Digital Himalaya Journals

Nepal's Election: A Peaceful Revolution? International Crisis Group 2008-07-03

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0365071.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0365071.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0365071-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0365071-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0365071-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0365071-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0365071-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0365071-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0365071-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0365071.ris

Full Text

 Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
 "jft ^-cK-AII'HHH *I^Rl<H WRT TT^lf^RT RhU*I %TT^ft SH^R" ftl iRI^t 3TTRl*lR* t^VA ST^MtTT 3T^Tt?Rf m *I^Rl<H
W HHM^H-dt "^ fHfe^ ^-Hl^d. (www.crisisgroup.org) ^ ^MH<Jk ipf ^fV^ I ^P?f RhU*I 3T^#cf Tift" wrf
f^T^IHWI -grq^ <|<jlg|<HI :
^d<-i|l*H<rl -Jhl^Rl-H JJT
3reTlf% *l<Hl"fl, "^FtW, Hf$ldH<
^T: K^Yc^C, 4-ill^-H: ^Yc^c
nepal@crisisgroup.org
 faro^ft
<IK^H i
l.  T^PT 1
\. ^m^w: sfam. ^
W) ^T3tkT^t W^. R
■?§■) siPsrsh ^Ffkfr 3
if)  7T&# <A$^ ■ HK^hR* ^T -Hf^ildl Y
^)  I^t Pl<l<Hd K
3.  TT?TCFT 5
^3") 3nf¥l^ oiici^im ^
"?§■) ^d<H is
if)  TTcKTcTW ^t "^%f f^rr? z
^)  ^FT:-Hd<iH «*,
v. %■ ^fM «<m t I^Wsr f^rt? ^
^3") ^RT^t <=lldl<=Rul ^
"?§■) ji_s|_1, tii*£U-=6) t y)^iy4) lo
if) Ictt 11
^) £\$<r?U ft cRTJ^t ?ft <n
^) f^gjif %^t? ^
*. hR.«ii-h t^
^5") "^fTTT'df^R ^
t. -HdJluMI 13
^. ^^to|hu[ fir^RIt IY
3. ^ff H<?H*I <HPmH<H'flJ <R
Y. ^HHlfd*d4>*l %Z Pld<ul <U
"?§■) ^TTstkT^t f^T f^ft IIS
if)  f^T fPft (WT:) "^ ^ Wcf *rat? t^
5.  ft*^ ^°
^3")  HHI<H*I ^^T^IT ^
"?§■) Trgr $w*4jj Roifxn nRuim ^3
if)  *-£<-*! l<Hd<H *I^Rl<H Tjq^TTRsra' ^Y
^)  *-£<-*! l<Hd<H *I^Rl<H Wt"?FT ^ooY %f% WJK % u,R|i||<HH^ yfd^Kd T *IH*l{l^ ^
~W)  i-ii-m-iA *I^Rl<H TR3T *|iT*l(l *iW*l *K^i?^ ^^
 Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
T(rcmrft<Ttrf ^. m
3 ^n# R°°^
^MM*1 ^m : ^llPd^f ^rf%?
xiKxi^^T
<HRyH<LfHI*l ^RR RTfnf yp*i|l*l RifR tt_^t 3Rt ^^t
fsRtl ^TWt HHI<H<rll£ RfR <Hl*dlP=l* J|"ld-=l RtW ipf t.
RRHR irf?§R 3Tf%RT p7 ^ RTdt WFf iRTt I 1 o srf^T
^ooc g?t 3TTR5RRRT RT3TfaT#R pf ^tffR RRTT t#T RTTRf
T HR<=ldd*l R¥IRT RRfHl^*^ RuRlk-H* f^RR fTfRR
RT I <HWMdi|| "SIlPdHuf T <|JJlRld "^TRtT ^TT*t t^T ^HI<=M
<M^R* <l^-=l T J|^Hll<rl*l RR" RmRmI R^fp7 J|<|LJ*I
■^ I  RT3iRl<0i^ Rtf "^tTT <H<*R JlidyP R?RR ^dMd
rrtrt »i3<i^*i bh;i rrrT w^ir Ffl*R r^ sr^ TTTft
*uR<el*l 3f=R <J<H3^ RT3fHl<{)*l Hdr<=l-HI RR <H<*R<rll£
RR2R ftfcf T?RiW d^i^d.l
pTRR 3Rd cR ftRlf 3TT%|iPlf*d d^illdd RRRT f^t
■gfl %TRT *J-_Rtd "qT^f (RTsffaFff) <HRyH<LfHI*l
LJ*Ri?l3*R«l R^t fRd" fRdT <H^H-«I ^Rt ^RT*t WU STTTTf^
STTTT^t -gfl ^qr# *l^i)<H C^*T) T %TTR *J-_Rtd "qT^f
(tttttr) RFTJ ^W "FllftR iA^ ^RjRR R sIcJiRlJ/H, cR
R%75RTf STHRt *th1< TFTRTOR f%R RfTT3R Rift
hR<^*I m "|R R^fR f^fd*t f%d" RtRR R% RTSftRRR
PR*) RR f%d" ptRI Rtf 7T&# '?W?^t OT R\*t
f^MAMId ^l-HJld %R?t ^T^RRlf ^Rt RTRR pt*t «f I
tt&# Hidl^^i Riftfr RR3Tfg*R ^RiT^t RfRR ftr
eHiLJ*) ^ 1 <Ni=ii<fl «<ri^ wm R4^n yf^iiNid tt-__t
R%fRd:PrR <H*ddJ  ^HHlR* yRRRc<=l*l  STTSTRfTT Rtf
^Ryu^rni %ftfRd: P<hm d-fV^*) "?^r ^IRIaiI i
^I?# 3TRR RTRRRR PrNrRT ^tk^T T doHI**H*
yfd^Hy?*! <=lldl<=Rul RRR I RTRt <H^i|^P_ ydlf^d Tl^T T
<N^R* "^TTTT ^%T TTd^Mf^ TRT 3T5TR 3Tf^i|M*| -?§Tr
«ftcTT f^T *TTT 1 ^%ts _44kc||<cfc| -^rj ^TTt? "pt cR f^k
*R 3TT% f^R -g-^TfT fsTTT I 3f5TR 3TRHRT STT^W ¥R c-mRRh
TW^ fsTTT^I T^nftcT 4<H3^ STHRT R<|sf|^^cHI^ '^rr^T
PR ^d*u.l*l WRT ^*f f^(l 7TT3ilo||r{l^^ T %ft
f^RTT TT^ft ^RSTflr^R ^\iM^\ ^ 3TTWRT 3TpT#
■?WW£ Tfgrf cTft <uid1R ST^RTTR 3TTWf f^5" "^rToT
"^jfsRf TTTI  7JT3i)c||<f|g^ ^TRT ^Hldd T ^<^<H^dl ^
gJTTT  HJR*I  ft^R,  cR  t#T  "^RTW:  3TFTRT  t«.  ^RT
*i4*d^^*l ^RiilPd "^tttt -^Tf jiRlj*I srfjtttt ^
^%?^t STTWTf f^% tHilRld Tf%l "^ ^%?^t TT^pf
W^T °HMd T cJRRnf nR^IMd ttr STHRT "f%^ ^TR
3JT#TTT\, ^RgRTddl^^*! R^il^l <ulRd yRRP^Id *Rtl
TTcRR ^nf T ^f f*Rl^*| TTd^r 7T% ^fd^T ^ffT
Rdloil^STR "^TRtT *TTT T ri( fctf^t (p:-Hd<iH *l4<Hf^d)
STf^ffT ^rf^3Tf Tft ^T%T 3TRt| iraft" <d^^ ^HHlR*
STTSTRfTT ^g?T "^TSTFRmT -H<^i|^^*l Hm-Hf^d*l STpd^T
~^rm R*kd g?TTT ^RTR -Hf*iJ*l ?f4" Trgr JTf^diHf^ % z
dlR^*l f^R TTRt *Rtl ^fsftdJ ft#£R ¥f5RTd: f^t
dJ-ik<=IRi?^ ajl^*l ^ Rd^^?*l Wfrf ^WTR -^FK
^dH<^| TTRT ^T TJMI ^TRT SRdT^t ff7^*! d^<i<=IR*l
^^■Cl-HI ST^ToRRt f^t 3TT^?T3TpR Trgr %&ft Ww ^T
^it7*^^ 'gfl ttPsttto^^ TRtRcf R^R ^ vjHI*I rttt^
%rr ipr ^t*T ^ b^I # ^^ ^dl*l -HHlHinRHl ^o<\
m*:$\H "#rSTFRmT pf |Ir, cR 3|-d<Hldl WTTR ^T
H-H**l^l c^Tt ^ffT <lf*LJ*l ^ I
iMd'R* f^TRR ^RRt§% *TTT ttR IRT -HRyH-H^ ^#%-
HRH*I *j*Ki?^ %ft HHM*I ^IR, "3llf^, vMzfr T ^NfR
RRtldHI^ ^FfK WTT TTRRflc7? R\*T «f I ?RRT
LJ*R£I3 "^FT^ TT%W ^pf R^Rt R^t '7Rft^ yRRRc=l^l
%TRT ^m" LjRill^ 3TTRT R?T ^R*t ^1 R^TcRT
<H^HHlR* yRRRM*) 3TR?JFRt R^t ^i(. ^H^^H
"#raRR¥TTRT FTR ^TTT^t b{^|  c^RRTd" f^TRRRR,  ¥tRnR T
Rprafir^r7*! Rpft *i*RRfl^ yRRP^id "|R qTTT^f -sr^i
R^# RRSTflr^R RTRTTR ?qt TT^t R^ft 3i<H-dfs^^*l
STFRd *TR^T 4l**l Tr-__r Rp RRT ^ Rtd: W R=f
R^R Trgr R¥R <M^R* WR ^T R?JT RRR H^M*I
RRRRRlf 3TT^R f^^RT R% f^JR TRpT R^gf *Rt pj
fR^T JlRfttJ*! ^1
RTSTtRR f^RR PfRRTf Riff ^T I RTsftR^tR RRftRT?*t
R)R bJI%R T sIcHRwi^* ^ f^IR SfR '?RT?J?RTt cTR*!
*RRT R^dt ROT3R f^T I  ^ ^R f^RRR ¥RRT Rfsft^tR
 JVM*1 W^TW : ?//PrfV/r WlfirTP
*r>i$RiH wt rffcrr f^M w. IKK, 3 ^r^rt ?ooz
t%RTR RcT*f 4H*s|ld RF RT*t R^AMId pTPR 41^*1
RTT%T RR" Hldl*l TlRT^^R TTTR p7? pJTRpr? R^TRT
TRR I RRR RlRHl<0*l R^T RfR5" %f%Rt RTt sHMdl Rlf?
ft?R I RfR J|U|d-=l*l Wn RfR RF? RTRTRR R ^T, *Rt
RRRRlf Fu*R< RcTRdW RTRtRR*t RfR" T RfRRRR
^m R^wf f^R RRT f^TTI RT3iRl<0<r) R^RT^RRTf
3TTRTTRRT R=f TFF, "SRI T TTRT Hldli?^ Rfft ^RTRT RRTRT
T|"l ^ WZ$W ^HdlRld RTTT PFFd WTT T|*f T
* Id ^1^*1 RRRR7*" TTfTRRT R3|<"Hp|LJ*l *TR <^-\
RTRfRRt TRRT *Trr | ^t> pFRR^T ¥FTRT RTR RR7?!?^
TRRRd' PFR (dH<?M*l*l Pt#£R £M3^I RTR
RTRfRRt f^TRR W&t RTRRRT) ^R%l*^^*l RF§T
HHJ)*I RFRR £FT*T RdRRT?JTRJTf d<H^* *RR ^td" TR7*!
ft?P *RT ^§T?t^TT I
RRRRT MrtiH ^ff f^RR?R TRtf T -=HI<=I*I ^R^FTFR R^,
R^TR R^% T RR^RT RcT ft% ^km m RTRFTFFt §R
RFgfl %ft RR^t T £||*y4-*")*l RCTT^TS 3FT3R ^TT7*!
f^TTT, RT Rf RTRfT RT*FR Ff% ^ 7*R f^l TTRR%*"
^RTTRT R^ T ^iTRd" R=f RRR TRTR R^TR RdRR^TRJTf
f%ft I TRRR fdRR TR RRRt pR*RTRRTf RTRTdRTFT fRTT
T RRRt RfRRd" T*d" R=f pit TT^TTRT PtRRW <HirHHn
*RI R%^R TFT5TFF* WTT #dt Tf% TR RSFR W
3|Ri|Plddl*l TTR¥T y^|U|^^ RdRT Rp R=f TFTR^ ^ft
RTR fRTT |  HHM*I  HHlR*^^ p TF%R ^ FTRR^TRd:
f^rr*! 'SrTNTRt <n^R* ^<=hPi m pprgt i
RR fTRdRT TRR Rf^RR T PT#5FfRT FRRR te^*i 'gf,
pTFRFf f%WRZFTTRT pRFT J|RtJ*l ^ T dR^I*l ftffRR
TT*t "gfl RRRTT R^**l R*f d1Rj|d fTRdRT *R Rtf
iMd'R* _T^R*t Rt^TR J|RtJ*l "gf T R^RR*TRFf
^d1rll^^*l TFT Tft¥IR J|RtJ*l "gfl ^ "R%FRmTRTT
R¥IR RT*TT RRR% P+Il^ld "gfl TRTJRT^ m^
■siRTRTTT7*!^ TR g?TR RRTT*! "gf T %R*t RT%FT TF)
^ "gfl Rf *m^^ RRR R^ trR- TTfRRt -g^T I Rf RR
gjpf TTgRTR TFTR RRTtI "RTtRT TT%RRTf TRTR f^RRRT
pTTR^T 'SRt M T <=Mde1^dl*l RT^R*R "gf I
+ld*ll^l/^t^r, ^ ^Wf 'Rooz;
 Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
T(rcmrft<Ttrf ^. m
3 ^n# R°°^
^MH=bl ^m : ^llPd^f ^iPrT?
i. "qft^T
HHM*I Rt%FRmT RR7? to srfftr ^ooc RT ^f-
pftdRR? TRHR, RRT? TFTp^JR pTR tftftftf SR^t T
TTRRR7* "S^fRlRr;*!  SRRT RTTRT f^lf!" Tft RtRRRpT
TFTR *Rtl ^ Tff%rrWF*f T^fdRWRT ftft R^t fRdR¥
pFR Rf3lRl<{)i^ TTd WTT TFFFR pft ^R*T WTT
RTTltft RR | TRR TRR, RdRT T RdRRR ^*Ff Rift ft
TTT^Tfft R=RTR RTTRT <K=ZF3 TRR dR*M TRTR
*TTT | -gr^ RT3TTRR tftTTR ftRRt TtftRTTRfRTf RFdlf Ttft
fftft I RT pTTTTT^fftt fTR? Rlf? <WW RTRTRt TRR TfT I
pT? <Hf*LJ*l ^FR" RFf RffRTTfgf ft RZ W ft? TftftRR-
TTRT*t TRR RdR>" RTFR fftfti RT Rtf TFRTT R?f RT*t
#1 T "Rtftf RlRTTSTT fftSRTRt dMIdH Rfft R Tft*t "gf I
m fTRdRT RR? TRR 7TlR?TT*t RpdR ¥FTR% RTTTR
fftf^RT%Rft fTftfdRTTFFt pTTf? RRFRT 'gfl ^ T?m pTR
TfTRFFTT RRTFTR? RSRTf7. T f?T*T Tgfftft*T *RU|^*I
Rft?R RfTFRT "gfl T*WI<HJl TTftftR R*f ilRj|d
TfdTTT? Rtf <Mi1R* TfTT<FT*t TftftjR "RTR?f "gf T
Ry^M <H^*^u|*|cftd Tdldli?^*! R^Md! ftft RT*f "gfl ^
NiNilR+i fTTUR f?Rfft T TIMTi^ft yfftftd 3W*IMl£ ftTTT
ftf TTftftf7 T TTTft RTRTRTlftTT ift(?X ^Rw "_fft T#R
fftft A. 1Y^, -?v/e/*/ "ffm t c^rm^r yftr\ ?, ftftr ?,ooc \
TIsjRw TTTt RftrT TR fftftw PlHewlRl*7! ^T : TfftR fftftg7
?. LS^, ^WW:- ?^ftf ?77^ ic; R^|M< ?,oo[3 X A. %C, -?V/e/*/
=77^ ?77/ft >?/ft^ ^ TftrTC 'iOO[3 \ TTT^prr fttftr T. 13^,
/?W*/ r77W r7?7^ pnf ?,oo[3, A. 1^, -?V/e/*/ Wsffcffft :
fwwgwtrit /ft czrwmwtf?, ic;  TT  ^ools  ^ ^f.  <^£-;;  -?V/e/*/
?ftWft<r yfcw, 'i^s ftgrft ^oois i  # ftt fftttf^^T ftrrft
SpRR" www.crisisgroup.org/nepaliR ^TRW sjpfl
^^R y^K+M*7!! T tJcJ^IUMI+l Tftftt WRR FRfftr TTT ftM+l
IS*  m-7^  Vo  tftRR^TT  "_rfft  ftfti  TTO  ^§?T  ^tt  Rft
+ft+nf(?<? t ftrrfWT, ImUa ^itoiftw, ^TFR T Jgm
srfi+lCll?^!, 4'1+K T ftftT^fWT, ilRl<+ ■H^N+I
^TTPRWT "cTR RTTFT 7fTcKmRWT FRfftr TTpt $<l+ft ftftt
ftft I *\i\M m ^tit ^fm ftt sfRftftr ww wwi ^rft
ftftftt ftft^rftt ^ FRfftr TTprft ^c^m srftfRiwT fe ^
T  ^c^M  T  Hd^l"HI  ft^F^HT  RT  ftftft  «TTt I  TT^T  Rift
FRfftr ttt fftftrr RftT, t_^ R4-=h 3rr_xfT tFftt ftoftr t
7T"ftftr 3rftntff¥ftt Rrft srmF t^^; 7ftfti ^r ^ftpR
Tftft FRfftr TTprft ?rt Tw^ftt tjjtjt wftn" ftftft ftfti
TT fftl eft I TfW ftRft T ftftTW?7 ft^T WT, ftt ^ Tftfttf
Tff, RsrfttT  4bl(?<?  "TR  TFTfftf^ft ftftTToTlf 7TTR TTITT
ft§rrft yRH4<iMici trttt ttt wifftr Tftf ftfti
'B^X ■*i^Rl^ wft Tftrr fftft t. i*^, -yv/e/*/ ?^f <Mf)9#
 Jvm*1 www: ?//Prfv/r wwfAr?
wwwfaw wt rffcrr f^M w. IKK, 3 "Jrrrf ?ooz
R.  I^TR^R 3#^fFf
pftf TTR Rf?, RTTTRTT T R*T? ftdTTRf fftft I RT TTTT
RRTT RRTRft TTR 3|ftA|H<Hl£ ftff ^H<rllLJ*l TFt fftft I
m TTRRRT ft RR RTRfRR *IT*dfs^*l -^JJ RRT€T
■gfl "At? fRT fft? RfRfrft" ^k[ pT? p RT? TFRT?R
TRdf?*RTRT TFRR? p RFtTTR pTT TTTRTTf? R?RT*t
RTTTR ftft RRf? RTTT fTTtl TR?t TTRTS pr? TRFRT
RdT? fr? ^ ,y%|RJT|STTR ^§FTTT RTTTRRT ft? TFFRRRT
RTTft T%*t frft I RSRT ftd: TRR?^ fftft R?R TRFffrf?
RT*f SRR TTRR T?*t fftfti ftTFT R?R?R?RRt ft
TRFff "TRRT pTT TRRff' ftft ftf*fTT TTT I m TRFffft
TRRFT RTTR "STTTRTRT ^R^ftF? T*f ^TRTRlf Ttft
fTTTTTTtl RRRfRT? pTTR TTR-TRRT? ?R*T ftftft*?
pT?TfRT RT? fftft I RT RTRTftf ftftftftft 3RRR tI
RFTT? RTFRT^TTT RTdTRT TFTR pTFJT T RftW*t
TTRTR f?ft TRR Tt I
pTT? TTFRT TRTfgf?? TFTTTTT?? t?RTFTW ftftrpl
ftft? RRRfRT? pT?fT5RT ^f Rfftnj dR*li?^ pTT TTFRT
^Ttft*TT*T fftr I RR?'57T?FRft Rft TTR 7ft?TRRT ftft TTT
RFR RT*t fTTf, RT TRRft TTfft*Tff ftlTRTdT ft? Tft
Rsftf I TRTRTT? RTRT R? TT^ftrftT RFTRR TffFTR*? TT
Rift? ftftft RTR 7TTTRTJRRT TTR? RT 'gffd: ftft^ftt T pTT
RFTFRT TTt TJfftR RTT RTTRT RTTR ft? TTd ftft^ftt I V
RTT TRTRFTTTdT? TT RlftfT ffRFT*" RdRR?RT TTTR T
RTTRT TFJFRRft TT? ftft pTT TTFRT 7?TR TT*t fftft I
■cfT)  TTlBJft^WST
Rffft Tgflfr TRR fft pTT TRFRT^ TRRt ftRRT RTRgf
TR p? TTd TTT*R? frft TR RpR? "gfl f*RT? T*RT
(RTRRftt) ftt pTT? TRR RTR RTRT fftft T RTRt?TTfR?
TTRT RRT*t RTT?*? Tftf "gf T?f TRft TR RRRRTr I
pT? TRR ftTRTT? fft ftr T?fft? TdT^^TT? RTTFT
RTTT R%T^ ftgf fftRf?; T ^ pTRT RRftrftf RR
TTRTRTf RT? "SR? I RftTfft RTTRT ft?*" TTfdRRTf
"TpRtfR? R?Tft RTTFT tR I T?TR-"??rR ftR7?!?7^ RR RTFR
TRR-TRRRlf RTTT pTTR? R37 RpTRTd fft? (TTfRfTR)
RTf  ft? Rft,  Rt R%?R? RTRRT TFTRRT Ttfttft? T
YRR^ftftlTftt  tftftf TRTTT  Ttftt  fftft,  WTMWW  WWW  T
cWm^T ftft Rft Tfttf%? T. 1 o, 13 |
ftftftR fft? | pftf ft??! RTTRT WR RRTT ftR pT p7
RTRTft?7?? yj-*1d Tf? pff ?TT RRt I *
RTRtRTfT? TTT "?§Rf JlRRfstTT RTRTR?, RTTTRT T <uldlR*
TFTR T^T TTfft^Rt, ftf RRft?R? TR?? "ftrft fft? | *|^R|^
RT? TTR Tftftt Yo pRRTRST ftr? RlRTRTf *|if*dfs^
RR- TRT? TTT*R%?RRJ R^f RRTffttR T TRRTTRT
T%ftl RRt TTR RffR*" TTTR RRftrftf R?TRR? r\*T
TTg" ftf? fTTTl RTTRT W ftdTRftf??? TRT TTTRt
pTTl TftRTTf? RTRt?TTft?RT ~^^ RTRT TTTtft I % Rt
RTft?RT TTft? RfdRRT* ?TT*t fft?? ft? fftfti
RTft?R? TRRT TTTTRftT^ TRfft? fftr, '5T?fTT? fftr ^
TT^f 3TRTTR\ fftfft? f??l TT^f T?RR pRRRp M$<\A
R?R, "RRt RTRT T WW ft I RlTTRTTT Rf? TTlft RF?
fRT*t 't?! RR RTRT TTTRR TTRfdT Rft RTT? "tpl
Tmm fRRft TRrff fRR RTgf?;? Rf?R?RTT "RTtftjpf
RTfftTT? RR*ft ftl RRT? RR? RTTRR RR? fft? I
RRRTf TRRT fft? T RRR=R TRTR RRT? Rlf? R^ TT Tft
■gfl *ftft TTlff R?ft*T ftt pjT^ ftRft RTTRT "|?
fpi"15
pT? T?R*f TFTTTT RlR>RTft?R? TTTTT? TTTTT ftfRTR
RTTTTT TR*t TR TTRWT fRRT? RTTRTR fftft I "RfTTT
ftTTTTS ^<|fftft 'TTfRRfR Rf?f" "fpRTT RFTTR RTT
fftfti RFRJR TiTTfr? "RSTTT 'pft TTTTRR "ST??7?^
fftrTRJ RRfft TTlRT? Rff Tftftt ft TTR TTt T? TTlRT?
RlfT R? TTR??? RfTRT -pd^ RR? TRRR TRTgt I "^
ft? TTTRR Rff^rft TRRRRRlf RTTRT RTFR RRft?
*l^il<H<HJ| ft? RTTRT *fT fftjTTT TRR R=f RRf ?F RTRT
ftft^ I 'RTTRRft fftftg RT pRT RTRRR^TftT f?R |ft?',
R5WFRRT  RfRT?  fdRFff  fftft I %  RT  RTTTRT  TTTRt
^TfTTt p fftRT ftftft ftft RTTT *Tiftft ftlTTff fTTTTT fftT.
"FfffT FRft ftt %ft TTR TTt ftftrft Tlfft |^ I " "A new
revolution if Maoists lose the election, says Dr. Bhattarai",
nepalnews.com, * TTTT 'iOOC, | y^u_^ ^ ^ft -S)<iI■=!141 ^T, "TTt
ftTT  fftrft  ftf  T7Tftt7TORTT?F Rft%  ftftt  fTTT  ^TTTT
ftftrftn ^i TTft7^ RftoTif Tftftr ftf i^-=i ftft7^ ftt Tftf
TTTT RTt ^TfTRTT I " "Prachanda says Maoists won't accept defeat if
there is conspiracy", nepalnews.com, "R1^ RT "ROOC, |
^ftfjt? TRTTT TTTt fftft, -yv/e/*/ WWW T TWWT^T wfw\, T.
