BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Kootenay Mail Jan 1, 1898

Item Metadata

Download

Media
xkootmail-1.0181392.pdf
Metadata
JSON: xkootmail-1.0181392.json
JSON-LD: xkootmail-1.0181392-ld.json
RDF/XML (Pretty): xkootmail-1.0181392-rdf.xml
RDF/JSON: xkootmail-1.0181392-rdf.json
Turtle: xkootmail-1.0181392-turtle.txt
N-Triples: xkootmail-1.0181392-rdf-ntriples.txt
Original Record: xkootmail-1.0181392-source.json
Full Text
xkootmail-1.0181392-fulltext.txt
Citation
xkootmail-1.0181392.ris

Full Text

 Ill
:y��7:Y
1 ���(,'��. ���' ';-;--'��"-i ;���;'-".
1/ '"''���.>"���/���/';.���::���'
I-''..--- Y-*Y'""
'.7-|7:-;:;.
 Y:f'l
#��7
TV-7  "
ti;
*?*Si,aP"-
YWfy
m
MHE^r^^^
^^^^ii^^i^^S^^i^^S^^^ffi
���$2.0.Q^
Is;*
f��
.:'.f|
r �������-.'���"
ipy-
ISIlBM^il
|;pEf LARGEST AVO^^
Uifbiigbtiit
'���-,.-/i-,''. ���ty.
elenvn
7if!Descript^
:f;ff fit-Mttie��
Yy7 |f ��nd f 4 Power f' Goi^CpristHictioiry
.I^Mf-fluipm^
1# -
:^ .^ UKI 1 tegi nn i ogyof iJfyil^^ff^^1';
'    ' YjliiL"i jft'isi'iii-*'s5^",*i * 1.V' Vi j Vi'--> i^i >.i'Vi-l?'��-Ltf.-Yji'|c< ��.i *-���"
������vuff iiwiftfl.f'W
f dnrgeslf loc';ii':^i|i(l'i'.i':.yulvitig,,,.,l-:
4<f lfcfdn'stYiiy^.^
flighting pi/jut'^
:iii'fLigii'tyuiiK
y!vvvii-itiiciw-neariiVjj; tiVfiiijilt'.Iu>if^iiic.V\"cm��� 3'
7''0nti'!-i*4^
7!,--'v-Y-:7-ij'yYy'y>:Yi?ejcic��
'���: -y-rPi-JcinU^
'iyftiiiif i'Yhe'wei^
fyaiiyefiitYac^
f f'wa e 1,7 c-ii 11 ye in-s'-wu i I 7I; k no vv-f ha< 1 Yj'f f-;>y ���
f|4 M ii Cl 1 eel; ���' ;a vi'e'l y it -y > *f i'l' :r^^(,-t y f J��>iY l <';.
yyiiciafShciftiyf^
7;;7;;vvoi-kJwhi;(;lt;!ui%
;y:-: liv7X\*iii:l^"ielt'/'iy^T'��%;��i>?V^/Y ^^^H-^^^'
... :7:Y,fii-stvstar^
fflfl'ffsisteiilof^f^
.Y-yi7'^YySliis-w;Vs:1^
(���(���till if of e;ielfset,. upyand;
vi,  ;uiily;.ciV^vr'tliu7.iusifl^yifi; tlr<;v
fluiiivv''ai;e:.'L\v��'��V--'iv>'V*;'4'- ,'"9J<^��\.^V---'-tl'l||t,.M?^-'
Iwiibiivtlimg^
!\Vhw*cf7c;i.'��':vi"s::;fc
iitiiJt,Hir20-iV^ot<:,siJctiY
ViirCvoi-.y TliiYYiei'ii;, rculsVoWbolts!;.riiin7
'tlirbugli tiif wliote
l^imVl^irsf^
(thciyiin^^
'"2, f t'V '^lO ,i i j'":';'"' ii ex'tv^yf.*! ���:: f iiv..--.V.j. i i'i.;'-'- 2-ft. -5: U.K-;
/fc?mxi>��imc^
"'^i f iv=;si'l iii i^'V ^ *J? I��'i K'-vv i 1 i-!K;i!vV>7^< i/�� ��^| l.*^.1-11;.?^!v'
tin.'grent��� iSolieiily77eir7(I11Y vvciVkYlAltiiy
getlieu-' Ili-'iv;is 9vrv.OlKfOOO f ii. f fy 1 unify
���Tie��� I-1 u 7"tl> i^s i'l i'i in i v,'"i i i i (17yr"i 11 Y'tif^rf ti t- 7 vS'i;>*y
:i'ii-styq-uil^
t"i-i:tl i t foi-'ii t s i^x c-cM li -ill, t:< in^t i;iH;t hmi g y':
AyTlifci(ium��^^
���'jConiwU'rabio. oppMiiionY'ai made; to the com-.;
' i^nv'sbili Iiy 'one, or tvYciutflvid iiiUs 5��;M��:
IWvi Had tlie yle^ufeYf their ideas prevailed; pf.
depriViiig tbettivvii of the.)Mhtjilt*W,toclcrivqa
bvYh-ieiiteiprisciaiidypriYciitiiig; /.the. ..expeny
^sideiluff.^
:iiei-7l(.ssy ''Tlic^fuiteral;wnsj,largelyfaff' #*������'���*..^ *>*���vJ"V'^;<,' - -..    ���. :. , *	
ten tied. ���:'���' 7>Y'y:,,;. 7/'7-.7y'7y7;'7iy74y7;.Y.Y74'
��� Srfiipi-oci-oi1;: 'o^Du'i'tl'-li'^I^W^Hy)15
,��� ... ...... ������������������:":��� -vi-,'.' ,t:,-..:.,;,.,:;d-yrtiv���i ;|i,yl)<>n;i1e]7 7^'777'Y.fi,
77 ��Y
flf
":.,i:;t-"
i*|y
y iy
sinii ofYinm-v/which' XhisY-Jen'Ke-bsl,, VA;mixed
..'eoi.iiiii'iiec decided^; however; thjUabe company
lYi-re: wtirldiisf ior, tlie.-lieiic-fll, of the e911.n11m-.ty,
''ana'Uioi-'i'ri.wciit-t^
' Tn y-Viigfist-ei; meeting'-,'of.'; this -'ieoiiipn-iy ;:ya.s
lit-m wliicii lautlit.rixeel'. t-lVe'.issuaiice-.of .a large
bl'oe-k of 'stofckifor tlio purpose of (-onipleting;U.e ,
Yvatci-svStiiiiiVtidy^^
-iii.''1'piiiiit:>-'.TIife'' issue,;,v.is:/ii!l..t.il:i*ii ��!',;ty?
pwre^tbiiydri:^
'tiiVnviioiii.']'ili"iafc '���ivI.i'Srfi'" Jia's:.-KC^V.^bout,^f".^
: j is? ^.i-A et IpfVJ 1 vy <i ^ I. i^yi^V ^1<?!r,it:: ^-'^l1. *' W-;?! "^ y ^
holii-ii'rse^i-r^UHraV'njoni-.'V-.i .:7.77-7.-^:;Y';\'"v-;{Jit'?',?yv7'-7.*Y-..-':'t
7aii7(.-!i frimiecl notall /llielcwiiit^for-tli^cir^
'.ViiiiVlio^
v>, ���i'-vVii.-i^L./'i-iv^'ai.ic'A-ri." hi s.vri.^*5f:r.-;>yiV1>-:;.��.*��?': ^fn..":: ? ?f ^
 ,   ... , ,  ., ,.  .,, .S<'|'pVii;]iet'.lr-7^^^
fc-i5x'(i0a<iiirii.d^^
YiAvtiwl'niO^
,;yMi-Yiiid ^
edAV^dliesdiivfi'tiiiu tjieiivvisitYci Nc:w'
TDe'n-i-'efaii cl 7th. 1 ic*i;,;:st> y t;-l'Y ]^; ^'W ^- 7;77! -; y i;':'!
.V^-Hii^inim
'heiii-tliiit-YQY^
���'iioAy'i-ejeciyei'iii'^' sl��it'dil v, y/,,;7,:Yy.7y v;.y-
������iyi'X'- fflW-'AjJiiJi'iciu'ir^lciiU'^ -Mtyy.it.'
;qcjursiei;>v'^7V,;^-;;,-:=7";'t;^
���- AL'.Goo|ini:[;coi^
��Mv&M^:^^w^^S
;M&
:'K!
iel<7t:ut;7li;ulytc*;!''lfc77iiuitlc
v .... 70r)()Yc^tai/r(  ....,.._    .  .......... ri  ....
I y;.y ij5;7; j��|i-y ^l^-^Y^
Ss;;Y:|vt ivoiYlCKXJi./ fo^li i#;; i H1 y'H i i i i Vo 1; 1 ii^!) Vi'^ci. ^1 ja 1 ".Y
'!yy7ybouidei:'Y^
;��&yLfh.\v,-i-B<i.n^
; Sy '7 s tc-1' jitt-l opi-'.s 'iiiuiit c 1. iiv."'^!."! i 111 n eyi ;;ioi)7Tv.o ty
"-^'"Ji.i V^ li-"-. '?^Ti[-ic-�� ^V-:'^i'.vi"���. ;'i ^7 'i tii.ws.i.fcr."':.��117 t-i Vt^-!>-l:>. t'-k__-.Vi ^ ^.V -
:yai!id^'i��iicW><^
^iuiMileiivVinnv-m
^iimlt7:oii��-ui'ylh^
^'rctSiiiiii^vs-.Alli^
-7Y"<Vtviia.ti:uiiiY:fti^
f-1il^J^ck7it|4if:;ind.5^
^���A;icit5-;^fei>iiiiv^^ttii;S:i^
.,.,,-,,,. --^yll(.'.5()ij#t';(;t. 7:n:w:u7i:iiYi,c^if"';;!M;1^^:'
riItterkiVi'iiJtiii'^ivid^iriicl Lo lie liui.lty
.....,,.;.fr. :,,  , .,,,-.1..,,.-    ���   s.^,.. .J',  ..-���..-. -.,-':���-���-.-  ���-���V-,-,;-,-A'A,..|i
i'-jt'i-lliui^foi;;;.^
v 1111 tv' V ii ��� I ill i <; I iy i ^y fi p ^Y > 'l <' iT^:? C^'V-Yi? ll' *71 Ty':'l ^-^;
'ti'itp'il^ii^
:itoi?��ii-r>;lii^'(.trSi'ii(^
1 ^i7ii e l;Y H-uiV/pi pi''-C(:>Vi U^'r'J3-''V- i'^l7!^i^-P-'y��!
jy;j(-iY,n!,SY
Hiuyikoi'^
: iYiiit^y'(Vi'Y,(irttY7p
^taii-tiinci'iv'iiiouulotl!^
7i;-i^io^i1/iii7;i:si(Yp^yl^
���li'ii^tuiuii^
yi|:;iuftiu.;Yul^
"lieuii-, ;ii'i&}7vv'lit;^i;7;!B,!.|u.^'ii!|fc'lY-i'.t*';0 j.^^;,
''l��ivlii&JiKl't>>re^
Wiiii-iiviiiYV-pi^
^wi-ttf-'-ti-rts^-tii^i/^ji
^i;tKi|iVt;('^W^Syhiimjiu^
|%^i'iit-:-fti>,'iV'Yi'U('i^
U:'lIi"ii>,i'Vl.i:a.i'ii!^
,:7ui^Y'v-vi;Y!wS^
;:Coi)sideraul3^In^���
' ':;y^mAio:nJ-:;tii&;;^
|,rY-;;:li^
:afiiiir:;:itlTlievill(!vviicl;?y;,iii^
liili'iio';
���7e)Viui7;
liiiLtctl fcT"!' IritU.)
y/ThivAl'Ami^
;'ri|e:ei]ivof';V;l,ibol<:Y-:0;v:i'.t'ii'iid^
"Kloiuiyke^ypiriiiWMlyliy;^
Yt (Vi^iop-CiiYivJtfi fH n^
*:t�� y.
t'ivin;
:?ft7
HI 7#$i$f|y 7'iiY-f-i h;: tet'kiVi'iiJtli^ jfni'tli>::lrail.teV;liu.;biii.lI.
[ll ^ \ - &7 -:#^^:-^ri ii cl";y ill 1 t^U >;)?'��� ��:t 1H -; 7i iVf-t 111 s rT 11' <?Y<? :V" i ��S ^? ������ P^:^l
pf'pf y'3#^
i^'^'SfiitertjVt^
^il^'!,J;:��^:^v!Vi:eiK;YSp^
i(P||::Ky^iY-S9S(-ii'S��
iMl��S3-7il6ijnuReil^^i^
|,WYY#Yy^yYv,feY^;,^,Y.::Y^.7Y
III
I
If
3-
J-&l! {'��>:-.-
m
m
137
^:':y'l\v:g(iyi)-vt-U:7:I..O'iy
'JvvtiitlKrVu'ili^ifeS
I ioi ii, '��� 1 iy r .1 ii.i.li utlcYfn jd^'nglfe|vl^yt''i1)i,-;
^&xit"&^
7ii"ii.:;is-iii;iiU!-7!ilSiYiiti7[jid
-fiiir.'fe'iin'Syijfe
^���iiLc'5iiTy:;;4:PillifeY
:7wiUi;pO'Yiiy!-^' Y- -yWi ^"V^^^fW i
. :t-Sii'i;t,li.''i:).iii!i-,^f!-,!u.'^^^
. ^ir^ioppi'do;-^
;spc^iiS;rt^i^I.ivi#iiii^
��� li-1'..������:��� t ;'i; 1 c;,:. ^ ��<'-)'fc*'"A ^' '7 j7;''-:'��7! *if ;.* i ^'SV '���v J !?.^S:f' ,t J.lt^;
'���.ifiiwiLjife-f')^
l,(i;il-.l-oiim "���i,",-.; v.-v.  ������-���-���������-:-   ,..,.,,. ,,. ,..    ���; . ../���
.te'riiiVt.sV;!i^iiiciifcy;was'J.'iherii-.li'.eiiV^^^
���'pVosptel^nut- so gooii.'7Hisyiiieaciiv.-'inuti>.sin
7(4i'.i'S'th'pronklitv.-''t^ii>'p5t-t^-.-.'iy.ste��.i.is.iiw
ritoYvtiiiiafi^syst'cin^wiiialil^
/iiee7d.ortlio^imii's^wt)i'/:for
i'i'iii'i'K aiiiYin'tin, iii-usai'itjiliint, Jiyyivtstukehaij.
ItiYysi^iyyvlijeiiyvili^^
.'���.iIiV|imviiice.:-:'.;:>,;:,;Y:''.'.'7"'-;.-v''.'^
���j^ikwon^
^bji tVeici-encCJ iib-'^io nn tiring ;e-llbt;,ls i i'i id-. ��:'IY"Y;
/i-iii-ed ���s'ujibViiVt.'ciiciqneo of Jt. SI; Sniitliv:! libelee,-.,
'ti:ieiii7e-ifein-7ei*v wl'S'Y.!'-;1* 7^o,^^nAH^.;i"^Pe(JM:tl:.
'itiiiel Sii|Mrvised7Ui<! .wirlc^frbiit:,,it.s',',v:6ry.,in('t>p;;
{���*bi!-'Y-He";l^
��� l*?tl tr**'"' 'of'^-"--ii is*'^-wiii-K-* ---" n.V-(tl--:^ I'i i* v^,-ctigiii>cii.ietilii.a.i=!:..
7<;!.ccn*ieftl:^
S���iiaj'i<��ta:t!hfr
rllrS^iMlipSlI^
':j'.-j;^ii'iv|::cejnt.e'n
!-t(iiilc;iii^ ibu'tvy i t'sY ei^.ti'd $ s;-7;uo>vy-7o&Y'l7
/pft!9ii{*d'''cpi(iui:7Y;7J^^i'i(;s;;^
ifieiWinU'itieis.B^
:-veJtii'7triiB7'p,6sitir)i'i.7y^^
y f l-los-il ;iiid;7Ti fii efeTliC/M-d;! Y^y^l'^;
"I i>y s ^ j-. i i'i ^^ t i>.'4v.ii<^ v-(l'.'".I^'7.' i>'-'.f/i1"*:' l;'&ii?.'.'%V*'if .tf-i- 7
���telit^uipiete^^
took 1" ii" ':i& w'::ii itint l.i s.:,-i��Uy 7y'771y.777. Yvy. y-.;,,
,'g^i^ut;lJlili<STopiv~^^
7n^!s-\i1jle;7ic>"ii!wilei^';.iil!5^
- i.11 is;,Bn i Yi 11(io^i.<71 i7 tl'^7 PY)��^'9:s,^7 ;V"1 ^['''^
iStiiillJdu^^^
m)
rm
������Aknwtfitottniridi^
Vt i"i&.��t! tiuii at ^.l.y^ i.^ -7f<? v.1 e>\*> ��� it'-; tl i.i ^.xV-Vr^ ^ |;.;;-,.
Y^li:|J.inil;:Alrfe
���.t-\i"Vn"*'Vl :'^'iVi'��ss^?'cJnV 7^ t),if V��.*v-Y'i Iini i'V ^.11�� ��i i (5^!;
���'iivfe't^^
;(li<l7ii(it,-,,foi^ctyt4]K>;;lilt^
yl:sc,iiidiiiiu:iuiiH?Y-:^
��Nfe\V"SY(Wl-!fY^ -���7sluiUUkl]^"l'^f f;^','1'^/^';
pi��;��iiufe42nl^
:;S;^Mia?u^
':Eiiii^ley''ifel'B'^;'d��i:��"
Yt MWriyi licei'Bl'i'a^^V^'U'-P^Y^ <K>"Y -'i:.;^"L- V'i
^iiir^'.pi^Mi^O.^i'!^^-^
/iiaiii.e^cjfy5^ftiirl��i-soit^B^
y;:Yri iiY MAi-Lyi5ii';idc^Y
^'lYitPlili'yf'ili'^
;���? Iv-sititl yi lie 77]i I ti nf 1) io'gyWiW^doiiR:/1')}';
yAVnY-TCa'wi-e'Ttco^^
i=Y-i.|i-Y."��t'^ii'��:ciyC>^
^r(ifiiM(ii(it^<i^|ii^
:^Uk^yyy^
,-77y;' 1' 1 ib '7'l\l Ic i s ii V i p y-;: - 7 V:f 1 i i-i * >' Y ,;.7 ri^^ rf-. ^-Y^ "' ���'. ^
'i&&.t'm'uKi(''Jr^
; tlicA 11 i^!ii7iy7]iiiii;eci;' ;tJcl,i tioi is;YTheY^ ��y
ijpvv (-11; Y7)'s t lei u isf ?7fe
li3ivu'^^is7^-;tl'-.,,;J^
W OTll'lC liy'7'M ")^.., ��^'i}lPtyU'l
:7; j'wis ^V.no.yAs;i*s7ciiSfLeiirii'i i.'yV,.li.!j(>
^7tii;it. w!iie;li;lii& ^a^S''(i;l.i^ lo��l>-"
...y.;:citiini|'Y::.\^lii<'ii":U':' Vl'-f 'l1:!^.^1.'*
jil'ii (-Y n (i).tV(l'y il iti uii'k ti'i j!'- if! i i si;* '|^i j!S'^7
.lhi'i'H:is'nio7 Vin^^
''lliiV^ i^'t;< i lc.v^-,i'i"-4>t^ '"-i'i i'O'i^lv.i-? t iV'i,'i""' i" 13 l'.Ii l J.V.vf J;^' .\3?.?'"'^
,' v��i>c|">.t.'V.-l iVti i'ii'v <��!"'.-��*7Vi''*'"*",.!j'^ V*'*-"/:'!^'*''^?'-'������'^-W''J^."l:M ��� * ^r.-"
-ieilYHn-atiziiiisyniiel .'7tli<-;>;*^-ij:(;;:f,i-rW.;;,:^l|^;
-v\'il!:Yeiii.t:i-ii(ijiU7(lV'Y:i'A^
7^^! 1 ���; Vi f'71 ^T ^ i1; i*: "t >����� 1,1, Y* i ii < Y ^l' Y i*>t"- >c,^i l.?^t:7' lT
���.pi-iis'j'ji-r^
-- uV-A^i i~ ���'���'^fii ft I'l" I > y'*A7 <>"�� iV1-' -:'.'; .*-'��� 'r.-.-i'.'-^' V- '^ W-V -'���^,l*,',? ?I,-'-i
ii(^iiii<:ij-,-V-;:0i;^^
irivviii'YiiiitYiii.- ds^s iei\\"t-;^ici'':iiiH i7.vt;/;tyWi;';
���shv;S'ii!;^
^���iv-|-i;ii^-ii^il;if^Yit^
i!ii i" p i'-s'i "t"--! v M'i"'e?.i V'�� i jv'v i.l i:\|-ier^��y <) * *.��. ii.^'O.iYi-?;^}?:; V-*.' J.
���������������.u -
���ii
jHS-:��-nKiHl#;t^
iiic-t:bb<1*-oic":pnp'duYv!Y
t-V ViV fi t: v ;-'"'feVi 11 'i'-i c i i-7 vv j 'i,'! i;:- t.iVi,; r.i.-of -^.p r o v > i"? .s: i.*V\
'ir,ii-WriiiiiP!it:Yy7;;C|n7^
;ii;l-.-'(V^
tiViMicii^
Si^lnilii'^^ppVn^
7P'^:-t:ii'e'? pi: i inc^lt'ft7^ s
rMl^'iloiYnfJllliYhutiitin^
-���^.ili'ifnMHH'j^
���t'H^i^'H
?irWTiH';fii*stvYai^:^,r;,:t^
..sy7:,;:;vlluy MyY1''HY;Y.;.Y,^. y;,--,'.y v7'.,7'Y7:,i. .''Y,''yY7.Y-:-,^.y .,.,>,ivi yy-..Y''. 7":y.'..,;.yy.::y,Y,,vY7i;^tili;Vy,f:Yi de'iitjiv.to,-.piov.e  tha
i '��� 'PI 1 c>1 Jt 0 vc^! st tik t> 7F i ip71)i;i)iade.fNti7l):!
Aii'i 1 iiiiUXYlioi) ic?lii|t^ptiiii^
'wlasliiMo^
iVii 1 ie 1 ^luvi1 i 1 ��:att:Y.i:i i f. y��,>-.e i;N: t7 Iii ii Lj"-,,\y o n L Y. ifr
wi*iL��';S!ie^
|j(ji;oi;:it(i(
"excihlleni.
'a iid :7iuttsiu y-iiit'l y'rtt:,t>i-yy:\yi-:re*y
���"'"" ��� '�� -M!! i(i ii't Y ��� Yi'Vii v ij^'iYy c:u uri"l.e��
' 7tli'in��!7:iiiid "
pittic-ip.tti^
,iiiplHs7w(jr(!Ye^i-yc^
���&'������
In--
Wi-
p7:'
m:l'
IY-
liY
i-TII'H^'liAJ.i;:'
77;'T7lie fi!7^tv7p:ii"tf <-f ' tiio ^
;ff;qiiyuig'i>i'iicti-ieiiyyi^^
Eiiiuu<voTiiu'dA;m;(u^
ilywa'U^i.itlife^
yy 1 o ' I li-gi iii wi il},-'.. i�� 7i.). W> *'l,: -i ';'��>.' )py ..''�� '^
^"^; t:'t )'<y i'i 'Si.i 1 cl '���- i-a'-.Ai'i?.! 1 :i<vo i: til i--. I.e. ���<��k'n.'i fe�� Cs ���.^"i..?^.'! .^
"���M;t'T('st''Fmiii.:!i-W
'7 Ithoiigiiil- is liuilL.'"���:l"i���<��1 iV'"��� JivVli";oV!c-;''scVi.i 111
y:-six'v tVclyle-wiu; - thaiy tliis.Yyits ,pwueli |i
7;Yfi-iinrysii^
-yyintt��ytli:t-r Vcjck  (ui 7,4;i'eiv--s-iili.--is^5J'eV(;.l,
7 yoiiUit-.:..01 ""t'.^t.:;/-"'!"i'?��"' 1 "^111?"���-1 �����-';Ji'n.y;.-.'!1 ���l��.'*���-���''"flc!'''���;
^y^tliatis'iWYsitlo i'a('iiiu;Aij>f=ti;^i'iii)^'lii(:h
���VYsliipiU'-ut.'-rgbw
Y !)0 7f.-i't pla 11 kwi";7ti^lil.y,W''U>'.;'f-*V.h.j
'���'���'"������iuMxXfyTW^^
Yytlie flniivt". iiS?e��ii Liu* fiof-t.liY-slsY��i"ev<iiiOJii'"
Y7 tlit^7riiilvv;t->%
.y7.aii(iiiti:l':'l'c^i.; -.u^iiy^.yi^l^y'f^i'ly^k0.'
