UBC Theses and Dissertations

UBC Theses Logo

UBC Theses and Dissertations

New methods of mass analysis with quadrupoles with added octopole fields Moradian, Annie 2007-09-05

You don't seem to have a PDF reader installed, try download the pdf

Item Metadata

Download

Media
24-ubc_2008_spring_moradian_annie.pdf [ 5.15MB ]
Metadata
JSON: 24-1.0061361.json
JSON-LD: 24-1.0061361-ld.json
RDF/XML (Pretty): 24-1.0061361-rdf.xml
RDF/JSON: 24-1.0061361-rdf.json
Turtle: 24-1.0061361-turtle.txt
N-Triples: 24-1.0061361-rdf-ntriples.txt
Original Record: 24-1.0061361-source.json
Full Text
24-1.0061361-fulltext.txt
Citation
24-1.0061361.ris

Full Text

W MEO OMASS ASIS WI QUAUSWI AEOC ESAIE MOASc SUi ocogy199Mc Ui oisComaA ESIS SUIEIIAIE OE QUIMES E GE OCOISOYiE CUY OGA SES(CmisyE UI OISCOMAcemAie Moa AacMass sec aaecooio a mass asis wi a s is wiaquaus wi aeoc es a sc Wi mass sec aaeco quaus wi a aeoc es esacom a coeioquaue eec oai io ae q eseioagescaco ea uae ages oe a aeeee  eiesga e gsscase a gssooa oaiwi so eioa ecoag q (q = Wiaaeco e quau wi a aeoc e os mass sooa ecoeicieies simi a coeiose Quau asimuaous - eioeee a y i we coma aaage was u wi quau o- eio e eec oscasewe iesgaa a sooa ig oau1is ssie ascase u 5/sMass asis usi iss os was iesgawi a quau wi aeoc ee is os is ewi aua eio eeemes coi e eco oe simuoWi e soi aee quau so ae Maieu meacoeiomass asis wiae a a aua eiois ssieIis case use oais os yies simiak s a soo wewi e oesoi eso aaoy w sooca oai e aeoc es coeiomass asis usi a s is waesoois suiay imoiie oCoes^Abrt ^ iie oCoes ^soes ^sogus ^ soSym a Aao ^ iAckweme ^ iicao ^ Ce1 ^ Ico ^ 11^ eo a ckgu ^ ^1 ^ Quau Mass e ^ 1^ Mass Asis wi Quau se ^ ^1 ^ Mass e ^ ^1 ^ ii es ^ 1^ Quau Ioa ^ 9^1 ^ e e meioQuau Ioa ^ 9^1 ^ aIoa ^ 11^1^ e Secuequey a so Eio ^ 131^ Quaus wi AeMuis ^ 1^1 ^ Mui ia ^ 1^1 ^ gOees i3-a aIoa ^ 11^ aIoa as Mass A ^ 19^1 ^ aQuau Ioawi aEco ^ ^1 ^ aQuau Ioawi AaEco ^ ^1 ^ Iss oS ^ 1^ Oui ois esis ^ CeEemeaMeo ^ 1^ Iume ^ ^ aIoaEemeaSeU ^ 3^1 ^ Same eo ^ ^ ^ Asis ^ ^Cht ^ Mass Sec AaEcooIo Wiouai ^ 3^ Ico ^ 3 ^ Eemea ^ 3^ sus a scussio ^ ^3^ Eemes wi a CoeioQuau Se ^ ^3 ^ Eemes wi a Quau Sewi a AeOce ^ 53 Summa ^ iiiCeMass Sec AaEcooaeIo om a aQuau ^ 1 ^ Ico ^ ^1 ^ ew oe eocaeae oMSAE oIo om aIoa ^ ^ Eemea ^ 3 ^ sus a scussio ^ ^3 ^ Eio ^ ^3 ^ Quau Eio ^ 73^3 ^ - Eio ^ 75Summa ^ 75Ce5 Mass Sec AaEcooaeIo om a Quauwi a AeOc e ^ 75^ Ico ^ 7^5^ Oc iaa equey Ss ^ 7^5 ^ Mass sooa equey soo ^ 75 ^ Eemea ^ ^5^ Mass Caao ^ 5^ sus a scussio ^ ^5 ^ Eiowi a Quau wi a AeOc e^5 ^ Quau Eiowi a Quau wi a AeOce ^ 9^5 ^ - Eiowi a Quau wi a AeOc e ^ 95^5^ Oimum O Mo wi a Quau wi a AeOc e ^ 9^5 ^ EcoEicieies ^ 995 ^ Summa ^ 1Ce^ Mass Asis Usi aIs oS wi a Quau wi a AeOc e ^ 11 ^ Ico ^ 1^1 ^ eo a ckgu ^ 1 ^ Eemea ^ 13 ^ sus a scussio ^ 111^3^ si a^  111^3^ ga a ^  115^3 ^ Aa Mass a Is sio ^ 117 ^ Summa ^ 119Ce7 Summa a Wo ^ 1es ^ 1isoese 1 Summa oe iaeacmui ^ 1e 1 Iumeao ^ 3e Mui amis ^ 33e 3 O ages ^ e 3 Iao ages ^ e 3 o ages ^ e 5 Mos oaeeioa ^ e 5 Aa mass osei wi e scaco wi aeio eieee smaea e a q a a scaseo1/s ^ e 5 Ecoeicieies ( wi e sysm oimie gssoo ^ 1e 5 Ecoeicieies wi a quau wi a aeoc ea e sysm oimie gssei a 11  1 ^ 1e 1 O ages ^ 1e a a q es om eemes a simuo ^ 11sogusgu 1 Coeiociuquau ia quau mass e ^ gu 1 s giooa quau mass ewi iso-13 seis m m m3 ese io wi e masses oao 7gu 1 Scmac css secooa 3-quau ioa ^ 1gu 1 A u quau wi a aeoc e ^ 19gu 1 Scmac oe ESI-ie quau mass scomesysm ogecuaigas; Ccuaia;  sami oce; SKskimmeQO oy quau; Q mass-a quau; Q coisioce; Q3mass-a quau;  c gu 1 Scmac oe si quau iumeESIecosayioo QOiogui; Q quau mass e IGioogauge; gauge; CEMceecomuiie ^ gu Ciuiagm oe cciuicoosi io ^ 3gu 3 Css seco oe ecos oa quau wi aaeoce ^ 3gu ock agm oe ioai eemeaseu ^ 3gu 5 e sequee coui iecio ^ 37gu Ieciocou iecome ^ 37gu 7 Ieciocou iecome iecoaq = ^ 39gu Scmac oe mi me MSAE eemes ^ gu 9 Css secoew oe o ees a e ioe quau aa caci coue e 1 ^ gu 1MSAE asis sowa GUI ^ gu 11 MSAE asis sowa GUI ^ gu 3 ock agm oe eemeaseu a  e e ^ gu 3 Mass asis osei io wi ooae oe sgiowi a coeioquau sea a scaseo5 /s^ 5gu 3 MSAE osei io a q = 9 oaiwi e a a scaseo/s ^ 51gu 3 MSAE osei io a q = 9 wi a scaseo/se is uaeso ae A- is 15we age awie ^ 5gu 3 MSAE osei io a q = 9 wi a scaseo/se is uaeso ae A- is 15g age awi e ^ 53gu 3 MSAE osei io a q = 9 wi a scaseo/se is uaeso ae is 15g age a ^ 5gu 3 MSAE osei io a q = 9 wi a scaseo/se is uaeso ae A- is 15g age a +3 ^ 55gu 3 Iei e e age sei io oaiusie como ouae a ae ^ 5gu 3 MSAE osei io a q = 9 wi a scaseose was ea 11- ae e e ^ 57gu 3Coeio/ mass asis wi a quau wi a oc e a a scaseo5 /s ^ 59gu 31 MSAE osei io om a quau sewi a aeoc e a q = 9 a a scaseo/s ^ gu 3Caus uaes oa quau wi a aeoc e (cau Wao ^ gu 33 MSAE osei io a q = wi _ eioae e e ^ gu 3MSAE osei io a q = wi _ eioae e smae ^ gu 1 ak ss a soowi aaecooaeioa eio aa sca ecoa q = 15 /s e scaecoa q = 15 /s ^ 7gu ak ss a soowi aaecooaeioa eio aa sca ecoa q = 5/s esca ecoa q = 5/s ^ 7gu 3 ak ss a soowi aaecooaeioaquau eio ae sca ecoa q = 715 /s e sca ecoa q = 733 /s ^ 7gu 5 ak ss a soowi aaecooaeioa eioeee e(yae sca ecoaq = 1/s e sca ecoa q = 1/s ^ gu 5 ak ss a soowi aaecoa eioeee smae( aa sca ecoa q = 1/s a sca ecoa q = 15 /s ^ gu 5 ak ss a soowi aaecooaeioa eioeee e(yaa sca ecoaq = 15 /s e sca ecoa q = 15 /s ^ gu 5 ak ss a soowi aaecoa eioeee smae( aa sca ecoa q = 15/s e sca ecoa q = 15 /s ^ gu 5 ak ss a soowi aaecooaeioa eioeee e(yae sca ecoaq = 157/s e sca ecoa q = 5/s 9igu 5 ak ss a soowi aaecoa eioeee smae( aa sca ecoa q = 15/s a sca ecoa q = 5/s ^ 91gu 5 ak ss a soowi aaecooaeioaquau eioeee aa sca ecoaq = 715 /s e sca ecoa q = 715 /s 93gu 5 ak ss a soowi aaecooaeioaquau eioeee ae sca ecoaq = 71/s e sca ecoa q = 7 /s^ 9gu 5 sooscasewi e eiomoswi acoeioquau a a quau wi a aeoce ^ 9gu 5Aaecoo+3 io osua acai wi eioae acoeio wi a a scaa ecoa q =  e smae oa quau wi a oc ewi a a scaa ecoa q = a ce e oaquau wi a oc e wi a e scaa ecoaq = e scaseia cases is 3/s ^ 9gu 1 S uaes a iss os (q=  = 9/1 aquau wi aeoc e wi a  ^ 1gu S uaes a iss os (q=  = 9 / 1 aquau wi aeoc e wi a  ^ 1gu 3 Quau eiociui ^ 1gu Mass asis wi a a (awi eio( wi e sis ae wi e ga a (cwi e s is ae^wi e sse 11gu 5 Mass asis osei ioie s iss wi a aks a wi e me oe coesi is usemassasis ^ 11gu Mass asis wi a (awi eio( wi e sis ae wi e gaa (cwi e s is ae^wi e sse 11iisoSym a AaoSymo ^ oAao ^ o equey^ ccue3-^ e meioESI^ Ecosay iooMAI ^ Maiassissesooioo1 ^ sooa ak ig^ aioaIC ^ uea iocycosoe^ quicomagyMS^ Mass scomey ^ me oigMS/MS^ Mass scomey/mass scomey ^ o meio^ caioaMSAE^ Mass sec aaecoQO^ Quau ioguiQ1^ quauQ^ CoisioceQ3^d riCMCSCEMGUIQCACU yC11emaaa"u1wgi ag coeeMuicescaCeecomuiieGic useieaceQuau wesuCoisioy acssociaoCous secoccue ageo equey ageCaesiaco-oisAuequeye usmocesEcoceIomassmeMaieu meIegoCosIaciIaacioo a a q meIoosciaoequeym / ^ Mass ce o^ mo cycs^ Co eacs gio^ se om e e oe co ^Qdrtn frnK^ Quau eiosoe oeA^nlpl thtr ptl lt^ e ecic iamui oe ^ aous[ (] ^ a oe comeo (Cy ^d pd x-ppr/s^ omsosecoIG^Ioogauge^ gaugeE^Inl n n Iokic ey aecoisioC^ fntA^ Coisiocss seco^ Gas mi1^ Iomassm^ Coisiogas mass1^ aaioa(1EqaE e(E  eOwqAiaie ii gioAacom oe ecic eEcic e oe eAgeaaeEec iaSecuequeyequey sAmi oquau eioageo oauequeies oeio i o oeioage  ageS issiAckwemeMy ga yea iugs eo oe seeees imyis e saisoa acI cou wis I g s commie i see my ocug i comeo a s equaygeus a wise guie e soe wo om eemes is I ao a om a ois esis wi ocommes a aiceI wou ke ess my g my suiso commiee memesciay Miceas s ugumy ses a ew oisesisI g a mem oCmisy meccaa ecoc eieseices ei esciay is cicaeeise a gaassise wi quau wesu ecocsI gy ackwe E a SCIEugaIusiaciiasuo ois sea I wou ao ke ackwe m geauce Cois om M-SCIEeicommes a suggesougue coue ois seaI ess my g ugsea ese mem eia suo ugumy ses ie My a as go Caaassis me ugsges omy eemes a aays i a Iwou ke a aia e simuoses o"S iss quaus wi