BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Kootenay Mail Dec 23, 1899

Item Metadata

Download

Media
xkootmail-1.0181292.pdf
Metadata
JSON: xkootmail-1.0181292.json
JSON-LD: xkootmail-1.0181292-ld.json
RDF/XML (Pretty): xkootmail-1.0181292-rdf.xml
RDF/JSON: xkootmail-1.0181292-rdf.json
Turtle: xkootmail-1.0181292-turtle.txt
N-Triples: xkootmail-1.0181292-rdf-ntriples.txt
Original Record: xkootmail-1.0181292-source.json
Full Text
xkootmail-1.0181292-fulltext.txt
Citation
xkootmail-1.0181292.ris

Full Text

 ���-������'(!'���'
' '���(">.-
'?.-;��. ..-. .-.'/.; , i. -f !>.:' ':.!��� ���c' ��� U'.f.Y. Hi ���
'.Ai
4:
I
cA j^'/a.. 'i^^%^C^.^A^
���<*&:,
<MOlM:
^'���'Urv
"ii. ijr.
o;
^^IBTIOI^^
T>
mM:^ Ye^y
?>'fa^'*3/'ia^*i/^��y4'i'^^
7f*iiall!ilif
 ;:y,.; .��� y:, A 'AyyAy 7'77 7t;i,"7 ���A^.r-A&AAl
������^li&j?.-. iii?: i#���^47^i;y7iy;77 a
i Very I
'A-verv si'iirriijiir accident ''occurred
' XT I���.'. -.TT
��
v'oyickjn';^
.i^'-^v^^i*';"^
yy H(ilii)iiy7,litiyiMisiJ I lis"yYViiy!.ii!V'e7;r!;H-ge
*viii ietyvnyi-' clioo^y'Tyim
riVi7t';hyyt-ityj--Vfiiiiuiyy.yit:li '1 *. i > 1 i 'i.lf i >;.;'j?i nj vi !;s-i i ������
A1 l'-thiy.eiiihii;eVV,iu the7;city,yhiid':7there'
are (iidlsyi'iioiigir: to'������ iiiakiy; aAliiicheliir
i i i V C r > 111, l*<��2 ��� l; v ��� > 11 i ''7: \\' S i i'; l / be::7<iit'eis7 the
thti.tvsmuids'ylikt^
;ii,e.ii,,tell wlienthey ai-e;ih:;f,reriiiiiis(;eiit,
lhnrtd, aild7*!rangi7 i,y;inisythey:-sbme-
tiine's""t=jj"��iVii y,A."locoino.ti.ye,'vwi^Jpiisliing.
irsiioyyipliiwid^
iwas ���'; g< lingAyelL: .-Tlai Axl riy.ei'*'' ga yei. lii
-.it te'ntiouy'frir.'a.' fi*wlimiiijiCes t'o'sbiiie-
f vvhere,1he:7lvfi;kiiigy]lpi-sie ."ii-iyci* .i':iifis-
'���:swif ll y;ii)i) 'feeti,:belouy'li Ii eitrack,?'iml.t liei
.descent; niAivYy: shtrcjiv-'1 oHhe ..vvatei-y lie
snivv tiierci-ew of the snow plow vyeai-ily
cliniliingy'.up to the'trackvfrpiii' a sho; f
distil nee above, the vvatei and heartily
"ci'ii-sirigii;itU��yei-'y ' step,A. whi1 .*���'-. beli..'iv.-'
: iheh'iioii;y|;.n;ii;i-(iw ledge ahbyp theiiiyer:
\vas'thii s;H.VAV,.;3)h;)V.iHiprjglifv'a
jtiryd. -Tiir: tii-x7iiu;'ii viilyilie car follow'-'
iiig Jh'e. plow ;c'l-ilni; llia't"flfey- 'did; not.'
~*Ai>.&<3^<&Z^<$^<&^ '
S7'7'-';>-:.-y""'i7" ''y77"..y.'-. ������''���>'��� '������ A:-AA -AAA- A-a. A.-,- A A.<Ar'AV^ ..A-^AyA ������������y:--^^ A:<-\A^-.;;;A\;..
<tiiing7\viniii'K:'fiiWeab;viiin
di.i.'kedl^&a&
i" ������'.,'Jn'i id tliVyJuiyeryvyiUycei t tfirily , lin yiy-no !'Kt.ti|-o.  Fancy goods ip^ eveiyydysi-Mi;-.
vi:idillii-ii,ky;ia^
J i ii. ip.-i:-i-iil-
(-.;ii!(liy-/hY:'Hwey1itiiyti't;,.;. iii-yyes ;iiid;cidl'iilpid..gi)(Klrf hi gye.;i!/viii-if't>V;.
:;5'wifev;::;iVt7t !iis; Unicylt, /iiiit V',;^i ui.tyyiii!'.'* i ti tt;' j :iy r! i(j.r' 1 i i-i i i is-yt'hjs'.^
'i\nfi:jdai-iy ���( iiygi \y :..^y-sh
;;/t hiyig&dii^gi "t<^j j_^y\^Mfyi^-y"�� i'ir^;VJ;t 11? 7^.r._j fi-jj i"-V-f i "T..: f ::'l>.t> cj'lrs'V* 11 < l^.'f ioi-i tisf .-Ti i.v. t?x tv'i'ji."";:; f i i i ��> yv..-l> i "ii it i j?^".." ���
y/niifs-: ai'yyoii'o.rm^
Vi^frmfri^-i'--'7^/^ ���������^���������'.���'-'���'''''������'^
VAA.) AA^;.\AA^io^<u^titr^AA.'A:':AAA:AA:-^A lhi|'ig,,i'Xl.i:a-iiic^ti'lh;fh:e'.u';iy>l(if;fiei-fiiiiies
;-^ilv'.iJ tiiyir:'t;!iiy>yavrdd6yy
..'.^i-iiut.vV'1 .VX'iit.vv'.xv-it Ii -Vjitlj*I.S*>^>k-;V;*Jf"^!"^''-H>Ti��^.^7\vJ"j ll 7; r/'i-i'licll ;uid'JEiig;lisli,iiii'p<ii;ti*il jTei'-'fji/iifl.-i.'
:'J'> fr 11 i:t:v"r*-.f > I ���! ivyjjyri i u I 'y IV Vi i,rf;7.: i': i tl !t,heVo!j(ei' 1 ��� in l"; 11 i t -\r y" IV t) 1. f d t * 3 J <>. li:t;;Tou:HVyiii y tliis.
wjh."i-,ytV.,ii.y!s-i-i*i|.'vTiiiiikiiig tlie'lilnw
liMdylik'ke^
raji,aAvlij*.'i,lovvv'i'iithe eiiin-oii,: tlie/:'d-i-fv-.ei
.viv.i.tlv-;;"-'!^ is'ji-
yH iVgsyy.-ji'i'i'i*'. iiyiljday/giyi^'l !iyy ';iriy:. htiw
(d'siiigli
sliii-i
W-'^VAnK^i:t;}3^:
7^;-;:?;is:;W(dlr-is''v\.l;''d|V
:7';y7;vteTui:nf-j^y7ii^ )fiii;iivpeoiluei%:y*frv.7i^
'-..feKstan'dsjIiey'IiiiyiKvflu
���^'"::*:;>"7riufnia'jr(i kVi*c"'l-i;i"e'f;''^-^>ili'i:V'^'';^'5 < l*"-';:i'��. i c-j iiii'tl'."
���.'���: <l<, t.\.-'.: ���:..��� ;'��� :;���;  ,'v'.'.: ���'< .'���'���������' V /"i:r,'.' ''���'  - ���  .'.-'''V.':.;'.  ',.:..'.-' '"' ',(.')'.l1.^":.- :'  ���
^KrWgloyyiciiscp^a
:'yy;i;yh)iv-oyi��li'r
mi^iilie'i.iy-J'-W
in'
by pa'ti-iiiiizin'g t lieiii/"'7 y
yA 7y At AAriiv :rQA��ii.7Bi ^z'A-An'Ai
\v j i; K;; s H? ti^j i iVi U' i ii f^Hf' j ? 3^7-^ !^,v *'' ;V l ^.fl i ^pj/iy K
offliididjiyygobdsjinyei'i
iybiiV;Avliic^
.s-^li't.ViuVv^liu.'i-.iips'H tlir'v*7;! i-i--:
n''*���;���>*; '-'fseijiiigyif^yeiVyUbyvyjuyiijesy
'ladiesVglbyeyi:
:MAA:i
"gbbd?;,#iuV;v)lns^
^: j77 s |iec.i ii 11 \yo FJf ;i i^
thiin;!a,|.e-ui7o^C'gliiye.s,i(^
.li'iUulkiM-clr^
childreii^-'Avpoli^h-gppd.^iit'e
:je\vel.yc-'i^'gy:ytc.vyinily^
;w7;;,ylVa!e"s7;;;1^rLl)p"n?;7S
/;: 7jyy:f i-\u t-:'��i nclT;&.-^
^^fi-heii^:v^iB'oloSf��i^
:y:'!v:7lin(V;g^
;ip % s im.l.i'<i ��i y>[: j?��><jti Si';::yJ;:^y];yv^ .;^J: ^r^^-^'-i;7^ U^O-'f1"^^.
i;��i;^&'i7^
-''^���:^
,:':y ry' vt i j i iy^ti; a 11A Vijyfif s t v*.'V; j 1^ as % li i^yolile iy:
yp&.,lVi:*Pti'i'eTS''it
:y':7iSskateViyhbi; keycap
i^i'.^^ipiickV.V, ^;0.fciViv.it''h l;i,i;<;l'y;: '.;ct'i ilV| ^rt;."-trii.iiir.-rl;.
ifAAyiic^vA\i\^pvi\^ri\:i'r' "'"'"' r:���-'--,���"������''':--^
V)j)eil(*d:lhe'r,l !iroM'i.yf vy id Ay'' a iidysf 'lifted
yiffef;':" t .l'i it*/���:_ sj ii I >. p< Ji= t'tl 'r,;.i :ii I Ki'wV.t'y-i"; Vi.-V:"" i i'i i 1 it
<l<��'\viViVti!tV:'v;;iyiy*��'j'i. \Il-i*!;'H:>/ii;i,;[:l:'^th,';iL.-i.!l:Lii i*
;,*nb'w ycMiythiy t i-;ii',!c,J'iiliwid :.- wvi.s-.iiii^l.s"^--
tn,;yyd):i:ii:,lh;it tlieipJo'W: fiVuhl yiytJnj've
fiiyi awnyviftei' .lil?^;.' yJlfit ���yyiiii.l'liad7'!^'-
co:iie'o;';itH "W'liei-e'f'-iiiild.-'it' hii vti'igiiiie
.had; lrt'rdlyyi-tyichedXli^ti-aidiyvyhi^nllie,
'i'ligini'Vippeai-i'il.y 'I'he,p!'o>v nev'ei' eyeii
it.ii^iied-hvvi-yoiiiitH: irjiiiid^riiif .dott'iiy'tni
tlitydi-iid^iiiuTst^iilM.t'lli/fii UidayiH while',
'iioiii' ni'j.t-f((V"iii^fiV,vvei:e; itij'iireij: iiivtln*;
fslij^litt'st;. :y^y;,yyi.:''y':'y^^.,;,y-^'y'j:::y;'7':.Iy'.',...���'i^.
:7'7:.te7: A- ^o.:AA:A Ayci-AAlAyAAAyAZ yA^A
���:'������'.'��-��� ������:
'^<?AA
���y<?.:.A
m
m
.:;:.-*���. -.
'.,.'���>.���������������.���,.
A.:A>A'A
^;:,X!ie'vSal\;avi(uiAariny
���5- - ? * t;T-ii ;*.:^;-r/y; ^ ifV^A!'.: ���!��!��, ^7J^! C'^^' 1-: '���!^ y^U* >; y ���
tuSy lf;iil''ii;'t;ik('i) witigjv';iiiiuyitoiydf,yoi': AV}u{i.ii^vaU^.ji.U:iLyiA.^!i..w'jJlilii'.'.'Jiolfl'.i.n.'.
vy;ts,,| he;ril-iviii' ���jpbjiyei;' (p- .1 >Vut tl.iu'.-iiiis.?,Ml.tli'-ii;: iiewV/ l>iji;iji"ifc!iwv(i!i7d^i'tKi,ist.i:ei!i ;^; ay
iJ';Yt'-tk��ii.lie^
dnyeir,7fin;il!y t;eyei-:>eilTliis e
cVi;-'nyt'il��nti'*.il'''��--,IiV\yi.\- ^;tp':jn'-'i,!cj-?|^\ViVy:'lisu-'li :J!:erqd; V;;^Ajt ;0' p. ��i^i'> .t'1*t-'u:.''^>ii"Jfixinif;
li|>,:l.l)'y^niiym^^
vyhfei-iV::; li(*i;t:f st: 7ij'i i siieil ^t;JXe,^i*piw^^ii nd'X^^.VC'Xy"->'P^i^yn.:.\y i 1 lii)e;iniiy ��'^-\y;ei comle^'y
'^'Ay^AAA.yAA'yAy^;::^
m
 i^;'
%^yz>^y^^. *&/&%/$ss^'<tiS��s��^i^
y , ,Iiioiyv;y\yc��i*e ji!;e��i*nL ;;ib
^'}V^'n;.';Hii'?)l"iii!gi'v:;{A
���' ���?"!."��� SV'; Ji :;/>: *! P.JI. '��� *���!'?;' !i-��--:"' ^^?>'^., > ���'V1-1 *y TV1';!.' ��1 y:,* .'ip'''! ti's?*''' i <��� t'���'.���>'i:tVrf V>i'; :vp:fi t.i i i" i^'>,;.'i,V:V- -^i':::: ti.-.i'i vS'-iw'steil^"
;;i?��;,yMi:i*;/"i;;: V^7::7'7&v;'';,y''''v:?-:'(^7.''y ";^;i,y--v.':'... ���^jy'.Tirhji. rboiV';^T
y,/iTi(^Oi;;iigla.*^
foi-, (IKeiiKshViy and (.lie'e()iiii(Mt;,d(.'eideilyj^
���;thiit;.-|i.l,:r:ri"^ y.7 A!Ai'-^A ii��'.^'JAAA '::/Z:A. '���''���
i??l$!&Ay:':L:i:ii:AX^ A^'yy. ^^,!i'y';hnilding7;7cbihpiyte:'WwM
y Ti'iiilei-s.fiyy.l!ieyj!i'ycUniivi F$1^2i)..ot).7.'77ty1y A'A^yyy^'tyji^
1^0(ite,-ji.:;ih't;iM
Thb.vyIJiiiiyi^ 	
:TJii,yt'Mldei s ilitl iii')t.;y;i;i-y7;e^gfea.t: deiil7
i'i.j)i-:eeyl'(ii-yi!(! C()iiiplel,e(iljiiii'*,lin'g;';inir';;
AW'A^ylel t'lo si-cut t>(l Llii';. trnii tf;tct tor.]
yyTh <���'���:���. co n *iciiy;;t-'h ;yiig*Hl7;. f ji e' '-p a 'ji,',; /,;,'}���'.
'h'iP, ���'-f i^'JlT'/fi:;.^.'. y i'y.t;xt::y;yt .i-Wty;7:' Jjtf&ite;
sl'reet ty):;THii-d'-stfeeti:.^V;^?;'~'v"7l;^
"M\
Tljr|e'>',Bsnts'y pT:;tiiey|^
4.A&0(k^i'AiiCamQA^
;;��i "tii-lejs': ���' Avili i (iii Ay il'l;
j;?;:;Viiii1ci*yij^!irt^iiiii^
,;"^A.'Oai;Ai''r--f-iin
^7;yandf[^^
111111,011.
;::uoKBSte:uitC):;i:.
'window^vuuiy't'^ti^
y!i;^s'jit;ci;yIty7')sy^IVis,f'yeifyy f ci 1 iH 5>11*Jfii^ij^^
iisHyel | as! fi he iiootsyi iidshp(>s.y7ifyy(iu
.���' vyuTi 1,1111 y thing of 111 is, de-icfiptibiiyyou
,caiy tit) iiyi,iVi;'t(,Vi* tliaii. .giyey'i\Iiy.i)i-e\y,
t lit*, niiiyy;! g"iM ;vy. i7c-al J -7^7^^-i: y ���:"7'.^ ���; J;^;>"y;;v:; |/J7y
^yy';77^^^
: \\r 1 i i I tV: ii it > !< i 11 yf 7.V-< > i i.j; C'.I"' i ^^ C < 11'.- i.s:'| Vi i i -c; !i fi -'/
oe|^j'tiii;;\yUliji;i)hah;l\T;,iiei^l a viieuy suit7
rol'^hitlit's^s'on^
'-(.liingfq'IfJVtlte:kind.",'���'. 1'feso; divliptllVygefc
\1L 1 j a'_t: v>Vr:';'Jy I "^.ij'tr;'i ti iyrMp G!; ��.h't-y,^ i.i 1 o L*k:, -:'.l i i'i!-->"-.ii^
'l-irj^/.'sip^
i'liishnygsv;!^
yAAyM^A^MM'AGUi^^
:^,,;r7yx'Tlie:To!!i)wn%V]e
'^'explnii'ii't.pl-jytsho-jUl-^
^fiystpl<eyHej'ald,yi!? M
���fe|��:Me! 1 ie's-cwns ti t^iits^Cii IV; ;Vl^
f^'
���<^|t.;.;;hs't's^vyli;i3iiey^V:-?'th^
y^tAWiAMMliijM
^miim&Tau^Mi '	
'^^helbfiiifotir^
j^yy^i.
yThiSlnipstr|jp|)iil;ii-,;tii-iiy
ytitW'.sl1!i)iii:;whi^|i{;Ciii:uiy'ybyautU
;/vc:;;JlWvi;jhyy>^
^a'|ip^;0i:ii^^ii:i^U^ytff/V^
��"ied;:VliiKityeli;tn^
!  "l  '"'''',ll5"; ^''^My!y!'lii'.}!l'^V!y^
:l?.rct'.ty;gif.ts?fiiifi!;i'die^
y;eiv:ui)To"cli!,ii:;K;tnd:gKsH;^
i:iB|S;ti th*? i-ycViiVtiU VV^isilll-ii;!'i J tl ayg )Sy^Wi^'-i-KlVl^rt
ya^'abjffpiyliplul^
i:;H.i7.t-niy^''iS:'c''^
:r AAfA;0) i'^'Se ftv7!i-i i.i '���$$$) i^yS'i* -ii.: ��� V 'l !:,',";���������.:'.' U;1*'." '���' j
yy;,.ii.;iiiiwi.ts-.;;Cfti:dvt-e'a
yt: ^(M-iiigyiffity^iiyd yt^
li fi.i icl.-.t-*": ri 1 iis'..��i tlt/i ;i'">; I ,;-.lj'j.Ln tl.k'cj't-'li.yl i'i'i>itVv /'��7>i t-V-^. y
.���lytas^'-sii.k'.'jvM
liig cases,.;lu.iiioroy-ci). t-ases,-
|j :i=;
I(;::
^yfailidipyi?^
y'SajVylhiiigUM^V-J^tiL1^^
:y''7g!-yat|i- liii';t';)f''ti'te
.'77.ii|i'.:eift-'ii':iVly?;;i:<> "ea'nuvy-.^i^isvvai'y,: {find
;vVrbVki'fj-ifi^vi��ih;ieflse^Vrti-lyy^(y; ^ -.. A;.y.
