Open Collections

UBC Theses and Dissertations

UBC Theses Logo

UBC Theses and Dissertations

The impact of genetic variation in ABCA1 on cholesterol metabolism, atherosclerosis and diabetes Brunham, Liam Robert 2007-12-31

You don't seem to have a PDF reader installed, try download the pdf

Item Metadata

Download

Media
[if-you-see-this-DO-NOT-CLICK]
ubc_2008_spring_brunham_liam_robert.pdf [ 11.28MB ]
Metadata
JSON: 1.0066279.json
JSON-LD: 1.0066279+ld.json
RDF/XML (Pretty): 1.0066279.xml
RDF/JSON: 1.0066279+rdf.json
Turtle: 1.0066279+rdf-turtle.txt
N-Triples: 1.0066279+rdf-ntriples.txt
Original Record: 1.0066279 +original-record.json
Full Text
1.0066279.txt
Citation
1.0066279.ris

Full Text

E IMCOGEC AOIAA I OCSMESMAESCSIS A ASAM UAMScwi so e Ui oMaA ESIS SUIEIIAIME OE QUIMES E GE OCOMCOISOY A COMECIiE CUY OGA SES(MecaGecsE UI OISCOMA am uamAace A-i cassee ae sumi Amem1 (AA1meas emaway cseom c ces a e co e -mi sie ogesis ogi oi( icsImaAA1 ciey sus iieseasecc w ocs ceucsaccumuoa iasesk aescsisMoa1 co as escie AA1 geWe aemeue w y occui a eiemuo iAA1 imci icsa ia e oio a i sysmsWe aemecoe scic gec as iAA 1 wi es ies cayi eseasa useaeo aac ecwcscic as iAA1wou imci o We ee e s ossue-scic gec ooAA1 imice s i iogesisaescsis a gcosemesmWe u aiesAA1 is aima si oogesis aaacooiesAA1 ises ic AA1wcisa masi oogesiswas sw sigca co suscei aescsisywe sw aAA1 ays auusc iceoa iuseco ese ses co ouuei oeimcogec aoiAA1 oe ogicaa ogicaocessesa iieasc oAA 1 oiscic ce siie oCoesAac ^e oCoes ^ iiisoes ^ sogus ^ isoAao ^ iiAckwemes ^Co-AuoSme ^ 1 Ce1 - Ico ^ 11 Csiaa sease ^ 11 Emiogy a ogesis oAescsis ^ 31 Aescsis as a e Mec Syme ^ 51 Csa oiMesm ^ 71 Mesm a Gecs ^ 91 AA1 a CsE ^ 11 AA1 ysiogy ^ 11 EemeaAacs Uei e oGec aoiAA1 iCsMesmAescsis a Gcose meossis ^ 1 Oecs a eses ^ 1 e s ^ Ce- ao oa Ge ^ 351 Ico ^ 35 IicaooGes agu Cs ^ 33 A Ge Suami ^ 37 MocuEooAA1 ^ 395 Muo iAA1 ^ ec ImcoMuo iAA1 ^ 7 e o AA1 as ie Geo ^ Commoas iAA1 ^ 59 oc Ac oAA 1 ^ 531 Cosio ^ 5711 e s ^ 53Ce3 - Accu ecooe oSigcae oSi comosms a Muo ie AA1 Ge ^ ^3^ Ico ^ ^3^ sus ^ 7^3 ^ ecoooeecoAA1 muo a cSs ^ 7^3 ^ oAssessme oAA1 as ^ 71^3 ^ Assessme o AA1 as iieie geo77^3 ^ Comsowi e ^ 7^3^ scussio ^ 79^3^ Meo ^ ^3 ^ Se ^ ^3 ^ CauooSuosioScic Eo CoeaoScos iii^3 ^ GeooSe Ce s ^ ^3 ^ Wes oi a - ^ 9^3 ^ CsE ^ 9^3^ e s ^ 9 Ce- IesAA1 cy Cos ogesis I ^ 95^1 ^ Ico ^ 95^ ^ sus ^ 97^3 ^ scussio ^ 11^ ^ Meo ^ 1^1 ^ Ama ^ 1^ ^ Soue Asis ^ 1^3 ^ Wes Asis a aime ^ 1^ ^ Immuuosee ^ 1^5 ^ asma a ssue asis ^ 1^ ^ Eecy ses ^ 1^7 ^ Csaoo ^ 1^ ^ Meseec m coeco ^ 1^9 ^ Sscaasis ^ 1^5 ^ e s ^ 15 Ce5 - IesScic IucooAA1 Essiowi a Agosises asma Cs ^ 131^5^ Ico ^ 131^5 ^ sus ^ 13^5^ scussio ^ 13^5^ Meo ^ 13^5 ^ e s ^ 1 Ce- Coooc AA1 Suscei Aescsis 1^1 ^ Ico ^ 1^ ^ sus ^ 1^1^ GeooAe ;Aa -1-1- ^ 1^^ asma ^ 1^3 ^ Suscei Aescsis ^ 1^3 ^ scussio ^ 1^ ^ Meo ^ 151^1 ^ Ama ^ 151^ ^ Wes Asis a aime ^ 15^3 ^ asma ^ 15^^ Aescsis quaicao ^ 15^5 ^ e s ^ 157 Ce7 - e oce AA1 iGcose meossisIuSecoa se iao eae ^ 157^7^ Ico ^ 157^7^ sus ^ 15^7 ^ Aaessioa oimu is ^ 15^7 ^ Gcose ioec iuseco a aececsmeossis iAa -- mice^ 1i^7 ^ ce AA1 ie se iao eae ^ 177^ scussio ^ 1737^Meo ^ 177^7 ^ Ama ^ 177^7 ^ ame Wes oi a immuouscee ^ 179^7 ^ Sscaasis ^ 17^e s ^ 1 Ce- Cosio ^ 11 ^ AA1 gecs ^ 1 ^ogesis ^ 13 ^ AA1 a aescsis ^ 1 AA1 a gcose mesm ^ 15 ^ co ^ 19 ^ Summa ^ 1917 ^e s ^ 19Aei1 Co oU AmaCa Commiee Ceicas ^ 19soese 1 maseases aec mesm ^ 1e 1 Ges ioeimesm wc mamuo ee ^ 1e 1 A ae associawi seases ima ^ 3e Muo iAA1 ^ e 3 e es associawi gous AA1 muo ^ e symous Ss i AA1 ^ 5e 5 AA1 g Ss ^ 5e 3 Csees 3 ces acwi AA1 as asuSEC a eeco oe oimcoese as ^ 73e 3suSEC a escos AA1 as scia co oiia wi w csom e geo Macageees a as e Coea (15 ^ 77e 1 asma a aoies AA1 iesscic kck-oumice coumi a sa cw e ^ 1e 1 asma a AoiCoeo ^ 1e 7 asma mec me i Abl +1+ Abl -- mice ^ 1sogusgu 1 Acw ogiaic sc eemes iwccse oi iucescusio semi maaescsis ^ gu 1 ways omesm ^ 1gu 1 Ay Waos ysiogicaawi ^ gu 1 Kaa ic"Ma a Maus" ^ gu 1 age Scic Eoo AAI ^ gu caooMuo i AA] ^ gu 3 ComsoosuSEC scos AAI cSsmuocescas ia co oiia wi w C om e geo a a om sioow equey aes ^ 71gu 3 CoeaooAA1 ami acisio11 ioi aoeecomuoais si ^ 75gu 3 Coeoocsees wi e o oa oimie ( ous AA1 muo a Ss ^ 7gu 3 Gicaeseaooe eo oeemousemaa cmee AA 1 oi ^ gu 1 GeooAA1 iesscic kckoumice (Ab/ 1 ^ 9gu EssiooAA1 imouse ies ^ 1gu 3 Asis oasma oi soiquicomagy (^ 1gu ssue-scic coo oAA 1 asma cs 1gu 5 Iescsa imice cki iesAA1 ^ 1gu ssue cs a ge essio ^ 1gu 7 Cssecoom ima eecys ^ 11gu Asis om oi i Abl + a Abl -` mice ^ 11gu 5 asma cs ico(/ (--a ies(-i/-iscic AA1 kck-oumice ase ^ 133gu 5 asma  a aeeae wi GW39 ^ 13gu 5 Iesa c mA a oi imice eawi GW39oc ^ 135gu 1 AA1 oiessioia macages ^ 1gu soiquiComagy o oasma cs ^ 1gu 3 Suscei aescsis imice cki c AA ^ 1gu 7 Gcose meossis iAagkck-oumice (Abl-/- a Aaessioiis ^ 159gu 7 Geoomice cki Aaices (Aa- ^ 1gu 7 Gcose meossis iAace scic kck-oumice ^ 1gu 7 ce mass imice cki ce Aa ^ 1gu 7 Aee oce Aasus iaecsmeossis iisois ^ 1gu 7 Iusecois imiiisois cki ce Aa ^ 1gu 7 ce Aais esseiae se sig eae ^ 17gu 1 Uaways omesm ^ 1isoAaoAA 1^ A-i cassee aesuami A mem1AG1 ^ A-i cassee aesuami G mem1AG5/^ A-i cassee aesuami G mem 5 a ACA^ AcyCoAsAcyseA ^ aoiCA^ co ae seaseCE^ csesCE ^ csesaoiE^ eoeaseA ^ ee y aci ^ gi oi ^ c seGC ^ G-CoA cseGCS ^ G-CoA syse ^ w i oi ^ w i oiceo ^ oise ^ ceoC 1 1 ^ ema-ck Cke 1^ oso ^osoaoi ^ e csaiiS ^ si co mosmS1 ^ Scaeceocss 1suSEC ^ suosioscic eo coeaosco ^ as^ iesease ^ igce ^ igce coi ^ w i oiiAckwemesis wo is ca my mi a osWiouyou a suo ois wou a sigcae mea you my s gi me eeimyse ue my eamsSciaas SK maki ose eamscome uea you my cssma a iee uoeae yaCois wou e as wiouyoua you my suiso commiee yousuo a guie oe syeaa you e a mem oe yI wou esciay ke ackwe y yousi ai a wosi swi me w sa gakee us a oaya you my suiso Micey Youcoie a eimeyousuoa youcaooaeie iwco is ee ueieecay comi a ima queso is e gasgi a suisocagi a sa you yousio youeougemea youiesCo-AuoSmeA ses sciis esis we siga oe e auowi eowi eeioAA-I wes oigu was oe Ki asis amu aoimeasumes we oe Cae e Eecyisoo a cssecoigu 7 we oe iIqSoue oigu 1 a was oe e mmie issioeeemigu 7 was oe m so a e si igu7 was oe is saie meogy cau suosioscic eo coeaoscos sciCe3 was uomasCe1 - Ico1^ Csiaa seaseA ces qui gi amocus cay mo e ui oosoye iceumemas 1Ieukaos is is e ssuccc usecaos wc aow oau e C-C seas eiay use csas eisociceEama a emsees sysi cs oi acquisiouge Csa imes a osyc ieeas ao ay ccas iie aoooc ysiogy a o sig 3e ce ocsiogy ise iew oe ay 1 ges ca i osysisa a mesmisi ese esseiaocs e "mosgy cosmamocu iogy"  is ao associawi e ma oa a sease oe a 5Ieeo mig we couecs ou i"swi iso waasickss e"  e eemeaee e ogicaiaocswas o koi Acowa ogiswoi ae S miacamyAe age oAcw moaae i ecsiucescusio awe gss a micscocay simi e aescscsio oeeima 71Co IAgooe ogic 11COY1Ausgegeam 15a1913Ogiieiedrvb ptlChttd rdtfr d Entnph me  Acow u  SCw(Aus m ogiscamiscIKaiseicmimescAkamie S Es kommiGescce mawisseccage 13 c e iieucga ceGiegeiweeu ce Meoaewa suagee uae Giceigkeic uiessae Scsse eu ue AiceiWissec e ae MaigigkeisoAiceGe gegocuegaie scau isiciecigkeiu ei ies iecsc iWissecEi gickc Su gisicsciaiee e Csweceu seiSe sce iem e Aacemescsiu aogiscsgieKk u ysio-giscCmie eieucimmu ig aueWicigkeis geSes im use s Oasmus kommeei Sei eseaueiessaee iscsaugeigeeacu geie mce Miigcei eauewoeageaueemee-ogiscm Wege se gewia aucweiE wick gaeage Cse ueOa u e dtsseScauee Es maogiscosse aieeciagekGegeaig guwi Aeieii ssisccsceigeigees Maa sie um e i se e ge m eemee-ogiscS- aus uei ke woi ue eigesiccimGauge eeEemee eisosageSiciesei uceweeieWie es o gescg giee AueegeieAeieim sciaga ae ikeie e CsweceseS ausIm e 19 ece Ig ws k i 1sei1age iiEiamascu auKaosmus Kaiseicmime Akamie S 1 19e eUee eemaseOa em Eisse s amascEiweisEa1719Ctrblt fAll thI ^ 1gu 1 Acw ogiaic  sc eemes iwccse oi iucescusio semi maaescsisMo a5yea e SeCou s  AeKeys emie oeecuuc sucas ewi a aacks a sokes i aYugosaGecee easI a e USsis s cumeeasiki coeoeeeees iasma cs acaioscusease sk oa e o1us esis e me a geueyi cco e ees ico ae sease (CA s ie oe amim a sueque e emiogicases esise so coeoeeew i oi( csa w gi oi( cswi co sease 9 1Augiaymewi coy 11e ce csas a cause oa sease a soke isw suoe a comi oee 11131^ Emiogy a ogesis oAescsisAescsis a i masoicaioscusease a amo e wos acauses oaI199caioscusease was sie 39% oa easwoi 5 W e iie ocaioscusease s ec iwescoues oe s3 cas 1 e woi iie is oc iase a wiaagi oa ecomic eesciay icue w- mi-iomecoues 15 Emi e oeeasma cs a -mass ie(Iwi age oiome a aese sk c se y as iome sessugges aese ima sk c C wi quick come mo ea coeicue w-iome coues as eiecomies gw ^ Igiome couesC eis soio caieamose wessocio-3ecomic gu 17 eai a "sease oaee"C is e ociiecous seases as a sease esoio ac e oa emai a ie aee oimomeo oeioa eae wico wi iquies igaAescsis is a muicasease ocess iee e gec aeieaca ieco amo ese c 1 e iisk c isaes oasma eio smoki asa mi sSecoa sk cs a a o-coague ssysmic immao sea s aiecous agese IEEA s iie iay moae sk csaaccouemo a9 oe oae sk omyocaiaiaoacss e couesese weiscei oeoos oiseAAA Iosmokiycsociacaseio aomiosiguaocoumio eise a i coumiooui a gees 19 e eaiesaescc siois e y seakwccois osuoeaaccumuoocseoemacage "am ces" a ca oeeas eay as e cao 1ese sio  occuasis osesasess  sucas e aomiaoae co aeesiaaeesscei ocic aoaieacaaeesa e ci oWiisy seaks caeiemaise o o omeoogss mo comicaous aques wi iaseaccumuoocc is asmoo musc cesIaaeaescc siosmoo musc ces mig eiimaye am ces gi ii e meaa e ce oe siocomesccAese aaesgese siocasu isigca occsioosseauge mo sigca comicaois aque u a ms aoW aescsis was eous eweas ima a meccaoem ooucooaees y aquesiis w caaaescsis is ao aimma sease  a aimmaois a maciomo aque uAugma aaes ema ie suicaa mecaeae oecomicao oaescsise s eoy iasuccess i eucaacs soe e ogicaocesses ioeiaescsisis isma ca e gee osiasease eeie mosaggssieao - Scicaywe ck ees awou cy mo csom aescc aques a us e e sease ocessese asoiui ioe ameamecsms oaegesis a w casoe is ocessmai aima aac ea aescsis1^ Aescsis as a e MecSymee Mec Syme is a coaoomec sk c i smiaeio cemiaaomiosi a a o-imma a o-coaguese maiaoaes oeea a coics aeooigcesa aiase isma e icse emi ueyi skc ie syme aea osi a iusise  e u oe symeas aei is e gsk aescsis a as meis ( wi wciisassocia e scic mecsms wce ueyi sk c com co e ogesis oe mec syme a ua5e iie ois iasi aaass a wi e woi esioiosi  is a sease oiusise a iucieyIusiseis a ccacom oe ogesis o a ma oe mocui oiusig a iusise eeci e imie oe eocas is ecogsie e sco oiu Oscommeeas eay as 19 aas cou cause "oooac sease e iss oea ie as"  Iee a coigcose-smuiusecois a uay u i amo es wi symomac   Eamosiei eaac es om e UK osc as S (UKSiica ae is aaosie ogssiooe sease was ce i awoe cemia Iese UKS iicaae ogssiooasioes a coii oooce owi ce iiusei  A oc oes eeiusecoa iusei ieugcemiciia 3 sucaiusecoiases y wi iasi iusiseIusei es wi ie geo 31 a ie esee oaceoeugcemia ca maiaieie ce oou iusisee oeoccaas e aea qui aiusis s as we asimie ice oomasse aso ce i ia kw e ciaea  iay acoice mass 3 we ac is a ao oy imiioas sw eicegcose-smuiusecoewismass is coec 33 Ses oee eaae eie ooiiusec ouu ese i 13-ce eauso seio gcose smuosiooisamyi a ci ci is aemei eme iwcc a s accumu icesa soa aosis 3 e a oigces a saee y aci(As sucas i iuce 13-ce sois we cumee 35 e c eecoAs o13-ces a icsyisc wi ose oggcose  3 a e comeec ocemia a imiaogco-ciis o cogcomo13-ce ss i asIcos e ocsi13-ce ci scei aeio ee csis kw c ces ige a scicayimacages 37 a e iucooe uoeoise 3 e ocsimo 13-ce o we s eassesse1^ Csa oiMesmcause csis ioe iwa imus aeuge ciuoioimacmocus cois oaamiic moyeco a co oooc Ima e maoi ca se ucegaoaecooc moEaccss ooicoai ccsc aoi ieimoyewcc eia a oCmice esa ase oi a sysiie eeum oesma ies owi oiake a coisemi oigces (acses (CE Cmic a sec e ies io e macsaeuay eee ciuouge suai Oe ie ciuo e7igces icmic a aie sis a ase as ee y aci (Aoise ( wcis ac aoiC-II (aC-IIoe suace ocmicCmic ao a ics iee csesa ocess ais meaima e eyme csesaoi(CEe cyomicms a sueque keuie e w i oiceo(acogs aE a e -oi 39e eogeus oiway gi wi e sysis a secoo w ioi ( e  ics coisos aa eiesysiie oom As om cmicm uake oom ase ssueAswi cmic caee s CEs wi a ueo osis mocao c se sus imo w i oi( icscc e esee oa si mocu oa1icswccay au7 oe asma csimaa cs essues w ey a keu e ceoia ocess oceomeaeocysis  ics a a geous oooiics e ie 1 - 11 g/m a a e mas imaasma   isiica w seca-Aosoicsa is ao caesce o oe-131 As e e-1 ic acquis a ueoes escaoiiases isi a cases ii  a (e a ics1^ Mesm a Gecse s oe s omesma ieeooimesm ige isa sme e u osi gec seases ioe gaiiig ioameaogicaocessese s o seases as aoou gaiac iig was esiseay-o GaoAa ysiciawse oeaooes wi ack u esise coe aa si ge cou iee wi aocmicaway  y yea i1951cmiss u moaaasi ami acice ia oicou a sease a iso i esisegm omocumeciioe e eciooe suc oA  So os e s oea s ooeao oes wi soe as aei io ogicaocessesa is was e ieiooWiiam so e eomo gecsw couegie "easu youeeio ey a "keugickwo oa gwi ii wcs ae is mo come" o ooseSamago d f rt ll pld rlv tth ntrtnd  t ldnntn h ldblf-pl Ama 5 oe aoi is oug  gecay i  Oa asma oi i o a cs cs sw e gs acss muie o  magec seasesassociawi ces imesm a swie 1 a a scussew9e 1 maseases aec mesmn AA-IcieyAA-IIcieyAciey / seye seaseCE cieymiacmicmiaAC-IIciey cieyiesease /miaciey Claae ema CAceaA-IIaceaoaiasee?iasece iaseceiasesaae ema CAn / pnt- eswoieswoi-7eswoi-1 i1 ise1 i5-1eswoi-1eswoi-1 eswoi^G ^ OMIM^AA ^ 1^AA2 ^ 1^A^ ^CE ^ 73^ ^ ^AC2 ^^^ 151^AA ^ 5AoiA-I (aA-I e iioicoe o is sysiasec e a ies 9 m a coeagues eo sis w ckaA-Isui i w cs (7 mg/a ema co aesease 5  e esee oaA-I was e sw esseiae ogesis oicsas we as e ai-aegec eeco Coeo ooeoicssesy cs a sigca imc 51 AA-I seees ce acaeio as iusiooa com aA-I aaA-i was sw sigca ce aema me as c scuusouaeoy 5 weeks oeae 5 WeaA-I mii eses a ciaa com aA-I is s uaas ee aA-Imi s emoa cecaci e csom csamaoas com e oi 531AoiA-II (aA-IIis e seco mosaa aoiiics ais sysiemi ie 5 AA-II ciey is aeee coioassociawi ce aA-II oi a a coiaA-I 55Iescs a sigca ceiese esiica aeesee oaA-II is cessa e ogesis a maiee oasma eysiogicas oaA-II maiamguousmay ioeie acooc se (a e iioociiCsAcyse (A 51Muo ie eyme Asu io aec soemiaAciey asEye seaseAciey was oeei19 imies om e samegioowes ay 5 ese es eseewi coeaociesmiaamiaa oiae mossiki oiaoa is a 7% coiasma csmai ics a aoa a seme "sce ics oeeiusioeemes a ie meseec m o 57 asmacsesis ao maey ce Aiase ico ae sease is gey oeeamo es wi Aciey 5Muo iAcamasia se ccaei cc coeaocieswioue oemagicaaoaes oeeimiaAcieyisei is e as sEye sease cause oe oeaoae eyes oese esseme ose ois es wi sEye sease sigca cecs simi es wi miaAcieyaugoeoicssesa awi e eeiooiaseigces11ese oeao oes cki Aac acus a gooaas gas eysiogica oAimesmA wcis secemi ea cius iasma u a cas e escaooeecs cses e esicaooee csiis cessa ioe so-eCE e ce oe ma ic a maiaia geoee cseeces a icsus aowi e coieeocsom eces  e ese oa ysiogicay sigca asmacsescaoacowas e iasis owcGmsese ecsa ( esisiwccsca e omessues e 59 e csa is gey oug  amoe mosima ai-aegec o o Ie aee oA ics ma a eicscoe isamacay ce e ees eemiaAciey a sEye seasea oug ecimie ogAac ie case oe e a oscic Aac ie e 51 e ca a eisEye seasemay secoa e coiCE wcwou ay aie eewi  e acooCEmaciey CE was ei199 Aki a coeagues isemies  mi mem mogous e CE muomaey ecsa cecsa a Acee es aeseciaces iasma a associawi iases CE meas eaoCE om om  ocmiceocayis asu -s ics a iase eicasm e kieye iase1csies cie CE suos is coeSucaso moe e ocomus iiCE imaese comus eec isecs  ougeieecoccaeis mai  ies wi miy mic asma ecogsie e 1  ceu a miacmicmia was eie eay  ceu  is soe wcmas asse gcemiaei mas a aswas sueque sw e aaee ooise ac   e muo ie ge imiacmicmia we ei19 iou  es wi ciey aosay maey ceasma a csiicua aaeeo a ceese oeao e iica aasma csa iicuy a e oe ac o iay asi aoi om cmic a ics cessa e geoamaoo ese is ao o a mocuueii e kwieeoeeasma a AoiC-II ciey is a gec sease a eses ccay simiy ciey  AC-II is e ysiogicaaco us ei e ccaoaiese soeIicue eeco is equi iese osoe agaiiica e imae oac Gec ciey is ae soe iwces iase oasma csa igces   a iicus  iaseiese ess e iase ics ese es eia e1331ceiagecmiceiasewiii aiiasea iaseaescsis iko miceEoease Scaeceo was iaseco ae sease is oug ay aima ieosis osA mooeges a kw ioeimesm cause ois iamamowc mamuos eiie ese ges a swie a a scussewe 1 Ges ioeimesm wc mamuo eeoiosoaoiGe OMIM17Ccaas ceiko miceosoaoi(is a key mocu e mo a maooicsma wi muo i ee mice cki say maey cecsa oso a ceasma aA-Icoeo  ese oeao iica ae -meaaoosoom igce coi (s is cciae maiee oicsEoease (E is e mosce iiememoe se mie us e es scwi muo iE ougses imice swaossiooEsus icecsa aA-I  Es ga a oc ac com IiooEac imice usi aii ai sus iiase a swecasm os 7 Emeaosis o e aea ci e mooics1om e ciuo sugges aiiooEac may a useeucaac ise Isuo oaima oEimesm imascic mosms ie ge eo E eu esaeequey iiia wi gcom a coo 71 ics  ekw e eiasoue oasma csauima aea i 7 W is os so ee a ysiogicaecsa ways ie mecsms wccsacs ewe ua e iicaooe scaeceocss memI (Sas a gai ceoie 73 ameas e sec uake ocsoi 7 e oa mecsm wccscou keu e moio Ossiooc S suiaywe asma cs 75 w eicooS sus iiase 7 ymice cki S iasesuscei aescsiss ecs 77 iica e S-meauake ocsis cessa e ai-aegec eeco ceossiooS was sw iase macage--ces e csa usi aiomo 7e ways omesm a eseeigu 115A ^ CEe- E AA1 AG1aA-I a gu 1 ways omesmsce oe-13 is asseme c AA1a aseio e ciuo e e-ic ueoes mao e acooA CE a mea