UBC Community, Partners, and Alumni Publications

Thousand-armed Guanyin (Qianshou Guanyin 千手觀音), niche 26, Yuanjue dong 圓覺洞 Anderl, Christoph

Description

Niche 26 in Yuanjue dong 圓覺洞, Anyue xian 安岳縣, Sichuan sheng 四川省 hosts a seated Thousand-armed Avalokiteśvara (Ch. Qianshou Guanyin 千手觀音) statute. A poor man and a preta both kneel next to the deity while sipping the nectar dripping from Guanyin's hands [1][2][3][4]. References: Chengdu wenwu kaogu yanjiusuo 成都文物考古研究所, Beijing daxue Zhongguo kaogu yanjiu zhongxin 北京大學中國考古學研究中心, and Anyue xian wenwuju 安岳縣文物局, “Sichuan Anyue xian Yuanjue dong moya shike zaoxiang diaocha baogao” 四川安岳縣圓覺洞摩崖石刻造像調查報告, in Nanfang minzu kaogu 南方民族考古, ed. Sichuan daxue bowuguan 四川大學博物館, Sichuan daxue kaoguxue xi 四川大學考古學系, and Chengdu wenwu kaogu yanjiusuo 成都文物考古研究所, vol. 9 (Beijing: Kexue chubanshe, 2013), 365–449. Ra Suijun 羅翠恂 2017: "Jia jiang qian fu yan moya zaoxiang zhi qian shou qian yan guanyin xiang – sichuan xibi zhong wan tang qian shou qian yan guanyi xiang de shidài tezhi 夾江千佛岩摩崖造像之千手千眼觀音像–四川西部中晚唐千手千眼觀音像的時代特徵" In Sichuan jiajiang qianfoyan tangdai fojiao yishu yanjiu 四川夾江千佛岩唐代佛教藝術研究. Chengdu: Sichuan renmin chubanshe. Tamami Hamada, 2021: "Images of Thousand-armed and Thousand-eyed Avalokiteśvara with Cintāmaṇicakra and Amoghapāśa as attendants: References to the chanting of the ‘Dabeixin Dhāraṇī’ 大悲心陀羅尼" in Studies in Chinese Religions, 7, pp. 159-172. Metadata created by: Yalin Du, Sijia Li, Clara Ma, Jie Zhang.

Item Citations and Data

Rights

Attribution 4.0 International