'-."'.:' ''������ Tit3^CA^iVi>^j BO'iiTC; vi DR-uCf,; CO.y:.;'
���'^'iiHS'impu;^.^
liiiiidledyliy't.hisy liiMit, ^y^i'iUiuigvli.iii'f
;vy;is eyef sold in liyy'Mlyt-iik.���>,vi.ypr'.-;;it..-piii-'.'
ciis'any \y|jt'i;e nV/ii-^odiiw'as tlVesi;.lariy
'Ktilil^ftVi*.'7 .'v.-,:;;-;i:',Vjy.yy'"yy7v-'yyyyyy^;*yyy
"��:,.....,.������,... ,,,,.,,.���.., ..,,.... .,.  .....,.,...., ...;  .,..,,..,.	
A^::jUdcd"aAjtiiyW
'^IJ0^yMAMUMA^ .,. ... .���.
'<f I'Myy ~�� Iv-:^aa^:j^a^
A'^^dOMtM
:^rA~':":"AA'''rAAA.-"^ : ',c'v "''^.'..tak'eii;
���'.';���; :-'\iAA'yy}y/:,r:A/'. 'V'7'7''7. y^Tf7;'7::-^'-'7D7-yn?" ill, aiitt AvasciHiiiug. to';-KiiyelsLoke^for
;' y.:IsV a7^Grb;-3digi:;nP *^!^?t:
^i'pKU ic, Mifj'i^iy! vj; i iiC'' ji h^heft A:o| .y,ij,i�� t
���y: tii-ivui-^nv^^" i;f'^!�� ^I'��^^
...  . . .   _
;tli<va:.P..T'!yii
;it7(lie1pwfNi':yii<J
ill, nifd'".wiis'-'eoinhig ttVyKiividsLoke-for
. i '. v-\. -- -, ...   *  'vy,  t- ��� '���.--.,- - ky .
'.trefitineh.tait'iflicvbiiii.e.'.'tVf; i-liis'cl.eatli'"
\.7 -1'ht*;L!i11iei*'*i 1 %vlisyfroni the^ ���.i\Ii>111i>tli.st'
ehui'ch.Friday ,;iflier:;'oil. ltt'\vTli(.iiiipv.i
.soii;C(iiiductitig1;tlie;sei,vices..; ;:-: yvcyy7;;
._,-"""'l-^^j'.i'c:i'ii<r 1 iib":"fc('V"i'e"fT"'t .-.yyn:.iili-I.''.t;IV-iij^i.rrr.v'it_sy-i5'V:t:':.>*'7:.^V"*''y*V-
y'���;/;jijsr^riiifiifrg:-V'y1'fr ^'vv^';i^'d<'ly^^'VilyV^'.'i^''.'v
.'.'?>''; pie^p ofi:!.-i^i(i;vi:ti;\yii^ii.wliVMi7.,.t;i.i<;y; .���'i'li.v.i.'iy
':-'��������� \^-otvi;niyd7uiic! ;aiy('r'}iii ,;ijily-yyie'-vy :y it'll
V/y;V'S'^'iSi:;^-fe'"iipl'i��sii**.x"-*'-' J.-re-."";^^)-^/.^-^'.^^^----.^!^-?*.. ^i'-V ism'S"/
' 7'in" olusiytif :iiiii:".'jt'~w;ii-i;:!)aV,i;iear'i:d'yy:iiji;
~'7  ptM-Viiksyu'iifi. ^yW>ki^, iy*;?! t'^itnOLlVJ^"7 :.trrl: iho
\: :i.ei!:ests:;of;:t' ii i;''' y ��� i^U v ���' i ii ^v': v"^ :y ^- -" - ^ ^'-^'.; <>y
yfaw :fl;iy^-7;'lali';ty': ^^iilwuieV.jvv-islH^.^t.i.i,
y' cti()S-;:lf!t''ti-iii-k :it:,i SiVi'tv "p< .i ia L." yli>KJi.-k^'s.L ;
,:S ';iluwuiibe^};in:iya'ie''.���;.'aii(i,,.-tliiV:7V,Mo'isi.i^i
��� wstk'Vi ���' ii i'i ,'iVi -ust7'  Titi.y ill.il H!;',l MflX the
.'/'::" ������ y.p'*-'0'*Y'-i��.' va;'.-^.! (ul -'.\y^<I yv.-^^ v��'^V, aV'-.'..'^"^'-.""'.^''* --1 -H:
���'.'.. ;Otittieu^vverir;Sei.,'tiV\y()i-k:ittld fhig'.iJei^,)
'yii-enciu's (ii^^tch^side-ii^t.lie li-:ieky.eoni-
y'\ ���';��� p 1 e tl y. *'-J e's t i^i >y-i ni?'- V'l i�� ^v < '-'-������'��������"'. .',l' ��� y'1 ^^: ���' �����.'.'�� ��� ;������*
''"'- ; tlie,  i-ati-jyn et^^iii: 7l|eyi.'!^tulci!:.; inaiiv
'..', , gtj��yi,.yi;tr.d-^'-1 itiV>*.J,;:.Hu'e'nr.s. ;',:'3o".fri.;yiis,
.'���  ' ciin .^s;.���li';i';itt'd ,:-tlM'r.'.oiiy<--!Ui;jlwi:ivies
'���;. Iiavc -dii'ne.ii'i'.liin^ iii the uiatu*!".  It
' kIiouIiI .'he. feiiteii)'l)ni:i-.i! .'ll'utt, .ihe.,y)iilv'
���'' -y crossing in Uhi west oiid ,is.'.tinw uiiilci-
i': ythii .appt-oiieli" to. :tli(V : Giilumliia'Tivui-
'.'.���.���'��� bridgeyniiil,'.is" ajiiuist,  iiii|)a\sK;iJj|i; and
may. biV.ciiis-e4r-.tu any tiiii''..'.. ,\ i.  ���.���;-���
y 11 d s s cl7; fo r ��� the.'Holida vs.
'-.' 'i\!''.i.i-iif/ sixliy'V'.isi,|.i.)s-s.werep;y*.*'('��� iit/.-:;it
^.'i^iif'bi^sVii-^ftdftlViiytl
���A^ iy0:-hi':iiri?Gi iriy t-1 ��V ;i^<; d ;|f a-^:, j v i /^ t-i t^nf r; ��� 1.1 ni y
;inii'!i'ftj��.'s'pn^
y o i y- k i'i ii vvy;.l i p^yyi;o7p u C11 ji/y yiAiKy vy i J ly��l ie
!si lyyi) ytyoj }\y 1) y. i * >\ 1 <,Vryi'ii|jX--!-|-,H'-l^-'J^'V'S-
;;vv- i 11 !beya !,1 -k i;lj ua/f i f g-o.i 'i't.1; .th i.i.i g< -7 ^yy-Vt'-y/
7 ;:v ������: \-,:A./A ���-������; :A.A\A:'r- Hiji^X) A'A :��� A-Ay..:'r-\"y'A.'V
'/;'���''��� -:"'.:������':������������ .:;,V.y'7y7;:'l";a',v'.oivtor3't.y'!;-;'U,y'1A':7:7:-" yy
:.'''"yVy;7'P:i'���?'7t!if'^::;7yy'y-;?
,6y.-&r-l'attie-|y/:i;'^,-''P A\7 I.obstei-^Holiiiiiilai'fii:
K:-y7'���'���'''':;"v'. :y} i5pvl'3tl.:,Ciiii;keiis A/a-AA^ 'A''.'AA
AiyA y^fiuhv^ ?iigiiryciii-bdni*iuy^r'':;;v.";-'''f;
Itpa^t'rfUlijiii'cifinief 'iv ncivsb.liogiof:Miittun'
:';;. ���,'.���'��� '.'.'���..'���]' ���. .���'.' I'lioi'si.-Turk :ys:'y;-.-y.;y 77y; '',"/������'���,������
���iloiist ^;):ii;of.P6i-k77noaft^a
iy ..'.'.tColdllVeef '*y>A 77:'';yQuiil'irainy';'y';7yl
iAA'A.'A/Ar: :;;i'yyCpll-Toiig(iey,;;yv Ay ! y ;.y.y
Masiie.tl Potatoes'7'French: i>oas^;yAspavaf;iis.
,.7yy 'v'Minc^'iMb'y7>i'"' '-%;';,Ca-e:i!ii;.Piii;7y.'-<:::
7'7y . ;y77'" ''yr.'Pliiih-Viildiii^y!:. vv.y'X; 'y7
7;C,liahipagnc7Jelly, j ;;7 y 7' Ayso;-tM,'C.>ki>s s:7
Nuts'���;--:'���,/������ '77yAssort2;yFruitti'.���,.'������ yy7' J.'Mvisih=i.f���
���y:v;-yyy;''7-.:v',;;..':y A:-Gh<i?*2AZAAAA'::':^a!(AA:y
Chamiiairiio -A yyGlarot7,7y"������'''l',ori-^;v,v7y Alo^
:;:-'���'i:;'-...''-:-:''���-'���'';T-'i'���>-'.���'.:-''/"i.i-n.gci" I3eir.'>;, AA^'i-AA'^A-'yA
���o-'^.Tea;7 'y1;7.!*7':77,.-^. -y'yy-f ^���:^CiiflW''7':;v'
%IMIffi^P5l^BWII
^���Ayi'siiiddHi^^'giiUijyo
ni,Oi-ri i iVg^ti-uck; t hiy l,hi;eoyi relic's i.olyt Vib
y -i-��o f..' cVf :',l. 1 Vi*>;n t'? iv, v s k; iXTri {jr!', i* i i i k-;V."t'i i i.< 1 :V','I,:
ViTopa'.JdV^'iiM
Fi:i'tl;,jNIaiiniiig,ybiit, ;l'orLiiiiat;eiv7?d(uiig';
yi'i'jyl i tthyiyla i 'li.iijj;;','' \'tlio'|_i gh:;vJM i"s:5Maiiiy
'niiVli-jVva^liad'lyyfriglite
'.Ui'ilig,'';;tih.e.''y!f.;'i:h��:;.'c\-if|
;; ohy t,li j.;:; w iVi; l< i-1 iii d;iiy ii^i i- i :i iwye8cn p eV71:f e,;
: wii<sy|);ii t way upv:pi),;iiiVe.;pft;a.iyii.li.eiit.is,.,
;uiiiy,vvlionyt 11ey/avinil^y^tr11ckvvf Iie:; f i*;fuie ;
yhtf.'Ttflttfti^
:iiijjivy,)iiiydy thejljestyofJllieyjiien;siu;-;:
ji*i;(:'d eel. i ii'ge LT:i lig .ri,u tj;iif; tiliei' way: of, the:.
!'iyil!ij)fy,.'t.inilii'.f^
.--'I >ii ti'' "7W j I-Iii;'rli?l��:i'3*."':^ f ill ��y:':-ic-;oi'i i'i jilc*-t:j;c'V'ii.i' ��Vj".^ t.-Ii'-H^.
liuililijig t,vyo;Vii-;,i:hi-ey;:d'iyp7^w-iiil(y',t,li^
VI >i_ 11 iii ;fj t* .y::, t <> -^ r;! AI iv LV jN 11'i Ti'i.i i i/i'j^-'as.'V j'l i "t* -s i f 1��ii" c>s-;
.consists^
sphRyy^h'i'i'^
tlift'/fopfS^vfeviv y-AA:AAAA'A{AA'.AAAAAA
��� U n i'bn '���'':Me:ri Air\ d i Gh iii'egei
--rr,~^i'.r  y
;,GRIE7AND@ASS;WORD.yyIy|.^
^liey;We3l<'sy;Hap^
yiiyg^y^j.7'7;!^^
:y;a|Vpi*y) 1 j..t.t1 eyolyintei^stvliiisJavin'^piyefl.
'i i )'?-:>'oti.i-e"'ii''''s'cit" i if) t'y/i.c.rf.rs I (\s:j'c] u'im ii Wry til Ve}1 pJisE' r
'w^eelcjve.xcep t" the7 el ectiqiV; iiy'iytliei-ySIiis1
dn^Jiirlgeyiiiiii yiyrejiiii-atioiiSv-ifoi-ly.tliei!-::
iffiif^^i^^w^
j^iiesday.yg.i
:y-rRejicyit 11 ti icyyt c; e
otj^i-"fjV:il u nii-iy^i: }^^^
Ciinstnias^aiid'yl^wyYyar's
'���A Tlie<Qa n :id iii if .lvdciji tyi\j .i.!:vva'.y^vv i lliseij.
.ticiki'i^i;i.ti^iiigl.e?fi'-revf^i.ii-oiinil trip.(ur
���fc>s,";yi*.i'i��''lii!t*i--^il:,:.2J?('''-35!-r.*i fi'.ti;'25,:'.^i!fri'tJ:i">}T<ii8i{^'
:'^X:-?A'^^
lyoniitiiisyvveSl^.i-i'v7^"::*^^
jy-jiMi^siiViiaiiyi-ixlay;7
;cliufch'tpm,p!y:awi;''>iy^
y ,:M rHvyJ. J.; 'Foley.ywasy yij'i ��� to iv* nt'.y isit-
iiiig^ft-'ieiVds tlvisyweek'. y ,y/;'?7'i  ii;. li..;;.;.7::
i::yj:y.J7,iX<iuiig,;i6|; t l)eTGaig;ii;yy^[ei-ald;:'
:wa's;'in .lipvvi'vi-i'iii.sii.wo'telt!.
;:'ii��� ��� diiiii; ,KltJ;\iVist(!\y\lie-ill.
;ii|v.fi.*p,ii.i';'t..!i'(!
.���.���fi.
'ilii'ii-liisiiigyi-'ei/f-iHf'spf -,t-li�� j,\ j.i'm/i il i '.-��� "St:. 1 i 01V t-.|. Vyj,* i:;yl.; i;tyt>ty .t il^L'ii pi��^!iiilH*y 2;iv;intl>ii iyt iii;ii
\psl ei;uay.:y'(JI;is^y exiiriirjial i<>ii.s;. I.ook.
j ibi tie'';iii-'7.l'he''.';i'iii:i'*'i)piVii',':'.'iii.V(l- V HeiViftei--.
mil
D:-i
;hii:e!yt;l):iiy:.Jaiiii:iry.'vi, lOiviJi; ajscy on
���: s i'i '1 ��y ��� i;. 2 -i;.-. i��>,�� ��"1 ^|' .'V. I "--V i i.>:J yi ii ji i t, 2,;; -^'o< i| c I:
pi!(!li;.u-MS:giyleiVnye^
.t1!!.ei.i.i''iitef^
gi'yeii.!iyJt.!ie;cHiihln;iy;.^oiisisted;'pf .pat-yl ' aA:'A''..'���.'������.,��� ...."j'Y���*-?'��� i".'iiy''':.'.:.yy
i-i ol i(:.,,swiigs>!,-iii,di*i'i,(-ir,-i, iiii n��',y lin.Ht.-ii-y ;
Vlrillyenlii-it.lteliii-.exeirise:-:'; S;3i.'(-i.-iliiiieii-',
!;J iiiiVshiiuhl. li'c'iuitHh.yo'f. I hi' d.ijll liy: tji(,!.'
.it I li.yiiils iii MissyKilgiiiyH luiiiii. yyyyy-,',
":I*JXM.iiiiiifi i inn':',��>f.'i'i tlie  pf iiii-ip.-il'--y.i-e.-v
A-lAl (h('1,Ciity ihotyl'wiiriiie,i(-eli':lii-;itiil
in giitidisfjliy '��� yD.'lifyicii'f; nf7eyiji-y-;(li'ij-:
eripriiiiiyaye'..li''.in^'ip!*ep:ii*i".d,< iiudyilie
;pni;LshO\Viyvli;ity;tlle yiilaly-i-iiipim
'i Christmas:'
...���)aiiit>s.Diitjrock<;L dit'llivei-y^iiild.'lily1
. Wedpesday liiiif.'i.iiig vyhile on .the w-,-iy
fi-iyii the Station '.to' 'f.h'{��-(Jiil'iini.liia Ibdel
niid'w.-is'.i*i'Mioyi'd.li*(iiiiVjii:',li\is-;.d'.*(id.
T^f^iiwhiyvyo-^ijtf i.-t'OH-i:,.iiiip::ifieili'd,
1 iiyjiiry anil li''hl nn imj.'.i.t's'tp'n J.liivliodv.
