UBC Theses and Dissertations

UBC Theses Logo

UBC Theses and Dissertations

Assisting bug report triage through recommendation Anvik, John 2007-12-31

You don't seem to have a PDF reader installed, try download the pdf

Item Metadata

Download

Media
[if-you-see-this-DO-NOT-CLICK]
[if-you-see-this-DO-NOT-CLICK]
ubc_2008_spring_anvik_john.pdf [ 6.4MB ]
Metadata
JSON: 1.0051337.json
JSON-LD: 1.0051337+ld.json
RDF/XML (Pretty): 1.0051337.xml
RDF/JSON: 1.0051337+rdf.json
Turtle: 1.0051337+rdf-turtle.txt
N-Triples: 1.0051337+rdf-ntriples.txt
Original Record: 1.0051337 +original-record.json
Full Text
1.0051337.txt
Citation
1.0051337.ris

Full Text

Assis g iage ugcommeao KaAikM Ui oAeaSc Ui ocaA ESIS SUIEIIAIME OE QUIMES E GE OCOISOYiE CUY OGA SES(ComScieeE UI OISCOMAm KaAikAbrtA key coa ma sowa e oc is e issue ackisysmog sie use oa g si caimo e sowa oe ocess ia moways i aowi w a geogicaysi commuca auocewe s ae esi e iage a ma caee iage i is amea Ia is mea e iagecis w oa e iegoio e ocs e ocessWe ca iagecisio wi e goaoi ia is mea si-oeecisioa iagecisioaoa s e e ocesse-oeecisioiage cacome oe e mos ae e sime s iagi ao cay s ae soues away om e imome oe oc e magi oe e ocess assisiageis sseaoeses a mac ai aac ca commee aassiswi a e oe-oeecisioIis waywe si ce maioeme iiage mo e iages om  gaeioao make a cisioaocoii a suggesois sseaoices a iage-assis commeecaoocess acaca a e oe e-oeecisiocommee a eooce commee cawi is aaca accucommee wc assiga  a ecisioo7 9 o osoueoccommee wcoccom e is a ca o7 9a commee w a e ccsoa a aca o 7We eacommee cawi ouiage-assiscommeecaoocess usi aac eaoa a e sIaio we ese iis sseaoaaac assisocmem scie ocscic es e iage-assis commeecaoocessa swasuccommee ca cawi a sueoe si CttAac ^ iiCoes ^soes ^ isogus ^ iAckwmes ^ cao ^ iCe1 Ico ^ 11 AOiew og s  ^ 1 e g iage ocess  ^ 1 A Waugoe iage ocess  ^ 1 commeeCaoocess Oiew  ^ 1 Suey oWo  ^ 71 Coo  ^ 1 Oaooe sseao ^ Ceckgu ^ 11 e g iage ocess ^ 11 ocees e iage ocess  ^ 11 Some Cees oe iage ocess ^ 11g s ^ 11 Amy oa g  ^ 1e -cyc oa g  ^ 133 Mac ai Aoms ^ 133 Oiew oSecMac ai Aoms ^ 153 o oCices ^ 111Ce3 AAac Ca iage Assis commee ^ 3 Oiew o Mage ^ 3 A commee ^ 3 Wcs? ^ 3 w Ma s? ^ 3 Wcas? ^ 3 w e s? ^ 3 Wc A  ^ 3 WcAom? ^ 33 A Com commee ^ 333 A Iescommee ^ 33 SiAImemeaooe Aac ^ 33 Sick-e ^ 33 Sio-e ^ 373 Summa ^ 39CeEao ^ 1 AAc Eaooe commee ^ 1 Oiew oAc Eaooce ^ 1 commeeEao ^ 1 Com commeeEao ^ 1 IescommeeEao ^ 1 a  ^ 1 Summa oe AcaEao ^ 5A e S oe commee ^ 51 S Suec ^ 51S Meo ^ 53 Quai sus ^ 5Qua sus ^ 5 Sioae sus ^ a  ^ 7 Summa oe S sus ^ Ce5 AssisCoiguoocommee ^ 5 e AssisCoiguoAac ^ 5 Sec a e s ^ 5 Sec e  ^ 75 Sec e s  ^ 735 Eaooe Aac ^ 75i5 uscs Use ^ 755 s Sei ^ 75 SecoSagy  ^ 75 sus  ^ 775 Summa osus ^ 5 Coigu Ca Oecommee ^ 5 Coigu a Com commee ^ 5 Coigu aIescommee ^ 5 Summa ^ Cescussio ^ 1 Usi a e Aac e-OeecommeeCao ^Usi Oee ocess Ioao Ca a e-Oeecisiocommee ^ 1 Com-secommeao ^ 3 Ca commee Oee-Oeecisio ^ 3 Sucom commee ^ 3 Eo Esmaocommee ^ 913 ImcAsis commee ^ 9AssisCoiguoocommee Oesi s ^ 95 Usi commee Auma iage cisio ^ 93Usi aImeay UaAom ^ 97 o eack e commee ^ 97Ce7 Wo ^ 97 Ses o i iage ^ 97 Mi Sowa Aicsies ^ 17 Mi Soue Co sies ^ 17 Mi g sies ^ 17 EmaiAs ^ 17 Eeise commeao ^ 17 Eeise commeaoiGe ^ 17 Ee commeaoiSowa Eie ^ 17 Assis iage ugcommeao ^ 1CeCosio ^ 11 Wo ^ 1Coo ^ 1iogy ^ 11AeiA uscs ^ 11A Ece ao oc ^ 11A Moa oc ^ 117A gcc oc ^ 11A Myoc ^ 119Aei uscs om AssisCoiguo ^ 1AeiC Eics Ceica ^ 1 bl1 Emes oies useca a commee ^ 13 es s om e Ece a oc use ^  3 Emes ouscs use s wi mes ^ 3 Oiew o useocess ^ 3 ecisio ca a measu wusi o e ^ 33 ecisio ca a measu oa  wusi e mac a-i aoms ^ 33 ecisio ca a measu oa  wusi a asigouaom ^ 33 Awe e siqueso Mage wca a com c-ommee ^ 333 Awe e siqueso Mage wca a iescom-mee ^ 33 ecisio ca a measu wusi ccse ^ 31 Oiews oe oc useac eao ^  suissiosscs e oc ^ 3 es usee ac eao ^ ai a s sesis ea commee ^ 5 Si ocommeaooa age imemeaoeeise ssiecisio ca a measu e commee ^ 7 Oiew o usecom commeeeao ^ ca e com commee ^ 9 eage oai s suie ac ^ 1Oiew o useiescommeeeao ^ 11 ecisio ca a measu e iescommee ^ 1iage eeee as e iage ^ 513 Accucy oe commee om e e s ^ 51Meaes coa eae cases commeao ^ i15 i ocommee iageies ^ 1oae oe Siseice ^ 5 ge g -cyc ss ^ 5 es ai a s sesis useieao ^ 755 Ac ss useeao ^ 75 Oiew oeous cacommee ^ 775 ecisio ca a measu secosagies ^ 5 ecisio ca a measu usi e uscs a ss ^ 5 sus ousi e oio secosagy ^ 1 Com e commeecaoaacs ^ sus oa iscom e o s ocommee ^ 3 ecisio ca a measu a com-secommee ecisio ca a measu a commee ^ 5 e sucoms e Ece oc ^ Awe e siqueso Mage wca a sucomcommee ^ 7 ca a sucom commee ^ 9Awe e siqueso Mage wca aeo esmaocommee ^ 99 Awe e siqueso Mage wca aimcasiscommee ^ 931ecisio ca a measu wusi aimeay uaeyes aom ^ 951 agewiss iage-assis commee ^ 11 uscs usee Ece oc ^ 1uscs usee oc ^ 13 uscs usee gcc oc ^ 1uscs usee Myoc ^ 15 uscs usee ga oc ^ 1ii r1 Aeme oa g ^ 13 e -cyc oa ga ^ 13 e -cyc oa   ^ 1 Eme oa cisioee ^ 15 Suo cMacs aom agy ^ 193 Oiew ocommeecao ^ 3 Queso  aweica a commee ^ 3 g  Siies commeao ^ 33 g aeSiies commeao ^ 33 Oiew ow Siwos ^ 31 G oe commee e commeao Queso e ckgu quesoai ^ 513 Queso e cisioquesoai ^ 53 Queso e usage quesoai ^ 535 Ioaogge Si ^ 5 Queso e sSiusage ieiews ^ 555 Mock-uusc coiguo ^ 5 Eme osei e s-soes ^ 735 A scaeoo si commeeecisio ^ 791 Eme oaEce e sucom o ^ 9 ecisiooimeaaom ^ 953 ca oimeaaom ^ 91 soog Ece ^ 1 soog ^ 13 soog gcc ^ 1 soog My ^ 15 soog ga ^ 1iC Eics Ceica ^ 1Anltsas ikes a age ise a cso o es ike ma oe ayi e a sma s  wo sucas is come au1 GaiMumy suiso wiouwm is wo wou goe Gaiwas ia mosc s eme eque ke asck a ok ais ia w g ae my se eie io Secos aeme wmy w came o "eoaiey a commooccueesys eme uggg is woa my mi siesmosoesimy wi aaei ea eemy wiw ggea eu came aeI eacmoi a aoweme cus ois woI cou accomisiswo wiouuai suo3 o eemao Ec Wosea Key omy suiso commieew eme ke a oaew ois wo Cs Co a CaoWooe ui emia em ueeeaemi w ga couc commes agay imoe quaois sseao Iwas ao Cs coue aosome oe iasis wo a e coue ocom wcis wo gw5 aua wse ao osome oe ias a es is wo e Ece ao UI iage w iciie e s oe com-mee a ga a eack ow e commee woeiacce7 y emy oeiww me a me seos ooweeksso aI cou sw is sseaoaemo my mi ca Cis Aw Eiseeomas ioewy aSiiSe a oe om e Sowa acces w oaicesuo a sacooe coue ois woEka KiiCe IntrtnA key coa ma sowa oc is a se os sc gs ae a w as  ae[1 is se is oecaea b r oissue acki sysme use oa g si caimoe e ocess ia mowaysiaows e eooe oc acke kwi w ma s3 a oui [15]iaows w a geogicay si commuca auoce [57]iees aacs i wc eeise ie aas oeoc[5]ica imo e qua oe sowa oce[1751]a icao si use aue ss ooem s e g sicaus o a caousequa assue ams a mage eage ia "useiege ocess" [3 ge we e use oa g si ao s a cos cacome owewi e mos suie e g si as eac e  trd5 [395Eac is iage i iiscs a oema isow e su cago uge e o-cess [5W a oe se a o eece is aeo is caway om imo e oc magi e oc Iaocge iy s a y a ikes mis iage a eoo-ou y a s iagi sIa oese s imomeso see  //wiki moa o/MoaQuaAssue iage e//s me is oious a misme e si es coaie gsssciooe gse wi use e  rt a e mo cooquia b rt ieeay e ims ia g sias e si cay coai u s a aquess is mo a accessie aua om g sies useiosoue oe ocwe cus oucommes a emes osies om is oocwe we e ae issues scusseiis sseaoa acae g siesom oa csesoue e oc5iageA ocess iwcis a eis oimae oio(Meiam-Wecose m a seoouoeaooaosoue oc1ie cois mig aacceae cos e oc we some ocss a osuies a co imomesemewe u ae Ece7 oc5515 uc s i [3]e seco eecis as may asseia me so Ie mos aeee si is mo aca asoy iagewiia suie amou ome e oc esome s may uisiesi as oes mai mo immea aeioke eceeaosoue ocw e siss oe e am e commuis oemeasu w quick s a assea e moouise awcs a iageca aima ciw e ocis ei emeCwsea u aa measu osuccess aosoue ocis e ause suieg s a iciiocmai s [17]e ow iages e e trr su o goae goais  e si coaie smaesseoss e oc esmaesseoss is sie cause s cay eee si oma e osouessucas mem oa cicasuo sio oeae usecommuUouwi so ma e soues ossome oes a mea[3]emeoa e ocwi ma am memse may suia sc e same g [3ese icas e gaegeeso ae eo is was o soe e same oem [3 55]A iageao e es a aqua ee a g  oceoasc a oem wse causeis e oc eis somei yo e cooe sucase o sysmSomemesa iageao e eous aa smya iagemay iica ae oem wi oae a wi ae e oc s mee a oese ca mus iiesoae eo cacus oe s aa ocimomesemeay a i oe s suie e occaeeMay a Augus we maeas icas [3]We ca iage cisio asu ia i sigas meaas a rnt dnA seco goaoe iageis oa e s iegoio e -e ocesss may oaia e owaysemea may cago e occom9 ieec so ae is u7Ece os aeeie e eiei a Ia cau awww ece o (e//iis a weowsea ca u a wwwoa/oc/  (e//9We use e com  a scic ece oocosucas e useieaceo ocoosiss gice e am sie acomAeaa may caego accoi w s e eeise soe i ioewose is assig a ya may cago oeocmem amay wa  ioeoogss oe We ca ese s ocisio dnt-nt dncaye-oeecisio a ma aesi-oeeci-siowe e o cisio may iei emeimay aaiagecks e kwe i ia icas ae (a si-oeecisioe iagemay cose ia assige  a (ae-oeecisio so aaaia caci weoe scs a w oemE si-oeeoe-oeecisioamus ma sa cos O soue ocosis e me a eo qui gaee ioao makee cisio eme i ia icas a aaea esie sie iagemusseae si seokeywos a emie sus iaicasAs aeeme make a cisioauwcsu assige e iagee gaeioaoauws e eeise e oeme wescosmea gaee ioaois om e iages oweeeeWa cisioes oui aeeeemoeei aacs mus use sucas coui a ocwesi ass esies o osea simis ie siemewe esma ae Ece ocs ou ouc s i(5515 s 5 mis / [3]is sseaoeses aaac assisiage wi e e-oeecisio ey make iage acese goa is aacis wee cosoiage aces ci maioeme ie iage ocessOuaacuses a suisemac-ai aom i mo e cagoes (e com o e mo a euse o- e iagewi commeao a w ais suie e siIis waywe si ce maioeme iiage mo e iages om  gaeioao make a cisio aocoii a suggesoe esis ois wo is ah vvt thb tr prn br r-nd thrndn bt pr pr llthtr-rnd tn pre sois ceocee as ows we o a ieoiew og sowe a sciooe iage ocessWe esc e iage-assis commeecaoocessWe co oui eous wo a e3coo ois wo1 AOiew og sA g coai a e oioao Some oe ioaois cagocasucas e iicaom i sooss (i wuoie soee occom e is e ioe a wcs egisi e Oeioaois scisucas e e oe e sciooe a aiocommessucas scussio aussieaacs soi e ye may oeioao sucasaaces oa sos ae asse is ca soeA mo iscioog s is giiSeco1 e g iage ocessEv 3 bpr th nd trn [nb rt f t f lthMlprrrthdlAs eous meio e cisio aa iagemakes ca io ossi-oeeoe-oee ese s ocisio ca seeie sciooa iages sies e Gme oc"1 "Maki su e g s aea ee "Maki su e g s eugioaoe a makes see3 "Maki su e g is ie coecace "Maki su e g s seie "Se" a "io" es5"Maki su e g is iocoecy [1e o cisio sa si-oeecisioeiie is mo s awi co e o imome oe oc emai e cisio a e-oee1 A Waugoe iage ocessis secoeses a c w iage is gey oe ca is cwegaeioaoom a e osoues i cumeaoom osoue1eocommucao wi Moa //e Gme ocos a gicaske oUo sysmSeewwwgme o e//ocweisoeao om e commes a s g og sa emaicoesee a ieiews wi iageA iagegi ei sea e si w suiese occom oies coeeeiage cay use a sique as suca s oaia sos iagee iagewiseca a eae e a scio Ie sciooe oemis ca e iagewi cay a a comme e aski ccaoa some oc ce e ss iica amo ioaos equese iages si is make e si-oeecisioicaye si-oeecisioae iagemakes is i ieoem is aea scie si (i e w is a ica oees ie si i ie is a icae iagewi oeiockweA iaeme occu wa eie suiee ecsame ice a e iages siagee iee iageao oeuses keywo a seas oe si s asc e same oemIe scs a c a e iagegai coie ae cseeous e e iagewi y oce e oemI isue oce e oemee iagewi iica ae oem cou coiea iica is ioao ci e ss oe Ieoem is coie e iagewi somemes aaca scase  e icoec e oem ma si-oeecisio sucas esis ae -scs a w oem osiooae cis ociee iagewi gi make e-oeecisioImaki e si-oeeci-sioe iagemay gaeeugioao com wi eiowockwe make succisio as w cago e wi sc oca wm assige Ie iages yegaeeugioaoey wi eiecoie seaa emi s ie si make ese ci-sio oseek e aice omo eeeeiage a some oceiagewi a scic keywos assisoeiage a ikwi ceaias aue oem oquesosucas ie oem sus iacsocauses e acao eeoe oo quessucas amocao e useieace51 commeeCaoocess Oiewe s wiia si o a weaoioaoaua ocs me ocessesciay auw s a oaIoao cagooca ecom a seos a eeous cagoa use ecw a w su cago[ 1 19]eme ec ioaoom s awe oaas i e UseIace coma moouseieace s cou i a use suggesia w s is occom []Simiyioaoecom s soe a icuca use comme ia w su assig a Sucmo ca i usi a mac aiaom [ 1 19]We mo aa cae ose oosuggeso ocommeao as rnd We use e sym  eguocommee aassiswi e-oeecisio g iageWe caca se commee e cagoosks usi a simio-cessiea commeeaassis wi com cagoois aemeoa  commee A commeeaassis wi assig s is aeie oa  commeeIge usi a mac ai aacquis awe queso auw usew e e a wmac ai aom use ca a  commee siqueso e awe1 Wcs om e si su use w ma s su use3 w su e s  Wa e ?5 Wceces o om e s su use Wcmac ai aom su useugouwowe ia oe awe ese quesoa e same gass oe icu  e awe e e queso owcs useweces o usea wmac ai aom usea e same eac o x we iesga Scicaywe uae use ouaioaoaua oem oeaeme osoes13a e Suo cMacs aom [33] ca use ca use  e1  oa commee e ioaoae commeecommes (ea assige commee ( is a o Aie oa   a o as ecaa scic oc sucas a  Ece13A is coisoeiis ace e oi -cycaoeee e commee is iw ma s a use w es a a wca e ewe e macai-seiage-assis commeecaoocess ouaaccaa commeeas Mageemecoica a commee wi assig w gs (aassige commeeo e Ece ao oc useWIr we gi coec soes om e mosce eig mo (iawee queso owcs a w ma s use We ees wi e me oe w soee (i awee quesoow e s As may  e ocie seig mowe oy kees aa e cue Ece (i aweequesoowc a coece s we wi use ai e we ece summa a scioom eacis uaioaoa e oe icame oma egias iu a Suo cMacs suisemac ai aom [31]Aee aom s cae we cao e commeee uaioaooa w a ceick a socommeao aca esee e maiage com e oae oe s a coiguo o we usee aomeasus oecisio caa measu ee eemeaowi e commee causi Magewe iegus o ioa weoe ga issue acki sysme us o we iegwe a assige commee ( a com commee ( a sucom commee ( a aiescommee ( We ca ouoSi1 Suey oWois sseaoeses aaac(Mage ca commee aassiswi e-oeecisioOuaacis uque ie sce is wi sc geeous aacs okeaassiswi o e-oeecisio eieassige [1 19] ocomassige []Icos Mage caca commee oese socisioas we as oesucas a commeew su ae e ccs(see Seco3 esma e eo e a g (see Seco3osugges wcs uc a u oimeme a a (see Seco3Oe ao coiusi mac ai assiswi maki e-oeecisio [1 19]Was e eous auo aeeiocess 1 ga issue acki sysm is commoy use osoue oc a ca uawww uga o (e11// b is a oess oe aie wo7o [19] oo [1 ocwe sw aMage aes a e oocOuaacis ao uque wi sc i oaeeous aacsca a commee aceaccucies o[1 a 3 [19]Usi Magewe ca commee wi accucies ie e o7 9 e oceous wo ca a com commeeaceaaccucy o[] maki o com commeao Augwe ace a comy gaccucy o commeao(eeous wo emisuggeso eig comswas we emiocwi e iy-ucoms a wwe e  a wequa oais u iosoue oc1 Coois sseaomakes e owi coo e e osowa eie1Aaacamewo ca O commee a Ges acss s o O Ges acss sowa oc oces commee aa accu A e s swi w  commee wo iacce3Aaac assisocmem icoigu ocscic mewca a  commeeaaows commeecao occuoace iaoa see1 Oaooe sseaois ceeseeo oe cees ce oc ause a g si cacome oe e mos suie e siis cee a e e iage e sWe eseeaoiew oeiage ocess a e cisio ma iage io o cagoessi-oeea e-oee is sseaoeses aaac(Mageacas commee ao suggeso e-oeecisio (Ie ce we o a mo ickgu og s amac ai ieoesei e i oouaacca commeeMageowi iswe sc w we Mage ca a assige commeea esc w Mage is use"Simi eous wowe emi osoue ocas