aeoc es"wcome e oou iesga em eemeayI a Wiie (cau e sua awas emy a esisI g MicaKeAO a a eiies i e amy ouage oyae y cue es a eisuo wiwas e Mo sciaas Mica a Kecomi my mi cse iesI a my moea sacceseougemes a ac me aays sesuccessI wou ke a my oeaays i emeI iee my moeiw a eiw eiuoioa suoei iisi my o uge awe  myga ses eeme come my geI gy acia eikissa My ugeai a eigemy a gi me mo se my y--y eeayI wou ke ackwe my s A seous cooi e asis sowa ckage myeemes I a m s com ugis ueys i amosoa s iesais my iocao Aai a a i memo omy eAoo MoaCe1 IcoI19 e i iysics was awaeo  amseyeieiooe seoscia es meoa i use ie ogemaseaoeamic ccksa o i  e a Woga u ee oioai ciquese eemes oai io weoe ua s coa ie 195 [1w sweaio wie mass ce os cou se a u sc (ecic ewi a sumseo equey eis was io a sa meomass seo w wi use e quau mass e e e-meio(3- quau ioa ao iius ogi [3]was as a mass sec c sci1959 [is wo was esea oa i i ie e oioa ae cogy associawi eme 3-quau ioaa i acoueae quau mass ecame eme useiumesOe so case e oso ioociques sucasecosay ioo(ESI[5] a maiassissesooioo(MAI[ emass scomey io a weumeoeccooogicamocusA ous iusy s eau ese iumes a e ma goae sysms s iseaiis aaygecisiomass scomey s come a ioaiusywi a sa eai maeie omecaa aaceucasec1--(U os ^1 eo a ckgu1 Quau Mass ee sics oquau mass eooi e quau iaa iomoo escii wso[7]a Maa gs [A quau e is oce a seoueoc Ma masse emoy ciu iaooc e e icuy omac oc  gecisio[7]is ices sg uao e quau e is eswaese a iigca aeas oe am [9] a ca mimiwi e osecooe us A co ccue (age U a a o equey (age  cos [a ae e as swigu 1gu 1 Coeiociuquau ia quau mass e (1- moUa=y= ^ Cmo q^ qy =e iac(yaa i ii e quau is sc(1 y =  - y ow  a y a Caesiaco-ois a o e e usis e se om ece oe quau a e iaOW is gi= (U cos Sg (1w U is e age is e --ak ami oe age aeom eacquau gua Cis e auequey oe agee iomoo ie a y co ie quau e a iee aa i e owi equaomoeY_ ^(U cosC =m ^ i ^ aw I  = a = ^  s e moces oio e is e ecocem is e iomass a  is meese eiaequao ca wewimeioess mea a ee Maieu equao +(a u q u cosu = ^ u = oy ^ (1 comsowi equao(1 a a q ae ^ (U cos = (1(13e Maieu equaos escusseima oks [7a oy esoo e equaowi eseeuW= ce  E ce + a e- ^C2n -i ^(o^ ow a a a" a iegocos i oe iasio u a iaaci / e cos C  a  oy oe a a q ese e oaios moois i i ( a q egass oe iacoioe soo esee equao(1ca io osuagoes; se a ueSe soo ase oy w is imagi suca = i a 1 y a wimiamis a ss uge quau e wioui e Iegees o3 a sees osoowca oc a ueIoamisgw eoiay ie  y oi coa io a s Su 1/3 io equao(1a simii i gis e equaoomoose io= A E c cos( + /3+  E c si +  ^ (1o ^ ow A = a+ a" a = i(a+a" om equao(1 /3 is aima meais e osciaoequeies oe ioe oo   (a q isgi e cuiou [ = a + (+ 1 a (13 a (+  a (1( -  a q  a q   - a W q ^ ca ama [7q a + (1gi a agesio ia quau e oscia moo(accoi equao(1 ais cc equeies uque eimass--ce oe wesequey is ee "secuequey"gequeiesa sime ocs oe wesequeyese equeies ca cauusi equao(11 = (   =e s osoo e Maieu equaos oe a a q ese a agm ie a a q a cois ogio os a iis is caee s agmIe s agm e is aii mogio w iomoois se i e a y coe oaigiocom a y s wi iso- s is oeigu 1causea a ay (a equay q a qy a symmeic wi sc e ogioe aa as swiequao(1 e quaa is eug ese e ei5s agmAosa commeiaquau mass e a ois gio1 Mass Asis wi Quau se1 Mass eIa quau mass aes o o C U a  a io wi esame m /  e same o i ((a q esie s agmSiea / q is equa /  a es o m a masses e a ao osca a / q= co as swigu 1 scai e U a  es ais (iwi a o io wi e masses wi amieisequee omass--ce o a wi aca cioe oci a massscumEaco wi scic s (a / q coess o sooseiIeo e soois cauom e wioe s gioeacoe o s iasi e U/ oe o aacscse e oe s gioa oy a sma e o m / es wi seis coess gsoo Usuay soois as1M/AM 1/ w Am i  a measuak wia ig31O ^ 1 ^ ^ 3 ^ ^ 5^ ^ 7 ^ ^ 9^ 1qgu 1 s giooa quau mass ewi iso-13 se ism m3 ese io wi e masses oao Ieoas e o ie s agm aacs e oes gio e soowi iase wioumi Iese eocaeaeso assumio ema wccao come ese a (1aio sy ie quau e a suicie meie a ii a ( ciu gi aaqua amao a oc eCoi e  oa aquau se e sooca esseas [1 11]11=  /^ (17w  is e mo cycs aio s ie quau e a e  is aco ais e e s gioe s gio -  [11]Aoy quau is a quau wcis owi  ageeee i (U = is aows e esssie e omass--ceos ss uge quauAios a se ac w q 9 ei a CI a e is a wemi e mass--ce o oiowc se aces ie quauCoeque oy quaus auseas ioguis a gss mass e1 ii esIa accaquau mass ae e es e au ae es oe quau Usuay ae a is sioaa se om e es oe aooe iaoe e a io e gioeeequau wi cause a siooe iaquau ee e iisgiois e as e ii e [1e quau e gws om (oe e as i e wiie quauIe ii e gio  ya  moocome couea e iomoois comica ayisii e mig eec ee oa se oaase oeoe eus oe quau se[13]ukecoge imae oii es ie mass e oms ses o qua sus we awe eec oe ee iies oe amis oiomoo[11 S ii es gi weamis oioosciao aeces e  a y co ii es (ma cycsgi e amis oosciaoie y co Iis case ii e cuses e ioukesce ii e wi a amoa osea "yem aie cusi oe io cause e e y aces [1Wiooie s gioa wioue "ye me is aoimum ii e oauo cycs wcwas eeocay aeemeay iase e amissio[1 15]ea McIosmoeii e a coaaeoiaoscs e e moascay aa amo[1A e a-meioses ii es we cuseoe eeii es / mass e wo s e iesga e eecoe eii es oiomoo imaee -oy oooaquau seas a mass scome e meowas seoe eiies [17]Oe eaeos woi ois wi giiSeco11 Quau Ioa1 e e meioQuau Ioae quaue ia 3-ioaca oce e ocecosa eco ie mi wi caecos oeace as swi9gu 1e ecic iac y ie 3-ioais simi e eciciaie quau mass e(13( +y -  gu 1 Scmac css secooa 3-quau ioaw y a  a Caesiaco-ois a oa e ecoe ia1( is gi equao1e quaue s s oe squa oe se om a e iiis case eceeoe a Iomooie  y a  co a ieeeequao omooca wea soeas iseco1Ie quau ioa e age is cay ae e eco a e o e caecos a cay agu ia Wiia sece o m / osi e aeagese ce a io wiie sce ue eecoscaya mass scum is oce scai e ae ages 1ecio ie aacougae caosequeiaywi iasim / oco[is scai meois caea "mass sec isca a iwas ice So a co-woe ie commeia3-ioa[1cause e mass--ce o oe ioais ecom e ioaiscy oio e age (a gi o S auemi e mass--ce e oe ioais imse e mag oe age acaae e ecos1 aIoaI19 Csc"" ioaa "ceack" ioageomeies [19]i e o-meioquau ecos io a ci ee ioa was ae aa measu e esee oE + ( m / =1a 3 + ( m / = 3Ia a(o meio quau is owi -oy agesa isi ia a ae ecos ae es oe quauio oa oae o m / ca aeie quauIo a coiie a(  yco e quauiaa ie aa ( co e ecoscia ae es oe quaue a seaaages associawi e ai oio iaioa[]Sie e is quau e a e  -asaa giecoeicieies a3-ae eme oe aacom a3-aees sge omo io wiousce ce eecis ca a so cusi oio a e ceei oe aioa iasi eme occue io11aioa we use as aI19 kowski a co-woe [] aeio ia oy quau s iomocu acoAeaco occueie aioa ese io we eio a quaumass emass asisaug ea [] ao see cmicaequiiaa kic a eomic me oseciomocu aco ia iequau iume w e cequau seeas a aioaacoisioceis cique s sueque euse oe s iomocucmisy []Aaue same meesge ea [] eseea aioa wciasee mosecooamic io acou aeiame wi mimaeec om si cause e coiese success ois iume s e acaooaioa iequey sas eemes []aioa euseicomowi oemass aeeeaaccumuooio imui a aows gai eiciey asce ce cacius ey ca useas sge ces wi iomaocaesugs [] sccoui a aa a 3-ioa Iisiume e aaca use e-coe a io a mouaeio io mass asis ie 3-a[]is imos e cyc sigca a aows cooace a io ia e eess ooeioe sge caes omui a aioa o a coeemeoieaci a coious iosoue ke ecosay ioo(ESI meoig ( [] a uea IoCycosoe (IC mass1scomee ioaac as a o-e sge ce ese iumesIoa coious sas ey a iecio e a a a sueque eouio ese mass a co maea [3 sweaa"ecosc" amass a(Oia ca coue a coious ecosayiosoue accumu io ia oy quau io eiiecoio e"ecosc" aquiComagy/ Mass Scomey (/MSasis wi ICiumes come mo accawi e iase isei ma ssie accumuooecosayeio ia aoc ioa io eiae ICce [31]Isome iumes a osegmeeaquauioa a usee same oseA aaca usessociaooogeee oio io ioco IC[3 coui aioa mass scomee seaguao usea ioisooa agmeaougioeio[33-35]isas em mass scomey ca mass scome1 e Secuequey a so EioIo ia aquau ioaca so eiwaaua acage aa equey Oe is ae e i equey e ami oeeioage is seoe omag weae ami oe i age a quau eioa ssie eio eaua ac is aeeeo oosi s oe quau sea eecic e oe eiois