Fi'P.liilhi'^'.'idi.yit-p'.-idililt-l'il.fi-i'iii frieiiiN;
aiHr;i'i'ljl,ives. n^w.ell'ais ��� tIt;:i. given by
,lhe*-|)liy.si(-i.'tn' \vl'in"'-tv':i>i'(-.-iliei.l in, .(huk"
'im'vsaiiiinuli'i'.): ! lif.'j"iit;>"-r.-f mi*'' to the
icciiic1i!:--in:!'r that.' M.i';..(''i.-ii,clfi't caine.td
���"h'is'detiili ���'���I'l.'iiU'i/'ii.ii'liir.j!  iMiiiii*'-;,  h-vai-i
i'iiili'l.re, a.'ni'i fn.iiiid ctt-1��� <>i-. 1 *-(   >"-'* , - ;
.' : Mi"'.' ('Ji'iii'i;!''!. ���'vyn"-i ,-i y.i11t'h;.-;���'iii'inV hi;!.'
2(1, ven i'.-
.'������ity'l.l.i'.iM'-t'iiii'i'yfs 2;33,-'.cl.ivid'e'il as follows-*7
^Di'visio.:T.d;-S��.-;:;'ii:7 ^AaAA'ii'yii7- iyi.''
���''"' A-'.:>v\   2~l\: '���>;-',;";.'"--'->7''7."7,'7,-"
'���v.'' .  A,'^H-:-Ai^y:  v.-' ''.yiv'y-.: y:7y-'
......  y;,i.:. .._^:.j,v ',;';;";.;  y ,'',',; y ' i ���;,. ..y -,' '..;;
,;', ,��� >*'..':7'5:-72,: ii;" ..y ���;��� ..;���������������;.;: '��� /.,y,
Tin! School-will reopen on Jantiiu-y'S.:
niaice no- nijst.-iki
t-lie GiVviliotel.
in bikiiig iliiiin.'i iit-
ifi-l:)l,l'l :1i is
.;;'-';.-: "e'-.Faii'.rhyy---;";���.'a'a'a^'
, ,   "  - ��� U '   -'''    '''���' ��� '.  -' ' ���'..'������''���
��� Mi'iiilii'is i'iif i the..'-'- RjivelstoKe .'ilti'fle-
,{Jmi.i|),-tiiy ,-ii-e r'equest.cd'tiyt'.ini oii'l. In
il'iiiri'iii-ce.'oii \V"ediie;<day evening'liyxl,
llu^nd.ii.^.;,i.o prMi'tieeifoi-Uie Map- , A-(je). ;A isitinv;u,d (!oij,,, ,,���,;,.:|l()|i(Jay;
, Sili'll I'lp.II.-ll' Fl|!ll'l..,C.(.IIl(*l,l tilllil:to.diMCIl!iS ; !sj    ���������  - - -  '   ���' --'-'  -
-���'.' ^,!jilly".r[iill(i:,viiy ii-cturiic
Ok.-uii-iian; tonr tIViAi vvoc'i". y ' v';y
iiyOtillytY aiul jcufl yboxes,  glovi;*. nnd
! i ;i ii (Ik p.i'c h i i * f 1 j i > S: i *-s aiul. neclvtiei.cat-l'.s.
Siii'i 10; liiuii'i.si.iitio.oiii.'.s riie- on. v ir.-\\f._*t 1 i.is;
\'..fiai',' -at tlii: '"CiiiJiflii'V-Dru'',' ami.' i'Jiio'Jc'
Ci>; -'7 a""a.''/a ���"':''" ��� ��� -;':'"'' 'v': '*'';
.'Mrs. A. O'fi-v; aiid .M is-s Lily Yaleii-'
t iue , were  up fi-inn  the. L-iiiding ,t lii-i
I
the .-id visn li.Ui Ly, of I'oi'iiiinga c-onip,-uiy
fuiifl lint, of' 'I.hi.*' i.iiilit ia1'. pay, cjivque
.vvliii-lihaHyat'i-ived. i Ass.t'inhle,: at 7:o,0
Vihai'pi' i   '',i -.  ���   '.'���-.'���' v " ;���'-'��� '- '������
slli age
'anil ni.-
Mil.llH-
wa.-y in
AlbiU)��vi Mi''- -Ilo.lm'U hiii'ii in l-llis pn.iv-
o,:
ppiucr;. ii'tiii-iiiiiLf  lioini; WciJiie.sdiiy',
iiii.irii.ii'ij;i  y .,  '��� ,[ '���'", ������'.���.' ;,   ��� :'    ;.,.i;:,
' 'i-Woi'd coine.j flu.vvii .fi-oin  tlie  Jiieiid'
.L'hatvviiilQ at vypj-lc in tiiii. 'Ci-iisiola'tipii,1
i.Jpoi Dunn received -. sft'.v;e'|*'ft.yin-juries to
.liis buck,- anil "wvi.s- laii.l  i'p '. .for7'al'iout''
tiii-'ee. 'vvceks..  . .''���':' ������, '..,.-'��� ���-���'
, . If you .want, a- pi-eitty 'dull, j-e.e t lio'>;e'
)i*tig.au.d 'Boi.k  G...i, 'tiK-y/liay-O'.-ali |;y' <-lie Canada  Drug  ;n,d  lk,ik...iCo.-.
i'lMi.'togctiier'vvitJi.'o'u'Uits.aikl, clieni--[T'lf'}' "iV'-M0 [)\('\u  ^"i". .Se-.'to- ��7 each,;
Ln-eat' viirieiv i.ify tFie'iii. y'Doii^f,
or 0,-iii'ifia-
��� -..iD''Mi't yiyii- thiiika
u-(')iild, in.'iled 'it .-'nice '.present fnrtiiat-.
iViendl  l.r.vi'm.-rli.i. eali at, the Canada-
togctiler'witJi
'���.Slcfjiiff, oft
lL-.-l.IS.
.-' J'..M
���eiiillp.-tliv,' . c-ilnf. - up
.WediVes'Li'v ev.eniiiu
.ii.-iv f'.ii' : (in!c.iig'i.   t
ciilli-) in v I* '.V(i;'U.i !l J
\'
vj.aiid a-
he' Freiic!. Creek {-for^t tl.n place. ���'
'.���  ". ������'.-'  '   '.'
'' fi-inn  ..Kei-^uspii''!7 '-Tlio. .stoaiiier- K'Kitonny lias lieiiii Jiiid
ailfllefr t,!ie next7"!'  toYnpiirH-'ilv  fmA i'epaiix, and
!,e ''"'   ' '  " '���*��� '������M.-��.'-'---i-'-V-t.-.--	
������..!��(.';
���V
relic
'el
) C.
..(..
the
. i\l into .'is taking lu-'r riin.^nV I l;o ..Coluni
doing' tlie
��� i',b
TuivscK iic.-t!" i-'.(>.;��.i'-i-i-cr, w.'.'ii.i* Hi.
���ej-e;,;.
Ill,
i MiiiU/i vvoi'k-of hauliii'' barges.
e-lliuir nian.catii'e:
pyye;';ciinntI'V-S;i.t:iii;(;i,iv;i: v
:; yWilli,aiii;aiid yJiuiics'i'Siifylhe \yere. up:
^roiik'l.lolisuh;,! his'; 'iVv,'eek-J''-''"iVp'i"-it.ei"eri'i iit.'.-
yhpigeriti^
\y'-J^\\r'.;'.(.Ti-,fi:pj.i''-'c)iiu.fi
iii"?''.tiiirr're^ist.ei:efl',iiii';ll)ti.:.C
i.iescliiy/e.y.o.ni''rig.:'^v..'i:';;:..y\yi y '::yy;, i'f'.:':yn;y;i
,"������':'; G..-i rpRi.iio!)��' _'��� 'ti;ii(>r---; '0y"|i'>��'.; sil i'.:;t,lV"^'J'-i ],'i,^'->?si'^
;i111!:Iipsuytii;iIces. ' a 1 \y;i^*'st-; lc/;pti, ;ibylLiaw-^;
rci?c:o's.liiti:(l\yai-c?.;".;.:yv77y-/.;.ifiij.r y;.yi-ySiiyi.i
Vy jiC'iiutifulW!i;i*ssefl 4'''Hy <\ 1-1:��iici*.syyniiirl.
p ri ce s,: 7(i i i s pec i ii lit y A vv. j 1.1 i .'���', t ���! i ti iiiGti i iiii I a;
Di'ifgiaiid:-:.l:)oiik_''Cii. 77:y;.;- ,,: yAyi y;,:-"0':;,.
..';.'y Asltypui- iiciirlylKii-'liiiwiylio' jikes-jiiv
Gui-ney sillf-fepiling; lieat iiiy stpyii'f.!������'., AV-:
��� ������M-vi'Liiwrpiicp; a-^eii t i'; yy yy.-: yi;  ; :Vi''
|yi;']l.yHy.Ti.iiuian will bi; at,���; t lirist itVli<��.
' ;i 11 d a y yCl i ii .s tin -i k a i if 1  iii S t i 1  11 ic- i <?,N<"-
;iii i i ii g -.pf id') i e ;Fi -i (.1 ii y iif o 111 i \\v i ii g; y ���!'.-;:', ;; y;'
K; t iSfiii v-p 11 ii-s,^ - j i i c tiieps v;: a ti rJ.:, ^]?iir i.ti^ 7of
������ll'Pvt']i'iiikey ::, Clioicii 7yai'iety iat,.yllui
;C;iiii)da:ii)i;iig iiiid- Llofik :G">..",-'''.'ii7 '.,'' 'p.;;--;
.; ;y).1 .���Vy.-'Tlipiiisi'iii,' Tliiiiiisfiii's l^indi'iigi
'went/ t'bnjugji''������;']iic':yp.l.s'ttii��o''AVofliifisi'-layi-
, livyiii.ng'bii; liisi.v\-'iy";to'.Victoria/���_.-'  ]A���'������������
'.y! d.)i'ii-f iniss -,.tlio.;;'eliance  ofyigetting"
ikiiiiio-inf  tho ' 1 tiic lies let-  phited gdod.s!
See.-;;Liiwi-enc('.'.s vvindpw display,  .""in'
_..  lie JX.; v.M.ay.neyiJeft-.''last/- iii-ght. f<ir
'���;tie,'iltle, flii.n , I > ii s iii (*.*s.y.tr i j >,  iRe. Will
, tioti i-f't-ui'ii .iiiifill.ali;'iu'l..-'iibvv yoai-'si.a A'
1 y .Master Alecliaiiic.Criisis'iypiit-, flirougli
t'o ' Wiiiiiipc-g-i Wci'diiesdiiy.'nigliti.. 'yil lie.
vy.i.ifj accoiiip.-iiiied as far as .Tllecillewiiet/
i(yihisKoii, Dr, Ji.AV.iCi'Oss..,  7 , -''i
7 y.lre(!i'i',-ilylal)(iry:iiiiiiiii'''N.(); 'SO IS : ai)d,
(lie Trades and  Ji-ib<n\; Asseuilily ..w.ill
iVoiiiinitto. ()nic-(ii-.s-ii;ii:t;.-tl)e.' -ev-'iitiitig ,()).'
.i.janiiai'y-l,';,ol(,'ct,iuii toibo'lieId"oii \ ihe
.'.15 ill, in id tlie iiist.allatioiii'iii) -Ifeb.-Pi .
; '.;���Camp.. Frasei-Jijf't.for.GnlVle'ii Tiitii-s..
(leiiTlTui'silay, vvheip ho 'has accepted il
po'silioiv as. fpreniiin; for,the* 'Dominion-
.-Briflgf; Co., novy.engagnd in pu.tling up:
-.Several ste^l l.iridge.s-noar. tlnit place.
J. C.i ���K,ii'kpat'i;i::k,  Fe,rgus(.inV:'ciilled'
nt; the:-'MAi^ ollicn today.'.VJ-Ie/'is,,(.�����;"
lliu'siastie about l.ho  pnyspeol.s of tlial, -
c.-inip.   J !:e, sViy's all thny  need, in i( he
Ijanleiiij is a'i-ai I run rl anil -t-hi'il. iis poin-i
''"''������'  /'���'' .- 7''.' ,'-'���'��� -'��� }��� ���,-'..'  .'
(i.P; Hitter,.iiianagiir at tliii Tovvse.r-
inine for the .French ' CVeiik -'cdnipaiiy,'
' canie up from tbe fjardeaii WediK'sdiiy
and is registered.,'it  the Vic'toriii,'.  He,
will  remain'! in  Uk* .city for tltojioli--
clnys, ... .. ''
vAuAyAA^yAAA:;MA^^lfA%A:AAA:AS:AA-AA:.
KyMSoifin Kyiliid git ^,piAl!^At^:A&'.^
'.Mi'i-t e 1 c-ic-tfif 1;.' 1.1 iiWI.f ;> 1 --fi sy.-i n'^.y s I'a" ff -So t!;-x>( 1:-
cerV liist'.''.i\l'i.)iid:'iyvi'ii'Kh't'''.:';'i:,i.'.7''''-i-,l:' A-AA.AA^A
:-:i;W^M;.^UJ;'.Guy;B;^
; % y j,:W;^-G lii! s;'; Hu 11 eh i A A a AAA Aa ;7; y A
o^^TraiU^t^Efiii-^-ivloi"^
;;:>Seciy^T;[^J^nUt:yv:;yi^
li'yTyh'H-^'yv.v.Ji/Aiiu
VXiist n 1 lii'l ii;iiv 7,v\' il I iilake 'place'iTiiesdiiv7
. ft''v:.eiii.i,ig,i.'Sti' Jbliii's'iiiglit^wbicliyvyill.:
���-.���lie foi lii viyid :'hy; a' ��� biiiiquct;'iit t he Cph-'
.���,traTdi6'te!.i77'x yyA^-A-kAy'$yAiA~}::\-.y^
y;-.y,; ^y-'iyy. i^yiciBD^Eb^
;";iEn tierpiilsiv;; Lodge, .TwiiJ,:-(,ilecl.'e'd.i.p{liy
"t: i ��� i.-s as fid hi vv fi'' 1,- i p t' vv t> e k,: ��� ;-yy::;; y , iy
i^^;iN.:iGi���Aii 0.: JlciCehzieyyi-y--''i':i;"..' :;'i;'
'yi A7;.;G-.:--ti. D.' \Ve'a-yei'iAy^AyAyf].:AA
..'.i'BJiOefE^
y(iK.Sec.-^S::sF��'nd:7y:.' :7 ;,iii;:,.y 7vi,.yy-iv
iii";Treiis-.--Ai: 13..;Ddlaiiy;7y��y";';"7:;'"y7;iy;
���.'������*y.yryi'iivNid-iiTSiyyi.';���r.Y';j,ii iAKyy:.. v7yy;.
ivCiohl,.' lia.iii^tV; loil-giv-acl viiiici-<l:-lypat^iy
.tpitheiesqiiii-e" i-aiik "AVeiliiesihiy; night,;
���Tl.ii ���'; V ii I'll 11) ei *s' i1 < if -.';. t .11 [s; I fid g( ''yii i*L* -tin vv
'iiiiikinigiai-i'aiigeiueiiLsi IpryUie iiisfaihi-
l.iiiii.ofyit.lVeii-ipl'li'.-ers -tlie lirstyiiii.fet,ing
ii i.i i.l (.iiVi.iii iVy,.-w.('-'f iy,;.''t ii;,! a.]AA-AA'a-.a ���������:], ������������:���..
-"y;,y'!,;i77'y:y:yi-'i'-f^iniosTicitS: /..y,-'���-" 7i:;y;;-y
vi;They Gi-eeiiw-iiiid'^JMliier; .ofyt.hiV'latjii
iiist.isiiysi n..R,.7(jMniphelIds' hi tliatv-ity
;iii.l1ie:intei-t;,stisi;pl';(li,e;pi-di.'i-.. y' iy  ,., .  ;
i''''.:''i:ii'';7:'i',.'i'<��n^'B phvhiciAxs.', 7:;; :-;y.;
;.y Ofiiypl',,1 heicliief/piesi,.iiiiisywliieli; h;is;
iieiyi'i; a.gil'at iog physiciaii's/.a'iid; .se'erel.
soc'ie.fy.iiniMi.'.pf.-'Victoria since,. Ihyi doc-
tiii-.s'l'Priiied ,-i hicalv assi'ioiaLirni vyas as
'tp.vvlietlit.'r'tbe nyeii of iiiedicint: vyo'uld
i'cai'iyv^oii.t'.tiiiMf'ifivdvyeil lii ti.ii.it if ii) *o"f lip .
hiiigi'i;.,-ieiitig as'' hidge |iliysiiciaijs'l- In
a city vvil.hso iniifi.v s-eci-et siiieiel.ii'Sias
Victoria1 it. vvasl'iii-iiid t hiit-t lii*sy.-iti*ii.i.
pf lfaving lodge. docLors inaterially in-
terl'eied-with the'-prac-ticr.* ill' I ht'.-.i'neili-
ciil ini'ii. - A liieefii'ig (il'V he^asxk'i.-it hit)
'was lield-'Wi'-.-il.iii'S'diiy i.'Vi'iiiiig, anii'cacli:
iiii'iiibi'r Vigreedi l.o no .hi.ngei- yict .as
lodge physician. yTo.'oll'sei: i.liis.iict'inn.
w-hicli has been expi'i-li'd ' fur .sunie
weeks,-the difl'eiVnii societies,.-it is siiid,
are (���iinsi'deriiigVlie.y.'idyisahiiit y 'ol" in-
vit.iiig tyvpid tic tors to coiiie, li(,'i-i' (oiiii-
dei'lake.ihe lodge vvoi-k.. It, is .claimed
thnt the posit'ioiiS' would lie reimineia-
tiv'e-oni'.s*. ,   .  - ���''���'��� ''.,..���'' ���'���'
.^pyrojiA^Vxu^A^Ay^A^
������;:y.ij-yy>!jj^^
-"? \V. I _^"_ L. t-fe;"!;-i5 ^ i_^yi"i < i" c 1 V^-f :r <!>_'-/^V^ t!;-.i "i:-i/, |5^:��^\ V iit" "i^c.fyij-ji ^&"l ^j'Vi" -: ^S.]:;/ v'Kri -"^^sM".