e ee o eea e igce-coi ( c se (a eoease (E o s a -sscwi e eecoci e si a eai e casm o a keu e uge acooSAA1 a AG1 iessuescaomo e aA-I a icssce coooAA1 ioessues ogesis is kw1 ^ AA1 a CsEiesease is ae soeomesmcogie Csaakey aa oe USs oAmeca  eickso 79 a eses ccay as aaaee ocs cecs iaseiie ocoae seasea yeow eoei 1 Oemaso i socyaccumuoie cmucosaa a muicamye osyomyea-uy - e mye uy is ccmogicay ee myeoa myeo wi cuos iSca ces 7 e syomyea icos is e uisio a ss omou 1oe ses icuuoas iiee mec ci as ai ces ecsa oso ise aA-Ias we as misi oaA-I  is ocmicaca eima oe ccamaso oeei i ecs aA-Iics aeieeoa ue maa eicae om e ciuow ces ake ue amous ocssucas macages come eoe a e ccsc oe isemega a euye mocuci was iiei1999 as muo i aes oe AA1ge 993 is esisAA1 as e cciacsegu oisie e eo oceucs e AA1 ge cois o5e sia gemic gioo5kocomosome 9q31aogi aaA ieAA1 is a caA " ae cois oe eceuoeacowe a co i wi WaeA a mo  mo a1co as escie AA1 Asc oAA1 gecs a scusseiCeSes ices acwi AA1 sweaAA1 scicay s aA-Iacis e eocsa oso oaA-I I Icos was sw a oacceoAA 1-meae AA 1-meaewassw g associawi i oaA-I 9 AA1 s esw esse oe asma mema 97 a iiceucommes 9 Wiices17AA1 is ese ieay a eosomes a sosomesa AA 1-coai sicscyc eee asma mema a iceusis 9om e ses oAA1 icuuces e emeea moiwcAA1 wassugges mea e eocsa oso a w sysi ow aseaoi ge a sce ice ics soocecou acqui aio om oeces ieieaAA1-e oiee mae a cou ao ueo e ous mo ways scae mecsm wcAA1 eci eaea  come Iay iwasoseaAA1 ac as a osoae 9 a acseoccu osoics iaAA1-iee mae we ses su ois esis 99 a esuggesaAA 1 meas e eooso a cs A iooAA1-meacseis oug ioe e cmooocsom e eosome comme 1 e ooaA-I AA1 may occu iceuy a ae asma mema1 Wiie ceeay ooaA-I ae eoasmic cum (E may occuiaAA1-iee mae 1 wi sueque oae Goi a asmamema qui AA1is may eiw iesease es oy e- 1 esei aeay ic ais iee oAA1wcquis AA1 oa mao1^ AA1 ysiogyAA1 is wi esseugue  97 Uicee scic coo oAA1 isc ssues asma cs we kw Aug1macages a ima sis oaccumuoi 51 AA1 imacages wassw co sigca asma  1 AA 1 is icuy aaie 97 a ossiooAA1 ie sigca ises  1 ussugges aima coooc AA 1 asma csis esis was cy s e geoomice wcscicay ck AA1 icysSucmice say a coiasma cs e iicaae is e ima si oogesis i 1 Simiya 5 kckwoc AA1 essio as-meaA ieee imice is associawia % case ics 1 e i aasma csa aA-I we sigca ceie aee ocie esee oeicAA1iicas ae oow secaA-I musoccuaoaecy suaceio e ase oe aA-I ic io e ciuocause oe so iee oc AA1 ocsiis oiesi e coooc AA1 aescsisSes imice ossi9 11AA1 ie a macages 1  e esis ac AA1 may11I e aeecoacoai oiMacageAA1 is cay ai-aegec 113 weAA1 ioessues ao mossuscei aescsis cy ug mai  iIesaee omacage AA1 s esw iee aegesisiee oces o 11115 iica aAA1 may co suscei aescsis wiouaciay imc sa-s csWec AA1e masoue oasma imc aegesis wi assei19Ses imice cki c AA1 iicaae is esseiae ocooe ma oiasmawee i acs we come ceie aee oc AA1as ey a es a mice ckiAA 1 gyao suggese ese oimaec sis oogesisO iaec si ogesis is e sma ieseiesa wi e oces aA-Ie iiaoicoe o11 e coo oe ies a asma aA-I is kwe ies is a key oaio csmeossis a ice yea ma oe mocumecsms oiescsmesm eeciCsaee e iesmeom eiee oa soues is aie aooio e eecy uge acooe ce iieoiC1 117Oe keuio e iesee csis eseio cses e acooACA 11 oeck io e iesme AG5 a AG 119 wca csa a s io e iesmea e e eaccumuooa sAG5/ao mea e uocsom cysio  1 ceis eoseae ies cy secs csesis a u ocsss om e iee oe aoaway 1 Csa io e is oug occua e macs ie ocmicwe ses i iii a osce imeseec msuggesaa ioocsis secom e ies as 57-1 Isuo ois coeAA1 is kw esseoe somema oeecysw ies cs aA-I 11 Iis e oies i ecoooiesAA1 ogesis ir1 AndWh l (dn prt th pnAndWh dn f d Art/ SOAC (AugAA 1 is esseima ssues 97i is ke aogesis occu iamimossues ie Iis e oies iesga e ooAA 1 ioessues wcmay co asma iwcAA 1may aima guoceucsmeossisAs scacsmesm may ay aima iac isoiceoiicue w i oiceo( a oi( aesseimouse is 1  a aegec oi sucas a iuceaoc a iisois a aece s 1-13 is eecis ockegi oi 1  Iaio eooce cs iuowi meycycae e siooioce imema s a eaesiuecysis 131 us sugges aceucs a aima comoace o we e oAA 1 ice csmeossis agcose mesm i s ecy assesse1^ EemeaAacs Uei e oGec aoiAA1 iCsMesmAescsis a Gcose meossise s o gecay iseases s oiig io oimesm wcwou oeise eimssieis aaccoies auia wee ssie e ses sciuse kwe oe s omaes gui eemeasig Iicu ie s oAA1 as we cuseoose y occui as wce es suia oee oma ou e ase seco macom oe usc oe ese wo ioes e s ogecay-aemiceUike cmisy oysicsogy as a sciee cks g oa eoesa macoeuao  Mo oea aaesioukwe a e e e ow cogies aaow us ask aawequeso wi mo ecisio e a ecise ma e geme oamammaiwcmo a99% oges a mogous ose oma is o suce 13gu 1 Kaa ic"Ma a Maus"e gia mouse we oe e wca oks e mouse wi ess aiwi a w eaes s aies1991-9esa iCouesy Maw Mas Gaew Yoc iggeoogeW suiaees esioimesm eemice a ma --sigca e ck oa CE oiimice a e use o eaas emacscaie-- e imae oses imice ouuei ooia  mesm a aescsis cao omasi Oicue is woe icaooe iesease e imice wcckAA1 113 os weuee e use omouse mo s AA1 oO oe ima es oAA1 seaice yea is e geo s s a yo Mae oAA1 omice 1 wcaow sa amscic ooAA1 ici e C age uescic omoe ai omice wi eooAA1 gy as we as iscic ssuesaows a ecise ssecooe scic o oAA1 iceaice siisoooi eec eew ie We e ma sciause oese mousemo ie ses sci1^ Oecs a esese o goa oese ses a ue w gec aoiAA1 ieesi oicsmesm ie ssuesa gaiiig io e oce-scic a i ogesisaegesisa gcose meossis a iusecoe scic oecs ois wo a1tvth nlrrn vtn AA1 flnfn t trt (Cht t thhh th thfn n n vtn AA1 n bprt bth t h thvntr th r prn dft (Cht 33 t thr tt AA1 bn (Cht ttthhh th dtn tt AA1 d rpl l(Cht 55 t thntrn h AA1thj ntr tpl l ttth (Cht tthr AA1 t h ll d pt t(Cht 71 ^ e s1 ocKSsuc a mema o C Cr v h 1 -9(19  as csimammaaces d thtnAd S 1 151-15(3 sCsiaa sease ClInvt11 5-59( owMGosi A ceomeaway csmeossis19c9-1195 YusuS y OuuuAGeocaioscuseases Igecoioe emiogic aio sk ca imcouao Cln 1 -53 ( e Soe Mio7 Acow S Ueeemeee Csease a ieu e Es eigeogiscosse ntrblAll th 1-9 (1913 Keys A  Emiogic ses co a seaseccscs omeage-59 isecoues AM Snd  (pp 1-39(199 Goo igi oi e ccaimicao oceses En M 3 1311-131(191 Casi  Iie oco a sease a oicsMA  35-3(1911 Sieemac ew seese ogesis oAescsisAie s oe cscoy I p  15-1593(1 Gosi owMMocumecie csquae S 131131(13 owMGosi OMECIwe -Oy w ww ? S 311 17-17 (1 samo  es ie Iie oMyocaiaIaoa iMoae Co a sease19 199  En M 339 1-7 (19915yYusuSEmei Emic oCaioscusease iCoues Cln 97 591 (1991 Ea  ii e "seases oAee" gmGes oiosks io Ecomic e M  e133 (17 Coo  es a ses ico a seasesokea oecaioscuseases ie USsis oe ocoee ocaioscusease eio Cln 1 3137-31 (1 sisAescsis t 7 3-1 (19 YusuS  Eecoiay moae sk c associawi myocaiaiaoi5coues (e IEEA s case-cos nt 3937-95 CuimGoieAe osasess ie ogesis oaescsis b Invt  9- ( ssAescsis -- AImma sease En M 3 115-1(1999 CaoC  Iei us mo we wi s aeacuco symes EnM 35 15-15 ( Gy  agsis a Mageme oe Mec SymeAAmecaa Associaooaa ooI ScieicSme Cln 11 35-5( seom e YouWieWEmei emic o as iyou C 3-35(1999 guc EmaeiKaCcas isigi waysiigs io iuaco t v M Cl  7 -9( OsWacce oMeciAessw Yo (19 eyKiisasma iuses oa ius gcoseses iaa ac suc Cl Invt  19519 (19 eCua UKim osc as S 17a 9-yeaua oa omi coeiaoe eecoimomec coocomicao iiue as meis AnnIntnM 1 131 (199 Kae Imae o-Ce i ie e a ogssioo as Cl Endr M  -5(3 e Ccaimae oiusecoa i iecowi iusise ie eae o as meis a i comicao M v 17 1-1 (31 eeck CCYaGoeee asmaiuse ogcose a iusmugcose uoiasuec  333 (193 eA  -ce cia iase-ce aosis ima wi as  5 1-11(33  Suca oAoaes ie Is Isoom ac Suec  53(3 Ue ci ie ogesis oosi-e MGec accaimicao  3-(199535 ouG eosu y aci a kes ii ceo imaac is oea Cl Endr M  15-159(19953 EAssaaW  Say Aci Syi wi EGcose Causeac {}-Ce a Endr 1 5 (37 Yaosee Csa oMacages Is AssociawiWiseaMicasoa Acooe MicaAosisway n  Chtr (3  Eice oEoasmic cum wi CsIiSaoasmic-Eoasmic cum Caium Aase- Ac iewiIaseOeoMema  Ch 937379 (39 isiegeU WeW Ike Seye ceooi is aaoiE-i oi t 3 1-1 (19 owMGosi A ceomeaway csmeossisS  3 (19 Eiseegi oimesm p  17-1(19 GaoAe Iie oAaoaA S iCmicaIiay nt 11(19 U ISick ce amia a mocusease S 115-5 (19 soWe Meo a Sco oGecsCamie Ui essCamie (19 Samagoe CaouOao ( eeaKwicOGec ioogioicsa aoiA-1 asma ia mi s ocaiaccaeoes A G 5117-17 (199 Yu  Muie Qs iei igce a  a csiieimies wi aegec smia p  -13 ( is KuiMeswc a-A-I a a-E a iesa-A-I a sysiiecuoisoois oacuus omassues n  Chtr 7 535 (19 is Co cksoC KuiMKaasissiooaoiA-IC-II C-IIIa E mA imassuesme-eiucooaoiE mA cuus omamocy-macageshtr 555 (195 m  miaciey oaoi A-I a C-III a ecociousco-ae sease En M 3 1513-1519 (1951 eswe mec a mocuses oieseaseScCauA Se(e31-5(McGw ll I wYo9955 sseS  Eecocom AA-I Mi oCo Aescsis ies Wi Acu Co SymesA omiCoeia MAn thAr M Atn  9 (53 Wa MosesaisCsMoo ee a u AAIuMisu a AAIuMisu-AAIIme htr 333 (5 Eggea  eiassue-scic essioomaaA-I a aA-II p  3 1-(199155 eS ka KayamaAeA sice-omuosie miaaoiA-II ciey A G  7(1995 mGmiasem-csescaoiA w ioeoomesm hhA 1 7 (1957 GeGckmaMies secs scoigioi  ClInvt  5-53(1975 e  Gec a ec gei imiacii csacyse (A cieySiw iiec aes co e sucgei iis sease Cl Invt 917-3 (199359 GmseAe asma ciicsacyse aco  p  9155-1 (19 CucM Macage e CsaKey egssiooAescsis? Cln 113 -55 ( I  Iasegi oi cause a commocsesaoige muo  En M 3 11(199 ousseau  Eec oaIioCsEsaoio Cs  En M 35 15-1515 ( eMGUsemega se mimaoseeeiua sceimu Ar rt Sh 1 5 (193 GooS IOIC IMIAMEC SESIAAECMI ClInvt 39 1777-179(19 is eS ue Kasi yMA MaIeioAccous a Sigca oiooMuo Ueyi maoise ciey d thtn Ad S 9-95(19 eckeie SiG CwaMgcemiaassociawi ciey oaoi C-II En M  15-13(197 eckeie  oiaoaes associawi a miacieyoc se Ath 1-179 (19 a  emuooasma osoaoigemaey ces gi oi ClInvt 1 9-91(1999 ye  A eoease amos  mesm tG  (19997 W MiaS oe Gck Iiooeoeasecauses iase cs i ClInvt111 357-3 (71 mos Woe Sickiaa IicaooGec as iEoease io Wi EgioiCs Cln 1 13-13 (7 ScaC oG aec GgoSweeiauooee csom gi oi a cssecoima S  - (19773 AcS  Iicaooscaeceo S as a gi oiceo S 1 515 (1997 SieWa aogi oi( icUake Mea ScaeceoCss 1 sus iSec Soi o Csom oia CsSeco n Chtr  7-3 (75Koky  Ossiooe  ceo S ae asma  a cs t 3 7 (199737 goi  A emuoie mu ge eo e gioi( ceoscaeceocss I a i key imesm d thtn Ad S 9 11115 (199777 auA  ss oS Essioa e Eay OeoOccsiAescc Co Ae seaseSaous MyocaiaIaoSeCaiac so a ema a iAoiE-cie Mice C 9 (7 a  c essiooscaeceocss I (Sis asi guomacage e csa i ClMInvt115 77(79 eicksoS Acc Ao GooaWGooaCiesease AnnIntnM 55 111 (19 aeicksoSe ogy oieseaseA g a ecomicscoc sAm th 7 1-15(1975 Coigami Wogy oiesease ClMth 9-(1971 EeW ayeicksoSuy iieseaseA-oiciey mas as miacue uy a iessge Ar 17 1-9 (19 o  Acu eseaooieuya ccaamogicas Ah(rl 99(1993 KoceS oyK scees sookeWiimsmiaa-oiciey (ieseasewi ugicaaoaes nt 1 13-13 (19 KoceS Ki omasase oy is io cases oiesease Ah(rl 317-3 (1973 ei u a ouy iieseaseA ccoogic s a a ew oe ASnd 7 5-5(19 ock ka i SimcockAesseuy iiesease n 1 (  911-9 (19 Gie  Se uy iiesease mimicki syomyea oosyCca ocmica ecoysiogica a mogicaeaoi ecomicsco oemusca skioies ais KOmc mooceucsaoso aoiA-I iiesease ClM Invt 9 7 (1995319 ooks-WioA  Muo iA1 iiesease a miagioiciey tG 333 (199991 sS  iesease is cause muo ie ge eo A-icassee ae1 tG 35355 (19999 iocM  e ge eo A-i cassee ae1 is muiiesease tG 3-351 (199993 wM  e iesease ge ocA1 co e ceuaoimeamoway ClInvt 1 5-1 (19999 Sia uam sscKasi yMEaAescsise Ccaa ocmicaImcoao ie AA1 GeArtlrb 13-133(95 Wa SieCos Scic i oaA eaecse a aeasma mema mogy ices essi A1 Ch 5 333-33(9 Wa SieieA-i cassee aeAI(AA1o as a csegu oi  Ch  7-7 (97 WeiC  AA1 mA a oisioes ecmuiee s a oguo b Invt  3-3 (9 u  Ceucaoa aicki oe maAA1 ae Ch  5-59(99 Wa  A-i Cassee aeA7 (AA7s AoiA-I a Meas CeuosoCsE n Chtr  9-91(1 CW WaA SoMu oAA1 Sws ImiIeaoa c CsEom Eosomes n Chtr  7-1 (1 Kiss  e o cys omaaoiA-I occu AA1 e a iee ways Ch (1 Cs esoE SesssAA-I secoom cesee e secoo oaA-I a iceuy assemesce  p  3 (1 Mac Kiss a MaeYIceuoowSysiAoiA-I iima Mu cys n Chtr  399-399 (1Asas  Suoo ogi oi imogous agous iesease Ath 15 7-5 (31 gassa ussa aoAieoMocy/macageessiooAA1 s mimacoo asma  ClInvt1 1315-13 (1 WeiC  Aeo oasma imice a ameac ossioomaAA1 p  11(1 mmi  eicooc Aa 1 causes ouaoimia a kiey asm oaA-I ClInvt 1151333-13 (1 goS  Kckwoc AA1 A Ieee cases asmaCs a Iees siamia iMice Artlrb (1 isma  AA1 ossioa oimia aiasea cseoiagec mice ClInvt 1 3-3(11 yce  e A i cassee aeA(AA1mos ee oaoic aescsis iC57/a aE-kckoumice tlAdSUSA 997-(111 eweSaama-Ccasigcae ogi oia e e oaescsiscus oe oe asi iosa-i cassee oiAI ae A Cdl 9 1-1 (11 GeA Ou Ee aKuie i a ou oecsa AnnM 3 135-1 (113 Mcis  gi oiciey a am ce accumuoimicewi esiooA-i cassee ae1 tlAdS 97-5(11 Aieo  Iaseaescsis iimic mice wi icooAA1 imacages Artlrb 7 (115 Eck  Macage A-i Cassee aeA 1 OssioIi Aescc sioogssioiw-i oiceoKckouMice Artl rb   9-93(11 WuWimueeG coo a ies iiaasma aoi ie  Ch  73173 (1979117 Ama  ema-ck Cke 1 oiis ccaiescsaoo S 3 11-1(11 aK  sise eiucesmia a gasaoiACA-cie mice tM  13-13 (33119 e  Accumuooe csisismia causemuo iaace A ae S  1771-1775 (1 Yu  siooAg5 a Agimice a eiccia iacsseco d thtn Ad S 99 137-1(1 KiK  Iasecauasss uceoacoisiee oa ssecoimice Gtrnt 1 1-15(1 sG sgaieCGckmaMies secs secagi oi Ch  59359 (191 Sma csmo oasma gioi Advp  17 1-51 (191 aoGckmaM Weie Ge Eecoaioomeseec m aoiI a gi oi ClInvt  7 (191 Oma  mi essiooA-i cassee ae1 ososuace oCaco-ces smu gas hh Cn  5-(1 Muiga  AA1 is esseiaeicie socsee aoooe csiccke Ch (1 Mu MauSeacoeaes soeocsiCaCo-ces p  11(1 eicM  Iusec -Ce soIuce maoi n  Chtr  1-175 (1 CM ae Giew i oiCaCause a oIs-Ces I CeuUake a O MocaoEndr 1 39-33 (13 Gi  w i oii a Uake maa Is Ces Endr 13 - (1997131 a  siooac -ce s moes K cegaa iuecysis Ch 9 5-1 (13 Gosi ske Kckoumice a s es t M 7 19-1(3Ce- ao oa Ge1 ^ IcoAescsisa i masoico ae sease (CAa e a causesoa woi (1 CAis a muicasease iee smokieioosiyas meisa aeo oasma (e ce oew i oi( csas aima sk ca cause oCAiswe esis e saa a a ccai oasma imia(3 a iee a sigca gaimic eecaes e csiay ugeia ac gec ges ie (e e oG-CoA cse ii (s wcce cs ii ccssysis ea ccae ie eae a eiooCA(5 we s sigca co imoa wi seaece sescoie cume a giie osiasease eeiaggssi eao (gigi e ew euc aacs e CAA w ogi oi( csis e moscommooiaoa amo mewi CA(7;is oug e aescsis sec i csom essues e eo ia ocessee csa (9;1Oeoies oamay co iaeoc i moooeoeaougic o oco(11 sussioomocy aesiomocus a iioooo(1om emiogicases suggesae 1 mg/ iase ics CA1 A ioois ces eis uam Sia yM ao oaGe a Commoas iAA1 a eiImcoCs aAescsisAu May 135sk is ce 3% (13;1e Aai gi oiCsIeeioiamoaagemoeaewciasecsmosy was associawi a % coico es (15e mocao(1 a giei eise (17caace mosiases ics e a cue aees asuiay ise cse eses aace ueiae euc ieeioiCA(1 ^ IicaooGes agu CsAu oe aoics is uegec co(19; As wimoscommoese seae gec coms o s eicu w-geme age asis a cai ge associaoses eueake ii e gec c aiee (; we igeese aacs eue ii maci ioeiguoimaage asis is gey ueowe ii a e mosweucia cai ge ses cessa emi oy a sma moiae ouoe ei gemeWi e comeooe ase I a( w geme associaoses may soocome a a we o eme uiuaaciii e gec c ioeimesm s ee s oMeeasoe omesmiesease ((Oi MeeaIee iMa5 is o sucseaseaec ama 1 es woi was iie eicksooieIs ie Csaake y aa oe USs ( W3oi u iemioeicksoscoo siis wi massieaeoe i a uaaee oa mig ( oi usiii e o sae as ocecs a csaccumuoices oe cueoeasysmWi maae sigecksoa"es wi gecay iseases oeaoccasioew oaocesses oaie i oeway"a a may "o us wi ssucaew io some w-cuasc oa a mesm" (I1999e mocucause o was iieas muo i aes oe AA1ge (- Sooae muo i AA1 we ao scimiacieyamo commoa miesoea wcsus om gous ss oAA1 o( mo a1 commoa as escie AA1 gewi a wi e oocmicaa ccaes (3 weew gec aoi AA1 a w iiees csamesma sk aescsis3 ^ A Ge Suamie a oscic mocus agaiges acss ceumemas is a ameaa oogicasysmse A aesuami eos oi aa awi e osues i smec oc a ugs acss i- aeceumemase A ge suami is gy ea we coeeeesciesi ae eo aie s a ccaimae ois gemi (31 A ae a e eskwmema aemicois o mem ima (3e mammaaA ge suami is io se37suamiesA ugGseosimi ige sucoeomaia sequeemogy ie co i s a amema gioGie ameaimae ois css oaeiis a susi amuo i1oe maA ges a kw associawi gec seaseswie 1i cysc osisSgaseaseSissmiasoSymeaoee 1 A ae associawi seases imaG ^ At ^ fAA1 ^ iesease ^ (AA3 ^ Suac ciey ^ (33AA(A ^ Sasease ^ (3AA 1 ^equiicosis ^ (35A1 ^ mui-ug sise ^ (3(M1A ( ^ c aige ^ (37eseaoA ( ^ I ciey ^ (3A ^ ogssi mia ^ (39(M3 ^ iccssis 3A ^ e ^ (siassis aamiaA1 ^ ogssi mia ^(iccssis AC ^ so ^ (SymeAC ^ euma ^ (escumAC7 (C ^ Cysc osis ^ (AC(SU ^ is ^ (umicgcemia oiayA ^ Aeukosoy ^ (AG5/AG ^ Sismia ^ (3^ MocuEooAA1AAI is gy coeeeesciesswi o9 ii wi mouse AAI ae oi e ce ai ogeme sequees om ma e oasmss ma issie iee aesas oA sequeesa e iage-scic ces scic gesSucaaacwas ce emoyeia eseosequees om mamice a cm ( ii ges a ueoai eo is guusea sscas e mo ewcassesses ekeoascic sis ie maage say a o osymous (ami acisequee is ae symous ( ce iami acisequeesuo ogaa1iica osi seco Iese mo e AAI was=1i iie oe ay ges assesseis oaieosie e ee oe scommoaeseema a cm (y comso e mo e  a aciocioeiuage wce es coie ee osi seco(;5is =eAAI is amo e ges wi e soesee ueo ai eoie maageWe emie s osymous a symous suo a occueimousemaa cm AAI sequeesgu 1 sws ae o osymous symous suo (/is sigca eie ma(/= com mouse (/=1 a cm(/=33ages (5s ecsAeoo / iicas eiea oosec essu osi secoami acisuo is asis e os suoe coe ama AAI s ueo ai eo a sugges ae39AA1 ge ocmay ayea ccao e eoomomaa e oeesi secoami acices iis oima d = 7cm d/d = 333mouse d/d = 177     75 5 5Yea ese ( gu 1 age Scic Eoo AAl e o osymous symoussuo (d/d ieacage is sw e age a mo ma sws asigca acceoi (d  wi symous a 7 symous suo occuesie e ee oe scommoaeseema a cm5 ^ Muo iAA1 73 muo escie AA1 ge (-;;51-57;57-75(eese i missee muo1ee muoa 11 ieio aoe sioomuo i AA1 is om (gu  e115SY573WW59W59Q597 379K777 ^ ^ E51551517 ^ 11i/1e55799A YEY573S3CS15A535C171 1Q13W913I35S35A937A1151S/ Q91IOO i 1511W1i15A93 9Y11 9 I+1G--G113i517A137W 9S9Qs oC-ioma omuo occuie e eceuo a e aas suoui eco i sey- muo occuie o e eceuoa occuie iceugioa o53/7= 7 omuo occui i55% oe oi Icos oy 3/7= omuo occuiamema giowcmake u1 oe oi(ss ecsgu caooMuo i AA1 e caooa emuo i AA1 aswia agmmac eseaooe AA1 oie Muo iAA1MntCh AnAd Ex fC 5 (51  (5C13 3 7 (53G115 A5 (5E 9 (5C1 S3C 1 (55519C 99A 11 (Y (5C5 W 1 (G W59 1 (5GC W59 1 (AG Q597 1 (K77W (57C31 I 19 (5A3199G 35S 19 (;59A319 35 19 (59C35 A937 19 (C353 A1 (53C319 5S (55 (57G351  (7C M11 (G3 9Y (7G3 G1 (55GA 9 (;C 379 ( C17 31 (C1 S15 3 (A5 1 3 (55 35 (C53 37 (1A 7 3 (A5793C  (G59A 1Q (C59 7W (9S (5GA 9Q (3C 9S (7C3 1W (C 15 (711C 1S (57Q9 (5G73A 5 (57nn1171 7 9 (C1 9 (757 (5C33A Y573 1 (73C7 Y7 1 AssmaG191 5 1 (;C31 19 (C1 913 19 (3G 11 3733739 1 1 (7_1 1 (iA 155 (53C59 1 AssmaI1 7 (C 1 (C1  (71C5  (75i 15 (Inrtn/dnI1G (7I+1G (11 i/1e 1 13 (I1I31 17-31 (595517i 13 3 (I39--e 39 (5 1 (I 1I 1e (59GG57C 1mes 373 7e E13_e (77e1 931 15Semuo escie C-igiooAA1w e a commoco Ss eiis gio sugges aiis a oy ccamaie C-is oAA1ke aoe Coi(7s eecoaia  mai(;77acou mea oioiieco In aio a mowas ce iieie C-is oAA 1a ooismaisueimisaA-I i a e(7e C-is oAA1e aea  a cciaomai iay ci oeoi ieewaye scic oiieco cessa e occumai iAugceaigio oe AA 1 oi aea mo susceie ousmuoe a "commocue muo i AA1 associawi ieseaseA sma momuo eeimo a1 ueiiasucas (55;;79 a e K77 a wcwas ce e occuiasoaa equey o a  associawi a 3- iaseskiscmic a sease ( e K77 a was iay scas a S (we e ss i aioccu aa equey ss a1% a is associawi a so ec eecwou suggesais is a "commo AA1muo aasie so iei aescsis susceiwe e ma omuo i AA1 a i muo occui oy iiiamiesis iicas amuo i AA1 associawi iesease occue cea a eicie eom e o Iesmice ckiAA1  cei a aceac ( Augiis caiss oAA1 ac is associawi cei imais oe o ecamecsm wcw asi muo a moom e o us eie oeegequey ow muo i AA1 s e sma moiiawi Aaio as i AA1  escia oseco wiw ocs(79 Iis ke ama oese as a ogecmuoiis yeca wee ey imi AA1 o( oieysegga wi e w eWe e iem ie so AA1 muo ie 1 ^ ec ImcoMuo iAA1io e iicaoo AA1 as e mocucies we iieseoeiccaeaiseme w csimogoswi eosi a s omogos i oiga gose was eiagos wi mo mi es  misse a coee seaecgos  miscssieas sue om e ssi i aiias AA1 ge s w aowemo umguous gec agsisSuca gec asis s w aamuo i AA1 a associawi a oae oocmicace 3 sws meaasma cs a meaeage oage- a semaco AA1 gosAug a aiei mae a wi eca e ooeeieaa gecc sis AA1 geey aow some assessme oe se oeacAA1 muo A maay oae oes associawi gousAA1 muo is ei om 3 1% ococs ema o AA1 muo a associawi ama 5 ocois iicas amosoese muo a come ss ooaes; moooco o AA1 sus i oaeacueyi e oeee oaama 5 coicse 3 e es associawi gous AA1 muoMn (/ (% ntr pntM11 33 G1 5 11 5 1 5 1 59 9 5K77 55 W  7S3C  15Sc-o75515311 55 335 7 573 513 79 575 9 59 1W 59  59 1E13 77 59  59 A1 71 Q597  5C17 5 91+1GC 71 9Y 1 5155 1 19S 9 W 7 93 935S 13 71 7I 11 77 1 11 5A937 15  1 7 35 15 93 7W59 1 1 15we a sueomuo a associawi gaa5 ocoscicay IA9 a W59eese muo a ke come ss oomuomay isome siaacIis caseoeis ce 5us sui i gaa5 ocoCois wi is coecseom oas oaiiacayi e1 muo ee ama 75% oco (71Coeea sma momuo a associawi ss a5 ococs scicay M11 G1a e uaomuo 1 a Sie a come ss ooae wou eec su ia 5 coia gaa5 coiis moske ei a miga aeiwce mu oiacay iees wi e ac oe maiwi oi ce ocmica s eiw is cou occu AA1 wasce sw esimec a amec s imaoas ( easoAA1 oiais s ae ogome may sequeswi AA1oius ci e ac oe wi oi e a oAA1 uaomuo suss e ac owi AA1 s eeous swiacces (Oec cou ao eie wi-e oec eec associawi AA1muo seeie 3Iaio eieac a e iee ooegese gec ckgu wi sc AA1 owce muooccu couiee e ec essio Suo is coe comes om a ce sswi acs icaie oe muoa sigcaiee e AA1 omoo associawi e muo( Iwi oies emi igaiwescic AA1 os ay aima iiei e masoomuo iis ge a e ei oe aoamosiia wi iicamuo i AA1o ce s suggesa AA1 muo may associawi aioccamasosis e cssic es ow cs ssue csaccumuoa aescsisAc ea ea case oSco Symea ee soecc c osayse eosu oe suace oaawas associawi a missee muoi AA1 9Q ( AA1is kw esseoaa oeee me s eeous eiassociaowi (; Iaio AA1 s eous esw meacaium-smuosayse eosu iooces ( e 19Q muowas sw cause miscaooAA1 iaccessugges ais is aoy sigca a ( caywe is e a ocs(1 mmoCay is oeaoe  eee oecasese case sc Ac ea es ise e igui ssi ac AA1-meaeia cou su ie aa eeaoassociawi ScoSymeSaeea ea case oa 33 yeama wi as a w cs(mmo ( is e was u  gous a 1missee muoi AA1 cause Saeea moa seggaooeac e wi e muoie kiicao eais is a ceiwe ceai AA1 os eu  oeseeia ac com o-gcemic o( cois wi a oeess oAA1 ac a asAuge mecsm ueyi a oeeceAA 1 ac a as is ua eous ses scscic wguooAA1 ise uaee y aci (991aaaegcosyoe oc (9sugges ae imes associawi emec syme -- sucas ey aci a cemia -- may emsees ceAA 1 acises ogcose meossis i es wou usesoe ese issuesAA1 is esseia wi e ossues (93 iis ke aoy c aiesAA1 a sigca ioeiogesis (995 Usi ssue-scicge-ewe ce swae (9 a e ies (9 a e masis oogesisco ama % a 3 oe asma osce ses oAc ea a Saeea suggesais oes associawi AA1 muo cou i eous ueco oAA1 ioessues7^ e o AA1 as ie Geoo ce ses assi e o AA1 as ie geoosuiaioaoaue o AA1 imo oa oscaCoea sequeee ei co gioo AA1 (as we as e ges eoaoiA-I a A iiia esei e a om 5% ocs om e as a S o(79 maay oe 1iia wi e wes5% ocs we u oa ami acia i AA1 awas u ie gcsgu is i wasicaia seco o iica aio se o 5% oiia wi w cs sequee as i AA1 Icos oe commo( equey AA1 as ey iiewe associawi cs acss a geea ec guW imai uaweage oese  AA1 aes a u oysigcais s es o ee acommoas i AA1 mayco sigca w csie geo is oissuoe a seco s iwce AA1 co gioa omowe sequeeie gsa wes1% ocs (95 iia gu om eCoageCi a S ( Se as we iiewcaee amiacisequee o AA1 a oese siwe oeeoy ie w csgusugges aey im a maec eec I 1 oiia wi wcswe u oa muoi AA1 Icos e s Coeaikke-Sci ea oee sigca associaoeecommo AA1 aesa ie ei o is may e e caey emia muceoaCoea (99 iia us a aCoeasiceiassociaos as gaa1 equeywas ikke-Sci ea emia Ss wi a equey o1% oga we e s ikke-Sci ea es e maii om Coea aa sigca oiooiia wi w csom e geoo as iAA1ese ses ima imicao seaio e o AA1 imo cs ie geo yey iica aama 115% oiia wi w csom e geo  AA1 ase imae omuo i AA1 as a cause ow5ie geois aima quesoa s ee suecosome Ias suggesau % omiaciey (Awas causec AA/ -dt e(;97 we ses suggesae equeyo AA1 iA is mucssau5% (9we ese ses sueomiasecoases iae es we ciom mecaccsIcos eses Coea a ikke-Sci ea emies om e geow we secso oe sis oeiea iaioe AA1 gewas sequeeia iia wi w (55;79 ese seseo esoesee  a AA1 is a ccay ima cus mo cs ie geo a ass o AA1 ac ueies asigca oiooe w csseeie oese ses ao suggesa wo aimi iesga e oo AA1as  a aescsis su emi as sequeiiaio associaoses usi commoSsMo oayese ses i ioquesoe eo acommoaisucas w cs a causecommoaeseacwi mo ec eec -- e so-caecommoseasecommoa esis (99-1 Oe coe sus oese o ses suggesae w e aes wi so oeec mo e aoo ie o a mo sigca ee acommoaese u oe-sca S ocsucas e Ieaoaoc( s oe assumioageme-sca associaoses ocommoas wi useissec egecs ocommoesIe sus oe ses Coea a ikke-Sciea o gee oecommoaiwe sequee-seaacs 51ii aes wi ao cessa ii e gec c ima icomeai ^ Commoas iAA1eeco symous si co mosms (Ss escie AAI ge (e Ma oese as eseio eiassociaowi cs a aescsis (53;55;79-;1;1;1-11aese sus eeweeew (3Mosoese ses esigcaassociaoo AA1 Ss wi a aescsissugges acommoaoi AA1 es iee  cs a sk aescsis iegeo we a is eicaa some is aioismaki iicu i wcscic as mea ese eece - symous Ss i AA1S t AnAd An ^ObrvtAdz3 G 9 19K ^ 9 C 11 3 ^ 99 C 15 99A ^ 311 A 155 M5133 A 19 1571 G 71M ^ 75 G 31313 A I3M ^ --7 C 33 E15K133 G 33 1333 G 3599  ^ -- C 77 115553 A 53 K15 ^ 13 C 5 C 55 S1731CAco siois wi sc _55 Ami acisiois wi sc 535e ess o AA1 as  emie oee AA1 cSsa csio9iia om aecay mogeous o(55is s e aeaaages ae auo coie eecoeacS iisoooaoae oesisa assesseec coecao me isyea a (55 e oy S associawi csi mea womea me is was 5Kwce miK ae was associawi mosy sigca ce e I a 71M Ss we associawi iasecsiogeeis s os e moscoii  acommo AA1 Ss aecAA1 ac a ie geo we e mag oe eecocswas gey smaAs meio a iee maoeca e may aueae measu o AA1 acIee seses cumeeaassociaoo AA1 Ss wi ccaeis iee oces isugges asma ces i AA1 aciay ieima ssewa macage o(117 caaecaegesis wiouaciayimc sa-s Uoue e s ikke-Sci ea (55emi associaooese AA1 Ss wi mae oaescsis9^ oc Ac oAA1A mamioiemi e eec ocommo AA1 as imo cs a sk aescsis s eaiome uei oagesequiium es ae AA1 cusgu 3 says a gicaeseaooees oage sequiium a mao ocks acss e ama 1553kise gemic giocoai e AAI geas i om e aoc e AAI cus says a comeoc sucwi 9 maoockse 5gioo AAI sws icuy comees oage sequiiumyoy o oe 15 commo AAI symous SsI3M a 19Kaeseeie a se wcis aiome se(e ase I ocseou ii 1 S e 5se i( we iis aa om eos iwcI3M a 19K si ae miaes oeacoese a uque o icu e owcmay eii w ese o Ss ecois u  associawi a aescsis skis ao suggesasucassociao a cessa e oeec oese siscouiaece oeec oeSsSigca age sequiium es aea esee AAI a e ay A a  ges5C17- i1 iCk 1k ^ Aik ^ iok 1k 1Imi ^iek% 19179k533"""AGAAEiAGGA1ACIGGAC1ESCCE AE;7311^(GAGA ^ GAACG 11511^ GAGACCCAGC GGA 1^7AC GIS ^ ACCIG 1ACGAIGAGAAG G7^GAA 9 ^ ACG  C111A ^ "GCGAAGCGCGGGAIS^ CCGC1 A  ^ I --MAC GCEAGEAGii ^ 1C1  CC1 7 5ACSAi G11AA ^ C CC 1AC1GGG 1CA^ ock 13 ^ ock 7 ^ ock ^ ock 9is5755 ^ i 515^159 ^ is71^4 - ^ e511^ ^ is37C5is17ock "I ^ ock ^ ock3 ^ ock ^ ock 5is7 i - ^ (-3 ^ s135^ 3(i97 ^ ^ ^ 7731 ^ ^111_15w- 7c131333y1e7[5 ^ w^S1111 55[1 ^ ige1gu 3 o Suc o AA1 iAmeca o a Wes EuaAesye mao ocks ie AA1 ge a sw w e oocks AA1 g Ss a swas ue cissymous co Ss as yeowcis a symous co Ss as ciswe es oagesequiiumesma e ? e is sw ocks iica gio osigcaage sequiiumAeom e aocweage (wwwaao Coio oage sequiium amosSs cagui secooa mo eicieseo"g" Sswco ioaoauay eSs wiouge eeSs cy (11seo om e aoc we assemea sogSs AA I usi e ggeogm (119 seoa coeocoeicie ( eeg Ss o e so AA1 g Ss is swie 5ese 17 Sscau mosoe gec aoie AA I gew amacay ci e55moges qui ese Ss a a gy mocwi oeegosies i om 55 iica aey a a ke  ioae use oa seog Ss secom aiome sesucas e cue awas ce sw su ioy misses iwecom a come se(119 Ocouee acasecoog Ss a giassociaos wi ao iee i oe oues a e ge ao use Iaio iwou seem wise i kwsymous Ss ia ge cause oeigo ooe 5 AA1 g SsS iOee-gosisio ao 17 A97 17 C9 37 1 C5 5 195 C 1199 C 19 A7 3 15 C9 157 C755 3 19 A3759 37 1 C7 55 11 C 5 171 A17 393 19 C15 3 153 C71 31 15 A15 37 1555 G 157 CAsiois icoig 7caoiii3i3i11ii5i5iiii1i1i1i1i1i1is seoSswe iusas e iie osec a gy ioa a eicieseoSse coee o om a a e a ece osigcae osymous as i AAI ( su aicoiy ie5ioooS seco associaoses o AA1 as we as e eigeme1 ^ Cosioe iicaoo AA1 as e mocuciiesease s usia w eiouuei omesm a e csais scoos suo e s o seases as aoou gai"aoccasioew oaocesses oaie i oeway" ( a o iigs io iaways ise a ocagaia commosease5711 ^ e s1 YusuS y Ouuu a AGeocaioscuseases Igecoioe emiogic aio sk caimcouao Cln 17-53 sisAescsis t 733-13 S Wooe a ec1993guooasma cs e csa y aci Annl vOf trn1355-3 Ya Wu scC Ya i U ao imic Eec oe Sa MeaugC-] CoacooS Cl 1-35 Gosi a owMMocumecie csquaeS 131131 CaoC aua McCa uau eyaS eeM a SkeIei us mowe wi s aeacu co symes En M 3515-157 Ges MaiMuey Mcma Oos eMyeSieaS WioW Sam a SceE199 miaoisoe ies wi ema co ae sease Cln 5-33 Ges uc Oos a SceE1993miaaoimia iema co ae sease Artlhrb137-17379 eia ei1995Mocuysiogy oe csa p  31-1 GeA Ou Ee a a Kuie i a ou oe csa Ann 3135-111 Yua u CoE eOse-we MaeYAeoG Meeo s  gi oii scaeceo acs eoeaic o syse t753-71 SiOa SiY1999Aeoc mecsms o Ath 1-313Casi GaisoWioW Ao KausaS aKaeW19Iie oco a sease a oics MA 35-351 GooKaeW Casi a w 19oicaioscusease a a Arntn 11-113115  Coi e AeoW Em ass SceE SccaG  1999Gemoe secoaeiooco a sease imewi w ogi oics Aai gi oiCsIeeioiaS Gu En M 311 Sisgi a i SiGsS a aM199omisecoeiaocaiooc eies wi ce acumyocaiaiao sus oo yeaow u 35-1917 Kus uma sc KgeK WoM McCays s Samsa Oos  Eec oe Amou aIei oEise oasma oi En 33-11 ecea as a eie eae oaescc caioscusease tr 193-519 eea a KwicO199 Gec ioogi oicsa aoiA-1 asma ia mi s ocaiac caeoes AG517-17 esw1995miasoe ogi oimesmIemec a mocuses oieseaseCc auA Sa e eMcGw I w Yo31-5 Aa ggi Aasy iaMay Co eWiiams acoE  age ogi oicscoeo a cus ocomosome 9iMecaAmeca tG 31-1 s SeymouA am ee ieG MisCoomoa aKAcaoooge scacai gio associaowi cs G1- Asooks Cki Coi a eyA o maoe mageme t 79-13 eicksoS Acc Ao GooaW a GooaC19iesease Annntn 5511 ooks-WioA MaiM Ce a omK m YueweC Coi MouiO  1999Muo iA1 iiesease a miagi oiciey t 33sS sieM e Amou ee u eweee a Assma1999iesease is cause muoie ge eo A-i cassee ae1 t 535559 iocM Oo Kckema cA ecWoik age ceC cOumeM  1999e geeo A-i cassee ae1 is muiiesease t-351 wM Wa GaiM Wa ScaK eG SeiameugA a Om1999e iesease ge ocA1 coe ceuaoimeamoway Clnvt 1-1 MaiM ooks-WioA Ce omK a Yu Coi m MouiO ueO  1999Muo ie A1 ge imiaciey wi c cse nt 3513-133 Sia uam sscKasia yMEa Aescsise Ccaa ocmicaImcoao ieAA 1 Ge Artlhrb 3-13331 ggi199 A aeom micoasms ma Annvl -1133 aM ky a Aikmee maA-i cassee (Aaesuami G 11151133 SS gee Ai We We a aMAA3 Ge Muo iws wi Suac ciey En351133 Aikme SiSuSoyeoA CmmGea i SueieA  1997A oceoce-scicA-i aege (A is muicessi Samacusoy tG 153535 Kee e UwoM CuuMeiC i- eckma  Muo iAAueie e se coeskisease equiicosis A G77933 SW CE oI c sI a GoesmaM19mamuiug-sis ce siasemessiocaece geamicao S 3-537 CGaicm Giis S a Cao199 Aoy c ae o1 sus iss oM css I aigeeseaoia ma cae t G 13133  u ickeUacA Key Same wis usieM  199 mogous maiaemuoiA css I ciey S 537-139 u cquemiE issoC Csimo EieSa a ueM199 comuiug-sise 3 ge essioia suy oogssi miaic cssis p -9 Aikme ski oA Sceck aM a KoeeM1999Muooa micaiaege (A7iesiasc amia a aa (SA/A M 7-7 Sauieks 11 Kse Kocoss Ae11 SokaEK Cs  199 A ge eo a scic Aaeis muiogssi miaic cssis t G 33- usma Koo1 sma SceG ScaG as a Ou Ee1997A muoie macacumuiscic oac aoaege causes e sosyme p 539-15 eA omA ScuaE y eu uweeSwa Koo1 SoesS as  Muo iACcauseeuma escum t -1 Kem mme cA MaiewicCoK Ckica a ui19Iicaooe cysc osis gegecasis S 53-1 c S swicA GseCme GoaGAguiyau a ya 199 Asi osa as aiceuguoiuseco S 17-17 MosseuaA Sae Kiioscs MoseusaMaea Auu1993 eaeukosoy ge ssuecmogy wi A ae t 3-73 e aGG Yu GsScKwicSes a sAccumuooe csisismiacause muo iaace A ae S 1771-1775 C1a Gwski eeomas KewaA aum Cio Mu  Iei euaeoom macmmouse ogous ge ios S 39-19 E woki sS i Wie Ki Mocoa aMocueoo a ge ioeisecauage t 9-5 i sS A -Km a MocoAamaige is muia se seca uage soe t319-551 y eK a MieMAA 1(Ama a aassociawi ciey a ema co ae sease Ath1-5 scioa mioCig gi occo sa AssaG Sie Maa Cai  miaciey e AA1 ge muo wi owiouoegec oisoe Ath173-353 Wa e aS You aey Coeyis a geCommoa AA1 as aec asmacs Artlhrb 9-195 s ukamo ga Ikegami omK IsSaka a ui  Essioa oases omuo oA-i cassee ae1 ise es wi gioiciey hphn 713-755 ikke-Sci esaa eG a ae-eAGec aoiA aeAcos csie geo Clnvt 1113-13535 y y ieG a MieMck oassociaoeeiasecaiima-mea icke a casecsiami wi a AA1 aG Clh 757 oM uma Ass ma eceC cWe ia-ie GeiseKeeC  Sce osequee ao a muo iAA1 Ath 175-95 m GoE Ce G es ooks-WioAieaA SmiA Sme GeA  Associaoeeiaseaeawa ickss a imie iAA1-icse aoeaos nt 3597-59 Guo I Yu Sumu Okamo gaskaSa Wakasugi yakawa  ue o a misseemuo ie co-i oe A-i cassee aeA 1( AA1ge ise es wi iesease G -3 SeWiiams ikke-Sci ae-eA MosoI aMcCoickomoo oa w AA1 mu ieesessioomiaaoimia Ath a Moyama Koga a Age Kawa MawaImamu E Kawamu  muo iAA1 ge ise es wi iesease a miagi oicieywi co a sease hph 15371-7 ousseau SeE is Eusce EeewegGokamAuM Ge Yasek-McKea Oei  muo ie ge eo A-i cassee 1 iuiesease kip  33-1 Ac ys Sai Sca EE esggi M OweS a SouAo misseemuo iAA 1 su iaeaicki a cause se ausomacessiciey hph 197-57 cka-iocK iocM K KieoM KiecAkocs cA cek Ass  mogeous assayseo5imese scamuo oe AA 1 ge a i acaoigec asis oa w e wi miagi oicieysyme hph 1537 SaeA Km iS a ossa5 AmuoiAA1 associawi w oa II asmeis Int Cdl Isi ga Kuoka Is Egas ka uo a EmiCcaa oiesease i muooe AA1 ge iaoimia wi coeasis G-3 y a MieMmi ao(1-39iAA1 causes eskii a cos cscieyia mi wi ema co sease C 931 sa cc scioa o a Ca goae quicomagy ie cooAA1 ge muo imiaciey p  17- Ac Mcy Eio Sai Kas Mumoumo eam S a ggiA misseemuoiAA1 sus iaeoiaicki a ceosaeacaoia e wi Sco syme d 17 y eK a MieMAA1 comu aassociawi csciey hph 1571 Ce Kasim MaiM omK as Coies masawa S  Age a siacseaeccs a co ae sease iAA1 gosClnvt 13-17 Aia scioa Ga gi Caa Caesi gaeMacca i i  Aoasici oAA1 e-mAiiesease e a I+5G muoiAA1 ge p  573 Kou Agsuu a CokkisA w AA1 muoassociawi w cswiouco ae sease Ath1-37 may sS sieM KeC uoccao oKKocC Aou as  1999maA-i cassee ae1(A 1 gemic oaoa iicaooe gec cie ogiiesease ki ld 91-1975 Guamasawa uam Maui Mukami Su Ocaiuui Kuu SaK  A case oiesease wi a muoie C-igiooA-i cassee aeA 1 AMG 133917 Swiacka-UaA ime CouaKasoK CoawMiwski Cui Guggi a SoAmaiiecoco e eocyc cyc oe cysc osis amemacouce gu h 799-177 eceC ecA S oM a Sciecaois oe A-i cassee aeA 1 iec wi a syiuoicome hphn 359-77 ge Oku S IIIMai a eemaMA-i cassee aeAcoai a C-i moais quii csea AA-I i aces Ch977-579 CoC Kiss sems MaeY Mceoa sMuie aes co w asma ocs S3- ikke-Sci esaa Sco Seea ae-eAMuoiAA1 ecsk oiscmic a sease ieCoageCi a S o ACldl 5115 Ce ieaA Ee as MouiO omKkema Wia m o  CommogecaoiAA1 is associawi aeoi a a moesk co ae sease Cln 11915 CisaeWeA Wu o uyeSoA a -uoss oAA1 imice causesse aceamaoao aa sio a kiey gmesas we as gi oicsciey Ath 1577-19uam Sia KewaA omas a yMAccu ecooe oSigcae oSi comosms a Muo ie AA1 Ge G 1 s iMaiM ueM Kmu a Ges Ccooogomec maA i cassee