=5 1
^TTRTT pftT TRftft, T^TT^RT TTfT, TT^nft % RT Rocm |
q1^ RT Rocm TTT =flRf_<ft TTTft RRR RTTR" *l_<li+i
TTTT I _t fftftg TiTf% T?T ^ft TTRtT TTT Tft "^41(?<?+i
(TTTTT T TRftft) TTR %% Rft ftlT TTTT ^1 ft^TT "gft
ftftTTT T T7TRftfRTT% ftt fftftfT7 TT^" TRt fttftft TTftft
ftftft^TI " TT Tft TT% TTT fft: "(TRTTTf^ftt) TTlfft" TTFTTTTT
TTTf RTTF T_ftft I RTTftft <rii + ct^M^ TgW TWTft
TTlftft^F'TRftT Tftft TTlftft, TT75T7nft', IV RT Rocm |
^TRft? pRT TRTfft, T^TTfRT TTfT, +l6Rl^t % RT Rocm |
 WTMWW WWW : ?//PrfV«/" WWfAf?
wwwfaw wt rffcrr f^M w. IKK, 3 "Jrrrf ?ooz
TTCsFT? RR" RTTTftt TTRTRR?, "RTTRTR LJRMRld fm
TRT?fT?fl TRRft LJRMH RdR^Rf T?~ HJT|R| RlRHl^i^
fftfft RFT TR*?fT?l
RRTRTf ^ TTiR*f *ld^l^t ftftft? ftRTf TRR TRR
"p Tft TTF? Rftft TfRfft, Rf "STRRT TTTRt TTRT% "5TRT
tRr? fftrr, 'cRTf RR? Tift; "dftft "gf I TR R^RFR? RRF?
RTffft fft? RTTf? R#ft? TTRR^RRprft? ^ ^TRTftft?RRR
T* p Rftp ft p?RRR p? ftl TTTft? Tff^T T
T:fft? "g^l""10 "RTTT TT^ft RRTRTR fftr*T fft?, 'V^
TT?  T? TTR" TTTRt f^fR"  RTR? p? R R^gf,  Rlffft
"RfRT?? t Tr*?? frr pn? frftr? TpR? Rrftf? t RRt
RT?T?T*RT*? T?pT? RRgfRJ "^ RT f??TRR ft TTt T?
Td^FT? Tft TRTR ? RTRFTRftTRTTf Rtft TT?R TTt I
RTRtTTTfft TRRT f??f??TT TTTfftFRf TgfrRfftr |
p R ft*R (RTRTRft) *f T^dT Rd*" RTpJTR "ftR? TT*t
TTpF R?ftRfft R? r^r *f pTTTT TTR fftr*? fftft T
^o«, ^Frft TfRfftRRTTRT ft fRd" fRRT ftft TRFTTT RFTT?
fftfti RT i|<HHd**l fRftft? RfRt RTTT RT3lRl<{)i^*l
ftftft RRTf R"T frftl RR? TR*t R*f dR*Nld
RTTRT?? pftt R<-d<dl ft TR RRft?*t RTTftft*"
RRoAlRb T 3j FdR* ?TTT RTRTR rR??? R?R<?I fftft
"dftf RTTR TT%TT fftfti TR*t R?~ R%?ft f??f?RRTf
RRTR RRT? TR¥TfT? WT fT*T f?F TR ffT? I RT m^t
RR~ fftfft RRT? fftRF RTf R?TTIR? Rftftt TRftf? T
??T?ffRTT Rfft TRRRRT RTTRR* fftft eft? ? tRt^RT
fRTfTTTT RTT<FT* "gf TR ft I RRT? RffTT RTRFT TRrrftt
TRRTR*" *RR T TTTT? RRTRRTTf TT%? pTT*t
RTRRpT RRftrftT "RRRT*? TTTRfR" ^\ TTFT RT I ft ft?,
RTftrftT fRT? T Rt**l pjRTf "5T?RTTT TTFT R?
RFRRTT? TTRT TTT ft^R |
RTRfRTf*? fftftJW*l RTf? TRPft? ?T? RRRRTR?
"??RT*f fftfti RTfRR T TTTrfftRR TRTR?? RTTRT Rp
TFRRR? RFp fft? ^ RRft? pTT*f RRTTtRTf TRRRT
TTT ftft Rfftfr? f?FRRI RRft? 3TTTT? TRT TTTT? TR*
RTF? RRT???*T RTRTTT RRTR 7ft?RTR*t 7TTT?tR*RTRT
TTR fftrfT? fT? I RT FT?*? ft RTRTRft? RTRRRft? T
RRTTRTffR RTR TfftfT, RTR R RTTRT f?T>R7?J?RTf
RRRTft*? ft? fT? fRpi
10 <H  TTTT  Rooc  TTT 7ftfT_TTt TRTTt RRR RTRT TTTfftt
TTTTI
^ "H TTTT Rocm TTT ftffifftftf ftff TRTTf RRR FTrrftt TTTTI
ft*RTlf RR*t ftfdR? RTTgRT T f?TTR?*? RTR RftTFT?
RTFTRT RTTRTR pRT*t ^ft I RTTT? TT ?% RdR? T
■pTFriT RTTTRft^Rf? ??TRRT? TRR=R 3)Hdldd fftf?
3TRRR RftTTTT fftft I TTTTRRfRT "gftRRff? ftff
ftTR?RTd: RTT? TT^fftjT? RfRT pT? TTR 7ftrTFfftT
RRRTF? RRRt RTTTR ftft RTT TTt I ftft RTt? TT^f
"TdTTSrf? RRRTfe" T*d" ^m TTTRT I TTTTFRf ftfTRTT?
RtRfft ^S T*d" Rft TT 'RT*R RRTTT "gfl  TRTTT R
f?l"^
RTftTRT^^RTf 'fft*d: RRTR' ^ TTTft RTR RTfRR T
ftfft "gff|TR ftftTRT Roo\3 RT RTTTRRRT TTT fTR??
TTTRR (TRTRTpR*) ftf? R^" RRFT? f?TRTRRTf RRFR
Tftfl TT RTTpt RRRt ft RT? T RRif fRd*f ftRTTT*?
?TT?TTT "?§ft tR ^ STTfftTTT ftff TRTTT ^o-Yo ftf TfR
RTRR I ^  fTTTRR  RTdf  T?t,  TT?¥T pTTTT  RTTR?Rt
rtrt Rrrpr R?p r^ ftrrt ?% "stfrftr? trt^t
pTT*t ^Rslld ftRlLJ< ftlf "TTTpTTR* TtRRfftRTTd" fgft
TR, p TTRTpTfR* TRRfftRRlf ftfft R%?ft frqft
dlH*l fftr I
^S TTTTTRR Ttft RTTRT FTTTTR RRR?*T TTTf? fftd*?
RfftfTfRf fRRTRR TTT? RTF? ftFRTRtl^ RR?f
RlRTTTTTd" p# TTT fdRR? ftff RTT*R%?ft Hldl^ld
RRFTTT ft? fftr | TTTft TTdT R TTRT RT RFlXl^i^ft*!
TRT^RTR Rft*? RRRT RRT????? RFF? Rdfft RftR? I
ftftft pR; TFT TTRTR? T¥FT ftRR fftr t? ftftft RTRF?
TFt pFR fRd" RlRTT? "dTR W? "p/F-f TRTT RTT fft? I
RT m el^Trl pTTR TFTTR*t RdT*? ?TTT TTTRft
RTfRRRT fftFd Tff RT7?!?^??7?? "ftft "d^T fftpTgf TRT
Rft f?RT?R? f^R TTtl m RftTTTd" Hldl*l ftff RfftT
RTRTRft? T RTRf RJRTT?? "fft TF I ft RdR?ft
pTTTfgf RTR TTTRt ffRTR RTrafR? TRT TRTTT? RFT TRI
T"ld«H P/TRT Tf ftTRRlfTRlR T* RR TTRTft TFRf
RT7TT?lTf7?J?ft TTTRt Tf|F? RRT R^TTt R? TR" fftr I RRft
T? "RRft?ft fftf*? TR-ft? RR ftTR?RTf fRRTt?
■_ftftr? RRRR fftrl, RT TRRft RRt TTdTTRlf TTTR Z\^ T
"TlftRT pTT TTTftft, Trffft, V ftftf Rocm |
"TTftfftt ST^TTrTTT, TTTTftTTff^ftt TTTR RTfftr ft? Tftftftt
ftfti  TT "_W TTTtfft ftlRT7 Tlf? ftwTT RRftt TfTTT ft=TTT
TTftf  arftTT%Tftt  fftfjft  Tfft  T  TTTtfRTT  _f  RTTffTS^T
RRfftT TRftt MTTR T^TTRfrft TfeRTTTT ft? I  TRTTT RTRT
TRftft, TTTWTRT TTfTT, fTRTTfF, ^V TTTR Rocm |
1YRT7TTTTlfTT  RftTT  Tlftr  TTTTRTftr  T  fft?  TrftrTTTfTftt
^TR^TTR TRTTfR TTTftt fTTTTR Trf ftr TTftTRT iftrr ft? I
tftTT7TTT *T(V) I
 WTMWW WWW : ?//PrfV/r WWfAj?
wwwfaw wt rffcrr f^M w. IKK, 3 "Jrrrf ?ooz
RTRTTT tRrTI"^ RRfRRR ft? FTTRFTlf t RRRt p?
TRTRR "dTR?? fftfti RTfftTRt ft RRRF? RRTFTR?RTf
Rft RfFftft RFRTRTTf "gfRT "gf TR ft*R (RTRt?T?f) RTf
TR fft( pgf TRT TfTRTffRRTT? fTF I RTdt RTRft RpRR
RTFTTTf RTTTR RRt T RTT TTTTTRRTf ftft "RRRt RRRfT
TRR TRRfftRJfl
RTRf?TTfF?RTf RRRt ftftf "gff??? ft? TT?R TTt I
RTRfTTTf RRR?*f F* ?RFF fRTfff R RRTFTR?
RfftftTI RTRt?Trft?RTT ft RtfRTF T TTRT RRRF?*t
RTR ft? fftfti RR RRfRR T TTRT Rlf? RTR "?§Rf
RTTRFTRd" TffTR fftr I fftRTR fRRR? TRT? TRTT*?? RTF?
R?RT??*T fft?, ^m^t TRR pR-pR ^M RR? TTR?
fRTI U TRJRTTRTRR "Rf?FT RTRTRTf RRR? RRRRt RTR?
pT RRft RT RTTTff RTfRR*? RTRR" fftTRTTRR RRTRT?
TR pTT TRRTT Fft_ Rftft? ftR ft? RTp T pf
RFTRTF? RRft TRR ftft RTT? I ^ RRRRTR* RSRST R«RR
*t?TRT pRR: RTTR RrfT? ftRTT "ftfTR Tf I RRT RRR
fRd" RtRTRR "SRTR TT, RT ftft fRftftRTT RRT TTT I RTF?
*lfi)<H*l RTF? <H^HRI Rff TT? RTRf jRi^l fTRTTf TR
RT? RTR T pTR TRR TRT fftR fTF TT LJ-HIHHfi "RfT
TfftTR TTTTRTTT TRR RTt?? TF I RT TT^f RRRRF?
fRRT??*? "FTR RTFRt RTFTTR FT?f??*T TRR?? "RfR"
TTRRRR T? RTR? I
RTRfRTTff? TTfRRff RRTT T "STTT-'StRTTr Rf p?? TTR
Tft RR* ?TTT RFTT? fTF, RT RTfRR T TTRTft RRRTRR
TdRTd" TFR? ft? RTft ?f% RTiTFRRJ R?f??ft feftf pR
TRR RR? ft? TJM^t RTf?T* RTTR fftfti RRfRRT pR
TRR RTRR? ftft TTRRTd: ^3 pr TRt (TRR RRFRR ft?
ft TT^f RdR? pR "fRTT fftSTT? fRFR?) T FTRT Rlf?
RRRt RRRRTR ft" "SW fftft I ftfft ftTTRT Roo\3 RT"|T
TFTFT? pTT*t TRRTT FTRT ft^dlR<Hd RFTR? fftft RT
pR FTFTR |R fftFT TT*t frftl RRTR FTRT TRt p?
RTfFRTRR Rlfft? fftfti RT R? Rdft? RRTTT pTT TRR
"p RRt TT^f *|if*d^^ FRRR FfRRTlffR R?FTF? fTF I
ftff  RTR^R?ft  Rp?  RTRpTR  RIRTRTRT?  fft"3R  T
wTT?ftR TTRT TTTftft, pft 7T^RTTT?, RT7??, c, srfftr 'iooc, \
TTft TRT TTTTt fftr <rlR _d-"R TTT fftR TRI TTTTt TRTT ftrTTT
TRRt Rftft TTfT TTrftt RT Tftt TTTt fttftt |T RT7^, TT TTff
TTTt TSq" ftRrft TTTtfftftr ftfti TPTfeft Tftftt RT7?? ftsr
T. 1 TTT TTTTtTTTffT7 Tft RftR ft?, ftftt ftt ftr fftt ftt |
TRft? pRT TTTftftfT7, RTT T TTftfR TTfftftfT7, ftfftfT £
ftftf 'iooc I
^TTftTTTTTT7 W^TT ftfTR R? ^%%% ftt TRTTTTT ffttTTfTRTf "=f
RftftfRT fftftt Ipt^TTR TTfF R ft ftf ^THlPl + fftfti
^TTTt WT TTTTFT ^ TTTt JR^T i^TTR ftfti  fT T TTR
WTTTft T TftftfT TRTTTTl. WT^\ fr RftR TTftf TTT-TRTTR
WFJ TTT Tff ftt "STTftt 1_ TTTT ft? I
F*R*t RTRTRR? TTTT fTTTT "??d? T? *l^i)<H T FTFT*T
RRRRRff?? Rlf? dR TTTT-TTR RTRTf RTRR fTF I ^ RTTRRR
T RRR? RR?FTR?TFRT ^k[ ftfr? RRf??ft ft RTT RT T
RRf ft Tft TftfR "gf TR Wf\ TRF?*f TTFF? RftRRf I
pTR TTR RTtTTFTfgf RRRTT TRRRRT? TRT Rd? RTR*t
RRRTf TTd fftfti TTFR ft p? FTTtTR pF? RRRRR?
RTR?RTf TRR" TTd "^ RTgf I p R ftprft Root; rt
RRRf RRRRT ftft RTTg" TTRTRF? RTT df^^*l fftft,
RTTR TRR RTRFTRR ft?R Ttf RpT? ^m RTORTRfRTf
RR# TrTTRR?TR" SRR fft? RTS? TFf TFFgf TR TTTRFRf
RRfft RRTftTFR? fftftt I ^ ^ "RTR R^R RTTT TR*f m
TRFFTFRf p? TFdTT?ft TRTR? TRTR? TRt RTf? TTd
fRFRI
?&$ RRRfRRRT TTTTft TR Roo\3 ftf TTTRTTT T RRRf
RTRFTRRTf R*fFT? ^ft T TTTRt RFT??t RfT RRR*t
fftfti RT RRT? "TfRRRT* RTTRTTR" RTRRRT Rft "dftf
"RfT fftft T TTTT RRRTf "fft TFf "#ft RTTRT Rxlftd*l
ft? RTR" RRT*t RTRR?? RfRrR" tR Rtrlft "RfT fftft I
RTTf RRR ftfRRTpT* TT^f (d^ftm) RRfTRTRR R* ?R_"
RR RT^R dT*T*t RRTTTT f?RTRT Roo\3 RT 'RTRTTRf' ftf
R?RTftf RRT? ?TTT ^^ TF*f fftfti RR*t TTdRTT RR?
f?FRf*t TRRFf fRf? ftft RRft RRRt RR TRTTR? TTTR
TTFR? fRFRI RTRt RTTR? T RRfTRTRR^ RTFR? TFTR"
RTRt TFTp? ftfRT RTRTTR TT^f (%T?) TTlf RRRt
RTRR_f?Td- Ruik* "Jfft gffiti*! Tft RTRTR? RTft TT*t
t^RTt I ftR TTTRT ft TTTRRfft ftftft pi RdTRT" RR ftft
T?fft ftff RR" RRftRT RpT ft RRRft?77? RTRT ^FI
RTfftTTT TTTTft RTTRTTf RRT?f RTR RRFT? R=f R¥FT
RlfTR RRt T RTRRf RRT RRRRR RFTFR RRRt ftR" R?ft
RRftRR tR ftT TT^f ff?*? TTTtft "J?* ^ft TRT TTlfftR
ft? RRtl
pTT TRRT? RTF T RRTRFT*? RTF RRftt RRRTRR?*f
R?RR ?=f RFf* RR?I^° FJRRFJ*" ?TTT R RTF?
TTRftRftf Rfftftt ^RTT T?T RTFT? RTTf ftTTT RRRfRR^
RpT*t Tftf fRFRI RRTT Tft fRFRR?RT Rfft? RRW
UJTi^cfcl  RTRRft RRTF? RTTR T Hldl*l RTftR TTTTT?
1qTTTT%WT TTRRT pftt TTTftft, TlftTRTTTT", 1* Tt 'iooc, |
nfrftr Tftrr '\% tttr ^o<m ^f% ^tj mt 1 1? ftfRf)ft%
7fttfftTTTTTrTTftt f^TTR ftftft I  TTTftf ^ ftTTTftT TTS ^"
RRfftrrrr trt ftfft 1 Iftft? TRftr Trft fftft, -yv/e/*/ www
T cWm^T ?/rftTTTft Tfttf%T, T ^ I
,0TRfTT pTT TTTftft, Ttft T ft?ft, V3  ftftf Rocm, ^TR,
Tft,fTTffT T TTT, 1^-1? ftftf Rocm |
 WTMWW WWW : ?//PrfV/r WWfAj?
wwwfaw wt rffcrr /ftft' w. IKK, 3 "Wrrrf ?ooz
RRRRT ftff RTRR RRF*t fftfti ^ pT? TRRTT ftff
TFRRlfft* T^ ft%F*t fftft, RT ftfft 31 IRl <rH Rft*t
RTTF? Rf? fRFTI RRftt RTRTR? RTR? RTF TRTf??
RRFFT RTRRT? Rf*R TFTT FTF, I ft TdRTftT fftrrFRTTR
"5RTRT TMFI RT^T p*T RF? ftff RRR?R R RR#
FftRTRTd" TR?f pTR? RtRr R^*l RRRT? TdTRR "dRt
RRRR TR | ftrfT RFFF? TF*f f?RR? TTTRR? RRTR RT?
RRRf TT^ft??? TRR f?RT RfTR. TRFTrfRT ft T?lf?RR?R
RTRfRTTfTTTf RTTRT fftdT^T* "dTRT "dftt TTTT? fTF, I
"RTF? RRfRR T FTFTR d<l^*l TRRT pRRT ft?Rt pF?
T RTRTRTR? RpR??RTf ROT3R FTRR RTT?ft ft? RR#
TTR?RTf "dftt TRTR TTt I RTR" RR? T TRTRT^RTT "gftft
pTF? RRTTRTTTT?*t RTRT "dlR T RTR f*?RT*t R?
TfRTTRfft pT? TTTTRTf Rft RRF? I RTT ftff-ftft RTRF?
f?RRT*" fT?RR?TTTf ftft fRRRTRt I RR# TTR?*f pR
TTR ftTRTRTT RT°T RRRfR RR*t fftftt Rf?TF, TFTR T
RRTRpR* RTfRR? RTTRTTT??TTTf "dTR fft? RRTR fRRf I
(TfRf"fftRJ )
pR TR*t "gfTRfTT TRt T ft £m^T"1I TT^-TT^ft?*?
#?*t "RfSFRRTf T RRRRR?*t RfTRrf ?R ?Rjft TTTR?
TIT*? fftfti  TTdRTRTR? tRtTTT Rff?F*t fRR? RTR3RT
RR TRRT pRRRTcRRT ft t?RRT RdRR? TF I ^ pT?
pftR TFT?  r7^  RTdT fTTRT???!  ^R  RR RRR TF I
TTTRT*? TRTTRf? RTRT TTRRTRR TF%*f TTR ftTRTRTT
Rift Rf?RF? TF*f f?RF? r ^ RR RfT? TFT? f?F I ^ C
RfTRRR ft? RRfRR-TTTF?*t fTTRRt RT? pRTTT
TRTRTTTTT TRft TF?RRTTT? fftft T TTd«H*l  fft? F*
RRTR R^RRTt?T FRR RR f?TT?d TFT? fftft I ^V
f?RTR? ft RdRT R*TTFf RR TFT? fftFT? I ?R*t RTF?
3TRFR RRfTT RTR RTTT?ft TffRRTR? fftfti R?f*T ^o
RRTTRf RTft RlRfRR?RTf p¥lf TTRR TRR? TFR? TFftgf
T R?T? R^ TRt "grf I  TTRR" TF%*t pTTT RTF? RFtfpff
"TRftT TTTTffR7 fftRTRTTTt ftrifTTTTT ftfjt? TRft? pftt
fftft, WwWW WWW rT^TTTTT Tfttf%T, T. *-^ I
""TTTT fftTT RfrTWTRF RTTTrTT STTTT ^3 TTRfTS ft^ftJTT
?ft TRfTT RRtf T TTTTt ftwTT RT fftr | ^Tff WHK\: R i, T ^V
ftR TTRfT7 TTTTT ft? I fftTTTT |prfTTT TTRfRlTT tJ T^JTR
SJlfft7 fftRTTTT TRW TTRfT7 TTTTT ft? I "Election and Political
Violence in Nepal: Final Report, November 26, 2007 to April 30, 2008",
Democracy and Election Alliance Nepal (DEAN), TTcJTTlft T^> T?
ROOC, |
"fti, T.  ~<X, DEAN ftt fftft, RTFTTT 3R TJ? ^f\W\ RTR T
TTTTftTTffT7 ft^TT^T ft? I
,vftft, T. ^3\
RFRTR RRftt Tt? TTFRR ftFRRRR? RRRRTf RfdR-
RRff??ft TTRTft RTT*Rf??TTTf R RdRRR TTTtft Ttft RRTFT?
fTF:
FRRTR? RTRRRT ~^ RFJRTd" ~W=\ TTR RRRTTf p^TT
TTRR RT?TR TT*? frft I RTfR? "stfRTT?*! TRRRT?
TRFR?*f FTTRTR RfrRft RTTRT RTRR??*? R?FTTTR
^IftdlR RRR? RftR TF%RTf TRlfft fTRRT? ft?
fttR?? fTFI TF%ft fRRT??Rft sflH-H^ RTRp R?
TJRR fRRT??RTtft R*TTR"??RTtl^i(
RTfRR -stfrTR?*? TRRRft ~^ TRT?R?t T% RT I TRTRR?
R/dTfTT T\*T FTRT TFTT*??ft ft? TTR pRTTlf TTRRT I
p R ft*R (RTRTRTT) ft RTRTRTRT fRTT? RR R?rf TF*f
fftft T fTTRT fRfftf RTRtRTf RRR fftft I ^ %ft TF ftft
RTRf?TTf??ft fRRTTTT TTTRt RTfRTTT RRTRR RTTTTT? RRT?
<H RR FTRT RRRRRTf??*t ?TRT ?ft R?T?f PcHNId
RTMt TTTRt TRR <i^W^ "p Tftft_r ft R??TR*? RdRT
TFT? RRI RTRtRTf TTRRRff??TTTf RRRT RTTT? TTT?
RRT "Riff "RTR? TF*f T TRR RTR TRRR RTTT pjRT TT*t
"fRTTRRRdRF? RTTT RTF? "|R RRTR RRR" HIU.H RRR I
RTR TR, 'T* T*TT*f "RlR? R TRRpRf, RT "gRjRT RRT?
RTRTfR7* RTSFRT? RTRR?? ft.  SRT? TFT? "gf?;i  RTRft
R? TTfRt RRRT "RlR? T RFTRTFF? TTftft RTRR TTRTR I "^
RRTT TFRT* Tff?TT RfftTFT? TTTFTRRT ft? ^m
TTR RfTRFF? f?RRR TRT? T37 TRTTFR? fftft I RRf
pRRF? Tft TTpFTf RTF? TTfTRT? ftf?RRR Rt^ffft
RRRT TT^f R^RRRf??TTtft RTRf?TTf??RTd: RiflPd "Sfft
RTRTRR? ttRtjtt pfft tRt? fTFI^^ ^m ftRgRR
^WJ\ (RTRtRftf) ^\ ftftj RR R/tR RFTTTTft ftff
RdRR?RTT*t fftnftTTtFRf T*Rp :
TTTt TTdTR? TfR T TRRRT T^ ft, TRTR ?Fff FRdT
TTRF? ffTTTRT R*f RF? RFR RRRf |?Rh RT ?TRf
ftfft f?RT "p RRfttl fg?T**f RrfT? ftRTT TTrffft
RTRR" Ttft? (TTFR TTfRR, "RlP? RRT ptTTfR TFRT)
*f fk^: RRFR RlfnTTtf TRR ftTRT? RRFftl fftRTR
TTTTR" RTTT TFTt TTTRFT* RT*R*T RFgf ?? T RR
Rrtr? rttIrttt Rfft?? ft?i  rt R?f Rif? trttr
^TRft? pRT TTTftft, TRftT ftfTT  (RTtRft) ftlT, ftTTTT,
R[3 TTTT ROOC |
"TRTTT pftT TTTftft, ftTTTT, ^^ TTTT Rocm |
wTRfTT TTTRT  TTTftfff, TTftTTRT TFft T TTTt TTT ftft,
fttf, i ftftr rooc i
"TRft? TRRT TRftft, Trffft, c; srfftr Rocm |
 wtmww www: ?//Prfv/r wwfAr?
wwwfaw wt rffcrr /ftft' w. IKK, 3 "Wrrrf ?ooz
RfRRf  R=f  ^RTR  R?  pRRR?RTd"  RRF*t  TFRR?
p?R?*f TRRRT TTRfft RRTgt I ^
RTtT^TTRffTT TFTT fTTRT? RdRR?TTd" p? TTdT TfTT ft
T p? TTdT fRRT ft TR TTd RTTRT TRR I RT ftft FT?ft
TRTT RRTR Rff, ?R RTF*? TFRRR? T RTRTTTRTTd"
RTTR |? TRTT? RRT??RTf RRTRT TRgfR | RTRt hRPmR+TI
fR TR?fftT? RR?TT*ftf Rib d Iff TFTT RRrft RTRTT? I
R? TR*f RF? RRfTft R?f?f*T ^H^i tR dcd<rll f?RR?
RdRR? R?T Tit? RFRTRRTR RRFFif I
3. ^cTCR
w) yi^lt)* oi(o|^im
R?fTR 3RRFRT SRTRTTf RSRftFFT T R7RTFTRT* RRTFTR
Ff*T? RRTtftR Rfttl *° RRRTR *R£^ RTRRRRRT TTTtfR?
RTTRF*? fTF T RrfT? RftrRf?? (3Hiifti RTffttT??,
*N+T| "g^RFR? RRFFff RTffttT??, "FTTRR RTTT*?? T
p¥TT RTFR?) RTR RRRTRT RRR-RRfSR RRTTTT?* TRTR
RTI^ RTTT? ftRpR? TRRf TfftpTR ftft^ft T pR
TTR*t TFTRtRtTRR FTTRFT RTRTRR?? T R^RRRTf??RR
RTTRRrTTRRTR "5R??R Tft TRI RT TRRR? RTT fftft??
