UBC Theses and Dissertations

UBC Theses Logo

UBC Theses and Dissertations

Subtle Emergences Kadish, David C. 2015

Your browser doesn't seem to have a PDF viewer, please download the PDF to view this item.

Item Metadata

Download

Media
24-ubc_2015_november_Kadish_David.pdf [ 2.61MB ]
Metadata
JSON: 24-1.0166750.json
JSON-LD: 24-1.0166750-ld.json
RDF/XML (Pretty): 24-1.0166750-rdf.xml
RDF/JSON: 24-1.0166750-rdf.json
Turtle: 24-1.0166750-turtle.txt
N-Triples: 24-1.0166750-rdf-ntriples.txt
Original Record: 24-1.0166750-source.json
Full Text
24-1.0166750-fulltext.txt
Citation
24-1.0166750.ris

Full Text

Smblde Eeergefcekw–Yvviy X ‘vyi“hWCVChx in h–“tzm Yz“ign Enginzzring (]on)A jnivzr“it– of lvtzrlooA GEFEbCVChx in bzxhvnixvl EnginzzringA jnivzr“it– of Writi“h XolumwivA GEFHV i]EhIh hjWbIiiEY Ic eVgiIVa [ja[IaabEci d[i]E gEfjIgEbEcih [dg i]E YEGgEE d[bVhiEg d[ [IcE Vgihini]E XdaaEGE d[ GgVYjViE hijYIEh(Intzryi“xiplinvr– htuyiz“)i]E jcIkEghIin d[ WgIiIh] XdajbWIV(dkvnvgvn)hzptzmwzr GEFJx⃝ Yvviy X ‘vyi“hA GEFJAbklrYcllz oftzn unyzr“tvny thz fiorly vrouny u“ w– “tuy–ing it“ pvrt“C ihi“vpprovxhA knofin v“ rzyuxtioni“mA hv“ long yominvtzy rvtionvl inquir–Cihz limitvtion“ of u“ing thi“ vpprovxh in i“olvtion hvvz “tvrtzy to wzxomzvppvrznt v“ pzoplz hvvz “tvrtzy to rzvlizz thvt xomplzfl “–“tzm“A “uxh v“zxo“–“tzm“A yo not wzhvvz v“ v linzvr xomwinvtion of pvrt“C In mvn– xv“z“Athz zmzrgznt wzhvviour“ of xomplzfl “–“tzm“ xvnnot wz yzyuxzy zmpirixvll–CI zflplorz thz rolz of zflpzriznxz vny zmwoyizy inquir– v“ vn vltzrnvtivzvpprovxh to “tuy–ing xomplzfl “–“tzm“C ihrough thz propo“vlA proyuxtionAin“tvllvtionA vny zflhiwition of v xomplzflA intzrvxtivz vrt “–“tzmA huwtlzEmzrgznxz“A I vrguz thvt zflpzriznxz of xomplzflit– i“ v vvliy vny vitvl tool inour vttzmpt to grvpplz fiith thz unxzrtvint– of xomplzfl “–“tzm“C jltimvtzl–Afiz nzzy to u“z vll vvvilvwlz mzthoy“ togzthzrA if fiz hopz to wz vwlz tounyzr“tvny xomplzflit–CiiPrefYceihi“ yi““zrtvtion i“ vn originvl intzllzxtuvl proyuxt of thz vuthorA YvviyX ‘vyi“h vny i“ wv“zy on fiork xonyuxtzy vt thz Xzntrz for Xulturz vnyizxhnolog– vt thz jnivzr“it– of Writi“h Xolumwiv'“ dkvnvgvn Xvmpu“Chomz of thz firiting in Xhvptzr“ G vny H i“ wv“zy on fiork puwli“hzyv“ q‘vyi“h vny Yulix (GEFJv)C Xrvfting “u“tvinvwilit–O vpprovxhing fiixkzyznvironmzntvl prowlzm“ through highBlofi tzxh prvxtixzC Yigitvl CrzvtivityApvgz“ FBFLC7 vny q‘vyi“h vny Yulix (GEFJw)C Inorgvni“m“O Vn EmzrgzntVpprovxh to hu“tvinvwilit–C In lz“tzrluwA WCA zyitorA cdgYEh GEFJOYz“ign Exologiz“A volumz KA pvgz“ FBGA htoxkholmC7C In woth of tho“zpuwlixvtion“A I fiv“ thz primvr– vuthor vny YrC Vlzk“vnyrv Yulix took v“upzrvi“or– rolzA xontriwuting in“ight vny fzzywvxk on thz “truxturz of thzfiork vny thz xonxzpt“ xontvinzy fiithin itCVll of thz gurz“ vny imvgz“ xontvinzy in thz yi““zrtvtion vrz originvlphotogrvph“ vny yrvfiing“A fiith thz zflxzption of [igurz“ GCF vny GCGA fihixhvrz in thz puwlix yomvinCiiiLYbde gf CgfleflkAarsrabs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - hhOrdeabd - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - hhhSaakd ne Bnmsdmsr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - huKhrs ne Ehftrdr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - uhAbkmnvkdcfdldmsr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - uhhBgaosdr 09 Oarsr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0Bgaosdr 19 Dldrfhmf Bnlokdwhsx - - - - - - - - - - - - - - - - - 3GCF hzzking xomplzflit– C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C IGCG jnyzr“tvnying grofith C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C JGCH guwz Golywzrg mvxhinz“ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C MGCI Xomplzflit– C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C FFGCJ Emzrgznxz C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C FLGCK Eflpzriznxz C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C GFBgaosdr 29 Athkchmf Bnlokdwhsx - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11HCF Eflpzriznxz Yz“ign C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C GGHCG Xritixvl bvkingA XrvftingA vny YIn C C C C C C C C C C C C C C C GIBgaosdr 39 Bnlokdw Ars Rxrsdlr - - - - - - - - - - - - - - - - - 17ICF eroyuxtion C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C GLICG In“tvllvtion C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C IFivICH huwtlz Emzrgznxz“ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C IHBgaosdr 49 (W(gnkdr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38Ahakhnfraogx - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40vDakl gf Fagmrek[igurz GCF erofz““or Wutt“ vny thz hzlfBdpzrvting cvpkin w–guwz Golywzrg C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C M[igurz GCG ihz yog pixturzA v populvr zflvmplz of zmzrgznxz fromthz zly of gz“tvlt p“–xholog– C C C C C C C C C C C C C C FI[igurz ICF huw go“v (GEEN) w– Yvviy ‘vyi“h vny Vngiz ]o“tztlzr GM[igurz ICG ehoto“ynthztix“ (GEFI) w– Yvviy ‘vyi“h C C C C C C C C GN[igurz ICH ihz “tvtz mvxhinz vny mvrkov xhvin yivgrvm for InV izn“ion C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C HF[igurz ICI In“tvllvtion vizfi of In V izn“ionC C C C C C C C C C C C HH[igurz ICJ In“tvllvtion vizfi of irvxz“C C C C C C C C C C C C C C C C HJ[igurz ICK Wzhvviour xvliwrvtion “–“tzm C C C C C C C C C C C C C C HL[igurz ICL htvtz mvxhinz yrvfiing for thz lzvvz“ in huwtlzEmzrgznxz“C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C HM[igurz ICM h–“tzm yivgrvm for huwtlz Emzrgznxz“ C C C C C C C C C IE[igurz ICN Xritixvl mvking fiork“hop in thz bbs! (bbs!)C C C C C C IE[igurz ICFE Iyzv“ from thz xritixvl mvking fiork“hop thvt znyzyup in thz in“tvllvtionC C C C C C C C C C C C C C C C C C C C IG[igurz ICFF huwtlz Emzrgznxz“ in“tvllzy vt thz Vltzrnvtor Xzntrzfor Xontzmporvr– Vrt C C C C C C C C C C C C C C C C C C IKviAccfgodedgeeeflkI fiouly likz to thvnk m– “upzrvi“orA YrC Vlzk“vnyrv YulixA for hzr hzlpvny “upport throughout m– bv“tzr“ progrvm“C I hvvz lzvrnzy “o muxh fromhzr ovzr thz xour“z of m– yzgrzz“ vny I'm grvtzful for vll thvt “hz hv“ tvughtmzC I'y vl“o likz to thvnk thz mzmwzr“ Xzntrz for Xulturz vny izxhnolog–for thz xommunit– thz– xrzvtzy in thz lvwC hpzxivl thvnk“ to JzvnnzttzVngzl for wzing v fionyzrful xollzvguz vny frizny fiith fihom I “hvrzy iyzv“Azflpzriznxz“A vny fru“trvtion“ ovzr thz lv“t four –zvr“C V wig thvnk –ou to m–xommittzzA Yzni“z ‘znnz– vny hvmuzl go–BWoi“C I hvvz thoroughl– znjo–zythz xour“zfiork vny thz xommittzz timz thvt I hvvz “pznt fiith woth ofthzmC ihzir znxourvgzmznt vny fzzywvxk hvvz wzzn invvluvwlz throughoutthi“ proxz““C ihvnk“ to V“hok bvthur for hi“ znthu“iv“tix “upport for vllof thz xrzvtivz “tuyiz“ grvyuvtz “tuyznt“A to cvnx– ]olmz“ for hzr tirzlz““fiork for vll of thz [XXh grvyuvtz “tuyznt“A to [zrn ]zlfvny for hzr fiorkv“ grvyuvtz progrvm xooryinvtorA vny to htzphzn [o“tzr for hi“ “upport v“v xoBzyuxvtor vny rz“zvrxh projzxt “upzrvi“orC ihvnk“ to jWX'“ dkvnvgvnIi YzpvrtmzntA vny z“pzxivll– lvyz ‘lvvzrA for putting up fiith m– vvriou“rzquz“t“ for zquipmznt vny “zrvzr timzC Vny v hzvrt– thvnk –ou to vll ofthz “upport “tvff in [XXhC I xouly not po““iwl– hvvz xomplztzy m– projzxtfiithout thz hzlp of YonA ‘vilvA JovnnzA bikzA ainyvA iow–A bzli““vA vnyhhvunvC nou vrz fvntv“tixC[invll–A v “pzxivl thvnk –ou to ‘ri“tin Vlzklztt for wzing thz mo“tvmvzing pvrtnzr I xouly v“k for throughout our timz in ‘zlofinvC Grvyuvtz“xhool hv“ hvy it“ up“ vny yofin“ for woth of u“A wut I'vz knofin throughoutthz proxz““ thvt fiz fiouly wz thzrz for zvxh othzr vny thvt hv“ hzlpzy togzt mz through itC I xouly not hvvz yonz thi“ fiithout –ouCviiChYhler )PYrlkIntzrvxtivz vrtfiork“ thvt wzhvvz or pzrform vutonomou“lyxhvllzngz thz mo“t xommon intzrvxtion pvrvyigm of rzvxting tofihvt i“ “zn“zy vxxorying to v przBmvppzy nvrrvtivzC Engvgingfiith vutonomou“ fiork“ opzn“ up nzfi zflpzriznxz“ thvt vrz morzvkin to xonvzr“ingA pzrformingA or nzgotivting fiith “omzthingthvt hv“ it“ ofin vfivrznz““C(Wofin zt vlCA GEFI)Xomplzflit–C EmzrgznxzC huwtlzt–C VrtC EnvironmzntC EflpzriznxzCIntzrvxtivit–C ihz“z vrz thz “zzmingl– yi“pvrvtz pvrt“ | thz zly“A xonxzpt“Avny iyzv“ | thvt xovlz“xz into v xohzrznt fiholz to form m– thz“i“C ihzintzrrzlvtion“hip“ wztfizzn pvrt“ vrz fihvt xrzvtz thz rixhnz““ of fiholz“Athz xomplzflit– of “–“tzm“A vny thz zmzrgznxz of pvttzrn“ vny iyzv“ intho“z fiholz “–“tzm“C I wzgin hzrz w– iyzntif–ing thz pvrt“ of m– thz“i“ |xomplzflit–A zmzrgznxzA “uwtlzt–A vrtA znvironmzntA zflpzriznxzA intzrvxtivit–| “o thvt I xvn movz tofivry vn zflplorvtion of thz intzrrzlvtion“hip“ wztfizznthzm v“ I wuily thz fiholz of m– thz“i“CXomplzflit– i“ v yzning fzvturz of our “oxioBzxologixvl fiorly (Glv“zrzt vlCA GEEM) vny onz thvt i“ not fizllBunyzr“tooy (gittzl vny lzwwzrAFNLHP Xillizr“A FNNMP Vmwro“zA GEFI) wut it'“ yzzpzr unyzr“tvnying xouly“ignixvntl– improvz thz fiv– thvt fiz rzlvtz to xomplzfl “–“tzm“C Xomplzflit–i“ v fiorlyvizfi thvt involvz“ zflvmining qhofi rzlvtion“hip“ wztfizzn pvrt“givz ri“z to thz xollzxtivz wzhvvior“ of v “–“tzmA vny hofi thz “–“tzmintzrvxt“ vny form“ rzlvtion“hip“ fiith it“ znvironmznt7 (WvrBnvmA GEEG)CIt wuily“ on in“ight“ gvinzy from thz xlv““ixvl vpprovxh to thz fiorly infihixh pvrt“ vrz “tuyizy in i“olvtionC ihz“z rzyuxtioni“t vpprovxhz“ hvvzproyuxzy trzmznyou“ unyzr“tvnying of “pzxix phznomznv | vny thz– vrzF“till xruxivl to our unyzr“tvnying of thz fiorly | wut thz– oftzn fvil toxvpturz thz xomplzfl intzrplv– wztfizzn yiffzrznt phznomznvA to gznzrvtz vnunyzr“tvnying of thz “–“tzm v“ v fiholz (ainzfizvvzr zt vlCA GEFHP Vmwro“zAGEFI)CXomplzfl “–“tzm“ “hvrz v “zt of gznzrvl fzvturz“A pvttzrn“A vnywzhvviour“ “uxh thvt “tuy–ing onz xomplzfl “–“tzm xvn lzvy to in“ight“into hofi othzr“ fiorkC ihi“ mzvn“ thvt fiz xvn lzvrn “omzthing vwoutthz zmzrgznxz | thz yzxzntrvlizzy formvtion of oryzr vny pvttzrn | invn vnt xolon– w– “tuy–ing thz zmzrgznxz of mzvning in lvnguvgz vnyvixzBvzr“v (]of“tvytzrA FNLNP Xillizr“A FNNM)C Vny fiz xvn lzvrn “omzthingvwout fzzywvxk loop“ in thz xlimvtix “–“tzm w– “tuy–ing fzzywvxk loop“ in“oxivl vny zxonomix “–“tzm“ (YizlzmvnA GEEMP avurzlA GEFF)C Wzxvu“z thz“zfzvturz“ trvn“lvtz from “–“tzm to “–“tzmA thzrz i“ vvluz in unyzr“tvnyingxomplzfl “–“tzm“ in gznzrvlCIn wuilying vn unyzr“tvnying of v xomplzfl “–“tzmA it i“ v“ importvntto iyzntif– fihvt fiz yon't knofiA fihvt fiz xvn't mzv“urzA vny fihvt i“inquvntivwlzA v“ it i“ to wz vwlz to quvntif– thz pvrt“ of thz “–“tzm (Xillizr“AFNNMA HJ)C io yo thi“A fiz hvvz to “zzk fiv–“ of knofiing thvt xvn xomplimzntthz yvtvByrivzn inquir– thvt fiz ny in moyzrn “xiznxzC V“ vrti“t“A fiz nzzyto rzBzngvgz thz rolz of zflpzriznxz in unyzr“tvnying xomplzflit– vny xomplzfl“–“tzm“ (‘vgvnA GEFE)C lz nzzy to rzxognizz thvt our “zn“z“ vny mzmoriz“hvvz “omzthing to tzll u“ vwout xomplzflit– thvt logix vny rzv“on xvnnotprzxi“zl– iyzntif– (VwrvmA FNNK)C It i“ hzrz thvt fiz ny v rolz for vrt ingznzrvl | vny “pzxixvll– m– ofin vrt prvxtixz | in xrzvting zflpzriznxz ofxomplzflit– (YizlzmvnA GEEM)C]ofi yo I go vwout xrzvting vn zflpzriznxz of xomplzflit–A of zmzrgznxzT[or thi“A I rzturn to “omz of thz yz“ign znginzzring prvxtixz“ thvt wroughtmz through m– znginzzring yzgrzz“C Eflpzriznxz yz“ign i“ v prvxtixz thvtfoxu“z“ on “tuy–ing thz rzlvtion“hip“ wztfizzn pzoplz vny vrtifvxt“ to xrzvtzv “pzxix zflpzriznxz for uu“zr“'1C I vl“o u“z xrvftzy zlzxtronix“ vny highBlofitzxhnolog– (Wuzxhlz– zt vlCA GEFEP ezrnzrBlil“on zt vlCA GEFFP [zrnvzu“ zt vlCAGEFHP ‘vyi“h vny YulixA GEFJv) “trvtzgiz“ to utilizz mvtzrivl“ in v fiv– thvt1io frvmz vizfizr“ of thz vrtfiork in zflpzriznxz yz“ign tzrm“CGi“ it“zlf xomplzflCihz rz“ulting intzrvxtivz in“tvllvtion i“ vn immzr“ivz zflpzriznxzC ihzhvnging fvwrix lzvvz“ movzA xurlA vny folyA vlmo“t impzrxzptiwl–C Wut if –oulook vfiv– for v minutz vny thzn rzturnA thz– hvvz “hiftzyC ihz lighting i“ inxon“tvnt uflA illuminvting pvrt“ of thz znvironmznt vny xv“ting “hvyofi“ onthz pzriphzr– fihilz plunging othzr “iyz“ of thz “pvxz into yvrknz““C hounyri“z“ from xoppzr “xulpturz“ in thz “pvxz vny fvyz“ v“ quixkl– v“ it vro“zAwzxkoning to vpprovxh vny “trvin to hzvr it vgvinC Evzn thz xhvngz i“ notxon“tvntC ihz zflpzriznxz of thvt y–nvmixi“m i“ vn zflpzriznxz of xomplzflit–Clh– i“ thvt zflpzriznxz importvntT Xhvptzr G fiill zflpvny on thz iyzv“ ofxomplzflit–A zmzrgznxzA vny thz rolz of zflpzriznxz vny vrt in unyzr“tvnyingthzmC In xhvptzr H I fiill yi“xu““ thz proxz““ of xrzvting huwtlz Emzrgznxz“Avny hofi m– mzthoy“ inxorporvtz notion“ of xomplzflit– into thz proxz““ ofmvking vrtC Xhvptzr I xon“i“t“ of v foxu“zy rzzxtion on thz fiork thvt lzvyup to huwtlz Emzrgznxz“ vny thz vxtuvl “hofi it“zlfC [invll–A I fiill xonxluyzfiith “omz thought“ on futurz yirzxtion“ vny lz““on“ from thz proxz““ inxhvptzr JCHChYhler 2Eeergafg CgehdepalyXomplzflit– i“ v tzrm fiith mvn– mzvning“C io thz lv–pzr“onA xomplzfloftzn mzvn“ xomplixvtzy (Xillizr“A FNNMP WloomA GEFIP ‘vyi“h vny YulixAGEFJv)C In thz “xiznxz“A xomplzflit– tzny“ to rzfzr to xomplzfl “–“tzm“vny thz “tuy– of qpvttzrn“ of orgvni“vtion or nztfiork“ of nonBlinzvrpvthfiv–“ vny fzzywvxk loop“ through fihixh informvtion vny mvtzrivl“ofi7 (WloomA GEFI)C ‘vgvn (GEFGA GH) “zz“ xomplzflit– v“ nying thz unit–Axomplzmzntvrit–A xompztitionA vny vntvgoni“m in v rzlvtion“hipA yiggingwzlofi thz “urfvxz pzrxzption to unzvrth thz xomplzflit– in xontrvyixtionCihz“z unyzr“tvnying“ of xomplzflit– vrz importvnt vny I fiill rzturn tothzm lvtzr in thz xhvptzr v“ I yi“xu““ thz phznomznon of zmzrgznxz vnyit“ rzlvtion“hip to vrt vny zflpzriznxzC [ir“tA hofizvzrA I think it importvntto zluxiyvtz hofi I vrrivzy vt vn intzrz“t in