 5^: ygti
efearci 3nqyt yiJidJii 3rr Trytd yty^R qfeft ajdryr
y^ ERTERft yrdEpp^r qP ERfAdrf y^r yyyy yti
foTddRdtty  3Ry  EnfuRR  y^trpn^  RTRfS  ygft  3T§
yicrd,tdddi4 yytp y3 tftgun yti" gfer ERERpfr^y
qf|rd Eyffpyy :^qy arP dgyqfs 3Ryr ERrERnfyEp
Jd*j|6d^4ii ^TFsngP ifiRr fefty gcj-yy ytl ep^ttjr
yft qfgdit fCldd4ii eprtrtp^t yftd qygyyi Epryt tteir
snyr ?tR fey Epfr yyy ^did yti P^t fR^F t 3ier
J7r?r?yqu£r iyty^F TERsrft ef?a ygi P^t feyTdyEpr
y^trp^r dtRdER rrctts jtr feRdy 7ytdft tftqun yti
3TTW ^STHHTI idft^Pfty fRT ek $ yft yyyTyRurd qfedl
TTdR 3ny ^diddi) J^fia ^ q^ yyiyT ytyyj yrrft
EpEry affedif yicrdtdddit ?rfREpr j^cpcpi 7wyr ^t Py^
dgygn feTdREpt yichdd yft eret 7^crft ytqn fygi
RjRlyT qP y^yrfydTEpr yR3ftcr Eprer?^ lyg : (?)
Jd*ji6d4idfi^ t qj.uiid,idi^ (j^dyREFi cAd^F, yTaftEriR
R  TRdER  ERffP^F);   (?)  ySRR  yRT  dJiiid  3iyife
dPqP yfeR y?yn%^; (3) jftyy?^ t d^d/ii^,
qcA?rdqyftpHyf Rdt r 31^ qEPRqn jt?r feft yrfyy^
yTdi 3Rdyar y^yufr^; 1 (V) tRR gftr 31^
dftRrpRTrr yyyy y^ jfty yyyEp^i id,if;j.ui4,i ?yfy,
3PefT y-yrR ycrcii^fiiid tn?d?TRn arrgytgyREpr ?yfy
$dt ydrrfy y^Rdy ^ yfeft yyyyydqft Pr^ fyAfti"
art RryyT dyfdT ajr t feRRpyn ajPrEpr qjjw lyAft
yyyty ytRR yydtPR qjsaipldid 3ngEpr lyRdyj
Rpgy 3ndlyEp^y AjRpyft ERRRdTdrf ^tr R trM
idPid gERTsy yfeP y^ ?l yftqn sy dr r
EyRRdT^ ftRdqft oTdyfi&ATTqft fedTRdif ^e^hiio. yyyi
3nyr oiyy^ER ?s ggagPqn yiPrrpRft si
" cbl^ffW ^'rat r^RTRT^Pift ullHcbl^ ET^R" V?, Nepal: Beyond
RoyalRule, ?4 Jj^j-cR ^004, |^RTI
??  3TRrET  ?ooC  3TT  TclET  PlcdlJtl  3TtJcrft  RRtSl y^QfsTJTT  ^STT
Trfer&RT ftnrfT 3^tR Erarr 4iiulo-ii Jd*yo,i qcr cW-fSj-u jr^u
JilidrtiErrar QTaqtcrft ?e^tt Jiftygfs). 3Efi 7cT3T8tet atioHirJt'b ^t^ 7g?5
arztti ^ annr, "^RTd" aTrq; •c-dlcbiJ.", ffcnw uchuRm, i% 3tRtet
^ool;, ^lyi
"cbl^ft!^ JJ,4fj,KI JIHycbl 3l4dlcbH^, cblbJtliT, 3TRrET ^oo^i
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. m,  ?° A ?°°G
ts
3PefF RRtgy yR RrsyTR* y^TEPt epf_ yygr ygRy
3RRyyqft yrfyryy ejer t-pft, yyqft qfedt RRurRff
ERRRftEF  fyqtl  ATy3fty  EprsyTRRT  4i.r_R:yy  3ppftg
Efty-feftRR 3REpr fefty gs$d**di4 JjtR y^EppRT
qyprftr y sfeRqft <jyrd Py^r 3ngyyT Prfynr $yr
ydTEpt *r Pry yREpr fyRPrj ynqr£ r cRRTJyft rfr
qj.J-qj.Uld RE^ty T^ld^Jll ^aJTEFJftp^RT q?y fe^gqft
fyAfti yRgy dR etraJ dR^Rpf atnqft Rfeft fyjpn
fyAfti dgyRRR q^ydEFitt?^ ygRyEpt Erftqft feRRR
yR g^ TRyrfgEK f§nfri
^did W? yRrfs ygRyqft Sir Rfer Tp yPl wft
qftPfRn duiu.4^ yyryRqft ?nqR sier q-fti yfgy ?o
qft fey Pyy y^Epjn yyt fegr ?rr£r ftrndt ftyrqn
g^yrEFcA yTfrpnyf sefi" err fey Epfty^rft ysR fe?ny
yyyyrqft yiAitddi yyl, yR feyfeyrdyEpr fyarEppv
JioidlPdiJil^ t yryftEF ylRR^yn yrguigft Ry rp
yR dTR feRRft Tq:TRft TFld RfeR Enyy ytqft w^
?rrT mPy yyT ygRr fygi dt Rfeqn Epfyjrr qfs
RdfUoiddid gpyy yftR Prgyl m 3 Jjry yAfti
yfyf t qRrgEpT rfr 5if fefty qa-ydEFT cAidfpyy yiRr
EpqfS yiA|toi4i^dl4  dT dl4>IJll  3tdT 3RRT JllPJdfVMl4
gqyny ojditjj. fe^rry ftdTqft ^q fey yferyf yAfti ?s
oTfedEpt fey ydy-yyy 6iidid 3ngEpr y-yrR Rrdt?^
ETEyg yyn qqyny fyfftR ?jRfF ?RREpt ftdT ojdy q-jgti
qPfgRRERR g^trft y _jatrt t 7RTRr yrdt qRT yR
yqrdt EPT^fRTEpt q-ft yERt yrfeftr 7dtycftyyTyy cj^yT
q^ydEFitt?^ tn^ft ygi ytpRdri qRrsqft i EpTPqrRe:
3ngqft ^u ETEygR Prfynr y^yfiR gpft yyqft ytl dqy
rjtr q?trd ydRqft 7RTEpr yrdt?^ dTftr ?? q^?fid4iiJj^
tn^ft ygi
q^tdqyftpyft rjr y^ER i ^agRjftpyn feyTdRR
qyryr^ry RpyEptyrf iftferd cpRTAfti ?? yfqdJii yfyg-jn
EFTSyTR* iqrA|4,14,1  qfeyT  ytyERJ  $dt  ^J  STRI  3R
rsttr q^ft^ q?tr yPftR yRPttarEp jmhhuk
jftRiyqft m^z P:?Rn q^?tdqntrpRrfy yrdyn 3frdt
yyRi yR 37nFcftdydTf yty^R yt itPrd ^rft trdyT v$\
lyAfti" ?o 3rfqdqft fey 4id*4?uii  yrdt re^ yrp
" cbl^ftl^ ^CTSRT fd^ycbl 3TE^TcfrETr, cBlfd^i, 3TRrET ^oo^i
" JtlrblHcbl y^dld Ofdldd JTTEft gyr JT^t dp4< fta^4Nd The
Kathmandu Post cCT 4,lcil4=|cbK ycrTTQT OTShTTEflf "^\^t STraT7^
7Tli%3T 4=|cblftdl LJ_.J<r.K" y^TIET JTft^l 3Ef7 dp4< 7H3:'ErR^TrtJrJrcTft
7i|ET3TTiRtQrEflf iflfdd ^ QlfflxrTt idj^u|cbl *xm\ dr^bld
$<r<LiA<LH\ ycrJlf^tH aTJfT 7 The Kathmandu Post ETaTT cblPd'J.'L'bl ??
3TRR ?ooC cCT 3t .cbcHI i^TsTT trczftl "RT-tT for fcld^dl feRT
cHHI^.A|V', The Kathmandu Post, V ft ?oo£;|
aRTRR dty yR q^tdEFitt yrftR yRR anFfftdyqft
3PfryT Pr5 yfqAfti
Tdr ygRyqft y??y ERrETRftRaRR etr 3r^ qP lyAfti
EPd^Ept EA?rqft Eppt ynPFr yfyRr^r yrp^ y^ryr qft?r y^
jjtsy qfty reft ifti gt ;jr_R 4ii6Jn^T iqdgEPiqft gfRjft
yERAns yiyqfte: srt yyyPtyT 3n^P yrRr ifti yr^yf
EdTJft  c^ftyT  RR  dl^d^dit  ERTREF  ?T|  AT^ff  juPjj^
satrtPrt yngn err s yR yrdT tCldd^ t yrRRr
qftSTpRT 2jg RfeftRp^y aiRRAft sryRRT gfy ytqn u^\
Aft Eirfqft 3PRjdyyT EPTsyTRqn tRy- grfRFcArpyft s^j
qP dlf^UAll^ 7; SRTTf ytT yiioT^dit 3jP[EPT vws lyAfti
ErftqftEFr  Jiii^did  sjg  qcA^pEprft?^  3ngi  4ii6Jn^T
iqrA|chl4it   EPT5   yPft   yjRT?ft   8RR   ERflRy   yft"
yrPrrpRft gft j yTyTPiR yftn y?rpRT ERftRy y^
yrPrrpRft yE=R gg^y rjjf s, "yy q/y yyqf
qcjtfidfVMii ^dfd EAf^gqft fyAfti" y^rqn tf^s^j grfer
oiyqftRdy yR yydtPR d,d^di4 2R nn?R gy ygti
dAft R ift yft Pyy yRyrdt dfoTEpEpr aRpRT yr
y^rqR^ay yRrftR 3PRjdyqft qpryERj Rfer Ptert
j.^qdid 3TRyt yryy .iyiid yRi"
?<^<^o  ept yyyicrdjHdJii  EprsyTRqft ftgR y^ry y?ft
4i.r_R:yy  31^^  8IRPRT  yTEPREFt  PATERUTyrf  RyTRd
cpRiift yft y^yrftt yRrft fyAfti dr dgyqn shrtr
ARTRdT yft Pyqft y^yrfyR P% qryyl ^HsiaiIi gftr
ijyTqft g3R EPRR gfERRiy ERR ddl^  (TlRTR d^yT,
ysTTRRcA %e, &r& Ep .^e=cjr j ?yry %e) qn errefr
gy yErsi dr R ^j y^yrfydryT jjdyREFT cAd^ft
tdJidJii qnyy ytqft ydrqygy 4?iPJiiddid PdRT raj
yRPt jft^yfyqft strr rerrtt gy yyft ywpn etr si
dRT TdRRgyrf qftRdy arft qyRr yy^m ift^yyj
id.i£jui4,i diPr, ?s yfedyT y?iy yRrft dtEPdrPnEp ftzp
y^trg yPrPft sftprqdcr yjjdJii gs^r yPl 3tdT yyt 1
"oyrrj; jtrdjr yryR qPPfyjjdR yr^nft yryyaftyEFRqn
qarm 7qr ijy ddK^di4 3Tr?ry yyti"
qnPqTqn fe?ny qcA?rdyT dRTpyn idft^y irrf^yP yy
dRpT EprsyTR",  qTdy T yRqT 3TRT VWS ftdR aRpRT
yft Pyqft 7yr7ft iqf^Rd' ygyi yyrrjr^ RferyR y^rfiR
gftqft trdyrft qP Aft dqRnf yq t$\ fegqft si gt
RfeftR yyTyft yif&iJJii ?? yfddJii Epu^qft fty dftsRti
?4 oTfedyT oTdTTJT^Ry yRqy dUdUdld 3TftEpF q?A?rERJ5
" cbibJtiiTctil 'ErsrJTarcrTr Rrfil^T ^anErm cbi^fti^  _ui^ki R^wr
31^4^^*, 3TRR ^oo^i
"cbl^ft!^ JJ^Rl fd$ycbl ai^ddld'l, cblbJtliT, 3TRR ^oo^i
" "ftcTR  7cT3J3TRT  7cT57^3TT  sRrat", The Kathmandu Post,  ?b  3TRR
?oo£|
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. m,  ?° A ?°°G
d
yt EprsyTRdif tYft Aftyyrft yrf^Tyr yRTdif =gqy Rty
yrrAfti
T)  (M4K^ lepST UTptff *RJt?
?.   ylcl'-J.uicflfd
cAiifddi _r EAfeT qgry yt yrqP ?rr£r yrqnT
yy3PRjdy yw qt ^tr Rf yftr P% yP^na ft
PrPyy lygti dgyft ?*. yyqftqft fe^r 3ny fftrnditt ytr
3Rdtif|y y^idjajP jjJiiid dyqr ygti gsR ftqttyyjTR
3p t. T«n JTERTyyy yfqyyFEAT qfeftqn e, yfeyryT
cAd^Fdrf qftRprd jddid ftqft qnyyT <-:? Epfts ?fegf gy
ytl" 3R  RR  «H,J.I4?l^dl4  "oRTdT  feft  T  ^ajRTJyFR
aiIoldi ddiid qnyyT gy yftgqn fyAft dr oidm^ |cj
ygft yft Efrfegqft gt Jjpyqft yfyqny yry dyft feyrPrR
yftgqn fyAfti
JdJ.4iu.4it J.ioidtp4i qP-fy_r?yft ftdjy j;j£jv4) Epyy
yiRft y^rrftqn fygi iyft ^did g? ^yFR P%
yp^ ft Rytdiij^ y?ft fycft^dif iqRTiyqn dfty
j.ioidlP4i d,d^di4 qyry ytsy yftr gcR-gcR rr
3iftyqRn fygi" gt d& qrrqT ydd yyg qP yyqn
yrftyPR qyR rfr iftdT y^ft qjRrqft yiEpyy yft "oyit
Prsft dftqnft yftgqn fygti dgyft gy dq^nf ^yfe spy
yrPyft yR rrr yft ytRtf RRft RyiTR mPy ?rr£r
yrqnr fer^ Sdy y^ft ejrr yft gt aft^n qAfty ytqn
ejtst R£ ygi ?n^t yrqnrFty ATygnsp Rft qP yRdtPR
ypftP fyqyi fyfty qcA?tdft fe?rry ^r Prggfs yyT
Rsqydt qyiyyERt Pa-jtf yft 3^r yYft qnyEftPqft
qyygjft yft feyy ygi
ddl^dl4  PRURR  yft\  Jd>-dKRR  feESEA  yft,  W¥§
dyRT yTPrrpnyf drfeft t ?PyRft TjePyy gran
ufty ggty JiftoRdi fefiRy dftqn^ ygry ytr fetty
q^?fid^di4 PyEyy yft j 3PrRdyqft 3#tfrdif ftgy
yfeRR S^{ qjRTR  RR T cAJ.dU.4il  3T^ JHedlfVhUfVMil
fe-yry lyqti 3ftyqn?r qnsmRRftrpRT jjdyREm
tid^qP ^yfyqft yrgR Rrgy yggftft fefty qa-ydqn
3ii^iddi4 Py^r y-ftqft erjer yyty yftr idt^ §etr
ftRT cAeTpyn qfeftRfeftqn ggrrrpyn etPrt ^r gt
3Tdyry dqRTfyy ft fygt yr Pyy yyyrfliR djq^rft
yrayryrf errr yt PdcT dPcr-d^t ^nyyqfft tyT3ft
yf^ujdrqn yft "oRtr yi4idd yti
" cWr _^?y, "3n«ildH e-srrssT ^. <r? ctrts", fprm iswif&m, ^%
3tRTET-?V ft ^oo^l
"  "3lld*'b4lc51cbl  W&K  \  3T3ft?  •tRcbRd  7FnTTET  |ET  RR&ET  :
"ifJIfl^RT ^T^TRT fd^ycbl ar^TcfTETf, cblbJtlif, 3TRR ^oo^i
yrqnrft ^ayspyfRy s-yyyR yyrift epear qyg/RaR gft
fyr y?yy yyti 3tP yyft ^agq^npnyf fefty ytr
EprsyrR" iqdgqnR ^iddJii RdR ?rffpqft qAitJwid
oftfyy EpR Pt?R yrft yyti dgyqfsqn sjg yddi^Jii
f^yTyTfttqft did^d, qcA?pqnJ?rpHyf yyrdft dftqnR fft%
yRrm ftyryy qftyy ^HsiaiIi
5.   cbl^cflfdeb 3RN5erdT^v
?i. feyqft yicrcAtddJii "oTjrt u oTdjqft JTdf yTRn gft §y
yrgqft si" JTdggft gfeftl vzxi q^ff dnfqn yRferryyT
tfeqft fygti 4 yfqdJii q^ftqft ytdtgR y^sftr :wft tn^ft
yRpr q^rrft EprgEpftr stfiddid yTEAyqft yfddidJii Jjdg
yAfti Aft drrfgRftqn ?dgTft mmw *\ aHfVMu
3ii«0dddi4 J^qngti c yfqdJii ftRRy 3v ggftg afuudd
RRyqft ?dR yftgqfs ggcRny yyft qttgy jyEyjgdqft
3rqn aR rr q/Afti 4ii6JHi1tf5 30 feyrPrdTEPt c^tyT
7^yn aflJUdd cATRdqft J^dJR gftrpn iyqft eat^rrr yft
fflqn ydrftt^^yrfy ^ayEpjftp^r ytdt qRT ytr gR yR
?? gft atepft JTdf ygti ?<^ 3ftgdqft fey q^qft rtr
foTddryT ftyrgry q^^tdqnftpyn ?dR yftRrfs yyyRR
?P itPrd ygti gy trdyrft RrsyrRyr ?ry ?^df feftyqft
yrgR raj yyt, 3tP sftprqdd qRrgEFTyT dfty yR
qcA?tdqnft yrftgi gt yRyPtR yRrft JTdggn gfedl trcR
fyAfti dyl ftdRTjyyT oTyyrqn yftraiiddiJii Prtatef
qftddy 3n?yqRft fygti dgyqnRT sjg gcA?fid4iiJj^ eareft
qdtR-P??TRft y^R ?r^rEAEpr dftRJ^F Eftgy yrfti"
yRRn EygR^ft w£f§ ft yt yrPTTpRft 3prR qftdfty
yftfegti ttr ?i9 ft^fyttyT qttgy ygqn lygi iyft
ddT3feRRqft anuyl d,j.du.Jii  qftty ^ rfi&n fedRi
" anftft y^QiHcbiJl^Jt'iy ^qTetettet Jn^cr, 4° UuRRiui), aftjRTET
gn^R 3V (rftTsRT), dyyt l£ft (ftld4H), RfcT^ft |kR, 11 (rftTsRT),
aftjRTET TTDt, 3?  (ETcTdXRRfT), £Uldld  3TR3T, ?4  (^TRT), ftEj RtcrT,
?4 (^mdJi^ui), 7<raET Rtft (fnnj), 7§7r5r Rr-trRT, ?£ (fnnj), iftqcn
crTRft, ?? (cbd^cBl, cblbJtlif), cTR_R RrRTJ; (cbd^cBl, cblbJtliT), y^J^H
TsTfcCT, 3? (crTETfcRr, cblbJtlif), 7cT75ET ETWTcrTR, ?<T (Slftnt crTtft),
A||d,4dld ETTfitelft, 44 (STRAIT), J|lRl^d,H|AT QTSTT, 43 (TRr), Jtl^J-Jld,
ul^Tftl?, 53 (Rfg^-tR, cblbJtliT), 3TRrET cTTJTT CETraRrET, cblbJtliT) 7
"d^Z dildcblcD (Rfg^-tR, cblbJtliT) RRI 74rJTtft qi% uldlcbl 3Trq;
3ll^dildH qift 3T<jnR3: iljTjK JRT^Jfit 3TcTFATT3Tr 3TtJcrft RRtl
^anyR HMIRcb^d ?^ aiRldcbl R^T ^HIMIcHI Jtlftycbl 5^ 5MT
y^Q'lHcbl^^cbl QTcT 3Tft ^.A-dl^d-tui Jlftycbl t^T 3T?R QTlfT sRrTEft
JjHIJtlRr 3TRTCT dJIK'cbl t5y| ftnTpff Jj3-Tj|4<HltTI3T T •(U^Pcb
d,d^d  ??  uldldl^  "Qiye;" ytnun  TRcrTT t5yi  ftlHJtl  JTrq^t gft
aiA'cbi**, fTwrflT JTrq; anjcrit arsft arrQrgcrTr Jiftycbi ^ srt 7 c
^gartrflT 5T53TT Jtiuycbi r^nft <b\£<b<j\ 3ftQr annr tRcrir gyi
3H«ildHcbl  a53T3TT  £,000  g^Hcbl^  qifft  3W 7iRT3Ttft  ?4  uldlcbl
3lT«|cbl  Sfe   _3=zfr,  ?£  uldlcbl  cilicblJtl  JT^afR  tite  ETR^fl  7
cblbJtliTJtl  ?4°  cbT  ^TET-TICSr  3TTRRI  "^'•Hci^RI  tildRlH  aTRtR
JT5ET 3lft •H^cbpiJ y^dl4 mftET", The Kathmandu Post, 4 ft ^ooSI
"iblffft^T J_Mf_KI Jlftycbl 3lc|dlcbd^, cblbJtliT, 3TRrET ?ooc;|
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. m,  ?° A ?°°G
JlPcrtj,,  3ftt 3TRyT 3RrPqtqft JHedl^oTdRR ERR RRn
lygi 3ny ^did wj ygqfs ?v yfOdJii ygf ggqft
yEt?rqn :wyr yrft yftgqn iyqft qfedt qj.j-qj.uid
yTgyPR gRERR jyft y y fefty g?A?tdqn yyt yt y
dqyqP RR ygqft y^ftR £ fegi ^appanRy
q^^pqnypyft ^dgrqP yftgqn auiiAiNdifd^d qPfeRrft
qftftRPqn jjjRrgqRyT sreft yy qqnRn 9id^di4 ?P
y^sftr ddi^feAit i ^ai^Jil^ ?° yftMJii qRrgEptR
yrftgqn qcA?tdqnft trqR fft^Epyrqft qtrriyfey yft TRftty
3Rydidyi dfftgqft ?r y^srPyd sRcr t yrdRTpRy
yTFTERrr? yyttEpy ygoRdt epertr Pri TftgyyT yrftgqn
afiJiftd cAiRdqn ?r iyqft ^ftydTdrf onyqntt ft yfefqR
iyqft aijrPrddT qnat qai^aiIi ftyryrfy dry d^4ii ^
yR qcA?tdqnftqn ?r dqngqft 3tttr dR^gqft si"
yrqnrft qR7^ yrsy yp yt ygmyRR yiPy?^ ddqr
?TdTy yftr eperr ytqn Pgyi dT dTJft yyyqn
qR^pRTd juPjh^ yyft yTgftfyy yg Rf ydyRsyR
d-Fc^dil  yyR iftoldl  yft T EaPr RRddlf 3RRERFy
ddiid ear jhj.4iu.jiiP ytqftRR yftr ?5dTdRRt cAd^^ft
fydig% fygEryj g^rr qnyRTtRv gRT ytr Ponyftt
q^yitt?^ft qrr fey qny yft qrsft yft Epg^qft yyy
PrdT^gqn Prgti dr 3rry ?5dTdqft P| qRqn EpjTRtt?^
RJR  y^EATTR  tR  ERRrft  Epg^qft  yf>yd  3RRRd
3nyRJjy q?nyy dtg jiPjii yy^RSt p ygti
y^r^R foTddTpyn ^aiuHJ-dcrR 4iKdi^^ R3ftEntiqn
f4,A!i4,diq<vMi4 wfttf ^Aiiid y^yg ygyi ygy
j.ioiJiufi^did 3Rfty ?R3y gR_F qgRi yftgy (yyfe
gqny y-RR r?erj5 yft EprsyTR* yr^jft) i qnsyrRyr
q^r yT3ftEntr qngEpfti^ refts qt dr dt iqdgqnyT yfeR
7^yn fetr^rpRty gR yy yR Pri  ?is  yfedyi
olJjdlfJ.,  Pddd  PdUft  dPfdRT  pTddTRT  ypR  }fty
ti^ft (yyT) drf Py-fdR yftRi" dgyyft dPrdqrqn
_di4i1S)4ii J.ioi4iioii 3r?yy (trqR) t cjciicbld yrdPfqn
yjygRcAT yuRttyrf ?<-: yfqdJii yteyyyrd PmyR
yftRi" dr ftt pRuyrftij^r R3ftEntrEpr qyRTpRT grft
RR  Rtyyj  EPRFTJR  3P  RoddlcS)^  3RyT  RErT
oiftrPdT fetry q^?tEjpyn ftdjy ytr qP ^ajR^ffaFft
q/ft qfdfeRT oTyTgyyj
" JilRirt; qftJTR, ".Kid<"idicbi ettRt iotuf", wnr, v ft ?»»:;
^#yi
"iblff^RT ^tr^TRT fd^'cbl 3T^ETcftETT, cblbJtlif, 3TRR ?ooc;|
" iblffft^T  J_Mf_KI  fd^'cbl  ar^TcftETT, cblbJtliT, 3TRrET  ?ooc;|  ftrTr_-
tRrfiTuTETft qPr gltsRuti 7fmet ^t^\ RRTy cbi^cbJtJti ?s aiRidcbl
R^T m&Y5 tRcbt ijcb uTETT 3TT3ffcnR cbl^cbd'ldl^ ilsllAlll
3.  Jie-sfl^ srqw
yicrtldd yyy p yfer AftyyTsr^ Jioidlp4i ypftPqft
yyR ?ry yt ttr t q^jj m*fi R^y 3nAfti yy ?^o ept
yicrtlddJii ^f oii^dUd qAiuH^ ^TE%yyr p m^\ yy
?<^<^o sg q>-diAid yyyqr f4iAii4idiq^4it yAfryy i
fyftytpnyf Ptttr gyriyqn difft qdgR Pieduii
"qPqnr yPrPw' y^y yftgqn Pri qoR^yrf
EyERRqn qaiRT Rrdt Pefrr PraRr fe^gqft Prftr yft
yusypnyf g^?fid4iiJj^di4 gey t drfey qR^zyti
dgyqn dJdyiyi 3ifqy ?°°e, r jhj.4iu.4i1 dqy q4iu.4i1
y^yfey RRR^t ?jcRRg: Prati rp gsgr Epjry rr,
fttaRsryftr yun i Pd4ii yyyq^Fft jhj.4iu yyyqr
Ridtqn yiAiloidi yft 3RiRd qyiy yti" yPedi
yfeyr^^yT yfeR #m feyr^yR ajertr qRyqn yyyqr
Ptr?rpyn yTR-^g qR EAf^gyi" gfs qftygg yR^Fft
EATRTRy P_R TRftty 3lfy4i|JJ^ R ft^3ltt ?oo£, jg
d,J.dU4i1    SnSIATTR    3Rqft    dJ|J.qiP4il4i1    ^dldJll
gfytTEpi^jTt-ft Rftft qP yicrtldd fer^ jjt^ tsrsy yfe
ytyy yftr ^jdRft yti" Pyy jjsrsr vws Jicr4l^did
Erftqft J7rPnqftgcAyn yrafttPR yPrP q/ft Ailddi gF^y yy"
^ftRft 3RR qP EdyRI
RRft ?? yfddJii ytqn qfeftl tftgungfs vws jter!^
d^i dgyqfs iftt^ ^ajd feyRftg d,iPrd fftEfr?" yft
3Rry2t ygi yyT yrRRt RdPioidJii EfrPRfR ^j^jTERt
Epyy yrR 3Ryr Tarsp yrprpyn yraT sftr err ygi
tRrft yu.ytJ.UH 7yrftrrfs yR ttfi qftl RAfr j iddi4
etraJ 3nt?iyT y|t yft rfr ajdajd q?nyPR d,iPrd^
qrr yERn PPm ?n^r ftyRn jpgiyyyT 3n3y Rty
gdgr^Afti" Jioii4i1 qfedt tftgurrdrf yyyy yft rp ^\
JTERt qfy JHIdolP4i 7OTft tST TRyi
grrR yERTdyft duft ytdyRfs ?v yfqdgn 3Rrrpn
j.ioic;d^di4 oTTyqnft yrrAfti PPry qryf yfyg fejid^ic^j.