FT?fT? RTRRRffR RRTSR RTTRRRf8R TF*f T?f*T? T
RaITR** dwlfd TFRRRRp ddf^^H RhhR*I RRR I ftff
pRRT fRTlT? Rfft*R??ft TTdT??ft RRTRTR RTR?
frrftFTR 7TdTRT T RTdTRRRRT ^Rftff R*RR RF? pR
RRFTT RfSTTTTfR TfR? TTRTFT? RTF I RT ft?RF? Rlf?
RTRpRTT RFR RPcH^LJ I ^
RTRRTTFTRR ?ft* TFTF? ?TFR" ftft Ff?tT?RTRftfr
RTRft??  R^ftr  <\o  trr  +"ld«H  ftR??RT  RRTTT  T
PRRFI ^pRR: RRRRTR??RF? "RTTTRTR TTTRTjf??TTTf
RRTR T Rtt^TTR Tft RRR TRTT*Rf p^RRRTRR TF I
FTRtT? Rfft*R??TTTf RRTf TfftOT f??F*T Rfftft I *N+T|
TftftjRR ftRTR T FTFftR TRTRTf *4?I%^*1 RTtTTT
■STRfTRR ?TTT TF*f TRRT I ^ RRTF? "RpT RF? ftff
TTdRT??? RTF? I R/ft Rft RRTR R^7R??RT RRTTRR?RTf
TTTRt RTR TR? TFf ftRRR TTFRt TR Rft %R??TT Tit?
"TRftr Tpr TRftfrf,Tp, s ftftr Ro<m \
,0TTRft? TTR Ro  sfter fftRTTT fftrfTT ft^T/TfWT TTTftft
fftrftt fftfti
^^ftrft "c5TTfT7TTT RTTTTTT ^ TTTTTT TT7? TftfT7 ftsRTT T TR"
TTTtffT7 TTTT Tfftf TTTftT RTT ftftr% TTft Tfft TfTT Trtftft
TTT ftTTfTT fftriftT TTTftTfRiTr TtR TRfTT TTR TTTTft fftfti
rTTftt, ft TTfrrTTR ft^TfTTTT TTft MMftnl TR TftTTT TTT TFTt
ftfti
"trtt trttt ftr frr Rwiwi Rfftftr trtr Rrr?ftftTT
TwTfT TTTTT TR TRft? TTR TTTTTT TTTTt ftfti T^TfTTT
oTTRT TTfft ftftft ffttftTT Tft (p "fT WRTR TRR? TRTftf T
TRTTR fftRT ftftTT ftftpTfTft TRfTRTf ftwTT RTrTTTTTfTTTT
Tftfft_=T Tfft 3TTRT ftTT ft? T ^TTTT f^ftr^TTfTRTf TRTTT
RTTTTTT ft?) | sfftRff ftwTT ftftTT ftftpRT^t TTTftfTjRTf fftTT-
TRT ftftT ftftft TfttT ftftf T TT7_% |t_j spt Trf=t Tft ftt
TRfrftf TftTTTTT ?Tftt TfTTTt ^TRTT ft?| tftsTyT fftRTfTTTT
TRft? TTTTt TTTRRf, TTTT-ftTT Rocm |
'H,^^^ ft^TfTRT Ro^^f, TTTTT ft^TfT7 fftr |  fftftf TRftT
prt fftft, wtmww www t rwm^r wirk, ttttt Tfttf%?r, t. c \
,YftRQlft% ttt^TTRTTTTT ftftt fftRTfTTTT TTcKTT ft^T/TfT^TTt
TlfftT ftSH+i TRftT TTR STTRTTT ftftt fftfti
 wtmww www: ?//Prfv/r wwfAr?
wwwfaw wt rffcrr /ftft' w. IKK, 3 "Wrrrf ?ooz
ftR-RfRT? pTT??TT TTd FTR*? RRRRR??? RFT R
^cT*T t^RTt I
RRTFT*? TFTF?R Tft RTT R5RRRF? RTF*RT R*f*t RFF?
RRf Wt TTRRR Rfftftf RTTT? fftft, RFfR ftfft-HffH*l
pTRF? fft RF? fRRTRT RRR?? RR" RTT? fft? I
RRRFTTT p^TT RRTRTR ftR RTRRRpTR TF*t fftft T TFR
RTR? "dTTt RTfTRfft fRFTTI TRT* FTFF? T?RF*f
TF%??Rf TTdTTT Lift-di?^*! RpR R Reft RTR^Rtl
TRRft R?f RFRF? TT^f RRRRRTf???? TRTRTT TT~ RTR
RTRTTR pftf I TRTTf TFTF? RRR RTRRRfff?TTTf T?f Tft
TTRRR*" RTdT??ft pRTTTT? ftffRR RT*T fRFI TTT" RR
TFR RT%Rftt pTTRt ftft tRt? fRF, 'RTdT??ft RTTRT
RRRRRff??TTTf TRR TFTF?  RTftft?  FTTTRTf  f?  TRTR
fTRpi''^ RT TRR" TFT TFT trr ?FRF?RTd" WTFT
TF*f TTTRt "dftt RRR TTR I ft ftR, Rft?d*l TiRrfft*
RRTRTR*? TTff *l4*dfi?^ T RdTFTR? "TRTTF? TTFR
tR| ftft R RTRF? ?f?RRTR TFT? pT???TT RTRRT
RRR-5TTF? RRTdR? TFT? RTRFRR TR I ^
RTT*rR R RRTR f??R IS RRR% "p TRt I ft RRTFTR?
TTd^H %R" fcpRI ftfft R TTFT RTRRR Rpl R*-?f
"dFJTT TFR-RFF fft?RF?R R?f MrtiH "p R^ ftff R^dT
Rftf TF*t RTRt I ftRR *, Rft MrtiH %R" W^ FRRTR R
ft?RF? Tfd ?TfTRTft*T fftr I RSRlftTR RrfT? RTRFRT
^FR *.o RfRRRftf ?TR?RtTT RRTTRR?ft MrtiH J|R<H**I
RTTRT tRt? t^RTt I TRTp T *ld^l^t*l Tid^H ftR?? R
TRTTftft pTRTR T?R*R? R?F | RRTFfftf fft?TT RFT RR
RtRfJ RTRft F* RRF? TRlfff-^ R? "FTTR RTRRRR
"RTTTRR RTF, Rt TRR fft? Rfff TRR RRpRT%?TFT
RTRFT? RRI^15 RT Rffft-ftfRRR pT?F?TRT RRTtRt
f?RT*T TFRR T RTP? Tft" TFI
p hRPmR+TI M^iH TF*f fRRf TRRRlf fft RRTFTR???
RpRFRf ft RTRTTgf I p R ftfR-ftftrRR pT?F?TRT
i|<HHd**i RTT5TT ftft RR" fRRT | ^ TTT¥T RRTFT*t TRRTR
wTRfTT pftT 3TTTftft "TTTTR, V ftftf Rooc |
"ftfftr  fftRTfTTTT  TRTTT  pftt  TTTftft,  lO-lls  sffftr
Rooc |
"Independent candidate gunned down in Sarlahi", nepalnews.com, 10
ftftf ROCm |
,qTffttTT ftftTTfTTTT TT^TRTTt tfftiTT TTTTF ftft : R? Wi
TTT ^*.n tfftiTT, R? l^AV TTT ^l.^lS tfft"TT T R? 1 W R
^.^3% fttTTI  fftTTTT TTftTft ftTRRT www.election.gov.np/EN/
prevelection.html.  ftfjt? TRfTT  pftt  fftft,  WTMWW  WWW  Z
cWWT^T wfffc, Rft Tfttfftf T. 3 I
T TTRTpTR*" RT*t TRfRRTT ftff TR*" TRRJ. (TRRT
Wv^ : $<\.\3 TRRR T TTTTpTtRRRTTT ^3.3 TFTRR) I T?
TRTRfRRTRRR?  RRRFTTT  ^FR"  <h3*I<HI  RdRTRR?ft  TFT
Rtft? fftri  rt rt*tr rtrtf???,  peRftf?? t
RlRtRTTt RTTtRT TFJTRR RRFTF?RTf RFTTRT RRRFTF*t
?TTT TTRTpTR*" pM+T| RTR M^iH Tft RpR" ft?FT?
fftfti ^^ TTRT RRTTTT ft TTd" TTFRTif RRTRTR" RRRF?
Tfftf RTTTRR? ?TTT ftf RfftR-T, RTR TTt RTRRf RT
Rt^RR TFT p RTgfl  RdTTT*t TfR" "dTR fft ftRTTTRT
Rrt i  ^^m ffritr? rrtr rrttrr? tr? rtr rt
fRf? ftft TRrfTT ft?Rt RTRTR ftRTT ^ TfRRRTRT
RTftRRTTRR?ft Tfd fftr I
ft TTT fRFRR?TT, TRTRTR TfftRTT, ISO rR-RRTRT Reft
RdTFTRTftr ftd" fftr I ft RR ftR??TT RTRf?TTf??ft RlRR
?rfRR RTIV° RFTT RTRt RR*^dR f^FRF? ^r,^,^^
TRfpf RRTFTR?Rsft \3%.% TRTRR RRTTRR?ft RRRFTTT
TFT RRI RR RlRtRTTT TFRT TRTRR p?ft pT? Pd*l
RFTT*? WM ftRRF? Yo.1 TFTRR RRTTRR?ft RTR Tfd
TTRRT I R?R ftRF?Rsft RRTRT Rff *lTbH<-HI lsY.=^
TfRRR Ti.d«H TRt I TTft RTF? R*RFT RRRT TTcff (ftjfftR)
ft T? fRd" fTTRtl ftjfftTT RTdRTftR yd**l ^E
RTFR?TST TTRfft | v<1
TTRRTd RFT RTF*? ft?Rt RTRRF? ftd" FRR RRRt RFT
TRRft t; ftrnf TR3ftRT?TF?ft ft:"p* RFRRTR*f RJTRT
fTTTTTTTF*? fft? I TRR" TFT TFf ftft Tfd fft? TFTpl
RTTRT FTFff RRtTT p? RTR T "?§ft ??ft RTRTR% TF*RT
Tfd fft? RR RRftftf RRdRiftrT TRff RR RTTF? ftft
R??JRR TRFTTf  RRTRfdfTT RRTFT? Rftr I  TTd" fft? TTR
RTRF?TT TFT: RFTT T TfTT ftRRTF?*T f?F|v^ RRRTT
RTT R^ TFvRRF? RTTTftF? (RFR ^ TTF? RFf) ft ftft
^TTRTft TTTTTTRTT ?#R TRTTT TTTt fftft, WTMWW WWW T
cWWW^T Wfw\, TTTtft T^ftf%? Till
YOTTTTTftt fttTcT : TlRl+idRI <30.^ Trft^TT, TTTTTTT <£%.%
tf^TcT, TTTTTT ^«..V tf^TcT, TTRTTTT ^1 fttTcT T fRTTTTT 'S^.'S
RflRT I Winning Candidates of FPTP by Constituency",
http://result.nepalelectionportal.org/report.html.
Y<,TT fftl eft I "RTT TTJtfffT?' TtTTR i, ToTfTS T +4-_pKrd TTftf
(TTTTftTft) Rfftlftt RRRT ftftt RTT TTTtft Tr_^r^r=TRTif" _S1I^ I
ftftf TRTTR T ftftf TRTTR (TRftftr) T#TTT TTRft7 RTT
Mltflft Tre^^R -ETtTT '% Rff TT5^!T=f' "|=T tttj^T ff | ^Isjfp
TTTT TrfftTTT ffttcffTTTr "m Rft Tre^!r=T (SPA) ftR ftrftf
TRTTR (TTcTtRTT) RffTTt TTSTRToTTf ^ftt?T ftftftt fftft I TT
3TT RTT TTftf Wml i, TTTftf T ftfT +4-_pKrd Rlftf (TTrftnft) «TT
_Rl^, ^ift TTftt yH+i TT5^!T=T ftftt ftftrTR ift I i, TTR
TTTftffTTTT ftTTft TRTTR (ftl?), ftTTT TT^fft, Tirftf (ttttt%), ^TT^
RTTTTR TTTftf (srTTftftft), TTftft ftTT, ftTT TT7^ TTRFT TTTftf
(ftrfftTT) T RTTf TTTTftft ftftR^I
Y,TRfTT TTRT TTTftft, TTSTTlft', lo-^ STTTR TTt Rooc, \
 WTMWW WWW : ?//PrfV/r WWfAr?
wwwfaw wt rffcrr /ft/a" w. IKK, 3 "Wrrrf ?ooz
Tfd fft? RTFRRI RRFT "dTTTdT? TTdTFTfRT TFTTTT Tffft?t%
TF*T RTTRT TTTT* RFTR?RTf TRRFT? tRt ftd" fft? TR
TT*R ylcHl^d RTT? Rr I
ft R£RffF?RTd" Rlf?*TRf RR" TFTRR MrtiH "fR RRTR
pR RfftRJfl RT ci|<J*l RTT RltRRTR TTRTpTR ft
RTFTfRT RRTFTR?*? "dTRTT Hldl*l TRRfRF?ft t RtR*T
TTTTT RRRR RTRR ^F; | ftft TTF? p*F?*t RTT RRTF?
"RpT? Rf RTR f*RTR RRTF? RpTT RTT RTRRR TRR
RSR RTTTRTTT RfftFTT fRRf I ^ Rf?TTTF?*T TRTTFFR
RRRt Tiftt W "gJiTgjt TTpF? Rftftt Tid^H fftr TRR*t
RZRTf RTTRR "gX I VV RFTTR? ftrRdi?^ RRRRt RTd f?F
W fftFTR Tft *<l*l TFTR RTRRR fRF, RfRsft pR RFTTF?R
TRR TRRTfftt RTTR rR*F? RftRR T?" RRRgfR I
TFRTRTF?*t RfTR*f RF RRT RTRRTTlf RZRTfF? W^ TRR?
"tpl RT R^T •HI-'ll-HI TF*t Tid^H T %T RFT? TRTRF?
(T* TRRT pTTTdft"  ^.R  TfRRR T TTTiplfRTRTT  3.1S
TRW)** RFf RRft"¥F*F?ft RTRfT tRr? TRT W^\ ff TRT
Rrft RRRF? RTTR*?? ftftft I V^ f?F*t RR TRT RR RT*t
Y,TftffR TRftT TT ffttft WTMWW WWW T f^R7 ifffc, TTTtft
sov    -> so ' O '
T^ftfft? Till
YYTfT TTWTT Tft TTT ft^TfTTTT TTTTT aTTTTftftr TfftiVl+(j^
TTTTT ttttrtTT TTRTR TTFTTftftTTTRlRftf T^T TTTTTt TTftoTT
so
(OHCHR)  ft tftftt RTTTtfTTRF  K.3  fttTT ftftTT TTTTRTTRT7
tp I  "Constituent Assembly Elections of 10 April 2008: Summary of
Human Rights Monitoring", OHCHR-Nepal,  1^  TT  ROOC, tj.  «. |
TT ft TrnpTT ftTTTT Tfft TfTTTTTTft TftTfftt  ffTTT ftftR
RT37 I  TlftRT TTTRT TTTftft, TRTffftr Rftft^l + (? <?, TTSTTlft TT-
* so ^
TT Rooc|
Y*73TRTR TTftf TTTfTT fftRTfTTTT TTT TTTTWTftt T?W TRTTT
fftft I TTTTTT 7TTT fftftt RRtftT fftft, TTff i, ftTTTft ftTTTR
tftftTT ftsrfTTTT ft tfft"TTnTTT Tft TTTTWT7 TTT TTTT ft?
(fftRlftftT TTT? TTTT fftrfTTTTT RTTT ^A tfftTT TTT TTftf
fftft) I RTTTTftTTTft RRtt-^ ftt ftftTT ftftt TTTfftT R RWR
Tft TTT TTT (V3 tfrtTfT) ftfftt I %ft RRtftT ^ TTTTTTTt tfftTT
TTTTT T^T fftft ftt TTT TTT TTTTT ftft Tft RFRT TTT? fftft
(^.1 fttTfT) I TT TTffftt TTTTT fttTT T=t VO.1 TTTT fftfti
tftftf 'ftftTT ftWTTFTT jRT *T<KMI£<p, TT? mjsH\, TTT ftr,
TTT TR T RTTTTftrrT TRTT M^Rl-HI ftrftt tfftTT', ftTTT ftftTT
snftf? $ tf Rooc, www.election.gov.np. ftftT TTTR TTT TTTT
TTTfTftf TRTR ft§fftt TTTtft TTRTTT Rift ftfft? http://result.
nepalelectionportal.org/maps.html.
Y5TRTTftft ftftftt R^TTT "_ftt RftTftf TtV^TTTTRF "Rfft
TT^fT, RR^TTTTT TRTT Tftft Tift TTR TfftftT TRfift ^6IH+I
T^TfTSWtR TTTTTftt RTTt 7TTTKTft fttftt RT fftft I TT^rtf TTTTT
Ttt TTTfTfTTT fftrft ftTRTTRTf TRTT ft ft ftF fftTT fft? I "
"RftR "Tft T TTTTfTTTT ftf, "Nepal Contemporary Political Situation
V: Nationwide Opinion Survey", TTSTTTft TTTT ROOCy ^. $ls |
fttRRT Roo\3 T RTTR Rocm ttt ftftftt TTTfTTT STTT^RTTft ft
TR? RRfR* Rfft pR ftl ftft fRRFTR ftRF?TT %T
RFT? RRTTF?*t RpR fftft T ~^^t TR* TtdTRT Rrft
ft%Rt| ftrfft "RTFTFRT RdRTRT? RFiTFF T RRTRTRT?
RRfftRRFTif TfeRR Rrf RRRFT*t TtftRRRlf ft Tift
RRFRif I VlS TRRRTT TRRRR" RTR?*? RTT "gfltTF*? f?F T
RRF?*? RTR-RTR ~^U^ pR fftp? (RFR, ft fftfRTR?
TTtfRTd RTdTF?*f pR fftp? TRR F?fer, fRFT T
RTTTF?*t RfRR RRtR?) f?F| TRTR Rrf RRTFTTF?RTf
ftd: FRT RRRR Rrft TRRT TF*f fftft I
Tid^H ftRF?Tf RRTTRR?fRR TF*f pRRRRTTT pTRR?
R|RR T RRTRf tRfRTRTT TTTyK^ldRI  RTR TRRf Rft*T
~* NO NO^
TR^ftfl ft?Rt RdRTRTF?ft RTRt RRRTT RTRRT? R
pTTf TTTRTF? (RFR, RRRTRT*f RRF?R, RTRr RRFT
R?Tr fftft TTRR, TTR¥T Rft?d*l RRRR fft? T ftd" TRRR?
NOT NO NO
TRRTfgf ftR RTTplRT* RRRR RfR, TRRTT frft RTRR T
RTRRF? Wt TRRR? R[f?) fRtftrT? Tft RRFT RTR RTRR I
TRRRTF*" RR?TRTF?RTf TRTRTf *4?l(l^^ t RTTT?
TRRfRF?RTtRft RfTFTRI TFRTR TRRfRF?RTf TRTR*
?TTT R MrtiH ftRfft? RFT f??F*f fftfti RT^TTRTT
RRfRTTTT* ?RTR TF*t RfRRFT RRTFTR RRR RTRF? TFT
RRtl TRRRTd" FR^ Tfd %T RFR T ftdRT ftft Rft
fRTTRfl^
Rrfr? RiftR 3tt%r rrttR y«. Rr rrtf? tRt^t?
NO  NO ^
TRRRTT TTTTFT? Rrft, RRTT fRRRR? RRRRt RTRF?TT
pRR: T*ft fft¥T*F?RTf Hii^**l ?TTT "l?dRF*T
RRI  ftff fRFRTRR RRTT?  3?RpTF?ft T "FTRRT*F?R
ft§TTTt fftft ftt  ^3  TftFTT TfTTRTTTfTft ftftTTTTRftt fttTT
TTTT ft? T 7<7ftft ^ 1 tfftTT TTTTTfrrft TToTft TTTTtt TRTT tft? I
TT "TfWTTTftr TrftlTTT TTSTTTfT7 ^ "-.Tt^" pTR fttftt ft ft
TftfttTt  RfRtt  TrftsTFTlTT  Rift  F#R  TRfft?  TTTt  ffttft,
so sov    -s so '
Towards a Lasting Peace, TTTtft T^ftfftf T. ? LS, "TrftftRft ? ^ O |
WRT Roo\3 TTT TFTT TTtft? RRTTt TRTR ftff fftT TF ftftft
ftftT tfftfft  7TT7TTTTTf fftfti  TTft ftftTT  &WTHK T  fftftT
TTTTt  RTTTTTTfTfT  TRTR  TTT:  V.^R  tfrtTTT T ftr tfftTT
so so
TTTTTTTT T?T  T?TT  fft? I  "Rejected ballots at the 3 May Scottish
Parliamentary Elections", UK Electoral Commission, 1?  RT  ROO\Sr
www.electoralcommission.org.uk/templates/search/document.cfm/19604.
TTT?  STSTTTTt  fftT7TftTRF  $v^f  TfTT  _t  TTfT7  fTTft  T
RTTTTTRT SfTTfTRTT TTTR "_ftt ■H?^!^! TTrTTSTfT7 TTT TRR fft? I
Christopher Carman and James Mitchell, "An Examination of Ballot
Rejection in the Scottish Parliamentary Election of 2007", Department of
Government,  Strathclyde University, http://news.bbc.co.Uk/2/shared/bsp/
hi/pdfs/25_06_07_rejectedballots.pdf. R^TTTt  ftF  TTTT  RTft  R?
Rocm TTT TRTf fftrfTTR fTRTTTRiT Tf TTfftft TTTTT fftft TTR
fttTTf fftfti  TTTR TTtfft ftftftt TTTTTTR  1.1S TftTfT TTTT T
ftft ^ftrftt TTTTRTITT TTt?  I^.t;  TftTfT TTTT 7_^ TTTTt fftfti
http://results.londonelects.org.uk/Results/MayoralResult.aspx.
qpfft "Winning Candidates of FPTP by Constituency", http://result.
nepalelectionportal.org/report.html.
 WTMWW WWW : ?//PrfV»/" WWfAr?
wwwfaw wt rffcrr /ft/a" w. IKK, 3 "Wrrrf ?ooz
TRF? Tfft STRTT RTFR? ftff RTdRRF?RTT "fRRT RR fftr T
ftff RTcff RTTRRffF?R pR TRTTR? pTRTTT TRRTT
RRtfRR RTF*t pTF? RTT? fRF I RRFT FTRfT? R!RTR*t
TRTR RTRT TFTRTJ Rft?d RfRFT*? TRTRTT RFTR*"
TTTTR, RRR RW T RRF?*? TRRft TRt "dT? TRTTR pft |
ftft RRRTR? RTRTTR 7ftft*RF?ft SHRINK! Rft?d*l Tfftft
ftRRT-ftRTTTTT TRdRTTRR RFRTF*RF?RTd" RTRR *l4*JTJT|
^t TFT TF*t T TRT* RRRFF TTT^-TT*" RR pT "FTRR?*"
T?Rtt*T fRFI pTRT RRfRRT RRfTRpSTRT R%*f RRT
RRTF?RTd" Rfft* RTRRTR TfRffft* RFRFT TTRRT RRTFT?
Rpi^
^)  pT:iTtKFT
RT? ftRRTRR R<\ Rft?d ifc&H <\o^ JTd«H ftRF?RT
TRRR FTtftR J|Rli*I fRRT I *° Tid^H FTtftR rRttrt ISlS
Tid^H  %RF? TTtIr-t  RT TRF Rft RRT FRRfR FTRT
S3 ' no N3^3
RTRRRF tttRfrrtT Wm TT TTffTFR? TRTT I RfRRT RTR
RRRRRfF?ftR*f ?RT T RR T^RT Tft ftftR RRRTf Rrf
pTRRV f?RTT RR" RTT? ftRF?RT Tid^H FTFTR J|ftR*l
Rfft | pr ^o,c^ JTd«H ftRRsft TRRR FTRT TFT?
ft^RF??? TfRRR o.i( RTRp RTRgfl Rffftt TRRR TF*t
RlRft ft frftrTTJ p:-Hd«H TFTRFTFTT* TRTR TF*t
RTRtl TRR fft? RRfR; i^, RfTTRR fft? ftfft TTFRTT?
"THTTR-T ftt pTT ftR TRTR TF*t fftfti RRRTT
RRft"¥F*F?ft "dT? RpRTTT pR FTRR fR T p:Rft?HTil
pTTf RTTRT T p^RRTTRT RTRTT RTRR? RTRT RfRRT
tR*? fRF|n RT TRdfTRRF? RTt? FRRR RR" RTF?
RTRtl TRRRR RRTRTT RTdTF?*t RTRTRR* TTTt "5RRFR,
RRT? TTpF?*f RRR FFTftr T Rft?d RFRRR? R^T
"RfRTRT* ^TTRTTRFI
V. ^ ^m t°ld^ T f^TST WT?
pTTRR "RTTRTT Tff|R T RRTTf%R RRR^TRR?*? ftTTR
T*RR RRRTRT* Rrft I RfRTTtt TT%T RRT^TRR?*?
ftTTR RFTRTR fftft, fRRTR TT%R RR?^TRR?Rsft ft?Rt
TRRT W TTRTFT ?TTT RTTTff RRfRR TT FTTTTT? f?*d: f?F
? RTRT?T?TRR TRR oTTFRRT RRfTTR TT TRRT RRTF?
pTRft? fRFI TRRR "p TF*f ftft RfdTRR RRTRT
fRToRFT RRTST* TRfft RTRftt TRTR" ftfTf RTdftft
pTRTTTf 'RtRrRTR"^^ TRT RRRRR TRF, I R?ft Rft R?
RRT¥T*F?RT Rft TRfftRT Rf? RTR? RRRt T TiRf?
RRRRfRR? ftR TRR?* RR*R~ RTRftRT*" TR~ FRRFR? p
RRRgfl^ FRdT pft Tffe? RRTST* RFTRT rr RfTRTT
TTRR fftft, 'TTRR RRTTT TRRlfTfgf RftTRfRRTfftf RfRRR
TFTTqft RRfRT RRTTff|T ?TTT FTffTR TTTRT? t TFRR
RTffRT TRTR TF*t "gf I *v
RRTftf Rfft RrfT? 'RTFTTT TTTTTftt fttRRRTRR TTTFT
T"TJdT "fffRRTt TF*t T R?ft 7ftFRRTTRT ft RRTTff|R
RFFR? p RTRR" RdTFRT Rfft I p R RTfTRf RfR?
