BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Kootenay Mail Aug 6, 1898

Item Metadata

Download

Media
xkootmail-1.0181167.pdf
Metadata
JSON: xkootmail-1.0181167.json
JSON-LD: xkootmail-1.0181167-ld.json
RDF/XML (Pretty): xkootmail-1.0181167-rdf.xml
RDF/JSON: xkootmail-1.0181167-rdf.json
Turtle: xkootmail-1.0181167-turtle.txt
N-Triples: xkootmail-1.0181167-rdf-ntriples.txt
Original Record: xkootmail-1.0181167-source.json
Full Text
xkootmail-1.0181167-fulltext.txt
Citation
xkootmail-1.0181167.ris

Full Text

Array I*
ry!.-
^-*'-.--*"*���"'/!'- ' yjy y-,-������'���',: / y
y^iiy ..v.y.Sfl^.^Cl^^
''^i'if:'yi^iy::yV>"-.illi,
���'/".-!;-*,
CGl;-y5.S-N6.y:16;
!g3$PP^
l^!^OS;^i?A^i
m
|OlMiMM:EN^IOM
yyyiliy^BOUXjEEpEMLyREP
-ii'iyBu ti" si x y m eiii bs'rs yg
yy;:&^
yyMyyyyyMainjand
yyy yi:y i-iyor. -atf 1 east'yre ad i us ted ������ TzW-ttM-
its
IflE'
y^
'y'i'^&'i^igiviliti;' (1 i'V'i iy-1 iii ^y,H(,('iiyyl)ir;ardi'--yiiiid
iiyyywit hy rei:i'Sc)i:>,yic>f it he, iypislicy'Vif ��:Kqnt-
yiyii(V:iyiYyiV'|*i;i.si,iii,ii'l.ioni,iiii:- lhe;y'pi'tiy'i'iici'iil
'y"'Sj:j:ivlc']^!i'siJ^'.iX.Vs ir^'o-l' ��V* t."**-.!^W'''*^^-i--.**l"VV^r'^i't.>r:5:----' '���"> i"i*r/.�� ii'*!/
yigiy ,con (Julia :t 'eVy 11 i^i t-i'.fv iycl-^ri-'f'* iyi i;--i .'i"-_l i't-V>;"^ ("tr.c.l ��'* i';;t i y
yyyy'j'iiii-iiii'iiie'ii tiyi ilyiy a 1 si/yy t: ii*-.'ill s> ���, iii cm i'h tf etj o i- i
,j-,yI'rii'.->^
i^piyp'y-S'intji.Hoii -iofyylJi"{t4s!iv7C?pltunliii(tyif:,
;���yii.i:. i iis\,ifricienti iuiid;��� yih oiyi*is thilli iyi'i'.l'iiii tylyisy
'i:MyTyyyinn'stli lisiu-dl v Viiniin t ioheeiyiiAisithiiigs'!'
t^'VSy-----;-'i^^
y^yyAA;iyi&:iieix'i'i (irt'l'V;_1 i;i I jy'"c> fyy.lylVoJ ii'i yy>{riy(.iyyyi-c^yt ii,i,|i vtly",Pl>y'(;
;--'y��(7S%
#y?yA i iicni n p^ to it t>;T u
Ky'iyyy 'fid ii) it! oeliyyi 'ir/t ���. i t^i(iiiiniQnJt'()iiisyiy|;i'i:lisli i-y
;i��.fe'|ii-lni^
yiy|y sii il era 1 d y iyy y \ |Y ia i:eyiy;: j't' p oj ii ] iiy;; :y> ;Vs yy ti i y:*iiy iy
-"^i?.C;"4^-��;l>^ *:*-Vj'".icT��. *5,?"t tr.*? =?- f.^ V^ ��tr/J'.r.itl i" *'��"5tTiEe_4;? ?? -'S*��?_* ?"i^<i:.' ">.? * ���riP'^'.i*'*--" < *5**"' "���"[i
yyi-yi/*;! 1 it? tvv* jt�� &'r i':-;-Jij 1 ij't i cl; j i, iyiyir I'^il it f i i V1; i yi 'i V .1 ;'Vi iilflf i fc^;,i ^'--
V '/^Wyy&'i f-O. wfiXiffivi ��� !<]!y t fe^M?''tw i ay sy I jire'
|;pyyyy;,|iyii^ales;i|iyd;y^
\yjyii iiyi yyyyi in i b i :yy ni f\i i 'i^til;iti(i:iyfStJi;i:Vyy5 !ia!/l:yyi.i)fj:
:;--'_y,cp;i iv-1* i'f.?!":* l_(,ti i cl ?.* i?5^^ .tfi^'.V^.V? f''>i^'l'X * ^'l-*' y-^'.' '.���: .'S 'fti ��� ������'
^^^^j^f j iiSlaei^ii'iiick ii IMcjiia 1 itij ey'y\ vyl! i g yi'isi
I ?-y jl^i-y y y y / w 1't^ n ^v; 11 i i
'''-""rt&yyyyi^ivelein
yMlily villi ie hy^c-i i red'; t h ei cl e f ii ft t- ty<T i i t yi ie i;! ago Vy-i
tiyyiyiTmnt^iyifoiy
JS.i'ii&li'sii^^
W-^yy-y t ciyspeii k;- i Lsjyi i ii ijtkyyttlypsyl i i tit-;�� IVi lyyil lie*;
BiSS'SifW$ P ie��^ji .1 ��MyM F;. y,\\y tistyyi Iv cj i ?,i c*Vi; JiA-y' y ��� I <i�� y, p riiityyy s I ;"���
fjc*-?yiyiyyyiy -Si giii iVstyyytiisV;::^ i lii^iinitr' ^ti t^.'iii; ciy,; iiiivcxiiiril
fji ?ii'.j.j^7i.:-{'} j'i j Vy> i-t-i p'i i'A> 'Av^fey'.'-'f'^f t; ti "<F.i;*V l'--'|f i .���'^j>'i>yysyc?,jyi fji'V
I'Sj^1'-s'Vi.trl.*-'* n fj.**i V* '^ -i* -V* *���* yac^.i v"*^!.*? 'i*^ ;i M- ?f * "'"^ <���*"��� -* ^ Ja s* i.i ^/y >* *y* i,< ������ t/.s'
Syy-y^y iv��i*:Vi*(l^yyyi^v:ccitic*ii;Vyyyyi y'i-y:;e tfyyy;iyyy^t-i*.i lyi (;n 1 y
y-y yvyiiiy��n o mj 1 v^Htlf^iryr rvyit^Tiii ? i^v* ?'>""S ^-<- ��� ^ ���' '^^ i y;; t'
y iy y in em iiim^
yiyyyyyirejityi'senj^
r^vifiVivlnfii^
iselisitmy liiViiidy 'would :;ei '(".vi lildyhy e
pkiced. Iii iiisj^I f" yi ti' t licyy ljriyriiis < i f ryiyliC"^1'1-
])!-i';ii&.y:exe(-iiti.vey privyoi'iy i:i; t iiyi ypfo-y
vinee, aiulywyeiiniiiiii. yrrciipeyyii' (;<viV-y
yic'tioij that Mr."..Turiieiyis displaying"
traits (if '(-liiillaC-t.'i-yiir. :thiH,;:tfrtiii|yylli-it,y
aryscat'cely dignified '(ny ti'-..'hi,y ycrediti. >
The1' .i.i'Iifi.'t'ij'iiiyii'rCjiis-fiiir yvvilli-' I t*;;i \y;>; li/if a,':
��� iii r��^ r.-i IP c ���". f i< is 11 t c > i i -y^y^ ii 1 ii; i; t. i >=' ��� i f y, y I i i ;���' cl<> 11' ,'t.
;ire^igir,iriii!i(-(lia,liv!.yyaft(yiy-; the yresiill/iisy
in ia <I e -. k n d iy iv;y  I Ie ��� vyji1; 't h en -'1 it*- vv -it; I (I -
i u Jjj'yf* t i'y;;i t? t iic>i-i li>-y y>v li i t>l jiy ^i.l| it^yynfirri'yJyiV-
:���< b i i) gyi l (y-y 11 i iii yy 11 t'.yiVy i 11 ! -I i i>, -i ii s i ):���)) i fig! n y
i["i i i ijfi- i.i ��':i y-i'ii i '"A\" j i i cl i"..r��'i'��;:;-- j.i>^*"'- i i cV-.'x-v-ii'--. I'-.i'jii'jyi";';
���-.inill i'ai 1 iiigrl-(iyi-V-alizeiyIiis?;.'|ijiunTiit*!''iinilyi
Ai-'i tl i <:ti 1 ii t.!--5;,:/ jii i'$si t. i < j t iy.-^T-..!*/i^'y} i'c'il 111 t-i .-i'i'i yyii;<.*'-
ypiidiiiti'dyliyyilie people; ;it (('injiliiiigiyityii
'ieli.igilci,i(ini(*e',i'!)-: Vpiiey iif'y, 11 j t ��� y y| ity��,)i>iit-v/
y.iVi.fl :'.il 1 ioii-y{yi;(;'jt^iidi;tI i*>ii y<i^iyi 1 iifliii-yy-It-:ii%vi 1 l^y
ytlieiiybec(iiii(',l!iiyy tii') ijib.'ii saii tyy(liit,yyr(iif
ytlieyli^iitt'iia ht-ifoyei'ncnyy i.iii>. I'.jv-i't.y-iil.iv
yrin-neiyi���fpj;i'niilj,y"i;l'i'jiii'i,..';t'ii'i^ (illiceiiihe;
-f 1 ji'V'.t ]��I o:i 1 i f i iy t.*'! ��i��t;-_i|yt:-'i.;i,''t 1 -^. l.�� i .''.vi-yiiif * !,��{���'.'������ .'Ji<".y,- f'.'' -''
jA^ciiysiiipiti(iiiyd);ii vi-yyy 11 .U'c'clii'^cij./^iiv^^M'f'S
yi^urniyi:..y^lispl;i!yy:y ;iyyi i (t l.ir;yyii:<>ilc>yyyc1 ififiii (>-
i;uiiclt:s|)i";iti'iiiiyyibisyui;il'l(;i'j;',i{f iiVi'iilyyil'ui'i
yt,h(Vs<ii<<A c'riyt hycvi'pi-Vi.\:iiici"C'.i:y, i t.y.yis-yjioty
iinice* I o Vef-ya yiiiany'-vylit)y<lwis i; Ileen. i iij'iiiii-i
yl'imi'^
-.//i Y i'i'i i.^y.*-. i��'i/yi > ��� e> i i"?t--v .��� *���.' V-Jsi'lzii; '"M'-^-Pi?''^: * > *''tMii't'-* ��� '< it i =.
?>fiu'!iiii"c>:-,:;^
y f i ���< Vi V j -..'<> ni.t:^ yii .'^('-n i i wc^ ii-. h ciy y i *e C(i'w Vj syyyi tiivyyfir o y
yy iy> i ,t t ii t ;f 11 ��� i.ii \^.yy;-yi3 utf iy-Ai r i^y/^vi t r i.i.v? i-ii y��|i t id y H is*ii
vi il-ia d v iyoclyk-id 1 e'iigtiejj yw-i j k>y lid y.c^iy'f iii'iyyy.
Ty ;yTHEyifniARp;;TIMESy;;y CMyyTy
iTiii3y:i-vFeoj)lCfWi]pyiCry'y;lt/y:T
'iyyiyyi- yyyiyHiyyPartl^yy-Respoiisibi
tbi/niSi'lvety
lilaiiie.
yi yyyy yyy
-Vi('t(ii"i;iyi,Xii)i
ly i'/S'yiy.
yi0A
; tcril iyiiitf.
iySitl'iji'iiftyyr
- y>V,:,y LTtiivi tyyyiiia riy ���������i|i^(-']��l��yi'ar'cvy,c;ii yin'gj
,y"i|!ircl,,y.|ii(;h."'-jiis;y npvv-yyvvliiyiyjfrey'inyiiy
i;iiA:i^ni!iiyii-('sj)i(insi!iliyf(iivtbi-ii.yiC:i-i';UJc)iiy
J'.'.'.Vy.^'iil'^i-tVr'"!'i'!l,,i11i'('>'' <i'it of- i tiwn tiir,
^avie'iiy'ib'inj.ii'i iiriyi vvxiyvintly 1 Heii y Ijiudly-::
i'Xfl.ti'tiiyyyibiM'fys-iio, inoiic'viyin .tovyiii'';
iriovyiiC'liiiytiliiyi-iy'liiv-'iiytliHyinnjcyir ptiithiiii?
,isiisenli'fi;vv.;iy fur'ariii-iiijii'iasyi'asilyiii'tieli
aiiifiviDiisi.-'c-i.ieii'j.ilyjf. ulitaii'i'ed:: lit.'',hoine.i,
^rieii'JI^lL-.ifill^V
ybiitiii ,t'-''i?i:i.ii 1 ��� 1 ijiiii lif i.fifi'-i'iivi'iy:(';t^iisy wliiji-iy
i i' ^ <i' I! 5 c y <' fy -livyx t-1 ^ til * k i: yy; :/j*tViy ] >;��troii i i.c ��� ii -jf yi
;���()-, 11 .<iVl ��� ���; ii )-i,i;ii,f aeJiiu rii' i'H,iiii i ei'C'! i ai 11 .si'-a u'd ���
ityj;mV 1 c��� s111ciii iij,i>. ^fiv-.i'-ys= ij11i)si c)f.*.iiisI^iii!ic-jiiiiy
'pi-opni-tions ;indyiilien.i'Yyinakjiiij*;iht'iii-'
���.y^i.irv'(,is;liii}i.vilv:;iiV'-eiii
''iii'.tciiyj'^iviijivi.iiV,; tiiwiiyiiiiti'i'i'slsyvyliiebyif.
i-y'j-o i'i '���.ji; t it'.pl_i iy.'.i;-' t lV't;*i��iTi, ^iV.*-* ^ S*'*"-^^?).*''��� >"tfirCXf'<-'I.'-ii-i'i,l * > *.*-'>T-f:
i;i'ymi) f lyi'i It iici�� f, v,ii ligi; i 1 vv;y(}ii>iidiatii'yyyYet,y
:Sy.s>:;l:j']J'"eiliv'.'sil��dl-'pirtip
i1. "t Vj��* i"1: iiiiit-ifi ���> .* s t Vs,i;t>if'ji td >_��.' t-pi i'i /Vi i yi'n i; i t 'x.-j/i' ��� Vi i:tl. Lr-' i L .--
yc;n!-*yy lVeiy; ciyiii c>iisstirii timely; yii'viisi IV i yyii? ii c> i ifjrl'iiy'
Tl)eyhc*.t teiiiyt" iVfc-.-y^!,����"��*V.i;ir -��������. i j'tisii? "'a^".^*"' -:i'* 1 ? 1 f ���"'���"i'"^.^':^
���iiiV^
,yabjeiytoi-ysTij")'jdy y:jLliciA.iv\*"jiiit.^yy/ofj-yytlii^ii-y,
i't-viy-yti > s * j t-ii^y "yyriy i *iVv l n i ���<jjfiv.i < vy ci i^ii l e^ r's*":- j u i i--
-i <i-1 k-i riti-y-s 11 ijji" 1 >e,l i i^'.i' iity-'t-pni es-iy li j s- li ii y.i iipj1
iipi.yici'Sx
- Iiffyiiii^^i?! I i ng' pi'ici 'Si;i is(yyy'Th;i ti? :siii'(-iy,
iis'iyiyifiiiffiplitiiiiitiyAi^i i i'i;iiiH;i;yi l;i rgei-iy i-ln-i
y vci l ii ii i'tiiyo i* y i vi i s Vi i/^siyi iii tl yi., 1 rivy-^ i '��?n liei^ if i��i
'iSyiiiiiiii.ittiiKlriid.lv
;inij.re ��� ]V(Mii;)lt��yyhV-eiy iit>;it-li tti'cl ':(iiiclyjyt,lie,/
���;'"i'iiyi(.'*ii.'5..v:, liVi. ri cl s^it 1 ii i��'i-.i ii..c.>i" i <>"i"''?: |"jyiSS4C.'>?��yi*iii-l i.ii<3.V> Jij'l.i.i-':.
ytiieilic-tteiy ft-i--1.1 iey^lCpvyiV.-iy.::.i-'^jNIIt;>iit>y-y-i?sst.'j>'t.y-
���Suv'-iiiy;^
'^iiiiMitv-1iy^-rf rvvyiiiiti>i>^v���������yl';ii--i-s;*^M.V'^i,i^iv'>s.syijiiVtl"
-^-i v?^^"'-yj_?> ^f ^J*vVi'jt'l ^jyv.i i'yr"-?i"jj tr*s'::c > F}*i Vl'-r^J*.l.!l'>:r|tl.**.-."-"-i-��v^i? tiltrir."