xomplzflit–C I fivnt to foxu“on thrzz zpi“oyz“O m– timz v“ v mzmwzr of Enginzzr“ lithout Woryzr“(ElW)A fihzrz I r“t znxountzrzy thz pofizr of thz t–pz“ of xontrvyixtion“to fihixh ‘vgvn (GEFG) i“ rzfzrringP v lzxturz on zflponzntivl grofith givznw– v profz““or yuring m– unyzrgrvyuvtz zyuxvtion fihixh foxu“zy on hofipoorl– fiz unyzr“tvny nonBlinzvr rz“pon“z“P vny thz wzginning of m– bv“tzrof [inz Vrt (b[V)A fihzn I rzvlizzy thz “ignixvnt yiffzrznxz wztfizznxomplixvtzynz““ vny xomplzflit– w– “tuy–ing guwz Golywzrg mvxhinz“C2.) Seecafg cgehdepalyYuring m– unyzrgrvyuvtz xvrzzrA I “pznt v grzvt yzvl of timzvoluntzzring fiith ElW2 on thz lvtzrloo xvmpu“ vny in thz nvtionvl offixz2I “houly notz thvt thi“ i“ “pzxixvlly Enginzzr“ lithout Woryzr“ CvnvyvC ihzrz vrzothzr ElW orgvnizvtion“ vrouny thz fiorly wut thzy vrz not vll nzxz““vrily vffilivtzy vnyIin iorontoC ihz orgvnizvtion fiv“ founyzy on thz przmi“z thvt –oungAinnovvtivz znginzzring “tuyznt“ vny rzxznt grvyuvtz“ “houly wz vwlz to wuilything“ thvt fiouly hzlp pzoplz in thz yzvzloping fiorly wrzvk thz x–xlz ofpovzrt–3C ElW quixkl– rzvlizzy v“ vn orgvnizvtion thvt projzxt“ thvt involvztzvm“ of –oungA wrightBz–zy Xvnvyivn“ trvvzlling to rurvl xommunitiz“ inVfrixv to wuily infrv“truxturz | “xhool“A fizll“A ho“pitvl“ | vrz vt wz“tquz“tionvwlz in thzir impvxtC ihough thz– mv– rz“ult in nzfi fvxilitiz“Amorz oftzn thz– qxvn wz“t wz unyzr“tooy v“ v mvnifz“tvtion of xontinuingpvttzrn“ of zflploitvtion vny yominvtion of thz glowvl houth7 (XvlkinA GEFH)Ceovzrt–A it turn“ outA i“ fvr morz xomplzfl thvn “impl– v lvxk ofinfrv“truxturzC ihz xvu“z“ vny zffzxt“ of povzrt– vrz loxvlA rzgionvlA vnyglowvlA vny vrz tzmporvll– “ituvtzy hi“torixvll–A in thz prz“zntA vny in thzfuturzC It“ implixvtion“ vrz “oxivlA zxonomixA zxologixvlA vny politixvlClhilz lzvrning “omzthing vwout thz xomplzfl rzvlitiz“ of povzrt–A Ivl“o lzvrnzy vwout thz importvnxz of opznnz““ vny lzvrning from fvilurzCElW v“ vn orgvnizvtion triz“ to wz trvn“pvrznt vwout it“ “uxxz““z“ vnyit“ fvilurz“ fiith it“ mzmwzr“ vny fiith thz puwlix4C ihvt opznnz““A vnyyi“xu““ing thz intrixvxiz“ of intzrnvtionvl yzvzlopmznt fiork fiith frizny“vny xollzvguz“ tvught mz to look wz–ony thz owviou“A to “zzk xontrvyixtion“vny xountzrintuitionA vny to look for thz xomplzflitiz“ of v “ituvtionC2.2 MfderklYfdafg grgolhihz grzvtz“t “hortxoming of thz humvn rvxz i“ our invwility tounyzr“tvny thz zflponzntivl funxtionC(Wvrtlztt vny [ullzrA GEEI)If ElW lzft mz fiith vn vpprzxivtion for yzzp inquir– vny zmwrvxingxontrvyixtionA it fiv“ YrC evul [izguth fiho wz“tofizy upon mz thzmvny yo not “hvrz ElW Cvnvyv'“ outlookC3A lot of thz lvnguvgz in thi“ “zntznxz i“ prowlzmvtixC I u“z it in thi“ xontzflt toyzmon“trvtz thz nvivzt(z of thz orgvnizvtion fihzn it fiv“ founyzyC4ElW hv“ vxtuvlly “tvrtzy rzporting puwlixly on it“ fvilurz“ in vn vnnuvl Fvilurz gzportthvt xomz“ out vlong“iyz it“ Annuvl gzportC Woth xvn wz founy vt www.ewb.ca/eefbhecefCJrzvlizvtion of ju“t hofi poorl– fiz unyzr“tvny nonBlinzvr rzlvtion“hip“C conBlinzvr rzlvtion“hip“ vrz importvnt wzxvu“z thz– lzvy to “zzmingl– zflplo“ivzxhvngz“ in yiffzrznt pvrt“ of v xomplzfl “–“tzm5CIn thz “pring of GEENA YrC [izguth gvvz v lzxturz on zflponzntivl grofithvny thz xvrr–ing xvpvxit– of thz plvnztC YrC [izguthA fiho fiork“ in thz zly“of xomputzr vi“ion vny imvgz proxz““ing6A toly v “tor– originvll– yzvi“zy w–Wvrtlztt (FNLM) to yzmon“trvtz our lvxk of unyzr“tvnying of zflponzntivlgrofith in v nitz znvironmzntCIt i“ FFOEEC Imvginz –ou hvvz v jvr xontvining v “inglz wvxtzriumCerztzny thvt thz wvxtzriv rzproyuxz zvzr– minutz “o thvt vftzronz minutz thzrz vrz tfio wvxtzrivA vftzr tfio minutz“ thzrz vrzfourA vny “o on7C W– FGOEEA –ou “zz thvt thz jvr i“ xomplztzl–full of wvxtzrivCihz wvxtzriv youwlz in populvtion zvzr– minutzP thz grofith of thzwvxtzrivl xommunit– i“ zflponzntivl8C lz fizrz v“kzy to kzzp thvtrzlvtion“hip in miny v“ fiz xontzmplvtzy thz follofiing tfio quz“tion“OFC Vt fihvt timz fiv“ thz wottlz hvlf fullTGC lhzn fiouly thz wvxtzriv hvvz rzvlizzy thvt thz– fizrz running out of“pvxz in thz jvrTihz vn“fizr to thz r“t quz“tion “ouny“ “urpri“ingP thz wottlz i“ hvlf fullvt FFOJNA fiith onz minutz until no “pvxz rzmvin“C bo“t pzoplz | inxluying5lz fiill gzt to fihy in thz “zxtion on xomplzflityC6Hi“ xour“z in pvttzrn rzxognition formzy pvrt of my intzrz“t in thz xomputzr vi“ionfiork thvt I znyzy up yoing for my bAhxC7ihi“ i“ vxtuvlly fv“tzr thvn thz rzproyuxtion rvtz“ for mo“t wvxtzriv in lvw xonyition“Awut for thi“ “tory it yoz“ not rzvlly mvttzrC ihz importvnt point“ in thz “tory vrz in tzrm“of rzlvtivz vmount“ of timzC8At vny minutz fiithin thz hour =t)A thz numwzr of wvxtzriv =n) i“ givzn wy thz numwzr ofwvxtzriv in thz lv“t minutz =t−F) multiplizy wy 2C In mvthzmvtixvl tzrm“A n=t) R 2·n=t−F)CWutA thz rzlvtion“hip xvn wz rzprz“zntzy vnothzr fivyC hinxz thz numwzr i“ multiplizy wy 2zvzry timzA fiz knofi thvt thz numwzr of wvxtzriv vtA for zflvmplzA I minutz“ i“ F×2×2×2or 2 multiplizy wy it“zlf H timz“C ihi“ xvn wz firittzn in zflponzntivl form v“ 23A or for vnyminutz in thz hour v“ n=t) R 2t−1A fihixh i“ vn zflponzntivl rzlvtion“hipCKmvn– of thz znginzzring “tuyznt“ in thz room thvt yv– | yo not gzt thi“xorrzxtC lz tzny to think thvt thzrz i“ morz timz wztfizzn hvlf full vny fullAz“pzxivll– givzn thvt thzrz fizrz JN minutz“ wzforz thz wottlz fiv“ hvlf fullCWut thvt i“ thz nvturz of zflponzntivl grofithC gzmzmwzrA thz populvtionyouwlz“ zvzr– minutzA “o if thz wottlz i“ hvlf full onz minutzA it fiill wzxomplztzl– full thz nzflt minutzCihz vn“fizr to thz “zxony quz“tion i“ zvzn morz v“tounyingC Vt FFOJJAJ minutz“ wzforz thz wottlz i“ xomplztzl– full vny thz wvxtzriv vrz out of“pvxzA onl– H: of thz wottlz i“ full of wvxtzrivC NL: of thz “pvxz rzmvin“zmpt–C louly thz wvxtzriv (vny w– zfltzn“ion of thz vnvlog–A humvnit–)rzvlizz thvt thz– vrz in trouwlz fihzn thz vv“t mvjorit– of thz “pvxz i“ “tillzmpt–T It i“ unlikzl–Cihz “tor– yzmon“trvtz“ fihvt i“ for mo“t of u“ v funyvmzntvl lvxk ofunyzr“tvnying of t–pz“ of pvttzrn“ thvt govzrn thz wzhvviour of xomplzfl“–“tzm“C It i“n't v xomputvtionvl mi“unyzr“tvnyingP I'm “urz zvxh of u“ inthvt xlv““ xouly hvvz pullzy out v “hzzt of pvpzrA pluggzy “omz numwzr“ intov wv“ix zquvtion vny xomz up fiith thz “vmz vn“fizr“ thvt fiz fizrz givznCIt'“ vn intuitivz mi“unyzr“tvnyingC lz yiyn't hvvz v “zn“z of hofi quixkl–thing“ fiouly gzt out of hvny for thz wvxtzrivCEflponzntivl grofith | thz t–pz of grofith zflpzriznxzy w– thz wvxtzriv| i“ v nonBlinzvr funxtion9C V“ fiz fiill “zzA nonBlinzvr funxtion“ yz“xriwzmvn– of thz rzlvtion“hip“ thvt oxxur fiithin xomplzfl “–“tzm“ (]vukAGEFI)C conBlinzvr rzlvtion“hip“ vrz vl“o hvryzr to moyzl thvn linzvrrzlvtion“hip“ (]zimvnn vny gzixh“tzinA GEEM)A fihixh mzvn“ thvt our vwilit–to vnvl–zz vny przyixt thz wzhvviour of xomplzfl “–“tzm“ u“ing xomputzrmoyzl“ xvn wz limitzyC ihi“ zpi“oyzA xomwinzy fiith lvtzr rzvlizvtion“ vwoutthz rolz of nonBlinzvrit– vny zflponzntivl grofith in our xomplzfl fiorly lzvymz to fionyzrO lhvt vrz nonBvnvl–tixvl fiv–“ thvt fiz xvn tr– to unyzr“tvnynonBlinzvr y–nvmix“T9ihi“ ju“t mzvn“ thvt thz output i“ not proportionvl to thz inputC In othzr fiory“A“mvll xhvngz“ in thz input =thz zlvp“zy timz) xvn rz“ult in lvrgz xhvngz“ in thz output=thz populvtion of wvxtzriv) vny vixz vzr“vCL[igurz GCFO erofz““or Wutt“ vny thz hzlfBdpzrvting cvpkin w– guwzGolywzrg (euwlix Yomvin)2.3 Rmbe Ggddberg eYchafekW– thz timz I wzgvn m– b[V in GEFHA mzmor– of YrC [izguth'“lzxturz hvy fvyzy into thz yi“tvnxzC I hvy ju“t ni“hzy m– bv“tzr ofVpplizy hxiznxz (bVhx) fiorking on xomputzr vi“ionA pvttzrn rzxognitionAvny mvxhinz intzlligznxzC I fiv“ intzrz“tzy in hofi xomputzr“ uknofi' thing“vny fihzthzr v rzlvtion“hip fiith zxo“–“tzm“ mzyivtzy w– tzxhnolog– xoulyhzlp u“ to zflpzriznxz pvrt“ of our znvironmznt thvt fizrz normvll– wz–onyour pzrxzptionC I fiv“ vl“o thinking vwout guwz Golywzrg mvxhinz“CI hvvz wzzn fv“xinvtzy w– guwz Golywzrg mvxhinz“ for vlmo“t v“long v“ I xvn rzmzmwzrC guwz Golywzrg mvxhinz“ vrz thz wrvinxhily ofxvrtooni“t guwz GolywzrgA fiho fiouly yrvfi zflxzptionvll– xomplixvtzy “zt“of rzlvtion“hip“ v“ v xritiquz of thz qironix rzlvtion wztfizzn zffort vnyrz“ult7(‘o“tzlvnztz vny WrittvinA GEEFA GJG) thvt i“ oftzn founy in inyu“trivlBvgz mvxhinzr–Cihz xonxzpt hv“ oftzn wzzn vyoptzy vny rzBmiflzyC In lmA thz wz“tBknofin zflvmplz i“ from Xhvrliz Xhvplin'“ boyzrn iimz“A fihzrz Xhvplin'“Mxhvrvxtzr znyurz“ fzzying vny puni“hmznt from v mvxhinz thvt look“rzmvrkvwl– “imilvr to Golywzrg'“ erofz““or Wutt“ vny thz hzlfBdpzrvtingcvpkin ([igurz GCF)C ihz timing | thz lm fiv“ proyuxzy in thz FNHE'“Anot long vftzr thz initivl xvrtoon fiv“ rzlzv“zy | vny lm'“ yzpixtion of thzmonoton– of inyu“trivl fiork mzvnt thvt thz mvxhinz rztvinzy muxh of guwzGolywzrg'“ originvl xritixvl “tvnxzC[i“xhli vny lzi““ (FNML) vyoptzy thz xonxzpt of thz linzvr xhvinrzvxtion in thzir HEBminutz long vrt lm ihz lvy ihing“ GoC cofiA longrzmovzy from Golywzrg vny XhvplinA [i“xhli vny lzi““ lzvvz wzhiny thzfvxtor– vny movz to v onxzBzmpt– fivrzhou“z thvt thz– hvvz llzy fiithoryinvr–A zvzr–yv– owjzxt“C htillA thz– mvintvin thz wvnvlit– vny humour ofGolywzrg'“ yrvfiing“ w– turning thz notion of tr–ing to vxxompli“h vn–thingon it“ hzvyC In“tzvyA thz lm proxzzy“ v“ vn zflplorvtion of thz xolli“ion ofmvtzrivl“ in v “uxxz““ful vttzmpt to vxhizvz nothingC[i“xhli vny lzi““'“ fiork fiv“ imitvtzy10 w– WvryouBJvxquzt (GEEH) inhi“ GEEH vyvzrti“zmznt for ]onyvA CogC Cog fzvturzy v guwz Golywzrgmvxhinz mvyz zntirzl– from thz pvrt“ of v ]onyv VxxoryA fihixh form vxhvin rzvxtion rz“ulting in v full– v““zmwlzy xvr rolling off v plvtform vny vvoixzovzr “v–ingA qI“n't it nixz fihzn thing“ ju“t fiorkT7 lhilz thz wv“ix xhvinrzvxtion formvt rzmvin“ intvxt in CogA thz unyzrl–ing mz““vgz hv“ “hiftzyzntirzl–C ihz ]onyv xommzrxivl rzplvxz“ thz hvphvzvry xomplixvtzynz““ ofGolywzrg vny thz uttzr pointlz““nz““ of [i“xhli vny lzi““ fiith v mz““vgzvwout thz mv“tzrful znginzzring vny “implz u“vwilit– of thz VxxoryC ezrhvp“it i“ tting thvt it i“ v xommzrxivl for v xvrA of vll thing“A thvt r“t yivorxzyguwz Golywzrg mvxhinz“ from thzir xritiquz of inyu“tr–Cihz mu“ix viyzo for ihi“ ioo hhvll ev““ w– d‘ Go (GEFE) vl“o wzgin“fiith v xvr | thi“ onz wzing v to– truxk zmwlvzonzy fiith thz logo of thzviyzo'“ xorporvtz “pon“orA htvtz [vrm In“urvnxzC ihz viyzo follofi“ v “zriz“of Golywzrgivn xhvin rzvxtion“A “omz of fihixh vxtuvll– proyuxz “omz ofthz vuyio for thz viyzoA to v xonxlu“ion thvt “zz“ thz wvny “prv–zy fiithpvint xvnnon“ fiith v xhzzring tzxhnixvl xrzfi in thz wvxkgrounyC ihz xhvinrzvxtion“ inxorporvtz “uwtlz “zlfBrzfzrznxz“A inxluying wvll“ running ovzr thzir10homzA inxluying Fi“xhli vny lzi““A fiouly “vy plvgivrizzyCNoly vlwum“ vny v “lzygzhvmmzr “mv“hing v ik thvt i“ plv–ing v przviou“mu“ix viyzo of thzir“C ihough thz rzvxtion“ vrz thoughtfulA thz– yon't quitzxvpturz thz “vmz futilit– v“ [i“xhli vny lzi““ vny thz xhzzring xrofiy vt thzzny point“ onxz morz to v fzvt of tzxhnixvl fiizvryr– v“ oppo“zy to v “ort ofxritixvl “tvnxz on “oxiztvl proxz““z“C]zr“xhzr (GEFF) wring“ thz guwz Golywzrg xonxzpt wvxk to it“ originvlformA thvt of v linzvr “zt of xhvin rzvxtion“ thvt vxxompli“hz“ v “implz tv“kin v xomplixvtzy mvnnzrC ihz evgz iurnzr follofi“ v xhvin rzvxtion thvtwzgin“ fiith ]zr“xhlzr lifting hi“ xoffzz mug vny zny“ fiith thz turning ofthz pvgz of thz nzfi“pvpzr thvt hz i“ rzvyingC ihz pvrt“ in thz mvxhinzvrz xlzvzr vny hz mvnvgz“ to vvoiy mvn– of thz zlzmznt“ thvt hvvz wzxomzxlixhz pvrt“ of guwz Golywzrg mvxhinz“ ovzr thz –zvr“C [or vll thvtA ihzevgz iurnzr “till fzzl“ likz v triumph of thz yz“ignzrA vny “zzm“ to lvxkv xritixvl “tvnxz tofivry thz fiorlyC ezrhvp“A it i“ thz vzr– vxt of rzvlizingGolywzrg'“ vw“ury mvxhinz“ thvt movz“ thzm from thz rzvlm of xritiquz inimvginvtion to profiz““ in yz“ignCIt fiv“A in pvrtA thvt rzvlizvtion thvt lzvy mz to “hift m– thinkingvwout fihvt I fivntzy to vxxompli“h fiith m– b[VC [rom thz out“ztA Ihvy xonxzivzy of v guwz Golywzrg mvxhinz thvt “hiftzy thz notion of timzin xhvin rzvxtion“C I thought vwout xon“truxting “omzthing thvt opzrvtzyon thz “xvlz of fizzk“A month“A vny –zvr“ in“tzvy of mzrz minutz“C Vny Ifivntzy to inxorporvtz zxo“–“tzm proxz““z“ | thz xhvnging of thz “zv“on“Athz grofith vny rzproyuxtion of plvnt“A vny thz migrvtion“ of vnimvl“ | intothz xhvin rzvxtionC Wut I rzvlizzy thvtA in xrzvting “omzthing zflxzzyingl–xomplixvtzyA I fiouly hvvz mzrzl– wzzn xrzvting v monumznt to m–“zlf v“vn znginzzr vny yz“ignzrCihz huwri“ involvzy in thvt “ort of znyzvvour i“ “imilvr to thvt fihixhlzvy ElW to originvll– think thvt it i“ po““iwlz to znginzzr “implz “olution“to povzrt–C It rzinforxz“ thz illu“ion thvt mvn– of u“ hvvz of xontrol ovzr thzfiorly vny v““umz“ thvt fiz hvvz thz vw“olutz vwilit– knofi vny rzpvir itC Irzvli“zy thvt I nzzyzy to xrzvtz “omzthing thvt fiv“ lz““ linzvrA lz““ xzrtvinof it“zlfA vny lz““ vwout thz vxxompli“hmznt of “omz fzvtC I nzzyzy to xrzvtz“omzthing thvt i“ przxvriou“ vny invokz“ v “zn“z of humilit– vny “uwtlzt–C IFEnzzyzy to xrzvtz “omzthing xomplzflC2., Cgehdepalybvny “y“tzm“ vppzvr “implzA wut rzvzvl rzmvrkvwlz xomplzflityfihzn zflvminzy xlo“zly (zCgC v lzvf)C dthzr“ vppzvr xomplzflAwut xvn wz yz“xriwzy “implyA zCgC “omz mvxhinz“A “uxh v“ thzintzrnvl xomwu“tion znginzC io xompouny mvttzr“A xomplzflityi“ not loxvtzy vt v “pzxi!xA iyznti!vwlz “itz in v “y“tzmC Wzxvu“zxomplzflity rz“ult“ from thz intzrvxtion wztfizzn thz xomponznt“of v “y“tzmA xomplzflity i“ mvnifz“tzy vt thz lzvzl of thz “y“tzmit“zlfC(Xillizr“A FNNM)Xomplzflit– i“ oftzn xonfu“zy fiith xomplixvtzynz““A wut thz tfio