yrqrft JH>yu JHJ-q4i yyftgqn Rt auiiAiwdi yt yRiqn
ygtqn tftgunqft 3nyr yyy yyyy yt ygfe dgR sgPyy
yyft yft yR 3RiRd ygqft jRgy yti" dyy3iftr gy
qEFRqn onyqntt gFdy yEt R3R yidPcAd fd- grrreyERt
"iblffft^T J_Mf_KI fftfljcft 3t^dclid<l, chlbdHI^T, 1" 3TRrET ?ooc;|
" 7FRcrTRft STDtET^7*7^ ^J^^-^dl^  3nRTcr7 ETaTT 3T?JT •H^AllJI  jftcbT
IslcR^  gcblRR  3W  (id,l^<u|cbl  ETTRT, "Rlfuldl^d^dl^  RldJtl
iJETcftftl •rflHyJty  ft^77*7 3Tra^T", The Himalayan Times, \3 ft  ^oof;)
ER ^it 3nRT garracbTft b^ftyn I
"5bTfRRT ^rrgR Rl^ljcbl 31^dclldl, cblbJtliT, 3TRrET ?ooc;|
" iblff^RT J_Mf_KI  fftfljcft ai^dcl'ldl ^Jt^=Tlcbl  3TRTcf>rft, cblbJtlif,
^^ 3TRrET :jooc;|
" 5bT?RRT  JJ,4^KI  fd^'cbl  alo-ddldl, cblbJtlif, ?V  3tRtET  ?ooc;|
"tRTTf  Jt^=lldA|^KI  QTTy  ylHU||  ^J-c|<r-'JT3Tr  Rl^Qfl  cJod^P^^dl^
uTRcblft", nepalnews.com, ^V 3tRTET ^oof;^ |ft^rRT|
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. m,  ?° A ?°°G
?o
TftsrRy ru£ err igftRP yrjyyi yyy -REpfttr Pran
jterT yyiEpcy yRdtft $ 3nyyt yPdy jhj.4iIjj qnyqft
:wyr 3nyyt qnyidyRd 37rfi:iy1yy37yE=y1 Pray ygqn
4i|A|d^ ??RT 3Rft fRT oTTdEPrftyT 3ngqft si"
" "7FRcbRT cbUUId^ Jt^^d ETft", The Kathmandu Post.lt, 3TRR
l°°t\ TTDtgRT ^fl •HJ1WK 3R-cT|cbK JT§ •ctJ-md,cbdl£ Rlbbl, The
KathmanduPost, 1\5 3TRR ?ooc;| jTR- Hdlcftd  d,4-d^ul^ ^dK'cbl
|y arft Eft cudidd Jtu^d Rlfuldi^d^w^-tfl |et ■hchjhj qR;ftR%
ft JR^ETT Rlfuldl^d^^cbl 3TEft T czrcTFATTOET 3ETcft <H«-=IMA|cb1
Qa|«-=|U|J1| ^cft lipicjod, qftisrernRrlET p 3TPJcft RRtl
3. <M|ct>| Llf^H1! illH^fisI dlNjfleHKI^ehH
hit) cri%pfr 7Grctre:
etsr fefty qcA?ty ^ ?hrrr yrft J^yfs d,Jiddid yR
Rry Rft dgft fRT jRgy yftRi <AdfVMi4 Epfr y g^t
dfef dgft yqt dr tirir 3i^r jr? x ?nyy yr s^H
iyqn yddtqn qnftfttP?^ qgty yft Aft^rR Rygi ATy
Aftyyrqft ii;?g ysR dRFrn JHJ^ftdi qfdid 3tP r_ fyAft
oRTRy Jjdyirqn etsr y^y TgyRqn y^fftyy drd^di4
Eft3RRT  yyykcAldddl4  RRTfRT  RET  yfeRRTI  d,JdU4il
y^yj.^d^ cARRqP yR^ajPsfty 7uRfttPR?r^yy d/mftt
ETTdt yft Jcjdl^,A|1| 7JH^qgREAT RR, qsj-qprsiyftr yun,
Eftq^RREAR yFEA RFR $dT ^m 3REFT yyEftpRTp^ft 51T^r
uft^ft EpcAyqft yyyy yft ^err ytqn yg qP rrrrpt
j.ioid1p4i ajPrqnqft PTERTdiqn Tan yft yPdy
qyRRERR RRft ft^r ygPrydRJ5 fegRl gusR iftt^Ryrf
Jildd^ yft yfeRdT Rf s^H 3n?n fyAfti
ftqrdt qnfyyqn q^ft qyryyERl f^uRRe: ydzyf etotJ
yyytf% 3Rn q^sqydt qyiyyERt qyr^ft d,JdU4ii yTEAtf
qRqn 7wyT 7^yn Pri iddi4 jjoIuhji afey RfeRT 3tP
iyft JH>yu.JiityyyT idFPRdR feryuft yt y %z&3
yRRitr | t 3R qoPTER fs£ RfeR fRTR feRFy s aPri
dr yiny! eareft y^pftt?^ t yr^Rn eptjR yddT^ft
yr£r yid4ii 3ryife ydfey iddi4 ?TFRyf'
AUHdly ddid4i1 j.ioid1p4i PyfftyT Ryt y^r 37fE7yrif|y
y^Ry d,d^JHJiaT ERRfrfyy yferRdt yft j.iomniy earr
ddi$J.£4i1 Prati ygf feERftft m 7RftE7^yy grdt yft qfts
qn^yftt JjoidlPd yyr R^jfRqn 3rfERy yRJjyqn sRr
qRR l^nf fefty c^dRr ^jrr qRggfe Aft epear yRd
?TdT s^[ fe^nyqn Ry 3ter qjjw ?rffpi?F qfs ?ti ?<^
yfedqft fey ftgry 3n?fyqn Pf?ft eareft qfts ftdi^yy
(ftgidyr Pt? 3RdTR ytqn Edyft gyPr yRyPR
RyqfiyR ftqry fej.unddid gt) ydtrrd yt, 3tP dgyqn
ylPwdd jioIuhji Eyyt Ptr fRiEPiftt yti yyTyiqn
yyryry ?fty 3n5ft fRiqft 3n?n zz^ 3it anuyl yyuiqn
spfft qnyRy ^ ytr Pt? w\3 ygf feE^dt repi" yRdfty
Jioit^d f^RyfEfR jjjcjofl^ ?? yfqdJii j.IoIuhji sdRd yrft
yy, 3tP JHidtidtAi yTiEpyErqn ftyi?^ yFR fyRgRdRn
qfdid trefr yft y>^r ygi ryr Tryrft at?t qRRqn tto
qfdld  3TP  RTdy  Argfg  d,jy|J.4il  JHedl^4iU.^dl4  3pT
rr did.r_4i1 diyuii 3nRft ygf qyryyERlqft yRy?qft
John Cherian, "King-size crisis", Frontline,!! 3tRtET ?oo£|
" "King sends Karan packing", The Telegraph, 3? 3lRlcH ?oo£|
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. m,  ?° A ?°°G
??
RdR  yft yft  JHJHtA4i1  qyR21iqdldl4  P^dlSjRT  FdldiU.
yftR s^H Eyftqft <jy yErsi"
"otRFdl qftPyPRT yRTft qfeEft tftqun yt c-dJHdld
<AdfVMl4  ^  qFdld  ^JlldJHiy  3TP  yifTRFt  ift^y  S^{
JH*4id y^yftRft Prati yfeyTdyR yryftR yyiyqn sjg
ddi** t jydyyfyqnr Tai4i**dJiiAid feRfg^s sjyryi
yf^Rm 3Tfyqny JioidcrtH* feyyd^t Pri gyryqn ^
gfts £r RdRy 7Qyrd t giytg ytdyyif ?rr£r tftgun
^sreat Epfr truR yR yftr ygf feddtRd rRpea ytr
fdJUdfydRd PrnyR JIHU4i1 fRRt I JlddJl4dl4 qRyyERt
tr fdldiu. yft JHJ^ii^-fRr? yft qg^ ypyy trftFTJR
yrft T§fri 3dy 3RRtqnT yftqfs yR jpfI T*yn Ri4ieq
yidTEAEftg  y?igE=yddif  yui<HUi  3^  $  y^ft  et-rt
yP^Siq^iR TEftRR yET EaTRT 31W  STAftl  R fRT WE
ijyRny cAJduPra qft?rfti?F ws? 7F7ffeyiyyyrqft tftgun
yftgrt sdRd yAfti"
5Rlf  *RR  R£  gj$dcblU**fJKI  EPTSyTREPT  y^EppRT
4i4-4,4i1 3rrt yt ^an yy ylsft rot ydgER dyRqyt
yg RqP ^ryrft yruyl tftqunyP s^i?#i yryddr?"
ytyy, y y iyft yygit yfyy oiiddiift ft fegi Aunyid
jyy yrPy ft ww dftqnft yR *TRFdTR yft ^sr
ytqn §y 3Rft fRTR w$$ qR yyti 3ftt ^jptear pr gy
y TRftt y^pyuiqft EyPr Epft ytr ear?^ qpTTRR oidiid
dyqr sd; s^H fRiyif :J|PfRd y_ i JH^JiPdid EFft ygf
JHJ.4iU.dl4 yR ?TRFdTR yftqit dr^hld tftgun yftdgzyfl
yiftcRJii ?? yfqddil fey yrqntt RdPoidJii tsi qtr
yRrft "yRftqft 7wyr 3nRyy #rft" qngqnftRt yfyqnr
oTddTdTf  fRdt  yft  qfdld  3lftr  Rtl  iETft  JHIdcidlAI
y^RRyyif 3nnyt ftRT^ydTJR qyrdyERtqft 33Rearr
yfttyyy yft yui<HUi 3it gt gpdR qryy yti r
gFdRgP JH^difVMid dr^Pid qpfeiAii** gqR yg yft
JioidlPdi ddi**d yygp 3ifeft yrerfqn qqR yti
JJRTdTf JHJ^lldl  yET T qoPlER fyRRCTR yft Poft T
JHidoiPdi ea^ dftqnft earr fe?r*yn 3Rdtif|y y^rgft
ftgrdt yyR t Pygn qPPfypyn qfyfeRT w^ qdtan
ft yyttEpy ?rr£r qrdR *yqy Fdldiu ytl" yRdftg fety
•tiuiipl  amftt  y|t|u||jr?gj trRft ary^ztRTTRtcTEfir  etc-jTIci^ic^
Rrtetrtrt trrrarQf fdycbi  Rnri  fft^Enft ^nErerEfR JT55i?,ijETc9t
cblftcbTft  3TR5cbK^R,dcbl   •tRcbK   7JT5ET  JTft   •(lull^KI   mtzrf\
xjci^smm 7jtR^ 75rrT js arsft trrraTQf R^ycbl |et 7hcfs:i '"*irt 34
ai^dj'ldcbl •tRcbKd 7nuTEftfftcrT fftiftjT Jlft 7flcR5: : cH^I^AI|A||f?TcrEfTr
pRTdT", nepalnews.com,^V 3TRTET ^oof;!
" ER yt RraREflf dr-UI^All I iblff^RT JJ,4^KI Rtfljcft ar^ETcTTdT,
d,<4lftA|l 7iftET, cblbJlliT, 3TRrET ^ooSI
" ararRctft •dui^d ft^RT fttftaTTcftft E^ft R^et 7jt5R g^cbu^+i'ji
areryTcT Jrft arftcbi Rr, "Jidicbl 7cT3rt •nRba,t>i •tiuiid •HJ-^ldi ET^ift
JTERryqft did.r_4i1 "J.I0A141I yt qngqnftult 3ifyEpR yry
Jlold1p4i  cARqft  y?igE=ydRy  ERft  JHJ.4iU.dl4  ^TRFdTR
yft 3iPiqiAi4i1" d*cAidi4 ddEprft fduid yyti" yfR
R3R yjlftdii^ qyryyERt 1 J7rPR4ftqcAyft yyy ytr fsdt
qfyfeRT oidiid d,d**di4 3ny* y^ftr- ftTdft qfft yRrqft
EPEAyqn ATfft ypyyT fdUld yyti" ddlAidl EttPlR
4i|A|f|dA|4il  yERt feR *tydFTft d,d**dl4  "J.ydlrJ14i  7OTft
TjErRTry spry ytr r yRnr 7qr yft" 3n?ry yt tfrguprft
fduid yti" yfF^trqn jtrftPr yftfty 3Rdiyft rreft
EPEAyqn "dPoHJrdJMl qRTyTPRF Eygpyr ftlg yfyjg
gyRRfey ygr fic_cbl 3Rdg gyrqft Ry ygrEAqft yyift?it
qfeRiRy feyt snPyqft trrr g^r" 3n?n yt RqP gyqn
feftg fduid aPr yyft ?ift yRyid1qufi eirer yrft ytl"
art qEFREFT RdjgfR qPfRgrpRR sfte ydJiPd, t ^rqrdt
yoRRRtyyft Pyyify 3P «Riy dfedj f^ 3nRyqft fRT
*t?yi"
Tdr errr yyR j yid^Efty y?igERyft yft jRppt
gFdRdrf sit yjrdldiu yti yrqnT 1 qfyqarR Pyqn
EpTfdyry 3P yyt yyg RqP d,d**ol EA?iqft JTdPyPqn
yyft jjERrgEpET ytr Pt^terPs t ERRRftR yRy Pri
j.ioii4i1 qFdid yfdldiu. ytr Pydif gq yyfeyry qiy
yqt t Aunyid idl** 3iqn yrurqn fefty qcA^tddrf
foUJidiftdii Ry jPTEA^ty yft PgPyT gfti
j.ioii4i1 tftgun Rdz *tr yyt erPt y^ndi?TRn ftq w\m
sir  yTgyrfttRy  yyR  qrftgqn  Prati  3Rdtif|y
JH>y|J.Jl|tyyft RHTft 311R qfS ?"dT oTdyTdlf yR Wlid
qfdid ytqn sd- yftr jhjinu y^qgy yt cTrP tftqupn
"5yit ^jy yfydiiJ** feqr gR yiEftftoTR s^yft yyqn
didididi fPgqft Prgri EAR^Fft Pj-dPfield 3nyRyT
gyyTf yFdldiU. yt :
y 3rft 3TEtR: 3ETft £qT 3T5^; qfttSI  '3TEtR:' 3TE^cft ftft 3TRTURT
feftt  yfET  feft  ?t",  http://edition.cnn.com/2006AVORLD/asiapcf/04/21/
nepal.ap/index.html.
" 'ftmd^J-clrr-'Jjt clrbcij", Rr^QT cHIf3ldI•HJ-c|<r-tft cH^=lldA|, ETJlf f^c^cft,
?? 3TRR :jooc;|
" 'RHT -fll^^cbl 3TRR ?? eft 3TPWT", Rt^QT RT3TRTcbT gcra^ fftzrr^
j-UlcbcbUificbcbl drbcil, 11 3TRrET ?ooc;|
" jtRttet Qtftr, 'ftmdcbi 7cT5cb^*Jti artRrcb Ri^rt, ariRrcrT RRty,
http ://www. alertnet. org/thenews/newsdesk/B 164965 .htm.
" "ydERTgRT ftnrdcbT 7Er7inft 7TluTEftfETcrT d,d^dl^  7cTEfT ^TETIE^ERDT
Jlft  cbl^cbl  WUId", ddlAJcil  Rt^QT  3T5^t Rb3T ^ERTcft  drbcil, ??
3TRR ^oo^i
" "7fl^7RTRrcTg~RT fturdcbT •(lullcbl  ulddldl^  cbTftcrTrft 3TRTcf>R RBETT
Jlft ylb|U||cbl ^cIRTET", ftgEH 7TTgcbt drbcil, ?? 3tRTET ?ooc;|
" id,i^uicbi ettRt, "-ti^-tH^y, ftgEfi 7rr?JT atftftcbr, ^lCicft ^Rrtet 7
cRTRSTSTRT Jlftycbl  Qny ylnuncbl  WUId", www.nepalnews.com, 11
3TRrET :jooc; tft^RTJ
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. m,  ?° A ?°°G
r?
□ TddER 75Rft PgtPry yrgyiyyyrRy ygr yfeyiy
Pyty yft jpRyryT yryrtty s^rpyft snPddRqn
JptpR RRft TCTgTRft 3RRtEPR ytl dtftjRF ?oo^
r EAR^Fft R3ftgTtryy ytqn yy^TEAittqn yfR fyr
g|t Prat t fettle P:?ir 3rt jjdyRqn
RafttPyT qgy yft y^rajy srft qP gfr *ti gt
R3ftgitl*TRHy eretrj; yft gRjpr yyrygrR ftay
*r Rpyyft artr yyryrqft ftPR yyTRy syi
ftyiRy  yftd-  qfftftg?n*TH^RdR  qyry^Fd  y
fetr£l*Tnyf EATtdl yR ddlUdil SI
□ RRft ftRd oiddft  ?oo^ ept yyiPyfyyT RfeR
qfdid rnn 3rfy yiti 3iqn ?reart y^ft *t yft iyft
yd-dldJ. ?oo? 3g qfeEft q?RT yR ^c-dWdBdil dfty
yR ftdyylftt qyiyyERtyr?" yrPRqn yran <jft yft
ygt qyiyyERt qsyn qdR3jP yft" qfdidJiN 3iftr
yiti ftt dtft yR qyiyyERtyif iftt yiRft Pa-jtf
ytr yiRft TTEA^yy ytqn Pri gt Tjft qyiyyERt
ftrgREAT EAiRqn ferguft *1| EAiRRT 3TdTHR iddl4
yy ?<>oy an art 3nyRR PrfR ytr ftRaitt ^oo^
r yRrft TTEA^yy yft sfeaT ddiudii Pri
□ EATRTRy   fedTR   yftRFt   fflyR   "3TftRRftR'
oTfyrR 3TdyrEAyT fty-Ep yfftgqn yg qP RRft
yy?n "yTftsftyyRqn yry §y 3Rft fRigft yyt
ytdyj diFddJii iyft "jj^rftr yyyiyT Pfey
ipfi yyt yR yt yyfe yy ?^° qn yfeyryyi
yrgytyyR oidduii Pfey m*fi fyr Rhdiduniy
yfftgqn si"
n   RRft qPPfyyyrqft qyRyRR yft yyt qP
3ityyi Aft yytfeR jiP^qfj.qd,di4 feyraEpt yfyqnr
g^T  fRT  WE  3Ry,  3lPr  ftR3ltt  ?oo4  dfJsMdl
RRft yrft ytqn myfey t 3ier qRypHyf
iedRid yRpft fRiqft qdRJjP qP yftRTi
jh'jhca4i1 qyRyrqR d,d**4i1 Eyyt yyytf^rft my
Pri dgyft qyRRqdiyRqft RcRrt yRiqn jfPiyi
yytjur pTAfti ygf yfERqftgEA qy Ryrqyrqn gmr
y?yy ygqn irjsr qfft ERTATRPrqnyTfy <AJ.du.di1
qyR ^repI eprr yt fRiqft Puty qdgar r gftar
Wd cAJ.dU.dld i|E=2Rfl
"Jtt 7FRET cblftEftfET ftgEH TJ^q 3Ulftcbldl£ 3l.r-Aild.HI TR? SlftftcrTt
Ri^qt  RrarRTEnf  'RTuTT  -?ii<rWcbl  atracst  7cT5^Qrft  ^rrftailcH-Hdi
ulHdl.HI  RtflET S 3T?ft cJTTEflf TW TRcbtJTT y^t U^^H  t$f" 3T?ft
cJRT ddlidd'S i^-=H,W TJRRTtl  "7TI7uTT -fll^^cbl  ?? 3lRldcbl  aTPW,
aulftcBi Rt^qt RrarRTcbT mm RPi-uih j-iiicbcbUii'icbcbl ciiticii, ^^
3tRTET ?ooc;|
n ?rr;fr ftrndt ttr rftefT PyERyyT ^ y^ft feggm
gP yyT sfrftyyi yy ?<^<^o ept qRTdiPRF
yfeyryycrd/id qP yR^yT ftR ?rr£r Pateruir
Prati  ft^f3Rt  ?oo^  3g gr 3ift EPcAyqft ?RR yR
yygr EA?ryrPr ?nyy ydTift Rrayr yfty jioii4i1
?ifei4i1 RyPfR yry R^r wi\ ygqn si ftyTyrPr
yruyr Paterr djft JHJ.4iU  yfisdilUfd^d  |E=J5 T
dR EATRTqn srat R^ft ggy y^yraR w^\
D RRft ZZf^ R 3TERR 7OTft 3R 3RER yRT ??ls qft
qgty yyft qfdid qP 3iftr yityy,  "yy yiy
RRft  3lfyEPREPt  3T3RRT  ?rft  T  dRfeoft  Epi^Rft
yry yfyqnr 7yrftr Prft 3nyR RRrft si iyft yfR
yyqqft srayyT 3iTRdTf gfRRy Erpjy ddiid R3ft
3Rfrfyy fz |ft y^yT Aft yRiqft errrt ytqn uz{\
d Jioiidit 3RRyrPR dftqnft qyidEydif s^\ yft
eptrvf *tr iyqft "7FRyrPR Jioid^ t q|cAifty
qondERqPqn yey qPd^di" qn qy:fft 7yrqn
EAfeSI
feyyiy jftERqftq^dif qngy yrirrft TRPrdETdTf REprsft
qnftyT fR ATRTEAry dgd; TRyifftR ifti 3R yfERqftqEAyn
ytyyt yERt?^ ?^^° qft qonyiPRF 3P7trdydTf d,diid
sjPrqn 7tftftqft eprr yitPr gRy jd/Ft Ry cftgt yrPgqn
Pri j.ioidtP4i ear^triPt "y^qn feyyT yREAR gft?r yET"
yftgqn 3npy Fdldiu yytqn ear ytgft qnyft feRRRn
dididjui pioidi yft ywi fRRyi Pr^yl tftgun 3Ryr
ditAJifvMit oTrPrdy PTg' yy^ t ft^f3itt ?°°4 yi yR Prft
yrquryT 1 dgyqfs tyiffqR yftgqn yRiqn AftyyTpyft
«T8diqn fd^ yft^ ftrPs-y Prati
tftqunyT oTddnft 3Ryr epeajt?^ fdtdiu ytqn feggyT
yftgqn d& qP "oRit EpyofR Prati yrqurqft wm 3nRft
ytqn ^ 1 dyyqfsqn diiJidiiJdi^**di4 yyyy^y rh
ygi s^[ Prfr feREARqcA Prati yRTft 7<|di :wft arR
ypdry yftr oTddnft 3Ran yyt qP EpyftEpy q^ididdit
Ep*ft y Ep*ft y^Epy y 3iT5dT Rf yftr 3n?n ytqn Pri
"3iRyt ykgyy qj.j-qj.idi1 ffR graft" qnftyT ^andiJit**^
qEA?ty ytqn EpftcyqyyuiyT, ETREAtt t 3id;?iuHddi1 qy^yft
feftqn fey^TRT EA^ftftf ?nPdijufi qa:?fiddiiJj** yrftgr t 3it^
yyT snzfi srt -jgrt _:f&y m^\ yftyFTpyn ^auu
yfeft ?iy fRigti
JT)  JTeTH eijd.ruQcb ailebplH^
yyiy^yy eart^ ifeET err&r yft 7yr3R, q^dfttPR
y^EATATRy d,d**di4 yyiqn qfdid Fdldiu. yft yftgqn
gEptqjy qAiuh** yf|g yftryrETR 1 jjdyRqn jjyfttPR
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. m,  ?° A ?°°G
?3
dd_cddil   _JdT  fftRERpyn  JR3ftT  7OTft  ydd  fRl?R
3nyrftd Pri yiry, ftty, y_R y^y 3iftftqn i yfR
3ifyj.ioAi^ ear*^ t Jioiidit EftgyT yytyd JHJ^itdi yrrsy
oiwioiid Prfr yti 3tt^ qftygg tJRT yyqft yyyy yt y
yiRy,   FdldoKeAllcrd,  J  ycf  RFR  3lftEpT  VWS  RdJ
jjyg^Fft yft ytcj qPfeRTqft jjdAngqR yyTERfyyjR
ertPr jftyy ygyRi
fftftdt y^trft gjdT erter yrft yyt yyyify
EprsyTRPyy 3iRyt Pgtyqn qjjy** ?? yfydyn feRy
y*yy ygi" qRERyT y^rrft 3fttr yitqft qfdiddit yyt
yftgqn Prgy y yPdyrqn fet?ryERtft qyqnrpyft
foTRRprft i?R feft rjtr 3Ry y^RR ji^fmi qyytf
yyttEpy fftftdt y^trqft ytyar yusyqn d^did yyiqn
EpEAyqft Fduid yti yt yyd Jj-dRfEFyyi 3nyrfty qPfeRT
Prat yyft RgT ^ddlPdfVM^ festg qpTPfy Prr ytr
fftftdt y^tftlRqn yyERqyif witi, 3iR?gR yRPt fyr
y*Ry yrrari" yyrfft,  fftftdt y^trqn qnsyiRPyy ea^t
yft  ddlAlddit  iftqftuTdTf  qsgiit  «  yftldJll  JloHdit
qrdR Fdldiu yft d,d**di4 SRy fe^r yfR ysraiyyi
yifty ygi yrPr yPgfr" yyiqn gFdRyrPr yfR
j.igJH*ydit FdldjP gfr ydRdiqyt Prati ftqP qEA?fid**Jii
j.igJH*y feftyt cftgnf?"* Rag i yTyy37ffyqnT i^RA-rfpqft
qngtdyqn q^TRftpKT yftyTyiTR q^^tdqntt^-Ry yiny!
yidt^di yftgqn fegyyT ftqtt yti"
Aft qAiuh** 3RiRd §e| 3R?yj=yrR Prati ear^TkT yRiqft
trtguTTdTf yyft f^r dgyqn 3nyRyT JHJ^itdidii EyPt sif
ft Prgyi yyfeyry yyr yyyicrtldddi4 angyl Paterutr
ysr 3RFRdTf qpr yRgr jtr JHJ-^ftdi §y yyz-yti yyiqn
tftquppt sftpRdd EprsyTRyr yicrtldd W? ygtf% ydiqn
errr yyy?yrPy ygqn ygyER $y stte RSgti 3R
TO?tyft yyqn qryg * * dgyqP 3VdJ.fif|Ai yy-EAraqn
Fd1djPdi4 PufraR 7wft yfdldiu ytqfs 3iRyt
feRFTfttyyrdif qpr ydiidJii 37fErytf|y yyRg gyti ?rr£r
q^qfs ear t yryftR yyraqn 3rtRR*TRt"ft yt£ grfeft
fe-yqft y^ytyqft 3Ran yiftqn Pri yfeft Pyft 3R
JHJjt;iAi^ui 3TTRqpT feyrytnd yftgqn yEjajP yti
" "Hmdcbl cidcHM ara^arraR a_.1Qeft •H^ycbl art^str srasETcbr
d4i6lic ufRt cTEfic^T", www.austria.org/index.php?option=com_content&
task= view&id=152&Itemid=30,:?? 3tRTET ^ooSI
"  iblfPRT   J_Mf_KI   ^TtCTEft   ^^ycbl   cjoddlP-fJ^^JI   RfflJcbT
37|E=ElclTETT?757,  cbTbJtTgf,  3TRTET-ft   ?ooc;|   q^tctEft  ^^ycbl   RlQRr
LlPPRjcbT ETtRT 4R>dcb y^-dld, iblffft^T ^flTTcbt Rqlt, Nepal: Beyond
Royal Rule,  3TtRT  icdf^ldl  ibTffft^T  ^T^R  Rffljcft  3TE^cflETt,
chldxHI^T, ^^ 3TRR ?»»5 Iftjtyi
" iblfPRT  ^nrg-RT  fftfljcbt  3TE^TcfrEif, chldxHI^T,  ^^  3TRR  ^oof;
^#yi
"qfeft EpfeER dgryl eprr Prat ft yft gP 3R PyftpRy
grsft ftR s %&$m rr 3Rdtif|y P^i** t jhi^<;ij.**
RjftyFEAi ffeyiy t ydry u^{ y^ft fRiqft ygajP y_qft
fR eprr %^," yryftR yyryqn 3iyyr ^eReatir qiutft
ft7^- "jHJ-dPyd earj yrR 1 d^ddtPd^Jii Aft t?r,
gyqft $P*UH, y*1gn yyR 7 Pddil 3lPldiqi**JHJ-dcryt
^ny t ygcAR?ftdy rP epjt s s^[ fyr arrT iRffyAft
Rf 3r Pddi4 3Ryr yyd yEt?ri?F Rjftft j^Pfeidi yftr
3Ran yft fR 3ftyqnr sy ^ yEt?r*T^ P:yEt?" rtjrr
3n^r?dsyi"" RafttPR fdxquftqnT fttEF Eydft "titg
RafttP t 3Rdtif|g EARigytyqn Epfr ysjyrft :wft gsy
ygqft s' yftr yRy yygi"
"y t 3iT^ yt jiiPjh** qnsyTRPyy pr qPPfy?:*
j.IoIuhji JHJ^itdi gd- y^yraR 31^ s y^ft fRiyi Rpy ft
feRFy ?fdiy Rf yftr "oRit PPdd  PraT,"  yfR
3lfyj.loA|ch| ijep 3fp JHJ-JllPd ftRdfETEA JTI^Rd ?dft ft7^-
"ygR yr^R yftftqn 1 fftftdt y^trqft y fit yyft", ep
Rjft yrEFRcT 3nPR jh*rji ?rft ytqn tjrpyn arFdftR
JioidtPdi yfft?Tlddi**di4 iPrd dftqnft f?s;?"" RP
yy qfyyT Rac^rft "ftqiddrf df^ft y yr^Epy *z Tft
|y" yftt 3y qPfeiAii fet "fet?ftgP tiynyR y^r
giygE=yt yydu** 1 3nyR*fty errri^rt y?ra*fty
dftqnft feyry yft" yftr yr^py ^zyrPr 3ntrq E^ryRi"
<£ddlPdi y^EAigft PyPqn fRr?R gfft ^Eft ajd Rpy yt
y?
jJlRld aicj-Hc-^JiH t Wtfei qnsyiRyr yRFi fefty
gEA?fid**dit errepr, yftlEAR 1 3iPiqiAidit yrirTdtg
JieAiiicpd yft qnft <i;ddtpd**d fer^ yti yRRn ??
yfqddit tftgurrqP diRd' qPferai fegr dgy fey Rfr
3ft5*ryn dlyyid "feyiytny 1 "ytM" yst gEPd yRm
q/^ PrrRnrpHyf oTdyft yyiqn qryRdif 3RRtRR ^rft
y^yrgyiqn ggty daiR yfty^gzyfi y Jioit^didUHdii
37ifyqntt?^ft annyt gynz Rfer PrgR PyPEyf ^aR
?ftft  PRed  qny  ytyyj  qftygg  3rfrr  vws
3lfydi|JJ**   EARTRdR  pRdyj   ^aHUHJ-dcrR  Pteriri
EpRurft yftftqn 3Ryr 3iR?gR ygft 7^yyTtt?r7dTf
4didUHdid yERER yift t Pyyf fefty gEA?fid**did
3Ty3ft ERft ERERR PldlidJl  dipr^d ^1
iR^^RTuT rrrrjs, "Democracy, donors & diplomats", The Kathmandu
Post, ? ft ?ooc;|
"fttcrl ETTET, "A royal delusion", Wepah Times,13 3TRTET ^oof;!