co (iee osiosoe kes13ace we equey  coiis wi o oe secuequeies giequao(11Quau eiooccu we aua ac is ae a us oaquau se Iis case e mag oe ecic e is ay oio e coois  a y Sukoea [3 caue eioequeies oio wi quau eioa sweio a eiwco ^+ xj K ^(w K =1 / = 1 a = o y Wio a so ei e ami oeiosciaogi iaseIe ami oe sumeaac age is suicieio ca ecom e ioa is ocess is e as so eco so eiooio s eeec useisoagmei a mass-sec ecio ae q es iquau ioa1 Quaus wi AeMuis1 Mui iaA ia (I wiia gioee ocemussas ace equaocI= (15Muie soo e ace equaoasas e a coioes Ieaciiasoois coi a com (oaco oe o iao aiosoois e acomooe com iae1com ia may esseis oa mui eaio ICaesiacoois a o-meioecic ia131 y  ca eaeimuis O ( y as [] y  = E A O ( y^ (1w  is a me e ami oe ia a A is e meioessami oe mui O ( y e  O ( yca omO( 3 = [+ iyi(17w  is a aous a [ ( mea e a oe comeo (C(C = + iy a i = [37]Acaessio e muisiCaesiacoois a gi Sgyi [3e  ( y=1 eses aco iaais iee o a y  ( ycoess a aia  ( yis a quau ia 3 ( yis a ia  ( yis aoc ia ee es oe coeicies A ouacoioa sysm oueese ca cauwi e meooeec ces [39]Eoemuis (  a symmeic wi sc ecoie  a y as a o oemuis (135 aaisymmeic wi sc ecoie as a symmeic wi scecoie y asIquausecic e coms gaose om a aa a egoeesA summa oe muis isgiie 115e 1 Summa oe iaeacmuiMui ^ ia (1 ^ = Quau ( ^  =  y (3Oc (ca (5ca ( - (  3Y  o = ( y +  o5 5 1 3y 5  o = ( 5y+ 15 y y / o1 gOees i3-a aIoaiaes ie eco geomey oe quau mass aa e 3-quau ioasu ie esee ogoeesese iaessu om e cessa uaooe ecos ie quau mass eae quau ioa usi u e quau mass e s ie eca oioa ioiecooeco a imeco ie mac amac oecos []Segu see eec omeccaeo oquau masseoae a commeeaquau mass e mac gecisio aie sio [1 13]Oeses sweaiis1ssie ause coo ogmuis ia u quau masse ci e o ous  e us ca soo[9-]Ia ese ses e amis oe gmui eswe au1oss oe quau e esee ogoees ie 3-quau ioas aaages a saaagesIe eay yea osea iossesss ieoeemass- ce-o oio a some "gs aks (aks oeeasous mass--ce eswe a e eec ogoees [wo swemeo mimi a oese eme ieioyici weak goemui es [-]ae[] scesio cause ese es maemacayAiooa si eoegmui e e ie cooa 3-aices aeec;e mosima is a s oe equey oioosciaowi e ami oosciao[]iwas cogagoees cou cia ioaoae cause ey iase e ioagmeaoeiciey imassscomey/mass scomey (MS/MSeemesa gi gsooiioecooisoo[5 51]ese mig ao eec a aquau augs a cowoe iesgameo a goemuies aquaus [55ey swagoemui esca ae au quaus mocao e ecomeioese mocao e quau sucs we cauoce 1 oc o es w e amis ooeg17muis mai smae eage oaemui e iscauomAA 1 = AemuiAw  is e oeoe muie wi a aeoc e(17A = Oc es o we ae aquaus maki oAio gaiameae oei[5 53] a 1 eswe ae o (e y was a [5 55]I cases a a equay sceom e ceasgu 1 sws a og oa uquau wi a aeoc ee o  i swas ao u acoeiomass asis wi ae a es is ssiewi is se s e e e siooe is aewi ecoecie si ae e smae [5e si oe smae is si io is ega ioEemes waeio we so ei iuce agmeaosweaa sewi a aeoc e cagi geiciey issocia io aacoeiose[57]esciay aessus o1  oss1gu 1 A u quau wi a aeoc e1 aIoa as Mass As e eous scaaages oioa iiiumesoy ce ey ecommeiaas s-a mass aSome eaieemes oioa useas mass scome a esee ieySeo ea moaimage cue cowi uea (asis wi a a wcuiee coecos eeequau [5Auge sus we omisisce ce eec weu mie seiWei ea moao aea meo mass sec i sca ia aquau ioa[59]e eoemaooe q-e oe aeio a ossca oau119/s wi w soo (m / Am  awas mass iee oemass es o-1e seco useequey swe meic eioecio eee quau Wi wescas o15-3/ssoooa m / 13was oai1 aQuau Ioawi aEcoea Syka scses oaa ciuioa acauseas mass scome []ey suggesusi e mass sec i scamo ooo(wi soe eio scai ese ioaScaa co-woe [] sca woi iume seoisey useoc cuie seco as eiquau aioa Io a coiay ie ceseco e age a aay  ia oe e secoeioasecos s cuio e - ugwcio a ec ese scause imeco ie es imo oaee we mo75mm yo eiasci eiowi aua ac ages oe  is use isoeia ecioIo a iso a oaa wawi equeies 5-5 kwi a ae equey oe eio usuay aq =MS/MSio a ac so eioaa q o 35ecoeiciey ca uecause a cca oeiesi oe ioa cio aa ecugeie- A mass sooogaa3aa sca o /s was oaia MS was moa[]I Cooks a co-woe icea miaaioacaeacaioa( []e s o i ( yocuecosw e cs s iem ioeco e uses o aecos aeiee oe ioa coi ioe sigis aeeee y eco i a is e is ama quau aasae acee e sics ooooe a simi e aquau ioasc Scaa co-woe []e moacaes oei em mass scomeya mass soooau 1 a a m / e o1 aQuau Ioawi AaEcoI197s a 19 seawas cuseo a-oy massscome wcwou oome some oe scomis o/ mass eAmo esee ima ie oem ocoeio/ mass e wascoie ee oacee sooa gooak s oe ecisiooe quau e []Aemiooe mass eis e scmioe ii es agaisw io (gmass ow ey[13] a ao e ss oamissio wcoccu agsooe -oy quaus oesome omise wi ga e a mioWioue com oe ii es ae ee oe quau e is scmioagaigmass iois mea ae amissioeiciey isiee omass a icuiumeI ecgeomey su ssima sie io s ss me ae oumi oe e []ima ee -oy oooa aquau as a massscome[17]ima ma e ameai aio a equau cou gaicoie ey om e ii esis is ssiewe io auge egiowi coie aami w eii es a cse eimamumis coioaes we -oyquau seos wi io ae ee oe s agmIo oee oi aq = 9 acqui e aaeies om e eiies; e ey ca suisom se io wi weq-eswcoscia ae e asAey e cique seoa ae secai e was usemass seo ima oaia sooieesso1am/= 5moa mes gamissioaaoaiwi e same iume wi / oomo [17]Oe eaeima wo i -oy mass scome ci e geomey oe i e a acce io ae ioe[-]A ee aaages oges meccaimeco iequau assemygsei a gsoocomcoeio/ mass awee we some ees ie susesee o gu osea gai e ee osoooemo cycs io s ie quau se [7Iwas caae -oy mo oowas we ueoa seawas eicome ccoI1999 ge[71] ea w meoomass scai wi aquauscaemass sec aaeco(MSAE is meois a e oima ia ousi ii es ae eoe quause Ie ii ee oeise iee iomoo i  y a  acoue e quau is oiioy mo wi io owi coious ioe quaue e a oe is seaa si ia equau ose Wiie ii eaey oe io is coeeio aaey a io casuou e e ie aca c Io wieasacemes ie ii e cei gaaakic eyiases aio wi smaeasacemesus some oaeiooio is quiioecoe same coe was euseaaecooio aeia aquau [7Eemes we wi a ie quau mass scomekeaswigu 1agme io oceiem mass scomey weaeie coisioce (Q oe smass a quau (Q3 aisi ia es ae es oe quausaaeco io weeiaeiso equeies ai equey aua ac ages o oa u oa quau o e e scai e ai iamiio oe m / os came io soe a we ec ocea mass scumQO Q1 Q Q3Iom1 I^I ommE I I I I SKgu 1 Scmac oe ESI-ie quau mass scomesysmogecuaigas; Ccuaia; sami oce; SKskimme QO oyquau; Q mass-a quau; Q coisioce; Q3mass-aquau; ce sooa ig ( 11 wi aaecoom Q(1 - wascay au1am/9 wi a sca o1/sSwesca5 /ssueimucgsoo 1 am/9Iwas u a cause oe weessu iQ3 (3 -5 /7 cou oaiae gscaseo1 /sEemes wi agme io eiQa eaeaaay ecom Q3 swe1mes gasei aa coeioiequau MS/MS sca[7gaa co-woe [73] we emoy is meoie ugsco eey scaiase ie sei oMS/MS a cocom i MS/MS ie aie quau mo oe sameiumea ea [7 scacao oMSAE oomicseysweae comooe ie quau seMS/MS sca wi e sei ioaocMSAE sca aows iicaoois awcoeoIwas moaawi is iume iwas ssie coucae oioocessi s io oi a mass sca us wi a iequau sysmai iQoQ3 wi MSAE aows gsei iMS/MSae same mea e scamos oa ie quau sysm sucassi acomomuie acomo a uass sca a sssieese escamos a ssie wi oe o3asysmsgey agmeaoes a gewi is iumea acocioscum wiouaie w mass cuo1 Iss oSSukoea [3 e a goesoe coio iocoiia quau ioawi aua quau eio(equao(1ey ao sweaaua quau eioces e s coio oaioie quau eCois a ugs [75] moaeiooioia essuaioa(1-7 musi goesoes (uK=Wi quau eioia aioa muie s oi aeaoe s agm e e a goesoesus muieecocoio caoccue same ioaa si eioequey [3Kooa co woe [7 sweaie quau eiois aea/ mass e w e quau e is cc e o ees o ^ a  y eio ca eiio e co ( y wi esame eioequeyAs e eioami iasese s agmsi io a mose aas oisseacwi i owo i a masssoi aesey iesgais eme eocay a eemeay[7Usi aiuc coueasma mass scome eemeamai oe s agm coiee eoak s eaemes (iw mass isussio we moa measu Aioiso aaesAoi was u aga aosa 1mes iase iaae sei m / = 39 ie esee o A+Iiie usi iss os mass asis ia quau mass emay coias a w meoomass asisce is meoomassasis was iesgaeocay [77] a eemeay [7 a quauwi aaeoc ei wi giiCeois esis1 Oui ois esise sus om e MS/MS oae a oooquaus wi aeoc es as mass e a oiese owi aso s eaeoc ee quau se cagi soocome aoacoeiose oe age is