vrzzntirzl– yiffzrznt (‘vgvnA GEFF)C Imvginz v mv““ of tvnglzy “tringA knottzyvny loopzy vrouny it“zlfA ovzr vny ovzrC ihz rz“ulting mz““ of wrz“i“ xomplixvtzyC It i“ yiffixult to untvnglzA wut “till “ingulvrA linzvrA vnyzvzntuvll– “zpvrvwlzC Xomplzflit– i“ v xlu“tzr of “trvny“ thvt fizvvz in vnyout of onz vnothzrC ihz– “plit vny rzxomwinzA wrviy vny xurlA forming vlzngth of ropz thvt xvnnot wz yi“zntvnglzyC ihz “implz “trvny“ form vninyivi“iwlz fiholzCXomplzflit–A vt it“ root yz“xriwz“ v “–“tzm of rzlvtion“hip“C jnlikz thzlinzvr rzlvtion“hip“ of v guwz Golywzrg mvxhinzA fihzrz onz pizxz movz“ thznzfltA fihixh movz“ thz nzflt vny “o on until thz proxz““ zny“ in v przyixtvwlzfv“hionA thz vzr– xompo“ition of v xomplzfl “–“tzm xvn xhvngz v“ thz “–“tzmi“ unyzrfiv–A lzvying to unprzyixtvwlz rz“ult“CEvrth'“ xlimvtz i“ vn zflxzllznt zflvmplz of v xomplzfl “–“tzm (bvrguli“AGEEIP gvmvnkutt– zt vlCA GEEKP ]vukA GEFI)C ihz “–“tzm i“ full of thz t–pz“of fzzywvxk loop“ thvt xhvrvxtzrizz xomplzfl “–“tzm“ (]ollyowlzr vny lil“onAFNNEP ]urlimvnnA GEEN)C V fzzywvxk loopA in it“ mo“t “implz formA i“ fihznonz thing vffzxt“ vnothzr thingA thvt vffzxt“ thz r“tA v“ though our guwzGolywzrg mvxhinz hvy loopzy wvxk on it“zlfC[zzywvxk loop“ xvn wz po“itivz or nzgvtivz11C [or zflvmplzA thzrz i“ v11ihi“ i“ v mvthzmvtixvlA not v morvl vlignmzntCFFnzgvtivz fzzywvxk loop wztfizzn thz vmount of xvrwon yiofliyz (CO2) in thzvtmo“phzrz vny thz grofith of plvnt“ ([vrquhvr zt vlCA FNLM)C V“ CO2 lzvzl“ri“zA thzrz i“ morz xvrwon for plvnt“ to wrzvthzA vny thz– tzny to grofi morzCV“ morz vny morz plvnt“ grofiA it rzyuxz“ thz vmount of CO2 in thz vir v“thz plvnt“ xonvzrt it to ofl–gzn (O2)C ihi“ mvkz“ it hvryzr for plvnt“ to grofiAfihixh xvu“z“ thz lzvzl“ of CO2 to zvzntuvll– ri“z vgvinA rzB“tvrting thz x–xlzCihi“ i“ vn zflvmplz of v nzgvtivz fzzywvxk loop wzxvu“z thz zffzxt“ of wothvxtor“ in thz loop (thz plvnt“ vny thz CO2) nzgvtz thz othzr'“ vxtion“CIf fiz movz northA fiz ny vn zflvmplz of v po“itivz fzzywvxk loopwztfizzn thz pzrmvfro“t vny thz vmount of grzznhou“z gv““z“ (mzthvnzvny CO2) in thz vtmo“phzrzC V“ “ummzr tzmpzrvturz“ ri“z in thz northApzrmvfro“t12 wzgin“ to thvfiC ihz thvfiing pzrmvfro“t rzlzv“z“ mzthvnzvny CO2A fihixh furthzr xontriwutz to fivrming tzmpzrvturz“ (]zimvnn vnygzixh“tzinA GEEM)Ciho“z tfio zflvmplz“ vrz vxtuvll– gro““l– ovzr“implizy13A wut fihvt i“importvnt vwout thz lvttzr i“ thvt fzzywvxk loop“ oftzn hvvz nonBlinzvrzffzxt“A muxh likz thz grofith of our jvr of wvxtzrivC ihz othzr importvntfvxtor i“ thvt po“itivz vny nzgvtivz fzzywvxk loop“ fiork vgvin“t zvxh othzrAfiith po“itivz fzzywvxk loop“ yriving v “–“tzm to zfltrzmz“ | think zfltrzmzxlimvtz“ | vny nzgvtivz fzzywvxk loop“ xountzrvxting tho“z zffzxt“C lhzn v“–“tzm xomwinz“ mvn– of thz“z zffzxt“A vn– unxzrtvint– vwout hofi yiffzrzntpvrt“ of thz “–“tzm fiill rz“pony mzvn“ thvt thz rzvxtion of thz zntirz “–“tzmi“ impo““iwlz to przyixt przxi“zl–14Chxizntix inquir– tzny“ to yzvl fiith thz unxzrtvintiz“ in “uxh “–“tzm“ w–12hoil thvt typixvlly rzmvin“ frozzn throughout thz yzvrC13For mo“t of thz“z “y“tzm“A thzrz vrz fzzywvxk loop“ fiithin fzzywvxk loop“C ihzpzrmvfro“t zflvmplz vxtuvlly hv“ v “zxony po“itivz fzzywvxk loop fiithin itA in fihixhmixrowz“ in thz “oil wzxomz morz vxtivz v“ thz grouny hzvt“ upC A“ thz mixrowz“wzxomz morz vxtivzA thzir vxtivity gznzrvtz“ hzvtA fihixh vxxzlzrvtz“ thz ri“z in grounytzmpzrvturzA fihixh mzlt“ thz pzrmvfro“t furthzr vny vxxzlzrvtz“ thz rzlzv“z of grzznhou“zgv““z“ from thz pzrmvfro“tC14ihi“ i“ pvrt of fihy fiz “zz vll of tho“z yiffzrznt “xznvrio“ zvzry timz thzIntzrgovzrnmzntvl evnzl on Climvtz Chvngz =IeCC) put“ out v rzport on thz zffzxt“ ofxlimvtz xhvngzC ihzrz i“ unxzrtvinty wuilt in to thz moyzl“ wzxvu“z fiz vrz not przxi“zly“urz of thz “trzngth of thz vvriou“ zffzxt“CFGiyzntif–ing v rvngz of po““iwlz “–“tzm rz“pon“z“15C ihi“ i“ v u“zful tool forunyzr“tvnying thz “ituvtionA wut thz lzvzl“ of unxzrtvint– involvzy mzvn“thvt “xizntix vny znginzzring vnvl–“z“ of v “xznvrio xvnnot nzxz““vril–iyzntif– v “inglzA optimvl vpprovxh to v xomplzfl prowlzmC In vn– xv“zAqxomplzfl “–“tzm“ nz“tzy fiithin xomplzflA multiBlv–zrzy xontzflt“ vrz fvr toointrixvtz for u“ to unyzr“tvny through v “inglz xonxzptuvl lzn“7 Vmwro“z(GEFI)C ihi“ opzn“ up “pvxz for vrti“tix vny xrzvtivz inquir– to plv– v rolzin unyzr“tvnying xomplzflit– vny xomplzfl “–“tzm“CVrti“tix inquir– proviyz“ tool“ thvt vrz u“zful xomplzmznt“ to vnvl–tixvlvpprovxhz“ to xomplzflit–C bzrlzvuBeont– (FNIJ) point“ to pzrxzption v“ onz“uxh tool in ehznomznology of ezrxzptionC ]z vrguz“ thvt vll knofilzygz i“yzrivzy vt “omz point from zflpzriznxzA from “zn“or– zngvgzmznt fiith thzfiorlyC gzprz“zntvtion“ of thvt knofilzygz | in lvnguvgzA yvtvA “xizntixthzoriz“A or othzrfii“z | vrz vlfiv–“ “zxonyBoryzr zflprz““ion“C If pzrxzptioni“ our primvr– fiv– of knofiing thz fiorlyA pzrhvp“ v pzrxzptuvl zngvgzmzntfiith xomplzfl “–“tzm“ xvn wz v fruitful mzthoy of inquir–Cihz gz“tvlt zffzxt zflplvin“ hofi fiz xrzvtz mzvning from our pzrxzption“vny hint“ v“ to fih– pzrxzption mv– wz v u“zful tool in thz “tuy– ofxomplzflit–C Gz“tvlt thzor– mvintvin“ thvt v fiholz i“ quvlitvtivzl– yiffzrzntfrom thz “um of it“ pvrt“ (VrnhzimA FNIHP Wzhrzn“A FNNM)C In [igurz GCGA fizyon't “zz four “zt“ of lzg“A v hzvyA tvilA vny woy–A vny v “pottzy pvttzrnin v pvrtixulvr xongurvtion vny wuily vn unyzr“tvnying of thz vnimvlin thz imvgz from it“ pvrt“C lz “zz v yogA fiithout zflplixitl– “zzing it“xomponznt pizxz“C In fvxtA fiz “zz v yogA vny thz mottlzyBlooking “urfvxz onfihixh it “tvny“C In“tzvy of yiviying fiholz“ into pvrt“A gz“tvlt p“–xholog–yiviyz“ pzrxzptuvl zflpzriznxz“ into gurz vny grouny | fihvt fiz iyzntif–immzyivtzl– vny fihvt rzmvin“ v“ thz wvxkyropCihz gz“tvlt zffzxt i“ importvnt to thz xon“iyzrvtion of xomplzflit– wzxvu“zit tzll“ u“ thvt fiz xvn u“z our pzrxzption to unyzr“tvny v xomplzfl “–“tzmv“ v fiholz “–“tzmC If fiz xvn xomwinz thi“ pzrxzptuvl unyzr“tvnying ofxomplzflit– fiith thz in“ight“ of thz vtomizzy unyzr“tvnying“ of “xizntix15lz “zz thi“A for zflvmplzA in thz rvngz of “xznvrio“ thvt vrz typixvlly givzn in IeCCrzport“CFH[igurz GCGO ihz yog pixturz i“ v populvr zflvmplz of zmzrgznxz from thzzly of gz“tvlt p“–xholog– (Wo–zr vny hvrkvrA GEEE)C ihough thz outlinzof thz yog i“ not xlzvrl– yznzyA fiz xvn pzrxzivz thz yog v“ v fiholz zntit–fiithin vn unxlzvr imvgzC euwlix YomvinCFIinquir–A thzn pzrhvp“ fiz xvn gznzrvtz v morz xomplztz pixturz of xomplzfl“–“tzm“Clhvt vrz “omz of thz vz“thztix“ of xomplzflit– thvt xvn hzlp plv– v rolzin thvt inquir–T I propo“z thz follofiing v“ vn inxomplztz vny opzn invzntor–of fzvturz“ thvt xontriwutz to v xomplzfl vz“thztix“ vny proviyz zflvmplz“ ofvrtfiork thvt mvkz“ u“z of thz“z fzvturz“OHmsdrmak bnmsrachbshnm, tmbdrsahmsx amc hmcdsdrlhmabx (Kafam,1001( Xomplzfl vrt lzvvz“ thz vizfizrDvuyiznxzDpvrtixipvnt un“urz ofzflvxtl– fihvt hv“ trvn“pirzy in thzir zflpzriznxz of thz vrtfiorkC kzl’v“quzzvxxompli“hz“ thi“ in av“ bzninv“ (FNKJ) w– xrzvting unxzrtvint– vrounythz movzmznt“ of thz gurz in thz yoorfiv– vny thz vizfipoint“ ofthz ro–vl xouplz yzpixtzy in thz mirrorC bCXC E“xhzr'“ fiork oftzninxluyz“ v t–pz of intzrnvl xontrvyixtionA mo“t fvmou“l– in hi“ lithogrvph“gzlvtivity (FNJH) vny lvtzrfvll (FNKF)C Vrouny thz “vmz timzA Jzvniinguzl–'“ “zlfByz“truxtivz “xulpturzA Homvgz to czfi nork (FNKE)A xrzvtzyvn inyztzrminvtz “ituvtion fizrz woth vrti“t vny vizfizr fizrz un“urz of fihvtform thz “xulpturz fiouly ultimvtzl– tvkzC Jo“zph Wzu–“'“ FNLI I aikzVmzrixv vny Vmzrixv aikz“ bz fiv“ vnothzr zflpzrimznt in inyztzrminvx–Av“ Wzu–“ took up rz“iyznxz in v czfi nork Gvllzr– fiith v xo–otz vnyproxzzyzy to nzgotivtz thz “pvxz fiith thz vnimvl for thz nzflt thrzz yv–“CrVnyom Intzrnvtionvl'“ gvin goom (GEFG) wring“ unxzrtvint– vny intzrnvlxontrvyixtion to pvrtixipvnt“ v“ thz– fivlk through vn inyoor rvin “torm thvtvvoiy“ fiztting thzmCRdkashnmrghor amc hmsdrcdodmcdmbhdr (Antrrhatc, 1001:LbBnrlabk amc Cnrhm, 1000: Ahrgno, 1003: Anvm ds ak-, 1003( Vfoxu“ on rzlvtion“hip“ vny intzryzpznyznxiz“ wztfizzn thz vrtfiorkA vuyiznxzAvny thz xontzflt vny znvironmznt in fihixh thz rzlvtion“hip“ zfli“t i“ xzntrvlin xomplzfl vrtC In av“ bzninv“A thi“ xvn wz founy in thz pzr“pzxtivz ofthz vizfizr vny thzir rzlvtion“hip to thz ro–vl xouplzA thz pvintzr vny thzpvinting wzing proyuxzy in thz imvgzC Wzu–“'“ “hvring of vn znxlo“zy “pvxzfiith v xo–otz involvz“ thz xon“tvnt rzBnzgotivtion of thz rzlvtion“hip wztfizznFJhim“zlf vny v fiily vnimvlC Yvnizl Jolliffz'“ jntitlzy Wvll (FNNH) zflplorz“ thzrzlvtion“hip wztfizzn v “h– rowotix wvll vny v pzr“onA fihilz gvfvzl aozvnoB]zmmzr u“z“ tzxhnolog– to vi“uvlizz thz rzlvtion“hip“ wztfizzn pzoplz'“wzvting hzvrt“ in eul“z goom (GEEK)C iom(v“ hvrvxzno'“ FI Willion“ (GEFE)proviyz“ vn opportunit– for thz vizfizr to immzr“z thzm“zlvz“ into v fizw ofintzrxonnzxtion vny intzryzpznyznx–CEddcaabk, bxbkdr, amc mnm,khmdarhsx (Aasdrnm, 0871: Gnersacsdr,0878: Chdkdlam, 1007( E“xhzr'“ fiork rzgulvrl– inxluyzy fzzywvxkmzxhvni“m“ vny x–xlz“C In lvtzrfvll (FNKF)A thz fivtzr form“ vn zvzrBofiing loopA prompting vn zflvminvtion of thz innitz vny thz pzrpztuvlC]vn“ ]vvxkz'“ Conyzn“vtion Cuwz (FNKH) i“ vl“o yzxiyzyl– x–xlixvl fiith thzfivtzr trvppzy in“iyz v “zvlzy trvn“pvrznt xuwz xontinuvll– zvvporvting vnythzn rzxonyzn“ing v“ thz znvironmznt vrouny it “hift“COodmmdrr amc bddchmf bnmsrnk (Aasdrnm, 0871: Wdhmsrata, 1001(In wringing v xo–otz into v “hvrzy “pvxzA Wzu–“ xrzvtzy v “ituvtion in fihixhhz fiv“ xomplixit vny zffzxtzyA wut ovzr fihixh hz hvy littlz ultimvtz xontrolCVwrvmovi(x vxxompli“hz“ v “imilvr opznnz““A wut fiith thz humvn vnimvl v“v pvrtnzr in ghythm E (FNLI)C Jolliffz'“ opznnz““ i“ founy in quvlit– of thzintzrvxtion wztfizzn thz pvrtixipvnt vny jntitlzy WvllC ihz pvrtixipvnt i“givzn no in“truxtion | zflplixit or implixit | othzr thvn thz wzhvviour ofthz wvll rzlvtivz to thzir ofin motion“C iinguzl–'“ fiork yzmon“trvtz“ thz“zfzvturz“ v“ it wzgvn to “zlfByz“truxt vny ultimvtzl– fvilzy to yo “o zntirzl–Cihz xrzvtion of v fiork thvt “zlfByz“truxt“ i“ in it“zlf yzpvrturz from thzt–pixvl lzvzl of xontrol zflzrxi“zy w– thz vrti“tA wut thz fvilurz to “uxxz““full–vxxompli“h “viy “zlfByz“truxtion i“ v tz“tvmznt to thz opznnz““ of thz fiorkCRbakd, ltkshokd rbakdr, amc rdke,rhlhkarhsx abrnrr rbakdr (Fhccdmr,0873: Chdkdlam, 1007( hpvtivl “xvlz plv–“ vn importvnt rolz inkzl’v“quzz'“ av“ bzninv“A fihzrz importvnt gurz“ vppzvr in v vvrizt– of“izz“ fiithin thz imvgzC aozvnoB]zmmzr pv–“ vttzntion to multiplz “xvlz“ v“eul“z goom wzgin“ fiith thz inyiviyuvl hzvrtwzvtA movz“ to v “inglz lightAFKvny thzn ll“ v room fiith thz light from wzvting hzvrt“C hvrvxzno'“ FIWillion“ zflhiwit“ v frvxtvlBlikz “zlfB“imilvrit– vt yiffzrznt “xvlz“ v“ ropz“ formzvzr yzn“zr nztfiork“ in thz in“tvllvtion “pvxzCihi“ li“t i“ w– no mzvn“ xomprzhzn“ivzA wut it prz“znt“ v u“zful “tvrtingpoint from fihixh to xon“iyzr vrtfiork“ thvt yzvl fiith xomplzflit–C ihzrz i“onz phznomznonA hofizvzrA thvt I hvvz omittzy from thz yi“xu““ion “o fvrClz nofi turn to zmzrgznxzA fihixh i“ woth v fzvturz of xomplzfl “–“tzm“ vnyv “trvtzg– for xrzvting vny unyzr“tvnying xomplzflit–C2.5 EeergefceIt i“ intzrz“ting to xontzmplvtz vn zntvnglzy wvnkA xlothzy fiithmvny plvnt“ of mvny kiny“A fiith wiry“ “inging on thz wu“hz“A fiithvvriou“ in“zxt“ itting vwoutA vny fiith fiorm“ xrvfiling throughthz yvmp zvrthA vny to rzzxt thvt thz“z zlvworvtzly xon“truxtzyform“A “o yiffzrznt from zvxh othzrA vny yzpznyznt on zvxhothzr in “o xomplzfl v mvnnzrA hvvz vll wzzn proyuxzy wy lvfi“vxting vrouny u“C ihz“z lvfi“A tvkzn in thz lvrgz“t “zn“zA wzingGrofith fiith gzproyuxtionP Inhzritvnxz fihixh i“ vlmo“t implizywy rzproyuxtionP kvrivwility from thz inyirzxt vny yirzxt vxtionof thz zfltzrnvl xonyition“ of lifzA vny from u“z vny yi“u“zP vgvtio of Inxrzv“z “o high v“ to lzvy to v htrugglz for aifzA vnyv“ v xon“zquznxz to cvturvl hzlzxtionA zntviling Yivzrgznxz ofChvrvxtzr vny thz Efltinxtion of lz““Bimprovzy form“C ihu“A fromthz fivr of nvturzA from fvminz vny yzvthA thz mo“t zflvltzy owjzxtfihixh fiz vrz xvpvwlz of xonxzivingA nvmzlyA thz proyuxtion of thzhighzr vnimvl“A yirzxtly follofi“C ihzrz i“ grvnyzur in thi“ vizfi oflifzA fiith it“ “zvzrvl pofizr“A hvving wzzn originvlly wrzvthzy intov fzfi form“ or into onzP vny thvtA fihil“t thi“ plvnzt hv“ gonzxyxling on vxxorying to thz !flzy lvfi of grvvityA from “o “implz vwzginning znylz““ form“ mo“t wzvutiful vny mo“t fionyzrful hvvzwzznA vny vrz wzingA zvolvzyC(YvrfiinA FMJN)Xomplzfl “–“tzm“ oftzn zflhiwit v phznomznon xvllzy zmzrgznxzCEmzrgznxz yz“xriwz“ thz nonBtzlzologixvl vppzvrvnxz of pvttzrn“ vny form“from v xomplzfl “–“tzmC ihz quotvtion from Yvrfiin thvt wzgin“ thi“ “zxtionFLrzvzvl“ thz wiologixvl origin“ of thz notion of zmzrgznxzC It yzmon“trvtz“onz of thz mo“t importvnt fzvturz“ of zmzrgznxz from xomplzfl “–“tzm“O thzlvxk of v yirzxtionA xontrolling inuznxzA or ovzrvrxhing plvnC ihz plvnt“Awiry“A in“zxt“A vny fiorm“A thz qzlvworvtzl– xon“truxtzy form“7 vrz v rz“ultof qlvfi“ vxting vrouny u“7C ihz “pzxiz“ vrz not pzrfzxtA thz– vrz not flzyCihz– vrz mzrzl– vt v point in thzir zvolutionvr– hi“tor–A yrivzn thzrz w–forxz“ vrouny thzmCIn xomplzfl “–“tzm“A qintzrz“ting glowvl wzhvvior zmzrgz“ from mvn–loxvl intzrvxtion“7 (bxXormvxk vny YorinA GEEF)C ihz xvnnonixvl zflvmplzof vn zmzrgznt “–“tzm i“ thvt of vn vnt xolon– (]of“tvytzrA FNLN)C Vntxoloniz“ xvn wz fvwulou“l– xomplzfl “truxturz“C ihz– xvn hvvz mvn– yiffzrzntkiny“ of xhvmwzr“ | for nz“tingA wrooyingA fiv“tzA fooy “torvgz | xonnzxtzyw– v xomplzfl “–“tzm of unyzrgrouny tunnzl“ (]ollyowlzr vny lil“onA FNNE)CWut