���ilH'it lei- i tii leiytoiviit tii .^?l^iji;^foi;|.J7v5)'r^
'ii;)ii(fy!Vii)diii,oyti)ii k'cvit-l.liii tyfiippcii'tyiboiiiey
) (jii it-piSdViVt'nii fiiii1' tii i'er^|y
I'n el'��
ilcy;j loi's,yyiii.i'(.l yidi mili;i*f(Vr^iityinitiiyiit)ni(;ii
l-nV'vvspapel-y; in eb prin _ t; ��-��� i -ii.\>; 1 j i.'i t i s;: c- "t.Vi i "If.l > 11" "i tiV-;.i
"iii -i>-*""=}i ���'*. iTi*'*"-* "-I *"?;fJ>"-;-"'"*"* ���'".-^���' ^ *-r--"'{-?*^ ^i*--*. ���*""**' i ���' ^''y* "**-i j��rAVA *"i i"*-^
;;;Si''!i('ii;ij��^^
'i'lnsipiBt'tj'^
iy;-(Viitiicii;y,,(''iiiiic'��i'nsyyiv\^
.���f-'tl i il l'ii iv:rf:-lic;i'Miv'^-V-^>iliJiii"c"��.ii tr'si ��c��4^-v*j��-��"vi i"'--.-'/'--l J-tc1** I"-
y-iyyg; yy FARiyFR^^
I Wimjli.' 1$ ii co h ssi oil's ��� y, inn d,; yii, S uJTe r i lig:,;
i.i|yy'Spender yUisd-iSop^
yylyOniSatiti-ilayy i;ist';.;,n.i;y;'-JLlii^ 'l)uWli'-.''i'iciij;'
vii^.ivlclysii.aiiii'iy.liiiiiliiii*; a,i..iiiriiiiy::,i\vins
f(:i;ii.)(l'jni^ivtii's'iljh',-;iiii'l ''iii.i.ii/i.sti.ilj/J'ii'-i-liii-yl-Ji'.;,
..vv'ilisi^.^V ii��('yJ;V'S -ViN i f-*;i��;,T-' iti V;,i3 :TKfi i-l'i'ii'i'Ji'i'i'i'c i iV.:
y:ib(ii.i.||l-IOiyivi!'ri:c!iVv,iga vvlip U:\iA 1 iv-ftly iii
^%;iyif AyiySyiyD is-i-1< ssi.ii gyyly 11 i'o^v s ji lij (.'ti tyiyli if;' yi;\ d -i
lyily'iitfy=l s\ iti ft ��� ia t^^*^rv^'^^5-Kii0^^^^^il^ii^^:^ jXri:^ii^i.i�� ).c> iiVi^it-jy
yiS!y|yfeo''��� i>"fei>^
^M'yTyyA ft'e iy 1 ��0y i?iM*l iii jis -ySiy 1 it';n;y:;iy:yi';eiicj j u st T
lyyy yyi;fe ii) ix'i i tyiti t k (>s- plii ci tv;^ r t y iyi iyiiiU^;i-yif..|v::; yiiiri i ti'i'V
���ps^r:,:^ 'iyiisi:
yiyijiy'fy'iyyiiot,i Ha 1 f yasyiin x iotiWiya I j'ri.i'if *:\y lviiiV'-i'- tli'ei
:iii':iy''y;i"iiiyy'-i'(i|n'i^eniiiii'Hin :;C-(ii))(^sy!'r()iniy;tyyitiiyisy tijii
jyyyiyyyyyiiayi^
l5?fyi;Mijivinif'yi'i!S^l^^
yl! V -.;"_-.;. V.>'; .v "-""^:"-" "--"-1-^ * "*' ��>'. i i 11- i: i'5.;-^' --i /--^L' i i ��^ ^::- ti?.V ��� 1 o t i* i �� L; '���' - c> 11 i '/\ iT f i'i > i"'- ct ;'���"
y y-yi. yy.; yy; v\Mt!iyi t^s
yyiyi i-y iiytoisniii'k'iuid' ciViy-^coiVtV-nii'yy vvtthi/hey
iyyiiyy-yiyiyy pie;sen t yiip|ie)i-^o|tiii)(;i)ty'ynfy;i;tlie;'; ropi-ey:
'.y;S^:iyi''':ysii'vit'^
iyyili-yy-i-'- tliei"l>��-��str'isii^ii'ri(y-y:Tc>'p*jr*"toflyf��,i'v-tinc��.y'j^!*���"���>\>'
yiiyyy yyineeywliicii.ib.lyis ���; jvo;'liinroy'iiii-'xiiiii's^-l-i'i.
ylyiylyy' yinbtiainyilIiiin i;iifryyt.lp;-:i5IAijy,y;iisiyii*y-ytliiei:
yyiliiyi: -I.���justiiiesijii- iindyyi-qeiiilityyibi' 'lllrei.iyrepi-is'
iyyyiyiiyi:i.;::i- s'tiii'tii.t i i mi iiy.l ty..; i'n i'jy Ji tyt:-^.>t*'.-.y; iio i iviit,'cl.;;vo>.ii,t.:
iy yyiy I yyij-.teVoytlin ti i f Ibel: teiv.t])lp()rt,iri:'i'edyillier(iy'iM
fly-i'ky-i-'-i'nfiiJ'g
;:iyl:yj;y-yyy,yy;'shcml_clyniot'vi;:iy
i'i yiyi-y:y|yy '���'tIie:.iOo 1 iin isyt"-d^f^iit't-ss.!;,iy-*-If-i-:;.flVis.-..-p'l-ovi'iic;t'j;
yi'i:iy,i;y:y';liiisyte)yvyit,i.tyt-in 1001 itiiiget anyiiiiei;e';tsel
i;yiiiy;yiiy!yi; i liyi t sy::iiedc'iytl y-i-i'epire
iilyii,,, i: iy-ii i j?c *jt�� cl J ;~f *i x c-1 i'^ H-jy.-Tc'ii*^,-, 1110. .-"iC?< > lVi'i i. ��� s^.ti'*;- ci j i .-.��� 'i ti?i,i
f'y.y.t-yiy-yb^
'���yyiiyiyyiyy iiiniiiiiLv^yicVyyv^srfiwt.y hyviiyriiiiit iiiy;:.; l\ityyit
yy;':yy::'i-y-yi^i'Oiicljii^t.'iVii'int-iy'.-yl"yA/.y/i-y'--- -y,-. 'y-:ii:-|yy''iyy--'':'y'yy'' ryyi;
iiyyyiy y.-T Tliei'e*i:.i^iiti*>tr(.>tigynii'liii!^i-!i:rciwintj.yiii^
ivyyiy i',ylyciotyiKivyfoiydii'eid.;feeler.il yi'e|iiiiiric'iiti-,l
liiyiiy '.yiJiiitjoii.;i i I ty litis- Al I t.li(.'.i'.'ii.eVqiin.sif''c>s'-iit(y.ii eiij-i
y-yy; yy I title itito. b.iiu./iiiilyUu^.pir.sonit. giivoin-,
'.iyiiyi' '"'--.y iiic'iily. (ifc":. Ottawayyvyho,-- Jiaye .iiisli'iivviiy
iyi- y- "y'tlitViusiilves lii-iiiid-ii'iini leal ni oil,1 ivvill f ilitii
iy iy i I. woll'tii tiikc1 eiigtiiziii!cici..()f ,i t 'iiiid i giyei
y:yiiy:i:iiit'al.teiili(iiii iiAKyihii-g^yiirj'yihey yiiie,
i.���:'��� '���<;���'. syuniii-ify- lineciii-il iind .���inoiiicilniis','and'
y ��� iyy- y I ho-people1 ."Inyk-'lii tlil'V Fjibei-alygiiveiii^'
i ��� y .'ijiHiit. lo cliiin^e': tbelli ,;>io y,,t lidti "oaeli
,y..yi ,y:c otistitiuMVyyliliify tllieiivyiii-(i.v'i(i(ia;iy' iiiny.;
yy, y y oblitiiiii fail1 inid'y jiist reprc'^i'tilatioii.
.yy i .;'���.. -In'tliiif ,vyiiy:lliivyiinti>i'<>��is'itiiy-'t,lii,>vpi:(i,vy.'
y: i ilce, .'iiid nl t lie piirly will ,1 jl-., c-ch'ictu'-
Ayy ���'.-.'���'������'riinilv si'i:vi,!(]:.  ,'.'������. ..''.'���.'. .".������';..\"'i.''
^||i!i:;Th||0g;|-pp|nW^^
yyy-y S i v;y, io H Myv ���' ciy yT vnyv pv> t yyii i*i vv ky sy ;ti i i>?i:y iTi v toj;
yna tin iiti l'iyeOii i'i 11 i issii uiya-'iTayYVi-ablivyiVHi
i:c;f"isI\>"i'ii*-/fcVi:|.c)' 1 >t'eli i.ii i.ij|aj"i  tf;c^r..111>;v��iyc;i'ifi/r.t>Fj;/i'l.
!;tliu;!��diirp-;iw^^
���iri fc 1 i c*;;-, U. n_ i t'.V/cl -'^ tVi't <V&s)i| ViiU^i t liV> iyi ^ "| lVjili _ftvi.} i"iyd ���';
'? diMi ty d. tjlil-y tc >y i-*"n t i^'iV.'^o i ji".Ji'��V| Vi.-:; vt;Tjy.v.i.��ysS. p��ii.l iyti i-ciyi j. y
'4c.' .iy'i i'Vp.; i if?"'A;; ^ rv-vi'Sv ''"'^'-i'-Ei ���'.'. >>"���': f:'i^? '^-11) c'-'V.o p i.i.i i ��'>V>;ii.-i
:"it liTi"ti.y.i t'r. Ayi.^tS-'.l'jiiyt .ii'^M'^^'-i!L".V^���^:'Wf> i fe-J-.: VK-^ ���"! v��?;ir."ic:lit'>i''Ti'-^
iisi i Hired:,, .it. lies'; jj i tic'losts); yi efyytbi-yiyiininii^y
iyUii'vyciiii^^^
^iipK!.yzc^
iii i liiif! i oi el i sii lig'sj iii i yi'i fj^yi tii lyi-iniiilltiei^iiiitiiiyy
y pW-jpec't; (if yjse it 1 yi) ejyiivv li.i ql iyy iy (irtyiiy(;i-y ';���
" I i i ii y-.fi; li -;iiyii 'lyi <i i V yyyi G?i t- <i V'.-yr V* iiyy K iii 1. Vii's5.: y ;i y n*o s ly E'" i ���; y,-'
ylihwir^
i.t-H i nlciwi M"^ .ii*i*J?.it i i ncViyt i>i i< >.i'ji:;i ii iWr*,iy-iii<i - [., ,  ,���-,-,-��� ,,t.-,. ���  -,  ,���."-..--,���.���,-���.-..���-,-,.-,--,-,-.-  ,v
;iW$i$��&i!&��
yp|;ih'|f%g^;iiinii^|t(
; <1 tVl i y-^ r"..:;-;'f\T^ Fo yy-'V ri *'�� j;i-.t:.i '< >"A .1 .r i t-"i: fffi'���V^ sy- i.'ri'::"-13 ;���-( C3".'sii-
, .this' i-i;VdKbh(i!-li(i(id;;|yliidgiiifr|ywi^!i ifiyiisi
i: Griini t f'iiyl'viryiiiii liii; ti i iioypiist. '��� ii| 11 f ^i wiyil
y^.<iy!��jyt-t; li-.y iipoj>.Jyct-ii:i:f!I is ,iti fViipt^ri i-r-j'.-i'titly
':������ 'Cjf ���.���',,(?. it ���;��p'ii)'..-; i t i ��Vu ;��� i .!*/'. t' 3 iii; ti-j! I'lyvit jrit'��:v'":, c"'��.!.i 'ii;''! r> f-','
\ iy liefy-;.(.ii-iyjit ii [;yy I 'a 11 iii^lyi, vyipi- lm\'{, T wife A
i>iiiisti;iji1!yeT'i'll()iy(;d. y'H,,y wasliroiiibyV^dy
vS"^* .* ifV*;"/"*-^ i "i? j��iE'-^_t?;i jyi-Bf-"-; L.r/vit-^-t .=i^*.* i^v-i-iy.s- ii *'V i< ? i y-i't *'�� ti:i����.j=
-'^ l;_I'|LV?f ji i i;i *��� l^vy.'. 1 iYt t?.;- ;..cl i ���,-ij :'ilr'i3 t.V ? !'<! rt -S\3-*!cii * V<>'V-1-^' "W "^
"-y;l_*'riyy.l |�� if?.,; yi.i t* v^'i'TV-.-i- i��fif iiTii't^ $ 1 -v"J cVV vi"i -^ ^W i��i"i Si: ii'tf :iHi-:-r;j
yTliiiy:! mil y -Aya-syburieUiiiiii iTiIpViila'yiieyeij^y
^'���j^nVtli^
yivrijs-uip^^
iy(i,V|id; t!i vivi'ifiTi^ J'i!*i^:0^i'c_i i:t vti't o t i' ����� J i_i iii'a-y'iS'i'.iti'ii.^
vyi yi��>\y;:"yii'i tiyr* ^y.-i'i jyi'^'7_';i i.-^. i.*)^ i>;��^?i:--r-"�� i'i't o*i"iVrc"'''Vii"'j;.i7-^":-;;
yii boii tyfi^i'Apyrsiin^
yRiyvyM r.' -Pyii'd;.' l.h'iV i.iiiiiilm1!'tiiii;i;.|intl'*liis^
y;issistiiin;yi\\^:.G.;iiPa
iif] it?]?'''- -i^i; I;l<i>v\^t- ii h Vliii:);it!iiii1ticiyiii!ieiiii,'ai*(*":
yfelii! > I?1��,!!!'!' i! ,liiy"|j' lli t1M^iUl!Oo&1'!i'l'li|i'ii<>ii
fliiiiSino^jile'i.ivyin'lii;^
^l^|!-iS��i, T^^G^I^K^ Party ^ Sviif ^^H^;!'
;iyy'y]j)rn(3se(] |#i.t 1 if ^uj pyvleelvieil i|| i'tof lis';!
iy!Joiiibii.ated,iAyiti^
yii<-di|ipl):--iyi-!'li|;s'i|iy
���iU tiJ.o;jl iyAvyi Vy.\y'uHAifi i i;yi; iyl c-Vi ] y^plKcc^yy.if or'Ay^ y
ii^aiilleinyp^
y^vpiiiri^feiriyliiiyyiVe
Jii'iciit;.- C;il.yPe: ei^'yiivv'iV' (JesiVriiiii;i;"Tt''i's
ii:yiirii]ill:Jia 1 ifi|;l-ivi|ii vyit!i':i(|;i:-icyg-'-i-i'ii)ii
-f;ie;,;;n^;yi,yii!i^
<1 rii,^,."^1 "i'i;l'.vV^ii'l'"M,.';.*;>t*1!-!f-->y^'i?'*.'*��� V Uie^cft siiili;'
;'vvlK'i;c--":ryi iv-iyisyyi lArrolclcM.I ;'y,>\'yi't-lLi;i>'t'lvc"ii^'"re<i-],-:
myiiifdybatlgi^
���JVi'tivvivyyi^iiiv'nsiyniiil^idib'i iil'6,'ts,- y"vy#iifitiy
JlMRiAEyBlffli
..-ViJil:".
'.;iiiiyyy!OF:?IeE'iASitlj(Eii|y
aiidyei'iis;; ybiil''-1
���-.C.'ii'l
j.sy $"}....
iiU^i'-iiyyiliiiijilaeiiyicifyylliiv:-lciiiii'iaaek-yiii:,
?iJiinlia-|eVbiig,:;AyJiieli yvyiill'ii.liL-.i.ieiyei.vy
t liiii^yiiieanipai^iiei' yAyiuitHji.i^ili.ircivvideil
i,iisle��:e]	
""iciiciiiioors
(if l|,tlK)yii()<yiiJy:Cuit!|Kii:iy
' 'i
;t;ti:*:y-:t!,V|)l ;i i by iy i^,yiiL.,i'Zrli!y 1( ii -;i -'..fiyi.-iiii
! i oil liei if 11 jiyiyl tyy;/y:yHpj')f:i";yyl^y(;i:vd-;ii|i(:uy
^rii-i i V ��� i| C^^^^Kvyyv i!i^i^;;;;^;y ;y��i:|,y Viiiy;^ ';^f^#;:');
yy. '-vi.-/-. '.���,'-<���''���':*..',' ',' ���..',   .'.   "'���oow..  '   , ���- :,!���', r.', '.'���/'.; ,t.i\.���'���>-.' ���'.
yf-Ayi:fsl^o.cai-i'iahi4:'y:Po
iir,:-.,yT;il<f:i:';tf>i ic;icjyi>i:y;[iiy!T;jiy<)yiVuiril:i;y:L':l iliiiit:-*-!
I'r'.-Ltii'iiy'ji'yi i Vjiyi jjo'.s'-'j'nyi-' tl j i's.iyi-sftii C'-.-'-'.'-i-'; vi :-V"i.i:-':y-~.i".-"y!:."--,
:���������/, ��������'.���" ""'"" "" -������������������-���
,vyei;.ic-.y
^w^yyiiit^r'^yyHiKKiiiiiiifl^y^li'iiiy
-^;^ Viiyib/irry li;ji>lc:y��!iiy ^Ifi Vt-iiyr'^ii Ay'.lypy;yy i	
!;;#; Goln s tii ii 1 Giy,y?ii ii; ] liiieft teijilyiityvciiyyii'i-is-y
;(jiicii-s;iIY; l.v(iiriiloiijisiillii:ii'vv<^;kyyyy'y&yy
yisiJybayfjiii-y i-~iyl.ili|]y'yy^ii'yi!tii(!y',l'Iyippi't)gii
yfiptii'iiyiliiu^e'ithft'yi-t'Hifyivy
ijy-ySt'oiiitheiiiqivyy-ad.yyip
.. i��vi i'm :ji fi? ���;..S,JL'!lit">H<:? r. li.i*f-!.t i!*"i;V'*?S'.?,?' V./-fi?.J '^ Vi'Al *.i^"i- * ��'"s'u 't ^;
,^y:;iiX-yiiin;,siiiily! ii p j-jsi'ii it iii pei; i a li yi lilii ii kiy! ii ci %
yc< > b ii l ayi it-,;- i ts y ;> tiy | i piici'ifi^ u' ;f <iiir .iVtii i h Viyib o i i -*
iJjiiyHyiyyfiyy^
.yyyiyj; I te:y iiiy-y '������<>' po i; \yyh u ti so, yi, m by i>i ii tyif ii t'/>i syi
iiotyiieaci.yl,
-ii^i'-'il'VyiiSI
ii:y.yi^ ii niiyiSl c> ii 1 i'i jjI' isita Jyi'1 i i ,it; siy yyBV i H ;yf >'i v^ i��v.\ri
';?r|fe rsipiSlyyi'-it-ariif '��� ��� a ii.df,'p 3 n';ix!5i]|)5p'ii''-';��
ii'^y-ii- 'yii nii^'y i.:. -i ny y,i ifyid c-rait si6 n*.y iii'ch a^n --^^0;?^:'y3^;y
yi'i'y?yiCa:"!acIiab;i:;*"-.ycias^
y;:|yyraei!]isyofi''Briiisft
iyy.;uiyyyiiii-iiiiis,-.itc'ebiiiiiiV^y ttj
K-y .jyyyy yy -yy'i;- v-Oyyyy-.y'y- ,yy
i ns".ti tiit.i tin s,>y:
���Imin'.iVly.ivyj)Vile*i:iiiii-s,yy iiu'i-gliaifts
ill ion.I:
,tTyn dii'ii-yiy>\' 1V i c 1��;y:il-��ii ri fi:i-'��� yI3 ci xVi'iV i a ri H iiiylgivii
citiiUlYv,llie;{^
'K^y$^S$-:.'^"^
.iifijlyyllhinly'ivyicl^
yi.ntvri^is'-iif-iiiiiirt-.y^i
..":. t" l,i' i * yyo.: 11": i yV ��'y "y ri_ VV" \;i i L cyvtl-'vii. -J i i. i^i",;'7".-'-:"' * * ice, c' i i. tl .i:i-i y:>i |i t ti f*
'iliV^Meraldv t:(r!i'p(-;i']<ili(-i-e.yyf:5iiy(Siy;ii-leKi
yvycJiiicl .>*c>fitsic\yiy spenkyriti.itltis t.iiii(..;!yyyyy
yCdmplixy^
i'!yl\f fy^yRbiYdj i;ycv!'-4SriiidViiriS?vv'i tljiiyisyli ii-iy
JmpbrtaiitytoiyTimbsri
iyTlieiiciiniiiiglv ryuyulatiiiiiyy ^(iye-iMiiiigi
-Xt!i^.-ST'iiiit-in'^'-..ci'E-.'.iv-*--**ii'-iy':.:'i.' 1 ^v*?V1i��^��*''sV\:<.(i*J/V'"1.^^
tiinlu'i'.oniDoniininvi lands inyiMiinifobji,'
'yt'ijyirfyTJi-i'i'iii.V.ru's.y
iiel i^t ri'rty.iiiidyvv'i tih i&li) tV;20-.'iV i i'l o 'i.lH-liyiini
iBiit.iriliy Giiltiinliiiii -ti'o  niivv -iny-iioi t-e|i'
Tiieyi ijic'eniStHJ'-i'-sliiiill^ypii'y ���'yiin.i-'.iiinn.iiiiiii
gi(^iiiidyyiyi'ntyofyy$5 ipeyryyiHeitiiii'oiiuiile,-!
