Digital Himalaya Journals

Mina Wants To Be A Teacher Sherpa Language Team; Ghimire, Mina [2003]

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0364825.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0364825.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0364825-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0364825-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0364825-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0364825-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0364825-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0364825-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0364825-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0364825.ris

Full Text

 
यो ग्रन्थमाला भाषानुभव विधिबाट तयार गरिएको हो । यस विधिमा लेखकले मौखिक रूपमा भनेको कथालाई अर्को व्यक्तिले जस्ताको तस्तै लेखेर कथा तयार पार्दछ ।
यस किसिमका कथाहरू सत्य घटनामा आधारित हुनुका साथै यसमा बढी चासो लिन्छन् । वास्तविक मौखिक वाचन प्रवाहबाट घटनाको अड्कल पहिले नै पाउँछन् उनीहरूको आत्म
केवल सामान्य सम्पादन गरिएको हुँदा मौि भाषामा हुने गुणहरू जस्तै- ठाउँ ठाउँको बोलाई विभिन्नता, झरा शब्दहरू, सरल यहरू यथावत रहेका छन्। यो ग्रन्थमालाले नव साक्षर प्रौढ पाठकहरूलाई बोली-चालीको भाषाबाट कुशलतापूर्वक
भाषामा लैजान चाहन्छ । जब उनीहरूमा पढ्ने बानी परिष्कृत शैलीका नयाँ नयाँ लेखहरू पनि पढ्न सक्ने हुन्छन् । प्रक कि छा छे भारतापित १० वाजत क्ष तटर संरचनाको माध्यमबाट नव साक्षर विकास गर्न 
| छो मरु – टाकटुक सिसिनाङ जोल्हमु
] छो ग्यमुक - अलो जोल हमु
| ] छो डोन्बु - च्येयी कले छो डोन्मु - अलै कले
दी थप ति छो मरुकी यिन। दी ति तप्रुक पेजातुवी पेला खेल्किवी।
कु - रतन आले
(दी थेपति ङिरा थल्मला जोबुतप्कि काङ्रे च्यिकरे छिकतुवा माडिकुवोसिन ङिराङला टोङ्गु नङ्डो कि)
ठेगाना :-
काले शेर्पा पोष्ट बक्स नं : C६७५, ईपि सि : १४४३ काटमाडौं, नेपाल
The Information of This Book
The language of this book. Sherpa Nepali title: Mina Sichhika Banna Chahanchhin English title: Mina want to be a teacher Translated by: Sherpa Language Team
This book is available in other language(s): 
मिना चौधरीकी मिजी की पे
FFTH ACCU PRIZES FOR FULLY LUSTRATED LITERACY FOLLOW-UP MATERALS
organized by THE ASLA/PACIFIC CULTURAL CENTRE FOR UNESCup accu in rollaboration with UNESCO Tbi ir to arrtify tbat
Booklet Prize
bay brew awarded to
United Mission to Nepal, Non-Formal Education Programme NEPAL
for the marrial entitled
Pipal Pustak Granthmala
July 1996
Kazuo Suzukd 2ー President AsiaPacific Cultural Centre for UNESCO
डे मिन मिना चौधरी यिन। गोमाला
Mr. Chhador Wangdi (Bhutan) Mr. So Chhun (Cambodia) Ms. Kian Serey Phal (Cambodia) Mis. Rameshowari Handia (india) Mr. Ranjit Singh Kumat(India) Ms. htasnah Gasim (Indonesia)
Mr. Satya Bahadur Shrestha (Nepal) Mr. Thakur Man Sakya (Nepal) Mr. CarTrianapiraganit(Thailand) Dr. Pream K. Kasaju (UNESCO) Ms. Ikuko Yamaguchi (UNESCO) Mr. Shigeo Miyamoto (ACCU)
डे मिन बुधनी यिन्जा। तन्दा ङ लो चयुचीककी ति गाल। 
ड के लाली जिल्ला की वलिया गा. वि. स. ला क्येबु यिन। डे ममी कोला ङला काङ छ्या मे। तमा पालुङ नासु गाल।
डे पाली मिन ति खुशिराम थारू यिन। 
डे पाली मिक ति ल्येमु क्यानि मोथोङ्गुप तष्कि ल्येमु क्यानि लाका साङ कि माथुप। तमा ङला छ्यावा च्योलुपला लाका कितुपला पाली 
ङ ति तेलाका कितुपबेला टिक्पे राङ वे। तोजोबेला ड ली गुकी ति वे। ड
टोप्ला लानेज्युन नुप्ला ङिय मालोक से क डला खोम राङ म्येङ्गुपजा। खाङ्बा ताङ ल्येङाङ च्योकुप, छु खुरुप, मज्या टुतुप, आङा ल्हाप, मेसी चोप ताङ नेक्योक टुतुप
 