"fftET 7cT5^TR, 4 ft l°°t\
Michael Hutt, "A People's Peace", Guardian Unlimited, V ft l00t,
http://commentisfree.guardian.co.uk/michael_hutt/2006/05/nepal.html 3TT
3nET^yi
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. m,  ?° A ?°°G
rv
fifjWIitft 31M4iHdl I d^ddtPd** 3Ryi ftRl?*TRlt d" WE
Pr y Pyyf earefi fty?TRn ^tlMid *tr idl**^
JHiJidi y_qtqn <;did** i Pym yididd**diJ. f?R yft
yr^l Prati EAirqft fey fttPry jjoiftiPdi y^yiRTpyn
yiddlofi-fVWllP Sttj qP errr yyyrqft JllddlJllP Patr
T*y yrftqfs yftyyiry ftgrdrpRR ydPJid, q^dfttPR
y^praqn ywftr qRofrft <jy yAfti
cbidJiiiT^i ariy^ra1 ebP&d |gi EprsyTRgn trdyrpRT
diP^d pr EA?ryftqn 3ny yyfetr? ifegrd yt^dJii yyti
gyl y_qn qfsPy et^T y Ep£r d& si dft^STct
yjft yyytf% EprsyiR" fR qP $dt JioidtPdi qftqyyqft
Prtatr q,cr_Ricr^ RRrn si y gy qididit yyyicrdjdd
yft Prfftl jjr^Epqn yyyqn yftEASPnd yRTfdd yAfti
3ny ^ddtPd**dit ?rr Rf d eastr trferfqn trcyrpyft
Rrtr gry yft Fdd<H qgftdqn qpr ygy ygR $y earj
yraii**dit *RyT idt** fftqnyy^EFR 3rr
fe,Aj|chdiq**did EA?rERitft 7wyr rrpt jh<mj&-jh^i*JmHi4
gtfRyft iqyfy yft _ri" ?oo^ thw teFyqft 3Rdtif|g
jhPiP (qftygg Pryytt JH*Ji6d** i FdAiftdl feqnft
qnAfenpRifR) dii6Jn^Tdifej qyrqnPrR diJtyiJj** yn
trrr fet?ft Pdira Prati gfs ygr yfyftftg i^yrgRqft
qngtygft Tgyny ^jrr 3Rdtif|y igPyP yg ytqn si
yt yFRET ARRt qny yftgn yg EprsyTRRfeRn
yddi**dit FddcH ftqtffe RE%yyt sjcRgrg: jE^yri
cPI^T  *  c^leU^JIebt   qfttrCTI   2jg   q^dfttPR?^ft  P%
yp^ yyyicrtldddit FWiddidii yryRyrpyn qnyfttPR
iftgR EtyRfrai ytqn Pri yyty^ tryrft g^?1ddiiJj**di4
EFTSyTRgft  EpERRT  qfty  Jlddld  ftftRft  yu_<JH|  fftETft
yyyf Epytt qt yj-diiid yqyiy t? q^?tdqntr?r*ft qRHtt
EATRTyiPr  yRT  sflER  yqRTd;  T?   ARftr   .ftqfturqft
yPRRERR gt  _r yyfttfdR yygr Jjdy qnyy t
ERERREFt  3TR *t  oRTdTf  dqRTfyy ERERapTdRy  PFdoi
Rft yRFE=s s^[ 3ryy yididd yft fprali"^, yTy
y^EFR qftft Rt mffty u^f ?3 yfgdqn fey yi^ddu
fefty gEA?fid**dit yyyyy yt ytqn rp -j^t gfyy
q^dfttPRft  feryuft  yt-  "^aHldijfi**  3Ryr  9id**dld
PrftR ysEppnyf PyEyuiyT fyy yRd yqqn uz{\
yicrtldddit Ptrr yRPt si RRft gt t^ *1f^t 3nyyt
qryg fRdt Pry ftr syi""
" ftgEn arRHiuiid fdcbi^^w^ arnrftt Rrer cbi^cb^cbl aiPftrb
aracbTQTurfl-  jiIjisii  Rlmfl.*cbl  Enftt  7cT7jrir%  cttrot  arccft
7H3:uTTcTEflf qP OTJTTJT Jlft ^cFS:|  ^ft rr__r E^Rftt ^ ?t uRTETlf
7cTRR:  EftRRET  t>d4id^*cbl  ^TS^aTSTT  ^^  STfTEcT  R-fTJTtl  cbl^ftl^
^flTTft RtflJcbT alo-ddldl**, tbldoHlsT, ft ^ooSI
" iblfPRT ^T^TRT P^ycbl 3TE^TcfrETf, yi«lf.d, 53 3TRrET ?ooc;|
Pl^l<rdJll fell rp gyyFEAT sir yyyyjR oiddJj ?oo^ epJ
gyrPyfyyT fR *iddJii yyryiqn ?y ^ s^H TdftRft
7Fdjy ytr qP d^ddtPd** Sir ^\ gpyg aritr yiftti
JHJ-^tdi JRiid ytqn *c-diid R?ft yt yftr EAfy gti
"ETRR gt olddJJ ?oo^ 3g RfRft qryg *t s^H yyrf
RR S,"Rp 3TR gfRR q^dfttpRTft 3Tft,  "dT yyi^ 3R^
ep ft qt fey yyy t? ear*th? yyEyf ^4<b fdldiu
3lft^TS|""  ART qRREFt  yididd  oTTplR 7OTyT  RyTERRf
fR RddyT qP Jidiid yt yyytf^qn ^^sryi 3nyrfty
Prat yft 3riP[R 7wyT fefty gEA?ty yft 7<fqft 7yusyT
PrsERqft 3RFRyi feR ygEpy, 3iPyPny zsw *ty t
yi3ftRtrft drRrft yy epert yyty s^[ yPjpoid mm
3nyrfty Pryti y Pgfft gt 3nEFyypt Sir fegftd gy
yqy y^yigy Prgti dR cp yft ear^h? yyiqft qfdid
trrr ytr yyfeyry quRRft 3pgrjgn yg d^ddtPd**^
EpERR ytRFdt 7oyyiR qftftRP qR gy yqy ywngy
^ift gg?_- Prgti yjft yyytf% RgyPR gRER^gRT
^T2Ty yftgqn JJdajy EftEFdlPRp fygTERpnyf EATSyT
y^T  ffifi  TRpTdgdlf  ft^R  RJTR  d^ddtPd**  ifr
yyqyT RFy q/r yyqft dpTyRyrR yyiEft yd-dtdJ. ?oo? ?
ft^ytt ?oo^ sg yy ^dgrgr ?rft ?^dt yP^J.didi4
pj^Aii.cbi Pri
3rfcTCiy oJic^ferwyi vws d^ddtPd**^ ftqiy i g^lftft
yafttP ddiddii J.ioidtPd** r yyyft s^j wtiw\
g^rqn sf s^[ 3ryr qftqRqy ytqn Pri ?v yfdddit
fey yURR feRdPr EARRRr fiTfegi^ t ?n*t ftgnft
ftyrdif ^y i ygf sd fed; ft rpjtr gfgft feqRg *r y^ft
fRiqft yy jgetAUHJ-Ji qP gR yy gfts ea^t sPr yf7! qP
qEA?fiddiiJj** "fsERpFy' i|y yqsy i RRft "rr
yrsy" yftr THRy yrrat Prgi RRft yfeytyyy fRdt
y_qs y^ft d,d**dit yiyft idt** y^r qfft "qri7^
yftryrEry r yp^u.*dii sy yE=ft ejrt c\t3tri idt*J.^
yyiqn qfdid Fdldiu. ytqn yg yyiEft "diJ-dtJii qP qfey
Epifr ?hrtjr" iftt^iyft RftFRyrf i^ yqty^i <;d**di4
yRiqn qirPyR RSEyf ?ERnr yET 3pr yft yryftR
yyraqn ftdi** qfy- "yyyicrtldddit yydrf y*y yft i
EPiPdft qyitt qnft y#' s^[ fRrqft yy "7qnfERqntt*T^RT
311R ddlUd" oftf^y m*fi fRT f?y _Ep|"
ET)  trf|pfr Vimti SfcrQ
?? 3ftgdqft fey ?iPrt ft dR fey Pyt "yy fey
oR3Ptldyft diJdtJii qP yRRndty ifeft fyyg gry
yyli Jioiidit trtgurrft yicrtldddit ftyyf yd^r r_ y qt
y3fty gr gyft d iE^t aptldypt 3PrtyT Pri gtAfti
"cbl^ftT^ J_Mf_KI Rffljcft 3TE^cflETT, cbrbJTTSf, ^^ 3TRrET ?ooc;|
"fftET 7cT5^TR, ?V 3TRrET ?ooc;|
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. fff,  f° A ?°°G
ff
jiiPjh** yaj^rft 7wft ysqyr 3ft?ftgi iftl** qyft/pt
3RRT ytT EARRTdlf yt?r d6lid T EaREPI ftdl^Rdlf
JHJ^rltdl  fRRR  ?l?y  JRft fRIEpt  yyi3  fey  EJ"^t  oTStd
Prgr yP Efeqn Pri
gy3iPr gidT "5yit gyigqntt ?nfR5gyt yyyyiqn yratoidi
ygqft fej.tidifej.dit yiftl i fdd^didit yigyft 3ftyqty
yr EprfftqR Mdt ygti "g?f qft*T %^, Rjft yy
EFTsyTRldT ofitoff," yyqyPr yt ytqn rp ^\ dTRft
yft- "Rjft yuryR gr^yy"! 3R qdyR yiPy yurr-yyqn
yyydy ifliTgqn si"" arts?:* qnsyrRgn ^jrrr yr
Rdy qftgft Tfran qftRdif dfer yyyifttqn fdPr 3fRrdt
errj qcA^tryrntfeTRn y^i&R ftdyr? g&r yyti ydARft
idPid qEA?typitfe^ yRifeftyt yEpt yg Eynrit "?RfT
EARgRdR dJ-4i9,^T" yftr Pterri"
^agq^ftpyn 3ier top Pri r^ yit^ yft
ytr qP 3nRft yyry yrdif yrfaTd yR yyftRn fyr
Fdtdiu yt Py^r g^?fiddiiJj**di4 q3R gftra yftdR
gqftiftRR t Pyyf dR yrft ygr EpEttg atnqft fty mt
tpft yyqyy fftr gffyft Pefrt fegi qftdgg srfy ftPR
t q*tt 37ffyqntfe^ fe^nyqft jtrr Pri "3ny Epft gp
JH,dJHid %^, yfyff yiPypt ffEft Eyftqft si dyyqnTR
Rjft Pyyf gy dET fecAsfi dRf qP 3iyife yEjyy
§e=s, PyP ?py s," ?rr£r ftyqn gR yfyqnttft yfti"
y yranqft firft qffR yft yytt qP qngy ygqtqn
Prati EA?Ry ^rrdRTfer yrdt g?R ytr yTftgn
qcA?fiddiiJjdii yyy yitPr sftgqn Pri" yftftqnRy
y?iR t qplfary ddR^gqn Pwift** 3ttr ?n£r ftrpft
ftyqn yyyERj qyrgqnft qP-fetr*ft nfty 7FcRR gRPraym
?ff yFft fRT yyft fft yt *Prj.q) gyfeRd ygr mran
dqyr dJ-d-du 7sr ygqn Pri"
ygyER $er yjdJy arty srfer*yn grdtqft rp srfy rp
yy gPrm 7FRgfETEAft 3nyyt si ygr ygqft oJ_jhjii
Eryyy 3,00,000 £pj 3/00/ooo jtiPrt yggn yjyry
ytr- yyftg yyAifty y^sRyyy PftygyTEA qft?yyqn
Prttr y^r*gn R5EpyT y^ndiqn yP frr yr fftqn
fftqdt yftrqn EATRJRft JHedi* feyyyjftR yfcitdiu yt
yyrft qryg 3nggiftR yrft 3RRtRR yf Prfty ytqn
Pri wr feiyt _ydyit ggtft sjg gEA?fiddiiJj**di4
Pdrfey yr^rdTRRR e^ PrPyfeRqn Prgti
" iblfPRT ^T^TRT P^ycbl 3TE^TcfrETf, cRrfETCR, ^^ 3tRTET ?ooc;|
" cbi^Pw ^ctstrt P^ycbl ar^TcfrEif, cjctdsr^ a _rRrd- ^oosi
" iblfPRT ^ry^R P^ljcbl 3TE^TcfrETf, cJCTDSR^ 53 afti^r ?oo£;|
" ^^ 3lRldcbl R-ET y^QRlcbTft EWTRlT qfft E^ft R-ETcbt ftStTJTT qifft
anjcbi ^uiHicbl tn% mzm ji^jiS 7_r7g arsfti
" iblfPRT ^T^TRT P^ycbl 3TE^TcfrETf, Rpjt-tR, ?3 3TRrET ?ooc;|
" cbi^Pw ^crsRT P^ycbl ar^TcfrEif, etjtt snft-tR, 13 3tRtet ^oo^i
?rr?ft qRfs earrt qgtRqyr grdt yyrftT yyrym ?^y
aRpRiz ^TET^ry oTdPnt yPr rjtr yifi3iJ.Jii dyyqn
gqqn yyysFpyrfty qP EftEFdiPRp 3PtTdEry yifty jy
gftqn Pri y eatrtefi rhetTPr ftypm d^** q^-
yPRTEpEpr yft Prgyyj EAy?F t yyTrft yyqn tftqurrdrf
PufrgR 7wy yfdtdiu ytqfs 3R yicrtldddii yrajy
yRTpyn yg qrayfty qP qnyRy ^t dy^rfeR 3iqn
fR feEFER %^ s^H ejrt EATgREpr PiRaii^ 3T?rgy ytl
yi^ddu EARRrPm t yyyPR yyr 3pr
ytyrgqRt^iRiRy  earefi  ftdi?TRHy  gEPEAy  ?sgfrqyr
dldt** ygi J.lolc;d**dl4 *r>ft EATRTR RRFAft,  3fty PyP
yRd i|^yERj gfeft ft ydtypiftR 3pyyyqR y^ fty ift
s^[ fftypt ydy?qft thrr? yyti yypt qfey trtguprfs
3nR*TH? ytqn ?ryaRqP qEFd m*fi gryigqyt gtE|
qPfygrft jioi4d**Jii yynyf iyqft PyPqn y=3ftrdRit
sfty JRiid gR yi^dnjul yrgy oTyRqft i|y yrsi
rr Eftrrt trtgy yft ^\^j ygi rftqun y^yftr dyyqn
dl6dlJ. RdEAlftg yTiERyyyy qfeER yryfft yftgqn Prati
met 3RyTdTjftR q% ?dt fegaftpyft yrR gyfy ytr
"yft yyyicrtldddit yrgy" yf Fdldiu. ytl yt trtgy
3nyr u^ dRT qiftgqn yPedt qfdidyERj yrajy 7wft
ft gRspt^rat :
n   gyy yftaftJUHdi oiyyy #Pt fyr Fdtdiu. yyl;
n ARift "yicrtlddJd yidEAifty y^EFydqn
yTyfyn3TdTTR" _d/Fft yyy yftr^gn ^ 1 3Ry
yyryrpyn BdHidt yft 3n?iy yt Pfeyyy
EAR^T^RT y3ftETRTtl*TRHy yfTRFt R^ yy^TEATft
t :FffeyrERr3ppt fyR yft ^tf$ fdldiu yyt;
n ARift Eyyt yyytf^ EAR*r*ft yy ytqn (gyfft
y3fRitTEt ?r?y) yyiyft fyRRqy ygqn tftgun
yyt; t
n RREt "yyyicrcAtddJii "3ftEry jjjiiid yfgP RfeR
yyyEART" qqR yt tn^rpyft ?fty TRFsyyyqn
diiJidi yti
Wm y^R T EAR^TRTd tftquprP yFRTdRF qPRpR ZZf^
ygti gy q?R^ tftguprft Fduid yt ytr yftgqn oTfyqny
E^dfttPR erper^f yyyrgy 1 jjdyRqn EAd^ryn
yi^yoidTR eaI^ti y gt Ergf PyPy gym 3nyft
ofrf^y t y,dtdt** 3RERftfey &z{\
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. fff,  fo £ foot
fS
V. 4H£<h T Q<Hebl <*j|oMI£*
?.  JH<5JHJ^id ft> Icranioid'?
yiycAifty yTispgyft yypt EARrt tftgurry yuyt
yypRdif Fdldiu yftgqn fRiqn rettr Fduid yyti" y
Pyqft fttPyy qfyfeRT yft quRRft dRT ygqn Pgyi
yypt ygf qryggrd rir tfei gy yrft yiddn j-^i**
ftcAi yg yyyty qyRyrfgy twrft qnftFjftt,
yfERqftqcAyft qfttd t trtTEPiP(R yyyrPR gftqfty i
y^RyuiEprdty ERiARTJRFyt qtr yTdqnPrR jprvf rfr
oddc-d _r Pri yypt tftquprRry ytPrqdd feRy
PrftonqyiEA qft^yyqn Pgiyy yyAiftg JTSsFygft tfcp
ERgtl R5EpyT EAREPT ftdl**d PjyPfSid fegg*iRT
THftyyy Prfty yt :
n   yrgyiyyyrqft fygyf qyRRfqy JHJHtAdit vws
Rftcyr ddlid;
□
□
□
□
Err^fEA yy^TEAittgP qfftg^ ^ ytqft qryy yr
y3ftEnt(?Tyf qP 3P? yy
7Fftgyiyyyrqft yyddit ysr y"PPry ygr
P?RfttqRuiqn qfeyi mr^y gyryy y3ftEntr?ryf
3Rdfty JHJ.diU.Jii yfty yyift;
yyyy EftqyER^t q^lddiiJj** fer^ yftgqn
yfyqnr ?dypt siyfey yft i^yrytty yiyty yyT
yf; T
?n£r JHJ.diU.ciui yftgqn yt "3RfgyrPR Prftg^y
3Ry ygqft trtgy yfti"
yyrfg fst ft fttPyy yyPFdy?^ ty gft yrfti
y^yyypt rp yi^rEAR gyftft yurdEyyRqn ?fty
y^qyuRRRFyt d& yP yyti ?°, yfqdJii gftqft gy
EAREpt q^tra yPrPqn gypft yrqnr t srr£r ftrpft ftyqft
yry qyy: "ftqiy yrqnr" t "ftrny fty y gcAftr "-eft 4"
dR "?n*ft" y^: *dii_q^ feyr qrRy ygti yt gyft
fty Jjoiiqp yyqT yyyP iERRAft gErqft i
j.ioiqRqtAdi4 ^yity yftdy^ feyr gP grRy ygti" y
JHidtAdtAj 3T5gE=ydft yfT P:?rft yTgyiyyyiqft gyg j
" "•c-clNId  s5 ddl^cbl  3TETIfEflf", The Kathmandu Post.lH  3tRTET
" "3TOT  .Sdld  RbETT, 7fl_7_rT3Tft  ^TIEft, ftRmMyTT  VRJ?3  VuVil
cT^ft", www.nepalnews.com, 14 3tRfET ?oo£|
"  "ETJTT   ■HJcblJoHl   aftEftft   ftcbTTT   RTflTft)   eft   ftEJrR   3lft",
www.nepalnews.com, 16 3RTET ?oo£|
yuryRqft qaiy yrajf^y Puty ytqn syi y^yyypt rp
Ji*rdqufi yRg ftcpft qngyy fttytPgy yyrEyqft qary
7qr ygqft si"
jftERqftqcAEpt yyr yqanqy yy qfRR gEjqft <ft y
qft?yyqft feyr i ynTdyfyrn qfeunsy^yr RpyRpyqn
eprr RidJ-d gy yfti ? yqn fey yy yy yRtqft
Pffeyft tffqun yftcAr ftrny qnfyyft q^Rj qcAp 3nRyy
7yftaTy ytftqft fygti gyTftqn qyt 3ftdt (iqRyiyyRt) i
ftrpft qnfyym yy?RR z^ (yyyERt) yy sy
yingitr^ryf vws q?A fefR eareft qnPdqntt fty i
diiAlcbdt** PPdd ygi" 3ftdtqn yyERy gfts y3ftgrtr
feyRprERt gifyy ydzyft? "Pyft yffgyiyyy i
EftEPdrfEREp 3rupERqft gotE^ ^yyyfty t ganddiiftdUHiy
cbiAiWdAid yyty yftr di^qdi y^ yR ea^t ear Rift yy
y_ RFct" ?t" yftr 7yRRft yti" gyntft eatr yftFr qP
TanyERtqft P^Rf yftgyi gyyyy ydy? yyftgqn Pf
ffrgy feftyFERR gyift ^Rftt yPrPqn y;Tg gtR
ftrrrdft TTEAgrd yftdiy ytl eret yaEAT-Rpyy rr
JTfERqftqEART y^yrftt spy ^Eyy ygt, oTyyfytft yft
yidtydirJidi ferguft yyl yrqP yyft ij fty 3ngr
JHJ.diU.Jii yfty gft tftqun yyti
yyf yrEFirft yy ?°,°,o ept ^yyaidTHR qny yftr^gn *t
Rp s^H fRi we syi yyyicrc;tdd^ yREyf ytyrPR
yrft s^j gP yry: yyftPR yrft qfs ?tt ^\^j
gdgrgqn Prgti iyft yfeyiyqft q^ft yrypt yyRy
JHJHtAdit qyRRqy ytqn yyqr gt qyRRqdy Pfeyyy
yafttfdR 3Pr?gErRTRy gyR gry ytqn Prgti y
qfftPfyyy yft ygyrPy ifegR qftyrfgy fftqng yrynft
FRdiUdii  oTfeftyREFT  qnypy  ygyrPR  3RFgRit
yERtd yftRi Utf\
qyiyyRt qft?yyft yPedt ?rr*ft FU.diiJ.dii q^Rj yyyspi?F
qyry ftyqfft, qyrdERiyiyty, ajertr t yyrftqEAyn
yyrqPqn  iqPyffty  dRraurfeR  yyTRTR  j.ioiidid
" "RtterWcTR: cbl^ldltfJI Rtfljcft at^EratErf", www.ekantipur.com,
3 3TRrET ^ooSI
" qTft sTPsraft^ jrt ycbrr s- gtiid^i^: Rrterwcrre: cbl^idi
(H4lcft cbl^JjJd), 3n-g'iTR7flE^t EraTT OTTTgrflE^t: TgfJWcTR: aftEft
(r^nft), 3TJ3tE^t: cbiiuiy^id, ftTdldl (H4lcft cblfftw), 3TTrETcb Alluldl
Han P^U|^^: JlJuiMcHIH Rf? (UulldlP=lcb cblfftw), 3T8T3|E^t: 51.
7tT7fl-QRUT 3T?ET (H4lcft cT^ORT), ifRt ETATT 7^7crTT7ft7flE^t: T^^J TSTfR
(H4lcft  cT^ORT),  yJft^'STR  ETATT  SZTcTFATTflE^t:  g3JETRRTDT  yt«rft
(y_r7 crraftRt)!
" STTftTJT 3Tc^RTf, "7^,mERT3TTcTit •H?cRU|cb1 TgET7^", Jfcflg?r, 1 ft
?oo£|
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. fff,  fo £ foot
fls
srgaRriyr 3iti" qft^yyft
JHIdolPdi  ftdRftt  feT^
EARgRcT yTRt J^dFd yrft
yy  ?°,°,o epT yrgyiypt
P^feidit  tftqun ytqn
yftyyy yTEFRqft yP
yg yERjyEF s y^ft
TTsr^RPt oftgyftR qgy
Prati'"
gyft jtrftPr yyg ftyrdqft
j.ioiidid ?Ryyyy ytqn Pri"
EAR^ypt y7y?3TdTHR qny ytr
yry 3M?) 3Rdyy qft?yyqn
Prati'" y iiJiide) iR yyi
yyqr ggyypt Fu.diu.dii yP
yp yyti cAJdUdid yyEAyrf
tm^ "ygyryoTEjyT" yPgqn
dr qyiyyERt qft^rjy yyrftqEART yft yfty yqyr (yy
?°,°,o gfsqn qyiyyRfe^ iR qftqEARt Tfey yRy gE=y y
?py yft jTEyrft yyy ysf) yP iftt TEraft Ergf
jTERt?yrrf sRyyyr yygi qfeEft gt qny gP rrrr
yyRqRy yrr^yti
3ifeft yjdiu yL6Aiut yyFTfEpdy qtqn si dR q^ ?r yft
feyyiy yfeyiypt giR yg yRTdTf TRtRR y^ qnyyf
iR cAFdidoidit yyyyiy gffyqqft yyy £fty yrs y
ygyrPR ft?pyiqn gtgy yP srsR yuyt gyy qyofR
ygr yyRyy gyyPR yyr fgyragn qnftyry^ qrr yr
3RE>ft gy yrs;! "gyyry yERtdqft yfSr fRt ygf yrEPirft
?°,°,o ept yfeyry j gy :FffeyrETft y|y ytqn yrqyftR
fgfyfeyrrRv<Rft qryy yf Rf yyft y^ft ?ti yyrn sttt
iy % ?t yft gyft y fyfyfeyiy-yrft REyn y_py,"
yftr 5" chid<wd vte&fi EpR ygREptyft ydwiJj ytqn
s- "yyapttdyyy Jjy tftqun yftgqn yfeyrdqft ejr
qfft yRTEFt yididiiudUHiy qiyy yftqft f^r yy syi
g3R yirryf Fdldiu. yftqft yy Prgyf yfeyiddi4 Fdldiu
yft; gE=sp""
3.   3TT3f|c|l<Sl, ^UoiT T 3dRrfy yftfl" c^cl^K
gyiyyRt qft^rjy t yidyfty yypydqn ftdtpy yuyt
3npyyf s^tRTit yytdi(5j^di4 gidt yft yR * g^ft
yy^TEAittqft 7yTqnf3R ^ gqRny qny yft yftqn u^{\ y
ytEft 3Ry ytypT fedt sty FRyrqqn y^qypy yiqnr
yr Prgqn yft sdyj y3fRitrqn RPRpt ytyyfeft
f^ferryFt qdf?Ry ddqny f^feTryqn tftqun yftgy y y
y3ftgTtrqn  qEtrpyif  ftR?  ^rft  yyy  ddqndqn
" 'ROT -fJld^,4ld cbl^ldlcbl  QTUAT HJ$U]," The Kathmandu Post,3°
3tRTET ^oo^i
"  "ddl^fiKI   RjJIdcbl  JTERT^R7  ddil^l-illid  StraT,  ftRTSTIERTaTT
yPPRRT3TTcbt L|R>dl yd^.1 gft Pdcbl 3TETT5, www.nepalnews.com,
1\3 3TRrET ^oo^I
'" <JTRT  3£(?)  3T5TRTR  "•ilulNId  yPPRRT3TTJTT  srg.HdUI.H  STdcrTT
ddldl^ Vt1iMH<r-$\  q^3TT P^f^b  jrftsraRtftlS ^ Pulcbl  3TtJT£r5HRTr
^P=mftbid,cbl jtset JTfcraRtftis", £m& arRRiuAicbl ftRrmET i"^^,
3ldl4^IKcb 3l^c(ic; http://www.nepalhomepage.com/dir/politics.