- yiii-xt7()pl-iiiniiy':i.f,!tiiit:7vv-i^lu;'^ittt!7,Bx.7;
y- stii'iYii^h7vvliic-:h:thO; ^yw-plus'eil';,A\;ii.l(-i ,7
y Vviti"iii-^dii^tiiil-gf'ii;"y^!i^;:i;'^'|:7i-'|yl ;,:K
'ii{t\ny;;tinifsytis; tiii'fi.,-'vvill, iviYsLop, 71oli;s;
\, .piaivicle'ct iii. Ilu- iniiVitii ci^ f 1 ii 1111'. - '171 vi-s"
':'y!yiii^c-ni>e\^
y-i|iiirn('-.siii^' tlie 7 llli-iiillcvviii't7 liiY;".tliV;
Y'-' list's eif'Jliiv' pc>oplc'.y()fyRi'7v'i'istokY'7 -'If
7 ,-'7'iic-('(it-:lHii7ii7,look7:aiy':it* I-l,'nUO?i','ct;-Vif
a y'. l<-t��ii.-i i-'jtiK'K,"." i t ��7.��ri:'|i*ii tj.'.-'s.i<>i>''y \H|.-|.i-,:,fclr''.YLJVt-
���''i .i-ociiy'^idcsiuuf but loin tn.. t-noyt liat ;it.
77" 'vvilftlivils vvi.ii'U7\volt, ;Tlu-' liuiiil..-i-,7J\I i;-:
'^Rnbt^Pi-ai'Sonyliiis Iiih-ii 7(lniii'M).u ilil ing,
.''-,. siii'ct!7lii';.W'K 10, antl 'lys; ('xpi'i'ii'iuit' 'is;
>���;' niitie'i-iilili'.iii this liit.i-.sl. -vv'eii'k .iir7-:liis.''
��� y Iiii tiiYhad't/liiil-^ ��� of 'I'Y I'-J1'1 Y''(TNf 1;..
7 JJi-iii-seni liuilt tilt' niiitio 'iiiid ;daiii70al.
������' YL:iiii'in-l.i!"t; yi-ay)' whiv-ii7 is .fV(U��'-, ii,i'UV:
.':.""" "'i n.tt'1'i'.st.iii.k 71 ���')''''"Nii.'u.i ii.' .'���-;;..".' ���,...'-.;.'  i''.., 7*'"
���'���'>'.".'.��� :"''..;.  ';���;...  TIU-YI-'l.tyMlYy. ���''��� 7 ,y y
-.-;' " Tlie Iltilili'  I'tliiY'eir  ciOill'Si', I'i'iinb't iii?"
.  (InHi;- to  ill".1'. jidWc'i- '.'-lioii'si.', is l.ti'.HI I'l-i'l
���'���".'. Iiii) ^-- it lid HI'ut-t tsijiiiii-ii iii.s'ult'. " K.-is a
7  .pi'i-ssiu-i-  .fltiiiiy,;- (Lh(-y bi^g,-sl,yiii, ilu-
Y'v;n!(iri'Yi^,|.)''!;Y;^i'Htl-. ..,  ,---������	
is/cifYiA^'-^U'11'1^1:'" <V1^?'M';':"^:^1 \|s';i?r{*.1 ^ V'!'"
iiiixi iii?,- i:ii i j^ilt ,'7 2,;ix)o ;:;i feiii.Y'7(;i?7!7,;?;iYl;yy
;mi(VvU:;tiVsi|iiiS;;^optf^
'7tiiiits';i(if,lim-7Uri'l-^; Yl^|:'i'l)M^7'^y!,^��i'7
dii:vi-nti-(';':pi':U)iL!:^viiY
7] t>WA'i n'!^;--t.liY;7'ci ^iVfVi.i >c >,y ,t-s .7;,t;;i i-.ri.i-el I^VS*''.'"^
.li(i;tvyYiibl7-tl' to-1 liiv^vv-i lylv'UMiaftl,' 'j :as-v
7siti^|ii!:ttYvviiy;iv|i^iiigliyiy^
.:tili'liniiviiIsiiiy;w\'!bl1' Iv''---''^''^Sl'd-"S
'(ii'^i;i';ts:ed.h ?:;,;rtJ.vst*..'.yi'iVc;'a-^u.i-;'i UK''-.-. in^i'ta:-!
7iiii-iiiH;y!in'vilH'7lii'l'^ui,;iYM   'fl-^VA/Kv'j
?)f <.:iii*i*<V|ii-.; ;��l^t>:7;l:"10 7 in��iV>Iftyiy Uf^-l'yiM'f".
bVii'iiiiiK'ai;Itay ;tiun-771-li'c sWiU-li7bi-a;!'d-
is of liiai'bii- piini'l -lyjiy riinlaiiiiuKY1]1
i*('Kulatiiiii:I (I(|-v7iia-s-7ai.ul7 "sei .yi.iy.-ii.ii'jjveV
tliVit/it fiiVtiV t><-iY>iVoi-;itt'cl \vil.li t;T^c^:\v-rit*��i"
Ivvlii-i'lM'niiii :;iiit: Yainy,;.!^
iii.-ihl-.'.'..'V-;'4i|-..;, 7-7 .y:fi.y'yy. i yy 77 'ri^'"'.^, ^-"���'.-y'-^-i
,:���. :.yy yy.r;'". :;-;,.;rn,ic-Bi-"tt,\'ipK.'^ y - Y.-V ;:.yi./";
:Y Fi;diii2tiie7(lisli'i!uitiuS'!i!f.!'-��'^;;jiV'l^i
Yo 1 ii'i'tV c>f: 71lieY t-v'^.''.^7<<!'t^:^ ^vi1*'^.'71 ^, i''^:
;eumed7.'"fclv^
 'J? I \jj'ri* I .��$.�� IJC*;,..,.
iiifeipi-tJiri'iiiuii'S-:
iiiu,ify 1 ;8;y ii'ii iii he'i:Y77011.,-.
 __ iel7ypiirl,y7
tui^^feixiT-,;?^^
t ifvcj-7 kci ii fci 11 iv:Y ��f 7ei>C;icjosit^tv, t < >:. p i;^i y7o 7til1 ^^
iiitcp^iiy'yof^Y'l.jiM
'suliuu-Fiigti'-jin^
iIs;.pS^i-s(J'^fi 1 ciis"foi; ;^7 ��� i'V '7-T'i^'''r" ^l^-h'''V..^V1 \^
7ce 11 id e iii iid if it h i*e/c(Tjnp'! (U (dyr. t,lia i t a ii y y
7t-liingY;lse.'5 7-7y7'.,77y:'y.y\- yiyiyii'i ";7777'7'7'y
7-7^'-Y^:. f;7 7V;Nqv'Ste,psI Taken77f,f 7.77y v:^i':'-'v
!Y;yApii li;'iic^7u;iv|:; t ifi t:liti;;. 0 rpl 1 a fi 7i 7Bo\y
:''tr.<>^speci:'i-l:.--ii"c- ii.eii:?i):: -"le^try'S ��� i'��"';- cr*> wcl.ticl...
W)ttt:forvn^
ftveiiiiig. at tijicyadjouiVicid sittiug^it^vas:
:Vy,,lv<^7lt!iiit'7tiiYW'cru
���'^1 ?'tiV.';;vd:^iNti'" .i.V.!'e":''-7t.:r>ui-:b:--"'-til'VfUi:Yi"��o... Slcpfj;
Iiii Ve JH'en" Itikon to 'vvipTd-u.p 7 llitY ccniY
^pany'y-ohiiiiiii-ily; '7v'Th:is7\\'ill,,iiie;iY'.'no
���siuYiciClo I'.itY l>
7c;.uiiti-y).;biiv'in^-a
liiiiid.i'i-il, oi'a. tola
gives a. iiniiiintni)
. povv'i'i' liiii'ise.nf 'i">
'iil.1 ol''., i't'i-i iiievVti'V'
'7rniii,i::ai'('i't.- .'fiiii'
ii'iid : ol" vvn.j.i.'i' at. lib'
I'i'i'l -aml it fiiaxiiiiuin
li .
i<
V ���'
i.i '-
at (lood-lfv'i'l ol'.)01i'ct. -; This iliitn.i'--li"a:'.t'
a vt'paciiy'ol' 1 o.ODO liubii: .I'eid, of wilt er
-jiei-. uiiiiule'iil.tt 7-l'iilit velocity' pi-iy-dY-:
nnd and will ib.-velop, .at t,!ii". I'liiniiiiii'ni
liead (if vvatfi', iH'.ai'ly 1,000'liiU'si^po'vvi.'i:.
'.I'lic picsHiii't- will, llit-relVut-, bt!y-ei'ii lo
bi'i-lioliiiiotis (at, Ui'-.wliei-l il.. ,is7l.(i/j lbs.-
t(i lilt- sijani'i' inc'.b), si.| 1,'he cnnsti-iii'l ion
- 'in 11'st be solid. It. lssuliil aiid wt-UVdoiii:;
��� in I'iict Ibis is ���p'i.il.ioulii'ri.y jiot.iceJ'i.lili''
eivei'V Vvbi'i-e, lioi lung is t-lit-i.iply iii.'itie.
J<"ii-ist, iiu7.l,be , gi'iic'l e',',' is si-l. upY'oiir
(���lamps (ii.' bii'i.dc'i's, IvVii luliir, ones ai-
iiiitliii^^ysupidii'tl  aud;
t ii'ro'u-iii-yt ra''l^f��TiMinei:K.-..'is;"'i,-0<ri uo'ed-^ttj.- .t"l.M^
hi\v"f'tU;iVrti.|ii'f ^cliKoiiY-Yt
v.ilts: vv-iiiflt-UKiUiisit 'fii'rfecUy Yatc'7^i
:iiaiuiiiiii7,. fTliefoiiil -uiiouni 7eif-; ,w;ii;c
rttfti'ny:,'dnidiKiiii-^ -7maiii. 7liiiu;,,(t!ou^l(!
.ciifuit).;iiHl;sifi'v-i(Mi��v-li,i;es;is Ytboiif.-:.:!/>;
iiiilc^Yy 'iniVyJittt-iHi.'. \vi'i'CsYir(;Ysni(t t;ei H>Y
,\ly\m,:li^ln'��f:.gt;;ul(;7;i^(: i-u.i>��VcM--_; iii-
���siil.itioii: Y^idcii77, is' t;e^ai'e;!e.-d;. -byylire
insiiniia:'' tt'oiiip-inips,.'i.is ���- ^i'luit {V^ituie
iii: file" ]initi-etioii.y. -'fliitye-tJinioi-tioiis
:i i-i-tY tt IS' - i i ificl r* iiinly tlios:ey le,'  lici; dtu'tdu
Vvvlii'ii i-ilant isstiiiieir isylikedyYo.'^'
,'' iiiii'vvliiiv.o.v'i-i' t!i(^fu(lY1a|,:t^j;ty/oi:;t.,lii-'
i,tMYliiiY;Y':i��.'--t-!';L^ l^>' l^O'sji^et^. c,;iY viic
;t'oiii|i:.i!iyy:nri!'Y |"Xo(Y'(<it)!-;lv Yliri.^il..
,'[ii5di-ei!,'ii. inoioi; c'ii-cuii is likedy ,to.'.;l��-'
instnllif'! this '���: yeiii'yfviiioli ���v-ivjllY.*.:''' {
sii-IlieieiiiU^Yai^ijle;,:-of.' supj.iyin:y.,l!e" j
,t(7ivv'ii;vvi.t!'i.'il.l���iiut-iiiifao.s-iii'iuyvii'dH". 111^ ;
7|,i,ivV'i*;iiiYiii'd.for7s(iirity:liiii(i7.lo y-eiiie. !
:'< tio fipiil''""*-'1 ���- t.lVt'<>i-AiIi��'ti't, is e-vi^.-ift 1 y j
of i.iiti'titii^'i' .|i/iu.i.:i'ii-ai.'-lyf'o;'pains''(Ji*.j.
,lw,.s8ai'y,('N,!HU^'-' iVas; lYeiif "spai-niT.'-iii |
iiiakiiii; it  -'lS  lli.oi-'ciittilily-.'t'ompa-i.e,-' !l !
liliilll.'i'y is ioli(;:l'our,d '"'itfiy.-v in-i;e. 7  '-.' !
,  All ' t!ii'  ;e'.l(!(-lrii:'j'(-''{'.ii'i].'.'i|f';iit--i  ' vvas'j
fiiniisiifd- I')'  Vli'i'7, ICaiiadii.tn y.Cn'iii'tal!-!
rliiuTit;;thKf��� 11 i'GTTcc.tiuty whid 1":gtV>^yfU*-'
-uri'rn f!u ti'y:Jfjll l^ii ^U^'' ^- ?''Vt-. 5��'^ ^..?J-l?5-i<?.f!:.
'iipisii': WiifCt,'""��teps---rtVi6ii.lv.r:-,-:l?�� Yl-a'UcMi^.1."^
windinc-Yip-T^wi-ir^incl'7tho jiiatt'ei-yUp
i &e)l f. iind'' apitdi dt]. jV7-l|^u i d * t( ��� if .'���; '1'liu
"t::iici:':i.si'.iVt)l.'fai-;1 ��H'".>V*''��>Vv...''" yyK.yi:.:iy. '->\;
: '&.. -"LocaL an d.Persoiial ^Griefs.
::f7:'^:Y]jTwb|6iit7*ofyTlu^
'!t--i;'*.:T'lib'.:Avi;osl*.li'!%V
77B lii'.i! Wi^ $��?"! *0\?w" i"^->j i^if v Y'y;':y
'l!iiig(V iV'hoiiii|.7 '7:7 &)ii;udcii;:t,blc;f iuU'resst
!vviiH tiiMn;m ;tbiy('Tvc-iiX-Yiidyiu'ciiiViy: \yiiY
���finely '* ,"���-^tVt'tk eVr;;..';'-c i;iv=^M&lTi^s^i ^'*a.��*1 t^v,-,;--Y'.^yVv^-.1'
'ciimjii&it'^
���iind-:Tli6syM'ctt^
.' Ll iV vvaci vV>Vi 'i a"��rc^'';; < it'.".': nv���� �����' V; 77;(_1.G7,. l-is.-)-,
'Ate;']liiu (15.2 His.).' wis -liuieli Y[uickei';
liowci'vcir.'-',^
^s6ieuce;bn^i'o��aei'-s;splt'!^
ivi'icl ri,'"-i 1 it y, otiu tiI tii-li.-tlar.cori; ^it-7yy r-Cl 1QV
-.first; -fall.7 'wiis-7c\\;bi,7;::by 7.McUiie; Yi Y7 77
'������iriHitites;'',V^
:."rmiiv-"t'^s'"4'0-:>^��;-��fvt-is;f^.',lf! ���'.t!v.j=,,V'*i'^,':--^-,'1-<.'*-;
lasb ; ai.'iiiii7 7\ve-nY ���t(V;'7.vil,t''llii��.y-in.,-. ��� 1-3,
-'iiii i'i utttXs'^, .;Vii"c.l ':���*-. 1'3'"'-:':'-:.��<^'e.��iicij3.;.; ';./��� ^CJ^vt.t's.
Y'lii-itl"^^^
;.l:iic.!^iLl(i'-fcu^
:(i: AJH-nyvaHi; rftft!i-oeyii 1 scl 11 jiYfi 116cL.;)'i��7
,7*-��is'iti'(-iii7iiiip:iifi/llly7?aiifli A^c'l Ly;;^! al C's
' stK-iiiidii"''��� vvc)ici:7'Ai(issi's.7uAiyLcllaiiYind
:Doyle;'^i-(iHae,s,'Messrs;,:Kclvvaids iiiitt
Ki diiiidsu n: \7 sTl:6;") niit ol i7;\\;ii^ 7foi;?7 gyp.
,it.7side.-7''; ;y7.y;'" ���.-;--."'/--,;i���-'-":,:"-:Y.7-'7. ,7-'7- ''���';
Ii()kc-i-f:i.n7old7iiow
4 lie' miis 1 irbon h fy^
]lo-viis'iii^.7c-alCatiiifeii7Y
"���''CJeunvtrvfltivcl-^^^
yye'iiei^iilld'ifad'vHvi'siLy.yT
Avi-lbiij^iYiiyi.t'fcn
:yiit#aiu7m<��li.li^
^���^!iriif^iy i f Vft^'^ ii* ri t|>)����� i: ^ L^cm^ Y^ ^ ��^L15>lli y j:K;:
5 7,';ii i;t'('siia''i^''7;7li ���Y^xj-ibi i'iiYt!lii'Cfiiity;i>rsH.>*
: ti Myii Li i >tf i -el yV ��� i<Vv7e ,7 5>^ fi Q li 77ii a ��. ^ii i ^:t^i;*'> }7-;
e(ily7'l)i-eii*i7!ie-;:i-iuiseitil?,b:
siii'CY' J^'Y -.1-' ii?i j'* n ���'��� ���!������.: ];''7^ll^|!^'?-%^7'':!v^
7beeiidiibi>ii wi'igf iid'Ji^
7pii: kl|;; t-l i e|ii ;*st7y;cVr;7\Yhi i; lK{ ii(<M YltH^d;,
Sluzwis'.'yf'Yowii^
'��� piYl��iisi(^isy-iiain'iiyi'i:!t
i(i!,i;;iiiiii)K;l;ili@fld
'it:hYy(-iiii|if:iS07hiii;i7seen]t!i-j7
:ii f Ih is; (iuci'sl.ri ti ii kaiici .<^n; uf:i,l:.Y|i!;'M^'^/:
i|tiwi:ist('ncV'.CNi^
"idi!eY-ifles.7l7Y\Yi:f:'ii^ii^
' 1 liy^uVvv-ni'yTI) efsfS
'^ 1 C^t' i 17; f;i 1 i:j V^ ;i: Y;:s i Y t ���;��� V).'IY tl Ik t f i-i; i;n 1,117; f U1)) i'.-;(,> f^,
XbiYlT^YllY
.T.iti*s,-i!'i&'^
''SoUilJlbi's'i^
C? "rV��'^:^ *'?S M ^ ��-K:=^;' i'*"'v ��� ^-^��.V*:; * si ]|'M>' v�� jfcA-V--* -A��i-vi; ^?.V'�� *. *.�� 1V* v i v>7^'
^*;|^:Sg;YSiiigv,v*/;^
^ip^po^iumd^
igYiii^^liVni^
.".IVi.iiyi'Viwitlici.iaw
-'if :]"m ucliiiif i iy iiiol^i ii;,;'"* I'^v^j "2-'??iH^!''i
'iiutiitrrs.Mii^-vMili^i'erjvc^
'piiititei!77;;iiii 17 i.lrtyi-j-ioiit-ly.,'diejyels'Y!Y-,7
lniiit7at;;t::e(iS,i;('fis(niii^^
i-(iiii"i'iiii'oiist''. btiili.y'f7Viiit-l<i:ai:i(17sl,jiiie,:
��� which ityiiit'iii'i7vytd,f;,ov.ei-',St^i,()pi I^ni.HkY.y^y:
7iiig'a.'K'^'idfi-(-,t��'1-Yf ��^''':i��J25"(^
'itid))ii.(ling,?in '\$G&&&i '�����&"?��& jM^'yi.
^^ai-i'eif'lSOTy^Tlic-gYi'SM'T^y^^i
iit-i-vativ;e7iaiid^'7wi'ii .iwitbin^'Ui^'yiuiU^-^yY;':
'i;7;.Wbiiei'tuiUhe.;Y.iibjiH-t7.7c.fi-7im
���rii wits'-"����,��: Vii��i'i,^pV��f7;7^
?ti'me'itVtyofY*ajin
!peMidi'(i'initliiis,(iiivt''tie)iiivjhe,-vyeii-fc
'iftf-ihi;^^
;I'ei;vviiii7',Oti4;'i;iiHs't;; niit ,!;7liY'7oiil,i 11 'i'd. -;Y.No C7 gy'.;
Y-iii 1 y^;Vi(ivv^::iYi;77tii7i-?VeiYttv;7'i,^.fncitriir^<viii��v��:;��� y7 ^:"i
i^e^rii-'t^ii'^i H y ^y;^ii';';tV)iy:tii,'7 .'>i�� tTi'yi'"��i'; P''iv'^i'fti';;7; ;>7;
i-ir>\:'tn*y'ifniiUlitifi;;i^yth't-iyi-1^trti-,icy71 <fel��t';ii'i-.':,yyi,;
{stail('d,'7aiidi^
iiiigHypir<'sHi'tie,M^
''iSliT*'i;A'i-ioi'^7ii-^T^'.L::"i*iij|>l"Ji".i>>'-'r^^?>'.y^?-*-'?>,:K7 ������*i'^",'i.i''l.""ii'Vf':-i--V.::.^ .���..
7vvi-i'k7o'i-:.scf lie-itivv t he.^^rt'a'-l.'iovMfv:��miicM7��<;;*- Y'-iyY^y'fYy
7,'if'7,-l,Yi.iiie-fi^
7.Re-:vYlstdic:;..-'YilS(i777?i��i:uY.vei0iitSy;;;.^
7YlV(iu^lr::'A!iiv77i<e.;iiKil:yYtit^
l-iiiiiiouiiraiiis'^
.t,'i-v\;ii <\lii:iiii(7;i7!i'i-iyt-iir:vn1." Yie?,t...;f0><}Wliy;-;:.,;:;
'���-hisr;'-';.^
7nV;,:j,l;'ij,s<;iii:U'i^i(),iJ<;KI7;'-7T!ie"fY
-;*7V';YiVeit,'.iii<;J.ufi<'cl.::i.iV'i7l-Vv6;s
:lViniili Mi|Yi;:iiit-ii ei'tii v'^"--.;!. li'ciyT^'yy;]' ri'ji 'Y- li1! V;i.-y-;; yy
������iiiviii&'c^ittoi^ifvife
:Y--''A--ivil(Cfr^:!viii^t.��t.i.iVioii-:'-,-A
7:ofiiicalciiiiitiiiw;'!'?ii��'i.ili'l'',itl>^
'7:^"!Yrclfit��eivi'l*<r"piaM(i ,	
������"Viil^iivs^vii-Ji;'^'^:^
rlfii/iiiYii t,i't;iiii: iiiM'i;i*d-;B;iiii>7<tr^
"^biiiidA-ii'tiia^^idiuuv'idifrptnYli^
; ti i -;o nV^t^f i 'm i o:t. '.>)i Vy ^V^yiit h Ky l,ii .| i 11 ��s ^^v^c ��� ii -yy^ y^y-Y y yfv
Urti^iJKI^t*^^^ ''"" ''""
mai'eiiiiiivio'tlt Iiii conTi nfi.iiji t;:y-.77;':yy;;7'>Y777;l>:f7;|77;
ii,"i'itipi)K;;iii(i(iof"R.^eiSi|i^
���Kttrti'";rt6:'th%^6
;i"^Vs-llVVrt\'wSi-rfh^t-lV^
;,, n i t ��� t^S Tvi1" i y - in; v��>i*y 7 iit-ii 1-1 y; tie, n t>iyci'y,, ,rp h ��; y-v;;;;
ifrtii&vi'r^
���ft'"
,i'iiili(YiiiKuiiii^ifi.Wpi^
(11 -Hlll.--4lllli..i...iT.'.i,.vv,-,,- ,-.;.-.,-...;..;,,.. .,.,;. .|,i:,...;. ,  7.:.,.;. ,i.....-,.-, .-.,..-.; .:.,.la:
'^i(.t.t;c'irE5'Sppwr:-:^
^nie7*<''iiiti(iiiii-aH-t)Uii.sA'itliifir;a^
'ii>-oi:iiiiiaiy.1iuiil'iniitt.<;Y7itY!^
't7ii/ll--fh'c-rT()t(tl7iiiitnli(^"7::ofi:7s(ie
;f,.iiw(trdeci 7:7lA;7i' 1U'iisi7offieey:iniounts,: .tc}ayg.|:Yy|
..MiV��!fitliiiiKHi^^
''i'ii^ii;il>('-ia;cl'��tiHat-ytiViiyn;u
7i'i'(ad-vi'('riiyvvitl;y,inu)nn
Y-ii;ii(ffisi:ii;edt7|iiyin
'rtE-.-1-LVi <:'��;�� t--. 2:rJ, .OW^l ;Y==i:i o ijs k.Y;*, '
Y i ia i 17? li ;i if cl led
yim
Yl;
(,il.'''cL*.'y,��->��.*',-','v^'.v,",::-.u *-���:.���.";'���;.':Y.y'-v..y,' y-Y.���--,-,.���;��� y.^--'--,;.', ���Y;.-:'-'-'l('."v-i--"-. r-j'���.���-.'.itf^.;
I:i >y ^ 7. Cl l *V: .7-iKt^ y t^lls ti < > k"u ;;i iiaslfy: Y> f|i.^^:^. V ��^P^;y7; '-;y |: i-Y i;f W:
7is07y7HTliitf;d��c^
iifi-M'SfetinYi^
:':^\'75^rrifePvfiti��'/^
l!iiiili��r7lgipi^|^
yy, ,"y:y:-ry:-yy;1;yYyv,yyy-.y-.:.Valiie.-'fI)tiiy-;iy^y:\.-\ys:.-.
���-;55?:'-v7y7.:-r,:777.:'y-'77'-;77 ?*'$:Y'7:y';Yy';!yofyY��?5ll'��-;y,-y7y'y"'7Ss
Y iiiie/'i) t'to 71 n iuYite; gpoels eii tere"d;Stp.eO;7-J'l^YiY'' -,: :^;
'.i;**,7;'-^i7:y:"Vi777'73;5Y'y.-;-;;:lj:'':;f'.7r
iiiUc
klllli-:
;'vTYifji TLlni^C: iif awS';i-iii'���|,^.l'l,,"..L
���GityTrnidiusiiiess.,;-.'1.-;;,'-; i'y7iY';7;
'":y \\v.':-iifiBii^ -.gotyliilC'lC'YfU'M1
li(0|is -vestiVi-dny;.;;���:���'. ,"y ,:- .���;,-��� ;  -,: ���;,.- .-���; :y7
-GJoiii'sior's is- tihey I'.lace:; to: .get7"'t.lii3.
