UBC Community, Partners, and Alumni Publications

The fifth austerity in Liu Benzun tableau (Liu Benzun shilian ku 柳本尊十煉窟), Pilu dong 毗廬洞 Anderl, Christoph

Description

The cluster of statues and inscriptions depicting Liu Benzun's fifth austerity in the Liu Benzun tableau (Liu Benzun shilian ku 柳本尊十煉窟) in Pilu cave (Pilu dong 毗盧洞), Anyue xian 安岳縣, Sichuan sheng 四川省. The fifth austerity consists in cutting off one ear (Ch. diwu ge'er 第五割耳). Photo [1] shows Liu Benzun holding a knife in his right hand and pointing it up to his left ear. His act is witnessed by Great Sage Fuqiu (Ch. Fuqiu dasheng 浮丘大聖), who shows up above Liu Benzun’s right shoulder. Photo [2] shows the inscription of the fifth austerity, it is longer than the former four inscriptions. The content is recorded as follows: 本尊賢令徒弟住彌蒙,躬往金堂、金水行化救病。經歷諸處,親往戒敕,諸民欽仰,皆歸正教。於天福二月十五日午時,割耳供養諸佛,感俘囚大聖頂上現身,以為證明。本尊教主後於大唐宣宗皇帝在位天福三年七月十四日夜,呼紫綬金章謂曰:“吾今去矣,汝當久住,共持大教,所有咒藏咐囑教授“。說是語已歸於涅槃。即時虛空百千俱玄,總持秘密催邪,顯出護世威王,一切菩薩現前勸請,惟願教主久住說法,令諸末世離惡道苦。本尊告曰:“吾当引導開權攝化弘持大教,化畢緣終,理歸寂滅。“法壽八十有四,一念皈依,獲無量壽" Transcription based on Liu Changjiu 刘长久, 1995: "Yelun Anyue Piludong shiku: jianyu Cao Dan, Zhao Ling erjun shangque 也论安岳毗卢洞石窟——兼与曹丹、赵昤二君商榷" [Research on grottos in Pilu cave in Anyue county: discussion with Cao Dan and Zhao Ling] in Sichuan wenwu 四川文物 [Sichuan Cultural Relics] 5, pp. 37-43. Metadata created by Longyu Zhang (May 31, 2022).

Item Citations and Data

Rights

Attribution 4.0 International