���e"x!j.;i>j)l,yfi'iH^
:Piisiis,yiir:tbeiiyli-'i-o.yiiiei! yiifyiBi-itishiiC'eil-i
iiinbiiipiyyiKiyivvyhii?!*.ii.-itiiiseyy-'. li'lie.^.'-y'b'in-iyy
gi'oiiiidreiii .Shall l)('ilivyiceiit.si;inyiiei-eyy
The'yfiillcivviii-rl oiieivyiiiidiK't" ">vijl ---litfyicAcil-i'
lee ted VyySaw n iy juin bc'r; ,-j 50 y -i-oiit^y pi v.
ittiiiiisjilivel ^fi'i-b, ������ I>.itii.;yyi;ji!!\yii\- yt ic's-,y ��y
fiVi,tl(i!iji:;.li,C('!iti-ye;ii-b; ������ i-ai!\v*ay yiii's,
l:t|(yi'iestyeyclsi.!iyyi,liiiy.Ii:diiiyD!in
���-Di'lji'tiy: - V11 i i icm'-; V l}|y'- 'cl :ii i i jysi ;jii 13 i��;i!t-iyii ti{ l'cjy yi���� cii-ry.
iliitiJeeiyniiMiijuivvylci. yi^yekyyy (.aiiViiiyiiilii^ti
yvyeniii^y'yyyJiiti'rvie'il^: tiyyi y,��i��iii��� yiy<ii��� t-V;si-i-
:j ie;. ii dtiyi f ty >i lit rTi't.y.t ii t�� 'i 13 ti-.-i i i;i cy-f V y 1 iy(r\.i>:,-i F cl; i t-i!
;'ivv*;*Vs;'ivvom^
iyil'itwin's ji(il;iil(>e^iyysicil;iiliri)i;(':yivv'illi;ii(Ty
vy'iiiSiyivci.iiin' ngyoiitiiiiiiiely af fcyiy ciii lyyiivvyii;-
' woiiks'yvyiii-k loTyt'eiiis of i oiVai iiiyciiiyiilipi;
yd tn'ii|),y ..yiyy.'y,;:;: yyyTi ii; i;y. 'iyyy iy//!--;.1?' ''yy-yyi
���yy^.yO.;^i()Uiiit)(V:W"yi^
:V;;iii)b.',in,y;i'i^)'in  11)0:1 Sun set i gi-iiiipi hist;
i y.vv.y) !.'*��?��� i- '?!���* v*i" jj-''.-"*-;^?''.^ 1->1 ���-���I'iti'id.i't !_i"n"-K'ni"vi'.'y;.
; ofyMiy fteivlt.'siypriiiiyi;^-. i,iMr.ySci(Vt;t iii-'
'- f (i t;i iV s*i i i i il:-111 ii ti; i t.y is ic.'s| i 1 cnil id, sh (ivv'i n gi
i^ssiiysy^ficiii'i y-tliiii ic-lhiiiiV i l'linii^ in l.o *t-h(V
b,uiicli*ecVs* uQ '(niiKies'i iif, Siivlei' aneUsiiv-
:(*iiii -ciojja'i'sii ii gold. ySiininiiiifii .tlHi-Vii'si.
;K;tysyc>fyl;gr;iy ciiiip-iir- yi-iitiyiipy'tviiylOUOi
I c >Vi ii c> es-. vy I 'I ly':*' .'7Vi .y-iiy;i!.y.!.:'y ���ii-.i.yivi-i^'yiyy'iy^'y
I:yMr.y pai) .'ICyeiieyii'ciiidyciyei'yec'riifoiv:
tlijsy(.hsti'ietji'il';icl--A^
iin;Vir;()h.tlie/Fishy creekyriiad, ;ii-aiiie'iiiy
vviihiihi'ii' riutfit yeHterday.TNillyiiiiiiy
'JU!,'I.'"-
''"",'e!.-":.
y,  i ��� i . Top One-Siclecl. ";" vy./y' y
, y Ac'c'cifding ...It)  r'tk-cnt .deiiai'tiiii'tiliil
I'l'tiirns-thi' livt-'ni'ji'' I'lyi'iiingsi j)f- eiii-li
cMiiployc-c* in the iiiecliaiiiciir.-iiKiiiiiiiiiii-
fiict ni iiif*'���.'-hidnsl.H.i'.i.-u'if.y'.tiii''--  IJiiitcil
'State's is $115 a. year. - And tlic-ayeii-.-igiy
iiiieeiiiio lei'  llicsc; y who.-yconti'i-il" Itlie
iia til I'.-il y vv.o.'ilth" iiiid.'. pi i l,i 1 iu. frai ie!) isds
i of.-, the. c:6tintry isl $-115' ;iy day.., I-s' it
sti'iihgo tliit-t tiiidiM siieii'cii-ciuii.staiieci*
there  should' be a lnisiiudc'ritiindiiig
between liibcii.iitid capital ? ,
:fl!ifeot,iliing,y]|.;eiMitsiii'aC'i|Vsh^
125 ciiiils ii.'iiieoi-d^uidlO"piVrvsf:t""i-j"tyytVt^-Jt.liu-'.|-::*!i^irl^f"^V*1 ���.'A,,[&^--^l''��"?':'li1---?'"|J;-.*!'*;l.'1-/���**��� :i-'''",>*��''?���>l'i'!'**.
-salfe cif. all cilheivprcidiii-tyof l.lu-yljoi'-t-li.
���iiy roiintyyVif: -lOic-eiitsyiieryt hiitiHinidyTet-'ti
yb.iiiilyvyill.biy;dli)vvy^d|(iiiiliiinbei-'ei"P(ii-lir';
eel. ft'tjiiilJil tyiiishyiCt ih) liil-iallldyyplaci'H
ciiit'sid'.v.i tlie ypiih.iiiiciivy ;.(,.f���.- Ciinadii,,; iiKiki'l
pi-(.i,vidc'd ���,thi!  licensee-1   'can;
(.'v;id(.'iici.i',tlo tlii'c-i-.ovvii liihlii-:!.
Iplitliiy^iiiilityyexpeii'ted!,; i-:-l.
Weyi'iii'i'.yiiifiirniocl "tlnit  geiiiil
vvoi-uywji.s dopey���;���':���'' y-;-.;;';,.��� ':iy-. "-.y/y.  y: .-'���'..
'���;������ Thiyiis.:LiV'cl.i;lii.isiltiIciiiljiiiyfc.w tlays
(iiiy:thi*"jvyeek, hiiviiig soii'ii!" repairs-In:
lip'Mfel'Vyl^^^
iyl>vi!ilrtii^ti)iili^!s
;i jj'ru iii ii leiiiHuily/lyeiiii liii^iii'ii'ediviilTutiyytiief
JlDptipleypi'ivfen^dyt^
l;tiie!eifitii)('iiieiijii^^
iitjiiitiitlelrJ!,^
y ySayiVV: I ��i>y.y.|ti. vHyi vy ;TS 1 i iSyJyTViiiUi c; 1 iiiiGo i ��� i ? ^Vti^yjiv,) Vi y < icil iy
^^'i'ffi i;!J 'ii.ijv ?',;'���' j-Ciii i''!f-^li%��'"i,-l��:inWiii"
sR- ;1:i>i':'f js^ii^f ''-V t ri-'.-V'-i'i'j >�� u l.v:.>: fi]" i pi J-feye iVyiiyc* tJ vy=
i^iH^i-f^ffl^^
yyiEsiiiilyilililieiltyiiyD
yyiyTjiel-iignmuiiywe
yt 11(viitti'iuil i vei riiis^icyj ic;Viij;jiiisyriii;;t ^iiivyiTr^';
yv ^,se v-ieu;gi;i;eiii wei-p;. i by iti ligyvvj ;o'iiiyiv\;i';iiAy:
y cif:, ,vy a 1 k i ii'giii;ouii c! $��.}. 1 i*s.i;iiiitiiig y k'n;\! yy
|t! i^eiyyopejii'iyi ic^i; g i^iu
i;ii��'i<it|i gi yy a Hc|: i^iii re
yiiniliy ti iu oliiceiij i ivyciel iyii'^liesi^lliiVeistiiiip
,Clni;}is|:/iii'vii(l^
y !-?yi| FrX.V!^ A rr> iiK|ii Viii is: x Vi r iy f; 1 ycuy iyy pi i V y )itf yiit; .iisviiiis i;
iyi^'J'y^y,^fe
i s! ii> \yi ii^iyiiyit lei i ii?iyay;liii;i ii ri-iiitliy'livipi-ii'vij-i
vi i c n, ty.civ i i :y i it s.yiie i v i ^i>:y ii. >p i-n iivi-n iii y K sis'yy y^'fiy li s e|
reri:esliinotity:^
pjeiitifiilyanij altii^iitlieiyiyvyiiukiyboyiii
ypevy)iis:.()vyi);y.:i';iidi:.'y^
..^e'wfr i j i i^i^jI'-yivlSviJis',-^! iV_>'t;y;:rs jie.'p t;;.':r;-.-'* -^C,l'>fe ":v :^i-A'i ^
iyi^it: sen 11 iiii viei 1? yieii j (iy eel;:iy Ih e*;>. ie.v-eii iii gli
y thciiyjup;!!]\yyQv;ciiA;L iiu'iydro^I pypplo'nt-y
lyteueli-eiy. yuiirlrytlie y YiirivJuy'Htnlis Ivviiilet
vv el! -y j��e t> y ��cl yji'i f cl ':"'p>"t t.'i;6iiii x��d ','y'yy; ri?l'i"i-! ��� -;'; i i;c-i *:,'.���
ieiyynilyilstandlylvv/isy^seryediyi: hyy.,-yIV.IV*s.i^
rtJpivvyisi,iul;yi;inel y yii��syiii yMv'Goihiyji,: y iiieV-y
.: e itn (1 y is ta 11; ii iy. iyiVJiisK. yyli) ii i i'li * it bciy t ea'yi
ioiiiteo iiiivd: eakoiil-heKiflilyli-yli Mi.-s.y Al. -, Nil
ySiyS i I hjy lij Ky.Iei\ipJi;u:le y; Iia tyi yy I jy Jy JVIi��s -
Po\v(i|liyalidytl!ie)i:ijlovv(*i--;l);iz:i:ir ..Iiy��-M:i'ss
- yiS ori i Ve-y. -" yi :.TI .leiyoii l^'ev 'yi; g u (issin^yyeoni-:1
::'petil'iiii"iV: I iyy:yi\irs,'yiiG!iiiii*sjei'i ."jiiiil y i'M iss',"
.SiiiitJvrwaaityyiiinneyliyinitkeM'lviindy wasi
gu pssee!y;l c-oiyi-^c 11 y |. ,il iy /'; iSl i'i ii ;L."" Frejii,.
ivvliyyp iytiseii VcVcly yiiiy Uiii jvri'*ii';"(0(it.iyi-sie*ii;y;
yy Tlioijirneeeilsycif.; tHeyycsViI��i:t.H.i!i Viienti,-
yvvhic)r,vvytM*e:yyfiji-y"tli-y''iput-ij-ioscii yofy*ii^ivv;--
ciiriii^l;:iry jiliuio" i ir<Hy i.11 iy 'Iiiii''3c,1ii*ffy';tiiii^i
i��iihp'ui.itciriy^
w 111 yVvi,V��iUy 1 ti w 11/;,jp;yi;ly^ iiext'��� .I1 IJtisij;iy
eypping^l/'iy!^
yiyyXh^yrUsiydisitny iyr*siySyillyii;'y^ir--yiiyliV-l(J yii iiiy
^liyyyiiNJ gi 1 ioii is-i^iy'c;)iuV^pliil yfe'i'i'ii.eVrrc') >v|'y l^ij'y
; t h'ey|)ii:st(ii'iy iilyyiiyiyylyyiiyi;^
yi J|I ly, tii) ii k' .i W .:,y yAi-llj r rthiaiiisiiiftyyi-issiyitiiiuiy
iiiiilfyaiyrliiyi t(i|i'aiffel t.litiiistlip(il;ylK)ii-jf*ii;e)fly
I'tii eyg mini ue^
iyiyi!'i\i i'y ii n 1 IfM V'i-.i gQ cid i! niii ]yl 11 uyi*y ��0 ii e* ���;
lli(iiiliVliiyiii^;t-yi;;tlift;yiiii^l,y ivii'j.liifciii^iiya^iiy
;iieeiiiii;iaiiie(ly:l.liey!iViyiy.:;iy.,i;yi:iv
���'.v;::.:t.;;' i3��J-"lyiiy Ji^L ij i't."i 1 ;v-".'y< 10 ftiy^-w, i .1:1 _ft;;! VtVi" --y'P i-?'* ^i-t >;.-i :t vi i"-iy
YJliiHisi'lii-yyfiijvri'ifv
y pun liyyvy'ty* lyyii yyl 1 iyss ''^iy��u'p';itii >yr<'.y-yyy yyyyy'yii;
lyyiyNe.Wygo'oiJyaliliyyi^
i-T-'iyloiyj-jh^
'" yi^Villy biiiyyly! itii n Isoiii iyi.lpiilpit,yyi.lit;yygiifi,y
d.lie/M'Aniyi-iihyerstinieJs^
AG ragyi|i I VilS 11 iti'e ii Jp lyaeyiyyi ji'iy B jy |Fe; ti; i;!s ii
iiyyyij"i\tYyii yLTvriij>>yyi ij V \^y*s ����y /v^y^'Mls^i't ^cy^vyx/y
Viyy^:lyi;yV:iV>;;'iiy i-^-i yc iyyyl ^yyyt"hyy*i^'yi(iiii.tsyyi
;Aiii!;iS(liii;i'ety yc-tyythty, iMetlioeli-iti-icJiGK^H
^���Hii��sd;i3v','cVeiiiri^;l-v-.f^i;l^y^
yyiiF.,i;IVurf;c'i'iyi'ej:)i ���oseiiit,i;igiytiliiiyi,I.��ii;ii��;
;yly'ei;i'ii'ii,^^^
yli;iy-i>jvc-ii'C'.cJy 1 >n)diii.c.-��s: i 1V I.v,,c.'volst<>!-:ci;; 11111
; li as-.'ii Hi c;(;ii'pi)i 11 yvyi t iiy.A\y ylGyBi!*iifivyi(jii|:
���i-Mjiek'tii ixiiii ,i.a;v'cn ii eVy-yK' i y'-i-ii;i:, y'T :lyy"yy".:k'
}T -'-! Cl Vf i ��.:".-/'.;i*j\.i"o'Jr> <,> i i: 11 il "^ >y.-��>'F.;,'-..-'..t li.i * --."'.0. M.��';i ci,!-;"'-
yDrugi&yBoiikyilOi):;, -;i-ei;yi!;!eil:...t,(i'ytiie
:'Jltj.yc!.lsit'(jk'piy|)"i''anc!.li'.'.;i fi'()tiiy"N(iJiohyvl(iii:
yiat iiyeiiiyiyvyiiiiigiyly IiUsyifiieiiii^ "liivel
liiliiyiilvyijiiiiiyy.'ojcqiiie,; --yyyi'-vi;: -;; i -y";l
y|iyJJii-siyG(iui-siei''ciysii;i:sy:;tl():y;:l.!]ii!)k lit!I.
iliiiiiii'syiisAilstiiiitsi anil��� 'friendsyaiVilZiail
iyylioysii iviii(lly,ii|ie!lp(-(ll :jii: oiiii  \v;Vyyiit-i
iintitiiei-yyteiii. inaiiiy ly'lht
..1
'vii^(,'i;i!-;!tyW?'a'^!^
���^"^-.*-!^-*FJi >. ^!.';'n1":*ii-'1,!:-?i'^��;';-; ?*���? Vf if-'r1'*'^' ^? * >! S^f ���* /��< -'U^?��'i:'yi'?*'M ^i'^' ">^y !Vi.V:i"-^:'*^-'
."Ji*v')'" y i y fprij'iei'c-p tlliV 1 y t ai -i it iyt(i-|iGreVtiyy:ii'y|
���y ^ ri.VM *!���, y'.' i :>W llle'��-:Sf > *i!i^ Ojl ii:i;";i|V:*ey.yiy!i^i'8yii!
