UBC Faculty Research and Publications

Survey of Paralympic Games Impact Du, Peng; Wang, Shui-xiong; Zhang, Wen-juan; Li, Jian-fei; Li, Li-lin; Tang, Dan; He, Hong; Li, Shu-wang; Wu, Qing-jun; Yang, Yan-ping; Yin, Shang-jing; Zhang, Yao-jun

Item Media

Item Citations and Data

Rights

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International