aewi e coec [5Secoe se sw iaseagmeaoeiciey com coeiose [57]esciay aessus o1 -iumes o as a coeioie quau MS/MS sysm a wiai oio iQ3e e squauQ3woas mass emus cae oaasumass soo We same Q3 seis useai a so eio e mass scai meois aaeco e ia quau sewi aeoc e aos gMS/MS eicieiescaao o as a mass ewi aaeco eiiie icaace e Q3coeioseisuciumesIesgaoois esis is a macusois esisCescs e iumeao eemeaaassame eoa meo o acquisioa asis useiis sCe3 scs esus oaiwi MSAE oio om a coeioaquaua aquau wi aeoc e wiouaie cus oCeise MSAE oio om a coeioaquau ioao wi eeiomosCe5 scse sus oe MSAE oio om a aquau ioawi aeoc e o wi e eiomosSome oe wo sciis ceis suie e uaoeAmecaSocie Mass Scomey icao Cescseemeaiesgaoomass asis wi iss os wi a quaumass ewi a aeoc eMosoCes eisie 7 Ce7 is a summa wi suggeso woCeEemeaMeo1 IumeEemes we wi e sysm swigu 1i a giie 1Io e eumacay assisecosay iooss uga1 5 mm ameau ia cuaiauga y  cuaigasa eeecuum sysm uga 1 mm ameoce ie oa coIo eauga quau ioguiQo w ey a coisioy coo e cm QO a caci coueugo  caci e Q1 i agee mass equauQ is seom e iogui e ee awi a 1 mm ameauIo a Q1 a ss ugo aioese wi a mesco9 mm aua e seco wi ao9 mm aue mesco is e as e 1 a e oau as e E 1 is ca3 5 mm om e e oe Q1 a e is seome 1 a 5 mm scee m sysm cois oo o m a o mA gauge a aiogauge a use measu e essus ie a secocm m1 a o m1 e cuum sge se o7a 3 s sc ma o me seco cuumsge se o a 5s scWi ese aaemes e cuum sge essu was measuas 11 -3 a e seco cuum sge 31 -5  is eemeaseuwas useai eemesoa (I- "-CU Ca a_IoEOI / ^ I/ asO^ (7c^ c^ -(  -71cqgE= E= -a 13 co7^ (I- a^ _e 1 IumeaoSye mQuau seQuau wesum sysmcComIogauge gaugeeamiescmia Aasmo(Sou ckMAM SCIE(Coo OM SCIE(Coo O A 3+ m1y (Geaic m y (Geaic 1o m1y (Geaoc 3o m y (Geaoc 5e Eco-Oics ceecomuiie mo (SeMAweMacios71/Ku ske(Cio moGOy (Gea eoc Oec/Amek (Oake93 samieec 3 co acoscmi(a eemo3ai eemes e ee au amewas ce 3 mm mimic e coio use ge[7Wi is iwas cessa ce e om a 3 s mioe maiaie seco cmessu au 1 1 -5Ae same me e co oce amewas ao ce 75 mmwccasee essu ie QO cm 1 -3 -e quau wesu os a1MIs a mamum ouuagemaouuage U (e age eeeaca guo Wo equau as a mass e e quau wesu was coe sowa ( SCIE CooOe quau wesu was coec a Macioscom(weac 71/uga gi-ag coee(C e masses seie sowa a coee mass comma ages e Cese masscomma ages see qui age  scae quau wesuis meooscai was usewe iume was oas a/ mass ea as a oy quau MSAE eemes wiouai o MSAEeemes iai mo e quau wesu was moe aeeascai oioa ao moeso aw-soi (15cou aeeee i oe quaueeascaie i ages we se aeeaag age mo a muicesca(MCS-iOec-AmekOak eUSA e mouuage e is comausewiie e o +1 e MCS was ao use coecsca a is uggeioe i-s oaIeium III com311 ^ MQ^ 1MCCEM1 ^ 1- sigA ceecomuiie(CEMis useas e ioc e CEM is acoious cewccaceiesi oga iosi iocoe iuis gey aa gga iaa e ouuis aguAiosiki e iuce oe CEM ss aecocascasui ia cue e(3 - A wcis amie a eamie A scmiis use suises cause io om ckgu isee iosigis coeiiocouimoe coe a e moio cae m/ osecomcaus e cou (io/seacscaa ese a use couca mass scum oa ceai m/ e ce e ck uo age ecciui o 1 caci we ae e cciuias swigugu Ciuiagm oe cciuicoosi ioEemes we wi a coeioquau aay wi a e uso = 17 mma o ous e us  o = 1 a wi quaus wi3oaeoc es wi e i oes a ae maki e us oe y  y gaae us oe  ( =  e quau wi a aeoc e y  = 1 a e aeoc y 1 = 1 e sws e meioess amis oe emuis u = 1cauas sci[35]e Mui amisse AO A A A A A1Coeio 1 17 -31 Oc -9 999 9 31 - Oc - 1 5 1 51 -533gu 3 Css seco oe ecos oa quau wi aaeoc eaIoaEemeaSeUe si-quau iume swigu 1 was moe o as aaioa A ock agm oe aas as useai eemes is oigu e ee a ees we coec a o-ceaiawa ge ( Iumes AWG-3iO USA Eacceos a mamum ami ouu( ako1 wcis iase memaamie e siagese mascck is o e aia wage iwas cessa esma e moio aeie aioaieaciecoo e mi me is a swigu 5e3quau wesu was oi-oy mo a e age was maay se a age coesi e si q e oioieco Io we ieciea we e ee  -15 ieemes e iecooe e was aa si ia(+1 ee ee was iase e same si iao(+1 a io we coo51 msIo wec we e e (-15  amiioIo we ecigge e MCS coecis eeme iwas eecae iecome a mocio su ay uia aau is ac Wiis eemeaseue moio aeie was u case wiiecome as swigu is sae su cou ei owi eio wi e sc ia s s Io eee awas e eaace ieo(+1 ecck a oceewas e ee 350G0a(13CO -ar Q ca CC cE0003Injt Entr Ex age coes oi q =rfCl Sn n15 15gu 5 e sequee coui iecio11^ 1^ ^ 3^ ^ 5Iecome (msgu Ieciocou iecome37e ecioe ee musao o a iaieoeise io caa e a e ee iay was a(-15 e iecomewcaoweio a e a Oy e sesiecoowas issie ciasi m oio wi eiecomesWe oseoe ee was iase a e asimuaousaowee ssage oio io e a eeai oecioe iocou iasewi eiecomes as swigu 7is quiae age o oo s gae oseage oe Q1 see ai eiciey is w ese eemes cause oe w essu ie aioa e kic ey sses oio ie ioaca esmaom[]E^ CA 1"Ew E is e iaiokic ey ae aee E is e ey aecoisio wi ckgu gas C is a ag coeicie A is e coisiocss seco is e gas mim 1 is e iomassm is e coisiogas mass a 1 is e aio a ese eemes C =  = 51 11 -3 A = A1= cmm = amum 1= 9 amuso a E = 9 aeio ss ugequau a eck e eeIo se oy au oeiiaeyWi a QO oseo+a a Q1 oseo e iaey oeio is au3 e a aeo u ie ey wi ce ee e ee age oo+1 is suicie se ioom a Q1 a ee e QO cm w ey a s= e m1^ I(13  - -3-+ 3-3-3-3- - 0^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 1Iecome (msgu 7 Ieciocou iecome iecoaq = A scmac oe mi me a caMSAE scawi aeio isswigu a ae (15mse1 gae Q1osew e QO ose(+is ae e ee  aow io eeQ (Q1 ose -5 is iecose e is a+1 Ae e oe iecoe e ee is ise +1 eaeio a coo5mssio e mass scae age ae ee is ce a scaewescase is was 3 s a e oseoQ1 a gscase 1 s a e Q1 oseAua oquau eiois aeaa equeya e i is meieuow oe csemass--ce e ecio om e39aioa ye ages ae e ee a e e awe -15 15ms aia siaio om e aioaa QOO ages a swie 3Injt ^ Cl ^ Sn^ n Entr ExrfAr15 5 ^ 5 ^ 15gu Scmac oe mi me MSAE eemese 3 O agesSaye +35Cuaia +5Oce +5 +3QO ose +Ee +1 -1-o+1Q1 ose -1- -3- -5E 1 -15 o+1E -3Aua ac om aaia wa ge(S 3SoIumesSuyCAwas aeeeo io ( oy as eio[33] osimuaous eeo i o as - eioo a u as quau eio eioe ecicacoecoeee ( oy ioe was scoeca e ouuom e maii was coec e ceeoe secoa wii oa ae(1 s o e ima wii oe aewas coec e Saia wa gea e o es oe secoa we coec a i Quau eiowas aeuge quau wesu ugaciuisue M-SCIEa e eemes wi aeio eama oei (iase wi e ios as e aua eio was ae ee coec e  e ouuoe quau su uga 15 caci[79] as swie sca agm igu 9co335mm mm 111cc3m^ co3^ 333 315 3 5saycacie iugu 9 Css secoew oe o ees a e ioe quau aa caci coue e 11 Same eosei (C33  9(m9a sua acai(IS(m1759 we om Sigma (S uisMOUSA Agi miwas om Agi cogies (Saa CCAUSA Meaa acecaciwe om sScieic (a O Ca U g ogewas omai(ou Ca Soo we as owssei1-1Msua 11Ma i7 ( mea ( wa 5( acecaci Agi mias sue e sooow a eemes was 1/mi Asis asis useiuse sowae sowa is sig aMCS ocesca wi e coesi me (e age scicaoa sa sca ia se asis a giIa w s a usecag sca as iei mass--ce o aks a cau sooe sowa is cae os a soi ousas osca seoeicoecoUsi is sowa iwas ssie oa a quick owse om a e moeemesgu 1a 11 sw e Gic UseIeace (GUIoe MSAE asis sowaAuemeI E171E15GcaA is MCS seka Eco Asis o (MES AOwe iAcciMo 113we^ 5ssie^ ssCou ssCouese ^ me ^ 15 ^ 17MaAmeMCSm^ 1Caaoy ^ CaaoCaiaueicieCakaooeicieEsmami Mes 1133aceeumMo 1eau& es1 - 7meS13// 17;e S Mk ^ Ea3 779e [[ 193 17 7e (1 1 OW3e c 1 1 33 711  11+ 1_-_s es sie 1SOAS Ga11MI W ^ i1-_-aSecMCS e( I ^ICAMOtrnCl4ArnExpOSAaEco(1117-/ 15E113qaKIEssCouaememSus1e ^ 99^137 ^ 1 ^ 199Aa Mass (m^ oisEcus351 - 33My cumesAieaCauoeAie EAieMCS esmcsaacsaMcsa3csaMcsa5csaEcs COcs^ EIgu 1MSAE asis sowa GUIn1 11 A 1359-1 n  A -n 311(9Id 333pl s  3 A111MOICE311io O; r+17I 11 1 3713737 ^1311g 7131E33Apl Eltn tAn Ch (MCS An[r 11- S 1MCS 1 MCS a AI 119111/193E191-1+1 I sooAsci IW MCS tsc  Eeco(//111113M13-13311111111111St73E399 33399M 173EdAaEco(/117 33-177-9I O1E1 3q-OMM3asCoue1ei-517935 ^ 9 ^ 9 ^ 1 ^ 3Aa Mass (mi^ a 5IhSA  931 lnAdd r n^ 1Eltnnt tW31 lt- ^ ff   se C SeieciMes3Cgu 11 MSAE asis sowa GUICe3 Mass Sec AaEcooIoWiouai3 Icois cescs e eemeaseua meo oi MSAE oio om a coeiosea a aeoc e quau sewiouai e ioe ose ois wo was