thz“z “truxturz“ vrz not yz“ignzy w– v mv“tzr vnt vrxhitzxtC ihz vnt“mvnvgz to wuily vny mvintvin thzir xoloniz“ u“ing v “–“tzm of rzlvtivzl–“implz rulz“C16 In fvxtA u“ing moyzl“ thvt “imulvtz vnt“ moving in vzr–“implz pvttzrn“A rz“ponying to phzromonz“ rzlzv“z w– othzr vnt“A rz“zvrxhzr“hvvz wzzn vwlz to “imulvtz thz t–pz“ of wuilying wzhvviour“ thvt vnt xoloniz“zflhiwit (‘huong zt vlCA GEFF)Cihz “vmz kiny“ of zmzrgznt pvttzrn“ xvn wz founy in gznzrvtivz vrtCJvzz mu“ix i“ vn zflxzllznt zflvmplz of improvi“zyA zmzrgznt form“C q[rzz jvzzi“ vwout vyvptvtionA “inxz onz in“trumznt yzpzny“ xomplztzl– on vnothzrAvny vll in“trumznt“ yzpzny on thz uznvironmznt' of uunBintzntion' vrounythzm7 (bortonA GEFEA FEN)C In vn zmzrgznt xonxzption of v jvzz wvnyA thzmu“ixivn“ plv– thz rolz of thz uvnt“' in v mu“ixvl uxolon–'C Evxh mu“ixivnhv“ vC unyzr“tvnying of thz gznzrvl rulz“ vny xonvzntion“ of jvzz mu“ix vnythz “pzxix wvny in fihixh thz– vrz plv–ingA wut thzir pzrformvnxz in thzmomznt i“ v rz“pon“z to thzir nzighwouring17 mu“ixivn“Cihz zflplixit u“z of zmzrgznt phznomznv in vi“uvl vrt wzgvn fiith thz16An zflxzllznt iED ivlk on hofi xoloniz“ v“ xomplzflA zmzrgznt “y“tzm“ yirzxt thzvxtivitiz“ of thzir mzmwzr“ xvn wz founy vt hggc-//www.ged.cbm/galkf/debbeah gbedbadigf aagfC17I u“z thz lvnguvgz of nzighwour hzrz “pzxixvlly wzxvu“z “tuyiz“ in zmzrgznxz oftznyzvl fiith loxvlitiz“ vny yi“xu““ thz zffzxt of nzighwouring vxtor“ on zvxh othzr“' vxtion“CFMintroyuxtion of xomputing vny zlzxtronix“ into vrtC lork“ likz Goryonev“k'“ ihz Colloquy of bowilz“ (FNKM) vny guviri Gl–nn'“ ezrformvtivzExologiz“ (GEEMw) u“z zmzrgznxz v“ v propzrt– of thzir xomplzfl “–“tzm“vrtfiork“ to zflplorz thz rzlvtion“hip“ wztfizzn xommunitiz“ of mvxhinz“ vnythz humvn“ in thzir znvironmznt“CWzz“lz–'“ Hylozoi“m hzriz“ (GEFE) zflplixitl– vyy“ thz zlzmznt of thzph–“ixvl znvironmznt into thz miflA zfltznying thz xonvzr“vtion to inxluyzmvtzrivl“ thvt “upport lifzC It i“ hzrz thvt thz yi“xu““ion wzxomz“ “pzxixvll–zxologixvl in nvturzA vny thz fiork “tvrt“ to zflplorz thz fiv– thvt fiz rzlvtz tothz plvnzt v“ oppo“zy to foxu“ing zflxlu“ivzl– on hofi fiz rzlvtz to tzxhnolog–CIn pvrtA vrti“t“ vrz turning to zmzrgznxz in oryzr to xhvllzngz thzir ofinzflpzxtvtion“ of fihvt thzir vrtfiork xvn yoC ihi“ movzmznt in zlzxtronixvny rowotix vrt xvn wz xon“iyzrzy v rz“pon“z to v “imilvr xhvllzngz to thz“tvtixA pzrmvnznt nvturz of vrtfiork mountzy w– thz likz“ of Jzvn iinguzl– inHomvgz to czfi nork vny gvphvzl bontv~nzz drti“ in hi“ eivno Yz“truxtionConxzrt“ (FNKK) | v kz– yiffzrznxz wzing thz xon“truxtivz nvturz of thzfiork of thz zlzxtronix vrti“t“ v“ oppo“zy to thz yz“truxtivz fiork of iinguzl–vny drti“C qbo“t zlzxtronix vrti“t“ vrz looking for vn outBofBxontrol quvlit–thvt fiill rz“ult in thzir fiork vxtuvll– hvving outxomz“ thvt thz– yiy notvntixipvtzC If thz pizxz yoz“ not “urpri“z thz vuthor in “omz fiv– thzn iti“ not trul– “uxxz““ful in m– opinion7 (aozvnoB]zmmzr vny gvnzznwvxhzrAGEEF)Cihz notion of qoutBofBxontrol7 xvn impl– xhvo“ or purz rvnyomnz““A wuthzrz aozvnoB]zmmzr i“ vxtuvll– tvlking morz vwout qoutBofBthzBvrti“t'“Bxontrol7 thvn vn zntirzl– rvnyom “–“tzmC Jim Xvmpwzll (GEEE) zflplvin“fih– thz xrzvtion of zmzrgznxz i“ importvntC qbo“t progrvm“ vrz trivivlfiith rvnyomnz““ throfin in to mvkz thzm “zzm xomplzflC lhvt thi“ yoz“i“ mvkz thz xommunixvtion “hvllofi vny xonfu“ingC7 Emzrgznt xomplzflit–xrzvtz“ unprzyixtvwilit– vny “hzy“ notion“ of topByofin xontrolA wut lzvvz“in plvxz v “zn“z of pvttzrn vny “omz form of uiy oryzrCIhnvtofiixz (FNLE) notixzy thz yiffzrznxz wztfizzn rvnyom vnyunprzyixtvwlz rz“pon“z“ fihzn yzvzloping hi“ FNLE fiork ihz hzn“tzrC ihzhzn“tzr fiv“ v h–yrvulix rowotA xommi““ionzy w– ehilip“ for in“tvllvtionFNvt thz Evoluon in EinyhovznA thvt rzvxtzy to “ounyA po“itioning it“zlfto xonfront vn– noi“z mvyz in it“ znvironmzntC Yuring thz yzvzlopmzntproxz““A Ihnvtofiixz hvy thz rowot movz rvnyoml– (not in rz“pon“z to“ouny)A fihixh tzrrizy v numwzr of xhilyrzn fiho “vfi thz rowot vilingvwoutC dnxz ihz hzn“tzr fiv“ in“tvllzy vny rz“ponying to “ounyA hofizvzrAnowoy– vppzvrzy to wz frightznzy w– thz xrzvturzC In fvxtA vi“itor“ wzgvnto vttriwutz intzlligznxz vny vutonom– to thz rowotA yz“pitz | vny likzl–wzxvu“z of | it“ rz“pon“z rzmvining pvrtivll– unprzyixtvwlz (Wofin zt vlCAGEFI)C It wzxvmz xlzvr to pvrtixipvnt“ thvt thzrz fiv“ “omz “ort of unyzrl–ingpvttzrn vny oryzr to thz motion vny thi“ vllofizy thzm to zngvgz in v wvxkBvnyBforth rzlvtion“hip fiith thz novzl mvxhinzCIn thi“ xongurvtionA zmzrgznt vrtfiork“ xvn wzxomz xonvzr“vtionpizxz“ (‘z“tzrA GEEIP Wofin zt vlCA GEFI)A “pvxz“ for thz rzBzflvminvtionof rzlvtion“hip“C Yuz to thz mzxhvnixvl vny xomputvtionvl nvturz of thzvrt “–“tzm“ thvt xrzvtz thz“z zmzrgznt in“tvllvtion“A thz rzlvtion“hip thvti“ zflvminzy i“ oftzn onz of thz humvn to thz mvxhinzC lhilz thi“ i“vn importvnt rzlvtion“hip to xritiquz vny zflvminzA I think it i“ vxtuvll–importvnt to wzgin to u“z xomplzfl vrt “–“tzm“ to zflvminz our rzlvtion“hip tothz vzr– nvturz of xomplzflit– vny zmzrgznxzC bxXormvxk vny Yorin (GEEF)think thvt it i“ po““iwlz yo ju“t thvtO qGznzrvtivz vrt u“uvll– involvz“ pozi“i“Afihixh “uggz“t“ thvt it “houly rzvzvl thz fiorly in fiv–“ thvt nvturz xvn't |hznxz tzxhnolog– “zzm“ v po““iwlzA wut not nzxz““vril– uniquzA vzhixlz tovxhizvz thi“ vimC7Gznzrvtivz vrt vl“o rzvzvl“ thz fiorly in v fiv– thvt i“ vzr– yiffzrznt |vny xomplimzntvr– | to thvt of thz vnvl–tixvl mzthoy“ of “xiznxzC It yzvl“fiith zflpzriznxzA v fiv– of knofiing thvt hv“ qvn zmzrgznt quvlit–A fihixh i“nzithzr zntirzl– rzyuxiwlz to it“ unyzrl–ing zlzmznt“ vny proxz““z“ nor full–zflplvinvwlz w– thzmC7 (]v““znzvhlA GEFE)C In thi“A zflpzriznxz mv– wz thzpzrfzxt vzhixlz for zflploring thz zmzrgznt vny xomplzflCGE2.. EpheraefceVrti“tix inquir– tvkz“ plvxz in thz rzvlm of zflpzriznxzC In fvxtA Yzfiz–(FNNI) po“it“ thvt qthz vxtuvl fiork of vrt i“ fihvt thz proyuxt yoz“ fiith vnyin zflpzriznxzC7 ihz vz“thztix zflpzriznxz of xomplzflit– thvt pvrtixipvnt“hvvz in thz “pvxz of huwtlz Emzrgznxz“ i“ thz vrtC qihi“ fvxt xon“titutz“ thzuniquznz““ of z“thztix zflpzriznxzA vny thi“ uniquznz““ i“ in turn v xhvllzngzto thoughtC It i“ pvrtixulvrl– v xhvllzngz to thvt “–“tzmvtix thought xvllzyphilo“oph–7 (Yzfiz–A FNNIA GFN)CI hvvz oftzn wzzn v“kzy fih– I wothzr to xrzvtz v xomplzfl “–“tzmA vnzxo“–“tzmA out of zlzxtronix“ fihzn I xouly “impl– v“k pzoplz to go out intothz qfiilyzrnz““718 vny zflpzriznxz xomplzflit– thzrzC evrt of thz vn“fizr hv“to yo fiith thz xrzvtivz zflpzriznxz thvt I gzt in thz proxz““ of “hvping thz“–“tzm vny it“ pvrt“C Wut vnothzr pvrt of thz vn“fizr i“ thz “hift thvt xvnhvppzn fihzn fiz zflpzriznxz “omzthing in v nzfi fiv–C Vyorno vyyrz““z“ thi“in hi“ yi“xu““ion of mimz“i“ (hxhultzA FNNE)A vrguing thvt imitvtion vllofi“to xontzmplvtz thvt fihixh yoz“ not zfli“t w– “zzing fihvt fiz vlrzvy– knofiin v nzfi lightCqlhzn pv“t vny prz“znt t zflvxtl– into onz vnothzrA fihzn thzrz i“onl– rzxurrznxzA xomplztz uniformit–A thz rz“ulting zflpzriznxz i“ routinzvny mzxhvnixvlP it yoz“ not xomz to xon“xiou“nz““ in pzrxzptionC7 (Yzfiz–AFNNIA GFM)C ihz “trvngznz““ of huwtlz Emzrgznxz“ vyopt“ zlzmznt“ our pv“tzflpzriznxz in zxo“–“tzm“A wut introyuxz“ mvtzrivl zlzmznt“ “uxh v“ vxr–lixApurz xoppzrA vny “ilixon thvt yo not qt zflvxtl–7C ihi“A vlong fiith thzxontzflt of thz “–“tzm | it“ plvxz in vn vrt gvllzr–A in vn znvironmznt thvti“ yzliwzrvtzl– “tzrilz | znvwlz“ v pzrxzptuvl “hift from thz routinz vny thzmzxhvnixvlC]ofi yoz“ onz go vwout xrzvting “uxh vn zflpzriznxzT [or thi“A fiz movzto v yi“xu““ion of thz rolz“ of zflpzriznxz yz“ignA xrvftingA vny hvxking in thzmvking of vn intzrvxtivz vrt znvironmzntC18azt u“ for v momznt ignorz thz prowlzmvtix nvturz of qthz fiily7GFChYhler 3Bmaddafg Cgehdepaly]vving wuilt up vn unyzr“tvnying of xomplzflit– vny “omz of thzvpprovxhz“A fiz nofi movz to v yi“xu““ion of thz mzthoyologiz“ thvt Izmplo–zy in thz xrzvtion of huwtlz Emzrgznxz“C ]ofi yiy I tvkz “omz of thzvz“thztix fzvturz“ of xomplzflit– vny zmwzy thzm into m– proxz““ vny thzrz“ulting in“tvllvtionT lhvt rolz yoz“ zmzrgznxz plv– in thz yz“ign of thzfiorkA vny hofi yiy I wuily zmzrgznxz into huwtlz Emzrgznxz“'“ wzhvviourT]ofi yiy I vxxount for thz zflpzriznxz of vi“itor“A pvrtixipvnt“A vny ow“zrvzr“TEflpzriznxz yz“ign i“ v yz“ign mzthoyolog– thvt foxu“z“ on thzrzlvtion“hip wztfizzn pzoplzA owjzxt“A vny thzir znvironmznt“ vny hofi thvt“hvpz“ zflpzriznxz“C Vlong fiith xritixvl mvking vny xrvftingA zflpzriznxzyz“ign form“ thz wv“i“ of m– vrti“tix prvxtixzC Vll of thz“z mzthoy“ vrz linkzyw– thzir foxu“ on rzzxtivz prvxtixz vny thz rolz of zmwoyizy knofilzygzC3.) Epheraefce Dekagfihz primvr– lzn“ through fihixh I vizfi m– vrti“tix prvxtixz vxtuvll–wzlong“ to vnothzr zly zntirzl– 19C I xvmz to Eflpzriznxz Yz“ign (mY)v“ pvrt of m– unyzrgrvyuvtz zyuxvtionA introyuxzy to thz iyzv v“ pvrtof v “zriz“ of Enginzzring Yz“ign xour“z“C ihough lvxking v “inglzAxon“zn“u“ yznition (lvkkvr–A GEEN)A mY i“ fiiyzl– vpplizyA z“pzxivll– inyz“ign vny znginzzring zly“C ihz zly grzfi out of rz“zvrxh on j“zrB19ihzrz i“ muxh yi“xu““ion vwout thz rzlvtion“hip wztfizzn thz zly“ of vrt vnyyz“ign =covitzA FNN2P Colz“A 2EEL)A mo“t of fihixh rzliz“ on yzning wounyvriz“ wztfizzn tfioxon“tvntly zvolving vny zflpvnying zly“C For mzA yzning “viy yi“xiplinvry wounyvriz“ i“not of pvrtixulvr importC by fiork yrvfi“ on multiplz yi“xiplinz“A moving uiyly wztfizznthzmA vny inxorporvting prvxtixz“ from zvxhC ihz yi“xiplinz“ vrz toolkit“A “zt“ of iyzv“vny fiorlyvizfi“ thvt xvn wz u“zy or yi“xvryzyA v“ wz“t t“ thz proxz““ vt hvnyCGGXzntrzy Yz“ign (cormvnA FNMM) vny ]umvnBXomputzr Intzrvxtion in thzFNNE“ (linogrvyA FNNL)A v“ thz numwzrA vvrizt–A vny xomplzflit– of proyuxt“thvt fizrz wzing proyuxzy “tvrtzy to zflployzC Yz“ignzr“ rzvlizzy thvt itfiv“ wzxoming yiffixult to kzzp up fiith rzvying v mvnuvl for zvxh nzfiproyuxtA vny thvt vn vltzrnvtivz might wz to yz“ign u“zr intzrvxtion“ fiiththzir proyuxt“ “o thvt thzir u“z i“ intuitivz20 (cormvnA FNMM)CIn proyuxt yz“ignA mY i“ v “hift in pzr“pzxtivz from v foxu“ “olzl– ontzxhnixvl opzrvtion of thz vrtifvxt thvt i“ wzing xrzvtzyC cormvn (FNMM)u“z“ thz proxz““ of yz“igning v tzlzphonz “–“tzm v“ vn zflvmplzC V przBmYvpprovxh fiouly inquirz v“ to fihzthzr thz tzlzphonz i“ tzxhnixvll– xvpvwlz ofxomplzting v phonz xvll vny rzxorying v mz““vgz fihzn nowoy– vn“fizr“C Vnzflpzriznxz yz“ignzr fiouly v“k vwout thz livzy zflpzriznxz of “omzonz goingto plvxz v xvll vny xhzxk thz mz““vgz“C V“ v rz“ultA mY inquir– inxorporvtz“phznomznolog– vny zflpzriznxz into thz yz“ign proxz““ (bzrlzvuBeont–AFNIJ)C]v““znzvhl (GEFE) propo“z“ four xruxivl propzrtiz“ of zflpzriznxz thvtyz“ignzr“ “houly vxknofilzygzC Eflpzriznxz i“ “uwjzxtivzA holi“tixA “ituvtzyAvny yynvmixC ]z vl“o “uggz“t“ thvt zflpzriznxz it“zlf i“ zmzrgzntA qnzithzrzntirzl– rzyuxiwlz to it“ unyzrl–ing zlzmznt“ vny proxz““z“ nor full–zflplvinvwlz w– thzm7 (]v““znzvhlA GEFEA K)C In mvn– fiv–“A thi“ xonxzptionof zflpzriznxz i“ “imilvr to thz xhvrvxtzrizvtion of xomplzflit–A “uggz“ting thvtEflpzriznxz Yz“ign i“ it“zlf v xomplzfl tv“kCerotot–ping vny tz“ting of yz“ign“ i“ xruxivlA wzxvu“z mY rzliz“ on thzlivzy zflpzriznxz v“ pvrt of thz proxz““ of inquir–C In m– thz“i“ fiorkAprotot–ping mvnifz“tzy woth in thz lvwA v“ I xon“truxtzy thz fiorkA vnyin thz “hofi“ lzvying up to huwtlz Emzrgznxz“A fihzrz I fiv“ vwlz to tz“t thzfiork in “ituC ihz inxorporvtion of m– ofin zflpzriznxz“ fiith thz fiork v“ Iyz“ign vny tz“tA ow“zrvvtion“ of othzr“' zflpzriznxz“A vny informvl intzrvizfi“fiith pvrtixipvnt“ vrz pvrt of fihvt Yzfiz– (FNHH) vny hxhon (FNMH) xvll v20ihink vwout thz numwzr of nzfi proyuxt“ thvt you u“z on v rzgulvr wv“i“ toyvy vnythz numwzr for fihixh you hvvz to “zzk thz mvnuvl vzr“u“ thz numwzr of proyuxt“ thvt you“imply unyzr“tvny from pv“t zflpzriznxzC ihz“z xuz“ from pv“t zflpzriznxz vrz rzfzrrzy toin yz“ign prvxtixz v“ vfforyvnxz“CGHrzzxtivz prvxtixzCihz foxu“ on zmwoyizy knofilzygz hvy vnothzr xon“zquznxz for m–fiorking proxz““C If I fiv“ to xrzvtz vn znvironmznt for vn zmwoyizyAzflpzrizntivl unyzr“tvnying of xomplzflit– I fiv“ going to hvvz to hvvz vnzmwoyizy unyzr“tvnying of thz mvtzrivl“ thvt I fiv“ going to u“z to xrzvtzthvt “pvxzC [or thi“A I turnzy to xrvftingA xritixvl mvkingA vny YoBItBnour“zlf (YIn) xulturz“C3.2 CralacYd EYcafg, CrYflafg, Yfd DAYEflpzriznxz Yz“ign i“ thz wv“i“ for m– proxz““ of xrzvting vn zflpzriznxz ofxomplzflit–C Xritixvl mvking i“ thz proxz““ w– fihixh thz mvtzrivl pvrt of thvtzflpzriznxz i“ xon“truxtzyC lhzrz rzzxtion in vn mY prvxtixz i“ foxu“zy onpzoplz'“ zflpzriznxz fiith thz rz“ultA thz rzzxtivz prvxtixz of xritixvl mvkingi“ xonxzrnzy fiith lzvrning from thz vxtuvl xrvfting of thz mvtzrivlC It plvxz“it“ foxu“ on qthz xon“truxtivz proxz““ v“ thz “itz for vnvl–“i“7 (gvttoA GEFFAGJH)C bvtt gvttoA thz rz“zvrxhzr fiho propo“zy thz iyzv of xritixvl mvkingin it“ xurrznt formA “uggz“tzy thvt thz prvxtixz xouly wz pvrtixulvrl– u“zfulin tr–ing to unyzr“tvny xomplzfl prowlzm“ in vn intzryi“xiplinvr– mvnnzrCXritixvl mvkingA v“ v fiv– of zflploring nzfi mvtzrivl“ vny tzxhniquz“A “zrvzymz v“ vn zmwoyizy vny rzzxtivz fiv– of lzvrning vwout xomplzflit–C Itfiv“ vl“o v kz– mzthoyolog– in thz Inorgvni“m“ fiork“hop“ thvt I rvn inYzxzmwzr vny Junz21Cihz prvxtixz of xritixvl mvking hv“ root“ in thz vrt“ vny xrvft“ movzmzntthvt wzgvn in thz FMKE“ fiithA vmong othzr“A lillivm borri“C borri“ (FMMI)fiv“ v firitzrA yz“ignzr vny “oxivl vxtivi“t yi““vti“zy fiith thz zffzxt“ of thzinyu“trivl rzvolution in EnglvnyC borri“ fiv“ yi“mv–zy vt thz qworingA “oulByz“tro–ing lvwour7 (lvllA GEEHA FE) thvt fiv“ foi“tzy upon Engli“h fiorkzr“ v“21ihz Inorganisms fiork“hop“ fizrz not vxtuvlly v pvrt of my thz“i“A wut yrzfi onthz iyzv“ of zmzrgznxz vny xomplzflity thvt I yzvzlopzy in my thz“i“ fiorkC ihzfiork“hop“ zngvgzy pvrtixipvnt“ in thz xrzvtion of vn zxo“y“tzm of inorgvnix orgvni“m“=or inorgvni“m“) thvt zngvgz zvxh othzr vny thzir znvironmznt“ through v vvrizty ofzlzxtronix “zn“z“C ihz govl of thz fiork“hop“ i“ to zvzntuvlly wuily znough inorgvni“m“thvt thz xollzxtion of thzm yi“plvy“ zmzrgznt wzhvviour though thzir xomplzfl intzrvxtion“CGIthz Inyu“trivl gzvolution vyvvnxzy vny znvi“ionzy v rzturn to fiork qfiorthyoing7 (borri“A FMMI)C ]z longzy for v form of utopivn “oxivli“m fiith xrvftv“ thz wv“i“ for xrzvtivz fiorkA vny znvi“ionzy “uxh v “oxizt– in hi“ novzlczfi“ from cofihzrzCborri“'“ vizfi“ vrz xrzyitzy fiith in“piring v ho“t of moyzrnznvironmzntvl movzmznt“ vny orgvnizvtion“ (GuhvA GEEE)C ]i“ fiork i“vl“o thz wv“i“ for “omz of thz xritixvl vny vxtivi“t root“ of moyzrn xrvftingxommunitiz“ | tho“z xommunitiz“ hou“zy fiithin bvkzr“pvxz“ vny onfizw “itz“ “uxh v“ gvvzlr–22 vny In“truxtvwlz“23 (gixhvry“on zt vlCA GEFH)Ciho“z xommunitiz“ vl“o hvvz zlzmznt“ of v utopivn vi“ion to thzmA wutthzir vpprovxh i“ wzttzr yz“xriwzy w– WourrivuyC qIn“tzvy of v uutopivn'vgznyvA toyv–'“ vrti“t“ “zzk onl– to ny provi“ionvl “olution“ in thz hzrzvny nofiP in“tzvy of tr–ing to xhvngz thzir znvironmzntA vrti“t“ toyv– vrz“impl– ulzvrning to inhvwit thz fiorly in v wzttzr fiv–'P in“tzvy of lookingforfivry to v futurz utopivA thi“ vrt “zt“ up funxtioning umixrotopiv“7 in thzprz“znt7 (Wi“hopA GEEI)CXrvftA in thz“z xommunitiz“A i“ wouny to v YoBItBnour“zlf (YIn) ztho“Cunour“zlf'A in thi“ xv“zA yoz“ not mzvn uvlonz'C It oftzn mzvn“ thvt thzph–“ixvl fiork fiill wz yonz w– onz“zlfA wut thz proxz““ oftzn rzliz“ on guiyz“firittzn w– xommunit– mzmwzr“A in“truxtionvl viyzo“A vny forum“ fihzrzthz yztvil“ of thz fiork vrz yi“xu““zy vny quz“tion“ vrz vn“fizrzy w– tho“zfiith zflpzriznxz on v pvrtixulvr projzxtC In fvxtA thz“z xrzvtivz xommunitiz“opzrvtz v“ xomplzfl nztfiork“ of pzoplz vny iyzv“C erojzxt“ vrz xomwinzy vnynzfi iyzv“ zmzrgz from thz “hvring of vyvptvtion“ vny znhvnxzmznt“C ihzoriginvl xrzvtor“ oftzn improvz thzir originvl yz“ign w– inxorporvting “omzof thz iyzv“ from “uw“zquznt vttzmpt“ to xrzvtz xrzvtivz fzzywvxk loop“CEngvgzmznt fiith thz“z xrvfting xommunitiz“ i“ pvrt of m– prvxtixzvny informzy thz yz“ign“ vny “trvtzgiz“ thvt I u“zy in xrvfting huwtlzEmzrgznxz“C bvintvining vn vxtivz rolz in thz zquivvlznt progrvmmingxommunitiz“24 i“ vl“o vn intzgrvl pvrt of m– prvxtixzC22www.eaielel.cbm23www.iafgehcgablef.cbm24ihz moyzl of onlinz “hvring vny zflxhvngz u“zy in mvny xrvfting xommunitiz“ hv“GJVn intzrz“ting yzvzlopmznt in thz lv“t fzfi –zvr“ hv“ wzzn thz zmzrgznxzof xommunitiz“ thvt opzrvtz vt thz intzr“zxtion“ of xrvft vny tzxhnolog–CWuzxhlz– (GEEK) initivtzy muxh of thz vxvyzmix rz“zvrxh into thz zlyAwzginning in hzr grvyuvtz fiork fiith thz yz“ign of thz Vryuino ail–pvyAv “zfivwlz mixroxontrollzrA vny xontinuing into hzr ]ighBaofi izxh lvw vtthz bIi bzyiv XzntzrC hinxz thznA mvn– pzoplz hvvz wzgun to fiork vt thzintzr“zxtion“ of xrvftA tzfltilzA vny zlzxtronix“ (ezrnzrBlil“onA GEFFP [zrnvzu“zt vlCA GEFHP ‘vyi“h vny YulixA GEFJv)A m–“zlf inxluyzyC Inuznxz“ of highBlofi tzxh vny “oft zlzxtronix“ xvn wz “zzn in thz fiv– thvt thz lzvvz“ vrzxon“truxtzy for huwtlz Emzrgznxz“Croot“ in thz fivy“ thvt progrvmmzr“ “hvrz xoyz vny liwrvriz“ through vzr“ion xontrolrzpo“itoriz“ likz www.gighhb.cbm vny www.bigbhckeg.begCGKChYhler ,Cgehdep Arl Sykleekbo“t zlzxtronix vrti“t“ vrz looking for vn outBofBxontrol quvlitythvt fiill rz“ult in thzir fiork vxtuvlly hvving outxomz“ thvt thzyyiy not vntixipvtzC If thz pizxz yoz“ not “urpri“z thz vuthor in“omz fivy thzn it i“ not truly “uxxz““ful in my opinionC(aozvnoB]zmmzrA GEEF)lz hvvz gvthzrzy vll of thz pvrt“C In xhvptzr GA fiz zflvminzy thz uwiquit–of xomplzfl “–“tzm“ vny yznzy vn vz“thztix“ of xomplzflit–P fiz xon“iyzrzythz zmzrgznxz of vn oryzrA of “ort“A from xomplzflit–P vny fiz iyzntizy thzrolz of vrt vny zflpzriznxz in vpprzxivting vny unyzr“tvnying xomplzflit–vny xomplzfl “–“tzm“C lz lookzy vt zflpzriznxz through thz lzn“ of yz“ignin xhvptzr H vny ponyzrzy thz rolz of xrvft vny xritixvl mvking xommunitiz“in proyuxing tho“z yz“ignzy zflpzriznxz“Cihi“ i“ thz xhvptzr fihzrz tho“z xonxzpt“ vny mzthoyologiz“ xovlz“xzC Iyi“xu““ hzrz thz proyuxtion of huwtlz Emzrgznxz“A thz in“tvllvtion proxz““Avny thz ni“hzy in“tvllvtion vny it“ impvxt“C ihroughout thz xhvptzr Ifizvvz zlzmznt“ of xomplzflit–A zmzrgznxzA zflpzriznxzA vny xrvfting into thzyi“xu““ion to xrzvtz v xohz“ivz pixturz of thz projzxt in it“ xontzfltC,.) Prgdmclagfihz proxz““ for ph–“ixvll– xrvfting huwtlz Emzrgznxz“ hv“ root“ in v GEENprojzxt thvt I unyzrtook in xollvworvtion fiith Vngiz ]o“tztlzr v“ pvrt of vxour“z vt thz jnivzr“it– of lvtzrlooC huw go“v ([igurz ICF) fiv“ v “h–Aintzrvxtivz “xulpturz thvt xlo“zy in rztrzvt fihzn thz room fiv“ noi“– vnywloomzy fihzn thz zflhiwition “pvxz fiv“ quiztC botion fiv“ yrivzn w– vnVryuino thvt monitorzy thz mixrophonz vny thzn vxtuvtzy hhvpz bzmor–GL[igurz ICFO huw go“v (GEEN) w– Yvviy ‘vyi“h vny Vngiz ]o“tztlzrC dnthz lzftA thz “xulpturz i“ “hofin in it“ opzn po“ition vny thz mixrophonz i“vi“iwlzC lhzn pzoplz in thz “pvxz vrz louyA thz huw go“v xlo“z“ it“ pztvl“vny hiyz“A v“ in thz imvgz on thz rightCVllo– (hbV) zmwzyyzy in thz fvwrixC hupport fiv“ proviyzy w– rzBpurpo“zyplv“tix from yrinking xontvinzr“A fihixh hzly thz “truxturz up vny guiyzy itwvxk opzn fihzn thz room quiztzyCXonxzptuvll–A huw go“v fiv“ thz wzginning of m– intzrz“t in zflploring “h–zlzxtronix“25C ihz intzrvxtivit– i“ not xomplzflP thzrz i“ v yirzxt rzlvtion“hipwztfizzn thz “ouny lzvzl“ vny thz opznBorBxlo“zy po“ition of thz pztvl“C nztAit rzprz“znt“ thz wzginning of m– zflplorvtion of thz intzr“zxtion of pzoplzAtzxhnolog–A vny znvironmzntA vny opzn“ thz quz“tion of hofi fiz rzlvtz totzxhnologiz“ thvt yo not pzrform for u“A v“ fiz oftzn zflpzxt tzxhnolog– toyoCihz wv“ix “truxturz of huw go“v fiv“ thz “tvrting point for thz rz“zvrxhvny protot–ping thvt lzvy to huwtlz Emzrgznxz“C [or v r“t vttzmptAfihixh rz“ultzy in thz tfio hvnging lzvvz“ in ehoto“ynthztix“ ([igurz ICG)AI rzplixvtzy muxh of thz tzxhnixvl fiork thvt I hvy yonz in huw go“vA25ihz iyzv of v shy art i“ onz xurrzntly wzing yzvzlopzy wy Angzl =2EFI)C In hzr vrti“t“tvtzmznt for Materiality =2EFI)A “hz firitz“: qihi“ i“ thz wzginning“ of “hy vrtA mzyivfiork“ thvt rzquirz pvtiznxz vny vttzntivznz““C ihz“z vrz “zn“itivz intzrvxtion“ fihzrzgvllzry vttznyzz“ wzvr fiitnz““ to lzvvz“ thvt vlmo“t impzrxzptiwly xurl vny unfolyA imvgz“thvt mvy xhoo“z to vppzvr or “ouny“ thvt “hift in quvlity “o fvintly thvt to wrzvthz mightmzvn mi““ing thz xhvngz in tonzC In vn vgz of ovzr“timulvtion thz“z fiork“ v“k for v “lofizngvgzmzntA v quizt li“tzning vny v xvrzful touxhC7GM[igurz ICGO ehoto“ynthztix“ (GEFI) w– Yvviy ‘vyi“hC ihz “truxturz of thztfio hvnging lzvvz“ i“ wv“zy on thz xon“truxtion of thz pztvl“ from huw go“vC“uw“tituting thz proxz““ of hvnyBxutting thz plv“tix riwwing for v lv“zrxutting proxz““ vny u“ing vxr–lix “hzzt“ in“tzvy of yi“xvryzy yrinkingxontvinzr“C ihz“z lzvvz“ “zrvzy v“ thz “tvrting point for thz x–xlz“ ofprotot–pingA tz“tingA vny ow“zrvvtion from fihixh thz lzvvz“ in huwtlzEmzrgznxz“ yzvzlopzyCihz proyuxtion of huwtlz Emzrgznxz“ rzvll– wzgvn in Vpril GEFIA fiiththz yz“ign vny in“tvllvtion of thz tfio hvnging lzvvz“ for ehoto“ynthztix“Cehoto“ynthztix“ hung in thz [IcV Gvllzr– v“ pvrt of thz bvtzrivlityzflhiwition for thz GEFI Intzryi“xiplinvr– Grvyuvtz htuyznt“' xonfzrznxzCihz wzhvviour fiv“ “implz | thz tfio lzvvz“ vny thz vxxompvn–ing light“opzrvtzy in onBoff x–xlz“A fiith no intzrvxtivit– | wut thz in“tvllvtion fiv“v gooy tz“t of thz vi“uvl vz“thztix“ of thz fiorkC I fiv“ vwlz to v““z““ hofithz hvnging lzvvz“ might ll thz “pvxz vny hofi pzoplz might intzrvxt fiiththzmCdnz of thz r“t thing“ thvt I ow“zrvzy fiv“ thvt thz motion fiv“ fvrtoo “uwtlz for mo“t pzoplz to notixzC I fivntzy thz motion to wz “uwtlzvny nonBpzrformvtivzA “o v“ to gznzrvtz vn intzrz“t in thz wzhvviour vnyour rzlvtion“hip fiith it vny not thz “pzxtvxlz of thz tzxhnolog–C ]ofizvzrA IGNrzvlizzy fiithbvtzrivlity thvt thzrz i“ v nz linz wztfizzn “uwtlz wut ow“zrvzyvny xomplztzl– ovzrlookzyC I vl“o xvmz to thz unyzr“tvnying thvt yiffzrzntpzoplz might pzrxzivz thz motion yiffzrzntl–C dnz vi“itor might “zz thzmotion of thz lzvvz“A vny vnothzr might “zz onl– thz xhvnging light“Cevrt of thz tv“kA thznA fiouly wz to yz“ign lv–zr“ of intzrvxtion intothz zflpzriznxzA “o thvt it fiouly “till wz po““iwlz to hvvz vn intzrz“ting“hvllofi zflpzriznxzA wut onz xouly vl“o wuily v yzzp rzlvtion“hip fiith thzin“tvllvtionC ihvt t–pz of multiB“xvlz “zlfB“imilvrit– i“ vl“o v yzningfzvturz of xomplzfl “–“tzm“ ([igurz GCI)A “o it mvkz“ “zn“z thvt it fioulywz nzxz““vr– in yz“igning v xomplzfl zflpzriznxzC I rzvlizzy thzn thvt “implzAprzBprogrvmmzy x–xlz“ fizrz not going to proyuxz thz kiny of xomplzflwzhvviour“ thvt I fiv“ “zzking vny “o vftzr thvt “hofiA I wzgvn to zflpzrimzntfiith othzr fiv–“ of xrzvting kinztix motionCihz nzflt gznzrvtion of thz fiork fiv“ thz In V izn“ion “hofi in hzptzmwzrGEFI in thz [IcV Gvllzr–C V“ v full gvllzr– in“tvllvtionA thi“ “hofi wzgvn togivz mz v wzttzr pixturz of fihvt m– thz“i“ fiouly look likzC In V izn“ionxon“i“tzy of four hvnging lzvvz“A light“A vny v“ v nzfi zlzmzntA thrzz xoppzr“xulpturz“ thvt proyuxzy quizt “ounyC ihz lzvvz“ fizrz “u“pznyzy from thzxziling of thz [IcV Gvllzr– w– thz xoppzr fiirz thvt pofizr“ thzmC Evxh lzvffiv“ lit from multiplz vnglz“ vny thz xoppzr “xulpturz“ | tfio hung on thzfivll“ vny onz rz“ting on thz oor | fizrz vl“o litCIn vyyition to thz nzfi lzvvz“A onz of thz mvjor xhvngz“ in thi“ “hofi fiv“in thz fiv– thz lzvvz“ vny light“ wzhvvzyC ihz light“ vny thz lzvvz“ fizrzxonvzrtzy from running on flzy x–xlz“ to u“ing v wv“ix onBoff “tvtz mvxhinz“–“tzm26 (]vrzlA FNMLP ihvlmvnn vny bu““zA GEFH)C In prvxtixvl tzrm“Athi“ mzvn“ thvt in“tzvy of turning on vny off vt rzgulvr intzrvvl“A thz “hift“wztfizzn on vny off hvy “omz yzgrzz of rvnyomnz““C V “tvtz mvxhinz form“thz wv“i“ for v prowvwili“tix “truxturz xvllzy v bvrkov xhvinC V bvrkov xhvinyznz“ thz prowvwilitiz“ of trvn“ition from onz “tvtz of v “tvtz mvxhinz to26htvtz mvxhinz“ vrz xonxzptuvl “truxturz“ u“zy in vutomvtix xontrol “y“tzm“A nztfiorkxommunixvtion“A lvnguvgz vny tzflt pvr“ingA vny vgzntBwv“zy moyzllingC htvtz mvxhinz“hvvz v “inglz vxtivz “tvtz vny v “zt of nonBvxtivz “tvtz“C ihz “tvtz mvxhinz yznz“ hofithz “y“tzm i“ vwlz to trvn“ition wztfizzn “tvtz“CHEon80% off20%40%60%[igurz ICHO ihz “tvtz mvxhinz vny mvrkov xhvin yivgrvm for In V izn“ionCihzrz vrz tfio “tvtz“A on vny offC If thz xurrznt “tvtz i“ onA thz nzflt “tvtzhv“ vn ME: xhvnxz of wzing on vny v GE: xhvnxz of wzing offC If thz “tvtz i“offA thzrz i“ v KE: xhvnxz thvt thz nzflt “tvtz fiill wz off vny v IE: xhvnxzthvt thz nzflt “tvtz fiill wz onCvnothzrC[igurz ICH “hofi“ thz t–pz of “tvtz mvxhinz vny bvrkov xhivn thvt I u“zyto xontrol thz light“ vny lzvvz“ in In V izn“ionC ihzrz vrz tfio “tvtz“A on vnyoffC Evxh “tvtz hv“ tfio trvn“ition prowvwilitiz“A yznzy w– thz pzrxzntvgz“firittzn nzflt to thz trvn“ition linz“C Vt vn– point in timzA if thz “tvtz i“ onAthz nzflt “tvtz hv“ vn ME: xhvnxz of wzing on vny v GE: xhvnxz of wzingoffC If thz “tvtz i“ offA thzrz i“ v KE: xhvnxz thvt thz nzflt “tvtz fiill vl“o wzoff vny v IE: xhvnxz thvt thz nzflt “tvtz fiill wz onCV“ v rz“ult of thi“ wzhvviour progrvmmingA thz motion of thz light“ vnylzvvz“ fiv“ lz““ rzgulvr in In V izn“ion thvn in ehoto“ynthztix“C Vlthoughthzrz fiv“ “till no intzrvxtivit– wuilt into thz “–“tzm | thzrz fizrz no “zn“or“fiith fihixh thz “–“tzm xouly gvthzr informvtion vwout thz fiorly to intzrvxtfiith | “omz vi“itor“ to thz gvllzr– “till vttriwutzy thz movzmznt of thzfiork to thzir prz“znxz vny motionCIn vyyition to upyvtzy wzhvviourA In V izn“ion vl“o “vfi thz vyyitionof xoppzr tuwing v“ v mvtzrivl to thz fiorkA vny thz intzgrvtion of “ounyinto thz in“tvllvtionC ihz xoppzr “xulpturz“ fizrz initivll– in“pirzy w– thzpi“til vny “tvmzn “truxturz“ of plvnt“C ihz pi“til vny “tvmzn vrz thz plvnt'“HFrzproyuxtivz orgvn“A fiith thz “tvmzn proyuxing thz pollzn vny thz pi“tilproyuxing thz ovulz27C In plvnt “zfluvl rzproyuxtionA pollinvting in“zxt“ “uxhv“ wzz“ oftzn plv– thz rolz of trvn“mitting pollzn from thz “tvmzn of onzplvnt to thz pi“til of vnothzrC czxtvrA pollznA vny xolourvtion (gvvzn zt vlCAFNNN) vrz u“zy w– thz plvnt to vttrvxt pollinvtor“C In In V izn“ionA thzgvllzr– vi“itor“ fizrz znvi“ionzy v“ thz pollinvtor“A vttrvxtzy to thz xoppzr“xulpturz“ w– thz lofiBlzvzl “ouny thvt zmvnvtz“ from thzmC In oryzr tohzvr thz “ounyA vi“itor“ mu“t vpprovxh vzr– xlo“z to thz “xulpturz“A vlmo“tplvxing thzir zvr“ yirzxtl– on thz “xulpturz“Cihz orizntvtion of thz xoppzr “xulpturz“ hzrz fiv“ purpo“zful v“ fizrzthz lofi “ouny lzvzl“C In thzir yz“ignA I tvkz v wiomimztix xuz from thzplvnt“ thvt “zrvz v“ thz in“pirvtionC ihz plvxzmznt of thz “xulpturz“ vfiv–from zvrBlzvzlA xomwinzy fiith thz lofi lzvzl “ouny zntixz“ pvrtixipvnt“ toxontort thzir woyiz“ to vpprovxh thz “xulpturz“A muxh likz thz xolour“ vny“xznt“ of v ofizr vttrvxt pollinvtor“C In yoing “oA thz– invitz pvrtixipvnt“ toxhvngz thzir pzr“pzxtivz on thz “pvxzA w– tfii“ting thzir hzvy“ to thz fivllA orlofizring thzm“zlvz“ to thz grounyC ihz vxt i“ vn zmwoyimznt of thz govl ofgztting pzoplz to xon“iyzr thz xomplzfl fiorly in nzfi fiv–“C ihz “ouny vyy“vnothzr lv–zr onto thz zflpzriznxz vny i“ r“t “tzp to xrzvting