.y:it'y tyi-i |* ip it 5>y";ii_!i r? y,' i ��-ryiiiil t yy l!-v !i<y;!;i*y t'x*'i-pi-^,icy-i^?'y-!i"
ii'-y'iiy'i'iilany^
.y^.���'*.y��^��� r)"-iiy ty^'i Ol:;;'i.t.t/" '.-v.i ci,; -'."if ^y;( 'fji'i-ti j *<V-V. ytiiytt 1 s^viy- (i.j^tV.fci .yi;yl'.--'^ ^;i
I.':! ���!?.', y ���-y-']��-��-;i i.i> k ky.. 1 iii. ���...yt..lVV��^i'y.ij,ii5 "p*��T-*ii. jt |y:-*-c:li;�� i'iV:.".;:-.-'-: I/V^y
y f'l'.'i) i-fV'a .< i ii>! ;.|ii!!J.i*yy ii 1' ���"yriiiiofyiCiiiiiiu'iiitii'iiyiyiiiiii:)
;(:a^t|i.i)..i^y.:y.-yyy|yy.^.yjy,y,yyy.y.y';'y'yy;-i,i'yyyyyiy
,iyyB>|iy;viiiigyo|;y;i.!ioiydyc
yiyiyrc'intyj'uyyiVyci-ii.ii'fi-ri^
y!: 1��;ciytliy. 1 i';y>I'ii; li^..-fi!vs--'Oiiriit<>i-^yiV>y Vi^iilytlio"ii|i>yy,|yii
'���jj.y *.*1 l_-;:ry��--_-lc-i-i iViy'riy-':^t'-li i'ii i'lypi i t'l'tv'-'i:;-;;. r > f'J's-.;;'- |>^;iii;if i >y.'it'--i7:viiM?-��i
'-" i:!y"*-^y?-:f *j^ '-Niv *^'-i*i V^'.> r"i^'!y:'f i-^T* i3 - s*"7--^?'""1.* *"*i* < jVi-r5* *'* ������ /i?si^:Vi ^^v*=if^?!-v*iy
ijJIii-^'k'ivi'tyt!.^
it '].'iU iCi ilyy jii y:;ili;hi*oii f*l vp;t L C;-i; tii * vi^y J31-i.t��^ i.i .vSiyivif U;y
IE !i|i]ijj-yiy Ti),i^i,iniiyiie^
lyhf\igi;i';itiyt.;.yetyviiclj,iiy;vyilyy.liyy.i'l^
\\ ii ? lliii'i-ij it .i: y I. ��.:/s;;,;i-y g.y^;tyiia;yily-si > 1 e n d i (llyiiiyyiy ,y
_   ^^.. j. j-1��;* yyi'i T ;^ci;'i ..'i <i j V V?y yyv ^yy^- ii 1 "i"ty ^1 �� iiy j>y i :ii ;> 1 y i-y ;y y! iyi^
y Vi ifiniian dyisilii id ilyyioyit h Bilei vi j)ii.:e'yfti'y' ii*yyii|ay;
y I: si l liybSu mlytiy SJi y-'iiVii iiivy^Vnweryiypiiici^
iiiayeigoyriylp^ftiyyr^
ybesiyylfoiyAl. i-yliy.; p !y 0 by.V"v 11 >M-y i iTiVyyiSiityjyiyi'fffi3/
^i^yilfriiiyyyaiiyie^yy-iaiidilytiih^^
i;VV)iisti(;i'-gHii(^;aiyiy".<5ain-i(l'-fe
;TKei;.;^ 	
r^iiii'iiSlftii'i!?.!, i iyi ii>: iv yi iif tit-ry *'ii i! y'it ��� i iiiiiy y i ia tyyiyifylf yyyyy^y;
yvyi tii.;,s; y ii'.ii i j i vi 1 j >if jiMlilii ITf? Xift'V^^''![', r^i^^i^&Si^ v^yi^^^S.^--^
���;��� iti iiy iy 11 i (-yiB i*i;t iisi!ii;'jidsyyeiSiisiyiiiiy,y>y^ylyilylli;
'^inivulii'^yii^ii-iii'o
yfijiii'ivyaisd^il^iyiii^^Ty^^
yhi .i ii'i.i'j1; / Vi f y- h;i v iligili- [%yi \ j y <i>y i>cl: i-i ii 1 V^'i y. i 'fe s o^y:1 r'iii-^yy ;iiii:i^-v;!y
!!ntuiii:iii$e?^^
yy ry<|:yy'yyiyyl?iiy t:''r i;iJn ^j y y iioiiiy t:Iii ?l, iy-^ii iij p tfi;i| ii lyi'y :iyyi; -S ;iyy!yyi
5T iyi.'-i'iL^.'' N-"1, i 15?.- v y( * *:vi ">;t*'yiti:'._ri f-is ��� ti;l. ?jt?- i f,*** "si^y t .1 i.^y ���.i'^f i '"i 1:1 p 3.":,::^.;:';?'.-i" -^^il^i-S3:^i
y'iysiiiiyyiyi'yi^
Tiyiiliil egt-(iesiiyti| ipii-yiiiyi i;y.i-yy
-y-; "i v"! yy jyM.t *.��"* ?.* iii ft"*"-t '*" *-:-'? *'.' y7* ?- t-i tv? *"���: .V.? /^syy'?��� li,-" vii*> >-V*. *? *ti^:- i t c i ^ii^iy.i,^ f i'y ';.$��J^
ypjyiiiiiy yci1; tiViiiK
'.iyirypiOTijJiipiist^iS^
���; vyl| iiybiyi iyyyiyi-jyiiiVnyly ysne-y i ii-'tiyiy<; i f yiso nyiyy;yyy|;yy;y?'y
liiiiiieiii;:;!5;;.iw
-^yil v?cd fi'V"* '.flli^i *i*-1 v-!: 1 i.*iV"\V*"*ft>""i:ii':':iy*( * *rf Vy*Jii"t'irf:S'--X .fc"^ i s-r^'^-'iiiiCi'.J^icfts^
fih'iiyyili^
,iiyiiii^Mfi!iii:jfiiyiiCyiiiS
yyiiys,,:
;ii,;y;.*yy
iAiiUecreatidii Groiiiriicl;-,
win
iAljiteraUoiVjiiArLfulyVxid
:pi'(idiii:'* {;!, Mri--Daly,yof  yictoria','-.,.-f:iiiieyic-iiini-
igi'iltyitsi down.Thtj'i'siiViy fii'(iiii.;Piid!yi1|'iy;i-ii<,y;;nid
'.'".,';' ;���'.-;. y yi! rejairts soilieliiiysbiiiwiiigs. yyiiiy-y y ''.���'".
" :y;;.;y.ii  ..: Ciil'V: ili'iili.iii-i'i'k, '������ iil li'Oill tilt1 ���('jiip'i'i'i.'i'1
.... ' II.Kii'.;.", .*;iys-.,vyiiiik; i;;  in-iny'.|)iis-"h(*(l (in.
��� , yythisjiropi'i-ty:   (ilioHUY SiPiixij'iiN'i1.
ii' :y Tliy -Wavj'-ley' Chairincin.
'..ee'iVrdi'i'
'yThe:s:()ry iif,tli(^si,i)Kii)g lil^^yi'i'vc'i-.^syy
HhipsiMilT Kii,iiliagcii.iiis tlms siliilaiiily,: "-.-
iiiiitl sen tfMitiiiiislv.told, by'the  ijiifiiiy ;.,
yNiiwsi yHhiiftei-'s isiui-dy, scld'(..l's .*(���..,.!, y.-Aeeiirdiriyc,' to; lopni-.t Colonel .-'Aiisl.y,-'
rouniied Miintiiiigo, Sahiriiavv Siiiulay,. j eSjiiiViiiaii ot .the.;. \\'av'(:i:lew-: Miiuy
:sc-vei'al ,.S|iii:!iish ,- sit."iiiiii,!)irs, .(,sii>eil;i:iir:j Liiiiit('l;'i,'is.(];ii!y. expeeterl ..at... Alhiii-f
saliefy,, - sailed ��� ���"'swiftly y -seavvaid. ,i Canyoii iiiif!'Keyelsl-',ke; !i��' l)(;ii)^ Iui- ii
ttanipson's lygiiriqtis sailoiS,.stiil y-.e;ii!-'y'trip (,f in^pee'lioii Hof : liis company's
niiig slioic',-. c-hv .'Hpan-i-iiy, sqiiadi-on i.piopei-ties.; Ji is also stated i-liatitlie
sneaking silently southward, y Khui.i.-d ;! -Vvu'vcirk-.y and 'ailieii. cfiinpinii^s 'liiive
shells KC'i'ivylii.-d"...Sky wuiiiiN.;:'s.'iy'^iii;i-]y.'i,u;i'lt,i.' eoiis-ideraliuh tii;: ., building 'of iii.
.striking steel sides isiion  seiiti .Sp/iiii's ' raiivyny, tn 'their, gi'oup  oi' '|.)i'p])e.i-iies
, - y'-'.-y'���-. Jhe liast Act.' .'.,!������ y..,. i;'���i'
, When tlii.' rusnlt ,of-' tiie electiim in'
'Oassiai-.is nii.idi' knowii lb lhe. .Turner
ministry willyp're'niii'i1 Tiii-iic>i- (il.tic Iris
,i'i':igl.iali(>i.iiii i he 'hands.of tlie lieuteii-:
tliif-govei-iioii-. People who ha vi- wii'-
gered on I lie pre'iinei1 doingi'sii will-lose
their uioiiev", tit'dsi' vye .��� 11'i��� aboiif in
see, ai very radical change, 'in l,iii' vic.vvs
cif Mi'., Tin-nei: aiid his colleague!*. I Al
liny'nil ir tlie elecfoi-s i.n-e on I lie eve ol'.
tine of the, most liis'l.niirliv'e politicil
object lessons if has beeii (heii- I'oi-tune
It) wilni'ss in inaiiy ,i dity  A iinui ol
sniolimg .snips siivkiiip y.shoreward,
soine; : sidewtiyds. ��� " Sixieeii-.si;yi>i)i.y'
Hpain's ysoiis y stilrei-ed iy sun endei-i
Saglisl'a S(! Slll-jjiised, ��� .feiiaies'salisfied,.
Slill-i--,li,t''.ntiiiy'.. '���' ���������,'.��� .''.'���'   '  i' .'-
route is stil
' Lamed 'fcr- Life;;
iii).-i. liiat the ijue.-itioii  of
���inrdeeidedy aiidyopiMir -I 'i'-wo ' routes
liiiv'v! so. far  liiu.-ii  t;ill:'ee] .abeuil,  the
vD-Vvviiie* '.'Civf-k-Ci'iluiiili'iit. IRivi;!-'  'and
ihe'iNe-rth".��� Fork ,of-: tiie  Iliecillci'vaet.
Tiin 'lltfv-plsUikfi '-Jjoiii-r.1 of Trade. ..coni-
jiih.'c- -sonie few  neuiilis  .-igo , sriiiit! (;.n*-|
c-eliei.l iii-giiifients.in  favor of the first'
.  y in en tin ise; d  route  and : it is ])i-ohai)le
pro.i- | tp-it  Col. Anstv'-liiay  come ,to some
, lame-; e.'-ineliisidii.i mi-'this,''railvvav'. tiii'ilicii1
is.-1-ivsuli- oflthe (vii-o aeeideuiy vyjiile  liere.   -The  J3.o;n*di of, .Trade
vv iui lei .la* doingi'wiscly in, going -.again
into the mailer and waitingiupon the
t he V.'uvcrley i.-hiii'nna.n -witli the!;- re.-
iVj.ti-t in favor of i be ; Diiv.-iiie Ci-eck-
Ciiii.Hitl.-hi Hiver rout p. ,-ind give him
aii lhe iiiforiii.il i<*ji 'at tiieii; disposal.
Il is1 very iiiipoi tai,t to Pievelslokev tii
, ge-t':tl;(- Beiidi'dpcnedu.ji; it is e(jiial]y
is alikehliood of. His. R.-ynl If iglmi ss { impi i -tiint t liai  iiiese  companies  "(it
ll is i-eporti-d jo-'be, exlieinely.
able Ihc'Prii'i-elof A\";des vviil, li.
for life'	
wliic-ll  he  sii>tai.iied  ia.-t.  m-inili. , Oii
ihe  17th .i;e,. fell  down  st.;iii-,s  at.  a:
eoiinil'v. Inn i:-'c vviiere ire  vv'as-'vi-illi'ng
suli'eriiig I'riieliii yiif t In.- kirec-cap: i Ola
the  ISth  vvli.-n  lieillg ii-;i;-i'i(.(!���'(,,  lli"
i-.-iilwiiy' sialibii in'ii.eha'iir il.iirokeHuil
till! 'pi'iUC'e' 'fell sllslaiiiili'g ,' umber
injtnies In the  woikii!..,!  kii-.-e.  Theie.
mn'crjiigiun hei-i;.-; jibli.. tu  walk  wiil
emt u noliei'iibie iiinjj,
n- 1.1 he  lyj-.t  route  u
i-iiiv,,u- buildiuij,
thev
t'ometii[i]iite'
h cyhiuieiiihibk'yipil-erpii-je'yiioii--
stiible iMeliviieyhas siiliititi-diiiiii!.:ii.e'(iii,iiic'il'.
.���sidih'iciit.s-ihsenpfipiiyi,.!! ]y;t h y^iitiitcL
In ycieai |.ofysi;ii|:i.ips,i,pi(iiigiijy liari'iiw;..:
level iii I'd i'i ill (lie piecieaif groiliiiliyiiised',
"l.iy'i-l lit.' gtitiicluiias.ilyiiititii'e l-.'i-i-i-aSipti
yi'oiiiidyyy Tliis'ygi'oundy isyyvei-y.; eoii-y
.v*(liiient.lj''Jo(;,-iU'(lio both'ends of yt'o-vv'n'
iiiiiVvviil1 bei'vei-y.;.liseI'iiliil'.ieiil: season..
The ci int. rael'reipii I'es 1:1,1 ie  vvol-k- yii i  hi-
;cl i,hi('*,.'!>y..lilic'll5l-'ii'iiniki-t  eoiildy bel-iused
i'ei'  liytiiiii! liefdic' si'i'd.ii'ig. i'i'hei'e i.-i,
siiilil1' talk iof'hii ving 'sphi-ls  i.h(.. e  iin
Laiioi' D.'iyv.Sep!ciitliei-.ii! li.' (.lonsinble
,\lc'.lt.'ieiel('Serv<;es" great praise d'or' his
iMieVgy in thisiuaiili'i',  .  '"   V.'i' i
,ii.; yv-Tirc.Hair'Np. ,1.; ���,���;-!'���'_.' ���;';'."������;
-y Few' people in  I.teyelHl.oki!. know. (if
l.iie. iiiipi'i'Vi'iuei'iis-niiide' ill the ,'ii-e liall,
(VfyNb.'.l ('Oiiipany. ��� 11, .sin'-jiriseil it Al AIL
rc|i()|-te!-.  who., vyisite.-.l  it. with.: Chief.
Mcltiii',  l.ii .Iind  a  line  reading-' aiul
s'lveping I'oyiiu atiached tn I lie  rea'r'-.,!;!'!
tllieiniiiiii Jniiil and oil tii'.' pin.'. ibliOi.,  It
will lie used exclusively; l'ui' ineipbi'i's
iiiicV I heir frieiuis.  fn : wiiil,i'|:v' months
ic piine'biiig b,-ig;l box ing, gloves, ..'ind win'
clubs," parallel .���.���-': liars., iiiid   yd! hei'
g-yiniiaslie .appliances, will  be  put, iii;
Tlie fund donated I Vy ,1 ho dramatic' '(dub
was vei-y . iisel'iil" hi,.hei ping  lo  afieei.
I l'iis.iiiipi'(.iv'(!ineiit..- '-.'.-. ;���'
law:y;p;11��� fcy s'uc.'):ii���yueei;ss.y:y ,,yyi: :,y, :,i;;y
ili.yWiiCiiwaiiyWii -i\kiii-s!wi!lyiuidyiitliei;s,,:
���'w..eiV.yii'p:.-t'oi-;Pv.9.ii<-'h..Vi"^��kv
>iyeithe!:,Nv,:i.toi';y:tiii'.iiHel ���yiinyytiytliyyihy-;
ci ritu! iel .ydi-ks; I- y Tit ft ryi'esukyi(if;yi tliei
;oiwi_iiyy_piwill;:i:ib��^
,t i! liis t. yii' ilyiy lyyliy y ii y-yiyy y-i!y'!yr;iy'iyy;ily.yly''?i
'"������*'i-"'-!,^-V^.-�� I f.'0t"'"-i'l tii"��V>*oi"il"i;5-'��.ii.> "yi i.'vi.yo^/i'-iii.-. "--'il o\y.,ii^
.(jit.- Wcidiiesdayyio!y-laiji) ;,ii;yii)()sicioii ;iis;-
iissiHtiii;itvip -Mr.yyiiv.yiil'vy Ciiiyyi;
(ii-iiir-
istyv Jili'V'; lldiiyytsiihyyhiisi.ihiuliy
iel (li-ug tirade- iholh-
, 1 Vc* LJ i i i t eel' i;
pyricny-yi,
Oliitiii-ii) :uii.
iyxy:
in:
School' TcaclicrsiiExaiTis'.:'
-���- '.Thlre'e iii'Velst'oke c.'iii(liidates;,'passed
thiyyii'e(-i;iitv.eK;ii)lihai,'io!isy!;fo|-'- l;e:ichi'i;N
ei'i-i iiicati's. .'������ I Lis generally si a led :t hiili
(���Iii-- ���('���'Naiiii'i.i'a'l iiiiis I vvet
:-evei'e,.l.hisvi-iii-.tiiiiiiyi'vei' -bi'lii.t e, 've-'t
wti i(- ii-yvye-i.-it :by a 1 .ly; h giyey iii-yi Vyy'iyy*" p t.i 'figj
:V'i,siii:''.'j)()lViiit'i!iin'��i,,i:iiniVi^
5 tiige 11 i i'.iv.th iy:;i ii ci I lie f ���. '���. yu i ii.it ty,' i|;t h'd '. tiie: y
i ''iiTbe-'I3i^WferJ::e\vy ihi-yiyiiisiyd itpi;i;d.'i;i
yciiiyilieyiiiWft-i-iil, y**.Iyi-(h-;:i!y(iii,'i.,yiir^iiighyy
yihe;ij;(ist:onye,;.^in,d;'saysyiii;);!,yy
:;iii|t;ivvhic-ii Hay iak-e ti;i: iii y.i i:ii ihiyiyi'yyihyiiy
the- ilia illy i*yi|aiidyytii^i!;ipe;yty'>l(ifiyi-'i*iid'i|-
I Na lid. vvdiiehl, h;ivii|s:icc:jyii^d; lii'V-^y the' li
ysisvtliiii;
lilmtlyfoi'iii
.��� . ���-..-'���',.��� '-'-:,>: -.  Ivy, .yy':-.:
ityy;ii'. -l!le;iitlre^i:y,
yyy|yiv-y |
iha)iks,,()f ;;il(lyai-t;c!iiyvv!4(ri!yi^e-ifii
i hi'lljiifisli ylOiiipi t-e; Iveciiiie;
���piistaiy piyppsiyyyypo
i-f.iiVi:;feiie|vit;jiVgi;'U'iv.a il itt-'h'yEni'iimiiil'.niayiiil'i.-
'iir... a nay! iiylyliyy } :iy;ic-.t;i:fi tip- y^ijiiLp i i f i y.
:iii*-t('ti-!;i,l'i;!i':hilighti!'liviV!iig'>1.''yiV(it. ypioyei i!;
desirable
.Bukyicyis
iin;;'.il,t,;,,.;,t6.,;..';SL'fe
;|.how tlieiyicali-heyivvtyopiiiKiiiydiiy: theiy
desirability-of ;estiiih!is.|V?:ig:y;iv,n!iiforni:l
y'iiiiyfiir'riyi'iuyiiiiihiyiiif-to
seyiriikptiiiijiyyieiitypiiii;.:-' of -ihitt'etiipire.
AI i 1< (': iy ci rn 111 ii e l c ��� iy 11 i V. | yi I s'r: c-ia i I y y yy;i 11 .cl'i
'pph t iI'iil!yvyii hipc-i-iaLyyjii!;)hy y 'pp-suigel-i
vvoiiltllbeiiif..(>). 1'viri.n'slitdvat,l;fee.'', yyy-yy**
t,l'fl,'"--'ltfi>nl'
���i lie.  V,��-i:0k
���Lot;
"iliioc.tlii'iii-rii'iitelji'i's y-;!:eiyji,!! iylke*: l.riigi;
'  :ffi!y
justynmy iiiid,ytiic
iil\cit*:;.:,i:,rt:.iv:isi'y iy(i:
siy'iy-i t!;ei;ii!kiii|
ihg'tpiykiiiii.'k ii iii
.ist,s,,iJiiiy::t!i';,y. li
that thei!.-yijpi;ivii)e!iis;.;c-;yiyyj.ii.i:v
]usiy';ss'!ivvell;iisi i jivy;,;"''.a'.'(!.- a rii;
heily'i' ilt:,-,'il-l;ic:k; iiiii,) ihyidtjiilise':
y'-l.'S-y. vyinsy-liiiye,-:':.':
.-.. Thyyyiivyei'.iiii^i'Dyy ���
���;wii iy t bey y:;\v<:i;e ,jj(>?;v-.
siiv e;vtk iijiposi-ii'itir iiiyi
e i i:ci.':vy,-dise(iv-c-re(iy,l..
yy.it;.;;!7'
even .''���';
Sir-
ei i v,->i .i i i.-ii  l i;,l i,, ;  ������.   ,....,:    ���  , I -  i  , ;���-  -  -    ���-,
���i.'--,- ,.'-.- .-.  i tar.i >v oi.v .-���(��� yeyis kayc,. !.,: eii: |-:ot(;sied;:
'e-iiitieh':, iiiOif!' ;,  --, >���  >'- '. '���������-.������.*..  ',-';. T. ���-.-.��� .'.!'���-  ���:���'-,���;:���
...'-.���  ,, ,-���' -j i-.ii'.e!i,;!!i--.:(.-i-e.ltii>0..t .;i'.:-i (<:u! ilji|;.;)SHl'.>i"L
t,he a veivV'V-.  iiHu-iy-..(ibliiiiieil
.vei'Vmuch' I iel.I el
.'I,
i-.-1't'd.-iiil.  {t'iyy-
iny ;t
I-'1 ������'..;,( i'tioti-s
:i'e!Uiil  ii
fv-vv.yhv.rii'tiie ryvyaiitst*1'the
���^|,-s^siyyliiffy:i--i;eiiv^iHidki
.-ii.iilil.-il toil .coi;!!i!i'!'i('e;l
iii Viilo.riii, V'.'iii.coiivrct-
���{���'
!".'!''f-
::��!'.!'