'" "g'JTTEWE^t P _rb", 7nf|3T 7fT7flraR •ctRlP, http://rss.com.np.
'" "Tg^Rcgftcbt W^t\," The Kathmandu Post,l% 3TRrET ^oo^i
yyyrP qPfeRT ft oTdr^ytr" yygTy yy tyrgEpy
yfyaiyTHR  yj.diu.dit  yryfftfR  fttPqn  yaiiddid
yytdltil^ f&dtf&dt RT?R iciRI
qn^rjyyy EATRry yftgqn sRyyyft y>yu ytqn
3RTR yt?rpy Ergf yj.diu.dit yyqPqft yRyyf
qFdAiiid 7yF: sjPrqn j^^ddj yyyERt Ji^dol d,JdUdit
doldJii yftyy yft gry yt y EAiy^ft j.IoIuhji yj^ftdi
ytqn y^qy yagy Pyft Rft my ytqn yraiyyfey
gEPEj^r fsdt EpyofR gy yrft oftf^y 7^yn Prati
JioidtPdi fe?rrPt?rqft we yrft gfy yrrid- TanyRt dpj
ftyyPr yj.diu.dit gRdfeR PgEyg qngy ygqft s r
%^ y.=ft fy 3TFty si ?nfr ftdjft ytR yrft yj.diu.dit
?rrPd didtyj-dcrift gftEy fegftd y3ftqitr?^ fer^ qftdgg
yidiiJidi diUdi^^ ytt yitqn s (dyf t ygyRRftqn
EA^3ftdr yyyyry qyy: ?is i ?°, 3ifqdqft fey
£PdilLdJ.did yftgqn -rrjir gygg i?AyyT gyj) ftynyf
yryftR PyERRyERyy EyiidRi EyPr 7yyfrfdR 5^sr?rRp
t ?rr£r ftrpft ftyqn ftdyry win Eyrift yfqyg ijt
fRiEpt 3TR?gEpy g?i-si yrRR gym yP yy ygqn
w dayr EAf^tyi
ygf yj.diu.dii yg ydyysjRqft Eyr t y^dftflAj
ycjjitciddit iqgty yft 3nuyt gifyqnr yyqy yft" t
EftEFdiPRF 3nEttdyft yy ytqn drfd^ypt qnyrERyy yft
yyyrjft 3Ry feyyy s y wi^\ yayyvF ^tr yt Aft
3RyyrRTd nn^R i6iid qyiTRft dRT ygqn y^tyi
gyft ytr yrEmrft fet yyfeyry JjJiiid yrs; i yftqff
jftyty SE=gyi urr yrsn
^J  3TT3ltcncfr 3TTcpeR^
yaftqiEft^Rt yym ?? 3ftgdqft qrygqn yRry yt
(qyusft 3nuyt qfefft "yyyt dry?FRy yftgqn yt
qsAjEREpitt qFdid")'" yf gunyy 3RRtqnr ytqn tftqun
yti Eftyt qryg qP ygyiyyy i FTfyrfey
yupEyyRFyt iftfeypr yyyyf yRtyy ^rft ferny
qgty yrft 3rrr ygyi y3ftqitr?r^ft EAEyrynf yyEAyft
qy:yyrqyyf gEpygft ^gft yEfTqnr ytr "RynPrR yyt"
ytqn yftq ypg|— jftrpy gy Fd1djPdi4 gi^f^
yyPqn yrgyqft iEy^trym yry £ti yy EAEyr^ft
'" •tRcbK  7flTs7AT OTaftcTIR  cbl^cbd'l^dl^  ycb^cb  jRt  ftys  Jlft
ETE^R  ?$<&  ^U  uTTETcbTTTm  3TRtt  ER  3TT3llc|lc51^*d  3Trq5TT  ^
cwftcbEiT^ETTf  iJcbRTTAT  ftyf  Jlftd,1!^  3TRT  jftl  7fl5IfRRT  ^rrgTRT
Rlfljcbt ai.T-dcfldl cblbcHl^f, ft ^oo^l
'"rr€ro5, ry drboU, ?? 3tRTET ^oo^i
'"rr€ro5 7 sll^JIJI 3TC^Rlf, ry clrbcil, ?4 3TRrET ^oo^i
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. fff,  fo £ foot
K
yyyicrcAtdddit qrr yyrn eatr yt y3ftqiEft?yFt Prtatr
AftyEATdqft iftan ytqny iftfe^ w yyf"
y3ftEnEAftpy E^afty yy 3PFdy yt :
n yrgyiyyyrqft yftPR Frjyyy yry-dty
y?5gERyyy fePre yrft dqytrR^ ytr dRT yftgqn
yuyt qFdiddid iftfe7^ qPsgi gi^fEj yyREAitty
yyEAEpt qy:yyrqyyrRd (yidEAlfty yriyyyqft
fty?) yftr yjft Rf yftEAifty ytyfty yj-ftdd dR
3Rdfty yTEFRyRd (y3ftqTtrqn ftRi?) 31P yjft
s^[ yyflTEyyyf Fdldiu. yftgqn Prftti trdyqy
yftr gst ytr yyy^yERt _RdTf yiuyr qaiy ret
r«r cpRiiy yRryy j ytfT 3Rdfty yj.diU.Jii
yy yRryy y^ft Pyqft yy Prati dgym Frddr
yyEAqft qy:yyrqyft iftt^yyf oTRFRR qP gy
yj.diu.difej. fett^rqn yry srfegqn si
n iEttpy yym ERgRRn yry jjERTfEpy 3iti
met qfs ?dT yy<Adi1 qyRRqyyf yqtqnr y^
qny EpEAifft yyyty s^[ Pyqft qftEFEyy Prati
?n£r ftrny ftyiqft ygy yRft gftr srRpqft qgty
ytr yi«Aldddi4 ^e yf w jjEyreqyg-R ggiy
yyfy s^[ iftfeypt 3PPdy Prati dgym
qftunyTERR yyqn 37ffyqnftyty yfPyqft
yftltEyy j Rd?^ gy ypft, yyn Rjyty qP
F^an uftyfyn yftRy Pft yry ywrray Prati'"
Aft ygFR?"^ ypy yrft fett^Rr EyPr iqyty yft
yRFft Pri yR yngid qfs ?dyft Roddick
JRSfddy qftl
yyEAqft qy:yyrqyft dc^bid yuiyygitr fett? yd" idftpyft
y« £y dutdit yg yyf yiyEAifty yyFyyyf
fgoTyqft $Eft 3f?ryy eatr yft yyy qP cpRiAfti ear^
Ergf PyPqn RyPiR iqytyr?^ eter ffti 3iP Ajyyid
idftpyr y3ftETTEftqft AitJicAiddit E^fttqRR yft yfd yrati
y3ftErrEATpy fttPyy qPfeRiqn ?rr qP yry
yFRifEpy 3iti ifttpy P:yr yTgyiyyyrqft tftgy
yaitiyj-ji ?nPdqjJfi yyyEtfdyyf yft yR i Pidy
yEATJTRiy-^ t ygyidtJiifyqft didiid^ qngy yR giy
3itqn Pri'" gt 3ttPtr yrft ykidiofi yft yiddit ysiy
Prgt Rpyyft yiEFTETEtt ?Rift qnft gyPyR gidtqn erPt
yPrftt yEA3prfR y?Epy gE=2yt yft yiPR ^qft yt ygf
yj.diu.di4 syy fey yftyyyyf ftsefr yf^srsft frr
qyry gE=2yti y Aft imyft yyft qny ytyi yidEAifty
'"iblffft^T JJ,4fj,KI Rtftjcbt at^dd'ldl, cblbcHI^T, ?4 3tRTET ^oo^i
'" VfW^, "cldcHIH uTERTfqft^rft tpf\ cbRT, Jfcfl£?r, 1 ft ?oos;|
'"g^rg 7 sTTftra" aresrif, ty cirboy, 54 3tRtet ^oo^i
yypyyqft qyPyR qfftfeRT w^a sjq yPyft ?qft
yEAREA yg y ftsefept fefty gEA?ryyf yft yR yft iftfe^
?^sef yRPTi iEftpy icrdi^y fedgn didiidcrtl, ?syiy 1
qy^qft eprr 7yfgyyqyj qts grgqn Pri dyR?r
y3ftETTEftqn gy qEmrgn ^y^rynf d j-6.au id fyy
iEftpy yrrgyyi
qft^rjdTdyyy FPTEAifty y?5ERyyft Aft idra^ Rpftf Pry
oTyftyy yfiyy y3ftqiti?^Eft dR ydrty Fdldiu yftRfti
iEfrpy diEFREtt ?yg (yyEA^r P:?rft yTgyiyyyiqn
rftgun dJiHt 7yusy fy: yTEFREtt dJiiid yj-cRidii yy>
yP gR spa^T 3fty gtr dfty yfeyum EyPr gEpyftft
f^feriyqn tftqun ytr qy: i^y ftPR yyyy my yft
7yrftr"
didtyj-dcr-yt yjcbiJj qryg Fdldiu ytqn yg qP
yytditil^ ETT^ft yy?TEATftgTd gfs d^dyiy s^[ fift
JAiiVil syi gygg qnyy ^ ft yft gP ifttpy gdftR
Frayrfed tbi^idii EyPr yqtt yrs yftsyj dPRRERR
grftr f^yyfttqyt gftsi y iftftpyft yirJifedd aPr
tid^yji yftgqn y^ftyiqn yyRJjy 7yqny 3ifeyy
7Rtdtyy qftd ^rftsi yyt yyfft fttPrd feoTgqn 1
Frayrfed spit iqdPy^ypr EyPr ytqn my gfts yr Rf
EPFt yt feEPER^ 3TlEpqR $tt\  ifttpyn EP75R yEAft
yftgqn Rdyrftqn rt qyERft gy fesppRn
qPd^didit qy:fft ytqn si yidEAifty y5gE=yyy yftgqn
yji^itiiJjyjFq giy yft yrgRr qfM?y yytditil^dii
f|rd^3Rdyy dyqn fj.i^ qtsy :
3TN?n ^loidtfdcb SHJididit Ttfrr y^i ear^f 7FffgyTdyyrqft
yyyf Prgr 3iPr Efeqft 3Rryry yytditil^ gt REtra
yryyPr -yqyt FdiPrddi4 qftdRy yr ydtddj
yuiifoidi yy 3nPR gyiyryft ?yyT qfft y^t fy Eyy;
gE^i yyty yafttPR ear^ yP qtr qftqdymtt gy
yqsy y3ftqitr?TRn erPt yafttPR yyry dgP t qy
gfts, yP fftyy 3Ry eppT yaR?^ qrr yf FTfyrqy
qP dgP ft qy gft ywnqy si y3ftqferpy -yqyt
3Pttdyyf 3fttr ddlid otPtjeK fey gjfty ytqn fey
yftiR, iftfe^ yfl qP 3nuyt EftqftqydRitr gftEyy
yEyPfey yi^idJiiP ft Patr t^rt u^j jjdyRqn EAEyry?
yt fRryf a-ryrggft 7yusy Pftt?^ y=3ftr yrft qyofR
gftsyj
ipt ^TT 4>R>d«lld oflPld^l  ftPR aftSTAPTdlf PTERFR
fey y^yy y s y gt 3ftlryTy 3PFqR yft syi
y3ftqTEATpyi y^if yft yn awy qng^ s, 3iP qftdgg
'"rr€ro5, ry clrbdj, It 3tRtET ^oo^i
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. fff,  fo £ foot
f?
cbiAicbdH* "it fRT 3nRft yyyEy yftyy yftqft s dqyy
EyPrqft *yiid yqsyj y yy ftPr yyyiy ytqft
yyyst ygqn ygygry Ajyyid y3ftgitr?TRn "3fRy
qfeftyEy qyr <ft qyr aryy gy frsi ?rrPd qfeyiyif
yFdldiiJ ytqn 7augy dgyft ?rft i^grdTqn qfftftgEft^qntt
oTPraiym yP gjry Tdyn fet?ft yygyyf
P^yniftsi 3fty yt qPftgcft^Epitt 3iPiAiiddit ftdjy
tydiqiy FRRRRy FfttqnTgRy TRdTPqn yy gy ygftsi
ygf feERftft y3ftqiEft?yrrf ?rft qy 513 fey frs yypt
fefty eprr Ep $ yft yiry ymy Ej?rqn yytditil^did
P% ft yyy si
3Hrrtif|^r <HMJdi«w enf?r ePi^r y^i yytditi^ol yy qg
iecUtAj ^gft y.rdJ.fif|Ai FfttqjP rh ytqn u^\ Rd iftfe^
fet?ft aftyqntfeTRfy yiyyyfyqnF yR fgqnyyyERt
3TR?TRit PyPry yrft ycrdJfdiAii ytsy f FiRfttPR
SEypd?yrrf yftr gyiym yP vws srtRpyy
iftfeym qpr si EftEFdifEREF jptyf yFdldiu ytqn
yu_.ni iEftpy gt gpr 3pn3ftsyj aiuddit yafttpy
Ffttqngy "5yit 3RE5tryy giy ygqft s, dgymry
y3ftqTtrqn yftqft qyiyr^ ggEAifty JioidtPd'Wl ywnfed
FrgRyurqft Fan yft s^yft y>yiPd &tfj yt yfqyurdif
fpfr yr fey yirdtg q^fPrd gfef (yiqRRitr) rfr
y^ERjut j^dill^dit yyydqft yyr "5yt $dt gftsi
yaftqiEATpy yirdtg FrafttldRpy ynyP ytqn
feyiyyf trry ytqft 7yu_y _y yy^y R?yft ywpry
syi
75rafeT'%nTJerir ^Rirayi didkui snPy my yft qnyy yiRft
gEAfty ytqn J^diqddid yRRTdRF ydgPfeRT qiy ygqft
fRiy yytditil^ n^A Fryy u^\ f^ .trr yft f
jjdJjy 3rfyqnyTRn FRayr yft yuyr tftfgy giyr^ypt
eprr iEfrpy "yy 3tteat qiy ytqn sy, ftt giy^ypt
myy yytqn 7yusy iEftpy dgt 3tteat fist ft 3jyrift
uz{\ y3ftqitr?^ y^yifey Fffeyrdyyiqft gyqyf _f_<iid
ytr fdigqn yntt jiUj^i u^\ feyy Eprym ^
FTftarurpy iftt?yt yP grift y-^bd ytqn Pr yfeft
iETfeym FPg yrqn dgtyEy Ptef ft $er feyy qiy ^rft
FJ3RTR si y gy qyRrdqn yP yuyt yyyyydqft
yyiryf uRiRpft r^ yrft s y^ft ejrt iftfeyrrf rr
si
3. ...dT TT JllftJll cpftsRf |!_; 3XFZI tclcbo-q^ 3pff <U.gq&
yicrtldddld yupERqft 357/ gy yERj y^ft y3ftqit(?TRft
yy aftERy, feyyiR Ricil^ni.i yR yyiEypt ysy
iediid yfe^s y^ft yjft yyytf^Rt fe^rqury yyrfty
Pryti y dgrft yqyi "ytyEy $y nra y3ftETTEft?yyf
yqqft s',  yftftqn j.ioic^d "ilyr jftftandftft rr yt-
"?iPrt (?? 3ifqy) iftfe^ feyyiR EprfERgRi fFHfyt
yyTERgR gymy Rift dayqft yPiR Pri"'"
yytditil^d yfPy ft EprfER etPir s yftr yy ytqn
Pri qyusqft ep feyiy s yft "apttdyyf 3y q^r fey
Pterf gy fe?qqft yg ftrpyn m f FryfttqRqn PyP
?yiPyiqn Riftrf^yEy urr dgft fyiy RE%yft PfRy
Prati"'"
y yytdi(5j^di4 ytyEy ?^dt trrdr yryn syi 3nEpPyp
fett?yR 3nREyf RfRftty yy my yryn yg iftfe^
qyER y ^ ft y ifttpy 3Ry dPRTpyn yP qP
ERRRftR tfE$ Aftyy gygqn Pri iftfe^ q^tt
FioidtPdi qftT?ygR gn?R i6iiddii EyPr Fgyfyfed ^
f d^didi yqdiid "5yit yysRiy &tf\ yt 3ftggy yrgrd
idftpyft giR yqy gar Ffeanypt s f gyy qftqdy dgft
FRyrqy si qftdgg yy yididd^dii ept^ea, iEfrpy
dii6Jn^ffdit FRrdTfdyf PyTEy yy, jd f
qy^rttfeyryrrd qrrqT un?R Prft yyt qfttyyry qnyy
ytqn u^{\
yy3PRdyft -yqyt yyfsqft FuifttPqft FTRdrpyf ffe
yRr yftr y3ftqitr?ryt rtPmr fe^gy ytqn sy f yt
FRfttP t yyyicrcAtdddit jjd yyR ?t me7^ fRiy iftfe^
ftfm^ uz{\ yifttR qftyidd^ yyyicrcAtdddit yyty Pri
ygqft i?r f yftg Rffpt, 37terft57satr yyRify^, eaPp
f yfey t yym yqtfyEF y??yqyt y^yrftt gy y^ft
Pyyf yftqft si'" yEtfddft quty my Erytqn fRi
yEftEpR ytiyt qf^ iEftpy gyyif yigt fett^qn
y^aiiddidit stqn 7ytEy yqy qtr FRpyy yyRqft Pyfy
yyt s^[ yyy g^rqn u^{\ yt yiEtTdyyf ERREpy f
qqjP Ejg R^grd yy ?°,°,o ept .pttETdyy EAfsy Petd
feyyft yy ?°,°,o ept yicrdjdd P% ft fprI, dii6Jn^ff
iqrA|cbidiPt;d f FT?fty y^yyqy?FSRi y>yiPd Prati'"
yg gidt y^ yyt giyt yft 3nuyt Pyfftyf f y^yrfed
Fffeyrdyyiqft yyg yyt yuyr ygyPR ^Pradryf
yqy cpRTiEj y3ftqitr?yFt REyn Rypyy ?ti gy
ggtoTdRT yP Pym qnyfttPR it?y?F yy qqnr ^ ■.