oce ges sus wia coeiou-quau comso MSAE sus om equau sewi a aeoc e3 Eemeae eemeaaas is swigu 1e o ages asummaie 3 e quau wesu was oi/ massemo a a scum osei isoc aks was coe e isi iomo moe moisoc ak (9was mow iasi e e age se ioWi e o ages swie 3 e eie se io was +3 sIoe case e quiagea e ages oe sysm we wesuca+1 s oe e seeioe o ages a summaie 3Oe e siiae moisoc ak (9osei was i e iumewas oi-oy mo wi e si iaae e eeami oe i was scae i io oe m / os e sua (a =  q = 9 Io ae ua gaie amis oosciaoe 3 Iao ages (saye +37cuaia +55oce +QO ose +11ieua +7Q1 ose +1E 1 -1 +3E -1 +3e 3 o agessaye +37cuaia +1oce +91QO ose +1ieua -39Q1 ose E 1 -119+1E -119+15meamieegescaQ ou ese eiio oome e e iea a ec oce a massscum [71]Iay eemes we wi a coeioquau seusiea uae(u 15 wi 7 aeeee a wi511 - aua (ae equey oquau wesuae e eis was 1 3 oe mai a was iase a ase ckewi ei i gu 3 sws a ock agm oe eemeaseuai e iis coiguoe sowa ( Scie use cou ioiicas e mocousseco oe mosiee ak mes e mosca e iei ascous secoe mkeom e sowa was e mo Egu 3 ock agm oe eemeaseu a  e ee s uaes a quau wi a aeoc e wecauas i[13]e amissiooe quau gi aq es wascauom ioacese iasasio we Gaussiawisa ao a = y = o Iaci sio we eaaioomass 39 Muis u e   (=1 we iiecauo ii es we i is wi a amissioo1wekeas e s uaes3 sus a scussio3 Eemes wi a CoeioQuau Segu 3 sws a scum osei isoc aks oai o equau as a coeio/ mass e e soo(1 is au a escaseis 5 /sgu 3 sws a scum oe isoc aks osei wiMSAEoaiwi e a ecoae s ua q 9 wi ascaseo/sWi MSAE scaaus e osea e eages caoimi e soo gu 3 e e age was 1 si wi sc e oseoe quau (-s is eyieeoimum sig-ckgu e soo(1 is au19moasuicie se e isoc akse ckgu was 1cous/sec oage a iwas ssie imo e sig-ckgu o yo wisswigu 3soo= 1- ^ ^ ^ m/gu 3 Mass asis osei io wi ooae oe s giowi a coeioquau sea a scaseo5 /s5soo= 19-5- ^ ^6 ^ gu 3 MSAE osei io a q = 9 oaiwi e a a scaseo/sAs iges eemes [71]uai e i  ama 5sa amac eecoMSAE oae sei a sooiaseeeecoauae is swigu 3A we age (-15 was ae e A-s (e s wi si  -s e sei is ca5 mes gaawi e (gu 3 e soo(/ is 95gu 3 sws eMSAE osei io we A-s +15 uae a e soo(/ is Wi uae sg esoois oaiwe A-s e g(+15 ageWe io eee eii e e iomoo ie  a y as a couea come comea e is 51k soo= 951eocaeae aiewe geaue[79] awe isuaee e ge wi e ie  a y asIe isuaesucae g is oe - ( e si i eioagwi e y - (e ga ia swewa s mome ie eii e wcimos e a aacouie agie ieage is sus isigca gioecoeies aimoecoeiciey11 ^ ^ ^ gu 3 MSAE osei io a q = 9 wi a scaseo/se isuaeso ae A- is 15we age awi ei51soo= 1 -E --^ ^ ^ m/gu 3 MSAE osei io a q = 9 wi a scaseo/se isuaeso ae A- is 15g age awi egeu aiwas cessa a e gage uae e iwi e ga soi ioe oaigsooasei aueasma amous osoi a e age ioam (si io iis casewi e ias e weuaeageUeese coio io agwi is is mo me ieii e a cei gaakic eies [79]Ai sma amous osoi  -5 icouowi e uaei wcga e soae ges eemeso  as eec wi oueemeaseuMSAE a q = 9gu 3 sws a scum om MSAE o53sei io wi +15uae ae e i( y wcs soi 75Uo_o --- 3 -csoo= 1335-1 -^ ^ ^ Mkgu 3 MSAE osei io a q = 9 wi a scaseo/se isuaeso ae is 15g age a e soo(1 is 1335Ai e 3 soi cases ak iei a soo e asois ee om ges oeao ise e ees ie eemeaseu i e e ausise om e a e cmouigu 3 sws e scum osei io aay ecaq=9 weguae age was ae e A- iwc+3soi 55 -o_ -wa 3 -aAs eecom ges sus is mo ooosus icoiy oak ss a weioiei7soo= ^ ^ ^ m/gu 3 MSAE osei io a q = 9 wi a scaseoise isuaeso ae A- is 15g age a +3gu 3 is a ooioiei e e age MSAE oseiio wi a sees ocomo ouae a soi coioIswsageeies a oy oeewuae is aea a gage is ae e A- i ( 55A- i+15A- i+15+3 A- i-15+3 A- i-151e+5o_1e+CaE1e+31e+ ^ 1 ^ 1 ^ 1 ^ 1 ^ 1 ^ E agegu 3 Iei e e age sei io oaiusi ecomo ouae a aegeu ae eecace uai e ae e caao ace ai a ceaieage oe i wi oase ee []Auae is equi a e wi aaeas iaeee quau a e [39]is iaee eeequau a e ca oce ai some oe quau  ee wioue e uae e MSAE eemes we ao oewi e a 1-3 oe i ae e ee soooaiwi 5 - ae e e was 7= 1 gu 3 sws MSAEosei io oai ai 11 -  e ee soo (1 is511e sooiases sg wi g ages oe eWi eseuaameiwas ssie a mo a11 -  e e75Uo_c 3--soo= 11-1 - ^ ^ ^ 111/gu 3 MSAE osei io a q = 9 wi a scaseo/se was ea 11- ae e e573 Eemes wi a Quau Sewi a AeOce3 MSAE oio ae s ua q = 9Coeio/ mass asis- is ssie wi a quau wi aeoc e we si age is ae e smae (siio[5gu 3sws a scum osei io oaiwi is moesoo( 11 is MSAE eemes wiouai a ecoa q = 9we eiewi is quauWi e a  eee a oaak wi osoo(mi17 was oceaaum / =7gu 3151soo= -U - c - -^ I ^ ^ ^ Mkgu 3Coeio/ mass asis wi a quau wi a oce a a scaseo5 /sComo ouae eee ia oe e weie e soocou imo E wi aaecoa q = 9a wi eioae s uae quau wi aeoce oces mucwesooaa coeioquau595+5 ^+5 -1e+51e+5Uo1e+5 -ac 1e+5 -1e+5 -+-++595igu 31 MSAE osei io om a quau sewi a aeoc e a q = 9 a a scaseo/se wesoomay a su oces e s uaes causee oc eWi a coeiose ae a = q = 9 uaiomoocomes ue ie  a y co simuaouse suaes oa quau wi oc e a swigu 3 e a y moo se s uaes oe a = ase  ua isaq = 9e y ua is aau q = 931e y ua is use [5e oc e coues e a y mooEiooio ia q = 9a --s uay s ua ^ ^ 9 ^ 91^ 9 ^ 93 ^ 9qmay a eioie y cow moois sesui iyeecoa w soogu 3Caus uaes oa quau wi a aeoce (cau Wao3 MSAE oio wi eioaq = W eio( _a5 k is aeeee esuiay esoois oai e isoc aks osei cou soeaug se (175 (gu 33 e same su cou ocewi eioeee smae (1 (gu 3escasewi eioae e eoe smae was isa a sca we use7 ^soo= 75-5 -U-a 3 --1 - ^ ^ ^ m/gu 33 MSAE osei io a q  wi - eioae e e353- CauCaE 1515 ^ 5 ^ ^ 5 ^ igu 3MSAE osei io a q = wi - eioae e smae3 Summasooa ak ss wi MSAE oio ae s uaq = 9 wi a coeiou sewe simi ose oai gewi some ees awe scusseiis ce MSAE oio wi aquau wi aeoc e oceoy a w-sooscum wiecoae s uaCauooe s agm sweae a y moo se s uaes oe a = assusoaiw eiowas aeeee e a io weeca q = we omisisoowas imo aoeomag a isoc aks we soe( seCeMass Sec AaEcooaeIo om a aQuau1 IcoIis cee MSAE oaeio om a coeioquau sewi sc e mos oeiowi moa eacmo oeioe oimum es oeioami a e ages weiesga e eec oscacoa scaseoaaecooio wieacmo oeiowe e1 ew oe eocaeae oMSAE oIo om aIoa a ge[] see ecic es sie MSAE oioaeia aioausi a comooac eo a comsimuoe cay oe o meioquau iaie ii gioae es oe was sc a o ( so ae iaieii gio O ca weas (1 y (w y is e quau iasciequao(1 e aacom oe ecic e e e cay oe quau e is(E^- - ^a( y a(1(E qua a( a MC q ( + y 1 (5Iai mo e is  com e quau ia e ee [] amaoiomooca aea ya coequeEua ca ama a eu oeec ia e eec iae me e iaoequao(1is gi-eEe Q e iaoequao(1e eec iaca cauusi equao(3qA  + y (Y ^ (^ ^ (wcgis(3w m is e mass oa si ceio e is e ecoc ce a Cis eauequey oe i Equao(5sws aas a su oa casiquau iaie ii gio( ( casi wi io wi eeeea si aaecic e a amao is e is oio esqua oe asacemee squa oe q e a e mass ce ooe ioIoe ecio ia mass sec soe si ecic e sc equao(5mus e a ga ecic ewccases ise wi iasi ioasacemeis ca ace ai asc ia e e a ge[] oaie ecic eE  asi om e e ia eia a mecasoo eace equao oi e cooo Ee  e ecic e ie  aa scic e iasweae e cases wiiasi  e o coo e aacom oe ecic e E  aEe we summe oaie aae eeee aio ^ Wesui E  was oeas a ooaasiomoses oasaceme e was a e o wc E = e cao oese cssis we maeie  aese is a suace owce aae ac oaiois e s ois suace is simi a co a is asoiwas caee "co oecoOy io wi suicie aami a ae a is suace a ecaayw oe aec a ge[] scussee imc oe me ke e q -e a e iaoe co oe eco e cauo wecois wi eieemeasuse eec oe e iaascussewMSAE  eece e iamus csecayWiis cew oimumsoois g Iiasea oimumsei is ce e mai ocos oecoe e iacoieisWe e iais o we co oecois om e eAs a sue co ca a io wi oy moaami a e soois g Wi iasi e ia eco mos wa e es oe a io qui gaamis a e co a cIis esis a eocaeae ois ki is aeme ss eeemeasus a cois wi a ges eocasus MSAE oio om a coeioaquaua a aquau wi a aeoc eEemeae si quau iume scicewas use o MSAEeemes wi a coeioaquaue iume was oiai mo as scice ieyas swie scmac oe scaooigu io a iecio e aioaa cooese io ca ecaay ia mass sec way m e ami oe i i io io soe wi a si equey - oquau aua sig e io gaiaami uiey a ecaayouaoe 3 sus a scussio3 Eio eiowas use ei io ia coeiosea q = (eioequey 3kami  - e eemes sc scase o15 is