Au-.
d:ni.ill,.'l::e(.iti.sly
i.;w.|. Kinidi,(-]���>,-
xii!i .tyiie -lih-iiltiiiiii, ii fid iie.c'n;iii.'.-.l si-yeial f-yyv- j;|. f;,^ ,f:i;y  ..f
.days,  i,Jaii.ies;yykov;ei'iiig,;:ile;-iii'i (, '"
I.pvi-ring iimly :Miss .lei'iiiii'y.l-.'-. ;uis
-.|!iis.<''(.l in I lie lhii-d Vla'ss -ygeade P.
i.f'-tyn-
.���i;i--i. .in;-'.
'Pip!;i[.'���-.,". uf; Victiiriiii
y.-f ii,: kl. ������-'Ivlwltiiiiiy;''.''
y K'yyy.yf y-'�����������'*<:���[
y y. I .V'tj'.ai-iie..; . Prey.:
-ipiiiita.!!'!'!;
\W I
die-'."
Contrary .to ihoyAet-
The
(���ut, of
Soldiers of the Queen'..!', .
Prov-iiice neusjiiiper contains a
tlie. new uniform tl w the 1'iitish
Columbia' : iiilles,,!, hul, it is in
('t't'or in , saying i.hat it lias been
adopted by tiie militia department, us
it iivvaits < lie s,itic:t,ioii ofytlie new coin-
vvlio  succeeds Cen.
r-i.-n
,-.,"-Il   '.'.'(lilld  look' ,lis .if   I I.I!'.  (.'a'
i-I.ei-l ioii.y wliif'.i"-.l.iii,;S.i'bi''.ivn,  |> ei-tdinl-' ill.
liialiy .ways, - wa- "ay (���oiiiplelli- '"iiasio,''
..Si'cili.Oil oil (if I lie ebyliiui aefsav's ,:  l'i;
i hi'���electoral <li-Li iel, of Cassiar lhe a-e-
tiii'Miiig/iiffk-i-i si ia 11 (i:c tlie'd.-iy Ton-tlie.
holdiiig of titie polls -.iii .each  | oiling. 1 meiitb yij'e'iiii.i-t
iiil ,;j,;..
II- }'-'Vii.'tofi.i, '��� :-.';-id.-
': i "'New  -.W'e'siiiiin-.
. i   -���-.-..   ..   ...
.;J. gnv'ei-fiiiie.fit ;:!!���);
'^.j'.vvkoiis-oidii;!!;:^,
o';.'-;r*sll ii'.ie '*:iii':'n
st, tin-: i-' d: yifif
but (itliety p;y-i-ly!y . 'tt
tVvy 9ig:.ti;.i...t-' i'.i:;i-f-V,-].y;
���i'llt, iyOi"  itili'O-iiy,!
pliites!,, iii;;.'.  i et'.l.'iii,  (
'"    il'i
. 'I i
il*:
,y I'lliUilhyiC-t
:��� i'ii I'm! iy Vy '-N'i-'i
' i i'e!y;li-i's(,i;.), ; "cif' -
���'-'Thwi'V-'iili.*- '���-������nil
���byity. 'jeiiilijrsijii .'���
t'-'-iif-' y. ii'lie euily;
i;.yU'.-;ed-'ag;iiuJ;t I
��� Nelsori',
ih'rai/gc-il
lolllstK.
i.. t'
iiiiiiiding  oliici.'i'
slalioiii in the ilistrict. . Tie'l'da y: .So
liki'd' n'cc.d ini|-))e'l lie same liii' .-all the j
said-poilflig sialioii.s-liul t-ln; -iv.tui njng.j
ofKleei shall,iii his (h.sciyet.ioii, > fix- J'or i
l.ho holding ni'iihe-polls :it eaeb polling '���
sliiliim '.the iieai'est. jiriiclicabie day }
siih.si-(|iieiil. -lo tin- .day- fi'.ved. for the j
ni mi ilia Iii. ni (ii'-'e.liiididal.'es"as 'a foi (.-.-aid, |
iiot more than t wc'n.-i'y. days idler , 1 he j
day of. iioiiiiiK.il ion.'.' Noiiiii'iiii io!;s j
having lii'eii inade (iii the I'ltb of Julv ���
tlii'.t.M'ei-.fy day limitnxpired on Thot's- !
day, the -I'llrinsl.'iiit, vet the poll initl.j
liol.,been tiikeli ill .sevi-i-iil pal Is 'of . the |
district; Tlie public would like to i.iiow !
y;-:is-y:tiiy ;
yev cjj.j: i govern-. ��� _
iiiiii.i't:.sii.ng.'''disV
c^lu's'Jtcvs.iiri.'y.c'Ki'.i'i.'iy1:'!;.'������'    I 'y,    -.''' y'
!',.,-.';���'  '���'.' MC[:i:.-or''"TJju;.''    ,yyyy
" A'i-ye:vi;,::g,iu the World 'step-*  have' y
>. .*!;<k''" ���''�� pi'i'itWr.., ilu;"e!ection' (if yl'y
fii'.'ir opposii.'io':i nieink-e1.:-.-. fi.i*' iV.tini -..
yer  City:  Kidd. ���<>: 'yllseliinondj'y
"ieha:  3!uni<�����.-.: Ciii.ili.vvac-k.,,"
hee
the
���tr
Iie.-ui-
jdiloy
,  Keiiih  Yale'';. Priftiiiiec,  East
U iCeliie. Re*'c-'lstoie.
who irf -i'spoii.sihl(! for such a blunder,
Uiibcoigiiu.   Tlio  uiiii'unu is uuu of i if bkiuek'i it w'aa. '
The Jy 0. <y Teiiiplars lieid an open
'ius'.iii.lat'ion'' iiieeiiiig iii' , their lodge
r.iinns ,(-,;��, 'j'uc-d.iy e-'vening'. A nuiu-
.b'e'r of'yis-iiiis .'.ve':e' present, lie-
freslniifi.tilf- vveiivserved^l.nd- an inter-
jstiii;,' ineigiuiutity reuilcreU. - ~>; PAGE 2. THE KOOTENAY MAIL. ftbe IRootena^ flDafl I'UIJLISirKD KVKUY SATUtDAY ,    ���������AT��������� REVELSTOKE, B.C., ' ���������hy��������� ' ATKINS & CUiMI-HKLL, PlTUI.ISHI'ltS and l-jcoi'iimroKS. Subscription  Price,  S2.C0  Per  Annum ,t=2f ST1IICTI.Y IX  AWVANCi: 'SJl , ADVERTISING BATES. CONTIIACT ADVKHTISKMKNTSinsertca at llie rate of 81.50 per column inch ]ier month. ,  For space-! of six column inches- ar over 5-1 per incii per nioiitl). TRANSIENT AnVKHTJSEMKNTS 10c. jicr line lirst insertion, flc. per line each subsequent insertion. The number of lines reckoned liv* space occupied, I'-'lines to the inch.  .    ��������� ,  . ItEAllINO NOTICES 10c. per hue each insertion, miles- contr.ielc-d for by the Km lines. JOK I'HINTIXC; ofeveryknid.il most reasonable rates and shortc.-t. notice. , ���������ACCOUNT'S for job printing or advertising pavablc on the first of every month. COKH'ESPONDEXCE on all mutter- of local or publicinterc-t invited and carefully considered. All communications to the Editor niu-tbe accompanied by the name of tlie writer, not necessarily for publication, but as nn evidence,of t;ood failh. Address ' ,  Tin-: Kootenay .Mail. ,  Kevelslokc, \i.V. that Pitt must have oilcred to' resign and that the wishes he consulted were not those of himself but of the king. The Colonist might give us another interesting in tide if it would dilate on the other and nioie frequent cases where the resignation of ministries beaten iu a house were ottered iind' accepted by the   constitutional  authority. It might even go further and quote, instances where a ministry beaten on an appeal to the. electorate hastened, to place their resignations, which ' were instantly accepted, in 'responsible hands. KEVULSTOKE, AUGUST fi. 18SJS. With the views enlcr'tained' by the Colonist in an editoii.d ".British Columbia First,"1 there is much with which vve are pleased to be 'able to agree. Political" partisanship is it dangerous tiling and productive' of much evil to the .State. We would ' rat her be a loyal subject and disloyal partizan than'a loyal p.iilizan 'and a disloyal subject. There is ,no good reason, however, why a man should not be .a loyal subject, when a loyal (no, not partizan, it is not a nice word and has a sound of bigjtry aboutit) ndherent of a recognized party, but to be that the party must, be laboiing solely in the interests of the country and its people; and when partizan- ship interferes .with, thai desirable aim the word should be "my country first." -   '  ���������" , " There is no reason why, afier a well fought political fight,,' incii should not stand shoulder lo shoulder for the, promotion (if common interests," says the Colonist, speak* ing ' of the bitterness peculiar to publics in this province. iNo reason in tlie - worlfl ! As Moore, puls'it    '   ��������� " How in keeping with the sphilof the times is the" liitrrnaliotial High 'Commission which will sit on the 2Jrd tit Quebec; and what .i'happy thing il will be iti 'tlie very difiici|Jt .subjects to' bo considered1 are all or nearly all a"reeablv settied. ' It was a master .stroke; to ' negotiate this conference at a time when the hands of .Britain and Aineric?i were clasped in friendly- grip and it demonstrates tliat, in Canada there are. men who know statesmanship to be the art of "taking t i occasion'by the hand" and leading it' lo success. "A, word Tilly .spoken," how good it.is! Those, -who spoke the word lhat' convened ,lhis coininission ill su.-h an oppoiluiie time deserve well of the time, and of posterity and should be rewarded with .a successful settlement of the' questions  involved. government. Unless ilr. Turner wishes lo be' kicked out of ofiice be should gracefully lesign at once. He has been defeated honorably and be should acknowledge his defeat .by making way for the victors. An attempt to bolster up a lost cause by clinging to ollice and using every expedient and artifice to si cure a majority for himself is anything but dignified and vve are gieatlv mistaken if ir, will be tolerated by the lieutenant Boundary Creek Times. Shall  I  "tsk,  lhe  brave  soldier,  who lights hy my side In't.hi! cause of mankind, it our creeds agree-1 We iiiay���������'ind do, and il .is well perhaps tliat, vve .should, differ' in politic-s as in other things, but iu laboiing for the common good  there  should  be all J the  unanimity  of a  common  cause. There is much  to  be  done in advane- I ing -the  interests  of  ibis  section  of > North ��������� Kootenay   and   tlie  Mail earnestly asks its  people  to  unite  in forwarding them.   Lei us make coin- 1 nion cause in this al least. "���������- Tniiuu is nothing in the,'repealed report of ' a general federal election this fall, ill least, from all appearances. There is not the slightest political indication upon which to base so startling a , rumour  and  it  is now i ly < generally regarded .as  being  an ahum from the leaders  t'o  see  if  their  foi lowers  weie  a.v.ike,  -just-  as a fako fire  alaiin 'is  sent  in  to  see  if the brigade,  is  ready  for  an  emergency. Our Future. Briti.-h Columbia has ;i great future befoee il, a nil it is impossible for pen- pie at this distance to realize the immense  strides it  is taking,  says  an caslei n exchange. , Its main soni ces of wealth are ils mines and il* forc-l-', as in the last llnee or four years thc'uiin-, ing development-has been wonderful. Thei;e are of course the 'usual  number of  wildcat, schemes and  hoirus companies started by promoters to get the money of the unwary.   These are the inevitable accompaniments of mining developments  evei y where'.   Hut. an enormous amount,'of'solid  work is being 'chine'and the  condition  of  the country N such  ns.to  make  mining easy and profitable.   There  is abundant   water  and   numberless  water1 powei-s in Ihe mining districts, and the power from these can be readily transmitted electrically .to I lie neighboring niincs iind vvoi ks���������  There, are .abundant,, timber  supplies,  and' when  tlie new railway'through lhe Crow's Nest Pass is opened  up  the supply', of coal and  coke for smelling will  be  very abundant  and cheap,  and  there  are large at eas of agricultural  bind in the vichiity of the mining district-', , and tlie climate is excellent. I Hardware-^*^1 Seasonable Goods Lawn Mowers,  Ice Cream Freezers,    [ Rubber Hose, Lawn Rakes, Garden Hoes Builders' Hardware A Specialty. All the , latest  novelties   in House  Furnishings' BY THE CANADA DRUG- and BOOK CO'Y^ss^*- . HOTELS Prices Prom 15 Cents up. ' This is a rare opportunity to get reading matter.- for your holidays. ' " REVELSTOKE STATION Tlie. Bank of .British Columbia is withdrawing its branches from Kaslo and Sandon. ���������  i R. H. TRUE MAN  & CO., PHOTOGRAPHERS, Vancouver, r  - - B. C. As in the pnstSyears wo will continue-Lo niiikc ItevelsUiko one of our.principal calling point.-. Look'out for our arrival notices mid secure good work. C. .J. Amnii is agent for our (J. 1'. H. and general Ii. <J. views. *i--t>t TRAL HOTEL ' ADKA'HA-MSON JWOS.,-Phoi-hiktohs.  ' ,������ "   , First-class Table ���������' Good Beds  ��������� Fire-proof Safe Telephone  ��������� - 'Bus Meets all Trains REVELSTOKE,  'E1C> p' H. HEAPS & CO., Machinery Brokers, s , ', cil)'J Cordova Stree., - 11 Vancouver, b.c. FOR SALE���������A (iiiiintit.voniglit, second lui'id .Steel KniN. The'International Commission. It is announced lhat the lir-t meeting of' lhe joint high ommis.-ion appointed by liie United Stales and (J real Britain , t o ro:i-*idrr -varjou** matters of. importance bet vv ecu" the lii'iiled Stales,md (J.iu.ida vviil lie h-'ld on August 'l'.\ at Quelle*!'. 'They are to C'imsjdei iu t hio main, the following mailers:   ' - 1. th" tpiesl inns in respect lotne fur, siMU in Uehriiig -*e;i and v..lienor the North P.i( die ocean. 12/   IVovi-ions  in , re-perl,  to  the j fisheries  i.f  the  Atlantic and  Pacific wale, ������������������ of, the coin- 'j^m^iis^m^iimmM "What's a shoe .for?", "To cover the foot?" ���������   "That all?" " Not for a moment," says Tainy . Foot. " Well I guess not," shivers.  sl'A. Cold 'Feet.  "To sell," chuckles  \^ Dealer under'his breath.  TO FIT  ' ������������������'^lilC'' \ilaj������r ftllo:- kkiutly pills in. 0 "Now you hit me,'1 eric; Coruy To3.   "Jusl iny  size," sings old , Bunion Joint  "Who'd a thought 'it,''-whined Uuncli-b-tocs.  Are you hit,���������shoe wearer. -  Feet fitters .are the genuine, Goodyear welted, stamped on the sole ������3.50, &1.50 and ������5.50 per pair.    , catalogue ,., "The Slater Shoe.' Fncc ^jiiiiil?S^SJiMlSS:8^ FRANK VANDALL, Pkoi-i-ietok. *=Revelstoke, B.C.= Best Table in : Town, Well Furnished Booms, . Choicest Wines, Liquors anil Cigars,. Everything Strictly First-Class. ��������� y, Terms $2 per day t ��������� *> Kamloops Beer on Draught.1 rc 5, AllKAHAMSOA'  UKOS.. Piioi-hiktohs. TFI II  .- ELmia baa H. N,' Coursier, Sole Agent for Revelstoke. , coasts, and in  Lhn inoii ft ontier** neaii And  now  Hisniarcl; ! indeed  sought  shining year.   But it few  weeks mourned 'her greatest sou  and  now Germany���������the  mother  of  nations���������' loses hers.   Theie  was  nut  much in common between  these  giants of .tlie a"c.  'Gladstone was irimtle and peace- loving to a fault.   Ih-mnrei* wns "ibe ,,,::, Jl,,;;;:c;,^:;;^i!;tiy!;i;:i central, dry, level, ���������' VALUABLE- i adi.in hnnnda.rv  bv legal and seient hie ! he commission  '-hoidd so,, i expert-,  it j desite,' or otherwise. lw> '   'I.   l-rovi-ioii-  d'er  the  ttniisit  of marks  this ' i>'"rehandi-e to ������i I'tom eith"r i omiti y i"o  Jh-ituin Everything iiew and First=class in all Respects. ,., . . c , ,1 ', . ,  . , ' I The, House is stocked with, tho Finest Wines and Cigars in the Market ������ ,  ��������� ' ,.   _ . ��������������������������� o   TROUT  LAKE  GXrEIT,  E.G..1. J. AbUKHTSTONli, I-hoi-hihtou. ��������� aero--- iiitermediate  i"i i itorv  nf  thc- otlii'i'. wb.ether !>y land or vv;d.-r. including iiatui-al 'and .utiii-J.it waterway.-and '.lU-riiiedi.it'r transit by-.-a. ."). Piv-.vi-ion- fidaiint: to ilu-tian- ,-it of use ri handic-t* finni olie CM'iiilV'y to he delivered .<I ji."!'jt- in ih- nti,"i heyolld lhe fl-'ii," .'-!-. li. Tim {pii���������tS'.n of .iii"ii '. il.or i.'i w- inan of blood .and iron." ' lilad-toie' ; ,i|,plic,ihl,. m ih" -:ii,j-i i- oi (ii i/.