eiocess is mo aaccessiewe we e aMage ao ges csesoue oc ca commee a com e a ccs(see Ce3 ecices ma i Mage a eaiCe Augsome oe aweMage a u acss ocoe a ocscic assisa iageicoigu Mage a scic oc we ese aassiscoiguoaacMage iCe5We escuss ous queso ise is wo (Cea ew wo (Ce7 maki ouco mas9Cendis cegis aioioaooe iage ocess a os ckguioaoog s a mac ai aoms e aioioaooe iage ocess was gaeom iagequesoaisieiewsa ocwesis a moas w iage acce e om oc oc1 e g iage ocessA geoiew oe iage ocess was eseeiSeco1is secoossome ckgu io w e iage e om oc oc a some oe cees oe iage ocess1 ocees e iage ocessAuge s ocisio a iagemusmake gey  om ococ w os e iage aces es emeiage e Eceocis  ocwas iage e Moa oc Ka Gme a ima  eeW om e ocoiageey a ae aw oeockwe amay aow em makecoeccisio mo oe we e cos e ocis gas e me a s i iage is me s imo e oc Icos wee a use o iagee iage a mo ke make eo amaycause ys ie imome oe oc wee ocis ae make euse osoueske ma e ocessese iage ocess a icuocis sc a cace omeemeeay ie s oe Ece oc asi iagee swe as e ocmaa e equey1e Moa occomises ma ocsucas e weowsea euei emaicea wcs e same e ocess a g si is a gicaska Uwoso; www  o e//3See gmeo/gsquaiageGui  e//1oaio e g si iase e sk came o oi a sio iage was ecea eaccom am was ma sie mo e si s awe cago eicomAssige osWe oeeaoc use o oo aacs assigeiagecassige ose-assigeemee Ece ocuseiagecassige w e iages e auo cs scic -Icos e Moa ocuses se-assige w s a assig a u usemecay associawi a scic occoma e cose e s aey wis soe is acce is ao oweie eeoc[]we oc ause is aac ao eoee ocay assigs  geem asse e Gme ocs a assig a am aosomeo ice ocooi maieeaces []As wi oee acesiiaiage aac assigee i oeieeee wi e oc Iieiews wi uoeiage om e Ece oc we u amo eeeeiage oy e ae scio make assige cisiow oe ok a sck ace i em e g com omay e a wege kw w scue si a icucom osucom1 Some Cees oe iage ocessIieiews wi uiage e Ece oc e iage iiesecesA commocee esse eaciagewas oci e oem -sc e Oewo s ao ma is oeao[39]O iageiicaaiwas cei kw aue aa oe oca aey ei uaioockwe ioe iage mo eecSeoe iage commeeae icuy oiagi a eoe e O iagecommeeas we easie iage om iiaiwm coieeiecause e iagekws e iia ocausee iiais oa occom e amAeiagecagoe io eie"I usi i e o"I ii oi ee guges s aa  awi as ey oe e comw iay a  osc e oem wee oe o suie e "I ii oi gu cay oce s a gooeocommucaowi Ece //5ocommucaowi Moa //Ao see  //wiki oao/MoaQuaAssue age e//11scio a a cica somemes ii oue co awas causi eoemiage aiis easie iage s om e seco guas om e gug s assisiage imaki e-oeecisiowe ca commee seo u ig s o mo ckgu oe soue aweuse maki commeaois secoos ooiew oe g Weese o asc oa g i amy a i -cyc1 Amy oa g gu 1 sws aeme oa e Ece oc e Ece ocusese ga g si sowaAugwe cus oe coes oa gag iis seco gs s ioeg sies sucas Ga accoaisimiEac is e-esee- aacesa eiese e-es o a e ocagoca aue Someessucas e iicaom caoa e a we is ca Oeessucas e oc como sysmio ioa sea sec e ewe is ae may ao ceoe me oe Oees u ce omesucas e o wm e is assig e cue ss oe a isoe i soose is ao a soe emaiasses ooe w aske ke u oe ac oe gese eswi eeiooose aa a cao ese e e ways aa g ca cagoie e ocesse ee- is e e oe a sciooe gaaiocommese scioaa cay coai aesciooe eec oe g a a cessa ioaoa oce ege aiocommes i scussio aussie aacs  eg a ie oegs acoaiaioioaoaue oem oaaea ica se a may o aaces s o uaaioioao sucas a sceoeoous ou e g siacks wcgs ock e sooooegs a e ac oeaceww aassia com/sowa/ i e//7www go/s oa/gs e //c eewa o e //1gu mocog asoOgisoue u as/gsceigs/sw_ggi?igu 1Aeme oa g ac g os a sca ow e s ceomesucaswe s eassig owi io s ecee -cyc oa g gs mo uga sees oss oeimeWe iusa ese ss usie -cyc oa ia gec ga si (see gu we sioesies a simi-cyc (see gu 3 oc may a omoss ea ocs e ocesswe we oeeaesemocao cay a ssciao oe u ssemeeGme ocas aaio EIO s ais a sciaooe WsWa is suie e sii ss is se UOIEOe e oem scie s ee e mos e WsOe a s eeieassig oacceesi e e ss is se ASSIG Wa is csei ss is se SOE Imay maeas i e (E ocsegoo(CSEA ca soeia moways; e sooss ie is use cow e was soe Ie soosueia ce e co seeg is soeas  Wa is ae is a ica oaes eiis maeas ICA Ie was ue ocee g iis iica sei e sooss  WOSE Ie scs a oem awi  ois aacage is maeasWO o IA scA ey soe may oaa a wi i ss se O3 Mac ai Aomse commee sciis esis a i usi a mac ai ciquee e omac ai is coeewi e e oaoms a cques aaow com a []Aug e ecooaiie coe ocomai seems  s o oa Mi [] ss13---t Crt UOIEr- SOE11hECSEgu e -cyc oa ga llnICAWOWOSEIAOO ^jOGnSSSOECWSrgu 3e -cyc oa  (pt Crt-1A prr  tlrn fr pn E th rpt t t d pfn  pfn t  b pr th pn EMac ai aoms uee cagoessuiseaiusuiseaia ioeme ai []Iis wowe iesga e useoe suiseai aoms i wcaom is e mosaoiaas we as emi e use oo uuiseai aomWe emi e use oioeme ai as is omac ai cuses oai as es e was we iesga ai om scaUee cago osuiseaie a a moiaao-ms acou useca commee assisiageese aoms ue sucagoes-seaomsosc mo aoms-cisioee aomsamo aomsa ie-seaoms Wecse iesga o ie oeacoese cagoescou s []eyes [3C5 [5Suo cMacs [31]a asigou[ scSie a uuiseai aacs a esseiay a cs aom aeico []we cse coio eme oye uuiseai aom awe cse was e cs aom caeEecoMamio[]We ese aoiew oe aoms we cse ea a cois secowi ouaso oucices3 Oiew oSecMac ai Aoms ue w e ous mac ai aoms woe coes musueo e tr (ao caee ft e  a e  Aais a scic ece oioaoais use i e csssucas e comaa g is agaioe me oe w e u sc e Aie is a coecooas a scic esemewe may ca ies acoaiioaoaue com a was agaia e me oe w i e as oeie a "Com" a ""e 1 sws emes oe iese ie is a agaie UseIeace com a me seco ie is a ocessi awas ao me i ie is a e UseIeace com a Sya css is e coecooies aa  e same cagoemeeacw ie 1 cou  a icuoc om ese iesa commeecou caasuggesia g s a scic oc(i e csssucas wiie Moa g siIis emeeas o"Com" a "" a useec e css Mo15e 1Emes oies useca a commeeCom Ie 1 UseIeace mIe  ocessi mIe 3 UseIeace Scomesucas e oe g caao use o e asec e css oa g Mac ai aoms eiw ey usee es oe as eca csse sois suecoos scio oe ous aoms we cse eaCou sCou s is aie oa -seaac[]e ia a -seaacis i a oseoseaccss ascs aoas maas ssieies iacsse cou s aom cois oe caooa seosweac is e couoo tt ais associawi a icucssAsime eme osuca is "Ie is e Mac OS ao a is euseieace comee su assig Kei"s eacoe csses a coucie owi mae a oe as a oe ies a css a gae(i a e as oes a ewi Kei o oe as is secas aaece seoi ftn  []Ioewose a is eaow we icos was i acss oe ieIis emeimea i w we e a s i aa s Kei as oose o oe oeA commo ke e ocmewou co mucioaoas iwou ke aeaie s wi oemeswas e me oa scic com mig como ioaoauwc assige e is i ogssi ai aeces ie oeoioaogaiuia oe as oe ies e css euse As aoe aeces wi cessa i e csse r r prcique is use ca e smaes ssie e cssceeouwos i mo aeces a usi a iooe ies e css ea w we e u coecy cssies aiee seoiesuseeaois seasi io ca e Ioewosa is i usia sueoe s Kei a e mai s a use ea ee is sysmacay u mo as wi w ioao1gaia e u is ea w we e coecy cssies e sawe seasiu coies uie eo is mimiOe e us e csses ege ey a ae aw  cssi ii yese yes is a osc cique auses yes ocoioo i e o aaie s a ceaicssemeie wo dt occu mo eque ie s soe m ae ssoe Seiis mo ke aa w as e wo dt iesciosu gi m soeIuiyes ss aisomei occueeque ie s eiis mo ke occuie (see Equao1rldr= (1EvMo ayyes s ss ae o aaie is ocssC giae ie / s ceaia es  (i p(Clh f is eo ae ie is ocss C (i p(C mes e o ae aes wi ese es ie css is C (i p(ffn ICa oe oae as wi e es o f^ fn (i p(fl ^  (see Equaop(Cx p(f ^ fnICClf ^= ^ (fne aom is cae"i yes" as imakes e so assumiooiee oe asAugis assumiois e ima awoacaoiacce commee seoe yes o susi we a is eu  a maemacay ueasoe assumio[]ki e ieeeassumioio accou ces Equao Equao3 w / eses e seoai iesC1f1 fn ^ A (311Iouuse oe e yes aome a oes a seoeequey os ie swe is caa oes wa es o oe sis oemkwas e -equey oem []is commoy coecusi a ace esma[]17Cptrtnntn"dt"Y ^ OS I- 1gu Eme oa cisioeeC5e C5 aom [5 cas a cisioee seoe as oe iesie ai se is aom e om e oe (wi eeioocousii ie a moiecoeee as []C5 gi i e ftn  oeaca a sece a as e gseIoaogaiis a measu ow useaicua is ici eecssesAa wi a gioaogaiwi gooascmi eee e csses sece a wi e gsioaogai(ae C5aom cas a cisio a ecues oe mai as oai sii oa e sues e ias esei e cssesA ecaois ma owi e aia uge cisioee seoe aes oe iegu sws aeme oe oa cisioee causi C5 ci wc assiga e gu sws ae C5 aomcse e Com a as e ooe eei oe e oCom-o oe s is owe Ie Com is Yee is assigSusa Ie Com is ee cisiois ma seoe e oe OSaa so Suo cMacsSuo cMacs is aaom ais amo sc eaccss a euses ese mo ece css ow iesom e i-oew oe Suo cMacs aome eies esia mui-meiosce e asemeieies uasee ies a aceia umeiosceaccoi eia esS wos i e mamum mai1Em A- ^ St St(?Em CC Spt gu 5Suo cMacs aom agya(seee e csses iis mui-meiosceA ais use i e suo cscic ies om eacoe csses iescee suo c a euse ca a aequaosc eacoe csses sei e su oe equao a scic esucas oausi e as es i e cos oe equao cssi a wiee ies a es a uggeio e equao eaccss ae essu iicas e eccssCoie agy moa gu 5e a o gacc emsEms A a a age a scic ua isce (i e aEacoe ems ow scic ssysms (i e iesaceaisaco-ois (i e as Sie ems wa as muci as ssiee ua is sucaes come a cse eacoe o ies as isssie (i e ua is a mamum mai is uaiis suicieoy kw wcssysms a cses aua (i e suo ce co-ois oeacoe ssysms a is ua a use aequaoesei e i oeacemWa w ssysm is scoe equao a use i wcem e ssysm sEecoMamioEecoMamiois ai cs aom aguesses ae o- aaie s a scic cs(i cssa ei se guesses uia mamum g-keooe oes is ac e aomcois oo sguessi e oes (i eeco a mami eeeckeou ie eous s(i mamioImagi e is a seos awe soe o we kw w soeeacAs we kw wccs(i csseac19 swe a goi i e o aa s a ceaics(i was soe a icuwe we kw weo siois eieoe o csso we esma e meoe o ooeaccs(i e mea a sa aoasami o (i e oiooe s acame om e sguos is esmaoome is e eecos We use eseesmame i e o aa s eaca ecom e g keoe me (i e keoawe u e g me is sis e mamios We euse e comcss oes esma e me e io We coie is cycuie g keos iasemo aa sma amousucas 11 oa moioO way ew is ocess is awe ace e s io asi csa ease a e s uiey a io csasigoue asigouaom is aie-seaomao kwas a ao-mAs oose e oeaoms iwca ois icome o aaie s a csse asigouaom uses aoe ies make a eco e aom makes e eco coma w ie a oeies (oesea iesa i e eousie wcis cses i e css oe w ies asigouis euseas e w ie eccsse se eeo ies is uusi a se meic scic e seoas3 o oCicesWe cse iesga -seaoms a cisioee aomscause we -e aey some simi e aso use iage imaki e-oeecisioemewci w assiga  e iagemayuse a sucas "Ie com is UI a e OS is Wiows eassige S"-seaoms a cisioee aoms asome simiemea cisioee ca eio a seoswe ey su ees e seos ge a -seaom  caa ss comeee equi cisioeeAos cus o asi aaes o cago wiouga e eecoe ooecagoesIcos cisioees aem i s asuiseea csses[] Aec oese o aom s is aa cisioeeis a waac cssicaoa s is a om-ucssicaoaacy-seaoms a cisioee aoms eom e oecseagoms iaey aie a moiecoeee asoe cagoes []We cse iesga e cou s [] aomas ioces sime s sucas e eme giaWe cse e C5 [5 aomas iis coio oe scisioee aomsWe eao ao oe e yes aome is a muimiaaoa e seco is aimeay uae ao We eae i-meay uaao iesga e use oaaom ais kes aaageoe ow og s io e g siWe eaa muimiaaooi yes cause iwas useieous wo auma g assige [19] acom assige []a us oa weus i a mo ai-a aome aom is cae ltl cause iuses a coiegeas (i wo cous ese e sWe eaSuo cMacs cause is esw eec cagoo[33] a eous wo ao iicaaimay a goocice []We cse iesga e asigouaom as io euseieouswo []a is esea oie-semac ai aoms a ecom a mo ause a oe s comso ywe iesgaEecoMamioas iwas suggesieous wo as a way oome emioosuisemac ai aoms aqui s [19]Ce3An Appr tCrtAtdOuaac assis g iage is o a e ocommee agui e iageimaki commoe-oeeiage cisiois ceeses ouiage-assis commeecaoocesswcwe as Mage(ia mac ai aac ca iage-assis commee We -gi esei aoiew oe aac we sw w we useo oe-oeecisiocommee a commee  e aoac We eese w use Mage ca commee wcoccom  e agai1 a wcoeocmem may iesii ioeoces e We co is cewi aoiew oSia weseice auses commee ca ouaac o e-oeecisiocommeao iage w use e ga issue acki sysm3 Oiew oMageAa g e caooa commee assiswi e-oeeiagecisio is saigagu 3 sws aoiew oe ocess som a ocs issue acki sysm a aumacay sec scic eces ocae ft a coecom e secs; s wi simiasa guuea l e iicas e cago o  wce ase ec a a e a suisemac aiaom a a commeea scic e-oeecisiois ca As iCe1we wi suca commeeas x We commeeis aske make a ecoa w as a ecom e w a e commee wcos a soiaiage ca assis1Wiouss ogewe use ga igy uguousciooouaoaca e cacommeeai is ocess ca e OMg ^ ass Issuesi Mac aiAom commeegu 3Oiew ocommeecaoAuge o aacis saigaai e aaciacceis comeas seiecisio mus ma ca e commeeScicaysiqueso mus awe1 Wcs om e si su use ca e commee w ma s su use3 w su e s  Wa e ?5 Wcas om e s su use Wcmac ai aom su usegu 3 c w e queso imcouo aac b? ^ Whh bWhh pt%11%1i g ^ asIssue ssiMWhh Alrh[-_==Mac aiAomcommeeWhh ?gu 3Queso  aweica a commeeA simiocess awe ese queso ca use ca e OIca use ca a commeeasugges wcsu assige si soi a icug (aassige commeeo  Ica use ca a commeeasugges wcoccom e su agai(a com commeeo Ica use ca acommeeasugges wcocmem may aiesii ioeoogss ma was e sooois g (aiescommeeo iscescs iiw a e o ocess ca ese e so commeeWe ese oessie commee aca caiSeco3We Mage iay ca a  We eiesgawMr ges oe  me a  is ceos a asis oawe e queso  mi e iesgaoowcsasa aom use a As some oe queso qui eemeao awe we ouaacusi om e Ece aoa ocWe cse use ese ooc as ey e e commuesma occomsa a e seos ai a commee ese cices we eusi e oc (see Seco1We u aMage cacommee wi gecisio(7 9 gca (7 9 a - wi mo gcas ( 7e maieois cescs w ese e s oiage assiscommee a causi Magee sciooeaccommeecaoocess is seuw e siqueso sca a awe3 A commeeA commee ( os e iagewi suggeso owcoc5 su gie si osoi e seoscaioao emewa iageemis a w suiea  cousuggese w e cessa eeise e scoemIacce iis ssie awee queso ca a ( commeesequeiay e eiieo We e sc e awe equeso sequeiayeese e awe ia maeamimis eieeiesce os aeeie e eiei a Ia cau awwwce (e//3is a weowsea ca u a wwwoa/oc/  (e//iouss ogee oc awe iesga a usee ga issue ackisysmAs eiiSeco e coes a -cyc os a simiacsse issue acki sysms5A prt d is aiiaacos a oc soi gs oime-mei as3 Wcs?Ouaacquis sec g s ao ioaoauw a occagos i sa commeeis mea sec e s ao ioaoaue oems eacs soeoe as aey imemee As scusseiSeco aa gimomeeaciaissue si is aa e i ie -cycSome s wi ia ssucas e UOIEoWaes ii wc ekw soe icus ooems oimeme ceaiasAs a suwe ig ese s wca a  cusi iaos a eeieassig a osoeAs e aacca a  uses a suisemac ai aom(see Seco3 iis cessa aa s ie ai se Wee e se mo s acao (see Sec-o3 e seis ao mo s aa wi e meso w oucique em  ac co e ocaasuicie waa commeao(see Seco33 w Ma s?e a seways i e quai os om wc ca a O way is use a quaisucas e mosce sweis s o saaagese is ae aia me  kwiaaee seco is ae oc e quaies osSomeoc may a e-csequaioiey e s may sa me o sucas seyeaiasi e keoousi ooo ioaoAeway is use a eage oe mos ie issuesiwe is sue om e same oems ousi a quaioc wi a e mos oo may usea oc wi asma mose may suicie  aie commeeAeae s ca secseoe me oowceyoccue sucas e s awe soeie ssimois cique secos e aaage oo some assue ocey oioaoWe ke e eaaca use s om e eous eig-mome oca a  is me ame was cseemcay usi om e Ece a oc a aea  aia oeoc (see Seco1 we isme ame wi oe scic oc some oc may eieig mo yes a suicie quai os ca a e 3 es s om e Ece a oc useS E Ece Oc1 May 31 1 Se 3 3 Wcas?Ouaacquis auei owcs a simi eacoeso awe caa e kis os cay soe eac Ie coe omac aiis quime as cki as cc a s wi simias cae guAs sciSeco1eac coai a suiaamou oiomao