RRR^T*F?R TR pTT TTTTT? RRfRTT ft RRTT RR? TFR?
T f?RT RRT RTRTRR? RdRR? RFRR p? RFRT? RTT?
TRFI^^ ftRRR dd<=l* TR fft" ^^<f<Hd tFRTRT (ft
RfRfTRRTf 'TRT? RTRT T RtSRRT' TRRSf fftft I FRTRRt
RTF? TTRT fftft, 'RRTRF? TTTJFJR TFTT T fRRfTRRTTftft
Wm RRf RRRF? RTRRT  dR*Nld  RTTRR RRFTT T
Y^TRtTT pftT TTTftrff, ttt? T «TTfft? fftRTTT tftTT "STTfTS
ftftf Rocm |
^°ftTR  ftftTT   TftFT,  http://election.gov.np/EN/detail_news.php?
id=128 TTT ^TTTsfJ _j |
nftfft? TRftT pftt ffttft, WTMWW WWW T TWWT^T ftft Rfft
Tfttfftr, T.  1 i, I
TTTT *TET, "Three dead in Nepal vote violence" "fTffTT www.cnn.com/
2008/WORLD/asiapcf/04/10/nepal.election/index.html, TTftT tRTTft
fTTTftftt ftr TTT^T, 11 ftftr Rooc, \ fftTTff TTTTTttTT RTft ft
TTRRT RTfFT www.cartercenter.org/news/pr/nepal_prelim_041208.
html.
Mftff TfftiyTTfTcft TRfrR^  yR)f=MI  TTTTR  oTfTT ftf fttTT
trttt fftr I ftfft? TRtrr pftt ffttft, wtt^tww WWW cWWW^T
ftftTntft Tfttt%Tf, t. iv-ii<i tt fftft TTftrft t^t ^rfftrr T
TToTlf ftft Rft prft (TTftrft H+lRi< TTTTftTftftt ftsiTR RtTTT
fftr ftt Trfftr ftrft TRftr Tftrft RTTtf fftft fftrftt Trpft
"3|R" TTft TRT ftftr^TTt fftft" ftft ftTTTT ftR ftft +U<MMl£
TRST TtftnTTT Rift ftfT fttfftr  7T?ttT Ttn fftr)  TR TTftr
ftrrft  ftriRTTr  wft  Tur^tft  ttt  t^tT  pft  tr
TTftfttyrTfTaTTT TTTt ftrrTTRTri Ttftft TTff^^T TTTT fTTT fftr I
"Statement of Preliminary Observation", National Election Observation
Committee (NEOC), TI6*Il^t 11  ftftf ROOC \
"Largely successful election day despite tense campaign marks step
towards  inclusive  democracy",  EU  Election  Observation  Mission
statement, TTSTTlft  1^ ftfti Room
 wtmww www: ?//Prfv»/" wwfAr?
wwwfaw wt rffcrr /ft/a" ft IKK, 3 "Wrrrf ?ooz
10
3RR?R* TTTT pRRTTRRTR RRFTT RTR Rft?d*l
fftSFTTfTRRfRgfl''^5
RRRTR*f 'SRTFTrT? TTRRR  ^RiflPd  "rjfft  J|RlJ*I  fftft T
Rft?d*l TFTTTTR ftft TR? RTt Rfft I ~^ RrfTRTTTf ft
RlfRRF?R TRTTR: RTRTRR R1%^RTTTrV "RRTRT "SRRtTRR
Rft?d*i ?ttt ftft Rtfr? f?F 1 ^ rt tR prrt tfttrtr
Rcpf Tft fRFR I RRfRRTT TTRTFT ?TTT RFFRTRR T
RTRTR "SRFTfTRtl  TTR p? RTR? RIRFRffRT RfTTTR RTT
tRtfrt Rr 1 Rrftr Tft ttttrtttf? RRrt trrt rtrt fftft
TRTTT RTF? RfF, I RRF? RTpTif TTd Rift? RTTTF? ftR
^f^ Tj^Pf grRR f?TR% fRFT TT RTTRRTd" RTpTTf Tfd
FRRRR TTTtft RRRFRif TtTRftFR ?T RRR Tift RRTTT TTTRRT
RRI ftff RF? RTTRF? RfRRTR"? "rFfRTd" RRffRR ftfrftft|
RTRTR*? TTTtft MrtiH fft fft? fRfftRTR TfRftr ftft pR
TRTTR? RTTTT RRTF?R RRTTRT RRRfff fftRfTRfd" RTf?T
RTRTR TTTRt TRR "RFTT RRRFRf RTTT3T RTT RTRR fRF I
■*§■) *\g<*4\, feii<*>feR<=6) t >y|yifci41
TTRf?T?fF?ft "fRTR-TRTR "dTRF?Tr 3FR RTFR p??t RRTTTT
RrftFR RfRRTRT TRTR ft I RT RRF? RTF? RTFR? "dFJTT
ftft TTTRTF? RTFRR TR fftpl *c RTRt?T?TF? RTT?f
TRRft TRTffRRR RTR rRr RF? ftRl^R I TRR? Rift"
RRTF?ft  SRRRftR TRpTR Tfft,  RfRR F? TTRft fRRfft?
N_ no
SRTTT RT RRRRRff TTdFI? T T^RFT FRTT R? ~^t,
tTRTTTR TTTTTTtTTR pffft RRTTRTT TTTRt RRF? ?ft eHMd
FTTRFT TRTTT "RTRT TTRRRR RRTf RTRR Rjlt | *•*■ ftrf
(TTRtRfTf) ft RTRTRRT ?RF?RTf ftft TTRTRR TTTtR
pRF*t t^RTt I RTRt T RTfRRR Rff? RTTRT RTRRRTTTTf
?:T? f?F*t TR" TRRRft *?T TfRRR TT*f Rrft I
"Credible  Elections  Advance  Nepal's  Peace  Process",  ANFREL
statement, TTcJTTrft ^R ftfti Room
wftRR  TTTft  RTTTfft,  TTCTTlft  TTTT  ftftTR  1°  ftftf
so ' ' so ^ so ^
Ro<m 1
*q Democracy and Election Alliance Nepal (DEAN) ft pTTTT RTTR
TRTT TTRfTftt fftpT RSTTT "rfTftt ^ I  TTTTRF ^ $ ftfTTRT
Roo\3 ftfft" 30 artftr Rooi^ TTTTTTI )m\t fttR RTR tttt fftri
ftrsft «,0  fttR ffRTT TTR fftr I  "Election and Political Violence
in Nepal", TTTtft Tfttf%n |
nTRft TftrftfTTT fTTTTR TTTRTRT%Teft TRfftTTf TRift
TTTTTT RTft RTSR ^ft T%T7TT[fft RTRJTTtjt ftt^r fftr I TitfT7 Tft
Tft, "TR fTW ftTTfT7 TTTTftfffft ftft TTtt TTTT |T Tftftf T^SR,
TfT TnTftfffft fTftftft RTRRTR M^l) irrft TftfT7 ffTTR TTTT
Wi. Tft ftQTT^I" TTiTfRTTT ROO-^00 TTftftftft TTTTftft
tTRTTTIT_ttTTT Tf wftftt TRTTt RTTTTT RTRT TRTRT% RTTft TTT
RTTTTftftj (TTTTftftt fTTTftT R1RT) TT ftTTfrft RTTft tftTF °TTf7
fttTT fftr I TRtftr prft Rnrfft, TrtrR (RTTrfttft) tFtw, rs
TTTft Rooc I
pr? fRRFft RTTRT TfTf TfRfRfRT TT? ff?T TR? T FTRt
ftftRRI RR pRTTTf pR TTTTR? ftnTT RTrRt TFTRT
*|^R|tH iJ.H_R| R% J|Rli*| TfftffdT yddH RffRR Jl^d^ :
FRdT RdRTTT FTRT T RRRRfT TFRp RftRTTT fTTRT TF*t
fftfti TRTRtR FR^T*f RTTTR" R?ft RTRT TTRRiT TF*t
fftft T TftrftRT RTRRRRF? RTrfr RRRRTR TFRR R?F, I 5°
TRTR ^m T FTRTTf? RTf??*ft R?Tp?TTT TF*t RTTRT
fTRRR Rft FTTR? TRFFRT RRft RRTRRRTRft ^Tri^
TTRTft T H*l*l ftft TTFT RTftRRFF?ft p?? TTF RTTRT
TRTR? p?R? FRTFT TRTR RTRft TR TcRTRftt RRTT
RRTRR  TTFft  TRftf  fRRtl"  RRT  FRRTTRR  f?RF?TT
N_ NONO
7?TFTTR? RdRR? R%R? TRF, I RpF TTTTRffR RRRRfRRTT
R^TTpF )ftfFTRTFRRR (*f TRRfTFTTT ^ ?f% % RTRt?
RfTR*f RTTTT RZ fttdT 3FRFRR? RdRTRsft ^^ RfdTTT
RlRTR?T*ft RTFTRT Tfftf TR??? Rtft I RTFTTTT TTR?
RfRRTR "stfRRTTf ftff R^dT RTTRRTT TF?f "gfTfftF*f fftft I
RfRTTTRTTftfr W^t RRTf RT*f RTRTTT ftffRTf T?tf*t
FTTRT TTRRFRft Rftft I RTFTRRTttF?ft ft RdRFRf RTFTR
RRRT 'RFTfT* RTTTTff' TR TTRR f?F I "
TTR ~^\ ?TR?ft "dRt ffRR? RRRTR TTTRt T¥TTT TTd
RTRRR  RR"  fTTf  RTTR  ftft  7TTRF*T  f?F I   TF?
R?RF?TR*f TRRTdT, Wm T TTTRFTF? Tft RTRt?T?TF?
RRTtrRRI RRTTfRRTfft ft?Rt RRRRF? RftfftT "nRTTR?
^it ^rRR? TTTRt "dftt  <Hl^dR*  TTRFff  RTTTRR? Rftftt I
RTRRR:  RRRsft RRTRT RFTRTR RRR~ Rff? TRR T|d<iM
fftft I  )RRTT RRRTf f*RFTf*T RTR TR "dTT RTRR ^?( I
RRRRRR Rfft RTpRR TRTFTlft RFF? ftft R?ft TTd Ffft I
RT RpRRR TFRR RRTFTR? RTTTT Tfd FRft RTT RfTRRf
RRIF? TRt I 5V
<i^m RTRRT RRf Tfd FRft ^W^ ?tf TR ff?R I ft
?RF?ft RRt Rft RTRR frF| rt; RTRtTTTfR RTR RTRt fttR
rRrFTR TRftf Rtft ^m^\ RRTR FT* RTTT ^ RR
TRRF? "gf?; T RdRTRT RFTFRTtTT RTT TFRRTsft R5Rf RR
TRRRTT RTtTRR p TTRRp Tft pR RRif? ^ RRF?ft
50fTTTTTTT RTftt TTTT ftn T RTft RRR RntftTTT ftttftfft T
RTfftTT  TTTTRfTft  TRtft?  TTTt  RTTTfft,  RT7??,  c,  aftftr
Rooc I
"RTRftT pftft RTITfftf,TTTftf Tftftft T TTTfttT T^TTRT TRT TTTSFir
RfftTTttfTs; % srfrr rooi^ \
"TRftT pftft RTTRfft, TRf, ftft? T "TRTR,TTTT-aft^T Rooi^ |
""Constituent Assembly Elections", OHCHR-Nepal, TTlfft  ^ftf%?
I- ?l
5YTRfTTTT Rift TTSRTTTTT TT T'l+K+i TRT TTTft ^ I TTft
TTtt TTTt fftwTTRT TTTt TTTTTTI RR?f oqfft^ft TTfTRT ft Tft
TfttS" fttn "3RI Tftt Tftft ftp, ftf ftft TTTt TiTRT Tftf Tft
T Rfft^" RTRR" Rft TTTfJI TRtftr ptft Rnrfftf, TT75TT[ft', R%
RfTT Rooi^ I
 wtmww www: ?//Prfv»/" wwfAr?
WWwRtW WT rffcrr /ft/a" ft IKK, ? ^TeTft ?ooc
n
RRT RTRR Tift I R-RyHlcftl*-^ RR FRT RRTRRT *|if*df*l
RpR RRft RRRt Rft?d ftTTT <\%o R_RT ^3p^\ RTTTT
TR ^<HI^*I TRF, I w "RTf RrftRRFTT"" RTRRRTRft RRPR
TTR RfTTTTTT R TRR" TRR? TTR RT RF? RTRTRFR?
RRRRRTTf TR?FT*ft ft? RdRT? R?rRT? RTRTR TFT
RTTRT RRRf TTRTTf RRfRR RfRRt TRt I ^ RRf? TTRRR
RTF? RRfRR RaWH RfftTRT Rtft T*T T§ft TTT FTTT
fTTR? p RTgf? RT RF? RRRTT pf RpFRR fft
TRTTTR "ItI^
pTTRR RRT RRffT f?RT pgf T?f RTTRFRRT R?f RFTtRrT
RdRT T W tft RftRftt "nRTTRR RfRTffTR" RRR¥RR?*f
TrR" SRR RTRTR ftft p RTgf I ftft FRRTR pfTTRTTftft
"RTRTffF?*f RffR* pSTR? RTTRR R?f ftft SRTR RfR?
RRtl ftft RdRTRff*" RdTRRTTfRr TRRT RTRRR Rft
TRTRRft pTRF? RTRTftRR RTT FfR?FT*ft TFp I RdTTTTRT
TRff? TRF? ftff TTTR TFRR RftrI <rlRldH<-3 T TTTgfR-^
^\ fRRfRR ftR*RF?ft ^RffTRRRft RTRTFRFTRfff ft pR
RRTFTT Rftr Tft RRTF?Rff MrtiH fpTRT? ftff RRTTTT
FTRRR Rft TRTR f??F*f RfRT )FTRTRpTR R*-FR^ffdf
RRTTTT Rff RTT TTRF?? TTRRRR TRTFTRTTf RRTR
Rp4( I ^ RRTtTT TRTT? ?R*d*l FTdRTT RTF*?
RTTRTfRT* Rft?d*l RRTR TRTR RTRRTT Rft?d RfRFRT
Tid^H  Rfft*RTlRr  RTTRfff  RTR?t  Mlw  ftft  RTTR?
RRRRRffft TRRTTFTif TRT ft%RR Rr, TRTff T RTR "fRTFT?
Rpl^
if)  ^TT
RRRFT* ffRR? fRTRT p? ?TTT TRRRTTf R TF, ftft
RRfF?ft R RffdR ?TTf RT, RTR T RTRR fftft trr RTT
f?RT RTRTRft RTR? TRF I fRRTTR TRR RTtftFRR FTTJR 3Rd"
RR TTRfRTTf RRRRRif TTtTFR? Rftr | ^ TTTRTF* C RfTTFT
RTTRf RT?TFT*T RTTRRR TRTRFRT T??*T*f TR^TF*? TTfRt
•N N_ V   N_ -N no
^fdLJ*l RRT? TFTfTTR RR fftFTTTTT RFT RR RIRTRfRt
RTRRRff RTtTFRR fRF I TR RdRF*ft TTTRT* tRtTRTT
RTRTRiRFft RRFTR Tftqfgf RRTTSTfRR TTTRt Tftftt ftrff
TTTTFR? TR RFRT? "gfl RT ftgfFRt TRRR TRt p? W^t
TF*f ?T?R*ft "gf I ^^ RR yddl*l RtRpf T RpFRTR "p
RRf, ftft stRrt TRRTR RTRR RTR? T "gf I TTRfRTTf RR
RpTRFfp RFR RT*F? RdRTFRTTT Rif RRTTff RTTpf
RRTRft m RdRRt RR?T fft? RRR I
RRRRRR  ftRFRt  fft?  "RTTTT-T  RTd"  FRRfRR  RTTRRF
TiRTRR  "RTf  RTF? RTfRRRR  RR  pfRFRT T?fRR*ft
P^TTR? TTfRt "7ddFR? p¥TT*Tfft RTTTFR? ftfttTR TtRf, I
pf? RrfT? ftR ft r Rft RRfRR FTRTR Rftft I  RT RTRfT
RTRTRR RrfTRRft fft? FR RTft ft RdRR? TTrTTTRRR Rft
N_ no C~s
TffR RffRR TFpiW RRfTTRft fft? TRRRTT "RTfRTTR
Pftl Rftft RTR fft? RRfRRRR TRrRRR RdRTTT RR RR
RtRfJ15* d<l^| Wi R^bld*! <HHlRdl RdRT TF|  TR R%
wRT5tRR  TTTft  RTTTfftf,  RTRTRTft  TTTftft,  TTCRTft  ^  ft
so
Rooc |
"TftffR RJlftft? TTTf ffttft,  WTMWW WWW T TWWT^T ftft TTltft
so -s so ' O '
T^ftfftr, T. iv I
wTRtRRft pft RTR ft ftFTRTf ftftftt fftft RRTsft R^f
RTRTTi T  RTT" TT TTTTTRTTt fttfftfft f Tft TR ftft  RfT
^ cn    so so ^J
fftrri TRtftr prft RTrrfftf,ftftpr 1° Rfftr rooi^ \
^TRTRT TTR tftTTT i<V Tsft R^ fttR TRft RTT RTRfRRft
fftftT;TRTfrtftR RTTTTt RRTR 7*7TR?ft fRRTR TTT? TiftrT ^1 "26
parties furnish poll expenditure details at EC", The Kathmandu Post, 1 ^
^=r Room fttrft ("5RT TTft TRRTfT) RRTf RRTR W$
fftTfTRTfffftT TTTJTTt ^ ftt "TfTTRT ^ I TTftfftr RTRft RRT fRRTR
tftftt RTtft RRTTTT ^?l ftTTft TRTR T RTRftTftft RRT TTR"
ftt TftfttR TRTftftt ftftfttRTT RTft ftfftR, "RTRfRlft T
TRTRRR TT# W$ ft?', WUWT, ^ RT Roof, |
"TRtRR pftft RTTRfft, 3|-J|ijs||^ TRRfttftr, TT^rnft', 1^ Rtftr
Rooc |
uofTR'TT TTTTT RRRRfftr RRT5T tpftrr Trft fftrrTTR RRttftt T«T
RTfftRTT RTTT RfftfT RRftTfRF TK^<rl^ fftrfttR TTTRTf Rft
T TRff TTR:RTTT Trft f=Nftr RTRftft TTRttTT TRT7? fftTTTT
srtftTTTRTf RftR tftftt fftfti EC press briefing, 12 April, 2008,
http://election.gov.np/EN/detail_news.php?id=127.
^TRfTRTT TTTft RTRtRTfttTT TftTRfft "TRTTTT-? ftt TTTTTT
ft^TTTT loo fft?T TTR TTTTT T3<f + I ftTRRT TTfTRTTTTTft fRTR
t fftft Rfftftt pr TRfftr pft ftftftt fftft, Us Rfftr rooi^ \
uffttft? TRtRR TTTt ffttft, WTTrTWW WWW T TWWT^T wfw\, RTfft
sov ^ so ' O '
TTftfftR, T IV I
U,"RTT RR RTRtRlft Tftftft RiRh+1 T 1 ^ RR RRTt TTTt ft
RTR" ftTTft TT?TRTT TTTTRRTTftt piRTRT ftftTTT TRTR Tftf T
ftTTR Tftfft RTRTRTft RftTT RftfRT RFtt RRTTTTft TTRff RTfftRRT
TTTf fftfti RRTR Tftf T ftTTR Tftfft RTRTRTftftt RTRJRTiTftf
TfftTTTRT ftft RTTTTTf Rft Rftftt ftfft Tft RTRT RftRTRTRRTTft
ftTR TltRI RTRtRTft RTTT RlftRT R/=T ftt ftftTT ftRT Ttr T
ftTTft TT?TRRft fttff Ttft "ETrftT TTTT fftTRTI TTR RTTTTtf T
TTTRRRRF RTRtRTft TTTftft TTltft TftfRR l|ftH+i ftTRTfftT
fTRT p RTft TTTTft TTTt TRTFR RFTRTR RRTT Rift
RTJTTftlTRRTTft RRTT tftftt ^", "Constituent Assembly Elections",
OHCHR-Nepal, RTfft ^fttf%T, T.  ^ |
UY"RRTTft T# TRRT "RRtftTf TRTTftft TTf fftRRR ftrft ^rfti^TT
RTTRt T 1^> RfTRRT TTTf fftRfTRRT TTft ftTTftl" TRTRTT
TTttRRF RTRRfRT Rftftt 1^,?i<i(. TTTTTT fftTT 1^,c;oV TTTT TTR
Rtf fRRR fTtTR Rtt?l Tft TRTttTT TTTftTT TRT fftRfTRRT fRRftt"
Tft TTft RffRT pi ftfTT? "TTftft-l RT TRRT "Rflf fftRR>'
www.nepalipost.com/nepali/nep alinews.php?&nid=5643.
wTTRRttRT Tftrf RRRfftTF fttTR T ftTTRft RRTT fr TT RRlftt
W^ TTtl  RfFrttRT ftTT TTttRRF R%ftf RTftft ffTfrR FT WV
 WTMWW WWW : ?//PrfV»/" WWf^T?
WWwRtW WT rffcrr /ft/a" ft IKK, ? ^TeTft ?ooc
??
TTRTT fTTfdRRTRft FRdT TRRRTT TF*f RFFTR Rif? TR?
TTRFTt Rtft I ^"RTTJTT, RTffTT ffRRR TRR RTRtRF? RdRT
TT? TFTTd" ft pTTRgf TR TRFTR? RRT? TFTFF?*f RTRR
TTTR Rtft I RTRRft fFRTRT* RTT?ft TRTRR ft? ^sRA||LJ*l
pR Tit R RTFR ^d" fftft Tit RrRfRTR? RtTF*t fftft I
^)  £\$*<!\\ ft^^jftsft:
pTTTT FTRF?ft T *ff^*lfl RTRF?R Tft pTT TRSFRTT
?ft* pTFTR? fRRfRR Rf*RTfgf RRRTRRTF?TfTftT "5RTR
"ftft I ftff TTRRR?* RTR?ft, RrRTRft RRTRTTf TR T
RTTTff RRfRRRR RRR?R p?? fpFTTT TTlftftft* ?TRT
RrfTR fftfRRRR 3TRtR TFTTF*? Rftr T RRfF?R? ft pfRTF?
Rft "dFtftr I ^ R^TTtft Rft?d*l TRRTRft TTTTRTT RRRfdf T
RTRftfft*" RTRRTFRR "5RTT* ?TTT RRRFRR pR Rff%R
RRTtR? fRTR Rftpl
RRRTRRTT RRfRRRR RTRRRR ftf T RrTF?TT Rft?d*l
RT? RdR? RTTR RTTRTR Rft, RtRT*f RftfTTRT TFTT
■gfTRFTR Rft, RRSR* RTR? T?a?TT RRpRT "sftRT W
TRfRf?* RTFTff TTRR Rft RTft TTTRT? TrfftFR? *pi ^
Rft?fT? RTRTRTf RrfTR TRTR fRTRT ftfft =}oY RTdT
RRTft? Rdf RFR? RR | "dTTsft ft?ft Rft?d RIRFRffdT
RRRfR Tftrft T TTR-TRRTT TTTtR pRFRT RRTTT RTF, I
ft RRRRt RRTtRif TRRRR f*RFT RRTTFR? Rtftl ftft
RRTtF? fRRfRR RTRfRTfff RFT*Rf RTRft RftRfft RTR Tdf
TTtTFR? fRFI  TRTR, RRRTR RfRR ftfr? R RTTRT? RTT
TTRTTTttftf  TTTR  TTt  (TTTTTRrrftf RfttRTT ftft fftftt  RTRT
O  so
RRRT%), RRfffTTT TJW Wtt <R<i^l TriRRTTTt fTRT TRt RRTf
TTTR Rft pR Tfftftt ift T TTTRRRT TT RR TRfft TTftftftft
fTR TTt I fTR RTRTRTftft ftrt RTTfT TTTrftft RRR Tfft
RTRTRTftft TTTTt 7TTT fttft ^ I "Constituent Assembly Elections",
OHCHR-Nepal, RTfft ^ftf%R, T. $ I ftTTRRT RRRtft TTTT RTT-
fftRfRRfRRT Ttft ffRTTT RTRfT7 TTTT fftr I TTTfTRTT RTfft TR
1U1 RT TTTt RTRtftftTTRT ?_Tl4= fftR 1o RRT Rlfft+I fftr
Tft Rft TTftfR fftTRTfTcTTT tjRTiKH TTTftft" fftfti fftft?
"Election and Political Violence in Nepal", DEAN, RTfft ^"JTRfft?
T. 1? I ft Rooi^ TTT ftTTRftt ?fl fftRTRTRR Rffftrftt TFTTf TtftR
RfTRRT TTTt TTTRT fftftTTRT 3^S Wtt RTttTTT fftr I l^TT
TRRT", "Toll in violent India poll rises", BBC News, RO ft ROOC, \
(TfltR RfTRRT TR R°°^ RT TTTt TTTRT tftftRRRT Ttft irft
TTTt fftfti tftftRTTT fftfRT ^jl Rlfft+I fftr Tft RRT TRFTT
RTRRT 30 RRTf ^TTR RTTf fftft, TdftT TfftfT, "Bengal's bloodied
poll", BBC News, 1^ ft ROO^ | )
^fftft? TRtft? pftt ftrfft, •yv/e/*/ WWW T TWWr^T ftft RTfft
TfttfftT, T. i, I
^TRfTRTT "Rift, ftfft? ftft ,  _ ^ I
UqftftXft.ft,T. Ul
RTRTRTf RRf ttRttrr fRF I ^ pTR*ft fft? T TidJluHI*l RT?
TFR? RdRR? TRR^TTT ^Y RTdT TTR RRRF? Tt?? RR T
fRRTfff fRRTR TTRRFTft Rtft I p:RRRR fpft rO^ sffR
RRRT T^RTsft 3 o sfter TRRR *R+T| RTRFRT p:-Hd«H
JRMd R1R"R f?F*ft fftft Tft R?RT MrtiH ftjRF?RT fRFRT
RPRR? 7ftftpR?7Rft fRRRRR TTfrjjftt fftft I
Rft?d*l ft RRfRTT RTRFRT F* RRRfff RTR RRTT RRt I
TRt TPRR ftft TfRRR*" TR TT RTRTRFRff RTFT RRR
RTfTTRRff TRRft ^Tt I co MrtiH T RRRRRT*f RRfRTT ftff
fgfdpd RdRR? TF ftft RFTfRTT TRT? RTT im RRR Tdf
TFJ  ft?Rt RfRPTF? TfRRFT* TRRR TRRRt,  RfRtRR?