aeA 1 iaimicao i e suc osce gi oiics Ch 915-53 WeiC Ya ou Ce asKwok GeeA MaiM  uaomuo iAA1 sussaueguoo- AA1 9-cis-ic acia -ocs p  939-19 Mica away199 Use oA iiea acquiaso At 339- ius oe Moe sS EeSeeAssma uema a KeeEImiaacoimiagi oiciey (iesease Ch 93337 moY occao CmiO cia CsSeyssiM uMcisMaue  A1 omoseume oaoc ces a ayesiooosaetCl 399- imoM Ki Oimi m Kame YamagucOuma miga Mumau  Associaooe AA1 gemosms wi  ia se ohphCn 3-9 Waa OmUay Aci oso a sAA1 uga osose way h 3535991 Wa Kui-ia Ommeaacoomacage sayCoA sase ges uay aci asAA1 p  799 ssai Mc OeK Gei icke aOmAaegcaoe ocecuo imiAA1-ecsmoom ces  5993 WeiC WaeE SuaA Kwok ssa Sia Yaa mes WioE  AA1 mA a oisioes ecmuie e s a oguo b Invt 73-39 mmi e ugui KckmaK uam MuaGee Couo CoiSmi  eicooc Aacauses ou aoimia a kiey asm oaA-I Clvt 115333-1395 WeiC uam ou Sia sscGeeAss mes u M  Aeo oasma imicea ameac ossioomaAA 1 p  19 Kia WioA1975Eoao ima a cmeesS 1-1197 Mo Yu MaiM uceau a Gescaseceucseis a commocause omiaaoimiaoe AA1 ge muo Ath 157-9 G Wia owie soeiayMKasia GeAe oe AA1 aea cseimiaaoimia p  1-1599 sc a Mekaas199 e ogec ses ocomemaseases S 35115171 Coi GuyeM a Ci1997ao oa emecagimaA sequee ao S 15-151 eE199 e w gemicsgews oogy S 535391 ousseau iocM SceE GokamA KieoMOos Ass ckK  Commoas ie ge eo A-i cassee ae1 imewi w cs a co a sease Ath 157-11 w Y Sa Ya a AA1 ge mosms a eiassociao wi co ae sease aasma imas om e ec o iSia G 113-1171 egoueA ca cauAou Sougou sieM eieO Mace Kee  Io asis oAA1 gemosms io asma AA 1 a myocaiaiaoA rtlhrb 75-71 SsaS CW ei a oG19Kmosm oe AA1 ge a i moooe ao isem gi oicsa igces age a asi iwus ack you ase gasa a s M 593931 So soka Koku Maami Imo Kamikiuc Yosi Miwa  A omoa oe A-icassee aeA 1 ge ae e csie geseo  G -11 Ea i-Ue associaooe 19K mosm ie A-i cassee ae1 (AA1ge wi co ae sease aimia M M -1 KaoCe gAasesoCais GaWiock e  Gec as oAA1 moAimesease sk a quai ai -amyimesmM 531 Ceo Aie Caso Mos yes Ao Maco a CiiA commoa ie AA1 ge is associawi a wesk ema co a sease imiasemiaM -111 Kaucueei aM ckeC gaka GuUe Scs  os a Ss i13 ges eimosoe gec ae igi oiaw-i oics M G 1393-1111 o scioa Sca im occo MasoCaa Mai Aa s  Gec mosmsaec e ec essioomiasmia Ath1757-11 Yamakawa-Koyas Yagi Yu Eo Ami a magucAssociao eesem gi oicsoaoiAI a commogec as oe AA1 ge ise scoagec M 53-1113 Ii Sai Seki Kimu Koo Misma Osawa gaea kamugi si-co mosm (Smaoe15kgiocoesi e maA-i cassee aeA 1(AA1ge G -511 Kakko Keoemi Keoemi esc mmiMousseau Kesaemi a SaiMA-i casseeaeAcus is a mai oC ia oagsk co a sease Ath 1-115 cu ay Eam Goo a MaaAmosms iomogiooA i cassee aege aasma seogssio a gssiooco aescsis ase e C -97311 as Ce ieaA Ee Sia ueOmes omK okema  AA1 gu asiee co ae sease iee oeec oasma Cl 15-1117 Aieo ees ussa yesey Coskgassaa aoIaseaescsis iimic mice wiicooAA1 imacages Artlhrb 3711 soG Essi a Smi wa Ge UeCoe Eas e  o ggi eiicaoocommosease ges t G 33-7119 kkeI Yeky I GaieS a As Eiciey a weigec associaoses t 377-13Ce3 - Accu ecooe oSigcae oSi co mosms aMuo ie AA1 Ge3^ Icoe A-i cassee aeA 1 (AA1 (EGeI19is a csaosoae a muo i AA1 cause iesease ((OiMeeaIee iMa5 (1-3 a soecc ceoasma csa iasesk co ae sease (Mo a7co as eeie AA1 gei 3missee muo1cSsa ma e a sma o a ieio (5 as ciiiawi  eassume imie ooAA 1we wiouos oiiaasis essie i wcoese ascy aecAA1 oio is is a ameaoem imagecsiwcmosA as a oy s a e moiia wi agimuois oesmamaki sscaassessme icu oimssieWe useaeo mo ece ocoequee ogec aoieAA1 gea sese eco ugio assessmes ooio Weece ocoequee oeaca i AA1 usi a coecoooimies a sumies aaows o ask e queso w oees a giami acioccuaa gisioia mi oeo oi acss escies (? uses as i see eeme oeo iwco1 A ioois ces eis uam Sia KewaAomas yM Accu ecooe osigcae osi comosms a muo ie AA1 geoS Ge c;1(meom muowi se ami acico co sequee ie gemewi ose as a imioioi eseeie seoeaoie o aa gico a wi cause a ous oceis esma e suosioscic eo coeao(suSECscoom e oes ooei e a ami aci ia eMaoMosuSEC scos eous esw sscay suisMeeasease-associamissee muo om om co mosms oa gemic sca(7 we se esis asuSEC scos caecwcscic as iAA1 wi oy imi a wge3 ^ sus3tn fn ft  AA 1 tnd We use om e se ece osigcae oeacoe3missee muo a 1cSs eie AA1 ge (5 e ouuo e suSEC scois e ga gam oe o o oe wia mu ami aci aa icusio suSEC scos a coiouses om (ua au(moske  ous e suSEC scos AA1 muo a cSs a swie 3ey-e oe 3 AA1 muosco w -3e eous iiecuo i osigcae (com o1cSs ( ss ecse measuSEC sco AA1 muois com - Ssgu 3 sws e sioosuSEC scos AA1 muo a cSsCom e seo AAI cSs AA1 muo79 SsomII Muo Co7ca5 Ec31 sigca wesuSEC scos (Ma Wey U se ema o AA1 muo a ec imie ooe AA1 oioesis oe a oe icuami acisio awce as occuieo oicom oy a sma acoocSs-11 -1-9 ^ - -7 - -5 -^ -3 - -1 suSEC scogu 3 ComsoosuSEC scos AA1 cSsmuoce scas ia co oiia wi w C om e geo a a omsioow equey aes AA1 cSs (emy cis sigca gasuSEC scos a muo (esquas(Ma-Wey U ssuSECscos AA1 as scie geo(eiasa sigcae om ose o AA1 cSs a muo (Ma-Wey U sas weas om e om siooAA1 as (1 iica ais guoas cois o oa uaas3nn At AA 1 vntIoe seemeay e oioacs ecowe esissy accce s wi wc assess cseas a measu oAA 1 oWe esisce s 1oe AA1 aes wcwe ecmooo71AA 1 ousi esei 13 muocSsa wi AAIas a co We cse aaso S a o muoom eacoe ec cagoesuaa ousIaio we aeme cose as wcsuiacca a aie ioe coe ouis wi e esA AAI aes esseoi(wi e eeiooe S1731C ce wcwe oeew ooiessioom iee gece scoi ae S1731C ae was i esse we oe- AAI oe-acA om uc3 cesa ces acwi e wi oS1731C AAI aesWe u aces acwi e S1731C ae esseaa AAI mAa come aowi AAI e S1731C aee esses a AAI mA i ge sigca amous oAA1oiWe eae ocmicacisui om eacsequee a assessiaoiA-I e cseiese ce sCseesom ce s essi e AAI aes a swie 3Oe as wesawe ec oy ua(suSEC -3 19K71MI3M9a 15ucsees awe sscay e omwi AA1 is io as9a 15wc eeouse sease-causi muo (9;1as we as o cSs19K a 71MO aI3Mwas ec oy uau  csemosy sigca ce(ama 7 owi AA1 is Ss ee associawi casecsa iasese o7aescsis isome (11;1a (13associaosessuoi e coe ais is a oae 3 Csees 3 ces acwi AA1 as a suSECa eeco oe oimcoese asa a suSEC CsE e1W muo -7 1% oy magi35S muo -77 3% gA muo - 17% ssiy magiW muo -59 313% oy magiC17 muo -  oy magiW59 muo - 3% oy magiQ597 muo -11 17 oy magiS15 muo -39 175% oy magiS1731C cS -31 13 ssiy magiI muo -35 1% ssiy magi muo -37 31 ssiy magiM11 muo -37 9 oy magi15 muo -51 1% oy magi9 muo -17 137 gI3M cS -1  g71M cS -15 13% gwi ^ 1%1 com wi AA1We gesy-acce s essi ee e AA1 as aweec imiAA1 o A ee oese as cseawe sigca cecom wi AA1 (e 3 iica acoecy ece oimcoeacoese ase AA1cSS1731Cs a suSEC sco oss a-3ec oa ous eecoAA1 o Ces acwi e S1731C ae sayea sigca coicse  wi AA1 ( iica ais S sigcaimi AA 1 o as ec  ese iica aS1731C may a useS use as a omaeiassociaoses73Oa AA1 aes soyM11says e gascoicse(9 owi AA1 cois wi eous s ais is a semuoassociawi a se ccaeseao(1we e scois muo(-3 is oy maiy ec oa ga imcoo causew is siois coeeiAA1 oi ioesciesiis ss coeeamooemem oe maAA sumi ooie ogous sioag auci ie cse gous AA? oi(EGe(gu 3a i wee se e coee e M11muois a su oesei ois sioeis scic e ieiooe o siewe gea ccce s acwi asmi a M11a M11aes ec  imcoAA1 o(suSEC scos - a -71sc Ies oese muo amacay imicse asimiee as e M11muo(gu 3eami acisio11occui ie co i maioAA1 (5 aea  euisisei muoa ao ccaAA 1 o s i moscoeaoimaAA oiis i ao suos e oaaami acices ie co i giooAA 1 a ke  sigcaoeec gass oeieo coeao7AS1-Q5SMS1-AAS1-AAMOUS1-Q5_MS1-Q5SS1-Q5SUS1-371Sa-Q139MS1-CUS1-QSSYS_S1-AAMS1-Q9_S1-Q9GS_SQ7_S1 MOSQ93E_MOUSQ9_MSQ9UMSS11SQ973_SQSQSUCE3Q31MOSAA1OUSQ533SQ9_SAA1 _MSG5SO_S3-QS3-1c3-AAUMS33-C1UMS3-AAMOS3-GMOS3-3S3-Q9_CAS3-51 _CS3-Q9_CA A ^ 91 Sme ^ oaSmAA ^ us eg3E AA ^ Mus muscusA ^ AA ^ mo saeA ^ AA^mo saeA ^ AA^ mo saeUSE  ^ AA^ Mus muscusA ^ AA^ mo sae_IA ^ AA^ mo saeIA ^ AA^ mo saeA ^ AA mo saeIA ^ AA^ mo sae-__MA^ AA^ mo saeAA7^ us egUSE  ^ AA7^ Mus muscusSE  ^ AA7^ Mus muscusA ^ AA7^ mo saeA ^ AA7^ mo saeIA ^ AA7^ mo saeA ^ AA7^ mo saA ^ AA7 mo saeA ^ AA1^ mo saeC  ^ AA1^ Gaus gaus (USE ^ AA1^ Mus muscusSE ^ AA1^ Mus muscusMA^ AA1^ mo saeIA ^ AA1 mo saeA ^ AA1^ mo saeMA^ AA1^ mo saeI ^ AA us (A ^ AA^ mo sae_A ^ AA^ ^saeUSE ^ AA^ s muscusUSE ^ AA^ Mus muscusI ^ AA^ s us ( I  ^ AA^ Cas miaA ^ AA^ ^ _as miaI  ^ AA^ Cas miaA ^ us egI YGIEIEAGIAIISEIUYGISMEAIAII SEIIYIGISEAIAIISEIYKIEAIAIISI-717IEIIAIAIISIYKISEIA- AIISEUIYKISEAIAIISKI WEYGAEGMSGS7YGEIEAEGUMGGSYGIEE-WAGGWEYEGIEAECWAGGYGAEGAGG EYGEIEAEC-IAGG EY GIISEAIGIAIISEWEY GIIMIIIAII SEYIIIEIEAIAIISEWEYGIIIIAIAIISIYGIIEAAIISWEYCIEAIAIISEWEYGIIMIAIAIISESGIIIISEIEAIAIIAQGICGAIMSEAIAIISQGUAYGAI/ISEAIAIISQGW Y O I IMS IA GIAIISQGkYCIIISI-IAIAIISCIGS Y G IIIISEA GIAIIS GA 1- a 75-7 15^ 5 oe -=    Wi M11M11M11gu 3 CoeaooAA1 ami acisio11 ioi a oeecomuoais si(AMuie sequee age aeom e ew omi199 aie oe weiswi e AA1AA AAa AA7suamiesmaAA1 sio11 is gigei oecoeesio agigeiue( Csewas assessei3 ces sy acwiwiM11 M11oM11AA1 aes75 muoo Ss wi= om caao use cau e o aa gia wi a ous eecooio( ousous sucaa suSEC sco o-3 coess a eous o5 (see Meo i gu 3 sws a oocseoiia AA1 as us e o oeaca i oy imie eous e is sigca coewi cse AAI muo(= iica acaoy scmi eeuaaomusaose as wi a gaeous  mo seimies io Isioo AA1 Ss ie agssioao a asigca coeo( =5 iica ais ois sigca acssa AA1 as3wcw 1-tW  5i^ 5^ 75^ 1^ 15eousgu 3 Coeoocsees wi e o oa oimie(eieous AA1 muo (esquasa Ss (cacis ecoa sigca coewi e se oimie o AA1 muo ( = a oa AA1 as ( =5 e agssioswis AA1 muo73At rAA 1 vnttd thn pnce Coea eaa sigca oio(-1oiia wi w csom e geo sequee as i AAI (15 Aima uwequesoom ese is wocisus om ese AAI aesWe use om ece ocoequee oeacoe  AA1 aes u iiia wi w cs Coea (e 3is seoas is sewas wescos com e seocommo AAIcSs (Ma Wey U s (gu 3 e suSEC scos e Coeaseoas a ao sigca gaaose oee AAI muo (Ma Wey U siica ais seoaes is sigca e om AAI muo a Ssueeoese aes (5 suSEC scos ss a-3com 77% oAA1 muo a % o AAI cSse 3suSEC a escos AA1 as scia co oiiawi w csom e geo Macage ees a as e Coea (15a suSEC sco Macage e e7 -15 3 ssiy magiC17 - 3 oy magiW59 - oy magi51 - 3 oy magiC -1 59 oy magiW59 - 31 oy magiS1731C -31  ssiy magiA1 -33 ssiy magi3 -3 ssiy magiE5G -31 oy magi59 -3  ssiy magi -37  ssiy magiS11 -33 ssiy magi3A -31  ssiy magi -99  g5Q -7 ssiy magi -5 gS137 -35 g3 - ssiy magi3E - g775 ^ -1 ^ ^ oy magiK1Q ^ -1 ^ gE13Q^ -19 ^ 51 ^ gA ^ -7 ^ ge is sa ao omo w co o5Ioe coe ssie cooui eecocom suSEC scos oaswi e equeieswe come sioosuSEC scos e Coea as e siooom si-co missee ces i AA1ce w-equey muo a yeesuec sigca secoessuswou eec ama suca om mo esma e sui sioosuSEC scoswe caue scos a si-co missee as iAA1 weigi e coooeaca aioaioosgu 3sws ae sioosuSEC scos Coea as is sesigcawa wescos ae om sio(1Ma-Wey U se Coea seoas is e ec eicious aeske aoi uaas3Cp th lhe(mosm eis a weseogm use ecae oseomogy a 3-sucmo w aie (1a ec aes as i"oy magi""ssiy magi"o"gIe seoas wcwe assessecse e eco ma a ewesigca e o muo35S a 15eec35S g w eci ousCoee eec15 oy magi w eci ua I oese cases eeco we coec Usi e seoee AA1 as sc7Coea wcmacage eis e(15as a seco se e ecoe sigca om eio casew coecy eca wi ous (es ss aoequa o sa ao wco w eec e suowi g eweco coe qui cse wi ose oeoe eco a coecie 3 ies iwcey esigcaesei asigca ee ie a oese o aacs coecy ii oysigca aes (ss ecs3^ scussio com oioacs eco wi cocmicaassessmewe swaiis ssie accu ece ocoequee oami aciaoooiousi aeo mo We moaaiis ssie eia cSs om muo i AA1 usi om (gu 3iica a AA1 muo  occuamucmo gy coeesio ieo oi com cSsis i wiia si ge is iageme wi e geme-wi i amuo om e maGe Muose wesuSEC scos ae om coecSs om e Sse (We useaio soAA1 oisy accce s i e ocmicaimcoe AA1 sequee asa ea eeco ma  O coecy ece oimco (117oe y occui sequee as awe emi e suSEC79sco cu o suggesie iaccoosuSEC scos ( woewe ec oas i AA1 a oecu wou imoe ecoaccucyIaio csewas sigca coewi e o oaous eec AA1 muoas we as acss a asiica ascos a a sigca a ae ecoe ge ooimcoAA 1ami acias e 9a 15 muo a eas ogeca causa osease ie es iwcey we iie(9;1we we ecaeseas wou imiAA 1 oseoe a oe sis awceyoccuieo oiWe we ae coi is ecoioiica aese muo a gsequee as a a uike  causaoseasee e scwi e 9a was ao mogous a secomuo 1W (1a ousus so suggesaiis is seco muo a acauses e e oeeiaee mocucause oee ies cayi e 15 a mai  ia iis ssieaese es oa secoyeuieco oco ae ami aci asio 19 a 5a coeeamo a AA1 ogs weemi amo e cse gous AA7 a AA(EGeI suamiescause coeaoes iAA1 oi isoy a s me ieo siis icu i ie coeaoaagisioamo AA 1 ogs is e ocoaiosimy ecom ceAccoie ami acio os ese sio aioy om AA1 ogs (see Maa a Meo wc coaieugsequee a cosi assume ocoaiOueswi ae 9a 15 muo a oy uacoi e ecoae coeaooese sies amosAA1 oi is e ocoaieec eice commoaesyO AA1 cSS1731Ca suSEC sco ss a-3Iesis S s escia eCaami wcao caies e smuooa seAA1 ae (11 Iia cayi e muoa S1731C sigcawecsaiia wi oy e muo auge moes ieacguwas sma (11 Ces acwi e S1731C ae esseAA1 mA a come wi AA1; we is ce essew oAA1 oia was maey cie icse Suoocysi se ais sie e sigca imi AA 1 o as ec asis iee wi oiessio e mecsm wcisS ii oiessiomai  i may ioe essiooaue oiwcis y g oieee wi oiao eiicaooS1731C as a oy sigca a iicas aimay a useA mae useiassociaosesese sus ao moa amay a useoige ii oSs awou mosuseiassociaosesce is eea ami acias iAA1 occuia sigcaeage oiia om e geowi w cs(15 Weece ocoequee oese  AA1 sequee as usi e suSEC scos ois guoas a ieea eea sigcae om ose o AA1 muo a SsWe sw ae suSEC scosioese as is e om aswcis cois wi ecosioaese as a simy om samea asewa ousoeecOu a e iageme wi Coea iama (-5oese as a ec imiAA 1 oa cou e ueie e we iese eswe suSEC scos ese as a aosigca gaae suSEC scos muo ioeie Meeasoeieseaseis sugges aa suiaoiooese as may imiAA1 o a e suggesaoegesooeuecAA1 ascou sie e w e iese iiaCois wi isesis3% oe as oy s Coea we oyimi(15Iis equay ioa coie ioececo ma oueocoeaosemeo ioe ue e mio ois meoa suggesw imig imo e ioececo occueao sio iAA13a 11e suSEC sco e y occui M11muo(-3 is oymaiy ec oa ga imcoo is a sueia secoiAA1 o cois wi e se e oeeieso is muo(1Iaio e M11a M11suose imie ooAA1yeey we ec oy uaAmo cse AA1 mogsAA(EGeIa AA sa meio ais sio w AA7 sus a uciom e eo eeiis aa ae aesaami aciais siois ke  emeiowiAA7 i om e aesasequee (gu ewcau amiacioes sio11e suSEC meois sequees om oy AA1a AA wceses eugsequee a ecaa camuosucas M1 1 wi ke ouseug ecacoea muo sucas M11oM11wi ousOueemeai aM11se imi AA1 csesugges asuoouci meio ais siomay ayeaima ie oee oAA7 om AA1Cois wi is esisAA1 a AA7 ce emoa oy ewi AA7 ci eeooso cs(17 Iaio e o oi mea eaoosic suoo (1kegee oue a eoee oAA1 a AA7 suggesamaAA1 sio11 is accaosi s e moscoeaoais sioe I3M suosus ia mieewi a mossigca coiAA1-meacse is a is iesas aes a u iemaoa e miaemeiois e ke  e aesaae aissio(gu Amo e maAA I ogsmu AA1 ag aissioa e cmee sequee ag meiois ee ei w asime coeaoseaacec aI3M is a uasuo weAA1 s ce esw amo e ges moske  euesisecosie e ee oma wi cmees (19 Oueemeasusswi iaseeac oe 13 us M3 ae suggesae M33muomay eo oe ai ces iAA 1 wcoccue eeoomo mais ao sugges ameasus osi seco aaaccomemea measus oga secosucas ami acicoeao may M G ^ G ^ Museiii oy ima sies ioie imo aomsec e oeecoami acisuo pnA13n trlAM3gu 3 Gicaeseaooe eo oeemousemaacmee AA1 oiAA1 ami acisio3 ge is sayeueescies meA" eses e ke i ieo s awce 3a M33 muoes occue e M33 muoke occuesie eee oe scommoaeseema a cmeesa e iaseac oe 13 ae sugges ais may eo oe ai ces aoccue e eoomo mae assumioooequie amosmogs is amea sime amiacicoeaoasis ige e ocoais oa sioaa eoeecoeaoe a assume co (oama soia oesequeeswe e a ma cumeecases omissee suo wseec eecis gy e ogec ckguAmo e mosamac oese a masease muo aa ie mouse geme wi simiec eec( as we as aes a e ec eec icse mouse sai ( Iaio e ge oocoai oa ge is e oi oe o sucas eec osia ese eec a accoueisime coeaoseaacsIis e a susi a cases wcasis icoecy ece ocoequee oami acisuooccuasio a aa ayea key ie oee omogseiegs(AA1 AA7oeogs (macmee AA1 e ck osiccoeaoaese sio is e iica oe ck oocoais; iis iae ee ooio eie ay a e ie sameoasm (gs o aus e sec essus ia e geceieaoockgu (ogs Oemeogiessucas oseioi measus osi seco wi qui cog waami acice cos e ee ooIsumma com a oioacs aacwi ocmicaoassays we eae  e osigcae ogec aoie AAI gea e use oas a saac ec ae o ese co ouuei oe oeeco AA1 A asa iaio suggesamay a useoigeec e ocoequee oA ao3^ Meo3tSWe assemea so3missee muo a 1cSs eie AA1 ge [5]Icssii a a as a "S" o"muo we eso oeiscioiewi muo i eas as wcsegga wi iesease iaki a Ss i mo commoas (% equeyassociawi issoe We ao emie guo AA1 as ce e associawiw coeo ocsia oseco (153Cln Sn tn Sp EvnCrvnSrWe use om ( ece ocoequee oeacoe AA1as scae AA 1 oi(Gea accessio_53wasag e gssco (io OceMaoMo(Ms accessiom 199 (AA aemia 199(AA 1 suami Suosioscic eo coeaosco cauowe moeom eous scio (7 usi e equaosuSEC=1 mi-19 c w ia aa e oes oe wea go ami aci aa i ea sca ^ (moieecousis e mooeao use cau e oes ( AKewa omasmasc ieoWe scuss is meoimo iwesuSEC scos ay a missee as a aie o aese cS sco ge ( A sma moas occuasio a ag e a eMaoMo(cause ese sio a ese imossequees aa mem oe A aesuami A causuSEC scos aese siowe i aM accoi e meosci(usi maAA1 as e seesequeeieyis meoes eacsioie seesequee  moas a "mas" (so aa o cwi caue sioag a oesequees i199 e see a e-esmas eo c usi a oe agsequeese age is as accu oas e a agewe eaiis accu e w sio awe mo e a agee o a meogy cau suosioscic eocoeao(suSECscos s eeeous [7]we iey sc ias we as sc ce imomes e meo ( AKewa omasmasc ieoe goais ece oeecosiami acisuo ioiom gemic a cA sequei e es a gaao auoisequees iea oasms e ee aese sequees o e same o ey a uesimieo coaisSome oe om muo aoccu oisequee eoa oy uaaca iea sequeesw mosmuo a secagaia wi aeaia oe ea sequeese eecois ga secois aa