Ouaacuses e o- summa a  scio cceac as ey uque sc a soes a emaeas ICAe o e a e iicas a use we caa a mac ai aom e ee- u ie summa a scio e mus coeeio a a c We w a sa cagooaac[59] omo a swosaac ke [Augsmmi7 is aoy use we cse usesmmi cause eaiewo [19] iicaai eec e mai wosa use ca a a ciica e equey oe s ie Weea e equeies seocume (i i-cumeequey a iecume equey [53]Ia occu oe ia eiis ke occumo mes ie same [53]Ie sciois is caskew e sio acssa e sWe e a a equey cume  (t  e equey ie ( e squa ooe squa oe equey acss a e s (see Equao3=  (3I11 (e i-cume equey (ao kwas tfrn  w oea occu wiie sciooe We a e equey ki e g oo us e equey o i i (Equao3 We isso as wi ecous (w ioaocoe mi s wismaecous (gioaocoe We a o e equey so ae wos a owos sucas  a wc coey mea7Smmi iies gmmacaao oa wosucas ee eei a eeaea em as a i e same wooaocou is a measu oa a a suiseee cssesa comes e ii a s aoccu oo mesie ewo ccoai ees a s ie seos [53]t^ = l(1 i ^ (3e iecume equey  e equey wcs occuacssa e s use ai  (i e ai seWe a is equey soas scou s aoccueque acss muie cumesemesaoccuie ia oa sciosucas ose ie se "S oce" wou co ioao suiss aa wie me oo e com iecume equey a weke e equey o i i ( a muiy i e g oe mos (7 oe mos coai i ( (see Equao3^f, = f l (t ^ (3Aeis ocesse a ca coai aequeyes eacoe wos u ie summa a scio oe ai s3 w e s? aie  i ca we e o a seos aa wi eme oe w was eieassig e ow soei Ageis sseems iaas iseems oious use e e oe assig -  eie we e oem is is sime cause oc  use ess a assig -  es oa eemei e Ecea oce e oe assig -  e es iay a scic a assig a u emaiass ey a assig aaca9 s wi a iasoo sucas icaos wia ia sucas ci e access moeoa meo e assig -  e isoeceIaousi e assig -  ewe use ocscic uscs esese uscs ca eieom ckwe oa ocs ocesso emi e gs oa om same os e oc We ok e eaace Ece a oc sui ia seouscse 3sws eme uscs e Ece ao a oce seouscs usee ous oc awe iesgais oiAeiA9 Ece a use e ga issue acki sysm a a useme ie gasysm is aemaiasse 3Emes ouscs use s wi mesEce Ia is soeas  iwi wemaee assoeI a is soeas  iwi wesuiee saoIa is soeas ICA iwi wesoee owcis is a icaIe was soeas  e ow e awas assig i a o -se e gee cao Ia is soeas WOS-E iwas mae e iagea iis uwwcwou eassige ias ussiae3 Wc A iw e swe ci wc a owccsses wi commee e seo is iom e seoai swe e ca i e seoai s muse e sie is mo s aao occuie seosusese mo oese s is oy ie coe oeeaooe commee commee use iageese s wou mo e comoe 3 sws e mos e Ecea ai se a ee comsws e mosmocause ey ao occuie seos usesWe ao e es acao cssie e uscse i comoe 3sws e moussiae se Ece oc oy 1oe sie sea ussiaeIcos 39oe s a ussiaee a e oio(3oe ai s i maeas WOSEWO IA oe ica oa W g A s mai aee e ca We w i e seo mo s om e ai seaa wi e meo w ewo oe oca w oy asma mogsWe mo e ecause iis use comme aw is eaie assigeWe ee ecause wewis comme ocmem w a moaeeise wi e oc maki sigca coo e oc We use e uscs eoc(Seco3 i a s occoo wcwe ca es tl We use a s oe s ac ie seo w waa commeaomese ki os a cay ieee a iagea iis uwwcwou eassigsi ese se 3Si o se ai se a s seuseocess s mo aiSesSeEce 73 37 9(1 7 (1 5 15 759 15 (39 1(17 333 i aaia swe eae eecocosi eac ss oe ecisioa ca oa  usi om e Ece aoce commee useiis eaowe causi e assiga soes om aeig-mome o(see Seco3 uscs(see Seco3 a e Suo cMacs aom (see Seco3 We eee ac s e a ie ecisio ca a measu oecommeeEquao 3 ug3 sw w ecisio caa measu acau i ow ese es a iis e Seco1n = rndnd  prrtrndnll = pblrt v (prn x rl=  ^ (3prn + rle 3 sws e eecoous ac os ocommeaoese o oce comeses e ac s awe ei om s eigees oe mosce e moe o com sws e mo coiac e Ece a oc wusi e gise o com ese e o ecisioa ca oa  causi e gise e iese com ise ecisioa e seco is e ca e e eses e sus o  ocommeaoeWe com e eecousi oi s om e mosce e moa e coo e mosce e moe me ame oe mo was cseseoaemiooac os om e o oc si e ooa yeaa oei ama aea come ic mo ae mo eouse 3 sws ausi e mosce e mo mo ( a 133(37 mes om e Ece a sesc a ausi a se oaage oo soomoe e mo aocee momes aaio (39 a 1 (31eacocscGiae ecisioa ca es sigca ce as ese iscussiooe es oecisioa ca is e Seco1 w ou eaooce is ei prrtrndn (3(3e 3ecisio ca a measu wusi o e ecisioca/ Ece Ece o 373 151 /1/ 75/13/1 i3 mo 1 /1/ 75/13/As MoO3 mo1 119 /1/ 713/ 53 /1/ 713 5 71/ 713/  71/ 713/5 35 /1/ 71 33 3 /1/ 71mes a uiicas aaaia seo comme is iuis cois ausi e mosce e mo is aia ac oAoas e is sigca ce ie oae oe commee ae ee 1 a 1s ie mosce e mo wou asoe; wecse aage e oe soo oe ce e mo as e seUsi is s e eou5oe Ece s a 17oes om ou se(see e comoe 3 As we oeeae Ece uscs a mos wi e u usemes (i e usemes sewi "ao" we ao mos wi ese wcmoaaio5oe Ece se so com oe 3 sws e sioe ai a s se e Ece a oce ssecoisoe soes om e moowi e e usee ai sewcaimemeaoeeise seca i3 WcAom?e a a e omac ai aoms aca use ca a iage-assis commee(see Seco3 i aaia aom we eae eecosie aoms ca a  e Ece a -oc sce aoms we iesgawe i yes [3SuocMacs [31]C5 [5EecoMamio[]cou s []aasigou[3 We cse ese aoms as ey coe e cagoesosuisemac ai aoms []a EecoMamioos aeme ousi uuiseaiWe e e use oioeme a-i aoms []cause ioeme ai cuses oai as es e1 pltn ptt is a so w we e e cessa eese soe a See Seco1 mo i13e imemeaooe aoms was o e Weka mac ai a 3 (wwwcs aikac-wekae17//3was we iesga ai om scaWe ca  usi e e mac ai aoms a ieecisioa caAgai e scioow e ecisioa ca is iis e Seco1e ecisioa ca oe commee causi sioe seagoms is eseeie 3As e seaomasigou s aaiomee moigou coie 3 sws e eci-sioa ca is aome asigouaom we ee useoe asiea e a ey asiesa  we aiesia commeeas gecisioas we wou ee commee oce a sma so wi e g eeise as oose a commeeaoces a scoai a wi e g eeiseom e es wesee ae Suo cMacs a e yes aoms oce  ae gsecisiowmaki o commeao we wmaki o omo commeaoe Suo cMacs aom gey os a gecisio We e cse Suo cMacs as e aom ca a 1 e mai awe ca e  we e same as i e ac s (see Seco331e 3ecisioca a measu oa  wusi e mac ai aomeco i ayes S C5 EM s Ece Ece Ece Ece Ece( ( ( ( ( ( ( ( ( (1 71/ 71 71/ 75/13/ /1/ 57/117 35/1 11/1/ /1/ / / 517/ / //3 / /17/ 31/ 13 /1/ /9/13 /3/ //31 /3/ 51//33 /3/ 35/19/ /1/ 11/3/5 / /11/15e 3ecisioca a measu oa  wusi a asigouaomeco k = 1 k = 5 k = 1 k = (eccEce(ecc(eccEce(ecc(eccEce(ecc(eccEce(ecc1 51/ /7 51/ 13/5 51/ /5/ 53/1/ 37/5/9 / 19 59/1/ 1 57/ 17/9 51/1/ 3113 59/3/ 13/7/9 / 11/5/7 55/ 19/1 5 3119e 3Awe e siqueso Mage wca a com com-meeQueso ^ AweWcs? ^ Assiga soes a usew ma s? ^ s a coecom aeig-mooWcas? ^ e summa a scioa usee a-sw  ^ s a e e oe come ie Wc a A com a coiWcaom? ^ e Suo cMacs aom is useca e commee3 A Com commeeIaissue acki sysms e oc a oegu e o wce ai e ga issue acki sysm  ese gusas t A commooccuee wi og sies15 is as asuieuea u comsucas Ge is sus ie s eiee  gu iage ocausi a  assigw may e cessa eeisessiy causi a y ie soooe Asoo is oem is o e iagewi a com commeaosoae ca coecy emewe iageemis aw suiea comcommee ( cou o e commeao owcoccoms e su agai Ie ocmem a io ams seoe occomsea  ca eweas sugges wcocam assige As eous meio we u amosoe awe e queso weiom   ca use ca aeec e o awe aeis w  a ia w a i e 3sws e siqueso a eisc awewi e ees iawe omca  gigeAs a wi oy  o occomwe a iesikwiw we e commeeis aoci acoeccommeao We e cusoca oecisioa  Usi Mage we ca Ece a wi cas o9 a 79sc e commeaoi au iSeco115We use e  b r  sies iwcao wi a giasswo casa w ocomme uaes 33e 3Awe e siqueso Mage wca a iescommeeQueso^ AweWcs? ^ Assiga soes a usew ma s? ^ s a coecom ae mooWcas? ^ e summa a scioa usee a-sw  ^ s a e mes aea ie ccsoe Wc a Oy mes aoccuoeeomo s acoiWcaom? ^ e Suo cMacs aom is useca e commee3 A IescommeeIis commoaa wi a soiia w wa  ewace is ma a is sis maiaiie ccsoa g ea a e oaso asomeo wou iesices a Ie eses a oeme iia may eoue e oem a wa kw we oem is Ie iiais a e oc eymay iescause ey a woi oa g wcis g is ocki eiogssAeasois aa a mo seowou ke keeoe wo oa ow is meoysome ocsucas Moaw iage assigs se assig e siecce is use io os aey may wa 1Aiescommee(-assis e iageici wcoeocmem su awa oa Agai we seca a  wi e awe i e o We u awe e ce w ma s we sec w a ia w a cse e 3 sws ese awe wi eees eee awe a  a a gige Ie sois secowe o mo i auese e ees om a As wi 11 /i/ we a iesie commee a gcae Ece a ocMage cas /=([ wi cas oa sc secommeaoe scussioow ese ca es aacceae is euiSeco1Uike  a commee w s a gaeom a ooeigmoa we use a ooe moe asois aa si caoce ma ai iesWas s a assig o a ocome ccsoa cacoaimuie meseacoose mesa1eocommucaowi Moa //3co oe is caa aceie ai se Iaeig-mome ois use icasu ia e ai se(e 15ies ouse awou ke a ocs wa souesa e commeewou kea me ai Aouike e oceeise aa  causaiiasiesia icuoem oseooems is mo ke ei as eiiesss mo essi maeUsi a e-moois mo ke cau ecue iesoe iia a eieiiesAs wi a  a mes aea ie ccsa aia commeo Oee ccsoa coai e me oaiiaw oy aeaoo oo oes as ey a cy aec e oemAs e is  aue iesosuciiae commeecaoocess caoca a goomooeigeocies We use a s oe momes a me occu i i aaia s we oeaeemew we ee s e a a oecices e Mage ocessuse ca  As oose a  w we we iesicommei a smaseoe g oea we a iesicommei a oe g oeIoewosa  we we iesia gecisio a a ///we a iesia gcae ecisioa ca a com com e commeao e ccsoe ssAs wi a  e ss assiga soes awom e mosuccee e ousee ai see 3 sws e sus ousi e ss i e seomes om wc comme ies As we a iesii ie com-meeis sugges a oe iesiiawe e ecisioa ca secommeaoAgai e i ow e ecisioa ca we iis e Seco1We we ue com e ecisioa ca e case w sis usee memo coais7 Gie e mo (1om wcese commee sugges iis uasuca commeewou oaccause cause wi is momesma oe mes wou  w aiies a wou oce ae iesmoAs wi e ac s a  we agaisee s ieage ecisioa ca e iess We e cose use e mimas oeeca a /i/17We eoueOuemo eeio wusi a G ae eeme35e 3ecisio ca a measu wusi ccses Ece mes ca/ecisio mes ca/ecisio s 11 -/-/- 119 -/-/-15 s 5 /13/ 1 /15/ s /13/ 7 /15/35 s 37 /119 57 /15/ s /119 /13 SiAImemeaooe Aac ee eemeaowi mag iagewe iegouiage-assis gcommeaoaacio a weoe ga issue acki sysmWe cou cseaeieaceas e oc we emia usega a i weieaceis cice was accaaemi aces g iageWe ca ouoSi1Sicois oo sa ck-e aos e commeao aa o-e aiegs e commeao io e wege oe ga e o a ck es oSia imemeeas Ac mca9 se3 Sick - ee Sick-e os commeao seoe summa a sco Sicoai us o commee1  - wcsu assige si osoi is  - wcoccom su e  agai Ie occom s sucomsSiao commes wcsucom e su agai(3  - wcoe oe ocmay iesii ke u oe ogss ois e commee a caas sciSeco 3 3We Sio-e ques a ki ocommeaoa scic oc e aia c-ommeeis aio memo ie (oaiauacommeeesa use e commee a uai usi a c e cwoa a ss iaai s om e eous ey-uuasese s e es ai om e ssemoa eis1 b is a oess oe aie wo19Ac mcais a secoaiaimemes e Sea Seecgiesa ca u a mcac (e19//Mo ioaoaue sucom commeeca u iSeco3Siis imemeei a commee a sas seaoec oe see3e occommee ca e ucommee e Ece ockesama ee iy mis i oe mow s ie e oc iok au aua a  ca a a a i ow ma w s e ie Siuses eimemeaooSuo cMacs ie Weka mac ai a 3  ca e commee3 Sio - egu 3 sws a sceoa om e Ece oc Siies ecommeao5 gu 3 sws e same aeSiies e commea-o wi es ae gig e cesgu 3 sws aSias a owcommeao e "assigg " (gu 3-1 e iages s e oioousie ogi  ie me oe wm assige Simakes u ucommeaocom commeao Siaugmes e es "Com" ow(gu 3- iei u e com commeao ae oe soesA miis ieeaee commeao suiseee commeao a e socomse sucom commeao a eseeia owais iseeaee com ow(gu 3-3 As a coms sucomsis owis oy ieewe sucom commeecamake commeaoSimakes u e sucom commeaoe commeaois e iescommeaoese commeaoa eseeia mui- (gu 3-Simakes u seiescommeaoWe ma e cices ow ma commeao ese seooususoaacaeaooe ucommeeSee Seco1 e sus oeacaeaoo  a e acaeaosus  aeseeiSeco3gu 3 os aoiew ow Sios commeao a iageSiwos ie owi mae a  we ae Si a e s wi Ece iage a aeiwas caa iage wou ici ie se we  ow iwou ke ese ucommee is ocSo as o e si see e iesc s a seco y eesueque ie a caa a sigca amou ome e come commeecaoocessie awwws aikac-mweka e 17// gu 3 a gu 3 sw coeeio oe acaga ieace37gu mocog asoOgisoue u as/gsceigs/sw_ggi?i1937gu 3e ga ieace Siies commeaogu mocog asoOgisoue eaiegu 3e ga ieace aeSis ieee comsucoma iescommeaoIA ques ew a om e ocs ga si is ieeeieiages weowse a sc sce quesis ec eSisee e Sio-e as e ques e ocs ga si3 e Sio-e ceis e ge om e ocs ga see Ieec e summa a scioom e a ge e comsucoma iescommeao om e Sick-ee Sio-e ies e commeao io e ge e Sio-e s e augmee ge e iages owse      1      3   owse Si ocsi  GasemokeyEeiogu 3Oiew ow Siwos ce iages ewi ques we use GasemoeyGasemo3keyis a eeioaaows e i ousecasc scs ie owse As oe usecoiguooSi e iageis a gesc ac we iageis accessi a om a kwga s-ia c e ques e Sisee e iagecaac e sc oe Gasemoey eeioaa me iey wa use Si3 Summais ceeseeouaac ca commee assise iagewie-oeecisio ( ca suca commeequis awesiiequesoA suiamoawe ese queso a esame e e kis o  e awe e e queso owcs usewas usea waom use maie same gass oeki o  e aoie commee is iw ma s usew es a a wca e We eseee i ow we usee caooa   awea e ocessa useese sus a eMage  ca commee e occom e su agaia wcoeocmem may aiesii ma awa oe We u ais aacca  wi ecisio o7 a 75wmaki o commeao Ece a scWe u ausiMr  ca a  cacommee e Ece a oc wicas o9 a 79sc e commeaoywe ca/// Ece a wi cas oa scywe eseea sciooe imemeaooa weseice amaiage-assis commeao usi commee ca Mage/wwwases  e//39CeEvtng iage is a maiei ocess acoumes soues acou eu-eew ie oc Iis sseaowe icea mac ai-seiage-assis commeecaoaac(Mageawe esi cace maioeme e-oeecisio ie g iage ocessWe u e seaqueso iesga is esis es Mage ca commee amake accu commea-o? IMage cas commee amake accu commeaoea iageeemi e as ey as ey wou wioue commeoUsi succommee ces e iages om maki cisioi oeiowkweeeeea iuiooawcey cagaiom es o coii cisio ma e commee commee causi Mage ce e me ikes iagea ? IMage commee ce e me ke iage sesome oe masoues coume e iage ocess ca cee-w ie oc is coosoues was e is esciayima oc w ao e oiage e commee causi Mage iage make ecisio? Isome ociage is ga ose w ye eoceeee cois make coece-oeecisioWeo a mamo maioeme is cessa as o omo ees musassise iage coece miskeemeia iagemakes aioecassigee ioecy assigmusio e iageaa miske was ma a may  eie asoa e iage e coec Ieiecasee s emo maioeme ie iage ocess aia ecisioema iesga we coucaacaeaooe e-oeecisiocommeea assige commee ( a come 1 Oiews oe oc useac eaooc iage ocess mai CoEce i ogmmi o 151 eese Weowse 3gcc i Com My i ogmmi o 13ga eese Issue acki commee ( a aiescommee ( Ouacaeaocosisoa sees o eemes w e commeao we com ecom sWe iesga a uga e siwcumaiage om e Ece ocuseSioa umoo(seeSeco1 AAc Eaooe commee oueaMage caoce goocommeewe acay eua a - (caas sciCe3ug eemesusi om oce Ece ao oc e oc e gcc com-oc1 e Myoca e ga oc ese oc we cseasey sa e oiage ocesses a maisma e m ocoa w (1y g( yg suissioequeiese 1 swse e meio e oce seco comcagos e oc seoeiiage ocessioeese e comscse acaomaioe e oce ucomgis aesma3 oe mocoeacocseooueig-mo seIoewose moco a ocis e mosa e s iou se e sws e mimummamuma agemos suiei eacocoe eig-mo ocoou se (see e 3 As meioiCe3we usee Ece a oc MageWe e sus a oc iis secoi e sus ease oeis secogi wi aoiew ooueaomeogye maiois secoeses e sus oouac eaooe e kis ocommee1Gcc is a coecoocom a ca u a www go/sowa/gcc/gcc (e //yis a sk-cuseUI ug-iEce a ca u a wwweceo/my(e//3As ese es a seoouocuscswe caoy asse ais is aesmaeca awe co meaaiiaacos soue co oeoce  suissiosscs e ococ Suie/ yMi Ma AEce 1 1 1 3gcc  9My 15 ga 1 3e 3 es usee ac eaoS E Ece Oc1 May 31 1 Se 3 gcc A 1 3 My 1 Se 3 ga 1 Se 3 1 Oiew oAc Eaoocee gemeogy we use acay ea e commee was aie commeeoe om semo