;* ?''^J'Qf *.**1!^:''^ ���? >r:--'7.fKf '-"iV'.l :*"*l^j >t:':V*-* i> -^i/i^Vij-'i't < *'Ji^Vr.1. ll'l'-*.--^-'' ���'"'fi!-*'"-'15" -Vife^iV^.-i.yiZf^'
���^i's'yi^i?^! ���'������,(. >\*";i:iyli fe iy; ;i;fi. t t-i Vti o: iyio ifij; ciei ^y yl; r,:i';'r''vi;-Si:; yiyll
Sni ioiyiiliivti^yii (hiy i'i, ^
���;''!^1'<i>1^ -JifitPT'Cy'' '"i'^ ;iy-Ji> if- >yi'. j >'i i i. i >' c vri( >'I tiVi' \\yl y/o 1��'y'i ^^v 7i ;V;-iiyiiy 7i7;i y:
d-igliy:7t;bday7li^
;i:^irii;:i.i:y.)yii|yiiiiii) irtlViitia ii7I ^
i^!''1;''"1'',^^''-'"0^!';;:11!^^
iH'i-i: ;i i ii;^i nclii fd.iV^w is'V
yUi'i^^'iU'iidii'e.lip'e.diiii^
tpi .t l)ie;yati sfe c-;tip,iV.' f i'Ko-,��1 i >y;ii ;i i i i^o.iiy |i ii i i '",b 1V ii> ii :yi: i ;yyy-y ;i".y. vii:y;
i,('i<lii "itryy :;yBti tylief fi^
/tHatyisi'inrJp'isyydeX
>; L^\i-ti i'i I dl/:- i.-i^.ii'i i ii cl yilf" J j l v'rt'ii iVi.U'i.'ri "i t^iJ rirSy i" i-o'fcT"'*! I ^ Vii-'^^^i-^^^'"-5'--*^
dpyvedijipydisciih;^
iVi^d-y^'oh'^
;��� l,!'w'.��^
iVsiliiiasiiagidiistifKii'i^m
ig.i. y e,s7y 1 s' 'Y oyi >i0i,\ ;-y ^?;'iflsS ^i 11>/!*^' >Vi,* Ctir��M>^i^^.!^t^^-SJ'S:
ii '.Vi'^'i''i- >xt! j,(.. "l^y'^y'-f-''>���' ^"-'"y^^x^-*. > ^ F."^i*! O i'* *Tti;^">-i:Ci"iiyi;r: vyi^-fe y^yi:'-
..yiiouiiyyiinyy^ii-ey^
:.^b;,;;,i*iyi]!y.^^
���;.!^;"i^:i!^yiuW/Pi:H|^:��^
;; iiii i on y:.s lit> ]^j-.>? h:oiul tj i;i; 1 yt-yy^vit-*! ^yy''::cyi t-��i* f ��'i 1 J_ jy";iyi-iiy^'yyjft riiiyii;:
yvy ifrcl iydd bd oed ^
icpuhi;yvy.iyyiy!;y!ie^
y iysy-^ Vei -x?y J_^ J.i i -i V fyiyy: X1: ij y>,i fyj /liyy J> < 1 ir-iy'V 1 if'i:;{i ti*v-J-i ;y S; y ;:'yi ;i7 iii ],i7i;^S7
;;elstf)ke,';iiy;WU^^
.;tll>.i't>f(.li:l*';;:a^
Siii-Mivi-y*'
?'>'"'���'.'
'-Miss.- 'Daisy - Tiii;-:ey,"i clo'cutipiii.s.t-,
stopped ofl". bi'ro ,on'., her ,-vvny to "tliii
coast AVediiesdny. If , ari-apgeiiients
call be iin.ulc.'lo clo.su ,,.sli(! will -give an,
ontertaiiiiiK'iit luii-e (in lier roUirtrc-irly
, next/'week..'-.-",' ....
- Tlioni.-iH lliircniii,'(if ()!{!ip'iiy
ing .lias- l.iiiCiii looking over li.lii; - gi-oi.uld
in Vt.-'velstokiy lliis w'ock with ,-i . v.ie.vv.
to:.:locat.ing and giiiiigiiitii businesy
Sbpuld liy decide to dii'.H*.*, lie, will deal
:ti produce, fruit nod meals.
y��yia'iyy:.ivy-n:iks;yin7f;^
^lii^siiaifetiil^liis^v-ip^ ,v ,..;.,., . .._.._.
;^iyiy^C>!i;-yh.:'^iipyv^
jlifeitijy;^.it:psyihjp;hisiii%
'.tyfe^yy!/Hly^:vili''^i:vSy*^
Ilyveilsftikiy^
'!'l'^y.*?-iv:-.i,v?.1-^i>^''i;^
���?'?''���;.,'��� M'-'T^-?J C '"'^ 'i'f-e ^ ������'-''"V**.'''������ ?'*J'.s ii p'pt'ii- Ljy ^i ii:iVi-:::-ji i;ii cl- >::.':--'vy-i^-if ���'
' tifftiis h opiyyiivyisiyitb ?sii' yii1i;ain;pii-ipii()iii;:iiy,:iy5
s;i ifpS are; li-ilil e'.'gyi I ,ey 1 ,'iaiikl)'st ed y nil7i7;,7 l
il^'i'b^bptyLhiiPiigiiputVU
>\ c.;y i; ��� Fvii V;>;.h;i b ii i -J t i f;';iJ;i'i)iiiyy>'i;pdi-;yyo^7';f'iyi:
'callediiiiiitoiyvViH'ndssdoiiigyiiiyiiiiiV
yimyi'Vvc;^
:/i?.V:=-.' '..'''���P'"-^^ i-Si ^.,^s","',.".^!'r;::i'M i?.'^"ti-.I.V'A.'('*i.i <Vi :.i:i >r:-.-:i:yil J.js"'-:=:.'".;.:-:. i' .^.'-f'V
.fai'r-vv;vg('.(pi,��stioti;-:is v-i'rytltinhyfidyv'.'r7':;;;;'7A
."��� .^.'l-VV:.'' *-'l.'.'V"sf*>*'.'J.iiVJ.t-iy^T'y>^>'tiV?t-i<ii' i'C,"i'i;l fV:uk^'^'-ty''-i'--V-i'-" '���
liu'l :say ;t hit t;:liis7q^^
yn�� m. 11 i h g-" "����� h j v-.t i-'y't*!";. t Vv- c.i't>" :.-\v i:r Iv'siti ii. iW il i si'i'i"''"": -S:'T/v 'y.";
liuyis; fpr itlie : *sot-mh'aiitl y poliLical* J-.-y i;1 7 - '7i
^''"l* '^'^v'V'itfy 1 i^v* -in a 11 iiit h qri- luu I. lit* i->^ 9: i i y y
iivy i^; i n ii��t; -sl'viiii tl i-iVj^el hei-,1 f AS.;ti:,jivt>uiryto "��� -iiyy iii
;a'cci)iiiplislV;ii!lyll|.ingi;;:yiuH-j1-7;yy.;yiy 'ii- yy.;<
���_.;-'-.��� ".'v.;^^ -..;-; ;';.^ v.* .yiyy.'-.-.iv;'.-,-- ;:.;5s-X'?>[ ^Js-fcri-r-I^'Kiiipii A'-ir::A:'' "y-'ii -v-^ eyy'
i7Reyels'U.1<e,ym^
;" l\ y7 :i;,r; .;.'���;; Vii ii'';;; :ii C inyis t nil aisy ��� Dniin' e r;. Vy;; i^r; ��� ,i ;y; y y; iy i-i: i-ii ���- *:ii. i^'vii ii
iyiAtil-hip (iy'iiti-iildiolyi u;iii iii(ieetli;i)c;i;C.y,.i:i*'y
'.leiis't.���;; JvyiVi-yiriiiiigi ihiit :t hyiiii;V:-lc.'-C;yif-i 'iyv'i'���7-
fin d-4;; a Vvl'; (liViiy:':! yiitii^iy'jiii-tifiitri.ui" ^iii-f 7 ' :i; 7V:
ciiirpi-iidhup will .1 icy spi-ea(li f.<;ii7flit- (liii-i-;. i7 y
.ei^aiy't'liV;peiiU-;il ���.opyiliayyni-rryydayi -'<"������.i" iV;y-:..-
iii Ie>ci is'ii iiti-;-; iiii iii, A^y^A^A^A^kAj^.-k^iAA^.y
"*'':���,���'���'���'-:������ i'.'���.-.-��� ".:������':'��� '-'��� '.n'rvi-1""'"7.. ;/������������'���.-:, ;;.���?';;,''.y; o/���'>������- -
,;'.y-y-y..-,' .,;''yi.li!i'^-,.oy^t:-ri;\y-y i;i'-; vyi'viyyi'i- yyyyy
cyiiisiJiii-iiiyPi-iiiuiiKpni.���'���;,��.������'.'';���;;.��� , .������ vii-i.i7;i;-' :*i:.i;���������'���
'��� '':y" y7i7 i V';'51''1!'^-(if C-li'J,-;\::;n :iil.i''-i'niit;efij', ��� '"���;;���'-.' '
:��� ���.-.-���;i-;.-t','<*lery''. IiV')S:o:- yv*uyi)ji:i.j^;' yciisH-c^7 iyi '-���-,''' fyy
ttllliiull.:lJitf.-,''fy'.^'ii;ici "iy;t,',''.-.,V-.y ���,.���'?;>' -:i;, v. ���'..'���
���yy;,; ;,;y; '-��� ^.y ;;7J -ini-VV-oif lln/ifvpi^lilitrCardKiyi y ii- yi,'*7;"
-.'���'" .Fi'-i.-in.'i cc ii -of Vuiil, Cr;:;i!^'S.i;K^i" ; Ay.A -.;""'::'���-
-i7 -'���:,;. A'.A': y .ili^iiiib Ciit!et-v-l!i-c;uh^l ;'';������',, . -.';'>. ;
.S.iif.ir-CiirtiHIiuii. Ci.aiiiifi^V-.' S.i'i.-j ;A' ���;_'.'..-;'���'. .;;,:;:
":':   ''.' ..-'"'"'   ''Ox.-Tt>n^iiL'.,f-:i;j!;r1f5a'tii't'  ; '-.".' :','":���
1 .ii St'itre.IV'iiiii-ktiy,-Cranberry H.i!ii;K.;ii'': '���,'. ...,..:;'''".'. .;,.���,-
, y-. '.. :.���..,;,-��� .j-t-'ivii-t.', .Npplerfivusa '!;-y;. ������
,���'.,'.  ��� friiit-'k'."!)'wit:ri!irc-y:ii^ ,. y" ���.   ',  i'0.. ;, -  a
''',  - ;.-:-ii-iiiiii >>;' lli-jr. .Mp,itvi)"Or.ivy"  y ���'. :' '
,'.; ������ ji,i.'!i.llt)-'.if .vi'iit.f/ii, .Itily ni'iiitrj-- ".-. '. i-i-  . .'"-,.'
Woiii-d ly,t!iyje-,,: ' "������-.;i7'.'  Ai,i-'i^ip,,;-^);';.y7;-, y
���"'y  -   .- .\ -lyAy'A  Gr^'iii','-!.;, -,':,"  "y7'  -
L-irn;.!i iy.)';'.; Mi'.iic-.PU; ��� -:7 f'r--yi 'A :.;ih,i \[;ii'a ���'���,
���.."    -i-l'iMiJPI'.yi thy;, U-.-;i;-liA.-i;;e  ,- ,-;'. i -.''��� ,
';' 'MiTiitigv-'- ���'',.. . .viv/i-ii.ii c.tkt->-' -    -.>.,'"
/ ;  .'  ':' ;  A. l.-iiii.iyiy  ". '���"',-. ;  ' .y'  ' ',....,-; ' ���.-',
,'''(j.-an;f-;  ..'    '���  -Aiit.lW  '.  "��� :f';.-'i\*.i;i<   :������-���.'"'.".,
. . X:n->\ , ".������'���'���- . '" ���"-M;h^!''-:--:"'   .-; -rv'
Htil.tuii Cii-,1.-"-"-  -"..������.' ,   '  y    c.ifv X'ji;-- y
���-'���  The:0rie:11a'l-I!61e 1 ������''��� : ���'
AVill'spi-erid ,-i fine tliiinei- r,-i ('hii>(-.
illiis ;l,hiy. ' ' :Tile,. p: i jm': la 1* ' propl'ieloi.-.'
Albert StV'iiv--, t-.-i.ii. ill ways; Ik' (iepemleil
on to'look sifter.- tlii.M-ir'at'ui;'.*'. CopifuiL.-)
of bis gu'esLs: '  ..'���-.
....,' ....  ur.ui:'. ���.','���'.
���".VSl81-.Sl.lll|.i '  ' .   !   i"h;e!;/Vi Itri.tli
,��� .. y <V.;ler>;   '.������''���',.,���'���-Mix'c-.<I;J'iii.islei' .
���   .' ."���iiliiKiii. 'I*ii;vi.i!:i s'.vi:,-/-    - ,
.ul hand- i, Turkey, friiiibc-rry .--'a'li.-.i.-  <;o<>-,-.- v.-i4!i Jii-t-^-iiig .
Sirlniii of li'juf. llt'otvn (.'r.i-.