RrftrFft, TR¥fr*Rf t; ftprr trtrr Rtrt r?*r? rtff?
tRr? fRF|c;'1 RTRTR T TRTT RR" RtRRRft RRTRTff Jlftd^
RIF ftft RT^TJR? RRTRRTd" ftft RRRTR RfRrft RRTTTT
TTRR "stfRTFTSTfTf RRtt Rft RFR ^ RTgfl RTRTRR?
TTTRt, RfftftR RRtf RRf Rtf RRTRfftRR TTTftft T?RR T?f ?fft
T no N_
TFtftft 7TTFTRRTttF?RTf TTT? RRT*ft pR RfFTRTFRRRft
RRT TFTFRft Rtft I ^
"RTRRR RrfTR Rf*RTfgf Tdf TFRR RRRF? TFf RfT RRI
ftff  ?TTF?R  fftFRf  TRTR?  RRRTTTR   RRRT  fRFRT
R?RFTF?TT RRR TTff RTRR? TF, ftft *ldTil^t*l RTRRRR
RfRRRF?  T  TTRRR*"  ?TT*f  RTRRRt  RF*t  ^M*l(lTTI
RTRRft p RTgfl  tRRfTRRR TTFSFRTT TTRft? RRTFTTT fft
ftft Rd Rrtr rRrri^ "rRtrtrrtt Rft?n rrtfttt t^
RtdT PR? ^ft TFTR "gfR, RTTsft f^ RfdT TRT¥T
RftRd<HJ| RTRRRR RfRR "gfR Tft RRRfdT RTTplRT*
TRTRfRRTTR RRTTRRTRR TRrRrr "gf?;| TRRT RftRdd^
TRF?TT  TTRT  R?R  R5SRT  RftF*t  T  RRTTTT  tfRTff
^RTRfRTT TRRR R?RTT T^TTtRR TRtft? pftt RTTTTRf, % RT
Room  TTTT  TTTfT7  RRTTF  TTT  :  TRfTTT  ^>1, RTTTtt
fftTTRfTTT H, RTRRRTTTT RS T RR" 1?o fftrl
q°ft_ft? TKlft'-Tifl ISO I
^TRfft? pft Tt RTRTtftR fftRTTR7 ftftftt fftfti  TftRsft Trftrft
fftRTRft ZRtm ^ RTRfTRT TRtf RTcRf TTTTrft RRTRT RftTTT
fftr I  (Rftft ftff ftftrr^ttR tftrrr ftt fftftRT t TTTRrffrr Rift
RTftRRT 46ISH+I fftr) I RTR RTRfTRT TTftf RTRRTft TTT fTftftt
Tft (TTtftRTT Rftrrtf RTTT ft^T, 1o srtTR Rooi^) TtttTTTf TRTt
STtsftt Tlft^Tft TTTTRRR" tftftRTt (RFT T TJTT 1? RtftR Rooc,
7RRRtt IV RtftR Rooi^) ^TTT ^?l
q,RftRfttTRRTTRT T^tf fttTT RTfTRTT ^=T Ttft l^ym "Tftfft
RTRftTftt TftTRTRT fftFT fft Ttft TTTRTff Tfttftft
RTTTrtfTRRTTft RRTfft RTRt oTTf fttft fftfti ft RTRfTRT
Tftfftrft RTftt TftTTTRT TTff fttTT fftr I " "Constituent Assembly
Elections", OHCHR-Nepal, RTfft ^fttfftR, T. V I
q,RTRft? pft RRftR RTTRRTT Rf-ftRTRT ftTTTT TrfftRRR 1o
RTRT fttft fTTTTftl RTftr RRRTRT TTttRT ffttfRR Rfftftt RT_ft
ft^t ^ TTTt tftftl ftt Tftt fftftRTTft RTRtftR TTf
fftRRRTtftrf fftRTTT TTFT^TRT fftfti
 WTMWW WWW : ?//PrfV»/" WWf^T?
WWwRtW WT rffcrr /ft/a" ft IKK, ? ^TeTft ?ooc
??
TtTFR? RiRT TTRRFR? "gf? Tft "RTTplfRRRTTRR pTTT
RTRRRTft RTTR RTTRR RfR? RRR f?F*T "gfR I ft pTttTT
RfRRT RTRTRFF?RTf TTTRT RTRTR TffrRft RgffRRft TfTf
RttrJTT "gf T RTpTTffRT TRF? RTRTRFF?TTTf R?RTR
RfrRft "gfTR RfftRFf -gfl ft RR PR? FFT fRRTTTRT? "gfR
T W^tWt ftFTR? RpTR fRRRft TRR? pf ftff FRT ^i ftft
TffR R TTFR RTgfl RRTTT R£R TTRRR TRg" «r | Fft
RrftRRFF?*f RRtf RRTRTR TF ftft RpRTTFRT "dRRTTRR
TfTRT RTRif RRtf Rft RRF?ft RfftsgfT RTTfFTTd: ft TTd
pgf Tft RT R RRTFRRR Rfft TTftRR Rft Rfffft TTFTF?*f
TTT? "gf TT RRTF? RTpRTtRfT TRR TRT RftTRT ftft
TRTTRfRfTfff Rff RFTR fftRTTfl
F)  tR^%"ff?
RRRfRT RRR¥RR?ft RR "TRR^T T RFTST' Tft
'^RRTTTRft TRTR Rft -gfTftR? "gfRI TRRRft RR RR??
"RRRfRR RRTORRR TTRTTTF Tft "RSTPTR TRTR Rgft"J
tt^ RTRFT? TTR R RRTtfR? RRRRTR "dFRF?Tr Rft?tTR*ft
rRrtr RRRR??* TF*t TRR?? TR RTRR *iTTJ cv RTTRf
RRTRFT*" TRRR? 3fJtR*l*l R?R fRTFF? "5RRT RT*ft
Rrft RRTT tRfR? "gf — "RfTR Root rt ft*R (TTRfRTTf (
ft "Rf?RTRRTT RRfTRTT ft RTdF? Pd*l "gf T TRRRif
RFTFRRRT ^ddl^ "FTRRTR? "gf?; RT Rft?d f?RT, RTRft t;
RfRTffTTd" TTTfRR fftft I "^
Rft RR *<|*| fftftftTT ft TR "ftRRgf Tft RRfTRTT ftff
3iRi|Rlddl T f?RT )RtRTRtf RRRRTff RTRRRTTF?*f FR? (
TF ftft RRTTT? TRRRRRff f?f RrfTR RF^TTTRFT ?TTT
TRRTR T RftTST fftfti RRtTTR RRf^gfTTTff TTdRTRTR
RTFT Rt*f "gf T RRTR RTRtRTRTF?*? TSTTT RF*f "gfl
RfRRf Rft T" RT-RTRT ?T?p-_ft TTRRTR TRT? RTT TFR?
TRTRTR RTdf "dFTTT RRftrfTTff TFT TFR? RRRTRRR RRRft
RR" RRgfi fRRTRR RfRRfrft Rrft TRf RTRR TTRFJR "dTR
TRR" RR" "gf | ?ft ?RF?Tr RF? ft RftfRR RdRT Rftr TRf?
Rft RRtf ?ft RTRRft ftft TRRf TR "dTR TF?? I TFTRTft
pR ft ft Rft R|T TTTtRtR RrfTR TF ftft AIRTRI TRR?
TRRTT TFT fft fftft Tft fft FTg" RTRR "tr I
!<.  hR^ih
qY"5RT RTrrffftr tttrr ftfRftrftf rRtr Ttftftrr rttt Rfftt r
^1  TTftT TFTT T ftTTft Rfft fRft  Rooi^  TTRRT TTRTTT
RftRfftr Rft RTRTTR ^ I  ftt fft ftfft T RTftrrft  <H  RTTR
rooi^ ttt tttRtt Ttftftrr RftRtftr RftRftrr ^?i
"Advancing Freedom and Democracy Reports - 2008", U.S. State
Department, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, ^ =i ft
ROOC, www.state.gov/g/drl/rls/afdr/2008/104861.htm.
1.   -HdJIWMI
TtftjRRR ?RTR J|Rli*| "?TftTftfT* RdRT? TRFffft R?f
RRRRRTRft Rffftt rRrPT Tid^H "rRrtrr TtRfTFd fTFR
fRTRRt I RTFff RTfRRRR TRTRTT? RTF RRdTlftftt ftr ft.
r (Tffft TTRFTTft T*R Tfftf ftr) RR RfRRT TFI TRR
RRRFRfff Rt TRRR ftRF? R? RfdRR ?TRT Rr I TTRTft T
RTRfRFRft FR?R*f*ft Tfd" Rpft fRFft RRRTd" RRRt RTRfff
RfT FT RR" RTtt Tfft RRTR RRF?ft Ttft5  RT TRt
NO N_
RpFT RRdRTRTT? F*Tf TTR TTTR fft Rfftft Rft RTTTff
RTfRRft RTTRTfFTt "Jfft TTTt TR FRft I 3RRR TR
TR[Hl<{)*l ?¥FT ftR?FR? TRTRff RTRRRT Rft RRfftft
RTF? RTRf I f?RTRF?ft ZFifitA tRtRT R5fft ?
RTRTFTTT* TRTRF? RRR~ TRTR Tft I RRT-RRT R TRRRft
prtfft^T? RRTF*?  7ftRRRttF?RffR RRRRRTRft Rrftt TT
RTRT *P" ft I ^
RTRTRpT TTR M^iH *RTT| r?R¥T TRFR*ft RRTRFF ft??
t TFprrtr* tRRRf? TRFRR? TRTRF? ftgf Rftft I
RTRft R?f RTT RFfR*" T ?TTF?ft TTTRTRTftfft "dft RfRRft
FffRR tR RR "dft I RlRTRRfft TRT¥T Rft?d TRRffRRTRR
R?ft TRT ft f?Td fftRR? f?F,| ft^f RRTpTfRRRfftRft
TFRTT RTFftgf "RRTRfRRTRft pT TRdTT RlRT?T?f*ft fRd"
RfTSR TR" p Rft | TRRR TF*t ftft tRRfTRTT TRT¥T
TdRfRRTTRft ft?Rt TRRTT RfFRRRft fftfti ftff T?Rft R
TTRTRTTtRRRTftRft TR ftft "RRRR TWi ¥RR I ^  RRRRRR
NO " NO
*l4<HJtd TRRId^*! RRRTT R*IH RRT TRRR TF*f t R
fftRRTRRftfl R? Tf fftRRT TTRTpTfRRRTTRft TRRTT ftft
RiTRRRR Rfft I  RT:RtT Rft T TTTTRTTtRRRTft*ft RTT-RdT?
q5RRR RR,ftTM ftfftfTRTTft RTTTTRf, 11 RtftR Rooc |
™f^TTTTT  TTTR  TTTTRRRT  tftftRTT  ft^TTT  TTTTRRRRT  ftftTTT
TRTIfTft TTTTRRR" TfTRT fRTTRRTTT RTRR" TH+IRI  RRFftT T
RRRRR"  TftRTtfftt  RRT^RRTTTRTT  TTTfTfT  TTTt  RTTrTTT  fftr I
TRtft? prfft RTTTTRf, Tft T TfTT fftTRTTT RTRT RfftfRfT7,
1? RtftR Roos I
"RtftR U-U ftt TRtft? p ?cff TT^_f f^rwTjfTcTTr TTRT
TftftRR Rft fR wft ftft Rfftt fftrTI TTfRTt TTTTRRR 1?
RfTRRT TTfftTTt fftfti IV RfTRRT RffRTt RRRRR" RtftR
RRTTTRT ftfftt fftft I 1 i< TTttt?TRT TRTRTT RTTTTttfT7 RRftfftTT T
RT7 TTTRCffRft RfRRRT 5TRRTTTTT "Rift TTTt Tlf fftr I RTT?W
Rftf TTTTft Ttft fTRT TTTftTT fRTRTRT Hd^l>"MI RTRR p Rtft Rftt
RRT TRTRTI
 WTMWW WWW : ?//PrfV»/" WWf^T?
WWwRtW WT rffcrr /ft/a" ft IKK, ? TTTTft ?ooc
?y
Rft "dTRRTR RRT TIRR^ fRRTRR RTRFRT "RTfpfRT*
TfffRRft TRRTR R% RfTTTTT RfTRT RRt I
RTRfRfRFft U.L9U, TRdTsft RRo f?Td fftcft ftf RTTRT fft*d"
TfRTTRT RTF? RRfRTRt FTTFR? RrdTRf TFRT f^rat I ^°
(TRRTftTpt TRtfRR Rft R^ RR TRFT "gffRFftgf ^o<f
TRTRfR rRrTRRTT pf pgfl TRrrRTRRft RRfRRT
RTTRRT RFTR" TTRRRR t|?I ) FRrft rO^ RR RRFTT
ftft Tft I RRRf RRRfRRRT TTTTft %R Rtd FRFR TRFf*f
RTTRf pft T ftft "dftt TR RRf I RlRTRfRTR TRRT
RRfTRTT RTTRT RR^ftF?Trff TRTRR r| f^o f?Td (pr
fRd*f RTRT) FRfftl RTF? RRfRTRt 3lS TFRRfft 33 fRd"
rtr fftfti Tftf RTffrr trR" RRrft rrRtf, ftft tRpt Rrrfrf
R? RRTTff TgfRr RIRTRiTT dil^l ftft RRRRT pft TR
RRf I TTRfRTTF? RTffRR Y^ fftd" fftfti RRRT RRRfRRRT
TTTTft 3o fftr TP? FRfft I
RTTpTtRRRTRtft fttRFRt TRRT fft?fT? RRRFRT FRTFR?
RRRTRRRTf "dft* Rfft "FTfTfRft ftl TfRfTT?TF?Tf TRRT
fftTfTTdft ^oX TfRRR TR FTRFT RTT *.o rRrr f?Td
Pd*l fRF Tft TTTFfRfRRRTTft ftft R%.^ ftftRdft FTTTFTtfTT
Rtdfftftl <H+"lHHlR* yun^H 7Rf RTFff *lfi)<H T LH"ll<rl*)
FTRR RfRtft I RRTF?Tf RTTR: ls^ ? [30 ftTd fftft (RTTR:
T^ft T R.1 TRRR TR FTTFT) I 3TRRT fRRTTRRTft TTT
RR RTTRR TfRfftftdT RpRR? ftTRfd" RTRRT TRI
RRTF?ft TTRf-TTRf Rdefld TfRtRFT f?FTfgf TtTRtdT RfdRT
TTTftft RRRRT F? RTRT "gf I n
TR RRRTT?? p? fftRTRRTfRft RfftTR RTRft "RRRTTSRTft
RTg" "Jfft tRrrr? "gf? ? TF? ft RfftTR TffRR TfRR
^ftT TRft RRTpTtTTTftftt Tfft fft? TTT TTTTt tftftTR
fttRTtRT tFT-RR RRTT RTRTRT R+iRR+I tftftt I TRtft? pftt
ffttft, WTMWW WWW T cWm^T wfw\ RTfft ^Tftf%R, T. \,
TRfftrRft U.SS I
vRfftR fttRTR fftr? ftTTTTRT TTTFT ^ : http://election.gov.np/
reports/CAResults/. fftftTT Rftftftt RTtftnttT TftRTRRT TTTT
fftftRTRT Tft TR TTTTRRF ff- _¥ fRTRT fftRTf TTTT TTR fft?
RRTR Rftrftf iftl RTRtRft fttftftr RTTRT ^30 wtt RTTT RTR
fftrffRR TTTt Rftftt ^| ft fft?RT fftRTf TTTT TRfTTt fft?
^TtftftTTRT fttf Tft Rtf ydlH+i ^1
^TRrftt tfTRT-^ ftt fftftTT RR ^TTT +I6RI^!'-1o ^ft fftftTT
RRRTf TTftTT ^?l "RTRfTfT ft~JTTft +%M_<-V ftt fft? 737[ftT
RTTRf fRTRT TftTRR-1 ftt fft? tRtTT ^?l ftr RF?ft RTT?ftt
ft? Rftr TTTRR-1 ftt fft? Wftl gftftf RTRtftTF ftrTRTT Tft?
RTTR T fftRTfRF RftTRT ftft RTT?ftt fftftTT RR ^TTT
7TTRttftt RR tfRTT ^fl ftnft TRfTft ^"JTtftftRT prrft ^rft
RTR ft ftf fftRfTT RTRtRft RTf RTRRT cRTfTTTT7 TfftTR ftt
TTTfft RTRRTft7 RTR RRTT Rft TTRRT ".Rftftt ^1
TffftRgfl^ RTRfRTfttRft RTRRRR RR?" TR^TR RRf J|Rli*|
"gf I TRRT pTTRft RFftrRRTR T8Ff ft Tfft Tft RTTf RRRTF?
pTRTTTT Tft*T TTRRftRRfF? T RTTRTTf Tfd" f??FRgfR TRf
"dRT RTF? RTTTR" TRTTRTF?5? RRRlfg "5RRT tR |  RTTRt
no N_
RTt T*?TT Tfftf R^dTTRRT FTfft FTRt I RJRTfft
TfRtRTT T TRTTT ftRRTRR t ^ RfdT fftrfT? ftTRsft RTFff
NO NO
RR?ftTRt  ^, RTF? RRTT fftRFT TTdftft ?f T RtRR Rfd"
•N "T NO NO^
RlRTRfRftft fftfti RRRfft dRRlJ*l TfRTfRR RTRfRTftf
RTRRRf pf Rftftft FTRTR? TFFftT? RTRRpTF RTRTTTff
RTdRIRTTft TRR RftftT? ftRTT FTR I RIRT?T?T*ft TRTft
RlRfRTTfTR" RFfpfRt TTTft R? RTdTRR RRR?TTTf ftft
"gflft? I TTFTFTf RRT "RfR? TPRffRTRTT pRTRR fRdTTTFTff
^TTTTTT, TTRfRTRTRR RRTTR Rftrgf T?t TTRrft RR RFTT?
ftRRTTTf RTRRF? T RRTTTf*T ftR "TTTTTFFFR" ftTRTTFTTf
fftRTffTT RrfttRTTF? FTR I
ftTRff RT?RRft TfTRTt*ft RTTFRFT* FR*ft <H^TRI "dftt
TR ftftRfftf ^tt T *X<MI RRRRR? RrftRRFF?ft
RTTRFTT* ?TTT Rff ftftftftftf I  "RftftfRRR  <MI*I  T¥F?
no v N_
RTRTTR Rft RRRRt RdR? Fft I  TRRT fft?fTTTT ^&H
*1^<HI*I  Ro  RFTTRF?RSR  r7^  RR RTRTrt;  Fftl
(RRRt  TTTTRRR  fRRTRR   ftRTfd"  RRdT  RtRRfTRR
RRfRRRt  RfeTRRft  RRT  RT*ft  TRTTgf) I   TRRTRTT
^ N_ OS NO ' NO
RRfRR ftRTT T§R*ft TRRft fo ?Rrr FRRR d<H**M
TRFRT RfRRft F*RP? T^t RTR (RTF?) ^t RJfT TPRTf?f
RR RTF? RTRRft RTfRR RTFT Tft I RRRR RTRT fRRf
Rft FRTR ffFRR I TTRST tRRfRRTT RTRTRF TFR? TTTTsft
RR RR RTRTRTTF?*f RTtdft RTRT Tft I ^
Rft-*^*l TRTT "RfFT? TF ftft TfRTRfttft RFRTRRR
RTTTRR FTTTR RTRft TRpf I RTTRt R*dd+T yR^^TRI
Yo tR"RR RftRft RRRft RpRRT fft RR to RR
RTTRRFF? TTRtRffttRR Rftr I %Y Trfrft-^ TT RTRTTR T7fTffft
"TRTTlRftt RTTTTttTT "Rift ftr? ftRfTS Tjirftfrff ^T :
www.election.gov.np FTRTRT" RTRfR -www.unmin.org.np/?d=peace
process&p=election) T Nepal Election Portal (www.nepalelection
portal.org) RTfft R^TR TTRt TTRT T TRRR TftfftTT TTp" fttft
^1
"80 pc contestants failed to get 10 pc votes: EC", nepalnews.com, ^^
RfTR ROOi^ I
^Yft RftTT RRfTK fftTRRTttfRR Wi : i\i\$\H-R (TRTRTT
ftRTRTRTT ffTTRft fftftfRTT TTTRT?ft Y^X TfftRRft), ftft?-1
(ftTTftft TRftTTT fftTRTT Rfft^TRTf ^f^R R^^l VI.^
TfftRRft), fttft-1 (ftTTRf TRtfRTT fRTfttrf RFftRTt TTTTft TTTTft
y.y..sS TfftRRft), (fttft- ^ RRTTR TiRf ISl TtftRR) fttft-?
(ftTTftft TRftTTT ?ft TTTRT fRTTTRft %IH<R^ RRTRfTfT RT?ft
V^.? TfftRRft), TfR-1 (fTfRTtft tfTT ^.% TfftRRft), TfR-^
(ftTTftft TRTTTTT ftRTTTR RfftftRTt RTRfft ftTTTT TRFTT RTTftr
"Rflfft VV TtftRR), ttTTT-1 (RR^tt TTTTRRT «. ^ TtftRR), ttTTT-^
(RTRTRft  RSRT  \t%X  TtftRR), ftftft-1  (ftt=TfRF  fTT  Vo
 WTMWW WWW : ?//PrfV»/" WWfAr?
WWwRtW WT rffcrr /ft/a" ft IKK, ? TTTTft ?ooc
?*
^1. . TfRRR RR RFTT ftTTft RTfRRRT RTfftRRTTRTf 1st
TfRRR TRRft RRRft FRF I TTft TTRfRTTfrR" TRfRTR" TTTft
RR?¥T*F?RT RTR "RfT RRTR RTfft I RTTRt FR "FT*R ftt
ftft RTRft RTfRRRR RRR? ~^ Rf*RRTTf TTRfRPRft RtRR"
RfRTff*ft ftftftt RTRTRRT ?TR fft W^[\ %K TRRft RFdft
RTFff RTfRRft RRTRT Rff TRRRft Rdft fftftftf "dTR
R%RRR Rrft Rft RRTRft RJRRTRT TfRTRTffRRRTT  ^X
no ^ -N N_
TRRR Rff Wt FRTFR? Rfft I RTF? RTfRRft RRRTT
RTTRT RR" %.\3 TRRR Wt FRfft I FTRfft RRTpTtRRRfft
RRTRT Rff TRRR Wt FTTFR? "dTR "pdl^- (^%.\3 TfRRR)
Rrft T RRTRT RTTR "FRFRft "dTR RRfXl'O*) R^ ftr?F?
(IS.C TfRRR) fTRtl
3.  h*iT n-°h?m*I <jRyHW
RTRRTRRTT RRRfRT? RR?F?TRT ft ftftRfRpT* "gfl TTT?
RfRR TFRfRfRRR Rfft? TRRRf TRTR TTTdRRR "RRTT ft
"RRTRft RffftRTTRft <H^HRI Rrft RTfRRft RRRT' ft I ^
TRRT fft?fTRRTft "RTTRRF RRT Rft RTF? "RTFR?
fftTPRTfff "SRFT Wr,%[s RrfTR FTRt f?F*ft fRTRRRft
RRTFTR RfRRTR RTRTfRTd" "RTRRRR RTF ftft (TfRTRTTf
RRRft RFRTRRR RqRR Rrft) t^MHlR* TRRfRTRdft"
fftfftR ftfdT "dftf*R*Fft ft RFTRpRRRft TRRRFR p
RTRft "gfl rRrFTRTTR? ^Isir, RftRd RRFTTsft *,o
?fRR, Ro\ RRRft ? <\\R RR RRRfR" *TTJ ^ TRRT
fRRfTRdTTRR R\o RTTRTsft R\ RR ("RRfSR ^3 RR
TTRftTTTft p) TFT RffRT RftRd TF, RT TTRpTfRRRTT*ft
^o rR-RR *ldl^ Rft RTRRTRRTTRft FTRRFRRTR TRTR
RffRT p TT I RTRffr, RTRRrft T ftft fftfF?*t ffdRR
RTftf TffftT TFRT pffTTRTT TRf fT? ?TTT RTFftfffF?*?
TRRRFR Rft Rffftt TRFT TF I RRf ^Wit (FRRp?) *f
RTRTTd" TFTTRTTtft* TRTRftRRTRR tRf I %%
RRfRR TRRffft T?f <Nft|R* ?RF?R? tRRRf?TT ftft
RffRRRT Rfft I ftfRRft TRRT Rft?d TRFRTT RF?
TTdTF?*? TRRfftRFR RTTR RRTTT fftft Tft TfRTRTIFT*
NO N_
TRFffft R?f R*. RfdT RTFTff RRRt tRRRf? RTTRR RTft
RRTRft I RTRTR*? RfRt, TRRT fftrfTRRRFRf F* fftd" ftft
fftR RRftftt ft*R (TFft) "TTRRTRRRfft ^.3 TRRR Wt
RTFRft RTRFRT RTR fftd" fftR RTF? Tft I TRfTRfftt RTTRt
ftft Ttfft R TRRRf HdMd RRRtl R? TRffRfftt RTRt ftft
"RTTRTTtRRRTTT ftff ftftd fftfti RTR (RTF?) ft RR fftd"
fftftfl Rffft RTRfR RTRFRT RdR TF*f TRT RfRRTT RFTR?
TTgT RRRfRT RPffft ?f fftd fftftfl RTf RTFR? Rftftt
RRftft 3TTRftTTT*ft RfttRTT ?tf&t RFT%F?*f Rdft fttTTTT
TffFR FRR? ^TTHH TRf fft7_ Pds||d TRRT RTFfR" %RRTT?
RRftf TRFT TFI RTdTTFRTR R?TTF?*t fFRT¥fTR~ RfdR
ft?: TTRR TTdTR ftft FRT fftd fftftfl RTTRTrRRRTTR?
TRT Wt rO,ls3^,olsc; RST ^^t R^X*\R TR RFTR?
ftTFT TRRR RTRt RTpTff "RRFRRRTFtft RTTRT RTTdft
TTTR? ?TTT FTffTR RRtl'100 ft ^i RpjR *lRi||*l
ftftfTTftRR Rft (RR TT- RRTRT FTffTR) Rft RFTFFT TdT
jiRlj*! fti
RRRft TRF?*t ?ft RTfTRRft rRtRT?RTF*T RpR
RTFftf?FR? "gf T RTft TTRRfR*f T??TT?f ftft RTFRgfl
"dftRRftdT p? RRRft RTR? — RRRft RRRfRRRT TRTT, RTff
RRR ftfRRTRT* RTff T TRTTTR RTff Tff%R TRTTT RTRf,
Tfrt T "tdt FTTTTT RRI RRftF?ft RRR: ^R, Ro T ftt
fftTd" FRR I (TRTJTRir tt^R^RRRR RRTT Tfftf ftTFT RTTTTR
TTTff  (RTTRftRTf)  ft  RRTRTfRTRRTTTRR  ?f  fftd"  RT?