ie e oami aci aaeaie equi sio ioioeMs o aeee meoge sscs oami acioes mo oimies ( Iese Mseacequi sioioi iseaas a sees ooeao awe "ge a "e moeseeas aMaoci Eacsiois moas a c(o"o"o oeso eacami aciis o is usi a yesiameoaweigs iokwe (eoysico-cmicasimies eeami acimo a wea w oeaoe meoao weigs e sequees i oeiessemegia masequeee yeasog wi weigemoa i e o cae cmsequee cause e maa cmsequees  me e com maa yeas a eimuaycoeesio a e mo ce commoaesy a ga seco Iaoaows a mo geoo"coeaoe"as a o caesecoeaooa si ami aci(go oy meioeme ocoeaooa css oami aci (egoes oy ooc ami aci sco e suooami aci b ami aci  e suSEC sco uses e sioscic oes o a b ie oaccoi e equao suSEC = I/so aas a comes smaecom  suSEC comes iasi gaSmaesuSEC scos e eca go oa ous oeece ccaassumioie suSEC meois ae eo coais a e sameacss e sequees use i e ami aciois is gey accee ama ue ogous sequees (sequees a sciaoe a ise sis comemeaoeemesWeogs ogsmo cse sequees a mo ke  simiocoais oeieo assca a ss usesscay cause oeice commosceWe e moee ogisuSEC meo o sioscic ygecsami (Iis meo e seosequees use i e ami acio cae eacsio Ie siois ae amo ogsocoeeamoogs gseoy ogs a use cau e o cause asequee ee om oesuamies ogous oi may e oeewe ie same ami aciis coeeia e ogous sequees aswe as ie csesgous suamiwe caa e gous sequees e seuse cau e ami acioIis casewe caassume ae eo coaisa simi aasasio We cae use sscs om gous oiwe same ami aciis coeeae same sio is is i uieiea siois u  e ia sueo coeeacss a gs ie eeWe ae i osequees owca sios ecoee( eomoiee cousis a use a e suSEC scoiaio eoes oe ami aci a a  We oeg-agisc gssio oaie sscmioeemasease-causi aoa amaao(MSas sci(7oai esmas a sa ao ecoeicies ie equao111(eous/( 1-eous = Ca + C+ C Ii + C [1]w  is e ss oe ami acia b is e mo oee coeicies asa ao ieiesmas weC a = 3 C= -3C a = 9C= 313is ssuSEC was cauassuSEC = I a I+ 9ic ^ [mea aa cu o coess a 5 o ae sco came om M(esumay mosy ousoS (esumay mosy uais oy aows us cau a suSEC sco coe asco io a o oousoeeceous om equao[1] ae siooom suSEC scos AA1 we cauas sceous(7 ieya si-co suo ie co sequee oAA 1 wege a ose a ami acisuo we assigsuSEC scosesiowas oai weigi eacami acisuoaccoi eaioaiooes oe coesi co ce3Gn StlCl ncse ce s essi AA 1 sequee as we geusi e isysm (Iioge as eous sc( e geoa iocmicaccooma oese ce s is sceew (ieye comuo we iooio a ma AA1 cA usi sesi-cmuesis as eous sc((imesequees a oco aie oques a cio e AS/essioc(IiogeA asmi wecome sequeeio aco Se ce s we ge co-acmaemyoc kiey 3 ices (Iioge wi e muoou asmia e G asmi(Iiogeacces we maiaiiEM (Giosumeewi 1 Sgmi a ciia seomyci gmycisis coes we seci75 /mogmyoci(Iiogeyiao ge cce s3Wtn td - AA1 essiowas i wes oias eous sc( ieyces we sei mm s5 mm KC15 mm MgC1 5% ( i1acome oase ii(c a oicoeowas i e wassayEqui amous ooiwe se S-GEae memas a owi ai-AA1 (oai-GA(Cmico aiesA was isoom ces usi iage ( cogies a 3 g oAwas e-acusi Suc II ( cogies -was oeusieous scime a oco (3Cht EfflEeemes we oeas eous sc( ieyces we aoig wi 1 Ci [ 3 cs(AmemiEM sumeewi 1 Sgmi a ciia seomyci e owi ye mea was moaacewi sem-ee mea coai % sem aumi(SigmaAea o uiuo1g/m1 maaoiA-I (Aewas ae Aeu mea was moa cegea ces we sei% Se amou o[311] csisua a ces was i quisciiaoscosco9Csees a e meaoaas3 se assays eacoeiiicaa a eseeas measa aooe ee eeeie eseea aee oaA-IEacassay was oegeewi wi AA 1 a esa esseas e owi e Sigcae was cauusi a o-wayA swi a wmaKeu ssusi Gism sowa913 ^ e s1 ooks-WioA MaiM Ce a omK m YueweC Coi MouiO  1999Muo iA I iiesease a miagi oiciey t 33 iocM Oo Kckema cA ecW oikage ceC cOumeM  1999e ge eo A-icassee ae1 is muiiesease t -3513 sS sieM e Amou ee u eweee a Assma1999iesease is cause muo ie ge eo A-i cassee ae1 t 5355 Ce Kasim MaiM omK as Coies masawa S  Age a siacseaeccs a co ae sease iAA1 gos Clvt13-15 Sia uam sscKasia yMEa Aescsise Ccaa ocmicaImcoao ie AA1Ge Artlhrb 3-133 omas Came KewaA Mi Kaak aemeKMugaA a ca a a ooimies asuamies ie o G 131-7 omasa KewaACo si-co mosms associawi comeMeeaseaseEo ee ees imocueec ld U 1539153 Sia sscmes Co Couo uamKa is Cmi a yMScic Muo iAA1 sc Eec oAA1 oa es Ia Io C 99-3979 ousseau SeE is Eusce EeewegGokamAuM Ge Yasek-McKea Oei  muo ie ge eo A-i cassee 1 iuiesease kip  33-11 a Moyama Koga a Age Kawa MawaImamu E Kawamu  muo iAA1 ge ise es wi iesease a miagi oicieywi co a sease hph 15371-711Ce ieaA Ee as MouiO omKkema Wia m o  Commogec9aoiAA1 is associawi aeoi a a moesk co ae sease Cln 119151 ousseau iocM SceE GokamA KieoMOos Ass ckK  Commoas iege eo A-i cassee ae1 imewi w csa co a sease Ath 157-113 ikke-Sci esaa eG a ae-eAGec aoiA aeA 1 cos csie geo Clnvt 1113-13531 WeiC Ya ou Ce as KwokGeeA MaiM  uaomuo iAA1 suss aueguoo- AA1 9-cis-ic acia -ocsp  939-1915 CoC Kiss sems MaeY Mceoa sMuie aes co w asma ocs S 3-1 SuaeS meky KocI e IIIKosA a ecooous maaes M G 1591-59717 Wa GeoGiao ece e CWMaiO a A-i Cassee aeA7 (AA7sAoiA-I a Meas CeuosoCsEn  Chtr 9-911 yas A-ae Okaki Ue a Yokoyamagei ogi oige AA1 a AA7 p 7-171119 C Gwski eeomas KewaA aum Cio Mu  Iei euaeoom macmmouse ogous ge ios S 39-19 Iasequei a com asis oe mouse geme t 5-5 OeiWooS Oos Sayai a e 5-(1Aceokckoumouse a aie hhl 19- /wwwao/o/csScos ge KgA owM MiaI SeK a uss 199 eMaomo icomoogyAcao oimo M 55-153193 See Cay-Mao Sia ou SieA MMomes o Sa  oikise A si-scicosoogus A-i cassee AI (AA1meaosoe h 715- WeiC Sia Eey Sa y a Caaockam S oy  Ii casse cage oices ci a aggga aoiua euces h591-19 WeiC WaeE SuaA Kwok ssa Sia Yaa mes WioE  AA1 mA a oisioes ecmuie e s a oguo b Invt 73-3 Sia cmes Ce a a ooks-WioA Kwok ssa  maAA1 C agec micesw iasegi oicsa AAI-e esmu aieaomocoai ceose emes ii1h 339-339799Ce- IesAA1 cy Cos ogesis I1 ^ Icogi oi( ics mea e a ocsom essues e ia ocess ee csa (1;wcis sei aasieia ocagaiam ce aoa aescsiss e wiseaiesias a iaeuc e(3 e ogi oasmaa s esie A-i cassee aeA(AA1meas e -coi siic ao omo e eocsaoso aoiA-I (aA-I(5 Muo iAA1 cause iesease(cc aaee ocsa iasesk aescsis(9-11 AA1 is wi esseugue (113 we e coo oAA1 iscic ssues  a e csa a s iua a oy ce e oc AA 1 imeossis o waseciOssiooc AA1 ises cs (115a scicooAA1 sus ia suia(-%case iasma csicw-mice (1Simiya 5 kckwoc AA1 essio as-meaA ieee imice is associawi a % case ics(17ese sus iica ae is e si mosima soue oasma iao suggese ese oaio ec sis oogesisA ioois ces eis uam Ki eCmmi Co ssa Se GeAKssaiMMs Kui yMIesAA1 cy cos ogesis iCIes A;1195e iesa wi e is aima si e sysis a secooaoiA-I (aA-I e iiaoio a cos ama5 oasma aA-I (1Imaama 1 gms oe a acsee e iesmeeacy (19 Csais aoeosysicay ie eecys (is oug  eieeeeio e iesmeuge aco oe AG5/AGmec aeeuaeoa e ces( oese e acooACAa ckageio cmic a w ioiics a io e ( Csa om e ies isoug occuaosesi e mac sysm (A ia e ies iic assemy was iay ieeom ses icmigs (a ses sc e esee ooscomsioa mogy imeseec m o (- Mo ce ses icuuces iieaaiee way ocssecoom ieseeaces(-31 we e ysiogicacoooe ies  is uw ae mocumecsms ioeiiesassemy a ocuIaio eogiomeseec m s ea suecocoie coy (33isie quesooweimeseec m is icom e ies scicay assess e oiesAA 1 imesm iwe gemice ack AA1 esi ie ies (Abl -1/-1 mice Ousus swaiesAA 1 is ima ioeiogesis a cos ama3 sa-s asma cs imiceoou suggesaiesAA1 icis iassemy a a cmecsm io e ciuo9 ^ sus ea e oiesAA1 iogesis iwe gemice ascicay ck AA1 ieecys cssi Abl omice (1 mice essiC comse uee cooe ieseeum-scic ll omo(37 ell omois sessiooC uge oe sma a eies om 15 ys scoim (37 Abl -` mice we ae eecMeeaequeieswe ia esigca iweig om ea cogu 1a sws Soue oasis oEco-gesgemic A om aiess o Abl +1+ a Abl -- ltt owi a A agme coesi iC-meaoo Abl is e ie ies o Abl -- miceie oese miceoie ies oo Ab1 + co (gu 1a97Abl+ 1A Abl+1+^ I^ ^ I 3-3-o ^ 15 -QWi- ^ 13c 1- Q 1-Q5-Kck-ou ^  Ab1 + Ab1 +/-^C Ies See ^ ss ai+/+ -i/-i +/+ -i/-i +/+ -i/-i +/+^ -i/-i +/+ -i/-iAA1GA EAA1GA3-c 1-    Ab1 +/+ Ablgu 1 GeooAA1 iesscic kckoumice (Abl n (ASoue oogemic ( a ies (IA om mice wi wi (+ oo(-i/-iaes ieesee oC comseA was geswi Eco a iwi a o egemic gioeee a ie Abl ge oce e kwi7 kookkck-ous( Quai ame oA isoom mouseiese-acA was amiewi ogos scic Abl a Gdh (CWes oossue sas om co(+1+a Ab1 - 1/- 1 (- -  mice wi aies AA1a GAas a co ( Quai ame oA isoom o Ab1 a Abl e-acA was amiewi ogos scic Abl a A (Eesea wes oosas om Abl +/+ a Ab1 - 19comooe Abl ae sueia sigca case iiesAA1mA (gu 1 a oi (gu 1c AA1 oiessioioessues was ue(gu 1c iica a Ab1 1 mice scicay ck AA1 ie iesc AA 1 a a ccai oasma cscoeo(1gu 1sws c Abl mA as i quai ame a aeoiessiooc AA1 i Abl -11-1gu sws a esea immuoosas om Abl -l mice a coiica ac AA1 oiessiois a ec AA1 a ue ooiesAA1a eicoma cesgu sws AA1 essioimouse sma ies as cimmuuosceemicseco omouse ies we siwi acai AA1 (1 (gea coueiwi ce ci (ueAA1 oiwas u  gy esseieecys oe ium (gu a ca m (gu AA1 essiowas ima oeeie iesiwi ss essioicscois wi a ie ao gio oeiesAA1 essiowas ce ie omcecum ocoowimice ( swAA1 aea ese i-ceuy a ae asmamemai e somema (gu cois wi eous s oAA1 cao(339 Abl  mice uece AA1 oiessioiaseco a(gu a g iica come aaooAA 1 oi99essioiese micegu sws a secoowi m siwi aom IgG coscic siEGgu EssiooAA1 imouse iesmicseco omouse ies wesiwi aai AA1 (geowi (ueoaoi((AIummagcao (a Ciummagcaoom Aa1 mice (E a Ga1s asma a aoicoeo i Abl  Abl +/-1 Abr -I micea swie 1asma cswas sigca ce ama3 i Abl -Il- com Ab1 + micee ima a sigca coiasmacs(-31 asma oaA-I a aA-II we sigcacase -% a 35%sc (e 1 asma awas aosigca cei Abl -111 mice com co ama 3 (e 1 ya ge-sage eecwas ewi Abl +l- gos swiasma csa cs ieea eewi akckoumice a sigca cecom wi (e 1 asmaaA-I coeo i Abl +/- gos e cecom cois ee was sscay sigcae 1 asma a aoies AA1 iesscic kck-oumicecoumi a sa cw eAblG (/d1C C(/dl(/d1Ap-I(/dlAp-II(/dlApIII(/dlAp(/dl+/+ 115 ( 75 (31 1 1(9  (9 159 (9 5 7 (9 1 (9+/- 9 (13a 5 (1 a 91 9 ( 7 ( 1 15 ( 51 7 ( 1 (-- 7 (1  (1 1 1( 1 ( a 1 17 ( a  ( 15 1 ( aoowas oaiom mice aea us es a meaSEMmomice is iicaisesCasma cs Cgi oics igce; AA-IaoiA-I a 1 com +/+ asis coiee sigca case icscoeoi Abl -Imice (gu 3a s iic si was eiica ae coicsima eca coie mosimiy siicsQuaicaooe cscoeoie -seoicssescoieacswas ce ama 3 i Abl - (gu 3 a ao aa sigca case icscoeo1A 15 Abl+Ab 1 +1 Ab / (gu 3 simi aoeeiiesease es a iAA I kckoumice (;1 ^ 3^ ^ 5^ ^ 7^ acom1 Abr+ Abl+ /- 1     I     1C7aa3 -=                          ^ ^ gu 3 Asis oasma oi soiquicomagy ( (AEquames oasma om us Aa +I +/l d Aa n-  we oa aco csieacacowas i eymac assay( asma om iiausmice was acoa cscoeoio 9 mice gu 1 i e cumu coooiesa c AA1 asma cswe emice acay e iC a AumiC agessucaAA1 is om a ies (Abl  gu sws asmacs icomicea mice cki iesAA1c AA1oCom mice cki c AA1mice cki iesa cAA 1 say a sigca case iasma csiica ae coooiesAA1 cs is iee ocAA1gu sws cs as a eage osc age- asaimacoe comoo c a iesAA 1 sus i case iasma cssimi aseeiAA1 kckoumiceee ies a a e o masis oiaic assemya AA1 ioessues caocoma e ss oc a iesAA11Aa- =7-5"1- -3 -1/1- 1-5 -a ^c-c -c --/Abl ge-3-% -9 95%--Abl gegu ssue-scic coo oAA1 asma cs(Aasmacs icomicea mice cki iesAA1 (-i/-i c AA1 (--o (-i-iMice cki c a iesAA1 a sigcacase iasma cscom mice cki c AA1( asma cs as a eage osaimacoe eage casecom saimacois iicaoeac ooc a iesAA1 sus ia -9 case iasma cs simi aimice ckiAA1 gy (-/- mice gu 11 s e mec coequees oss oiesAA1 oiescsawe Abl  a Ab1 -111 3 csa measue aeae oe csaceiasmaa ies aeugu 5a sws eaeae o[ 3 csiasmaa u aeogageMicecki iesAA1 a sigca -35% coie o[ 3 csiasma a aeu ( [ 3 csaeae iwas sigca e eegesgus 5a 5c sw e amou o[ 3cscoie a ie ies aea mieau aeeogage Abl --1 mice sayesigca ss [ 3 csi(gu5as we as sigca ioo[ 3 csie sma ies comco (gu 5c ese iica acsuake om e iesmeis imiimice cki iesAA1ae a oaoecsio asma is sigca ce e ceaeae oocsiasma is uike  secoa e ceasma csoiese micecause is eous eswaisi asma es e caseaeae oa gagecsaceiasma ia cckemooAA1 ciey (1asma 11/ Ab1I=AbA blACOCOCoC5a1-11^ 1111E - 3-A bl ^A bl "-75- mi3- 1-AblIesgu 5 Iescsa imice cki iesAA1(AAeae o[3 csiw?smaa oiacoaeuMice wegagewi Ci o[ csa e aeae oe acewas assesseaeu( [ 3 csiu aeogage(C[ 3 csisma iesu aeogagee sma ies was ewi S mo micoes( acocsaooi caaiso meo mice gu 5 assess e oeecy AA 1 ie uake omics wemeasuacocsaoo e acaiso meo gu 5swsacocsaooi Ab1 +1+ a Abl -111 miceWe u eecoismeie aee oiesAA1iica aeecy AA1 es iee micsaoo1gu sws iesa c cscoe icomice a mice ckiiesAA1Mice cki iesAA1 sayea e was iaseaee csie sma iesa a sigca 1 iase iiescsescoe (gu e was ee ic cscoe(gu gu sws e amous omAs ioeismesmiiess ocoa Abl  miceMice cki iesAA1 sigcaiase o Ab5 a Ab (as we as a e was ce oG-CoA syse ( mA ( ese ge essioces a coiswi iasescoe ieecysa acooeges sucasAG5 a AG( a sussioocssysis ges ce wasoeeie o 11 mAe csaoooi(;cois wi oui oacsaooi Ab1 -11-1 mice (gu 51= A bl +1+= bl -= A b1 +1+b r 7- a^ a C = A b1 +1+= bCo1-Eas 5-aCs ^ ee Cs ^ CsEsCs ^ ee Cs ^ CsEsAA b5^ A b ^ 11gu ssue cs a ge essio (AIescs icomice a mice cki iesAA13 mice gu ( c cs icomice a mice cki iesAA13 mice gu (Camous oous mAs iiess om comice a mice cki iesAA1es a  e mA amou icomice wcis aia seas 1micegu 5 1 cc e mecsm wciesAA1 iees asma cs a iesawe iesgacsseco imaeecys isoom Ab1 +/+ a Abr  miceis sysm s eous esw accu moe secoocsio acoai cmica-siicsas we as acoai ics ie si e o(;3ima eecys we isoa iuwi [ 3 csa ecseu ie esee omiceesgus 7a a 7sw [ 31-1] cs ices a meascaeuEecys om Ab1 -111 mice coaisigca mo [ 3 cs(gu 7aa secss [ 3 csio e meaou (gu 71A 37w11Abl +^Abfs 17515 1O1 75 5 Abl ^AblC --3 -gCCu 1-O11 ^ 1 1 11 ^11 3 5 7acoiI I9 1^ Abl +1- Ab gu 7 Cssecoom ima eecysima eecys om Abl a Abr mice we isoa owi [ 3 cs ecseieesee omicees(A[ 3] csmai ices aeucse( [ 3E1]csimea aeucse(CMea was aco ucegaoa [ 3csmeasuieacaco gu 1/5"/11e mea we sueque suec i ge ucegaoa [ 3cswas iie isoacogu 7c sws [ 3 cs ie isoacoEecys cki AA1 sec% ss [ 3 csscicay io e gsi aco ie i e oa coai mosoe secaA-I (;3 (gu 7c1 Icos e was ee icssecoio e wei aco esei cyomic a (aco 1-3 a wccoaimosoe a(;3ese io sus eca e is i aaee oeecy AA1 sus iaccumuooceucs a cesecoocs ese iica aAA1 is cy ioeie secooceucsio om eecysCsseco e ies is oug occuaosesi a e macs( As Abl - mice imia oe csio asmawe emiweis was e casea ocsa me meseec mc o Abl +1+ a Abl -11` mice we caua m was coec ai-oiusioo Icoai [ 1C] csa [ 3 oamocos we simii gu omice (ama 115 mgus a sw e oa ocsa igce io meseec m iAbl +/+ a Ab1 -1 micee we sigca ees ia eeges iica amac a is ae e aee oiesAA1Mo e aeae o[ 1C] csa [ 3 oa im(gu aae oaeae o[ 1[3 oa was sigca e i Abl +/+ com Abl  mice (53 aeu7 iica aiesAA1 es ici iea oe csio m1111 ^ 3acoG^ aco 331 ^ 3A Abl+/+Abr  E(3 1^ 3me (uAbl+ 1+- Abl -me (uC E^ Aa +Aa -" -Ab 1+1+Abl-11-11- Ab1 +1+- IEE 151a3 ^ 3aco51 1755w ^ 3t (uAbl+ 1+-fr- Ab1 -- ^ 3aco5- Abl +1+Ab1 -1- ^ 3acoAbl +1+- Abr - E 15co OU1gu Asis om oi i Aa l+ a Aa - mice(Am csa i Aa l+ a Aa -- mice( m igce a i Aa aAa - mice (CAeae o[ 1C] csim i-oiusioas aacoo[ 3 oa( asis om om Aa +1+ Aa -- mice(Esioo[ 1C] csi aco o Aa l a Aa -- mice( asis om om Aa + a Aa - mice(Gsioo[ 1C] csiaco o Aa a Aa - mice( Wes ooaA-I isiaco omm o Aa l+Aa - a Aa - micemice gu11m coecom mice oeacge was oa suec seom om Ab 1+ mice swea macsak coesi cmic-siics a a miak ie si e o coii acsis ese ie meseec m owi mice (gu Susim om Abl -I mice swea simicso aowimiceA sg cowas e ie amous ocsicmic siacowe measume ocsicmic iso i geucegaoaais ee was sscay sigca (7 59mM3 y Ab1 -1/-1 Ab1 + mice equi amous ocsisiaco (gu is i iicas am asesiee oiesAA1Assessi e sioo[ 1C] csacss e-seoiaco sweauay a oe ocssecio m was associawi e cmic siaco i aAbr /+ d Abl ^ mice wi esseiay [ 1C] csce isiaco (gu We asoacsese imeseec m cou eiease om eies iaAAiee mae ocou om e asmaas somes sugges(33 i im ogis om asmawecoecmeseec m om mice iwcAA 1 is ie is ese iec ssuesi e ies (Ab1  mice(1 Abl - mice acoiasma csa a aeoim oicoeoci Abl - mice su cy ae e acoocAA m om Abl - mice ce cs(gu was e sioo[ IC] csamo aco was ue(gu113 Iaio e siaco om Abl - m coaioy ace amousoaA-I icomso e equi aco im om wi a Ab1 -1/-1(gu ese iica aese imeseec m omice is sec e iesa suggesaiogis om e asma comme3 ^ scussioUsi a mouse moiwcAA1 is scicay icie ieswe swaiesAA1 is ccay ioeiogesiscoama 3 e sa-s asma cso IesAA 1 ac cy mea csawas asma a aee oiesAA1 isassociawi casea oimiy aiscsio asmaeaee oiesAA1 was sw  eecoe aomicsio m a omac ic coesugges asecoo eies occu io asmayasis om om scic AA1-ciemice wi w asma os ee aese imouse mogis om asmaSie e sco oe gy sigca iee oeecscoeoa sk co a sease ( e ogioasma s easuecoiee sSuccesse oeuc sagies ise es cciay okwe oe mocu oic aoas we as eceuogioese icswe is euice awe eo cessa ass ese queso11e ogicoeuaooe e csa eoas scGmse(1;sacswou maiy oeogia ae e moom e  eoio e sco oAA1 as e cause oiesease (a e i ae AA1 ge ocisiisae e maiee oasma cs imice (39;; s sw g oe mocumecsms oogesisAA1 is essewiugue (113 oy e a e ies a kw sysi aA-I(1 we co-essioie same ssue es co ee a oo OssiooAA1 ie omice a a (115o agesis uee cooeiei eogeus (oa Ap (5 omoises-- a oc agaiaescsis imice wi e Ap ckgu (51 We ce scmice wi scic ooc AA1 (1moae esseia oc AA1 i e ogesis a maiee oasma we aooiesAA1 sus ia sigca coiasmacsimiceesis e ies as a seco cciaayeiogesisAee oiesAA1 was sw su icasea oe csio i a ioa wi accumuooceucs we ou iica aicw-mice aee oiesAA1 es aecacocsaooas i e acaiso meo eous sesassessi iescsaooimice cki AA1 gy yieecoc sus (;553 sugges e o eecoAA1 oaoois amosmi(5Ouis iica ae ima ooeecy AA1 is meae soeocsaesumay osoio asmaa mowcis suoe ses iCaCo-ces (;55;5 a ccke cki AA1 gy (115Suca o is a ameaa oeecysa ieeoa eoeeace s ioeicaa (57 Iis e a susiaw