zflpzriznxz“ vtyiffzrznt “zn“or– “xvlz“Cihz u“z of xoppzr v“ thz mvtzrivl for thz “ouny “xulpturz“ i“ vl“o“ignixvntC Xoppzr i“ nzfi v“ vn vz“thztix zlzmznt of thz fiorkA wut it i“zmwzyyzy into nzvrl– zvzr– pvrt of thz in“tvllvtion v“ fiirz“ vny zlzxtronix“CV“ “uxhA it“ u“z i“ xonxzptuvll– xon“i“tznt fiith thz rz“t of thz in“tvllvtionC Iti“ xoly vny mztvllixA fihilz rzmvining rzlvtivzl– “oft vny plivwlz zflzmplif–ingthz oftzn xontrvyixtor– nvturz of xomplzflit– thvt thz fiork zflprz““z“C[invll–A v“ v xonnzxtorA vn zlzmznt thvt trvn“mit“ hzvt vny zlzxtrixit–Ajoining zlzmznt“ vxro““ “pvxzA xoppzr v“ v mvtzrivl t“ fizll into vn vz“thztixof “–“tzm“ vny rzlvtion“hip“Cdnz pizxz of fzzywvxk thvt I got from thvt “hofi fiv“ thvt I hvy not pviyznough vttzntion to thz “hvyofi“ thvt thz lighting hvy xrzvtzyC hhvyofi hvythz potzntivl to wuily thz fiork to ll thz roomA wut I hvy mi““zy yztvil“A27lhixh mvturz“ into v “zzy fihzn pollinvtzyCHG[igurz ICIO In“tvllvtion vizfi of In V izn“ionC cotz thz “hvyofi from thzhvnging “xulpturz trvvzlling from thz fivll to thz oorC It yoz“ not vppzvrto hvvz wzzn purpo“zfull– plvxzy in thvt fiv–Cfor zflvmplz unintzntionvll– lzvving portion“ of “hvyofi“ running from fivllto oor ([igurz ICI)C I hvy mi““zy thz fiv–“ thvt “hvyofi | in vyyition tolight | hvy xrzvtzy “pvxz“ fiithin thz in“tvllvtionC I yzxiyzy to foxu“ on“hvyofi for m– nzflt fiorkA irvxz“Cirvxz“ ([igurz ICJ) fiv“ in“tvllzy in thz WX irzz [ruit“ evxking ]ou“zv“ pvrt of thz GEFJ in“tvlmznt of thz bvy ]vttzr vrt “hofiA titlzy qWz–onythz Invi“iwlz7C ihz “pvxz it“zlf hvy impo“ing high xziling“A wzvutiful fiooyznfivll“A vny puyylz“ on thz oor thvt fizrz in xon“tvnt ufl v“ fivtzr yrippzyinto thz “pvxz from thz “ovkzy “vfiyu“t in“ulvtion in thz roofCI “u“pznyzy thz four lzvvz“ from ju“t vwovz thz oor to miyfiv– yofinfrom thz xzilingA “tvggzring thzm vzrtixvll– vny horizontvll–C Evxh lzvf hvyHHv “potlight thvt projzxtzy it“ “hvyofi onto v “pvxz on thz fiooyzn fivllC ihzlight“ “lofil– fvyzy in vny out vnyA if onz pviy xlo“z vttzntionA thz lzvvz“fiouly movzA thzir movzmznt vmplizy into mv““ivz “hvyofi“ on thz fivllCihz “hvyofi“ yfivrfzy thz ph–“ixvl owjzxt“A lling thz “pvxzA vny xrzvtingrzzxtion“ on thz poolzy fivtzrC ihz yripping xziling vyyzy v “onix zlzmzntto thz znvironmznt vny I yzxiyzy not to intzrrupt thvt fiith m– ofin vyyzy“ounyCihz in“tvllvtion proxz““ for irvxz“ fiv“ xomplzfl in v fiv– thvt i“ vzr–yiffzrznt from v gvllzr–Bwv“zy in“tvllvtionC In v gvllzr–A thz vrti“t t–pixvll–hv“ nzvrBtotvl xontrol ovzr thz znvironmzntC ]zrzA thz proxz““ fiv“ muxhmorz vwout iyzntif–ing plvxz“ for intzrvzntion in vn vlrzvy– rixh znvironmzntvny nying rzlvtion“hip“ wztfizzn m– fiork vny thz “pvxzC ihz “izz of thz“pvxz vl“o mzvnt thvt I hvy to pv– pvrtixulvr vttzntion to “xvlzA trvn“forming“mvll into “uw“tvntivl to wriygz thz yiffzrznxz in “izz wztfizzn thz owjzxt“ vnythz “pvxzCVftzr irvxz“A I in“tvllzy thz pizxz“ thvt I hvy in thz wlvxk wofl “tuyio inXXi to “pzny vwout thrzz month“ zflpzrimznting vny przpvring for huwtlzEmzrgznxz“C In thz timz in thz XXi thz fiork fiznt through thrzz “ignixvnt“hift“O thz gznzrvtivz “–“tzm“ thvt xontrollzy thz lzvvz“ vny light“ fizrzovzrhvulzyP I hzly v xritixvl mvking fiork“hop thvt rz“ultzy in thz vyyitionof “omz yztvil to “omz of thz lzvvz“P vnyA in xollvworvtion fiith Emil–bvxbillznA I wuilt “zvzn nzfi lzvvz“ for thz “hofiCIn irvxz“A I fiv“n't quitz “vti“zy fiith thz quvlit– of thz motion thvtI hvy wzzn “zzing from thz lzvvz“ or thz “hift“ in lighting thvt hvy wzznoxxurringC ihz “–“tzm to xrzvtz motion vny lighting xhvngz“ hvy rzmvinzythz “vmz “inxz In V izn“ionC ihz movzmznt“ thvt it fiv“ xrzvting fizrz notzmotivz znoughA not vvrizy znoughA vny it fiv“ vl“o unvwlz to inxorporvtz“zn“or“ into it“ yzxi“ion “–“tzmA “o thzrz fiv“ no po““iwilit– for intzrvxtionfiith pvrtixipvnt“C ihz “oftfivrz fiv“A v“ Xvmpwzll (GEEEA FHJ) put“ itAqtrivivl fiith rvnyomnz““ throfin in to mvkz pitr “zzm xomplzflC lhvt thi“yoz“ i“ mvkz thz xommunixvtion “hvllofi vny xonfu“ingC7 I rzvlizzy thvt ifI fivntzy zmotivz rz“pon“z“A thzn thz lzvvz“ fiouly nzzy to hvvz wzhvviour“thvt fizrz morz xomplzfl thvn “zmiBrvnyom uxtuvtion“ wztfizzn on vnyHI[igurz ICJO In“tvllvtion vizfi of irvxz“C In thi“ in“tvllvtionA thz ph–“ixvl“xulpturz“ vrz quitz “mvll xompvrzy to thz vv“tnz““ of thz formzr fivrzhou“zCihz “hvyofi“ plv– v xzntrvl rolz in xrzvting thz znvironmznt fiithin thz “pvxzvny in fvxtA thz pizxz i“ muxh morz vwout thz “hvyofi thvn thz ph–“ixvl“xulpturz“CHJoff28Cbotion in thz lzvvz“ i“ rzprz“zntzy in thz xoyz v“ v “zriz“ of numwzr“ thvtvrz fzy to thz xontrollzr thvt tzll it hofi muxh to turn on vt vn– givzn point intimz29C Vt r“tA I vttzmptzy to yz“ign tvwlz“ of xontrol “zquznxz“ w– hvnyAw– t–ping numwzr“ into v li“t vny thzn “znying thvt “zquznxz of xommvny“to thz lzvfA wut I fiv“ “till not gztting thz quvlit– of motion thvt I fivntzyCihznA it yvfinzy on mz thvt I xouly xrzvtz v xirxuit ([igurz ICK) to xontrolthz motion of thz lzvvz“ u“ing v yivl vny thzn rzxory thz xontrol “ignvl“ thvtxrzvtzy tho“z movzmznt“A moving thz proxz““ of yz“igning motion from thzrzvlm of mvthzmvtix“30 to thz rzvlm of m– ofin zflpzriznxzCihi“ “hift in vpprovxh i“ zflvxtl– thz lvrgzr “hift thvt huwtlz Emzrgznxz“i“ yz“ignzy to “pvrkC Yz“igning thz motion w– xrzvting grvph“ i“ vn vw“trvxtAvnvl–tixvl vpprovxh t–pixvl of vn znginzzring yz“ign proxz““ (Xro““A FNMG)Cj“ing thz yivl trvn“form“ thz proxz““ into “omzthing vkin to thz plv–ingof vn in“trumzntC It vllofizy mz to inxorporvtz“ vi“uvl fzzywvxk vny m–zmotionvl rz“pon“z into thz proxz““ of xompo“ing thz motionC ihz proxz““wzxvmz gz“turvl vny immzyivtzCj“ing thi“ “–“tzmA I xrzvtzy v “zt of “ifl wzhvviour“ for zvxh of thzlzvvz“O rzlvflzyA rh–thmixA vgitvtzyA xontrvxtingA xontrvxtzyA vny rzlvfling([igurz ICL)C Evxh lzvf hv“ it“ ofin motion“ for zvzr– wzhvviourA “zt w– hvnyto utilizz thz inyiviyuvl rvngz of movzmznt“ of zvxh lzvfC ihz trvn“itionprowvwilitiz“31 vrz “zt inyiviyuvll– for zvxh lzvfA “o fihzrz onz mv– przfzr28gzxvll hofi thz “tvtz mvxhinz in In A iension vny iraces fiorkzyC29Digitvl zlzxtronix“ vrz typixvlly limitzy to wzing zithzr on or offA wut through vnzlzxtronix tzxhniquz xvllzy eulse liyth MoyulationA thz xontrol “ignvl xvn wz frvxtionvllyonC j“ing thvt tzxhniquzA I xvn in“truxt thz lzvf to wzA for zflvmplz 5E: on if I fivnt itto movz morz “lofily thvt it yoz“ fihzn it i“ fully onC Wy “znying thz lzvf v “zriz“ of thz“zin“truxtion“A it i“ po““iwlz to xrzvtz yiffzrznt quvlitiz“ of motionC30Crzvting thz tvwlz“ of xontrol “zquznxz“ involvzy xrzvting grvph“ of xontrol “zquznxz“vny thzn turning tho“z into numzrixvl tvwlz“C31irvn“ition prowvwilitiz“ vrz thz likzlihooy of v lzvf moving from thz “tvtz thvt iti“ xurrzntly in to vny of thz othzr “tvtz“C For zflvmplzA if v lzvf i“ xurrzntly rzlvflzyAthz trvn“ition prowvwilitiz“ might wz: rzlvflzy: 5E:P rhythmix: FE:P vgitvtzy: F5:Pxontrvxting: 25:P xontrvxtzy: E:P vnyA rzlvfling: E:C It i“ mo“t likzly to “tvy rzlvflzyAwut it xouly vl“o trvn“ition to rhythmixA vgitvtzA or xontrvxtingC It xvnnot trvn“ition toxontrvxtzy or rzlvflingA wzxvu“z it hv“ to wz xontrvxting wzforz it xvn movz through tho“z“tvtz“CHK13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0+VINLONRESETRXTX5V A0AREFSCLSDA1GNDDIGITAL (PWM ~)RST3V3www.arduino.ccMADE IN ITALYArduinoTMLEONARDOA1 A2 A3 A4 A5VINGND~ ~ ~ ~ ~ ~~IOREFGNDICSPTX RX1 5 10 15 201 5 10 15 20ABCDEFGHIJKnobButtonLoad[igurz ICKO Wzhvviour xvliwrvtion “–“tzmC lhzn thz know i“ turnzy itxhvngz“ thz vmount of pofizr going to thz lzvf thvt i“ wzing xvliwrvtzyCI fiouly u“z thvt to gznzrvtz thz kiny“ of motion thvt I fivntzy vny prvxti“zit v fzfi timz“C ihznA fihzn I hvy thz motion gurzy outA I fiouly prz““ thzwutton to “vvz thz “zquznxz vny thzn I hvy v wzhvviourC ihz lovy | vmotor in thz imvgz | rzprz“znt“ thz hbV in“iyz thz lzvvz“Cto wz in thz rzlvflzy “tvtzA vnothzr mv– “hofi przfzrznxz for wzing in thzrh–thmix “tvtzC [urthzrmorzA thz trvn“ition prowvwilitiz“ vrz moyizy w–thz “zn“or rzvying“C ihi“ i“ hofi thz lzvvz“ rz“pony to thz prz“znxz of pzoplzvny xhvngz“ in thzir znvironmzntC [or zflvmplzA if thz lzvf thvt gznzrvll–przfzr“ to wz in thz rzlvflzy “tvtz “zn“z“ v lot of lightA it might “hift it“przfzrznxz to wz in thz vgitvtzy “tvtzCI rzvlizz thvt m– xovzrvgz hzrz of thz “tvtz “–“tzm mv– wz ovzrl–tzxhnixvl vny not tzrriwl– intzrz“ting to thz gznzrvl rzvyzrA wut thzyztvil“ thvt I hvvz prz“zntzy32 vrz importvnt to unyzr“tvny thz unyzrl–ingproxz““z“ wzhiny thz vxtivit– vny intzrvxtivit– of thz vrt “–“tzmC ihzyzvzlopmznt of thz“z “trvtzgiz“ fiv“ vl“o vn importvnt pvrt of m– proxz““CVt zvxh “tvgz of yzvzlopmzntA I thought I hvy xrzvtzy v “–“tzm thvt fioulywz xomplzfl znough to zlixit thz t–pz“ of wzhvviour“ thvt I fivntzyA wut vt32I hvvz “till lzft out mvny of thz yztvil“ of hofi thz lzvvz“ vny light“ fiorkA wut I thinkthi“ tzflt proviyz“ v “uitvwlz ovzrvizfi of thz “y“tzm“C For tho“z intzrz“tzy in furthzryztvil“A v full “y“tzm yivgrvm i“ “hofin in Figurz ICMCHLcontracting contractedrelaxingagitatedrelaxedrhythmic[igurz ICLO htvtz mvxhinz yrvfiing for thz lzvvz“ in huwtlz Emzrgznxz“C ihzyrvfiing i“ vn zflvmplz of fihvt thz “tvtz mvxhinz xouly look likzA fiith thzvvr–ing thixknz““ of thz linz“ vny vrrofi“ rzprz“znting yiffzrznt trvn“itionprowvwilitiz“ wztfizzn “tvtz“C [or zflvmplzA in thi“ yivgrvmA thz xontrvxtzy“tvtz xvn trvn“ition zithzr wvxk to it“zlf or to rzlvflingA wut it i“ muxh morzlikzl– to trvn“ition wvxk to it“zlfCHMzvxh “tvgz I xvmz to thz rzvlizvtion thvt thzrz fizrz mi““ing lv–zr“ in thz“–“tzmC Evxh lv–zr thvt I wuilt into thz xoyz vyyzy v rixhnz““ to thz motionvny wrought thz fiork xlo“zr to thz t–pz of xomplzfl zflpzriznxz thvt I fiv“hoping to wuilyCI xontinuzy to yzvzlop vny tfizvk thz wzhvviour“ of thz lzvvz“ vny light“up until thz in“tvllvtion fiv“ xomplztzA wut in thz mzvntimz I rzxzivzy vpizxz of importvnt fzzywvxk vwout thz fiork v“ it fiv“ in“tvllzy in thz XXiCIn v nvl xommittzz mzzting wzforz I wzgvn to in“tvll thz “hofiA it fiv“pointzy out to mz thvt thz lzvvz“ thzm“zlvz“ lvxkzy v xzrtvin vi“uvl yzpthvny xomplzflit–C If pvrt of vn vz“thztix of xomplzflit– ([igurz GCI) i“ wuilyingyztvil vt yiffzrznt “xvlz“A thz lzvvz“ opzrvtzy vt onl– onz “xvlzC ihzrz fiv“not znough yztvil in thzir yz“ign to xrzvtz v “zn“z of y–nvmi“m vny gznzrvtzintzrz“t in zflploring thzm up xlo“zC It fiv“ po““iwlz to pzrxzivz thz zntirzt–of zvxh lzvf from vfvrC dn thz othzr hvnyA I “till hvy onl– four lzvvz“vny “o thzrz fiv“ not znough yztvil vt v room “xvlz to xrzvtz v “zn“z of vxomplzfl znvironmzntC ihi“ fiv“ mitigvtzy “omzfihvt w– thz xrzvtivz u“z ofthz light“ to “hvpz thz znvironmzntA wut I nzzyzy morz mvtzrivl to mvkzthz in“tvllvtion v “uxxz““Cihz lvrgz “xvlz yztvil fiv“ thz zv“izr of thz tfio to vyyrz““C I hvy wzznfiorking fiith Emil– bvxbillzn “inxz Jvnuvr–A tzvxhing hzr thz yz“ign vnyxon“truxtion proxz““ for thz lzvvz“C In thz nzflt xouplz of fizzk“A fiz yz“ignzyvny proyuxzy “zvzn nzfi lzvvz“C htrvtzgix plvxzmznt of thz movvwlz fivll vnythz u“z of thz xoppzr fiiring v“ v “xulpturvl zlzmznt vl“o hzlpzy to xrzvtz v“zn“z of vi“uvl xomplzflit– vny yzpth vt v room “xvlzCI fiv“ un“urz of fihvt to yo vwout thz “mvllB“xvlz yztvil vny “o I yzxiyzyto wring in “omz nzfi z–z“33C I invitzy m– pvrtnzr vny mixrowivl zxologi“tAEmil–A ‘ri“tin VlzklzttA m– lvw xollzvguz vny fzllofi vrti“tA Jzvnnzttz VngzlAvny hzr yvughtzr Ettv bvrguzritz VngzlB[ofl to thz XXi'“ wlvxk wofl “tuyiofor v xritixvl mvking fiork“hop ([igurz ICN)C I wrought vlong v rvngz ofmvtzrivl“ vny v“kzy thz pvrtixipvnt“ to vttvxk thz zfli“ting lzvvz“ fiithmvtzrivl“ to “zz if fiz xouly yi“xovzr fihvt fiv“ mi““ing from thzmCV numwzr of intzrz“ting vpprovxhz“ yzvzlopzy from thz vftzrnoonC lz33Any hvny“C lz vrzA vftzr vllA tvlking vwout v hvny“BonA zmwoyizy proxz““CHN[igurz ICMO h–“tzm yivgrvm for huwtlz Emzrgznxz“A “hofiing thz intzrvxtion“wztfizzn thz vvriou“ xomponznt“C dnz “zt of Vryuino mixroxontrollzr“ vrzxonnzxtzy to lzvvz“ vny light“A vny thz othzr Vryuino i“ xonnzxtzy to v“zt of glowvl “zn“or“C ihz Vryuino mixroxontrollzr“ xonnzxt to thz bvx erothvt run“ thz zflhiwition vny trvn“mit “zn“or informvtion vny rzxzivz xontrol“ignvl“ to yrivz thz “hofiC(v) lork“hop pvrtixipvnt“zflpzrimznt fiith yiffzrznt mvtzrivl“ inrzlvtion to thz lzvvz“C(w) lz zflpzrimzntzy fiith ph–“ixvll–xonnzxting lzvvz“ to vi“uvlizz thzirrzlvtion“hip“ fiith zvxh othzrC[igurz ICNO Xritixvl mvking fiork“hop in thz XXiCIEzflpzrimzntzy fiith vugmznting thz lzvvz“ fiith yiffzrznt mvtzrivl“ vny fiithvvriou“ fiv–“ of ph–“ixvlizing thz rzlvtion“hip“ wztfizzn thz lzvvz“C dnz lzvfgvinzy v xompvnionA v“ propo“zy w– ‘ri“tinC ihz xompvnion fiv“ in thz formof v hvnging xonixvl “hvpz fiith protruying xoppzr fiirz lvmznt“A looking“omzthing likz v “trvngz up“iyzByofin pvpzr vny xoppzr lil–C ihz vyyitionxhvngzy thz “xulpturz'“ upfivry motion into v longing rzvxh v“ thz tip of thzlzvf “trztxhzy tofivry thz xoppzr lvmznt“ wut nzvzr quitz mvyz xontvxtCihz fiork“hop fiv“ vn inxrzyiwl– u“zful vny intzrz“ting proxz““ vny v lotof gooy iyzv“ xvmz out of it ([igurz ICFE)C I fiv“ z“pzxivll– intzrz“tzy innying xompvnion“ for “omz of thz rz“t of thz lzvvz“ to xrzvtz morz zflplixitrzlvtion“hip“ wztfizzn owjzxt“C ]ofizvzrA fiith thz fiork“hop hvppzning “oxlo“z to thz vxtuvl in“tvllvtionA I yiyn't hvvz thz timz or mzntvl “pvxz torzvll– zflplorz thz po““iwilitiz“ for zvxh of thz lzvvz“34C I znyzy up rzBxrvftingthz hvnging xonixvl xompvnion to thz fihitz lzvf vny u“ing thvt in thz “hofiCI vl“o vyoptzy thz hvnging fvwrix on thz wluz lzvf thvt “zzmzy to givz thzlzvf morz prz“znxz vny vitvlit– vny vmplizy it“ motion