a euse e soes ome owi moas e s se We cse is aac eu a asc e-ao iacceo wou usi a commeeawas aioe mosceioaoAs is caimac aiwe ea e oae oe commeecausi Mage e measus oecisioa caecisiomeasus woee aacmakes a commeaoa (Equao1 cameasus w ma oe commeao aa a acay commee(Equaoemea  e ecisiomeasus e eage ocom-meao oa wi eeee e oem a ca measusw ma oe w e aia eeise we commee Asecisioa ca o comemea measusmeasu is use ess eoc meaoe ecisioa ca (Equao3e key ece oioaoicom ecisioa ca is e seoaia commeaoAs is ioaois scic e ki ocommeewe ei w we i is seeaccommee e aiaseco prrtrndnn = ^ rndnd prrtrndnll = ^ pblrt v(1(e ai a s sesis ea commeeoc ai s s sEce 31 5 15 31 333 gcc 31 7My 3 5ga 11 799 5  (prn rlprn+ rl (31 commeeEaoWe usee om e oeocgccMy a ga ea e; e Ece a was use e  ocess a is ocoee ee sws e moac e moai sa e mos s useie eao is swsae gcc ocs a simimoac as e Ece a oc (see e 3a ae Mya ga w ac i e ImemeaoEeise Se ea a  we e kw eac ie ssewc oe ocmig e imemeaoeeise soe e Imemeaoeeise  eeise ie co se oe sowa oca is ei e ecisioa ca oa  e easiesway i e seo wi imemeaoeeise a is ask aee ie ocWe access sucees so we uscs eacocseoioaoie soue siosiesSoue siosies g ioaoauces ma e soue coeacme a sui co a soue si (ao kwas ccki-iocommii e suissiog e is ous eces ome-ioao sucase awas cckei i siom e cck-i a mea e cck-icomme ma e oi e commi e soue si sowacaoce a oe g ees a scic We use ese soue si cck-igs o ioaoaue imemeaoeeise oe ocais wc accumueeise iwcs oe ocs coseWe cse use soue si ioaoso as imo e coucoou  eao Aois cique s ao euse oe e sameose []We e seo w imemeaoeeise a icu as e  pltn ptt Ca aimemeaoeeisesea ioes e se sis esise age eee a e soue si- []oc ause o aauma is ageis sis iaUouis was e case e oc awe emi5 we eacoe oc es use e same age coeiooi e iie cck-icommes esisa -soue co we seae soue si gs e ima coece mes oe coesi se sui sosoue s s e  t e [7e sis i e coai mo eacsoue iece se e ntnd may e ie osome gaacosucas i ckage ie case osowa imemeeiis scogs aimay ueasc emi se soue s oa icuwieeise w wo wi associassucas ose ie same ckageao some oimemeaoeeise amay  a is eeisesu scoue e oc (Ece a Mywe usee ckageas e coai moe Moa oc (a ga we useesucom gccwe usee c iwce aeae ssis com a seo w eous commieces eacmois seis couc a e sios oeac iemo a usi e 1 []e 1 is a usc iwc 1oe soue si cck-ig a icue coai e useme oe ow oee commi is use i w s eeise asoue eac ie coai mowe gaee mes oa usew commiea ce e  e imemeaoeeise seaWe ecom e imemeaoeeise se a e s ie coaimo ca e imemeaoeeise see g Usi is cique we i eace so w e imemeaoeeise soe e Uouwe caocy useis s cau e ecisioa ca oe  As e issue si a souesies a si sysmsa is oeeseeieacsysm eusemes [7]As a suwe  ca a mai eee usemes oe osysmseacoc we caa mai om e usemes ie issue ackisysm ose u ie soue sie Ecegcca Myoc is mai is saigaas - w make a usuay commiaccess e sie mai e ao oeeamai g s e soue ces ca icuemeWiiams a iswowe oy ae  os ces ie souesi e Ac wesee[]osome oce occoms a suiio sucomsa ga is mo cei cause ese oc use a ocess iwcsa ewea co7 musquesaeices cckei a co-mieAs a sue ow ccks ia is e oama e Icouc a usemes mai suca oc we assumeae owmaea as soeis gey ao e ow cckeie We emaee useme oe iiaamaee as soe a sousemes owse ey may commieces e soue siUsi e cique omai og s mes om e soue sis aima coequeeiosmas e seo wi imemeaoeeiseesciay oc sucas a ga w aaiomaiosoe  is e9 As e mioe ca u is e si ois se e comca e wi weae ue ewe as isosmaooe makes iss ke miss a wi e eeiseis eeoie comca is coma a weeoiecomecisio Ioewosas we a usi aamaooe coecseo w e eeeise a e is a measu oeoioucauooecisioa ca a  we e measu oeois ss e ecisiocauoae ca cauo is smaeamou oeoisima e couc oou  susas we uecisioocae a oeciques amay use i e imemeaoeise sea g emee g o [5 aa is ica useca suca se i wccique was mosaiaweeaw we e g o cique a e soue si cique aaama e coecimemeaoeeise se[5]We u ae souesi cique was esuie eaooa  [5]suse 5 sws e oc e si oe oom wccommeao aawa e age si oe imemeaoeeise s usee eaoe sws e sus oai Mage ca a  e gccMyaga ocas we as e sus om wi Ece a gu 1sws a g oe ecisio ca a measu e commeaoeacoe ocom e we see ae ocess cas commee wi g7A commieis a ocmemas e iges cessa commices esoue siugis siaomay ao ewi e Ecegcca Myocwe oeeaiwas e eeioa e Ioewosmosces seeme ema commie9Augis osmaocou a aaiciaiooe ecisioesoewo [5] sugges aa aiciaiowi sigcae 5Si ocommeaooa age imemeaoeeise ssiEce gcc My gaKw 5 31 11AImemeaoEeise sSi  3 3e ecisio ca a measu e commeeEce gcc My ga( ( ( ( (1 75/13/ 71/ /3/ 93 95/1 //3 / /11 93/55/ 911/3 51//33 /3/ 711 /777 91ecisioa ese ocese ecisioes iica aa asoe siseocommeaosucas o oee sewi oecoaiaaia e ecisioe gccMy a ga oc is eaae Ece a oc ke cause oe smaee ams ese e ocAs oose e Ece a ocw e  makescommeao om y y ese oc e commeecoseseesi(Mye(ga oiy-o (gcc Wi a smaemo comme omiis mo ke ae commeewi makea coeccommeao is is suoe e weecisiogcc eoeo ocwcs ugy e  mes as ma om wc make a commeaoCom e oeoce  Mys a gcaWee is is a su ooueaomeogyOa e ocMys esmaesoo w mig eeise a icuee osmaooe wi imemeaoeeise a icuwi ss a e eoie ca e wi ss1 Com commeeEaoAs we sceaieiSeco3s ia g si a commoy guau e o aey aeca aoiasuissio s a oemiswi sc e commis secoeses e sus ousi Mage ca a com commee(oe ocAs a wi oy  o occomwe a iesikw-i w we e commeeis aoci acoeccommeao As e isoy o coecawe com e ecisiois eige; e ecisioocommeaowi same as e caa e secisioacou ace1ee //wiki oao/MoaQuaAssue iage e//1% -9 -% -7 -% -5 -%3%1^r ^ ^ M ^ l^ ^ I ll ^ MrEgu 1G oe commee e commeaoe o a e commeao wou 5 a 33scWe ecus oe ca oe commeea  ecisioe mocoms a si oe ai a s e eaooecom commee is swie 7 com e com commeescawe usee e oe s com e as e come e sws e sus usi Mage ca a eaco eocWe see om e e aiwe use e commeao(e w "1"ie e commeecoecy iies e com 5 omeIe com commeao a ma ee coeccom is iie75oe me oee wos esome ocsucas EceaoeWe ee a o ke asoe asois ae Ece ocs e gsmoai s com (37soe ocCom is e ga ocwcs a simimocoms o-sioe moai s as Ece a s e wescaIoewosEce s moioaoaueaccomAeais may a su ow is e sImoss a ocmemee scio wi ke simiigy ae commeewi aeasieme i e com uaese 9e 7mocomsa si oai a s se comcommeeeaoEce gcc My gaComs 1 3 33 11 1ai s 59 3 751 1s s 19 9 5 9 15e ca e com commeeeco Ece ( ( gcc ( My( ga (1 57 55 53  7  3 9 79 7 7sws e eage os om ou seawe suie ac We u aoe s ie ai see Ece commeewesuie ac as com 1 e oc i somesuo is iawe e Mya ga oc a simimocoms a ai s com a yee Myocs a gca eougwe(39com oe s a suie acIe may ae gca Ece is a su oa comoo e gmoai s com a e geckgu oe e1 IescommeeEaoAs sciSeco3a oecoaia soiia w a iesii ewa ce is ma e is secoeses e sus usi Mage ca a commeew mig iesia icu (Seco3e 1sws e momes a e si oai a s se e ocAs scusseiSeco3e ai s a keom e mosce e mo oouai se(see e 3a e ss a awom owi mo We use e ccsoeacs as e seocoecese e 9eage oai s suie ac Suie Ac Ece 1gcc My 39ga e 1 momesa ai a s sesis iescommea-omes ai s ssEce 5 3 1 79 79gcc 11 5My 5 17 31ga 17 7 1e 11ecisio ca a measu e iescommeeeco Ece((gcc(My(ga(1 /11/15 /13/1 1/59/7 // //31 // // // 1/ 33333 19/31/ // //53 13 3/3 17/37/ 19/33/ 35// 15// /53/355 1/ 139/ /71/ 15 /57/3 1/ 1/ /73 -/- //37 13// 15// /733 -/- //3e 11 sws e sus e i/ oe oc u secommeo1 We cse iesga e eseaoose  commeaoas wewa i w ma commeao e eseee commee a goocaAs wi we uca oecisioa  (Seco3e ie 11 sws ae  commee ace ca oee 7 secommeao (o ie case oMyIoewosa wi coecy comme ugy 5 75oe mes aaeaoeccsoe Coi aa ccswi oecoaimes oiia waeaoe ccso w s (see e 3 iseems ueasoe eecagca e om accscommeeige We e e aa ca ee 7 is a gooe eecom suca commee1 a A a e couc oouac eaooe  is ouciquei imemeaoeeiseAs was seouse cique oesmas e mo w imemeaoeeise a icusAugis imos e accucy oouecisiomeasumeies so ae eee oe oua accu i e ca oe  As wewe mo iesie ecisiooe ca ois ocommee we eais is a oemA simia e iea oe acaeaooe  is e11e My  oy mes wcmee s ca o15 smai ousemes eee g a soue siesAugwe ma eaem make coecmaisiis ssie asome oe mais we ieo1 Summa oe AcaEaoWe coucaac eao aweouseaqueso "es Mageca commee amake accu commeao?" a  we we okia gecisioa a a a  we we oki a gcaWe u aMage caa  wi asoy gecisio i om7 9 ga a Mywmaki o commeao Weu ausi Mage ca a  sueicommee acoecy iiee occom 7 9 oe me wmaki e commeaoyusi Mage ca a  we u aiocea  wi caseeee 7Giae wi commoy iia aaiesia a uw e commee we ais ca eiicaa Mage es oce a  aa accueouge ca wasgey gA e S oe commee esisacay aMage oces commee amake goocommeaowe couca e s aweuquesoe oqueso we a  commee causi Mage ce e me ikes iagea ? e commee causi Mage iage make ecisio?e oeo queso we auw we e commee woeiacce(a auo oe Sisigcices ( Wis e emcaoae ocommee causi Mmage?We wae com wee sus om e ac eaocoes e sus seeiacce Wis aaia mocommeao ese eiage We wae i we maiage oug e aiamocommeao wou   a 51 S SuecWe ciiage om ue osoue oc as suec ouse uoc we ciom we Ece My a Eo esuec we aske use Sias oeiaiage aces a ooe mo wi eiuse oe ogge Suec we cia ocwsgua ccoac ici ie ssuec we gia $ giceica aoi oksAs oe usecoiguooSi e icis we aske aweackgu quesoaie queso askeoe icis a swigu 1 Wis youo [Acao QA/sogm c- CIO/C e Sysm Ieg AcaoAc ocMage ScuysissAs se Aisa Oe w ma yea oogmmi eeee you ?3 A you a e oc [Yes] w  you woewi is oc5 w ma yea oiage eeee you ? w ma u a week you s iagi?7 w ma iage a e youcom ooc Wassig swca you use? W is a assig aicuogu  Queso e ckgu quesoaiOy iage om e Ece ao ocage ici ie esuiage om e UseIeace (UIam oEce useSisuccessi umo as oeiiage esAuge suec we aske use Sie mois oimacca as iage is amo e siocmemwi eacmemki a siweek e usuec eaey s aw om o siu iiage ei a aeiiage eeee e oceom soa yea o-a-o yeae 1sws e eoceeeeiage eeeea week me s iagi e e usuecois a oioaomageme ocom e Gme oca is aiae awwwme/oc/eo e//51e 1 iage eeee as e iageocEeeeiageEeeeWeekiage meiageA 3 yea 1 yea(1weeks - 3 miss uiage 3 yea 5 yea 3 uiageC 5 yea O a o5 yea 1 uiage 1 yea 1 yea(1weeks - 3 miss 5 uS Meois secoos aoiew oe meo we use e e sWe gi sc e commee use e suecwe scuss w we moeiacWe eese ioaoaue quesoais we use coecous ckgu a qua ywe ese oiews oe quaia qua ciques we usea e coecS commeee iooSiuse e suec ous ocommeaocommeao ( com commeao ( sucom commea-o (3a ccscommeao (e  use e suec was a com-secommee wcmakescommeao seoe com agaiwce is (seeSeco1 e a  use Siwe causi e same aacassciCe3e sucom commee( was casimi sucomsuike com sigoa ee- es eaa coiguee oy oeee eee commee usee acaeuaoa ose useie e s was e e om wce s wecoec e e se eig mo os we coecsi om eeous y oe commeeuseemeie iagewas usi e com-mee ugSioa 1ee commee we aiwi oc om May 1 cem31 oe eous yea A i sysm was usegaee w ai a sa i skAs ac was i coec ioccu aaassig coecoy cou coecas a soe oa sueque y use e wi emosce ioao s we gaeio e ai seie cogicaoe ai e commee Ioewose mosce iooe was use aie commee"e sucom commeewas oy acae e Ece oca is scusseiSeco351 e mocommeao giwe[o maasoeo w] We muie commeao aia? [Yes] IYeswas cosi eeem easy oicu? [ easyasoy easyasoy icu icu] ease eiwgu 3 Queso e cisioquesoai1 w usea e assige commeao? [ use asoy use use es imake is assiges? [Yes]3 es imake you coisomeo you mig eous coi [Yes] A e a sysmac ees eeyoueeco a wwas com-mee [Yes]5 Iyou aweYes Quesoease e you a commes auusi e commeegu  Queso e usage quesoai o a se- w ikes a iage iage a e Sick-e sige commeaoquesas a cocase a ma commeaoUse we ioeois ae s oe s so as susew commeao we maQuesoaisIaio e quai coecuge use oSi e suec weaske come quesoaise we o quesoaise quesoai was eseeocay e suecs use oSia iqueso aue mocommeao eseea imuiecommeao we aia (see gu 3 ese queso we askeeaco a  We is quesoai as e dn tnnr isquesoai was esee e suecie weowseaee coe cee seco quesoai was eseeie weowsewe suec sumieeiac gs asis a askeaue suecs imessio ousie commeee queso  a swigu e queso  a we simi We is quesoai as e tnnr531 me smowa iageewea me smoce quesa e ces a suie a iage3 e commeao ma Sie e kis ocommee e oae oSi(a w  gee om e ocs issue si see( w Si make e commeao(cw  couce augmeege5 Wa quesoai was gi e iage e sus oe quesoaigu 5 Ioaogge SiMo oiage Ace suec useaaugmeeiooSias oeiaiage ac-esSiwas augmee g sieces oioaoaue iages ac (seegu 5 As oe usecoiguooSi suec coee is iaoggea we assiga uque s iicaomso as keeeiii a gge amousSuec access is ggeioaoso as  ioeauwwas i coeca we aske e suieiac gs weeke ggeioaowas coea moosesA me smowa iageewea was coee ose oi w iok e iage make a icuceA me smowa ce was ma ae coes oe ce ques e si seewe gge o e soe eioao i w iok e iage make a icucesucas assig e  a Aoom e ce ioao acoi wSicommeee ae me e ce was mawe ie accucy a ca e commeee oae oSiwas ackeso as i wiawe e cks ie seiceSicoewa quesoai was gi a we quesoais ses we i ie iage we skii e quesoaisQuesoai seswe coeasis i iaia m ocommeaowe i esee e iage Sicoeaiocommeao eaccommee e aiocommeao we euse o eemessimu Sio a emocommeao Siggeu commeao a  Sicoeu sicommeaoa"We saw ee oiage skii quesoais51 w  you iagee Ece UI com? Wocess you ow wyou iage? w you aace sk?3 W you is e easiesa ess oiage?