-'i,->���������:" 'was  peirhaps  the  greate-t  living rep- ' tin- ("nil' d Mates -uui ( i"id.'i'. iMhdng 1 nrhf- of Uuv lots lrom us, jl HE representative ot popular ������ou*i ninent: ' Bismarck was an ardent impei iaii-i. The firs-t. foslered all tlie iu.-tiucts fdf self-govei'lillietlt which chal ac-tei i/es tin* Anglo S.ixiin 1.11 e to' di-moci uie extreme, tbe-. lattei1 fettei'i-d a pen-ye, vviibaiiioiiiirchi.il -ysteii! as e\*i i .'.< .1 > giintlv poweifui a-, .-iny  in  the .Mladic * ��������� |.. 1 .���������* -/... w ill), y/ t! -1 ��������� )e A'_'(>.-: one was  ;i  v<jt.try  i,f [,,-,ue t! other of war. -Hot!), however, w, i e -.;i<,il m'-ii. though epst in diii'eieii* ii.onlil-. bi,th followed si111il.11 li'.dit-, of j,,it 1 ii i i-ii, and jiower and what ile-v did, ^ one tearing diiwii, the other iunMing ti]i, vvas dic'latffl mainly by iniciisi. lu\e of country. I!i������ih fill plan-. ,in , the world's hi-iors tiiit, few mm c pi;il and none, pcihap-^ sui-pas.-, and meinoi ies of both will" live, f,,i- ,-i'_eo, Tn the: hall of the 'imiuoi tali' co-eat Bismarck will nppe.'ii with a n(,������ii of 1 ttirel. (dadstoiie.  with  one of bay. j,'l ts Oi   e.lcll  ,.1 rirery of ' lie '.t iic!. S. Sue h lend j'l-l ii"-ii', and (-'<!.���������'-���������' s|,,,i ,is 11. 1 y b" ib'.'ni".! 1111,1 n d^v ,u{- v.uii-nfe.iii-  ,,; i.i-inui.  d-il;.-.  .������]>[>Ji��������� - ,1 lib- ill' i- (I il ("Ml! 1 v. , -il.  A '1 e  i-!.m  ,'f ' ii'   >gi-' "ti,  ;.'  '-f PslT   l"e-.|i. ' I ,''!_   I!  IV .ll   ' .'-  ' 1-   l.ll   I ll'- hike-*. ' I'l,    A i'i  I l!_'.-ll]f'l,l - f,  I'    I be    l)|l.|  ��������� I l'!0|,l'-!.*   d'-fiil'! II ill   .lit!   |,.,ikll,-i-  of in v |> ii I <.f 1 i,'" Ir 'Uif ,-r liie  In bind i i w.iiei  '-v h>-: ������������������  1 le-  - ii.,'-  1   1 K-ootenay ng The Dining" Room is furnished with the������ best the Market affords. THE BAR IS SUPPLIED WITH THE CHOICEST WINES, -LIQUORS AND CIGARS; Front St., Revelstoke, GUS. LUND;    - -    - ,.   : PROPRIETOR.- ^F4, rading C������mPany fL4 \\ d- j;...-,,i: d'-li led - I-  -, 1  n .11 \,-d ,, - to '��������� liable 1,1 (li-ipnle 11.   l'i OV .  .mi-,   fill   ! he foi- i f i.i! or 1 t,iii-,!*i;ie: I, , (he law Iui ( ti-lndy if tl. ni) ��������� ( oiiiii 1 v I ill I'.i^'h I re- iin ,tin-i,  I VI,   I'ei IJH ( 1 It V  ill  'I I ei !, ill'.;  "l  -,d-' V.lge 1 ili'ht -. I el oil ( \ 1 . . -, , - 01 . ,-i -  ot |e) lili'lV  I  ! i.'ri'.-c  the  fnp'si  |)ni|)(Tly- business anil r-'.ii'l' iiti\i!   in REVELSTOKE, '-!,(��������� ct; 'in- v,<)~{ .solitl.,  jji'tioressive ;uiel pros- 1 > (> ill \\'c:A Keiotijnav. 1)\\ ��������� Ot! i'lU'iv-r S!:'iii!() 1'es'f.fii. In" a recent and  interesting  ai lieh I   The  I'.j ii isii  Noi 1 ii  A 'net i- 1.  A' f ! finiii-lies  no  iiiiiehine. v  bv  vhi'-ii  ,i ("iefeatf-d -/oVPl ntiieiii can  nnrnfdi'itely ,, ,  ; be  forced  to  resign.   It   lion.   Mr e Col-  ,,. ,. .  ^ I  I tn iicr disi eg trds  pr.iei ii e v >< I EASY irf'.itnp'iil TERMS C;i on  us  early. Apply fco^^asfigk-. Best $1 a day house in town. , Wliite labour only The bar is supplied with the best brands of wines,  liquors and "   ,-   J. V. PICRKS.'MXnaci-r. Cigars. l\  ]ll( cedent le' 111.iy  lel'illi  ollf e  liiitll the re "Constitutional l'i ,u lice, onist stated tliat 'v;ven afler defeat on a vote of want of confidence in | legislat me i-' ('.died and li" i- defe.-iied the bouse a iiiinistiy need nut icsign'" by the membcn t heie. 11 is 11 lie t lint and furnishes as pr,of of llie corrcef ; Hi" li( nl emi nl go-, ei'noi-m.iy e-n i y in'o . 1. 1.11, i efleet, lhe wj-die., ( (���������' |||f. i,eoiile eApies-,- ness of its view  that,  when  I'm iv,v,    ,    . ., ,  .    '  ,'.   , ' 1 , ed al tb(' polls and disuii'.s bis mlv isei -. prcmi'ir  of  Ivigland  -.cvei.il  vole-i of | ,SIM.J, W(ls ()���������. cour-e j.i .iel ic.illy  .ulopl want of (cinfidenee  weie  c-u-iied, but; ed by bold Abeidecn  when  the  eoti- obedient lo llie  wishes  of' tho  king,  s'-rialiw; adminisl i.ilinn al tempted  to Pitt re-.tni.ied ollice.  T. tie eiimigh, but \fw\'"/'"'';'' ''llf'"'1, i,s J,1,1''"''1;' '"  ,!!"' ,,-,,. t  ,,   .,. -  -  ,��������� . .1    I:ikI-  ledei.'il  eleclioii.   Jo  do  so  is tlie Colonist eloesn t  cxpiitnuo on the. |. ,.,^,-y (o (.|),(,(ld(,|. |lit.l(:r,if'(!(l]iltf, nli(| iH evident'fact conveyed  in  tlie -wordsj Hcarwly   in ''.' iieeoi'ditnce ��������� wilh  tho 'obedient to ihe  wishes : (;f tliei  kin'ir1 i popular- conception of  reiii-ese.nt.'itivc rri L. "TZT"  a' 'IT'"1 01 kf .i'lem AgfMIt, ^I'A'l'LSTOK a p a r)ci  vy rite^tip Published by The Kootenay Mail, Revelstoke PEICE 50o. Attorney in Fact, Aias\v0rth,."B, C. The only complete map of the great Fish Creek Camp. The only  published map of the.-Fishy Creek Country. V""'* f V..*  / i> THE KOOTENAY MAIL PAGE :j THE' SILVER CUP MINE . And Other Properties of the L. F. R. & C. G. F. Co.  ! The Lilloeet, Fra������cr River  and C.ui- hiiri (jold Fields, Limited, is fortunate in possessing the Silver Cup..  Of  all 1 thu high grade properties in the Trout La ke district the Silver,, Cup.  or Sun- shine group, is, the Spokain. Spokesman-Review points out,  the only one which has shipped any amount of oie. '  This; however, is  wholly  due (he lack of  tianspoi'tation  or  lalher  the ex- ticmely  difficult   means-  of  transportation  confronting  most  of .the valuable properties ill present. The .Sunshine gioup comprises four ,   full claims, the Silver, (J,tp,  Sunshine, Excelsior  and  .Mountain,  and-three fractions of  the same names leaving out Ihe Sunshine.  They are .situated on Silver Cup Mountain on  the Ninth Fork of tho Lardeau, about eight miles north from Trout Lake City,  near lhe flourishing camp at Eight-Mile. The ore is rawhided down the inoun- I tii ti from the mine' Lo Eight-Mile and 1  from there to Thomson's7 Landing' at the  head of  Ariovv lake is  a  good '  wngoll road, especially for winter use, when freighting is done with sleigh-. The principal ��������� development has been , done on the Silver Cup and consists of a -13-foot, crosscut tunnel, connect ing at 330 feet wilh an  incline shaft  of 1S3 -  feet, depth. Fiom the point of, intersection cl i if ts have been run (jl) feet not Ih* west and 211 feet southeast,  cutting Ihi'iiugh. sevetal, l.uge  bodies of high grade ore.  At  a distance of about I-X'U feet, the crosscut tunnel encountered a 111 i ti (I lead running  ahuo.-t  parallel  to the  one  on, which the shaft had  been sunk.  This is piovimr exceedingly valuable.   , , The Sunshine claim is situated immediately below ' I he Silver Cup 'and ���������a long tunnel is being diiven to de- ��������� velop the lead at a considerable depth below the present, workings, The ore- is a high grade galena and 'gray.copper averaging a bout. 8103 pet ton. About, 5*10 ions of this ore has been shipped to smelter;- in -the United Stales and fllllv as iiaich more is, .sacked, altl.e mine and at.Eiglil-Mile. This vviil not probably he .shipped before ,snow conies next, fall, , About  seven  miles  north  of Tiout 'Lake City and  10 miles  northwest  of. lhe .Silver.Ctip is the Alpha- group, also owned by the Lillooet,''Fi.'iM'r River uud Cariboo Gold Fields. Limited.  ^ll co:nprises I he  13road  View,  Old, .Sonoma,  Pliillipsbuig'iind  Alpha  claims ',,-llld the Cut tor, Clipper, Colonial, Confederation and  Skill:  fractious.   De- , velopiueiit has,'been  done prihcipaMy on lhe Broad View and  Old  Sonoma. The main slut ft on a galena oulci-ip on the  highe.-t, point  of  Croat!  View-is now down 11-S lee't.   To the  north  of this shaft four timuels have  been inn in on the lead at vertical depths of 30 ,1'eet, 100 feet. 20J feet, and M0  feet  re- spectively  below  the  mouth  of  Ihe ' shaft.  The 'longest tunnel in  now in foOfeel. Two tunnels from the south aie ahsO run in on the Old Sonoma on lhe same lead. The last, 10'J feet is in aii iron pyrilie combination highly, impregnated with gray copper, giving high value's in .silver and lend with some gokl. Tbe tunnels have encountered ore quite similar to that found in the shaft. The management contemplates a system of practical development which "will probably he coimneneid in n few Weeks. ' to a long and bitter si r:iggle,,vv ith that church .'ind made all its adherents hi-- bittet I'liPiiiii'-.' Equally .severe was his policy with ivg.ud to lhe social democrat;-? his dr.i-tic measm esagaiu^i whom produced'" the profoundest discontent among t he woi king clas-e-, in the large'cities. He resigned llie po.-t of Prussian prime uiini.-lei .ind chancellor in IS'OO through a dillVr-mie of opinion between him and the Emperor and since then has lived in retirement. He took a prominent' purl in the formation of the triple alliance between Geimany, Austria .and Italy which was understood to be directed against a possible alliance,between Ru-sia mid France. . ' ReVelstokc - Hospital. Maternity ward in connection. Vaccine keplon hand .... Drs. IiIcKcchnie and Jeffs,  -  Attoadajits. QR. MALLOCH, Physician and Surgeon. COSMOPOLITAN HOTEL KAMLOOPS, B.O: Best of everything train of M^Kansio Aveaii:,  -   BovolstoJt3 B. C. ' f JAMES MURPHY,. B. A., ��������������������������� ������-  .  ' '  " Barrister, Solicitor, Etc. Office Cowan; Block, REVELSTOKE, B. C. P. 0. IJox 10.9. Fred' Kobinson, Proprietor, RUSSELL  &  HEROD,  Prop's. Official Administrator's Notice. I.\ T!!K Coi-ntv Cociit OF Koothxay Hoi.DliN AT FoitT Sthkm-:. "VfOTFCE'lS HEREny'GIVEN.that J_\ nn the J.'Jlh day of July, 1.SOS, it Was oidered by Mi'. .Justice Form, County Court .Judge, that Janie.s F. Armstrong, OOicial Aduiinistiaior,, of the County of Kootenay be administrator of all and singular the' goods, chattels and credit, of. Nils OKen of-II- lecillewaet in the Counl.y of Kootenay, labourer, deceased, inte.v.ate. Every person indebted to the said deceased,,, is required to make payment forth wit h  to  the  undersigned. Evety person having in poses-ion effects belonging to Ihe deceased is required forthwith , lo notify lhe undersigned. Evei'V creditor or other person having any claim upon or interest in tlie distribution of the pergonal estate of the said deceased, in required within thirty days of this date,' lo -send by regisl.etid letler addressed I o' the tillidei'-igne(l, hi-1 name and address and the full parlicidats of his claim or interest, and a statement of, his account, and the nature of t he se.curit v, if any, held bv him.' After the expiration of lhe said lliirly days, lhe admin is'tr.tt oi' will proceed wit h the distribution of I he estate, havim* regnid to those claims only of which he shall have had notice, ,  , Dated at Fori Sleele this 2~\h day of July, 1SSJS.  ��������� .  , J. R AliiiSTRONC, 1 '  Official Adiiiiuistiator. Oillcial Administrator's' Notice' Tn tii is County Coui.-r op Kootkxay IIoldkn at Lmiht .Sri:."i.u., L Jl. HOLDICH, Analytical ��������� Chemist and Assayeri , N������LS0N,  B. C. Assay- of (-very viirk-ly of mineral. Aniiiy.-Ji's (if milk,  vv.iiei", or oilier niuteriuls used for food. '  . " Prompt Results. Prompt Cash. Lath; Shingles,- Mouldings, Finishing '-UT HATES' 2 lZB������ SF������T ���������ASH: r-L ty -..W. Erewing' &' Sons.. ' Plain and Ornamental Plastering*, , Stone and Brick Work. ���������  Second Si., East English Church, noiesaie an *jail w imi R K*V"ELSTOKE, B. C UKAiaCK IN' Milk Cows; Saddle, Pack, Driving and Draught ��������� Horses. Revelstoke Station, B.O. Commerci 8' o .&?��������� milling: _Al  SPECIALTY IRootena^ flDaiI''?> -'IRe^stone,'S.G. FRED. m. WELLS, Mine Examiner. BISMARCK IS DEAD.  .'' t. ' The  Great  German Gone  Over , the '.  Great, Divide. Piiiice IJimnarcK died' shortly before 11 o'clock on  Sal in-day last.   Prince '  Otto Eduard Leopold Bismarck Sehon- liiLiiseu was born of  an old  family nl Schonhauseii Apiil  1.  ISIS.   lie  was made n count. 1SK3 and  Prince (Fursl) von  Bism.'ii ck  is, J.S71.   He  was educated at (jollengen  and  Criefswald and brought up  in  the political  faith of  the  .IitnUors  of   Piiissian  (my squirnrchy". he  became n member of the provincial! diet of  Saxony and of the Prussian diet in IS 1(1.   lie soon attracted attention by his fiery speeches in defense of the old inonarchial parly, and  this led  to  bis  appoint ment  as Prussia's represeiilul iyo in the old Cer- in.'in  In111it  at,  Friiiikfoit  in  which Austria was then powerful.  With his appealiince lhe voice of Prussia began to have  weight  and  he  checkmated Austria vigorously,  lie was, next, sent as  ambassador  lo Si.  Petersburg  in 1S59 and  be  held  lhat post  till ,1802, when  lie  became  minister to .Paris, Five  months  Inter he was  Prussia's first minister.   Within llie next  ten years he humbled llie Austrian einpite, destroyed  Iho  French  empire, an'tl erected the new (lerunin empire.   He remodelled  the  map of  Europe,  dis- ineinhei'iiig Denmark and France.- lie enlarged the Prussian I'roulicrand succeeded in placing Geimany, prcvioii-ly the weakest of power.-,  at, the head of all the stales of Europe. Iu Ins domestic legislation Prince Bismarck was far less fortunate than in diplomatic negol i,-it ions. In his economical policy after beginning as a fi-ee trndei he adopted a proleclionisl course. His many, laws, afterwards lepealedi interfering with lhe religious liberty nl' tlio Catholic lii'lcdllieKid led JOTICE IS HEREBY GIVEN that on the Wlh day of .Inly. 1 SOS, it was ordered by All'.