fihzn it movzyC,.2 AfklYddYlagfI got into thz gvllzr– v fizzk wzforz thz “hofi opznzyC ihz r“t thing Iyiy fiv“ to wzgin to znvi“ion thz mvxro xompo“ition of thz “pvxzC lhzrzfiouly thz tzmporvr– fivll goT ]ofi xouly I po“ition thz lzvvz“ to xrzvtzpvthfiv–“ for pzoplz to movz vwout thz “pvxzT lhvt xongurvtion“ fioulymvkz u“z of thz xzntrz of thz room vny zmplo– thz fivll“ vny oor v“ “hvyofiprojzxtion “urfvxz“T ]ofi xouly thz vzrtixvl “przvy of thz lzvvz“ u“z vll ofthz zlzvvtion from oor to xzilingTI wzgvn w– po“itioning thz fivll to fvxz thz zntrvnxz vny xrzvtz v “pvxzthvt fiv“ not immzyivtzl– vi“iwlz upon zntr– to thz gvllzr–C I fivntzy to wrzvkup thz roomA wut I vl“o nzzyzy to wloxk “omz of thz vmwiznt light xoming infrom thz hvllfiv–“ v“ it i“ yiffixult to xrzvtz v lightBwv“zy xompo“ition fiith34ihvt i“ vn intzrz“ting vpprovxh thvt I vm zflxitzy to u“z in thz futurz to kzzp pu“hingthz fiork forfivryCIF[igurz ICFEO Iyzv“ from thz xritixvl mvking fiork“hop thvt znyzy up inthz in“tvllvtionC ihz xonixvl xompvnion to thz fihitz lzvf vny thz hvngingfvwrix from thz wluz lzvf fizrz woth yz“ignzy w– fiork“hop pvrtixipvnt“ v“ fizzflpzrimzntzy fiith mvtzrivl“ in thz XXiC“hifting vmwiznt lighting35CczfltA m– foxu“ “hiftzy to thz plvxzmznt of thz lzvvz“C In przviou“in“tvllvtion“A I hvy “impl– hung thz lzvvz“ from thz xoppzr fiirz thvt pofizrzythzmA wut fiith thz numwzr of lzvvz“ in thi“ in“tvllvtionA I yzxiyzy to hvng thzlzvvz“ from “hing linz r“t in oryzr to gzt v fzzl for thz “pvxzA wzforz xuttinglzngth“ of fiirzC ihi“ fiv“ v gooy iyzvA in pvrt wzxvu“z I znyzy up hvngingArzmovingA vny rzBhvnging “omz of thz lzvvz“ v numwzr of timz“ v“ I zflplorzythz “pvxz | vny v“ pzoplz xvmz into thz “pvxz vny gvvz mz fzzywvxk on thzlv–outC ]ofizvzrA it fiv“ vl“o u“zful wzxvu“z I znyzy up lzvving thz “hinglinz in plvxz zvzn vftzr thz xoppzr fiirz“ fizrz vttvxhzyC I rzvlizzyA vftzrfiiring thz r“t lzvf into it“ zlzxtronix xontrol “–“tzmA thvt u“ing thz “hinglinz v“ “upport vllofizy thz xoppzr fiirz | thz vi“iwlz zlzmznt in thz hvnging“–“tzm | to ovt frzzl– off of thz lzvvz“ in“tzvy of hvnging tvutC ihi“ mvyz35I “uppo“z thvt I xouly hvvz xon“iyzrzy thz vmwiznt lighting to wz v fzvturz ofthz “pvxz'“ znvironmznt thvt I “houly fiork fiith v“ pvrt of thz xomplzfl nvturz of thzin“tvllvtionA wut prvxtixvlity yixtvtzy thvt I only hvy “o muxh timz to gzt thz “hofi rzvyyvny thi“ fiv“ v vvrivwlz thvt I xouly xontrol rvthzr zv“ilyC In futurz in“tvllvtion“ of thz fiorkAI fiouly wz intzrz“tzy to zflplorz hofi I xouly inxorporvtz zfli“ting nvturvl vny vrtixivllighting into thz fiorkCIGthz lzvvz“ vppzvr to wz ovting in thz “pvxzA vny vllofizy thz xoppzr fiirzto vppzvr morz v“ v wrvnxh or root “truxturz thvn v“ v “upporting fiirzCihz “hift mv– “zzm minorA wut I think it rzvll– xontriwutzy to thz ovzrvllvi“uvl vz“thztix of thz “pvxzC ihz “tor– illu“trvtz“ thz importvnxz of vnopznnz““ to thz unzflpzxtzy in thz yz“ign proxz““ vny not wzing too rigiyfiith v plvnC Vpprovxhing thz in“tvllvtion proxz““ vny wzing opzn to nzfimzthoy“ fiv“ kz– in xrzvting thz “ort of fzzl thvt I fiv“ looking forCIt i“ importvnt to vxknofilzygz thvt thz in“tvllvtion fiv“ v xommunvlproxz““C I yirzxtzy thz proxz““ vny yiy muxh of thz fiorkA wut I hvyhzlp vny input from mvn– pzoplzA in kzzping fiith thz ztho“ of xommunvlxrvfting vny YIn prvxtixz“C Emil– fiv“ intzgrvl in hzlping to przpvrz thznvl lzvvz“ for hvngingP Jzvnnzttz vny ‘ri“tin v““i“tzy fiith v fiiyz rvngzof thz xon“truxtion vny in“tvllvtion fiork vnyA vlong fiith mzmwzr“ of m–xommittzzA proviyzy hzlpful out“iyz z–z“ on thz xompo“ition of thz “pvxzPvny Jzvnnzttz onxz vgvin wrought hzr fvmil– into thz proxz““ fiith hzryvughtzr Evv gvz hzlping fiith “omz of thz in“tvllvtion fiorkC,.3 Smblde Eeergefceknou fivlk through thz glv““ pvnzllzy yoor“ vt thz VltzrnvtorXzntrz for Xontzmporvr– Vrt in ‘zlofinvA WXC ihz vir i“ xoolvny yr– vny thzrz i“ v fvint “ounyA likz v jvxkhvmmzr onvluminum “hzztingA xoming from “omzfihzrz to –our lzftC V“–our z–z“ vyju“t to thz yim “pvxz wzhiny thz fivll jutting outfrom thz right “iyz of thz roomA light“ “lofil– xomz up on vnzgg“hzll fihitz form “u“pznyzy from thz xzilingC nou vpprovxhthz form vny tvkz notixz of thz xoppzr fiirz“ running out from thztopA up to thz xzilingA ofiing wvxk vny forth vxro““ thz invi“iwlzrvftzr“A yrvping yofin vny thzn wvxk up vgvinC ihz fiirz xomz“to v point vtop thz jutting fivllA fihzrz it mzzt“ fiith yozzn“ ofothzr fiirz“A zvxh trvxing it“ fiv– wvxk vxro““ thz “pvxzCWvxk to thz fihitz formC ihz “trvightA nvrrofi top of thz “truxturz“plit“ vt thz wottom into tfio xurling vppznyvgz“ thvt rz“zmwlzIHxonjoinzy “nofi pzv“C nou hz“itvtz | Vm I vllofizy to touxh thzvrtT | wut thzn fzzl thz fihitz fvwrixA notixing thz irrzgulvrit– ofthz wrz“ thvt xompri“z thz fvwrix'“ fvxzC V“ –our ngzr“ lingzron thz xlothA –ou “zn“z v xzrtvin fivrmth zmvnvting from it“zygz“C nou pull –our hvny vfiv–P thz fvwrix i“ movingCihz motion i“ v “lofi ri“z vny fvllA fihixh –ou mvtxh unxon“xiou“l–fiith –our wrzvthC V v“h of light in –our right z–z yrvfi“ –ourvttzntionC nou lzvvz thz “nofi pzv“ vny movz to zflplorz thz “iyzof thz room v“ thz light fvyz“ on thz fihitz “xulpturzCCChuwtlz Emzrgznxz“ ([igurz ICFF) i“ wz“t vizfizy for longA foxu“zy pzrioy“of timzP wut thznA if –ou xouly zflpzriznxz xomplzflit– in “inglzB“zrvzA thvtfiouly “omzhofi “zzm too zv“–C Xomplzflit– it“zlf i“ “uxh v nzwulou“ xonxzptthvt it i“ yiffixult to imvginz fihvt it look“ likz v“ vn zflpzriznxzA wut I thinkthvt huwtlz Emzrgznxz“ mvkz“ vn vpprovxhClhvt i“ hvppzning in thz “pvxz i“ not immzyivtzl– owviou“ for mo“tpzoplzC bvn– fiill “zz thz xhvngz“ in lighting | tho“z “hift“ vrz morz owviou“| wut if pzoplz fvil to zflvminz thz “pvxz fiith v xzrtvin pvtiznxzA thz– oftznmi““ thz motion of thz lzvvz“C ihvt i“ okv–C ihz motion i“ v lvnguvgz thvttvkz“ timz to lzvrn in oryzr to wz vwlz to xonvzr“z fiith itC It zfli“t“ vt vyiffzrznt pzrxzptuvl “xvlz thvn thz xhvnging light“A v“ yoz“ thz “ouny xomingfrom thz xoppzr “xulpturz“C Yzlving wz–ony thz owviou“ y–nvmix“ of thz“pvxz i“ not vn zv“– zflpzriznxz in v fiorly fihzrz our vttzntion i“ wvlvnxzyon v knifzBzygzCevrt of thz xhvllzngz of zngvging fiith huwtlz Emzrgznxz“ i“ it“ opznnz““Clz hvvzA in mvn– fiv–“A forgottzn hofi to zflplorzC ihzrz vrz no wutton“to prz““A no in“truxtion“ for hofi to u“z itA vny no owviou“ mvpping“ to ourpv“t zflpzriznxz“ of tzxhnolog– (cormvnA FNMMP XvmpwzllA GEEEP Wofin zt vlCAGEFI)C ]ofi yo fiz rzlvtz to thi“ “pvxzT If pzoplz vrrivz vt thvt quz“tionAthzn thz– hvvz wzgun to pokz vny proy vt thz notion of xomplzflit–CbxXormvxk vny Yorin (GEEFA FF) “v– thvt to vxhizvz zmzrgznxz in vnvrtfiorkA qzngvgzmznt fiith thz xomputzr nzzy“ to “uggz“t thvt thz fiorki“ morz thvn it“ yz“ign intznyzy it to wz | it mu“t wz informvtionvll–IIopznC7 ihi“ xvn wz yonz qthrough intzrvxtion (v fzzywvxk loop) fiith thzfiork in rzvlBtimzA fihzrz xontinuou“ rzBv““z““mznt of thz fiork “uggz“t“ (forzflvmplz) y–nvmix“ wz–ony thz ph–“ixvl or virtuvl zlzmznt“ thvt xompo“zthz fiork7C ihz fzzywvxk loop“ in huwtlz Emzrgznxz“ vrz opznA yzlv–zyA vnypvrtivll– hiyyzn from thz vizfi of thz pvrtixipvntC ihz opznnz““ i“ wzxvu“zAfor zflvmplzA v xhvngz in light wulw thvt i“ “hining on v pvrtixulvr lzvf fiillrz“ult in v xhvngz in hofi muxh light thz lzvf “zn“z“ vny thzrzforz hofi itfiill wzhvvzC Wut xhvngz“ in thz light xouly vl“o wz yuz to thz timz of yv–Athz “hvyofi“ xv“t w– pzoplz moving in thz “pvxzA or “omzonz “hining thzirxzll phonz aEY vt thz lzvfC Evzn v“ thz light xhvngz“A it mzrzl– xhvngz“ thzlikzlihooy of yiffzrznt wzhvviour“A thz wzhvviour pro!lz if –ou fiillA vny “ofiz vrz not guvrvntzzy to pzrxzivz v pvrtixulvr rz“pon“zC In thi“ fiv–A thzrzi“ vn opznnz““ to thz intzrprztvtion of thz wzhvviour“ vny rzlvtion“hip“Cezoplz36 xvn | vny yiy | ny rzlvtion“hip“ wztfizzn thz vvriou“zlzmznt“ of thz “pvxz thvt vrz not zflplixitl– firittzn into thz xoyzA vt lzv“tnot thz fiv– thz– yz“xriwzy thzmC dnz vi“itor fiv“ “zzn tugging vt onz ofthz lzvvz“ yuring thz opzning rzxzptionC Xonxzrnzy thvt thz– fizrz going topull thz lzvf yofinA “omzwoy– fiznt up to thzm vny v“kzy politzl– thvt thz–wz morz gzntlz fiith thz vrtfiorkC ihz vi“itor rzplizy thvt thz– fizrz ju“ttr–ing to gzt thz lzvf qto fiork7 vny thz przviou“ yv–A it hvy onl– “tvrtzyfiorking fihzn it fiv“ pullzy onCIn v fiv–A thi“ vnzxyotz i“ mv–wz thz mo“t intzrz“ting rz“pon“z to mzCIn pvrtA I zflpzxt thvt thi“ “ort of iyzv vri“z“ from thz knofilzygz thvt thi“i“ xlzvrl– v tzxhnologixvl “–“tzm vny thvt'“ thz “ort of intzrvxtivit– thvt fizhvvz xomz to zflpzxt from tzxhnolog–C Wut it vl“o illu“trvtz“ hofi xruxivlit i“ thvt fiz rzvll– zngvgz thoroughl– fiith v “–“tzm fihzn fiz fivnt to u“zzflpzriznxz v“ v fiv– of knofiing vny xollvworvting fiith itClz xvn't “impl– u“z thz lvnguvgz of zflpzriznxz v“ v “horthvny foryi“pzn“ing fiith vn zmpirixvl unyzr“tvnying of xomplzfl “–“tzm“C ihz– mu“tgo togzthzrC dnz of thz mo“t “vti“f–ing xonvzr“vtion“ I hvy vt thz opzningfiv“ fiith v profz““or “tuy–ing xomplzfl znvironmzntvl “–“tzm“A fiho toly mzthvt thz– thought it fiouly wz intzrz“ting to yo v “xizntix vnvl–“i“ of thz36by“zlf inxluyzyA fihzn I “pznt v lot of timz fiith thz in“tvllvtion fihilz I fiv“ lmingCIJ[igurz ICFFO huwtlz Emzrgznxz“ in“tvllzy vt thz Vltzrnvtor Xzntrz forXontzmporvr– Vrtwzhvviour“ of thz vvriou“ zlzmznt“ in huwtlz Emzrgznxz“C It fiv“ “vti“f–ingprzxi“zl– wzxvu“z it yzmon“trvtzy thz yiffzrznt fiv–“ thvt fiz xvn go vwoutunyzr“tvnying v xomplzfl “–“tzmA vny rzinforxzy thz importvnxz of wzingopzn to v“ mvn– fiv–“ of knofiing v“ po““iwlzCgzturning to thz notion of opznnz““A onz of thz thing“ I took xvrz tozn“urz fiv“ I fiv“ lzvving thz form“ in thz “hofi opzn to intzrprztvtionC lhilzthz initivl lzvvz“ fizrz xlzvrl– thvt | lzvvz“ of trzz“ | I mvyz v xonxzrtzyzffort to zvolvz from thz vi“uvl lvnguvgz of plvnt“ fiith thz lvtzr vyyition“to thz “hofi37C ihz govl in m– yz“ign | fihixh fiv“ vl“o thz govl thvt I gvvzto Emil– fihzn “hz yiy nzfi yz“ign“ | fiv“ to u“z thz initivl “truxturz v“ vwv“z vny to movz tofivry“ “omzthing thvt –ou might think –ou xouly nyin v forz“tA wut hvvzn'tChpzvking to vi“itor“ yuring thz “hofi rzvzvlzy thz yivzr“it– of imprz““ion“37I rzfzr to thzm v“ lzvvz“ throughout thi“ tzflt wzxvu“z thvt i“ hofi I initivlly znvi“ionzythzmA vny thzy “till rztvin v vz“tigivl lzvnz““C HofizvzrA thvt lvnguvgz “houlyn't xlo“z offthz “pvxz of po““iwility for fihvt thzy might wzC Any in fvxtA it yiyn't for mvny vizfizr“ ofthz fiorkCIKof fihvt thz form“ in thz gvllzr– znvironmznt rzprz“zntzyO thz in“iyz of vhumvn woy– xomplztz fiith yiffzrznt orgvn“P vn unyzrgrouny “–“tzm fiithroot“ “tzmming from v trzz vny xonnzxting to vvriou“ vnimvl“ vny fungi38Pvvriou“ vnimvl“ vny vnimvl pvrt“P vny vn zxo“–“tzm of plvnt“Cihz vvrizt– of intzrprztvtion i“A to mzA vn inyixvtor of thz “uxxz““ of thzvi“uvl voxvwulvr– of thz fiorkC lhvt i“ intzrz“ting | vny intzntionvl | i“thvt vll of tho“z intzrprztvtion“A fihilz vvrizyA wzlong in thz rzvlm of wiolog–Clhilz zflpzriznxing thi“ xlzvrl– tzxhnologixvll–Byrivzn “–“tzmA pzoplz fizrzyrvfin out of thz lvnguvgz of mvxhinz“A rowotix“A vny x–wzrnztix“ vny into v“pvxz of xomplzfl wiologixvl vny zxologixvl “–“tzm“C V pvrt of xrzvting thvtzflpzriznxz fiv“ thz yzxi“ion to hiyz thz zlzxtronix“C In thz “vmz fiv– thvtour “kin hiyz“ our intzrnvl orgvn“A thz lzvvz“' fvwrix hiyz“ thzir zlzxtronixvny vxr–lix gut“C ihz xomputzr vny xontrol xirxuit“ fizrz tuxkzy vfiv– vtopthz tzmporvr– fivll thvt yiviyzy thz gvllzr– “pvxzCihi“ hiyingA mv“quzrvyingA fiv“ yonz fiith vn vttzntion to thz zflpzriznxzof pvrtixipvnt“ in thz “pvxz vny fiv“ pvrt of thz yz“ignzy zflpzriznxz of thzgvllzr–C Elzmznt“ thvt rzmvinzy vi“iwlzA “uxh v“ thz fiirz“A fizrz u“zy v“vi“uvl zlzmznt“A inxorporvtzy into thz vi“uvl yz“ign of thz “pvxz to vmplif–thz “zn“z of xomplzflit– vny intzrxonnzxtionC I hvvz oftzn founy thvtAfihzn zlzxtronix vrtfiork lv–“ wvrz it“ zlzxtronix“A thz vrtfiork wzxomz“ vwoutthz gvygztr–A thz tzxhnixvl mv“tzr– of thz zlzxtronix formA vny thz uhofi itfiork“' v“ oppo“zy to thz ufih– it yoz“ fihvt it yoz“'C ihz mzxhvni“m“ vrz vyi“trvxtionA zv“il– yrvfiing u“ into thz xon“umzr fiorly of gvygzt“A z“pzxivll–in v fihzn thz fiork i“ “o foxu“zy on “uwtlzt–Chuwtlzt– i“ v kz– foxu“ of thz fiork vny v xzntrvl pvrt of xrzvting thzvz“thztix of xomplzflit– thvt I fiv“ “zzking fiith huwtlz Emzrgznxz“C If vxomplzfl vpprovxh to thz fiorly rzquirz“ u“ to zflvminz “–“tzm“ xlo“zl– vnywz–ony thzir “urfvxzA v “uwtlz zxo“–“tzm invitz“ thvt t–pz of “xrutin–C Inoryzr to full– vpprzxivtz thz fiorkA onz hv“ to in“pzxt itA yzlvz into it“ motionvny “tillnz““A vpprovxh itA vny inquirz v“ to it“ motivvtion“CIn thi“A I tvkz thz oppo“itz vpprovxh to Gl–nn (GEEMw) in hi“ in“tvllvtion38ihzrz fiv“ v xontingznt of myxologi“t“ | wiologi“t“ fiho “tuyy fungi vny fungvlnztfiork“ | vt thz opzning “o thi“ onz mvy hvvz xomz from thzmCILezrformvtivz Exologiz“39C Gl–nn'“ fiork xon“i“t“ of multixolourzy lit roy“thvt hvng from thz xziling of thz gvllzr– vny tfii“t vny turn in oryzrto qvttrvxt pzoplz fiithin thz gvllzr– wut vl“o out on thz “trzztA vlmo“twzxkoning thzm to xomz in“iyz7 (Gl–nnA GEEMv)C huwtlz Emzrgznxz“ i“zflprz““l– nonBpzrformvtivzC ihz lzvvz“ vny light“ rz“pony to pzoplzA wutthz– vrz vl“o pzrfzxtl– “vti“zy to rzmvin unow“zrvzy vny unyi“turwzyCihvt wzhvviour | thvt inyiffzrznxz | i“ mzvnt to zvokz “zn“z thvt thz“–“tzmA likz thz zxo“–“tzm“ fiz inhvwitA i“ not thzrz for u“A pzr “zC It i“ thzrzAv“ vrz fizC lz xvn zngvgz yzzpl– fiith itA vny if fiz yoA thzn fiz gzt “omzthingout of thz zflpzriznxzC lz vrz v pvrt of thz “–“tzmA wut not nzxz““vril– vnintzgrvl pvrtC lz vffzxt it vny fiz knofi thi“A wut fiz yon't quitz unyzr“tvnyhofiC Wut if fiz fivnt to unyzr“tvny itA zvzn v littlz wzttzrA thzn fiz nzzy tozngvgz fiith it in vll of it“ xomplzflit–C39hggc-//www.ehaieigllaa.cb.hk/cbegfblib/ceefbemagiie-ecblbgief/IMChYhler 5(W)hgdekV“ humvn wzing“A onz of thz mvjor prowlzm“ fiz fvxz i“ thvt fiz yonot “zz our“zlvz“ v“ xomplzfl “y“tzm“ or v“ pvrt“ of zvzn grzvtzrxomplzfl “y“tzm“C lz rzyuxz our“zlvz“ to i“olvtzy inyiviyuvlqthing“" fiith no rzvl xonnzxtion to vnything zl“zC From thvtpoint of vizfiA fiz xvn givz thz !ngzr to “omzonz zl“zA yump toflixfiv“tz into thz znvironmzntA ovzrB!