(aW you i wou make e es ss cei? e ukis ocommee ioeomosiesiusi asiesiusi youiage aces5 A e oees/ioaoayou wou ke see commeao Wwe youimessio oe Siogu Queso e sSiusage ieiewse  Sicoeu ueecommeaoe iagewas oy sweiee u ( e ( a  ose ( oese commeaoSuecIeiewse usuec we ieiewe gaemo ioaoaue ocs iageocessmo icommes auusi Sia gaemo ioaoauoeways aiage cou assis commeaoieiwoe oeiage we ieieweaeey comeeiiage a e usseusi Si e me oeewe iageusee oae ieiew eom a w mo cue usi e oQueso e ieiews we eiaae so as cus e ieiewswe e scic queso aske eacsueceoe ow oe ieiewa e suecs eeee wi Si emeo suecwas askeaueiimessio ousi Siiage as ey yeusee oa suicie omegu sws e equesoMeo oQuai AsisWe useo meo quai asise was usei iecommee wo as we iacce as was iica e acaeao(We usee measus oca a accucye ca measu was e same as was useeous (see Seco1A measus ie commeema e coeccommeao eamea  is accu iicommes e oawas assig We use accucyiaoecisioas iwou misa use e ecisiomeasu om Seco1;55e 13Accucy oe commee om e e sMeasume Ces Iacce Accucy 75 Com ca  9Ies ca 15 51 7we ask e iageaimemeaoeeise seeacs5 Iecou occueae commeesugges wi e coeceeisee iagecse a e om e uwimemeaoeeise seis cice wou cause e commee aea a weecisioawasue a i ie use oe commee cee me ke iage s( we useaaiee s As was sSiocay sig ces as cocasesAs e was eug coec a -suecasiswe agggae a oeaacss-suecsMeo oQua Asisa qua asis oe commeewe usee ses om e sueys ae ieiewsWe useis  eiecoi o e sus u usi equai asis a oaouuei ow e commee aece iage ocess3 Quai susOe coue oe swe coeae iage ma 9 assiges com assigesa 15ccsassiges usi Sioe umoose 13 sws e sus e e s ocommee om e eseseea e accucy o  a e ca  a  eaccom-meewe ese o susiacce a e iacce su coess w e commeewoeom e ewi oe iage a e su e su icases w e commee coecioaoamoom coio"As o oouseaqueso was aue me ke iage a aski aim-emeaoseeacaacoa iagewou ay kewou ieewi aiooe e s5commeaosusOe coue oe s e we cases w aassige was eieeciyoimiciy ma com e  accucywe come umescommee Si e w acay soee We coia coeccommeaoema io oe commeao mao oe iia assig e e  asis was semo aow assige ausesA may i assige ausicasesw e iagema aioeccice oa ok owoi oe om ae Eieoese cases wou cause e   eassig muie ki e age oe casese  aceaiacce accucy o75 Ioewose quae oe me e  ma acoeccommeao As we we usi a com-se e commeewassec om ee mese a o siao iwce  es e coecioaomake aia commeaoe is ie is agaie woc(i e is acay e Ece oce seco is ie is agaie w occomis seco siaois a oem as e useie s ma commeao seoe e oe com eIecom e was coec ee commeewi make commeao ome w seoWe u ae we ey- cases oe sow eiee eassig e w ococomoe iageassige  someo oui o kw ecommee As a e iage woeoe 9I com oe ao ocieieoese es was ceae same me as a assige was mawe coiis iica o oe o siaoAemo ese casesecommees accucy iase e commee accucye iooSiuse e iage oucommeao e iage As we we ueaiiis e was suiciewe ggecom-meao ie ckgu i ie commeewou emoaccamo commeao eo( We u aie mocommeao we iseom u se17 ee accucy wou see iacce accucy a 9 e accucyIis susi ae accucy wou imomo commeao eo aeage accucy wou go u 1 secommeao ema isaousugges e may e iesei mo commeao1 we 9 cases w e iageassiga  a (i eciassigea 11 cases w e was assigwas soe(i imiciassige17e accucy imo yo secommeaoaki secommeao is ss eswi e ei so19 e57we e iase iaccucy mus weigagaie aioeo qui e iage seae eseemesAugaiase o1 iaccucy isa sigca imomeiis uaiis iase aqua comas e icaseeoe iage iagecommes om e sueys coieaaugucommeao we asoesomemes iwas o wCom commeesus e e swe coeeigy-sicom assigesGiaeiage we a om e same occomis mea ae we eigy-sis awe ioecy agaie UI com a we assig ecomse 13 sws aese se aiacce ca o I oewose coecoccom was o oe e commeaooe mee a o cases iwce es e coecioao makeaaia commeao e is ie is agaie w oc(i e is e ao oce seco is ia w com is ae e oca e commeees ye ioaoaue comWe u ae we ucases oeacoese siao oe ooee sIese cases a moom coio ee ca is 9As wi e  we ma a guess ae commeao was aia ese e iage we we u aie mocommeao wasise u ee iacce a cas wou ea 97scAgai iis susi ao mo commeao sus iaecaweaai aaiocommeaosus isuca smaiase (3 moas ae commeao is ke suicie o acom commeewi gcaIescommeesusOe coue oe e swe coe15cases w e iageaemes e ccs e 13 sws ae age iacce ca was 73Ioewosoage  coecy commeecse e-quae oe oeaaeaoe ccs comso iwe iacommeee semoseque occui mes oe ccsom e se e iacce cawou ewe we oeeaiage e Ece oca acce oaiemsees e s aey iage ki is acce io accoue ay- cases w iia oeae omaki e ce we aecom5e ccs a e ca is is su mea aese y- cases coecy commee oage oe iia oe ccs Agai comso ie semoseque occui mes a usea e me oeoai e mes is moom e ccs e ca is s 5e acaca was u  a mucwee ae iacceca a cse e cais wou seem iica aa e iagemo eimes om e ccsasome i aeey iagee sIis is e caseee acce oe iageai eime e wcaea  e asoe giacce cawou ee ie usee acaeao a may eiw e ca is csee acacaWe u aiasi e moiescommeao es aece iacce ca oca  is sugges aesei seiescommeao is aiaiage me ImomeO oouseaqueso (was weoe use oiage-assis com-mee ces e me ke iage a ea i commee weiage mewe coecioaoauw iok a iage make aaSsige we us ocommee we aie a comis e cases w commeao we ma (i cocases e me make aassige was ke e me eewe iageewee ae me aey ma aassige (e assig a oaea me e ccsca aSisige seocommeao as a cocase a ma commeaoo a seasiswe a is(i ameasusome keeiage make aassige wi a wioua commeaoi o -e 1sws e meaes eacsuece cocases a e casesw e iagewas ocommeao We u ae was ss-casigcae eee mes ke iage a wcommeao weeseea w commeao we gi e iageaoucse95coe (-19 df=3 p= 33 we giae sscaweoes1 is 1e is a ce aie commee aece iage mewewou seei e ck oa sigca eecmay cause e guocos i esea e ei sma m eme19We use nt  oay e su oa iagemaki a cisioA coie o95was cseas is is e cae use i sscasigcae (See wwwociaeseaeoekwee sscawemeasus e keoaie commee aeecoeiage me awe wou oeea ce59e 1 Meaes coa eaeCo(miscommeao(misiageA 15 iage 11 3iageC 1iage 1 1o oe iage oy o cocaseemo s is e iie commee imo e me ke iage a esciay as we sucasma moicisQua susIis secowe ese e sus om e cisioa usage quesoaisas we asioaogae e iageieiewsSuey sus e iage u ae mocommeao eseewe eieasoe (5 sesoo w (3 ses coii ouoeaoom equai asis aucommeao is a asoe m eseaimay  e iageci w ma commeao a eseee iage iicae mes amuie commeao we acaeacosi eeem was easy oeasy e ses iicaae iage ae com c-ommeao was o wo se suggesae commeao was omaa o se iicaae com commeao was asoeae iage e eaeugcom commeao we giis cois wi e ge ca moa e gse o mesaa iageiicaae we muie acae commeaoe iageagai aiwas easy ci eeemOy o iagesuieawe e usage quesoaica aisquesoai askequeso aue geusa oe commeee iagecommeea u e    usea e com commee use Iei w  e com commee usesaiOft nt th rb UI d I1 d S dn tb It ptn nWe mie geeso as iica wciagema ese commese  was aeie e s aeis iageuseSi1 h thprt te 15i ocommee iageiesiageA ^ iage ^ iageC ^ iageSucom ^ Com ^ Sucom SucomCom ^ Sucom ^ ^ Ies ^ Ies ^ Ies ^ Com ^ ^ Com ^ Iese iageao aSima m coioeaeas a wou oeise coiawi e eeiooe com commeee we ees eee commeao a s eecoe iageao aSima is assigesIeiews sese 15 sws e is oe ukis ocommee e uiageae  is cois eae acss e uiageWaskee oeiie iage a saie  is coecy iais ce assige (e e w i oe   e o iage as ey e commeewas a A simiasowas gie gi o e iage ao cois a  was ossee ae oecommeewki io accou ae iage ewee a  as o equi oe ioaooaue iage eeee was aea giiSec-o1 a e iages ses aueiiage ocess we giiSeco1We e scussioowoees a ioaoe iage wou ke commee Seco1 w we scuss woCommes auSiO oe iage commeea ae  a gaccucyAeiagecommeeas aSiga goocommeaowou somemes gecouse emeie coaia sck aceSiwou comme eSW5 com e a SWaeeiooccui ie sck aceIoewosSiwou make a commeaoseoe eecoa ue cause oe uO oe oems wi Siawas ieou iage was aima ga ess siO oe iage aiy sausi Siwassweausi ga cyGie ac oSi is comme is susi; Sic ga ques a wou mag a siss oemsSWis aosoue wieoi ais usee Ece useieace a iso oe occomsSee wwwce/sw  mo i (e//e 1 oae oe Siseice (isecosMi Age MaGe 35 Make commeao 7 Augme ge  11oe ga see5 Sioae susAs meioiSeco we coesome oae measus auw Siwoe Scicay we coew iok gea om e see w Siok make a commeaoe a w iok couce augmee wegee 1sws e mimumagea mamumme isecos ke Si o ese e acoOageSikes me make a commeao e eeiois we sees eooe commee euaa e commee e aiomemoAs e commee cae isi u a megasis aca me coumiAs e commee a uaiwe emiis y e seeae commee io memo as oe ua ocessOe is ck was mo we u ae mosme coumi iusiSiwas e ieoe om e see Sie e ck is e ie iSiwe ieoe same seeas e g siiwou a mimaoae imcoe see i use as icou cy que eissue si se e ioaoa e a e oe sus oe e s is aiwas oy coucoa si oc Simiya oe icis woeoe same com oeoc ee sus ae commee a giacce accucy oca may ee oeoc ocoms oe same oc is ck oge may ceaiy ue  as we usea com-se  e es a aacaeaoois ki ocommeeswei wo se Ece oca as we e oeoc (see Seco1A seco a e e s sus is e sma moiciseseiage may esea oaage iage A e icis we ao e oca e access ockwe aeeiage may a emoicis acss muie ocwou ceis ae mi oe e s may aece suse s was coucie mi oa e cycyeasis oe Ece ocs iicaae age mos e occeis ses ie e mo ioa s e ase oe oc[3]is mi may accou e ck osuicie souesis ae commee imo iage mewe iis ao sske ae iage wou ewii y e o e e-ase ce eecae Siooe iages woow is ua Augaems we ma o commeao isuca maeas aeeaece iages awoowsucas iei e commeao io e wege as oose o aeeao e we asc o coecoocess amay iee e o ims amay ieee mosaaa cocase occuee ce a aa suey was giaeeces ewaeaSiwou ocay makecommeao (i ie a cocase iis ssie aiage wou s caugo gua wioccue a may  a osuswi commee as eiagewou eeca commeaoa cei oWe see a eeais susoccue e sueys seem iee wi iagewoow as ooe iage sis aieiewAessie a e oe e s is ae iage au-macay acceee commeaowioucoi ie commeaowas aiais i acceae ocommeao cou  e g accucy suswe we u ais was e case cause a oe iageoumo oiage eeee e ocas we as i e oca wou mo ke  oeioweeee aoe oAoe asis oe iageassiges was coucsemo aeas accou assige miskes (i ie iagema aioecassige iwaske coec e me e asis was e e maeiwce was coec iis uaw muceiage acay usee commeeAs we coecoy e sus oa iagesaco sucas a ce a a e iages iecowi e o weoy kw wces we maw ey we maImay aecommee we goo ae iage useem yo a cuo iaAecoequee ow e ce ioaowas coecis awe ieew oce was ma siausi e swccou a iccucyie su wi sc me ke iage a e we ioisies iw e iage usee o Ia cases eiage  coaciiay use e oaeicame ei iagee oc e was e immea coii eeiageis ck ocoii sueisome iage usi e ooy a week oei a oeusi imosoei a may  aiois ew oe iageacAs wi a e ses e is e aoeemeeaswe as wesee iacce a sus oe gge a e swe eae is as iese sus a iw iage ok iage a Iis wessie aeemeeas aece woi oe sueys a e mo ue suey ses aa acauewe as e ow-uieiews ais oscy we i is is ke7 Summa oe S susWe couce e s aweuqueso commee causi Mage ce e me ikes iage a ? We u ae was sscaee eee caseswiage we gicommeao a wey we wee wasiuicie sscawe make a cosioa mo s is e aweisqueso e commee causi Mage iage makeecisio? is quesoe ai e use oe commee ceiageAs e us suec we a ee iage e oc we we ue coece cessa  aweis queso As meioiSeco1weie ciiage om oc kw ce iage aweis quesowewe we uuccess Wis e emcaoae ocommee causiMr? We u ae  aiacce accucy e o75 Augese sus a cy come e ecisioes om eac eao e sus om eao seem iica a  wou assisiageesciay ose a a eockweWe u ae aiacce ca o 9Com e 9 ca u ie ac se e s cois ae comcommeecaassisiage iassig s e coecoccom amay useas oe suissioocessywe u ae iacce ca o/i/ was 73 is su is eae su om ouacasu o a may e e smaemoe s scases (15ie acaeaoSie e ca /=11 eao(e iage may mo emsees om e ccsoe s eyiage asome iAs we kw w iagewcs ie seusee acaeao we caocoi is Wis aaia mocommeao ese e iageWe u amaki ucommeao  was gey suicieasomemes e iage wae mo commeao 1 we u aesei e commeao was aaia m Augmo commeo  may emo use we eae aioeoiasie mocommeao om se ueewou comae e iageeo awou quiCe5At Cfn dA iagew wiss om commee causi e mac ai-seiage-assis commeecaoocess (Mageces aaso ceesiai Mage e om s ooc e ecom eg si is oeisy a mus cae cique wo eecisca muscay oe a maee om e e ocemea assige commee ( e so waeaie soue si mus ca mo e mes o wa ewoi oe oc(see Seco3 Secousi Mge quisa suiaamou ou- ioaoom e sies (e eig mowoog s cessi ae cique eieas oe siooa mosy come ica oe siUie cee is soe iis ssie easi ie e cique io e si isucCa aesi wi ca is ssie oemac cause oe iaseaisa aa isuc e keee sies syoIis ce we ese aaac ass oese ceesWe ioce a semi-aumacoiguoocess aees a maee a oc easi coigu a ocscic e-oeecisiocommee (sucas a assige commee ( a occom commee( oaiescommee( We ao sw aiis asie ca a com-meeusi a sueoe ia si i oa sueoe icomes ssie e aacce-siiaoseesieasi e i-coo commee io a icuocs iage ocessWe moae coiguoocess a e eecss oe sueaacie coeoa  Scicaywe sw iis ssie coigu  aaces wii1 oeecisios oe  eseeiCeusi oy oe s e ocWe co is ce o a scioow e assiscoiguoaacca use ca   a 5 e AssisCoiguoAacCoiayou a a iagew wiss ca a  youoc om iowoca  usi Mr (i Ce 3 a you kw a  wi gecisio ecausi e Suo cMacs aomassiga soegs a e om e summa a sciooe swe cae ocscic  you s e awee queso ow e s(i wa e uscs e oca wcoe aaia commeao You woeiiwou ssie use wesae eig-mo woos useie eous wo ca e  aie iageie caooe ocscic  we sc aaaciwc om e si is same summaa esee euse make e ocscic cisio quicke aacassis e iage esei a sueoe si  sci e ocuscsgu 5 sws a mock-uoaacaoaassis e iageiscii uscs esei gu os guessio a aowi e iage sw ioao use e iauseieace is scimo iiSeco5Oe e iages sciee uscse aacaes e uscs a sueoe si  ese e iagewi a g swi e sooac e a sugges aac se soe aacassis e iageii aaiasisueos use ca e  ugi ca  wiiasi amous o uie ecisioaause aacoces a suggesooe amou o use ca a  e oc5 Sec a e s assise use(i e iage ica e ocscic uscswe eca same os om e siWe eese e usewi summa ioaoaue s ie samee summa ioaoscs e gu os a we ese gu as ph p eacoese guwe aoese e usewi a summa oioaoom e s ie guacou use ese se useesec e gu a os wiss use ai e commee iica e ioao use ie s e guca om Seco3 awe cse esise uscs a  emi e gs oa om same os om e oc ca e uscs  GuSame sI1_ Ioao Coge Ioao(? % t S 1 Ch(? 1 Cose (?A Ch 13% Ch (? ChChCose Soue ^ El(M I ^ Chi^Ch Stt t ^ m , I ^ Ch(?A? Md x ^ ^ChM? ChAn ll(E ChI II ChndA ASSIG E MI  OC CSE SOE M WOSE E ICA I IA W W WOCrttgu 5Mock-uusc coiguoe 5ge g -cyc ssU UOIE WA ASSIG SOE Eaaaea is  e uscs om ckwe oe ocsocess esei a usewi ioaoaue oc we a emoyi isaea ciqueGu s -cyc cc s ie siwe om same s aiea ooou a eig weeks ie ce s We ke is aac eu we asuicie eseaooe cue acA same aieacois oey- ssui ia mamum same o1 s e sameis keom e seos aa maeas i iceaiss as iicae use sucas s maeas ASSIG o SOEe sie cc e s is gue sames simi iei-cycs We cse is aaccause assige sue aco oe e gssucas weoa s esuie si o1 s is ama Me oc we aee Secomo ioaoaug -cycse gWe i e -cyc oeac om i s gWeese eac-cyc as a si wi e cc ie si esei eacs a s sseug(see e 5 a mai occ ss awe use We w wa gue s wi simi-cyc sisWe cse ese gus  guessio ese simi-cyc si a guessioom a seoemesas we e  guis kw a oeme suey Sakaki ogmmacaiee [5 s sees owo ao comoy ss susis ocessCoequewe usea usc aacom oeao ocommo es u ia e ooc a aioe sime aaooe essioAeca e guessio om e -cycs oe sameswecoece guessio io a se e guessio a eae es om e samesOuaac i a i gu is simiiie oseuseisequeiae mi [1]Sequeiae mi is e ocess omi commoy occui sees oaaco ia sesucas oe w "SWa" e "e Em Sikes ck"Sequeiae mi is simi ouaaciawe o a mi commoy occui s es ie-cycs og s a i emwe sequeiae mi igsaaco aa ieeoeaacosucas i "ws" i"e Em Sikes ck"As a susequeiae mi is iia ouuse as we caoig ieea ss ie Aosequeiae mies cau cycs sucas a mo ck a eeo sss o guEssio As eous meio we ca usoguessio om e -cyc s oe s isamee usa1 e essioie essio coai a cyc3 essio ae a -cyc s aeiee gii oe oea a comooe seco a i ese guessios iase ieiogeemea essiowi a cyc is a mo ge ae essioieeuse omo ge essio aows e use sci uscs ae oge os wiss useemee usemay wa sci a uscs aow e a a e usc s aow e o os may wa ssci a usc oese guusi e mo geessio?e guessio is e iaessiooe ieisessioeses e mosscic gue  caus cycs ieemee guessio(mas s aaea eee W s a e ASSIG s ei ie SOE ssa emicycs oime sis i om o  e oe We oeea commooccuee wi oc a o ss e-sei a w (e UOIE a W Some s s ie ws a mo e seco sa some s ss ie seco w semee ocs o s ii s a ecesuiewce oem s ee (UOIE a aes Iica ae oem s eeyeeoassig(W Ia sui a s wi ma e cy as Wcause s wi eae oem esA simicase occu w saa soeas i  aays gemaeas E As we ew esekis os as owi simiswe use a i guessio ca e esiooo s aeiee s oe oe emeeessio(U eses s aow e  wi owiousi ie UOIE sSimiye essio(? eses s aowe  wi owiouei ie E sWe ao emieuse oguessio acau e esiooo ss ae s oe oe (e (U(?we u ais ocema guessio awe meaa us we use ie guessio cois oous como oe seco ai ssucas (U( a (U(?e essiois e guesei s a a cyc a may omay seieUOIE se seco eme eses e gus amay omay s ie UOIE saea eee W a ASSIG ss mo e SOE sa ssiy e E s essio amaoy o oo s a eme o scica a moom e seoessioe sysms we s(seeSeco5 is ocess sueia e o13 33 essiois ssi isace a use sca ii gu oies3is a weowsea ca u a wwwoao/oc/ io (e//7i SouesGie gus ose usew e sc w eacguos a usc ca scie e use we e i wioaoom a ca use i We u aiis ssie o  a semeo oe uscs e ocusese ioaoi oie was aaa e moiia asuieas (see AeiA uswe use e gu esei e kis os as e sis is scicao We e eces o aca use a guas dEmes o soues i e e oe assig -  e oe owaaca e e soues aca associawi a icu gua iom s a e gu e es a s g ese sa mioccuees ousemes emegu 5 sws ae asisoe s ie (? gus iaase souesaaace-aee ie g ("Suies a soee ieg ("sMae a e e oe assig -  e ("Assig" a soues may aie eacmemoa gu as a sua usemaysecmuie soues a si gu emea s aaie guesee (? wi a soue s w soee as a usemig us sci e soee a e assig - eas swigu 5e icu soue  usea icus oe oeiwce uscs a ae e usci scieigu 5e soues a wi useie oeoaace-aeesoeea assig -  eEmeScii uscsGie gu a e souesiis ssie sci e uscsgu 5 sws a mock-uoaacaoassis e useiscii eseuscse acaoeses e eces oioao e use e eceoioaois e guessio sc e gu ( Gucome seco ece oioaoois a coge meic eacgueessio(Coge come coge meic iicas w ma oe sasa eageie same a mem oe gu emeigu 5oe s ie same a mem oe (? gu e guessio a eseeicasi oeocogeis oe c e use mi ousemes is scic e caooa  Oecommee mi e (see Seco571wa ca uscs commoy occui se ece oioaoesee e useis e soues o aca use e s oe guAs swie gueacguessiois associawi a o e oo a wi ais use scie soues  use s ie gu e wi iaycoai a si ows e soues aca use es ie gu e usecaao a aio soues ccki oeo e g oe ow(ouse e mo a soue egu sws ae uses aea scie soue(se (? gua is ie ocess osec e soues e (? gu e usessec use o eces oioaoom e s gw saaca e a w smaee  e uses ao secuse e e oe assig -  e iieoese es a ese ie s5 Sec e As sciSeco3a ioaoie si is use iea  a sie si a cue ac oe oc Weus e mo ese om coio wccoess sece  use ie commee i e a  me e seoac we esee usewi a g swi a sioo soo is gis oce a soes e mosce e mo wi e usescieuscs a oe e om mossoe assoe Weuse e meaoe o sioacay s a soocuea sio suggesa s e usea cuo ac Oucisio use a sio mo sooac is seooci e sio e oc we emi5 We u ae siowas cois eae e Aeoi sIuiwe eais cice makes see as e siois e sis e ass aoe wo is  oe iiaa is e seoeewi oesowa aic [1 5Sie a ocs sooac wi a sioacause a usemay ekwe auw sea cuowe aow e use ce e s aeewi e sio gu 5 sws aeme oausesei e s oce ae mea Ie gua s5See Seco5 a s oese oc Aeoi sis a commosassessi ia secomes om a icuo sio7113gI 0 e   ;; gu 5Eme osei e s-soes sec e ac oseoo s soes esugges e uses cse mo e su sWe use a oe e mo geaaccu yaoeacAugki a om same ois me owou use sswe ee sk omisesei is o ga esciay as is ois useisec e ai e oc owcwe aeisaac(Seco1 is amous ama 3 M5 Sec e sA mac ai aom mus aiwi same Ie scicaooe uscse usegi e ocess osec wcs use aie emee usemay cose o uscs oy s ae ie SOE se usemay ao cose i ose s a emaeas ICA Oe usemay cose s a emaeas WO as e usekws ae scic ocoy wi icueeise  e aa oe a ioeiis cisio come e secooai iao mus iw maoe s useMoscommeeciques ow e aacwe useeous; e mo ai e e Augis aacis asoe iaseeeieis aacis cay accaa ce-si seiIawe wa  ae i e g amou o use a icuoc73aumacayWo aa Cosuos ouesis oi ae use ss Aoeeca"as mo is aiee [cssie accucy acs ag euay oi [ge 5]aa Coiesgaeoae oous mac ai aoms usi sma ai se cssicaosks []ey u a Suo cMacs a eyes woeasoy we wi ia se scoe g amou o a icuocwe use a sees oaumaeemes w aamou oom sec is use ca acommeea e amou is gay iaseuie accucy oe ocecommeeaausOe e ia is coec we use sae- css o[] i e qua oe commeeusi is amou oSae-css ois e ocess w e is om io gu wiequaeseaooeacie guA commeeis ecawiu oe gu a e sguis uses e commee isoce is a mes wi eacgusei as e sse e accucy oe commeeis e eage ow ma ss wce commeecoecy ece 7 ca ae s a usi e useuscse aom use ca e commee is e Suo cMacsaom seoe sus om Ce3e accucy oa icu is ecom e accucy oeeous o Ie age ee eeese es is ss a1we co ae accucy cue s aauea we ke e mimum oe e as a iaoc As is ocess ioes omss ieio oe css oa omss isec e s aa ie sameswe ais ocess mes a ke e meaoese ia as e mos same e oc aie commeeAs we a wai i e amou o we ecommeecao ieaciowe secmo ae amou awe a eaemeiwe a s see i1 s is suiciea o1 s asecso aieac oe css o 1 s a usecommeecao As e is sec e mos acay sece is iase e aia amou7We use accucy a css-oiis siaocause we a cusi oe secooe aia amou mosWe cse use sae- css-oea a com e oae oe commee iCecause e eci-sioa ca measus qui ioaoaua e ssie (i e seowi e aia eeeea css ouses oy o coece7e 5 es ai a s sesis useieaoS E s sEce Oc1 May 31 15 1 Se 3 gcc A 1 3 73My 1 Se 3 5ga 1 Se 3 55 Eaooe AacWe ea ouassiscoiguoocess a e meioese meiocoes e e coiguosges eseeiSeco5e uscs usee s sec ac a e secosagy usea ai e commee We o e eaowi oc gauge ege ooucoiguoaac We use e same oc as iCeEce ao gccMy a gaWe com e sus oe commee oceeacoc e  commee causi Mageom CeAs iCe we useassiga soes om aeig-mooas e seom wcs a samea awca a  usi eassiscoiguoaac e s uses e cacommeewe keom e owi mowcwe cou ioaoie souesie 5 sws e es a e si oe s se e oci oe commeecoiguo a giiAei5 uscs Usee meioeais e uscs use We eemeewi is meio ue w ma uscs a usewou e sci gea goocommeeWe iesgais ea commee cawscii uscs e a esee gu I sei e soues e uscswe usemaikwe acquiom couc e uscs iCe Iocaseis sueiousei a soue some oe gu oe oc Scicayis ocsome oe gu we s amoom UOIE  IA As we eous oeeaese sa ieee iageey coaiioaoauwcwou e oem a cao assiga is kwe wou oious a ocmem75e 5Ac ss useeaoSugges Uses s Ece  5  5 3gcc 35 5 1My 3 7 1 ga 13 5 75 s Seie seco meioeais e ac sWe eemeewiis meio gauge w sei e commeecaoocess is ces iesWe iesgais meio coi e sus we suggess is acceea we usescies a se 5 sws e esawe usea e mo ie commeaoseasu eacoe oce usesciees we i emi e soosioa i e i awce cue se ae5 SecoSagye meiowe iesgawas e eecousi e e secosagies a ai e commee We eemeewi e sa-gies ioe o asec seug make a goocommee e secosagy om sec a mosIeacsueque iois mos is iaseuie ocess sise is euse aie commee Ioueemes wi is secosagy we gae wi 1 s a e si was iase 1 ieacio We is secosagy as "om"O ssie oem wi e om sagy is aimay ece coo oe Ioewosiis ssie aw s a csea oc a ce acausi a commee make mo ioecc-ommeaoe we eemeewi a secosagy w e is secso aeacis eseeoioy accoi eicoo e oc e sioocoowas asoae co e asa e ooe ocess ocee i imei e c wce coosioismuiie Ioewosie io e wesco so ie se s o s ie io a so uiemos eacis ac Was e coosi-oos e mos use eacie se e s7e 5Oiew ocommee causi Ma es Amou ecisio ca MeasuEce 9  7 13 9 39 73 1 gcc 9 1791  3 My 9 3 9 3 ga 9 7 5 9 emsees a secomWe is secosagy as "sice s secosagy is a aooe sicoiosagyIaoae sicy e s coo e s a secom uieacs eioiomos 5 is saegy is e as "" a is iee o a comise eee oma sicy oiosagies5 susWe use o meics ea e eecss oe cacommeeecisioa ca (Equao 1 a sc e i ow we com esemeics usi ioaoecom e soue si ca u iCeAugwe ese es comesswe cus oecisiocause we eiis mo ima comme a sma seog aa e sewima ioeccommeaoOueaocoi a commeaoseosioe 5 s e es oese meics e oc om CeAs e is a oomss e secooe s aa useaie commee iis ae ai ocess wi oce e ecsamecommeeacss e acao oe ocess e same Coequee sus ies 5 ug5 a e age oiaw Ma uscs We ee ies 5 a 5 moa ae use oe uscs is suicie oce a commeewi gooecisio As wou eec e use oemouscs gey oces a commeewi eeecisioas mo uscsos a eseos sami a aiA gegui oc is use uscsIe seuscso gcoge oe sas is e case e Myoc imay suicie sci weauscsEiewayiis ace a accaa ocmem sci u uscs77w Sei s Ces?e 5 sws ae secooe s use i aac es cay a e eecoe cacommeee sei oe s e casomemes cause a sigca ee ie amou o ee oio secosagyis eecis sseewi e Myocie 5Ie usesecs ois use 199s a secaiIe suggess oe is use 5 sa sec Auge ee ie mo coieeeseo s seis is oe aes suca w cooae aoocess causes ma mo s  sec eack su oia useieace suoi assiscoiguoa commee aowa use make e aia a-ow Muc is ee sus ies 5 5 moa e e a s ocommeeoceusi e assiscoiguoocessImoscasese ocecom-mee a wiia w eage is oe commee cawi Mage(e 5 is ao sws agoocommee ca oceusi ssemecoiguoseoe uscsa usesecsa e oio secosagy cas commee wii1 ecisiooose cawi Mage seooy as ma se oigu 5 os a e ew oe om e esswiw muc was usee e secosagies a e ecisioasue is osws ae om sagy eeuusi a oe uoe oc (g oe ois oao sws ae sicsagywcsec s sicy accoi eacs coo is eaoci goocommee wi ss is su is ee mo oesic is i e ie oaose oe oeo sagies79% -7 -3 -I1% - 1 % 3 % 5 % 7 % 9 1%e o nd lt Strtgu 5A scaeoo si commeeecisio79e 5ecisioa ca secosagies a ai a commeeSagy om oio oioSicsSisu(SiI su(SiI su(Ece 1( /117 (9 7 /1 1( 7 /1 15 15 (1 /1/ 9 (9 9 71/1 9 ( 7 /1/gcc 51 51(1 79/3/ 513 (99 15 /3/ (93 11 /3/My 55 55(1 93 7 (75 19 931/ 199 (3 9 93ga 37 371 1/11 371 (99 1 1/11 3 ( 7 1/11e 5Coigu a commeewi e uscs a ss usi a e ssie uscs 5 1SiSug(SiUse(SiSug(SiUse(Ece 17 /117 1 /117 713/ 713/ 1 /1/ 15 /1/ 1 /1/1 15 /1/gcc 3 73/ 3 73/ 9 /3/ 51 /3/My 5 93 55 93 5 93 55 93ga 379 1/11 3 1/11 1/11 37 1/11e 5Coigu aassige commeewi e uscs a ss usi e oio secosagyuscs 5 1SiSug(eccSiUse(eccSiSug(eccSiUse(eccEce 15 /117 13 57/9/1 15 713/ /1 57/1/ 5 53/1/ 11 /1/ 9 /1/gcc 3 /3/ 7 9 /3/ /3/My 5 97/3 199 97/3 5 93 199 93ga 37 1/11 3 1/11 397 1/11 3 99/115 Summa osusese sus sw aa  wi gooecisioca causi a sueoe a ae assiscoiguoaacis  e use oa asoe mouscs a s seis5 Coigu Ca OecommeeOuassiscoiguoaacis mo geae  case we useas ai eme scuss is gewe sc w e assiscoiguociques ca use coigu o oecommee g s a 5 Coigu a Com commeeIaissue acki sysms a oegu e o aey ioecaecomsA commooccuee wi og siesis as auea u comsucas UIas e eis oeue ia mo suie comA com commeeca sugges a moaia com seoe oem scie o mocaoa e e assiscoiguoocess we sciis coigua com commee iis ecessa sci e soue a gucauseoy o e is ssiee com eSecoe ocess e  a usei wccoms commeeaSimi e emee usecou eseewi auw ma s a ueeaccom oa me oa a s suggeso5 Coigu aIescommeeIis commoaa g wi a soiia w wa  ewa ce is ma e ieie g eses a oemeiia may eoue e oem a wa kw we oem is O as aeemeaiiamay iescause is woi oa gwcis g is ocki s ogss comme w su ea cewe e make omocao ouocessWe e ce e soues ae associawi uscso ssies a e commes (scicay e mes oe oew suiecommesa e ccsa We ao e aow ause ausisiss iis Simi i cooog si is a si aaows ao wi a useme a sswo suiw s ocomme oes sg assigee oise cou aus esei e usecoigue iescommeewi a g swi e occuee oiias mes ome cse soue(sa a s suggesosec e seomes commee5 Summais ceeseeaaac assisa use ca a  ia ce-si ei-e usi  as aemeWe eseeciques gui a useiawee queso ow ma s usewcs usew e sa wca e assiscoiguoaace se see use ci wcs a w em esei emwi a soguessio esei e ous -cycs oe s iesigu os amaa icu-cyce usescies ausce seco sassis e useici e  esei a equeyg a sugges a equey se suses e ioaoom eoeo s i w ma s useWe u ausi is aacoces a  ais come ose cae oueaoiCeCeis sseaoeses a mac ai aac(Mmageca e-oeecisiocommee ( is cescusses a moaioasc au MageO ascis e come oMageUsi Mage quis ma iecisioa a mo simeaace e s oe-oeecisio wou e Seco1 es is ia com e use oa assige commee ( causi Mage a commeeasugges e mosac Aeasco Mage is aioy kes io coioo ece oocess ioao e cagoes e e-oeecisioemewca a  Mage oy coi w s we assig e a es coioeioaosucas ae oe ocaio ams seoe occomw ca Me use aioe ocess ioao imo e accucy oe cacommee?Seco1 scuss e use oaioocess ioao imo e accucy oa is sseaomoaw use Mage ca e s o  aassige commee ( a com commee ( a aiescommee ( w cou Mage use ca oes o x Seco3ei w use Mrz ca e oes o  SimiySecoeai w e assiscoiguoaacca useassis ie coiguoocommee ause soue si I Magewe eisioae cacommee wou useia semi-aumaso e iagesec om a seocommeao eaaoaumacay ai a commeao we cou e commee causi Mage useiaaumasooas oe g suissioocess? Seco5 scusses w ( commee cou use auma s oe iage ocess oas oe suissioocesse Mage ocess is oee gia seoai se ocesscaoce a commeeseoose ai swe iaccegs ai a a uacoious ie siWe sc w Magemig eae is a coi a mac ai aom auas e commees mooe-y as ows io e siywescuss o oe awcks e Mage aac ki io coioceack om e iage1 Usi a e Aac e-Oeec-ommeeCaoCa commee usi Mage is a comeocess as e a ma iecisio ae maemecosi w e s caaecwc a i  we is succome cessa?A simeaacaMage cou  comme e mosequeoccui cago esis aacmig asie cause e moswiie e-oeecagoes a commoy ime emee is commoy a sma co seo w soe mosoe s []Aeemeis occoms uewcmoss sucas Gea UI EceO aac ca ( commee cou suggese moseque occui cagoes (e e u oe ecoms We is aacas e e pr   caoe 1 coms e ecisiooe e aacwi aoMage a commee ( We ese sus eacoe oc aweuseeaoiCe Ie case oEcee e aaccas a ocommeeas e ecisioo commeaois com 75e commeecausi e Mage aac a gaeMage commeeaea  sg eae e aac e MagecommeeMyis simiy come e e aace o a ocommeaoe ecisioo sigca e commeaoye e aacgcc is come Mage o commeao s weecisioo a e commeaoasiswe oeis (i ameasuseee e-cisiocauusi e Suo cMacs a e aacs acss e oc; a se iswas oeeacoe e sis ocommea-ose sws e sus oe sscasWe u aa eecossis e was sscay sigca ee eee o s ecisio useiis cauoa e age ecisio acss e scasese 1ecisioo aac e Mage aacca a (S=Suo cMacs = aacEce gcc My gaeco S S S S S 1 75 7 7  9 1 9 9   55 93 9 9 93 51  57 7  9 93e sus oa iscom e o s ocommee 1 1 375 13 13 39 5ocommee aoucse95coie We a coi ie es e Ece oce ouwo oesmaimemeaoeeise se [5]e Mya ga ocwe e a oese oc a sma moso a e aacwi woweywe e ae sus e a gcc oc a e su ooesma e imemeaoeeise sweiis icu  iis ise caseAecoio keio accou isec eee aacsa icuocis e oe o aacsIg e acasusi e e aacwi aays comme e aa coe mos e oc gass oeiscic eeiseis mea aie commeao a aays acceee e aacea e wo wi c ose w a i e moswo oe oc is wi oious a awo ime acss e oca ocwi w is sumay asoea ocwi ma is su is ke uesieAs e Mage aacses commeaooee oeeiseoaca commeecausi Mage is ss ke  is oemesciay as eco se gws a ca e geeesUsi Oee ocess Ioao C-a a e-Oeecisiocommeee Mage aac ca a commeeoy kes io coioo oioao me e cago wce commeeis i ca emeica a  Moy coi ioaoaue iiaCou a mo accu ( caiwe ok io coiomo ioaoaue e ocess? emecou a mo accu   caiwe ioo kwe sucas a a sucio ams seoeoccom? is secoes e ia ousi mo e ocessioao ca a  caea t-b d rnd1 Com - secommeaoWe oeeae e ams e Ece a oc we aysucau e ocs comsis suc oe ams wascoieugcommucaowi ese o oc a s ao eoeewioeoc []is suc ca aima coioiagewi assigeAs meioiSeco1e Ece ociages s accoi e com ae is agaia es aiage e com amA iaway imo e commeeecisiois ioo is ocess ioaoio Magea ca a com-secommee( couca we ow a ocess agous ause iage Eces (see Seco1 e is gu ecom a eegu os a use aia se commeeeaccomAs a o oaage oe soo eacoe se mois use i wc commee os a cawiouga e coms as we u a oewo acss muiecoms [Ioewoseoug a ay io amsseocomey sicy wiiacome wo oMio a Mu scis emeas nt t []a w e commeeuses e aia com-commeeseoe e oecom e ie  make e commeaoe 3 sws e acasus ousi is ocess e oc ca a  e sus oe acaeaoo  om Cea iie comso om es 3 a we see ausi e ocess ioaosuiay imoe ecisiooe commeeEcegeyge ecisiooe oecommeeis su may a coequeeoEce woi mo sicy wiie com uaes ae oe oeoc [we om oewo seems iica ais is e case []is su may ao a coequee oemee ams imo e e oeoce 3ecisioa ca a com-secommee( e oceco Ece gcc My ga( ( ( ( (1 97/13 71/ 9 9/ 95/9 93/35 / 79/11 953/ 911/3 79//5 /3/ 711 /73/77 /1e ecisioa ca a commee ( e oceco Ece gcc My ga( ( ( ( (1 75/13/ 71/ /3/ 93 95/1 //3 / /11 93/55/ 911/3 51//33 /3/ 711 /777 913 Ca commee Oee-Oeecisiois sseaos sww Mage s euse ca  commeee cisio ma iageis secoeses aoiew ow Magecou use ca e oes o commeee commeeisa iage commeeacommes e sucom agaiwc a e seco commeeis a commeeaesmas e eo qui a is commeecou ao use oocmage io woe commeeis aimcasis commeewcsugges e s awi aec e oa is scommeecou use a ocmageoa e sucom commeewas imemeeas oe e s a weese aacaa e eaooe commeeas was e f a  commee eseeiCe e oeo commeeeeo esmaocommeea e imcasis commee we oy ese aoiew ow Mage cou use ca e commeee imemeaoa eaooese o commee is  wo3 Su - com commee e e se Ece iage quesaa sucom commee( causi Mageey ma is quescause e com wcey iage