Mn.-liCli I't/tiUDCS
Lemon -l-'ic   -,,','���
7i'liiiiil
Oi-i'.i>;���';���:    ,'  .'vpi'le-i
I'i'-.I.-. .^jiplrj K.ineo
Greui Tea-; "i y.i
,���-'.'-.  ,  eii.-HJ--.; 1'iu-
'lldl'ill':
N'nlS
C.liUh'e
6
Buiamia-auiwiiiiUBUJaiillllUMI
mmamtimmmiiimmmffli!X8i< THE KOOTENAY MAIL. Zhe Ikootena^ flDail P  Hi ISHKI) KVERY SATURDAY ���������AT��������� REVELSTOKE, B.C.. ���������HV��������� It. It. dAMPHKI.U PCULISUKK AND PllOI'KIKTOK. Subscription  Price, ' $2.00  Per  Annum /TaT STKICTLY IX  ADVAXCl: m~V~X  '  ' Would it no,t be a good idea Lo have: souk: public discussion of the  peculiar situation lleycls-toke. finds itself in in j regard to its next council ?  It, may be i- thnt the legislature will have, tO be up- j pealed to for special legislation to afloid j felief to tlic city.  J fcei t.aitily is tiuiR ' that the (jucstiun of 'abuli-diing proper- ! 'r.y tjualific'ation for municipal olliccs be ! studied anrl discussed. 1 1'j'dues indeed seem to be tlie "'AI ' tnighiy C. P. It. " where l^evelsloke is | concerned. The latest instance of "AI-'1 mightiness," ,vvas tliedestrnciiim of (lie } Douglass fti (-<*t crossing by'the cum pa- i ny this week. ' ���������It having developed leeently that there are very few rate pn\ei.s who can (jualify for municipal ulliees, it now remains for those interested to sec that no'ouft but iliosc "lie ,-ne qualified are allowed to be candid.itot. It nou reiiiaiii-* fur Aldciniiiii (Ira bam to leintroduco the 1( dging lion-e bv-l;iw. The Gambler's Wife. The g.itnlilei'.-��������� wile i-, after l.he g.unl ��������� ( lei-. Shi* no longer fits on -,\ 'garden j seat.ind mourns liuj^Juyms anil pasM-s j re.-oliiLions and r^n^cs thu\-;ity council I net. At the \/A liieet.ing or the alder- j men at Yei-iWii they had llii.- re.-ohil ion ��������� hefine theip: j "\Yln*r*/a.--, it is (oininonly'ii'|i(ii led j thnt. guitibling i> eaiiied mi in many id j the hnti'l", ii"-well os in piicate moms , in the eil v: and wheiea-*. il i-< nl-o coin- I tfinnly icpniti'd lluil this, fact, is well , known to the police; Thcl-efoi e we, the I undei signc(' nieinlier- of the "\\"c��������� tii*��������� 11"s������ ' Cllli.sli.in Teili|-eiilllC-e  Union  lesjiect- j fully heg that I be police he summoned . before 3*onf liuHoi'ilili: body, and an in- j vei-ligatii'ii be n uik'into I l.c: Irtilli of! tlH'sc ivpuri.-i iind  if  iiccfs-fii y  tiich I ADVERTISING RATES. CONTRACT AI)VKRTISK"\lKNTSin>ei-ted at the rate of "J1.50 per column inch per moutli. Kori.ji.ice>: of six column'inches or over ,?1 per inch per month. TRANSIENT ADVEKTfSEMKNTS 10c. per line first insertion, 5c. per line each subsequent insertion. The number of lines reckoned by -\mce occupied, 12 lines to the inch. ltKADINU NOTICK.S We. per lino each insertion, unles.-. con true ted for by tlic 100 lines.   ' .i "   , JOH PRINTING of every kind nt most reasonable rates and shortest notice. ACCOUNTS for job printim? or advertising .payable on the first of every month. CORRK.SPONDKNCK on all matters; of local or public interest invited and carefully considered. All communications to the Kditor must be accompanied by the name of the writer, not necessarily for publication, but ft������ nu evidence of good fnitli. Address- Tun Koothnay Mail, Ifevelstoke, I3.G. KKVKLSTOKE, DIOG. 2.1, 1S90. Hevulstoke voters can now furnisli goorl reasons for deinanfling  that  the property qualification  for mayor  and aldermen  be, abolished.   In  the  last week it has been discoveied that there are. liot inoie than Jialf a dozen men in tlie city who can  qualify  for  mayor, nnd in Ward 1 not a man,can  qualify , for alderman.  About, half a dozen can qualify in tlie second  ward, while so far as can be learned there arc not more than three men in the third ward who fire eligible for tlio'ollico of councilman. In tlits wind not one of tlmso. vvlio "can qualify 'Will  offer  himself.   Tt  now It appears  that  two  wards  out  of tlio , three  in  the city will go unrepresented in the next council, unless  the  vacancies'ate filled by  appointment,, and this will be. a  very  dangerous  experi- . merit, as men could then be appointed from'the two wards who  would represent one interest'alone and not the interests of tlio, city or of the  ward  ho was  appointed to  represent.   Tn  the election of the next ''mayor  the electors will have, apparently,  no  choice, as not moro  than  one, so 'tis, said, of those wl o can qualify  will  stand  for tli.-it ollije.   Tlierow arc  those,  who do.' ���������not favor a contest foi* anv  municipal ollice.  In'tbis paiticular case, il might work out all right, luit it is'a very, bad principle,'fur wit Ir so few; who can qunl- ify, and with uncontest, llieio i.s .-in op ' port unity for* those .interested to.smile the election of in ist, undesirable or incompetent'bHicqrs.   Wo wi.sli to point out to tlKi.se vvlio can  qealify  for  municipal oflices, that by refusing to stand for ollice they may be neglecting  their 'own inteiests, and in this mutter they ���������should sacrifice personal inclination lo conserve tlio best- interests of the rate payers of tlie city.    ' ' steps be taken as you deem advisable for the enforcement of the law." The police will be sunimmoiicd. Printers' Union. A printers' union for the Boundary has been organized with the following officers: President J. \V. Grid-; vice- president, J. D. Ilendiix; treasurer, 'W.J. Harber-secetary, AV. H. Pierre; executive comniilee: K. M. Grace, L. Keefe, F. \V. Grant. G. Karl McC.i'i ter, J." W. Ellis'. The union starts out with about. 20 members. The members of the union were banqueted at the Yale Hotel by Mr. AlcCaiter. CURTAIN  RAISERS. Cnmille d'Arville's time in vaudeville is said to he booked-fur one year."   ��������� l.ily Grundy, daiijditcr of Sydney Grundy, made her, first ,-ippearanee in "The Degenerates." which her, father wrote for Mrs. Liui^lry's return to tho stage. The music nf Frank Daniels' new comic opera "The "Anicer" is said to bo the iiki-jI exipu'site thai, ever eanii' from Ihe prolific ami isiel-.,'.linns fancy of Victor Herbert. Clement Scott, the en-.-nic Unxlisli re- Ticwer. is to be the dramatic editor of the ' New York Herald, no say* a report which comes simultaneous!/ from London and New York. Worms, who was about to retire from the company at the Kr.incais, ha* consented to remain another year for the gala performance! to lie siren during tbe exposition months. r- Florence Warden, who wrote "The Guinea PigB" and produced it in I.oiidon on her own rexponsibility. ���������nlimitted the play to fire London manajem, who refused it.  It Is a failure The grand oriental ballet in' the third act of D.irid Henderson'* extravncnnz.-i. "An Arabian Girl and Forty Thieves." is one of, the tnoxt elaborate and beautiful ballet* seen in years. "The Greek Slave." a comic opera that has been rnnninjf until recently at Daly's theater in Loudon, with Marie Tempest in the principal part, may be seen with that star in America this season. Kare, the Latin Qun riser humorist who had so much fun out of Queanay de Beaurcpaire, says that he has written a farce to be called 'Taris-Baale and He- turn," which will contain thp principal episodes of the Dreyfus incident. Kootenay Lodge No.l5A.F. &A.M. The regular meeting are held in the 31ns- onicTemple, Bourne's Hall, on the third Monday in each month at 8 p. ni. Visiting brethren cordially welcomed. G. S. FLIXDT. Secuetahy. CHRISTMAS PRESENTS" ^  | ^1* <���������������" THE ROYAL BOX. ' The Emperor William is said to be the only liviiiK KnvrrriKit of 1-hiroiie upon whose life no attempt has yel been made. The Duke of C������'nnati>;lit will endow-a ward,in thc<-I>iinder Hospital For Incur- abh.'S, which he olliciiilly opened' last' mouth. POOLED I ps esU' ' ^������t������@"������"S���������!������"Sg"S"������"g@���������ii@���������!e���������������-S"i������������������������������6���������e������Se������������������" ' *  ��������� 'J HV CLIVK PIHLLn'S-WOOLKY. Jviffhl-iii the pines, ;n the hhn-k Imll-piups On the height of the bleak divide, \\ here the year-Ion^ gloom of the sullen North And the snows of the last Fall bide. Tracks in tin* snow of the wandering bear; the hood rf a Questioning owl ; bobbing (1f u-inds that, have lost their way, I; loin the lake���������a gvvy wolf's howl. Flakes that hj..,s jn ,ny rfving lire, c  , thoughts that, burn in'my brain: ���������  ,    "H/iVH 1 bartered my life for the World's Desire ' ,  , J o get me a bond slave's chain:-"' '  I see the fires of a thousand camps,' iMoin the Rand to the Arctic Slope, .Strung over the world like a line of lam On an'endless i o.*uI of Hope. .,1 hear (ho so,:g ()f ;, | b���������.,san(l creeks xVashing course giildfrom the hill, Hie day-long beat of the pack train's feet, 1 he monotonous ling of the cliill. -."'."'-. ���������    t ( '-., * *��������� ,^'*' ������'������ The mi-si. rolled off JV( ,,j the red-biown fern, ���������   ��������� As I ros"' with the dew in my hair. , Sodden and stiir with a long day's toil, 1,crept half-dead to my lair. , My body stained with the t ust-red di ip Which dropped froiirmy.maM.er's hold, '   My soul dyed red with a'deeper stain��������� The oiain of that di*vil���������Gold ! M v'lin'iis-gi-ew heni; inj'-hands grew crooked, .My eyes grew blear and dim, <    ,���������. A w.iy'froiii the light of the blessed day In the holes where I,followed Him. ' .���������Toiling (in- millions I could not use, Whilesthe life I might use wen I. by ; What wonder the Devil laughs loud to-night  ' ' As he watches his bond slave die. '���������llu! , Ho!"���������ls that only the questioning owl? Oi is it the I hing Psnughl!'   - , Tlu* Thing that promised "the world,fenced in," That promiMiig all; gives nought?  ' ,  The Thing thai blinks in (he river sand, That glares frjuti the night-black shaft? o II as it. the call of a hunting owl, Oi was it a devil laughed? . 1 lien; were bruve day.-, too, when my birch canoe ���������  Shot downwfiid by sti*.'fims unknown, A\ here the a Id his budded, a rose grey fringe, c And the great. M?h flashed and shone ; When t climbed,from the hot lush cedar woods .To the stiows of the mountain goat��������� N i Lure w.i.s with me in manv moods��������� / had only eyes for "flout." .  ',.    ��������� I lie-ird nu ,-igh iii the -r.-it������-ly trees, No voice from the God above;- f asked no )i|e,-is*ure, 1 sotii;ht no ease ; I huiu'lii'd at the dear word 'Move." That w,is- for fools ip liiecworld bi'lovv. The world I would have and hold, With .ill ih.it it, Knew, oi  1 c.irefl to know,' NVhen I'd won me the key to it���������Gold! Il'ig-lik'" f inoti'd where wild flowers cling,  , I drilled lie* em th lo her core, I found Iit-wpi'I iis.-i. maid in -pring,  , I Iff', her a bi'ii'/.en whore. l,m id .md loud ihe "-wlter ro������o Wli'-ie the gi.-nii Douglin. grew, From the inm-ky g|rK,tu wln-re the de.'r's.font grows Till it towered mid dreamed in the bin.*. Th>m th" iiii-ii su-.iriued m, and the wild thing.- went And the voiei-s of birds giew Mf.ilI. ' And I hi* linir of the buildei's tool Win blent W'irli t.ln* miner's blii������|s in th",l)j||. .Men fi-lh'd C'itu]'< forest o, His rocks I hey scarred, Tbi-i-ili'iir i' of f ind they linike: Ids lin.-iiiiy they elm ngeri tn.'i biiildei'. \'iiril, Hi- sun they veiled with I heir smoke." FiMii the Hear I of the Plaei'en nie a roaring sound Ol' I'liiciiii's tiii-ii liuilrl and weld ; ��������� , A t ln-iPi ,iikI a hi'/it, ihkI'ji liipiid In-fit, And th'* ������( i'ciiiii of a power Imrd-held ; The upward leap of im veil oi is f |.um>s, The ceaseless vvhir.o.f the wheels; The livid hii'.'s of the molten rock That, writhe-, liken tiling t hat feels. "IV,is red. w,iim-i-eil, gold \-i-d ,ill day; Jl vv .is- i ed. I'h'iid-n-d .ill night. Xopnh* piie.sl'.s prayer coiild fright id'ti there, No (Jofl's .-word re>i( h to smite. Let me craw I buck lo the world I know, .  Wlu'i i* I he brute iii'Mi ���������<( rove and bled ; (Jive m'e fires of hell for ymir fh-hN (if sjiiiw- It is Mlence and night. I drend, 'J'hv -ikies-, Liird fjhrist, ,\i-f cruel clear, T\\y s||iiw*< too --ninth* while; I ciniiiil hide on the mountain side-��������� I (I iit lint (lie in t lie nighi ; The On-ill A������siivfi- wMI rack my .ion) l*1|(iln Cl Ue-i I il f tn cupel ; I 11'iv e leiiQied I he valtti' of gold on Kuril] -. "llol.Ilu! Vuu ahull k'lini it In Hell!'' REVELSTOKE LODGE, I. O. O. F., No. 25. Itcifular meetiiiKs are held in Odd follows' Hall even- Thursday night at, eight o'clock. ��������� Visiting brothers cordially welcomed. P. MOORE. N. G.   ,  A. C. THOMPSON:. Skc. SELKIRK LODGE, NO. 12, I. O. O. F. Meets- over}* Tuesdav o veiung ill Oddfollovi-u' Hall at s o'clock. Visiting lirctlmai -.-or- tliallj- invited' lo attend. J. PALJTlKH, N. O. J. MATH IE, Sec. COURT MT.iBEGBIE I. O. F, No. 3461. Moots in the Oddfellows' Hall on tlio second and fourth Mondays of ouch month. Visiting brethren  invil'.-d  to attend. K. 1). J. 0. .TOII.VSOX, It. 8. It is always a hard  job  to know  what to  buy  for  Christmas presents, hut this year the Canada Drn������ and JJook Co. have such a large  variety  of everything  in  holiday goods,  such as toys, fancy goods, the  latest  hooks  and  poets,  albums,  souvenir pictures and !'*���������  spoons of Revelstoke, perfumes- pet fume atomizers, etc., that every- fel������   body will find it very easy to make a selection. Come early and have your choice., 4* THE CANADA DRUG- & BOOK CO.,    < <||������ REVELSTOKE STATION, B. C. ^ (!>'^^4'"^'|j<li(|j-#^ I). It. CAMI'HKbL,, C. It. , Gold Rango Lodgo, It of P., No. 2G, Revelstoke, B.C. Meet* every \Vcdnc**,- ���������day in Odd Kellow-s' Hall at, S o'clock. Visiting Knights invited. J AS. GILL. C. C. \v. Mint hay. If. OK It. & S. FAIR WAGE GOOD GOOD Is a topic which is occupying the attention of the many. ��������� Jk'foro you make another iiin-ehaso of a SUIT, jiirit, lieai- im in mind. Our workmen receive fair pay, our SUITIN'CrS are the best, finality, i;ind iiiinicy spent, with us reverts into the channels of trade in your own city. \\"e can give you lit, unci finish equal to any in Canada. Uut, our prices iiutl examine our goods and latest fashion plates. a-rEiKriEi'R.AJL Merchant Tailor. NOTICE���������The Arrowhead nnd Kootenay Itnilway Company (incorporated hjy an act of the legislature of Hritisli (Joluinliiii, (il Victoria, Chapter 17) will'apply to the parliament of Canada at its next, session for an net declaring the words which the company is by its net, of incorporation authorized to cons-triicl, to be works for the general advantage of Cini- uda; extending to the end of l.lie year, 1IHI5 the period within which'the company may complete its work, niul giving such powers tn (he company as to the maintaining nnd operating or disposing of its railway and works as arc usually given to railway companies incorporated by the parliament.of C.iii.id.i. I'y order of the Provisional Director-.. -  .. -. .-=, CH Alt LKS i) Iti:VKVV.A TICK.  - v '    Seivelnry. Montreal, -'Oth Xovoinlior, ISIW.  ' :������l-!lt ARROWHEAD, ,B.:C.  . '.-. Dry Goods Groceries, Hardware. Tinware, Powder, Fuse, Etc. Miners' and'' Inspectors''.Outfits a Specialty'. , WEIIER BROS., .....':.ESTABLISHED J802 VICTORIA, B.C. j:: V. ii. iioi,dk;ii AXAI.YTICAT, Crtl-JJIIHT AND  - ASSAYUH. Knynl School of Mine's. London. ���������Seven years at, Morfa Works. Swansea.' Seventeen years Chief Chemist, to Wigan Coal and Iron Co., Kng. Late Clicniist and As-nyer. Hall Mines. Ltd. Every dc.-oriplion of assay and analytical work undertaken. Claim-* examilled and reported upon. KHVKLSTOKK, R C. ��������� 1 FIRE PLAGE FURNITURE $?,Fenders, Fire-sets, Andirons,.etc' Brass-and Wrought Iron "Finish. ��������� "Lali-st. ill-signs' in li. ,fc 1I.,Ki.. & ��������� -1'i'ption; Bamjiu't,- Piano mi'.J g{_    Ilan^iny Lamps. . < Write for iiin.si rations of Complete House iMirtiishiiie-s.  i 'i&Wtel^lgTpify H AltVEY & ilcCARTER HA.KK1STKHS, SOLICITORS, ETC. Or Kit-i:s :  Moi.soxs  IUnic  lti.ocic,  IIkvki,- sroivi:, D. C. Money to Ion it. Onicc.--: KevclHtokc, 15, Ci Fori Steele, ii. C. ���������. Gi:o. S. McCiAHTiui. J. A. Haiivky,. llevelstokc, IJ. C, l'"ort Steele, R C. McLennan, Weely & Company, Limited, ESALE HARDWARE!^ill;r::: 'and  Tiling.  '  MAJKSTIC  STKRI.  RANGES  for  Ilotfl  and  Fmnilv  U <? ,, e . Miners^ and Mill Supplies. Vancouver .' . ���������   British Columbia, JJrancliesal. Diivvson Oil}-, Allin and Bcnni-tt. J. W. CROSS, M. D. SPItftKON TO TIIK C. !*.,������., CITV HEALTH OI-'J.-ICliH. cOfllce: Taylor Hloek, Mackenzie Avenue. Gold,  Silver, Lead, and Copper Ores . W. PELLEW HARVEY, K.'G. S., Ktc. Assay Otlices nnd Metalliii'Kical Works, ���������   VANCOUVKIt. H. C.' .Siiiiiplin^ Works, 717-71!) l'mider Strcol. Is jirciiiii-ed to  jiui-i linse  the  above  classes ' of ores for th". following  ICiijflinh houses whom lie rer-.i'sents. viz.: Vivlnn & SO'-s, Swanseii, Klliotts Metal'Co. Ltd., Il-.i-ryport.  South  Wales, .Smelters, Keliii im, Oesilverixers, Manufacturers, Chocl'ing-  amoltor  pulps  a  spoolalty THE B. C. ASSAY ANJJ CHEMICAL SUPPLY,CO. (LIMITED). (Lute MueFnrliini' fc Co.) VANCOUVER,  B. C, i> ,W(> ���������'"';; lA,;ll,lll''-<-'l'>'''M's,-'ind direct,  I in porters, and ciiitv n largo stock of 3alaiices, 1< urnai-i's; ,1',,-e (Jliiy-jfiHKls, ScienUIk: and Practical Hooks, Glassware, L labiiiiin poods, Acids.CluMiiic.-ilsand all ot lierAssayer'sand Miner's reonitviiicnts . bole Ajj-i'tils lor Moigan Grncilile Conipant, Battersoa, Becker Sons' Balances, etc. ' ' Catalogue and full particulars sent, on application. AUGK AM) WKMi LKJHTKI) ^SAMPI.K 1IOOM.S. flcHted by *S hot, air and cleelrie hells uiid HkIK in every room. Free has meet*, nil tniiiis. .REASONABLE RATES. Xljjht. (.irill Itoom in coniiei'tion for the convenienco of ^iicts arrivlnij nnd de- ��������� liartiiiKhy nijfht trains.  Hourly street car between hotel and station. , JOHN V: PERKS, PROPRIETOR. ��������� ���������. ....... REVELSTOKE, B. C. Notaries Public and Conveyancers Jjrnyiiiir, and duliverin^ a specialty. Tf.-ams ;il ways ready al shortest not ice Contracts for jol'liii)" tak-'ii.  A^'iit for  J). C. Oil Co. Robert Samson. J. I. WOODROW AND VALUATORS Sole Agents Smelter Townsite Fire Insurance. .Money to Loan hO<K>0<X><>0-<KK><K>^^ ( $1 PER DAY.. Newly Built. Lighted by Electricity Throughout. Butcher ! Purveyor of I ligh-clriss Meats REVELSTOKE, B.C.  . All (inlet's In cur Hue will !)������������������ promptly attended lot , THE CITY HOTEL *4* Bost Brands of" Wines, Liquors and Cigars R. OALEY, PROP'R. .��������������������������� '���������,',',.'!,;-t~<-.-fci'' &mamimmmeB& msmmmmmmmmmmmmmimm '   <  y!l CO THE KOOTENAY MAIL COMPANIONS. A hundred ttm*������ my fee-t have trod the wtf. At last we trnd together, you and I. Yet -lever iremed io ������wift until todtj; Your heart conjectures why. A hundred times my yean liar* heard tha lonj Of bird and wind ������"-, listening, make our own, Yet ne\er ncemed lis notes co pure and rtrong When 1 was here alonel ' A hundred times I thought, "How fair to lea , The young prasj ii, and ev'ry leafy bough!" How beautiful the wintry world might b������ , I never guess'd till now. And if���������ah, If we two mint part apaln, And on our solitary journeys go, ' I shall be thankful, even in my pain^ That love has hless'd me so.  , ' -fall Mall Gazettt. / /vvvvvvvv Vv V. \ ::���������  ...  ���������:: i> AUNT TID'S ROMANCE. ?. *:��������� -��������� ���������:. _# :'a T-wilijrht. v ���������...*���������.��������������������������� .���������������������������.���������������������������/��������� .���������VVVV*<*.������V .