“h v lvkz or oxzvnA vny womwothzr xulturz“ fiithout “zzing thz xon“zquznxz“ for thz fizllBwzingof our“zlvz“A of othzr“A vny of thz vzry znvironmznt“ of fihixhfiz vrz v pvrtC(WloomA GEFI)lz vrz xomplzfl wzing“A living in xomplzfl “oxiztiz“A in xomplzflzxo“–“tzm“A on v xomplzfl plvnztC In oryzr to mvkz “zn“z of our fiorlyA tony thz pvttzrn“ thvt vllofi u“ to plvn vny przyixtA fiz “implif–C lz ignorzoutlizr“A linzvrizz trvjzxtoriz“A vny wouny our vnvl–“z“ to inxluyz onl– fihvti“ xzrtvinC lz yo thi“ wzxvu“z it fiork“C It hv“ givzn u“ “tzvm znginz“ vny“k–“xrvpzr“A tzlzgrvph“ vny iz“lv“CWut in v xomplzfl fiorlyA zvzr–thing i“ xonnzxtzyC himplif–ing hv“ givznu“ zxo“–“tzm“ v“ vn vftzrthoughtA vn zfltzrnvlit– in vn zxonomix moyzlC Vnyit hv“ givzn u“ thz fvl“z xonyznxz thvt thzrz vrz “implz “olution“ vny thvtfiz ju“t nzzy to “tvrt flingChuwtlz Emzrgznxz“ i“ thz wzginning of vn zflplorvtion of tho“z xonnzxtion“vny thz xomplzflit– thvt vri“z“ from thzmC It i“ inxomplztz vny rzquirz“furthzr “–nthz“i“C It i“ zngvgingA wut xouly wz morz immzr“ivzC It“ fzvturz“vrz intriguing from v yi“tvnxzA wut xouly wz morz xomplzfl vt v “mvllzr “xvlzCIt“ “ouny“ yrvfi vttzntionA wut xouly znvzlop v pzr“on in thz “pvxzCihz lz““on of huwtlz Emzrgznxz“A thz lz““on of xomplzflit–A i“ thvt thzrzvrz no “implz vn“fizr“C ihzrz i“ no mvgix wzvn or mvgix wullztC If fiz fivnt toINtrul– unyzr“tvny xomplzflit– vny xomplzfl “–“tzm“A fiz xvnnot limit our“zlvz“to onz fiv– of knofiingC lz mu“t zflplorz thzm vllC lz nzzy to “tuy– thzpvrt“ of thz “–“tzm vny fiz nzzy to “tuy– thz rzlvtion“hip“ wztfizzn thzpvrt“C lz nzzy to u“z our vnvl–“i“ of thz yvtv togzthzr fiith our “zn“or–zflpzriznxz“CVny thznA vftzr fiz vppl– yiffzrznt mzthoy“A zngvgz yiffzrznt “zn“z“A“–nthz“izz yiffzrznt moyzl“A fiz fiill “till not full– knofi thz “–“tzmC czfipvttzrn“ fiill zmzrgz thvt fiz yiy not zflpzxtA yiy not przyixtA vny yo notfull– unyzr“tvnyC Vny fiz mu“t wz przpvrzy to xhvngz fihvt fiz knofiCJEBabdaggrYhhyVwrvmA YC (FNNK)C ihz “pzll of thz “zn“uou“O ezrxzption vny lvnguvgz in vmorzBthvnBhumvn fiorlyC kintvgz Wook“A czfi norkC GVwrvmovi(xA bC (FNLI)C gh–thm EOFNLIC ezrformvnxzC FKVmwro“zA YC (GEFI)C Xrzvtivz EmzrgznxzA dryzrA vny Xhvo“C In Vmwro“zAYCA hrirvmvnA WCA vny eizrxzA ‘C bCA zyitor“A V Critiquz of Crzvtivity vnyComplzflityA xhvptzr FA pvgz“ H{FJC hzn“zeuwli“hzr“A gottzryvmA caC FAGA FHVngzlA JC (GEFI)C bvtzrivlit– B Vrti“t htvtzmzntC In Eflhiwition vtthz FIcV Gvllzry in xonjunxtion fiith thz Jth Vnnuvl Intzryi“xiplinvryGrvyuvtz htuyznt“' ConfzrznxzA gzthinking hu“tvinvwilityO czfi Culturvlvny Critixvl Horizon“A ‘zlofinvA WXC GMVrnhzimA gC (FNIH)C Gz“tvlt vny VrtC Journvl of Vz“thztix“ vny VrtCritixi“mA G(M)C FHWvrBnvmA nC (GEEG)C Gznzrvl [zvturz“ of Xomplzfl h–“tzm“C FWvryouBJvxquztA VC (GEEH)C XogC NWvrtlzttA VC VC (FNLM)C [orgottzn funyvmzntvl“ of thz znzrg– xri“i“CVmzrixvn Journvl of ehy“ix“A IK(N)OMLKC KWvrtlzttA VC VC vny [ullzrA gC GC (GEEI)C ihz E““zntivl Eflponzntivl6 (Forthz Futurz of dur elvnzt)C jnivzr“it– of czwrv“kvA ainxolnA cEC JWvtz“onA GC (FNLG)C htzp“ to vn zxology of minyO Collzxtzy z““vy“ invnthropologyA p“yxhivtryA zvolutionA vny zpi“tzmologyC jnivzr“it– ofXhixvgo erz““A XhixvgoA IaC FKWzz“lz–A eCA GorwztA gCA vny Vrm“trongA gC (GEFE)C ]–lozoix GrounyC FNWzhrzn“A gC (FNNM)C VrtA yz“ign vny Gz“tvlt thzor–C azonvryoA HF(I)OGNN {HEHC FHJFWzu–“A JC (FNLI)C I aikz Vmzrixv vny Vmzrixv aikz“ bzC FJWi“hopA XC (GEEI)C Vntvgoni“m vny gzlvtionvl Vz“thztix“C dxtowzrA FFEOJF{LNC FJA GJWloomA JC lC (GEFI)C Xomplzflit–A evttzrn“A vny Xrzvtivit–C In Vmwro“zAYCA hrirvmvnA WCA vny eizrxzA ‘C bCA zyitor“A V Critiquz of Crzvtivity vnyComplzflityA xhvptzr FGA pvgz“ FNN{GFIC hzn“zeuwli“hzr“A gottzryvmA caCIA INWourrivuyA cC (GEEG)C gzlvtionvl Vz“thztix“C az“ erz““z“ yu rzzlA evri“A[rvnxzC FJWofinA dCA GzmzinwozxkA eCA vny hvunyzr“A gC (GEFI)C ihz bvxhinzv“ Vutonomou“ ezrformzrC In Xvny–A aC vny [zrgu“onA hCA zyitor“AIntzrvxtivz Eflpzriznxz in thz Yigitvl VgzA hpringzr hzriz“ on XulturvlXomputingA pvgz“ LJ{NEC hpringzr Intzrnvtionvl euwli“hingA XhvmC FAFJA GEA IIWo–zrA ‘C aC vny hvrkvrA hCA zyitor“ (GEEE)C ezrxzptuvl drgvnizvtion forVrti!xivl ki“ion hy“tzm“A volumz JIK of ihz Klufizr Intzrnvtionvl hzriz“in Enginzzring vny Computzr hxiznxzC hpringzr jhA Wo“tonA bVC FIWuzxhlz–A aC (GEEK)C V Xon“truxtion ‘it for Elzxtronix izfltilz“C In GEEKFEth IEEE Intzrnvtionvl hympo“ium on lzvrvwlz Computzr“A pvgz“ MH{NEC IEEEC GKWuzxhlz–A aCA bzlli“A YCA ezrnzrBlil“onA ]CA aovzllA ECA vny ‘vufmvnnA WC(GEFE)C aiving fivllC In eroxzzying“ of thz intzrnvtionvl xonfzrznxz onbultimzyiv B bb 'FEA pvgz FIEFA czfi norkA czfi norkA jhVC VXb erz““CGXvlkinA hC (GEFH)C biny thz gvp –zvrO v xritixvl yi“xour“z vnvl–“i“ ofvoluntzzr touri“m promotionvl mvtzrivlC Glowvl Yi“xour“zA I(F)OHE{IHCJXvmpwzllA JC (GEEE)C Xontrol vny of Yivloguz O Xhoixz in Intzrvxtivz VrtCazonvryoA HH(G)OFHH{FHKC FNA HIA IIXillizr“A eC (FNNM)C Complzflity vny eo“tmoyzrni“mO jnyzr“tvnying Complzflhy“tzm“C goutlzygzC FA GA IA FFXolz“A VC (GEEL)C Yz“ign vny vrtC lhitzxhvpzlC GGJGXro““A cC (FNMG)C Yz“ignzrl– fiv–“ of knofiingC Yz“ign htuyiz“A H(I)OGGF{GGLCHKYvrfiinA XC (FMJN)C dn thz origin of “pzxiz“ wy mzvn“ of nvturvl “zlzxtionClorly WookA aonyonA EnglvnyA F“t zyitio zyitionC FLYzfiz–A JC (FNHH)C Hofi fiz think O v rz“tvtzmznt of thz rzlvtion of rzzxtivzthinking to thz zyuxvtivz proxz““C ]zvthA Wo“tonC GHYzfiz–A JC (FNNI)C Vrt v“ EflpzriznxzC In go““A hC YCA zyitorA Vrt vny it““igni!xvnxzO Vn Vnthology of Vz“thztix ihzoryA xhvptzr FEA pvgz“ GEJ{GGEC htvtz jnivzr“it– of czfi nork erz““A Vlwvn–A cnA Hry zyitio zyitionCGFYizlzmvnA ]C (GEEM)C hu“tvinvwilit–A Vrt vny gzzflivit–O fih– vrti“t“ vnyyz“ignzr“ mv– wzxomz kz– xhvngz vgznt“ in “u“tvinvwilit–C In ‘vgvnAhC vny ‘irxhwzrgA kCA zyitor“A hu“tvinvwilityO v nzfi frontizr for thz vrt“vny xulturz“CA xhvptzr GCFA pvgz“ FEM{FIKC kv“ kzrlvg [ur Vkvyzmi“xhA[rvnkfurtA H zyitionC GA FKE“xhzrA bC XC (FNJH)C gzlvtivit–C FJE“xhzrA bC XC (FNKF)C lvtzrfvllC FJA FK[vrquhvrA GC YCA YuwwzA YC gCA vny gv“xhkzA ‘C (FNLM)C Gvin of thz fzzywvxkloop involving xvrwon yiofliyz vny “tomvtvO thzor– vny mzv“urzmzntCelvnt phy“iologyA KG(H)OIEK{FGC FG[zrnvzu“A nCA burzrA bCA i“vknvkiA kCA vny WzlznguzrA JC hC (GEFH)C]vnyxrvfting zlzxtronix vxxz““oriz“ u“ing 'rvfi' mvtzrivl“C In eroxzzying“of thz Mth Intzrnvtionvl Confzrznxz on ivngiwlzA Emwzyyzy vny EmwoyizyIntzrvxtion B iEI 'FIA pvgz“ HKN{HLGA czfi norkA czfi norkA jhVC VXberz““C GA GK[i“xhliA eC vny lzi““A YC (FNML)C ihz lv– ihing“ GoC NGiyyzn“A VC (FNMI)C ihz xon“titution of “oxiztyC jnivzr“it– of Xvliforniverz““A Wzrkzlz–A XVC FKGlv“zrA bCA ‘rvu“zA GCA gvttzrA WCA vny lzlpA bC (GEEM)C ]umvnDcvturzIntzrvxtion in thz Vnthropoxznz eotzntivl of hoxivlBExologixvl h–“tzm“Vnvl–“i“C GVIV B Exologixvl ezr“pzxtivz“ for hxiznxz vny hoxiztyAFL(F)OLL{MEC FJHGl–nnA gC (GEEMv)C Convzr“vtionvl znvironmznt“ rzvi“itzyC IMGl–nnA gC (GEEMw)C ezrformvtivz Exologiz“C FNA ILGuhvA gC (GEEE)C Environmzntvli“mO V Glowvl Hi“toryC aongmvnA czfinorkC GJ]vvxkzA ]C (FNKH)C Xonyzn“vtion XuwzC plzfliglv““A fivtzrC FK]vrzlA YC (FNML)C htvtzxhvrt“O v vi“uvl formvli“m for xomplzfl “–“tzm“Chxiznxz of Computzr erogrvmmingA M(H)OGHF{GLIC HE]v““znzvhlA bC (GEFE)C Eflpzriznxz Yz“ignO izxhnology for Vll thz gightgzv“on“A volumz HC GEA GH]vukA bC (GEFI)C Xomplzfl gzgznzrvtivz Xrzvtivit–C In Vmwro“zA YCAhrirvmvnA WCA vny eizrxzA ‘C bCA zyitor“A V Critiquz of Crzvtivity vnyComplzflityA xhvptzr LA pvgz“ NL{FGFC hzn“zeuwli“hzr“A gottzryvmA caC LAFF]zimvnnA bC vny gzixh“tzinA bC (GEEM)C izrrz“trivl zxo“–“tzm xvrwony–nvmix“ vny xlimvtz fzzywvxk“C cvturzA IJF(LFLK)OGMN{NGC LA FG]zr“xhzrA JC (GEFF)C ihz evgz iurnzrC FE]of“tvytzrA YC gC (FNLN)C GoyzlA E“xhzrA WvxhC Wv“ix Wook“A czfi norkAcnC GA FKA FM]ollyowlzrA WC vny lil“onA EC dC (FNNE)C ihz vnt“C ]vrvvry jnivzr“it–erz““A XvmwriygzA bVC FFA FM]urlimvnnA bC (GEEN)C Yzvling fiith rzvlBfiorly xomplzflityO aimit“Aznhvnxzmznt“ vny nzfi vpprovxhz“ for polixy mvkzr“C GvwlzrA liz“wvyznCFFIhnvtofiixzA EC (FNLE)C ihz hzn“tzrC FNJzvn iinguzl– (FNKE)C ]omvgz to czfi norkC FJJolliffzA YC (FNNH)C jntitlzy WvllC FK‘vyi“hA YC vny YulixA VC (GEFJv)C Xrvfting “u“tvinvwilit–O vpprovxhingfiixkzy znvironmzntvl prowlzm“ through highlofi tzxh prvxtixzC YigitvlCrzvtivityA pvgz“ F{FLC iiiA GA IA GKJI‘vyi“hA YC vny YulixA VC (GEFJw)C Inorgvni“m“O Vn Emzrgznt Vpprovxhto hu“tvinvwilit–C In lz“tzrlunyA WCA zyitorA cdgYEh GEFJO Yz“ignExologiz“A volumz KA pvgz“ F{GA htoxkholmC iii‘vgvnA hC (GEFE)C Xulturz“ of “u“tvinvwilit– vny thz vz“thztix“ of thz pvttzrnthvt xonnzxt“C Futurz“C G‘vgvnA hC (GEFF)C Vrt vny hu“tvinvwilityO Connzxting evttzrn“ for v Culturzof ComplzflityC irvn“xript kzrlvgA ei“xvtvfiv–A cJC FF‘vgvnA hC (GEFG)C iofivry Glowvl (Environ)bzntvl ChvngzO irvn“formvtivzVrt vny Culturz“ of hu“tvinvwilityA volumz GE of ExologyC ]zinrixh Woll[ounyvtionA WzrlinA Gzrmvn–C IA FJ‘z“tzrA GC (GEEI)C Convzr“vtion pizxz“O Community vny xommunixvtion inmoyzrn vrtC jnivzr“it– of Xvliforniv erz““A dvklvnyA XVC GE‘huongA VCA ihzrvulvzA GCA Jo“tA XCA ezrnvA VCA vny Gvutrvi“A JC(GEFF)C V xomputvtionvl moyzl of vnt nz“t morphogznz“i“C In aznvzrt“AiCA GivxowiniA bCA Wzr“iniA ]CA WourginzA eCA YorigoA bCA vny gzn(zYour“vtA zyitor“A eroxzzying“ of thz Elzvznth Europzvn Confzrznxz onthz hynthz“i“ vny himulvtion of aiving hy“tzm“A pvgz“ IEI{IFFA evri“A[rvnxzC bv““vxhu“ztt“ In“titutz of izxhnolog–C FM‘o“tzlvnztzA gC vny WrittvinA ]C gC (GEEF)C V yixtionvry of thz vvvntBgvryz“CgoutlzygzC MavurzlA WC (GEFF)C Gvivn IflYC intzrvxtion“A FM(J)OHMC GainzfizvvzrA XC ]CA Yvviz“A eC XC lCA vny gu“zA bC (GEFH)C Complzflity vnythz Vrrofi of iimzC Xvmwriygz jnivzr“it– erz““A XvmwriygzA j‘C GaozvnoB]zmmzrA gC (GEEK)C eul“z goomC FKaozvnoB]zmmzrA gC vny gvnzznwvxhzrA ]C (GEEF)C bztvphor“ ofevrtixipvtionC In htoxkzrA GC vny hxhopfA XCA zyitor“A ivkzovzrO lho'“Yoing thz Vrt of iomorrofiA pvgz“ GIE{GIHA ainzA Vu“trivC hpringzrC FNAGLbvrguli“A aC (GEEI)C Gviv w– vn– othzr nvmzC In hxhnziyzrA hC ]CA billzrAJC gCA Xri“tA ECA vny Wo“tonA eC JCA zyitor“A hxiznti“t“ yzwvtz GvivO ihznzflt xznturyA pvgz“ L{FGC bIi erz““A XvmwriygzA bVC FFJJbxXormvxkA JC vny YorinA VC (GEEF)C VrtA Emzrgznxz A vny thzXomputvtionvl huwlimzC In YorinA VCA zyitorA eroxzzying“ of thz hzxonyIntzrnvtionvl Confzrznxz on Gznzrvtivz hy“tzm“ in thz Elzxtronix Vrt“Anumwzr YzxzmwzrA pvgz“ KL{MFA kixtorivA Vu“trvlivC Xzntrz for Elzxtronixbzyiv VrtC FJA FMA GEA IIbzrlzvuBeont–A bC (FNIJ)C ehznomznology of pzrxzptionC goutlzygzA czfinorkC FHA GHborri“A lC (FMMI)C Vrt vny hoxivli“mC GIA GJbortonA iC (GEFE)C ihz zxologixvl thoughtC ]vrvvry jnivzr“it– erz““AXvmwriygzA bVC FMcormvnA YC (FNMM)C ihz yz“ign of zvzryyvy thing“C Wv“ix Wook“A czfi norkAcnC GHA IIcovitzA YC (FNNG)C ihz wounyvriz“ of vrtC izmplz jnivzr“it– erz““C GGd‘ Go (GEFE)C ihi“ ioo hhvll ev““C Nev“kA GC (FNKM)C ihz Xolloqu– of bowilz“C FNezrnzrBlil“onA ]C (GEFF)C V KitBofBcoBevrt“C bv“tzr“A bv““vxhz“ztt“In“titutz of izxhnolog–C GKezrnzrBlil“onA ]CA Wuzxhlz–A aCA vny hvtomiA bC (GEFF)C ]vnyxrvftingtzfltilz intzrfvxz“ from v kitBofBnoBpvrt“C In eroxzzying“ of thz !fthintzrnvtionvl xonfzrznxz on ivngiwlzA zmwzyyzyA vny zmwoyizy intzrvxtionB iEI 'FFA pvgz KFA czfi norkA czfi norkA jhVC VXb erz““C Ggvmvnkutt–A cCA YzlirzA XCA vny hn–yzrA eC (GEEK)C [zzywvxk“ wztfizznvgrixulturz vny xlimvtzO Vn illu“trvtion of thz potzntivl unintznyzyxon“zquznxz“ of humvn lvny u“z vxtivitiz“C Glowvl vny elvnztvry ChvngzAJI(FBG)OLN{NHC FFrVnyom Intzrnvtionvl (GEFG)C gvin goomC FJgvttoA bC (GEFF)C Xritixvl bvkingO Xonxzptuvl vny bvtzrivl htuyiz“ inizxhnolog– vny hoxivl aifzC ihz Informvtion hoxiztyA GL(I)OGJG{GKEC GIgvvznA eC ]CA EvzrtA gC [CA vny EixhhornA hC EC (FNNN)C Wiology of plvnt“ClC]C [rzzmvnA czfi norkA cnA Kth zyitionC HGJKgixhvry“onA bCA ElliottA hCA vny ]v–loxkA WC (GEFH)C ihi“ homz i“ v fvxtor–OImplixvtion“ of thz bvkzr movzmznt on urwvn znvironmznt“C xrvft +yz“ign znquiryA (J)OFIF{FJHC GJgittzlA ]C lC JC vny lzwwzrA bC bC (FNLH)C Yilzmmv“ in v gznzrvl thzor–of plvnningC eolixy hxiznxz“A I(G)OFJJ{FKNC FhvrvxznoA iC (GEFE)C FI Willion“C FKhxhonA YC (FNMH)C ihz rzzxtivz prvxtitionzrO Hofi profz““ionvl“ think invxtionC GHhxhultzA ‘C (FNNE)C bimz“i“ on thz movzO ihzoyor lC Vyorno'“ xonxzpt ofimitvtionC GFihvlmvnnA YC vny bu““zA hC gC (GEFH)C Crofiy himulvtionC hpringzr aonyonAaonyonC HEkzlnufvg“quzzA YC (FNKJ)C av“ bzninv“C FJlvkkvr–A gC aC (GEEN)C Eflpzriznxing Intzrvxtion Yz“ignO V ervgmvtixihzoryC ehyA jnivzr“it– of el–mouthC GGlvllA YCA zyitor (GEEH)C Grzzn Hi“toryO V gzvyzr in EnvironmzntvlaitzrvturzA ehilo“ophy vny eolitix“C goutlzygzA aonyonC GIlzintrvuwA aC (GEFG)C io lifz6 jnivzr“it– of Xvliforniv erz““A Wzrkzlz–A XVCFKlinogrvyA iC (FNNL)C ihz Yz“ign of IntzrvxtionC In YznningA eC JC vnybztxvlfzA gC bCA zyitor“A Wzyony xvlxulvtion O ihz nzflt !fty yzvr“ ofxomputingA volumz FNKMA xhvptzr FGA pvgz“ FIN{FKFC hpringzrBkzrlvgA czfinorkA cnC GHJL

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/dsp.24.1-0166750/manifest

Comment

Related Items