लाका कितुप अमाछ्योसिन ताङ लाका मासेसिन वोरु तेन्दुप ताङ दुङगुपजा। डावुसेक समा साङ 
कियि सिरा लाका कयानि देतिन।
| लावातुवाला तुवी दुक्पाने तेन्दुपला ग्रिन्सो सिरुप ल्याखुङ (संस्था ) 
Ys १५ 
तन्दा दे देनि ङला छासे गा लानि वे। ङला बङि लोपुप नासाम वे। अरु गिर्यु गल्सिमा ङ ग्येकेन डोप नासाम वे। तमा गिपु गल्नि तप्रुक पेजातुवाला दल्जा कितुप नासाम वे।
साङ लोप्टाला डोप डे गोकिवी। तुवाला खाङ्बी लाका कितुप लावा जोनि ज्यकुप मेडगिवी।
१६ १७ 
गा. वि. स. ला बि. सं. २०४७ लोला कयेवु यिन। तासामबेला ती ति श्री धरणीधर सिरुप लोप्टाला जिन्डा ङ्यिला लोपिन वे। तमा ती ति तिङ्ला ग्येकेन च्युङ्न तप्रुक पेजातुवी पला लाका कितुप नासाम किनीक।
क्येवुल कितुपला टिवातुवा
१. मिना चौधरी ति चुक युलला क्येवु यिन? २. मिना चौधरीकी गोमी मिन ति काङ यिन? ३. मिना चौधरीकी पपी मिन काड् यिन? ४. मिना चौधरीकी पपा ति युलकी मी खाङ्बाला च्यिला देनोक? ५. मिनाकी पपाला ती युलकी मी तिकी टेङ्गा चोला ङ्योनोक? ६. मिनाला च्यिला ती युलकी मी खाङ्बा ज्यक्सुङ? ७. मिना ते काङ क्यानि दे गोसुङ? ८. मिनाकी ङ्यिमाला छुचे चो लाका कि गोकिनोक? ९. मिनाकी लाका ति काङ काङ कि गोकिनोक? १०. लाका कितुप अमाछ्योसिन मिनाला काङ किनोक? ११. छासे दुक्पा वसिनाङ पपी च्यिला मिनाला खाङ्बा टिन मागल? १२. 'बधुवा बाल मजदुर' सिरुप ति काङ यिन? १३. मिना ति चुक क्यानि ती लाका कितुप तेमा टाल्सुङ? १४. तेसुर थेन्सिमा मिनाकी काङ किनोक? १५. मिनाला लोपुपकी थोक्ला टेङ्गा ति केनिनेसुर थोप्सुङ? १६. मिनाला जिन्डा चोला चिसुङ? १७. पेजाला थोपगोवु ओङ ति काङ यिन? १८. मिनाकी काङ डोप नो किनोक? १९. तिङ्ला मिनाकी सुला दल्जा कितुप नो किनोक? २०. काङ ख्यिरा युलला साङ मिना चिन्दै तप्रुक पेजातुवा वे? २१. पेजा टिक्पेतुवाला लावाला मोज्यकुपला काङ कि गोकिवी? २२. तप्रुक पेजातुवाला ख्युरुङ चुक क्यानि दल्जा किवी? २३. दी पेनेसुर ख्योरो काङ हाक्कोसुङ?

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0364825/manifest

Comment

Related Items