a   P:?rft FTfeyiyyyiqn feyy 3fttr err FRqnFdif
EARR feEJ;
'"  "ftniET  ^•Hlr^'b  cblft^cbl  JH .yiJJt  ^ftcbt  RRt:  fttRjnff",
www.nepalnews.com, 1(3 3lRfET 3°°lf,|
'" rr€ro5, "cldcHIH dHJH _y>5«IIJ. tfifl ^U", mRt icdftadl
'" StRR  •H'f^dNl), "75IET3TiytETET  loot  3TT  ^  7iMT  grRTET  Qlffe
ylRld", dNIJUi PR,ill ft?cR, ?-4,dRd ETTJ77^ ?4, ? ft ^ooStft^RTJ
'" rr€ro5, "cldcHIH uTERTfqTfeTt ^ ^U", mRt icdftadl
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. fff,  fo £ foot
Ro
□   yyyyRuryiR yuyl FiRfttPR qpr f iqPgpr
dcJIicj,;
n oryyidyy yy y^ym yP qqyqn f^feyy
yyR FTEA"JiidFiydi EpEAJT?yyf iqytyy EyiiEj;
n 3Ryi yftqff FiRfttPR ii^gpyr y?yy gft yy
qiypyt d,d^dJHAiddii yj^^yji errr
yypyy Pyty y^; f
n 3nyR3jy FTEpy d?y jtr yg qP 3VdJ.fif|Ai
yjjd,iAiyj| ftjrer qnyy y|i
y3ftqitr?T^ 3R?t iqEyy gy ygqft yyftPR yyry 3ftydy
?yy yftr yti iftfeym qnyEPdfe^ qEtyr^ yrfyqnftR
fret RfRr yft7^ yyy yftt dii6JHiffdi1 yt Pterpft
q^EAryEyrFRT Fiftd yyyaprynf FTJRtyy yft yrft,'"
yP ddqnft 3nuyt jjyR ^tjit?r^\ qqnyryf qy: fjt
ytr ^eT3m fecpt yft yrfti'" iftfe^ cjyyft feyiy
yyyyrqft yratddi yft yrft yyyty 3rftqff yyry qfts
fty^yt FRRtyy yti qyus ftrrPr gdqn EyPr PyP
3i^r ygfy yrft yrfaty %^ yE^ft Pyqn ygajP s yyfg
gt fsS: ft FRyg ?ty y^ft Pyrft yy si'" yyyty
iftfe^ fefty qEA"?ty yft yft qP ^sef f|rt yiPyryrrf
gfty yt JjdyRqn FryftPR fty?TRPqft yyaRRytgqft
ygyfrqTd qn?R i6iid ytPiF^dii uz{\ gyft idftpy
FioidtPdi fty?yyf drfey iRftqft qP yyry R^E^sr"
iftfe^ qftygg 3RFRy gt yruiqn yyqftqiyyn
PrdPrdiy jftyt FrgyyTpyrf qgty yftF^qn sd; yyy^y
'" OTafTcTlR RKJTAff ftETT dWdlAT E^ATTQlft 7 STuT^E Jd^JIbHchl ^TETT
QTlRTcTRRT uTJRcbstETft 16 3lRjdcbl R"ET cblb=HI=iTcbl it5ER?ATET
TgyTJTS^mT 31?AT d,d^fj,KI 3TAftfuR 3TETTJTT 3TPRtcbT $PiJdd
7cT3yt*-fET Jftl "Rlc{1^?^KI 7ff^,mERT3TTcbT ETTRT E^TR", Himalayan
Times,l% 3TRrET ?oo£;| iftgt Qny ylbiuimf^, LA^bld, fcRrCET^R,
■fJERT7!!, ^d$dl 7 31?AT 5r33TT qP 3TT3llc|lc51^cbl RTQIIET 75|ERT3TT
3WI "dlcbdlP=lcb J|U|(H^=|cbl EnP c\"QTcATP~ft 3TTJRT3TT, Jfcfl£?r, 3o
3tRTET ^oo^i
■" ?oo3 eft -_«;R2i-iicH arg^ aty-udi cbraJtrstftT qRrdt tr_cb &tfi$?r
tjett 7Prft Rt# JTftvcbl i ft ^ooe, sn yi
'"iblffft^T J_4„KI Rtfljcft ai^dcl'ldl 1 ft ^ooSI
'" id,l^u|cbl EnRT r^nft .H^wPcl smicT ftniET 7 io<r$\H 7flPPcbT
7cTS:7RT  ffiftq  ^clldldl^  5_*T  3fT5?^ft  3tlsbcHU|  JRI  ^md.HlRr  16
aiRidcbl ^EjcbT arraft gr^rRR aiicb^ui jiftAft arft -ficiicftdi^ i ftcft
^EJcbT yrersiTC ^ScRET ETR^T 3tlsJo<HU| JTftATtl 3Ef7 3tlsbcHU| arnrftt
cbl^cbd'l?7*7?^ ETartJcbt 3TT3llc|lc51^d STEmTI sngyT 3TcTc!RTf ±<iAid
ftnjETcTlf ftcft ART ^RMT ftts Rrrr- "Lawmakers face miscreants' wrath",
Himalayan Times.lo arRlET ?oo£;| 1 gtcbt R"ET 7cTTftt ER sfyg Sftsft
P'?d,.(4Kcb1 3fd" gRcbt ETTE^TT E^ft^R y^ 3TcTERrftET 7t17cbt RrpRJTR
qft^tR^II  g?ft ftgT JRATtl  16  3lRldcbl  fcR  •ctR^J'fT 7flT3il<Jlc\"l^d
cbr53TT#bt  arnrftt  75iERT3rraT7(-  •h^iwk  •hj-CIhui  ^ft w&  75iett
4ilcilq=|cbKdl^ 7cT7flTER 'SWcRr RWI "OTafTcTI^R^Rr 4ilcilq=|cbK
•^BSnRj RF3TtJlc-neHI ^cl^R;", www.nepalnews.com, ? ft ?oo£;|
Jiiddii Fif|y yyiqn q^t yiyEA'" yyyy «tsqn dd_rdJii
F^qn EftEFdiPRF FffR jftyt f T_y f^efi y3ftqitr yy^R
y?pqREAT «tgqn ftdyry F^qn dyyfey Fif|y yyyR
qcA?j,dj ypyiEpr ftspgr (yyy) qft yyyPR seat 3rrreat
qyu_qii fty Pyf"
tt yt qngpy gP iftfeypf feyyy FuifttPyf Eiqft
fegqn utf\ yyyycrdtq qst ygy f yy qftftRP
arygid ygy ifttpy Fwyifed oiyfetfi^qn dyftdif yft
ft FRsrsyj Ptr fRiEmftty y3ftqitr ftFpy qidtqn erP
yt 3iPyy jftqn ?t yftr ydF<;iJj yft ysyj iftfe7^ yt qiyt
3iyFd ygy 3nq^F f 3Ry qnftq^dfeyrft EpfrqPqft yft
gdft ejrt ySyj'" y yqtqnTgRg qidRTuiy jjdyRy
qfty y^ ft iftfeym EyPr ytyEy yrfatd feEFER ?ri
yuiyifEREF fett? ygy ygs ft yft gP dgygR feftt
feyg gry dgft fRiy idl^J^ Fiyy u^j y qgEAifty
FrafttPy qyy ^rft qnydif yirJUHJiquidii yry Pr?gt
yft iftfeFy gyy gfty yft sdyj
y)   5T»TR ^cficjft S dT ?IT£l>r S*T
FRPPt ?V 3lfqy ?oo£, epT tftguppt yEARyyqft Pfeyt
P:?rft yirJUHJiqui ifti iy yy3Pttdypt yrR qgty yt
yidEAifty yciyyyyf dgyqn yPrPR Eyy yftqn yP
yyERR ytr 3Ry Afryy-^ qftdRy yr epr 3repi
Pri y EAFRTEft gP yferft rf FdldiK yft^yi tftguppt
dRttft 3ndyyyqR yargr qnyfttPR gfs ?y?dTf ?ffyd
y|;i firi f iym qftqftqn y?RF yEyiyft yiq^Pd ygqn
^jqdiUdit gyR gyty yft FrayERqft Fyt qwarEP
diUdi^dii yry y?trg yftsyj jdiift f ?nyy yft"
qyy-ynf qy: yft fr?f EAdqn qyofttrpRrd qn?R
icfiift rfr ys-yiyy qiyyy ygqn gyft fyftfeyyf ^
^eddii yP fptea yftEpff 3Ryy^ iqy^y sy i
EAFRTEft 3Ryr y?RF FTEyTEyrFRTfty 3i^r qP gang j
FRaidirddit  yS-RRT  yft  FRSI  yt  yj-AJiyJll  EpJTFSy7^
FioiJjfdqP qRiRF F|yn f 3n£r frefrefT ftrEAusqft yry
F^qn Etmy fty ytyEy vws yy gy frsi y
ERiyqiPrqn f tdoTrydt ftgfef^ Prgr jjyyRqn EAiyym
y|tj,qP FTREJJjP FRsT erRpprtjr f fjerj yftR Eyft
qP, yytditil^yj-Ji Fifty RRdifty yyFt gyrqft eprr
ftrndqft FTyftPyft t yypt qpr F^rft si FryEATRT
yPRrdyqn yfyqny^ Ep_T?qnyy Epdty ErytFUR iR
yPRryg gt FRondqft q^ym yry FfeF?Etsi
'" ftcbTTT  (3TTft)  t%%6  3TT r^TTft ^t7!" Slftcft RRtl  ^K^bT ^ 7cT37f|:
?oo? 3TT rjcT: JJcRcbd 3WI
'" fcRty y^QRTcbT RTclPdl^l AR77^ ftRtcbt J|bd4l) mRr IftjftcTI
'"iblfPRT JJ,qcj,Kl Pfijcft ai.r-dcfldl 3TRrET-ft ^oo^i
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. fff,  fo £ foot
Rf
?v 3ftgdqft tftgunqft yyyyRi srt^r frefrefI ywrrfey
ERqRFqft ETifr mtt ift-jft qyftaiEF^ erRp FraiyPr
qy?_y t£i tt gqtayr iypt yfyyry, t^us^w, etir
yft 5T 31lfe ^cRTfe RFRT EpREp^y ftrP_y Fyfl dT 3R
yft EAFRFyiPr 3nPry gft^ yyd; fty, yiyyt
3iPioiid^, ?n£r didtiu^ f q?rqn fteatr?^ yy
ERRrftR fey^ 3iyyr yyf&yy fed^dn FRaiR yftqn
PPiy Jitdd^ gftsyj ifttpy erRf yy yfft yaw ?rRp
argEpi Pr dgtyEy gP EAftEft f yary FrafttPR sifeyft
Pyty yftsyj EAFRTdif yy qyiyy FratRtr FrafttPR
ear^sri Ryar r qftai FRft yy^y qiy gftsf"
FratcT eaRtT tftgy yT^ftdyyy iypr yP Ftfeyryyy
ft yr^dJi feqyq qftqft Prati iyft ftfty gEAiftyyf yft
f?r fegqn yg ftsefepi ej^ 3TT5?^sri 3Pttdyqft didt
Fiqqn qfyy iypt PyPqft PyfFR yftE^yt ?fyi
FTfeyiyyy Frayy fer^ tqr gy frs y yt ?t f^tr
pr qP Fifgyiyyw FRyER yr jrfeyf Eyftsi art
ygfyy yyyrgy E5Ey gftsi dgFRnFR FngyrdTqut yy
yftqft yu_jn Tyrrft yuyt yPrPrgqft sfey q^r y Epfr
ftrr yft yqysyj qft?rjyqft sRyyyr yyittpn FranT
gyiyyRtyif rrrt Ftfqny fyigqft trdyyf
yytyiyFy Fraiqn "Prgy f feyyy" qn frr qydy
yftyqyn u^\'" w ytr JjdgEpyn fty?yt 3nqyt sfe
yppgriy fft yft qfeEftqn ^ FRaruRFWi FrafttP yyft
FftyiPR FryiERft gigqft errep yyty ftftt s-ffyy
yqftsi y FratEft 37fidyyyqR ytqn Ep£r fedyfs ft qRF
ytr yyd- ypf ftsr E^tky JKiid fftqn fqrra qiryqn
fRR yidoiPdi sRrft yft ?n^t qyRyrqyyjRERt
qyTTTpyrf PyqyTEft qy^yftsi'"
'"  TQrqPQTWQt7!-  •(|U||cbl  ftEfROT  7f|7cbt  7Elf|AT  U.ulld<"l  qTcft  7
•cj^^i^i^ amncbt ftEfRm ipti tf\pj umqiRr qTcftft Qny qjRif
3R-cT|cbK JTft 7^,mERT3TRbt R-QTTJTT 3TP 5Rft <b\$H\ 31?AT
d,d£-Ml£ 3TET gg~IET jftcbT RtTJI ETAnRt Eft JTU|<H<Hcbl TSfflT ETsRTft
gETfft 3TRTRft STRrETT^OT Eft 3lldl^dlr^cb qcjRfcbT WAT cVHRcbl
af^AlcTTET PR" gftsSETJ QTlft 3{..JI»-Jn cbJTET ATTqicbt STEJrRJTT ?$<&
•dLWIcbl  tflftft  uRTEflf  y-idlid  2R4Kd  ^IddluTl  jftcft  RRt  7
uRTEnf anRScb atjumltiui rftft JTtcbt RtAfti Qny qtrtet sftR ArnrT
•HiciuiPcb ^-QARTcr P^fcbd 75rqft ftiTETr arcnRScbt arcRArrarr q_ft
cH^rcl 7r?ETT Rl, ER^ETT rAtt ?ft STTcRT ft SI
"gt||dcH<^l  cbl^JIdlfiKI  q^cbt  QnTA|Jj?u|"; www.nepalnews.com,
3o  3tRTET  ^oo^i  <uid  3o  3tRTET  ^oof;  3TT  fcRgJTET  ERQiyfc
(cR^TRcbT Pcbs Rr^trRroTsr) eft srjtt m^ arRyw *i„i>uipri qP
R~r/I 3ETft 7ET7iRft «j3miJKf.d P^tt cbR ydKH, 3TfT E^RTmRt
ClRfKb dl^cRUld qj^E dNlftcb Et^^bt ATT?T JTtl "JbTcft Jll^lJHI 7tT7ifT
7FRT", JWJfTFyT, 3 ft ?oos;| ^ ri|^cbl JJcb .^inftj. ft ^SrTRbT
ETRfJTT •HlclulPcb 7FT5cb yudT^J-il 5TE^ TJTT7f ER3T TO5P ^ 5J3ST
STpSROT qjll "King offers sacrifices at Dakshinkali temple", The
KathmanduPost, \3 ft ?°°c;|
inSTR 3ll=HI, "Crown prince's vehicle clips wedding party bus", The
Kathmandu Post, 3o 3iRteT :?oof;|
?iy 3ifyqn?r fey FradERqP iEARfty yqqft s y qftdgg
Pr^ yft FtyiERgP yfT qP d4iid,u gy yqsyi ttyty
3iyuft  yiTdRT  FloldUdK^  (JT^FEnjut  FrafttPR  qEARl
^[^ F^dii^ Futd) f fe7^ EAfarypyt gyi tty f yftftqn
yyy vws ?rRpi?F Fraiqn RyRftqft erzirf ear^t Py?r
yryn gy yqsy y ftrndqft ytyEy fyyT FTFREyf
dRf^tt gy FRft FRayy yP^Fdi^ ygft jtr gP
EFyftEpy FradE^gqft PgiyiJj JjPrqnqft FRarR yftqn yP
Pdt^ Jitdd^ gftsyj oTrftjr yqyyiFR ftgidtqft fy
s, y3ftqitr?TRn qfyqnT yr ytR FRft 3RiRy gyiqft
didojd, FratEft y3ftqfet?ypt sr qnyy F^qn fegyyf Prgr
3Rdtif|g d?y 3ifqy yt FiyiER diJ-fPfd yqynqiEA"
fer^ q?REAR ?r y^ft feyr fteat?! 3iftr fpt yqysyj
tT)   .jddtfdeb g?T:JJd<lHdl
3Rdtif|y FigEAigft y^qft gfeEft fy ek ?r yft iyft
yftdy 3nRft ytqn ajy^yp: Pifty dgry ajy?^
dtt^tRiid- gPfRdy yE^qsi dR qnyqy yyy ftrnym
FradTfdRJffeFyif earear Pmnfty yr EpEAifft dfeyRFRift
Rd_ ftfr?^ f q^dftrPR?yt strer ytqn qnggyft
ftgTdqft EftEpyfEREp yspyury ytrri fRiift jpt yyqr
Aiydid ftqiym 3iyRif|y yi?tEATT gP yyiPgy gftsyj
ftrnyrn EftqyitEREp 3Pttdypt FTRddnft earj ftfr?^ f
q^d7fttPR?yyf 3nqyt feRyfttyy qy: qiy yft yyry
sifefEARqft s f ftqiym FrafttdR ddi^d Pyyf yuyr
ftrry^ypt fdFiddtdid yft yRyifttyy E5ri fegqn u^{\
Fraiqn qfeEft qydRdif 3nRft ytqn EAftdt yy^yqP qEFd
gy yqy dRRidyF qPferai^ dii6JHi1fj?yy yRdty
q^dfttPR^ym ifeft drqnft j^dFd ygi "q^fytt ?
(^ooc,) £f_r yepft cHddUHJi ypyy f|r Rfttft "yy
FTEA"yR Epyiym Praff Rjftft dgyEyf g% fcwr PrERnift
ofrfiSy i6iAiff', ggr ^\ gfts q^dEftPryft yft- "ftftt
gyftt yy yftgt yft feyiyqn qy:yyrqy yft RjftdTf q^-
rf fyy yjy yqysr"" yt fdldiutRbd feyRy yERty
tfEAi yyti qyiyyRt yyyr?y Pif;_ui qyyf yirdET
Fraiqn qryqqn yyty ytqn 7_yy yftyEAr'" f Fif|y
FjFan fterprr gyp yirrauiysRi gR aryy q?pERyFyT
iR yy^yqft 3TyytEAy yftt ytr tttfr ftPr ?yry?RR
yft ytyyyy fttPyy yift qftddd yftF^qn Pri ftP
ygr yratPid dJ-ddid qyqnF yjJlddJii iyft yirdtg
qy_ui   Fftfygqn   g^rpyn   qdf?Ry   iR   yrft
qUdddyJ-dcrtt ytytqRR fegEpr PR :
'"iblfPRT JJ,q^KI Pfljcft 3TE^cflETf, JbT53TI5f, ?? 3TRrET ^oo^i
'" "SMyt^ETP^SRT -Hqidcbl ^TTuTT -flP^cbl  ebc^tebt ^m^," Daily
News Analysis, ^^ 3TRTET :?oo£;|
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. fff,  fo £ foot
RR
yft JiiiidJii dRf?yt yiTdRy feyt yft yftgqn
q?pERyif gt r dgt qyyqqft Ftrgftft r yiJ.oiidii
frr £c|pd i yft yftoiTR feoftqft q?PERy Rjfrft
FratEft ftrndRf oTyyyf yy ^yyERFR yEjqs
s^[ Rjft yiERygit FuyqR yft yUdii PraTi
FratEft iypt q?pERyT, iypt tftgupn iR w
jpRyryf yqtqnr ytqn qytd gE=si dgyyf qyitt
yP dcji^cT ?r s^[ fRiqft Pyt ftRdqn yyy
yggft yft $\ yirfift ft yERt dgyyf ftgrym
oiddid  yfdldiK  ytqn r dgyqP dRiridyR
qPfRR ZZf^ J|J,cHFdt JTEyf dNcAdl JTdlf R WJ&
yft Epfr ot qar r ot drd^ set yyft yuyqn
Rydqft Pfeyyyrf yyrary traigqn u^{\ Rjft
ftrnym EftqyifEREF srRppRn qaiy f^ft sF f
FfeF^Et sfi yy FRRERy f^f y?ra gd,pdi'"
FffR Fray yftftqnft FityiPR qftqdy frrerr Eyyt
yyfetra Prgqft y^idJii iedJ&Aj y?fryy y^fti yftfVPi
q^d7fttPR?yt yy ?<w° ept FTfeyiyqft 7ygnPR yftd-
yyyyyERj grgn yyRJjy qftqdy 3iR?yR ?ty f dgy
gEPREPt qftqdy FrafttPR ifeft yEftqnTgRg ?ffy s^[
fy EpfeEy qP jroTT ytqn Prqyyj yyqtt ?ooe, ?g
FraEAR ftyr jftftyiEffd yrs fEAt yftqn Py-
"Fffeyidyyigit feyr y_ yrrt syi" iyft dgym frr
w^t 3if3Tyiyyf yyy cpraiid; ft yytdi^FNyJi errt
Prft gEFJTR iryg <ft s^[ fyry yte fegqn Pri"' y
FraiET 37fidJTyyqR ytqfs yft yftftqnft Frfeyiyyy
"y3ftqitr?FRn EyPr FrafttPR jjdyRy Frrfty ygr
ddiddii yjUrAji^ yyiyry yft yPdgyt dftqnft yyiift
retear ydt yifed gy ygy""  aPR yyf FrafttPR
qidRTUTdTf Rdgd JPRy fegtl
yyrfg dftqyrFRit aPr y=3ftr ydfar^ypy feyyy u^{\
ddradt FraEA^r fey EyjifftRsft "Fraiqn ?? f ?v yfgdqn
tftgurrpRHTgFyt fftftEft y^ydii feyyyyf EftEFdiPRp
qyyy qdRRdR yry gFdjft yftgt" yy ajyiyt ytqn
u^{\  iErft  "fftgy  y?trft  ftRyy  gyt  gyryRqft
qy:yyrqyqft qaiWl yfdyd R^qftR yqdltidit" fRTR "5Tfe
fist Jidqn sd;- "PRy ft ifr yara rh yft didi^ yft
PrERpFy u^f" y iyqft yt aidi^did 3nyR3jy
yy^JiP tR ygti fftftEft y?y, eatrt f EAR?ym
"FityrPR  ?rRp?y  tty  ydPryqqft  qaiy  yfeyy
'" "qTTT?  7FTRtcT  QATTJT  QRUI^ki  ^U||d4l)  q^TEflf  uTRcbTft", tpRTf
STE^^TETAT, ETATT RrE^ft, ^ 3tRTET ?ooe;|
'"iblffft^T J_M^KI Rtfljcbt ai.r-dcfldl cblbcHliT, ?? uTETclft ?ooe;|
'" "SlftftcbT  ETAlf  •tRcbK+fJI  JbOT  Tift  i4c|cb<H|<HI  ?T%i$", 3\AW<S\
AlcH<^dlc||^Hcbl  ftfl- cTfrTcAT, 1<3  3TRTET  ?or>5, http://nepal.usembassy.gov/
pr_04-27-2005.html.
'" Nepali Time Eflf m, 16 3TRTET :?oo£;|
FfeyRPt ?t yyfft 3Ry qfsdy erper^tfri yft iR
3T5iyyf ytR FRft "yt FrafttPR ?iEh*v y yyyy
ytqn s yyy Pfeyyy yytdi^yftd qtqn si'"
iy oTftftqnqft R^qfty yft ytyEy gR epear qsrfe F|yn
Prgt yy3iyTTR ftrpyn FraTEyf FityiPR ?iRf jpt yyqr
"FfgyrPR FrafttPR gy Frftd yiPgqft Prati'" ear^fhT
yfeyff gfeft feyyyyy yy yRyyf yfdldiu ytr
EAFRTEft rf yEftEPR ytqn 7yusy jtr ydyrft yqtqnr yr
Pr^ yqf myypt stqn 7_Ey fy y|t sfyft jygy ytqn
Pri y ?v yRlddit ftftea" qy:yyrqy yft FRPPt tftguppt
trfRTJRy yftftEFt R^qftuiy ?r?5iys qftft ?^ft qftqdy
3i?ygRft Prat yft tftgy ygqft Ep£r trudRfs ft Frag
feynrrsiy yft yftgqn g?pERy yfygt- "RjftEyf ep wj&
yft iErft 3R EAyfynf yy ?TRFdTR ytr 3nqyt Ej?iEpt
?nypty  qupfty  fttytPyy  FRPPt  ajPrqn  yiyi
yE|qtsi"'"
ftRdqft gyRmdt earj Fi^EATgft Fraiqn eaRtI qryqEPt
RfeR fduid ygti 3fty fg Rfw earj FTFRpy ftyiyyf
7_y ?EARft y^yfy yft gfyn gP 3iPr yiti y gy
qqnFEFt Fi?Rtyy yyPgy dftqn yqdi^d darur?^ yft
"5yit qy EAl^gqn u^{\ rr yygy yytr drqnd -rPr
ft?r fey yqy ytyryi ^ aiyy ygqft f 7tr^qndty
qgiyR yy FnyiPtR feqnyy 3iPRPr frsT yirfift Rdgd
3Tiu,ft gy qnyy 3iyun sjPrqn 7<7^r7ft qyy feyti g3R
ttRci-ydTTR, "yRfrft 3iyRif|g FT^gty-FRj^qft gR 3ify
g7^ FTdR EpiciyiRdlf gEpyftft ^gft 3TlfyEF FRgfy yft"
Pyt 3frti"— yfqn 3Rdtif|g feqnyyERt ?ftR FftE^ryft
FIRl qfS ?tqft Ep^t feERfS ft  dil6JlliffJll  3RdTR yft
ftratr ^ yft f yytditAl^yJidit qiyiy ytriift qryg
3iftr yiti'" iyT d5_ui ^ftyRny yfty yftgqn yjyqqft
iyfty yt frefr f yry eareT 3iyTty ytEFt 7yusy _y_qn
fsytgnftr yft qnyy y^Afry yft gyy fegi'" y iErft
'" ^qidPATET PbdcA||^_ ^TIuT^ETraRT&RT ?? 3tRTET ^oof; 3TT uTlft
JlRycbl 'ftqidcbl ?IE?cbT yddl^4l) ^ETCTEft •H^ycbl 3TtAT£U
STOSETcbt cTfrTcAT" ARTcbt id,I^U| ^\\
'" atdtUcFl •duic^d $*¥ fttftan^tsTRr jtoTqwiet RT? qPBRm
R^ycbl arrquT, ?4 ^arft ^oosi
'" atdtUcFl arf^icbi^^d g^^ft 3er ^ ft^fttPATET yJftcbRrftET
qP ulddl^bl pDftJTJTT Pftr ^ cbRTETifc fffJTET ^1 R^JT ETATT
&E^tAT yPA|| STTfftETTcbT ^RTcb •(luAI^Pc) ft^l£ 5TT5^R5RT JTRlJcft
ry •HJ-J^dd, cbTSJtTgf, 3 ft :?oo£;| jft •HI.HJft
http://www.state.gOv/p/sca/rls/ rm/2006/65751.htm 3TT 3UpT5y SI
"King gone, India opens purse strings for new Nepal Govt", Indian
Express, 3o 3iRteT :?oo£;|
"' "•hV^cH^KI ^qidcHI ^ RpSRjcb ^riETT 7uTTft", www.nepalnews.com,
V ft 5oo£,|
'" "3TT3llc)lc51?*.nR>d'bl Sl^ETftJT ^RcbK srftnfs ?tRr'mERT3TRbt
'^cTTcf:  g'JTTEWE^t  cbl^ldl",  ekantipur.com,,  V  ft  :?oo£;|  fttE^W
^d^cbicft QTiRy qRBATT=bT qyrj wl-atfAjcbEfr qP gyi
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. fff,  fo £ foot
R?
yiFyft 3nqyt 3iyuft sjPfgn qnyy Firgqft f^r FjRiit dtft
qiyty y^gyydiEPt 7yt3ft ytqn ?t?y yftr yqyqRR qP
fegi'" 3ier earj ftfr?^ qP yygy qnyqw?"^ qy: yi_
yftgit fRi 3ift yrftqn sd;,'" yP ftRdt 3Ttyqntt?^
3TTfyEp y^yfym yP yyfty y^ gtEtqn u^f" y ?yqd
ytr FTRgy qqt? yfrft 3TRRF FrafttPR Pgpf ?rft
dloTR gy ygy yWPiy SI
'" "ET%RT ftntETcbt QTTpT qRbAtTJTT 3fPcbT T^ft cbRT T^Ry
sfRfRft •H.HMK, 4 ft ?°°SI
'" "g~IE_ ftTATrfR; FrqTETETlf qy ■WJ'bt -H^ifUl Jp S^prT",
www.nepalnews.com, 3^ 3RTET ?oo£l India is reportedly planning a
"mega economic package" for Nepal. Bhaskar Roy, "Himalayan Marshall plan to
bail out Nepal?", Times of India, 1V> 3TRrET ?ooe;| uTNIdd ^E^R
•H^cbKcbl 3tE=3TETAT^gRT ^'EITETET Jlftft •HI.Hlfulcb ETATT 3TlR5cb
RlcbRT 3l|A|luldl^*cbl ETlP 5&% V° ^m SETT PcbRTT jftcbt SI
"taTR-7? cbt 7FT7flcbSft cbtqcbt _4A|1j| Jp AJluldl uliqid^KI
SI^yR-ET", nepalnews.com, 4 ft ^ooSI
'" ^•(IcllcifpATET yPAllpfl RlcbRT febt 3^3tT cllRicb febJTI
.Hqidcbl qPPRlE^r JI§ 3TAt SI^TTETAtcbT ^H^Po 7T(ftJlRW'Hld,
Wdldd ftfjftEflf 5RW3RRTR ftlTTET ^^qfs>.cbl ^dP^uicbl ETlP
?.? 3Tft SETT cJ^Rtcb ^RTETRbT ETlP 3tRtET ^ RRtl "qypJrWlcbT
ETlP ^qid^RT ?.? 3lft SdRJbt TaTuft",Reuters, t ft ?°°SI
<*. dc*IHebl ^Hlcfl^
yytditAl^yJidit   ?irPy   qfeRTft   sty   dprar?^
dfeiERTERTJR  ftREdEFt  EpFEATy  FREPRy  3Tfyqny  yjftR
atny yyy yyift amy "3Rit qy gdsi y qnsJTiRyi
dtg yffty y^yn FrafttPR qyfft, Fraqng qrfyqnFqn
fyfyyiR yft yfyyiy f PrERriEyitfT frr gyrqqnft
?nyptg qupftqft yyrqy yft yt yyy yjftsi yyrn
EyPr 7jy>dty7yr qfy qgf dUdo.i g£r qnTurft jpt gfft
feqnyyyERt y^yfyyf FrafttPR PyP f 3TEyy:
feyrgqn yyr gyyPR aryyifR TRftt f ty frefrefI
yyrrry yft ear?; yfqmuiqyfty gfeRTpRrd oTypygT
i?ft Petdl
y.rdftf|Ai FTJjEAraft gy: fe-yyfttyy gry yftqn PPry
?nPd qfeRRyf gyiggntt FRgty igyy yrti^r ytgygn
^cry qgty yft frs y feyy Rfer yRpft tty ?r?yi
dgyEPRR yRgyqft sftt fiPt ggr? yft qnftyrf snPdqft
yyrerqn Fyy £e| 3Rftqqy R^qfty gftsi feqnft
qyiEpjffeypt yifeR FRft yuyt Rfft ERRRy RtR^r
5R5JEpt dldo^d, ftRd qjR Tdtty ftRRT Rift qy: y>yidd
yftqn EyPr dRT gy P% yyy Eyftsi dgyqnFR yqf
FREFREFt yTyEA"?tyycrdJfid yPy qfeRT f yyriJRFyt
qnyyf wis ^Aiii^, FragqfdEPt feyiypt qyfyytR y_
f gyREPitt FRft ?nyy y>yidd yft yyqft aryyiqft
feryt-fer-dit qy:yyrqy jte| ft rfPsr qyy g^rsi
ypynft FRft yygy fed- ggiy?^ arERTfetryf f
gdfdqTEAR gft y=3fR ytf^y feyyy si yt vws
EARpfyyf ggyny ^dRF PrsRRpRn furerr ftptP
qnyy yft qnyRJTpyTf yyPqy yd" yfER FT?Rty
yjj^dii Pyty y^ yy qdiUdii oftf^y?yyf ^AbftidHui 3rft
yqtfyR dRypry y^yy ?ti
FRgyiyy f/rr y^ yyy yiiy 3T^r epft si dtr yyy
Tjuf Fifey Epyrfs errep ygyrPR yyyy qfeRTEpt gR
3T5ym Fyy jpt yiftsi dgyRRR 3rfeft yyRJTd-
ftqi?yyf qnyy fitsT f yf y^yg g7^ dyy dgry
ftgrpnyf qjr^ yft qnyyTfy wny gft^y yfFTfqtsi Epft
qP 3rPftR yyy-ytd^FN yqf qngRy-^ gryy yft
qnyy yargr feyyy qnftRy-Fyrf etsrt fey qnyy
dJiiid, t 3RRyy gfts "yy qnyRJTpy ?rrPy qferanyf
W^  ddRift  yyR3jy  yREAUSy^FR  ?ffiR  F  "d/T
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. fff,  fo £ foot
RV
cbiAi5b<H**  yTy^^tdTTJyERt   -RyRajy  yRRyypR
?t3RJ'"
3iPr trtTqndty y^yfym yP ftrpynf frr? yi^TEATft
Pr^RTRFRi yyTftd yyPqd qgftym 3T5dtrf|y dftqnqft
7yyt ttsi Ri^RTy ^gft qyyiyfeE=EAyft Fyy 3P5 fRi
yyrgqft si'" Rd ?nPd qfeRT fjt ygqn yqyyrai yPd
Fi?Rty FTJjjyn jt^r ?ry srsy ygqft si'" qEAPrgqft trt_
FrafttPR ETRPRUTft EAR^F,  dUlftdi yJlloldil FRJ^F yR
yy qPPfypyrf P^iER^FRHryyt 3rqyr ftrterj5 3iPr
yP FT?ra ftRP qR ytqn si 3TFdtif|y Ffyyy qwpyftr
gft aicrddiJ. ftrpft yyy ft PRtyp d?y gy yE=ft fyyif
:J|PfRd y_ "5yit y^ynjut fyr $\
yy FURERy «pt fe^Ejqft Rfw |ear5^ yy qqnr sd; :
n fftqnyyyERt Pqngpy RTEAPry f mrrt ftftyt
FRyRfFyyyy yiy^tygnft yiyRajy jpRypyft
gryy yyr y^ft fRiyif yfftfyy yt ?nPddi4
Ryfyqyr fed; f "rP dfyry 3Rd- yyRJjy
Pyyy 3Tdy f^f frepr ygi yaftqiEft^Fyif qP
Flt^r3TdTTR RR EARR feEJ;
n fpiea ?rrPd dR tgqnyyoRgft ftfyg- rrr
siPrgqft ^^s^ yjJidd ?oo? ept 3te|frr yftqit
rtrt 3t^i yy furerr yytgy yyft yy
y^yiPy y^yrqut gftsi ftRdqft diyftR yyraqn
oftEAiR^ "d? yfediqft 3Rdgy qnsyRyr Fifey
FdiPirdyfeddit 3Trqyt yjJldd  -ygryy yft yt
'" VRJT3 c^TSftAT djdl^d RlcbRT cblft Jp Sift^TcTTf cbRTJT W$\
3^37ltrT^TRT3777flcbt q|NlETTf cbRTJT •(Kslcbl ETlP &<r&<b\ ^ tra^cbt
3T?fcT T cilPrd^lP fttS R"ET ?oo3 3TT aTTfRajET mft^Qpcblft
P*H<r-d£* qiftET ^1 3Ef7 RTglEyR7 aiE^ftflAT ffpTT STT^ATETT qiF
STMcftAT  JblEpl  .HI<r-Aldl£-MII  RTETt  JRt  aicldPdd  SET  T  PeWT
EtqiETcft se^sret R^atP RtRr? 75rqft qPRrRgET arccft si y_r7 rt,
7nf%AT HATT olorlJ-lflA) aRTTT^ft qP ART LIcbRcbl STRfeQrcb
RrgTE^R7 qiftET TJT7TcbT SET,
http://www.ecdelegationnepal.org/en7eu_and_nepal/bogs/ bogs.htm.