���������* Wc Always called her "Aunt Tid," but her real name was Araniintn. It was. perhaps, because of the unworkndiiT "fiiipnpss" of her baptismal appellation thnt our dear old auntie preferred to ��������� he known by the title, which, given her ill childhood by n baby, brother, had cliins to her throughout her 70 years of life. Aunt Tid was the eldest of a Isirjeo. motherless family nnd lind spent lirr youth in ilonl;iin,'(nfter her junior brothers nnd sisters., transferrin-; her p.md offices in the latter years to her numerous circles of nephews nnd nieces., Whenever sickness or , bereavement visited the household of nny of her relatives, Aunt Tid was usually summoned n* promptly as' the doctor'or the' undertaker nml wns never too busy or too*'il! herself to'respond to these calls. , ��������� A life wholly irivcii up to the service of others had left Aunt-Tid but little time to devote to herself, even ns regards the care of her toilet,; nnd, though alwnys 'scrupulously nent (no one ever saw Aunt Tid with n'missin-** button on ������ glove or n disheveled hair in her cmy brnids), our good old .iiintie wns wont to nffect n very dowdy style of nttire, constantly  wearing  old  fashioned  raiment - until it wns fairly used out nnd eonsult- iiiff comfort nnd economy rntlier thnn style in the choice of her nppnrcl, a proceeding which "pave her nil her years," as the French sny. - Years went by, nnd Aunt TIjJ'b Inhors , grew less. Children srew up, family t^npegrnces died or went nbrond, a distant relative bequeathed to Aunt Tid a comfortable little annuity, and, nt.the time when my story commence*, the dear old lady wns enjoying n kind of Indian -summer of life, dwelling in n pleasant little home of her own in the country, with only myself, n girl of 20, to he the  representative  of  the  many  youth- - fill relatives whom she hud "mothered" for n couple of generations.  , And ns I was enlng to be married in a few months, so' Aunt Tid's cares on my account would ahortly be over.  ' ' -I wns'pnyins a round of Tislts'nmoii'j' Charlie's relations. , We were to start vJ for India immediately ' r.ftvr ' onr marriage, nnd I was making acqiiaintniiro ' yfith my'-new connectinns before leaving. My last visit wns at the house of Charlie's' eldest brother, who resided nbiitit ten miles from our little country town nnd who had lately brought home .a youthful bride shout my own age. My future sister-in-law nnd I soon be- enme great friend'*, nnd I fairly'lost my heart to n denr old gentleman, nn uncle of II������lcn, who, like myself,  was n visitor to 'the'house.  ��������� " . '   Colonel Bevillc wns an ideal specimen of  the  old  world  gentleman,  tnll  nnd erect still for nil his 75 yenrs, and with ,  those charming and courteous ninnnem, o especially to women, which are not com-, mon in the present day���������nt least so 1 often think, but then I am nn elderly woman myself now and. as such, possibly prejudiced  in  favor  of  tho' "good  old times." "I think Uncle .lameV-f lias taken quit* a liking to you, Mary," my hostess hntl jokingly said one day. And certainly tho old colonel showed me a great deal of mnrked kindness���������it' tart, perhaps, explained one day by the', old gent lb-nan himself, who remarked: "My dear, It'is strange how much you' remind mc of a lady whom I used to kn.-.w very well many, many'years ago. There is something in your voice anil your smile, and you have her hnir and eyes"��������� Here the old gentleman broke off abruptly, but I suspected n romance nnd was not n little interested. Colonel Ito- Tillc was a bachelor I knew. Had fidelity to some early .Attachment fcept' him ���������o? This question was set nt rest some days later. The old gentlemnn possessed sonic valuable Indian curios (most of his lire lind been passed in the east I. which he.wns exhibiting one day to his niece and myself in his own apartments. Helen was called away before the exhibition wjm concluded, but I lingered, helping the'colonel to put nvvny his treasures. Suddenly the old man drew a miniature from n drawer and held it out to foe.'    " 0 "That is tho likeness of the lady whom I once hoped to have married," he said simply, "nnd It is���������yes. It certainly Is Yery like you, my denr.", "It ennnot be a likeness of my mother," I said, "for she was 'dark, like all the Tnlbots. except Aunt Tid and myself. We were the only fnlr haired members of the family in each gciii'ratinii. I believe." "Talbot ��������� was thnt your mother's - nnme?" nsked the old colonel quickly. "Why. thnt miniature is the portrait of a Miss Talbot���������a Miss Arnminta Talbot��������� ���������whom I knew"��������� That the old colonel's miniature rrnB Indeed n likeness of my mint was soon proved, and the engtM- tn'nniier In which the old'gentlemnn questioned me regarding my relative showed'that the .10 years which had elapsed since their lasl meeting had in nowise obliterated the remembrances of his early love from his heart. And yet to entitled Aunt Tid in her cap and spectacles with a love romance! I returned home that afternoon, but said nothing to nuntle about my strange meeting with her old lorer. I thought It better to wait awhile upon event*, nn opinion justified when f received a note from Helen by next morning's post. "1 forgot to give you the (inreel of garden seeds which I promised." she wrote, "but Uncle .lames has kindly volunteered to ride over with them this nftern-vm. My denr, you have certainly mnde a tjxnnplctc cOBij.ucit of the old gentleman. I assure you he seemed absolutely delighted for an excuse to come and call on you." ' I smiled a little. Was it I whom Colonel Beville was so anxious to,see again? Then another idea occurred to me. Would it not be a terrible disenchantment when the former lovers met ? A greater, perhaps, to the colonel than to Aunt Tid, for the passing years often deal more' mereifully with men than with women. ' ' Yet since my aunt had come into comparative ease nnd ntlliience she had considerably modified her former bizarre style of dress and, as i.s often the case, was far comelier nt->70 th.ui she had been at 50 or GO. It wns a very sweet faced though white haired old lady who was now seated opposite to mc in her black silk dress and scarlet Indian shawl, a treasure which I had lately unearthed from Aunt Tid's stores and had insisted on substituting this afternoon for ihe shabbier wrap which she wns wont, to wear. "Helen's uncle is'coming to call with my parcel," I remarked, "and ,you would not like a stranger to see yon look ill dressed." But do what I would i timid only make Aunt Tid look a very charming picture of an old lady, and I sighed a little to myself as I thought of that dainty miniature.   ' ' '  ' The expected ring came at the hnli door, nml my heart iieat rapidly, while unsuspecting Aunt Tid looked up placidly over her spectacles to greet the stranger. , , Molly, our little maid, mumbled the visitor's nnme inaudibly. nnd the colonel had entered the room before Aunt Tid had realized her guest's identity. Then the spectacles fell ,on Ihe floor nnd a blush like n girl's overspread the old lady's cheeks, while the colonel (he was the calmer of the two. for he"had come prepared for the meeting) took my aunt by both' her hands and snid quietly: , "It is a long time since we met. Arn- mintn, but when I heard of you from your niece I resolved to come and see you again."   , , The two old folks stood silent for a few seconds, looking at each other with nn expression on their countenances which I knew well, for 1 had seen it befor* upon my own Charlie's face, when he looked at..me. And I slipped quietly away, though I think they had both entirely forgotten my presence. * ,  ��������� * ��������� ��������� * *' He went awny nt last, and vhess I returned from letting out our guest 1 found my'aunt tented by the fire, with her hands clasped, her,, lips moving nod tlje tears shining in her eyes: "My Inst wish has been' granted me," she snid half to herself. "1 have often, eh, so often, wished to see .lames once again, nnd explain everything."  . "And now yon will be married," I remarked foolishly.' ������������������' Aunt Tid laid one delicate, wrinkled hand upon mine. "My dear," she said, with gentle dignity, "you forget. We are dear' friends once again, but both of us are���������must be��������� standing upon the threshold of that world where 'Is neither marrying nor giving In mnrrlage.'" , ��������� ���������    ���������    ���������    ���������  - > ��������� ��������� And perhaps they were right. A bride of 70 and a bridegroom of 7"i would lie apt,to provoke more ill nntured ridicule than sympathy.   - , But the colonel, who now rented a small ' furnished house In the, Tillage, spent' most of bis time in .Atint Tid's pretty little drawing room, dropping in regularly twice or thrice a .day. chntting or reading aloud to Aunt Tid while she knitted nnd consulting her regarding all his domestic a.Tairs.i Aunt Tid engaged the colonel's servants for him and '-generally supervised bis .household. The colonel was. in turn, my-aunt's referee in alljier small business affairs. < Any one coming In suddenly upon the pair seated on either side of Aunt Tid's hearth would have tnken them, ns they were in truth, for a model old Darby nnd Joan. And whnt, the render will ask. was the cnuse which had kept these lovers asunder for half a century? I ennnot answer that question, for i myself never knew a reply to it. Aunt Tid never explained, and'there are subjects which are sacred from questions. I only know that the pnlr,< nflinnced In their youth, but separated during the best yrnis of their life, had- both remained up to thrlr old age fnitliful to this early attachment and that several peaceful years of happy intercourse were granted to them before, ns Aunt . Tid said, they passed to where "is neither marrying nor giving in marringe." , The colonel was the first to go. He took a chill one winter's day. nnd chills are not to be braved by an octogennrtan. Aunt Tid was too'"feeble to attend thp funeral, hut she watched it ns It passed her window amid the fast falling snftw. , "Fifty years was the length of our Inst parting." I heard her whisper to herself. "Oh. .Inmc-s, we shall not be separated bo long this time." And they were not. It wns but a few months later when gentle Aunt Tid. in tofc-n, "passed' over to the majority."��������� Madame. Hermits and Fiddlers. Of all the many oddities none seemed atrnnger to rae than the tiddler and hermit crnbi, which are found almost everywhere on the suit water shore. 'The fiddler Is a pert little creature which delights In pnrading about when the tide ii out and the snudy bottom Is free for him to travel over. It li sometimes three Inches long, generally conxidrrnhly less, and it gets its name from the fnrt that it hns two very diiprnportinned claws, one of which Is three times ns Inrge nn the other, so Inrge, indeed, that y������m wonder how the little fellow manager- tn enr- ry it nliout. Whether the crab i������ at n*>.t or traveling, the claws, big and little, are held nloft. nnd this pn-dtinii gives them the decidedly cnmlcnl appearance nf fiddling. All are fiddling, and all are. so tn speak, dancing, for they keep mttring about on the sand, although far from rhythmically. They look ns If they hud nothing to do. but If you observe carefully yon will find thnt they are picking up particles of .food. Smui'limrs tvvu ei-iilm may be seen pulling nnd hauling at the same scrap, nnd they act much like s pair of hoys engaged In a tnsv|������. over a plaything. > If yen wUh tn put the whole assemblage to flight, you will bare to rush in. and. presto, the whole collection disappears in n manner to surprise ihe heholder. Then we discover that tliert' are thousands of Ifttle burrows in which these diminutive crust neenn-. live -m the shore sands. At low wafer on the seashore nt Cedar key 1 have seen.a thousand fiddlers nt one. time, but If you walk over the strip there will not be one la ���������Ight.���������Our Animal FriesiU. Their DUcalUfnrtInn. A yonng clerk in ������n nfflVr ������n Fifth avenue lately, became very much dit-w-iii*- fied with his position and as a mn������e- Ijiience bis ii-mpluy-.T Iteraiu* -HBsntlsficd with blm. So i:  happened that  enHi  Instrtrd an advertismii-iit  in a ilaily pnjirr and each wrote  in  response  In  i-aeh  oMi������*r'������  expressed want. It happened also that they sat near each other in lh������ officr and received their answers *inr,iltani-ouicly. This is whnt the employer read: "Sir: I am competent.  f*f>hfnl and a hustler. ��������� I desire to change because my present . employer  Is  nnrmwmnble  and unapprecintive." This is what the young man read: "Sir: I want a young man with 10059 braiiis and,'get up' to him.  Call at once if yon desire to work.  No more nnnentl ties wanted."  ,, ^3'hen the explosion ocecrred.���������Chit The khedive ef Egypt Is an accomplished  violinist,  but  he  much ' prefer* dance music to,,the productions of the great masters. , He studied music ia'Yr������, enna. Prince August of Coburg has now *hot 3.000 chamois on his estate nt Schlad- ming. He killed his first in, 1800 in the' same district. In l.V.-l his total li.-ig reached 1,000, nnd by 1JW1 lie had shot 2.000. ' . R. HOWSON & CO........ Furniture and , Undertaking.  - Repairing and Upholstering Done. Warehouse in' connection for storage of family and other furniture; trunks, c etc., nt monthly or other rates. Agents for Raymond Sewing Machines. '  Revelstoke Station. B.C. ���������MBBMBWmaaWBBWWBUMIIII , Highest Cash Price Paid for,, Rav/ Furs All .shipments arc examined by me as soon as th������y arrive. Prompt returns assured, l'rioes are too high to warrant holding goods for any length of time. Ship often nnd keep posted on tho returns you get from  ��������� . '  ��������� 6. W.  AX.DWIV, 'P. 0. UoxOGi. AKentfos Jas. Ullma ' Winalpag, Max. CITY SCAVENGER Orders left at my stables .will  have , speedy attention. W. FLEMING .������������������������������/ NAKUSP HOUSE Newly Opened Furnished and Supplied A FIRST CLASS HOUSE L. A. SNOWMAN, tm. SOO PACIFIC LIKE America's Great Trans-Continental Boute Quick Time! Good Service! CHARLES J. AMAN TOBACCONIST / A ��������� c. , A new1 stock of B. B. B., ��������� G. B. D. and L.  & (So. for the Xmas trade. ooteijay Ltd. Ltj\ Manufacturers and dealers in all kinds of Rough and Dressed UMBEI ���������*W i' *} Also sliingles, monldingi, base 1 J boimK ciisings, finishing lnm- j ty tier, extm wide eleur pino nnd \ ccdur. Long piniansion timber j cntto order. A Inrge imsorl* ] incut of (.eiisoiied lumber kept ���������; on linnd in the ynrd nnd sheds j nt Itcvelstuke by the pioneer] lumber denier of Kootemiy; who h1i-o litis )md consldcruble 1 experience in eastern Ciiniidii) which enable-- liiin to enter for I whnt the builder requires. Yon* 2 will ul wnys find him reiulyforj <i  businch~. i First Class and Tourisf Sleepers Through From Ocean to Ocean! Tickets Issued Through  ftiid BagK"ge Checked to Destination. Daily Trains Eftf.t HBVKL9TOKE Went 8.20 leave ,    ' lea.va'lT.SO ���������  TO ANB fltOM KOOTKNAY POINTS, a 10 leave '  , arrive 10.45 The Mian. Pacific ,  Steamship ���������Co.'s STEAMERS, ROSSLAND and KOOTKNAY IjC.ivo Arrowhead dully for all points in Koot- enny, making i*o,inect..iiiij nt. N"nUn>.k for all points on Xukn-jp & Sloctin railway i������nd Shx;>ui Luke. ' Close connection at Itobnon for Nelson and all Kootenay lj������iVe nnd llivur point-*, and for ���������  Trail, Hossland and points south. For full infovmntion, tiokeK. map*, etc., eall on or address T. XV. BRADS HAW, Agent, Kevelatoke. Oris W. V, ANDERSON, Trav. Tans. Agent, Nelson, H.C. E. J. OOTLK,, A. 0. P. Agent. Vancouver, B.C. Navigation Company Operating Kaslo k Slocan Railway, International Navigation k Trading Company. "���������J* * Prictn right.  Discount, fur upot $��������� 5?  ciwli.  Leave your order. J R Tapping', Agent, Revelstoke. SSSSi Schedule ������f Time���������Pacific Standard Tteto '  Effective June 10, '90. Kaslo Sf Slocan Railway Passenger train for Sandon aiid way .itationi! leaven Kaslo at, 8 11.111.; daily, returning, leave* Sandon at 1.1*) p.m., arriving at Knulo 3..V> p.m. International Navigation and Trading Company Operating on Kootenay Lake and River. S.S. iKTKltKATlftNAl. leavoK KiikIo for Nelson ��������� at. fl a.m. dally exuept, Sunday; returning, leaves NcNon at, 4.K0 p.m.. calling at Balfour, 1 Hot. Hay, Ainsworth, end all way points; connect-. with steamer Alberta to nnd from IloiinurV Kerry, Idaho: aNo with S. K. & N. train to and from Spokane, at, Five Milo Point. S. S. Amikkta leaves Nu1mhu rfor Honiuir'k Kerry, Tuesdays and Saturday* at, 7 a.m., meeting i-tenmur International from Kaslo at, Pilot Huy; returning, leaves Honnor's Kerry at 8 a.m. Wednesday* and Sundays. Iiardtt'Dtmean Dtoigion Steamer International leaven Kaslo for Lnrdo and Argenta nt 8.1.5 11.111., Wednesdays and Fridays, Steamer Alberta leaves K11.1I0 for Lardo and Argenln at 8 p.m. Snndnys. Steamers enll at principal lamliiiKS in both directions, and at other points wben signalled. Tickets sold to all points In Canada and the United Suites. 1  To ascertain  rates  nnd  full  Information, address: ROHKKT IRVINfJ. 8 tf Manager. Kaslo, II. C. OCEAN STEAMSHIPS Royal Mali Line*. Cheapest Routo to the Old Country. HEAVER LINK-Froin St. John. Lake Out-arid  ���������-!���������;-   Dec. 27 Montrose Jan..'' Lako Superior  -   -    -   ���������' -    "10 DOMINION LIN K-Krom Halifax. C'aiiibromin - - -  Dec. 31 Vancouver -   ���������  ' Jan. H Dominion ��������� ��������� "28 ALLAN LINK-From Portland fAiirentinu - ��������� ��������� I)e������. 27 Cainbroinan   ��������� >��������� ���������    Jan. 0 Passengers ticketcil through to all parts of Great llritain and Ireland, and at specially low rntos to all parl.i of the European continent. Apply to nearest railway or steamship agent or to T. W. BRADSKAW. Agent. ReveU-tobe. LOST-Dot ween the O, P.. It. hotel atid Uournc Itros. store, small gold' brooch, shape of four leaved 'clover, jeweled. Mnder will be rewarded by returnl������g to the office ol tlio C. P. It. hotpl.'..., 3i>2t Consult a One who is~wiiiingand capable. and  who  will interest himself.1 to the extent  of making vorr printing  best  suited  to  your particular needs.- Artistic Printers 1 who  exercise trood  taste, use O 1 r appropriate type and newest ideas, are few. To this class we strive to belong. We -do printing for some of the best ..business and professional men, and .would  like  to, do yours. THE JOB ROOM ������������>������&ee- 9 ���������<a*������^. 1 He is a Wise Man Who Doos tho Right Thing; at the Right Time. Secure weekly entrance into the home circle : make yourself known to it., You have something to sell : tell them of it and create a demand for your wares. This end can best be accomplished through the advertising columns of The Kootenay Mail a welcome weekly visitor in the homesof manv of North Kootenay's best citizens. The pioneer and most influential paper in the district. Its popularity and efficacy are attested by its steady growth and- increase of its ��������� advertising patronage. .'������������������.Write for sample copies, rates, etc. - ' i-iii. 1111..11 1, .111   n.ni-^.e<^., 1, ' 1 ������������*'}������"S������"->ww C3 c������ ��������� -,  '  9 ' ��������� .9 .-4K-S������*A y;iiiE^^^
./s ���.., ���   -��������������� ��� y: ���:���!������ ���.������;';������������..,..������ ���. . : ..������������ '  < ��� ���������...���,,.: ;v,v. ������'..,,  -. 7 v-':.-- y ������ -, ;y<��y- \ ^ ������x.-ZAi-i.-z '<j&- 'Cha^'Vl:
���V ��� -ct.'tt-. .ti-.  -irir.'-.  ''A ���.���'������  ^Ts- ...... ��� 	
���ii'spairea'X. vm :���-;
���i*-;.'"--''-���* ��".���"..-.