UIwas io sucoms a assige ci-sio we seoe sucomis secoeses e sus oaacaasis oe sucom commeea sus om e use oe sucom e e se 5e sucoms e Ece ocCom sucoms ai sC 1 17g 17ime 33SW 35am 11 197 15 UseAssise 1UI 5 1e Awe e siqueso Mwca a sucom c-ommeeQueso ^ AweWcs? ^ Assiga soes a usea i-oseoe e oe com ew ma s? ^ s a coecom aeig-mooWcas? ^ e summa a scioa usee a-sw  ^ s a e sucom ioa-oaea ie summaWc a A sucom a coiWcaom? ^ e Suo cMacs aom is useca e commeeCa a Sucom commeeOe eigeecoms oe Ece oc eig coms sucomse 5 sws e mosucoms ese coms a e moai s a e sucoms oe comom e e we see ae mosucoms es om u(SW y-si(UIA  is caia simiway aoa /= (see Seco1 e com-meeis ca e s e e oe com e a caa commeeeac gu e 3 sws e awe e siquesoom Mage ca a  wi e ees iawe eea  a a gigee ocess oai e sucom quis eo As gaes a ee sucomse Ece occoeiois sci e sucom ie summa esi iisqua acesem-ea summa si wi "[Wo   a g e"Wo sucom (see gu 1s a e wi eisucom usi e usc oec e wos coaiie seosquaaces u ie summa egu mocog asoOgisoue u a ^ -s/gsceigs/sw_ggi?i1gu 1Eme oaEce e sucom oe 7ca a sucom commeecommeao ca1 53 57Acasusca om Seco1 aa wi oy  o occomSimiya wi oy  o sucome same asoaecisioeso aaia eaooa  we oy ese e ca eaa e ai s we gaeom e soes acou wi a sucom om e me ame oOc May Ous secoai7 swcwe e assiga soes oe Ece ocom  aa sucom sciee 7 sws e acasus sucom commeaoeEce oc Wi e commeaowe ace a ca o57 is sumea awi e commeaoe coecsucom was commeeso oe meGiae sucoms oe ocese a g oocoa e e is  ai eacsucom com ausee oecommeeis su is susie S susQuai sus  e e s (see Secowe coe1 sucom assigesAs meioiSeco3Sioe sucomcommeaoWe u aiacce  oe coecsucomcommeaosue ( oe meCoi ae sucom a ss coaiae com (i iis easy a a sucom ac a com e oecommee e csses e sucom commeee asamou oiis susi a  make accu commeao9Ie cases w e sucom commeecou asoy ocoeccommeao a moom coio(i e ee cases w e euee w com ee accucy imos maiy 5is accucy aacs e 57accucy we iacayAs was meioiSeco as we ioaoauwwase coecmosucom commeao makewe cse o ecommeaoas is was e same mocommeao we oe we as wi e oecommee iSi we ggemo commeaoawe esee e iage As wi  we coesicommeao iegWe u aie mosucoms commeao eseeeiseom e si ae  wou aimoiacce accucy aaccucy o55a 59scis su sws aewi uie mocommeaoe accucy oe sucom commeewouoy imo ss aeQua sus As was   a a cisioquesoai was gie iage e sucom commeesucom commeao ses iicae iage ae commeao was a asoe mocommeaowe eses iicaae commeao was o wWe e is su iske e e w accucy oe commee e iage wae e gcommeaoie sa eaiwas wew As wi e comcommee e iage iicaice ae we muie acae commea-oa aey aiwas easy ci eeemIe usage quesoaieou o oe iagee iagecommeeas u   use3 Eo EsmaocommeeSome ocsucas oss ack e eo qui gs a a as ie g si eous wo Wei a coeagues eseea cique esma w iwi ke a g (a e-oeecisio seoeo ioaou ie g s [] comme w iwi ke a w ey use e asigouaom a com e summa asciooe g sUsi eiaacoy 3 oeieco wewiia +5 e oacaeeoIeec Wei ea usea ugiooMage use Mage caa commeeaesmas eo ( e siqueso wou aweas swss is a acaosee aie a ossom/ossas  e1/3 oe oc awe emiackeg eo auo ackwe aeiwo was mo ouMage wo91ie 3wi e ees eeawe a  a a  gige ecaoa asis ois o is as woe Awe e siqueso Me wca aeo esmaocommeeQueso^ AweWcs? ^ soes a usew ma s? ^ s a coecom aeig-mooWcas? ^ e summa a scioa usee a-sw  ^ s a eo e eo es(e 1 uwou scio sucas 1 u 1-uo 1 yWc a A eo es wou coiWcaom?^^ e Suo cMacs aom is useca e commee3 ImcAsis commeeA commoe-oeecisiois pt  wce seosoues ae accesse a u oimeme a a a i[7 71]Cao a Ce useaioaoiecique i imcasis og s [13]Ieiaac ey ec om ss a souesi gsAeocessi a ie e seisysm ea sossie s ce see oa w Wi eiaacey we ae ecimcsoue s wi a ecisioa ca o3 a sc i a g  e soue s imc e Mage couca a soue commee ( e 3 sws e awe e siMagequeso suca commeewi e ees eeawe a  a a gige e caoa asis ois o is as woAssisCoiguoocommee Oes-i sWe e aemes oouassiscoiguoaaccaao a com-mee i oekis osi aicAs o eme mmeaa coeagues [71] a Yi a coeagues [7 oseaacs a giaseosoue s a is ecomme oes ae sucoici seoco-occuees oces ese s coeie souesiese kis oaacs ao qui coiguo sucas i wcaaco e soue si coiwmai co-occui cesSim-9Wcaom?Wc a siqueso Mage wca aimcasisAwesoes a uses a coecom aeig-mooe summa a scioa usee a-ss a e mes os aweuc e A mes cou coi Aaea- is use ge oiesioao sucasMycoec sice  e mes os awe mosima e [35]e Suo cMacs aom is useca e commeee 9Awe ecommeeQuesoWcs?w ma s?Wcas?w i e aacusei coo a  (see Sec-o5 a siog oe si oaaco cou esee e use aiicoigu a commee ese aacs cou ao eee e usecoigu wckis oaaco coi simi e gusec-o  coiguo(see Seco5 As o emee aaco cou gu a seowee aaco soesimioems seogsimia cc a ugkeywo eco a esee euseseco5 Usi commee Auma iage cisioI Magewe eisioae cacommee wou useiasemi-aumaso e iagesec om a seocommeao eaa oaumacay ai a commeao Ouo is aimaki a iage cisioe iage aws okwe ais cessa aie e commee emewusi a commee sugges wm e su assigsoo e iagemig cose om e seo e ocommesseosuckwe as e cue woaoeaccommee w isocao ooeioaoawas aie ie g si a us aie e commeewe we u asome ocMage caca ( wca geugecisiooca aimay ssie use e commee eieauma ceaie-oeecisio oas oe suissioocessemee  e Mya ga oc ecisio a9is mea as ese oc cou assigaumacay wiw eoWe ao u ae  a oc we a 75e93commeaois eses e ssi o e suieoe g secom e occom commeao iaoe eseseee issue acki sysmocsucas Ece aow s a iagewiie am a icuo e  e suiemay ce emomiscssies ae iage  emiwe mo s oe imco commee oe iage ocess is eUsi aImeay UaAome aacwe ese iis sseaoai e cssieusi a seo;a e is gaegeea e mac ai aom so aecommees a come ew oa e ai Icos aimeayuaaom oy ews e ies oe ai o aa me a ecssiemois uaaccoi []e a o iaaaages usi aimeay uae aome is ausi aimeay uaaom mimics w ioaoowsi a ae a g sie seco is ausi aimeay uaaom aows e cssiemo caoe yAs eiiSeco3e Sicssie a ua ocay woa w ai s a ai em e seos useaiWe commeeis ai a e is eseee aom ae same mee ocess ua ce-si commee wou e same; woae w ai s a ese a e ai s aom ia e w cssieis aio a ema ac wai s come A cssieaiwi aimeay uamac aiaom es e use ao ai ocessAs wi ua e aicommeew s wou woaocaywee scou iegio e commeeas ey a accesse is may su iecssiei mo si occes sucas e aioow ooccomsgu a gu 3 os a ew oe oae oaimeayua yes aom ca a  w e s a ae e c-ommeeicogicaoe We cse use e e yes aom oucomsoas we access a imeay uae iooSuo c-Macse commee a eaaey w s a ae ecommee gu coms e ecisiooe imeay uacssieEce a e ecisioa ca oe Ece a  causi e yes (see Ce3 eae e gus comso As eecisioe  yes  wou aeaas a ie gwe 9e 1 ecisio ca a measu wusi aimeay uaeyes aomeco Ece( (1 55/1 5/1 /1/ 3/13 / 3/1/1-9-7- -531^0 ,tl, ^?"^ S E3^ 5i 53 E13 ^ l" CO 0 C^ I^ I r 1^ 1 1 rSS ES S S ES SS E 53  A  5  (9(  3 ^ E g3^ (`- (.os-E - Int ^ E - t r - Int ^ r - tgu ecisiooa cssiecausi ae yes aom ais imeay uaieoe eSimiygu 3 sws e ca oe imeay uacssie e o ocwi e cas e e yes  aoieo We usee same a eoocess as iSeco3om e o gus we see ausi aimeae yes aom esoce goocommee ie scase (i usi oy e mosce 7s om Ece o3 as e secisioac oc isw aacewgi a oe s a e yes aom ia si Ieaccasee commees ecisioa ca gs suiay ome95 -1-1-1-1 ^ 11 1 31 3 51 5 71 7 91 91 1 111 111 1 131 131 1 pt- E - Int ^ -E - t r - Int ^ - - - r - tgu 3ca oa cssiecausi ae yes aom aisimeay ua97 o eack e commeeA miooe commee causi Mage is aey iooceack om e iageaue commeaoemea comcommee  cou causi Mage a euse a oaeses eiagewi e commeao Ie commeaois aia (i eiagees ke e commeaoe iagecou ask a w commeaoa e owou mo we s we iaccei e commeaoe iages osome eack; ey oa ga case amig use imo commeaowe e aoms awe iesga cy ke suceack io accou; e aoms use si ioa-oga ioao Ioewose aoms qui e s "is ie s is css" a cy use e ioaoiesme "is ie es  is css"iowo emie usee use oeack a  [] cca a coague aac ioo eack ia com commeaosysm was ese e ke com ie iageke e commeao wewe sage ais is u o eack e commee as e commeeis ioo a w ioaoom e cooe commeao iecommeewas immea eseewi e same iwou oce e sameseocommeaoA iacique ioo eack io e commeeis useioeme ai []ioeme ai is coeewi w aagesu so as mami a - waioeme ai ies -i a cy ama e ss ie wo w e age su ac essIe coe o  e commeewou make a commeaoa woucei a si oga awe seoaawee commeewou makew commeao seoyi mami e wa (i wee commeoeo we as a ioeme ai aom is sig a-o- a s- wawe e aa iageowou ke giuusi e commee e commeeacea suicie oaccucy97Ce7l WIis cewe ese wo oumac ai-seaacc-a e-cisiocommeeMageWe gi esei aoiewooewo as oeee iage ocess a w s a assig -o oe e-oeecisiowe scuss ous wo as mi om sowa siesSie o oe s oe-oeecisiocommeee assige commee is a oee com-mee we ese aoiew oous wo as okeaassis wi eecommeao ii a oui e e osowa eieWe e iscewi comso ooewo aoks ao suo iage ugcommeao7 Ses o i iage e sooukwe e eses ascicay ok aeocess oiagewe oeses o o gmes oe iageocessima w assige is Sausky a coeagues emi1 s om a e osouee commu iesga e iie ogoaoie cooioosisowa oem mageme [57]ey iieiage a assige aso oe sis ie "a sowa oem mageme ocess" [57ge1] a o oe o s owcey cuse iesga goao Oeieecs u  goa "w is sie e g?" was esigs Oe cs awe gie we si-oeecisio ("is e a oem? "is is a ica []"a "is is oem e mai o we e-oeecisio aca cago("wis e ssig" a "w su e [] mage" Cwsoeee sowa ce ocess useie micomsiooa e cooo[1 usea cooioeo aac ese o aeas9 ei assige ocesse cooos es assige sagy was assigs e ice oe mo aaeaieo(caee sciassagy Cwsscussee aaages a saaages ousi agessagy w s we gie aie a a maesagy iwc oe s wcey wi assume siAs Mage is icommee seoscaeewciee geomaeuseiis ie a sciassagyMockus a coeagues emie e ocess use o osouesowa ocAca Moaa comem  commeiaoc []e commeiaocey eas we assig a suisoaccoi ai a oeeise qui A commeecausi Mage assis e suisowi e e eAc a Moa ociwas ea we aowe se-assigs seoeico ow eeisea ies Mockus ea ao eae Ac oc iage was  o oo ies w eoc iage ow quesom ouoeao is is cois wi oeosoue oc; auge may ous ee a wi iageeis usuay o oo key oe oi iageKo a coeagues oeeseeeMicso  i eiiomaoe [39]ey u ag iage was a commoacoeia9 ouoe 17 iages e oee9mi oiwcey we oee ey u ae ima ioaoe e oee wi iage was i ie oem was gima (a si-oeecisiow icu wi i e oem (a e-oee-cisio a is e oem wo (a si-oeecisioMage couo a commeeawou assise iesma e eo ee ie s ie ocs si ioaoaue eoqui s (i w icu  a e eo es we sc(e3mis1 u o5 u See Seco3 mo iCaea coeagues ae cooiowo osowa s aasmac com omo gequimes comsuo [15]ey oeeaiagei e assige os was iweek meesey suggesaa ecssicaosysm e aimae ogs wou cie iage ocessom ioacoeaowi woi ocommeiaocis assige cique is s usess oee imocooioo sucas o g siesc is a wese // ac o e1/997 Mi Sowa Aicsiesce yea seeaiase ie mi osi om sowa ocima e soue sig sia emaiasWe ese eosio cagoes seoe osi ais mi7 Mi Soue Co siesSoue sies emia e ooses i ec uymos [937]commei oes ce [7 71]a co ow[We gig eos om eacoese csua coeagues osea ogm asis cique i wcogm oies may iica us [9]Ieiaac a ogm asis oges ogm oies uy a uy io oe e ogmseseoies a egi a mac ai aoma mo oese oiesa ca uea eemeewi usi e Suo cMacs a C5 (aseiooC5 ca ese moseoeemeao ey u ae Suo cMacs aom was gooai e ogm oies iica wcoies mosiicauy sowa Yi a coeagues [7 a mmea a coeagues [71] oseaoacs a gia seosoue s a is ecomme oes ae su coici seoco-occuees oces ese scoeie soue sieiaacs we seo mi ciquesa we u scoeogm eiesemeoccki iaseos e soue sie cou waeaumissi s (is asu ao ecewmaa misoue sies i e n toa sysm [e owac sws w a guio amsa s ese ams e co wcey a sieoseuses oaoweac ie iicaooeese iicaoooeiessowa qua esmasco aoeowcogea osi ouei osuysmswe e aacwas oy maay ae e ocas a ooocoea emoyeiacce7 Mi g siesIoaosia g si s euse a moseaSome usee ioao iesga queso aue e ocesses [573some auo eeaic oe e ocess [] a oeo iage a ocmage wi commeao [553We gigeos om eacoese cagoes a e ouwo1Mockusei a suse om e soue a g sies oo osoue oc oa a Ac  com e osoue sowae (OSSocess aocommeiae meo []Usie g siey aiacosio ausucis as e s ayeie OSS e commusioowoa e cies oe oocO i was aOSS oc  a guo oeomaggaaa co guw ic a cei g s om a guo oe omag gaae si oe co e amis o o oe omag ee eee gui e gs a e gu e gs makes iage a oem sucocWo Sausky a coeagues cus oe ioaou ie g s-ie goaois wo was ii b rt nr [5g osa gus og s e icao ey oe oese o a scie s as a mea oimo w oemsa mage is wo s ou oo Aa w ouwo ae wo oSausky ea iesga e use ogu s a commoaIeiwo iis e o aa eciy sie Iouwoe gu is e-cisiocagoesAa g wos aim ass e mageme og sIe case oSausky a coeaguesg os o osesas aioaosuc sagy ce cog aoaoeo a as a sociaoe mecsm oe commu s sucase assigoccsmem Ouwo oks aassis wi e magemeos o cagoocommeao w sWei a coeagues a cique esma w iwi ke a g (a e-oeecisio seoeo ioaou ie gs [] comme w iwi ke a w ey use e asigouaom a com e e a sciooe g sUsi eiaacoy 3 oeieco we wiia e oacaeoIeecWei a coeagues usea ugiooMage7 EmaiAs a coeagues mie emaia oe Ac  seeoc awequeso aue commucaoa cooioacces o iosouesowa [7]ey emiqueso aue oies osociaoscoeoeeac omai s a ac ie soue siass ea u ae emaisociao was caooeecoc commuessucas a w mem accoui mosoe messagesey auo ackwe aeiwo was mo ouMage wo1u ae was a so coeoeemai sac a eac a  ay a mo sigca socia aa e icis oe mai ssas ea oeeaa w mem accou ma oe emaimessages ie mai s we oeeag s  uy seaacsse e e-oeecisiocagoesis usioacss ecagoes a e e sci wc a wca a O7 Eeise commeaoO ki ocommeecausi Mage is aassige commeeasug-ges wc assiga  is ki ocommeeis a pt r-nd Iis seco we scuss oewo as emie commeaooees ii a oui oe sowa eie e7 Eeise commeaoiGeOui oe e osowa eie e eeos usi a e ocques commei eesIis secowe scuss ee commee ausemaicesgs a ioaoie emes oaumac ee ea s Yimam-seia Koa []O cique useee commeaois e use oeeise maicesSeea caum eseea cique ausea mai cago emes oa seaa e com [] mes wecagoseoe es oe cumes oce e mesO aas okweocoeswe iusi lt nt  [] auseas e ws oaeeise mai Aiiawou que aee commeeoa e s oe que we use ecaia ws om e eeisemai e es oe ws we euse o a esomesAecique useee commeao is ee gsCame acoeagues i eeise gs e cs aea iemaimessages [11]Emaisuie use e ee commeesysm we csseo ae o eee see a cei omessages ie cs was caA g-sei aom ( [3was euse i e uses ceeiseAeg-seaacis e Expt wccas eeise gsosea seoeiicao []Eeiseuses e a cio oicao ca aeeise g oa sea e cio a use gaugew aauoiees ceaies seoe es a ci a e esaci  semaic asis [] is useoe oe cume 1i w o cumes aAee ca u keywo seaoe eeise A eme ow a sysm cao ee commeao is iomaoie e Exptnd sysm e MIE coooecumes oe coo i sucas cicaeseao sumesauemes a wseEeeeoa seaei ieace aeee commeao seoequey os associawi icuemoyees []Ouwo uses a uciquemac aica e eeise mooe is cique is mossimi e ioaoieaacuse e Eeeiawe e  i eeisewe a macai aace om aioaoieaaciawe a caaieos ai a iaii a mo gemooeeise7 Ee commeaoiSowa EieEe commeaoie sowa eie mais ima cuseoeuse oe soue co siWe o e sucemese Exptd  Mac a Ackea[] oeeisecommeao o gua cicasuo gua a sowa egu e eeise was iseoo uscse usc e ccasuo guwas seoa keywo seaae e es ooeoemse usc e e guwas e -1wcise useme oe w ma ces a ie soue sieee e was eme e w scckeia ce e Aesysm ausea simiaacis Mockus a ss Exptr e Eeise owseocommeao o w eese soue co sey see oa s eeise oe moeeise ams e e w aeeise am was a ce e awas cckeio e soue sike e Eeise commee eyusee -1wew e Eeise commeeoy usee mee Eeise owseusea e mes om e soue si ge Eise owsecoaiaieace w a useseca a ceia esoees e wi e amou oeeise i iica sieusecou ao seca a see wcs ey woeo a simiysee w mucey moee e Eeise owsewas oyeia