tft-yyi
'" 75fnfJcbT P„l^d^* ART ycbR SET : (?) RJR5T TST?7*7 7
7nuPtfETcb ^ajTE^R7 3TT3T ET3TCT ilR>dl^dJ||Ald  dMlftcb 7frJTTuTcbt
cAimcb ^anRtETr gft •H^P^rb qttPet qRbAtT, (i) JTT3itcii^l^*_iJ.i
•H^P^rb 7JTJmTHcbT *xm\ f^fTRbt qftE^TPT 7 qy PQR^cbRDTcbt
3T5:^ft, (3) ^ TStTSR yyR STRcrarRtcbRcbt AHJ-cHIH, (V)
RftaitJIJHdl  ulddl.HI  PR.d  |ft ftct'^Pcb  dtcbd«-=l'bt  ^ArrqETT, (4)
uTETf^sr qPRrRgET gft arrq^f  ^dicidi^ 7FR:3Tcr d,cAii_^ q^T
7nuPtPcb Wd«-=ldlA_* dldldJui, (£) ^tsht ibtd£*.HlRT qy dNlftcb
Pa)«-=|U|, (I.) g?^ 7 3TcrfctcbRrcbT 3l^dPR>d JbRUT^^nf 7FRyt'fTET
Jp «l€r 7FT7fllftQft 7nuPtPcb cATcTfATTcbt ^ArrqETT, 7 (6) 7HEfT£'ETT i^QI,
T3RT JRT RbETRTqjET 7FRT|7?R7 ETTJIlPcld |ft •H^dlJJ.d'b RjcblJH ETATT
3nRJcb AlldHIJHM^tt tidc-SI I iblffft^T 3_TcbT tMi, ftqTETy
iblfPRT, 3TTfAT icdf^ldl
qfRR myy yft" qtoidi  ddi^F^dii  ^,  "yy
yj-ftdd Fi?Rty f y=3ttF FT?yiPy vz& yft ygR
g^TS; F
n _cr_cpi -_i_- EpRurpyif FiJytyy ?rft f
fddiiyyj-dcr-yt Pqngpy yftdy yEAiEpEAr yt^f
an^R yiyPiR, ydty r atntg R^ft yyjiidy
aiIoldi^ yg; dyyr yE=ft fRRyf ^PfRd yt
yyty yy FT^yiPRPjdR feqnydTf ^PfRd y_i
yyiPyg f yPdR y'^yduid FjyR?R^ f fqqnym gjfeft
s^j Ryprqyr Ridysi Fratt ytyfeyr yittEpy pm
"snPdJHJ-dcr-yt gR" qngqypRft yryft yftqid oftPrg
Ji?rdqjJfi gfts feyyft Fratt toi ygyf yftd- dyEA f
3ter FRgty gdyRiRAy gy frsi ygf frepr feyragft f
?nyptg arayipyifey qyt 3TfyqnFqiy frepr yygr
3Rdfty f Pysft qqjPqft frepr ?t yypt tyy yPy
gfeRRyf 3tP ddiiddii yP gry oiyyyyy yyifty si
Rdj FfFR?yt fgqnTRTJyE=yt y^Rly FrafttPR PyP f
qfeqi^did oiEw gy yqty sr^t fRRyf yqtqnr y|
yry s, dgypRR FrafttPR fe^rguTft gift qP
y^nyrraqERt ytypyf ^FjPry yEjqtsi oRdgy, earj
yyypy foTERrrprai FRqnFEPt qpr f gyyPR aray q^-
EPFdt s ytqft FPryRftyy jjERTfEpy Jift^q^ "yy fRT
Rjyfy qP i^g d?qn FrafttPR qRPRurai gft qftqdy
yfft% y??yqyt gEysi
w) ?rrf^T yRh^i
?Rgferiyyf qnyqntt ^qii^ ytyEyi diRdt fftrdt ?ti
%KZ ^tr yt fdtdt yfft Epfty y^s qiyyrai tt
dgyy^EAi gtr ft Epfty si yRy yRpft qfRgryf
FpRfyyy yft^rft yt y3ftqTti?yyf ?rrfER qferarai
qnyy yrg, yiyEAifty yypyyyf qnyy yrg f
yyft^nyqft PrERryiyf FjPfRd yft ypfe qs^ ?ri yy
qnyy, 3it?e=eat yftd" FityiPR y?ftyyy $ FRqnFft
Ryy oiyyitytyyy yyr FT?yiPRpm RFEAPryraiPr yte
fey "oyfe fyfdy yE^qftsi yy ?oo^ ept yj-^ftdi qRnprar
EAd-yytdi(5j>iui ?rrfER qRpApm gyyry feER^ypr yt
dgyEPt PrERTcPFt :yqn qftyrfey ypm gyj'"qy:yyrfgy
yy <Ad   V  ft  ?oo£,  3g  FTRTEAlfty  yTiqERyqft  qTi^ft
yy^TEATfty yyifty yPrPRyf 3nqyiftR FRft 3iyytEAy
yyti'"
'"iblfPRT ^flTTcbt Nepal's New Alliance, tMt Iftjftff, mRf icdf^ld I
"House passes motion on probe commission", The Kathmandu Post,
4 ft 5oo£,|
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. fff,  fo £ foot
Rf
qirPyR gqiyr^iy 5$ qaiy 3nrRft fe^ny f ?yyRttgft
Pyty yftEjqtsi yy yyarai y3ftqitr?F^r ypygft
f^feriypt trtgy yft qfeRT qryy yti'" FRqnFft Ep£r
fddJ-d    ytT    3lPf^lddildtd    f^feTRT, y3ftqfet
ftyipraiPqft ^crdFdtd ^ ytfeyqn'" 7yt7oft f
ffttt^rpyiPr ytqftRPt "yidididiiJj" RRy'" ?drift trtgy
yft qyfy oidrati qydid yaftqiEft^yrrf fyfty yft f
yPdgyt fty yft" terror gR ?eartjr qiy ygti dgyt y
Pyft Aft fRigft gftaiR yft wi yftt yqRn Pri qyusft
FREPREPt  EpEARqft  RERd  FdUld  yt  Roddlc^  R^fEA"
FTpifTEATttqft yyiry Fu^fty didfuii qyy yft dTRT sd;
3Rd- fRT ffe yti'"
yytdi(Al^di4 y-yr-d d^Rid ?n£r ftgRft ftyraiPr EAl^ft
yft EREpyiPRp PgERR qngy gd; yRR^gR si yt
jjyi: EAiy7^ yqyy Frfeg frerp^ri feRyftty FRft
f^RRrygft ggftaiR yftf qP yrtr s, y 3TFdtif|y
FTdEpRy  qP  tt  qnt  yftyRitf"  yPnyusE^
y3ftqit(?T^Rl  dRT  qiftRFt  3TiyiTFTfediqn  yTttEATqit
SEypy ytqn s y frefr FRgft yft 3rqyi Afryyy
gydy  yft  qfqft  ft  SI'"  yytdl^^d  qRPWR  FRft
duiUdi  qFEft^Fyif  jjr  ytr,  erttrfr  FrafttPR
dgddldl4  3PAT yTF F FJFaildiJil^dil  qftdUdl4  JHdlid
siir feyry gfe yf qferarai gtyRy y^ yrtr si Pyft
jjyi: P:?ry 3Ryyry f diyftR ftgy ft yg gP 3rqyi
qngq^n^ynf FtfERTtft FRft qftyidd ytr c-qJHdid Fray
yiyym ^ayRJtrprai nry qR gft fyr qP jygy
J|c|qd>,f" y3ftqfetpRlPr 3R?RR F ?cR RFR Rft yft
PTERT FRft yTdyyfydiKdil  iERTgtiy ytqft 3TRR yjft
ytEPt si'"
'"q^TDS, for cTrrTcAT, ?& 3TRR :?oo£;|
'" s^d^qld te qpr stIRrt :nf|AT q^Rracbt yKTtrarr "Tatstt
JTftlJcbT cATRrT^Eflf 7§q_Pft Jp lEjft P'tM-dl^ <t\ 3TFATTAft RRiFETTft
Jp" 7uTT7ft JTftft 3TR-QI yi http://www.inter pol.int/Public/Notices/
default.asp IftjftffI  ft^TTET q?t>bt yfTTtRTT ^  d,uPulP  STrdtcTTR
ufTgny^R7 Rr*t art qcbRcbi etIRrt^r7 75nft Jiuvcbl RtAfti
"" "Govt announces indefinite truce", TheRising Nep al, V ft 300SI
'"q^PrggRI 75TTft ftff clrbcAl, tf ft ^ooSI
'" Iftjty iblfRTfl- JJ^KI tREJET uTRcblft Mobilising International
Influence, TflTRt 3E7ftf%ETI
"Cabinet meet to take up Maoist code",  The Himalayan Times,t ft
?oo£|
'" fuTE^ETT AHd,Ae_cblcHp|J||AJd 3JGAT •(lul.HI.l1?7*7 7 arraRTaTT^RSTT R!R5r
mdtcTTR ETSIcbl^ RRRT^rETT ETATTET JTftrjTrfS •cRcbKd STrdtcTlR
<Hd_c<Jdl£ ART gcbKcbl  iduldl  3T5cbT3ft SATcI^R ftcFET Sl^fty JT^ttl
cHcin+,<ni mailciicjl^d arnirft arnr^rr q^iftcbEft^ETTf sRiet 3TR;Qr
7irT7ft 7JT7Tcbt sldlid.'bl W^t 3TR-QRbt icd^yd W&t\ cbK4l^l ^ STraT
^1  iblffft^T  J_M^KI  3_5^l^=lldA|cbl  3TRjcblM.il  Rtfljcft 3TE^cflEfr,
cblbcHliT, ft :?oof;|
'" "OTafTcTriyfR^Rr STRRTT ^ dUlftcbcbl ^^ATT", nepalnews.com, 4 ft
?oo£|
y3fRiEAR5Fy Rumjh 3nRy idf* yfRFiy yggn f
3nRft f^ferra Eyy; yr yqy fRiqft qEA?ty ytqn u^{\
ied^yd^ ygy dgyRf Fi?y yft^rsy, dgymrR
FRqnFft 3rqyi ymridyF y^qypyft qdf?Ry dgrt
fRigft 3ifty yftsi yRggy, gidtqft qftuirar-ERR qR
ygqft R^fEj yy^TEATttft E^gafly gfeRigft Pyty yft EAt
gar yara ygqft fyi EAft^y -ygqft si cAdfrWui Fraiqft
qfdid FttqnF yftgqn feggyf Pry yaftgitrRy r€J?y
fftypt yytgy yftRPt yg yrqP rqJHdit w\3 diEmERtt
ftyt Pry f^feriyFt tftgun yt ^fsR yrgTqft ggty yE^qn
yt Pftfe7^ EyRRftR fZ$¥ fey qP FRSy yE=ft fRiqft
FifEpy fegi
?nPy qfeRT yjft f Epfey gftsi ^^ RaRyft -ytf^y^
yi^dUoH u^{, y Pyyf Fratt EREftyyy yftggft 7yusy
feRiypt  PJiiui  3iy  yrjTi  f3y  yErs:|  Fffeyidy3PPt
fRgyEy qfeddit jjtsg qntyR yEHRt yaftqitrpyy
y^diiq   yt  JHdldit  yqftRdy  F  P^RfttqRURTJRFyt
feRyfttg qtoidi dopn y^ ?t i yy qferarai y3ftqiEAtpy
qnyfttPR yy?7^ giy yft yy yy FRftsy f yt
fftym FrafttPR qPyaftpy qP dgrdt yy yy yqy
fyrai Epft fte^eai; syi y Pym yP sty FRft yg^ry
yrii^ qP ytyt gftsi
yyrty yftRFt 7yusy y.rdftf|q Fraygy Aj^fdFuidit
ggftaiR yft qnyy ytrridrits f 3r qn^Pry ^qyy
tyifEpy'" yftg^f y-yiR yay?FRn yP ERRRftR yfyn
Pyty yft yiEygs yyft ytr y EAt y?iy gar^ynf
Ryy yqftyidd f 3T7FRRmqRuiqft qferarai FT?raty yft
djyqu ^ yqnyj iR FraRgqn fgqny yy jnyfra
FRgfypt it"?g fri^ qEAny yft f -rPr feEpiym yP
atn 7_y yf qnyy yrs fEit ?nPdyf wis ddRift
gdysi 3tP 3T?ytif|y feftfg FfrRpy yyfty
FRqnFJyPr JT?ypm5aft FjyirFTJRERt qydtyvF ttqEfqft
FiddT yg TERRqft 3itPr yyiPdETyf i^gyy Ryfyqyr
fed-  gdjqsi  earj  yyypy  qpf^d  y.rdftf|q
EftyRRyF^Rl FRRR, EARRT F Ftdiqft wfcfi FnfytRfyt
eriertiPr ftygftaiR yrjift qnyqn EyPr 3rrfyEF FRtty
feftgit feyr yE^qsi
3T)  J.lolMl4 tRWT ^RsT «Rr4
EAiyFRft yqtfyR yrtr qnt g^fytt ?oo^ EAl^qft ?n|t
q/iRy yryn EATRftR arPyyurpyif iediid, jtr yygr
'" |5|yy, iblfPRT ^q^RT q^7^ uTHcblft Mobilising International
Influence,  TflTRt 3cft1%ETI
 (bl$fit-H §V i'ftly/ Wt£ tf. fff,  fo £ foot
RS
Frai didcnid yd-dtdF ?oo? ?g ?rRp Jj6qiid yrfttf^qn
3TPgraur?yrrf Futd iediid, ?ri FRqnFft 3 ftqn fey
q^fytt ?oo£, jg yprft yp Pgtgyyf 3ity tftgy yqt
f yy3Pttdyy yiftd- qdtR erRpri qftqiryf t ?o
Eyy FRgfy gEAry yyti'" dgyEPt rt feyg% yfERqftqEj-ft
v yd-dtdF ?oo? jg Fratyy yy ?yiirRfs yftgqn atftty
yy 3T3Ry g?nydi^dJirad yt FrafttPR Pfferpyrf
qEAF yftfeyt f srt^r myygyrai P^r yggg ?? -jpt
FraEATTpnyf fRdt d1dlA|1l'"
?n£r qyRRT yftgqn ertPr yy t?raradt Pffei^ f
FTTRTpyft  fdFlddtdid  yft  RftqfS  FREFR  qtr  ysft
atny qgy yftsi cAFdUd fg y^yrqut q^^Jii qst
FTRdyyy 3rqyi qfftg^ yytEPpyif fyigqft si yy
yyarai qftdgg erRf^ ^Ryryy qEAyrs ?tt yqysyj
i<Ai£J.u|cbi EyPr, yRERrgifyqyr f Frfeg ttyy yqty,
Fifey yfey 3rraty yyr yyra eperir gftgEAyn gfts
oifydiiJj^d q^diqut £yFFRd: oftPypr yP rers
FiofidiJii fegi yf|g JPRoTfyEPR yytym 3Tfyqny
fteatrvf ymfs FiofidiJii fey ftprt ygqn y rp 3ry
yfR yft gEA dgpy jtertt yygEPt fyr yymtty 3ngqft
si'" terrr yf|g yiyyyfyqnT y^ysyypt 3T?dtif|y
Fiftrft ftgrd yf|g yiyyaftyqnr yytyyf yiRft Prat yft
Fjtty yygy ytqn s, eprr yt Frfysy yqdER yygqft
3Tfyq yftgqn si frTer yyEyift ?3 fty ygtPry
■yqyt dtdfed Jit^d ^dtdit yyrqy frr yfmftt qER
yyyf yraERR ytEPt Prat y g% iR yyEyg Rpftr
Prati'"
d,d?FNpm  "oyfe  yidtPd  yid^didiiJj  dR  Rr«y?iR
feiAiididiq (PyERR yy Frara) frrerJ 3T«raity (ui\)
ertprt yt ?rr^T y^gfe?!^ ijifty yft 3nyp ifSF^yn
u^f" FRqnFft qftdgg 3T«rait?r^ yqy: FRty gEt feyr
'" "•cRcbKfiKI AjgRprrjrcbt y1t|U||, mafTcTT^t^mRtcbt tgqpF EftRRT
7 3TTETgJbcbRtcbt RrE^ETT IsH^uTl", nepalnews.com, 3 ft ?oos;|
'" -tioic^dic-^cHi cTioftcTuT arRjcbrft (3tret), d^'tiui mot C^fP),
qcrETQIWQT7!-  FI^TT  (FTA_r7  3TRy?AT),  ct55~R3TEf7  %E  (FTA_r7  FT^AT
SlftftcbT), RRUAJETTET $E (.*&), qudc-dQiytF FTOTT (JbTERT), dUN^F
ATTqT  (ATT^ATTES), Rrq^t  FTOTT  (377AT[ET7flR), FftQTRE^  cfcr  (ulNId),
3T|ftQr 5c_fT (m5$\ STF7?), iJEcbFJnET RT? ^artrglft (tnRbRETTET) F
QATTJTRE^  7§7flET   (cbETR)   RUTI   ?_?ty  "FHcblF^KI   ??   c^QTSTTC
Flulc^-MI^ RbETT sftETTfAft, V aid-dW  ?»•? qfScbT Fit RTATRf^R7
5T6R", nepalnews.com, La ft ?oo£|
'" iblfRRT ^q?TRT Pfijcbt 3TE^cflEfr, Jblb.HI=iT, La  ft  ^oo^i  ^TAt
"Most NHRC members mull quitting posts", The Himalayan Times, La  ft
?oo£ rftft .^JHJ
'" "•(Mid  7(Tcffer aicilddcbl  irJHclill  3TRT ETRP", nepalnews.com, V
ft ^oo^l
'"  FR  ?^o   q%  cbl^dcbl   RbETR^R7?!!  :r?cbT  yuHd^qcScbT
cbl^d^^cbl  qjERTcTEftcbET  Jp  cblft  3IJJJIIJH  ER  3TfT  y^ET  cb^JT
|ftS!  ARtcbt rr__r idJ^U|  Qtlft ftnPt •tldldl^ PaTJTET Jp ftPcb
3iPr yitr Pyyf iftan yft y?y y gy qqnFqn
3TRra?Fyft qPfty yft yft iFidif y^t qftsi'" y
dlRdlf  drdild  qEAT yEt qnt yft ^rft yfey gy FRS
feyyft dgyyf frW ytqfs y3ftqitr q^ttpnyf yy
1\% "oTTRt gftSI  Aft TJjdT dyFdt EPEAR ?t oRTEyf  dldtdit
Epyy qgty yftd- FrafttPR 3Rgqn Fyy ^fPrt frsT
FREFREFt 5m5T gy FRSI
FRqnFft ftftg ytr Fragqft dolddid Epjftty qP 3Rqff
Tfftyf FraEAFRTPr qqi? yfttr s^[ fyr yyiift Fsrym
Rft qydid qqnfyy Eyqfyyy yfyyTdEyf iftyr yft
?n^r FREFRqn F3t?ypf fdFiddtdid yft terter 3Traty
ysy yft ?r5t yft frsi'" ftdrft qiy ytqn Fqra (frft
ytr dioiidifdiddid yftgqn ^fymcdTEFt FrPayy Fgfta:)'"
jpt yygr 3y yftqtf aR?ym y t firi yy FraqftEpgn
3y FTEATRvFRy yftgqn RrgrEAiyqEA" fet?r yjTurprar
yftpm FstqP y=3fR FRft wprrqy yppt si yy ^»?
y FraEARdREPt doldJii 3ra5ypt qjr^ yfttti  ytyRt
y^yRy yftft fdFlddtdiddit dfyoTRERR Flold,FdUdit Rftd
dij-dtJii qP yy ^»? yryr 3TPrqft d?y ^ yft Epdtdt
yftgyi'"
3rfEyy fRi,  FREFREt yr£r ?rRpqn Jjty ^ FTFRyy
3nyiTi?F 3T8TRT FloldUqc; F FraEATRT FTpTRdyyf yelled,
Rtsi  JJtRd:  3Tgqn?RIH  olftd^  F  3JdTjt  qoRRRft
FrafttP^yy yyy g^ FraiRtrpRid: qftqft FraqftRAi^
yuyt FRyiPR Jjprqnqft EARRT dltR PTffy y^T
yyypt qaiy 3ftlTgry yyit EftqyE^gqiEAt^Fyif tgfy
feft qny yyti'" gyrdyRt qft^yyft FraqftgEARi yi^ry
gy ^ERnr ytqn u^{ (yyft yraRray: gyRraERt?^ gyy
yray p ygqn Pg, jttP ^tyj f Frayqy yyEyf
Fyty yftds gyft errr FityiPR gyRqn qferai wi
d^tiERRRray FREFRcr yyt yrft frsi
y EAR^ft ?rRp?pft qPryyt ?ifeidicr_yid 3TPyFy qR
yftd- oftf^ygrd oftPry FraEATRT yPrErrdgyf ddqnft
fp  (?^4^)  y 3Icbt  id,l?<u|  7 RtETigftES  ARRTT TJ&  •HlclulPcb
Tpm fp (.?%6%) yi
'" FR ?^^° Jbt FtRr'fTIEWT SAJcR^ATT 3W3T_FTR FfFRSRT t .HRdlflR
3l^ld,d dJlfty^ll 3TtAlR;Qr?^ 5RR |?SET| ?TET FTFt^t qcTRATDTETT
3Wcbt |ETfft Aft ^lPdl?*cbl fcbJTI FR ?^^o eft FTRTfTHcbT
qTcTJTR^;  _T3T^ |ft 3T^3TTET Jp FtRbSSI
'" tpm 7§ft7^t, "7f. traiFT 3Rr Ainiidi", fptw ucHyR<t>/, 16 ^arft
?oo£|
'" qw wdid, "frcbKfiKi fecbt ^.unid 'ErRaftCT IRtcbteF Tatter,
ekantipur.com, ?? aWFrT :?oo4|
'"  "gRJTRcbT  T^R7  qSIfft  SET:  3TATJT5^t", nepalnews.com,  1  ft
?oo£|
'" |_fftFT 'HluiqUq^ ^53T5 Jp ETATR : ijcb ftqtt", nepalnews.com,
4  uTETclft  5005  7  5bIffFTFT  3_TcbT  ftqtt,  Electing Chaos,  mRr
ic-dftsldl
 (bl$fit-H §V i'ftly/ Wt£ tf. fff,  fo £ foot
Rls
ysyy cpRiid; yryt si jjfr ftPr g?jqPyR
Ji^JiddJirad yym vws yfyqnft^ypt yqqnsRft yyy
ff^yftRft gyrft Pyyf qEAyrs ftR gy FTJ^n^fRr? yft
yfeRyi qyt 3ifydiiJj^di4 PoPRft FRiy yjiifed yr
yfeRy yyR riPr q_R yyrRd rpjjj 7F|feyr?yrft
qyy Pdiid yfeRyi qyyftyy FraEATRT yfyqTdyy
PyPry fdorradt fref?"^ ygqft Eryyiftyg gdgs f
jjyyREPt JTERfERRiRi FraEATRT yfyqiEdyqft qdgar FRft
EragyyRy yftfqsi yy ?°,°,o ?g q_ppgsrft qyyyyyrfs
qfft yft f^rT FraEATRT yPdidAi£Ui JTERidgRr y^yrqut
RrgEyrrar didJit^F dyiift qydd ddqny ftRFft fRRyf
FREFRcr gPfRd y_  3RTt SI  Rd fty  oRRd Rftry
Praqgft dcjrdJii F^pt f ?n^t drpft ftyraiPr Prrr
qnyy yft q^^ ypngqft FraEATRT ftPr
yfyqidyyf aiyn y^ gg^y 3r?y si trarft yRyfyg
yTyqfRR ftgryft gy fRiqft jpt yftygyn u^f"
3tt?e=eat fet?ft FrafttPR ftyrpy freprsrt yyrty
dyftgyjy FraRyf ftdf pyi 3raftqn yRgR fet?raERt
fty£ diy<d ft ?-3 qft yuyt yyury Fraiyf ftsft
■yqyt Afrayryf qftdRy yt yRnray Frat 7ypRyPt yiqt
FrafttPR JjPrqn %^ y<=ft fyy ytqyPR FRft Rt5 feEA"
Fr£r FTryRT ytqn u^f"
fierier ygqn eaii?f< didcr_ yyRid qPsgqfty ifttyyqft
y'dJddi qnyy fir f 3tr iyyf yyERR yft fF^qjy yt
3T^r dldlPd  gy FRSyj  art qdiUdit  fR qP qqiydld
37fERttf|y FTJjEAraEFt feRFRftgy ?rft yFRdy gftsi
dgynft, qnsyiRPyy ^ddtpd^d ?n£r myym
ytyryi F3TR ^yiEARtfeym yP Ptjrrt ?rfet Flddi^di4
gy:yyrfgy yft didyidid oftPyysi qfeftqft 3nuy earrr
fedKi yy?gqn f yyaPttdEyf EARiiy qgr qyy y3
Eprgqft FUTERg yft g^r jj^yERt qray yrgryf 4 fty
fefey FraEARRiyy ygtPry FRftqft yy fedgft sftyy
fyjyr yfttri iftt f qftPPfy fes yR yFcR^R Pr?
yry 3ter FratqfefeFy $ouradl FracRpnyy 3 fty
■ygtPry yqiyy yyirfey qP yy Pri
37iERtif|y Frasprft FiyTERgft yRnra ftRdt oTddiRt <yrai
ypFt fRI FttEFR yE^qSI dtEFdERRf Flatty yft yEfqft
qny^ ft ggty ^{\ dgyqnFR FttJftPgy FraRyf qngy
fir yrs fef 3ng?gR syi oTdyrft yfey F7RjftPyy
'" 'ftqid^KI QTiy ^qicft FldNId 'Qllft' £dlid 3TRT", ekantipur.com,
t ft 5oo£,|
'" R^m ETATT &E^fAT yRlAllpTl mfftETTcbT FT^RTcb Rt^QraE^t ft^t
STS^RgRT ftFT FTJftcTET, cblbcHliT, 3 ft ?oo£;, http://www.state.gov/
p/sca/rls/rm/2006/ 65751.htm.