'Slaleu'7^li'*.'-'iy-:ii'7-'y-f7'Y 7 iYYY^
'���^.���:yArc'li(I.cih('b"ii--;P��!it:i:ni'-;il;i. ;v\'(Mify scuilli
'Tbursday iiiVii'iiin.^.y; ��� ,:��� .'���;.';.;';,.-,..;, 7'.:.'. .;
'������'. i '\V7;8!tva^(',i'ifi;:'aiii.i<>u "Ai;i11,yvvas
iovviiyat Xiiiias" t iiun cni itA'isityf'Y
V'7'j'li<>i7NlAU.'k'iist.7of XiiiasyiinMius^
tiu'ih'lileis v.'a-s7 liru'cili. appreciaii'd. 7 ;-;.;:
;ytV.vYiliv.-7"i:ittif;('.--""t. ' vvpmoii s; ami
'���'(diifiririi's. sbpYs7 ai, .Cf.iiNe-r's,', -7 ���'.-.'" 7-.,"
'ii' Su!;^orii>t:ion^y,ai'(!y;iiiv-ile<l diir Yi
Yimas ti'i-.u. 1'i'i' Siyirc'ie'iY>;<-ii-7��i'<^i .'iii'If
-ones.. ������' y:Yv   .7,7  -.
-  The v'iYicjnsy(;!iu.r.j!,i, ebiU'itaiiiiiH-iiis
":.-tt,'.\l*jus' time Wl-iiye-VAVclI pnllMiiiy'id
iiisdiiisucli 'e:iijoye.ti.
in
*iit.
:'" ���:; -fyf'Tlie;'KiholjBqiideS; ifY;';':yy7-
i 'JSlii'. ,)7A1 fltidiiiiHiiiif'lilliuCanadian;
Aiiii;riCiiii7<ii)'/!d Nl 11fifi^ Y;jtiiil YI ><i\oi!<��p-
���iiicViit.'.'Couii'iiiuyi' vyhb':it;"|.iri:seril is/yiii
WiiiiiipeYiiiisjusI, iieigolialc-tl -th('. sale
.if the jii.iic'iVuiiiiniifH^.iS^oQ'ri'f ;yo;
:-"Ij;'fv.!ujl i s! r'�� v i'l r 1 i.p�� t c>. -' 7 \='Pl.i.i'^" P." ���Mi5��fi:^.V ^��' !�������.
' I i�� ��i i< !<���( 1' '���jL-vt'jii'i?. ���' 7��!i i i.��:<-,'y.';".Vi>:Y 0*i il����n ol'.-'.Yi ���' > l>--
fri"iW of -Tnulf .foi'y.?-10,000,vdaily lie
failed ii. iiiitbeiliiv |''iyi!Wtil^V uu'l dus.
oplioiriliedi :Til,oiiiiu(V:is localeilyiieai;
T.i'iiui.diiilvi'.y .7" ; - y-,-'  ' ��� ' y'y..-;."-.' ������" y
j ir- pI ii t��� e,i-i f yiiit cy wiit >de:i,7 y i u-(L i'tic-ti) tlyi;
biii'iii'd 'ddwii; iliie ini'TroyemeiitCiilYtbey
i'i ii i (iV'ti iiy tl li^ i s t; 11 i in}} ;Si. li e:' 7; I at 'gi \iy il 0-yi',.
.I'reigliii shi-cW;, iiuinerons. sidingSi' ,aud;
lasfiitif n(iiv:!i'ast.7t:i)ey'Sta.h.i;diiiiVlit;,eif
tU<'ir.;(iiti;i')nii.ild,;pi!flcc-sf
';^'< i < 1.v tl :''tsc"f It)' i'i H,;7'i'tVi --<-'iv!t > wfHrf! >"> t'-1; i i l;l. Y-\i '."M t'l<"!'. ':--,:-
stiiiiciY-iiiili; it;7 im,,f litf :iiitiYit-ion': off UitY
G(l!iiiainyi<id(iy!ii7H..t!iei|if 'fPM-df l*^!-?-
'iii:llifelsl(iiii- m-xlfspiai-g iiiu! i|u;diy; it;
iu;fliyisiiiiiiil7 ptiiiiff ;''f;!Vtis.'7:YoUpvvi1.ig.
���'t-1'io.'s.i'iiiiil-��*'t.��yvifii'Ya'''\^MV:>(lt-'--';!.'.'>',��� V^''"5 P.l-Jw,"i'-
���'friny;'dui;i!iK!^
:g('ii(l;fi;aspn tttHt'P1' l;l>HlylH'^il'^'Ai.d'10.:
7qii'est,i(in|l7eif|,1 ffe-liglif I'fofi'Sy i^dlyiibe
adjiisit'-d aiidi-'tlieyW'eoiid .;gt'(-!)L7.cli-ivv;^
liiaiV-k "':';t-iitiiiv.ly"if ivi- i 'i w > v:cy.i ".^"-'������Y^y^Y-V\'' 't I��V '"j
.ev.iUe,ni.*^
���iic-K(Jiii-iii|>'v^
���i" iVi* i. n li i "i ll-'l' ii f-'.:' r<?��11 -��� '��� >l .'v^'l' ?��l-"'f 'Y ��� WIS-?-"; - ���v -'" - 7; -''' ^':
" i: I'i ni" i^c'.clf ::::^ ;�����.��Vt i.^' lyll l *-��*.�� '^ ���'.' .(:V ty.'-i;i"S:,"* V-1-'; ���: ��� .1?-^:
;C-(lusidyreil.:;; H'lillingyf;. ci-onY-.i-vativav
i7;st;iiiialieiipoii l-he li^iU''Y=yiti;;'Vi!i''UiiM
npilti Ht'inetlliingiwcf ���V'^I'v^'U.y; j'YrM;1;
.sitn-i-itig''lhes(V ligui't's ii riiiisty be ii'^
iiii'iiib,'ii.ti;ibal|i'ili('i'iiv'erage7rp!'iyt>i <
-���no yy-yy'DTy -yy'yyyyy^^^^y
ilioiilel,iuii,i)Y fiii'got%n7,tiii;iiydu|nugii
'Yfllhc- ('UStioiY^
'Sipeari' .ti u y i 'iiy ssi'ts 7 tl i i t l'e 7 ��� a|t. 7-1, h a t:;;; ci flice.7;' y;. j
dnistwiiciieiffjli..!^
.'feii-'jhiMVyeiirs.fM
poi't;tbt'fa(;t;flii:;i*eWn'iis for thUyHiivel-Y-:-:.-,
vsteiktv ofiiee ii:ty.-,ist:iil lauirely nici-oa^l-y. f. i
Cei'niiiii;r)t7oii^ii^abeii\;ti Hgt;ii--'s;is)iai-dly-y;y'
.iiiYes^alryy,:;;'!- ;'''y!;Yi;7"7.7Y'''i::i;y'-V7'.:Y';|yi7f7:||"77
'if AiiciUiO'i- evi-iityjfdinportaiiet' t-o.-Hev-Y|;
ielstiiky'vyaf Uie-foiif ti'ipS;7c,r7tbti .Suvyr"
'��� lafl t*ii7upitoiL/ilibi-teitasl7it|adi;;dAMi|'Y'lf:f 1:7
isl'if tiiigsy;ls7it::7doesyt.hf,feaYil>ilit.>>yofY ;'7;
i'iyi-i-Yi'' Miiuitiiiieatitui; .fwtl IvYiliey BiKy7;y:
l>iuidiM,ii'iiiig:i!)iSti;biLf7lild|s;,i^
t\vhic-!i-c*ii 'niiqil-i )0-' iiiiidiVyloYY'Mf !)7t>f'Y7f 7
'fb e i-i - i s'. i uii lilies t'ituiy t ha tytlievniinerjityY;
'.i*e��Vurci;s ifytlu-c-ouiit -i;y;'ito.; U^.f iif Mvi:'7|'
eifaisyii-e Itfuif 7 wpndiMi'ulyiinl Yt.y^is, .,y
,'s'ifiip!y la|e.k"'<f ;tta,ii.sii7rn;u^tic.ii;;.lii,t|;tieftctyy,;.
Yvli11-.1 i llixis -ciffi-sod;Uh ��io%y7tli^--("If'ff;ifP'"��� ^-f7f:.7
���TdiiyFiii-f-WfiVlftyiiim^
.Liiill;^���''f\v:J.^.^t.^lVYl>^;-,\';tHi''."-''".^'^.^-..'-!*:- ���.ni.��Kf '^.'Hy'i-:^
cl'iiYiif. beiaf' ivqiiiifeiftu*; thi-f 7'svi'v;ie:0j|v f;
being iibliY to-iiiakei.tlifytripySiitisY ;.
fiitacnil\%itii,it' oiilv7up the,'.rlyei-ii'tiiil-'1'.,-'������;.
:;Y,;y
:n;if
7l>Y
Yvi,it!ii��"u ���' vi.;11
'Elue-.l tin. I,
,., ot  liiinniii.'.ilir.iu^ii tm-ii-
iii; vvjitei-
,\V
s-iile.
and, tivii .sboi-t oih-s
al,  lop
���e'.'ili-il
'-.iill-d.
I ""���'
nnd  but I uni, 7 all  gi'oovi'd ' into
olhei',' ii'i'd llit-n aiiofliei" aUI, rir.u remit,
ii'iid so mi ������llci'iiiUely so ihat,  i.iu- pn'.-:
suri-is cveiily disl I'i.lnileil all ..-ii-nuiid'.-
yllisieb-  lilt-  liauips  (vvhieii  arc'  eai'li
l().\'l(iliiiilifi-s)voiiii'-.s-|.lii:'|ii|,-iiikiiig, n,ll ol 1.1'm''''7'!
ci'ibii', l-J iiitiii.-.s tliii-ic,. I.i'mgiii'.l and gio-
nvi'tl. 'flic clamps iii'iy linllliil nil I be
sides  with  ii'tin ' liiili.s,  iiiiil  I'liiniiiig
Vitiiv.iiivt'i' aii'i-nt'il 1 L .il'itu-.; Tl
wliee-l  M'asy,supp|iedy Iiy . ilie-' i-��Viii:
ijiiiiiiili'.!!! Mi'i^.-iCo.",-'.'di������:'j.>'-'w,-ri>(yi'i>ug]ii, j
fiiil.,|i|ii--" '(i teliidi!i-Yf badi-iit <;tnitr-yii\y. j
/nn'l thi'i'e!.l.u,itr'w;asftlt!ushi;d ' iiyytia yi
|-!i,.,'i-ijnio:;n'ii3eliiuy , Ci., -uf'-Toroiiio,;
'ami" 77,is  ������ui  ii.xiiibiii.in' ;;t: Toi'onU,);
7n i't. i' ii';f i-iii'd emllcMS.. ! t 'iysuiijeieiii.
di nn'l i- I'i.iaV iix-se Catiaeli.i11 liru'is iiii'v;t"
fill-iiislit'd lilt! CtquipilltdVt' Ko'.p.i-ovit.'.llliit
ihe jifiiil is id' fiie'best kind ti,!n'
i'
7  ���I'iiI-: (";,)Mr,.v.\v'7
: ,,'n1 n;i ���;' it':i,4'-'l:i;>. in
��� fii.-' i:i..v,-u,,-ii;.-y'i\',i:,.-
,. I.l;l.. .ii'i-..-.:,i-pi,i|-.i|.i-ii ���vviiU.-i'-v i.
i'j'ii-ir aiip!ii.';iii,-:i i'o;* yivi.y i,,i
��� i'i.i?i.it.s  M.i.y.'.-i.',i -f li��..'ii.ir n
lii-.U.ai U'li'y.l.iii1, e < ,-y: i ���. - -11 -.-' 'i ���������:. , in i.i
iit'ln .uul l urn.-.1 tn, vvii.li,-." !>(,v. l.'.i-ii.'lHi
ilii|..',:'(.ii:1
l.'ii,'!,; ' (Ci'.
'il, 1
e.-. at- Iiii*
.[(.'lilai oliiccyinii! -Jlaif .lOyOSyy y.o
-' Alfiil^lwaidsf of Albc-i'l (if nymi,
re'ttuiied yi'Sli'i'tliiy;ii!(.ii'iiiii^| -lVnin m'i''
vi's'i^'t'c'i ^i'.i'..:idid A1 isi (fage.! ' ���-.-. ,,'.���'  7-
It: ?iifnae,..). ic-iwiii-tis -liiei Ay.i'ii.
���Cii,ii-i.".vc;liifc!iiii-ii(?d uv'IDuiiald, Ti;ielay.;,
'���.-. Oolite iii.';iinl exam ilai,t lie Ale Kin ley
i Alitioi. .(if .10 .���(.���ciil.7 iiiusiti-Yydu  will
]ijjrobtilivit;--4'i'.iic ���..Mfl.J.o-.v.i'l'l', -.Atkin-S
I AViitsuifCp., rJ'lu> fb'iiggisi.Y '��� y.<��
p  Torn Median vvas " iiesiv'inan." at tlii;.-
|. vv.'-ddiiiu'.." T'iis'usday.., Yuiie  as'-at.-'.tlie.
] ivieftliiiiyiiijiteh (in' Wttdiit-.s'dity.'  ,
'��� ,," -M if ami '"Mi's. 0. )): I hnn; lire' lakiiig
JYptiiiil-aii-aH^llif (���<,.!bli'tdirs .'luilisu
j lalelyoeoup^dioyifi -I;-'.- 'SluiW':  .  '��� ���  ���
! 7 Tim,': .liiyv'Y.of  the 'elfiilli  'of  Alts.
j Liiiighe-ad7 nit. ICIiiist|tirJs7"''dl.i.y ;, ^���"���������'���
! i,.,.i'i\'(-(! ��� bv  lli<'  'f()w'nspf-op.l(i  Aviilr
Y|,.,..,  n.Mi'ct Y'niiti.'  feeling.   1 h-ceascd
' had a vcrv ii.iY'i.' ciii'-le of -iiiuiids  vvlio
���. -. /'A llotul lVI;fn Iif Trouble.. v7yfir
'.J-' Tlitii'iis!-��� 'ol' -A 11 ieiH.7' A shtfiii : foil iid
f uaV'-Kiisiu' i'i ';H;.i i'ii'^o .cdiidilioi-i Ys
(t(Yelol,iimi;;rilto:| a. ciiniif.rtl lu-lio.l.
Charles lieilieiii',' it li<il(:l.-maii-at \\ bl!e-;
-vvatei' is under'ati'iYl,. ilfis allied
lh;it..A:y,;oii aiidlds piii'ltieri f.-dlitlniii,
had 'i'i.:-! ' ia'ltei'C'iiti'.Mi., >dl)i j>'"',''li'.-
Asli.ciii i"wiis, bndly, ifiii't."" Tim two'
su.fled- lo ''whlk to :.Kas!oy'' Asliton
eaviY ii]),- .was eli'seried-diy Cidlaliaii.,;
nnd vvaYid'tiei'vviu'ds'foiiiiil iii a (lying
tiondiliciii'.'. v. -  77, ;,..,���'.  - . ���', ���.
'nil.,i,b|ei'e.riha|l7|be"nvet-age; pi-meyof: i,-^^,,'-;. u,--,,,,^, f!,e7Cauydii,'if a|iui)l?'7; .77fY
liits iiiilfeyelslokeds .-i.bi.iilv .$22;>, cpii-,,, ���:_.-,, -.^. will| l.(.1.!:1in7iIlipr(fyeiy^nts. y>\ 7 7y'i
*^!*ir4i"i'-ti'tl>- .t.Iii**":i*i"iOi' "-^t-:* ii_��!.rf; ��� i>n-:. -*1-.--" V.*fi->V--| - j^Ycl^. i:i��-/""i.l��t-."-"i-i v'VsV-" "*t li��i<-ti:\:Ilfc;"��ttl=s:-:"<il��-^;- Tf----"-;"-,.-1""".iSr i
lai't-'eyiiiiimnt .of ,pi7<M'^t V v yAV;��V'fVu^''] tj,Yi <��� i-s iiiidoiVbtYiuf a boatYcouid't e; -'���', :: ''7Y
���''I l'"<"''7',ill;,ll.,hW^^1- jl'nl���i,uivwiimY .fmiiiiilie-'lmitdiiofytluiiy ^..if
:.. i ���..., ��� i I. |L. ��� i ,, if,., ��� ,ii i\-1. I ���', ���������' -. -i-  ->���  . -:������...������������������  1 ' :������
;l7iu'i'' 'next
' MliUcollH' in , c-emr!('iiiiial itdfw c.f tlie
^.pniMlinenl'oiYlolin Driiik wa.U'i; oilj-
IniUi. Iii tlio Y"1,1 yei'iimiis.sioiii'i'slnp.
dia-Trout. Lakii-l'opi.i.witys: Y'ln t Im
,-i.|ip('iiiiini.ent'."
f���.').,!.);. i'libbald
-,-n
'old
ii'ji.ii.l'ili.ii greiUytb
finii.vyill r;i;m;e-eiil''ai;7 Uii
..'.ye'ili',;".';...'-."   |77,;7.  .,'.''y .'"'':.7 "7.'7 -  ..7:
l'.7iVi'Ki7..i(if .lufil''>)l'!i->f i;l��'t.:,,^,<'\V'lf'yf
.Uill'cll''ill' ��� lltlY U'^f biiiidii)gs.,i-i;i-cled.
���Tiifiii'cisii iiiai-ked iiu'pi'oveiuetil. ill lids;
.'(���lil'iiiiM-tii.iii'iV iii.titt'iit'h'.iu yvei'V-ilii'i'i.--,
iitill.i bill,' liioi-e |ia.l:timdai;ly, |Yi'hap:-i,
uni the hill abiivcd.hc oht ylovyi). 7vflei'y
'.-t.vi'-'iii-''' iigef. iff -i'dll bc.7i;(,'iiieiiiben-d,:
.lln.|-i>|.vvii>iiioihii!g bul.bnsb. now. iberf
���iii-i. siuim' I bill y-Jive imiidingis- ���-,"'.'��� v.t-f;i,t
���of ivbieh have in-ell eieii.i'd at,;'.a'c'ost-',of'
from '$2,01)11 -'lo "i!5,(��).f;Al, this poi.nl-
'also is feel i'.i niieivv g.iyi.|'iuii"iil.-lmiU.!y
ing vvbicb', lii'iif il^.- eoii.iuiai-i.i'liii^ po'd"
lion; ���(���ii.ii'-..be-Mi'i;ii' nearly all ���ov-.i-.l'tivyi'..'
' |l| -is safe to say Iiiaf .,in':" 1.1'm iiggi'eYHe
lh,.iv-ii!ii,i of''i.liei bililtlifrits'.I'l.'ecti'i'l.'.in
! !Ys fieii-tle.iiyof i'lm -t'"iv" ..aloai'." will;
i'e,ieh:;;:ic.(:00.i In, UuYwesl-.'-iid of.U.P'!
i;,-.vn"ii l.tige ait io i iii 11 '���(.fi-.l.ii-.idiiig'-bf.s
,l| Ml lie.-li ib'ill-, ""'iiKi'-l,'. lU'tir.'iil'le
iin'iii'.igsi' whii'lfiire' ifu'il's.. imw' .''a-at
iiiiH'ki'l ami ttii-!fei|7l:';i! liolidl Uii"	
Jii-'Jaiivim no!'l!.iyl'.ii' stiveif ni-'eveii; t-ij
..lit
iiioiitbsdf rlii'l yiiari 7Tb'(f dnii'iirtanei;
ni; ibis id ifeelsf?>!<);;':�����u'iieyf'dlyfap-;
pi',-cial,.-(l by erVt-i'V.'tie.-.;,  '   .-'Yy .;;-���  7
���:-Wi-i'<ii-.-.''('���'oi-e.liidi.ug .b'l'a i..'n"k be taken
alt be. .yd i?a i;i(-t s,7 >7ui-i-' miid il )g im*; " ad"
\vii.ieiitil,c'tii'ibiil,il-y to' K^-;V-;-lsl'ike, ;��nil
'ii.-i.-i.i'.iuii-.l"lhiil iii'y-vei-y e-ase lliere., luis.-
bi't-ll a |'l i-gl i-ss-.ye
, hi tin-.iiig.I.I'.-iiil.
,M'iui.iig-'yf-*(mipa:ry
���lat :_;e'anii'i:,;t '.-!" iii
i.ili fhy-jji I'lta','! v.i ii
' vv il! ��� In'I 11diy - t-'.'-'-'i
".���ve-i ���.-'���si-.Y.Yf.: 'e'il'-.
ami ill,Will be but, f.y
pbpiibii': view; in  lb"
(.,,,i,'n;:ssi.iii(-!''Ui^';(lh(' Tiii'imi'Yf '��������;���"���
������.���()  have;:  made  it 'very; -liilimiik.
i,lunder .,'*, ;*
pt'i-ssi-.-(-; of  'I la
Tl'inil. La'keyli>iTi.:l   "lam ,tlie- Topic
s'lates liiat it is'ilm'.Ui'iiuiiniotis npinioit
f,f ���tlic.pi-'.plo: here '���(.li'iit .1 .lii'.V '^'^ I1
loiils llfm the iippoililliienl -'i  Ml'.-'olli-
lVildfvviili-caiiii.tl'i'- >4i:-!iics! degi'-"-"-
fiiv'oi'7' : .    '���''.' y
i
mi
liable Y',ilip-  ni'. i.e..;. ,
vviniltl a.iiiii.iiut'J'ii $-o-'j'-'l.).
I'litl'.-' Iln';. pfine
.li.'-ig'-v. b'-ie :
Jn, ('I'liiiiig i
l-p lo the emi. eml  Mil"-. pi'llicipAl  li'-vv j
bnililiiig'Yll'.' l;lie:,,lii.<:e.M.flb,- lliipeif'f
l.iiiii; hiyiYimida.'lbc tiolvl Hi-velslo^e:
(\d:. Minn.- j-; .('.'of '-.If <-��� Stiga:- Keiin-
ei'y'..' ny!  giiveilniiieiit  '.'..lcf St'trag'e'.
Wiiii'boilse.": t lie Suiitii  Block, raiiacl.-i
Di'.igai..! I'.iii'k.<���'".'-���' itltflv  and ii'imci-
o'U.-f  ni-iv'alc   tfvv ellill'.'.s. ���  lbe  cost   i'i
innv'Mnient. -., ' '-....;  '..'--'���;
'���it.ii.'y'-Kl'V'i'fi.-li ,Ul.(.'���..'Ic -.-'
.'.Ifpvt'' V-xpemb-d���'.��� a
iiin-yf.anil have now
'7-t-i l.is'.s pl.liitvv hieb;
,;���.! 7 I'.leN!   Vei'l'  .VV'il If
���-nt'i'i-ss.  ; T-'ii-y -iivvii
i.-.i ,-.;���:.b'!. ���b.viiiviiii'.i<'''-'.i-iai,'iis-.i tiiul; thehv-
i'i; 1'Vef ;.-::*  iviil-  ii'.i  ; Vv'aiilinl -,' with
;',,,,./.���,;.   ;';i j|,,. siiine di-tiiel. tboiigli'.:
i :'ii;;f' ':i(-ai'i!y\ iimpf.' 'i'iii'' (.'a ini's 1'ceek :������
r',i'.':M:'l.7d.iied.  Oi.bi   ^lia^'s. .  -Liniited,- ..
b.-."...'':  7i','i!.  p*,;s!:i-ig yU'-'Veiopiili-nt  nil
i,.;i!i,;iei 7, i'itf IY V'V. ytiod ��� I'ceiSOir to  lie -
t-i. li-.gi ;j; i.i.it i-:'j i!'!,i,-:; ; lie .siicci-.-s nf tb-'ii-
'.���ii'.iir'l'.-.. ���''f'.it'.-y. "im ���''���'  n  b.i ge 7 bi,dynf  .
iii-..'|ti.'.v.i,:k in iind have yoiiie- (iii toris
iiii |-(:..:'''.>:n::iip.'  < i.i'.--i,!.. I in iis;i(>i-l ei(i(ill ;
t,ici;ii'.--.".lbi.s'(*ii-.:ip:iiiy-.vyi!.l .liesliijvping
ni-.*'- i.-.'.y'-n.'.ui'':-. '  At .��� Aib-'ff (Oa'.fy.'oil,'
���'.fi'i--  AV!l vt-ri'-y . Mine. ������ Liniiteil, 7 ,'. i'f '.'���
I.tiiit'.oii.   fl',.gland,   liit.ve, . co.ijipli'ted
���'t l-.i'ii- vv.tu'on mad fo'tliy.  niaiu Iiiu- (if
flli- l'-.'l'. !.!��� and ate utiW in. a  |iositiou
tl't-iitiiiueii "ii page I) �����VA(iffi���^7&
miE;%iM^
������������
I
.;.if'^.''.i?iU5U&
.f :f f Y;vItEVE13T.02tE, B.C.yf ^.y-'1 '''-
y i��i -if'if :'" ATK rxs. s7s*.' iti r, -.*������ - f. '.,f f I
;'..'/''���.'������"''. ']>'���'Piinai.ishi-ais an-|-)7I>hpi-kii.:tok7s. ., f '���
-Subscription.'. Pricbf "$2.00. '���-; Per 'fAniHim'
.7:;;::Y:-.'7Y^^.'srui(iffW.i>iyAnvANaifY5S,;; y .;,<;.
fiylEEVKLSTOIKE, JAN.d;77lS!)S.4
���"' Not very: long-: agoyvvc;7 iih(lefstand 7
.-������*��'.    .-. ������yy.':. .  ���',...- .-'...   ���-...-.-.-���Y ���'  y-  V.-Y'f *Y  .. .'.-vi1.-. ������..-.--.-. ��� .-'' .'��� ,.'-������ if-
"YfY ^ytliatfJIKftiSwiilit),"'leadc'f VifytheffOjf"
'Ni*-,-- ���.'���'���v--W)siti(>ii',.A
yfYrffY-jilieV'^
;;;,Y4y;i'ye;;ir.'7.7:Pi-oiiiief'.Turiieif;.s*iicK.i.t  liiight;
Y-yYfdie; iiiipossibleVtoYielbptfa harrl.and; f/isiL
YfY,f;i7*"'ul(f lfiiiyt liC'Siiggesfion vviis a gnbdVne,
Y;y;4f 'j:uiddie;vv()uld'igi7veyt' cafeirilYcoiisidc-if
If :4iil'47Y^itioii;;:;;.N(ivv77wliy is if; that4 not .even
77y77yy7tifeiidtffi('ieallii)g fhe llousef i.dgellieu^
Ifl;f ii-f ���;;1iiis:ye!t7;l)i'C!iyi ptiblislit?(l4Y'Tliiif-'ifptieie-
does-. any,, saiie: man suppose lms
'happened in the intei-vnt?.  Tin-: visitor
b;i> simply'Uiken the gold ciire .and is.