NO NO^
fftcft I )^°^ RRRft RFRF?ft RTFff RTfTRRft W RR^ I ^
RT dftl^^H ft fftFRF? TIRtRTTtrrrf ftft RTfRTTT fttl
RTffRR RR fftFRF? R*R (RIRTRFrft) ft RRfRTffRRRfft RR"
TtftRT) I  TT RTTTTttTT RTfft ftftft? "FPTP Winning Margin by
Constituency", http://result.nepalelectionportal.org/report.html.
^TT TR TT?ftft ftTTft ft RTTRt ftt Tft RTTTf fftftRT RRRT
» -> so
RTTRt TRTT TftftRT Ttft <\o f3TTT TTRTft TTRTRT TTTt ftTR
^,1V? TTTT RT | TRtftr pRftftt RTTTfftf, TT5RT?t, IV ft
ROOi^ | TTTRTRTftftft ftftft TIRTfTttftTRft ^.S TtftRT RTR TTfT
TTTTt fftfti TTTt Rft RTfRRft oftttTTR fttTRTTT RTRTRT Ttft
RR TTTTT fftr I TTftfft TRTT-U ^ K+41 TT ftfTR ftTTft ftft Trft
R?f f^f TTTTt TR RT^I RTRTRftft TTRTfTTtftTRft TftfTTt RT
ttTRRT TrftFTT R?f f^f (^^.V ftftRR) RTRf I ttTTTftt ftftfft
fftwTT TJ^RRT RTRTRftft TRTTt f^t (WA) ftftft eTRRT tftftt I
^ SRSG Ian Martin, ft? TT75T, +I6RI^!', RS ft ROOi^ |
^fftftTT ft?A(?) I
^TRtft? TTTTft RnTfftf,TTRT? ftft, 1 3 fT Rooi^ |
^ "Constituent Assembly Elections", OHCHR-Nepal, RTfft ^fttfftR, T.
C,  RRTfTTfftT TfftfftfftTTRft  ^o  TtftRT RffRT fpft RTSRTTtft
^TTTTTft Rft tftRftRR RTTRT RtfRTfTSTft TfftfttftTTTT fttRTRft ftTTR
RfttTTTTRT TTRT RTTR TTt I
100TTRTTTtfftT fftftRT TRTftftTT TTTft ftfft? www.election.gov.np/
reports/CAResults/reportBody.php?selectedMenul=Party%20Wise%20
Count% 20In%20Nation.
"'""'fftftTT RTRtRft TTTtftT fttft Tf£Rf TRTTRT ^  :  TRfTft
TTTTt fttRTRRT Rftftft RTRfftTF ftrTRft TTRT fftftftRTF  R%
fft? fftftftf ft^RTTt ^ RT fR fRTRT ftt TRTRft RS RRT fftftftt
RFTTfT RTRfRft fftrrt ^1  TTTRTRT RftRft RRRTTTF TRTRTt ?o
ft? fftftftt ft I  TR Tft? RTTT T fftRTfRF R^STRTft  _t-fftft?T
fftftftR  ftsRT?  fftftTTft  TT-TTRftfRT?  TFtftTTRT  fftTTT  TTT I
TTftTTtt-^  RT RftRft T^TRtTTF  ft<R+l  "RTftftf TTRTttft ftTTTff
TT?TTTT ftftRTTTR TTRTttRTi ^1 RRTt TTttftR RtrT fftr I  TRTRTt
TRRT fttRTR TTTfRR TT ftft ftTTftft TRTRft RRTT fftFT Tftf
fftffl  RTTRRft fttRTR RTTTR TTTTRTT Tfft TT TTTt RtftR
TftfRT TTTRTTT "RTftftf  TTTTtfRft TtfTRTRTTftt  TITTTTt "RTT
TfR Rft ttT TTRTRt I  ft R_T R^" fTTTRRTT ^ I
''o:*TS:"TFT RT, "Forum in Maostan",Nepali Times, 1^; RfTR ROOC, |
 wtmww www: ?//Prfv»/" wwfAr?
WWwRtW WT rffcrr /ft/a" ft IKK, ? TTTTft ?ooc
??
Tfd" RRtl ^ RTffRR ftTTR T pRTTFf*ft tRRRf? Rff
ftft Rft "gf I  TTRfRTTfft RTff*T RT-RT "dFTTT fftcft (RfftT
' ^ NO NO
RTffRT RlRft?f?ftft RFT FRfft) ftft "dTRF?TT TfrRt?TTtF?ft
RTTTR: RFTRpR* T ftfftRR pTRTT RTRTRTf TTd" fftft
RFT¥F?*f TR RTFR? fTRif I
TRR RRRTfft TfRRffdTT TTTRRR TTTTRRR? RdR?*? TRRRft
R?f RRf RpTTF? %^T TTRR "gfRI TRRT Rft?d+TI
RTTRTftf f?F*T ttttfTRR Yo ftTRTR R?FTF?Tsft t o RR
TP? RfRRft TFI ftTFff *lfi)<H*l ^ Rsft t ^ RR TT?
fRRT RTRR TT*" I ',ov "FTffTR FFFF?TTTf FTTRRTsft ftff R
TTRRR RRf RpR "gfRI RRRFF RTRtRTTtRR ^ ftfRT
TRRT TTTftft FTFTR? fftsRFT RR RFRT TTRTTfff,
RlRft?f?ftftV RTRRf RFTRT ftrRfRT ft?TTff *lfi)<H*l Rift41
RFftrnf T RTRfRTRPRT RTRft?? RTTFTTfft FTTTFT ^tW
RfTdftRFTff FRFI FTTRTR FRTT RfRRTR ^ti <MRs|£lp
RTRRTfff RRF? <MiftR* ftRTT FRRT RTRfRR RRftft
RR3RRRTT TRTTRR TRTTT TTTft FTRRJ RRTRT R?fdt
fRRRTft fftftTT RT? TRF ftRTRI TTRFd"-r ^t "FRR?
RTTRTF RT? t ftftTRT Roo\s RT RTOTFRTT TF*f RT
*|u.*| RfRt TfRft TF*f "RfF? TTTRT pT* fftftTTff Tftftft
F*  TTF?  ?rtf  TRFT  fftft  RfTRT  fttrfgf  TRfRR  TFR?
fftTTI^^
RTfftRRTTRft RTRRR FRRT ftft ?TR?RTT ft pft RRR
fTRtl ^ TRRT fft?fTRRTft TTRfRf?T*T RfRRft RTTRRFR?
3RRR RTR 3^, fftft Tft RTRft RRfRRRR RfRRft RTTRRTTR?
3RRR RTR ^ RTRtl RRRft RRRfRRTT TRTTRR RTTRfd"
RRTRRTR-is Rfd RfRRft R^ RTftft 7ftTT*TRR RR RTTRT
RTRR RTRTRR p ftf CY RTTR TRTRTRRT RTRRfTRR
RRFTR? RRTRT p/ TRFT pi (RTFTRT RRTplfRRRTRTTd"
TRTFR? fRFI )
r Rid Rd<ui
RTTRTfRRRTTRft TRfTTRf TfTRT RfdR T RTRRRf fftfti
RTF? TRF? RTT RTT TRF?TSR Tgt RTft RTdf W^ Tfftft
"^TTlfRT RRTfTffftTRft RTRTRftft Rftft=RT TR (%A ftftRR) TTTT
TRTtl fft -rTTTfiTT RT7 fftTRTfTpTTT ftft RRT?Ff Rrft RRTTT
Tfftl RftRft STTfttTTTTt R^ TTTtftTTTT RTlfff T RRtfRT ftft
RTRTRftft R?TR: (VY ftftRR), (%A ftftRR) ft? RTRt I (TTTt
ffttlTi ftTTTft TT?RRft TTrfft ^ 3 ftftRR TTTT TRTRf) I TTRffft TTTft
RftR ftrTTTTRRT TI tff ft TRRT Rft Tft RRtt Rftftt" RTRfftTF
ftfTRftt TRRT I  TRTRft tRTTfTRT Rt ftftRR RTR TTTT TRRt I
',OY7_tF7x t^r, "ft^fttr ftrrr fRT ftt', wwf wfwww, i^  Rfftr
Rooc I
^ft.ft. ffTTT, "RT? RF??ft fftft', WWf wfwWW, 1 X RtftR Room
105 fftft? TRtft? prft ftftft, WTMWW WWW T cWWW^T ftft RTfft
TTftftftr, T. V I
TRRff RTRfft RRTT RRRT TFF? TTR? fftdTT *TRTff
TdTRft Tft pR RTdTRR ^tt^t FRF? RfTT pgf I ^ Frft
TT? RTSRR ft fftft Tft RTdf "gfRfdTTff Midi*) R?RTR
RRRft RRTRR RRRsftf T TRRTT RfTR RFRIfRR? TfR? T
RffTfRfff RTTTR Wm TfTfft RfRR RRRT? p RftRRf I
RfRRTR RRTR? T ft ftRRTRF? FTP? TTT*? TRRR
RTRFT? "TT?RTRRTT*T TRTR*ft "gfRfd" RRtt pgf TRRftTT
TTd TRF?? I ^ m TTRffft TTRRftRt* RTTRR ftff ftRRR
FRTTT TTR RfRT RffRR JlRRifl T RRTRTRft? RRfRRTR
ftRRfff fftRTRft RTRT fftft I RRTRTRTfRTTf RTTRt TTrRTRRT
Wd fftftft? Rft fftrR I ^
R? TTRTft TTF? RTR?ft "TTRTffRRRfftRR RTRRRF "gffft
NO NO ^    ^ NO '
TRRft dftl^^H pTRTT TF*f RRRt Ffftt fRRRF*f RF5
fRRR RftfRRft RTRRgf, RRfft RTFjTTFT* TRFRftRRTRR
RTRRRF "gfRT RRftF?TTTf ftft? FTRR? RTR fTR*ft fftfti
RTRftt RRfRR RfTRR*ft RFRRRTFRTd" Tff?R fftft, TRRTT
"RTTRTftRRRTTRR Rfd" Wi Rdft T Tf?ft*f ftRR ftTfR?
ftRRT ^o t; Yo ftft RRTTRTT Rt?ft RTT TRt I RTRt R?f
ftfft RFT "5RFTT RTRRRF WA RTFRR T RTTRTF "gfRftdTT
ftft RRf RlRTFRft TTT? ftftftft | RTFff RRfRTRt RRFTT
RTTRt FTTTfgf RTRTfRp* <yfts|ld RF? RTTRTF "gfFRt ftft
TTR¥T fRRfTRTT ^3&H TF FTT fftR I RRFTRR? TTTtft, ftTRfft
TTTftTRT  <Hd<Jt)  fftFRTTTd"  tY  RR RrftRRF TTTRt RT
•N NO
RRftF?Tsft ttr? RR ftft RRRft TRFRRI TRRT pTRTT
R?dTfftRTd: TTIfRfR" TF*f RTRfft RTdTTFfTT to RR
TRFT RTTpTfRRRTd: RRfft I RRTRTT ?RF?Tft *fdT R p
ftt RT TTRtftRF ?TTT RRTTR FTRTRRRt RRftF?ft TRR
SRRfTFpi'1'10
10ftft, T. <\ I
i°cft STTTft T TTTTtfftT TRTt TTRR RfftTTtftfTft ftft
TTRTTTTtftTRft TTTTt Tfft f^t TTTR Tfft fft? TRTT TTTRT Tgf Tft
fR RRTTT R%TT I TRtft? pftt RTTftftf, ^RTRRRTTTTT fftfTR
fftTRTfTS, <\\t  3TTTR ^001^ |
"'^Ttft TTRTTTTtftT TRTTttRT RTRt ftr I TTTTTTRT ftTTRft TRRTRT
3TTTTT TTsft TrftFR TR TTTTft TRTRf ttftt I RtftTTR RRTTTTftfT
TRTTttRT TT TrftTRTTTTft  RT wftf  Tft TR  TTTTft  RtftTF
so so
TTTRRTRft ft?TTt fR^ I TftftRT ftft ^TTTRRTfft fft+lRlH+i
TTftfTt Rftftt TTftftTTTT RTRRft TTTT TTRft oTTTTT |^ I R5TRT
TTTRT fT TTRT RTR TttftTTt ft T% Tfft ^rft ^pTTTTT tftftftftr
IfT^ I TT RTTTTtfTT RTfft ftfft? TRtft? pft ftftft, WTTrTWW
WWW T vWW^T wifk, RTfft 77JT7ftt%TT, T. % I
""ftTTT (RTRftTft) ft RfTRT? 11 RRT T TRTRTT? ft TR
TftTRF Wftt Tft RT7 ft fftTRTRT? TT RRTTTft ftft ^TTTTI
TRTftft RTTTT?RT? Trft 1 o wtt T ftiffRRT? WZ TR TRRt I RTTftft
TTTRRft TTRTRRT? IV, TRTRTT? 1^,RfT?RT? 1 o, ftftrTTttRT? ft T
TRtft? WZ TR TrftTRF wftt I Rftft RRRtftTF ftrTTrft
TIRTRRTtftTRft fftftftt ^^ fft?RT TTR RTR ftTTTftRft TTTTRRF
Wftt I Rfftt ftRRT RftTTTT T^R T RSTR RTTTT RTtftRTT fftr I
TFTT TTfRTTt TTftfft TTTTftt ftt TTTRT TTTTTT TTTTRRTTfT7 ^rtftr I
 wtmww www: ?//Prfv»/" wwfAr?
WWwRtW WT rffcrr /ft/a" ft IKK, ? TTTTft ?ooc
?C9
RTRRRR "gfRftd Rft Midi*) RFRR*" TRFRF? RRJ "FTTfRp*
RTTTT RFT RSR TRf" T *R*1 TRRF? ftft ftd" RTT Tft |
•N    NO NO NO
TRRft RTfffTT Rft RFRRRR ftft RRPR I RRRlRtR RF??
TTTFTfTt RTdTRT RRRTg RTRRRfft ^TTTTTT RTTR TTdT
TRRfTTRTT RTFTR? ftl"'1 ftff Hldl*l TTT? TRTF?RtRt
RTRRRF RRFRRRR TTTtft pr W RR" TRRTRft TRFRT fft?
ftfft*f 3TTTTT ftft TTFRtl Tp£f ftRR?ft TRFRT RFRfR
ftt*ft TTft RRFTRTT TT*ft pi Rft ftft RRRTRTR "gfl ''^
TFTTTTT RTft RRRRRTRTTf TtTRRR fftfti FTffTR RTTRR
RRTF?RTf RTRRRRRft "gfRfdRT RfT Rft TFTTTftft fpRif Tft
TFf "FffRRT Tft Rft Riff TTRT ftftftft |
13)  TTT^n^t%^f^l?
RT3flc||<{l*l RfTR RTTRTR p RTgf RT ft FRRR RfR
RRfftft p? Tft fft?RI R?fF?*ft RR?f T tRt^RT ?R
RfftfRR TRRff?* TRR TRT Rft RRftF?ft 7TTRRRft TTTRRR
TTRRRR? RTTTT Rltft R RftrF? TFRRR? "gf I ft RR?FTTF?ft
RRftF?TTTf "RTR? T tRrRRRR TRRR? ?TTT ftft RRI
TFTt f?TT ftff FTRTT RRTF?Trrf Tfd" ft?F RRF? ftR
R"TTT RfR RRRRT fft Tft TTRRF? ftft RTT fttftft Rfft I
NO NO
RFR RSTRR RRTft RTR LjR^fd RTR RF? RT pr*F?*ft
RFTfT Rtftf RlRftRT?ft*ft RTRRRR RRTRF?rR fttft Rf#tTR
RfRRT TT? p RTgfl rFffft RTTtRprft RfRR Rgfffft*? ftff
RTRR? fRTRTTffftT "gf?; :
□ ¥Sf3^ t yrm ^iHrrr ^31 t*r (RrfttRTrft) ft rrrt
TfRRR T TRf?"? R?RRRTfF?*f RTF? pf "SRrRRR TTR
TRFF? RTTTFRR fRFI RRftF?ft RTfRR T R? RTTfttft*
RTTTR RtRRTT"? "Jfft RRRR? Rftr I RTTfTfTft TRTT*ft
3RRRR T R?RRRTfF?*f TRTRTR ¥FR? ftft TTTRRTTft
fftfti RTt RRRT RTTTt ft TF ftft TRTRR RRTF? RftftF?
TRTT RRRfRR RTTRT TPRRRT Tf*T TRFI RRtF?ft
RRTR ^HdNId RFTT TP3R RRT fttp RT RRTF??!
^ddl*l RRT Rft,  ^ddl^^ld Rfft T RRRfRR" THR7*"
NO NO T
RRRT Tfftl FTffTR ?TR?ft RfTRt RRRRRff ftRRdf
ftt T "RfRTRR TfRRffRTf R^f SRTR ftpPsJd ftt| RRftF?
RlRftRf?ftF?RTd" ft RFJF?RTd" RRFFR? fRF, RT ftft
"dFJTT pFTftTR fft TTRR TTRR ftft RRftF?ft TRRRTT
SRR fftrpl Tfftt?T?t*t "5RTT* TRTftft R?f RRftF?ft
^ddl*l RpSTFT fftft T RRRRfff TRTT fftft RF? TT RRT
Rft RTft RTFTTT RRF? fft |
TTR  T?TTRT, TRTttTT  Ro  RTT  fftTRT  Tftftt  TTTTTft  ftfTft
TRRTTftfTRft RTTRt TTRRTTt TtftfftfftTT TRTITTt tfttfTRT TTftTTRT
TTT I  "30 UML men resign en masse", ekantipur.com, c; 73T? ROOC, |
"Discontent in Parties our PR List", nepalnews.com, V ft ROOC, |
^TTTfftftt T_n? X fttTftfftRTI
□ 3)^vft ^HW ifelT TR^TT W\^\ TRTtTR RTfF?Tft ft
Rft T TfpTRRR RRTF? ftt I RTRtRTTftft RRftF?*T pi
R^FTtl TRRft RRF?*? TTRT? fftft RTTTT TIRtRTTftft
R?RR TfRTTRf JlftRd I FTFftTTTRft TRdfr* ?TTT
TRRT TTRT, ftftRTRtftpT, TRfft? T tftRTTTRfft? TT*f
RT¥1T RRtl (p R Midi*) RFRtRft ftft RtTRTT
RRTR TR, RT RTRt RRRT RRRRF? TTRtRTTtrfi TTPrft
TPRRTR ft fftft) RTRftRprft7? ftff RRf Tft RR? RTTFR?
?Rr, Rf? T RRTRft RF? TRRRF?*? TFJt I
"RRrRTRRTF? RJftFR? Y^ Rsft ^3 RR TRfdTfff
RTRfRfTftft fftdTRtl RlRftRPfftft RdTFRT F* RRTRft
RTfftTRFft ^TTTTTT TTfTFRT pRTRR fftdTTTFTff FTTFR?
fftfti ffdR RRT TTdftd RRpF?RTf RTRfRT?ft*T
RRTRft T ftRRfft RR RF* RTR Tftpft ft Rft RRT
fftft, *\W\i RRftF?TTTf TTFR TT*ft fftft I
□ "ST5" RW T Tft^vW l^r 3lt% ^ifl TTT7TfRr?fTTTf
3RTT ^^t TTTtft RF"ftftjj* Tft pR FTg ?TTT RRT fftft T
RRftF?Tt RfTRT TRTRTRTTf ftft ft pR "pftFRR fft? I
RTfft T TTRff RTfRRft RRf RR RTRRTTf Rftf ftt T
RRRTd" RRRTRRRf fftSTFT TFR I RRRFTTT ?TFRTR,
"NtRTRTRRTT T Rfft "RTRR RTRtRprft*? FftRf RfF, I
RRftF?R FftRT TTTftft TRRRR fRF T RTRfR RRF? FTg
fRFI  pF? RRF? RP*" RF? RR T pFTRT* ?TTT
RftftF?RR rt? Rrr Rrr 1
□ ^T M<J^+I T^TRlfxT 3)MHMH| RTRfRTTfft ft rR*TTT
RTTRt ^i TTRR ftt ?ft RRfftft dR*M RTRft t; RRTR
fft? Rfft RRfRtpi^^
□ ^¥ ip "R^ff I  "RRTft RRfRR T FRRT RTTTTRR 'Rft
RRTR" RT? Tfd" "gf TRT ?ff R TTRF? "SW fRF p Tftd"
R?fF?Tft RTRT RTTRT ft WM TTRF? TF*ft ftfftft I
RTRft?r?ftF?ft FR^-F* Wt ^dMd RFRR ftt, RRftF?Tt
"'"TTTRTRTTtfTft RfR" T Tftr ft fftftftRft "Rfft TTRfR  ftl
TRfTRTT  TTtfft, TTTT  RfTRTTT  R?TRT  TftfttRT  Tft^T  RT%
'so so
RTRftTft ftTTft RTRRft Rft RTRRft Tft "ftft" RTTfftt ft? RTftrft
ffTT, RfR RTfftTT 7RT?RT TTTTtftt RT^ttTTT Rftftt fftl TTTT,
RftftTT, RRT, ftTFtt TRTR T TRR TfRft fTRftRTt TTTTTT ftftTT
^? t frftRTi frrftt tt^fr ^f^\ wi. ?ftft fTRftftft rtrrtt"
"^ I T7^^", fT ftft fT TTt Tft Tftft ftRT RfftfR RTT^T 3TTTR"
ftfRT RTft RTR fftT TTTF TTFJffTTT I " TTTRTTTTft ftft RRTRTtTTft
RTR tftfft T ftR TTftfTTTft ftfft RTTTT RT RTftt RRTR" RRTRt?
TRraTtft Wmti TTTT fftfF| Tft fR fgftl RTftft RTftftTTtTT
TftTTTfft" RTRR Rftftt TTRTTTT T^R ftR Tft ""RTRTT RRTRT
R frfftft fft^T RTft' ftt TTTTt Wmti ft? fTT^f Tft fft^T RTft
pS7 T? " RT TfttTT TTfftftft TTTft ftfTT R?TRTtTRTi TTftftTRT?
TTTft, ft ft ftfftt TTT ftr_TTft Rtft «Fft, "TTTTt Wmti ftft? fTT7^
fTft Rft RfT TTftgjf I " ffttTR fRTRTTT TTTTRRttRR TRtft? pftt
RTTTTRf, RTTR Rooi^ |
 wtmww www: ?//Prfv»/" wwfAr?
WWwRtW WT rffcrr /ft/a" ft IKK, ? TTTTft ?ooc
K
TfRTffft* RRF? TfTffRR Rfft T TRR RRRff?* TRFTTTT
RRRT Rdft RRTtftT RTRRTTft F? RTgf TRRRR RFRfR
no ' c-s
R? RfdTTT TRf Rff Ffft ftt (RRftft R_f ftft Rff
RRTRft RTRT TFR? FRI ) ftfRfTd*" ftftd FFRF? TfF?t
' n_  "n
fRFI TRFTTF?*t RpR pT RRTR? RpRRft ^
ftftRR RR" Rftf I ftfft fft RTF? RTTT RTF*? T RT?
pRRR RF? RRTRTTF?TrTf pF? RTpft RfRftTR Rft
<H*dd I RRRT "dft* RfTTftR TTRfRTTftft TRTTTRR TR fftR
TTTRT TRR Rftft, ft RRR?RTf RTTfRRT ftft TRF? I
NO T NO ^    ^ ^
RRTRT pft TRTRR TTFR Rff T RRRFRT "ftrftft I ft
RTRTRfRTTft T TfRftRT?ft*T f?tftRftF?RTRft <MdftR* TRRRR
FRTRR RTRfRffttft pft TTFTF Rt*? pR "FttRRT ftt*? "gfR I
ft RdRRTTF?rr TftRpTR RTRtRTTtTTTf ftftd FRR ftft FRdT
pRft RRftF?TTTf fttR RRt | w rRrTRRTT T TRFRT RF?
RTRf?T?ft*T FftRT R? TRF?5? ftft 4)**l fft? RT ftft ft
TffftTRT ftTRTTT <MiftR* RRRRRRft RRrR fttftt RR
TfTRfRTTfTTTf fftF I ft RRf ^tW'i "fft?? I RTRft RTfRRft RR
f^o Rft TRRRT (TfRfRftftft RTRR RTRfRR) Rft RR
RRRft fftfti TRRRtt RTRfft RTfRR T FRRPR RT t^°
ftf RPRftTTTRft ^m RRTTR? RfF, I pF? TTdTRR <MdftR*
RRR? R^T RFTT RFRFR" pT ifl^dl RftftF?*? =AlRbJld
FfRFR Tft RRRft "gf RRFT Rft Rftft Tft RTF? TFTt TT
RF* RffTT Rftft fTTRT Tft pR RFTRTff TF? RTF*f "gfl
tr prRrrrrf Rrr Rft rirHi^h fttrft ft rtrr
RFffftft RR RTfF?ft RRR RRidft ftFRI
Tf)   RH SNA (^n^O^^TTTyTTJ^
m RdM*l TTTsR RTRTR TR R R?ft f?F*ft RTRnfRR RRT
NO NO NO " NO
rRrr Rrft i  rRrr ftftr rrtrt ?ff rtrrtt Rr"
"sftftTF? Rtftt fpftftf RRTft RTTFTT TF ftft TfRfRfTfTfff
R5R RfRR TTTRT* pRTf? Rft RRT? pRFRR fRF, I
m Witt RpFTRR RTRT T *ldTTI^t RRT tRTR*ft <MdftR*
RfgftrRTT Tfftt RR*t RTRtTTRTPR R?f TiW^i TTTTRT Tft
RRtft "gfl fRRT T TTRtRPRF?*? RRR RRfTTRRRF?
pTRTT fftR fft RfttF?R? mWi Rfft RTfRR TFRR Tfftf Tft
RTgfRI RT RRftF?*ft FRRftt? RTTRR TRTTRR? RTTR
RF?¥T TTd*F?ft R?fF?*t TRTdft RpfRTfff RRRRR RTR
ftRR fRF I TRRRIFRRR TRfTTTTSTT T "FTFTft RRT Rftftft
f?ftT*F?ft TTRfRfftf ftftt FTFTTf RTRR TTTft RfRRT ftt*T
RRI pTTRft p§TT RftR?RTF*ft RRFfftR pftf ftftdRT ftft
TRTR TRRRft ftTTR RTRft RfRR ftft RfftF*t fftft T
TRfRTfff fftftrft RTRR? ?TTT TTRfRfftf T TTRFTTff fRr
'RTftft? TTRR RTTTTRf,fftfTR fRTRT,RTft-RtftR ROOC |
JlRijftl fftfti l^ TRfft TRR RHldftl TfftRRTftft Rft RRT Tft
RfTFTftfRFTTI
ft RTTTft TTFT  ^OWit^i Witt RTTRR p RF TTRTgfTt?*?
pr rtrf? fjrftRt* rRrr rp? "gft?i Rrft Rrtttr
RRRfRftftR?? RftRR TRTRTTT RRTTRf?R RfdTfff TRfftfTRR
TRf I RF? RftTR TfRRPRRffFT RRfft "stftTTTRf TRR
RTTRR fft R?gf | RRTR ?R 75RT TTRRTTSRTft RRRt Wt^t
TftTRTR ftft RRTRRTR ftt ftft TRTT*ft TTR ftfrft? I
RRft" Rft pTTf RRRFRT Tn§TF*T ftff TFTRTft
RRRftftF?ftt RRf Rfftgf :
□ <Mi||^Ps{d t?flWI TTT? "RRfTTTSTT, RftT* T
RpftftRRF? ft RRdTTFftftRp TF I pTT? ftftfRR" RRT
TfRRFtfRfffT RIRftTT?ftF?ft fft RRfftftf rRRrR" TFr
RTTRR TRT TTd ft" RRT I RT TRRRRT RdM*l f?RTRT
RRTtft t RTdf RFpr Rt*? RfF, I "^ FTPRR fftFRTR?