��������� Justice Foi in, County (Joint Judge, that James F. Armsti ong, Official 'Administrator of t lie County of Kootenay, he administrator of all and singular the goods, chat tels nnd ci edit of Albeit Johnson of lllecille-wael, labourer, deceased, intestate. Every person indebted to (he said deceased, is ' required to make payment-fort hvviLh to tlie undei'dgned. Every person having in poses-ion effects belonging to the deceased, i- requited forthwith to notify' the undersigned. Every creditor or other person having any claim upon or interest in the distribution of the personal estate of the said deceased, is required within thirty days of this dale, to sund by l egistered letter 'addressed to the undersigned, his name and address and the full particulars of bis claim or' inteiesl, and ii statement of his ;u- eoiuil, and the nature of the security, if any, held by him. After the expiration of the said thirty days, the administrator will proceed with liie distribution of the estate, having regard In those claims only of which lie shall have had notice. Dated at Fort Steele, this 27lh day of Julv, 1S!)S. J. F. ARMSTRONG. Oillcial Administrator. Official Administrator's Notice, I.X Till-: Cdt'NTY  Col/KT OF K'oOTIiXAY IIoi.dkx at Ftiis'i: Sti-jki.i-;, J. R. HULL & CO. -Wholesale V and  B,etail BtTTOHEPlS. Purveyors of Mio-H-class Meals ' REVELSTOKE, B.C. All orders in our line will he promptly attended to. The Fruit Season Is bcyyinnincj"' and  every- thinsr in the market  fresh - and sound may be had of e Hutchison & Go. Front St., Revelstoke. Stone/^^ssg^^ & Brick Work. All work done in a neat and vv iirkimiuliKe inn liner, and by experieiici'd mechanics only. Only lir-ticlass material used. Estimates al. shortest, notice. E; 0. Fi'omsy, Revelstoke, B.O. 'VOTICE IS inCPEIlY GIVEN.ba.'R;  HOWSON  &  CO, j_>   on the lMlh  day or.luly, lhi>N. it , Furniture and Undertaking. was ordered by Mr, Jti-tice Forin, : County Court Judge, thai James Fei ��������� , giison At'iiistiong, OIHci.il Administrator of the County of Kootenay, lie j atlmiiii-triitoi of all and iMiigiilin' the goods, chattels and credil of Arvidi Arvidsonof lllecillewaet, l.ib.uirer. in- j u,Kviry PC,,,,,) inde,,,,,, ,o ,i,e frftI<l; Repairing and Upholstering Done. deceased,  i-  required  to  make  pay- ' , ini'iil I'm ih wit il to I he undersiu'ned.    ; Wnrelmiisu in coiineelidii fur sf oi-jiko Every  person  having  in  puse-sion | of family luiilolhei-fiit-iiiiiiru, trunks, ell'ecls  hi'longing  to  the  deceased i- ������������������ etc., .it i-ionllily or oilier rates. required  forthwith  to notify the un- , , , , , . dersii'iied ' Agculs? for H.iyinonil fceiving Mncliiiies. EvelV creditor or oilier  pel-oil  hav- ! Ueeelclol-i* Ql-itinn' P, f ing any claim upon or interest  hi  Ihcj KCVClStOkC btdtlOn.  L������.U (lisli'ihution  of the  iiei-onal estate of, (he said deceased,  is  required  within i  S;U&,^'a^ INTENDING TO BUILD (lei'signed, hi- name nnd .iddic.���������'. and - ' (he full pa: I ii ul.-ir.s of his claim oi in-, teresi, and a s|,i teiu>>nt of his account, , and Hie nature of the -comity, it .uiv. Sh.orl.est find (piick(;st unite, To Yukon and Klondike ' '-.Goldfields " " Eastern and "European Points "' Pacific Coast,'China, ��������� Japan aiid Australia, Tourist' Cans ' Pass < Revelstoke Daily to St. l'niil; daily, eNuejil. vVedncs.liiy In IC.isi'ern puints fSlucpi.ij-f .ui.l (lining cur. on all train.-, " Tickets i���������ueil t,'.ii-(iugli mul l.njj- tjaicoeliceked la (Icslinntion.' l.-.ii'v I'.-ains from ltcvelsioko-liiislhoniKl, ".-til ii."..  VVcslbnuii'l, ,-|.a) [i.in. ConnccLlons vvilii Kuolenay point.!��������� hriivc; Itevelsluke .S.tll) a.iii, Ariivo Itevclslola*' at 1.,'til p. ia. -  ,' . Koi'iiit'oi'iiiiiliun, l'.itcs,' liui'; c;v.-ils, ni.ij)-aa.l tickets apply to ,  , ''-'". V\*. PllADSITAW, Ay;eiit, lluvulslul'c, or W. V. AXllKPSOX, ' Ti-.ivellinir Passenger Asent, Xelsijn, K.J. COY I,IO, ' District Pasiansfor Ayt-nt, Vaneonver. Tlie- Canadian - Faeile Steamship Co.'s' -STEAM.EKS-- ROSSLA.NI3  and'KOOTENAY Leave Arrowhead daily for all polnU in Kootenay, making coir.i'.ieUon at Xakusp for 'ail points on Xukusji and Sloain Ily. tuid Slocan Luke. Close,connection at Itobson for Nolnon, lC������������lo, Bulfour, Pilot lin.v, Trail, UomIiuuI, Nortli- porl mid all points soul li. !'\>r full liif(irni;ll,ii)!i, tlukcl-*,' niiips, oie., will on'or iitldrei* , ;r; vi. bradshaw, Al-ciiI , llovol.sloke. Or lo ' W. I'\ AXI) KHSON. K. .1. < :0 V \Ai��������� Triiv. I'lis^. A;,'.:il!, Dist. I'uss. AkciiI, Xels'in, li.U. Viinemiver, H.CJ. If you conteinplale building and want a Ih'st -cla*s design.'.cninjiaiiablu.wilh'llie. ,  smallest, cost, call ."ind sfi- nie ALL, W ORK  G U A R A N T E ED.-  ' y- The prosent  centre  and future ���������  headquarters for IViiHSNG OPERATIONS IN' BRITISH GOLUiVlBIA.  "' Columbia & Western Ry. 'I'iiiic Tiible No. II.  .'"n (u'-e eili-i I Nov. SX IVI7. Daily lli'livci'ii T'til .-ui.l Ko���������land. Wr.sTII(ll'NI). ��������� li.-.si'lliil-.N!!. No. ,'i No. .1 No. I. No. -X Nn. I Nn. II I .'id.I   .    '.!l:i)il...!lf)HSf)N-.. .-.'iiiin  .    Ihil'i I7:'i0  Ihil'i  ahl.'i ... I'liAII.   .l-:."il I'_':"i.".  11:1.1 1.1:1.1  '.'JiD.I. lt()S.S|,ANl)..IS:;il) Uiiiiiii. No'hlnnil i (oiini'i.-l  wllli C.i'.lt, inalii line steiuiH'i'M nnd  li-iiiii! l'i  uud fniiii Ntls'iii'al Uollsllll. No's.'lalid I an; I'v.il train i bi-iu'ei-ii Trail 1111(1  Itll'lslllllll, j No'h.1 (Did (! iii'iiliiciil li'iiln-li"! ween Trail nnd I ItoliHuii. Nn, ii roliuci-ls wll.li I ruin Nn. I finin i llii'ii.lniid. fieimr.il Ollbies:      V. P. (IIITKblll.st. i Trail  ll. C.                 (IclK-r.il .���������'iipl, I rw% ROU T  LA KE  CI T V��������� * ^    is readied by, rail from , J^  ' Revelstoke  to  Arrow- Ite.'id, '28 . miles ; th.ence by steamer, io miles, to 'Thomson's  Lar.dino*;  and - a  short siao-o of  '12 miles;  the  entire ���������journey'occupying- only 6 hours through magnificent, mountain and lake scenery. ,Well-known miniirg- promoters and 'capitalists already have their representatives on the' ground, and it is ��������� ��������� no- boomer's dream to say that be-, ___J I! fore another six months,Trout JI Lake Cirv wiil.be a bustling It is the centre of theLar-i | centre of business and the prin- deau milling district.   \ I ciPal tov,n in thi-: treasure-laden It will have railways to the north and south. H U. L' 0 Its climate is superb. ! I Lardeau, the new .centre of attraction  for  '.he  best  mining enterprise,  skill  and  capital j which  Uritish ' Columbia' has ^���������magnetized within her borders. It has plenty of building;!   the climate and soil of the , timber and  a sawmill|' district are ail , that  could  be ' 'ill operation /providing: i ^sii'wlby the rancher, gardener lumber at reasonable; prices on the spot. Its  lake  aftords   exceptionally good trout fishing. It has a crown grant, pur- or  fruit  gruv.'er  for  whose' products a pro(it;ib>!e: ;ind rapidly increasing  market  exists ;, w!i'i!*-i to  ihe  sjiortsmen  the 'neighboi'he-'d a-":ords game in p!cni\', '1 iv ace rar.i'i hit ion includes gi'ioei ii'i^i.v;, -twi-'- , j o.m ol'nce, J. Kernaghan^-^s^^- Contractor and Builder, Ollice and Workshop Opposite Cmirl House, RSVELSTOJCE.  E. C. ��������� ���������> Plan--,  spcrilh-nlion.s  mul  eslimiilcs ;;ivi'ii on ap|ilie:il ion. Tlie lnrKcsl -lock in llicdlslricl of ll'io:--. Windows, liriii'kets. Tni'iiiii-fs. ."Mouldings, lliiso -C'usiii;,'--, Kiln Dried Kloorii)-"-, t'eiliii-,' mid nside l-'inisli is now on hiin.-l. mul will be sold al]li-iecs nevui" licforu i|noted. Chasers of lots thus 0b-  r'-.-owling taw. butcher shop tainuig an  absolutely -^.l iM.i:;y priv.u : rciflences. Clear title. '   , . 'll,!t1'^  ���������'/������������������r-.i.-.n. arc in lull pro ',''',-. a::<: tl-.e e.slabhsh- meiit of tiie sawmill will lend stiil more to enhance the immediate growth (..'  town. this rising H LOTS. ���������00 held hy him. After the r\pir.il ion of Lhe snid thirty days, t he .���������idmiuisl ratm will proceed wilh lhe distnhuiinn of the estale, having reij.ird to llin-e cbiiins only of wh'ch he shall have had noi ice. Dated at l/'orl, Sl.e-.-le.  Ibis 27th  daw of Juiv, 1 soy. .; . -- ���������-, ,'i J,"F. ARMSTRONG, Oillcial Administrator. Should see l/'.-inhku Pre'., before Idling coiil imi. All VMirk done in a work- in.inliKc mantlet-. IC-liinalc-s t;ivcii and plan- prcpiirrd on -liorl notice. Lembke Bros., , ; Contractors and  Builders, n^STST,,    y ��������� J-SKVlvI^JTOKK STATION, cie ijepoL--������������Kse> j Pilliilis. biiinp-. ^hid Oinirds-. 'J'lri'-., I (llliii-r  and  (inl"i'(  Valves,   liiKkd ; Cnn-i'-r-. I.ndiii,' Skirl lloldci"-, HI- | e.vclc l''i.*.-llii'(Mof all kind-.. j Don:; on -liorl not ice. ' Bicycles for Hire. R. M. SMYTHS, Third Street. UKVKJ/jTQKK H, (.'. ^T^IGjElIS  < Inside, $100; payable $33.3,5 down. ������3 in 6 mtjiiths Corners, $150: payable $50 down, $50 in 3 months.  $50  in  6 months. (These prices are for a short timo only.) T. L. IIA1G, Ri-:vi-".i,s'io:<i-:, Cieuer.il Agent. HUGH McPHLRSt^X, Tko:t Lakk Cirv, Resident Atrcnt. m m Subscribe for tixe -Kootenay Mail, mE. SooteH ay^Mik.;
yi riyname yaiidyplace/.-y That
^^a]l.fyU^l"iere%;Wiib "
ic>esin-'the-; ..excellency:
'k2 " ' '
yyy. ofy:bur/stbck:y;^
���^sOndble^
;; t:h th ey7 7 will 'y&l \vay s.i:,beAt]ie,;
''yy^esByyk:M-y^
|iriyA;\V.3ifeh:!iyC) u yvvaiit ^anything
M&yyAyytl^
'AAyy^yf-^^
yyyyy|AyJy:;;;;::Sth^
y^AAly'^
���' - y y Ay yy ::>y Hahdledyj il
:yyy^;.:.y,^y-:yyy:yy.yyyyyy;-yyyy,��.<yy^ yiy
|pp|unclersigii%kl
��� *yy yi p rc{p ri etdr, ;y |t n d A^ 7 h^fAv:i ������ ���
f^pycontini^
eiy-y^��.:.F*Sy:^
,-;���,: y,-yyy jL^.y y-y ���  " -
��� yy;,y-,yXL-y oy-y-.i
^BORNAy1
j|jrlyyysyyi'"y;;y'SXM
j^yAAAy-IAAyA^
' y',','; jyyyyf'?'% y yyyy 'y,y S i i i i V so n'j)'i iy Hut^iTyyyik^kyfyyyy
$^g^^g^-0^^i E D;|y:|p|yi|;|:|
0y:T0g^
.'i;:v"������-,-'.-.���'."��� '������?���', r"!j.-;���'���-.,:'-'. '���':,'��� 4 ~ '.���-���������: ���'- ��� -. . '-'\[*r:'r' '..:'>������'��� ,-���''  '."'-.',-; "������<-,.-  '''������  ,l ���������.'���''���- '.'.-'
yyyyyy!.y.i yy yiy.i ;yyears..;:yy.yyy.y -^ yy yy yTy yyyy yy
ciJi-diiilly.'vyelcoiiu-d.y
VAvyF.;-e"liA:e��,7St*cV-!;;T:viiY;.r
REySLSTOKlHyLOBGSyi.rO.'-O.-Iy'., ���N.o.'ySDi;-
>-:��'.y. ���������:���' :":��� jjpprulai'ii'ieet.'iiw.s aye lield
\\T.yi'i'LEK, >T;G.'
!A?. ,
T..iyGiHA'IIAJiy;Ska
&^0-??��
COlTST. EIl'.yBHGBIE,,
y.y.rio.V'.'tioySiGX.y
���'/'��� 1 c?%V'"^/aMIv -VSl'i'telii in llie Oddtollovys
y-li-y i#fe^#h tllall.on. UitirsHroiidyitiid.
: i -.1 elv^^f^^J yli-oo^iJriyi'rrici^A-ciyyor-yoii-;!!
A - l^fZJ^tfMl  / nioiilh.  'V^il.iii-i: -hi-c-l.il-
'A&$&tt.i-T&Xtey,i:fr(yn -.; invited.' lo , atlciii};::
yyy.i. .b..S3UTiiyit:S.,y.
:i-]|'^y|Bi:ipip
yyWATCHMAfe^
���...���..���,,���.. .,f>yA.,,..	
'j ^'--Tlcil'iii i>:ii)��j-'^>.' ^t.) j.oy? rt 11 ;,-.-y _- .V^-T."/'.'--. y-^V.-y *.
i,'C.lVl'{':'\y'utcli':.'fii-S!\9'��llo
:jb A rK7 fc��. ^T ��^��^ ;.;
-;y|y y it ;y B if eacl7 ya n dy''0^iTe;Gi it) ilelyy
y y-A-iy Freey D e i i ver>y--Ey ery;; Day ' A���
- a y y,, (^'--ilrniji^ --- yyyy^',i
.ylv;i;;V!v e y\:o u n .SyK lf -;:^y,conifbi^able
tS:i>ossible;;,ani:lyeiy^
ffrnr liiUiijp^-yqiHJiii.nyyyf i^
,tim'Mi-:- ;y>: ^if^y-^J-"^
? ^^'���il^>S ^^U1-^-'^/^' '���;:':: y;.-; ;ciifj "tl 0'y-th.i^yb >fy;'s^ieetlrigfy frdni ^ bur;
'-y:ia%e -stock7 of ^o'iiiplete'''. ���'������'.''' yyT,T\T
INGS-y.
PSiM
i ��v\*��./-->*'-
yyyyi;;' '^iuvdsb hi Syvcftttdpgub^.c^h'taihihg'
��� <r-,���.���,yii_������  "~^'y: fi-ee';ypi^appl:i catiph .a y :&f 1 ,y:yy' Sbiy.:'<|^
'"��� %y
;yV-Kyyy..yWp|:f-;ppyyyyB3|^
y'yy1!:, ,,yy :XjHi: JI^l:ii^^,i|y:yvyiL^-.^ yy(yyy(S3ia^i3asd:iOC2.|:y>.yyyyy^
::';y:y-::A'"y7":::y;y^A|y^^
'S#Mpfii^^lWl-!��
^I^&^r;y''7-<:-'��,'-:'y^
-yy-;::y;y:y'y>yyyttyy;,-s;itffpES��^^
^'.'75yy ��� -y ^'yy-y- ;��� :yyy';|'yyy. yj.y^'r >^y ;y,G <i> 0c^;0Ay;l^r e s s y^ .^^yb<Kl s ,,7 y:']3'i o.p;73 e h ;::-yl^; 9a tl .y - IS-L^icl ey:
y,lyy;:|yV;^
y^!^ 7v;^:"-'l-1-:'-^ !^t .^-^^^ * j^^-^^G ^1^^>^ J^Vj^f^ >>^r^'^?I^^'>Y^ ^'^^'^ ^ C^;^^ry ^^ ^; ^-;? ;/.V^5;:.;'' >
E;
^SgM^b?::-be6'SS
'.<--V-,.;-y;
llWefM^iSsI
iti
Mill
!;iyyyJ-:iyvl:;^i";^
y^y j ������)���; jjs y^yyyy, jg-, ^,(2,. ]c ^:j-y|yyyyyyyy yy.--- *��;, y-;yyyyyyy;yyy.y;yy-yyyiy^y-yyyy-v
^ly-'i'-y-y;-;;}^
^Sy^^s'^'vii^V!''')
^ySyy:^--,|y-^
\vy^?^-Wy^:!f|ci';li''G!m
'r��:Ys 1M; V':y.-A-Jiix^y^n
yy;'4lyfe4yyy;y-yyiii1::td\v'ii;yfdi-^
;yi vy.;S y-S yiSpyy ;;y^ R^
: yy y-yi;:,yy ;yyyy ;;y v* i s i t,y ;-'y^yy,Myy^
yl^$@S^;Tl,iursda^
yyTy yT-fy:B(iMt^T.y
i'TyffMy��^yG
yiyMyTyTT^kurs^
S;iyyySSS&I;Ben
;y'--yyyyyfey-yy;|yS
A^yyyyyyyyyy-y^^
;y|yyyyyiy7;y.;yyyjyhiOnje.y>yy':'yy-'yy
7-yyy7i'-:7--::;y'^\yy:y Clias^y'Slici
^'il S,fyy;'-S--^Nfevv Ar^
^''iy.y y<y -.';;'y th.e'';booU'.��'1 i.VvJ.i'.js:-.i*li^!.,'t;?-r. y-i' ;'y''^;..'!'���'.y. :"���'..'?.'"���'.."':';'
y:y:-yyy7;;,7ky-y: ,,"''���' Tlie'' En to i,''p j'-irsb':"^.}") I'-^wyi ii'��^':'':- ^.I'ij'-'-'yl.fh'.s;��.;
-yvyyyAy7y,yy yyhew:(fxpei't,l.ire;w(^ aiid.;
'y.y;y.TyTTyis*doingyit^ritsliiiig Iiiisiness;; TT,y:yTy:y;
���yTiyyyyy ;  y - The;liew.ypostal y-yifplos.'yi'ii^tlie.value
y���*;;>yyyyyy'ycif'?2oy W%i}d 75 C(?i)Is,;yiire,";'liivvv to. IVe.,
'iv;:;: _;;.;���"*'.y-" -;?'.;_':;;' h ad / s'i b- yt! > e:; lit^'t.". .of,lic'Ps:-<:i,; v.y }L.-fvi;,iif,��r";;- '6"i'l c.^
yy-Ayyyy '',- Vvill-'-JjedsSUeilj^Oljh.-y'y' ;,: -.ZT' y..',Ty   ' [y
yy iy:.yy,y,yy:yy7yyF
-y-':QyyyyA;'.qu^
y y y i-yy^y'y l'l)niggisty^yyTii^
y: yy-' yy-yyytyy,yy-.yyyyf^yiy
ySii|l|f;^f&i'S
yyytyl. yy.EL-ii'i-ii^^^.yviyLsiiyib a .M-^ny-v
.Fresliyfishyeyei'vi.y'.cl vy.y^yy'yyy.yyyy.yyy'j;?-yyyyy
<yy%^rT:��i:yy^^��T.T^
Jf^Mnter;|C^Mli��^^M
;Gr;iih'in^;.-GaV'riagi^^Paintih
"yTx^'yT^y-yy
};'W:W^AGW,
T.-y::L;;^MG^yyyjyT ^^:^^ife;' tg&^S^J&v
^-���-yy^y-y^lAyy^ ^^SyT.:,,.-,,. ,,,,,:,  ,,,���
?^:':^;-y!'::;y''i?T ,;;3;:vB
p;otSrt^sy,P:u!jif^y^
'"yi'yp-y/vSpi^i'iiy^
���yRciii'esentyXti-v;esy:i)f;';tliSy^
.yyyyy - yy^:-y y;y;:y,yyyyi;7 yy; y!y yyy A^
7t
i-
i*ti' *
'-0y
yM
;f:y!��r^6eries^f
y- y; -'-"Ti'f?-.-''-.'���. "��� ?���' '���' '.;--������ "Erfn'y'-7-"���"'.'"'- ���'������'���'���? ���'''''���.���.' - - .,""���'���'."''.���'.. :-'.,
y. : ',64/1 ATii/c1'���'������',- N 1TW1 "2 CJ 6Ti'is v\ irv��r*4-'"���-.������'
,?;^>-',iMfA^ili;.b:^-^
lygHarli^Ef'^il^l'yi^
. , 0
~T7:
;Theyfiite|t;-ystoek::p
<;.,:*:
rray
i��
���Jleirei^^
':;Ka,
5-'^:7
-���'.-'iyyyy
^���ysa^^^^^^y^y^^a^^
SteS^^MWii^SSK^:
���''i;',,;.y'.;,-.