/���iio'ldn'gi'iYf victim (if I Infanti-Tin-iier
dm bit. -file goes b.-n-k^ In inn- 7 with"., a
i-li-ni-skin and, aicleai' 7 cous;-ii'nciy a:rl
tidls7,t.he|;vv(ii'ld'ytii;it7'ibit7troi,i. ;.l.i' Iiii
'Tni*n-,;i-, 4Ii;; f.ff' ,iS .aigrc-iit, ;sl;il.esin;in
, while !iisi;ei]ipoiieiits.are, in  flic.'.;' classic;
diiiigiiage-fif...Seriai.of Ale-La gin,  of; the
;7Viiii(:i'iivei-ylivj/;Z(/,: it C|-i)ss7 lieLvveiui; yi,
: bni-tfic aKyliiiii'liiid ft 7.ihadhonsf .f ;Tbt!:
7'Keely : I ii-db life is -.'a.' :,gi-eat. ��� ifist.il ul'ioii''
iuitfibi'lgolil (-fife--fed I, thf 'ig'dld.. mi i't!
��� i?s7.-".7.<7^":'.ci.-it7. i lis t.ilf I'it ieifry't.Vie ���.-"'''/rSy jrVf;y;y/-*-.-".'.!ii.'-
ii:)icet:: i-i'-. '���-���������'���' "'''.;: f. y. ;- '7;,? -���;, .yyy- -y-y-y^iy- -
l%L~W;f fyY-A-;
%#'������&���'%��� ;���'&������������ ^iY'ii'i
We a,vfe; offering' rfciiis ye ai
'f; 4:;i';tiiei f33iost i complete
::Rid Vclstokef * fpbspiita Yi
74 yAliifciiiify wai'<l iif eeiiiiiectiein.; yf
Yi;' A'neeiiii'/lvC'pt.Ton'hand"'.--,, f'-74.i'i..'Yfy
i>xs. IdcKcclinie and <Icfis;'.' -7 ���' Attendants.
f ffVRTHUR Gf (V3f SPRAGGEy
'/���ft;:.'."'..'.:���'���.';���,.'���.'���!������'��� VY'TYf- ���;,, -;������' ' 7- "
';; i|y ^ ff f T li bfl Rai 1 \va7y7,7 Bel t - La nd s.f i- fyff
��������� 77yrbe..agi;(-(.-n);ent,7bt;fvyeeuf tli<;7|Ci(iy��ii;ify
���, 'i'i fit* i'i t>" if. ��� J? i'i t';> =^1��- -CiJcil Vi��111 ��i .��� y- i'i ��� i tl;. -.; jV I ���-^wi'^-..;''
:;'J':'.iAf..lfM
';Vil'7:'ti'K'4lt^^
Y'fI  ilie* i IJofniiijeiii ;;Gmyold]111(*ii(4  7iii;,
j,t'-i".giird,l;t.().-{1(.li'i'' ;;ldiiiiiiistnitipn;;cji-;.7thle
iaiiilsivvilllilf' fliei it'iilvvily^nidlyiipdii-
,-...-  :.::..,,,-.  :--���-, , - -,-  ,  j- ���-,,.,., -��� ���-,- ���,.- i ������--.,.  the .Mainland ol thivHrovuiee, has bi',;n
'..,,:,; -has. to; be  published, Inr: thirty ;,diivs..; ,y..: , ;.,,.-���.,: ,;.-.,-, 0 ,.,'v:.,  ,   /.',:>.,.,('.,;
..ty.;,y/";���>���:,;., ;������:.;. '-.'"  :;^  ������;�� ,y "'���. .,-yyV :/"-���' ",'���.-,'',-','  "������""���'"" 'approved bv the Covei-noi'-t.i-nei'al-in-
:;Y'y,:Yi|;; 4pf"i<��iy t<i I !i<( ilssiiMifLMt^o^iYdief yl leaist?,T  - """'  ���""'���'���' "-':'   ���"-""""'!'-',;-  "'-������'������' ���' "'���'"' ���""  - ���
47YY7YYso7fiiiit7;it.svv7ilf'l.i(i:7;7w
fv.Yf ;;Y7l)(if(ifc(llic!;iss(;iuljly:lv'.'ill sit7f(ii*|l)tisii)'(iss7;
���fyfyif^Oneii7wuuklYli;iv'(!yt|i(ii*glit'ffniii)f ciiiif:
YYyyyf, T-sirlc^r'aLiciif:'fif <<>f;<-JriifiryV c7-t>iicliLi<>iis,; .sutTjlf
Y'Yii7;;|;|;iy;as;i; tlioyyy.Bki'iiii;Yi*us 1 iV'^-^C'Jtp.-j,.;7y't. 11���"ili'-W'-11ii'i,
Yf y YYYsessici if 7wo id
iyfiYy.lyDoesiitliipt; loolc4a7!s:,if,'itlioiGdvoi'iiimint/::
'fyyyyifwefo tccinsii 1 titigf c)tlier,;.-lliau .yiiisiiicss;
y; 7*y7 y ;4,7ii) ejti vcs4;:i. n; > .p;n'le>iigin^;:yUii^|.y-d(d;iyY
iYf;Y7YY7i:Pei-liiips7:tlie|yldcii]fT
J'Y!:7YYy7:,.expiain7.tht' sitiifUioir.'77y4y-',4f7;"'-:'Y"-'47."4;--7':'7-4i'
|7Y.Yy?;4;.7 YyMqRKii n ,ciii(f tluiii|��|\^o;iii;'S(iy('|ii:7yc-ai'S;:
'���^^K;r-:^Y>^v>y.��a
'7YYY',y;4citber;,cla}y,;yA^iie;i:(iisyif ^
|��Yfev;^
yff iyf f fingi't if! Vico rfis t i fc ii t i o iisi-l.-i::.. nir ii. n i>��i';>:7, s V^ift i o s;&f
* yyy. 'f Pi '.i tsii ftirj u os tj;;; t(;*47Afi4|74'lvQllic-7i-ltd;,;;7i'(:sign7
fyy44yf;;Tlift:;;:p7ci|iple;';;*c)^
yy74yY7fii])y'^
f if iilf fyv wiiiitf,! '.ippCion.-spi] tif;iic(>^;,(f��; tilff'ni \vtitilti 7
yy 4Yy ,74; ;1 i'g Y|' i ��Y7i\liY'4K(-l I ie'7 fit cceflf!cl;|7tjO :7i''lit;7
yf77i4y':fy y^/i^-Vr/��^'^-;iii-spirffel^yoeifiOK<-. 4 ^��� 1 Gy iknc>>v
yY|L:fY'4'^
7;7;47Y7yy;y;;tliiiT]iyei-gc;n'ei(f
0 YYi -;7<J i fit; i ci 11 tf par tsfaiiilllioy'vilii'f iieiiivvisir:
4i y7 7 yi;;. tov-1 io 7i] ii re p rcsi ;i i ted iii -y,'111 ei,; Yf tt i ii so -' ��� a f;
?i44'|4f7|-iftl)eYir(ostycriticiilyti'ii^
f:4fffy: '��� tiin��4:w.i'eni f'd'1 l344yciLei7 yfii>"tyy; vviify i 1 ic\i 11
'SSS/S'i''..^
:4Yi:Y47f';: ff iyf rofiiya f f: i tl ca-pa J > I ci., <^f'��y e r ii n f e; ir t ;';,y;;. y,' y' ;y y
liYfiY-yt 7yy;'Jdie::7/e?-c(W.i!caiim
*4 Y'- Y'Y;4wSif ii' if ;pfl1.11 is7 d istiieityiiff^Hi^t'ilwlu^i.f
,f ;f47;7:v7;ii;iti';trieisytodpjfI'e'.lf Y��17stivjf77fi 7yit^alywpf��tf
%i%fiY74i -riciiircpi c*|$?,i itsyt ip))iY:,;-':4,;-y.7,;-;yY4\Y'9 7.y:4''7';:,Y
-IY:
yTlie4Collapse'of .a 'AVilciefiL;
7>7i,7y444A|iii)i';lie,i* iiii iii iig;- (iunptiiiy'lV'Siigpim
tfYY7to4i,iio'f\yiil!,i:'s^
l:']'. YThis7f iuii-7if is-.i.be .fnl;i'i-iiii Lit'iivii 1.-; t-'iildr:
y-iCyjipei/iNIiidng eiinipany,: '.oi.uf ofl.be:
f ,y y77cf>iu:e'i*iis-fle>a(t'tl hist, yeai-'witlf auiipitdl
4:4 7'of7a'.iiiillioii;iiiid:assi-l.s;. liicfita��cl rc-liic*fly,,
Yyy in"tlip iiiiliils 7��f U.fii,!i;pf('i,ni,C)l*M-s77',',.TIi'e-
i4:;7'7;';cO'ilipiii.iy ela'iti.iedlo iiiiy.e77tvvo; 'propeiy
7(1.i7;;tic'S, .tlie-iSiiovv^yPi-pp,,- (in;7; Liinkont.;
,iy ; ijNli MiiVfaiiV;-' initls t.hti '".;-,Siilli'ya;ii, ;np. .(Sti
7; fi,'.uNiinvphyi (7)r('i-ky sTi'i-asni-y. sleick -vvas
yAy .blli'ii'd iitUireit (���e'iits,:|a!jd;('i'ii.isiiliir;il.ile;
7'7';4;,' iifa Y vviis siileb y ft; h;i;s;,b,'eiV-''di'('bi.i-e(i
i,;7yyfcliat'iii .ill;!i)t2,'50i)77vvoi;t;lt,bf sl)in;i-s--���.v.-'is'
Y y;s(il(l,-biitiall tbiivye'ii'k'eTli'iieieonsistetliif,; ,
(.'liu'lYe^
;.W,lafii|le eif'lSSTii't'iviHisfc'iMiiiig-lfi'fyliiiidS,
.i 11"''^!!^:''^'*! l'vyii.y,'" ^V' ^i���4Vt��;"|.^.t.H��*v;Y0�����^,*'���, '..ll,|-'V.'-l>y
';i,vi'agi'i;i-(i;iip(4ir'as7tlu''diite dfy-tfaiisft-iv
iFfiinl; |llie;| iaiids ; si,i:yti*;i|nsferiVil ii'i'e,
7 i-esei'ved/ytheylauilii; ^���''anTi'd.''. d)yvy'tln;7
'; Pi .iiyiii^Yeu'ii/es^rvi'd;; by -'i-i-c'-euipLibii,
:fil3r'tl)iil;i.;;(l;it;e;fimiif
ii t );f 11 tl cm liYl ' > iy,i:a 'V"'"! M" tl i (fi "l c i li i ��� "7 71S8: ���;' ;
l;bc-li>ifg tiijbeiiieiiniiiioiif 7:i l VclV^il 1 y if *"'*~4
���;,*i7" "iVi' p t 'i i Vi'.i g.; fi \iir i 'ii 11 c'fi'i tr^c.1.4 f> i*i 4t*i ��'i"ii'<:7:|>I' 1 ��.!'(|l'.!y- ��'.* f '..V.-'Y
���Tti.;i'(.'''il!it(i?li(^
;laifdYcpvt-i'^
iapplieiiiioiisilti pii feints ef tiii'Sieciijinfid"
.'I'vvl 1J5/I k~;i WcVii oy **'-;���"'] Vji'<1;?> J > "L>t/ii;.;v; |->r .i'-i.<;l V^.i"-?.'.^.4- H i:fi-.
'Pi-dyiiicc-f shiili lit'll' id(-i 'fl(t*'t;Ciiitrbl::of;
11.1 i -i; d/i'py i.u(i(\y f i rcivi d eie 1 y fc lb i| (Y; 11 Ijyb i n if j>;
irseJ titiY't'i-i-tl 7;Iiy,,Y:;ileVyy\yhii;11 yhndfbtYm
fti;'t' h c'ftl. 1 ift l T 't:��f-*. i":f o iV >V 11 .i.�� l.i"; 'r fp p ij. c-V i i>ii ��.��"| ^v,!.. to /
;i p 111 Tcjiir is ti d 1; 1 tl <i 1 fi pS tjcl 7} 11 ��� it > j!; <-c' \tl jj 11, il < > teY
���^hitli^J^^^
;lfiYdl)i)iiiiiiiiii!'i;d>ul.df; tlieybiiidso'seyYoltL
'iweVi-cYabaiidimwly^
p.iii*i*hasedi;id^^
Iti 1 cl'd'aj fii sii'all iiiel evil gi l|( ft ,llf | Pj'C >. v i ii eif |
���yhl-V-Jt^i-t'i vi es"i *m's -y*'.!'! ?'i.*"-':_i Vi i.Ltl o.-vL 11 f"i;t.'..4:'i">jVt_'l V4-.-'-pi< f v-^'i'
in;iiiii;i>i!i,Y.Ayili4;'7;i7tic't!pt' 4 ea(df|dtliei''��7
77siiiiyt;y&.;. YYSntisl'atdiofyi ;tt;raiigrL-iiieYii.s;.
it fbyn i;id(Y';i lain t- 7 tiiYii'iyg'is t rii ficiiiyiif;
Deiiiiihibiiy pateiitsV ''^i'iiclY.'pKyidijiiliiig;
:wiUf,tiiii liiiids kiieivvifas thiYYl^i'i'-.v-idk
���ri-;iiiL"7,,y,|b!';;-i^r,-eii)i-nt7 i.s',----\"i7t'dvi''ii-','.-.:;'at'k
'Olliivyii'asYalisfactinylpiibeitIf pai-lli.'s.'.;
���fi ��� ;f yyif 4y iToyalYBf. it-ai ri 7!,7ifff7;7.74fy'7,.
i-ij.-f;-; -.Tjcif^i 'i'f Sft 11.'^ l^. li .1 ���j;*;'-.;:.;'. .1711 tvi-.'.Jj*!; o i i 1 ic>- i.:,-v:Y 1 Vj.i��,
7vvi'i,ttcjiiit'(f7|Knile(i'fSi.iit't's 7Ai.vibiissadiVr
f.JTiV y 7 iii 7 ieS'f iti'i' i .*?�� ,7ti f: tl i ii,- Ui i i let 1 "y.t^t ;it 1 '^;
diit,(!kti'7i:)iHip.is;ils;7;iif::HJit!yJletii-iiig.77B(iii
,Ycintt:(,)v7e!;syi4bei4;77fe!i|UC'Sty;Yb^
.71;Ji.Tit-Jiti;A|>'7��ii 1<7J't*7iyfie'iYi 11f(*7/ti 1 .-fi^;!:^^; 1��fivifVI,;
tvyitlfttli^
7,1 itpiiiiatevYfiipTstTiiiiiig. Y'Loi'efiSanidnii.v
7sifv;sfiii-|siil"isiiiiiee:y'[ tl:i;itY,;l|i(f4IViislyjcfini-1
liniiiiiciileilYvvitli t lio.Ciiiiad,i;iii;;,Oi>v.-i-ii-
n uiii'l,--, w h id 1 ,;1 nis 1 tl ie f( ii'eii losliiyi litt-n-st;
d'i )7 -. tl iY se;i li 4 igli | ueY t ie Vi f ,7,a licitf t li -If fifi 1 \k
.adiilis'.uiivyi fling tei'7bu;eoine7;i;'.' [''af-Y/iO
,-sucl47an;,iU'i'iuigeiiieiitY.t^dYpi .Iiy;
t) ic^f jif i'l ^7'>' l'^'!'77 s, fB f Vi ft 4s.;:jy: |f y-'yl" 11,0 >;^t'Y' i'*^;!
i'Ei|igiiVlul,'\-..-7':ydii;i,ii'ui.(!K...4 L'ii;i.f.Yiaiisbui'y7
"vv-ii.iisti'dlniiiies.t, is'iiiil, sligliti-vvo-flii'iitily
.lieYiiiistiliedyiiu faeeedingytoyt'u- V'fU-'-'y
posi'dis.   '���''������-���|   s. 1. .1,	
Ot
TUristmas
:'7:7|G'6.odS;f7inf7l}Own:7Y'i.Hif7
f:'cliiding":fy:f;'"'7f:-f:ffiflf.^
���kindsf 6fif:,Toys; rind ���: IYah.cy'.
i'l Goi:idSvyT,oilf;riind Manicureiff
:f.i|,l-'74^tsi;7y.Dolisi|4|ijapanf^
���i' ������ :-.'f y ���I'i-fWiirciv ';S i Iv er \va|r<7if f f .'.'���' f fii ���
���i'i :Yy7-7:fyif 4f y /VJ JT) 11 iii S. y yf f lli-f-ifl ��� iy,
^V^.j./i'i��� j^o.'.'^supp 1 y,;'tifY-*.7X"7iiiiis'":..:''Cjii;< 1 si". a|idi
';i y4.777;i7,:'-y,;-y.;'-y'-'Glileii(lal'S;7^y.y;Yv;7/i;f ;YY7;
y'.iyy ���'���&&?��� ez^^
NOTIOEi
'���vrOTliiY^'M'.S'i'l'KitKBY.-CII.V.KNy'llii'iii; i>!)d<iys
i iyi ;���'.; ii.l'ter.'datt! I f liO.ii'iidt-i-siK'iiejd dei. inttiid i'o
api'dy'io theyCliief���'Gi|ihii('iii;ss-ii'fliu'r,'iit'., l.an(l.s::au(l,
AVor'le.s I'eir ]-iei;iiiissi(iii;lo'piii:i:li,'iSo;l.he.ftillovviiift
liiiid.being.sil.iial.iKlmi Ciaynor.Yrt'ek iicii&'^llici.
liioiith of Hiiiikei'hill C;!rettl< in "tlie ,'I'rbiit, -1.iiker,
,l)isfrii'f,,\\V:s|7..1C(i()le'iiii,v, eoliiiiu'.iiciiig iitii post
iii;rrki-il K. W. Hiiiilh-vi'C.st; ceiriit-ivyllieiici;: .ri.in'-'
i'iiiig:"'iinrt,! 1;:'S!;i;'eba.h%V'beiice. -lil'chaiiis- cast..'
.theii'eo ,si).i:liiiiiis.s(.ii,il.!i,7'7l.li(!'n'eeyl'),,(:liaiiis, vve.st,J
t eft .lie' piiieo.ei,f..-cp'fi.iih't'iiet'iii'ei,it.. being .-JtJili.iU'-i-es
'iiioroior-Jess^;-,'..:.";- /.--''��� Yy'".'-Yi v'���.,''-'-,:.���.::;���;���,';'';
:'y^,..'y���7-:���.y7:���V^.:,7y.'-kKI{N:EK^y\V.!���!IT,\lvKIt7y:-
y- '- ���1V?:y y~.yy'. -'" ?-:-y ; -:7 '���������: per,:,J AM. KSi DI X0X7
Trmi f 14,;ike,7del,7S:Oi, lplyyf�� 777Y f. y :p,,iy '.'.2!)-!|t'
i.Mi!tyff��^
hvfib^ ICi'ld SffilH I t;E BTiG TY";!flN,;ili iiiil;
yiAi:'-.'���'it sittiiig'td-thi- flimutYCoui'ti will,
bi|- "Ihcilelc'ii Yit777 Reve!rfl:e)k'if YBf<Y,i';;(.ur
:-\V'iicli'ie's'eli'iv,- the jptli diivveifd^ec'eiiilieiy
Aii IT) 77.1S07, ;7 it f-; 10 |;p'e I o( ��� k ill if 111 �� flV 1 C(Y
i)(')on."y;v ':::',.;"7;---''iify's'v-ifvvi:,7'-''.7.-1':������;:���''.-,',-".y'7,y;
77--y.'y:'7 'Y|47-..iJ,OBY7:7p,;,G|H:7A..t;i^.^I;-yYi7^7^.YliYi
y:7.;:47 7: y;7Y77Y!logisfl-;u-:C()tiiitv7Gbiii'ti..4Y
Rcliy (!l sto If * ',fNf' f: 2t7itli,yl S974.' f, Y;. ������ Vtyk
1':77Tlie'iii.ii!vY7si!.t|iiig "liiiY. iic'f'iiyadj'Yif.dl-
e'd ytiiilii' 7\Vee'inesday,,';7Yfa.iiuJii1y;;10lil'iY
��1$!IS.- 4 4;7 YY; -Y 'i'':i':iJM-iJ?-: G hYtiAsi; 'fyiiyi'
;:''';YyY' yviYiYi^e^isl i-at-, (Yiiinlv Goin-f^
RiftY''ftYi.lffTf-Y.falilV,'5il^
tiiil'i
;^allsl:nil'V,s ���',,Vi.n-isvy.t,'i'.
SiXCSN3i3;iAUTik6kl3lkCJ;'^
f plad'V XWCIAt''i6feMi��^    TO.' CARIt^'Y
.y.,;,yy;;.y-.:yy;..YyOiV.'3p|SIIv35x7yy-nyY:i:Y
4Y4i:':YYyi"7t;!(��n:'YNi:KS:Ac-if:dK
i'yfyyy^iiOX^Alj^iiyly^y^
PiloYiNCi*;7d^:BiUTi3if''0;oi;,:YH!;A:j7vY 1
'iNfiv7^1/v}7iYY':7Kyy:;::;'7Yy7y.y-:.^y^7:.y-yyVYY;y'74
fn I'liS Y l;S|;TO;A 7(;H*i RTIFY7-1 ha t ��� ; tl 11 '���''
7":Lf7t'ti.;';iM.fiffSlii,Tlu^J^
Yiiiel. li(:i"iiYeJcl If >7r;iti'Yy'ifl 171)11^1 ife'^s;ivyi 11vf?
��� ii.iyl beYPiYYiUet'YOf, d>i itisbV (I'.i'iliiii.i!ija.-i;
'aiid to'e-ai'ty tidtim.tdfeetiall (}|*.���.���'u.i).y,:7,.!()f7
'UiY:'i?l'li(.'et ^dioieiiinft (il^*si''i y fori IWYl*>|-
. :\v i'i j"("-"(iyi;-1 V��>":-1 < .'jir i|r- ! si"'t a.SYf"'-; y^.'.i 11. IT* 11 ;i t'y .Y'/.t'iiT' 7-; I. l.i <7f".