Fraiqn qarai jrteapt yftsyj ?n£r ajPrqnqft PTERTdiqn
qarai q?y yr qiiR Fpft gEt FRrdtPryrRft ft^t qrat
syi
*T)  ^<HI<HlRr P|i|o-=|U| ePPOT 7>T%
Firarft 3TRRyyqR ytqn yg dRP ^rr^r ftrpft ftdift yft
yidoiPdi FiJyERi?F qyift i^gyyftg 3ifygiy wi ygti
gyry ftyqP cgiry^ ygrft diyftR qtFPFy fyf^Ry
EAl^t ?v yRiddit FraiEPt tftguppt Eynft Fftgygyyf gidi
EA^fty 37TE7yqtdt 7R^ yyg yyy iyft ?n£r ftgrdt fty
tyifftR FTTEmraRdyy qny yft dTRT F^rft f yyEt fct
yyr gyrdyERtqn 3Trt?r?rqft Ryy ^rft fyy yrs fegi'"
ftdrft fepis qgqnyFRTRd qfft -yqyt yPrgra gFyr
yyt :
Ej?rqft yfEFd dtg yffty yfeftt PyyprrfeF
gjy yftgft jygy yt ?rrff ftrpft ftyift Frat
dldcr_dl4  Sftrqid  qfS  ^tt  feRFy  ddRift
Epryy Pufryp sjPrqn fjerIi f^ qP qqnrEt
3Trqyr qftyy yifdty f qftdgg didlddt^
gqnPrd d?tiy yE=ft ?rftyr z f$t^w\ frr yft
yftqn" ytd^yjFP gyry ftyqfft cgiToT5 yrgrft
FraEATRryf FPTEAiftg ysqERyqn yR5F^ Jpy
EARg feft qngqft q?y yti yfisKJii yyy yiRft
yd EARqft ysqERyyf yy qqnFEFt we f
3RTP3Ry FRt?r ttsr - dRf?Fy ftfrr ysy
y^yAft yft ?rr£r ftqRft fty i^diyy dRf?FRn
qsife gftsi'"
yfey qqftdqn tt yPfra dRTfeym dfftRRERR Frai q%
^d"i gy qqnFqn fqqyrpyi dtt fPry gyrt gPftPqd
gy r dgy qfy frsi yytt fty FRRiyy FRft FraiqP
qRlEATT S, iftyft ?n^t EtqRft JHdldil qfts qyFgy^ qP
FIRRP  3T^r qRIRF  SdJ  FRFT  yTF  FTRTEAlfty ysqERy
yFdiUdii qnyi?F FidiJii yirJifdRiy dJiiid 3RTRy ygqft
Fjusy yt qgnEAitt FidRiy qEAlyft syi yyrfft ?n^r ftrpft
Fldidit dtEPdifEREp qfRgiqPqft gfyq^y arft gftaiR yft
EyypEpt si FRqnFft epsR ygr qftygg epeajt?7^ er3^
yEfqfts yyrrd ftyjqn qfts 3ifyEpitfe^ fey ^ yqsyj
y y EpEAJTpy gtg dR 3Rdtif|y qptsi gj^ ygEPt
frr Fifey qftoraT frtertr gy ftyRyf ytrri qP
fyiiftsyj
'" CNN World Television, ?V SlRrET 5oo£,|
Siddharth Varadarajan, "Nepal Army chief helped convince Gyanendra", The
Hindu, 1<3 3tRTET :?oo£;|
 (bl$fit-H §V i'ftly/ Wt£ tf. fff,  fo £ foot
Rd
ygf FRqnFft FraRyf ftdidid yEyn yrrid; qftsi 3tt?e=eai
Frat f gyry FtdRPqn qftgy P3t atdyid^ mPri
ftPy qR EyrpR yidoiPdi yEfty tst qy" yyy yft
yftr Frai yqyy jygy ytqft gdrrsi ftpy Rpr^^yft
yRnray gft Rft yP 3tdtrrdi?F FRqnFqft yyyPyiPr
PatF gftSdJ
Fan JTERRryqft qntyR qyiyyERt qft^rry ygfty Prggn
setj y 3Tf3Tgraqft FtfEpy fed% erP yg qP rp -jry
yara f ea^i FanyRt £TfR 3Rftft frepr FifPy ft EAiPRy
g?y yts yE=ft fRiqft EAfty FRty frrt gEtsi Jjdy
sir frrefT frr Ffe3Trgqft FayyERRraqn EyPr ddqnft
dgry arayqiy PRradt tRR?FRft Fgftt s yt eatrfefi
qaiyr r earrt qaiyr EAt d^tidj yran qnyy FjyR
ERiiy yftft y^aftr qnt ?yiy yft dyRFft yg dRP
gyRmdt Prutr frr?^ yj-dPyd yypyn yymtt
qiy ytr qntt feyt JTERryg Pyty yft <ft Fit qngqft
yyft yt dR toi ddlid yRftsyj
FREFREPt Rypyy ?n£r ftyy ftyyyf FRRREm rrr
yy y?ry Rdyy git ertPr PqngyEyyy yrg gftsi
yyrn yt ftPy ydjdd^M^ frTer yREyRft aRifyqnF
3Ryyy Eraiid; ?ti FRqnFft ?n£r Ftdiqft feryr dR
Rd?PyR qiPrrayyt ytynyif yyPry yE^qn yt tpiR
ftPy FT^rayiFrayyt qiy qryERyyf 3RtrqnF yf
Frayrqy si E^fgafty f^ferraqft qftRiyyERR ymqjy
EpjpsEyf v^\ yft PoTradt q*ftdi4 fhPr PyRURid
jjr f^f qnyy yyr ererr qnyy yft yara qtr gyigEmtt
qERn Fyy feqftyy y^ 3RRR?yR si yyrdtg gyyypt
ETSEAt 7ftPEpTqRURyf dr^ild ftRFfgSI
ftyiSRi gy ygqn yiyyfyqnr ^yyrrayyt yyyyqft qut
yy Ryy srdfty gri EytiE=fty f Prqi^feFyft dyy
EtygftaiR dJiUd ftPy rerir qftgyR JTtfeft fegygft
3TRddt jpjqft FRRtgyyF sgyy fsftfqndt d^te^ftERray
FRFiftfra ?nPy ftyy ?ir£r ftdryf qsiift qntEyf
yqfeSR FRft yyPry yfttrt FRqnFft ytyfeyR yft
yqftsr" yt FRqnFft FRFTftRyf yPd qfRApm jryajd
yR5F^ f gy qferarai eaI^t yift qyPqn yyiFy ?rr£r
ftrpft ftyrft yRnray yg qftyr^ qsrgr y^qtJi yft frry
yyyy d^Aiiid frsi ?rrPy qfRR yftr srsft gray 5tt^t
ftrpft ftyrft EftEPdiPdEp 3nyTR qEA?ty ytqn yu_jii sfg
yPrPrgr ?rrPy ftyy ynyyyf qsiiy 3Rrat yggft
'" 3Ef7  cbtqm  ^3.La  PPaTET 3I.HKcbd  SETFuTP  F<b3T SI F-cld<"l
3^ FfPcb cbc-A||U|  qfTq^bt 3TtAT£U aiJ-clF^I^I^F  ZIIHIJUIAd cblNcHI
qRRQfETRbt  3T3TTcT  3TCcbf  $Fldl£   _dtdt  R£  ?oo!  3TT FTcffer
3ldJdd.HI  2RF 7JR<bT J_ilcbl  *TRTETT 3Tff 3njcbt SETI  WfTcT jpptET,
"ulclldcbl cbJTTf, yRBJTcbt F7^", 3VM, 4 STT^ ?ooe;|
ftyjqft 3iERttf|y sfe :<|fyrR ?nPy ftygn yP ^Rifedt
gy yqftsi
y3ftqTEAt Eyiqyrnyf Pddit aray f AftrayiEpt yyyy
?riifr ftrpft FTdrai yyfey yt yRpft fy oRrr ydy
yrqrft y^yrqyt epear yrftqn u^f" y3ftRtr nffym iq-
efjp=5T qyiEprft orsiy Prrtr yratPid yrayyrar gtE^t
ef frr EAttftyR yft, "Rjft oTdfty cgRoi^ rr yyy ay
?yiRi?TRfy ymqjy gy yqtdTi" y y3ftqiEAfeym fyiyt
JJdd: FRPFt idedt d?dR ErTfaTd SI  yi^T ftrpft FRpm
't?iyR f Fryntr Prqi^feF yR 37fftRTyyyf'' Fif|y
ftdrai qftyy yy" qnyy yft yRft f^ furri dtF^qft
frry iErft yrs fegi'" RfFra aiddyfft ^ t^ff^ dt$<wt
yyqft gidT 37R7yqfdty P?RgtqRuiqft yyt yyft Ffftyry-
yyrqft fdjqqnyR ?p?r Etrpft ftyyf dgyyft ftaiPrt
yftgy -yqyt qftyyf aRRTtfey gyftayr3Rdyy First
yytditildit qfyq^y EAfttftypi "terrr f ters fdjqqn
yP oidJ^fei fty f ?n^t ry4Rrft try ^ aRyrft yf^yy;",
yftr idR qfdid yt - "3VdF'if]ra gttaTurqntt Pgngft
EAt Fldidii yfyftfyEFt Prat yttyj"'" yy FURERy
Fr?yP qiy yft yPrdt gft^y y gy feggy Ffy g?y
gETRiff idFpradR fy ifti
ftPr yfyqntfe^ ear f 3nuT?FRtyqft fstr ftjrer
yyiFfry yypPt eprr earepi FRrdtPR?yt EAtqqft Em?r
3tr t^tft qs yE=ft Jjdiyi?^ 7R?tyr^qn u^{\ iy
EAR^ynff ftyiyy ?n^r q/iEyf yftgqft Fratdft ?irfr ftrpft
yyrqft yyRTTJyERt 3nqyt nrygft ofrPrdg qEA"?ty ytqn s
yy d& ysyj yy ?°,°,o g% yTqy-Ftdittyqn
Frayypyt $P*iy yraiyry gyft ytr tr FURERft
yfttRy qrrqT frt? Riy Frayy syi EAypy ftyjyy
FiJR^y-Fjyy yfFR f 3rrRdif F|yPRd d^raiiy dR
FRRREm fdoTradt ftqEppyn ^PryRT FRnyf ERTERrrfyR
r^rs EREftyyy yft yg qnt?F< ^ yrft si
3R ftftg ytr E^gafty fsferraEft tnyp FiRgyyf
3iyg?yR qy^fegqft gRft rqfdt yygy yft yr?d;
yRj si ?n^r ftrpft FTdiyy -yqy yFWoiidi idqiEAR yft"
aray ypmft yyyf gifeft FTiFttym yyt syi'" ftyjyy
"Maoist militia could be incorporated in RNA: CoAS Thapa",  The
Kathmandu Post, ?£ 3tRTET :?oo£;|
'" "LAlKul*  ATDTT  75R7ETT  aiH^FTJI  uldJ^Rb  ftETT  iJcbTqjET  ET|ft,"
Jfcfl£?r, 1 ft :?oo£;|
Somini Sengupta, "Nepalese Maoist proposes that rebels and army curb
troops", The New York Times, 16 3RTET 3°°lf,l
'" iblffFTFT ^trgJFT  RtflJcbT  ai^ddP^*, STT^  :?oo£;|  Qny  ftqr_t
ftETT 3TREftAT fERTRT FTf'bTT, aidlftcbd 5J7T ?£ F E^RTcft qRpt F^cTF^T
 (bl$fit-H §V i'ftly/ Wt£ tf. fff,  fo £ foot
RS
gft yt FTEyrypfygf yryftR FREFiryiRd EREftyyy yftf
f ftyTdif diyftR PyERygft fespiR z^ws JRiid sty
q^EArayyERt fefyqft ERqyyr yftcj RRt SI  37fERTlf|y
FrgEArggRi eatr qjiiPid gft^yf gfts Fray f oRRFy
yqy qiftgqn?TFTJyERt fsytRiftt yy^yftyn yt
yiPrypyft siyfey yftyyiyy ftyRy gy yggn
yiyyyfyqnF ^dd^dn gyt yy qiyy srditdqn yP
earr feEf qP yrft si
FRrdtfyy^ f Praradt tREppyt y?iy ftERyynf
errfttPr FRft ERqfyyy yft arayrai FTRR ERiift
EPlty EARJ FRRpRt qJRJ SRRT diP<id  gETtTSI  ARRn
yt FRqnFEt ?tt^T ftyiRy gy ygqn yidyyfyqnF
?dd^dn FRyRRyp SRifty yfoFfty f ftyraiP
ytEPdiPdEF PyERR qnyy yft sty epeajt?^ yyrPiiEray
FRFTftty ?nPy ftyy yg ftrpft qny qsiift ton
yqfeSR FRft yyPry yEfqn yt ?n£r ftrpft ftdryf
yyy: Figyftfty snPy Ftyrai ?rt fijMji ytyEAiy yft
yara cpraiiy 3TR?gR FjyR?^ yty gP ytrri
fRIidjqtsi
PRradt q?ftygyf y^qtJi yE| qfft ify% y^yrrjut frr
?ti f^ferra diidJii qnyy yy ERqyyr qnyy frsT EpEtra
ajPrqn fjer yq/iy y^ft ^Efft q^ftypyf wiz cpyr^d;
yrft si
5) -HSsb^uicbipTlH F?rra «u<i*zn
?n^t   FREFREm   FTEATRvF   F   3TfydilJJ^,   FRFT   yTF
qEAypmtt-?ym "oyy Prft f Pyyf trr^ft
ddyi3ft^THrTyray EftqRnPRp 3Pttdyyf EARift qnty
pRftgR F|yi?yyf ERTyqft rsfrtr i3-rai?yty; y^ft jpt
fefty gEA?fiddiid f dgyqfs yft EAt yyyy sftr Fyy
FjPggft si feypr Fifqrauiqndty ^wj ERgyyiyjRERt
yy/rgpy ea^Tr Jjy3jd Pyyryrf Fiypy ytsy : (?)
?yqy ypf : Putyr^ yrtrftoRPPt yfty yyft qfs
errr yy yyrgy Fifey q?y Furay gft ygygrai yEfqs
f (?) yyqn rfjtr rfr ^ ■. yftr ftr errr
yyyprP gft yyqn Pyty yftfqs yyrn EyPr ygf
FREFR F RERd dPoll R^ft oRRTR EAt y'qPld gf yRt
SI
FREFREt   yRlddit   yicrtldddildJll   FRRiRl   yftRFT
3RRiyTyTqft SRifty yft q^t ERTyyty qjtyRgy
Fiqjn^fldit Jnyyy qfy FraRtra terrr 3nyty ysy
VFIVdaTRFTRT  PeP  4.45  V.HV.H  F  \3.tl  r^rrjTcbT  IsKWulldl^
irqicid Jp FTJTAf SI
ytqn si'" Ftyyi^ftqft yy^yyrrR 3TR?yR gt yttyft
yfEpqn ddqndty qntqnft vws ytiy FraRyf qP siqy
FRft si'" FTgqraurqndty z^m ERgyyiFrayyt ftgidRi
qfeddii -yqy yjyErpy q?y yftftrft qftsy atyy
fdfd gy yFft frr ^ffyy ysi yy ?°,°,o ?g jiPert
3nyfy yiyp yERRR ertPr 3rratyft q>yrad ERqyyrqft
3terr yd" qoTRnPgEF yicrtldddiidJii ygqn ?yyrFRft
srdfey ytqn Prylf" ygtym errr FftyrFy yPayy
EraRppyrf ?f|yy ytqft Pr y fftyyiPr f^ qnTR^t
yftgyi yyt pi dgy gyr P?PdTqut qny/ft qPfeyifey
ft Ejy 3tP srsy yqyti yyy ?°,°,o epi 3iftEpT ytlTfFp^
?riifr q^qfeqft FREFREm Rfw qEA?rrai qy: ty qtEFt yzyft
ttR araiyy, ftftg ytr errr FRft serrt r yyytEAy
dJiJjdid fe?ft dgrdt araiEATyrrd ird^d gft Fayyr^
jfleqindit si
Bdtqiidt gy qfqn F^rft f^Pt Rjrai oidJifdl gqy
qiftpm yiPry?^ Fdd^ yAftyyy yifyfqTgyt FRft
siyfey yftd- qnt ddqndty RyPrspy gd; yrtr si yfeft
FraqEpf jnyyqn ^anqrafeyrrd gy ygqn yiyyfyqnF
?yyrTJyERt RrPs yiPrypyrf rers f qiyy dftqnft
y^iied Frayy gcjq^ ?li Frayqd: qfs jtr yyiift yft
yaftRtrp^iy gy ygqn yfyqnr iERrftRTpyt srdfty
yft  Lbl^d^  dRT  REt  yRFcESI   3lfgd  ?oo£,  jg
qEA?tdqnftqn "oRrt Prft f pyyf sn^S ddyiift qnty
gryar FRft PRftRF F^qyrraiPr yft^r eprr^t 3Ranqjd
yy gfts yft SRRft rjtr gy ygqn ?raitf ^yyynf
Fraqtyy yft qnt ?nPddidfidit FradtPyy gEPEA^r oTPrggft
FREAy?lty gfRR gftsi
FTfqrauignft EpEAJTpRfeR yiqt gyyyry ertPr
qupfty wjh yE^qft errep qntyiyFRft yray yE|qfts
yypt yydd,d?ftyy f yyyrPy q^ity; oTdyqn
qtFyqnpratt giR dRFy ftgg Prtt yyft y3ftqitr?FRft
tsppqR "yyyEARry yf Eftqftgg qEy ytrri fRTtti gy
gEpREm qraofttfeyyf FRRtyy yEfqn yt Rd ?rr£r
FREFiyRT PfR FTEARAyF F^Ept FRcTER Flf|y JPR3TfyqnF
ygtyft gyrggntt ytyrRn Fyy qnt yft ygf ftdyr f
qfr ftRFRftg yyfey giy y^ yrft si
'" 3UAJlJ|cbl FTgRATfR3TT ?ft?F RRy (tRcbTF), 5T.  RbRDT ^E (ftqTET
J^R,cbd  VFllRK'Fldcbl  3T?RTR|cr), Fm^JTR $E F FRTTTFTR; $E  (^cT
uTETT  dRbd)  Ffitbl  SETI  Panel to bring to book stir suppressors", The
Himalyan Times, t ft 300SI
"' "cbl^cblH  qd^lsldl^ 5RFET FlRbfts  :  FTAWTfft", ekantipur.com, 6
ft 5oo£,|
'" ^_?ty iblfPRT ^qcbt ftqtt, Electing Chaos, mRf ic-dftsld I
 (bl$fit-H §V i'ftly/ Wt£ tf. fff,  fo £ foot
?o
y^qrauiEFRfty ^WJ ERqyyr g5dT dRFy FREAR^nd atg ?t
yf yfeg FdiPird yyr Putygnft arayiqft JT^yr Pufryp
gE=si yyrfe frepr 3tt ^rpyn yfyg f qifefyR
FT?RtygTd yyrPgy gy frsi Frerrftfra yryryfyqnT
i^gTfEpqft Eppftyg FTERPRt RyPlR FTtdRT FRy dR tt
atyrrar mfefyR y^tfygft yyERg yft Pgngqn frr
F^rft si yyft tyiPdidi my yfyqntferyy yfyqnyTqft
^ddyj-dcrtt yuyt srdfeyrrd qiy FRyryt qfsg^ yft
qyy fe^ygRft si
qftqdyyjRERt ?frqR E^rlR sd; ■. (?) vws FrafttPR
FjyffeFRn qffy F^m yyPicrddi^diJ. yj^ftdi qrdt ^ f
gt qferaraT ygyy qR yft" Frayrfey fgy?rqntfeFRft
arayRyf FftpRT gr^, f (?) FRyiPR qftqdy Rdyyy
37fdJjftEAR f y>-didd yftt yyyy qferai gft frryf
FjPfRd yft ftrpft oTyyTRy 3RTP3yy FRft ydJiKd
yftft Frfeyry Prir jPji qy: ^ y^ yt E^faftdr
FRtpyif FTJRtyy yt yPrdt gftsy gyft Ptert FRft
fe?ft oidcAdidd FrafttPR FJEyfrpyrf 3rqyr
yyPicrddi^di4 qygfe yft ytrri fyriftsi
FTftyTyyyrarftRT FigyrRF FryRqn yara rh gft frry 3R
Fyy FRt? syi FRysy feyyft ytr qy:yyifey
qPPfyyyiEFt ?<-: yfedqft tsqrai iqPyd gy 3Rrat
ypm gyrdyRt qft^rryrft Ffftyryyyrqft fdRqft w yft
fypjy FifEPER qryg fty yti iR qryg ygyfyfyft
Rftd ytt y gyrrjRERt gferaRit q?y f Pura yft gftn
ft si'" y37TRiEAR5F^iy feydy qFdid yFyy dyftg yqP
idl^ toi Pyty yft qnty ftftt qPt jjyyRqn
EAEy^yryr 3Tyfe syj q3R dPrnfty 3Rdtrdty RfFra
yddTifft fEyg qfgyr, fftqfyy atgqft ftsfsr dR
aTERysFRR yrarP, yfey f qny Rftgqn FRj^yrft
qPfdfydqynray syyr yftyyt qftygg 3TR?gR
yR?rqn Fjtt gFyy ytqn syj'"
PcTcb qtraFET F ATgFTuT 3TTETTft, "House moves constituent assembly
poll", The Kathmandu Post, 1% 3tRTET ?ooe;|
"Nepalis deceived again: Bhattarai", The Himalayan Times 16 3tRTET
?ooe;| ft^qrrjftcb Fj-yRFT^TPfft mailcllcSjcbl AJluldl^-MIF uTTE^ET
ibTffFTFT Fjybt rftft^T fFqtt ft. <W 3TT ifww ?W?ft WPrW
fc[?n?rfT: ft^/Tf^fT Jj£l$&, ?4 yET :?oo4 7 5bTfRTFT ^qcbt
rftFTATRT^TPift  ftqtt  ft.   ?°V  W  <Juict<*l  3JT3t)cll<^(.^:  f?H^I
jt?W^, *i<*Mt t <"i<Jlf3,10 aiq-dkF ?°°4 l^tyi
vws Fpajd JfRpyft qrr Fjtty Pjyfdf&id feqyfr
yyrty gftsy :'"
oMollfd, 3ITcT T fiNt^T JHJJ^.^ cT8JT Jlfedl^cbl <HI<HlDl<b
T ^Mdlfd* Fl^lPdll IC yRlddit fey FRTEAyt qfeER FR
Wi pr ftftea" yqyyfeF ydt qtrqn ytf qEA?typrfti?F
37f7Ry57sgEp?yyf 3Tfyqnr fey f ftyidyrf yy Prtai
ddiid P:?rft 3rf^yqR yryft FfftyRRryiqft jnyyPr yrs
fe^rjyn Pri'" tt Futtyy yfttiy; yftt ftrgym qgy
yryftEF^FRy 3Ry yftym 3rftqff yTyFrat"tqft gidr
FifEpy jtr ?ti
3q,-7Fif|^r 3iuh<£iai o^iTeiti atftty yy yyifttg d^^rrar ?iRf
^TdRRFR yfttly; yE=ft jypy yjft yyytf% rP f^fi
u^{\ Aft y3ftqrEAt?F^Rr 3T5fttqnr yftrRt Eftqftgy tgg
gP ?ti
HrefNiH qundtJii ^m\ frt ?°,°,o gftgft gyyTfEREF
qupftqft y>yiddywcrift fg Jjdiyi^ Pdtyd qupfty
4iPy,d ^{\ yEttyppyt eatr e^ s yft yt gupft
arEyPfey FRft ft qPPfyjjdR syi feyypt qupftyf
FryR ytr dyRRf qnyy First Rf yrn qtr 3TrdyrPR ay
3T5ytqnr ^rft y^ft feggy 3R?g ft ypf g?y gftsi
HUitt*--flfd* <H<w<rJ>ii£'M yyf FiftyRrai ^Fan qnyrrarft
EftEPdiPRF Prerr qnyy g^qft fegyy syyqRn qsqtr
gEfpyi
iMd^*1! arfcfGyi gy yj^yy 3R yuRTER F fe?J^
7fttjftPyy Frayyy^t g3R feEFER jpt yfqn F^rft yg
yqfft Aft g$r ytifyR yrqtftoTdrqut f RRTEAiyqEA" F?Et
Frayrqy si
frrPr gyREPt qfeRT eat? gfts f yyqn yP ypygd:
yftcp qEpRqn qrfefyR FT^ttyFRft Faftt gftsi gEyr fe?t
yRgy ydyfeyryqn 3RRR?yR P^RR^FRfypt yj-^ftdi
gy yqysi dqygnrR earj Pqngpy FRqnFqn
yEffty^FRTd PtPrd g^q^, Prf> dJiiftiyj-dcrtt
qPyqytgTd oftPrfqs f q/ft qP rr ytRfttrt ft?tg
ygyry F?fqsi fyyft oRiyRy frrPrt qferaRyf
FTifyty yEfqs f Pyy -rPr FT?Rty r yqyPR
grjy?tqft RfefyR y^oitdiFuidii EyPr yyrty yftt atny
yyi  errep  yf|g  q^yqn  aRR FT?Rty  J|c|qsi  Pyft
igfy EAl^y yift stw yg RRdd mfefyR y^tty fey
'" Iftjty  ■HJ^ltdl'bl  qRRATT  F  7fl^T?F7cbt  P^liFHW^'ift  fcRETET
uTHcbTFTcbT  ETlP  5bTf TFTFT  ^flTTcbt  ftqtt,  $VM  ?W?ft  ?//fcl<t>)
&?/7Wfr, mRT icdf^ldl
"" "Civil society warns leaders", The Kathmandu Post, 1% 3tRTET ?oo£I
 (bl$fit-H  §V i'ftly/ Wt£ tf.  fff,  fo £ foot
?f
gfft dRT f?etttsi gyt ytr Py^r g^ fRigft £qyn Firgqs
yft ftRyft giym yyTrft jpi ytqytPra frr yraiPtR
yy 3ttPr FRRyry my yft ?r yft yrft tyrfEpy
yftgqn jfRpyrayyt yyRJjy qftqdyyf yfAfty ytqn
yP feqny dR 3rr y^ttyrrayyt Eyf dftqn yqdiid,
yrft gftsi
s. PiMidj
yfqy ?oo£, ept yyyicrtldd drat qferaigft gfeEft gr?y
<fti Frargft PyEpy myypt qrrag y 3RRR?yR Prat ft
yr; yt qrrag Fyt yftqn" yyygrpyn yyiyy yft ?t?yi
ftrpft oRRPm 3PFT5 an?r Epgy FryrERgft ajPrqn ^rr
gft frry FftpRT Sdyj 3R gyyftrqn Epft qP
gyiPyPty qftty Frayg syi 3Rqft jpt ftrgym
FrafttPR, yrarPiR f 3TrftR FfFgyprar yyRyy FryR
yyr frrrfr ?ri fg yrPyft gy ggnFqft quddddn
fefty yftsy, eprr ftRdflR f ftyRRTferqn
FTfqnutdiREAfeFRn yP y?RF dtEpyPRp yyyicrtldd
?Rtyyt y3ftqrEAt EmfEyyy yyqntt gEysi y qftqdy y
3TPqrt si dgymFR qrfetr feREt ftgRtfeTRy gR
y^ryy my ytqn 3RyFyf yftty yft qryy, yyty
yyr qPPfyjjdR qferargRT ygf ftrpyft Prtr yft ytrri
fRTiERSI
efTOHlif/ST^F^, ?° ^oofc
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. fff,  fo £ foot
?R
—I 1 f—
QV ei° 92*
The jEww/k/a-'w aorfnames shown antj the assignations
«Md on tnis frwp do not imply ollwtal arxjorsoment or
aootpttno* bythv OnittO nations.
V
\
J #>—^-Simikol
juaicmiia',
4 _ ttailatl[_ ^chainpui *-^
PMAHAKAufr   s_n P Mania
I
e ii i n a
X.
^ Ganidgadlii
' KARNALI'
#~Jumla
r  /W MID-WEST
A 'Mahendranagar
y   t
. rt-Dhangar
"A  x.