aee oiesAA 1 imi e soa oceucsio asma (gu 5a acocsaooas measu acaisowcassesses oy miuakeis aec(gu 5ese sus ao iica ae coi csiasma o Abl / mice is e ccoequee oasec cieecyssus oaiiAA1 cie eecys we simi ose oeeiimaeecys cki aA-I (3iica aAA1 a aA-I a oiga esecoo csom e iesW ese suggesae iesa wi e (1is esseiae ogesis o icske iaoow secaA-Iimai  iie ocscaie ese oi ogis om e ies a e o as imica e ecsa esisom essuesCsais aoeosysicay ie ies is oug  secaosesi a e macsmosy ie ocsesicmica  ( Ses oe  omeseec m o ao suggesaa iooceucsis secas  io m (- meseec m coai scoia seca ics wca eicioso a oicom asma  (; sugges a sogioese icsWe eesia Ab1 -1/-1 mice wou ce csimueyi ecoi csiasma11Susioum cauoeemes sweam csa aA-I coes we esseiay ueci Ab1 -11-1micsio m is iee oeecy AA1e cam aea case i Ab 1-1/-1 mice ioio eicoiasma csmay simy ecai csma ees ie sma amousoese imouse mIaio asma es we iismicewas mac asis was oeos asemicea icao eaauooom asma io mosis omcymomic a may aeueese coioImae i aaee oiesAA1 imi e a omicsio asma (gu5A io m (gu sugges e ese oaaea asysm ieecys wcAA1-meacse occusec io caaesw cmic a secemi io macseieseeum is icse coacwi caaes a mac sse oe mioiaa ieeoeiessucas meum-ciy acia aecyio e aciuo( oukweiesa ocsio eciuoimamma s eeous moaIcos Abl -1 micem csa aA-I we uay ae i Abl- ^ micesugges ae ese ie m owi mice is e oeac oc AA1 a ee e m a e asmaCois wi isoyais[ 1C]-cswas cooy icmic-siacoi Abl -+ Abl -1/-1 a Ab  miceiica aie me-coue ooueemese ies sec csio m e ogioics imeseec m s ea suecocoie coyaoea moa117aowi ius iecoo[ 1 1] aA-I e scic ac omassociaaA-I eeeama 3 oaoasma associaaA-Isugges iessecooaA-I io m ( Iaio sea eaaeoiusioo[ 31-I] cse scic ac om was mucgaaoasma auge same s ao esigcaaoee cseee oicsses ( Oeses suggesaauoom asma eses e maogiom (33cause oe ee oaoi a coes amo oicsses(559o eemes may ae coecy i e ogioeoicse aso e scies eeousus a osesugges secooiesio m (;;;maiua Imosoeses oei m was coecie esee oaiiociicsacysewcwe usea some oese scies mayao e scies ees eemice a Iaio e sma amous oaA-I im aco o Abl - mice may ese iesy-aases iee oAA1Ou swi aaee om csaaA-I i Ab  mice a moscois wi a moiwcm isemi om e asmaes wi iesease  ecog cecsaaecomsio iaio aae cs( e mecsms wcAA1 imc e mesm oacoai oi is ua( Omecsm ioes ai o su cses a csesaoi(CE( we is is uike  e so mecsmsie eswi aA-I ciey ao ck asma cs eie coi11csoeeiiesease ( a mice ack AA1 gy oie cecs CE (1 Abl -11-1 mice sigca cecsa as eimo moscase ics sugges ae cecsmay ei ueie e coiasma cs Iaio m cmic cswas sgcasei Abl - ` miceougis ee was sigca e wmcmic we comaeisoo i ge ucegao Ouses iima eecys om Ab1 -1/-1 mice suggesasecoocsioacoai ics is imi(gu 7c simi eecys isoom micecki aA-I (3a icos eecys iwcmicsomaaoiisii( ese sus suggesaiesa c AA1 may ceecoasma csaa ei e oeieec ocscoeoIsummaousus esisae ies is cciay ioeie maiee oasma uge aco oAA 1 a iaiosuggesaiesy-may eee ciuocy eaa e mAioses acessa i iooiesAA1 coe iasesk oaescsisa us wee ies ays aaeoc as a com oi aysiogicao119 ^ Meo1AnAbl omice we ge iei sis io i a oe muAbl ge ia 1SEemyoc sm ce awas iecio a C57/ascys aseous sc(1Mice wi iesscic ooAA I we gecssi Abl omice iC agec micegeus o Gumucio (Ui oMicga (37 ge Ab1 +/-1h Iessi e Abl -"Abl +/-1 Abl -l mice useiis sComicecoecsig Abl + coisoeas cayi o Abl aes ie aee oCowi Abl aes ie esee oaee oCa asma cseeese o gu we e ( swAA I scic kck-oumice (Abl -  eeous sc(1Mice cki c a iesAA I we ge ee Abl - a Abl --I micea ges wi gas ic oAumic ages i omoscic AA1 gkck-oumice (Abl -/- we geus o Omaao (iGseaa e( Ama we useue1ug/ cycs aceia sa cw e ese ses we a e Ui oisComa AmaCa Commiee Sthn AnSoue oi was oeas eous sc(1ieygemic A wasisoom iicassuesgeswi oise K a iuwi Eco sicoeyme (omega gesA was seoa agase gea aeaSuCe mema (Sceica Sce osciee Soue o1we iwi a o si i yie e K 7 K a Kagmescoesi e wi o a kckouaessc3Wtn An d tWes oi was oeas eous sc(1ieyssues wemogea socai mM s5 mM KCI5 mM MgC5% ( i1a come oase ii(c a oicoeowas i ew assayEqui amous ooiwe se S-GEae memas a owi ai-AA 1 (1 oai-GA(Cmico aiesm samesequames o aco we se S-GE a owi aai-aA-I ai (CmicoA was isousi I age accoi macs iuco (Iiogee g oA we e acwi Suc II ( coies gecA ame usi SYGeMasMi(AeosysmsiaA ism 77 Sequee cosysme owi imesequees we usemAA CGCGGGAAGCmAA 1 CGAGAACAAGGAGGAGAmGa CACCACCAACCAG mGaGACAGGGAACmc111GACGAAGGACCACmc111GCGCCCCGGAGC mAg5GCCCCAGCA mAg5AAAGGAAGGCAmAg CGGAGACAAAmAg GGCCCGACCCAAAmgcsGCCGAACGGGAAgcsGCAGCAACCAA1 llrMouse iess we i3% ae e ua umicseco we cua moueossSames we ockei1 agoasem 3mis i1% sem aumi1% ee/Siuwi a cai c AA1 (1 aa coeoo1g/m owe a goaai-iIgG secoa aiewasa coueiwi oaoiiocoiImages we cauwi a iss Aoacame a ausiMemosowa5 d tl asma coeo we iiusmice as eous sc(51ieycsa igce coeo we i eymac assays usicommeiay aie ages (oMeeuasma cs we iaeeciooacoai oi wi ososc aci(c agscsGm asma oaA-IaA-IIa a aC-III we measu aimmuemeic assay usi scic mouse caies as sceous( soiquiComagy was eeas eous sc( issysm aows seooe e maoicsses + I a iiiaamaCscoeo we iie eacoAccumu we a e Mieum /ogm (WaIesa c ee a cswas i gas-quicomagyaseous sc(1 EntMouse ima eecy ses we oeaccoi isoco (;3ieyesy isoeecys we iuwi 1 [iCi/mo[ 3 csiEMa37 wi co skia ce susio we gassewi 95% 5% CO Ae1u eecys we cegea3 m 5 mia e ce e we wasicewi EM (Gio a iua37 wi micees coai 1mM soum c15 mM soum oc17 mM osa1 mM oic aci a 19 mMmoiyce Ae e oe iuo eecys we cege(3 m5 mi a oac imea was couecy oiaco owi i geucegao oeas eous sc( we ecomces wi isooa coue quisciiao a oi we ssoei1Oa measu e ao meo( ese n = mice ge7Cht rptnAcu csaoowas ias eous sc(3ieyoigsmice we gagewi [ [ 3 cs( Scieesa mguacsi15 i o oi Aeuasmaa sma ies (cm om swe esa [ 3 coe was i quisciiaocoui ese m ssue mass muiie massa asma ese m masma muiie mouse asma me (esmamass oama ese n = 3-mice geacaiso ses quai acocsaoo mice we gagewi 1 Ci [ 1C] csa [iCi [ 3 sis(AmecaoCmicaimsoyaoi(Sigmaa ces we coec7u we ecom1ces a coue quisciiaoscoscoacocsaoowascau e u(se [ 1C] 3 - ca[ 1C] 3/ se [ 1C] 3 Mt lph lltnMeseec m cauowas oeas eous sc(wi miausessmice we ase iaiecooauaso (1 mkga am (1mg/kg a maiaseoecoue e eemeAee-aomisaceme oe iese maimeseecm cwas a cauwi a 3 5 mm (io sico wcwas imewi a soum soo(1U/mA seco cau was ieeio e om caus we secuwi ssue aesi a eeauge aomiwaAesio e iese aomiiisiowas csewi 1suse ama ceiaiusioo I (3 m uge ocau m coeco Ae1 uom coeco ama ceia s a e ocau coai 1 i o[ 1C] csa 1 [Ii o[ 3 oa i1 mo Im was coec g u i m was susi a mieiu Csa igcecoeo im we ias scasmaom sames oeacguwe useoiseo soiquicomagy (oa Suse 13com(Amem osciee e [ 3 a [ 1C] coe omwas measu quisciiaocoui ese n = mice ge9Stt ees eegu we comusi S soo-way A usiGism sowa a eseeas mea sa eooe mea15 ^ e s1 GmseA19e asma ciicsacyse aco p 955-1 GmseAa m1973e mec ociicsacysecs om ogy Adv  11-3 ecea as a eie eae oaescc caioscusease tr 193-5 ais K a Om1995c mooceucsa oso aoiA-I iiesease Clvt 975 Scia maSucoa guooe A1 geoc Crp 11-1 ooks-WioA MaiM Ce a omK m YueweC Coi MouiO  1999Muo iA1 iiesease a miagi oiciey t 337 sS sieM e Amou ee u eweee a Assma1999iesease is cause muoie ge eo A-i cassee ae1 t 5355 iocM Oo Kckema cA ecWoik age ceC cOumeM  1999e geeo A-i cassee ae1 is muiiesease t-3519 SceE cA ScaE a ewe19Co asease ee a oeccaas imiagi oiciey (iesease Annntn 93-1 Ce Kasim MaiM omK as Coies masawa S  Age a siacseaeccs a co ae sease iAA1 gosClnvt 13-111 m GoE Ce G es ooks-WioAieaA SmiA Sme GeA  Associaoeeiaseaeawa ickss a imie iAA1-icse aoeaos nt 3597-1 WeiC WaeE SuaA Kwok ssa Sia Yaa mes WioE  AA1 mA a oisioes ecmuie e s a oguo b Invt 73-3113 ma KckeiM escG cia CmiKamiki a Sci1999Mocuc oe maA-icassee ae1(1 ee se guoimacageshphCn 79-331 WeiC uam ou Sia sscGeeAss mes u M  Aeo oasma imicea ameac ossioomaAA1 p  115 sso eemaKeC may Sk u eyAmaM uc-e   oe c AA1aeimo ic csa asma cscoeo p  931 mmi e ugui KckmaK uam MuaGee Couo CoiSmi  eicooc Aacauses ou aoimia a kiey asm oaA-I Clnvt 115333-1317 goS emeieA acA eMeeM isiegeU a eKckwoc AA1 A Ieee cases asma Cs a Iees siamia iMiceArtlrbl 3-11 Wua WimueeG1979 coo a ies iiaasma aoi ie  h 7317319 eya ecSaoo e sma iesCrp 13- Sea ec19Cssysis a w i oiuake a guiee isma ieseeum ldU 739-57 e aGG Yu GsScKwicSes a sAccumuooe csisismiacause muo iaace A ae S 1771-1775 Waa CayMeasume oiescsaooasma a caaiso omass ea m s meo iemouseaasis ocus iicmeogies p  19 egesoa Aoooies a miISiseeas Gasoiesa seaseMema ieaaSiseeM eSaueia1715-175 im GiI a EA19Ec sysis ooi oasma a c oe ies Clnvt 97-31 Ge a GckmaM197 ies secs scoigi oi Clnvt -53 sG sgaieC a GckmaM19ies secssecagi oi h 59359 a Sma19 csmo oasma gioi Adv 17-51 aoGckmaM Weie Gea 19Eecoa ioomeseec m aoiI a gi oi Clnvt 17 IqAaK a ssaiMMuieiee guwaysocsa acss e ieseeaces h 31313 Iq a ssaiMEe muie comemea ways eicie csaooimice p  1-1531 ssaiM a a Iq IesoiassemyCrp 11-53 Oi useK Meia Quiao1993Cses im cmiccooom gi oiaeom asmaio iesm p  317-17333 Si Oi scoes Caso ao aQuiao19Coooasma oia oi iesmcomsoo-ciwi meum-ciigce oiusioh 3-193 scoes Si Oi Caso ccia aQuiao19Ogioiesm csicooommiaoo mucosasysis a oom asma h -135 Quiao ewiacki Sca a a Si1979Ogiocsaeiiesmses ies wi aca p  -93 Imaimi i a g197 Ogia a oe A-I a ai-caoi imeseec m o "p  19137 MasoaQiao auiK auiE a GumucioCis emes oe ige coessioisicmai oeica(ca a(omcecumas oe ies Ch735-3333 u may mosky Sk Cooy ComyeK a ae-Mackie Saama-  Ceu1caoa aicki oe maAA I ae h 5-5939 Oo occao Kamiki cA escG oik GoCmiO ecW ma  a o om goi asma mema is c iiesease es a A1-cie micetG 919 Assma EckasiA a ewe 1995miagioicieyieseaseIe mec a mocuses oieseaseCc auA S a e eMcGwI w Yo53-7 McisAieo Guyo GaC AieC eacM ye We  gi oiciey aam ce accumuoimice wi esiooA-i casseeae1 ld 975-5 Muigaowe A ooWeiC yM aAieAA1 is esseiaeicie socsee aoooe csiccke h a Maee ceoge amiawaye iaescsis t 13-1 s u os Magui u Yao IyeSm  ema-ck Cke 1 (C1is e iesysa csaea a key moow- csmeossis Ch 935-3359 Ama s u Yao os IyeSMagui Goo  ema-ck Cke 1 oiisccaiescsaoo S 31-1 Casi GaisoWioW Ao KausaS aKaeW19Iie oco a sease a oics MA 35-3 CisaeWeA Wu o uyeSoA a -uoss oAA1 imice causesse aceamaoao aa sio a kiey gmesas we as gi oicsciey Ath 1577-19 GckmaMa Ge 1977e ies as a soue oaoiA1ld U 7-73Sia cmes Ce a a ooks-WioA Kwok ssa  maAA1 C agecmice sw iasegi oicsa AAI-e esmu aieaomocoai ceose emes ii1 h 339-3397915 ismam AmaM yce I Smk CaiWuc-u may  AA1 ossioa oimia a iasea cseoiagecmiceClnvt 1-351 Sia eC Caso mes uyeCe ssaCy uc McMas  IaseAA1 ac ocagaiaescsis Clnvt 1135-5 oik eeseeM CisaeW escGGiesa IgeM uko ceC  A-i casseeaeA(AA1aec smesm Gtrnt13-1153 meE e Keey s SSawyeK WioM a Iescsaoois suiay ceimicecie i AA1 a ACA p  3-315 GeA Ou Ee a a Kuie i a ou oe csa Ann 3135-155 Oma a Aoki ui kagawa-yamaukamo Ikegami Mauyama Isgami  miessiooA-i cassee ae1 ososuace oCaco-cessmu gas hphn 5-5 Mu MauS a eacoeaessoeocsiCaCo-ces p  157 igueuEa oW19Mogesis oe eeace e S 5175 ScaC aM aec oG Ggo a Swe197 Muicommeaasis ocsmesm ima Ccooe c acia a csecuosis Clnvt -359 eia ei1995Mocuysiogy oe csa p  31- a Sma19 csmo oasma gioi Adv  17-51 ie a eicksoS197 oies oe asma wa w i oi iiesease Clnvt -13Aieo ees a aoAA1-cie miceiigs io e omocy eiaoa immaoArtlrb 791 SceE ousseau eeeM Co Wey Ooo ikowski Wa ge a sCsaaoimesm iiesease Ath 15931- esw1995miasoe ogi oimesmIemec a mocuses oieseaseCc auA Sa e eMcGw I w Yo31-5 uyeSe uc eC GoaaAuwe1997Aeo ioimesm isome oacceoa-cie mice Ch 3-31 Keey SawyeK Sa WioM199 emouay aci omo aoic aescsis iceomaA-ossi agec mice Artlhrb 1117 ao197 A a sei meoe quaioomicgmquaies ooiu e iie ooie i An 7 o KasM siaa Mic1995Iesgesoaoo a a osucigces a csi AlG5-G57713Ce5 - IesScic IucooAA1Essiowi a Agosises asma Cs5 ^ Icoe A-i cassee ae sumi Amem1 (AA 1meas e -mi sie ogesis ogi oi(e assemy oeecswi aoiA-IAee oAA1as occu iiesease amiacieysus icecs a iasesk co ae sease (1 OssiooAA 1 imice ises a ocagaiaescsis (3 Iaio commoa as iAA 1 iee cs a sk co ae sease ie geo(suggesamoooAA1 ac may aeec sagy isi AA1is esseima ssues (7 is ce eswac ( a ies(9AA1 a e masis oogesis iesis ese o ssues as emae euc acooAA1 ise csa syc agos oe ceo( a iuce oAA 1essio a sigca ise cs a e aescsis imumo (1we e euc u oese comus is mi eiiucoogec ge essiocy a a acooc sgu eme ioi (S1C Coequesysmic acois associawi eessiigce sysisgcemia a c sasis (11;1e ai o1 A ioois ces eacceeicao uam Ki s Kui yM ssue-Scic IucooIesAA1 EssioWi a Agosises asma CsCi s (Iess131syc agos wi scici e ies (13 geewi eiicaooiesAA 1 as aima a iee co asma cs (9isee ssi aacooiesAA 1 may iaseasma wiouiuci c sasis a gcemia weeae a oa syc agos GW39 ise imouse moossue-scic AA1 ciey5^ sus iesga e ssi ascic ueguooiesAA 1 cou ise asmacswe ie eecoGW39 oasma issue-scic AA1 kck-oumice Abl mice (Abl" omice wi ies (Abl -11 oc (Abl - icooAA1 we eawi 7 mg oGW39 i-gasic gage i 9 ysgu 5 sws s asma cs iAbl"Abl - a Ab1 -11 mice asecswas wei Abl mice a wei Abl --1 mice com Abl" micecois wi eouss (91311--- -=C E-C- /^ --^ -i/-iAbl gegu 5 asma cs ico(/ (--a ies(-i/-iscicAA1 kck-oumice ase15-11 gugu 5a sws s asma cs ae9 ys oeae wi GW39asma cs we sigca iase GW39 eae i Ab la Ab  micei Abl -- mice o Abl" mice eawi a c coese ces iasma cswe accoue a % iase icsi Ablf  mice ((gu 5 Abl -- micewi w se oasma cs ao sayea sigca % iase iasma csowi GW39 eae ((gu 5iica ae eecoGW39 o is iee oc AA 1yis eecwas comeaogai Abl - micewcsaye sigca ee i asecom aeeaeis i iicas ae iase ioeeiAblf 7 is e oiesAA 1asma igces we aeGW39 ia guomice (gu 5c Seooasma oicsses iicaae iase iasma csi Abl" mice eawi GW39133 ^ Oe-eae=seae-1/-i / - cAa ge/was e a e iase ie aco(gu 5A sg s was smaeics cou oeeom e o^A 175^151- 1-C 75-a 5- 175151 1--"a1-E75-I5-^/ ^ -U- ^ -i/-i^ / - cAa geC7^-                                   5-cs- a-E3-                                                       1            ^                                                  / - U- ^ -i/-i^ - cAa ge11  33aco gu 5 asma  a aeeae wi GW39Aasma cs ico(/ (-- oies(-i/-iscic kck-oumice a aeeae wi GW39 oc co asma cs ico(/ (-- oies(-i/-iscic kck-oumice a aeeae wi GW39 oc co Casma igce ( ico(/ (-- oies(-i/-iscic kck-oumice a aeeae wi GW39 oc co asis oasma om comice a aeeae wi GW3955-11 gugus 5a a 5sw iesa c mA oeges i Abl"mice eawi GW39 com Ab/f t  eawi a c co eaewi GW39 sigca iaseessiooies Abl  - ((gu 5a eecoe essiooc Abl (gu 5coii esec ois comu ieseac e imiceOe13cIesA 135 =cO 1OGW39E1E 1o 1E 1CCE a CAA1GAc ^ GW39Iesc GW39Ies Abl 3^5-gi -a15-cc1a 5-Q I11111111   MOW %o "My ^ MOO  egessucas Ab Abl a Srpl we ao sigca ueguieiess oGW39-eamicewas oese ges we sigca uguie oGW39-eamicee coue ise iies Abl mA a i Ablf 1 micegeewi e ck ois eeci Ab  miceiica ae eecoGW39 oasma is emi e i eecoiesAA1AA I oi we gy iuceie iess omice eawi GW39as ecseoe Abl mA iese mice (gu5cAbl Ab5 AbAbl SrplAbl Ab5 AbAbl Srpl/ ^ /Abl geGW39 - + +gu 5 Iesa c mA a oi imice eawi GW39 (gy oc (w AiesmA oeges c mA oegesCc a iesAA1 oiessioi Aa mice eawi c oGW39  ies Ag essio e oeacge iec-eamice is aia seas 1c-eamice a 7-GW39 eamice135cause AG1wcmeas e eocs (1was ao sigcaueguuGW39 eaewe measuies Abl mA i Abl"a Abl -`  i iis ce cou co e iase ics oeeiwi mice Abl essiowas iasei Abl" a Ablmice (gu 5Iee Abl essiowas iuce aegaee i Abl -- com Ablf lf miceyesuei ce iasma cssugges ae iucoois ge was uike  co e se icsoeeiwi micee gessioo Abl ie iess oAb1 -111 com Abl" mice sugges aAG1 may iuceie aee oAA1as s eeous e(155 ^ scussioWe ce swaiesscic ciey o Abl imice sus ia 3coiasma cs(9 iica aiesAA1iaio cAA1is cciae maiee oasma csese suggesasec iasi iesAA1 may a easma cs sis esiswe eamice wi e syc agosGW39GW39sigca iseasma cs iwi mice a mice cki cAA1a is eecwas come aogaimice cki iesAA1eo oooiie aacooiesAA1 caa aiase iEmiogica suggesaesma iases iasma csaec yie sigca co isk co ae sease (117 iica13ae ces iasma cscause iuci iesAA1 essiomay ccagy sigcaGW39 is a sicaoc aci oa ia ami iie ssessac (1 a s eous esw eec ise a iiee oaescsis (1 wioucausi sigca iucoogec ges ie (13 e ges ossue-sec oGW39 ee(13;19;iica ae mosysm usea e mo a oaisaomay ieee sec ois comuUeoueemeacoiois comu was gysec ieseac eGW39 s eous emoa eie es oco-accie com secagos (13wcmay accou i ssue-sec ( e cue sesiss iesAA1 as e mocueis comu eecoese o ee e imae oe ies iogesis ae csaOu o e cee aasma ca ise isiiesAA 1e ce iicaooiaagos o wi gassue-scici (a gas wi escici (iicas aimay ssie sigagos aac scic ges ia ssue-scic mae Ou suggesaiesAA 1 may ese a omisi euc eisi aciomecsms w ai e c sasis a gcemiaay associawi sysmic aco1375^ MeoAbl iesa scic kck-oumice eeous sc(9 GW39 was ki o GSmiKSgeUKueeweek-o mamice we 7 mg oGW39 (coesi mg/kg/yoc coigasic gageOeacy oe sGW39 was ssoeiSO uescoio a coeoo 7mg/ essoeio me oCmaoowe 9 mes o5% mai o-mic ois soo coesi 7 mg oGW39we eacmouse igasic gage usi eees (ea Sooowas awom usmice ase a ae9 ys oeasma ies (omam siumwe es soiquiogea sa-A eemes we oeuee a e Ui oisComa AmaCa Commieeasma cs a assays we oeas eous sc(9A was ecom a iess usi e easy ki( cogieso ag oase eaA we e acusi Suc II (cogies ase eacA was useame usi SYGeMasMi(AeosysmsiaA ism 77 Sequee co Gawas useas e iaa co mA icomice we aia seas 113wes ooies ssues om Ab/t fl mice eawi c oGW39we mogei mM s5 mM KCI5 mM MgC1 5% ( i1acome oase ii(c a oicoeowas i e wassayEigy miigms ooiwe se S-GEae memas a owi ai-AA1 oai-GA(Cmico aiesSscaasis was oeusi Gsowausi a iS scom o gua a oway A wi a wmaKeu ss com egu a esseas measa eo1395^ e s1 Sia uam sscKasia yMEa Aescsise Ccaa