Letrisbdii-i*'���' 'Ty,7:British 'rOobiinbhr
���('���siifuitis^*-'';^-..'-.-y?Y-Y':-y'' ;Y';i'y-;7i7-7,.; y-W~'.':
,77Y7iiedv'aii-ii.iIiiy,aif-th'',YY|i)'l^1uyid;s,,
^rliiati- ati.lVi.-ii1 'iyaild,y2,7d:ii*e;il7A\dn-
* Iv:-sLe 1 ��� Stii't-17 i .111 iy f.-ify,'{1 f; 71 Jei 1 idon;'
;I'.if:>buid,yYY' '''77;"-,. yy'l 7:f-:'Y';7-^';.-.'.--;;; y
',-���' 'lifey liiiiciiiiif  id' lbe , capital,-of. tiny
('tii-ip;tnV is'��^'iO.OOIJi.ili,vitied''Info, H()0;-
,(,iiii;..basises7fliYpi.7lieyYt ��� "4 ���'-?.*' ifl ��.f' '��*'?,- 7'' >.'V. J - i> 1; jf! 0 i-Vl i iV;i> i > ?i' i i t'-,-; t- L: v-.-i;! ��� h fft ,
toYiii'teifere 7.with '; Ganaiiif sYfiu'eiiin y Ynu- iit-iul ^ fdli t-Y f> f Y1111- y( Cti ti > i:ni 11 >��� ���; i 11.7;
;ri-.la-t.'iousYYi^
7.;Y 77 7y;fYliii!'ii;i-;i!''.7(yb;iniliei'Y "'��� \rictiiri;i,'y;ilid
pf-i'-iiil Y 'I YIVi.Yt7':i:;d\va4'tl 'McPldliipsY'Siiln-iibr;
"7  yy'"4-"Y. Yw-hoTY ;nddtesYY iY Banky of ' Moiil.re'al,
A,TiptlierYCa!l-do'wnY.fot.Ythe-''Hi
.fei'4'fYY: 'Y': ���^���������~-;-y ;w :������' ������': y," f y-7, Y,. ���!-'fMi.-iii.di(i'i;.< 'A'ieHmim fsMbe ���'atLbrney
,,.,,- ,..    .-,, ,  ,���,-,,,- i,..-.  -,..a...n-c 74n-<'gyv'Ynm��V^ ,;
Yv y,i;: Uf'''^'-^yt'ssnients; ,Ylu^(-innn,au>yO^
y;7y;77,(n)(f(ifyits.-,eiiipl(iye't'\yliv'(y7(.!leai'vviiU^^   flifi--7 Ne-lstiir' Ti'iiiiiii'-ii'y.YTb'Yraiiiiii'r YYy;'4;wi:
''���7^^ff-;^7u::!iviiv;:yi^i*^iiMMiiY'wii
yY^^Y^f'^^L-- i'llY' V<ai^<"t-nv ���'dv^y.-frsiy-i^'v'.frlerriild
i,7;7y Y.tiie t-eatijiaiiiy :\vi;i;e! S(>tel;;at, l(;ililT'sy s;i!." i..''''.|,,'.:i,.,;Vipo'1i'''^;i|ii; ''ri.pin'iY'K;,!!!^-'^
'��� ffifl-ist S-tiiiii-(lay,4itiHli cV.ifiiiiiiiitliHl I''-lf ^-ylY^-.YYf viffi V-i.f 7f,i:. tlYti riYiy was'iif-fii.iYifiY'iYf' ^ yiiY j i * n:i a^i T""^ l^i ���' n'; "^'��/f r!^|'i^ J' ^"'7a|H^,
7ii,44SYi:iiYy-vv(nv7ibii,,gbt.yiii4by ,t'Mriir>v.-i^
:'��������� ��� ������'������   .:���,"   .- ,���.'���-. , ,Y: ���-. ���'��� :..-���' , ���.*���;.  .:; :y~:.y"  1 .���'""I.'.f'IM," t-.i'.'*���'���.���* '" '," '-' "  ������'.l1 "-.!''.���., *;., ?,-\.y.i i,,...-,.i;t. as to.th.- (...iiirinuv iii.-iv  ii-iini,
i7f7Y;,;-Tbe7:shiii-ed)oW..|-s.y<;iLcmu'sev^   YuYiiigi!Md,-TriMl.fr;:B.,^17a:rti't7'7Yi^7.,-!Y^
'77Y . ytiitCtdft iicyaiiicHiiiL t Ifey iiivv'^ty-cl in the Yd,|���'���Yih,- i-xpiicif y ii!i(iV-rY.,iidvn Y fbini; -. fo.i To ..-I'd'o-id/ ft ml; e-a erv ynfo Ti'lfeiit,
:y4Iy:ffc*oiic*e;r.f;.'7i ,y if Yf f YYf y':y. Y; :.;i;iy 4'-yY,Y-:, j'7,-; y^,,-' ,,YtfVi,;if ,MV^- \��^.-i tt, -#��'*���-"i ^J ti i-^-r v;*!l���^>�����.*::���- .-"i.'::^1'.1 -' *'-. * ?*- ���"->* ^ =?.'f-V-i1'-:" """j n�� I'i ttt-i 11 .i*.��* i*:;
'������!���'���'- ���'���-..: : v".  ..������'.. ���������-!������^��� .-���"  '"' .' '-:������: y-- -  -y    Y' . w. .y ,':  ,,y;' ,"��� ���.'.���,, , ... .  '.'Y'' " ! ,'< if ���.���.'L'-r^ci'tmUt  (rated ��� tbe,2'.)tb ���; day ,o.l-..
^;^moiinttoM<foey.in^
y . '. ;-.,:���-,'���,.,  ....-���������������'...'������'���, YY.   ���".-'':-,���.: - ,',',':..- ���' 7y pi-oniol.-rs,.:; L.pon tiii---' .-fyt-it' Yl-u-u-iti p r,v-s;ri- ilivi'i':��� ;i,i.'ru;,,v,t.-ii'1.01.11 ),.uolet. i' leuls,,-
iif ff- -Yrbe7e-xilSt'iiini)iiiit'i
i:^|i;'Yifi.U'i,iM-d7 iSUiteff is'f $1.0:31.^^
Yy 77 thalianioiiiit , tbere-y is: in, fii-culation.f:b,iy pledge- by. y.,!in.g, J tii; i.ne- ��s\,.;e,;a!i,".k,. ,u -(^iti.rifii-tiY (Yi:ii|,anyf; of the'.1 liiyd'-
4  |4 7-'$i.7i7KJ.7:32,!Xff aiVifiil' thi- fif asiii'V$2:j2,- J yi:. il vyd y .lYYYiiii ���vv.i'ii'.:li,..-p!a:(--'(;l'- 4f ��'i.YYy^;,^., y-y1'- f 4.'Y;47'Y- ' .-,.''': Y .f-'"*-. Y'.yy; t . ���
Y-^ii i7^3.2.k .Tliei't'iiif ineoliied iiieta7!fihiYi"vvii:lfiii.,7i-i-ii^b "Vdf. .iih-',- .lib -if Yi. ','ilYYIaY-, ,.!''-i..''>y^^^al^4Y^I','J','';'Y,^i?i:Yi-^n;'
������'  - '   ���  ������'   '-  -'������-" ������ '    ���������������  ������ ������  ���-������'������    ,,,,.'-���'..,  ���'���..��,. ������''���! ,i,��,i;ijsy.:nl nnner.-iiM I roi'I.i ain!;i;(-|.ij-i;ii I-
.i.n-n'.'-ui/n -' Ihy- ��� ��� ��� -��� - '���    '
Oflice iii..Siii:ithllM(iek','-.l',aeiflo.Avciiiie,-,-' y  ���';!,.-yi
��� yiiy fY"' 7-ffi;7E vjfbSTO'K Kixr, X'i'i'6NT,;;;J'ii.o.:v
;:[ 1 b e au ryio nx, b'oggs: Sc-'oo-ai
i'i; If fff y, ;j\;ll i ;j i ng: y B'lf)l-;ei:sff yjlY'Y;!;;;,
f ;''Y'.f i: .if Yf- .>' Y7.-Y.iYY7;-i;yi(3TbRi yvYB.;ci7
YfyMiiiesifiintl ,Min.i-licrfStoeksyf;
.CORRESPONDENCEi SO'LlCITED. 44f :y'ff 'fyf'
ii^lvYMcNEIlffifYi
7 4BAJR3ER SKOPi ANDl EATK ROOM, 7,
4 "i. /f:'FrcuitiSt,i-C!eiv;il:?(:\'e!lst(ike7,7YI 7'ii
7 7' 77f Y77777YY-yi^YfY"'^1���-^-^;-:-:--'' "7-Y Ti :f��';;/f
l(HaifcutYi25c;f Bath,Y56ci;7
ii.- iif f' f Y|7Tickets7:fof' SL'Olui'f YY'*if' 447;'':.
''y"''"-:--'"'''"''"" ���-'���"":",; ,,''���;- Y..',"':"|i[i-'  ���'���-"������'���'��� ��� ���  ' - '.'"-������"���''������ - '������������ '��� ������ ������ __"_���_}.1 u_���7.,' ,..^1 -.-
" rn idOAi a S;tiit6si4&"�� R'ANafY^fvyl;
7-1Jf;Y--!y.;--'7:-:;:������' 4-y-'.:v'77;y';.'-'���'���'.""7-^^'-i-^YsY ;-.
Y -��� yy 'iyy-:!-���^TAlZG^ \Jw ��i '���
iy. Yf Stii Ls:7f fii iiv:$ 12, -;:.Punts; 'i'l-i i'ii i!|$-3Y47 Iii
Sail fpliiii 'iiii-' iiiii'asiii'eiiiini if fori iisysi'iii.;
:.;,-;'';.' 7 y 1 i.a | i j di ca li o !i;7Y" -; 'Y ;;7|Y :,7^f,, yY,,fy ..7:;
;7Y;f(YY7Y;f 92::G6vei'nifie^^
W|iite: inbor^nl^,yiy,f if .y ic^rORlA, vBiiG.;.
; gna ti' i) tvee; 111 ii4 cob t;i-;ied,sf e i I'yf dif ,0 li 1 e 1Y.
ivvdse7:assis,t7,aiiy77siic*b;;;pei-soii:;,ii:; coiiiv;
j V; 111 y fi ill < 1^ fie f f7?l Js e Yi i 1 ^ "e >' i diy )(i7\y i s Y;i f t-yi > i i fef
;s 11V1 i*"i*��; ni 1 tl: s;i��� t-i 11 dfit*sfffYjiiiy siiiclf (*.e>ifi-7
fp;i!'fv,'f>.!^
"HTtTioifr^
"VV-iLbytlie Sitllif;:-'Mi,''yi:;77f vftiyVyy'fyvfy.y-;7;
.fci-'f/tfV'-'-lVfP^ '7''!!'7-if 'iy
,:di-'iiif -kchange, 'Yif;;pl,lioi'iv;;:y7:':f7:i''YfY
';iiiyi''e;i!,|pi4|:H'i;Stil,Kit,pi:(��pei,tYf"YY 4,77,4
it-i^fi t7V!7<ii,;Tfi'-iy;ilY'^;e\s7\yli i(-li.,(;I?(YY;;77-Yy.Y,:YiY,i
,iii;iy;,l.iiiiik;;iie(Yssafy;:oi;e.(niyi;;4Y7���,'���.', Y'' |
'Lli(Y'piu-p|(isiM>'fifs: Linsiiiess :,y ;7;;: !y; -fi
Y'fv7i);7;Tiiii iiiyiist.7i;ind::';,ele;Vly7 ^.f.'f-;. 'fv
ri'iiiiifiYyiJlYijf'f'tliti',''''
;secuti.l it's,; a (if 1 ;iii;:Vstu;h lii^i if iii^iY;iYs;j7,-7,i;\-'':
vfi'*t;iiii ti,i 11 e-1 (Yfi 111 edu:.,,tiff eVhi i nyd.,;7-:.: fY
fn;: pai'lii-uliiifiieif iiiviYt^eii'f dfhei!,yife;
,a;c(]'iii'iYiiiil7hti|(l;7sbai;(Y::;iii fauYf Y'iiY|
��� tai'bijiiiiiy li;tviiig7pli.jet,isv;!!ti)gi'thfifbiy
Y.i'i" iVi. vV""* "*.v=r~i*f ^'V*'*.* i* ,*-*tYY-1 <1��';;;< "1.*"*^ Y: '5.V.i ��.f��r��f .t��-*"��f�� i^-!v!<\S..f'��->'"~
' ediji'itiseifsilieYJiiiiiiiinivYf di-fcaffybig;
.-oof ii ffyf 7 fiiisiuess, yfa pa lilt*:;. YilY,'- y,i-ing;
���'t'-oiiiliit-.teili'jfy.a$i- ditt'tllyip'idi'diiYeilY
iiiiiii. I M7-ilt"ffif7.il 1 iifOt">iiV]i:f i'i >' ;.:fi7-'y4Y7iff7Y7f iY,-7,7f,i4Y7:4
���!:-V..-,;(yv7);irTi.i/.l)ofb
Liu - ]i; 1 y i" i it * 1 if ()!",: 11) i ii it* y i ii: .ss 11 e d 1 i i i; i i,',i 1 (��� t
iiYitli (Yff > 11) Pan y Y'iuiyYt'h i 11 k ,;;ii] a 1 ;Yif;'
:p'.-i'i-I.it:11!.-ii:,'"I|.;."'.7-t! 11'.':-:.i:sis;111*.,feif,,.' 11 <���!11 ��� 111.11if.���>;:
:<iiyit 1 'l'(fifiii't/ysf 1 >Ykf jieiip.f iiiiliicYlf tiY
A\u.K(i:,v'ciia'i'K.'',Ml.!-.u'ia
YJ(iiii'ji,iily?s iilvi]H'ii:y-l!(l��ifh.7pia'sV'iiil7SifieU
fiitiiit'iYfiich'i'iliii'g^ifYiivu-jdledyi'iiiyitid:;
7,'4(A!.j 7f(i'(b';lvv;:| iniifif ii (������(���(' -ft y.i iuli.U:,-i,-,::
di'seoiitii. fxiieiiLcfaiiif issiie.'pi'e'iiinssoi-y;
lififi-fl-'bills; iif ile'Nebitu'gef^fvii.i'iiui's,'
'llfrlu'i 1 tiiiif-sif-yfiiiifl y'j .7ptln;iyf negofinble:;
:ii.isfrnii'ieiiis:f.yy y; 7Y- :.;>;;7' .y^yy?Y7''
7 ; (i.;)':lf>yse!l477 .iiiipi'iiye;, Vfiiiiniige.y.de-���
vY'leipYi.'leKcbii'iige^--Yjea^jv'. ^fifiVr'fgiigi',-,
d isppi-i -1 ifftu'.r'iit, .ti fya ecoii n't'f. .o.i'-'--;'.o|-|ie.i*T:
Ivvisi* .(lt-iifivitb liill*(ii!:,iiny7.;|);iii;,.iil'77l7h(';;
7pfiipi'i'i ���y.'-aiicl fights of .tile Ootiipauy: y
,;  (;/)/.,;): To do nil '������o.i-.viu'i\,i,-c')l'.:i',l.lHi;'ii.b''ivi!-
��Itiiiig^,' i.ii, fill in* ini.auy :i)ai:t7:Mif; 7ibi'
'vvtiild,' iiiid i-ilhei- ii.s-.-pri.ii ei pa Is,: age- iit.-j,-'-,
t;i'USlt'es,J<ic()iil r.-i'c.'tpr.s,.' 7 <Vi-- Y,<'I liii-vvi'sV'.,-,
arid 7 Ivy ,:en.; thi'oiiglr fi'iist.i'eji.' ;igenfs,7
's i.l I *,-(.'( >n1 i acTaVi-sy -t a;, f e )t\ll(^i:\\"JH(f; f'i-i liiei-
a loii (i;oif n7eiiirp iii ctiiiiivvilliM 11 beiYif ,4
(v'V.'j' Ti'vpi'iicui't'-file , Coiupaii.v- 10 .be
t'egistiu'etliioii'i't-ceigiiise-el y in' ytii'it ish,.
('piii 1 if f)i a .-i 1 id. id si -\v 111 -re,, ;i broad, yn nd
iif onfeiYiuiii,. tu'rangeiiii'iits. vyi't.li' 'any;
���'ge'iv.ei'iiiiieiil.s'oi,nilthcu-.i tit's ;(li;iIY iifiiyf
'.si'l'i iii-ii if id 1 iei ye :yt,o  ;"t'..l,i(,!'.-. - Q< >.iji||.iiiii'y.'s..
(ib.je-e-fs^iii.aiiy'iif.lhi'iii, and, Iii: (iblaiii;
:fi:biiiY;iiiy47gdyi'i;ii|iitiiL4i'i-7Ytiiltioi ity
aifyifighlsf |iiivilegef pi-., cpneM'ssieiiis.
Aviiiedi ���'.- tlie' Iviiiiipany " 111:1 y f I Iiiuk.y;ii7
'de-siliialibfii'iblitiiiii. aiid vto7'e;ii-i:y Aiiii;
exei-cisefiiid ciiiiiplyvvvilliaiiy siicli-ai:-;
i';i'ngei'ni!i)l.s, rights, pi'iv'ift'gf'saiid eein-'
'ci'Ssbiiisi.y.; 4.Yy-7f -7,7. y;y''c. .vy-yi77,"';Y:7,7.;:
��� .;'/(()���:)���.To''a'11'laigiiiiiji.lei ���wiUifaiiy.;.lifiiei''
(���()iii|ia.iiy .li.'iving (il'i.jeefsviijt,(ig(!tbe-i'.ail'
ill paiiyshiiiln iy t'o -flit- loliji-ets- eif t IV 0-
(,f iiifii.!! iiy.y-; ;.-������:; .'y- ;,7. .,.' ;.;7:,y'..::': - 7 ;'(y
y (f.)fl'o .i-eiinimii'ate Iiy .���viitluii 1, pa\"-
niefit.s.oi' (il.hi'i'vvise'.Yiiiy; f-YmpaiiyYoiv-
pei'sim fiiVseiyices i'cndi'i'i'-il, .''jii 7 Iff be;
7 i-i-iniii-!'d,7.oi'' foi'.i.sei-vii.'.i'.s veil-,.t'-oiiv'i-ni-,
eneeYphiiYlyOi- fo hi-; |ibii;eil,7 1'o.i-y niiy
pcl-i(,el of pui'liise, a t'(7lii',disposal ()f Lb',--
tlii.i 11 i in j i v, |(i r, I-pi. 11) e \!.f>i''; foiY-i; 1 y I'liii-ii id
(il'ipi.ll'pii;!!- of'.f'iic.li'oi ll(',l-' '(-'oilipiliiy's (ll-.:
'|i;ei'.��(iii's'(>nices-, (inis-i'-isieii-;.pi-tifii;.i-l.y.i���'-.;������
r/',);'!'. > 1111 ii! f s'i ie-l 1.111 I i'i'.)'. .1. li i 11 o;s a s ,-i i-i-1
ii<i'.iili,'ni.'if Or coiiilncivi- In; t.fic, ii I.l a iii-
icj:
~iC~r*i~l'~li
ib^:^
M--
���!���"���
iPiiwf^-.
U
?*>.
���''ff:7!,Yf''7fYyf-Y4'f
rSl};
\ ifxrXs
r-y
��ef��-H.
10
' %y
OH;
J'.y\LISEii7|v;ST(��KE, ]?iioi'ifiiifdi;7
���no
gf
'������-,��� .,-��� ���,'/������'��� ��� ��� -] ,���������- ��� ��� 'O-   .���'���7 ��� ������' -,- ������'.'��� ' .,:���-.( ���
:|.Y:7
y.;.-; p.y
-:' - yy.y
iMfillllliii
fff]f]^Yfg:']ifY^N;lf
iW'(^>l
yf ' -k  ��� ������
ffe
lilliilllii
ifif ,f ff. iiii'dq jys;;;J3eeifo|ii'fI-)i"augli|t7fiYy
m^
���7'-a^'-'ii!-f r7*;^.Y-'if 77 :^#��:-d ^
fY El: fiff 2 ;'UY;.yyy'" ;X^:f'.>4^^^��y^;^'';-;5J:.;,' ;^^77;.: f 77 ��� Y.'Y ";;o*'^;Y;i7f "i .
yfp!lowiiig;;iiii(,uiits:;7.i.ic'ld,.rif7201iili!,21O:fyi-ba'!r,:;:^^ ni'imf ,.7min
sil'v'ei-,$lo(.),S20,i;)2..-:'. Th-l-'iialaiiee  Con Y liappcncd fay'!  -<���- fyii, :-y' 'b'";.! .,,- iiefY; ,.'-. a'if'-.iiiif.MlgY. odY'naidivd'if .lnis.7l:i ni.ls'.; ... . , t.  ,
sists'lof  patiei'f greenbacks., frei-inrvf vvfmldYbYvf  i.,;..,,',;, y'-'iiitim-.- ffiY iiif y"-!;,-,-'nii pl-i^iifY-sf v'| fu. ifi.i.inii-.-'d.fnY,. a't'-.i.-i--- 1 fnenl. of Llm-nhfiVr ob.je-cts. ,.,-  y ;;-.;:  .
-- .���'.".���.--���������'���.,������  .-'-.-..  ~.:-.'w ��������� ���  i-'�� .-. ��� ���'.  '  y, ���-.'., . y   ".-'-,:., ,.-���,.'; ���-..'.. r'-ii,|,  ,-i ii' d, 1,7 v('i'MYii7 . s-ii'-flif ; (fli'jiie,:. i7f '.'icen. uiiiUii.'fi'ny  Iia lid ;ainl .'si'iifyil
iioli'-s, >ilvi"i'* (;ei-fi.l'icat'es -and  11ationdl
���ciioii,,  1(1  .sCSIv
'l.i;--1 fi;- ��� or v ; ";;
���liij'
ijnipii,;;!(-,
; it'i  i.'f'.'i,.i.Cc
j', if-- 7 ii|Ti,y>'i'.i,.Viet fii iii, Ifi'bviiice.df  llriiisb,
'-U'OfiTTO'X.
fiinYlY i. liinely -:eyi';i:, .-   ���_��� y ���
i.-;,ot-,',  "ifi'f ..';V'ivf.';i-.liii.-'i;.'.. lib Y ('Imgi'ifil-f "i f ':'��� 'wl'y :, .,.' '���'*. i. -" N. V _ .
,,-Y,.:,(i'-n--,,'���,, j.iic).i tii.K:4'sV'i'i,.i.,V ;*l>i��Ji,-.e.-; v!'"-!f ' I 's-k'. 17- (i.'a.i-/d' 11 'ilil St 1 mils t '(iinpniiies.
"'' ������'������'���"���  jYfy'ifi, l|7j',iiliy'   i'^':    'Y-'  '..'���  7-  .:',''��� .-' ',.,-���������  f'  "-���'  '
ll) ,1
.-.; iliaiik'inotes.  ThcseYire uol f Iiy ���������iitli'i-i;-1, I !-ept-i;--iiina!i-rn.7bi'7i.,he 'ni-Nf :f'y.),7n ;yi;4- f,,,,-;;;';, i 4:'Yyy :Yv\,Yyi* Yvto- ,/ni if .ri,is ��� ifiiiy -(��;;! Viini >iii .l.lfMi liiri'l -e|;iy ..f 71 fi'i-ciii I u-r.
4 iigi ifi-s, fiii fin-ioilieiiily 1 atib-s, 'sti'aii'Y' j t be legisfai f;f ;|i iYr." vvfi - i,y.,i. i l.i.- fa nn "iff, Y,'-,,.Y, yf ii kivid'- '.iff iiii- ftf'.'-'IrYiin 'iiTi.'i't'>!'.'��� 4 niiiiisiiind .fight-  bumli'cd ������' (i.i iii'
-.7 "ijl<'tlgb:'iliiiiiy''Si-eni,7;;iii<- .ntili (-ini-i.-cii ; ti.-jfldin,'' d'i'-oi if. ,i;ii.'- ���'���*'; iV'.-'rn,-if ml- -.I'c.f.tti.-- .'-y:;i ���;;.-.���'> i; -tl.i-*, ..saii,',:���'��� pii-;ii,i
������������ ill.'  fignr.'s.hf siiI.li:('7-ili!-l;illci'Sf biliig1;: ll| it I hi- liiale'Abn ;-.'i/.'|,,|i-.-,,j  i.ii,- 'y :���:):-; ���������<:���
'Ydnplie-ated:   F.i|-'ilislaii,cw I lie ���stuiiebi' I'd f''. '..Dili' -i"i> nf bn. eb-et j,,,i  ���fn-ii.iri y y iyi)7
.Vij-j-i'i- (blll.-trs at-e7founti-d" and.'- pul-' ill fli'i ���( b.c i'a-e ,-���!' K elliv-���' *���<���*}^nl��y: .1 ;iv!-.-,,f- f  i^f/fi';, i;;.,'iy*;r-tf 1, inafi-i/iiir.. impi'i ,.v,-, \w ,,',..-..���,.    or., ���  ��� ���
YUniiafiles: llmll  tlli-Yilyel-  ci-i'l ilit'.il es f n-f J foible' fi'b.iiiie-. fii' ���'��� iiy y.V!i -iffc l'f X ,f -l.' '. 7:: i-'lf- f cityf. in ..V _.,..'l'i ''''if f-l^Yf Yi 7  f Yt'i'^ill/iiif 01  11!! ]i TQ V V f! HJ Jl 1-^ f  '
'  tiutl^iaiidiiiigf t��a iio-t. t lit'-sc. vi-i'\- itidbii s f -. ���(-. i: iii-.r; !-y-im-yi;i 11 o(ii.?ii . iii M.ii,- pi.- . fit ;'' (.'yy-^ '>'-. i fi 1 ���;������  ' -.fuyi .'���i' ,,-i', vv - (, k , ���..  - ,   :    '���..;.,���  . -   ....