���'��������� ���'���.���������������"���  i.yUM.,f'5|::/;H. ,px flAA-A,% -'jyin
Y ������'������������ ���'��� W    / !�� / ��7 : ������ ~S   \J*,y v   wi '���.������?-?:.,:��. .^j..  i-si.'   ��������������-������ ���".''���������.':' . Q-.- ������?*���-# A-.:i*��,.'i. swAOifi �� ���    ��������� ���  ��� ���; ..;-r.-v.  '..|...-: ���.���"'.".-������������,���. ���".-..���������,������������������������'������,��� ���  ..v ���������*  ������. - '��� ���
'O'y:.::;^:. ���: (W't; iA' '^' y-i.;Tfe,|y^ ; ,ff , ������^vH.^.-.v.^
/v7';'yy,/ ^ p.;y'';>a ������/������ SvA' ,. �����, a.MaaA ^-fl'  <���" �����*���' .''���*-:li;y 7V7:'7."  v77:'."���������'���. T^rs-or-i��� ���.. ;,/^";,;y.;:.'! l4i...ip.'a^^si"^'ri.7n-..^5-it.--',^
��.y;;7;7:^;yf^.^.--:*r:^:^;;^.^f7:7' .y^r^'^:-yA^AV&^>\a: ^..,v:yy;:\yy7y.y;r;y^^
a- l 'W��m��^^^
/V':��;4"**W^ ;'l;^2:
y'-'^GiM^
���'-V'  X,.' WttTi^it yT^-H-.-rS.'rijrj'"  .y^y ^77 y ?Jy/7''Cy. 7>-y
y'-;';:';'6.:7'' '7 "i7^- y y^
, ���;���< v '-���>!:'l'''--it;iV<iv;:!t.y7i if; L':lii4:c>..Jri."/Vh ;-^- Siu-il i* io:i th ei*. ' -: ���. ?-���-'��� A
: ''':^,'',:f'!.'i]"^;';!:i'5j;'.>^;fBiri;rts:f,v,i:i()c--fi> if'^.fK)^7y.-.y.y-v:7.7,.y.y'-':^,y,y;:r^r;
iy^.:';*-:1?''!^!'1.:^
13^ ~>
y, ��� '-fv... 7w���^'v?:^^A^rAk:.y~AA^X':. ���'
���...:. V'-v���..-. V'.' ,!.:���':;.'.:-js.'..���>i -Fori'Ti'nii'sy ef'iv, ���-''";.������ '-vS-'- ^.A-r.A-
���i  jy /  A'' .-.   .'W  .���;���, ���������...-<'������������ '  ;������!,;,-,���'������ ���. ,.; p V  '. ������������:���.  ���' '"'���'"v
:-. -^: "i":v-M:"" ili.-i.iSn-" ii:o^i^,-��^V>' --::-"^*^S^'>^St^lb2?;:
'';' "-1J :������'! ':'���-.������.,��� ���"���." '  ���."?...>���  ,....'?(..''.,..'-*...-.'���'  ���'' ���  ���'���'���'-.(���: '  - '
���l^C
:\.:.>/iyk 1 j.:*ux-*:}y!y-hiyj.5.-^^\yA:
..A.The, iyi.i 1 iWetiiirr.,'.)I';,$)ie'-">fKoiifti'm"v
. ��� .-mujT. ... JobyiioOiii, .ivid'^be. rend};1 lor
';���'. Ihs-bnsiiie.s,.? men,.w-!io.ji.-i���.���<t'.'.a'li-^;ii.!j;
���:'��y placwly^tliqiry^
'���A- ^-.AA-aAavB^^M^^^A^:.
p"TrP-;:^ OT3i; <:i 7y :iy y yy<;- ' Hir ^ ^ ^ ;i*-
^X^||^^,l;|pjyy^|;^
'y^":'''':.y::';'V'';':7^'y^;N^^^^
7'V:7;iu:yiu; i,-j }.'���.���.(
;^^C"','
U:^W,^'i^: '^2i3:i;#3fe:>i
 $:iy522,-j72.
^;;S'-;i-!.OV/LAfi,07.Pi-es%iVty.;iV..
,.":.-A������;������:;y.'y.;.7"'.���V;-7 D:': ^-; V-y'-1!^-' ^"fi^%'Manageryy'77*  .'���:;;':;;'y..;.yy"
ed;-.y -r;.;>1
^y^y'-iy'^.^: y-'V^tt^S'11^^
.r.v'yy'vy.-y ���'fryw y..T,,i>.vrti'v^-.cW,��:yMl7y ������" ,>-ti.iv.>te)-'uAAj..>:AAArAA^ .a-'Ja^a- yyyyy.7yyy7^.p;..;��y^
;and
>:��� ~-n il>-h ts:7 ������';-\;��<*\v|h t; ^ou7't6ysee
���Ay\ttlQ.&��\p(Z��kM^
;iy :;7,;7'7'7;'77y: J >y> ns, -1 ii 11 ��� i | fyprvi;, > ti: n Vi (l^,i i i, C;i7,. imH7 riti?c<:"ii n i wl 7i 11' 1 liYI k'" }:A'Q : \'lA. ^yV-^'A^'^-l^'-^^^-AA'A'A'' 'AAAAyiminV.\ymv?A:Ar
;;"^'\?*^;MV.,^;^:..v..?iy;.-\��:y.:\..J yQ.7y:yy:'yI\.:y:pla1-y(yyiiyH,s-.|iaii(l^,iV)^
.,' .:':,��� .':':.'"" "'."''.':".!���..-; '','���.:.'. ������'i'hi.'-|ii*Ki':-iilV^i,i-iir.i'hivl.',.i'i',.;?',ii.;.!'.,,f,,;i.-A.,v-.ii'..,'.:';.'. i.!,y." '::.7'y ..'A: yAfj"'"y ��� :. .; ,'V: "."..'.��� -,:: *'iiir.��-i^;y.ve;;-..,' ,r;y..;'...,;,., :.'::i.y.:; -.'.:.:;���.'':���'���' ^���.,;,r';'" ..'.,.i ;���"." ���'.-'.','..;;; .i','.;  :.�� ;:������'���'';���;'.:.-';':' .. ":/������' :;;.\::';.,
'';^y��!$P^ ..
:y:,JTiireJiassd.^Sy^kigs::^
',y,XU.l'reSlt- Vi^eA^A'A-'-M'ah:���.',;y7";yy;;y: ;'.'',:"'yy'y:*-V.y-7'.-:: Vy^���;��� ;���;��� ;f;:yy y';7"-;"yyy7 y;y'y;-.y;
'iM^^^-'A^^
-.-'���':-4!'^',' ���!*'^-tJ*y I,?-'^'*";'*'"'?-?���'."y 1 -V^'���''''"'��� i-^".'-*v-*'''^'^-'''v'''-""N^*-*i":''*J"^i'J-tVr';-|'-'~^i7vi'f-Jaj'i-V'iii '"jf '"'"i?V""y--{��� T'''������''':':i'"V ���'���''"-'-^V-^?^.'Vr7'-''-S= ?-s:i' !:1-iit"i.'ii:.-.- ii]y iwli'eii ���'���you
ycil rpi-'ii.i.'j'iMitejVi,^
���iy1/!1'^'?17^.^^ 'S:y^y|:;^j7;;:sy-^
lS$%g&i
yO.;;.^?
-���^^������"���^y^^A^3YS-��i>T-03:*-i:., ZT/Ll'lO-^hA-l ^A:y:A..
r^::yV7-^.'-!y
5^-;^S^Gg^^
'-~-i T-fr,
���^.&-3,.w->-?.a-'r;^
L;,''y' y v.yyJ������;J,?e:j?;i'i'liJ.ii's-'.ii'^peeitili.y.7..;.A?AAA}. "rA-A
jt'vli'i?'. ,\*Mi|-(jJvJiiVp^
���v-ytetinjim
,^y''JBTtke is--a'! 1 !:.wobi,.;' (wAsa;A'e'i-\y
Cpyi,iil-i,e:.;\vq^^
^'^; hi ^rri fcl ^5if n;ii^^. >f ;r^ct ^^1^^;^ f ^'e <:>^ cli^;^
yyy :A ;lj.|.^;,ic^!51��- ^dii^^y{'!|s;"/t-ip;y
'"������������ ���l-J-ii'-j ricici- -piAy. ^'.'..Ctj c?^". 'i* K:"'' ifts ;>.-;:
^..=-v,.L;.tylU'dbvXiOiit-^pt:>;^:b.Qw y^p.:
:7>yvF^|ntfefe!:;^y:-B
AyA.-vii...yry.fcrt.v-.--���*������?���=-,-������?! 'h-.-vrv:w.'.^^-iK;.t'feJ:-f*>Ai.7'-;:'.-v:''^37-A---���������aT ft^v"-"-'"^7'--���'���''���'���'y.V7,'>:7'-7-/'r
,yyy....'?s'-^'^4Wj,. ���.���>:��� ut-i^i, ���4;^:--j.,Li..g*.? ^ ^-iii'tS}.'���.-������-���'..-&.jS-jf^. Esa" K*^.^' ,.s..-^.... .���.,���'-,,.������  .�����;��� ������:
^7!yvyyy^.'!:y,','t'Ti3''(.^'5?
5y.7;y\;:y;:'-��yy;:3v;:-'y.y^.y^
y^iJ.��L^pK|7i:7;|:^^^
bpo.boby.:
iy5qp,b6o7;
;7777y-7-''7r#y;-rDIE;p:'��� 777:7y-'y7'y;My1^^
A^^lAiAy^iAyAy^AMA:^
_ y;\V(yl 111 '*5J,il-iy,;:".J>;;c;e 1111 iy?-���yiJi/'^.SOi);'XJ!\*A
yiyAl^Apri'ii-iii^
mi.:-.. .._.	
*���    ' "   """'"""'':'������^I^'i������.���^���i^^^^^':���-'���;������<,^^',.:;':(?0^:-i
7:-:���
'���'- - ������-i-.jt,:\'
i-;y,yrl7;,7,y-: ���;.-' ^y���'-;y7yy,y :.,7,';7y ;;,;,;��� y ���#' ;y,y ������::-,���';.: ������;,;,. .'������:.';,:���.
y^->S'st'i*i-tf>!^ttt^
yy.-yy'; yyy y.y :-;'y?-ys���������;;;V'y:--:yyl';!.iv.i!!.,,-y,iy A}Uy^<^ny^y.^-yAA^-yAy^y^A%yyy-;.- .uJ^'y.-.-syyyv;..: ;,������:. :������: ,
AA:yyA,0AAL%n(^
vy;l|:;;;-:77yyy'fisfe)!;-��i;['^
������' yA:rA?Ayr A'tvA-y yl^;Hy"i['(yj^.^%.,.';.Rf;,-,-.- t-t. vW,'Ki:-:-"i"- ^--w; tv -^h .-��n.
���:.;ya^^r^^^^iisi^^fei^ iJ"<'^';:'i:ii%if.l;Gi^<i?^
���������!y.Tfc^-*a^:fr"(.'..'-'^
v������ v t4.' :.yy��y.-.Uvy,; Jy;.ly^f. U:^M;:v:7b! fiV'-"^7 7;
iiiBilII7l
yA' "hhere's ;aygreut;ydeii^dy;-:foi.-'
feyH^M^yt|^|j^
*:,fei:ooya.rge^^
7l^y-' tfe^O ^ ^-^fe ^Sv;f^i t >'si^ c;e^t H;<B'
;7:^lav:siy:^
!ycfuafil|2r|y|oi:;^
AlyAAyyAryy
ii^oy^E-M
:;yy^K7|;:;^;'5j|'iiMiiy
W'M:AWy^B&^
'-MAAyA^W^
MaA
��Sv.";;>y;>?yiy,',^:'.'?^y"p
���;,yff;:y'i'::7y!;yA(;|:f,('0
7y;yyy,:iy;yy;y:\"ici;(;i-|;/.;';7;jy:_y.y..:y
yy'yyA^
AaA ^a'A*a�� '$a m.'i$. |> i :<"��f;' V t s f-1 ;i ry!':;; n i \f i-sr Vi I- Tty;:: a7^ tyy ;i l ;: t; J i e y
7yy'yyy.;yy/y])^
iy33::7;:l'jyl^K^^
mmmAB
M;a
y!/y:
y'Vv:.ytyi-!y'^f:i-.!^.r^
;y5ySSjI:<?^ Syf.?-:^i*'y
4yM^
;..;:..;',. . ' ,������.:'���*i'>""*:f',',';.*$?'??���'..���> T^O"!'w'V,' *������ "ft '*��� ��-��*>r��i*W-'->"i-|i'--i*t ��a '-v"l-'-*' ;' ���:.-;-..-: .,.-*.���>���.'.-'.".!.,.:.ili-.��I.i...,.,-:.i''��.;".-
"t'S|-7v:'yr(
;;7:.i;y,yy.;6;iv:y
jyAAA^^m^mAmmt^
y.?^!,t!o!'.'^;:'4jl!'*-!^-^'V*.:'fi|^
t.<*7:.t!ie;!i:-ismiiL;]i^of^
;-7M6.i3n:iVi^
;yy'.]i:ead;|p:iri[;e
���:::������,. t ���;*���:���*; ��� ..- ;���.���'.:���������:;.���.;..-������;���������. ���������--���������J5? :t,^,;...*;:':".''r'-( V'.vJ/
;vi;;y,/,:':yy:>ii';^
'"""^'" "' ""���'" ""^"yS-^syV5i;,^S^-^,^P~}y:AA
���^EAy^^y^
|!y; MrjiSi sexy IJ e:n t|p|6^i^7J;|oyy|u'i
' j:uiygioods;!i ke ;alj: 6theii g6od;|
:.y#:y.:;^y^:::^^
Clfjm7^W'BT^i^T^:^ 'yy.)vUJ/ pe reluiided iil.no;L i-DLnic!'
llly:OI<:yMM:^ 3^7y'vly"'i':v:i.Vyy,:y7;U
y,.y',7.y^?^;��;':;.y^v0r3-':v. 7^
- y '���-. A : y^.^^;^�� f- A^rJ^.^^H/4^ ���. ;i,-y-*i^OJ7 ^:"2^^yj-;:..NG3:ypcstJsc,
;:yi'y';|yyy7i7:y:77:^
7^vy;'^yy::yg5;^;y;y
^y|y|yy;^yj��;;'y||s
���.'-.vy~^^>;;,^*7t*-"i7?^^\ry-:y.;'.:..-!tV^,...,.; ^.ll.t^:"v,',. s^v;,^���-1 ^iLi^JJ ��^L^Ji i_E��JJ ;iii
iW.-yy.yi'yyy!;;7
...(k.;���.���...,
iMi.-y;
y j| iif i.y y w^J^Sr r^y i 1 'j^z am
..A;A:
y ��� . 1,'ublic iiotiii; is 'lieivb'V A;i\AA\ iA> i
y;: ;o':;t,h;j (MiyoiAiiy^UiyA \Ay;. y, ^^Axu
������ yv;'l^">��'K;^oi:the'Siu4yk'eUi--i.rt!-;:iy.M;^
.���>: , " yCitriirJ;cy(:lsU)ko..oi!(!K'Tar<liiyt;i-st,ih;;;-r".i':-- :-7;. ��� V  ^.-'"" >' '������. '.yy.'7^' s"-^*
���.������,-,.y/..:-, J9..I), at 12 o'clock 'li.oi��V. r!o'i>: L;:c'iK!:-;.v3^iinV '���r!i;-i,':': ���> V   f' ;7  - A:���'~--A' ^."' A. ' ~~3 '���; ��� :i*'" K/r' ':��� -..'