TT?T??TRTF?ft RTTRf TdRR? "TTTRTTT m R£R*t RFftr?
fttRft TR RRftF?ft TFTRR ftt*? RTRTTTTTTf RTdRTFTRR
TTTR?RR?ft ftTFT? Ttft RTTR RTTRTTTffftT TTp fttftf
RRR I w TTTRTRR? Rr|lT*F?ft TTRfft* ftRFTfRr TT
RTft F*RR?RR TTTR FTft?RT?f TRR fftft RRT ftt I ^
□ JJ^yK+l cM^i|< ^yK^ltim I TrpjFT? RRTTTTSRTRR
Xftf RT7f7?fttftF?ft RTF? TJTRR "ftft?? "gfRJ RRTf TRT¥T
?TTT Tfftf pfRF T TRdfRRRTTTR" RFR fTTTfft ??
pftt RTT RTRR "gf?; I RRRTT T fdRftft*TTF? TTTTt
TTTRftftftRft RRRt RpSTTTRTrf "gfR? Rfffttft I fftftTTtft
RTRfRT?ftF?*t "5RTT* RRRTRR "gft Rft RRRp ?ft
Rrtr RRftF?*f fftft i rtrt Rrft ft^ft RfftRrftft ?r
RFFFTf  RT  fRTfRRRTff  TRRRFR  Tft  RfRRft  TR
RPRRFTff Rft ^i RRFTRft Rftft I  TRTR Rl*>lloH*
1<,!(ftftftR TRtft? TTTt ftftft,  WTMWW WWW T rWm^T ftft
sov    -s so O '
TTlfft TTftfftwl
"^TTfTTft "fTRT TfftR TTTTfTT fRTRTTT RtftrtR TTTTRTTfTft RTRftTft
TTT TfftrftfTT TTRT RTftt fftSTTR At^\ TTT I T?f# TRft? T
TRTtfTT RRTftfTcTTT fttRT RTR RTTTT TTTTT ftTTTfrft °TTf "^t
fftHTR RTTTftt I TRtft? pftft RTTTfftf I
"'^RTSfRR pft RTTtt Rooi^ ftft ^ ^001^ ^ttt Tttftr TTTTTT
TraTTRTSTR, tftftt TR" ftfftfTRTTT TTRlTTTn" RRT Tfft fftTTR RRTT
tftfTR o7ftRRR7Tfft fftTTt RTTTTRf I
^Tf$ TTltftRTRT TliRl'H Tftf ftft RTRfRTT TTt I KathmanduPost
TT RTTTRRT fTTT? TtftRT TR^f "TTTRftt RRTtT fRTRT
RTftftTTtfTftt TRT? fftrfft TTRffft TfRftfT fft TTTTt I tft?,
RTRfTTft RR" R RRTTTTT T'l+K(?<? ... fTTTTT ftftR RTTfttftr
fftftTTTT fTTRT TT ftl RRTTRPRRTTft RTTTftftr TRtft? p
RTRT RfTRTR TTTRTT TTRTTft TfT ft RTRT Tfftft fftft
fTTTT% RTRtRftfTft ffft fttRTRRft RT#TF Rft RTft TTTTft
TTTRft TTRTRftt RPRR Rftpf p TTT7^ I ... ft RTRTTTT TSTTRT RTTR
RRTT T fftftTRTt TTo?f fftft I " David Clark Scott, "Reporters on
the Job", The Christian Science Monitor, 1i< RfTR Room
 wtmww www: ?//Prfv»/" wwfAr?
WWwRtW WT rffcrr /ft/a" ft IKK, ? TTTTft ?ooc
TfRRffRTT RTRfRTTfTfff FRRRTT TRRPRftt RfTtftR pRT
Rft grT Tft Tft TRTRTT TTRT T RIRtTfTfTTTf
"ftRRTRRRpft" ffRTRft RTRTTpT ?TTT F/* TFT?
RTfRRft I pTRTTRR "RRTTTRRRRR RfRRTR TTRTTF?
RTRT TT RTfRRTR" RFfpfR" Rft RRRT TRRTR: ftft
RTdTRR TfRRffRTT RTF? cA|R,i^ ^y\\ (ft ^TR RTRTRft
TfRRffRTT TTTTT TRff RTSFRRfd" "RRRTF? RftR? "gfRI )
RFcffRR RRIfff*" TfRRRF? pfftTTT FRRRTT fRF I
RTTRt TfRRff?* RfFTIRpFTRft TRRR RTRft ftfftFTT
TT? Rftl^^H ^Mpi* <H+"lMI<tF^ <HHhul Rftft| RRft
R?f RRfF?Tft "gfTft RTRTR RRrft Rfft TF ftft FTR*f
RrSFTftftRR WM fftft I pTRTft TTTTRT TTTft TRdT TP?
RRTRR RTFRft Rfft p RTRRR rRt? RTRRTTft Tfft TR
RTFRRRff RP? RTRT RTRft TTRT TFftftR RRRRTft TFTR?
fRFI^
□ TJT^t^nt ^T "^TCRfJ "31" ^FT R^I^I RfRft?T?ft*T
RfRR RfR RRftT TRR Rft RTTTRfRTTft TRRTT, RfftftftTft
NO T NO
RRT f?#tT*F? srfft ?ft "gf? I loft RRT? FRRTR T
RTR ftpTTF?*t TTFRtTRT RT -i^Rf RRp RT TFRRR
? TTRfRTTftRR RTTTT Rfft ?ft TfRf* "5RFTT RRR TFRR I
no N_ ' -N
RRRTTF?Rff T?RFT*T TTTtft ft TFTTRft Tft RT ftftTTTT.
TRTSRFRft TRR fRTRRTT Rft FR^-?f ^HNlf* RRft Rtf
RftR RRRRT RRR FT RTR" I
□ SljM^Hi) ^d-H^tH"! I pffRRft RRRft^TR Tft RTT RfdTfFR
p RRTR I RTRRT ^l RRRfttT? fRFR TTft" "gffdft
"gfl^° TRRTTfft TTRfRTRRTFfft RRfftf TRTTRRt Trf
RRRfttT? rRrrV RTt TF ftft TRRRTd: RRTRTRT
"5RRFR RfR Rftft? fftfti ^ m RTRTRFT RTFT FTTTt
tftRTT TTTTRT, "A vote for change, a vote for peace", The Hindu, 1
srfftr  ^ooc |  ftf  ftr_  fT  RftRT  TTT  qTTTT  ^  ftt  ft
TfRTTRRTfTcft  STTTRt  ftRTTt  RTSTTTTR  TfttTT  TTRTT  ft^T  Rftf
fftTTTftftf TTFFTT TR TFF RTRTTfft fftrRT fft TTTTt Tfft fTRTT
cn v ' so so so ^O
Rft fftfRTT Rft TTT^f Tft fTfftf TRfTR ftl TftTRTTt £
fftfRT I* RTTT fftftRT RRTf TRR Rtt TTRTRF RfRT fttTT fftr I
ftTTftft TRTTTfTft TRR7 TRRT TTRTRF RTRTR R^TT TT +ftlRI
TftTRTTt Tftftft RTRTRT Rfft RTRTTtft TW^ TRTTT ^fft |
"'"ftTTRRT TTTTtfftT RwftftRTT RTR=RRT ftfft? fftr TRf T
TTTfRF ftr Opinion Poll in Nepal's Context, Studies in Nepali History
and Society, Rf 1o, T. ^ (Roo\t), "T8" 3^1-3^1 fRRRfftftt
TrftFTT "_# RRRftRR T^TTfftftfftTTtt TRRFT TTRT TTTTTft ftftf
fftfti  (TKlft'-Tifl V^ ftft ftfft?) I
"'"TTTTRTftR TTTTT RRftrft TT RfTTt TR" RTTTTft fTRRTftftr
RRRftRRRT RRTT TRTfRRT "TR TtftTT' T "RfT ift" RTTTT
TRTfTft Rft TTffRTT Rft TftftTR TTTR Rft ^J swffi TrftTT
^fl fftT "RRtft fttRftft ftfttRTftf 1^ RtftR Rooi^ ftf "^rft
ftTTR" TTftTTRT Rtft RRt TTTT TTT I RT?fft? pft RTRfft R
RRtt TTRR RRTTt tftftt, "TTRTTPRT ^TTTTTftt RfftRTTT, RTRTTRTRft
RTTRTRTRftt ^TTfTTRT 7ftt_TTt RTftfftr TttRftft, TTTT TfftftRftf
TRftk WW T TRJT% TTTTftfftT TTTRT 7ftftTTt ftfttftRRTft Rift
ffFTI RR ^OOY ftft TTTRfR RFTpRRR RTF TRFTRR
RRRft¥r*F?Rff RfRRft TFfft fftfti TRR RTRR TR:
RRRRt RdRRftf*F?ft TTTdTR ^M Midi*) Hdc°l-HI
TF*t RTTTRftft TfR? TRFTtRt* tt^t^RRT RFTR FRFJR
RRFfTFf RTRR RfF RR ftgf WAri TTTfTR Tft I TFRRR
Rfft Rpftf +Td<H^I*^^ ftft RR Rooz Rft TRR
fRRFRTTRft RRfR*f TRR RRFTTFTR? RRTR 3flftRd P
TRRTfRFl'1^
RTRTRft TRRTftR RTRTRft RTFRRTT RTRft TTRTft Rft
RRTR "gft R R "RTftR*RfF?*t ftTRTRFRT T RTdft p
RFfft ft I TRRft¥rR Rffft*ft R*I<H*I RfR" TRFT RTR
Rlfft^f t; TiWt^t RfRt FTTRTR RTFTTRfd" RTRR ?ft pgf I
TRTRR ftRTRTRft Rtf ftRRT? TF?R? TTTftft ftftrR fttftft
RRRFffftfTR RTT fftsTTRftTT RR RTdftf? FR^ Wt TFTT
i|<HHd* RTdft ?f pffRRR ftft? ft Tft TTTTt RRRRT
fftftri FTTRft? "gf A|<HHd**l pTTTf HffftHd* Tfd"
fftft TRRRR?*? RpR pT RdRR? RpRRR Ro
ftftRR Rftf I
□ V$G iM-iUd* <i<H^<?+l RTRT 3vffT(R| ftrftft RTfRR
RRT RRRT (FTRT) ftft RRRT "5RTT* "gf ftrR RRftF?ft
TTRRftfft* RTFTRr*RRTTf TfTJfTFT RfR RRRRI
TRR"¥f*F?ft RftftF?*? RRtRrTRRR TgffR" dfr
RTTRF? f^Tgf Tft "dTftl^5 RTRfft RrrttR
RTRftRffttF?ft RTRftfRR? ?TTT ft Tft ftft pT? RfTRFfft
Rfft ftftRFRT fftftft RRTTT Tft RRF? ?ft fftSTR
fRFI ^v RTRtRTTft TRRR pRTFRT RFTRT TRRT TRF,
RtftR TTTRRTRft Rft TTfrftft I TTTRTRTftt RpftTT RTT^TRT RRTRTT
TTTt Wi I TTftfRTt TTfttftfft pftt fftSTRft RTTTftft RTR^RTRTft
^TT77^ fft TTrftr Tft fR Tfft fftfltR ftr I RTRfTTft RTRfft
TtftRR TTTTt Rfftt "RfR5TT TRRT RTTTTft RTRTftt T RR"
RTfRRTftt TTfft TRTT TTT7^ I " TRtft? pftt ftftft, WTTrTWW WWW
T cWm^T Wfw\, TTTtft TTftfftw, T.  US |
"'"TRfTRTT TTTft, ft Rooc, TTT TTTt +ftd+ TPRTt TTTTTT
TftRTRTT RftRT ftR?T TF fft T?ftt Rf" ftTRfft? Tftftftt
fftRTRTTRT TTTt Ttft RfRR RRTRft T TTfft? TrftpRT ^RT TTTTT
TTRT fftTTTRTTRT Tfft Tft RTTR TfftRTT At^\ fftft I 'Exit Polls
give different Pictures, The Hindu, RA ft ROOC | RfftftT TRRT
RTTTT RftRRfT7 RTTTftftTRTTT Rfftr TT ftft Roof, ttt Rftr
RRRftRT RTRtTR TTTftft tftftt I ftfftfK. Narayanan, "How CSDS
fine-tunes polling exercise", The Hindu, RR ft Root, \
"'"iTRTT RR T TTTRT TTfTT Tftftft (RRRTf fRTRT RTft ^ Tft
RfT fftft) Rftrftt Rfft RRFRTT fftfTR TTTRfTft TTTT Tftft
ftfftr^l ftft" TftTTlffTft" fttftftftftt Rft RTTTTtft RTfftTRt RfRft
fftT RTfTf ffTR I TftfTRft RTTTT TRTfTftft R R TR tftftt R
RTTRTRT 7RRT fttft Tft TfT RTRRT Tft ?T tftftt I RTTTT RTRfT
oTTf RftfTTTTt tftRRTRTft TTTt RTRT Ttft TTfftftt fftft I
"'"RTRTRTTft TTf^TTTlffTft Rf Roo\3 Tt SFTRfft RTTRfftstTTTt
Tft ftRTT TR ^tm p RTR^I RRTtt Rooi^ TTT fftTRTTRTTT
ftRTfT7 ff fftHTTTTT TTTT TTfT TT I TftftfT7 fTTT TRF RfTTTTTT
oRTfTttTRTRlt TftTRfftTRft "TTtfRR fftfRT oTFT fttftft I  RTTtt
 wtmww www: ?//Prfv»/" wwfAr?
WWwRtW WT rffcrr /ft/a" ft IKK, ? TTTTft ?ooc
?o
'RR ?RF?ft RFTR FTFjft RTTf Rgft I  FTTft ftft Rfftt
no '  -n
Rgt I RRt Rft TRTTTf?* ftl  RT FTTft RpRR? TRRRTTTf
TTfRTTTRTfl"^^
□ «Mdl*l <jHlsW MR^H Ul pTT TTR RfTRFR? ftft
RRTFFRT TfRRRRRR TRftnRTTTf RfR Rfft fftft I 3fRRd
TRFTRTF? RFR TT RfF, RRTT RRRTf RR fftft Tft
*<l*l fTRRR? rRt*RR fRFTT? RRRf <^rtM TRRTT
RTFT W^ RfRR Tft Rfft | RT RfftTF?TTTf pR fft
RRRT TRTR fRFR I TRRRtt TT TTRfRfftt TRTRTR?
TfRTRTTfTR" RTRR RRT RftTTff TTFR ffRfftRTFTF*?
fRFI R*RTft RIRftRfTfTfff TR RTRRTRT RR? "RTRT ~^i
RTRRTRft "RfRTRR ?TRT fft ftftzft |
ft*" *<l*l Rgfft? TpFT T TTR RR~ T?hft RFfft RTRT
Rr|fT*F?R? TTfftt TRR TTTR*ft TTRJTRfft ?R" RRFR p
RTgfl ft TF ftft RRRTT RrfT? TTTTR RTP-_ft T ftTFRT
TRFFR FTFF? Tft RTTRt TTTTTRRfff TTT? T?RTFftF?ft
ftTRp ?TTT p fttftf ftRft^fl pT? RTjft -_pft RTTRt
RTFTTT TTRfRfftf T RR RTTF? ftft? Tf I TTRTTTd" ftft fRT
?TRT fft fftRRRft FFRR TFR I RT RRRT RRT?
TnTfF?5? Tft RTTTR TRR? pR "RRFRTT FTFTRR Rftpl
RRftFTfftft RTRft fftr ^rfft RTRF? f?RRT*" JlRRfft TFfft
TFTFRI
MrtiH R?ft RTRRTRTR TFTR TF ftft pfTRTfgf TRfRFTR
T?ft?fF fdTJf T TRRR ftftft <MdftR* RTTRR RRTft TTTf
TTRftftRt* "FT?T RtRfTR Tiftftf TR fft RRTRRft Tfft RfTT I
(TRf? TTRtRPRRT RfT RTRfft RRfRR T TRRT (RTRft) TTTTR
ftftft TRTRTT ftl ) tRRtftRTfgf pft f?RT T RRTF? TRRgf
Tft p FT RTTt TRt RTRR RTTRR TRt I RT TRTT*ft TRTTTR
Tft Rft Rfttl fftrfftRRft Wi RRRR RTRt TRRRTd: rRRR
RfT? R "FTfRF? FRfRR T FR" RdRR Ti^tE ftR TR pR
^^|IJ*I "gfl
$. f^M"
ftTRTRft RRTT "RfR? tRfRRT R* TTTR TTF*ft Rfft I TiW^i
RTfft TFRRRf* FR T RR RFTR? — Rft?d RFftR, p¥!T
R*iarPi RrfRRTrff trrr t Rtrst trtrr rrtr ftRfft
Rft RTRR*" RTTR RRRTf ^m fftpRf I RrfTR TRTR fR
TffRRRTRft ftft RFTR fftft T TRRR? TTlRt p? ?TRT pF?
TT7*? TfRTtRt* FTTF?RTf TRT RTRtRfFft T Tftftft RRRfRRRT
TRTT RF? Rtf RTdTFTfTRf RTRTJ RF?ftRFRF?*T TRftftft
RFT RRT RRftft RTRRRRT TTTTRR RRRT fttR" fftft" ftft
RRftF?^ TTR ftTRTRft Rrft TRTRTTF?R RTTRt "RRtTR?
RRfR Rft Rft | TRFRTRTfftt ftfTRTRRTRTff TRR TfftRRRR-
pT* TT? ffF? ^IHdlvft Trt RffTRR ?TTT fft ftt*T pF?
RRtRRTR RRR?Rff RTR RftftdRRF TFTTFfftr I
Rooi^  TTT RTftft? pft ftft; TTTT?, ftrnftft fftwTTTT ftTTTfTTTR
fttft fTTTTftl  fRR TTfTRT RF TTRRRTtft RTTftfftt ftTTT RRTTR
T_rrfft fr1 Ttft snrftft ^rft Trrftt fttrr fftr, "ffRrft7 frft tr
TTRT=TT "_# TRTT TRRT ftw ftf^ I RTTftftr "RfRRR7 TT?
TftRTRRTT T TftRTTTtft RTTTftt RRTTTTTf T#TF Rft RTST
T_PTI "TRtft? pftft TTTftft, TTRTft IV RTft Rooi^ |
"'"TRtft? pftft TTTftft I fTRRfpjT RfTT, TTSRlft % RTft
Rooi^ | ^ fftTRTRT TTRR pftlH+l RfTT T TTTTT TR ftTTTfT7
fTTT TRF RfTTTTTt RtftR fRT RTTRTT" RTTRt TRRT RTRft
fTTRT RTRTTTft TTT I RTRft? pftft RTTftnf, f^RRfRT RfTT,
ttRTT, X RtftR Rooi^ | eTTfTTR T^TTf ftftlTRR RTTTTRf, S ftTR
Rooi^^x "RlfftfTTR RRTTTTT, fttftfttT RTrftft, % RfTR Rooi^ |
 wtmww www: ?//Prfv»/" wwfAr?
wwwfaw WT rffcrr /ft/a" ft IKK, ? pft ?ooc ? ?
RRffft RRfftft TRRFRf RRRTRTR <MdftR* RR??R IT?!
RftfFFfft "gf RRTT RTRR RRTT FTR? Tp RTft TPRRTR T
ftR FR" "p pf WR "gfl RTRftRPRF?*? RfRR "RTRFTtT*
?TTT FTg Rfft TRRRpfR RRftF?ft FTg fftd" RpR Tft
TRTRftRRRRI RRtF?R RRRTRRTF? fftftrft FRRRFTF fftd"
TTfTSTT pTT% tftftft TtRRTfff RRTft "gf RT R??ft RFRftftftR
RRfF?ft ftff FTRRT Rft ftft RRFpl RRfF?*T tRfRR
FTR? RTTRt FR FRRRT Rft TT "RTR? TfRRRTff RFR
FfRfd" Rfft RFTRT T RT? RTRRR fftrfft RR" RRTTT RJdFRR
ftft RTft RRR Ftrftp | pTTTRfRR RRRfRT* pfftftfTSTTTf
TfRRftfR* RRR?ft ^% FRgfR TRRRTd" R RRRRRTTft
(fRRfRR) RRRFRT "RfR? T TRRRR FRFJgf W ftR R*ft
FRTTff RpRRFJgf Tft fRJRft FTTRTft fftgf I ^
"'"frfft? RTRft? pftt ftftft, WTMWif WWW T fWWFW ftft
RTfft RTftfftR, T. IIS | "TftRTR RTTft RR ftft TRTfft TRjftt 7RTR
fftTTRTRftr TR TTfrftrl RTRftfft fttRTR RR ftft TR?ft TTTTTRTT
e|<SI^M TTT37 T RTFt "ftftRFft fTR RRTTT TTT371 "
 WTTeTWW WWW : ?//P(i<i«f WWfAw?
WWwRtW WT rffcrr /ft/a" ft IKK, ? TTTTft ?ooc
??
M3f.N0  d3-:i£  iJN TED NflTION.
January ZOO? (Colour)
 wtmww www: ?//Prfv»/" wwfAr?
WWwRtW WT rffcrr /ft/a" ft IKK, ? TTTTft ?ooc
?•?
3T^^r
W $W«MI Rc|fxn hR^II-H
<RIS
TIrff
V-I+-HI
<J^I   (yldsfldll)*
xJ^jHIIdcl
RTT
<J<tei|l
WldifldlU
-H^*A|I
(MldlkWl)
■s               rv          rr  ,      "s     r\ ,
1°X
RR.z
^.R
3.V
. .0
3 is
33
30
33
3
t
3
t
3^,-3
3tft
3o.3
^.3
3.3
IS3
[30
RR
tt
RRo
. .0
.03
*3
3o
3^.3
CIS
3.*
MM *TRldTd Midi (+Tlfto|lFI)
M\3i *lfilft
Mm *«4d<-_ Midi (lhti^)
JTtfftl mH^R*|< ftl<TT
d<U3 mi* <Hl*dlP-=l* Midi
l.v9
3.°
o.Y
Y
3
0
0
3.*
t.Y
is
t.Y
t.Y
t.3
0.^
<HfTMdl Midi
<lf_i| y^ld-'l Midi
MM *TRldTd Midi (+TM)
^dftlft dHH
HHM *+pftrd Midi (LJ*1*d)
rs                      rr  -s
o.(_
o.^
°.3
t
0
0
t.o
t.o
o.(_
t.o
o.(_
Y
3
Y
Y
Y
3
o.(_
o.(_
o.(_
0.*
o.Y
<ll_i| y^ld-'l Midi dHH
<ll_i| ^dftlft
dHM THp fftp^lld RTff
<ll_i| ^dftxb Hid
<H^*I y^ldlP^I* <lf|i| tt%|
o.Y
o.Y
o.R
OX
<\.R
R
0
0.*
0.*
ox
oX
3
3
3
3
3
3
3
3
3
o.Y
o.Y
o.Y
o.Y
o.Y
d?M tHfTMdl Midi (<HHR<<RI )
<lf_i| v7H4TPb Hldl
dHlcftl sriHdl FR
dHM *J-i|R^d Hldl (<H*lTb)
Fld^l
o.3
o.t
o.t
o.R
o.t
o.Y
o.Y
o.3
o.3
o.3
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
o.R
o.R
o.R
o.R
o.R
<JI<rld ^d^lld Hldl
RTT: <lf_i| TTdl
<H*IM<=ll<fl y^ldlP^I* sriHdl Hldl, MM
ftt TTRT ilRil ^*dl Hldl dHM
MM <Hl*dlP=l* <H*IM<=ll<fl <<h
Mm hR<=ik «<h
RR
RFTRR
*.3
o.3
3.1s
t
0
t
o.R
0
*RlfRRR RSRTf ftfRRTRRTTTT ^ISir, fftdR?
Rftft TFfft RRfTRTT RTRfRR "gf;  ^ ^ RR RTTRF TRRTRTFRTd" RRfRR p ftftft
1W
ft fttRTR fftftRT RTRTRft RX ftTR Rooi^ TTT fftTTftftt fft I RRRT TTTR" fftftTTRft ft? T^TT Rrft^TFft ftff ".RTR? fftftTT 1o ftfR ft?
TTRTfftf Wi) ft "5TTRT fftft TTR RTT TftTRTTTTft tt^ ">R3RT? TPRTTRT fftfTTft tftTRT TTfftftETT p Rtftt ~% I TFttTTTTTRT? ftTTT (RTRftTft) ftt
ft ft?, Rftftt" T^TRfftTF TTRTRTt ft fft? T ftTTft TT?7ttR7ft TT f?? 7'7RTft TTTt ^ I  Rftftt" T^TRfftTTT TKR+i fft? ^?teTI HglvlCl-^ Trfftf 30
ftl Rftrrtft-^ ftt fttRTR fftFT Tfttft^rft ftftt ft rr rttrtr fftrTTrrft ^ (ftfft? TrftftojTrff <| 0 <i ) i
 wtmww www: ?//Prfv»/" wwfAr?