���,f),MMuW(-,i.'j!m
fvitlue lot b-' (���ertilii'iit.'-s which does iii.i ; ilcn'lil., in -slo .r| f is',. I hal.'t lie t��f--,*<�����; <i in -t. t,, (-.-,,.., j.. ,i-( j t   .. .���, , ���*'���  . ,.    i.e-i  f..i,i  Jlia ^niic!:' n.-il ^ iubicriil -claliiis.
exist, foi-' Lbeyiniist  be  i-cili-eiiied, .livldinvlng bi'i,.lv,'-ii.-.|.'.-iit lifVith I ben ��� e)'i'i i ���-���'<"��� fi  iy.. ft; I li ��� f'aifV 'i-i .o-f '- b'i" ���'���' '-tJie-(Se> ; ���  ;  ^,-fi'YfY f, ,'-!.'|V':,i-i'..'..|' tn '('li'.Yfil'l; ii't.i'id,''1'1'
;',l..'i'l..i-v;'cTii.'.ibe  ,\'i.,i,iii- i^fd-iiitr,. I'b'.'. t'-p'i'-y , f.ii-Yi  ,i,ii Yyf--yfi;n. '���" 1 �����" y ( yii.p.oiA'- n yy;, iy yti'|-|i -..'; i;:n ., i, ������ \\ iii-am; i.-Uani-r, -
i st'iit.al ive sb-iiiild 'r-'-.^ign Y-iiiil'iill.'dv.t.iii-. i ;i',.,i,i"'i'l: li','i;7f ���"���('.. ';,6 "ye-ifiy  f^i! iff .  j  .. '::i,  ;;������,,;;���,,���' ;,;i'll,y  l,,,;,f'.i .tii.l. IV.iV
"ii:*,|i ', ���-:-���,niii,i,.|..-i I'll.-.,.' llllll.'l-,-. i"'!'|.i.l|i:a,|,>  Nil.,,
I::. i'i-;...:.-i :��� yyfy Y "';Ufi'' i,l;i''' ��� Imreuf, lo j
thi' silv'el' dofbii's;
"The'-Herald'.Visited Victoria.
~ ' : *tlivl i:],'I'.  In  I .'-ina iii  i'iiii:.'|,l'.-s",iii f-( ,f.,i- 7 i,(i,i ,i n t ,.iM|.-i
i-.ilfe Veil I.'..  .JiiY i;i !7\,',- ,if:.fi|i--'fif f rb;rt-y,i'-.i !M' ,f < llylii, ';,.���  ,
'  ',���'���:'   '  ���'''���'.' -' ':,:���    ������  -. ,-| ,-K-,-lli(- .a'v.-is i,-I,c,c,i yl .in. rsiippiVi-t'. I,,'c-..'.jii.v'.fi.r-i.'ii1-;:!-,'���'(���.'.[.;;'; !i-.;-'���).',;���.
,; '  .'-'"Mil I isli, (..Villi lid lilt's; .l.ieiv 'legi'slative | ,.| niin.-iil' o'l'.I |.in..'i'in;, ,i|in 7- . I), i *. ��� i.,. '.ini.il;'-! In i'ei-.'(f'.;y- . jVi-. -1S t ���'''.!���'���'
' iitiildiligs sceiii'fo li'i.-."a', sni-I.. i'lf Keely'l nt.f-  ' l.lm.'.i'go'yci-ni.nenl,', ' i,!!,.���". .l-'ivniifr ; j'.'i'n Yypf f''1 Y" '���';"
T-iirm'-l-."   .'.-;.      '���   "-.'���' 'y ���    ���';[������'i/.���) -'l.c,' i";,.'-"'-"'.,:"=
" "  ������   :   ...... ..,......���  '..^ y : ;��� -.-���������-'-.���/������
VII li-1 .1, -,;'',','. I.' it,i;-c! \
.-. .'  ,'���: ,   ,���  ,-,,-  , ,,, ���; T-V.-.l;.'.  ,.|-;...:.-i :-.',;',���;; --.-la-, .i-.'ill-.',:i'"''ila'.'.v Icii-ttiif ,lo
.;  y!l,yi.;,yteilj,il!,, ,-, 11.,- :.���,,,,, V-Mi ;,,,. /,),,),,!.. , ,....������-,| i'-l' !'f,l' I I'l illllit'l." of
��� ���; tl,:,  n  is -,,,
>r-0;,s:-.;'Ci---' ��'ll.'lisn
xyiJi.
^ii��,��
Y  ^'7fM;7,;,p^7^^7a'-'.7..,yJ-':7
CTrHy-yj y.,yyH.y.v;y;;, :-i a yyy. uvai-jy;;;.;,.
f Vi 13 lljiV :iilfV:g,^ Nf7il|110)Sf ,4P noi' iuwm i|:if 4|
C;u��r��""'Y:";
Mrstplpsfl
-|;fyg||gp||^
������i-t-r
j,: fp��sf' K?"Tf?*"i 'IJ���1? Yn f 77'-:;^
���-  "���'  '���""" "''"f^iiiY-nf"
f Vl.il i|t,Y\i T|ri\'IN.7 sYyO'l^fiil.TJ! fC>Sr', -;; Ji* .ko V*f i'i ic'roiisy 4f ilfyt-frY ff ;|
1118
:"M
4f f Y f Y-yf Everytiiinp^
i:^h^:"IiDiisDYis siaokeil
^n^c5^
fi yY'f ;Yf GLiYY B'AR-SER,; - Hfv-Yi'f
7747'wATCHESA7��SRArTB'ja7^rJa^ER,:f f;
RcpainhgyNeat'ly'&fPi-oipplIf
ii I ^ Y-:Yhevelstoks,b;.c.:;;;;.; f',-i -,
p\\fVRD|A\fiST,7i;-'-47Y4'f7;;f7 7y��� y|
.fYf"���'���;(.A'ssouiiffonf fioyal-Sehoril of Mines
;y   f, . y: :- .; ���7,;.-;i4(ii|(liih.,liliiglanil..).y:;  ,.;,
:ES5nia��t; .Brigiiiodr-; ;Anaiytioal ���: iChciiiistv
f-  77:7';  f' >'���;��� ancl;'Assayeii*.:.;;;;���'���'���' yfy,': -.;���'-'"
Pi'Oliei-l.ieisexainitioifiuid-reiiiirl'.'.d otf "������': Y'.y ��� 7,;.
'--fif'i'.i' 'Yf;7���'-..,;'f K\\fp!.;^vici'fliyCl
XT-. -I'lS.idid'iw-.i|i-vuyi-:v;Yii,.o.s:yy
/V '".;' ;f iJt(-iiili7y,d-:iig."rust.'.,'-Aii-&'il\'.-K:)7 'y
f ���"';. "i..." 41//vii'iii)> lirii/i'iieeruiidiAnNiiijaiy
'i.i '������ '������ ���'/.'-:".': ' "��� VANctfiuVioiiff!. '���Ci:. ,S f '
i��7 ,4 .'tChecklnc'Shieltiir I'iiffi n Spbclnlty.   .
llv iirratigciiiciiisiwvitli- kiiro'iinuii " sniiiltfi-s.
'",  ".IlllVllli'l'lS VV'ill-lll! Illlllll! Oil  e'HISIIj'lUllMlll.S  Illy
.-',-  '' (irt-s nml iiiiiii cs, up' to .imy."vi11 no; ��� .;: ���'������;���'��� ," ������',-
('iiiia'iiian iVgi iif: 'The (.'assel.llul'l : Kxlraifhig
���   ('ti.. '���' Mel'., ��� (iliu'.giiu',  ?;!iii:Ai'llnu'-l'oi'i'i',sl(
���'-.'' . (.���yanl-lti :l'i'(i('tsS.-  ���' ��� ,' i . .. . ��������� .-��� ���;���'  ";.'   ,
. "7N.',-n;'--.'(;:oinp(it.i.iil,'.iii(-ii empioyinl.  N(>;iVuiills;
COMMERCIAL7Y7HOTEL,-
77 Iies|l$2;(Xfii elay l-nvtisc! i.i i'l- Llieipity. f Y'
'fVANCOUVERY^fi -fB,iC7
iGlTff
:- *"���.',-.' ^"i"��^���-  '���'-' 'yyy.... ���
iyyy, Bread..and iCorifecliohery".
FreeiDeliyer'/ Every,DayY
77 t
iMcGAO-IJB44BROS.fi
J;fRfH.lJ-Ci;:&^0,r:
iWliolesale -f '''vahdy'i''.;R'Qt^l'.;.;^
;iBtoTGH]ilBSl;:4ff
15111:veyf>rsbI" I;1 ,ffrh-clasf Meats, i.,4
";i;,REVBLS0;pKE,YB.q.f:f2f
Ail oi-d'ei's in r.ut-iiiie vyillbe pi'oui|il,ly,'
atfende-el lioi.'. -  :  .,,-:"   ,  7 .���'.'' '  :
duYl.il nie.   Hea.siil) foi'. I bi.<; reiiiaii.  i.s'.
f(.,llil(led: oil ylile  nl til ilde1 i;f ' va'tions 7
,!';, ri
:.-'"i-.-lim-.(.���,...(���
.,]'. f.y '.'..(.'���fi,'/.
���(:V.-:,f- a net
���j,'-,!  --.Yllie'
i;ni'i-iil.'e !���,.' I i.'; ��� i,;n'| ,-i-i' tn"' .'.,l,l a hi in;,', il
',Uli oi t'li:'.'i!.,',Vrw,..|.-ii,,i
r?i"n?. fv;.yV'.'FLLc:, 'fvli'MI-: :"^MV1INER.
������..oil- I'.ciiii'f l/iki-.iiiilil'.e lliiii ' a-'llon :iiiilli-r Y  \.  Y  li .*' 11.4;' 7!) I i.'.', I, ' ' YYff.    '
���-.:!,';,isi l!7,- .-^.'iiiuMi,;.-:! i,.:l',,refill- If.'iiaiii'ii i.  ':\ ���' ',.,''  ' ',
���t;K-:!, ,-"-j'ii')i;." in-, ������ii.jriipfivi.-iii'auy.  ..��� -,; ""   '.- ������' -  y;   i. "..' ' ���  ���������', '-
^���"^^'vj-mlfAnalyii.cat'.'Clicmisi and Assayer,
, nei:so,n,|Yb: c.  ������  "   i;
���'Wll,'i;i.A.M-' Ai  liA.I'KI.!',.-If I,. !���
.f,.���n-.'I l.'ie-Y, i'j.-i,-.--jiil,''-r, l^ilf
JBi'iiiiwiifjf.of.hnfii'OVBiiKjii^
Ir
')���������  !���
'':������"!-To Find Vafiie.oC FiiiyG';i!l .p;y Ounfyf i"i:",!'p-"4- !;";i;-; y,y :, < y^iy y*'7.Y>.Y;"
t-st ceitietl . |.,l'OV'iiieial .  co|].!ciiipn|-,ii-|i-s ,;  ���  - - -. -... . ��� ,'.'|.,.<r-(,'y i.',-, ,,���'.,'.'.i.y:,-,, v ��� ;,,;,-;/ ������'.-'/  <>'���'.  any
��� .bi-fni-.- iind afl.e'r lieking Ue-fgn!,!' t-ii'i'e. ;.  (fj'l���'. fi,li,:,..viiig simple . aiid  pi-ii'-f iry-1 j-.1'".""' ,'44'lf. ,.-'|. f .,;'.y';  ff 4 .'f fff Iff fi,, f j
4 (fie (l.iy,7lYi'.iilsl;ilice,;|,c|.|-laiii  ���pa'|.ci;,|.-.|'fi|-(. 'io|/ii,d I lie ' (��� x.-...-if viii'iie'of liiiY'-r-ild ; .'.f^lfif f 4,f; fff I !'i,',', 4 f- ;'f;''f jiffif.,  f|-
vvili lie hiiliguig'avvay  lit.  Ihe .(;,^,.|.|;- fp .,.,;.,,,/,,, u.j|| . i,{, ,,,,,,(���,,|  ,m,.|-  i i,. t .-;;, - ; | !}...,<" ������;; 7,;;.,   :            ,    ������      YY -7  f/f:l*ir.\*f i f'j V  Al 1 f iff: A I. i ��� 1. A IM   '  ! Analysis' "f milk., .-.valor, -or '��� eifh'.'-r. materials
I'm-nt With imlh iiariels. friii-.iiexlnbiy jyi jvefi'i liiaiiv- iif, (iiii- |-(';i/i.Yy;f  y'7 |  "���������[��� ,'i'f/.) l'< vitl i-iy iti!' i' a n,v  .���ii'i''.in.g--iii.i'-n'i f -^||;|,t',,.,|.',���'''(!,,7 r;;,' n,i���,| Mh,i'i.f ill vi7j���i,  !  '   . iiii,'<l for food." '" '
-. ;;| ),()} IV.r -iiai ing |.'i'(,ii.l ���-,'-. nni'.-ii '(I'.-liil.i -irf s'[ ''.|',j..,-;, .|  ',,f -iv,.,-i ' ,7v/j.',l-inij .';��� i. . i.'|. .'I ' ���ii '
.|-ii-t,|'.i|-i:.'i I foil', jo'iiii iiih-i'ii fori-, ,'.|- Vil.fii'i'. 'j 'liniTi.'l.l.: (!i-ii,-':,!(, a. ti'ilit' n'.v  ���.'  .M ''.'.ilh'ieh
Ttlii- iiblc iind disliiigiiisbed  ej i'i loi-  vv-iJI ;, .7 fi:j,() j,, 4,Id weiglni fidii.gi-airi
.take a run ilo'vyn Lo V icl.01 ia, ii.il ei-vievv jii, ^,,|i| (,| ���,','���, .f,',n' \ieighs -'72 ")S:') graii
ill'.' lil tic tin g'(-��.!s in tin- domed  pala'ce' ;  It.e-diie.iYl'.iiaL.iii.iiiilim- of  grains 1,, i rn'\
ovei' the way iind rcLurii tin- day  aflt-r  e'i.nli.'cs' (IX!) gi.iinscipi
'With Ibiicoiivicl.i,.nsli-i,ugly iiiipfilil-'il fvv'liicll. gives fiifi  11 ���v 0111,,-i' Y  ' foi" Y'"''l **-i n--nel inn, or in  Mm'' ipceciil ion , .01
A.'-.'ayy nf.trv I'i'.v viiricly of mineral.
0111','
���Pr6mi>i XiCHUK.'i. .-prompt Cash.
uiscf. Willi .any.  pt-i-.-K .1,' ���r -.' (���, ���ui|..i 11 v j   : ^i-.'Y; in 1,1.... Hii:  Hcnd  miiilni' ,ilvi,.ii.ii ���f'j
f  grains, loli-oy- ca iry'ipK "on Or cnga ��.���,( ,,, ,������ -��� I ,/,,'j't  t'' f rp.\ K if xi'.Tir Y'ibat  I. I 'irii,, 'X. |4;ivi,P,,i,.f. C  H.  HEAPS  &CO-,. : "'  I
ds  I i r!-,)' ounce')'! .''a ii'.' on oi' I e.ciigi-igeii in. any liiis-ini-.s..'; ,  j   f,.,.,. ,'nin, if ,-, ;i;>: | n>-,\ I *. No. ,,:i Xu, .is,-n-,| : t���.   ,. y  ���;...-    -��� f   ,.������'���'
,h'(//// iii cry .//ro/i'crs, ���
4vii!'cS,rdnvii-Sli'cot,
mi
I'VIii-n.-i!'-, Hiih. I>!i;. ,i.l  Nie.,: Wc-,1 onnsl<.|-.  in
-.������,. ���,    , ,,-.,.,. ��� ���  -,,,..  -   1 ���    .,  -,���-." -   -. . , iiKtim-'ciociil, ol'yi.v  vviiifli  or' 11 n'd.'-i - - f'!' ,'��� "'' i1 Y'1;,y ' '"<:��'<h' ��� da-i 'iffy < ". 'apply
in bis manly  bosom  l.lial  Urn,  I'ln-.K-i'-: is OOi; iii,", .1 bm ,���',���;��� ,Y)(1 Ifn.y :/,:',,:", j ... ,, ,,��� .,.,,.,. ,���.,.,.,.  7|,,,.i, Y,',..  ,.������..,,  ; '"f ".' M'a'lt^.. .'V'-'nl.-v form "pltff  '..'��� '"'-
1    ,- ���;'���  -,���''��� i'i- ������  ������    1'   ,..-.- . . , l.,i.-. ing v. 11,11-in. , 1 1  ,. 11,1 11. i.i), 1 ,  ,l,i|,,,n  ; |u-n I'lii,,,;,! 1  Inr.rlir , p1n7.11--,' .cl  obiniliin^.- -a
(iovt-liilm-lit  IS.-.(lie.  iiJ(i-l ���  d.i/./.liiig : ,1-iju.ils   I.,-..;/-.)  oiiici's   oi   I;,',).I  iine. 'io  I lie , ('''.iiipaii'v  eoiiiln'cive   It-   I In- ; (-|-i,iviP'.���'i-.viil of lh,-abovi-.ciniiii,
"^""'   "">   *!"'�� ���������d'i.i.'i.-d,':  i.v   YYfY    i.ipmf yOfniiiincn.;  ,,,'  ,,f o!,f,-y  oi   a ,,y. ,,..'���  ;A^I  ^ rlhcr .alt .^ ^���^f^^^fr;
t::Clll. "I- c.| lid',-. I-:,' |,il  1, ���:  I���'I|,'|||., so as , y ,,.. ,,,-,,���,,,, 1',,,.;.|d, ��� , ��� ,,'f | ���,,���.;���,.,���  ,,. .. .   .  ��� ������ .-
iviyibi-yiffliv,,!' .���.;,',..,.,.,.- ' POP .SALE  A
\\fC jft!.Vefl..'f:ff f 4 f; .'f' ' f ,.
".G'<><'-><i Supply <>f'-��� ��� ��� ,'���*���
BIIlliBINfi-ilAfflfilAIi';
���flAteiwEYf.
Ctij Kates for Spot Cash. f
.'Gall and sec irs, We can fix you.
REVELSTOKE  SAWMILL,
RevalstokO  Station,  B.cY
-VTCITK'I-; THAT (ill (lays from, dale I will
i\   iipply to the (.'bicf ('oni'iiiissiiiiicrof l.i.indsi
yo.-n'scal ion  of , siipel'iial
jilaiiel  t-vt-i-  wink  il  al.    Wiial  i
fill |ipelied ill I lie ill! cl'i ,11, -   N7,
iv. vv ,!.'.!
��� MOll    'll . tic.I ii
f;ju.,i7!.f ifd/ii- i-
Iti'f! I'm,4.  Y   '"
lie  v ,1! 11" of g, .Id ������ , ..|-    ,. ,  ,.   ...  .   ,   .,.,,,
y llll cel.l V   OJ   llll ! I 1 /'('I I.V   li-  ,fe,|i-|l!   I ll,,
��� ai,iii,.'. tlPslli-'l
i iii",I a'. V'a-
.in pa ,i,v :������ ,,-ini
I    :    III, I,'  l|l  I ill,  ,11'-  V. IO
A.'I.,-1 >!','
,-i in,;!,,,.
mid Works I'lii-'poriiiission to piire-hii.se'It'll acres
' - i nf liin.'l-'sit.tiii.t.i'd on (iolilKtre-mn.iie.-ir jWel'tillbtth,
e ��� '1 <��� r,i. 1 ��� v t,*|,   l> C i ''i'1'''!' ill 'Hiir ��� lielnl. West Ivtintetiay District.
V .-\.\ <...() Lf\ IM 1.'  I'.i--- j bftriiinimral a.|ius|. marked Otis ' Mind .*.'.��� K.