'.... y-.iiig:iiei-*oiisto i-;-p;;o->-::ir't,!K'ni jn tii!_-- .iriviiJit->;K5.3>:i",'f -' A: '.AAiy-^U-yy ftrr< :���W^jVSj>>.:,7
���y ������y-iepiintiiliiK,.Slny6rt...n:i ���.\;<li';-i>V;i..'-: '7:7 ':   ' l7i' y-'7 >77: ^'f^7-K^S-i->;-^' .^=y.'"'
.: .':'y, .-Tiit"'.ivi��ueMi;yii'(.ini!ii;ii-i7|. ��r 'yiii^rryuS'y-yr/.yri. 7 ,: ���-':'������.��," -?,:'7y:%v "yr yy'CidS^.:''''":
..,��� l -
y-t
Mt."I  .
yy-y^yy^^f^v-7;7:
yv/' 7-;y^:y^
ni.yw;-,!..
 e.'vt
..;���.:���   be US fdlliHVS:;   -..-,��� , ���>........ -.  :���  ��� ������'' y'.; . :;.
'."" ".'.-;. Tlie';eiif(rli(!ii!'.-:'���: W:.!i'i'!;, lK;"!\:,-;Lii'li"ii';v--M "yA'A'A'..:
. a .-.- lli/y\vril.i.ii^'y.-:ii,t!i..!-).:���'.;������>-.'ilb:-:'.1;-;..,r7 i';,i..'.-,';.-.���/.?. ^.y7^
'���'���. c".��� Oify.K(''liui^ic-f;'.yi';yy;^.yr,:(n:;.::'y yv:'.y:~ 'AA.yJ;
': A .^:.,ii'i'l S!i;iirbi.-.'ikV|i>,v.V.i'.;.!!.trrui'i:. iA\x-::JAA.y��(i&:iA',
���;'i,^.''.y'ni'vin'}-: tiiiie' iiV'i;yyyviyiyyr?K-'y ;.:4;i:,'w- aa ~aaa :���:���
a AAA v-'ih-'A a A AAAy'Aiiy,: :A:ryA^-a. j.-Ayy ^.yyy
.���>,'��� 7vi.-yi!iit,i)fyi.;ni!l���!��;���:\,\;AA\A.AAAyA::-������������..���';���. v^'V'V .v.7 rv
v'r'opi'iieii.ili'.eyil.fi'i:';'';':;.'.--.;.!'; .!,|"-���  y7 ,;y - .\ < -.'.���'^i-A'.'AA
.,"-.-yyii'n.ii'ir*,-. ���i!i:.i.:. vi;y.'i':y1,^;::.yy:y::yH ^.yVy;-,7yy'yy.
���.'���������y.-:-ijti 5-7-yi-tvfnt ^(yv-yer.''iii;:H:,i-.v;:U! \;;". y'-fy.i-J-Ixy i'.:���':.;"j;5,;.:
���; : :keiity.6ij;iliiiiik'\v--,ii':iv;i,..-!Jii;;^v.-j; ;; ^v'.y ;:;.' ;.y.7i''y'
���'���'.- ytwijiiji-yi .(.���!�����.;. ;.->.'!-..-. s,<t' :���,., ,iu-.:;!r..';.:... V.y^; iA:AA:-..���';���'.
.'......ytii'kius- iui-y r-.ioi-;i; :^:.'3viiitjvvoy y.y y'lyyy.: -^.7,r7
yyy6f��� '.'wiuvii;':c\-��.'t-y-.py.y-.iri '���/;. ':,yr,y.>: ivVyy.i-.s; A.
- ui ki'':-)nHii.-e".-i'iitl:(.*-:iA,:;.;;.':;ii rii-,..;, j.-7-, -yiiA). Aa'-. ���''
;������.'��� \' vjTli(>.-i'';;reniis-.i'fiij,|i'i !������(!';.,,';,'.; AA:...AyA.yA)'.:>uil
yy iy.vy^^TCh~v[:iv: .yy.iiAi'.A..(. if-.., v^r.-cf >!���', I7 yf v y ;i':
...���;. : '.besucii'us'ui-i: isvuiy i.ric:.-7 ���:.ivt-'--i.",- r
���:, '.o'u.a; <ii \:w,:iii\'fo'.:i:,\',-,:'.;vwy,77 ;.. i-', "At!!
- ���--'-UIKioiJ' h ll V;;v !:i-y-,y i;!, ��� 'L;iy,; ;'.':..';! '
> ,-"-lii,6llthV;':'ii(;x.!. I'n-eoi'-'.'t-J-,.-;  \i:.������?..{������.��� ���.���'���;'���
",y.i:t.fif.'V.i.;!,-i-i--iiiiy:i!.' ti.uii:y.. :s: y;:," 'y.y.
yyvOlltee. Of;l.!Vii(i'.oi-riiii.i. j-.i-^'..-.].-��-r-i".--- .-i-'��t- ir':".
'������-,. -a.-nes.-'e.r.viibi^ijii Ai,s: 1:(a: ���./, 'il.'i'-v.-y-'i
,.,': .roll, oti-'oiH''! hi:';';���'.'���!':(.'i."-t''���.'!!i\i;': ���.������jAil';','
: "������.���above ;,in,y ,r,'^;vi:v;'.'! ..y,vi7:yv, ������-.:,.
':;.���'��� .find' ivOin-'nro ,y'.,; ���.��������;���.;., ,y,.v--Vjr-.";t j;,;-
.;.' :eijj';il \-i)t'.'i>.-' y:.y... .A/'-i/a' ������'��� '.'������ ���','
. yt'Ji<- ryhi'fti.s��� 'yAiAixi'Aa .;���.,������. i';-;i::
���."..' p:eele(i"ii.;.'jili|.,in,'VJi) ���,';'���.;.,-���;iy'| '>���.���.������,.''.:
..������.persons ,i.. nf:;���::!;���;:(:| :' .;���:-; ^.ii, *V:'i>; ���',������',"'.',
��� ynye.oi'-;, ivtinj ..iiiii.- yVv..-'.������'i'iiivi���,:;'.;?.'���'.-;��� :.���>
'  lllidtr  :i.li,v',..;'ir,V,  ,'���;:���; y,.\.y.^  ;,'.,���::.
liiMiUis m-\'[ -V.y.';.;.'-.iif: .'���';.'!..',;���.������.������ ;..;���'���
'���the. iv-':'-t-.-i:;ii: o.-.>.,;v :'. ���:*,"',' ,���������'..;���'.'-.:
pill'.-c:"r li'ni.j.ui- :-,���;���.;'vi'i; ;������'���,:'-. . iv--;.
... n.s,i^^(;(l viny.'. .i.'n i :--7,i'.;':,���,. ;���,., -I'.-'-i-i
���':������'i-'>ii.''o':'.-.ih-y iA.yyii.Ay: .,���.,.,:���. y,?-7.,-;,.
:���'  tib'uV'i .'I'liv'n.1:;;-;.:���:���,.,;  \y}\\<:A. ,',' ���  -,���'
., ���������iiil.!..u|���,,aiv:,uy.-v,;  ��W;;j;:,.;  -r
���vuii:l-,i: '..'. ''���  . .  . .  .,..,..'. .
... ' Kviy-y can.iuyr:,;. :i: :,''.;, :! ,-���', ���'.���-..,;;���
va ,y,-'i-ii,iitiiir.,i,������'���i-iii'.viiiivy.. , ''(: . A��� ���\A:.\:A
. .'bi-'i-'.>!i.-*viit in .-v..ii ;i ���'���;������.;:'.���;:,.���.:]��� '���}���:.:
'.���'.���neb ���)i<.r;,,ii"i.,y ,.ii-,,,.'������;;  ',-���;���.',.���:���.:' ,'.:'.��� 'i.-.
��� ,.\VJ;j,':'t<.sMl'li ll I:.!,"ilVv; ������'.���|;;,i l|  i'/f ��� -1,,!.,.,!  ;
��� i'li'lioii 5 ���.��;; - -1 ���, .-'.   ���;' ; -  _,  :  .*' < ! ..:
iy>.(;o -v.iii.iy,.'i>��� iv,;:,y,,:���.:���.  '.'vy
���. yfrii-.'1 'Ik. I.i,:i; .,; ;.,-, v, v ,:'i. i',i  ;..,.....-
��� ,n! i'.;i. l'iirn ;;>!I,'!,:.c S' t7ni,;y , ��� ;,'i ..,' ;���' ������������'
���. lii'.mfin v.I'lt'i'ii,,:.-,;, . ,:.. '.-...:A\w:>).a\a ,.,
erl'y u ;.i;,i :v ii:,n t....y ����� ;f^>.i ;i l>   .'
.���f;i veil-.. jiiii. |. my ii.'ni ,.;  ,'il;-,\-.' "... ',.
.. (iuv of.l>c(i:iiil;.(;r! 1.;'..,'.'   ".',.���'������
t.'M.i. lib 1-.'A-I>!tv-.K t:\" :'*;.;-
A:A.AAy:Ay-/ yAAmi^^imty
Ai:A: ;:'-V'':7y/7-.v V ��� vv vv^giM;^ A^SzZ
<W3n-
'r.'-i-*^-t>>-%;,, ��� , ������ ��� >'V,-^x ��� ^,
''^yv-'^y'.y^*' yy.5
;\y:
>. ..���,������.^...
;vvyy-i*v:/vy,vi,v.yvy:y;yi^v- yAy-y
'A^P:.:-i:WAy'AWS:WAA//A,A:[
���.'.'���wv   v; ....- :���/,���;
. -''  " i ""V .'-  JAr.  ���
'yy^feviyy-;.'
Ay
���\��A��
>'t
���   '"' ..' '������y':' '''���'*���-��� !*V"; -V.   /'.   '.'.'"./.
Iv
v>;. ;���??',
i^y
�� vi- v.,.'.������' -y.yy , -���  ;��0
;; ������y.-yyy^
\W& Wo iiltl'k'i n.cl ]'y'" tis ly -.;; al l^wliov
'���lJM.;.J$Qrni^
v7|.):: rioon -our jivr^e st^ yyyiy:
.;iyare;:-ye ry yy nitichv{;yoShiyr{:yyiv|
f Vv^v-yclQy-oiiryyl^ty-iQ'ygiy
y eyyone'7.thy;yery; ��� :l>^:.af^
���^'.'���v7y':y^iiy'n:;'.^\,::"vy^"^  )y^;y:4:7/y":'7!
'I7:nh?������������ ���'';^->7";v-':-���';': ��� \.="'y v-y,'7"--'77'::'������ A'
|vly-7:iSyyv.Sj��ar:(C:^l:V
fi[i3yQ:y^':^y? & n 'fei'>y::-.-'
7V/?T.^:y ':-?'-'-i7':'���v.,:;v''y-y':"'/';:": -:;,y*:-���'���y;-^-:y.'
������tt'^-.riyv'.rii-^yv ���.'. ��� yy .v.,y.v.:y   '.---:,������;���,.
��� \WI\J>;!L ^^A^A-^pA'.y: ^y iyy-A
������������������ ;t)t'.VKl:1t.  O'l'ste.'-.������ .;-..���,���..   :���.��������������� ,.
r.r\ !-��� ��� . ��� V-.ii ��� .-',-vcrS--".'  r
���oiii Btreetj yeVelstpk'fe;7'7::
;^r
'A^a^a^aAA^'^
'ylZy^A^y^
. !;yvy*^p-#^ y  .,.;i"\"A ynyX^-: v ;Freoy'bu i'-v^���;-���;
Ayy f #rtllilPl|fif||<f��ly^
'���>���?/���'���
,;:":y.ly;:y"^vy--:^'
y;;
'r*^;.^��4.'. .-v-iu���: <
��� ���y^yt:
'i-l', ,9V
,;.y ;;  yy^';: A/,
SaA-*:--^-i\A.)/:A:.
/
���.|!;i,T;.>'^-).*ar^yS^
:i ��� yLy,.r.v r'77-:-^;7y...''7:c7;..y''Vy.:.-:';':^v:y.
y.y: .jMli-ilj^a* (uymh*  y*\y
!"" '���','- 1 -������������<������(  ;'-t\A*y ���  y  '.  :-';?-:.'
i  ��� ���/������ yf-AiA.^Ktj/,..,.,(-?,���C-MiS^ilCiy.yvi ..-^:
; c--:."��� /.y ������' W. '--* v.y������ ���''. ;;y ;-..-'���'��� .*"������ *- v'c
; Uiyy AytSi'i&Ps-'A A\A'A��yy<iAA..j:. .,: ,yy^A,,,j-y^y .
��� |g|p;fgyf|. Stiff W^^0W'^^^^^A^^0A-:y
' "Ma
TROUT'LAkECITY'l
/'
r' .
��� ������ /
��� /".
/���:'.
��.,/.
���������'/���"
���z.i-��$~jL"yAi?,
,A  y ���
��A"'A)A
At,-:^y
ihy, M)ii';ri'l(.'yyiiis':uid Cl'own
- \aA ���}"$)."'' '-' A- �� \A-A. >.. ���
.���'-'i'��� (\ i * i- tv .������) ���-,. .ri. . ,���' ��� ��� .-. *��� v
7. "'^;'*.--:���:\y>*. *. ,���=���-., .-i... , ������',  v  -���
���t ;_* ..-y.-(.ly'Au AA i-    '  ���.'
;'J7". y" R'ji ;l ,,'y 5""  ^>^w^t<i'Ssi.' ������
iyi-s i  a (J !l,*ij lU'"7"'^-'^*^'^'. V7
.--|.-|fji J- !vy,,i'rvvy:jyyA:vf���
'������'W'V^'rii.'in
yMtlilL;
��� v7yy'1:i%v.';y.yg
AAA :',:���������/���'
v ������  4J.-J-/7,..-
���Tcndai-:H fqi* i IA-^Uk:
.-Oil  DoillUlVOJ'  >'.-'..;>-;;..
������'  Inco brSSyiia';
C V.'.\ V/V.il  i'.'-Vfl,'--.   ������   .-.  ���.,'.-. ,._���  .���'  I    ,
'. I ")  m'kihk'I iiii.l iiiiii-!:/..:! ,jn :.-,,., ;, -A...:.
( ,1- 'ril.ll,,, , I".;-!-!, ;;;��� ,.  :,, i,  ,,  ���,,.,.; ,',
(Inyo/ .Iniiiiai i, i:i ii. iv ���, I1,'7. ,.'..'.'
Di-port-tiU'lit nillil ;:(.-,D y:i y[y7f'r'7
day oi'-'Jiininii-y in.::,.;. ,',J;-;. ;,, ,!,,".���,���: :,';,'.'.
Oil  lJet-th  .S ti. . -jj.i.  i ,,.,.���,  ]..���;;.": .,..'���,
H.uiirter'i'.iwl b'.yii' .���iiiii'iii-v,:,'���",. ���'.-''������'.
&a '���'������ ��� .���"'������'  "��� '���  ��� ;   '  V y
A*-1  ,'  '^  --J  J.^.i'  ^   J.   ,
r..rA,.,,v-.y.  ^.:f-,;',,  ,  , ���  , ���.yAyA'A.c rfyy f,t t -'
","���'...""���  '  - ���"���;���.'�� yCf-ayhyi*l
-:i'.;,.,..;��� i>a:i- .'.���./���������  !;,;������:)  ;   -r. ',  y';'.  V'l.jJ/
.'  V   v^ ���  .   t    >~   /,i>.'. ...rVtfVv
-..:. c;-..:-i..-.-:-'-yi>f:'*n:--rr-- :���}'������; A Ay) ycywy ���'
.. ���y^.^y-iv;;7)'
7K'y\'���':-;';':';yy i;v y':..-vy
��� y..:a.a 'a: :'���"'.���','''v''-'^;-i.y;y'^y!yyyiyy.^yy^^^y^^yi'.y...- ���.������.���'.
"a ��� 'aa\': y'^'&Sa'h:;S^^' ''"I^S^wi^.''''.������'���'��� ..v.;. -������ ^*:���:..,"
V���".' '-'Vv--"'���.'.- ������'-',!'. "'���U'-^li>3>i'^i^C ^W EL^''^hctT^TTT. '- ������"-/''.:;"-'">:"  ;'''7yy
:V';y -i^*-:y'/:"':;\'^S!Lfw.iX'^ '���'���''��� '���������-.���"^''-':������ .
a'aA.. : ���������;���  y'- .y.-.y/.-i/lytllc CJLj/'.'-.. '���'.��� ;yyy:~y':. .,'���;'...:.   "��� ..- ^'.''y
���Co}\;;yoy;;aiH[.I]6n
in .(i!i.p;.T-
; yy
��� U iiL.il ,n:!.i
.|yy,
iv yyci ������
W '"'u--.Ti.-,-.-.-,
-i, .  V���i' ULi.l.'-Ox
���;��� iiy'    ������'���.
���il
!���,"���_���; ^V,
?,������-.-/''   '
'y !
. ���/V/yR v,.
���/4^i- .'-������
���  '   '-.;'
f
i-.-y /. .- ���.-���'
i
��� * . -m * w1
P,|
y;;::te:oa|S:r:yy^^
.i.',,' v ��� '*\ ( : r- r-1 A .ji ...��� .
.Op"i)':j  ���!) :,h" ...-: yy'jVv-v'? : "' �� ii 5'" 'S E Tv.?'"'" (in 'p., p
Vy;'^i^., ���  i^y  ���'-s-.-i fa.nl? S"
ulllOi
,7 ���������;'PA!iMT,3, .AND.'OILS;
o.39--{-!,i5ti;-,��-.; Stceo!, Vancouver,-.ByC.
v..,. tywieli.'Stprii"'Nol5sn,' B,C,��

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xkootmail.1-0181292/manifest

Comment

Related Items