e was soi ae e a eoeescase e was 7 aeeee  emi eckgu a iase sei wi sscaAs ge[] aue eoem oaueyi coium ckgu cou sigca MSAEeemes wi io iceom aosec essu iosoues ke ESIeseces caoce ioc cs oi sis a eiesgmass io wiq -es weae eco q -e caao ss e e ieieikic eies a suicieese io gaisigca ey ie iie a ey wi oeeas a ckgu coo e mass scumIwasu ae acaooa w osoi  e quau secousigca ce is ckgu aowi e quau acas a w ss e[]gea sweaai some oe ai  e e caimo e soo wi ss oiosig [79]us ia eemes wiaeio e i was eaas swice ama oe was ae e eWi eioae eieioMSAE osei io wia a e sca aw scase(15 isa aeioami o _ ga simiscawi soo ou (gu 1(a soo= 1 -( soo= 1 -Mass (m/gu 1 ak ss a soowi aaecooaeioa eio aa sca ecoa q = 15 /s e sca ecoaq = 15 /s7As eeca a e sca wi a coeioquau aioaocesimisooscaWi a a e scaa15 /s(eioami _Wi a scaa33 /s (eioami1 - e soowas5 e same scasea eioami a wi a e scasooo was oai Wi a sca a5/s (eioami - aks swemass ss a uquascis cau e sooiis casee ak wioe mosaa ak (e moisoc akwascom e sci eee o mosaa isoc akskeas 1 massu e soo cauas scawas 197 Wi e sca a5/s a simisoo (same meoocauo was ace Sca aswigu e uquaak wi a scis a ke a su oamiooe quau wesuwcwas sigscase oca1/s wi ssis o1 71(a soo= 19711 -( soo= 571 - ^ ^ ^ Mass (m/gu ak ss a soowi aaecooaeioa eio aa sca ecoa q = 5/s e sca ecoaq = 5/s73 Quau EioAua quau eiowas ae e coeioquau gi meic eioaice e ameaequey oioosciao e aecocs mio e gaua ages ae gequeies equau eioa q = cou ae so eemes weoewi io aea q = 7(eioequey k Wiquau eio(9 _a wi a scaseo15 /s a ae sca ga a sooo-gscasewas ao ssie wi a a e scaiWi 7 aeeee ascai (3 _ a a scaseo3/se soowas 15a wie scai (35 _a a scaseo33 /ssooo15 wasssieScase ga33 - 3/s ieacscai cosueioak sse scai ga someweak ss a sggsoo gu 3 sws MSAE oAgi mi m / =wi escai ao e scase73(a soo= 31 -( soo= 11 -     1 ^ 3 ^ 5 ^ 7Mass (m/gu 3 ak ss a soowi aaecooaeioa quaueio ae sca ecoa q = 715 /s e sca ecoaq= 733 /s73 - EioEemes we wi eioaesimuaous  ioe oimaeioamis e scase eom a15 /s 3 _ a5/sWi a scaw scase (15 /sga a soooau Wi iasi scase au3/sasooo was ssiea wi a scasea5/se soowas15- eiosueiwesooagscase asi eio imomes iscaseosoowe u wi- eio Summagsooa gscase we ssie wi MSAE eemes wi acoeiou quau ioa e eiomos wi escacoa scase we s Wi eiowi eiea oe scai co ascase o5/s sooo is ssieWi quau eiomamum acee scasewas au33 3a a e scai scIis case soowas 15 /sWi- eiosooo15 was ssie wi a scaseo5/s eioyies gsooaquau o- eio75Ce5 Mass Sec AaEcooaeIo om a Quau wi a AeOc e5 IcoIis cee MSAE oaeio om a quau wi aeoc e wi sc e mos oeiowi scusse eacmo oeioe oimum es oeioami a e age weiesga e eec oscacoa scaseoaaecooio wieacmo oeiowe e5 Oc iaa equey Sse ecic iawiie se wi a oc e is gi agooamao^x ^x(^^ ^  ^ + - y^ y y (1 y = A + A^ + A^ (U -  cos Sg^r (5w s e se om e ce was a smae y is e se om ece was a e U a  a e amis o a iages aeom  guA o A a A a e meioess amis oa coia e quau iaa e oc iascese 7qA ( + y ^ A =e ^4 ^ ^ 1 - y(5se A 1 o (e [535e iaoequao(5e eec iaca cauusiequao(3as [57]w q is gi equao(1 e iequao(5is e eeciaa a-oy quaua e seco scs e mocaocause e oc es i y eiiequao(5sie oy e eiooe  moow y = is coia e y moow= Ie cooe  e eec iaiases mo ywi se om e ceeaaoa quau ia a ie ycoiases ss y aaoa quau iaMoooa si ceioie  coie eec iaoequao(5is scm _e ao = eqA qA A  3 ^O ^ -^ Equao(5ca we ^ qA A  3^C  ^ ^Mr w eqA coo = wcca weas(5(5(577qA^coo = ^Equao(5is e secuequey oe iowcca cauusi equao(1 a (11Equao(5semes e equaoomooaaaoc osciasc au a [] ^+ CO =  (5qA  egi5as oe g oequao(5 []^ (5w a = a 1 ^ aaocmcause ss ie so equey om co o3/3Ow=oo^ (w  is e ami oosciao e eoc e is3eqAAA =equey s cause e(5m coEquao(5 ca wesu  om equao(5A^ ( Aco= 3=1  (51A^ 5 Mass sooa equey sooMass sooa equey sooie ioaca oceeom e ameaequao[](571em= ^co o o q ^ (5eia equao(5 gis = ^^ ( -^[ ^-2 ^ e ^ A^(53wo ^ r c 3-1 ( co Q^ "coo Equao(53iicas aa sma ce ie ami oe i oiesecuequey oe i equey is ay a sma aoimassCoequemass asis soe ecoca ace m e age  i e equey oe sumea eio o sweee i equeySei  a   iequao(53 equao(5a maki e assumioa  = o  Am yiescooA Amis iicas amass soois mecay equa e equey soo qu co = qu io equao(5 gis(5m =  qu Am Aco o (55Equao(55sws e oomass soo e ameaome a e equey soo a giAco owi q 795 Eemeae si quau iume oiai mo as scicewas use o MSAE eemes wi e quau wi a aeoc ee mos oaeeioa ae a ssie aa summaie 5Iiiea oe e mos ca comwi a oe eiomos a wi a oe meo oai (3comoe 5 Mos oaeeioa EioMo eee uae (smaeoe+ smaeoe- + equau5 Mass Caaoe a  oe ages ae e quau wi coeioasis a se a a ay oio a mass comma age eea 1 mass caa e sca swe quau was coeioy wi / a caaso ae moisoc sei ak aeaam/9Iis case e coess e oe s agm wq = 7 [7]Io we emass sec ecaous q esa eage awcey we ecwas iom e MCS mmeeaa mass was cauomaa mass= (ecoage9/ (age wi coeioasise aa mass coes ecy aeecom e q e sececo(see w e sca ogus e masses we causoae moisoc ak aeaae coecmass (e9 sei5 sus a scussio5  Eiowi a Quau wi a AeOceIaeemes wi aeio a a quau wi a aeoce we iewi ecoae s ua a q = 9As wieemes wiouaioy w soowas ue asueque eemes wi aeio useaua ac ages ei io aaecoAaecoeemes wi eioeee eosmaewe wi a quau wi a aeoc eWe quau isuseas eiea mass eoa aaia ie quau sysm [7iiscessa o e seas a coeio/ mass aa a aioawi aaeco Ooas a mass equis ae si ae e smae [5As meioiseco3 ai some oeai (e e e caimo e soo wi ss oiosig [79]us ia eemes wi aeio e i was e(ae e ea e si was ae e smaee oe aeeee was ea iwas u ais ga imomes isoo Wi w scase (115 /s soi wasae e Ai imo e soo Wi gscase( /sai e w a oimum o aa iicaw eimo e ecoeiciey a soo5 ComsooEcoae q esIayecowi eioequeies coesi  q es o 5 7 a was s gus 5 a 5 sw sus oecoa q = aq = scwi eioeee e (e scaa smae (a scasc soi was ae g q es su igsoo Wi eioae e e a e scaieioamis o - 1 _ ascase o115 /s ga e saks a soo Wi eioae e smae a ascaiaeioami o3 _ ascase o115 /swas oima(a soo= 171 -a5 -a( ^ soo= 351 -5 -^ A Mass (m/gu 5 ak ss a soowi aaecooaeioa eioeee e(yae sca ecoa q = 1/s e sca ecoa q = 1/s(a soo=191 -( soo= 751 -     ^ ^ ^ Mass (m/gu 5 ak ss a soowi aaecoa eioeee smae( aa sca ecoa q = 1/s a scaecoa q = 15 ise c may co e gsooag q es io gosciaoequeies ag q Accoi equao (5 a (55a gi Aco e equey soo coo o a e mass soo m I Amiases wi q Seco 1oo q a iases mo y wi q ag q esis iases e oce oequey wi mass(  =  = q  wcmay ao iase  m mass soo ie se o ^ iases wi e squa o q (equao(5ges o E ua meaagsi ia ca useoee a ese gia gi gsoo5 Comsooa a e Scagu 5 sws a comsoeea a e sca wi eioeee e (15 /s  was aeeee gsoois ssie wi e scagu 5 coms a a e sca wieioeee smae (15 /s  eee was ae Iiscase a sca gi gsoo ese sus a as eecom eequey ss cause e aeoc e []e s oosciaoequeyA co ia quau wi aaeoc is gi equao(51W A  e  mooss gequeiese s is oioA a e squa oe ami oioosciao ey mooe is a s weequey oe same mag e same ami oosciao Wieioeee smae a a scaias e ami iasese osciaoequeies oe io iaseAs e io come io soe eiequeies a iase e oc comese equey ssi e io swa e equey oe aua acwci causes e ioosciaoamis gw mo y uiio a ecom e a Wieioeee smae a e scaias e ami casese osciaoequeies oe io caseAs e io come io soe eiequeies a iase oc comese equey ss causes e io mo away om e equey oe aua acwci causes e osciaoamis gw mo swa is gs mass soo simiasoe sca gi gsoowi eioeee ee aa masses awcio oi9 a eca cois wi iseoa a swie 5Wi a scaa eioeeesmaeio a ecaaaa mass o5 Wi e ecoeee ee io a eca15swi aecois yea equau musscau a somewg age e io a ecWi a e scaa eioeee eio a ec9 Wieioeee smaee io a eca53swi agaiaecois yea e quau musscaw a we age eio a ec(a^ soo= 91 -( ^ soo= 31 -a ^ ^ ^ Mass (m/gu 5 ak ss a soowi aaecooaeioa eioeee e(yaa sca ecoa q = 15 /s e sca ecoa q =  15 /s1 -5 - (a soo= 3soo= 1(b1 -5 -     ^ ^ ^ Mass (m/gu 5 ak ss a soowi aaecoa eioeee smae( aa sca ecoa q = 15 /s e scaecoa q = 15 /se 5 Aa mass osei wi e scaco wi aeioeieee smaea e a q a a scaseo1sScaco iwiaeeioAa massom/9a smae 5a e 15e e 9e smae 535 Comsooe ScaSee eec ogscase we iesga gu 5 sws sca