-w*.���-^s,����.,��,.,- ; ciii'iii-,'. Ibi'in'i! riiaiiiiie' iinrt'ii II eliiiitis, l.lii-iice|
a-"���"��� ������'-��� ��� j wc-f i;n,e'iiaiiis, lliciii....! s.nilli  III uliaiiis, Ibciice
Iiii;T,Yy,t.-.'cond liaiid ; t.,.s.(W.,;l,,,i,,.,nM,li,i.;,..^ .-
,'���'��������� -".i-!'i (iif-; i,i;nd. f-~-) '������������������ I l.\ Iy, |.fi I t !' ten IS" ill , 'h  * St--, hi N bl- 1 p; , tl il Q IH i K,' iP* , fA^' ( Wi m W-\ t *,',��������� \   : , ,m !������.*!��������� ' i It' *, |l . i      ti? y~ N< H %-i \, i? 1              t l'c.) I",'l * , ^            ,< :l!,l y * tt'' t f? THE KOOTENAY .MA 11,. PA GE 3. Le Roi Srde Hangs Fire. tain that, the he Roi mine has nut been sold, as the public infenc-d, to the- newly issued British Aineiican Corpoia tion of which Lord Pufleiin is chair- nniii. The Coiporaiion is still negotiating for its pui chase, but is unwilling to pay auv thing -like the ������1,000,000 in cisli, which the* propiieturs of, the mine- ask.   < of .mv ieiiim.iiiveir.iiii p.nt Ihi-ii-nr-            , -on nr cni'ijoiij. and lo ivim:ii--i*aU .mv .ie*'s>iii (Hi)' T.i.ulv.oi. c m int" for, t,.' otlierv,--.  ,i- ' ������r ,."i -,,:!-  .-cut  -lock or ������������������'.her ((iiiip.in.v-. by sis-, in in,ikiii^fxp!oi.iiieii",iii-l-iii-.tv-ol uvtry \ U"--i-,l -alary or "Piviiic-d re iiinin'r.uioii. or li> ,i \  r .melon c-iii'e s-ivs  it  seems  C'l'l"-   kind, and in nronuliiii.' iinnii^iat-oii  lulu any ' .-,]i,n<- of pn..it-, -ii-i-m ih. -i.i-l in- Hit me. or \ art \ J.OIKJ011 c.io,(  s.ivs  n,  seems  ti l   (,imitl.v.(.���������]���������|,nj, Mil-..: ,,,���������. -.,-.,-. ,,nd parr iia- oiii-.'.i: llll'i'ti pi.iiviniiu l'u- ]��������� i-furiii.-iiiCi- of .ii..v J I--' T.. lii.-.ko'i'i'! ( arr: into t-ilett e,r ele-tt-r- to-ilr.it t- o'r 1 mtaite-iiicnl-. .iini lo lii-eoinc liable ii'.bit- dii.imri-i<ii nls v.uli Hn". i-h nrfon vj.ii manor ri'sjioiisilili- Im- inoiiev in- for th. fulfilment of turn :tir.-!". r,iilv..tvi and -Inppii'K i onip.iiia--, ootilr.it-ls ci.l(-i-'..l inn- bv ol.ter--               i proprn ior- or cliartuvi- n:  shn-pin?. (.irni-i". (i.">)  To issae on iMim.iission.  or revive lit'o- ' propiii li.i's of -ieatn o,' t,1licr meciianieiil pnwi-r kt-l.iijf, ornt'iei ii-iiiniit-r.i"iiiii oi eoiisidi'iMlioii. . .md oilier ptr-o.is or Lfiiiip.uii.-s:         ��������� ii|.nn the issue or rc-ii-iio or Inr ^ii.ir.nttetiii^ | <������<)  Tei uljlaiii any pn.v i-ional order or Ad Ihe issiionf or the painicnt of inlere-t on ,'eii;.  ' of  i'.irli.iiut'iil for cii.i-iltTi-,- lhc  Coiiipanv lo siin.k,<hiiri-s,dehi'i.iiiri'-.dt-h'jiitiire sioelcb-iiid-. .-.trry any of in, oli.if-i i- -tuo t-ilvl. or for encut- obb^alimij.iLr_tjlbi-r sC-t-nrities ol anv t.-ompaiiv  ' hi!?,in;. irm-lilii-.ilit.n ol the t'omp.inj - enii-titii- orpiiiilitror'noCil .iiith'iritv:                    [ lion, i.r for ,niy oilier jiiiriio-e-ivlneh iiia". s.'i-in (111-  To borrow or mi-..- in-mey. with or nilli- , expedient. a;i-i l-j iiin.i',--.- any prue ceilings or out  seeuriH",  and  lo-ei'iif Ihe payineiil (if ' iip]>l:e:ir,i.iii" nhit-h i>ia\ st-e'iii e.il'-UM.tSHL<lirt';-t- nionev boi-reiv.ed or raisftl, bv Hie i-;ii- of tie- | ly or indirectly to picjii'lice tlie ( -jiiipan.\ s m- How Chalk Is Made- One of ilu* fovv exclusively import-nil imported British products used  in  our e-ounti-y is'chalk.  It e-ome.s li-oin  the- banks  of  (he  river  Thames,  ��������� being obtainable   nowhere   else   in   large epiaiitilie-s.  In its t-i ude form, li-mark- ,able flint fossils iire  soniel iines  found, usually  the  remains  oi   lish.   The process" of  nianiiliie-l nre  fi-oin   (lit* natural state, to that  of a form  when it can  be  utilized .is  simple. .When received ,-it ilie  mill  the chalk  i.s  pill into  great machines  and  ground  in watei, (hen  floated  oil'  into  v'.-its  of water,  vvht'i'i- all  the  implicit ie.s and foreign Mib-tunees arc prccipit.ited. t lie water being afli'i waul ilr.iwn'oil"  by a series of libeling operations,  nnd  tlie soft l-esidtim di ieel by ste'-.im  heat, and exposure I ii the air; the substance is then reduced to a powdei  of different degree*" ni fineness by,grinding in burr mills .-ind belting, when it  is  ready lei be packed into barrels and .shipped for tisv, "among the largestfofismiiers being iim   rubber   goods'   manufacturers; ,,  ' ">��������� in ils crude slate being 'sticky,, ���������bin  and available only  for ,'' purposes,   , bet'omes ���������1  by. adding  to it - ivtitlei ing it "-���������I  wbit-b a l.-u.Y the  in-i , being tei nie-... , '���������>    , form. hi iiln'ri-s or tlebciiliire s|,,ek (pii-pe'ii.'l  or, tcr- | U-te-ls: , liiin,il.) bonds iiiiirtu'.iK-^s or any i.ihi r s<-tnrii,v, I   t.'b  To nn lcrlake and e-cec-ite anv 1 i'"-"t.s ilie upon siieli tt'inis as lo prionl v'ui- distonnli .-;- | in,'li-rtaWim: whereof may set-in uc-irahlt', and nl ben-ose- ils s-|.all be; lho'i<-;!il ii(. and m -i-i-ure . eilher ������r.Uiiiloiisly or ollm-wi--: ' lbe sam-j if Ibonxht lit bv morl^.i','.- or e-liai^i- ]   (i'.)  'I'o ",,:i> any coiiniu���������ion or lireikor,-.ere for npoii the tiiiili;i*t.ikim,'ot lhc Coiim.in.v  and all I I he purpn-t of "t-t-itriiiKilie;-iibstriptieni of any or anv of ils leal .m.l pt-is(in.il properly, present 1 ]i.trl of lhc -iilue or "loan i apii.il oi lliisOdinii.iny nnd lilt nre. .mil .ill or any of ils inn.,il!i'd capital   or ol'an.v eoinp���������iiy pioinott-1 by I his ( ���������-nipain. or in any oilier iii.iniii-r. and  lo pari ha-i- or icili'i-in (.il ;i i������i en ��������� in in il tle-ciii'-d e\']]idi.,'iit|;itiv LICEKCE AUTHORISING AN p-SOVINCSAIi COMPAJ.'Y TO CAI1.Z ON BUSINESS.' "CoMi-.VNii-'s Act, lt07." -t'.v.s-.vi>.v: l l'lIOVINClIOl', llKITISll  Coi.f.Mnt.v, 1 No. 1197 mills I.S TOOKItTU-'Y tli.il. ���������The W.iverl.v I Miiu. I.iiiiiled," is aiilliorisi-il and lieens'jd io c.irrv on business witlmi ihe Proviiu:-.' ol !>i*i- tish t'oiuinbia. and to carry ont ,or ell'ect all or any ot the objects lieroi nailer ,icl I'o.-tb to which tlie"- legislative .int.hority of Ihe !,- yislat-are of Ih-ilish Uolnnibia extends. ,' The he.nl nlllee of the Company i,s situate at 1(5. Oopthall Avenue, ,11 the city of London.   , Tlio amount of the capital of the Compan-. is .���������CI(10.iHH), divide ! inio UM.IKII sbiire.s of ci each. The-head otiieo of the ('oiiipany in ibis Province is siiaaie at Allien Canyon, anil John , Grunt, M.'inin,-ini,- Director of'tbe abovo t'om- p.mv. vviio-so address is Albert U.invon, is ll-.e Attorney for the t'ompaoy. The objects for wliieli ilufCo'iip.my lian been e.steiblisbed and so iie-jiiscini'.'e:���������- (I) 'To prcpecl .nn'- explore for I he purpose of obtaining*' inforiii.ilii.ii, ami also lo .ictinire and enter nito trc.uit's and  i.-oiitniets and un- ' -^auenieiits of any tli-seriptioi .and t-illi'jE_iih-o- lnle or uOiidiiioniil. wir.1i icspcei t-i mines, 111,11- ins? rights, minerals, lands, fnn-sts. harbi,in\s, vv.Ucr'rights, rivers. .1111 pi-iipurly of ever.v or anv mil lire suii.ile in any parlof U.-itish Colnni- hia'or elsowhi-iv: and to noitoliale lor nnd ne- rniiro conet'ssio-is, privileges nnd^riichls, absolute or coiiclilinn.il, from any save-riLm i>owei\s:' rulei*s, fjov eniments. or slates, or person or ]ier- .sons, or from any corn -rate or ol her body, anil lo enter inio any .irniieiiitiil with any e-nvorn- lnenl. ruler or, anlhotily. 11111111e1p.il or olher- vvLst-, for anv purposes, or to any oiled, ami from lime tii time to alter antl vary the same accordingly. ��������� (���������J) To carry on inere-anUle. o-iiinueri-i.il. li-nil- ine:, and iin.uiciiil biisiiii-ss-������s of any and every desei'iption, i-ither as principals or aifents, iind to buy. sell, and enter into contracts, either absolute or conditional, in respect of Mocks, shares, elchenl ure.s, dohcnlure siouk. bonds, ou- liitations. eipiioiis mid socurilie-.s of every or.-my , elescripUe.ii 111 any pail of the world: (Si To pinvli.is;. lake on lease,'nr actum*-! b,v e\ehan-,'e, licence, hire, or clhervv isc. lands, foiests, huildinu's, harbours, mines, minim; rights, patents, or other ri-thts ni-claims (whe- llier ab.soliiii-, exclusive-, opliiinal, ciitidiiion.il or limiied) an anv other kind of propi'i-iy in any liarttif Ui'itisli Columbia or elsjvvlu-re: II) To work. win., quarry, convert, lu.iinifae- lure. use. eriish. wash, smell, reduce, reline or otl'.i-rvvise lre.iLanel render marUelable, ami sell or otherwise dispose of or.elo.il in mi'lalliler.nis q 1111 ri/. and ore. and 01 her mineral,mil met at substances and prod 111:1". and preuinus stones and produce ol" ev cry description: . (,"i) 'I'n i-.n-rv on and trim-, u-l the biisinessi-.soi nioivhaiils, contractors, carriers by hind and v\,iter, farmers, .nr.c.'.irrs, ir.uli-i-s jn ami limine faeturcr.s 01" all "kinus of niei'i'liamliso. t,ooils, provision.s and nrticles' and to ciirry nn tin: btisi; nessesof haukcis. c.-niil.ilisls. ^llip-l)W)lel-s. 111,111- aiee-rs of est,ties, farms, mini's, rail ways or ot her 1 propel I i(-s:a-iil iiniincinl a^eiitsini 1 broker,, in nil their respective bnitn-lii'.s. iind lbe businesst-s of e-nirineei's, buileler.s. minei'S ami' any either oiisine-scs directly or indlrccllv connected will! or callable of bciiiK eonvenienliy i-ai-ried on in connection wil.li, any of the businesses for Ihe lime lieing. or otijccls of the Ciini|i.iii,\: (li) 'i'o erccl,. eiinsli-iicl, establish or aeaiuiri- bv purchase, hire, or olherwisi.-. and earrv oui. ni,nut,tin, iinorove, develop, 111,iiuuji-.'vvork. control and supei-intciiil any roiuls, ways, l,riilj;cs, harbours', resi-rvoifs, w-niei- woi-ks, i;.is works e-lcelriciil works, fni-nis, canals, tramvvn.vs r.iil- w.ivs. (ina.Vs. wharves, fin-niiccs. mills, ta-u-.hini,' anil iivilraiilii: works, fn,.lories, wiirc-liuusis. .sbips, 'sli-.iiners, Kik's, binges, ni.ii-liincr.v. loco- iinilivcs. wniti'iis. appliances, iipp.n-,11 its, and oilier platil and vvnrks, and to coulriluili- lo, subsidise,'iind othcrwist' aid anil lake pari, in tinv such ('(itisii'uclions, works o;< op.-r.itIons: H) 'I'n cullivat.��������� liinilniiiid pL'ii|i"rtles.wliclhci- lii-loiiKiiirf to ihu company or "noi, and ik-vi-lup Ilu- i-i-siiiii'cvs thci'ctil' by liiill.lhi',', l-ccliilinliiK, ch ariiitf. 1I111I11I11K. (liiiiinillilf. illl'-lilliir.fni'iidiiK, pl.inliin,' ami olhorwlse. uiniii hiich ici'iiis or nVhii'iu nn inttv be cotisiiti-i-i-il nilv Nablc, and lo b'rt'cd. tci'ow ainl in deal In nil kinds ol' -dock, cnl I It-, shci'ii, ii ii-scs. ami produce: (S) To iiiipro-.c, m.'in.iee. dove-lnp or oilier- wi.se lun 1 iiiaci-enml, ortb-id with all nr any, nl Ilu- proiicrlv ami rlKhls of ihe ('iiiiipuny: (il) 'In ('slahlish nnd siippoi-l, or aid in Uic esinbllshinciil or lhc supporl,'of ,iss,n-iiiUoiis, iti-tit 111 ions, rtitiel-s. irusls ami convciin iici-" i-iilculalcd In lieiu-lll employee,, or ei:- .iiiplii.vcci- ol the I'oinpniiy, 01' Lbe ili-pe-niliints or i-iiniicet- iousot' siieh pei-soiis, and to ki-iiiiI pensions mid allowances, anel In ni.ilci- pa.v ilu-nls towiirds in- siii-iiiicc. iiinl In siibsi-i-lhc or ),'iianiiiti-(j inoni-y for chin-ilable oi-hcncvnl.-nl nhjci-l -. or for any exhibition, or lor any public. iC-iii-ral or useful object: ,  , (Hi) 'I'o 1'siahlish, I urn 1 antl siibsidi/.r iii-iiUier- wis'.. assist in (he (.slabli-bmciil, promolion or foriiiali.in of nu.v oilier i-oiii|iiiiiii's linvintc for (heir olii'-'-ls. or soiii" of I Iiciii. anv of I he nhiccls iiicntioiicd in this mi-niirimdttiii* or lhc pro 1. u- tion til'.-mv olhcr undertakings ur t>iilcr|iris--s ol anv ile-scripiion. having ohjids which tna.v iidvuiice, (bri-cllv or indirectly. Iho objects ol ibis I'liiiip.inv.imd to si-cnrti by uiitli-rw riling or otherwise. Ilie subscription oT all, or any pari of the- share or loan tapilal of an.v  ��������� in It Ci 111 lianv. and In pnv or ri i\c any ciniiiii: ssions, brnkcraire or other rem 11 net al ions in i-ninicclioii (herewith: (II) 'I'o coiiliMcl, vi.lh, til-aid mi) -ovrreiifti, nr olhcr powi-r, ^ovci'iimciil or si ale, or an.v 11111 n i- f-ipnl or olhcr bod), imlilic nl cm jinr.il--, ni'tiini- pnnv or |ieisiiii,s. lor or in  rein I lo i-.ipil_.il. ci.'illl. iiieiiiis or resources, lor Hit- pri-si-i-utiiiu of any works, unilcrt'ikiiiK-s. projei I- or cnlci- |irihi-s; nl-11 In iit'KoU'ili- or conlr.11". for, a ml ncl lis inti-nls or o| herw ise in n-l.ilioii lo loans or s' c-u'il 11��������� issiietl or pi-opnsi-il I 1 b" Is .111 tl b) nn) e,ii\criiineiil or sliilc. in- 1111111I1 ipai nr oilier mil hoi'il). or ' oinpiiiiv. or cm lunnl uni. .11 person 1 nr pci-hiiii: (I.') 'I'o lend 1,1-,1,1 v.i 1 lee 111 niu ) on I be .ct tin! \ ol auv kind of |ii n|icil), ii','hl., sinks, shan -. si-i-iir'illi-,. hoiiil . ili-bi-iilin-"- sloi'i. linn lis-1,'.- . tlcbciitiii-i'S. obliicaliotts, bills, uoie.s. t,r oilier jiisl I'uiiii'iil.-i of seenli'l Ics, or on the uiiilt-rlakiiiit' ������,r 111 vvliit h lliis (."'tiiiipan)  i~ or inui.il- to be iiiteresletl.  and itcnerally to riiinincr.ilt; any eicbcii'i'iires.ii'ebciitiirc "lock, eir seciiriticsot the   persons for iiiielervvritin^ sin ii t-ii)iil.il, or lor ('oinpaiiv" -c-v i,-cs leiideied in placing orassisiiinrioiiliit-e '������������������--- ��������� ... oi-KUiiraiili-eiiiif lhc plaeniit of, any -h.trt-s, tlo- 1 it-lit 11 re-, or other sjciu il it- of th,- Company, or .1oi* pi (.inn'in;.' (>r Kiiar.inli-i-in-f the raising of capital for aiiy oilier company: (17) Tii sell, least-, charter, or othcrw i-e dis- pnsf of, absolutely or conditionally, or for any limited iiil.-re:.-l. thc whole or jiiij  part of the uiKlcrtakin^, propcrl). rinlils, eoiitt-ssioiis, ',nr  .  ...  ----..   .   ���������   ,  ,  ,   ,.  , privih-Ki-s ol the Company for sm-li i.-o:isidcl-,i- iJlil i'o piot'iire ilu-C nnipaiiv to be Iconised, linn in cash, hh.ui-s, or ol lit r wise ,1- ihe Com- ' domiciled. ,,r rec^ni/ttl 111 any fim-iim .omilrv panv iiiav lliink lil. aii.l In,ihiiiitlon anv |,.ut of 1 or e-nltiiiv, ,1111 to proi-irc il" nieorpoiatioii 111 .1 llie'biisiiiis- lin-ibc tiii-c lji-itlit.it 1 licConii any, j like . barae l.-r. or,������--/i :-'.,.'ictc Aikiii) uic.in any anil It, ciirrv on auv of Ihe ohjccls nit nlioue',! in , fort i^n t-niiiitry. nml la 1 lirr.v e 11 i hi- hn- ,iics,, ol lliis.-i.tiise.'lo Ihe (-Nclusiiinof ihe oihers: 1 ihe Company, or any pad  ilieri-ol. 111 any lor d's) To siih-erilie mr, piirchasej or oi!ifi-^vi������!- ; editn t oiiiiiry ������i-k o'.nnv, i.r eU-pciiileiicy, or lhc actiuire Ihcsh.ii'esol stock, w hclher ordinary. 1 United Kinj.'doui, or in any part 01 lhc world, pr-.-lcrreil itrtb fcrrc.l.' or lhc d.-be 11I1110 bonds j under an.v eiilu-i-"!) It- 01 iiainc: oi'oihcrsei ui-ilii'sof .111y.-0111p.111v. irnl to in:- 1 l-'7) 'I'o dnov, act epl. make, indorse-, discount, cent Lbe same 111 p.ivnit-iiL foi'iini pio|iei-ly sold. I iind ncKoli-Ue bills ol CM-naive. iiroimssoi'.v orhiisiiiiss iinderlak-t'ii. oi-servieis niudercd b) | ntites. v\uit.iiiI>. and e-tht-r ut-Kot l-ible iiislru- Ibih Ctuiili.iiiv, and, lo lie.l-l, sell, or'otherwise in.-nt- e.iiie-i- 1I11111 bank note-: ��������� dispose ot liit'i ".nne: ' I   1-8)  To di-lnbulc  am.-li-f  the ineinhcls in (l!i) To 11.1v for auv ri-jriil.sor property nii|iiir- 'specie an) piupciiy of i'le Ci.mp.in.v, or any Cd bv ihe Coiiiiniuv. or anv seriieesrcndci-i'il lo | pro.-.-eiU nf sale or tlispn-.il of .uiy propt-ny ot lhc 1'iiinp.iuv", in liillv or p'nrllv paid sii.-n*. s or | the  ("out; .my.  but ,-0  thai , 110 diMri'-iuiini THEK00TENAY LUMBER CO d< n���������~n*~R&<?������&\ LIMITED LIABILITY. COMAPLIX, B 1 ALL KINDS OF ROUGH AND DRESSED hUAIBER. At thc Company's Store i.s carried a Full sSrock of General Merchancii.se :  Miners' Supplies undiOuLfilsat. close niies. P.O.1 AllUOAVIJKAD. TEI.KGHAI'H TO Ci)MAI'I.JX. the Couip.'iny, or iii ( otnit.cliiin wilh which the (.'niiipaiiv may dlrecUy or indirettl) bo interested, anil ijen.-i-iilly to mala-.my payiiitnl" or a-ti-ee to pay 1111 y coiinni-sioii-,, -.villi or vviU10_.it anv cousitlti-.ilion moving to Iho Comi.-.-itiy, if it is t-oiisiili-i-ed by lh ��������� D"r \,"-.-" in die in I .-;���������( si.. ���������ir direct ly or indirectly lo Llie benefit of the Coinpiin) lo do so: ' (ii) To promote any company fort he jnirjiosi- of nceiuirin-fiill or niiy part of ilie underiakili CH)  To (16 all-ueli iiftsaiiei things ns are in- eidetifial or cuiidiioive to the above oh.ici is: Cil) ir, is cNlin-ssly elcClarcd ihaL the intention is Dial Ilie objei Is -tl forth in e.u li of the fort'ifoiiift p.ira^i'a'])li.s of Uii- ehisf slmll he eon- -u-tied in the intjsl lilj;i*.il way. and .sh.ill be in' no Vvise liniitt'd ofresiricu-d by relereiii eloa-.i)- other par.wnphs. or by any ltifeieitee (ir.ijvii use when l'roin fhe lernis of any oilier |<:tr.ii;r.i]ih: , -  - -,. 1-J-)  T.ie vvord "('oiiijjaiiy'in this cliiu p'l'opirtv'a'iKii'iriij'ilit'itYs'tinbij Ceniipiiny or for I noi applied to this C'oiiipaiiy'sh.il! be ileenicd lo i.ii-rvin-ton anv bu.sintss or doimr any atl or 1 iiiclnd** tiny nirfiu.-iliip or olliar hotly ol per-, thiiiir which miiv be .ijenifd condttcive to the I sons vv hcthe-r iiieorp.-u.iti-d or not. incorpor-iicd, prosiicrily of this Uciiupnnv.  Also lo ac(|ii.t*e and whether domiciled in 1 be United Kingdom the v. hole or anv pari of 'tlie: imdcrliikini? and I or elsewhere." and  whether  now'cxi"iiiig or iiss^s, and underlake the whole or any part oi I he'i-eafier lobe fofiiiel. tiic liabililii-s oi nnv now cu'.stmt,' or lutiire Given under my hand and  seal of olhee al company, and to cun.lin t, li'iuid ueor vvind up I Victoria.. Province of Urilisii Columbia, ihisl.ilh lhc hti.siiiiss of any siicli egiiiiiany: CJ1) To enter inio parlner.sliip or mlo any ,u-- inent forsiiiiriiiK li.'ollts. uo-opt-r.ilion, re- ' 'oiu'ession, or, oLIurvviso, ^villi any p-r- dav of Xineinber; one tlioiisiiiiil'Oii?ht liiiiidi-i.d antl ninety .seven. D..S.1 ��������� s. y. AYOOT'rny :j|-,,t,, Registrar of.loiuLritoek Coinpanies, nmw< *^ ;e  Druggists, \\'e eat ry Lin Ai tick's, Ku-., i'n I.t-ili-i'. 1  Pal lies in, or eoiileinp,. vjinlage to pl.it-e I hciryi des wit 1, " 1S.JS.) , 0 ia ' and  Vancouver,'  B. C ;ds. Drugs, Piitent Medicines, Toiled gin business, vvill Iind it, tei t heir 'ad- Tvnr'-^T^-wi-TprzrsEr^ -A.i-.if f\- Ln f \ L. Tire  present  centre  and future headquarters'for  , .    -  , -MINING OPERATIONS SH BRITISH.COLUMBIA.- 'i . 1 j I ^p-\ RO \JT  LA K E  CIT Y ' is reached bv rail' from Revelstoke lo  Arrowhead, 2S  miles ; thence by steamer, io miles, to Thomson's  Landing;  and  a  short stage of  12 miles;  the  entire journey occupying only 6 hours through magnificent mountain and lake scenery. Well-known mining promoters and capitalists already have their representatives on the ground, and it is no boomer's dream to say that before another six.months Trout Lakh City will be a bustling centre of business and 'die principal town in' this treasure-laden l.ardeau, the new centre of at-, fraction for the best mining enterprise, skill' and capital 'which- Hriti.sh Columbia has magnetized within her borders. The climate and soil of the district are .