E"J1  /X.^MID-WEST —C ;
Qr^  ..DatokTi    J'BSinar /  .,  .--■/..«
^*   Vv O _ ,^   ■. /   -Jomosoni '%
.ladliii   v.DireRI  _Ja|artol -7—'•■> ,' •■,»»,
NEPAL
o
8
National capital
Regional saai
■ Zonal wai
o ri.Mi'i aaal
™ ■ «^™ International boundary
•—>—— Regional boundary
 ionai boundary
 Main rofld
 S*ccndatY road
4 h- Railrgftd
■+ Atrpon
fl    20   40    90   «   1WKF1
:—r"-.—r
10  ?0  30  40  50   M n
Map No. 43iW  UNITED NATIONS
January zoo/ (Colour]
icni ol Paacafc«pln_ Ofarjciom
cmi: >_ispin: Scaion
 (bl$fit-H §V i'ftly/ Wt£ tf. fff,  fo £ foot 33
TT3TT ^Ic^^cbl ?ll#ulb|U||£<v
CRR Ej?RRffeT,
yg gft ?o£,3 gft ^jyiyyy yqt?r yyr fet?ry f£ qtrqn Fraqyt ftqRftqft ws, frrsr f Frafeqn erP sjyqnyy zz^ 3rft
RiR RJftdlf Ipft  dUtdit  SI  yy qft ftrpft oRRTRT t^RRf FJREJR F tt,  JJgJHddi^d  tytRFt qRERTRryuRn yR
^ayrraferft qEA~yy ytqn erpt, fptt f oTfmyyrft Rjft yyyi yt y^yfi
yt Rppraqn yPdid, rhrterepi 3Rrgyfy gyj Ffgy f ftptP yit rhrterept y-iJiP gyj jj^diyuj tst qy" yt fdtdfeyrn
yuidi yt yRnraqft Fyyrai FPrfesF fetqRft 3ryuft ajPrqn yqTqnr y^| qyryfEREF yy ?ri ^Pyyy yt terrr f^efT
ftqrdtqft 3TRRftRiy f yirJiFiJ^id yyr FRynF f FRaysTlddiqP yt Fray f|t 3Trqftt y'ditidid Fraygrgft yyyry yEfqtsi
gym yP yt Ffy FTf^gqft FRiEARft qitty 3rr qgEAifty gyyPRF ERqyyryrf RpR?fty ddRift 3ftlTyRT Pry f ytyEAiy
fey ?rjft yt EAR^ynf y^y ytsfi ggqn^Fft ?RPtiy qgEAdtg goPRym feqyg sy JidtAiddid zz^ yyyy ft fter
gE=si qgEAdtg gydERdrf oftgER djERTiy yt d?qn yygPPfy PgnyrKyf PtryyRy yfera ddlid fey yfty y^ft Rjft
yT?y si Rjft fett ?rrPy f yyyqft yyiPdiUdit qaiy sfi ftyy yfyFraqqft FifeyRTft PytrR ytEPt yara frrPr
qferaRTd yrft Rpry yft Rfesrgy qonyrfEREp yytEAr <fti gftft yPd f qoiid^Jii feyy yft" yt EAiyFRft ajPrqn dR
FT?yiPdiqTd yyPqfyrary idqjF qyyrfEREF qferaiyy ggEAEftg gyRTEREm ytR ya-rary fjt ?ty y^ft Rjft yr?y si
yyyy, ej?i f yyyqft feyy feyt yPy f ytR rhrterepi yP ygqn qyry^T qrr yt ygf qt ygy ?ty - yft Rjft
?jyqnyy si
•eft qfgPyyft RJft ytgn epertr yyri
yy ftrpy
ftrt : yfey FraTRT yPrP
CATRT Ej?RTFffeT,
ftgrdfeypt FffR feqEFEpt Pgyfy, yyREAitt F FffR qqiydid ?rrPy fjererr, Fpnyy yyqR PyEyy yyr oTdPtrPry
PgnR5yyf rrer ^errt qgEATfra gyyyyf ytqr ya-qiyjii iEyrg jRiid Rjftgrd drqyny qftftRPy ^\^j yf ?oe,?
jpt ?°, yft epear yRygWt gy yqfefey si Rjft tt epearr yy fey 3rra yyyft ?nPy f rhrter ft -yqyt y?y ygqft
ffe yt, FTgftqEp?Tft EptERTRrauRn tyg, ?Rft yyqft yyRT yt^Fi yuyt yTrgyy qj.j-qj.idi4 3iPr qyit ^ayqrafeTft
qEA?ty ytEFt Eyqy, fptt f yprryyqft Rjft epeaf ytsTi
Rjftgrd Ej?rqn yt yiyrrar ygr oTdyqft qtFyqn f yi?y f?fr 3#g fsft qyy qP ytfi oRrpfT sisy ddiid qftfyy qfft
yt% ?ti ?yn, fey f yrdfqRTd tftfey Ejy f oTyyqft fedy yyiEARft didtJii yiy FrafttPR EAR^ynf 3nwy qi^ ytf y
Aft FPPR yyri qoPTERqft 3TTEA"y qrptqn EyPr FrafttPR EAEyryft yfera Ffy-yy f FTiFyrPy yPdiq gE=si gym yt Ejy f
oRRPFt qjR fed dR dtdiyJ-JlPdil 3TTyRy RFRT ERqyyr ydlid ?py?ftq qJ.J-qJ.1 F^Ft yR FltyrPR FradER F qgEATftg
qoPTERy Rjft 3Rd qPd^di anjdiid 3Tra g|t ?n^r tftgurrsRT ftrny 3TfyFragqft qntqnftuft 3TfyqnF Etrny yfyFraggn
Fffeyry, ?ov^ qft yry 34 qytfera gft yft oTdyqft yry oTynyf t qRnpm sTi Fray?rfeRft yty yyy ft ypmft Ejy f
 (bl$fit-H §V i'ftmt Wt£ tf. fff,  fo £ foot jy
oRrpft feyy FTEAraRy f ftptP qygr ?rrPd fjererr qnyy yEfqtsi ggEAifty gyRTERgft Fy yt FityrPR grtt
sitgnpnyf qRRTrfEREp qupftqft jjy qqr?y errt tJRyf ?rrPd f Fra/dPqft Rtty 3ryy yTTiEfqtsi yftyft PtryyRy
yyqPPfyjjdR Pqnyfr fRR?fty grtt gydEyyf ytR ddiid 3ryyr gyotsi gym diPr ftRy yPTragqn Fffeyry
?ovb gjftPra Ej?iqft ?rryy ERqyyrqft yfyyRT yy yft yPnqftqEA; ysy yftqn yP qyryyERt qEAqn yP yypftty yra
fyqnfty yt fpt FrafttPR EAiyFRft ysqERyyf Rjft 3Tr?ry ytsfi gyft qyryyERtqft PfRp yaniywi jTToJeat jftERqftgEAft
ft qntyR yyRft F?tsi
•eft g?jgPyyft Rjft Fitgft epertr yyii
yty : FraEATRT yPrRyg
<lgchl eHloHoHl TRR ^l^o-jlebj ?||£|tj)t|U||, ?y jrftrpr Root
cyy ^RRffer,
EtRy 3rfyj.ioqdit Frag?rRpqn ytd tgry yyy ft yggft f ftgrym yitsnyyy gt Fraqftgyy ftrpft yyyy ft Pfey F^rn
yz-yyf ^EAra^yy yt ddJiid yryicrtlddJn^d ftrt FrafttPR earefT ysqERypf jpyygqn yyyy yfqrar yft feyRyR
^cr^dJirad yyy Fraygrpyft FraTyry yft ddqndty qyRraERtqft Prqnftyy ftyy yfyFraqqft Fffeyry, ?ov^ gjftPra 304°,
ftp fts c yft fetrsy ygqft qPPfyyyRnf art trtquTrarRd fdytifgy yftqqrtqn sfi qgEAifty gyRTERgft Fy, TRtt ?rrPy
FTfeg gqRn gg Furfegft rsRir JfEfqyrf yftr qyift foT^ftqrtt q?y yt Rjft yicrtlddw ftrt FrafttPR EAEyFyrf y^y
ytsfi fdytifgy qPPfyyyrqft tsR ?oe,3 yry t?rry ?s yft ?jgRR fedRt ? gft FJFRygy, PfeEATRFR qyft yft y^y
yftgqrtqn sfi
ftrny f ftRdtqft gjyr fed tt y'y<Adid gfts yE=ft Rjftyf feyry si
yyyicrdjddJii "oftqy fJTigqnqP fureari f trr^ft gt 3TT?y ygqn ytgP ?fty FRysyyyqn qnyy yt _d/F feftt ?rrPy,
qypf, gyt qyyER f Fifey qqyRTR yPiy-g- gft feyry qqR ytsfi
«fr q?jqPyyft Rjft ytqft qRyun yyri
yy ftrpy
 (bl$fit-H §V i'ftly/ Wt£ tf. fff,  fo £ foot
?f
3v^t^T
^c-d<«rA||Jd«Hd $m^RT ^CRrfT qt^ERT
^E^dTERiyyy qn^Pry fg (qn^Pry yg) frfier,
JkdiqiiJjJsit yTFRqntt fttr ?ti qfy3ftt JiRt^ry Arym
?r% ??o qrayjFfer qntTy sd; I yy frrrt yyErryy
yfFRRRrai yyrftd Rr&gR yy i^gydry trtt ytr
i^Ey ftqy f i^Ey FraTyry yft qyry ytsi
EPi^fyy grrgft Epry yft jjF&y yyR yyEyny yfFRyRT
?tl yidiPJldi FRft fey 3T5Epy ygy, ^^ gfty ygy
r iRyft fyrjgjft gy yqy Fayr ygqn Ej?iflTt yyR
yry Ej?Rn dPididii tsftqft jj^Epprar f^t qn^fyy
ygqn FrafttPR fe^qsppRn yjj^d qny ytsi yyEyny
oidTRyiddid qry yyR f JjdgTfEpyqn yyyy qn^fyy
ygft qjFj aRRttfeg PutygRffeTFraai fty yt
ERRRftR yyiiyfedqft fe^gupyR gPtEAR mn; rs
I qn^fyy gxrft ?? gggft (Pijf^fr mw draqft jtiPir
fftfey qP qqyry ys I art fftfeyft FRTRyftqn SEy
yPu^dii f i^Ey gy yqy sii?ry % 3t?f£s dqygrt
drat yymtt yrrisi
qn^Pry ^ryt yqR qitqn qpREAy f fjrr ^JtdJn^d
FiJyPgy ytEyf Rrrr JifVo. i 3tP yfey Fyy
tttfr JTERTdym yfyqntfer yR 3Rdtif|y
Fi5tryyyr?THyf qsiift  yftE=si  dgygfeR y  yrayt
qn^pRT  yTiqft  tqyr^S  www.  crisisgroup.org  y  qfft
iqyy jki^i qn^fyy grrft -yqyT fe^yyryfc srrt
3PFqR JRlid F 3TTqyi FgRTi^Fypt FRltd d/lid FREPR
f yj.diu.di4 qyR qP frr erRp, FrgtryrR yyr y>yu
oryyyy Prftr qny y£i
FT3RR yyy, FradtP, q^dfttP f ERRrftR atnqn
qpTfey  erRp^f  F^pf  Rl^Piy  ^qqft  tfeft  qn^fyy
ygqft FiRri f qpREAyyrf FfyRyft% i^y d?qn
fttPPytdpTRraai fyriy gdgar y^tty ysi qn^fyy
yyqn Frprsraarai «fr ffttdt FTftrgn qrrj? JiiPdidn q^r
3rrgy feyfuR cgrdy f q^r 3raftqn J.ra^d zku fgqftts
gfgE=si yy ?ooo Epf yyqtfef% qn^fyy ^rym ysraaT
yyr qntqnft qjjyjii 3RtPrarqn qt fet?raERt yrty
gyiERr F^fypm si
gn^Pry y-qgft 3Rdtf|g JjtyRrg gtRyy si 3rrqyr
qrqtFTJRFtt qnyrnyf 3iPr ddiid gym qngtEdyfr
grfyfdy fry (yf gygft EAdt ygqft s), EyttEfr, ^^
f JRqny yyifey yftgqn iM\ yydyr ydTRyiym EyPr
yy frrteft ?v 3ftdr diratdq^ yjRTy, feypR, gfytdr,
qngft,  repr,  EARPt,  ^yyyrREA,  ymR,  qnfy,
EprsyrR", yfttt, RrPdy, Ffty f PgpRfr f|ri sd; f
yR3ftdr yRt?iqn 40 yryr qtr FTSEPdyyd t?r f atny
yyqn fe^qdi^ Rd qntTy u^{\ ytytt yRhdiiJii
yfyty, gr^fr, qftd t 3n?3R, qonyiP5iR yurdER Epftr,
fftfey, ^PrttfgR, Prftt, di?qftR, frfr, yfey atn,
Pray Pr3fty, FrfJnPrR, w&i, fyRR f Prayity, dR
gfFHyrai 3TqyrPydiy, ^E^rftPrR, r^jtr, qnygydiy,
qnPifoTyyry, jRRra (gjft), ftrny, iy qftftR,
qrfeRyy, -eftyRn, difoTRFyyry, d^fraPryy f
iodfeiFdid dR fftqy y^dPqi, 3RjfPy, youdoiid,
qtPdy i^ftytfyy, yf^y, qftytyt, jfRttm, su^im,
jRtftyt f yfey yyr qf^ry gprgrar iy 3tRfepiea1%
^FRRrayEPt Fraqyt atn yP Eraifey yftUdiun qftdPqy
gPsgy atn f ?r?try ^^{\
qn^fyy yrrft frefr, qttqqntt y^r f FTftryygT f
erRprt y^EAiEATdpTRTd -yqyt qftqy Fqra ^dfiS 1
Ry fgpRy Ej?rqn fftjy FRqntt Pgny gt Ffrsyry
Fqra iTRT^y 3RTisy: 3RtPrarqft 3Rdtif|g feqny
goTERft (ggyfft), yPdqidn qryf JTERRra, tPyyym
grrrf JTERRra, qyrfttdt tEAl^iR errr yy fet?r
yfyy feyy, qyrfttdt 3Rdtif|g feqny gotyHt,
qyryfey 3Rdtif|y feqny yEjyyry t^z, ^ tjwe
JTERRra, ^ypypf grrrf JTERRra, fftydgrcyqft qry?
JTERTdy, gnEyy gTFR JTERRra, yty fety feyy,
apRERTcygft EfepiR yrPry feyy, yqry 3TERTif|y
FTiftty Ptfy (oii^dii) Prqtyydi^ypt grrrf JTERRra,
dd-ol<HJfidit grrif JTERRra, ERjoRyry ycrdftf|q
fegny goTEyfr, ?rfet fffty grrR JTERRra, yfet Ertyf
gRR JTERRra, yqfeyqn grrrf JTERRra, Ftty Fiftfra
grrrf feyy, dtnqft grrrf JTERRra, FffR yftFraggn
fet?r yyr qraytdy ferny, tygy 3Rdtif|g feqny
feyy f 3raftqn y^tty fttr (ygyg?) u^{\
fSt F Pott atgqn EARyTraT Carnegie Corporation of New
York, Carso Foundation, Compton Foundation, Ford Foundation,
Fundacion DARA Internacional, Iara Lee and George Gund III
Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, Hunt
Alternatives Fund, Kimsey Foundation, Korea Foundation,
John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Charles Stewart
Mott Foundation, Open Society Institute, Pierre and Pamela
Omidyar Fund, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares Fund,
Provictimis Foundation, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing
Trust, Rockefeller Philanthropy Advisors and Viva Trust SET I
 (bl$fit-H  §V i'ftly/ Wt£ tf.  fff,  fo £ foot
?s
3T^r^
sfflft^RT ^T^ W[ 3°<>v £f^T ^TR" qik iTT^fcTTCTTSIFtfr yf?|<^<H T cHMcplfl**
CENTRAL ASIA
The Failure of Reform in Uzbekistan: Ways Forward for
the International Community, Asia Report N°76, 11 March
2004 (also available in Russian)
Tajikistan's Politics: Confrontation or Consolidation?, Asia
Briefing N°33, 19 May 2004
Political Transition in Kyrgyzstan: Problems and Prospects,
Asia Report N°81, 11 August 2004
Repression and Regression in Turkmenistan: A New
International Strategy, Asia Report N°85, 4 November 2004
(also available in Russian)
The Curse of Cotton: Central Asia's Destructive
Monoculture, Asia Report N°93, 28 February 2005 (also
available in Russian)
Kyrgyzstan: After the Revolution, Asia Report N°97, 4 May
2005 (also available in Russian)
Uzbekistan: The Andijon Uprising, Asia Briefing N°38, 25
May 2005 (also available in Russian)
Kyrgyzstan: A Faltering State, Asia Report N°109, 16
December 2005 (also available in Russian)
Uzbekistan: In for the Long Haul, Asia Briefing N°45, 16
February 2006
Central Asia: What Role for the European Union?, Asia
Report N° 113, 10 April 2006
Kyrgyzstan's Prison System Nightmare, Asia Report N°l 18,
16 August 2006 (also available in Russian)
Uzbekistan: Europe's Sanctions Matter, Asia Briefing N°54,
6 November 2006
Kyrgyzstan on the Edge, Asia Briefing N°55, 9 November
2006
Turkmenistan after Niyazov, Asia Briefing N°60, 12
February 2007
NORTH EAST ASIA
Taiwan Strait IV: How an Ultimate Political Settlement
Might Look, Asia Report N°75, 26 February 2004
North Korea: Where Next for the Nuclear Talks?, Asia
Report N°87, 15 November 2004 (also available in Korean
and in Russian)
Korea Backgrounder: How the South Views its Brother
from Another Planet, Asia Report N°89, 14 December 2004
(also available in Korean and in Russian)
North Korea: Can the Iron Fist Accept the Invisible Hand?,
Asia Report N°96, 25 April 2005 (also available in Korean
and in Russian)
Japan and North Korea: Bones of Contention, Asia Report
NT 00, 27 June 2005 (also available in Korean)
China and Taiwan: Uneasy Detente, Asia Briefing N°42, 21
September 2005
North East Asia's Undercurrents of Conflict, Asia Report
N°108, 15 December 2005 (also available in Korean)
China and North Korea: Comrades Forever?, Asia Report
NT 12, 1 February 2006 (also available in Korean)
After North Korea's Missile Launch: Are the Nuclear Talks
Dead?, Asia Briefing N°52, 9 August 2006 (also available in
Korean and in Russian)
Perilous Journeys: The Plight of North Koreans in China
and Beyond, Asia Report N°122, 26 October 2006 (also
available in Russian)
North Korea's Nuclear Test: The Fallout, Crisis Group Asia
Briefing N°56, 13 November 2006
SOUTH ASIA
Unfulfilled Promises: Pakistan's Failure to Tackle
Extremism, Asia Report N°73, 16 January 2004
Nepal: Dangerous Plans for Village Militias, Asia Briefing
N°30, 17 February 2004 (also available in Nepali)
Devolution in Pakistan: Reform or Regression?, Asia Report
N°77, 22 March 2004
Elections and Security in Afghanistan, Asia Briefing N°31,
30 March 2004
India/Pakistan Relations and Kashmir: Steps toward Peace,
Asia Report N°79, 24 June 2004
Pakistan: Reforming the Education Sector, Asia Report
N°84, 7 October 2004
Building Judicial Independence in Pakistan, Asia Report
N°86, 10 November 2004
Afghanistan: From Presidential to Parliamentary Elections,
Asia Report N°88, 23 November 2004
Nepal's Royal Coup: Making a Bad Situation Worse, Asia
Report N°91, 9 February 2005
Afghanistan: Getting Disarmament Back on Track, Asia
Briefing N°35, 23 February 2005
Nepal: Responding to the Royal Coup, Asia Briefing N°35,
24 February 2005
Nepal: Dealing with a Human Rights Crisis, Asia Report
N°94, 24 March 2005
The State of Sectarianism in Pakistan, Asia Report N°95, 18
April 2005
Political Parties in Afghanistan, Asia Briefing N°39, 2 June
2005
Towards a Lasting Peace in Nepal: The Constitutional
Issues, Asia Report N°99, 15 June 2005
Afghanistan Elections: Endgame or New Beginning?, Asia
Report N° 101, 21 July 2005
Nepal: Beyond Royal Rule, Asia Briefing N°41, 15
September 2005
Authoritarianism and Political Party Reform in Pakistan,
Asia Report NT 02, 28 September 2005
Nepal's Maoists: Their Aims, Structure and Strategy, Asia
Report NT04, 27 October 2005
Pakistan's Local Polls: Shoring Up Military Rule, Asia
Briefing N°43, 22 November 2005
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. fff,  fo £ foot
?ls
Nepal's New Alliance: The Mainstream Parties and the
Maoists, Asia Report 106, 28 November 2005
Rebuilding the Afghan State: The European Union's Role,
Asia Report NT 07, 30 November 2005
Nepal: Electing Chaos, Asia Report N° 111, 31 January 2006
Pakistan: Political Impact of the Earthquake, Asia Briefing
N°46, 15 March 2006
Nepal's Crisis: Mobilising International Influence, Asia
Briefing N°49,19 April 2006
Nepal: From People Power to Peace?, Asia Report NT 15,
10 May 2006
Afghanistan's New Legislature: Making Democracy Work,
Asia Report N° 116, 15 May 2006
India, Pakistan and Kashmir: Stabilising a Cold Peace, Asia
Briefing N°51, 15 June 2006
Pakistan: the Worsening Conflict in Balochistan, Asia
Report N° 119, 14 September 2006
Bangladesh Today, Asia Report N°121, 23 October 2006
Countering Afghanistan's Insurgency: No Quick Fixes,
Asia Report NT23, 2 November 2006
Sri Lanka: The Failure of the Peace Process, Asia Report
NT24, 28 November 2006
Pakistan's Tribal Areas: Appeasing the Militants, Asia
Report NT25, 11 December 2006
Nepal's Peace Agreement: Making it Work, Asia Report
NT26, 15 December 2006
Afghanistan's Endangered Compact, Asia Briefing N°59, 29
January 2007
SOUTH EAST ASIA
Indonesia Backgrounder: Jihad in Central Sulawesi, Asia
Report N°74, 3 February 2004
Myanmar: Sanctions, Engagement or Another Way
Forward?, Asia Report N°78, 26 April 2004
Indonesia: Violence Erupts Again in Ambon, Asia Briefing
N°32, 17 May 2004
Southern Philippines Backgrounder: Terrorism and the
Peace Process, Asia Report N°80, 13 July 2004 (also
available in Indonesian)
Myanmar: Aid to the Border Areas, Asia Report N°82, 9
September 2004
Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism
Mostly Don't Mix, Asia Report N°83, 13 September 2004
Burma/Myanmar: Update on HIV/AIDS policy, Asia
Briefing N°34, 16 December 2004
Indonesia: Rethinking Internal Security Strategy, Asia
Report N°90, 20 December 2004
Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam and the
Australian Embassy Bombing, Asia Report N°92, 22
February 2005 (also available in Indonesian)
Decentralisation and Conflict in Indonesia: The Mamasa
Case, Asia Briefing N°37, 3 May 2005
Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad, Asia Report
N°98, 18 May 2005 (also available in Thai)
Aceh: A New Chance for Peace, Asia Briefing N°40, 15
August 2005
Weakening Indonesia's Mujahidin Networks: Lessons from
Maluku andPoso, Asia Report N° 103, 13 October 2005 (also
available in Indonesian)
Thailand's Emergency Decree: No Solution, Asia Report
NT 05, 18 November 2005 (also available in Thai)
Aceh: So far, So Good, Asia Update Briefing N°44, 13
December 2005 (also available in Indonesian)
Philippines Terrorism: The Role of Militant Islamic
Converts, Asia Report NT 10, 19 December 2005
Papua: The Dangers of Shutting Down Dialogue, Asia
Briefing N°47, 23 March 2006 (also available in Indonesian)
Aceh: Now for the Hard Part, Asia Briefing N°48, 29 March
2006
Managing Tensions on the Timor-Leste/Indonesia Border,
Asia Briefing N°50, 4 May 2006
Terrorism in Indonesia: Noordin's Networks, Asia Report
NT 14, 5 May 2006 (also available in Indonesian)
Islamic Law and Criminal Justice in Aceh, Asia Report
N° 117, 31 July 2006 (also available in Indonesian)
Papua: Answers to Frequently Asked Questions, Asia
Briefing N°53, 5 September 2006
Resolving Timor-Leste's Crisis, Asia Report NT20, 10
October 2006
Aceh's Local Elections: The Role of the Free Aceh
Movement (GAM), Asia Briefing N°57, 29 November 2006
Myanmar: New Threats to Humanitarian Aid, Asia Briefing
N°58, 8 December 2006
Jihadism in Indonesia: Poso on the Edge, Asia Report
NT 27, 24 January 2007
OTHER REPORTS AND BRIEFINGS
For Crisis Group reports and briefing papers on:
Asia
Africa
Europe
Latin America and Caribbean
Mddle East and North Africa
Thematic Issues
CrisisWatch
please visit our website www.crisisgroup.org
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. fff,  fo £ foot
3d
3T^5
Co-Chairs
Christopher Patten
Former European Commissioner for External Relations,
Governor of Hong Kong and UK Cabinet Minister: Chancellor of
Oxford University
Thomas Pickering
Former U.S. Ambassador to the UN, Russia, India, Israel, Jordan,
El Salvador and Nigeria
President & CEO
Gareth Evans
Former Foreign Minister of Australia
Executive Committee
Cheryl Carolus
Former South African High Commissioner to the UK and
Secretary General ofthe ANC
Maria Livanos Cattaui*
Member ofthe Board of Directors, Petroplus Holding AG,
Switzerland: former Secretary-General, International Chamber of
Commerce
Yoichi Funabashi
Chief Diplomatic Correspondent & Columnist, The Asahi Shimbun,
Japan
Frank Giustra
Chairman, Endeavour Financial, Canada
Stephen Solarz
Former U.S. Congressman
George Soros
Chairman, Open Society Institute
Par Stenback
Former Foreign Minister of Finland
*Vice-Chair
Morton Abramowitz
Former U.S. Assistant Secretary of State and Ambassador to Turkey
Adnan Abu-Odeh
Former Political Adviser to King Abdullah II and to King Hussein
and Jordan Permanent Representative to the UN
Kenneth Adelman
Former U.S. Ambassador and Director ofthe Arms Control and
Disarmament Agency
Ersin Arioglu
Member of Parliament, Turkey: Chairman Emeritus, Yapi
Merkezi Group
Shlomo Ben-Ami
Former Foreign Minister of Israel
Lakhdar Brahimi
Former Special Adviser to the UN Secretary-General and Algerian
Foreign Minister
Zbigniew Brzezinski
Former U.S. National Security Advisor to the President
Kim Campbell
Former Prime Minister of Canada: Secretary General, Club of Madrid
Naresh Chandra
Former Indian Cabinet Secretary and Ambassador of India to the U.S.
Joaquim Alberto Chissano
Former President of Mozambique
Victor Chu
Chairman, First Eastern Investment Group, Hong Kong
Wesley Clark
Former NATO Supreme Allied Commander, Europe
Pat Cox
Former President of European Parliament
Uffe Ellemann-Jensen
Former Foreign Minister of Denmark
Mark Eyskens
Former Prime Minister of Belgium
Joschka Fischer
Former Foreign Minister of Germany
Leslie H. Gelb
President Emeritus of Council on Foreign Relations, U.S.
Carla Hills
Former Secretary of Housing and U.S. Trade Representative
Lena Hjelm-Wallen
Former Deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister,
Sweden
Swanee Hunt
Chair of Inclusive Security: Women Waging Peace: former U.S.
Ambassador to Austria
Anwar Ibrahim
Former Deputy Prime Minister of Malaysia
Asma Jahangir
UN Special Rapporteur on the Freedom of Religion or Belief
Chairperson, Human Rights Commission of Pakistan
Nancy Kassebaum Baker
Former U.S. Senator
James V. Kimsey
Founder and Chairman Emeritus of America Online, Inc. (AOL)
Wim Kok
Former Prime Minister of Netherlands
Ricardo Lagos
Former President of Chile
Joanne Leedom-Ackerman
Novelist and journalist, U.S.
Ayo Obe
Chair of Steering Committee of World Movement for Democracy,
Nigeria
Christine Ockrent
 {bl$f$H §W fjffiw fttf tf. fff,  fo £ foot
,??
Journalist and author, France
Victor Pinchuk
Founder oflnterpipe Scientific and Industrial Production Group
Samantha Power
Author and Professor, Kennedy School of Government, Harvard
Fidel V. Ramos
Former President of Philippines
Ghassan Salame
Former Minister, Lebanon: Professor of International Relations, Paris
Douglas Schoen
Founding Partner of Penn, Schoen & Berland Associates, U.S.
Thorvald Stoltenberg
Former Foreign Minister of Norway
Ernesto Zedillo
Former President of Mexico; Director, Yale Center for the Study
of Globalization
INTERNATIONAL ADVISORY COUNCIL
Crisis Group's International Advisory Council comprises major individual and corporate donors who contribute
their advice and experience to Crisis Group on a regular basis.
Rita E. Hauser (Chair)
Elliott F. Kulick (Deputy Chair)
Marc Abramowitz
Anglo American PLC
APCO Worldwide Inc.
Ed Bachrach
Patrick E. Benzie
Stanley M. Bergman and
Edward J. Bergman
BHP Billiton
Harry Bookey and Pamela
Bass-Bookey
Carso Foundation
John Chapman Chester
Chevron
Citigroup
Companhia Vale do Rio Doce
Richard H. Cooper
Credit Suisse
John Ehara
Equinox Partners
Konrad Fischer
Alan Griffiths
Charlotte and Fred Hubbell
Iara Lee & George Gund III
Foundation
Khaled Juffali
George Kellner
Shiv Vikram Khemka
Scott J. Lawlor
George Loening
McKinsey & Company
Najib A. Mikati
Donald Pels
PT Newmont Pacific Nusantara
(Mr. Robert Humberson)
Michael L. Riordan
Tilleke & Gibbins
Baron Guy Ullens de
Schooten
VIVATrust
Stanley Weiss
Westfield Group
Woodside Energy Ltd
Don Xia
Yapi Merkezi Construction
and Industry Inc.
Yasuyo Yamazaki
Shinji Yazaki
Sunny Yoon
SENIOR ADVISERS
Crisis Group's Senior Advisers are former Board Members (not presently holding executive office) who maintain an
association with Crisis Group, and whose advice and support are called on from time to time.
Oscar Arias
Zainab Bangura
Christoph Bertram
Jorge Castaneda
Eugene Chien
Gianfranco
Dell'AlbaAlain
Destexhe
Marika Fahlen
Stanley Fischer
Malcolm Fraser
Max Jakob son
Mong Joon
ChungAllan J.
MacEachen
Barbara McDougall
Matt McHugh
George J. Mitchell
Cyril Ramaphosa
Michel RocardVolker
Ruehe
Simone Veil
Michael Sohlman
Leo Tindemans
Ed van Thijn
Shirley Williams
 

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0365072/manifest

Comment

Related Items