osei io wi eioeee e a scase o157a 5is sc (e sca e was 1 aeeee Agscasewi eioae e e a e scaiaeioami o55 1 - ascase o35is ga e sak s a soo gu 5 sws sca osei io wi eioeee smae ascase o15 is (wi 7 a 5/s (wi1sc (a sca Wi eioae e smaea a scaiaeioami o1 - ascase o35is was oima Asca se oca5 is (gus 5a a 5ae soois au15A5is (gus 5a 5 e ak wi a sci a coicuy wi e scagu 5 e sooiis casewas511(b soo= 1soo= 1(acauas sciseco3soo oca1(gu 5 a 1(gu 5 a cau ^ ^ ^ Mass (m/gu 5 ak ss a soowi aaecooaeioa eioeee e(yae sca ecoa q = 157/s e sca ecoa q = 5/s9115E"0aas 5(b soo= 1soo= 15(a ^ ^ ^ Mass (m/gu 5 ak ss a soowi aaecoa eioeee smae( aa sca ecoa q = 15 /s a scaecoa q = 5/s915 Quau Eiowi a Quau wi a AeOc eAua quau eiowas ae e quau wi a aeoc e gi meic eioaice e ameaequey oioosciao As wi a coeiose(seco3io we aeaq = 7(eioequey k e oimaeioami wscase (115 /swas 1-a e gsssie eioami gscase (35/swas 3-Wi a sca a15 /sa soooau1was oai Wie sca a15 /s a soooau31 was ssie (gu 5 Icases soi was ae e ese soo a simi oseoaiwi eioeee eQuau eioeis iomooee e smaea eIaea as ie mooeeee mis e ecoocessMoseemes wi quau eioiesgae scai cause is yies gsoo Wi e sca a1/s a 7 eee a sooo was oai a a/sa sooo1was ace(gu 5 O aaage usiquau eiowas u9soo= 11 -soo= 311 -  5 -       ^ ^ ^ Mass (m/gu 5 ak ss a soowi aaecooaeioa quaueioeee aa sca ecoa q = 715 /s esca ecoa q = 715 /s93soo= 11 -5 -Mass (m/gu 5 ak ss a soowi aaecooaeioa quaueioeee ae sca ecoa q = 71a/s esca ecoa q = 7 /s95 - Eiowi a Quau wi a AeOc eEemes we iewi eioaesimuaous eeesmaea e wi soi ae e a wi scase o1/sWe same eioequey a ami (3k a -we ae iwi a a e scai e io we ecmaiy ae aa masses o/ 15 a m/9scese ae aa masses awcio a ecwi eioeee eaAma 1 oe ecio aeaae aa massescoesi eioeee smaem/5a m/53 a a e sca sce eioequey ae e smae was eiase 3 kso aio we ecae aa massescoesi eioeee eWi e scai a a scaseo1isa sooo was ssieis ga sooweaawi eioeee e aWi a scai esoocase 1 us imomes we oai ai eiosimuaous ee i a aioeemes wissca we gu 5 sws a comsooscase a soo acewi eacmo oeioa coeioquau a a quau wi a aeoc eIge iasi scasecases soo e quauwi a aeoc e sws somewwesooaa coeio95 Eioe EioSmaeQuau EioSmae& e EioCoeioQuau EioCoeioseaa giscase Ia cases soo o1omo ca oaiascase u 5is50 3a1^ 1 ^ ^ 3 ^ ^ 5 ^ Scase(/sgu 5 sooscasewi e eiomoswi a coeioquau a a quau wi a aeoc e5 Oimum O Mo wi a Quau wi a AeOc eMass sec aaecooaeio a a oae omass ce os quis ecoaa g q e wi a scaIis caseeioeee smae gis e gssooa is e eemo9ooo Coeewi e scaa oae omass ce os ca mass awi ecoaw q e scaeioeee e gis gsooa is ee wea gaiisooomei eee e is ose ec awe q a sca wiecoa q = we com e sca wi ecoa q = wi e+3 io osua acai wi a coeioquau sea asewi a aeoc eIa cases 1 was aeeeegu 5 sws e sooacewi a coeiosewia scai a ecoa q = a3is scasea a ssi o mass ue soois ssuicie se e isoc aksgu5 sws e ak s a soowi e quau wi a aeoc e eioeee smaeecoa q = a ascaa3/sa ssi o mass uAuge soois sgweawi a coeiose e isoc aks a (s soe Wi eioeee ee scai a ecoa q = a3/sa a ssi o mass uiwas ssie soe e isoc aksgu5usoa e o mos iesga eioeeesmae wi ecoag q is eewio oa oae o m/ a mass a971 -1 -aco 5aC1 -5 59gu 5Aaecoo+3 io osua acai wi eioae acoeio wi a a scaa ecoa q =  e smae oa quau wi a oc e wi a a scaaecoa q = a ce e oa quau wi a oc e wia e scaa ecoa q = e scaseia cases is 3/s95 EcoEicieiesWi aeioe o coio ca cse gi e gssooo gi e gssei aeacscase we e eieiases sei cases soo e ecoeicieies oecoeiosea e sewi a aeoc e we measuwie sus swie 5 e sysm was oimie gssoowi eio ecio a q = wi a scae ecoeiciey cases as e scaseiasese o se sw simieicieiese sysm was eoimie gsecoeiciey wkee  11 1aeacscase a e ecoeicieies wi e quauwi a aeoc e we -measu wi e sus swie 5e ecoeicieies a g wi e gasiases ae gscasegeu eicieies o1 wi ecooio om qoa iequau sysm wi o essus oca1 1 -3 essus ga geicieiescause oe mucgo essus iose eemese sus cao comcy e eemes 99e 5 Ecoeicieies ( wi e sysm oimie gssooScaseis Coeioquau Quau wi a aeoc e15 3 3 15 13 1 15 5 e 5 Ecoeicieies wi a quau wi a aeoc e ae sysm oimie gssei a 11 "-1Scase(is Ecoeiciey (15 7 31 517 3 53917 15 SummaMass sec aaecooio wi a quau wi a aeoce is ssieWi w scase o115 /ssoooseousa wasace Agscaseu 5/saasusoois ssieComsooe eiomos sws ae oimum o mo oMSAE wi is quau is a scai a ecoa q = wi eioae e smaess some acao w a emass e e scae e scai wi eioae ee a ecoa q = caao use gi gsoo1CeMass Asis Usi aIs oSwi a Quau wi a AeOce1 Icois cescs eemeaiesgao omass asis usi a"isos" wi a aquau wi aeoc ee eo is meoomass asis wi eiieyEemeaseis ameo scic ese eemes wi scusse sus om ese eemesa com eous simuoses1 eo a ckguMass asis wi aquaus is ao ssie usi iss os [7]ese iss a e meic eiooioeiewi aauaquau e [7 o ami moooe age []Ia quau e e iais sc equao (1a (1Wi quau eio e me e iaae e ecos co(is gi(9(= U cos(Q 7 cos(coy ^ (11w  is e ami oe quau eioage wi auequey Wi e iaase as y a 7 se simicimoooaioie iaoequao (1a (1is i + [a  cos(cos(] = ^ ( y [a  cos( cos(]y = w e meioess me a aseU^ ea= ^ q = ^m " ^ " - C e ^ q =^ =mo w is e o oeioauequey i iauequey aq is e o oeioage  age oe scic m /  muiie i q -ee auequeies oiomoo o u (wi u = o y a gi equao(11 e eioequeies oio wi quau eioa sciseco1 ugequao(1 ( we = 1 + K K =1 a ^ a1= 1 I= w Q a  a iegeio a eiwei /3es sasQ^ + uK (3((51e s agm si io isswi muie o aie massasis [7 ]gu 1 a gu (aeom e 77sw e suaes a iss os caua quau wi a aeoc e wa a a scIo ca mass a aus eae a ages ace e io ae oaisA mass scaisoe ci e a ages wi o U /  i io oe m /  e oe s isAe same mee eioami ca scae kee q co [7 77]e eiome aq a aus gi iss scesucaa sca sses uge oais wiouieec oeiss1  7 -co5 --5 - ^ ^ ^ 7q55 --ua wioueioIs AIs Is CIs ua oaiaquagu 1 S uaes a iss os ( q=  = 9 /1aquau wi aeoc e wi a 1 ua aiaquaua wioueioIs AIs Is CIs  ^ 7^ 7 ^ 7 ^ 711 O ^  ^ ^ "^ ^ i  ^ - -cy - - ^qgu S uaes a iss os ( q=  = 9/1aquau wi aeoc e wi a ceeei comsimuo omass asis usi iss os escaquaus wi aeoc es [77]Suaesis sioak ss a ioamissioaquauswi oc es ou we cau Wi aaeoc ecoeiomass asis is ssie wi e age ae e so aeMaieu me a ; wi e  eso a a coeiooosus i w soo[5wee comsimuo [77]suggesaw a mass asis come awi a su ssieoais os is usewi ooae coec Iis case e is1 accaacaaaage ii wi a  cause aqua oaeca oaiwi a a wiouuse oaiswee oeaoause oais aows mass asis wa moas aiss mig gey use oome aassome e imeco iquau mass eEemeaEemes we oeusi e si quau iume a equau sewi aeoc e sciseco1agesae e ous emes a swie 1Wi e si aee smae (  a ; wi e si ae e e( y a i is se e is a as ia AoU iaio e ose[5w A o U =  a a a scus e asiaw a was +1 a w a  +1e 1 O agessaye +37cuaia +5oce +5QO ose +ieua -Q1 ose +1a ; + a 1 -1E -3e quau eiociui gu 3was assemeiuse a is simi aoCois a ugs [75]e maee is acaci aocke oe quau wesu om ac Q1 we mo eseeemes e soi oe quau su mus ae e mo e ocki caci iasee caci aoe quau wesu a e e quau wesue o equey wasweom 1 1 M a a 15 caciwas aeacss e su ouuae caci CI a C ( 11 we use mimi e eack om emai io e aua eioecocse aua was oce eS wa gesciseco1 a amie a weamie(moEcs w Yo1AuaIQO Osegu 3 Quau eiociui1ese eemeses o q= (  = _  gua= 9/1we csecause simuo sw ese es oce ais wi asca aes ieecoeisscause oy a mimass ewas scaeiese eemes was scaewi masse is wi egase o(e"is A"was use Mass asis ae o oisis wi e gaa ssees o was iesga Sca oeeemass es wi e / os coieascas ugese  ieecoeisse o o/ ages ae e was seugcomco a sowa me1 wi es ee1 a 5emecae o1 s co mass soo a gi agee age U iases ay wi 1Am /  9a wi e quauusee age  gu iaseom 1 a1=17(a = 5 15a1= (a = 5 gi os U/ om au1 17e sysm was mass caawi a a wioueiosoae moisoc ak oosei (ecmass 9 aeaa m / 9 Sca we ecoewi ooie is wi e aegi a a wi a wioue is a a e aa m / oemoisoc ak ss cause e o  q es aeom e wioueioa a es omass sooa eas sooaig ( 1 = m/Am 113 sus a scussio3 si agu sws sca osei io coewi a wi a wioueio Wi eio (coeiomass asisgu e sooisau 11 =15 e soosei was 1 = 17 Wi e eioae ascaae ue(gaa oe s is oces a simiscum(gu wi 11 moa ae ueois s is is