-ill" that could be desired by the rancher, gardener i or fruit grower for whose 1 products a profitable and rapidly increasing market exists ; whilst to tiic; sportsmen the neighborhood affords game in plenty. The accommodation includes good hotels, stores, post office, It is the centre of tne Lar- deau mining district. It. will liave railways' to the north and south. i Its climate is superb. It has plenty of '"building timber and a sawmill in operation providing him'bor at reasonable prices on the spoL    j Its lake aftords ex-; ceptioiially good trout; fishing. ' j It has a crown gran I, pur-! Chasers of lots fchusob-' recording oifi<:e,  butcher taining an  absolutely/1^1, m;l!!-v *)nvaU; ���������l^nct:*\ t ..., Ikiildmi!'  operations  are  in clear title. shop i full progress, and th'e cslablish- i ment of the sawmill will tend still more to enhance the immediate growth of this rising town. ZPIRjIOIEDS  OF  LOTS. Inside. $ioo: payable $^5.53 down. $33.3.3 in 3 months, $3 in 6 months. Corners, $150: payable $50 clown. $50 in 3 months.  $50  in months. (These prices are for a short time only.) ���������t  no Rim i. in\l . CoiiciMl . -.gent. . l. iiak; IH.BMiT! .-IKRSO.W 'Trout 'L.akk City, Resident Agent. The'Company's S.S. " LARDEAU " cemncels vv il b all (\P.Iif tiains ;tnd ste.-uneis, nnd makes d.iily trins bel vvce'ii A iTovvhead .mil Comaplix a ml Thomson's Lane'liii'c. ('(liiiniuiiii-ation i.s thus e.,|.ahli-,he(l vv'nli all points in the liiii'dean, Trout I.iikeiind I-'i-b Creek disliiels-. The Company's tug "ARCHER" is ready to i-nlei-into iovvini< and licitclil itip, eont rafts. The Xowns'le ������^ COMAPLIX is mm- on the iiiiii'k.-f ,-uid lots ,-nv selling.rapidly. C<uii.ipH\ is the out- litlintt poi ut ami heailtpiartei's for llie Lai de.ii,i .ind Pish (Jri-ck dislricts now, beini? opened up. It rieeiipii��������� a sple'iidid sit mil ion. hii<b and diy, on ihe N. I'], arm of Upper .Arrow I ..ike, eijylil. mil" fi-mii Ai-.-ovvliead, and has deep vva tei for vessels all tin- j e.-ii- i-oiintl. It has -40011 I loi el :n com modal ion', lel(-!^r,inli ;iiul telephone connecl ions, and daily mails. ' ,  ' ��������� ' R. TAPPING, Agent for RevelstoKe. ������ ' ���������    ,   ' I Hufchison & Co.", M tl (Opjtosile Govei'linii'ilt Ollice,)   ��������� Groceries, Feed, Fruit, always fresh and full stock. . ^������W STORE. MV HEW STOCK. Shoi't  Accounts. Wholesale an. ... UUiUiiiim ���������DHAI.HH IN Milk Cows; Saddle, Pack, Driving and Draught Horses. <, Revelst'oke.Station, M. nl mi SMOP01ITAN KAMLOOPS, B.C. Best of everything going. RUSSELL  8i HEROD,  Prop's Plans and specifications" prepared in India Ink or Blne-print r Drawing's. If you desire an (-'artistic home with all .modern  conveniences ' call and sec Maclean who can design you one in any i'   style: Oueen Anne, Colonial, Swiss, or anv other style J r-~r t  1 1 ' ' ' J *  j ���������- you prefer.   s ( \ Interiors and interior decorations arc his 0specialties. Store Decorations, Bank Fixtures, Hotel Fixtures ; Hall shewing pannc-llcd, dadoes, frescoes, etc.; Artistic Screens, Verandahs, Stairways,' etc. can be got out to suit the market. SATISFACTION GUARANTEED. he Kootenay o o & JLLCu tiih BEST AND CHEAPESTROUTE ,   FROM REVELSTOKE To all Points ICast and West. THROUGH TICKETS TO Vancouver, Winnipeg. -SI.. Paul,  Chie- iiH'o, Montreal, T-n'onlo, Xevv York. Firsl-c/ass dining and sleeping cars on all /rain's. Tlinniiili Tenirihl L-.u-sl'i.Sl. '-'anl daily, and tn Toronto every Monday, .mil Montreal anil Hdstun every'I'lnii'silay. I'ureliase lickels In your tlt--stiii.il inn .mil liave ytjiir liiifeaKCclicckcd llirotiK'li.   , l'"or full Inrariiial im'i as In r.in-s, I inic. olc. ap- nlv lo ne.ii'i-sl C.l'.ll. .\.,'ctlt. In ,    ,   , T  W  liltAIISIIA W, v\ (-���������:< nl. Itcve-lsitikc. (Jrti)  K. .1. COVLK, IHr-lrlcl I'assiimcr .\j,'('iil. Vniii-niivcr. _ The - Canadian - Faoifie , Stoamsliip Co.'s aTEAItfEllS NAKUSP  unci  KOOTENAY Leave- Ari-nvvliciiil dnll.v I'm-all |inin(s in Knal- lain.v, iii.ililnp; ciiinii't'l inn at N'.ikn-)i fi>r all pniiils 1111 N'aloi-.|i and Slm-.in l!,v. anil Sliii-iin l.akc. " lust- cnnneclinil al Itolisiin fur Vclsnii, ICiisIn, Halfniir. I'ildl Pay. Trail. Itn-slaiitl, Nnrll.- )it,rl in- '. all -mints snnlli. l-'or full iilliii-iiiiilinii, lickels. iimiis, clc, call mi nr address T. W. BRADSHAW, ' .Viefciil, I.. vi-Islnl.e. Or (11 II. M vcOIU.COIi. I-:. .1, l'OVI-1'i.. 'I'l.iv. Pass. Auciil. Ili'l  I'ass. Aiteiil. Xels U.C. Vain iitivcr, H.C Columbia & Western Ry. Time Tal,!c Nn. (I. Tnliil.e cll'ccl .lufv tl. IMI". Dailv  lit I vvei.'ii Ton! aid Ifns'liinil. Nn. (i passe iini-1-leaves Kiisslaiiil  -  -  T'.Ha.in. Ctiiini-t-lh wild sleaiiii-r al Trail. Nn. :! |iasseiii,'t r leaves T1111I    -  -  S: 1."������ 11.111. Cniniei Is vv il li Id il Mtiiiiii.iin 1'i.r S|iijI:iiiic. Nei.'-'I'-issi'iiKci'Inivi - l.'tissl.intl  -  -   II  11.111. Cuiniet Is vvilli (MM.', si-.iini-i s Inr niu (li. Nn. I pa i|;tjr leaves Tin il   -  -   ��������� l*J:.'fli pan. ('(iiiiii-cl , vv illi ('.IMI. ,1 c.itiit iv rn.ni inirlli. Nn. I |i:issi-iii;t r leaves 1 ,'us,i.iinl  -  -  Ii"iii |i.tn. (���������(iiiiieels wil'i lied ?.l(iiii|linn Inr .SpukiiiiL-. No. "1 piis-cnucr Iriivi , '1'iail   -  -  -  "1.I.1 p.m. ('taineels willi -It.unci I ..v 11 nn 111 'I rail. Cim 1.1I Olliuh' !'��������� I'- (I'l'KI.II.S. ,'l'i-ail. M, (.'.- l.'tiiiii-riil S11 E FOR SALE ������������������:������������������' A number of lots centrally located , in their Townsite , *. *    * i 1 r !XarXT3Tl ftrrirm The central pbintof S3 <00TENAY. E^.S"3T  TEEMS- iTIPC  IS  II F- K F-:m' C.IVKX ilvu all parties indcdxecl i k VijL. U) The Kootenay Hriiish Cnlimbia Smelting and .1 radin'j' Syndicate in respect of ilv puroha-e of hind.-, in the Town of Kevelsioke .are re(|tiircd wiihin ho days. Irom fhe date hereof to make payment to me. or to the Impeiial l!ar.k at Revelstoke of all moiKAsdue in respect of >a.'d lands when deeds will be issued.   If nless said pa\ mei'.tiv an1 nvdc within th.e lime in hereuihelorc mentioneii the purch.i .er wii! be deemed to  be fault and ihe agreements for sale v, i.i be c.ir.ceil-'d. ��������� T. J. I.F.XDRIY, I. Agent and . ULorucy in fact ior, the Kootenay \\. C. Smelting and Trading S\ ndicatc l);itc:d at Ainsworth this eSth day <jf 1 )ecember.  1897. T. L. HAIG, Resident Agent. KKA'FLSTOKF. B.C. T. J. LENDRUM, Attorney in fact. AI.XSWOKTH. B.C; iBf'/-. Y-Ji:-T? '-/ " 2.' -^Ti vijly  'x. iME'^ ���������HM^i 7^ff '"':-';' ^Y.7'-' Kootenay''Lodg-e '^/^'*4ncYi5A.f.7& ':A.'mY :-.,..-t;Cf: *y-..yy -y _-_.,:.- 7. y ���������  ��������� -���������   ./ir-*/,'���������''���������'  7*,:;-*'  'flic re^iiliioii'icc'nite ;:A 4: ,4'Y7A^f^A-'A-?AAf 4 ;,;(re 7iiidii7.ni diA ^i*1"- '���������'���������. Y' 7''7;77f:i|^:Yyfeiri^77;';4',,nicTci-iiplc: litmriicf ..'.'ly ^yi.7'/^^,s^^L^3JalU' -oii'-i tlld ydm*.! wyy". wm^S^Mf^ii'Si'Sy, '^���������.mj'Moiirt'iiy -m ,yoa.c!i 7;4--'7::-Y7Y^;?������|y~7-A4A^AAlli(,i!i:!1 at; y Y'vY]''; ,7,v:'Y'y77';47;7*y^^&7=7^f7-f;fy Yonl tally,vyi-lconjcilif 7yY:''-.'f4'77 7 77 ' ���������}��������� ��������� ffy\7'f'j;jf jj7S,M VTlflY4^I-f'ltKTx,:'v4 '' ,?���������"; '"'''"���������' '"'������������������'"--':-'    ���������'-""'    ���������;jto^uiaif iiut-.tiii.������R7i'V.e.',ll.<# i'y^4-4>Yi.|Y^^j-(Y.;74.y ('���������������������������;,y;Y^;j^^|y^4^ Y7'"';f7-'^SSfeBiS^Vif A- -.::''large'stock 'of cpmpietcY;|'fy"Y:fA y ,- yfy'-.':.- v f f'-'f-^^yyf'>;.:.f i. ,.'��������������������������� y..y;.y ..-y  ./--;--r'.-y.f;,. yy:yyy,yv.. .f.  ,. ���������.���������;.:':,������������������ yyyy- ';'lree-'qh,;an]|lica^ '���������''-t"-t-^srr*-;:~r���������r-:;::^"T'i-'i^'-^-^i Ay^ ���������.���������A'ijl<������'i iJigi.-.*������**j**w������'-' l^ilM^ il,,^ ileiiltiirists.'':ffyY 4<i ' ��������� ' ' f :74Y7Y-;Y-74if J '���������" twiwM->"';; c_fyj y:,y-'YY7YyYYLuX'L)RY ||7:li^ f Yi'^6u'il 7^mHY^  'k^Ynot^ ;Y'AY ^7f f priced-?)^ :7fy A pP clie&P^Stf: f4 Yy;fA,Y4yyAA4Y44J|7 . ... "H' Tw^yyiWw^^&X^WfT ^������' i Yf!' -7y A:'������ y 4!i#ut:7 :YWe,-:.7doY sell ythe: WsM. &';':k*Witmdr^ YY, && w.Y-^Hferefe'*;a ' satisfaction;& ':f!|y|v7YYr;irifY{^l(hgfy|afe^7 Yff767^^^ ftHey.7Iget;"here{ is4l- .,(.,;;fY|Y^7;7|;,podY7^nHY/at4;: y;;f.::;;'K;.;:,::*>-:.;y^ ,;������������������/���������" ������������*A7V:^yA&^ i^prcaWyt6fvbe4:4 ft :'-^a:fT7������RU'p;y;;:.liYG: 7 ;Y   y ��������� 7; y (Eatablisiied? 136 2.f 7 f ���������',' '��������� :;Lar������esiAs������cckA^ ���������;,-..������������������-��������� -. t->    -���������--"':  ��������� -,-'���������..���������'������������������--��������� ,-������������������-,-��������� "'- ���������   ''-.."���������  ��������� ..���������������-������������������������������������ #fe'/ 7^4n''y^'-;7-yff^;^:^y ���������������������������������.:'.'.W'.'i,',-^^;;^i^.,.B<".,.������,:Y-> ><^..jjS?r������:" 4Pi|IfiP^ 7;;.7.7;'y4744f f:;77-'y eTstrif^'tiqn.-. 7.;.-. .'YY:';7.Yi;Y :pi'lHst&j4roiii^ 4i;)ynctiiaiteyCaps,YlusG.77.7:y dKorsviwitld^Wsifbif'ildi-ng;^ TSubWc^^ "!i ������������������*���������-"������������������'��������� -������������������"''~'!';'^"'^ Y'--fy7;^y7H������irdware,Merc ' " " "" "^"������������������"""'���������"���������"""������������������' -';'s^aiiion0'B4;;O.: '.').���������''.-..:.,. "���������>������������������ ���������'.yyy y<,,f XSSts'fofci'Tiiv-indnnSSS^ Y4?4:7l7fnii.n;7!pi;#Jn|.iYm '4' y f ok r i|n| ��������� -i j u i" ^'T^P^f yY'-;!--|Y;;t ��������� ��������� yyyipy me ?:? :^47ifv47y:-������:rf74'447We4'don7t-;Cai^,':lo:;y:Uc 1^744lv--Yprffyy;47drufgi WMmiite$k f f' 77' '"'.-,'.,1. '7t'.  '..".'.-- _/,,���������....'���������'.:.��������� 7. .���������'''.,.,- f r-tV-,7.'.f' .'Y,,.;.-'-rr'*i7 T71-'- - - -.'-'i '";V:'..f.4 ',: ' Y Jr. :". \���������i y. wwiV-y. fw4.,''/A Yyv-jf^.f-^.f^'y!- "��������� 'f ^A'-yf A ** *~f !,' -.-'f f'^'Yy Y''"':' , ���������"';. ��������� '.'V ' ,-YpSlY^iSS?.e!!l: IkinsSfit?!^' :7iY:fe:Yy^yYf,fYyfyf|(tpi^ ^y474Y������l.!YfyY:;Si^-^^ey������r^ YfYi'y7'f;'|-Ii;6ariyis:i^ Y4Y7 .AY1 Y477- a 7y;7;YY4Y4 o k<>4 ^^iitiii vv^itji-.:-:;;' i-Y'4:,y, I YY77;yf f 7;?: ';||^K^^^|il^f^.  i:f YY;Y ^^li^ilMRIE'Dy <������il%^ iyyp'YSiy'^^^fSc^^ 1'';''i''Y74fYY:yf7;-YJ;-:7'AfY7\y(iod;Y7]^:cd( 7f 4|Y4l^yy YH e:i iy;7ttyjyatlil y;flY:JAy^ l'77Y44%747G^i^7pict:%);';l2 faY74YYY47aesi1;-7:iy?4HSy7#Y,20g^^^^ !KSii!*lsiEyS:*atti'1::BS-*::'*^DV ,;5,-77y"; '7:4 yyi? Y4'-4,': - 7Y:44" 7f y".".f''7 -yyV wiyi'yy. Y Y7.";: YYtlY������Y77YY^ '-'*.7''Y:*?7-'yi'':'r7: ^iri' 7Y4ff7ffy;,yffyf;yf;.'y7^ ^avail^SiAn4fm^: |f������ureH.#apS;ayi^ ill!!!!! -iyXiy 4ciirrentyrate7 ii7^f'R::45.Yi-i,E7A'RNy;^ liliLOCiliillllJ 7Tji3IWI?Q4 mm . f'f4;:v,Y7f!;f4.7YY.ffMlti^iai:f-iiilvviiy^diafef''fYSplenrlid;7 yffy,,y;?:y)yyfe;.;fjf,a,;e^ rYjfYlYfYfy:^^^;;^;- I-S^^tt^u^'te-S f!^:iY^VHj:^c';;3-?iKl^>Vr^ V -'!? ?^l^.^i" ?:? HJA^-f-wvYV-i YY47f47|4f miy;?|;%p-IV16lv^Ut?v's;';:YH!if.ie)ii4fi.������t:-7; 107 :;A^":f;*iTi.;1tY7iSjIirY4musS yf-'f ^7'|7lUlil<i>'������Y y^M "CM ''^feiy-y^y^YY'; 4yf47fy4ff74f,rhc-4,4nl'AfL.Ydes.iVc:^ Yi|4Y4^^'4''7i,^](4bt(iclii^Yteiy^ 4'y74'4'7-f 7; 44';i|)o. ovccelleirly^^ ''Y'f-y-7YYif-,j7Pri:igress;7,.y-'yf.;u.7;7,f;,y * :y;;7f s- t:-jVii-o-'.d:"*.VrVi^Virlci'"'-I^-C������:-::;2-'"iii':o.-;-"t������-.������5.'it.i ix.i 11 K.4-7s.V- y; Y,44-47|d-l'i;sf,'e;ft.i:Q'upe iUHtlifpff^^}'1" ,!liU-':4 f A" y -turreid gyiiuiasiuifi^going;^"1!)'1 y;1;^!^ "y '..'AUen iis^theYiufTiiaiviif '���������j-,!^y-!,!^l^'*v> y,Y ,-Yy,4yAJostiYuni(iuo;fv:iii'iis' g\'-'yM������ -fYvyii.isyf y-v777������������������>'��������� paiYbf' -s|,ecialY Udofs47vv;iLl>';;^.������iui7uui'f '':Y'A--l-^-;.;ieSfuLiich������d7'r'a4bey;:w - YY- YY'j-7 ac'AioCull x-1'.i they. Wiirldyehfiiipion iiiiwii:^ .:'^Rev,:A'li4'KobspnY4:^ ";':''''''':'7:ys5lis^^ '���������;'7--y'y:,'777<,-1P:;_^7i:ic47-,::-'i''t^^^:-^.-^ ,[yyiyiyy:yy:yy.yy. I^^MiMM������1������^^^M^M^MM������^^:  .  .     _7i-7 >'ir^*���������^--^''*--r*?~H}Y ... mli: Y'c'^;yAV-'-iy- ^fViffU^Ct-^ ;44if7f -~vsT".:i-y,,i-'-- '.���������������������������'������������������-���������'���������inT-''V '-O'fe-NJ.  (HU-M-'-Hi... vi .>iOi,|iu..,i.."'." :;*���������:, ���������".;-: ,,./;,,,,,,,:.:, .,,._,:... ���������^.;.,:_:^7iyi_,,:.. .....,,.v,;,,;:;:;,:.:,  .v;..y,. .i.,,y.,, era  jVuiliiiSPl..-.': ;���������, y Jy'--; VA'.y: -.,,  ��������� .���������'.-:, ��������� ,.'..V,,.;'" ���������-���������.-��������� ������������������'K,;;-,-. ���������,.'- '.-��������� :, ��������� y^'. -^s,,-,:"." crr-e.-c^r. - 0. .y. r> -,-.; H;\. -,.ff .->���������.-������������������ ���������, ii,^,-���������;���������������������������,.,,,;. i;,a'yy .'���������  "jv y" yy.--,y������-,.yyy.;,; |,;. j -'j L���������-':,[,f^'?/)':y- v^'-yj'> '��������������� J-ri'','::.\lv-Siy.av.,,y'y?i-y-..->tjjiv,4v<vi:.. ,>=ffy-^-;j,-iy...y-.v-~y ~yy.y;...,;-y. -ryy -..'y;;���������;;,v::������;:t.^;-^.y.-.,y.,Hyv':oi.-*'ij::i/':^;''.it'.-v', y77f;yfY47'4^.f.YA47yf74aYY;-Y:~4Y!Y7^ >Ai>:::--liipplies ^���������'7:7-.-y --e.--1 -tSztif ufnidiiui^ars -o^r- ���������,-���������; y y:-y f yf "KlarifiQ^Yly^'^^H"1-'  (3annei4K ;ind|;H:ydra-f7 ;*jlic^Machin^ry,4K'i^)^ Iihcl7 Hfri3fJiY^r^dgcs,:7f; 4QTtching:3^^ll';1^rX^v4 A#ter4Wtlq;els    '"' ^4;YY\vA7if'.;quAt:d<Y ^'7ir7>i4-^:,7'/^;Tf^;i'": ";  ''"'" "''" ^:iY>;-y ;A';doeipsYYs'i:H4:F Y;,Y'A;::Y;':tAi,u.-eiipn-^ Y7;..7 4;;,:;yf4444:'i ngy,7tf;'7:7 im ff::.,. 7 ;yf.. ;,;.7.-f..f 4f7f 77yyf;7 ���������':Y4-fY7 l'7i'7'':!Y' Y; .'-7.':"..''."Y-*' '^\_- ''Yq ;-'..'.j\'r.;4S!.i i"7ifsy������^'-: 'i^'t >t.-"7--;V'>������"V't",k' .���������':-''l.,f'VVr.i:f-.; YyAYyYJf.YyJ^yf,,^ 7yYYyYy-;f;:Luin\)ef;0c),Aif,^������::lvl'ry mm&mmMMiii : R EVELSTOk EiY.B.;7Cf ;7 yy 'iy f 4 :,f; ~ .'���������Pip'cv,.- ;cLnuf :f ittnij^o, ���������Bra^s-'Gooclsyf'Steain Fittin'gs,'Ttc: P.O. Dravye.fi 754- ^���������. ~-;-^A:; y-~V~-% ���������]'YfT">a 7  Cable Atielrass.:7:;Covt-;y !Y? J , -L,cl������ -: '.,: :i-<y (fyy yy ' iC,H.U, 'will! iiscilyy '���������; yi i;"wA.7-'4Av7'Y^j;>A.;,4-^.^7;A^ri;"-r^7^4-^r5-5."ji���������3.'.:: 7.'Tf^*"-",':.pi is .r.-v.. t i ^ ry'4-y&^iy:^B}-<Xy :4Yi-'.iAii.t/A.:f Sn.'e.!'iti���������-'���������������������������������������������'ti'A.-Ti'ii'tli������g-''.Sy'Yli.������iete, 7:;yy:'A4:;.-4:7'i'Y;4.((f,btiin f-;fSSSfi^7yIy7i777ifSff,7 4-4 '-" :v''tv^lf.Ijltv:AV;tvW,-|4s"a;)d'Tii,)gbvuini.-s. ,j j Sj.i^.gjL.S.i: yV7'������M.,^!:^r^-:''^?(',.:.. '4:7 ,,-;,-,-" .^''7-'  ���������.'.���������.t..>.. ';,';;;;Y:::,ii,:f;fi't:th(-y JKivoHiJ^i^-y^^'^'V'r^y;1^^;'/'?:"^Y":v;J-: "-C^"f'A:f'!-A^4:f ^^ 'i74(0;lf:Ayf-yf;7;';.������.;Y'.;;'yY;-Y-'. -'.Y.���������',vyy-;;;.;"v-y 111- i.i.o  '"��������� .'  "'".-���������--,-   .������������������.������������������".������������������������������������'���������  ..'���������-��������� ��������� ������������������ ��������� -| .. jiAding.77 The vyurk.ilonyby t ins-cem,!-;r.. "'pfn.v'Vuiiiintr M lieJast4 :y<v" Vi-'y ; ������w'-'.':j- ' 7tb7Vr,4iv,Mf't.d'"l'lv.''ic,f;''''d' bdlb.ii,flb.e,: pnip'-iYi.-sy If-A' Avym .-fflb'.,l-dl-c-iv : ;:y::.y.:-'. :..;y;7  yyffry Yi4|-op:~#tlAiY[S';f?^Syf:TAK-E;v7 4, :4YA 7-4'': P^P-W'4a:^-'h :A"^^ f^l ya , - w-^'*^^'"^'-^7f^r-T^^Tr!ir.'' j^rii Y'lSlmlfiii^������^ B0B^5 ^(31^0-S, ;:s^ f}'ml\it'i^ :i*rt'':"y::^^W '' 'liivlV'l-il-l.'lA- ;l7l.il'.A>������l  ,,d(  'V'-lU ...tfllifil- ;Vai'in,is4'p1'l,p..ftie744:uid'.A'.m.y.iyi(^'*7 ,,|t, u:,,!i,;,!i,ii,..lvv;ib7'M:eyi''l.;*'dt nf-'.(,/������j." i-fy ic a. , ,   '(';,,'-.il  i*Gl.ei.x!'i''Y-.vmv..i.i y.-'(.r.:.'eiw'iic-(rio.!f;.'.!������y f f'myf ,f'H'' ������lie i pa'sl -suinlii'-i ���������-, ' ��������� -,'f'-...-" ";."���������  - -,, .;.-.:; "t'akingydl iiy-ll-tb-'iftaiyf^' fid f;y biird'ii pi-anfyYod Uime i,y .������������������.," nf".-, ,lieaVi.W..(lm!  t id' I'tY-f^d v V;:nivli..luis I f,,lb.uAl74!^'ve!de;i4i.y.si''itdil>4lUi!;'-'���������-; tl... ve.ar;'oi' ���������;(?���������'''��������� >>YIf, i'o.'t-:;-'"i'-" doi'-i.;<Uf ^ tbe-m-vv yi-aiyi-pfiiy-bfu Y,- i.r������- -n..-f ; ;r;;!;A;Y!A'Yi7Y4,Y74',47r,4; j Cjpf yiB.76cp;coo -fact vviSiyi-iiYway  tim-iyy  fi-.-m ;! hi' I :j ���������\vlii.-ii Ybiy ...h-A'Af fee;, "!vue,   <���������':��������� b'li.ki.'ii"'  liimkyove," ,!.!..;���������..! lis'lTYiii ,Iiev.'l'.!7.'l.''  .'!";;. .... I.(:;(n,���������, |,,!,ef:i'ynd ami i-y-tgyl"-' fa'ined ���������fi.*dii'l i>. si. t i;n t; b,-:, ny ic:. 'Veaiyclosesweysball  -ypy-l  If-  ' uMU'b inipi'ov.-inenf l'or'!A'^'-''f :l" .do lor I in- )ia>l ,-v.'-aTofl ���������'-"--"-    : . iAiY'cfs.',;,; i-.'f..i.i'ini!f,..i-;:.-'-''y4A'y fiifyy^nyy- F ft Si G )d.7 IN G 4. AN D 7T������ A M i NG! ,-.:-,'.s aiY|V4fl|-ierr,d;.i-'A.-it.-.'.i-.:'-f .1    , ,i'i ���������-vni.-.i.'i(ii:ii.-i';;i.. ',- ','��������� i t"7 --  ��������� ��������� K.- 'i II l>! ���������-  ���������   ��������� J,  ' ' ���������' 4  '-  .   '    V ' ''II   /'���������" '   " y;, -i -'MiifN'.yy'vy-'- i ii /v'-y"*, v ^4'Ya :' ���������orA^rYYAA y.-;- ,'Ar.-j'.ff-i'"f nHH'- liVft'A7, f..l I-5 ^ ������',: ai 2 U A -uV." -'��������� S ���������-1" m A ,.'yA'4... 7- i ���������? ��������� >.; ? i 5r -^ y. s; 5 j 4 y:. -g li H S'1! M 0.1 M'fi^l' .-' "^ Li ^ A, -ffy--- ;-..���������' ^ ^' ,S ' ' ��������� -,y "'   ;    . ,'Y-: !';" I :",'7'7 i -i^������^pia:'.'74:- JUy , :^A; .-^������ ;Vj*w: " "^MiriiiDESYy PELYF%74- 7WQQL, ^^^Yy;y"'vi:aamy^ dd.M'i'i'i'd).; 7; A3,lMffi������iA;TK7kli.:vilTTAcfdHf.- ^--feA'urfeiY S^Kliy S:f '  ' '���������'"  ',' ,'A ' . "' Y '���������'"'��������� f ���������������������������"��������� NO COMMISSION CHAEtGEB "���������' ZOO-"!*7  FIRST"' AVE,  NORTH, y   Y , ,'4 4:M![N1NEAPGL1S,7,!V1|NN. ..y ,1,-niy -i.f i4!,(,;i-a-y Pi-iYicps., -\V,���������^;:i-y t'.'.iV. .f.'..its:'t:if- i.-;. ��������� ev ������������������!���������>'���������";,.-.  ������������������''��������� pi,.���������-,'.,���������.'',\i,..i,,i -.-; r'.'ii''idi.fmip.fe- r,,!i, ;i!,Ye.|7'i.';...i  U.ii^O ���������l(.e-v;'i.:y.i tru'isruiYMyn Vf p.jAyrfyircy-yyi.iy -y-y'-' '-''-"i' '  ���������'."���������.'������������������ - - 7.i...J--irr4^'fAny'"f ti^'f^Yfdff viVTpi '���������-.-"  . ������������������'rvrp'Ti' ...';..;���������.,' ���������-  '" '  ' 'A;ii|(^^-'.^n^ri^i.A')^.,.!Wi.;''������������������''  -;���������'  ' '; V-A-IOOUVER ������-C0 W AN-Y lOLTEi-DOW-NS'' ���������0 rv. Palr-n TovjBiiP.ratrori^. il-..-������:ii:-il,lf  I--' .,:ii':' '''���������" AciUzii.'^-  .^_, ;.:Whoiusale;:;Bealars';iii^#^,^:'ii:;:;/v^; ���������: ��������� .i;'-;;���������; Waoie^aief-ooo'GB. anu. pb-^eb,  Ai.fVL-rib.^ B.t' -1 ������������������ ���������'   ay."--   ���������.-������������������..���������:��������� '-���������, ������������������:;��������������������������� /, ;������������������  ���������ris'&''i;5--^ ���������������������������    ��������� ���������' .'-A-t-v-<-v7-:t^t-'c^^nr">j^IB', '33.;G3-':i' ������������������*���������: -��������� ������������������ ��������� -* 1,-l"-!','!' ."."A,,'.','. 4, Y-YV-m l.ail.lirci laal'n.i.! ;.'n ,    .  -   "iiWi-, u^m:m>^ ��������� ".'���������'   J  .\'--,vi.i> vv-('.'--(>I'Yil >,'���������<��������� ':'"'"''  dnyii^ f.Cy . .    ���������    .   , HAYY;i':^::i;4^ llW: i,,,,,; ir..;. ���������r ���������7iMJ:!:.-. M���������ii prosptyd'.i-Y; iaois i.viiv ,,,,,; a :,,,,y,/i '���������' iff f; ' .''  7 , "    '":   ,.' ���������  . .   ,..   .   y,  ,. , ^"''���������Ki^nfA'y^ff'^V.ii'A:,1^' \.\-;.\\ i.i ���������."���������'������������������  ,';���������,;,",'���������:;: |,c ' '  T.i'.- 'iii !.  '.".'";|'. ly-'' eilsini.';, "���������  ��������� j-'rovtiice. YVrife U>v i.j.nij.'de;. WU*

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xkootmail.1-0181392/manifest

Comment

Related Items