esisowa e oc a u  mosuseicao awe eiew e oc ockecasysm eeise1e Ernt Exptt (EE Mio a Mu ao usee -1aac i eeise nt dnt t []Aemee amis aac am asaous s au soi icuoemEEo-commeao mem oe emee am sewcs cegeeie sa wc ma e cese EEaacusemaisecomo o e eeise commeao e seosae was cue iesi7 Assis iage ugcommeaoe a e oewos a okeaca ies o commeeo okeaca commee ( a o s okeacaa com commee (  ouskwe oese wos eiooio a ouse iagee ao eeos assiswio oe si-oeecisioc s asc oems aeaeseeie si (i ica s cca a coeagues [] iesgae use oe mac ai agoms comme wcoeig maiee ams wca su assig Augey e eicommeao as e am com-meaoas e e ams we eacsie o occomom oui oew is is e same as com commeao Simi ouwoey iesgae Suo cMacse yescisioeesa asigouaomsa u a e yes a Suo cMacs weaia aoms (see Seco3uaa Mu [19] eseeaaac ca a  seocagoo Ieiwo ey aceecisio oau 3 o om eEce ocusi e muimiae yes aomSimi ouwoeyuseuscs i e oe ai s (see Seco3Cao a Ce [1 1 oui aaaccommeaoseoioaoie ey use om e g scioasoue si gs a ee ia maesimiaMageAoey use a cique agous ouuse oe i yes aom maki ecommeaoeiaacacea ecisiooau e Moaoce wo o soa coeagues [55] a ew [3 emie use ocommee assisiage wi o oe si-oeecisio i ia w icas aes soa coeagues usea uageaaca ei ae  oe icas s ia coo1g siew aacao useuage ocessi as we as cs-a aceecisioa ca s oa 5 sc1CeCne use oa g si ie sowa e ocess s a moa oc we oe cosousi a g si is e ee s oauge iage ocesse oaocisio ma iageca io o se is cisio ai ia ismea sucas ie is a ica ois ocieWe ca succisiosi-oeecisioe seco is cisio aoa e e ocs e ocesssucas i e occom e aec oe assige We ca ese e-oeecisioMaki ese cisio uses soues amig e s imo eoceamagi e e ocessis sseaocuses oci maioeme ie-oeecisio uga ocess we ca e e iage-assis commeecaoocesse wo sciis sseaomakes ucoo is e osowaeie we ese a mac ai-seiage-assis commeecaoocess/amewowcwe as Mageca commee aosuggeso  a iagemake e-oeecisioSecowe swugacaa emcaeaoacommeewi gooaccucy ca causi Magee acaeaowas coucacss e osoue oc a sweacommee wi gooaccucycou causi Magee emcaeaowas coucusi a e swi uiage om e UI com oe Ece ao oca sweae commee woewe iacceiwe ice aaac assisie coiguooe-oeecommeeis aows a ocmem a eiocscic kwee e coiguoo commee eiocsywe sw iis ssie o commeao seoai omsi ioaooa ce eaoa see is aows  commee1e 1iagewiss iage-assis commeeiageA Is is a ica?Wis gss?iagew se is is oem?iageC w se is is oem?Is is a ica?Wo sysm is is Keywos e iagew se is is oem?Wis e siss io ois ?Co soo simis ooems causi a smaeamou o1 Wois wo s okeao i ie sowa e ocessg iagea eseeaaac assiswi o oiage cisio e-oeecisiowe mo wo e  was assis wi iagescicaywi assis si-oeecisioe s aea esome wo wasassis wi o osi-oeecisio c ica s [3 55]Oeao oioaoe ao swa s a ome yi oce ouscieia [39] e sooukwee s e wo iauma ocoocouO oe queso se e uEce iage ouieiew was woees oeces oioaowou ey ke  commeaoeiage we aey we aowe ask is acessa seemasie simy o a wiss e 1 sws eiwisse s acessa ioeoimae e iageom e e we see ae oe uiage saesmaoose oe eoemis is ae o x wse caousi Mage cou eom oueeees wi is wowe saw a e o iage wi ea aia use  oeimac (i a ce eieso as qui ii sowa oe ocs g si see is ewe cae assiscoiguoaac commee (see Ce5 Augwemoaa eae aacca assige commee( e is mo wo  ymo iesgaois ewas usi eassiscoiguoaacoe ( commeeAugwe eseew use e assiscoiguoaac aiie caoooecommee1sucas a occom commee ( a sucom commee (eaois cessa i ie assiscoiguoocess ocescommee aa come ose caiCe5Secoaugweomock-u oe ieace assis wi  coiguo e is s wo  was s a useieace e assisaace sus om ouassiscoiguoeaosweasi miciques may ae oss aa si ois o ei wco a queso mii sowa si wosucas e acaomi aacs smaeoc a i use ue ocess ecom si A aa o wo is wi sc e aioo commee i a ocs iage ocessO oe cees we ceicouc e e swas igei iage y Si a iis we u we cea Augwe coigucommee seociage we si use e com-mee uiey we oeecwe moa aey we eecwe e iage use emis sseaoeses iasus aiicae eecss o ( commeewemo wo e  was egoaoaio scicay io coe cois mo eaooe commee i weoe use o commee ces e me a iagekes iage a caais was o oouseaqueso (see CeAs meioiSeco3we we ae coeceugioao i ie was aeec Oea-oses oiage usi e commee a wi a mo ecise iumeeieace is ke e aweis seaqueso moa ae use o commee cace iage me wi ke make e use oe commeemo ac iagee seco coowo was e aioo commee is eeooe e o commee aca causi MageSeco3eiw Mage mig use ca commee eoesmaoa imcasiswee caoa eaooese commees e woo mo ( commee may ao o ie iageemee Ece ao UI iage came iesiasucom commeeaeusi SiCoois wo makes e owi coo e e osowa eie we eseeaaac ca  commee agesacss s o  Iis sseaowe iesgaus o commee1a commeew assiga  ( commee wccom(a sucom (  a agai a a commeewcoeocmem may wa  ioeauogss ois  (Secowe sweaMage ges acss sowa ocWe ca a  commee e osoue ociwe swee commee causi Mage a gey accuis was swio wayse was aacaeaooe  acommeeWe eae   a  commee ia es coucwi uEce ao iage e UI comom is es we coieouacasusu is sseaooaeoousi suisea uusemac ai aoms ca  commeeWe eae use ocou se yesSuo cMacsasigou C5aEecoMamio ca suca commee We u aSuo cMacs cas e mosaccu  ige we eseeaaac assisocmem icoigu ocscic me wca a  commee We moais aacca  commee ocWe swew e aacassis a ocmemii wcs usew ma s usew esa wc a yis sseaoos a s ow iage is accomisa e ces ce iage e ocam oa successosoue oc is siioaoom quesoaisiageieiewsa a e s swi w commee wo iacce1blh[1] kasAgwaa maksaSkaMi sequeiaesI d thElth Intnn Cf tEnnr ges 3-1 1995[ WAis Kie a Ma KAeIe-seai aomsMhn 137-a 1991[3] Aikoewa GaiCMuCo wi og siesI d th OO rh E thn ges35-39[ Aikoewa GaiCMuW su is g? Id thth Intnn Cf StrEnnr ges 3137 [5] Aik a GaiCMui imemeaoeeise om gsI d thh Intnn Wh MStrp- ge IEEE ComSocie[ cao Ae-Yas a eAi- Mn Inftn trvACM ess1999[7] CisaAGoueyem uMiceGe a A Swami-a Mi emaisociaosI d th Intnn W MStrp ges 137-1May [ I wmaa c Ccouc owacs ue sowa sysmsI d Intnn Wh rCpr ges -371999[9] Yuy ua Mice Es i co eo a mac ai oogm ecuoI d thth Intnn Cf StrEnnr ges [1 gsquaiageguiWege/me/gsquaiageGui[11] CiseSCameu MagoACoia mEeiseiicaousi emaicommucaoI CIKM 3d thtlfthtnn nf Inftn d l nt ges 5-531ACM ess[1 Geo Cao a igi Cew sowa sies ca isoi aw ce ques I Wh E St v Ennr 11[13] Geo Cao a igi CeImcasis mi sowa a cequessiesI Intnn StrMrSp ge IEEE ComSocie ess[1 Geo Cao a igi CeSuoi ce quesassige iosoue eI th ACM Sp Appld Cpges 17177 ACM ess[15] Caea CaSoe s augs Sndnn Inftn St 7(133-5 1995[1 KeCws A cooioeo aac oaoocess sigOrnn S 57-1751997[17] KeCws mes wiso a AaIoaosysms success iee a osoue sowa eeo a measus StrIrt d t 11(-1[1 KeCwsa a ScoiCooioacces wiioss eams e g ocessI Cp Spt AtCrdn ges-3 ICC ess[19] auaa GaiCMuAumac g iage usi cssicao Id StrEnnrd Knl Ennr ges 997[] Cio  SouisGa Ma a MaaeSieuisMageme oieeeies icoa sowa eId thIntnn Sp E StrEnnr ges3[] Sco ees Susa maisGeoe Wasomas Kaue ac a Ie  semaic asis n thArStf Inftn S (91-7199[] Am ia  Mamum keoom iome a e EM aom n thl Stt St 39(1-3 1977[] Giusee Aoo ccaMassimia aa Sa GAaaccssi sowa maiee quesI d thIntnn Cf StrMnt ges 93-1[] omas Geec Mac ai En CnS [] u -o a mes Mema e eeoc A icaocase s oosoue e IEEE n StrEnnr31(- [] o mios a Mice ayo ieeeCoio eoima oe sime yesiacssie I thIntnn Cf Mhn ges 1-11 199111[] Micesc Maige a GaA a g a ackiI d th1h WnCf vEnnr ge IEEE ComSocie[] Micesc Maige a Ga a ase sse om iocoa g acki sysmsI d thInt-nn Cf StrMnt ges -3 IEEE ComSocie[] Geoe aa I Coai om Comsioocssie gi aiI d h En Cf pl d t Knl t ges 1-17 [3 s Gassea Gaiecsicoec acces a OSS oemmagemec a meoI Cf CpnInntn d n [31] S GuSuo cMacs cssicaoa gssio cicaUi oSouamo cuy oEieSciee a Maemacs;ScooEcocs a ComSciee199[3 oewAssiscooica g sMass esisUioisComa[33] oacms cagoowi suo cmacsai wima asI d th1h En Cf Mhn ges 137-1199[3 Geoe  a yEsma coius sio iyesiacssieI d thElth Cf Unrtnt Artl In-tl ges 3331995[35] Mik Kea GaiCMuMy a ge-oiesmoisI  thh tnn nf At-nt ftrdntges 159-1ACM ess[3 mes wisoKeCws e sociasuc oee a osoue sowae r Md 1[37] SuKimomas mmeaEmes Wa a Aas eec us om cacsI d thth Intnn C-f StrEnnr ges 9- [3 MKieAuo soues ia ieeie n thACM (5 1999[39] Aw Ko a Gi aIoaoe icoocasowa e amsI thth Int Cf StrEn-nr ges 3-353[] SKoca Geo Scei Eoco-ooa co-oioiaosoue sowa oc Gme Inftn Stn 11 11[] Mao Ma Maya MoyEese ee a kwee scoI d thIntnn Cf n-CpInttn ges 3-3we Eum AssociasI 1999[] WMcEa eeise commeaoI d th Intnn ACM SIGGUCf SptGrp W ges3ACM ess[] WMc a Ma SAckea Eeise commee A ee c-ommeaosysm a acI d ACM Cf C-p Spt ClW ges 1- [] SwMio a GaiCMucommei emee ams I hInt Wh MStrp ge 5IEEE ComSocieMay[] m MMi Mhn WCMcGw-1997[] Auis Mockusy eia mes s o case ses oosoue sowa eAc a Moa ACM n StrEnnrd Mh 11(33-3[] Auis Mockus a mes s Eeise owse A quai aaciii eeiseI d thth Intnn Cf StrEnnr ges 5-51 [] Sa Mosca a GuA iaac a emcasowaeie a i acao ecmo u-oss imaieen Std Str 53(35-7Yea[] Ay ukio ick aisWes MasMea Mi ayaSu a WaAumasuo cssii sowa i sId thth Intnn Cf StrEnnr ges 55[5 ss Quia C5rf Mhn 1993[51] Ec Symoe caeaa e a r Md 3(3 199[5 Cisaom is a i Maos esAoiew oesowa eie ocess a o ie Moa oc I d thOp Sr Strvnt Wh ges 155-175[53] so Miewe S ime e a Kae ck eoassumio oi yes cssieI d Intnn Cf Mhn ges 3[5 Ggoo esSKoc a ss MGomo asis ameasume oe sowa sysms mea oe ca o I d thd ICSE Wh tAn d Mrt StrSt(MSS May 113[55] so Mags Aeso a Oskacooica cs usi uage ocessiI thth Int Cf StrEnnr ges 9-51 [5 Yasumi Sakakice aaes ogmmacaiee r C-p S 1(115-Oc1997[57]  Sausky a s Gasse goaoa e cooiooioaoa ac isisowa oem magemeI d thIn-tnn Cf SptGrp W ges 1-19 ACM ess[5  Sauskys Gasse a Gaiecg oseessagiesa imc ia OSS e commu d 1 IntWh MStrp ges -[59] io SesaMac ai iauma cagoo ACM C-pSv 31-[] c Segaa y KeaImeaai iSwiI d thSth Intnn Cf Mhn ges 3- [] cek kwekiomas mmeaa Aas e W ces iuces? I d thIntnn Wh MStrpges 1-5ACM ess[] aoSoe eC-Yu a Mi- Su Eeiseoa eo ee moI d Ur M ges99-1Siei [] ASeea KaEcaumAee/ee-ca sysm seoaumac eseaosemaic sucI d thth Cf Art Intl Appln ges 3-35 19[] c SSuoa Aw Go fnt n An IntrtnMIess199[] CaWeiem omas mmeaa Aas e w wi ike is g? I d th Int Wh MStrp [] C CWiiams a y Kiswo g ig eI  thIntnn Wh MStrp ges77 May [] Ia Wiea moy Ce -equey oemEsma eoes oes iai comessio n Inftnr 37(5-1 1991[] Ia Wiea Ei a tM t MhnthvIltn 11[] wiYimam-Seia AKoaEe-i sysms oaoom a maiasis a e MOIaac n Ornn C-pd Eltr Cr 13(-[7 Aie YiGaiCMuymo a Ma CC-Caoeci soue co ces mi ce s IEEE n StrEnnr 39575Seem[71] omas mmeaWeigee Saea Aas e Miioses gui sowa cesI d thth IntnnCf StrEnnr ges -57 115Appd Abtis aeieses e uscs awe use e s e a-caeaoocommee om Seco1A Ece ao ocese uscs a eeio oe os gi auaa a Mu [19]1 Ie s esoe(i WUOIE O e wi e me oe w was sassig i Ie is maeas ASSIG ea s kesi e a e is wi eime3 Ie was soe e assig o e wi e assig o Ie was soe e ow e ow was assig e e wi e me oe w soei5 Ie is maeas  gass ow soei e wie ow maeias suc Ie was soeas  (i WO WOSEIA e ow e a was assig i e wi eme oe ow se e is usc co casesw e suieac a sucas aei askemo ioaoa i ae oce e oem7Ie was soeas  e ow e a was assig i a o se e gee cao is usc co cases wa g is suie eo sucas e e11kwi e ooooEcea ac e gs ao eess i Ie was soeas  o WO e ow e a was assig i e wi e me oe e isusc co s aa - ims e 9 Ie is maeas a ICA e wi e oe owcis is a ica oA Moa ocAs a oe Moa oc use e same e ocesswe usee same uscs e a ga oc1 Ie is maeas WUOIE o O e o s kesi e a iis uw wciwi assige is as ussiae Ia is soeas WOSE iwas so mae e oi e giagea iis uwwcwou eassige e is as ussiae3 Ie is maeas ASSIG ea s kesi e a e is wi eime Ie is soeas  a e s aaces wcwe a a ewe e(a Ie is oy o suieoase wi eime( Ie is mo ao suieoascose e me oew suiee moss(cIe suiesoe as cao i ee wi e ow is assig e 5 Ie was maeas  wiouaaac eiwas ke agssioa e is wi e me oe ow maee as Ie is maeas IA a e ow soee was e ow suiee e wi e me oe w ma e cisio1177 Ie was maeas IA e ow suiee e was ke suieieoa iis uwwcwou eassige e is as ussiae s aa maeas WO a oesoeaesome scussioae aca coeusIis uwwcwou e gso e is as ussiae9Ie is maeas a ICA e wi e oe owcis is a ica oA gcc oc1 Ie is WUOIE o O e is sieia iis uww wi assig e is as ussiae Ie is maeas ASSIG ea s kesi e a e is wi eime3 Ie is maeas WAI o SUSE ea is wai mo ioaoosome oee occu sucas aeg i is g ca soe As a is ie ocess osoi eoeme wi eime Ia is soeas  ee wi e me oe ow maee as 5 Ie was soeas IA WO o WOSE  e suieee was ke suieieoa iis uww wou eassige e is as ussiae Ie was soeas IA WO o WOSE  someo oeae suie ee wi e me ama aio7 Ie was maeas IA a was e sm com ee was e su oaco a smmea is as ussiae W e ss CSE is e gcc oc some g acgs sw aaa g was maeas suc ese aea o s aa ie si so aoes cae emsucas icasSucs a wi e me oe w scee ssoe 119Ie is maeas a ICA e wi e oe owcis is a ica oA Myoc1 Ie is W o O e is sie ia iisuww wi assig e is as ussiae Ie is maeas ASSIG ea s kesi e a e is wi eime3 Ie is maeas a ICA e wi e oe owcis is a ica o Ie is maeas  gass ow soei e wie ow maeias suc5 Ie was soeas  (i WO WOSEIA e ow e a was assig i e wi eme oe ow se e is usc co casesw e suieac a sucas aei askemo ioaoa i ae oce e oem Ie was soeas  e ow e a was assig i a o se e gee cao is usc co cases wa g is suie eo sucas e ekwi e ooooEcea ac e gs ao eess i7s aa maeas  a oesoeaesome scussioa e aca coeusIis uwwcwou egso e is as ussiae119(?(?(C?(?A?(?A(?(?W smaeW smaeW smaeW smaeW smaeo ais icaW smaeW smaeW smaeW smaeU(U(?((?(?(UI(?(UUI(?(?UIo ais icaW aacs e oassig eW aacs e oassig eW aacs e oassig e( Soues Sece oassig ee oassig e( Soues SecW aacs W smae( Soues SecAppd btfr AtCfnis aeieses e ous coiguo use e eaooe assiscoiguoaac(see Ce5e 1uscs usee Ece oce uscs usee oc1U((?(U((?(U(?U(?U((U(U(UU?UA(?W aacs e oassig eW aacs e oassig eW aacs e oassig eW aacs e oassig eW smae e oassig eW smae e oassig eW smae e oassig eW smae e oassig eo ais icaW smae e oassig e(C(?((?(?((?O(?O(?W smaeo ais icao ais icaW smaeW smae W sW smae W sW smaeW smae W sW smaeW smaemaeSOEcee sscee sse 3uscs usee gcc oce uscs usee Myoce 5uscs usee ga oc(U(? ^ W aacs W smae e oassig e((? ^ W aacs W smae e oassig e(U ^ W aacs W smae e oassig e(? ^ W aacs W smae e oassig e( ^ W aacs W smae e oassig e ^ W aacs W smae e oassig e(?A ^ W aacs W smae e oassig eU(? ^ W aacs W smae e oassig eU? ^ o ais icaU ^ W aacs W smae e oassig e11o- 3t511 -gu 1soog Ecegu soog 111 - - -vgu 3soog gcc11     gu soog My1 1 111 -1 -t  r - - -ogu 5soog ga1Appd CEthCtU ^ Unt h CbOff Svh EthdSt2, 60 A, n, C. CEICA OA MIMASK WAIIIESGAGl CMphMEU/S/Cp SU EM339IOSW SEAWI CAIEOUAOecao w e seawi coucACO-IESGAShn AnvSO AGEIESt Sd Ennr Cnl C(E- "SAptAnnt"OCESApt AnntEI OIS A Ai13Ai13Annl n f Sthbn rd d thpr rfnd tbptl hndf rr vvh bjtAIs issueo oe ouseaEics aa sigecocay o oe owit SdfdChrptAtChrArn KjnAtChrMdh nAtChr rdAtChrgu C Eics Ceica1

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Country Views Downloads
China 51 27
United States 49 16
India 37 0
Canada 22 1
France 15 1
Brazil 14 16
Indonesia 7 0
Sweden 6 0
Germany 5 5
Russia 5 0
Romania 5 0
Philippines 3 0
Republic of Moldova 2 0
City Views Downloads
Unknown 67 38
Shenzhen 27 25
Mumbai 10 0
Montreal 10 0
Buffalo 10 0
Vancouver 10 0
Ashburn 9 0
Beijing 9 2
New Delhi 8 0
Saint Petersburg 5 0
Chongqing 5 0
Rochester 5 0
Jalandhar 3 0

{[{ mDataHeader[type] }]} {[{ month[type] }]} {[{ tData[type] }]}
Download Stats

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/dsp.24.1-0051337/manifest

Comment

Related Items