caa e oes agmas swisimuo [77] a gu 1Wi is sei o1a a coeiosca io a ccause e sca is oui e sgio A scaae weoe s is (sse a ca oceci 1 1Iis case a oaak is oce gu a e isocaks a soe we e soosei causes sigsses es imo e soo us e wi e gais cessa mass asisasseeie comsimuo [77]e amissioa sooigu a a comeWi a e is aaage iusi e is osmass asis1115e+5(+5 -a 3e+5 - +5 -1e+5 -  5e+5+5111e+5 1 Oe+5coco5e+ (b _   3e+5e+-+1e+ca1e+5e+5 -( ^ ^ ^ ^ 111/gu Mass asis wi a a (awi eio( wi e s isae wi e ga I a11gus 5a 5sw mass asis osei io ie s isswi a e soosei was ceso e sca cssee issis eeme cois e sio oe iss ec e simuo [77]Igu 5a e sei ak is ae weoe s is A sie1=1 a as was swigu e we(sseoe s isA is a1=1Igu 5w 1 is case 15 e s oe scais case a a scacsses is e ak au m =595 ss aeagu 5c wi 1=1sws is mo cay we 1 115gu 5 e sca csses iss a C is Aoci e aksi =5 a gu 5ewi 1=1sws awi a case o1e sca s csses iss a CW1 is ce 9 gu 5e sca gi css is a a w iei ak aea a m / =1gus 5g a 5wi we1 es sw awi aiocases oes oe scae sca sses uge s issC a wie ak oe s is C gi e mosiee ak wcis sa ec1131e+ ^ 5e+5e+1+51e+51e+55e+(a1 = 1(1 = 15 1A(c1 = 1A(1 = 115C(e1 = 1 C1(1 = 9C_7__(g1 = C(1 = 75--/5 ^ 5 ^ 5 ^ 5 ^ 5 ^ ^ ^ Mass (m/1e+5e+13e+5+51e+515U5+5aC15+51e+51e+55e++53e+5+51e+511e+53e+5+51e+5+53e+55e+5+5151e+55e+5 5 5 5 5 Mass (m/gu 5 Mass asis osei ioie s iss wi a aksa wi e me oe coesi is usemass asis113 ga agu sws sca osei io wi a coewi a wioueio Wi eio gu a oaak (mi 11= 1isocea e isoc aks a soe is is as eeca s esceous [5is sca1 = A/ o gaause a is quicause e s uaes s ouw a [5 77]Wieio a scaae wi e gasus ia oaak (mi 11= (gu  1 = 19wcsws ae wi ga is cauee oe s agm wioueio Wi e eioae awi scai ae wi e sse a e soois amacay imo11= 117(gu e sooigu is come awicoeiomass asis wi a a eioae e amissioisausimes ssis weamissiowas seeie simuoAis 1 = 1iica e qui/ o is ss awi eioa a a ae is is uee oowioueio e asec e simuoa as swigu wi a e s isis come cauee oe s agm a quau wi a oc e1153e+5 ^3e+5 -5e+5 -ea +5 -1e+5 -asa- 1e+5 -5e+-7e++- 5e+-a +-= 3e+ - e+-1e+-    +(c+scC3 +-tccE +- ^ ^ ^ ^ I/gu Mass asis wi a (awi eio( wi e s is ae wi e gaaa (cwi e s is ae wi e sse 113 Aa Mass a Is sioe aa m / es oe aks gi ama e q es oeo Wi a a wioueio e s agm a quauwi aeoc e is simi aoa quau ea soe o is a q = 7a a = 7 [7]Wi oemos ooo e qe oe o ca cauomq = [(aa m /  9]7 ^ (a coesi a es ca cauusi e iumeame ameasu ages (U eemes as owi1 -19 a = ^ (7(9 3  ( -   (5 -3 ese eemeay i a a q es a swie acom e o a a q es cauie simuo i11Isomecases a e o q es is ee simuo cause a ueooyis e Iis seeae oee a a q es age we wi ea a q es oe simuous ese eemes coi e simuoasw ae ssooa ak s a oaiwi ooae oes is wi e ga wi a a e wi e sse wi a 117c-1 71-eegg E q-  ge  71- -i CIE  - c -5"CECAeee"-71cce c sa o o oc-o71-o--1  E-coE oc1-o-coc;c  11Ck1-i- cc  --1c   s=1a  acu^v^ 3cs;-oc;C oof= 0 C C - 0CIa $i 1- CI1&a1a;_ce "coEc- C(11a15 1 1 1 1 1CI;saoI-- co c o o coAc c e 11SummaWi a quau wi a aeoc ea wi e ae e so ae Maieu me a mass asis es gay om euse oaiswew a e aeoc se mi e soowi coeiomass asis usi e s is w a eoae is gay imo Iis case use oais oomes e ouseec oe aemui eWi mass asise amissioois seis w (ca1 -3com a coeiose e asois ueai Simise swamissiocome coeiose u 11 = [5Uouse wi aeocs wi is goae a eaie sse sus qua coi e eco ocomsimuo oe sioos uaes wioueio a is sioMosima ese eemes sw ause oais os mayaow imosoooak s uecoio w aaemuieiis case aoc eoeise gs oae119Ce7 Summa a Woe iasi oaquau ioa a eiaaages wescusseiceo ois esisaioamass scome we sciseco1ese iumes o gsooa scase a aea eiooisecommeiaiumesIis we esisa3-a om seooegeomeies aice e siosc e aioogoemuis e ia[]ugs aco-woe [5355] we e e aioo1 goemuies aquau ioaey egMS/MS eicieies a wmeo omass asis wi aquau ioa wi aemui es[5 57777ese se e ia come imoioassmucwo mai iesga e eec oese muis oeoae oaquau se oas a a mass ee woeseeiis esis was ois iesgaoIis esis e mass asis meo a quau wi a aeoc e we sca eemeasus we esee Eemesusi iss os coi e sus oeous comsimuo amoa e ssi omass asis uecoio w e oc ie iase gs coeiomass asisComsooMSAE wi a coeioquau sea a quau wia aeoc e wi e mos oeiosws simisooa ecoeicieieswi somewgsoooaiwi a coeioquau se Mass sec aaecowi quaus wi aeoc1es is ssie wi a soooseousa a scase oaas/sus quaus wi aeoc es ca useas / mass emoa geiciey iMS/MS eemesa caecio aay iamass sec maewi gsooa scase Quaus wi aeoc es sw omise as imoioaicuy iumes w aaais useas Q3 oa ie quauIsimieemes ke MSAE a mass asis wi iss oscou oewi quaus wi a oc es uee iomoo MSAE ocessimig ao use simu e iie giooese quausAs oooi oc iis emeo omass asis wi quaus wi 1 ae es a aoueiesgao1es1 u W Sie  oc 1953  u W ia ;  ysik 195 15 1-13 u W Sie Gea 9195 sc E ysik 1959 15 1-5 ; MaM MeCK WoS; WuseCM Sciee19  -71 KasM eam  A Cm 19 99-7 wso  Quau Mass Scomey a I Acao; A essWoouY 19 Ma E gs  Quau Sge Mass Scomey;  Wiy& Sow Yo199 so   cScico 1971  91 Aus WE eAE ck I Quau Mass Scomey ai Acao; wso E; Eee Amsam197 1-15111   AmSocMass Scom 199 9 71 uke W MAa Mass Scom 19 3-913 wso  AEco Ecoys 19 53 153-1 wso  I Mass ScomIoocess 1977 375-3915 Ee C ysE 197 37-91 e K; McIos  I Mass ScomIoocess 19 57-117^ imaU I Mass ScomIoys 197 9 1-111 SoGC Keey E Syka E; ysWE   IMass ScomIoocess 19 -919 C A Ays 19 31-313 ugs ; aA; Mao M Mass Scom  1- owskiGG KsM; EeCG Wao  I MassScomIoocess 19 1-15 augC oue ; Mesag ; oC A Cm 19 17-13 C Y; Came M Cois A Koa; ugs Commu Mass Scom 199 1 13-1 esge ; ckG; Maki  A ys 19 13-17 esge ; ckG; Maki IEEE a o Iuma Meas 1991 1313 ugs US 5797 1993 C C asM ugs  A Cm 7 57-5 yks ; e Commu Mass Scom 1999 13 17-17 esc ; GuicekEE WuseCMUS 51119973 ma M Maka AA A Cm 7519-1731 SeoMW ckso C; EmmeM; SS ; MaAG AmSocMass Scom 1997 97973 ^ Saes-weK Gey ; KaG; Si ; e SACommu Mass Scom 199 1 1957-19133 Came M Cois A ugs  Commu Mass Scom199 1 13-13 Cois A Came M Mao M ugs  CommuMass Scom 15 1777-179535 WuseCM esc ; Ae AUS 1593 Suko M Koo ; ugs ; G  AmSocMassScom 11 1137 ya ; igo ; SasM e yacs oysics; AisoWesy193 SgyiM Ecoa IoOics; em essw Yo1939 ugs ; G A Koo ; Suko M Yc ys1999 15-19 ae ; Gai-; ScM WaYI accaAsc oIoaMass Scomey me Iamea oIoaMassScomey; Ma E  E C essca 1995 -1   I Mass ScomIoocess 1995 1 37- Gio ; y S Commu Mass Scom 1 19-13 Gio ; y S Commu Mass Scom 17 11-15 ugs ; Koo  Commu Mass Scom 115-111 us; SoG Syka E; y ocees oASMSCoee oMass Scomey a Aiecs WasC 31 May -5  199 ae ; Gai-; i G WeissG US 5771991 WaY ae  I Mass ScomIoocess99 11 1-17 WaY ae ; WakK I Mass ScomIoocess 19931 1-1 WaY ae  I Mass ScomIoocess 199 13 155-175 Suko M I Mass Scom  -51 ae  I Mass ScomIoocess 199 13 15-5 Souko M ugs ; CUS 73 53 Suko M ugs  Commu Mass Scom 17 995 ugs ; C; US 755 Koo ; ; C; ugs  AmSocMass Scom 17 13-135 C; Koo ; ugs  Commu Mass Scom 17 95-57 Micu A; aA; C ao ; ugs  AmSocMass Scom 1 5-95 SeoMW US 35559^ WeiM Scess A omo I Wa  I MassScom 199 17 95-111 e ME Syka E US 51995 Sca C SeoMW Syka E  AmSocMass Scom 13 9-9 Ouya; WuG; SoYS Y assW; Cooks G ACm 7 95- wso ; Meue M I Mass ScomIoocess 1979 9-9 wso  I Mass ScomIoocess 19 7- eAE I Mass ScomIoocess 197  1-5 eAE Sayyi S ck  I Mass ScomIoocess 197 191- Wea E MaeGE Mass Scom 197 5-5 wso ; Meue M mWC AMass Scom 19 19-17 Ya; ck  cuum 19 3 1-7 ss ; ck  M Mass ScomIoocess 19 1-971 ge W Commu Mass Scom 1999137-77 ge W Commu Mass Scom 1 51573 ga G sse C M Mass Scom 3 13157 a CY ge W IsiuAM; e C o; CIoomics  39-975 Cois A ugs  AmSocMass Scom , 1117 Koo ; Cousi M  I Suko MY I MassScom  17-77 Koo ; ao ; ao ; ugs  AmSocMassScom 1 7 Moa A ugs  Commu Mass Scom  33-33179 ge W AUS 7199 ge WUS 3 A ge W AmSocMass Scom 1 11311 e G AAmMo ys 19 353-7 ge WUS 5971999 au ; EM Meccs; amoessw Yo19 793 Goee E We W ; msey M McckeySA Gs GA Cm 199  119 Wiiams ; Co KA Cooks G McckeySA K;Goee E A Cm 199 7-7 Koo ; Koo A; Macu M AmSocMass Scom 1 379-31

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/dsp.24.1-0061361/manifest

Comment

Related Items