ocmicaImcoao ie AA1Ge Artlhrb 3-133 WeiC uam ou Sia sscGeeA ssmes u M  Aeo oasma imice aameac ossioomaAA1 p  13 Sia eC Caso mes uyeCe ssaCy uc McMas  IaseAA1 ac ocagaiaescsis Clnvt 1135- CoC Kiss sems MaeY Mceoa sMuie aes co w asma ocs S 3-5 ikke-Sci esaa eG a ae-eAGec aoiA aeAcos csie geo Clnvt 1113-1353 uam Sia a yMao oa Ge aCommoas iAA1 a eiImcoCs aAescsis Annl vOf trn Iess7 WeiC WaeE SuaA Kwok ssa Sia Yaa mes WioE  AA1 mA a oisioes ecmuie e s a oguo b Invt 73-3 mmi e ugui KckmaK uam MuaGee Couo CoiSmi  eicooc Aacauses ou aoimia a kiey asm oaA-I Clnvt 115333-139 uam KiK IqeC mmi Cossa Se GeA  IesAA1 cy cos ogesis i Clnvt 11111 se McKiigiE i WaoM Coi ie CMG GooaggeG  Syc ga ii ee oaescsis imice d thtn Ad S997911Sc k Me SceS WaooM Mae  o icoogesis Gv 131-311 GoA Eia soscKok oks Si kes mi a  Smuoogesis aacogicaAcooe ceoa ocooeigce-c w i oiics n Chtr 7-3913 Miao Gis Cmy sag KiessGimea Mukeeisi cswiouiuci csasis a gcemia a sec mo p  171 Kee e kamu aA seiM aao a EasAG1 s a cca imea cse a ei ceuaccumuo Cl M 1-13115 owski K WeeC Sci WeiameM iaue Gaki a Cue Essiooe A-i casseeaege AG1 (A iiesease hphn3-1 Casi GaisoWioW Ao KausaS a KaeW19Iie oco a sease a oics MA35-317 GooKaeW Casi a w 19oicaioscusease a a Arntn 11-11311 Coi sA WaoM Gai wis Moos WioG iK  Iicaooa iceoAgosugeAay Sysis oia AmisMh 9-1919 ie Co Wak mmas se CasioWii Mae Coi  Acooceoimos gcose e ugcooi guoogcose mesm ia ase ssue d thtn Ad S 19-5 se McKiigiE i WaoM Coi ie CMG GooaggeG  Syc ga ii ee oaescsis imice d thtn Ad S9979 Sa owMMocuis e ssue Scici oSEs S 55-Ae ume ScueWg KoI KmoseC usce aKoegMA iie iaAgosm oceogasCOM CIE OAC A ESSO n Chtr 19-31QuiE Sao e CMieC a mGe-sec moo a syc osga oe ceo p 9-191Ce- Coooc AA1 Suscei Aescsis1 ^ Icoasma cscoeo a iee oio caioscusease sk(1 Auge ecise mecsms ueyi is oa iome ueoo maaeoc ooAA1 is oug  i icioiecsa (e A-i cassee ae sumi Amem1(AA1gus e -mi sie geooics mea eeoceucsa oso aoiA-I (3 a e ays acca ie csaAA1 is essewi ugue (We ce moausissue-scic ge e ae (5a e ies ( a e o masis oogesis imicewe e coooAA 1 iscic ssues suscei aescsis is ss cama cayi muo iAA1 eiaiasesk oco ae sease (7-9ouge ee oco ae sease imogous iesease is as gaas mig eecseoeieme w cs (1is s es e e coics oeei es (11wcmay miga some ee e o-aegec eecow cs Micecki AA1 gy ei ce iaescsis suscei (1Icoso(1 oossio(13oAA 1 imaec ces mos suscei A ioois cewi suieicao1aescsisiica aAA1 ays aima iaegesis iscicssuesc AA1 is e ima co asma cs i (5;1ais e a key si euc ieeio ise is ises e quesoow c AA1 ays isuscei aescsisseoses iagec mice ossi a mu Abl cA ia macages is esac AA1 may acay ay a o-aegec cause oaeecoe mesm oacoai oi (15;1Iaio AA 1 s eswimcaegesis iee oeec ocs(3 sugges aeoeeAA1 a aescsis may come Ioe i ecoooc AA1 aescsis suscei we gemice cie c AA1 oe aegec aE-cie ckgu a ie ee oaescsis iese micee Ap -/-aeaee osa cw e 1weeks oage a a e aiamo sgec c amo aescsis (17^ sus1Gn Ap -/- - Mice cie c AA1 (Abl - (5oa mi1SC57gecckgu we e coeci oe C57ckgu cssi em wiC57miceAo se geo ma oge we ge5mocmae a e moscoec ma useee ie owi geo 3geoa ma mouse wi C57ckgu was iiea csse ma111 " 11OM  1 1  OrrAp -/-(-95%gec ckguue gos we iesse ge e Ap -/-;Abl +/+ Ap -/-bl -11- mice useiis sAp -/-;Abl - mice sayea maecoic AA1 oiessio(gu 1 a AA 1 essioiiogcoa-eciamacages was aeee Ap -/-;Ablr  a Ap l- ;Abl +/+AA 1 was sec icicys ^ Macage+1+^ -- ^ +/+^ --AA1GAAA1GAgu 1 AA1 oiessioia macagesWes oo(Asasa ( iogcoa-eciamacages om Ae -/-;Aa1  a Ae l- ;Aa - l le 1 sws asma a aoicoeo ius1week oAp -/-;Abl + a Ap -/-b I -11-1miceasma csa osowe ce -3 imice cki c AA1 (e 1 asma a aA-I we ce -5 i Ap -/-;Abl - miceasma a cs we ce -% a -35%sc1353 Ia 15to E 15 ^ 3^ ^ 5 acomAp -/- Ab1+ 1+Ap -/- Ab1 -U7^ e 1 asma a AoiCoeoAbl ^ C ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ap-In(/d ^ (/d ^ (/d ^ (/d ^ (/d ^ (/d ^ (/d+1+ 3 19 1 1 1 1  -- 3 11 1 1 115 11 1  3 e   3 9gu sws e sioocsiasma oi as i soiquicomagy ( Auge amous ocsi Ap -/-mice a smaa coie cscoe oe aco cou oeeiAp" /";Abl -If miceCscoe was ao ceie aco (gu gu soiquiComagy o oasma cs Equames oasma om 11mice guwe o13SpttAthee-week o Ap -/-;Abl - a ea Ap -1 ;Ab1 + mice a cwewe sacce i e ee oaoic aescsisAoic sioaa is swigu 3aMice cki c AA1 sayea -75% iase iaoic sioaacom Ap l- ;Abl +/+oeei ma a ma micee oaoic oco sio was aosigca iaseie aee oc AA1 (3% 5%(gu 3117-aa5-Coa5-_1I+1+^ --Abl ge I ^ s  ^ +/+ --Abl geA -rE 15-cca1- 1cacoaw 5--Ccs ee csgu 3 Suscei aescsis imice cki c AA1Aaoic sioaa iAp -;Abl +/ Ap -1;Ab1 - mice e oaoic oco sio i Ap -/-;Abr a Ap-/-;Abl -1 miceCaoic a ee cs515 gu1gu 3c sws e coeo oa ee csie aoas o Ap -/;Abl - a Ap -/-;Abl - miceas i gas-quicomagy Ap /- -;Abl - mice sayea sigca iase i aoic a ee csiica a Ap ;Abl - mice aimia cacsom aoicces3 ^ scussio i e coooc AA 1 aescsis susceiwe emiceack c AA1 oe Ap -/- Ap - ;Abl - mice ceasmaa csa iaseaoic aescc sioaaIaioaoic cscoeo we sigca gai Ap -/-;Abl - micec AA1 is a mai oasma cs (5 we e oc AA1 iaegesis s eeous assesse seoses iossiomo oAA1 is eesiac AA1 may acayay a o-aegec  imc e mesm oacoai oi(15;1cause oe iesiAA1 as a iaeuc e ise cs (1iis ima i e oc AA1 iaegesise a oics  eess ssue cs e eoi isoug  o oe ima mecsms wces i ai-aegec eece csa gi wi e oco AA 1 ie (5a ies( oics acasueque acqui csom essues 1AA1-e a -iee mecsmsIsuo ois coeossiooaA-I s eous esw iase macage--ces imice (19aooaA-I ces macage--ces ( Ou suggesaiiooo oe ias ie waye ocooics c AA1sus ia miscaci emi eess csom aoic ces a iaseaescc sioeese sus a e cois wi e ima oe way imi e accumuoossue csa eiaescsiseous ses oe oAA1 iaegesis emieieossiooooAA1 i1week o Ap l- mice (1; We e cse s Ap l-;Abl - aa simime-i aow comsowi ese sesooAA1 imacages  maow aaaosus iiaseaescc sioaooe Ap -1 a lr 1 gec ckgus (1 Coee maowaaaooAA1 ossi ces ces aescsis suscei wi ce iasma (13 Icos mice cki AA1 gy ee say ce iaescsis suscei oeiea wi ckgu oeAp -l" o lr -/-sucas macages iases suscei aescsis w gooAA1may associawi ai-aegec eec (sucas cecs aoseeoeise o-aegec eec oAA1 o Iaio ossiooAA1uee cooi eogeus omoceaescsis sioe (w ossiooAA 1 ia macages uee cooaaEomos esw cos eec oaescsis i oe ea gec ckgu ( Ouis oiaseaescsis imice cki c15AA1 iica a c a macage AA1 ay ai-aegec ooug e mecsmske ioi ic aoie case oe a iiooam ce aoie case omacagesIsummawe moaassue-scic ooAA 1 iasessuscei aescsis imice cie aEese suggesaima c ocoia ii aegesisa suggesaueguooc AA1 may a useeuc sagy ise a iiaescsis ^ Meo1AnA ISM(Mai ime (Aeosysms (A sCiCA ioaeee C57/a 1SEsaia sceaaage se o cM acsse geme (e e a Y comosomeswe usee seckcssi assayime we uosce wi o oMCo(Asa e se-31 Eacassay was eia me o15 usi 15 ogemic maae owi ages om Iioge(i Oao 1 i 1 e 75 1 5mM Mg1 I 5 mM s11115 M imemia 1I q (5 U/u meseeacycsamicaooa oa A31 a sewasoeas macs iuco (AsCiCA agmes weausi Ge Mae3 (AsCiCA151 Wtn An d tWes oi was oeas eous sc(ieyssues we mogea socai mM s5 mM KC15 mM MgC1 5% ( i1acome oase ii(c a oicoeowas i e wassayEqui amous ooiwe se S-GEae memas a owi ai-AA1 ( oai-GA(Cmico aiesame quai was oeaccoi eous scmeo aime (A was isousi I age accoi macs iuco(Iiogee g oA we e acwi Suc II ( coies ge cA ame usi SYGeMasMi(AeosysmsiaA ism 77 Sequee cosysm3 l lasma we ias eous sc(ieycsaigce coeo we i eymac assays usi commeiay aieages (oMeeuasma oaA-I aimmuemeic assay usiscic mouse caies as sceous ( soiquiComagy was eeas eous sc(a accumu wea e Mieum 1ogm (Wa Ath tnee-week-o Apt Abl -U a Ap -/- ea co maiaioa cw ewe su io saccessues we esA a oiasisMice we useacaiay wi ae (sScieic Co aOaoCa a e as wi aacaoas we iso Aoas we ssecw15e oaoic agas comagy asisas we emeissue-kOC(Saku k USA I aeCaiaUSAmea ia asc moo asiee- seco we cu oi(Osie seco we eiwaa isooa sii% O misowe aisooeSeco we coueiiGi ma1 mi a moue aeseco we oaiom e aoe a mo wa e aoic gio wi secogii ae i w a e aoic e cus came cay sieE usecowas aceoa s O si ouaa coueiwima sucaeacs useco  aSeco aace osesiwi O we siwi Mos acome e iicaooescoage gcosamigcasmoo musc cesa am ces1535 ^ e s1 Goo a i19gi oi e ccaimicao oce ses En 3311-131 guooe csa a ccaimicao Ar n Cdl 9-3 Sia uam sscKasia yMEa Aescsise Ccaa ocmicaImcoao ie AA1GeA rtlhrb 3-133 WeiC WaeE SuaA Kwok ssa Sia Yaa mes WioE  AA1 mA a oisioes ecmuie e s a oguo b Invt 73-35 mmi ^ ugui KckmaK uam MuaGee Couo CoiSmi  eicooc Aacauses ou aoimia a kiey asm oaA-I Clnvt 115333-13 Kia WioA1975Eoao ima a cmeesS 1-117 Ce Kasim MaiM omK as Coies masawa S  Age a siacseaeccs a co ae sease iAA1 gos Clnvt13-1 m GoE Ce G es ooks-WioAieaA SmiA Sme GeA  Associaoeeiaseaeawa ickss a imie iAA1-icse aoeaos nt 3597-9 ikke-Sci esaa Sco Seea ae-eAMuoiAA1 ecsk oiscmic a sease ie CoageCia S o A ClCdl 51151 SceE cA ScaE a ewe 19Co a seaseee a oeccaas imiagi oiciey(iesease Annnt 93-11esw1995miasoe ogi oimesmIemec a mocuses oieseaseCc auA Sa e eMcGw I w Yo31-5151 Aieo ees ussa yesey Coskgassaa aoIaseaescsis iimic mice wiicooAA1 imacages Artlhrb 3713 Eck Sia Ye ea mes yM a eCMacage A-i Cassee aeAOssioIi Aescc sioogssioiw-i oiceoKckouMice Artl rb  -931 goS emeieA acA eMeeM isiegeU a eKckwoc AA1 A Ieee cases asma Cs a Iees siamia iMiceArtlhrb 3-115 ewe a Saama-Ccasigcae ogioi a e e oaescsiscus oe oe asiiosa-i cassee oiAae Ar n Cdl9111 GeA Ou Ee a a Kuie i a ou oe csa Ann 3135-117 a ick ea a Mae199 Saoussmia a aeasio imice cki aoiE S11 ecea as a eie eae oaescccaioscusease tr 193-519 a i iy Gck aG a OssiooAoiA-I omos e a oCsomMacages ces I Cln 1-3 Moo M MiaS mei ma aG a IaseAescsis iMice cki AoiA-I Ae Imie Csa a IaseImmao C 97-771 Sia eC Caso mes uyeCe ssaCy uc McMas  IaseAA1 ac ocagaiaescsis Clnvt 1135- yce AmaM m ismaigeucy u may eicksoS  e A icassee aeA(AA1mos e e oaoic aescsis iC57/a aE-kckoumice ldU 99- Eck s Kamiki Oo e isk cA Ameo CisaeWeA -u  ukocyAA1 co suscei aescsis a macage cie io ssuesldU 99155 uyeSe uc eC Goaa Auwe1997Aeo ioimesm isome oacceoa-cie mice Ch 3-3115Ce7 - e oce AA1 iGcosemeossisIuSecoa se iao eae7 ^ Ico as ( is cause a i oe eoc as sec suicie iu meee iasi mec mas oiusiseassociawi osi a ageiss oase gcose-smuiusecois aiaa i amosiia wi 1 we eogesis oce soimai ocuO osemecsmis ciiwcc accumu a ce aosis a ss oiusecoigces (a saee y aci (Assucasiwciase ocoocemicaiuce ce soaa(3;e ocsimo ce oa suiscei aeioe A-i cassee ae sumi Amem1 (AA1is a asmamema oiameas e -mi siogesis eceucsa oso aaoiacceo Sie cces a ue g cs AA1 ays a cca iguiceucsmeossis(5 Mice cki Aa1 gy say imigcose e aiuseisugges aese mice acice o1 ioois ces eis am uamy Ga Souke MmmiAe Quwe a Ma SsCuce Micey e o-ce AA1 iGcose meossisIuSecoa se iao eaeMe Ma13(33-7157e i oimigcose e imice cki Aa1 gy us esi aAA1 is ima ce csmeossis a oMice cki Aa1 gy  w oasma csamay e a suie moiwc assess e eecoaeiscsmeossis oce o Iaio iis ssie s eooce Aa1 iee oi ioessues imice wi gooAa1 se esis aAA1 ays a o ices iwe gemice ascicay ck ce Aa1 (Ab1 -13I- Oususiica ace AA1 ays a cca ice csmeossisa isquiiusecoa e se iao eaeesis AA1 as a ge ioeice csmesm agcose meossis7^ sus7Ab 1 pr d fn rlMice ack Aa1 gy (Ab1 -11 as oogcose say imigcose e mo oage (gu 7a Iuseiiese mice is iisuise om wi co (gu 7sugges ais imie ec isso Cois wi eous s(7 we uaAa1 oiis aosuece iw ac sas (gu 7c Icos Aa1 is gy esseiisomu is (gu 7c wcmakeu-1% oe a asAa1 oiis ao ese ie aece I-1 (gu 7cw imeas aoiA-I e cs153 --- Abl+/+Abl -/--1^ I I i-I-i^ 1aA+aAOm--aeom ces (gu 7iica aAa1 is essea o as acseaei(3-ces^ 1^ ^ - Ab1 ----oE 7-E ^a -^ ^.....r.40^4 ^ Cl5oo^ 3-a -1-^^ 1 I^I^ I^ ^ 5^ 75^ 1 ^ ^ 1^ 3 5 7me (mi ^ me (miC^ as ^ Is ^ I-1 ^ 3-- Abl +/+Aa1Gagu 7 Gcose meossis iAa1 gkck-ou (Abl-I- a Aa1 essioiis (a gcose e s imice cki Aa1 gy (Abl-/- a eaco (Abl +/+ gu ( iue s imice cki Aa1 gy(Ab1 -- a ea co (Ab1 +1 gu (c Aa1 oiessioiwasisois a I-1 ces ( cseiI-1 ces ie esee oaee oaoiA-I iS s iesga e oAa1 i-ceswe gemice cki 13-ce Aa1(Aa -  cssi Aa 1 omice( mice essi C uee cooe -ce scic iuomo9 e essioo Aa mA iisois o Aa - - mice was maey ce(gu 7aas was Aa1 oiessioiis (gu 7e siaAa1 essioe iis om159ese mice (gu 7 sugges e essiooAa1 ices Aa 1mA we sigca e ioessues (gu 7a iicaaAa1 esec om cessAa1 essiowas oee immuouscee ias secoom wi mice a co-cawi iu(gu 7c Icos asseco om Aa -- mice sayesca isAa1 immuac siciuessi isces (gu 7cAa1 -- mice saye sigca ees i weig ome (gu7 a aoiake (gu 7e Iaio asma coiso wesigca e eeges (e 1sugges aamicois aei Ab1 -- mice1a 1UE EEs II= Ab 1 +1+r= A b 1 --13 ^AblGag I I I  = - b+/+ ---e^ ^ I^ ^ ^ ^ ^ ^ 1^ 1^ +1+ --Age (mo ^ Ab1 ge ^ Ies ^ -amusIsCAb 1+1+Ab 1 -13/-" - Ab 1 +1+Ab1 --- u_1co 11OOIu Aa Oayr7 Gn  lnAbl ll(Abl--( Abl pr tfr Abl+/+ d Abl--n=7 p p(bWtn bl f Abl l frAbl+/+ d Abl--( nlr f l (rd Abl (nd l pnfr 3 nth-d Abl+/+ d Abl---(dht rv Abl+/+ dAbl-- (n?5 p tpnt (e dlfd t(n=tlStt t-tt17Gltdtl nd t (3-llt h Abr l=v- gous Abl +l- mice agcose e aweeks oage (gu7a 1weeks sayeimigcose e (gu 7mogousAbl -- sayea mo se ewi gcose ioe ce aweeks (gu 7c a maey imigcose e 1weeks oage(gu 7We oee ee igcose e eeeas wiwi Aa1 aes ie esee oaee oe C age omicewi oAa1 aes (gu 7a mice oa 3 ges we ecomas co isueque eemescoec ias"Ab 1++"wei Abl -131-Iusei was uei Ab  - mice com co (gu 7 emi iusecoiwe measuase iuse mis owi a gcose (3 mg/gceeasma iu we weiAbl -131-(gu 7g( iica aAa1 is esseiaase gcosesmuiusecoiSimiyiusecoise ai(3 mg/gwas sigca wei Ab1 -- mice com co (gu 7( e coiiusecoise  gcose a gcose secgogues sugges aaee o13-ce Aa1 sus ia geiusec c1b5OE 3 -71^ O ^ 5^ 75^ 1me (mio^1O ^ 5me (mi75^ 1^^ 5me (mie15( 175-5fEa15-me me 15? 1E9 5Ab 1 Abl ^ Abl - 1 ^ 1 ^ 3^ ^ 5^ Mis aeiiuieco1755E -o^ ^ ^ 5me (mi75^ 1Co5-OAb 1 +IC" Ab +I -- Abl--a^ moo- -Aa9- Ab +1-moo- - Abl +f+- Ab1 +/-5-CO3-oC 1moo-1- Ab 1 -"- AbC- 3 1- Ab +I- Ab 1 +1+C- 7 - Ab 1 -Al^ - Abl -- moo5E 3_aC1 ^.^ I^ I5 ^ 5^ 7 111 15 15Mis ae3 mg/kg igcose ieco ^^ 5^ 1^ 15Mis aeiai iecogu 7 Gcose meossis iAace scic kck-oumice(a c Gcose e simoo Aa +/- i- gos ( (gumoo Aa -- mogos (c(5 gu omoo Aa -- mogos ((gu(easma iu e I imoo Aa -- mogos aco (1gu( Iiue siAa -- mice (gu(g acu aseiusecoaeaiiecoogcose (g(9 gu oai ( (5 gu 1iS s sigca1e coiiusecooeei Aa -- mice cou e acoice massaimie o13-ce o oa comooWeoequai s-momeicaasis oey-sceasseco om Aa -- mice a coa oee ee i-ce massamo ges (gu 7a Simiygss mogy ois was ae(gu 7was e o aae osi ois (gu 7c ecoiiusecooeei cou e ei acoi-ce mass1A 5      +1+ -- pAbl ge^ Abl+/+^AblC Abl + Abl --gu 7 ce mass imice cki ce Aa (a ce mass was i s-momey om 1ey sceac seco ( immuouscee iu-(ge a gcago ( om Abl + a Abl - mice (c w weew oaom Ab1 +1+ Abl - 1131asma a  cs we sigca e eeAb 1+1+ Ab1 -- mice (e 1 iica a13-ce Aa1 es cosigca sa-s asma icos e ooAa1 ie a ies(1we aee o13-ce Aa1 sueia sigcaiase iisa ee cs a cses (gu 7a( Is we sigca ae(gu 7a Measume oiscscoe imice wi gooAa1 a iase iisoee csocses (gu 7a is isugges ae gciu cs wcis om Abl --mice a eose(99 9 mg/sus ia gage ocsaccumuoa mo se imie igcose e com mice wi gooAa1bl7 t p Abl +1+ Abl -- Abl ^ ^ ^ A ^ hr ^ Ctnt ^ t ^ ( ^ b ^ (tdl(/d ^ (/d ^ (+1+  (11  (11 1 1 (1  (7  (7-13 1- 99 ( 5 ( 1 3 (7  (5 5 (5 e 5  9 momice is iicaisesMice we su iosame coeco asma coisowas coeca s e ceuscoe ois cki 13-ce Aa1we emie essiooous ssei mAs iisois (gu 7eessiooG-CoA case (r a ceo (Ir  o1a7-c c 5- -3- c1- ^CE 1/1 ^ -ce scic kck-ou ^ Gkck-ou+/+^ =1+wca wegu cs11 was sigca ceiis ckiAa1 (gu 7e essiooe S- ac osgueme i c1 (S was sigca e i Aa1 -131- isAg mA was a ce iisomouse isa e essiooAg was iaseiis cki ce Aa1 (gu 7is sugges aAG1a csaeesseiaei eess ceucsaccumuo1may iase coma e ss oce Aa1 a esua iaseiceucscoeb=+/+=/"WAbl r ^ lr ^ Ab 1 Srfgu 7 Aee oce Aasus iaecsmeossis iisois(a(ee (a ese(CEcsa igce ( iis isoom ce scicAakck-oumice a co (+/+ a /a Aagkck-oumice a co (+/+ a i gas-quicomagy a eymac assay 3-gu ( amou oous mAs iisois om Aa i+ a Aa -- micee Sge was amiewiime scic e S- ge oc Eace eses e amou omA Aa micewcis aia seas 1 eacaces ese o om 5se eemes iwcequaamou oA was oom 3 ama EEccEaaCC15115-175-5- a1We iesgaiusecoiisois om Aa -- mice acoIusecoise  mM gcose was sigca ueiis cki Aa(gu 7a Iuoois wi KCIwccys e ce mema sigca smuooiusecoiwi Aa -- is (gu 7a is i sugges aeimie iiusecoiAa-cie is es weam oiesei a secoa siggeo e 13-ceIucoe was iaseiis cki Aa(gu 7 as we as iw a om Aa -- mice(gu 7 w sc iumA we sigca ae(gu 7 cois wi a cie ecysis oiucoai sec gsEmiooe mics ogcose-smuiuseco siooisois moaa ciase gcose-smuiuase imice cki 13-ce Aa(gu 71a5- +/+ 33cCI -- 11g ;51- c a3-- I E 1C- 1 - 5- 5Gcose 17 mMKCI mM ^ 17 mM mM+/+ --Aa ge ^Aa ge ^ 1^ CI +/+C c 3-1E ac cm o EE  fIA1- CCC a ^ +/+ --^ In ^ In15=Abl+ 1=Ab1 --a1 -o5C17-  Ab 1+1+- Ab1 --1515c 1-15c a 7  5e 5e^ 1^ ^ 3^ ^ ^ ^ ^ ase mM gcose ^ AUC^ AUCme (mi gu 7 Iusecois imiiisois cki ^ Aa 1(aiusecoomisoisIs we cuuoig io smuoie coio iica1 u eses o om 3 se eemes eaccois oois om 3 ama gea es a esseas e oiscoe  sasecowcis aiaseas 1( isiucoe(cac iucoe( mA essioo In a In ges iis isoom Abl -- mice a co(eIssio ( aa uee cue om issioeeme(g (uea oum io ( si oas seco omAbr  (ga Abl -- ( mice1gu ( ( a (3 gu(c (ea ( 1iS sEcysis oiucoai gs is oug occuascic micmai oe asma memaa eooasma mema css ee eae gcose-smuiuseco13 We emiceucs iseco oas om Aa - - mice usi ecso Is om Aa - - mice sayea maeiase ie1iei osi (gu 7 cois wi ouquai asis oiscscoesi aea scicay eaeaeasma mema oisces om Ab1 -- miceese ise e ssiac Aa1-meaeom 13-ces a csaccumuoae asma mema wcis associawi imiiuseco7ll AA 1 th tzntntiaos (sucas sig a agos oe caoceoA a a wi useie eae o A is kwac AA1 imacages a e ceo((1We u asig eae sigca iaseAa1 essioie aece I-1 (gu 7a We e esiasig-meaiucoo13-ce AA1 cou i co e ciaeecoesecomus o13-ce oa gcose meossis sis esis we Abl -- a comice a ge(3 weiga oicomowi 3mg/kg/y sig egimesueisigca weig gaiaeweeksweig esigcaeeges ia gu( g  g ocw g  gog g  g ogus sig Abl +1+ Abl -- sc Gcose e s we oeio a weeks aeiaoogege sueisigca imigcosee iwi micea sig sgcose e (gu 7ge ao woegcose e i Abl -- micesig eecogcose e iese ama (gu 7c e aa ue17e gcose e cue (AUCi  was iasei Ab1 +I+e a e sigca e om aocw-miceowi sig (gu 7Icos e AUCi  Ab1 -- mice wassigca iase gea imo ise sig (gu 7s iu we sigca iasei Ab1 + mice a gea we e se  sig (gu 7Ab1 -13I- miceswe ce is iu ise eiegeosig (gu 7e Iusei was imo a simiee iges ise sig (gu 7iica ae ee igcose e oeeee Ab1 +I+ Abl -- mice cou ei e eec osig oiusei171b1E 353o 151aGaCo ^ si  -- +1+ cw+/+ ^ 35 si E E 37; o 15(5 -o--Cw si1 3 5 71 91Mis aeigcose ieco1 3 5 7 91M s aei gcose iecoAbl ge ^ Ab1 ge_ =Cw ^ 1I= + si ^ E 19E E1 o 5(7 1-111ao E e-EAb1 ge1 3 5 7Mis aei iuiecob 1 ge^ ^ Is I^[ E^ // [^ E^ I sig31u--+7- ^1+ --gu 7 ce Aa1 is esseiae se sig eae (a Wes oAa1 iI-1 ces owi oig cuu wi 1 sig oco ( gcosee s i Aa l+ cei a cw e a aeweeks ogogsig e1gu (c gcose e s i Aa - - cei acw e a aeweeks ogogsig e1guSscacomsooI cues i ( a (cis ameasus A wiumaKeu ss ( Aa uee igcose e cue (AUCie micesci ( a (c (e s asma iucoeo e mice sci ( a(c gu ( iue s i Aa +1+ Aa ^ mi cegsig egu ( i isee cs ( a igce- (iiis isoom Aa+1+ Aa - mice aeweeks ogogsig e we i gas-quicomagy aeymac assay oois om 3 mice gu a eo ese saaooieassay ao  sigcasig wee ee cscoeoiis isoom wimice (gu 7g ee cs we giis isoom Ab1 --^ mice a we ue sig (gu 7g sugges aai weiscscoe may co e i s sigiese miceysig weis coeoequi iges omice (gu 7177^ scussioWe cumeea AA1 imea csmeossis aiusecoiac -cesAa1 is gy essei-ces a aeeoce Aa1 sus iaccumuooceucs maecoiiusecoi a ogssi imie igcose ee ciiusecois e a coice masssugges aAA1 is ioeiise oimaiee oce massIusecoissigca ceiis isoom mice cki 13-ce Aa1swi aceucsmeossis ays a cciao iisywe swa(3-ce AA1 cos e ciaeecoiaos ogcose esugges ascic ueguoo(3-ce AA1 may auseeuc aac imo ce oi asw ocseque co-occuwi as ie coe oe mec syme(15 we a csic sease oiss ecay esis oiceoiicue w ioi( ceoa oia esseimouse is(1a aegec oi sucas a iuce aoc a iisois a aece s(11aeecocke gi oi((1e cue ses a e oukwe sw a scic cice csmeossis associawi imi-ce o173 a commoaoae AA1 cus is aima i ocs ie geo19; is ises e ssi aaeo iAA1 may aima ui mecsm ueyi e wcsa imice oiiia wi a e mecsymeIsuo ois coeAA1 ss oomosms esw oeseeia com o-gcemic omais coaisge sics wca ae iose omice( a iwi e ima i icsaccumuoiuces soimacesss oce Aa1 sus ige-se e a age-ogssiimie igcose eyegous Ab1+ /- mice saysigca gcose ioe mo oageiica aaia oce Aa1 a ccaace o mogous Ab1 -- mice saya mo se imie igcose e amo oage simo oage s oosuga we sigca gi Ab1 -- aeieaco (11 9  augs cemia was au a ooe Ab1 -131-ice oie aee oAA1cois wi age-accumuoocsAee oce Aa1 suei o aeoiismogy ocemass icw-miceIcos gcose-smuiusecowasamacay ceiis isoom Abr - miceiica a scic cice o e smus-secoway wciuis aseom 1317ces gi wi e uake ogcose a G gcose ae owe imesm wiie 3-cee sueque se ie ceuA o causescsi oA-sei K + cea ooe asmamema a Ca  iigge ecysis oiucoai gs( ece aoa iis oug occueieae ogcose mesm oecysis( We oeeimiiusecoise  gcose ae gcose secgogue ai isugges a mo geciiuaseIsuo ois iaio iusecoise KCIwccy s e ce mema a a iuase ieeoe ueam gcose-sei waywas maey caseiis isoom mice cki Aa1is i sugges ae ci Aa -- issis ae oiuecysisweam ogcose sei omesmCeucs esw mo ecysis ia e oueoc ce s(- Ousus imica AA1 a ceucsmeossis iiuecysis iScicaywe sw wi si ais cki 3-ce Aa1 accumuoocs ke ae asmamemaa ais is associawi imiiuseco Imai iiooAa1 imi oemeosc sysms ie ce aco issoa imigcose e iese miceiaos (sucas sig a wi useie eae oasIaio eiiusei aco a cog ciaeec oce oima(a 3-ce mass a oiamamo( Cuu oisoac is ie esee oe 175og s esw weceucoe(3 a eae ceo e mocueo is Aa cao ceoioeigcose a mesm a ce eiao A iuces AA1essioa csea imacages(131 A-iuceacooAA1 eaes e mooceucsa es accumuoimacages(1 a mesaiaces(3We e esiaacooA wou ao a acooAA1 icesa aiseeccou co e ciaeeco oce oa gcosemeossis isig eae ceis coe i Abl+  a Abl -- micea weisee cs iwi Aa -- miceis wasassociawi sigca imogcose e iwi mice wi eecosi ogcose e imice cie ce Aa1sigimoiue equay i gese i osig imo gcose e i Aa -- mice sugges ascic acooceAA1 a sueque cooiscscoe is aimamecsm wcsig imos gcose eImai iwee eecosig oAA1 quis ce iwas eamice cie a maacioacoAA1say imigcose e a cece o geewiaccumuooua iis(33 e mec ciese mice is simi wwe oeei Aa -- micea ieea coois Aa mA17was oeei 13  micesugges amoooAa1 may ieie e iese miceIsummawe moa aAA1 ays a ccao imeacsmeossis icesa aaee oce AA1 a ciusecoa imie ogcose esugges acsci may aima com oc sease oissigwcacs AA1imos gcose e ie esee ieaee oce AA1sugges asagies wcscicay eceAA1 may ciaimo ce oiw ai euesie eec o oaogesis7^ Meo7AnAa1 gkck-oumice we geus o OmaaoiGsea Ab1 omice eeous sc Ab1 cescic kck-oumice a co we ge cssi Ab 1 omice oa miC571Sckgu wi g-(Ic5Mgmice (ckso9 Ama ceia sa cwoge(ak 935wi owiou3/sig ( yie a se o3mg/kg/yseomeasuoiake as iica A ses we a eUi oisComa AmaCa Commiee7l d t Iagcose e s we oeousmice iecwi mg/g gcoseoogcose was measuwi a gcome(scaIu177e s we oeousmice iecwi 1 U/kg macom iu( isk Iusecoi was iiusmice iecwi 3 mg/g gcose o3 mg/g aiasma iuwasi ESA (CsCm Iusecoio was oeo-ckeis isoowi i-ccoagese iecoas eoussc3Is we cuuoig im meaaa is we iKs ecao e(K-Acoai 17 mM gcose ueiuwi ecoai 17 mM gcose mM gcose o17mM gcose us mM KCIAeo umea was moa is sei1M gciaacec aci a iu i ESA (Aco Iusecois esseas e oisiucoe a is a sa aowcomsoeemuie eemesIusecoiisomouse iswas ao seusi e siociqueesseiay as sc35m- a COcoesiocom we awi -15simais om a gimouse a aowe equia a 3 mmisioow 1 uaewcis we suec a swise iase om3mM mM gcoseIuwas assayeie sames usi o IuA Ki a a e e-eae es (7 me-is coua ocomAa-uee-cue es we cauas ecumu e eeaeasma csa cs(oey gcoeciasmawe i eymac assay accoi e macs iuco(eo EcoCooossue cs we i gas-quicomagy(3 a ssue igce coe was i eymac17assay(37 asma ee y aci we i C ki(WAKO asma (3-o a coiso we i eymac assay (Sio aAco7-t Wtn bltd nlrname was oeas sc1ieyA was ecomisois usi e easy ki( cogies a ase eaA wase acusi Suc II ( cogies ase eacA wasuseame usi SYGeMasMi(AeosysmsiaA ism 77 Sequee co GAwas useas e iaa comA icomice we aia seas 1Wes oi was oeas eous sc3ieyssues wemogea socai mM s5 mM KCI5 mM MgC5% ( i1a come oase ii(c a oicoeowasi e w assayEqui amous ooiwe seS-GEae memas a owi ai-Aa1(3 oai-GA(Cmico aiesImmuouscee was oewi aies iua gcago(KOoiemesecoImmuouscee Aa1 was oeaseous sc1 o3-moo mice-ce mass measumeseeage iusi suace aa was iom 1ey-scessase meaiusi aa oe 1ss was emuiie179ac weig esma ce mass(Sigmasi was oeocosseco as eous sc39a coueiwi oum io(Sigma7Stt a eseeas mea us omis sa eo ees eegu we cau S s(guoO-way A wiumaKeu ss(3 guwi a  e o coisigca17^ e s1 eya Kiis19asma iuses oa iusgcoseses iaa ac suc Cl Invt 9519 Ue 1995ci ie ogesis oosi-e MGeca ccaimicao  -3 oua G1995 eosu y aci a kes ii ceo imaac is oea Cl Endr M 5-159 Smaku ou a Ue 199 y aciiuce aceaosisA eeosi aaas d thtn AdS 955 Oma wMAA1e gakeeemi eess ssuecs p  173-1179 McisAieo Guyo GaC AieC eacM ye We  gi oiciey aam ce accumuoimice wi esiooA-i casseeae1 ld 975-57 ma KckeiM escG cia CmiKamiki a Sci1999Mocuc oe maA-icassee ae1(1 ee se guoimacageshphCn 79-33 mmi e ugui KckmaK uam MuaGee Couo CoiSmi  eicooc Aacauses ou aoimia a kiey asm oaA-I Clnvt 115333-139 sc So sweeK oCY Moas SoKCiA a MagsoM1999as Gcokise iGcose meossis as i a ac Ce-scic GeKck-ou Usi C comse n  Chtr 3-3151 uam KiK IqeC mmi Cossa Se GeA  IesAA1 cy cos ogesis i Clnvt 111111Gosise-yA a owMoiSeo MemaS Cl 15-11 Kee e kamu aA seiM aao a EasAG1 s a cca imea cse a ei ceuaccumuo Cl M 1-13113 a Gao KwaE m CSy Su WeM Gaisaa usmasiooac -ce s moes Kcega a iuecysis h 9-11 Ci sS cmay aissieEMiicA ye e  Aa a Agamma aciuce csmoom mamacage am ces ugsmuooeAA1 way t 73-515 EckeGy a mme e mec syme nt35-11 eicM Moosei m AaS au CaocoeigeA  Iusec -Ce soIucemaoi n  Chtr 1-17517 CM ae Gi a ew ioiCaCause a oIs-Ces I CeuUake a OMocao Endr 19-331 Gi CM Scai ae eae1997w i oii a Uake maa Is Ces Endr 13-19 CoC Kiss sems MaeY Mceoa sMuie aes co w asma ocs S 3- uam Sia a yMao oa Ge aCommoas iAA1 a eiImcoCs aAescsis Annl vOf trn -1 imoM Ki Oimi m Kame YamagucOuma miga Mumau  Associaooe AA1 gemosms wi  ia se o hphn3- CM Gi o uwe e-MacM a eEocysis ow-i oi maac Ces aUake iS sicsWcIase wi Age Ath 157- uiCigge a amii ways oguooiuseco gcose  751-17Kae Imae o-Ce i ie e a ogssioo as Cl Endr M 7-51 oe C gge as mes a MayoaCscoe gus acsomaecysis eai A asmamema associao vnt 593- Caga Wa sa Ca uEecoCseooEcysis oAeo II Ces Al Ml37-7 Cmaioy a GouS oi a gyeicis i 1cesImicao e sacooecysisd thtn Ad S 959-5 CagM Ema e a ky1997eae wi eOAiac Age og Imos Ce ses Gcose iSuecwi ImiGcose e Clnvt13537 ga ou o e Oi a Ue 1999og es micaaeo ce suco a as ioseeac ld 911513-11513 Smaku ou e a Ue 199 og we isa ss ce oockeac y h 35-35531 Cw is e ie k se aogy Eas Cuiss  A Agamma-AA1 wayimacages is ioeicsea aegesis Ml 7-1713 aMooeaao WeC wis a seAAgos ocMesaiaCes om Ieeuki1{ }-IuceIceuAccumuo Ac e AA1 CsEwayAShr 1593-33 GeI ky SckmaG Kee Ca SeeK GussoA a Macugae is quiacy gwgcose meossisa ce o h 13 esA sKoek a e eiioaosis oieaes suiomu isaogs 533-35 soAecia a MisS Eua kyIaseisaosis i+/- mice Clnvt1111-113 Keey SawyeK Sa WioM199 emouay aci omo aoic aescsis iceomaA-ossi agec mice Artlhrb 111737Ca AseC a 1993Eymac iooigceee cs a csissue ec Cl 9-13 WeiC WaeE SuaA Kwok ssa Sia Yaa mes WioE  AA I mA a oisioes ecmuie e s a oguo b Invt 73-339 a a a wssmia ass age-e K+ cecoo asi-meaoii coaeos Al t Cl -71Ce- Cosioe ses sciwe sig iesga e oAA 1 iogesissuscei aescsis a ceucsmeossisScicayI emige-e ieco e AA1 gea emiescic s oAA 1 ie iesa ac isiogesisaegesis a gcose meossis1 ^ AA1 gecsMo a1 co as escie AA1 gesui ia oascum occaa ocmicaesWe oa cague oeseasa a em io eii es aiaaiagu omuo seis ioaosu usemo iocmicaasis oese asA maquesoimagecs is w ecwcscic A as wi oeec oe eooi seases ke a A ese ge-e coeo a a icucee cause oe sma moes wia gimuo We emoyea ce scmeoec e coequee oA as iAA1 usi aeo aac com ese eco wioassessme oe as we sweaiis ssie accu ecwcscic as wi imie ooe AA1 oi ese sus c e imcogec aoiAA1a mo oay ese a w aaciiioy sigca A as1AA11AG1 ^ ogesise maaae co is s e e omesm is e iicaooiesAA1 as aima co asma iWe swaiesAA1 cos  oe s asma cso Auagu oogesis a mesm is swigu 1aA-IA CE -e-E gu 1 Uaways omesmAA1 ie a ies a imasie e ogesis oicssce ics secio eciuoom e oies caacas acceo cse AA1 omessuesMo ma ics caacas acceo e AG1e o e is omiecA susi ascoese ses was aoce iesAA 1 aea seccy io e aciuo eaio e mCsa e ies was oug occuesi a e macs (1 a ses i1suggesasce ics im we sec e ies (5 we eogiomeseec m s ea sueco (1Ou suggeseese oa gai a sysm ascicay as w sysiio e ciuoe imae oiesAA1 ogesis was moa e iasec acooiesAA1 usi a agosoe ceoisesasma csagos a ac comus e eae ocaioscuseasea e aescsis iamamo (11 we esecomus ao e uesie eecoiuci y acisysis ie (113e iicaooiesAA1 as a eisi  acoe sugges aiesscic agos may omise as euccomus ise wioucausi gcemia3 ^ AA1 a aescsisma wi muo iAA1 iaseiie oCA we e iase iCAskau55-is ss awou eecseoe aee oiese esis was oug  e e coicsiiesease eswcwou mask some ee e o-aegec eec owcs Ses imouse mo oAA1 ciey oossiocoiee comeoeeAA1 a aescsisOssiooAA1gy (1 oimacages (15ces aescsisw ooAA1 imacages iases suscei aescsis wiouci asma (1Icos mice wi gicooAA1  iasesuscei 1aescsis eoaegec gec ckgus (1misce oe ss aeeciase iaescsis imaO eoese sus is aAA1 imacages ays aima ai-aegec  ei accumuoa ii am ce ao essigca co asma csIcos mice wi gooAA1cause oeicoics oe ce isuscei aescsis com cowe ese sus aosuggesas oe oAA1 iaescsis iscic ssues may yieiigs aa oaie si gkck-oumoc AA1 is emaco asma csa a quesowas e ecoooc AA1 aeseois susceiWe moaamice wi scic ooAA 1 oe aE-cieckgu iasesuscei aescsisa accumu csieiaoasis su s imicao oucoeiooe csa i ge ics ie asma cs a ce Eieesee oe-c AA1is sus ia miscaci mo eesscsom essues a a sueque iase iaescsisese sus a ioa om a eucs cMacage AA1 is wicoiaai-aegec aacogicae is cay cicay icu scicay e c AA1 icosis easy e sucas usi ge a is ecoiawee eecoaescsis wou 1cia Ousus suggesac AA1 ue oi oogesises ay aai-aegec a cou e ese aac euc e ^AA1 a gcose mesmAA1 is esseima ssues ie (17oy e a ies aea ima e ocooicsWis e ooAA 1 ioessues? We scoseius amice cki AA1 imigcoseea aAA1 oiis esseie is oeasugges aAA1 may ay a eous uecog iiso e i amice wiscic icooce AA1 ou gcose ioe a c iusecoi a io iassociaowi aece csmeossisesisa w AA1 ice o Mo oayese ses suggesacsmeossis may aima i oce oWe moaace AA1 is quie ciaeec osigogcose esig is o oe moscommoy useugs ie eae o as wi o1miioescio ie USs iWsig is cog ciaeec oce o e mecsmsueyi ese eec we we esis Ou swi a quime ceAA1 ie se sig sugges a oe ciaeecoiscomu is gu ceucsmeossis a AA1is ao sugges aeuc sagies ascicay ece AA1 may ciaeec oceow ciumi e ga eec o oagesis15 ^ coSes o iesgaoa sugges ese sesyiwi oies ee ousus oe eciooe ocoequees oAA 1 as oeges wi esisoassaysIousus wi AA 1 o gee oeges iwou suggesae eo-seaacwe emoyecou ausemeoigemaki ge-e ecoOusus iica aiesAA 1 is aima soue oasma csise e quesoow iesAA1 may ay iaegesis cssi micewi iesscic ooAA1 o oe esissai oaescsis-suceie mice isu ssie aweis queso Iaio iwi oiess wesuscei aescsis is moe iesscic acooAA1e iaseaescsis imice cki c AA 1 sugges aockage oisscic sie way iases aegesisIwi oiesi ses measu s oe csa iese micesucas usi macages (1o assessi e eiaose om ese mice mo accui e imcoc ogesis osyiwi ioa ee ouses oAA1 oiiso s oiui a immea sugges s oe ecise mecsm wcAA1 acsmeossis iees iuseco Isu ssie gaiiig io isquesousi ce ogy mo oe eecoceucsaccumuooscicasc oiuecysisSecois ce imie ie aee oAA1 woe19 smia? cssi Abl - mice smic sai ousious ggcse gime isu ssie i wee e iese mice ca ecea woe e ge oceucsaccumuo ^ SummaWe emoye y occui a eieas oAA1 ia e omosysms ioe s e oois aeiysiogicaocesses a seaseogesisis s aoweus ii w s oAA 1 iscic ssues iogesisceucsmeossisaescsis a ase sus oeseses suo e oosi seases gaiameaiigs ioogicaocesses as we as e use ossue-scic ge e ioe ssecesc oogesis wo ao moas w a si ge caee muiea myao isc ssuesai come a woe e mysousemeo1917 ^ e s1 egesoa Aoooies a miISiseeas Gasoiesa seaseMema ieaa SiseeMeSaueia1715-175 Ge a GckmaM197 ies secs scoigioi  Clnvt -533 sG sgaieC a GckmaM19ies secssecagi oi Ch 59359 a Sma19 csmo oasma gioi Adv  17-515 aoGckmaM Weie Gea 19Eecoa ioomeseec m aoiI a gi oi Clnvt 17 Oi useK Meia Quiao1993Cses im cmiccooom gi oiaeom asmaio iesm p  317-1737 Si Oi scoes Caso ao aQuiao19Coooasma oia oi iesmcomsoo-ciwi meum-ciigce oiusio h3-19 scoes Si Oi Caso ccia aQuiao19Ogioiesm csicooom miaoo mucosasysis a oom asma h -19 Quiao ewiacki Sca a a Si1979Ogiocsaeiiesmses ies wi aca p -91 Imaimi i a g197 Ogia a oe A-Ia ai-caoi imeseec m o p  19111 aSa o CACEO IMESMe e a osmia Annl v M 5713-31 Sc k Me SceS WaooM Mae  o icoogesis Gv 131-31913 GoA Eia soscKok oks Si kes mi a  Smuoogesis aacogicaAcooe ceoa ocooeigce-c w i oiics n Chtr 7-391 Sia eC Caso mes uyeCe ssaCy uc McMas  IaseAA1 ac ocagaiaescsis Clnvt 1135-15 Eck Sia Ye ea mes yM a eCMacage A-i Cassee aeAOssioIi Aescc sioogssioiw-i oiceoKckouMice Artl rb  -931 Aieo ees ussa yesey Coskgassaa aoIaseaescsis iimic mice wiicooAA1 imacages Artlhrb 3717 WeiC WaeE SuaA Kwok ssa Sia Yaa mes WioE  AA1 mA a oisioes ecmuie e s a oguo b Invt 73-31 a i iy Gck aG a OssiooAoiA-I omos e a oCsomMacages ces I Cln 1-3193Aei1 Co oU AmaCa Commiee Ceicase Ui oisComaAMACA CEICAdrOCO M A-IESGAOCOUE C ^ MME M GOCE d Ctrn p AA1 tvd Cpn d AthAMA MA^ --1e AmaCa Commiee s emia ae use oama e aee ogma egiaassue ae ama ioewi caiaccoae wi e iies coaiiCa oEemeaAma - A Gui Cais e CaaCouioAmaCaAoe U Commiee oAmaCa o oWMiomCi c AmaCa CeM MacMageis ceica is o yeaom e a a oe is ce ie eemeaocesAuaew is qui e CCAC a some giageiesA co ois ceica mus sayeiyouamaciOice oseaSeices a Aisao11 9Agmy a ou 1o7-5111 5319e Ui oisComaAMACA CEICAOCOM A-IESGAOCOUE C ^ MME CMMOCOCOUE E Ctrn p AA1 ttld n d tthAMA M3S -- ^ A - - 15I AGEY t d Strdn CYe AmaCa Commiee s emia ae use oama e aeemeaocoac couea egiaassue ae amaioewi caiaccoae wi e iies coaiiCa oEemeaAma - A Gui Cais e CaaCouioAmaCaAoe U Commiee oAmaCa o oWMiomCi c AmaCa CeMs MacMage AmaCa Commieeis ceica is o yeaom e a s oa (wcis oe is ce ie eemeaocesAuaew is qui eCCAC a some gi ageiesA co ois ceica mus sayeiyouamaciOice oseaSeices a Aisao1Agmy a ou 1o7-5111 53195

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Country Views Downloads
United States 49 5
China 44 15
Canada 18 2
United Kingdom 10 2
France 10 0
Germany 7 22
Russia 5 0
Malaysia 5 0
Chile 3 0
Australia 2 0
Taiwan 2 0
Republic of Lithuania 2 0
Ukraine 2 0
City Views Downloads
Shenzhen 38 3
Unknown 25 25
San Francisco 17 0
Southend-on-Sea 9 0
Montreal 8 0
Richmond 6 0
Ashburn 5 0
Rawang 5 0
Wuhan 4 0
University Park 4 0
Saint Petersburg 4 0
Fremont 3 0
Wilmington 3 0

{[{ mDataHeader[type] }]} {[{ month[type] }]} {[{ tData[type] }]}
Download Stats

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/dsp.24.1-0066279/manifest

Comment

Related Items