WWwRtW WT rffcrr /ft/a" ft IKK, ? TTTTft ?ooc
?y
F^dTRRTRR R?fRr RT (R?fRTR RT) TRTR, "TTTRTTTRft
NO ^ NO T N_
RTTTRTTft RF? ffl TTTRFd" TF1FRTT TRRR Ffft t3°
RTtftrtftF? RRTTR "gfRI TR RFTRT FRFFT 3H<H-£imil
RTRTRR RrftTR RRT R^TFTTTT TTR RTT FR" RTft T TR"
RTTRT? Rft TRR TTFgf I
RRFTRR pftft RRT Rft pR RTRR FRFFT RpFRP? ff I
RTRRFT* ?Tft ffRT TFRR RTft, FR" RTR RTft ~^i
FRT? PTTrR" p TTTft WR TFR? ftftft? RTR TFT
TRR? dP**l fgftfRR RTTRRTfRT TfT RRFfRR pp*T
<MdftR* Rrft?*F?*t TFTpT RRT RFgfl FRFFT
RpFRFTRTd" OTpTRT pRlfd*l RTRFTT RTFtRR prft
TTT? RRTR%R fftTft*RfF?RR¥T TR Rft "RTRFTft*
"PTTRRf?R*ft RrftTRPTT* TRTFR RRR RRf I RRFTRR
pft t3 p*f -*>l$R)d WW dW*l TTfft* pffdR ftft
TRTR? Tgt I ~m pffdRft RRFTR*? FR" rRtTF*? T FR"
p RTft "dTFF?TT ft TF^fgf TRTRfR RTRT RFTRRTft
RTTRgfl
RRFfRR pft RRR RRRft TRTFR T pRT FtTRTTTftr
RTRRRR RRRTf fRRTR Rfftgf I ?fft ftFR ?TTT TTTfT?
TTRRTRR? RfRRRRF? RRT RRTtfft? TTfTFTR?TTTf TdRR
RRRjf | RTTRTrfRT ftft RTTRft RRFfRR pp*t TTRTFd www.
crisisgroup.org W ftft RTTRR RTRR? I RTFtftR pft
RTTRT fftftTRFTfRTT SRR TTTftft TTTRT T RTTRT
PTTRF?TR' RTRR pTR? TRRRT T RTRTTRTf TTR Tpf
RTft "Rftft", RfRFT RRT RRR RTTRTR RRR RRT Tgf I
RRR RRR, TTRRftfft, *ddftR T "RTTfft* ftRR? Ttft%R
rPdi?^ TF*f *I^Rl<J RTRft ftftFft *I^R|tH ^r^f ^^j T
NO NO N_
TfRRFRRTf RTRTRft R^T RFR? RftRRrtRR?TFRT
pRTRR TR¥T RFRtR Rg^ I R?fRr p*f RFRSRSTTJ ftf
RTTTftt RfR? TTTTg" RtRrRRR Tft RTRRT fTRRTTT RfdR T
fft RTRRR TT?p dRT fTRRT? fRpgfl TT? 3°oo *f
RRRtftftfft RRFfRR RTRft RSRST RRT *l4*lt) TTTRTf
RtcftftRTRT fft RftRRRft RR? RTFR TFpFfft "gf I
RT?tftR RTRft RRRgR RTRTRR RRFRTT "gfl RTTRT
TTRftTTRftft RRTF?Rff ?fft RFTRR RTTRR RRRfTTRF?
RTfftfdR ftftft (Rft RR*t Fdf TFfft "gf), RRtft, TTRR T
RTRRTT FTffTR RRFRR "gf? I FRFFT RpFRTRR? TTfftt TR
RFTfT?  tY  RtdT  RRRFTRF?  RTRR,  fftrft*",  RtftdT,
RRRTt, FTRRT, FTPR", FFTPTTTR, ^*fdl, RTTR, RRdTfft,
RTfR, RPddl, RtR T RefPftl TFR? "gfR T RTTRftdT
RF1R-RRR K.O RRT RTff RfdRFT ftR T ftRTT TiW^t
RrTTRR? FH RTRTR "gffl ftftrsft RfftRTTT RfR?,
fpftft, ^iZ ft RRTT, TRTRTR?*" tffpr Rftft, fRRRT,
FfftfttHRT, RFtt, TTTFRRr, TRFRT, RIFR ft?, fRRR RfftfR,
RfTffftRT, pf, pTFFT T fRTRTTTT, RRT ftftRF?
TTRTRF??, F^fRRRT, R^ftR, RRFFFFT, RRftftftF??,
TRFR (RTf), RTF?, RRT *|R*II, RlfftFTR, ftfTTfT,
RTfftfftFRT,   TTftftfRF??  T  TRRfTRRR  RRT  RRTTT
'no no
RFRRrt, RTTRrT, RRTRRR, fttftftRT FRRtRFF, RfRRT,
RTRtrft, RfFFfTT, TRFfTT, Trftdftft T RFTRT RRT Rfft?
ftftRRTRRT ftft*TF% FTTRRTTRft TTTTR ftr ?R FRtRr
rrRrrr RTfttRRT TtRfrr ftTTFTFdlTTTftgfRI
RRFfRR pft TRRTT, TTPTRRtft Rdl T RfRFF T RfRRR
RRRFTfF?RTd: RTTRt RRTTT TRR RdFJgfl FH RffTR
FRRR fRTR RTRTTft fftTRR FT RFTTF?ft TRR RTTRR
RTfRgff: Tt^RfTfRft TRftRR f^m RftRft (TTFRTFftl),
RRdRRft TTTR" TFRRR, ftfFRRT*t TTTfTf TRTRTR,
RRTftlrff %RTRr RTTR RRT fRFR TTRRR RfTR, RRTRFRft
RRftftftR t?RTT pPRT, TRTRIFRft RRTffftR fk^m
RRTRFT R?R, RR? RTTTg TRRRTR, FFRFF*f TTTTg
TRTRR, fTRTRRFRft TTTTg TTRTRR, TTRFTt TTTFf
TRRRR, RTR RftR RTTR,  RFFTRFR*ft TFRfR? RtRr?
Rtr,  rtt?  RRrffgR  rfrI?  FftftR  (rtft?)
fTTRftRFTTFRRR RTTTg" TTRRR, TTRRTTRR? TTTR" TRTRTR,
RPTRR? RRftRR fTRRR Lift-ftl, "Rfft %fft? RTTfTf
RRRR, "Rfff RRTft RTTR" TRTRR, TRTFRRft TTTfTf
RRRR, TTTT Rff? RTTTg" RfTR, d*l*l TTTR" R?RRR,
RTd? ftgRTRRft Rtfr rrt rrrrfr Rtr, RRFRfft
RRTf%R fRRRR RfTR T RTRftf RFRftR t^tt (fFRFf)
Tftft T fftftf $F%Zpt FTRTF?TT Carnegie Corporation of New
York, Carso Foundation, Compton Foundation, Ford Foundation,
Fundacion DAIRA Internacional, Iara Lee and George Gund III
Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, Hunt
Alternatives Fund, Kimsey Foundation, Korea Foundation,
John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Charles Stewart
Mott Foundation, Open Society Institute, Pierre and Pamela
Omidyar Fund, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares Fund,
Provictimis Foundation, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing
Trust, Rockefeller Philanthropy Advisors and Viva Trust "gfR I
 wtmww www: ?//Prfv»/" wwfAr?
wwwfaw wt rffcrr f^M ft IKK, 3 "Wrrrf ?ooz
?*
y$$t^
^T^RT TR^ ^ Roov ^f% fM ^km
Vlf^kH T *IH<=bl{l^
CENTRAL ASIA
The Failure of Reform in Uzbekistan: Ways Forward for
the International Community, Asia Report N°76, 11 March
2004 (also available in Russian)
Tajikistan's Politics: Confrontation or Consolidation?, Asia
Briefing N°33, 19 May 2004
Political Transition in Kyrgyzstan: Problems and Prospects,
Asia Report N°81, 11 August 2004
Repression and Regression in Turkmenistan: A New
International Strategy, Asia Report N°85, 4 November 2004
(also available in Russian)
The Curse of Cotton: Central Asia's Destructive
Monoculture, Asia Report N°93, 28 February 2005 (also
available in Russian)
Kyrgyzstan: After the Revolution, Asia Report N°97, 4 May
2005 (also available in Russian)
Uzbekistan: The Andijon Uprising, Asia Briefing N°38, 25
May 2005 (also available in Russian)
Kyrgyzstan: A Faltering State, Asia Report N°109, 16
December 2005 (also available in Russian)
Uzbekistan: In for the Long Haul, Asia Briefing N°45, 16
February 2006
Central Asia: What Role for the European Union?, Asia
Report N° 113, 10 April 2006
Kyrgyzstan's Prison System Nightmare, Asia Report N°l 18,
16 August 2006 (also available in Russian)
Uzbekistan: Europe's Sanctions Matter, Asia Briefing N°54,
6 November 2006
Kyrgyzstan on the Edge, Asia Briefing N°55, 9 November
2006
Turkmenistan after Niyazov, Asia Briefing N°60, 12
February 2007
NORTH EAST ASIA
Taiwan Strait IV: How an Ultimate Political Settlement
Might Look, Asia Report N°75, 26 February 2004
North Korea: Where Next for the Nuclear Talks?, Asia
Report N°87, 15 November 2004 (also available in Korean
and in Russian)
Korea Backgrounder: How the South Views its Brother
from Another Planet, Asia Report N°89, 14 December 2004
(also available in Korean and in Russian)
North Korea: Can the Iron Fist Accept the Invisible Hand?,
Asia Report N°96, 25 April 2005 (also available in Korean
and in Russian)
Japan and North Korea: Bones of Contention, Asia Report
N°100, 27 June 2005 (also available in Korean)
China and Taiwan: Uneasy Detente, Asia Briefing N°42, 21
September 2005
North East Asia's Undercurrents of Conflict, Asia Report
N°108, 15 December 2005 (also available in Korean)
China and North Korea: Comrades Forever?, Asia Report
N°l 12, 1 February 2006 (also available in Korean)
After North Korea's Missile Launch: Are the Nuclear Talks
Dead?, Asia Briefing N°52, 9 August 2006 (also available in
Korean and in Russian)
Perilous Journeys: The Plight of North Koreans in China
and Beyond, Asia Report N°122, 26 October 2006 (also
available in Russian)
North Korea's Nuclear Test: The Fallout, Crisis Group Asia
Briefing N°56, 13 November 2006
SOUTH ASIA
Unfulfilled Promises: Pakistan's Failure to Tackle
Extremism, Asia Report N°73, 16 January 2004
Nepal: Dangerous Plans for Village Militias, Asia Briefing
N°30, 17 February 2004 (also available in Nepali)
Devolution in Pakistan: Reform or Regression?, Asia Report
N°77, 22 March 2004
Elections and Security in Afghanistan, Asia Briefing N°31,
30 March 2004
India/Pakistan Relations and Kashmir: Steps toward Peace,
Asia Report N°79, 24 June 2004
Pakistan: Reforming the Education Sector, Asia Report
N°84, 7 October 2004
Building Judicial Independence in Pakistan, Asia Report
N°86, 10 November 2004
Afghanistan: From Presidential to Parliamentary Elections,
Asia Report N°88, 23 November 2004
Nepal's Royal Coup: Making a Bad Situation Worse, Asia
Report N°91, 9 February 2005
Afghanistan: Getting Disarmament Back on Track, Asia
Briefing N°35, 23 February 2005
Nepal: Responding to the Royal Coup, Asia Briefing N°35,
24 February 2005
Nepal: Dealing with a Human Rights Crisis, Asia Report
N°94, 24 March 2005
The State of Sectarianism in Pakistan, Asia Report N°95, 18
April 2005
Political Parties in Afghanistan, Asia Briefing N°39, 2 June
2005
Towards a Lasting Peace in Nepal: The Constitutional
Issues, Asia Report N°99, 15 June 2005
Afghanistan Elections: Endgame or New Beginning?, Asia
Report N° 101, 21 July 2005
Nepal: Beyond Royal Rule, Asia Briefing N°41, 15
September 2005
Authoritarianism and Political Party Reform in Pakistan,
Asia Report N°102, 28 September 2005
 wtmww www: ?//Prfv»/" wwfAr?
wwwfaw wt rffcrr f^M ft IKK, 3 "Wrrrf ?ooz
?<f
Nepal's Maoists: Their Aims, Structure and Strategy, Asia
Report N°104, 27 October 2005
Pakistan's Local Polls: Shoring Up Military Rule, Asia
Briefing N°43, 22 November 2005
Nepal's New Alliance: The Mainstream Parties and the
Maoists, Asia Report 106, 28 November 2005
Rebuilding the Afghan State: The European Union's Role,
Asia Report N°107, 30 November 2005
Nepal: Electing Chaos, Asia Report N° 111, 31 January 2006
Pakistan: Political Impact ofthe Earthquake, Asia Briefing
N°46, 15 March 2006
Nepal's Crisis: Mobilising International Influence, Asia
Briefing N°49,19 April 2006
Nepal: From People Power to Peace?, Asia Report N°115,
10 May 2006
Afghanistan's New Legislature: Making Democracy Work,
Asia Report N° 116, 15 May 2006
India, Pakistan and Kashmir: Stabilising a Cold Peace, Asia
Briefing N°51, 15 June 2006
Pakistan: the Worsening Conflict in Balochistan, Asia
Report N° 119, 14 September 2006
Bangladesh Today, Asia Report N°121, 23 October 2006
Countering Afghanistan's Insurgency: No Quick Fixes,
Asia Report N°123, 2 November 2006
Sri Lanka: The Failure of the Peace Process, Asia Report
N°124, 28 November 2006
Pakistan's Tribal Areas: Appeasing the Militants, Asia
Report N°125, 11 December 2006
Nepal's Peace Agreement: Making it Work, Asia Report
N°126, 15 December 2006
Afghanistan's Endangered Compact, Asia Briefing N°59, 29
January 2007
SOUTH EAST ASIA
Indonesia Backgrounder: Jihad in Central Sulawesi, Asia
Report N°74, 3 February 2004
Myanmar: Sanctions, Engagement or Another Way
Forward?, Asia Report N°78, 26 April 2004
Indonesia: Violence Erupts Again in Ambon, Asia Briefing
N°32, 17 May 2004
Southern Philippines Backgrounder: Terrorism and the
Peace Process, Asia Report N°80, 13 July 2004 (also
available in Indonesian)
Myanmar: Aid to the Border Areas, Asia Report N°82, 9
September 2004
Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism
Mostly Don't Mix, Asia Report N°83, 13 September 2004
Burma/Myanmar: Update on HIV/AIDS policy, Asia
Briefing N°34, 16 December 2004
Indonesia: Rethinking Internal Security Strategy, Asia
Report N°90, 20 December 2004
Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam and the
Australian Embassy Bombing, Asia Report N°92, 22
February 2005 (also available in Indonesian)
Decentralisation and Conflict in Indonesia: The Mamasa
Case, Asia Briefing N°37, 3 May 2005
Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad, Asia Report
N°98, 18 May 2005 (also available in Thai)
Aceh: A New Chance for Peace, Asia Briefing N°40, 15
August 2005
Weakening Indonesia's Mujahidin Networks: Lessons from
Maluku and Poso, Asia Report N° 103, 13 October 2005 (also
available in Indonesian)
Thailand's Emergency Decree: No Solution, Asia Report
N°105, 18 November 2005 (also available in Thai)
Aceh: So far, So Good, Asia Update Briefing N°44, 13
December 2005 (also available in Indonesian)
Philippines Terrorism: The Role of Militant Islamic
Converts, Asia Report N°l 10, 19 December 2005
Papua: The Dangers of Shutting Down Dialogue, Asia
Briefing N°47, 23 March 2006 (also available in Indonesian)
Aceh: Now for the Hard Part, Asia Briefing N°48, 29 March
2006
Managing Tensions on the Timor-Leste/Indonesia Border,
Asia Briefing N°50, 4 May 2006
Terrorism in Indonesia: Noordin's Networks, Asia Report
N°l 14, 5 May 2006 (also available in Indonesian)
Islamic Law and Criminal Justice in Aceh, Asia Report
N° 117, 31 July 2006 (also available in Indonesian)
Papua: Answers to Frequently Asked Questions, Asia
Briefing N°53, 5 September 2006
Resolving Timor-Leste's Crisis, Asia Report N°120, 10
October 2006
Aceh's Local Elections: The Role of the Free Aceh
Movement (GAM), Asia Briefing N°57, 29 November 2006
Myanmar: New Threats to Humanitarian Aid, Asia Briefing
N°58, 8 December 2006
Jihadism in Indonesia: Poso on the Edge, Asia Report
N°127, 24 January 2007
Southern Thailand: The Impact of the Coup, Asia Report
N°129, 15 March 2007 (also available in Thai)
Indonesia: How GAM Won inAceh , Asia Briefing N°61, 22
March 2007
Indonesia:  Jemaah  Islamiyah's  Current  Status,  Asia
Briefing N°63, 3 May 2007
Indonesia: Decentralisation and Local Power Struggles in
Maluku, Asia Briefing N°64, 22 May 2007
Timor-Leste's Parliamentary Elections, Asia Briefing N°65,
12 June 2007
Indonesian Papua: A Local Perspective on the Conflict,
Asia  Briefing  N°66,  19  July  2007  (also  available  in
Indonesian)
Aceh: Post-Conflict Complications, Asia Report N°139, 4
October 2007 (also available in Indonesian)
Southern Thailand: The Problem with Paramilitaries, Asia
Report N°140, 23 October 2007 (also available in Thai)
"Deradicalisation" and Indonesian Prisons, Asia Report
N°142, 19 November 2007
Timor-Leste: Security Sector Reform, Asia Report N°143, 17
January 2008 (also available in Tetum)
Indonesia:  Tackling Radicalism in Poso, Asia Briefing
N°75, 22 January 2008
Burma/Myanmar: After the Crackdown, Asia Report N°144,
31 January 2008
Indonesia: Jemaah Islamiyah's Publishing Industry, Asia
Report N°147, 28 February 2008
Timor-Leste's Displacement Crisis, Asia Report N°148, 31
March 2008
 wtmww www: ?//Prfv»/" wwfAr?
wwwfaw wt rffcrr f^M ft IKK, 3 "Wrrrf ?ooz
?(*
The Philippines: Counter-insurgency vs. Counter-terrorism
in Mindanao, Asia Report N°152, 14 May 2008
Indonesia: Communal Tensions in Papua,  Asia Report
N°154, 16 June 2008
OTHER REPORTS AND BRIEFINGS
For Crisis Group reports and briefing papers on:
Asia
Africa
Europe
Latin America and Caribbean
Mddle East and North Africa
Thematic Issues
CrisisWatch
please visit our website www.crisisgroup.org
 wtmww www: ?//Prfv»/" wwfAr?
wwwfaw wt rffcrr f^M ft IKK, 3 "Wrrrf ?ooz
?c
^-d<^HHd ^R^ T1WT =m4*|{1 ^i^l WW**?
Co-Chairs
Christopher Patten
Former European Commissioner for
External Relations, Governor of Hong
Kong and UK Cabinet Minister;
Chancellor of Oxford University
Thomas Pickering
Former U.S. Ambassador to the UN,
Russia, India, Israel, Jordan, El Salvador
and Nigeria
President & CEO
Gareth Evans
Former Foreign Minister of Australia
Executive Committee
Morton Abramowitz
Former U.S. Assistant Secretary of State
and Ambassador to Turkey
Emma Bonino*
Former Minister of International Trade
and European Affairs of Italy and European
Commissioner for Humanitarian Aid
Cheryl Carolus
Former South African High Commissioner
to the UK and Secretary General ofthe ANC
Maria Livanos Cattaui
Former Secretary-General, International
Chamber of Commerce
Yoichi Funabashi
Editor-in-Chief & Columnist, The Asahi
Shimbun, Japan
Frank Giustra
Chairman, Endeavour Financial, Canada
Stephen Solarz
Former U.S. Congressman
George Soros
Chairman, Open Society Institute
Par Stenback
Former Foreign Minister of Finland
*Vice-Chair
Adnan Abu-Odeh
Former Political Adviser to King Abdullah
II and to King Hussein and Jordan
Permanent Representative to the UN
Kenneth Adelman
Former U.S. Ambassador and Director of
the Arms Control and Disarmament Agency
Ali Alatas
Former Foreign Minister of Indonesia
HRH Prince Turki al-Faisal
Former Ambassador ofthe Kingdom of
Saudi Arabia to the U.S.; Chairman, King
Faisal Centre for Research and Islamic
Studies
Kofi Annan
Former Secretary-General ofthe United
Nations; Nobel Peace Prize (2001)
Louise Arbour
Former UN High Commissioner for
Human Rights and Chief Prosecutor for
the International Criminal Tribunals for
the former Yugoslavia and for Rwanda
Richard Armitage
Former U.S. Deputy Secretary of State
Lord (Paddy) Ashdown
Former High Representative for Bosnia
and Herzegovina and Leader ofthe Liberal
Democrats, UK
Shlomo Ben-Ami
Former Foreign Minister of Israel
Lakhdar Brahimi
Former Special Adviser to the UN
Secretary-General and Algerian Foreign
Minister
Zbigniew Brzezinski
Former U.S. National Security Advisor
to the President
Kim Campbell
Former Prime Minister of Canada
Naresh Chandra
Former Indian Cabinet Secretary and
Ambassador of India to the U.S.
Joaquim Alberto Chissano
Former President of Mozambique
Wesley Clark
Former NATO Supreme Allied
Commander, Europe
Pat Cox
Former President of European Parliament
Uffe Ellemann-Jensen
Former Foreign Minister of Denmark
Mark Eyskens
Former Prime Minister of Belgium
Joschka Fischer
Former Foreign Minister of Germany
Yegor Gaidar
Former Prime Minister of Russia
Leslie H. Gelb
President Emeritus of Council on Foreign
Relations, U.S.
Carla Hills
Former Secretary of Housing and U.S.
Trade Representative
Lena Hjelm-Wallen
Former Deputy Prime Minister and
Foreign Affairs Minister, Sweden
Swanee Hunt
Chair, The Initiative for Inclusive Security;
President, Hunt Alternatives Fund; former
Ambassador U.S. to Austria
Anwar Ibrahim
Former Deputy Prime Minister of
Malaysia
Asma Jahangir
UN Special Rapporteur on the Freedom of
Religion or Belief; Chairperson, Human
Rights Commission of Pakistan
James V. Kimsey
Founder and Chairman Emeritus of
America Online, Inc. (AOL)
Wim Kok
Former Prime Minister of Netherlands
Aleksander Kwasniewski
Former President of Poland
Ricardo Lagos
Former President of Chile; President,
Club of Madrid
Joanne Leedom-Ackerman
Novelist and journalist, U.S.
Jessica Tuchman Mathews
President, Carnegie Endowment for
International Peace
Moises Nairn
Editor-in-chief Foreign Policy; former
Minister of Trade and Industry of
Venezuela
Ayo Obe
Chair of Steering Committee of World
Movement for Democracy, Nigeria
Christine Ockrent
Journalist and author, France
Victor Pinchuk
Founder oflnterpipe Scientific and
Industrial Production Group
 wtmww www: ?//Prfv»/" wwfAr?
wwwfaw wt rffcrr f^M ft IKK, 3 "Wrrrf ?ooz
29
Samantha Power
Author and Professor, Kennedy School of
Government, Harvard University
Fidel V. Ramos
Former President of Philippines
Guler Sabanci
Chairperson, Sabanci Holding, Turkey
Ghassan Salame
Former Minister, Lebanon; Professor of
International Relations, Paris
Thorvald Stoltenberg
Former Foreign Minister of Norway
Lawrence Summers
Former President, Harvard University;
Former U.S. Secretary ofthe Treasury
Ernesto Zedillo
Former President of Mexico; Director,
Yale Center for the Study of Globalization
PRESIDENT'S COUNCIL
Crisis Group's President's Council is a distinguished group of major individual and corporate donors providing
essential support, time and expertise to Crisis Group in delivering its core mission.
Khalid Alireza
BHP Billiton
Canaccord Adams Limited
Bob Cross
Equinox Partners
Frank Holmes
George Landegger
Iara Lee & George Gund III
Foundation
Ford Nicholson
Ian Telfer
Guy Ullens de Schooten
Neil Woodyer
Don Xia
INTERNATIONAL ADVISORY COUNCIL
Crisis Group's International Advisory Council comprises significant individual and corporate donors who contribute
their advice and experience to Crisis Group on a regular basis.
Rita E. Hauser
(Co-Chair)
Elliott Kulick
(Co-Chair)
Marc Abramowitz
Hamza al Kholi
Anglo American PLC
APCO Worldwide Inc.
Ed Bachrach
Patrick Benzie
Stanley Bergman &
Edward Bergman
Harry Bookey and
Pamela Bass-Bookey
John Chapman Chester
Chevron
Citigroup
Richard Cooper
Credit Suisse
Neil & Sandy DeFeo
John Ehara
Frontier Strategy Group
Seth Ginns
Alan Griffiths
Charlotte & Fred
Hubbell
Khaled Juffali
George Kellner
Amed Khan
Shiv Vikram Khemka
Scott Lawlor
Jean Manas
McKinsey & Company
Najib Mikati
Harriet Mouchly-Weiss
Donald Pels
Michael Riordan
StatoilHydro ASA
Tilleke & Gibbins
Vale
VIVATrust
Yasuyo Yamazaki
Yapi Merkezi
Construction and
Industry Inc.
Shinji Yazaki
Sunny Yoon
SENIOR ADVISERS
Crisis Group's Senior Advisers are former Board Members (not presently holding national government executive office)
who maintain an association with Crisis Group, and whose advice and support are called on from time to time.
Martti Ahtisaari
(Chairman Emeritus)
Diego Arria
Paddy Ashdown
Zainab Bangura
Christoph Bertram
Jorge Castaneda
Alain Destexhe
Marika Fahlen
Stanley Fischer
Malcolm Fraser
Bronislaw Geremek
I.K. Gujral
Max Jakobson
Todung Mulya Lubis
Allan J. MacEachen
Barbara McDougall
Matthew McHugh
George J. Mitchell
(Chairman Emeritus)
Surin Pitsuwan
Cyril Ramaphosa
George Robertson
Michel Rocard
Volker Ruehe
Mohamed Sahnoun
Salim A. Salim
William Taylor
Leo Tindemans
Ed van Thijn
Shirley Williams
Grigory Yavlinski
Uta Zapf

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0365071/manifest

Comment

Related Items