ypMy,;-;;(.y.^,,,^:;;ypyn,-y:
mmi
3 '--'
3y
ISwii
yiyvy:
yyHai-igins.:/
^KcKcnzio ^veuiicyy.yyy^yy;y:y:yyyyyyyy-,'^'';;y
dr-3
yi-^Sy-;sy,|��;||y0^
yy|fAyy;yyyyyy:|;:|
^;f||;yi|:||-!;f;^
^::y��:iSSugagei;ai'^
;yN\"i1itiVd'(ii'fipri(;esVr;yy,Maity,^
���'yy-y^yy yi li-'ji 11 vy.,f5iity tieifyityciiy^yvy
��� iy,-!?.-, -a.s,y^���.i-JJ--^ -'v^y? si-.'.y.-iy---^*^���^-���'-.- -*' y-f-j.,y--) ^r���i^,"-��� i���x-��-v-.,.v^-.y^sl i,---.'-,-���k*-*-��� e'--,-T'^-.-'/--s ^i---.t,--^-^"vt.-,- -
KOE^KS
yy!, .:-&A,'5\s;S.-.fc,;,^
yii-liy^ii^yyy
m te?;M^/^-r ^y--y -y^:fe^ ^: PS t
iFi' it TSjyBlat e s yyyFri H*iiag' ffe% ei'S^^CheHiicalsy-rthd^-P-hotoyi-niaterials^
:lyi:��^Jyiy' y^T;^
-V  ���-.:���; y'Ty y TT T Ty. '':.������-:,. y yy'yy-'\y y,--y y'y4 FiltVfs ilevidiVpediii'tct^
'.'TO ..jn AH" .'���-'.'���'Q t-T- A';T?-Tn f$ y-fk rv" - ;:;���:��� -:;, - y ���::; ^y-y; sry. --y:y!'; --yr- y:-yyL-"'yy---:--.-" - ;&s -fe;;' - .-yyy^yir..; i * t. TyyT, '!tt-: t, yy'.yTrT. ,-y--yyyy
.������v^eitnierf;-'Grf?ek?yG6nso!jdat^.::^
y,..y.y;.yyp ..��� ,.y.,r^:1.yy.yy;;<>;ryy;y;yy^
yyyySiy-.--.yy'yyy-yyyyyy;.y \yyyy--7-; yy'yyyyy'^yl'Tykvkm
:'I ��� RE;A.S''lyR\:-,yV^ ST'-G Ci& J
A-y:yrytocy;pe:ry';^;ia.i'C.;.y;yy
ApiihSn'^
^'���'! :y:;:""lyT.lBREWSTER^f.:'7'':
'���?;',- y *.;-.  -., ������.,!.,,y  ,-:���:,--'.v-''.- '.'. ;,-. ���,"",���(-.j
/,A.-VvJ-''.'','^:'^!^^i
,:.:������'���.;:-;;���':,-,. yy* - :y :���-. y:v;-ES
yReveistdke'Stiitiiiivyy-yy^--1 y:yy:;:V77yy;o.y' ',|-y':r^
yyy-yA fresh niipnrtatHjn, (iryclisi 11 tei;tii:nts;y:i^^:r ., ...y...;--. .,.-���., yyy...y,y,yyyyyy y.yy. TT\:T 'yyT'y y'y -.';-'' ,.���';'/������ ..-���:���, yyy- ''y-yy-yy-r- ,::--.
::Je:yes:Ei ii i'ii ;������'Sat i'i tils, 7;Cid" \'.'"pi'm 's'Cai'boi'it-yfy :y{'7'" -.' ;y7':A yyyf yyy yyy. TyTTd T.yTy^Ty ! --''-;: yrVyy ���u^;;^l ^y '"''i7^^'-^-! ^ '^C^&^^W��\ "vi'r^T 4�� ^'^iT f>
���Aeia;;etc;^G-yReurte
i-i;;:��apitim7'(pMtisiipg$2^QOd;oOG
g;B|styy|^;|^gi|:fg^
^:LJ^it
1.fe.r?yy:y-y!y::
v'.-SfT;.!,:-::,a;v
yy:yyH:y::S;^HGWIiANDiVPr��^ide.n'hyy:y-yir;y,R.yiViERR
fty>y;|yyy;y;AyAyyy;:A0^
lAy gey uii'a.].; bab k] n'giybiis i ries^ii^u^^ i (y;i|suedp(S��S
 ;.j:yy,avai]able:fiiiia
-yyy';purcliasyd;^S'ay:i hg^
yy:yy''-yCu'rreiityrai;e'?.y7y:Sy-;y-y-y
yyli|-JyKA"'*AAy,yyyy
;The'VyNewy Tiiyior :Block,7 .Ketvelstoko-ly-. r^yr^iih
y^tattonJy-fy ^::"'A'yyy yy y>-yyy"yy:y'
,-(>:.'���:
.v,;oi-t 'li'u-t'sy'
iNdticeyofy;Reiii-6vy.l.A;y,
:t:Whe^'eyis-;i.:t-;:Y.v'
THE OFKICK of UurUold. I-'ieWyoC B-C.,,ti,tj |i
���'r!iiiKiei'';ii,iul.,-Wavei,'Ic>.v;-.^l;1iles-:;i Ijuii'.ivd. ;
lnl ve liiicii' reino yed, to" AI Ix-ve, 1. .uiy ,jd \\:'.i cr..- .j...
aii- business  ii'i ,.eiViViiec-t-iiin'-'.wif.Ji ,i;!ie.. aiiiir.y ;:
.companies will iii,furnreylio tea 11 -iie.t..d,-���   ,,. ... .T.
���-.y'y-. - ������������-..i-':.-v;i-.-.-i.-v.t:r,t?iin.;-v.ji;y��� y.-y: y,
y ..-.'������������ -.'.-.-��� .-, ���������'��� .-yy . '-.;. y.'-'.eifh.H'ai.\l.h'.i'.-w!'.:-i.
".- KeveIstoke.,Aujii^t'lHt.l'lSl).-;-.:  -  "yyyy; T"
'Em:yM::fWM?yi
'Ty -\"-l/y IJoiicijl'-'anil'Volili'.'-. .-Mhiifi;,''-��''oii'.;>.-!nY<-'-: '���
'��� !  oruMiiiZO,'.!, tiii-ir,yja-i,tiyi'ty-;iM.i.<yi-!,-;t, -ii,.-'i
- y   - ' iinnced aiid liiana-.,', (!.' '.--.    ,;...   '    -.:
;Monoy.\I<oanncl,to,v!VI;ncrs.''y ���...:���. y^TV.
.-.- ;y-vMiiic:s. jiiY>-jif.-('t'syiiiiliei'ii!i",,(!.;!-. i|ijii'.|i-,.*y'
"  -',:('<ll"i! i'.--,   .'l,ll.l"v;i,c'.l,.--,---:  l.l.'.'ll'.i!'-,-.-."-.-,.!-''i---r-/'-',-,i
' yii-a-.'s ,in,l J*|)l i,,-:,- !."',-i;i!!!.y -*'y.yyyi:-y.'|;-y
���'���-','��� l'l:it...-ih . K\iiiiii;i.-ii.iii|i-,V. --;���:���';���;;"" ���' :��������� ';!-'! --
.   niiii'.-rid i.in-l-a-. ('���' i!i-'-ii' .'.���.i.|ii--<-.'ni,.i l,i-,i..i
'"���iif.w.iirklti^iiO'l ."aiV'il ion'it ;l",'.'ic t.il.1,,--,.-;!
Aasay and Chonilcal WorJc D&ni...- -.-o "":[
. - "William Crosbiep   ;;
"���  Colli i.ihia  lioii-i1'. ��� liwiri-I'y'-y'yii'y ey'i
1\\Q Quaker Bath CaWnGil
'   J' ' -1'1 '   ���'��� y1  ' ': '  - ''' ''���;  *: :
yyGKas. -.J.,:-Amaa,-'
"f:r- y
���:;���-,; k;
on ti.i;'-,!;:--
���jdi&vels^oi
~7,Hy,^Tyy
���yyyyfyn
.:i>ri0J��..y,O.O.
' .''���'.  yy  -. .PC-J> a-' 1 ��� '.'���;,. *   ; :.,/"S   1 '������ y :'H ���,:������-��������� " '-..-,- .:  ;! ---y '-.-���' "<*  '���   ;���:������'. ^i"-'.  -I .--.y.-.'-y--.  y'-'-yri: '���'.
^Tycrm^^y*^
-,-  ,,,,..-"--.  - -' >.  -.; ��� ��� :,.ly..'.,.  ' "I . - ."-  -,";. '",'.. j.-'.' 1^..*  '-. .y...\ ���:,'������������������,::������..���. ���,���.'." ���  ���'-��� ,  -���-���-.���..,.  ���,'���-. * :-.f^-J  ���. .-.,-.,  ������V. ,-.'������ -��--
.ci*^>-i^! i; . .-'ij.il;y ��j- 'y ->'.i,..-- .'V ^:'i,*yA-^ <.-v.-j...--.'.t^.s.- v^ti'.s^eJa'-y -.,,.^-0~T^"y. - ���--���'��� .. "~~yiy~~y,,, ���^^���y.!.!,-'
-'.'.���yy-y - 'y.y'y -��� ,y-y:..y.;,*i-'_!;-'.,y>^ ," ������/. --y
y-yy-y/yy r :v ,(.-, y'yy-- ;.- yy - y..^JV-.p,^i>.^4i;lii-L/.^
. ,-y:yy ;��� ��� ' . -.-��� '��������� -yr'���.:;;��� :  -,,-���-. -i-jG'V &,:������->; J.Jl.'a:-^.:.:Tj uiOil-'XS; -.,U.
"yiyi".i"r;v.i;> ,0iy"iyi:^y^yy>:v;y',;.y:y-
'jyj'''--
���-. ��� -\-y
yy V
��� i ������ -,,i-.r_!.
T.y,.l\ \y.
���''i '���.* ���, ���' ''*,;"������ --y '*��� y*."- .-,--,. 'y-   .,-   ���' ���    ".^
liy.'.i :���!';.,'Pas l'ia.ini'"h'i. lyi^j.-  -"-y-'-'y .  ���.'���'-:.  ,	
-^iSMi^
��� !''.',..���'���'������--",;'  ti'- ;���'-'���-'-','������'--V'-i,,!.1 l>,,,,-'-    -    ������
i ,--.:-.-;.,, ,,. -.-1.,:;,,.-,��-,���-.,r,  .y.rcc-1 re.-,.  .-.  , ,.-.
y',y ���.j,;.,i-(y..,-.|'--,y.);U.) ���>\j,).-.jj,:ij'!i1; .i.K;;.,y ~T.   y.yy .-yy,,-.:;
,.= 'T;.T-y!.T-y: y',:-/': -r.Tr. y$ZlOQQ\pOO
!:-' ,y.>y ���'-;' '���; yyyy-y-:-Ayy "I'y.^co'.pdo'
y.y"-y ;-. ";.'������'' ',';-.'��� ''--yy V ���;,:-;. yy;.7yy-.y;:Ayiyc)le'siili,y'de;UerH'-iii,yyy':yy,;
^Sy;y?l'y-:^8ijyiiiffi--il?|ji
yyayiy;,,- ;'"���;������ :.rv.":"i- ' -"y';-,^'r:,':-y,yy-'y;"i'y;-.,  ������..yy/;-..;..-.-.1 ��� -y.It.,,.-..���;-���'��� .;:.-;.,:;.- ':. y.:.'-y.'y'.y ������'���;'��� ;.'-.���.-'.' t-'. :;. -A- -y ���'���'*  ; -���"���'-''-.y-y'-y.;- y:-;-i^y ;-: v;fy"y- .^"y'l'.yc-; J
A^ntsyy|bry--tlie--dvariiyyPiands;^
yy-:v-:yy-y'yy yy-A-^
S-|7;-A^!i'y;G|e
||;f|i;||yt^
Ollice;, .Obwan'Y-Bloci^ivyyy- y'y'yyy'yf7 - -y; yy'y- ff$$-
,y-y-y.
I��
���ffto.rf^^
J?,
Tlie bsstyeci-jiipped stables in the; distncty   Saddle'!
y;:;;;;,yvy-hprSes^alwaj3''yeady.;-:,:-,' :'':y''--:'-,y'y.''v;:y;:':yy-y-,"V^
���fena';
���!tV to
-;'jy , -...(';;;-
- a ' /^i^ElvKTP'^' 'I'- ��� 0 ���'��� :B:ionIake : Outfitter.'
,',t :���-'.. !..--.
I'l-li. -Ci;)'.:
Tlii<  i'-'\.
;-e;i.\.-.-
-,M i-y:W-"i-iiirJo-nvf.-:
Ba^b .'��Ard''-:lKK
���"'Tln^li--;-|,'-T^^ino�����''������ ���������������' AiiYid'iirieyy.iyfyyf-yyy
��� -  . ��� ... ,^/-;V ii.- 'kK .tA<'A-'  ,
HolG"A^cot.it.hr(>iixti"'.!t.Iv-f.'.jt,<.iKiy
���  for (.lie ;l""rt.t:iui'.if��.
.. -.' r,. V j  O,,. i Ll j i
HJICV
Jyy.y,
.TO', REN'S;
-j Df.r.l'-, y,yhy. -|ii(,.tt,!'l,'
A   ���. l.;'i.jif.!-y-:-'.vj'iicc.--}:��-;i;--
yl.'ivl,:.,;.���;/-.; i-yl"
(W.rk.-'f.-i.i.'i-'-i.lf--.
i  MX!-;  I.'OOM -Ihll.'SI-;.'.villi--.l.iil.Si rooin.;!
jt\  toilets, liot.iuidoold y.-ator. oh-c: i-ic-. 11 i.-;) j t. - - -! '
aiid  fliriiii(;o  lie.'ited,  N'e-.vly-lliii��lu.-d-.nnd  in
. good'loeotlon.  Apply ai this oltlc-o for l(,.:ni::.
! AU tho .Ir.tcft/jri.-icj'-i,
,''.1> .���."���"'..' J--/.4,
-. '���- T ���}'���������:  'A. u''T^yyT^:'\rK'!\'f"-'- '���'' �� '".-'-'''
y, v"A'  .-yy-y-.K^yu-y^yy.,.,A:.JL.Ai:., yy.  ���: ,
��� *���'-y--=.-., -y '���������'. yy ��� '���' 'A.-:,r ���' r-y.-yy-y s.. p-, yip it,  ���
'6'?'.'CAy!A',7yA��:.ATIOHf:.B.yG.���/",;. '''"��� 'yy.
';-''; .��� y,'. ,-f yyy yvy.y'i [tig ���-. '���', ���., y G oovly' .stock- a nil
���'��� . ���( .yyj'y,|-y'-y:;y.!''y;-',;u)f-!.y|"e;iyily- inaehyy ' ';���; '-7 ���';
. rv............-.^   ',, :r,..y .... ...r~\cT< ���' -  :.:'yy ��������� ..
...(.., ..!,-., L-. .sJ.i-'  '-,,.--,.'. ..x \...x) ,A..J.i..J>- '��� 'r ��� .
M
ISS SORLEV, y.^ ;
'Pri'ii. m'Mi!. W'm. If. Hi i; ;-,v(,:,;,,
o|.' C'ilK.'A'ai ANli'.Ml:. I-.i.-.'-,'1st
1  ...   Wiivtk or O-i-r.vwA. ,
/..:'���  - ^yfi/~?v'y^Th;,',".
rihKir-
.r.tO'^yy'y"
i..../ J i. w w.
'.-M:
veilnaii, MeFeely yC'Co�� yLiniited^y
y'vancouver B.. 0.  '
,\Ve hiive'.iin  iiniii(��i!$o slock'ot'  ihiiiers'  and  prospectors' .supplies,  picks, '
,  '  ', sliovelsy gold pans,, pack Hfraps.iiiid 'saeldles, d(:ig hariicss 'and  sleighs, ,''.
;��� , tenia,.,riyer , hoats,f sieel yslen'esj  ulcmiils, 'siip.w" shoes,: rillcs, ,eLc, etc,
.Write lis 'for-.litliogrnpli'ed map -'containing, full information. y.Gpdds bought in
, ,-.;  '..'y-Viir,c(di v'cr go into'Klondike free.  If bought in  the XJniled Slates -
.-.'  .yy  will.'bo-tii,ved .'JO per cent. duly.    y> I ���;.'   '  ' ���.'���������   y .',
to
1% S A
JANAiflAN.::-:.GiN
s 'i'o
-.3 ���
Ay
. HOTiGK
'r��i.\ i-'i-)' .V'''ivi-K ' i.i,
l,,n'
Will receive pupils for iii.'t.i'i!''t.ieiiyn i,i.nio-y  j   ci,,,,,,.  i,",...,  j,,,...,  r,.n-, (,....,.; |. . iv,,),,' ,\
forte playing and siiiKiiif?. '.''���'���    ,' Writdd, all  l.i-y-iii-r'-Vf-iu'.liy.. Ii'iill.in.y. ; i,i
���������- y \V,y:nn- lin-yry'l :*by;y y-:
SitidionttbcriKidenceofAl,-. T. ,.. (in.l....'...'! iin'^^i^ inV(:^;h;'7^(^^
Mackci^iiyciiiyy   ^^.^u.^ 1,;.ji--iv,UiUige^,pl(!ev'li,(:ir;,y;-,7:,y;iu-;i1.y.
".-'���'.,��� ' y.'y-yy"A-yy. t-\-t< y- j ,,.;,- /j.-;,';-/---y-y  t>������'>/ i.y'"
,, V - ,'i yi ;-,,, .-���  ..-���'..-''-.'. !'.t -J.  ;i :J ./ 5y j- hM } yy,- ��� \.', i.kl J ,.)..���'
��� . y'y' '��� 'AAyoAyyiJAy yl)yi;y-|p'p;'l^|^,:,y'y ���..-'���  ;'��� -y' y.-
��� -  :  ,-.'���.���' ������(.. ��� 'yy.iai.'i:;,--,'(' i.y.'.yi ���.'���;���"   -...'������.-'��� y
..- . '       'y.���,,yy,jyyj;-. Vi'-yoria .yncl  "'/ancouver,. ,B. ,C.
"i-'iidi'.-n.:-, I l."ci."y;,- I'.-! Icii't. ]'-.Ic;cI3c-.in'c-'.s. Toilet
;i;y i:i-!ii;--:i(.,^; \\[)\ i::,'y il. to their fid-
���������"������  ������-.... -���  y  - (LIMITED.)-��� ," ���' '.  . y '��� ".-������ -.- y ..
Gapilal, S!,500,000. Head Offices, Toronto, Oht. y
Manufacturers of ySlectric Mining Apparatus,;:
- Hoists,- Pumps,yljjWers/ Fans. RlasJ u.ig Apparatus, -Dynamos/fur.Lighting and '',.'
..Pov.'ei-, Motois fur. all. Pui'jiiisc.s. .'..''"   : ,'.'  .''-. ',  "
ivlectrical transmission of power successfully -operated up tO'-50 '"'.
,,  - miles by our THREE PHASE TRANStVIISSfON SYSTEP/I.
NE.LSOH  '������';'���' ~ ~
.Uriuieh OflJci-s in tiriti-h Columbiu,
'VANCOUVER

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xkootmail.1-0181167/manifest

Comment

Related Items